Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

LIVRE PREMIER (chapitres XLI à L)

(chapitres XXXI à XL) (chapitres LI à LVIII)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE PREMIER.

 

 

 

précédent

μαʹ. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς, δευτέρᾳ ἱσταμένου Φεβρουαρίου τῆς αὐτῆς ὀγδόης ἰνδικτιῶνος, ὁ νέος βασιλεὺς παρὰ τοῦ πάππου καὶ βασιλέως ἐν τῷ τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας ἐστέφθη ναῷ, Ἠσαΐου πατριαρχοῦντος. Ἡ τοιαύτη δὲ βασιλικὴ τελετὴ τοῦτον γίνεται τὸν τρόπον. Τῆς προθεσμίας ἐνστάσης, καθ´ ἣν ἤδη τέτακται τῷ θείῳ μύρῳ χρίειν τὸν βασιλέα, τοὺς ἐν ἀξιώμασι πάντας καὶ τοὺς ἐν τέλει καὶ τὴν στρατιὰν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸν τῶν ἱερῶν τῆς ἐκκλησίας τῆς νέας ταυτησὶ Ῥώμης οἰάκων ἐπειλημμένον, ἔτι δὲ καὶ πανδημεὶ τὴν πόλιν τοῖς βασιλείοις ἅμα ἕῳ πάντας παρεῖναι δεῖ. Περὶ δὲ δευτέραν ὥραν μάλιστα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, τοῦ μέλλοντος χρισθήσεσθαι βασιλέως ἐπὶ ἀσπίδος καθεσθέντος, ὁ βασιλεὺς καὶ πατὴρ τοῦ ἀναγορευομένου, εἴγε περίεστι, καὶ ὁ πατριάρχης τῶν ἐμπροσθίων μερῶν ἐπιλαμβανόμενοι τῆς ἀσπίδος, τῶν δ´ ἐπιλοίπων οἱ ἐν ἀξιώμασιν ὑπερέχοντες δεσπόται τε καὶ σεβαστοκράτορες, εἴπερ εἰσὶν, ἢ οἱ ἐπιφανέστατοι μάλιστα τῶν συγκλητικῶν, καὶ μετεωρίσαντες ὡς ἔνι μάλιστα αὐτὸν ἅμα τῇ ἀσπίδι, τοῖς πλήθεσιν ἐπιδεικνύουσι τὸν βασιλέα πάντοθεν περιϊσταμένοις. Ἐπευφημησάντων δὲ αὐτῶν, καταθέντες ἄγουσιν εἰς τὸν ναὸν, ἔνθα δεῖ τὴν τελετὴν γενέσθαι. Οἰκίσκου δ´ ἐν αὐτῷ ξυλίνου τῆς τοιαύτης ἕνεκα χρείας προκατεσκευασμένου, τὸν νέον εἰσάγουσι βασιλέα, καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὸ διάδημα ἐνδιδύσκουσι, πρότερον τῶν ἀρχιερέων εὐλογούντων αὐτά. Ἐπὶ δὲ τῆς κεφαλῆς οὐ νενομισμένον περιτίθεταί τι, ἀλλ´ ἢ στέφανος, ἢ ὅ,τι ἂν ἄλλο δοκῇ. Τούτων δὲ γινομένων, ἡ θεία τελεῖται μυσταγωγία. Ἐχόμενα δὲ τοῦ εἰρημένου οἰκίσκου καὶ ἀναβάθρα ἐκ ξύλων προκατασκευάζεται καὶ αὐτὴ, καὶ περιειλοῦσιν αὐτὴν πάντοθεν πέπλοις Σηρικοῖς ἐρυθροῖς· ὑπεράνω δὲ αὐτῆς κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν βασιλέων τίθενται θρόνοι χρυσοῖ οὐ κατὰ τοὺς εἰωθότας, ἀλλ´ ἐπηρμένοι μάλιστα τῷ ὕψει, τέτταρας ἢ καὶ πέντε ἔχοντες ἀναβασμοὺς, ἐφ´ οὓς, ἐξιόντες τοῦ οἰκίσκου, ἀναβαίνοντες καθίζουσιν οἱ βασιλεῖς, ἤν γε μὴ εἷς, ἀλλὰ πλείους ὦσι. Συναναβαίνουσαι δὲ αὐτοῖς καὶ αἱ βασιλίδες, καθίζουσιν ἐπὶ θρόνων, αἱ μὲν προεστεμμέναι τὰ στέμματα περικείμεναι, ἡ μέλλουσα δὲ στεφανηφοροῦσα. Πρὸ δὲ τῆς τοῦ τρισαγίου θείας ὑμνολογίας ἄνεισιν ἐπὶ τὸν ἄμβωνα ὁ πατριάρχης τῶν ἀδύτων ἐξιών. Συνανέρχονται δὲ αὐτῷ καὶ τῶν τῆς ἐκκλησίας ἀρχόντων οἱ ἐπιφανέστεροι, τὰς ἱερὰς καὶ αὐτοὶ ἐνδεδυμένοι στολάς· οὓς ἀποστέλλων προσκαλεῖται τοὺς βασιλέας. Οἱ δ´ εὐθὺς ἐξανιστάμενοι τῶν θρόνων, ἐπὶ τὸν ἄμβωνα χωροῦσι. Σιωπὴ δὲ βαθεῖα καὶ ἀταραξία τὸ πλῆθος κατέχει πᾶν. Ὁ δὲ πατριάρχης τὰς ἐπὶ χρίσει τῶν βασιλέων συντεθειμένας δίεισιν εὐχὰς, τὰς μὲν ἡσυχῇ καθ´ ἑαυτὸν, ἔστι δ´ ἃς καὶ εἰς ἐπήκοον πάντων, καὶ τῷ χρισθησομένῳ ἐξιλάσκεται τὸ θεῖον. Μετὰ τοῦτο δὲ ὁ μέλλων χρισθήσεσθαι βασιλεὺς τὸ ἐπικείμενον, ὅ,τι ἂν ᾖ, τῇ κεφαλῇ ἀφαιρεῖ. Νενόμισται δ´ αὐτίκα πάντας, ὅσοι πάρεισιν ἐντὸς τοῦ ναοῦ, γυμναῖς καὶ αὐτοὺς ἑστάναι κεφαλαῖς. Ὁ πατριάρχης δὲ τῷ θείῳ μύρῳ σταυροειδῶς χρίει τὴν βασιλέως κεφαλὴν, ἐπιλέγων μεγάλῃ φωνῇ· ἅγιος. Διαδεχόμενοι δὲ οἱ ἐπὶ τοῦ ἄμβωνος ἱστάμενοι τὴν φωνὴν, ἐκ τρίτου καὶ αὐτοὶ λέγουσιν· ἅγιος. Ἐφεξῆς δὲ καὶ πᾶν τὸ πλῆθος τὸ αὐτὸ ἐπιφωνοῦσι τοσαυτάκις. Μετὰ τοῦτο τῶν ἀδύτων ἐντὸς παρὰ διακόνων τὰς ἱερὰς ἐνδεδυμένων στολὰς κατεχόμενον τὸ στέμμα, (οὐ γὰρ ἐπὶ τῆς ἱερᾶς, ὥς τινές φασι, τραπέζης κεῖται,) ἄγουσιν ἐπὶ τὸν ἄμβωνα. Καὶ εἴγε πάρεστι προεστεμμένος βασιλεὺς, ἅμα τῷ πατριάρχῃ τὸ στέμμα λαβόντες, ἐπιτιθέασι τῇ κεφαλῇ τοῦ νέου βασιλέως, καὶ ἐκφωνεῖ ὁ πατριάρχης· ἄξιος. Διαδεχόμενοι δὲ οἱ ἐπὶ τοῦ ἄμβωνος, ἐκ τρίτου λέγουσιν αὐτοί τε καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ὃν τρόπον ἐπὶ τοῦ μύρου. Εἶτα ἐπιλέγει πάλιν ὁ πατριάρχης εὐχὰς, καὶ κατέρχεται τοῦ ἄμβωνος ὁ βασιλεὺς, οὐκ ἐξ οὗπερ ἀνῆλθε μέρους, ἀλλ´ ἐκ τοῦ πρὸς τὸν σωλέαν τετραμμένου. Εἰ μὲν οὖν συμβῇ μὴ κατ´ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἔχειν γυναῖκα τὸν βασιλέα, εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἀναβάθραν ἀνιὼν, ἐπὶ τοῦ θρόνου καθίζει πάλιν· εἰ δ´ ἔχει, τότε καὶ αὐτὴν ἀνάγκη στεφθῆναι πᾶσα. Διὸ καὶ ἐξανισταμένην τοῦ θρόνου, δύο τῶν γνησιωτάτων ἑκατέρωθεν λαβόμενοι συγγενῶν, ἢ εἰ μὴ γνησίους ἔχοι, ἐκτομίαι τοσοῦτοι τῆς ἀναβάθρας τε κατάγουσι καὶ φέροντες ἱστῶσι πρὸ τοῦ σωλέου. Κατερχόμενος δὲ ὁ βασιλεὺς, τὸ δι´ αὐτὴν ηὐτρεπισμένον στέμμα λαμβάνων ὑπὸ γνησίων τινῶν ἢ ἐκτομιῶν κατεχόμενον, καὶ αὐτὸ ἐπιτίθησι τῇ κεφαλῇ τῆς γυναικός· ἡ δὲ τὸν ἄνδρα καὶ βασιλέα προσκυνεῖ, δουλείαν ὁμολογοῦσα. Ὁ πατριάρχης δὲ παρὰ τὸν σωλέαν ἱστάμενος καὶ αὐτὸς, ἐπιλέγει εὐχὴν ὑπέρ τε τοῦ βασιλέως καὶ βασιλίδος καὶ τοῦ ὑπηκόου παντός. Οὕτω μὲν οὖν καὶ ὁ βασιλεὺς τὴν ἰδίαν γυναῖκα στέφει. Εἰ δὲ συμβῇ προεστεμμένον εἶναι τὸν βασιλέα, ἐπὶ τῆς τῶν γάμων τελετῆς ὁ βασιλεὺς τὴν ἰδίαν ὡσαύτως στέφει γυναῖκα. Αὖθις δὲ ἀμφότεροι ἐπὶ τὴν ἀναβάθραν ἀνερχόμενοι, κάθηνται ἐπὶ τῶν θρόνων, τῆς ἄλλης μυσταγωγίας τελουμένης. ᾀδομένου μέντοι τοῦ τρισαγίου ἢ τῶν ἀποστολικῶν γραφῶν ἢ τῶν θείων λογίων ἀναγινωσκομένων, ἀνίστανται καὶ αὐτοί. Ἐξ ἑκατέρων δὲ τῶν τοῦ ναοῦ μερῶν ἐπὶ ξυλίνων ἀναβαθρῶν εἰς αὐτὸ τοῦτο πεποιημένων οἱ πρωτοψάλται ἱστάμενοι καὶ δομέστικοι λεγόμενοι, καὶ ἕτεροι τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ᾄδειν εἰδότες, οὓς ἐπὶ τῆς τοιαύτης τελετῆς κράκτας ἔθος ὀνομάζειν ἐστὶ, μέλη τινὰ ᾄδουσιν ἐξεπίτηδες συντεθειμένα ἁρμόζοντα τῇ ἑορτῇ. Τῆς μεγάλης δὲ εἰσόδου ἐπὶ τῆς ἱερᾶς μυσταγωγίας λεγομένης ἤδη ἀρχομένης, οἱ τῆς ἐκκλησίας ἐπιφανέστεροι τῶν διακόνων ἐρχόμενοι προσκαλοῦνται τὸν βασιλέα· ὁ δὲ εἰς τὴν λεγομένην πρόθεσιν, ἔνθα τὰ ἅγια κεῖται, ἔρχεται μετ´ αὐτῶν. Ἔξω δὲ ἱστάμενος τῆς προθέσεως, περιβάλλεται μανδύαν χρυσοῦν ἐπὶ τὸ διάδημα καὶ τὴν πορφύραν. Καὶ τῇ μὲν δεξιᾷ χειρὶ κατέχει σταυρὸν, ὃν ἔθος κατέχειν ὅσον ἂν χρόνον τὸ στέμμα φορῇ, τῇ δὲ λαιᾷ νάρθηκα φέροντες ἐγχειρίζουσιν, ὥστε τάξιν ἐκκλησιαστικὴν τὴν τοῦ δεποτάτου λεγομένου ἐπέχειν· ἃ ἀμφοτέραις ἔχων, τῆς εἰσόδου πάσης ἡγεῖται τῆς ἱερᾶς. Ἐξ ἑκατέρων δὲ αὐτοῦ μερῶν κατὰ τὰ πλάγια οἵ τε τοὺς πελέκεις ἔχοντες Βάραγγοι προσαγορευόμενοι, καὶ νέοι τῶν εὐπατριδῶν περὶ ἑκατὸν ὡπλισμένοι διαπρεπῶς παρέπονται ἢ καὶ ἄνοπλοι· κατ´ εὐθεῖαν δὲ μετ´ αὐτὸν οἵ τε διάκονοι ἐφεξῆς ἕπονται καὶ οἱ ἱερεῖς, ἔπιπλά τε καὶ σκεύη τῶν ἱερῶν καὶ αὐτὰ τὰ ἁγιώτατα ἐπιφερόμενοι. Τὸν δὲ ναὸν περιελθόντες κατὰ τὸ ἔθος, ἐπειδὰν γένοιντο ἐν τῷ σωλέᾳ, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἑστᾶσιν ἐκτὸς, αὐτὸς δὲ μόνος εἰσερχόμενος τὸν σωλέαν, τὸν πατριάρχην ἐπὶ ταῖς ἱεραῖς κιγκλίσιν ἑστηκότα εὑρίσκει. Προσαγορεύσαντες δὲ ἀλλήλους, ὁ πατριάρχης μὲν ἐσωτέρω, ἔξω δ´ ὁ βασιλεὺς περιμένουσιν ἑστῶτες· εὐθὺς δὲ ὁ μετὰ τὸν βασιλέα τῶν ἄλλων ἡγούμενος διακόνων, τῇ δεξιᾷ μὲν κατέχων θυμιατὸν, τῇ δ´ ἑτέρᾳ τὸ τοῦ πατριάρχου λεγόμενον μαφόριον, τὸν βασιλέα παριὼν θυμιᾷ· κλίναντος δὲ αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν, ὁ διάκονος εἰς ἐπήκοον πάντων „μνησθείη κύριος ὁ θεὸς“ λέγει „τοῦ κράτους τῆς βασιλείας ὑμῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,“ ἐπιλέγων καὶ τὸ ἀμήν. Ἐφεξῆς δὲ καὶ οἱ λοιποὶ διάκονοι παριόντες καὶ ἱερεῖς λέγουσι τὸ αὐτό. Τούτου δὲ τελεσθέντος, ὁ βασιλεὺς τὸν πατριάρχην προσαγορεύσας, ἀποδύεται τὸν μανδύαν. Καὶ τὸν μὲν ὁ τῆς ἐκκλησίας ῥαιφερενδάριος ἀποφέρεται, (οὕτω γὰρ ἔθος·) ὁ βασιλεὺς δ´ ἐπὶ τὴν ἀναβάθραν ἀνερχόμενος, ἐπὶ τοῦ θρόνου κάθηται πάλιν, τοῦ συμβόλου τῆς πίστεως τῆς τε προσευχῆς τοῦ πάτερ ἡμῶν λεγομένων, καὶ τῆς ὑψώσεως γινομένης τοῦ δεσποτικοῦ καὶ ἁγίου σώματος, ἀνιστάμενος. Τῆς ὑψώσεως δὲ τελεσθείσης, εἰ μὲν ἀνεπιτηδείως πρὸς τὴν τῶν ἁγιασμάτων κοινωνίαν ὁ βασιλεὺς ἔχει, μέχρι συμπληρώσεως τῆς θείας μυσταγωγίας κάθηται ἐπὶ τοῦ θρόνου· εἰ δὲ παρεσκεύασται πρὸς τοῦτο, πάλιν αὐτὸν οἱ διάκονοι ἐρχόμενοι προσκαλοῦνται. Καὶ μετ´ αὐτῶν εὐθὺς εἴσεισιν εἰς τὰ ἄδυτα, καὶ θυμιατοῦ αὐτῷ διδομένου, τὴν ἱερὰν τράπεζαν πρῶτα μὲν κατὰ ἀνατολὰς θυμιᾷ, εἶτα πρὸς ἄρκτον καὶ μετὰ τοῦτο πρὸς ἑσπέραν καὶ τέταρτον πρὸς μεσημβρίαν βλέπων· πάλιν δὲ πρὸς ἀνατολὰς θυμιάσας, θυμιᾷ καὶ τὸν πατριάρχην· προσαγορεύσας δὲ αὐτὸν ὁ πατριάρχης καὶ τῆς χειρὸς αὐτοῦ λαβὼν τὸν θυμιατὸν, ἀντιθυμιᾷ καὶ αὐτὸν αὐτός. Μετὰ δὲ τοῦτο τὸ στέμμα τῆς κεφαλῆς περιελόμενος ὁ βασιλεὺς, ἐγχειρίζει τοῖς διακόνοις. Ὁ δὲ πατριάρχης εἰς τὰς χεῖρας αὐτῷ τοῦ δεσποτικοῦ σώματος ἐπιδίδωσι μερίδα· μετασχὼν δὲ αὐτῆς, καὶ τοῦ ζωοποιοῦ αἵματος κοινωνεῖ, οὐ λαβίδι, καθάπερ οἱ πολλοὶ, ἀλλ´ αὐτῷ κρατῆρι τὸν τῶν ἱερωμένων τρόπον. Τό, τε στέμμα περιθέμενος αὖθις, ἔξεισι τῶν ἀδύτων. Τελεσθείσης δὲ τῆς μυσταγωγίας, τοῦ διαδιδομένου τοῖς πλήθεσιν ἁγιάσματος αὖθις μετασχὼν, καὶ παρὰ τοῦ πατριάρχου καὶ τῶν παρόντων ἀρχιερέων εὐλογηθεὶς, καὶ περιπτυξάμενος αὐτῶν τὰς χεῖρας, ἄνεισιν εἰς τὰ λεγόμενα κατηχούμενα, ὡς ἂν ἐξ ἀπόπτου παρὰ πάντων ὁρώμενος εὐφημηθείη. Τελεσθέντος δὲ καὶ τούτου, κατελθὼν ἐκεῖθεν αὐτὸς καὶ ἡ βασιλὶς μόνοι, τῶν ἄλλων ἁπάντων ἑπομένων πεζῇ, ἔφιπποι χωροῦσι πρὸς τὰ βασίλεια· τραπέζης δὲ ἡτοιμασμένης ἐκεῖ στεφηφοροῦντες καθήμενοι εὐωχοῦνται· διακονεῖται δὲ αὐτοῖς ὁ μέγας δομέστικος τὰ πρὸς χρείαν, ἂν δὲ μὴ ᾖ μέγας δομέστικος, ὁ δεσπότης. Τὰς δ´ ἐφεξῆς ἡμέρας δέκα πλείους ἢ ἐλάττους, (οὐ γὰρ ἀριθμὸς νενόμισται τῶν τῆς ἑορτῆς ἡμερῶν, ἀλλ´ ὅπως ἂν βασιλεῖ δοκῇ,) τὸ μὲν διάδημα καὶ τὸ στέμμα καὶ τὴν πορφύραν ἐν τοῖς βασιλικοῖς ἀποτίθενται ταμιείοις, ἐσθῆτας δὲ ἑτέρας περιβεβλημένοι λαμπρὰς καὶ βασιλικὰς, ἑορτάζουσι λαμπρῶς· ἀρίστων τε παρασκευαζομένων πολυτελῶν, οἱ συγκλητικοὶ πάντες καθήμενοι ἀριστῶσιν, ὁρώντων τῶν βασιλέων καὶ εὐωχουμένων καὶ αὐτῶν ἐν ἰδίᾳ τραπέζῃ. Διακονεῖται δὲ αὐτοῖς ὁ ἐπὶ τῆς βασιλικῆς τεταγμένος τραπέζης· ὁ μέγας δὲ δομέστικος ἐν τῷ προσήκοντι τόπῳ τοῖς ἄλλοις συνανακέκλιται συγκλητικοῖς. Ἄξιον δὲ καὶ ὃ παρελίπομεν τῆς τελετῆς ταύτης ἐπιμνησθῆναι. Τῇ γὰρ ἡμέρᾳ, καθ´ ἣν ὁ βασιλεὺς χρισθεὶς ἔξεισι τοῦ ναοῦ, παρά τινος τῶν συγκλητικῶν, ὃν ἂν ὁ βασιλεὺς ἐθέλῃ, εἰς τὸν δῆμον ῥίπτονται ἃ λέγουσιν ἐπικόμβια. Δύναται δὲ τοῦτο ἀποδέσμους τινὰς εἶναι ἐν ὀθονίων τμήμασι δεδεμένους, ἔνδον ἔχοντας νομίσματα χρυσᾶ τῶν βασιλικῶν τρία καὶ ἐξ ἀργύρου τοσαῦτα ἢ καὶ πλείω, καὶ ὀβολοὺς ἀπὸ χαλκοῦ τοσούτους. ῥίπτονται δὲ ἀπόδεσμοι τοιοῦτοι χιλιάδων ἔλαττον ἢ πλεῖον δέκα ἐν τοῖς προαυλίοις μάλιστα τοῦ ναοῦ. Ὑπὸ δὲ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐν τοῖς βασιλείοις τοῦ δήμου συνηθροισμένου παντὸς, παρὰ τοῦ αὐτοῦ πάλιν συγκλητικοῦ τῶν προτέρων ἴσοι ἢ καὶ πλείους ῥίπτονται ἀπόδεσμοι. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ τῶν δημοτικῶν μὲν πάρεισιν οὐδένες· τοῦ στρατιωτικοῦ δὲ καὶ τοῦ περὶ τὴν βασιλικὴν ὑπηρεσίαν τεταγμένου παρόντος παντὸς, ἐν ταῖς τῶν βασιλείων αὐλαῖς ἐξερχόμενος ὁ βασιλεὺς, τοῦ τῶν βασιλικῶν ταμίου παρεστῶτος, χρημάτων καὶ τὴν ἄκραν τῆς ἐσθῆτος πλήρη φέροντος νομισμάτων χρυσῶν ἐκ τῶν βασιλικῶν, δραττόμενος ὁ βασιλεὺς κύκλῳ διασκεδάζει. Κενωθέντων δὲ, ὁ ταμίας αὖθις τὴν ἐσθῆτα ἀναπληροῖ· καὶ τοῦτο γίνεται οὐ τρὶς καὶ τετράκις μόνον, ἀλλὰ καὶ πλεονάκις. Αἴτιον δὲ τῆς τοιαύτης διαδόσεως τοῦ χρυσοῦ τὸ πάντας βούλεσθαι τὸν βασιλέα ἐκ τῶν αὐτοῦ δαπανῶντας αὐτῷ συνευφραίνεσθαι καὶ συμπανηγυρίζειν. Τοιαύτη μὲν ἡ ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσι στεφομένοις γινομένη τελετή· ἡ δὴ γέγονεν ὁμοία καὶ ἐπ´ Ἀνδρονίκῳ τῷ νέῳ βασιλεῖ, Φεβρουαρίου ἱσταμένου τῆς ὀγδόης ἰνδικτιῶνος.

 

précédent

Chapitre XLI.

Cérémonie du Sacre de l'Empereur.

LE second jour du mois de Février, en la huitième Indiction,le vieil Empereur fit sacrer son petit-fils dans l'Église de sainte Sophie, par Isaïe Patriarche de Constantinople. Je crois devoir rapporter ici les cérémonies que l'on a accoutumé d'observer au Sacre des Empereurs. Quand le jour qui a été choisi pour cette cérémonie est arrivé, les personnes élevées aux premières dignités, les Officiers de l'armée, le Patriarche, et le peuple, s'assemblent dès le matin, au Palais, à la seconde heure du jour. On met l'Empereur qui doit être sacré sur un Bouclier, dont le devant est soutenu par son père, s'il est encore vivant, et par le Patriarche; et le derrière par les Despotes, et par le Sebastocrator s'ily en a, et s'il n'y en a point, par les plus considérables du Sénat. Ils lèvent le Bouclier le plus haut qu'ils peuvent, et ils montrent le jeune Empereur à tout le peuple, qui jette cependant des cris de joie. Ils abaissent après cela le Bouclier, mènent l'Empereur à l'Église, et quand il y est arrivé, ils le conduisent dans un cabinet de bois, qui a été fait exprès, où ils le revêtent de la robe de pourpre, et lui mettent la couronne sur la tête., après néanmoins qu'elles ont été bénies par 183 le Patriarche. Il y a proche du cabinet un échafaud paré de tapis de pourpre, et dessus il y a autant de trônes d'or qu'il y a d'Empereurs. Ces trônes-là font plus élevés que les trônes ordinaires, et on y monte par quatre ou cinq degrés. Les Empereurs étant sortis de ce cabinet, se vont asseoir sur ces trônes. Les Impératrices ont aussi des trônes, et celles qui ont été couronnées, portent leur couronne sur la tête ; au lieu que celles qui ne l'ont pas été ne portent qu'un cercle d'or. Avant la Préface le Patriarche fort de l'enceinte de l'autel, et monte au pupitre, suivi des principaux du Clergé, vêtus d'étoles. Il les envoie un peu après, pour faire approcher les Empereurs, qui à l'heure-même descendent de leurs trônes, et montent au pupitre. Le peuple se tenant dans un profond silence, le Patriarche récite les prières accoutumées, les unes tout bas, et les autres à haute voix, par lesquelles il attire les grâces du Ciel sur le Prince qu'il va sacrer. Alors ce Prince ôte sa couronne de dessus sa tête, ceux qui font dans l'Église ayant aussi la tête nue. Le Patriarche fait le signe de la Croix sur la tête de l'Empereur, avec les saintes Huiles, en disant à haute voix, Saint, ceux qui sont au pupitre lui répondent, en disant trois fois, Saint et ensuite tout le peuple le répète encore trois fois. Apres cela les Diacres revêtus de leurs tuniques, apportent la couronne qu'ils tenaient, non sur l'autel, comme disent quelques- 184 uns, mais dans l'enceinte, et le père de l'Empereur la lui met sur la tête, avec le Patriarche, qui chante, Il en est digne, ceux qui sont au pupitre répondent trois fois, Il en est digne. Puis, tout le peuple de même qu'après le Sacre. Le Patriarche récite d'autres prières, et l'Empereur descend du pupitre, non par le degré par où il est monté, mais par un autre qui est du côté de l'autel. S'il n'a point de femme il se remet sur son trône ; mais s'il en a une, lordre est de la Couronner. Elle se lève donc de dessus son trône, étant soutenue des deux côtés par les plus proches de ses parents, ou à leur défaut par des Eunuques, qui la conduisent devant l'autel, où l'Empereur prenant la Couronne de la main des Eunuques, ou des parents, la lui met sur la tête. Elle se prosterne devant l'Empereur son mari, comme sa sujette. Le Patriarche se tenant debout à l'entrée de l'enceinte de l'autel, prononce les prières pour l'Empereur, pour l'Impératrice, et pour le peuple. Que s'il arrive que l'Empereur ait été couronné avant que d'être marié, en se mariant il couronne sa femme avec les cérémonies que je viens de décrire. L'Empereur et l'Impératrice ayant été ainsi couronnés, remontent sur leur trône comme auparavant, et ils s'y tiennent assis durant l'Office, si ce n'est lorsque l'on chante la Préface, ou lors que l'on lit les Epitres des Apôtres, ou des saints Evangiles, car alors ils font debout comme les 185 autres autres. Il y a aux deux cotez de l'Église des galeries de bois, où les Chantres chantent des hymnes sur le sujet de la cérémonie. Lorsqu'il est temps de porter comme en procession les Saints dons avant la célébration des mystères, les Diacres viennent inviter l'Empereur, qui s'avance à l'heure même avec eux vers le petit Autel, où les signes visibles des choses Saintes font exposés. Se tenant hors de l'enceinte il met son manteau par dessus sa robe, et il tient de la main droite une Croix qu'il a accoutumé de tenir, tant qu'il a la Couronne en tête, et de la gauche le bâton, comme pour remplir la place de celui que dans l'ordre de l'Église, on nomme le Député. Il marche durant toute la Procession en cet équipage, environné de sa garde Anglaise, et de quantité de jeunes gens des meilleures familles, au nombre de cent, ou environ, dont les uns ont des armes et les autres n'en ont point. Les Diacres et les Prêtres le suivent en droite ligne, portant les vases sacrés et les espèces saintes. Lorsqu'après avoir fait la procession, ils sont arrivés à l'enceinte de l'Autel, ils demeurent tous derrière, et il n'y a que l'Empereur qui s'avance et qui trouve le Patriarche à l'entrée. Ils se saluent réciproquement, le Patriarche demeurant dedans, et l'Empereur dehors. Incontinent après le premier des Diacres s'avance, et tenant un encensoir à la main droite, et le bas de la chape du Patriarche à la gauche, il encense de tous 186 côtés l'Empereur, qui le salue par une petite inclination de tête. Alors le Diacre lui dit tout haut, Que Dieu se souvienne de votre Empire dans son Royaume, maintenant, et dans les siècles des siècles, Ainsi soit-il. Les Diacres et les Prêtres font l'un après l'autre la même cérémonie. L'Empereur salue le Patriarche, et ôte son manteau, que le Référendaire de l'Eglise emporte selon la coutume. Il se remet après cela sur son trône, d'où il se lève durant que l'on chante le Symbole de la Foi, et la prière Dominicale, et durant que l'on lève le Sacré Corps du Sauveur. Quand il n'est pas disposé à Communier, il demeure sur son trône depuis l'élévation de l'Hostie jusqu'à la fin de la célébration. Mais quand il y est dispose, les Diacres le viennent prendre, et alors il va avec eux jusques devant l'Autel. Là il prend un encensoir que l'on lui présente, et il encense l'Autel, ayant le visage tourné vers l'Orient, puis vers le Septentrion, ensuite vers l'Occident, et enfin vers le Midi. Il se tourne une seconde fois vers l'Orient, et il encense le Patriarche, qui le salue, et qui ayant reçu l'encensoir de la main, l'encense à son tour.. Cela fait, il ôte la couronne, et il la donne aux Diacres. Le Patriarche lui met entre les mains une partie du Corps du Sauveur, dont il se communie lui-même, et ensuite il boit le sang qui donne la vie, non avec une culière d'or comme le peuple, mais dans le Calice même, 187 comme les Prêtres. Apres la Communion il remet sa Couronne sur sa tête, et se retire de l'Autel. Apres la célébration des Mystères il participe encore avec le peuple au pain béni, et ayant reçu la bénédiction et l'eau bénite du Patriarche et des Évêques qui sont présents, il monte aux Galeries pour être vu par tout le peuple, et pour recevoir les acclamations publiques. Quand la cérémonie est achevée, l'Empereur et l'Impératrice s'en retournent à cheval en leur Palais, suivis de tout le monde à pied. L'Empereur fait ce jour-là un magnifique festin, ayant la Couronne en tête. Il est servi par le grand Domestique, ou en son absence par le Despote. Les jours suivants sont aussi employés en des réjouissances publiques, et en des festins où il paraît avec des habits fort superbes, bien que ce ne soit plus avec la Couronne, ni avec la robe de pourpre. Les Sénateurs dînent aussi en sa présence, à d'autres tables que la sienne. Son maître d'Hôtel les sert. Le grand Domestique est assis à leur table, en une place fort honorable. Je crois devoir remarquer une circonstance particulière que j'avais omise. Le jour que l'Empereur est sacré il fait jetter.au peuple par un Sénateur des Epicombes, qui sont de petits sacs de toile où il y a trois pièces d'or, trois d'argent;, et trois de cuivre. On en jette environ dix mille en la grande place qui est devant l'Eglise. Le jour suivant il n'y va personne du peuple ; mais 188 tous les gens de guerre, et tous les Officiers de l'Empereur s'y trouvent. Il descend lui-même à l'entrée de son Palais, et son Trésorier ayant plein sa robe de pièces d'or les jette au milieu de cette grande multitude, et la remplit trois ou quatre fois pour la vider de la sorte. Voila les cérémonies qui font ordinairement observées au Sacre des Empereurs, et qui le furent à celui du jeune Andronique.

μβʹ. 1. Τοῦ δὲ ἐπιόντος ἔτους κατὰ μῆνα Φεβρουάριον ἐννάτης ἰνδικτιῶνος, ἐκ τῆς Σαβωΐας εἰς Βυζάντιον ἧκεν Ἄννα ἡ βασιλὶς, πολλὴν ἐπαγομένη καὶ βασιλικὴν θεραπείαν ἔκ τε ἀνδρῶν ὁμοίως καὶ γυναικῶν. Ἔκ τε γὰρ τῶν παρὰ Λατίνοις καβαλλαρίων καὶ σκουερίων λεγομένων ἦγε πολλοὺς καὶ τῶν ἄλλως παρ´ αὐτοῖς εὐπατριδῶν· καὶ τὰς ἐν ἑτέροις χρόνοις εἰς τὴν Ῥωμαίων ἐξ ἀλλοδαπῶν ἀφικνουμένας βασιλίδας ὑπερεῖχε πολυτελείᾳ. Προσεδέχθη τε ὁμοίως παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ κηδεστοῦ βασιλικῶς τε καὶ μεγαλοπρεπῶς καὶ ὥσπερ ἦν εἰκὸς τὴν βασιλέως καὶ υἱοῦ γαμετήν. Συμβέβηκε δὲ καὶ βασιλέα τὸν νέον τῷ Βυζαντίῳ κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἐνδιατρίβειν.

2. δὲ βασιλὶς Ἄννα τῇ τε κατὰ τὸν πλοῦν ταλαιπωρίᾳ καὶ τῇ τῶν ἀέρων ἐναλλαγῇ τὸ σῶμα πεπονηκυῖα, ἐνόσησεν ὀλίγαις ἡμέραις ὕστερον τῆς ἀφίξεως αὐτῆς. Ὅ, τε νέος Ἀνδρόνικος τοῦτο μὲν καὶ διὰ τὴν τῆς βασιλίδος νόσον, τοῦτο δ´, ὅτι καὶ χρεία τις ἀπαραίτητος ἐκάλει, πρὸς τὰς ἐπὶ Θρᾴκης ἐξῄει πόλεις, καὶ διέτριψεν ἄχρι φθινοπώρου ἐν ἐκείναις.

3. Ὀκτωβρίου δὲ ἱσταμένου τῆς δεκάτης ἰνδικτιῶνος, εἰς Βυζάντιον ἐπανῆκε. Καὶ ἡ γαμήλιος ἐτελεῖτο ἑορτὴ λαμπρὰ καὶ περιφανής· ὥσπερ δὲ ἔθος τοῖς βασιλεῦσι, μετὰ τὸ ἐπὶ τοῖς γάμοις τὰ νενομισμένα τελεσθῆναι, καὶ Ἄνναν τὴν βασιλίδα βασιλεὺς ἔστεψεν ὁ ταύτης ἀνήρ. Μετὰ δὲ τὸ τὴν τῶν γαμηλίων ἑορτὴν παραδραμεῖν τῶν μετὰ τῆς βασιλίδος ἐκ Σαβωΐας ἐλθόντων ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν οἱ πολλοὶ μὲν εἰς τὴν οἰκείαν ἐπανῆλθον· ἔμειναν δὲ μετ´ αὐτῆς ὀλίγον τινὲς καὶ Ζαμπέα μία τῶν γυναικῶν ἅμα τοῖς υἱέσι, φρονήσει τε ὑπερέχουσα τὰς ἄλλας, καὶ βασιλικοῖς οἴκοις διά τε παιδείαν καὶ τὴν ἄλλην ἐπιτηδειότητα πρέπουσα ἐνδιατρίβειν. Ἐκ μέντοι Σαβωΐας οὐκ ὀλίγοι τῶν εὐπατριδῶν εἰς τὴν Ῥωμαίων ἀφικνούμενοι, ἐφ´ ὅσον ἐβούλοντο συνῆσαν τῷ βασιλεῖ, πολλῆς ἀξιούμενοι φιλοφροσύνης.

4. Ἦσαν γὰρ δὴ οὐκ ἀνδρεῖοι μόνον καὶ τολμητίαι κατὰ τὰς μάχας, ἀλλὰ καὶ ἄλλως ἐν ταῖς παιδιαῖς εὐφυεῖς συνεῖναι. Κυνηγεσίων καὶ γὰρ συμμετεῖχον τῷ βασιλεῖ, καὶ τὴν λεγομένην τζουστρίαν καὶ τὰ τερνεμέντα αὐτοὶ πρῶτοι ἐδίδαξαν Ῥωμαίους οὔπω πρότερον περὶ τῶν τοιούτων εἰδότας οὐδέν. Αὐτῶν δὲ ἀπερχομένων εἰς τὴν οἰκείαν, ἕτεροι ὥσπερ ἐκ διαδοχῆς ἐφοίτων ὡς βασιλέα· καὶ σχεδὸν ἐκ Σαβωΐας ἀεὶ τῷ νέῳ βασιλεῖ συνῆσάν τινες. Οὕτω δὲ ὑπὸ φιλοτιμίας περὶ τὰ τοιαῦτα ἐξησκήθησαν οὐκ ὀλίγοι Ῥωμαίων, μάλιστα δὲ πάντων ὁ βασιλεὺς, ὃς καὶ τοὺς διδάξαντας ὑπερέσχεν, ὡς μὴ τοὺς ἐκ Σαβωΐας μόνον τὴν ἧτταν ὁμολογεῖν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκ Φράντζας καὶ Ἀλαμανίας καὶ Μπουργουνίας, ἐν οἷς μάλιστα σπουδάζεται τὰ τοιαῦτα, τήν τε τοῦ βασιλέως θαυμάζειν εὐφυΐαν καὶ τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα παρ´ αὐτοῖς εὐδοκιμούντων κρείττω ὁμολογεῖν.

5. Μετὰ μέντοι τοὺς γάμους ὀλίγον τινὰ χρόνον τῇ Κωνσταντίνου ἐνδιατρίψας ὁ νέος βασιλεὺς, τῷ βασιλεῖ συνταξάμενος καὶ πάππῳ, ἅμα τῇ βασιλίδι ἐξῄει Βυζαντίου, ὡς εἰς Διδυμότειχον ἀφιξόμενος.

6. Γενομένῳ δὲ ἐν χωρίῳ Μεγάλην προσαγορευομένῳ Καρύαν, κατὰ τὸ τοῦ Λίπηκος λεγόμενον ὄρος, Πέρσας ἠγγέλθη πεζοὺς τὰ ἐκεῖ κατατρέχοντας χωρία δῃοῦν. Οἱ μὲν οὖν τῷ βασιλεῖ συνόντες στρατιῶται ἅμα ἕῳ τῆς ὁδοῦ ἐχόμενοι, ὡς εἶχον, ἤνυον αὐτήν· βασιλεὺς δ´ ἅμα τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ καί τισιν εὐαριθμήτοις ἑτέροις ὑπελίπετο κατόπιν, θηρεύων ἅμα μεταξὺ τῆς ὁδοιπορίας. Ὡς δὲ ἡ ἔφοδος ἠγγέλθη τῶν βαρβάρων, πρὸς μὲν τοὺς στρατιώτας ἔπεμψε τὸν ἐροῦντα ἀναστρέφειν ὡς μαχουμένους τοῖς βαρβάροις. Αὐτὸς δ´ ἅμα τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ δεῖν ἔγνωσαν μετὰ τῶν συνόντων ἐν οἷς ἐπύθοντο τοὺς Πέρσας εἶναι χωρίοις γενέσθαι, ἑκατέρωθεν λογισάμενοι ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἔσεσθαι, ἐὰν αὐτοὺς συμβῇ τοῖς βαρβάροις συντυχεῖν. Ἐάν τε γὰρ εὐεπιχείρητοι φανῶσι, ῥᾷον ἂν κατεργάσεσθαι τὸ ἔργον, ἐάν τε ὑπερέχοντες φαίνωνται πολὺ αὐτῶν ὡς μὴ ἀσφαλὲς εἶναι καθίστασθαι εἰς μάχην, μετὰ ἀδείας ἀπαλλάξεσθαι αὐτῶν ἔφιπποι ὄντες πεζῶν. Προπέμψαντες δὲ αὐτῶν τινας ὥστε τὰ ἔμπροσθεν σκοπεῖν, ἐβάδιζον αὐτοὶ κατόπιν ὡπλισμένοι. Οἱ βάρβαροι δὲ τὰς μὲν τετριμμένας παντάπασι ἐξέκλιναν ὁδούς· δι´ ἀβάτων δὲ χωρίων ἰόντες ὡς ἐπιθησόμενοί τισι τῶν αὐτόθι κατοικούντων, τοὺς μὲν σκοποὺς ἔλαθον παρελθόντας, ἐξαίφνης δὲ μήτ´ αὐτοὶ προϊδόντες συνέμιξαν βασιλεῖ. Γενομένης δὲ μάχης καρτερᾶς, οἱ μὲν βάρβαροι μαχόμενοι παραβόλως, ἔπεσον πάντες, οἱ βασιλικοὶ δὲ αὐτοὶ καὶ οἱ ἵπποι πλὴν ὀλίγων ἐτραυματίσθησαν πάντες, ἀπέθανε δὲ οὐδείς· ἵππους δὲ ἀπέβαλον πολλούς. Ἐτρώθη δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς τὸν πόδα ὀϊστῷ, ὅ, τε ἵππος αὐτοῦ πληγεὶς ἑπτάκις, μετὰ μικρὸν ἀπέθανε τῆς μάχης. Ὁ δὲ μέγας δομέστικος ὀλίγου ἐδέησε μαχόμενος πεσεῖν. Περισχόντες γὰρ αὐτὸν πολλοὶ τῶν βαρβάρων, τὸν μὲν ἵππον κατετραυμάτισαν ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς μηκέτι δύνασθαι κινεῖσθαι· αὐτὸν δὲ ὀϊστοῖς τε καὶ κοντοῖς καὶ λίθοις ἔπληξαν πολλάκις. Οὐδὲν δὲ αὐτῶν ἠδυνήθη καθικέσθαι, τῶν ὅπλων ἀντισχόντων, καίτοι γε τῶν μηρῶν καὶ βραχιόνων ὄντων γυμνῶν· τόν τε παρὰ τὴν ζώνην ἀκινάκην ἥρπασαν αὐτοῦ, καὶ τὰ τῶν ἱματίων ἄκρα διέῤῥηξαν τοῖς ἑλκυσμοῖς, αὐτὸς δὲ παραδόξως ἀμυνόμενος διεσώθη, μηδὲ τραυματισθείς. Μετά τε τὴν νίκην πολλοὺς ἔλεγεν ἀγῶνας καὶ μεγάλους ἐκ παιδικῆς ἡλικίας διηνυκέναι, οὐδὲ ἅπαξ δὲ ἐν χρῷ κινδύνου παρὰ τοσοῦτον γεγενῆσθαι.

7. Οὕτω μὲν οὖν οἱ βάρβαροι πάντες ἔπεσον παρὰ τὴν μάχην. Ὁ βασιλεὺς δὲ εἰς Διδυμότειχον ἐλθὼν, πονήρως ἀπὸ τοῦ τραύματος ἐπὶ πολὺν διετέθη χρόνον. Περὶ δὲ συγκομιδὴν τοῦ σίτου μάλιστα τοῦ αὐτοῦ ἔτους ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς Μιχαὴλ τῷ νέῳ βασιλεῖ Ἀνδρονίκῳ ἠθέλησε συγγενέσθαι. Τῷ δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἦν καθ´ ἡδονὴν διὰ τὸ τὸν πόδα ἔτι ἀπὸ τοῦ τραύματος ἀλγεῖν, ὅμως μέντοι τῷ βασιλεῖ καὶ πάππῳ τὰ τοῦ πράγματος ἀναθεὶς, ἐπεὶ ἐπέτρεπεν ἐκεῖνος, εἰς Τζερνομιάνους ἅμα γυναικὶ ἐλθόντι τῷ Μιχαὴλ, συνεγένετό τε καὶ συνδιέτριψεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς ἐφ´ ἡμέραις ὀκτώ· συνησθέντες δὲ ἀλλήλοις οἱ βασιλεῖς, μετὰ τοῦτο διελύθησαν ἑκάτερος ἐπ´ οἴκου.

8. Εἰς Διδυμότειχον δὲ Ἀνδρόνικος ὁ βασιλεὺς ἐλθὼν, παρὰ τῶν ἐν Βυζαντίῳ φίλων εὗρεν ἄγγελον ἀφιγμένον, ὅτι βασιλεὺς ὁ πρεσβύτερος ἀπό τινων τεκμηρίων καὶ λόγων εὔδηλός ἐστι πολεμησείων, ἀπαγγέλλοντα πρὸς αὐτόν. Ὅπερ ἀκούσας ὁ βασιλεὺς, ἐξεπέπληκτο μὲν εὐθὺς τὴν ἀτοπίαν τῆς ἀγγελίας, ἠπίστησε δὲ ὅμως. Τοῖς δὲ φίλοις ἐκέλευεν ἀπαγγέλλειν, ὡς αὐτὸς μὲν πολλὴν ἂν αὐτοῖς τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας εἰδείη χάριν, διὰ δὲ τὸ σφόδρα μὴ βούλεσθαι τὰ τοιαῦτα τοῖς λεγομένοις ἀπιστεῖν· δέον δὲ αὐτοὺς πάνυ φιλοῦντας ἀκριβεστάτῃ βασάνῳ τὸ πρᾶγμα δοῦναι, καὶ ὅ, τι ἂν φανῇ σαφὲς ἀπαγγέλλειν. Τοῖς μὲν οὖν ἐν Βυζαντίῳ φίλοις ὁ βασιλεὺς ἐπέσκηπτε τοιαῦτα. Ἅμα δὲ δομεστίκῳ τῷ μεγάλῳ καὶ πρωτοστράτορι συνελθόντες, ἀνηρεύνων, εἴ τι συνειδεῖεν ἑαυτοῖς ἄξιον πολέμου εἰργασμένοις, ὃ καὶ τὸν βασιλέα τὴν εἰρήνην ἂν πείσειε καταλῦσαι· πολλά τε καὶ πολλάκις τὸν ἄχρι τότε χρόνον ἐξετάσαντες ἀπὸ τῶν σπονδῶν, τῷ βασιλεῖ μὴ οὔτ´ ἐκ προφανοῦς, οὔτ´ ἐξ ἀδήλου προφάσεως εὕρισκον προσκεκρουκέναι. ᾠήθησαν δὲ ὅμως ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας ἐνδέχεσθαι πρόφασιν τὸν πόλεμον ἂν σχεῖν.

Chapitre XLII.

1. L'Impératrice Anne arrive de Savoie à Constantinople, 2. Le jeune Empereur fait un voyage en Thrace. 3. Il revient, épouse l'Impératrice et la Couronne, 4. Les Savoyards apprennent aux Romains la manière de faire les Tournois, 5. Le jeune Empereur va à Didymoteque. 6. Il défait un parti de Turcs. 7. Il va visiter le Roi de Bulgarie son beau-frère. 8. Il a avis que l'Empereur son aïeul a dessein de lui faire la guerre.

1.  L'année suivante au mois de Février, en la neuvième Indiction l'Impératrice Anne arriva de Savoie à Constantinople, avec un train fort superbe. Elle amena quantité de Cava- 189 liers dans un équipage fort leste, et quantité d'autres personnes considérables de sa nation, de sorte que son entrée surpassa l'éclat et la pompe des entrées de toutes les autres Impératrices qui étaient jamais venues des pays étrangers. Elle fut parfaitement bien reçue par le vieil Empereur, et elle reçut de lui tous les témoignages qu'elle pouvait désirer de son amitié. Le jeune se rendit dans le même temps à Constantinople.

2. Mais cette Princesse s'étant trouvée un peu mal, soit que l'indisposition vînt du changement d'air, ou de la seule agitation du vaisseau, il fut obligé, tant par cette indisposition, que par la nécessité de quelques affaires publiques, d'aller visiter plusieurs villes de Thrace, et d'y demeurer jusqu'à l'Automne.

3. Il en revint au mois d'Octobre, en la dixième Indication, et célébra la cérémonie de ses noces, avec une pompe digne de la majesté et de la grandeur de l'Empire. Le mariage fut suivi du Sacre de l'Impératrice, après quoi la plupart des personnes qui étaient venues avec elle s'en retournèrent en Savoie. Zampée un des ornements de son sexe, qui avait des vertus qui la rendaient digne de vivre dans une Cour aussi polie que la nôtre, y demeura avec ses filles.

4. Il y eut aussi quelques hommes illustres par leur naissance qui y demeurèrent assez longtemps, qui y furent toujours fort civilement 190 traités par l'Empereur. Ils n'avaient pas seulement de la hardiesse et du courage pour les combats, ils avaient encore de l'adresse et de la galanterie pour tous les exercices honnêtes. Ils allèrent souvent à la chasse avec l'Empereur, et ils apprirent aux Romains la manière de faire des tournois, dont ils n'avaient auparavant nulle connaissance. Lors qu'ils s'en retournèrent en leur pays il en vint d'autres en leur place, comme pour leur succéder. Les Romains s'adonnèrent si fort à ces exercices, qu'ils y surpassèrent les Savoyards, de qui ils les avaient appris, et l'Empereur s'y signala de telle forte, que non seulement les Savoyards, mais les Français, les Allemands, et les Bourguignons, ne pouvaient se lasser de l'admirer, et de dire, qu'il n'y avait personne qui approchât de son adresse.

5. Après qu'il eut demeuré quelque temps à Constantinople, il prit congé de l'Empereur son aïeul, et s'en alla à Didymoteque avec l'Impératrice sa femme.

6. Quand il fut arrivé à un endroit nommé la grande Carie, il y apprit que les Turcs faisaient le dégât auprès de la montagne de Lépece. Les soldats de la garde marchèrent de ce côté-là dés la pointe du jour, et il demeura derrière avec le grand Domestique pour se divertir à la chasse. Ayant délibéré un peu après avec lui, et ayant trouvé ensemble qu'il n'y avait point danger d'attaquer les Turcs, il rappela les soldats, et il 191 en fit un escadron. Il envoya devant ses espions pour découvrir l'endroit où étaient les ennemis, lis ne le découvrirent pas néanmoins, parce qu'ils évitaient les grands chemins, et qu'ils ne marchaient que par des sentiers écartés, à dessein de voler les passants. Ils ne laissèrent pas de rencontrer l'Empereur contre leur attente. Le choc fut si rude, que tous les Barbares demeurèrent morts sur la place. De nôtre côté il n'y eut ni homme ni cheval qui ne fût blessé, bien n'y en eût pas un de tué. L'Empereur fut blessé d'une flèche au pic : Son cheval reçut sept coups, dont il mourut bientôt après le combat. Le grand Domestique courut le dernier danger. Son cheval fut percé sous lui de tant de coups, qu'il ne se pouvait plus remuer. Il eut lui-même ses habits tout déchirés, il reçut des coups de pierres, des coups de pieux, et des coups de traits, on le tirailla, et on lui prit son poignard, et avec tout cela, quoi qu'il eut les bras et les jambes nues, il n'eut aucune blessure. Il dit depuis, Que bien que dès sa plus tendre jeunesse il se fut trouvé en une infinité de combats, il n'avait jamais essuyé de péril si extrême que celui- là.

7. L'Empereur étant retourné à Didymoteque y demeura fort longtemps incommodé de sa blessure. Vers la saison de la récolte le Roi de Bulgarie son beau-frère souhaita de le voir. Mais bien que l'incommodité qui lui restait lui fît appréhender la fatigue d'un voyage, néanmoins, 192 son aïeul lui ayant conseillé de l'entreprendre, il alla avec l'Impératrice sa femme à Ttzernomiane, où il se divertit durant huit jours avec le Roi son beau-frère.

8. Quand il fut de retour à Didymoteque, il y trouva des Lettres, par lesquelles on l'assurait qu'il était aisé de juger par les discours et par les actions de son aïeul, qu'il avait envie de lui faire la guerre. Etant fort surpris de cette nouvelle, à laquelle il ne s'était point attendu, il écrivit pour réponse à ceux qui la lui avaient mandée, Qu'il les remerciait de leur soin, que le désir qu'il avait que l'avis qu'ils lui avaient donné fût faux, l'empêchait d'y ajouter foi ; qu'il les priait néanmoins de s'informer exactement de la vérité et de lui faire savoir ce qu'ils avaient appris. Après avoir fait cette réponse, il communiqua au grand Domestique, et au Protostrator l'avis qu'il avait reçu, et ayant fait ensemble une revue fort exacte de toute leur conduite, ils ne trouvèrent point qu'ils eussent donné au vieil Andronique le moindre prétexte de rompre la paix. Ils crurent pourtant qu'il ne laisserait pas de la rompre.

μγʹ. 1. Τῷ πρώτῳ βεβασιλευκότι Ῥωμαίων Παλαιολόγῳ τῷ Μιχαὴλ ἄῤῥενες τρεῖς γεγέννηνται παῖδες, οὗτός τε ὁ μετ´ αὐτὸν βεβασιλευκὼς Ἀνδρόνικος καὶ Κωνσταντῖνος ὁ ἐν τῇ πορφύρᾳ τεχθεὶς καὶ Θεόδωρος τρίτος, καὶ θυγατέρες τοσαῦται. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ἄλλοι γεγέννηνται παῖδες, καθάπερ ἐν ἀρχῇ τῆς ἱστορίας ἐδήλωσε φθάσας ὁ λόγος, τῷ πορφυρογεννήτῳ δὲ Κωνσταντίνῳ ὁ Παλαιολόγος Ἰωάννης μονογενὴς γεγέννηται παῖς· ᾧ Μετοχίτης ὁ μέγας λογοθέτης ἐξέδωκε τὴν θυγατέρα Εἰρήνην πρὸς γάμον, τῇ τοῦ πανυπερσεβάστου πρὸς τοῦ θείου καὶ βασιλέως ἀξίᾳ τετιμημένῳ. Οὗτος δὴ ὁ πανυπερσέβαστος οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ δὶς καὶ τρὶς Θεσσαλονίκης τε καὶ τῶν ἄλλων ἑσπερίων πόλεων ἐπιτροπεύσας, τά τε ἄλλα διῴκει ᾗ αὐτῷ ἐδόκει ἄριστα εἶναι, καὶ τῷ τῶν Τριβαλῶν ἄρχοντι Στεπάνῳ τῷ Κράλῃ Μαρίαν τὴν αὐτοῦ κατηγγύησε θυγατέρα· οὗ δὴ γενομένου, νοῦν ἔσχε τῷ τῶν Τριβαλῶν ἄρχοντι προσχωρῆσαι ὄντι κηδεστῇ, ὡς ἂν τῇ ἐκείνου δυνάμει χρώμενος συμμαχοῦντος, ὧν ἐπετρόπευε πόλεων ὅσας ἂν οἷόν τε ᾖ φρουραῖς κατασχὼν καὶ ἰδιοποιησάμενος, ἰδίαν ἑαυτῷ καταστήσῃ δυναστείαν, ἀποστήσας βασιλέως. Ὁ μὲν οὖν τοιαῦτά τε διενοεῖτο καὶ εἰς ἔργον ἐξῆγε, καὶ πανοικεσίᾳ μὲν ἐχώρησε πρὸς Τριβαλοὺς, καταπράξασθαι δὲ ἴσχυσεν ὧν ἤλπισεν οὐδέν. Αἱ γὰρ ὑπ´ αὐτὸν πᾶσαι πόλεις τὴν ἀποστασίαν συνεῖσαι, οἷα δὴ ἐχρῶντο πολεμίῳ. Ἐκ τῆς τοιαύτης δὴ αἰτίας ταραχῆς οὐ φαύλης τινὸς αἱ κατὰ τὴν ἑσπέραν ἐνεπλήσθησαν πόλεις. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τῶν τοῦ μεγάλου λογοθέτου υἱῶν Δημήτριος μὲν ὁ Ἄγγελος Στρουμβίτζης ἐπίτροπος ἦν, Μιχαὴλ δὲ ὁ Λάσκαρις, Μελενίκου, πόλεων Μακεδονικῶν· οἳ δὴ γυναικὸς ἀδελφοὶ ὄντες τοῦ πανυπερσεβάστου, γράμματα πέμπουσι πρός τε ἐκεῖνον καὶ τὴν ἀδελφὴν, προφανῶς μὲν αὐτῶν ἀποστασίαν οὐ κατηγοροῦντα, πρόφασιν μέντοι οὐκ ἀγεννῆ τινα παρεχόμενα ὑποψίας. Λέξεών τε γὰρ εὐπόρουν ἀμφιβόλων, καὶ φιλίας ἀνεμίμνησκον ἀρχαίας καὶ συνδιατριβῆς, καὶ τοῦ δεῖν ἀλλήλοις εὐνοεῖν ἄλλων τε ἕνεκα πλειόνων καὶ μάλιστα τῶν ἐκ τῆς συγγενείας ἐνεχύρων.

2. Τοὺς τὰ τοιαῦτα τοίνυν γράμματα κομίζοντας στρατιῶται συλλαβόντες κατὰ τὴν ὁδὸν, οἳ ἦσαν ἐπ´ αὐτὸ τοῦτο τεταγμένοι φυλάττειν τὰς ὁδοὺς τοῦ πρὸς τὸν πανυπερσέβαστον ἕνεκα πολέμου, καὶ τὰ γράμματα ἀφελόμενοι, πρὸς μὲν Βυζάντιον ὡς βασιλέα τὸν πρεσβύτερον τὰ γράμματα κομίσαι οὐκ ἔγνωσαν δεῖν, τὸν μέγαν λογοθέτην τὰ μέγιστα παρὰ βασιλεῖ δυνάμενον δεδοικότες, εἰς Διδυμότειχον δὲ ἦλθον φέροντες τῷ νέῳ βασιλεῖ. Ἐπαινέσας δὲ αὐτοὺς τῆς συνέσεως καὶ εὐβουλίας, ἀπέλυσεν εὖ ποιήσας ὁ βασιλεύς. Τὰ μέντοι γράμματα εἰς Βυζάντιον τῷ μεγάλῳ πέμψας λογοθέτῃ, παρῄνει τε καὶ συνεβουλεύετο αὐτὰ φιλικῶς, ὡς τὰ μὲν γράμματα ταυτὶ τῷ κηδεστῇ πέμψειαν οἱ υἱοὶ γέμοντα πολλῆς ὑποψίας, αὐτὸν δὲ ἐκείνων τε ὄντα πατέρα καὶ τῇ Ῥωμαίων ἡγεμονίᾳ τὴν δυνατὴν ὠφέλειαν ὀφείλοντα εἰσφέρειν, οἷα τῶν κατ´ αὐτὴν πραγμάτων δι´ αὐτοῦ διοικουμένων, χρεὼν ἐκείνους τε ἀπαθεῖς κακῶν τηρεῖν καὶ τὴν προσδοκωμένην ἀπ´ αὐτῶν προαναστέλλειν βλάβην. Τοῦτο δὲ γένοιτ´ ἂν, εἰ αὐτοὺς μὲν τοῦ τῶν πόλεων ἐκείνων ἄρχειν ἀποστήσας, ἑτέρους ἀνυπόπτους ἐπιστήσει, αὐτοῖς δὲ ἑτέρας ἀρχὰς ᾗ ἂν αὐτῷ δοκῇ λυσιτελεῖν ἐγχειρίσει. „ἐμοὶ μὲν οὖν οὐκ ἀγαθὸν ἔδοξεν“ εἶπε „τῷ βασιλεῖ τὰ τοιαῦτα γράμματα ποιῆσαι δῆλα, ἀλλὰ μόνῳ σοὶ, ὡς ἂν, συνετὸς ὢν, τά τε δέοντα ὑπὲρ τῶν κοινῶν οἰκονομήσῃς πραγμάτων καὶ τοῖς παισὶ τὰ λυσιτελοῦντα.“ βασιλεὺς μὲν οὖν τοιαῦτα τῷ μεγάλῳ συνεβούλευε λογοθέτῃ· ὁ δὲ, πείθεσθαί τε δέον καὶ χάριτας τῆς τῶν υἱῶν κηδεμονίας ὁμολογεῖν, τοὐναντίον ἐποίει πᾶν. Τραχέως γὰρ ἀποκρινάμενος καὶ σκληρῶς, ἐπὶ τέλει προσέθηκε καὶ τοῦτο, ὡς καὶ τοῖς ὄνοις ἡ παροιμία δίδωσι τὸν ξέοντα ἀντιξέειν. Ταύτην μὲν οὖν ἑαυτοὺς ἀνερευνῶντες ὑπενόουν αἰτίαν εἰς τὸ πολεμεῖσθαι παρεσχημένους, τὸν μέγαν ὑπολογιζόμενοι παροξυνθέντα διὰ ταῦτα λογοθέτην εἰς τὸ πολεμεῖν παρακαλέσαι τὸν βασιλέα· σαφὲς μέντοι εἶχον οὐδὲν εἰδέναι.

3. Ἄξιον δὲ καὶ οἵας εὐεργεσίας πρός τε λογοθέτην τὸν μέγαν καὶ πρὸς τὸν πρωτοβεστιάριον Ἀνδρόνικον τὸν Παλαιολόγον, τοὺς τοῦ τρίτου τουτουὶ πολέμου μάλιστα αἰτιωτάτους γεγενημένους, βασιλεὺς ὁ νέος ὑπῆρξε, διηγήσασθαι διὰ βραχέων, ὡς ἂν πρὸς οἷον ἠγνωμόνουν εἰδείημεν εὐεργέτην. Ὁ γὰρ πρωτοβεστιάριος οὑτοσὶ Παλαιολόγος Ἀνδρόνικος, τῆς τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως Ἀνδρονίκου παῖς ὢν ἀδελφῆς τῆς Ἄννης, ἣ συνῴκει Μιχαὴλ τῷ δουκὶ τῶν Πάτρας ἀρχόντων ἑνὶ καὶ τῆς κατ´ αὐτὴν Θεσσαλίας, ἔκ τινος διαφορᾶς πρὸς τὸν μέγαν λογοθέτην ἀπεχθῶς διατεθεὶς, πρὸς τὸν νέον βασιλέα ἐλθὼν πολλά τε καὶ ἄκοσμα διεξῄει κατ´ αὐτοῦ, καὶ τελευταῖον προσετίθει, ὡς ἤδη πρὸς τὴν πρὸς αὐτὸν ἀπέχθειαν ἀπειρηκὼς, βούλοιτ´ ἂν αὐτὸν συγκόπτειν πολλαῖς ταῖς πληγαῖς, κἂν δέῃ διὰ τοῦτο καὶ ἀποθνήσκειν· δι´ ὃ καὶ ἀμύνειν αὐτῷ, εἴ τι μετὰ ταῦτα διὰ τὸ τόλμημα ἐπίοι δεινὸν, ἐδεῖτο. Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς, λόγοις τε πολλοῖς καὶ παραινέσεσι τὸν πρωτοβεστιάριον ἀπάγειν τοῦ τολμήματος ἐπεχείρει· ὡς δὲ οὐκ ἔπειθε, καὶ διαθήσειν ἠπείλησε τὰ χαλεπώτατα, εἰ μὴ παύσοιτο τοιούτοις ἐπιχειρῶν. Ἔφη γὰρ, εἰ μὲν πρὶν μηδὲν πρὸς αὐτὸν τοιοῦτον εἰπεῖν τι εἰργάζετο τῶν ἀτόπων, δεινὸν μὲν ἂν ἦν, οὐδὲν δὲ αὐτῷ διαφέρειν· ἐπειδὴ δὲ αὐτῷ φανερὰν κατέστησε τὴν γνώμην, ἀδύνατον εἰς ἔργον τὴν βουλὴν προαγαγεῖν. Τὴν γὰρ εἰς τὸν μέγαν λογοθέτην παροινίαν, διοικητὴν τῶν βασιλέως ὄντα πραγμάτων, εἰς ἐκεῖνον ἄγειν τὴν ὕβριν, ἃ μὴ δέον αὐτὸν συγχωρεῖν. Τούτοις μὲν οὖν ὁ πρωτοβεστιάριος ἐπείθετο δείσας, καὶ ἀπέσχετο τοῦ τὸν μέγαν λογοθέτην τὰ αἴσχιστα διαθεῖναι. Ὀλίγαις δὲ ὕστερον ἡμέραις βασιλεὺς ὁ πρεσβύτερος, εἴτ´ ἐκ διαβολῆς εἴτε καὶ ἄλλως, τοσοῦτον ἐξώργιστο κατὰ πρωτοβεστιαρίου, ὡς καὶ εἷρξαι θελῆσαι. Πέμψας τοιγαροῦν πρὸς βασιλέα τὸν νέον τὸν μέγαν λογοθέτην, ἄλλα τε πολλὰ τοῦ πρωτοβεστιαρίου κατηγόρει, καὶ ὅτι λοιδορούμενος αὐτὸν οὐ παύεται καὶ διασύρων, δι´ ἃ δὴ καὶ μόνα δίκαιος εἶναι τὴν ἐσχάτην δοῦναι δίκην· οὐ ταῦτα δὲ μόνον, ἀλλ´ ὅτι καὶ ἀποστασίαν ἀπ´ αὐτῶν ἐννοεῖ. Τούτων οὖν ἕνεκα πάντων εἰς δεσμωτήριον αὐτὸν ἐμβαλεῖν δέον εἶναι οἰηθεὶς, καὶ αὐτῷ τὴν γνώμην δηλοῦν, ὡς ἂν εἰδείη τε καὶ αὐτὸς ἅμα καὶ συνεπιλαμβάνοιτο πρὸς τὸ ἔργον. Πρὸς ταῦθ´ ὁ νέος ἀπεκρίνατο βασιλεὺς τοιαῦτα· „θειότατε βασιλεῦ, τὸ μὲν πρωτοβεστιάριον τὸν ἐμὸν θεῖον ἀκόλαστόν τε εἶναι περὶ τὴν γλῶτταν καὶ πρὸς λοιδορίας εὐχερῆ, καὶ αὐτὸς συνομολογήσαιμι ἄν· διὸ καὶ αὐτὸς συνεπιψηφίζομαι τιμωρίας ἄξιον εἶναι τῆς προσηκούσης. Τοὺς γὰρ ἐπιφανεστέρους μᾶλλον τῶν ἀνδρῶν καὶ προσήκοντας βασιλεῦσι τά τε ἄλλα συνετοὺς καὶ κοσμίους εἶναι δεῖ καὶ πρὸς πᾶσαν ἀρετῆς ἰδέαν ἐπιτηδείους, καὶ τὴν γλῶτταν πρό γε τῶν ἄλλων εὐφήμους, οἷα δὴ τοῖς ὑποδεεστέροις ὥς τινα παραδείγματα κοινὰ καὶ τύπους κειμένους, πρὸς οὓς ὁρῶντες οἱ πολλοὶ, ῥυθμίζοιντ´ ἂν πρὸς τὸ βέλτιον. Ἀποστασίαν μέντοι οὔτ´ αὐτὸς κατέγνων αὐτοῦ ποτε, οὔτε παρ´ ἄλλου σαφῶς ἀκήκοα εἰδότος· οὐ δὴ δίκαιον λόγοις ἁμαρτόντα ἔργῳ τὴν κόλασιν ὑποσχεῖν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐφ´ οἷς ἥμαρτε τυχόντα συγγνώμης, λόγοις σωφρονίζειν τοῦ λοιποῦ καὶ ἀπειλεῖν, εἰ μὴ παύοιτο τοιαῦτα ἁμαρτάνων, ὡς καὶ ὧν ἀφίεται νῦν ὁμοῦ πάντων ἐν τῷ τότε ὑφέξοντα τὰς δίκας·“ οὕτω γὰρ πρωτοβεστιάριόν τε ἂν σωφρονέστερον γενέσθαι, αὐτόν τε οὐ ζημιώσεσθαι ἄνδρα τῶν ἐπιφανῶν καὶ καθ´ αἷμα προσηκόντων. Τοιαῦτα συμβουλεύων ἐδεῖτο πείθεσθαι καὶ τὴν ὀργὴν πρωτοβεστιαρίῳ ὑφεῖναι. Εἰ δ´ ἄρα ἀνενδότως ἔχει καὶ μὴ βούλοιτο συγγνώμης ἀξιοῦν, κύριον ὄντα πάντων ὅ, τι ἂν ἐθέλῃ ἐξεῖναι ἔλεγε ποιεῖν. Συνήρατο δ´ ἂν καὶ αὐτὸς πρὸς τὸ τιμωρήσασθαι τὸν ὑβριστὴν, εἴγε ἐνδεᾶ τῆς δυνάμεως ἑώρα τὴν βούλησιν κεκτημένον· ἐπεὶ δὲ ὅσα ἂν ᾖ βουλομένῳ καὶ δυνατός ἐστι καταπράξασθαι, περαινέτω τὴν βουλήν. Ταῦτα τοῦ μεγάλου λογοθέτου πρὸς βασιλέα τὸν πρεσβύτερον ἀπαγγείλαντος, εἴτε τοῖς βεβουλευμένοις ὡς λυσιτελέσιν ὁ βασιλεὺς πεισθεὶς, εἴτε τὴν τοῦ νέου καλοκἀγαθίαν αἰδεσθεὶς, τοῦ κακῶς ποιεῖν τὸν πρωτοβεστιάριον ἀπέστη.

4. Οὕτω μὲν ἀμφοτέροις ὁ νέος βασιλεὺς, τῷ μὲν τοῦ μὴ πληγαῖς πρὸς τῷ ἀτιμασθῆναι συγκοπῆναι, τῷ δὲ τοῦ μὴ διὰ βίου δεσμωτήριον οἰκεῖν, αἰτιώτατος ἐγεγόνει. Αὐτοὶ δὲ μετὰ μικρὸν ἐκ τοῦ ἄκρως ἐκπεπολεμῶσθαι εἰς φιλίαν συνελθόντες καὶ ὅρκοις ἐμπεδώσαντες ἀλλήλους ἦ μὴν φρονήσειν ταὐτὰ, πρὸς τὸν κατὰ τοῦ νέου βασιλέως πόλεμον αὐτοί τε ἐξηρτύοντο καὶ τὸν βασιλέα παρεκάλουν, ἀπάταις χρώμενοι καὶ διαβολαῖς· καὶ τῆς εὐεργεσίας ἀπεδίδοσαν χάριν τὸ μέχρι θανάτου πολεμεῖν. Ἀλλ´ ἐκεῖνοι μὲν οὕτω· βασιλεὺς δὲ ὁ πρεσβύτερος τὸν πρωτοβεστιάριον ἄρχοντα καταστήσας Βαλαγράδων, προσηνῶς τε καὶ ἡμέρως ὁμιλήσας καὶ πολλὰ ἐπαγγειλάμενος εὖ ποιήσειν, ἐξέπεμψεν, ὅσων ἂν δέοι πρὸς τὸν πόλεμον εἶναι παρεσκευασμένον παραγγείλας, ὡς ἅμα τῷ δέξασθαι γράμματα παρ´ αὐτοῦ βασιλεῖ τῷ νέῳ τὴν ἐκ τῆς ἑσπέρας ἐπάξων στρατιάν.

5. Ἀπὸ δὲ Βυζαντίου πρὸς τὸν νέον Ἀνδρόνικον ἧκον γράμματα παρὰ τῶν φίλων, σαφῶς ἀπαγγέλλοντα, τὸν πρεσβύτερον βασιλέα πρὸς τὸν πόλεμον παρασκευάζεσθαι. Διὸ καὶ ἐδόκει δεῖν αὐτῷ ἅμα τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ καὶ πρωτοστράτορι βουλευτέα εἶναι περὶ τοῦ πολέμου. Βουλευσαμένοις δὲ μεγαλοψυχίᾳ ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν προτέρων πολέμων ἐδόκει χρῆσθαι καὶ μὴ προεξανίστασθαι, ἀλλὰ τὸν ἀπὸ τῶν πραγμάτων ἔλεγχον περιμένειν, ἅμα καὶ ἐλπίζοντες περιγενήσεσθαι τοῦ πολέμου, ἀμύνοντος αὐτοῖς καὶ τοῦ θεοῦ παρασπονδουμένοις· αὐτοὶ γὰρ οὔτε λόγῳ αἰτίαν παρασχεῖν τοῦ λελύσθαι τὰς σπονδάς. Πείρας δὲ χάριν ἐδόκει πρὸς Βυζάντιον ἀπελθεῖν ὡς ἢ φανεροῦ γενησομένου ἅμα τῷ αὐτοὺς ἀφικέσθαι τοῦ πολέμου ἢ διαλυθησομένου, τῶν κινούντων καταπληξάντων. Βασιλεῖ πᾶν οὖν τῷ νέῳ καὶ τοῖς φίλοις οὕτως ἐδόκει.
 

Chapitre XLIII.

1. Jean Hypersebaste conjure avec ses deux beaux -frères contre le vieil Empereur. 2. Le jeune Empereur en donne avis au grand Logothète. 3. Obligations qu'Andronique Protovestiaire, et Metochite grand Logothète avaient au jeune Empereur. 4.. Ils se réconcilient ensemble pour conjurer sa perte. 5. Le vieil Empereur se prépare à faire la guerre à l'Empereur son petit-fils.

1. l'Empereur Michel Paléologue premier du nom, eut six enfants, trois fils et trois filles. Le premier des fils se nommait Andronique, et ce fut lui qui régna après lui. Le second se nommait Constantin, et le troisième Théodore. Ils eurent tous des enfants. Constantin n'eut qu'un fils nommé Jean, qui épousa Irène fille de Metochite grand Logothète, et qui fut honoré par l'Empereur Andronique son aïeul de la dignité de Panhypersebaste. Ayant été continué deux ou trois fois gouverneur de Thessalonique, et des autres villes d'Occident, il s'y établit de la manière qu'il crut être la plus avantageuse à ses intérêts, et y maria la Princesse Marie sa fille, à Etienne Crale de Servie. S'é- 194 tant fortifié par cette alliance, il résolut de s'en servir pour soustraire à l'obéissance du vieil Andronique les places dont il était Gouverneur, et pour les soumettre au joug de sa tyrannie. Il alla pour cet effet en Servie ; mais il ne put rien exécuter de ce qu'il prétendait, parce que les habitants des villes dont il était Gouverneur ayant reconnu son dessein le traitèrent comme un ennemi. Dans le même temps deux fils du grand Logothète, savoir Demetrius-Ange Gouverneur de Strombize, et Michel Lascaris Gouverneur de Melanique, écrivirent une lettre au Panhypersebaste leur beau-frère, et à sa femme leur sœur, par laquelle bien qu'ils ne leur déclaraient pas ouvertement la révolte qu'ils avaient formée, ils ne laissaient pas néanmoins de marquer certaines choses qui en pouvaient faire naître le soupçon. Ces lettres étaient pleines de certaines façons de parler ambiguës, Qu'il fallait se souvenir de leur ancienne amitiés et de leur étroite habitude, et qu'ayant plusieurs raisons d'être unis ensemble, ils avaient sur tout celles de leur alliance.

2. Les soldats, qui à cause de la révolte du Panhypersebaste, avaient ordre de garder les passages, ayant intercepté ces lettres, ne crurent pas les devoir porter au vieil Andronique, de peur d'attirer sur eux la colère du grand Logothète qui était fort puissant ; mais ils les portèrent à Didymoteque, et ils les remirent ent- 195 re les mains du jeune Andronique, qui les loua de leur discrétion, et les en récompensa. Il envoya aussitôt ces lettres-là au grand Logothète, et il l'exhorta comme père, et comme Ministre d'Etat, d'user de son autorité avec un si sage tempérament, que ses enfants ne ressentissent aucun préjudice du mal qu'ils avaient voulu faire, ni qu'ils n'eussent plus le pouvoir de le faire à l'avenir. Il ajouta que le meilleur expédient était de leur ôter leurs gouvernements, et de leur en donner d'autres. Sa lettre finissait de cette forte. J'ai trouvé à propos de ne montrer ces lettres qu'à vous seul, afin qu'étant aussi prudent que vous êtes, vous fassiez qui sera le plus avantageux pour le bien gêneral de l'Etat, et pour l'intérêt particulier de vos enfants. Le grand Logothète, bien loin de remercier le jeune Empereur, du soin qu'il prenait de la conservation de sa famille, lui fît une réponse pleine d'aigreur, qu'il finit par ces termes, Qu'un âne, selon le Proverbe, peut bien se frotter à un autre âne. Lorsque le jeune Empereur et ses amis s'examinaient eux-mêmes, ils croyaient avoir donné lieu à la guerre, en offensant le grand Logothète, qui depuis, avait animé contre eux le vieil Andronique. C'est la conjecture qu'ils faisaient ; car ils n'en savaient rien de certain.

3. Je crois devoir rapporter ici en peu de paroles les obligations qu'Andronique Paléologue Protovestiaire, et Metochite grand Logo- 196 thete, les deux principaux auteurs de cette troisième guerre, avaient au jeune Empereur, pour faire connaître la grandeur de leur ingratitude par celle de ses bienfaits. Le Protovestiaire était fils d'Anne sœur du vieil Andronique, et de Michel Gouverneur de Patras et de Thessalie, ayant conçu une violente aversion contre le grand Logothète, à cause d'un différent qu'ils avaient eu ensemble, il dit plusieurs choses à son désavantage au jeune Empereur, et ajouta, Qu'il avait envie de le rouer de coups, quand il se devrait exposer par là au danger du dernier supplice, que s'il arrivait qu'une action aussi hardie que celle-là lui attirât quelque fâcheuse affaire, il le suppliait de ne lui pas refuser sa protection. Le jeune Empereur usa de toutes sortes de raisons, et de toutes sortes de remontrances, pour détourner le Protovestiaire d'une entreprise si insolente, et quand il vit que ses remontrances ni ses raisons ne servaient de rien, il le menaça d'un rigoureux châtiment, ajoutant, Si vous aviez fait ce que vous dites sans m'en parler, vous auriez fort mal fait ; mais, enfin, je n'y aurais point de part. Maintenant que vous m'avez déclaré votre dessein, vous ne pouvez plus l'exécuter sans donner sujet de croire que je l'aie approuvé, ni sans me faire regarder comme l'auteur de l'outrage que vous feriez au grand Logothète, qui manie les principales affaires de l'Empire, sous l'autorité de mon aïeul. Ces paroles étonnèrent si fort le Protovestiaire, qu'il perdit l'envie qu'il 197 avait de maltraiter le grand Logothète. Peu de jours après le vieil Empereur, soit qu'il eût été trompé par de faux rapports, ou qu'il agit par d'autres motifs, s'emporta d'une si furieuse colère contre le Protovestiaire, que peu s'en fallut qu'il ne le fît arrêter, et qu'il envoya dire à l'Empereur son petit- fils par le grand Logothète, que le Protovestiaire avait eu l'insolence de le déchirer par des médisances atroces, ce qui suffisait pour le rendre digne du dernier supplice, mais qu'outre cela il avait conspiré de le révolter contre eux, et que pour l'en empêche il avait résolu de s'assurer de lui, et qu'il lui en donnait avis, afin qu'il secondât ses intentions. Le jeune Empereur fit cette réponse. Très saint Empereur, je demeure d'accord que mon Oncle le Protovestiaire ne fait pas commander à sa langue, et qu'il laisse souvent échapper des paroles fort injurieuses, et fort offensantes. Ceux qui ont l'honneur d'approcher des Empereurs doivent être si civils, et si honnêtes, si discets et si retenus à parler, qu'ils puissent servir aux autres de modèle de vertu. Je ne saurais croire que le Protovestiaire ait eu envie de se révolter, et je ne l'en ai ouï accuser par personne. Quant à l'indiscrétion de ses paroles, il vaut mieux la lui pardonner, que de l'en punir, et il suffira de le menacer des châtiments qu'il souffriraient l'autre vie pour les fautes que l'on lui pardonne en celle ci, à moins qu'il ne travaille sérieusement à s'en corriger. Par ce moyen on le changera eten le changeant on conservera un des 198 premiers hommes de l'Empire. Après lui avoir proposé ce conseil, il le conjura de s'apaiser, et de pardonner au Protovestiaire, ajoutant, Qu'il était néanmoins le maître absolu, et qu'il ferait ce qu'il lui plairait. Soit que le vieil Empereur fût persuadé par ces raisons de son petit-fils, ou que sans en être persuadé il admirât sa vertu, il renonça au dessein qu'il avait de punir le Protovestiaire. Ainsi le jeune Andronique rendit de fort bons offices au grand Logothète, et au Protovestiaire; à l'un, en l'empêchant d'être battu, et à l'autre, en l'empêchant d'être mis en prison.

4. Ces deux hommes s'étant réconciliés bientôt après, et étant devenus amis intimes, d'ennemis implacables qu'ils étaient auparavant, ils conspirèrent ensemble de susciter une nouvelle guerre au jeune Andronique, en aigrissant contre lui par leurs calomnies, l'esprit de l'Empereur son aïeul. Il donna le gouvernement de Bellegrade au Protovestiaire, et il lui commanda de s'y rendre, et d'y préparer tout ce qui était nécessaire pour la guerre.

5. Les amis que le jeune Empereur avait à Constantinople, lui ayant donné avis des préparatifs qui se faisaient contre lui, il tint conseil avec le grand Domestique, et avec le Protostrator, où la confiance qu'ils avaient en leur innocence, et en la justice de leur cause, les fit résoudre à user de la même modération, et de la 199 même patience que par le passé, sans se soulever jamais contre le vieil Empereur. Ils trouvèrent néanmoins à propos de se montrer à Constantinople, dans la créance, ou que la guerre éclaterait aussitôt qu'ils y seraient arrivés, ou qu'elle serait dissipée par leur présence.

μδʹ. 1. Καὶ ὕστερον οὐ πολλαῖς ἡμέραις κατὰ τὰς ἀρχὰς Ὀκτωβρίου τῆς ἑνδεκάτης ἰνδικτιῶνος ἐκ Διδυμοτείχου ἦλθον εἰς Σηλυβρίαν, στρατιὰν μὲν οὐκ ἐπαγόμενοι τοῦ μὴ δοκεῖν ἐξεπίτηδες πρὸς πόλεμον χωρεῖν, ἅμα δὲ οἰκέταις καὶ τῶν φίλων οὐκ ὀλίγοις.

2. Ὡς δὲ ἐπύθετο ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς, τόν τε δικαιοφύλακα Γρηγόριον τὸν Κλειδᾶν καὶ Νίφωνα τὸν ἐπίσκοπον Μογλαίνων πρὸς τὸν ἔγγονον ἀπέστειλεν εἰς Σηλυβρίαν, εἰς Βυζάντιον κελεύων μὴ ἐλθεῖν· οὐδὲ γὰρ ἂν αὐτῷ τὴν εἴσοδον παραχωρήσειν, ὅτι τὰς πρὸς αὐτὸν σπονδὰς παραλύσειε καὶ τοὺς ὅρκους· κἄν τι περὶ αὐτὸν συμβῇ τῶν ἀβουλήτων, οὐκ ἐκείνῳ, ἀλλ´ ἑαυτῷ τὴν αἰτίαν λογίζεσθαι παρεσπονδηκότι.

3. Τούτων ἀκούσας ὁ νέος βασιλεὺς, ἤλγησε μὲν οὐχ ἥκιστα ἐπὶ ταῖς ἀγγελίαις· μικρὸν δὲ ἐπισχὼν, „ἐβουλόμην“ εἶπε „μὴ τοσοῦτον ἀμνήμονα τὸν ἐμὸν κύριον καὶ βασιλέα ἧς ἔργοις αὐτοῖς εὐπειθείας καὶ δουλείας πρὸς αὐτὸν ἐνεδειξάμην ὀφθῆναι νῦν· ἐπεὶ δ´ ἡ τῶν ἐμῶν ἁμαρτημάτων πληθὺς ἐπίορκον καὶ τῶν πρὸς αὐτὸν συμβάσεων ἀθετητὴν καὶ οἴεσθαι ἀνέπεισε καὶ λέγειν, δέον εὐγνώμονα καὶ φιλοπάτορα καὶ αὐτῷ ὑπείκοντα λογίζεσθαι πάντα, πρῶτον μὲν ἐν καιρίῳ οἴομαι τὴν πρὸς ἐμὲ ὑμῶν ἄφιξιν γεγενῆσθαι, συνετῶν ὄντων καὶ δυναμένων μάλιστα ἀπὸ τῶν λεγομένων τὰ ἀληθῆ καὶ τὰ δέοντα συνεῖναι. Ἔπειτα ἐρωτῶ, εἰ καὶ παρὰ τοῦ ἐμοῦ κυρίου καὶ βασιλέως ἐπιτέτραπται ὑμῖν, ἅ τε ἠδίκηκα ἐγκαλεῖν καὶ τούτων τὴν ἀπολογίαν δέχεσθαι διεξιόντος. Ἐλπίζω γὰρ ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος ἀπολύσασθαι τὰ ἐγκλήματα.“ τῶν δὲ εἰπόντων μηδὲν πλέον ἐπιτετράφθαι ἢ ὅσον μὴ εἰς Βυζάντιον ἀπαγγείλαντας ἥκειν, αὖθις ἀναστρέφειν, „ἀπαγγείλατε τοίνυν“ ἔφη „τῷ ἐμῷ κυρίῳ καὶ βασιλεῖ, ὅτι τὸν ἔφορον τῆς ἀληθείας ἐπιμαρτύρομαι θεὸν καὶ αὐτὸν ἀλήθειαν καλούμενον καὶ ὄντα, ὡς οὔτε πρότερον, οὔτ´ ἐν τῷ νῦν ἀδίκως κατ´ ἐμοῦ κινουμένῳ πολέμῳ, οὔτ´ ἔργοις οὔτε μὴν ἐν ῥήμασιν ἐμαυτῷ τι σύνοιδα πεπραγμένον κατὰ σοῦ. Διὸ καὶ ἱκέτης γίνομαί σου πρὸς αὐτοῦ τοῦ θεοῦ τὸ ὀργίζεσθαι ἀποθέμενον, συμπαθείᾳ χρήσασθαι καὶ πρᾳότητι, καὶ τοῦ δικαίου καὶ λυσιτελοῦντος ἔξω ποιεῖν μηδέν. Εἰ δ´ ἄρα τοῦ δαίμονος ἡ δυσμένεια, δι´ ἣν πολλάκις ἐν κακοῖς τεταλαιπώρηκα, τῆς μὲν δουλείας καὶ εὐπειθείας, ἣν ἔργοις αὐτοῖς ἐπεδειξάμην ἐν παντὶ τῷ παρασχόντι, παρεσκεύασεν ἐπιλελῆσθαι, τοῖς διαβάλλουσι δὲ καὶ συκοφαντοῦσιν ἀνέπεισε προσέχειν καὶ τὸν κατ´ ἐμοῦ πόλεμον κινεῖν, δέομαι αὖθις μὴ ἐρήμην οὕτω καταψηφίσασθαι, ἀλλὰ τά τε ἐγκλήματα δηλῶσαι καὶ τόπον ἀπολογίας παρασχεῖν. Εἰ μὲν οὖν διαφύγω τὴν δίκην, τὰ ἐγκλήματα ἀπολυσάμενος, εὖ ἂν ἔχοι· ἂν δ´ ἐπιορκῶν ἁλῶ καὶ παρασπονδῶν, οὐδεμιᾶς ἀξιῶ τυχεῖν συγγνώμης, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν πάσχειν αὐτὸς τιμῶμαι.Βασιλεὺς μὲν οὖν ὁ νέος τοῖς πρέσβεσι τῷ πάππῳ τοιαῦτα ἐκέλευεν ἀπαγγέλλειν· οἱ δ´ ἐπυνθάνοντο αὖθις, εἰ μηδὲν ἑαυτῷ σύνοιδε τοὺς πρὸς βασιλέα τὸν πάππον γεγενημένους ὅρκους παραβεβηκὼς, οἰόμενοι πεῖσαι ἂν βασιλέα ῥᾳδίως διαλύσασθαι πρὸς τὸν ἔγγονον, εἰ μηδὲν ἐπιορκοῦντα πύθοιτο αὐτόν. Τοῦ δὲ ἰσχυρισαμένου ἄχρι τότε παρεσπονδηκέναι μηδαμῶς, χαίροντες εἰς Βυζάντιον ἐπανῆκον, ἐλπίζοντες τὸν πόλεμον τῶν βασιλέων καταλύσειν· τὸ δ´ ἐναντίως ἢ ἀπέβη προσεδόκων.

4. Ἀπαγγειλάντων γὰρ ὅσα βασιλεὺς ὁ νέος πρὸς τὸ μὴ παρεσπονδηκέναι παραιτεῖται, οὐδὲν μᾶλλον ὁ πρεσβύτερος ὑφῆκε τῆς ὀργῆς, ἀλλ´ ἐκείνοις μὲν ἀπεκρίνατο οὐδέν· τῷ πατριάρχῃ δὲ Ἠσαΐᾳ τὸ μνημονεύειν ἐν ταῖς ἱεροτελεστίαις τοῦ ἐγγόνου μήτ´ ἐν τῷ τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας νεῷ, μήτ´ ἐν τοῖς ἄλλοις ἱεροῖς ἐκέλευε συγχωρεῖν· καὶ αὐτῶν γὰρ τῶν ἐν βασιλείοις ἱερῶν ἀπεληλακέναι τὴν τούτου μνήμην.

5. Ὁ πατριάρχης δὲ τὴν αἰτίαν ἠρώτα, δι´ ἣν ἂν ἐκβάλλοιτο τῶν ἱερῶν ἡ μνήμη τοῦ βασιλέως· εἰ μὲν γὰρ εἴς τι τῶν ἀλλοτρίων τῆς ἐκκλησίας ἐξώκειλε δόγμα, οὐδ´ οὕτω πρὸ πάσης παραινέσεως καὶ πείρας τῶν ἱερῶν ἐκβάλλειν χρὴ, ἀλλ´ αὐτὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ τῶν ἱερῶν τῆς ἐκκλησίας προστάτην ἀποδειχθέντα δογμάτων καὶ κηδεμόνα ψυχῶν, οὐκ ἄχρι Ῥηγίου μόνον, ὅπου βασιλεὺς ὁ νέος διατρίβει, ἀλλὰ καὶ εἰς ἐσχατιὰς γῆς ὑπὲρ ψυχῆς κινδυνευούσης ὀφείλειν τε καὶ προθυμεῖσθαι βαδίζειν. Διὰ τοῦτο δέον εἶναι πρῶτον πρὸς αὐτὸν ἀπελθεῖν· κἂν μὲν, θεοῦ συναιρομένου, πολλὰ διδαχθεὶς καὶ νουθετηθεὶς τὴν κακοδοξίαν ἀπόθηται, τὴν ἀλήθειαν ἀσπασάμενος καὶ τὸ ὑγιαῖνον τῶν δογμάτων ἐπεγνωκὼς, πανταχόθεν ἂν ἔχοι καλῶς, τῇ τε ἐκκλησίᾳ, τοῦ κατὰ πνεῦμα, καὶ σοὶ, τοῦ σωματικοῦ παιδὸς, τοῖς τε Ῥωμαίοις, τοῦ βασιλέως σεσωσμένου. ἂν δ´ ἐθελοκακῶν φανῇ καὶ πρὸς τὰς αὐγὰς τῆς ἀληθείας καμμύων ἑκοντὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ οὐδὲ μικράν τινα παρέχων ἐλπίδα τοῦ ἰατρευθῆναι ἄν ποτε, οὐ τῶν ἐν Βυζαντίῳ ἱερῶν μόνον αὐτοῦ τὴν μνήμην ἐκβαλῶ, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὁποιδήποτε γῆς Χριστιανοῖς ἐκκήρυκτον αὐτὸν ποιήσω.“ ἀποκριναμένου δὲ τοῦ βασιλέως, οὐ διαστροφὴν τῆς πίστεως τῷ ἐγγόνῳ ἐγκαλεῖν, ἀλλὰ τῶν εἰς αὐτὸν ὅρκων ἀθέτησιν καὶ τῶν συνθηκῶν, ἔτι τε αὐθάδειαν καὶ ἀπείθειαν, καὶ διὰ τοῦτο νουθεσίας καὶ παιδείας χάριν τὸ τοιοῦτον ἐπινενοηκέναι, πάλιν δὲ αὐτοῦ τὴν διόρθωσιν ἀξίαν ἐπιδειξαμένου τῶν ἡμαρτημένων, αὐτὸν τὰ δέοντα ποιήσειν· „οὐκοῦν“ εἶπεν ὁ πατριάρχης „δέομαί σου, κράτιστε βασιλεῦ, μίαν ἐμοὶ χάριν ταύτην καταθεῖναι μεγίστην, τὸ πρὸς αὐτὸν ἐπιτρέψαι ἀπελθεῖν·“ ἐλπίζειν γὰρ βασιλέα τὸν νέον πείσειν, εἴ τί τε ἡμάρτηται πρότερον, ἐπανορθώσασθαι καὶ ἀσφαλῶς εἰς τὸ ἑξῆς τὰ δέοντα ποιεῖν, τά τε μεταξὺ προσκόμματα καὶ τὰς αἰτίας τοῦ πολέμου ποιήσειν ἐκποδών. Ἀηδῶς δὲ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις διατεθεὶς, „ἐχρῆν“ εἶπε „τοῖς ἐμοῖς ἀπολυπραγμόνως πείθεσθαι λόγοις, καὶ τὸ κελευόμενον ἀντιλέγοντα μηδὲν ποιεῖν· ἐπεὶ δ´ οὐκ οἶδ´ ᾧτινι χρώμενος λογισμῷ τἀναντία καὶ λέγειν καὶ πράττειν προῄρησαι, ἐμοὶ δέον συνεργεῖν, αὐτὸς ἂν εἰδείης ἃ δέον ποιεῖν.“ οὕτω μὲν οὖν βασιλεύς τε καὶ πατριάρχης ἀσύμφωνοι ταῖς γνώμαις ἦσαν. Διὸ καὶ ἐν μὲν βασιλείοις τὴν τοῦ νέου βασιλέως ἀπείρητο ποιεῖσθαι μνήμην· ἐν δὲ τοῖς κατὰ Βυζάντιον λοιποῖς ἱεροῖς καὶ ἐν αὐτῷ τῷ τῆς Σοφίας τοῦ θεοῦ τεμένει τῷ ἱερῷ, ὡς ἔθος ἦν, ἡ μνήμη τῶν βασιλέων ἐτελεῖτο.
 

Chapitre XLIV.

1. Le jeune Empereur va à Selivrée. 2. Son aïeul lui envoie défendre de venir à Constantinople. 3. Sa réponse. 4. Le vieil Empereur défend au Patriarche de faire mention de son fis dans les prières publiques. 5. Réponse du Patriarche.

1. Au commencement du mois d'Octobre, en la dixième Indication, ils partirent de Didymotèque pour aller à Selivrée, et ils ne menèrent avec eux que leurs domestiques sans aucunes troupes, de peur de donner la moindre jalousie au vieil Empereur.

2. Il ne laissa pas d'envoyer à son petit-fils Clidas Diccophylax, et Nison Évêque de Moglene, pour lui défendre de venir à Constantinople, ajoutant, Qu'il ne lui permettrait pas d'y entrer, parce qu'il avait violé la paix, le serment avec lequel il l'avait jurée.

3. Le jeune Empereur fut extrêmement fâché de 200 ce discours,et après s'être tenu un peu de temps dans le silence, comme pour songer à ce qu'il a voit à dire, il répondit : Je souhaiterais avec passion que l'Empereur mon aïeul n'eût pas perdu la mémoire des marches effectives et sensibles que je lui ai données de la sincérité de mes soumissions et de mes respects ; mais puisqu'au lieu de passer dans son esprit pour un fils fort obéissant et fort fidèle comme j'espérais, Dieu à permis en punition de mes péchés que j'y passe pour un perfide, et pour un parjure, j'estime que ce m'est une heureuse rencontre dans mon malheur, qu'il m'ait envoyé des hommes aussi éclairés que vous, et aussi capables de découvrir la vérité. Je vous prie donc de me dire de quoi il m'accuse, et d'écouter mes défenses ; car je crois avoir plus de moyens qu'il n'en faut pour justifier mon innocence. Comme ils lui eurent réparti qu'ils n'avaient point d'autre ordre que de lui dire qu'il ne vînt point à Constantinople, il leur dit, Rapportez à l'Empereur mon aïeul que je prends à témoin Dieu, qui s'appelle, ett qui est la vérité, que je ne me sens point coupable de l'avoir offensé, soit par mes paroles, ou par mes actions, ni dans les guerres précédentes, ni dans celle-ci qu'il me veut faire si injustement. C'est pourquoi je le conjure de modérer sa colère, et de ne rien entreprendre ni contre la justice, ni contre ses propres intérêts. Que si la jalousie du démon qui ma causé tant de maux, a effacé de son esprit le souvenir de mon obéissance, et de mes services, et a ouvert ses oreilles aux calomnies de mes ennemis, je le supplie du moins de ne me pas con- 201 damner sans m'entendre, mais de me déclarer de quoi on m'accuse, afin que je me puisse justifier. Si je fais voir mon innocence, ce sera pour moi un bonheur très singulier. Si au contraire, je fuis convaincu, je ne refuse pas d'être condamné, et je me soumets aux plus rigoureux supplices. Le jeune Empereur ayant parlé de la forte, les Ambassadeurs lui demandèrent s'il était bien assuré de n'avoir rien fait au préjudice des Traités de paix, parce qu'ils espéraient en ce cas-là, de dissuader l'Empereur de prendre les armes.

4. Mais leur espérance fut vaine ; car bien qu'ils rapportaient au vieil Empereur que le jeune Andronique protestait d'avoir très-religieufement entretenu les Traités, il ne s'adoucit point pour cela, et sans leur faire de réponse, il commanda au Patriarche de ne plus permettre que l'on fît mention de son nom dans les Églises, comme on n'en faisait déjà plus dans les Chapelles du Palais.

5. Le Patriarche lui demanda pour quelle raison on avait retranché son nom des prières publiques dans ces Chapelles, et il ajouta, Que quand il serait tombé en quelque erreur, on n'aurait pas dû effacer son nom, sans avoir auparavant employé les exhortations, les remontrances, et les autres moyens possibles pour le ramener à la vérité ; qu'ayant été établi le Dieu pour conserver dans l'Église la pureté de la doctrine, et pour y procurer le salut des âmes, il était prêt d'aller, non seulement jusqu'à Regio, où était le 202 jeune Andronique ; mais jusqu'aux extrémités de la terre, si cela était nécessaire pour le bien d'une âme qui fut en danger de son salut. Il faut, ajouta-t-il, qu'avant toutes choses je l'aille trouver. Si Dieu touchant son cœur par sa grâce pendant que je lui éclairerai l'esprit par mes discours, il reconnaît la vérité, s'il renonce à l'erreur, et qu'il embrasse la faine doctrine ; ce fera un bonheur parfait et achevé en toutes manières, puis que l'Église aura recouvré en sa personne un fils selon l'esprit, que vous en aurez recouvré un selon la chair, que tous les Romains auront recouvré un Empereur Orthodoxe. Que si je le trouve endurci dans le mal, et qu'il ferme opiniâtrement les yeux aux lumières de la vérité, sans me donner aucune espérance de changement, je ne me contenterai pas d'ôter son nom des Églises de Constantinople ; mais je le dénoncerai à tous les Chrétiens de la terre, comme un membre retranché du corps de l'Église. L'Empereur ayant répondu, qu'il n'accusait pas son petit-fils d'avoir renoncé à la foi ; mais qu'il l'accusait d'avoir violé la paix qu'il avait jurée avec serment, et de s'être soulevé contre lui avec une désobéissance pleine d*insolence ; qu'il avait cru que c'était un bon moyen de le corriger, que de retrancher son nom des prières publiques ; que quand il ferait paraître de l'amendement, il ne manquerait pas de son coté à ce qui serait de son devoir. Je vous supplie, reprit le Patriarche, très-excellent Empereur, de m'accorder une grâce, qui est, de me permettre de l'aller trouver pour lui faire une remontrance. Car j'espère que s'il a commis quelque faute, il la réparera 203 et que nous éviterons la guerre. L'Empereur fâché de ce discours lui dit, Vous deviez obéir à ce que je vous avais commandé, sans alléguer tant de raisons au contraire. Mais puisque vous avez trouvé à propos d'en user autrement, faites ce qu'il vous plaira. La différence des sentiments où l'Empereur et le Patriarche se trouvèrent, fut cause que l'on ne fît plus mention du jeune Andronique dans les Chapelles du Palais, et que l'on la fit toujours dans l'Église de sainte Sophie, et dans les autres de Constantinople.

μεʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ἐν τῷ περὶ τὸ Ῥήγιον Ἐννακόσια προσαγορευομένῳ χωρίῳ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς μάλιστα Ὀκτωβρίου ἄχρι καὶ Δεκεμβρίου διατρίβων μηνὸς, ἐδεῖτο τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως, μὴ αὖθις τὰ Ῥωμαίων πράγματα εἰς φθορὰν καὶ ταραχὴν ἐμβαλεῖν, ἀλλ´ ἔλεον τῶν ὑπηκόων σχόντα, μὴ ἐπὶ πλέον τὸν πόλεμον ἐξάγειν. Ὡς ἂν δὲ αὐτὸν τὴν εἰρήνην πείσῃ μᾶλλον ἑλέσθαι, καὶ τοιοῖσδε πρὸς αὐτὸν διὰ πρέσβεων ἐχρῆτο λόγοις· „τῆς ἐμῆς, ὦ βασιλεῦ, σπουδῆς τε καὶ προθυμίας ὑπὲρ τῶν κοινῇ τῇ Ῥωμαίων ἡγεμονίᾳ συμφερόντων οὐχ ἕτερόν τινα ἀξιόχρεων ἢ σὲ μάρτυρα ἔξεστι παρασχεῖν. Οἶσθα γὰρ, ὅπως, Προυσηνῶν ὑπὸ Περσῶν πολιορκουμένων καὶ ὅσον οὔπω ἁλώσεσθαι προσδοκωμένων διὰ τὸ τὸν σῖτον παντάπασιν ἐπιλελοιπέναι, πυθόμενος αὐτὸς αὐτόκλητος εἰς Βυζάντιον ἧκον, δεόμενός τε ἅμα καὶ συμβουλεύων, τοῖς πολιορκουμένοις τὴν δυνατὴν πρόνοιαν εἰσενεγκεῖν. Αὕτη δ´ ἦν τὸ ἐμὲ ἅμα τῇ στρατιᾷ ναυσὶ πρὸς τὴν Τρίγλειαν περαιωθέντα, ἐπεὶ οὐ πολὺ Προύσης διέχει, τοῖς τε βαρβάροις, ἢν δύνωμαι, ἐπιθέσθαι καὶ Προυσηνοῖς τὰ ἐπιτήδεια ἐσκομίσαι· τούτου δὲ γενομένου, ἐλπὶς αὐτοὺς χρόνον πολὺν πρὸς τὴν πολιορκίαν ἀντισχήσειν· τἄλλα γὰρ ἡ πόλις ἅπαντα κατεσκεύασται καρτερῶς. Ἐγὼ μὲν οὖν οὕτω προθυμίας εἶχον πρὸς τὸ Προυσηνοῖς βοηθεῖν αὐτὸς διακινδυνεύων, σοῦ δὲ μὴ ἐφιέντος, ἄκων κατεσχέθην· ὃ καὶ μάλιστα αἴτιον ἔδοξε γεγενῆσθαι τοῦ Προῦσαν ὑπὸ τοῖς πολιορκοῦσι βαρβάροις γεγενῆσθαι. Ταῦτα δὲ διῆλθον, οὐχ ἵν´ ἁπλῶς οὕτω φιλοτιμήσωμαι, ἀλλ´ ἵν´ ἐπιδείξαιμι ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος, ὅτι εἰ μιᾶς ἕνεκα πόλεως κινδυνευούσης οὕτω περιεκαιόμην καὶ δεῖν ἐνόμιζον ἢ βοηθεῖν αὐτῇ ἢ καὶ αὐτὸς συγκινδυνεύειν, πολὺ μᾶλλον ἂν ἀλγοίην νῦν, ὁμοῦ Ῥωμαίων σύμπασαν τὴν ἡγεμονίαν κινδυνεύουσαν ὁρῶν. Τὸ γὰρ ἡμᾶς, τοὺς ὑπὲρ αὐτῆς πρὸς τοὺς ἔξω πολεμίους πολεμεῖν δικαίους ὄντας, συῤῥήγνυσθαι ἀλλήλοις οὐκ ἄλλο τι ἢ καταστροφὴν αὐτῆς τελεωτάτην οἴεσθαι χρή. Διὸ δὴ καὶ σφόδρα σου δέομαι, βασιλεῦ, εἰ μὲν οἷόν τε, καταλῦσαι τὴν ἔχθραν καὶ τὴν εἰρήνην μᾶλλον ἢ τὸν πόλεμον ἑλέσθαι. Εἰ δ´ ἐπὶ τοσοῦτον οἱ τῶν συκοφαντῶν ἴσχυσαν λόγοι, ὥστ´ ἐμὲ πολλὰ περὶ εἰρήνης δεόμενον ἀνύειν μηδὲν, τό γε δεύτερον ἱκετεύω, ἐπὶ σοῦ ἅμα δύο ἢ καὶ τρισὶν ἐλθόντα δικασθῆναι. Κἂν μὲν ἀπολύσωμαι τὰς αἰτίας, καλῶς ἂν ἔχοι· ἂν δ´ ἀδικῶν ἁλῶ καὶ ἐπιορκῶν, τῶν μακρῶν ἀπαλλαγήσῃ πόνων, ἔχων ἐν χερσὶ τὸν ἀδικοῦντα, καὶ μὴ φείσῃ, πρὸς αὐτοῦ θεοῦ, ἀλλὰ κόλασον ἀξίως τῶν ἁμαρτημάτων. Εἰ δὲ μὴ τοῦτό σοι ἀρεστὸν, τὸ αὐτὸν ἐμὲ ἐπὶ σοῦ ἐλθόντα δικασθῆναι, ἀλλ´ ὁ μέγας δομέστικος γοῦν ἐλθὼν δικαζέσθω ὑπὲρ ἐμοῦ. Κἂν καὶ αὐτὸς ἁλῷ, τὰ ἔσχατα ὑπομενέτω· πάντως δὲ οὐδὲν ἧττον ἀλγήσω, ἢ εἰ αὐτὸς ἐν τῷ σώματι ὑφιστάμην τὰ δεινά.“ Τοιαῦτα μὲν βασιλεὺς ὁ νέος ἐπέστελλε πρὸς τὸν πάππον καὶ βασιλέα· καὶ ὁ μέγας δὲ δομέστικος τοιαῦτα ἔγραψε, δεόμενος περὶ τῶν αὐτῶν·

2. κράτιστε βασιλεῦ, ἀμφότερά σε οἴομαι σαφῶς πεπεῖσθαι περὶ ἐμοῦ, ὅτι τε εὐνοϊκῶς διάκειμαι καὶ φιλίως περί σε καὶ οὐδενός σοι δουλεύειν ἧττον αἱροῦμαι, τούτων ἀποδείξεις σαφῶς τῶν πραγμάτων ἐν πολλοῖς παρασχομένων, καὶ ὅτι τὴν κοινὴν τῶν Ῥωμαίων εὐδαιμονίαν οὐ τῶν ὄντων μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς ζωῆς προθύμως ἀλλαξαίμην ἄν. Νυνὶ δέ σε ὁρῶν ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας λύοντα μὲν τὰς σπονδὰς, ὡρμημένον δὲ πολεμεῖν, σφόδρα μὲν ἀλγῶ καὶ παραπλήσιον θανάτου, τὰς συμφορὰς, αἳ περιστήσονται Ῥωμαίους ἐκ τοῦ πρὸς ἀλλήλους ἐννοῶν πολέμου· δέομαι δέ σου μὴ τοιούτοις κακοῖς τοὺς ὑπηκόους περιπεσόντας περιϊδεῖν, ἀλλὰ στῆσαι τὴν συμφορὰν, βασιλεῖ τῷ ἐγγόνῳ διαλλαγέντα, οὐδὲν, ὅσα γε ἐμὲ εἰδέναι, οὔτε ἐν πράγμασιν οὔτε ἐν λόγοις, οὔτε πρότερον προσκεκρουκότι οὔτε νῦν, (οἶσθα δὲ σαφῶς, ὡς οὐδὲν οὔτε φθέγγεται οὔτε πράττει, μὴ συνειδότος ἐμοῦ·) μὴ δὴ τὰς συκοφαντίας τῶν ἐπ´ ὀλέθρῳ ἡδομένων τῷ κοινῷ τῆς κοινῆς προθεῖναι σωτηρίας, μηδ´ αὐτοῖς πεισθῆναι πρὸς τὸ πολεμεῖν ἐνάγουσιν, ἐξ αὐτῆς τῆς πείρας ἀκριβῶς δεδιδαγμένος, ὡς ἀδυνάτοις ἐπιχειροῦσι καὶ ἄχθος ἆραι τὴν δύναμιν αὐτῶν ἐθέλουσιν ὑπερβαῖνον. Καταλύων μὲν οὖν τὸν πόλεμον, τὰ δέοντα βουλεύσῃ καὶ σαυτῷ καὶ ἡμῖν· τοὐναντίον δὲ ποιῶν, οὐκ οἶδα ὁποτέροις μᾶλλον ἀλυσιτελέστερον βουλεύσῃ. Βασιλεὺς μὲν οὖν ὁ σὸς ἔγγονος δίκῃ διαλύεσθαι τὰ ἐγκλήματα προκαλεῖται, καὶ παρὰ σοὶ δικαστῇ, ὃ πάντες ἂν αὐτῷ συμφαῖεν, ὡς δικαία ἡ ἀξίωσις· ἢ, τό γε δεύτερον, εἰ μὴ αὐτόν σοι κατὰ γνώμην πρὸς τὴν δίκην ἀπαντῆσαι, ἀλλ´ αὐτὸν ἐμὲ ὑπὲρ τῶν αὐτῷ διαφερόντων τὰς εὐθύνας παρασχεῖν. Εἰ μὲν οὖν αὐτὸν ἐλθεῖν κελεύσεις, πέπεισμαι σαφῶς, ὡς ὀφθεὶς μόνον ἀραχνίων ἱστῶν ἀδρανεστέρας ἀποδείξει τὰς συκοφαντίας· εἰ δὲ, τό γε δεύτερον, ἐμὲ, ἐλπίζω καὶ αὐτὸς οὐ μόνον οὐδὲν ἠδικηκότα, ἀλλὰ καὶ φιλοπάτορα καὶ τὴν προσήκουσα αἰδῶ καὶ εὐπείθειαν μέχρι παντὸς ἐπιδεδειγμένον ἀποδείξειν. Εἰ δ´ ἀμφοτέρων τούτων καταφρονήσεις, πεισθεὶς τοῖς συκοφαντοῦσιν, ἡμᾶς μὲν ὁ θεὸς οὐ περιόψεται ἀδικουμένους· ὑμῖν δὲ ὅποι τὰ πράγματα τελευτήσει, ἐμοὶ μὲν ἄμεινον σιωπᾷν, ἡ πεῖρα δὲ διδάξει σαφῶς. Πλὴν τὰ παρόντα μοι γράμματα τηρεῖσθαι δέομαι ἐν ἀσφαλεῖ, ὅπως ἐκ τῶν ἀποβησομένων εἰ ἀγαθὸς σύμβουλος ἐγὼ φανῇ.
 

Chapitre XLV.

1. Le jeune Andronique écrit à son aïeul, pour le conjurer de ne point commencer la guerre. 2. Le grand Domestique lui écrit pour le même sujet.

1.  Il séjourna depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois de Décembre, dans le fort d'Ennacosie, qui est proche de Regio, et il ne cessa de conjurer, durant tout ce temps-là, l'Empereur son aïeul, d'avoir pitié de ses sujets, et de ne les pas jeter dans de nouveaux troubles, et, pour le toucher il lui écrivit cette lettre. Je ne veux point d'autre témoin que vous-même, de l'affection et du zèle que j'ai toujours eu pour le bien de l'Empire. Vous savez que quand la ville de Pruse fut assiégée par les Turcs, et qu'elle fut réduite à manquer 204  de tout, je me rendis avec une diligence extraordinaire à Constantinople, sans y avoir été mandé, et je vous exhortai avec toute l'ardeur qu'il me fut possible, de leur envoyer du secours, et vous suppliai de me permettre de passer à Triglie, avec des troupes pour charger les assiégeants,si j'en trouvais l'occasion, et pour porter des livres dans la place. Si j'eusse réussi en ce point, il y a apparence qu'elle eût soutenu longtemps le siège, puisquelle était bien fortifiée. Mais quelque désir que j'eusse de m'exposer pour le secours de cette ville, vous ne me le voulûtes pas permettre, ce qui fut cause de sa prise. Ce n'est pas pour tirer vanité de cela, que je le rapporte, ce n'est que pour choisir une preuve, entre plusieurs autres que je pourrais produire pour vous convaincre y que si je souhaitai alors d'exposer ma vie pour la conservation d'une seule place, je dois avoir maintenant un extrême déplaisir du danger où la guerre que vous méditez^ va précipiter tout l'Empire. Car il est certain qu'une bataille qui nous commettra ensemble, nous dis-je qui ne devrions employer nos armes que contre des ennemis étrangers, fera le comble de notre commune ruine. c'est pourquoi je vous supplie autant que je puis, de renoncer à la haine que vous avez conçue contre moi et de préférer la paix à la guerre. Que si les discours empoisonné des calomniateurs ont si fort endurci vôtre cœur, qu'il soit devenu insensible à mes prières, au moins, ne me refuserez-vous pas la grâce de me juger avec deux ou trois personnes. Si je dissipe les accusations dont on me charge, je me tiendrai fort heureux. Si je fuis convaincu, vous n'aurez pas la peine de chercher 205 le coupable, puis que vous l'aurez entre les mains. Bien loin de vous demander sa grâce, je vous conjure dès à présent de le punir avec toute la rigueur qu'il méritera. Que si vous n'avez pas agréable que je me présente pour être jugé trouvez bon que le grand Domestique se présente en ma place. S'il est condamné le supplice qu'il souffrira ne me sera pas moins sensible que si je le souffrais moi-même. Voila ce que contenait la lettre du jeune Andronique. Le grand Domestique écrivit la même chose en substance. Voici les termes de sa lettre.

2. Très-excellent Empereur, je crois que vous êtes persuadé du zèle que j'ai pour votre service. Mes actions en sont un témoignage plus que suffisant, puis que non seulement j'ai prodigué mon bien, mais que j'ai exposé ma vie pour l'intérêt de l'Empire. Maintenant que je vois que vous rompez la paix, sans en avoir de sujet, et que j'envisage les malheurs que produira la guerre civile, je suis pénétré d'une douleur plus sensible que la mort. Détournez les malheurs qui menacent vos sujets, en vous réconciliant avec votre petit-fils, qui autant que j'en puis juger ne vous a offensé ni par ses actions, ni par ses paroles. Vous savez qu'il ne fait, et qu'il ne dit rien sans ma participation. Ne préférez pas au bien public les avis des calomniateurs, qui font leur joie de notre misère commune. Ne prêtez pas l'oreille a leurs diteours, puisque vous avez reconnu par expérience que leurs entreprises sont vaines et éméraires, et qu'ils se veulent charger d'un poids qu'ils ne font pas capables de porter. En renonçant à la 206 guerre, vous prendrez une résolution qui ne vous sera pas moins utile qu'à nous; au lieu qu'en l'entreprenant vous en prendrez une qui vous sera plus préjudiciable, qu'elle ne nous le sera. L'Empereur votre petit-fils demande à se justifier, et il veut bien vous prendre pour juge de son innocence. Il n'y a personne qui n'avoue que sa demande est raisonnable. Que si vous ne le voulez pas entendre, il vous supplie de permettre que je rende raison de sa conduite. Si vous consentez qu'il paraisse, sa présence toute seule dissipera les calomnies, comme des toiles d'araignée. Si au moins vous me permettez de me présenter, j'espère vous faire voir très-clairement, que bien loin d'avoir commis aucun crime, il n'a jamais manqué au respect qu'un fils doit rendre à son père. Si le pouvoir que vous avez donné aux calomniateurs sur votre esprit, est assez fort pour nous faire refuser l'une et l'autre de ces deux conditions, j'espère que Dieu ne nous refusera pas avec la même rigueur ce que nous lui demanderons. Je ne dirai rien du succès qu'auront vos affaires. Le temps le fera voir. Je vous supplie de garder ma lettre, afin de juger par l'événement, si je vous aurai donné un bon conseil.

μϛʹ. 1. Οἱ μὲν οὖν τοιαῦτα τῷ πρεσβυτέρῳ ἐπέστελλον βασιλεῖ· ὁ δὲ τὰ γράμματα ἀναγνοὺς, οὐδὲν ἀπεκρίνατο πλέον, ἢ ὡς οὐ ῥᾴδιον ἐπὶ δίκῃ οὔτε τὸν ἔγγονον, οὔτε τὸν Καντακουζηνὸν ἐν Βυζαντίῳ δέχεσθαι.

2. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ἀκούσας τὴν βασιλέως ἀπόκρισιν, ἤλγησε μὲν σφοδρῶς ἐφ´ οἷς οὕτω παρὰ πάντα δικαίου λόγον καὶ αὐτῆς εἴργετο ἀπολογίας· ἀπαγορεύσας δὲ τὸ βασιλέα πείθειν ἐπιχειρεῖν, τῷ πατριάρχῃ γράφει τοιαῦτα· „δέσποτα πατριάρχα καὶ ἡ περὶ αὐτὸν θεία σύνοδος καὶ ἰερὰ, ἴστε σαφῶς ὅσα βασιλέως μεταξὺ καὶ ἐμοῦ πρὸ χρόνου συμβέβηκέ τινος, διὰ τὰς ἁμαρτίας φαίην ἂν ἔγωγε τὰς ἐμάς. Ταῦτα μὲν οὖν ὁ πάντα σοφῶς οἰκονομῶν θεὸς διέλυσέ τε ῥᾳδίως καὶ βαθεῖαν ἐχορήγησεν εἰρήνην· ὅτε δὲ πάντα τὰ ἐν μέσῳ σκῶλα καὶ προσκόμματα περιῃρέθη, καὶ βαθείας ἀπελαύομεν γαλήνης, οὐδ´ ἄχρι λογισμοῦ ἐμφυλίου πέρι μηδὲν πολέμου ἐννοοῦντες, αἰφνίδιον ἀνεῤῥάγη κλύδων βαρὺς καὶ χαλεπὴ τρικυμία τὴν Ῥωμαίων αὔτανδρον ἡγεμονίαν ἀπειλοῦσα καταδύειν, καὶ συμβέβηκέ τι παραπλήσιον ἡμῖν ὥσπερ καὶ τοῖς νοσοῦσιν. Ἐκεῖνοί τε γὰρ κατὰ μὲν τὴν πρώτην μάλιστα τῆς νόσου προσβολὴν, κἂν σφοδρὰ τύχῃ οὖσα χαλεπὴ, ἀντέχουσιν ἰσχυρῶς· ἂν δὲ ῥαΐσασι δεύτερον αὖθις ἢ καὶ τρίτον ἐπίθηται εἰ τύχοι, ἀσθενεστέροις περιτυχοῦσα, κατεργάζεται ῥᾳδίως τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ ἡμῖν τὸ αὐτὸ συμβέβηκε νῦν. Ὑπό τε γὰρ τῶν πρότερον ἐμφυλίων γεγενημένων πολέμων καὶ τῶν ἔξωθεν ἡμῖν ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἐπενεχθέντων τῷ πλείονι κατειργασμένοι μέρει, οὐδὲ ἄν τι βλέψαι δυνησόμεθα πρὸς τὰ ἀναφυόμενα κακὰ, ἀλλὰ διαφθαρησόμεθα αὐτοὶ ὑφ´ ἑαυτῶν. Ἅπερ ἅπαντα συνορῶν καὶ αὐτὸς, καὶ τὸν κίνδυνον οὐκ ἴδιον, (ἦν γὰρ ἂν ἀνεκτὸν,) ἀλλὰ κοινὸν τῶν Ῥωμαίων ἁπάντων ὄντα σαφῶς ὁρῶν, ἐν ἑξήκοντα ἡμέραις ἤδη μάλιστα περὶ Ῥήγιον κάθημαι, καθάπερ ἴστε καὶ αὐτοὶ, βασιλέως δεόμενος ὁσημέραι μετὰ τῆς προσηκούσης αἰδοῦς ἐμοὶ καὶ μετριότητος καὶ δουλείας, συγγνώμης τυχεῖν, καίτοι γε μηδὲν ἑαυτῷ συνειδὼς ὀργῆς ἄξιον πεπραγμένῳ. Ὡς δὲ πολλὰ μοχθήσας, εὕρισκον οὐδεμίαν ὄνησιν ἀπὸ τῶν πόνων, ἐτραπόμην ἑτέραν, μετὰ κομιδῇ τινων εὐαριθμήτων ἐπὶ τοῦ βασιλέως ἐλθεῖν αἰτῶν, καὶ ὑπὲρ ὧν ἐγκαλοῦμαι εὐθύνας ταύτῃ παρασχεῖν· ἢ εἰ μηδὲ τοῦτο κατὰ γνώμην εἴη βασιλεῖ, τὸν μέγαν δομέστικον ἐλθόντα ὑπὲρ ἐμοῦ ἀπολογεῖσθαι. Καὶ ἐπ´ οὐδεμιᾷ προκλήσει εἰσηκούσθην, ἀλλ´ οὕτως ἐρήμην παρὰ πάντα τοῦ δικαίου νόμον καταδικάζομαι. Ἐγὼ δὲ, εἴγε βασιλεὺς αὐτὸς ῥητήν τινα δίκην ὁποίαν ἂν αὐτῷ ἐδόκει ἐκέλευεν ὑπὲρ ὧν ἐγκαλοῦμαι δοῦναι, ἠγάπησα ἂν, καὶ σὺν προθυμίᾳ πολλῇ παρέσχον· νυνὶ δὲ ὁρῶν τὴν εἰς ἐμὲ ὀργὴν κατὰ πάντων Ῥωμαίων ἐξάγουσαν τὴν βλάβην, οὐκ ἀνεκτῶς ἀλγῶ. Διὰ τοῦτο καὶ δεόμενος τῆς ὑμῶν ἁγιότητος γράφω, εἴγε τοῦ θεοῦ ἐστε ὑμεῖς, σπουδάσαι ὑπὲρ τῆς εἰρήνης καὶ μὴ περιϊδεῖν ἡμᾶς τοῖς ὁμοφύλοις αἵμασι καταχρανθέντας, ἀλλ´ ἢ πεῖσαι βασιλέα πρὸς ὑμᾶς ἐμὲ γενόμενον ὑπὲρ ὧν ἐγκαλοῦμαι λόγον ὑποσχεῖν, ἢ ἐνταῦθα γενομένων ὑμῶν, ὑπὲρ τῶν ἴσων τὴν ἀπολογίαν θέσθαι.

3. Τοσαῦτα μὲν βασιλεὺς ὁ νέος πατριάρχου καὶ τῶν ἄλλων δεόμενος ἀρχιερέων ἔγραψεν ὑπὲρ τῆς εἰρήνης, ἃ καὶ φέρων ὁ διακομιστὴς ἐνεχείρισε τῷ πατριάρχῃ. Καὶ τῶν ἀρχιερέων συνεδριαζόντων, ἀναγνωσθέντων δὲ τῶν γραμμάτων, ὡς ἐδόκει ἡ ἀξίωσις δικαία τοῦ νέου βασιλέως, πάντες εὐθὺς πρὸς βασιλέα τὸν πρεσβύτερον ἐλθόντες, τά τε γράμματα ἐδείκνυσαν τοῦ ἐγγόνου καὶ συνηγόρουν αὐτῷ ὡς δίκαια ἀξιοῦντι. Καὶ αὐτὸ γὰρ ἔφασαν τὸ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι ἢ αὐτὸν ἐνταῦθα ἐλθόντα ὑπὲρ ὧν ἐγκαλεῖται παρέχειν ἐθέλειν εὐθύνας, ἢ τοῦ πατριάρχου ἐκεῖ γενομένου τὸ αὐτὸ ποιεῖν, τεκμήριον ἂν εἴη μέγιστον ἢ τοῦ μηδὲν ἡμαρτηκέναι, ἢ εἰ καὶ ἥμαρτε, τοῦ βούλεσθαι ἂν διορθωθῆναι. Τούτου δὲ οὕτως ἐξ αὐτῶν πραγμάτων ἀποδεικνυμένου, δίκαιον ἂν εἴη καὶ ἅμα λυσιτελὲς καὶ ἀναγκαῖον, ἐκ δύο τῶν ζητουμένων γενέσθαι θάτερον.

4. Ὁρῶν οὖν καὶ ὁ βασιλεὺς τό, τε ἀναντίῤῥητον τῆς ἀξιώσεως καὶ τὴν τοῦ πατριάρχου καὶ τῶν ἀρχιερέων πρὸς τοῦτο σπουδὴν, τὸ μὲν τὸν νέον βασιλέα πρὸς ἐκεῖνον ἥκειν ἀπηγόρευεν, ὥσπερ καὶ τὸ τὸν πατριάρχην ἐκεῖ γενέσθαι, οὐδὲν εἶναι προὔργου φάμενος ἑκάτερον· ἐπένευσε δὲ τῶν τε ἀρχιερέων καὶ τῶν τῆς συγκλήτου τινὰς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς ἐκκλησίας ἀρχόντων καὶ τῶν ἀρχιμανδριτῶν, πρὸς τὸν ἔγγονον παραγενομένους, τά τε ἐγκλήματα κομίζειν καὶ ἀπολογίαν ζητεῖν ὑπὲρ αὐτῶν. Πέμπονται τοίνυν ἀπὸ μὲν τῶν ἀρχιερέων ἓξ, καὶ τοσοῦτοι συγκλητικοὶ, ἔκ τε τῶν τῆς ἐκκλησίας ἀρχόντων καὶ τῶν ἀρχιμανδριτῶν λεγομένων ἀνδρῶν εὐλαβῶν ἴσοι τὸν ἀριθμὸν ἐξ ἑκατέρων.

5. Σὺν τούτοις καὶ οἱ παρὰ βασιλέως πρότερον ἀποσταλέντες, ὅ, τε τῶν Μογλαίνων ἐπίσκοπος Νίφων καὶ Κλειδᾶς ὁ δικαιοφύλαξ, οἷς δὴ καὶ τὰ κατὰ τοῦ νέου βασιλέως ἐγκλήματα ὁ πρεσβύτερος ἐνεχείρισε βασιλεύς. Ἐπὶ τούτοις πᾶσι καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Γρηγόριος, ἀνὴρ σοφός τε εἰς λόγους καὶ θαυμάσιος ἐν συνέσει καὶ τῆς ὄντως σοφίας ἄκρως ἐπειλημμένος, καὶ σὺν αὐτῷ Θεόδωρος ὁ Ξανθόπουλος, καὶ αὐτὸς ἀρετῇ τε καὶ συνέσει καὶ παιδείᾳ κεκοσμημένος. Οὗτοι μὲν οὖν εἰς Ῥήγιον πάντες ἦλθον τὰς τοῖν βασιλέοιν ἐξετάσοντες διαφοράς. Ἰδὼν δὲ αὐτοὺς βασιλεὺς ὁ νέος, εὐθὺς μὲν ἡδονῆς ἀνάπλεως καὶ θυμηδίας ἦν, ἅτε δὴ μέλλων ὑπὲρ ὧν κατηγορεῖτο διδόναι λόγον· προσαγορεύσας δὲ αὐτοὺς, ἐκέλευεν ἀναπαύλης ἀπολαύειν, ὡς ἐς τὴν ὑστεραίαν ἅμα πρωῒ τοῦ συλλόγου γενησομένου. Οἱ μὲν οὖν οὕτως ἐποίουν· βασιλεὺς δὲ ἅμα ἕῳ τῶν τε ἰδίων τοὺς ἐπιφανεστέρους καὶ τοὺς ἐκ βασιλέως ἀφιγμένους εἰς τὸν σύλλογον ἐκάλει. Ὡς δὲ πάντες παρῆσαν, σιωπὴ μὲν τὸ θέατρον κατέσχεν ἐπὶ μικρὸν, καὶ πάντες ὡς ἐπὶ καινοῖς τισι παρεῖχον μετεώρους τὰς ἀκοάς. ἤρξατο δ´ ἀρχιεπίσκοπος οὕτως εἰπών· „κράτιστε βασιλεῦ, τῶν μεταξὺ τῶν βασιλέων ὑμῶν κεκινημένων νῦν ἕνεκα διαφορῶν αὐτὸς μὲν ᾔτησας, εἰς Βυζάντιον ἐλθὼν ἐπὶ τοῦ βασιλέως τὰς εὐθύνας παρέχειν, ἢ εἰ μὴ τοῦτο, τοῦ πατριάρχου ἐνταυθοῖ γενομένου, δίκῃ διαλύεσθαι τὰ ἐγκλήματα. Τούτων μὲν οὖν ἑκάτερον οὐ ῥᾴδιον ἦν ᾗ αὐτὸς ἠξίωκας γενέσθαι· προστάξαντος δὲ βασιλέως καὶ πατριάρχου, ἥκομεν ἡμεῖς ὑπὲρ ὧν ἐγκαλῇ τὰς ἀπολογίας ἀκουσόμενοι. Σύ τε δίκαιος ἂν εἴης, εἴ τι περὶ αὐτῶν ἔχεις λέγειν, διεξιέναι.Εἶπεν οὖν ὁ βασιλεύς·
 

207 Chapitre XLVI.

1. Le vieil Empereur refuse d'entendre son petit-fils le grand Domestique. 2. Le jeune Andronique écrit au Patriarche. 3. Les Prélats portent sa lettre au vieil Empereur et ils le supplient de permettre ou que son petit-fils vienne à Constantinople pour se justifier, ou que le Patriarche l'aille trouver. 4. Le vieil Empereur refuse l'une et l'autre condition, et consent seulement que quelques Prélats lui aillent proposer les crimes dont il était accusé. 5. Ils y vont au nombre de vingt-quatre, ils lui demandent ce qu'il a à dire pour sa défense.

1. Le vieil Empereur ayant lu les lettres de son petit fils et du grand Domestique, il n'y fit point d'autre réponse, sinon, qu'il n'était pas aisé de leur accorder le jugement qu'ils demandaient à Constantinople.

2. Le jeune Andronique fort fâché que la justice lui fut ainsi déniée, et désespérant de rien obtenir de son aïeul, écrivit au Patriarche en ces termes. Seigneur Patriarche, vous savez et les Saints Evêques qui sont avec vous savent aussi les 208 différends qui se sont élevés pour mes péchés, entre l'Empereur mon aïeul et moi. Dieu dont la sage Providence dispose de tout avec un ordre admirable, les avait dissipé, et nous avait rendu une paix profonde; mais à peine jouissions-nous avec une pleine confiance de cet heureux calme, qu'il s'est élevé tout d'un coup une furieuse tempête, qui menace le vaisseau de l'Etat d'un triste naufrage. La disposition présente de nos affaires est semblable à celle des malades. Ils résistent à la première et à la plus violente attaque du mal, parce qu'ils ont encore alors toutes leurs forces, et toute leur vigueur; mais ils succombent à la plus légère qui revient une seconde, ou une troisième fois, parce qu'ils font dans la faiblesse de la convalescence. La même chose nous arrivera maintenant, étant abattus comme nous le sommes par les guerres civiles et étrangères que nous avons soutenues : il ne nous restera plus de forces pour soutenir celle-ci. Il y soixante jours que je demeure à Regio, et que confédérant le danger qui me menace, et qui ne me menace pas seulement en particulier; car ce serait peu de chose ; mais qui menace aussi tout l'Etat. J'ai supplié l'Empereur mon aïeul avec toute forte de soumission et de respect de me pardonner, bien que je ne me sente coupable d'aucune faute. Quand j'ai vu que cette voie était inutile, j'en ai tenté une autre, je l'ai prié d'examiner avec un petit nombre des principaux de l'Empire, les accusations dont on me charge, ou s'il n'avait pas agréable de me donner audience, de la donner au grand Domestique, et d'écouter ce qu'il dirait pour ma justification. Il a rejeté ces deux conditions, et il 209 a violé la justice en me condamnant sans m'entendre. S'il avait prononcé me condamnation contre moi, je l'aurais subie telle quelle aurait été. Mais je ne puis souffrir qu'il me témoigne une colère implacable,dont les effets tendent à la ruine de l'Empire. C'est pourquoi je vous conjure, vous qui êtes remplis de l'esprit de Dieu, de ne pas permettre que nous trempions nos mains dans le sang de nos Citoyens, et d'obtenir de l'Empereur mon aïeul, ou que j'aille vous trouver, ou que vous veniez ici, afin que je me justifie devant vous des crimes que l'on m'impute.

3. Cette lettre du jeune Andronique fut mise entre les mains du Patriarche par celui qui en avait été chargé. Elle n'eut pas sitôt été lue dans l'assemblée, que les Évêques ayant jugé qu'elle ne contenait rien que de juste, ils l'allèrent montrer au vieil Empereur, et ils l'appuyèrent de leurs suffrages. Ils insistèrent principalement sur ce point, que la demande qu'il faisait de se justifier devant le Patriarche, était une preuve certaine, ou qu'il était innocent, ou que s'il était coupable, il avait un désir sincère de se corriger, et qu'ainsi elle ne lui pouvait être refusée.

4. Le vieil Empereur ne pouvant résister à l'instance si prenante du Patriarche et des Évêques, ne voulut pas permettre, ni qu'il vînt pour être jugé, ni que le Patriarche l'allât trouver: Il consentit seulement, que quelques Évêques, quelques Sénateurs, et quelques Archimandrites, lui 210 portassent les chefs de l'accusation que l'on formait contre lui, et qu'ils reçussent sa réponse.

5. On en choisit vint-quatre de l'assemblée, avec lesquels on envoya encore Nison Évêque de Moglene, et Clidas Diceophylax, qui étaient chargés des articles de l'accusation, Grégoire Archevêque de Bulgarie, homme très-intelligent dans les affaires, très-versé dans les sciences profanes, et très-consommé dans celles de l'Église, et Théodore Xantopule personnage recommandable par d'excellentes qualités. Le jeune Andronique fut ravi de les voir. Il les invita de se reposer, et à la pointe du jour suivant, il les assembla avec les principaux de sa Cour. Apres que l'assemblée eut gardé quelque temps le silence, l'Archevêque le rompit de cette sorte. Très-puissant Empereur, vous avez demandé, ou que l'on vous reçut à Constantinople, pour vous justifier des accusations que l'on forme contre vous, ou que l'on vous envoyât le Patriarche pour en prendre connaissance. Mais parce que cela n'a pas été juge facile a exécuter, nous avons été députés part Empereur et par le Patriarche y pour entendre ce qu'il vous plaira de dire pour votre défense. Alors le jeune Andronique parla de cette sorte.

μζʹ. 1. Καὶ βουλομένῳ μοι πάνυ ἡ πρὸς ἐμὲ ἄφιξις γεγένηται ὑμῶν, καὶ εὐχῆς ἔργον ἡγοῦμαι τὸ καὶ ὁπωσοῦν ὑπὲρ ὧν κατηγοροῦμαι καιρόν τινα εὑρήσειν ἀπολογίας. Οὐ δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, οὔτε μήν τινα λόγον σῶζον, ἐμὲ μὲν πολλάκις τῆς εἰς τὸν βασιλέα αἰδοῦς καὶ εὐπειθείας αὐτοῖς ἔργοις ἐναργεῖς παρέχεσθαι τὰς ἀποδείξεις, τῆς ἴσης δὲ εὐνοίας οὐδὲ λόγοις γοῦν ψιλοῖς ἀξιοῦσθαι παρ´ αὐτοῦ. Καίτοι γε ἐχρῆν πρὸς τὰς πράξεις τὰς ἐμὰς τοὺς τῶν συκοφαντῶν παραβάλλοντα λόγους, ἢ κολάζειν αὐτοὺς ἀξίως τῆς κακουργίας ἑαυτῶν, ὡς ἂν αὐτοί τε παύοιντο συκοφαντοῦντες καὶ τοῖς ἄλλοις εἶεν παράδειγμα σωφροσύνης, ἢ, τό γε δεύτερον, αὐτοῖς μὲν σφοδρῶς ἐπιπλήττειν καὶ ἐπιτιμᾷν τοῦ τοιαῦτα ἕνεκα τολμᾷν· βεβαίαν δὲ καὶ ἡδρασμένην τὴν εἰς ἐμὲ εὔνοιαν τηρεῖν, ὅπερ ἔφην, ἐκ τῶν ἔργων σαφεῖς ἔχοντα τὰς ἀποδείξεις, ὡς εὐνούστατος ἐγὼ περὶ αὐτὸν καὶ τὴν παιδὶ πρέπουσαν ἀγαθῷ πρὸς πατέρα αἰδῶ τε καὶ εὐπείθειαν καὶ δουλείαν ἀποσώζων. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο μὲν τὴν ἐναντίαν ᾗ προσῆκεν εἴληχε τάξιν, καὶ τὰ μὲν ἡμέτερα ἔργα τῆς βασιλέως ἐξεῤῥύηκε μνήμης παντελῶς· οἷς δὲ ἔργον ἐπιμελὲς, ἡμᾶς ἀλλήλοις διαβάλλοντας, τῇ κοινῇ λυμαίνεσθαι Ῥωμαίων εὐδαιμονίᾳ, τοῖς λόγοις κατάκρας ἑάλω, τί λοιπὸν ἢ σφόδρα μὲν ἀλγῆσαι ἐφ´ οἷς παρ´ ἀξίαν ἀτυχῶ, συγγνώμην δὲ πρὸς πατρὸς καὶ τῶν διαβολῶν ἕνεκα αἰτεῖν, ἢ, τό γε δεύτερον, βάσανον καὶ δίκην ἐφ´ οἷς ἀδίκως ἐγκαλοῦμαι; ὃ δὴ καὶ διετέλεσα ποιῶν, εἰς ἑξηκοστὴν τήνδε ἡμέραν ἢ καὶ μᾶλλον ὑπαίθριος ταλαιπωρῶν μετὰ τουτωνὶ πάντων ὧν ἄγω, ἐν ὥρᾳ μάλιστα χειμῶνος, καθάπερ δὴ ἴστε καὶ αὐτοί. Ἦν μὲν οὖν κράτιστον, ἐπὶ βασιλέως αὐτοῦ, παρόντος καὶ πατριάρχου καὶ τοῦ κοινοῦ τῶν Ῥωμαίων παντὸς, ποιεῖσθαι τὰς ἀπολογίας, ἵν´ ἢ διαφυγὼν τὰς αἰτίας, πᾶσι καταστήσω ἐμφανὲς, ὡς βιαιότατα καὶ ἄδικα ὑπὸ τῶν συκοφαντούντων ὑπομένω, ἢ ἁλοὺς ταῖς ἁπάντων ψήφοις ἀδικῶν, μηκέτι δύνωμαι πρὸς ἀναβολὰς χωρεῖν μηδ´ ἔφεσιν ζητεῖν, ὡς ἢ πρὸς χάριν ἢ πρὸς φιλονεικίαν ὑπὸ τῶν δικασάντων καταψηφισθεὶς, ἀλλὰ τὴν ἀξίαν δίκην δῶ. Ἐπειδὴ δὲ οὕτω δεῖν εἶναι κέκρικεν ὁ βασιλεὺς, χάριτας μὲν πολλὰς ὁμολογῶ τῷ πάντων βασιλεύοντι θεῷ, ὅτι καιρὸν παρέσχεν ἀπολογίας, οὐχ ἧττον δὲ βασιλεῖ τε καὶ πατριάρχῃ, τῷ μὲν πείσαντι τὴν ἐξέτασιν, τῷ δὲ πεισθέντι· καὶ ὑμῖν τοῖς ἀφιγμένοις ἕνεκα τῶν πόνων. Δέομαι δὲ ὑμῶν, μὴ ὡς βασιλεῖ μοι προσέχειν ἐπὶ τῆς δίκης ταυτησὶ, μηδέ τι ὧν ἂν καταγνώσησθε διὰ τὸ ἀξίωμα συγχωρεῖν, ἀλλ´ ἀπαραιτήτως ἐφ´ οἷς ἂν οἴησθε καταψηφίζεσθαι ἀδικεῖν. ἂν μέντοι μεταξὺ ἀπολογούμενος ἀνάγκῃ γε (οὐ γὰρ ἑκοντὶ πρὸς τοιούτους ἄν ποτε ἦλθον λόγους) τὸν βασιλέα καὶ πάππον τὸν ἐμὸν ἀποφαίνω ἀδικοῦντα καὶ ἐπιορκοῦντα, μήτ´ ἐμοὶ λογίζεσθαι ἀλλ´ αὐτῇ τῇ τοῦ πράγματος δέομαι φύσει τοὺς λόγους μήτ´ αὐτοὺς ψῆφον ἐξάγειν, ἀλλ´ ἐμοὶ μὲν κριτὰς καθῆσθαι, ἐκείνῳ δὲ ἀκροατὰς καὶ μόνον. Ἐπεὶ δέ με ἐκελεύσατε ἀπολογεῖσθαι, ἀναγκαῖον τοὺς κατηγοροῦντας πρῶτον τὰ ἐγκλήματα εἰς μέσον ἄγειν, ὡς ἂν ἐφεξῆς αὐτὸς ποιῶμαι τὰς ἀπολογίας.“ Βασιλεὺς μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπεν· οἱ δικασταὶ δὲ ἐπαινέσαντες τοὺς λόγους, τὰ ἐγκλήματα ἐκέλευον τοὺς ἐπιτετραμμένους εἰς μέσον ἄγειν.

2. Καὶ παρελθόντες εἰς μέσους ὅ, τε δικαιοφύλαξ καὶ ὁ τῶν Μογλαίνων ἐπίσκοπος, διεξῄεσαν πάντα καθ´ ἕν. Ἀπολογουμένου δὲ βασιλέως, βέβαιον μὲν οὐδὲν ἐδόκουν ἔχειν, οὐδ´ ἀπόδειξιν ἐναργῆ οὔτ´ ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, οὔτε μὴν ἐκ μαρτυρίας τινός· ἐδόκουν δὲ ἐξ ὑποψίας μᾶλλον ἢ ἀληθείας συνειλέχθαι. Τελευταῖον δὲ τόδε εἶπον· „ἐν τοῖς ὅρκοις τοῖς ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ γεγραμμένοις γέγραπται καὶ τοῦτο, τὸ τὸν μὲν βασιλέα τὸν πάππον τὸν σὸν τὴν διοίκησιν πᾶσαν ἔχειν καὶ ἡγεμονίαν τῆς ἀρχῆς, σὲ δὲ ὑπ´ αὐτὸν τελεῖν καὶ τὰ προσταττόμενα ἐκπληροῦν· τὸν δὲ παρὰ ταῦτα ποιοῦντα, ἐπίορκον καὶ ἄδικον εἶναι. Σὺ δὲ, μήτ´ ἐπιτρέψαντος μήτε μὴν εἰδότος βασιλέως, ἀπὸ τῶν τοὺς δημοσίους πραττόντων φόρους ἀφείλου βίᾳ χιλιάδας τέτταρας χρυσίου.

3. τι μὲν τὰ χρήματα ἀφειλόμην, οὐδ´ αὐτὸς ἂν ἀρνηθείην“ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, οὐκ ἐπιωρκηκέναι δὲ, οὐδ´ ἀναίσχυντος καὶ καταφρονητὴς διὰ τοῦτο δίκαιος κρίνεσθαι βασιλέως. „αἰνίγματι λέγεις ὅμοιον“ οἱ δικάζοντες εἶπον „εἰ μηδὲν πράττειν ἐπὶ τῶν ὅρκων παρὰ γνώμην βασιλέως γεγραμμένου, αὐτὸς τὰ χρήματα βασιλέως ἄκοντος λαβὼν, μηδὲ τοὺς ὅρκους παραβεβηκέναι φαίης. Ἢ γὰρ οὐ γέγραπται, τὴν διοίκησιν πᾶσαν τῶν πραγμάτων βασιλέα ἔχειν, σέ τε μηδὲν παρὰ γνώμην ποιεῖν ἐκείνου, ἢ, τούτου δοθέντος, οὐκ ἂν διαφύγοις τὸ ἐπιορκεῖν, ἄκοντος βασιλέως τὰ χρήματα εἰληφέναι ὁμολογῶν.“ Ξανθόπουλος δὲ τῶν ἐκ Βυζαντίου ἀφιγμένων εἷς „οὐ δίκαιον“ εἶπε „καταψηφίζεσθαι, πρὶν ἂν ὁ βασιλεὺς περὶ τῶν κατηγορουμένων λόγον δῷ· τότε γὰρ, εἰ δικαιοῦν ἢ καταψηφίζεσθαι ἐκ τῶν λεγομένων δέοι, γνοίημεν ἄν. Συνθεμένων δὲ καὶ τῶν ἄλλων, ὁ βασιλεὺς ἀπελογεῖτο τοιαῦτα·
 

211 Chapitre XLVII.

1. Discours du jeune Andronique, 2. Lecture de l'accusation. 3. Instance contre le jeune Andronique.

1.  Votre présence me donne beaucoup de joie, parce y qu'elle me fait jouir de l'avantage que je souhaite depuis longtemps d'avoir une occasion telle qu'elle put être de me justifier des crimes que l'on m'impute. Après avoir donné par toute la suite de mes actions, autant de preuves que j'ai fait de la profonde soumission que j'ai pour toutes les volontés de l'Empereur mon aïeul, j'estime que c'est une très-grande injustice, qu'il ne m'ait pas donné la moindre marque de son amitié. Il devait comparer mes actions avec les diteours des calomniateurs, et réprimer leur insolence, afin qu'ils servissent d'exemple aux autres à l'avenir. Mais puisque les choses ont eu un cours tout contraire à celui quelles devaient avoir, et puis qu'ayant oublié la sincérité de ma conduite, il a ajouté une pleine créance aux discours de ceux dont le principal emploi est d'entretenir la mauvaise intelligence entre nous, et de travailler à la ruine de la félicité publique, que me reste-il sinon, de gémir de la persécution que je souffre, et de demander, ou que l'on me pardonne les crimes que l'on m'imposé, par la plus fausse, et par la plus noire de toutes les calomnies, ou du moins, que l'on me juge selon 212 ces règles de la Justice ? Ce si ce que j'ai fait depuis deux mois, durant lesquels j'ai souffert comme vous savez, avec toute ma suite, les injures de l'air, et les incommodités de la saison. Il aurait été à souhaiter que l'on m'eut donné la liberté de me justifier en présence de l'empereur, du Patriarche, et de tout l'Empire, afin que dissipant publiquement les accusations dont on me charge, je puisse faire voir à tout le monde l'injustice et la violence de mes calomniateurs, ou qu'étant convaincu, je fusse condamné et puni.  Mais puisque l'Empereur mon aïeul a mieux aimé que je fusse jugé d'une autre manière, je rends de très humbles grâces ; premièrement à Dieu, qui est le Souverain des Empereurs, de ce qu'il m'a donné cette occasion de me justifier ; à l'Empereur mon aïeul, de ce qu'il ne me l'a pas refusée; au Patriarche, de ce qu'il a parlé en ma faveur ; et à vous, de ce que vous avez pris la peine de venir ici. Au reste, je vous supplie de me traiter à la rigueur, et de ne point considérer ma dignité, si vous trouvez que je sois coupable. Que si dans le cours de ma défense je suis obligé de faire voir des injustices ou des parjures que mon aïeul ait commis, ne me l'imputez pas, s'il vous plaît, parce que je ne le ferai que contre ma propre inclination, et par la nécessité inévitable de vous exposer la vérité, pour ne me pas trahir moi- même. Vous n'aurez pas, pour cela droit de le condamner, parce que vous n'êtes pas ses Juges. Puisque vous m'avez ordonné de me défendre, ; il est juste que ma accusateurs proposent les crimes dont ils me chargent, afin que j'y réponde dans le même ordre 213 qu'ils les auront proposés. Le jeune Andronique ayant parlé de la sorte, les juges approuvèrent son discours, et commandèrent à ceux qui étaient chargés de l'accusation de la proposer.

2. Alors le Diceophylax et l'Évêque de Moglene s'avancèrent au milieu de l'assemblée, et récitèrent les Chefs l'un après l'autre. Mais le jeune Empereur y ayant répondu, on trouva qu'il n'y avait rien de solide, et que les soupçons y tenaient lieu de preuves. Enfin les accusateurs dirent, Le Traité de paix porte, que l'Empereur votre aïeul possédera seul toute l'autorité du gouvernement, que vous obéirez à ses ordres, comme son sujet, et que si vous y contrevenez vous ferez un injustice et un parjure. Cependant vous avez pris quatre mille pièces d'or aux Fermiers de l'Empire, sans la permission et sans le contentement de votre aïeul.

3. Je ne puis nier, répondit le jeune Andronique, que je n'aie pris quatre mille pièces d'or; mais je ne demeure pas d'accord qu'en cela j'aie contrevenu aux ordres de l'Empereur mon aïeul et mon Souverain. Les Juges lui dirent, ce que vous répondez nous paraît semblable à une énigme ; car si le Traité porte que vous ne ferez rien sans le contentement de votre aïeul, comment est-ce que vous n'avez point contrevenu au Traité, en prenant de l'argent sans son contentement ? Ou le Traité ne porte pas qu'il aura seul le gouvernement ; ou vous êtes inexcusable d'en avoir usurpé une partie. Alors Xantopule l'un des Juges, ayant dit qu'il n'était pas juste de condamner Andronique sans l'avoir 214 auparavant entendu, et tous les autres en étant demeurés d'accord, il se défendit de cette sorte.

μηʹ. 1 Καὶ δίκαιον εἶναι νομίζω καὶ κατὰ γνώμην ἦν ἂν ἐμοὶ, εἰ τὰ πραττόμενα βασιλεὺς μετὰ τῆς προσηκούσης ἐξήταζεν ἀκριβείας· ἦ γὰρ ἂν οὐκ ἂν ἐμὲ νῦν ἀναιδείας καὶ ἀφοβίας καὶ, τὸ μέγιστον, ἐδίωκεν ἐπιορκίας. Τὸ μὲν γὰρ μὴ προκατειλῆφθαι τὸν δικαστὴν τὴν γνώμην, ἐξάγειν μάλιστα ὀρθὰς ποιεῖ τὰς κρίσεις· ὃ δὲ μὴ τοῦτον τὸν τρόπον, σφάλλεσθαι ὡς τὰ πολλὰ ἀνάγκη. Ἐὰν γὰρ τάς τε κατὰ τοὺς προτέρους πολέμους αἰτίας γεγενημένας, δι´ ἃς αἵ τε ξυνθῆκαι προὐχώρησαν καὶ οἱ ὅρκοι, ὅθεν τε κἀκ τίνος συνεώρα, καὶ τὴν ἐμὴν πρὸς τὴν τοῦ πολέμου κατάλυσιν ἐπιμέλειαν καὶ σπουδὴν καὶ προθυμίαν, ἔτι τε ἣν ἐνεδειξάμην ἐν τῷ παρασχόντι παντὶ κηδεμονίαν καὶ εὐπείθειαν καὶ στοργὴν πρὸς αὐτὸν, οὐκ ἂν νῦν τοιαῦτα ἔφευγον ἐγὼ, ἀλλὰ τῶν τε παρόντων ἂν αὐτὸς ἐγὼ καὶ τῶν προσδοκωμένων οἱ Ῥωμαῖοι κακῶν ἦμεν ἀπηλλαγμένοι, βασιλεύς τε αὐτὸς θορύβου τε παντὸς ἔξω καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ ἑκοντὶ Ῥωμαίοις ἐπὶ φθορᾷ δοκεῖν τὸν πόλεμον ἐπάγειν δυσκλείας γινομένης. Νυνὶ δὲ, ὡς ἔοικεν, ἐκείνων ἁπάντων ἐπιλελησμένος, ἃ ὑμεῖς πάντες ἀκηκόατε κατηγόρηκέ μου πολλὰ καὶ δεινά. Ἐγὼ δὲ, καίτοι δεινῶν ὄντων τῶν ἄλλων ἁπάντων, ἠνεσχόμην ἂν σιγῇ αἰδοῖ τε τῇ πρὸς βασιλέα καὶ τῷ, μὴ τῆς ἀπολογίας ἕνεκα τῶν μέμψιν τινὰ αὐτῷ οἰσόντων εἰπεῖν εἰς ἀνάγκην τι ἐλθεῖν· τὸ δὲ ἐπιορκίαν ἐμαυτῷ προστρίψασθαι, ἐνὸν ἀσφαλῶς καὶ μετὰ πολλοῦ τοῦ περιόντος τὴν δίκην διαφυγεῖν, οὔθ´ ὅσιον ἥγημαι οὔτ´ ἀνεκτόν. Διὸ καὶ πειράσομαι ἐμαυτὸν ὡς οἷόν τε τάς τε σπονδὰς καὶ τοὺς ὅρκους ἀκεραίους ἄχρι νῦν μάλιστα διατετηρηκότα ἀποδεῖξαι· ἂν δ´ ἐκεῖνον διὰ τούτων ἀποφαίνω καὶ τοὺς ὅρκους λελυκότα καὶ τὰς σπονδὰς, μηδεμίαν ἐμοῦ καταγινώσκειν ἰταμότητα μήτε προπέτειαν ἀξιῶ, ἀλλὰ τῇ τοῦ πράγματος λογίζεσθαι ἀνάγκῃ τὴν κατηγορίαν. Πρῶτον μὲν οὖν ἐκεῖνο ἂν εἴποιμι, ὡς τοὺς ἐπὶ ταῖς συνθήκαις ὅρκους οὐκ αὐτὸς ὀμώμοκα μόνος, ἀλλὰ καὶ βασιλεὺς, καὶ τὴν αὐτὴν ἀνάγκην ἑκατέροις ἀπαραβάτους τηρεῖν εἶναι· ἂν δὲ ἐξ ἑνὸς παραβαθῶσι, μηκέτι τὸν ἕτερον, ἂν ἀμύνηται, ἐνέχεσθαι ταῖς αἰτίαις. Ὃ δὴ καὶ βασιλεὺς αὐτὸς ἐδίκασε καλῶς φθάσας. Λελυκότος γὰρ ἐμοῦ τοὺς ὅρκους καὶ τὰς σπονδὰς, οὐδεμιᾷ φησιν αὐτὸς ἐνέχεσθαι αἰτίᾳ, ἄν τι βλάπτῃ ἀμυνόμενος. Καὶ ὑμεῖς δὲ, ὑπολαμβάνω, τὸ αὐτὸ συμφαίητε ὀρθῶς ἂν ἔγωγε εἴποιμι καὶ δικαίως. Πάνυ δὲ ἡδέως ἐδεξάμην, ὅτι καὶ Κωκαλᾶς ὁ μέγας λογαριαστὴς συμπάρεστιν ὑμῖν. Συμβαλεῖται γὰρ ἐμοὶ πρὸς τὴν ἀπολογίαν οὐ μικρά τινα ἐπὶ μαρτυρίαν, ἀχθησόμενος ὧν μέλλω λέγειν· καίτοι γε αὐτὸς κηδεστὴς ὢν πρωτοβεστιαρίου τοῦ θείου τοῦ ἐμοῦ, ὅ,τι τε κατηγοροῦμαι καὶ ὁποίας ποιήσομαι τὰς ἀπολογίας παρεγένετο ἀκοῦσαι, ὡς ἂν εἰδέναι ἔχῃ πρὸς τὸν κηδεστὴν γράφων ἀπαγγέλλειν τἀληθές. Ἐγὼ δὲ τὸ καὶ αὐτὸν παρεῖναι μάλιστα ἀπεδεξάμην. Σκέψασθε τοίνυν ὁπότερος πρότερος παραβέβηκε τοὺς ὅρκους. Παρέξομαι δὲ οὐ λόγους εὐπρεπεῖς πρὸς τὴν ἀπολογίαν, οὐδὲ μάρτυρας ἀνθρώπους διεφθαρμένους, οἷς ἄν τινι καὶ ἀπιστεῖν καὶ παραγράφεσθαι ἐξεῖναι, ἀλλ´ αὐτὰ τὰ βασιλέως γράμματα μαρτυρήσειεν ἐκ πολλοῦ καὶ μετ´ ἐπιμελείας καὶ φροντίδος τὸν πρὸς ἐμὲ πόλεμον κεκινηκώς. Καὶ πρῶτον ἀναγνωσθήτω ἡμῖν τὸ τοῦ βασιλέως πρόσταγμα, ὃ πρωτοβεστιαρίῳ ἀπέστειλε τῷ ἐμῷ θείῳ, Ἰουλίῳ μηνὶ τῆς δεκάτης ἰνδικτιῶνος, ἔχον ἐπὶ λέξεως οὑτωσί· „περιπόθητε ἀνεψιὲ τῆς βασιλείας μου πρωτοβεστιάριε κύριε Ἀνδρόνικε Παλαιολόγε. Ἡ ἀναφορὰ, ἣν ἀνέφερες τῇ βασιλείᾳ μου, ἀπεσώθη καὶ ἐξ αὐτῆς ἐγνώρισα ὅσον ἔγραψες καὶ ἀνέφερες. Ἀπεδεξάμην γοῦν πολλὰ τὴν σπουδὴν καὶ ἐπιμέλειαν καὶ τὸν εἰς τοῦτο ἀγῶνά σου· καὶ πάλιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἐπιμελήθητι ἵνα τελεσθῇ. Καλὰ γὰρ γινώσκεις, ὅτι οὐ δι´ ἄλλο τι ἀπεστάλης εἰς τὸ αὐτόθι κεφαλατίκιον παρ´ ὃ διὰ τὴν δουλείαν αὐτήν. Ἐπεὶ γοῦν καὶ πρὸ τῆς σῆς ἀναφορᾶς ἀπέστειλε καὶ ὁ Κράλης ἀποκρισιάριον αὐτοῦ ἐνταῦθα, καὶ ἐδήλωσε πρὸς τὴν βασιλείαν μου, ὅπως ἤδη κατεστάθη μετὰ σοῦ, καὶ εὑρίσκεται ἕτοιμος, ἵνα κατὰ πᾶσαν τὴν αὐτοῦ δύναμιν βοηθήσῃ ἡμῖν, μὴ μόνον μετὰ τοῦ φωσάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς παρὼν, πάλιν ἐπιστώθη τοῦτο ἡ βασιλεία μου ἔτι πλέον ἀπὸ τῆς σῆς ἀναφορᾶς. Ποίει γοῦν τὴν δουλείαν σου μετὰ πολλῆς συντομίας, ὅτι καὶ ἡ βασιλεία μου ἐπιμελῶς πράττει, καὶ πρόσεξαι μή πως προλάβωμεν ἡμεῖς ὑμᾶς.Τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτον. Ἐγὼ δὲ καὶ δευτέραν παρέξομαι μαρτυρίαν, πρὸς τὸν αὐτὸν πρόσταγμα βασιλέως, Σεπτεμβρίῳ γραφὲν ἑνδεκάτης ἰνδικτιῶνος· „περιπόθητε ἀνεψιὲ τῆς βασιλείας μου πρωτοβεστιάριε κύριε Ἀνδρόνικε Παλαιολόγε· οἶδας ὅσον διωρίσατο πρός σε ἡ βασιλεία μου περὶ τῶν δουλειῶν ὧν ἀνετέθης, καὶ ὅτι δέον σε σπουδάσαι, μή πως προλάβῃ ὑμᾶς ἡ βασιλεία μου· καὶ ἰδοὺ, ὡς βλέπω, οὕτω μέλλει γίνεσθαι. Ἐγὼ γὰρ ἄλλο οὐδὲν ἐκδέχομαι ἢ ἀπὸ τῶν αὐτόθι μήνυμα. Ποῦ γοῦν ἐστιν ἡ ἐπιμέλειά σου; ποῦ ἐστιν ἡ σὴ ὑπόσχεσις; ἀπὸ γὰρ τοῦ Ἰουλίου μηνὸς οὐδὲν ἐγνώρισά τι ἀκριβῶς ἀπὸ τῶν αὐτόθι, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀπὸ τῆς φήμης, καὶ ἂς γνωρίσω κατὰ πᾶσαν συντομίαν, ὅτι, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται, οὐδὲν ἄλλο ἐκδεχόμεθα, ἢ τὸ μήνυμα ὑμῶν.“ καὶ Κωκαλᾶς δὲ οὑτοσὶ πρωτοβεστιαρίῳ τῷ γαμβρῷ γράφων, ἀμέλειαν αὐτοῦ πολλὴν καὶ ῥᾳθυμίαν καταγινώσκει, καὶ ὡς μὴ τὰς ἐπαγγελίας ἐκπληροῦντι ἐπιπλήττει, ὡς λυπουμένου μὲν βασιλέως διὰ ταῦτα, αἰσχυνομένου δὲ αὐτοῦ, ὃς ἐπηγγείλατο μετὰ πάσης ἐπιμελείας αὐτὸν καὶ ταχυτῆτος πληρώσειν τὰ ἐπηγγελμένα. ἵνα δὲ διὰ τὸ μὴ καθαρῶς τὰ ἀναγνωσθέντα προστάγματα γράφειν περὶ ἐμοῦ, περί τινων ἄλλων τισὶ δόξωσι γεγράφθαι, ἕτερον παρέξομαι, τά τε πρότερα ὡς περὶ ἐμοῦ εἴησαν γεγραμμένα βεβαιοῦν, καὶ τὸν πρὸς ἐμὲ πόλεμον κηρύττον ἐμφανῶς, γραφὲν Ὀκτωβρίῳ τῆς ἑνδεκάτης ἰνδικτιῶνος· „περιπόθητε ἀνεψιὲ τῆς βασιλείας μου πρωτοβεστιάριε κύριε Ἀνδρόνικε Παλαιολόγε· αἱ ἀναφοραὶ ὑμῶν πάντων διεκομίσθησαν εἰς τὴν βασιλείαν μου καὶ ὑπανεγνώσθησαν, καὶ ὑπεραπεδεξάμην πάντας ὑμᾶς περὶ πάντων ὧν ἀναφέρετε. Ἀπελογήσατο καὶ διωρίσατο καὶ ἡ βασιλεία μου κατὰ μέρος πρὸς πάντας ὑμᾶς μετὰ τοῦ κατέργου, μᾶλλον δὲ μετὰ τοῦ περιποθήτου ἀνεψιοῦ τῆς βασιλείας μου τοῦ Ἀσάνη κυρίου Μιχαὴλ τοῦ ἐξαδελφοῦ σου· καὶ ἐξ ἐκείνου μέλλετε γνωρίσειν εἷς ἕκαστος ἀφ´ ὑμῶν πλατυκώτερον τὸν ὁρισμὸν τῆς βασιλείας μου. Μήπως δὲ, γενομένης τινὸς ἀργίας παρὰ τῆς θαλάσσης εἰς τὸ κάτεργον, ἀγνοῆτε τὸν καθόλου ὁρισμὸν τῆς βασιλείας μου, ἰδοὺ καὶ διὰ ξηρᾶς διορίζεται καὶ δηλοποιεῖ ὑμῖν ἡ βασιλεία μου, ὅτι τόσοι καὶ τοιοῦτοι εὑρίσκεσθε αὐτόθι, ὅτι εἴπερ εἷς καὶ μόνος ὑμῶν ἦν εἰς τὰ αὐτόθι μέρη, ἀρκετὸς ἔμελλεν εἶναι εἰς τὴν τοῦ ἐγγόνου μου μάχην· πόσῳ μᾶλλον ὅτι εὑρίσκεσθε τοσοῦτοι καὶ τοιοῦτοι, οἷοι εὑρίσκεσθε; λόγος οὐδείς. Καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν λύω τὸν πάρδον μου τὸν δεδεμένον, καὶ ποιεῖτε ᾗ ἂν ὑμῖν ἡ σύνεσις ὑφηγῆται, ὅτι καὶ ἐγὼ ἤδη ὁρμῶ.“ τοιαῦτα μὲν βασιλεὺς ἐπέταττε τῷ ἀνεψιῷ οὐδὲν ἔχων ἐγκαλεῖν ἐμοὶ, ἀλλ´ αὐτὸς πρῶτος λύων τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς ὅρκους. ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι καὶ πολλοῖς ἐχρῆτο συνεργοῖς πρὸς τὸν πόλεμον τὸν κατ´ ἐμοῦ καὶ ἐκ πολλοῦ τοῦ χρόνου παρεσκευάζετο πρὸς αὐτὸν, καὶ ἑτέραν παρέξομαι γραφὴν τοῦ Κωκαλᾶ τουτουῒ πρὸς τὸν γαμβρὸν πρωτοβεστιάριον ἀπεσταλμένην ἔχουσαν οὑτωσί· „πρῶτον μὲν ἐβαρύνετο καθ´ ὑμῶν ὁ αὐθέντης ἡμῶν ὁ βασιλεὺς, μᾶλλον δὲ κατὰ σοῦ, πῶς οὐδὲν γράφετε καὶ ἀναφέρετε τί ποιεῖτε καὶ πῶς πράττετε· τὰ νῦν δὲ ἀπεδέξατο μὲν ὅτι ἐγράψατε, ἐμέμψατο δὲ ὑμῖν ὅπως οὕτως ἀπερισκέπτως ἐπέμψατε τὰς ἀναφορὰς ὑμῶν, καὶ εἴπερ συνέβαινεν ἐμπεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας τοῦ ἐγγόνου τοῦ βασιλέως, ὁμολογουμένως γνωσθῆναι ἔμελλεν, ὅτι πρὸ καιροῦ καὶ μετὰ μεμεριμνημένου σκοποῦ ἐκινήθη ἡ παροῦσα μάχη. Ὅπερ οὐ γέγονε καλῶς· ἀλλὰ ὥσπερ κατὰ τὸ παρὸν ἡμεῖς τὸ πρόσταγμα καὶ τὴν παροῦσαν γραφὴν ἐβάλομεν ἐντὸς πούκλου, (καὶ τίς δύναται ἐνθυμηθῆναι, ὅτι ἐστί τι ἐντὸς τοῦ πούκλου;) οὕτως ποιεῖτε καὶ ὑμεῖς· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν ἄρξασθε, ὅτι, καθὼς καὶ ἀπὸ τοῦ προστάγματος μέλλεις μαθεῖν, ἰδοὺ καὶ ὁ βασιλεὺς ἄρχεται. Ὅμως δοκεῖ μοι, ὅτι πρὸ τοῦ ἀκοῦσαι τὴν ἀρχὴν μέλλετε ἰδεῖν τὸ τέλος. Πάντες γὰρ οἱ μετὰ τοῦ ἐγγόνου τοῦ βασιλέως εὑρισκόμενοι ἄρχοντες καὶ τὰ ἀρχοντόπουλα, κατεστάθησαν ὑπὸ τοῦ βασιλέως, καὶ τὰς αὐτοῦ εὐεργεσίας ἔχουσι διά τε οἰκονομιῶν διά τε χρυσοβούλλων· καὶ πάντες εἰσὶν ἕτοιμοι καὶ ἐκδέχονται ὁρισμὸν τοῦ αὐθέντου ἡμῶν τοῦ βασιλέως τοῦ ἁγίου, ἵνα ἐάνπερ ὁρίσῃ αὐτοῖς, φέρωσι τὸν ἔγγονον αὐτοῦ δεδεμένον εἰς τὰς χεῖρας· καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ νῦν ἐπιμελήθητι καὶ σὺ, ἵνα δείξῃς ἔργον τῆς γνώσεως καὶ τῆς πείρας, ἧς ἔχεις πρὸς τὸ πράττειν.“ ἐκ τούτων μὲν οὖν ἁπάντων, ὁπότερος λέλυκε τοὺς ὅρκους αὐτοὶ κρινεῖτε. Ὥστ´ εἰ καὶ αὐτὸς μετὰ τὴν οὕτω περιφανῆ παράβασιν τῶν ὀμωμοσμένων ἔξω τι εἴργασμαι τῶν συνθηκῶν, οὐ δίκαιον οὐδὲ λόγον ἔχον ἐπιορκίαν ἐγκαλεῖν. Ὥστε εἰ καὶ χρήματα εἴληφα, ὡς αὐτοί φασι, παρὰ τὰς συνθήκας, οὐκ ὀφείλειν δίκην λελυμένων τῶν συνθηκῶν. Ἐγὼ δὲ καὶ τούτων χωρὶς εὐορκεῖν ἀποδείξω ἐμαυτὸν τὰ χρήματα εἰληφώς. Ἐν τοῖς ὅρκοις γὰρ γέγραπται, ὡς ἂν ἐκ τῶν δημοσίων χρημάτων τῶν τε τῆς ἐμῆς οἰκίας ἕνεκα ἀναλωμάτων καὶ βασιλίδος τῆς ἐμῆς γυναικὸς, ἕτι δὲ καὶ τῆς μισθοφόρου στρατιᾶς χρήματα ἐμοὶ χορηγεῖσθαι ὅσα γέγραπται ἐν ταῖς συνθήκαις· καὶ τοῦτο οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ δι´ ὅρκων ἐγγράφων, ὡς πάρεστιν ὁρᾷν ἐκ χρυσοβούλλου βασιλέως τοῦ πρὸς ἐμέ. Ἐκ τοίνυν τῶν καιρῶν ἐκείνων ὅτε ἐγεγένηντο οἱ ὅρκοι ἄχρι καὶ νῦν τέτταρες ἐπ´ ἔτεσι τέτταρσι παρῆλθον μῆνες, ἐν οἷς ἐκ τῶν γεγραμμένων ὀφείλονταί μοι λογιζομένῳ πέντε καὶ τριάκοντα χρυσίου μυριάδες. Καὶ τοῦτο ἔξεστιν ἀποδεικνύειν ἐναργῶς ἐκ τῶν γραμματείων τῶν εἰς ἀπόδειξιν γινομένων παρὰ τῶν τὰ χρήματα εἰσκομιζόντων, προστάττοντος βασιλέως. Τί τοίνυν ἀδικῶ, εἰ τοσούτων ἐμοὶ χρημάτων ὀφειλομένων, ὀλίγα ἄττα εἴληφα ἐκ πολλῶν; ἤ που δίκαιον, βασιλέα μὲν ἐμὲ τοσούτων ἀποστεροῦντα, μήτ´ ἀδικεῖν οἴεσθαι, μήτε μὴν ἐπιορκεῖν, ἐμὲ δὲ εἴ τι τῶν ὀφειλομένων πολλοστὸν ἀπείληφα μέρος, εἰς δικαστήρια ἕλκεσθαι καὶ ἐπιορκίαν ἐγκαλεῖσθαι καὶ ἀπελαύνεσθαι καὶ τὰ ἔσχατα ὑπομένειν; καίτοι, εἴγε τῶν τῆς οἰκίας τῆς ἐμῆς ἕνεκα μόνον ἀποτεταγμένων ἀπεστερούμην, δίκαιον μὲν οὐκ ἂν ἦν, ἐγὼ δὲ ἤνεγκα ἂν σιγῇ, αἰδοῖ τε τῇ πρὸς βασιλέα καὶ τῷ νομίζειν τὰ παρὰ πατρὸς ἐπαγόμενα ἀλγεινὰ, ὁποῖ´ ἄττα ἂν ᾖ, δίκαιον εἶναι τὸν παῖδα φέρειν καὶ μήτε ἐγκαλεῖν, μήτε θορυβεῖσθαι, ἀλλὰ δεῖσθαι μόνον ἠπιώτερον ἐμοὶ καὶ ἥμερον ἐπιβλέψαι τὸν πατέρα καὶ τὰ λυποῦντα λῦσαι δεινά. Νυνὶ δὲ καὶ τῆς στρατιᾶς ἀπεστερημένων τῆς ἐτησίου μισθοφορᾶς, ἣν μόνην ἔχουσι τοῦ βίου ἀφορμὴν, οὐκ ἀνεκτὸν ἡγησάμην μεγαλοψύχως τὰς ἀλλοτρίας φέρειν συμφοράς. Καίτοι σκέψασθε ὡς ἀδικοῦνται. Πρῶτον μὲν γὰρ οὔτ´ ἐμπορίαις οὔτε γεωργίαις οὔθ´ ἑτέροις ἐπιτηδεύμασί τισιν, ἐξ ὧν ἂν πορίζοιντο τὰ ἐπιτήδεια, παρ´ ἡμῶν συγχωροῦνται χρῆσθαι ἕνεκα τοῦ πρὸς τὰς ἐκστρατείας ἀεὶ ἕτοιμοι εἶναι καὶ μὴ κωλύματά τινα ἔχειν ὥστε ἀναγκάζεσθαι οἴκοι μένειν. Ἔπειτα δὲ παρὰ βασιλέως καὶ αὐτοῦ τοῦ τεταγμένου ἀπεστέρηνται μισθοῦ, ὃν οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ´ ὅρκοις ἐπηγγείλατο ἀποδιδόναι ἐτησίως. Καὶ τρίτον, ἠμέληνται παρ´ ἐμοῦ ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον ἕνεκα τοῦ μὴ βασιλεῖ δοκεῖν φορτικὸς καὶ ἐπαχθής. Καίτοι γε ἐχρῆν ἐμὲ πρὸς μὲν τὰ οἰκεῖα φαίνεσθαι μεγαλόφρονα καὶ καταφρονητὴν χρημάτων καὶ πάντα τῇ τοῦ πατρὸς ἐξακολουθοῦντα γνώμῃ, πρὸς δὲ τὰ τούτων κηδεμονικὸν καὶ ἀπαραίτητον, καὶ πάντα καὶ ἐπινοοῦντα καὶ πράττοντα, ὥστε μὴ ἀποστερεῖσθαι τοῦ μισθοῦ αὐτοὺς, μηδὲ εὐγνωμοσύνῃ τῇ πρὸς τὸν βασιλέα κακοῖς τοῖς ἐσχάτοις περιβάλλειν· οὐ γὰρ εὐγνωμοσύνη τοῦτό γε, ἀλλ´ ὠμότης καὶ ἀπανθρωπία ἐσχάτη, τὸ, ἑτέρων ὑπὸ τοῦ λιμοῦ κινδυνευόντων ἀπολεῖσθαι, μεγαλοψυχεῖν αὐτόν. Οὐ μὴν παρέλιπον τὸ μὴ βασιλέως δεῖσθαι ἀεὶ τῇ στρατιᾷ χορηγεῖσθαι τὸν μισθόν. Ἐς τοσοῦτον γὰρ ἀπορίας ἤλασαν πολλοὶ αὐτῶν, ὡς ἀποκαρτερῆσαι τὰς γυναῖκας αὐτῶν, νυκτὸς ἐπιγενομένης, ὡς ἂν μὴ κατάδηλοι ὦσι τοῖς γνωρίμοις, τὰς ἑτέρων οἰκίας περιϊούσας ἑαυταῖς καὶ ἀνδράσι τροφῆς τινος αἰτούσας γλίσχρως ἐκπορίζειν. Οἷς ἐπικλασθεὶς καὶ αὐτὸς τὴν ψυχὴν, τὰ χρήματα ὑπὲρ ὧν ἐγκαλοῦμαι ἀφελόμενος, μικράν τινα παρέσχον παραψυχήν. Εἰ τοίνυν διὰ τοῦτο ἐπίορκος ἐγὼ καὶ ἄδικος καὶ τοῦ πατρὸς καταφρονητὴς, κρίνατε ὑμεῖς. Πρῶτον μὲν οὖν ἀπέδειξα ἐμαυτὸν μηδὲν μηδαμῶς παραβεβηκότα τὰς συνθήκας, ἀλλὰ καὶ φανερῶς παρασπονδηθείς· καὶ τὰς ἀποδείξεις τοῦ λελυκέναι βασιλέα πρῶτον τοὺς ὅρκους ἔχων παρ´ ἐμαυτῷ, καθάπερ εἴδετε, αὐτὸς μένω τὴν εἰρήνην ἀσπαζόμενος καὶ δεόμενος ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον βασιλέως, μὴ τὸν πόλεμον κινεῖν. Εἰ δέ τις ἔχει με ἀποδεικνύειν παραβεβηκότα πρότερον τοὺς ὅρκους, παρίτω καὶ δεικνύτω. Ἔπειτα καὶ περὶ τῶν χρημάτων, εἰ ἐκ πέντε καὶ τριάκοντα μυριάδων τῶν ὀφειλομένων τοσαῦτα λαβὼν ἀδικῶ, καταψηφίζεσθε ὑμεῖς.
 

Chapitre XLVIII.

Réponse du jeune Andronique.

1. Je souhaiterais extrêmement que l'Empereur mon aïeul eut pris la peine d'examiner exactement la suite de ma conduite, comme il y était obligé ; car s'il l'avait fait y il ne m'accuserait pas aujourd'hui d'audace, d'impudence, et ce qui est plus fâcheux, de parjure. Un juge qui veut juger équitablement doit être dégagé de toute sorte de préoccupation, et celui qui ne l'est pas ne saurait éviter de se tromper. Je ne serais pas réduit a la nécessité de me défendre, s'il avait fait une sérieuse réflexion sur la première guerre, sur le Traité qui l'a terminée, sur ses soins que j'ai pris de rétablir la paix, et et sur les assurances que je lui ai données de la sincérité de mon affection, et de la soumission de mes respect. S'il avait, dis-je, fait cette réflexion, je ne serais pas exposé aux maux que je souffre, les Romains ne trembleraient point par la crainte de ceux qui les menaient, et il ne serait lui-même ni agité d'inquiétude, ni chargé de des -honneur, d'avoir excité une guerre qui ne se peut terminer qu'à la ruine de l'Etat. Mais il semble avoir perdu le souvenir de toutes ces choses, quand il forme contre moi les accusations que vous avez entendues. Quelques insupportables qu'elles soient, le respect que je lui porte, et l'appréhension 215 de te couvrir de blâme, m'empêchent de les repousser de la manière que je le pourrais faire. Mais je ne saurais sans impiété demeurer dans le silence, durant qu'il m'accuse de perfidie de parjure, puisque j'ai de quoi m'en justifier. Je ferai donc voir que j'ai observé inviolablement les Traités et mes serments ; mais si je fais voir en même-temps que mon aïeul les a violés, ne me l'imputez pas, s'il vous plaît, ne l'imputez qu'à la nature de l'affaire. La première chose que j'ai à dire est que je n'ai pas juré seul d'observer la paix y mon aïeul l'a juré aussi bien que moi. Si l'un des deux y a contrevenu, et que l'autre se soit vengé de la contravention, on n'y peut rien trouver à redire, comme mon aïeul en convient. Si j'y ai contrevenu, et qu'il s'en soit vengé, il prêtent avoir eu droit de le faire, et il soutient que vous le devez juger de la sorte en sa faveur, je fuis fort aise de ce que Cocalas grand Logariaste est ici présent, parce qu'il contribuera à ma justification), et qu'il servira de témoin de la vérité de ce que j'ai à dire. Comme il est beau-père de mon oncle le Protovestiaire, il pourra lui mander ce que l'on m'objecte, et ce que je réponds. Et plût à Dieu que le Protovestiaire fut ici lui-même. Considérez-donc, je vous prie, lequel des deux a violé son serment. Je n'emploierai point pour ma justification de paroles étudiées, ni de témoins corrompus. Je n'emploierai que les lettres même de l'Empereur mon Aïeul, par lesquelles vous verrez avec quelle chaleur, et avec quel empressement il m'a suscité la guerre. Lisez, mot à-mot l'ordre qu'il envoya au Protovestiai- 216 re au mois de Juillet en la dixième indiction. Seigneur Andronique Paléologue Protovestiaire, mon très-cher Cousin, j'ai reçu votre relation, et j'ai appris par sa lecture, combien vous avez pris de soin et de peine; continuez toujours de la même sorte; car vous savez que je ne vous ai envoyé en votre gouvernement que pour cette affaire.  Avant que j'eusse reçu vôtre relation, l' Apocrisiaire du Crale était venu ici, et il m'avait appris comment son maître est avec vous, et comme il était prêt de nous assister, non seulement de ses troupes, mais de sa personne, dont j'ai été encore plus particulièrement assuré par votre témoignage. Acquittez-vous promptement de votre devoir, je ne manquerai pas au mien; faites en sorte seulement que je ne vous prévienne pas. Voila le premier ordre : En voici un autre qui est du mois de Septembre, en l'onzième Indiction. Lisez, Seigneur Andromède Paléologue Protovestiaire, mon très cher Cousin vous savez les ordres que je vous avais donnés, et combien je vous avais recommandé de faire en sorte que je ne vous prévinsse pas. Je prévois cependant que vous serez prévenu. Car pour moi je n'attends plus que le signal de la part de ceux qui sont sur les lieux. Où est votre diligence ? où font vos promesses ? depuis le mois de Juillet je n'ai rien appris d'exact de ceux du pais. Je n'ai rien appris que par le rapport de la renommée. Enfin, je n'attends que le signal, Cocalas qui est ici présent lui a écrit lui-même, pour le blâmer de sa négligence, et pour lui reprocher que l'empereur était mal satisfait de lui, et qu'il le chargeait lui-même de 217 confusion,, par le peu de soin qu'il avait de satisfaire à ses promesses, parce qu'il avait assuré qu'il ne manquerait pas d'exécuter ce qui lui avait été ordonné. Mais de peur que ces lettres-ci ne paraissent obscures, et que l'on ne s'imagine qu'elles aient été écrites sur un autre sujet que le mien, j'en produirai d'autres qui les éclairciront, et qui feront voir qu'elles contenaient une déclaration expresse de la guerre contre moi. Celles que je veux produire font du mois d'Octobre en l'onzième Indiction. Lisez, Seigneur Andronique Paléologue Protovestiaire mon très cher Cousin, j'ai reçu toutes vos relations, je les ai lues, et je suis fort content de la conduite que vous avez tous gardée. Je vous ai fait réponse à chacun en particulier par Calerque, ou plutôt par Michel Asan, mon très-cher Cousin, qui vous informera plus particulièrement de mes intentions. Mais parce que la guerre ayant été portée de mer en terre, vous pourriez ignorer ce que j'ai ordonné, je vous avertis qu'il y a un si grand nombre de troupes sur terre, que le moindre d'entre vous qui y paraîtra sera capable de donner bataille à mon petit fils. Que sera-ce donc quand vous aurez joint toutes vos forces ensemble ? II n'est pas nécessaire d'en dire davantage. Je m'en vas lâcher mon Léopard. Faites ce que la prudence vous conseillera. Je fuis prêt de fondre dessus. Voila ce que l'Empereur mon aïeul à écrit à son Cousin, sans avoir aucun crime dont il me pût accuser. Et ainsi,  il a violé le premier les Traité et les serments. Mais pour vous faire voir qu'il s'est servi de plusieurs personnes pour me justifier la guerre, et qu'il y a long- 218 temps qu'il s'y prépare, je vous rapporterai une lettre que Cocalas que vous voyez ici devant vous, a écrite au Protovestiaire son gendre ; en voici les termes. L'Empereur était fort fâché de ce que vous tardiez tant à lui écrire, et de ce que vous ne l'informiez point de ce que vous faisiez- Il est apaisé maintenant qu'il a reçu de vos lettres. Il a trouvé mauvais, néanmoins, que vous les ayez hasardées si inconsidérément, parce que si elles fussent tombées entre les mains du jeune Empereur, il eut reconnu avec combien d'adresse, et avec combien d'artifice on trame cette guerre-ci contre lui. Vous avez manqué en cela. Mettez vos lettres dans une poche, comme vous voyez que nous y mettons les nôtres, c'est un endroit ou personne ne s'aviserait jamais de les chercher. Commencez de votre côté ; car vous apprendrez par l'instruction que l'on vous envoie, que l'Empereur a déjà commencé du sien. J'espère, toutefois, que vous verrez la fin avant que d'avoir entendu parler du commencement. Tous les Capitaines, et tous les Officiers qui sont auprès du jeune Empereur, tiennent le parti de l'ancien, parce qu'ils ont été enrichis de ses bienfaits, soit en charges, ou en lettres patentes. Ils n'attendent que ses ordres pour se saisir de lui, et pour le lui amener tout lié. Travaillez avec application à la même affaire, et signalez-vous par quelque action qui soit digne de vôtre habileté et de vôtre expérience. Jugez, s'il nous plaît, par toutes ces choses, qui est celui qui a violé les Traités. Si après avoir reconnu une contravention si manifeste aux articles de 219 la paix, j'y ai contrevenu moi-même, il n'est pas juste, pour cela, de me condamner ; et pour avoir pris l'argent dont on a parlé, je ne suis ni perfide, ni parjure. Mais j'ai un autre moyen pour prouver qu'en le prenant, je n'ai fait qu'exécuter les Traités. Les Traités portent, que des deniers de l'Epargne il me sera délivré une certaine somme pour la dépense de ma maison, pour celle de l'Impératrice ma femme, et pour le payement des gens de guerre. Il y a quatre ans et quatre mois que ces Traités ont été signés, et depuis ce temps-là il m'est du trois cent cinquante mille besans d'or. Cela se peut aisément justifier par les rentres des Fermiers des impôts. Quel mal ai-je fait en prenant une si petite somme, au lieu d'une si grande qui m'est due ?  Jugera-t-on que l'Empereur mon aïeul ait pu me priver de ces sommes si considérables qui me sont dues, sans commettre d'injustice et sans violer son serment, et que je n'aie pu m'accommoder d'une très médiocre, qui m'appartenait légitimement, sans être accusé de parjure, sans être poursuivi comme un criminel, et sans être accablé de misères ? Quand on ne m'aurait privé que de la somme destinée pour la dépense de ma maison, ce serait toujours une injustice que l'on m'aurait faite. Je l'aurais, néanmoins, supportée avec patience ; je n'en aurais point fait de plaintes ; je n'en aurais point excité de troubles; je me serais contenté de supplier mon aïeul de me traiter plus favorablement, et de subvenir à mes besoins, mais je ne crois pas être oblige de souffrir que les gens de guerre soient privés de leur paie, l'unique source de leur subsistance, ni que ce 220 soit fermeté et grandeur de courage, que de regarder leur malheur sans en être touché de compassion. Considérez donc y je vous prie, le tort qu'on leur fait. On veut qu'ils soient toujours prêts pour les expéditions militaires, et qu'ils n'aient point de prétexte de demeurer dans leurs maisons lors qu'on leur commande d'en partir. On ne leur permet de s'adonner, ni à la marchandise,ni à l'agriculture, ni à aucun autre exercice dont ils puissent tirer ce qui leur est nécessaire pour vivre. On ne s'est pas contenté de cela, on leur a retranché leur paye, bien que l'on ait promis de la leur donner tous les ans, et même avec un serment solennel. J'ai longtemps négligé leurs intérêts, de peur de me rendre fâcheux et incommode à mon aïeul. Mais si j'ai pu mépriser l'argent dans mes affaires particulières, ai-je pu abandonner la protection des gens de guerre ? La piété que j'ai eue pour mon aïeul, aurait-elle justifié la dureté avec laquelle je serais demeuré insensible à leur misère ? Ai-je pu les laisser mourir de faim, par la plus inhumaine de toutes les cruauté- ? Plusieurs d'entre eux n'ont point trouvé d'autre moyen de se nourrir, et de nourrir leurs enfants, que d'envoyer leurs femmes durant la nuit, demander l'aumône de porte en porte. J'ai supplié très-humblement l'Empereur mon aïeul, d'avoir la bonté de leur payer ce qu'il leur devait, et enfin, étant vivement touché de leur pauvreté, j'ai pris, pour les soulager, l'argent dont on me fait aujourd'hui un crime. Jugez si je suis pour cela un injuste, un perfide et un parjure. Je crois avoir montré très-clairement, que bien loin d'avoir violé les Trai- 221 tés, ni les serments, je les ai très  religieusement entretenus, depuis même que mon aïeul les a violés. Si quelqu'un a d'autres preuves contre moi, qu'il les produise. Si pour avoir pris une somme si légère sur trois cent cinquante mille besans d'or qui m'étaient dus je fuis coupable, je ne refuse pas d'être condamné.

μθʹ. 1. Τοσαῦτα μὲν βασιλεὺς ὁ νέος ἀπολογούμενος εἶπε· Κωκαλᾶς δὲ μεταξὺ βασιλέως ἀπολογουμένου, πρὶν μὲν τὰ πρὸς τὸν πρωτοβεστιάριον γράμματα ἀναγνωσθῆναι, πολὺς ἦν ἐγκείμενος αὐτῷ, αὐτὸν τοῦ πολέμου φάσκων αἴτιον εἶναι, ἀνθρώποις πειθόμενον συκοφάνταις, τόν τε βασιλέα διαβάλλουσι πρὸς αὐτὸν καὶ πρωτοβεστιάριον καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τέλει ὡς βεβουλευμένους πόλεμον κινεῖν. Ἐπεὶ δὲ τά τε γράμματα ἀνεγνώσθη, καὶ ἀπεδείχθη καὶ αὐτὸς τῶν ἄλλων οὐχ ἧττον τὴν εἰρήνην καταλύων, αὐτὸς μὲν οὐδὲν ἔχων ἀντειπεῖν, οὕτως ἐξεληλεγμένος φανερῶς, καθῆστο σιωπῶν. Βασιλεὺς δὲ ἐπιστραφεὶς πρὸς αὐτὸν, „ὦ μέγα λογαριαστὰ“ εἶπε „τὸ μὲν ἁμαρτάνειν τινὰ καὶ τὸν πλησίον ἀδικεῖν καὶ πλεονεκτεῖν, θαυμαστὸν οὐδέν· ἄνθρωποι γὰρ ἅπαντες τοῖς ὁμοίοις ὑποκείμεθα πάθεσι καὶ πρὸς κακίαν πρόχειροι μᾶλλον ἢ πρὸς ἀρετήν ἐσμεν· τὸ δ´ ἀδικοῦντα καὶ ἐπιορκοῦντα καὶ ψευδόμενον, ἔπειτα δόλους ῥάπτειν καὶ συκοφαντίας καὶ παντὶ σθένει πειρᾶσθαι τὰς αἰτίας εἰς τοὺς ἀθώους περιτρέπειν, ὡς ἂν πρὸς τῷ ἀποκτεῖναι καὶ δίκαια δοκῇ ποιεῖν, οὐκ ἀνθρώπου πάντως, ἀλλὰ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἔργον ἀνθρωποκτόνου.“

2. Παρὼν δὲ καὶ ὁ λογοθέτης τοῦ στρατιωτικοῦ Θεόδωρος ὁ Καβασίλας, συνετὸς μὲν ὢν καὶ σοφὸς καὶ παρὰ τῷ πρεσβυτέρῳ βασιλεῖ πολλῆς ἀπολαύων εὐμενείας καὶ οἰκειότητος, οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ παρὰ τῷ νέῳ, ἐκ τῶν ἀπεσταλμένων παρὰ βασιλέως ὢν, καὶ φίλος ἐς τὰ μάλιστα Κωκαλᾷ, τὸν νέον βασιλέα ἰδὼν πρὸς τοὺς διαβάλλοντας διαταραχθέντα καὶ βουληθεὶς εὐτραπελίᾳ λόγων τὸ βασιλέως ἦθος εἰς ἡμερότητα μεταβαλεῖν, „οὐ θαυμάζειν“ εἶπεν „ὦ βασιλεῦ, χρεών· τοιαῦτα γὰρ τὰ τοῦ πλάνου ἔνεδρα καὶ σκάμματα.ν γὰρ δὴ ὁ Κωκαλᾶς ἐν ταῖς παιδιαῖς ὑπὸ τῶν ἡλικιωτῶν πλάνος ὠνομασμένος. Καὶ ἔδοξε καιρίως εἰρῆσθαι· μετέβαλε γὰρ τὸ τοῦ βασιλέως ἦθος ἐκ τοῦ ἐμβριθοῦς πρὸς μειδίαμα σεμνόν.

3. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἰς τοσοῦτον. Τοῖς δ´ ἀρχιερεῦσιν ἐκέλευεν ὁ βασιλεὺς, εἰ ἀδικῶν αὐτὸς καὶ ἐπιορκῶν φαίνοιτο, καταψηφίζεσθαι. Οἱ δ´ ἔφασαν, ἔχειν μὲν αὐτοῦ καταψηφίζεσθαι μηδὲν, δεῖσθαι δὲ μόνον αὐτοῦ, τρόπους τινὰς καὶ ἐπινοίας, ὥσπερ καὶ πρότερον, ἐξευρεῖν, ἐξ ὧν ἂν τὰ προσδοκώμενα κακὰ διαλυθείη.

4. Καὶ σφόδρα γε“ εἶπεν ὁ βασιλεὺς „μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐβουλόμην τὸν πόλεμον κεκινῆσθαι, ἢ κινηθέντα τάχιστα καταλυθῆναι. Ὅτι δὲ οὐχ ὑπόκρισις οὐδ´ εἰρωνεία τὰ τοιαῦτα, ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἐναργῆ πάρεστι τὴν ἀπόδειξιν λαβεῖν· τρίτον γὰρ ἤδη μῆνα κάθημαι ἐνταῦθα δεόμενος βασιλέως, τὸν πόλεμον καταθέσθαι καὶ μὴ διὰ φιλονεικίαν τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν περιϊδεῖν ἀνηκέστοις κακοῖς περιπεσοῦσαν· ἀλλ´ οὐδεὶς ὁ εἰσακούων· καὶ ταῦτα πεπεισμένος φανερῶς, ὡς ἐπιβουλεύομαι, μηδὲν ἀδικῶν. Οὐ γὰρ πάνυ ἀγνοῶ, ὅτι μὴ ταῦτα μόνον, ἅπερ ἀκηκόατε, γράμματα ἐπέμφθησαν κατ´ ἐμοῦ, ἀλλ´ ἐκ πολλῶν τῶν διασωθέντων ἑάλωσαν ὀλίγα. Τῷ σφόδρα δὲ βούλεσθαι τὴν εἰρήνην, τήν τε ἐμαυτοῦ καὶ τῶν συνόντων ἀσφάλειαν τιθέμενος ἐν δευτέρῳ, θεῷ δὲ μόνῳ τὰς ἐλπίδας ἀναθεὶς, ὃν εὐορκῶ, κατὰ τὸ ἐνὸν ἐμοὶ τὰ προσδοκώμενα κακὰ ἐκ μέσου ποιεῖν πειρῶμαι. Ἡγοῦμαι δὲ, ἂν καὶ βασιλεὺς ἐθελήσῃ τῶν ὀφειλομένων χρημάτων τὰ ἡμίση ἀποδοῦναι τῇ στρατιᾷ, ἐκείνους τε μηδὲν πλέον πολυπραγμονήσειν ἀγαπήσαντας, καὶ ἡμᾶς τῶν ἐκ τοῦ πολέμου προσδοκωμένων ἀπαλλάξεσθαι κακῶν.“ εἰπόντων δὲ τῶν ἀρχιερέων, ὡς νῦν μὲν οὐκ ἂν εἴη ῥᾴδιον ἀπορίᾳ χρημάτων τοσαῦτα ὄντα ἀποδοθῆναι, ὅσα δ´ ἂν ἐξῇ λαβόντας νῦν, τὰ λειπόμενα κομίσασθαι χρόνῳ ῥητῷ· „οὐκοῦν“ ὁ βασιλεὺς ἔφη „εἰ τοῦτο δυσχερὲς δοκεῖ, καὶ τὰ ἡμίση καταλιπόντες τούτων, τῷ τετάρτῳ μορίῳ τοῦ ὅλου ἀρκεσθησόμεθα τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ὁμονοίας χάριν.“ οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐπῄνεσάν τε ὡς κρείττω χρημάτων τὸν βασιλέα, καὶ ἀναμφιβόλως ἔφασκον ἀποδοθήσεσθαι τὰ εἰρημένα. Ὡς δὲ εἶδεν ἐπὶ τούτοις συνθεμένους, βουλόμενος ὁ βασιλεὺς, ὡς καὶ τῶν πᾶσι δοκούντων μετριωτάτων διὰ τὸ τὸν πόλεμον καταλυθῆναι ἐξίσταται ἑκὼν, ποιῆσαι φανερὸν, „δέον“ ἔφη „καὶ ὑμῖν, κατά τε τὴν ὁδὸν πεπονηκόσι καὶ ἀσιτίᾳ προσταλαιπωρήσασιν ὅλην τὴν ἡμέραν, χάριν καταθεῖναί τινα. Οὐκοῦν καὶ τὸ τέταρτον τῶν ὀφειλομένων χρημάτων ἀφίημι ὑμῶν χάριν, καὶ οὐδὲν παρὰ βασιλέως ἀπαιτῶ πλὴν ὅσα οἱ τὰ δημόσια διοικοῦντες αἰτίας τινὰς πλασάμενοι ψευδεῖς, ἀποστερήσαντες βασιλέως ἔχουσιν αὐτοὶ, ἀποδείξεως γενομένης ἐναργοῦς, ταῦτα λαβόντα διανεῖμαι τῇ στρατιᾷ μικρᾶς ἕνεκά τινος παραμυθίας. Μὴ θαυμάσητε δὲ, εἰ περὶ τοῦ μὴ δεῖν ἐπὶ ταῖς ἑτέρων κακοπραγίαις ἕτερον μεγαλοψυχεῖν καὶ φιλοτιμεῖσθαι πολλὰ πρότερον εἰπὼν, νῦν οὕτω ῥᾳδίως τὰ τοῖς στρατιώταις ὀφειλόμενα χρήματα πρόειμαι. Ἐὰν γὰρ εἰς τὸν ἐφεξῆς χρόνον κατὰ τοὺς ὅρκους καὶ τὰς συνθήκας ἡ τεταγμένη μισθοφορὰ παρέχηται αὐτοῖς, τὰ ὀφειλόμενα ἐπὶ τῷ προτοῦ πάνυ φιλοῦντες ἐμοὶ χαριοῦνται χρόνῳ. Ἄλλως τε ἔδεισα μή τις καὶ διὰ ταῦτα γένηται ἀναβολὴ πρὸς τὴν εἰρήνην, καὶ δόξωμεν μᾶλλον ἐξεπίτηδες τὸν πόλεμον αἱρεῖσθαι. Καὶ διὰ τοῦτο δεῖν ᾠήθην πᾶν ζήτημα καὶ ἀμφιβολίαν ποιῆσαι ἐκποδὼν, καὶ μᾶλλον τοῖς ἡμετέροις φανῆναι φορτικὸς καὶ ἐπαχθὴς, ἢ πρὸς τὸν πόλεμον αἰτίαν παρασχεῖν.“ τοιαῦτα βασιλέως εἰπόντος τοῦ νέου, οἱ παρὰ τοῦ πρεσβυτέρου ἀπεσταλμένοι ἀρχιερεῖς καὶ συγκλητικοὶ θαυμάσαντες τῆς μεγαλοψυχίας τὸν βασιλέα καὶ τοῦ σφόδρα οὕτω τὴν εἰρήνην αἱρεῖσθαι, χάριν ὁμολογήσαντες πολλὴν, χαίροντες ᾐτοῦντο τὴν ἐπάνοδον ἐπιτραπῆναι, νομίζοντες, ὡς ἅμα τῷ τὰ πεπραγμένα ἀπαγγεῖλαι βασιλεῖ κώλυμα οὐδὲν ἔσται τῇ εἰρήνῃ ὥστε εἶναι.

5. Ἐκείνοις μὲν οὖν ὥσπερ ᾐτοῦντο ἐπέτρεπεν ἐπανελθεῖν. Δι´ αὐτῶν δὲ πρὸς βασιλέα τὸν πάππον ἐπρεσβεύετο τοιάδε· „τὴν μὲν ἐμὴν πρὸς τὸ σὲ τὴν Ῥωμαίων ἔχειν ἡγεμονίαν σπουδήν τε καὶ προθυμίαν θεός τε οἶδε καλῶς ὁ πάντα εἰδὼς, καὶ αὐτὸς ἂν ἐπιμαρτυρήσαις. Ἐνὸν γὰρ, εἴγε ἐβουλόμην, σὲ λυπεῖν καὶ κατὰ τοὺς προτέρους πολέμους ἢ συμπάσης ἢ τῆς πλείονος ἀρχῆς κρατεῖν, οὐκ ἠθέλησα ἑκὼν, ἀλλὰ σοὶ νομίζων εἶναι δίκαιον ἐξίστασθαι ταύτης ὄντι πατρὶ, ἕως ἂν περιῇς, δυνάμενος κατασχεῖν, παρεχώρησα ἑκὼν εἶναι· καὶ τοῦτό γε οὐκ ἄνευ πόνων καὶ κινδύνων. Τῶν γὰρ σὺν ἐμοὶ πολεμουμένων πάντων τοὺς μὲν πόνους καὶ τοὺς κινδύνους ἐν τῷ πολεμεῖν ὑφισταμένων, τῶν ἄθλων δὲ καὶ τῶν γερῶν ἀποστερουμένων, διὰ τὸ ἐμὲ, σοῦ προστάττοντος, εὐθὺς ἄσμενον χωρεῖν πρὸς τὴν εἰρήνην καὶ πάντων σοι παραχωρεῖν, ὧν ἐκτήσαντο αὐτοὶ κρατοῦντες ἐν τῷ πολέμῳ, ἀμφοτέρωθεν ἐμοὶ συνέβαινε τὸ θορυβεῖσθαι. Τό, τε γὰρ πείθειν καταθέσθαι τὸν πόλεμον, ἐπίπονον ἦν, αὐτῶν δίκαια λέγειν ἰσχυριζομένων καὶ μέχρι παντὸς ἐπεξιέναι τοὺς πολεμοῦντας ἀξιούντων πολέμου νόμῳ, τό, τε ἀκόντων αὐτῶν τι ποιεῖν, οὐκ ἀδεές. Φιλίᾳ γὰρ ξυστρατευόντων τῶν πλειόνων καὶ ἐλπίδι τοῦ ἄρξαντα ἀντευποιήσειν, εἰ μὴ γνώμῃ αὐτῶν ἐπράττετο τὰ τῆς εἰρήνης, εἰκὸς ἦν αὐτοὺς περικακήσαντας χωρεῖν πρὸς τοὺς ἐναντίους, ὅπερ ἀκινδύνως οὐκ ἂν ἐπράττετο ἐμοί. Ἐγὼ δὲ τοῦ τὰ φίλα ἕνεκα πράττειν σοὶ τούς τε πόνους ὑφιστάμην ἐν τῷ πείθειν, ἑνός τινος ἢ καὶ δύο συναιρομένων, καὶ τῶν ὑφορωμένων κινδύνων κατεφρόνουν, νομίζων, ἂν αὐτοῖς ἔργοις ἀποδειχθῶ εὔνους ἐς τὰ μάλιστά σοι καὶ ἐν τοῖς κατεπείγουσι καιροῖς οὐ πολεμίως, ἀλλὰ φιλίως διακείμενος, θαῤῥῆσαι ἂν ἐμοὶ καὶ τὴν ἔχθραν καταλῦσαι. Τὸ δ´ ἐναντίως ἔχον νῦν ἢ προσεδόκων αὐτὸς ὁρᾶται. Πάντα γὰρ ἐκεῖνα καὶ, τὸ μέγιστον, αὐτὴν ἀλήθειαν θέμενος ἐν οὐδενὶ, ἀνθρώποις δὲ διεφθορόσι καὶ ψευδομένοις καὶ μηδὲν ἐξ ὧν ἂν τὰ κοινὰ βέλτιον σχοίη, ἀλλ´ ἐξ ὧν ἂν ἰδίᾳ τι ὠφεληθεῖεν αὐτοὶ, σκοποῦσι πεισθεὶς, εἵλου μᾶλλον πολεμεῖν ἐμοί· ἐγὼ δὲ καίτοι δίκαιος ὢν οἷα προεπιβουλευόμενος καὶ παρασπονδούμενος, ἑτοιμότερον πρὸς τὸν πόλεμον χωρεῖν, αἰδοῖ τε τῇ περί σε καὶ πόθῳ ἀσχέτῳ τῷ πρὸς τὴν εἰρήνην τρίτον ἤδη μῆνα κάθημαι ἐνταῦθ´ ἱκετεύων καὶ παραιτούμενος τὴν σὴν ὀργήν. Νυνὶ δὲ τῶν ὑπό σου ἀρχιερέων καὶ τῶν ἄλλων συγκλητικῶν ἀπεσταλμένων ἐπὶ τὸ τὰ ἐγκλήματα τὰ ἐμὰ ἐξετάσαι ἡκόντων, αὐτὸς μὲν πολλῆς ἐνεπλήσθην ἡδονῆς, ὡς καιρὸν ἀπολογίας εὑρηκώς· ἐκκλησίας δὲ γενομένης, τὴν ἀπολογίαν ἐφ´ οἷς ἐνεκαλούμην ἀληθῆ καὶ δικαίαν ἐποιησάμην. Ἃ μὲν οὖν εἶπον πρὸς τὰ ἐγκλήματα, αὐτοὶ ἐλθόντες ἀπαγγελοῦσιν· ἐγὼ δ´ αὖθίς σου δέομαι, βασιλεῦ, μήθ´ ἡμᾶς μήτε τοὺς ἄλλους περιϊδεῖν Ῥωμαίους διὰ τὸν πρὸς ἀλλήλους ἡμῶν πόλεμον φθειρομένους, ἀλλ´ ἐν ἡμέραις ὀκτὼ τά τε δέοντα σκέψασθαι καὶ ἡμῖν ὡς ἔχεις γνώμης δηλῶσαι. ἂν μὲν οὖν, καὶ θεοῦ τοῦ χορηγοῦ τῆς εἰρήνης συνευδοκοῦντος, πρᾳότερον ἡμῖν διατεθῇς καὶ μᾶλλον ἕλοιο τὴν εἰρήνην, πανταχόθεν ἂν ἔχοι καλῶς· ἂν δ´ ἡ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων πληθὺς καὶ τὸ μάλιστα βούλεσθαι διαφθαρέντας ἡμᾶς ἰδεῖν πρὸς τὸ πολεμεῖν μᾶλλον παρασκευάσωσιν ὁρμῆσαι, καὶ οὕτως ἐγώ σοι τρόπον ὑφηγήσομαι ἰσχυρότατον τοῦ πρὸς ἐμὲ πολέμου, ὡς ἂν τάχιστά τε καὶ χωρὶς κινδύνων πραγμάτων ἀπαλλαγῇς. θεὸς ὁ χορηγὸς πάντων τῶν ἀγαθῶν, ὁ πατὴρ πάντων καὶ κύριος τῶν βασιλέων, ἄμαχόν τινα καὶ θαυμασίαν παρέσχετο δύναμίν σοι, πρὸς ἣν οὐχ ὅτι γε ἀντιστῆναι, ἀλλ´ οὐδ´ ἀντιβλέψαι δυνατὸς εἶναι ὁμολογῶ. Ἔστι δ´ αὕτη τις, τὸ σὲ μὲν εἶναι κύριον καὶ πατέρα, ἐμὲ δὲ υἱὸν καὶ δοῦλον ἀκριβῶς. Ταύτῃ δὴ χρησάμενος τῇ δυνάμει, ἐν ὀλίγῳ πᾶν, ὃ βούλει, ῥᾳδίως ἔσῃ κατωρθωκώς. Ἐὰν γὰρ κελεύσῃς ὡς πατὴρ, κλοιὰ περιθέμενον αὐτόθι δεσμωτήριον οἰκεῖν ἐλθόντα, ἑτοιμότατα τὸ κελευόμενον ποιήσω. Καὶ τί λέγω δεσμωτήριον καὶ κλοιά; καὶ εἴ τι βούλει τῶν αἰσχροτάτων ἕτερον, προθύμως σοῦ κελεύοντος ὑπομενῶ· ἂν δὲ ταύτην ἀφεὶς τὴν δύναμιν, ἐπὶ τὴν ἑτέραν, ἣν ἐκ πολλοῦ λανθάνειν οἰόμενος παρεσκεύασας σεαυτῷ, τραπῇς, ἐλπίζων ἐμὲ κατεργάσεσθαι πολέμῳ, ὀκνῶ μὲν εἰπεῖν, εἰρήσεται δὲ ὅμως, δέδοικα μὴ, ὥσπερ καὶ πρότερον, ἐπὶ τῶν ἔργων αὐτῶν ἀλυσιτελῶς σεαυτῷ βεβουλευμένος φανῇς. Τότε μὲν οὖν θεοῦ τε συναιρομένου καὶ τῶν ἐμὲ πάνυ φιλούντων τουτωνὶ συμπραττόντων, ἱδρῶσι πολλοῖς καὶ πόνοις οὐχ ὅπερ αὐτὸς ἔργον εὐχῆς ἡγοῦ τελεσθῆναι, ἀλλ´ ὅπερ σὺ μὲν οὐδὲ ἐνεθυμήθης, ἐμοὶ δὲ ἦν διὰ σπουδῆς, κατωρθώθη· νῦν δὲ δέδοικα, ἂν τὰ πράγματα ἑτέρως ἢ αὐτὸς ἐλπίζῃς ἀποβῇ, μὴ καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς περιαιρεθῇ. Διὸ καὶ δέομαι αὖθις καὶ συμβουλεύω, ἢ τὴν εἰρήνην ἑλέσθαι, ἢ εἴγε πάντως ὥρμησαι πρὸς τὸ πολεμεῖν, τῇ μεγάλῃ χρήσεσθαι ἰσχύϊ, ἣν ἔχεις ὡς πατὴρ, δι´ ἧς ῥᾳδίως ἅπαν ἄν σοι τὸ βουλόμενον κατορθωθείη, (ἴστω δὲ θεὸς ὡς ἀληθῆ λέγω,) καὶ μὴ τῇ συκίνῃ θαῤῥεῖν ἐπικουρίᾳ, τοῖς ἐκπεμφθεῖσιν ἐπὶ τὴν ἑσπέραν ἄρχουσιν ἐπὶ τὸ τὸν κατ´ ἐμοῦ πόλεμον ἐξαρτύσασθαι. Πολλῶν γὰρ ὄντων, ὡς αὐτὸς οἴει, καὶ θαυμασίων στρατηγῶν, πολλῷ τῷ μέτρῳ διαφέροντας ἴσθι ἐμὲ καὶ τοὺς μετ´ ἐμοῦ. ἂν μὲν οὖν ἐμοὶ πεισθεὶς, ἐπιψηφίσῃ τὴν εἰρήνην, θεόν τε εὐφρανεῖς καὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ ἡμᾶς πολέμων καὶ κινδύνων ἀπαλλάξεις. ἂν δ´ ἑτέρως βουλεύσῃ, ἐγὼ μὲν ἐπιμαρτύρομαι τὸν πάντα ἐφορῶντα ὀφθαλμὸν καὶ τὰς διοικούσας τὰ ἡμέτερα πράγματα δυνάμεις οὐρανίους, ὡς καὶ ἀδικούμενος καὶ παρασπονδούμενος, ὅμως ἀσπάζομαι τὴν εἰρήνην· αὐτὸς δ´ ἂν εἰδείης ὅ,τι καὶ σεαυτῷ συμφέρον καὶ τοῖς ἄλλοις Ῥωμαίοις καὶ βουλεύσασθαι καὶ πρᾶξαι.“ Τοιαῦτα μὲν βασιλεὺς ὁ νέος διεπρεσβεύσατο πρὸς βασιλέα τὸν πάππον.
 

Chapitre XLIX.

1. Le jeune Empereur s'emporte contre Cocalas. 2. Théodore Cabasilas l'apaise. 3. Les Prélats le prient de trouver des voies d'accommodement. 4. Il leur en propose, et ils en confèrent ensemble. 5. Il les renvoie et il les charge dune réponse pour l'Empereur son aïeul.

1. Pendant qu'il parlait, et avant qu'il eût  produit la lettre écrite au Protovestiaire, Cocalas l'interrompait, et lui reprochait avec la dernière impudence, qu'en prêtant l'oreille aux discours des calomniateurs, qui lui avaient supposé que l'Empereur son aïeul se préparait à la guerre avec les premiers de sa Cour, il avait donné lieu aux troubles dont l'Empire était agité; mais depuis que la lettre eut été lue, et qu'il eut été manifestement convaincu, il demeura dans un triste et honteux silence. Alors le jeune Andronique se tournant de son côté lui dit, 222 Grand Logariaste, il ne si pas étrange qu'un homme commette des injustices ; car naturellement ils ont tous une plus forte inclination au vice qu'a la vertu ; mais c'est un crime si extraordinaire de se parjurer, et d'inventer de noires calomnies pour perdre l'innocence, qu'il ne semble digne que de celui qui a été appelé homicide dès le commencement.

2. Théodore Cabasilas Logothète de l'armée, homme sage, et de bon sens, qui était dans les bonnes grâces de l'ancien et du jeune Empereur, voyant que celui-ci s'emportait avec véhémence contre les calomniateurs, lui dit pour l'adoucir par une agréable raillerie, ne vous en étonnez pas, ce sont les pièges ordinaires de cet imposteur. C'est ainsi que les compagnons de Cocalas avaient accoutumé de l'appeler durant sa jeunesse. Ce mot-là fut trouvé fort à propos, et il fit sourire le jeune Empereur.

3. Il continua, cependant,à exhorter les Prélats à le condamner, s'ils trouvaient qu'il fût un perfide et un parjure. Ils répondirent, Qu'ils n avaient pas de quoi le condamner ; mais qu'ils le priaient de trouver, comme la première fois, des moyens de détourner les maux dont l'Empire était menacé.

4. J'aurais, répartit-il, extrêmement souhaité que la guerre n'eut jamais été excitée, ou qu'elle eût été à l'heure-même assoupie ; la suite de mes actions est une preuve convaincante de la vérité de mes paroles. Voici le troisième mois que je suis ici, et que je conjure l'Empereur mon aïeul, de ne pas précipiter l'Etat 223 dans un abime de malheurs. Mais rien n'est capable de le fléchir. Bien que je n'aie intercepté que les lettres dont vous avez entendu la lecture, je suis assuré qu'il en a écrit d'autres contre mois et qu'il me dresse toujours des pièges. La passion que j'ai pour la paix ma fait négliger le soin de pourvoir à ma sûreté, et à celle de mes amis qui ont suivi ma fortune, et ce n'est que par la confiance que j'ai en la protection du Ciel, que j'évite les embûches que l'on me dresse incessamment pour me perdre. Je crois que si l'Empereur mon aïeul avait agréable de payer aux gens de guerre la moitié de ce qui leur est dû, ils se tiendraient en repos : Les Évêques ayant répondu qu'il n'était pas possible de payer une si grande somme dans un temps où les finances étaient épuisées ; mais que s'ils se voulaient contenter de ce qu'on pourrait leur donner comptant, on leur paierait le reste aux termes qui seraient convenus. Le jeune Andronique dit, Qu'en faveur de la paix, il ne demandait que le quart, au lieu de la moitié. Les Prélats admirant la générosité toute extraordinaire qui le mettait si fort au dessus de la passion du bien, promirent que le quart serait payé. Alors le jeune Andronique voyant qu'ils reconnaissaient la justice et l'équité de ses demandes, eut encore la générosité de s'en départir pour le bien de l'Etat, et de leur dire : il est bien raisonnable que je vous récompense de la fatigue de votre voyage, et de la peine que vous avez eue de demeurer ici tout le jour sans boire et sans manger. Je remets le quart en votre  224 considération. Que mon aïeul m'abandonne seulement ce que les Fermiers ont retenu sous de vains prétextes, dont il me sera aisé de les convaincre, et quand je l'aurai j'en apaiserai les gens de guerre. Ne vous étonnez pas, néanmoins, de ce qu'après avoir dit, que ce n'est pas à supporter le mal heur d'autrui que paraît la grandeur de courage, je me relâche si facilement de ce qui est dû aux soldats : Car si on leur paie exactement à l'avenir les sommes qui sont portées par les Traités, j'espère qu'ils me remettront d'eux-mêmes, ce qu'ils avaient droit de demander pour le passé. D'ailleurs, j'appréhenderais d'être accusé de vouloir continuer la guerre, si je différais pour leur intérêt de conclure la paix, et ainsi,  j'aime mieux leur être à charge, que de laisser à mes ennemis le moindre prétexte de demeurer sous les armes. Les Prélats et les autres députés admirant de nouveau l'élévation de l'âme du jeune Andronique, et le désir sincère qu'il avait de rétablir l'union et la concorde entre les membres de l'Etat, ils lui demandèrent permission de s'en retourner, dans la créance que la paix serait conclue aussitôt qu'ils auraient rapporté à l'Empereur son aïeul la disposition où ils l'avaient trouvé.

5. En les renvoyant il les chargea de dire à son aïeul, Dieu qui voit tout, fait avec quelle ardeur je souhaite que vous jouissiez longtemps de l'Empire, et vous pouvez aussi les avoir vous-même. Si j'avais voulu, je vous aurais privé dés la première guerre d'une partie des villes et des Provinces, et peut-être de toutes. Mais je 225 n'ai eu garde de vous donner ce déplaisir, et j'ai cru qu'il était juste de vous laisser jouir de l'autorité Souveraine, tant qu'il plairait à Dieu de vous laisser jouir de la vie. Je ne vous l'ai pas néanmoins laissée sans peine, ni sans danger. La soumission avec laquelle j'accepté la paix, et avec laquelle je vous rendis les places que j'avais conquises, priva ceux qui avaient suivi mon parti du fruit de leurs travaux et de leurs fatigues, et ainsi je me trouvai de tous côtés en d'étranges perplexités. Il était malaisé de vaincre la juste prétention qu'ils avaient d'en venir à une bataille, et dangereux de les obliger à poser les armes. Comme la plupart s'étaient rangea sous mes enseignes par l'amitié qu'ils me portaient, et par l'espérance de quelque fortune, je ne pouvais tromper, ni cette espérance, ni leur amitié,  en faisant la paix contre leur contentement, sans me mettre en hasard de les rendre mes ennemis, mais le désir que j'avais de vous contenter me fit mépriser ce hasard, et me porta à travailler avec quelques-uns à gagner leur esprit, et à tirer leur consentement dans la créance que vous reconnaîtriez un jour l'affection que je vous faisais paraître dans un temps si difficile. Cependant, sans considérer tout ce que je viens de dire, vous avez prêté l'oreille aux discours de certains hommes perdus, qui prétendant trouver leurs avantages dans la ruine de l'Empire, vous conseillent de prendre les armes contre moi, bien que j'eusse sujet de les prendre le premier, pour me venger de la perfidie avec laquelle on a violé les Traités, et on m'a dressé des pièges ; l'extrême respect que j'ai pour vous m'a 226 fait demeurer ici durant trois mois, durant lesquels je n'ai cessé de vous conjurer d'apaiser votre colère. L'arrivée des Évêques et des Sénateurs, que vous avez choisis, pour prendre connaissance des crimes dont on m'accuse, m'a comblé de joie. Je leur ai répondu dans la vérité et dans la justice, à chaque chef d'accusation, comme vous le pourrez apprendre par le récit qu'ils vous en feront. Je vous conjure encore maintenant de ne pas permettre que nous ruinions l'Etat, que nous nous ruinions nous-mêmes par une guerre civile. Prenez, s'il vous plaît, huit jours pour délibérer, et après ce temps-là, faites-moi savoir la résolution que vous aurez prise. Si Dieu, qui est l'auteur de la paix vous en inspire le désir, nous nous tiendrons tout a fait heureux. Que si au contraire il permet, pour la multitude de nos péchés, que vous vous portiez à la guerre, je vous dirai le moyen le plus court et le plus sûr de me vaincre. Ce Dieu qui est le principe de tous les biens, le père de tous les hommes, le maître de tous les Rois, vous a fait mon père et mon Souverain, et il m'a fait votre fils et votre sujet. Vous n'avez qu'à commander que je me rende chargé de chaînes dans une prison, je m'y rendrai à l'heure même ; et si vous n'êtes pas content des chaînes et de la prison, je me soumettrai a ce qu'il y a de plus bas, et de plus honteux dans les supplices. Que si au lieu d'user de ce droit-là, vous prétendez me réduire par la force de vos armes, je le dirai à regret; mais je le dirai néanmoins, vous prendrez un mauvais conseil, dont l'événement retombera sur vous-même. Vous savez 227 que par la protection du Ciel, et par l'assistance de mes amis, vos entreprises ont réussi à mon avantage contre votre attente. Celles que vous ferez aujourd'hui ne vous réussiront pas plus heureusement que les premières. Ce si pourquoi si vous avez une si forte aversion de la paix, usez du pouvoir que la nature vous a donné sur moi en qualité de père, et ne vous fiez pas à un secours de figuier, en vous fiant à la prudence, ou à la valeur de ces Chefs, que vous avez envoyés faire des levées en Occident. Quelque opinion que vous ayez de leur mérite, sachez qu'ils sont beaucoup au dessous non seulement de moi, mais de ceux qui se sont attachés à ma fortune. Si vous consentez à la paix, vous donnerez de la joie à Dieu, et à ses Anges, et vous nous délivrerez des périls qui nous environnent. Si vous suivez un autre avis, je prends à témoin l'œil de la providence éternelle, et les puissances célestes qui président à ce monde où nous vivons, que quelque injure que j'aie soufferte, je ne laisserai pas d'avoir la paix dans le cœur, comme vous l'y auriez vous-même, si vous saviez choisir ce qui est le plus avantageux pour le bien de vos peuples, et pour votre propre repos.

νʹ. 1. Εἰς Βυζάντιον δὲ τῶν πρέσβεων ἀφικομένων, πρότερος ἐλθὼν ὁ Κωκαλᾶς, πάντα κατὰ μέρος διεξῄει πρὸς βασιλέα, ὅσα τε αὐτοὶ ἐγκαλοῦντες εἴποιεν τῷ νέῳ βασιλεῖ, καὶ οἵαις αὐτὸς πρὸς ἕκαστα χρήσαιτο ταῖς ἀπολογίαις, καὶ τελευταῖον ὅσα διαπρεσβεύσαιτο πρὸς αὐτόν. Καὶ ἔδοξεν οὐ κατὰ καιρὸν τὴν ἐκεῖσε τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν ἄλλων ἄφιξιν γεγενῆσθαι, ὡς ἀνάγκης ἤδη οὔσης ἢ πρὸς τὴν εἰρήνην χωρεῖν, ἢ ὡρμημένους πολεμεῖν προδήλως ἤδη πᾶσιν ἀδικεῖν δοκεῖν.

2. Μετὰ μικρὸν δὲ καὶ οἱ λοιποὶ ἐλθόντες καὶ προσκυνήσαντες τὸν βασιλέα, οὐδὲν ἐπετράπησαν εἰπεῖν τῶν κατὰ τὴν πρεσβείαν, ἀλλ´ ἕκαστον οἴκαδε ἀπελθόντας ἠρεμεῖν, ἄχρις ἂν βασιλέως προστάξαντος ἀπαγγείλωσι τὰ τῆς πρεσβείας. Τοῦτο δὲ ἦν σκῆψις εὐπρεπής. Ἔδοξε γὰρ βασιλεῖ μᾶλλον λυσιτελεῖν σιωπῇ τὸ πρᾶγμα παρελθεῖν, δεδοικότι μὴ, δημοσίᾳ ἀπαγγελλομένης τῆς πρεσβείας, ἢ ἀναγκάζοιτο παρὰ πάντων εἰρηνεύειν πεπεισμένων ἤδη, τὸν νέον βασιλέα καὶ δίκαια καὶ συμφέροντα ἀξιοῦν, ἢ εἰ μὴ πείθοιτο, δοκοίη φανερῶς ἀδικεῖν.

3. Ἓξ μὲν οὖν ἡμέραι παρῆλθον, καὶ τῆς πρεσβείας λόγος ἦν οὐδείς. Ἀχθόμενος δὲ ὁ πατριάρχης ἐπὶ τῇ τοῦ χρόνου παρατάσει, μεμήνυκε πρὸς βασιλέα, ὡς „ἓξ ἡμερῶν παρελθουσῶν, οὐδὲν παρὰ τῶν πρὸς βασιλέα τὸν ἔγγονον τὸν σὸν ἀπεσταλμένων ἀρχιερέων ἐπύθου· δέον οὖν, ἐπεὶ καὶ ὁ χρόνος πρὸς διάσκεψιν ἱκανὸς, πυθέσθαι αὐτῶν ὅ,τι λέγουσιν.“ ὁ δὲ ἐπηγγείλατο ποιήσειν. Ὡς δ´ ἕτεραι τοσαῦται διεληλύθασιν ἡμέραι καὶ λόγος οὐδεὶς ἐγίνετο αὐτῶν, πάλιν πέμψας ὁ πατριάρχης, ἐδεῖτο τοῦ βασιλέως μὴ οὕτω τρίβεσθαι τὸν καιρὸν, ἀλλὰ τόν τε ἀρχιεπίσκοπον μετακαλεσάμενον καὶ τοὺς ἄλλους ἀρχιερεῖς, ὅ,τι τε ὁ ἔγγονος ἀπολογεῖται ἀκοῦσαι καὶ αὐτὸν σκεψάμενον ἐξ αὐτῶν τὰ λυσιτελοῦντα Ῥωμαίοις ποιεῖν.

4. Ὁ βασιλεὺς δὲ ἀπεκρίνατο, μηδενὶ αὐτὸν ἐξεῖναι ἀνερευνᾷν, ὅπως τὰ κατ´ οἶκον πράγματα διεξάγει· αὐτῷ γὰρ μελήσειν ὁπότε καὶ ὅπως αὐτὰ δέοι οἰκονομεῖν· αὐτὸν δὲ, πατριάρχην ὄντα, τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐκέλευεν ἔχεσθαι φροντίδων, τῶν κοινῶν δὲ καὶ τῶν βασιλικῶν ἀπέχεσθαι πραγμάτων. Τοιαῦτα μὲν ὁ βασιλεὺς εἴρηκεν, οἰόμενος τὸν πατριάρχην καταπτήξαντα τοὺς λόγους, μᾶλλον ἂν ἀσπάσασθαι τὴν σιωπήν.

5. Ὁ δὲ εἰς τὴν ὑστεραίαν τοιαῦτα καὶ αὐτὸς μεμήνυκε πρὸς βασιλέα· „κράτιστε βασιλεῦ, τὸ τὰ δέοντα παραινεῖν καὶ συμβουλεύειν καὶ ἔτι προσαναγκάζειν πράττειν, οὔθ´ ἑκὼν προήσομαι αὐτὸς, οὔτ´ ἄκων δέει ληφθείς. Εἰ δ´ αὐτὸς τοιαύτῃ συζῇν ἐμὲ ἀπραγμοσύνῃ ἀξιοῖς, ὥστε μὴ φθέγγεσθαι μήτ´ ἀκούειν μήτε ὁρᾷν, ἐχρῆν πρὶν τῆς ἐκκλησίας προστάτην προβαλέσθαι εἰπεῖν. Κἂν μὲν καὶ αὐτῷ μοι καὶ δίκαια ταὐτὰ καὶ λυσιτελοῦντα ἐδόκει, στέργειν ἦν ἀνάγκη νῦν· ἂν δ´ ἕτερα ἐνόμιζον προσήκειν πατριάρχῃ, παρεχώρουν ἂν ἑτέρῳ τῶν θρόνων οὕτω ζῇν προῃρημένῳ. Ἐπεὶ δὲ θεοῦ χάριτι οὐ τῶν ὀρθῶν τῆς ἐκκλησίας δογμάτων προβέβλημαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀδικουμένων προΐστασθαι καὶ ὑπερμαχεῖν ἀνάγκην ἔχω, τοῖς ἀδικεῖν ἐθέλουσι καὶ πλεονεκτεῖν οὐ παύσομαι διαφερόμενος καὶ ἀντιλέγων, ἄν τε τῶν φαυλοτάτων τινὲς ὦσιν, ἄν τε τῶν ὑπερλάμπρων καὶ εἰς αὐτὸ τὸ ἀκρότατον ἀφιγμένων τῆς εὐτυχίας· καὶ μᾶλλον πρὸς ἐκείνους, ὅσῳ καὶ τὰ ἀδικήματα μείζω καὶ πρὸς πλείονας ἐξάγοντα τὴν βλάβην. Εἰ γὰρ μέλλοιμεν τοῖς μὲν μικροῖς μικρά τινα ἀδικοῦσι μόνον ἐγκαλεῖν καὶ τὴν ἀδικίαν ὀνειδίζειν, πρὸς δὲ τοὺς μεγίστους καὶ τὰ μέγιστα βλάπτοντας ἑκόντες ὄντες διὰ τὸ ἀξίωμα σιωπᾷν καὶ μηδὲ γρύζειν τολμᾷν, οὐδὲν διοίσομεν ἰατρῶν τῶν περὶ τρίχας μὲν καὶ ὄνυχας ἠσχολημένων καὶ τὴν τέχνην ἐν αὐτοῖς ἐπιδεικνυμένων, ἐὰν δέ τι νόσημα παρεμπέσῃ τῷ ζώῳ λυμαινόμενον ὅλῳ, τούτου δὲ μηδεμίαν πρόνοιαν ποιουμένων, ἀλλ´ ἡγουμένων ἀρκεῖν, εἴγε καὶ αὐτοὶ καθήμενοι μετὰ τῶν ἄλλων, ἀπολλύμενον ὁρῷεν. Ἐγὼ δὲ καὶ πάνυ θαυμάζω μεμνημένος, ὡς ἐκέλευσας ἐμὲ μὲν τὰ τῆς ἐκκλησίας πράττειν καὶ περὶ αὐτὰ ἠσχολῆσθαι μόνα, σὲ δὲ ἐᾷν ὅπως ἂν δοκῇ τὰ τῆς βασιλείας διοικεῖν. Παραπλήσιον γάρ ἐστιν ὥσπερ ἂν πρὸς τὴν ψυχὴν εἴποι τὸ σῶμα· οὐ δέομαι τῆς κοινωνίας καὶ τῆς συναφείας τῆς σῆς, οὐδὲ συνεργὸν πρὸς τὰ πραττόμενα βούλομαι ἔχειν, ἀλλ´ ἐγὼ μὲν ὡς οἷόν τε ᾖ καὶ βούλωμαι, διοικήσω τἀμὰ, σὺ δὲ φρόντιζε περὶ τῶν ἰδίων. Πᾶσι μὲν οὖν ἁμαρτάνουσι ὥσπερ τι κοινὸν φάρμακον τὸ μετανοεῖν ἐπὶ τοῖς πεπλημμελημένοις ἐδόθη, ἄν τε πρὸς θεὸν, ἄν τε πρὸς ἀνθρώπους ἡ πλημμέλεια ᾖ. Οὐκ ἂν δὲ μεταγνοίη τις, ἂν μὴ πρότερον ὑπεύθυνον νομίσας ἑαυτὸν, μετριώτερός τε γένηται ἑαυτοῦ καὶ φέρων ἑαυτὸν τῷ παρ´ αὐτοῦ δοκοῦντι ἠδικῆσθαι, ὑποχείριον ποιήσῃ. Τοῦτο τοίνυν βασιλεὺς ὁ σὸς ἔγγονος πρότερόν τε φαίνεται ποιήσας, καὶ μᾶλλον ἢ προσῆκε καὶ νῦν οὐχ ἥκιστα. Καὶ γὰρ τότε δυνάμενος, εἴπερ ἠβούλετο, τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας οὐκ ἔλαττον μέρος παρασπάσας ἔχειν, οὐκ ἠθέλησεν, ἀλλὰ φέρων ἑαυτὸν ὑπέταξέ σοι, καὶ ταῦτα μηδεμίαν αἰτίαν πρὸς τὸν πόλεμον ἐκεῖνον παρασχών· καὶ, τὸ μέγιστον, ὅτι, τῆς εἰρήνης γενομένης, πρός σε ἐλθὼν, οὐκ ἠθέλησεν ἔφιππός σοι προσελθεῖν, ὥσπερ νόμος τοῖς βασιλεῦσιν, ἀλλὰ πεζῇ τε προσεκύνησε καὶ ἠσπάσατό σου τὸν πόδα, ὅπερ δουλείας ἀκριβοῦς τεκμήριον ἦν. Καὶ νῦν τοῦ πολέμου κινουμένου τουτουῒ, τοσοῦτον χρόνον καθήμενος, δεῖταί σου μὴ τὴν εἰρήνην καταλῦσαι. Ἐλθόντων δὲ καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ συγκλητικῶν, οὓς ἔπεμψας πρὸς αὐτὸν, πρῶτον μὲν ἀπέδειξεν ἑαυτὸν μηδὲν ἀδικοῦντα μετὰ πολλοῦ τοῦ περιόντος, ἀλλ´ ἀδικούμενον καὶ συκοφαντούμενον· ἔπειτα δὲ καὶ τοῦ μὴ λυθῆναι τὴν εἰρήνην εἶπέ τε πολλὰ καὶ ἔπραξεν ἄξια λόγου, καὶ πρὸς σὲ μεμήνυκε πολλὰ, ἅπερ αὐτός τε ἀκούσας θεῷ τε εὐχαρίστησα τῷ τοιαύτην αὐτῷ σύνεσιν χαρισαμένῳ καὶ ἐκεῖνον ἐπῄνεσα τῆς καλοκἀγαθίας, καὶ σὲ ἐλογιζόμην ταῦτα πυθόμενον, θεῷ τε χάριν ὁμολογῆσαι καὶ τὸν υἱὸν πέμψαντα διὰ τάχους ἀγαγεῖν πρὸς σεαυτὸν, καὶ τὰ προσδοκώμενα δυσχερῆ λῦσαι καὶ εὐφροσύνης ἅπαντας καὶ θυμηδίας ἐμπλῆσαι τῆς ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ τῶν βασιλέων ἡμῶν γενησομένης. Σὺ δ´ οὐ μόνον οὐκ ἐποίησας τοιοῦτον οὐδὲν, ἀλλὰ καὶ ἐμὲ τὰ δέοντα συμβουλεύοντα ἀπώσω, καὶ σιωπᾷν ἐκέλευσας καὶ μὴ περιεργάζεσθαι τὰ μὴ προσήκοντα. Ἐμοὶ δὲ ἀνάγκην ἔχοντι τῶν ἀδικουμένων προΐστασθαι καὶ βοηθεῖν αὐτοῖς ὅση δύναμις, καὶ ὑπὲρ βασιλέως τὸ αὐτὸ ποιήσω, καὶ μᾶλλον ὑπὲρ τούτου, ὅσῳ καὶ τὰ μέγιστα ἀδικεῖται καὶ οὐκ εἰς αὐτὸν μόνον, ἀλλ´ εἰς πάντας Ῥωμαίους τῆς εἰς αὐτὸν ἀδικίας διαβαινούσης· ὃ δέ με τῶν ἄλλων μᾶλλον οὐκ ἐᾷ σιωπᾷν, ὅτι, σοῦ προστάξαντος, ὀλίγῳ πρότερον αὐτὸς αὐτὸν ἔχρισα βασιλέα. Τὸν οὖν οὕτω νομίμως καὶ δικαίως καὶ κατὰ γνώμην σὴν γεγενημένον βασιλέα, νῦν ἀπελαύνεσθαι, καὶ ταῦτα ἐπ´ οὐδεμιᾷ προφάσει, ποῦ δίκαιον; ἢ πῶς οὐκ ἂν νομισθείην ἄξιος πολλῶν κεραυνῶν, ἐπὶ τοιαύτῃ παρανομίᾳ σιωπῶν αὐτός; διὰ τοῦτό σου καὶ αὖθις δέομαι πρὸς τῆς ἀληθείας αὐτῆς, εἴ τι καὶ παρεσύρης πεισθεὶς ἀνθρώποις διεφθορόσι, ταχεῖαν ποιήσασθαι τὴν διόρθωσιν καὶ μὴ τῷ ψεύδει κατὰ τῆς ἀληθείας ἰσχύσαι δοῦναι ῥοπήν.

6. Τοιαῦτα μὲν ὁ πατριάρχης μεμήνυκε πρὸς βασιλέα, μηνυταῖς χρησάμενος τῷ τε χαρτοφύλακι Γρηγορίῳ τῷ Κουτάλῃ καὶ τῷ τῶν μοναστηρίων ἄρχοντι τῷ Κυβεριώτῃ. Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς, θυμῷ τε ἐλήφθη οὐκέτι ἀνασχετῶς καὶ προσέταξεν εὐθὺς, τοὺς μὲν μηνύσαντας τοὺς λόγους εἰς δεσμωτήριον ἐμβληθῆναι, Μακάριον δὲ τὸν μητροπολίτην Σεῤῥῶν ἐν τοῖς βασιλείοις καὶ αὐτὸν ὑπὸ φρουρᾷ εἶναι· τὸν μέντοι πατριάρχην τοῦ πατριαρχείου ἐκβληθέντα, ἐν τῇ μονῇ τῶν Μαγκάνων ἀπρόϊτον μένειν· τοὺς δὲ πρὸς τὸν νέον βασιλέα παραγενομένους ἀρχιερέας μήτ´ αὐτοὺς προϊέναι τῶν οἰκιῶν αὐτῶν, μήθ´ ἑτέρους παρ´ αὐτοὺς φοιτᾷν. Ταῦτα μὲν οὖν ᾗ προσέταξεν ἐγένετο ὁ βασιλεύς.

7. Μετὰ δὲ τὴν ἐκ τοῦ νέου βασιλέως τῶν πρέσβεων ἀναχώρησιν πέντε πρὸς τῶν δέκα ἡμερῶν διηνυσμένων, ἐπεὶ μήτε παρὰ βασιλέως τοῦ πρεσβυτέρου, μήτε τοῦ πατριάρχου ἀπολογία τις ἀφίκετο πρὸς αὐτὸν, οὐκ ἐπ´ ἀγαθῷ τεκμαιρόμενος εἶναι τὴν σιγὴν, ἅμα τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ καὶ πρωτοστράτορι ἐβουλεύοντο τί δέοι ποιεῖν.

8. Εἶπεν οὖν ὁ μέγας δομέστικος· „οὐκέτι δέον, ὦ βασιλεῦ, ἀπράκτους καθῆσθαι, ἀλλ´ ἔργου ἔχεσθαι. Οὐδὲ γὰρ ἔτι τινὸς ἐνδεῖν, ὃ πράξαντας ἐλπὶς τὸν πόλεμον καταλῦσαι. Ὅ, τε γὰρ χρόνος, ὃν ἐνταῦθα καθήμενοι δεόμεθα βασιλέως, τοσοῦτον ὑπερήλασε καὶ τὸ δέον, ὥστ´ ἤδη οὐ μεγαλοψυχία καὶ καρτερία ἡ ἐπὶ πλέον παράτασις, ἀλλ´ ἔκπληξις πρὸς τὰ δεινὰ καὶ ἀτολμία δόξαι ἄν τισι δικαίως· πρός τε βασιλέα οὐδὲν ὅ,τι παραλέλοιπας τῶν δεόντων, ἀλλὰ πρότερόν τε πολλάκις ἐπρεσβεύσω πρὸς αὐτὸν δεόμενος μὴ καταλῦσαι τὴν εἰρήνην, καὶ νῦν πρὸς τοὺς ἐκεῖθεν ἀφιγμένους πρέσβεις ὅσα ἦν ἐπιθυμοῦντος τὴν εἰρήνην, ἐνταῦθά τε εἶπας καὶ πρὸς ἐκεῖνον διεπρεσβεύσω. Ὅ,τε παρελθὼν χρόνος μετὰ τὸ τοὺς πρέσβεις ἐντεῦθεν ἀπελθεῖν ἱκανὸς καὶ περὶ τοῦ πράγματος βασιλέα διασκέψασθαι καὶ ἀπολογίαν δοῦναι, εἴ τι μετριώτερον διενοεῖτο. Τὸ δ´ ἐν τοσούτῳ χρόνῳ παρὰ βασιλέως τινὰ ἀπολογίαν μὴ ἐλθεῖν, τεκμήριον ἐναργὲς τοῦ μὴ προσδέξασθαι τὴν εἰρήνην, ἀλλὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἤδη φανερῶς χωρεῖν· καὶ τοῦτο ἄν τις καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος στοχάσαιτο ἀσφαλῶς. Ὁ γὰρ ἐν τοσούτῳ χρόνῳ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἐξαρτυόμενος καὶ τοσούτους ἐς αὐτὸ τοῦτο πρὸς τὴν ἑσπέραν ἐκπέμψας, ὡς ἂν ἔχῃ χρῆσθαι μεγάλῃ παρασκευῇ πρὸς αὐτὸν καταστὰς, οὐκ ἂν ῥᾳδίως τὰς ἐκεῖθεν πρόηται ἐλπίδας. Διὸ οὐδὲ ἡμᾶς ἀπράκτους δεῖ καθῆσθαι, ἀλλὰ πανταχόθεν, ἀπεγνωκότας τὴν εἰρήνην, πρὸς τὸ ἀμύνεσθαι παρασκευάζεσθαι τοὺς ἐπιόντας.

9. Τοιαῦτα τοῦ μεγάλου δομεστίκου εἰπόντος, καὶ ὁ πρωτοστράτωρ ἔργου ἅπτεσθαι παρῄνει. „εἰ μὲν γὰρ ἠγνοοῦμεν“ εἶπεν „ὅτι βασιλεὺς ἐκ πολλοῦ κεκίνηται πρὸς τὸ πολεμεῖν ἡμῖν καὶ πανταχόθεν ἑαυτῷ δύναμιν συναθροίζει καθ´ ἡμῶν, ἐχρῆν διασκέπτεσθαι ἐπιπολὺ, μὴ, αὐτοῦ τῆς εἰρήνης ἐχομένου, ἡμεῖς δόξωμεν ἐξ ἀβουλίας πολέμου ἦρχθαι. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐκ πολλῶν ἡμῖν γεγένηται καταφανὲς, καὶ οὐδ´ αὐτὸς ἂν ἀρνήσαιτο βασιλεὺς, μὴ οὐκ αὐτὸς αἴτιος γεγενῆσθαι τοῦ νυνὶ πολέμου, ἀναγκαῖον καὶ ἡμᾶς ὅθεν ἄν τις ὠφέλεια ἥξει πράττειν.

10. Βασιλεῖ δὲ καὶ αὐτῷ μὲν οὐκ ἐπιπλέον ἔτι ἐδόκει μέλλειν, ἀλλ´ ἀπελθόντας παρασκευάζεσθαι πρὸς τὸν πόλεμον, παρῄνει δὲ μηδὲ τὴν τελευταίαν ἐλπίδα τῆς εἰρήνης ἀπολιπεῖν, ἀλλ´ αὐτοὺς πρὸς Βυζάντιον ἐλθόντας, δι´ ἑαυτῶν τὴν εἰρήνην αἰτεῖν. Κἂν μὲν αἰδεσθέντες καταλύσωσι τὸν πόλεμον, τὸ ζητούμενον ἠνῦσθαι· ἐὰν δὲ μὴ, θεὸν ἐπιμαρτυραμένους καὶ αὐτοὺς Βυζαντίους, ὡς παντὶ τρόπῳ τὴν εἰρήνην αἰτοῦντες ἀπωθοῦνται ὑπ´ αὐτῶν, ἀναχωρεῖν.

11. Ὁ μέντοι μέγας δομέστικος „πρὸς μὲν Βυζάντιον“ εἶπεν „ἐλευσόμεθα, καθάπερ ἐκέλευσας, βασιλεῦ· πάνυ δὲ θαυμάζω, ὅτι τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα πρὸς τὸ μὴ καταλυθῆναι τὴν εἰρήνην πραγματευσαμένων ἡμῶν καὶ πλέον ἠνυκότων μηδὲν, τὴν αἰδῶ ἤλπισας μόνην τοῦτο ἄν ποτε δυνηθῆναι. Συγγνώμη δ´ ὅμως τοῦ λόγου, τοῖς ὑπὸ πυρετοῦ λαύρου κατεχομένοις πάσχοντι ταὐτόν. Ἐκεῖνοί τε γὰρ ἀεὶ κρήνας διΐασι καὶ ποταμοὺς τῷ νῷ καὶ πάντα χρήματα ὕδωρ ἀναβλύζειν αὐτοῖς ἀξιοῦσι καὶ δυσχεραίνουσι τούτου μὴ γινομένου, καίτοι γε εἰδότες σαφῶς, ὡς ἀδύνατα ἀξιοῦσι· καὶ σοὶ τῆς εἰρήνης σφόδρα περικαῶς ἐχομένῳ, οὐδὲν θαυμαστὸν καὶ τὰ πάντη ἀνέφικτα ἡγεῖσθαι δυνατὰ, καὶ ἐξ ἀπόρων, τὸ λεγόμενον, πόρους ἐπινοεῖν. Ἐγὼ δὲ ἄλλοις τε πολλοῖς ἀπηγόρευκα τὴν εἰρήνην καὶ τῷ ἐπὶ τοσαύταις ἡμέραις μηδὲν τὸν πατριάρχην σοὶ μεμηνυκέναι. Ἔστι μὲν γὰρ ὑπονοεῖν διὰ τὸ τὰς τῆς πόλεως πύλας ἀσφαλῶς φρουρεῖσθαι, μηδ´ αὐτῷ ἐξεῖναί τινα πέμψαι πρὸς ἡμᾶς· ἐμοὶ δὲ δοκεῖ οὐ διὰ τοῦτο μᾶλλον ἢ διὰ τὸ μὴ κακῶν ἄγγελος γενέσθαι ἀσπάσασθαι τὴν σιωπήν.“ Οἱ μὲν οὖν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους βουλευόμενοι εἶπον.

suite
 

Chapitre L.

1. Cocalas devance les Evêques, et raconte au vieil Empereur tout ce qui s'était passé. 2. Le vieil Empereur renvoie les Évêques sans vouloir entendre leur rapport. 3. Le Patriarche demande audience pour eux. 4. Le vieil Empereur la refuse. 5. Remontrance du Patriarche. 6. Violence exercée contre lui, contre d'autres Ecclésiastiques. 7. Le jeune Empereur tient conseil. 8. Avis du grand Domestique. 9. Suivi par le Protostrator. 10. Proposition faite par le jeune Empereur d'aller demander la paix à Constantinople. 11. Réplique du grand Domestique.

1. Les Députés étant partis pour s'en retourner à Constantinople, Cocalas les devança, et fit un récit exact au vieil Empereur, de la manière dont les chefs d'accusation avaient été proposés à l'Empereur son petit-fils, et de ce qu'il y avait répondu. Ils reconnurent alors qu'ils avaient mal fait d'envoyer des députés, parce que cela les mettait dans la nécessité, ou d'accepter la paix, ou de passer pour injustes en la refusant.

229 2. Quand les députés furent de retour, et qu'ils eurent salué le vieil Empereur, il leur commanda de s'en retourner en leurs maisons, jusqu'à ce qu'il les mandât pour entendre leur rapport. Il avait envie d'ensevelir ainsi l'affaire dans le silence, de peur, ou d'être obligé à faire la paix, ou d'être convaincu d'une injustice toute manifeste en faisant la guerre.

3. Six jours s'étant écoulés sans que l'on eût parlé de la députation, le Patriarche fâché de cette longueur, envoya dire au vieil Empereur qu'il y avait six jours que les députés étaient revenus, qu'ils n'avaient pu avoir l'honneur, depuis ce temps-là, de lui rapporter ce que l'Empereur son petit-fils leur avait dit, et que puisqu'il avait eu le loisir de délibérer, il était juste de leur donner audience. Il promit de le faire, mais six autres jours s'étant passés, sans qu'il eût satisfait à cette promesse, le Patriarche l'envoya prier de ne plus user de remise, et de mander l'Archevêque et les autres Prélats, pour apprendre par leur bouche ce que son petit-fils avait allégué pour sa défense.

4. Il fit réponse qu'il n'appartenait à aucun d'eux de prendre connaissance de la manière dont il gouvernait sa maison, et que le Patriarche n'avait qu'à se mêler des affaires de l'Eglise, sans se mêler de celles de l'Empire et des Empereurs.

5. Il s'imaginait l'épouvanter par cette répon- 230 se, et le réduire au silence, mais le jour fuyant il lui envoya dire ce qui suit. Très-saint Empereur, je ne cesserai jamais de vous avertir de votre devoir, ni même de vous contraindre à le faire. Si vous prétendiez me réduire à une telle oisiveté, que je ne puisse, ni voir y ni entendre, ni parler, il fallait me le dire avant que je fusse élevé au gouvernement de l'Église. Si ces conditions-là m'eurent alors paru justes et honnêtes, je serais maintenant obligé à les garder. Que si au contraire je les eusse jugées indignes d'un Patriarche, j'eusse renoncé à la dignité, et je l'eusse cédée à un autre qui eut été d'humeur à s'y soumettre. Mais puisque par la miséricorde de Dieu je suis établi dans l'Église, non seulement pour y conserver la pureté de la doctrine, mais aussi pour y protéger l'innocence des gens de bien, je dois m'opposer comme un mur d'airain, à tous ceux qui voudront commettre des violences, soit qu'ils soient d'une condition basse et méprisable, ou qu'ils soient d'une qualité éminente et auguste : et c'est à ces derniers que je dois résister, avec d'autant plus de vigueur, que leurs crimes sont les plus pernicieux. Si nous nous contentions de reprendre les personnes médiocres, qui ne tombent qu'en des fautes légères, sans oser parler aux grands, dont les péchés sont énormes à proportion que leur qualité est élevée, nous ressemblerions à des Médecins qui emploieraient leur art à couper des ongles et des cheveux, et qui négligeraient une maladie dont le poison mortel s'attaquerait à la source de la vie. Je ne saurais me souvenir, sans un extrême étonnement, de ce que vous m'avez envoyé dire, que je me mêle des 231 affaires de l'Église, et que je vous laisse gouverner l'Empire comme il vous plaira. C'est comme si le corps disait à l'âme, je ne veux rien avoir de commun avec vous, et je n'ai que faire de votre secours pour exercer mes fonctions. Je m'en acquitterai comme je pourrai, acquittez-vous des vôtres comme vous voudrez.  La pénitence est le remède commun de tous les péchés, fait qu'ils aient été commis contre Dieu, ou contre les hommes. Mais pour faire cette pénitence il faut reconnaître sa faute, et se soumettre à celui que l'on a offensé. C'est ce qu'il est évident que votre petit-fils a fait, au delà de tout ce qu'il était obligé de faire, et au temps de la première guerre, et en cette dernière occasion. Il vous a remis la première fois entre les mains une partie considérable de l'Empire, qu'il avait droit de retenir, il est certain que cette première fois-là il n'avait point donné sujet à la guerre. Quand il vous vint saluer après la conclusion de la paix, et cette circonstance-ci est extrêmement remarquable, au lieu de marcher à côté de vous, selon la coutume des Empereurs, il descendit de cheval, et il vous baisa le pied pour vous donner des assurances d'un plus profond respect, et d'une plus parfaite obéissance. Depuis trois mois entiers que vous vous préparera la guerre, il n'a point cessé de vous exhorter à la paix. Quand les Évêques et les autres députés que vous lui avez envoyés ont examiné les chefs d'accusation que l'on proposait contre lui, ils ont reconnu qu'il n'avait point fait d'injustice; mais qu'il en avait souffert, et ils ont entendu de sa bouche des paroles dignes d'une réputation immor- 232 telle. Pour moi, quand je les ai apprises, j'ai admiré la grandeur de sa vertu, et j'ai loué Dieu de ce qu'il lui a donné une sagesse si rare, et je me suis persuadé qu'en étant ravi vous-même, vous donneriez à vos sujets la satisfaction et la joie de voir la famille Impériale dans une parfaite intelligence. Mais au lieu de cela vous avez méprisé mes conseils, et vous m'avez imposé silence. Bien loin de le garder je parlerai plus haut que jamais. Comme j'ai une obligation étroite de protéger ceux qui font persécutés injustement, je protégerai de tout mon pouvoir l'Empereur votre petit-fils, et je le protégerai avec d'autant plus de zèle, que la persécution qu'il souffre est plus violente, et que les effets en retomberaient sur un plus grand nombre de personnes. Je vous dirai une chose que j'ai plus de peine à dissimuler que le reste, qui est, que je ne saurais comprendre avec quelle apparence de Justice vous pouvez éloigner votre petit-fils, après que je l'ai sacré par votre ordre. Ne serais-je pas digne des foudres et des anathèmes, si je me taisais dans le temps que je vois une injustice si odieuse ? C'est pourquoi je vous conjure encore une fois, au nom de l'Eternelle vérité, de rejeter les conseils pernicieux qui vous ont corrompu l'esprit, et de ne pas donner l'avantage à la calomnie sur l'innocence.

6. Voila ce que le Patriarche envoya dire a l'Empereur par Grégoire Cutalas Cartophylax, et par Cyberiote Supérieur General des Monastères. Il n'eut pas sitôt entendu ce discours, que tout transporté de colère, il commanda de 233 mettre mettre en prison les deux députés du Patriarche, de garder dans le Palais Macaire Métropolitain de Serres, de chasser le Patriarche hors de son Eglise, et de renfermer dans le Monastère de Mangane, sans que personne eût la liberté de le visiter, et de tenir tous les députés dans leur maison, comme dans une prison, sans qu'ils en pussent sortir, ni que d'autres y pussent entrer.

7. Quinze jours s'étant écoulés, depuis le départ des Prélats et des autres députés, sans que le jeune Andronique eût reçu aucune nouvelle, ni de l'Empereur son aïeul, ni du Patriarche, il prit ce long silence-là pour un mauvais présage, et consulta avec le grand Domestique, et avec le Protostrator touchant ce qu'ils avaient à faire.

8. Le grand Domestique parla le premier en ces termes. Il n'est plus temps de demeurer en repos, il en faut venir aux mains. Il ne nous reste plus rien à tenter qui nous puisse donner la moindre espérance d'étouffer la guerre. Après avoir perdu tant de temps à supplier l'empereur de nous accorder la paix, si nous en perdions davantage on ne l'attribuerait plus à courage, ni à confiance, mais à faiblesse et à consternation. Vous n'avez manqué à aucun devoir que vous ayez pu lui rendre. Vous l'avez conjuré de ne point prendre les armes. Vous avez témoigné à ses députés une extrême aversion de les prendre. Le temps qui s'est passé depuis le retour de ces députés a été plus que suffisant pour vous si faire une réponse favorable. Son long 234 silence et ses grands préparatifs sont des preuves certaines qu'il veut la guerre. Nous l'avons qu'il a envoyé faire des levées en Occident. Ne demeurons donc pas plus longtemps dans l'oisiveté ; mais préparons-nous a une vigoureuse défense, sans nous flatter d'aucune espérance d'accommodement.

9. Le grand Domestique ayant parlé de la sorte, le Protostrator appuya son avis. Si nous ne savions pas, dit-il, que le vieil Empereur fait des préparatifs, et qu'il levé de tous côtés contre nous, il faudrait encore délibérer, avant que de prendre les armes, de peur d'exciter la guerre, pendant qu'il aurait intention d'entretenir la paix. Mais puisque nous apprenons par le rapport de plusieurs personnes dignes de foi, qu'il rompt ouvertement les Traites et qu'il ne le désavoue pas lui-même, il est nécessaire de pourvoir à nos intérêts.

10. Le jeune Empereur était dans le même sentiment, et il croyait aussi bien qu'eux, qu'il ne fallait plus différer. Mais conférant pourtant quelque reste d'espérance d'accommodement, il soutenait qu'il fallait l'aller demander à Constantinople. Que si l'on le leur accordait par quelque sorte de honte, ou de respect, ils auraient ce qu'ils désiraient. Sinon, qu'il prendraient Dieu et les hommes à témoin qu'ils n*auraient rien omis de ce qui avait dépendu d'eux, pour entretenir leurs Traités et leurs serments, et pour conserver le repos et la tranquillité de l'Empire.

11. Le grand Domestique prenant la parole dit au jeune Empereur. Nous irons à Constantinople, puisque vous le commandez. Mais je m'étonne de ce que vous vous imaginez que le respect ou la honte pourront obtenir la paix, après que tout ce que nous avons fait ne l'a pu obtenir. Je vous prie de me pardonner si je vous dis, que vous ressemblez à ceux qui sont tourmentés d'une fièvre chaude, et qui ne songent qu'à des fontaines et à des rivières, et parce qu'ils voudraient que tout ce qu'ils voient fût une source d'eau, ils se fâchent de ce que cela n'est pas, bien qu'ils sachent que cela ne peut être. Il vous arrive la même chose. Vous souhaitez la paix avec tant d'ardeur, que l'impossible vous paraît possible ; et que vous vous figurez des expédients fort aisés dans une affaire déplorée. Pour moi je désespère de la paix pour plusieurs raisons, mais principalement pour le long temps qu'il y a que vous n'avez reçu nouvelles du Patriarche, Il y a sujet de croire que l'on fait garde aux portes, et que l'on ne laisse sortir personne, c'est peut-être pour cela qu'il ne vous écrit point, ou peut-être que c'est aussi pour ne vous pas mander de mauvaises nouvelles.

suite