Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

LIVRE DEUX (chapitres I à Χ)

LIVRE Ι(chapitres LI à LVIII) - LIVRE II (chapitres XI à XX)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPèreURS ANDRONIQUES

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE PREMIER.

 

 

 

αʹ. 1. Ἃ μὲν οὖν πολεμοῦσί τε ἀλλήλοις τοῖς βασιλεῦσι καὶ μεταξὺ διαλλαττομένοις ἐπράχθη μετ´ ἀλλήλων, τοιαῦτά ἐστι· νῦν δὲ εἶναί μοι δοκεῖ λοιπὸν διηγητέον καὶ ἃ τῷ νέῳ Ἀνδρονίκῳ ἤδη τὴν πᾶσαν ἀρχὴν Ῥωμαίων ὑποποιησαμένῳ ἐπράχθη καθ´ ἑαυτόν. Ἐς γὰρ τὴν ὑστεραίαν μετὰ τὴν τοῦ Βυζαντίου λῆψιν πρὶν ἄλλης τινὸς ἅψασθαι διοικήσεως πραγμάτων, ἐν ὁποίοις τισὶ χρὴ τὸν βασιλέα καὶ πάππον κατέστησε διάγειν. Καὶ τὴν μὲν ἀρχὴν καὶ τὴν διοίκησιν τῶν πραγμάτων ἀπένειμεν ἑαυτῷ, τῶν ἄλλων δὲ οὐδὲν ὑφεῖλε βασιλέως. Ἀλλὰ τούς τε Ῥωμαίους ὅσων ἦρχε προσέταξεν αὐτῷ ὡς βασιλεῖ προσέχειν καὶ τὴν ἴσην ἀποδιδόναι τιμὴν, καὶ ὁπότε βούλοιντο πρὸς αὐτὸν ὡς προσκυνήσοντες ἰέναι, κωλύεσθαι παρ´ οὐδενός· καὶ παῖδας καὶ τοὺς ἄλλους συγγενεῖς βασιλέως εἰς τὰ βασίλεια εἰσιόντας αὐτῷ συνδιημερεύειν καὶ συνεῖναι καθόσον βούλοιντο· καὶ τὴν θεραπείαν πᾶσαν ἀκίνητον μένειν ὅση ἦν, καὶ ἐπ´ αὐτῷ εἶναι ὅ, τι ἂν κελεύῃ ποιεῖν. Καὶ ἀναλωμάτων ἕνεκα αὐτοῦ τε καὶ οἰκετικοῦ ἀπό τε τῶν δημοσίων φόρων τὴν λεγομένην παρέσχετο τοπικὴν, φέρουσαν ἐπ´ ἐνιαυτὸν δισχιλίους ἐπὶ μυρίοις χρυσοῦς, καὶ ἕτερα χρήματα ἴσα ἐκ τοῦ βασιλικοῦ ἐκέλευσε χορηγεῖσθαι ταμιείου· καὶ ταῦτα εἶναι ἐπ´ ἐκείνῳ ᾗ ἂν ἐθέλοι χρῆσθαι. Τῶν τε βασιλείων παρεχώρησεν αὐτῷ· αὐτὸς δὲ εἴποτε ἐπιδημοίη τῇ Κωνσταντίνου, ἕως ὁ πάππος περιῆν, ἐν τοῖς Δημητρίου τοῦ δεσπότου διέτριβεν οἴκοις. Καὶ πρὸς βασιλέα ἐρχόμενος συχνῶς, ὡμίλει τε αὐτῷ γνησίως καὶ ἐβουλεύετο περὶ τῶν πραγμάτων καὶ οὐδὲν ἧττον ἢ πρότερον αἰδῶ καὶ τιμὴν παρεῖχε τὴν προσήκουσαν αὐτῷ. Οἱ δ´ ἄλλοι Ῥωμαῖοι, καίτοι παρὰ τοῦ νέου βασιλέως οὐ πρὸς εἰρωνείαν, ἀλλ´ ἀληθῶς προστεταγμένον τὸ πάντα τὸν ἐθέλοντα πρὸς βασιλέα ἔρχεσθαι καὶ ἀκωλύτως προσκυνεῖν αὐτὸν, ὅμως οὐ προσῄεσαν, δεδοικότες μή τι διὰ ταῦτα ὑποπτευθῇ νεωτερίζειν.

2. Τὸν μέγαν δὲ λογοθέτην ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς εἰς Διδυμότειχον ἐλθόντα, ἐν ἑνὶ τῶν αὐτόθι φροντιστηρίων διατρίβειν. Καὶ ἦν ἄχρι τινός· ἔπειτα συγγνώμης καὶ αὐτὸς τυχὼν, εἰς Βυζάντιον ἐπανελθὼν διέτριβεν οἴκοι.

3. Τὴν Βυζαντίου δὲ ἀρχὴν τῷ πρωτοστράτορι παρέσχεν ὁ βασιλεύς. Ἐπεὶ δὲ καθ´ ὃν ἐπολέμουν ἀλλήλοις χρόνον οἱ βασιλεῖς πολλὰ τῶν προσόντων τοῖς συνοῦσιν ἑκατέρῳ ὑπ´ ἀλλήλων διηρπάσθη, ἵνα μὴ διαφοραὶ γίγνοιντο μεταξὺ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τὰ οἰκεῖα ἐπανασώζειν πειρωμένων, προμηθούμενος ὁ βασιλεὺς περὶ μὲν τῶν κινουμένων ἐκέλευσε μηδένα ἐξεῖναι μηδενὶ ὀχλεῖν, ἀλλ´ ἐᾷν τοὺς ἔχοντας καρποῦσθαι· τὰ δ´ ἀκίνητα ἐπανασώζεσθαι τοῖς ἐξ ἀρχῆς κυρίοις. Καὶ τούτου ἐπιμελητὴν τὸν πρωτοστράτορα τοῦ Βυζαντίου ἄρχοντα ἐκέλευσεν εἶναι.

4. Μετὰ τοῦτο ἀπῆλθεν εἰς πατριάρχην, ἅμα μὲν εὐχαριστήσων αὐτῷ καὶ οἰκείως καὶ φιλικῶς προσομιλήσων· (κατὰ γὰρ τὴν πρώτην συντυχίαν, τοῦ καιροῦ καὶ τῶν πραγμάτων οὐκ ἐώντων, ὅσον ἀφοσιώσασθαι μόνον ἐποιήσαντο τὴν ὁμιλίαν·) ἅμα δ´ ἵνα καὶ τοῖς ἀρχιερεῦσιν, οἳ αὐτοῦ ἐκβαλλομένου τοῦ πατριαρχείου καὶ εἰς δεσμωτήριον οἱονεὶ ἀπαγομένου, οὐ μόνον ἀντέστησαν οὐδὲν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ συγκατειργάσαντο, τό γε εἰς αὐτοὺς ἧκον, τὴν κάθειρξιν ἐκείνου, δοῦναι συγγνώμην δεηθῇ αὐτοῦ. Ἦν γὰρ κατ´ αὐτῶν πολὺς φερόμενος ὁ πατριάρχης καὶ δίκας ἀξιῶν λαβεῖν παρ´ ἐκείνων τῆς προδοσίας τῆς εἰς αὐτόν. Καὶ δεηθεὶς αὐτοῦ πολλὰ περὶ αὐτῶν οὐκ ἠδυνήθη πεῖσαι συγγνώμην παρασχεῖν αὐτοῖς, τὰ ἔσχατα λέγων ἠδικῆσθαι ὑπ´ αὐτῶν, καὶ δεῖν αὐτοῖς δίκην λαχεῖν τῆς προδοσίας.

5. Ἐπεὶ δὲ ἐπανῆκεν εἰς βασίλεια ὁ βασιλεὺς, τὸν μητροπολίτην μετακαλεσάμενος Φερῶν καὶ χαρτοφύλακα τὸν Κουτάλην καὶ τὸν τῶν μοναστηρίων ἄρχοντα Κυβεριώτην, οἷα δι´ αὐτὸν δεσμωτήριον οἰκήσαντας ἐπὶ χρόνον τινὰ, τὰ τἄλλα ηὐχαρίστησε καὶ εὐεργεσίαις ἠμείψατο πολλαῖς, τὸν δὲ χαρτοφύλακα, ἐπεὶ μὴ ἠβούλετο ἀπὸ τῆς τοῦ χαρτοφύλακος ἀξίας εἰς ἑτέραν μείζονα μετενεχθῆναι, αὐτὴν ἑαυτῆς ἐποίησεν ἐντιμοτέραν, μέγαν χαρτοφύλακα προσαγορεύσας· καὶ ἀπ´ ἐκείνου εἰς δεῦρο τῷ χαρτοφύλακι διασώζεται τὸ μέγας.

6. Μάρκον δὲ Καβαλλάριον τὸν τοῦ Βάρδα, ὃς ἦν ἀπὸ τῶν τειχῶν πρότερον πρὸς ὕβριν βασιλεῖ διειλεγμένος, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεύς. Ὁ δὲ καὶ πρὶν ζητηθῆναι, οἷα ἐφθέγξατο εἰδὼς, ἅμα τῷ πυθέσθαι ἐντὸς εἶναι Βυζαντίου βασιλέα, ἐν ὑπονόμοις καὶ ἀδύτοις τισὶ κατέκρυψεν ἑαυτόν. Πολλὴν δὲ τὴν περὶ τὴν αὐτοῦ ζήτησιν οἱ προστεταγμένοι εἰσενεγκόντες σπουδὴν, εὑρίσκουσί τε καὶ ἄγουσιν εἰς βασίλεια. Φήμης δὲ διαδραμούσης, ὡς ὁ ὑβριστὴς ἐκεῖνος βασιλέως εἰς τὰ βασίλεια ἄγεται κολασθησόμενος, συνέδραμεν ἡ πόλις πανδημεὶ, ὁποίῳ τρόπῳ ὀψόμενοι ἀποθανεῖται. Βασιλεὺς δὲ ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι· καὶ ἐπειδὴ τῶν τοῦ οἴκου θυρῶν ἐγένετο εἴσω, εἰς βασιλέα ἰδὼν, τρόμῳ τε ἐλήφθη καὶ περιδινηθεὶς κατέπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν. Ἀναστήσαντες δὲ οἱ ἄγοντες, ἐγγὺς ἤγαγον βασιλέως δακρύων τε ὑπόπλεων καὶ πρὸς τὴν γῆν νενευκότα, καὶ μὴ δυνάμενον ὅλως εἰς βασιλέα ἰδεῖν, ἀλλ´ αὐτίκα προσδοκῶντα πείσεσθαι τὰ δεινότατα. Σιωπὴ δὲ βαθεῖα κατέσχε τὸ πλῆθος πᾶν, καὶ πάντες ἦσαν μετέωροι πρὸς τὴν ἐπενεχθησομένην τῷ Μάρκῳ καταδίκην. Ὁρῶντες δὲ αὐτὸν οὕτως ἱστάμενον ὑπότρομον καὶ περιδεῆ, οἱ μὲν αὐτῶν καὶ ἀπὸ τῆς θέας μόνης περιαλγοῦντες, εἰς δάκρυα κατεφέροντο καὶ οἰμωγάς· ὅσοι δὲ καὶ συνετώτεροι τῶν πολλῶν ἦσαν, τῆς μελλούσης κρίσεως ἣν ἀκούομεν ἐλάμβανον ἀπὸ τῶν γινομένων εἰκόνα, καὶ ἀνεζωγράφουν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ἄῤῥητον ἐκείνην τῶν ἁμαρτωλῶν αἰσχύνην ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ καὶ ἀδεκάστου δικαστηρίου. Εἰ γὰρ ἐπὶ θνητοῦ βασιλέως, ἔνθα καὶ αἱ τιμωρίαι ὀλιγοχρόνιοι, τοσαύτη τὸν κρινόμενον ἔκπληξις εἶχεν, ὥστ´ ἤδη καὶ πρὸ τῆς ἀποφάσεως τῷ πλείστῳ μέρει ἀποτεθνηκέναι ὑπὸ δέους, ὅτι μηδεμίαν ἀπολογίαν εἶχεν ἐφ´ οἷς κατηγορεῖτο ἐνεγκεῖν, τί οὐκ ἂν πάθωσι τότε οἱ πονηρὰ συνειδότες ἑαυτοῖς; καὶ βελτίους ἑαυτῶν ἐκ τοῦ παραδείγματος ἐγίνοντο καὶ πρὸς σωφρονέστερον μετεῤῥυθμίζοντο βίον. Βασιλεὺς δὲ πρότερόν τε οὐκ ἐπὶ τῷ τιμωρήσασθαι τὸν Μάρκον ζητῶν, καὶ τότε πάντας ὁρῶν τῇ σκηνῇ ταύτῃ σωφρονισθέντας, μικρὸν ἐπισχὼν, „τί παθὼν, ὦ Καβαλλάριε“ εἶπε „τοσαῦτα ὕβρικας καὶ πρὸς παρόντα; ἦν γὰρ ἄν τις πρὸς ἀπόντα γινομένων τῶν ὕβρεων συγγνώμη.“ ὁ δὲ ὑπὸ τῆς τοῦ βασιλέως φωνῆς καταπλαγεὶς, εἰς γῆν τε κατέπεσεν εὐθὺς καὶ τῇ γῇ τὴν κεφαλὴν προσαράσσων, προσδόκιμος ἦν καὶ τὴν ψυχὴν ἀφεῖναι ὑπὸ δέους. Πάλιν δὲ ὁ βασιλεὺς σιγήσας ἐφ´ ἱκανὸν, τὸν Μάρκον ἐκέλευεν ἀναστῆναι. Ὁ δὲ εἴτε καὶ τῶν λεγομένων οὐκ αἰσθανόμενος, εἴτε καὶ μὴ δυνάμενος ἀναστῆναι ὑπὸ τοῦ δέους ἐκλυθεὶς, τῇ γῇ προσεκυλινδεῖτο, μήθ´ ὁρῶν μήτε φθεγγόμενος μηδέν. Βασιλεὺς δ´ ἐσήμαινε τῇ χειρὶ τοὺς κατέχοντας ἀνιστᾷν· ἐπειδὴ δὲ ἀνέστη, ἐπανέρχεσθαί τε ἐκέλευεν εἰς ἑαυτὸν καὶ προσέχειν τοῖς λεγομένοις. Εἶπέ τε πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεύς· „τὸ μὲν δεδοικέναι καὶ τρέμειν καὶ τὰ δεινότατα πείσεσθαι προσδοκᾷν, δίκαιόν τε ὁμοῦ καὶ σοὶ προσῆκον· ἄξια γὰρ ἐφθέγξω πολλῶν τιμωριῶν. Ἐγὼ δὲ ἐμαυτῷ πολλὰ συνειδὼς πρὸς τὸν ἁπάντων κύριον καὶ βασιλέα ἡμαρτημένα, καὶ δεόμενος συγγνώμης ὥσπερ καὶ σὺ νῦν, μᾶλλον δὲ καὶ πλείονος πολλῷ, ὅσῳ καὶ τὰ ἡμαρτημένα χείρω, καὶ οὐ πρὸς σύνδουλον ὥσπερ σὺ, ἀλλ´ εἰς τὸν ἐκ μὴ ὄντων παραγαγόντα προσκεκρουκὼς καὶ δεόμενος καὶ αὐτὸς ἐλέου, ἀφίημί τε τὰ ἡμαρτημένα σοι καὶ συγγνώμην παρέχω. Δυοῖν δὲ ἕνεκα τὸ σέ τε εὑρεῖν καὶ ἐνθάδε ἀγαγεῖν ἐποιησάμην περὶ πλείστου· ἑνὸς μὲν, ἵν´ ἐκ τῶν γινομένων οἱ πολλοὶ σωφρονισθῶσι, μὴ ἀκρατεῖς εἶναι περὶ τὴν γλῶτταν μηδὲ ῥᾳδίως ἐκφέρεσθαι πρὸς ὕβρεις, καὶ ταῦτα, πρὸς ὑπερέχοντας καὶ τιμῆς ἀξίους γινομένας, καὶ τὸ κρεῖσσον ἀπὸ ὕψους ἢ ἀπὸ γλώσσης πεσεῖν, ὑπὸ τῶν σοφῶν τινος καλῶς εἰρημένον, ἔργῳ διδαχθῶσιν, ὁρῶντες εἰς οἷον βάραθρον ἐξ ἀκρασίας περιπέπτωκας αὐτός· δεύτερον δὲ, τοῦ σὲ διὰ βίου φόβων καὶ κινδύνων ἀπαλλαγῆναι. Εἰ γὰρ μὴ νῦν ἐνθάδε ἀχθεὶς ἐτύγχανες συγγνώμης, κατ´ οὐδὲν ἀνεκτότερον ἂν ἔζης τοῦ Κάϊν βίον, στένων καὶ τρέμων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ παρὰ παντὸς τοῦ προστυχόντος οἰόμενος αὐτίκα ἀπολεῖσθαι. Νυνὶ δὲ συγγνώμης τυχὼν, ἡδέως βιώσεις καὶ ἀδεῶς, οὐδενὸς ἔτι δυναμένου τῶν εἰς ἐμὲ ἡμαρτημένων εὐθύνας ἀπαιτεῖν.“ Τοιαῦτα μὲν ὁ βασιλεὺς πρὸς Μάρκον εἶπεν. Οἱ παρόντες δὲ ἀλλόκοτον μέν τινα ὄψεσθαι ἰδέαν θανάτου προσδοκῶντες, ἔπειτα ἐξαίφνης παρὰ δόξαν τὸν εἰς τὸν Μάρκον τοῦ βασιλέως ἔλεον καὶ τὴν σώζουσαν ψῆφον ἰδόντες ἐξενηνεγμένην, ἐθαύμαζόν τε τῆς συμπαθείας τὸν βασιλέα καὶ τῷ Μάρκῳ συνέχαιρον τῆς σωτηρίας, καὶ οἰκείαν ἕκαστος οἰόμενοι τὴν εὐεργεσίαν, σοὶ προσήκειν ἔλεγον, βασιλεῦ, πατέρα τὸν θεὸν ἐπικαλεῖσθαι καὶ μετὰ παῤῥησίας τῶν ἡμαρτημένων τὴν συγγνώμην αἰτεῖν, ὡς ἀφιέντι τῷ προσκεκρουκότι τὰ ὀφειλόμενα. Τούτων καί τινων ἑτέρων τοιούτων ὑπὸ τοῦ πλήθους εἰρημένων, σὺν ἐκπλήξει καὶ χαρᾷ ὁ σύλλογος διελύθη.
 

Chapitre Premier.

1. Le jeune Empereur se rend maître de la Souveraine autorité, et règle les emplois de son aïeul. 2. Il relègue le grand Logothète. 3. Il donne le gouvernement de la ville au Protostrator. 4. Il visite le Patriarche , et lui demande grâce pour les Évêques qui l'avaient abandonné, 5. Il récompense d'autres Ecclésiastiques. 6. Il pardonne à Marc Caballaire.

1. J'Ai rapporté jusqu'ici ce qui s'est passé dans lla guerre, et dans la réconciliation des deux Empereurs. Je rapporterai désormais ce que le 287 jeune Andronique a fait seul depuis qu'il s'est rendu maître absolu de l'Empire. Le lendemain du jour qu'il entra à Constantinople, il régla avant toutes choses le pouvoir de son aïeul. Il se réserva toute l'autorité, sans lui en laisser aucune part. Il ordonna néanmoins de lui rendre les honneurs qui font dus aux Souverains, et il permit à toute la famille Royale , et à toute la Cour de le visiter. Il lui assigna vint-quatre mille pièces d'or pour la dépense de sa maison , moitié à prendre sur les impositions publiques, et moitié à l'Epargne. Il lui céda le Palais Royal, et il alla loger dans celui de Démétrius Despote. Il le visitait fort souvent, s'entretenait familièrement avec lui, le consultait sur les affaires les plus importantes, et lui rendait tout le respect: qu'il lui devait. Il n'y avait presque personne qui usât de la liberté qu'il avait donnée de le visiter, parce que chacun appréhendait de se rendre suspect de tramer quelque nouvelle révolte.

2. Il relégua le grand Logothète dans un Monastère de Didymoteque, où il demeura quelque temps, jusqu'à ce qu'il eut la permission de revenir dans sa maison.

3. Il donna le gouvernement de la ville au Protostrator, et parce que les biens de plusieurs personnes de l'un et de l'autre parti, avaient été pillés durant le désordre de la guerre, il ordonna que l'on ne ferait aucune recherche des meu- 288 bles ; mais que les immeubles seraient rendus à ceux à qui ils appartenaient, et il chargea le Protostrator de l'exécution de (on Ordonnance.

4. Un peu après, il alla visiter le Patriarche pour le remercier de la part qu'il avait prise en ses intérêts, pour l'entretenir avec un peu plus de loisir qu'il n'avait pu faire à leur première entrevue , et surtout, pour lui demander la grâce des Evêques qui l'avaient abandonné ,lorsqu'il avait été chassé de son Église, et renfermé dans un Monastère, comme dans une prison, et qui, au lieu de s'opposer à cette violence, y avaient consenti. Mais quelques instances que fussent les prières qu'il lui fit en leur faveur , il n'en remporta point d'autre réponse, sinon, qu'il était juste de les punir de l'injure qu'ils lui avaient faite.

5. Etant de retour en son Palais, il manda le Métropolitain de Phéres , Cutale Cartophylax, et Cyberiote supérieur des Monastères , et les ayant remerciés de l'affection qu'ils lui avaient témoignée dans les mauvais temps, jusqu'à souffrir la prison pour la défense de la cause , il les récompensa par de nouvelles dignités. Mais parce que Cutale ne voulut pas changer de Charge , il releva celle qu'il avait, et lui donna le titre de grand Cartophylax.

6. Il commanda, quelque temps après de lui amener Marc Caballaire, fils de Bardas, qui dans le commencement de la guerre, lui avait dit des 289 paroles outrageuses , du haut des murailles. Le reproche que sa conscience lui en faisait, l'obligea de se cacher dans un lieu sous terre le jour de la prise de la Ville ; si bien que ceux qui le cherchaient eurent beaucoup de peine à le trouver. Mais, enfin, l'ayant trouvé, ils l'amenèrent à l'Empereur. Le bruit s'étant répandu que l'on menait cet insolent au Palais du Prince , le peuple accourut en foule , pour être spectateur du genre de son supplice. Aussitôt qu'il eut passé le pas de la porte, et qu'il eut aperçu le jeune Empereur, il fut surpris d'une telle frayeur, qu'il tomba à terre. Ceux qui le tenaient l'ayant relevé, ils le conduisirent triste, abattu, et trempé de larmes. Tout le monde attendait dans un profond silence, l'arrêt de sa condamnation. Quelques-uns ne le pouvaient voir ainsi pâle et tremblant sans en témoigner de la compassion par leurs soupirs, et leurs pleurs. Les plus éclairés considéraient cette action comme une image du jugement dernier, et ils se représentaient à eux-mêmes la confusion inexprimable que les coupables auront devant ce Juge terrible, et incorruptible, puisque l'épouvante d'un accusé , qui n'était que devant un juge mortel, et qui ne pouvait, tout-au-plus, être condamné qu'à un supplice prompt et passager, était, néanmoins, si extrême que peu s'en fallait quelle ne lui causât la mort. L'Empereur , qui avoir moins envie de punir  Cabal- 290 laire, que d'instruire le peuple, par son exemple , lui dit, Que vous avais-je fait, pour parler de moi, en ma présence , en des termes si injurieux; car si c'avait été en mon absence, peut être que vous seriez excusable ? A cette parole il se laissa tomber , et frappa la terre plusieurs fois de sa tête, de forte que l'on s'attendait qu'il expirerait par l'excès de sa frayeur. L'Empereur étant demeuré un peu de temps dans le silence, lui commanda , de se lever ; mais soit qu'il n'entendît pas, ou qu'il eût perdu ses forces, il ne fit que se rouler par terre, sans rien voir, et sans rien dire. L'Empereur fit signe de la main à ceux qui le tenaient, de le relever. Quand il fut debout, il lui commanda de reprendre ses esprits, et d'écouter ce qu'il avait à lui dire. Plus vous appréhendez, lui dit-il, plus vous tremblez, et plus vous vous attendez à un rigoureux supplice ; plus vous-vous faites justice a vous-même,  et plus vous reconnaissiez ce que vous avez mérité. Il est vrai aussi que vous avez dit des paroles qui ne peuvent être expiées que par les plus rudes châtiments. Mais parce que je me reconnais coupable d'une infinité de péchés , que j'ai commis contre le Souverain de tous les hommes , et que je lui en demande pardon, avec d'autant plus de soumission, que sa puissance est plus relevée, je vous pardonne de tout mon cœur. J'ai, pourtant, eu deux raisons de vous faire chercher, et de vous faire amener ici. L'une est, pour apprendre au peuple , par votre exemple, à ne pas lâcher indiscrètement des pa- 291 roles injurieuses contre des personnes dont il doit respecter la dignité , et pour lui faire reconnaître, par une épreuve sensible, la vérité de cette parole d'un Sage de l'antiquité, qu'il vaut mieux tomber dans un précipice que dans une faute de la langue. L'autre est pour vous délivrer de la crainte et du péril dont vous auriez été continuellement inquiété. Car si je ne vous avais mandé pour vous pardonner, vous auriez mené une vie aussi misérable que celle de Caïn , et vous auriez été comme lui, dans une terreur perpétuelle, et dans une appréhension violente d'être tué par le premier qui vous aurait rencontré, maintenant, que je vous ai pardonné vous vivrez non-seulement sans crainte, mais avec joie, n'y ayant personne qui vous puisse inquiéter depuis que je vous ai fait grâce. Quand le peuple, qui s'était attendu à voir Caballaire condamné à quelque genre de supplice extraordinaire, le vit gratifier d'un pardon si favorable, il admira la clémence incomparable de l'Empereur, et étant tout transporté de joie, il lui dit : Il vous appartient d'appeler Dieu votre Père, avec une sainte hardiesse, et de lui demander pardon de vos péchés avec une pleine confiance, puis que vous remettez si généreusement les offenses que l'on commet contre vous.

βʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ τὸ καὶ τοὺς τῷ πατριάρχῃ προσκεκρουκότας ἀρχιερέας μὴ τυχεῖν συγγνώμης ἡγούμενος οὐκ ἀνεκτὸν, τὸν μέγαν δομέστικον ἔπεμψε πρὸς τὸν πατριάρχην διαλεξόμενον μὲν αὐτῷ καὶ ὡς ἐξ αὐτοῦ ὑπὲρ τῆς πρὸς τοὺς ἀρχιερέας διαλλαγῆς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ δὲ καθ´ ὅσον ἂν οἷόν τε ᾖ ἐπιμελησόμενον τῆς εἰρήνης. Ὃς πρὸς πατριάρχην ἐλθὼν καὶ πολλὰ πολλάκις ὑπὲρ τῶν ἀρχιερέων δεηθεὶς, ἐπεὶ ἤνυε μηδὲν, ἀλλ´ ἀπαραιτήτως ὁ πατριάρχης εἴχετο τῆς ὀργῆς καὶ οὐδ´ ἂν εἴ τι γένοιτο συγγνώμην ἔλεγε παρασχεῖν, εἰ μὴ δίκην δοῖεν πρότερον τῶν τετολμημένων· καὶ οὐδὲ ἀδικεῖν ἔλεγεν εἰ ἐπὶ δίκην προκαλεῖται·

2. Ὑπολαβὼν ὁ μέγας δομέστικος, „ἀλλ´ οὐκ ἂν εἴη σοί τε κἀκείνοις ἐξ ἴσου τὰ τῆς δίκης“ ἔφη „εἰ σὺ μὲν καθεδῇ δικάζων τε ἅμα καὶ ἐγκαλῶν, αὐτοὶ δὲ τῷ αὐτῷ διαιτητῇ τε ἅμα ἀναγκάζοιντο χρῆσθαι καὶ κατηγόρῳ. Εἰ δὲ μὴ παρόψεσθαι τὸ δίκαιον αὐτῶν, μήτε μὴν ὀργῇ μᾶλλον ἢ αὐτῇ τῇ δυνάμει τοῦ δικαίου τὰ πράγματα δικάσειν ἐπαγγέλλῃ, ἀπαντήσουσιν ἐπὶ τὸ δικαστήριον ἡμέρᾳ τακτῇ.“ ὁ πατριάρχης δὲ „τὸ μὲν ἐμοὶ τὴν δίκην προσήκειν τῶν τοιούτων καὶ τοῖς λοιποῖς ἀδελφοῖς τοῖς ἀρχιερεῦσιν, οὐκ ἂν οὐδ´ αὐτὸς“ εἶπεν „ἀρνηθείης. Ὅτι δὲ αὐτὸς ὡς ἠδικημένος εἰς δικαστήριον ἕλκω νῦν, οὐ δικαστὴς, ἀλλὰ κρινόμενος καθεδοῦμαι, τῶν ἄλλων δικαζόντων ἀρχιερέων. Εἰ δ´ ἄρα δικάζοιμι καὶ αὐτὸς, μή ποτε τοσοῦτον μανείην, μηδ´ ἀτοπίας εἰς τοσοῦτον ἐξελάσαιμι, ὥστε ὀργῇ δικάζειν καὶ μὴ τοῖς ὀρθοῖς περὶ τῶν πραγμάτων λογισμοῖς, καὶ μάλιστα νυνὶ, ὅτ´ οὐχ ὑπὲρ ἑτέρου, (ἦν γὰρ ἄν τις συγγνώμη,) ἀλλ´ ὅτε περὶ ἐμαυτοῦ τὴν ψῆφον ἐξάγειν μέλλω.“ καὶ τάξαντες ἡμέραν ἐν ᾗ παρέσονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς, ὡς τῆς δίκης ἐσομένης, ὁ μέγας μὲν δομέστικος τῷ πατριάρχῃ συνταξάμενος, οἴκαδε ἀπεχώρει·

3. Ὁ πατριάρχης δὲ πρὸς τοὺς παρόντας ἀγνοεῖν ἔφη ὅ,τι τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ τὴν πρὸς τὴν δίκην ἐπαγγελίαν νοεῖν, ἢ τίνι θαῤῥοῦντα πρὸς τὴν δίκην ἀπαντήσεσθαι τοὺς ἀρχιερέας φάναι, οὕτως αὐτοκατακρίτους ὄντας, εἰ μή τι καινότερον ἐπινενόηται αὐτῷ. Οἱ παρόντες δὲ, οἱ μὲν οὐδ´ αὐτοὶ ἔφασαν τί δύνασθαι συνεῖναι, οἱ δὲ ὑπώπτευον, μὴ οὐκ ἀληθῆ τὴν περὶ τῶν πραγμάτων ἔσχεν ἀπαγγελίαν, ἀλλ´ ὑπὸ πολλῶν καὶ συνεχῶν περιῤῥεόμενος φροντίδων, οὐκ ἀκριβῆ τὴν ἐξέτασιν ἐποιήσατο τῶν ἀκουσθέντων. Οὐ γάρ ἐστιν εἰκὸς πυθόμενον περὶ αὐτῶν, ὡς ἐπ´ οὐδεμιᾷ προφάσει, ἀλλὰ μόνῃ τῇ προστάξει πειθόμενοι βασιλέως, αὐτόν τε ἐξήλασαν ἐλθόντες τῆς ποίμνης δι´ ἑαυτῶν παρὰ πάντα τὸν τοῦ δικαίου λόγον καὶ κατέκλεισαν ἐν φρουρᾷ ὥσπερ τινὰ τῶν ἐπὶ δεινοτάτοις ἑαλωκότων, αὐτοί τε ὑφ´ ἑαυτοῖς ἐποιήσαντο τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὰ μέγιστα ἀδικοῦντες καὶ πλεονεκτοῦντες ἐδίδασκον τὸν λαὸν περὶ ἀρετῆς, μὴ δὲ ἐρυθριῶντες, ἀλλὰ καὶ σεμνυνόμενοι τῇ ἁρπαγῇ, ἐπαγγέλλεσθαι αὐτοὺς ἀπαντήσειν εἰς τὴν δίκην· αὐτὸς γὰρ ἂν αὐτῶν ἁπάσαις πρότερον κατέγνω. Ὁ πατριάρχης δὲ νοῦν μὲν αὐτοὺς ἔφη λόγον ἔχοντα εἰρηκέναι, αὐτὸν δὲ μὴ πείθεσθαι οὕτως εἶναι, ἀλλά τι τὸν μέγαν δομέστικον ἐπινενοηκέναι, βαθείαις, καθάπερ ἴσμεν, κεχρημένον ταῖς φρεσὶν, ὃ νῦν ἡμᾶς μὴ δύνασθαι νοεῖν. Ἐπεὶ δὲ ἐπηγγειλάμεθα τοὺς ἀρχιερέας πάντας εἰς τὴν τεταγμένην ἡμέραν συνελθεῖν, ὃ ἐπηγγειλάμεθα καὶ ἔργοις ἀναγκαῖον ἐκπληροῦν.

4. Τῆς προθεσμίας δὲ ἐλθούσης, ἐν ᾗ τῶν ἀρχιερέων τὴν σύνοδον ἔδει εἶναι, οἱ μὲν ἐν πατριαρχείῳ παρῆσαν πάντες, ὁ μέγας δὲ δομέστικος τοὺς ὑπευθύνους τῶν ἀρχιερέων παραλαβὼν καὶ παραγγείλας αὐτοῖς σιωπᾷν καὶ φθέγγεσθαι μηδὲν, ὡς ὑπὲρ αὐτῶν αὐτοῦ τοὺς λόγους ποιησομένου, ἦλθε σὺν αὐτοῖς ὡς ὑπὲρ ὧν ἐνεκαλοῦντο ἀπολογησομένοις. Πάντων δὲ γενομένων ἐν ταὐτῷ, τοὺς ἐγκαλουμένους ἀρχιερέας ὁ πατριάρχης ᾐτιᾶτο ὑπὲρ τοῦ τῶν θρόνων ἀπελασθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, ἀδικήσαντα μηδὲν, καὶ προσέτι γε εἱρχθῆναι. Οἱ μὲν οὖν ἐγκαλούμενοι ἀπεκρίναντο οὐδέν· σιωπῆς δὲ βαθείας γενομένης ἐπιπολὺ, ὁ μέγας δομέστικος εἶπεν·

5. ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις εἶπεν·ἐὰν μὴ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν περισσεύσῃ πλέον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ δύνασθε εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.“ τὸ δὲ „πλέον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων,“ ὡς ὑμῶν ἀκούω διδασκόντων ἐγὼ, οὐδὲν ἄλλο εἶναι ἢ τὸ μὴ μόνον τὸν ἀδικοῦντα μὴ ἀμύνεσθαι ἐκ τοῦ ἴσου, ἀλλὰ καὶ εὖ ποιεῖν καθ´ ὅσον ἂν οἷόν τε ᾖ. Διὸ καὶ τοὺς σωτηρίους νόμους τιθεὶς, τὸν ἑλκόμενον εἰς δικαστήριον ὑπὲρ τοῦ τὸν χιτῶνα ἀφαιρεθῆναι καὶ τὸ ἱμάτιον προσέταξε προσαποδύσασθαι, καὶ τὸν πατάξαντα ἐπὶ κόῤῥης μὴ μόνον εὐθύνας οὐκ ἀπαιτεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἑτέραν ἐμπαρέχειν, καὶ ἄλλα ὅσα τῆς αὐτῆς ἐξέχεται διανοίας. Παραθήγων δὲ ἡμᾶς εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν σωτηρίων νόμων, ποτὲ μὲν εἶπε· „μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου“ καὶ „εἰσελθὼν εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν οὐρανῷ“ καὶ προσέτι „κλείσας τὴν θύραν,“ ποτὲ δὲ ὅτι „λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσι τὰ καλὰ ὑμῶν ἔργα.“ καίτοι γε τῷ δοκεῖν τὰ τοιαῦτα παραγγέλματα ἀντίκεινται ἀλλήλοις, ἐμοὶ δὲ δοκεῖν, τοῖς μὲν ἀτελέσιν ἡμῖν καὶ δυναμένοις ἐκ τῆς ἐπιδείξεως τῶν καμάτων τὰ ἔπαθλα ἀποστερεῖσθαι, τὸ ἐπικρύπτεσθαι αὐτὰ εἰρῆσθαι παντὶ σθένει· τοῖς διδασκάλοις δὲ ὑμῖν καὶ κοινὸν παράδειγμα ὀρθοῦ καὶ σώφρονος βίου προκειμένοις, τὸ λάμπειν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, ὅπως οἱ πολλοὶ ὁρῶντες, τὸν πατέρα ἡμῶν δοξάζωσι τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἐὰν τοίνυν ὑμεῖς, οἱ φῶς ἡμῶν τῶν μαθητευομένων καὶ ταῖς ἀπάταις τοῦ βίου καὶ μερίμναις καὶ ἡδοναῖς προσισχομένων δίκαιοι ὄντες εἶναι, δεινοὶ καὶ ἀπαραίτητοι καὶ μηδεμίαν παρέχοντες συγγνώμην τοῖς ἀδικήσασι καὶ κακῶς ὑμᾶς διαθεῖσι φανῆτε, οὐ θηρίων ἀνημέρων ἀγριωτέρους ἡμᾶς καὶ ὠμοτέρους παρασκευάσετε γενέσθαι; καὶ συμβήσεται ὑμῖν, ὥσπερ τοῦ καλοῦ παράδειγμα γινομένοις ὑπὲρ τῆς πάντων ὠφελείας παρὰ τοῦ φιλανθρώπου καὶ δικαίου βραβευτοῦ στεφάνων ἀξιοῦσθαι καὶ γερῶν, οὕτω νῦν ὄφλειν οὐ τὰς τυχούσας δίκας ὑπὲρ τοῦ πᾶσι βλάβης ἀφορμὴν παρεσχηκέναι. Ἐγὼ δὲ παράδειγμα φιλανθρωπίας καὶ ἀπὸ τῶν τῷ βίῳ προσηλωμένων ἡμῶν παρέξομαι ὑμῖν οὔπω χθὲς καὶ πρώην γεγενημένον. Ὁρᾶτε γὰρ τὸν βασιλέα, τοσοῦτο μὲν ἀρχῆς μέγεθος περιβεβλημένον, οὕτω δ´ ἐν αὐτῷ τῷ τῆς νεότητος ἄνθει, ὅτε μάλιστ´ ἄν τις, καὶ πολλὴν ποιούμενος ὀρθοῦ βίου φροντίδα, ῥᾷστα καὶ ὑπὸ ἡδονῶν κρατοῖτο καὶ πρὸς ἀμετρίαν ἐξάγοιτο θυμοῦ, πρὸς τὸν ὑβριστὴν καὶ τὰ δεινότατα τετολμηκότα Μάρκον ὁποίᾳ, μηδενὸς ἂν προσδοκήσαντος, ἡμερότητι ἐχρήσατο καὶ φιλανθρωπίᾳ. Εἰ οὖν ἐκεῖνος νέος ὢν, ὥσπερ ἔφημεν, καὶ βασιλεὺς καὶ τοῖς τοῦ βίου πράγμασι προσέχων, οὕτω συνέγνω τῷ πταίσαντι ῥᾳδίως, οὐ καὶ σὺ διδάσκαλός τε ὢν κοινὸς καὶ οἱονεὶ παράδειγμα προκείμενος ἐναρέτου βίου, τοῖς ὑπὸ ῥᾳθυμίας προσκεκρουκόσι συγγνώμην παρέξεις ἀδελφοῖς; ἀλλ´ οὕτω διακαρτερήσεις ἀπαραιτήτως τῶν ἡμαρτημένων δίκας ἀπαιτῶν, μήτε πρὸς τὰς ἡμετέρας καμπτόμενος δεήσεις, μήτε οἶκτον μηδένα λαμβάνων ἀτυχούντων αὐτῶν καὶ τῆς παροινίας ἤδη δεδωκότων ἀξίας δίκας, ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον εἰς δικαστήρια ἑλκομένων καὶ παρὰ πάντων περιορωμένων καὶ τὰ ἔσχατα πείσεσθαι προσδοκούντων; μὴ, παρακαλῶ. Ἀναμνήσω δέ σε καί τινος ἐπαγγελίας ἧς ἐπηγγείλω πρὸς ἐμέ. Καὶ γὰρ ὅτε πρῶτον πρὸς σὲ ἀφῖγμαι ὑπὲρ τουτωνὶ δεόμενος τῶν ἀρχιερέων, ἐπεὶ πολὺς αὐτὸς ἐνέκεισο ἐπὶ δίκην καλῶν, ἀλλ´ ὅρα, ἔφην, μὴ σὺ, καὶ δικαστὴς καὶ κατήγορος ὢν, τὸ τῶν δικαζομένων δικαίωμα παρίδῃς. Τότε μὲν οὖν μὴ παρόψεσθαι ἐπηγγείλω· νῦν δ´ ἤδη καιρὸς καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων τὴν ἐπαγγελίαν ἐκπληροῦν. Τὸ γὰρ δικαίωμα αὐτῶν ἀφῖγμαι ἔχων ἐγώ.“ καὶ ἀναστὰς εὐθὺς, ἐπεὶ ὅ, τε πατριάρχης καὶ οἱ λοιποὶ συνανέστησαν πάντες, τοὺς ἐγκαλουμένους παραλαβὼν ἀρχιερέας, ἅμα δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις παρακελευσάμενος τὰ ἴσα δρᾷν καὶ τῆς δεήσεως συνεφάπτεσθαι αὐτοῖς, πρὸς τοὺς πόδας ὁμοῦ πάντες τοῦ πατριάρχου κατακλιθέντες, „συγχώρησον ἡμῖν τοῖς ἐπταικόσιν“ ἔλεγον „πάτερ, ἄφες, ἵνα καὶ σοὶ παρὰ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὰ ὀφειλήματα ἀφεθῇ.“ οἱ μὲν οὖν τοιαῦτα ἐποίουν·

7. Ὁ πατριάρχης δὲ „ἀφύκτοις“ ἔφη „λίνοις ὑπὸ σοῦ, μέγα δομέστικε, περισχεθεὶς, ἐπεὶ μηδὲν ἔξεστιν ἔτι δρᾷν ἢ ὅπερ αὐτὸς ποιῇ διὰ σπουδῆς, τὸ ἀντιλέγειν ἀφεὶς, ὅπερ ἐθέλεις αὐτὸς ποιήσω.“ καὶ αὐτίκα συγγνώμην τε ἐδίδου καὶ τῆς αἰτίας ἠφίει τοὺς λελυπηκότας, καὶ παρὰ τοῦ θεοῦ συγχώρησιν αὐτοῖς τῶν ἡμαρτημένων ἐξῃτεῖτο, καὶ τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ πολλὰ ἐπηύχετο ἀγαθὰ τῶν λόγων ἕνεκα, ὧν διεξῆλθε πρὸς αὐτούς. ἠσπάζετό τε τοὺς λελυπηκότας ἀρχιερέας καθ´ ἕνα καὶ εὐλογίας ἠξίου, δεῖγμα καθαρᾶς διαλλαγῆς. Μετὰ δὲ τοῦτο πατριάρχης μὲν διέλυσε τὸν σύλλογον, βραχέα τινὰ διαλεχθείς· οἱ αἰτιαθέντες δὲ ἀρχιερεῖς εἰς βασιλέα ἐλθόντες, πολλὰς ὡμολόγουν χάριτας αὐτῷ τῆς ὑπὲρ αὐτῶν ἐπιμελείας καὶ σπουδῆς καὶ ἐπηύχοντο πολλὰ ἀγαθά.

7. Βασιλεῖ δὲ ἰδίᾳ τοῖς τε ἐν τέλει καὶ τοῖς στρατιώταις καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδείοις πολλὰς παρεχομένῳ τὰς εὐεργεσίας, οὐκ ἐδόκει δεῖν μὴ καὶ δημοσίᾳ τῷ δήμῳ καὶ πάσῃ τῇ πόλει χάριν καταθέσθαι τινὰ, καὶ τάς τε βιαιοτέρας ἐκώλυσε συνεισφορὰς, καὶ ὅσοι ἀμπέλους ἢ οἰκήματα ἐν δημοσίοις χωρίοις εἶχον, ἐφ´ οἷς συνετέλουν πρόσοδόν τινα τακτὴν εἰς τὸ κοινὸν, τούτους ἐκέλευσε μηδὲν παρέχειν, ἀλλ´ ἄνευ φόρων καρποῦσθαι, καὶ χρυσόβουλλον δικαίωμα ἐπὶ τῇ εὐεργεσίᾳ παρασχών.
 

292 Chapitre II.

1. Le Grand Domestique va trouver le Patriarche pour l'affaire des Eveques. 2. Ils conviennent d'un jour auquel ils se présenteront pour être jugés. 3. Le Patriarche s'étonne que le Grand Domestique ait donné cette parole. 4. Il accuse.les Evêques en pleine assemblée. 5. Le Grand Domestique parle en leur faveur. 6. Ils demandent pardon au Patriarche. 7. Qui le leur accorde. 8. Libéralité de l'Empereur.

1. L'Empereur ne pouvant souffrir l'opiniâtreté avec laquelle le Patriarche refusait de pardonner aux Evêques qui l'avaient offensé lui envoya le Grand Domestique, pour tâcher de l'apaiser. Mais quelques raisons, et quelques prières qu'il pût employer, il le trouva inflexible, et il ne tira point d'autre réponse de lui, sinon , qu'il fallait qu'ils rendirent raison de leur conduite devant des Juges.

2. Alors le Grand Domestique prenant la parole lui dit : Ce serait leur imposer une condition déraisonnable, que de les obliger de vous reconnaître pour Juge , vous qui êtes leur accusateurs. Si vous voulez 293 promettre de considérer sérieusement ce qu'ils diront pour leur justification , et de vous laisser plutôt conduire à la justice de leurs raisons , qu'à l'emportement de votre colère , ils se représenteront au jour qui leur fera assigné. Le Patriarche repartit, vous ne pouvez nier que la connaissance des causes de cette nature ne m'appartienne , et aux Evêques mes confrères ; mais puisque je suis accusateur en celle-ci, je ne prétends pas demeurer Juge. Quand je demeurerais , je ne suis pas tombé dans un tel excès de fureur, que de vouloir suivre la colère plutôt que la justice, dans une affaire où j'ai intérêt. Après qu'ils furent convenus d'un jour, le Grand Domestique prit congé, et s'en retourna.

3. Quand il fut parti, le Patriarche dit à ceux qui étaient présents qu'il ne comprenait pas sur quoi le Grand Domestique fondait l'assurance qu'il avait de promettre que les Evêques se présenteraient pour se justifier , après qu'ils s'étaient condamnés eux-mêmes, et qu'il fallait qu'il eût recours à quelque moyen nouveau, et extraordinaire. Quelques-uns répondirent, qu'ils ne pouvaient non plus s'imaginer ce qui le portait à entrer dans un si grand engagement. Les autres dirent , qu'ils se doutaient qu'il n'était pas bien informé de l'affaire, et que l'on lui en avait déguisé la vérité; et qu'étant accablé d'une infinité d'autres soins, il n'avait pu s'en instruire. Que s'il savait que sans aucune cause légitime, et par le seul motif d'une lâche complaisance pour les volontés d'un Prince injuste , 294 ils avaient arraché un Pasteur du milieu de son troupeau, ils l'avaient enfermé dans une prison comme un scélérat, et ils s'étaient ingérez de gouverner son Eglise, il les aurait plutôt condamnés , qu'il n'aurait promis qu'ils se viendraient justifier. Le Patriarche leur dit: Bien que votre avis ne soit pas sans fondement, je ne le crois pas, néanmoins véritable, et me persuade plutôt que le Grand Domestique étant un homme dune prudence fort profonde , comme chacun sait, il a inventé quelque chose que nous ne saurions deviner. Au reste, puis que nous avons promis d'assembler les Evêques à un jour préfix, il faut satisfaire a notre promesse.

4. Ce jour-là étant arrivé, tous les Evêques s'assemblèrent, dans le Palais du Patriarche. Le Grand Domestique y mena les Évêques accusés, et se chargeant de leur affaire , il leur défendit de parler. Le Patriarche les ayant donc accusés de ce qu'ils l'avaient chassé du Siège de son Eglise, et de ce qu'ils l'avaient mis en prison, ils ne répondirent rien. Mais après que l'assemblée fut demeurée quelque temps dans un profond silence, le Grand Domestique parla de cette sorte.

5. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans son Evangile , si votre Justice n'est plus abondante que celle des Docteurs de la Loi et des Pharisiens, vous n'entrerez point dans le Royaume du Ciel. Or,  selon ce que j'ai appris par vos Prédications, avoir une justice plus abondante que celle des Docteurs de la Loi et 295 des Pharisiens n'est autre chose que de ne pas rendre injure pour injure, mais de rendre plutôt le bien pour le mal. C'est pourquoi le même Sauveur continuant à nous donner de saintes et de salutaires lois, nous ordonne que si quelqu'un veut plaider contre nous, pour nous prendre notre robe, nous lui laitons encore emporter notre manteau, et que si quelqu'un nous donne un soufflet sur la joue droite , nous lui présentions encore la gauche. Voulant en un autre endroit nous porter à l'observation de ces divins préceptes , il dit: Que votre main gauche ne fâche point ce que fait votre main droite. Et après : Lors que vous prierez, entrez en un lieu retiré de votre maison, et, fermant la porte, priez votre Père en secret. Et ailleurs : Que votre lumière luise devant les hommes, afin que voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans le Ciel. Bien que ces lois paraissent contraires , il me semble quelles nous obligent , nous autres qui ne sommes que des hommes fort imparfaits, et qui pourrions aisément être détournés de l'espérance des récompenses éternelles, par la vue des travaux qu'il faut supporter pour les obtenir, de cacher nos bonnes œuvres avec tout le soin qui nous est possible ; mais que pour vous qui êtes nos Maîtres et nos Docteurs, et qui nous êtes proposés comme les modèles de la perfection Chrétienne , vous devez faire luire votre lumière devant les hommes, afin que voyant vos bonnes œuvres , ils glorifient votre Père qui est dans le Ciel. Que si vous qui êtes notre lumière, et qui êtes obligés de nous éclairer dans les ténèbres des erreurs, des plaisirs, et des tri- 296 tesses du monde, nous paraissez tellement implacables dans votre colère, que vous refusiez opiniâtrement de pardonner les injures que l'on vous a faites , ne nous rendrez vous pas par cet exemple plus durs et plus intraitables que les bêtes les plus farouches et les plus cruelles ? Comme vous avez des Couronnes à attendre de la main d'un Juge débonnaire et favorable, si vous vous vous rendez des exemplaires de vertu ; aussi avez-vous des châtiments à appréhender de la même main de ce Juge sévère et terrible, si vous devenez des sujets de chute et de scandale. Je vous proposerai un exemple tout récent d'humanité et de douceur, qui est tiré d'entre nous autres qui sommes engagés dans les misères de la vie du monde. L'Empereur qui est au comble de la puissance  et en la fleur de la jeunesse, c'est à dire,  en un état si périlleux et si glissant, que ceux qui veillent avec le plus d'application sur eux-mêmes , se laissent aisément emporter à leurs passions, a eu la générosité de pardonner au plus scélérat de tous les hommes, qui s'était efforcé de gaieté de cœur de l'outrager; et vous qui êtes le Docteur commun des peuples qui leur devez servir de modèle de vertu, vous ne pardonnerez pas à vos confrères , qui ne vous ont offensé que par faiblesse ? Vous résisterez encore à demander la vengeance sans vous laisser fléchir, ni par la soumission de nos prières, ni par l'extrémité des misères qu'ils ont souffertes, soit lors qu'ils ont été mis en prison, ou lorsqu'ils ont été exposés au mépris du peuple, ou enfin lors qu'ils ont été tourmentés, par la crainte du châtiment? Vous n'y persisterez pas sans doute, Permettez-moi de vous 297 rappeler en la mémoire une parole que vous me donnâtes la première fois que je vous parlé en leur faveur. Je vous dis , prenez garde qu'étant tout ensemble Juge et accusateur vous ne considériez pas autant qu'il faut les raisons de leur défense. Vous me promîtes de considérer ces raisons. Voici le temps de satisfaire à votre promesse.

6. En disant ces paroles il se leva , et ayant pris les accusés, il pria les autres Évêques de faire la même chose que lui, et ils se jetèrent tous aux pies du Patriarche , et ils lui dirent, Notre Père, pardonnez-nous la faute que nous avons commise contre vous, afin que Dieu vous pardonne celles que vous avez commises contre lui.

7. Le Patriarche dit alors au grand Domestique, qu'il lui avait tendu un filet, d'où il ne lui était pas possible de se dégager, et qu'ainsi ne se pouvant plus défendre, il ferait ce qu'il désirait. A l'heure même il pardonna aux Évêques qui l'avaient offensé, et il pria Dieu de leur pardonner. Il souhaita au grand Domestique l'abondance des grâces du Ciel., en récompense de la peine qu'il avait prise de parler en leur faveur. Il les embrassa tous l'un après l'autre, et il leur donna sa bénédiction, comme une marque certaine d'une réconciliation sincère. Les Évêques allèrent remercier l'Empereur, de la bonté qu'il avait eue de prendre le soin de leur rétablissement, et ils lui souhaitèrent que Dieu le comblât de ses bénédictions et de ses grâces.

298 8. Ce Prince non content d'avoir exercé ses libéralités en particulier, envers les personnes les plus qualifiées de l'Empire, envers ses amis, et envers les gens de guerre, crut devoir faire des largesses au peuple. Il ôta la plus grande partie des impôts. Il remit aux propriétaires des vignes, et des terres assises dans les lieux publics, le tribut qu'ils avaient accoutumé de payer, et il confirma cette exécution par des lettres scellées de la bulle d'or.

γʹ. 1. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς Μιχαὴλ πανστρατιᾷ ἐσέβαλεν εἰς τὴν Ῥωμαίων, ἄγων καὶ Σκύθας συμμάχους, καὶ τὰς ἄνω τῆς Θρᾴκης ἐδῄωσε πόλεις ἐφ´ ἡμέραις ἱκαναῖς.

2. Ἐπεὶ δὲ ἐπύθετο ὁ βασιλεὺς τὴν εἰσβολὴν, ὅσην ἐξῆν ἀθροίσας στρατιὰν, ἦλθεν εἰς Βιζύην κατὰ τάχος, κἀκεῖ παρεσκευάζετο πρὸς μάχην. Μιχαὴλ δὲ ἐπεὶ πρὸς τῶν σφετέρων μάθοι κατασκόπων ἐν Βιζύῃ παρασκευάζεσθαι τὸν βασιλέα, (ἔτι γὰρ ἐν τῇ Ῥωμαίων καθήμενος ἐδῄου,) δείσας μὴ ἐπελθόντα οὐχ οἷός τε ἀμύνεσθαι ἦν, ἔγνω δεῖν ἐξαπατῆσαι. Καὶ πέμψας πρεσβευτὴν, ἀκηκοέναι ἔφασκεν εἰς Βιζύην ἀφιγμένον, στοχάζεσθαί γε μὴν ἐκ τῶν εἰκότων μάχεσθαί οἱ ὡρμημένον ἐπιέναι. Οὐ δεῖν οὖν κατατρίβειν τὴν στρατιὰν μακρὰν ἀνύοντα ὁδόν. Αὐτὸν γὰρ ἐς τὴν ὑστεραίαν ἅμα ἕῳ ἀφίξεσθαι ἐς Βιζύην ὡς ἐς μάχην. Ὁ μὲν οὖν πρεσβευτὴς τοιαῦτα εἰπὼν ἀπῆλθε. Μιχαὴλ δὲ ἄρας τῷ στρατῷ, τῆς τε ἡμέρας τὸ λοιπὸν καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα βαδίσας συντόνως, ἐς τὴν ὑστεραίαν ἐν ὁρίοις τῆς ἰδίας ἡγεμονίας ἦν. Βασιλεὺς δὲ ἅμα πρωῒ τήν τε στρατιὰν κελεύσας ἐν τοῖς ὅπλοις εἶναι καὶ τὴν ἔφοδον τῶν βαρβάρων περιμένειν, ἐξηρτύετο καὶ αὐτὸς τὰ πρὸς τὴν μάχην. Καὶ στρατιώτας ἔπεμψέ τινας ὡς τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων κατασκεψομένους. Περὶ μεσημβρίαν δὲ οἱ κατάσκοποι ἧκον στρατιῶται, ἄγοντες καὶ Μυσοὺς δοριαλώτους ἕξ· οἳ ἀνερευνώμενοι, τὸν βασιλέα ἔφασαν σφῶν τῇ προτεραίᾳ ἄραντα τῇ στρατιᾷ οἴχεσθαι εἰς τὴν οἰκείαν, αὐτοὺς δὲ ἁρπαγῆς ἕνεκα περιλειφθέντας, ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἁλῶναι.

3. Οὕτω μὲν Μιχαὴλ κατεστρατήγησε βασιλέα. Οὐ πολλαῖς δὲ ὕστερον ἡμέραις καὶ αὐτὸς εἰσέβαλεν εἰς τὴν Μυσίαν, καὶ τἄλλα τε ἐκάκωσεν αὐτὴν καὶ Διάμπολιν εἷλεν ἐξ ἐφόδου·

4. Καὶ πορθήσας αὐτὴν, ἐπανέζευξεν εἰς τὴν οἰκείαν. Ὁ Μιχαὴλ δὲ μετὰ ἑξηκοστὴν ἡμέραν τῆς βασιλέως εἰσβολῆς πάλιν καὶ αὐτὸς εἰσέβαλεν εἰς τὴν Ῥωμαίων. Καὶ γενόμενος ἐν Ὀδρυσοῖς, τὸ Βουκέλου προσαγορευόμενον πόλισμα εἷλε προδοσίᾳ, τῶν φυλάκων νυκτὸς καταπροδόντων· καὶ ἐστρατοπέδευσεν ἐν αὐτῷ ἀδικήσας μηδέν.

5. Βασιλεὺς δὲ Διδυμοτείχῳ ἐνδιατρίβων, ἐπεὶ ἐπύθετο τὴν εἰσβολὴν, εἰς Ἀδριανούπολιν ἦλθε κατὰ τάχος, κἀκεῖ συνήθροιζε τὴν στρατιὰν ὡς μαχούμενος Μυσοῖς. Καὶ ὁ Μιχαὴλ ἐν Βουκέλου ἐστρατοπεδευμένος, παρεσκευάζετο καὶ αὐτὸς, ἐκ τῆς οἰκείας στρατιὰν μεταπεμπόμενος. Καὶ ὕστερον ἡμέραις ὀλίγαις τὸ Προβάτου καὶ αὐτὸ πόλισμα ἐγγὺς ὂν περιστρατοπεδευσάμενος ἐπολιόρκει.

6. Οὕτω μὲν οὖν ἀλλήλοις ἀντεστρατοπεδεύοντο ἐπὶ τριάκοντα ἡμέραις ἐξαρτυόμενοι τὰ πρὸς τὴν μάχην. Ἐπεὶ δὲ ἤδη πάντα ἐπεπόριστο καὶ ἔδει ἐπιέναι, πρεσβείαν πέμψας ὁ βασιλεὺς πρὸς Μιχαὴλ, οἴεσθαι ἔλεγεν ἐπιλελῆσθαι αὐτὸν τῶν τε ὅρκων καὶ τῶν συνθηκῶν, οἳ ἐγένοντο αὐτοῖς συγγενομένοις ἐν Τζερνομιάνου, καὶ διὰ τοῦτο τῇ τε Ῥωμαίων πρῶτον ἐσβεβληκέναι καὶ τὸν πόλεμον κεκινηκέναι, αὐτὸν δὲ μεμνῆσθαί τε τῶν συνθηκῶν καὶ ἐμμένειν ταῖς σπονδαῖς. Ἀδικούμενον δὲ καὶ προεπιβουλευόμενον ἀμύνεσθαι, καὶ ἄκοντα ἐς τὸν πόλεμον καθίστασθαι, τοῦτο μὲν, ὅτι καὶ ἡ ἑκατέρωθεν στρατιὰ τῆς αὐτῆς εἰσι θρησκείας, οὓς οὐ πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ μετ´ ἀλλήλων ἔδει τοῖς ἀσεβοῦσι περὶ τὸν θεὸν βαρβάροις ἐπιέναι· τοῦτο δ´, ὅτι καὶ αὐτὸν ἀδελφῆς ὄντα σύνοικον τῆς ἑαυτοῦ οὐ βούλοιτο πολέμιον, ἀλλὰ φίλον ἔχειν. Πλὴν ἐὰν τὸ πόλισμα ἀποδῷ, ὃ λαβὼν ἔχει προδοσίᾳ· ἐὰν δὲ μὴ ἀποδιδῷ, τὸν σταυρὸν, ὃν πρότερον πέπομφε πρὸς αὐτὸν, ἐπὶ τῆς σημαίας ἀναθεὶς, ἐλεύσεται ἐπ´ αὐτόν. Ὁ Μιχαὴλ δὲ καὶ αὐτὸς ἀντεπρεσβεύετο πρὸς βασιλέα, τὸν ἴσον τρόπον αὐτόν τε εἶναι τοῦ σφετέρου παῖδα πατρὸς καὶ τὴν αὐτοῦ ἀδελφήν. Προσήκειν οὖν αὐτὸν τὴν πατρῴαν ἔχοντα πᾶσαν ἀρχὴν, καὶ τὴν ἀδελφὴν κατὰ τὸν τοῦ δικαίου λόγον μέρους τινὸς τῶν πατρῴων κληρονομεῖν. Ὁ βασιλεὺς δὲ καὶ πάνυ βούλεσθαι τοῦτο ἔφη, καὶ μὴ μόνον τὸ Βουκέλου πόλισμα, ἀλλὰ καὶ πόλεις ἑτέρας ὡς τοῦ πατρῴου κλήρου καὶ αὐτῷ συμμετέχοντι παρασχεῖν· πλὴν κατὰ τὸν ἄνωθεν ἐπικρατήσαντα Ῥωμαίοις νόμον. Οὗτος δέ ἐστι, τὸ τῶν παίδων βασιλέως τὸν μὲν προήκοντα τῷ χρόνῳ βασιλέα τε ἀναγορεύεσθαι καὶ τῶν ἄλλων ἄρχειν, τοὺς δ´ ἄλλους ἀδελφοὺς ὑπείκειν τε τῷ πρώτῳ καὶ δουλεύειν ἀκριβῶς. Εἰ οὖν ἀρεστὸν αὐτῷ κατὰ τὸν ἐπικρατήσαντα τουτονὶ Ῥωμαίων νόμον, δούλῳ καὶ εἶναι καὶ ὀνομάζεσθαι βασιλέως, καὶ αὐτὸς ἕτοιμος εἶναι ὡς ὑπὸ τὴν οἰκείαν ἀρχὴν τελοῦντι καὶ πόλεις καὶ χώρας παρασχεῖν. Μιχαὴλ δὲ ἐπεὶ ἐγγὺς ἐστρατοπεδεύετο καὶ αὐτὸς, δι´ ὀλίγου τὰς ἀποκρίσεις ποιούμενος, οὐκ ἔφη προσήκειν καὶ αὐτῷ βασιλεῖ ὄντι, ὑφ´ ἕτερον βασιλέα τελεῖν· ἀλλ´ εἰ βούλοιτο τὸ Βουκέλου πόλισμα ἀπολαβεῖν, τὴν Σωζόπολιν κατὰ τὸν Εὔξεινον Πόντον πολυάνθρωπον οὖσαν καὶ μεγάλην πόλιν ἀντ´ ἐκείνου δοῦναι.

7. Βασιλεὺς δὲ τότε μὲν ἀπεκρίνατο οὐδὲν, ἀλλ´ ἐκέλευσε τοὺς πρέσβεις εἰς τὸ στρατόπεδον ἀναπαύλης τυχεῖν· εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ἅμα ἕῳ τὴν στρατιὰν ἐκέλευσεν ὁπλίσασθαι πᾶσαν. Καὶ ἦσαν ἐν τοῖς ὅπλοις πάντες, οὐ μόνον αὐτοὶ λαμπρῶς καὶ διαπρεπῶς κεκοσμημένοι, ἀλλὰ καὶ ἵπποι, οἱ μὲν θώραξιν ἐκ βύρσης πεποιημένοις, οἱ δὲ ἁλυσειδωτοῖς. Καὶ ἦν ἰδεῖν οὐ μόνον ὅπλων καὶ ἵππων ἕνεκα πολυτελῶς μάλιστα παρεσκευασμένην τὴν Ῥωμαίων στρατιὰν, ἀλλὰ καὶ πλήθει, ἐκ πολλοῦ τοῦ χρόνου οὔπω ἄχρι καὶ τότε τοσαύτην συνελθοῦσαν εἰς ἕν. Ἥ τε γὰρ ἐκ τῆς ἑσπέρας πᾶσα παρῆν καὶ Μακεδόνες καὶ Θρᾷκες, καὶ ὅσοι ἐκ τῶν κατὰ τὴν ἕω τοῖς Ῥωμαίοις ὑπηκόων πόλεων ἦσαν· καὶ ἐκ Βυζαντίου δὲ αὐτοῦ οὐ μόνον ἱππεῖς, ἀλλὰ καὶ πεζὸς πολὺς, ὁπλῖταί τε καὶ τοξόται ψιλοί. Ἐπεὶ δὲ κατὰ φάλαγγας ὡς ἐς μάχην παρετάξαντο, τοὺς Μυσῶν μεταπεμψάμενος πρέσβεις ὁ βασιλεὺς, „τὴν μὲν στρατιὰν ὁρᾶτε τὴν ἐμὴν“ ἔφη „ὡς παρεσκεύασται πρὸς μάχην· ἀπελθόντες δὲ ἀπαγγείλατε βασιλεῖ τῷ ὑμετέρῳ, ὡς, ἐγὼ μὲν ἀσπαζόμενος τὴν εἰρήνην πρότερον πολλάκις διεπρεσβευσάμην πρός σε περὶ αὐτῆς· σοῦ δὲ οὐδὲν ἐπιεικὲς ἀποκρινομένου, τῇ τοῦ σταυροῦ δυνάμει θαῤῥῶν, ὃν αὐτὸς ἐγγυητὴν ἐμοὶ παρέσχου τοῦ μηδέποτε παρασπονδῆσαι, βαδιοῦμαι ἐπὶ σέ.“ βασιλεὺς μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπεν.

8. Οἱ πρέσβεις δὲ ᾗ τάχους εἶχον, πρὸς βασιλέα ἀφιγμένοι τὸν ἑαυτῶν, τούς τε λόγους ἀπήγγελλον βασιλέως, καὶ ὡς ἡ στρατιὰ τοσαύτη τε οὖσα καὶ οὕτως ὡπλισμένη ἐν ὁδῷ εἰσιν ἤδη τῇ πρὸς αὐτούς. Μιχαὴλ δὲ πρότερον μὲν οὐκ ἂν οἰόμενος εἰς χεῖρας αὐτοῖς ἰέναι Ῥωμαίους ὑπομεῖναι, τότε δὲ ἤδη ὁρῶν αὐτοὺς ὡρμημένους πρὸς τὴν μάχην, τό, τε πλῆθος καὶ τὴν παρασκευὴν πυθόμενος ὅση ἦν, οὐκ ἔγνω δεῖν ἐν πολεμίᾳ εἰς προῦπτον κίνδυνον καθιστᾷν ἑαυτόν. Καὶ πέμψας πάλιν τοὺς πρέσβεις ᾗ ἐδύναντο τάχιστα πρὸς βασιλέα, τό, τε πόλισμα Βουκέλου ἐπηγγέλλετο παραδώσειν καὶ εἰρήνην ἄξειν τοῦ λοιποῦ, καὶ ἐδεῖτο βασιλέως εἰς τὸ οἰκεῖον στρατόπεδον ἀπαγαγεῖν τὴν στρατιάν. Βασιλεὺς δὲ ὁρῶν αὐτοῖς ἐν καλῷ τῷ σχήματι τὴν ἀναχώρησιν γινομένην καὶ τὴν νίκην ἀναιμωτὶ προσγινομένην, ἄσμενος ἀνεχώρησε πρὸς τὸ στρατόπεδον. Τό, τε γὰρ πρότερον μὴ λόγοις καὶ τῇ τοῦ καλοῦ καὶ δικαίου κρίσει τὸν Μιχαὴλ πεισθῆναι τὸ Βουκέλου ἀποδοῦναι, ἀλλὰ νῦν καὶ τὸ, ἤδη πρὸς μάχην παρατεταγμένης τῆς Ῥωμαίων στρατιᾶς, τὴν ἔφοδον αὐτῶν οὐχ ὑπομεῖναι, ἀλλὰ καὶ πρὸ τῆς συμβολῆς ἡττῆσθαι ταῖς γνώμαις καὶ δείσαντας ἀπαγορεῦσαι τὴν μάχην, τὸ Ῥωμαίων ἡττῆσθαι φανερῶς ὁμολογούντων ἦν. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ βασιλεῖ ἐδόκει χρῆσθαι τῷ καιρῷ καὶ μὴ πέρα τοῦ προσήκοντος φιλονεικεῖν. Ἐν γὰρ τοῖς προτέροις χρόνοις, Ἀνδρονίκου τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως ἄρχοντος, πολλὰς ἐς τὴν Ῥωμαίων ἐσβολὰς τῶν Μυσῶν ποιησαμένων, ἐπεὶ οὐδεὶς αὐτοῖς ἀντεπεξῆλθεν, ἀλλὰ πρεσβείαις καὶ λόγοις πιθανοῖς διελύετο τὰς πρὸς αὐτοὺς διαφορὰς ὁ βασιλεὺς, ᾤοντο ὥς τισιν ἀμάχοις μηδὲ προσβλέπειν ἔτι δυνήσεσθαι τοὺς Ῥωμαίων βασιλέας. Τότε δὲ ὁ Μιχαὴλ ὁρῶν ἤδη βασιλέα ἐπιόντα πολλῇ τε καὶ ἀγαθῇ τῇ στρατιᾷ, οὐ τὰς αὐτὰς εἶχε γνώμας, ἀλλ´ ἐδόκει δεῖν ὑποχωρεῖν. Τοιοῦτον γὰρ τὸ βαρβαρικὸν ἅπαν, τοῖς τε οὐχ ὑπομένουσιν ἐπελαῦνον ἀκρατῶς καὶ μετὰ πολλῆς ἐπικείμενον ὁρμῆς, καὶ τοῖς μὴ ἐκπληττομένοις, ἀλλὰ μένουσιν ἐν τῷ πολεμεῖν, οὐκ αὐτοὶ ἀντεπιόντες. Ἡ μέντοι στρατιὰ Ῥωμαίων μονονουχὶ τὰ ἀπὸ τῶν πολεμίων σκῦλα οἰόμενοι ἀποστερεῖσθαι, ἠνιῶντο, ὅτι μὴ συνέβαλον Μυσοῖς· τοσαύτη προθυμία κατέσχε πάντας πρὸς τὴν μάχην. Ὅμως τῶν περὶ τῆς εἰρήνης συνθηκῶν γεγενημένων, τό, τε Βουκέλου ἀπέδωκεν ὁ Μιχαὴλ πρὸς βασιλέα, καὶ ἔφιπποι εἰς τὴν ὑστεραίαν ἑνωθέντες, τήν τε φιλίαν ἀνενεώσαντο, καὶ Ῥωμαίοις καὶ Μυσοῖς οὐκέτι πόλεμος ἐκινήθη, ἀλλ´ εἰρήνην ἦγον τοῦ λοιποῦ. Συνθέμενοι δὲ ἀλλήλοις ὡς εἰς τοὐπιὸν ἐν ταὐτῷ γενήσονται ὅποι ἂν δοκῇ, ὁ μὲν εἰς Μυσίαν, βασιλεὺς δὲ εἰς Βυζάντιον ἐπανῆκον, καὶ ἡ στρατιὰ διελύθησαν κατὰ πόλεις.
 

Chapitre III.

1. Le Roi de Bulgarie fait irruption sur les terres de l'Empire. 2. Il promet de donner bataille : au lieu de la donner il s'en retourne. 3. L'Empereur entre à fin tour sur les terres des Bulgares. 4. Le Roi prend la ville de Bucele. 5. Les deux armées se tiennent en présence. 6. Les deux Princes parlent d'accommodement. 7. L'Empereur range son armée en bataille. 8. Le Roi rend la ville de Bucele et fait la paix.

1. Dans le même temps, Michel Roi de Bulgarie entra avec une puissante armée, et avec des Scythes auxiliaires sur les terres de l'Empire , et courut et pilla durant plusieurs jours les villes de la haute Thrace.

299 2. L'Empereur n'en eut pas sitôt appris la nouvelle, qu'ayant assemblé le plus grand nombre de gens de guerre qu'il lui fut possible, il alla en diligence à la ville de Bizye, et il se prépara à une bataille. Lorsque le Roi sut que l'Empereur y était arrivé, il crut devoir avoir recours à la ruse, et il lui envoya dire que puis qu'il avait envie d'en venir aux mains, il ne fatiguât point son armée par une longue marche, qu'il viendrait le jour suivant à Bizye lui présenter le combat. Il partit à l'heure même avec son armée, et ayant marché sans relâche le reste du jour et la nuit suivante , il se rendit aux frontières de son Etat. L'Empereur commanda à ses gens dès la pointe du jour de prendre les armes, et il envoya des coureurs pour découvrir si les ennemis s'approchaient. Ils lui amenèrent six Bulgares, qui ayant été interrogés, dirent que le Roi s'en étant retourné le jour précèdent, et qu'étant demeurés derrière pour piller, ils avaient été pris.

3. Voila comment l'Empereur fut trompé par le Roi ; mais il s'en vengea en entrant à son tour sur ses terres, et en prenant de force la ville de Diampole.

4. Le Roi revint deux mois après sur ses terres de l'Empire, et prit une petite ville des Odrysens, nommée Bucele , par la trahison de ceux qui avaient charge de la garder, et il s'y campa sans faire d'autre désordre.

5. L'Empereur qui était à Didymoteque n'eut 300 pas plutôt appris l'arrivée des ennemis, qu'il alla promptement à Andrinople, et y amassa les troupes à dessein de donner bataille. Le Roi s'y préparait aussi de son côté, et mandait qu'on lui envoyât des renforts; il assiégea cependant une autre petite ville nommée Provate.

6. Lors qu'ils furent prêts de part et d'autre , de sorte qu'il n'y avait plus qu'à en venir aux mains : l'Empereur envoya dire au Roi, Qu'il croyait qu'il avait oublié le Traité de paix qu'ils avaient fait ensemble à Thernomiane, et qu'ils avaient confirmé par un serment solennel ,puis qu'il était venu faire le dégât sur ses terres, que bien qu'il eut été attaqué injustement, il ne prenait qu'à regret les armes pour sa défense , tant parce que leurs sujets étant d'une même Religion, ils dévoient plutôt se réunir pour combattre les ennemis de Dieu, que de se ruiner les uns les autres , que parce qu'étant son beau-frère, il souhaitait de l'avoir pour ami, pourvu néanmoins, qu'il lui rendît la ville qu'il avait prise par trahison , sinon qu'il attacherait au haut d'un étendard la croix qu'il lui avait autrefois envoyée pour gage de sa fidélité, et qu'il marcherait contre lui. Le Roi lui fit réponse, Que sa femme et lui étant enfants d'un même Père, il était juste qu'elle partageât sa succession. L'Empereur répartit, Qu'il était prêt non seulement de lui abandonner la ville de BuceIe, mais de lui donner sa part des autres villes de l'Empire, conformément à la lai ancienne établie par les Romains, qui porte que l'aîné des enfants de l'Empereur lui succèdera à la Couronne, et que ses frères lui obéiront 301 comme ses sujets. Le Roi répliqua, qu'étant Souverain , il ne pouvait devenir son sujet ; mais que s'il voulait reprendre Bucéle, il lui donnât, en échange Sozopole, ville fort grande, et fort peuplée, assise sur les bords du Pont-Euxin.

7. L'Empereur au lieu de faire réponse commanda aux Ambassadeurs, d'attendre dans le camp, et dès la pointe du jour suivant, il ordonna à ses gens, de prendre leurs armes, et aussitôt, on vit non-seulement les hommes, mais les chevaux , dans un bel ordre, et dans un superbe équipage. Il y avait des soldats qui avaient des pourpoints de cuir. Il y en avait d'autres qui avaient des cottes de maille. L'armée n'était pas seulement terrible, par ce grand appareil , mais aussi par son nombre, qui était si prodigieux, que jamais on n'en avait vu de semblable. Toutes les troupes d'Occident y étaient, avec les Macédoniens, et les Thraces. Toutes les troupes d'Orient, tant celles qui étaient pesamment armées, que celles qui étaient armées à la légère. Lorsque toute cette multitude fut rangée comme pour donner bataille , l'Empereur manda les Ambassadeurs, et leur dit, Vous voyez la disposition, où est mon armée, allez donc dire à votre Maître , qu'ayant souhaité ardemment la paix , je lui ai envoyé deux fois des Ambassadeurs pour la conclure avec lui ; mais puisqu'il ne m'a point fait de réponse raisonnable , je suis prêt de l'attaquer, avec une pleine confiance en l'invincible vertu de la croix qu'il 302 m'a mise entre les mains pou rme servir de gage de sa fidélité.

8. Les Ambassadeurs usèrent d'une diligence extraordinaire, pour aller rapporter à leur Roi la réponse de l'Empereur, et pour lui représenter l'état de son armée et la disposition avec laquelle elle commençait à marcher , pour venir fondre sur lui. Le Roi qui n'avait jamais vu les Romains assez hardis pour en venir à un combat, voyant qu'ils s'avançaient dans une si généreuse résolution, ne voulut pas hasarder, dans un pays ennemi, une rencontre aussi rude que celle-là aurait été, et envoya prier l'Empereur de retirer ses troupes, et promettre de rendre Bucele , et d'entretenir la paix à l'avenir. L'Empereur voyant que ce serait pour lui une retraite honorable, et une victoire sans effusion de sang fut fort aise de ramener son armée. Ce que ce Roi offrait de rendre Buccle, à quoi il n'avait pu auparavant être porté ni par la douceur des paroles, ni par la force des raisons , était une preuve certaine qu'il se reconnaissait vaincu. Le succès qu'avaient eu les irruptions que ces peuples avaient faites autrefois sur les terres de l'Empire, sous le règne du vieil Andronique, et les conférences par lesquelles on les avait arrêtées, leur persuadaient que les Romains les regardaient comme une nation invincible, et qu'ils n'auraient jamais l'assurance de les combattre. Mais quand ils virent l'Empereur à la tête d'u- 303 ne formidable armée , ils changèrent de sentiment , et jugèrent à propos de se retirer. C'est la coutume ordinaire des Barbares, de pousser impétueusement ceux qui leur cèdent, et de n'oser s'approcher de ceux qui les attendent de pied-ferme. Les soldats Romains étaient animés d'une telle ardeur de combattre, qu'ils se fâchèrent d'être privés des dépouilles qu'ils s'imaginaient avoir déjà entre les mains. La paix ayant été conclue, et le Roy ayant rendu Bucele, les deux Princes se virent à cheval, et renouvelèrent leur ancienne amitié. Ils convinrent de se revoir de temps-en-temps, au lieu où ils aviseraient. Après cela, le Roi s'en retourna en son Royaume; L'Empereur revint à Constantinople, l'armée fut mils en quartiers d'hiver, et la paix a duré, depuis, entre les deux nations.

δʹ. 1. Τοῦ Συργιάννη δὲ ὑπὸ τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως Ἀνδρονίκου, καθάπερ ἔφθημεν εἰπόντες, ἐν δεσμωτηρίῳ φρουρουμένου ὑπὸ κλοιοῖς, ἐπεὶ ὁ νέος βασιλεὺς Βυζάντιον ἑλὼν τῆς ἁπάσης ἀρχῆς ἤδη ἐγκρατὴς ἦν, ὁ μέγας δομέστικος Συργιάννη μνησθεὶς καὶ πρὸς αὐτὸν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἐλθὼν, ἐπεὶ τήν τε ἄλλην ἀπὸ τοῦ δεσμωτηρίου κακοπάθειαν καὶ μάλιστα τὴν ἀπὸ τῶν κλοιῶν πιέζουσαν αὐτὸν ἑώρα, βασιλέως ἐδεήθη πρῶτα μὲν ἀφεθῆναι τῶν κλοιῶν· ἔπειτα δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ δεσμωτηρίου, ἐν ᾧ ἐφρουρεῖτο, εἰς τὸν τοῦ Ἀνεμᾶ καλούμενον πύργον γυναικὶ καὶ τέκνοις συνδιάγειν· καὶ κατεπράξατο αἰτήσας. Ἔτι μέντοι ἐφρουρεῖτο· κατὰ δὲ τὴν ἐκ Θρᾴκης πρὸς Βυζάντιον ἐπάνοδον αὐτῶν αὖθις βασιλέως ὁ μέγας δομέστικος ἐδεῖτο, τελέως τῆς εἱρκτῆς ἀπολυθῆναι Συργιάννην.

2. Μικρὸν δὲ ἐπισχὼν ὁ βασιλεὺς, λελυπῆσθαι ἔλεγε καὶ πάνυ παρ´ αὐτοῦ νυνὶ, καὶ τὰς αἰτίας προσετίθει, ἀναξίας φάσκων τῆς πρὸς αὐτὸν φιλίας τὰς διανοίας ἔχειν αὐτόν. Τοσοῦτον γὰρ αὐτῷ περιεῖναι τῆς πρὸς αὐτὸν φιλίας, ὥστ´ εἰ καθ´ ἡντιναοῦν αἰτίαν οἰκείους ἔδοξεν αὐτῷ καὶ φίλους καὶ περιουσίαν πᾶσαν, αὐτά τε τὰ τιμιώτατα καὶ τὰ φίλτατα καταλιπόντα, ἐπὶ ξένης οἰκεῖν ἑλέσθαι, αὐτὸν μὲν πείθειν ἀποσχέσθαι τοῦ πράγματος ἐπιχειρεῖν, τὴν ἀτοπίαν ὅση ἐκδιδάσκοντα· εἰ δὲ μὴ δύναιτο κωλύειν, μὴ ῥᾷστα τὴν διάζευξιν ἂν ὑπενεγκεῖν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὁμοίου πᾶσιν εἰπόντα χαίρειν, τὸ σὺν αὐτῷ πλανᾶσθαι μᾶλλον ἑλέσθαι. Ἔτι δὲ εἰ αἵρεσις αὐτῷ προὐτέθη παρὰ τοῦ τὰ τοιαῦτα πάντα δυναμένου ὥστε τὸν ἕτερον αὐτῶν ἀπαλλάττεσθαι τοῦ ζῇν, ἁπάσαις ἂν εἵλετο τὸ πρὸ αὐτοῦ ἀποθανεῖν. Ἀλλὰ μὴν εἴγε καὶ οἰκείοις ὄμμασιν ἑώρα ξίφος ἔχοντα αὐτῷ ὡς ἀποκτενοῦντα ἐπιέναι, εἶθ´ ὑπ´ ἄλλης τινὸς αἰτίας καὶ πάνυ μὴ βουλόμενον συμβέβηκε κεκωλύσθαι, μηδ´ οὕτω δυνηθῆναι ἄν ποτε ἀπεχθῶς διακείσεσθαι αὐτῷ. Καὶ ὅλως μηδὲν εἶναι ὃ καθ´ ἡδονὴν ὂν αὐτῷ πραχθῆναι, μὴ αὐτὸν σὺν πάσῃ προθυμίᾳ παρασχεῖν, ὡς ἅττα ἂν αὐτῷ ἀρέσκῃ, καὶ αὐτῷ ἡδέων φαινομένων. Τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων, ὥσπερ καὶ αὐτὸν σαφῶς οἴεσθαι πεπεῖσθαι, θαυμάζειν ὅτι μὴ, κατὰ γνώμην ὂν αὐτῷ Συργιάννην ἀπολυθῆναι τῆς εἱρκτῆς, ἐλευθέρως καὶ ἀπεριέργως εἶπεν ἐξ ἀρχῆς, ἀλλ´ ὥσπερ τινὰς τιθέμενον ἀναβασμοὺς, πρῶτα μὲν εἰπεῖν, τῶν κλοιῶν αὐτὸν ἀνεθῆναι, εἶτ´ ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου πρὸς ἕτερον ἐπιεικέστερον μετενεχθῆναι, ὥστε δύνασθαι αὐτῷ καὶ τὰ τέκνα συνεῖναι καὶ τὴν γυναῖκα, νυνὶ δὲ παντάπασιν ἀπολυθῆναι τῆς εἱρκτῆς. „δέον γὰρ μετὰ τῆς σοι προσηκούσης παῤῥησίας εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὸ βούλημα ποιῆσαι φανερὸν, καὶ μὴ διατεμόντα εἰς πολλὰ κατὰ μέρος ποιεῖσθαι τὰς αἰτήσεις· σὺ δ´ ὥσπερ ἢ ἐμοῦ πολλὴν μικρολογίαν καὶ ἀφιλοτιμίαν κατεγνωκὼς περὶ τοὺς φίλους, ἢ σαυτῷ ἀδυναμίαν συνειδὼς, οὕτως ἐποιήσω τοὺς λόγους. Οὗ δὴ ἕνεκα καὶ ἀχθεσθῆναι εἶπον. Νυνὶ δ´ ἐπεί σοι φίλον ἀπολυθῆναι Συργιάννην, τὸ κωλύον οὐδέν. Ἅττα γὰρ ἂν αὐτῷ σοι καὶ βέλτιστα δοκῇ καὶ ἡδέα, οὐκ ἔσθ´ ὅπως μὴ ἐκ τοῦ ἴσου ὅμοια κἀμοὶ δοκεῖν.

3. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος „ἀληθῆ γε εἴρηκας“ εἶπεν „ὦ βασιλεῦ, οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ ἔστιν οὐδὲν, ὃ θελήσαντος ἐμοῦ πραχθῆναι, ἐναντίαν οἴσεις ψῆφον αὐτός. Καὶ τοῦτο οὐκ ἀπὸ τῶν πρὸς ἐμὲ εἰρημένων νυνὶ λόγων, ἀλλὰ πολὺ πρότερον ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων ἐμοί τε πρῶτον καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασίν ἐστι καταφανές. Ὅτι δὲ τὸν ἴσον τρόπον ἔχω καὶ αὐτὸς πρὸς σὲ, οὐδ´ ἀποδείξεως δεήσεσθαι δοκῶ· αὐτὸς γάρ μοι φθάσας πρότερον συνεμαρτύρησας καλῶς. Ἐγὼ δὲ τὴν πρὸς ἀλλήλους ἡμῶν φιλίαν παραβάλλων, τῷ μὲν ὄγκῳ τῆς ἀρχῆς καὶ τῷ μεγέθει ἐλασσοῦσθαι νομίζω καὶ παρὰ πολύ· τοῖς λοιποῖς δὲ ἅπασι λείπεσθαι οὐδ´ ὁπωσοῦν. Οὐ μόνον γὰρ ἃ προείρηκας αὐτὸς, ἀλλ´ εἴ τι καὶ τούτων μεῖζον, καὶ ποιεῖν καὶ ὑπομένειν ὑπὲρ τῆς πρὸς σὲ φιλίας ἕτοιμος εἶναι. Καίτοι γε κατ´ ἐμαυτὸν πολλάκις τοὺς παρὰ ποιηταῖς καὶ συγγραφεῦσι παρὰ πάντα τὸν χρόνον ἐπὶ φιλίᾳ ὑμνουμένους ἐξετάζων, καὶ παραβάλλων τοῖς ἡμετέροις τὰ ἐκείνων, καίτοι γε δοκούντων τῇ φιλοτιμίᾳ τῶν ποιητῶν καὶ πέρα τοῦ ἀληθοῦς καὶ προσήκοντος ηὐξῆσθαι, ὅμως κατ´ οὐδὲν ἀποδέοντα, εἰ μὴ καὶ μείζω τὰ ἡμέτερα εὑρίσκω. Εἰ δέ ποτε συμβαίη τοιούτοις λογισμοῖς περιπεσεῖν, ὥστε ἀμφιβάλλειν εἴ τις ἔστιν ἰδέα φιλίας ἢ τρόπος ἕτερος, ὃν ἡμεῖς οὐκ ἐπεδειξάμεθα ἀλλήλοις, ἢ εἰ μὴ πρὸς τὸ ἀκρότατον ἀφίγμεθα αὐτῆς, ἢ ἀποπνίγεσθαι ἀνάγκη καὶ πνευστιᾷν ὑπὸ τῆς ἀγωνίας καὶ μηδὲ ζῇν ἐθέλειν, εἰ περὶ τὸ οὕτω καλὸν δεύτερός τινος φαινοίμην, ἢ ἀποπηδᾷν τῶν τοιούτων λογισμῶν καὶ τὴν ψυχὴν πείθειν ἰσχυροτέραις ἢ, ὅ φασιν, ἀνάγκαις γεωμετρικαῖς, ὡς οὔτε ἔστιν, οὔτε γεγένηταί τις ἰδέα φιλίας, ἣν οὐ πρὸς ἀλλήλους αὐτοὶ ἐπεδειξάμεθα καὶ μεθ´ ὑπερβολῆς. Καὶ τοῦτο συνιδόντα καὶ τὸν εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην ἐννοῶ τοῖς ἀνθρώποις παραγγέλλειν, τὴν ἴσην ὥσπερ πρὸς τοὺς φίλους, οὕτω δὴ καὶ πρὸς τὸν θεὸν ἐνδείκνυσθαι ἀγάπην. Εἰ γὰρ ὥσπερ αὐτὸς ἐξήρτημαι τῆς σῆς γνώμης καὶ πάντα δεύτερα ἥγημαι τῆς θεραπείας τῆς σῆς, οὕτω διεκείμην καὶ πρὸς τὸν θεὸν, ποῦ οὐκ ἂν προῆλθον ἀρετῆς, ἢ ποίαν οὐκ ἂν εἰσήνεγκα σπουδὴν καὶ προθυμίαν ὑπὲρ τοῦ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ σὺν πάσῃ προθυμίᾳ ἐκπληροῦν; εἰ δὲ σὺ μὲν, ὥσπερ εἴρηκας, πάντα δεύτερα τῆς πρὸς ἐμὲ ἡγῇ φιλίας, ἐγώ τε τοῦ παντὸς τιμῶμαι τὰ σοὶ φίλα καὶ λογίζεσθαι καὶ πράττειν, πῶς ἂν ἔχοι χώραν, ἃ ἐνόμιζον ἀνιᾷν, ταῦτ´ ἐξεπίτηδες λογίζεσθαι ποιεῖν; ὃν δὲ τρόπον ἔσχε τὰ περὶ Συργιάννην, αὐτὸς ἐρῶ. Τὰς μὲν αἰτίας ἐφ´ αἷς ἁλοὺς κατεκρίθη δεσμωτήριον οἰκεῖν ὑπὸ βασιλέως τοῦ πάππου τοῦ σοῦ, οἶσθα καὶ αὐτός. Ἐγὼ δὲ μετὰ τὸ Βυζάντιον ἡμᾶς ποιήσασθαι ὑφ´ ἑαυτοῖς, ἀσυμπαθὲς ἔκρινα καὶ δεινῶς ἄγνωμον, εἰ μή τινι ἄλλῳ, τῇ πρὸς αὐτὸν γοῦν ἐπιδημίᾳ τὴν συμφορὰν εἰς ὅσον οἷόν τε ἐπικουφίσαι καὶ παραμυθίαν παρασχεῖν τινα, μὴ παντελῶς ἀπεῤῥίφθαι ἐλπίσαντα παρὰ τῶν φίλων. Γενόμενος δὲ ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ πρὸς αὐτὸν, καὶ τήν τε ἄλλην κάκωσιν τὴν ἀπὸ τοῦ δεσμωτηρίου καὶ μάλιστα τὴν ἀπὸ τῶν κλοιῶν ἑωρακὼς, δεινῶς τε ἤλγησα ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ παραμυθίαν τινὰ εἰ οἷόν τε αὐτῷ προὐθυμήθην ἐξευρεῖν. Καί σοι προσελθὼν, περὶ τῶν κλοιῶν ἐδεόμην μόνων, ἀρκοῦσαν ἡγούμενος εἶναι ὡς ἐν δεινοῖς παραμυθίαν. Ἐπεὶ δὲ ἐγενόμην ἐν συνηθείᾳ καὶ συχνῶς ἐφοίτων πρὸς αὐτὸν, ἐκεῖνος μὲν οὐδ´ οὕτω πρὸς ἐμὲ ἐμνήσθη τῶν κακῶν ἀπαλλαγῆς, οὐ μόνον τὴν σὴν περὶ τὸ συγγινώσκειν τοῖς προσκεκρουκόσι φιλοτιμίαν οὐκ εἰδὼς, ἀλλὰ καὶ ἑαυτῷ τὰ δεινότατα συνειδὼς καὶ διὰ τοῦτο τὴν παραίτησιν ἀπαγορεύων. Ἐγὼ δ´ ἔτι μᾶλλον ἐκ τῆς συνηθείας ἐπικαμπτόμενος πρὸς τὴν αὐτοῦ κακοπραγίαν, ᾠήθην δεῖν ἀπό τε τοῦ δεσμωτηρίου εἰς ἕτερον ἐπιεικέστερον μεταγαγεῖν καὶ τὴν τῆς μητρὸς καὶ γυναικὸς καὶ τῶν φιλτάτων συνδιαγωγὴν αὐτῷ ἐφεῖναι, νομίζων οὕτως ἂν ἡμῖν τε εἶναι ἀσφάλειαν τοῦ μή τι ἐπιβουλεύεσθαι παρ´ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν οὐδὲν ἧττον ἢ εἰ παντάπασι τοῦ δεσμεῖσθαι ἀπολέλυτο, ἡδέως βιώσεσθαι καὶ ἀνειμένως. Τοῦτο μὲν οὖν αἰτήσας παρὰ σοῦ, ἔπραξα αὐτῷ· ἡ δὲ μήτηρ μὲν αὐτοῦ, θεία δὲ ἐμὴ, ὅπερ οὐδ´ ἄν ποτε ἤλπισεν ὁρῶσα γεγενημένον, καὶ ταῦτα ὑπ´ οὐδενὸς ἐμοῦ παρακεκλημένου, εὔελπις καὶ πρὸς τὰ λείποντα γεγενημένη, προσῆλθέ τε καὶ ἐδεήθη περὶ τῆς τοῦ υἱοῦ ἐλευθερίας. Ἐγὼ δὲ ὅτι τε συγγενής ἐστιν ἐμὸς ἐνθυμηθεὶς καὶ τὴν ἀρχαίαν φιλίαν καὶ τὴν ἐν ταῖς στρατείαις συνδιατριβὴν, (ὑφ´ ἑνὶ γὰρ καθηγεμόνι τῷ ἡμετέρῳ θείῳ Ἀγγέλῳ τῷ μεγάλῳ στρατοπεδάρχῃ τὰ πολέμια ἐδιδασκόμεθα, ὃς οὐ μόνον τοὺς νῦν ἐν ταῖς στρατηγίαις παρήλασε πολλῷ τῷ μέτρῳ, ἀλλὰ καὶ τοῖς πάλαι ὑμνουμένοις ἐν ταῖς συγγραφαῖς Ῥωμαίων στρατηγοῖς ἤρισεν ἂν περὶ πρωτείων,) καὶ ὡς ἐν ἡμέρᾳ τῇ αὐτῇ πολεμίοις πρώτοις (Πέρσαι δὲ ἦσαν) συνήλθομεν εἰς χεῖρας· τὸ δέ με πάντων μάλιστα πεῖσαν, ὅτι εἰ τοσαῦτα ὅσα σύνοιδεν αὐτῷ προσκεκρουκότι συγγνώμην παράσχοις αὐτὸς, πάσης αἰτίας ἀπολύσας, μεταβαλεῖν ἂν ἐνόμισα καὶ αὐτὸν, ἐκ τῶν πραγμάτων αὐτῶν διδαχθέντα περὶ οἷον ἠγνωμόνει, καὶ τοῦ λοιποῦ μενεῖν εὔνουν καὶ φίλον πιστόν· ὡς ἐντεῦθεν δύο τὰ μέγιστα ἐξειργάσθαι, σοί τε φιλανθρωπίας καὶ ἡμερότητος παρασχόντα ἀφορμὴν καὶ προσέτι χρήσιμον ἐν πολλοῖς ἄνδρα προσαγαγόντα, ὃς δι´ οἰκείαν ἀγνωμοσύνην ἀπολώλει, καὶ αὐτῷ μεγίστων ἀγαθῶν αἰτιώτατον ὀφθέντα, ἐπειθόμην τε αὐτοῖς δεομένοις, καὶ σοὶ προσελθὼν περὶ τῆς παντελοῦς αὐτοῦ ἐλευθερίας διειλέχθην. Ἐπεὶ ἄλλως γε εἰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς μοχθηρίας καὶ τοῦ λοιποῦ αὐτὸν ὑπενόουν μενεῖν, οὐχ ὅτι γε αὐτὸς, ἀλλὰ καὶ ἑτέρου πράττοντος ἐκώλυσα ἂν τὴν ἐλευθερίαν. Τοῖς γὰρ εὐνοοῦσί σοι φίλος εἶναι οὐ μᾶλλον προῄρημαι ἐξ ἀρχῆς ἢ πολέμιος τοῖς ἐπιβουλεύουσι.“ Τοιαῦτα μὲν πρὸς ἀλλήλους διειλέχθησαν αὐτοί·

4. Ἐπεὶ δὲ ἐκεκύρωτο τὸν Συργιάννην τοῦ δεσμωτηρίου ἀφεθῆναι, ἡ τοῦ βασιλέως μήτηρ βασιλὶς ἡ Ξένη πυθομένη, ὅτι βασιλεῖ τοιαῦτα ἔδοξε περὶ αὐτοῦ, ἐδυσχέραινέ τε οὐκέτι ἀνεκτῶς καὶ τὸν μέγαν δομέστικον εἶχεν ἐν αἰτίαις, οὐ μόνον ὅτι πολεμίῳ ὄντι βασιλέως καὶ διὰ τοῦτο δικαίῳ ὄντι δεσμοῖς ἀφύκτοις διὰ βίου ἔχεσθαι παντὸς αὐτὸς συνεῖπε πρὸς τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ´ ὅτι μήτε πρότερον αὐτῇ μηδὲν μήτε προεῖπε, μήτε ἐβουλεύσατο περὶ αὐτοῦ. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος αἰτίας ἀπολύων ἑαυτὸν, ἀγνοεῖν τε ἔφασκεν ὅτι μὴ εἴη κατὰ γνώμην τὰ πραττόμενα αὐτῇ, καὶ διὰ τοῦτο μηδὲν περὶ τούτου πρότερον αὐτῇ διαλεχθῆναι. Ὅμως ἐπεὶ ἔδοξεν, ἀπελύετό τε τῶν δεσμῶν ὁ Συργιάννης καὶ εὐμενείας ἀπέλαυε καὶ εὐποιΐας τῆς παρὰ βασιλέως.
 

304 Chapitre IV.

1. Le grand Domestique demande le soulagement, la translation , et enfin, la liberté de Syrgian. 2. L'Empereur se plaint à lui de ce qu'il avait demandé ces trois grâces-là, à trois fois, 3. Le grand Domestique en rend la raison. 4. L'Impératrice Xéne est fâchée de la délivrance de Syrgian.

1. Nous avons vu dans le livre précèdent comment Syrgian fut mis en prison par le commandement du vieil Andronique. Lorsque le jeune Empereur eut pris Constantinople, et qu'il se fut rendu maître de la puissance souveraine , le grand Domestique se souvint de ce prisonnier, et l'étant allé visiter, il le supplia, d'abord , de le délivrer de la pesanteur de ses chaînes, et depuis, il le pria d'avoir la bonté de le faire transférer à la tour d'Aneme, et de lui permettre d'y vivre avec sa femme , et ses enfants. Enfin lors que le Prince revint de Thrace, il lui demanda la liberté entière de Syrgian.

2. L'Empereur s'étant un peu recueilli, lui dit, Qu'il était fâché d'avoir entendu de sa bouche ce qu'il en venait d'entendre , parce que cela même était indigne de leur amitié, que l'affection qu'il 305 avait pour lui , était si violente, que si par quelque motif secret, il lui prenait envie de quitter ses parents, ses amis et sa patrie pour aller vivre dans un pais étranger , il tâcherait de la lui faire perdre , en lui en représentant l'extravagance ; mais que s'il n'en pouvait venir a bout , il le suivrait plutôt que de se priver de sa présence , de plus, que si celui dont la puissance est infinie , laissait à son choix de mourir pour lui sauver la vie , il serait prêt d'accepter la mort ; que quand il l'aurait vu fondre sur lui l'épée à la main, il ne pourrait le haïr, qu'il serait toujours , avec une extrême joie, ce qui lui serait agréable, et que jamais il ne désirerait rien de lui à quoi il ne se portât avec une ardeur et une promptitude non pareille ; que cela étant véritable, comme le grand Domestique le savait lui-même, il s'étonnait de ce qu'il ne lui avait pas témoigné ouvertement , qu'il souhaitait que Syrgian sortît de prison; mais que montant comme par degrés , il avait d'abord demandé qu'il fût soulagé de ses chaînes , puis qu'il fût transféré dans une prison plus douce où il put voir sa femme et ses enfants, et enfin , qu'il fût entièrement délivré. Au lieu , lui dit-il, du fer d'abord de la liberté que nous donne notre amitié, et de me déclarer franchement votre volonté, vous l'avez comme divisée , et vous avez usé d'une manière qui fait juger ou que vous doutiez du pouvoir que vous avez sur mon esprit, où que vous me croyez capable de manquer de déférence pour vous. Puisque vous souhaitez que Syrgian sorte de prison y il en sortira ; mais je suis fâché que vous ne me l'ayez pas dit dès le commencement.

306 3. L'Empereur ayant parlé de la sorte, le grand Domestique lui répondit, Ce que vous dites est très-veritalole, que vous n'êtes jamais d'un sentiment contraire au mien, et  j'en suis encore plus persuadé par vos actions , que je ne le suis par vos paroles. Je crois n'avoir pas besoin de vous prouver que je suis dans une pareille disposition à votre égard, et vous m'en avez autrefois rendu des témoignages que je tiens fort avantageux. Quand je fais réflexion sur notre amitié , je reconnais que vous me surpassez par l'éminence de votre dignité; mais je prétends vous égaler en toute autre chose. Je suis prêt de faire et de souffrir pour l'amour de vous, non seulement tout ce que vous avez dit ; mais tout ce que l'on se peut imaginer. Repassant par mon esprit ce que les Historiens et les Poètes ont dit à l'avantage des amitiés qu'ils ont célébrées , je trouve que bien que ces derniers aient accoutumé d'exagérer les choses au delà de la vérité, ils n'ont rien qui ne soit au dessous de celle par laquelle nous sommes unis ensemble : S'il se présentait à mon esprit des raisons suffisantes de douter, s'il n'y a point quelque degré de perfection dans l'amitié auquel la nôtre ne soit pas encore parvenue, je serais tourmenté par des inquiétudes mortelles, et le regret d'être surpassé par un autre en une chose aussi honnête que celle-là, me rendrait la vie insupportable. Je ne serais pas content, si je n'étais convaincu par des démonstrations aussi certaines que font celles des Mathématiques, que l'on n'a jamais formé aucune idée de l'amitié pour sublime, pour parfaite et pour excellente qu'elle puisse être, qui ne soit beaucoup au dessous de celle que nous avons l'un pour 307 l'autre. C'est dans cette pensée que saint Jean l'Evangéliste nous exhorte à avoir la même charité pour Dieu, que pour nos amis. En effet , si je dépendais aussi absolument de sa volonté, que je dépens de la votre , si je préférais son service à toutes choses, comme  j'y préférai le vôtre de cruelle ardeur , et de quel zèle ne serais-je pas animé pour accomplir ses saints Commandements ? Que si, comme vous venez de dire , il n'y a rien que vous estimiez tant que mon amitié, et s'il est vrai que de mon côté je ne désire rien tant que de déférer à vos sentiments comment se pourrait-il faire que de propos délibéré , je vous eusse dit des choses capables de vous donner du déplaisir ? Je vous ferai un récit fort exact de ce qui s'est passé touchant Syrgian. Vous savez pour quelle raison il fut condamné à la prison par l'Empereur votre aïeul. Depuis que nous sommes rentrés dans Constantinople, j'ai cru qu'il y aurait de l'inhumanité et de l'ingratitude ne le pas consoler dans son affliction, et de ne lui pas faire connaître , au moins par quelque visite  que pour être dans la disgrâce, il n'était pas tout à fait dans l'oubli, ni dans le mépris. L'étant allé visiter dans la prison, et ayant été témoin de la misère qu'il y souffrait , surtout de la pesanteur de ses chaînes , je fus touché de compassion, et je souhaitai de lui procurer du soulagement. Je vous suppliai donc d'avoir la bonté de le décharger du poids de ses fers , estimant que ce lui serait une assez  grande consolation. Comme il ne connaissait pas assez la grandeur de votre clémence et qu'il connaissait trop celle de sa faute pour espérer sa liberté , il ne m'en parla point dans les entretiens que nous eûmes en- 308 semble ; mais la suite de ses entretiens m'ayant donné une pitié plus vive et plus sensible de maux qu'il souffrait, je crus que s'il était transféré dans une prison où il eut la liberté de parler à sa mère, à sa femme, à ses amis , nous n'en aurions pas moins de sûreté, et il en aurait plus de joie ; et dans cette pensée je vous demandai cette grâce. Sa mère qui est ma cousine , se voyant par mon moyen dans la possession d'un bien quelle n'avait osé espérer, me conjura d'obtenir ce qui manquait à sa liberté. Alors considérant le lien de parenté dont nous étions unis, et celui de l'amitié que nous avions contractée dans les armées ; car nous avions fait ensemble nos premières campagnes; sous notre oncle Ange grand Stratopedarque, qui a non seulement surpassé tous les Capitaines de son siècle ; mais qui a au moins égalé ceux qui nous paraissent les plus excellents dans les Histoires anciennes. De plus , rappelant dans ma mémoire le premier combat ou nous nous étions trouvés ensemble contre les Turcs , et d'ailleurs m'assurant que si vous lui pardonniez, il reconnaîtrait combien il avait eu tort d'offenser un aussi bon Prince que vous, et que changeant de conduite, et demeurant à l'avenir dans une inviolable fidélité, j'en tirerais deux avantages: L'un, que je vous fournirais une occasion de faire éclater votre clémence ; et l'autre, que je conserverais un homme illustre, qui s'était perdu par son imprudence. Toutes ces raisons jointes aux prières de sa mère, me portèrent à, vous demander sa liberté. Si je m'étais défié le moins du monde qu'il eut été capable de continuer dans ses crimes, bien loin de m employer pour sa délivrance, 309  je me serais employé pour la continuation de sa détention. Et je n'aurais pu en user autrement, puis que j'ai toujours été fort résolu d'aimer ceux qui vous aiment, et de ne pas aimer ceux qui ne vous aiment pas. Voila ce que l'Empereur et le grand Domestique dirent ensemble.

4. Lorsque la délivrance de Syrgian eût été résolue, et que la nouvelle en eut été portée à Xene,, mère de l'Empereur, elle conçut un sensible déplaisir, de ce que le grand Domestique avait rendu un si bon office à un ennemi de son fils, et principalement de ce qu'il s'était mêlé de cette affaire-là sans lui en parler. Il s'excusa sur ce qu'il n'avait pas su qu'elle souhaitait que Syrgian demeurât en prison. Cela n'empêcha pas l'exécution de l'ordre qui avait été donné pour sa liberté.

εʹ. 1. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ ἐξ Ἀλαμανῶν ἀφίκετο πρὸς βασιλέα τὸν πρεσβύτερον πρεσβεία χρήματα αἰτοῦντες, λέγοντες, κατὰ παλαιὰν συμμαχίαν καὶ φιλίαν τῆς σφετέρας τε καὶ τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας, ὅταν του δέονται, προσήκειν ἑκατέροις κομίζεσθαι παρ´ ἀλλήλων. Γεμπλίνοις γὰρ πᾶσι φιλίαν εἶναι πρὸς τοὺς Ῥωμαίων βασιλέας, καὶ σπουδάζεσθαι αὐτοῖς ὅσα ὠφέλειάν τε καὶ τιμὴν Ῥωμαίοις περιποιεῖ· νυνὶ δὲ χρημάτων δεομένους, ἀναγκαίως πρὸς βασιλέα ἥκειν, θαῤῥοῦντας ὡς λήψονται ὅτου ἂν δέωνται. Ἐπεὶ δὲ Ἀνδρόνικον τὸν πρεσβύτερον βασιλέα εὗρον τῆς ἀρχῆς ἐκβεβλημένον, πρὸς τὸν νέον ἐποιοῦντο τὴν πρεσβείαν. Βασιλεὺς δ´ ἐπεὶ ἐπύθετο περὶ ὧν ἥκοιεν, ἐπέτρεπε τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ πρὸς αὐτοὺς ποιήσασθαι ἀπολογίαν ᾗ ἂν δόξειε μάλιστα τὸ εὔλογον ἔχειν.

2. Ὁ δὲ μετακαλεσάμενος τοὺς πρέσβεις, βασιλέα τε ἔφασκεν ἀκηκοέναι περὶ ὧν ἥκουσι πρεσβεύοντες καὶ αὐτὸν, καὶ τὴν μὲν παλαιὰν συμμαχίαν καὶ φιλίαν αὐτῶν πρὸς τοὺς Ῥωμαίων βασιλέας καὶ αὐτὸν εἰδέναι, καὶ ὡσπερεὶ μίαν ἡγεμονίαν ἀμφοτέρας τὰς βασιλείας νομίζειν, καὶ δίκαιον ἅμα καὶ προσῆκον ἡγεῖσθαι, ὅτου ἂν δέωνται ἑκάτεροι, ὠφελεῖσθαι παρ´ ἀλλήλων. Χρήματα δὲ ἃ αἰτοῦσι νῦν, εἰ πρὶν τὸν πρὸς ἀλλήλους τῶν Ῥωμαίων βασιλέων πόλεμον κεκινῆσθαι ἧκον, ἐκομίσαντο ἂν ᾗ ἐβούλοντο ἀρκοῦντα πρὸς τὴν χρείαν. Νυνὶ δὲ ἀναλωθέντων εἰς τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον, χρημάτων μὲν τὸ νῦν εἶναι οὐκ εὐπορεῖν· ἕτερον δὲ τρόπον δύνασθαι ἰάσασθαι τὴν ἀπορίαν τῶν χρημάτων. Στρατιὰν γὰρ ἂν παρασχεῖν πολλήν τε καὶ ἀγαθὴν, συμμαχήσουσαν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Οἴεσθαι δὲ μηδὲ αὐτοὺς ἑτέρου του ἕνεκα ἢ τῆς στρατιᾶς δεῖσθαι τῶν χρημάτων, καὶ εἰ τούτου τύχοιεν, τὸ σπουδαζόμενον αὐτοῖς ἠνύσθαι. Οἱ πρέσβεις δὲ χρημάτων ἕνεκα ἥκειν ἔλεγον, οὐ στρατιᾶς. Τὴν γὰρ αὐτῶν πολλούς τε καὶ ἀγαθοὺς τρέφειν οἷς ἔξεστι χρῆσθαι τῷ σφετέρῳ βασιλεῖ, ἀναλωμάτων εὐποροῦντι. Τοὺς μὲν οὖν πρέσβεις οὕτως εὐφυῶς ὁ βασιλεὺς ἀπεπέμψατο, δώροις φιλοφρονησάμενος εἰς ὅσον ἐξῆν μεγαλοπρεπῶς· τὴν δὲ πρὸς τοὺς πρέσβεις τοῦ μεγάλου δομεστίκου πυθόμενος ἀπολογίαν, νῦν μὲν ἔλεγε πρὸς αὐτὸν ἁρμόζουσαν φαίνεσθαι τὴν πρὸς τοὺς Λατίνους ἀπολογίαν πεποιῆσθαι δοκοῦσαν φίλοις αὐτοῖς οὖσιν ἐπαγγέλλεσθαί τινα ὠφέλειαν παρέξειν, ἐὰν δὲ αὐτοῖς ἐδόκει τὴν ἐπηγγελμένην στρατιὰν ζητεῖν, ἀπορεῖν ἧς ἂν εὐπόρησεν ἀπολογίας. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος καὶ αὐτὸς μὲν εἶπεν ἐπὶ νοῦν ταύτην ἐσχηκέναι ἀπορίαν πρὸς ἐκείνους ποιούμενος τοὺς λόγους, πλὴν τὸ μὲν ἀπορεῖν χρημάτων εἰπεῖν οὐδεμίαν αὐτοῖς ἂν φέρειν αἰσχύνην, ἅτε δὴ καὶ αὐτῶν ἀπορούντων καὶ δεομένων παρ´ αὐτῶν. Στρατιὰν δὲ παρέχεσθαι ἐπηγγέλθαι, μάλιστα μὲν ὅπερ ἦν καὶ αὐτὸν οἰόμενον, οὐ στρατιᾶς ἐρεῖν, ἀλλὰ χρημάτων δεῖσθαι. Εἰ δ´ ἄρα καὶ πρὸς τὰ δεύτερα χωροῖεν, νῦν μὲν εἰπεῖν οὐ ῥᾴδιον παρασχεῖν, καιροῦ δεομένην πρὸς παρασκευὴν, ἄλλως τε οὐδ´ ἀκριβῶς εἰδότας, εἰ κατὰ γνώμην εἴη τῷ σφετέρῳ βασιλεῖ· εἰ δ´ ἀπελθόντες πρὸς τὴν οἰκείαν ἀπαγγείλωσι περὶ τῆς στρατιᾶς καὶ δέοιτο αὐτῆς, τότ´ ἤδη τοὺς παραληψομένους ἥκειν. Χρονίου γὰρ οὔσης καὶ ὑπερορίου τῆς στρατείας, καὶ χρόνου δεῖσθαι συχνοῦ πρὸς τὴν παρασκευήν.

3. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τοιαῦτα. Ἐξ ἐκείνου δὲ τοῦ χρόνου, ἐξ ὅτου βασιλεὺς ὁ νέος τοῦ πάππου καὶ βασιλέως διαστὰς, εἰς Ἀδριανούπολιν ἧκεν ἄχρι καὶ τότε, τοῖς τε ἄλλοις ἅπασι τοῖς πραττομένοις καὶ δὴ καὶ τοῖς βασιλικοῖς γράμμασιν, ἃ ἐπὶ βεβαιώσει ἐγίνετό τινος, δι´ ἑαυτοῦ τοῦ μεγάλου δομεστίκου ἐπιστατοῦντος δέει τοῦ μή τι τῶν μὴ προσηκόντων γενέσθαι ἢ διὰ ῥᾳθυμίαν ἢ διὰ κακόνοιαν τῶν ἐπιτετραμμένων, καὶ οὐ μικρόν τινα διὰ ταῦτα τὸν πόνον ὑφισταμένου, ὅμως ἀναγκαίαν τὴν πρόνοιαν καὶ τὴν ἐπὶ πᾶσι φροντίδα λογιζομένου καὶ φέροντος τὸν κάματον σιγῇ, τότε δὲ τῶν ἐμφυλίων πολέμων λυθέντων καὶ πεπαυμένων τῶν ἐπιβουλῶν καὶ ὑπονοιῶν, ἔγνω δεῖν καὶ αὐτὸς τῶν πόνων ἑαυτὸν ἀνεῖναι μικρόν. Καὶ βασιλεῖ προσελθὼν, τόν τε ἐπὶ τοῦ προτέρου χρόνου πρὸς τὴν διοίκησιν τῶν πραγμάτων διηγεῖτο πόνον καὶ ὡς, τῶν ἐμφυλίων κακῶν ἤδη πεπαυμένων καὶ ὑποψίας οὔσης οὐδεμιᾶς, δέον πρόνοιάν τινα ποιήσασθαι ὥστε τά τε πράγματα ὥσπερ πρότερον καλῶς καὶ ὡς δέον διοικεῖσθαι, καὶ αὐτὸν ἀναπαύλης τινὸς τυγχάνειν. Τοῦτο δὲ γένοιτ´ ἂν, εἰ τήν τε τῶν βασιλικῶν γραμμάτων ἐπιστασίαν καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ τῶν βασιλικῶν χρημάτων ταμιείου, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἐπὶ τῶν εἰσπραττόντων τοὺς δημοσίους φόρους ἀναθείη ἑτέρῳ τινὶ, ὃν ἂν ἐκλέξηται αὐτός.

4. Βασιλεὺς δὲ οὐδὲ αὐτὸς ἔφασκεν ἀγνοεῖν, ὅσον ἐπὶ τοῦ προτέρου χρόνου ὑφίστατο τὸν πόνον, πᾶσιν αὐτὸς ἐφεστηκὼς, ἀλλὰ εἰδέναι τε καλῶς, καὶ οὐχ ἥκιστα θαυμάζειν, εἰ πρὸς τοσαύτην διοίκησιν πραγμάτων εἷς ὢν αὐτὸς ἐξαρκεῖ, ἔτι δὲ καὶ ἀλγεῖν ὑπὲρ αὐτοῦ, τὸν κάματον ὃν ὑπέμενεν ἐννοῶν. Ὅπερ δὲ αὐτὸς ἔφης λογιζόμενος καὶ αὐτὸς, ὡς τῶν ἐμφυλίων ἕνεκα πολέμων καὶ τῶν ἐπιβουλῶν ἀναγκαῖον ἐφ´ ἅπασί σε παρεῖναι καὶ πάντα πράττεσθαι διὰ σοῦ, καὶ ἄκων παρῄειν σιγῇ τὸν χρόνον. Νυνὶ δὲ ᾗ ἐβούλετο τοῦ θεοῦ τὰ πράγματα καταστήσαντος, ὃν ἂν αὐτὸς ἐθέλῃς μᾶλλον πρὸς τὴν διοίκησιν ὧν ἔφης πραγμάτων ἑλοῦ· οὐ μὴν ἐκείνῳ παντάπασιν ἐπιτρέψαι τὰ πράγματα χρὴ, ἀλλὰ καὶ αὖθις αὐτὸν ἐφίστασθαι τοῖς ἀναγκαίοις, καὶ πάντα πράττεσθαί σοι κατὰ γνώμην. Οὕτω γὰρ ἂν τά τε πράγματα διοικηθήσεσθαι καλῶς, καὶ αὐτὸν ἀναπαύλης τυγχάνειν οὐ μικρᾶς τινος. Ὁ δὲ μέγας δομέστικος τοῖς τε λεγομένοις ἐπείθετο πρὸς βασιλέως, καὶ παρακοιμώμενον τὸν Ἀπόκαυχον ἐπὶ τῇ διοικήσει τῶν εἰρημένων ᾑρεῖτο πραγμάτων· καὶ βασιλεὺς συνεπεψηφίζετο αὐτός· ἀποδειχθεὶς δὲ τῶν κοινῶν πραγμάτων ὁ παρακοιμώμενος διοικητὴς, ὅσα μὲν ἦν ἀναγκαῖα καὶ τῆς τοῦ μεγάλου δομεστίκου κρίσεως ἐδεῖτο, ταῦτα πρὸς αὐτὸν ἀνάγων, ᾗ αὐτὸς ἐπέτρεπεν ἐπράττετο, ἢ μόνος ἢ καὶ μετὰ βασιλέως ἔνια ἐξετάζων· ἃ δὲ οὐ τοιαῦτα, παρακοιμωμένῳ ἐφεῖτο πράττειν.

5. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον ὁ βασιλεὺς εἰς Κύζικον ἐπεραιώθη, ἅμα μὲν τὴν τῆς θεομήτορος ἀχειροποίητον εἰκόνα, ἣ πρὸς τὸν ἐν Ὑρτακίῳ ναὸν ἦν, προσκυνήσων, ἅμα δὲ κατοψόμενος καὶ τὴν χώραν, οὔπω πρότερον ἰδών. Τὸ δ´ ἔτι τούτων αἰτιώτερον, ἵνα τὸν Φρυγίας ἄρχοντα Ταμηρχάνην τὸν τοῦ Γιαξῆ ταῖς κατὰ τὸν Ἑλλήσποντον ἑῴαις πόλεσιν ἐπικείμενον οὔσαις ὑπηκόοις βασιλεῖ, πρὸς συμβάσεις πείσῃ χωρῆσαι· ὃ καὶ κατὰ γνώμην ἐτελεῖτο βασιλεῖ· ἀπὸ γὰρ Κυζίκου εἰς Πηγὰς πόλιν τὴν κατὰ τὸν Ἑλλήσποντον ἐλθὼν, μετεκαλεῖτο τὸν Ταμηρχάνην, καὶ ὃς ἀφῖκτό τε κατὰ τάχος καὶ μετὰ πολλῆς τῆς μετριότητος καὶ, οἷον εἰπεῖν, δουλείας συνεγένετο τῷ βασιλεῖ. Ὡς γὰρ ἐγγὺς ἐγένετο ὅσον ὁρᾷν τε τὸν βασιλέα καὶ ὁρᾶσθαι παρ´ αὐτοῦ, αὐτός τε καὶ ἄλλοι Πέρσαι τῶν ἵππων καταβάντες καὶ προελθόντες ἐπὶ μικρὸν, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἄπωθεν τὸν βασιλέα προσεκύνουν, τὰς κεφαλὰς ἐρείσαντες ἐπὶ τὴν γῆν· αὐτὸς δ´ ἄχρι βασιλέως ἐλθὼν πεζῇ, προσεκύνει τε καὶ ἠσπάζετο τὸν βασιλέως πόδα, ἔπειτα ἔφιππος γενόμενος, μόνος μόνῳ συνεγένετο τῷ βασιλεῖ. Πολλὰ δὲ πρὸς αὐτὸν περὶ εἰρήνης διαλεχθέντος βασιλέως καὶ εὖ ποιήσειν ἐπαγγειλαμένου, αὐτὸς μὲν εἰς τὸ οἰκεῖον στρατόπεδον, βασιλεὺς δ´ εἰς Πηγὰς τὴν πόλιν ἐπανῆλθε. Καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν πάλιν ἐλθὼν ὁ Ταμηρχάνης καὶ προσκυνήσας βασιλέα καὶ ἐπαγγειλάμενος εἰρήνην ἄξειν τοῦ λοιποῦ καὶ τοῖς κατὰ τὴν ἕω Ῥωμαίοις μηδέποτε ἐπιστρατεύσειν, δώροις τε ἀμειψαμένου βασιλέως ἀξίως ἑαυτοῦ, ὁ μὲν ἐπανέζευξεν εἰς τὴν οἰκείαν, ἅπερ ἐπηγγείλατο ἀληθῆ ἐπὶ τῶν ἔργων ἀποδεικνύς· οὐκέτι γὰρ οὐδὲν ἠδίκησε Ῥωμαίους· βασιλεὺς δὲ εἰς Βυζάντιον ἐπανῆκεν.

6. Ἔνθα διατρίβοντι ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς Μιχαὴλ μεμήνυκεν, εἰ ἀρεστὸν αὐτῷ εἴη, συνελθεῖν τε αὐτῷ καὶ τὰς σπονδὰς ἀνανεώσασθαι καὶ τὴν εἰρήνην. Τὴν γὰρ πρότερον ἐν Ἀδριανουπόλει γενομένην συντυχίαν, τοῦ καιροῦ καὶ τῶν πραγμάτων οὐκ ἐώντων διὰ τὸν συμβεβηκότα τότε πόλεμον, ἐπ´ ὀλίγον τε γεγενῆσθαι καὶ τεταραγμένως. Καὶ ἐπεὶ κατὰ γνώμην ἦν καὶ βασιλεῖ, μεταξὺ Σωζοπόλεως καὶ Ἀγχιάλου ἐν τοῖς λεγομένοις Κρημνοῖς ἐποιήσαντο τὴν συντυχίαν καὶ σπονδὰς ἔθεντο βεβαίας διὰ βίου καὶ συμμαχίαν, καὶ διαλυθέντες ἀνεχώρησαν ἐπ´ οἴκου.
 

Chapitre V.

1. Les Allemands viennent demander de l'argent à l'Empereur. 2. Le grand Domestique est chargé de leur faire réponse. 3. Il demande d'être déchargé d'une partie du soin des affaires. 4. L'Empereur consent qu'il se fasse soulager par Apocauque. 5. Il va a Cyzique , et il confère avec Tamer Cam fils de Giaze. 6. Il confère avec le Roi de Bulgarie.

1.  Il arriva dans le même temps des Ambassadeurs d'Allemagne , qui venaient demander de l'argent au vieil Andronique. Ils disaient que l'ancienne alliance dont ils étaient unis avec les Romains, les avait mis en possession de s'entraider mutuellement dans leurs besoins; que les Allemands avaient toujours été très-affectionnés aux Empereurs, et qu'ils s'étaient employés autant qu'il leur avait été possible , pour la conservation de leurs intérêts, et pour le rehaussement de leur gloire, que la fidélité et la confiance de leurs services, leur faisait espérer d'obtenir les secours qui leur étaient nécessaires. Le jeune Empereur chargea le grand Domestique de leur faire telle réponse qu'il jugerait à propos.

311 2. Le grand Domestique les ayant donc mandés, il leur dit, Que l'Empereur n'ignorait pas combien l'alliance des Romains et des Allemands était ancienne et étroite, jusques-là même, qu'ils semblaient ne composer tous ensemble qu'une seule nation, qu'il était juste qu'ils s'entraidassent dans leurs nécessité; que si avant la guerre civile, ils étaient venus demander de l'argent, on leur en aurait accordé telle somme qu'ils auraient voulu ; mais que les finances ayant été épuisées par cette guerre , on ne pouvait les assister qu'en leur donnant des troupes , avec lesquelles ils vaincraient leurs ennemis; qu'ils ne pouvaient avoir besoin d'argent que pour faire des levées , et qu'ainsi, en leur donnant des soldats ,on leur donnait ce qu'ils demandaient. Ils répondirent, Qu'ils demandaient de l'argent, et non pas des hommes ; que leur pays produisait les plus belliqueux de la terre, et que pour en composer de formidables armées, il ne leur manquait que l'argent nécessaire pour les payer. Voila l'adresse dont on usa pour renvoyer ces Ambassadeurs , mais pour adoucir ce refus, en leur donnant congé, on leur fit de magnifiques présents, l'Empereur trouva la réponse du grand Domestique fort judicieuse ; mais il dit, Que s'ils eussent accepté les offres qu'il leur faisait de leur donner des troupes, il ne savait comment on eut pu y satisfaire. Le grand Domestique répartit, Qu'il avait formé le même doute ; mais qu'il avait jugé qu'il n'y avait point de honte à leur avouer que l'on n'avait point d'argent, puisqu'ils avouaient qu'ils n'en avaient point eux-mêmes; qu'il ne leur avait offert des troupes que dans la créance qu'ils 312 ne les accepteraient pas, et que s'ils les eussent acceptées, il leur eut réparti, qu'il fallait du temps pour faire les levées, et que d'ailleurs étant pas assurés, que leur Prince en voulût, il fallait savoir les intentions , avant que de rien entreprendre.

3. Depuis que le jeune Empereur se fut retiré à Andrinople, au commencement de la mauvaise intelligence d'entre lui et l'Empereur son aïeul, le grand Domestique fut chargé du soin de toutes les affaires les plus importantes ; de sorte qu'il ne s'expédiait point de lettres qu'il ne les eue lues auparavant, de peur qu'il ne s'y glissât des fautes, par la négligence, ou par la malice de ceux qui étaient employez à les écrire. Il trouvait en cela une peine inconcevable, qu'il endurait avec patience pour le bien de l'Etat. Mais lors que la guerre civile fut apaisée, il crut se devoir procurer un peu de repos. Etant donc un jour allé trouver l'Empereur , il lui représenta fort au long le travail qu'il avait souffert dans le maniement des affaires, et lui demanda un peu de relâche, et la permission de se décharger sur un autre de la garde des Seaux, de l'Intendance des Finances, et de la réception des revenus.

4. L'Empereur lui répondit, Qu'il n'ignorait pas les peines et les fatigues qu'il avait eues parle passé, puisqu'il avait été chargé du poids de toutes les affaires; qu'il s'était souvent étonné comment il avait pu suffire seul à tant d'emplois, et qu'il avait quelquefois gémi de le voir accablé sous un si pesant fardeau qu'il considérait 313 que durant le désordre des gens de guerre le danger étant: plus grand d'être surpris, il avait supporté seul le poids des affaires ; et qu'il consentait que puis que Dieu leur avait rendu la paix, il choisît quelqu'un sur qui il se déchargeât d'une partie de ses soins. Le grand Domestique se rendit à cet avis , et choisit pour cet effet Apocauque Paracemomene.

5. Dans le même temps l'Empereur passa à Cyzique, tant pour adorer l'Image de la Mère de Dieu, qui est dans l'Eglise d'Hirtacion, et qui n'a point été faite par la main des hommes , que pour visiter le pays où il n'avait jamais été. Il avait encore un autre dessein dans son voyage, et c'était sans doute le principal. C'est qu'il voulait traiter d'accommodement avec Tamer Cam fils de Giaxe Prince de Phrygie, qui pillait les villes que les Romains ont en Orient, sur l'Hellespont. Etant donc allé de Cyzique à Pegas, petite ville assise sur l'Hellespont, il manda Tamer qui le vint trouver aussitôt, et qui se présenta devant lui avec beaucoup de soumission et de respect:. Du plus loin qu'il le put voir, il descendit de cheval avec tous les Turcs qui le suivaient. S'étant tous un peu avancés les autres s'arrêtèrent, et saluèrent l'Empereur de loin en baissant la tête, et il s'approcha seul, se prosterna contre terre, et lui baisa le pied. Etant ensuite remonté à cheval, ils s'entretinrent seul à seul. Après que l'Empereur l'eut exhorté à la paix , et qu'il lui eut promis d'amples récom- 314 penses ils se séparèrent. Le jour suivant il revint conclure la paix, et s'en étant retourné chargé de présents, il confirma par ses actions les paroles qu'il avait données.

6. Dès que l'Empereur fut de retour à Constantinople, Michel Roi de Bulgarie lui envoya dire, que le bruit des armes ayant rendu leur première conférence fort courte, et fort tumultueuse à Andrinople, il souhaitait de l'aller trouver pour renouveler leur alliance. L'Empereur ayant agréé sa proposition, ils s'assemblèrent entre Ancniale et Sozopole, en un endroit nommé le précipice, où ils firent une paix perpétuelle, après quoi ils se séparèrent.

ϛʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ἐν δεινῷ τιθέμενος τὸ Πέρσας μὲν ἀεὶ Ῥωμαίοις ἐπιστρατεύειν, αὐτοὺς δὲ ἐκείνοις μηδαμῶς, ἔγνω δεῖν πρὸς τὴν ἕω περαιωθεὶς, τοῖς κατὰ Βιθυνίαν βαρβάροις ἐπιθέσθαι· ἔτι γὰρ ἐσκήνουν ἐν τοῖς πεδίοις, ἔαρος ἤδη μεσοῦντος κατὰ μῆνα Μάϊον· καὶ μετακαλεσάμενος τὸν τῆς Μεσοθηνίας ἄρχοντα τὸν πρωτοκυνηγὸν Κοντοφρὲ, ἐβουλεύετο περὶ τῆς κατὰ τῶν βαρβάρων εἰσβολῆς. Ἦν γὰρ δὴ ὁ Κοντοφρὲ οὐ διὰ τὸ Μεσοθηνίας ἐπιτροπεύειν μόνον πεῖραν ἔχων τῶν κατὰ τοὺς βαρβάρους πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ ἄλλως ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πολλῶν πολέμων ἔμπειρος καὶ μάλιστα τῶν Περσικῶν, οἷα δὴ ἐκ πρώτης ἡλικίας τοῖς ἤθεσί τε καὶ ταῖς διατριβαῖς αὐτῶν ἐντραφείς. Κοντοφρὲ δὲ ἐπέῤῥωσέ τε τὸν βασιλέα πρὸς τὸν κατὰ τῶν βαρβάρων πόλεμον, καὶ ἡδέως ἔλεγεν ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἂν ἰδεῖν, ἐν ᾗ ἀπὸ τῶν βαρβάρων ἐξέσται Ῥωμαίοις, ὧν εἰς αὐτοὺς ὑπῆρξαν, πολλῶν ἀδικιῶν δίκας λαβεῖν. Ὑπετίθει τε μὴ μέλλειν, ὡς ὅσον οὔπω τῶν βαρβάρων ἀπὸ τῶν πεδινῶν ἐπὶ τὰ ὀρεινότερα ἀναχωρησόντων, τὴν ἀλέαν ἐκκλινόντων τὴν ἀπὸ τοῦ θέρους· οὕτω γὰρ εἶναι αὐτοῖς ἔθος οὖσι νομάσιν. Ἐπεὶ δὲ ἐδέδοκτο ἐπιστρατεύειν τοῖς βαρβάροις καὶ μὴ μέλλειν, τὴν ἐκ Βυζαντίου καὶ Διδυμοτείχου καὶ Ἀδριανουπόλεως καὶ Θρᾴκης συναθροίσας στρατιὰν, (οὐ γὰρ ἐξῆν τήν τε ἐκ Μακεδονίας καὶ τῆς ἄλλης ἑσπέρας μετακαλεῖσθαι· κατήπειγε γὰρ ὁ καιρὸς καὶ ὁ Κοντοφρὲ πάλιν ἐκ Μεσοθηνίας ἐλθὼν καὶ φάσκων νῦν εἶναι καιρὸν ἐπιθέσθαι τοῖς βαρβάροις, ὡς ὅσον οὔπω πρὸς τὰς δυσχωρίας ἀποχωρήσουσι τῆς ὀρεινῆς,) τὴν ἠθροισμένην στρατιὰν λαβὼν ὁ βασιλεὺς, ἐπεραιώθη πρὸς τὴν ἕω, λήγοντος ἤδη ἔαρος, κατὰ τὸ Σκουτάριον προσαγορευόμενον.

2. Ἐπεὶ δὲ ἠγγέλθη τοῖς βαρβάροις ἡ τοῦ βασιλέως ἔφοδος, ὅσοι μὲν ἦσαν νομάδες κατὰ τὴν Βιθυνίαν διεσκεδασμένοι σκηνάς τε ἀναλαβόντες καὶ βοσκήματα καὶ τὴν ἄλλην ἀποσκευὴν, ἐπὶ τὰ ὑψηλότερα ἀνῆλθον τῶν ὀρῶν, καὶ ποῤῥωτέρω ἢ ἐξ ἔθους ἦν αὐτοῖς. Ὀρχάνης δὲ ὁ τῶν αὐτόθι Περσῶν σατράπης, ὅση ἦν αὐτῷ πεζὴ καὶ ἱππικὴ δύναμις ἀναλαβὼν, ἐπεὶ ἐπύθετο, τὸν βασιλέα διὰ Μεσοθηνίας μέλλοντα ἰέναι, πολλὰς ἐχούσης δυσχωρίας καὶ ὀχυρότητας αὐτοφυεῖς, οὐ τῇ σφετέρᾳ δυνάμει μᾶλλον ἢ τῇ θέσει θαῤῥήσας τοῦ τόπου, εἰς Μεσοθηνίαν ἐλθὼν, ὑψηλοῖς χωρίοις καὶ δυσπροσόδοις ἐγκαθίδρυσε τὴν στρατιάν.

3. Βασιλεὺς δὲ ἀπὸ Σκουταρίου δυεῖν ἡμερῶν ὁδὸν ἀνύσας, τῇ τρίτῃ ἅμα ἕῳ, ἐπεὶ πάλιν τῆς αὐτῆς εἴχοντο ὁδοῦ, καὶ ἡ Περσικὴ στρατιὰ ἐφάνη ἄπωθεν ἐν χωρίοις ὑψηλοῖς ἐγκαθιδρυμένη. Ὀλίγον δὲ προελθὼν ὁ βασιλεὺς, ἐστρατοπέδευσε καὶ αὐτὸς ἐν χωρίῳ Πελεκάνῳ προσαγορευομένῳ, καὶ τοὺς ἐν τέλει συναγαγὼν, ἐβουλεύοντο ὅ, τι δέοι ποιεῖν. Ἐδόκει δὴ περαιτέρω μὴ προβαίνειν, ἅμα μὲν καὶ διὰ τὸ τοὺς νομάδας Πέρσας οἷς ἐπῄεσαν ὡς ἐξανδραποδισόμενοι, τὴν ἔφοδον αἰσθομένους διαδρᾶναι, ἅμα δ´ ὅτι, τῶν τε χωρίων δυσβάτων καὶ στενῶν ὄντων, δι´ ὧν ἔμελλον διϊέναι, καὶ στρατιᾶς ἀντιστρατοπεδευομένης πεζῆς τε καὶ ἱππικῆς, οὐκ ἀναγκαῖον διακινδυνεύειν ἐπὶ κέρδει οὐδενί. ἵνα δὲ μὴ δοκοῖεν τῷ δέει τῶν βαρβάρων ἀναστρέφειν, εἰς τὴν ὑστεραίαν ἅμα ἕῳ ὁπλισαμένους ἐπὶ τοῦ πεδίου κατέναντι τῶν βαρβάρων παρατάξασθαι ὡς εἰς μάχην. Κἂν μὲν αὐτοὶ τῆς δυσχωρίας ἀποστάντες, ἐπὶ τοῦ ὁμαλοῦ θελήσωσι διαγωνίσασθαι αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἐπιδείξεσθαι τὴν οἰκείαν ἀρετήν· ἐὰν δὲ μὴ αὐτοὶ τῆς δυσχωρίας ἀφιστῶνται, τῆς εἰς Βυζάντιον ἔχεσθαι φερούσης τεταγμένως, ἔργῳ δείξαντας, ὡς οὐ διὰ δειλίαν, ἀλλὰ τὸ μὴ ἔχειν οἷστισι συμβαλοῦσιν, ἀνέζευξαν εἰς τὴν οἰκίαν.

4. Οὕτω μὲν δὴ ἐδέδοκτο· καὶ ηὐλίσαντο τὴν νύκτα ἐκείνην κατὰ τὸν Πελεκάνον, ἅμα δὲ ἕῳ μετὰ τοὺς εἰωθότας ὕμνους πρὸς θεὸν τῇ σάλπιγγι ἐκέλευεν ὁ βασιλεὺς τῇ στρατιᾷ τὴν ἐφόπλισιν σημαίνειν. Ἐπεὶ δὲ ὡπλίσαντο, κατέναντι τῶν βαρβάρων ἦλθον, παρατεταγμένοι ὡς ἐς μάχην, ᾗ ἐδέδοκτο τῇ προτεραίᾳ. Ὀρχάνης δὲ καὶ αὐτὸς ἰδὼν τὸν βασιλέα ἐπιόντα, ἀντιπαρέταττε καὶ αὐτὸς τὴν στρατιάν. Καὶ μέρος μέν τι κατέκρυψεν ἐν λόχοις, ὡς ἂν, εἰ οἱ Ῥωμαῖοι ὑπερσχόντες ἐπίωσιν αὐτοῖς, οἱ ἐν ταῖς ἐνέδραις ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐπελθόντες, ἐκπλήξωσί τε διὰ τὸ ἀπροσδόκητον καὶ τρέψωνται αὐτούς· τὴν δ´ ἄλλην ἅπασαν δύναμιν ἀναλαβὼν, ἔστη ἐπὶ μετεώρου. Τριακοσίους δὲ ἀπολεξάμενος τοὺς παρ´ αὐτῷ μαχιμωτάτους ἱπποτοξότας, ἵππους ἔχοντας τῶν μάλιστα θέειν ἀγαθῶν, ἐκέλευσεν αὐτοῖς οὐ κατὰ συστάδην, ἀλλ´ ἐξ ἐφόδων συμπλέκεσθαι τῇ βασιλέως στρατιᾷ, καὶ ἐπιόντας μὲν μὴ ὑπομένειν, ἀλλὰ φεύγοντας τοξείαις χρῆσθαι, ἀναχωροῦσι δὲ αὖθις ἐπιτίθεσθαι. Συμβέβηκε δὲ τὸ μεταξὺ τῶν στρατευμάτων ἀμφοτέρων ὅσον μὲν ἦν κατὰ τοὺς Ῥωμαίους ὁμαλόν τε εἶναι καὶ ῥᾴδιον πρὸς τὰς ἱππηλασίας, τὸ δὲ κατὰ τοὺς Πέρσας οὐ μόνον ἄναντες καὶ δυσπρόσοδον, ἀλλὰ καὶ τάφροις αὐτοφυέσι πανταχόσε διατετμημένον· ᾧ καὶ μᾶλλον οἱ βάρβαροι πεποιθότες ἐπῄεσαν Ῥωμαίοις. Τούτοις μὲν οὖν τοῖς τριακοσίοις προσετέτακτο τὸν τρόπον τοῦτον συμπλέκεσθαι Ῥωμαίοις. Ἑτέρους δὲ χιλίους ὄπισθεν αὐτῶν ἐπέστησε κατὰ τὰς τάφρους καὶ τὰς δυσχωρίας, ὡς ἂν, εἰ διώκοιντο οἱ τριακόσιοι πρὸς τῶν Ῥωμαίων, αὐτοὶ πρὸς τὰ στενὰ ἑστῶτες ἀμύνωσιν αὐτοῖς· ἑκατέρωθέν τε αὐτῶν χιλίους ἐφ´ ἑκάστῳ μέρει τῆς αὐτῆς ἕνεκα αἰτίας. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἑώρα τοὺς Πέρσας ἀπὸ τοῦ λόφου κατιόντας, τριακοσίους καὶ αὐτὸς ἐπιλεξάμενος ἐκ τῶν ἰδίων καὶ περιστησάμενος ἑαυτῷ, τοιαύτην τινὰ παραίνεσιν ἐποιήσατο πρὸς αὐτούς·

5. ἄνδρες στρατιῶται, τὴν μὲν εὔκλειαν τῶν Ῥωμαίων καὶ τὴν δόξαν, ἣν ἀπὸ τοῦ φοβεροὶ τοῖς πολεμίοις εἶναι ἐκτήσαντο ἐξ ἀρχῆς, οὐδ´ αὐτοὶ ἀγνοεῖτε· οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ μικροῦ δεῖν πᾶσαν παραστησάμενοι τὴν οἰκουμένην, καὶ πάντα γένη καὶ Εὐρωπαῖα καὶ τὰ ἐπὶ τῆς Ἀσίας ἀναγκάσαντες αὐτοῖς δουλεύειν. Ὅτι δὲ ἡμᾶς οὐκ ἐπὶ πολύν τινα χρόνον οὐκ ὀλίγα τινὰ τῶν βαρβάρων συμβέβηκεν ἐλαττωθῆναι, οὐ χρὴ διὰ ταῦτα καὶ πρὸς τὰ ὑπόλοιπα ἀπαγορεύειν. Οὐδὲ γὰρ κατὰ τὴν ἡμετέραν κακίαν τὸ ἡσσῆσθαι προσεγένετο, ἀλλὰ τοῦ θεοῦ πρὸς ἔκτισιν ὧν προσκεκρούκαμεν αὐτῷ, διὰ τῶν βαρβάρων τιμωρουμένου. Οὐ δὴ δίκαιον τοὺς τὴν γνώμην μὴ κατὰ κράτος νικηθέντας, ἔχοντας δέ τινα αὖθις κρείττονα ἐλπίδα τῆς συμφορᾶς τῇ ἀποβάσει ἀμβλύνεσθαι· νομίσαι δὲ ἐν μὲν ταῖς πράξεσιν ἐνδέχεσθαι σφάλλεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, ταῖς δὲ γνώμαις ἀεὶ τοὺς αὐτοὺς ἀνδρείους ὀρθῶς εἶναι, καὶ μὴ διὰ τὴν προτέραν ἧτταν, τοῦ ἀνδρείου παρόντος, εἰκότως ἂν ἔν τινι κακοὺς ὀφθῆναι. Ὑμεῖς δὲ οὔτε ἐμπειρίᾳ τῇ πρὸς τὰς μάχας λείπεσθε τῶν βαρβάρων, ἀλλὰ καὶ τῇ τόλμῃ πολὺ προέχετε αὐτῶν. Ὁρᾶτε γὰρ αὐτοὺς κατεπτηχότας καὶ καταδυομένους πρὸς τὰ κοῖλα τῶν ὀρῶν καὶ μηδαμοῦ τῆς δυσχωρίας ἀποστῆναι βουλομένους, μηδὲ ἐκ τοῦ ἴσου διαγωνίσασθαι ἡμῖν τολμῶντας. Γίνεσθε δὴ ἄνδρες ἀγαθοὶ καὶ τὴν καταπεσοῦσαν ἤδη δόξαν τῶν προγόνων ἀνορθώσατε αὐτοὶ, καὶ μὴ νομίσητε ὑπὲρ μηδὲν προσηκούσης γῆς ὑμῖν διαγωνίζεσθαι πρὸς τοὺς βαρβάρους, ἀλλ´ ὑπὲρ ἐλευθερίας μάλιστα καὶ τῆς οἰκείας ἕκαστος πατρίδος. Ἐὰν γὰρ ἐνταῦθα ἀξίως ἑαυτῶν ἀγωνιζόμενοι νικήσωμεν αὐτοὺς, πρὸς οἷς ἀφῃρήμεθα πρότερον ὑπ´ αὐτῶν καὶ τὴν οὖσαν καρπωσόμεθα ἀδεῶς. Πρὸς τούτοις δὲ εἰ μὲν καὶ αὐτὸς συνηγωνιζόμην ὑμῖν ἐν τῷ παρόντι, πρόφασις ἂν ἦν τινι κακῷ γενέσθαι λήσειν οἰομένῳ· ἐπεὶ δὲ αὐτὸς ἔξω ἕστηκα τῶν ἄλλων βραβευτὴς, ἔξεστι σκοπεῖν ἑκάστῳ ὡς, εἰ μὲν κακὸς ὀφθείη, κολασθήσεται τῇ πρεπούσῃ ζημίᾳ· οἱ δὲ ἀγαθοὶ τιμηθήσονται τοῖς προσήκουσιν ἄθλοις τῆς ἀρετῆς. Τὴν δὲ συμπλοκὴν ὁποίαν τινὰ χρὴ ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς βαρβάρους, καὶ αὐτοὶ μὲν ἴστε ἐκ παιδὸς πολεμίοις ἔργοις ἐντεθραμμένοι· παραινέσω δὲ καὶ αὐτός. Εἰ μὲν γὰρ τεταγμένοι κατὰ φάλαγγας ἐκ τοῦ ὁμοίου καὶ αὐτοὶ ἐμάχοντο ἡμῖν, ἦν ἀναγκαῖον καὶ ἡμᾶς τὴν τάξιν φυλάττοντας αὐτοῖς ἐπιέναι· ἐπεὶ δὲ, ὅσον ἀπὸ τῶν γινομένων ἐστὶν εἰκάζειν, οὐκ εἰς χεῖρας ὑμῖν ἰέναι διανοοῦνται, ἀλλ´ ἄπωθέν τε βάλλειν καὶ ἐπιόντας οὐχ ὑφίστασθαι, ἀλλ´ ὑπαναχωρεῖν πρὸς τὰς δυσχωρίας καὶ τοὺς τεταγμένους ἐν αὐταῖς, δέον καὶ ὑμᾶς μέχρι μὲν τοῦ ἐν ἐφικτῷ τῶν τοξευμάτων γίνεσθαι σχολῇ βαδίζειν καὶ τεταγμένως, ἐπειδὰν δὲ γένησθε ἐγγὺς, ὀξύτητι πάσῃ χρῆσθαι καὶ εὐψυχίᾳ, ἅμα μὲν τὸ μεταίχμιον συναιροῦντας ὡς ἂν μὴ κατὰ σχολὴν βάλλησθε τοῖς βέλεσι συχνοῖς, ἅμα δ´, ἵνα καὶ τὴν ἀναχώρησιν τῶν βαρβάρων φθάνοντες αὐτοὺς κακῶς ποιῆτε· τὴν δίωξιν δὲ μὴ ἐπιπολὺ ποιεῖσθαι, μηδὲ θρασύτητι ἐπαιρομένους, ἑαυτοὺς εἰς τοὺς κινδύνους εἰσωθεῖν· ἀλλ´ ἐπειδὰν ἐν τοῖς ἐπιτάκτοις γένησθε ἐκείνοις, πάλιν ὑπαναχωρεῖν πρὸς τὸ πεδίον, τὴν τάξιν τε φυλάττειν καὶ ἐπιόντας ἀμύνεσθαι τοὺς βαρβάρους.“ Τοιαῦτα μὲν ὁ βασιλεὺς παρεκελεύσατο τοῖς στρατιώταις, ἅμα καὶ βοήθειαν τὴν ἐκ τοῦ κρείττονος καὶ νίκην ἐπευξάμενος αὐτοῖς. Οἱ δὲ προσκυνήσαντές τε βασιλέα καὶ ἢ καλῶς νικήσειν ἢ εὐκλεῶς τεθνήξεσθαι εἰπόντες, σταυρῷ τε καθοπλίσαντες ἑαυτοὺς, ἐχώρουν κατὰ τῶν βαρβάρων τεταγμένως καὶ κατὰ σχολήν. Ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Ἐξώτροχος ὁ μέγας ἑταιρειάρχης. Ἀντεπῄεσαν δὲ καὶ οἱ βάρβαροι αὐτοῖς ὁμοίως.

6. Ἐπειδὴ δὲ ἦσαν ἐγγὺς ἀλλήλων ὅσον ἐφικνεῖσθαι τοῖς τοξεύμασιν, οἱ Ῥωμαῖοι μὲν, ᾗ αὐτοῖς προσετέτακτο πρὸς βασιλέως, ὅλους ἀνέντες χαλινοὺς, ὅσον ἐνῆν ὀξέως ἐπεφέροντο τοῖς Πέρσαις· οἱ βάρβαροι δὲ καρτερήσαντες μὲν ἐπὶ μικρὸν καὶ βέλη κατὰ τῶν Ῥωμαίων ἀφέντες, οἰόμενοι οὕτως ἂν ἀποτρέψαι τῆς ὁρμῆς, ἐπεὶ ἑώρων αὐτοὺς ἀτρέπτως ἐπιόντας καὶ οὐδὲ ὀλίγα φροντίζοντας τῶν οἰστῶν, εἰς φυγὴν ἐτράποντο εὐθύς. Ἐν δὲ τῇ φυγῇ ἀπέθανον περὶ τεσσαράκοντα αὐτῶν, οἱ λοιποὶ δὲ διεσώθησαν πρὸς τὰς δυσχωρίας καὶ τοὺς τεταγμένους ὄπισθεν καταφυγόντες. Ῥωμαίων δὲ ἀπέθανεν οὐδεὶς οὔτε ἐτρώθη· ἵπποι δὲ ἐγένοντο ὀλίγοι τραυματίαι. Ἀναχωρήσαντες δὲ ἀπὸ τῆς διώξεως, ἔστησαν ἐπὶ τοῦ πεδινοῦ πάλιν ὡς ἐπὶ βαλβίδος, τὴν ἔφοδον τῶν βαρβάρων περιμένοντες· οἱ Πέρσαι δὲ μικρὸν ἐνδιατρίψαντες τοῖς οἰκείοις καὶ πλείους τῶν πεσόντων προσλαβόμενοι ἑτέρους, ᾔεσαν ἐπὶ τοὺς Ῥωμαίους. Καὶ ἐπεὶ πάλιν ὥσπερ καὶ πρότερον ἐγένοντο ἐγγὺς, τῇ ἴσῃ καὶ ὀξύτητι καὶ προθυμίᾳ τῶν Ῥωμαίων χρησαμένων, ἐτράπησάν τε αὖθις εἰς φυγὴν οἱ βάρβαροι καὶ περὶ τριάκοντα αὐτῶν ἀπέθανον ἐν τῇ διώξει· Ῥωμαίων δὲ οὐδεὶς, οὔτε ἐτρώθη, εἰ μὴ ἔνιοι τῶν ἵππων. Ὀρχάνης δὲ ὁρῶν ἀπὸ τοῦ λόφου τοὺς ἰδίους ἤδη ἡσσημένους δὶς, παρεθάῤῥυνέ τε τοὺς βαρβάρους καὶ ἐπεβοήθει πέμψας στρατιάν. Βασιλεὺς δὲ ἐπῄνει τε τοὺς ἰδίους καὶ αὐτὸς τῆς εὐψυχίας ἕνεκα καὶ τῆς ἀνδρίας καὶ παρεκάλει μὴ ὑφίεσθαι τῆς τόλμης, ὡς ἀεὶ κρείττους τῶν βαρβάρων ἐσομένους, ἔπεμπέ τε καὶ στρατιὰν ἀξιόμαχον πρὸς τοὺς βαρβάρους. Καὶ γενομένων ἐγγὺς τῶν στρατευμάτων, πάλιν ἀντέσχον μὲν οἱ Πέρσαι ἐπὶ πλέον· ἐκβιασθέντες δ´ ὅμως ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων, ἐτράπησαν εἰς φυγὴν πρὸς τοὺς οἰκείους καὶ ἔπεσον ὀλίγοι ἐξ αὐτῶν. Τοιαύτας μὲν δὴ τὰς συμπλοκὰς καὶ τὰς ἀναχωρήσεις οἱ Πέρσαι πρὸς τοὺς Ῥωμαίους ἐποιοῦντο ἄχρι δείλης τῆς ἡμέρας ἐν ἀρχαῖς μάλιστα τοῦ θέρους, Ἰουνίου μηνὸς ἐνισταμένου. Καὶ κατὰ πάσας μὲν τὰς συμβολὰς ἐνίκων οἱ Ῥωμαῖοι· κατὰ κράτος δὲ αὐτῶν περιγενέσθαι οὐκ ἠδύναντο, ἅμα μὲν διὰ τὸ φάραγγας βαθείας περιβεβλῆσθαι τὴν Περσῶν στρατιὰν καὶ μηδεμίαν κύκλωσιν παρέχειν τοῖς Ῥωμαίοις, ἅμα δ´, ὅτι καὶ τὸ πεδίον, ἐν ᾧ κατιόντες διηγωνίζοντο οἱ Πέρσαι, τάφροις αὐτοφυέσι καὶ αὐτὸ διατετμημένον ἦν πανταχοῦ, ἐν οἷς τοξόται ἱστάμενοι πολλοὶ τὴν τελείαν νίκην ἀφῃροῦντο Ῥωμαίους, βάλλοντες ἐκ τῶν ὀχυρωμάτων· τήν τε στρατιὰν αὐτοῖς πᾶσαν βασιλέα οὐκ ἐξῆν ἐπαγαγεῖν διὰ τοῦ τόπου τὴν ἀνωμαλίαν. Ἐξ ἐκείνου δὲ ὁ Ὀρχάνης νομίσας καιρὸν εἶναι καὶ σφοδροτέρας προσβολῆς, χιλίους ἑτέρους ἀπολεξάμενος τῶν Περσῶν, ἐκέλευσεν εἰς τὸ πεδίον καταβάντας ἅμα τοῖς τριακοσίοις προσβαλεῖν Ῥωμαίοις. Βασιλεύς τε ἐπεὶ ἐκείνους ἑώρα κατιόντας, τοῖς τε πρότερον μαχομένοις στρατιώταις τῆς ἀνδρίας ἕνεκα εὐχαριστήσας τὰ εἰκότα καὶ τὸν στρατηγὸν αὐτῶν Ἐξώτροχον ἐπαινέσας καὶ τῆς ἐμπειρίας καὶ τῆς τόλμης, ἔπεμπε καὶ στρατιὰν ἑτέραν, ἧς ἦρχε Τάγαρις Μανουὴλ ὁ μέγας στρατοπεδάρχης, ὡς σὺν αὐτοῖς ἀντιστησομένην τοῖς βαρβάροις. Καὶ γενομένης ἐπιπολὺ μάχης ἰσχυρᾶς ἐξ ἑκατέρων τῶν μερῶν, τῶν μὲν Ῥωμαίων ἵππων ἐτρώθησαν πολλοὶ, στρατιῶται δὲ ἐγένοντο ὀλίγοι τραυματίαι, τέθνηκε δὲ εἷς· Περσῶν δὲ ἔπεσον πεντήκοντα παρὰ τὴν μάχην. Ὀρχάνης δὲ ἐν ᾧ ἡ μάχη συνεκροτεῖτο, τὴν στρατιὰν, ἣν εἶχε, πᾶσαν ἔστησεν ἐπὶ μετώπου, (πρότερον γὰρ μέρος τι αὐτῆς πολὺ ἐν ταῖς ἐνέδραις κεκρυμμένον ἦν,) ὡς εἶναι καταφανῆ καὶ Ῥωμαίοις καὶ βαρβάροις, οἰόμενος ἐκείνοις τε προθυμίαν καὶ Ῥωμαίοις ἔκπληξιν τὸ τοιοῦτον ἐμποιήσειν. Ὡς δὲ ἑώρα τῆς ἐπινοίας ἀπονάμενος οὐδὲν, (οἱ Ῥωμαῖοι γὰρ οὐδὲν ἧττον ἐμάχοντο εὐψύχως καὶ ἤδη περιεγίνοντο τῶν πολεμίων,) Παζαρλοῦν τὸν ἀδελφὸν πανστρατιᾷ ἐκέλευσε τοῖς Ῥωμαίοις συμβαλεῖν· μικρὸν δὲ καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ λόφου καταβὰς, πάλιν ἔστη μετ´ ὀλίγων ὅ, τι ἂν ἀποβαίη σκοπῶν. Βασιλεὺς δ´ ἐπεὶ ἑώρα πανστρατιᾷ πρὸς τὴν μάχην τοὺς βαρβάρους ὡρμημένους, τὰς μὲν ἄλλας ἐκέλευε τάξεις μένειν πάσας ἀτρεμούσας, αὐτὸς δὲ τρία τέλη ἀναλαβὼν, ἐχώρει πρὸς τὴν μάχην. Ἐτέτακτο δὲ ἐπὶ μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως ὁ μέγας δομέστικος, τὸ ἀριστερὸν δὲ εἶχεν ὁ Ἄγγελος Ἰωάννης ἐξάδελφος αὐτῷ, βασιλεὺς δὲ ἐπεῖχε τὸ μέσον. Καὶ συμβαλόντες τοῖς βαρβάροις, ἐτρέψαντό τε κατὰ κράτος, μηδὲ ἀντισχεῖν τὴν πρώτην δυνηθέντας ὁρμὴν καὶ τὰς δυσχωρίας πάσας ὑπερβάντες, ἄχρι τῶν ἄκρων κατεδίωξαν τοῦ λόφου, ἔνθα καὶ Ὀρχάνης ἦν ἑστώς. Ἔπεσον δὲ παρὰ τὴν μάχην Περσῶν μὲν πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν, Ῥωμαίων δὲ οὐδεὶς, ἀλλ´ οὔτε ἐτρώθη, οὔτε στρατιώτης οὔτε ἵππος. Βασιλεὺς δὲ ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν, τὸ βιάζεσθαι πρὸς τὸν λόφον οὐχ ἡγούμενος λυσιτελεῖν, καὶ πρὸς τὸ πεδίον ἐλθὼν, ἐκέλευεν ἕκαστον τὴν ἣν εἶχεν ἐξ ἀρχῆς τάξιν φυλάττειν. Οἱ βάρβαροί τε ἐπὶ τοὺς πρόποδας ἔστησαν τοῦ ὄρους, τὸ περαιτέρω προβαίνειν οὐχ ἡγούμενοι λυσιτελεῖν.
 

Chapitre VI.

1.. L'Empereur prend résolution attaquer les Turcs. 2. Ils se retirent dans les montagnes. 3. Il tient conseil où il est résolu de n'aller pas plus avant. 4. Disposition des deux armées, 5. Harangue de l'Empereur. 6. Divers petits combats, où les Romains remportèrent toujours l'avantage.

1. L'Empereur ne pouvant souffrir que les Turcs eussent l'insolence de faire continuellement des courses sur les terres de l'Empire, se résolut d'attaquer ceux qui habitaient en Bithynie, sous des tentes au milieu du printemps. 315 Mais avant que d'exécuter cette résolution, il jugea à propos de consulter Contophre Gouverneur de Mesothynie, qui dans son Gouvernement avait acquis une connaissance particulière des affaires de ces peuples, et qui d'ailleurs était fort intelligent et fort habile. Il loua fort cette entreprise, et dit, Qu'il tiendrait fort heureux le jour auquel les Romains se vengeraient des injures que les Turcs leur avaient faites. Il ajouta , Qu'il ne fallait point différer, parce que les Barbares n'ayant point de demeure fixe, ils se retireraient bientôt dans les montagnes, comme ils avaient accoutumé pour éviter les grandes chaleurs. La résolution ayant été prise, l'Empereur assembla les troupes de Constantinople, de Didymoteque, d'Andrinople et de Thrace, le temps ne lui permettant pas d'amasser celles de Macédoine, et du reste de l'Occident. Orcane étant venu dire que si l'on ne se hâtait, on ne trouverait plus les ennemis, et qu'ils se seraient retirés dans les montagnes, il fit voile sur la fin du printemps, et il arriva à Scutarion.

2. Le bruit de l'arrivée de la flotte Romaine ne fut pas siôt répandu parmi ces barbares, que tous ceux qui étaient dispersés en Bithynie enlevèrent leurs tentes et leur bagage, emmenèrent leurs troupeaux, et se retirèrent plus avant dans les montagnes qu'ils n'avaient accoutumé. Orcane Sultan des Turcs de ce pays-là ayant appris que l'Empereur venait par la Mesothynie, contrée dont les avenues sont fort difficiles, et 316 qui est comme fortifiée par la nature, amassa ce qu'il avait de gens de pied et de cheval, et s'empara des hauteurs les plus inaccessibles.

3. L'Empereur ayant marché durant deux journées , découvrit le matin de la troisième, les Turcs qui étaient sur les montagnes. Ayant encore un peu avancé, il se campa en un lieu nommé Pelecane, où ayant assemblé les gens de commandement, il tint conseil avec eux, pour résoudre ce qu'il fallait faire. L'avis fut de ne se pas engager plus avant, tant parce que ceux qu'ils poursuivaient avaient pris la fuite pour éviter la servitude, que parce que les chemins par où il les fallait poursuivre étaient étroits et difficiles, et enfin parce qu'étant certain que l'on trouverait en face des troupes de cavalerie et d'infanterie, il n'était pas à propos de s'exposer au danger sans en pouvoir tirer aucun fruit. Mais que pour ne pas donner lieu de croire que ce fut la crainte qui les obligeât de se retirer, il fallait le lendemain se ranger en bataille dans la campagne, et combattre les ennemis, s'ils osaient sortir de leurs détroits, sinon s'en retourner en si bon ordre, qu'il fût aisé de juger que leur retraite , bien loin de procéder de lâcheté, ne procédait que de ce qu'ils n'avaient point trouvé d'ennemis, contre qui ils pussent signaler leur valeur. Cette résolution ayant été prise, ils passèrent la nuit proche de Pelecane.

4. A la pointe du jour suivant, les hymnes 317 accoutumées ayant été chantées, l'Empereur commanda aux trompettes de sonner la charge, et aux soldats de prendre leurs armes. Les ayant prises ils se rangèrent vis à vis des Turcs, et se tinrent prêts à le battre. Orcane rangea de son côté son armée, et en plaça une partie en embuscade pour fondre inopinément sur les Romains. Il s'était tenu sur les hauteurs avec le principal corps de ses troupes, et il avait choisi trois cents cavaliers des plus adroits à tirer de l'arc, auxquels il avait commandé de tirer de loin, et après avoir tiré de prendre la fuite, puis de tirer en fuyant, et enfin de retourner à la charge. Il arriva par hasard que l'espace qui était demeuré vide entre les deux armées était uni et égal du côté des Romains, rompu et inégal du côté des Turcs, ce qui donnant de l'avantagea ces peuples, leur donnait aussi beaucoup d'assurance. De plus, Orcane envoya mille hommes pour fondre sur les Romains par derrière, et deux mille pour les battre des deux côtés. L'Empereur voyant que les ennemis étaient descendus des montagnes, choisit trois cents hommes des plus vaillants de son armée, et leur parla de cette forte.

5. Vous n'ignorez pas à quel point de réputation de gloire, la vertu Romaine est parvenue, et quelle frayeur elle a jeté dans le cœur de ses ennemis. Vous savez que nos ancêtres ont réduit l'Europe, l'Afrique, et presque tout le monde sous leur puissance. Que si 318 nous avons reçu quelque perte depuis peu de temps-, il ne faut pas pour cela, perdre courage. Notre défaite n'est pas une preuve de notre lâcheté, ce n'est qu'un effet de la justice de Dieu, qui s'est servi du bras des étrangers pour châtier nos crimes. Ainsi, notre courage étant demeuré debout, et notre espérance ayant survécu à nôtre disgrâce, il n'est pas juste de tomber dans l'assoupissement, ni dans la langueur. Au contraire, il faut faire réflexion, que si les hommes peuvent manquer de bonheur dans leurs entreprises , ils ne doivent pas manquer de confiance dans leur malheur. Les Barbares ne vous surpassent pas en expérience, et vous les surpassez en courage. Vous voyez comme ils se cachent dans leurs montagnes, et comme ils n'ont pas l'assurance d'en venir aux mains. Portez-vous en gens de cœur, et soutenez la réputation de vos ancêtres qui commence è déchoir. Ne vous imaginez pas n'aller combattre que pour la conquête d'une terre étrangère , persuadez-vous plutôt que vous allez combattre pour la conservation de votre patrie, et pour celle de votre propre liberté. Si combattant d'une manière digne de vous, vous remportez la victoire, nous rentrerons dans la possession de ce que les Barbares nous ont ôté, et nous nous maintiendrons dans la jouissance de ce que nous possédons. Si je combattais en cette occasion, les lâches pourraient espérer de se cacher. Mais comme je serai hors du combat pour être spectateur et arbitre de la conduite que vous y tiendrez, personne ne peut espérer d'échapper à ma justice. Bien qu'ayant été élevé dès votre jeunesse dans l'exercice des armes, vous n'ignoriez pas 319 la manière dont il faut combattre contre les peuples étrangers, je ne laisserai pas de vous en avertir. S'ils combattent rangez par phalanges , il faut vous défendre en gardant vos rangs. Mais parce qu'autant que j'en puis juger, leur dessein est d'escarmoucher de loin, et de se retirer aussitôt dans les montagnes , marchez en bon ordre , jusqu'à ce que vous soyez à la portée du trait, et lorsque vous y serez, usez de toute la promptitude, et de toute l'impétuosité qui vous fera possible pour remplir l'espace qui fera demeuré vide entre les deux armées , pour ôter aux ennemis le loisir de vous accabler par la. multitude de leurs traits, ou de vous échapper par leur vitesse. Ne vous engagez pas trop avant dans la poursuite et ne vous précipitez pas dans le danger par l'excès de votre valeur. Quand vous serez arrivés à l'endroit où font les troupes auxiliaires des Turcs, revenez en la plaine, et reprenez vos rangs pour vous tenir en défense. L'Empereur ayant animé de la sorte ses soldats, pria Dieu de leur accorder son secours, et la victoire. Ils se prosternèrent contre terre pour saluer l'Empereur , et lui promirent, ou de vaincre, ou de mourir ,et s'étant munis du signe de la Croix, ils marchèrent d'un pas lent et en bon ordre, sous la conduite d'Exotroque grand Heteriarque. Les Barbares s'avancèrent aussi vers eux.

6. Lors qu'ils furent à la portée du trait, les Romains poussèrent leurs chevaux à toute bride contre les Turcs, qui résistèrent quelque temps avec assez de vigueur, et qui tirèrent quantité de 320 traits sur les Romains, dans l'espérance de les repousser. Mais quand ils virent qu'ils n'en fondaient pas sur eux avec moins d'ardeur, ils prirent la fuite , et dans cette fuite, il y en eut quarante de tués. Tous les autres se sauvèrent dans les détroits des montagnes, et se joignirent a leurs troupes auxiliaires. Il n'y eut aucun Romain de tué , ni de blessé. Il n'y eut que quelques chevaux blessés. Etant retournés dans la plaine, ils y attendirent encore les ennemis. Les Perses s'étant arrêtés fort peu de temps dans les montagnes, prirent un renfort dont le nombre surpassait celui de leurs morts, et vinrent attaquer une seconde fois les Romains. Cette seconde rencontre eut un succès pareil à celui de la première. Les Romains firent paraître la même ardeur et la même fougue. Les Perses prirent encore la fuite, dans laquelle il y en eut trente de tués, du côté des Romains il n'y eut que des chevaux blessés, comme la première fois, il n'y eut point d'homme blessé, ni tué. Orcane ayant vu d'une hauteur cette seconde défaite de ses gens, leur envoya du secours pour relever leur courage. L'Empereur loua de son côté la valeur par laquelle les siens s'étaient signalés, et les exhorta à n'en rien rabattre, les assurant qu'ils seraient toujours victorieux. Les deux partis en étant revenus aux mains, les Turcs firent une plus vigoureuse résistance qu'auparavant , mais cédant toutefois à la vertu Romaine, ils tournè- 321 rent le dos, et ne perdirent dans leur retraite, qu'un très-petit nombre de soldats. Ces petits combats durèrent tout le jour, pendant les plus grandes chaleurs du mois de Juin, et les Romains y remportèrent toujours l'avantage, sans pouvoir néanmoins remporter une entière victoire , parce que les inégalités dont le champ de bataille était comme entrecoupé, donnaient le moyen aux uns de tirer comme à couvert, et ôtaient aux autres celui de se servir de toutes leurs forces. Orcane croyant avoir une belle occasion de faire un nouvel effort, choisit mille hommes, qu'il envoya avec trois cents autres charger les Romains. L'Empereur les voyant descendre, loua Exotroque d'avoir donné des marques si glorieuses de sa profonde expérience , et les soldats d'avoir signalé leur courage, et il en envoya d'autres sous la conduite de Manuel Tagaris grand Stratopedarque. Le combat ayant été fort rude, il y eut du côté des Romains plusieurs chevaux, et peu de soldats blessés, et un tué, et du côté des Turcs cinquante soldats tués. Orcane voulant donner de la hardiesse aux lsens, et de la terreur aux ennemis, rangea en bataille durant ce combat, les troupes qu'il avait auparavant mises en embuscade ; mais quand il vit que ce dessein ne lui réusissait pas, et que les Romains n'en combattaient pas avec moins d'ardeur, il commanda à Parzale son frère de fondre sur eux avec toutes ses forces ; et un peu 322 après il descendit de la hauteur avec sa fuite , pour remarquer de plus prés quel serait l'événement du combat. Quand l'Empereur vit que les Barbares fondaient de la sorte, il commanda à toute son armée de faire ferme, et ayant pris seulement trois bandes , il se mit à la tête de celle du milieu ; le grand Domestique à la tête de celle qui était à main droite, et Jean Ange à la tête de celle qui était à main gauche, et ils chargèrent tous ensemble si rudement les Barbares , qu'ils ne purent soutenir le premier choc. Ils les poursuivirent jusqu'à l'entrée des montagnes, et jusqu'à l'endroit où'Orcanc attendait le succès de la bataille. Il y eut quinze Turcs de tués, et du côté des Romains il n'y eut ni homme ni cheval blessé. L'Empereur aima mieux ramener ses gens dans la plaine, que de forcer les pas des montagnes. Les Perses demeurèrent sur une hauteur sans oser en descendre.

ζʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ὁρῶν τοὺς βαρβάρους οὐκέτι διανοουμένους εἰς χεῖρας αὐτοῖς ἰέναι, ἐβουλεύετο μετὰ τῶν ἐν τέλει ὅ, τι δέοι ποιεῖν αὐτούς. Παρελθὼν δὲ ὁ μέγας δομέστικος, ἐβουλεύετο τοιάδε·

2. Τὰ μὲν πράγματα ἡμῖν ᾗ αὐτοί τε ἐβουλευσάμεθα ἐξ ἀρχῆς, καὶ πρὸς πέρας ἐχώρησεν ἀγαθόν. Παρεταξάμεθά τε γὰρ αὐτοὶ ἐλθόντες ὡς πρὸς μάχην πρῶτοι, ὡς ἂν μὴ δοκοίημεν τῷ δέει τῶν βαρβάρων ἀναχωρεῖν, οἵ τε πολέμιοι φανερῶς μὲν ἀντιτάξασθαι οὐκ ἐτόλμησαν ἡμῖν, μαρτυρήσαντες ἐναργῶς, ὡς οὐκ ἀξιομάχους ἑαυτοὺς ἐνόμισαν ἡμῖν, οὐκέτι δὲ ἀπέσχοντο τοῦ μὴ καὶ πεῖραν λαβεῖν συμπάσης τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Εἰ γὰρ μὴ καὶ Ὀρχάνης αὐτὸς παρεγένετο πρὸς τὴν μάχην ὅπως τινὰ ἡμῖν ἔτι ὑπολίποιτο ἐλπίδα τοῦ δυνήσεσθαί τι πλέον αὐτὸς παρὼν, ἀλλ´ ἡμῖν γε δῆλον ἐξ αὐτῶν κατέστη τῶν πραγμάτων, ὡς οὐδὲν ἂν ἔσοιτο πλέον αὐτοῦ παρόντος. Ὅτε τοίνυν τὸ μὲν εἰς χεῖρας ἡμῖν ἰέναι φανερῶς ἐξέκλινεν αὐτὸς, ἐν δὲ ταῖς κατὰ μέρος συμπλοκαῖς ἀεὶ τὸ πλέον ἔσχομεν ἡμεῖς, (ὑπὲρ τετρακοσίους γὰρ πεσόντων βαρβάρων, Ῥωμαίων τέθνηκε μόνος εἷς,) ποίαν ἄν τις ἀπόδειξιν ζητοίη μείζονα καὶ περιφανεστέραν τοῦ καὶ ταῖς γνώμαις τοὺς βαρβάρους καὶ τοῖς σώμασιν ἡμῶν ἡσσῆσθαι; κἀκεῖνο δέ τις μέγιστον ἂν τεκμήριον τιθείη τοῦ οἴεσθαι ἡμᾶς τοὺς βαρβάρους δυνατωτέρους ἑαυτῶν· τοῦ γὰρ ὑπηρετικοῦ τῆς στρατιᾶς διὰ πάσης τῆς ἡμέρας ἐγγὺς αὐτῶν τροφὴν τοῖς ἵπποις συλλεγόντων, οὐδὲ ἐπεχείρησαν οἱ βάρβαροι κωλῦσαι, καίτοι γε τὰ ἄλλα ὄντες τοῦ δέοντος μᾶλλον φιλοπόλεμοι καὶ φιλοκερδεῖς· ἐπειδὴ δὲ ὅσον οὔπω καὶ ὁ ἥλιός ἐστι πρὸς δυσμὰς, ἄριστον εἶναί μοι δοκεῖ, εἰς τὸ στρατόπεδον ἐλθόντας αὐλίσασθαι τὴν νύκτα, καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν ἅμα πρωῒ τὰ ὅπλα ἔχοντας, τεταγμένως τὴν ἐς Βυζάντιον ἰέναι. Κἂν μὲν οἱ βάρβαροι τῆς δυσχωρίας ἀποστάντες ἐπὶ τοῦ πεδίου ἐθελήσωσι διαγωνίσασθαι πρὸς ἡμᾶς, θεῷ μελήσει τὴν νίκην ὁποτέροις ἂν παράσχοι. ἂν δ´ ἐπὶ τοῦ λόφου μένοντες, ἀπόσχωνται τῆς μάχης, ᾧ καί μοι μᾶλλον ἔπεισι πείθεσθαι, ὡς διὰ πεδίου μέλλομεν ἰέναι ἐνθυμουμένῳ, μετὰ βελτίστου τοῦ σχήματος ἡ ἐπάνοδος κείσεται ἡμῖν, ἀμφοτέρωθεν ἔχουσι τὴν νίκην, ἔκ τε ὧν τῇ προτεραίᾳ ἀγωνισάμενοι τὸ πλέον ἔσχομεν αὐτῶν καὶ ἐξ ὧν εἰς τὴν ὑστεραίαν αὐτοὶ μὲν ἔργῳ προὐκαλούμεθα εἰς μάχην· ἐκεῖνοι δ´ οὐκ ἀξιόχρεως αὐτοὺς νομίζοντες, ἔμειναν ἑστῶτες ἐπὶ τῶν ὀχυρωμάτων.

3. Τοιαῦτα τοῦ μεγάλου δομεστίκου βουλευσαμένου, ὅ, τε βασιλεὺς ἐπείθετο αὐτίκα καὶ τοῖς ἄλλοις ἄριστα ἐδόκει. Καὶ τῶν σημείων ἀρθέντων ἅμα καὶ τῆς σάλπιγγος ἀνάζευξιν σημηνάσης, πρὸς τὸ στρατόπεδον ἐχώρουν, παιωνίσαντες ὡς ἐπὶ νίκῃ.

4. Ὀρχάνης δὲ αὐτὸς μὲν ἔμεινεν ἐπὶ τοῦ λόφου τὸ πολὺ τῆς στρατιᾶς ἔχων, μέρος δέ τι πέμψας παρέπεσθαι ἐκέλευσε Ῥωμαίοις ἄχρι στρατοπέδου. Ἐκ δὲ τῆς Ῥωμαίων στρατιᾶς οἱ μάλιστα ἡβῶντες, οὐ τῶν εὐγενεστέρων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης στρατιᾶς, τοὺς Πέρσας αὐτοῖς ὁρῶντες ἑπομένους, οἷα νέοι καὶ δυσκάθεκτοι ταῖς ὁρμαῖς, τῶν τάξεων ἐξιόντες τῶν σφετέρων, ὑπελείποντο ὀπίσω καὶ τοῖς βαρβάροις συνεπλέκοντο ἐξ ἐφόδων.

5. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος τήν τε ἀκαιρίαν ὑποπτεύων, (ἤδη γὰρ ὀψὲ ἦν,) καὶ δεδιὼς περὶ τοῖς στρατιώταις μή τι τοῖς βαρβάροις κακουργηθῇ περὶ αὐτοὺς, ἄλλως τε καὶ δι´ ὀργῆς αὐτοὺς ποιούμενος ὅ,τι μήτε βασιλέως προστεταχότος, μήτ´ αὐτοῦ τῆς Ῥωμαίων συμπάσης στρατηγοῦντος στρατιᾶς, ἀτάκτως καὶ συνθήματος χωρὶς τοῖς βαρβάροις συμπλέκονται λειπόμενοι ὀπίσω, τὴν μὲν σημαίαν καὶ τὸ τάγμα τὸ ὑπ´ αὐτὸν ἑνὶ τῶν ὑποστρατηγούντων αὐτῷ παραδοὺς, εἰς τὸ στρατόπεδον ἐκέλευε χωρεῖν· αὐτὸς δὲ ὀλίγους λογάδας παραλαβὼν, ἐχώρει πρὸς τοὺς μαχομένους τοῖς βαρβάροις, ἅμα μὲν τῆς μάχης ἀποστήσων καὶ ἄξων μεθ´ ἑαυτοῦ πρὸς τὴν στρατιὰν, ἅμα δὲ καὶ δίκην ἐπιθήσων τὴν προσήκουσαν τοῖς ἀτάκτοις. Τοῖς ἴσοις δὲ λογισμοῖς χρησάμενος καὶ βασιλεὺς, τὸ ἴδιον τάγμα καὶ αὐτὸς καὶ τὴν σημαίαν τὴν βασιλικὴν Ἀσάνῃ Μανουὴλ τῷ Ἀνδρονίκου υἱῷ ἐξαδέλφῳ ὄντι αὐτοῦ παραδοὺς καὶ χωρεῖν πρὸς τὸ στρατόπεδον κελεύσας, λογάδας καὶ αὐτὸς παραλαβών τινας, ἐβάδιζεν ὀπίσω. Οὕτω δὲ συμβὰν, γενόμενοι ἀλλήλοις ἐν ταὐτῷ καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ὑποστροφῆς πυθόμενοι εἶναι τὴν αὐτὴν, ἐπεὶ ἐδόκουν καιρίως πεποιῆσθαι, ἄχρι τῶν μαχομένων ἦλθον καὶ τῆς συμβολῆς μὲν ἀπέστησαν ἐκείνους, αὐτοὶ δὲ καὶ ἄκοντες τοῖς βαρβάροις συνεπλέκοντο. Οἱ γὰρ βάρβαροι τὴν μὲν στρατιὰν ὁρῶντες ἤδη οὐκ ὀλίγον αὐτῶν ἀφεστηκυῖαν, τοὺς ὑπολειπομένους δὲ ὀλίγους, καὶ νομίσαντες καιρὸν εἶναι αὐτοῖς ἐπιθεμένους διαφθεῖραι, λογάδες καὶ ἐξ αὐτῶν καὶ πολλάκις τόσοι ἐπιθέμενοι, ἐν χρῷ κατέστησαν αὐτοὺς κινδύνου.

6. Δομέστικός τε γὰρ ὁ μέγας, τοῦ ἵππου αὐτῷ ἐν ταῖς ἐκδρομαῖς καὶ ἀναστροφαῖς πεσόντος, μικροῦ ἐδέησεν ἀποθανεῖν, εἰ μὴ βασιλέως καὶ τῶν ἄλλων περιστάντων, ἐφ´ ἕτερον ἀνηνέχθη.

7. Καὶ τὸν βασιλέως ἵππον ἔτρωσαν μὲν τραύμασι καιρίοις, ἐπέσησε δὲ ὅσον ἀπαλλάξαι τῶν βαρβάρων. Ἐτρώθη δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς βέλει τὸν μηρὸν, ἄγαν εὐψύχως μαχόμενος τοῖς βαρβάροις, καὶ διῆλθε τὸ βέλος ἀμφοτέρας τὰς ἐπιφανείας. Κίνδυνον δὲ τὸ τραῦμα οὐδένα ὑπενόει, ἀλλὰ μετὰ δεκάτην τῆς πληγῆς ἡμέραν αὖθις ὑγιὴς ἦν, ὡς ἂν εἰ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐτρώθη. Πλὴν εὐψύχως καὶ γενναίως ἀγωνισάμενοι καὶ βαρβάρους ὀλίγους μὲν, τῶν ἐπιφανῶν δὲ ἀνελόντες καὶ διαλυθέντες ἀπ´ ἀλλήλων, οἱ μὲν ἀπελείποντο ὀπίσω, ὥσπερ πυρὸς τῆς Ῥωμαίων ἀπεχόμενοι στρατιᾶς, καὶ μηδ´ ἐγγὺς ὑπομένοντες γενέσθαι. Βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ ἀμφ´ αὐτὸν, ἐνοχλοῦντος μηδενὸς, πρὸς τὸ στράτευμα γενόμενοι, τὴν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἐχώρουν·

8. Σεβαστόπουλος δέ τις τῶν ὑποτεταγμένων βασιλεῖ, τὸ γένος μὲν Μυσὸς, τριακοσίων δὲ ἄρχων στρατιωτῶν οὐ πάνυ ὡπλισμένων, οὐδὲ ἵπποις χρωμένων ἀγαθοῖς, ἀλλὰ τὴν ἐσχάτην χώραν ἐπεχόντων ἐν τῇ στρατιᾷ, τούς τε ἰδίους ὅσοι ἦσαν παραλαβὼν καὶ πεζοὺς προσεταιρισάμενός τινας, τὴν ἄλλην στρατιὰν ἀπολιπὼν, δρόμῳ κατὰ Περσῶν ἐχώρει. Συνιδόντες δὲ οἱ Πέρσαι, ὡς ἐπὶ κακῷ τῷ σφετέρῳ τὴν ἔφοδον ποιοῦνται ταυτηνὶ καὶ ἀποστῆσαι τῆς στρατιᾶς βουλόμενοι ἐπιπολὺ, τὴν ἧττάν τε προσεποιοῦντο καὶ φεύγειν ἐδόκουν· οἱ δ´ ἐφείποντο ἀνοήτως. Εἶτ´ αἰφνίδιον οἱ βάρβαροι συστραφέντες, βοῇ τε ἐχρῶντο καὶ ἀλαλαγμοῖς καὶ τοῖς Ῥωμαίοις ἐπεφέροντο ὀξέως· οἱ δὲ μὴ ἐνεγκόντες τῶν βαρβάρων τὴν ὁρμὴν, ἐτράποντό τε καὶ κατέστησαν εἰς φυγήν. Καὶ εἴκοσι μὲν ἀπέθανον ἐκ τῶν ἱππέων, πέντε δὲ καὶ ἕτεροι τοσοῦτοι πεζοί· οἱ δ´ ἄλλοι διεσώθησαν, ἐκ τῆς στρατιᾶς πολλῶν ὀξέως ἐπιβοηθησάντων.

9. Βασιλεὺς δ´ ἐπεὶ ἐστρατοπεδεύσατο πάλιν κατὰ τὸν Πελεκάνον, εἰς Βυζάντιον εὐθὺς τοὺς μηνύσοντας ἔπεμπε πρωτοστράτορι τὰ γεγενημένα, ἐκέλευέ τε ναῦς ἔχειν παρεσκευασμένας πρὸς τὸν πόρον, ὡς τῆς στρατιᾶς μετὰ μίαν ἡμέραν ἢ δευτέραν περαιωθησομένης. Δείσας δὲ μὴ, ὅπερ ἐγένετο, περὶ τοῦ τραύματος αὐτοῦ ἑτέρως ἢ ὡς ἔχει φημισθῇ, ἐδήλου καὶ περὶ αὐτοῦ, ὡς τρωθείη μὲν τὸν μηρὸν, οὐδεμίαν δὲ τὸ τραῦμα ἔχειν ὑποψίαν, οὐδὲ διὰ τοῦτο τὴν ἐπάνοδον ποιεῖσθαι, ἀλλ´ οὕτω δόξαν λυσιτελεῖν καὶ πρὶν τρωθῆναι. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος, ἐπεὶ τὰ περὶ τὴν στρατοπεδείαν κατεστήσατο καλῶς, ὅσους ἔδοξεν αὐτῷ τῆς στρατιᾶς παραλαβὼν, κατὰ τὴν εἰσβολὴν τοῦ στρατοπέδου, ἐπεὶ ἐπεφύκει καλῶς καθάπερ ἰσθμὸς οὖσα στενὴ, τοῦ ἔνδοθεν ἐπιπολὺ πλατυνομένου, ηὐλίσατο τὴν νύκτα φυλακῆς ἕνεκεν τῆς στρατιᾶς.
 

323 Chapitre VII.

1. L'Empereur tient conseil. 2. Le grand Domestique est d'avis de s'en retourner. 3. Son avis est suivi, 4. De jeunes gens de l'armée Romaine s'engagent sans ordre contre les Barbares. 5. L'Empereur et le grand Domestique vont après eux pour les faire retourner. 6. Le grand Domestique est en danger. 7. Blessure de l'Empereur. 8.. Sebastopule est entouré par les Turcs, et ne se retire qu'avec perte. 9. L'Empereur mande au Protostrator le succès de son expédition.

1.  L'Empereur voyant que les Barbares n'avaient plus envie d'en venir aux mains, tint conseil avec les commandants, pour résoudre ce qu'ils avaient à faire. Le grand Domestique s'avança le premier, et proposa son avis en ces termes.

2. Tout ce que nous avons entrepris nous a heureusement réussi selon nos souhaits. Nous nous sommes rangés en bataille sans que les barbares aient osé s'y ranger. Ils n'ont point néanmoins eu de repos qu'ils n'aient éprouvé leurs forces contre les nôtres. Bien qu'Orcane se soit abstenu de combattre, pour nous faire croire que quand il combattrait , son parti en serait plus redouta- 324 ble, nous n'avons que trop reconnu que quand il aurait été, il n'en aurait remporté aucun avantage. La victoire nous a accompagnés dans toutes les rencontres, et nous n'avons perdu qu'un homme , au lieu que les ennemis en ont perdu trois cents. Ils reconnaissent bien aussi que nous les surpassons en forces et en courage. Les goujats de notre armée étant aller chercher du fourrage tout proche d'eux , ils n'ont osé les en empêcher, quelque ardeur qu'ils aient de voler et de piller. Maintenant que le jour est sur fin déclin, j'estime qu'il est à propos de nous en retourner au camp, et d'y passer la nuit. Demain dès la pointe du jour nous prendrons nos armes, et nous marcherons vers Constantinople. Que si les barbares quittent les pas des montagnes , et qu'ils descendent dans la plaine, Dieu accordera la victoire au parti qu'il lui plaira. Que si au contraire ils se tiennent dans leurs retraites, comme je me persuade qu'ils seront, notre retour nous sera très honorable , puisqu'il sera accompagné d'une double victoire, je veux dire de celle que nous avons remportée, et de celle que les ennemis nous ravirent le lendemain, en refusant le combat.

3. Le grand Domestique ayant parlé de la forte, et l'Empereur ayant approuvé son avis avec les gens de commandement, on sonna la trompette, on emporta les enseignes, et toute l'armée retourna au camp, en chantant des chansons de  joie sur le sujet de la victoire.

4. Orcane demeura sur les hauteurs , avec la plus grande partie de ses troupes, et en- 325 voya le reste poursuivre les Romains jusques dans leur camp. Les plus jeunes de l'armée Romaine ne pouvant souffrir que les Barbares les suivissent, allèrent les harceler.

5. Le grand Domestique se défiant de leur imprudence, et d'ailleurs étant fâché de ce qu'ils avaient violé si ouvertement la discipline, que de quitter leurs rangs pour aller combattre sans ordre, commanda à un de ses Lieutenants de ramener au camp les troupes qu'il conduisait, et ayant pris un petit nombre de vaillants hommes pour les aller chercher, il rencontra l'Empereur qui ayant aussi donné ses troupes à Asan fils d'Andronique , allait dans le même dessein que lui , pour châtier la témérité de ceux qui s'étaient engagés d'eux-mêmes avec les ennemis. Ils les trouvèrent en grand danger ; car les Barbares ayant reconnu qu'ils étaient détachés du corps de l'armée, les avaient enfermés.

6. Le cheval du grand Domestique étant tombé de lassitude, il fut mort s'il n'eut été jeté sur un autre par le secours de l'Empereur, et de quelques autres qui étaient proche de lui.

7. Bien que celui de l'Empereur eût reçu une blessure mortelle, il ne tomba que lors qu'il fut hors de danger. L'Empereur combattant vaillamment reçut un coup à la cuisse, dont il fut parfaitement guéri au bout de dix jours. Enfin les nôtres, après s'être battus en gens de cœur, et après avoir tué, non un grand nombre, mais les 326 plus illustres des ennemis, s'en retournèrent rejoindre l'armée. Depuis cela les Turcs n'osèrent non plus approcher des Romains que du feu.

8. Au reste un certain Sebastopule qui avait l'honneur d'être parent de l'Empereur, et qui était Bulgare de nation, et qui commandait trois cents hommes qui n'étaient pas en fort bon état, ni pour les armes, ni pour les chevaux, s'étant détaché de l'armée il alla contre les Turcs. Ces Barbares l'ayant vu venir avec grande impétuosité, firent semblant de s'enfuir. Il les poursuivit avec une témérité aveugle. Ensuite les Barbares tournèrent visage, poussèrent des cris de joie, et fondirent avec violence sur les Romains, qui ne la pouvant soutenir, prirent honteusement la fuite. Il y eut vint cinq Cavaliers, et autant d'hommes de pied tués en cette rencontre. Les autres se sauvèrent à la faveur d'un prompt secours qui leur fut envoyé de l'armée.

9. L'Empereur s'étant campé à Pelecane, manda au Protostrator le succès de son expédition, et lui ordonna de tenir des vaisseaux prêts pour faire passer l'armée; et parce qu'il appréhendait qu'il ne se répandit de faux bruits Touchant sa blessure, il l'assura qu'elle n'était point dangereuse, qu'elle n'était point cause qu'il s'en retournait, et que son retour avait été résolu avant qu'il l'eût reçue. Le grand Domestique , étant campé dans un lieu fort commode, prit quelques soldats pour faire garde durant la nuit 327 à l'entrée du camp. Cette entrée était étroite comme un isthme, ou comme une langue de terre, au lieu que le camp était d'une espace assez large.

ηʹ. 1. Ὀρχάνης δὲ, ἐπεὶ ἐπελάβετο ἡ νὺξ, τοὺς ὑπ´ αὐτὸν σατράπας πάντας συναγαγὼν, „τὴν μὲν ἐμπειρίαν“ εἶπε „καὶ τὴν τόλμαν τῶν Ῥωμαίων τὴν κατὰ τὰς μάχας οὐδένα σήμερον ὑμῶν οἴομαι ἠγνοηκέναι. Δοκῶ δέ μοι καὶ αὐτοὺς ἂν ἐμοὶ συνομολογῆσαι, ὡς οὔτ´ ἐφ´ ἡμῶν, οὔτ´ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων προγόνων ἕτεροί τινες Ῥωμαίων οὕτως εὐκλεῶς ἄγαν ἠγωνίσαντο καὶ μετὰ πάσης ἐμπειρίας. Διὰ πάσης γὰρ ἡμέρας ἡμῶν ἢ ἀπάτῃ ἢ ἐκπλήξει ἢ ὁρμῇ καὶ θρασύτητι παραβόλῳ ἢ ἑνί γέ τῳ τρόπῳ εἰς ἀταξίαν αὐτοὺς πειρωμένων ἐμβαλεῖν, οἱ δ´ οὐδὲν μᾶλλον ἐκινήθησαν τοῦ προσήκοντος φρονήματος αὐτοῖς, ἀλλ´ ἐμπειρίᾳ μὲν ἐφύλαξαν τὴν τάξιν, ἀνδρίᾳ δὲ καὶ εὐψυχίᾳ κρείττους ἀεὶ φαινόμενοι ἡμῶν, ἀπέκτειναν μὲν πολλοὺς ἡμῶν, ἐκείνων δὲ ἀπέθανον οὐδὲ ὀλίγοι. Καὶ τὸ δὴ θαυμαστότερον, ὅτι καὶ μετὰ τὴν ἀνάζευξιν τῆς στρατιᾶς ὀλίγων τινῶν ὀπίσω ὑπολιπομένων, πολλαπλασίους ἐκ τῶν ἡμετέρων ἐπιθέμενοι αὐτοῖς, οὐ μόνον οὐ περιεγένοντο αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν οἰκείων ἀπέβαλον τοὺς ἀνδρίᾳ μάλιστα προέχοντας καὶ τόλμῃ. Καὶ μετ´ αὐτοὺς πάλιν ἑτέρων καίτοι γε ἀνοήτως προσβαλόντων καὶ φαύλως ἀγωνισαμένων τὸ δοκεῖν, ὡς ἐμὲ οἰηθῆναι πάντας αὐτοὺς διαφθερεῖν ἡμᾶς, ὅμως πλὴν ὀλίγων τῶν πεσόντων, οἱ ἄλλοι πάντες παρὰ δόξαν διεσώθησαν· ὧν μοι καὶ δοκεῖ τὸν στρατηγὸν ὁ βασιλεὺς τῆς ἀταξίας ἕνεκα εἰς τὴν σωτηρίαν ζημιώσειν. Ἐκ τοίνυν τούτων πάντων εἰκὸς τὸν βασιλέα οἴεσθαι εἰς τὴν ὑστεραίαν μᾶλλον ἢ πρότερον θαῤῥοῦντα ἡμῖν ἐπιστρατεύσειν, ἡμᾶς δὲ μὴ δυναμένους πρὸς τὴν μάχην ἀντισχεῖν, φεύγειν ἀνάγκῃ ἡττηθέντας αἰσχρῶς καὶ ἀγεννῶς. Εἰ δὲ παρὸν ἀκινδύνως σώζεσθαι καὶ προσέτι καὶ τὴν ἐκ τῆς ἥττης ἀδοξίαν διαφυγεῖν, (οὐδεὶς γὰρ ἂν ἡμῖν μέμψαιτο τῶν νοῦν ἐχόντων τὸν προῦπτον παραιτησαμένοις κίνδυνον,) ἔπειθ´ ὑπὸ φιλονεικίας εἰς τοὺς ἐσχάτους ἑαυτοὺς καταστήσομεν κινδύνους, οὐκ ἄρα δόξομεν ἀνοηταίνειν καὶ ἐπιβουλεύειν ἑαυτοῖς; διὸ δή μοι καὶ δοκεῖ, τουτὶ μὲν τὸ στρατόπεδον καταλιπεῖν, ἑτέρας δὲ πολλὰς ἀναχωρήσεις ὀχυρωτάτας καὶ δυσπροσόδους ἔχοντος τοῦ τόπου, εἴς τινα αὐτῶν ἐλθεῖν κἀκεῖ τὸ ἀποβησόμενον περιμένειν. Βέλτιον γὰρ μετὰ ἀδείας ἀναχωρεῖν, ἢ φεύγειν, τῶν Ῥωμαίων διωκόντων.

2. Τοιαῦτα μὲν Ὀρχάνης μετὰ τῶν ἐν τέλει ἐβουλεύετο Περσῶν, καὶ ἐδόκει ἄριστα εἶναι καὶ λυσιτελοῦντα ἑαυτοῖς καὶ ἐπεψηφίζοντο πάντες.

3. Κολαούζης δὲ Σαλιγγαρὶ καὶ Καταιγίαλος Πατατούρης, ἔξωροι μὲν ἤδη τὰς ἡλικίας ὄντες καὶ Ἀτουμάνῳ τῷ Ὀρχάνη πατρὶ ἡλικιῶται, πολλῶν δὲ ἔμπειροι πολέμων καὶ κινδύνων, οὐκ ἔφασαν αὐτοῖς ἀρέσκειν τὰ βεβουλευμένα, οὐδὲ, ἐξὸν ἀκινδύνως ἀποπειρᾶσθαι Ῥωμαίων, ἔτι ὑπὸ κακοβουλίας ἀναιμωτὶ τὴν νίκην αὐτοῖς παραδιδόναι. Τὸ γὰρ τὸ στρατόπεδον ἐκλιπεῖν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ ἡττῆσθαι προφανῶς. Τὸ μὲν οὖν μὴ ἀντιστῆναι δύνασθαι πρὸς βασιλέα, οὐδ´ αὐτοὶ ἀρνηθείημεν, εἶπον, ἂν, καὶ πάντα μᾶλλον διανοητέον ἢ κατὰ στόμα προσυπαντᾷν Ῥωμαίοις. Τὸ δὲ φεύγειν, ἀνάγκης μὴ παρούσης, μηδ´ ἐπὶ μικρὸν λυσιτελεῖν. Ἀλλ´ ὅσα μὲν περιττὰ καὶ τὴν ἄλλην τῶν στρατιωτῶν ἀποσκευὴν ἐν ἀσφαλείᾳ καθιστᾷν ὅποι ἂν δοκῇ, αὐτὸν δὲ εὐσταλῆ καὶ κούφην ἔχοντα τὴν στρατιὰν, ἐπὶ τῶν αὐτῶν τόπων μένειν. Ἐμφανῆ μέντοι μηδαμῶς ποιεῖν τὴν στρατιὰν, ἀλλ´ ἐν νάπαις καὶ ταῖς κοιλάσι κατακρύπτειν, ἐπιεικῶς πρὸς τοῦτο ἔχοντος τοῦ τόπου εὐφυῶς. ὥσπερ δέ τινας σκοποὺς ἑκατὸν ἀπολεξάμενον στρατιώτας, ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἑστάναι τόπων κελεύειν, οὗ αὐτὸς παρετάττετο τῇ προτεραίᾳ, καὶ εἰ μὲν βασιλεὺς ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἡσυχάζοι, καὶ αὐτοὺς ἐνταῦθα κρύπτεσθαι ἄχρις ἂν ἡμῖν ἐμφανὲς καταστῇ πρὸς ὅ, τι τράπηται κἀκεῖνος. Ἐὰν δὲ ἡμῖν ἐπίῃ, πρῶτον μὲν οὐ δυνατὸν αὐτοὺς κατὰ πρόσωπον ἐλθεῖν, τὰς δυσχωρίας παραιτουμένους καὶ τὰς ὀχυρότητας τὰς ἐκ τῶν τόπων. Ἐμπειρίας γὰρ ἴδιον στρατηγικῆς οὐ μόνον τὴν στρατιὰν διατάττειν κοσμίως, ἀλλὰ καὶ καιρῶν στοχάζεσθαι καὶ τόπων, ἐξ ὧν πλεῖστα τούς τε πολεμίους δυνήσονται βλάψαι καὶ τοὺς φίλους ὠφελῆσαι. Εἰ δ´ ἄρα τοσοῦτον ἐκστήσονται τῶν ὀρθῶς ἐχόντων λογισμῶν, ὥσθ´ ἑαυτοὺς θρασέως οὑτωσὶ καὶ παραβόλως ἐπὶ τὰ κρημνὰ τῶν ὀρῶν καὶ τὰς χαράδρας εἰσωθεῖν, τοῦτ´ ἂν μάλιστα βουλοίμεθα ἡμεῖς καὶ εὐχῆς ἂν ἔργον ἰδεῖν γεγενημένον εἴη. Τὴν νίκην γὰρ ἡμῖν παραδώσουσιν ἀπονητὶ διαφθαρέντες. Τοῦτο μὲν οὖν τοιοῦτον ὂν οὐδὲ αὐτοὺς οἰόμεθα ἀγνοῆσαι, πεῖραν ὡς ὁρῶμεν πολεμίων ἔργων ἔχοντας. Λείπεται δὴ περιελθόντας τὴν ἄκραν τῶν ὀρῶν, ἐκ θατέρου μέρους προσβαλεῖν ἡμῖν, πεδινοῦ τε ὄντος καὶ ῥᾳδίαν παρέχοντος τὴν ἐπιχείρησιν αὐτοῖς. Στοχάζεσθαι δὲ ἔξεστι παντὶ τῷ βουλομένῳ, ὡς ἄχρις ἂν αὐτοῖς ἡ ὁδὸς διανυσθῇ, δυνατὸν ἡμῖν ἔξω τε κινδύνων καὶ φόβου παντὸς ἑαυτοὺς καθιστᾷν πρὸς τὰ καρτερώτατα ἀναχωρήσαντας, καὶ προσέτι προσέσται τὸ μὴ διὰ τὴν ἐκείνων ὀῤῥωδίαν φεύγειν δοκεῖν, ἐν ᾧ μάλιστά ἐστι τὸ αἰσχρὸν, ἀλλ´ ἐμπειρίᾳ στρατηγῶν χρωμένους, τὴν ἀσφάλειαν τοῖς οἰκείοις ἐκπορίζειν. Οὓς μέντοι ἔφημεν ὥσπερ σκοποὺς ἑστάναι ἑκατὸν, τὸν βασιλέα περιμείναντας ἄχρις ἂν ἐγγὺς γένηται αὐτῶν, τότ´ ἤδη καὶ αὐτοὺς ἀσφαλῶς ἀποχωρεῖν, οὐδενὸς ἂν ἐπιθησομένου διὰ τὸ εὐσταλεῖς εἶναι καὶ κούφους καὶ ἵπποις χρῆσθαι ἀγαθοῖς. Τοιαῦτα τῶν βαρβάρων βουλευσαμένων, Ὀρχάνης τε ἐπείθετο καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ ἐδέδοκτο μένειν ὡς ἐς τὴν ὑστεραίαν τὰ βεβουλευμένα ἐκτελέσοντας.

4. Εἰς δὲ τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον διῄει φήμη, ὡς βασιλεὺς ἀπὸ τοῦ τραύματος πονήρως ἔχει, καιρίως πληγείς. Ὅσοι δὲ ἦσαν ἔτι καὶ τῷ πρεσβυτέρῳ βασιλεῖ προσκείμενοι τὰς γνώμας, διεφήμισαν ὡς τεθνηξόμενον ὅσον οὐδέπω βασιλέα· εἴτε δὲ καὶ ἀληθῶς οὕτως ἔχειν οἰηθέντες, εἴτε καὶ πρὸς ἔχθραν τὰ τοιαῦτα διεθρύλλησαν, ἐν ἀδήλῳ κατελείφθη, τοῦ βασιλέως ὕστερον διὰ τὸ μὴ δοκεῖν τῆς εἰς τὸν πάππον ἕνεκα εὐνοίας ἀμύνεσθαι αὐτοὺς ἀβασάνιστον καταλιπόντος τὸ τοιοῦτον. Τέως οὖν διεθρυλλήθη παρ´ αὐτῶν, καὶ τοῖς ἐκ Βυζαντίου στρατιώταις συνεβούλευον, τοῦ στρατοπέδου πρὸς τὰς παρακειμένας τῆς Βιθυνίας ἀναχωρεῖν πόλεις, ὡς εἴ τι συμβαίη περὶ βασιλέα πάντων αὐτῶν ὑπὸ Περσῶν διαφθαρησομένων. Ἔνιοι δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον ἐλθόντες, οἷα δὴ εὖνοι, συνεβούλευον ἀπαγαγεῖν τὴν στρατιὰν πρὸς τὰς πλησίον πόλεις ὡς ἤδη τεταραγμένην ὑπὸ τῆς φήμης καὶ ὅσον οὔπω καὶ ἀταξίᾳ χρησομένην. Ὁ δὲ ἀνένευέ τε πρὸς τὸν λόγον καὶ μὴ λυσιτελοῦντα ἔφασκε βουλεύεσθαι αὐτούς· ὡς δὲ οὐκ ἔπειθον πολλὰ δεόμενοι, καὶ βασιλεῖ κοινοῦσθαι τὴν γνώμην ὑπετίθεντο, ὡς ὅ, τι ἂν αὐτῷ δοκοίη πραχθησομένου. Τοῦτο μὲν δὴ ἔπειθον οἰόμενον καὶ αὐτὸν ἀναγκαῖον τὰ γινόμενα γνωρίσαι βασιλεῖ. Καὶ δὴ πρὸς βασιλέα ἀπελθὼν, ἀπήγγειλεν ὅσα οἱ ἐν τέλει εἶπον περὶ τοῦ λυσιτελεῖν δοκοῦντος. Βασιλεὺς δὲ ἀσυμφορώτατόν τε ἡγεῖτο καὶ ἐδυσχέραινεν οὐ μετρίως, ἐκέλευέ τε ὅτι τάχιστα πρὸς τοῦ στρατοπέδου τὴν εἰσβολὴν ἐλθόντα, κατέχειν τὴν στρατιὰν καὶ μηδαμῶς ἀτακτεῖν ἐᾷν, ὡς ἄνευ πολεμίων αὐτοὺς ἐφ´ ἑαυτοὺς διαφθαρησομένους. Τοῦτο μὲν οὖν ᾗ προσετέτακτο ἐποίει κατὰ τάχος. Ἐλθὼν δὲ παρὰ τὴν εἰσβολὴν, τὴν στρατιὰν εὗρε πᾶσαν ἤδη ὡρμημένην πρὸς τὰς πόλεις φεύγειν. Οἱ γὰρ ἐκ Βυζαντίου μηδὲ τὴν ἐκ βασιλέως ἐπάνοδον περιμείναντες αὐτοῦ, ἀλλὰ νομίσαντες τεθνηκέναι βασιλέα, σκηνάς τε καὶ ἄλλα ὅσα ἐπεφέροντο ἀράμενοι, ἐχώρουν πρὸς τὰς εἰρημένας πόλεις. Ὁρῶντες δὲ καὶ οἱ λοιποὶ, οὐκέτι μένειν οὐδὲ αὐτοὶ ἐδύναντο ἐπὶ τοῦ στρατοπέδου, ἀλλὰ κεκίνητο ἤδη πᾶσα πρὸς φυγὴν ἡ στρατιά. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος ἐν δεινῷ μὲν τὰ γινόμενα ἐποιεῖτο καὶ ὥρμητο τοὺς πρώτους τῆς φυγῆς ἀρξαμένους ἀναστρέφειν. Ὡς δὲ οὐδὲν τῶν προσηκόντων ἴσχυε πράττειν, (πᾶσα γὰρ ἤδη κεκίνητο ἡ στρατιὰ,) τῶν ἄλλων ἀμελήσας, διὰ σπουδῆς ἐποιεῖτο πάσης καὶ φροντίδος τὴν βασιλέως σωτηρίαν, καὶ ᾗ τάχιστα εἶχε, πρὸς τὴν βασιλέως σκηνὴν ἐλθὼν, τοῦτον μὲν οὐχ εὗρεν. Ἡ γὰρ θεραπεία ἡ περὶ αὐτὸν τὴν μὲν στρατιὰν ἤδη πᾶσαν ὁρῶντες ὡρμημένην πρὸς φυγὴν καὶ τὸ στρατόπεδον ἔρημον καταλειφθὲν, τόν τε βασιλέα ἀδυνάτως ἔχοντα διὰ τὸ τραῦμα ἵππῳ χρῆσθαι, δείσαντες περὶ αὐτῷ, ἄραντες ἐπὶ τάπητος, ἑνὶ τῶν παρατυχόντων ἐνέβαλον λέμβῳ καὶ ἐκέλευον τοῖς ναύταις εἰς Βυζάντιον ἐλαύνειν. Ἀναστρέψας δὲ ἐχώρει καὶ αὐτὸς εἰς Φιλοκρήνην. Εἰς τέτταρα δὲ ἡ στρατιὰ διαιρεθεῖσα, τὸ μὲν αὐτῆς ἐχώρησεν εἰς Φιλοκρήνην, εἰς Νικητιάτου δὲ τὸ λοιπὸν, εἰς Δακίβιζαν δὲ τὸ τρίτον, καὶ τὸ τέταρτον εἰς τὸ Ῥιτζίου.

5. Ὀρχάνης δὲ τῶν γινομένων μηδὲν εἰδὼς, ὅμως Παρζαλοῦν τὸν ἀδελφὸν μετά τινων Περσῶν ὀλίγων ἐκέλευσεν ἐλθόντα κατασκέψασθαι τὴν βασιλέως στρατιάν. ᾤετο γὰρ αὐτοὺς οὐδὲ τὴν νύκτα καθευδήσειν ἀμερίμνως, ἀλλ´ ἐπιχειρήσειν τι πρὸς κάκωσιν αὐτῶν. Ὁ δ´ ὑπὸ τὸ σκότος ὡς ἐνῆν μάλιστα λαθὼν καὶ γενόμενος ἐγγὺς τοῦ στρατοπέδου, ἐπεὶ ᾐσθάνετο τὴν στρατιὰν κεκινημένην, ταχέως Ὀρχάνῃ τῷ ἀδελφῷ ἐδήλου. Τῷ δ´ ἐδόκει μὲν εὐθὺς οὐκ ἐπ´ ἀγαθῷ τῷ σφετέρῳ κίνησις τῆς στρατιᾶς καὶ διεσέσειστο τοὺς λογισμούς· μετὰ μικρὸν δὲ Παρζαλοῦς καὶ δεύτερον πέμψας ἄγγελον, ἐδήλου τὴν Ῥωμαίων στρατιὰν ἀτάκτως καὶ πεφυρμένως ἀναστᾶσαν ἐκ τοῦ στρατοπέδου, μὴ τὴν εἰς Βυζάντιον τραπέσθαι, ἀλλὰ τὴν πρὸς τὰς εἰρημένας τῆς Βιθυνίας πόλεις. Ὁ δ´ ἐπεὶ ἐπύθετο, ἐπεὶ καὶ περὶ ὄρθρον ἦν ἡ νὺξ, ἄρας καὶ αὐτὸς πανστρατιᾷ, ἦλθεν εἰς Φιλοκρήνην περὶ ὥραν τῆς ἡμέρας μάλιστα δευτέραν. Ῥωμαῖοι δὲ οἱ εἰς αὐτὴν ἐλθόντες, ἐπεὶ συνέβη τὸ κλεῖθρον τῆς πύλης ἀπολέσθαι, ἀναμὶξ ἑστῶτες μετὰ τῶν σκευοφόρων, ὡς οἱ Πέρσαι ἤδη κατάδηλοι ἦσαν ἐπιόντες, πρῶτα μὲν οὐκ ἠδυνήθησαν εἰς τάξιν καταστῆναι καὶ ἀμύνασθαι τοὺς βαρβάρους, κωλυόμενοι ὑπό τε τῶν ἀχθοφόρων καὶ τοῦ ἄλλου οἰκετικοῦ ἀναπεφυρμένου αὐτοῖς. Ἐπεὶ δὲ τῶν κλείθρων εὑρημένων, ἀνεῴχθησαν αἱ πύλαι, οἱ πλείους ἀθρόοι ὥρμησαν ἐντὸς ἐλθεῖν. Γενομένου δὲ ὠθισμοῦ πολλοῦ κατὰ τὴν εἴσοδον καὶ συνθλιβομένων ὑπ´ ἀλλήλων καὶ συμπατουμένων, ἀπέθανον μὲν τρεῖς κατὰ τὰς πύλας, τῶν ἄλλων εἰσελθόντων, ἔξω δὲ ὑπὸ τῶν βαρβάρων δύο μὲν ἀπέθανον καὶ τριάκοντα· ἐξ ὧν ἦσαν δύο τῶν ἐπιφανῶν, Μανουὴλ ὁ Ταρχανειώτης καὶ ὁ Καντακουζηνὸς Νικηφόρος, τοῦ μεγάλου δομεστίκου καὶ ἀμφότεροι τυγχάνοντες ἀνεψιοί. Ἑάλωσαν δὲ καὶ ζῶντες πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν, ὧν οἱ πλείους ἐκ τῶν ὑπηρετούντων τοῖς στρατιώταις ἦσαν. ἵπποι δὲ οἱ ἀφαιρεθέντες ἐγένοντο ὡς τετρακόσιοι. Ἔπειτα οἱ ἄλλοι συστραφέντες, συνεπλάκησάν τε τοῖς βαρβάροις καὶ ἀπέκτειναν ἐξ αὐτῶν ὀλίγῳ δέοντας διακοσίων. Ὀρχάνης δὲ ὁρῶν ἤδη τοὺς Ῥωμαίους ἀμυνομένους, μὴ δυνάμενός τι δράσαι πλέον, ἀπήγαγέ τε τὴν στρατιὰν τῆς Φιλοκρήνης καὶ ἐστρατοπέδευσεν ἐκεῖ. Τοσοῦτοι μὲν ἀπέθανον κατὰ τὴν Φιλοκρήνην καὶ ἑάλωσαν ζῶντες. Τῇ προτεραίᾳ δὲ κατὰ τὰς μάχας οἱ σύμπαντες ἀπέθανον ἱππεῖς τε καὶ πεζοὶ ἑπτὰ καὶ τεσσαράκοντα, καὶ ὁ μέγας ἑταιρειάρχης Ἐξώτροχος κατὰ τὴν τελευταίαν συμπλοκὴν, ὃς καὶ ἐλέγετο οὐχ ὑπὸ βαρβάρου, ἀλλ´ ὑπὸ Ῥωμαίου τινὸς πληγῆναι, εἴτε ἀγνοήσαντος αὐτὸν, (ἤδη γὰρ ἐπελάβετο ἡ νὺξ,) εἴτε καὶ κατά τινα διαφορὰν ἀμυνομένου, τοῦ σκότους συνεπικρύπτοντος τὴν κακουργίαν. Ὑπωπτεύθη δὲ ὑπὸ Ῥωμαίου πληγῆναι, ὅτι ἀνακεχωρηκότες ἤδη οἱ Πέρσαι ἦσαν, ὅτε ἐκεῖνος τὴν κεφαλὴν εὑρέθη πεπληγμένος ξίφει, ἔφιππος ἔτι ὢν, ἀφωνίᾳ δὲ κατεσχέθη, τοῦ ἐγκεφάλου ἁψαμένης τῆς πληγῆς, καὶ ἐτελεύτησε μετὰ μικρόν. Ἡ μέντοι κατὰ τὰς ἄλλας πόλεις διεσκεδασμένη στρατιὰ Ῥωμαίων τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὥσπερ ἐκ συνθήματος εἰς Φιλοκρήνην συνελθόντες, ἐκεῖθέν τε οὐ πολὺ ἄπωθεν τοῦ στρατοπέδου Ὀρχάνη παριόντες, ἦλθον εἰς Σκουτάριον καὶ ἐπεραιώθησαν εἰς Βυζάντιον ἀδεῶς ἐκεῖθέν τε ἀνεχώρησαν ἕκαστος ἐπ´ οἴκου. Βασιλεὺς δὲ τοὺς εἰς τὸ στρατόπεδον διαθρυλλήσαντας ὡς ἐτεθνήκει, ἐν αἰτίαις μὲν ἐποιήσατο καὶ κατηγόρησε πολλὰ, οὐκέτι δὲ καὶ ἐτιμωρήσατο ἀξίως τῆς κακουργίας ἑαυτῶν, δέει τοῦ μὴ δοκεῖν τῷ πρὸς τὸν πάππον καὶ βασιλέα ἔχθει ἀμύνεσθαι αὐτούς.
 

Chapitre VIII.

1. Harangue d'Orcane. 2. Approuvée par sa plupart des Chefs des Turcs. 3. Réfutée par deux vieillards. 4. Un faux bruit répandu dans le camp des Romains y met le désordre, 5.. Défaite d'une partie de leurs troupes.

1.Orcane ayant assemblé les Officiers de son armée au commencement de la nuit, leur parla de cette forte. Il n'y a plus personne parmi vous , qui puisse ignorer quelle est la hardiesse, et l'expérience des Romains. Je suis persuadé qu'ils n'ont jamais combattu avec tant d'adresse et avec tant de vigueur, ni de notre temps, ni de celui de nos pères. Quoi que nous ayons fait durant tout le jour soit par ruse ou par force , pour les mettre en désordre, nous n'avons pu) en venir à bout. Ils ont conservé leurs rangs par leur expérience , et ils ont remporté la victoire par leur valeur. Ils ont tué un grand nombre des nôtres , au lieu que nous n'avons tué qu'un petit nombre des leur. Ce qui se trouve plus admirable , c'est qu'un parti de leurs gens étant demeuré derrière pendant que l'armée retournait au camp, il a attaqué un parti de nos troupes, qui le surpassait en nombre , et a tué les plus hardis, et les plus avancés. Quelques autres ayant depuis attaqué si inconsidéré- 328 ment les nôtres , que je croyais qu'aucun ne nous échapperait, ils se sont presque tous sauvés, contre toute forte d'apparence. Il me semble que l'empereur doit punir le chef de cette entreprise, afin que son châtiment soit un exemple qui serve à réprimer la témérité des autres. Tout cela donne lieu de croire, qu'ils nous attaqueront demain avec plus d'ardeur, et plus d'impétuosité qu'auparavant, et que nous prendrons la fuite avec plus de précipitation , et de honte que jamais. Que si nous pouvons éviter le danger , et en même temps la confusion qui suit toujours les vaincus , n'est ce pas une folie que de vouloir être les auteurs de notre perte ? C'est pourquoi j'estime qu'il est a propos d'abandonner notre camp, et de nous retirer dans quelque pas de difficile accès , où nous attendrons ce qui arrivera. Il vaut mieux nous retirer de la sorte, que de fuir lorsque nous serons poursuivis.

2. La plupart des Commandants approuvèrent cet avis, comme le plus utile qu'ils puissent prendre dans la circontance du temps , et des affaires.

3. Il n'y eut que Caulauze Salingaris, et Categiale Pacuture, qui étaient deux vieillards de l'âge d'Osman Père d'Orcane, tous deux consommés par une longue expérience dans la science de la guerre qui dirent, qu'étant encore en état de prouver leurs forces contre les Romains, il n'y avait pas d'apparence de leur accorder une victoire si aisée, qu'il n'y avait point de différence encre abandonner le camp, et s'avouer vaincus , qu'ils ne disconvenaient pas qu'ils ne fus- 327 sent trop faibles pour donner bataille, mais qu'il n'y avait encore aucune nécessité de fuir , et qu'ils n'y croient obligés ni par l'appréhension d'aucun mal, ni par l'attente d'aucun bien; que ce qu'ils trouvaient à propos de faire , c'était de serrer leurs meubles, et leur bagage, en quelque lieu fort assuré, de tenir les soldats légèrement armés dans les vallées, et dans les forêts, d'en envoyer cent des plus vaillants battre la campagne, de ne point déplacer que l'on ne voie de quel côté les Romains tourneront, que s'ils avaient dessein de les attaquer, ils ne pourraient venir droit à eux à cause de l'assiette du pays, qu'ils avaient trop de prudence pour s'engager en des chemins d'où ils ne se pourraient retirer, que s'ils s'y engageaient ce serait le comble des souhaits des Turcs, parce qu'ils remporteraient une victoire qui ne leur coûterait point de peine; que pendant que les Romains feraient le tour pour éviter les fondrières et les précipices, les Turcs auraient le loisir de gagner le pas des montagnes, et qu'ainsi, ils éviteraient la honte d'une fuite ; que les cent qui battraient la campagne se retireraient aisément avec leurs chevaux. Orcane et les autres se rendirent à leurs raisons, et résolurent de suivre leur avis le jour suivant.

4. Cependant , il se répandit un bruit que l'Empereur était dangereusement blessé, et ceux qui favorisaient le parti du vieil Andronique publièrent, qu'il était prêt de rendre l'esprit. 328 n'a jamais su au vrai s'ils le disaient par haine, ou s'ils en étaient persuadés, car l'Empereur n'a point voulu approfondir la vérité, de peur d'être soupçonné d'avoir envie de se venger de l'inclination qu'ils avaient pour son aïeul. Il y en avait qui conseillaient aux soldats de se retirer en Bithynie, de peur d'être égorgés par les Turcs , si l'Empereur venait à mourir. Quelques-uns vinrent trouver le grand Domestique, et lui conseillèrent, comme ses amis, d'emmener les troupes vers les villes des environs, dans le désordre où ce bruit-là les avait mises. Il rejeta leur conseil comme un conseil pernicieux ; mais ne se rebutant pas pour cela, ils le pressèrent de communiquer l'affaire à l'Empereur, et de faire ce qu'il aurait agréable. L'Empereur se fâcha de cette proposition, et lui commanda de s'aller mettre à l'entrée du camp pour apaiser la sédition, et de ne pas permettre que les soldats se ruinassent eux-mêmes. Etant donc allé au camp , avec une extrême diligence, il trouva les soldats tout disposés à partir. Ceux de Constantinople emportaient déjà leur bagage, dans la créance que l'Empereur était mort, et ils épouvantaient soi fort les autres, par leur exemple.,qu'il était impossible de les retenir. Le grand Domestique ayant trouvé la sédition trop allumée pour espérer de l'éteindre, tourna ses soins vers l'Empereur, et étant accouru à sa tente, il trouva que les Officiers, étonnés du tumulte, l'avaient emporté dans un tapis, sur 329 un vaisseau, pour l'emmener à Constantinople. S'en étant donc retourné, il alla à Philocrene. Les soldats s'étaient divisés en quatre bandes , dont la première s'était retirée à Philocrene ,la seconde à Nicetiate, la troisième à Diacibize, et la quatrième à Ritzion.

5. Orcane, qui ne savait rien de tout ceci avait envoyé Parzale son frère, avec des troupes, pour découvrir l'état de l'armée Romaine, dans la créance qu'elle tramait quelque entreprise contre lui. Parzale s'étant approché du camp des Romains, à la faveur des ténèbres, et ayant entendu le bruit des soldats, le fit savoir à Orcane , qui le prit à mauvais présage. Il lui manda un peu après, que l'armée Romaine était partie du camp, en grande confusion, et qu'au lieu de retourner à Constantinople, elle se retirait aux villes que je viens dénommer. Orcane n'eut pas sitôt reçu cet avis, qu'il décampa, et ayant fait une diligence extraordinaire, il arriva à la seconde heure du jour, assez proche de Philocrene. La clef de la porte ayant été égarée, les Romains qui voulaient entrer dans la ville, se trouvèrent mêlez confusément avec les goujats, et avec le bagage, et hors d'état de soutenir le choc des Turcs. La clef ayant été retrouvée, ils se jetèrent avec impétuosité dans la ville, et parce qu'ils se pressaient trop pour entrer, il y en eut trois qui furent écrasés. Trente-deux qui ne purent entrer, furent percés par les Barbares., entre lesquels il y 330 eut deux parents du grand Domestique, Manuel Tarcaniote, et Nicéphore Cantacuzène. Il y en eut cent pris prisonniers. Mais la plupart n'étaient que des goujats. Les ennemis prirent quatre cents chevaux. Quelques Romains s'étant néanmoins, ralliés, combattirent fort vaillamment, et tuèrent prés de deux cens Turcs, ce qui fut cause qu'Orcane retira ses troupes, et les campa dans le voisinage de la ville. Le jour suivant, quarante-sept hommes tant de cavalerie que d'infanterie, furent tués : Exotroque grand Héteriarque fut de ce nombre. On disait qu'il avait été tué par un Romain, soit qu'il l'eut frappé dans l'obscurité de la nuit, sans le connaître, ou qu'il eût cherché ce voile pour couvrir son crime. Ce qui augmenta ce soupçon est, que l'on le vit à cheval, blessé à la tête, depuis que les Turcs se furent retirés, et ayant déjà perdu la parole, incontinent après, il perdit la vie. Les troupes qui s'étaient dispersées dans les autres villes, revinrent ce jour -là à Philocrene, comme si elles y eussent eu leur rendez-vous, et de là, ayant passé le long du camp d'Orcane, elles arrivèrent à Scutarion, et passèrent ensuite, à Constantinople, d'où chacun se retira chez soi. L'Empereur blâma ceux qui avaient répandu le bruit de sa mort , mais il ne les voulut pas punir, de peur d'être accusé de le faire en haine de son aïeul.

θʹ. 1. Ὀλίγας δὲ ἐνδιατρίψας ἡμέρας Βυζαντίῳ, ἐπεὶ καὶ ὁ μηρὸς αὐτῷ ἀπὸ τοῦ τραύματος εἶχεν ὑγιῶς, ἐξελθὼν ἦλθεν εἰς Διδυμότειχον καὶ τὰ περὶ τὴν Ἀδριανοῦ. Διατρίβων δὲ ἐκεῖ, καὶ πάντοτε μὲν ἡδέως εἶχε τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ συνεῖναι καὶ ὁμιλεῖν, ὡς καὶ διημερεύειν αὐτοὺς πολλάκις καὶ διανυκτερεύειν ἐν ταῖς ὁμιλίαις· καὶ τότε δὲ ὁμιλῶν αὐτῷ, τῆς ἀρχαίας τε ἀνεμίμνησκεν αὐτὸν πρὸς ἀλλήλους φιλίας καὶ τῆς κατάκρας συναφείας οὐκ ἐν παρέργῳ, ἀλλὰ μετά τινος φροντίδος καὶ σπουδῆς, καὶ ὧν μικρῷ πρόσθεν εἰρήκει πρὸς αὐτὸν, ὅτε περὶ Συργιάννη ἐδεῖτο τῆς εἱρκτῆς ἀπολυθῆναι, ὡς, οὔτ´ ἂν εἴη τι τῶν πάντων ὃ κατὰ γνώμην αὐτῷ πραχθῆναι ὂν αὐτὸν ἐθελῆσαι ἄν ποτε κωλῦσαι, ἀλλὰ συγκατεργάσεσθαι πάσῃ σπουδῇ, οὔτε εἰ κατὰ δή τινα τρόπον δόξειεν αὐτῷ τῆς οἰκίας ἀποστάντα καὶ φιλτάτων καὶ γυναικὸς καὶ συμπάντων εἰπεῖν χρημάτων, ἐπ´ ἀλλοτρίας διατρίβειν, δυνήσεσθαι ἄν ποτε ἀποστήσεσθαι αὐτοῦ, ἀλλὰ τὴν μὲν ἀκαιρίαν τοῦ πράγματος καὶ τὴν ἀτοπίαν ὅση ἐκδιδάξειν. Ἐὰν δὲ μὴ δύναιτο τῆς ὁρμῆς ἀφιστᾷν, καὶ αὐτὸν εἰπόντα πᾶσι χαίρειν, αἱρήσεσθαι τὴν ἐπὶ ξένης πλάνην· ἔτι τε εἰ αἵρεσις αὐτῷ δοθείη, πάντως δὲ παρὰ τοῦ τὰ τοιαῦτα δυναμένου θεοῦ τὸν ἕτερον αὐτῶν παρὰ τοῖς πλείοσι γενέσθαι, ἁπάσαις ψήφοις αὐτὸν ἂν ἑλέσθαι τὴν ἐν ᾅδου διατριβὴν, ὑπὲρ τοῦ αὐτὸν μακροῦ βίου ἀπολαύειν· καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις, εἰ καθ´ ἡντιναοῦν αἰτίαν ξίφος αὐτὸν γυμνώσαντα συνέβη κατ´ αὐτοῦ χωρῆσαι ὡς ἀποκτενοῦντα πάντως, ἔπειτα ἄκοντα εἰς τέλος ἀγαγεῖν τὴν ἐπιχείρησιν κωλυθῆναι, μέμψασθαι μὲν ἂν τὴν πρᾶξιν, ὡς οὐκ ἀγαθὴν, αὐτὸν δὲ δυνήσεσθαι μηδέποτε μισῆσαι. Μεταξὺ δὲ τῶν τοιούτων λόγων ἐπικόπτων τὴν ὁρμὴν, πάντων μὲν ἔλεγε τούτων ὁ μέγας δομέστικος μεμνῆσθαι, καὶ μᾶλλον ἤ τινων ἄλλων· οἴεσθαι δὲ καὶ ψυχαῖς εἴ τις αἴσθησις καὶ μνήμη τῶν κατὰ τὸν βίον μετὰ τὴν ἐνθένδε ἀπαλλαγὴν, πάντων μᾶλλον αὐτὸν ἐπιλήσεσθαι τῶν ἄλλων ἢ τῶν λόγων τουτωνὶ ἀνεξάλειπτα τῇ διανοίᾳ ἐγκεκολαμμένων. Ὅ,τι δὲ αὐτῷ τὰ τοιαῦτα δύνασθαι νοεῖν, νῦν ἀγνοεῖν. Εἰκότως, εἴρηκεν ὁ βασιλεύς· ἔτι γὰρ ἑαυτῷ τῶν τοιούτων τὴν δύναμιν ἄδηλον παρακατέχειν, νυνὶ δὲ ποιήσειν φανεράν. Τὴν γὰρ ἔνδοθεν πρὸς αὐτὸν ἀκραιφνῆ καὶ καθαρὰν φιλίαν αὐτῷ μὲν εἶναι καὶ πάλαι δήλην ἐκ πολλῶν· βούλεσθαι δὲ νῦν καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οὐ Ῥωμαίοις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν ἐσχατιαῖς γῆς βαρβάροις ἔνδηλον καὶ φανερὰν ποιῆσαι. Τοῦτο δὲ γένοιτ´ ἂν, εἴγε καὶ αὐτὸς πορφύραν ἐνδὺς καὶ παρασήμοις κοσμηθεὶς βασιλικοῖς, συμβασιλεύσει Ῥωμαίων καὶ συνεδριάζων αὐτῷ φανεῖται καὶ χρηματίζων βασιλικῶς. Καίτοι τοῦτο δόξαι μὲν ἂν τοῖς ἔξωθεν ὑπερφυὲς, ὥσπερ δῆτα καί ἐστι, τῇ δὲ ἔνδοθεν πρός σέ μου διαθέσει παραβάλλων τις, ἡττώμενον εὑρήσει παραπολύ. Τὸ μὲν γὰρ κοινωνὸν ἑλέσθαι τῆς ἀρχῆς καὶ τῆς εὐδοξίας μεταδοῦναι, καὶ ἄλλοις ἄν τισιν εὕροι τις εἰργασμένον πρὸ ἡμῶν· τῇ δὲ φιλίᾳ καὶ τῇ συμπνοίᾳ, ἣν ἐν ἀλλήλοις ἐκτησάμεθα ἡμεῖς, καὶ τοὺς παρὰ ποιηταῖς καὶ συγγραφεῦσιν ἐπὶ φιλίαις ὑμνουμένους οὐκ ἐπ´ ὀλίγον νομίζω παρηκοντικέναι. Ὅθεν εἴ τι καὶ τῶν θαυμασίων δοκεῖ εἶναι τοῖς ἄλλοις πᾶσι, τῶν μετρίων ἔμοιγε φαίνεται καὶ ὀλίγων, οὐ διὰ τὸ μάλιστα βούλεσθαι μόνον καὶ ὥσπερ τι δεῖγμα οἴεσθαι μικρὸν τῆς ἔνδοθεν στοργῆς τῆς περὶ σὲ, ἀλλ´ ὅτι καὶ Ῥωμαίοις οὐ μικρὸν εἰς τὰ πράγματα λυσιτελήσει.

2. Βασιλεὺς μὲν οὖν ἐκ τούτων ἐπεχείρει τὸν μέγαν δομέστικον πείθειν αὐτῷ συμβασιλεύειν καὶ συνδιέπειν τὴν ἀρχήν· ὁ δὲ καὶ αὐτὸς μὲν ἔλεγε τὴν ἴσην καὶ ὁμοίαν ἔχειν περὶ τὸ πρᾶγμα δόξαν, καὶ μέγα μὲν οἴεσθαι καὶ θαυμαστὸν καθ´ ἑαυτό τε εἶναι καὶ δοκεῖν τοῖς ἄλλοις ὥσπερ τις κορωνὶς τῶν ἐν ἀνθρώποις εὐτυχημάτων ὂν, τῇ φιλίᾳ δὲ αὐτῶν παραβαλλόμενον τῇ πρὸς ἀλλήλους, οὐδὲν τῶν θαυμασίων εἶναι, οὐδὲ τῶν εἰκότως ἂν ἐκπλῆξαι δυναμένων. Ὁ γὰρ τὴν αὐτοῦ ζωὴν τῆς οἰκείας προτιθεὶς καὶ μεθ´ ὅσης ἂν ἡδονῆς τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀνθελόμενος ἀποθανεῖν, τί θαυμαστὸν, εἰ καὶ βασιλείας μεταδοίη, ἢ εἴ τινος καὶ τούτου θαυμασιωτέρου; τῆς δὲ εὐεργεσίας ἕνεκα ταυτησὶ πολλὰς μὲν ὀφείλειν χάριτας ὁμολογεῖν, καὶ λόγοις τε καθόσον οἷόν τε τὴν ὑπὲρ αὐτῆς χάριν ἀφοσιοῦν, ἔργοις τε ἀμείβεσθαι τοῖς ἴσοις, τὴν ὁμοίαν καὶ αὐτὸν ἐκ τῆς καρδίας αὐτῷ προσάγοντα καὶ φιλίαν καὶ στοργήν. Ὃ δὲ αὐτῷ προστάττει νῦν δέχεσθαί τε καὶ ὡς τετελεσμένον νομίζειν ἤδη. Τὸ γὰρ εἰς αὐτὸν ἧκον, οὐδὲν ἐλλείπειν τοῦ πεπρᾶχθαι, ἔργῳ δὲ τελεῖν μήτε δύνασθαι, μήτε κατὰ γνώμην αὐτῷ εἶναι μήτε καθ´ ἡδονήν. Διὸ αὐτόν τε παύεσθαι πείθειν ἐπιχειροῦντα περὶ τούτου καὶ αὐτῷ παραιτουμένῳ συγγινώσκειν.

3. Βασιλεὺς δὲ οὐχ οὕτως ἔφασκεν ἀπροφασίστως παραιτεῖσθαι χρῆναι, ἀλλὰ τὰς αἰτίας διδάξαντα πρῶτον καὶ τὴν ἀξίωσιν πείσαντα ὡς παράλογον, οὕτως ἤδη ἀπολύεσθαι αἰτίας· πρὶν δὲ ταῦτα ποιεῖν οὐ συνετὸν, οὐδ´ ἄγαν φιλοῦντος οὕτως ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας ἰσχυρίζεσθαι τὸ μὴ πεισθῆναι ἄν ποτε. Καίτοι γε εἰ μή τι ἄλλο, τὸ γοῦν ἀεὶ διαβεβαιοῦσθαι μηδὲν εἶναι μήτε μεῖζον μήτε ἔλαττον ὃ, θελήσαντος ἐκείνου, μὴ ἂν εἰς πέρας ἀγαγεῖν, αὐτὸν ἄξιον καταναγκάζειν πείθεσθαι αὐτῷ. Εἰ δ´ οὐχ οὕτως ἔχεις, δίκαιον διδάσκειν, ὡς ἂν εἰδείην τὸν πρότερον ἠπατημένος χρόνον. Οὕτως ἔφασκεν ὁ μέγας δομέστικος ἔχειν, καὶ ἀεί τε διϊσχυρίζεσθαι πάντα πράττειν ἐθέλειν, ἅττα ἂν βούλοιτο αὐτὸς, καὶ νῦν οὐδὲν ἧττον πρὸς τοῦτο παρεσκευασμένος εἶναι. Ἐφ´ οὗ δὲ πείθειν νῦν ἐπιχειρεῖς, οὐ σώζειν τὴν ἀκολουθίαν τὸν λόγον. Πᾶν γὰρ ἐθέλειν ποιεῖν φαίην ἂν, ὃ οὐ δι´ ἐμὲ ἂν γίγνοιτο, διὰ σὲ δέ· περὶ οὗ δὲ νῦν ὁ λόγος δι´ ἐμὲ ὄντος, οὐ δίκαιον οὐδ´ ἀναγκαῖον εἰς πειθὼ τῷ λόγῳ χρῆσθαι, ἄλλως τε καὶ αὐτὸν ὡσαύτως διακείμενον περὶ ἐμὲ καὶ τοῖς ὁμοίοις καὶ αὐτὸν χρώμενον λόγοις, οὐκ εὔλογον πρὸς ἐμὲ μὲν ἰσχυρὸν τὸν λόγον ἡγεῖσθαι, πρὸς σὲ δὲ μὴ δύνασθαι τὰ ἴσα. Εἰ δ´ ἐν ἀμφοτέροις ὁμοίαν ἔχει τὴν ἴσχυν, δίκαιον καὶ σὲ ὃ μᾶλλον ἐγὼ βούλομαι ποιῆσαι, ἄλλως τε καὶ περὶ ἐμοῦ τοῦ ζητουμένου ὄντος. Τοιούτων δή τινων καὶ πλειόνων ἑτέρων πρὸς ἀλλήλους εἰρημένων, βασιλέως μὲν ἐπιχειροῦντος πείθειν δέχεσθαι τὴν βασιλείαν, τοῦ μεγάλου δομεστίκου δὲ μήτε βουλομένου μήτε πειθομένου, τὸ νῦν μὲν ἔχον διελύθησαν, οὔτ´ ἀπαγορεύσαντος εἰς τέλος βασιλέως, οὔτε τοῦ μεγάλου δομεστίκου ἀποσχέσθαι τοῦ πράγματος πεῖσαι δυνηθέντος βασιλέα. Βασιλεὺς δὲ αὐτὸν οὕτως ἀνθιστάμενον ὁρῶν, δεῖν ἔγνω καὶ ἑτέρους πρὸς πειθὼ παραλαβεῖν, εἴ πως δυνηθείη δι´ αὐτῶν πεῖσαι δέξασθαι τὴν βασιλείαν, καὶ παραλαβὼν Ἀνδρόνικον τὸν Ἀσάνην, ὄντα τοῦ μεγάλου δομεστίκου πενθερὸν, καὶ τὸν πρωτοστράτορα Συναδηνὸν, καὶ αὐτοῦ μεγάλου δομεστίκου παρόντος, μετὰ τὸ διαλεχθῆναι περί τινων ἑτέρων πρὸς αὐτοὺς, ἤδη καὶ περὶ τοῦ προκειμένου προοιμιαζομένου, ὁ μέγας δομέστικος περὶ ὧν ἔσοιντο οἱ λόγοι συμβαλὼν, ἀνίστη τε τὸν βασιλέα τοῦ συνεδρίου, ὡς περί τινος ἀναγκαίου μέλλων διαλέξεσθαι, καὶ μόνον παραλαβὼν, ὥρκιζε τὸν θεὸν, μηδὲν πρὸς τοὺς εἰρημένους περὶ ὧν βούλοιτο εἰπεῖν, ὡς ὠφελείας οὐδεμιᾶς ἐκ τῶν λόγων ἐσομένης. Εἰ γὰρ ἐνῆν ὑπό τινων πεισθῆναι, μᾶλλον ἂν τῶν ἄλλων πάντων ἐπείθετο αὐτῷ· αὐτοῦ δὲ ἐκ πολλῶν καὶ συνεχῶν ὁμιλιῶν πλέον ἠνυκότος οὐδὲν, θαυμάζειν εἰ ἑτέροις τισὶν ἤλπισε τοῦτο γενέσθαι δυνατόν. Βασιλεὺς δὲ ἤλγησε μὲν οὐκ ἐπ´ ὀλίγον, ὁρῶν ἤδη τὴν ἐπιχείρησιν οὐκ ἐσομένην ἀνυσθῆναι δυνατήν. Καὶ διετέλεσεν ἡμέρας οὐκ ὀλίγας ἀλγῶν τε καὶ πολλὰ τὸν μέγαν δομέστικον καταμεμφόμενος τῆς ἀπειθείας καὶ τῆς οὐ καλῆς φιλονεικίας. Ὅμως μέντοι τοῖς ἐκείνου πειθόμενος λόγοις ἀπέσχετο τοῦ λέγειν περὶ ὧν ὥρμητο πρὸς τοὺς εἰρημένους. Καὶ αὐτοὶ δὲ ὅ, τι μὲν ἔμελλεν ἐρεῖν οὐκ ᾔδεισαν ἀκριβῶς ὁ βασιλεὺς, ὅμως δὲ ἐκ τῶν εἰκότων στοχαζόμενοι ὡς, περί τινων μεγάλων διαλέξεσθαι μέλλοντος αὐτοῖς, ὑπὸ τοῦ μεγάλου δομεστίκου κωλυθείη· ἐν αἰτίαις τε αὐτὸν ἐποιοῦντο καὶ τὰ ἔσχατα ἠδικῆσθαι διετείνοντο ὑπ´ αὐτοῦ.

4. Μηδεὶς δὲ ταῦτ´ ἀκούων, ἀνεξέλεγκτα οἰέσθω ψεύδεσθαι ἡμᾶς διὰ τὸ μὴ πᾶσι μέχρι νῦν τὰ τοιαῦτα κατάδηλα γενέσθαι. ἴστω γὰρ θεὸς ὁ πάντα ἐφορῶν καὶ πᾶσι τοῖς γινομένοις ἀεὶ παρὼν καὶ τῶν ἀδήλων καὶ κεκρυμμένων ἀγνοῶν μηδὲν, ὡς οὔτ´ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς συγγεγραμμένοις ἅπασιν οὔτ´ ἔχθραν οὔτε φιλίαν οὔτ´ ἄλλο τῶν πάντων οὐδὲν τῆς ἀληθείας προεθέμεθα, νῦν τε οὕτως ὡς ἐγένετο περὶ τοῦ πράγματος τὴν διήγησιν ἀποδιδόαμεν ὑμῖν, ὡς οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δὶς καὶ τετράκις, ἀλλὰ καὶ πολλάκις βασιλεὺς Ἀνδρόνικος ὁ νέος Καντακουζηνὸν τὸν μέγαν δομέστικον ὅλῃ γνώμῃ καὶ πάσῃ σπουδῇ τοῖς βασιλικοῖς ἠθέλησε κοσμῆσαι παρασήμοις καὶ συγκάθεδρον αὐτῷ καὶ συμβασιλεύοντα ἀποδεῖξαι. Αὐτοῦ δὲ παραιτουμένου ἰσχυρῶς καὶ μήδ´ ἂν εἴτι γένοιτο, πεισθήσεσθαι ἰσχυριζομένου, ἤλγησέ τε σφοδρῶς ὁ βασιλεὺς ἐπιπολὺ καὶ τῆς ἀκαίρου κατεμέμψατο φιλονεικίας. Τῷ μὲν δὴ ἔξωθεν σχήματι καὶ τῇ περιβολῇ οὐχ ᾗ ἠξίου ἐγεγόνει ὁ βασιλεύς· ἔργοις δὲ οὐδὲν ἦν σχεδὸν διαφέρων βασιλέως. Ἥ τε γὰρ διοίκησις τῶν πραγμάτων πᾶσα ὑπ´ αὐτῷ ἦν, καὶ τὰ βασιλέως προστάγματα οὐχ ἧττον ἢ αὐτὸς βασιλεὺς ἐρυθραῖς ὑπεσημαίνετο ὑπογραφαῖς, καὶ ἃ ἐξεφέρετο παρ´ ἑαυτοῦ, τὴν ἴσην καὶ ὁμοίαν δύναμιν τοῖς βασιλέως εἶχεν, καὶ τἄλλα ὅσα βασιλέως ἔργα ἦν, καὶ αὐτῷ ἐξῆν. Στρώμασί τε γὰρ ἐφύπνωττε βασιλέως, εἴποτε στρατευομένῳ συνέβαινε τοῖς αὐτοῦ σκευοφόροις μὴ παρεῖναι, καὶ τῇ βασιλέως κλίνῃ, ᾗ μηδὲ υἱῷ καὶ βασιλεῖ, εἰ μὴ ἐπιτραπείη, ἔξεστιν, αὐτὸς ἀνεκλίνετο ἀκωλύτως ὁμοίως τε ἀπόντος καὶ παρόντος βασιλέως, ἐμβάσι τε ἐχρῆτο ταῖς βασιλικαῖς ἀδεέστερον ἢ ταῖς ἰδίαις, ὁπότε συνδιανυκτερεύσειε βασιλεῖ, καὶ πάντα ἔπραττε βασιλικῶς, ὡς καὶ βασιλέα ὁρῶντα τὰ τοιαῦτα ἥδεσθαί τε ἄγαν ὑπερφυῶς καὶ τοῖς ἄλλοις ἐνδείκνυσθαι ὡς εἴη αὐτῷ καθ´ ἡδονήν. Τὰ τοιαῦτα δὲ οὐδὲ τῇ βασιλίδι Ἄννῃ ἄγνωστα ἦν, ἀλλὰ παρούσης καὶ αὐτῆς, ἐπράττετο πολλάκις, ὡς καὶ βασιλέα πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον λέγειν, ὅτι „τί δ´ ἂν εἴη δεινὸν, εἰ ἃ ἰδίᾳ, ταῦτα καὶ δημοσίᾳ πραχθείη καὶ τοῖς πᾶσι γένοιτο καταφανῆ“; ὁ δ´ οὐδὲν ἧττον ἢ πρότερον ἀπεωθεῖτο, ἀρκεῖσθαι τοῖς παροῦσι φάσκων. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων τῆς ἀληθείας ἕνεκα τοσαῦτα εἴρηται ἡμῖν.
 

Chapitre IX.

1. L'Empereur offre au grand Domestique de l'associer à l'Empire. 2. Le grand Domestique refuse cet honneur. 3. Contestation entre eux sure ce sujet. 4. Protestation de l'Auteur.

1. L'Empereur ayant séjourné peu de temps  à Constantinople,  et se trouvant parfaitement guéri de sa blessure, il alla à Didymoteque, et de là à Andrinople , où passant agréablement les jours, et les nuits, avec le grand Domestique, et où s'entretenant avec lui, non comme par occasion, mais comme de propos délibéré, touchant leur étroite amitié, il lui répéta ce qu'il lui avait dit lorsqu'il lui avait demandé la liberté de Sirgian. Le grand Domestique l'interrompant dans cette longue répétition, lui dit, qu'il avait toutes ces choses-là plus profondément gravées dans la mémoire que les autres, et qu'il ne les oublierait pas , même en l'autre vie s'il était possible d'y conserver le souvenir de ce qui se passe en celle-ci ; mais qu'il ne pouvait comprendre pour quelle raison il les répétait. J'avoue, reprit l'Empereur, que vous ne la pouvez comprendre, c'est pour cela que se vous la veux expliquer. Vous connaissez assez la sincérité, et l'ardeur de l'affection que je vous porte depuis long-temps , mais j'ai dessein de faire en sorte  332 que les Romains, et les peuples les plus éloignés la connaissent, en vous revêtant de la pourpre , et des autres ornements de l'Empire, et en partageant avec vous le trône et la souveraine puissance. Bien que cet honneur soit fort extraordinaire , il ne laisse pas d'être au dessous de mon amitié. Il s'est vu d'autres Princes qui ont associé leurs amis à l'Empire ; mais il ne s'est jamais vu d'autres amis, non pas même ceux qui ont été relevés par des éloges si hyperboliques dans les ouvrages figurés des Poètes, qui aient été unis par une aussi parfaite intelligence que nous, et par une aussi entière conformité de sentiments, et de volontés. C'est pourquoi cet honneur qui paraît aux autres excessif ne me paraît que médiocre, et ce n'est, à mon jugement, qu'une petite marque de ma, grande affection, bien qu'en effet, l'état en puisse tirer de notables avantages dans la suite.

2. L'Empereur ayant fait ce discours au grand Domestique, pour le persuader de partager avec lui son trône, et sa couronne, il lui répondit, que bien que l'Empire fût le comble des dignités humaines, et bien qu'il attirât le respect, et l'admiration de tous les hommes, néanmoins, quand il le comparait à leur amitié, il trouvait, aussi bien que lui, qu'il n'avait rien de si rare, ni de si excellent qu'elle, qu'il ne fallait pas s'étonner qu'il offrit de lui communiquer une partie de son autorité, puisqu'il offrait de donner pour lui sa vie , qu'il lui était infiniment redevable d'un si illustre bienfait ; qu'il le reconnaissait autant qu'il pouvait au fond de son cœur ; et qu'il lui en ren- 333 dait de très-humbles grâces ; qu'il lui avait la même obligation que s'il l'avait accepté, mais qu'il le priait de l'excuser, si en ce point là, il ne lui obéissait pas.

3. L'Empereur répondit, qu'il ne suffisait pas de refuser ses offres, qu'il fallait montrer qu'elles n'étaient pas justes, et apporter des raisons du refus ; que d'agir autrement, en se contentant de dire que jamais on ne se laisserait persuader, c'était agir contre la prudence, et blesser l'amitié, que la protestation qu'il lui avait souvent faite de lui déférer en toutes choses soit grande ou petite, suffisait pour l'obliger à accepter ce qu'il lui offrait. Il est vrai , répliqua le grand Domestique., que j'ai toujours fait profession de vous obéir en toutes choses , et je suis aussi disposé que jamais , à vous obéir en tout ce qui concerne vos intérêts; mais puisque l'affaire que vous me proposez ne regarde que les miens , il n'est pas nécessaire que vous employez tant de paroles pour m'obliger à me rendre à votre désir. Au contraire , puisque vous faites profession d'avoir autant d'affection pour moi , que j'en ai pour vous, il n'est pas juste que vos discours aient beaucoup de pouvoir sur mon esprit, et que les miens n'en aient point sur le vôtre. Que si ce pouvoir est égal de côté et d'autre il est raisonnable que vous fassiez ce que je désire en une affaire, ou il ne s'agit que de mes intérêts. Ces discours, et d'autres semblables ayant été tenus de part, et d'autre, ils se séparèrent sans rien conclure. L'Empereur voyant que le grand Domestique lui résistait a- 334 vec tant de fermeté, il se résolut de se servir de quelques autres, pour vaincre sa résistance. Ayant donc pris à part Andronique Asan, son beau-père, et Synadene Protostrator, et après les avoir entretenus touchant quelque autre sujet, il allait leur proposer l'affaire, lorsque le grand Domestique s'en doutant, le fit lever , comme pour lui communiquer quelque chose de grande importance , et l'ayant tiré à l'écart, il le conjura, de ne point parler de ce qu'il avait envie de dire, à ceux que nous venons de nommer, parce que cela ne servirait de rien ; que s'il avait à se laisser persuader par quelqu'un, ce serait par lui, plutôt que par aucun autre, et qu'il s'étonnait de le voir s'imaginer que d'autres gagneraient quelque chose sur son esprit, après qu'il n'y avait rien gagné lui-même. L'Empereur fut fâché de ce que ce qu'il désirait avec tant de passion, ne se pouvait exécuter , et blâma durant plusieurs jours l'obstination du grand Domestique. Il s'abstint, néanmoins , de communiquer l'affaire à Asan , et à Synadene, qui bien qu'ils ne fussent pas ce que l'Empereur avait eu envie de leur dire, se figuraient ,toutefois, que c'était quelque choie de fort important , et croyaient que le grand Domestique leur avait fait la dernière de toutes les injures, en les privant de cet honneur.

4. Au reste, que ceux qui prendront la peine de lire cette Histoire, ne s'imaginent pas que ceci soit faux, parce qu'il n'a été rapporté par 335 aucun autre. Dieu qui sait tout, et qui est présent à tout, m'est témoin que je n'ai rien écrit, ni par amitié, ni par haine, et que je n'ai rien tant considéré que la vérité. Il n'y a rien de plus vrai que ce que j'écris ici, que le jeune Andronique fît plusieurs fois tous ses efforts pour associer le grand Domestique à l'Empire , et que celui-ci s'en étant excusé avec une persévérance invincible, il en eut de la douleur, et l'accusa d'opiniâtreté. Le grand Domestique ne prit donc pas les marques extérieures de l'autorité absolue , comme l'Empereur le désirait , mais il en posséda presque tout l'effet. Il avait les affaires les plus importantes entre les mains. Il souscrivait les ordres en lettres rouges. Il en donnait d'autres de vive voix qui étaient exécutés à l'heure-même. Lorsque dans les expéditions militaires il n'avait pas son équipage, il se servait des tentes et des lits de l'Empereur, tant en sa présence qu'en son absence , bien que cela ne soit pas permis à son propre fils, sans un exprès commandement. Quand il passait la nuit avec l'Empereur, il se servait de ses brodequins : Il usait quelquefois de cette liberté en présence de l'Impératrice ; si bien que l'Empereur lui disait quelquefois, quel mal y aurait-il de faire en public, ce que vous faites en particulier? Mais le grand Domestique s'en contentait, et il n'en voulait pas davantage. Voila le témoignage que j'ai cru devoir rendre à la vérité.

ιʹ. 1. Οὐ πολλοῖς δὲ ἔτεσι πρότερον Ζαχαρίας Μπενέτος ὁ ἐκ Γεννούας τῇ Χίῳ ἐπιθέμενος ἐκράτησεν αὐτῆς. Βασιλεῖ δὲ Ῥωμαίων τῷ πρεσβυτέρῳ Ἀνδρονίκῳ διὰ τὰς συχνὰς ἐφόδους τῶν Περσῶν κατὰ τῶν πρὸς ἕω τοῖς Ῥωμαίοις ὑπηκόων πόλεων οὐ ῥᾳδίως ἔχοντι πολέμῳ τὴν νῆσον Ῥωμαίοις ἀνακτᾶσθαι, ἔδοξε λυσιτελεῖν εἰρηνικὰς πρὸς Ζαχαρίαν σπονδὰς θέσθαι, ὥστε Χίον μὲν ἐπὶ δέκα ἔτεσι κατέχεσθαι παρ´ αὐτοῦ καὶ μηδένα βασιλεῖ παρέχειν φόρον, ὀνομάζεσθαι δὲ μόνον βασιλέως καὶ σημαίας ἐπὶ τῶν τειχῶν ἀνάγεσθαι βασιλικὰς, μετὰ δὲ τὴν δεκαετίαν πάλιν Ῥωμαίοις τὴν νῆσον ἀποδιδόναι. Τοιαύτας μὲν βασιλεὺς τὰς πρώτας σπονδὰς ἔθετο πρὸς Ζαχαρίαν· ἐν τοῖς αὐτοῖς δὲ ἔτεσιν αὐτὸς περιεποίει τε τὴν νῆσον ἑαυτῷ ὑποποιούμενος τοὺς Χίους, καὶ Ὠχύρου τὴν πόλιν τά τε πεπονηκότα ἀνοικοδομῶν, καὶ εἴπου δέοι, τοῖς τείχεσιν ὕψος προστιθεὶς, καὶ τάφρους τε καὶ τἄλλα ἐξαρτυόμενος ἃ ἔμελλε λυσιτελήσειν, εἰ κατασταίη πρὸς τὸν πόλεμον. Μετὰ δὲ ταύτας τὰς δεκαετεῖς οὐ ῥᾳδίαν ὁρῶν ὁ βασιλεὺς τὴν παράληψιν τῆς Χίου διὰ τὸ ὠχυρῶσθαι, ἄλλως τε καὶ Ζαχαρίου πρεσβείαν πέμψαντος καὶ βασιλέως δεομένου μὴ περὶ τῆς νήσου ἐνοχλεῖν, ἑτέρας ἔθετο πενταετεῖς ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις, καὶ μετ´ αὐτὰς ἑτέρας πάλιν.

2. Καὶ τετελευτηκότος Ζαχαρίου, τῆς τε Χίου καὶ τῆς πανουργίας οἱ παῖδες καταλειφθέντες κληρονόμοι, οὕτω διεπαιδαγώγουν βασιλέα, πρὶν τὰς οὔσας ἐξικέσθαι ἑτέρας τιθέμενοι· καὶ ἔργῳ μὲν αὐτοὶ καρπούμενοι τὴν Χίον, ψιλῇ δὲ προσηγορίᾳ βασιλεῖ παρέχοντες αὐτῆς κυρίῳ εἶναι.

3. Τῶν σπονδῶν δὲ αὐτοῖς τότε πρὸς ἔξοδον ἤδη οὐσῶν, Καλόθετος τῶν παρὰ Χίοις δυνατῶν ὁ μάλιστα διαφορώτατος, τῷ μεγάλου δομεστίκου οἴκῳ προσῳκειωμένος ἐκ πολλῶν ἐτῶν, (πατέρες τε γὰρ ἐκείνου τοῖς μεγάλου δομεστίκου πατράσιν ἐς τὰ μάλιστα ἦσαν φίλοι καὶ οἰκεῖοι, καὶ αὐτὸς αὐτῷ,) οὗτος δὴ ὁ Καλόθετος τῇ τοῦ μεγάλου δομεστίκου μητρὶ τότε προσελθὼν Διδυμοτείχῳ ἐνδιατριβούσῃ καὶ τήν τε κακουργίαν τῶν Λατίνων ἀπαγγείλας, ᾗ χρώμενοι ἀπεστέρησάν τε Ῥωμαίους τῆς Χίου τὴν ἀρχὴν καὶ νῦν ἐπὶ τοσοῦτον κατέχουσιν ἐξαπατῶντες, πρᾶγμα οὐκ εὐκαταφρόνητον, οὐδ´ οἷον ῥᾳδίως τινὰ αὐτὸ καταπροέσθαι· (δύο γὰρ πρὸς ταῖς δέκα μυριάσι χρυσίου ἐτησίους τελεῖ φόρους,) τήν τε εὔνοιαν αὐτοῦ τὴν ἀρχαίαν καὶ τὴν συνήθειαν τήν τε πρὸς αὐτὴν καὶ τὸν υἱόν· τελευταῖον συνεβούλευεν ὡς εἰ εἴη δυνατὸν βασιλέα στόλῳ εἰς τὴν Χίον βοηθῆσαι, αὐτὸν τὰ μέγιστα ἂν συνάρασθαι πρὸς τὸ ἀνακτήσασθαι τὴν νῆσον, τὰ πρῶτά τε δυνάμενον παρὰ Χίοις καὶ πολλοὺς ἑτέρους προσεταιρισάμενον καὶ τῶν φίλων καὶ τῶν συγγενῶν. Εἶναι δὲ καὶ ἀφορμὰς οὐκ ἀγεννεῖς τοῦ πρὸς Μαρτῖνον πολέμου τό, τε πρὸς ἔξοδον ἤδη εἶναι τὰς σπονδὰς, καὶ τὸ, βασιλέως ἀγνοοῦντος, ἀκρόπολιν ἐπὶ τῷ Χίον βίᾳ κατασχεῖν οἰκοδομεῖν. Ἐδεῖτό τε αὐτῆς σκέψασθαι περὶ αὐτοῦ πρότερον καλῶς, ὅπως μὴ αὐτῷ ἐς κίνδυνον τὰ πράγματα χωρήσει, βασιλέως οὐ μετὰ τῆς προσηκούσης δυνάμεως ἐκεῖ ἐλθόντος. Περὶ πλείστου μὲν γὰρ ποιεῖσθαι καὶ τὸ Χίον Ῥωμαίοις προσχωρῆσαι, ὠφέλειαν παρέξουσαν οὐ τὴν τυχοῦσαν· οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ ἑαυτοῦ καὶ τῶν οἰκείων προνοεῖσθαι, ὡς εἰ μὴ κατὰ γνώμην αὐτῷ τὰ πράγματα χωρήσει, πανοικεσίᾳ διαφθαρησομένου, εἰ κατάδηλον γένοιτο Λατίνοις, ὅτι αὐτοῦ πράττοντος ἐπεστράτευσεν αὐτοῖς ὁ βασιλεύς. Οὗ δὴ ἕνεκα αὐτῇ τὴν γνώμην ἀναθεῖναι πρώτῃ, ὡς ἅττα ἂν αὐτῇ δοκοίη ἐκείνου διαπραξομένου. Τοιαῦτα μὲν ὁ Καλόθετος τῇ μητρὶ τοῦ μεγάλου δομεστίκου κρύφα περὶ Χίου διειλέχθη· ἡ δὲ ἐπέῤῥωσέ τε μᾶλλον πρὸς τὸ ἔργον αὐτὸν καὶ καλῶς ἔφασκε καὶ λυσιτελούντως βεβουλεῦσθαι καὶ Ῥωμαίοις καὶ ἑαυτῷ. Ἐπεὶ δὲ αὐτῇ τὴν πρᾶξιν ἀναθείη πρώτῃ διὰ τὴν ἀρχαίαν οἰκειότητα καὶ τὴν εὔνοιαν ἣν ἔσχηκεν ἐκ παλαιοῦ πρὸς αὐτὴν καὶ τὸν υἱὸν, αὐτὴ καὶ διαπράξεται ὅπως ἄριστα αὐτῷ ἕξει.

4. Ἐκείνη μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπε· πέμψασα δὲ ἐκ Βυζαντίου βασιλέα καὶ τὸν υἱὸν εἰς Διδυμότειχον ἐκάλει, ὡς ἀναγκαίων πέρι διαλεξομένη. Οἱ δ´ εὐθὺς, τῶν ἄλλων ἀμελήσαντες, εἴχοντο ὁδοῦ· γενόμενοι δὲ ἐν Διδυμοτείχῳ, ἐπεὶ ἐπύθοντο περὶ ὧν καλοῖντο, ἡδέως τε ἐδέξαντο τοὺς λόγους καὶ ἐδόκει δεῖν ὡς περὶ ἀναγκαίου τῆς Χίου παρασκευάζεσθαι τὰ πρὸς τὸν πόλεμον προθύμως.

5. Τόν τε Καλόθετον ἰδίᾳ μετακαλεσάμενοι, ἑκάτερος αὐτῶν λόγοις τε ἐπέῤῥωσαν πρὸς τὸ ἔργον ἐπαγωγοῖς καὶ δώροις φιλοφρονησάμενοι ἀξίως ἑαυτῶν, ἔτι δὲ καὶ ἐπαγγειλάμενοι αὐτόν τε καὶ γένος εὖ ποιήσειν, ἐξέπεμψαν πρὸς Χίον, ὡς ὧν ἂν δέοιτο παρασκευασόμενον πρὸς τὸ Λατίνοις, ἢν δέῃ, ἐπιθέσθαι. Αὐτοὶ δὲ εἰς Βυζάντιον ἐπαναστρέψαντες, τριήρεις τε ἐναυπηγοῦντο, καὶ τἄλλα παρεσκευάζοντο ὡς πλευσούμενοι ἐς Χίον.

6. Σκεπτομένοις δὲ αὐτοῖς ἥντινα ἐξέσται τοῦ πολέμου εὐπρόσωπον ἀρχὴν λαβεῖν, ὁ μέγας δομέστικος συνεβούλευε τὰς μὲν τριήρεις ναυπηγεῖσθαι καὶ τὰ ὅπλα ὧν δέονται παρασκευάζεσθαι καὶ ναυτικὸν συλλέγειν, οἳ ἐπιβήσονται, καὶ ὁπλίτας. Ἐπεὶ δὲ αἵ τε σπονδαὶ τῷ Μαρτίνῳ ἐν ἐξόδῳ εἰσὶν ἤδη, καὶ ἄκραν, βασιλέως μὴ ἐπιτρέψαντος, οἰκοδομεῖ ἐπὶ τῷ καταδουλώσασθαι τὴν νῆσον, πρόσταγμα πρὸς ἐκεῖνον αὐτοῦ πεμφθῆναι, ἅμα μὲν αὐτὸν αἰτιωμένου ὡς τὴν ἄκραν, αὐτοῦ μὴ συνειδότος, οἰκοδομοίη, κελεύοντός τε τὸ οἰκοδομεῖν ἐᾷν καὶ περαιτέρω μὴ προβαίνειν· ἅμα δὲ καὶ τὰς σπονδὰς ὡς εἰ βούλοιτο ἑτέρας θέσθαι, τῶν οὐσῶν ἤδη ἐξηκουσῶν, εἰς Βυζάντιον ἐλθεῖν. Κἂν μὲν παύσηταί τε οἰκοδομεῖν καὶ γενόμενος ἐν Βυζαντίῳ περὶ ἑτέρων δέοιτο σπονδῶν, ὅ, τι ἂν εἴη σκεψαμένοις βέλτιον ποιεῖν. ἢ γὰρ μηκέτι Χίου Μαρτῖνον ἄρχειν δίκαιον ἐᾷν, ἀλλ´ ἕτερον τρόπον εὖ ποιεῖν, τὴν νῆσον δὲ τελεῖν ὑπὸ Ῥωμαίους· ἢ σπονδὰς οὐ κατὰ τὰς προτέρας, ἀλλ´ ἐφ´ οἷς ἂν αὐτοῖς βέλτιον δοκοίη τίθεσθαι, ὥστε αὖθις Μαρτῖνον Χίου ἄρχειν ἐπὶ χρόνον τινὰ ῥητόν. Ἐὰν δὲ μήτε παύηται οἰκοδομῶν, σπονδῶν τε μὴ δέοιτο ἑτέρων, ὡς ἤδη βεβαίως τῆς νήσου ἐχομένης, τότε παρεσκευασμένων τῶν τριήρεων οὐσῶν, τὴν ταχίστην ἐπιπλεῖν· πέμπειν δὲ καὶ ἕτερα γράμματα Χίοις, κελεύοντα καὶ αὐτοῖς ἀποσχέσθαι τοῦ οἰκοδομεῖν, ὡς ἢ παύοιτο καὶ ἄκων, οὐκ ἔχων τοὺς συναιρομένους, ἢ εἰ βιάζοιτο καὶ ἄκοντας, μᾶλλον ἐκπολεμωθεῖεν πρὸς αὐτόν.

7. Οὕτω βουλευσαμένοις ἐδόκει δεῖν τά τε γράμματα εἰς Χίον πέμπειν, καὶ τριήρεις τάς τε οὔσας ἐπισκευάζειν καὶ ἑτέρας ἐπιναυπηγεῖν. Τὰ μὲν οὖν γράμματα βασιλέως ἀφιγμένα πρὸς Μαρτῖνον, πλέον ἤνυσαν οὐδὲν, ἀλλ´ ἀναγνοὺς, μᾶλλον ἔργου εἴχετο καὶ πᾶσαν ἐπεδείκνυτο σπουδὴν, ὥστε τὴν ἀκρόπολιν ἀπαρτίσαι ὧν ἂν δέοιτο τὴν βασιλέως φθάσας ἔφοδον. ἤδη γὰρ ὑπώπτευε καὶ αὐτός.

8. Μπενέτος δὲ ὁ Μαρτίνου ἀδελφὸς ἐν διαφορᾷ πρὸς ἐκεῖνον καταστὰς, ὅτι χρυσίων ἑξακισχιλίων ἀποστεροῖτο παρ´ αὐτοῦ, ἃ ἐχρῆν αὐτὸν ἐκ τῶν δημοσίων τῆς Χίου φόρων λαμβάνειν ἐτησίως, προσήκοντα ἐκ πατρῴου κλήρου, ἧκεν ὡς βασιλέα τὴν ἀδικίαν ἐγκαλῶν τῷ ἀδελφῷ καὶ τυχεῖν δεόμενος ἐπικουρίας. Γραμματεῖά τε ἐδείκνυ ἃ σαφῶς πολλὴν τοῦ ἀδελφοῦ καὶ τὴν ἀδικίαν κατηγόρει καὶ τὴν ἀγνωμοσύνην. Βασιλεὺς δὲ ἐπηγγέλλετό τε τιμωρήσειν αὐτῷ ἐφ´ οἷς ἀδικεῖται ἀφικόμενος ἐκεῖ, καὶ αὐτὸς οὐδὲν ἧττον ἃ παρὰ Μαρτίνου ἀδικεῖται ἀπολήψεσθαι.

 

336 Chapitre X.

1. Benoît Zacarie s'empare de l'île de Chio, et s'y maintient par adresse. 2. Martin et Benoît ses enfants tachent de s'y maintenir par de pareilles voies. 3. Calothete propose à la mère du grand Domestique un moyen de réunir cette île à l'Empire. 4. L'Empereur en a beaucoup de joie. 5. Il comble Calothete de promesses et de présents. 6. Il envoie défendre de continuer de bâtir la Citadelle de l'île. 7. Martin méprise ses défenses. 8. Division entre lui et Benoît son frère.

I. Quelques années avant ce que je viens de rapporter, Benoît Zacarie s'empara de l'Ile de Chio. Comme il était fort malaisé au vieil Andronique de la reprendre, à cause des fréquentes incursions des Turcs, il fit un Traité avec lui, par lequel il consentit qu'il en jouirait durant dix ans, sans en rendre de tribut, à la charge néanmoins, que les armes de l'Empire y demeureraient toujours arborées. Pendant ce temps-là Zacarie fortifia la ville, releva ce qui était tombé des murailles, les rehaussa en quelques endroits, et réduisit les habitants sous le joug de sa puissance. Lors que les dix années 337 furent expirées, il envoya supplier l'Empereur de lui en accorder cinq autres, aux mêmes conditions, et depuis a il en demanda encore cinq autres.

2. Quand il fut mort, Martin et Benoît ses enfants ne furent pas moins héritiers de son adresse que de son bien, et avant que le terme de jouissance que l'Empereur avait accordé fût expiré, ils lui en demandèrent un autre, ne lui laissant ainsi qu'une vaine image de souveraineté, et retenant tout le profit du domaine.

3. Comme la fin du terme approchait, un des principaux de l'Ile nommé Calothete, dont les ancêtres avaient eu une habitude fort étroite avec les ancêtres du grand Domestiqua, alla trouver sa mère qui était alors à Didymoteque, lui représenta la fourberie par laquelle les Latins se maintenaient si longtemps dans la possession de l'Ile, le préjudice que cela apportait à l'Empire , parce que le revenu était de six vingt mille befans d'or par an, et l'exhorta à porter l'Empereur à équiper une flotte, offrant d'employer son bien, son crédit, et ses amis pour l'accomplissement d'un si grand dessein ; qu'il y avait un prétexte fort spécieux de prendre les armes, tant sur ce que le terme était prêt d'expirer , que sur ce que Martin faisait bâtir une Citadelle. Il ajouta qu'il la suppliait que l'on examinât mûrement l'affaire, avant que de l'entreprendre , de peur que si l'on l'entreprenait 338 sans l'exécuter, on ne le jetât en un péril évident de la ruine de sa fortune i qu'il avait voulu lui déclarer l'affaire, avant que d'en parler à personne, dans l'assurance qu'il avait que l'Empereur suivait volontiers ses conseils. Elle le confirma dans un si louable dessein, et elle lui promit qu'il ne lui serait pas moins avantageux en son particulier, qu'aux Romains en général, et qu'en considération de ce qu'il le lui avait déclaré, à cause de l'ancienne habitude qui était entre leurs familles, elle prendrait soin de le faire réussir.

4.Elle manda incontinent après à l'Empereur et au grand Domestique, qu'elle les priait de prendre la peine devenir à Didymoteque, où elle avait une affaire de grande importance à leur communiquer. Etant partis à l'heure-même, ils apprirent avec beaucoup de joie, le sujet pour lequel elle les avait mandés, et crurent qu'il ne fallait point faire de difficulté d'entreprendre la guerre pour une affaire de cette conséquence.

5 Ils mandèrent Calothete en secret, et lui ayant fait de riches présents, et de plus riches promesses, ils l'exhortèrent par les paroles les plus douces et les plus obligeantes, à s'en retourner à Chio, pour travailler à l'exécution de leur dessein, pendant que de leur côté ils iraient équiper des galères à Constantinople.

6. En délibérant touchant le prétexte qu'ils prendraient pour commencer la guerre, le grand
 339 Domestique proposa de fabriquer des galères, d'amasser des armes, des matelots, et des soldats, et d'envoyer à Martin un ordre par écrit, qui contînt des plaintes, de ce qu'il bâtissait une citadelle pour opprimer la liberté des habitants, et pour usurper l'autorité Souveraine, et des défenses de continuer les ouvrages. Que si déférant à l'ordre il venait à Constantinople, pour y demander une nouvelle jouissance, on prendrait alors la résolution qui serait trouvée la plus utile ; que si l'on réunifient l'Ile à l'Empire, on chercherait d'autres moyens de faire du bien à Martin , et que si on lui laissait la jouissance de l'Ile, on limiterait et le temps, et son pouvoir ; que si méprisant les ordres il continuait à bâtir, on enverrait défendre aux habitants d'y contribuer, et on partirait pour lui faire la guerre.

7. Cette proposition ayant été approuvée, on expédia les ordres, et on continua de travailler aux galères. Les ordres de l'Empereur ne produisirent aucun fruit ; car Martin, bien loin de faire cesser les ouvrages, augmenta le nombre des ouvriers, et fit toute forte de préparatifs de guerre pour prévenir l'Empereur.

8. Benoît son frère étant en contestation avec lui, touchant six mille befans procédant des impositions de l'Ile, lesquels il prétendait lui appartenir par la succession de son Père, vint se plaindre de cette injustice, et implorer la protection de l'Empereur, qui lui promit de prendre connaissance de l'affaire, lorsqu'il serait sur les lieux.