Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

LIVRE PREMIER (chapitres LI à LIX)

(chapitres XLI à L) (livre II)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE PREMIER.

 

 

 

précédent

ναʹ. 1. Ὡς δὲ ἐδόκει πρῶτον εἰς Βυζάντιον ἐλθεῖν, ἄραντες ἐκ Ῥηγίου ἅμα τριακοσίοις καὶ χιλίοις λογάσιν, οὓς ἦγον, τὴν ἐς Βυζάντιον ἐπορεύοντο. Μετὰ δὲ τὸ τὴν αὐτόθι γέφυραν διελθεῖν, παρὰ τῶν ἐν Βυζαντίῳ βασιλέως φίλων ἧκε γράμματα πρὸς βασιλέα, πάντα κατὰ μέρος διεξιόντα, ὅπως τε οἱ ἀφιγμένοι πρέσβεις οὐδ´ ἐρωτήσεως πρὸς βασιλέως ἀξιωθεῖεν τοῦ πρεσβυτέρου, ὅσα τε δυσχεράνας ὁ πατριάρχης τούτου ἕνεκα εἴποι πρὸς βασιλέα καὶ ὧν τύχοι τῶν ἀποκρίσεων, καὶ τελευταῖον, ὡς αὐτός τε καὶ οἱ συμμετασχόντες αὐτῷ τῆς πρὸς βασιλέα ἀπολογίας εἱρχθεῖεν. Τῷ μὲν οὖν πέμψαντι τὰ γράμματα βασιλεὺς διὰ τοῦ κεκομικότος τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας ἀντέπεμπε χάριτας πολλὰς, τοῖς δὲ ἀμφ´ αὐτὸν ἐκέλευε τὰ ὅπλα περιθέσθαι, νομίζων, οὐκ ἀσφαλὲς εἶναι οὐδ´ ἐμπειρίας στρατιωτικῆς διὰ πολεμίας ἰόντας ἀφράκτους χωρεῖν·

2. Καὶ ὡπλίζοντο πάντες ᾗ προσετάχθησαν. Ὡς δὲ πλησίον ἐγένοντο τῶν Βυζαντίου τειχῶν, τὴν στρατιὰν μὲν ἔστησε βασιλεὺς ἀπωτέρω· αὐτὸς δ´ ἅμα τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ καὶ πρωτοστράτορι καὶ στρατιώτας ἑτέρους τριάκοντα παραλαβὼν, ἦλθεν ἐγγὺς τειχῶν παρὰ τὴν τῆς Γυρολίμνης προσαγορευομένην πύλην. Ἐφ´ ὧν ἄλλοι τε ἦσαν ὡπλισμένοι πολλοὶ καὶ ἄρχων αὐτῶν ὁ τῆς βασιλικῆς τραπέζης δομέστικος Φωκᾶς ὁ Μαρούλης, ὃν αὐτὸς δι´ ἑαυτοῦ προσηγόρευεν ὁ βασιλεύς. Ὁ δ´ ἀπεκρίνατο μὲν οὐδὲν, προσεκύνει δὲ μόνον σιγῇ. Τό,τε γὰρ ὡς βασιλέα καὶ δεσπότην ἑαυτοῦ δέος οὐ μικρὸν ἐνεποίει προσαγορεῦσαι, τὴν ἐκ βασιλέως τοῦ πρεσβυτέρου βλάβην ὑφορωμένῳ, καὶ τὸ ὡς ἰδιώτῃ προσενεχθῆναι, οὐ μόνον ἰταμὸν δεινῶς, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ μηδαμῶς προσῆκον, ἅτε πεπαιδευμένῳ περὶ τὰ τοιαῦτα ἱκανῶς. Βασιλεὺς δὲ ἐκέλευεν αὐτὸν πρὸς βασιλέα τὸν πάππον ἐλθόντα ἀπαγγεῖλαι, ὡς „δεῖταί σου βασιλεὺς ὁ σὸς ἔγγονος ἢ αὐτὸν κελεῦσαι πρός σε ἐλθεῖν, ἢ εἰ τοῦτο δυσχερὲς, ἀλλὰ, τό γε δεύτερον, ἐν εὐεργεσίας μεγάλῳ μέρει ταύτην αὐτῷ χάριν καταθεῖναι, τὸ, ἐλθόντα αὐτὸν ἐπὶ τοῦ πύργου τουτουῒ, μικρὰ ἄττα διαλεχθῆναι πρὸς σὲ, ἢ εἰ μηδὲ τοῦτο δυνατὸν, τό γε τρίτον, τὸν θεῖον αὐτῷ Μαρκέσην πρὸς αὐτὸν ἀποστεῖλαι ἀρτίως ἥκοντα ἐκ Λουμπαρδίας, ἅμα μὲν ἐπιθυμίαν ἔχοντα αὐτῷ συγγενέσθαι χρόνον ἤδη συχνὸν ἀποδημοῦντι, ἅμα δ´ ἵνα χρήσηται αὐτῷ καὶ πρεσβευτῇ πρὸς αὐτόν.“

3. μὲν οὖν Μαρούλης εἰπὼν, ὡς ποιήσει τὸ κελευσθὲν, ἀπῆλθεν. Ὁ μέντοι Μαρκέσης Θεόδωρος υἱὸς βασιλέως ἦν τοῦ πρεσβυτέρου ἐκ βασιλίδος Εἰρήνης τῆς θυγατρὸς Μαρκέση Μούντης Φαράντες τοῦ Λουμπαρδίας ἄρχοντος μέρους γεγενημένος· κατὰ δὲ μητρῷον κλῆρον εἰς Λουμπαρδίαν ἀπελθὼν, ἦρχεν ἐκεῖ τὴν μητρόθεν αὐτῷ προσήκουσαν ἀρχήν. Τότε δὲ εἰς Βυζάντιον ἔτυχεν ἐλθὼν, ἅμα μὲν ὀψόμενος τοὺς συγγενεῖς, ἅμα δ´, ἵνα καὶ παρὰ βασιλέως τοῦ πατρὸς εὐεργετηθῇ· τοῦτο δ´ ἦν αὐτῷ ποιεῖν ἐξ ἔθους κατά τινας περιόδους ἐτῶν. Ὁ δὲ Μαρούλης μετὰ μικρὸν ἐκ βασιλέως ἐλθὼν, ἀπήγγειλε τῷ νέῳ βασιλεῖ ὡς εἴη μεμηνυκὼς αὐτῷ βασιλεὺς ὁ πάππος τῶν ἐνθένδε ἀναχωρεῖν, μηδ´ ἱστάμενον αὐτοῦ, τὴν αὐτοῦ πόλιν περιποιεῖν ἑαυτῷ ἐξαπατῶντα καὶ παραπείθοντα τὸν προστυχόντα. Οὔτε γὰρ αὐτὸν δυνατὸν ἐπὶ τὸ τεῖχος ἐλθεῖν, οὔτ´ αὐτῷ τὴν εἴσοδον συγχωρῆσαι, ἀλλ´ οὐδὲ μὴν τὸν θεῖον αὐτῷ τὸν Μαρκέσην ἀποστελεῖ πρὸς αὐτόν. Πλησίον δὲ αὐτοῦ Μαρούλη καὶ Μάρκος τις Καβαλλάριος ὠνομασμένος ὁ Καβαλλαρίου τοῦ Βάρδα ἑστὼς, ἐκ τῶν οἰκετῶν τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως ὢν, σκαιῶς καὶ ἀπαιδεύτως πρὸς βασιλέα τὸν νέον εἶπεν, ἀποχωρεῖν τῶν ἐνθένδε πρὶν κατεδηδοκέναι τὴν κεφαλὴν τὴν ἑαυτοῦ. Ἡδὺ δὲ γελάσας ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῷ λόγῳ,

4. λλ´ οὐκ ἂν εἴη δυνατὸν“ εἶπεν „ὦ Μάρκε, τοῦτο. Ζῶν τε γὰρ οὐκ ἂν καταφάγοιμι τὴν ἰδίαν κεφαλὴν, καὶ ἀποθανόντα ὁμοίως ἀδυνατώτερον τοῦτο πράττειν, ὥστε σε συμβαίνειν καὶ ἀμφοτέρωθεν ἐψεῦσθαι.“ πρὸς μὲν οὖν Μάρκον τοιαῦτα παίζων εἴρηκεν ὁ βασιλεὺς, τὸν Μαρούλην δὲ ἐκέλευεν ὡς ἐξ αὐτοῦ τοιαῦτα ἀπαγγέλλειν βασιλεῖ, ὡς „αὐτὸς ἂν εἰδείη θεὸς, οἶδα δὲ καὶ αὐτὸς, καὶ αὐτῶν ἐμοὶ συνεπιμαρτυρούντων τῶν πραγμάτων, ὡς οὐδὲν ἐνέλιπον προθυμίας οὐδὲ σπουδῆς εἰς τὸ πράττειν ἅ τε προσέταττες καὶ ἦν σοι κατὰ γνώμην· ἐλογιζόμην δ´, ὅτι καὶ σὺ μᾶλλον ἂν εἰδείης αὐτὰ τῶν ἄλλων· ἐχρῆν γάρ. Ἐπεὶ δ´ οὕτω τὰ πράγματα φθονερός τις συνεσκεύασε δαίμων, καὶ ὧν μὲν ἐν τοῖς παρασχοῦσι καιροῖς εὐνοίας ἅμα καὶ εὐπειθείας τῆς πρὸς σὲ ἐπιδέδειγμαι ἔργῳ ἐπελάθου, ἀνθρώποις δὲ συκοφάνταις καὶ φθόροις πεισθεὶς, κεκίνηκας αὖθις τὸν πόλεμον τὸν πρὸς ἐμὲ, πολλὰ πρότερον καὶ βουλευσάμενος καὶ συσκευάσας κατ´ ἐμοῦ, ὡς ἐγένετο καταφανὲς ἐμοὶ ἐκ τῶν ἑαλωκότων γραμμάτων, ἃ καὶ μετὰ τῶν πρὸς ἐμὲ ἐλθόντων ἀρχιερέων ἔπεμψά σοι· καὶ πολλὰ πολλάκις ἐμοῦ δεηθέντος, οὐ προσεδέξω τὴν εἰρήνην, καὶ νῦν ἐλθόντος ἐνταυθοῖ καὶ ἁπτομένου σου τῶν γονάτων καὶ πάντα πράττοντος ὥστε τὴν εἰρήνην εἶναι, οὐδὲν μᾶλλον ὑφῆκας τῆς ὀργῆς, ἀλλ´ ἄπρακτον ἀπεπέμψω, ὥσπερ τι σκεῦος ἄχρηστον ἀποῤῥίψας· ἤλπικας δ´ ἐπὶ τὴν δεδεμένην πάρδαλιν, ἣν ἔλυσας κατ´ ἐμοῦ. Ἰδοὺ τὴν μὲν εἰρήνην καὶ τοὺς δι´ αὐτὴν γεγενημένους ὅρκους παραδίδωμι θεῷ, ὃν αὐτὸς εὐορκῶ· πάντα δὲ τῷ πάντα δικαίως κρίνοντι ἀναθεὶς τὰ κατ´ ἐμὲ, ἀναγκαίως ἤδη πρὸς τὸν πόλεμον χωρῶ. Πέποιθα δὲ ὡς, ὀλίγου παρελθόντος χρόνου, οὐδ´ αὐτὸς ἀγνοήσεις τὴν ἀβουλίαν τὴν νυνὶ, ἀλλ´ ἐκ τῶν πραγμάτων αὐτῶν μαθήσῃ σαφῶς, ὡς ὧν μὲν ἀποσχέσθαι ἔδει, ταῦτα προείλου, ἃ δὲ ἔκρινας καταλιπεῖν, τούτων ἦν βέλτιον ἔχεσθαι παντὶ σθένει.Τοιαῦτα βασιλεὺς ὁ νέος εἰπὼν, καταβὰς τοῦ ἵππου, προσεκύνει καὶ ἀπόντα τὸν πάππον καὶ βασιλέα. Καὶ ὁ Μαρούλης δὲ ὁμοίως ὥσπερ καὶ πρότερον ἀπὸ τοῦ τείχους σιγῇ τὴν προσκύνησιν παρεῖχε τῷ νέῳ βασιλεῖ.

5. Εἶτα καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἀπὸ τοῦ τείχους ἀσπασάμενος ὁ βασιλεὺς, ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν, καὶ ἦλθεν εἰς Σηλυβρίαν. Καὶ διοικήσας τὰ ἐκεῖ ᾗ αὐτῷ ἐδόκει ἄριστα ἔχειν, καὶ ἄρχοντα ἐπιστήσας Σηλυβριανοῖς, ἦλθεν εἰς Διδυμότειχον, καταλιπὼν ἐν Σηλυβρίᾳ παρακοιμώμενον τὸν Ἀπόκαυχον, ὡς ἂν εἴ τι ἀσφαλείας ἐνέδει Σηλυβρίας ἕνεκα καταστησάμενος, ἀφίκηται πάλιν πρὸς αὐτόν· ὃ καὶ ἐποίησεν ὀλίγων ἡμερῶν εἴσω. Βασιλεὺς δ´ ἐν Διδυμοτείχῳ προσέταξεν ἀθροίζεσθαι τὴν στρατιάν. Καὶ οὐ πολλαῖς ὕστερον ἡμέραις οἱ κατὰ Θρᾴκην συνῆλθον πάντες πλὴν τῶν Κομάνων, οὓς ὀλίγῳ ἐλάσσους ὄντας δισχιλίους τὸν ἀριθμὸν, (ἦσαν δ´ οὗτοι οἱ ἐκ Δαλματίας τῷ βασιλεῖ προσελθόντες Μιχαὴλ τῷ δευτέρῳ,)

6. Προστάξαντος τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως, ὁ Τορνίκης Ἀνδρόνικος καὶ ὁ Λάσκαρις Μανουὴλ ἀνέστησάν τε ἀπὸ Θρᾴκης καὶ ταῖς νήσοις Λήμνῳ καὶ Θάσῳ ἐγκατῴκισαν καὶ τῇ Λέσβῳ. Αἰτία δὲ ἦν τῆς ἀναστάσεως αὐτῶν εὔδηλος μὲν οὐδεμία, ἐλέγετο δὲ ὡς βασιλεὺς πύθοιτο περὶ αὐτῶν, ὡς κρύφα διαλεχθεῖεν πρὸς τοὺς σατράπας τῶν Σκυθῶν, ἵνα στρατιὰν πέμψαντες, ἐκεῖθεν μετὰ τῆς ἄλλης λείας ἀπαγάγωσι καὶ αὐτοὺς πρὸς τὴν Σκυθικὴν προσχωρήσαντας ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις. Ἀπόδειξις δὲ ἦν τῆς αἰτίας ταύτης οὐδεμία· διὸ καὶ βασιλεὺς ὁ νέος ἐδυσχέραινεν οὐ μετρίως αὐτῶν ἀνισταμένων, ἤνεγκε δὲ σιγῇ τῷ μὴ δοκεῖν ἐναντία βούλεσθαι τῇ βασιλέως γνώμῃ.
 

précédent

Chapitre LI.

1. Le jeune Empereur reçoit des lettres de Constantinople. 2. Il s'approche des murailles 3 et demande à conférer. 4. Le vieil Empereur refuse la conférence. 4. Réplique de l'Empereur son petit-fils. 5. Il amasse des troupes. 6. Exil d'AndroniqueTornice et de Manuel Lascaris.

1. Aussitôt qu'ils eurent résolu d'aller à Constantinople, ils partirent de Regio avec treize cents hommes des plus vaillants qu'ils eussent parmi leurs troupes. Quand ils eurent passé le pont, le jeune Andronique reçut des lettres, par lesquelles on lui mandait le détail de tout ce qui était arrivé depuis le retour des députés. Il remercia celui qui lui avait donné cet avis, par la même voie par laquelle il l'avait reçu.

2. Il commanda ensuite à ses gens de prendre leurs armes, n'étant pas dans les règles de la guerre de marcher autrement dans un pays ennemi. A la vue des murailles il fit faire ferme à ses troupes, et n'étant accompagné que du grand Domestique, du Protostrator, et de trente autres, il s'approcha de la porte Gyrolimne. Il y avait plusieurs gens de guerre sur les murailles,  237 et entre autres Phocas Maroles qui les commandait. Le jeune Andronique le salua à haute voix, mais il ne répondit rien, et se contenta de lui faire une profonde révérence. Il n'osa le saluer comme son Souverain, de peur d'irriter le vieil Empereur, et il eut aussi trop de civilité et trop de prudence pour le traiter comme un particulier. Le jeune Andronique lui commanda d'aller dire de sa part à l'Empereur son aïeul, qu'il le priait, ou de lui permettre d'entrer dans la ville ou de prendre la peine de venir à une tour pour conférer avec lui ; ou enfin, s'il ne lui voulait pas faire cet honneur, de lui envoyer au moins le Marquis son oncle, qui était revenu depuis peu de Lombardie, avec qui il serait bien-aise de s'entretenir après une si longue absence, et par l'entremise de qui il pourrait conférer avec lui. Ce Marquis se nommait Théodore. Il était fils du vieil Empereur, et de l'Impératrice Irène fille du Marquis de Montserrat. Il possédait en Lombardie la Souveraineté qui lui était échue par la succession de sa mère, et il venait quelquefois à Constantinople, tant pour y visiter ses parents, et ses amis, que pour y recevoir des présents de l'Empereur son père.

3. Maroles rapporta pour réponse au jeune Andronique, que l'Empereur son aïeul lui commandait de se retirer, sans tâcher de surprendre la ville, ni de débaucher ses sujets ; qu'il ne pouvait, ni l'aller trouver, ni lui permettre de venir, 238 ni lui envoyer le Marquis. Il y avait auprès de Maroles un Officier du vieil Empereur, nommé Marc Caballaire fils de Bardas Caballaire, qui dit grossièrement au jeune Andronique, qu'il se retirât avant que de manger sa tête. Le jeune Andronique lui répondit en riant, que cela ne se pouvait faire, ni durant sa vie, ni après sa mort, et qu'ainsi il se trompait en toutes manières. Il chargea ensuite Maroles, d'aller dire à l'Empereur son aïeul ce qui suit.

4. Dieu fait y vous savez vous-même, la suite de mes actions ne témoigne que trop, qu'il n'y a point de soin que je n'aie pris pour suivre en toutes choses vos intentions, et pour obéir à vos volontés. Je croyais que vous en seriez plus persuadé que nul autre, parce qu'en effet vous avez sujet de l'être. Mais puisque l'envie du démon a répandu des ténèbres si épaisses sur votre esprit, quelle vous a empêché de voir tous les témoignages d'affection et d'obéissance que je vous ai rendus en toutes rencontres, et puisqu'ajoutant une pleine créance aux calomnies de certains hommes perdus, vous prenez les armes, et vous tramez des entreprises pour me perdre, comme je l'ai reconnu par vos lettres que j'ai interceptées, et que j'ai mises entre les mains de vos députés, puisque quand je me fuis jeté à vos pieds, que j'ai embrassé vos genoux, pour vous demander la paix, vous me l'avez refusée, et que vous avez lâché votre Panthère contre moi ; je remets entre les mains de Dieu nos traités et serment, je m'en rapporte à son jugement, et j'obéis à la nécessité qui 239 m'oblige à prendre les armes, je suis assuré que vous reconnaîtrez dans peu de temps la témérité avec laquelle vous avez rejeté ce qu'il fallait embrasser, et embrassé ce qu'il fallait rejeter. Le jeune Andronique ayant parlé de la sorte, descendit de cheval pour se prosterner devant son aïeul, bien qu'absent, comme s'il eût été présent. Maroles le salua du haut des murailles, mais sans lui parler non plus que la première fois.

5. Le jeune Andronique ayant salué les autres qui étaient sur la muraille se retira et alla à Selivrée, où après avoir laissé Apocauque pour y donner les ordres nécessaires, et pour le venir trouver ensuite, il partit pour Didymoteque, où il avait ordonné aux troupes de se rendre. Elles y arrivèrent bientôt après lui, à la réserve de deux mille Comanes qui étaient de Dalmatie, et qui s'étaient rangés sous les enseignes de Michel second.

6. Andronique Tornice et Manuel Lascaris furent chassés en ce temps-là de Thrace, par le commandement du vieil Empereur, et menés dans les îles de Lemnos, de Thasos et de Lesbos. On ne savait point le sujet de cet exil. On disait seulement qu'ils avaient traité avec les Scythes pour les faire entrer en Thrace, à dessein de se donner à eux avec leurs femmes et leurs enfants, et de les suivre quand ils s'en retourneraient en leur pays. Mais il n'y en avait point de preuve. Le jeune Andronique ressentit beaucoup de 240 douleur de leur disgrâce, sans oser néanmoins la témoigner de peur de déplaire à son aïeul.

νβʹ. 1. Ἐπεὶ δὲ συνήθροιστο ἡ στρατιὰ, τὸν μὲν πρωτοστράτορα βασιλεὺς τῆς Θρᾴκης ἀπέδειξεν ἐπίτροπον πάσης, καταλιπὼν αὐτῷ καὶ μέρος τῆς στρατιᾶς, ὥστε δύνασθαι πρὸς τοὺς ἐκ Βυζαντίου ἀντέχειν· αὐτὸς δὲ ἅμα τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ τὴν ἐπίλοιπον παραλαβὼν, πρὸς Μακεδονίαν ἐχώρει, ὡς ἐκεῖ μαχούμενος τοῖς ἐκ τῆς ἑσπέρας τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως στρατηγοῖς. Ἐπύθετο γὰρ, αὐτοὺς ἐκ τῶν ἑσπερίων πόλεων στρατιὰν οὐκ εὐκαταφρόνητον συνηθροικότας, ἅμα δὲ καὶ Τριβαλῶν οὐκ ὀλίγην συμμαχίαν ἐπαγομένους, χωρεῖν κατ´ αὐτοῦ. Βασιλίδα δὲ τὴν αὐτοῦ γαμετὴν ἐν Διδυμοτείχῳ καταλέλοιπεν ἅμα τῇ αὐτοῦ θείᾳ Θεοδώρᾳ τῇ Καντακουζηνῇ τῇ τοῦ μεγάλου δομεστίκου μητρί.

2. Γενόμενος δὲ ἐν Γρατζιάνου πόλει περὶ ἐκβολὰς τῆς Θρᾴκης κειμένῃ, Ξένην αὐτοῦ μητέρα τὴν βασιλίδα τὴν ἐκ Βυζαντίου ἐπάνοδον αὐτοῦ περιμένουσαν εὗρεν. Αὕτη γὰρ ἔτι τῶν πρὸς ἀλλήλους τοῖς βασιλεῦσι σπονδῶν οὐσῶν, πρὸς βασιλέως ᾐτήσατο τοῦ κηδεστοῦ πρὸς Θεσσαλονίκην ἐν ᾧ φροντιστηρίῳ τὸ μοναχικὸν ἠμφιάσατο σχῆμα πάλιν ἐπανελθεῖν· καὶ ἐπετράπη. Ὡς δὲ μεταξὺ τῆς ὁδοῦ ὁ πρὸς ἀλλήλους τῶν βασιλέων πόλεμος ἀνεῤῥιπίσθη, ἔμεινεν ἐν Γρατζιάνου, δείσασα τὴν ἀταξίαν τῶν ἑσπερίων. Ὡς γὰρ ἠγγέλθη αὐτοῖς, ὅτι διελέλυντο αἱ σπονδαὶ, τοὺς τῷ νέῳ βασιλεῖ προσκειμένους εἷρξάν τε πάντας καὶ εἶχον ἐν φρουρᾷ.

3. Ἡμέρας δὲ ὀλίγας ἅμα τῇ μητρὶ διατρίψας αὐτοῦ, ἐπεὶ ἡ ἐκ τῆς ἑσπέρας στρατιὰ ἠγγέλθη περὶ Δράμαν καὶ τὴν Φιλίππου, πόλεις Μακεδονικὰς, ἐστρατοπεδευκέναι, θεῷ καὶ τῇ πανάγνῳ αὐτοῦ μητρὶ εὐξάμενος καὶ θυσίαν αἰνέσεως αὐτοῖς θύσας, τοὺς ἐπὶ ταῖς σπονδαῖς γεγενημένους τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως ὅρκους, οὓς αὐτὸς ᾤετο εὐορκεῖν, ἐκέλευσεν ἐπὶ τῆς σημαίας ἀναθέντας, εὐθὺ χωρεῖν τῶν πολεμίων. Ἐστρατήγουν δὲ αὐτῶν ὅ,τε τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως ἀνεψιὸς Ἀσάνης Μιχαὴλ καὶ ὁ ὕπαρχος Μονομάχος καὶ ὁ πρωτοβεστιάριος Παλαιολόγος Ἀνδρόνικος, καὶ ἐπὶ τούτοις Δημήτριος ὁ δεσπότης ὁ τοῦ βασιλέως υἱός. Τοῦ δὲ ἐκ τῶν Τριβαλῶν συμμαχικοῦ, δυοκαίδεκα ταγμάτων ὄντων, ὁ Χρέλης ἐστρατήγει, τῶν τε παρὰ Τριβαλοῖς εὐπατριδῶν καὶ ἀνδρίας καὶ ἐμπειρίας στρατηγικῆς τὰ πρῶτα φέρων παρ´ αὐτοῖς. Ἅμα δὲ τῷ ἅψασθαι τῆς ἐπ´ ἐκείνους ὁδοῦ ὁ βασιλεὺς πρόσταγμα πέπομφε πρὸς αὐτοὺς, περιέχον τοιαῦτα· „Θεῖέ μου δεσπότη καὶ ὑμεῖς θεῖοί μου καὶ οἱ λοιποὶ ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς. Ὁποίαν τινὰ εὐπείθειαν καὶ αἰδῶ καὶ φιλίαν πρὸς τὸν ἐμὸν πάππον καὶ βασιλέα ἐν παντὶ τῷ παρασχόντι ἐπεδεικνύμην, ὅπως τε οὐδεμίαν αὐτῷ παρέσχον ἀφορμὴν πολέμου, ἀλλὰ μᾶλλον πᾶσαν ἐπίνοιαν ἐκίνησα καὶ μηχανὴν, ὥστε μηδὲ τὴν ἀρχὴν κινηθῆναι τὸν πόλεμον τουτονὶ, θεός τε οἶδεν ὁ πάντα εἰδὼς καὶ αὐτὸς σύνοιδα ἐμαυτῷ. Βασιλέα μὲν οὖν πεῖσαι ταῖς συνθήκαις ἐμμένειν οὐκ ἠδυνήθην, πολλὰ δεηθεὶς, ταῖς ἐπαγγελίαις πεποιθότα, ἃς αὐτῷ ἐπηγγείλασθε ὑμεῖς κατ´ ἐμοῦ. Πυθόμενος δὲ, καὶ ὑμᾶς τὰ κατὰ τὴν ἑσπέραν ὡς ἂν ὑμῖν ἄριστα εἶχεν οἰκονομησαμένους, νῦν ἥκειν ἄχρι Δράμας καὶ τῆς Φιλίππου, ὅπερ ἔστιν ὑπενόησα, ἐμὲ ζητοῦντας ἄχρι τούτου ἐλθεῖν. Ἐπεὶ δὲ νεώτερος ὑμῶν ἐγὼ τὴν ἡλικίαν οὐ δέον ἐλογισάμην αἴτιος ὑμῖν πλειόνων γενέσθαι πόνων, ἐπὶ τῆς Θρᾴκης μένων, ἐπὶ τῆς σημαίας τῆς ἐμῆς τοὺς τοῦ βασιλέως ὅρκους ἀναθεὶς, οὓς ἐπὶ ταῖς συνθήκαις ὀμώμοκεν ἐμοὶ, τῆς πρὸς ὑμᾶς φερούσης ἡψάμην, ὡς ὅπου περ ἂν ἐντύχω μαχούμενος ὑμῖν· ὃ δὴ καὶ ὑμεῖς εἰδότες ἤδη, παρασκευάσασθε πρὸς μάχην.“ τοιαῦτα μὲν ἐδήλου τὰ γράμματα·

4. Οἱ δ´ ἐπεὶ ἔγνωσαν ἀδύνατοι εἶναι ἀντιπαρατάξασθαι πρὸς μάχην, ἐπύθοντο δὲ, μέχρι Ξανθείας βασιλέα ἐφθακέναι, οὐκ ἐδόκει λυσιτελεῖν ἐπὶ τῆς αὐτῆς μένειν στρατοπεδείας, ἀλλ´ ἄραντες ἐκεῖθεν, ἦλθον εἰς Φερὰς, ἅμα μὲν καὶ διὰ τὸ τὴν πόλιν ὀχυρὰν εἶναι καρτερωτάτων τειχῶν περιβολαῖς καὶ ἀφθονίαν τῶν ἐπιτηδείων δυναμένην χορηγεῖν τῇ στρατιᾷ τοσαύτῃ οὔσῃ, ἅμα δὲ ἐλπίσαντες, καὶ βασιλέα, ἂν αὐτοὺς πύθηται ὥσπερ στρατοπέδῳ τῇ Φεραίων χρωμένους καὶ ἀφθονίαν ἔχοντας σίτου, ὥσπερ ἀποδειλιάσαντα τὸ ἐξ ὀχυροῦ αὐτοὺς ὁρμᾶσθαι στρατοπέδου, πρὸς Χριστούπολιν μενεῖν.

5. Βασιλεὺς δὲ ὡς ἐγένετο ἐν Χριστουπόλει, ἐπεὶ ἐπύθετο αὐτοὺς ἀφιγμένους εἰς Φερὰς, ᾔει καὶ αὐτὸς αὐτῶν κατόπιν καὶ ἐστρατοπέδευσεν ἐν πολιχνίῳ τινὶ Ζίχνα προσαγορευομένῳ, ἐγγὺς Φερῶν. Οἱ δὲ Ζίχνιοι καὶ πρότερον μὲν ἀφεστηκότες ἤδη ταῖς γνώμαις πρὸς βασιλέα τὸν νέον, Ἀλεξίου Τζαμπλάκωνος τοῦ μεγάλου παπίου ἐνάγοντος πρὸς τοῦτο, ἐκ Χριστουπόλεως κρύφα πρὸς αὐτὸν διαλεγομένου, τότε δὲ οὐκ ἐν ἐλπίσιν, ἀλλ´ ἐν βεβαίῳ ἤδη τὴν βοήθειαν ὁρῶντες, ἀπέστησαν ἀναφανδὸν, καὶ βασιλεῖ προσεχώρησαν τῷ νέῳ καὶ τὸ πόλισμα ἐνεχείρισαν.

6. Στρατοπεδεύσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἐν Ζίχνα ἡμέρας δύο, ὡς ἂν ἔκ τε τῶν τῆς ὁδοιπορίας πόνων καὶ τῶν ὑετῶν καὶ τῶν χειμώνων ἡ στρατιὰ ἀνακτήσηται ἑαυτήν· (ἦν γὰρ δὴ κατὰ μῆνα Ἰανουάριον ἡ τοῦ χειμῶνος ὥρα·) τῇ τρίτῃ ἅμα ἕῳ ὁπλίζεσθαι τὴν στρατιὰν τῇ σάλπιγγι ἐκέλευσε σημῆναι. Ἐπεὶ δὲ περιέθεντο τὰ ὅπλα, ταξάμενοι ὡς ἐς μάχην, ᾔεσαν εὐκόσμως ἅμα καὶ μετὰ σιγῆς. Ὡς δὲ ἐγένοντο ἐγγὺς Φερῶν, διαβάντες ποτάμιόν τι λεγόμενον Λιβοβιστὸν, ἔστησαν παρατεταγμένοι ὡς τοῖς ἐναντίοις συμβαλοῦντες. Καὶ διημερεύσαντες ἐκεῖ, ἐπεὶ οὐδεὶς αὐτοῖς ἀντεπεξῆλθεν, ἐστρατοπεδεύσαντό τε καὶ διενυκτέρευσαν ἐκεῖ. Οἱ δὲ τῆς ἑσπερίου στρατιᾶς ἡγεμόνες ἐκκλησιάσαντες τῆς αὐτῆς νυκτὸς ἅμα Χρέλῃ, τῷ τῶν συμμάχων Τριβαλῶν στρατηγῷ, ἐβουλεύοντο, εἰ δέοι μάχεσθαι βασιλεῖ· καὶ ἔδοξεν ἀλυσιτελὲς καὶ Ῥωμαίοις καὶ τοῖς συμμάχοις. Ἡ γὰρ εὐταξία καὶ ἡ σιωπὴ καὶ ἡ καρτερία τῆς βασιλέως στρατιᾶς δέος αὐτοῖς οὐ μετρίως ἐνεποίει, ὡς οὐκ ἂν αὐτοῖς οὕτως ὁρμὴ παρέστη δαιμονία πλείοσί τε μάχεσθαι ἑαυτῶν καὶ παρὰ πόλει τῇ σφετέρᾳ στρατοπεδευομένοις, εἰ μὴ πρότερον οὕτω παρεσκεύασαν ἑαυτοὺς, ὡς ἢ νικήσοντες μαχόμενοι ἢ πεσούμενοι παρὰ τὴν μάχην. Ἔδοξε δὲ αὐτοῖς λυσιτελεῖν, τειχήρη κατέχοντας τὴν στρατιὰν, φρουρεῖν τὴν πόλιν καὶ ὑπομένειν τὴν πολιορκίαν, ὡς τοῦ βασιλέως οὐ περιμενοῦντος ἐνταυθοῖ, ἀλλ´ ἐπαναστρέψοντος ταχέως. Ἅμα δὲ ἕῳ εἰς τὴν ὑστεραίαν ὁ βασιλεὺς τὴν στρατιὰν ὡπλισμένην παρατάξας ὡς ἐς μάχην, ἄχρι μεσεμβρίας ἔμεινε πρὸ τῶν τειχῶν, ἐλπίζων ἐς μάχην προκαλέσασθαι τοὺς ἔνδον.

7. Ὡς δὲ οὐδεὶς αὐτοῖς ἀντεπεξίοι, τὸν Λουκᾶν Γεώργιον πέπομφε πρὸς αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς, ἐκ τῶν οἰκετῶν μὲν ὄντα τῶν αὐτοῦ, συνετὸν δὲ ἄλλως καὶ πρὸς πρεσβείας ἔχοντα ἐπιτηδείως. Ὃν γενόμενον πρὸς ταῖς πύλαις οἱ μὲν δεῖν ἔφασαν δέχεσθαι εἰς τὴν πόλιν, οἱ δὲ ἀντέλεγον. Ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ τῶν Τριβαλῶν στρατηγὸς ὁ Χρέλης τῶν ἀξιούντων ἦν δέχεσθαι τὸν βασιλέως πρεσβευτὴν, εἰσεδέξαντο αὐτὸν, τοῦ μὴ δοκεῖν ἐξεπίτηδες τὸν σύμμαχον ἀνιᾷν. Γενόμενος δὲ πρὸς αὐτοὺς ὁ Λουκᾶς, πάντας προσηγόρευεν ἐκ βασιλέως· ἔλεγέ τε πρὸς αὐτοὺς, ὡς „βασιλεὺς ὁ ἐμὸς δεσπότης πολλὴν ὑμῶν ἀναλγησίαν κατεγνωκὼς, ὅτι χειμῶνος ὥρᾳ ἐν ἡμέραις ἤδη δυσὶ πρὸς ταῖς πύλαις ἑστηκὼς ὑμῶν, καὶ πολλὴν, ὡς εἰκὸς ἐν ὥρᾳ τοιαύτῃ, ταλαιπορίαν ὑπὸ κρύους ὑπομένων, οὐδεμιᾶς ἠξίωται προνοίας παρ´ ὑμῶν, ἔπεμψεν ἐμὲ τὴν μικρολογίαν ὑμῖν ὀνειδιοῦντα καὶ ἅμα ἀξιώσοντα, ἢ βασιλέα τὸν ἐμὸν δεσπότην ἐντὸς τειχῶν αὐτοὺς φιλοφροσύνης ἕνεκα καλεῖν, ἢ αὐτοὺς ἔξω πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν τῆς αὐτῆς ἕνεκα αἰτίας. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐμοὶ παίζοντι μᾶλλον, ἔφη, λέλεκται ῥᾳστώνης χάριν. Βασιλεὺς δὲ ὑμῖν μηνύει, ὡς, ὁ ἐμὸς πάππος καὶ βασιλεὺς ὑπὸ τῶν ἐμὲ πρὸς αὐτὸν διαβαλλόντων ἐναχθεὶς, τὰς μὲν συνθήκας, ἃς πρὸς ἀλλήλους τῆς εἰρήνης ἕνεκα ἐθέμεθα, διαλύσας, τὸν πόλεμον τουτονὶ κεκίνηκε κατ´ ἐμοῦ μηδὲν μήτε ἀδικήσαντος, μήτε παραβεβηκότος τὰς συνθήκας. Καὶ πολλὰ πολλάκις ἐμοῦ δεηθέντος καὶ πάντα κάλων κινήσαντος ὥστε μὴ λυθῆναι τὴν εἰρήνην, οὐκ ἠνέσχετο αὐτὸς, ἐμοὶ δοκεῖν, ἀποβλέπων πρὸς ὑμᾶς καὶ ἐλπίζων, ῥᾳδίως ἂν ἐμὲ κατεργάσεσθαι ἐν τῷ πολέμῳ δι´ ὑμῶν. Ἐπεὶ δὲ, ὡς ὁρᾶτε, οὐχ ᾗ αὐτὸς προσεδόκα τὰ πράγματα ἀπέβη, ἀλλὰ καὶ ἣν εἶχε πρὸς ὑμᾶς ἤδη βεβαίως περιῄρηται ἐλπὶς, δέομαι ὑμῶν, τοῦ κοινοῦ παντὸς τῶν Ῥωμαίων ἔλεον λαβόντας, οὕτω δεινῶς ὑπ´ ἀλλήλων φθειρομένων διὰ τὸν πόλεμον ἡμῶν τὸν πρὸς ἀλλήλους, πέμψαι πρὸς βασιλέα τινὰ διδάξοντα περὶ τῶν ἐνταυθοῖ πραγμάτων τἀληθές. Οἴομαι γὰρ, ἂν πύθηται τὰ ἐνταῦθα πράγματα οἷ κεχώρηκε, μᾶλλον ὑφήσειν τῆς πρὸς ἐμὲ ὀργῆς καὶ τὸν πόλεμον ἐθελήσειν καταθέσθαι, οὐκέθ´ ὁμοίως ὥσπερ καὶ πρότερον τὰς πρὸς τὸν πόλεμον ἐλπίδας ἔχων. Ἐγὼ δὲ πρῶτον μὲν ἄπρακτος καθεδοῦμαι, μηδὲν κινῶν ὅσον ἂν συμβῶμεν χρόνον, ἕως ἂν ὁ πεμφθεὶς πρὸς βασιλέα ἐπανήξῃ. Κἂν μὲν αὖθις ὁ βασιλεὺς μὴ προσδέξηται τὴν εἰρήνην, ἅπτεσθαι τοῦ πολέμου· ἂν δὲ, θεοῦ συνευδοκοῦντος, τὸν πόλεμον ἐθελήσῃ καταθέσθαι, παρέξομαι ὑμῖν ἐγὼ πίστεις ἰσχυρὰς δι´ ὅρκον τοῦ μηδενὶ μνησικακήσειν, εἴ τις καὶ τοῦ παρόντος ἔδοξεν αἰτιώτατος γενέσθαι πολέμου, ἀλλὰ πᾶσιν εὐμενῶς διατεθεὶς, ἀσφάλειαν καὶ ἀμνηστίαν παρέξειν τῶν κακῶν.

8. Τοιαῦτα μὲν πρὸς αὐτοὺς ὁ Λουκᾶς ἐκ βασιλέως εἶπε τοῦ νέου. Οἱ δὲ μεταστήσαντες αὐτὸν ἐπὶ μικρὸν, ὥστε βουλεύσασθαι ἐφ´ ἑαυτῶν, πάλιν μετακαλεσάμενοι, μὴ δύνασθαι μηδὲν εἶπον ὧν βασιλεὺς προκαλεῖται πρᾶξαι. Τό,τε γὰρ ἐκεῖνον εἰς τὴν πόλιν δέξασθαι παντελῶς ἔξω καιροῦ· αὐτοί τε οὐκ ἐξελεύσονται μάχῃ διακριθῆναι πρὸς αὐτόν. Εἰ γὰρ ἔμελλον, τῇ προτεραίᾳ ἂν ἅμα τῷ αὐτὸν ἐλθεῖν ἡ μάχη συνήφθη· ἂν δέ τις αὐτοῖς ἐπίῃ, ἀμυνοῦνται ἀναγκαίως ἀπὸ τῶν τειχῶν. Τό γε μὴν εἰς Βυζάντιον πρὸς βασιλέα ἀποστεῖλαι τὸν ἀπαγγελοῦντα περὶ τῶν ἐνταυθοῖ πραγμάτων οὐ προσήκειν αὐτοῖς. Ὑποχείριοι γὰρ ὄντες βασιλέως, νῦν τε ἃ προσετάχθησαν ποιεῖν καὶ εἰς τοὐπιὸν ἅττα ἂν τὰ πράγματα καὶ ὁ καιρὸς ὑφηγεῖται πράξειν· αὐτῷ δὲ ἐξεῖναι ἃ βούλοιτο καὶ νομίζοι λυσιτελοῦντα ἑαυτῷ ταῦτα καὶ ποιεῖν. Τοιαῦτα μὲν οἱ τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως ἀπεκρίναντο στρατηγοί.

9. Ἐπεὶ δὲ ὁ Λουκᾶς ἐλθὼν ἀπήγγειλε ταῦτα τῷ νέῳ βασιλεῖ, συναγαγὼν τοὺς ἐν τέλει πάντας, ἐβουλεύετο ὅ,τι δέοι ποιεῖν αὐτούς. Συνεβούλευε δὲ ὁ μέγας δομέστικος ἀναχωρεῖν, καὶ μὴ πονεῖν εἰκῆ καὶ μάτην, τῶν δεόντων πράττοντας οὐδέν. Οὔτε γὰρ αὐτοὺς Φερὰς δυνατὸν παραστήσασθαι τειχομαχίᾳ· ἥ τε ἔνδον ἅμα στρατηγοῖς πολιορκουμένη στρατιὰ οὐδ´ ἂν αὐτοὶ ἀρνηθεῖεν τὸ μὴ οὐκ ἐκ παρατάξεως τολμῆσαι ἄν ποτε εἰς χεῖρας αὐτοῖς ἰέναι. Καίτοι γε εἴποι τις ἂν, ὡς οὐ χρὴ πιστεύειν τοῖς τῶν πολεμίων λόγοις ἀεὶ τἀναντία λεγόντων ὧν διανοοῦνται πράττειν· ἐγὼ δὲ ἐκ τῶν πραγμάτων αὐτῶν, ἀλλ´ οὐκ ἐξ ὧν ἐκεῖνοι λέγουσι, στοχάζομαι πολιορκεῖσθαι μᾶλλον ἢ μάχεσθαι ἡμῖν αἱρουμένους. Ὅτε τοίνυν οὔτε βίᾳ ἑλεῖν αὐτοὺς ἐγχωρεῖ τειχήρεις ὄντας, οὔτε μηχανῇ τινι καὶ στρατηγίᾳ τῶν τειχῶν ἀποστήσαντας ἀναγκάσαι μάχεσθαι ἡμῖν, οὐκ ἀναγκαῖον ἐνταῦθα τόν τε χρόνον παραναλίσκειν ἐν ᾧ τῶν δεόντων ἐξέσται τι πρᾶξαι, καὶ τὴν στρατιὰν ἀνονήτοις κατατείνειν πόνοις. Ἀλλ´ ἀπαγαγόντας ἐντεῦθεν, ὅπου τῶν ἐπιτηδείων τὴν ἀποκομιδὴν ἕξουσι ῥᾳδίαν στρατοπεδεῦσαι· εἶθ´ ἑξῆς ἃ δοκεῖ λυσιτελεῖν ἐκ τῶν παρόντων πράττειν. Τοιαῦτα τοῦ μεγάλου δομεστίκου βουλευσαμένου, ὅ,τε βασιλεὺς τὴν βουλὴν ἐπῄνει καὶ οἱ ἐν τέλει συνεπεψηφίζοντο πάντες. Καὶ ἀναστρέψαντες ἐκεῖθεν, ἐστρατοπεδεύσαντο πάλιν ἐν Ζίχνα ἐν ἡμέραις δυσίν.
 

Chapitre LII.

1. Le jeune Empereur va en Macédoine. 2. Il confère avec l'Impératrice Xene sa mère. 3.Il offre le combat aux Chefs de l'armée de son aïeul. 4. Ils le refusent et se retirent à Pheras. 5. La ville de Siene se rend au jeune Empereur. 6. Il range ses troupes les fait marcher vers Pheras  7. Il envoie faire des propositions d'accommodement aux Chefs de l'armée de son aïeul. 8, Qui les rejettent. 9.. Il tient un conseil, où le grand Domestique est d'avis de se retirer.

1. Lorsque les troupes furent assemblées, le jeune Empereur déclara le Protostrator Gouverneur de Thrace, et lui ayant laissé une partie des troupes pour s'opposer aux courses de la garnison de Constantinople, il partit avec le reste pour aller en Macédoine combattre l'armée de l'Empereur son aïeul. Il laissa à Didymoteque l'Impératrice sa femme, et Théodore sa tante, mère de Cantacuzène grand Domestique.

241 2. Quand il fut à Grationopole, ville assise sur la frontière de Thrace, il y trouva l'Impératrice Xene sa mère qu'il attendait. Elle avait obtenu de l'ancien Empereur durant la paix, permission de se retirer à Thessalonique, dans un Monastère où elle avait pris l'habit de Religieuse. Mais la guerre ayant éclaté durant son voyage, elle s'était arrêtée à Grationopole, de peur de recevoir quelque insulte de l'insolence des gens de guerre qui étaient en Occident, et qui au premier bruit des armes avaient arrêté tous ceux qui étaient soupçonnés de favoriser le parti du jeune Andronique son fils.

3. Après avoir passé quelques jours avec elle, il apprit que l'armée d'Occident était campée proche de Drama et de Philippopole, qui sont deux villes de Macédoine, et à l'heure même ayant fait sa prière à Dieu, et à sa très-sainte Mère, et leur ayant offert un sacrifice de louange, il fit attacher au haut d'un étendard le serment qu'il avait toujours inviolablement gardé, et marcha droit vers les ennemis. Ils étaient commandés par Michel Asan neveu du vieil Empereur, par Monomaque Hyparque, par Andronique Paléologue Protovestiaire, et par Demetrius Despote fils de l'Empereur. Les douze cohortes des Serviens étaient conduites par le Crale, qui s'était  signalé par sa valeur parmi la noblesse de sa nation. Il n'eut pas plutôt commencé sa marche, qu'il leur envoya dire ce 242 qui fuit. Mon oncle Despote, mes cousins, et tous tant que vous êtes qui avez commandement dans l'armée, Dieu qui sait tout, sait qu'elle affection, quel respect, quelle obéissance j'ai toujours eue pour l'Empereur mon aïeul, et que bien loin de lui donner le moindre sujet de me faire la guerre, j'ai usé de toute sorte de moyens pour le porter à entretenir la paix, et ma propre conscience m'en rend un fidèle témoignage. La. confiance qu'il a prise aux assurances que vous lui avez données de me perdre, l'a rendu inflexible aux prières que je lui ai faites de ne point violer nos Traités. Quand j'ai appris qu'après avoir donné le meilleur ordre que vous aviez pu aux affaires d'Occident, vous vous étiez avancés jusqu'à Drama et jusqu'a Philippopole, je me suis douté que vous me cherchiez comme il était vrai. Etant plus jeune que vous, je n'ai pas cru vous devoir causer de la fatigue, en demeurant plus longtemps en Thrace ; mais ayant fait attacher au haut d'un étendard le serment par lequel mon aïeul a juré la paix, je me fuis mis en chemin pour vous venir offrir le combat, c'est à vous à vous y préparer. Voila ce que contenait la lettre du jeune Andronique.

4. Les commandants l'ayant lue, et ayant appris d'ailleurs que le jeune Andronique s'était avancé jusqu'à Xantée, ne se trouvèrent pas assez forts pour donner bataille, et se retirèrent à Pheras, dans la créance que quand il saurait qu'ils seraient enfermés dans une ville aussi bien fortifiée que celle-là, et aussi bien fournie de 243 toute sorte de provisions, il n'oserait les y attaquer.

5. Il n'eut pas pourtant sitôt appris qu'ils y étaient, qu'il s'alla camper vis à vis d'eux, dans une petite ville nommé Siene, dont les habitants avaient dès auparavant embrassé son parti dans le fond de leur cœur, à la persuasion d'Alexis Zamplacon; mais quand ils virent qu'il leur donnait, non des espérances éloignées, mais un secours présent, ils se déclarèrent ouvertement, et ils se livrèrent à lui.

6. S'étant reposé deux jours, pour donner le loisir à ses soldats de se délasser de la fatigue du chemin, et de l'incommodité des pluies qui étaient fort grandes, parce que la saison était fort avancée, et que le mois de Janvier était commencé : Il fit sonner la trompette le matin du troisième jour, pour donner le signal de prendre les armes. Il rangea ensuite ses gens en bataille, et il les fît marcher dans un bon ordre, et dans un profond silence. Lors qu'ils furent proche de Pheras, ils passèrent un petit ruisseau nommé Libobiste, et ils demeurèrent debout tout prêts à en venir aux mains. Mais tout le jour s'étant passé sans que les ennemis eussent fait aucune sortie, ils demeurèrent au même endroit la nuit suivante. Les commandants de l'armée d'Occident s'assemblèrent cette même nuit, et tinrent conseil avec Crele Chef des troupes auxiliaires des Serviens, pour résoudre 244 s'ils devaient donner bataille. Ils jugèrent qu'il n'était pas à propos, et qu'il y avait trop de danger, et pour les Romains, et pour leur secours. Le bel ordre, le profond silence, la longue patience, la généreuse résolution de mourir ou de vaincre, dans laquelle ils voyaient l'armée du jeune Andronique, les remplirent de frayeur, et leur firent trouver qu'il leur serait plus avantageux de se tenir à couvert dans leur ville, que de paraitre à la campagne, dans la créance que le jeune Andronique ne pourrait continuer longtemps le siège. Pour lui il rangea ses troupes en bataille dès la pointe du jour suivant, et demeura en cet état jusqu'à midi, dans l'espérance d'attirer ceux de la ville au combat.

7. Mais quand il vit que personne ne paraissait, il leur envoya un de ses domestiques nommé Luc George, homme fort prudent et fort propre pour les ambassades. Lors qu'il fut proche de la porte, les uns dirent qu'il le fallait recevoir, les autres qu'il ne le fallait pas. Mais parce que Crele Chef des Serviens était du premier avis, ils ne voulurent pas lui déplaire, et ils ouvrirent la porte à Luc, qui les ayant tous salués de la part du jeune Andronique, leur dit, L'Empereur mon maître trouve étrange que vous l'ayez laissé depuis deux jours à la porte de votre ville, exposé dans une saison aussi rude que celle-ci aux rigueurs du froid, et aux autres injures de l'air. Il ma envoyé vous reprocher votre incivilité, et vous inviter, ou à 245 le recevoir, ou à le venir trouver. Vous voyez bien que je raille, et que je dis ceci de moi-même. Mais voici ce que j'ai à dire sérieusement et de sa part. L'Empereur mon aïeul trompé par les calomnies de mes ennemis, a rompu le Traité que nous avions fait ensemble et a pris les armes contre moi, sans que je lui en aie donné de sujet, et sans que j'aie manqué de ma part à l'observer. Quelque prière que je lui aie faite d'entretenir la paix, et quelque moyen que j'aie employé pour l'y porter, je n'ai rien pu obtenir. Je me persuade que sa fierté procédait de l'espérance qu'il avait mise en votre valeur des promesses que vous lui aviez faites de me vaincre. Mais maintenant que cette espérance se dissipe, que ces promesses se trouvent vaines, et que les affaires réussissent autrement qu'il ne pensait, je vous supplie de l'informer du véritable état des choses. Je m'assure que quand il saura a quoi son parti est réduit, il aura un peu moins d'aversion pour l'accommodement. Je demeurerai ici sans rien faire; durant le temps dont nous serons convenus, jusqu'a ce que celui que vous aurez envoyé soit de retour. Si l'Empereur mon aïeul refuse la paix, nous serons contrains de faire la guerre. Que si par un effet de la bonté de Dieu, il pose les armes, je vous donnerai des assurances certaines, par un serment solennel de ne garder aucun ressentiment contre ceux d'entre vous qui auraient été auteurs de la guerre, de vous accorder à tous une amnistie générale, et de vous chérir comme mes fidèles sujets.

8, Luc ayant parlé de la sorte de la part du jeune 246 Empereur, ils le rirent retirer pour un peu de temps pendant qu'ils délibéraient, puis l'ayant rappelé ils lui dirent: Qu'ils ne pouvaient rien faire de ce que le jeune Empereur proposait; qu'il n'y avait point d'apparence de le recevoir dans la ville; qu'ils ne sortiraient pas aussi pour lui donner bataille ; que s'ils avaient eu envie de la donner, ils seraient sortis le jour même qu'il arriva, que s'il les attaquait, ils se défendraient du haut de leurs murailles ; qu'il ne leur appartenait pas d'envoyer personne à l'Empereur pour lui donner des conseils ; qu'ils se contentaient de suivre ses ordres ; qu'ils se conduiraient a l'avenir selon que les occasions les y obligeraient, et que pour lui il pouvait faire ce qu'il jugerait à propos.

9. Lorsque Luc fut de retour, et qu'il eut rapporté cette réponse au jeune Andronique, il assembla les principaux de son armée pour résoudre ce qu'il y avait à faire. Le grand Domestique fut d'avis de se retirer, plutôt que d'assiéger une ville qu'il n'y avait point d'apparence de pouvoir forcer, ni de demeurer devant, puis que ceux qui y étaient enfermés avouaient eux-mêmes qu'ils n'osaient faire de sorties. Peut être, ajouta-il, que quelqu'un me dira, qu'il ne faut pas croire des ennemis qui disent souvent le contraire de ce qu'ils pensent. Ce n'est pas par leurs paroles, mais c'est par l'état des affaires, que je juge qu'ils aimeront mieux soutenir un siège que de hasarder une bataille. Puisque nous ne pouvons ni les prendre par force dans leur ville, ni les attirer 247 par adresse à la campagne, il n'est pas juste de perdre ici le temps, ni de fatiguer nos troupes. Il vaut mieux les mener en un pays où elles trouveront des vivres en abondance où nous résoudrons ce que nous aurons à faire. Cet avis ayant été approuvé par le jeune Empereur, et par toute l'assemblée, ils décampèrent, et arrivèrent en deux jours à la ville de Siene.

νγʹ. 1. Ἐν τούτοις δὲ τῶν πραγμάτων ὄντων, ἧκεν ἐκ Θεσσαλονίκης ὡς βασιλέα ὁ Φιλομμάτης ὑπὸ τῶν ἐκεῖ τὰ βασιλέως τοῦ νέου πραττόντων πεμφθεὶς, τά τε ἄλλα ἀπαγγέλλων ὡς ἔχει καλῶς, καὶ ὡς, εἰ νῦν ἀφίκοιτο, σὺν οὐδενὶ παραληψόμενος πόνῳ τὴν πόλιν. Ἐπεὶ δὲ ἐπύθετο ὁ βασιλεὺς, τά τε ἀχθοφόρα τῶν ζώων καὶ τὰς ἀποσκευὰς καὶ στρατιωτῶν ὅσοι μὴ εὐπόρουν ἵππων εὐρώστων καὶ τὰ πολέμια ἀγαθῶν καταλέλοιπεν ἀπολεξάμενος ἐν Ζίχνα ἅμα Τζαμπλάκωνι τῷ μεγάλῳ παπίᾳ καί τισιν ἑτέροις ὀλίγοις· αὐτὸς δ´ ἅμα δομεστίκῳ τῷ μεγάλῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ἡγεμόσι τὴν ἀπολεχθεῖσαν στρατιὰν παραλαβὼν, ἔδοξεν ἐπὶ Δράμαν ὡς πολιορκήσων ἀπιέναι. Ἐπεὶ δὲ ἐπεγένετο ἡ νὺξ, ἀναστρέψας ἀφ´ ἧς ἐπορεύετο ὁδοῦ, ἤλαυνεν ἐπὶ Θεσσαλονίκην διὰ Στρυμόνος. Καὶ διαβὰς τὸν ποταμὸν, κατὰ τὸ Μαρμάριον προσαγορευόμενον Μικρὸν ἐκέλευσε τὴν στρατιὰν τυχεῖν ἀναπαύλης καταβάντας ἀπὸ τῶν ἵππων. Ἀναπαυσάμενοι δὲ εἴχοντο πάλιν τῆς αὐτῆς ὁδοῦ, καὶ τήν τε ἐπιοῦσαν καὶ τὴν νύκτα τὴν μετ´ αὐτὴν ὁδεύσαντες, ἅμα ἕῳ κατὰ τὴν τρίτην ἦσαν ἐν Χορταίτου. Τῇ προτεραίᾳ δὲ αὐτῆς φήμη τις διὰ Θεσσαλονίκης διῄει, ὡς βασιλεὺς ὁ νέος τό,τε Ζίχνα εἷλε προσχωρῆσαν, καὶ εἰς Φερὰς ἐλθὼν, τὴν ἐκ τῆς ἑσπέρας στρατιὰν ἅμα Τριβαλοῖς τοῖς συμμάχοις ἐγκατέκλεισεν ἐντὸς τειχῶν, μηδὲ ἀντοφθαλμῆσαι δυνηθέντας· ἀναζεύξας δὲ πάλιν εἰς Ζίχνα, τόν τε παρακοιμώμενον Ἀπόκαυχον καὶ Ἀλέξιον τὸν Παλαιολόγον πέπομφεν ἐνταῦθα, πρόφασιν μὲν, ὡς πρὸς τὸν ἐπιτροπεύοντα Θεσσαλονίκης μέγαν στρατοπεδάρχην τὸν Χοῦμνον καὶ τὸν μητροπολίτην διαπρεσβευσομένους· τῇ δ´ ἀληθείᾳ, τοῖς τὰ αὐτῶν πράττουσι κρύφα διαλεξομένους καὶ ἅμα κατασκοπεύσοντας, εἰ Θεσσαλονίκην ὑπαγαγέσθαι δυνατόν. Παρὰ μὲν οὖν τῆς φήμης τοιαῦτα διεθρυλλεῖτο· πολλὰ δὲ ἀνερευνήσας ὁ Χοῦμνος ὥστε τὸν ἀπαγγείλαντα τὰ τοιαῦτα ἐξευρεῖν, οὐκ ἠδυνήθη. Ὅμως δὲ ἐδόκει λυσιτελεῖν αὐτῷ τε καὶ μητροπολίτῃ, εἰς τὴν ὑστεραίαν εἰς Χορταίτου τὸν μητροπολίτην ἐλθόντα, τόν τε Παλαιολόγον Ἀλέξιον καὶ τὸν παρακοιμώμενον τὸν Ἀπόκαυχον, εἴγε ἀληθῆ τὰ περὶ αὐτῶν διαθρυλληθέντα εἴη, ὡς βασιλέα ἀναστρέφειν κελεύειν, ὡς οὐ συγχωρηθησομένης αὐτοῖς τῆς εἰς Θεσσαλονίκην εἰσόδου. Εἰ δ´ ἀπειθοῖεν καὶ βιάζοιντο τὴν ἄφιξιν, προαναφωνεῖν αὐτοῖς, ὡς εἱρχθήσονται ἐπιβουλεύοντες αὐτοῖς καὶ βουλόμενοι Θεσσαλονίκην ἀποστῆσαι βασιλέως. Τοιαῦτα οἱ μὲν περὶ τῶν ἀκουσθέντων ἐβουλεύσαντο πράττειν. Ἅμα δὲ ἕῳ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ὁ μητροπολίτης μὲν κατὰ τὸ σύνθημα τὴν εἰς Χορταίτου ᾔει· ὁ δέ γε Χοῦμνος ἅμα τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν τῆς προσαγορευομένης τῶν Ἀσωμάτων πύλης ἐξελθὼν, ὅ,τι ἂν ἀποβαίη ἵστατο ἀποσκοπῶν,

2. Καὶ ἡ πόλις πᾶσα μετέωρος πρὸς τὰς φήμας ἦν. Τοῖς μέντοι δοκοῦσι τὰ βασιλέως τοῦ νέου πράττειν προείρητο μήτε ὅπλοις μήτε ἵπποις χρῆσθαι, ἀλλ´ ἢ οἴκοι διατρίβειν, ἢ πεζῇ καὶ ὅπλων προϊέναι χωρίς. Τότε δὲ καὶ αὐτοὶ, ἐπεὶ πανταχόθεν τὰ βασιλέως διεθρυλλεῖτο, ἐπὶ τῶν τειχῶν τῆς αὐτῆς πύλης ἀνελθόντες ἄνοπλοι τὴν ἔκβασιν περιέμενον τῶν πραγμάτων. Ὁ μέντοι μητροπολίτης ἐπεὶ ἐγγὺς ἐγένετο Χορταίτου, ἀπροσδοκήτως ἐντυχὼν τῷ νέῳ βασιλεῖ, ἐξεπέπληκτό τε καὶ τῆς ἀφίξεως κατεμέμφετο τὴν ἀκαιρίαν. Προσαγορεύοντος δὲ αὐτὸν βασιλέως, αὐτὸς πρὸς τὸν ἐκ τοῦ αἰφνιδίου κίνδυνον θορυβηθεὶς, μηδὲ ἀντιπροσειπὼν, ἤλαυνεν ὡς εἶχε τάχους πρὸς τὴν πόλιν, τὴν ἔφοδον μηνύσων βασιλέως. Εἵπετο δ´ αὐτῷ καὶ ὁ βασιλεὺς συντονώτερον βαδίζων. Οἱ δὲ τὰ αὐτοῦ πράττοντες τοῖς τείχεσιν ἐφεστῶτες, ἐπεὶ ἀπὸ τῶν σημαιῶν ἔγνωσαν βασιλέα προσελαύνειν, ἀναθαρσήσαντες ἐπιτίθενται τοῖς ἔξω τῶν πυλῶν, λίθοις βάλλοντες ἀπὸ τῶν τειχῶν· οἱ δὲ, τῶν τε πολεμίων ἔξωθεν ἐπιόντων, τῶν τε ἔνδοθεν φανερῶς ἐκπολεμωθέντων, οὐκ ἔχοντες ὅ,τι χρήσωνται, ἔνδον μὲν εἰσῆλθον τῶν τειχῶν καὶ ἀπέκλεισαν τὰς πύλας· μὴ δυνάμενοι δὲ ἀντέχειν πρὸς τοὺς βάλλοντας ἀπὸ τοῦ τείχους, ἐτράπησαν εἰς φυγὴν καὶ τὴν ἀκρόπολιν κατέσχον ἐλθόντες ὡς ἀμυνούμενοι ἐκεῖθεν. Ἦρχε δὲ αὐτῆς Λυζικὸς Γεώργιος ἐκ Βεῤῥοίας. Οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ τείχους κατελθόντες καὶ τὰς πύλας ἀνοίξαντες, εἰσεδέξαντο βασιλέα. Ἅμα δὲ καὶ ἡ πόλις πᾶσα προσετίθετο τῷ νέῳ βασιλεῖ, καὶ ἠσπάζοντο ἐλθόντες πανδημεί.

3. Βασιλεὺς δὲ μὴ ἀπὸ Φερῶν εἰς τὴν ἀκρόπολιν στράτευμα ἐλθὸν δυσάλωτον ἀπεργάσηται δείσας, στρατιὰν ἀπολεξάμενος ὅσην ᾤετο ἀρκέσειν πρὸς τὸ ἔργον, τὴν ἀκρόπολιν προσέταξεν ἔξωθεν φρουρεῖν, ὅπως μηδεὶς εἰσέλθοι ἐς αὐτήν. Οἱ δὲ ἐν Φεραῖς ὅτι εἰς Θεσσαλονίκην ἔρχεται πυθόμενοι ὁ βασιλεὺς, δείσαντες, ὅπερ ἐγένετο, μὴ αὐτῷ προσχωρήσῃ, τριακοσίους ἔπεμψαν λογάδας, ὥστε τήν τε ἀκρόπολιν κατασχεῖν καὶ τοῖς ἐν τῇ πόλει θάρσος παρασχεῖν ἀντιστῆναι βασιλεῖ. Συμβαλόντες δὲ αὐτοῖς οἱ παρὰ βασιλέως προστεταγμένοι τὴν ἀκρόπολιν φρουρεῖν, ἐτρέψαντο κατὰ κράτος, καὶ τοὺς μὲν ἀπέκτειναν αὐτῶν, τοὺς δὲ εἷλον ζῶντας.

4. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ τὰ πρὸς φυλακὴν τῆς ἀκροπόλεως ἐξηρτύσατο, ἧκεν εἰς τὴν ἁγίαν σορὸν Δημητρίου τοῦ μάρτυρος καὶ μυροβλύτου, ἅμα μὲν προσκυνήσων αὐτὸν, (ἦν γὰρ ἐξ ἡλικίας πρώτης τιμὴν αὐτῷ καὶ πίστιν πλείω ἢ κατὰ τοὺς ἄλλους μάρτυρας παρέχων καὶ ὥσπερ ἐραστὴς αὐτοῦ ὢν,) ἅμα δὲ καὶ τῆς παρούσης ἕνεκα εὐτυχίας ἀμειψόμενος εὐχαριστίαις. Προσκυνήσας δὲ καὶ εὐχαριστήσας, ἐπεὶ καὶ τὸν πόδα ἐκ τῆς πρὸς Πέρσας μάχης τραυματισθεὶς, (ἐν τέσσαρσι καὶ δέκα μησὶ θεραπευθῆναι οὐκ ἠδυνήθη, πολλὰ τῶν ἰατρῶν πραγματευσαμένων, ἀλλὰ σφακελίζων ἀεὶ οὐ φορητὰς παρεῖχε τὰς ὀδύνας,) τὸ ὑπόδημα λύσας, τῷ μύρῳ χρίειν ἔμελλε τοῦ ἁγίου, ἐνθυμηθεὶς, ὡς ἃ μὴ δύναιτο ἀνθρωπίνη τέχνη καὶ σπουδὴ, ταῦτα θεὸς τοῖς ἁγίοις μάρτυσι δύνασθαι παρέσχεν. Ἐπεὶ δὲ τόν τε πόδα ἀπεγύμνου καὶ τὰς ὀθόνας, αἷς ἐδεσμεῖτο, περιῄρει, ὢ τῆς πολλῆς τοῦ θεοῦ περὶ τοὺς μάρτυρας φιλοτιμίας! ὁ μὲν μοτὸς ἔξω εὕρητο ἐῤῥιμμένος, ὑγιὴς δὲ ὁ ποὺς ἐς τοσοῦτον, ὡς μηδὲ ἴχνος οὐλῆς ἢ τραύματος ὑποφαίνειν, ἀλλ´ ἀγνοεῖσθαι εἴ ποτε καὶ ἐτρώθη. Ὅπερ ἰδὼν ὁ βασιλεὺς μᾶλλόν τε ἥσθη διὰ τοῦτο, ἢ ὅτι Θεσσαλονίκην ὑπεποιήσατο ἑαυτῷ, καὶ θερμοτέρας τούτου ἕνεκα καὶ πλείους τὰς εὐχαριστίας ἀπεδίδου. Καὶ ἡ πόλις δὲ πᾶσα τὴν εἰς τὸν βασιλέα πυθόμενοι θαυματουργίαν, πολλοὺς ὕμνους εἴς τε θεὸν ᾖδον καὶ Δημήτριον τὸν ἐκείνου θεραπευτήν. Ἐκεῖθεν δὲ ἐξελθὼν ὁ βασιλεὺς, κλινούσης ἤδη τῆς ἡμέρας, εἰς τὰ βασίλεια ηὐλίσατο τὴν νύκτα ἐλθών.

5. Ἅμα δὲ ἕῳ εἰς τὴν ὑστεραίαν αὐτός τε ὁπλισάμενος καὶ ἡ στρατιὰ, καὶ τοῦ Θεσσαλονικέων δήμου προθύμως συστρατευομένου, ᾔεσαν εἰς τὴν ἀκρόπολιν, ὡς, εἰ μὴ προσχωροῖεν ἑκοντὶ οἱ κατασχόντες, βιάσαιντο τοῖς ὅπλοις. Πρῶτα μὲν οὖν πέμψας ὁ βασιλεὺς, προσηγόρευέ τε τοὺς ἔνδον καὶ προὐκαλεῖτο αὐτοὺς ἀμαχεὶ τὴν ἀκρόπολιν παραδιδόναι, ἀμνηστίαν τε παρέχων καὶ ἐπαγγελλόμενος ποιήσειν εὖ. Ὡς δ´ οὐκ ἐσήκουον, ἀλλὰ ἐσκληρύνοντο, καταστάντες ἐτειχομάχουν. Καὶ μέχρι μὲν τριῶν ἢ τεττάρων ὡρῶν καὶ αὐτοὶ ἠμύνοντο καρτερῶς ἀπὸ τῶν τειχῶν· ἔπειτα οἵ τε τὴν ἀκρόπολιν κατοικοῦντες καὶ ὅσοι τῶν Θεσσαλονικέων ἦσαν μὴ πάνυ προσκείμενοι τῷ πρεσβυτέρῳ βασιλεῖ, διεστασίασάν τε ταῖς γνώμαις πρὸς τοὺς ἄλλους, καὶ ἀνακωχὴν αἰτήσαντες πρὸς βασιλέως τοῦ πολέμου, εἰς λόγους κατέστησαν τοῖς συμπολιορκουμένοις.

6. Καὶ Λυζικῷ μὲν τῷ τῆς ἀκροπόλεως ἄρχοντι οὐκ ἔφασαν περὶ τῆς σφετέρας πατρίδος βουλεύειν συγχωρήσειν, ἑτέρας ὄντα πόλεως πολίτην, ὃν, βασιλεῖ προσχωρησάσης Βεῤῥοίας, οἱ συγγενεῖς, ἄν τι καὶ προσκρούσῃ, ἐξαιτήσονται· τοῖς δ´ ἄλλοις οὐ δίκαιον εἶναι ἔλεγον οὐδὲ λυσιτελὲς, τῆς ἄλλης ἁπάσης πόλεως προσχωρησάσης βασιλεῖ, αὐτοὺς ἀντίστασθαι καὶ πολεμεῖν. Οὔτε γὰρ δυνήσονται ἑαυτούς τε καὶ τὴν ἄκραν περισῶσαι μόνοι ἐναπειλημμένοι, τῶν τε ἐκ Φερῶν κατὰ συμμαχίαν ἀφιγμένων ἡττημένων, καὶ οὐκ ἂν ἑτέρων τολμησόντων ἐλθεῖν. „ἥ τε βασιλέως στρατιὰ πολλή τε καὶ ἀξιόμαχος, καὶ προσέτι πᾶσα ἡ πόλις πανδημεὶ προσκαθήμενοι ἐκπολιορκήσουσιν ἡμᾶς. Εἰ δὲ καὶ ἀντισχεῖν δυνησόμεθα πρὸς ὀλίγον, ἀμφοτέρωθεν ζημιωσόμεθα. Ἄν τε γὰρ νικῶμεν, φίλους καὶ τοὺς οἰκειοτάτους ἀποκτενοῦμεν, ἄν τε ἡττώμεθα, ἀνάγκη ἀποθνήσκειν. Ἃ δὴ ἅπαντα οὐ πρὸς ἡμῶν. Εἰ μὲν οὖν καὶ ὑμῖν ταῦτα συνδοκεῖ· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ ἡμεῖς γε ἡμᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὴν ἀκρόπολιν ἐγχειρίσομεν βασιλεῖ.“ οἱ μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπον· Λυζικὸς δὲ καὶ ὅσοι ἦσαν τῷ πρεσβυτέρῳ προσκείμενοι βασιλεῖ, οὐκ ἔχοντες ὅ,τι δράσαιεν, ἅμα τοῖς ἄλλοις ἀμνηστίαν αἰτήσαντες εἴ τι προσκεκρούκασι πρὸς βασιλέα, καὶ τυχόντες, παρέδοσαν τὴν ἀκρόπολιν.
 

Chapitre LIII.

1. Le jeune Empereur marche vers Thessalonique. 2. Ceux de son parti lui en ouvrent les portes. 3. Défaite de trois cents hommes qui venaient au secours de la Citadelle. 4.. Guérison miraculeuse du jeune Empereur. 5. Siège de la citadelle. 6. Sa reddition.

1. Sur ces entrefaites arriva Filomate, qui venait assurer le jeune Empereur de la part des amis qu'il avait à Thessalonique, que s'il avait agréable d'y venir, il s'en rendrait maître sans peine. A l'heure même il mit à part les bêtes de charge, le bagage, les soldats qui avaient de méchants chevaux, et les ayant laissés à Siene sous la conduite Zamplacon, il partit avec le grand Domestique, les autres Chefs, et la fleur de ses troupes, comme pour aller assié- 248 ger Drama. Mais durant la nuit étant retourné sur ses pas, il prit le chemin de Thessalonique, et ayant passé le Strymon, proche d'une petite ville nommée Marmarion, il commanda à ses gens de descendre de cheval, et de se reposer. Apres s'être un peu reposés, ils marchèrent tout le jour et toute la nuit suivante, et à la pointe du troisième jour ils arrivèrent à Cortete. Le jour précèdent il s'était répandu un bruit à Thessalonique que la ville de Siene s'était rendue au jeune Andronique, que l'armée d'Occident s'était renfermée dans celle de Pheras sans oser soutenir sa présence, que s'en étant retourné à Siene il avait envoyé Apocauque Paracemomene, et Alexis Paléologue à Thessalonique, sous prétexte d'une ambassade vers Cumne grand Stratopedarque Gouverneur de cette ville, et vers l'Archevêque; mais en effet, pour entretenir une intelligence secrète avec ceux de son parti, et pour chercher des moyens de surprendre la ville. Quelque recherche que Cumne Gouverneur ait pu faire de l'auteur de ce bruit-là, il ne l'a pu découvrir. Il crut néanmoins, qu'il était à propos que le lendemain l'Archevêque prît la peine d'aller à Cortete, pour renvoyer Apocauque et Alexis, au cas que le bruit fût véritable, et pour les assurer que s'ils entraient à Thessalonique, ils y seraient arrêtés comme des espions, et comme des traîtres. A la pointe du jour suivant l'Archevêque partit 249 pour pour aller à Cortete, et le Gouverneur sortit avec sa suite par une autre porte, nommée la porte des neuf ordres des Anges, pour découvrir qui se passait à la campagne.

2. La ville était dans l'attente de l'événement. Ceux du parti du jeune Andronique avaient ordre de se tenir dans leurs maisons, ou s'ils paraissaient en public, d'y paraître à pied et sans armes. Ayant donc appris de la voix de la renommée l'arrivée de l'Empereur, ils montèrent sans armes au haut de la muraille, du côté de la porte dont nous venons de parler. Quand l'Archevêque fut proche de Cortete, il fut fort surpris d'y trouver l'Empereur, et il condamna le dessein de son voyage, comme fait hors de saison. L'Empereur l'ayant salué l'effraya si fort, qu'il s'enfuit sans rien répondre. Ceux du parti du jeune Empereur ayant reconnu ses enseignes, jetèrent des pierres du haut des murailles sur ceux qui étaient en bas. Ceux-ci se voyant poursuivis par derrière, et attaqués par devant, rentrèrent dans la ville et en fermèrent les portes. Mais ne pouvant soutenir l'effort des pierres que l'on continuait de leur jeter d'en haut, ils se retirèrent dans la Citadelle, dont George Lysique natif de Berée était Gouverneur. Ceux qui étaient sur les murailles en descendirent à l'heure même, ouvrirent les portes, et reçurent le jeune Empereur, à l'obéissance duquel tous les habitants vinrent en foule se soumettre.

250 3. Il ne fut pas sitôt dans la ville, qu'appréhendant que les Chefs qui commandaient dans celle de Phères, n'envoyassent du secours à la Citadelle, et qu'ils n'en rendirent le siège plus long, et la prise plus difficile, fit garder les avenues. Ceux qui les gardaient ayant rencontré trois cents hommes qui venaient de Pheres pour soutenir le courage des habitants de Thessalonique, ils les chargèrent rudement, en tuèrent un grand nombre, et firent les autres prisonniers.

4. Le jeune Empereur ayant bouché les chemins de la Citadelle, alla visiter le Tombeau de Saint Demetrius Martyr, d'où coule sans cesse un baume miraculeux. Après qu'il l'eût remercié de l'heureux succès de son entreprise, et qu'il eut imploré son intercession, il lui prit envie de mettre de la liqueur précieuse qui coule de son tombeau, sur une blessure qu'il avait reçue au pied, dans une bataille contre les Turcs, et dont il n'avait pu être guéri depuis quatorze mois, quelque soin que les Médecins eussent pris de lui apporter du soulagement, et il espéra que les Reliques des Saints auraient plus de force que l'art des hommes. La gangrené mangeait ses chairs, et lui causait des douleurs insupportables. Ayant donc ôté son soulier et défait ses bandages, ô admirable Providence de Dieu pour la gloire de ses Martyrs, la charpie parut hors de la plaie, et le pied fut trouvé parfaitement sain, sans qu'il y restât de cicatrice. Il 251 eut une plus grande joie de cette guérison, qu'il n'en avait eu de la réduction de la ville. Les habitants ayant appris le miracle, chantèrent des hymnes en actions de grâces.

5. Il se retira sur le soir dans son Palais, et ayant pris les armes à la pointe du jour suivant, il marcha vers la citadelle, à dessein d'attaquer ceux qui la défendaient, à moins qu'ils ne se rendissent volontairement.il envoya d'abord les sommer de se soumettre à sa puissance, et leur offrir, non seulement de leur pardonner, mais de les traiter favorablement : Ayant refusé ses offres, ils furent attaqués, et ils se défendirent durant deux ou trois heures avec vigueur. Mais après cela, deux des habitants, tant de la citadelle que de la ville, qui n'étaient pas fort affectionnés au service du vieil Empereur, s'étant séparés des autres, ils demandèrent une petite trêve.

6. L'ayant obtenue ils déclarèrent à Lyrique Gouverneur de la citadelle, qu'ils ne lui permettraient pas de disposer de la fortune de leur patrie, puis qu'étant citoyen d'une autre ville qui suivait le parti du vieil Andronique, il pourrait s'y retirer, et obtenir sa grâce. Ils dirent aux autres, qu'il ne leur était plus utile de se défendre, depuis que la ville s'était rendue, et depuis que le secours qui venait de Phéres avait été défait, que l'armée du jeune Empereur était si puissante, qu'ils ne pouvaient résister et que pour peu qu'ils entreprissent de le faire, ils se met- 252 traient en danger, ou de tuer leurs amis et leurs proches, ou d'être tués eux-mêmes. Lysique et les autres ne pouvant empêcher l'effet de cette résolution, ils demandèrent une amnistie au jeune Empereur, et l'ayant obtenue ils lui livrèrent la Citadelle.

νδʹ.1.  Καὶ παρελθὼν ὁ βασιλεὺς, καὶ ὅσοι ἦσαν τῶν τὰ τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως πραττόντων παραλαβὼν, ἐξῆλθεν εὐθύς. Καὶ εἰς βασίλεια ἐλθὼν, ἐβουλεύετο μετὰ τῶν ἐν τέλει, τῶν τε ἀφιγμένων σὺν αὐτῷ καὶ οἳ ἦσαν ἐν Θεσσαλονίκῃ, ὅποι χρὴ τραπέσθαι, ἐπειδὴ τὰ πράγματα ἠνάγκαζον μὴ ἠρεμεῖν.

2. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες εἰς Βέῤῥοιαν ἐβουλεύοντο ἐλθεῖν, ὁ μέγας δὲ δομέστικος Βέῤῥοιαν μὲν ἔλεγεν ἐᾷν, εἰς Ἔδεσσαν δὲ ἐλθεῖν, κἀκεῖθεν εἰς Καστορίαν. Προσετίθει δὲ καὶ τὰς αἰτίας, λέγων, ὡς „ὅ, τε δεσπότης Δημήτριος καὶ ἔπαρχος ὁ Μονομάχος καὶ ὁ Ῥαοὺλ Ἰσαάκιος τὰς γυναῖκας καὶ παῖδας ἔχοντες ἐν Ἐδεσσηνοῖς, εἰκὸς πάσῃ σπουδῇ χρήσασθαι καὶ μηχανῇ ὥστε κατασχεῖν αὐτὰ, ἅμα μὲν καὶ τῶν γυναικῶν ἕνεκα καὶ τέκνων, ἅμα δ´, ὅτι μικρόν τε ὂν τὸ πόλισμα καὶ καρτερὸν ἀπό τε τειχῶν καὶ τῆς τοῦ τόπου κατασκευῆς, ῥᾴδιόν ἐστιν εἰς φυλακήν. Κἂν φθάσωσιν αὐτὸ προκατασχεῖν, διαφεύξεται μὲν οὐδ´ οὕτω τὸ μὴ ἁλῶναι παρ´ ἡμῶν, παρέξει δὲ πολλὴν τὴν δυσχέρειαν καὶ τὴν τριβὴν καὶ τὸν πόνον ἐν τῷ πολιορκεῖσθαι. Ἐὰν δὲ νῦν παραγενώμεθα ἡμεῖς, οἱ αὐτόθι δυνατώτατοι καὶ τοὺς ἄλλους ἄγοντες καὶ φέροντες οἷ ἂν βούλωνται, ἐκ πολλοῦ προσκείμενοι ἐμοὶ, ῥᾷστα παραδώσουσι τὸ πόλισμα ἡμῖν· μᾶλλον δὲ καὶ πρὶν ἡμᾶς ἥκειν ἐκεῖ, ἂν βασιλέως τε προστάγματα καὶ γράμματα ἐμὰ πρὸς αὐτοὺς ἥξει, ἐκ παντὸς τρόπου σπουδάσουσι τὰ κελευόμενα ποιεῖν. Κἄν τις καὶ τῶν εἰρημένων ἀφίκηται πρὸς αὐτοὺς, οὐκ ἂν εἰσδέξωνται. Καστορίας δὲ καὶ αὐτῆς ὀχυρωτάτης οὔσης διὰ τὸ πανταχόθεν περικλύζεσθαι τῇ λίμνῃ, ὁ τοῦ πρωτοβεστιαρίου γαμβρὸς ὁ Ἄγγελος ἄρχει, ὃς ἐμοί τε ἔγγιστα προσήκει κατὰ γένος καὶ πολλὴν ἐμοὶ τὴν εὔνοιαν καὶ τὴν εὐπείθειαν ὀφείλει, ἐκθρεψαμένῳ τε αὐτὸν καὶ τὰ πολέμια διδάξαντι· καὶ διὰ τὴν πρὸς ἐμὲ φιλίαν ῥᾷστα πρωτοβεστιάριον ἂν πρόηται τὸν κηδεστὴν, καὶ ἡμῖν τὴν πόλιν παραδοίη. Ταῦτα δὲ ἡμῖν κατασχοῦσιν, αὐτόκλητοι προσχωρήσουσιν οἱ Βεῤῥοιῶται· δοκῶ μοι δὲ, αὐτοὺς καὶ πρὶν ταῦτα εἰς πέρας ἥκειν εἰς τὴν ὑστεραίαν ἢ καὶ τρίτην ἡμέραν ἂν ἐλθεῖν παραδώσοντας τὴν πόλιν.

3. Τοιαῦτα τοῦ μεγάλου δομεστίκου βουλευσαμένου, ὅ, τε βασιλεὺς συνέθετο εὐθὺς, καὶ οἱ ἄλλοι συνεπεψηφίζοντο ἐπαινέσαντες τὴν βουλὴν, καὶ ἐκεκύρωτο τὴν ἐπὶ Ἔδεσσαν ἰέναι. Αὐτίκα τε προστάγματα βασιλέως καὶ τοῦ μεγάλου δομεστίκου γράμματα διὰ ταχυδρόμων ἱππέων πρός τε Ἔδεσσαν ἐπέμφθησαν καὶ Καστορίαν. Καὶ Ἄγγελος μὲν ὁ Καστορίας ἐπίτροπος εὐθὺς τὴν πόλιν εἶχε διὰ φρουρᾶς, ὡς βασιλεῖ τῷ νέῳ, ὅταν ἀφίκηται, παραδώσων.

4. Οἱ δ´ ἐν Ἐδέσσῃ δυνατοὶ, οἵ τε Ἄγγελοι Ῥαδίποροι ἐπικεκλημένοι, τρεῖς ὄντες ἀδελφοὶ, καὶ ὁ Λάσκαρις, ἐπεὶ τὰ προστάγματα ἐδέξαντο βασιλέως, μηδεμίαν ποιησάμενοι ἀναβολὴν, ἐπεὶ καὶ ὁ δῆμος Ἐδεσσηνῶν τῆς αὐτῶν ἐξήρτητο γνώμης, τήν τε βασίλισσαν τὴν Δημητρίου τοῦ δεσπότου γαμετὴν καὶ τὴν ἐπάρχου τοῦ Μονομάχου καὶ τὴν Ῥαοὺλ περιώρισαν ἐν οἰκίαις, καὶ ἐφύλαττον περιστήσαντες φρουράν.

5. Μετὰ μικρὸν δὲ οἱ ἄνδρες αὐτῶν ἐλθόντες, ἐπεὶ εὕρισκον Ἐδεσσηνούς τε αὐτῶν ἀφεστηκότας καὶ εἱρχθείσας τὰς γυναῖκας, τραπόμενοι ἔφευγον πρὸς τὸν ἄρχοντα τῶν Τριβαλῶν. Ὡς γὰρ ἐπύθοντο ἔτι ἐν Φεραῖς ὄντες, ὡς βασιλεὺς τὴν πρὸς Θεσσαλονίκην φέρουσαν ἐτράπη, ἤλπισαν μὲν οὐδ´ ἐπὶ μικρὸν αὐτῷ τὴν πόλιν προσχωρήσειν, ἀσφαλείας δὲ ἕνεκα τοὺς τριακοσίους ἔπεμψαν ὡς τὴν ἀκρόπολιν καθέξοντας· ἐπεὶ δὲ ἐπύθοντο ὡς ἥ τε Θεσσαλονίκη προσεχώρησε βασιλεῖ, καὶ οἱ τριακόσιοι, οἱ μὲν ἀπέθανον, οἱ δ´ ἐζωγρήθησαν ὑπὸ τῶν βασιλικῶν, πᾶσαν ἐλπίδα σωτηρίας ἤδη περιαιρεθέντες, πρὶν ἔκπυστα τοῖς πᾶσι γενέσθαι τὰ συμβάντα, τὴν στρατιὰν ὅση ἦν ἀναλαβόντες, προσχήματι μὲν ᾔεσαν ὡς ἐπὶ Θεσσαλονίκην, ὡς οὔπω ἑαλωκυῖαν περιποιήσοντες, ἵνα μὴ δοκοῖεν ἐκλιπόντες Φερὰς καὶ τὰς ἄλλας τῆς Μακεδονίας πόλεις φεύγειν· τῇ δ´ ἀληθείᾳ, ὡς ἕκαστος χωρήσοντες οἷ ἂν αἵ τε γυναῖκες καὶ τὰ τέκνα ᾖ. Ἐπεὶ δὲ ἐξελθόντες ἀπὸ Φερῶν εἴχοντο ὁδοῦ ὅσοι τε ἐκ Θεσσαλονίκης συνεστρατεύοντο αὐτοῖς, ἐπεὶ ἐπύθοντο ἑαλωκυῖαν, ἀποστάντες αὐτῶν, ἐχώρησαν πρὸς βασιλέα· καὶ οἱ Βεῤῥοιῶται τὰ ἐν Βοδηνοῖς πυθόμενοι συμβάντα, ταὐτὰ τοῖς ἐκ Θεσσαλονίκης ἐποίουν·

6. Τό, τε συστρατευόμενον αὐτοῖς ὑπήκοον Ῥωμαίοις στράτευμα Μυσῶν ἤδη καὶ ἐνεωτέρισε φανερῶς. Ἐντυχόντες γὰρ τοῦ πρωτοβεστιαρίου βοσκήμασι πολλοῖς, διήρπασαν αὐτὰ, αὐτοῦ παρόντος καὶ προσεποίησαν ἑαυτοῖς. Ἐπιχειροῦντι δὲ ἀνασώζειν τὰ διαρπασθέντα, οὐ μόνον οὐκ ἐπείθοντο, ἀλλὰ καὶ τῶν σκευοφόρων αὐτοῦ τινα ἀφείλοντο τὸν ἵππον, ἔργῳ διδάσκοντες ὡς εἰ μὴ ἀγαπῴη, χωρήσοντες καὶ κατ´ αὐτοῦ. Ἥ τε λοιπὴ ἅπασα στρατιὰ καὶ οἱ ἐκ τῶν ἑσπερίων πόλεων παρόντες δυνατοὶ, τῶν βασιλέως πραγμάτων ἤδη φανερῶν γεγενημένων, ἐκλιπόντες τοὺς στρατηγοὺς, πάντες ἦλθον ὡς αὐτόν.

7. Δείσας δὲ ὁ πρωτοβεστιάριος εἰς Ἀχρίδα ἐλθεῖν, (ἐκεῖ γὰρ ἦν καταθέμενος τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα,) ὅτε κατὰ βασιλέως ἅμα τῷ στρατεύματι ἐχώρει, ἅμα δεσπότῃ καὶ τοῖς λοιποῖς, εἰς πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ὄντες, ἐχώρησαν πρὸς Κράλην τὸν ἄρχοντα τῶν Τριβαλῶν.

8. Φεραῖοι δὲ, ὅσοι ἦσαν ἐκ Βυζαντίου δεσπότῃ καὶ τοῖς ἄλλοις ἑπόμενοι στρατηγοῖς, ἐπεὶ ἐλείποντο ἐκεῖ ἀναχωρούντων, πάντα συσχόντες, τὰ ὄντα μὲν διήρπασαν αὐτοῖς, αὐτοὺς δὲ ὑπὸ δεσμοῖς ἤγαγον ὡς βασιλέα. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἐδέδοκτο τὴν ἐπὶ Ἔδεσσαν ἰέναι,

9. Ἐξελθὼν Θεσσαλονίκης, δευτεραῖος ἦλθεν εἰς αὐτά. Οἱ Ἐδεσσηνοὶ δὲ ἐξελθόντες πανδημεὶ, προσεκύνησάν τε βασιλέα καὶ τὸ πόλισμα παρέδοσαν. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα ᾗ αὐτῷ ἐδόκει διῴκει ὁ βασιλεύς· ὅσα δὲ ἦν αὐτόθι χρήματα δεσπότῃ καὶ τοῖς ἄλλοις στρατηγοῖς, ἃ μὲν ἂν ᾖ ἴδια ταῖς γυναιξὶ, ταῦτ´ ἔχειν προσέταξεν αὐτὰς, καὶ μηδένα ἀδικεῖν, ἃ δ´ ἂν ᾖ τῶν ἀνδρῶν, αὐτῷ μηνυθῆναι, ὡς ἂν αὐτὸς διαγνῷ περὶ αὐτῶν. Αἱ μὲν οὖν ἄλλαι τὰ ἴδια μεμηνύκεσαν καὶ τὰ τῶν ἀνδρῶν, βασίλισσα δὲ ἡ τοῦ δεσπότου γαμετὴ, δείσασα μὴ τὰ χρήματα ἀφαιρεθείη, ὀλίγα μὲν ἐκ τῶν ἐνόντων ἐποίησε φανερὰ, τὰ πλείω δὲ μοναχῷ τινι παρακατέθετο φυλάττειν. Καὶ διέλαθόν γε ἄχρι καιροῦ· ἔπειτα φωραθέντος τοῦ μοναχοῦ μετὰ χρόνον τινὰ ὑπὸ τῶν ἐπιτροπευόντων ἐν ἐκείνοις τοῖς χωρίοις, ἄλλοτε ἄλλα διηρπάσθη. Ἐπεὶ δὲ ἀνηνέχθη τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν χρημάτων, τά τε ἴδια καὶ τὰ τῶν ἀνδρῶν προσέταξεν ὁ βασιλεὺς ἔχειν τὰς γυναῖκας, ὡς ἂν ἔχοιεν καὶ τοῖς ἀνδράσι χορηγεῖν ἐπὶ τῆς ξένης· αὐτὰς δὲ ἐκ Βοδηνῶν ἀχθῆναι εἰς Θεσσαλονίκην, κἀκεῖθεν εἰς Διδυμότειχον, ἵν´ ἐκεῖ συνδιάγοιεν τῇ βασιλίδι. Καὶ ἐπληροῦτο τὰ κεκελευσμένα.
 

Chapitre LIV.

1. Le jeune Empereur tient conseil. 2. Le grand Domestique propose d'aller à Edesse et à Castoria. 3. Ange Gouverneur de cette dernière ville met la garnison sous les armes, à dessein de la rendre au jeune Andronique. 4. Les Anges donnent des gardes à la femme de Demetrius et à celles des autres Chefs du parti du vieil Andronique. 5. Les Chefs se séparent et se retirent où ils peuvent. 6. Les Bulgares se révoltent. 7. Le Protovestiaire se réfugie chez le Crale. 8. Demetrius est amené chargé de chaînes au jeune Andronique. 9. Il est reçu à Edesse.

1. Le jeune Empereur étant entré dans la citadelle, et ayant fait enrôler sous ses enseignes les soldats qui avaient servi sous celles de son aïeul, il s'en retourna en son Palais, où il tint conseil avec les principaux, tant de son ar- 253 mée que de la ville, pour résoudre où ils iraient dans cette circonstance de temps, où il ne leur était pas permis de demeurer en repos.

2. La plupart furent d'avis d'aller à Bérée. Il n'y eut que le grand Domestique qui fut d'avis d'aller à Édesse, et de là à Castoria. Voici les raisons sur lesquelles il se fonda. Démétrius Despote, Monomaque, et Isaac Raoul, ayant leurs femmes et leurs enfants à Édesse, ils ne manqueront pas, dit-il, de tâcher de s'en emparer, tant pour conserver des personnes qui leur font si chères, que pour s'assurer d'une place, qui étant forte et par son assiette et par ses murailles, peut être aisément défendue. Je sais bien que quand ils s'en empareraient, nous ne laisserions pas de la reprendre ; mais nous ne la reprendrions qu'avec beaucoup de temps, et beaucoup de peine, au lieu que si nous nous y présentons maintenant, les plus puissants qui gouvernent le peuple comme ils veulent, et qui depuis longtemps sont mes intimes amis, nous y recevront avec joie, et si même avant que de nous y présenter, nous leur envoyons les ordres de l'Empereur, avec mes lettres, ils ne manqueront pas d'y déférer. Si les Chefs du parti contraire y veulent entrer, ils leur fermeront les portes. Ange gendre du Protovestiaire est Gouverneur de Castoria, ville forte par son assiette, qui est au milieu d'un lac. Nous sommes unis non seulement de parenté et d'affection ; mais outre cela il a de la déférence pour moi, parce que j'ai eu soin de l'élever et de lui apprendre l'art de la guerre, et il sera plus en ma considération qu'en celle de son beau-père. Quand 254 nous serons maîtres de ces deux places, les habitant de Berée offriront d'eux-mêmes de se rendre, sans nous donner la peine de les assiéger. Le grand Domestique ayant proposé cet avis, l'Empereur l'approuva, et ensuite toute l'assemblée.

3. Cette résolution n'eut pas sitôt été prise, que l'on dépêcha à Édesse et à Castoria des courriers, pour y porter les ordres du jeune Empereur, et les lettres du grand Domestique. Dés qu'Ange Gouverneur de Castoria les eut reçues, il fit mettre sa garnison sous les armes, à dessein de rendre la place.

4. Les plus puissants d'Édesse, et qui disposaient avec un pouvoir absolu du peuple, étaient les trois frères Anges, surnommés Radipores et Lascaris. Ils n'eurent pas plutôt reçu les ordres, et les lettres dont je viens de parler, qu'ils donnèrent des gardes à la femme de Démétrius Despote, et à celles des autres Chefs du parti du vieil Andronique.

5. Leurs maris étant survenus, et ayant trouvé que les habitants avaient changé de parti, ils se réfugièrent chez le Crale de Servie. Nous avons dit qu'ils avaient envoyé trois cents hommes de Phéres, pour secourir la citadelle de Thessalonique ; mais quand ils surent que ces trois cents hommes avaient été défaits, et que la citadelle s'était rendue, ils prirent ce qu'ils avaient de troupes, et feignant d'aller secourir la ville de Thesslonique, comme si elle n'eut pas 255 été réduite à l'obéissance du jeune Empereur, ils se retirèrent au lieu où ils avaient laissé leurs femmes et leurs enfants. Quand ils furent partis de Phéres, des soldats originaires de Thessalonique ayant appris que leur ville s'était rendue, les abandonnèrent pour suivre le même parti. Les habitants de Bérée firent de même.

6. Les Bulgares qui servaient dans leurs troupes, se révoltèrent, et ayant rencontré les troupeaux du Protovestiaire, ils les pillèrent en sa présence, et comme il voulut les leur arracher d'entre les mains, bien loin de les lui abandonner, ils prirent encore le cheval d'un de ses valets, pour lui faire voir que s'il ne se retirait, il ne l'épargneraient pas lui-même. Le reste de l'armée, et tout ce qu'il y avait de personnes accommodées dans les villes d'Occident, se déclarèrent pour le jeune Empereur.

7. Le Protovestiaire n'osant aller à Acride, où il avait laissé sa femme et ses enfants, il se retira avec le Despote, et cent cinquante hommes chez le Crale de Servie.

8. Ceux de Phéres qui avaient suivi le Despote, et les autres Chefs du parti du vieil Empereur, se saisirent d'eux, lors qu'ils se virent abandonnés, et après avoir pillé leur bagage, ils les amenèrent chargés de chaînes au jeune Andronique.

9.. Ce Prince étant parti de Thessalonique il arriva le jour suivant à Édesse, dont les habitants 256 vinrent au devant de lui, et se prosternèrent à terre pour le saluer en qualité de leur Souverain. Quand il fut dans la ville, il y disposa de tout avec un pouvoir absolu : Il ordonna qu'on lui déclarerait le bien que le Despote et les autres Chefs y avaient, pour en ordonner comme il le jugerait à propos, et que l'argent et les meubles de leurs femmes leur seraient conservés. Elles déclarèrent ce qui leur appartenait, et ce qui appartenait à leurs maris. Mais la femme du Despote ne déclara qu'une partie de ce qu'elle avait, de peur qu'on ne le lui prît, et elle donna le reste à garder à un Moine, ce qui demeura secret durant quelque temps ; mais les Gouverneurs des lieux en ayant eu connaissance, ils le dissipèrent. Le jeune Empereur en ayant depuis été averti, ordonna que les femmes jouiraient, et de leur bien et de celui de leurs maris, afin qu'elles eussent de quoi les assister dans les pays étrangers où ils s'étaient retirés. Quant à elles, il les fit mener d'Édesse à Thessalonique, et de Thessalonique à Didymoteque, pour y demeurer avec l'Impératrice sa femme.

νεʹ. 1. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ἀπάρας ἐξ Ἐδέσσης, ἦλθεν εἰς Καστορίαν· καὶ εἰσεδέξατο αὐτὸν ὁ ταύτης ἐπιτροπεύων Ἄγγελος χαίρων, καὶ παρέδωκε τὴν πόλιν. Ἦν γὰρ δὴ καὶ πρότερον τὴν ἄφιξιν προσδεχόμενος αὐτοῦ, ἐξ ὅτου πρὸς αὐτὸν ἐκ Θεσσαλονίκης προστάγματά τε ἐκείνου καὶ τοῦ μεγάλου δομεστίκου γράμματα ἐπέμφθη, καὶ τὴν πόλιν εἶχεν ἐν φυλακῇ ἕνεκα αὐτοῦ.

2. Μεταξὺ δὲ τὴν πρὸς Καστορίαν ὁδεύων ὁδὸν, τόν τε Βοησίλαν τῶν Μυσῶν δεσπότην καὶ Βρυέννιον τὸν μέγαν δρουγγάριον καὶ Ἐξώτροχον τὸν μέγαν ἑταιρειάρχην ἅμα δισχιλίοις ἱππεῦσι στρατιώταις ἀπολεξάμενος, τὴν πρὸς Ἀχρίδα ἐκέλευσεν ἰέναι, εἴ πως δυνηθεῖεν τὸν πρωτοβεστιάριον φθάσαντες παρελθεῖν εἰς αὐτήν. Καὶ βαδίσαντας συντόνως, ἐπεὶ προτεραίᾳ ἦλθον, εἰσεδέξαντο αὐτοὺς οἱ Ἀχριδηνοὶ ἀνοίξαντες τὰς πύλας· ἤδη γὰρ ἅπαντα ἀφίσταντο πρὸς βασιλέα τὸν νέον, καὶ ἀναγκάζοντος μηδενός·

3. Πρωτοβεστιάριος δὲ ἐπεὶ ὑστέρησε, πυθόμενος ἑαλωκυῖαν τὴν Ἀχρίδα, τὰς σωζούσας ἐλπίδας ἀπογνοὺς, ηὐτομόλησε μετὰ τῶν ἄλλων εἰς Κράλην. Καὶ ἐπεχείρουν πείθειν αὐτὸν, πόλεμον ἄρασθαι πρὸς βασιλέα, εἴ πως δι´ αὐτοῦ δυνηθεῖεν ἀναμαχέσασθαι τὴν ἧτταν.

4. Καὶ πεισθεὶς αὐτοῖς, ἦλθεν ἄχρι μεθορίων τῆς αὐτοῦ καὶ Ῥωμαίων γῆς, στρατὸν ἐπαγόμενος πολύν.

5. Βασιλεὺς δὲ ἡμέραν μίαν αὐλισάμενος ἐν Καστορίᾳ, ἄρας ἐκεῖθεν, ἦλθεν εἰς Ἀχρίδα. Καὶ ἐκέλευσε τὴν πρωτοβεστιαρίου γαμετὴν ὅσα ἔχει χρήματα λαβοῦσαν, εἰς Θεσσαλονίκην ἐλθεῖν, ὡς ἅμα ταῖς ἄλλαις ἀφιξομένην εἰς Διδυμότειχον.

6. Ἡ δὲ ὑποπτεύσασα, μὴ οὐκ ἀληθῆ τὰ λεγόμενα ᾖ, καὶ δείσασα περὶ τοῖς χρήμασι, τοῖς φίλοις παρακατέθετο φυλάττειν· αὐτὴ δὲ ἰσχυρίζετο μηδὲν ἔχειν. Ἐκείνη μὲν οὖν ὡς εἶχεν ἅμα καὶ ἑτέραις γυναιξὶν ἤχθη εἰς Θεσσαλονίκην. Καὶ μετὰ μικρὸν εὕρηνται αὐτῆς παρά τινι κεκρυμμένα κόσμοι τε γυναικεῖοι καὶ ἕτερ´ ἄττα, χρυσίων δισμυρίων ἄξια τιμῆς· ὀλίγαις δὲ ὕστερον ἡμέραις προσελθών τις τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ καὶ ἀναμνήσας παλαιᾶς τινος εὐεργεσίας, ἣν ὑπ´ αὐτοῦ ἦν πεπονθὼς, ἔλεγε δίκαιον εἶναι καὶ αὐτὸν ὅ, τι ἂν δύναιτο ἀντευποιεῖν, καὶ ἐμήνυεν αὐτῷ, ὡς εἰδείη τοῦ πρωτοβεστιαρίου χρήματα ὅπου κρύπτοιτο πολλά. Πέμψας δὲ ὁ μέγας δομέστικος τῶν πιστοτάτων οἰκετῶν τινα, ὑφηγουμένου τοῦ μεμηνυκότος, τὰ χρήματα ἤχθη πρὸς αὐτὸν ἐν δυσὶ κιβωτίοις, ἐν οἷς ἦν ἀγγεῖόν τι ἐκ χαλκοῦ πεποιημένον, δισχιλίους καὶ μυρίους ἔχον χρυσοῦς, καὶ ζῶναι καὶ ἐκπώματα ἐκ χρυσοῦ πεποιημένα καὶ ἄργυρος ἄσημος καὶ γυναικεῖοι κόσμοι καὶ ἕτερ´ ἄττα τετρακισμυρίων ἄξια χρυσίων.

7. Τῷ μὲν οὖν τὰ χρήματα μεμηνυκότι λόγοις τε ὁ μέγας δομέστικος ὡμολόγει χάριτας καὶ ἔργοις ἐποίει εὖ· βασιλεῖ δὲ προσελθὼν, τά τε χρήματα ἐμήνυεν ὡς εὕρηνται, καὶ ἐδήλου καὶ τὸν ἀριθμόν. Βασιλέως δὲ „οὐκοῦν“ εἰπόντος „σὲ τὸν εὑρηκότα δίκαιον ἔχειν·“ „ἀλλ´ οὔτε πρότερον“ εἶπεν αὐτὸς „ἐν τοῖς τοῦ πολέμου καιροῖς οὔτε πλείω οὔτ´ ἐλάττω χρήματα ἀφειλόμην τινὸς, ὥσπερ οἶσθα καὶ αὐτός· οὔτε τούτων ἂν ὀφθείην ἥττων νῦν.“ „ἀλλ´ οὐδὲν“ ἔφη „θαυμαστὸν“ ὁ βασιλεὺς „εἰ πολλὰ ὑπ´ αὐτῶν ἀφῃρημένος καὶ μάλιστα πρωτοβεστιαρίου τουτουῒ, ὀλίγα ἄττα ἐκ τῶν αὐτοῦ ὠφεληθήσῃ.“ „αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο μᾶλλον“ εἶπε „θαυμαστὸν, εἰ πολλὰ ὑπ´ αὐτῶν καὶ μάλιστα κατὰ τὸν δεύτερον πόλεμον ζημιωθεὶς, καιροῦ παρασχόντος, οὐκ ἠθέλησα ἀμύνασθαι τοῖς ἴσοις, νυνὶ δὲ ὀλίγων ἕνεκα χρημάτων τό, τε ἐξ ἀρχῆς ἦθος διαφθερῶ καὶ ἥττων ἀδίκου λήμματος καὶ κέρδους ἂν φανῶ· ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὰ στρατιώταις καὶ ἄλλοις οἷς ἂν ἐθέλῃς κέλευσον διανεμηθῆναι.

8. Βασιλεὺς μὲν οὖν ἐπείθετο εἰπόντι, καὶ τὸν χρυσὸν ὅσος ἦν ἐκέλευσε διανεμηθῆναι τῇ στρατιᾷ· ὅσα δὲ ἦν ἔπιπλα καί τινα ἐκ τῶν σκευῶν τῶν εὐπατριδῶν διεδόθη τισὶ, καὶ τὰ λειπόμενα τῷ βασιλικῷ προσήχθη ταμιείῳ.

9. Ὀκτὼ δὲ ἡμέραις τῇ Ἀχρίδι ἐνδιατρίψαντα βασιλέα οἵ τε τὰς Δεαβόλεις νεμόμενοι Ἀλβανοὶ νομάδες καὶ οἱ τὰς Κολωνείας, ἔτι δὲ καὶ οἱ Ἀχρίδος ἐγγὺς, προσεκύνησαν ἐλθόντες καὶ δουλεύειν ἐπηγγείλαντο προθύμως. Τοὺς δὲ πόῤῥω κατῳκισμένους πρὸς ἐσχατιαῖς τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας γράμματα ἐκάλει βασιλικὰ πρὸς Θεσσαλονίκην ἐλθεῖν, ὡς προσκυνήσοντας ἐκεῖ· καὶ οὐ πολλῷ ὕστερον ἦλθον.

10. Ὁ μέντοι Κράλης ἅμα στρατῷ παντὶ τῷ ὑπ´ αὐτὸν ἐν μεθορίοις τῆς αὐτοῦ καὶ Ῥωμαίων ἡγεμονίας ὢν, ὑπὸ μὲν τῶν φυγάδων Ῥωμαίων ὁσημέραι παρεκαλεῖτο κατὰ βασιλέως ἐλθεῖν καὶ μάχην συνάπτειν, ὑπήκουε δὲ οὐδαμῶς, δεδιὼς μὴ οὐ κατὰ γνώμην αὐτῷ τὰ πράγματα χωρήσῃ. Περιέμενε δὲ τὸν Χρέλην, ὃς ἦν ἐν Φεραῖς, Ῥωμαίοις κατὰ τοῦ νέου βασιλέως συμμαχῶν, (ἔτι γὰρ ἀπῆν,) παρ´ αὐτοῦ περὶ βασιλέως καὶ τῆς ὑπ´ αὐτὸν στρατιᾶς βουλόμενος πυθέσθαι, εἰ ἐπιχειρητέα εἴη ἢ μή. Ἐπεὶ δὲ ἀφῖκτο, ἐπυνθάνετο αὐτοῦ ὁ Κράλης, εἰ πρὸς βασιλέα πολεμητέον εἴη· ὁ δὲ συνεβούλευεν, εἰρήνην μᾶλλον ἄγειν καὶ μὴ τὸν οὐκ ὄντα πόλεμον ἑαυτῷ καὶ ὑπηκόοις ἐπάγειν. Βασιλέα γὰρ αὐτὸς ἔλεγεν ἐν Φεραῖς ἑωρακέναι ἄγοντα μὲν στρατὸν οὐ πάνυ πολὺν, τοσοῦτον δὲ τὰ πολέμια ἐξησκημένον καὶ ἵπποις τε καὶ ὅπλοις διακεκοσμημένον ἐκπρεπῶς, ὡς ἔκπληξιν καὶ ἀπὸ μόνης ὄψεως παρέχειν· οὕτω δὲ ἀθορύβως καὶ εὐτάκτως ἑπόμενον τοῖς ἡγεμόσιν, ὡς δοκεῖν οὐ πολλοὺς, ἀλλ´ ἕνα ὄντα τῶν τε παραγγελμάτων ἀκούειν καὶ σπουδῇ τὰ κελευόμενα ποιεῖν.

11. νδρίας δὲ τοσοῦτον αὐτοῖς περίεστι καὶ τόλμης, ὡς, καίτοι τῶν ἀντιτεταγμένων ὄντες ἐλάσσους πολλῷ, καὶ ἐπιόντες αὐτοῖς παρὰ πόλιν οἰκείαν στρατοπεδευομένοις, οὔτε ἔδεισαν οὔτε ἐθορυβήθησαν οὐδαμῶς· ἀλλὰ ἐγγὺς γενόμενοι Φερῶν ὅσον συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς, ἔστησαν ἀνάπλεῳ ὁρμῆς διὰ πάσης τῆς ἡμέρας προκαλούμενοι ἐς μάχην. Ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς αὐτοῖς ἀντεπεξῄει, μικρὸν ἐκκλίναντες, ηὐλίσαντο τὴν νύκτα, καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν πάλιν φραξάμενοι ἅμα ἕῳ, ὡς ἐς μάχην ἔστησαν παρατεταγμένοι, καὶ πέμψαντες ἡμᾶς προὐκαλοῦντο ἐς τὴν μάχην· ἡμῶν δὲ οὐδὲ ἀντιβλέπειν ὑπομενόντων καὶ φανερῶς τὴν συμπλοκὴν ἀπειπαμένων, ἀναστρέψαντες μεθ´ ὅσης ἂν εἴποις τῆς εὐταξίας, ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν Ζίχνα. Τῇ δὴ οὕτω πανταχόθεν συγκεκροτημένῃ στρατιᾷ, καὶ ὑπὸ στρατηγοῖς ἀγομένῃ πολλοῖς τε καὶ ἀγαθοῖς, ἀνάγκης χωρὶς οὐκ ἂν συγχωρήσαιμι συμπλέκεσθαι ἐγώ. Νυνὶ δὲ καὶ τῆς ἑσπερίου στρατιᾶς ἁπάσης, πολλῆς τε καὶ αὐτῆς καὶ ἀγαθῆς οὔσης, προσκεχωρηκυίας βασιλεῖ, ἔτι μᾶλλον ἀπορώτερα τὰ πρὸς τὸν πόλεμον αὐτῶν καθέστηκε.“ Τοιαῦτα εἰπόντος τοῦ Χρέλη, ὅ,τε Κράλης ἐπείθετο καὶ οἱ ἄλλοι ἡγεμόνες τῆς στρατιᾶς, καὶ ἤδη ἀπέσχοντο ταῖς γνώμαις τοῦ πρὸς βασιλέα πολεμεῖν·

12. Ἔμενον δὲ ὅμως ἐπὶ τῆς αὐτῆς στρατοπεδείας. Βασιλεὺς δὲ ἐκ τῆς Ἀχρίδος μετὰ ὀγδόην ἡμέραν ἄρας, ἦλθεν εἰς Πελαγονίαν, τὴν εἰς Καστορίαν ἐκλιπὼν ὁδὸν, ἅμα μὲν, ἵνα καὶ τὰ ἐκεῖ περιποιήσηται πολίχνια καὶ τὴν ἄλλην χώραν, ἅμα δ´, ἐπεὶ καὶ τὸν Κράλην ἐν ὁρίοις πύθοιτο τῆς σφετέρας ἀρχῆς εἶναι, ἵνα μὴ δοκοίη φόβῳ τῷ πρὸς αὐτὸν ἀποσχέσθαι τῆς ὁδοῦ.

13. Οἱ μέντοι Ῥωμαίων φυγάδες ὡς ἐπύθοντο διὰ Πελαγονίας ἰέναι βασιλέα, τῷ Κράλῃ προσιόντες, ἠνάγκαζον συμπλέκεσθαι βασιλεῖ, ἤδη οὐ πολὺ ἀπέχοντι αὐτῶν.

14. Ὁ Κράλης δὲ ἀπεκρίνατο, μήτε νῦν μήτε εἰσαῦθις ἑκὼν πολεμήσειν βασιλεῖ, ἐὰν μὴ αὐτὸς ἐπίῃ· αὐτοῖς δὲ τὴν δυνατὴν βοήθειαν εἰσενηνέχθαι, δυοκαίδεκα τάγματα ἅμα στρατηγοῖς παρασχόμενος ἐν Φεραῖς αὐτοῖς ἐπικουρεῖν. Νυνὶ δὲ αὐτῷ καὶ τούτου ἕνεκα μεταμέλειν, ὅτι πρὸς οὐδὲν ἠδικηκότα πόλεμον ἤρατο ἐξ αἰτίας οὐδεμιᾶς. Βασιλέας δὲ Ῥωμαίων πρὸς ἀλλήλους διαφερομένους, αὐτοὺς ἂν εἰδέναι, ὅπως τε πολεμήσουσιν ἀλλήλοις καὶ καθότι ξυμβήσονται, ἐμὲ δὲ μηδὲν ὑπ´ οὐδενὸς ἠδικημένον, οὐδ´ αὐτὸν πολεμήσειν οὐδενὶ, ἕως ἂν μὴ ἀδικῶμαι.

15. Οἱ μὲν οὖν τοιαύτης τυχόντες τῆς ἀπολογίας, καὶ τῆς μόνης ὑπολειπομένης ἐλπίδος σβεννυμένης, ἐθορυβοῦντο σφοδρῶς. Οὐ μὴν ἀπέσχοντο τοῦ μὴ σφόδρα μετὰ σπουδῆς πολλῆς πρὸς τὸν κατὰ βασιλέως πόλεμον τὸν Κράλην ἐξορμᾷν.

16. Πείθειν δὲ ἐπιχειροῦσι καὶ δεομένοις μὴ ἐᾷν αὐτοὺς ἀτιμωρήτους, ἐπεὶ καὶ τῶν Τριβαλῶν παρῆσαν οἱ ἐν τέλει, „οὐ δέον,“ εἶπον „ὦ οὗτοι, αὐτούς τε εἰκῆ καὶ μάτην κατατρίβεσθαι ἐπιχειροῦντας ἀνηνύτοις, καὶ ἡμᾶς ἀποκναίειν ἃ μὴ προσήκει δεομένους. Πρότερον γὰρ ἐχρῆν, τοῦ πρὸς βασιλέας τοὺς ὑμῶν δεσπότας πολέμου κινουμένου, αὐτοὺς πᾶσαν πρόφασιν σκανδάλου περιαιρεῖν καὶ τὴν εἰρήνην ἐκ παντὸς τρόπου ἑαυτοῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἐκπορίζειν, εἰδότας, ὡς τοῦτο αὐτὸ βασιλεῦσί τε καὶ ὑμῖν καὶ τῷ κοινῷ λυσιτελεῖ Ῥωμαίων. Ὑμεῖς δὲ τοὐναντίον ἅπαν αὐτοί τε ἐφαίνεσθε ποιοῦντες καὶ τοῖς ἄλλοις παραινοῦντες. Τὰς γὰρ πόλεις ἁπάσας περιϊόντες, τοὺς μὲν τῷ πρεσβυτέρῳ βασιλεῖ τὸν πρὸς βασιλέα τὸν νέον πόλεμον συναιρομένους ἐπῃνεῖτέ τε καὶ ἐπηγγέλλεσθε θαυμάσι´ ἄττα, τοὺς δὲ τὴν εἰρήνην ἄγειν αἱρουμένους καὶ τοὺς ἄλλους πείθοντας, ὡς τὰ τοῦ νέου βασιλέως πράττοντας ἐπίσης ἐχρῆσθε πολεμίοις, καὶ τὸν πόλεμον ἐγείρειν ἐσπουδάζετε τρόπῳ παντί. Ἃ οὖν ἐσπουδάζετε τότε, στέργοιτ´ ἂν παρόντα νῦν δικαίως. Ἡμεῖς δὲ Κράλῃ τῷ ἡμετέρῳ παραγγέλλομεν δεσπότῃ, μὴ πρὸς βασιλέα πόλεμον κινεῖν, μηδὲ ἀδικεῖν ἐθέλειν προεπιχειροῦντα, λογιζόμενον, ὡς καὶ παρὰ θεῷ τίσις ἐστὶ τοῖς ἀδίκως πραττομένοις τοῖς ἀνθρώποις· ἐὰν δὲ αὐτὸς ἐπίῃ, ἀμύνεσθαι παντὶ σθένει. Εἰ μὲν οὖν πείθοιτο ἡμῖν βουλευομένοις, καλῶς ἂν ἔχοι· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ αὐτὸς ἀπελθὼν διαφερέτω τὸν πόλεμον μόνος, συμπαραλαβὼν ὑμᾶς· ἡμῶν γὰρ ἀφίξεται οὐδείς.“ Τοιαῦτα εἰπόντων τῶν Τριβαλῶν, ὁ Κράλης τε ἐπείθετο καὶ πρὸς τοὺς Ῥωμαίους φυγάδας εἶπε· „τὴν μὲν διάνοιαν τῶν παρ´ ἐμοὶ δυνατῶν ὁρᾶτε οἵαν ἔχουσι περὶ τοῦ πολέμου. Ἐγὼ δὲ καὶ εἰ διὰ σπουδῆς τὸν πόλεμον ἦγον ἰδίων τινῶν ἕνεκα πρὸς βασιλέα διαφορῶν, ἀπεσχόμην ἂν, ὁρῶν αὐτοὺς οὕτως, ὥσπερ νῦν, διακειμένους· νυνὶ δὲ καὶ αὐτὸς οὐδὲν ἧττον αὐτῶν τὴν ἴσην ἔχω γνώμην περὶ τῶν πραγμάτων. Διὸ οὐδὲ ἑλοίμην ἂν, ἐξὸν ἔξω τε κινδύνων εἶναι καὶ βεβαίως ἄρχειν τῆς σφετέρας, ἀδικεῖν τε δοκεῖν καὶ ἐν ἀδήλῳ καθίστασθαι κινδύνῳ, ἄλλως τε οὐδὲ τοῦ στρατεύματος ἐμοὶ παντὸς συνηθροισμένου. Ὑμῖν δὲ πρὸς τὴν σωτηρίαν βοήθειαν εἰσενέγκοιμι ἂν ὅση. Δυνατὴ, καὶ, εἴγε βούλεσθε, πρὸς βασιλέα πρεσβείαν πέμψας, παραιτήσομαι ὑπὲρ ὑμῶν αὐτοῦ τὴν ὀργὴν ἐγώ. Πρᾷος δὲ ὢν, ὡς ἀκούω, καὶ τοῖς προσκεκρουκόσιν ἕτοιμος πρὸς διαλλαγὰς, συγγνώμην τε ἂν παράσχοι καὶ τὰς συμφορὰς οὐ μετρίως κουφιεῖ. Εἰ δὲ τοῦτο ὑμῖν οὐκ ἀνεκτὸν, ἀλλ´ ἐγὼ πρὸς Μιχαὴλ τὸν βασιλέα Μυσῶν κηδεστὴν ὄντα ἐμὸν ὑμᾶς πέμψω, ὡς ἂν δι´ αὐτοῦ πρὸς Βυζάντιον διασωθῆτε. Καὶ τούτου δὲ ὑμῖν οὐ κατὰ γνώμην ὄντος, καὶ ἑτέραν ἔξεστι τραπέσθαι. Εἰς Βενετίαν γὰρ ἀφιγμένοις, ῥᾳδίως ἐξέσται τριήρεσιν ἢ ὁλκάσιν ἐπανόδου πρὸς Βυζάντιον τυχεῖν. Καὶ ἑτέραν δὲ ἐπὶ τούτοις ὑποθήσομαι ὑμῖν ἐλπίδα σωτηρίας. Ἐπεὶ γὰρ Πρόσεκόν τε καὶ Πρίλλαπον καὶ Στρίμβιτζαν κατέχετε φρουραῖς, διανειμάμενοι τὰς πόλεις ταύτας, δυσαλώτους οὔσας διὰ καρτερότητα τειχῶν, καρτερεῖτε ἐν αὐταῖς, ἄχρις ἂν ὁ πρὸς ἀλλήλους τῶν βασιλέων εἴς τι πέρας πόλεμος ἀφίκηται.

17. Ἐπὶ τούτοις ἀμηχανία τε εἶχε τοὺς φυγάδας, καὶ ἀπαλλαγὴ κακῶν ἐφαίνετο ἐκ τῶν πραγμάτων οὐδεμία. Ὅμως δὲ σκεψάμενοι ἐκ τῶν παρόντων εἵλοντο μᾶλλον ταῖς προειρημέναις ἐγκατακλεισθῆναι πόλεσι καὶ τὴν πολιορκίαν ὑπομένειν. Καὶ πρωτοβεστιάριος μὲν ἅμα τισὶ τὸν Πρίλλαπον κατέσχε, τὸν δὲ Πρόσεκον Ἀσάνης ὁ Μιχαὴλ, οἱ δὲ λοιποὶ Στριμβίτζης ἐκράτουν.

18. Καὶ Βασιλικὸς ὁ Νικηφόρος Μελενίκου ἐπιτροπεύων, ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἑαυτῷ περιεποίησεν εἰς ἀρχὴν, φάσκων, οὐδενὶ προσθήσεσθαι τῶν βασιλέων, ἄχρις ἂν ὁ πόλεμος καταλυθῇ.
 

Chapitre LV.

1. Le jeune Empereur est reçu à Édesse. 2. Il envoie des gens de commandement se saisir de la ville d'Acride. 3. Le Protovestiaire se réfugie chez le Crale de Servie. 4. Il paraît à la tète dune armée. 5. Sa femme est envoyée à Thessalonique: 6. Son trésor est découvert. 7. Le jeune Empereur l'offre au grand Domestique. 8. Qui le refuse. 9. Les habitants de la campagne se soumettent à l'obéissance du jeune Empereur. 10. Les Chefs du parti du vieil Andronique supplient le Crale de donner bataille. 11. Crele l'en dissuade. 12. Le jeune Emetteur va en Pelagonie. 13. Les Chefs conjurent Crale de les secourir. 14. Il le refuse. 15. Ils se plaignent de ce refus. 16. Double réponse à leur plainte. 17. Ils s'enferment dans trois petites villes, résolus d'y soutenir un siège. 18. Nicéphore se rend maître de la ville de Melenique.

1.  Le jeune Andronique alla le jour suivant à Édesse et à Castoria : Il fut reçu avec joie dans la première de ces deux villes, par Ange qui en était Gouverneur, et qui pour cet ef- 258 fet avait commande à ses gens de se mettre sous les armes.

2. En partant pour la seconde, il envoya Voseslas Despote de Bulgarie, Bryenne grand Drungaire, et Exotroque grand Eteriarque à Acride, avec deux mille chevaux, pour tâcher d'y entier avant que le Protovestiaire y fût arrivé. Ils firent telle diligence, qu'ils y arrivèrent les premiers, et ils furent si heureux, que de trouver les habitants disposés à les recevoir, et a suivre la fortune du jeune Andronique.

3. Le Protovestiaire y étant venu trop tard, et s'étant vu frustré de l'esp"rance qu'il avait fondée sur cette place, il se réfugia chez le Crale, comme les autres, et tous ensemble s'efforcèrent de le persuader de prendre leur protection, et de les venger des pertes qu'ils avaient souffertes.

4. Il s'avança à leur persuasion, à la tête d'une nombreuse armée, jusqu'aux frontières des Romains.

5. Le jeune Empereur n'étant demeuré qu'un jour à Castoria, vint à Berée, où il commanda à la femme du Protovestiaire de s'en aller à Thessalonique, et de là à Didymoteque, avec ses meubles et son bagage.

6. L'appréhension où elle était que l'on eût envie de la tromper, et de lui ôter son argent, fut cause qu'elle dit qu'elle n'en avait point, et quelle le donna à garder à ses amis. Peu de jours  259 après qu'elle eut été conduite à Thessalonique, on trouva ses meubles et ses ornements estimés vint mille besans d'or, entre les mains d'un particulier à qui elle les avait confiés. Un homme qui avait obligation particulière au grand Domestique, lui vint dire presque dans le même temps, que les bienfaits qu'if avait reçus de lui l'obligeaient à lui découvrir l'endroit où le Protovestiaire avait caché ce qu'il avait de plus précieux. Le grand Domestique ayant envoyé un Officier de sa maison, de la fidélité duquel il était très-assuré, avec celui qui lui avait donné cet avis, ils lui apportèrent deux coffres, dans l'un desquels il y avait un grand vase de bronze, rempli de douze mille besans d'or, de ceintures, et de coupes d'or, de l'argent en barres et en lingots, des ornements à l'usage des femmes, dont le prix montait à quarante mille besans d'or.

7. Le grand Domestique ayant récompensé celui qui lui avait donné cet avis, alla rapporter à l'Empereur de quelle manière ces richesses avaient été découvertes. Puisque vous les avez découvertes, repartit le jeune Empereur, il est bien juste qu'elles vous appartiennent. Vous savez, répondit le grand Domestique, que je n'ai jamais pris le bien de personne, ni dans cette guerre, ni dans les autres, je n'ai pas envie de donner sujet de croire, qu'ayant toujours été au dessus de l'intérêt, j'y aie succombé en cette occasion. On ne pourra pas trouver 260 étrange, repartit l'Empereur, qu'ayant été tant de fois dépouillé de votre bien, par ceux du parti ennemi, et par le Protovestiaire même, vous en repreniez maintenant une partie. Au contraire, répliqua le grand Domestique, on aurait sujet de trouver étrange, qu'après avoir souffert des pertes considérables durant la dernière guerre, sans avoir voulu les réparer lors que j'en ai eu le pouvoir, je changeasse aujourd'hui de conduite et je renonçasse à ma générosité ordinaire pour un gain fort léger.

8. Le jeune Empereur cédant à son avis, fit distribuer l'argent aux soldats, donna les meubles, et une partie des vases aux Commandants, et fit porter le reste à l'Epargne.

9. Huit jours après qu'il fut arrivé à Acride, les paysans d'alentour, ceux d'Albanie, de Deaboles, et de Colonéé, se vinrent soumettre à son obéissance, et il manda aussi ceux qui habitaient sur les frontières, qui vinrent à l'heure même lui prêter le serment de fidélité.

10. Le Crale qui avait levé une puissante armée, et qui était sur la frontière qui sépare son Etat d'avec l'Empire, fut sollicité par les Romains qui s'étaient réfugiés chez lui, de donner bataille au jeune Empereur. Mais il n'en voulut rien faire, de peur de ne pas remporter l'avantage. Il attendit le retour de Crele qui était allé conduire du secours à la ville de Pheres. Quand il fut arrive il lui demanda s'il était à propos de hasarder une bataille, il lui répondit qu'il lui conseillait 261 de faire plutôt la paix, et d'assurer par un accommodement le repos de ses peuples.

11. J'ai vu, lui dit-il, le jeune Empereur à la tête d'une armée, qui n'est pas fort nombreuse, mais qui est si bien équipée, que sa vue toute seule imprime de la terreur. Les soldats obéissent avec un tel ordre et avec une telle promptitude aux commandements de leurs Chefs, que l'on dirait que ce ne serait qu'un seul corps, et non une multitude. Ils ont une hardiesse si merveilleuse, et une intrépidité si éprouvée, que bien qu'ils fussent inférieurs en nombre à leurs ennemis, ils n'ont pas laissé de les poursuivre  jusqu'à leurs murailles. Ils sont demeurés tout le jour à la portée du trait, les provoquant au combat avec une ardeur non pareille. Personne n'ayant osé sortir, ils se retinrent à quelque distance ; et ayant passé toute la nuit à découvert, ils reprirent leurs armes à la pointe du jour suivant, et recommencèrent à nous défier. Mais après que nous eûmes avoué notre faiblesse, que nous eûmes refusé d'en venir aux mains, ils s'en retournèrent à Sicne, avec un ordre et une discipline que l'on ne saurait assez admirer. Pour moi, je ne conseillerais jamais de donner bataille, sans une extrême nécessité, à une armée si bien composée, et conduite par de si bons Chefs. Maintenant que les troupes d'Occident, qui sont fort nombreuses, et fort aguerries, il y a moins d'apparence de le faire que jamais. Crele ayant parlé delà forte au Crale, les gens de commandement résolurent de ne point faire la guerre au jeune Andronique ; ce qui ne les empêcha pas, néan- 262 moins, de demeurer campés au même endroit.

12. Le jeune Empereur après avoir demeuré huit jours à Acride, en partit pour aller à Pelagonic, et affecta pour deux raisons de s'éloigner du chemin de Castoria L'une pour établir dans les forts et dans les places où il allait, les ordres qu'il y jugeait nécessaires : L'autre pour faire voir qu'il n'appréhendait point la rencontre de  Crale, qu'il savait être sur la frontière.

13. Quand les Romains réfugiés surent que le jeune Empereur était à Pélagonie, ils pressèrent extrêmement le Crale de lui donner bataille.

14. Mais il leur répondit, Qu'il ne la donnerait point, à moins qu'il ne fut attaqué. Qu'il leur, avait donné le secours qui lui avait été possible, lors qu'il avait envoyé douze cohortes à Pheres ; qu'il avait regret de les avoir envoyées, parce qu'en les envoyant, il avait offensé un Prince de qui il n avait point reçu d'injure ; que les Empereurs pouvaient faire ensemble la paix ou la guerre, comme ils le jugeraient à propos ; mais qu'il ne prendrait aucune part en leur différend.

15. Cette réponse ruinant l'unique espérance qui leur restait, ils commencèrent à exciter de furieuses tempêtes, et à l'animer avec une ardeur inconcevable de prendre les armes.

16. Les principaux d'entre les Serviens tâchèrent de l'apaiser par une remontrance fort judicieuse, dont je rapporterai les propres termes. Il ne faut point, leur dirent-ils, vous tourmenter 263 avec tant de violence pour obtenir de nous ce que nous ne saurions vous accorder. Vous deviez avant que la guerre se fût échauffée, ôter les sujets des différends qui se font élever entre vos Empereurs, et travailler avec toute l'application dont vous étiez capables, pour rétablir entre eux une parfaite intelligence. C'était la chose du monde la plus désirable pour eux mêmes, la plus avantageuse pour votre intérêt particulier, pour le bien général de l'Empire. Mais au lieu de tenir cette sage conduite, vous en avez tenu une toute contraire. Vous avez parcouru les villes pour exciter la fureur de ceux qui se portaient à la guerre contre le jeune Andronique vous avez traité en ennemis ceux qui témoignaient de l'inclination pour la paix, aussi bien que ceux qui prenaient les armes pour sa défense. Après avoir pris tant de peine pour allumer le feu de la guerre, recevez-en maintenant la juste récompense que vous méritez. Pour nous, nous exhortons notre Prince à faire une sérieuse réflexion sur la sévérité des châtiments dont Dieu punit les injustices, et à ne se pas engager légèrement à en commettre une aussi grande que serait celle de faire la guerre au jeune Empereur, sans en avoir de sujet. S'il était attaqué, nous lui conseillerions de se défendre. S'il suit nôtre conseil, nous en aurons beaucoup de joie, sinon, qu'il prenne seul votre protection ; car il ne sera secondé par aucun de nous. Le Craie confirma leur discours par celui-ci. Vous voyez les sentiments où sont les premiers de mon Etat. Quand je me porterais à la guerre par des motifs particuliers d'aversion, et d'inimitié contre le jeune Andronique, la dis-  264 position où se trouvent mes sujets m'obligerait à m'en abstenir. Mais je suis de même avis qu'eux, et pouvant me maintenir aisément dans une possession paisible de mes Etats, je n'ai garde de commettre une injustice qui me mettrait en danger de les perdre. Ce n'est pas que je ne sois prêt d'employer tout mon pouvoir pour vous procurer la sûreté de vos personnes. J'enverrai si vous voulez une ambassade au jeune Andronique, pour demander une amnistie en votre faveur, et comme j'apprends qu'il est d'un naturel fort doux, j'espère de obtenir. Que si cela ne vous est pas agréable, je vous enverrai à Michel Roi de Bulgarie mon allié, qui vous fera conduire à Constantinople. Si ce parti vous déplaît, vous en pouvez prendre un autre, qui est d'aller à Venise, d'où il vous sera aisé de vous en retourner sur des galères, ou sur des vaisseaux en votre pays. Je vous proposerai encore un autre moyen de vous sauver. Vous avez des garnisons à Prillape, à Prosaque, et à Strombize, qui sont trois petites villes si fortes d'assiette quelles passent pour imprenables. Vous pouvez y demeurer jusqu'à ce que la guerre des deux Empereurs soit terminée.

17. Les Romains réfugiés ne savaient quel parti prendre, ni quel expédient embrasser dans une si fâcheuse conjoncture. Néanmoins après avoir pesé toutes les raisons, ils choisirent de s'enfermer dans les trois places que je viens de nommer, et d'y soutenir le siège. Prillape échut au Protovestiaire, et à quelques autres, Prosaque à Michel Asan, et Strombize au reste des Romains.

265 18. Dans le même temps, Nicéphore Basilique se rendit maître de la ville de Mélénique, dont il était gouverneur, et protesta de ne se déclarer ni pour l'un ni pour l'autre des Empereurs, tant que leur guerre durerait.

νϛʹ. 1. Πρωτοβεστιάριος μὲν οὖν τῷ ἀδοκήτῳ πληγεὶς, ὡς ἐλέγετο, τῆς συμφορᾶς, καὶ μὴ φέρων τὴν κακοπραγίαν, ἐτελεύτησε μετὰ μικρόν. Καὶ ἀποθανόντος αὐτοῦ, οἱ περιλειφθέντες ἑαυτούς τε καὶ Πρίλλαπον ἐνεχείρισαν βασιλεῖ·

2. Ἀσάνην δὲ τὸν Πρόσεκον ἀφείλοντο οἱ Τριβαλοὶ κλοπῇ.

3. Βασιλεὺς δὲ ἐκεῖθεν εἰς Θεσσαλονίκην ἐλθὼν, καὶ ἀναγκαίων τινῶν πέρι ἡμέρας τινὰς αὐτῇ ἐνδιατρίψας, ὡς ἐδόκει ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς Στρίμβιτζαν ἐλθεῖν, ἐξεστράτευσε πάλιν. Καὶ γενόμενος ἐν αὐτῇ, τοὺς κατασχόντας ἐπεχείρει πείθειν, (βιάζεσθαι γὰρ οὐκ ἦν πολέμῳ διὰ καρτερότητα τειχῶν,) ἑαυτοὺς παραδιδόναι καὶ τὴν πόλιν. Μὴ πειθομένων δὲ, ἀλλ´ ἰσχυριζομένων τὴν πόλιν αὐτοὶ καθέξειν, ἄχρις ἂν ὁ πρὸς ἀλλήλους τῶν βασιλέων πόλεμος διαλυθῇ· ἐπεὶ οὐ προσεχώρει, ἄρας ἐκεῖθεν, ἦλθεν εἰς Μελένικον. Τὰ ἴσα δὲ καὶ Νικηφόρου ἀποκριναμένου τοῦ Βασιλικοῦ, ἐπεὶ πρὸς πολιορκίαν τρέπεσθαι ἀδύνατος ἦν, ἄλλων ἀναγκαιοτέρων ἐπειγόντων, ἐπανέζευξεν εἰς Θεσσαλονίκην.

4. Γενομένῳ δὲ ἐκεῖ ἠγγέλθη ἐκ πρωτοστράτορος ἐπιτροπεύοντος τῆς Θρᾴκης, ὡς βασιλεὺς ὁ πρεσβύτερος ἥν τε εἶχε στρατιὰν ἐν Βυζαντίῳ καὶ ἑτέραν οὐκ ὀλίγην προσεκπορισάμενος, ἐκπέμψειε κατ´ αὐτοῦ, ὑπὸ στρατηγῷ Ἀσάνῃ τῷ Κωνσταντίνῳ, παρὰ τὸν Μέλανα ποταμὸν στρατοπεδευομένου. Γενομένης δὲ ἐκεῖ τῆς συμβολῆς καὶ τῆς μάχης ἀγχωμάλου ἐπιπολὺ διαμεινάσης, οἱ τοῦ νέου βασιλέως ὅμως ὑπερσχόντες, ἐτρέψαντό τε τοὺς ἀντιτεταγμένους καὶ τὴν δίωξιν ἐποιήσαντο ἄχρι Βυζαντίου. Καὶ τοὺς μὲν ἀπέκτειναν αὐτῶν, τοὺς δὲ καὶ εἷλον ζῶντας πλὴν ὀλίγων ὅσοι διεσώθησαν εἰς τὴν πόλιν· ἑάλω δὲ καὶ ὁ στρατηγός. Καὶ νικήσαντες περιφανῶς, ἀνεχώρησαν ἐπ´ οἴκου.

5. Τούτων δὲ ἀγγελθέντων, τῆς μὲν νίκης ἕνεκα ὁ βασιλεὺς εὐχαριστηρίους εὐχὰς ἀπεδίδου θεῷ· ἐπιστραφεὶς δὲ πρὸς τοὺς παρόντας, (πολλοὶ δὲ ἦσαν,) οὐ μᾶλλον ἥδεσθαι ἔφη κρατησάντων τῶν σφετέρων, ἢ ὅσον ἀνιᾶται ἐπὶ τῇ τῶν ἀντιτεταγμένων ἥσσῃ. „οὐ γὰρ μόνον ὅτι Ῥωμαῖοι οἱ πεσόντες, οὓς ἐχρῆν οὐ πρὸς ἀλλήλους, ἀλλ´ ὑπὲρ ἀλλήλων βαρβάροις μαχομένους ἀποθνήσκειν, δίκαιον ἀλγεῖν, ἀλλ´ ὅτι δέος, μὴ καὶ τῶν οἰκειοτάτων τινὲς ἢ τῶν φίλων ἦσαν οἱ ἀποθανόντες· καὶ τρίτον, ὅτι οὐχ ὑπὸ βαρβάρων τῶν φύσει πολεμίων, ἀλλ´ ὑφ´ ἡμῶν ἀνάλωνται τῶν πάνυ φιλούντων. Καὶ ἐοικέναι ἡμᾶς νομίζω τοῖς ὑπὸ μανίας τῶν ἰδίων σαρκῶν ἐμφορουμένοις, οἳ οὐκ ἐπαινεῖσθαι, ἀλλ´ ἐλεεῖσθαι δίκαιοι τῆς ἀτόπου τροφῆς. Καὶ, τὸ δὴ μεῖζον, ὅτι οὐχ ὑπὸ Ἑλλήνων μόνον καὶ βαρβάρων τῶν ἀκουόντων δίκαιοι μισεῖσθαι τῆς εἰς ἀλλήλους παρανομίας, ἀλλ´ ἄδηλον, εἴ τι καὶ τῶν γινομένων ἀρέσκει θεῷ, καὶ μὴ ἐπίσης οἵ τε ἀμυνόμενοι καὶ οἱ ἐπιόντες ἄξιοι τιμωριῶν παρ´ αὐτῷ κριτῇ. Ἐβουλόμην μὲν οὖν μὴ ἀπὸ Ῥωμαίων, ἀλλ´ ἀπὸ βαρβάρων ἑστηκέναι τὸ τρόπαιον τοῖς ἡμετέροις, ἵνα εἶχον τῆς νίκης καθαρὰν τὴν ἡδονήν. Ἐπειδὴ δὲ οὕτω τὰ ἡμέτερα ὑπὸ φθονεροῦ τινος δαίμονος συνεσκευάσθη, ὡς καὶ τὴν νίκην ἀλγηδόνος αἰτίαν φαίνεσθαι ἡμῖν, χάριτας ὁμολογῶ τῷ κρείττονι πολλὰς, οὐ μόνον ὅτι τοῖς ἐμοῖς συνήρατο πρὸς τὴν νίκην, ἀλλ´ ὅτι καὶ μηδεμίαν αἰτίαν αὐτὸς ἐν τῷ νυνὶ πολέμῳ οὐ μόνον παρεσχόμην, ἀλλὰ καὶ κινουμένου τὴν ἀρχὴν, πολλὰ καὶ ἔπραξα ἄξια καὶ εἶπον λόγου, δεόμενος τὸν πόλεμον καταθέσθαι τοὺς κινοῦντας, εἰ καὶ καθ´ ὑδάτων, τὸ τῆς παροιμίας, ἐδόκουν γράφειν.“ Οἱ μὲν οὖν ἀκούσαντες, οὐ μόνον τῆς ἀγχινοίας ἐθαύμασαν τὸν βασιλέα, ἀλλὰ καὶ τοῦ μὴ φυσᾶσθαι μηδ´ ἐπαίρεσθαι ἐν ταῖς εὐτυχίαις, ἀλλ´ ἐν ταῖς τῶν πραγμάτων μεταβολαῖς ἴσον καὶ ὅμοιον παρέχειν ἑαυτόν.

6. Βασιλεὺς δὲ τόν τε πρωτοστράτορα γράμμασιν ἠμείβετο εὐχαριστηρίοις, καὶ τοὺς συνόντας αὐτῷ τῶν συγκλητικῶν τιμαῖς τε καὶ ἄλλαις εὐεργεσίαις, καὶ τοὺς στρατιώτας τοὺς μὲν ἐπιδόσει τῆς μισθοφορᾶς, τῶν ἐτησίων δὲ προσόδων τοὺς λοιποὺς μᾶλλον ἐπέῤῥωσε καὶ προθυμοτέρους πρὸς τὸ πολεμεῖν εἰργάσατο ὑπὲρ αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ἐν Θεσσαλονίκῃ ὑπογραφέας καταστήσας, δι´ αὐτῶν διῴκει καὶ ἐξίσαζε τὴν ἑσπέραν, καὶ καταλόγους ἔτασσεν ἑτέρους πρὸς τοῖς οὖσιν, ὅπως πλείων γίγνοιτο ἡ στρατιά.

7. Ἐν τούτοις δὲ αὐτοῦ ἀσχολουμένου, πάλιν ἧκε γράμματα ἐκ πρωτοστράτορος μηνύοντα, ὡς ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς τῷ τῶν Μυσῶν βασιλεῖ Μιχαὴλ διάφορος πρότερον ὢν, νῦν πρὸς αὐτὸν τίθεται εἰρηνικὰς σπονδὰς καὶ συμμαχίαν· ἀγνοεῖν μέντοι τὰς ξυμβάσεις ἐφ´ οἷς γίνονται αὐτοῖς, καὶ διὰ τοῦτο δέον ἐγνωκέναι τὴν μήνυσιν αὐτῷ ποιήσασθαι τῶν πραττομένων. Βασιλεὺς δ´ ἐπεὶ ἐπύθετο, συνῆκε μὲν τοῦ πρὸς αὐτὸν ἕνεκα πολέμου τὴν συμμαχίαν τῷ πάππῳ γεγενῆσθαι πρὸς Μυσοὺς, ἔγνω δὲ μὴ ἐκ πρώτης ἀκοῆς ἐκ τῆς ἑσπέρας ἀπανίστασθαι, ἀλλὰ μένειν τε ἔτι καὶ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς στρατιᾶς πρόνοιαν ποιεῖσθαι, ἄχρις ἄν τι βεβαιότερον διδαχθῇ. Ἡμέραις δὲ ὕστερον ὀλίγαις πάλιν ἐκ πρωτοστράτορος ἀφικνεῖται γράμματα πρὸς βασιλέα μηνύοντα, ὡς αἱ πρὸς Μυσοὺς βασιλέως σπονδαὶ καὶ ἡ συμμαχία πέρας ἤδη ἔσχον, καὶ οἱ πράξαντες τὴν συμμαχίαν ἐκ τῶν πρὸς Μυσοὺς αὐτομόλων Ῥωμαῖοι ἐν Βυζαντίῳ εἰσὶν ἔτι.

8. Βουλευσαμένῳ δὲ μετὰ τῶν ἐν τέλει τῷ βασιλεῖ οὐκέτι διαμέλλειν ἐδόκει ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἀλλὰ τάχιστα εἰς Βυζάντιον ἀπιέναι, πρίν τι νεωτερισθῇ. Καὶ τῆς ἑσπέρας στρατηγὸν Συργὴν ντὲ Λεζιάνο τὸν Κύπριον, ὃς ὕστερον ῥὴξ Ἀρμενίας ἐγεγόνει, ἐξάδελφον αὐτῷ ὄντα μητρόθεν, καταστησάμενος, ἄρας ἐκ Θεσσαλονίκης αὐτὸς ἅμα τῇ στρατιᾷ, ἦλθεν εἰς Διδυμότειχον. Ὀλίγας δὲ αὐτῷ ἐνδιατρίψας ἡμέρας, ἐξελθὼν ἐκεῖθεν, ἧκεν εἰς Βυζάντιον. Γενόμενος δὲ πρὸς τὰς πύλας τῆς προσαγορευομένης Γυρολίμνης, καὶ Πεπανόν τινα τῶν ἐν Βλαχέρναις προκαθήμενον βασιλείων, τῶν τῇδε τειχῶν τὴν φυλακὴν πεπιστευμένον εὑρὼν, ἐπεὶ διὰ τὴν ἐκείνου ἔφοδον ἐν φυλακῇ εἶχεν ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς τὰ Βυζαντίου τείχη, ἐκέλευεν ὡς βασιλέα τὸν πάππον ἐλθόντα ἀπαγγέλλειν, ὅτι τε γένοιτο ἐγγὺς τειχῶν καὶ δέοιτο συγγνώμης τυχεῖν τῆς παρ´ αὐτῷ. Μὴ δὴ διὰ τὰ κατὰ τὴν ἑσπέραν συμβάντα ἀθεράπευτα λογίζεσθαι εἶναι τὰ κακά. Ἔξεστι γὰρ, εἴπερ καὶ νῦν ἐθελήσεις, τόν τε πόλεμον καταθέσθαι καὶ ὅ, τι βούλει χρήσασθαι αὐτῷ· πάντως δὲ οὐκ ἐπιλελῆσθαι, ὀλίγου τοῦ παρῳχηκότος ὄντος χρόνου, ὅσα ἐλθὼν ἐδεῖτο περὶ τῆς εἰρήνης, ταύτην ἀντὶ τοῦ πολέμου μᾶλλον ἑλέσθαι συμβουλεύων, καὶ μὴ τοῖς ἐνάγουσι πείθεσθαι πολεμεῖν, ὡς οὐδὲν ὀνήσουσιν ἐπὶ τῶν ἔργων, ὧν αὐτὸς μὲν οὐκ ἐβούλετο προφήτης εὑρεθῆναι· ὅμως δὲ ἐξέβη ᾗ προείρηται αὐτῷ. Ἐὰν δὲ νῦν καταθέσθαι τὸν πόλεμον πάλιν ἐθελήσῃς, ἐκεῖνά τε ὡς μηδὲ τὴν ἀρχὴν γεγενημένα λογιεῖται καὶ γνώμης οὕτως ἔχει καὶ παρασκευῆς, ὡς πάντα πράξων, ἅττα ἂν αὐτὸς κελεύῃς.

9. Ὁ μὲν Πεπανὸς τῷ πρεσβυτέρῳ βασιλεῖ ἀπήγγελλεν ἐλθὼν ὅσα ἦν παρὰ τοῦ νέου προστεταγμένος βασιλέως. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον ἐπανελθὼν, ἀπήγγελλε τῷ νέῳ βασιλεῖ, ὅτι βασιλεὺς κελεύει τῶν τῇδε ὅποι βούλοιτο ἀποχωρεῖν καὶ μὴ κατατρίβειν τὸν καιρὸν εἰκῆ καὶ μάτην, μέλλοντα οὐδὲν ἀνύειν ὧν διανοεῖται. Ἐρομένου δὲ τοῦ νέου βασιλέως, εἰ μηδὲν αὐτῷ πλέον προστάξειε βασιλεὺς, „οὐδὲν“ εἶπεν ὁ Πεπανός. „οὐκοῦν“ ἔφη „τὸ βασιλέως πρόσταγμα πληρῶν, ὅποι ἂν ὁ θεὸς ἡγοῖτο βαδιοῦμαι.“

10. Καὶ ἀναζεύξας ἐκεῖθεν, ἐν τοῖς λειμῶσι τοῖς παρὰ τὴν γέφυραν τῆς Καμήλου ηὐλίσατο τὴν νύκτα, καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν πάλιν παρὰ τὰς αὐτὰς πύλας ἐλθὼν, ἐδεῖτο βασιλέως προσδέξασθαι τὴν εἰρήνην καὶ τὸν πόλεμον καταλῦσαι. Ὡς δ´ ἐσήκουεν οὐδεὶς, ἀναστρέψας ἤλαυνε πρὸς τὸν Μέλανα ποταμὸν, ἔνθα πρωτοστράτωρ ἦν μετὰ τῆς ὑπολοίπου στρατιᾶς ἐστρατοπεδευμένος. Βασιλεὺς μὲν οὖν ᾔει ἡγούμενος τῆς στρατιᾶς, ὁ μέγας δὲ ὑπελείπετο δομέστικος χρείας τινὸς ἕνεκα ὀπίσω. Προσελθὼν δὲ αὐτῷ τις ἐν ἐνδύμασι διεῤῥωγόσιν οἷα τὰ τῶν πενήτων, κρύφα τι ἔλεγεν ἔχειν αὐτῷ διαλεχθῆναι. Προελθὼν δὲ ἐφ´ ἱκανὸν ὅσον μὴ ὁρᾶσθαι ἀπὸ τῶν τειχῶν, ἐκέλευεν ὅ,τι ἂν βούλοιτο φράζειν. Ὁ δὲ καὶ ἕτερόν τινα προσκαλεσάμενος τὸν κοινωνοῦντα αὐτῷ τῶν βουλευμάτων, οὐδενὸς αὐτοῖς ἑτέρου συμπαρόντος, φίλοι μὲν ἔφασαν αὐτοὶ ἐς τὰ μάλιστα ἀλλήλοις εἶναι ἐκ παλαιοῦ καὶ τὰς οἰκήσεις ἔχειν γειτονούσας· ὁρῶντες δὲ ὅσα ἀδικεῖται καὶ ἀπελαύνεται ὁ νέος βασιλεὺς ἐπὶ προφάσει οὐδεμιᾷ, ἀλγεῖν τε οὐκέτι ἀνεκτῶς καὶ προθυμεῖσθαι, ἂν ἐξῇ, ἀμύνειν τὰ δυνατὰ ἀδικουμένῳ, καὶ μάλιστα ἐξ ὅτου κατά τε Ῥήγιον ἀπολογούμενος ὁ βασιλεὺς πάσης ἀπέλυσεν αἰτίας ἑαυτὸν, (παρεῖναι γὰρ τότε καὶ αὐτοὺς,) καὶ ἐνταῦθα ἀφικόμενος πολλαῖς ἐχρήσατο δεήσεσι καὶ ἱκεσίαις πρὸς τὸν πάππον, μὴ τὸν πόλεμον κινεῖν. Γνώμης μὲν οὖν οὕτως ἔφασαν ἔχειν καὶ παρασκευῆς· ἐνδεεστέρας δὲ οὔσης τῆς δυνάμεως αὐτῶν ἢ κατὰ τὴν προθυμίαν, καιρὸν ζητεῖν, καθ´ ὃν ἂν αὐτοῖς ἐγγένοιτο καὶ ἔργῳ ἃ προείλοντο δρᾷν· ὃν δὴ καλῶς ποιοῦντα ἥκειν. Μετὰ γὰρ τὸ βασιλέα τὸν νέον πρὸς τὴν ἑσπέραν ἐκστρατεῦσαι, τοὺς τὴν φυλακὴν τῆς πόλεως ἐπιτετραμμένους, οὕτω τοῦ θεοῦ πόῤῥωθεν τὰ λυσιτελοῦντα προκατασκευαζομένου, τοῖς ἐπὶ ταῖς πύλαις τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ καλουμέναις τείχεσιν ἐπιστῆσαι, ὥστε νύκτωρ ἔχειν ἀγρυπνοῦντας φυλακὴν ἅμα καὶ ἑτέροις ὀκτὼ ἐκ διαδοχῆς. Αὐτοῖς μὲν οὖν εὐθὺς, τούτου γενομένου, ἔννοιαν εἰσελθεῖν τοῦ δυνήσεσθαι ἄν ποτε βασιλεῖ χρησίμους εἶναι. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἐπύθοντο ὅσον οὐδέπω εἰς Βυζάντιον ἀφίξεσθαι αὐτὸν, τοῖς ἑταίροις, ὅ φασι, κύβον ῥίψαντες, διειλέχθαι περὶ τοῦ βασιλεῖ τῷ νέῳ τὴν πόλιν προδιδόναι, πεπεικέναι τε δίκαιά τε ἅμα δόξαντας λέγειν καὶ συμφέροντα πᾶσι Ῥωμαίοις· καὶ νῦν εἶναι ἐν ἑτοίμῳ, κλίμαξι τὸν βασιλέα ἀνάγειν εἰς τὸ τεῖχος, νύκτα φυλάξαντας καθ´ ἣν αὐτοῖς ἡ διαδοχή ἐστι τῆς φυλακῆς. Οἱ μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπον· ὁ μέγας δὲ δομέστικος τὸν μὲν ἀπαγγελοῦντα βασιλεῖ περιμένειν ἔπεμψεν εὐθὺς, τοὺς δὲ διειλεγμένους ὅ,τι τε καλοῖντο ἠρώτα καὶ εἴ τι παρὰ βασιλέως αἰτοῖεν, ὡς δίκαιοι ὄντες εὖ παθεῖν τῆς εἰς βασιλέα ἕνεκα εὐνοίας. Οἱ δ´ ἔφασαν, Κάμαρις μὲν καλεῖσθαι καὶ Καστελιάνος, μηδὲν δὲ αἰτεῖν, ἀλλὰ προῖκα τοῦ καλοῦ ἕνεκα καὶ τοῦ κοινῇ λυσιτελοῦντος τὴν ἐπιχείρησιν ὑπελθεῖν. Ἐπεὶ δὲ καὶ αὖθις ἐπιτρέψαντος ὃ βούλοιντο αἰτεῖν, ἰσχυρίσαντο αἰτεῖν μηδὲν, παραλαβὼν αὐτοὺς ἦγεν ὡς βασιλέα. Συμμίξας δὲ αὐτῷ, „ὁ θεὸς“ εἶπεν „ᾧ σὺ πρὸ μικροῦ παρέσχηκας ἃ εἶχες, ἃ βούλεται νῦν αὐτὸς εὐεργετεῖ.“ ἀνεμίμνησκε δὲ αὐτὸν ἔργου τινὸς, ὃ ἦν εἰργασμένος πρὸ μικροῦ.
 

Chapitre LVI.

1. La ville de Prillape se rend au jeune Empereur après la mort du Protovestiaire. 2. Les Serviens s'emparent de celle de Prosaque. 3. Le jeune Empereur somme les villes de Strombize, et de Mélenique, de se rendre. 4. Il reçoit nouvelle de la victoire que le Protostrator avait remportée. 5. Il regrette la perte de ses ennemis. 6. Il fait le dénombrement de ses troupes et augmente leur paie. 7. Il apprend la ligue quel  l'Empereur son aïeul avait faite avec des Bulgares. 8. Il s'approche de Constantinople et il demande la paix à l'Empereur son aïeul 9. Qui la refuse. 10. Deux particuliers offrent au grand Domestique de faire entrer le jeune Empereur dans la Ville.

1. Le Protovestiaire mourut en fort peu de temps. On disait que c'était de l'excès du déplaisir qu'il avait conçu de ses adversités, et 266 de ses malheurs. Ceux qui se trouvèrent après sa mort dans la ville de Prillape la rendirent au jeune Empereur, en s'y rendant eux-mêmes.

2. Les Serviens surprirent celle de Prosaquc, et en chassèrent Michel Asan.

3. Le jeune Empereur étant allé de Pelagonie à Thessalonique, y employa quelques jours à régler des affaires importantes, et mena, ensuite, ses troupes vers Strombize. Quand il y fut arrivé, et qu'il eut reconnu qu'il ne pouvait forcer la ville à cause de la bonté de ses murailles, il somma les habitants de se rendre. Mais lorsqu'ils eurent refusé de le faire, et qu'ils eurent protesté de garder leur ville jusqu'à la fin de la guerre, il alla à Mélénique, où ayant reçu une pareille réponse de Nicéphore, il s'en retourna à Thessalonique.

4. Il n'y fut pas sitôt arrivé, qu'il reçut des lettres du Protostrator gouverneur de Thrace par lesquelles il lui mandait que le vieil Empereur ayant amassé ce qu'il avait de gens de guerre à Constantinople, et aux environs, il les avait envoyés contre lui sous la conduite de Constantin Asan, qu'ils en étaient venus aux mains, proche du fleuve Mêlas, que le combat ayant été longtemps douteux, la victoire s'était enfin déclarée en sa faveur, qu'il avait poursuivi les vaincus jusqu'aux portes de Constantinople, qu'il en avait tué un grand nombre, et entre autres leur Chef, et pris un grand nombre prisonniers.

267. 5. Le jeune Andronique rendit à Dieu des actions de grâces publiques pour une victoire si signalée mais s'étant tourné, à l'heure même, vers ceux qui étaient présents, il leur dit, Qu'il n'avait pas moins de douleur de la défaite des ennemis, que de joie de sa victoire, non seulement parce que ceux qui avaient été tués étaient leurs citoyens, mais parce qu'ils étaient peut-être leurs amis, et leurs proches; qu'en tuant de si vaillants hommes, qui devaient mourir par le fer des étrangers, plutôt que par celui de leurs citoyens, ils avaient ressemblé à ceux qui étant tourmentés par la rage, déchirent, et mangent leur propre corps, ce qui est un malheur déplorable, et une fureur désespérée, qui les rendrait odieux aux Grecs et aux Barbares, et peut-être aussi criminels, et aussi punissables devant Dieu, que les vaincus ; Que pour goûter une joie qui fut toute pure, il aurait fallu élever des trophées pour la défaite des ennemis étrangers, mais que puisque l'envie du démon avait mêlé des sujets de tristesse parmi la joie de sa victoire il remerciait Dieu, et de ce qu'il la lui avait accordée ; et de ce qu'il lui avait fait la grâce de faire et de dire tout ce qui avait dépendu de lui pour entretenir la paix, bien qu'en cela tout ce qu'il avait pu faire n'avait été que comme s'il eut écrit sur une chose aussi mobile, et aussi instable que l'eau. Ceux qui entendirent ce discours admirèrent la modération qu'il conservait dans la prospérité, et l'égalité d'esprit qu'il faisait paraître dans le changement des affaires.

6. Il remercia le Protostrator, distribua des 268 récompenses aux Chefs qui avaient servi sous lui, augmenta la paye aux soldats, et fit faire une revue et un dénombrement de leurs compagnies.

7. Pendant qu'il était occupé à donner ces ordres., il reçût de nouvelles lettres du Protostrator, par lesquelles il lui donnait avis, que le vieil Empereur avait fait une ligue avec le Roi de Bulgarie, bien que peu auparavant ils fussent en mauvaise intelligence. Il jugea d'abord, que cette ligue ne pouvait être faite que contre lui ; il crut, néanmoins, devoir demeurer en Occident, pour y donner ordre à ses affaires, jusqu'à ce qu'il eût appris quelque chose de plus précis. Il apprit bientôt après, par d'autres lettres du Protostrator, que l'alliance était conclue, et qu'elle avait été ménagée par des Romains, qui s'étaient autrefois réfugiés en Bulgarie, et qui, depuis, étaient revenus à Constantinople.

8. Le jeune Andronique ayant tenu conseil avec les principaux de son parti, la résolution y fut prise de ne se pas arrêter davantage à Thessalonique. Ayant donc choisi Sire Gui de Lesignan son cousin, natif de Chypre, qui fut depuis Roi d'Arménie, pour lui donner le commandement des armées d'Occident, il partit avec ses troupes, et il vint à Didymotéque, et de là à Constantinople. Ayant trouvé, du côté de la porte Gyrolimne, un nommé Pépane, assis auprès du Palais de Blaquernes, pour en garder la muraille, par l'ordre du vieil Empereur, il lui commanda de lui 269 aller dire, qu'il était venu pour lui demander ses bonnes grâces, et la paix ; que ce qui était arrivé en Occident n'était pas sans remède, qu'il ne dépendait que de lui de faire une sincère réconciliation, que s'il voulait poser les armes, il oublierait tout le passé et se tiendrait dans une entière soumission à tous ses ordres.

9. Pépane ayant rapporté toutes ces choses au vieil Empereur, il revint dire au jeune, pour réponse, qu'il se retirât, et qu'il ne perdît point le temps à demander ce qu'il ne pouvait obtenir. Le jeune Andronique lui ayant demandé s'il n'avait que cela à lui dire, et Pépane lui ayant répondu que non ; il repartit .J'obéirai au commandement de l'Empereur mon aïeul, et j'irai où il plaira à Dieu de me conduire.

10. S'étant retiré il passa la nuit suivante dans les prairies, qui sont proches du pont du Chameau, et le jour suivant s'étant approché de la porte, il conjura encore l'Empereur son aïeul de renoncer à la guerre ; mais n'ayant pas seulement été écouté, il s'en alla sur le bord du fleuve Mêlas, où le Protostrator était campé avec le reste de l'armée. Le grand Domestique étant demeuré derrière pour quelque empêchement qui lui était survenu, un homme fort mal vêtu s'approcha de lui, et lui dit qu'il avait quelque chose à lui déclarer en particulier. L'ayant tiré à l'écart, à telle distance des murailles qu'ils les perdaient de vue, il lui comman- 270 da de dire ce qu'il voulait. Alors, ayant appelé un de ses compagnons, il dit, Qu'ils étaient anciens amis et proches voisins, qu'ils avaient vu avec douleur les injustices que le jeune Andronique avait souffertes, et qu'ils avaient souhaité avec passion de l'en venger, sur tout depuis qu'il s'était justifié à Regio, où ils étaient présents, depuis qu'il avait instamment supplié son aïeul de ne point commencer la guerre ; qu'ils avaient longtemps cherché l'occasion d'exécuter leur dessein, et qu'enfin ils l'avaient trouvée ; que par un ordre secret de la divine Providence, le Chef de la garde leur avait confié celle de l'endroit de la muraille, qui est au dessus de la porte de saint Romain, depuis que le jeune Andronique était parti pour la guerre d'Occident, que dès lors ils avaient cru lui pouvoir rendre un service très-considérable, qu'ils en avaient jeté le dé en proposant à leurs compagnons de lui livrer la ville ; qu'ils en étaient demeurés d'accord, que comme ils seraient de garde la nuit suivante, ils pouvaient faire monter le jeune Empereur sur les murailles. Quand ils eurent parlé de la forte, le grand Domestique envoya prier l'Empereur de s'arrêter, et il demandai ces deux hommes comment ils s'appelaient, et ce qu'ils demandaient d'un si grand service ? Ils répondirent que l'un s'appelait Camaris, et l'autre Castalien, et qu'ils ne demandaient point de récompense, parce qu'ils n'agissaient que par un motif d'honneur, et pour l'intérêt public. Les ayant pressés encore une fois de demander ce qu'il leur plairait, sans en 271 avoir pu tirer d'autre réponse, il les mena au jeune Empereur, et en l'abordant il lui dit, Dieu, à qui vous avez offert depuis peu ce que vous aviez, vous en récompense amplement, et en disant cela il le fit souvenir d'une action qu'il avait faite il n'y avait pas longtemps.

νζʹ. 1. Ἔτι γὰρ ἐνδιατρίβοντος Θεσσαλονίκῃ, τῶν ἐν Βυζαντίῳ βασιλεῖ τῷ πρεσβυτέρῳ συνόντων συγκλητικῶν ἓξ συμφωνήσαντες ταῖς γνώμαις, πέμψαντες εἰς Θεσσαλονίκην, διειλέγοντο κρύφα τῷ βασιλεῖ, ὡς, εἰ βούλοιτο Βυζάντιον κατασχεῖν, αὐτῶν παραδιδόντων, (ἦσαν γὰρ οὐκ ἀδύνατοι ποιεῖν,) πρῶτον μὲν αὐτοῖς πιστώσασθαι δι´ ὅρκου, τῆς τε ὑπηρεσίας ἐφ´ ἣν νῦν τελεῖ τὸν μέγαν ἀποστῆσαι λογοθέτην τὸν Μετοχίτην καὶ διὰ βίου παντὸς δι´ ὀργῆς ἔχειν καὶ συγγνώμην μηδέποτε παρασχεῖν· ἔπειτα δὲ καὶ ἕτερ´ ἄττα ὅσα αὐτοὶ ᾐτοῦντο, ἐκπληροῦν. Κἂν ταῦτα αὐτοῖς πιστώσηται δι´ ὅρκων, μηδὲν ἀναβαλλόμενον ἥκειν, ὡς ἅμα τῷ ἐλθεῖν παραληψόμενον τὴν πόλιν. Ἐφ´ οἷς ἀπεκρίνατο ὁ βασιλεὺς, τοῦ μὲν μήτε αὐτὸν ἐν τῷ νυνὶ πολέμῳ αἰτίαν παρεσχῆσθαι, μήθ´ ὑφ´ ἑτέρων μάλιστα ἐθέλειν κινηθῆναι τὴν ἀρχὴν, καὶ κινηθέντος δὲ, πάντα τρόπον ἐπινενοηκέναι καὶ μηχανὴν, δι´ ὧν ᾤετο αὐτὸν δυνήσεσθαι καταλύειν, θεόν τε εἰδέναι, τὸν πάντα καὶ πρὶν γενέσθαι εἰδότα, καὶ αὐτὰ τὰ πράγματα μονονουχὶ φωνὴν ἀφιέντα μαρτυρίων, καὶ ὑμεῖς δ´ αὐτοὶ συμμαρτυρήσετε ἂν ἐμοὶ, ἐὰν θέλητε λέγειν τἀληθῆ. Ἐπεὶ δ´ οὕτω τὰ ἡμέτερα πράγματα συνεσκευάσθη, ὥστε ἀνάγκην εἶναι, μηδ´ ὅλως βασιλέως παραδεχομένου τὴν εἰρήνην, ἢ τὸν ἕτερον ἐκπεσεῖσθαι τῆς ἀρχῆς ἢ διαφθείρεσθαι τὸ ὑπήκοον διϊστάμενον πρὸς ἑκατέρους, βούλομαι ἀναγκαίως, ἢ ὑμῶν πραττόντων ἤ τινων ἑτέρων, ὑπ´ ἐμαυτὸν ποιήσασθαι Βυζάντιον, ὡς, ἂν μὴ τοῦτο γένηται, τῶν ἐμφυλίων οὐ παυσομένων πολέμων. Ἐπὶ τοιούτοις μέντοι οἷα αὐτοὶ αἰτεῖσθε, οὐ Βυζάντιον μόνον, ἀλλ´ οὐδ´ εἰ τόσαι πόλεις ἦσαν ὅσοι πύργοι Βυζαντίου, ἠθέλησα ἂν κατασχεῖν. Τὸ μὲν γὰρ τὸν μέγαν λογοθέτην ἀποστῆσαι τῆς ὑπηρεσίας, ἐφ´ ἣν νῦν τελεῖ, οὐ μόνον διὰ τὸ αἰτεῖν ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ ἄλλως πρὸς τὸ ἀπηλλάχθαι πραγμάτων, ἔπραξα ἂν, ὑπ´ ἐμοὶ γενομένων τῶν πραγμάτων· τὸ μέντοι γε αὐτοῦ καταψηφίσασθαι διὰ βίου ἀπαραίτητον ὀργὴν, ἀδυνατώτατον τῶν πάντων. Μὴ γὰρ οὕτω μανείην ὥστε διὰ τῆς εἰς ἐκεῖνον ἀπαραιτήτου ὀργῆς ἐμαυτῷ ἀποκλεῖσαι τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα τῆς ἀγαθότητος τοῦ θεοῦ· ἐπειδὴ ᾧ μέτρῳ μετρήσομεν τοῖς συνδούλοις, ἀντιμετρήσειν ἀπεφήνατο ἡμῖν· καὶ ταῦτα οὐκ ἐξίσης τῶν ἡμῖν ἡμαρτημένων ὄντων, ἀλλ´ ἀπειροπλασίῳ τινὶ ὑπεροχῇ τῶν ἐμοὶ πρὸς θεὸν ἡμαρτημένων διαφερόντων. Τοιγαροῦν τὸ μὲν ὑπ´ ἐμαυτῷ ποιήσασθαι Βυζάντιον καὶ πάνυ βούλομαι τοῦ κοινῇ λυσιτελοῦντος ἕνεκα. Τούτου δὲ τοῦ αἰτήματος ἀπόντος, καὶ εἴγε καὶ ὑμῖν συνδοκεῖ, τότ´ ἤδη καὶ περὶ τῶν ἐπιλοίπων ὑμῶν ἀκούσομαι αἰτημάτων.“

2. Τούτων μὲν οὖν ὁ μέγας τότε δομέστικος ἀνεμίμνησκε βασιλέα, καὶ ἕτερ´ ἄττα πρὸς αὐτὸν διαλεχθεὶς, προσῆγε τοὺς ἄνδρας. Οἱ δὲ καὶ πρὸς βασιλέα διειλέχθησαν τὰ ἴσα καὶ ἦ μὴν διϊσχυρίζοντο αὐτοὶ δυνήσεσθαι τὴν πόλιν παραδώσειν. Ἐπαινέσας δὲ αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς καὶ εἴ τι ἐπυνθάνετο αἰτοῖεν· οἱ δ´ ἐπείθοντο αἰτεῖν οὐδὲν, πολλὰ δὲ πολλάκις παρὰ βασιλέως ἐκβιασθέντες, ᾐτήσαντο γῆς εἴκοσι πλέθρα. Γελάσας δὲ πρὸς τὴν αἴτησιν ὁ βασιλεὺς, „ἀλλ´ ἐγὼ“ εἶπε „θεοῦ διδόντος, ἀξίαν ὑμῖν ἀποδώσω τῆς εὐγνωμοσύνης τὴν εὐεργεσίαν.“

4. àùEἔτι δὲ αὐτῶν περὶ τῶν τοιούτων διαλεγομένων, ἐκ Σκοπέλου παρὰ τοῦ ἄρχοντος ἄγγελος ἧκε μηνύων, ὡς ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς Μιχαὴλ ἐν μεθορίοις τῆς αὐτοῦ καὶ Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἐλθὼν, παρὰ πόλιν αὐτῷ ὑπήκοον Διάμπολιν προσαγορευομένην ἐστρατοπέδευσε, καὶ συμμαχίαν ἐπαγόμενος ἐκ Σκυθῶν, οἳ παρὰ Ῥωσοκάστρῳ εἰσὶν ἐστρατοπεδευμένοι.

5. Ὧν ἀκούσας ὁ βασιλεὺς, ἐβουλεύετο ἅμα τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ ὅ, τι δέοι ποιεῖν, καὶ ἐδόκει χρῆναι ἐλθεῖν παρὰ τὴν Λόγους οὖσαν ὀρεινήν· ἅμα μὲν καὶ διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Βυζαντίου, ὅπως τὰ πρὸς τὴν παράληψιν πράττηται αὐτοῖς, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ μὴ κύκλωσιν παρέχειν τὸ χωρίον δυσπρόσοδον ὂν, ὥστε ἔχειν, ἄν τις ἐπίῃ, ἀμύνεσθαί τε, ἂν ἐξῇ, καὶ ἡσυχίαν ἄγειν πρὸς τὰ καρτερώτατα ἀποχωρήσαντας. Οἱ μὲν οὖν οὕτω βουλευσάμενοι, τὸν Κάμαριν μὲν ἐκέλευον ἕπεσθαι αὐτοῖς, ὡς ἂν εἰδέναι ἔχῃ τὸ στρατόπεδον βασιλέως ὅπη εἴη· τὸν δ´ ἕτερον εἰς Βυζάντιον ὡς καὶ τοῖς ἑτέροις τὰ πεπραγμένα ἀπαγγελοῦντα ἀπιέναι. Ἐλθόντες δὲ παρὰ τὸν Μέλανα ποταμὸν, ἔνθα καὶ ἡ λοιπὴ στρατιὰ ἅμα πρωτοστράτορι ἐστρατοπεδευμένη ἦν, τά τε περὶ τῶν πραττόντων τὴν ἅλωσιν αὐτῷ ἐκοινοῦντο Βυζαντίου, καὶ ὅσα πύθοιντο περὶ τῶν Μυσῶν καὶ περὶ τῆς εἰς Λόγους στρατοπεδείας, προστιθέντες καὶ τὰς αἰτίας.

6. Καὶ ἐπειδὴ καὶ αὐτῷ ἐδόκει καλῶς ἔχειν, ἄραντες ἐκεῖθεν, ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν Λόγους. Καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν ἠγγέλθη αὐτοῖς, ὡς στράτευμα Μυσῶν περὶ τρισχιλίους ἵππους ἧκεν εἰς Βυζάντιον κατὰ συμμαχίαν τῷ πρεσβυτέρῳ βασιλεῖ· ἡγεῖται δὲ αὐτῶν Ἰβάνης ὁ Ῥώς. Ἐθορύβησε μὲν οὖν οὐ μετρίως τοῦτο τὸν νέον βασιλέα. Ἐξετάζοντι δ´ αὐτῷ ἅμα τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ καὶ πρωτοστράτορι ὅ, τι τὸ πεῖσαν τὸν βασιλέα Μυσῶν τὰς μὲν πρὸς αὐτὸν σπονδὰς ἠθετηκέναι καὶ τοὺς ὅρκους, ἀδελφῆς ὄντα σύνοικον, τῷ πρεσβυτέρῳ δὲ βασιλεῖ συμμαχεῖν, ὑπενόουν μὴ ἀληθεῖς εἶναι τὰς γεγενημένας συνθήκας καὶ τὴν συμμαχίαν, ἀλλὰ συνιδόντα τὸν Μυσὸν, ὡς ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς ἅμα μὲν ἔχθει τῷ πρὸς τὸν ἔγγονον, ἅμα δὲ καὶ δέει τοῦ μὴ τοὺς συνόντας αὐτῷ Ῥωμαίων διεφθάρθαι ὑπ´ ἐκείνου καὶ ἐπιβουλεύειν αὐτῷ, ῥᾷον ἂν παραδέξαιτο ἐν βασιλείοις φρουρὰν Μυσῶν, οἰόμενος οἷα ξένους καὶ συμμάχους αὐτῷ μᾶλλον εὐνοεῖν, πέμψαι τὸν στρατὸν, πρόφασιν μὲν, ὡς μαχουμένους ἡμῖν ὑπὲρ αὐτοῦ, τῇ δ´ ἀληθείᾳ, εἰ δύναιντο τῶν βασιλείων κρατῆσαι κατ´ ὀλίγους εἰσελθόντες· εἶτα καὶ αὐτὸς πανστρατιᾷ ἐλθὼν, Βυζαντίους τε ποιήσεσθαι ὑποχειρίους καὶ οὕτως ἤδη καὶ τῇ ἄλλῃ ἐπιθήσεσθαι Ῥωμαίων ἡγεμονίᾳ. Καὶ τεκμήριον ἐποιοῦντο τὸ ἐπάγεσθαι καὶ Σκύθας συμμάχους δέει τοῦ μὴ βοηθεῖν αὐτοῖς ἐς Βυζάντιον, εἴ τι γένοιτο τοιοῦτον. Τοιαῦτα μὲν αὐτοὶ ἐκ λογισμῶν περὶ τῆς συμμαχίας ὑπενόουν. Ἦσαν δὲ καὶ ἀληθῆ, ὡς ὕστερον ἀκριβῶς ἐξεγένετο μαθεῖν. Ὑπετίθει δὲ τὴν βουλὴν τῷ βασιλεῖ Μυσῶν ἐκ τῶν αὐτομόλων παρ´ αὐτῷ Ῥωμαίων τις καὶ ἐπηγγέλλετο αὐτῷ καὶ τὸ ἔργον καταπράξεσθαι αὐτός. Διὸ καὶ ᾑρέθη πρὸς τὴν συμμαχίαν πρεσβευτής. Πείρας δὲ ἕνεκα ὁ βασιλεὺς πέμψας πρὸς Ἰβάνην, ἐκέλευεν ἀναχωρεῖν ἐκ τῆς Ῥωμαίων· σπονδῶν γὰρ οὐσῶν αὐτῷ πρὸς βασιλέα Μυσῶν τὸν γαμβρὸν, αὐτὸν εἰς τὴν Ῥωμαίων παρεληλυθέναι ἔχοντα στρατιάν. Εἰ μὲν οὖν αὐτῷ βοηθήσων ἥκει, εἰς τὴν ἰδίαν ἀναχωρεῖν· μὴ δεῖσθαι γὰρ αὐτοῦ· εἰ δὲ πολεμήσων, ἐκδέχεσθαι αὐτὸν ὡς ἐπὶ μάχην. Βασιλεὺς μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπε πειρώμενος Ἰβάνη. Ἐδόκει γὰρ οὐ λυσιτελεῖν ἐν τῷ τότε πόλεμον ἄρασθαι πρὸς Μυσούς. Ἰβάνης δὲ ὅρκοις ἐγγράφοις διεβεβαιοῦτο πρὸς βασιλέα, μήτε τὸν αὐτοῦ δεσπότην παρεσπονδηκέναι, ἀλλ´ ἐμμένειν ταῖς σπονδαῖς ταῖς πρὸς αὐτὸν, μήτ´ αὐτὸν καὶ τὴν στρατιὰν κατ´ αὐτοῦ ἐνθάδε ἥκειν.

7. Ἀναγνοὺς δὲ τοὺς ὅρκους ὁ βασιλεὺς, μᾶλλον ἐπεῤῥώσθη πρὸς τὸ ἀληθῆ εἶναι ἃ αὐτὸς ὑπενόει περὶ τῆς συμμαχίας τῶν Μυσῶν. Καὶ αὐτίκα τὸν Πεπαγωμένον Γεώργιον πέμψας πρὸς βασιλέα τὸν πάππον, ἐδεῖτο αὐτοῦ μὴ τοὺς λόγους ὑποπτεύειν ὡς πολεμίου, ἀλλὰ πείθεσθαι καὶ Ῥωμαίοις καὶ αὐτῷ συμβουλεύοντι λυσιτελοῦντα. Καὶ τοῖς κατὰ συμμαχίαν ἥκουσι Μυσοῖς πρὸς μὲν τὸν κατ´ αὐτοῦ πόλεμον ὅ, τι ἂν βούλοιτο χρῆσθαι, βασιλείων δὲ ἐντὸς μήτε ἅμα πλείους δέχεσθαι Μυσῶν, μήτε ὡπλισμένους· ἀλλ´ εἴ ποτε καὶ ἐσίοιεν, ὀλίγους τε καὶ κατὰ διαδοχὰς, ἵνα μὴ δοκοῖεν προπηλακίζεσθαι σύμμαχοι ὄντες, καὶ ὅπλων χωρὶς, μάλιστα δὲ ἐν ἀρίστου τῇ ὥρᾳ πλείω ποιεῖσθαι φυλακήν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ βασιλείων ἐντὸς στρατιὰν ἐγκαθιδρύσαι ἀξιόμαχον Ῥωμαίων, καὶ ἐν φυλακῇ πάσῃ ἑαυτόν τε καὶ τὴν πόλιν τηρεῖν. Ὑπονοεῖν γὰρ ἐκ τῶν πραγμάτων, ὡς τῇ στρατιᾷ Μυσοῖς πρὸς τοῦ σφετέρου βασιλέως εἴη προστεταγμένον, τὰ βασίλεια, εἰ δύναιντο, δόλῳ κατασχεῖν, καὶ διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸν πανστρατιᾷ καὶ συμμάχοις ἅμα Σκύθαις ἐν μεθορίοις τῆς αὐτοῦ καὶ Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἐστρατοπεδεῦσθαι, ὡς εἰ κατορθοῖτο ἃ προσετέτακτο Ἰβάνῃ, ἐν ὀλίγῳ ἐπιβοηθοίη καὶ αὐτός.

8. Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἃ μηνύοιτο παρὰ βασιλέως τοῦ ἐγγόνου, τῷ Πεπαγωμένῳ μὲν ἐκέλευεν ἀπαγγέλλειν αὐτῷ τὰ ἴδια εὖ τίθεσθαι, καὶ μὴ ἑτέροις ὑπὸ φιλοτιμίας εἶναι βούλεσθαι διδάσκαλον. Οὐχ ἧσσον γὰρ αὐτὸς εἶναι ἔμπειρος πραγμάτων, ἢ ἑαυτὸν οἴεται αὐτός. Αὐτίκα δὲ τοῖς βασιλείοις ἐπέστησε φρουρὰν καὶ εἶχε διὰ φυλακῆς ἀσφαλοῦς, καὶ πάντα ἔπραττεν ὅσα ὁ ἔγγονος παρῄνει.
 

Chapitre LVII.

1. Le grand Dornestique fait souvenir le jeune Empereur dune réponse fort généreuse qu'il avait faite un peu auparavant. 2. Il lui présente les deux particuliers qui offraient de lui livrer la ville. 3. Il promet de les récompenser. 4. Il reçoit nouvelle de l'arrivée du Roi de Bulgarie. 5. Il part pour aller au Fort de Logos. 6. Il découvre le dessein des Bulgares. 7. Il en donne avis à l'Empereur son aïeul. 8. Qui fait semblant de mépriser l'avis, et ne laisse pas de le suivre.

1. Lors qu'il était encore à Thessalonique, six des principaux du parti du vieil Andronique, ayant conspiré ensemble de lui livrer Constantinople, lui demandèrent pour récompense, qu'il déposât le grand Logothète, et qu'il le disgraciât, sans le pouvoir jamais rap- 272 peler. Ils lui proposèrent encore d'autres conditions, moyennant lesquelles ils lui promirent de le rendre maitre de la ville, quand il lui plairait d'y venir. Il leur répondit, Je n'ai point commencé la guerre, ni je n'ai point souhaité que d'autres la commençaient. Depuis quelle a été commencée, j'ai cherché tous les moyens de la terminer. Dieu qui fait toutes les choses ayant même quelles arrivent, fait que je dis la vérité, vous le pouvez savoir vous-mêmes, et ce qui est arrivé depuis, en est un témoignage plus que suffisant. Puisque le refus que l'Empereur mon aïeul fait de consentir à la paix nous réduit à cette fâcheuse extrémité, qu'il faut, ou que l'un des deux Empereurs soit dépouillé de l'autorité Souveraine, ou que les sujets se ruinent eux-mêmes par leur division, je souhaiterais de réduire Constantinople à mon obéissance, soit par votre moyen, ou par une autre voie, parce que je fuis persuadé que sans cela la guerre civile fera éternelle. Je ne voudrais pas pourtant réduire non seulement Constantinople, mais autant de villes qu'il y a de tours à Constantinople, aux conditions que vous me proposez. Si j'avais la Souveraine puissance entre les mains, je déposerais le Logothète, non parce que vous le désirez mais parce qu'en le déposant, je me délivrerais d'une infinité de fâcheuses inquiétudes. Je ne serais pas pour cela profession d'inimitié avec lui, car pourquoi me priverais-je des effets de l'amour de Dieu, en lui portant une haine irréconciliable, puisqu'il est certain que nous serons mesurés de la même mesure dont nous aurons meure les autres, et que les péchés que j'ai com-  273 mis contre Dieu font et plus nombreux, et plus atroces, que ceux qu'il a commis contre moi. Je serais bien aise d'être maître de Constantinople, et je crois que cela serait avantageux au bien de l'Empire ; mais je ne le voudrais pas être a cette condition ; si vous en avez quelqu'autre, je sois prêt de l'écouter.

2. C'est de cette Histoire dont le grand Domestique lui rappelait la mémoire, et en même temps il lui présenta les deux hommes qui offraient de l'introduire dans la ville. Ils lui répétèrent ce qu'ils avaient dit au grand Domestique, et ils l'assurèrent d'exécuter ce qu'ils promettaient. Le jeune Empereur ayant loué leur affection pour son service, il leur demanda quelle récompense ils en désiraient recevoir? Ils répondirent qu'ils ne désiraient point de récompense ; mais enfin ayant été pressés plusieurs fois., ils demandèrent vingt arpents de terre. Le jeune Empereur leur répartit en souriant : J'espère avec la grâce de Dieu vous donner une récompense qui sera digne de l'importance de votre service, et de /'ardeur de votre zèle.

4. Sur ces entrefaites il arriva un courrier de la part du Gouverneur de Scopele, qui venait donner avis que le Roi de Bulgarie était à une petite ville nommée Diampole, assise sur la frontière, avec un secours fort considérable de Scythes.

5. Le jeune Empereur ayant conféré à l'heure-même avec le grand Domestique, sur ce qu'il  274 y avait à faire, ils résolurent d'aller à un petit fort, assis au milieu des montagnes, nommé Logos, tant parce qu'il est proche de Constantinople, que parce qu'il est de fort difficile accès ; Ayant pris cette résolution ils commandèrent à Camaris de les suivre, et à Castalien d'aller dire à ses compagnons ce qu'il avait négocié. Lorsqu'ils furent arrivés au fleuve Mêlas, où le reste de l'armée était campée, sous la conduite du Protostrator, ils lui racontèrent la proposition qui leur avait été faite de les rendre maîtres de Constantinople, la nouvelle qu'ils avaient reçues de l'arrivée du Roi de Bulgarie, et la résolution qu'ils avaient prise de s'assurer du fort de Logos. Le Protostrator ayant approuvé leur dessein, ils marchèrent de ce côté-là.

6. Ils apprirent le jour suivant que trois mille Bulgares commandés par Ivvan Ruflien, allaient à Constantinople au secours du vieil Empereur. Examinant ensemble les motifs qui auraient pu porter le Roi de Bulgarie à rompre le Traité d'alliance, ils jugèrent que son intention n'était pas de secourir le vieil Andronique ; mais de se saisir du Palais, sous prétexte de le garder, et se rendre ensuite maître de Constantinople, et de tout l'Empire. Ce qui fortifiait leur conjecture, c'est, qu'il menait un secours de Scythes à dessein de se servir d'eux contre les habitants, dans l'appréhension que les Bulgares ne voulus- 275 sent pas servir contre eux. La vérité de ce soupçon fut confirmée par l'événement, car on reconnut depuis, qu'un transfuge des Romains avoir donné cet avis au Roi de Bulgarie, et lui avait promis de conduire si adroitement l'affaire, quelle réussirait heureusement. Le jeune Andronique voulant découvrir la vérité, envoya commander à Ivvan de sortir hors des terres de l'Empire, et lui dire, qu'il n'avait pas dû y entrer, puis qu'il était en bonne intelligence avec le Roi de Bulgarie son beau-frère. Que s'il était venu pour le secourir, il n'avait pas besoin de son secours, que s'il était venu contre lui, il était prêt d'en venir aux mains. Ivvan jura par écrit que le Roi son maître désirait sincèrement entretenir l'alliance qu'il avait faire avec le jeune Andronique, et que ce n'était point contre lui qu'il avait pris les armes.

7. Quand le jeune Empereur eut cet acte entre les mains, il se confirma dans l'opinion qu'il avait touchant le sujet de la marche des Bulgares, et envoya George Pepagomene supplier l'Empereur son aïeul de ne pas rejeter ses avis, comme les avis d'un ennemi ; mais de les recevoir comme utiles au bien de l'Empire, qu'il se servît des Bulgares s'il le jugeait à propos, sans leur permettre d'entrer en grand nombre avec leurs armes dans le Palais-, mais tour à tour, et sans armes, qu'il redoublât la garde à l'heure de ses repas, et qu'il ne confiât ni la ville, ni son 276 Palais, à d'autres troupes qu'à des troupes Romaines.

8. Le vieil Andronique ayant écouté toutes ces choses, commanda à Pepagomene de dire à son petit-fils qu'il se mêlât de ses affaires, sans avoir la vanité d'instruire personne, et qu'il avait plus d'expérience que lui. Il ne laissa pas néanmoins d'exécuter de point en point tout ce qu'il lui avait mandé.

νηʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος πρὸς Μιχαὴλ τὸν βασιλέα Μυσῶν τὸν Ῥουντζέριον Ἰωάννην πέμψας πρεσβευτὴν, ἀκηκοέναι ἔφασκεν, αὐτὸν ἐν ὁρίοις τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας στρατοπεδεύειν· ἀγνοεῖν μέντοι τὴν ἄφιξιν αὐτοῦ ὅ, τι εἴη. Εἰ μὲν οὖν λύσας τοὺς ὅρκους καὶ τὰς σπονδὰς τὰς πρὸς αὐτὸν, πόλεμον ἄρασθαι βούλεται, μαθεῖν ἐθέλειν, ὅπως καὶ αὐτὸς παρασκευάζοιτο ἐκ τοῦ ὁμοίου· εἰ δέ του ἑτέρου ἕνεκα ἡ ἐκστρατεία εἴη, μὴ ἀγνοεῖν. Ὅμως μέντοι γε τό, τε ἄκλητον ἥκειν τεκμήριον ποιεῖσθαι τοῦ κατ´ αὐτοῦ χωρεῖν, καὶ τὸ Βυζαντίοις συμμαχίαν ἅμα Ἰβάνῃ ἐς τρισχιλίους στρατιώτας πέμψαι οὖσι πολεμίοις, φανερῶς αὐτῷ πολεμοῦντος εἶναι. Θαυμάζειν δὲ αὐτοῦ, εἰ πυθόμενος περὶ Βυζάντιον διατρίβοντος αὐτοῦ, τοσούτους πέμψειε στρατιώτας συμμαχήσοντας τοῖς πολεμίοις· ἢ ἀγνοεῖν ὡς οὐ στρατεύματι χρήσεται πρὸς αὐτοὺς εἰδόσι πολεμεῖν, ἀλλὰ τοῖς γεωργοῖς κελεύσας, ἀδυνατωτέραν θήσουσι τὴν ἐπάνοδον αὐτοῖς ἢ ἐξ ᾅδου πυλῶν.

2. Βασιλεὺς μὲν οὖν τοιαῦτα ἐπρεσβεύετο. Μιχαὴλ δὲ ἐπεὶ τόν τε βασιλέα ἐπύθετο πρὸς τὸ Βυζάντιον ἀφιγμένον καὶ τῆς αὐτοῦ στρατιᾶς οὐ μακρὰν ἐστρατοπεδευμένον, ἐθορυβήθη τε σφοδρῶς τῶν σφετέρων ἕνεκα στρατιωτῶν, καὶ σωτηρίας αὐτοῖς ἐλπίδα οὐδεμίαν συνεώρα, εἰ μὴ τάχιστα πείσειε βασιλέα, ὅτι τε οὐ λύσειε τὰς σπονδὰς τὰς πρὸς αὐτὸν, καὶ τὴν στρατιὰν οὐκ αὐτῷ πολεμησείουσαν, ἀλλ´ ἑτέρου του ἕνεκα εἰς Βυζάντιον ἐλθεῖν. Αὐτίκα τε ἃ εἶχεν ἐν τοῖς κόλποις ἅγια ἐξενεγκὼν ἐπὶ τοῦ πρεσβευτοῦ, καὶ ὃς ἦν ἐν αὐτοῖς σταυρὸν ἐγχειρίσας, „τοῦτ´“ ἔφη „κομίσας πρὸς βασιλέα, ὀμνύειν ἐμὲ εἰς τὸν ἐν αὐτῷ παγέντα σαρκὶ δι´ ἡμᾶς εἰπὲ, ὡς οὔτε λέλυκα τὰς σπονδὰς τὰς πρὸς αὐτὸν, οὔτε κατ´ αὐτοῦ πέπομφα τὴν στρατιάν. Διὸ καὶ δέομαι μὴ κακῶς αὐτοὺς παθεῖν. Ὅτι δὲ οὐ τῶν πολυτελῶν ἐγκολπίων, πολλῶν ἐμοὶ παρόντων ὡς ὁρᾷς, ἀλλὰ τουτονὶ τὸν σταυρὸν ἐξ εὐτελοῦς πεποιημένον ὕλης (ἦν γὰρ χαλκοῦς) πέπομφα, μὴ θαυμάσῃ· ἐπὶ θαύμασι γὰρ παρὰ πᾶσι διαβεβόηται Μυσοῖς, ἃ πολλὰ μὲν καὶ ἐπὶ τοῦ ἐμοῦ περιόντος ἔτι πατρὸς, πολλὰ δὲ καὶ ἐπ´ ἐμοῦ παρ´ αὐτοῦ τελεῖται νυνί· ὡς οὖν μᾶλλον ἀξιόχρεων εἰς πίστιν ἔπεμψα αὐτόν. Κἄν με φωράσῃ ἀπατῶντα ἢ ψευδόμενον, ἐμοὶ τοῦτον λαβὼν ἐπιέτω, ὡς αὐτοῦ συμμαχοῦντος νικήσων καὶ διαφθερῶν. Ὅτι δὲ οὐ σκῆψις ταῦτα οὐδὲ πρόφασις εὐπρεπὴς, τὸν ἀπάξοντα τὴν στρατιὰν ἐκ τῆς Ῥωμαίων ἐξαυτῆς ἀποστελῶ.“ Καὶ αὐτίκα τῷ μὲν πρεσβευτῇ παρεῖχεν ἵππους τῶν τρεφομένων ταχυδρόμων παρ´ αὐτῷ, κελεύσας ὡς τάχιστα ἀνύειν τὴν ὁδὸν, πρὶν φθάσῃ κακώσας ὁ βασιλεὺς τὴν στρατιάν. Καὶ τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ συνεξέπεμψεν ἕνα τῷ πρεσβευτῇ γράμματα ἔχοντα, κελεύοντα Ἰβάνῃ ἀπάγειν τὴν στρατιὰν, καὶ πτερὸν πυρὶ περιπεφλεγμένον· τοῦτο γὰρ παρὰ Μυσοῖς ταχυτῆτος σημεῖον. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο πρὸς βασιλέα τόν τε σταυρὸν φέροντες καὶ ἀπαγγέλλοντες ὅσα ἀπολογήσοιτο ὁ Μιχαὴλ, βασιλεὺς μὲν πρὸς Ἰβάνην καὶ τοὺς Μυσοὺς τὰ τοῦ σφετέρου βασιλέως γράμματα πέπομφε καὶ τὸ πτερόν. Οἱ δὲ ἰδόντες ἀνεχώρησαν εὐθὺς ἐπ´ οἴκου. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἰς τοῦτο ἐτελεύτα·

3. Βασιλεὺς δὲ ἐν αἷς ἡμέραις αἱ πρεσβεῖαι ἐγίνοντο πρὸς τοὺς Μυσοὺς, κλίμακάς τε καὶ ὅσα ἄλλα ἐπιτήδεια ἦν πρὸς τὴν ἐπιχείρησιν παρεσκευάζετο Βυζαντίου. Καὶ ἐπειδὴ πάντα ἐπεπόριστο, εἰς Βυζάντιον ὁ Κάμαρις ἐλθὼν, ἀπήγγελλε τοῖς ἑταίροις. Καὶ νύκτα τηρήσαντες ἀπὸ συνθήματος, ἐν ᾗ τῶν τειχῶν αὐτοὶ ἔμελλον ἔσεσθαι ἐν φυλακῇ, ἡμέρᾳ πρώτῃ τῆς ἑβδομάδος, καθ´ ἣν ἡ τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος καθόδου τελεῖται ἑορτὴ, πρὸς βασιλέα αὖθις ὁ Κάμαρις ἐλθὼν ἐκάλει πρὸς τὸ ἔργον. Τελεσθείσης δὲ τῆς θείας μυσταγωγίας, ἔτι δὲ καὶ τῶν ὕμνων τῶν ἑσπερινῶν, ἄραντες ἐκ τοῦ στρατοπέδου τοῦ ἐν Λόγους καὶ τό, τε ἐπίλοιπον βαδίσαντες τῆς ἡμέρας καὶ τὸ πλέον τῆς νυκτὸς, γενόμενοι ἐν χωρίῳ Κλέπτα ἐγχωρίως προσαγορευομένῳ, τό, τε ἐπίλοιπον τῆς νυκτὸς καὶ ἄχρι δήλης ἡμέρας ηὐλίσαντο ἐκεῖ. Καὶ μετὰ τοῦτο ἄραντες ἐκεῖθεν, ἕως ἐπεγένετο ἡ νὺξ, ἦλθον εἴς τι χωρίον οὐ πολὺ ἀπέχον Βυζαντίου, τοῦ Ἀμβλυώπου προσαγορευόμενον. Καὶ καρτερήσαντες ἐκεῖ, διεκόσμουν τὴν στρατιὰν, καὶ τὰς μὲν κλίμακας οὔσας δύο ἔκ τε κάλων καὶ ξυλίνων βαθμίδων πεποιημένας, ὧν τῆς μὲν ἦρχεν ὁ βασιλεὺς, ὁ μέγας δὲ δομέστικος τῆς ἑτέρας, δυοκαίδεκα στρατιώταις ἐπέθηκαν ἑκατέραν. Ὧν ἦσαν ὀκτὼ Ῥωμαῖοι, οἱ λοιποὶ δὲ ἐξ Ἀλαμανίας Λατῖνοι. Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς, ὅτι καὶ Ἀλαμανοί εἰσιν ἐπὶ τῷ ἔργῳ τεταγμένοι, τὸν μέγαν δομέστικον προσκαλεσάμενος, τούς τε Ἀλαμανοὺς ἐκέλευεν ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς κλίμαξι τεταγμένων ἐξαλλάττειν καὶ Ῥωμαίους εἰσάγειν ἀντ´ αὐτῶν· ἀπό τε τῶν εὐγενῶν μηδένα εἶναι ἐν τοῖς μέλλουσι πρώτως ἀναβήσεσθαι ἐπὶ τὰ τείχη, ὡς ἂν μήτε οὗτοι κατεπαίρωνται τῶν ταπεινοτέρων, μήθ´ ἡ εὐδοξία πρὸς Ἀλαμανοὺς διαβαίνῃ, ἀλλὰ μόνων ᾖ Ῥωμαίων τὸ ἔργον. Ταῦτα μὲν οὖν ᾗ προσετέτακτο ἐτελεῖτο, καὶ Ῥωμαίοις τῶν μέσων δυοκαίδεκα ἑκατέρας ἐγχειρισθείσης τῶν κλιμάκων, προσετέτακτο αὐτοῖς, ἐπειδὰν ἐν χρῷ γένοιντο τοῦ τείχους, ὑπὸ τῶν ἔνδοθεν πρασσόντων καλωδίοις τῶν κλιμάκων ἀνελκυσθεισῶν, αὐτοὺς ἀναβαίνειν πρώτους καὶ ἀμύνεσθαι, ἄν τις ἐπίῃ, ὡς ἂν οἱ μετ´ αὐτοὺς ἀναβαίνοιεν κατὰ σχολήν. Μετ´ ἐκείνους δὲ οὐ πολὺ ἀπέχων ἑκατὸν λογάδας ἄγων ἐβάδιζεν ὁ βασιλεὺς πεζῇ, καὶ μετ´ αὐτὸν ὅσον μὴ συμμίγνυσθαι ἀλλήλοις, ἑτέρους τοσούτους ὁ μέγας δομέστικος εἶχε. Τούς γε μὴν τῶν διακοσίων ἵππους ἕτεροι ἔφιπποι τοσοῦτοι ἄγοντες ἕκαστος ἕνα παρείποντο οὐκ ἐγγύθεν, ὡς ἂν μὴ τοῖς ἀπὸ τοῦ τείχους αἴσθησιν παράσχοιεν τοῦ ψόφου, ἀλλ´, ἤν τι ἀδόκητον συμβῇ, τούς τε ἵππους παράσχοιεν τοῖς διακοσίοις ἐπιδραμόντες καὶ ἐπιβοηθοῖεν αὐτοὶ τὰ δυνατά. ἕτεροί τε πεντακόσιοι ᾔεσαν ἀπέχοντες οὐ πολὺ αὐτῶν, τῆς αὐτῆς καὶ αὐτοὶ ἕνεκα αἰτίας. Ἐπὶ δὲ τοῦ Ἀμβλυώπου ὁ πρωτοστράτωρ ἦν, τὴν ἄλλην ἅπασαν ἔχων στρατιὰν ἐν ὅπλοις παρατεταγμένην. Οὕτω δὴ διακοσμήσαντες τὴν στρατιὰν, ᾔεσαν ἡσυχῇ, ὅπως μὴ τοῖς φυλάττουσιν αἴσθησιν παράσχοιεν ἀπὸ τῶν τειχῶν.
 

Chapitre LVIII.

1. Ambassade envoyée par le jeune Andronique au Roi de Bulgarie. 2. Réponse de ce Roi. 3. Préparatifs pour l'escalade des murailles de Constantinople.

1.  Le jeune Andronique envoya Jean Roger à Michel Roi de Bulgarie, pour lui dire qu'ayant su qu'il était en armes sur la frontière, sans avoir appris le sujet de son armement, il envoyait vers lui pour lui déclarer que s'il avait envie de rompre le Traité de paix, et: de violer son serment, il serait bien-aise d'en être affuré pour pourvoir à sa défense ; que si c'était par un autre motif, il avait aussi intérêt de ne le pas ignorer ; que cela seul qu'il venait sans être mandé, était une présomption violente qu'il venait contre lui, et que ce qu'il avait envoyé à ses ennemis trois mille hommes, sous 277 la conduite d'Ivvan, était un acte manifeste d'hostilité. Qu'au reste il s'étonnait qu'il eût osé envoyer du secours à Constantinople, sachant qu'il n'en était pas éloigné. Que pour défaire ce secours-là il n'avait pas besoin d'employer les armes de ses soldats, qu'il n'avait qu'à en donner charge aux paysans, et qu'il leur rendrait le retour en leur pays aussi difficile, que le retour à la vie l'est à ceux qui font morts.

2. Le Roi ayant ouï ce discours, et ayant appris que le jeune Empereur était aux environs de Constantinople, assez proche des trois mille hommes qu'il y avait envoyé sous la conduite d'Ivvan, il fut agité d'une si étrange frayeur, qu'ils ne fussent taillés en pièces, que ne voyant point d'autre moyen de les sauver que de persuader l'Empereur qu'il ne les avait pas envoyés contre lui, il prit une croix pleine de reliques qu'il avait au cou, et en la donnant à l'Ambassadeur, il lui dit, Vous, assurez l'Empereur, que je jure au Nom du Sauveur qui a été attaché pour nous à la Croix ; que je n'ai point contrevenu au Traité que nous avons fait ensemble ; que ce n'est point contre lui que j'ai envoyé les trois mille hommes qu'Yvvan commande ; et que je le supplie de ne les point maltraiter. Au reste, qu'il ne s'étonne pas de ce qu'ayant autant de riches reliquaires que j'en ai, je ne lui envoyé qu'une croix de cuivre. C'est quelle est fort célèbre par les miracles que Dieu a faits par elle sous le règne de mon père, et par ceux qu'il continue 278 encore faire sous le mien. Je la lui donne, comme le gage le plus précieux, et le plus certain, que je lui puisse donner de ma fidélité. Que s'il reconnaît que je sois un fourbe et un trompeur, qu'il me vienne attaquer avec cette croix, à la faveur de laquelle il remportera la victoire. Pour l'assurer que je n'use point ici d'une fausse excuse, je rappellerai mes troupes. Et à l'heure-même, il donna à l'Ambassadeur des meilleurs coureurs qu'il eût dans son écurie, afin qu'il arrivât avant que l'Empereur eût fait aucun mauvais traitement à ses gens. Il envoya avec lui un Officier de sa maison qui portait à Ivvan un ordre exprès de revenir, et une aile enflammée, qui est parmi les Bulgares, le symbole de la diligence. Quand ils furent arrivés, qu'ils eurent présenté au jeune Empereur la croix du Roi de Bulgarie, et qu'ils lui eurent rapporté les excuses qu'il lui faisait, il en parut assez content, et il envoya sa lettre, et l'aile enflammée, à Ivvan, qui ne les eut pas sitôt reçues, qu'il ramena ses troupes. Voila quel fut le succès de cette affaire.

3. Dans le temps même que cette ambassade se faisait, le jeune Andronique préparait les échelles, et les autres machines nécessaires pour l'exécution de l'entreprise qu'il méditait sur Constantinople. Lorsque tout fut prêt, Camarisen alla avertir ses compagnons, puis il revint le jour auquel l'Église solennise la mémoire de la descente de l'Esprit Saint, dire à l'Empereur, 279 qu'il avait la garde de la muraille, et qu'il ne s'agissait plus que d'exécuter ce qu'ils avaient projeté. Apres donc avoir célébré les saints Mystères, et après avoir récite les hymnes du soir, ils décampèrent de Logos, et ils marcheraient le reste du jour, et une grande partie de la nuit suivante, jusqu'à ce qu'étant arrivés à un endroit nommé Clepte, ils s'y reposèrent. Le lendemain ils en partirent et ayant marché tout le jour, ils arrivèrent sur le soir à un endroit nommé Amblyope, assez proche de Constantinople ; et, ils rangèrent leurs troupes, et ils mirent chacune de leurs deux échelles, qui étaient toutes-deux d'un bois fort dur, et fort solide, sur douze soldats dont il y en avait huit Romains, et quatre Allemands. Le jeune Empereur en conduisait une, et le Grand Domestique l'autre. Le jeune Empereur ayant appris qu'il y avait des Allemands qui avaient été choisis pour porter les échelles, appela le Grand Domestique, pour lui commander de mettre des Romains en leur place, de peur que des étrangers n'eussent part à la gloire d'une action si mémorable. Il défendit aussi aux personnes remarquables par leur naissance, ou par leurs charges, de monter les premiers, de peur qu'ils n'en tirassent occasion de s'élever au dessus des autres. Cet ordre fut ponctuellement exécuté. On donna les deux échelles à vingt-quatre soldats Romains, auxquels on commanda d'y monter les 280 premiers, et de repousser ceux qui y voudraient monter avant eux. Le jeune Andronique marchait derrière, avec cent hommes choisis, et le grand Domestique un peu plus loin, avec cent autres, dans la distance qui était nécessaire pour faire en sorte qu'ils ne le mêlassent point ensemble. Les chevaux de ces deux cens hommes étaient menés en main, par deux cents autres qui étaient aussi à cheval, et qui ne suivaient que de loin, de peur que les habitants n'entendissent le bruit de leur marche. Cinq cents autres venaient un peu après, pour soutenir ceux qui étaient devant, au cas qu'ils eussent besoin de secours. Le reste de l'armée était rangée en bon ordre à Amblyope, sous le Protostrator, et elle gardait un grand silence, de peur d'être découverte par les ennemis.

νθʹ. 1. Οἱ μὲν οὖν τὰς κλίμακας ἔχοντες τέτταρες καὶ εἴκοσι λαθόντες τοὺς φύλακας, ῥᾳδίως τοῖς τείχεσι προσέμιξαν τοῦ Καμάριδος ἡγουμένου κατὰ τοὺς πράσσοντας τὴν ἅλωσιν. Καὶ ἐπεὶ αὐτοὺς προσδοκῶντας οὐκ ἦν λαθεῖν, τὰς κλίμακας ἀνείλκυσαν καλώδια καθιέντες, καὶ ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων ἐξῆψαν. Καὶ οἱ δυοκαίδεκα πρῶτον ἐφ´ ἑκατέρας κλίμακος ἀνῆλθον.

2. Βασιλεὺς δὲ καὶ ὁ μέγας δομέστικος ἅμα οἷς ἦγον, ἐπεὶ πανσέληνος ἦν καὶ ἡ σελήνη διέφαινε λαμπρῶς, ὅμως διὰ τὴν ἀπὸ τῆς πληρώσεως μεταβολὴν νεφελῶν οὐ κατὰ τὸ συνεχὲς, ἀλλὰ διεσπασμένως τὸν ἀέρα ὑποτρεχουσῶν, ὅτε μὲν ἦν ἡ νεφέλη κατ´ αὐτοὺς, ἐβάδιζον ὑπὸ τῇ σκιᾷ· ἐπειδὰν δὲ παρέλθοι, κατακλινόμενοι εἰς γῆν, ἑτέραν περιέμενον νεφέλην. Καὶ οὕτω βαδίζοντες κατὰ μικρὸν, ἦλθον ἐγγὺς τειχῶν.

3. .Ἐπεὶ δὲ ὅσον ἐφικέσθαι τόξῳ ἀπεῖχον, οἱ μὲν ἀπὸ τῶν τειχῶν αἰσθόμενοι βοῇ τε ἐχρῶντο καὶ ἀλαλαγμοῖς καὶ Βυζαντίους ἐκάλουν ἐπὶ τὰ τείχη, ὡς παρόντων πολεμίων· οἱ δὲ ἔξωθεν ἐπέδραμον ἐπὶ τὰς κλίμακας ἀφειδοῦντες ἤδη τῶν ψόφων, ὡς τῶν ἔνδον ᾐσθημένων, καὶ ἐπεὶ ἐγένοντο ἐν αὐταῖς, αὐτός τε ὁ βασιλεὺς προὐθυμεῖτο πρῶτος ἀναβαίνειν καὶ τὸν μέγαν δομέστικον ἕπεσθαί οἱ παρεκάλει, οἰόμενος ὡς, ἂν αὐτοὶ γένωνται ἐπὶ τὰ τείχη, κἄν τις ἐπίῃ τῶν πολεμίων, οὐκ ἄν ποτε τολμήσων εἰς χεῖρας αὐτοῖς ἐλθεῖν· ἀλλ´ ἀποσχήσεται γνωρίμων γενομένων, καὶ τοῦτον τὸν τρόπον τοῖς σφετέροις ἔσεσθαι ἀντὶ πολλῶν.

4. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος οὐκ ἐπέτρεπεν, ἀλλ´ ἁμαρτάνειν αὐτοὺς ἔφασκε τοῦ δέοντος, ἂν ταῦτα ποιῶσι. „τῶν γὰρ ὑπολειφθέντων ἀναβήσεται οὐδεὶς, οὐκ ἀτολμίᾳ τῇ πρὸς τὰ δεινὰ, οὐδὲ κακονοίᾳ, ἀλλ´ ἕκαστος πρῶτος ἀναβαίνειν ἀξιῶν, ὑπὸ φιλονεικίας πάντες ὑπ´ ἀλλήλων κωλυθήσονται. Καὶ οὐ μόνον ἀναβήσεται οὐδεὶς, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ συστραφέντες ἀλλήλοις συμπεσοῦνται καὶ διαφθεροῦσιν ἀλλήλους, ἀμελήσαντες τῶν πολεμίων. Οὗ δὴ ἕνεκα ἡμᾶς κάτω μένειν δέον ἀναβιβάζοντας αὐτοὺς ἐν τάξει καὶ τὴν ἔριν διαλύοντας.

5. Τοιαῦτα τῷ μεγάλῳ εἰπόντι δομεστίκῳ ἐπείθετο ὁ βασιλεὺς καὶ τὴν ἄνοδον ἐπέτρεπε τοῖς περὶ αὐτόν. Πολλῶν δὲ ἐν ταὐτῷ προσφύντων καὶ ἅμα ἀναβαίνειν πειρωμένων, ἡ τοῦ βασιλέως κλίμαξ τὸ βάρος οὐκ ἐνεγκοῦσα κατέπεσε, τῶν κάλων ῥαγέντων· καὶ μόνη καταλέλειπτο ἡ τοῦ μεγάλου δομεστίκου, καὶ δι´ αὐτῆς ἀνῄεσαν καθ´ ἕνα καὶ σχολῇ, πρὸς τὴν ἀνάβασιν ἀμφοτέρων ἐφεστώτων καὶ οὐκ ἀπειλαῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ πληγαῖς ἐπεχόντων τὸν ἄγαν ὠθισμόν.

6. Ἐπεὶ δὲ ὀλίγῳ δέοντες ἀνῆλθον ἑκατὸν, ὁ τὴν τῶν φυλάκων ἐπιμέλειαν ἐπιτετραμμένος Συναδηνὸς ὁ τοῦ Μαρούλη πρὸς τὴν βοὴν ὀξέως ἅμα διακοσίοις ἐπιβοηθήσας, οὔπω νομίζων ἐπὶ τοῦ τείχους εἶναι τοὺς πολεμίους, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπιχειρεῖν, ἅμα ὀλίγοις ὧν ἦγεν ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ τεῖχος, ὅ, τι εἴη τὰ δρώμενα βουλόμενος μαθεῖν. Καὶ αὐτός τε ἑάλω καὶ οἱ συναναβάντες ὑπὸ τῶν ἐφεστώτων.

7. Μαθόντες δὲ, ὅτι αὐτὸς ἄγοι τὴν στρατιὰν, τοῖς κάτω ἐπεφώνουν ὑπείκειν καὶ μὴ ἀνθίστασθαι τῷ νέῳ βασιλεῖ ἤδη ἐντὸς ὄντι τειχῶν, μάλιστα δ´ ὅτι, καὶ τοῦ στρατηγοῦ αὐτῶν ἑαλωκότος, οὐκ ἂν διαφύγοιεν τὸ δοῦναι δίκην ἐς τὴν ὑστεραίαν, ἐάν τι ἐπιχειρῶσι βλάπτειν. Ὡς δὲ ἤκουσαν οἱ κάτωθεν, ὅτι αὐτῶν τε ὁ στρατηγὸς ἑάλω καὶ ὁ νέος βασιλεὺς ἐντὸς εἴη τειχῶν, μεταβαλόντες εὐθὺς εὐφήμουν τε τὸν νέον βασιλέα καὶ ἕτοιμοι ἦσαν συναίρεσθαι τὰ δυνατά. Καὶ κατὰ τὸ ἐπίλοιπον τοῦ τείχους ἠρέμα ἤδη διὰ πάντων ᾔει ἡ τοῦ νέου βασιλέως εὐφημία.

8. Ὃ δὴ βασιλεύς τε καὶ ὁ μέγας δομέστικος ἀκούοντες, οὐκέτι ἔφασαν δεῖν τῇ κλίμακι προσέχοντας ταλαιπωρεῖσθαι, ἀλλὰ τοῖς ἀναβᾶσι προσέταττόν σφισι τὰς πύλας ἀνοιγνύναι. Καὶ ἐπεὶ ἀνεῴχθησαν, ἅμα τοῖς ἐπιλοίποις εἰσῄει καὶ ὁ βασιλεὺς, μετὰ μικρὸν δὲ καὶ ὁ πρωτοστράτωρ ἅμα σὺν παντὶ εἰσῆλθε τῷ στρατῷ.

9. Καὶ πρὸς τὰ βασίλεια ἐλθὼν ὁ νέος βασιλεὺς, τὸν βασιλέα καὶ πάππον προσεκύνησεν, ὥσπερ ἦν ἔθος αὐτῷ, καὶ καθεσθέντες μικρὸν, ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς ὥσπερ ἐπὶ τοῖς συμβᾶσι καταμεμφόμενος ἑαυτὸν, μεμνῆσθαι ἔλεγε καλῶς τῶν λόγων τῶν αὐτοῦ, αἰνιττόμενος ὡς τὰ λυσιτελῆ καὶ δέοντα συμβουλεύοντι οὐκ ἐπείθετο αὐτῷ. Ἐξ ἀρχῆς μέντοι ἴσην καὶ ὁμοίαν τῷ διαβόλῳ εἶναι τὴν σπουδὴν περὶ τὸ βλάπτειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀεὶ κακῶς ποιεῖν ἐπιχειρεῖν. Καὶ σφάλλεσθαι μὲν τὰ πλείω· ἔστι δὲ ἐν οἷς καὶ ἐπιτυγχάνειν ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῖς νυνὶ συμβεβηκόσι. Καὶ ὁ νέος βασιλεὺς συνετίθετο οὕτως ἔχειν· παρὼν δ´ αὐτοῖς διαλεγομένοις καὶ Μετοχίτης ὁ μέγας λογοθέτης, „ἀλλ´ ἕως πότε“ ἔφησεν „ἔσονται τοιαῦτα; ἐὰν γὰρ μὴ αὐτοὶ ὁμονοήσητε, τῶν δεόντων γενήσεται οὐδέν.“ βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ἀπεκρίνατο μὲν οὐδὲν, ἐθαύμαζε δὲ ὅ, τι ταῦτα βούλονται αὐτῷ, ὥσπερ ἂν εἰ μὴ παρῆν αὐτὸς τοῖς γινομένοις καὶ τὰ πραττόμενα σαφέστερον τῶν ἄλλων μᾶλλον ᾔδει.

10. Πρὸς μέντοι βασιλέα καὶ πάππον εἰς προσκύνησιν τῆς τοῦ θεοῦ μητρὸς τῆς Ὁδηγητρίας ἀπελθεῖν ἐπυνθάνετο εἰ κελεύοι. Ἐπεὶ δὲ ἐπέτρεπεν, εἰς τὸ τῆς Ὁδηγητρίας τέμενος ἐλθὼν προσεκύνει τε καὶ τῶν εὐεργεσιῶν τῶν εἰς αὐτὸν πολλὰς εὐχαριστίας ἀπεδίδου.

11. Ἐκεῖθεν δὲ εἰς τὴν τῶν Μαγκάνων ἀφίκετο μονὴν, καὶ τά τε ἐν αὐτῇ τῶν τοῦ Χριστοῦ σωτηρίων παθῶν τεθησαυρισμένα σύμβολα προσκυνήσας, καὶ πατριάρχῃ τῷ Ἠσαΐᾳ δι´ αὐτὸν ἐγκεκλεισμένῳ ὅσον τε ὁ καιρὸς ἐδίδου εὐχαριστήσας καὶ εἰς τὸ πατριαρχεῖον ἐφ´ ἵππου βασιλικῶς κεκοσμημένου ἀγαγὼν, ἐπανῆκεν αὖθις εἰς τὰ βασίλεια καὶ ἐν τοῖς τοῦ Πορφυρογενήτου οἴκοις τῶν βασιλείων ηὐλίσατο ἐγγύς. Ἡ μέντοι στρατιὰ, ἡ μὲν ἔνδον ἐσκήνωσε Βυζαντίου, ἡ πλείων δὲ, προστάξαντος βασιλέως, ἐν τοῖς παρὰ τὴν τῆς Καμήλου γέφυραν λειμῶσιν ἐστρατοπεδεύσατο ἐλθοῦσα. Ἁρπαγὴ δὲ πραγμάτων ἐγένετο οὐδεμία, πλὴν εἰ μὴ τῆς μεγάλου λογοθέτου οἰκίας, καὶ τοῦτο παρὰ γνώμην βασιλέως. Οὕτω μὲν ὁ πρὸς ἀλλήλους τῶν Ῥωμαίων βασιλέων πόλεμος συνέστη τὴν ἀρχὴν, καὶ τοσαύτας ἔσχε τὰς μεταβολὰς, καὶ τελευταῖον εἰς τοιαῦτα ἐξέβη· καὶ οὕτω συνεγράφησαν ὡς ἐγένοντο μετὰ ἀκριβείας ἁπάσης καὶ ἀληθείας, ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς ἐπηγγειλάμεθα. Ἐπολέμησαν δὲ ἐν ἑνὶ μηνὶ καὶ ἔτεσιν ἑπτὰ, ἀρξαμένων ἀπὸ τοῦ ἐννάτου καὶ εἰκοστοῦ ἔτους ἐπὶ τοῖς ὀκτακοσίοις καὶ ἑξακισχιλίοις ἐν τετάρτῃ Ἰνδικτιῶνι, ἐννεακαιδεκάτην ἄγοντος Ἀπριλλίου, ἄχρι τοῦ ἕκτου καὶ τριακοστοῦ ἔτους ἐπὶ τοῖς ωʹ καὶ ͵ϛ ἐν πρώτῃ ἐπὶ δέκα Ἰνδικτιῶνι Μαΐου ἐννάτῃ ἐπὶ δέκα.

suite
 

Chapitre LIX.

1. Les échelles font appliquées aux murailles. 2. L'Empereur et le grand Domestique s'en approchent. 3. L'Empereur y veut monter. 4. Le grand Domestque l'en dissuade. 5. L'échelle du jeune Empereur se rompt. 6. Synadene accourt pour défendre la muraille et est pris. 7. Les soldats de la garnison se déclarent pour le jeune Empereur. 8. On lui ouvre les portes. 9. Il s'entretient avec l'Empereur son aïeul. 10. Il rend grâces à Dieu. 11. Il ramène le Patriarche à son Église.

1. Les vint-quatre soldats qui portaient les échelles, et qui étaient conduits par Camaris, arrivèrent aisément jusqu'au pied de la muraille, sans avoir été aperçus par les gardes. Lorsqu'ils les eurent déchargées, et que ceux qui les attendaient les eurent tirées avec des cordages, ils y montèrent les premiers.

2. Cependant le jeune Empereur et le grand Domestique marchaient derrière avec leurs gens, lorsque les nuages les dérobaient à la vue des ennemis. La Lune était alors en son plein, et le Ciel était couvert de nuées, non continues, mais entrecoupées, et éparses de côté et d'au- 282 tre lors que la Lune luisait, ils se couchaient sur le ventre pour n'être pas vus par ceux de la ville, et lors qu'une nuée se venait interposer entre la Lune et eux, ils marchaient à la faveur de cette obscurité passagère. Avançant ainsi de fois à autres, ils se trouvèrent enfin à la portée du trait des murailles.

3. Lorsque ceux qui étaient sur les murailles les eurent aperçus, ils jetèrent de grands cris pour appeler les habitants à leur secours. Ceux de dehors n'appréhendant plus d'être découverts, accoururent aux échelles. L'Empereur voulut monter le premier, et invita le grand Domestique à faire de même, dans la créance que leur présence étonnerait leurs ennemis, et qu'ils feraient plus eux-seuls, que toute une multitude.

4. Mais le grand Domestique lui représenta que ce serait une faute que d'en user ainsi, parce que s'ils montaient les premiers, chacun s'empresserait de telle sorte à les suivre, que dans la confusion personne ne pourrait monter, qu'il était donc à propos de demeurer en bas pour empêcher le désordre.

5. Le jeune Empereur se rendit à ces raisons du grand Domestique, et permit à ceux qui étaient auprès de lui de prendre le devant ; mais comme plusieurs se pressaient de monter en même temps, les cordages de l'échelle se rompirent. Ainsi il ne resta plus que l'échelle du grand Domestique, au bas de laquelle l'Empereur et lui 283 se mirent, et firent monter leurs gens l'un après l'autre, donnant de grands coups à ceux qui se précipitaient inconsidérément.

6. Quand il y en eut un peu moins de cent de montés, Synadene fils de Maroles Capitaine du guet, accourut au bruit pour s'opposer aux ennemis, qu'il croyait encore en bas. Il ne fut pas sitôt au haut des murailles, qu'il fut pris avec ceux qui le suivaient, par ceux qui y étaient montés par dehors avant lui.

7. Ils crièrent en même temps à la garnison qu'il fallait se rendre au jeune Empereur, et que si quelqu'un osait lui résister, il n'éviterait pas d'en être puni dans le jour. Les soldats témoignèrent par leurs cris, la joie qu'ils avaient de son arrivée, et se montrèrent disposés à le servir autant qu'il serait en leur pouvoir.

8. Alors le jeune Empereur et le grand Domestique ayant dit qu'il n'y avait qu'à ouvrir les portes, sans se donner la peine de monter davantage à l'échelle cela fut fait à l'heure même, et ils entrèrent dans la ville avec leurs gens, et le Protostrator bientôt après, avec toute l'armée.

9. Le jeune Empereur étant allé au Palais, il se prosterna à son ordinaire pour saluer l'Empereur son aïeul. S'étant assis ensemble, le vieil Empereur se reconnut en quelque sorte coupable du mal qui était arrivé, en disant qu'il se souvenait bien de ce que son petit-fils lui avait  284 dit, voulant marquer par là, qu'il se repentait de n'avoir pas suivi ses avis. Il ajouta, Que le Diable avait toujours la même inclination de nuire aux hommes, qu'il avait eue dès le commencement du monde, et que bien qu'il ne fît pas tout le mal qu'il voulait, il en faisait une partie, comme il avait fait en cette dernière rencontre. Le jeune Empereur avoua que cela était véritable. Metochite grand Logothète qui était présent à cet entretien, leur dit, Jusques à quand ferons-nous dans ce misérable état ? car si vous ne vous réunissez ensemble, nous n'aurons jamais de repos. Le jeune Empereur ne répondit rien, mais il s'étonna de l'entendre parler de la forte, parce qu'il était mieux informé de tout ce qui s'était passé que nul autre.

10. Il pria ensuite son aïeul de lui permettre d'aller faire ses prières dans l'Église de la Mère de Dieu ; et le lui ayant permis, il le quitta, et alla s'acquitter de ce pieux devoir.

11. De là il alla au Monastère de Mangane, où ayant adoré les instruments de la passion du Sauveur, que l'on y garde religieusement, et ayant remercié le Patriarche autant que le temps le lui pouvait permettre, de ce qu'il avait bien voulu être enfermé dans ce Monastère pour son sujet ; il le ramena à son Église sur un cheval magnifiquement harnaché, après quoi il alla passer la nuit dans l'appartement des Porphyrogénètes. Une partie de l'armée demeura dans la ville, et l'autre qui était la plus grande, s'alla camper 285 par ordre du jeune Empereur, dans la prairie qui est proche du pont du Chameau. Il n'y eut aucune autre maison pillée que celle du Logothète, qui le fut à l'insu de l'Empereur. Tel fut le commencement, le progrès, et la fin de la guerre des deux Empereurs. Je l'ai écrite dans la vérité la plus exacte comme j'avais promis de le faire. Elle dura six ans et un mois ; car ayant commencé le dix-neuvième jour du mois d'Avril de l'année six mille huit cent vingt-neuvième depuis la création du monde, en la quatrième Indiction, elle ne finit que le dix-neuvième jour du mois de Mai, de l'année sïx mille huit cent trente cinquième, en l'onzième Indiction.

suite