Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

LIVRE TROIS (chapitres I à X)

LIVRE DEUX (chapitres XXXI à XL) - livre III (I à X)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE TROISIEME.

 

 

 

précédent

αʹ. 1. Τὰ μὲν δὴ τῶν Παλαιολόγων βασιλέων, ὅσα τε περὶ τῆς ἀρχῆς πρὸς ἀλλήλους διηνέχθησαν, καὶ ὅσα καθ´ ἑαυτὸν ὁ νέος μετὰ τὸ τὸν πρεσβύτερον τῶν πραγμάτων παῦσαι τῆς ἀρχῆς πρός τε βαρβάρους πολεμῶν καὶ πρὸς τοὺς οἰκείους διετέλεσε πολιτευόμενος, ἐνταῦθα ἐτελεύτησε, καὶ ἡ πρόθεσις ἡμῖν πέρας ἔσχηκεν ἡ ἐξαρχῆς, πάντα σὺν ἀκριβείᾳ καὶ μετὰ ἀληθείας ἀπαγγείλασιν ὡς ἐγένετο. Ἐπεὶ δὲ μετὰ τὴν Ἀνδρονίκου τοῦ νέου τελευτὴν ὁ χαλεπώτατος τῶν πώποτε μνημονευομένων τοῖς Ῥωμαίοις πρὸς ἀλλήλους πόλεμος ἀνεῤῥιπίσθη, ὃς ὀλίγου δεῖν πάντα ἀνατέτραφε καὶ διέφθαρκε, καὶ τὴν εὐδαίμονα καὶ μεγάλην τῶν Ῥωμαίων βασιλείαν ἀσθενεστάτην καὶ ὥσπερ εἴδωλον ἀπέδειξε τῆς προτέρας, ἀναγκαῖον ᾠήθην καὶ τὰ κατὰ τοῦτον τὸν πόλεμον γεγενημένα ἐξηγήσασθαι, οὐ μόνον ἵν´ εἰδεῖεν οἱ μετέπειτα, ὅσων κακῶν αἴτιος ὁ φθόνος, οὐ τοὺς φθονουμένους μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ἐξαφανίζων τοὺς φθονοῦντας, ὥσπερ τὸν σίδηρον ὁ ἐξ αὐτοῦ τικτόμενος ἰὸς, ἀλλ´ ἵνα καὶ αὐτοὶ οἱ νῦν τοῖς πράγμασι παρόντες τἀληθὲς εἰδέναι ἔχητε, καὶ μὴ ταῖς ἔξωθεν φήμαις, μηδὲ τοῖς παρ´ ἑκατέρων τῶν μερῶν ἢ ἑαυτοῖς χαριζομένοις ἢ τοὺς ἐναντίους διαβάλλουσι προσέχοντες θρυλλουμένοις, παράγησθε δοξάζοντες τὰ μὴ ὄντα.

2. Ἄξιον δὲ μετὰ ἀκριβείας ἐμοὶ προσέχειν καὶ μὴ παρέργως. Οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι πάντες, εἰ δή τινες εἶεν οἱ συγγραψάμενοι περὶ τοῦδε τοῦ πολέμου, ἢ παντάπασιν ἀπόντες τῶν πραγμάτων, ὅσα ἢ ὄχλος ὁ δημώδης διεθρύλλει ἤ τινες ἕτεροι ἀπήγγελλον, οὐδὲν σαφὲς εἰδότες περὶ τῶν γινομένων, οἷα παρεδέξαντο ταῖς ἀκοαῖς, τοιαῦτα καὶ τοῖς μετέπειτα ἐξέδωκαν μηδὲν φροντίσαντες τῆς ἀληθείας. ἢ εἰ καὶ συνεστρατεύοντο τοῖς βασιλεῦσιν ἑκατέροις, ἀλλ´ οὐ δήπου γε βουλῆς μετεῖχον, οὐδὲ τῶν ἀποῤῥητοτέρων ἦσαν κοινωνοὶ, ἄλλως τε οὐδ´ ἐφ´ ἅπασι παρόντες τοῖς πραττομένοις, συνεχοῦς καὶ πολυχρονίου γεγενημένου τοῦ πολέμου· ἐπὶ πέντε γὰρ ἔτεσι διήρκεσεν· ἐμοὶ δὲ οὐδεμίαν τινὰ τοιαύτην ἔχοι τις ἂν ἐπενεγκεῖν αἰτίαν. Τοῖς γὰρ τῶν πραττομένων αὐτουργοῖς συμπαρὼν αὐτὸς, τὰ μὲν οἶδα παρ´ ἐμαυτοῦ, τῶν δὲ ἀκριβῆ τὴν γνῶσιν ἔσχον, αὐτῶν ἀπαγγειλάντων τῶν πραξάντων, διὰ τὸ πολλὰς καὶ συνεχεῖς ἐφ´ ἅπαντα τὸν τοῦ πολέμου χρόνον τὰς μεταβολὰς ὑπομεμενηκέναι· ὥστε εἰκὸς μὴ τῶν πραττομένων μόνον, ἀλλὰ καὶ βουλευμάτων ἀποῤῥήτων καὶ δόλων καὶ ἐπιβουλῶν καὶ ὅλως πάντων καὶ τῶν πραττομένων φανερῶς καὶ τῶν ἀφανῶς κατασκευαζομένων ἀγνοεῖν μηδέν. Οὐ μὴν ἀλλ´ ὅπερ ἔφην ἐξαρχῆς, οὐδὲ τῆς ἀληθείας προστήσομαι οὐδέν· ἀλλ´ ὡς αὐτὰ ἔσχον τὰ πράγματα ἀπαγγελῶ, πλὴν εἰ μήπου τι παρήσομαι ἑκὼν τῶν ὅσα τισὶ λοιδορίαν ἢ μέμψιν εἰρημένα ἐμποιήσει. Οὐ γὰρ ἐμοὶ φίλον τό τινας κακηγορεῖν, κἂν εἰ πάντες εἰδεῖεν ἄνθρωποι. ἢν δέ πού τι φαίνωμαι διηγούμενος μὴ ὡς δοξάζουσιν οἱ πολλοὶ, οὐ χρὴ θαυμάζειν. Οὐ γὰρ τὸ μὴ ταὐτὰ τοῖς πολλοῖς φθέγγεσθαι φεύγων, λογοποιήσω τὰ μὴ ὄντα, ἀλλ´ ὡς ἔχουσι τὰ πράγματα ἀπαγγέλλων, χαίρειν ἐάσω τὰς δόξας τῶν πολλῶν ὡς ψευδομένας.

3. Τετελευτηκότος τοίνυν τοῦ βασιλέως Ἀνδρονίκου τοῦ νέου, ἡ αὐτῷ σύζυγος Ἄννα ἡ βασιλὶς εἰς τρίτην μὲν ἡμέραν διεκαρτέρησεν ἐν τῇ μονῇ τῶν Ὁδηγῶν. Μετὰ τοῦτο δὲ ἐν βασιλείοις γενομένη, ἐπένθησεν ἐφ´ ἡμέραις ἐννέα, πάντων ὁσημέραι πρὸς τὰ βασίλεια παραγινομένων, οὐ τῶν συγκλητικῶν μόνον καὶ στρατευομένων, ἀλλὰ καὶ τῶν ὅσοι Βυζαντίων ἦσαν ἐν λόγῳ καὶ κοινῇ τὸν ἀπελθόντα θρηνούντων βασιλέα.

4. Δομέστικος δὲ ὁ μέγας ἐξ αὐτῆς ἡμέρας, ἧς ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεὺς, οὐδαμῆ τῶν βασιλείων ἀπέστη, ἀλλὰ τῶν τε οἰκείων καὶ τῶν βασιλικῶν πεντακοσίους ἔχων, οὓς ἐγκατέστησε τοῖς βασιλείοις φρουρὰν, διὰ πάσης ἐπιμελείας ἐποιεῖτο καὶ σπουδῆς τῶν ἴσως νεωτεριούντων ἀπαμβλύνειν τὰς ὁρμάς. Μετὰ δὲ τὴν ἐνάτην τῶν ἐπὶ τοῖς τετελευτηκόσι συνήθως γενενημένων ἱλασμῶν, τὴν μὲν φρουρὰν τὴν πολλὴν ἐξέβαλε τῶν βασιλείων, ὀλίγους καταστήσας, ὅσοι καὶ πρότερον ἐξ ἔθους ἦσαν. Αὐτὸς δὲ οἴκοι γεγονὼς, συνήθως ἐπεμελεῖτο τῶν πραγμάτων· καὶ τοῖς τε τὰς ἀρχὰς ἐπιτετραμμένοις τῶν ἐπαρχιῶν καὶ τῶν πόλεων παρῄνει διὰ γραμμάτων ἀτρεμεῖν καὶ μηδὲν νεωτερίζειν, ὡς τῆς τε καλοκἀγαθίας καὶ τῆς εἰς βασιλέα εὐνοίας ἀξίας ἀποληψομένοις τὰς εὐεργεσίας, καὶ τοὐναντίον, ἤν τι νεωτερίζοιεν, τίσουσι δίκας. Καὶ τοῖς τῶν δημοσίων συνεισφορῶν τὴν εἴσπραξιν ἐγκεχειρισμένοις ἐκέλευε κακουργεῖν περὶ τὰ χρήματα μηδὲν, ὡς οὐδὲν ἔλαττον ἢ βασιλέως ζῶντος περὶ αὐτῶν παρέξουσιν εὐθύνας. Καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἐν πλείοσιν ἢ τριάκοντα ἡμέραις ὑπὲρ πεντακοσίας ἐφ´ ἑκάστης πέμπων γραφὰς, εἰς τοσοῦτον εὐταξίας καὶ εὐπειθείας τὴν ὑπὸ Ῥωμαίους πᾶσαν κατέστησεν ἡγεμονίαν, ὡς δοκεῖν καινὸν μηδὲν συμβεβηκέναι, ἀλλὰ ζῇν ἔτι βασιλέα καὶ τοῖς πράγμασιν ἐφεστάναι. Οὐδὲν γὰρ οὔτε μικρὸν οὔτε μέγα ἐκινήθη, πλὴν οἱ κατὰ Θετταλίαν μόνοι νεμόμενοι Ἀλβανοὶ, αἰσθόμενοι τὴν βασιλέως τελευτὴν, τῶν ἐκεῖ κατέδραμον πόλεων καὶ ἐληΐσαντο οὐ πολλά. Ὅπερ ὁ μέγας δομέστικος πυθόμενος, κατὰ τάχος ἔπεμψε τοὺς ἀγγελοῦντας Ἀλβανοῖς, ἢ τὴν λείαν ἀποδιδόναι καὶ μηδὲν νεωτερίζειν ἔτι, ἢ εἰ μὴ πείθοιντο, ἐκδέχεσθαι αὐτὸν χρησόμενον ὡς πολεμίοις. Οἳ δὴ καὶ ὑποπτήξαντες τὴν ἀπειλὴν, οὐ μόνον τὴν λείαν ἀπέδοσαν τοῖς ἠδικημένοις, ἀλλὰ καὶ ἡσυχίαν ἄγειν ἐπηγγείλαντο τοῦ λοιποῦ, εἰ μόνον ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις λήψονται συγγνώμην. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὀλίγῳ ὕστερον.

5. Μετὰ δὲ τὸ μέγαν δομέστικον ἐκ τῶν βασιλείων οἴκαδε ἐλθεῖν, κήρυκες ἐφοίτων αὐτοῦ κελεύσαντος εἰς τὰς περὶ Βυζάντιον πόλεις καὶ κώμας, πάντας ὅσοι τοῦ ἱεροῦ καταλόγου καλοῦντες πρὸς τὴν Κωνσταντίνου πόλιν ἐφ´ ἡμέρᾳ ῥητῇ, ὡς τῶν ὑπὲρ τοῦ τετελευτηκότος βασιλέως τελεσθησομένων ἱλασμῶν. Καὶ συνῆλθε πλῆθος ἱερέων τοσοῦτον, ὥστε τὸν νεὼν τῆς Σοφίας τοῦ θεοῦ, μεγέθει μέγιστον ὄντα τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον ἁπάντων, ἐλάσσω τῆς χρείας τότε δοκεῖν ὑπὸ τοῦ πλήθους ἀκριβῶς πεπληρωμένον τῶν ἱερέων. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ προθεσμία παρῆν τῶν ἱλασμῶν, ἐτελοῦντο ἀθορύβως καὶ τεταγμένως οὕτως, ὡς δοκεῖν ὀλίγους τινὰς εἶναι καὶ εὐαριθμήτους τοὺς τελοῦντας. Οὐδὲ γὰρ ἄσημός τις ἐξηκούετο θροῦς, οἷον ποιεῖν φιλεῖ τὸ πλῆθος, ἀλλ´ ἐξαισία τις εὐαρμοστία καὶ συμφωνία μέλους, πάντων ἐφεξῆς τοὺς ἱεροὺς ᾀδόντων ὕμνους. Καὶ ἦν οὐκ ἔκπληξιν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡδονὴν τὸ θέαμα παρέχον, κατάλογος ἱερὸς ὁρώμενος τοσοῦτος ἅμα τοῖς ἱεράρχαις, στολαῖς ἱεραῖς κεκοσμημένοι καὶ μίαν τελοῦντες τελετὴν, ὑφ´ ἑνὶ καθηγεμόνι τῷ πατριάρχῃ τεταγμένοι. Λαμπάδων δὲ περιουσίᾳ καὶ τῇ ἄλλῃ πολυτελείᾳ τῆς παρασκευῆς καὶ τὰς πώποτε ὑμνουμένας παρηκόντισε τῶν ἑορτῶν. Ἀναλώματα δὲ τὰ ἐπὶ τούτοις καὶ τοὺς τῶν ἱερέων μισθοὺς, φιλοτίμως μάλιστα γεγενημένους ἑκάστῳ κατ´ ἀξίαν, οἴκοθεν ὁ μέγας δομέστικος παρέσχετο αὐτός.
 

précédent

Chapitre Premier.

1. Argument de ce livre. 2. Fidélité de l'Historien. 3. L'Empereur Andronique est pleuré durant neuf jours. 4. Le grand Domestique maintient, par ses soins, la tranquillité de l'Empire. 5. Funérailles de l'Empereur.

1. Je me suis acquitté très exactement, si je ne me trompe, de ma promesse, et j'ai rapporté avec une entière fidélité, ce qui s'est pas- 507 sé dans la guerre civile des deux Androniques, et ce qui est arrivé depuis que le jeune est demeuré maître de l'Empire, soit dans les guerres étrangères, ou dans l'administration des affaires. Mais parce qu'il s'est élevé depuis sa mort la plus furieuse guerre civile qui eût jamais été parmi les Romains, et qui a réduit l'Empire à une si déplorable faiblesse, qu'il n'est plus regardé aujourd'hui que comme un vain fantôme de la grandeur, et de la puissance que l'on y admirait autrefois : j'ai cru en devoir écrire l'Histoire, tant pour faire connaître à la postérité les effets de l'envie, qui ne détruit pas moins ceux qu'elle ronge au dedans, que ceux qu'elle attaque au dehors, que pour informer le siècle présent de la vérité, et pour empêcher que l'on ne prenne le faux pour le vrai, en ajoutant foi aux bruits de la médisance, et en écoutant les rapports infidèles que les uns font en faveur d'un parti, et les autres en haine d'un autre.

2. Je suis obligé d'apporter à cet ouvrage tout le soin et toute l'exactitude que l'on peut désirer. Ceux qui ont écrit la même histoire, ayant été éloignés du maniement des affaires, et peu instruits de la vérité, n'ont pu écrire que ce qu'ils avaient entendu dire parmi le peuple ; Quand ils auraient servi les Empereurs, ils ne font point entrés en leur conseil, et ils n'ont pas été présents à tout ce qui s'est passé durant les cinq ans de la guerre. On ne peut me reprocher les mêmes dé- 508 fauts. J'ai accompagné ceux qui ont fait les principales actions, j'ai vu. les choses par moi-même, et s'il y en a quelques-unes que je n'ai pas vues, je les ai apprises de la bouche de ceux qui les avaient faites. Il ne m'est rien échappé dans la suite de cette longue guerre, de ce qui a été délibéré, ou exécute en secret. Il me fera donc aisé de rapporter tous les faits, de la manière qu'ils se sont passés, excepté quelques-uns que je supprimerai à dessein, de peur de couvrir de confusion les personnes qu'ils concernent. Au reste, si l'on trouve que je raconte certaines choses autrement que le peuple ne les croit, que l'on ne le trouve point étrange ; car je ne les ai pas in ventées par affectation de m'éloigner des sentiments du vulgaire ; mais je me suis éloigné des sentiments du vulgaire, par le désir.de ne dire que la venté.

3. Le jeune Andronique étant mort, l'Impératrice Anne sa veuve demeura trois jours dans le Monastère des Hodeges, après lesquels elle se rendit au Palais Royal, où elle pleura l'Empereur son mari durant neuf jours, durant lesquels non seulement les Officiers du Sénat, et de l'armée, mais tout ce qu'il y avait de personnes considérables, venaient devant la porte du Palais, y témoigner par leurs soupirs, et par leurs plaintes, le regret qu'ils ressentaient de la perte de leur Souverain.

4. Le grand Domestique demeura continuel- 509 lement depuis sa mort, jusqu'au neuvième jour, dans le Palais, avec cinq cent gardes, pour empêcher les désordres. Lorsque les cérémonies que l'on a accoutumé de faire pour l'expiation des péchés des morts, furent achevées, il leva les gardes extraordinaires, et ne laissa que les ordinaires. Il s'appliqua ensuite au Gouvernement. Il manda aux Gouverneurs des villes et des Provinces, de signaler leur zèle au service du jeune Empereur, les assurant que leur fidélité ne manquerait pas d'être récompensée, ni leur désobéissance d'être punie. Il écrivit aux Fermiers des impositions publiques, de n'en point détourner les deniers, et de se préparer à en rendre un comte aussi exact que du vivant de l'Empereur. Ayant expédié de la sorte plus de cinq cent lettres en un mois, il maintint les sujets dans une soumission aussi parfaite, et l'Etat dans une tranquillité aussi profonde, que s'il ne fût point survenu de changement, et que si le jeune Andronique eût encore été en vie. Il n'arriva pas en effet le moindre désordre, si ce n'est en Thessalie, où les Albanais, sur le bruit de la mort de l'Empereur, firent un peu de dégât. Le grand Domestique n'en eut pas sitôt avis, qu'il leur manda de rendre le butin qu'ils avaient pris, ou de s'attendre à l'avoir pour ennemi. Cette menace leur imprima une telle frayeur, qu'ils demandèrent pardon, et rendirent ce qu'ils avaient pris à ceux-mêmes à qui il appartenait. Mais cela n'arriva qu'un peu après.

5. Des que le grand Domestique fut retourné du Palais Royal en sa maison, il envoya des Hérauts dans les villages, et dans les villes d'alentour de Constantinople, pour inviter les Ecclésiastiques à y venir assister aux obsèques de l'Empereur. Ils s'y rendirent en si grand nombre, que l'Eglise de sainte Sophie, qui est la plus grande que le Soleil éclaire, était trop petite pour les contenir. La célébration des saints Mystères se fit, avec un ordre aussi merveilleux, et un silence aussi profond, que s'il n'y eût eu que peu de personnes. Ce Clergé si nombreux chantait les hymnes avec une admirable harmonie, et était un spectacle aussi agréable que surprenant, de voir tant d'Évêques revêtus de leurs habits Pontificaux, célébrer avec le Patriarche. La multitude des cierges, et la dépense, était au dessus de tout ce qui s'était jamais fait en pareilles occasions. Le grand Domestique fournit de son argent tout ce qu'il fallut pour les Ecclésiastiques, qui furent payés fort honnêtement, et pour les autres frais des funérailles.

βʹ. 1. Ἀλλὰ τὰ μὲν τῶν ἱλασμῶν τοιαῦτα ἐγεγόνει. Αὐτὸς δὲ εἴχετο τῆς τῶν πραγμάτων διοικήσεως ὥσπερ καὶ πρότερον, μηδένα ὑποπτεύων περὶ οὐδενός. Τῷ πατριάρχῃ δὲ οὐκ ἤρκει μένειν ἐπὶ τοῖς προτέροις, ἀλλ´ ἐδόκει δεῖν ἀντέχεσθαι τῆς τῶν κοινῶν πραγμάτων διοικήσεως, ὡς αὐτῷ προσηκούσης ἐκ τοιαύτης δή τινος αἰτίας. Ἔτι περιόντος βασιλέως οὐκ ὀλίγῳ χρόνῳ πρὸ τῆς τελευτῆς συνεβούλευεν ὁ μέγας δομέστικος αὐτῷ πατριάρχην πεῖσαι ἐπιτίμιον ἀνατείνασθαι καὶ χωρισμὸν τῆς ἐκκλησίας τῶν πιστῶν, εἴ τις τετελευτηκότος βασιλέως ἐπιβουλεύσειε τοῖς ἐκείνου παισὶ καὶ τὴν βασιλείαν παρέλοιτο ἀδίκως. Ἔφασκέ τε πείθειν ἐπιχειρῶν, ὡς οὐδὲν ἔσονται τοιαῦτα πράττοντες τῶν ἀτόπων εἰργασμένοι καὶ παραλόγων, ἀλλὰ καὶ ὠφέλειαν οὐ μικράν τινα παρέξονται τοῖς παισὶν ἐκ τούτου, εἴ τι τοιοῦτον συμβαίη περὶ αὐτούς. Πᾶσι μὲν γὰρ ἄδηλον εἶναι τὸ τοῦ θανάτου τέλος, ὁπότε ἥξει, μάλιστα δὲ αὐτοῖς ἀεὶ περὶ μάχας καὶ κινδύνους ἠσχολημένοις. Καὶ οὐδὲν εἶναι τῶν ἀδυνάτων, εἰ καὶ ἀμφοτέροις αὐτοῖς συμβαίη περὶ μίαν μάχην πεσεῖν. Εἰ δὲ τοῦτο γένοιτο, ἀπρονοήτους παντάπασι συμβαίνει λείπεσθαι τοὺς παῖδας, μήθ´ ἑαυτοῖς ἀμύνειν διὰ νηπιότητα δυναμένους, μήθ´ ἕτερόν τινα ἔχοντας τὸν προστησόμενον γνησίως καὶ ἀδόλως. Βασιλεὺς δὲ οὐκ ἐπείθετο ῥᾳδίως, γνώμης τε ὢν ἀγαθῆς καὶ μᾶλλον οἰόμενος προσήκειν ἐπὶ τὴν πάντα δυναμένην δεξιὰν τὰς ἐλπίδας τῆς τῶν παίδων σωτηρίας ἔχειν, ἢ πρὸς συκίνην ἐπικουρίαν τὴν ἐξ ἀνθρωπίνης ἐπινοίας ἀποβλέπειν, συνορῶν, ὡς καὶ τοῖς πρὸ ἐκείνων βασιλεῦσι τοιαῦτα ἐπινενοημένα ὤνησαν οὐδέν. Ἔφασκέ τε, ὡς ἢ θεὸς ἄνωθεν χεῖρα σώζουσαν ὑπερέχων ἢ τῶν ἡμῖν εὔνων ἡ δύναμις, ἂν τῶν ἐναντίων ὑπερέχῃ, τὰς τῶν ἀδικεῖν ἐθελόντων ἂν κωλύσειεν ὁρμάς· ὅρκοι δὲ καὶ δεσμοὶ καὶ ὅσα παραπλήσια, οὐδὲν ἂν ἐκφοβήσειε τοὺς πλεονεκτεῖν προῃρημένους. Διὸ καὶ τῆς τοιαύτης πράξεως ἀποσχέσθαι, ὡς οὐ μόνον οὐδὲν ἡμῖν λυσιτελούσης, ἀλλὰ καὶ ἑτέροις οὐ τὴν τυχοῦσαν βλάβην δυναμένης προξενεῖν, οἷα δὴ πρὸς τῷ δίκας τῆς ἁρπαγῆς ὀφείλειν καὶ κεχωρισμένοις ἀπὸ θεοῦ. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος οὐκ ἀνίη βιαζόμενος, ἀλλ´ ἐδεῖτο τῶν μὲν τοιούτων λόγων ἀποσχέσθαι, αὐτῷ δὲ πείθεσθαι, ὡς λυσιτελοῦντα καὶ δίκαια βουλευομένῳ. Καὶ ἔπεισέ γε βιασάμενος, οὐδ´ οὕτω μὲν πεπεισμένον, ὡς λυσιτελῆ τὰ πραττόμενα εἴη, ἀλλὰ τῆς ἐξαρχῆς ἐχόμενον γνώμης, διὰ δὲ τὸ δοκεῖν ἐκείνῳ λυσιτελεῖν καὶ ἄκοντα πεπεισμένον. Καὶ τὸν πατριάρχην μετακαλεσάμενος καὶ ὅσοι τῶν ἀρχιερέων ἐν Βυζαντίῳ τότε παρῆσαν, καὶ ὅσα ἦν εἰκὸς διαλεχθεὶς περὶ τοῦ πράγματος καὶ τὴν γνώμην φανερὰν ποιήσας, ὡς αὐτῷ μὲν οὔτε ἀναγκαῖον, οὔτε λυσιτελὲς δοκεῖ τὸ πρᾶγμα, (οὐ γὰρ ἐπισχήσει τὰς ὁρμὰς τῶν ἐπιβούλων·) ὡς ἂν δὲ μὴ δοκοίη τοῖς σφετέροις μόνοις πείθεσθαι λογισμοῖς, ἀλλὰ καὶ ἑτέροις συμβουλεύουσι παραχωρεῖν αὐτόν τε πεπεῖσθαι καὶ σφίσιν ἐπιτρέπειν, ἐκέλευε τὸν ἀφορισμὸν κατὰ τῶν μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν τοῖς παισὶν ἀδίκως ἐπιθησομένων ἐκφωνεῖν. Καὶ ἐτελεῖτο παρὰ πατριάρχου, ᾗ προσέταττεν ὁ βασιλεύς. Διὰ ταῦτα δὴ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ὁ πατριάρχης ᾠήθη δεῖν, οἷα δὴ τῶν βασιλέως παίδων φύλαξ, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ ὁ τοῦ βασιλέως παῖς Ἰωάννης ὁ βασιλεὺς ἔτι νήπιος ἦν, ἄρτι παιδικῆς ἡμμένος ἡλικίας, (ἔτη γὰρ ἦν γεγονὼς ἐννέα·)

2. Ἀνθάπτεσθαι τῶν πραγμάτων καὶ τὴν βασιλείαν συνδιασώζειν τῷ νέῳ βασιλεῖ. Καὶ ἥπτετό γε αὐτῶν, λανθάνειν ἐπιχειρῶν ὡς μάλιστα ἐνῆν καὶ κατὰ μικρὸν ἐμβιβάζων ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀρχήν. Ἐδεδίει γὰρ γενέσθαι φανερὸς ἀντιπολιτευόμενος τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ. Καὶ ἄλλα τε ἔπραττεν, ἃ οὐκ ἦν αὐτῷ ἀρέσκειν, καὶ ἑταιρείαν ἐκ τῶν συγκλητικῶν συνίστα καὶ ἔπειθε πολλαῖς ὑποσχέσεσιν αὐτῷ συμπράττειν, ὡς τὰ μέγιστα εὖ ποιήσων, εἰ αὐτῷ προσγένοιτο τῶν πραγμάτων ἡ ἀρχή. Καὶ διηνεκῶς διέτριβεν ἐν βασιλείοις, νυκτὸς μόνης καὶ ταύτης μέσης οἴκαδε ἀναχωρῶν.

3. Ἐξ ὧν ὁ μέγας δομέστικος καταστοχαζόμενος τῆς τοῦ πατριάρχου διανοίας, ἄλλως τε καί τινων τῶν κοινωνούντων αὐτῷ τῶν ἀποῤῥήτων ἀπαγγελλόντων τῶν γινομένων τὴν αἰτίαν, ἐδυσχέραινε μὲν ὡς εἰκὸς καὶ δι´ ὀργῆς τὰ πραττόμενα ἐποιεῖτο, ὅμως δὲ ἔφερε σιγῇ, ἀποσκοπῶν ὅποι τελευτήσει ἡ διάνοια αὐτῷ. Μεταξὺ δὲ τούτων γινομένων συμβέβηκέ τι καὶ ἄλλο, ὃ οὐ μετρίως καθήψατο τῆς τοῦ μεγάλου δομεστίκου ψυχῆς.

4. Ὁ γὰρ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς Ἀλέξανδρος πρεσβείαν πέμψας πρὸς βασιλίδα καὶ Ῥωμαίους, τὸν παρ´ αὐτοῖς διατρίβοντα φυγάδα ᾔτει Σίσμανον τὸν τοῦ παρὰ Μυσοῖς προβεβασιλευκότος Μιχαήλ· ὃς δὴ γεγένητο αὐτῷ ἐκ τῆς Στεφάνου τοῦ τῶν Τριβαλῶν ἄρχοντος ἀδελφῆς, ἡ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ἦρξε Μυσίας. Πρότερον γὰρ ἐκβεβλημένη ὑπ´ ἐκείνου ἦν ἔτι περιόντος καὶ τῇ βασιλέως Ἀνδρονίκου τοῦ νέου συνοικοῦντος ἀδελφῇ. Ἐπεὶ δὲ μετ´ ὀλίγον ὑπὸ τῶν δυνατωτάτων ἐπιβουλευθεῖσα, πάλιν ἐξεβλήθη τῆς ἀρχῆς, ἡ μὲν τὸν ἕτερον ἔχουσα τῶν υἱῶν Ἰωάννην, πρὸς Κράλην ἐπανῆκε τὸν ἀδελφὸν, Σίσμανος δὲ ὁ λοιπὸς τῶν παίδων, εἰς Σκύθας ᾤχετο φυγάς. Ὃς δὴ παρ´ ἐκείνοις διατρίψας οὐκ ὀλίγον, ὕστερον Ῥωμαίοις ἑκοντὶ προσῆλθε μετὰ τὴν βασιλέως τελευτήν. Τοῦτον δὴ Ἀλέξανδρος ᾐτεῖτο πέμψας, ὡς πολεμιώτατον αὐτῷ. Ἔφασκέ τε δυοῖν θάτερον, ἢ παραδοῦναι Σίσμανον ἐπὶ θανάτῳ ἢ παρασκευάζεσθαι πρὸς πόλεμον, ὡς οὐκ ἐνὸν αὐτὸν εἶναι φίλον καὶ σύμμαχον Ῥωμαίοις, τοῦ πολεμιωτάτου τρεφομένου παρ´ αὐτοῖς. Ἔπεμπέ τε καὶ τοὺς ὅρκους, οἳ πρὸς βασιλέως Ἀνδρονίκου πρὸς αὐτὸν ἦσαν ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ γεγενημένοι.

5. Ἡ μὲν οὖν Ἀλεξάνδρου πρεσβεία τοῦτον εἶχε τὸν τρόπον. Ἔδει δὲ τὴν σύγκλητον συνελθοῦσαν βουλεύσασθαι ἅμα βασιλίδι, εἰ δέον ἢ τὸν αὐτόμολον παραδιδόναι ἢ πόλεμον ἄρασθαι πρὸς Μυσοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ.

6. Οἱ μὲν οὖν συνῆλθον ἐν βασιλείοις. Συμπαρῆν δ´ αὐτοῖς καὶ δομέστικος ὁ μέγας ἅμα πατριάρχῃ. Προτεθείσης δὲ τῆς βουλῆς ἐπ´ ἐκκλησίας, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἡσυχίαν ἦγον πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον ἀποβλέποντες, ὅ, τι ἂν βουλεύσαιτο περὶ τῶν προκειμένων· Χοῦμνος δὲ Γεώργιος, ὁ ἐπὶ τῆς τραπέζης, ἀμαθῶς καὶ θρασέως πρίν τι φθέγξασθαί τινα „γέγραπται“, εἶπεν „ἐὰν τῷ ἐσχάτῳ ἀποκαλυφθῇ, σιγάτω ὁ πρῶτος. ἂν οὖν καὶ ἡμῶν τινι τῶν δοκούντων ἐσχάτων εἶναι βέλτιόν τι περὶ ὧν νυνὶ βουλευόμεθα εἰπεῖν ἐξῇ, ἀνάγκη τὸν πρῶτον στέργειν.“ ἐταράχθη μὲν οὖν εὐθὺς ὁ μέγας δομέστικος ἐπὶ τῷ λόγῳ πρὸς τὴν θρασύτητα καὶ ἀναίδειαν τοῦ ἀνδρὸς ἀγανακτῶν. Οἰόμενος δὲ τὴν βασιλίδα ἢ τὸν πατριάρχην (οὗτος γὰρ ἤδη προΐστατο τῆς βουλῆς,) πρὸς ὀργὴν τὸν Χοῦμνον ἀπελάσειν τοῦ βουλευτηρίου ἢ λόγοις ἐπιπλήξειν τῆς ἀκαίρου γλωσσαλγίας, ἤνεγκε σιγῇ. Ὡς δὲ μήτε παρ´ ἐκείνων ἐλέγετο τῶν δεόντων τι, ἔτι μᾶλλον ἐταράττετο, τεκμήριον ἐναργὲς ἀταξίας καὶ ἀναρχίας τιθέμενος τὸν λόγον, εἰ πᾶσιν ἐξέσται τοῖς μείζοσι προσκρούειν ἀδεῶς.

7. Τορνίκης δὲ Δημήτριος οὐκ ἐνεγκὼν τὴν ἀτοπίαν, „τί οὖν;“ εἶπε „δημοκρατίαν χρὴ ποιεῖν τὴν Ῥωμαίων βασιλείαν, ἵν´ ἐξῇ παντί τῳ βουλεύεσθαι καὶ λέγειν, ἅττα ἂν δοκῇ, καὶ περὶ μειζόνων καὶ ἐλαττόνων πραγμάτων, καὶ ἀνάγκην προστιθέναι τοῖς βελτίοσι στέργειν τὰ ἐψηφισμένα. Καὶ ποίαν ἀτοπίας ἂν ὑπερβολὴν ἐλλίποι τὸ τοιοῦτον;“ ὡρμημένων τε ἤδη περὶ τῶν τοιούτων ἀλλήλοις ἀντιλέγειν, ἐπέσχεν ἡ βασιλὶς, τῶν ἀκαίρων ἀποσχέσθαι κελεύουσα λόγων τουτωνὶ καὶ ἀναγκαίων πέρι διαλέγεσθαι.

8. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος ὑποκρινάμενος τὸν στόμαχον ἀλγεῖν, ἐπλάττετό τε στρέφεσθαι τὰ ἔνδον καὶ ἐσιώπα, ὡς μηδὲ φθέγγεσθαι δυνάμενος ὑπὸ τῆς ἀλγηδόνος. Οἱ δὲ ἀτάκτως ἐθορύβουν, ἕκαστος τὸ προσιστάμενον βουλόμενος κυροῦν. Οἱ μὲν γὰρ ἔλεγον δεῖν Σίσμανον διασώζειν, ἱκέτην τῆς Ῥωμαίων βασιλείας γεγενημένον, καὶ μὴ καταπροδιδόναι, εἰ δεῖ τι καὶ τῶν δυσχερῶν ὑπομένειν δι´ αὐτόν. Οἱ δὲ τὴν χώραν μᾶλλον καὶ τὰ οἰκεῖα διασώζειν καὶ μὴ βαρβάρου ἕνεκα φυγάδος εἰς προὖπτον κίνδυνον ἐμβάλλειν σφᾶς αὐτούς.

9. Καὶ τοιαῦτα ἕτερα ἀντέλεγον πρὸς ἀλλήλους καὶ βοῆς τὰ βασίλεια ἐπλήρουν, πάντων ἐθελόντων γνώμας καὶ ψηφίσματα προτείνειν ὑπὲρ τῶν κοινῇ λυσιτελούντων. Ὡς δὲ ἐπιπλέον ἡ φιλονεικία παρετείνετο καὶ ἀσύμφωνοι ταῖς γνώμαις ἦσαν, ὁ πατριάρχης ὡς δή τι μέγα καὶ θαυμάσιον βεβουλευμένος „ἐμοὶ δοκεῖν“ ἔφη „Σίσμανον πρὸς τὸν τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας νεὼν καταφυγεῖν. Ἀσυλίᾳ δὲ αὐτοῦ τετιμημένου ὑπὸ πάντων, ὅσοι Ῥωμαίων ἐβασίλευσαν, ἐξεῖναι καὶ ἡμῖν εὐπρόσωπον ἀπολογίαν πρὸς τοὺς Ἀλεξάνδρου θέσθαι πρεσβευτὰς, ὡς οὐκ ἐξὸν ἀποσπάσαντας τὸν ἱκέτην τοῦ θεοῦ παραδιδόναι πρὸς σφαγὴν, μάλιστα πάντων τοῦτο ἄγος ἐναγέστατον καὶ παρὰ τῶν πάλαι καὶ τῶν νῦν Ῥωμαίων νομιζόμενον.

10. Οἱ μὲν οὖν πολλοὶ τῶν παρόντων ἐξεθείασαν τὴν βουλὴν, ὡς ἀρίστην καὶ συνετωτάτην καὶ δυναμένην μάλιστα ἀπράκτους ἀποπέμψαι τοὺς Ἀλεξάνδρου πρεσβευτὰς, συνορῶντας ἤδη καὶ αὐτοὺς τὴν τοῦ πράγματος ἀνάγκην. Τοῦ μεγάλου δὲ δομεστίκου φθεγγομένου μηδὲν, ἡ βασιλὶς πρῶτα μὲν κατεμέμφετο τὴν ἀκαιρίαν τῆς νόσου, ἐφ´ οὕτως ἀναγκαίου καιροῦ καὶ δεομένου βουλῆς γεγενημένην· ἔπειτα δὲ ἔλεγε πρὸς αὐτὸν, ὡς, εἰ μὲν καὶ αὐτῷ εὖ ἔχειν ἡ τοῦ πατριάρχου δοκεῖ βουλὴ, ὥσπερ δὴ καὶ τοῖς ἄλλοις συνέδοξε καὶ αὐτῇ, ἐπινεῦσαι ὡς καλῶς ἔχουσι τοῖς λεγομένοις, καὶ τοῦτο ἐπιθέσθαι πέρας τῇ βουλῇ. Εἰ δέ τι βέλτιον αὐτῷ καὶ λυσιτελέστερον ἕτερον δοκεῖ, τὸ νῦν μὲν εἶναι διὰ τὴν αὐτοῦ νόσον τὸν σύλλογον διαλύειν, αὖθις δὲ ῥαΐσαντος, βουλεύσεσθαι περὶ τῶν αὐτῶν.

12. Ὁ δὲ μικρὸν ἐπισχὼν, „δοκεῖτέ μοι“ ἔφη „μὴ περὶ ὧν βουλεύεσθε, τὴν ἀπόκρισιν ποιεῖσθαι. Οὐ γὰρ νῦν ὑμῖν ἡ σκέψις περὶ λόγων εὐπροσώπων, ἀλλὰ εἴτε χρὴ τὰ κελευόμενα ὑπ´ Ἀλεξάνδρου πράττειν, εἴτε πολεμεῖν αὐτῷ. Ὑμεῖς δὲ περὶ ὧν προὔθεσθε βουλεύεσθαι ἀφέντες, περὶ νομίμων καὶ δικαίων τῶν παρὰ Ῥωμαίοις διαλέγεσθε, ὥσπερ ἂν εἴ τις καὶ Ἀλέξανδρον ὁ καταναγκάσων ἦν τοῖς Ῥωμαίων νόμοις πείθεσθαι. Ὁ δ´ ἴσως ἐρεῖ, ὡς οὐκ ἐμοὶ, ἀλλὰ Ῥωμαίοις οἱ νόμοι οὗτοι κεῖνται· ἐμοὶ δὲ εἷς νόμος ἐκ παντὸς τρόπου τὰ συνοίσοντα ἐμοὶ ζητεῖν. Ὑμῖν δὲ εἰ καὶ Σίσμανον ἔξεστι τοῖς ἀσύλοις κατακρύπτειν ἱεροῖς, ἀλλ´ οὐ δήπου καὶ πόλεις καὶ κώμας κατακρύψετε ἐν τοῖς τοιούτοις, οὐδὲ βοῶν ἀγέλας καὶ ποίμνια προβάτων καὶ τὴν ἄλλην περιουσίαν τὴν ἐν τοῖς ἀγροῖς, ἐξ ὧν ἐμοὶ τῆς ἀδικίας ἐξέσται κομίζεσθαι ποινάς. Πρὸς οὖν τὰ τοιαῦτα χρὴ βουλεύεσθαι, οὐ πρὸς ἀπολογίας εὐπροσώπους. Ἐγὼ δὲ ὀλίγου δεῖν νυνὶ μέμφομαι καὶ ἐμαυτῷ, ὅτι καὶ ὁπωσοῦν εἰς τοιουτουσὶ προήχθην λόγους. Εἴρηται γὰρ ἐξαρχῆς καὶ ἐπεψηφίσθη γε ὑπὸ πάντων, ἐπεὶ μηδεὶς ἀντεῖπε μηδέν· ἐὰν τῷ ἐσχάτῳ τι ἀποκαλυφθῇ, σιγᾷν τὸν πρῶτον. Εἰ δὴ μὴ τῷ ἐν ἐσχάτοις τεταγμένῳ, ἀλλὰ καὶ τῷ πρώτῳ καὶ μάλιστα ἐξάρχοντι τοῦ βουλευτηρίου τοιαῦτα ἔδοξε καὶ ὑμῖν ἐπεψηφίσθη γε τοῖς πᾶσιν ὡς λυσιτελῆ, προσῆκε στέργειν καὶ αὐτὸν καὶ περαιτέρω πολυπραγμονεῖν μηδέν.“ τῆς βασιλίδος δὲ ἐναγούσης μάλιστα καὶ ἐπισπωμένης πρὸς τοὺς λόγους, „οὐδὲ τὰ τοιαῦτα καίτοι γε ὀλίγα ὄντα ἑκὼν εἶναι ἐφθεγξάμην.“

13. Πρὸς δὴ τὰ τοιαῦτα εὐθὺς ὁ πατριάρχης αἰτίας ἀπολύων ἑαυτὸν, „ἀλλ´ ἐγὼ“ εἶπε „πρῶτος καὶ αὐτὸς μηδὲν εἶναι πρὸς τὰ ζητούμενα τὴν βουλὴν ὁμολογῶ. Οὐ γὰρ Ἀλεξάνδρῳ περὶ εὐλόγων καὶ μὴ τοιούτων ἀποκρίσεων μελήσειν, ἀλλ´ ὅπως ὃ προὔθετο ἐξαρχῆς, εἰς πέρας, εἰ δύναιτο, ἀγάγῃ. Οὗ δὴ ἕνεκα καὶ αὐτὸς οὐ πρὸς λόγους, ἀλλὰ πρὸς ἐκεῖνο φημὶ βουλευτέον εἶναι.“ τὰ ἴσα δὲ εὐθὺς καὶ τῶν λοιπῶν ἐπιψηφισαμένων πάντων, ἐπεὶ ὁ μέγας δομέστικος ἀνέστη, καὶ οἱ ἄλλοι συνανέστησαν καὶ ὁ σύλλογος διελύθη.

14. Ὁρῶν δὲ καὶ πρότερον ἐφιέμενον ὁ μέγας δομέστικος τὸν πατριάρχην τῆς ἀρχῆς τῶν πραγμάτων, καὶ μήτε βίᾳ βουλόμενος τὴν ἐπιχείρησιν ἐπέχειν, (οὐ γὰρ ἠβούλετο ἀκουσίων ἄρχειν, ἀλλὰ πολὺ μάλιστα βουλομένων καὶ χάριν εἰδότων τῆς ἀρχῆς,) ἄλλως τε καὶ δεδοικὼς, μὴ καὶ πρόφασις ἐκ τούτου στάσεως ἀναφυῇ καὶ πολέμου ἐμφυλίου, ἐξ ὧν ὡς εἰκὸς διαφθαρησομένην συνεώρα τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν, καὶ παντὸς οἰόμενος θανάτου ἐπαχθέστερον τὴν αἰτίαν τῶν δεινῶν παρασχεῖν αὐτός· (διὸ οὐδὲ βασιλέως ἔτι περιόντος, καίτοι πολλὰ πολλάκις παρακεκληκότος, ἠθέλησε γενέσθαι βασιλεὺς,) ἐσκέπτετο μὲν καὶ πρότερον τὴν ἡγεμονίαν ἀποθέσθαι καὶ ἀπραγμοσύνῃ τὸν ἐπίλοιπον βίον ζῇν, ὅπερ ἔφην, τοῦ φθορᾶς αὐτὸς αἴτιος Ῥωμαίοις καταστῆναι πᾶν ὁτιοῦν ἀνεκτότερον νομίζων. Ὡς δὲ καὶ κατὰ τὸν σύλλογον αὐθαδῶς καὶ θρασέως τοῦ Χούμνου πρὸς αὐτὸν διειλεγμένου, (μάλιστα γὰρ πρὸς αὐτὸν τὸν λόγον ἀποτείνεσθαι ᾠήθη, πάντων τῶν τότε Ῥωμαίων καὶ νομιζόμενον καὶ ὄντα πρῶτον,) οὐδεὶς ἐπετίμησεν, οὐδὲ ἐμέμψατο τῆς ἀκαίρου παῤῥησίας, ὥσπερ ἀρχὴν νομίσας στάσεως ἐμφυλίου τὸ τοιοῦτον, θᾶττον ἢ ἐβούλετο ὥρμητο ἀπαγορεύειν τὴν ἀρχήν.

 

Chapitre II.

1. Le Patriarche aspire au Gouvernement de l'Empire. 2. Il forme un parti. 3. Le grand Domestique dissimule ses intrigues. 4. Alexandre Roi de Bulgarie demande que l'on lui livre Sisman qui s'était réfugié chez les Romains. 5. On tient conseil sur sa demande. 6. George Chumne dit, dans ce conseil, une parole piquante contre le grand Domestique. 7. Demetrius Tornice blâme l'impudence de Chumne. 8. Délibération tumultuaire. 9. Avis ridicule du Patriarche. 10. Suivi par la plus grande partie de l'assemblée, 11. L'Impératrice demande au grand Domestique s'il l'approuvait. 12. Il le réfute. 13. Le Patriarche reconnaît le défaut de son avis, et la délibération est remise à un autre jour. 14. Le grand Domestique médite de renoncer au Gouvernement.

1. Pendant que le grand Domestique gouvernait l'Empire à son ordinaire, sans se défier de personne, le Patriarche prétendit que c'était à lui de gouverner. Voici sur quoi il établissait sa prétention. L'Empereur 512 étant proche de sa fin, le grand Domestique lui conseilla d'obliger le Patriarche à menacer d'excommunication ceux qui se soulèveraient après sa mort contre ses enfants, et pour le lui persuader, il lui dit que ce conseil, bien loin de produire de mauvais effets, apporterait un grand avantagea ses enfants, au cas qu'il leur manquât par quelque accident imprévu ; que personne ne sachant l'heure de sa mort, il pouvait les laisser en bas âge, dépourvus de tout appui. L'Empereur ne se rendit pas aisément à ces raisons, et croyant devoir remettre ses enfants entre les mains de Dieu, au lieu de leur chercher un appui aussi faible qu'est celui des hommes ; Il répondit que les desseins de ses ennemis seraient ruinés par la Providence éternelle, ou par la vigilance de ceux qui demeureraient attachés à leur devoir ; que ceux qui seraient une fois déterminés à mal faire, n'en seraient point détournés par la crainte des Anathèmes. Le grand Domestique le pressa si fort, que bien qu'il ne l'eût pas persuadé par ses raisons, de l'utilité de son conseil, il l'obligea par son autorité à le suivre. Ayant donc mandé le Patriarche, et les Évêques qui étaient alors à Constantinople, il leur proposa l'affaire, et il leur déclara en même temps, qu'il ne la tenait ni nécessaire, ni utile; mais que néanmoins pour ne pas suivre en tout son opinion, et pour déférer aux avis des autres, il les priait de prononcer sentence d'excommunication contre ceux qui 513 formeraient après sa mort des partis au préjudice de ses enfants. Le Patriarche fit ce que l'Empereur souhaitait, et pour cela il prétendit être comme tuteur du jeune Prince, et comme chargé du soin de le maintenir sur le trône, dans son bas âge, qui n'était que de neuf ans.

2. Il s'ingéra donc peu à peu dans les affaires, n'osant s'y ingérer tout d'un coup, de peur de se déclarer trop ouvertement contre le grand Domestique. Ce n'est pas qu'il ne fît tout ce qui pouvait le plus lui déplaire. Il formait des partis. Il offrait d'amples récompenses aux plus considérables du Sénat, pour les engager dans ses intérêts. Il les assurait que s'il était maître des affaires, l'Etat en serait mieux gouverné. Il passait les jours entiers dans le Palais Royal, et il n'en sortait qu'à minuit.

3. Le grand Domestique qui voyait sa conduite, se défiait de ses desseins, dont il avait été averti par ceux à qui il les avait communiqués. Mais bien qu'il en eût conçu une grande indignation, il n'en témoignait rien, et il attendait quel en serait le succès. Il arriva sur ces entrefaites un autre accident, qui le toucha fort sensiblement.

4. Alexandre Roi de Bulgarie envoya prier l'Impératrice de lui mettre entre les mains Sysman, qui s'était réfugié sur les terres de l'Empire. Ce Sisman était fils du Roi Michel son prédécesseur, et de la sœur d'Etienne Crale de Ser- 514 vie, laquelle gouverna la Bulgarie après la mort du Roi son mari, bien qu'il l'eût répudiée, pour épouser la sœur du jeune Andronique. Elle fut depuis chassée par la faction de quelques Grands, et elle se retira avec le second de ses fils chez le Crale son frère. Sisman le dernier de ses fils se réfugia d'abord chez les Scythes, et ensuite chez les Romains. Alexandre le redemandait pour le faire exécuter à mort, comme le plus irréconciliable de ses ennemis ; protestant que si l'on ne le lui rendait, il déclarerait la guerre. Et pour l'obtenir plus aisément, il envoya les termes du serment, par lequel le jeune Andronique s'était obligé d'entretenir la paix avec lui.

5. On tint un grand conseil pour délibérer sur le sujet de cette Ambassade, et pour résoudre si l'on livrerait Sisman, ou si l'on soutiendrait la guerre. Le grand Domestique et le Patriarche s'y trouvèrent.

6. Toute l'assemblée ayant les yeux arrêtés sur le grand Domestique, et attendant qu'il dît son avis, George Chumne qui avait soin de la table de l'Empereur, dit avec autant d'impertinence que de hardiesse, il est écrit, que s'il se fait quelque révélation à un de ceux qui font assis dans l'assemblée, le premier se doit taire ; s'il se trouve donc quelqu'un parmi nous qui semblons n'être que les derniers, qui ait quelque chose à proposer,il faut que le premier le trouve bon. Le grand Domestique fut piqué au vif de l'im- 515 pudence de ce discours ; mais parce qu'il crut que l'Impératrice, ou le Patriarche la réprimeraient, ou en chassant Chumne hors de l'assemblée, ou en lui faisant au moins une rude réprimande, il demeura dans le siècle. Mais quand il vit qu'ils négligeaient ce devoir, il en fut encore plus sensiblement touché, et il fut persuadé que l'impunité avec laquelle les particuliers perdaient  ainsi le respect: pour les premiers de l'Empire, était une marque que les affaires tomberaient bientôt en une extrême confusion.

7. Démétrius Tornice ne pouvant souffrir cette insolence, dit, est-ce que nous voulons changer l'Empire en un Etat populaire, en donnant la liberté à tout le monde de dire ce qu'il lui plaira sur les affaires, soit grandes, ou petites, et en obligeant les plus qualifiés de les écouter ? Se peut-il rien imaginer de plus ridicule, et de plus extravagant ? Comme ils s'allaient engager à contester là-dessus, l'Impératrice les interrompit, et leur commanda de quitter cette dispute, qui ne servait de rien pour délibérer sur les affaires nécessaires.

8. Le grand Domestique pour ne point parler, fit semblant d'avoir mal à l'estomac et au ventre. Les autres disputaient cependant avec chaleur, chacun s'opiniâtrant à soutenir son parti : Les uns disaient, qu'il fallait sauver Sisman, qui était venu implorer leur protection, et s'exposer aux plus terribles périls, plutôt que de le 516 livrer : Les autres soutenaient qu'il valait mieux conserver son bien, et se conserver soi-même, que de se perdre pour l'intérêt d'un fugitif.

9. Ils remplirent le Palais Royal de clameurs, en s'empressant de proposer tumultuairement ce qu'ils jugeaient plus à propos, jusqu'à ce que le Patriarche s'étant aperçu que la chaleur de la contestation ne faisait qu'accroître la diversité des sentiments, il prit la parole pour proposer un merveilleux expédient. J'estime, dit-il, que Sisman doit se sauver dans l'Église de sainte Sophie. Le droit d'asile dont elle jouit nous donnera un prétexte fort honnête pour nous excuser envers les Ambassadeurs d'Alexandre, de ce que nous ne leur livrons pas un suppliant pour être massacré, ce que nos ancêtres ont toujours regardé comme une cruauté très atroce.

10. La plus grande partie de ceux qui étaient dans l'assemblée relevèrent cet avis, avec des louanges extraordinaires, comme le plus prudent que l'on pourrait prendre, et comme le plus propre pour renvoyer honnêtement les Ambassadeurs sans leur rien accorder.

11. L'Impératrice voyant que le grand Domestique demeurait dans le silence, elle se plaignit de ce que son indisposition survenait si mal à propos, dans un temps où l'on avait si grand besoin de la sagesse de ses conseils. Elle ajouta, que s'il approuvait l'avis du Patriarche, comme elle l'approuvait avec toute l'assemblée, il le té- 517 moignât par quelque signe, que s'il avait quelque autre proposition à faire, on remettrait la délibération au temps que sa santé lui permettrait d'y assister.

12. Le grand Domestique s'étant un peu recueilli, dit, il me semble que vous opinez sur un fait dont il ne s'agit point. Il n'est pas question de trouver une défaite spécieuse, pour congédier les Ambassadeurs d'Alexandre. Il s'agit de résoudre s'il vaut mieux entrer en guerre avec lui, que de lui accorder ce qu'il demande. Vous autres, laissant le point unique et nécessaire de la délibération, vous vous étendez sur les coutumes des Romains, comme si Alexandre était tenu de les observer. Peut-être qu'il dira, que les droits qui ont été établis par les Romains n'ont pas été établis pour lui, et qu'il ne reconnaît point d'autre droit que son intérêt. Si vous avez le pouvoir de mettre Sisman en un lieu d'asile, vous n'avez pas le pouvoir d'y mettre vos villes, ni vos troupeaux, ni les autres biens de la campagne. C'est là-dessus que vous avez à délibérer, au lieu de chercher des prétextes honnêtes pour lui refuser sa demande. Peu s'en faut que je ne me condamne moi-même, d'avoir dit le peu que je viens de dire : Car on a dit d'abord, que si le dernier de la compagnie a quelque révélation, le premier doit se taire, et l'assemblée a approuvé cette parole, au moins par son silence, et en ne la désapprouvant pas. Puisque non pas le der- 518 nier ; mais le premier est de ce sentiment, et que ce sentiment-là est confirmé par tous les suffrages, il n'y a point d'autre parti à prendre que de le suivre, sans se mettre en peine d'en chercher un autre. Comme l'Impératrice le pressait de continuer, il repartit que bien qu'il eût dit peu de chose, il l'avait dit contre son gré.

13. Alors le Patriarche voulant s'excuser dit, je me suis bien aperçu le premier, que l'avis que je proposais ne répondait pas à la demande d'Alexandre, et j'ai bien jugé que se souciant fort peu de considérer si notre réponse sera raisonnable, ou non, il examinera seulement si elle lui fera utile, et si elle pourra contribuer à l'exécution de ses desseins. C'cst pourquoi j'estime qu'au lieu de chercher des paroles spécieuses pour le contenter, il faut délibérer du fond de l'affaire. Tout le monde ayant approuvé cet avis, le grand Domestique se leva, et l'assemblée fut rompue.

14. Au reste, le grand Domestique voyant que le Patriarche aspirait au Gouvernement de l'Etat, et ne voulant pas user de violence pour l'en éloigner, parce qu'il ne désirait commander qu'à des sujets qui fussent contents de lui obéir, et qui se sentissent fort obligés de la peine qu'il prenait de les conduire, et parce qu'il appréhendait de donner sujet à une guerre civile, ce qui lui paraissait plus insupportable que la mort, et ce qui l'avait toujours porté à refuser constamment la Souveraine puissance, lors que le jeune Andro- 519 nique la lui avait offerte avec le plus d'empressement, avait eu la pensée de renoncer au Gouvernement, pour passer le reste de sa vie dans la retraite, et dans le repos. Mais ayant vu dans cette dernière rencontre l'insolence avec laquelle Chumne l'avait outragé, sans que personne l'en eût repris, il crut que c'était un commencement de révolte, et il souhaita de se retirer encore plutôt qu'il n'aurait fait.

γʹ. 1. Μετὰ γοῦν τὸν σύλλογον εἰς τὴν ὑστεραίαν ἐπεὶ καὶ αὐτὸς καὶ πατριάρχης παρῆσαν ἐν βασιλείοις, πρὸς βασιλίδα ἐχρῆτο μηνυτῇ καὶ τοιαῦτα αὐτῇ ἐδήλου δι´ αὐτοῦ, ὡς, εἴπερ ἦν αἵρεσις αὐτῷ προτεθῆναι ἐκ θεοῦ, (αὐτὸς δ´ ἂν εἴη τῶν λεγομένων μάρτυς, ὡς ἀληθῆ,) βασιλέα μὲν ἐν ζῶσιν εἶναι, αὐτὸν δ´ ἐκείνου τὸν θάνατον ἀνθελέσθαι, ἁπάσαις ψήφοις καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ προείλετο ἂν αὐτὸς ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ ἐκεῖνον ζῇν. Ἐπεὶ δὲ τῷ μέτρα καὶ ζωῆς καὶ τελευτῆς ἑκάστῳ ταλαντεύοντι τοῦτον ἔδοξε τὸν τρόπον, ἐκείνῳ μὲν ὁμολογεῖν προσῆκον χάριτας τῆς περὶ ἡμᾶς σοφῆς οἰκονομίας, αὐτοὺς δὲ ἕκαστον ὅ,τι ἂν εἴη αὐτῷ τε προσῆκον καὶ λυσιτελὲς σκοπεῖν. Ὃ δὴ κἀμοὶ σκεψαμένῳ περὶ ἐμαυτοῦ, ἔδοξε δεῖν τῶν μὲν πραγμάτων ἀποσχέσθαι· συνεῖναι δὲ τὸν ἐπίλοιπον ἀπραγμοσύνῃ βίον, ὅπως ἂν δύνωμαι, διάγοντα κατ´ ἐμαυτόν. Οὕτω δὴ δόξαν, ἤδη καὶ σοὶ κατάδηλον ποιῶ.

2. Τοῦ πατριάρχου δὲ πυνθανομένου τὴν αἰτίαν, δι´ ἣν αὐτῷ τοιαῦτα πρὸς τὴν βασιλίδα παρέστη λέγειν, καὶ πρότερον μὲν ἔφασκε τοὺς τοιούτους στρέφειν λογισμοὺς καὶ ἀναγκαῖον οἴεσθαι ἀφίστασθαι τῶν πραγμάτων. Ὃ δέ με τάχιον ἀνέπεισε τὴν βουλὴν ἀνακαλύπτειν, οὐδὲν ἕτερον εἶναι, ἢ ὅτι τῇ προτεραίᾳ κατὰ τὸν σύλλογον ἀκαίρως τοῦ Χούμνου καὶ ἀνοήτως παῤῥησιασαμένου καὶ ἐὰν τῷ ἐσχάτῳ ἀποκαλυφθῇ, σιγάτω ὁ πρῶτος φαμένου, οὔθ´ ἡ βασιλὶς οὔτ´ αὐτὸς ἠγανακτήσατε πρὸς τὴν ἀναισχυντίαν, οὐδὲ δίκην ἔδωκε τῆς ἀνοήτου γλωσσαλγίας, ἀλλ´ ἐφησυχάσατε τοῖς λεγομένοις, ὥσπερ εἰρημένου μηδενὸς καινοῦ.

3. Ὁ πατριάρχης δὲ „εἰ μὲν καί τις ἄλλη πρὸς τοὺς τοιούτους“ ἔλεγε „λόγους ἤγαγεν αἰτία, αὐτὸς ἂν εἰδείης. Εἰ δ´ αὐτοῦ τούτου ἕνεκα μόνου παροξυνθεὶς, ὀργῇ φερόμενος πρὸς ἐμέ τε καὶ τὴν βασιλίδα, ἀφίστασθαι τῆς διοικήσεως ἔγνως τῶν κοινῶν, οὔτε δίκαια ποιεῖς, οὔτε προσήκοντα σαυτῷ. Ἐγώ τε γὰρ ἰσχυρίζομαι τουτωνὶ τῶν λόγων μὴ ἀκηκοέναι παντελῶς· καὶ δίκαιος εἶναι ἀξιῶ πιστεύεσθαι παρὰ σοί· οἴομαι δὲ καὶ τὴν βασιλίδα τὰ ἴσα ἐμοὶ ἐρεῖν. Οὐδὲ γὰρ ἂν ἤνεγκε σιγῇ, εἰ ἀκοῦσαί τε συνέβαινε τῶν λόγων καὶ πρὸς σὲ εἰρῆσθαι οἰηθῆναι. Διό σου καὶ δέομαι τῶν πρὸς τὴν βασιλίδα λόγων ἀποσχέσθαι, οὐ φαύλην τινὰ ἐσομένων ἐπιθήκην τῶν κακῶν.

4. Ὁ δ´ οὐκ ἀνίη, ἀλλ´ ἐκέλευεν ἀπαγγέλλειν, νῦν μὲν, φάσκων, τὸν λόγον μόνον ἐκεῖνον τὸν ποιήσαντα τὴν ταραχὴν, ἴσως δέ τινα καὶ ἄλλα ἔχειν ἀνέκφορα ἐν τῇ ψυχῇ. Αὐτίκα μὲν οὖν ὁ πατριάρχης ἐποίει τὰ κεκελευσμένα καὶ τῇ βασιλίδι ἀπήγγειλεν, ὅσα ὁ μέγας δομέστικος πρὸς αὐτὸν διαλεχθείη. Ἡ δὲ ἐλπίδος τε ἔξω καὶ πέρα προσδοκίας λόγους ταῖς ἀκοαῖς εἰσδεξαμένη, ἠνιᾶτο μὲν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, ἐξεπέπληκτο δὲ, ὅ,τι τὸ τὸν μέγαν δομέστικον πεῖσαν, τοιαῦτά τε ἐνθυμηθῆναι καὶ πρὸς αὐτὴν εἰπεῖν.

5. Ὅμως ἑαυτὴν ἀναλαβοῦσα, ἀντεμήνυεν αὐτῷ, μὴ παντάπασιν αὐτῷ προσήκειν τοὺς τοιούτους λόγους, οὐδὲ τῆς αὐτοῦ διανοίας ἀξίους εἶναι, οὐδὲ τῆς πρὸς βασιλέα φιλίας, ἣν ἐκ παίδων ἄχρι καὶ εἰς τόδε χρόνου ἀλλήλοις διετηρήσατε ἄδολον καὶ καθαράν. Διὸ οὐδὲ πείθεσθαι οἷά τε εἰμὶ, ὡς παραφρονοῦντος ἕνεκα ἀνθρώπου προήχθης εἰς τοσοῦτον καὶ ὀργῆς καὶ λύπης. Ἐγὼ δὲ μήτ´ ἀκηκοέναι τοῦ ἀνθρώπου λέγοντος ὁμολογῶ, μήτ´ εἰ καὶ συνέβαινε πυθέσθαι, προὔργου ποιήσασθαι κολάζειν τὸν εἰπόντα. Οὐδὲ γὰρ αὐτὸς σὺ ἐλάττω δύναμιν ἔχεις ἢ ἐγὼ, κολάζειν τε τοὺς προσκρούοντας καὶ συγγνώμην παρέχειν, ἂν ἐθέλῃς. Εἰ μὲν οὖν ἐκείνων ἕνεκα τῶν λόγων μόνον ἀγανακτεῖς, παρὰ σαυτοῦ μᾶλλον ἢ παρ´ ἐμοῦ προσήκει λαμβάνειν δίκας. Εἰ δὲ καί τινος ἑτέρου δέῃ, ὅπερ ἄχρι νῦν ἄγνωστον ἐμοὶ, λέγειν θαῤῥοῦντα, ὡς παρ´ ἐμοὶ δύσκολον ἐσόμενον μηδὲν, ὅπερ ἄν σοι κατὰ γνώμην ᾖ, εἰ μὴ πάντη τῶν ἀδυνατωτάτων εἴη.“

6. Τοιαῦτα μὲν ἡ βασιλὶς πρὸς τοὺς τοῦ μεγάλου δομεστίκου λόγους ἀπεκρίνατο. Ὁ δ´ ἔφασκεν, αὐτόν τε παντάπασιν ἠγνοηκέναι τὴν δύναμιν τῶν λόγων τῶν αὐτοῦ, καὶ βασιλίδα τὴν διάνοιαν τῶν γινομένων μάλιστα ὡς ποῤῥωτάτω ἔχειν. ἵνα δὲ αὐτός τε εἰδῇς καὶ βασιλίδι φράσῃς, ὡς δίκαια διανοοῦμαι, ὡς ἔχω περὶ τῶν πραγμάτων ἄκουσον. Τὴν μὲν ἐμοῦ τε καὶ βασιλέως ἐκείνου πρὸς ἀλλήλους ἐκ παίδων ἀκροτάτην φιλίαν σύ τ´ ἂν ἀγνοοίης, ὥσπερ εἰκὸς, καὶ ἡ βασιλὶς πρὸς τὴν οἰκείαν διατρίβουσα. Ὅσα μέντοι γε πρὸς βασιλέα τὸν πάππον, πολέμου καὶ ἀρχομένου καὶ τελευτῶντος, ὅτε τῶν ἄλλων ἁπάντων πολλὰς καὶ παντοδαπὰς ὑποστάντων τὰς μεταβολὰς, πάντων ἀντιτεταγμένων, σχεδὸν εἰς ἐσχάτην ἀπορίαν συνηλάθη, αὐτῷ προθύμως συνηγωνισάμην, μήτε σώματος φειδόμενος, μήτε χρημάτων, μήτ´ ἄλλου τῶν οἰκείων μηδενὸς, ἀλλ´ ἐν τοῖς μάλιστα ἐπείγουσι τῶν καιρῶν καὶ δεομένοις γνησίων φίλων, πάντα ἐγινόμην αὐτῷ καὶ τῶν δεόντων ἐνέλιπον οὐδὲν, καὶ μετὰ τὸ τῶν πραγμάτων ἐγκρατῆ γενέσθαι, ὅσα τε πρὸς τοὺς ἔξωθεν πολεμίους, καὶ Ἕλληνας λέγω καὶ βαρβάρους, καὶ πρὸς τοὺς ἔνδον ἐπιβούλους, ὥσπερ ἄλλος ὢν αὐτὸς, καὶ συγκατειργαζόμην καὶ συνδιέφερον αὐτῷ τοὺς ὑπὲρ ἑαυτοῦ πόνους καὶ κινδύνους, (ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν διοίκησιν τῶν πραγμάτων, ὡς αὐτὸς πάντα πόνον ὑφιστάμενος, ἄλυπον αὐτῷ καὶ ἄπονον ἐποίουν τὴν ἀρχὴν,) πάντες μὲν ἂν εἰδεῖεν Ῥωμαῖοι, αὐτῶν σαφέστατα βοώντων τῶν πραγμάτων, καὶ συμμαρτυρήσαιεν ἐμοί· τῶν ἄλλων δὲ πάντων μάλιστα ἡ βασιλὶς, ὅσα μὴ μόνον ὑπὸ τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ βασιλέως αὐτοῦ τὴν πρὸς ἀλλήλους ἡμῶν ὁμόνοιαν, τὴν πάντας, ὡς ἐγᾦμαι, καὶ τοὺς πάλαι καὶ τοὺς νῦν ὑπερελάσασαν ἐπὶ φιλίᾳ ὑμνουμένους, σαφῶς διδασκομένη. Ἐφ´ οἷς οὐκ ὠφελεῖσθαι μόνον παρ´ ἑκατέρων συνέβαινεν ἡμῖν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἄχρι νῦν χρόνον εὐκλεέστατα βιβιωκέναι. Ἄτοπον οὖν, τὸν μὲν προτοῦ χρόνον ἅπαντα μηδέποτε μηδεμίαν ἀδοξίας πρόφασιν παρεσχηκέναι ἐμαυτῷ, νυνὶ δὲ ἑκοντὶ λοιδορίας ἄξια καὶ μέμψεως ποιεῖν. Ἄν τε γὰρ ἀγνοήσας, οἷ κακῶν τὰ πράγματα χωρήσει, ἐμαυτῷ μὲν ἀδοξίας, τοῖς λοιποῖς δὲ Ῥωμαίοις φθορᾶς καὶ κινδύνων αἴτιος καταστῶ, οὐδεμίαν παραιτεῖσθαι δίκαιος συγγνώμην αὐτὸς παρ´ ἐμαυτῷ κριτῇ. Ἄν τε καὶ συνορῶν, ὥσπερ ἤδη καὶ ἐπίσταμαι σαφῶς, ἔπειτα καταμαλακιζοίμην δέει τοῦ μὴ δοκεῖν ἐν καιροῖς ἐπικινδύνοις τὴν ἀρχὴν μεθίεσθαι, οὐ λοιδορίας ἄξιος μόνον, ἀλλὰ καὶ δίκης τῆς ἐσχάτης, ὅτι, καίτοι προειδὼς, ὑπέμεινα ἑκὼν εἶναι κακὸς ὀφθῆναι καὶ μήτε καιροῖς, μήτε πράγμασιν ὡς δέον χρήσασθαι εἰδώς. Οὗ δὲ ἕνεκα κινδύνων τε καὶ ἀδοξίας ἔγνων ἀπαλλάττειν ἐμαυτόν. Καίτοι γε οὐδὲ βασιλίδι τε καὶ τοῖς βασιλέως παισὶν ἐκ τῆς ἀδοξίας ταυτησὶ καὶ τῶν κινδύνων ὠφέλειάν τινα ἔξεστι πορίζειν. Ἦν γὰρ ἂν τοῦτο παραμύθιον οὐ φαῦλον. Ὡς ἂν δὲ μὴ δοκῶ τοὺς ὑπὲρ τῶν βασιλέως παίδων πόνους καὶ κινδύνους ἀποδιδράσκειν, νῦν μὲν ἐν τῆς εἰρήνης τοῖς καιροῖς, ὅτε μήτε πόλεμος οὐδεὶς, μήτε κακῶν προσδοκία μηδεμία, πατριάρχης τε καὶ σύγκλητος ἅμα βασιλίδι ἰθυνόντων τὴν ἀρχὴν καὶ τὰ ἐκ ταύτης ἀγαθὰ καὶ τὰς τιμὰς καρπούσθων. Ἐὰν δέ ποτε συμβαίη πόλεμόν τινα ἀναφυῆναι, κίνδυνον ἀπειλοῦντα βασιλέως τοῖς παισὶ, τότ´ αὐτὸς ἤδη προθύμως τοῖς κινδύνοις ἐμπαρέξω ἐμαυτὸν, καὶ ἢ συνδιασώσω τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς ἢ ὑπὲρ αὐτῶν μαχούμενος πεσοῦμαι, ὡς ἂν ἐμοὶ μὲν οἱ πόνοι καὶ τὸ κινδυνεύειν, ὑμῖν δὲ τὸ ἐντρυφᾷν τοῖς πράγμασι καὶ αὐτῶν καταπολαύειν, μηδενὸς παρενοχλοῦντος, περιγίνοιτο. Κεφάλαιον δὲ τῶν λόγων τῶν ἐμῶν, ὡς ἔστιν οὐδὲν τὸ πεῖσον, ὥσπερ καὶ πρότερον, ἔχεσθαι τῶν πραγμάτων τῆς ἀρχῆς. Ὡς ἂν δὲ καὶ ἔργοις ὃ λέγω κατάδηλον ποιήσω, τῆς συνήθους καθέδρας ἐξαναστὰς, ἐφ´ ἑτέραν καθεδοῦμαι, ἵν´ εἰδείη τε βασιλίς τε καὶ ὑμεῖς, ὡς οὐδὲν ἤδη τὸ κωλύον, ἕτερόν τινα, ὃν ἂν βούλησθε αὐτοὶ, τοῖς πράγμασιν ἐφιστᾷν.“ οὕτως εἰπὼν, ἐφ´ ἕτερον μετέβη τόπον, ὥσπερ ἔργῳ παραχωρῶν ἑτέρῳ τῆς ἀρχῆς.

7. Ὁ πατριάρχης δὲ τοιαῦτα ὁρῶν τε καὶ ἀκούων, „σκληρός ἐστιν ὁ λόγος“ εἶπε „καὶ μάλιστα δυνάμενος τῆς ψυχῆς τῆς βασιλίδος καθικέσθαι.“  ὁ δ´ „ἀληθῆ λέγεις“ ἔφη „καὶ ἔδει γε μηδὲν τοιοῦτον μήτε εἰρῆσθαι, μήτε εἶναι. Νυνὶ δὲ εἰς τοσοῦτον ἀνάγκης συνηλάθην, ὥστε καίτοι τῶν ἄλλων μάλιστα ἁπάντων, ὅσα εἰς παραμυθίαν καὶ τῶν πολλῶν ἄνεσιν ἀνιαρῶν, ὅσα βασιλίδι ἐκ τῆς βασιλέως προσεγένετο τελευτῆς, λέγεσθαι βουλόμενος ἐπ´ αὐτῆς, ἐναντιώτατα πράττειν ἐμαυτῷ δυοῖν ἕνεκα. ἢ γὰρ ἀπρακτεῖν παντελῶς ἀνάγκη, ἢ φαύλως καὶ οὐχ ᾗ προσῆκεν, ἄρχειν. Εἴτε τοίνυν πράττοντος μηδὲν, καὶ ἡ βασιλὶς ἐφησυχάζοι, ὡς χθὲς καὶ πρώην τὴν ἀρχὴν οἰομένη διοικεῖσθαι παρ´ ἐμοῦ, ἀνάγκη πάντα ἀπολέσθαι· εἴτε καὶ φαύλως καὶ μὴ κατὰ τὸ δέον ἄρχοντος, τὸν αὐτὸν τρόπον πάλιν φθείρεσθαι συμβαίνει, καὶ προσέτι γε αὐτὸν οὐ τοῖς ἄλλοις μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐμαυτῷ τῆς μοχθηρίας ὀφείλειν δίκας· ὥστ´ ἀμφοτέρωθεν λυσιτελὲς, γνώριμα ταῦτα γίνεσθαι τῇ βασιλίδι, κἂν εἰ μέλλοι ταραχὴν καὶ λύπην προξενεῖν. Βέλτιον γὰρ περὶ τῶν γινομένων ὡς ἔχουσι μαθοῦσαν, ἅμα σοί τε καὶ τοῖς ἄλλοις τὰ δέοντα βουλεύσασθαι περὶ τῆς ἀρχῆς, ἢ ἀγνοήσασαν, ὀλίγῳ ὕστερον μὴ τούτων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς συμβησομένης βλάβης ἕνεκα ἀγανακτεῖν.

Chapitre III.

1. Le grand Domefiique prie le Patriarche de dire de sa part à l'Impératrice, qu'il avait envie de se retirer. 2. Il lui déclare le motif de sa retraite, 3. Le Patriarche s'en excuse. 4. Puis il se rend à ses instantes prières. 5. Réponse de l'Impératrice. 6. Réplique du grand Domestique. 7. Instance du Patriarche.

1. Le jour suivant, comme il était dans le Palais Royal avec le Patriarche, il le pria d'aller dire ce qui fuit de sa part à l'Impératrice. Si Dieu qui est témoin de la vérité de mes paroles, m'avait laissé le choix, j'aurais donné très volontiers ma vie pour sauver celle de l'Empereur. Mais puis que le même Dieu qui tient entre ses mains la mesure de la vie des hommes, en a disposé autrement, il faut 520 louer la sagesse de sa Providence, et admirer la profondeur de ses jugements. Comme ce si à chacun de nous a considérer ce qui lui est propre, après y avoir pensé fort longtemps et fort sérieusement, j'ai jugé me devoir retirer pour vivre en repos. C'est une résolution que j'ai prise, et que j'ai bien voulu vous faire savoir.

2. Le Patriarche lui ayant demandé les motifs de cette résolution, il lui répondit en ces termes. Il y a longtemps que je roulais ce dessein-là dans mon esprit; mais la liberté que Chumne prit hier de dire dans le Conseil, que si l'un des derniers avait quelque révélation, le premier devait se taire, sans que l'Impératrice ni vous l'ayez trouvé mauvais, et sans que vous l'en ayez repris, ou puni en aucune sorte m'a porté à l'exécuter plutôt que je n'aurais fait.

3. Le Patriarche répliqua, Vous savez bien si vous avez quelque raison secrète de vous retirer ; car si vous ne vous retiriez que par le ressentiment que vous témoignez contre l''Impératrice, et contre moi ce serait agir et contre la justice, et contre vos propres intérêts. Je vous assure que je n entendis point cette parole de Chumne, je pense que vous me ferez. bien l'honneur de me croire, et je suis persuadé que l'Impératrice vous dira la même chose. Si elle l'eut entendue, et quelle eût su que vous vous en teniez offense, elle n'eût eu garde de demeurer dans le silence. C'est pourquoi je vous prie de me dispenser de porter de votre part, cette parole-là à l'Impératrice, qui serait le comble des maux que souffre l'Etat.

521 4. Le grand Domestique ne se laissa point fléchir ; mais il persista à presser le Patriarche d'aller dire à l'Impératrice ce dont il l'avait chargé. Et il ajouta, que ceux qui avaient avancé la parole dont il se plaignait, avaient peut-être d'autres sujets de douleur, et de plainte dans le cœur. Le Patriarche se rendant à ses instances, alla dire à l'Impératrice ce qu'il lui avait ordonné.

5. Elle fut extrêmement assiégée d'entendre cette parole, à laquelle elle ne s'attendait point, ne pouvant deviner les motifs qui avaient porté le grand Domestique à cette résolution. S'étant néanmoins un peu remise, elle lui fît répondre, que la proportion qu'il lui avait envoyé faire, n'était digne, ni de lui, ni de l'amitié, qui avait été entre le feu Empereur et lui depuis leur jeunesse ; qu'elle ne pouvait s'imaginer qu'un mot lâché par un extravagant, fût capable de lui causer tant.de douleur ; qu'elle ne l'avait pas entendu ; mais que quand elle l'aurait entendu, elle ne se serait pas mise en peine de le châtier, parce qu'il n'avait pas moins de pouvoir qu'elle pour venger les injures qui lui étaient faites, ou pour les pardonner ; que s'il en était offensé, il ne tenait qu'à lui d'en faire justice ; que s'il souhaitait quelqu'autre chose, il le pouvait déclarer avec une pleine confiance, l'assurant qu'il n'y aurait rien qu'elle ne fit pour le contenter, à moins que ce ne fût une chose absolument impossible.

522 6. Le Patriarche ayant rapporté cette réponse de la part de l'Impératrice, le grand Domestique lui dit : Vous n'avez pas compris le sens de mes paroles et l'Impératrice est fort éloignée de reconnaître la venté de ce qui se passe. Je vous exposerai les sentiments où je me trouve touchant le maniement des affaires, afin que vous puissiez comprendre la justice de ma demande, et la faire comprendre à l'Impératrice. Vous pouvez ignorer la grandeur de l'amitié dont l'Empereur et moi avons été unis dès notre enfance. L'Impératrice qui était alors au lieu de sa naissance, peut aussi l'ignorer. Mais tous les Romains savent avec quelle ardeur j'ai combattu pour ses intérêts, durant toute la guerre civile, lorsque presque tout le monde l'avait abandonné, et qu'il était dans la dernière perplexité. Ils savent qu'en ces temps fâcheux, ou l'on reconnaît mieux que jamais les véritables amis, je lui ai rendu toute sorte de devoirs, avec toute la fidélité, et tout le zèle que l'on peut désirer, sans épargner mon bien ni ma vie. Ils savent combien j'ai supporté de travaux, et combien j'ai couru de dangers dans les guerres qu'il a été obligé de soutenir contre les étrangers, tant Grecs, que Barbares, et dans les conspirations que ses ennemis domestiques ont formées contre lui. Je ne parle point des inquiétudes et des fatigues dont je me suis chargé pour le soulager. L'Impératrice en a été mieux informée que nul autre, tant par la connaissance quelle a prise des affaires, que par le témoignage que l'Empereur m'en a souvent rendu, que l'amitié dont nous étions liés surpassait sans comparaison, toutes celles 523 que l'antiquité a tant vantées. Cette merveilleuse amitié ne nous a pas seulement servi a l'un et à l'autre d'un puissant appui, elle a encore relevé l'éclat de notre réputation: C'est pourquoi ce serait une chose fort étrange, qu'après avoir passé toute ma vie dans l'honneur, et dans la gloire, je me couvrisse maintenant de honte et de confusion. Car si faute de prévoir les malheurs où nos affaires se termineront, j'attire des dangers sur les Romains et du déshonneur sur moi-même, je ne pourrai éviter le blâme. Que si les prévoyant de la manière que je les prévois je me laisse abattre par la crainte d'être accusé de n'avoir pu gouverner l'Etat durant des temps difficiles, outre le blâme que j'attirerai sur moi, je mériterai encore des châtiments pour n'avoir pu détourner le mal que j'avais prévu. C'est pour cela que j'ai résolu de me soustraire au péril et à l'infamie, surtout en un temps où le péril et l'infamie que je subirais ne serviraient de rien à l'Impératrice ni à ses enfants. Car s'ils leur servaient de quelque chose, ce me serait une espèce de consolation. De peur, néanmoins, d'être accusé d'appréhender les hasards, où le service du jeune Empereur me pourrait appeler, je me retire au milieu d'une paix profonde, où il n'y a point d apparence de guerre, et je consens volontiers que vous et les Sénateurs gouverniez l'Etat avec l'Impératrice, et que vous jouissiez des honneurs et des avantages du gouvernement. Que s'il s'élevait quelque guerre, je reviendrais chercher le péril, et je conserverais la couronne aux enfants de l'Empereur, où je mourrais en combattant pour leur défense, Ainsi vous cédant le plaisir 524 et l'éclat du Gouvernement, je ne me réserve que les travaux et les hasards. Enfin, la conclusion de mon discours est que je ne gouvernerai plus l'Etat, comme je l'ai gouverné jusques ici, et pour confirmer mes paroles par mes actions, je quitterai ma place et l'Impératrice la donnera a celui qu'il lui plaira. En disant cela il changea déplace, pour montrer qu'il renonçait au Gouvernement.

7. Le Patriarche lui répondit: Voila un discours fort dur, et qui blessera les oreilles de l'Impératrice. Bien que ce que vous dites fort vrai, il valait mieux ne le pas dire. Cependant je suis réduit à une si fâcheuse nécessité, que bien, que je souhaite avec passion de soulager la douleur que cette Princesse ressent de la mort de son époux, il faut que je l'augmente. Car, enfin, j'ai à choisir, ou de demeurer inutile, ou de gouverner mal l'Empire. Si je demeure inutile, et que d'un autre côté l'Impératrice se repose, comme elle se reposait, il y a quelque temps dans la créance que je prendrai soin des affaires, ce fera un épouvantable désordre. Que si je gouverne mal, le désordre ne sera pas moindre, et de plus je mériterai d'être puni par moi-même, par les autres. Ainsi, puisque de quelque côté que l'on regarde les affairess. il est nécessaire que l'Impératrice soit informée de la vérité, je la lui déclarerai, quelque douleur quelle en puisse ressentir. Il vaut mieux qu'en étant informée, elle délibère avec vous, et avec d'autres, pour trouver des expédients que de tomber dans un regret inconsolable, pour l'avoir ignorée, et que .d'avoir encore de nouveaux maux à pleurer.


 

δʹ. 1.Ὁ μὲν οὖν πατριάρχης πάντα ἀπήγγελλε τῇ βασιλίδι. Ἡ δ´ ἅπερ οὔτ´ ἄν ποτε αὐτὴ διενοήθη, μήθ´ ἑτέρου λέγοντος ἐπείθετο ἀκούσασα, πρῶτα μὲν ὑπὸ τῆς λύπης οὐδὲ ἀντιφθέγγεσθαι ἠδύνατο. Ἔπειτα ἐφ´ ἱκανὸν πολλὰ δάκρυα σιγῇ τῶν ὀφθαλμῶν καταγαγοῦσα, „ῥᾷον ἂν“ εἶπεν „ἀνέπεισέ τις ὄρος δύνασθαι μεταβῆναι, ἢ τὴν μεγάλου δομεστίκου γνώμην κινηθῆναι πρὸς βραχύ. Ἐπεὶ δὲ περὶ ἐκείνου τοιαῦτ´ ἀκούειν ἔστι νῦν, ἅπερ οὐδ´ ἄν ποτε ἐνεθυμήθην, προσηκούσης μὲν ἀπολογίας ἀπορῶ. Ὅμως ἐκ τῶν μάλιστά μου καθικομένων τῆς ψυχῆς, ποιήσομαι τῆς ἀπολογίας ἀρχήν. Λέγω τοίνυν πρὸς αὐτὸν, ὡς ἄρτι νῦν ὥσπερ ἐξεστηκυῖαν τῶν φρενῶν ἢ κάρῳ βαθεῖ καὶ ὕπνῳ κατισχημένην εἰς αἴσθησιν ἤγαγες τῶν περισχόντων με δεινῶν. Πρότερον γὰρ, εἰ καὶ μάλιστα σαφῶς τὴν βασιλέως ἠπιστάμην τελευτὴν, ἀλλ´ οὖν, εἰσιόντος τε σοῦ πρὸς ἐμὲ, κἀκεῖνον ἐδόκουν, ὥσπερ ἔθος ἦν, συνεισιέναι καὶ ἀπιόντα συνέπεσθαι, καὶ μονονοὺ καὶ φθέγξασθαι ἐλογιζόμην ἐκεῖνον, ὅτε διελέγου πρὸς ἐμὲ, καὶ ὅλως μετρίαν τινὰ ἐλογιζόμην τὴν περισχοῦσάν με τῶν κακῶν ἐπιφοράν.

2. Νυνὶ δὲ, ὥσπερ τινὸς παραπετάσματος ἀρθέντος, πάντα φαίνεται τὰ ἔνδον· οὕτω σὺ τῶν ἐλπίδων ἡμᾶς, ὑφ´ ὧν ἐφενακιζόμεθα, ἀποστερήσας, γυμνὰ παρεσκεύασας τὰ πράγματα καθορᾷν, καὶ τοὺς μὲν ἐμοὺς οἴεσθαι παῖδας ὀρφανοὺς πατρὸς, ἑαυτὴν δὲ χηρείᾳ καὶ τοῖς ἐκ ταύτης κακοῖς συνισχημένην. Ἀλλὰ τί ἄν τις φαίη ἢ καὶ λογίσαιτο περὶ σοῦ; πότερον ὡς ἐπιλέλησαι τῆς ἀκροτάτης συναφείας καὶ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης φιλίας βασιλέως τῆς πρὸς σὲ, ᾗ διὰ τὸ μέγεθος οὐδὲ πιστεύειν εἶχον οἱ πολλοί; ἀλλ´ οὐκ οἴομαι δυνήσεσθαι, εἴ γε καὶ μάλιστα ἐβούλου. Οἶμαι γὰρ εἴ τις τὴν ἐν ἀνθρώποις ἅπασαν φιλίαν συλλαβὼν, ἔπειτα πρὸς παράδειγμά τι θελήσειε σκοπεῖν, ἐξ οὗ τοῖς ἄλλοις τε κἀκείνῳ τὴν αὐτῆς ἰσχὺν ἐξέσται κατιδεῖν, ὑμᾶς ἂν μόνους παραδραμὼν, ὡς καὶ τοὺς ὅρους ταύτης ὑπερβάντας, ἐκ τῶν ἐπιλοίπων ἐξευρίσκειν, ὅ,τι ἂν εἴη, πειρᾶσθαι πρῶτον· τοσοῦτον οὐ τοὺς φίλους μόνον, ἀλλὰ καὶ ἰδέαν αὐτὴν τῆς φιλίας ἔθεσθε κατόπιν. Καὶ τοῦτο οὐκ ἐκ τῶν πραττομένων μόνον ἦν ὁρᾷν, καὶ βασιλέως δὲ ἦν ἀκούειν πολλὰ πολλάκις φθεγγομένου, ὡς καὶ φιλτάτων καὶ γυναικὸς καὶ συμπάντων, ὡς εἰπεῖν, χρημάτων τὴν εἰς σὲ φιλίαν προηγοῖτο. Πότερον οὖν ὡς μὲν ἐπιλέλησαι τῆς βασιλέως φιλίας, οὐδὲ τῷ λίαν συκοφαντικῷ τοὺς τρόπους εἰπεῖν ἐξέσται· ὅτι δὲ μεμνημένος ἀγνωμονεῖς καὶ τοῖς βασιλέως παισὶν ἐναντίας ᾗ προσῆκεν ἀποδίδως ἀμοιβὰς μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτήν; ἀλλ´ οὔτε τοῦτο σὸν, ὥσπερ οὐδὲ τὸ πρῶτον. Οὐ μὴν ἀλλ´ οὐδὲ τῶν πρὸς ἐμέ σου λόγων, οὓς ἑκάστοτε, καὶ βασιλέως ζῶντος, διεξίεις, ἄξια τὰ δεδογμένα νῦν. Οὐ γὰρ δήπου γε ἐπιλέλησαι, ὡς πολλοὺς ἀγῶνας καὶ κινδύνους καὶ θάνατον, εἰ οἷόν τε εἰπεῖν, ὑπὲρ τῆς ἐμῆς ὠφελείας καὶ τῶν παίδων ἑτοιμότατος εἶναι, καιροῦ καλοῦντος, ὑπομένειν ἰσχυρίζου. Οὗ νῦν παρόντος, εἴ σοι ἐξελέγχεσθαι ἐπὶ τῶν ἔργων εὐπρεπὲς, αὐτὸς ἐρεῖς. Ἔτι δὲ οὐδ´ ἐμαυτῇ τι σύνοιδα σοὶ προσκεκρουκυῖα, ἀλλ´ ἐξ ὅτου παρεγενόμην ἐν τοῖς βασιλείοις οἴκοις, οὐδὲν ἀποδέουσαν οὔτ´ εὔνοιαν, οὔτε τιμὴν ἢ τἀδελφῷ κόντῳ παρειχόμην, μᾶλλον δὲ καὶ πλείω παραπολὺ, ὅσον ἐκείνου μὲν οὔτε τεθνεῶτος ἐμοί τις βλάβη, οὔτ´ ὠφέλεια ζῶντος ἕψεται, τοσοῦτο διῳκισμένου· σὺ δὲ καὶ ζῶν τὰ μέγιστα ἂν ὀνήσαις, καὶ ἀποθανὼν οὐδὲν ἧττον ἐμοί τε καὶ τοῖς Ῥωμαίων πράγμασι λυμανῇ. Ἐγὼ δὲ καίτοι πολλὰ συνείρειν ἔχουσα καὶ ἀποδεικνύναι δι´ αὐτῶν, ὡς οὔτε συμφέροντα, οὔτε δίκαια ἐβουλεύσω, ἐκεῖνο μόνον ἐρῶ, τὰ ἄλλα καταλιποῦσα. Εἰ γὰρ παριόντα τινὰ ὁδὸν τῶν ἐπιφανῶν τινι συνέβη γυναικὶ συντυχεῖν, χηρείᾳ μὲν συνούσῃ καὶ τοῖς ἐκ ταύτης κακοῖς, καὶ παισὶν ὀρφανοῖς καὶ μηδένα τὸν προστησόμενον ἔχουσι προστετηκυίᾳ καὶ διὰ ταῦτα πολλοὺς ὑφορωμένῃ τοὺς κινδύνους καὶ δεομένῃ τῆς δυστυχίας οἰκτεῖραι καὶ αὐτῆς προστῆναι καὶ τῶν παίδων, οὐδὲν ἕτερον εἰς δικαίου λόγον προβαλλομένῃ ἢ τὴν εὐγένειαν καὶ τὴν παρ´ ἀξίαν κακοπραγίαν, οὐκ ἔδει καὶ σὲ καὶ πάντα ὁντινοῦν οἷος σὺ, τῶν ἄλλων ἀμελήσαντα, πρόνοιαν ποιήσασθαι τῆς γυναικὸς ὅση δυνατὴ, καὶ ἀξιόχρεως τοὺς ὑπὲρ ἐκείνης νομίσαι πόνους εἰς εὐκλείας λόγον καὶ δικαιοσύνης; εἰ τοίνυν τοῦτο μόνον ἤρκεσεν ἂν εἰς πειθὼ, τίνα ἂν εὐπρόσωπον ἀπολογίαν ἀποδοίης, εἰ αὐτοῦ τε τούτου καὶ πολλῶν ἑτέρων ἰσχυροτέρων παρόντων, ἀπαραίτητος ὀφθῇς. Διό σου δέομαι, ταύτης ἀποστῆναι τῆς βουλῆς καὶ μὴ προφάσεως ἕνεκα μικρᾶς ἐμέ τε καὶ νηπίους παῖδας τοὺς ἐμοὺς, ὥσπερ ἐν μέσῳ πελάγει ναῦν ἐρήμην κυβερνήτου, καταλιπεῖν. Ἀλλ´ εἴτ´ αὐτὸς πρῶτος ἐνεθυμήθης, ἄκαιρον ἡγήσασθαι καὶ μυρίων γέμουσαν τὴν βουλὴν κακῶν, εἴθ´ ἑτέρῳ συμβουλεύοντι ἐπείσθης, μὴ τῶν φίλων ἐκεῖνον, ἀλλ´ ἔχθιστον ἡγεῖσθαι καὶ σοὶ μὲν πρὸς τὴν εὔκλειαν καὶ τὴν τιμὴν, ἡμῖν δὲ πρὸς αὐτὴν ἐπιβουλεύοντα τὴν σωτηρίαν, προσθήσω δ´ ὅτι καὶ πᾶσι τοῖς Ῥωμαίων πράγμασι κοινῇ. Ἐγὼ δὲ εἰ καὶ μὴ ἀφ´ ἑαυτῆς αὐτὴ τὸ δέον συνεώρων, ὡς οὐδεμία τις ἑτέρα κοινῇ τοῖς πᾶσι βεβαιοτέρα σωτηρία, ἢ σὲ τοῖς πράγμασιν, ὥσπερ καὶ ζῶντος βασιλέως, ἐφεστάναι, ἐξ αὐτῶν γοῦν τῶν βασιλέως λόγων, οὓς περὶ σοῦ πολλάκις ἐποιεῖτο πρὸς ἐμὲ, μάλιστα δὲ πρὸ τῆς τελευτῆς μικρὸν, ἐχρῆν συνεῖναι τὸ συνοῖσον. Ἀνακείμενος γὰρ ἐπὶ γόνασι τοῖς ἐμοῖς, σοῦ παρόντος, „ὁ μὲν καιρὸς“ ἔφη „τῆς ἐμῆς ἥκει τελευτῆς. Σὲ δὲ χρὴ σκοπεῖν, ὅπως ἐμοῦ μὴ ἀπελθόντος λογισμοῖς τισιν ἢ καὶ λόγοις ἐνίων ἀπατηθεῖσα, ἑτέρῳ τινὶ πρόσχῃς τὸν ἄνδρα τουτονὶ διωσαμένη. Εἰ γὰρ τοῦτο συμβαίη, οὐδὲν ἔτι τὸ λεῖπον σέ τε καὶ τέκνα καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν ἀπολέσθαι· αὐτῷ δὲ προσέχουσα, ἄριστα σαυτῇ τε καὶ τοῖς πράγμασι βουλεύσῃ.“ εἰ δὴ τοιαῦτα πρός τε βασιλέως ἐδιδάχθην καὶ παρ´ ἐμαυτῆς αὐτὴ τὰ ὅμοια γινώσκω, τίν´ ἔχοι λόγον, οἷς αὐτὸς κακῶς καὶ ὡς οὐ δέον ἐβουλεύσω, πείθεσθαι καὶ αὐτὴν ἑκοῦσαν εἶναι. ἂν μὲν οὖν οἷς εἶπον τὴν ἀτοπίαν καὶ αὐτὸς τοῦ πράγματος ὅση κατιδὼν, ἀπόσχῃ τοῦ τε τοιαῦτα καὶ βουλεύεσθαι καὶ λέγειν, καὶ τῶν πραγμάτων, ὥσπερ εἴωθας, ἐχόμενος, αὐτὸς μὲν τὰ κοινῇ συνοίσοντα Ῥωμαίοις, καὶ τῆς ἄνωθεν χειρὸς συνεφαπτομένης, πράττῃς, ἐμοὶ δὲ παρέχῃς ἡσυχίαν, τὰς ἐμᾶς θρηνεῖν καὶ κόπτεσθαι συμφορὰς, (τοῦτο γὰρ ἐμοὶ παραμυθία μόνον καὶ τῶν κακῶν ἀνακωχὴ,) δίκαιά τε ὁμοῦ καὶ συμφέροντα καὶ σαυτῷ προσήκοντα ποιήσεις. ἂν δὲ πάντα διωσάμενος καὶ ἀποῤῥίψας, ἑνὸς μόνου γένῃ τοῦ τοῖς δεδογμένοις ἐγκαρτερεῖν, πᾶσι χαίρειν εἰπὼν, ὃ καὶ αὐτὴ ποιήσω, σοὶ θήσω φανερόν. Πᾶσαν γὰρ αἰδῶ καὶ γυναικείαν ἀσθένειαν ἀποθεμένη καὶ τῶν τοῦ σωφρονεῖν ὥσπερ λογισμῶν ὑπὸ μεγέθους ἐκτραπεῖσα τῶν κακῶν, κατὰ μέσην τὴν πόλιν γενομένη καὶ ἀναθεῖσα ἑαυτὴν ἐπί τινος μετεώρου, ἵν´ ἑξῇ διὰ πάντων ἐξικνεῖσθαι τὴν φωνὴν, ὄρθιον βοήσομαι καὶ μεγαλοφωνότατον· ἄνδρες Ῥωμαῖοι, μᾶλλον δὲ καὶ Ἕλληνες καὶ βάρβαροι πάντες, εὖ ἴστε, ὡς πάντα ἀπόλωλε καὶ διέφθαρται, καὶ οὔτε φιλίας χάρις οὐδεμία κεῖται παρ´ ἀνθρώποις, οὔτ´ ἀληθείας μέλει καὶ δικαιοσύνης οὐδενί· λογισμῶν τε στεῤῥότης οἴχεται ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ συλλήβδην πάντα ἀγαθὰ, εἰ δὴ ὁ μέγας δομέστικος ὥσπερ ἔκ τινος ἀντιπνοίας ἐναντιώτατος ἑαυτῷ φανεὶς καὶ τῆς μὲν φιλίας ἐπιλελησμένος βασιλέως, ἀμελήσας δὲ καὶ τῆς αὐτῷ προσηκούσης ἀληθείας καὶ δικαιοσύνης καὶ φιλοτιμίας τῶν καλῶν, αὐτὸς μὲν ἐσκέψατο ἀπραγμοσύνῃ τὸν ἐπίλοιπον βίον ζῇν, ἐμὲ δὲ καὶ παῖδας τοὺς ἐμοὺς πολλῆς νυνὶ τῆς κηδεμονίας δεομένους ὥσπερ τι βάρος ἀνόνητον ἀπεῤῥίψατο καὶ κατέλιπεν, ὥσπερ ἀγνοήσας, εἰ δήποτε καὶ μορφὴν ἡμῶν ἔγνω ἢ ἀκοῇ παρειλήφει τὰ καθ´ ἡμᾶς. Οὕτω δὲ τὸ ἄφιλον τῆς σῆς γνώμης καὶ ἄστατον καὶ ἀβέβαιον στηλιτεύσασα, εἴ γε συμβαίη, καὶ τεθνήξομαι ἡδέως, παρὰ σοῦ δίκας ἀρκούσας ἐμοὶ λαβοῦσα. Ἐπὶ τούτοις δὲ πᾶσιν αὖθις σοῦ δέομαι, μηδὲν παρενοχλεῖν, ἀλλὰ τῶν τε λόγων ἀποσχέσθαι τουτωνὶ καὶ τὰ δέοντα ποιεῖν, ὥσπερ ἐξαρχῆς ἐχόμενον τῶν πραγμάτων. Τοιαῦτα μὲν ἀπεκρίνατο ἡ βασιλὶς ἐξ ἄγαν ἀλγούσης καὶ ὀδυνωμένης ψυχῆς.

525 Chapitre IV.

1. Le Patriarche déclare à l'Impératrice la résolution du grand Domestique. 2. Sa réponse.

1.  Le Patriarche ayant rapporté à l'Impératrice toutes ces choses qu'elle n'avait jamais cru devoir entendre, elle fut saisie d'une si violente douleur, qu'elle en perdit la parole. Mais enfin elle dit, en fondant en larmes : J'aurais plutôt cru qu'une montagne changerait de place, que je n'aurais cru que le grand Domestique changerait pour moi de sentiment. Puisque vous m'en dites ce que je ne m'étais jamais imaginé pouvoir arriver, je ne sais que vous répondre. Je commencerai néanmoins ma réponse par ce qui me cause la douleur la plus vive, et la plus sensible, et je lui dirai comme s'il était présent.

2. Vous m'avez tirée d'un profond assoupissement, et comme d'un doux sommeil, qui m'ôtait le sentiment de mes maux Je savais fort bien que l'Empereur était mort. Néanmoins quand je vous voyais entrer, ou sortir, je m'imaginais le voir entrer ou sortir avec vous, à son ordinaire. Quand vous me parliez, je m'imaginais qu'il me parlait, et je trouvais un notable soulagement de mes misères, dans cette imagination dont je me flattais: Mais maintenant vous avez tiré le rideau, vous avez, dissipé l'illusion. Vous m'avez découvert le véritable état de mon malheur. Vous m'avez montrée à moi-mê- 526 me telle que je suis, dans une triste viduité. Vous m'avez montré mes enfants dans la funeste déflation où la mort de leur perdes a mis. Mais que peut-on dire, ou que peut-on penser de vous ? Dira-t-on que vous avez oublié l'amitié que l'Empereur vous a portée, et qui a, été si extraordinaire et si merveilleuse, que plusieurs ne la pouvaient croire ? Mais je pense que vous ne le pourriez oublier, quand vous voudriez. Pour moi je suis persuadée quelle était au dessus de l'idée la plus parfaite que les hommes s'en puissent former. Si quelqu'un rassemblait dans son esprit les amitiés les plus étroites qui aient jamais été dans le monde, et qu'il en composât un modèle pour se le proposer à soi-même et pour le proposer aux autres, il serait obligé de mettre la vôtre à part, tant elle surpasse non seulement les autres, mais les images mêmes que l'on en peut feindre. Son excellence a paru par des effets et par des paroles, l'Empereur ayant souvent témoigné qu'il vous chérissait plus tendrement que sa femme, que ses enfants, que tout ce qu'il avait de plus cher et de plus précieux au monde. La plus impudente de toutes les calomnies ne saurait donc vous accuser d'avoir oublié l'amitié de l'Empereur. Mais si vous ne l'avez pas oubliée,avez-vous manqué d'y répondre, en manquant de rendre quelque devoir à ses enfants ? Certes cette seconde accusation ne convient non plus à vos mœurs que la première. Cependant la résolution de vous retirer ne répond pas aux promesses que vous m'avez faites tant de fois de vous exposer à toute sorte de combats, de dangers et à la mort même, si l'occasion le demandait, pour mes intérêts et pour ceux. 527 de mes enfants. Maintenant qu'elle le demande, jugez vous même s'il est honnête de manquer de la forte à votre parole? Je ne croiras vous avoir jamais offensé. Je vous ai donné au contraire d'aussi grandes, et même de plus grandes marques de mon affection et de mon respect, que j'en aurais pu donner au Comte mon frère, de qui la vie ne me peut apporter grand avantage, ni la mort grand préjudice, dans l'éloignement et dans la défiance où nous sommes l'un de l'autre ; au lieu que vôtre mort me ferait très dommageable que votre vie m'est extrêmement utile, aussi bien qu'à tout l'Empire. Bien que je puisse dire une infinité de choses pour faire voir que le dessein que vous avez formé, est contraire à la justice, je n'en dirai qu'une seule, et je passerai toutes les autres sous silence. Si un homme en faisant voyage rencontrait une Dame de condition accablée des misères de la viduité chargée d'orphelins, et quelle le suppliât d'avoir compassion de son malheur et de prendre sa protection et celle de ses enfants, quand elle n'apporterait point a l'autre raison, que de dire quelle serait issue d'une race illustre et qu'elle serait tombée dans la disgrâce sans l'avoir méritée, n'est-il pas certain que ni vous, ni aucun autre, ne pourriez refuser de la secourir, et que vous vous y trouveriez engagés ou par l'amour de la justice, ou du moins par le désir de la gloire ? Si l'un de ces deux motifs vous obligeait à renoncer à votre repos pour soulager une inconnue infortunée, quelle excuse apporterez-vous dans une occasion plus pressante, je vous conjure donc de rejeter cette pensée de retraite  et de ne me pas abandonner avec mes enfants, comme un vaisseau 528 sans pilote au milieu de la mer. Si vous l'avez conçue de vous-même, renoncez-y comme a une extravagance qui serait la source dune infinité de maux. Si un autre vous l'a inspirée, tenez le pour le plus grand de vos ennemis, pour le jaloux de votre gloire, pour le perturbateur du repos public, pour le destructeur de la famille Impériale. Si je n'avais pas été capable de reconnaître de moi-même, qu'il n'y a point de moyen plus assuré de conserver l'Empire, que de vous en laisser le gouvernement, comme vous l'aviez durant la vie de l'Empereur mon époux,je l'aurais au moins appris par ce qu'il m'en a dit plusieurs fois, et par ce qu'il m'en répéta un peu avant ope de mourir. Etant appuyé sur mes genoux, il me dit en votre présence : Me voila proche de ma fin. Prenez garde de ne vous pas laisser tromper par les discours de qui que ce soit qui vous veuille persuader d'éloigner d'auprès de vous le grand Domestique ; car si vous le faites, vous ne ferez rien moins que vous ruiner vous-même, que de ruiner vos enfants, et que de ruiner l'Empire. Au contraire si vous le tenez auprès de vous, et que vous suiviez ses conseils, ce fera le plus grand avantage qui vous puisse jamais arriver . L'Empereur m'ayant laissé cet ordre, dont je reconnais l'utilité et l'importance, ne serais-je pas entièrement inexcusable, si je consentais à votre retraite et à votre éloignement ? Si les raisons que je viens d'alléguer vous ont fait voir les inconvénients qui naîtraient de votre dessein si le quittant vous continuez à gouverner l'Empire à votre ordinaire, vous le rendrez plus fleurissant que jamais, vous arrêterez le cours de mes larmes, vous me donnerez l'u- 529 nique consolation que je puisse recevoir dans l'excès de ma douleur, et vous accroîtrez l'éclat de votre réputation et de votre gloire. Que si méprisant toutes mes raisons vous demeurez inébranlable dans la résolution que vous avez prise, je ne vous dissimulerai pas ce que j'ai envie de faire. Je renoncerai à la faiblesse (et à la pudeur de mon sexe, et comme si l'excès de l'affliction m'avait ôté le jugement, j'irai au milieu de la Ville, et étant montée sur quelque hauteur, afin que tout le monde m'entende, je crierai de toute ma force : Romains, Grecs et Barbares, sachez que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'amitié, de bonne foi, de vérité, ni de justice parmi les hommes. La fermeté, la confiance, la générosité ont quitté la terre. Le grand Domestique a été emporté par un mauvais vent.  Il a changé. Il est devenu contraire à lui-même. Oubliant l'amitié dont il était autrefois attaché à l'Empereur, et foulant aux pieds l'honneur et la gloire dont il faisait autrefois profession, il a résolu de passer le reste de sa vie dans l'oisiveté. Il me rejette loin de lui, moi et mes enfants, comme si nous lui étions des fardeaux incommodes; comme s'il ne connaissait point notre visage; comme s'il n'avait jamais entendu parler de notre nom. Quand je me serai vengée de la sorte de votre inconstance et de votre ingratitude, je mourrai, s'il en est besoin, fort satisfaite. Mais je vous supplie encore une fois, de renoncer à ces pensées de changement, et de continuer à gouverner l'Empire. Voila la réponse que l'Impératrice tira d'un cœur percé de douleur.

εʹ. 1. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος ὥσπερ ἐλεγχόμενος αὐτὸς ὑφ´ ἑαυτοῦ, ὡς δίκαιά τε ὁμοῦ καὶ προσήκοντα ἐφθέγξατο, καὶ μηδὲν ἀντιλέγειν ἔχων πρὸς οὕτως ἀπόδειξιν ἐναργῆ τῆς ἀληθείας, πρὸς πατριάρχην μὲν ἐφθέγξατο οὐδὲν, παραλαβὼν δὲ αὐτὸν, εἴσεισιν εἰς βασιλίδα. Ἡ μὲν οὖν εὐθὺς ὡς εἶδε, λύπῃ κάτοχος γεγενημένη, δάκρυσι περιεῤῥεῖτο καὶ ἐθρήνησεν ἐφ´ ἱκανὸν, τῆς ἔνδον ἀλγηδόνος ἐναργῆ τεκμήρια τὰ δάκρυα παρεχομένη. Ἐπεὶ δὲ ἐπαύσατο, λόγου πρὸς αὐτὴν ὁ μέγας δομέστικος ἤρχετο τοιοῦδε.

2. „Ἔθος ἐστὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἀνδράσιν, ἐπειδὰν αὐτοῖς τινες χρήσωνται διαλλακταῖς ἢ πρὸς φίλους καὶ οἰκείους, ἐάν τι πρὸς αὐτοὺς διενεχθῶσιν, ἢ καὶ πρὸς ἄγαν πολεμίους, τὰ μὲν σκληρὰ τῶν ἀποκρίσεων καὶ ὅσα μάλιστα δυνατὰ, τήν τε εἰρήνην διαλύειν καὶ διερεθίζειν τὸν ἀκούοντα πρὸς ὀργὴν, ταῦτα μὲν συγκαλύπτειν καὶ παριέναι σιγῇ· ὅσα δὲ προσηνῆ καὶ ἥμερα καὶ ἱκανὰ πρὸς διαλύσεις, τὰ τοιαῦτα ἀπαγγέλλειν, οὐκ ἐλάττω ἢ ὅσα ἤκουσε προστιθέντα καὶ παρ´ ἑαυτοῦ. Ὥσπερ αὖ πάλιν οἱ τοὺς τρόπους μοχθηροὶ καὶ συγκρούειν τοὺς ἀνθρώπους πρὸς ἀλλήλους ᾑρημένοι, τὰ πρὸς ὀργὴν μὲν ἀπαγγέλλουσι μετὰ προσθήκης, ὅσα δὲ πρὸς διαλλαγὰς ἐπιτήδεια καὶ συμβάσεις, σιωπῶσι. Νυνὶ δὲ δὴ καὶ αὐτὸς τῷ πατριάρχῃ μηνυτῇ χρησάμενος τῶν λόγων τῶν ἐμῶν καὶ πάλιν δι´ αὐτοῦ τὴν γεγενημένην ἀπολογίαν παρὰ σοῦ μεμαθηκὼς, ἔδεισα μὴ τὴν ἐμὴν ψυχὴν, οἰδαίνουσαν καὶ φλεγομένην ὑπὸ λύπης, ἀναψύχειν βουλόμενος καὶ καταστέλλειν, τοιαῦτα ἐφθέγξατο ἥμερα καὶ προσηνῆ. Πρὸς σὲ δὲ οὔτε τοὺς ἐμοὺς ἀκεραίους διεσώσατο λόγους, μήτ´ αὖ πάλιν οἵας ἔτυχεν ἀπολογίας ἀπήγγειλε καὶ πρὸς ἐμέ. Ἀλλ´ ἀνθ´ ἑτέρων ἕτερα εἰπὼν, νῦν μὲν διαλλάξει πρὸς καιρὸν, ὕστερον δὲ ὀλίγῳ μείζω καὶ βαρυτέραν κατασκευάσει γενέσθαι τὴν διαφοράν. Οὗ δὴ ἕνεκα καὶ αὐτὸς, εἰ τοιαῦτα ὄντως εἴρηται παρὰ σοῦ, δεῖν ἔγνων ἀκριβῶς μαθεῖν, ὡς ἂν εἰδείην, ᾗ χρὴ καὶ περὶ τῶν ἐπιλοίπων ποιήσασθαι τοὺς λόγους.“ Καὶ πάντα διεξελθὼν, ὅσα πατριάρχης πρὸς αὐτὸν διαλεχθείη, ἐπυνθάνετο αὐτῆς, εἰ καὶ αὐτῇ τοῦτον εἴρηται τὸν τρόπον.

3. Ἐφ´ ἅπασι δὲ συντιθεμένης ὡς ὀρθῶς καὶ ἀληθῶς γεγενημένοις, „οὐκοῦν,“ εἶπεν „εἰ καὶ πρὸς τὰ ἐπίλοιπα τραχέως δόξω προσφέρεσθαι καὶ ἀπερισκέπτως, μηδεμίαν ἐμοῦ καταγινώσκειν μήτ´ ἀπειροκαλίαν, μήτ´ αὐθάδειαν καὶ θρασύτητα τῶν τρόπων ἀξιῶ, ἀλλ´ εἴ τις προσείη καὶ τοῖς λόγοις ἀταξία, ἐκείνην μὲν προσλογίζεσθαι τῶν πραγμάτων τῇ ἀνάγκῃ, ἐμοὶ δὲ παρέχεσθαι συγγνώμην ὡς ὑπ´ αὐτῶν βιαζομένῳ. Ἐγὼ νομίζω πάντα ὁντινοῦν, ὅστις μέλλει καλῶς καὶ ἦθος κατασκέπτεσθαι ἀνδρὸς καὶ τὰς τῆς ψυχῆς ὁρμὰς ὁποίας ἔχει, μήτε τοῖς ἔξωθεν περὶ αὐτοῦ προσέχειν λεγομένοις, μήτ´ αὐτὸν ἐφ´ ἑαυτοῦ σκοπεῖν ἐν οἷς καιροῖς οὐκ ἐπ´ ἐκείνῳ ἦν τὸ τὰ βεβουλευμένα δύνασθαι εἰς ἔργα ἀγαγεῖν, ἀλλ´ ἡνίκα ἔξεστι μάλιστα χρῆσθαι τῇ δυνάμει. Εἰ γὰρ τότε μηδέν τι φαίνεται τοιοῦτον δρῶν, οἷον αὐτὸν ἄν τις οἰηθείη, σχολῇ γ´ ἂν εἰσέπειτα μεταβαλεῖν ὁ τοιοῦτος ἕλοιτ´ ἄν. Τοίνυν καὶ αὐτὸς ἐρῶ μετὰ παῤῥησίας περὶ ἐμαυτοῦ, ὡς οὔτε πρότερον ἐπεθύμησα εἰς βασιλέως σχῆμα μεταμεῖψαι τὸ παρὸν, καίτοι πολλὰ πολλάκις ὑπὸ περιόντος ἔτι τοῦ μακαρίτου βασιλέως ἐκείνου παρακληθεὶς, οὔτε νῦν ἐρῶ. Εἰ γὰρ τοιούτοις ἔρωσιν ἀτόποις συνέβαινεν ἁλῶναι, τί τὸ κωλῦον ἦν, ὅτε, βασιλέως τετελευτηκότος, αὐτὸς παραλαβὼν τοὺς παῖδας τοὺς ἐκείνου, τὰ βασίλεια κατέσχον ἐν φρουρᾷ, τῶν τε ἔνδον ἀσφαλῶς κατεχομένων, καὶ τῶν ἔξω πάντων, τῶν μὲν εὐνοϊκῶς ἐμοὶ διακειμένων, τῶν δὲ ὑποπτησσόντων τὴν δύναμιν τὴν ἐμὴν καὶ οὐδὲ τολμώντων ἀντιγρύζειν, τὴν οἰκουροῦσαν ἄγειν εἰς φῶς κακίαν ἢ τὴν ἐπιθυμίαν μᾶλλον κατὰ πολλὴν τοῦ κωλύσοντος τὴν ἐρημίαν ἐκπληροῦν; νυνὶ δὲ οὐ μόνον οὐδὲν τοιοῦτον δεδρακὼς ἢ βεβουλευμένος φαίνομαι, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον πᾶν. Ἐν ἀσφαλείᾳ γὰρ πάσῃ καὶ τοὺς βασιλέως παῖδας καὶ σὲ ἄχρις ἐνάτης ἡμέρας ἐκ τῆς βασιλέως τελευτῆς διατηρήσας, μετ´ ἐκείνην τήν τε φρουρὰν ἀπήγαγον τῶν βασιλείων, ἣν αὐτὸς ἐγκαθιδρύσας ἦν, καὶ ἄλλην καταστήσας, ὅσην πρὸς τὸ τῶν ἐπιβουλευσόντων ἴσως ἐπέχειν τὰς ὁρμὰς ἔκρινα αὐτὸς ἀρκεῖν, οἴκαδε ἀνεχώρουν, τῶν πραγμάτων ἐχόμενος ὥσπερ καὶ ζῶντος βασιλέως, πᾶσι παραινῶν, συμβουλεύων, δεδιττόμενος ταῖς ἀπειλαῖς, μηδὲν νεωτερίζειν, ἀλλὰ καθαρὰν καὶ ἄδολον τηρεῖν καὶ τὴν εὔνοιαν καὶ τὴν δουλείαν σοί τε ὁμοίως καὶ παισὶ τοῖς σοῖς, καὶ δῆλος ὢν ὡς δίκας ἐπιθήσων τοῖς νεωτεριοῦσι καὶ τὸν πόλεμον αὐτὸς ἀναδεξόμενος ὑπὲρ ὑμῶν. Τί οὖν ἄν τις εἴποι, τότε μὲν μὴ βουληθῆναι δεδυνημένον, νυνὶ δὲ βουλόμενον, μὴ τῆς ἴσης δυνάμεως εὐπορεῖν; ἀλλ´ οὐδὲν ἧττον ὥσπερ καὶ τότε αὐτός τε ἂν δύνασθαι ἰσχυρισαίμην καὶ ὑμεῖς συνομολογήσαιτε ἐμοί· ὥστε οὔτε πρότερον, οὔτε νῦν ἐκ τοῦ μὴ δύνασθαι ἀπεσχόμην τῶν κακῶν, ἀλλ´ ἐκ τοῦ μάλιστα μὴ βούλεσθαι καὶ τῶν φαυλοτάτων τὴν τοιαύτην οἴεσθαι μεταβολήν. Εἰ οὖν οὔτε πρότερον, οὔτε νῦν, καίτοι ῥᾷστα καταπράξασθαι δυνάμενος, οὐδὲν τοιοῦτον, οἷον ἄν τις ὑποπτεύσειε, βεβουλευμένος ὤφθην, προσῆκον καὶ περὶ τοῦ μέλλοντος ἐμοὶ θαῤῥεῖν καὶ μὴ τοῖς συκοφάνταις προσέχειν καὶ λογοποιοῖς πολλοῖς κατ´ ἐμοῦ φυησομένοις. Οὐδὲ γὰρ περὶ μικρῶν τινων καὶ εὐκαταφρονήτων διαβαλοῦσιν, ἀλλὰ περὶ τοῦ ζῇν ὑμῖν ἐξαρτήσουσι τὸν φόβον, ἢ τά γε δεύτερα, περὶ τοῦ μὴ καλῶς καὶ ὡς προσῆκον, ἀλλ´ αἰσχρῶς καὶ ἀνελευθέρως καὶ δουλεύοντας ἑτέρῳ ζῇν, ὃ καὶ αὐτὸ τοῖς εἰθισμένοις ἄρχειν οὐδενὸς θανάτου δεύτερον εἰς ἀλγηδόνος λόγον. Ὅτι δὲ τοιοῦτοι φυήσονται πολλοὶ, οὐ στοχάζεσθαι ἔξεστιν ἡμῖν, ἀλλὰ καὶ σαφέστατα εἰδέναι. Βασιλεὺς μὲν γὰρ κύριος αὐτὸς τῶν πραγμάτων ὢν καὶ μηδεμίαν μηδ´ ὑφ´ ἑνὸς τῶν πραττομένων ὑφορώμενος ἐξέτασιν, τὰ μὲν αὐτὸς ἑκὼν εἶναι, εἴπερ ἐβούλετο, χαρίζεσθαί τισιν ἠδύνατο, τὰ δ´ ἴσως ἂν καὶ ἠμελεῖτο. Νυνὶ δὲ οὐδὲν τοιοῦτον ἐξέσται οὐδενὶ, ἀλλὰ πάντα σὺν λόγῳ καὶ μετὰ ἀκριβείας πράττειν ἀνάγκην πᾶσιν ἐπιθήσω, οὐ τῆς ὑμετέρας ἕνεκα κηδεμονίας μόνον, ἵνα μὴ ἐλάττω τὴν ἀρχὴν, ἣν παρέλαβον, ἀλλὰ καὶ μείζω καὶ βελτίω, καιροῦ καλοῦντος, ἀποδῶ, ἀλλὰ καὶ φιλοτιμίας καὶ δόξης ἕνεκα ἐμῆς, τὸ δέ γε τούτων πάντων καὶ μεῖζον καὶ φοβερώτερον ἐμοὶ, τῆς ἐκεῖθεν τῶν πραττομένων ἐξετάσεως καὶ τῶν εὐθυνῶν, ἃς αὐτὸς ὑφέξειν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ δικαστηρίου ὑπὲρ τῶν εὖ ἢ κακῶς διῳκημένων μέλλω. Τὰ δὲ τοιαῦτα τοῖς εἰθισμένοις ἀμελεῖν καὶ λυμαίνεσθαι τοῖς δημοσίοις καὶ τὰ ἴδια ἐκ τῆς φθορᾶς ἐκείνων αὔξειν, παντί τῳ δῆλον, ὡς οὐκ ἔσται ἀνεκτὰ, ὥστε αὐτοὺς εἰκὸς τὸν τὴν τοιαύτην ἀνάγκην αὐτοῖς ἐπαγαγόντα ἐκ μέσου ποιεῖν τίθεσθαι διὰ σπουδῆς. Τοῦτο δὲ ἄλλως αὐτοῖς οὐκ ἂν ἐξέσται, εἰ μὴ πρότερον πολλὰ ψεύδη καὶ συκοφαντίας πλάσαντες, ἐκπολεμώσουσιν ἡμᾶς ἀλλήλοις. Εἰς ὅσον δὲ ἀτοπίας ἐξελάσει τὰ πράγματα ἡμῖν, ἂν συμβῇ τοιαῦτα, καὶ αὐτὴ μὲν ἂν συνορῴης οὖσα συνετὴ, σαφέστερον δὲ διδάξω καὶ αὐτός. ἢ γὰρ ἐμὲ παρὰ πάντα δικαίου λόγον ἀνάγκη ἀποθνήσκειν, ἔργον γεγενημένον συκοφαντίας καὶ διαβολῆς, ἄνθρωπον οὐ μόνον εὔνουν βασιλεῖ καὶ τοῖς ἐκείνῳ προσήκουσιν ὑμῖν ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον ἐξητασμένον ἀκριβῶς, ἀλλὰ καὶ τὰ Ῥωμαίων πράγματα ἀδόλως καὶ καθαρῶς διῳκηκότα, ὃν εἰ κατὰ δή τινα τύχην παρὰ βαρβάροις δή τισι συνέβαινε διατρίβειν πόῤῥω τῆς Ῥωμαίων γῆς, πολλῆς ἂν ᾖτε μέμψεως ἄξιοι δικαίως καὶ κατηγορίας, εἰ μὴ πᾶσαν ἔθεσθε σπουδὴν ἐπανάγειν καὶ ἀνακαλεῖσθαι, χρησόμενοι ᾗ αὐτῷ προσῆκεν. ἢ εἰ μὴ αὐτὸς ἑκὼν αἱρήσομαι τὸν θάνατον, ἀλλ´ ἐθελήσω προνοίας ἐμαυτὸν ἀξιοῦν καὶ μὴ καταπροΐεσθαι τοῖς βουλομένοις τὴν σωτηρίαν, ἀνάγκη σοῦ ἀφίστασθαι καὶ σώζειν ἐμαυτόν. Τούτου δὲ γενομένου, ὅτι πλείους ἐμοὶ τῶν Ῥωμαίων ἕψονται καὶ πόλεμος ἐμφύλιος ἔσται χαλεπὸς καὶ πόλεων ἀναστάσεις καὶ μυρίων φθοραὶ πραγμάτων καὶ συμπάσης, ὡς εἰπεῖν, κατάλυσις τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας, πάντα ὁντινοῦν οἴομαι μὴ ἀγνοεῖν, τὸν καὶ ὁπωσοῦν φρενῶν μετειληχότα. Ὧν τὰς δίκας παρ´ ἀμφοτέρων λήψεται ἡμῶν ἐπὶ τῆς δίκης ἐκείνης τῆς φοβερᾶς ὁ πάντας μέλλων κρίνειν ζῶντας καὶ νεκροὺς, ὡς τούτων αἰτίους πάντων γενησομένους, μᾶλλον δὲ παρὰ μόνης σοῦ, τῆς μήτε παρ´ ἑαυτῆς τὸ δέον συνιείσης, μήτε παρ´ ἐμοῦ μαθεῖν διδάσκοντος βουλησομένης. Ἐγὼ γὰρ αὐτὸς διϊσχυρίζομαι καὶ τῆς ἄνωθεν χειρὸς συνεφαπτομένης, ὡς οὐδὲν παραβήσομαι τῶν δεόντων, οὐδ´ ἔστιν ὅ με πείσει πρόφασιν αὐτὸν τῷ πολέμῳ παρασχέσθαι. Εἰ μὲν οὖν οὕτω πέπεικας σαυτὴν, ὥστε μηδὲν μηδέποτε φαῦλον λογίζεσθαι περὶ ἐμοῦ, ἀλλὰ καὶ πάντα ἡγεῖσθαι πράττειν καὶ διανοεῖσθαι ὑπὲρ σοῦ τε καὶ βασιλέως τοῦ σοῦ παιδὸς, τοὺς δὲ διαβάλλοντας ἡγεῖσθαι συκοφάντας καὶ κοινοὺς ἐχθροὺς καὶ μηδέποτε αὐτοῖς ὡς ἀληθεύουσι μὴ μόνον μὴ πιστεύειν, ἀλλ´ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς ὑπέχειν οὖς πρὸς τὰς συκοφαντίας, δίκαιά τε ὁμοῦ καὶ σαυτῇ τε καὶ ἐμοὶ συμφέροντα ἐβουλεύσω καὶ πᾶσι τοῖς Ῥωμαίων πράγμασι κοινῇ, καὶ αὐτὸς τῆς διοικήσεως ἔχεσθαι πείθομαι τῶν κοινῶν. Εἰ δὲ πρὸς ταῦτα τὴν ψυχὴν ὁρᾷς ἀδυνατοῦσαν καὶ ἀμφιβόλους δόξας ἔχουσαν περὶ ἐμοῦ, τί δεῖ σφίσι τε αὐτοῖς κἀμοὶ πράγματα παρέχειν, ἀλλὰ μὴ πειθομένους ἐμοὶ τὰ βελτίω συμβουλεύοντι, ἐμὲ μὲν ἐᾷν οἴκοι καθῆσθαι τὴν ἀπραγμοσύνην ᾑρημένον, αὐτὴν δ´ ἅμα πατριάρχῃ καὶ τοῖς ἄλλοις, πολλοῖς τε καὶ ἀγαθοῖς οὖσι, τὰ κοινῇ συμφέροντα Ῥωμαίοις πράττειν; οὐδὲ γὰρ ἀνόητος, οὐδ´ οὕτως ἔξω φρενῶν ἐγὼ, ὥστ´ εἰς προὖπτον κίνδυνον ἐμβάλλειν ἐμαυτὸν, καὶ ταῦτα μέλλων, μὴ χρημάτων μόνον τῶν ἰδίων ὑπὲρ τῶν κοινῇ Ῥωμαίοις συμφερόντων, ἀλλ´ οὐδ´ αὐτῆς, εἰ δεήσει, φείδεσθαι ψυχῆς, (πάντως δὲ δεήσει καὶ πολλάκις,) μηδεμίαν δὲ ἑτέραν τῶν πόνων καὶ τῶν κινδύνων καὶ τῶν τοσούτων ἀναλωμάτων τὴν ἀντιμισθίαν ἀπαιτεῖν, ἢ πρῶτον μὲν τὸ ἀπαθῆ κακῶν διατηρεῖσθαι, δεύτερον δὲ τὴν ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις εὔκλειαν καὶ εὐδοξίαν, ἧς τὸ μὴ ἡττῆσθαι οὐ τῶν πάνυ λαμπρῶν καὶ περιδόξων, ἀλλὰ τῶν φαύλως καὶ ἀτίμως καὶ οὐδὲν ἄμεινον τῶν πολλῶν βιοῦν προῃρημένων. Ἐμοὶ μὲν οὖν σκεψαμένῳ, τοιαῦτα ἔδοξε πρὸς ἐμαυτὸν ἰδίᾳ τε ἡμῶν ἑκάστῳ καὶ πᾶσιν ὁμοῦ συμφέρειν. Σὲ δὲ προσήκει καὶ κοινῇ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ἰδίᾳ σκεψαμένην περὶ τῶν αὐτῶν, ἅττα ἂν εἴη λυσιτελέστερα, ἑλέσθαι. Δοίη δὲ θεὸς ἑλέσθαι τὰ βελτίω.

Chapitre V.

1. Le grand Domestique va trouver l'Impératrice. 2. Il lui répète la réponse que le Patriarche lui avait faite de sa part, pour reconnaître s'il n'y avait point apporté de changement. 3. Il lui fait une espèce de manifeste.

1. Le grand Domestique étant convaincu de la vérité et de la justice de ses raisons, et les trouvant tout à fait invincibles, n'entreprit pas de les combattre ; mais, sans rien répondre au Patriarche, il alla avec lui trouver l'Impératrice. Aussitôt qu'elle le vit, elle lui témoigna l'excès de sa douleur par l'abondance de ses larmes; mais quand elle en eut un peu modéré le cours,le grand Domestique lui parla de cette sorte.

2. Les personnes de probité qui s'emploient aménager des accommodements et à réconcilier ou d'anciens amis, ou même des ennemis ont accoutumé de supprimer les paroles rudes et fâcheuses, qui ont été avancées de part ou d'autre; et tout ce qui peut aigrir les esprits, exciter la colère et rompre la paix, et de ne rapporter que ce qui peut contribuer à l'accommodement: au lieu que les méchants jettent des semences de division, en taisant ce que l'on a dit d'obligeant, en envenimant ce que l'on a dit d'indifférent, et en supposant ce que 531 l'on n'a pas dit d'offensant. C'est pourquoi comme j'ai entremis le Patriarche, pour vous déclarer mes sentiments, et que j'ai reçu votre réponse par sa bouche, j'appréhende qu'il ne vous ait rapporté de douces paroles, au lieu de celles que je l'avais  prié de vous dire, et qu'il ne m'ait fait aussi une autre réponse que celle que vous l'aviez chargé de me faire, et qu'ainsi mettant ses expressions en la place des nôtres, il ne ménage entre nous une fausse réconciliation, qui serait bientôt suivie d'une rupture très fâcheuse. J'ai donc cru devoir m'informer si vous lui aviez donné charge de me dire ce qu'il m'a dit. Il lui répéta ensuite la réponse que le Patriarche lui avait faite de sa part ; et l'Impératrice l'ayant avouée et reconnue comme sienne, il lui dit.

3. J'ai une grâce a vous demander; C'est que si j'avance dans la suite de mon discours quelque chose qui paraisse un peu rude et un peu fâcheux,vous ne l'attribuiez ni à un défaut d'expérience, ni à une incivilité grossière, ni a une hardiesse inconsidérée ; mais à la nécessité des affaires, qui, contre mon inclination, l'aura tiré de ma bouche. Quiconque veut connaître les mœurs d'un autre, et pénétrer les replis les plus cachés de son âme, doit s'arrêter, non à ce que l'on dit de lui, non à ce qu'il fait, quand il n'est pas maître de ses actions ; mais à ce qu'il fait quand il est dans une entière liberté. S'il ne fait pas alors ce que l'on croyait qu'il dut faire, c'est en vain que l'on appréhende, ou que l'on espère qu'il change ou de conduite, ou de sentiment. Je dirai de moi fort librement, que je n'ai jamais souhaité de jouir de la souveraine puissance quelque prière que l'Empereur d'heureuse 532 mémoire m'ait faite de l'accepter, et je ne souhaite pas encore d'en jouir. Car si j'avais été capable de cette ambition déraisonnable et injuste, ne m'aurait-il pas été aisé de la contenter lorsque l'Empereur mourut, et lorsqu'ayant pris avec moi les jeunes Princesses enfants, je mis des gardes au palais royal? J'étais maître du dedans. Ceux qui étaient dehors étaient pour la plupart mes amis, ceux qui ne l'étaient pas étaient trop faibles pour s'opposer à mes dépeins. Mais tant s'en faut que j'aie voulu faire ce que je dis, que j'ai fait tout le contraire. Après vous avoir maintenu, vous et vos enfants, dans une pleine sûreté durant les huit jours qui suivirent immédiatement la mort de l'Empereur, je levai les gardes extraordinaires que j'avais posés et je n'en laissé qu'autant qu'il en fallait pour dissiper les rebelles, et je me retirai chez moi pour vaquer, à mon ordinaire au gouvernement de l'Etat. J'exhortai les peuples à ne point exciter de troubles, et j'usai de menaces contre ceux qui seraient si hardis que d'en exciter. Que peut-on répondre à cela ? Dira-t-on que je n'ai pas voulu usurper l'autorité souveraine lorsque je l'ai pu, et que je le voudrais maintenant que je ne le puis plus? Je le pourrais maintenant autant que jamais si je ne l'usurpe pas, c'est de faute de volonté, et non pas faute de pouvoir. Puisque je n'ai rien entrepris par le passé, et que je n'entreprends encore rien de cette nature, il faut croire que je ne le ferai pas à l'avenir et ne pas prêter l'oreille aux discours de la jalousie. Les accusations dont me chargent mes ennemis, ne sont pas des accusations légères ; ce font des crimes qui attaquent directement le repos et la sûreté 533 de vos personnes, et qui vous précipitant du comble de la gloire et de la puissance, ou vous êtes élevés, vous jetteraient dans la honte et dans la faiblesse de la dépendance, ce qui est un malheur plus insupportable que la mort, à ceux qui sont nés pour commander. Ce n'est pas sur des conjectures que j'avance qu'il y aura des calomniateurs qui m'accuseront de ce crime. Je n'en ai que trop d'assurance. L'Empereur étant maître absolu de l'Empire, et n'ayant point de compte à rendre à personne, accordait et refusait les grâces comme il lui plaisait. Je ne souffrirai rien déformais de semblable. Je mettrai toutes les choses dans l'ordre le plus exact de de la justice, non seulement pour vous rendre l'Empire en un état plus florissant que n'était celui auquel je l'ai reçu, mais aussi pour pouvoir répondre au terrible jugement de Dieu, de ma bonne, ou de ma mauvaise administration. Chacun sait qu'un pareil Gouvernement est insupportable à ceux qui brûlent d'une passion violente de s'enrichir aux dépens de l'Etat. Ils ne manqueront donc pas de faire tous leurs efforts pour se défaire de celui qui aura établi un ordre si contraire à l'injustice de leurs prétentions, et ils n'en pourront venir à bout, sans inventer des calomnies pour nous diviser, et pour nous commettre les uns contre les autres. Bien que vous ayez trop d'esprit, et trop de lumière, pour ne pas reconnaître combien les suites en seraient funestes, je ne laisserai pas de le marquer. Car il faudrait que je fusse sacrifié à la calomnie, moi, dis-je, qui ai toujours été si affectionné au service de l'Empereur, et qui ai gouverné l'Etat avec une si parfaite intégrité, que si la fortune 534 m'avait fait naître parmi les nations barbares, vous auriez dû m'y venir chercher pour jouir des avantages que vous pouvez recevoir de ma conduite, et de mes conseils ; ou bien si je ne voulais pas me trahir moi-même, et m'abandonner à la fureur de mes ennemis, je serais contraint de rompre avec vous, pour pourvoir à ma sûreté. Il ri y a point de personne intelligente qui ne voie que cela ne se peut faire sans que plusieurs se déclarent en ma faveur, et sans que la fureur de la discorde civile ébranle les fondements de l'Empire. Si cela arrive, ce Juge redoutable qui doit juger les vivants et les morts, exercera sur nous un sévère châtiment, pour avoir cause de si grands maux, ou plutôt, il l'exercera sur vous seule, pour n'avoir pas reconnu par vous-même ce que vous deviez faire, et pour n'avoir pas voulu me croire, lorsque j'ai voulu vous l'apprendre. Pour moi, je puis vous assurer, que pourvu que Dieu ne me refuse pas le secours favorable de sa main toute puissante, je ne manquerai à aucun de mes devoirs. C'est pourquoi si vous êtes bien persuadée que je suis très étroitement attaché à votre service, et à celui de l'Empereur votre fils, et si vous me faites cette justice, ou plutôt st vous vous la faites à vous-même, de ne point écouter ceux qui m'accuseront de vouloir troubler l'Etat, et que vous les regardiez comme des calomniateurs publics, et comme nos ennemis communs, je suis d'accord de prendre en main le Gouvernement ; mais si vous trouvez trop de résistance dans votre esprit, si vous vous sentez partagée par différents sentiments, et si vous êtes combattue d'un côté par l'estime de mes bonnes qualités 535 et de l'autre par vos défiances pourquoi vous donnez-vous tant de peine, pourquoi m'en donnez-vous à moi-même, et que ne suivez-vous plutôt le conseil si prudent, et si salutaire que je vous donne de me laisser vivre en repos, et de conduire vous-même l'Etat par l'avis du Patriarche, et par celui d'un grand nombre de personnes fort éclairées et fort habiles ? Je ne suis pas si insensé que de me vouloir précipiter dans le péril sans nécessité; je ne refuserai pas néanmoins d'exposer mon bien et ma vie pour l'intérêt de l'Empire, quand l'occasion s'en présentera, et je ne doute point quelle ne s'en présente souvent. Je ne demande point d'autre récompense de mes dépenses, de mes fatigues, et de mes travaux, que la gloire, ce partage heureux des âmes héroïques, à laquelle il n'y a que les lâches qui ont choisi un genre de vie bas et obscur qui sont insensibles. J'ai trouvé après une sérieuse réflexion, que ce que je vous propose est le plus utile pour nous tous en général, et pour chacun en particulier. et si à vous à en délibérer, et, dans votre conseil, et en secret avec vous-même, afin de prendre une bonne résolution. Je prie Dieu de tout mon cœur que vous preniez la meilleure.

ϛʹ. 1. Τοιαῦτα πρὸς βασιλίδα μετὰ παῤῥησίας τοῦ μεγάλου δομεστίκου καὶ χωρίς τινος περικαλύμματος διειλεγμένου, ἐπῄνεσέ τε τοὺς λόγους καὶ αὐτὴ, ὡς οὐ σκληρῶς οὐδὲ τραχέως, ὥσπερ προοιμιαζόμενος εἶπεν, εἰρημένους, ἀλλ´ ἀληθείας τε ἐχομένους καὶ δικαιοσύνης καὶ παῤῥησίας πρεπούσης φίλῳ ἀληθεῖ. Περὶ μὲν οὖν τοῦ πρότερόν τε καὶ νῦν ὁμοίως μάλιστα εἶναι δυνατὸν αὐτῷ, εἰ ἐβούλετο, τὴν Ῥωμαίων βασιλείαν ἑαυτῷ περιποιεῖν, σαφέστατα πάντων αὐτὴ εἰδέναι ὡμολόγει. Πρὸς ἃ δὲ ἠξίου ἰσχυρίζετο, ὡς οὐ μόνον ταῦτα, ἅπερ ᾔτησεν αὐτὸς, ἀλλὰ καὶ πολλαπλασίω ἀνασχέσθαι δυνατή· καὶ ὡς οὐδ´ ἂν εἰ πάντες ἄνθρωποι συμφωνήσαντες φαῖεν κατ´ αὐτοῦ, δυνήσονται ταύτην αὐτῷ ἐκπολεμῶσαι, ἀλλ´ ἄθικτον αὐτῷ καὶ ἀκεραίαν τηρήσει τὴν φιλίαν, εἰ μή τι ἄλλο, ἀλλὰ τῶν γε βασιλέως λόγων μεμνημένη, ᾧ πολλάκις εἴρηται περὶ αὐτοῦ, ὡς οὐδ´ ἂν εἰ ξίφος σπασάμενον κατ´ αὐτοῦ χωροῦντα ὡς ἀποκτενοῦντα ἴδῃ, οὐδ´ οὕτω δυνήσεσθαι αὐτὸν μισῆσαι, ἀλλὰ τὴν ἴσην εὔνοιαν αὐτῷ, καὶ τούτου πεπραγμένου, τηρήσειν καὶ φιλίαν. ᾧπερ ἔφασκε χρωμένη διδασκάλῳ καὶ αὐτὴ τοσοῦτον ὑπερέχοντι αὐτῆς καὶ συνέσει καὶ πραγμάτων ἐμπειρίᾳ, τὰ ἴσα περὶ αὐτοῦ καὶ γινώσκειν καὶ πειράσεσθαι φυλάξειν. Καὶ παρεθάῤῥυνεν αὐτὸν, μηδὲν περὶ αὐτῆς ὑποπτεύειν ἀγεννὲς, ἀλλ´ εἶναι βεβαίως πεπεισμένον, ὡς οὐδὲν ἔσται τηλικοῦτον, ὃ δυνήσεται τοὺς αὐτῆς κατασεῖσαι λογισμοὺς καὶ περὶ αὐτοῦ κακὰ λογίζεσθαι παρασκευάσει.

2. Ἐπὶ τούτοις δὲ ὁ μέγας δομέστικος τὴν μὲν ὁμολογίαν βασιλίδος ἀρκοῦσαν οἰηθεὶς ἀπόδειξιν πρὸς τὸ μηδὲν εἶναι ἐμποδὼν, εἰ ἐβούλετο κακὸς ὀφθῆναι, μάλιστα δὲ δυνάμενος ἑκοντὶ τἀγαθὰ καὶ δίκαια αἱρεῖσθαι, εἶτα καὶ τῆς καλοκἀγαθίας καὶ τῆς εἰς αὐτὸν στοργῆς χάριτας ὁμολογήσας βασιλίδι, αὖθις ἀνελάμβανε τὸν λόγον, μὴ δὴ διὰ ταῦτα, φάσκων, μήτ´ αὐτὴν, μήτε πατριάρχην ὑποπτεύειν, αὐτῷ τοὺς λόγους ὡς πανούργως εἰρημένους, ἄδειαν αὐτῷ προπαρασκευάζοντι τὸ μηδ´ ἄν τις ἀληθῆ λέγειν ἔχῃ περὶ αὐτοῦ καὶ ἀποδεικνύειν ἀδικοῦντα, τόπον ἔχειν πρὸς τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν καὶ γραφήν· οὐ γὰρ τοῦτο βούλεσθαι αὐτῷ τοὺς λόγους· ἀλλ´ εἰ μέν τινες τοιαῦτα δήποτε κατηγοροῖεν, οἷα αὐτὰ ὑφ´ ἑαυτῶν ἐξελέγχεσθαι ὡς εἰσὶ συκοφαντίαι καὶ διαβολαὶ, τούτων μηδένα ποιεῖσθαι λόγον, ἀλλὰ καὶ τοὺς πλάττοντας μισεῖν. Εἰ δ´ ἄρα οὕτως εἴη πιθανὰ, ὥστ´ ἀμφιβολίαν ἐμποιεῖν, εἰ μᾶλλον χρὴ πιστεύειν ἢ παντάπασιν ἀπιστεῖν, μὴ ἐρήμην εὐθὺς καταψηφίζεσθαι καὶ ἀπόντος, ἀλλ´ εἰς δικαστήριον καλεῖν κἂν ἁλίσκωμαι ἀδικῶν, οὐ παραιτοῦμαι τῆς κακουργίας διδόναι δίκας.“ τῆς βασιλίδος δὲ τὸν περὶ τῆς δίκης λόγον ἀποσειομένης καὶ μηδ´ ἂν, εἴ τι γένοιτο, τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ φρονήσειν διατεινομένης, ὥστε καὶ δικαστηρίων δεήσεσθαι πρὸς αὐτὸν, οὐκ ἔφασκεν ἐκεῖνος ἀγαπήσειν, εἰ μὴ καὶ περὶ τούτου πείθοιτο αὐτῷ τῶν ἄλλων μᾶλλον ἕνεκα ἢ αὐτῆς, ὥστε διὰ πάντων αὐτοῖς ἀποφράττεσθαι τὰς γλώσσας καὶ μὴ πρόφασιν ἐκ τούτου κακουργίας καὶ διαβολῆς λαβεῖν. Ἀπαγορευούσης δὲ αὐτῆς καὶ οὐκ ἐθελούσης πείθεσθαι, ἔπεισε πολλὰ εἰπὼν, ὡς περὶ ἀναγκαίου, ἄκουσαν μὲν καὶ τόγε εἰς αὐτὴν ἧκον τῶν τοιούτων μὴ δεομένην ζητημάτων· ἐπείθετο δ´ οὖν ἕνεκα αὐτοῦ.

3. Ἐπὶ τούτοις δὲ καὶ αὐτὸς ἡσθεὶς καὶ πᾶσαν λογισμῶν ἀμφιβολίαν ἀποθέμενος, χαίρων ἔφασκεν ἤδη παραλήψεσθαι τὴν ἀρχὴν, εἰ καὶ δι´ ὅρκων γένοιτο πιστὰ τὰ εἰρημένα. Καὶ αὐτίκα ἐτελοῦντο καὶ οἱ ὅρκοι παρ´ ἑκατέρων ἐπὶ τοῦ πατριάρχου. Ἐπεὶ δὲ οὐδενὸς αὐτοῖς ἐνέδει ἔτι πρὸς τὰς διαλύσεις, βασιλὶς μὲν οἴκοι ὑπελείπετο,

4. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος ἤδη πᾶσαν τὴν ἀρχὴν βεβαίως ἔχων, ἐξῄεσαν ἅμα πατριάρχῃ. Καὶ πρὸς τῷ ναῷ τοῦ μεγαλομάρτυρος γενόμενοι Δημητρίου, ὃς τῶν βασιλείων ᾠκοδόμητο ἐντὸς, πολλὰ καὶ πρὸς πατριάρχην ὁ μέγας δομέστικος διειλέχθη. Ἔφη γὰρ, πεπεῖσθαι μὲν καὶ αὐτὸν σαφῶς, ὡς οἵους ἡ βασιλὶς ἐφθέγξατο λόγους, τοιοῦτον καὶ τὸ φρόνημα ἔχειν. Θορυβεῖσθαι δὲ αὖθις οὐ μικρῶς, τὴν ἀσθένειαν τῆς γυναικείας φύσεως εἰδότα, ὡς εὐμετάβλητος διὰ δειλίαν, καὶ δεδοικέναι, μὴ αὐτὸς μὲν ἀναγκάζοιτο πάντοτε μακραῖς ἀποδημίαις χρῆσθαι διὰ τοὺς πρὸς τοὺς περιοίκους βαρβάρους πολέμους, οἱ συκοφάνται δὲ οἰκουροῦντες πείσωσί ποτε αὐτὴν μεταβαλεῖν, ὃ καὶ ἀνδράσι συμβαῖνον ὁρῶμεν τοῖς περὶ μάχας διὰ δειλίαν ἀτολμωτάτοις. Ἐκεῖνοι γὰρ ὑπὸ τῶν οἰκείων ὀνειδιζόμενοι καὶ περιυβριζόμενοι καὶ ὁτιοῦν ὑπομένοντες δεινὸν, μάχης μὲν οὐ παρούσης, κομπάζουσι πολλὰ καὶ ἰσχυρίζονται καὶ ὅρκους προστιθέντες, μηκέτ´ αὖθις τοῖς πολεμίοις τὸ πρόσωπον ἀποστρέψειν, ἀλλ´ ἀνδρείως ἀντικαταστήσεσθαι πρὸς αὐτούς. Ἐπειδὰν δὲ αὐτούς τε ἴδωσι προσιόντας καὶ τῆς σάλπιγγος ἀκούσωσι σημαινούσης συμπλοκὴν, οὐκέτι μένειν οὐδ´ ἐπὶ τῆς παρατάξεως οἷοί τέ εἰσιν, ἀλλὰ φεύγουσιν αἰσχρῶς καὶ ἀγεννῶς, ὀλίγα φροντίζοντες τῶν ὅρκων καὶ τῶν κομπασμάτων τῶν προτέρων. Ἀκούω δὲ καὶ παροιμίας Περσικῆς ὀρθῶς ἄγαν καὶ συνετῶς περὶ τῆς γυναικείας εἰρημένης φύσεως. Λέγουσι γὰρ, ὡς κἂν μέχρι νεφελῶν ἀφίκηται ἡ κεφαλὴ τῆς γυναικὸς, οὐδὲν ἔλαττον ἢ πρότερον ἐφάπτεται τῆς γῆς· σημαίνοντες, οἶμαι, διὰ τοῦ λόγου, ὡς κἂν εἰς ἄκρον καὶ φρονήσεως ἀφίκηται καὶ μεγαλοψυχίας καὶ ἀνδρίας, οὐδὲν ἧττον ἢ πρότερον ἔστι γυνὴ, τοῖς φυσικοῖς καὶ γυναικείοις πάθεσιν ἐνεχομένη. Ἃ δὴ πάντα με ἀποκναίει μεμνημένον καὶ πολὺν ἐμποιεῖ θόρυβον τῇ ψυχῇ, μὴ τῆς βασιλίδος γυναικεῖόν τι παθούσης, οὐκ αὐτὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ Ῥωμαῖοι πάντες πολλοῖς ὁμιλήσομεν κακοῖς καὶ τοῖς ἐσχάτοις περιπεσούμεθα κινδύνοις. Οὗ δὴ ἕνεκα πρῶτα μὲν τῶν ὑπηργμένων παρ´ ἐμοῦ σοι ἀγαθῶν ἀναμιμνήσκω, οὐδ´ αὐτὸν ἴσως ἐπιλελησμένον, ὡς εἰς τοῦτο εὐδοξίας καὶ τιμῆς παρὰ τὴν ἡμετέραν ἥκεις καὶ φιλίαν καὶ σπουδὴν, οὐ μόνον ἐξ ἀφανείας πολλῆς τῷ βασιλικῷ κλήρῳ καταλέξαντος καὶ πολλῆς προνοίας οὐκ οἴκοθεν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν βασιλικῶν ἠξιωκότος καὶ, καιροῦ οὐ καλοῦντος, ἐμοῦ τε πρώτου μνησθέντος καὶ βασιλέα πείσαντος ἐπὶ τὸν πατριαρχικὸν ἀνάγειν θρόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀρχιερέων κοινῇ γνώμῃ πάντων ἀποσειομένων, πολλῇ χρησαμένου πρὸς αὐτοὺς καὶ προθυμίᾳ καὶ σπουδῇ, ὥστε πεῖσαι ἐγχειρίσαι τὴν περιφανῆ ταύτην καὶ περιμάχητον καθέδραν, καὶ τὰ τελευταῖα δὴ ταῦτα κινδυνεύοντι περὶ αὐτὴν καὶ μέλλοντι ἀποστερεῖσθαι μόνου πρὸς ἀπαλλαγὴν ἐξαρκέσαντος τῶν δυσχερῶν. Ταῦτα δὲ διῆλθον νῦν, οὐκ ὀνειδίζειν προῃρημένος τὰς εὐεργεσίας, (οὐ γὰρ ἔμοιγε φίλον τὸ τοιοῦτον, οὐδ´ εἰ πολλαπλασίους ἦσαν καὶ μείζους,) ἀλλ´ ἵν´ ἐπιδείξαιμι, ὡς ἄνωθεν φιλίως πρὸς σὲ διατεθέντι καὶ πολλὰς παρεσχημένῳ ἀποδείξεις τῆς πρὸς σὲ στοργῆς, δίκαιον καὶ σὲ, τῶν πραγμάτων παρασχόντων, νῦν εὐγνώμονα φανῆναι τῷ προῖκα πρότερον ὀφθέντι φίλῳ καὶ ἀμοιβὰς ἀξίας ἀποδοῦναι τῶν προτέρων εὐεργεσιῶν. Οὐ μόνον τούτων ἕνεκα αὐτῶν, ἀλλ´ ὅτι καὶ πατὴρ ὢν κοινὸς πνευματικὸς, ὅσην ἑκάστῳ τῶν ποιμαινομένων, τοσαύτην ὀφείλεις τὴν κηδεμονίαν καὶ ἐμοὶ, μᾶλλον δὲ πολλαπλασίω ἢ σύμπασι σχεδὸν, ὅσῳ καὶ τῆς εἰς ἐμὲ ἡκούσης ὠφελείας ἢ βλάβης πάντες ἀπολαύσουσι τὸ μέρος. Τοῦτο δέ ἐστιν, ὅ σου δέομαι, ἵν´ ἐπειδήπερ αὐτὸς ἀναγκαίως ἔχω πρὸς τὰς ἔξωθεν στρατείας ἀσχολεῖσθαι, (οὔτε γὰρ ἔμοιγε εὐπρεπὲς, οὔθ´ ὑμῖν συμφέρον, ἐνταῦθα καθήμενον περιορᾷν τοὺς πολεμίους τοὺς ἀγροὺς πορθεῖν τοὺς ἡμετέρους καὶ τὰς πόλεις πολιορκεῖν καὶ ἐξανδραποδίζεσθαι τοὺς ἐντυχάνοντας,) μηδεμίαν δοῦναι χώραν τοῖς συκοφάνταις καὶ λυμεῶσι καὶ κοινοῖς ἐχθροῖς, τὸν ἀεὶ χρόνον ἐνταῦθα συνεσόμενον τῇ βασιλίδι, ὥστε δυνηθῆναι συσκευάσαι κατ´ ἐμοῦ διαβολὰς καὶ πεῖσαι προσέχειν αὐτοῖς, ὡς ὀρθῶς καὶ λυσιτελῶς βουλευομένοις, ἐμὲ δὲ πολέμιον νομίζειν καὶ ἐπιβουλεύοντα αὐτῇ πρὸς τὴν ἀρχήν· ἀλλὰ τῶν ὑπὲρ ἐμοῦ δικαίων ἀντεχόμενον διαλύειν αὐτοῖς τὰς μηχανὰς καὶ ἀπράκτους καθιστᾷν τὰς πανουργίας καὶ τοὺς δόλους, οὐδὲν ἕτερον πείθοντα τὴν βασιλίδα, ἢ μὴ καταψηφίζεσθαι ἀπόντος, ἀλλὰ κληθέντα πρὸς τὴν δίκην καὶ καιροῦ τυχόντα πρὸς ἀπολογίαν, ἢ διαλύεσθαι τὰ ἐγκλήματα, ἂν δύνωμαι, ἢ διδόναι δίκας τῆς ἀδικίας, ἂν ἁλίσκωμαι ἐπιορκῶν. Τῆς τοιαύτης δὲ σπουδῆς ἕνεκα καὶ προθυμίας οὐ παρὰ θεοῦ μόνου λήψεσθαι τὰς ἀμοιβὰς, ὡς ὑπὲρ εἰρήνης καὶ σωτηρίας τῆς κοινῆς καὶ αὐτοῦ ἐσπουδακότα τοῦ δικαίου, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν αὐτῷ πολλὴν εἰδήσειν χάριν καὶ πάντας τοὺς ἐν λόγῳ ἐπαινέσεσθαι, ὅτι τὰ προστάτου ποιεῖ καὶ κηδεμόνος τῶν ψυχῶν, ἔργοις αὐτοῖς ἐπιδεικνύμενος, ὡς ἔστι μαθητὴς τοῦ εἰρηνοποιοῦ καὶ εἰς δύναμιν αὐτῷ ἐξομοιοῦται, τόγε εἰς αὐτὸν ἧκον, πᾶσαν πρόφασιν πολέμου ἐμφυλίου διαλύων. Τοιαῦτα καὶ πρὸς πατριάρχην διειλεγμένου τοῦ μεγάλου δομεστίκου, τάς τε εἰρημένας εὐεργεσίας, ἦν αὐτῷ ἐκεῖνος συνομολογῶν, καὶ πάντων τῶν ἄλλων μείζω καὶ εὐηργετῆσθαι καὶ ὀφείλειν, καὶ θαῤῥεῖν περὶ τοῦ μέλλοντος, ὑποθέμενος, ὡς οὐδὲν αὐτῷ τῶν δυσχερῶν, τόγε εἰς αὐτὸν ἧκον, ἀπαντήσει, ἀλλὰ σπουδῇ πολλῇ καὶ προθυμίᾳ, εἴ τι συμβαίη τοιοῦτον, χρήσεται περὶ αὐτοῦ καὶ οὐδὲν ἧττον, ἢ ὑπὲρ αὐτὸς αὑτοῦ παρὼν, τῶν αὐτῷ γινομένων ἀνθέξεται δικαίων.

5. Ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ πατριάρχης προθύμως τὰ τοιαῦτα ἐπηγγείλατο, οὐκοῦν, ἔφασκεν ὁ μέγας δομέστικος, οὐδὲν λοιπὸν, ἢ τὰς ὑποσχέσεις ταύτας τρόπῳ, ᾧ ἂν ἐπίσταιτο αὐτὸς, βεβαίας αὐτῷ ποιεῖν καὶ ἀναμφιβόλους, ὥστε μηδὲν ἔτι ἐνδοιάζειν ἔχειν, ἀλλὰ πεπεῖσθαι ἀκριβῶς, ὡς οὐδὲν ἧττον, ἢ εἰ παρῆν αὐτὸς, οὐδεμία τοῖς συκοφάνταις ἔσται δύναμις πρὸς τὰς διαβολάς. Ὁ δ´ εὐθὺς τῆς καθέδρας ἐξαναστὰς, „εὐλογητὸς“ εἶπεν „ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὢν εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὔτε νῦν, οὔθ´ ὕστερον ψεύσομαί σε, ἀλλ´ ὑπὲρ τοῦ σοῦ πᾶσαν ποιήσομαι δικαίου καὶ φροντίδα καὶ σπουδὴν καὶ οὐδὲν, τόγε εἰς ἐμὲ ἧκον, περιόψομαι, μὴ πάντα καὶ διανοεῖσθαι καὶ φθέγγεσθαι καὶ πράττειν, ὥστε μηδεμίαν βλάβην ἐκ συκοφαντίας καὶ διαβολῆς σοι προσενεχθῆναι.“ ἐπὶ τούτοις δὲ καὶ τὸν τρισάγιον ὕμνον ἐπειπὼν καὶ πρὸς τῇ κεφαλῇ τοῦ μεγάλου δομεστίκου εὐχήν τινα τῶν ἱερῶν διεξελθὼν καὶ πολλὴν αὐτῷ εἰρήνην καὶ εὔκλειαν καὶ ἄλλων ἀγαθῶν ἐπευξάμενος ἐσμὸν, ἐπεὶ καὶ ἡ ἡμέρα ἤδη περὶ δείλην ἦν, ὁ πατριάρχης μὲν ἐπ´ οἴκου ἀνεχώρει, ὁ μέγας δὲ δομέστικος ἥπτετο προθύμως τῶν πραγμάτων, βεβαίας ἤδη περὶ τῶν μελλόντων ἔχων τὰς ἐλπίδας καὶ οὐδὲν δεινὸν ὑπονοῶν.

Chapitre VI.

1. Réponse de l'Impératrice. 2. Le grand Domestique demande que si à l'avenir on le trouve coupable, on le condamne, sinon que l'on punisse ses accusateurs. 3. Ils se prêtent serment l'un a l'autre. 4. Le grand Domestique prie le Patriarche de dissiper en son absence les desseins injuste de ses ennemis. 5. Le Patriarche le lui promet avec serment.

1. Le grand Domestique ayant ainsi découvert ses pensées, sans déguisement, l'Impératrice le loua de n'avoir rien avancé dans son discours de rude ni de fâcheux, comme il semblait en avoir menacé ; mais d'avoir gardé un juste tempérament composé d'une sage modération, et d'une honnête liberté digne d'un véritable ami. Elle avoua qu'elle savait bien qu'il n'avait tenu autrefois qu'à lui de se rendre maître de l'Empire, et qu'il ne tenait encore qu'à lui. Que quant à la prière qu'il lui faisait de ne point ajouter foi aux rapports de ses ennemis, elle l'assurait que quand tous les hommes auraient conspiré ensemble pour l'aigrir, et pour l'irriter contre lui, elle ne pourrait cesser de l'estimer et de le chérir, qu'elle avait gravé trop 537 profondément dans son âme ce qu'elle avait autrefois entendu dire à l'Empereur, que quand il serait venu sur lui l'épée à la main, à dessein de le tuer, il ne pourrait le haïr, qu'elle faisait gloire de suivre l'exemple d'un si grand Prince, qui la surpassait si fort en expérience et en sagesse. Enfin, elle le conjura de ne point concevoir d'elle de basse défiance, et d'être très persuadé que jamais rien ne serait capable de lui ôter les sentiments qu'elle avait pour lui.

2. Le grand Domestique voyant que l'aveu de l'Impératrice était une démonstration évidente, qu'il n'avait tenu qu'à lui déposséder l'Empire, et que ce qu'il ne le possédait pas était une marque assurée de sa modération et de sa vertu : Il lui rendit de très-humbles grâces de la bonté qu'elle lui témoignait, et il ajouta, qu'il ne devait être soupçonné, ni par elle, ni par le Patriarche, d'user d'artifice pour se procurer l'impunité, pour faire rejeter les accusations les plus légitimes que l'on pourrait à l'avenir former contre lui, qu'il ne prétendait faire rejeter que les accusations calomnieuses, que s'il y en avait qui fussent plausibles, il demandait que l'on les examinât, et que si après avoir été entendu il était convaincu, on le condamnât avec la dernière rigueur. L'Impératrice ayant témoigné qu'elle ne pouvait souffrir qu'il parlât d'être cité devant des Juges, d'être interrogé, ni d'être condamné,et ayant protesté que quoi qu'il 538 pût jamais faire, elle ne le voudrait pas réduire à la nécessité de se défendre, qui est toujours fâcheuse, même à un innocent : il répartit qu'il n'aurait jamais de repos, si elle ne lui accordait cette faveur, pour fermer la bouche à la calomnie, pour lui ôter le moyen de noircir la vertu. Comme elle persistait à dire, qu'elle n'avait pas besoin de ces formalités, il la convainquit de la nécessité qu'il y avait de les observer, et elle en demeura d'accord pour l'amour de lui, contre sa propre inclination.

3. Alors le grand Domestique fort satisfait, déclara franchement, et sans user d'aucun détour, qu'il continuerait de gouverner l'Empire à son ordinaire, pourvu que l'Impératrice confirmât par la religion du serment, les promesses qu'elle venait de lui faire ; ils jurèrent tous deux à l'heure même, en présence du Patriarche.

4. Ensuite le grand Domestique et le Patriarche prirent congé de l'Impératrice, et étant sortis ensemble, ils s'entretinrent assez, longtemps dans l'Eglise de saint Démétrius Martyr, qui est dans l'enclos du Palais. Je ne doute pas, lui dit le grand Domestique, que l'Impératrice ne m'ait parlé selon ses véritables sentiments. Quand je considère néanmoins la faiblesse de son sexe, et cette timidité naturelle qui le rend sujet à tant de changement, j'appréhende que pendant que je serai occupé dans les pais étrangers, à soutenir la guerre contre les barbares, 539 mes envieux qui ne quittent point la Cour, n'enveniment son esprit, et qu'ils ne le renversent par leurs calomnies, je me défie qu'il ne lui arrive quelque chose de semblable à ce qui arrive aux lâches soldats, qui étant piqués par les reproches de leurs compagnons, se vantent hors de l'occasion, qu'ils se porteront en gens de cœur ; mais quand la trompette sonne, et que les ennemis fondent sur eux, ils lâchent le pied, tournent le dos, prennent la fuite.  J'apprends qu'il y a un Proverbe parmi les Perses, qui exprime fort ingénieusement l'humeur des femmes. Ils disent, que bien quelles portent la tête jusques dans les nues, elles ne laissent pas de toucher des pieds à la terre. C'est a dire, que quelque élevées quelles paraissent par la vivacité de leur esprit, ou par la fierté de leur courage, elles font abaissées par le poids de leurs passions. Voila ce qui me cause de mortelles inquiétudes, et ce qui me fait trembler, de peur que l'Impératrice ne venant à succomber, par l'infirmité qui est si ordinaire aux femmes, sous l'artifice des calomniateurs, je ne me trouve, ou plutôt que tout l'Empire ne se trouve enveloppé en d'épouvantables malheurs. C'est pourquoi je veux bien vous représenter les faveurs que vous avez obtenues par mon entremise. Vous n'avez pas oublié que c'est par mes soins, et par mon adresse, que vous êtes parvenu au comble des dignité-de l'Église. Vous n'étiez connu de personne, lorsque je vous fis entrer dans la Chapelle de l'Empereur, et que je vous procuré une pension, outre celle que je vous donnais dès auparavant de mon bien. Lors que le Siège de Constantinople vaqua, je pensai le premier 540 à faire en sorte que vous y fussiez élevé. Je persuadai l'Empereur de vous élire. Je m'appliquai avec un soin merveilleux, et une ardeur incroyable, à gagner les suffrages des Évêques, qui vous avaient d'abord rejeté d'un commun consentement. Enfin, comme vous courriez risque d'être exclus de cette dignité si éclatante, et si souhaitable, j'usai de tant d'adresse, que je vainquis les difficultés. Ce n'est pas par reproche que je vous représente les bons offices que je vous rendis alors ; car je n'ai pas accoutumé de reprocher ceux que je rends, mais c'est pour vous témoigner, que puis que je fais profession depuis si longtemps d'être vôtre ami, et que je vous ai donné des preuves si convaincantes de mon affection ; il est juste que vous en ayez de la reconnaissance, et que vous y répondiez dans les occasions. D'ailleurs, étant le père commun, selon l'esprit, de tous ceux qui sont soumis à votre conduite, vous devez prendre un soin plus particulier de moi que des autres, parce que je ne saurais avoir ni bien, ni mal, qu'ils ne s'en ressentent. La grâce que je vous demande est, que quand je serai obligé de quitter la Cour, où il ne serait ni honnête pour moi, ni utile pour vous, que je demeurasse pendant que les Barbares défieront la campagne, qu'ils assiégeront les villes, qu'ils emmèneront les habitons prisonniers, de ne point favoriser les calomniateurs, de conseiller à l'Impératrice de ne point prêter l'oreille à leurs discours, et de ne me point condamner en mon absence; mais d'attendre que je sois venu, ou pour me justifier si je suis innocent, ou pour être puni si je suis coupable. Si vous vous chargez de ce soin, et de cette peine, non 541 seulement Dieu vous récompensera d'avoir maintenu la justice, et entretenu la paix ; mais je vous en ferai des remerciements, et tout ce qu'il y a de plus éminent dans l'Empire, vous donnera des louanges d'avoir accompli le devoir d'un véritable Pasteur, et d'avoir imité le Dieu de la paix, en étouffant la guerre dans sa naissance.

5. Le Patriarche répartit, qu'il était vrai qu'il lui avait non seulement les obligations qu'il lui avait représentées ; mais plusieurs autres, et qu'il s'efforcerait de les reconnaître, en le défendant avec la même vigueur en son absence, qu'il se défendrait lui-même s'il était présent. Le grand Domestique ayant répliqué au Patriarche qu'il ne restait plus rien à faire, que de confirmer cette promesse de la manière qu'il savait, afin qu'il ne lui restât pas la moindre défiance dans l'esprit, le Patriarche se leva et dit, Au nom de Dieu Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui vit aux siècle des siècles, je ne vous tromperai ni maintenant, ni à l'avenir. Je ne manquerai à aucun soin pour vous conserver la justice, et je ne négligerai ni de penser, ni de dire, ni de faire tout ce qui dépendra de moi pour empêcher que la malignité de vos ennemis ne vous nuise. Il récita en fuite l'hymne du Trisagion, et prononça d'autres prières sur la tête du grand Domestique, lui souhaitant la paix, la gloire et l'assemblage de toute forte de biens. Le grand Domestique se trouvant délivré de soupçons, et rempli d'espérances, résolut de s'appliquer au gouvernement de l'Empire.

 

ζʹ. 1. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ἐκέλευε τοὺς Ἀλεξάνδρου πρεσβευτὰς εἰς τὰ βασίλεια ἐλθόντας, περὶ ὧν ἥκουσιν ἀπαγγέλλειν. Οἱ δὲ ἧκον, καὶ τοὺς ὅρκους ἔχοντες, οὓς βασιλεὺς πρὸς Ἀλέξανδρον ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ ἐποιεῖτο, ᾐτοῦντό τε αὐτοῖς τὸν Σίσμανον ἐγχειρίζειν πολέμιον ὄντα τῷ σφετέρῳ βασιλεῖ, ἢ τοὺς ὅρκους ἀπολαμβάνειν, ὡς οὐκέτι τῆς εἰρήνης ἐσομένης. Μηδὲ γὰρ ἂν εἶναι δίκαιον, μηδὲ ἀνεκτὸν αὐτοῖς, αὐτοὺς μὲν ἀσφαλεῖς εἶναι καὶ βεβαίους φίλους καὶ συμμάχους Ῥωμαίοις, ἐκείνους δὲ παρασπονδεῖν, τοὺς αὐτοῖς πολεμιωτάτους ὑποδεχομένους. Οἱ μὲν οὖν πρέσβεις τοιαῦτα εἶπον, ὄγκου καὶ φρονήματος πεπληρωμένοι καὶ οὐδὲ ἀντειπεῖν οἰόμενοι Ῥωμαίους, ἀλλ´ αὐτίκα ἐγχειρίσειν Σίσμανον, δείσαντας τὸν πόλεμον τὸν πρὸς αὐτούς.

2. Ἡ βασιλὶς δὲ ἐκέλευεν αὐτοῖς τὸν μέγαν δομέστικον χρηματίζειν καὶ περὶ ὧν αἰτοῦσιν ἀποκρίνεσθαι. Ὁ δὲ πρῶτα μὲν ἐμέμφετο αὐτοῖς, ὡς οὐκ ἐφ´ οἷς προσῆκε τὴν ἄφιξιν πεποιημένοις. Ἔδει γὰρ βασιλέα τὸν ὑμῶν, φίλον ὄντα καὶ πατέρα κηδεστοῦ τῷ τετελευτηκότι βασιλεῖ Ῥωμαίων, μὴ τοῖς ἐκείνου παισὶ πόλεμον ἐπάγειν καὶ διαλύειν πειρᾶσθαι τὰς σπονδὰς ἐπ´ αἰτίαις οὐ δικαίαις. Ἀλλ´ εἴ τινα καὶ πρότερον εἶχε πρὸς ἐκεῖνον πρόφασιν διαφορᾶς, ταύτην καταλύειν νῦν καὶ βεβαιότερον ἢ πρότερον φυλάττειν τὰς συνθήκας καὶ βασιλέως τοῖς παισὶ συμμαχεῖν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ἄν τινες ὦσι, νυνὶ μάλιστα τῆς παρὰ τῶν φίλων ἐπικουρίας δεομένοις. Ὁ δ´ ἔοικε ταὐτὸν τοῖς πολλοῖς παθεῖν, οἳ ζῶντας μὲν θεραπεύουσι τοὺς δυνατοὺς, οὐ μᾶλλον ἐκείνων, ἢ τοῦ καιροῦ καὶ τῆς ἐκείνων δυνάμεως ὄντες φίλοι· ἐπειδὰν δὲ ἀποίχωνται, τῶν αἰτίων ὡσπερεὶ διαλυθέντων τῆς φιλίας, ῥᾷστα πρὸς ἔχθραν ἐξάγονται τῶν πρότερον δοκούντων εἶναι φίλων, διὰ τὴν ἀδυναμίαν αὐτοὺς περιορῶντες. Ἔπειτα δὲ καὶ πρὸς τὴν ἀξίωσιν αὐτῶν οὕτω τὴν ἀπολογίαν ἐποιεῖτο, ὡς οὐ πάτριον τοῖς Ῥωμαίων βασιλεῦσι, τοὺς αὐτοῖς προσφυγόντας τοῖς πολεμίοις προδιδόναι. Ἀπὸ γὰρ τῶν Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου χρόνων ἄχρι νῦν τοῖς Ῥωμαίων βασιλεῦσι, μείζοσι καὶ περιφανεστέροις τῶν παρ´ ἑκάστοις ἔθνεσι βασιλεῦσιν ἢ δυνάσταις οὖσι, πολλοὶ τῶν παρ´ αὐτοῖς ἀρχόντων ἀτυχήσαντες καὶ τῆς ἀρχῆς ἐκβεβλημένοι γεγόνασιν ἱκέται, οἱ μὲν τὴν οἰκείαν αὐτοῖς δεόμενοι ἀρχὴν ἐπανασώζειν, οἱ δὲ καὶ ἄλλως προνοίας καὶ κηδεμονίας τυχεῖν τινος. Καὶ πᾶσιν ἤρκεσαν πρὸς τὰς συμφορὰς, ὥσπερ κοινοὶ σωτῆρες καὶ προστάται τῶν δυσκόλῳ τύχῃ χρησαμένων ὄντες, καὶ τοῖς μὲν αὐτῶν ἀπέδοσαν τὰς ἀρχὰς, χειρὶ πολλῇ καταγαγόντες, ἐνίους δὲ εὐεργετήσαντες μεγάλα καὶ τῆς οἰκείας ποιήσαντες ἐκλαθέσθαι τῇ ὑπερβολῇ τῶν δωρεῶν, ἔπεισαν αὐτοῖς συνεῖναι διὰ βίου, τὴν παρὰ βασιλεῖ δουλείαν πολὺ βελτίω νομίσαντας καὶ θαυμασιωτέραν τῆς ἀρχῆς τῶν ὁμοφύλων. Τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ νῦν Σίσμανος ἱκέτης γέγονε τῆς Ῥωμαίων βασιλείας, οὐ πρὸς τὴν οἰκείαν δεόμενος καταγαγεῖν, ἀλλὰ προνοίας τινὸς τυχεῖν, κακοπραγῶν καὶ τῆς ἀρχῆς ἐκβεβλημένος. Ἀλέξανδρος δὲ ὁ ὑμέτερος βασιλεὺς, ὡς ἔοικε, διὰ τὴν βασιλέως τελευτὴν τὰ Ῥωμαίων πράγματα παντάπασι νομίζων διεφθάρθαι καὶ μηδένα τὸν προστησόμενον κεκτῆσθαι, ἐκεῖνον ἀπέστειλεν αἰτῶν μετὰ πολλῆς τῆς παῤῥησίας καὶ τὸ κελευόμενον ποιεῖν, μηδὲν πολυπραγμονοῦντας ἀξιῶν. Τὸ δ´ ἐναντίως ἔχει ἢ ᾠήθητε αὐτοί. Βασιλεύς τε γὰρ ἔτι περιὼν, ἡμῖν χρώμενος τοὺς ἀδικεῖν ἐθέλοντας ἐτιμωρεῖτο, καὶ νῦν ἐξ ἀνθρώπων ἐκείνου γεγενημένου, ἡμεῖς ἀμυνούμεθα ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν, ἄν τις ἐπίῃ, ὑπὸ βασιλέα τὸν ἐκείνου παῖδα τεταγμένοι, καὶ τήν τε χώραν ἡμῶν φυλάξομεν ἀπαθῆ κακῶν, καὶ ὑπὲρ φιλοτιμίας τῆς ἀνέκαθεν Ῥωμαίοις προσηκούσης πολεμήσομεν ὑμῖν προθύμως. Οὐ γὰρ μικρὸν τοῦτό γε, οὐδὲ εὐκαταφρόνητον ἡμῖν εἰς ἀδοξίας λόγον, τὸ τὸν φυγάδα παρ´ ἡμῖν γεγενημένον, ἢ ὑμῶν ἢ ἑτέρων κελευόντων, ἐπὶ θανάτῳ προδιδόναι. ἂν μὲν οὖν καὶ αὐτοὶ τῆς ἀτοπίας τῶν τοιούτων ζητημάτων ἀποστάντες, εἰρήνην ἄγειν καὶ ταῖς σπονδαῖς ἐμμένειν καὶ τοῖς ὅρκοις, οὓς πρὸς βασιλέα ἔθεσθε, ἐθέλητε, πειρασόμεθα καὶ ἡμεῖς τῶν καθεστώτων μηδὲν κινεῖν. ἂν δ´ ἄρχητε αὐτοὶ πρότεροι πολέμου, τὸν θεὸν καὶ ἡμεῖς μάρτυρα τῆς ἀδικίας προστησάμενοι, ὃν αὐτοὶ ἐπιορκεῖτε διαλύοντες τὰς σπονδὰς, διδάξομεν ὑμᾶς μηδὲν πέρα τοῦ προσήκοντος φρονεῖν. Καὶ ἢ Σίσμανον τριήρεσι διὰ τοῦ Ἴστρου καταστήσαντες ἐπὶ Βιδήνην καὶ πόλεμον ἐμφύλιον ἀνάψαντες ὑμῖν, (ἴστε γὰρ δήπου καὶ αὐτοὶ, ὡς πολλοὶ Μυσῶν προσχωρήσουσιν ἐκείνῳ διὰ τὴν ἀρχαίαν φιλίαν καὶ τὴν οἰκειότητα τοῦ γένους,) ἢ παντάπασιν Ἀλέξανδρον ἐκβαλοῦμεν τῆς ἀρχῆς, ἢ τά γε δεύτερα, οὐ μέτριά τινα ζημιώσομεν αὐτὸν, ἢ εἰ μὴ τοῦτο δοκοίη, ὡς ἐλάττονος ἢ προσῆκε τῆς ἐπικουρίας γινομένης, ἀλλ´ ἔγωγε αὐτὸς ἅμα στρατιᾷ Ῥωμαίων ἔχων καὶ Σίσμανον, ὑμῖν ἐπιστρατεύσω καὶ μαχοῦμαι προθυμότατα ὑμῖν, οὐ μόνον παρασπονδούμενος αὐτὸς, ἀλλὰ καὶ ἀδικουμένῳ βοηθῶν, καὶ προσέτι γε στασιάζουσι πρὸς ἑαυτοὺς καὶ τοῖς μὲν Ἀλεξάνδρῳ προσκειμένοις, τοῖς δὲ ἥδιον ἂν ἀπαλλαξομένοις καὶ πρὸς Σίσμανον ἀποχωρήσουσιν, ὅπερ οὐκ οἴομαι ὑμῖν λυσιτελήσειν. Ἐγὼ δὲ καὶ τρόπον ἕτερον πολέμου, ἐξ οὗ τήν τε ὑμετέραν κακοῦν ἡμῖν καὶ τὴν οἰκείαν ἐξέσται διασώζειν, οὐκ ἀποκρύψω, ἵνα μή τινων ἀνηκέστων πρὸς τὸν πόλεμον συμβάντων, οὐχ ἡμᾶς αἰτίους, ἀλλὰ σφᾶς αὐτοὺς εἰδείητε αὐτοῖς. Τῶν γὰρ κατὰ τὴν Ἀσίαν Σατραπῶν ὁ δυνατώτατος, ὃν οὐδ´ αὐτοὶ ἀγνοεῖτε παρειληφότες ἀκοῇ, Ἀμοὺρ ὁ τοῦ Ἀϊτίνη, τὴν βασιλέως πεπυσμένος τελευτὴν καὶ νομίσας καὶ αὐτὸς ῥᾷστα ληΐσεσθαι Ῥωμαίους διὰ τὸ μηδένα εἶναι τὸν ἀμυνούμενον ὑπὲρ αὐτῶν, πεντήκοντα καὶ διακοσίας πληρώσας ναῦς, πᾶσαν ἐποιεῖτο σπουδὴν κακοῦν τὴν ἡμετέραν. Ἐπεὶ δὲ ἐπυθόμην αὐτὸς τῶν Περσῶν τὴν ἐσομένην εἰσβολὴν, πρεσβείαν πέμψας πρὸς ἐκεῖνον, ἐν τοῖς μάλιστα ἐξητασμένον τῶν φίλων τῶν ἐμῶν, ἐκέλευον ἀναστρέφειν καὶ ἀπέχεσθαι τῆς πείρας, ὡς οὐδέσιν ἄλλοις ἐπιστρατεύσοντα ἢ ἐμοί. Ὁ δ´ ἅμα τε ἐδέξατο τὴν πρεσβείαν καὶ ἀνέστρεφεν ἐκ μέσης τῆς ὁδοῦ. Νυνὶ δὲ ἐνταῦθα πρὸς ἐμὲ πρεσβείαν πεπομφὼς, δεῖται μὴ περιιδεῖν αὐτῷ τὴν στρατιὰν εἰκῇ συνειλεγμένην, ἀλλ´ εἴ τις πρός τινα πόλεμος ἡμῖν, χρήσασθαι αὐτῇ, ὡς ἂν ἥ τε στρατιὰ ὠφεληθείη ἀπὸ τῶν πολεμίων τῶν λαφύρων, ἐκεῖνός τε μὴ μάτην εἴη τοσαῦτα χρήματα ἀναλωκὼς, ἀλλ´ αὐτὸ τοῦτό γε καρπώσαιτο, τὸ ἀναλωκέναι ὑπὲρ φίλου. Οὐ χρὴ δὲ ἀπιστεῖν τοῖς λεγομένοις, κόμπου ἕνεκα καὶ αὐχήματος διακένου πεπλάσθαι οἰομένους. Πρὸς γὰρ τῷ μὴ εὐχερεῖς ἡμᾶς πρὸς πλάσματα καὶ ψεύδη εἶναι, ἔξεστι καὶ αὐτοῖς ἀνερευνῶσιν ἐξευρίσκειν ὡς ἀληθῆ. Ἐγὼ μὲν οὖν τὴν εἰρήνην πολλῷ βελτίω καὶ λυσιτελεστέραν ἑκατέροις οἰόμενος ἡμῖν, αὐτός τε ἀσπάζομαι καὶ ὑμῖν ἔχεσθαι ταύτης παραινῶ. Διὸ οὐδὲ πρὸς ὑμᾶς ἀπαγορεύω τὸ νῦν ἔχον, ἀλλ´ ὡς τάχιστα πρὸς τὸν πέμψαντα ἐπανελθόντες, Σίσμανον μὲν ἀπαγγείλατε μηδέποτε λήψεσθαι προσδοκᾷν· εἰ δ´ ἐκείνῳ διὰ ταῦτα πρὸς ἡμᾶς δοκεῖ πολεμητέα εἶναι, ἐν εἴκοσιν ἡμέραις, αἷς δυνήσεσθε ἐπανελθεῖν, τὸν πόλεμον ἀπαγγέλλειν. Ἐν τοσαύταις γὰρ καὶ τὸν Ἀμοὺρ πρεσβευτὴν ἐνταυθοῖ παρασκευάσω διατρίβειν, ἵν´ εἰ ὁ πόλεμος ἀπαγγέλλοιτο, γράμμασιν ἐκείνῳ τὴν ἐνθάδε ἄφιξιν ἐπιτρέψω. Πάντως δὲ ῥᾷον οἴεσθαι αὐτὸν ὑμᾶς καὶ προθυμότερον ἀφικέσθαι χρὴ, ἢ πρότερον ἐκ τῆς στρατείας ἀναστρέφειν, πειθόμενον τοῖς λόγοις τοῖς ἐμοῖς. ἂν δ´ ἀμελήσαντες τὴν προθεσμίαν ὑπερβῆτε, ἐμοὶ μὲν ἀσφαλὲς οὐκέτι ἡσυχάζειν, ἀλλ´ αὐτός τε οἴκοθεν ἐξαρτύσομαι τὰ πρὸς τὸν πόλεμον καὶ τὴν Περσικὴν συμμαχίαν οὖσαν παρεσκευασμένην ἐνθάδε ἄξω· καὶ τοῦ λοιποῦ οὐδ´ ἂν αὐτοὶ ἐθέλητε, κατατίθεσθαι ῥᾴδιον ἔσται τὸν πόλεμον ἐμοὶ, οὐ μόνον διὰ τὰ ἀναλωθέντα χρήματα πρὸς τοῦ πολέμου τὴν παρασκευὴν, ἃ κομίζεσθαι ἐκ τῆς ὑμετέρας ἀναγκαῖον, ἀλλ´ ὅτι καὶ τοὺς κατὰ συμμαχίαν ἥξοντας βαρβάρους οὐ κεναῖς χερσὶν, ἀλλ´ ὠφεληθέντας ἐκ τῆς πολεμίας, πρὸς τὴν οἰκείαν δεῖ ἐπαναστρέφειν. Διὰ ταῦτα ὑμᾶς τε σπουδῇ χρήσασθαι πρὸς τὴν ὁδοιπορίαν ἀναγκαῖον, καὶ τὸν ὑμέτερον βασιλέα πυθόμενον τὰ παρ´ ἡμῶν, ἃ συνοίσειν οἴεται αὐτῷ, τὴν ταχίστην ἀπαγγέλλειν.“ ὁ μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπεν·

3. Οἱ δὲ Ἀλεξάνδρου πρεσβευταὶ ὥσπερ ἐκλαθόμενοι τοῦ προτέρου φυσήματος καὶ τῆς μεγαλοῤῥημοσύνης τῆς πρὸς τὰς δημηγορίας μεταβαλόντες, ἐγίνοντο ἱκέται, πλείω αὐτοῖς παρασχεθῆναι προθεσμίαν. Αὐτοὶ μὲν γὰρ ἔφασαν πᾶσαν ἐπιδείξεσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν ὁδοιπορίαν· ἂν δ´ ὁ βασιλεὺς αὐτῶν ἐν ἐσχατιαῖς διάγῃ τῆς ἀρχῆς, οὐκ ἐξαρκέσειν τὰς ἡμέρας, ἐνδεεστέρας οὔσας, ἢ προσήκει ἀνυσθῆναι τὴν ὁδόν. Καὶ ἐπεὶ ἐδόκει ἡ ἀξίωσις αὐτῶν δικαία εἶναι, τριάκοντα παρείχοντο αὐτοῖς ἡμέραι, ἐν αἷς ἔδει ἐπαναστρέψαντας ἢ τὴν οὖσαν εἰρήνην ἐπιβεβαιοῦν καὶ τὰς σπονδὰς, ἢ πόλεμον καταγγέλλειν.

4. Οἱ μὲν οὖν Ἀλεξάνδρου πρέσβεις τοιαύτας ἀποκρίσεις παρὰ τοῦ μεγάλου δεξάμενοι δομεστίκου, πρὸς τὴν οἰκείαν ἐπανῆκον. Βασιλὶς δὲ καὶ ἡ σύγκλητος πᾶσα, ἐθαύμαζόν τε τῆς συνέσεως αὐτὸν καὶ χάριτας ᾔδεσαν πολλὰς, ὅτι οὓς αὐτοὶ ὠῤῥώδουν ἐν τῇ προτεραίᾳ καὶ πρὸς οὓς οὐδὲ ἀπολογίας εὐπόρουν εὐπροσώπου, ἀλλ´ ἀπορίᾳ πάντοθεν συνείχοντο, τούτους οὕτω κατέστησεν αὐτὸς περιδεεῖς, ὥστε ἀμελήσαντας τῶν ἄλλων δεῖσθαι περὶ τῆς προθεσμίας, ὡς περί τινος ἀναγκαίου. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἰς τοσοῦτον.

542 Chapitre VII.

1. Les Ambassadeurs du Roi de Bulgarie demandent que l'on leur livre Sisman. 2. Réponse du grand Domestique. 3. Les Ambassadeurs demandent du temps pour la faire savoir à leur maître. 4. Eloge de la prudence du grand Domestique.

1. Le jour suivant il commanda d'introduire dans le Palais Impérial les Ambassadeurs du Roi de Bulgarie. Quand ils y furent entrés, ils présentèrent l'acte du serment, par lequel l'Empereur Andronique avait autrefois juré la paix avec leur maître, et ils demandèrent, ou que l'on reprît l'acte, ou que l'on leur livrât Sisman, n'étant ni juste ni raisonnable qu'ils entretinrent le Traité, dans le temps que les Romains ne faisaient point de difficulté de le violer. Ils dirent ces paroles avec une fierté extraordinaire, s'imaginant que les Romains n'auraient point de réponse à faire, et qu'ils livreraient Sisman à l'heure même, pour éviter la déclaration de la guerre.

2. Mais l'Impératrice ayant commandé au grand Domestique de leur répondre, il leur dit, Vous n'êtes pas venus pour le sujet pour lequel vous deviez venir. Votre maître étant ami de l'Empereur 543 défunt et père de fort gendre, il a tort de rompre la paix avec ses enfants. Quand il aurait en autrefois des différends avec leur père, il les devrait oublier maintenant qu'ils sont en bas âge ; mais il ressemble à beaucoup de gens qui caressent les hommes puissants durant leur vie, et qui étant les amis de leur fortune, plutôt que de leur personne, cessent de les aimer, quand ils voient qu'ils cessent de vivre. Quant à ce qui touche vôtre demande, ce n'est pas la coutume des Romains de livrer ceux qui viennent implorer leur protection. Depuis le règne du grand Constantin, jusqu'à notre temps, plusieurs Princes étrangers n ou chassés de leurs Etats, ou tombés en quelqu'autre disgrâce, sont venus chercher le secours des Empereurs, comme des plus puissants Monarques, et des plus illustres Protecteurs qu'il y eut dans l'Univers. Les uns ont demandé d'être rétablis sur leur trône, les autres d'être assistés dans leurs besoins. Nos Souverains ont été le refuge commun de tous les innocents persécutés par l'injustice de la fortune. Ils en ont remis quelques-uns en possession des pays d'où ils avaient été chassés. Ils en ont traité d'autres avec tant de bonté, et tant de magnificence, qu'ils leur ont fait perdre l'amour de leur pays, et qu'ils leur ont persuadé qu'il y a plus de bonheur et plus de gloire à obéir sous leur Empire, qu'a commander dans un autre Etat. Sisman est venu se réfugier chez nous. Il ne demande pas que nous lui rendions le Royaume dont il a été dépouillé. Il ne demande qu'un peu de soulagement dans son affliction. Votre maître s'imaginant peut-être que la mort de l'Empereur nous a réduits à une déplorable 544 faiblesse, et qu'il n'y a personne parmi nous capable de gouverner, nous envoie commander impérieusement de lui livrer Sisman, comme si nous n'osions lui désobéir. Mais les affaires ne sont pas en l'état qu'il se le figure. L'Empereur employait durant sa vie notre valeur, et notre courage, pour réprimer ceux qui se portaient à des violences. Maintenant qu'il est passé à un autre Royaume, nous nous défendrons de nous-mêmes, si vous entreprenez de nous attaquer, et nous combattrons avec une générosité digne de la gloire de nos ancêtres. Ce serait pour nous un déshonneur, et une infamie, de livrer un Prince que nous avons reçu en qualité de suppliant. Que si vous voulez vous désister à une demande aussi éloignée de la raison, et de la justice que celle-là, nous entretiendrons le Traité de paix. Si vous commencez la guerre, nous prendrons Dieu à témoin de votre injustice et Dieu, dis- je, au nom de qui vous vous serez parjures, et nous vous apprendrons à être à l'avenir plus retenus. Nous ferons passer Sisman au delà du Danube, et à Bidene, et nous porterons la guerre chez vous. Vous savez qu'il y a un grand nombre de Bulgares, qui étant unis d'amitié avec lui, se déclareront en sa faveur, de sorte que nous déposerons Alexandre, ou nous le châtierons, au moins comme il le mérite. Si nous ne jugeons pas à propos de lever une armée fort nombreuse,  pour l'accomplissement de ce dessein, je prendrai un petit corps, avec lequel je vengerai votre perfidie. Je jetterai la division parmi vous, et je vous ruinerai par vous-mêmes. Je vous découvrirai encore un autre moyen que nous avons de vous incommoder notablement. Amir 545 fils d'Aitine, qui est, comme vous savez le plus puissant Sultan d'Asie, n'eut pas sitôt appris la mon de l'Empereur, qu'il s'imagina qu'il lui serait aisé de courir et de piller nos terres, sans que personne se présentât pour le repousser. Il équipa deux cent cinquante vaisseaux pour l'exécution de ce dessein, et il les remplit de gens de guerre. Au premier bruit de cet armement, je lui envoyé dire par un de mes amis, que s'il ne si retirait, il me trouverait tout prêt à le combattre. Il si retira à l'heure même, et il me pria d'employer ses troupes, de peur qu'elles ne lui demeuraient inutiles. Ainsi, je n'ai qu'à m'en servir contre vous, ne prenez pas ceci pour un conte fait à plaisir. Car outre que je n'ai pas accoutumé de faire de semblables suppositions, il vous est aisé de vous informer de la vérité. Je suis persuadé qu'il n'y a rien de si avantageux aux deux partis que la paix. Je n'ai point d'envie de la rompre, et je désire de tout mon cœur que vous l'entretenez de votre part. Allez dire à votre Maître, que nous ne saurions lui livrer Sisman. S'il nous déclare la guerre pour cela, vous nous le ferez savoir dans vingt jours, durant lesquels je retiendrai ici l'Ambassadeur d'Amir, afin qu'il l'aille quérir. Il ne faut pas douter qu'il ne vienne plus volontiers qu'il ne s'en est retourné. Si vous passez le jour préfix, sans me faire de réponse, je me garderai bien de me tenir en repos. Je ne pourrai plus alors poser les armes quand je le voudrais. Car outre, qu'il faudra que je me rembourse des dépenses que j'aurai faites, les Turcs qui seront venus à mon secours ne ne s'en retourneront pas les mains vides. C'est pour- 546 quoi faites diligence dans vôtre voyage, afin que quand vous aurez déclaré mon intention à votre maître, il me réponde ce qu'il lui plaira.

3. Les Ambassadeurs ayant entendu ce discours, quittèrent leur première fierté, et demandèrent un plus long terme pour rapporter la résolution de leur maître. Ils promirent de faire toute la diligence qui leur serait possible; mais ils dirent, que s'il arrivait que le Roi fût à l'extrémité de ses Etats, ils ne pourraient revenir dans le temps qui leur avait été marqué. Leur demande ayant été trouvée raisonnable, on leur donna trente jours, au lieu vingt, dans lesquels ils seraient tenus de rapporter, ou la continuation de la paix, ou la déclaration de la guerre.

4. Quand ils furent partis, l'Impératrice et le Conseil admirèrent la prudence du grand Domestique, de leur avoir imprimé une telle terreur, qu'au lieu de persister dans leur demande, ils n'avaient songé qu'à obtenir un délai pour rapporter réponse.

 

ηʹ. 1. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος τοῖς μὲν στρατιώταις κατὰ πόλεις ἐκέλευε διὰ γραμμάτων παρασκευάζεσθαι, ὡς, ἢν δέῃ, πολεμήσων τοῖς Μυσοῖς. Ὁρῶν δὲ οὐ τοῦ καταλόγου μόνου τοῦ στρατιωτικοῦ πολλοὺς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων οὐκ ὀλίγους προφάσει τοῦ μὴ τὰς παρὰ βασιλέως ἑκάστῳ τεταγμένας χορηγίας ἀκεραίους εἶναι, παντάπασιν ἀμελοῦντας πρὸς τὰς στρατείας καὶ τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας ἀποστεροῦντας τὸ κοινὸν, ἐσκέπτετο, ὅθεν ἂν ἐκείνους τε τῆς πιεζούσης ἀπορίας ἀπαλλάξαι, τὸ ἐλλεῖπον ἑκάστῳ πρὸς τὴν ἐκ βασιλέως πρόνοιαν ἀναπληρώσας, καὶ αὐτὸς αὐτοῖς πρὸς δέον χρήσαιτο ἑκάστῳ, πάντας πρὸς τὸ κοινῇ λυσιτελοῦν ἀποδείξας συνεισφέροντάς τι.

2. Οὕτω δὲ περὶ τούτων αὐτῷ φροντίζοντι πρὸς ἑαυτὸν, ὁ Πατρικιώτης προσελθὼν, πολὺν δή τινα χρόνον περὶ ἀπογραφὰς ἠσχολημένος καὶ πεῖραν ἐν τοῖς τοιούτοις ἐσχηκὼς πολλὴν, ἀκηκοέναι ἔφασκεν αὐτὸν πάντας βούλεσθαι πρὸς τὰς στρατείας ἀπροφασίστους παρασκευάζειν ταῖς ἐκ τῶν δημοσίων ἀποτεταγμέναις αὐτοῖς προσόδοις τὰ ἐλλείποντα ἀναπληρῶν ἢ καὶ προστιθείς. Τὰ δὲ τοιαῦτα οὔτε βέλτιον, ὥσπερ ἂν εἰδείη καὶ αὐτὸς, οὔτε μὴν μετ´ ἐμπειρίας πλείονος ἑτέρῳ τινὶ τῶν πάντων ἢ αὐτῷ ὑπηρετηθείη. Ὅτι δὲ μὴ προσκληθεὶς, ἀλλ´ αὐτὸς πρότερος προσελθὼν, ἐγχειρισθῆναι τὴν ἀπογραφὴν ἀξιοίη, οὐ δίκαιον ὑποπτεύειν. Οὐ γὰρ ἐπιθυμίᾳ κέρδους μᾶλλον, ἢ τοῦ βούλεσθαι αὐτῷ πρὸς τὰ κοινῇ συναίρεσθαι λυσιτελοῦντα, τοιαῦτα προελέσθαι, μάλιστα ποιουμένῳ περὶ πλείστου, τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν μείζω καὶ περιφανεστέραν ἀποδεικνύναι. Τούτου δὲ ἀπόδειξιν οὐ λόγοις, ἀλλ´ ἔργοις πειράσεσθαι παρέχειν ἐναργῆ. Ἔτεσι γὰρ ἤδη καὶ πρότερόν τισιν οὐκ ὀλίγοις ἠσχολημένῳ περὶ τὰ τοιαῦτα, χρήματα ἠθροικέναι οὐκ ὀλίγα ἐξεγένετο, καίτοι πειρωμένῳ μάλιστα, μὴ βιαίῳ, μηδ´ ἐκ παντὸς τρόπου κερδαίνειν, εἶναι. Ἃ δὴ ὕστερον οὐκ εἴα ἠρεμεῖν, ἀλλὰ πολλοὺς ἐκίνει λογισμοὺς ἐν τῇ ψυχῇ, μὴ κατορύττειν, ἀλλ´ εἰς εὐποιΐας ἀναλίσκειν τινῶν ἀνθρώπων, ὡς διὰ τούτου δυναμένῳ τὴν ἐκ τῆς ἁμαρτίας ἀποτρίβεσθαι κηλῖδα. Νῦν μὲν οὖν ἐδόκει φροντιστήριον ἐκ τούτων ἀνδρῶν οἰκοδομεῖν τῷ θεῷ καθάπαξ ἀνατεθεικότων ἑαυτοὺς, καὶ διὰ τῆς εἰς ἐκείνους εὐποιΐας ἱλεοῦν τὸ θεῖον ἑαυτῷ, διαλλακταῖς ἐκείνοις τὰ τοιαῦτα μάλιστα καταπράττεσθαι χρωμένῳ οὖσι δυνατοῖς· νυνὶ δὲ εἰς πένητας ἀγύρτας ἀναλοῦν. Ὡς τῶν προτέρων ἢ ἐκείνων μὴ εἰς δέον τοῖς χρήμασι δυνησομένων χρήσασθαι, ἢ ἑτέρων ἁρπαγῇ καὶ ἀδικίᾳ χρησομένων καὶ διαφθερούντων, ὡς δὲ σοῦ μόνου καταστάντος ἐπὶ τοῖς πράγμασι καὶ τὴν διάνοιαν κατεῖδον, ὡς ὑπὲρ ὠφελείας τῶν κοινῶν οὐ χρήματα μόνον, ἀλλὰ καὶ ψυχὴν αὐτὴν, εἰ οἷόν τε, προΐεσθαι διανοῇ, καὶ τὸν τρόπον προειδὼς ὡς ἀγαθὸς, ἔγνων δεῖν σοὶ τὰ χρήματα ἐκεῖνα ἐγχειρίζειν, ὡς οὐ καλῶς μόνον, ἀλλὰ καὶ εὐλόγως καὶ ἀκριβῶς ὑπὲρ τῶν κοινῇ Ῥωμαίοις συμφερόντων ἀναλωθησομένων, ἐπειδὴ καὶ ἐκ τούτων συνελέγησαν αὐτῶν. Ἃ δὴ πάντα ἥκω ἐγχειρίζων, ἐφ´ ὅ,τι ἂν ᾖ σοι χρησομένῳ βούλησις. Ἔξεστιν οὖν παντί τῳ ἀπόδειξιν λαμβάνειν ἐναργῆ, ὡς οὐ χρηματισόμενος ἐκ τῆς ἀπογραφῆς, ἥκω δεόμενος καταστῆναι πρὸς αὐτήν· (ἐξῆν γὰρ ἔχοντα, ἃ κέκτημαι, μηδὲν περαιτέρω πολυπραγμονεῖν,) ἀλλά σοι φανεῖσθαι χρήσιμος ἐπιθυμῶν καὶ πολλὰ συνάρασθαι δυνάμενος πρὸς τὸ τὴν ἀρχαίαν εὐδαιμονίαν τοῖς Ῥωμαίοις ἀνασώζειν, πολλὴν τούτου ἕνεκα καὶ συνεχῆ ποιουμένῳ τὴν φροντίδα.“

3. Ὁ δὲ ἄσμενος ἀποδεξάμενος τοὺς λόγους, περὶ μὲν τῶν χρημάτων, ἔφασκε, χάριν αὐτῷ πολλὴν εἰδέναι, οὐ τῷ ὑπὲρ τῶν κοινῇ συμφερόντων μόνον παρεσχῆσθαι, ἀλλὰ καὶ τῷ αὐτῶν πεπιστευκέναι τὴν διοίκησιν αὐτῷ ὀρθῶς πεπεισμένῳ καὶ δικαίως ἀναλώσειν. Τὸ μὲν γάρ τινα τῶν κοινῶν ἐπιμέλειαν ἐγκεχειρισμένον μὴ τὴν οὐσίαν ποιεῖν βελτίω, ἀλλ´ ὅσα πρὶν ἅπτεσθαι, τοσαῦτα ἔχοντα ἀπαλλάττεσθαι καὶ χρημάτων ὡς ἐπίπαν ὀφθῆναι κρείττω, οὐ χαλεπὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον σχεδόν. Τὸ δ´ ἔχοντα ἤδη καὶ μηδὲν ὑποπτεύοντα δεινὸν περὶ αὐτῶν, ἔπειτα ἑκόντα βουληθῆναι ἀποθέσθαι καὶ, ἃ συνέλεξε κακῶς, χρήσασθαι εἰς δέον, οὐ τῶν πολλῶν, ἀλλὰ τῶν βουλομένων σώζεσθαι καὶ πεπεισμένων ἀκριβῶς, ὡς πάντων παρέξουσιν εὐθύνας τῶν βεβιωμένων μετὰ τὴν ἐνθένδε ἀπαλλαγήν. Βέλτιον μὲν γὰρ, μὴ ἁμαρτάνειν τὴν ἀρχὴν, μηδὲ κηλῖσι πολλαῖς καταμιαίνειν τὴν ψυχήν· ἂν δ´ ἄρα τοῦτο συμβαίνῃ, δευτέρας ἀναμαρτησίας ἀρχὴ, τὸ μὴ μόνον πεπαῦσθαι τῶν κακῶν, ἀλλὰ καὶ ἀντίῤῥοπον ἐπιδείκνυσθαι τῶν ἀγαθῶν τὴν ἐργασίαν. Διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐπαινῶ σε τῆς μεταβολῆς καὶ τοῦ μὴ τρόπον ἕτερον, ἀλλ´ ὑπὲρ τῶν κοινῇ συμφερόντων τὰ χρήματα βουληθῆναι ἐπιδοῦναι. Ὅτι δὲ μὴ προσκληθεὶς, ἀλλὰ πρότερος προσελθὼν αὐτὸς τὸ ἐπανισοῦν τοῖς στρατιώταις τὰς ἐκ τῶν δημοσίων ᾔτησας τοῦ βίου ἀφορμὰς, τοσοῦτον ἀπέχω καταγινώσκειν, ὥστε καὶ πρότερον αὐτὸν οἴκοθεν ὡρμημένον, διὰ τὴν περὶ ταῦτα ἐμπειρίαν σοὶ τὴν ὑπηρεσίαν ἐγχειρίζειν, νῦν μᾶλλον ἀνέπεισας βέλτιον οἴεσθαι καὶ δικαιότερον τὰ τοιαῦτα διοικήσειν. Οὐ γὰρ ὁμοίως ὅ, τε πολλὰ ἐπαγγειλάμενος καὶ ὁ μηδὲν, περὶ τῶν ἐπηγγελμένων τὴν ἐκπλήρωσιν σπουδάσουσι. Τὴν μὲν οὖν ὑπηρεσίαν τῶν τοιούτων ἐπιτρέπω. Σὲ δὲ καὶ αὐτὸν οἴεσθαι προσῆκον, μὴ μικρά τινα καὶ εὐκαταφρόνητα μετιέναι, μηδ´ οἷα μήτε διοικούμενα καλῶς, πολλὴν ὠφέλειαν παρέχειν τῷ κοινῷ, μήτ´ ἐπίσης βλάπτειν, ἂν ῥᾳθύμως καὶ πανούργως πράττωνται. Ὅπερ γάρ ἐστι τοῖς πολιτικοῖς πράγμασιν ὁ κριτὴς, τοῦτο τοῖς δημοσίοις δύναιτ´ ἂν ὁ ἐξισωτής. Ἐκεῖνος τε γὰρ εὐνομίαν ταῖς πόλεσι παρασκευάζει, δικαίως διαιτῶν καὶ τοῖς νόμοις πείθεσθαι καταναγκάζων, καὶ οὗτος, ἂν ἐθέλῃ τὰ δίκαια ποιεῖν καὶ τὰ λυσιτελοῦντα τῷ κοινῷ, τῶν μὲν ἀφαιρήσεται, ἂν πλέον καρπῶνται τοῦ δικαίου, τοῖς δὲ ἔλαττον ἔχουσι προσθεὶς, προθύμους πρὸς τὰς στρατείας παρασκευάσει πάντας καὶ φυλάττοντας τὴν τάξιν καὶ πειθομένους ἄριστα τοῖς στρατηγοῖς. Ὡς οὖν μεγάλα πεπιστευμένος καὶ τὰ μέγιστα συμβαλλόμενα πρὸς τὴν διοίκησιν τῶν ὅλων, οὕτω χρὴ καὶ πεπεῖσθαι καὶ προσήκουσαν σπουδὴν καὶ προθυμίαν ἐπιδείκνυσθαι ἐπὶ τοῖς ἔργοις.“ τοιαῦτα μὲν διῆλθε πρὸς αὐτὸν, ἀπολογίαν ποιούμενος ἐφ´ οἷς ἠξίου. Ἔπειτα τῶν χρημάτων ἐπυνθάνετο τὸν ἀριθμὸν ὁπόσος εἴη. Τοῦ δὲ ἀποκριναμένου, χρυσίου μὲν εἶναι μυριάδας δέκα, ἔπιπλά τε καὶ σκεύη, ἐκ χρυσοῦ πεποιημένα καὶ ἀργύρου, χρυσίων τετρακισμυρίων ἄξια, καὶ ταῦτα φαμένου πάντα τὸ νῦν ἔχον ἑτοίμως ἐπιδοῦναι ἔχειν, τῶν οἰκετῶν μετακαλεσάμενός τινα, „οὐκοῦν“ ἔφη „ταῦτα τούτῳ παράδος ἀπελθών.“ ὡς δὲ μηδὲν μελλήσας ἐπορεύετο τὰ προστεταγμένα ἐκπληρώσων, πρὶν οἴκαδε ἐλθεῖν ὁ μέγας δομέστικος ἐκέλευεν ἀναστρέφειν. Καὶ τῆς μὲν προθυμίας ἕνεκα ἐπῄνει, τὰ χρήματα δὲ ἐκέλευεν αὐτὸν φυλάττειν, ὡς νῦν μὲν αὐτῶν οὐ δεομένῳ. Ἐὰν δὲ τῶν ἰδίων ἀναλωθέντων, καὶ τούτων δεηθῇ, τότ´ ἤδη λαμβάνειν, ὡς αὐτῷ καὶ ταῦτα διαφέροντα, καὶ ἀναλίσκειν, ὅποι ἂν δοκῇ τῷ κοινῷ ἀναλωθέντα μάλιστα λυσιτελήσειν. Ὁ δ´ ἀπηγόρευε μὲν τῶν χρημάτων τὴν φυλακὴν, οὐ καθ´ ἡδονὴν εἶναι, φάσκων, αὐτῷ παρακατέχειν ἔτι· ὅμως ἀναγκαίως προσταττόμενος ἐπείθετο.

4. Μετὰ τοῦτο δὲ ὁ μέγας δομέστικος τῶν τε συγκλητικῶν καθ´ ἕνα καὶ τῶν ἄλλως εὐγενείᾳ διαφερόντων, ἔπειτα καὶ στρατιώτας μετακαλούμενος, τῆς τε παρὰ βασιλέως ἀποτεταγμένης ἑκάστῳ προνοίας ἐπυνθάνετο τὸν ἀριθμὸν καὶ εἰ τοσοῦτον κέκτηται νῦν ἢ τοῦ τεταγμένου ἧττον. Τῶν δὲ ἀποκριναμένων ἑκάστου, ὅπως εἶχε τὰ αὐτοῦ, τοῖς μὲν ἀπεστερημένοις τῶν δεόντων τὸν Πατρικιώτην ἐκέλευεν ἀναπληροῦν καὶ προσέτι προστιθέναι, ὅσον αὐτῷ καλῶς ἔχειν ἐδόκει, ἀναλόγως ἑκάστῳ τὴν εὐεργεσίαν προστιθείς· τοῖς δὲ ἀνενδεεῖς τὰς ἐκ βασιλέως ἔχουσι προσόδους καὶ αὐτοῖς ἐκέλευεν ὁμοίως πρὸς οἷς ἔχουσι καὶ ἑτέρας προστιθέναι. Καὶ ἐν ἑξήκοντα ἡμέραις μάλιστα γεγενημένου τοῦ ἀναδασμοῦ, τοῖς τε ἔλαττον ἔχουσι προσετίθετο τὸ ἐλλεῖπον μετὰ προσθήκης, καὶ τοῖς λειπομένοις μηδενὸς ἡ προσθήκη προσεγίνετο. Καὶ πάντες ἐξαρκούσας τὰς προσόδους ἡγησάμενοι, χάριτάς τε ὡμολόγουν τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ πολλὰς, καὶ πρόθυμοι ἦσαν τοῖς ὁπουδήποτε γῆς τῶν Ῥωμαίων πολεμίοις μάχεσθαι. Καὶ ὅπλα ἐπεσκεύαζον διασμήχοντες, καὶ ἵππους προσεπορίζοντο καὶ πλείους καὶ βελτίους τῶν προτέρων· καὶ ὅλως ἐδόκουν καὶ ἀγανακτεῖν, ὅτι μὴ τάχιον πρὸς ἄμυναν ἐξάγονται τῶν πολεμίων.

547 Chapitre VIII.

1. Le grand Domestique cherche les moyens de payer les gens de guerre. 2. Patriciote lui offre pour cela le bien qu'il avait amassé. 3. Le grand Domestique loue sa générosité. 4.. Il paye les gens de guerre.

1. Le grand Domestique manda aux soldats qui étaient en garnison, qu'ils se tinssent prêts, au cas qu'il fallût entrer en guerre avec les Bulgares. Voyant qu'ils étaient fort lents au service, parce qu'ils ne recevaient pas leur paye, il chercha les moyens de les payer pour les obliger à servir.

2. Pendant qu'il roulait cette pensée dans son esprit, Patriciote qui avait été employé toute sa vie à dresser les états des gens de guerre, et qui y avait acquis, par un long exercice, une grande expérience, le vint trouver, pour lui dire qu'ayant appris qu'il avait dessein d'obliger les gens de guerre au service, et de suppléer pour cet effet ce qui manquait à leur paye, il n'y avait personne si capable que lui d'une telle commission, ni qui eût une connaissance si exacte des affaires de cette nature ; que bien qu'il s'offrît de lui-même il ne devait pas être suspect, parce que ce n'était pas dans la vue du gain qu'il pouvait faire; mais par le seul désir de rendre l'Etat florissant, 548 dont il voulait donner des preuves par ses actions, plutôt que par ses paroles ; qu'ayant été employé à cette fonction depuis plusieurs années, et qu'y ayant amassé de grands biens, il avait souhaité de les employer de telle sorte, qu'ils servissent à obtenir le pardon de ses péchés ; que tantôt il avait pensé à en fonder un Monastère de Religieux, qui s'étant consacrés à Dieu pour toute leur vie, attiraient sur lui ses bénédictions par l'assiduité, et par la ferveur de leurs prières ; et tantôt de les distribuer aux pauvres qui n'ayant point de demeure certaine, sont vagabonds, et comme étrangers par toute la terre, mais que comme il avait considéré depuis, que les uns et les autres feraient peut-être un mauvais usage de ses biens, en les faisant servir d'instrument à leur débauches il avait résolu de les lui mettre entre les mains, afin qu'il les dispensât pour le soulagement des peuples sur qui il les avait gagnés.

3. Le grand Domestique le reçut très civilement, et lui témoigna qu'il lui était très obligé de l'argent qu'il lui offrait, non seulement parce qu'il le destinait au service de l'Etat ; mais aussi parce qu'il lui faisait la justice de croire qu'il ne l'emploierait que fort à propos ; que tous ceux qui exercent des emplois publics en sortent plus riches qu'ils n'y sont entrés ; mais que peu s'en acquittent avec tant d'intégrité, que de vouloir consacrer à l'utilité publique des riches- 549 ses qu'ils pourraient retenir légitimement ; que bien loin de le blâmer de s'être présenté de lui-même pour égaler les payements des gens de guerre, il avait eu envie de lui donner cette charge, et qu'il la lui donnait en confédération de sa vertu, qu'il tiendrait le même rang dans les finances, que les Juges tiennent dans la Justice. Le grand Domestique ayant répondu de la sorte à la proportion, il lui demanda combien il pourrait fournir d'argent ? Il répondit qu'il avait cent mille besans d'or, et pour quarante mille besans de meubles, et de vases précieux. A l'heure-même le grand Domestique lui dit, allez, et livrez tout cela à cet homme que j'envoie avec vous. Comme il allait exécuter cet ordre de bonne-foi, le grand Domestique le fit rappeler, et ayant loué la promptitude avec laquelle il s'était mis en devoir de lui obéir,il lui dit qu'il gardât son argent, qu'il le lui demanderait quand il en aurait besoin, pour l'employer aux nécessités pressantes. Patriciote témoigna ne pas désirer le garder plus longtemps, et il le garda, néanmoins par obéissance.

4. Le grand Domestique manda ensuite les principaux de l'armée, et de la noblesse, et même les soldats, et il leur demanda à tous l'un après l'autre, pour quelle somme ils étaient couchés sur l'État, et s'ils l'avaient touchée, ou non ? A l'égard de ceux qui n'avaient pas touché tout ce qui leur avait été assigné, il com- 550 manda à Patriciote de leur compter ce qu'il leur fallait de reste, et il y ajouta quelque gratification de son chef. Il n'oublia pas même de faire des largesses à ceux qui avaient reçu tout ce qui leur appartenait légitimement. Il acheva cette distribution et cet également en deux mois. Les gens de guerre lui en rirent de grands remerciements, et lui témoignèrent être prêts de servir par toute la Terre, et pour cela ils apprêtèrent leurs armes, il achetèrent des chevaux, et ils ne se plaignirent plus de rien, que de n'être pas menés contre l'ennemi aussi promptement qu'ils le désiraient, pour mériter le payement qu'ils venaient de recevoir.

θʹ. 1. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα αὐτῷ διῴκητο καλῶς, συνεβούλευε τῇ βασιλίδι, τὸν υἱὸν βασιλέα τὸν Ἰωάννην χρίειν τε μύρῳ τῷ ἁγίῳ καὶ στέφει τὴν κεφαλὴν κατακοσμεῖν. Καὶ ἔπεισέ γε δόξας βουλεύεσθαι καλῶς.

2. Τῶν δὲ καθ´ αἷμα προσηκόντων βασιλεῖ τινων μὴ δίκαιον εἶναι παραινούντων, τοῦ πατρὸς ὀλίγῳ πρότερον τετελευτηκότος βασιλέως, τὸν υἱὸν πανηγυρίζειν, (τοῦτο δὲ αὐτοῖς ὁ παρακοιμώμενος Ἀπόκαυκος ὑπετίθει λέγειν, ὡς ἐκ τῶν ὕστερον γέγονε καταφανὲς, τὴν γεγενημένην στάσιν μελετῶν καὶ μὴ βουλόμενος βασιλίδα τῆς εἰς αὐτὴν καὶ τὸν υἱὸν εὐνοίας ἐνέχυρα πιστὰ κεκτῆσθαι παρὰ μεγάλου δομεστίκου,) εἰς τὴν ὑστεραίαν τὸ ἔργον ἀνεβάλλετο ἡ βασιλὶς, τὴν μέμψιν τινῶν αἰτιωμένη, ὅτι δὴ πυθόμενοι κατηγοροῖεν, ὡς οὐ κεχρημένων τῷ πράγματι κατὰ καιρὸν, ἀλλ´ ἐν οἷς ἔδει κόπτεσθαι καὶ θρηνεῖν, πανηγυριζόντων αὐτῶν καὶ τὴν βασιλικωτάτην τελούντων ἑορτήν. Ὁ δ´ ἀνοηταίνειν ἔφασκε παντάπασι τοὺς εἰρηκότας καὶ μηδὲ τοῦτο ἐννοεῖν, ὡς πολλοῖς τῶν βασιλέων τελευτῶσιν ἡ ἀνάῤῥησις ἐγίνετο τῶν παίδων, οὐδενὸς αὐτοῖς τὴν ἀκαιρίαν μεμφομένου, ἀλλὰ πάντων, ὥσπερ δίκαιον ἦν, λογιζομένων, μάλιστα προσήκειν ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οὐ τρυφῆς ἕνεκα καὶ ἡδονῆς, ἀλλὰ τοῦ μηδεμίαν πρόφασιν στάσεως καὶ ταραχῆς ἐγγενέσθαι τοῖς πολλοῖς, πάντων ἤδη πεπεισμένων ἀκριβῶς, ὡς ὑπὸ βασιλέα τελοῦσι καὶ δίκας δώσουσι τῆς παρανοίας, ἂν ἐπιχειρῶσι στασιάζειν. Παρῄνει τε αὐτῇ, τοὺς μὲν ἐκείνων λόγους χαίρειν ἐᾷν, αὐτοὺς δὲ χωρεῖν ἐπὶ τὸ ἔργον, ὡς ἅμα λυσιτελὲς καὶ δίκαιον ὄν. Ἡ δὲ μὴ πολυπραγμονεῖν ἐδεῖτο, ἀλλὰ νῦν μὲν ἐᾷν διὰ τὰς δόξας τῶν πολλῶν, ὀλίγῳ δὲ ὕστερον ποιεῖν, ἡνίκα ἂν ἐξῇ καὶ τὰς λοιδορίας διαφεύγειν. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος πρὸς μὲν τῆς βασιλίδος τὴν ἔνστασιν οὐδὲν ἀντεῖπεν· ἤχθετο δὲ, ὅτι οὐκ αὐτῷ τὰ βελτίω, ἀλλ´ ἑτέροις ἀλυσιτελῆ βουλευομένοις πείθοιτο. Ἐκεῖνο μὲν οὕτως ἐκωλύθη.

3. Μικρῷ δὲ ὕστερον ἠγγέλλετο, ὡς Σαρχάνης ὁ Λυδίας σατράπης καὶ Γιαξὴς πρὸς Θρᾴκην περαιοῦσθαι παρασκευάζονται, ναυσὶ ληϊσόμενοι Ῥωμαίους.

4. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος οὐκ ἠμέλει, ἀλλ´ αὐτίκα τριήρεις, ὅσας ἐξαρκέσειν ᾤετο, πρὸς πόλεμον τοῖς βαρβάροις ἐκέλευε πληροῦν. Τὴν δὲ δαπάνην τῶν τριήρεων, τὴν μὲν ἐκ τῶν δημοσίων τοῖς ταμίαις ἐκέλευε παρέχειν, τὴν δ´ ἐκ τῶν ἰδίων παρείχετο αὐτός. Ἐπεὶ δὲ ἐπεπλήρωντο, ταῖς μὲν ἐπέστησε στρατηγὸν τὸν παρακοιμώμενον Ἀπόκαυκον, καὶ ὅσα ἔδει ἐντειλάμενος καὶ τοῦ λοιποῦ κελεύσας αὐτῷ μέλειν τὸν ἀπόπλουν, αὐτὸς Ὀρχάνῃ, τῷ τῆς κατὰ Βιθυνίαν ἑῴας σατράπῃ, διεπρεσβεύετο περὶ εἰρήνης. Οὐδὲ γὰρ ἐδόκει δεῖν αὐτῷ πρὸς ἑσπέραν μέλλοντι στρατεύειν, πόλεμόν τινα Ῥωμαίοις ὀπίσω καταλιπεῖν. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ πρὸς ἐκεῖνον εἰρήνη τέλος εἶχεν, αὐτὸς μὲν πρὸς τὴν ἔξοδον παρεσκευάζετο. Ἤδη γὰρ καὶ ἡ στρατιὰ κατὰ Διδυμότειχον καὶ τὴν Ἀδριανοῦ πόλιν, αὐτοῦ κελεύοντος, συνελέγοντο.

5. Ἐν ᾗ δὲ ἔμελλεν ἡμέρᾳ Βυζαντίου ἐξιέναι, τὸν πατριάρχην μόνος μόνον παραλαβὼν καὶ πρὸς τὸν ἐν βασιλείοις τοῦ μυροβλύτου Δημητρίου τοῦ μάρτυρος γενόμενος ναὸν, „τοὺς μὲν ἐμοῦ τε μεταξὺ καὶ βασιλίδος“ ἔφη „γεγενημένους λόγους οὐκ ἀγνοεῖς. Οὐ γὰρ μόνον παρῆς τοῖς παρ´ ἀμφοτέρων λεγομένοις, ἀλλὰ καὶ τῶν πρότερον ἰδίᾳ ἡμῶν ἑκάστῳ εἰρημένων αὐτὸς ἦσθα μηνυτής. Οὐδὲν δὲ παράλογον ἢ θαυμαστὸν, εἰ τότε μὲν περὶ ἐμοῦ τοιαῦτα ἐπῄει τῇ βασιλίδι λέγειν, ἴσως οἰομένῃ μεγάλα τινὰ καταπράξεσθαι ἐμὲ, νυνὶ δὲ ἐπὶ τῶν ἔργων, μὴ κατ´ ἐλπίδας αὐτῇ τῶν πραγμάτων ἐκβαινόντων, μεταμέλειά τις εἰσῆλθε τῶν γεγενημένων. Εἰ μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην, πρός τι τῶν γινομένων ἀηδῶς διατεθεῖσα, τὰ δεδογμένα μηκέτι στέργειν ἐθέλει, διαῤῥήδην λέγειν ἀξιῶ καὶ μὴ συγκαλύπτειν ὑπ´ αἰδοῦς. Ἐγὼ γὰρ ὥσπερ καὶ πρότερον ἑτοιμότατα ἔχω παραιτεῖσθαι τὴν ἀρχήν. Εἰ δ´ ἐκείνη διὰ τέλους ἔγνωκε στέργειν τὰ ἐψηφισμένα καὶ τοὺς ὅρκους, οὓς ὀμώμοκε, τηρεῖν, οὐδ´ αὐτὸς ἀμελήσω τοῦ μὴ πάντα πράττειν, ὅσα ἂν αὐτῇ τε καὶ παισὶ καὶ κοινῇ λυσιτελῇ Ῥωμαίοις.

6. Τοῦ πατριάρχου δὲ πρὸς τὴν ἀκαιρίαν τῶν λόγων μεμψαμένου καὶ μὴ τοιαῦτα προσήκειν αὐτὸν μήτε διανοεῖσθαι φαμένου, μήτε λέγειν· βασιλίδα γὰρ μηδὲν περὶ αὐτοῦ λογίζεσθαι τοιοῦτον, ἀλλὰ βασιλέα οἴεσθαι ἐν ζῶσιν εἶναι καὶ τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν ὥσπερ ὑπ´ ἐκείνου διοικεῖσθαι, τῶν σῶν μεμνημένην λόγων, ὧν διεξῄεις πρὸς αὐτὴν, ἡνίκα ἐποιεῖσθε τὰς συμβάσεις·“ „οὐκοῦν“ ὁ μέγας δομέστικος ἔφη „περὶ μὲν ἐκείνης οὕτω δεῖ πεπεῖσθαι, ὥσπερ αὐτὸς διϊσχυρίζῃ. Περὶ δὲ σοῦ τί ποτε ἔξεστι νομίζειν; ἆρ´ ἐμμενεῖς ταῖς ὁμολογίαις, μᾶλλον δὲ τοῖς ὅρκοις, οὓς ἐποιήσω πρὸς ἐμέ;“ ὁ δ´ αὐτίκα πάλιν ἀναστὰς, „εὐλογητὸς“ εἶπεν „ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι καὶ πρότερον καὶ νῦν οἷσπερ εἶπον ἐμμενῶ καὶ οὐδενὸς ἀμελήσω τῶν σῶν δικαίων· ἀλλ´ ἀνθέξομαι παντὶ σθένει, οὐ μόνον ὡς εὐεργέτην ἀμειβόμενος ἔργοις ἀγαθοῖς, ἀλλὰ καὶ ὡς υἱοῦ κηδόμενος πνευματικοῦ.“

7. Ἐπὶ τούτοις δὲ αὐτῷ πολλὰς ὁ μέγας δομέστικος χάριτας ὁμολογήσας καὶ συνταξάμενος, καταλιπὼν τὸν πατριάρχην, ἧκεν ὡς βασιλίδα. Ἡ δ´ εὐθὺς ὡς εἶδε, χάριτας ἔφασκεν ὁμολογεῖν αὐτῷ πολλὰς, ὅτι ἃ πρότερον ἐπηγγέλλετο λόγοις, νῦν ἀποδείκνυσιν ἐπὶ τῶν ἔργων ἀληθῆ, μήτε σώματος φειδόμενος, ἀλλ´ ὑπὲρ τῶν κοινῇ συμφερόντων νύκτωρ πονῶν καὶ μεθ´ ἡμέραν, μήτε χρημάτων· (ἦν γὰρ δὴ ὁ μέγας δομέστικος οὐ μόνον πρὸς τῶν τριήρεων τὴν δαπάνην χρήματα ἀναλωκὼς πολλὰ ἐκ τῶν ἰδίων, ἀλλὰ καὶ ἐν πολλοῖς ἑτέροις, ἃ συνοίσειν ἔμελλε πᾶσι κοινῇ, φιλοτίμως ἄγαν καὶ δαψιλῶς καταναλίσκων μετὰ τὴν βασιλέως τελευτήν·) παρῄνει τε, μὴ οὕτω ποιεῖν, ὡς οὐκ ἐξαρκέσοντα πρὸς τοὺς πόνους ἐπιπολὺ, ἀλλ´ ἑαυτοῦ τε πρόνοιαν ποιεῖσθαι καὶ χρημάτων φείδεσθαι, χρώμενον τοῖς δημοσίοις. Ὁ δ´ ἔφασκε μᾶλλον ἥδεσθαι πονῶν αὐτὸς ὑπὲρ τῶν κοινῇ λυσιτελούντων, ἢ ἕτεροι πρὸς ἀνέσεις τετραμμένοι καὶ ἡδονάς. Τό, τε χρήματα καταναλίσκειν οὐ ζημίαν, ἀλλὰ πάντων κερδῶν ἡγεῖσθαι χαριέστερον, ἄχρις ἂν, καὶ τοῦ θεοῦ συναιρομένου, τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν ἐπὶ μέγα ἴδοι αἰρομένην καὶ πάντων κρατοῦσαν πολεμίων. Ἐλπίζειν δὲ μετὰ μικρὸν, εἰ μή τι κώλυμα συμβαίη, τοσαῦτα Ῥωμαίοις ὠφελήσειν, ὅσα καὶ αὐτὴν ὁρῶσαν, θεῷ χάριτας ὁμολογεῖν τῷ συνεργῷ τῶν καλῶν. Οὐ μικρὰ γάρ τινα διανοεῖσθαι παρασκευάσειν τοῦ χειμῶνος, ὡς ἅμα ἦρι πολλοὺς τῶν πρότερον κατὰ Ῥωμαίων θρασυνομένων ὑποφόρους καὶ δουλείαν ὁμολογοῦντας βασιλεῖ Ῥωμαίων ἀποδείξων. Καὶ τοιαῦτα ἕτερα πολλὰ προσεπειπὼν, ὅσα τε αὐτὸς διενοεῖτο πράττειν καὶ βασιλίδα ᾔδει ἀκούουσαν πρὸς ἡδονὴν, καὶ τελευταῖον συνταξάμενος, ἐξῄει Βυζαντίου ἅμα στρατιᾷ καὶ τῶν εὐπατριδῶν πολλοῖς, τὴν μητέρα καταλιπὼν ἐκεῖ, ὡς παραμυθίαν οὐ μικρὰν ἐσομένην βασιλίδι πρὸς τὰς συμφοράς.

551 Chapitre IX.

1. Le grand Domestique conseille à l'impératrice de faire sacrer l'Empereur Jean son fis. 2. Quelques-uns l'en dissuadent. 3. Sarcane fait le dégât en Thrace. 4. Le grand Domestique équipe une flotte, dont il donne le commandement à Apocauque. 5. Il déclare au Patriarche que si l'Impératrice doute de sa fidélité, il est prêt de renoncer au gouvernement. 6. Le Patriarche l'assure que l'Impératrice n'en doute point, et promet de le défendre en son absence. 7. L'Impératrice le remercie des soins qu'il prend pour le bien de l'Empire.

1. Ayant établi le bon ordre que je viens de dire, touchant le payement des gens de guerre, il conseilla à l'Impératrice de faire sacrer et couronner Jean, l'aîné de ses deux fils, et il la persuada que son conseil était fort bon.

2. Néanmoins, quelques-uns de la famille Impériale, qui comme il parut depuis, étaient excitez par Apocauque Paracemomene, qui tramait dès lors un dessein de révolte, et qui appréhendait que le jeune Empereur et l'Impératrice sa mère n'eussent cette preuve et ce gage d'affection que le grand Domestique leur portait, 552 l'en dissuadèrent, en disant que la bienséance ne permettait pas de faire une cérémonie qui est toujours accompagnée de marques de réjouissance publique, dans un temps où l'on pleurait encore la mort de l'Empereur. L'Impératrice différa le Sacre, pour éviter les plaintes de ceux qui auraient dit qu'une action aussi éclatante que celle-là, et qui se fait avec tant de magnificence et tant de pompe, n'avait pas dû être faite si tôt après la mort de son époux, et dans un temps consacré au deuil et à la douleur. Le grand Domestique ne laissa pas de soutenir que ceux qui étaient de cet avis avaient perdu le sens, et qu'ils ne se souvenaient plus que plusieurs Empereurs avaient été proclamés incontinent après la mort de leur père, sans que personne y eût trouvé à redire, et sans que l'on les eût accusés de se réjouir hors de saison, parce qu'ils avaient fait cette cérémonie, non pour y prendre du divertissement et du plaisir, mais pour étouffer les partis, et les conspirations dans leur naissance, en déclarant solennellement à tous les sujets, qu'ils sont sous la domination légitime d'un Souverain publiquement reconnu, et qu'ils ne pourront manquer impunément à la fidélité qu'ils lui doivent. Il pressa l'Impératrice de mépriser leur discours, et de faire la cérémonie du couronnement et du Sacre, comme une action aussi juste que nécessaire ; mais elle le pria de trouver bon qu'elle donnât quelque chose à l'opinion du  553 peuple, et quelle remît cette cérémonie en un temps où elle serait exempte de toute forte de blâme. Il ne répartit rien, bien qu'il fût fâché de voir qu'elle quittait un bon conseil, pour en suivre un mauvais.

3. Peu de temps après, il arriva nouvelle que Sarcane Sultan de Lydie, et Giaxe, étaient prêts de traverser en Thrace, pour y faire le dégât.

4. Le grand Domestique ne négligea pas cet avis; mais il fit équiper des galères partie à ses dépens, et partie à ceux du public; et les ayant remplies de gens de guerre, il en donna le commandement à Apocauque, avec les ordres nécessaires. Ne croyant pas devoir laisser une guerre en Orient, dans le temps qu'il en entreprenait une en Occident, il envoya des Ambassadeurs à Orcane Sultan de la Bithynie orientale, et ayant fait la paix avec lui, il se prépara à son départ. Les troupes s'étaient cependant assemblées, suivant ses ordres, à Didymoteque et à Andrinople.

5. Le jour qu'il partit, il prit le Patriarche en particulier, et étant seuls ensemble dans l'Eglise de S. Démétrius martyr, dont le sacré corps produit un précieux baume ; Vous ne pouvez ignorer, lui dit-il, ce que nous avons dit l'Impératrice et moi, puisque nous l'avons dit en votre présence, et que vous avez porté les premières paroles. Je ne trouverais pas étrange que l'Impératrice eût parlé de moi comme elle a fait en ce temps-là, pour me porter à exécuter quelque chose de remarquable à son avantage, quelle s'en re- 554 pentît maintenant. Que s'il est souvent quelque chose qui lui ait donné du chagrin, et qui l'ait fait changer de sentiment, je la supplie de n'avoir point de honte de le déclarer. Car je suis aussi disposé que jamais à renoncer au gouvernement. Que si elle est résolue d'entretenir les choses dont nous sommes convenus, et de garder le serment quelle a fait, j'exécuterai de ma part tout ce que je croirai être le plus avantageux à ses enfants et à l'Empire.

6. Le Patriarche l'ayant blâmé de tenir des discours qui ne lui devaient jamais entrer ni dans la bouche, ni dans l'esprit, et l'ayant assuré que l'Impératrice, bien loin d'avoir de pareils soupçons, s'imaginait en le voyant, voir encore l'Empereur son Epoux, et qu'elle avait gravé fort avant dans son esprit leurs promesses, leurs serments réciproques, le grand Domestique répartit: Si je dois croire que l'Impératrice est dans ce sentiment, dans quel sentiment dois-je croire que vous êtes? Alors le Patriarche s'étant levé dit : Au nom de Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai observé ce que j'ai promis, je l'observerai à l'avenir, et je ne négligerai jamais rien de ce qui concernera vos intérêts, tant, pour reconnaître les obligations que je vous ai comme a mon bienfaiteur,  que pour vous protéger et vous défendre comme mon fils spirituel.

7. Le grand Domestique lui ayant rendu grâces, le quitta, et alla trouver l'Impératrice, qui dès qu'elle le vit, lui dit, qu'elle le remerciait de confirmer si bien par ses actions les paroles qu'il lui avait données, en travaillant sans relâche pour 555 l'intérêt de l'Empire, et elle le pria de se ménager un peu plus à l'avenir, et d'épargner l'on bien et sa santé. Il répondit, qu'il trouvait un plaisir plus charmant et plus sensible dans les travaux qu'il supportait pour la gloire de l'Etat, que les autres n'en trouvent dans les divertissements qu'ils recherchent avec tant de passion, et que quand il employait son bien pour le faire triompher de ses ennemis, il croyait que ce lui était un gain, et non une perte ; qu'il prétendait faire bientôt quelque chose de si grand, à son avantage, qu'il n'y aurait point de Romain qui n'en rendît des actions de grâces à Dieu comme au véritable auteur de la félicité des Etats. Ayant ajouté beaucoup d'autres promesses semblables, que l'Impératrice fut fort aise d'entendre, il prit congé d'elle, et en partant avec les gens de guerre et avec force noblesse, il lui laissa sa mère pour la consoler durant son absence.

 

 

ιʹ. 1. Ἐπεὶ δὲ γένοιτο πρὸς Διδυμοτείχῳ, προὔργου μὲν ἐποιεῖτο παντὸς, τοὺς κατὰ τὰς τῆς Θρᾴκης πόλεις κατοικοῦντας συγκλητικοὺς καὶ τὴν στρατιὰν ἀπροφασίστους ποιεῖν περὶ τὰς στρατείας, ὥσπερ δὴ καὶ Βυζαντίους· καὶ ἐποίησεν ὀλίγων εἴσω ἡμερῶν.

2. Ἔπειτα πυθόμενος, ὡς ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς Ἀλέξανδρος στρατιὰν ἔχων, ἐστρατοπέδευσεν ἐν Στίλβνῳ Μυσοῖς ὑπηκόῳ πόλει ἐν μεθορίοις τῆς αὐτοῦ τε καὶ Ῥωμαίων ἡγεμονίας ᾠκισμένῃ, ἔγνω δεῖν πρεσβείαν πέμπειν πρὸς αὐτόν. Καὶ πέμψας, ἐν Ἀδριανουν πόλει τε ἐδήλου διατρίβειν καὶ μαθεῖν ἐθέλειν, εἰ ὁ πόλεμος αὐτῷ μᾶλλον αἱρετέος, ἢ εἰρήνη. Τὴν γὰρ προθεσμίαν, ἣν τοῖς ἐκείνου πρέσβεσι παρέσχετο αὐτὸς ἐν Βυζαντίῳ γενομένοις, περὶ ἔξοδον ἤδη εἶναι.

3. Ἀλέξανδρος δὲ ὁρῶν οὐ κατεπτηχότας, ὥσπερ ᾤετο, Ῥωμαίους, ἀλλ´ ἑτοίμους ὄντας ἀμύνεσθαι τοὺς αἱρουμένους ἀδικεῖν, καὶ μήτε ταῖς διὰ τῶν πρέσβεων ἀπειλαῖς, μήτ´ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν πόλεμον παρασκευῇ δυνάμενος πείθειν, τὰ κατὰ γνώμην αὐτῷ ποιεῖν, πρὸς πόλεμον χωρεῖν ἀλυσιτελὲς οἰόμενος αὐτῷ, ἐχώρει πρὸς συμβάσεις. Καὶ τῶν προτέρων αὖθις σπονδῶν καὶ ὅρκων ἀνανεωθέντων, Ἀλέξανδρος μὲν εἰς Τρίνοβον τὰ οἰκεῖα βασίλεια ἐπανεζεύγνυε·

4. Δομέστικος δὲ ὁ μέγας εἰς Χεῤῥόνησον μετὰ τῆς στρατιᾶς ἐχώρει, πεπυσμένος στρατιὰν Περσῶν πεζὴν μέλλουσαν εἰς Χεῤῥόνησον ἐμβάλλειν ἐκ Περγάμου ἀφιγμένην, ἧς Γιαξὴς σατράπης ἦν. Ἅμα δὲ τῷ Ῥωμαίους εἰς Χεῤῥόνησον ἀφικέσθαι, καὶ ἡ στρατιὰ Περσῶν παρῆν. Καὶ γενομένης μάχης, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἴσχυσαν οἱ Πέρσαι Ῥωμαίοις ἀντιστῆναι, ἀλλ´ ἡττηθέντες κατὰ κράτος, οἱ μὲν ἔπεσον κατὰ τὴν μάχην, οἱ δ´ ἑάλωσαν· ὅσοι δὲ ἠδυνήθησαν διαφυγεῖν, ἐμβάντες ταῖς ναυσὶν, ἀπέπλεον ἐπ´ οἴκου. Οὐ πολλαῖς δὲ ὕστερον ἡμέραις ἐκ τῆς αὐτῆς χώρας καὶ δευτέρα στρατιὰ ἐπεραιοῦτο, ὡς τὴν προτέραν ἧτταν ἀναμαχεσόμενοι. Συμβαλόντες δὲ καὶ τούτοις οἱ Ῥωμαῖοι, ἐνίκησάν τε καὶ ἀπέκτειναν τοὺς πλείους. Ἐπεὶ δὲ Γιαξὴς δὶς ἐπλήγη ἐφεξῆς καὶ πολλὴν καὶ ἀγαθὴν ἀπώλεσε στρατιὰν, ἀπογνοὺς τὸ Ῥωμαίοις πολεμεῖν, ἐχώρει πρὸς συμβάσεις. Καὶ ἐτίθετο πρὸς αὐτὸν ὁ μέγας δομέστικος σπονδὰς εἰρηνικάς.

5. Ἐπεὶ δὲ ἀπετρίψατο τὴν ἐκ τῶν Περσῶν προσδοκωμένην βλάβην, αὖθις εἰς Διδυμότειχον ἐπανελθὼν, παρεσκευάζετο πρὸς τὴν εἰς τὴν ἑσπέραν ἐκστρατείαν καὶ τὴν στρατιὰν ἀποκαθίστη, ἣ ἔμελλε συνέψεσθαι αὐτῷ. Τούτων δὲ πραττομένων ὑπ´ αὐτοῦ, ὁ παρακοιμώμενος Ἀπόκαυκος νεωτέρων πραγμάτων ἐπιθυμῶν καὶ τρόπῳ παντὶ πειρώμενος μετάγειν εἰς ἑαυτὸν τῶν πραγμάτων τὴν ἀρχὴν, ἐσκέψατο, ἐπεὶ τοῦ κατὰ Περσῶν αὐτὸς κεχειροτόνητο στόλου στρατηγὸς καὶ δυνάμεως εὐπόρει ναυτικῆς, βασιλέα τὸν νέον Ἰωάννην εἰς μίαν τῶν τριήρεων ἐνθέμενος, ἀγνοούσης βασιλίδος τῆς μητρὸς, εἰς τὸν περὶ Βυζάντιον πρότερον αὐτῷ πύργον ᾠκοδομημένον ὀχυρώτατον ὄντα ὕψει τε καὶ καρτερότητι τειχῶν Ἐπιβάτας προσαγορευόμενον ἀγαγεῖν· ἐκεῖ δὲ μετὰ τῶν συγγενῶν καὶ τῶν οἰκειοτάτων βασιλέα φρουρῶν, σπονδὰς τίθεσθαι πρὸς βασιλίδα, ὥστε αὐτὸν μὲν καὶ συγγενεῖς καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς συνόντας τιμὰς τὰς παρὰ Ῥωμαίοις πρώτας καρποῦσθαι καὶ χωρῶν εἶναι καὶ πόλεων κυρίους, ὁποίων ἂν δόξειεν αὐτοῖς, καὶ μηδὲν ἐλλείπειν εἰς εὐτυχίας λόγον· βασιλέα δὲ οὐδ´ οὕτως ἀπολύειν τοῦ φρουρίου, ἀλλ´ ὥσπερ ὅμηρον κατέχοντα, μιᾷ τῶν θυγατέρων ἐπὶ γάμῳ προσαρμόζειν. Ὁ μὲν οὖν τοιαῦτά τε διενοεῖτο καὶ ὥρμητο ἤδη πράττειν. Τῶν συνειδότων δέ τινος βασιλίδι ἀπαγγείλαντος, ἐπεὶ βασιλέα τε ἤδη περιΐστατο φρουρὰ καὶ αὐτὸς ἔγνω φωραθεὶς, ᾤχετο φυγὼν εἰς Ἐπιβάτας, τὸν ἐκ τῶν πραττομένων, ὥσπερ ἦν εἰκὸς, κίνδυνον διαδιδράσκων.

6. Περὶ τῶν τοιούτων δὴ ὁ μέγας δομέστικος μαθὼν, καίτοι πρὸς τὴν ἐκστρατείαν παρασκευαζόμενος, ὅμως τὸν Ταρχανειώτην Μανουὴλ, τὸν καὶ Κουρτίκην προσαγορευόμενον, μετὰ στρατιωτῶν ὀλίγων πέμψας, ἐκέλευεν Ἐπιβάτας ἔξωθεν φρουρεῖν ἐστρατοπεδευμένον, ἄχρις ἂν ἀφίκηται αὐτός. Πέμψας δὲ καὶ πρὸς Ἀπόκαυκον, ἐπυνθάνετο εἰ ἀληθῆ τὰ θρυλλούμενα εἴη περὶ αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἔφασκε μὲν συκοφαντεῖσθαι· δείσας δὲ, μὴ φθάσῃ διαφθαρεὶς ὑπὸ διαβολῆς πρὶν διερευνώμενα φανῆναι τἀληθῆ, τὴν σωτηρίαν ἐκ τῶν ἐνόντων ἑαυτῷ πορίζειν, κατακλείσαντα ἐν τῷ φρουρίῳ. Συνεβούλευέ τε παράδειγμα τῶν ἀπροσδοκήτων τῶν πραγμάτων μεταβολῶν λαμβάνειν ἐξ αὐτοῦ. Καὶ πρότερόν τε γὰρ αὐτῷ τὰ τοιαῦτα ὑποτίθεσθαι ἔφασκεν, εἰ καὶ μὴ ἔπειθε, συμβουλεύων τὰ λυσιτελῆ, καὶ νῦν οὐδὲν ἧττον συμβουλεύειν, ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἔχων τῆς ὠφελείας τὴν ἀπόδειξιν τῶν λεγομένων, καὶ τῶν ὑπ´ αὐτῷ τελούντων φρουρίων ἓν, (πολλὰ δὲ εἶναι,) τὸ μάλιστα ἐπιτηδείως ἔχον πρός τε γῆς καὶ θαλάσσης εὐφυΐαν ἐκλεξάμενον, κατασκευαῖς χειροποιήτοις ὀχυρώτατον ποιεῖν, ἵν´ εἴ τι συμβαίη τῶν ἀπροσδοκήτων, ἀναχώρησιν ἔχῃ καὶ τῶν δεινῶν ἀποφυγήν. Ἐδεῖτό τε, εἰ καὶ μὴ πρότερον, ἀλλὰ νῦν πείθεσθαι αὐτῷ, εὐνοϊκῶς διακειμένῳ πρὸς αὐτὸν, καὶ μὴ ἀτιμάζειν τὴν βουλήν. Καὶ γὰρ καὶ αὐτῷ νυνὶ, καίτοι καὶ ψευδῶν ὄντων τῶν εἰρημένων κατ´ αὐτοῦ, μηδεμίαν ἑτέραν εἶναι σωτηρίας πρόφασιν, ἢ τὸν πύργον, εἰς ὃν κατέφυγε τὸν κίνδυνον διαδιδράσκων. Εἰ δὲ καὶ ἀληθῆ συνέβαινε τὰ εἰρημένα εἶναι, ἢ πρὸς τὸ τόλμημα ἂν συνήρατο ἢ ἐῤῥύσατο τοῦ θανάτου φωραθέντα. Ἀπόκαυκος μὲν οὖν τοιαῦτα συνεβούλευε· δομέστικος δὲ ὁ μέγας πάλιν πέμψας πρὸς αὐτὸν, περὶ μὲν τῶν λεγομένων, ἔφη, κατ´ αὐτοῦ μάλιστα βούλεσθαι καὶ αὐτὸν μὴ εἶναι ἀληθῆ, ὥσπερ δῆτα καὶ αὐτὸς διϊσχυρίζεται. Οὕτω γὰρ αὐτός τε εὔνους ἔσται ἀποδεδειγμένος βασιλεῖ, καὶ οἱ συκοφάνται αὐτὸ τοῦθ´, ὅπερ εἰσὶν, ἐξεληλεγμένοι. Εἰ δ´ ἄρα καὶ αὐτὸς ἐλπίσι κεναῖς ἀπατηθεὶς, ὅπερ δὴ πολλοῖς συμβέβηκε, τοῦ δέοντος ἐξετράπη, καὶ μήτε δυνατὰ, μήτ´ αὐτῷ προσήκοντα διενοήθη, οὐ χρὴ διὰ ταῦτα τὸν πρὸς βασιλέα πόλεμον αἱρεῖσθαι, τείχεσι θαῤῥοῦντα, ἐξ ὧν ἔσται πλέον ὄφελος οὐδέν. Ἀλλ´ ἐπὶ τοῖς προτέροις ἑαυτῷ μεμψάμενον, ὡς κακῶς βεβουλευμένῳ, ἐν τοῖς ἐφεξῆς βελτίω παρέχειν ἑαυτὸν καὶ τὴν προσήκουσαν φυλάττειν τάξιν καὶ συγγνώμης ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις δεῖσθαι τυχεῖν. Βέλτιον μὲν γὰρ τὴν ἀρχὴν μὴ ἁμαρτάνειν· εἰ δ´ ἄρα συμβαίη, δεύτερον ἀγαθὸν ἑαυτόν τινα ἐπανορθοῦν ἀποστάντα τῶν κακῶν. Ἐπεὶ δὲ ὅσον οὔπω παρέσται καὶ αὐτὸς, ὃν εἴωθεν αὐτὸς ἰατρὸν ἑαυτοῦ καλεῖν, ἔχων πολλὰ φάρμακα τοῖς ἑκάστου κατ´ ἄλληλα νοσήμασιν, εἴ γε βούλοιτο αὐτὸς, ῥᾳδία τῶν τραυμάτων ἡ ἴασις ἐκείνῳ ἔσται. Ἦν γὰρ δὴ ὁ παρακοιμώμενος πρὸς τοῖς ἄλλοις, οἷς τὸν μέγαν δομέστικον προσηγόρευε, καὶ ἰατρὸν εἰθισμένος ἑαυτοῦ καλεῖν, οἷα δὴ ἐκ πολλῶν τῶν περισχόντων πολλάκις αὐτὸν κινδύνων ἐξαρπάσαντα καὶ τεθεραπευκότα πονήρως ἐσχηκότα. Τῆς γε μὴν ἕνεκα βουλῆς, ἧς αὐτῷ συνεβούλευε περὶ τοῦ φρούριόν τι ἑαυτῷ κατασκευάσαι, ἵν´ εἴη καταφυγὴ πρὸς τὰς τῶν πραγμάτων μεταβολὰς, χάριτας μὲν ἔλεγεν εἰδέναι τῆς περὶ ἐκεῖνον προθυμίας καὶ σπουδῆς· αὐτῷ δὲ μὴ τὴν ἐκ τῶν τοιούτων ἀσφάλειαν εἶναι περισπούδαστον. Ἀλλ´ ἡδέως ἂν ἔχειν, τὴν ἡμέραν ἐκείνην μετὰ τῶν ἐν ᾅδου προσομιλεῖν, ἐν ᾗ μετὰ τὴν ἐκ τῆς ἄνωθεν ἐλπίδα δεξιᾶς τῆς ἐκ τῶν φίλων ἀσφαλείας ἀμελήσας καὶ τοῦ τούτων τὰς καρδίας, ὥσπερ ἀκροπόλεις, οἷα δὴ ἀσφαλεστάτῃ φρουρᾷ κατέχειν, τῇ φιλίᾳ, ξύλοις καὶ λίθοις καὶ λογισμοῖς ὑγιὲς οὐδὲν ἔχουσι πιστεύσειε τὴν σωτηρίαν. Πρώτην μὲν γὰρ εὐδαιμονίαν καὶ ἄκρως ἀγαθὸν ἀνθρώποις τὸ θεῷ προσομιλεῖν καὶ διὰ παντὸς αὐτῷ συνεῖναι τῇ πρὸς ἐκεῖνον διὰ καθαρότητος ἀναβάσει, αὐτὸς εἰδέναι. Δευτέραν δὲ μετ´ ἐκείνην, τὸ φίλοις χρῆσθαι ἀσφαλέσι καὶ πιστοῖς, πρῶτον μὲν τοῖς ὀλίγοις καὶ συνέσει διαφέρουσι τῶν πολλῶν, ἔπειτα δὲ μετ´ ἐκείνους καὶ τὴν παρὰ τῶν πολλῶν εὔνοιαν καρποῦσθαι, πάντων ἐκείνοις διὰ χρηστότητα τρόπων προσεχόντων. Καὶ τοῦτο οἴεσθαι οὐ πύργων μόνον ἁπάντων ἀναλωτότερον, ἀλλὰ καὶ χρημάτων καὶ δόξης καὶ τιμῆς ἁπάσης τιμιώτερον καὶ βασιλείας αὐτῆς ὑψηλότερον εἰς εὐτυχίας λόγον. Ὅθεν οὐδὲ πείσεσθαι αὐτῷ τοιαῦτα συμβουλεύοντι, ἀλλ´ ἣν ἐξαρχῆς προείλετο, μέχρι τέλους ἑαυτῷ ἀσφάλειαν τηρήσειν, ὥσπερ δῆτα καὶ σὺ τὴν ἐκ τῶν φρουρίων καὶ ὀχυρωμάτων.“ Ἀπόκαυκος μὲν οὖν ὁ παρακοιμώμενος οὕτως ἐν Ἐπιβάταις ἐγκεκλεισμένος ἐφρουρεῖτο.

suivant

556 Chapitre X.

1. Le grand Domestique oblige la Noblesse à servir dans l'armée. 2. Il envoie offrir la paix ou la guerre à Alexandre Roi de Bulgarie. 3. Ce Prince accepte la paix. 4. Les Turcs font défaits en deux rencontres. 5. Apocauque conspire d'enlever l'Empereur. 6. Le grand Domestique le fait investir, et confère avec lui par des personnes interposées,

1. La première chose qu'il fit, dès qu'il fut j arrivé à Didymoteque, ce fut d'obliger à servir dans l'armée tout ce qu'il y avait de noblesse en Thrace, comme il y avait déjà obligé tout ce qu'il y en avait à Constantinople.

2. Ayant ensuite appris qu'Alexandre Roi de Bulgarie, était campé proche de Stilbne ville de son obéissance, assise sur la frontière, il lui envoya dire, qu'il était à Andrinople, et que le terme qu'il avait accordé à ses Ambassadeurs étant prêt d'expirer, il serait bien-aise de savoir lequel il aimait le mieux de la paix, ou de la guerre.

3. Alexandre reconnaissant que ni les menaces de ses Ambassadeurs, ni les préparatifs qu'il avait faits, n'avaient de rien servi pour porter les 557 Romains à livrer Sisman, et que bien loin d'en être épouvantés, ils paraissaient résolus à se bien défendre, jugea qu'il lui serait moins avantageux d'en venir aux mains, sue d'entretenir la paix. Ayant donc renouvelé le Traité, il s'en retourna à ion Palais de Ternove.

4 Le grand Domestique mena son armée dans la Chersonèse, où il avait appris qu'il y avait de l'infanterie venue de Pergame. Les Turcs et les Romains y étant arrivés au même temps, ils en vinrent aux mains, et les Turcs furent vaincus, sans avoir fait la moindre résistance. Plusieurs furent tués, et plusieurs furent pris prisonniers. Ceux qui s'échappèrent remontèrent sur leurs vaisseaux, et retournèrent en leur pays.. Mais ils revinrent bientôt après, à dessein de réparer la honte de leur défaite. Les Romains leur donnèrent un second combat, les défirent une seconde fois, et en tuèrent encore un grand nombre. Giaxe désespérant de réussir dans la guerre, après la perte de ces deux batailles fit la paix avec le grand Domestique.

5. Pendant qu'il était occupé à Didymoteque à faire de nouvelles levées pour la guerre d'Occident, Apocauque qui avait le commandement des vaisseaux et des troupes destinées contre les Turcs, et qui brûlait d'envie d'usurper l'autorité absolue, forma une furieuse conspiration. Il avait envie d'enlever l'Empereur, et de le faire garder par ses proches et par ses amis dans la tour 558 d'Epibale, qu'il avait fait bâtir proche de Constantinople, d'une hauteur et d'une épaisseur extraordinaire. Il prétendait faire ensuite un Traité avec l'Impératrice, par lequel elle lui accorderait les premières charges, et les gouvernements des principales villes pour ceux de sa famille, et par lequel elle consentirait qu'il retint l'Empereur comme en otage, et qu'il lui fît épouser une de ses filles. Dans le temps qu'il cherchait les moyens d'exécuter ce détestable dessein, un de ses complices le découvrit à l'Impératrice, qui fit aussitôt garder l'Empereur. Apocauque se sentant découvert, et appréhendant le châtiment que son crime méritait, il s'enferma dans sa tour.

6. Bien que le grand Domestique fut prêt de partir pour une expédition importante, il envoya Manuel Tarcaniote, surnommé Curtrice, avec quelques troupes investir la tour, et en garder les avenues jusqu'à ce qu'il y fût arrivé. Il fit aussi demander à Apocauque si le bruit qui courait de lui était véritable ? Apocauque répondit que c'était une calomnie ; mais que la crainte d'être accablé par la malice de ses ennemis, l'avait obligé de pourvoir à sa sûreté; qu'il lui conseillait de profiter de l'exemple qu'il voyait en sa personne, des changements qui arrivent en la fortune des Grands ; qu'il lui était aisé de choisir parmi le grand nombre des places qu'il avait celle dont la situation lui paraitrait la plus avantageuse, pour jouir des commodités de la mer et de la terre 559 pour y trouver un asile dans une disgrâce imprévue, qu'il le suppliait de ne plus mépriser, commeil avoir fait par le passé, les avis d'un homme qui était tout à lui; que pour son regard étant injustement accusé, il ne pouvoir trouver de fureté hors de sa tour, et qu'il y en trouverait quand même il serait accusé justement. Le grand Domestique lui envoya dire, qu'il souhaitait que les bruits que l'on avait publiés contre lui, se trouvaient faux, et que l'on reconnût sa fidélité., et la calomnie de ses ennemis ; mais que si ayant été trompé par de vaines espérances, il avait trahi son devoir, en formant des projets également criminels et téméraires, il ne devait pas pour cela prendre les armes, ni se fier à des murailles, dont la solidité ne lui servirait de rien ; mais qu'il devait se condamner lui-même, détester son crime, et demeurer à l'avenir dans l'obéissance ; que s'il ne corrigeait sa faute par un sage repentir, celui qu'il avait accoutumé d*appeler son Médecin l'irait bientôt trouver, avec des remèdes fort efficaces, et qu'il ne manquerait pas de le guérir. Apocauque avait accoutumé d'appeler le grand Domestique son Médecin, parce qu'il avait apporté des remèdes salutaires à ses affaires, lors qu'elles avaient été les plus déplorées. Il ajouta, qu'à l'égard du conseil qu'il lui donnait de préparer un fort où il pût se retirer dans un changement d'affaires, il le remerciait du soin qu'il avait de sa conservation 560 mais que ce n'était pas par ces voies-là qu'il désirait de se conserver, qu'il aimerait mieux mourir, que de confier son salut à des pierres insensibles, au lieu de le confier à la main toute-puissante de Dieu, et à la fidélité inviolable de ses amis, dont le cœur lui tenait lieu d'une forteresse imprenable, qu'ainsi, il ne mettrait à l'avenir sa confiance qu'aux mêmes choses, où il l'avait mise par le passé ;au lieu qu'Apocauque mettait la sienne en sa tour. On en gardait cependant les avenues avec un soin fort exact.

suivant