Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

LIVRE DEUX (chapitres ΧI à ΧΧ)

LIVRE ΙΙ (chapitres I à Χ) - LIVRE II (chapitres XΧI à XΧX)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES Empereurs ANDRONIQUES

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE DEUX.

 

 

 

précédent

ιαʹ. 1.  Παρεσκευάζετο μὲν οὖν στόλος πέντε καὶ ἑκατὸν νεῶν, ὧν ἦσαν ὀλίγῳ ἐλάσσους εἰς τὰς δύο μοίρας διήρεις καὶ τριήρεις, ἐξ ὧν ἦσαν ἱππαγωγοὶ ὀκτὼ ἄγουσαι τριακοσίαν ἵππον· αἱ λοιπαὶ δὲ μονήρεις ἦσαν. Ἐπεὶ δὲ παρεσκευασμέναι ἦσαν, τήν τε ἵππον ἐσεκόμιζον καὶ τὰ ἄλλα ἐπιτήδεια. Ἦν τε ἅμιλλα πολλὴ τοῖς τριηράρχαις, ἑκάστου φιλονεικοῦντος πολυτελείᾳ καὶ λαμπρότητι παρασκευῆς τοὺς ἄλλους ὑπερβαλέσθαι· καὶ τά τε ἄλλα ἐξηρτύοντο πρὸς τὸ μεγαλοπρεπέστερον καὶ τὰ πληρώματα ἐκόσμουν ἰδίοις παρασήμοις ἔν τε ὅπλοις καὶ ἀσπίσιν. Ἦσαν γὰρ οὐ τῶν τυχόντων, ἀλλὰ τῶν τε εὐγενῶν καὶ μεγάλα δυναμένων. Συνέπλεον δὲ τῷ βασιλεῖ οὐ μόνον ὁπλῖται καὶ ψιλὸς πολὺς, ἀλλὰ τῶν τε συγκλητικῶν οὐκ ὀλίγοι, καὶ στρατιωτῶν οὐ μόνον οἱ χρησόμενοι τοῖς ἵπποις, ἀλλὰ καὶ ἄλλος ὅμιλος πολύς. Ἐπεὶ δὲ πάντα ἤδη ἐπεπόριστο καὶ οὐδὲν ἐνέδει ἔτι, ἄραντες ἐκ Βυζαντίου ἔπλεον ἐπὶ Χίον. Γνώμην δὲ εἶχεν ὁ βασιλεὺς, ὡς ἢν ὁ Μαρτῖνος τὸν ἐπίπλουν πυθόμενος, πρὶν εἰς τὴν νῆσον κατᾶραι, ἀφίκηται πρὸς αὐτὸν καὶ δεηθῇ περὶ αὐτῆς, τὴν μὲν ἀκρόπολιν, ἣν αὐτὸς ᾠκοδόμει, τὰ ἐλλείποντα ἐπισκευάσας, κατασχεῖν φρουρᾷ τῆς εἰσέπειτα ἀσφαλείας ἕνεκα· Μαρτίνῳ δὲ τῆς ἄλλης νήσου ἐπιτρέψαι ἄρχειν, ἀποδιδόντι ἐτησίως Μπενέτῳ ἃ πρότερον χρήματα ἀπεστέρει.

2. Ὁ δ´ οὐ μόνον ἐποίει τῶν δεόντων οὐδὲν, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐπύθετο ὅσον οὐδέπω ἐπιπλέοντα τὸν στόλον, τὰς μὲν τριήρεις ἃς εἶχε (τρεῖς δὲ ἦσαν,) εἰς τὴν θάλασσαν κατέδυσε κενάς· Ῥωμαίων τε τοῖς τὴν νῆσον κατοικοῦσι μηδενὶ ἐκέλευσεν ἐξεῖναι ὅπλοις χρῆσθαι, θάνατον δὲ εἶναι τὴν ζημίαν τῷ χρωμένῳ. Αὐτὸς δὲ τάς τε πύλας τῆς πόλεως ἀσφαλισάμενος καὶ τὰ ἄλλα καταστήσας ᾗ αὐτῷ ἄριστα ἐδόκει ἔχειν, ἅμα ὀκτακοσίοις οὓς εἶχε, φραξάμενοι ἀνῆλθον εἰς τὰ τείχη ὡς ἀμυνούμενοι ἐπιόντα βασιλέα. Ἤδη γὰρ ἀνθίσταντο ἀναφανδὸν, καὶ οὐδὲ σημαίας τὰς βασιλικὰς ἠξίωσαν ἀναγαγεῖν ἐπὶ τὰ τείχη, ὥσπερ ἦν ἔθος, ἀλλὰ τὰς Μαρτίνου μόνας, ὡς βεβαίως ἤδη τῆς νήσου ἐχομένης. Καλόθετος δ´ ἅμα τοῖς περὶ αὐτὸν, ὅπλοις μὲν οὐκ ἐτόλμων χρῆσθαι τῷ δέει τῶν Λατίνων· παρεσκευασμένοι δὲ ἦσαν ὡς ἐπιθησόμενοι αὐτοῖς, ἐπειδὰν ὁ βασιλεὺς εἰς τειχομαχίαν καταστῇ. Μαρτῖνος μὲν οὖν οὕτω τοῖς ὀκτακοσίοις πεποιθὼς, ἀντικατέστη πρὸς τὴν μάχην. Βασιλεὺς δὲ τῇ νήσῳ ὡς προσέσχεν, ἀπόβασίν τε ἐποιεῖτο τῆς γῆς εὐθὺς κρατῶν, καὶ τὴν ἵππον ἐξάγων παρεσκευάζετο πρὸς τὴν τειχομαχίαν.

3. Μπενέτος δὲ ὁ Μαρτίνου ἀδελφὸς φρούριόν τι καὶ αὐτὸς κατέχων οὐ μακρὰν τῆς ἄλλης πόλεως ᾠκοδομημένον, ἀλλ´ ὅσον ἀφ´ ἑκατέρου πρὸς τὸ ἕτερον λίθῳ σχεδὸν ἐξικνεῖσθαι, ἐνεχείρισεν ἐλθὼν τῷ βασιλεῖ, πολλὰ τοῦ ἀδελφοῦ κατηγορῶν ὡς καὶ ἀνόητα καὶ ἄδικα πράττειν ἐγνωκότος· τοῦτο μὲν, εἰ πρὸς τοσαύτην δύναμιν ἀντισχήσειν ἤλπισε, μὴ αὐτὸς ἐξ ἴσης ὁρμώμενος παρασκευῆς· ἀδικίαν δὲ κατεγίνωσκεν αὐτοῦ, εἰ πολλὰ πρὸς βασιλέως εὐεργετηθεὶς, Χίον διενοήθη αὐτοῦ ἀποστερῆσαι. Βασιλεὺς μὲν οὖν εἰς τὸ φρούριον εἰσῆλθε, Μπενέτον τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας ἐπαινέσας, καὶ μετὰ μικρὸν ἐξελθὼν διεκόσμει τὴν στρατιὰν ὡς ἐς τειχομαχίαν.

4. Μαρτῖνος δὲ πρός τε τὴν βασιλέως στρατιὰν ἤδη ἑαυτὸν οὐκ ἀξιόμαχον ὁρῶν, ἔκ τε τῶν Χίων ἐπικουρίαν οὐδεμίαν προσδοκῶν διὰ τὸ οὐχ ἧσσον αὐτοῦ ἀφεστηκέναι ταῖς γνώμαις ἢ καθ´ ὅσον εὖνοι ἦσαν βασιλεῖ ὑπωπτευκέναι, ἄλλως τε καὶ Μπενέτου προσχωρήσαντος καὶ τὸ φρούριον παραδόντος, ὃ οὐκ ἔλαττον ἠδύνατο ἀποτειχισμοῦ οὕτω πλησίον ᾠκοδομημένον, σφοδρῶς τε ἐθορυβεῖτο καὶ τὰς σωζούσας ἀπεγίνωσκεν ἐλπίδας. Ἐπεὶ δὲ τά τε σημεῖα ἤδη ᾔρετο καὶ ἦρχον μάχης οἱ Ῥωμαῖοι, πρεσβείαν πέμψας ὁ Μαρτῖνος, ἐδεῖτο βασιλέως συγγνώμης τυχεῖν καὶ πρὸς συμβάσεις χωρῆσαι οἵας ἂν δοκῇ βασιλεῖ.

5. Βασιλεὺς δὲ ἀπεώσατό τε τὴν πρεσβείαν καὶ οὐκ ἔφασκε δεῖν, τῆς στρατιᾶς πρὸς τὴν μάχην παρατεταγμένης, διαλέγεσθαι περὶ συμβάσεων. Πρότερον γὰρ αὐτῷ ἐξῆν πρὶν ἐνθάδε ἥκειν συγγνώμην τε αἰτεῖν καὶ σπονδὰς τίθεσθαι εἰρηνικὰς, νῦν δὲ ὅπως ἂν αὐτῷ δοκῇ ποιεῖν, ἐπεὶ τῇ σφετέρᾳ πεποιθὼς δυνάμει ὅπλα αὐτῷ ἀντῆρε. Βασιλεὺς μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπε·

6. Μαρτῖνος δὲ ἤδη πᾶσαν ἐλπίδα περιῃρημένος σωτηρίας, δείσας μὴ καὶ τὸ ζῆν ἀφαιρεθείη, ἑαυτὸν ἐνεχείρισε βασιλεῖ καὶ τὴν στρατιὰν, τῆς πόλεως ἐξελθών. Οἱ Χῖοι δὲ αὐτὸν ὁρῶντες ἤδη πρὸς αἰχμαλώτου τύχην καταστάντα, ὥρμησαν ὡς ἐπὶ τοῦ βασιλέως ἀποκτενοῦντες. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος ἀπειλήσας αὐτοὺς τὰ δεινότατα διαθήσειν, εἴ τι νεωτερίζοιεν περὶ αὐτὸν, ἀπαθῆ διετήρησε κακῶν. Βασιλεὺς δὲ αὐτὸν πολλὰ καταμεμψάμενος τῆς ἀβουλίας, ὅμως οὐ διέθηκεν αὐτὸν κακῶς, ἀλλὰ τὴν μὲν γυναῖκα αὐτοῦ ἐκέλευσε καὶ παῖδας, ἔτι δὲ καὶ θεραπαινίδας ὅσαι ἦσαν, αὐτὰς μὲν ἐπιφορτίσασθαι ὅσον ἀνύσαι δυνατὸν ἐκ τῶν ἐκείνῳ προσόντων χρημάτων τε καὶ ἄλλων ἐπίπλων καὶ σκευῶν πολυτελῶν, τοὺς δὲ δούλους στρώματά τε καὶ τάπητας ἆραι καὶ ἄλλα ὅσα ἐπιτήδεια πρὸς τὸ καθεύδειν τῆς νυκτὸς, καὶ ἐξελθόντας Χίου πορεύεσθαι ὅποι ἂν δοκῇ· Μαρτῖνον δὲ ἐκέλευσεν εἱρχθῆναι. Καὶ τοῦτο μὲν τοῦτον ἐπράχθη τὸν τρόπον, καὶ σχεδὸν ὅσα Μαρτίνῳ ἦσαν αἱ θεραπαινίδες ἅμα γυναικὶ ἐπεφορτίσαντο· τοὺς συνόντας δὲ αὐτῷ ὀκτακοσίους συγγνώμης τε ἠξίωσεν ὁ βασιλεὺς, ἀδικήσας μηδὲν, καὶ προὔθηκεν αἵρεσιν αὐτοῖς τοιαύτην, ὥστε τοῖς τε βουλομένοις τὰ ὄντα λαβόντας ἐξεῖναι ἀναχωρεῖν, τοῖς τε μένειν ἐθέλουσι μηδένα ἐνοχλεῖν, ἀλλὰ τὴν μισθοφορὰν λαμβάνοντας, δουλεύειν βασιλεῖ. Ὀλίγοι μὲν οὖν ἐκείνων ἀπῆραν ἐκ τῆς Χίου, οἱ λοιποὶ δὲ, οἱ μὲν ἔμειναν ἐν Χίῳ αὖθις μισθοφοροῦντες, οἱ δὲ τοῖς βασιλέως συνηριθμήθησαν οἰκέταις. Χίος μὲν οὖν οὕτως αὖθις γέγονεν ὑπὸ Ῥωμαίοις.

7. Βασιλεὺς δὲ Μπενέτον τε δίκαιον ἔκρινεν ἀμείβεσθαι τῆς εὐνοίας καὶ τῆς προθυμίας τῆς εἰς αὐτὸν, καὶ τῶν Χίων τοὺς δυνατοὺς καὶ τὸν δῆμον. Εἰ γὰρ καὶ μηδὲν εἰς τὸν πρὸς Μαρτῖνον πόλεμον εἰσήνεγκαν αὐτοὶ, ἀλλὰ ταῖς γνώμαις οὕτως ἦσαν παρεσκευασμένοι, ὡς ἢν δέῃ, πᾶσαν ἐπιδειξόμενοι σπουδὴν καὶ προθυμίαν ὑπὲρ βασιλέως. Διὸ καὶ Καλόθετον μὲν καὶ γένος τά τε ἐν Διδυμοτείχῳ προεπηγγελμένα, ὅτε περὶ Χίου κρύφα διειλέχθη, καὶ προσέτι πλείω εὐηργέτει, καὶ τοὺς ἄλλους καὶ τιμαῖς ἠμείβετο καὶ δωρεαῖς· τὸν δῆμον δὲ τῶν δημοσίων ἀνῆκεν εἰσφορῶν, ὅσαι μάλιστα ἐπίεζον.
 

précédent

Chapitre XI.

1. Départ de la flotte. 2. Martin se Prépare à se bien défendre, 3. Benoît son frère livre un petit fort aux Romains. 4. Martin demande à capituler. 5. L'empereur rejette sa demande. 6. Il se rend. 7. L'Empereur récompense Benoît, Calothete, et les autres habitants.

1. La flotte était de cent cinq galères. Le plus petit nombre était à deux, et à trois rangs de rames, dont il y en avait huit destinées pour porter trois cents chevaux. Les autres n'étaient qu'à un rang. Lors qu'elles furent équipées, on chargea dessus les chevaux, et les provisions. Les Capitaines se sentirent animés d'une noble émulation de se surpasser les uns les autres en magnificence, et ils travaillaient tous à l'envi à orner les boucliers, et les armes avec leurs écussons. Il y avait dans cet embarquement quantité de personnes fort considérables par leur noblesse, et par leurs richesses. Il y avait force soldats, dont les uns étaient pesamment armés, et les autres n'étaient armés qu'à la légère. Quand toutes choses furent prêtes ils firent voile. Si Martin fût venu au devant de l'empereur, lui 341 demander de grâce le gouvernement de l'Ile, il le lui eût laissé, à la réserve de la citadelle, où il avait résolu de mettre garnison, et il l'eût seulement obligé de rendre à Benoît son frère, l'argent qu'il lui avait pris.

2. Mais bien loin de se mettre en ce devoir, il n'eût pas sitôt appris l'embarquement de l'empereur, qu'il fit coulera fond trois galères qu'il avait, qu'il défendit sous peine de la vie aux Romains qui étaient dans l'Ile de prendre les armes, et qu'il monta sur les murailles, avec huit cents soldats, armez de pied en cap pour se bien défendre. Il ne dissimulait plus sa révolte, et il ne la pouvait faire éclater davantage, que d'arracher les enseignes de l'Empereur, et d'arborer les siennes en la place. Calothete et ceux de sa faction n'osèrent prendre les armes, ils se réservèrent à fondre sur les Latins, lors que les Romains auraient commencé de les attaquer. Martin se fiait extrêmement en la valeur de ses huit cents hommes, et il se préparait à une défense vigoureuse. l'Empereur ayant fait sa descente dans l'Ile, rangea sa cavalerie, et se préparai attaquer la muraille.

3. Benoît frère de Martin lui livra un petit fort qu'il tenait à un mille de la ville, et blâma tout ouvertement l'injustice et l'extravagance de son frère, qui voulait soustraire l'Ile à l'obéissance de l'Empereur, qui l'avoir comblé de ses bienfaits, et qui prétendit s'opposer à sa 342 puissance, avec une poignée de gens. l'Empereur entra dans te fore, loua le zèle que Benoît faisait paraître pour son service, et en étant sorti presque aussitôt, il rangea son armée comme pour commencer l'attaque.

4. Martin, reconnaissant alors que ses forces n'étaient pas égales à celles des Romains, et ne croyant pas devoir attendre de secours des habitants, parce qu'il les soupçonnait d'être aussi contraires à ses intérêts, que favorables à ceux de l'Empereur, et de plus, considérant que Benoît son frère avait livré un fort qui étant proche de la place, pouvait beaucoup servir aux assiégeants, se trouva agité de diverses inquiétudes. Enfin, lorsque l'attaque fut commencée, il désespéra de se pouvoir défendre, et envoya demander à capituler.

5. l'Empereur fit réponse, que quand une armée était rangée en bataille, il n'était plus temps de capituler, qu'il n'avait tenu qu'à lui de faire son accommodement, avant que la flotte fût arrivée, mais qu'ayant mis sa confiance dans ses forces, il lui avait donné sujet d'user de ses avantages comme il lui plairait.

6. Alors, perdant toute espérance de se défendre, et appréhendant de perdre la vie, il sortit de la place, et se rendit avec son armée. Les habitants le voyant réduit à la malheureuse condition d'un prisonnier, se mirent en état de le tuer, en présence de l'Empereur. Mais le grand Do- 343 mestique le sauva, en les menaçant des plus rigoureux châtiments, s'ils étaient si hardis que de le toucher. l'Empereur blâma son imprudence, avec des termes fort aigres, sans néanmoins lui faire aucun mauvais traitement. Il se contenta de le faire garder avec grand soin. Il permit à sa femme et à ses enfants de se retirer et d'emporter ce qu'ils pourraient. Il laissa le choix aux huit cents soldats, ou de se retirer, ou de demeurer à sa solde. La plupart furent mis en garnison dans l'Ile. Les autres furent mis sur l'état des Officiers du Palais.

7. l'Empereur crut devoir reconnaître l'affection et le zèle que Benoît Calothete et les habitants avaient fait paraître pour son service. Il donna à Calothete plus qu'il ne lui avait promis en parlant à Didymoteque dans leur premier entretien. Il récompensa les autres à proportion, et il soulagea le peuple, des impositions dont il était accablé.

ιβʹ. 1. Μπενέτον δὲ μετακαλεσάμενος τὸν Μαρτίνου ἀδελφὸν ἀνεμίμνησκέ τε ὧν πρὸς Βυζάντιον ἐλθὼν τοῦ ἀδελφοῦ κατηγόρει, ὡς ἀποστεροίη μὲν τῶν ἑξακισχιλίων χρυσίων, ἃ προσῆκεν αὐτῷ ἀπὸ τῶν δημοσίων προσόδων τῆς Χίου λαμβάνειν, αὐτὸς δὲ τὴν νῆσον σφετεριζόμενος ἀποστεροίη τοῦ πατρῴου κλήρου, καὶ ὡς ἐδεῖτο τῆς δυνατῆς τυχεῖν ἐπικουρίας· ὧν τε αὐτὸς ἐπηγγείλατο, ὡς ὅσον ἤδη γενόμενος ἐν Χίῳ τῆς τε εἰς αὐτὸν καὶ τὸν ἀδελφὸν ἀδικίας εἰσπράξεται Μαρτῖνον δίκας. Ὧν δὴ νῦν καλῶς καὶ ὡς προσῆκεν ἀποβάντων καὶ Μαρτίνου Χίου ἐξεληλαμένου, δίκαιον ἡγεῖσθαι εἶναι τάς τε ἐπαγγελίας ἐκπληροῦν τὰς εἰς αὐτὸν, καὶ τῆς εὐνοίας ἀμείβεσθαι ἧς πρὸς ἐλθόντα ἐνεδείξατο, τὸ φρούριον παραδούς. Οὗ δὴ ἕνεκα τῆς τε Χίου ἐπιτρέπειν τὴν ἀρχὴν, καὶ τῶν προσόδων αὐτῆς τῶν δημοσίων οὐκ ἔλαττον χρυσίου μυριάδων δυοκαίδεκα οὐσῶν, εἰς μὲν ἐπιμέλειαν τῆς νήσου καὶ φυλακὴν, ἔτι τε λοιπὴν ἀναγκαίων ἀναλωμάτων χρείαν ὅσα ἂν αὐτῷ σκεψαμένῳ βέλτιον δοκοίη ἔχειν ἀναλοῦν· τὰ δὲ ὑπολειφθέντα χρήματα, τὰ ἡμίση μὲν τῷ βασιλικῷ ταμιείῳ εἰσκομίζειν, αὐτὸν δὲ τὰ ἐπίλοιπα καρποῦσθαι. Ἄδηλον δὲ ὂν ἀνθρώπῳ παντὶ ὁπότε ἀπροσδόκητον ἥξει τὸ τέλος τῆς ζωῆς, δίκαιον ἅμα καὶ λυσιτελὲς ἡγεῖσθαι εἶναι, τὴν ἀκρόπολιν, ἣ πρὸς Μαρτίνου ᾠκοδομεῖτο, ἐπισκευασθεῖσαν ὧν δέοιτο, φρουρᾷ κατασχεθῆναι παρ´ αὐτοῦ, ὡς εἴ τι περὶ αὐτοῦ, οἷα τὰ ἀνθρώπινα, συμβαίη καὶ γένοιτο ἐξ ἀνθρώπων, μὴ τὴν Χίον Ῥωμαίους ἀποστερηθῆναι, πολλοὺς ἔχουσαν οὐ πόῤῥωθεν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐγγύθεν ἐπιβούλους καὶ μάλιστα τοὺς ἐκ Δήλου Σπιταλιώτας.

2. Τοιαῦτα πρὸς Μπενέτον διεξιόντος βασιλέως καὶ μικρᾶς εὐνοίας χάριν μεγάλην κατατιθεμένου, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες κατεπλήττοντο τὴν περὶ τὰς εὐεργεσίας τοῦ βασιλέως φιλοτιμίαν, ὅτι μικρᾶς ἕνεκα εὐνοίας τοσαύτην ἀντιπαρέσχε χάριν, μήτε ὧν ἀνάλωσε χρημάτων πρὸς τὴν παρασκευὴν τοῦ στόλου καὶ τῆς συνεπομένης ἄλλης στρατιᾶς ὑπολογισάμενος τὸ πλῆθος, μήτε ὧν ἐκ Χίου ἔμελλεν ἐτησίως ὁ Μπενέτος ἀποφέρεσθαι, καὶ ταῦτα, ὀλίγα ἢ οὐδὲν πρὸς τὸν ὑπὲρ τῆς Χίου πόλεμον εἰσενεγκών. Μπενέτῳ δὲ οὐδὲν ἄρα ἤρκει, ἀλλ´ ἀδικεῖσθαι ἡγεῖτο καὶ ἀποστερεῖσθαι, μὴ μειζόνων ἀξιούμενος. Διὸ καὶ τὴν βασιλέως δωρεὰν ἀπεωθεῖτο μὴ δεῖσθαι φάσκων μήτ´ ἐπιτροπεύειν Χίου, μήτ´ ἐφ´ οἷς ὁ πατὴρ αὐτῷ, μήθ´ ὁ ἀδελφὸς Μαρτῖνος καὶ αὐτὸν κατέχειν· ἀλλ´ εἰ μὲν αὐτῷ παντάπασι τῆς Χίου βασιλεὺς παραχωροίη, ὥστ´ ἰδίαν αὐτῷ ἀρχὴν εἶναι καὶ μηδαμῶς τελεῖν ὑπὸ Ῥωμαίους, πολλὴν ἂν εἰδείη τῆς εὐεργεσίας χάριν. Εἰ δὲ μὴ τοῦτον βούλοιτο τὸν τρόπον, μηδεμιᾶς ἑτέρας εὐεργεσίας μεμνῆσθαι, ὡς πρὸς ἡδονὴν αὐτῷ οὐκ ἐσομένης, ἀλλ´ αὐτὸν ὅ, τι ἂν δοκῇ δεσπότην ὄντα περὶ τῆς νήσου πράττειν.

3. Βασιλεὺς δὲ οὐ δίκαια αἰτεῖν ἔφασκε Μπενέτον, οὐδ´ οἷα τυχεῖν. Ἐχρῆν μὲν γὰρ εἰ καὶ τοὺς ἑξακισχιλίους ἐλάμβανε χρυσοῦς, ὧν παρὰ Μαρτίνου ἠδικεῖτο, ἀγαπᾷν καὶ πολυπραγμονεῖν μηδέν. Εἰ δὲ οὐ τοσαῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλαπλασίω τούτων καὶ προσέτι τὴν ἀρχὴν ἔχειν ἔξεστι τῆς νήσου, πῶς ἂν εἴη δίκαιον ἐνδεᾶ τὴν χάριν τοῦ προσήκοντος νομίζειν; ἔτι δὲ οὐδὲ ἑαυτῷ τὸ παντάπασιν αὐτῷ παραχωρῆσαι Χίου ἐν καλῷ τοῦ σχήματος ἔφη κείσεσθαι ὁ βασιλεὺς, οὐδὲ φιλοτιμίαν καὶ μεγαλοψυχίαν, ἀλλὰ παραπληξίαν καὶ ἀκρισίαν περιάψειν ἑαυτῷ. Εἰ γὰρ ἔδει τοσοῦτον πόνον αὐτόν τε καὶ Ῥωμαίους ὑπομείναντα καὶ τοσαῦτα κατὰ τὴν παρασκευὴν τοῦ στόλου χρήματα οὐκ αὐτὸν μόνον ἐκ τῶν βασιλικῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἰδίων τῶν ἐπιφανῶν πολλὰ ἀναλωκότων ὥστε κρατῆσαι Χίου, ἔπειτα αὐτῷ παραχωρῆσαι ἐς τοσοῦτον, ὥστε μήτε νῦν μήθ´ ὕστερον μὴ μόνον μὴ μετεῖναι Ῥωμαίοις τῆς ὠφελείας τῆς αὐτῆς, ἀλλὰ μηδὲ προσρήματι ψιλῷ κυρίους ὀνομάζεσθαι αὐτῆς, πολλῷ τῷ μέτρῳ βέλτιον καὶ λυσιτελέστερον ἦν, τὴν ἀπραγμοσύνην καὶ τὴν ἡσυχίαν αἱρεῖσθαι, Μαρτῖνόν τε ἐᾷν κατέχειν καὶ μὴ παρενοχλεῖν. Ἐκείνως μὲν γὰρ πρὸς τῷ μὴ κόπτεσθαι καὶ ταλαιπωρεῖν ἐν στρατείαις, καὶ ταῦτα διαποντίοις, καὶ τὰ ἀναλωθέντα χρήματα ἐξῆν κερδαίνειν· καὶ προσέτι γε εἰ μὴ νῦν, ἀλλ´ ὕστερόν ποτε δύναμιν κτησαμένοις τοῖς Ῥωμαίοις τὴν νῆσον ἂν ἐξῆν ἀνακαλεῖσθαι ὡς ἀδικουμένοις, καὶ ἢ αὐτῆς τῶν ἀδικούντων κρατήσασι τυγχάνειν, ἢ ἐλάσσοσι τῶν ἀντιπάλων γενομένοις μὴ ἀδικεῖν νομίζεσθαι, μηδὲ παρασπονδεῖν. Εἰ δ´, ὥσπερ νῦν ἀξιοῖς αὐτὸς, σοὶ παραχωρήσομεν τῆς νήσου, οὐ μόνον εἰκῇ καὶ μάτην τόν τε πόνον ἐσόμεθα πεπονηκότες καὶ τὰ χρήματα ἀναλωκότες, ἀλλ´ οὐδ´ ἐλπίδα ὑπολειψόμεθα Ῥωμαίοις τοῦ ἀνασώσασθαι ἄν ποτε τὴν νῆσον· ἢ δοκεῖν ἀδικεῖν καὶ παρασπονδεῖν ἐάν τε κρατήσωσιν, ἐάν τε μή. Δι´ ἃ δὴ πάντα μήτ´ αὐτὸν μήτε δίκαια μήτε δυνατὰ αἰτεῖσθαι, μήτ´ αὐτὸν δύνασθαι παρέχεσθαι· ἀλλ´ ἃ ὑπ´ αὐτοῦ πρότερον ἐκρίθη, δυνατά τε εἶναι καὶ Ῥωμαίοις καὶ αὐτῷ λυσιτελῆ. Μπενέτου δὲ πάντων μὲν φάσκοντος ἀκηκοέναι τῶν βασιλέως λόγων καὶ προσεσχηκέναι αὐτοῖς, μηδενὶ δὲ πείθεσθαι αὐτῶν, ἀλλὰ τοῖς ἐξ ἀρχῆς ἐμμένειν δεδογμένοις, καὶ μηδεμίαν ἡγεῖσθαι χάριν προσήκουσαν αὐτῷ ἢ τὴν παντελῆ παραχώρησιν τῆς νήσου,

4. Οὐδὲν, ἔφη, θαυμαστὸν, ὁ βασιλεὺς, εἴ τινι περὶ πράγματός τινος βουλευομένῳ νῦν μὲν τοιάδε τινὰ λογίζεσθαι παρασταίη, μικρὸν δὲ ὕστερον τἀναντία ἢ βελτίω ἢ χείρω σκεπτομένῳ φαίνοιτο ἐκ τῶν πραγμάτων. Διόπερ οὐδ´ αὐτὸν δίκαιον νῦν πρῶτον τῶν πρὸς αὐτὸν ἀκηκοότα λόγων, ἀπερισκέπτως οὕτως ἀπαγορεύειν, ἀλλὰ δέον εἰς δευτέραν καὶ τρίτην μετὰ τῶν φίλων σκεψάμενον ἡμέραν, οὕτως ἥκειν ἀπαγγέλλοντα ὅσα ἔδοξεν. ἴσως γάρ τι τῶν δεόντων ἡ μετὰ τῶν φίλων καὶ οἰκείων συνδιάσκεψις εὑρήσει. Ἐπιχειροῦντος δὲ αὖθις ἀντιλέγειν τοῦ Μπενέτου, ἐπέσχεν ὁ βασιλεὺς, τῆς καθέδρας τε ἐξαναστὰς καὶ πρὸς αὐτὸν εἰπὼν, ὡς οὐκ ἀκούσεται πρὶν μετὰ τῶν φίλων βουλευσάμενον ἥκειν. Μπενέτος μὲν οὖν οὕτως οἴκαδε ἀπῆλθεν, ἀνάπλεως ταραχῆς·

5. Εἰς τρίτην δὲ ἡμέραν μεταπεμψάμενος αὐτὸν ὁ βασιλεὺς, τῶν τε πρότερον ἀνεμίμνησκεν εἰρημένων καὶ ἕτερ´ ἄττα προσετίθει, τήν τε εὐμένειαν τὴν πρὸς αὐτὸν ἔνδηλον ποιῶν καὶ ὅσην ἔχει περὶ τὸ εὖ ποιεῖν αὐτὸν τὴν προθυμίαν. Συνεβούλευέ τε πείθεσθαι αὐτῷ ὡς λυσιτελοῦντα βουλευομένῳ. Ὁ δὲ τῆς τε ἐξ ἀρχῆς εἴχετο γνώμης καὶ βασιλεῖ παρῄνει μὴ εἰκῇ πονεῖν, μήδ´ ἄλλο τι πείθειν ἐπιχειρεῖν. Ἁλλ´ εἰ μὲν αὐτῷ τῆς νήσου πᾶσαν παραδοίη τὴν ἀρχὴν, εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ τόγε δεύτερον, τῶν τριήρεων ὅσων δέοιτο ἐδεῖτο παρασχεῖν, ὡς ἂν εἰς Γαλατᾶν ἀφίκηται, ἐνθέμενος τὰ ὄντα. Βασιλεῖ δὲ ἐδόκει δεινὸν, εἰ μήπω πᾶσι φανερᾶς τῆς εἰς αὐτὸν εὐεργεσίας καθεστηκυίας, ἢ τἀληθὲς αὐτὸς ἐθέλων ἀποκρύπτειν, ἢ ἕτεροί τινες τῶν γενομένων πέρι μηδὲν εἰδότες, οἰήσονται τὸν βασιλέα βούλεσθαι μὲν ἀπελαύνειν Μπενέτον Χίου, εὐπροσώπου δὲ προφάσεως οὐκ εὐπορεῖν, καὶ διὰ τοῦτο ἀσμένως λαβόμενον τοῦ λόγου, τάς τε τριήρεις παρέχειν καὶ τὴν ἔξοδον ἐπιτρέπειν. Διὸ καὶ αὖθις ἐφ´ ἑτέραις τρισὶν ἡμέραις περὶ τοῦ πράγματος ἐκέλευε διασκέψασθαι, δίκαιον δὲ εἶναι μὴ πρὸς τὴν ἐκείνου μικροψυχίαν ἀπιδεῖν, ἀλλὰ τὴν αὐτῷ προσήκουσαν ἐνδείξασθαι μεγαλοψυχίαν καὶ καρτερίαν. ἴσως γὰρ ἐν αὐταῖς τῶν δεόντων τι βουλεύσασθαι δυνήσῃ.

6. Μπενέτος δὲ μηδὲν ἔτι προσθεὶς, θυμοῦ γέμων, οἴκαδε ἀπεχώρει ὡς τὰ ἔσχατα ἠδικημένος.

7. Βασιλεὺς δὲ ἐπὶ τοῖς γινομένοις δυσχεραίνων, τῶν παρόντων ἐπυνθάνετο Ῥωμαίων, εἰ μὴ τὴν προσήκουσαν εὐεργεσίαν κατατίθεται Μπενέτῳ, μικρὰ ἢ οὐδὲν πρὸς τὸν ὑπὲρ τῆς Χίου πόλεμον συναραμένῳ, ἢ εἰ δικαία ἡ ἀξίωσις αὐτοῦ καὶ σὺν λόγῳ γινομένη. Αὐτὸν γὰρ μὴ δύνασθαι συνεῖναι, ὅ, τι ταῦτα αὐτῷ τὰ ῥήματα νοεῖ. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι Μπενέτον τε κατῃτιῶντο καὶ πολλὴν κατεγίνωσκον αὐτοῦ ἀβελτηρίαν· ὁ μέγας δὲ δομέστικος

8.  „Τὴν μὲν ἀλογίαν“ εἶπεν „ὦ βασιλεῦ, καὶ τὴν παράνοιαν τῶν Μπενέτου ζητημάτων πάντες τε ἴσασι σαφῶς καὶ τὴν ὁμοίαν ψῆφον φέρουσι περὶ αὐτοῦ. Διὸ οὐδὲ πολυπραγμονεῖν ἐξετάζοντας χρὴ, ὅ, τι βουλόμενος ἀνενδότως ἔχει περὶ αὐτά· οἴεσθαι δὲ αὐτὸν τοῖς μαινομένοις προσεοικέναι, οἱ μήτε περὶ ὧν λέγουσι, μήτε πρὸς οὓς ποιοῦνται ἴσασι τοὺς λόγους, ἀλλ´ ᾗ ἂν τὸ δαιμόνιον κινοίη, φθέγγονται ἀδιανόητα τοῖς πᾶσιν. Ὡς ἂν δὲ μήθ´ ὕστερον αὐτός ποτε μήδ´ ἕτερός τις τὴν ἀλήθειαν ἐθέλων ἀφανίζειν δύναιτο τῷ ψεύδει χρῆσθαι καὶ τὰ οὐκ ὄντα λογοποιεῖν, κακίαν δῆθεν προστριβόμενος ἡμῖν τινα, ἅ μοι δοκῶ ποιητέα, εἴγε καὶ αὐτῷ σοι συνδόξειεν εἶναι, ἐρῶ. Τῇ Χίῳ νυνὶ πολλῶν ἐπιδημούντων, οὐ Ῥωμαίων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐκ Γεννούας καὶ Βενετίας κατ´ ἐμπορίαν, καὶ Νικολάου Σανούτου τοῦ τῶν Κυκλάδων ἄρχοντος, ὃς ἧκε κατὰ φιλίαν σὲ προσκυνήσων, ἔτι δὲ καὶ ἐκ Λατίνων ἀρχιερέως, ὃς τὴν τῆς Χίου παρὰ τοῦ πάπα ἐπιτέτραπτο ἐπισκοπὴν, καὶ Φρερίων τινῶν καθ´ ἱστορίαν, κέλευσον ἐκ πάντων ἐκκλησίαν ἀθροισθῆναι· πάντων δὲ παρόντων γενέσθαι τοὺς λόγους πρὸς Μπενέτον. Κἂν δέξηται πεισθεὶς τὴν εὐεργεσίαν, πανταχόθεν ἂν ἔχοι καλῶς· ἐὰν δὲ τῇ προτέρᾳ παρανοίᾳ χρώμενος, τῶν μὲν ἐν χερσὶν ἀπόσχηται ἀγαθῶν, τῶν δὲ μήτε ὄντων μήτε ἐσομένων ἐπιθυμοίη, εἰ μὴ αὐτὸν ὡς ἀδύνατα ἀξιοίη πεῖσαι δυνησόμεθα, ἀλλὰ τούς γε παρόντας οὐ μάρτυρας μόνον ἕξομεν, ἀλλὰ καὶ κήρυκας καὶ τῆς σῆς καλοκαγαθίας καὶ φιλοτιμίας περὶ τὰς εὐεργεσίας, βασιλεῦ, καὶ τῆς ἐκείνου παραπληξίας, καὶ δύο τὰ μέγιστα ἐντεῦθεν κερδανοῦμεν, ἡμᾶς τε αὐτοὺς ἀπαλλάττοντες ἀδοξίας οὐ προσηκούσης καὶ τοὺς ἄλλους τῆς ἐκ τοῦ ψεύδους ἐλευθεροῦντες προσγενησομένης βλάβης.

9. Τοιαῦτα μὲν ὁ μέγας δομέστικος εἶπε· βασιλεὺς δὲ ἐπείθετό τε εὐθὺς τοῖς εἰρημένοις ὡς καλῶς ἔχουσι, καὶ αὐτῷ ἐπέτρεπε τὴν πρᾶξιν, προσθεὶς, ὡς εἰ μὴ βούλοιτο κατὰ τὰ διατεταγμένα πρότερον ἄρχειν ὁ Μπενέτος Χίου, καὶ δευτέραν αἵρεσιν εὐεργεσίας αὐτῷ προθεῖναι, ἐλάττονος ἢ κατὰ τὴν προτέραν οὐδαμῶς. Τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐκκλησίαν ὁ μέγας δομέστικος ἔκ τε Ῥωμαίων καὶ τῶν ἐπιχωριαζόντων Λατίνων συναγαγὼν, παρόντος καὶ αὐτοῦ Μπενέτου καὶ τῶν Μαρτίνῳ τῷ ἀδελφῷ πρότερον συνόντων οὐκ ὀλίγων, εἰς λόγους τε καθίσταντο καὶ διηγεῖτο ἄνωθεν ἀπ´ ἀρχῆς, ὅπως τε εἰς Βυζάντιον ἀφίκοιτο πρὸς βασιλέα ὁ Μπενέτος κατηγορῶν τοῦ ἀδελφοῦ ἐφ´ οἷς ἠδικεῖτο παρ´ αὐτοῦ, ὅσα τε αὐτῷ λεχθείη πρὸς βασιλέως, καὶ τὴν εὔνοιαν, ἣν ἐνεδείξατο πρὸς αὐτὸν ἀφικόμενον πρὸς Χίον, καὶ ὡς τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας ἕνεκα ὁ βασιλεὺς ἀμείβεται τοιαύταις εὐεργεσίαις. Μπενέτος δὲ αὖθις τήν τε δωρεὰν ἀπεωθεῖτο τὴν βασιλέως, ἀναξίαν κρίνων ἑαυτοῦ, καὶ εἰ μὴ παντάπασιν αὐτῷ· παραχωρήσει Χίου, τῆς Ῥωμαίων ἀφελόμενος ἡγεμονίας, μηδεμιᾶς ἑτέρας εὐεργεσίας φάσκων δεῖσθαι παρ´ αὐτοῦ, καὶ μηδὲ τρίβεσθαι εἰκῇ καὶ μάτην ἀδύνατα ἐπιχειροῦντας πείθειν.

10. Οἱ μὲν οὖν παρόντες καὶ μάλιστα οἱ ἐκ Λατίνων, πολλὴν ἀκρισίαν κατεγίνωσκον Μπενέτου καὶ ᾐτιῶντο φανερῶς, καὶ τὴν βασιλέως θαυμάζοντες φιλοτιμίαν καὶ τὴν αὐτοῦ κακοβουλίαν, καὶ συνεβούλευον πείθεσθαι βασιλεῖ, ὡς, εἰ μὴ πεισθείη νῦν, πολλὰ πολλάκις ὕστερον μεταμελήσοντος αὐτῷ. Ὁ δ´ οὐδὲν μᾶλλον ἐπείθετο αὐτοῖς, ἀλλὰ τοῖς προτέροις ἐνέμενε λογισμοῖς.

11. Ὁρῶν δὲ αὐτὸν ὁ μέγας δομέστικος οὕτως ἔχοντα ἐφ´ οἷς ἠξίου ἀμεταμελήτως „οὐκοῦν“ εἶπεν „εἰ μή σοι ταῦτα ἀρεστὰ δοκοίη, ἀλλ´ εἰ μὴ τύχοις ὧν αὐτὸς ἀξιοῖς, καὶ τῆς Χίου παντάπασι κέκρικας ἀποστῆναι δεῖν, καὶ δευτέραν αἵρεσίν σοι προθήσομαι εὐεργεσίας, ἣν αὐτὸς ἐκέλευσε βασιλεύς. Οἰκίας γάρ σοι λαμπρὰς καὶ πολυτελεῖς χαρίζεται ἐν Βυζαντίῳ, καὶ τῶν συγκλητικῶν Ῥωμαίων ἕνα κελεύει εἶναι, καὶ ἀξιώματι τῷ προσήκοντι τιμήσει καὶ ἀρχὴν ἐγχειρίσει τῶν παρὰ Ῥωμαίοις νενομισμένων, καὶ τἄλλα ὅσα τοῖς εὐγενεστέροις Ῥωμαίων καὶ αὐτῷ προσήκοντα ἔσται· καὶ τούτων πάντων χωρὶς προσόδων ἐτησίων ἕνεκα ἐκ τῶν τῆς Χίου φόρων μυριάδας χρυσίου λαμβάνειν δύο.

12. Τούτων ἀκούσας ὁ Μπενέτος, οὐκέτι οὐδὲ καθεκτὸς ἐδόκει εἶναι, ἀλλ´ ὥσπερ τὰ μέγιστα ἀδικούμενος, ἀχθόμενος καὶ δυσανασχετῶν, καὶ ὅρκοις ἑαυτὸν κατελάμβανε καὶ ἀραῖς ταῖς παλαμναιοτάταις, εἴτι παραδέξαιτο τῶν λεγομένων, εἰ μὴ ἅπερ ἐξ ἀρχῆς ᾐτήσατο παράσχοι βασιλεύς. Τρεῖς δὲ ᾐτεῖτο τριήρεις ἐκ τῶν βασιλικῶν ὡς πανοικεσίᾳ πλευσούμενος ἐς Γαλατᾶν. Ὁ μὲν οὖν τοιούτους παραπληξίας γέμοντας προῄει λόγους· οἱ δ´ ἀκροώμενοι τῶν εἰρημένων βασιλέα μὲν ἐθαύμαζον καὶ ἐπῄνουν καὶ τῆς μεγαλοψυχίας καὶ τῆς φιλοτιμίας, Μπενέτου δὲ πολλὴν κατεγίνωσκον ἀγνωμοσύνην.

13. Καὶ ὁ σύλλογος διελέλυτο ἐπὶ τούτοις. Πυθόμενος δὲ ὁ βασιλεὺς ὅσα τε εἴποι καὶ ὧν ἀκούσειε Μπενέτος, ἐπεὶ μηδὲν ἔτι συνεώρα λειπόμενον τῶν προσηκόντων, ἐκείνῳ μὲν τρεῖς παρέσχετο τριήρεις, ὥσπερ ᾐτεῖτο, αἷς ἐνθέμενος ὅση ἦν αὐτῷ περιουσία, ἦλθεν εἰς Γαλατᾶν.
 

344 Chapitre XII.

1. l'Empereur offre le gouvernement de l'île à Benoit. 2. Il le refuse. et en demande la Souveraineté. 3. l'Empereur lui représente les raisons pour lesquelles il la lui peut accorder, et lui donne trois jours pour délibérer sur ses offres. 4. Après les trois jours Benoît persiste dans son refus. 5.. l'Empereur lui donne encore trois jours. 6. Il les refuse, et il sort en colère. 7. l'Empereur met l'affaire en délibération. 8. Avis du grand Domestique. 9. l'Empereur lui donne charge de le mettre à exécution. 10. L'assemblée condamne l'extravagance de Benoît. 11. Le grand Domestique lui fait d'autres offres. 12. Il les rejette avec indignation. 13. On lui donne trois galères pour passer en l'île de Galata.

1. Il manda après cela Benoît frère de Martin, et et lui ayant parlé de la plainte qu'il lui avait faite autrefois à Constantinople, de ce que son frère l'avait frustré de six mille befans d'or qui lui appartenaient sur les impositions de l'Ile, et de la protection qu'il lui avait demandée, il ajouta que puisque l'expédition avait eut le suc- 345 cès qu'il avait souhaité, il était temps, non seulement de lui donner cette protection ; mais aussi de récompenser ses services; que pour cela il lui donnait le gouvernement de l'Ile, et que parce que le revenu en était de six vingt-mille befans d'or, il laissait à sa discrétion d'en prendre ce qui serait nécessaire pour la réparation des fortifications, pour le payement de la garnison; et que le reste serait partagé par moitié, dont l'une lui demeurerait, et l'autre serait portée à l'Epargne, que parce que le temps de la mort est incertain, il jugeait à propos d'achever la citadelle que Martin avait commencée, et d'y mettre une forte garnison, afin que quand il plairait à Dieu de l'appeler, les Romains ne fussent pas privés du domaine de l'Ile, par la jalousie de leurs ennemis, tant proches qu'éloignés, et surtout par celle des habitants de Délos.

2. Pendant que l'Empereur parlait de la sorte, ceux qui étaient présents s'étonnaient de ce qu'il reconnaissait un service si médiocre par une récompense si considérable, et de ce que sans faire réflexion sur les grandes dépenses qu'il avait faites pour l'armement de ses troupes, et pour l'équipage de sa flotte, il abandonnait à Benoît un revenu si immense, bien qu'il n'eût que fort peu contribué à l'heureux succès de la guerre. Mais Benoît refusa d'être Gouverneur de l'Ile, protestant qu'il n'en voulait être que Souverain, et qu'à moins que l'Empereur la lui donnât, sans 346 aucune marque de dépendance, il ne souhaitait pas de l'avoir.

3. l'Empereur lui répondit que quand il ne lui aurait rendu que les six mille befans d'or dont il avait été privé par l'injustice de son frère, il aurait dû s'en contenter ; mais que puisqu'il le gratifiait d'une somme beaucoup plus grande, et qu'il aoûtait à cette grande somme le gouvernement de l'Ile, il avait tort de se plaindre, et de prétendre que la récompense était au dessous de son mérite. Que s'il lui avait cédé l'Ile entière, avec un pouvoir absolu, on le blâmerait de stupidité, au lieu de le louer de magnificence ; que si les Romains ne devaient se réserver aucun droit sur l'Ile, ni même en retenir le titre de Souverains, il ne fallait point qu'ils levassent pour cela des armées, ni qu'ils équipassent des flottes. Benoît repartit à l'Empereur qu'après avoir écouté ses raisons avec beaucoup d'attention, il persistait à croire qu'il ne lui faisait aucune grâce, à moins qu'il ne lui abandonnât la Souveraineté de l'Ile. Voici ce que l'Empereur répliqua.

4. Quand on délibère touchant des affaires fort importantes, il se présente souvent de secondes pensées, qui sont meilleures que les premières. C'est pourquoi au lieu de m'arrêter à votre première réponse, je vous donne deux ou trois jours pour consulter vos amis, par le conseil desquels vous prendrez peut-être une meilleure résolution. Comme Benoît se préparait encore à con- 347 tredire, l'Empereur se leva, en lui disant, qu'il ne le voulait point entendre, avant qu'il eût consulté ses amis, et il le laissa ainsi plein de confusion, et de trouble.

5. Trois jours après, l'Empereur l'ayant mandé, pour l'exhorter à se rendre à son avis, et à se contenter de la grâce qu'il lui faisait, il le trouva ferme dans la même disposition de demander trois galères pour se retirer à Galata, à moins qu'il ne lui voulût abandonner l'Ile pour la posséder en Souverain. l'Empereur lui offrit encore un nouveau terme de trois jours, durant lesquels il pût prendre une plus sage résolution.

6. Mais bien loin de l'accepter, il sortit tout transporté de colère, et sans dire une parole, comme s'il eût souffert la dernière de toutes les injustices.

7. L'Empereur rempli d'indignation, demanda à ceux qui étaient présents, si la prétention de Benoît leur paraissait raisonnable, et s'ils ne jugeaient pas qu'il récompensait trop libéralement le peu de service qu'il lui avait rendu en la réduction de l'Ile. Plusieurs ayant condamné la conduite de Benoît, le grand Domestique parla en ces termes.

8. Vous voyez tous la folie, et l'extravagance des demandes de Benoît, et vous en jugez tous de la même sorte. C'est pourquoi au lieu de se mettre en peine de rechercher les raisons sur lesquelles elles sont fondées, il faut le considérer comme un homme qui ayant perdu le  348 sens, ne sait ce qu'il dit, ni à qui il parle. Mais afin que ni lui y ni aucun autre, ne puisse déguiser la vérité de cette affaire, ni imposer à ceux qui n'en seraient pas informés, je suis d'avis que vous assembliez tout ce qu'il y a ici de personnes considérables, tant Romains, que Génois, ou Vénitiens ; que vous mandiez Nicolas Sanudo, gouverneur des îles de l'archipel, l'Evêque que le Pape a envoyé, et les Religieux ; et que vous confirmiez, en leur présence, ce que vous avez dit à Benoit. S'il accepte votre libéralité, l'affaire sera heureusement terminée. Que si persistant dans le même sentiment, il rejette les biens qu'il a entre les mains, pour aspirer à d'autres qu'il n'aura jamais, vous aurez non seulement autant de témoins de votre magnificence et de son incivilité, qu'il y aura de personnes dans l'assemblée, mais aussi autant de bouches pour les publier. Ainsi, vous justifierez la generofté de votre conduite, et vous empêcherez que les autres ne soient trompées.

9. Le grand Domestique n'eut pas sitôt achevé., que l'Empereur approuvant son avis, lui donna ordre de l'exécuter, et il ajouta, que si Benoît ne voulait point du gouvernement de l'Ile s'il lui offrît une autre récompense. Le grand Domestique ayant donc assemblé les principaux des Romains et des Latins, il reprit l'affaire dès son origine, et fit un récit fort long, et fort exact, de la manière dont Benoît était venu à Constantinople, se plaindre de l'injustice de son frère, et dont il avait contribué à faire rendre l'île, la générosité que l'Empereur avait eue de lui faire des  349 offres très-magnifiques, la fierté avec lesquelles il les avoir rejetées, et il avait demandé de posséder l'île en qualité de Souverain.

10. Il n'y eut personne dans l*assemblée, non pas même des Latins, qui n'admirât la libéralité de l'Empereur, qui ne condamnât l'extravagance de Benoît, et qui ne l'assurât que s'il n'acceptait une récompense aussi glorieuse que celle qui lui était offerte, il aurait sujet de s'en repentir ; mais au lieu de déférer à leurs conseils, il demeura obstiné dans son sentiment.

11. Alors, le grand Domestique lui dit : Puisque les offres que l'on vous fait, ne vous sont pas agréables, et que vous êtes résolu de sortir de l'île si l'on ne vous en accorde la souveraineté; je vous ferai une nouvelle proportion de la part de l'Empereur. Il vous donnera un Palais dans Constantinople, et une place dans le Sénat. Il vous rendra les honneurs qu'il a accoutumé de rendre aux premiers de l'Empire, et il vous gratifiera d'une pension de vint mille befans d'or, à prendre sur les impositions de Scio.

12.. Quand Benoît eut entendu cette proposition, il ne put plus se retenir; mais s'abandonnant à la colère, comme s'il eût souffert une injustice insupportable, il protesta, avec les plus exécrables serments que l'on se puisse imaginer, qu'il n'accepterait jamais d'autres conditions que celles qu'il avait demandées. Tous ceux qui furent témoins d'un si étrange emportement, le blâmèrent, et louèrent la générosité de l'Empereur.

350 13. Ce Prince ayant tenté inutilement toute sorte de moyens, pour réduire Benoît à des conditions raisonnables, lui accorda trois galères sur lesquelles il passa avec toute sa famille, et tout son équipage, à Galata.

ιγʹ. 1. Αὐτὸς δὲ ὅσα ἐξῆν πρὸς φυλακὴν ἐξαρτυσάμενος τῆς νήσου, ἄρας ἐκεῖθεν ταῖς λοιπαῖς ναυσὶν, ἦλθεν εἰς Φώκαιαν τὴν παλαιὰν, οὖσαν ὑπήκοον Ῥωμαίοις· καὶ ἀπόβασιν ποιησάμενος ἐφ´ ἡμέρας τινὰς συνεγένετο Σαρχάνῃ, τῶν κατὰ τὴν Ἰωνίαν ἄρχοντι Περσῶν ἐκεῖσε γενομένῳ καὶ μετὰ τῆς προσηκούσης αὐτῷ προσελθόντι μετριότητος καὶ, οἷον εἰπεῖν, δουλείας. Ὃν καὶ δώροις φιλοφρονησάμενος ὁ βασιλεὺς μεγαλοπρεπῶς, ἀπέστειλεν ἔνσπονδον Ῥωμαίοις.

2. Αἰτίνης δὲ καὶ αὐτὸς Καρίας ὢν σατράπης, πρὸς βασιλέα μὲν οὐ παρεγένετο ὑπὸ νόσου χρονίου κωλυθείς· τῶν ὑπ´ αὐτὸν δὲ Περσῶν οὐκ ὀλίγους πέμψας ἅμα δώροις πρὸς βασιλέα, τὴν νόσον, ὡς ὑπ´ αὐτῆς κεκωλυμένος, ᾐτιᾶτο, προσκυνῆσαι βασιλέα. Βασιλεὺς δὲ λόγοις τε εὐχαριστήσας καὶ δώροις ἀμειψάμενος αὐτὸν, ἀπέστειλε τοὺς ἐλθόντας.

3. Ἐκεῖθεν δὲ ἐξελθὼν, εἰς Φώκαιαν τὴν νέαν ἦλθεν. Αὕτη δὲ Ῥωμαίους μὲν οἰκοῦντας εἶχεν· ἐξ αἰτίας δέ τινος ὥσπερ Ζαχαρίας Χίου, οὕτω δὴ καὶ αὐτῆς Ἀνδρέας Κατανίας ἐκ Γεννούας κρατήσας, ἀκρόπολίν τε οἰκοδομησάμενος καὶ κατασχὼν φρουρᾷ, τῆς ἄλλης πόλεως ἦρχεν ἀσφαλῶς. Τότε μὲν οὖν Ἀνδρέας οὐ παρῆν, ἀλλ´ εἰς Γέννουαν κατά τινα χρείαν ἀπεδήμει. Ἀρῆγος δὲ Ταρταρὼ, ὃς ἦν Ἀνδρέου θεῖος, Φωκαίας ἦρχεν ἀντ´ αὐτοῦ· ὃς ἰδὼν τὸν βασιλέα προσιόντα, Φωκαίας τε ἐπέσπευδεν εἰς ὑπάντησιν βασιλέως ἐξελθεῖν, ἀνοίξας τὰς πύλας, καὶ αὐτὸς ἅμα σὺν αὐτοῖς ἐξῆλθε καὶ προσεκύνει βασιλέα. Ἐπεὶ δὲ γένοιτο ἐντὸς τειχῶν, τοὺς τὴν ἀκρόπολιν φρουροῦντας (ἦσαν δὲ ἐκ Γεννούας Λατῖνοι,) ἐξελθόντας ἐκέλευε βασιλεῖ παραδιδόναι. Οἱ δὲ ἐξήρχοντό τε προσκυνοῦντες, καὶ παρεδίδοσαν τὴν ἄκραν. Βασιλεὺς δ´ ἐν αὐτῇ δύο αὐλισάμενος ἡμέρας, εἰς τὴν τρίτην ἅμα ἕῳ τὸν Ἀρῆγον μεταπεμψάμενος, καὶ τὰ κλεῖθρα τῆς πόλεως τοὺς τοὺς πελέκυς ἔχοντας βαράγκους κελεύσας ἀγαγεῖν (τούτους γὰρ ἔθος τὰ κλεῖθρα τῶν πόλεων ἔνθα ἂν ἐπιδημοίη βασιλεὺς, κατέχειν,) Ἀρήγῳ ἐκέλευε παραδιδόναι, πρὸς αὐτὸν εἰπὼν, ὡς „νῦν μὲν εἰς Φώκαιαν ἐμοὶ ὑπήκοον οὖσαν ἐλθὼν, ἔμεινα ἐφ´ ὅσον ἠβουλόμην. Αὖθις δὲ ἐξερχόμενος, τὴν πόλιν παραδίδωμί σοι, καὶ διὰ σοῦ τῷ Ἀνδρέᾳ, ὥστε ἄρχειν αὐτῆς ὥσπερ καὶ πρότερον ἐπιτροπεύοντα καθ´ ὅσον ἂν χρόνον ἐμοὶ βουλομένῳ ᾖ.“ δώροις τε αὐτὸν καὶ τοὺς τὴν ἄκραν φρουροῦντας φιλοφρονησάμενος, καταλιπὼν ἐκεῖ πολλὰς αὐτῷ τῆς εὐεργεσίας χάριτας ὁμολογοῦντας, ἄρας σὺν ἅμα παντὶ τῷ στόλῳ ἦλθεν εἰς Βυζάντιον καὶ διέλυσε τὴν στρατιάν.

4. Ὀλίγον δὲ ἐνδιατρίψας Βυζαντίῳ χρόνον, ἐξελθὼν ἐκεῖθεν, ἦλθεν εἰς Διδυμότειχον. Ἔνθα διατρίβοντι ἠγγέλθη ὡς ἐκ τῆς ἕω στρατιὰ Περσῶν πεζὴ περαιωθεῖσα ἑβδομήκοντα ναυσὶ, τὰ περὶ Τραϊανούπολιν ληΐζεται καὶ Βήραν. Συμβέβηκε δὲ διὰ τὸν εἰς Χίον ἀπόπλουν πάντων οἴκαδε διαλυθέντων ἀναπαύλης χάριν, βασιλέα ἅμα δομεστίκῳ τῷ μεγάλῳ σὺν ὀλίγοις τισὶν εἶναι στρατιώταις· ὅσους δὲ ἐνῆν ὡς τάχιστα συναγαγόντες ἐκ τῶν πέριξ πόλεων, ἀπροσδοκήτως ἐπέθεντο τοῖς Πέρσαις, καὶ μάχῃ κρατήσαντες παρὰ πολὺ, τοὺς μὲν ἀπέκτειναν αὐτῶν, τοὺς δὲ καὶ εἷλον ζῶντας. Ὅσοι δὲ ἠδυνήθησαν διαφυγεῖν, ἐμβάντες εἰς τὰς ναῦς, (ἐπεὶ τοτηνικάδε ναυτικὴ δύναμις οὐκ ἦν Ῥωμαίοις παρεσκευασμένη) ἐπεραιώθησαν πρὸς ἕω· καὶ ὁ βασιλεὺς μετὰ τὴν νίκην εἰς Ἀδριανούπολιν ἐπανῆλθεν.

5. Μπενέτος δὲ ὁ Μαρτίνου ἀδελφὸς ἐκ Χίου κατασχὼν εἰς Γαλατᾶν, γνώμην ἔχων ὡς ἢν δύνηται ἀμυνούμενος βασιλέα, τριήρεις ἐκ Γεννούας εὑρὼν ἐφορμούσας ὀκτὼ, τὰ ὄντα πάντα διαθέμενος, πείθει μισθῷ τοὺς τριηράρχας, αὐτῷ κατὰ Χίου συνεκπλεῦσαι, ἐλπίσας αἱρήσειν ῥᾳδίως, ὡς βασιλέως οὐ ταχέως βοηθήσοντος, τῆς ναυτικῆς αὐτῷ δυνάμεως διεσκεδασμένης. Ἐπεὶ δὲ προσέσχον τῇ Χίῳ, ἀπέβαινόν τε τῶν νεῶν καὶ ὁπλισάμενοι ἐχώρουν πρὸς τὴν πόλιν ὡς τῶν τειχῶν ἀποπειράσοντες. Χῖοι δὲ ἐξελθόντες πανδημεὶ ἐκράτησάν τε μάχῃ τῶν Λατίνων, καὶ φεύγοντας αἰσχρῶς ἐνέβαλον εἰς τὰς ναῦς· ἀπέκτειναν δὲ αὐτῶν ὀλίγῳ πλείους τριακοσίων. Οἱ δὲ λοιποὶ ἀναχθέντες, ὡρμίσαντο ἐπ´ ἀγκυρῶν, καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν, οὐκέτι ἀγαθὰς ἔχοντες τὰς ἐλπίδας περὶ Χίου, ἐπ´ οἴκου ἀνεχώρουν.

6. Μπενέτῳ δὲ ὡς πᾶσα ἐλπὶς περιῃρεῖτο, ἐπιληψίᾳ κατεσχέθη καὶ πρὶν ἑβδόμην ἥκειν ἐτελεύτησεν.
 

Chapitre XIII.

1. l'Empereur traite, dans l'île de Phocée, avec Sarcane Sultan d'Ionie. 2. Il y reçoit une ambassade du Sultan de Carie.3. Il va se rendre maître de la nouvelle Phocée. 4. Il repousse les Turcs. 5.  Benoit attaque l'île de Scio. 6. Il en est repoussé et il meurt d'épilepsie.

1. L'Empereur ayant établi à Scio les garnisons qui y étaient nécessaires, passa à Phocée qui est, depuis longtemps, dépendante de l'Empire. Sarcane Sultan des Turcs d'Ionie, étant venu l'y trouver, et l'y ayant salué, avec presqu'autant de respect:, et autant de soumission, que s'il eût été son sujet, il passa avec lui un traité de confédération, l'entretint fort civilement, et lui fit de riches présents.

2. Aitine Sultan de Carie, ne put l'aller trouver, à cause d'une maladie dont il était travaillé, mais il lui envoya des présents, par un nombre considérable de Turcs, auxquels il fit un accueil 351 fort favorable, et auxquels il donna d'autres présents.

3. Il partit, ensuite, pour aller en la nouvelle Phocée, qui était habitée par des Romains; mais qui, par je ne sais quelle rencontre, était possédée par André Catania Génois, qui y avait bâti une citadelle, par le moyen de laquelle il s'en était rendu maître aussi absolu que Martin l'aait été autrefois de Chio. Cet André était alors à Gênes,et il avait laissé Henri Tartaro son oncle, pour commander en sa place. Mais dès qu'il vit l'Empereur, il lui ouvrit les portes, alla au devant de lui, et le reçut fort humblement. Lorsqu'il fut dans la ville, il en fit sortir la garnison d'Italiens, et de Génois, et après y être demeuré deux jours, il commanda aux Varanges qui avaient les clefs de les apporter, et de les remettre entre les mains de Henri, et en même temps il lui dit : Je suis venu ici comme à une ville de mon obéissance, je vous la confie et à André votre neveu, afin qu'il y commande tant qu'il me plaira, en qualité de gouverneur. Il lui fit, ensuite, des présents, et à la garnison,et il s'en retourna avec sa flotte à Constantinople, où il ne fut pas sitôt arrivé, qu'il licencia ses troupes.

4. Après s'y être arrêté quelque temps, il alla à Didymoteque, où il reçut nouvelle, qu'une armée de Turcs était arrivée sur soixante et dix vaisseaux, et qu'ils couraient, et pillaient aux environs de Trajanopole, et de Vera. Il se trou- 352 va presque seul, avec le grand Domestique, et avec un fort petit nombre de soldats, parce qu'il avait licencié tous les autres, incontinent après l'expédition de Chio, pour leur donner un peu de repos. Il ne laissa pas d'amasser à la hâte ce qu'il put, de fondre sur les Turcs, d'en tuer un grand nombre, et d'en faire encore davantage de prisonniers. Les autres remontèrent sur leurs vaisseaux, et retournèrent en Orient.

5. Benoît brûlant du désir de se venger, gagna, par argent, les capitaines de huit galères, et leur persuada de le seconder dans l'entreprise qu'il voulait faire sur l'île de Chio, en un temps où l'éloignement des vaisseaux de l'Empereur, lui faisait espérer un heureux succès. Quand ils eurent pris terre, ils commencèrent à attaquer la ville. Mais les habitants firent une si furieuse sortie, qu'ils tuèrent plus de trois cents des assiégeants, et qu'ils contraignirent les autres de rentrer dans leurs galères, et de se mettre à l'ancre. Le jour suivant ils s'en retournèrent.

6. Benoît ayant été de la sorte frustré de son espérance, fut attaque d'épilepsie, dont il mourut avant le septième jour.

ιδʹ. 1. Ὀλίγου δὲ παρῳχηκότος χρόνου, συμβέβηκε βασιλέα Διδυμοτείχῳ ἐνδιατρίβοντα ὀξεῖ νοσήματι περιπεσεῖν, ὃ παῖδες ἰατρῶν κεφαλικὸν σύμπτωμα καλοῦσιν. Ἰατροὶ μὲν οὖν ἐκ πρώτης προσβολῆς τὴν ὀξύτητα δείσαντες τῆς νόσου, οὐκ ἀγαθὰς εἶχον τὰς ἐλπίδας· καὶ βασιλεὺς δὲ αὐτὸς τὴν ἀθρόαν καταβολὴν ὑπώπτευε μὴ οὐκ ἄνευ κινδύνου τελευτήσειν.

2. Δευτέρᾳ δὲ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν προσβολὴν τὸν μέγαν δομέστικον μετακαλεσάμενος  2. Σὺ μὲν“ εἶπεν „οἶσθα, ὁσάκις ἐμοῦ πείθειν ἐπιχειρήσαντος παρασήμοις σε κοσμηθῆναι βασιλικοῖς, ὥς τι πλέον αὐτὸς εἰδὼς, τοὺς μὲν ἐμοὺς διεκρούσω λόγους, καίτοι λυσιτελοῦντα πᾶσιν ἀξιοῦντος· ἃ δὲ αὐτὸς ᾤου βελτίω εἶναι, ταῦτ´ ἔθου διὰ σπουδῆς ἀκατάλυτα τηρεῖν. Νῦν δὲ αὐτὸς ἔοικα μᾶλλον ἢ σὺ στοχάζεσθαι τῶν συμφερόντων. Εἰ γὰρ ὅσα αὐτὸς ἠξίουν ἐτελεῖτο, νῦν οὐκ ἂν ἐν θορύβῳ πολλῷ καὶ ταραχῇ αὐτός τε ἦν καὶ τὰ Ῥωμαίων πράγματα τοὺς ἐσχάτους ὑπώπτευε κινδύνους. Εἰ γάρ με συμβαίη νῦν ὑπὸ τῆς νόσου κατεργασθέντα τελευτῆσαι, ὅπερ οὐδὲ πόῤῥω προσδοκίας, ἄδηλον εἰ μὴ εἰς πράγματα ὑμῖν καὶ ταραχὰς ἡ ἐμὴ τελευτὴ χωρήσει. Διὸ καὶ δεῖν οἴομαι, αὐτῶν νυνὶ σαφῶς τὰ δέοντα τῶν πραγμάτων διδασκόντων, τὴν μὲν ἄκαιρον φιλονεικίαν καὶ τὴν οὐ προσήκουσαν ἔνστασιν καταλιπεῖν· αὐτὸν δὲ ὑπ´ ὀφθαλμοῖς ὅσοι πάρεισι Ῥωμαίων ὑποδήμασί τε βασιλικοῖς καὶ πίλῳ τῷ ἐμῷ, ἃ δοκεῖ βασιλείας σύμβολα εἶναι, κοσμηθῆναι ἐπ´ ἐμοῦ. Κἂν μὲν καὶ αὐτὸς περιγένωμαι τῆς νόσου, καινὸν οὐδὲν ἂν εἴη εἰργασμένον. Ἃ γὰρ προὐθέμην ἐξ ἀρχῆς καὶ διὰ σπουδῆς εἶχον ἐλθεῖν εἰς πέρας, ταῦτα ἔσται εἰργασμένα· εἰ δ´ ἐξ ἀνθρώπων γένωμαι, τὴν ἡγεμονίαν πᾶσαν ἀναδέξασθαι Ῥωμαίων σὲ, καὶ μὴ διὰ τὴν ἀναρχίαν εἰς στάσεις καὶ πολέμους χωρῆσαι, ἐξ ὧν διαφθαρήσονται.“

3. Βασιλεὺς μὲν οὖν τοιαῦτα συνεβούλευε καὶ προσετίθει, ὡς, εἰ μὴ ἀνιᾷν βούλοιτο αὐτὸν, καὶ ταῦτα νοσοῦντα νῦν, τὸ κελευόμενον ποιεῖν. Ὁ δ´ οὐδὲν ἔλαττον τῶν ἐξ ἀρχῆς εἴχετο λογισμῶν καὶ γνώμην εἶχεν, ὡς οὐδ´ ἂν εἴ τι γένοιτο εἰς βασιλέως σχῆμα κατασταίη. Συνιδὼν δὲ ὁ βασιλεὺς ὡς οὐκ ἂν δύναιτο πείθειν αὐτὸν ἀμείβειν τὸ σχῆμα, ἔγνω δεῖν μὴ πέρα τοῦ δέοντος φιλονεικεῖν, ἐν οὕτω στενῷ κομιδῇ τῶν πραγμάτων καθεστώτων, ἀλλ´ αὐτοῖς πράγμασι διάδοχον αὐτὸν τῆς βασιλείας καταλιπεῖν, καὶ τοῖς παρεστῶσιν ἐκέλευε τούς τε προὔχοντας τῆς συγκλήτου πρῶτον καὶ τοὺς ἄλλους εὐγενείᾳ διαφέροντας, ἔπειτ´ ἐφεξῆς καὶ τοὺς ἄλλους ὅσοι παρῆσαν Ῥωμαίων συγκαλεῖν.

4. Ἐπεὶ δὲ συνῆλθον καὶ περιέστησαν αὐτὸν, καὶ Ἄνναν τὴν βασιλίδα ἐκέλευε παρεῖναι. Ὡς δὲ καὶ αὐτὴ παρῆν, ὡς μάλιστα εἶχεν ἐπιῤῥώσας ἑαυτὸν, ὀλίγα ἄττα διειλέχθη πρὸς αὐτούς. Ἔφη γάρ· „Τὴν μὲν εὔνοιαν, ὦ φίλοι, τὴν περὶ ὑμᾶς καὶ ὡς τοῦ παντὸς ἂν ἐτιμησάμην, οὐ μόνον κοινῇ πάντας, ἀλλὰ καὶ ἕκαστον ὑμῶν ἰδίᾳ τὰ μέγιστα εὐεργετῆσαι, καὶ ὡς οὐκ ἐν παρέργῳ, ἀλλὰ πάσῃ σπουδῇ τῷ κοινῷ Ῥωμαίων τι λυσιτελήσειν ὑμῖν χρώμενος συνεργοῖς προὐθέμην, νομίζων εἰ ἀποθανοῦμαι τοῖς βαρβάροις μαχόμενος ὑπὲρ αὐτῶν, πάσης ἥδιον καὶ μακαριώτερον ζωῆς, αὐτὸς ἂν εἰδείη θεὸς, ὁ τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κεκρυμμένα τῶν ἀνθρώπων εἰδὼς καὶ καρδιῶν καὶ φρενῶν ἐταστής. Ἐπεὶ δὲ οἷς οἶδε κρίμασιν αὐτὸς τοῦτο μὲν οὐ κέκρικε δεῖν, ἀλλ´ ὡς ὁρᾶτε περιέστησεν ἡμῖν τὴν τελευτὴν, πάντας πείθων ἔργοις αὐτοῖς, ὡς οὔτε χρήμασιν οὔτε δόξῃ οὔτε τοῖς λοιποῖς ὅσα τῶν ῥεόντων καὶ φθειρομένων, χρεὼν προσέχειν, ἀλλ´ ἑνὸς μόνου γίνεσθαι τοῦ διὰ βίου παντὸς προσέχειν θεῷ καὶ πρὸς τὸν ἐκεῖθεν βίον ἑαυτὸν ἕκαστον μεταῤῥυθμίζειν καὶ μεθαρμόζειν, πρῶτον μὲν ὑμᾶς ἀσπάζομαι τὰ τελευταῖα δὴ ταῦτα, ἄδηλον ὂν εἰ ἔτι προσφθέγξομαι ὑμῖν, καὶ δέομαι ὑμῶν, εἴ τις ὑμῖν κεῖται χάρις ἐμοῦ, ἱκεσίαις ἱλεώσασθαι τὸ κρεῖττον ἐμοὶ, τῷ πολλὰ πολλάκις αὐτῷ προσκεκρουκότι, μάλιστα νυνὶ δεομένῳ τῆς ἐπικουρίας ταυτησί· ἔπειτα δὲ ἡγεμόνα καὶ προστάτην ἀντ´ ἐμοῦ τὸν μέγαν δομέστικον ἀφίημι ὑμῖν.“ Μετὰ δὲ τοῦτο τῶν αὐτοῦ λαβόμενος χειρῶν καὶ ταῖς χερσὶ τῆς βασιλίδος περιαγαγὼν, ἐχούσης ἐν γαστρὶ Μαρίαν τὴν θυγατέρα, ἣ καὶ ὕστερον Μιχαὴλ πρὸς γάμον ἐξεδόθη τῷ Μυσῶν βασιλέως Ἀλεξάνδρου, καὶ τῆς εἰκόνος ἐφεστηκυίας τῆς ὑπερφυῶς διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν τετοκυίας θεὸν τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν „σοὶ ταύτην“ ἔφη „παραδίδωμι καὶ πάντας Ῥωμαίους, καὶ τοαποτοῦδέ σοι μελήσει περὶ αὐτῶν.“

5. Θρῆνος μὲν οὖν εὐθὺς ὑπὸ πάντων ᾖρτο λαμπρὸς καὶ πάντες ἐτράποντο πρὸς οἰμωγὰς, καὶ οὐδὲν ἦν ὁρᾷν εἰ μὴ κοπτομένους καὶ κατατιλλομένους, καὶ ὁ διὰ πάντων ὀλοφυρμὸς ἐπιπολὺ τοῦ ἀέρος ἐχώρει καὶ πάντα ἐξηκούετο συμμιγῆ· καὶ οὐδεὶς εἰ μὴ αὐτολιθίνην εἶχε ψυχὴν, ἴσχυσεν ἂν ἐγκρατὴς ἑαυτοῦ γενέσθαι καὶ μὴ ἐπιδακρῦσαι τοῖς γινομένοις. Ἐφ´ ἱκανὸν μὲν οὖν πάντες ἐνέμειναν τοῖς ὀλοφυρμοῖς, οὐδενὸς ἰσχύσαντος ἀπολογίαν πρὸς τὰ εἰρημένα παρασχεῖν· ὀψὲ δὲ ἀναλαβόντες ἑαυτοὺς, συνέθεντο τὰ διατεταγμένα ἐκπληροῦν, καὶ προσαγορεύοντες τὰ τελευταῖα ἕκαστος βασιλέα, δάκρυσι περιῤῥεόμενοι ἀνεχώρουν. Διὰ πάσης δὲ τῆς ἡμέρας ταυτησὶν, οὕτω προστεταγμένον ὑπὸ βασιλέως, τῶν ἐν τοῖς βασιλείοις θυρῶν ἀναπετασθεισῶν, πάντες εἰσιόντες ἀκωλύτως προσηγόρευον βασιλέα καὶ ἠσπάζοντο τὰ τελευταῖα, καὶ αὐτὸς ἀντασπαζόμενος αὐτοὺς, τὰ διατεταγμένα ὑπ´ αὐτοῦ παρηγγύα στέργειν. Οὕτω μὲν οὖν διὰ πάσης τῆς ἡμέρας τοῖς πᾶσι συνταττόμενος διετέλεσεν ὁ βασιλεύς.

6. Μετὰ δὲ τοῦτο προσκαλεσάμενος τοὺς ἰατροὺς, ὥρκιζεν αὐτοὺς θεὸν τὸν ζῶντας κρινοῦντα καὶ νεκροὺς, μὴ ἀποστερῆσαι τοῦ σχήματος τῶν μοναχῶν, ἀλλ´ ἐπιτρέψαι οἱ τούτου ἀξιωθῆναι. Ἔφασκε δὲ μὴ ὡς ἤδη τελευτῶν ἐφίεσθαι τοῦ τοιούτου βίου, μηδ´ αὐτοὺς πρὸς ἐκεῖνο ἀποβλέπειν, ὡς εἰ μὲν μηδεμία εἴη τοῦ περιγενήσεσθαι αὐτὸν ἐλπὶς, ἐπιτρέπειν, τοὐναντίον δὲ κωλύειν, ἀλλ´ ἤδη πράττειν μηδὲν ἀναβαλλομένους· τοῦτο γὰρ αὐτῷ μᾶλλον εἶναι πρὸς ἡδονήν· καὶ ὅρκοις ἰσχυρίζετο, ἦ μὴν αἱρεῖσθαι μᾶλλον ἐν τούτῳ τῷ σχήματι ὅσα δήποτε ἔτη ἐπιβιοὺς ὑπὲρ τῶν πρότερον πεπλημμελημένων εὐθύνειν ἑαυτὸν καὶ διὰ μετανοίας θεῷ προσοικειοῦν, ἢ ἅμα τῷ περιβαλέσθαι ἀπελθόντα μὴ προσεπεργάσασθαι τῷ χαρίσματι. Ἀσκληπιάδαι δὲ πρῶτα μὲν παρεμυθοῦντο, ὡς μηδενὸς δεινοῦ συμβησομένου, ἔπειτα ὡς ἐπέκειτο σφοδρῶς, καὶ ἃ ἐδεῖτο ὑπισχνοῦντο πράττειν· ὁ δ´ οὐδὲν μᾶλλον ἐπείθετο, εἰ μὴ καὶ ὅρκοις αὐτοὺς καταλάβοι, ἦ μὴν αὐτὸν τῆς καλῆς ἐπιθυμίας μὴ ἀποστερήσειν.
 

353 Chapitre XIV.

1. L'Empereur est surpris d'une dangereuse maladie. 2. Il presse le grand Domestique de prendre les marques de la souveraine puissance. 3. Le grand Domestique refuse de le faire. 4.. L'empereur le déclare son successeur/. 4. Il dit le dernier adieu à ses sujets. 6. Il demande l'habit de moine.

1. Peu de temps après, l'Empereur tomba, à Didymoteque dans une maladie fort aiguë, que l'on appelé un symptôme céphalique. Les Médecins en eurent d'abord fort mauvaise opinion, et il appréhenda lui-même que les suites n'enfuient funestes.

2. Ayant eu un accès plus violent que de coutume, il manda le lendemain le grand Domestique, et lui dit : Vous savez combien de fois je vous ai porté à prendre les marques de la dignité Impériale, et avec quelle fermeté vous avez refusée de le faire, comme si, en ce point, vous eussiez été plus éclairé que moi, et comme si vous eussiez été dans un sentiment plus utile au bien public. Je trouve maintenant que mon avis était meilleur que le votre. Car si vous eussiez déféré alors à ce que je désirais, je serais exempt d'inquiétude, et l'Empire serait exempt de danger. Si je suis emporté par la maladie qui me tourmente, comme il y a sujet de l'appréhender, ma 354 mort apportera de grands changement. C'est pourquoi l'état présent des affaires vous doit obliger à renoncer à ce désir opiniâtre de contester a consentir que je vous donne publiquement les marques de l'autorité Souveraine. Quand je relèverais de cette maladie, je n'aurais rien fait de si étrange, ni de si nouveau puisque je n'aurais fait que ce que j'ai souhaité de faire longtemps auparavant, avec une ardeur incroyable. Si je meurs, vous prendre l'administration de l'Etat et vous le garantirez du malheur des guerres civiles, qui ont accoutumé de naître, lorsqu'il n'y a point de Souverain. Si vous ne me voulez fâcher, tout malade que je suis, faites ce que je vous ordonne, sans contester.

3. Le grand Domestique demeura ferme dans son sentiment, et résolu de tout faire plutôt que d'accepter les marques de la souveraine dignité. l'Empereur, reconnaissant qu'il ne le pouvait persuader, et jugeant qu'il ne fallait pas contester dans une conjoncture si prenante, résolut de le déclarer son successeur. Il commanda pour cet effet de faire venir les principaux de l'Empire.

4. Lorsqu'ils furent assemblés, et qu'ils se furent rangés autour de lui, il manda l'Impératrice Anne, et dès qu'elle fut arrivée, il reprit un peu ses forces, pour dire ce qui fuit. Mes chers amis, Dieu, qui pénètre les secrets les plus cachés du cœur des hommes, connaît la grandeur de l'affection que je vous porte, et la violence de la passion avec laquelle j'ai toujours souhaité de vous procurer du bien en particulier, et en gênerai, jusque-là, que je me serais tenu fort heureux 355 si j'étais mort pour votre défense, dans une bataille contre les Barbares. Maïs puisque par un ordre impénétrable de ses jugement, il n'a pas trouvé à propos de m'accorder l'accomplissement de ce désir, et qu'il m'a environné de la mort, pour faire voir à tout le monde en ma personne, qu'il ne se faut fier ni à la gloire, ni aux richesses, ni aux autres biens passagers et corruptibles ; mais à lui seul, et qu'il faut par des actions saintes se préparer à une vie éternelle, je vous dis le dernier adieu, ne sachant si je pourrai jamais vous parler, et je vous conjure de joindre vos prières aux miennes, pour obtenir le pardon de mes péchés et enfin, je vous laisse le grand Domestique en ma place. Et ayant ensuite pris sa main, et l'ayant entrelacée dans les mains de l'Impératrice, qui était alors grosse de sa fille Marie, qui a été depuis mariée à Michel fils d'Alexandre Roi de Bulgarie, il lui dit devant une Image de la sainte Vierge, qui pour le salut des hommes a d'une manière surnaturelle mis au monde le Fils de Dieu. Je vous la recommande, et avec elle tous les Romains, se fera à vous désormais à en avoir soin.

5. A ces paroles tous les assistants fondirent en larmes, et remplirent l'air de leurs gémissements, et de leurs soupirs. Les uns se frappèrent l'estomac, les autres s'arrachèrent les cheveux, et pas un ne put empêcher sa douleur d'éclater. Après avoir été quelque temps sans pouvoir répondre, ils se remirent un peu, et ils promirent à l'Empereur d'exécuter ses dernières vo- 356 lontés, et se retirèrent tout en pleurs. Les portes du Palais furent ouvertes tout le jour, et chacun eut la liberté d'y entrer, et d'y voir l'Empereur, qui en leur disant le dernier adieu, les priait de ne pas manquer de suivre ses intentions, et de satisfaire à ce qu'il avait déclaré de souhaiter.

6. Il manda ensuite ses Médecins, et les conjura au nom de Dieu qui doit juger les vivants, et les morts, de lui permettre de prendre l'habit de Moine. Il leur dit qu'il ne désirait pas de le recevoir, par la raison qu'il était proche de sa fin, et que son intention n'était pas qu'ils le lui accordassent, s'ils n'avaient plus d'espérance de rétablir sa fauté, et qu'ils le lui refusassent s'ils en avaient ; mais qu'il le leur demandait absolument, soit que sa guérison fût déplorée, ou que leur art lui pût encore apporter quelque secours. Il protesta même avec serment, qu'il serait plus aise de passer plusieurs années dans cet habit, pour y faire pénitence, que de mourir sur le trône, sans avoir répondu aux desseins de la grâce. Les Médecins le consolèrent, en lui disant qu'il n'avait rien à appréhender ; mais il les pressa très-fort, et il ne fut point content qu'ils ne lui eussent promis avec serment, de ne le point priver de l'effet d'une si sainte intention.

ιεʹ. 1. Ἡ νόσος δὲ ἐπετείνετο μᾶλλον καὶ προέκοπτεν ἐπὶ τὸ χεῖρον· ἡ θεία δὲ αὐτῷ Παλαιολογίνα παροῦσα ἡ Καντακουζηνὴ ᾔρετο περὶ τῆς μητρὸς τῆς βασιλίδος Ξένης, εἴ τι διατάττοιτο περὶ αὐτῆς. Ἁποκριναμένου δὲ „μηδὲν“, νομίσασα ὑπὸ τῆς νόσου μὴ ἐπαισθάνεσθαι τῶν λεγομένων, αὖθις περὶ τῶν αὐτῶν ἐπανῄρετο, καὶ τρίτον· ὁ δ´ ἀπεκρίνατο, μὴ δύνασθαι δύο τοῖς πράγμασιν ἐφιστάναι, καὶ ταῦτα γυναῖκας οὔσας.

2. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος ἐξελθὼν, ὅρκους προσέταξε γίνεσθαι κατὰ τὸ ἐπικρατῆσαν ἐξ ἀρχῆς ἔθος ἐπὶ τῇ βασιλέως τελευτῇ. Καὶ ἐγίνοντο ἐπὶ τοῖσδε· στέργειν Ἄνναν τὴν βασιλίδα, κυρίαν καὶ δεσπόζουσαν τῶν πραγμάτων, καὶ τὴν πίστιν αὐτῇ καθαρὰν καὶ ἄδολον τηρεῖν· πείθεσθαι δὲ πάντα καὶ μεγάλῳ δομεστίκῳ καὶ τὰ κελευόμενα ὑπ´ αὐτοῦ μηδὲν ἀντιλέγοντας ποιεῖν. Οὕτω μὲν οὖν ἐγίνοντο οἱ ὅρκοι, πάντων ὀμνυόντων ἐφεξῆς. Αὐτὸς δὲ τὰ πράγματα διῴκει ᾗ αὐτῷ ἄριστα ἐδόκει ἔχειν καὶ τὰς ἀρχὰς ἐπέτρεπε τῶν πόλεων, οἷς ἔκρινε δεῖν· τῶν δὲ ἀφῃρεῖτο.

3. Ὅσοι δὲ Ῥωμαίων εἰς Διδυμότειχον ἔτυχον τότε παρόντες, οὐ τῆς συγκλήτου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς στρατιᾶς, τὸν μέγαν δομέστικον ἠνάγκαζον συνελθόντες τὰ βασιλικὰ σύμβολα περιθέσθαι· τά τε ἄλλα ἰσχυριζόμενοι δίκαιον εἶναι καὶ ὅτι οὕτω διατάξαιτο βασιλεύς. Ὁ δ´ ἀνένευέ τε καὶ ἐκέλευε μὴ παρενοχλεῖν ὡς ἀδύνατα ἀξιοῦσι.

4. Κωνσταντῖνος δὲ ὁ δεσπότης, ὃν ἐν ἀρχαῖς τῆς ἱστορίας μάλιστα ἐκ Θεσσαλονίκης ἔφημεν ἀχθῆναι δεσμώτην, σχῆμά τε ἠμφιεσμένον μοναχῶν καὶ Κάλλιστον ὠνομασμένον, ἔτι μὲν ἐν δεσμωτηρίῳ κατὰ τὸ Διδυμότειχον ἐφρουρεῖτο. Δείσαντες δὲ οἱ παρόντες τῶν συγκλητικῶν καὶ τῆς στρατιᾶς, μὴ, τοῦ βασιλέως τελευτήσαντος, ὁ δεσπότης τοῦ δεσμωτηρίου διαδρὰς, στάσιν πάλιν τοῖς Ῥωμαίοις ἐγερεῖ καὶ τὰ πράγματα διαφθερεῖ, πόλεμον ἐμφύλιον κινήσας, τὴν βασιλείαν ἑαυτῷ περιποιούμενος, πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον ἐλθόντες ἐδέοντο αὐτὸν ἀποκτιννύναι. Τοῦτο γὰρ μάλιστα τοῖς πράγμασι λυσιτελεῖν. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος δεινῶς τε ἀπάνθρωπον ᾤετο τὸ πρᾶγμα καὶ ὠμὸν, καὶ τοὺς ἄλλους ἐπεχείρει πείθειν, μηδέποτε λέγων παραστῆναι ἂν αὐτῷ περὶ αὐτῶν τοιαῦτα καὶ βουλεύσασθαι καὶ εἰπεῖν περὶ δεσπότου. Εἰ γὰρ μὴ καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ συνεῖναι τὰ δέοντα ἦσαν ἱκανοὶ, ἀλλὰ τῷ γε βασιλεῖ ἐξῆν χρῆσθαι διδασκάλῳ αὐτοῖς πράγμασι παιδεύοντι ἄχρι νῦν, θεῷ δὲ θαῤῥεῖν ὡς καὶ εἰς τοὐπιὸν συνεσομένῳ καὶ παιδεύσοντι ἄχρι πολλοῦ, μὴ ὠμοὺς μηδὲ φονικοὺς εἶναι, καὶ ταῦτα πρὸς ὁμοφύλους. Τίνος γὰρ κατεψηφίσατο θάνατον ὁ βασιλεὺς, καὶ ταῦτα οὐκ ὀλίγους αὐτῷ ἐπιβουλεύοντας εὑρὼν καὶ αὐτόχειρας μονονουχί; εἰ δὲ αὐτὸς ὑπὲρ ἑαυτοῦ τοσαύτῃ ἐχρήσατο φιλανθρωπίᾳ, οὐδ´ ἡμᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ δίκαιον θηρίων ἀγριωτέρους ὀφθῆναι, ἀλλ´ ἀποστάντας τῶν τοιούτων λογισμῶν, ἡμερώτερα καὶ μετριώτερα βουλεύσασθαι περὶ τ´ ἀνθρώπου. Οἱ δ´ ἔφασαν οὐ περιόψεσθαι ἑκόντες εἶναι εἰς πολέμους ἐμφυλίους καὶ στάσεις καὶ ταραχὰς τὰ πράγματα χωρήσοντα Ῥωμαίοις. Αὐτοὶ γὰρ εἰδέναι ὁπόσα ἐλυμήνατο τοῖς πράγμασιν ὁ τῶν βασιλέων πρὸς ἀλλήλους πόλεμος. Διὸ μάλιστα μὲν αὐτοῦ δεῖσθαι τὰ ὑφορμοῦντα κακὰ ἐκποδὼν ποιεῖν, καὶ μὴ τοὺς περὶ βασιλείας ἐρίζοντας ζῆν ἐᾷν. Εἰ δὲ μὴ, τά τε δεύτερα, ἐκτυφλοῦν· ὡς ἂν μήτ´ αὐτοὶ στερίσκωνται τοῦ ζῆν, μήτ´ αὐτοῖς αἴτιοι γίνωνται πολλῶν κακῶν. Οἱ μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπον· καὶ παρεσκευασμένοι ἦσαν ὡς, εἰ μὴ πείθοιτο ὁ μέγας δομέστικος αὐτοῖς, καὶ ἄκοντος ἐν δεσμωτηρίῳ τὸν δεσπότην ἀποκτενοῦντες. Ὃ δὴ καὶ αὐτὸς ἐκ τῶν λόγων συνορῶν καὶ βουλόμενος αὐτοὺς ἀποτρέψαι τῆς ὁρμῆς Τὸ μὲν ἀποκτιννύναι, εἶπεν, οὐδενὶ ἐξέσται τρόπῳ, οὐδὲ περιϊδεῖν ἂν αὐτὸς τὴν βασιλέως ψυχὴν φόνῳ συγγενικῷ δι´ αὐτὸν καταχρανθεῖσαν. Τὸ δὲ ἀποστερεῖν τῶν ὀφθαλμῶν, μάλιστα μὲν οὐδὲ αὐτῷ βούλεσθαι ἑκὼν εἶναι· ὡς ἂν δὲ μὴ ὑποψίαν παρέχῃ στάσεως καὶ ταραχῆς, σκεψαμένῳ τῆς νυκτὸς, ὅ, τι ἂν λυσιτελοίη τοῖς πράγμασι ποιήσειν εἰς τὴν ὑστεραίαν. Οἱ μὲν οὖν ἐπείθοντο τοῖς λόγοις, οἰόμενοι ἀπαλλάξεσθαι πραγμάτων, ἐὰν τῶν ὄψεων ὁ δεσπότης ἀποστερηθῇ.

5. Αὐτὸς δὲ νυκτὸς τρισὶ τῶν πιστοτάτων οἰκετῶν, τὸν δεσπότην ἐκέλευεν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου λαβόντας, ἐν μυχοῖς κατακρύψαι γῆς ἀσφαλέστατα εἰς ὅσον μάλιστα ἂν ἐξῇ· κατὰ δὲ τὸν παραῤῥέοντα ποταμὸν, ὃς Ἄδρα καλεῖται, ἀκάτιον ἀνατρέψαι, φήμην δὲ κρύφα διαδοῦναι, πρῶτα μὲν ὡς διαδράσειε τοῦ δεσμωτηρίου ὁ δεσπότης, ἔπειτα δὲ ὡς ἀποπνιγείη κατὰ τὸν ποταμόν. Οἱ μὲν οὖν ἐποίουν κατὰ τὰ κεκελευσμένα· καὶ ὁ δεσπότης ἐκέκρυπτο ἐν ἀδύτοις γῆς. Ἅμα δὲ πρωῒ τοῦ ὄρθρου φήμη διεδόθη, ὡς διαδράσειε τοῦ δεσμωτηρίου ὁ δεσπότης· καὶ πάντες ἦσαν ἐν θορύβῳ καὶ ταραχῇ, οἰόμενοι ἤδη τὰ πράγματα εἰς στάσιν χωρεῖν. Ἐπεὶ δὲ ἐπύθοντο περὶ τοῦ ἀνατετραμμένου ἀκατίου κατὰ τὸν ποταμὸν, λογισάμενοι αὐτὸν ἐκ προνοίας ἀποπεπνῖχθαι, κατεστέλλοντό τε θορυβοῦντες καὶ οὐκέτι περὶ στάσεως προσδοκίαν οὐδεμίαν εἶχον. Ὁ δεσπότης μὲν οὖν οὕτω διέφυγε τὸ ἀποθανεῖν πρὸς τῷ μηδὲ τῶν ὄψεων ἀποστερηθῆναι· Λάσκαριν δὲ τὸν Καλαμάνον ὁ μέγας δομέστικος εἰς Βυζάντιον πέμψας πρωτοστράτορι ἐπιτροπεύοντι αὐτοῦ τὰ περὶ βασιλέως ἐδήλου· ἐκέλευέ τε αὐτόν τε ὀμνύειν τὸν προειρημένον ὅρκον, καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιτρέπειν τῶν συγκλητικῶν καὶ τοῖς δυνατοῖς τῶν Βυζαντίων· καὶ ὃς μελλήσας μηδὲν, ἐποίει τὰ προστεταγμένα.
 

357 Chapitre XV.

1. Parole remarquable de l'Empereur. 2. Le grand Domestique fait prêter le serment, 2. Il refuse de prendre les marques de la Souveraine puissance. 4.. On lui conseille d'ôter la vie, ou au moins les yeux à Constantin Despote. 5. Il le fauve par adresse.

1.  Comme sa maladie s'augmentait, Paléologue Cantacuzène, sa cousine, lui demanda ce qu'il avait agréable d'ordonner touchant l'Impératrice Xene sa mère. Elle crut, parce qu'il ne répondait rien, que sa maladie l'empêchait d'entendre, et elle lui répéta trois fois la même demande. Alors il repartit, qu'il était impossible que deux personnes, et surtout deux femmes, possédassent ensemble la Souveraine puissance.

2. Le grand Domestique sortit du Palais pour faire prêter le serment qui se prête, félon une ancienne coutume, à la mort des Empereurs. On promettait par ce serment de reconnaître l'Impératrice Anne pour Souveraine, et de lui garder une fidélité inviolable, et d'obeïr en toutes choses au grand Domestique. Chacun prêtait ce serment-là l'un après l'autre ; et à l'heure même le grand Domestique commença à gouverner avec un pouvoir absolu, à ôter les char- 358 ges et les emplois, et à les donner comme il le jugeait à propos.

3. Les personnes les plus remarquables, tant du Sénat que de l'armée, le prêtèrent de prendre les marques de la dignité Impériale ; mais il les pria de ne le point importuner, en lui demandant une chose qu'il ne leur pouvait accorder.

4. Constantin Despote que nous avons dit au commencement de cette Histoire avoir été amené de Thessalonique en habit de Moine, et avoir été nommé Calliste, étant encore en prison à Didymoteque, les plus qualifiés de la Cour appréhendant qu'il ne s'échappât, et qu'aspirant à la Couronne il n'excitât une guerre civile, ils prièrent le grand Domestique de l'ôter du monde, et; l'assurèrent qu'en cela il rendrait un service fort important à l'Etat. Mais détestant l'inhumanité de leur conseil, il leur dit qu'il ne les aurait jamais cru capables de le proposer, s'il ne l'avait entendu de leur propre bouche ; que s'ils étaient d'eux-mêmes si emportés et si violents, ils avaient dû apprendre, par l'exemple de l'Empereur, à se modérer, et à ne se pas porter si aisément à répandre le fang, et surtout le fang de ses Citoyens ; que bien que plusieurs eussent été assez criminels pour attenter à sa vie, il n'avait jamais pu se résoudre à condamner personne à la mort; que si ce Prince avait usé d'une clémence si extraordinaire, 359 lors même qu'il s'agissait de la sûreté de sa personne, il n'était pas juste d'exercer sur Constantin la dernière de toutes les cruautés. Ils répondirent qu'après avoir vu les malheurs qui étaient nés de la division des deux Empereurs, ils ne pouvaient souffrir ceux qui prétendant à la couronne étaient prêts d'exciter des séditions et des guerres, et qu'ainsi ils le suppliaient d'étouffer le mal dans sa naissance ; que s'il faisait difficulté d'ôter la vie à Constantin, qu'il lui ôtât au moins l'usage des yeux, afin qu'il ne fût plus capable d'exécuter les mauvais desseins qu'il méditait; que s'il ne vouloir déférer à leur avis, ils se déferaient malgré lui de Constantin. Il leur repartit, Qu'il ne permettrait pas qu'ils souillassent la conscience de l'Empereur par le sang à un de ses parents, ni même qu'ils lui crevassent les yeux ; mais qu'il chercherait durant la nuit quelque expédient plus convenable pour l'empêcher d'exciter des séditions et des troubles. Ils se contentèrent de cette réponse, dans la créance qu'il assurerait le repos de l'Empire, en mettant Constantin hors d'état de faire du mal.

5 . Le grand Domestique choisit dans sa maison trois personnes d'une fidélité éprouvée, à qui il commanda de tirer Constantin de la prison où il était, et de le mettre dans un cachot ; puis de renverser une barque dans la rivière d'Adra, et de faire courre le bruit qu'il s'était échappé de la prison, et qu'en passant la rivière il s'é- 360 tait noyé. Ils exécutèrent ce qui leur avait été commandé, et ils mirent Constantin dans un lieu fort secret sous terre. Le bruit de son évasion s'étant répandu dés la pointe du jour par la ville, y fit appréhender des révoltes et des troubles ; mais la nouvelle qu'il y avait une barque renversée dans la rivière, fit cesser l'appréhension, en faisant croire qu'il avait été noyé par un ordre de la justice Divine. Voila de quelle manière il évita le danger de perdre les yeux et la vie. Le grand Domestique envoya Lascaris Calaman à Constantinople, pour informel le Protostrator de l'état où était l'Empereur, et pour lui ordonner de prêter le serment, et de le faire prêter aux autres, à quoi il satisfit.

ιϛʹ. 1. Ἀνδρόνικος δὲ ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς πυθόμενος περὶ βασιλέως τοῦ ἐγγόνου, ὡς νοσήματι ὀξεῖ κατασχεθεὶς προσδόκιμός ἐστιν ἀποθανεῖν, ὁρῶν δὲ καὶ τοὺς τελουμένους ὅρκους, οὓς ἐπὶ βασιλέως ᾔδει γινομένους τελευτῇ, δείσας μὴ τελευτήσαντος αὐτοῦ νεωτερισθῇ τι περὶ αὐτὸν καὶ ὑπό τινων ἀποστερηθῇ τὸ ζῆν οἰησομένων ἐπιθήσεσθαι πάλιν τῇ ἀρχῇ Ῥωμαίων, ᾐτήσατο γενέσθαι μοναχὸς, οἰόμενος οὕτως ἂν διαφυγεῖν τὸ ἀποθανεῖν, ἂν ὁ ἔγγονος τελευτήσῃ· ἐνδόντος δὲ καὶ πρωτοστράτορος, ῥάκη τε ἐνέδυ καὶ Ἀντώνιος ἐξ Ἀνδρονίκου μετωνομάσθη.

2. Ἀνδρόνικος δὲ ὁ βασιλεὺς τῇ νόσῳ συνεχόμενος δεινῶς καὶ ὅσον οὔπω νομίζων αὐτὸν ἀπολείψειν καὶ τὸ ζῆν, τοὺς ἰατροὺς προσκαλεσάμενος „ὑμεῖς“ εἶπεν „ἴστε σαφῶς ὅσα τε διειλέχθην πρὸς ὑμᾶς αὐτὸς τοῦ τῶν μοναχῶν ἐφιέμενος σχήματος ἐπιτυχεῖν, οὐχ ὡς ἤδη παντάπασιν ἀπηγορευκὼς τὸ ζῆν, ἀλλ´ εἰ καὶ βεβαίας ἔχοιμι τοῦ περιέσεσθαι τὰς ἐλπίδας, οἰόμενος ἔχειν ἀμφοτέρωθεν καλῶς. Ἄν τε γὰρ ἀπέλθω πρὸς τοὺς πλείους, ἐν καλῷ μοι κείσεται τῷ ἀδεκάστῳ κριτῇ τὸ τῆς μετανοίας ἔχοντα σχῆμα ὀφθῆναι ἐπὶ τῆς δίκης ἐκείνης τῆς φοβερᾶς· ἄν τε περιγένωμαι τῆς νόσου, μᾶλλον βέλτιον, ὅσῳ καὶ καιρὸν εὑρήσω μετανοίας ἀπολύσασθαι τὰ πεπλημμελημένα. Ὅσα τε ἐπηγγείλασθε αὐτοὶ, καὶ ὅρκοις ἐπιβεβαιώσαντες τοὺς λόγους μὴ τοῦ τοιούτου καλοῦ ἀποστερήσειν, νυνὶ δὲ τοὐναντίον ἅπαν ὁρῶ γινόμενον. Αὐτός τε γὰρ ἤδη ὀλίγον ἀποδέω τοῦ ἀψύχοις ἐοικέναι, καὶ ὑμᾶς πάντα μᾶλλον ἢ τὸ τὰ συμφέροντα καὶ φίλα ἐμοὶ διανοουμένους πράττειν ὁρῶ. Διὸ δὴ καὶ δέομαι ὑμῶν, μὴ ἐπὶ πλεῖον καταχρήσασθαι τῇ ἀμελείᾳ, οὐ μέτριά τινα, ἀλλ´ εἰς αὐτὰ τὰ καιριώτατα βλαπτούσῃ· ἀλλ´ ὃ μὴ πρότερον, νυνὶ σπουδάσαι καταπράξασθαι πρινὴ τὸ τέλος ἐπιστῇ.“ Βασιλεὺς μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπεν·

3. Οἱ δὲ ἰατροὶ μέγα ἀνοιμώξαντες καὶ πολλὰ πολλάκις ἐπευξάμενοι, εἰ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐν ἐπιστήμῃ τῆς θεραπευτικῆς ἐγένοντο, ὥστε τοιαῦτα ἐπιδεῖν, ἐπέτρεπον ὅ, τι ἂν βούλοιτο βασιλέα πράττειν περὶ ἑαυτοῦ. Ὁ δὲ ἀκούσας, ἔνθους τε ἐγένετο ὑφ´ ἡδονῆς, καὶ ὡς ἤδη λαμπρά τινα εὐτυχηκὼς, τὸν μέγαν δομέστικον μετεκαλεῖτο καὶ μετὰ σπουδῆς ἐκέλευε πατέρα τὸν πνευματικὸν καλεῖν τὸν ἑαυτοῦ· ὁ δὲ τῶν γεγενημένων εἰδὼς μηδὲν, ἐπυνθάνετο τὴν αἰτίαν τῆς κλήσεως ἥτις εἴη. Ἐπεὶ δὲ μάθοι, βασιλεῖ μὲν ὑπισχνεῖτο τὰ κελευόμενα ποιεῖν, τοῖς ἰατροῖς δὲ ἐπετίμα τε οὐ μετρίως καὶ αὐτὸς ἤνεγκεν οὐκ ἀνεκτῶς.

4. Τριβομένης δὲ ἐπιπολὺ τῆς ὥρας καὶ τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς οὐ παραγινομένου, αὐτός τε ἐπέσπευδε τὴν ἄφιξιν καὶ τοὺς ἰατροὺς τὴν αἰτίαν τῆς μελλήσεως ἠρώτα· συνεὶς δὲ ἀπὸ τῶν λεγομένων ὑγιὲς μηδὲν αὐτοὺς λέγειν, ἐστοχάζετο παρὰ τοῦ μεγάλου δομεστίκου κωλύεσθαι τὴν πρᾶξιν, καὶ μετακαλεσάμενος αὐτὸν, τῆς τε ἐκ πρώτης ἡλικίας πρὸς ἀλλήλους αὐτὸν ἀνεμίμνησκε φιλίας καὶ τοῦ μηδέπω μηδαμῶς παρὰ πάντα τὸν βίον οὐδέτερον ἑτέρῳ ταραχῆς καὶ σκανδάλου ἀφορμὴν παρεσχηκέναι. Νυνὶ δὲ ἀπορεῖν ὅθεν ὁρμώμενος οὕτως ἐξεπίτηδες ἐβουλήθη ἀχθόμενον αὐτῷ εἰς ᾅδην παραπέμψαι. „μὴ δὴ τοιαῦτά με ἐργάσῃ κακὰ, ὦ φίλων“ ἔλεγεν „ἄριστε, μηδὲ καταπρόῃ μοι τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, ἀλλ´ ὥσπερ πολλάκις ὑπὲρ τοῦ δυστήνου σώματος τουτουῒ πάσῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ σεαυτὸν ἐνέβαλες εἰς τοὺς κινδύνους, οὕτω νῦν πολλῷ πλέον κινδυνεύοντος κατὰ ψυχὴν, πρόστηθι πάσῃ προθυμίᾳ, οὐ μόνον διὰ τὴν φιλίαν, ἀλλ´ ἵνα μὴ καὶ δίκας ὑπόσχῃς τῷ πάντων κριτῇ, τό γε εἰς σὲ ἧκον ἀποστερήσας αὐτὸν ψυχῆς, ὑπὲρ ἧς αὐτὸς θάνατον εἵλετο καὶ σταυρόν. Μηδὲ κατάτριβε τὸν καιρὸν, οὕτως ἀναγκαῖον ὄντα, ὃν αὖθις εὑρεῖν οὐκ ἐξέσται διαφυγόντα νῦν, ἀλλ´ εὐχῶν τε πολλῶν δεόμενον καὶ σπουδῆς οὐ τῆς τυχούσης. Ἐγὼ γὰρ καὶ ὃν ἀναλίσκω σοὶ διαλεγόμενος χρόνον, ζημίαν ἥγημαι τὴν ἐσχάτην.

5. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος ἀποκρίνασθαι μὲν ἴσχυσεν οὐδὲν, τῆς ψυχῆς ἤδη τῇ λύπῃ καταβεβαπτισμένης· ἔξω δὲ ἐλθὼν ἀνῴμωξέ τε πικρῶς καὶ τὸν φίλον ἀνεκαλεῖτο, καὶ μικροῦ μὲν ἐδέησεν ἀφεῖναι καὶ τὴν ψυχὴν ἐπὶ τοῖς θρήνοις· ὅμως δ´ ἀνελάμβανέ τε πάλιν ἑαυτὸν καὶ τὰς ὄψεις ὕδατι τῶν δακρύων ἀποκαθαίρων, ὥσπερ ἄλλου πάσχοντος ἀδάκρυτος ὡρᾶτο βασιλεῖ. Ὡς δὲ ὁ βασιλεὺς συχνοὺς ἀγγέλους ἐπιπέμπων, τὴν τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς ἄφιξιν ἐπέσπευδεν, ὁ μέγας δομέστικος πέμψας τὸν μὲν πνευματικὸν ἐκέλευεν ἔξω Διδυμοτείχου χωρεῖν καὶ διατρίβειν ἐν προαστείοις ἄχρις ἂν αὐτὸς τὴν εἴσοδον ἐνδῷ, πρότερον δὲ μὴ εἰσιέναι, μήδ´ εἰ πάντες ἄνθρωποι ἐπιτρέποιεν· ἕτερον δὲ ἀντ´ ἐκείνου παραλαβὼν, εἰσήγαγεν ὡς βασιλέα. Ἔφασκέ τε τὸν μὲν εἰωθότα τῆς πόλεως ἀποδημεῖν, καὶ ὅρκους προστιθεὶς ὡς ἀληθεύοι, τουτονὶ δὲ εἰσαγαγεῖν οὐδαμῶς ὄντα σοι ἐν συνηθείᾳ, καὶ πάνυ ἄκοντα διὰ τὸ βιάζεσθαι ὑπὸ σοῦ.

6. Βασιλεὺς δὲ αὐτὸν προσαγορεύσας „ὥρα σοι, πάτερ,“ ἔλεγε „τοῖς πνευματικοῖς χρῆσθαι φαρμάκοις καὶ τὴν ἐπιστήμην ἐπιδείκνυσθαι τὴν πασῶν φιλανθρωποτάτην, καὶ ψυχὴν ὀδυνωμένην καὶ κακῶς πάσχουσαν ὑπὸ πολλῶν τραυμάτων καὶ πταισμάτων ἀνακαλεῖσθαι καὶ πρὸς σωτηρίους τρίβους καθοδηγεῖν, καὶ μετανοίας ἐνδύμασι καὶ πράγμασι τὸν κριτὴν ἵλεων αὐτῇ προκατασκευάζειν.

7. Ὁ δ´ ἀντησπάζετο μὲν βασιλέα καὶ αὐτὸς, μὴ ἐξεῖναι δὲ αὐτῷ ἔλεγεν, ἔτι ζῶντος τοῦ πατρὸς, ᾧ φέρων ἑαυτὸν ὑπέταξας πνευματικῶς, ἕτερον ἀνθαιρεῖσθαι, καὶ ταῦτα ἐν καιροῖς μάλιστα τοιούτοις, ὅτε βούλει μεταλλάξασθαι τὸν βίον καὶ πρὸς ἀγγελικὴν μετατάξασθαι πολιτείαν, ἐπεὶ καὶ διὰ βίου παντὸς τούτῳ χρῆσθαι δίκαιον διδασκάλῳ καὶ ὡς τῶν κρειττόνων τινὶ προσέχειν, ἀλλὰ μὴ ἁπλῶς οὕτω καὶ ἀπερισκέπτως ὑπὸ τοῦ τυχόντος τὰ τοιαῦτα μυσταγωγεῖσθαι. Τοιαῦτα γὰρ ἦν δεδιδαγμένος λέγειν. Βασιλεὺς δὲ ἐδυσχέραινε μὲν οὐ μετρίως πρὸς τοὺς λόγους καὶ τὸν μέγαν δομέστικον ἐν αἰτίαις ἐποιεῖτο, ὑπ´ αὐτοῦ φάσκων κωλύεσθαι σωτηρίας τυχεῖν. Συνηγοροῦντος δὲ αὐτοῦ τοῖς εἰρημένοις ὑπὸ τοῦ πνευματικοῦ καὶ διαβεβαιουμένου μὴ παρεῖναι ἐκεῖνον, ᾧ δίκαιον τὰ τοιαῦτα ἐπιτρέπειν, ἔτι τε ἐπαγγελλομένου ὡς, εἴ ποτε ἐπανήξει, μηδὲν ἀναβαλλόμενος παρέσται, ἡσύχασε πεισθεὶς ὁ βασιλεύς.

8. Βαρὺς δὲ, τῶν ἰατρῶν ὁ μάλιστα ἐμπειρότατος, δεινὰ ἐποιεῖτο καὶ οὐδὲ ἀνέξεσθαι ἐδόκει, εἰ βασιλεὺς ἀποστερήσοιτο τῆς σωτηρίας ἐν χρῷ κινδύνου καθεστὼς, ὑπὸ τοῦ μεγάλου δομεστίκου παραχθεὶς, ὥρμητό τε δῆλα βασιλεῖ ποιεῖν ὅσα τε περὶ τὸν πνευματικὸν πατέρα συσκευασθείη καὶ ὡς οὐδὲν ἂν εἴη κώλυμα, εἰ μὴ παρείη ὁ πνευματικὸς ἐκεῖνος, ἕτερον τὰ ὅμοια ποιεῖν, τῆς αὐτῆς ἐξουσίας ὑπὸ τοῦ παντουργοῦ πνεύματος πᾶσι πνευματικοῖς πατράσιν ἐξίσης κεχορηγημένης.

9. Συνιδὼν δὲ ὁ μέγας δομέστικος ὅ, τι βούλεται ὁ Βαρὺς, εἰς τὸ ἐξώτερον οἴκημα παραλαβὼν, „στοχάζομαί σε“ εἶπε „βούλεσθαι βασιλέα παρακινεῖν τὸ μοναχῶν ἐνδῦναι σχῆμα ὑφ´ ὅτου ἂν τύχοι πατρὸς πνευματικοῦ. Σὺ δ´ αὐτὸς καὶ τὴν ἀρχὴν εἰς τοῦτο παρώρμησας βασιλέα. Τότε μὲν οὖν ἡ ἀπειρία καὶ ἡ ἄγνοια παρῃτήσατό σε μὴ κακῶς παθεῖν· ἂν δ´ αὖθις τοῖς αὐτοῖς ἢ καὶ χείροσιν ἐπιχειρῇς, ἴσθι μὴ ἄνευ τιμωρίας ἀπαλλάξων. Πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ ἐξ ἀγορᾶς ἐστιν ὠνήσασθαι βασιλέα, ἂν τοῦ ὄντος ἀποστερηθῶμεν, ἔπειτα εἰ καὶ τοῦτ´ ἐξῆν, ἀλλ´ οὐκ ἂν τοιούτῳ γε ἐνετύχομεν τὰ πάντα βελτίστῳ. Τοὺς γὰρ μέλλοντας τοσαύτην προστασίαν ἐγχειρισθήσεσθαι πραγμάτων ὁ τὰ πάντα προορώμενος θεὸς ἀναλόγους πρὸς τὸ τῆς ἀρχῆς μέγεθος δημιουργεῖ. Ἄλλως τε, πόσοις τῶν νοσήμασι δεινοῖς παλαιόντων, ὑπὸ μὲν τῶν ἰατρῶν συμβέβηκεν ἀπαγορευθῆναι καὶ εἰς αὐτὸ τὸ ἔσχατον δοκοῦν κατηντηκέναι τῆς ζωῆς, ὑπὸ δὲ τοῦ τὰ πάντα οἰκονομοῦντος καὶ μετασκευάζοντος ᾗ βούλεται, ἀνεβίωσάν τε αὖθις καὶ ῥαΐσαντες οὐκ ἐλάσσω τῶν προτέρων ἔτη ἐπεβίωσαν; τί οὖν θαυμαστὸν, εἰ θεοῦ βουλομένου, τοιαῦτα παραπλήσια καὶ ἐπὶ τοῦ ἡμετέρου συμβήσεται βασιλέως; οὗ δὴ ἕνεκα σοὶ λέγω, ἠρεμεῖν καὶ μὴ βασιλέα παρενοχλεῖν, ἀλλ´ ἐᾷν οὕτως ὅπως ἔχει σχήματος. Κἂν μὲν θεὸς Ῥωμαίοις ἵλεων ἐπιβλέψας, τὸν σφέτερον χαρίσηται βασιλέα, αὐτῷ τε τὰς δυνατὰς ἀποδώσομεν εὐχαριστίας καὶ ἡμῖν αὐτοῖς ἀντὶ μεγίστης εὐτυχίας τὴν ὑγείαν λογιούμεθα βασιλέως· ἂν δ´, ὃ μὴ γένοιτο, κρίμασιν οἷς οἶδεν αὐτὸς, ἐκ τῶν προσκαίρων καὶ ἐπιγείων πρὸς τὰ βελτίω καὶ μονιμώτερα βασίλεια καταστήσῃ, δίκαιος ὢν κριτὴς καὶ καρδιῶν καὶ λογισμῶν ἐταστὴς, τήν τε πρόθεσιν κρινεῖ καὶ τῶν ἴσων ἀξιώσει γερῶν τοῖς μοναχοῖς, ὅτι μὴ προθέσει τῇ σφετέρᾳ, ἀλλ´ ἀπατηθεὶς ἀπεστέρηται τοῦ τοιούτου καλοῦ.

10. Τοιαῦτα τοῦ μεγάλου δομεστίκου εἰρηκότος, ὁ Βαρὺς οὐ καθεκτὸς ἦν, ἀλλ´ οὐ περιόψεσθαι ἔφασκε βασιλεῖ οὕτως ἐν ἐσχάτοις κινδύνοις ὄντι μὴ τὴν δυνατὴν βοήθειαν εἰσενεγκεῖν· οὐ μόνον ὡς ἰατρὸς ὢν, εἰ μὴ τὰ δέοντα παραινέσει, τὰς ἐσχάτας τίσων δίκας, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὅρκοις πρὸς βασιλέως κατελήφθη ἔνδηλα αὐτῷ ποιῆσαι τἀληθῆ περὶ ἑαυτοῦ. Νυνὶ δὲ ἤδη οὐδενὶ τρόπῳ βασιλέως ἐν τοῖς ζῶσιν ἐσομένου, τί χρὴ τῆς ψυχῆς τῆς σωτηρίας ἀμελεῖν ἐλπίσι κεναῖς αἰωρουμένους;

11. Τοιαῦτα λέγοντι Βαρεῖ καὶ ἤδη ὡρμημένῳ βασιλεῖ δῆλα ποιεῖν ὁ μέγας δομέστικος ἠπείλησεν ἀποκτενεῖν, εἰ μὴ παύοιτο τοιαῦτα δρῶν. Εἰδώς τε αὐτὸν δειλότατον ὄντα καὶ θορυβῆσαι διανοηθεὶς, ἐξαγαγὼν ἔξω, τοῖς παροῦσι Ῥωμαίων εἶπεν· „Ἄνδρες Ῥωμαῖοι, ἰατρὸς οὑτοσὶ ἐμοὶ μὲν πείθεσθαι βούλεται οὐδαμῶς, ἑαυτῷ δὲ πεποιθὼς ὡς δή τις ὢν τῶν τε τὰ ὄντα καὶ τὰ ἐσόμενα εἰδότων, ὥρμηται ἡμῖν τὸν βασιλέα μονάζοντα ἐκ βασιλέως ἀποδεῖξαι. Εἰ δὴ τὰ πραττόμενα ὑμῖν κατὰ γνώμην, εἰδείητε ἂν αὐτοί.“ οἱ δ´ αὐτίκα περιστάντες τὸν ἰατρὸν, ἐθορύβησάν τε οὐ μετρίως καὶ καινήν τινα αὐτῷ ἠπείλησαν ἰδέαν ἐξευρήσειν θανάτου, εἰ μὴ παύοιτο τοιούτοις ἐγχειρῶν. Ὁ δὲ ἔδεισέ τε καὶ ἐπείθετο τοῖς ἀπειλοῦσι.

12. Βασιλεὺς δὲ, καίτοι τοῦ νοσήματος αὐξανομένου καὶ προσθήκην οὐ μικρὰν ὁσημέραι δεχομένου, ὅμως εἶχεν ὑγιῶς τὰς φρένας καὶ οὐδὲν ὑπὸ τοῦ νοσήματος, καίτοι περὶ τὴν κεφαλὴν ὄντος, παρεβλάπτετο· καὶ τὸν πνευματικὸν πατέρα συνεχῶς ἀνεκαλεῖτο καὶ ἐρωτικῶς εἶχεν ἀτόπως περὶ τὸ Ναζιραίων σχῆμα, τῷ τε παρόντι ἐπέτρεπε πνευματικῷ τὸ ἔργον· οὐδὲν εἶναι λέγων θαυμαστὸν, εἰ ἀπόντος ἐκείνου τοῦ συνήθους, αὐτὸς τὰ ἴσα δρῴη.

13. Ὁ δὲ ἀνεβάλλετό τε ἰσχυρῶς καὶ ἔφασκεν οὐκ ἐγχειρήσειν, εἰ μὴ βούλοιτο καὶ αὐτῆς ἱερωσύνης ἐκπεσεῖσθαι, ὡς ἐκθέσμως καὶ παρανόμως ἐγχειρῶν τοῖς ἱεροῖς. Οὕτω γὰρ εἶναι τοῖς θείοις πατράσι νενομοθετημένον. Ὁ δ´ ἐπείθετο μὲν, βαρέως δὲ ἤνεγκε τοῦ σχήματος τὴν ἀποτυχίαν. Σιωπήσας δὲ ἐπὶ μικρὸν καὶ τῶν τε πεπλημμελημένων εἰς ἔννοιαν ἐλθὼν καὶ ὡς πάντων ἐκείνων ὑφέξει δίκας ἐπὶ τοῦ ἀδεκάστου καὶ φρικτοῦ δικαστηρίου, δάκρυά τε ἠφίει τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἐθρήνησεν αὑτὸν ἐφ´ ἱκανόν.

14. Εἶτα τῇ περὶ αὐτὸν ἐπέσκηπτε θεραπείᾳ τελευταίας ἐντολὰς, καὶ ὥρκιζεν αὐτοῖς τὸν θεὸν, ὡς ἐπειδὰν ἀναλύσαντα τοῦ σώματος ἐπὶ τῷ ὁσίας ἀπάγωσιν ἀξιῶσαι, ἐπὶ τὴν μεγάλου δομεστίκου οἰκίαν ἀγαγόντας πρῶτον, καὶ καταθέντας χρόνον τινὰ, οὕτως ἐκεῖθεν ἀραμένους, ὑπὸ λίθον κατακρύψαι, ὡς ἂν γένοιτο πᾶσι καταφανὲς, ὡς οὐδ´ αὐτὸς ὁ τῶν τῇδε πάντων θάνατος ἐπιλανθάνεσθαι ποιῶν, ἴσχυσεν αὐτοῦ τὴν πρὸς ἐκεῖνον φιλίαν ἀμβλῦναι. Οἱ μὲν οὖν παρόντες ἐθρήνησάν τε ἐπὶ τοῖς λεγομένοις καὶ τὴν ὑπερβολὴν ἐθαύμασαν τῆς πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν φιλίας, ὅτι καὶ ἄχρι τελευτῆς οὕτως ἐν ἀκμῇ διετηρήθη.
 

361 Chapitre XVI.

1. Le vieil Andronique prend l'habit de Moine. 2. L'Empereur prie les Médecins de lui permettre de le prendre aussi. 3. Il ordonne au grand Domestique de lui faire venir son Père spirituel. 4. Il lui fait un discours fort touchant, 5. Le grand Domestique commande au Père spirituel ordinaire de se retirer, et il en présente un autre à l'Empereur. 6. L'Empereur lui demande l'habit de Moine. 7. Il s'excuse sur l'absence du Père spirituel ordinaire. 8. Un Médecin nommé Barys découvre à l'Empereur la tromperie que l'on lui faisait. 9.. Le grand Domestique lui fait une sévère réprimande. 10. Il persiste dans le dessein de faire prendre à l'Empereur l'habit de Moine. 11. Le grand Domestique le menace de le tuer. 12. L'Empereur demande l'habit au Père spirituel extraordinaire. 13. Qui use de la même excuse. 14.. L'Empereur ordonne de sa sépulture.

1. Le vieil Andronique ayant appris que l'Empereur son petit-fils était tourmenté d'une maladie très-violente, et très-dangereu- 362 se, et que l'on avait déjà prêté 1g serment que l'on a accoutume de prêter à la mort des Empereurs, il appréhenda que l'opinion que l'on aurait qu'il avait envie de remonter sur le trône ne fît former quelque entreprise sur sa personne, et il se résolut de prendre l'habit de Moine. Il le reçut en effet de la main du Protostrator, et il se fit appeler Antoine au lieu d'Andronique.

2. l'Empereur sentant que sa maladie augmentait, et croyant d'être proche de sa fin, manda ses Médecins et leur parla en ces termes. Vous savez quelle passion je vous ai témoignée de prendre l'habit de Moine et non par le désespoir de recouvrer ma santé; mais par la créance que quand je l'aurais recouvrée ce me serait un grand avantage d'avoir embrassé cette sainte profession. Si je passe à une meilleure vie, il me sera utile de paraître au jugement de Dieu dans un habit de pénitent. Si je guéris, j'aurai le loisir d'expier mes péchés par les austérités et par les rigueurs de la vie religieuse. Cependant, après m'avoir promis avec serment de ne me pas priver d'un si grand bien, vous avez peu de soin de vous acquitter de votre promesse. C'est pourquoi je vous prie de ne plus user d'une négligence qui m'est si préjudiciable, et d'accomplir promptement, avant la fin de ma vie, ce que je souhaite depuis si longtemps.

3. Les Médecins gémissant du plus profond de leur cœur, souhaitèrent de n'avoir jamais appris leur art, plutôt que de voir ce que l'Empereur voulait faire. Ils lui laissèrent néanmoins 363 la liberté, dont étant ravi de joie, il ordonna au grand Domestique de lui faire venir son Père spirituel. Le grand Domestique qui n'avait rien su de ce qui s'était passé, demanda pour quel sujet il souhaitait de voir son Père spirituel, et ayant appris que c'était pour prendre l'habit de Moine, il reprit les Médecins avec aigreur.

4. Comme le temps se passait sans que le Père spirituel arrivât, et que les Médecins ne lui rendaient point de raison pertinente de ce retardement, il se douta qu'il procédait de la part du grand Domestique, et l'ayant mandé il lui rappela dans la mémoire l'amitié étroite dont ils avaient été unis dés leur jeunesse, et lui témoigna qu'il ne pouvait deviner pour quel sujet il le voulait précipiter ainsi dans l'enfer. Ne soyez pas, lui dit-il, l'auteur de mon malheur éternel, et ne me ravissez pas l'espérance du salut. Puisque vous; vous êtes exposé autrefois a divers dangers pour la défense de ce misérable corps, faites aujourd'hui quelque chose pour l'intérêt de l'âme, non seulement en faveur de notre ancienne amitié; mais par appréhension d'irriter le Juge terrible de tous les hommes, en lui arrachant une âme pour laquelle il est mort sur la Croix. Ne me faites-pas perdre un temps si précieux, un temps qui ne se pourra jamais recouvrer quand il sera une fois perdu, un temps que je ne devrais employer qu'en prières, enfin, un temps qui m'est si cher, que je regrette les moments que je passe à vous entretenir.

5.. La douleur dont le grand Domestique était 364 pénétré, ne lui permit pas de répartir. Il sortit de la chambre, et répétant plusieurs fois le nom de l'Empereur, peu s'en fallut qu'il ne versât son âme avec ses larmes. Etant néanmoins revenu à lui-même, il essuya ses yeux, et il se présenta devant l'Empereur, avec un visage calme et assuré. Comme ce Prince dépêchait plusieurs personnes l'une après l'autre, pour faire venir son Perc spirituel, le grand Domestique envoya lui commander de sortir de la ville, et de se tenir dans un faux-bourg, jusqu'à ce qu'il reçût ses ordres, sans écouter ce qu'on lui pourrait dire au contraire. En ayant choisi un autre il le mena à l'Empereur, et l'assura que son Père spirituel ordinaire étant absent, il lui en amenait un autre pour satisfaire à son exprès commandement.

6. Alors l'Empereur l'ayant salué lui dit, Mon Père, il faut que vous m'appliquiez les remèdes salutaires de la Médecine spirituelle, que vous guérissiez les blessures dont mon âme est toute couverte, que vous la mettiez dans le chemin du salut, et que vous la prépariez par l'habit, et par les œuvres de la pénitence, à paraître devant son Juge.

7. Le Père spirituel l'ayant salué, lui répondit que dans un moment où il était prêt de sortir de la société des hommes, pour passer à la félicité des Anges, il ne lui était pas permis de quitter celui à la conduite duquel il s'était soumis, et qu'il avait consulté durant toute sa vie  365 comme l'Oracle de Dieu même. On l'avait averti de faire cette réponse, de laquelle l'Empereur fut fort fâché, et il se plaignit que le grand Domestique s'opposait à son salut. Mais après qu'il eut confirmé ce que le Père spirituel avait dit, et qu'il l'eut assuré qu'aussitôt que l'ordinaire serait de retour il le ferait entrer, l'Empereur s'apaisa.

8. Barys, le plus habile et le plus expérimenté des Médecins, ne pouvant souffrir que le grand Domestique trompât l'Empereur, et qu'il le privât dans un moment si précieux d'un secours nécessaire à son salut, lui découvrit l'artifice dont on avait usé pour faire absenter son Père spirituel, et l'assura qu'il n'y avait point d'inconvénients à se servir d'un autre en son absence, puisqu'ils avaient tous reçu la même puissance du saint-Esprit.

9. Le grand Domestique s'étant douté du dessein de Barys, le tira à part, et lui dit :Je vois bien que vous avez envie de porter l'Empereur à recevoir l'habit de Moine de la part de quelque Père spirituel que ce soit, et qu'il y a, longtemps que vous lui avez donné ce conseil. Vous auriez pu trouver par le passé l'excuse de cette faute dans votre ignorance ; mais sachez que si vous y retombez elle ne demeurera pas impunie. Si nous avions perdu l'Empereur, y en a-t-il quelqu'un au monde qui pût tenir sa place, et quand il y en aurait un capable de la remplir serions-nous assurés que le Ciel nous le fît rencontrer ? Dieu rend ca- 366 pables de la conduite de l'Empire ceux qu'il destine à une fonction si importante. D'ailleurs combien a-t-on vu de personnes abandonnées par les Médecins avoir évité la mort par un ordre particulier de la Providence, qui conduit et qui change les choses humaines comme il lui plaît, avoir vécu depuis fort longtemps  ? Si Dieu a la bonté de faire la même grâce à l'Empereur, il ne fera rien en cela de si extraordinaire, ni de si nouveau. C'est pourquoi tenez-vous en repos, et laissez l'Empereur en l'état où il est. Si Dieu lui renvoie sa santé, nous lui en rendrons nos actions de grâces, comme de la faveur la plus signalée qu'il nous puisse faire. Que fit par un secret impénétrable de ses jugements, il le retire du Royaume de la Terre, pour le mettre dans le Royaume du Ciel, il lui donnera les récompensiez qui sont dues aux Moines les plus parfaits et les plus éminents en sainteté, puis que connaissant les replis les plus cachés du cœur humain, il sait qu'il a souhaité sincèrement de faire profession de la vie Monastique, et qu'il n'en a été empêché que par l'adresse des hommes.

10. Quand le grand Domestique eut achevé de parler, Barys ne pouvant se modérer, protesta qu'il n'abandonnerait point l'Empereur dans le péril extrême où il était, sans lui apporter du secours, non seulement en qualité de Médecin, et pour satisfaire au devoir de sa profession mais aussi en qualité de sujet fidèle, et pour s'acquitter de la promesse qu'il lui avait faite de lui déclarer franchement l'état où il le trouverait ; qu'ainsi puisque sa santé était déplorée il n'y 367 avait point de raison de négliger son salut, pour le flatter d'espérances vaines, et trompeuses.

11. Comme il était prêt d'aller tout rapporter à l'Empereur, le grand Domestique le menaça de le tuer, et comme il le connaissait fort timide, il le tira dehors, et dit à ceux qui étaient présents: Ce Médecin ne veut pas m'obéir, et étant enflé d'une présomption insupportable, par laquelle il croit voir aussi clairement l'avenir que le présent, il s'efforce de faire l'Empereur Moine ; c'est à vous a voir si vous y voulez consentir. A l'heure même, ils se rangèrent tous en foule à l'entour de lui, et excitèrent un grand bruit, le menaçant que s'il ne se désistait de cette folle entreprise, ils le feraient périr par le plus cruel genre de mort qu'ils pourraient inventer. La crainte de mourir le fit renoncer à son sentiment.

12. Bien que la maladie s'augmentât notablement de jour en jour, et bien quelle attaquât le cerveau, l'Empereur ne laissait pas d'avoir les fonctions de l'esprit assez libres, pour demander avec instance l'habit de Nazaréen, et de presser le Père spirituel de le lui donner, l'assurance qu'il ne devait point faire de difficulté de s'acquitter de cette fonction, en l'absence de l'ordinaire.

13. Mais le Père spirituel s'en excusa, sur ce qu'il le mettrait en danger d'être déposé, s'il faisait ce qu'il désirait, et s'il violait en ce point les règles saintes de l'Eglise. l'Empereur se conten- 368 ta de cette réponse,fort fâché, néanmoins, d'être privé de l'habit qu'il souhaitait avec tant d'ardeur. Il demeura, ensuite, dans le silence, repassant par son esprit, ses péchés, pour lesquels il devait être jugé au tribunal du Juge très redoutable, et s'efforçant de les effacer par ses larmes.

14. Enfin, il donna ses derniers ordres aux Officiers de sa Maison, les conjurant, au nom de Dieu, de porter son corps au Palais du grand Domestique, lorsqu'il serait séparé d'avec son âme, et de l'y laisser quelque temps, avant que de le mettre dans le tombeau, afin de faire connaître à tout le monde, que la mort qui efface le souvenir de tant d'autres choses, n'avait pu effacer celui de leur amitié. Tous ceux qui étaient présents fondirent en larmes, à ces paroles, et admirèrent la grandeur et la force d'une affection qui se conservait au milieu des faiblesses, et des défaillances du corps.

ιζʹ. 1. Μετὰ τοῦτο δὲ ὁ βασιλεὺς τὸν μέγαν δομέστικον μετακαλεσάμενος „οἶδα μὲν“ εἶπεν „ὦ φίλων ἄριστε, σαφῶς, ὡς ἡ νῦν ἡμέρα οὐ μόνον ἀποφράδος πάσης ἐχθίων σοι φανεῖται, ἀλλὰ καὶ μεγάλας οἴσει τὰς δυσχερείας καὶ περιστάσεις. Ἁνάγκη γὰρ πρός τε τὴν πρόνοιαν τῆς ἀρχῆς μερίζεσθαι Ῥωμαίων, δεδοικότι μὴ διὰ τὴν ἐμὴν τελευτὴν τῶν καθεστηκότων τι κινηθῇ, καὶ πρὸς τὴν ἐμὴν ἀποστέρησιν οὐδεμίαν ὑπερβολὴν ἀθυμίας ἀπολείπειν, λογιζόμενον εἰκότως ὅτι τὸν πάνυ φίλτατον καὶ ὃν οὔτε χρόνος ὁ πάντ´ ἀποῤῥέειν καὶ ἀπανθεῖν ποιῶν, οὔθ´ ἡ τῶν πραγμάτων ἄστατος καὶ ἀβέβαιος φύσις, οὔτ´ ἀνάγκη τις οὐδεμία τῆς σῆς ἴσχυσε φιλίας ἀποστῆσαι κἂν πρὸς βραχὺ, νῦν ὁ καὶ αὐτῆς φύσεως ἰσχυρότερος θάνατος ἐπελθὼν ἀποτέμνει τε καὶ διαζεύγνυσιν ἀνημέρως· καὶ σὲ μὲν ἀπολείπει σῶμα χωρὶς ψυχῆς, ἐμὲ δὲ ἀνενέργητον ψυχὴν παραλαμβάνει πικρῶς ὀδυνωμένην τὴν διάζευξιν. Ἁλλὰ τί ἄν τις πάθοι; στέργειν γὰρ ἀνάγκη τοὺς παρὰ τοῦ δημιουργοῦ τῆς φύσεως κειμένους θεσμούς. Οὐ μὴν ἀλλ´ ἐπειδὴ τὸ λειπόμενον ὀλίγον τῆς ζωῆς, τοῖς ἄλλοις πᾶσι χαίρειν εἰπὼν, ἐπὶ τῆς κλίνης ἀνακλίθητι τῆς ἐμῆς καὶ τὴν σοὶ φιλτάτην κεφαλὴν τοῖς γόνασιν ἐπίθες καὶ χεῖρας ἐπίβαλε τοῖς ὀφθαλμοῖς. ἴσως τοῦτο παραμυθίαν τινὰ προξενήσει τῇ ψυχῇ τοῦ σώματος χωριζομένῃ, πολλὰς, ὡς λέγουσιν, ὑφισταμένῃ τὰς ὀδύνας· μᾶλλον δ´ ἵν´ αἰσθάνηται διπλῶν τῶν ὀδυνῶν, σοῦ τε καὶ σώματος χωριζομένη, καὶ μήδ´ ἐν ᾅδου σοῦ δύνηται ἐπιλαθέσθαι, εἴ τις αἴσθησις τῶν τῇδε ψυχαῖς μετὰ τὴν ἐνθένδε ἀπαλλαγήν.

2. Τούτων ὁ μέγας δομέστικος ἀκούσας, ἀνῴμωξέ τε πικρὸν, οὔπω πρότερον ἄχρι τότε τοῦτο παθὼν ἐπὶ τοῦ βασιλέως, ἀλλ´ ἀεὶ μὲν ἔξω κοπτόμενος καὶ θρηνῶν, ἔνδον δὲ μάλιστα σπουδάζων ἐγκρατὴς εἶναι ἑαυτοῦ· τότε δὲ ὑπὸ τοῦ πάθους ἤδη λαμπρῶς νενικημένος, ἔστενέ τε βύθιον ἐκ καρδίας καὶ τὸν ἑταῖρον ἀνεκλαίετο, ὡς καὶ τοὺς ἔξωθεν αἰσθομένους τῆς ὀλωλυγῆς, τετελευτηκέναι νομίσαι βασιλέα. Ἐπιπολὺ μὲν οὖν ὁ θρῆνος παρετάθη, καὶ τῶν ἄλλων τῶν παρόντων πάντων συνθρηνούντων· ἐπεὶ δὲ ἱκανῶς εἶχεν, αὐτῷ ὁ βασιλεὺς αὖθις, τὸ μὲν θρηνεῖν, εἶπεν, ἐᾷν οὐκ ἂν κατὰ καιρὸν, ἐπὶ τῆς κλίνης δὲ ἀνελθόντα, τὸ προστεταγμένον ποιεῖν. Ἐπειδὰν δὲ ὁ τοῦ θρηνεῖν ἀφίκηται καιρὸς, σύ τε κλαύσῃ πολλὰ πολλάκις καὶ αὐτὸς ὡς νεκρὸς ἀπὸ καρδίας ἐπιλησθήσομαι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων· εἴθε δὲ καὶ τῆς σῆς μέρος τι μικρὸν τῆς μνήμης τῆς ἐμῆς ἠδυνήθην ἐκβαλεῖν!

3. Ἀνῆλθε μὲν οὖν ὁ μέγας δομέστικος ἐπὶ τῆς βασιλέως κλίνης· καὶ τῆς κεφαλῆς ἡμμένος, τὸ μέλλον ἀπεσκόπει, δάκρυα προχέων ἀψοφητί. Ἤδη δὲ ἠργμένης τῆς νυκτὸς, τό, τε σφύζειν παντελῶς ἀπέλιπε βασιλέα καὶ οὐκέτι ἀμφιβάλλειν ἦν περὶ τῆς τελευτῆς. Περὶ δὲ ὥραν αὐτῆς τετάρτην ἐπυνθάνετο τῶν ἰατρῶν ὁ βασιλεὺς τὸν χρόνον ὁπόσον ἂν αὐτῷ νομίζοιεν διαρκέσειν τὴν ζωὴν, καὶ ἐκέλευε σὺν ἀληθείᾳ ἀπαγγέλλειν. Οἱ δ´ ἅμα καὶ θρηνοῦντες ἄχρι νύκτα ἔλεγον οἴεσθαι ἐξήκειν. Οὐ πολλοῦ δὲ χρόνου διαλιπόντος, τά τε ἄκρα ψύχεσθαι ἤρχετο, ἀπολείποντος τοῦ ζωτικοῦ, καὶ αὐτὸς ἤδη καὶ τὰ μέλη παρεῖτο καὶ τὴν φωνήν. Καὶ κνῆμαι μὲν ἐμελαίνοντο ἄχρι γονάτων, πήχυς δὲ χειρῶν οὐδὲν ἦσαν ἀψύχων ἀπεοικυῖαι, βλέφαρά τε τῶν φυσικῶν ἐκλυθέντα τόνων, καθίεντο τοῦ μέτρου πλέον, καὶ ῥὶς ἀπωξύνετο ἐπιπολὺ καὶ κρόταφοι συνεπεπτώκεσαν, καὶ πάνθ´ ὅσα τελευτῆς τεκμήρια παῖδες ἴσασιν ἰατρῶν γινόμενα ἦν ὁρᾷν, ὡς καὶ αὐτοὺς καὶ τῆς προθεσμίας οἰηθῆναι πρότερον τελευτήσειν.

4. Ὅσα μὲν οὖν ἦν ἀναγκαῖα πρὸς ταφὴν, πάντα ἤδη ἐπεπόριστο, καὶ οὐδὲν ἦν ἕτερον οὐδένα προσδοκᾷν πλὴν ταφῆς. Βασιλεὺς δ´ ἀμυδρᾷ φωνῇ καὶ οἷον ἤδη ἐκλειπούσῃ, εἰ τῶν ἱερῶν ὑδάτων τῶν ἐκ τῆς ἀεννάου καὶ σωτηρίου πηγῆς τῆς θεομήτορος ἐκβλυζόντων εὑρεθῆναι ἠρώτα δυνατόν. Φακρασίνα δὲ τῶν τῇ βασιλίδι συνουσῶν μία γυναικῶν εὐγενῶν τῆς ἑσπέρας ἔφασκεν ἥκοντα ἐκ Βυζαντίου τῶν αὐτῆς τινα οἰκετῶν, τῶν ἱερῶν ὑδάτων κεκομικέναι· ἅμα δὲ καὶ φέρουσα παρείχετο σὺν σπουδῇ. Προσαχθέντων τε τῷ στόματι βασιλέως ἐδόκει μὲν καταβροχθίσαι, καὶ ἐθαυμάζετο παρὰ πάντων, ὅτι καίτοι τὰ τελευταῖα πνέων, οὐκ ἀπέσχετο τῆς περὶ τὰ σεβάσμια καὶ πίστεως καὶ τιμῆς. Ὅμως δὲ οὐδὲν ἧττον ἐγγίζειν ἐδόκει ταῖς ᾅδου πύλαις· χρισθείσης δὲ αὐτῷ καὶ τῆς σαρκὸς ἐξ ἐκείνων τῶν ὑδάτων, ἡσύχασέ τε παντελῶς καὶ ἀπ´ ἐκείνης τῆς ὥρας ἄφωνός τε καὶ ἀκίνητος ἔμεινεν ὄρθρου ἄχρι παντελῶς, ζῆν μόνῳ πιστευόμενος τῷ ἀναπνεῖν. Περὶ ὄρθρον δὲ ὥσπερ ἐκ τεθνεώτων ἀναβιοὺς „δόξα σοι, ὦ θεὸς,“ εἶπεν. Ἐρομένου δὲ ὅπως ἔχει τοῦ μεγάλου δομεστίκου, αὐτὸς μὲν εἶπεν οὐκ εἰδέναι, εἰδείη δ´ ἂν ὁ πάντα γινώσκων θεός.

5. Προσελθὼν δ´ ὁ τῶν ἰατρῶν προέχων καὶ τῆς χειρὸς ἁψάμενος τῆς βασιλέως, ἐδόκει μὲν σφύζειν ἀμυδρῶς· τῷ παραλόγῳ δὲ τοῦ πράγματος οἰόμενος ἠπατῆσθαι (οὐδεμία γὰρ ὑπελείπετο ἐλπὶς τοῦ ζήσεσθαι αὐτὸν) ἀνηρεύνα τε αὖθις ἐπιμελῶς καὶ περιειργάζετο τοὺς σφυγμοὺς καὶ τὰς χεῖρας περιέψα. Ὡς δὲ ἐπείθετο οὐκ ἠπατημένος ὢν, ἐξεπέπληκτό τε τοῦ πράγματος τῷ παραδόξῳ καὶ „μέγας ὁ θεὸς“ ἀνεβόησεν „ὁ μόνος δυνάμενος εἰς ᾅδου κατάγειν πύλας καὶ ἀνάγειν αὖθις ἐκεῖθεν.“ περιστησάμενος δὲ καὶ τὸν ἄλλον ὅμιλον τῶν ἰατρῶν ὥσπερ ὑπ´ ἐκπλήξεως οὐδ´ ἑαυτῷ θαῤῥῶν, εἰ καὶ αὐτοῖς τὰ ἴσα περὶ βασιλέως ἐπυνθάνετο δοκεῖ. Συνθεμένων δὲ καὶ αὐτῶν, ἔκπληξις μὲν πάντας εἶχε καὶ χαρὰ οὐδεμίας δευτέρα· ἀναλαμβάνειν δὲ ἤρξατο αὑτὸν ὁ βασιλεὺς καὶ ὥσπερ ἀναστρέφειν ἐξ ᾅδου πυλῶν. Καὶ μέχρι τρίτης τῆς ἡμέρας ὥρας οἵ τε σφυγμοὶ διεφαίνοντο ἤδη καθαρῶς, ἐξίτηλοι μὲν καὶ ἀτονοῦντες, ἴσοι δὲ ὅμως καὶ ὁμαλοί. Καὶ αὐτὸς ῥᾴων ἦν καὶ πάνθ´ ὁμοῦ διελέλυτο τὰ δεινά. Καὶ ἀπ´ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἀνακτώμενος ἑαυτὸν κατὰ μικρὸν, εἰς τελεωτάτην καὶ καθαρὰν ἦλθεν ὑγείαν. Τοσαύτη δὲ παρὰ πᾶσιν ἦν ἡ τῆς ἐκπλήξεως ὑπερβολὴ, ὥστ´ οὐ μόνον ἀκούοντες ἠπίστουν τοῖς λεγομένοις, οἰόμενοι τεθνάναι βασιλέα, ἀλλὰ καὶ σχεδὸν ὁρῶντες οὐ ῥᾳδίως ἑαυτοῖς πιστεύειν εἶχον. Ὅσοις μέντοι Ῥωμαίων εὔνοια πρὸς βασιλέα καθαρὰ καὶ ἄδολος ἦν, οὐδ´ ἡ χαλεπὴ νόσος ἐκείνη καὶ ἡ παρὰ δόξαν ὑγεία ἀκερδὴς διέμεινε παντελῶς, ἀλλ´ οἰκείαν ἕκαστος λογιζόμενοι τὴν εἰς βασιλέα παραδοξοποιΐαν, ἔργοις ἀγαθοῖς ἠμείβοντο τὸν θεόν· οἱ μὲν ἀφιστάμενοι οἷς συνείχοντο κακοῖς, οἱ δ´ ἐλεημοσύναις καὶ λύτροις αἰχμαλώτων καὶ ἐγκρατείᾳ βρωμάτων ἐπὶ καιρὸν τὴν εὐγνωμοσύνην ἐνδεικνύμενοι καὶ τὴν εὐχαριστίαν. Οὕτω μὲν ὁ βασιλεὺς εἰς αὐτὸ τὸ ἀκμαιότατον ἔφθασε τοῦ κινδύνου, οὕτω δ´ αὖθις παραδόξως διεσώθη.
 

369 Chapitre XVII.

1. L'Empereur dit le dernier adieu au grand Domestique, et veut mourir entre ses bras. 2. Le grand Domestique s'abandonne aux gémissements, et aux larmes. 3. Il s'assied sur le lit. 4. L'Empereur demande de l'eau de la fontaine de Notre-Dame. 5. Il recouvre sa santé contre toute sorte d'espérance.

1. Ayant mandé le grand Domestique, il lui dit : Mon cher ami, je sais bien que ce jour vous paraitra le plus triste, et le plus funeste de tous les jours, et qu'il vous accablera d'affliction, et de douleur. Vous aurez l'esprit occupé, d'un coté des soins de l'Empire, de l'appréhension que ma mort n'apporte du changement, et quelle ne détruise le bien que, j'ai si heureusement établi ; et de l'autre du regret inconcevable que vous ressentirez de ma perte, quand vous ferez réflexion, que la mort plus puissante que la nature, vous sépare impitoyablement d'un ami, de qui ni le temps qui détruit la vigueur et la beauté de toutes choses, ni l'inconstance, et l'instabilité des affaires du monde, ni aucune autre nécessité, ne vous a pu séparer. Elle vous laisse sur la terre un corps privé de sentiment, et elle me laisse une âme dépourvue de bonnes œuvres pénétrée de la douleur de cette cruelle séparation. Mais 370 que pouvons-nous faire, si ce n'est d'obéir humblement à ces lois indispensables, qui ont été établies par l'auteur, et le Maître de l univers ? Comme il me reste peu de temps à vivre asseyez-vous sur mon lit, et mettez ma tête sur vos genoux, et vos mains sur mes yeux. Peut- être que cette posture diminuera la peine que l'on dit que l'âme ressent en quittant le corps. Bien que la mienne doive souffrir un double tourment, l'Un en se séparant de son corps, et l'autre en se séparant de vous, elle ne vous oubliera jamais, s'il reste quelque souvenir dans le tombeau.

2. A cette parole, le grand Domestique jeta un profond soupir, ce qui ne lui était point encore arrivé en présence de l'Empereur. Car bien que quand il était absent, il versât quelquefois des larmes, toutes les fois qu'il était auprès de lui, il se faisait violence pour les retenir. Mais, alors, étant surmonté par l'excès de sa douleur, il jeta de si grands cris, que ceux qui étaient dehors les entendirent, et crurent que l'Empereur était mort. Ses sanglots durèrent assez longtemps, et excitèrent ceux des autres. Mais, enfin, l'Empereur lui dit : Faites et que je vous ai ordonné sans vous affliger avant le temps. Vous pleurerez tant qu'il vous plaira, lorsque je ne ferai plus. Alors la mort m'aura arraché du cœur des autres hommes, et plût à Dieu qu'elle me put ôter de votre mémoire !

3. Le grand Domestique se mit donc sur le lit de l'Empereur, et lui ayant touché la tête, il pensa profondément à l'avenir, et pleura dans le 371 silence. Le pouls ayant manqué à l'Empereur au commencement de la nuit, on ne douta plus qu'il ne fût sur le point d'expirer. Le grand Domestique ayant demandé aux Médecins, sur la quatrième heure, de combien ils le croyaient éloigne de sa fin., ils lui répondirent en pleurant, qu'ils croyaient que la fin de la nuit serait celle de sa vie. Une froideur mortelle se répandit un peu après par tous ses membres. Il perdit à l'heure même la parole aussi bien que la chaleur. Ses jambes devinrent livides jusqu'aux genoux, et ses bras jusqu'au coude. Ses sourcils se relâchèrent et s'abaissèrent extraordinairement. Son nez s'allongea, ses tempes se creusèrent, enfin on vit paraître en lui tous les signes de la mort ; de sorte que les Médecins jugèrent qu'elle était plus proche qu'ils n'avaient dit.

4. Comme l'on préparait ce qui était nécessaire pour les funérailles, il demanda d'un ton fort bas et fort faible, s'il n'y avait pas moyen de trouver de l'au qui coule incessament de la source vive et salutaire de la fontaine de la Mère de Dieu ? Une des femmes de l'Impératrice nommée Phracasine, issue d'une illustre famille d'Occident, dit qu'un de ses valets en avait apporté de Constantinople, et à l'heure même elle en présenta à l'Empereur. Tous les assistants s'étonnèrent de la lui voir avaler, dans l'extrémité où il était, et ils admirèrent la vigueur de sa foi dans la langueur de son corps. Quand il en 374 eut été lavé, il reposa jusqu'au jour, sans donner d'autre signe de vie que par la respiration. A la pointe du jour il s'écria comme s'il eût été ressuscité, Loué soit Dieu. Le grand Domestique lui ayant demandé comment il se portait? il répondit qu'il n'en savait rien, et que Dieu le savait.

5.. Son premier Médecin s'étant approché, et lui ayant touché le pouls, il sentit qu'il battait, quoi qu'il fût faible et caché. Appréhendant de se tromper, parce qu'il avait perdu toute espérance, il le toucha une seconde fois, et reconnaissant qu'il ne se trompait pas, il s'écria tout transporté d'étonnement, la grandeur de Dieu est infinie, et il a seul le pouvoir de mener jusqu'aux portes du sépulcre, et d'en retirer ! Et pour s'affairer davantage, il fit approcher les autres Médecins, et leur demanda comment ils trouvaient l'Empereur ? Quand ils lui eurent dit qu'ils le trouvaient mieux, ce fut une surprise et une joie non pareille. Jusqu'à la troisième heure du jour son pouls parut faible, mais égal. Enfin ses forces se rétablissant de plus en plus, il recouvra sa première santé. Cet événement parut si extraordinaire, que ceux qui l'entendaient dire ne le pouvaient croire, et que ceux mêmes qui le voyaient doutaient de la fidélité de leurs yeux. Au reste, cette maladie si dangereuse de l'Empereur, et cette convalescence si peu attendue, ne furent pas inutiles à ceux qui lui portaient une affection véritablement fidèle et sincère. Car se 373 sentant aussi obligés de cette guérison miraculeuse, que s'ils en eussent reçu l'effet en leur personne, ils en témoignèrent leur reconnaissance par des actions de piété. Les uns s'abstinrent des péchés auxquels ils étaient accoutumés, les autres consacrèrent une partie de leur bien au soulagement des pauvres, et à la délivrance des prisonniers, et les autres se privèrent pour un temps de l'usage de la viande.

ιηʹ. 1. Ἐπεὶ δ´ ἐῤῥάϊσεν, ἕκαστα καθ´ ὅ, τι πραχθείη παρὰ τοῦ μεγάλου διεπυνθάνετο δομεστίκου, καὶ αὐτοῦ διηγουμένου κατὰ μέρος, πᾶσιν ὡς λυσιτελῶς καὶ προσηκόντως εἰργασμένοις ἐπεψηφίζετο ὁ βασιλεύς.

2. Ἐπεὶ δὲ ἀπαγγείλαι ὡς καὶ Συργιάννην τῆς ἑσπέρας ἐκπέμψειε στρατηγὸν, οὐκέτι εἶχεν ἐπαινεῖν, ἀλλ´ ᾐτιᾶτο τοῦτο μόνον ὡς οὐ διαπεπραγμένον συνετῶς. Βέλτιον γὰρ εἶναι Συργιάννην ἐπὶ τοῦ προτέρου μένειν σχήματος καὶ μὴ πρὸς κακίαν ἐναγούσης ὕλης εὐπορεῖν.

3. Ὁ δ´ „οὐκοῦν“ ἔφασκεν „εἴ σοι βέλτιον δοκοίη, γράμμασι μὲν αὐτὸν τῆς ἑσπέρας παραλύσω τῆς ἀρχῆς· ἐπὶ δὲ τῶν προτέρων πάλιν καταστήσω.“ ἐπαινέσαντος δὲ τοῦ βασιλέως, ὁ μὲν ἐχώρει πρὸς τὸ τὰ κεκελευσμένα ἐκπληροῦν. Μεταμεληθεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκέλευέ τε ἀναστρέφειν καὶ Συργιάννην ἐᾷν ἐφ´ ἧς ἐτέτακτο ἀρχῆς, ὡς οὐ δίκαιον ὂν οὐδὲ καθ´ ἡδονὴν αὐτῷ τῶν ἄλλων πάντων ἃ αὐτῷ πέπρακται στεργομένων, ταύτην μόνην τὴν πρᾶξιν ἄκυρον ὀφθῆναι. Ὁ δ´ ἐπείθετο εὐθύς· τῶν παρόντων δὲ ἐκεῖ τινες κρύφα Συργιάννῃ ἐδήλουν γραφῇ ὡς βουληθείη μὲν ὁ μέγας δομέστικος παραλῦσαι τῆς ἀρχῆς, μεταγνοὺς ὅτι ἐνεχείρισε καὶ τὴν ἀρχὴν, κωλυθείη δὲ ὑπὸ βασιλέως· καὶ, τὸ μὲν εἰς ἐκεῖνον ἧκον, ἤδη τῆς ἀρχῆς ἐκβεβλημένον εἶναι, βασιλεῖ δὲ ὀφείλειν χάριτας κεκωλυκότι. Τοιαῦτα πυθόμενος ὁ Συργιάννης, τῶν μὲν ὑπηργμένων αὐτῷ παρὰ τοῦ μεγάλου δομεστίκου ἠμνημόνησεν ἀγαθῶν, διὰ ταῦτα δὲ, καίτοι γε οὐκ ὄντα ἀληθῆ, ὀργῇ φερόμενος εἰργάσατο ἃ δηλώσει προϊὼν ὁ λόγος. Τότε δὲ πάντα ἀπαγγέλλων ὁ μέγας δομέστικος βασιλεῖ, καὶ περὶ δεσπότου τοῦ Καλλίστου διηγεῖτο, ὡς κινηθείη μὲν ἡ στρατιὰ κατ´ αὐτοῦ, δείσαντες μὴ τοῦ δεσμωτηρίου διαδρὰς μετὰ τὴν σὴν τελευτήν τι νεωτερίσῃ, καὶ ὡς βουληθεῖεν ἀποκτεῖναι, αὐτὸς δὲ μηχαναῖς χρησάμενος καὶ ἀπάταις διασώσειέ τε αὐτὸν καὶ νῦν ἐν ζῶσιν εἶναι. Ἡδέως δὲ ἄγαν ἐπὶ τούτοις διατεθεὶς ὁ βασιλεὺς καὶ τὸν μέγαν δομέστικον ἐπαινέσας καὶ συγγνώμης ἠξίωσεν ἐκεῖνον ἀπολύσας τῆς εἱρκτῆς. Καίτοι γε καὶ πρότερον πολλάκις ἠβουλήθη τοῦ δεσμωτηρίου ἀπολύειν ὅρκοις πιστωσάμενον ὡς τοὺς ἐν Θεσσαλονίκῃ κακῶς διαθέντας καὶ δεσμώτην ἀποδείξαντας οὐκ ἀμυνεῖται καιροῦ τυχών· ὁ δὲ οὐκ ἐπείθετο, ἀλλ´ ἰσχυρίζετο φανερῶς, ὡς ἀμυνούμενος αὐτοὺς ἀξίως, ἂν τὴν δύναμιν προσλάβηται τοῦ ἀντιδρᾷν. Διὰ ταῦτα δὲ ἔτι ἐφρουρεῖτο· τότε δὲ βασιλέως παραινέσαντος ὅσα ἐχρῆν, καὶ συνθεμένου καὶ αὐτοῦ ἀμνηστήσειν τοῖς προσκεκρουκόσι, τοῦ δεσμωτηρίου ἀπηλλάττετο.

5. Περί γε μὴν Ἀνδρονίκου τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως βασιλεὺς ὁ ἔγγονος ἐνθυμηθεὶς, ἐπυνθάνετο τοῦ μεγάλου δομεστίκου ὅπως περὶ τὴν αὐτοῦ διατεθείη νόσον. Ὁ δ´ ἔφασκε μοναχῶν τε ὑποδῦναι σχῆμα καὶ Ἀντώνιον ἐξ Ἀνδρονίκου προσαγορευθῆναι. Ἐκπλαγεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς, τὴν αἰτίαν τε ἠρώτα τῆς μεταβολῆς καὶ εἰ ἑκὼν εἶναι μεταλλάττοιτο τὸν βίον ἢ παρά του βιασθείς. Ὁ δ´ ἔφασκεν εἰδέναι μὲν τἀληθὲς οὐκέτι ἔχειν. Μήτε γὰρ ἀξιόλογόν τινα ἀπαγγελοῦντα ἐκεῖθεν ἀφῖχθαι, μήτε πρωτοστράτορα γράμμασι δεδηλωκέναι. Τοῦτο δὲ μόνον τῶν ἐκεῖθεν ἀφικνουμένων ἀγγελιαφόρων ἀκηκοέναι, ὡς πύθοιτο μὲν ὁ βασιλεὺς περὶ τῆς νόσου τῆς σῆς ὡς εἴη τῶν πρὸς θάνατον ἀγουσῶν· δείσας δὲ μὴ μετὰ σὴν τελευτὴν τῶν ἀνηκέστων τι τολμηθῇ περὶ αὐτὸν, ὑποδύσαιτο τὸ σχῆμα τῶν μοναχῶν. Βασιλεὺς δὲ ἤχθετό τε πρὸς τὴν ἀγγελίαν καὶ ἐδυσχέραινεν οὐ μετρίως, οὐ κατὰ γνώμην αὐτῷ λέγων εἶναι τὰ γεγενημένα. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος ὁρῶν αὐτὸν ἀλγοῦντα ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσι καὶ δείσας μή τι πρὸς τὴν νόσον ὑπὸ τοῦ ἀλγεῖν παραβλαβῇ, ἀνελάμβανέ τε αὐτὸν καὶ παρεμυθεῖτο, τὴν μὲν αἰδῶ καὶ τιμὴν ἣν αὐτὸς ἔχων περὶ βασιλέα διατελεῖ, καὶ ὡς πολλοῦ ἂν ἐτιμήσατο μὴ τοιαῦτα περὶ αὐτὸν συμβεβηκέναι, ἀλλ´ ἐπὶ τοῦ προτέρου διαμένειν σχήματος πάντων μᾶλλον αὐτὸς εἰδέναι καὶ συνεπιμαρτυρεῖν εἰπών. Εἰ δὲ ἀδύνατον τὰ γεγενημένα ἀναλῦσαι, τί χρὴ περὶ αὐτῶν πολλὴν ποιούμενον φροντίδα, ἐκείνοις μὲν οὐδεμίαν ἐξευρίσκειν ὄνησιν, ἡμῖν δὲ αὐτοῖς οὐ τὴν τυχοῦσαν βλάβην προξενεῖν; ἐγὼ δὲ, εἴγε ἐξῆν, ἐμαυτῷ δίκας οὐ μικρὰς ἐτιμησάμην, ὅτι οὕτως ἀπερισκέπτως ἢ ἀνοήτως μᾶλλον εἰπεῖν, ἐπ´ οὐδενὶ κέρδει ταραχήν σοι προσήγαγον καὶ λύπην οὐδαμῶς ἐν τῷ νυνὶ προσήκουσαν καιρῷ. Κἂν γὰρ τῶν πρὸς θάνατον ἀπηλλάγημεν φόβων καὶ ὑπονοιῶν, ἀλλ´ οὔπω καθαρᾶς ὑγείας οὐδ´ ἀσφαλείας ἀπολαύειν ἔξεστι. Βασιλεὺς δὲ ἃ μικρῷ πρόσθεν περὶ βασιλέα τὸν πάππον διενοεῖτο δρᾷν ἀνεμίμνησκεν αὐτὸν, ὡς „εἴ γε ἐκεῖνα“ λέγων „εἰς ἔργον προὔβη, νῦν οὐκ ἂν συνέβαινε τοιαῦτα.“ ὁ δ´ ἔφασκε καὶ αὐτὸς, ὡς „τοιαῦτα μὲν οὐκ ἂν ἐδρᾶτο· ἕτερα δὲ πολλῷ χείρονα καὶ ἀλυσιτελέστερα ἴσως ἂν συνέβη.“
 

Chapitre XVIII.

1. l'Empereur agrée ce que le grand Domestique avait fait durant sa maladie. 2. Il trouve seulement à redire qu'il eut donné un gouvernement à Syrgian. 3. Il ne veut pas toutefois le lui ôter. 4. Il met Constantin en liberté. 5. Il apprend avec étonnement et avec douleur que son aïeul s'était fait Moine.

1. Lorsque sa santé fut rétablie, il demanda compte au grand Domestique de l'administration de l'Etat, et il ne trouva rien à redire dans le comte qu'il lui en rendit.

2. Il lui témoigna seulement qu'il ne croyait pas qu'il eût agi prudemment de donner le gouvernement d'Occident à Syrgian, parce qu'en le lui donnant il lui avait fourni une nouvelle oc- 374 casion d'exécuter ses anciens desseins de révolte.

3. Le grand Domestique ayant dit à l'Empereur que s'il lui plaisait qu'il lui ôtât le gouvernement il le ferait, et l'Empereur l'ayant trouvé à propos, il allait faire expédier les ordres nécessaires pour cet effet, lors que l'Empereur changeant tour à coup de sentiment, lui commanda de le lui laisser. Quelques-uns écrivirent secrètement à Syrgian que le grand Domestique se repentait de lui avoir donné le gouvernement d'Occident, et qu'il le lui aurait ôté, s'il n'en avait été empêché par l'Empereur. Cette nouvelle toute fausse qu'elle était, effaça de l'esprit de Syrgian le souvenir des bienfaits qu'il avait reçus du grand Domestique, et l'enflamma d'une furieuse colère, dont nous verrons les effets dans la suite.

4. Le grand Domestique fit récit à l'Empereur de l'histoire de Constantin, et il lui raconta comment l'armée appréhendant qu'il ne s'échappât de prison, avait voulu le tuer, et comment il l'avait sauvé.. l'Empereur loua son adresse, et pardonna à Constantin. Il y avait longtemps qu'il lui avait offert la liberté, pourvu qu'il s'obligeât par serment à ne se point venger des habitants de Thessalonique, de ce qu'ils l'avaient mis en prison ; mais ayant refusé de leur pardonner, il fut resserré plus étroitement qu'auparavant.

5. L'Empereur entretint ensuite le grand 385 Domestique touchant l'Empereur son aïeul, et lui demanda en quelle disposition d'esprit il avait paru durant sa maladie ? Le grand Domestique lui ayant répondu qu'il avait pris l'habit de Moine, et qu'il s'était fait nommer Antoine au lieu d'Andronique, il en témoigna un extrême étonnement, et il demanda si c'était de lui-même qu'il avait pris l'habit de Moine, ou s'il y avait été forcé ? Le grand Domestique répondit qu'il n'en savait rien de certain, que le Protostrator ne lui en avait rien mandé, que les autres qui en avaient écrit ne lui semblaient pas dignes de foi, que le bruit qui courrait à Constantinople était que son aïeul appréhendant que dans un changement on ne fît quelque entreprise sur sa vie, avait pris l'habit de Moine. l'Empereur en ayant témoigné beaucoup de douleur, le grand Domestique fit ce qu'il put pour le consoler. Je sais mieux, lui dit-il, que nul autre avec quel respect et avec quelle tendresse vous avez toujours chéri votre aïeul, et ce que vous avez voulu faire pour lui conserver le rang qu'il tenait dans le monde. Mais ce qui est fait ne pouvant se révoquer, il est inutile, et même dangereux de vous inquiéter de la sorte. Je me condamnerais moi-même à un rigoureux châtiment, si vous me le vouliez permettre, pour vous avoir fâché par cette mauvaise nouvelle qu'il n'était pas encore temps de vous dire ; car bien que vous soyez hors de danger, vous n'êtes pas encore dans une entière vigueur. l'Empereur lui dit que s'il avait fait ce 386 qu'il avait eu envie de faire en faveur de son aïeul, il n'aurait pas pris l'habit de Moine. Le grand Domestique répondit que cela était vrai, mais qu'il serait peut-être arrivé quelque chose de plus fâcheux. Puis que j'ai fait mention du dessein que l'Empereur avait eu touchant son aïeul, je crois le devoir rapporter tout au long, de peur de laisser quelque chose d'imparfait dans nôtre histoire, et de peur de la faire ressembler à un corps, auquel il manquerait quelqu'une de ses parties.

ιθʹ. 1. Ἐπεὶ δ´ ὧν περὶ βασιλέα τὸν πάππον ὁ νέος διενοεῖτο, ἐμνήσθημεν, βασιλεὺς, ἀναγκαῖον βραχέα καὶ περὶ αὐτῶν διαλαβεῖν, ὡς ἂν μὴ λυμαίνοιτο τῷ σώματι τῆς ἱστορίας ἡ τῶν δοκούντων τινῶν παράλειψις ἀναγκαίων. Ὡς γὰρ ὁ βασιλεὺς Ἀνδρόνικος ὁ νέος, καθάπερ ἔφθημεν εἰπόντες, τῆς βασιλείας διενοήθη κοινωνὸν τὸν μέγαν δομέστικον παραλαβεῖν καὶ τῷ τῆς ἁλουργίδος ἄνθει καὶ βασιλικοῖς κοσμῆσαι παρασήμοις, καὶ πολλὰ πολλάκις περὶ τούτου γε αὐτῷ διαλεχθεὶς, οὐδὲν ἠδυνήθη πλέον, ἀλλ´ ἀμετάθετον τὴν γνώμην ἔχοντα ἑώρα πρὸς τὸ μηδέποτε αὐτῷ πεισθέντα πράττειν ἃ ἠξίου, ἐκείνου μὲν ἀπέσχετο καὶ αὐτὸς, ἀνηνύτοις οἰόμενος ἐπιχειρεῖν· ὕστερον δὲ οὐ πολλῷ τῷ πάππῳ καὶ βασιλεῖ πᾶσαν τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν διοίκησιν τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ὥσπερ καὶ πρότερον παρέστη ἐγχειρίσαι. Οὕτω δὴ διανοηθέντι ἐδόκει δεῖν προάγειν καὶ εἰς ἔργον, καὶ τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ ἐκοινοῦτο τὰ τῆς γνώμης, ὡς εἰ λυσιτελοίη καταπραξόμενος. Τῷ δ´ εὐθὺς μὲν ἐδόκει πεῖραν αὐτοῦ ποιεῖσθαι βασιλέα, οἰόμενον ὡς ἂν τοιαῦτα περὶ βασιλέως τοῦ πάππου πύθηται βουλόμενον, ῥᾳδίως ὑπείξει πρὸς τὸ ὑπ´ αὐτοῦ γενέσθαι βασιλεὺς, ὅπερ ἀνεβάλλετο πρὶν, καὶ ἐδήλου ἃ ὑπενόει βασιλεῖ.

2. Ὡς δὲ ἐκεῖνος τοιοῦτον μὲν ἔφασκε διανενοῆσθαι μηδὲν, ἁπλῶς δ´ οὑτωσὶ καὶ πανουργίας τινὸς χωρὶς καλόν τε οἴεσθαι καὶ βούλεσθαι προάγειν καὶ εἰς ἔργον, ὁ μέγας δομέστικος ὑπολαβών· „ἀλλ´ ἔμοιγε“ εἶπεν „οὐκ ἀγαθὸν εἶναι δοκεῖ, οὐδὲ, τόγε εἰς ἐμὲ ἧκον, ὡς λυσιτελοῦν βουλεύσασθαι πραχθῆναι ἄν. Εἰ δὲ σοί γε ἔδοξε τοιαῦτα περὶ βασιλέως καὶ παντὶ τρόπῳ βούλει ἐκτελέσαι, βέλτιον ὃ παρά σοι κέκριται καλὸν τοῦ παρ´ ἐμοὶ μὴ τοιούτου φαινομένου τὸ πλέον ἔχειν. Εἰ μὲν γὰρ σαυτῷ τε καὶ Ῥωμαίοις καὶ προσήκοντα καὶ λυσιτελοῦντα ἐβουλεύσω, θεὸς ὁ πᾶσιν ἀγαθοῖς ἔργοις ἐνηδόμενος καὶ τὴν σὴν ἂν ἐπιῤῥώσειε πρὸς τοῦτο ψυχὴν, καὶ οὐδ´ εἰ πάντες ἄνθρωποι κωλύειν ἐπιχειροῖεν πεῖσαι δύναιντ´ ἄν σε ἀποσχέσθαι· εἰ δ´ ἄρα ταῦτα μὲν ἀσύμφορα πάντη καὶ Ῥωμαίοις καὶ σαυτῷ, θεῷ δ´ ἔδοξε τοιαῦτα πεῖσαι ὥστε πρόφασιν πολέμων ἐμφυλίων καὶ στάσεως καὶ ταραχῆς Ῥωμαίοις εὑρεθῆναι, τίς οὕτως ἂν εἴη παντάπασιν ἔρημος φρενῶν, ὥσθ´ ἃ ἔδοξε θεῷ, ταῦτ´ αὐτὸν ἄν ποτε δυνηθῆναι ἀναλῦσαι νομίσαι; σκέψαι τοίνυν παρὰ σαυτῷ, κἂν ἴδῃς ἁπάσαις ψήφοις πρὸς τοῦτο ῥέπουσαν τὴν σὴν ψυχὴν, τί χρὴ καὶ βουλεύεσθαι περὶ αὐτοῦ; εἰ δ´ ἄρα τοιοῦτον μὲν οὐδὲν κέκριται παρά σοι, σαυτῷ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπηκόοις λυσιτελῆ τε ὁμοῦ καὶ δίκαια ποιεῖν ἐθέλων τὸ πάλιν ἀνακαλεῖσθαι βασιλέα καὶ τὴν ἀρχὴν Ῥωμαίων ἐγχειρίζειν διεσκέψω, οὐχ ἁπλῶς οὕτω καὶ ἀπερισκέπτως ὥς τι τῶν μηδενὸς ἀξίων πράττειν χρή· ἀλλὰ πρότερον πολλὰ πολλάκις σκεψάμενον περὶ αὐτοῦ καὶ διακωδωνίσαντα ἀκριβῶς, οὕτω χωρεῖν ἐπὶ τὸ πράττειν, μή πώς τι τῶν ἀδοκήτων ὕστερον συμβὰν (πολλὰ δ´ ἂν γένοιτο τοιαῦτα) τοῖς τε ἄλλοις καὶ πρό γε αὐτῶν ἡμῖν ἀβουλίαν καὶ ἀπραγμοσύνην καταγινώσκειν ἑαυτῶν πρόφασιν παράσχῃ.“ Τούτων οὕτως εἰρημένων, ἐπείθετο ὁ βασιλεὺς καὶ ὡς καλῶς ἔχοντα ἐπῄνει, ἐπέτρεπέ τε βουλεύεσθαι περὶ αὐτοῦ. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος τὰς αἰτίας πρότερον ἔφασκε μαθεῖν ἐθέλειν, ἐξ ὧν εἰς τοῦτο ἐναχθείη. Κἂν μὲν καὶ αὐτῷ λόγον ἔχουσαι δοκοῖεν καὶ πείθειν ἰσχυραὶ, τί χρὴ περαιτέρω πονεῖν εἰκῇ βουλευομένους; τὸ κωλύον γὰρ οὐδὲν τὰ καλῶς δοκοῦντα ἔχειν ποιεῖν. ἂν δ´ ἄρα μὴ τοιαῦτα φαίνοιντο, πάλιν αὐτὸν ἐξ ἀντιστρόφου δι´ ἃ μὴ λογίζοιτο αὐτὸς λυσιτελεῖν τὴν πρᾶξιν, προτιθέναι. Κἂν μὲν τοῦ ὀρθῶς καὶ δικαίως ἔχοντος φαίνηται ἡμμένα, πείθεσθαί τε αὐτὸν καὶ ἀφίστασθαι τοῦ μὴ τὰ δέοντα ποιεῖν· ἐὰν δὲ ἐνδεῶς ἢ ὥστε δύνασθαι πείθειν ἔχωσι καὶ ἀγχώμαλος ἡ μάχη καταστῇ, τότ´ αὐτὸν τῆς νίκης αὐτῷ προχωρεῖν, ὥσπερ τοὺς Ἀθηναίους, τῆς Ἀθηνᾶς προστιθεμένης ψήφου, λόγος ποιεῖν. Τριῶν δὲ ὄντων ἃ ἄν σε μάλιστα δύναιτο πρὸς μεταμέλειαν τῶν γεγενημένων ἐνάγειν, τοῦ τε μὴ δικαίως δοκεῖν πεπρᾶχθαι, καὶ τοῦ μὴ τοῖς πράγμασι λυσιτελούντως, καὶ τρίτου, τοῦ τινα τῶν δεόντων γίνεσθαι ἀμελεῖσθαι διὰ τὸ μὴ βασιλέα τοῖς πράγμασιν ἐφεστάναι, σκεψώμεθα ἕκαστον αὐτῶν. Καὶ πρῶτόν γε πάντες ἂν ἐμοὶ συμφαῖεν ὡς μάλιστα πέπρακται δικαίως. Πρότερόν τε γὰρ αὐτὸς οὐκ ἦρξας πολέμου, ἀλλ´ ὑπὸ τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἐκβιασθείς. Καὶ τότε μὲν ἄκων, ἀνεχώρησας δ´ οὖν ὅμως, βασιλέως τὸν κίνδυνον ἀποδιδράσκων· καὶ ὕστερον ἀμυνόμενος ἀναγκαίως καὶ, τοῦ θεοῦ συναιρομένου, ἐπεὶ τὰ πράγματα γεγένηται ὑπό σοι, καίτοι γε ἐξὸν τὴν σύμπασαν ἀρχὴν ἔχειν καὶ προσεῖναι τὸ δικαίως διὰ τὸ ἐκεῖνον πολέμου ἄρξαι, (οὐδεὶς γὰρ ὁ κωλύων νόμος τὰ τῶν πολεμίων τοὺς νενικηκότας ἆθλα τῆς ἀρετῆς κεκτῆσθαι,) οὐκ ἔφθασε μνησθεὶς εἰρήνης, καὶ σὺ τὰ δίκαια ποιῶν ἀπεδίδους τὴν ἀρχήν. Ὥστε καὶ ἐξ ὧν πρότερον ἀπεστεροῦ μηδὲν ἀδικῶν, καὶ ἐξ ὧν ὕστερον κρατῶν τῶν ἀντιπάλων οὐκ ἀπεστέρεις τῶν δικαίων, ὁμοίως σοὶ τὸ δικαίῳ εἶναι περιέσται. Ὅτι δὲ καὶ τοῖς πράγμασι λυσιτελῶς, οὐδ´ ἀποδείξεως δεήσεσθαι οἶμαι. Τίς γὰρ οὐκ οἶδε, τῶν ἁπάντων εἰ μὴ τῶν πραγμάτων ἔξω κατοικεῖ, τὸν πρὸς τοὺς ὁμοφύλους πόλεμον λύμην οὖσαν τοῖς χρωμένοις καὶ φθορὰν, ὥσπερ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὁμόνοιαν τοὐναντίον ἅπαν, ὠφέλειαν καὶ πρὸς τὸ βέλτιον ἐπίδοσιν τῶν κοινῶν; ἀλλὰ μὴν ὅτι γε οὐδὲ τῶν δεόντων οὐδὲν παραλείπομεν ἡμεῖς διὰ τὸ μὴ ἐκεῖνον τῶν πραγμάτων ἐξηγεῖσθαι, πειράσομαι ἀποδεικνύναι. Δύο γὰρ ὄντων ἃ προσήκει βασιλεῦσιν ἔργων, τοῦ τε περὶ τὰ πολέμια διατρίβειν, ἀμυνόμενον μὲν τοὺς ἐπιόντας πολεμίους καὶ τὴν οἴκησιν παρέχοντα τοῖς ὑπηκόοις ἀσφαλῆ, εἰ δέ που δέοι, καὶ ἐπιστρατεύοντα τοῖς πρότερον ἐπελθοῦσι, καὶ τοῦ περὶ δίκας ἀσχολεῖσθαι καὶ θεσμοὺς ἐν τῆς εἰρήνης τοῖς καιροῖς καὶ τὰ οἰκεῖα εὖ τίθεσθαι, ἐν οὐδετέρῳ τὸ πλέον ἔχων ἡμῶν ἐκεῖνος ἂν φανείη, μᾶλλον δὲ τῷ μὲν οὐδαμῶς λείπεσθαι βασιλέως, τῷ ἑτέρῳ δέ σοι συμβέβηκε νικᾷν παραπολύ. Τῆς γὰρ ἄλλης τῶν πραγμάτων διοικήσεως οὐδὲν ἔλαττον ἢ πρότερον ὡς προσῆκον γινομένης, ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ταῖς στρατείαις πολὺ προέχεις, αὐτὸς ἐφ´ ἅπασι παρὼν καὶ στρατηγοῖς χρώμενος βελτίοσιν ἢ ἐκεῖνος, ὡς ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων ἐγένετο καταφανὲς, αὐτοῦ ταπολλὰ καὶ πρότερον οἰκουροῦντος ὥσπερ νῦν.

3. Ἔτι δὲ τὸν λόγον βουλομένου τοῦ μεγάλου συνείρειν δομεστίκου καὶ διὰ πολλῶν ἀποδεικνύναι μὴ ὂν λυσιτελὲς πρὸς τῶν πραγμάτων τὴν ἀρχὴν αὖθις ἐπανάγειν τὸν πρεσβύτερον Ἀνδρόνικον, ὁ νέος ἐπικόπτων βασιλεὺς, ταῦτα μὲν ἔφη καὶ αὐτὸς οἴεσθαι ὀρθῶς ἔχειν, καὶ τούτων ἕνεκα οὐδενὸς τῷ πάππῳ ἐθέλειν ἐγχειρίζειν τὴν ἀρχήν· ἀλλὰ πρώτου μὲν, τοῦ μὴ τοὺς πάντα εὐχερεῖς καὶ φαύλους καὶ διεφθορότας ὡς ἐκ προνοίας αὐτὸς καὶ σκέψεως ἐπιβούλου τὴν ἀρχὴν παρειλόμην, βασιλέως μηδεμίαν πρόφασιν πρὸς τὸν πόλεμον παρεσχημένου, δύνασθαι λογοποιεῖν καὶ πείθειν τοὺς πολλούς· δευτέρου δὲ, τοῦ μάλιστα βούλεσθαι καὶ διὰ σπουδῆς ἔχειν, ἅττα ἂν ᾖ μάλιστα πρὸς ἡδονὴν καὶ τιμὴν τῷ βασιλεῖ, ταῦτα καταπράξασθαι ἐμέ. Οἴομαι δὲ μηδὲ βασιλέα πρὸ τοῦ ἄρχειν τῶν πραγμάτων ἕτερόν τι μήτε βούλεσθαι μήτε ἄγειν.
 

Chapitre XIX.

1. L'Empereur médite de rendre l'administration de l'Empire à son aïeul. 2. Le grand Domestique l'en dissuade. 3. Principal motif de l'Empereur.

1. Le jeune Andronique ayant tenté inutilement d'associer le grand Domestiqua à l'Empire, et de le revêtir de la pourpre, et des autres marques de la Souveraine puissance, cessa de lui en parler, et médita de rendre à l'Empereur son aïeul l'administration des affaires. Mais avant que de rien exécuter, il communiqua sa pennée au grand Domestique, qui lui témoigna d'abord, qu'il croyait que ce qu'il disait n'était que pour le tenter, et pour le porter à accepter la dignité qu'il avait toujours si constamment refusée.

387 2. l'Empereur lui ayant répondu qu'il parlait sérieusement, et qu'il était persuadé que ce serait une affaire très-utile au bien de l'Empire. Le grand Domestique prit la parole, et lui dit. je tiens au contraire, que c'est l'affaire la plus préjudiciable au bien de l'Empire que l'on puisse jamais inventer, et si j'en suis cru, elle ne sera pas exécutée. Si vous êtes absolument résolu à la faire, ill faut que la résolution que vous avez prise l'emporte sur l'avis que j'aurais à vous donner. Si elle est avantageuse à vos: intérêts, que Dieu, qui se plaît à votre prospérité, vous y confirme, et que personne ne vous en puisse jamais, détourner : Mais si elle est préjudiciable, et que Dieu mous l'inspire à dessein d'exciter parmi nous des séditions et des guerres, y a-t-il quelqu'un assez dépourvu de sens, pour croire qu'il pourra empêcher l'exécution de ses décrets immuables ? Ce si pourquoi vous devez vous consulter vous-même, et si vous trouvez que votre inclination penche tout à fait de ce coté-là, vous n'avez plus besoin de prendre l'avis de personne. Que si vous n'êtes pas encore déterminé, ne faites rien sans une mûre délibération, de peur que si les suites en étaient fâcheuses, on ne nous accusât d'imprudence, l'Empereur ayant approuvé ce sentiment, et étant demeuré d'accord d'examiner les raisons de l'avis qu'il avait pris, le grand Domestique le supplia de les lui proposer, en protestant que s'il les trouvait solides, il lui céderait la victoire, à peu prés de même que faisaient autrefois les Juges de l'Aréopage, et descendant au détail, il 388 continua de cette sorte. Il y a trois choses qui vous peuvent donner du regret d'avoir privé l'Empereur votre aïeul du gouvernement, l'une est la crainte d'avoir violé en cela la Justice ; l'autre, la crainte d'avoir négligé le bien public, et la dernière, la crainte d'avoir blessé la bienséance. Pour ce qui est de la première, il est évident que vous n'avez point blessé la Justice. Vous n'avez point pris les armes de vous-même. Vous y avez été contraint par une indispensable nécessité. Vous vous êtes éloigné pour éviter le danger qui vous menaçait. Dieu secondant la piété de vos intentions, vous a donné la victoire. La loi de la guerre qui a jugé au vainqueur le bien des vaincus, vous a rendu maître absolu de l'Empire. Vous avez offert la paix à votre aïeul, et vous lui aves laissé l'autorité absolue sans vous rien réserver pour les pertes que vous aviez souffertes, ni pour les frais que vous aviez faits, ainsi, bien loin d'avoir violé la Justice, vous ne l'avez observée qu'avec trop de rigueur. Il n'est pas besoin de prouver qu'en cela même, vous n'avez rien fait contre l'utilité publique. Car qui est-ce qui a si peu de connaissance des affaires, que de ne pas savoir, que la guerre civile est la perte, et la ruine des Citoyens, comme la paix est leur conservation, et leur salut ? II ne reste qu'à faire voir, qu'en ôtant le gouvernement à votre aïeul, vous n'avez manqué ni a la bienséance, ni au devoir. Je le ferai très-clairement,  si je ne me trompe. Les deux principales fonctions des Souverains, sont, de faire la guerre pour repousser la violence de leurs ennemis, et pour maintenir la tranquillité de leurs su- 389 jets, et d'établir de bonnes lois pour faire fleurir la justice. Votre aïeul ne peut avoir de l'avantage sur vous, ni en l'une ni en l'autre. Au contraire, en l'une vous lui êtes égal, et en l'autre vous êtes au dessus de lui. Il ne vous a point surpassé par la sagesse du gouvernement, et vous l'avez surpassé par la grandeur de vos expéditions militaires.

3. Le grand Domestique voulait continuer son discours, pour montrer qu'il était dangereux de rendre le gouvernement de l'Etat au vieil Andronique. Mais l'Empereur l'interrompit pour lui dire qu'il demeurait d'accord de tout ce qu'il avait avancé, et que ce n était pas aussi pour cela qu'il avait résolu de rendre à son aïeul la Souveraine puissance, mais que c'était pour deux autres raisons. L'une pour ôter aux scélérats le prétexte de l'accuser, d'avoir arraché son aïeul de dessus le trône. L'autre pour lui procurer ce qu'il souhaitait avec plus de passion.

κʹ. 1. Αὖθις δὲ ὁ μέγας δομέστικος τὸν λόγον ἀναλαβὼν „Τὴν μὲν ἐμὴν“ εἶπεν „εὔνοιαν πρὸς βασιλέα καὶ σπουδὴν, καὶ ὡς ἐποιούμην περὶ πλείστου μὴ μόνον ἀνήκεστον οὐδὲν εἰς αὐτὸν ἰδεῖν ἐλθὸν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρχῆς κρατεῖν καὶ παρὰ πᾶσι καὶ θαυμάζεσθαι καὶ ἐπαινεῖσθαι, οὐδένα μοι μᾶλλον ἢ σὲ οἴομαι συνειδέναι. Καὶ ὅτε γὰρ τοῦ πρὸς ἀλλήλους ὑμῶν μάλιστα φυομένου πολέμου ἐβουλευόμεθα περὶ τοῦ ᾗ χρὴ τὸν πόλεμον διαθέσθαι, τῶν ἄλλων παραινούντων εἵργειν, ἢ καὶ ἀποκτιννύναι, καὶ ὀλίγῳ χρόνῳ πολλῶν ἀπαλλάττεσθαι πραγμάτων, οἶσθα ὁπόσα φιλάνθρωπα αὐτός τε ἐβουλεύσω περὶ αὐτοῦ, κἀγὼ συνεῖπον προθύμως καὶ τὸ μέρος συγκατειργασάμην. Καὶ ἐπειδὴ πρὸς τὸν πόλεμον καταστάντες περιεγενόμεθα αὐτοῦ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς, οἶσθα ὅσην ἐπεδειξάμεθα περὶ αὐτὸν καὶ τὴν εὔνοιαν καὶ τὴν αἰδῶ ἐκ μέσων ἐξαρπάσαντες τῶν κινδύνων· καὶ οὐ μόνον ἐν ἀσφαλείᾳ καταστήσαντες, ἀλλὰ καὶ τὴν πρὶν εὐδαιμονίαν, ὅσα γε ἐξῆν, φυλάξαντες αὐτῷ, τῶν ἄλλων ἁπάντων βουλευομένων τἀναντία καὶ δεομένων πείθεσθαι αὐτοῖς. Διό με οὐδὲ οἴεσθαι χρή τινα ἀπεχθείᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν τοὺς λόγους ποιεῖσθαι τουτουσὶ, ἀλλὰ τῷ κοινῷ προσέχοντα λυσιτελεῖ· ἄλλως τ´ οὐδὲ τῷ μάλιστα τοὺς τρόπους συκοφαντικῷ διαβολὰς ἐξέσται ῥάπτειν, ὡς ἐμαυτῷ περιποιούμενος τὴν βασιλείαν κωλύω τοῦ μὴ ἐγχειρίζειν ἐκείνῳ τῶν πραγμάτων τὴν ἀρχήν. Πρότερόν τε γὰρ ἐξῆν, εἴπερ ἐβουλόμην, καὶ νῦν ἔτι κεῖται ἐπ´ ἐμοὶ, σοῦ παρασχόντος ἂν προθύμως εἰ βουληθείην· ὥστ´ οὐδὲ τοῦ ξυνοίσοντος ἰδίᾳ τι ἐμοὶ τοιαῦτα συμβουλεύω. Ὅτε τοίνυν ἐξ αὐτῶν ἀποδείκνυται τῶν πραγμάτων, μήτε πρὸς χάριν ἐμαυτῷ μήτε πρὸς ἀπέχθειαν ἐκείνῳ λέγειν, δέον ἤν τι τῶν δεόντων πείθεσθαι φαίνομαι συμβουλεύων. Ἔφης τοιγαροῦν δυοῖν ἕνεκα μάλιστα ἐνάγεσθαι πρὸς τοῦτο· τοῦ τε μὴ κακῶς ἀκούειν παρὰ φαύλων ἀνθρώπων καὶ διεφθορότων, καὶ τοῦ μάλιστα βούλεσθαι τῶν πρὸς αἰδῶ καὶ τιμὴν καὶ ἡδονὴν ἐσομένων βασιλεῖ, ὅ,τι ἂν ἐξῇ ποιεῖν· τὸ μὲν οὖν θεραπεύειν βασιλέα, δίκαιόν τε φαίην ἂν καὶ αὐτὸς καὶ σοὶ προσῆκον. Ἔξεστι δὲ πολλοῖς τρόποις ἐπιδείκνυσθαι τὴν θεραπείαν. Τό, τε γὰρ τιμᾷν ὡς πατέρα ἀναγκαῖον καὶ τὸ πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν δυνατὴν ποιεῖσθαι ὥστ´ αὐτόν τε καὶ οἰκετικὸν διάγειν ἐν ἀφθόνοις. Εἰ δὴ τὰ ἀποτεταγμένα χρήματα αὐτῷ τῆς χρείας δοκεῖ ἐλάσσω εἶναι, φθόνος οὐδεὶς καὶ ἕτερα τοσαῦτα ἢ καὶ διπλασίω προστιθέναι· καὶ ἕτερ´ ἄττα ἃ αὐτῷ μὲν ἂν εἴη καθ´ ἡδονὴν, βλάβην δὲ ἑτέροις μὴ παρέχῃ. Ἄρχοντα δὲ ἀποδεικνύναι τῶν πραγμάτων, οὔτ´ ἂν αὐτὸς πεισθείην τῶν κοινῇ λυσιτελούντων εἶναι, οὔθ´ ἑτέρῳ συμβουλεύσαιμι. Τῶν κακῶν δὲ οὐδένα λόγον οἴομαι ποιεῖσθαι δεῖν. Ἢ σχέτλιον ἂν εἴη, εἰ τῶν μὲν ἀγαθῶν οὐδένα ποιησόμεθα λόγον, τοῖς δὲ κακοῖς τοσοῦτον χαριούμεθα, ὥστε καὶ ἃ λυσιτελῆ καὶ δίκαια δοκοῦμεν εἶναι, ταῦθ´ ἑκόντες ὄντες προησόμεθα αὐτοῖς. Φέρε γὰρ πρὸς θεοῦ, εἴ γε πάντες οἱ τοὺς τρόπους ἀγαθοὶ ἐκκλησίαν συναθροίσαντες, ἡμᾶς ἐπὶ δίκῃ προκαλοῖντο, λέγοντες, ὡς, ἄδικα καὶ βίαια ποιεῖτε, πολέμους ἡμῖν ὁμοφύλοις ἐπεγείροντες. Εὐθύς τε γὰρ ἐξ ἀρχῆς, ἅμα τῷ βασιλεῖ καθ´ ὑμῶν τὸν πόλεμον κεκινηκέναι, ὁρῶντες ὡς ἄδικα πάσχετε ὑμεῖς, συνηλγήσαμέν τε μάλιστα ὑμῖν καὶ συνηγωνισάμεθα προθύμως. Καὶ ἐπειδὴ θεοῦ συναιρομένου, ῥᾷστα κεκρατήκαμεν τῶν πολεμίων, δέον ἀπελαύνειν καὶ κακῶς ποιεῖν τοὺς προτέρους ἄρξαντας τῆς ἀδικίας καὶ ἡμᾶς πραγμάτων ἀπαλλάττειν, οὐκ ἠθελήσατε ὑμεῖς, ἀλλ´ ὥσπερ κακῶν ἐπιθυμοῦντες, βασιλέως μέτρια αἰτοῦντος καὶ σώζεσθαι μόνον δεομένου, ὑμεῖς ἐπὶ κακῷ τῶν ὑπηκόων καὶ ὑμῶν αὐτῶν ἄτοπα φιλοτιμούμενοι, τῆς ἀρχῆς ὀλίγου δεῖν ἁπάσης παρεχωρήσατε αὐτῷ, ἡμῶν ἀπαναινομένων καὶ τὴν ἀβουλίαν ἐπιμαρτυρομένων. Ὁ δ´ οὐ πολλοῦ χρόνου παρεῤῥυηκότος, αὖθις ἐπεχείρησε τοῖς ἴσοις, ὥσπερ ἐπιλελησμένος εἰς ὅσον ἤλασε κινδύνου, καὶ πόλεμον ἀκήρυκτον ἐπήνεγκεν ἡμῖν. Ὁρῶντες δὲ ἡμεῖς οἷ κακῶν τὰ πράγματα χωρήσει καὶ ὡς ἄρδην ἀπολεῖται τὸ Ῥωμαϊκὸν, πρεσβείαν οὐκ ἰδίᾳ μόνον, ἀλλὰ καὶ κοινὴν ὑμῖν ἐποιησάμεθα πρὸς βασιλέα, δεόμενοι, μὴ περιϊδεῖν ἡμᾶς ὑπὸ τοῦ πρὸς ἀλλήλους πολέμου διαφθαρησομένους· ἀλλ´ εἴ τι καὶ ἐγκαλεῖν ὑμῖν ἔχει, δίκῃ διαλύεσθαι. Ὁ δ´ οὐδ´ ἄκροις ἠνέσχετο ὠσὶ τῶν περὶ τὴς εἰρήνης λόγων. Πάντοθεν δὲ ἡμεῖς ἀπορίᾳ συσχεθέντες, αὖθις ἐνεβάλλομεν ἑαυτοὺς εἰς τοὺς κινδύνους καὶ πόλεμον ἀράμενοι δεύτερον πρὸς αὐτὸν νενικήκαμεν αὖθις καὶ πρὸς τὴν προτέραν ἢ καὶ μείζω συνηλάσαμεν ἀπορίαν. Ὁρῶν δὲ ἐκεῖνος ὡς οὐκ ἄνευ κινδύνων ὁ πόλεμος αὐτῷ τελευτήσει, αὖθις ἐπρεσβεύετο ὑμῖν περὶ εἰρήνης, ὁ μηδὲ ἴχνος πρότερον ἀνεχόμενος αὐτῆς. Ὑμεῖς δὲ οὐκ οἶδ´ ὅ,τι παθόντες, δέον ἐκ τῶν προτέρων διδαχθέντας σωφρονεῖν, ὑμεῖς δὲ τἀναντία τῶν δεόντων ἐποιεῖτε, καὶ τὴν ἀρχὴν παρεδίδοτε αὐτῷ πᾶσαν καὶ τὴν ἡγεμονίαν τῶν πραγμάτων καὶ προσέτι φέροντες ὑμᾶς αὐτοὺς, (ἐῶ γὰρ λέγειν καὶ ἡμᾶς τοὺς ὑπηκόους, πολλὰ δυσανασχετοῦντας καὶ μονονοὺ τὴν ἀδικίαν ὀδυρομένους,) ἄδικοι καὶ προδόται σχεδὸν περὶ ἡμᾶς γεγενημένοι, οἰόμενοι κἂν οὕτω πᾶσαν πολέμου πρόφασιν περιαιρήσειν. Ὁ δ´ ὥσπερ στενὴν αὐτῷ τῆς γῆς τὴν οἴκησιν παρεχούσης εἰ ταύτην οἰκείη μεθ´ ὑμῶν, αὖθις ἐπολέμησε, καὶ τρίτον μηδὲν ἔχων ἐγκαλεῖν, οὐκέθ´ ὥσπερ πρότερον ἀπαρασκεύως καὶ ἐξ ἐφόδου, ἀλλὰ πολλὰ πρότερον συνεσκευασμένος περὶ τὴν ἑσπέραν, καὶ στρατιὰν ἐπαγαγὼν ἡμῖν πλήθει οὐκ ὀλίγον ὑπερέχουσαν ἡμῶν οὐκ ἐξ Ἑλλήνων μόνον τῶν αὐτόθι κατοικούντων, ἀλλὰ καὶ τῶν προσοίκων βαρβάρων συμμαχίδα. Ὁρῶντες δὲ ταῦθ´ ὑμεῖς, ἐλθόντες εἰς Βυζάντιον, ἐδεῖσθε βασιλέως περὶ εἰρήνης. Ὁ δ´ οὐδὲν ἧττον ἢ πρότερον ἦν ἀδύνατος πεισθῆναι, καὶ διὰ τοῦτο ἀναγκαίως πρὸς τὸν πόλεμον καὶ τρίτον ἐχωρήσατε ὑμεῖς. Καὶ ἡμεῖς τὴν ὑπερβολὴν βδελυξάμενοι τῆς ἀδικίας, προθύμως συνηράμεθα ὑμῖν καὶ πολλοὺς κινδύνους ὑπεμείναμεν καὶ πόνους. Εἶτ´ αὖθις μετὰ τὴν μακρὰν ἐκείνην πλάνην καὶ τοὺς περιδρόμους τοὺς πολλοὺς καὶ τὴν ἐκ τῆς χρονίου κακοπάθειαν στρατείας, καὶ τῆς κρείττονος δυνάμεως ἡμῖν τὸν πόλεμον συγκατεργαζομένης, τῶν τε πολεμίων κεκρατήκαμεν ἤδη καθαρῶς καὶ τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν συγκατεκτησάμεθα ὑμῖν. Νυνὶ δ´ αὖθις τῶν πολέμων πεπαυμένων καὶ εἰρήνης τὰ Ῥωμαίων κατεχούσης πράγματα, ὁρῶντες ὑμᾶς τῶν προτέρων μείζοσι κακοῖς ἐπιχειροῦντας ἡμᾶς ἐμβάλλειν, παραγγέλλομεν ὑμῖν μὴ αὖθις καινὰ διανοεῖσθαι, μηδ´ ἀφορμὰς παρέχειν τῷ κάκιστ´ ἀπολουμένῳ πολέμῳ πρὸς τοὺς ὁμοφύλους. Εἰ ταῦτ´ ἔλεγον καὶ ὥσπερ κορωνίδα προσετίθεσαν, ὅτι, εἰ μὲν δέχεσθε ἐπὶ τούτοις, εἰ δὲ μὴ, σκοπεῖτε μὴ οὐχ ἡμῖν μᾶλλον ἢ ὑμῖν αὐτοῖς αἴτιοι μειζόνων γενήσεσθε κακῶν· Εἰ δὲ δὴ καὶ προσέθηκαν, ἐῶ γὰρ εἰπεῖν, ὅτι, εἰ μὲν βασιλεὺς οὕτως ἔχοι γνώμης ὥστ´ ἐφ´ ἑκάτερα ῥᾳδίως μεταβάλλεσθαι καὶ μικρᾶς ἕνεκα ἢ καὶ οὐδεμιᾶς αἰτίας πολέμου ἄρχειν, τί δεῖ τῷ τοιούτῳ ἀφορμὰς ταραχῆς καὶ στάσεως ἐπὶ λύμῃ καὶ φθορᾷ τοῦ κοινοῦ παρέχειν. Εἰ δ´ ἑτέροις πείθεται συκοφάνταις καὶ διεφθορόσι καὶ οὐδὲν ἀμείνοσιν ἀνθρώποις ἀνδραπόδων, οὐδ´ οὕτω δίκαιον οὐδὲ λυσιτελὲς τοῖς οὕτως ἔχουσιν, ἐν μοίρᾳ Καρὸς ἡμᾶς ὑποτάττειν ἑαυτούς· Ἀλλ´ εἰ προσέθηκαν τοῖς λόγοις ἐκεῖνο μόνον, ὅτι, εἰ νῦν τοιαῦτα περὶ βασιλέως ἐγνώκατε ὑμεῖς, ἀλλ´ ἡμῖν οὐ δίκαια οὐδὲ λυσιτελῆ βουλεύεσθαι δοκεῖτε, κἄν τι συμβαίη τῶν ἀδοκήτων, ἡμεῖς ἔξω κινδύνων καὶ πραγμάτων καταστήσαντες ἑαυτοὺς ὥσπερ θεαταὶ καθεδούμεθα τῶν γινομένων. Ἆρ´ ἢ πρὸς τὴν ἀξίωσιν ὡς οὐ δικαίᾳ δυνησόμεθα ἀντειπεῖν, ἢ ἐν οὐδενὶ θησόμεθα τοὺς λόγους ὡς ἀκαίρως εἰρημένους; μὴ γὰρ ὅτι πάσης μὲν προφάσεως πολέμων ἐκ βασιλέως ἐξ ἀρχῆς κεκινημένης, ῥᾳδίου δὲ ὄντος φύσει πρὸς μεταβολὰς, τῆς Ῥωμαίων δὲ ἡγεμονίας πολλὰ τοῖς ἐμφυλίοις τετρυχωμένης πολέμοις, ἁπάντων δὲ οὐκ ἂν οἰσόντων ῥᾳδίως τὴν μεταβολὴν, ἀλλ´ εἰ πάντων μὲν ἀμφοτέροις μετῆν ἐπίσης, ἐν μηδενὶ δὲ διενήνοχεν ἅτερος ἑτέρου, ἔδει δὲ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων σκεψαμένους τὸν προσήκοντα ἑλέσθαι μᾶλλον ἄρχειν, οὐ σοὶ προστίθεσθαι προσῆκον πάντα ὁντινοῦν· οὐ μόνον διὰ τὴν πρᾳότητα καὶ μεγαλοψυχίαν, ἣν παρὰ πάντα ἐπεδείξω τὸν τοῦ πολέμου χρόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐψυχίαν καὶ τὴν τόλμαν τὴν ἐν τοῖς πολέμοις, καὶ τὸ μάλιστα δεῖσθαι τὰ Ῥωμαίων πράγματα νυνὶ, οὐκ ἐμπείρου καὶ δεινοῦ μόνον στρατηγοῦ, ἀλλὰ καὶ σπουδαίου καὶ τὰ πολέμια ἐξησκημένου; ἐμοὶ μὲν οὖν πανταχόθεν ἐξετάζοντι, οὐδεμία τις αἰτία φαίνεται ἀρκοῦσα πείθειν ὡς λυσιτελὲς αὐτὸν ἀποστάντα τῆς ἀρχῆς τῷ πάππῳ ἐγχειρίζειν. Διὸ καὶ συμβεβούλευκα προθύμως τοῦ κοινῇ λυσιτελοῦντος ἕνεκα. Σὲ δὲ εἰ μὴ τὰ λελεγμένα πείθειν ἱκανὰ, ἔξεστι καὶ ἑτέροις ἅμα καὶ συνετωτέροις καὶ ἐμπειροτέροις συμβούλοις χρησαμένῳ, μὴ τοῦ δέοντος ἁμαρτεῖν.“

2. Τοιαῦτα μὲν ὁ μέγας δομέστικος εἶπε· βασιλεὺς δ´ ὥσπερ εἴωθε μικρὸν ἐπισχὼν „συνετῶς μὲν εἰρῆσθαι τοὺς λόγους,“ εἶπεν „οὐκ ἂν ἔξαρνος γενοίμην· ἔτι δέ μοι δοκεῖ καὶ κατὰ σχολὴν εἶναι βουλευτέον περὶ αὐτῶν, εἴπως τι βέλτιον ὁ μεταξὺ χρόνος ἐξευρήσει.“ ἐπαινέσαντος δὲ καὶ τοῦ μεγάλου δομεστίκου, τὸ νῦν μὲν ἔχον διελύθησαν. Ἐς τρίτην δὲ ἡμέραν πάλιν συνελθόντες, ἐπυνθάνοντο ἀλλήλων εἴτι πλέον ἐν τῷ μεταξὺ ἐξευρηκότες εἶεν χρόνῳ· μηδὲν δὲ ἀμφοτέρων εἰρηκότων ἐπεψηφίσαντο τὴν βουλὴν, καὶ οὕτω παρ´ ὀλίγον ἐλθὸν τὸ βασιλέα τὸν πρεσβύτερον αὖθις ἄρχοντα γενέσθαι τῶν πραγμάτων, ὑπὸ τοῦ μεγάλου δομεστίκου ἐκωλύθη. Ὧν ὕστερον εἰς μνήμην ἐλθὼν ὁ βασιλεὺς, ἐπεὶ ἐπύθετο αὐτὸν τὸν μονήρη βίον ἀνῃρημένον ᾐνίττετο τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ, ὡς „εἰ ἃ πρότερον ἐβουλευόμεθα εἰς ἔργον ἧκον, νῦν οὐκ ἂν συνέβαινε τοιαῦτα.“ πρὸς ἃ ἐκεῖνος ἀπεκρίνατο, ὡς „τοιαῦτα μὲν οὐκ ἂν συνέβη, ἴσως δ´ ἕτερα χείρω καὶ ἀλυσιτελέστερα πολλῷ.“ Βασιλεὺς δ´ ἐπεὶ τῆς νόσου ἤδη ἀπηλλάγη καθαρῶς, ἐκ Διδυμοτείχου εἰς Βυζάντιον ἧκεν ἀποδώσων τὰς εὐχαριστίας τῇ πανάγνῳ μητρὶ τοῦ θεοῦ τῇ ζωοδόχῳ πηγῇ τῇ μᾶλλον ἰάματα ἢ νάματα βρυούσῃ· ἧς τυχὼν ἀπήλλακτο καὶ αὐτὸς τῆς χαλεπῆς ἐκείνης νόσου. Βυζάντιοι δὲ πανδημεὶ πρὸς ὑπάντησιν τοῦ βασιλέως ἐξελθόντες, ἔτι δὲ καὶ οἱ τῶν πέριξ χωρῶν τε καὶ πόλεων κατὰ θέαν βασιλέως (πᾶσι γὰρ οὐκ ἐπέραστος μόνον, ἀλλὰ καὶ θαύματος ἀξία ὄψις ἦν, ὥσπερ ἐκ νεκρῶν ἐγηγερμένος,) ἄχρι μὲν Ῥηγίου προῆκον ὑπ´ ἀλλήλων συνωθούμενοι καὶ ἠσπάζοντο βασιλέα προσκυνοῦντες. Ἐκεῖθεν δὲ δι´ αὐτῶν ἰὼν ὁ βασιλεὺς ἄχρι τοῦ πρὸ τῆς πόλεως τεμένους τῆς ἀεννάου πηγῆς ἦλθε συνωθούμενος ὑπὸ τοῦ πλήθους· ἀποδοὺς δὲ τὰς εὐχαριστίας θεῷ, ἦλθεν εἰς τὰ βασίλεια ἐκεῖθεν καὶ διέτριψεν ἐν Βυζαντίῳ ἐξ ἐκείνης εἰς ἑξηκοστὴν ἡμέραν. Αὖθις δὲ ἐξελθὼν, περιῄει τὰς τῆς Θρᾴκης πόλεις.

suite
 

390 Chapitre XX.

1. Le grand Domestique répond aux deux motifs de l'Empereur. 2. Ils conviennent de ne point rendre au vieil Andronique l'autorité Souveraine. 3. L'Empereur s'en retourne a Constantinople.

1. Le grand Domestique reprenant la parole dit : Il n'y a personne qui sache mieux que vous le profond respect, et la sincère affection que j'ai toujours portée à votre aïeul. J'aurais souhaité qu'il eût pu conserver la Souveraine autorité avec l'approbation et les applaudissements de toute la terre. Lorsque la guerre commença a s'exciter entre vous et lui, et que nous tînmes conseil pour résoudre ce que nous avions à faire, au lieu que les autres nous exhortaient à nous délivrer tout d'un coup de peine, en lui ôtant la vie, ou au moins la liberté, vous témoignâtes pour lui beaucoup de tendresse, et j'embrassai vos sentiments avec toute l'ardeur possible. Depuis que la guerre a été terminée par notre victoire, quel soin n'avons-nous pas pris, non seulement pour le garantir des dangers, mais pour le maintenir sur le trône ? Et avec quelle fermeté ne nous sommes-nous pas opposés à ceux qui étaient dans une autre disposition,  et qui faisaient tous leurs efforts pour nous attirer à leur avis ? On ne peut donc pas croire que ce soit par aucune aversion de sa personne que 391  j'ai parlé comme j'ai fait : Ce n'a été que par le zèle que j'ai pour le bien de l'Etat. La médisance, toute impudente qu'elle est, n'oserait m'accuser que c'est à dessein de m'attribuer la Souveraine puissance, que j'empêche que l'on ne la lui rende. Si j'avais eu envie de la posséder, je l'aurais acceptée lors que vous avez eu la bonté de me l'offrir. Je n'agis donc pas par intérêt, dans cette rencontre puisque je n'agis ni par le désir de lui nuire, ni par celui de me procurer aucun avantage. Vous dites qu'il y a deux raisons qui vous portent a lui rendre loi Souveraine autorité, l'une pour ne point donner de sujet aux méchants de vous calomnier, et l'autre pour contribuer tout ce qui dépend de vous, à la satisfaction et à la gloire de votre aïeul. Je demeure d'accord qu'il est de votre devoir de lui rendre toute sorte d'honneurs. Mais il y a d'autres moyens de lui rendre ces honneurs, que de le rétablir sur le trône. Vous pouvez lui rendre de grands respects. Vous pouvez avoir soin qu'il ne manque rien à la magnificence de son Palais. Vous pouvez augmenter ses revenus, si vous jugez que ceux dont il jouit ne soient pas suffisants. Vous pouvez, enfin, lui accorder tout ce qui lui peut plaire, pourvu que ce ne soit rien qui nuise à vos sujets. Mais je ne puis me persuader qu'il soit utile de lui remettre entre les mains l'autorité absolue, et je puis encore moins entreprendre de le persuader aux autres. Pour ce qui est du bruit que font les méchants, nous devons le mépriser, car nous serions bien malheureux si nous étions obligés de renoncer au sentiment des gens de bien, pour dépendre du caprice des 392 factieux. Figurez-vous, je vous prie, que ces gens de bien, ayant eu avis de la délibération que nous faisons maintenant, se sont assemblés, et qu'ils nous la reprochent en ces termes. Il n'y a point d'injustice, ni de violence, pareille à celle que vous commettez, en nous jettent dans le hasard d'une nouvelle guerre civile. l'Empereur votre aïeul n'a pas sitôt pris les armes contre vous, que nous avons été touchés de votre malheur, et que nous sommes accourus à votre secours. Après que Dieu nous a favorisés de la victoire, au lieu de nous en servir pour réprimer l'insolence de ceux qui nous avaient attaqués, et pour assurer notre repos, vous avez laissé la jouissance de l'autorité souveraine à votre aïeul qui, en ce temps-là, s'estimait assez heureux que Ion lui laissât celle de la vie, et comme si vous eussiez recherché votre propre malheur, et celui de vos sujets, vous avez bouché vos oreilles aux cris, et aux protestations, que nous faisions pour vous détourner d'une résolution si contraire à la prudence. Il reprit, un peu après, les armes, comme s'il eût oublié le péril dont il venait d'échapper L'appréhension de retomber en ces troubles capables de causer la ruine de l'Etat, nous porta à lui envoyer une ambassade conjointement avec vous, outre celle que nous lui avions envoyée séparément, pour le supplier de nous juger dans une Justice réglée, sur les accusations dont on nous chargeait, plutôt que de permettre que nous nous ruinassions par les armes. En rejetant cette proposition d'accommodement, il nous contraignit d'en venir à une seconde guerre, où nous remportâmes une seconde victoire, et où nous le réduisîmes à une extrémité plus 393 fâcheuse que nous n'avions fait à la première rencontre. Quand il vit que l'issue de la guerre ne lui pouvait être que funeste, il rechercha la paix, dont auparavant le seul nom lui faisait horreur. Vous autres, au lieu de profiter de l'expérience du passé, vous lui avez laissé l'autorité entre les mains, et quelque aversion que nous pussions témoigner de retomber sous sa domination vous nous avez livrés, malgré nous. Mais bien loin de reconnaître votre bonté, il a repris les armes, comme s'il eût trouvé la terre trop étroite pour lui, et pour vous. Bien qu'il n'eût pas alors la moindre couleur pour déguiser son injustice, il ne revint pas, comme les autres fois. Il fit de grands préparatifs en Occident, et il nous attaqua avec une armée remplie de Grecs, et de Barbares. Avant que d'en venir aux mains, vous allâtes à Constantinople, lui demander la paix, et il vous la refusa, avec une plus grande dureté que les autres fois. Ainsi vous fûtes obligé de soutenir une troisième guerre.  L'horreur que nous eûmes de son injustice, nous engagea dans la défense de vos intérêts. Enfin, après une infinité de soins, de voyages, de travaux, de fatigues, de misères, et de périls, nous remportâmes par la faveur du ciel, une victoire pleine, et entière, et nous vous mîmes dans une possession parfaite et paisible de la puissance souveraine. Maintenant que vous en jouissez en repos, que vos ennemis n'oseraient se soulever, que les peuples vivent dans une tranquillité fort profonde, nous ne saurions voir que vous vous tourmentiez vous-même pour nous jeter dans des malheurs, plus pernicieux, plus déplorables que ceux dont. nous sommes échappés 394 sans vous supplier, autant que nous pouvons, de ne point faire de changement, et de ne point armer les citoyens les uns contre les autres. Si les gens de bien parlaient de la sorte, et s'ils ajoutaient, pour conclusion, Prenez garde qu'en méprisant nos avis, il ne vous en arrive plus de mal qu'à nous. S'ils disaient encore,si l'Empereur est d'humeur à changer légèrement de résolution à prendre les armes sans sujet, qu'est-il besoin de prendre parti ses querelles ? S'il ne se laisse conduire que par des imposteurs, et par des scélérats, nous ne croyons pas qu'il fait ni juste, ni utile, de nous soumettre, comme les Cariens, à l'Empire de telles gens. Enfin, s'ils ajoutaient encore ce mot : Si vous reconnaissez vous-même que le portrait que nous venons de faire du vieil Empereur est fidèle, le conseil que vous nous donnez, n'est pas fort bon. Ainsi, s'il vous arrive quelque malheur, nous tacherons de nous garantir du danger, et nous regarderons l'événement comme des spectateurs oisifs. Si, dis-je, les gens de bien nous disaient toutes ces choses, que pourrions-nous reprendre dans leur discours ? Ce n'est pas seulement parce que le vieil Andronique a été l'unique auteur de tous les désordres, ni parce qu'il est inconstant de son naturel, ni parce que l'Etat est affaibli par les divisions, ni, enfin, parce que les sujets ne sont pas disposés à consentir a aucun changement; que je ne suis pas d'avis que vous lui rendiez l'autorité souveraine ; mais c'est que si vous n'aviez la couronne ni l'un ni l'autre, et qu'il s'agît de résoudre auquel des deux on la déférerait, il n'y a personne qui ne fut obligé de vous donner son suffrage, non seulement à cause de la douceur et de la clé- 395  mence que vous avez fait paraître durant la guerre; mais aussi à cause de votre hardiesse, et de votre valeur, et à cause du besoin où est l'Empire d'avoir un Prince qui, comme vous, n'ait pas moins d'ardeur, et de vigilance, que d'expérience, et de maturité. C'est pourquoi après avoir examiné sérieusement toutes les raisons que j'ai pu rappeler dans mon esprit, je n'en ai trouvé aucune qui vous doive porter à vous démettre de l'Empire, en faveur de vôtre aïeul. Je vous déclare franchement mon sentiment pour le bien de l'Etat. Si mes raisons ne sont pas capables de vous persuader, il dépend de vous, de consulter d'autres personnes plus éclairées que je ne suis, et de suivre leur avis, afin de ne vous pas tromper.

2. l'Empereur s'étant tenu un peu de temps dans le silence, selon sa coutume, parla, ensuite, de cette sorte. Je ne puis disconvenir qu'il n'y ait beaucoup de prudence dans tout ce que vous avez avancé. Je ferai, pourtant, bien aise d'y  penser à loisir, pour voir si le temps et la méditation ne me fourniront rien de meilleur. Le grand Domestique ayant approuvé cet avis, ils se séparèrent. S'étant assemblés trois jours après, ils se demandèrent l'un à l'autre, s'il ne leur était rien venu de nouveau dans l'esprit, et ayant tous deux répondu que non, ils formèrent la résolution de ne point rendre le maniement des affaires au vieil Andronique. Lorsque l'Empereur apprit, depuis, qu'il avait pris l'habit de Moine, il marqua obscurément au grand Maître le dessein qu'il avait eu de le remettre sur le trône, en lui disant : Si j'avais fait ce que je voulais, en faveur de 396 mon aïeul, il ne serait pas Moine, aujourd'hui. A quoi le grand Domestique répondit, qu'il était vrai qu'il ne le serait pas ; mais qu'il serait peut-être arrivé quelque chose de plus fâcheux.

suite