Cantacuzène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

LIVRE PREMIER (chapitres XXXI à XL)

(chapitres XXII à XXX) (chapitres XLI à L)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE PREMIER.

 

 

 

précédent

λαʹ. 1. Τῆς αὐτῆς δὲ ἡμέρας ἐκ Θεσσαλονίκης ἄγγελος ἐλθὼν ἀπήγγειλε βασιλεῖ, ὡς στάσεως ἐν αὐτῇ γενομένης, οἱ τῷ νέῳ βασιλεῖ προσκείμενοι ὑπερσχόντες, Θεσσαλονίκην περιεποίησαν αὐτῷ· τὸν δεσπότην δὲ Κωνσταντῖνον εἰς τὸ περὶ αὐτὴν φροντιστήριον τὸ Χορταίτου διαδράντα, κατασχόντες ἔχουσιν ἐν φρουρᾷ. Ὁ βασιλεὺς δὲ εὐθὺς τοὺς ἄξοντας αὐτὸν ἔπεμψεν εἰς Θεσσαλονίκην, ὅρκοις πρότερον αὐτοὺς κατασχὼν, ὡς οὔτ´ αὐτοὶ ἑκόντες, οὔθ´ ἑτέροις παραχωρήσουσι τὸν δεσπότην ἀποκτεῖναι. Οἳ καὶ ἀπελθόντες ἤγαγον αὐτὸν εἰς Διδυμότειχον μοναχῶν ἠμφιεσμένον σχῆμα· περιεβάλετο δὲ αὐτὸ καὶ πρὶν αὐτοὺς εἰς Θεσσαλονίκην ἐλθεῖν δέει τοῦ μὴ ἀποθανεῖν. Συνῆλθον δὲ αὐτοῖς πρὸς τὸν νέον βασιλέα τῶν Θεσσαλονικέων καὶ τῆς συγκλήτου καὶ τῆς στρατιᾶς πολλοὶ, καὶ ὁ τῆς κατ´ αὐτὴν ἐκκλησίας πρόεδρος Ἰερεμίας, καὶ Γεράσιμος ὁ τῆς κατὰ τὸ ἱερὸν ὄρος τὸν Ἄθω ἐξηγούμενος λαύρας. Ἡ μέντοι περὶ τὸν νέον ἠθροισμένη βασιλέα στρατιὰ, ἀταξίᾳ στρατιωτικῇ χρησάμενοι, ὀλίγου δεῖν κατέκοψαν ἂν τὸν δεσπότην, εἰ μὴ αὐτὸς ἐῤῥύσατο παρὼν ὁ βασιλεύς· ἐκέλευσε δὲ εἱρχθῆναι.

2. Τισὶ δὲ ὕστερον ἡμέραις ὁ δεσπότης διά τινος ἐδεῖτο τοῦ νέου βασιλέως, ἅμα καὶ πολλὰς χάριτας ὁμολογῶν, ὅτι δι´ αὐτὸν οὐκ ἐτεθνήκει, ὡς ἐπεὶ καθ´ ὁποιονδήτινα τρόπον τὸ τῶν μοναστῶν περιεβάλετο σχῆμα, καὶ τὰ νενομισμένα ἐπ´ αὐτῷ τελεσθῆναι πάντα, ὡς ἂν μὴ δοκοίη βίᾳ, ἀλλ´ ἑκὼν περιβεβλῆσθαι. Ὁ βασιλεὺς δὲ ὑποπτεύσας μὴ βίου μεταβολῆς ἐπιθυμίᾳ, ἀλλ´ ὅπως ἀπολυθείη μὴ εἵργεσθαι, τοιαῦτα αἰτεῖν, τὸν Θεσσαλονίκης πέμψας μητροπολίτην καὶ τὸν τῆς λαύρας ἐξηγούμενον Γεράσιμον, οὐχ ἁρμόζοντα αἰτεῖν αὐτὸν μεμήνυκεν ἐν τῷ παρόντι· τὸ μὲν γὰρ μὴ κακῶς ὑπὸ τῶν φρουρούντων πάσχειν, ἀλλ´ ἀναπαύλης ἀπολαύειν, ἐξέσται, τὸ δὲ ἀπολυθῆναι τῆς εἱρκτῆς, ἀδύνατον τὸ νῦν εἶναι· διὸ μηδὲ τοιαῦτα δεῖσθαι. Ὁ δ´ ἔτι μᾶλλον ἐδεῖτο περὶ τῶν αὐτῶν, τῶν ἱερῶν ἐκείνων ἐπιλαβόμενος ἀνδρῶν, ὡς οὐ πρὸς ὑπόκρισιν, οὐδὲ πρὸς ἀνάγκην, ἀλλ´ ἀληθείᾳ μᾶλλον τὴν πρὸς τὸν τοιοῦτον βίον αἱρούμενος μεταβολήν. Ἃ δὴ καὶ πυθόμενος παρ´ αὐτῶν ὁ βασιλεὺς, ἐπέτρεψεν ἃ βούλοιτο ποιεῖν περὶ αὐτοῦ.

3. Ἠχθησαν δὲ ἐπὶ τῶν αὐτῶν καιρῶν ἐκ Θεσσαλονίκης πρὸς βασιλέα δεσμῶται καὶ οἱ τὴν βασιλίδα Ξένην τὴν τούτου μητέρα, ὅπερ ἔφθημεν εἰπόντες, ἑλκύσαντες βίᾳ, ὅ, τε Παλαιολόγος Κωνσταντῖνος καὶ Ἰωάννης ὁ Ζαρίδης καὶ ὁ πρωταλλαγάτωρ Σεναχηρείμ. Ὧν τοὺς μὲν δύο, βασιλέως προστεταχότος, ἐπὶ τῆς δημοσίας ἐθεάτρισαν ἀγορᾶς ἀφῃρημένους τὸ γένειον καὶ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς· τὸν Παλαιολόγον δὲ ὁ πρωτοστράτωρ ἐξῃτήσατο, ἀνεψιὸν αὐτοῦ ὑπάρχοντα, μὴ ταὐτὸν παθεῖν· εἰς δεσμωτήριον δὲ ἐνεβλήθη. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον αὐτόν τε καὶ τοὺς ἄλλους ὁ βασιλεὺς ἠξίωσε συγγνώμης.

4. Ἐν τοῖς αὐτοῖς δὲ καιροῖς καὶ οἱ Λήμνιοι τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως ἀποστάντες, ἧκον ἐπὶ τὸν νέον, ἅμα τε τὴν ἀποστασίαν αὐτῶν ἀπαγγελοῦντες καὶ τὸν ἄρξοντα αἰτήσοντες τῆς Λήμνου. Εὐεργετηθέντες δὲ παρὰ βασιλέως καὶ ἡγεμόνα λαβόντες ὥσπερ ᾐτοῦντο, οἴκαδε ἐπανῆλθον.

5. Τούτων γινομένων, ἐκ Σηλυβρίας ἠγγέλθη τῷ βασιλεῖ, ὡς Περσικὴ στρατιὰ κατὰ συμμαχίαν τοῦ πάππου καὶ βασιλέως ἐκ τῆς ἕω διαβᾶσα, ἅμα τῇ ἐκ Βυζαντίου στρατιᾷ ὅσον οὔπω ἐλεύσονται κατ´ αὐτοῦ. Ὡς δὲ ἐπύθετο, τὴν μὲν κατὰ τῶν ὁμοφύλων τῶν Περσῶν ἐπαγωγὴν ἐθαύμασε τῶν ἀντιτεταγμένων, αὐτὸς δὲ ὁρμῇ τινι ἀσχέτῳ κατὰ τάχος ἄρας ἐκ Διδυμοτείχου, εὐθὺ τῆς ἐπερχομένης ᾔει στρατιᾶς, ὡς μαχούμενος ᾗ ἂν συντύχοι. Εἰς τρίτην δὲ ἡμέραν ἥ τε ἐκ Βυζαντίου στρατιὰ ἅμα τοῖς Πέρσαις καὶ βασιλεὺς ὁ νέος μεταξὺ Τζουρουλόης καὶ Σηλυβρίας συνῆλθον. Συνιδόντες δὲ οἱ Πέρσαι καὶ οἱ ἐκ Βυζαντίου Ῥωμαῖοι ὡς οὐδὲ ἀντιβλέψαι δυνήσονται πρὸς τὴν μετὰ βασιλέως στρατιὰν, οὐδὲ παρατάξασθαι ὑπομείναντες οὐδὲ πλησίον ἐλθεῖν, ἀλλ´ ἔτι ποῤῥωτέρω ὄντες, μεταστραφέντες ἔφευγον κατὰ κράτος, ἰδίᾳ μὲν οἱ Πέρσαι, ἰδίᾳ δὲ οἱ Ῥωμαῖοι. Ὁ βασιλεὺς δὲ φεύγοντας ἰδὼν, καὶ αὐτὸς εἰς δύο τὸ στράτευμα διελὼν, ἐκέλευε διώκειν. Ἐπιπολὺ δὲ τῆς διώξεως γενομένης, ὡς ἤνυον οἱ διώκοντες οὐδὲν, (ἦσαν γὰρ οἱ φεύγοντες οὐκ ἐν ἐφικτῷ,) οἱ μὲν τρεῖς τῶν Περσῶν ζωγρήσαντες, οἱ δ´ ἕτεροι πέντε Ῥωμαίων, ἐπανέστρεψαν, τῶν ἄλλων διασωθέντων· ἵππων δὲ τῶν μὴ δυνηθέντων ἕπεσθαι τῇ στρατιᾷ καὶ σκευῶν στρατιωτικῶν καὶ οἰκετῶν ἐκράτησαν πολλῶν. Ἐλθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς ἐστρατοπέδευσεν ἐγγὺς Σηλυβρίας.

6. Οἱ μέντοι διασωθέντες τῇ φυγῇ Ῥωμαῖοι καὶ Πέρσαι, εἰς Βυζάντιον πρὸς τὸν πρεσβύτερον βασιλέα ἐλθόντες, ἀπήγγελλον τὴν ἧτταν. Ἅμα δὲ καὶ ναῦς οἱ Πέρσαι πρὸς τὴν διάβασιν ᾐτοῦντο. Βασιλεὺς δὲ ἐπεχείρει πείθειν αὐτοὺς μένειν ἐν Βυζαντίῳ· ὡς δὲ οὐκ ἐπείθοντο, αὐτοί τε φάσκοντες κατατριβήσεσθαι μάτην, καὶ βασιλεῖ μηδὲν λυσιτελήσειν ἅμα τοῖς ἄλλοις πολιορκούμενοι Βυζαντίοις· μηδὲ γὰρ ἂν ἔξω τειχῶν μὴ ὅτι γε αὐτοὺς ἀλλ´ οὐδ´ αὐτὸν ἂν τὸν ἀρχισατράπην αὐτῶν ἅμα τῇ ὑπ´ αὐτὸν πάσῃ δυνάμει πρὸς τὸν νέον ἀντιτάξασθαι δυνήσεσθαι βασιλέα. Καὶ τῶν παρατυχόντων ὡς ἀληθῆ λέγουσιν ἅμα συνειπόντων Ῥωμαίων, ναῦς λαβόντες, ἐπεραιώθησαν πρὸς τὴν ἕω.
 

précédent

135 Chapitre XXXI.

1. Constantin Despote est pris à Thessalonique. 2. Il demande permission au jeune Empereur de se faire Moine, 3. Constantin Paléologue, Jean Zaride, et Sennacherim Protallagator sont pris. 4. Les habitants de l'île de Lemnos se rendent au jeune Andronique. 5.. Il poursuit les Turcs que son aïeul avait fait entrer dans l'Empire. 6. Ils s'en retournent en leur pays.

1. Le même jour il arriva nouvelles de Thessalonique, qu'il s'y était ému un différent entre les deux partis, que le sien était demeuré victorieux, et que Constantin Despote s'étant retiré au Monastère de Cortéte, y avait été pris, et qu'on l'y gardait. Le jeune Empereur envoya des gens pour le lui amener, auxquels il fît faire serment qu'ils ne le tueraient point, et qu'ils ne permettraient point qu'on le tuât. Ils le trouvèrent en habit de Moine, et il s'en était couvert pour éviter la mort. Ils l'amenèrent à Didymoteque, il fut suivi par plusieurs Sénateurs de Thessalonique, par plusieurs Officiers de l'armée, par l'Évêque nommé Jérémie, et par Gerasime Abbé de Laure dans le mont Athos. Les gens de guerre qui étaient au- 136 tour du jeune Empereur, usant de l'insolence qui est assez ordinaire à ceux de leur profession, voulurent le massacrer; mais il les en empêcha, en commandant de le mener en prison.

2. Quelques jours après il envoya remercier le jeune Empereur de lui avoir sauvé la vie, et le supplier de lui permettre de demeurer dans la profession Monastique qu'il avait embrassée, de peur que l'on ne crût qu'il l'eût fait par force, et non par inclination. L'Empereur se doutant que c'était plutôt par le désir d'être mis en liberté, que par un dessein sincère de se faire Moine qu'il faisait cette demande, envoya l'Evêque de Thessalonique et l'Abbé de Laure, lui dire qu'il ne pouvait encore lui accorder ce qu'il demandait, qu'il serait traité humainement par ses gardes ; mais qu'il ne sortirait pas sitôt de prison. Il conjura instamment ces deux Ecclésiastiques de lui obtenir cette grâce, protestant que c'était avec toute sorte de sincérité, sans déguisement, et sans contrainte, qu'il vouloir embrasser la vie Religieuse; ce que l'Évêque et l'Abbé ayant rapporté au jeune Empereur, il leur permit d'en ordonner, et d'en disposer eux-mêmes comme ils le jugeraient à propos.

3. Dans le même temps Constantin Paléologue, Jean Zaride, et Sennacherim Protallagator, qui avaient autrefois arraché par force la mère du jeune Empereur de l'Église où elle s'était réfugiée, furent amenés à Thessalonique, chargés 137 de de fers. Les deux derniers eurent la barbe et les cheveux rasés, et furent menés au milieu de la place publique, en cet équipage ridicule. Constantin Paléologue fut mené en prison, et exempté de la honte d'un pareil traitement, à la prière du Protostrator, de qui il avait l'honneur d'être parent. Peu de temps après le jeune Empereur pardonna à tous les trois.

4. Les habitants de l'Ile de Lemnos quittèrent bientôt après le parti du vieil Andronique, et vinrent demander un Gouverneur à l'Empereur son petit-fils, qui leur en donna un, et les renvoya après les avoir traités fort humainement.

5. Cependant il arriva nouvelle de Selivrée que les Turcs étaient venus d'Orient au secours du vieil Empereur, et qu'ils s'étaient joints aux troupes de Constantinople. Le jeune Empereur partit à l'heure-même de Didymoteque pour aller au devant d'eux, à dessein de les combattre en quelque endroit qu'il les rencontrât. Il les trouva trois jours après entre Chiorli et Selivrée ; mais comme ils n'étaient pas assez forts pour en venir aux mains avec lui, ils s'enfuirent d'un côté, et les Romains de l'autre, ll divisa ses troupes en deux, et les envoya les poursuivre, mais ils ne purent les atteindre. Les uns prirent seulement trois Turcs, et les autres cinq Romains, et emmenèrent des chevaux de bagage, et des valets qui n'avaient pu suivre l'armée. 138 Après cela le jeune Empereur se campa proche de Selivrée.

6. Les Turcs et les Romains s'étant sauvés à Constantinople, ils racontèrent leur défaite au vieil Andronique, et les premiers lui demandèrent des vaisseaux pour s'en retourner en leur pays. Il leur dit tout ce qu'il put pour les retenir, mais quoi qu'il pût dire, ils lui remontrèrent que ce serait en vain qu'ils s'exposeraient aux incommodités d'un siège, puisque ni eux, ni le grand Seigneur qui les commandait ne se sentaient pas assez forts pour faire des sorties, ni pour paraître à la campagne en présence des troupes de l'Empereur son petit-fils : Ayant convaincu les Romains qui étaient présents de la vérité de ce qu'ils disaient, ils montèrent sur les vaisseaux et firent voile.

λβʹ. 1. Ὡς δ´ ἥ τε ἐκ τῆς Περσικῆς συμμαχίας τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως περιῃρέθη ἐλπὶς, τά τε κατὰ τὰς νήσους πονήρως εἶχε, τῆς μὲν Λήμνου ἤδη καὶ φανερῶς ἀφεστηκυίας, τῶν ἄλλων δὲ κλονουμένων καὶ ὅσον οὔπω τὴν ἀποστασίαν καὶ αὐτῶν ἀπειλουσῶν, καὶ αἱ κατὰ τὴν ἤπειρον πρὶν ὑπήκοοι τῷ πρεσβυτέρῳ βασιλεῖ, πλείους τῶν πόλεων ἤδη συναπέστησαν πρὸς τὸν νέον· ἀπορίᾳ πάντοθεν περισχεθεὶς, πρεσβείαν δεῖν ἔγνω πρὸς βασιλέα αὖθις τὸν ἔγγονον πέμπειν. Πέμπει δὲ τὸν κατὰ τὸν Ἄθω τοῦ ἱεροῦ ὄρους πρῶτον τὸν Ἰσαὰκ, καὶ ἄλλως μὲν ὄντα συνετὸν, οὐχ ἥκιστα δὲ ἀντιποιούμενον καὶ ἀρετῆς· τοιαῦτα πρὸς βασιλέα τὸν ἔγγονον πρεσβευόμενος δι´ αὐτοῦ· „εἰ μὲν ἢ κατ´ ἀρχὰς ἀκίνητοι πρὸς τὸ κακὸν οἱ ἄνθρωποι ἐδημιουργοῦντο παρὰ θεοῦ, ἢ ὥσπερ ἦν δέον, αὐτεξούσιοι γεγονότες ἔμειναν ἐν τῷ ἀγαθῷ, οὐδὲν ἂν τῶν μετὰ ταῦτα παραβαθέντων ἐτολμήθη. Ἐπεὶ δὲ διὰ τὴν παράβασιν εὐόλισθος πρὸς τὸ χεῖρον ἡ τῶν ἀνθρώπων γεγένηται φύσις, ἐξ ἐκείνου μέχρι καὶ νῦν πάντ´ ἄνω καὶ κάτω καὶ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἀντικειμένου γίνεται συνεργοῦντος, ὁποῖον δή τι νῦν συμβέβηκε καὶ ἡμῖν. Δέον γὰρ ἐμὲ τὴν πρὸς ἐμέ σου εὔνοιαν καὶ πρὸς πατέρα παιδὶ πρέπουσαν αἰδῶ τε καὶ τιμὴν αὐτοῖς ἔργοις καταμαθόντα, τούς σε διαβάλλειν ἐπιχειροῦντας ὡς κατ´ ἐμοῦ συσκευαζόμενον δόλους, ὡς ἐχθραίνοντας ἀπωθεῖσθαι, ἐγὼ δὲ ἀπατηθεὶς, ταῖς μὲν διὰ τῶν σῶν ἔργων ἀποδείξεσιν οὐ προσέσχον, λόγοις δὲ πεπλασμένοις παρὰ τῶν συκοφαντῶν πεισθεὶς, ἤγειρα πόλεμον, οὔσης εἰρήνης. Νυνὶ δὲ αὐτοῖς ἔργοις τὴν ἀβουλίαν καταμαθὼν, ἐμαυτὸν μὲν, ὥσπερ δίκαιον, καταμέμφομαι· σοὶ δὲ τούς τε τρόπους ἀγαθῷ ὄντι, καὶ τὴν εἰς ἐμὲ αἰδῶ καὶ εὔνοιαν ἴσην διατηροῦντι, ὅπως εἰς εἰρήνην ἐκ πολέμου πάλιν τὰ πράγματα ἡμῖν ἥξει, μελήσει.“ Ὁ μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπε.

2. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος „χάριτας“ εἶπεν „ὁμολογῷ πολλὰς τῷ βασιλεῖ τῶν βασιλευόντων θεῷ, ὅτι τῇ αὐτοῦ χρηστότητι χρησάμενος καὶ περὶ ἐμὲ, οὔτ´ αὐτόν τι κατὰ τοῦ ἐμοῦ κυρίου καὶ βασιλέως ἢ βουλεύσασθαι συνεχώρησεν ἢ πρᾶξαι, οὔτε τοὺς συκοφάντας ἀνελέγκτους ἄχρι τέλους διατελεῖν, ἀλλ´ αὐτὸν βασιλέα μάρτυρα ἔχειν παρέσχεν, ὡς οὔτ´ αὐτὸς ἀδικῶ, οὔθ´ οἱ συκοφαντοῦντες ἀδικίας ἐνέλιπον οὐδεμίαν ὑπερβολήν. Εἰ δ´ ὁ βασιλεὺς αὐτὸς ὑπὸ διεφθαρμένων ἀνθρώπων ἀπατηθεὶς, εἴργασται ἃ μὴ δέον, ἀλλ´ ἡμεῖς γε γονέας τε εἰδότες τιμᾷν καὶ ἄν τι καὶ ἀδικώμεθα ἀνέχεσθαι, ὅσον ἂν παράσχοι θεὸς, βουλευσάμενοι δράσομεν περὶ τῶν προκειμένων. μὲν οὖν πρέσβις τοιαύτης ἀποκρίσεως παρὰ βασιλέως τυχὼν, ἀπῆλθεν εἰς τὸ στρατόπεδον ὡς ἐκεῖ περιμενῶν, ἄχρις ἂν ὁ βασιλεὺς βουλευσάμενος ἀποκρίνηται περὶ τῆς εἰρήνης.

3. Ὁ βασιλεὺς δ´ ἅμα τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ, ὅ, τι χρὴ ἐβουλεύοντο πράττειν περὶ τῶν προκειμένων, ὅπως ἡ εἰρήνη γένοιτο τοιαύτη σκοποῦντες, ὡς μηδεμίαν πρόφασιν ἔχειν τοὺς συκοφάντας πρὸς ἀλλήλους διαβάλλειν τοὺς βασιλέας καὶ πόλεμον ἐπὶ λύμῃ τῶν κοινῶν πραγμάτων κινεῖν. Ἐδόκει δὴ λυσιτελεῖν αὐτοῖς τε ὁμοῦ καὶ τὴν στρατιὰν καὶ πόλεις πάσας καὶ τὴν διοίκησιν τῶν κοινῶν πραγμάτων τῷ βασιλεῖ ἐπιτρέψαντας, αὐτοὺς ὑπ´ ἐκεῖνον ἄγεσθαι, καὶ εἰς ὑπηκόους τελεῖν τὰ προσταττόμενα ἐκπληροῦντας· οὕτω γὰρ τοὺς διαβάλλοντας χώραν οὐδεμίαν ἂν σχεῖν, πάντων ὁμοῦ χρημάτων ὑπὸ τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως διοικουμένων.

4. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ὁ νέος βασιλεὺς τοὺς ἐν τέλει πάντας καὶ ἡγεμόνας καὶ τοὺς λογάδας τῆς στρατιᾶς εἰς ἐκκλησίαν συναγαγὼν, εἶπε τοιάδε· „τὰ ἐκ τοῦ πολέμου φυόμενα κακὰ καὶ μάλιστα τοῦ ἐμφυλίου, καὶ πολλαχόθεν μὲν ἄλλοθεν ἔξεστι καταμαθεῖν, μάλιστα δ´ ἄν τις αὐτὰ κατίδοι καὶ ἀπὸ τοῦ νυνὶ ἐμοῦ τε μεταξὺ καὶ βασιλέως κινηθέντος πολέμου. Ἐν γὰρ ὀλίγῳ χρόνῳ τοσοῦτον αὐτοὶ ὑφ´ ἑαυτῶν διεφθείραμεν τῆς δυνάμεως ἡμῶν, ὅσον οὐδ´ ὁμοῦ πάντες οἱ πρόσοικοι ἡμῖν βάρβαροι ἐπιστρατεύσαντες ὁμονοοῦσι κατεργάσασθαι ἴσχυσαν ἄν. Ὃ δὴ καὶ αὐτοὶ καλῶς συνιδόντες, ἐν ἀρχαῖς μάλιστα τοῦδε τοῦ πολέμου πρεσβείαν ἀποστείλαντες πρὸς βασιλέα, περὶ εἰρήνης ἐδεῖσθε κἀμοῦ συνειδότος· ὡς δ´ ἠνύετε ὑμεῖς οὐδὲν, ἐπρεσβευόμην καὶ αὐτὸς περὶ τῶν ἴσων, πολλὰ δεόμενος βασιλέως μὴ περιϊδεῖν ἡμᾶς αὐτοὺς ὑφ´ ἑαυτῶν ἐν τῷ πρὸς τοὺς ὁμοφύλους πολέμῳ διαφθαρέντας, καὶ τὴν εἰρήνην ὥσπερ τι μέγιστον τῶν εὐεργετημάτων ᾔτουν. Τότε μὲν οὖν ἡμῶν δεομένων, ἐκεῖνος οὐ προσεδέξατο τοὺς περὶ τῆς εἰρήνης λόγους· νυνὶ δὲ εἰς τοῦτο θεὸς περιέστησε τὰ πράγματα, ὥστ´ αὐτοὺς τοὺς μὴ προσδεχομένους τότε τὴν εἰρήνην ἥκειν παρ´ ἡμᾶς δεομένους περὶ τῶν ὁμοίων. Οὗ δὴ ἕνεκα πρῶτον μὲν ἡγοῦμαι προσήκειν ἡμᾶς πολλὰς τῆς εὐεργεσίας χάριτας ὁμολογεῖν θεῷ, κρείττους ἀεὶ τῶν ἀντιτεταγμένων ἀποδεικνύντι· ἔπειτα δὲ ἀσμένως προσδέχεσθαι καὶ τὴν εἰρήνην, καὶ μὴ διὰ τὴν μικρὰν ταύτην εὐτυχίαν αὐθάδεις φαίνεσθαι καὶ θρασεῖς· ἀλλ´ ἐκεῖνον εἶναι νομίζοντας τὸν καιρὸν, ἡνίκα βουλευομένοις ἡμῖν ἀναγκαία ἐδόκει ἡ εἰρήνη, οὕτω πάλιν καὶ βουλεύεσθαι καὶ ψηφίζεσθαι περὶ αὐτῆς.“

5. Οὕτω τοῦ βασιλέως εἰρηκότος, ὁ μέγας δομέστικος ἐφεξῆς „οὐδὲν ἐνέλιπεν ὁ βασιλεὺς“ ἔφη „τοῦ μὴ διδάξαι τῶν δεόντων ἡμᾶς, ὥσθ´ ἕτερόν τινα ἔχειν τοῖς εἰρημένοις προσθεῖναι. Τό, τε γὰρ ἐν ταῖς εὐτυχίαις μὴ φυσᾶσθαι, σωφρόνων καὶ ἀνδρείων ἀπέδειξεν ὂν ἀνδρῶν, καὶ τὸ τοὺς γεγεννηκότας αἰδεῖσθαί τε καὶ τιμᾷν καὶ δίκαιον ἅμα καὶ ἀναγκαῖον· καὶ τὸ τῶν ὁμοφύλων κήδεσθαι καὶ περὶ πλείστου τὴν σωτηρίαν αὐτῶν ποιεῖσθαι, καὶ μὴ διὰ φιλονεικίαν φθειρομένους περιορᾷν, ἀλλ´ εἰ δεῖ τι καὶ τῶν οἰκείων προΐεσθαι τοῦ σώζεσθαι ἕνεκα αὐτοὺς, οὐ μόνον ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ συνέσει κεχρημένων ἀνθρώπων εἶναι. Οἷς γὰρ ἄν τις τοὺς οἰκείους καὶ ὁμοφύλους φθειρομένους περιορῴη, τοῖς αὐτοῖς τούτοις αὐτόν ἐστι φθείρεσθαι ἀγνοοῦντα· καὶ μόνην τὴν κατὰ τῶν ὁμοφύλων νίκην ἧτταν αἰσχίστην, ἀλλ´ οὐ νίκην νομίζειν χρή· κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τούτοις, ὡς ὁ πάντα ἐφορῶν θεὸς τῇ παρούσῃ εὐτυχίᾳ ὀρθῶς καὶ ὡς προσῆκε καὶ μετὰ ἀτυφίας ὁρῶν χρωμένους ἡμᾶς, καὶ μὴ ὠμούς τινας καὶ ἀπανθρώπους γεγενημένους καὶ τὴν φύσιν ἀγνοήσαντας, ἑτέρων πολλῶν τοιούτων ἢ καὶ πλειόνων καὶ θαυμασιωτέρων εὐεργετημάτων ἀξιώσειεν ἄν. Εἰ οὖν δίκαιά τε ὁμοῦ καὶ ἀναγκαῖα τὰ βεβουλευμένα καὶ πρὸς τὸ εὐδοξεῖν καὶ τὸ σώζεσθαι· λυσιτελοῦντα, οὐδὲν ἔτι λεῖπον ἢ ἐπιψηφίζεσθαι καὶ ὑμᾶς. Αὐτὸς γὰρ ὀρθῶς τε οἰόμενος ἔχειν τὰ εἰρημένα καὶ ὁμοίως περὶ τῶν αὐτῶν φρονῶν, γνώμην δίδωμι δέχεσθαι τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ ἐμὸν μέρος ἐπικυρῶ.“

6. Τοιαῦτα καὶ τοῦ μεγάλου δομεστίκου εἰρηκότος, ὅ, τε πρωτοστράτωρ ἐπεψηφίζετο δέχεσθαι τὴν εἰρήνη, ὀρθῶς τόν τε βασιλέα εἰρηκέναι τόν τε μέγαν δομέστικον συνειπεῖν αὐτῷ εἰπών· καὶ οἱ λοιποὶ πάντες εὐθὺς ἄκοντες μὲν, ἐπεψηφίζοντο δ´ οὖν ὅμως. Πάντων δὲ ἐπιψηφισαμένων τὴν εἰρήνην, ἐπυνθάνετο αὖθις ὁ βασιλεὺς, εἰ τοιαύτην δέοι τὴν εἰρήνην γενέσθαι ὥστε βεβαίαν εἶναι ἀεὶ, καὶ μηδεμίαν ὑποψίαν ὕστερον ἢ πρόφασίν τινα πολέμου ἔχειν. Ὁ δέ γε μέγας δομέστικος, οἷα δὴ πρότερον ἅμα βασιλεῖ ὁποίαν τινὰ δεῖ εἰρήνην γενέσθαι βεβουλευμένος, τοιούτους ἐποιεῖτο τοὺς λόγους, ὡς δοκεῖν οὐκ ἐξεπίτηδες, ἀλλ´ ἀνάγκῃ τινὶ πρὸς τὰς ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ὁμολογίας συνωθεῖσθαι. „δέον γὰρ“ ἔλεγεν „εἶναι, ὦ βασιλεῦ, μὴ πάλιν ἡμῖν τὰς ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ συμβάσεις τοιαύτας γενέσθαι, ὥστε τοὺς συκοφάντας ἐγχωρεῖν προφάσεων εὐπροσώπων εὐποροῦντας ὑμᾶς τοὺς βασιλέας πρὸς ἀλλήλους διαβάλλειν καὶ τὸν πόλεμον κινεῖν, οὐ μόνον ὑμῖν ἀδοξίαν ἅμα καὶ εἰς τὰ καιριώτατα ζημίαν, ἀλλὰ καὶ τῷ ὑπηκόῳ παντὶ παντοίων προξενοῦντα φορὰν κακῶν. Παραπλήσιον γὰρ συμβαίνει καὶ ἐφ´ ἡμῖν, ὁποῖον ἂν καὶ ἐπὶ δυσὶ τῶν ἐπὶ ῥώμῃ καὶ μεγέθει θαυμαζομένων συμβαίη ζώων· ἐκείνων τε γὰρ ἀλλήλοις ἀντεπιόντων καὶ συῤῥηγνυμένων, τὰ ἐν ποσὶ πάντα συντρίβεσθαι καὶ διαφθείρεσθαι εἰκὸς, ἀδικοῦντα μηδέν· καὶ ὑμῶν ἀπόλλυσθαι τοὺς ὑπηκόους μαχομένων. Οὗ δὴ ἕνεκα οὐ μόνον ὅτι εἰρήνην γενέσθαι δεῖ σκοπεῖν, ἀλλ´ ὅπως καὶ βεβαία καὶ ἀκατάλυτος μενεῖ· ὡς εἴγε μέλλοιμεν, ὥσπερ καὶ πρότερον, οὐκ εἰρήνην βεβαίαν, ἀλλ´ ὥσπερ ἀνακωχὰς τοῦ πολέμου ποιεῖν, βέλτιον μηδὲ γενέσθαι τὴν ἀρχήν. Οὐδὲν γὰρ ἕτερον ἢ ἐπιορκίας ἐγκλήμασι τοὺς προτέρους παρασπονδήσαντας ἐνέχεσθαι περιέσται.“ Τῶν τοιούτων δὲ λόγων οἵ τε τῆς συγκλήτου καὶ τῆς στρατιᾶς ἀκούσαντες, ὅτι μὲν κατασκευάζων τοιαῦτα ὁ μέγας δομέστικος ἐδημηγόρει, ᾔσθοντο οὐδ´ ἐπὶ μικρόν. Νομίσαντες δὲ οὐκ ἄλλοθέν ποθεν αὐτὸν αἰνίττεσθαι βεβαίαν ἔσεσθαι τὴν εἰρήνην, ἢ ἀπὸ τοῦ βασιλέα τὸν νέον ἥν τε κατεῖχε πρότερον μοῖραν τῆς ἀρχῆς καὶ ὧν προσείληφεν ἐν τῷ νῦν πολέμῳ τὰ πλείω κατασχόντα ἐς τὰ μάλιστα γενέσθαι δυνατὸν, τὸν δὲ πρεσβύτερον ἠσθενηκότα διὰ τὸ τῆς ἀρχῆς ἀφῃρῆσθαι πολλὰ ἀτολμότερον πρὸς τὸ νεωτερίζειν ἂν γενέσθαι, καὶ δίκαια καὶ συμφέροντα πάντες εἶπον τὸν μέγαν δομέστικον εἰρηκέναι, καὶ τοιαύτην δεῖν ἐθορύβησαν τὴν εἰρήνην εἶναι.

7. Ὁ βασιλεὺς δὲ ἤδη τοῖς οἰκείοις λόγοις πάντας προκατειλημμένους συνορῶν, „κἀμοὶ τὰ ἴσα“ εἶπε „συνδοκεῖ· τό, τε γὰρ πρὸς ἀλλήλους ἡμᾶς πολεμεῖν, καὶ αὐτοῖς ἡμῖν καὶ τοῖς ὑπηκόοις ἀλυσιτελές· καὶ τὸ παράδειγμα οἰκεῖον μάλιστα, ᾧ προσείκασεν ὁ μέγας δομέστικος τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἡμῶν. Ἀνάγκη γὰρ ὑμᾶς τε τοὺς ὑπ´ ἀμφοτέροις στρατευομένους ἐν ταῖς μάχαις ὑπ´ ἀλλήλων ἀποθνήσκειν, καὶ τὰς κτήσεις, ἐξ ὧν αἵ τε ἰδιωτικαὶ καὶ αἱ δημόσιοι διαφθείρεσθαι πρόσοδοι. Καὶ τὸ μὴ βεβαίαν αὖθις, ἀλλ´ ὑφ´ ὁτουοῦν διαλυθήσεσθαι προσδοκωμένην γενέσθαι τὴν εἰρήνην, μάλιστα ἀσύμφορον ἡμῖν. Διὸ δεῖ σκεψαμένους αὐτοὺς, πᾶσαν πρότερον πολέμου πρόφασιν περιελεῖν· πολέμου δὲ πρόφασις πᾶσιν ἀνθρώποις ἢ οἰόμενον ἀδικεῖσθαι ἀμύνεσθαι ἐθέλειν, ἢ πολέμου ἄρχειν αἱρούμενον ἀδικεῖν· ἐὰν δέ τις ἀγαγὼν ἑαυτὸν ἐγχειρίσῃ τῷ πολεμοῦντι, πᾶσαν πρόφασιν πολέμου περιεῖλεν. Εἴτε γὰρ ᾤετο ἀδικεῖσθαι, τὸν ἀδικοῦντα ἔχων ἡσυχάσει, εἴτε προὐθυμεῖτο πλεονεκτεῖν, πλέον ἔχων οὗ προσεδόκησε, καὶ οὕτω παύσεται τοῦ πολεμεῖν. Διὸ δεῖ καὶ ἡμᾶς βεβαίας εἰρήνης ἐπιθυμοῦντας, θεῷ τε θαῤῥήσαντας καὶ τῇ σφετέρᾳ αὐτῶν πράξει ὡς ἀγαθῇ, πᾶσαν τὴν ἀρχὴν ἡμῶν τε αὐτῶν καὶ πόλεων καὶ προσόδων ἐγχειρίσαι τῷ βασιλεῖ· οὕτω δὲ πράξαντες, πᾶσαν πρόφασιν τῶν συκοφαντῶν διαβολῆς περιελοῦμεν· ἐκείνων δὲ πεπαυμένων κακουργεῖν, οὐδὲν ἔτι ἐμποδὼν ἔσται βαθείας ἀπολαύειν πάντας εἰρήνης. Εἰ δ´ αὖθις χωρήσομεν εἰς μερισμοὺς, πρῶτον μὲν αὐτὸ τοῦτο, τὸ δυσὶν ἔτεσι καὶ ἑξήκοντα ὁμοῦ πάντων ἄρχοντα αὐτὸν, νῦν τῆς κατὰ πάντων ἐξουσίας ἀποστερεῖσθαι, ἱκανὸν πρὸς ταραχὴν καὶ δυνατὸν τοῖς συκοφάνταις πεῖσαι προσέχειν ὡς ἐπιβουλεύεται παρ´ ἡμῶν καταψευδομένοις. Ἔπειτα δὲ καὶ τούτοις αὐτοῖς, ὥστ´ ἔχειν ῥάπτειν τὰς διαβολὰς, ὕλην ἂν παράσχοιμεν πολλήν· ἐχόντων δὲ ἐκείνων δύναμιν κακουργεῖν, οὐκ ἐν πολλῷ χρόνῳ ἀναγκασθησόμεθα αὖθις πολεμεῖν. Οὐκ ἠρεμήσουσι γὰρ, ἄχρις ἂν ποικίλαις καὶ πολλαῖς διαβολαῖς ἐξορμήσωσι πρὸς πόλεμον τὸν βασιλέα. Μὴ θαυμάσητε δὲ, εἰ παρὰ τῶν νεωτεροποιῶν τούτων καὶ φθόρων ἐξαπατήσεσθαι τὸν βασιλέα λέγων, ἐμαυτὸν ἐξαίρω τοῦ λόγου ὡς μὴ τὰ ἴσα δυνάμενον παθεῖν, (καίτοι γε οὕτως ἔχω παρασκευῆς καὶ γνώμης, ὡς οὐδ´ ἂν εἴ τι γένοιτο, μήτοι γε ἐκ διαβολῆς, ἀλλ´ οὐδ´ εἰ ἀληθῆ τὰ λεγόμενα εἴη, πρὸς πόλεμον πρότερος αὐτὸς ἐξορμήσων, πρὶν ἂν αὐτοῖς ἔργοις ἀναγκασθῶ ὡς ἐπιόντα ἀπωσόμενος τὸν πόλεμον, τὰ ὅπλα ἀναλαμβάνειν,) ἀλλ´ ὡς ἐνέχυρα ἱκανὰ πρὸς ἐκεῖνον τῆς διαβολῆς ἐχούσης. Ὁ γὰρ ἄρχων μὴ τὴν ἀρχὴν ἀφαιρεθείη δεδοικὼς, κἂν ἐπιβουλεύεσθαι πεισθείη· ὁ δουλεύων δὲ οὐκ ἂν πείθοιτο ῥᾳδίως. Τούτων δὴ ἕνεκα ὧν εἶπον, μὴ πάλιν πρὸς μερισμοὺς τῆς ἀρχῆς ἐπιπολὺ σκεψαμένῳ ἔδοξε δεῖν χωρεῖν, ἀλλ´ ἡμᾶς τε αὐτοὺς καὶ πάντα χρήματα ἀγαγόντας, ἐγχειρίσαι βασιλεῖ· οὕτω γὰρ ἣν ποθοῦμεν εἰρήνην βεβαία περιέσται.“ Τοιαῦτα περὶ τῆς εἰρήνης διειλεγμένου τοῦ βασιλέως, ἐπιπολὺ μὲν τὸ βουλευτήριον σιωπὴ κατέσχε βαθεῖα, πάντων πρὸς τοὺς λόγους ἐκπεπληγμένων. Οὐ γὰρ ἂν ἐπὶ τοιούτοις ᾠήθησάν ποτε γενέσθαι τὴν εἰρήνην. Ἀποκριναμένων δὲ οὐδὲν, ἐπιστραφεὶς ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον „οὐ σιωπᾷν“ ἔφη „χρεὼν, ἀλλ´ αὐτόν τε ὡς ἔχεις περὶ τῶν εἰρημένων καὶ τοὺς ἄλλους λέγειν.

8. Ἐπὶ τούτοις ὁ μέγας δομέστικος εἶπε τοιάδε· „εἰ μὲν πρὸς βαρβάρους, ὦ βασιλεῦ, τοὺς φύσει πολεμίους ὁ πόλεμος ἡμῖν ἦν, οὐδὲν ἕτερον ἔδει σκοπεῖν, ἢ ὅπως, ἢν μὲν περιγενώμεθα τῷ πολέμῳ, ἐπεξιέναι καὶ διαφθείρειν, ἄχρις ἂν ἢ ἐκτρίψαντες ποιήσωμεν ἐκποδὼν, ἢ, τό γε δεύτερον, δουλωσάμενοι ποιήσωμεν ὑποφόρους· εἰ δὲ ἰσόῤῥοπα ἡμῖν τὰ πράγματα ἦν, πρὸς τὴν αὐτῶν χρείαν μεθαρμόζεσθαι καὶ αὐτούς. Ἐπειδὴ δέ ἐστιν οὔτε πρὸς φύσει πολεμίους βαρβάρους, οὔτε πρὸς τὴν αὐτὴν μὲν ᾑρημένους θρησκείαν ἡμῖν, ἄλλως δὲ πολεμίους καὶ ὑπὸ ἰδίαν τεταγμένους ἡγεμονίαν, οὓς ἄν τις ἴσως καὶ βιάζεσθαι συγχωρήσειε δυναμένοις· ἀλλὰ πρὸς ὁμοφύλους καὶ οἰκειοτάτους, τίς ἂν νοῦν ἔχων καὶ μικράν τινα ποιούμενος φροντίδα τοῖς ἐν ᾅδου καταδίκοις μὴ συνεῖναι, μᾶλλον ἂν ἀνθέλοιτο τὸν πόλεμον τῆς εἰρήνης; καίτοι γε οὐδ´ οὕτω συμμεμέρισται ὑμῖν τοῖς βασιλεῦσι τὰ τῆς ἀρχῆς, ὡς τὸν μὲν τῆς ἐκ τῆς ἕω στρατιᾶς, τῆς ἑσπερίου δὲ τὸν ἕτερον στρατηγεῖν· ἦν γὰρ οὕτω τι μετριώτερον, Ῥωμαίοις μὲν καὶ οὕτω Ῥωμαίων συμπιπτόντων καὶ κτεινομένων, ὅμως δ´ οὖν τινα παραμυθίαν τὸ μὴ προσήκειν αὐτοῖς καθ´ αἷμα τοὺς ἀποσφαττομένους οἰομένων. Νυνὶ δ´ οὕτως ἡ κοινὴ τῶν Ῥωμαίων συνεσκεύασε δυστυχία, ὡς αὐτὰς τὰς οἰκίας πρὸς ἀλλήλας μερισθείσας, μήτοι γε πόλεις, καὶ ἀδελφοὺς ἀλλήλοις, καὶ παῖδας πατράσι, καὶ φίλους γνησιωτάτοις φίλοις οὐ τῷ σφετέρῳ αὐτῶν, ἀλλὰ τῷ τῶν βασιλέων ἔχθει πολεμεῖν. Εἰκὸς δὲ καὶ παρ´ αὐτὰς τὰς μάχας τὸν πατέρα τὸν οἰκεῖον ἢ τὸν ἀδελφὸν ἀποκτείναντά τινα ἢ τὸν φίλον, ἐν τῷ σκυλεύειν τὴν δυστυχεστάτην ἐπιγνῶναι νίκην, οὗ τί σχετλιώτερον γένοιτ´ ἄν; ὧν δὴ ἕνεκα αὐτός τε ἡγοῦμαι τὴν εἰρήνην λυσιτελεῖν, καὶ οἱ ἄλλοι συνεπιψηφίζονται πάντες. Ἐπειδὴ δὲ νῦν καὶ ἐφ´ ὁποίοις δή τισι τὴν εἰρήνην γενέσθαι δεῖ πρόκειται σκοπεῖν ὥστε μένειν βεβαίαν καὶ μὴ πάλιν προφάσεων πρὸς πόλεμον εὐπορεῖν, εἰ μὲν ἕτερ´ ἄττα ἢ αὐτὸς εἴρηκας, ὦ βασιλεῦ, λυσιτελεῖν ἐλογιζόμην, εἶπον ἂν ἐνδοιάσας μηδέν· ἐπειδὴ δὲ ἅμα τε δίκαια καὶ τῷ κοινῷ συμφέροντα Ῥωμαίων καὶ πρὸς εὐδοξίαν οὐδενὸς δεύτερα σαυτῷ τε εἴρηκας καὶ ἡμῖν, θεῷ τῷ τῶν ἀγαθῶν θαῤῥήσαντες ἐφόρῳ, εἰς ἔργα προάξωμεν τοὺς λόγους.

9. Τοιαῦτα μὲν καὶ ὁ μέγας δομέστικος εἶπεν· ἐπιτραπεὶς δὲ καὶ ὁ πρωτοστράτωρ ἃ δοκεῖ συμφέροντα εἰπεῖν, „τὴν μὲν εἰρήνην ὡς ἀγαθὸν καὶ λυσιτελὲς ἡμῖν τε καὶ τῷ κοινῷ Ῥωμαίων παντὶ, οὐδ´ ἂν αὐτὸς ἀρνηθείην, μὴ καὶ οἴεσθαι καὶ πεπεῖσθαι“ εἶπε „παρ´ ὑμῶν. Τοιαύτην μέντοι οἵαν αὐτὸς εἴρηκας γενέσθαι, βασιλεῦ, οὐδὲ ὑπονοῆσαί ποτε ὁμολογῶ. Ἐλογιζόμην γὰρ ὅτι πρὸς οἷς κατείχομεν πρότερον καὶ ἐκ τῶν νῦν προσχωρησάντων οὐκ ὀλίγα κατασχόντες, τὰς ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ ποιήσομεν σπονδάς. Διὸ καὶ προθυμίᾳ σὺν πολλῇ τῶν περὶ τῆς εἰρήνης εἰχόμην λόγων· ἐπειδὴ δέ σοι οὕτω βέλτιον δοκεῖ, κἀμοὶ πᾶσα συνδοκεῖν ἀνάγκη. Ἐξ ὅτου γάρ σοι φέρων ὑπέταξα ἐμαυτὸν, οὕτω πέπεισμαι ὡς ἅμα σοὶ καὶ ἀποθανούμενος καὶ βιώσων. Διόπερ εἰ καὶ αὐτὸς ἑτέρως ἐλογιζόμην ἔσεσθαι τὴν εἰρήνην, ἀλλ´ ἐπειδὴ νυνὶ σοὶ τοῦτον τὸν τρόπον δοκεῖ, ὡς ἂν αὐτὸς βέλτιον ἡγῇ τελείσθω.“

10. Τοιαῦτα καὶ πρωτοστράτορος εἰπόντος, εὐχαριστήσας ὁ βασιλεὺς ἐπυνθάνετο τῶν ἄλλων. Ἐπισχόντες δὲ μικρὸν, „παρὰ σοὶ τὴν ἐξουσίαν, ἔφασαν, εἶναι τοῦ πράττειν· δεσπότης δὲ ὢν, ἃ βούλει πρᾶττε.“ τὴν τοιαύτην δὲ ἀπολογίαν οὐ πεισθέντες τοῖς εἰρημένοις, ἀλλ´ ἀηδῶς μᾶλλον εἶπον διατεθέντες. Ὁ μέντοι βασιλεὺς τὴν ἀπολογίαν ὅ, τι νοεῖ ὑποκρινάμενος ἀγνοεῖν, εὐχαριστήσας καὶ αὐτοῖς, διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν. Ἐξ ἐκείνης δὲ καὶ εἰς ἑβδόμην ἡμέραν ὁ βασιλεὺς τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ ἅμα καὶ πρωτοστράτορι τούς τε ἐν τέλει καὶ τοὺς λογάδας πείθοντες τῆς στρατιᾶς, καὶ δι´ αὐτῶν ἅπαν τὸ πλῆθος, ἴσχυσαν μόλις εὐπαράδεκτον πᾶσι τὴν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις εἰρήνην καταστῆσαι. Ἐξῆν μὲν οὖν καὶ βασιλεῖ σὺν ὀλίγοις τῶν ἐπιφανῶν τισι τὴν εἰρήνην κυροῦν, ἐδόκει δὲ βέλτιον γενέσθαι ψήφῳ κοινῇ. Καὶ διὰ τοῦτο τὰ τοιαῦτα ᾠκονομεῖτο.
 

Chapitre XXXII.

1. Le vieil Empereur envoie proposer la paix à son petit-fils. 2. Réponse du jeune Empereur. 3. Il délibère avec le grand Domestique. 4. Il harangue l'armée. 5.Avis du grand Domestique et des autres Chefs. 6. Discours du grand Domestique touchant la manière de faire la paix. 7. Proposition faite par le jeune Empereur. 8. Approuvée par le grand Domestique. 9. Par le Protostrator. 10. Et par les autres Chefs.

1. Le vieil Empereur frustré de l'espérance qu'il avait mise au secours des Turcs, étonné de la disposition des esprits des Insulaires, les uns étant fort ébranlés, et les autres s'étant déjà déclarés contre lui, comme les habitants de Lemnos, et plusieurs villes de terre-ferme ayant suivi le même exemple, il se résolut d'envoyer proposer la paix à son petit-fils. Ayant choisi pour cet effet Isaac premier Supérieur des Monastères du mont Athos, homme fort intelligent, et fort pieux, il lui donna charge de parler en ces termes. Si les hommes naissaient incapables de se porterait mal, ou s'ils se portaient toujours au bien, il ne serait arrivé aucun des malheurs qui sont arrivés au monde : Mais parce que l'ordre que Dieu 140 avait établi au commencement a été renversé par la malice de notre ancien ennemi, et que la nature a été corrompue par le premier péché, elle est tombée dans une horrible confusion, dont nous sentons aujourd'hui les tristes effets. Car au lieu que je devais juger par la pureté de votre conduite de la sincérité de l'affection que nous me portiez et au lieu que je devais chasser comme les ennemis de ma gloire ceux qui s'efforçaient de vous noircir par leurs calomnies je me fuis laissé tromper par leurs artifices, et prêtant l'oreille à leurs faux rapports, j'ai excité la guerre au milieu même de la paix. Je condamne mon imprudence maintenant que je la connais ; étant d'un aussi bon naturel que vous êtes, et conservant toujours de la tendresse pour moi, je ne doute point que vous ne trouviez les moyens de terminer nos différends, et de nous procurer le repos à vous et à moi.

2. Le jeune Empereur répondit, Je suis obligé de rendre à Dieu, qui est le maître des Empereurs, des actions de grâces infinies, de ce que par une miséricorde toute singulière il n'a pas permis que j'aie rien entrepris ni que j'aie rien exécuté contre l'Empereur mon Souverain de ce qu'il lui a fait reconnaître mon innocence, et l'injustice de mes ennemis. Bien qu'étant surpris par des scélérats, il ait fait quelque chose contre son devoir, je ne laisserai pas de lui rendre tout le respect qu'un fils doit rendre à son père, et d'oublier les injures qui m'ont été faites sous l'autorité de son nom. Je ferai pour sa satisfaction tout ce qui dépendra de moi, et pour cela je m'en vais tenir conseil. L'Am- 141 bassadeur ayant reçu cette première réponse, alla attendre dans le camp, jusqu'à ce qu'il eut la dernière résolution.

3. Ensuite le jeune Andronique conféra avec le grand Domestique, touchant les moyens d'établir une paix si ferme et si solide, qu'elle ne pût plus être ébranlée par les discours dont les calomniateurs remplissaient les oreilles des deux Empereurs, et ils crurent qu'il n'y avait point pour cela de meilleur moyen, que de remettre l'armée, les villes, et l'Empire entre les mains du vieil Andronique, afin que quand il posséderait seul la Souveraine puissance, il ne restât pas le moindre prétexte à la malignité de la calomnie.

4. Le jour suivant le jeune Andronique assembla les Chefs et les principaux de l'armée,et leur parla en ces termes. Il n'est que trop aisé de reconnaitre les malheurs que produit la guerre, et surtout la guerre civile. Il ne faut pour cela que jeter les yeux sur celle qui s'est élevée entre mon aïeul et moi, elle a plus affaibli notre puissance en peu de temps, que tous nos voisins joints ensemble n'auraient pu faire en plusieurs années. Vous avez été tellement convaincus de la vérité de ce que je dis, que dés le commencement de la guerre, vous avez envoyé une ambassade pour demander la paix, sans l'avoir pu obtenir. J'en ai depuis envoyé une autre, par laquelle j'ai conjuré l'Empereur de ne pas permettre que nous nous ruinassions mutuellement par une guerre civile, et je lui ai protesté 142 que s'il avait la bonté de m'accorder la paix que je lui demandais, je la recevrais comme une faveur particulière. Dieu a apporté un si heureux changement, que ceux qui la refusaient alors, la demandent aujourd'hui. La première chose que nous avons à faire est de lui rendre de très-humbles allions de grâces, de ce qu'il nous a toujours donné de l'avantage sur nos ennemis, et de ne nous point enfler de la prospérité présente. Figurons-nous que nous sommes au temps auquel nous jugions la paix nécessaire, et embrassons-la comme telle.

5. Le jeune Empereur ayant parlé de la sorte, le grand Domestique dit, Le discours que l'empereur vient de faire nous a parfaitement instruits de notre devoir, et il ne s'y peut rien ajouter. En effet, c'est le propre des hommes de cœur de se modérer dans leurs prospérité, et c'est aux enfants une obligation, non seulement juste, mais indispensable de porter respect à leurs pères. D'ailleurs, ce n'est pas gagner que de perdre ses Concitoyens, ceux qui les défont, se défont eux-mêmes, sont vaincus lorsqu''ils s'imaginent être vainqueurs. Dieu qui pénètre les replis les plus cachés des cœurs, voyant que nous usons modérément de la victoire sans nous éloigner des sentiments de la nature, ni sans nous porter à la cruauté, nous comblera à l'avenir d'une plus riche abondance de ses faveurs et de ses bienfaits. La résolution que nous voulons prendre étant non seulement juste, mais nécessaire ; non seulement utile, mais glorieuse, que reste-t il, sinon que vous l'embrassiez de tout votre cœur ? pour moi, j'approuve entièrement l'avis qui a été proposé, je l'appuie 143 de mon suffrage, et j'accepte la paix avec joie.

6. L'Empereur voyant que l'assemblée se portait d'un commun contentement à la paix, demanda si ce serait une paix solide et durable, qui ne pût plus être troublée par des défiances, ni par des soupçons? Alors le grand Domestique, qui avait conféré avec lui en particulier touchant la manière de la faire, parla de telle sorte, que son discours semblait être fait sur le champ et naître de l'occasion présente. Voici donc ce qu'il dit. L'accord que l'on propose doit être fait de telle sorte, qu'il ne reste plus de prétexte aux calomniateurs des deux Empereurs d'exciter une nouvelle guerre, qui leur causerait de la confusion et de la perte, et qui serait la, ruine entière de leurs sujets. Deux animaux d'une grandeur et d'une force extraordinaire ne se battent jamais ensemble, que tout ce qui se trouve sous leurs pieds ne soit rompu et écrasé. Deux Princes ne peuvent non plus prendre les armes, et donner des batailles, sans que les terres de leurs sujets soient ravagées. C'est pourquoi il ne suffit pas de faire la paix, mais il la faut si solidement affermir qu'elle ne puisse plus être ébranlée. Il vaudrait mieux demeurer en guerre, que de faire une paix comme la première, qui mériterait plutôt le nom de trêve, que de paix. Une paix de cette sorte serait violée par ceux, par qui l'autre l'a été,et elle ne servirait qu'à les faire parjurer de nouveau. Les gens de commandement et les soldats furent ravis de ce discours, parce qu'ils crurent que le grand Domestique 144 voulait dire, qu'il n'y aurait jamais de paix stable, que le jeune Empereur ne possédât sans contestation sa portion de l'Empire, et ils s'écrièrent, qu'il n'y avait rien de si juste, ni de si utile que cet avis, et qu'il fallait faire la paix de cette manière.

7. Quand le jeune Empereur reconnut qu'ils étaient pris par leurs paroles, il dit, Je suis aussi de ce sentiment. Il n'y a rien de si préjudiciable, ni aux Princes, ni aux sujets, qu'une guerre civile, et l'exemple dont le grand Domestique s'est servi pour le faire voir est tout à fait juste. Les armées des deux partis ne peuvent en venir aux mains, sans répandre beaucoup de sang, ni sans ravager les terres d'où se lèvent les impositions publiques, et d'où se tirent les revenus des particuliers. C'est pourquoi rien ne nous peut arriver de si désavantageux, que de faire une paix sujette à être rompue. Cherchons donc les moyens d'éloigner tout ce qui la pourrait rompre. Ce qui porte les hommes à prendre les armes, c'est, ou l'opinion qu'on leur a fait une injure, et le désir de la venger, ou la passion de faire eux-mêmes injure aux autres. Si celui qui est attaqué se rend à celui qui l'attaque, il ne lui reste plus de prétexte de continuer la guerre. Car s'il est irrité des injures qu'il a souffertes, il s'apaise, quand celui qui les lui a faites est entre ses mains. Ou s'il n'a pris les armes que par ambition par le désir de s'agrandir, il les quitte, quand il possède la victoire et la grandeur. Il faut donc pour jouir d'une paix ferme et inébranlable, que mettant notre confiance dans la bonté 145 de Dieu, et dans l'innocence de notre conduite, nous remettions nos personnes, nos places et nos revenus, entre les mains de mon aïeul. Nous ôterons par là toute sorte de prétexte à nos ennemis de répandre des calomnies contre nous, et quand ils n'auront plus de moyen de nous faire de mal, nous jouirons d'une paix profonde. Si nous demandions à partager l'Empire, c'est à dire, à déposséder un Prince qui règne depuis soixante deux ans, cela seul suffirait pour lui faire croire que ce que les calomniateurs lui disent depuis si longtemps, que nous lui tendons des pièges, est véritable ; et cela même leur fournirait une ample matière pour former tant de nouvelles accusations, que nous ferions contrains de prendre les armes. Ne vous étonnez-pas de ce que je dis, que ces esprits turbulents et inquiets abuseront de la facilité de mon aïeul et qu'ils useront de tant d'artifices, qu'ils lui feront prendre les armes, ne demandez point, je me tiens exempt d'une pareille tromperie. Voici la disposition ou je me trouve. Si j'avais appris, non par des rapports douteux, mais par des témoignages certains, que mon aïeul tramât quelque chose contre moi, je ne prendrais les armes qu'à l'extrémité, et lorsque je  serais réduit à la nécessité indispensable de me défendre. Quant mon aïeul, il a, pour parler ainsi, des gages et des garanties des calomnies auxquelles il prête l'oreille, [eux qui ont l'autorité entre les mains, appréhendent de le perdre, et ajoutent aisément foi à ceux qui leur disent que l'on a dessein de la leur ravir; au lieu que ceux qui n'ont que l'obéissance en partage, sont fort éloignés 146 de ces défiances et de ces soupçons. Après avoir fait une longue et sérieuse réflexion sur toutes les raisons que je vous ai dites, j'ai trouvé qu'il n'y a point d'apparence de partager l'Empire, et qu'il le faut abandonner tout entier pour jouir du repos que nous désirons. Le jeune Empereur mit, par ce discours, l'assemblée dans un triste silence et dans un profond étonnement, n'y ayant personne qui se fût jamais imaginé qu'il eût voulu faire la paix à telle condition. L'Empereur s'étant tourné vers le grand Domestique, lui dit, Il n'est pas maintenant temps de se taire, il est temps de dire votre avis sur ce que je viens de proposer.

8. Alors le grand Domestique prenant la parole, dit, Si nous faisions la guerre à des étrangers et à des barbares, qui sont comme naturellement nos ennemis, nous n'aurions qu'à chercher le moyen de les vaincre, de leur ôter la vie, ou la liberté ; et s nous leur conservions la vie, de leur imposer un tribut. Ou si la fortune nous était contraire, nous tacherions de nous accommoder à la nécessité du temps. Mais puisque nous avons la guerre, non contre des barbares qui nous haïssent comme par un instinct secret, non contre des Chrétiens d'un autre état, car il est, peut-être permis de faire la guerre à des Chrétiens de cette sorte, mais contre nos proches, y a-t-il quelqu'un pour peu qu'il ait de soin de son salut qui ne préfère la paix à la guerre ? Si les deux Empereurs avaient partagé de telle sorte l'Empire, que l'un eut l'Orient et l'autre l'Occident, et qu'ils eussent levé deux armées aux deux 147 extrémités du monde, la guerre qu'ils feraient paraîtrait supportable en ce que si les Romains tuaient d'autres Romains, au moins ils ne tueraient pas leurs proches. Mais maintenant nous sommes enveloppés dans une si malheureuse confusion, que les villes et les familles sont divisées et armées contre elles-mêmes. Les frères combattent contre leurs frères les enfants contre leurs pères, les amis contre leurs amis, non par le mouvement d'aucune haine qu'ils se portent, mais par l'impression de celle de leurs Princes. Il arrivera que celui qui aura tué son père, son frère, son ami les reconnaîtra lorsqu'il voudra les dépouiller, et qu'il pleurera sa victoire. C'est ce qui me persuade que la paix nous fera avantageuse, et les autres en sont persuadés aussi bien que moi. Il ne reste qu'à examiner comment nous la rendrons fiable et solide. Si je savais quelque chose de plus propre pour avancer ce dessein, que ce que vous avez proposé, je le dirais librement ; mais parce que je ne sais rien qui soit, ni si juste en soi même, ni si utile à l'Etat, ni si glorieux pour vous, j'estime qu'il le faut exécuter, et espérer que Dieu donnera un heureux succès à une si sainte résolution.

9. Après que le grand Domestique eut achevé de parler, le Protostrator dit, Je demeure d'accord que la paix est utile à l'Empire ; mais j'avoue qu'une paix telle que vous la venez de décrire, ne m'était jamais entrée dans l'esprit. Je croyais que par le Traité nous demeurerions maîtres, tant de ce que nous avons pris durant cette dernière guerre, que de ce que nous possédions auparavant. C'est pourquoi j'ai écouté avec 148 grande attention tout ce quia été dit touchant la paix, mais comme vous êtes de cet avis-la, je ne saurais pas n'en pas être, puis qu'en m'attachant à votre fortune, je me suis résolu de vivre, et de mourir auprès de vous. Bien que j'aie cru que l'on devait faire la paix à d'autres conditions, je n'empêcherai pas quelle ne se fasse à celles que vous avez agréables.

10. Le jeune Empereur remercia le Protostrator de son avis, et demanda celui des autres. Après s'être tenus quelque temps dans le silence, ils répondirent: Qu'il était le maître, et qu'il ferait ce qu'il lui plairait. Cette réponse ne procédait que du respect qu'ils avaient pour lui, et non de l'impression que ses raisons eussent faites sur leur esprit. Le jeune Empereur fit semblant de ne se pas apercevoir de leur véritable disposition, loua celle où ils avaient témoigné d'être, et rompit l'assemblée. Il employa avec le grand Domestique, et le Protostrator, les sept jours suivants à persuader les gens de commandement d'agréer la paix à ces conditions, et de la faire agréer à toute l'armée. Car bien qu'il ne dépendît que de lui de la conclure, il jugea plus à propos de la faire recevoir d'un consentement général.

λγʹ. 1. Ἐπεὶ δ´ ἐκεκύρωτο παρὰ πάντων, τὸν τοῦ ἁγίου ὄρους πρῶτον, ὅστις καὶ ἐπρέσβευε τότε, μετακαλεσάμενος ὁ βασιλεὺς, „τὴν μὲν πρὸς τὴν εἰρήνην ἔνστασιν“ εἶπε „τῆς στρατιᾶς, τήν τε ἡμετέραν πρὸς τοῦτο σπουδὴν καὶ τοὺς τρόπους καὶ τὰς περινοίας, δι´ ὧν αὐτὴν εὐπαράδεκτον πᾶσι πεπείκαμεν γενέσθαι, αὐτὸς ἰδὼν ἀπαγγελεῖς τῷ ἐμῷ κυρίῳ καὶ βασιλεῖ· ἐξ ἐμοῦ δὲ πρὸς αὐτὸν τοιαῦτα ἐρεῖς, ὡς, μάρτυρα τῶν ἐμῶν ποιοῦμαι λόγων τὸν πάντ´ ἐφορῶντα ὀφθαλμὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὴν ἐκ τοῦ συνειδότος ἀδέκαστον κρίσιν, ὡς οὔτε πρότερον οὔτε νῦν ἐμαυτῷ τι σύνοιδα εἰργασμένῳ οἷον ἄξιον εἶναί σε τὸν ἐμὸν κύριον καὶ πατέρα οὕτως ἐκπολεμωθῆναι ποιῆσαι πρὸς ἐμέ. Διόπερ πρότερόν τε ἅμα τε ἐμνήσθης εἰρήνης, καὶ αὐτὸς μηδὲν ἀντειπὼν μηδὲ πολυπραγμονήσας, ἀλλὰ καὶ νομίζων εὐεργετεῖσθαι, τὸ ἐπίταγμα ἐπλήρουν τὸ σόν· καὶ νῦν, καίτοι γε τῆς στρατιᾶς πολλὰ δυσχεραινόντων, ἐφ´ οἷς ἐπεχείρουν πείθειν, ὡς ἀκριβῶς παρὰ τοῦ πρέσβεως μαθήσῃ, ὃ προστέταχας, καὶ θεοῦ συναιρομένου, ἤγαγον πρὸς πέρας. Ἐν μὲν οὖν ταῖς ἐπὶ τῇ τοῦ προτέρου πολέμου καταθέσει σπονδαῖς τὸ ἀπὸ Χριστουπόλεως ἄχρι Σηλυβρίας εἰς ἰδίαν ἀρχὴν περιεποιησάμην, οὐ δεόμενος αὐτὸς, ἀλλὰ δι´ ἃς εἶπον αἰτίας τότε οὔσας ἀναγκαίας. Νυνὶ δὲ συνιδὼν, ὡς ἡ ἐπὶ τοῖς τοιούτοις εἰρήνη ἀρχὴ κατέστη δευτέρου πολέμου· (οἱ γὰρ συκοφάνται καὶ κοινοὶ πολέμιοι καὶ τῆς Ῥωμαίων τύχης ἀφανεῖς λυμεῶνες ὕλης εὐπορήσαντες καὶ πολλὰς αἰτίας πλασάμενοι καὶ διαβολὰς, ἐξώργισαν κατ´ ἐμοῦ καὶ πρὸς πόλεμον ἐξώρμησαν ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας ἐμφανοῦς,) δείσας μὴ καὶ αὖθις τὴν προτέραν μοῖραν τῆς ἀρχῆς ἢ καὶ πλεῖόν τι ἰδιοποιησάμενος, ἀφορμὰς πάλιν τοῖς συκοφαντεῖν ἐθέλουσι παράσχω, καὶ πλασάμενοι διαβολὰς, πρὸς τὸν κατ´ ἐμοῦ πόλεμόν σε ἐρεθίσωσιν αὖθις, ὅπερ ἐπαχθέστερον ἐμοὶ θανάτου· φέρων ὑπὸ τὴν σὴν ἐξουσίαν παραδίδωμι πάντα, οὐ πόλεις μόνον καὶ χώραν καὶ δημοσίους φόρους, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἐμὲ μετὰ πάντων ὧν ἄγω, καὶ τὸ ἀπὸ τοῦδε σοὶ περὶ τῆς διοικήσεως πάντων μελήσει ἕκαστα σκεψαμένῳ. Τοῦ μέντοι μισθοφορικοῦ τῆς στρατιᾶς τὸν μισθὸν αὐξήσας, παρέσχον καὶ γῆς ἑκάστῳ πλέθρα χρυσίων δέκα. Περὶ μὲν οὖν τῆς αὐξήσεως τοῦ μισθοῦ αὐτὸς ἂν εἰδείης ᾗ χρὴ γενέσθαι· τῆς μέντοι γῆς τοὺς στρατιώτας δέομαι μὴ ἀφαιρεθῆναι, τοῦτο μὲν, ὅτι στέρησις οὐδεμία ταῖς δημοσίαις προσόδοις ἀπὸ τῆς διανομῆς γεγένηται ταύτης, τοῦτο δ´, ὅτι καὶ διὰ τὴν ὀλιγότητα οὐδεμίαν ἀσχολίαν παρέχουσα τοῖς στρατιώταις πρὸς τὸ εἰς τὰς ἐκστρατείας εὐκόλους εἶναι ὠφέλειάν τινα δοκεῖ παρέχειν. Πρὸς τούτοις καὶ τὸ ἀποτεταγμένον εἰς τὴν αὐτῶν μισθοφορὰν χρυσίον πρὸς ἐμὲ πρότερον ἀποκαθιστάμενον, παρ´ ἐμοῦ διανέμεσθαι τοῖς στρατιώταις· οὕτω γὰρ ἐπηγγειλάμην αὐτοῖς, ὅτε τοὺς περὶ τῆς εἰρήνης πρὸς αὐτοὺς ἐποιούμην λόγους οὐ ῥᾳδίως πειθομένοις. Περί γε μὴν τῆς οἰκίας τῆς ἐμῆς ὅπως διοικηθήσεται, ὡς ἂν αὐτὸς κρίναις εὖ ἔχειν, ἐμοὶ πείθεσθαι ἀνάγκη. Ὁ δέ γε θεῖος ὁ ἐμὸς ὁ δεσπότης νῦν μὲν οὐκ ἀπολυθήσεται τῆς εἱρκτῆς, οὕτως ἐμοῦ λυσιτελεῖν δι´ αἰτίας οἰομένου τινάς· μετὰ δὲ χρόνον τινὰ μικρὸν ἀπολυθήσεταί τε καὶ σὺν ἐμοὶ διάξει θεραπευόμενος. Διὸ καὶ δέομαι τούτου χάριν τυχεῖν συγγνώμης.“

2. Τοιαῦτα πρὸς τὸν βασιλέα καὶ πάππον ὁ νέος βασιλεὺς τὸν πρεσβεύοντα πρῶτον Ἰσαὰκ κελεύσας εἰπεῖν, ἀπέστειλεν εἰς Βυζάντιον. Ἐπεὶ δὲ ἀφῖκτο, τήν τε εἰρήνην ὅτι κεκύρωτο καὶ ἐφ´ ὁποίοις τισὶν ἀπήγγειλε, τήν τε ἔνστασιν ἐν τοῖς τοιούτοις τῆς στρατιᾶς καὶ τὴν τοῦ νέου βασιλέως σπουδὴν καὶ τὴν οἰκονομίαν οἷς ἴσχυσε πάντας πεῖσαι τὴν εἰρήνην ἐπιψηφίσασθαι. Ἀκούων δὲ ὁ βασιλεὺς, πρῶτον μὲν ἐξεπέπληκτο καὶ ἠπίστει διὰ τὸ μέγεθος τοῖς ἀπαγγελλομένοις. Μὴ γὰρ ὅτι τῆς ἁπάσης ἀρχῆς τὸν νέον ᾤετο αὐτῷ ἐκστήσεσθαι βασιλέα, ἀλλ´ εἴγε καὶ ἐκ Βεῤῥοίας ἢ καὶ ποῤῥωτέρω ἄχρι Σηλυβρίας αὐτῆς κατασχὼν, παρεχώρησεν αὐτῷ τῶν ἄλλων, ἠγάπησεν ἄν· καὶ αὐτὸ δὲ ὅλως τὸ παραδέξασθαι τὴν εἰρήνην, οὐ τῇ τοῦ πράγματος φύσει, ἀλλὰ τοῖς ἀγαθοῖς τρόποις τοῦ βασιλέως καὶ ἐγγόνου θαῤῥῶν, διεπρεσβεύετο πρὸς αὐτόν· ἀγαπητὸν ἡγούμενος ἂν ὅπως ποτὲ πεισθείη μόνον τὸν πόλεμον καταθέσθαι. Ἔπειτα δὲ ἡδονῆς ἦν καὶ θυμηδίας μεστὸς αὐτός τε καὶ οἱ προσέχοντες αὐτῷ τῶν ἐπιφανῶν, καὶ οἱ ἄλλοι Ῥωμαῖοι ἑορτὴν ἦγον τὴν χαριεστάτην πασῶν.
 

149 Chapitre XXXIII.

1.  Réponse du jeune Empereur. 2. Joie de l'Empereur son aïeul.

1. La paix ayant enfin été conclue, le jeune Empereur manda le Supérieur de la sainte Montagne, et lui dit, Vous rapporterez à mon aïeul la disposition où vous avez trouvé l'armée, de quelle adresse j'ai usé four lui faire accepter la paix. Vous lui direz de plus, comme en mon nom, ce qui suit. Je prends à témoin l'œil de Dieu qui découvre tout, et ma propre conscience, de la vérité de la protestation que je vous fais de nouveau, de n'avoir jamais ni rien médité, ni rien entrepris, qui vous ait pu porter à prendre les armes. C'est pour cela que je reçus comme une faveur singulière la première proposition que vous me fîtes de la paix. En cette dernière occasion j'ai suivi vos intentions, j'ai fait tout ce que vous avez désiré, quelque déplaisir qu'en aient eu les gens de guerre, comme vous le pourrez apprendre de votre Ambassadeur. Vous m'abandonnâtes par le Traité que nous fîmes pour terminer la première guerre, le pays qui s'étend depuis Christopole jusqu'à Selivrée, non par aucun besoin que j'en eusse, mais par Autres raisons qui semblaient alors nécessaires. Maintenant que je vois que cette condition de la premiers paix a été la source d'une seconde guerre} parce que les calomniateurs qui sont nos communs ennemis, et les 150 pestes de l'Empire, en ont pris occasion de former des accusations, par lesquelles ils vous ont aigri contre moi, et vous ont engagé à me déclarer la guerre, bien que vous n'en eussiez aucun sujet raisonnable, j'appréhenderais, si je retenais non seulement la portion de l'Empire que vous m'avez accordée, mais aussi les conquêtes que foi faites depuis, qu'ils n'envenimaient encore votre esprit par le poison de leur médisance, et qu'ils ne vous portaient à une autre guerre, qui me serait plus insupportable que la mort ; c'est pourquoi je vous remets entre les mains, non seulement les terres, les villes, les places, les revenus ; mais je m'y remets moi-même, avec tout ce que je possède, afin que vous en disposiez avec un pouvoir absolu. Je vous avertis néanmoins que j'ai augmenté la paie des gens de guerre, et que j'ai assigné des terres a chaque soldat, d'où il tire dix écus de revenu. Je vous supplie de ne les leur point ôter, puis que le prix des Fermes publiques n'en a point été diminué, et puis qu'un arpent de terre n'occupant pas trop un soldat, ils n'en sont pas moins prêts à obéir à tous les ordres qu'on leur donne. Je souhaite aussi que l'argent que j'ai mis en réserve pour eux, leur fait distribué, comme je leur ai promis lors que je leur ai fait agréer la paix qu'ils n'auraient pas agrée sans cette condition. Pour ce qui est de ma maison, vous en disposerez comme il vous plaira. Je souhaiterais aussi pour des raisons particulières, que mon oncle le Despote ne fût pas sitôt mis en liberté. Il y fera mis après avec honneur, et il demeurera auprès de moi.

2. Cet Ambassadeur ayant raconté la manière dont la paix avait été conclue, la résistance que les gens de guerre y avaient apportée,et le soin que le jeune Andronique avait pris de ménager leurs esprits, le vieil Empereur fut d'abord surpris d'un tel étonnement, qu'il ne pouvait croire ce qu'il entendait. Quand il avait envoyé demander la paix, il n'avait pas tant fondé l'espérance de l'obtenir sur l'état de ses affaires, que sur le bon naturel de son petit-fils, et il se serait contenté qu'en la lui accordant, il eût retenu tout ce qui s'étend depuis Berée jusqu'à Selivrée. De sorte qu'il eut une joie toute extraordinaire de l'avoir obtenue à des conditions plus avantageuses, et les grands et les petits en firent, à son exemple, des réjouissances publiques.

λδʹ. 1. Εἰς τάχος τε ἐκέλευε τριήρεις δύο πληροῦν· ἐπεὶ δὲ ἐπεπλήρωντο, σὺν τάχει καὶ προθυμίᾳ πολλῇ τὴν βασιλίδα Ξένην τὴν Ἀνδρονίκου μητέρα τοῦ νέου πέμπει πρὸς τὸν υἱόν· ἅμα μὲν τῆς εἰς αὐτὸν καλοκἀγαθίας καὶ τῆς τιμῆς καὶ εὐπειθείας πρεπούσας ἀποδώσουσαν εὐχαριστίας, ἅμα δὲ καὶ τὴν κυρωθεῖσαν εἰρήνην ἐγγράφοις βεβαιώσουσαν ὅρκοις.

2. Ἐλθοῦσαν δὲ εἰς τὸ περὶ Σηλυβρίαν Ἐπιβάτας προσαγορευόμενον χωρίον ἔτι τότε ἀτείχιστον ὂν, βασιλεὺς ὁ υἱὸς αὐτῆς ἐλθὼν προσεκύνησέ τε ὁμοῦ τὴν μητέρα· καὶ ἐθρήνησαν ἐφ´ ἱκανὸν, ἡ μὲν τὴν χηρείαν, ὁ δὲ τὴν ὀρφανίαν ὀδυρόμενος τοῦ πατρός· οὔπω γὰρ ἄχρι τότε μετὰ τὴν βασιλέως τελευτὴν εἰς ἓν βασιλεὺς ὁ νέος τῇ μητρὶ καὶ βασιλίδι συνῆλθεν· ἔπειτα ἡ βασιλὶς τῷ βασιλεῖ καὶ υἱῷ τάς τε τοῦ βασιλέως καὶ πάππου ἀπαγγείλασα εὐχαριστίας, καὶ ἕτερ´ ἄττα ὁμιλήσασα ὅσα ἦν αὐτῇ βουλομένῃ, τὰ ὀμωμοσμένα παρὰ βασιλέως τοῦ υἱοῦ ἐγγράφως παραλαβοῦσα, ἐπανῆκεν αὖθις ὡς βασιλέα τὸν κηδεστήν. Ὀμωμοκότος δὲ καὶ αὐτοῦ τὴν εἰρήνην ἀκατάλυτον καὶ βεβαίαν τηρήσειν ἐπὶ τούτοις γεγενημένην, ὥστε τὴν μὲν ἀρχὴν πᾶσαν καὶ τὴν διοίκησιν τῶν πραγμάτων αὐτῷ προσήκειν, πρὸς δὲ βασιλέα τὸν ἔγγονον τὴν μισθοφορὰν τῆς στρατιᾶς δίδοσθαι μόνον, ὥσπερ ἦν αὐτοῖς ἐν ταῖς συνθήκαις γεγραμμένον, ὡς ἂν παρ´ αὐτοῦ χορηγοῖτο τοῖς στρατιώταις· ἔτι δὲ καὶ περὶ τῆς διανεμηθείσης γῆς τοῖς αὐτοῖς τούτοις μισθοφόροις παρὰ τῶν τὰ δημόσια διοικούντων ἐνοχλεῖσθαι μηδὲν, ἀλλ´ αὐτοῖς ἀνεπηρέαστον διατηρεῖσθαι· καὶ τῆς ἰδίας οἰκίας ἕνεκα καὶ βασιλίδος τῆς αὐτοῦ γυναικὸς παρὰ τοῦ βασιλικοῦ ταμιείου ἑξακισχιλίους ἐπὶ τρισμυρίοις χορηγεῖσθαι χρυσοῦς.

3. Καὶ τῶν τοιούτων ἐγγράφων ὅρκων πρὸς βασιλέα τὸν νέον ἀπεσταλμένων, ἄρας ἐξ οὗπερ ἐστρατοπεδεύετο τόπου, εἰς Βυζάντιον ἧκε τὸν βασιλέα προσκυνήσων. Ἐξῆλθε δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς εἰς ὑπάντησιν τοῦ ἐγγόνου καὶ βασιλέως.

4. Πλησίον δὲ ἀλλήλων γενομένων, βασιλεὺς ὁ νέος ἀπεπήδησε τοῦ ἵππου, ὡς ἀπὸ γῆς οἷα δοῦλος τὸν βασιλέα προσαγορεύσων. Ὁ δέ γε πρεσβύτερος τὰς ἡνίας ἀναστρέψας, ἤλαυνεν ὀπίσω· ἐβούλετο δὲ αὐτῷ τὸ τοιοῦτο, μὴ πεζῇ τὸν βασιλέα, ἀλλ´ ἔφιππον εἶναι δίκαιον τὴν προσαγόρευσιν ποιεῖσθαι. Ἔθος γὰρ ἐπεκράτησεν ἀρχαῖον παρὰ τοῖς Ῥωμαίων βασιλεῦσιν, ὅταν μέλλωσιν ἀλλήλοις συντυγχάνειν, τοὺς μὲν ἑπομένους ἑκατέροις τῶν ἵππων καταβάντας ἕπεσθαι πεζῇ, αὐτοὺς δὲ συμμίξαντας ἐφίππους, τὸν μὲν νεώτερον κύψαντα τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως περιπτύσσεσθαι τὴν χεῖρα, τὸν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς πρότερον περιελόμενον πῖλον· ἀνακύψαντα δὲ ἐκεῖθεν, εἰς τὸ πρόσωπον αὐτὸν τὸν πατέρα ἀντιφιλεῖν. Τότε δὲ οὐκ ἀγνοῶν τὸ ἔθος ὁ νέος βασιλεὺς κατέβη τοῦ ἵππου, ἀλλ´ ὡς ἂν μάλιστα καὶ πλέω τοῦ δικαίου καὶ συνήθους αἰδῶ καὶ εὐπείθειαν τῷ πάππῳ ἀποδῷ. Ἑπομένου δὲ αὐτοῦ πεζῇ καὶ μὴ ἐνδιδόντος, ἀναγκασθεὶς περιέμεινεν ὁ βασιλεύς· πλησίον δὲ γενόμενος ὁ νέος, περιεπτύξατο τὸν πόδα τοῦ βασιλέως πάντων ὁρώντων. Τούτου δὲ γενομένου, θρῆνος ἐφ´ ἱκανὸν ὁμαλῶς ἤρετο διὰ πάσης τῆς στρατιᾶς, ἅμα καὶ χαρὰ, ὅπερ ἐπὶ ταῖς παρ´ ἐλπίδα μεγίσταις εὐτυχίαις γίνεσθαι φιλεῖ· ἢ καὶ τὸ ἄτυφον καὶ μέτριον τοῦ νέου βασιλέως ὁρῶντες, ἐπεκάμπτοντο πρὸς οἰμωγάς. Ἔπειτα ἐφίππου καὶ τοῦ νέου βασιλέως γενομένου ἦλθον ἄχρι πυλῶν. Ἀναστρέφειν δὲ εἰς τὸ στρατόπεδον τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως ἐπιτρέποντος τῷ νέῳ, οὐκ εἶξεν, ἀλλὰ τοῖς ἄλλοις ἔξω τειχῶν περιμένειν σημήνας τῇ χειρὶ, αὐτὸς ἅμα τισὶ τῶν εὐπατριδῶν ἐντὸς γενόμενος τῶν τειχῶν, καὶ συνοδεύσας τῷ πάππῳ καὶ βασιλεῖ μέχρι μέσης ὁδοῦ, συνταξάμενος ἐπανῆλθεν εἰς τὸ στρατόπεδον.

5. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ εἰσελθὼν, πρῶτα μὲν εἰς τὸ τῆς θεομήτορος τέμενος τῆς Ὁδηγητρίας ἐλθὼν, εὐχαριστίας ἀπεδίδου πολλὰς τῷ χορηγῷ τῆς εἰρήνης θεῷ καὶ τῇ αὐτοῦ πανάγνῳ μητρί. Ἐκεῖθεν δὲ ἐπανῆλθεν εἰς τὰ βασίλεια, καὶ συνδιῆγε τῷ πάππῳ καὶ βασιλεῖ. Ἐκ μέντοι τῶν πέριξ χωρῶν τε καὶ πόλεων καὶ αὐτοῦ Βυζαντίου εἰς τὰ βασίλεια ἐφοίτων πανδημεὶ, ἅμα μὲν συνεορτάσοντες καὶ αὐτοὶ τὴν εἰρήνην, ἅμα δὲ ὀψόμενοι καὶ βασιλέα τὸν νέον, ὃς αἰτιώτατος ἐδόκει τῆς ἐν τῷ παρόντι εὐτυχίας εἶναι. Θαυμάζοντες δὲ αὐτοῦ τήν τε εὐπείθειαν πρὸς βασιλέα καὶ τὸ τοῦ φρονήματος μέτριον καὶ κατεσταλμένον, οἴκαδε χαίροντες ἐπανῄεσαν. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ἅμα τῷ πρεσβυτέρῳ πέντε πρὸς ταῖς δέκα τῷ Βυζαντίῳ ἐνδιατρίψας ἡμέρας, καὶ τὰς ὑπ´ αὐτῷ τελούσας ἐπαρχίας τῷ πάππῳ καὶ βασιλεῖ παραδεδωκὼς, αὐτὸς, ἐπιτρέψαντος βασιλέως, εἰς Διδυμότειχον ἐπανῆλθεν, ἔνθα καὶ ἡ σύνευνος αὐτῷ βασιλὶς ἦν, Αὐγούστου μηνὸς ἱσταμένου τῆς αὐτῆς πέμπτης ἰνδικτιῶνος.
 

152 Chapitre XXXIV.

1. L'Impératrice Xéne vient faire jurer la. paix à son fils. 2. Il va au devant d'elle, et jure la paix. 3. Il va vers Constantinople. 4.. Il salue l'Empereur son aïeul . 5. Il rend à Dieu des actions de grâces s'en retourne à Didymoteque.

1. Il commanda d'équiper deux Galères, qui ne furent pas plutôt prêtes, qu'il envoya l'Impératrice Xene à son petit-fils, tant pour le remercier des marques qu'il lui avait données de sa soumission, et de son obéissance, que pour lui voir jurer par écrit la paix qui avait été conclue.

2. L'Empereur son fils vint au devant d'elle jusqu'à un endroit nommé Epibate, proche de la ville de Selivrée, qui n'était pas encore alors fermée de murailles. Apres l'avoir saluée très profondément, ils pleurèrent ensemble la perte, l'une de son mari et l'autre de son père car ils ne s'étaient point vus depuis la mort de l'Empereur Michel. Après qu'elle eut fait les remerciements dont elle était chargée au nom du vieil Empereur, et qu'elle eut dit à son fils ce qu'elle désirait, elle reçut de lui l'acte de son serment, et l'alla porter au vieil Andronique son beau-père, 153 qui ayant aussi juré d'entretenir la paix, à la charge qu'il demeurerait seul maître de l'Empire, et que son petit-fils toucherait le fonds nécessaire pour le payement accordé aux gens de guerre, et à condition aussi, que les receveurs des importions publiques ne troubleraient point les soldats dans la possession des terres qui leur avaient été assignées, et que l'on lui donnerait chaque année trente six milles pièces d'or pour la dépense de sa maison, et de celle de l'Impératrice sa femme.

3. Quand le jeune Andronique eut reçu cet acte, il partit du lieu où il était campé, pour venir saluer l'Empereur son aïeul, qui partit aussi de Constantinople pour aller au devant de lui.

4. Lorsqu'ils furent proche l'un de l'autre, le jeune Empereur descendit de cheval pour saluer son aïeul, de la manière que les sujets saluent l'Empereur. Le vieil Andronique tourna la bride de son cheval pour obliger son petit-fils à remonter sur le sien, et à le saluer à cheval selon l'ancienne coutume, qui est que quand deux Empereurs se rencontrent, ils demeurent à cheval pendant que leurs gens en descendent, et le plus jeune étant découvert, se baisse pour baiser la main de l'ancien, qui lui rend le baiser au front. Lors que le jeune Andronique descendit de cheval, ce n'était pas qu'il ignorât l'usage ; mais c'est qu'il voulut rendre à son aïeul 154 un plus grand honneur qu'il ne lui devait. Comme il suivait à pied, le vieil Andronique s'arrêta, et alors le jeune Empereur lui baisa le pied à la vue de tout le monde, qui versa des larmes de joie, comme l'on en verse ordinairement dans les félicités inespérées, et qui admira la modestie et la soumission de ce jeune Prince. Etant ensuite remonté à cheval, ils marchèrent ensemble jusqu'à la porte de Constantinople. Là, le vieil Empereur permit à son petit-fils de s'en retourner à son armée,j mais au lieu de le faire, il entra avec quelques-uns des plus qualifiés de son parti jusqu'au milieu de la grande rue, où il prit congé de lui, et s'en retourna a son armée.

5. Le jour suivant il alla à l'Église de la sainte Vierge, surnommée Hodegetrie, rendre ses actions de grâces à Dieu, et de là au Palais pour saluer son aïeul, où il y avait un concours extraordinaire, tant des habitants de Constantinople que des contrées d'alentour, qui ne se pouvaient laisser d'admirer le jeune Andronique, et de le regarder comme l'auteur de la félicite publique. Après avoir demeuré quinze jours à la Cour, et après avoir remis à son aïeul les Provinces qu'il possédait, il prit congé de lui au commencement du mois d'Août, en la cinquième Indiction, et il s'en retourna à Didymoteque, ou il était attendu par l'impératrice sa femme.

λεʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ὁ πρεσβύτερος πᾶσαν τὴν ἡγεμονίαν Ῥωμαίων ποιησάμενος ὑφ´ ἑαυτῷ, τοῦ ἐγγόνου καὶ βασιλέως παρακεχωρηκότος, ἐπιτρόπους τε ἀπέστελλε κατὰ πᾶσαν ἐπαρχίαν ὡς ἂν αὐτῷ ἐδόκει βέλτιστα ἔχειν· καὶ ταῖς τῶν δημοσίων προσόδων πράξεσι τοὺς ἐπιμελησομένους ἐφίστη· καὶ ἀπογραφέας δὲ ἀποστείλας, τὸ στρατιωτικὸν ἅπαν ὅσον ἦν ἐκ χωρίων ἀποτεταγμένον τὰς προσόδους ἔχειν, ἔτι δὲ καὶ τοὺς συγκλητικοὺς ἐξίσαζε καὶ διῴκει δι´ αὐτῶν τὴν ἡγεμονίαν.

2. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Σφεντισθλάβος ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς, ὃς ἦν τὴν βασιλέως τοῦ νέου ἀδελφὴν γεγαμηκὼς, ἐτεθνήκει νοσήσας· διεδέξατο τὴν ἀρχὴν Μυσῶν ὁ υἱὸς αὐτοῦ Γεώργιος ὁ Τερτερής.

3. Ἔτι δὲ τοῦ πρὸς ἀλλήλους τῶν βασιλέων συνεστῶτος πολέμου, ὅτε καὶ Παλαιολόγος Ἀνδρόνικος τῶν κατὰ τὴν Ῥοδόπην τοῖς Ῥωμαίοις ὑπηκόων ἄρχων ἐπαρχιῶν, ἀπέστησε τοῦ νέου πρὸς τὸν πρεσβύτερον βασιλέα, ὁ Τερτερὴς ταῖς πόλεσιν ἐκείναις ἐπιστρατεύσας, τὰς μὲν ἄλλας ἐδῄωσε, Φιλιππούπολιν δὲ εἷλε, μεγάλην τε καὶ πολυάνθρωπον οὖσαν, καὶ πεζῷ καὶ ἱππικῷ στρατεύματι ἐῤῥωμένην, καὶ ἐν ἐπικαίρῳ μάλιστα χωρίου κειμένην, ὡς αὐτάρκη εἶναι καὶ πρὸς πόλεμον καὶ εἰρήνην τῶν ἄλλων μάλιστα ἠπειρωτίδων. Εἷλε δὲ τρόπῳ τοιῷδε. Παρὰ τῶν ἐν Βυζαντίῳ τινὸς αὐτῷ τῶν ἐπιτηδείων ἔχθει τῷ πρὸς βασιλέα τὸν νέον κρύφα ἐμηνύθη, ὡς τῶν Φιλιππουπολιτῶν τῷ νέῳ βασιλεῖ συστρατευομένων, τῶν τε ἄλλων ἐγχωρίων περὶ τὴν τοῦ σίτου συγκομιδὴν ἀσχολουμένων, ἐπελθὼν ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ῥᾷον ἂν κρατήσειεν ὀλιγανδρούσης. Κατὰ δὴ τὴν τοιαύτην ὑφήγησιν ἐπελθὼν, ἀπορίᾳ τῶν ἀμυνομένων παρεστήσατο ῥᾳδίως.

4. Ἀφικομένου δὲ μετὰ τὴν εἰρήνην εἰς Διδυμότειχον τοῦ νέου βασιλέως, ὁ Τερτερὴς ἀποστείλας στρατιὰν, τὰ περὶ τὴν Ἀδριανούπολιν κατέδραμε πολίχνια καὶ ἐληΐσατο·

5. Ἐπιδιώξας δὲ ὁ βασιλεὺς κατέλαβεν ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Μυσίας, καὶ ἀπροσδοκήτως ἐμπεσὼν, τοὺς μὲν διέφθειρεν αὐτῶν, τοὺς δὲ εἷλε ζῶντας, πλὴν ὀλίγων, ὅσοι διεσώθησαν ἐπιγενομένης νυκτός· καὶ τὸ στρατόπεδον αὐτῶν διήρπασαν οἱ στρατιῶται, καὶ τὴν λείαν ἐπανήγαγον. Μετὰ δὲ ταύτην τὴν μάχην ἔγνω δεῖν ὁ βασιλεὺς μὴ ἀμύνεσθαι μόνον ἐπερχομένους τοὺς Μυσοὺς, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν αὐτοῖς ἐπιστρατεύειν. Καὶ συναγαγὼν ἀξιόμαχον στρατιὰν, μετὰ τριακοστὴν ἡμέραν ἐπέβαλεν εἰς τὴν Μυσίαν καὶ ἐδῄωσε τὰ πολλὰ αὐτῆς, ἠνδραποδίσατο δὲ οὐδένα· οὐδὲ γὰρ ἔθος οὔτε Μυσοῖς οὔτε Ῥωμαίοις ἐν ταῖς καταδρομαῖς ἀνδραποδίζεσθαι ἀλλήλους· βοσκήματα δὲ καὶ ἄλλην ἀποσκευὴν εἷλον αἰχμάλωτον πολλήν. Ἐκεῖθεν δὲ εἰς Βυζάντιον ἐπανῆκε τῷ βασιλεῖ καὶ πάππῳ συνησθησόμενος ἐπὶ τῇ νίκῃ· ταύτην γὰρ ἐποιήσατο πρώτην εἰσβολὴν βαρβάροις ἐπιστρατεύσας.

6. Εὗρε δὲ ἐλθὼν ὑπὸ τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως τὸν Συργιάννην εἰς δεσμωτήριον ἐμβληθέντα. Ὕστερον δὲ ὀλίγαις ἡμέραις ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς δικαστήριον καθίσας, συνδικάζοντος αὐτῷ καὶ τοῦ νέου βασιλέως καὶ τῶν ἐν τέλει πάντων Ῥωμαίων παρόντων, ἐκέλευσε τὸν Συργιάννην εἰς μέσους ἐλθεῖν, ὡς ὧν κατηγορεῖτο τὰς αἰτίας ἀπολυσόμενον. Κατηγορεῖτο δὲ αὐτοῦ, ὡς εἴη συνωμοσίας ἅμα Ῥωμαίων οὐ πολλοῖς πεποιημένος ἐπὶ τῷ τὸν πρεσβύτερον βασιλέα ἀποκτείναντας, αὐτὸν ἀποδειχθῆναι βασιλεύοντα Ῥωμαίων. Οἱ μὲν οὖν διώκοντες ἐπέκειντο σφοδρῶς ἀληθῆ ἃ αὐτοῦ κατηγοροῦντο διϊσχυριζόμενοι εἶναι. Ἔλεγχον μέντοι ἐναργῆ τῶν κατηγορουμένων οὐκ ἠδύναντο παρέχειν· αὐτός τε ἐκ τοῦ ὁμοίου, ἃ μὲν κατηγορεῖτο συκοφαντίας διετείνετο εἶναι, οὐ μέντοι καὶ ἀποδείξεις παρεῖχεν ἰσχυρὰς, ἐξ ὧν ἂν τὴν δίκην διαφύγοι. Ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτοῦ τε καὶ τῶν διωκόντων πρὸς ἀλλήλους ἀντικαθισταμένων, ὡς ἰσοπαλεῖς ἦσαν αἱ δίκαι, ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς ἐπέτρεπε τῷ νέῳ ψῆφον ἐπὶ τοῖς λεγομένοις ἐξενεγκεῖν. Τοῦ δὲ ἀπαγορεύσαντος δέει τοῦ μὴ διὰ τὴν ἀποστασίαν καιροῦ παρασχόντος δοκεῖν ἀμύνεσθαι αὐτὸν, ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς πολλὰ αὐτοῦ κατηγορήσας, καὶ τοὺς διώκοντας ἀποφηνάμενος ἀληθεύειν, τὸ δεσμωτήριον κατέκρινεν οἰκεῖν ὑπὸ κλοιοῖς ἑνὶ κανόνι συνηρμοσμένοις φρουρεῖσθαι κελεύσας. Ἐλέγετο μέντοι ὡς ἐπὶ ταῖς τοῦ νέου βασιλέως πρὸς τὸν αὐτοῦ συμβάσεσι πάππον καὶ τοῦτο εἴη συντεθειμένον, τὸ ἐκ παντὸς τρόπου τὸν Συργιάννην εἱρχθῆναι τοῦ νέου βασιλέως ᾐτηκότος· ἦν δὴ σαφὴς καὶ ἀναντίῤῥητος συκοφαντία.
 

155 Chapitre XXXV.

1. Le vieil Andronique prend possession des Provinces qui avaient appartenu à son petit-fils. 2. Vencejlas Roi de Bulgarie meurt. 3. Tertere son fis surprend la ville de Philippopole. 4. Il fait des cour/es aux environs d' Andrinople. 5. Expédition du jeune Andronique en Bulgarie. 6. Accusation et condamnation de Syrgian.

1. Le vieil Empereur étant devenu maître absolu de tout l'Empire, du consentement de son petit-fils, il établit des Gouverneurs dans les Provinces tels qu'il jugea à propos, des fermiers pour y recevoir les impositions publiques, et des Greffiers pour y faire l'état des gens de guerre. Il choisit de plus de sages Ministres sur qui il se voulait décharger d'une partie du poids des affaires.

2. Dans le même temps Venceslas Roi de Bulgarie beau-frère du jeune Andronique mourut de maladie, et laissa George Tertere son fils son successeur.

3. Pendant que la guerre était encore échauffée entre les deux Empereurs, Constantin Paléologue ayant débauché les Provinces des environs de Rodope de l'obéissance du jeune Em- 156 pereur, et les ayant soumises à celle de l'ancien, Tertere y fit irruption, et y prit Philippopole ville fort grande et fort peuplée, assise dans un lieu commode, et capable de le maintenir, soit en temps de paix ou de guerre. Un de ses amis qui était ennemi du jeune Andronique lui ayant mandé de Constantinople que les soldats et les habitants de Philippopole étaient occupés à la campagne à serrer leurs grains, et que s'il y allait à l'improviste il la prendrait infailliblement, il y alla suivant cet avis, et comme elle était hors de défense, il n'eut pas de peine à la prendre.

4. Le jeune Empereur étant venu à Didymoteque depuis la conclusion de la paix, Tertere envoya des gens de guerre, qui firent des courses jusqu'aux portes d'Andrinople, et qui ruinèrent tous les villages d'alentour.

5. Le jeune Andronique les ayant poursuivis, les rencontra proche des frontières de Bulgarie, les chargea rudement, en tua un grand nombre, prit presque tout le reste, si bien qu'il n'y en eut que fort peu qui se sauvèrent à la faveur de la nuit. Les vainqueurs pillèrent le camp des vaincus, et en emportèrent un ample butin. Jugeant depuis cette rencontre que ce n'était pas assez de se défendre contre eux ; mais qu'il fallait les attaquer, il entra dans la Bulgarie à la tête d'une nombreuse armée, et il y fit un effroyable dégât. Il n'y fit point de prison- 157 niers, parce que c'est la coutume de la guerre d'entre les Romains et les Bulgares de n'en prendre point de part ni d'autre. Il prit seulement quantité de meubles, et de troupeaux, et s'en retourna plein de gloire à Constantinople, pour s'y réjouir avec son aïeul, de l'heureux succès de cette expédition, qui était la première qu'il eût jamais faite contre les Barbares.

6 II trouva que Syrgian y avait été mis en prion. Peu de jours après qu'il fut arrivé, l'Empereur son aïeul fit une grande assemblée des principaux de sa Cour, au milieu de laquelle il commanda d'amener l'accusé, afin qu'il répondit à ce que l'on proposait contre lui. L'accusation était d'avoir conspiré avec quelques Romains de tuer le vieil Andronique, et de se faire proclamer Empereur. Les accusateurs soutenaient positivement que le crime était véritable, mais ils n'en apportaient point de preuve. L'accusé soutenait que c'était une calomnie -, mais il n'alléguait rien pour justifier son innocence. Après plusieurs contestations entre l'accusateur et l'accusé, l'affaire paraissant en quelque forte d'équilibre,le vieil Empereur demanda au jeune Andronique son petit-fils son avis, mais il s'excusa de le dire, de peur que s'il condamnait Syrgian, on ne le soupçonnât de le condamner en haine de ce qu'il avait autrefois trahi son parti. Après cela le vieil Empereur prononça que Syrgian était coupable des crimes  158 dont il était accusé, et il le condamna à demeurer en prison attaché à une colonne. Il courut un bruit, que par un article secret du traité de paix, il avait été accordé au jeune Andronique que Syrgian serait condamné à une prison perpétuelle : mais c'était une pure calomnie.

λϛʹ. 1. Ἔτι δὲ βασιλέως τοῦ νέου διατρίβοντος ἐν Βυζαντίῳ, Τερτερὴς ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς ἐτελεύτησε τὸν βίον. Τελευτήσαντος δὲ αὐτοῦ, αἱ ἀπὸ Μεσημβρίας ἄχρι Στίλβνου τοῖς Μυσοῖς ὑπήκοοι πόλεις ἑκοντὶ τοῖς Ῥωμαίων προσεχώρησαν βασιλεῦσι. Καὶ ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς ταῖς προσχωρησάσαις πόλεσιν ἀπέστειλεν ἐπιτρόπους, οὓς ἔκρινεν αὐτός.

2. Βοησίλας δὲ ὁ τοῦ προβεβασιλευκότος Μυσῶν ἀδελφὸς αὐτόμολος ὢν ἐν Ῥωμαίοις τότε, ὡς ἐπύθετο τὴν τελευτὴν τοῦ βασιλέως Μυσῶν, ἀπελθὼν καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο ἑαυτῷ τὰς ἀπὸ Στίλβνου μέχρι Κόψεως ἐπιλοίπους τῆς Μυσίας πόλεις προσχωρησάσας ἀμαχεὶ διὰ τὴν οἰκειότητα τοῦ γένους. Πέμψας δὲ ὡς βασιλέα καὶ ἐπαγγειλάμενος ὑπ´ αὐτὸν τελεῖν αὐτόν τε καὶ πόλεις καὶ τὴν συνεπομένην στρατιὰν, δεσπότης Μυσίας ὑπὸ βασιλέως ἐπιτέτραπται ὀνομάζεσθαι.

3. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος, ἅμα καὶ τοῦ πάππου καὶ βασιλέως ἐπιτετραφότος, τὴν ἐκ Βυζαντίου καὶ τὴν Θρᾳκίαν στρατιὰν ἀθροίσας, εἰς Φιλιππούπολιν ὡς ἐκπολιορκήσων ἦλθε. Γενομένῳ δὲ ἐκεῖ ὁ Βοησίλας ἅμα τῇ ὑπ´ αὐτὸν στρατιᾷ τοῦ πολέμου συνεφαψόμενος συνῆλθε· καὶ περιστρατοπεδευσάμενοι ἐπολιόρκουν· οὔσης δὲ ἐντὸς ἀξιομάχου στρατιᾶς, ἤνυον οὐδὲν, ἀλλὰ ἐκακοπάθουν. Ὁ γὰρ Τερτερὴς ἅμα τῷ τὴν Φιλιππούπολιν κατασχεῖν, δείσας μὴ αὖθις οἱ Ῥωμαῖοι ἐπελθόντες, διὰ τὴν ὀλιγανδρίαν, ὥσπερ καὶ αὐτὸς, ἕλωσιν αὐτὴν, ἅμα δ´ ὅτι καὶ ἐν ὁρίοις ἦν τῆς ἐκείνου καὶ Ῥωμαίων ἡγεμονίας, χιλίους μὲν ἱππέας λογάδας ἐξ Ἀλανῶν καὶ Μυσῶν, καὶ δὶς τοσούτους πεζοὺς πελταστὰς, οἳ δοκοῦσι μαχιμώτατοι εἶναι παρ´ αὐτοῖς, τὴν πόλιν ἔπεμψε φρουρεῖν. Ἄρχοντες δὲ ἦσαν αὐτῶν ὅ, τε Ἰτίλης καὶ ὁ Τεμήρης, τὸ γένος Ἀλανοὶ, καὶ Ἰνᾶς ὁ ἐξ Οὔγκρων· στρατηγὸς δὲ ἐπὶ πᾶσιν Ἰβάνης ὁ Ῥὼς κατά τε χεῖρα γενναῖος καὶ ἐμπειρότατος στρατηγεῖν· οἳ καὶ τετελευτηκότος τοῦ βασιλέως αὐτῶν, οὐ κατέλιπον τὴν πόλιν, ἀλλ´ ἐφρούρουν μένοντες. Τότε δὲ πολιορκούμενοι ὑπὸ βασιλέως, ἔξω μὲν πυλῶν ὡς ἐς μάχην παραταξόμενοι προῄεσαν οὐδαμῶς· τὰς πύλας δὲ ἀποικοδομήσαντες, ἀπὸ τῶν τειχῶν ἠμύνοντο καρτερῶς καὶ ἐκάκουν πολλὰ τὴν βασιλέως στρατιάν.

4. Ἐπολιόρκησε μὲν οὖν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τέσσαρσι μησὶ συνεχῶς ὁσημέραι τειχομαχῶν. Ἀπαγορεύοντος δὲ τὴν παράληψιν ἤδη, ἐκ Γερμανῶν τις περὶ τειχομαχικὰς μηχανὰς ἐξησκημένος, ὡς ἐν ῥᾳδίῳ τῆς ἐπιχειρήσεως ἐδόκει ἡ πόλις κεῖσθαι, ἐλπίδας τῆς ἁλώσεως οὐ φαύλας ὑπετίθει τῷ βασιλεῖ, καὶ ἐδημιούργει τὸ μηχάνημα, προστάξαντος βασιλέως. Ἦν δὲ τοιόνδε· ἐπὶ τροχοῖς ἑκκαίδεκα οἰκίαν κατεσκεύασε ξυλίνην δυναμένην ὑποδέξασθαι ἄνδρας ἑκατὸν, οἳ ἔμελλον τὴν μηχανὴν κινεῖν ἔνδοθεν ὠθοῦντες· ὑπεράνω δὲ τοῦ οἰκήματος ξύλινον πύργον καταστρώματα ἔχοντα πέντε, ὡς ἐν ἑκάστῳ δὴ καταστρώματι τῶν ἐκ τόξων Λατινικῶν τῶν λεγομένων τζαγγρῶν ἀφιέντων βέλη ἐσομένων ὀκτὼ, οἳ ἔμελλον τοὺς ἐπὶ τοῦ τείχους βάλλοντες ἀπώσεσθαι. Τελεσθείσης δὲ ἤδη τῆς μηχανῆς, καὶ τῶν τε ὁπλιτῶν καὶ τῶν ἐπὶ τῷ κινεῖν τὸν πύργον τεταγμένων, ἡ μὲν ἄλλη πᾶσα στρατιὰ τῶν σημαίων ἀρθέντων καὶ τῆς σάλπιγγος σημηνάσης, ἐτειχομάχουν· ὁ πύργος δὲ ὑπὸ τῶν ἔνδοθεν ὠθούντων κινούμενος, ᾔει βάδην, ὡς δοκεῖν αὐτὸν ἐμπνέοντα κινεῖσθαι. Οὐδὲ γὰρ ἑωρᾶτό τις τῶν ἔνδοθεν οὐδαμόθεν, διὸ οὐδὲ βάλλεσθαι δυνατὸς ἦν. Ὡς δὲ ἐν ἐφικτῷ ἐγένοντο τοῦ τοξεύειν, οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ ξυλίνου πύργου ἔβαλλον τοὺς ἀπὸ τῶν τειχῶν· αὐτοὶ δὲ μήτε τι ἀντιδρᾷν ἔχοντες, καὶ τῶν ἀπὸ τῶν τζαγγρῶν ἀφιεμένων βελῶν διὰ κραταιότητα καὶ ῥύμην διὰ παντὸς ὅπλου χορούντων καὶ διαδυομένων, τραυματιζόμενοι ὑπ´ αὐτῶν, οἱ δὲ καὶ ἀποθνήσκοντες, μικρὸν μὲν ἐκαρτέρησαν, ἔπειτα ἀπέστησαν, τὸ τεῖχος ἔρημον καταλιπόντες. Μέλλοντος δὲ ὅσον οὔπω τοῦ ξυλίνου πύργου τοῖς τείχεσι τῆς πόλεως συμμίγνυσθαι, τοιοῦτόν τι συνέβη.

5. Πρὸ τῶν τῆς πόλεως τειχῶν ἦν ἐκ παλαιοῦ κατεσκευασμένη στοὰ πρὸς ὑποδοχὴν ὕδατος· ξύλοις δὲ καὶ σανίσι στεγασθεῖσα, ἐπιτεθείσης ἄνωθεν καὶ γῆς, ἦν ἐν τῷ ἀφανεῖ, καὶ οὐδεὶς οὐδὲ τῶν ἐγχωρίων ἐκ χρόνων ᾔδει παλαιῶν κατακεκρυμμένην. Ἁμάξας μὲν οὖν καὶ ὅσα δι´ αὐτῆς διήρχετο βάρη, ἔστεγον τὰ ξύλα. Ὡς δὲ ὁ πύργος ἐγένετο κατ´ αὐτῆς, διαθραυσθέντων τῷ βάρει, κατεχώσθη ἐν τῇ στοᾷ. Τῶν μὲν οὖν ἔνδον ὄντων ἀπέθανεν οὐδεὶς, ἀλλὰ διεσώθησαν πάντες·

6. Ἡ μέντοι Φιλιππούπολις παρὰ τοσοῦτον ἐλθοῦσα διέφυγεν ἁλῶναι. Οἱ γὰρ ἔνδον ἀναθαρσήσαντες, ἀναβάντες ἠμύνοντο ἐπὶ τὸ τεῖχος, καὶ ἡ λοιπὴ στρατιὰ ἐπαύσαντο τειχομαχοῦντες.

7. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς οἱ τῶν Μυσῶν δυνατοὶ, τοῦ βασιλεύσαντος αὐτῶν Τερτερῆ ἀδιαδόχου ἀποθανόντος, τὸν τῆς Βιδύνης ἄρχοντα Μιχαὴλ τοῦ παρ´ αὐτοῖς δεσπότου τοῦ Στρεαντζιμήρου υἱὸν ἐκ Μυσῶν καὶ Κομάνων τὰς τοῦ γένους ἕλκοντα σειρὰς προσκαλεσάμενοι ἀπέδειξαν βασιλέα ἑαυτῶν, καὶ τὸν Τίρνοβον, ἐν ᾧ καὶ τὰ βασίλεια αὐτῶν ἐστι, παρέδοσαν καὶ τὴν ἄλλην ἀρχήν.

8. Ὁ δὲ τήν τε ἰδίαν στρατιὰν συναγαγὼν καὶ ἐξ Οὐγκροβλάχων κατὰ συμμαχίαν οὐκ ὀλίγην, ἔτι δὲ καὶ Σκυθικὴν παραλαβὼν, βασιλεῖ μὲν τῷ Ῥωμαίων Φιλιππούπολιν πολιορκοῦντι ἐπιέναι οὐκ ἔγνω δεῖν· ᾔδει γὰρ ἀξιόμαχος οὐκ ὤν. Κατὰ δὲ τῶν μετὰ τὴν Τερτερῆ τελευτὴν τοῖς Ῥωμαίοις προσθεμένων πόλεων ἐχώρει ἐν τοῖς ὀρεινοῖς κειμένων ἀσφάλειαν παρέχουσι τοῖς συστρατευομένοις αὐτῷ Σκύθαις καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις οὖσι τοξόταις, καὶ καθήμενος ἐδῄου τὴν γῆν καὶ τὰς πόλεις ἐπολιόρκει.

9. Ὡς δὲ ἠγγέλθη ταῦτα τῷ βασιλεῖ, μετὰ τῶν ἐν τέλει βουλευσαμένῳ ἐδόκει τὴν μὲν πολιορκίαν Φιλιππουπόλεως καταλιπεῖν, κατὰ δὲ Μιχαὴλ ὡς αὐτῷ μαχεσομένους χωρεῖν. Οὕτω δὲ βουλευσαμένοις, τὸν μὲν τῶν Μυσῶν δεσπότην Βοησίλαν οἴκαδε ἐκέλευεν ὁ βασιλεὺς ἀπελθόντα, ἐπεὶ πλησίον ἦν, καὶ αὐτὸν καὶ τὴν ὑπ´ αὐτὸν στρατιὰν ὧν ἂν δέοιτο πρὸς τὴν μάχην παρασκευασάμενον, εἰς τρίτην ἡμέραν εἰς Ποτοῦκαν ἐλθεῖν, ὃ πόλισμα ἦν κατεσκαμμένον ἔκ τινος ὡς ἔοικε πολέμου, (ἀπεῖχε δὲ τοῦ τόπου, οὗ ἐστρατοπεδεύετο Μιχαὴλ, μιᾶς ἡμέρας ὁδὸν,) ὡς ἐκεῖ τοῦ βασιλέως αὐτὸν περιμενοῦντος. Ὁ μὲν οὖν οἴκαδε εἰς Κόψιν ἀπῆλθεν ἐξαρτυσόμενος τὰ πρὸς μάχην· βασιλεὺς δὲ Στενιμάχου καὶ Τζεπαίνης Βρυέννιον τὸν Γεώργιον στρατηγὸν καταστήσας, στρατιάν τε ἀρκοῦσαν πρὸς φυλακὴν καταλιπὼν ὥστε μὴ κακῶς ὑπὸ τῶν Φιλιππουπολιτῶν ὑπεκθεόντων τὴν χώραν πάσχειν, αὐτὸς ἄρας παντὶ τῷ στρατεύματι, ἦλθεν εἰς Ποτοῦκαν, ὡς ἐκεῖ τὸν Βοησίλαν κατὰ τὸ σύνθημα περιμενῶν.

10. Στρατοπεδευομένῳ δὲ ἐκεῖ ἀπήγγειλέ τις ἐλθὼν, ὡς ἐτεθνήκει Βοησίλας ἐξαπίνης· τότε μὲν οὖν ἐδόκει ψεύδεσθαι ὁ ἄνθρωπος καὶ οὐδὲν λέγειν ὑγιές· μετὰ μικρὸν δὲ καὶ δεύτερος ἐλθὼν ἀπήγγειλε τὰ ἴσα, καὶ οὐδ´ αὐτὸς ἀξιόχρεως εἰς πίστιν ἐδόκει· τρίτος δὲ μετ´ ἐκείνους ἐλθὼν, ὅτι τε ἐτεθνήκει ἔλεγεν ὄντως καὶ ὡς αὐτὸς αὐτὸν ἴδοι ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ εἰς Κόψιν ἀναγόμενον ἐπὶ κλίνης τεθνηκότα ἐπὶ τῷ τυχεῖν ὁσίας· καὶ ἐπεπίστευτο οὗτος ὅτι τε Ῥωμαῖος ἦν καὶ ἀπόδειξιν ἐναργῆ παρείχετο τὴν ὄψιν.

11. Ἐδόκει δὴ οὖν διὰ ταῦτα τῷ βασιλεῖ οὐ μαχητέα εἶναι πρὸς Μιχαήλ. Οὐ γὰρ ἦν ἀξιόμαχος τοῖς πολεμίοις τότε ἡ τῶν Ῥωμαίων στρατιὰ, ἅμα μὲν διὰ τὸ τοῖς ὀρεινοῖς ἐνστρατοπεδεύειν αὐτοὺς καὶ φάραγγας βαθείας περιβεβλῆσθαι, τοξείαν ἔχοντας πολλὴν μέγιστα βλάπτειν ἐν ταῖς δυσχωρίαις δυναμένην· ἅμα δ´ ὅτι καὶ τῆς παρεῖναι πρὸς τὴν μάχην στρατιᾶς Ῥωμαίων ὀφειλούσης ἀπελείπετο οὐκ ὀλίγη. Οἵ τε γὰρ ὑπὸ Βοησίλαν τεταγμένοι περὶ τρισχιλίους ὄντες, διὰ τὴν Βοησίλα τελευτὴν οὐκ ἦσαν προσδόκιμοι παραγενήσεσθαι, καὶ ἐν ταῖς κατὰ τὴν Φιλιππούπολιν τειχομαχίαις πολλοὶ γενόμενοι τραυματίαι, (ἀπέθανον γὰρ οὐ πλείους τῶν τριῶν,) οἴκαδε ἕκαστος ἀπῆλθον θεραπευθησόμενοι· καὶ παρὰ Βρυεννίῳ διὰ τὴν Στενιμάχου καὶ τῶν ἄλλων πόλεων φυλακὴν κατελείποντο ἱκανοί. Δι´ ἃ δὴ πάντα λυσιτελεῖν μᾶλλον ἐδόκει τῷ βασιλεῖ μὴ μαχεσάμενον ἀναστρέφειν· ἐπανῆκεν οὖν εἰς Ἀδριανούπολιν βαρέως ἐνεγκὼν, ὅτι οὐκ ἐξεγένετο αὐτῷ τιμωρήσασθαι τοὺς πολεμίους.

12. Μετὰ δὲ ὀγδόην ἡμέραν ἀφίκετο πρὸς βασιλέα γράμματα Βοησίλα λέγοντα ὅτι ζῇ· μύκητας δὲ φαγὼν, τῶν περὶ τὴν καρδίαν μορίων νεκρωθέντων, κάρῳ κατασχεθῆναι καὶ ἀναισθησίᾳ βαθείᾳ ἐφ´ ἡμέραις τρισὶν, ὡς δοκεῖν ἤδη ἀπηλλάχθαι τοῦ ζῇν, μετὰ δὲ ταύτας τῶν περὶ αὐτὸν θηριακῇ καὶ τοῖς παρὰ τῶν ἰατρῶν λεγομένοις ἀντιδότοις χρησαμένων, μόλις εἰς αἴσθησιν ἐπαναγαγεῖν.
 

Chapitre XXXVI.

1. La Bulgarie se soumet à l'Empereur. 2. Voceslas frère du feu Roi se rend maître de de quelques places. 3. Le jeune Andronique assiège la ville de Philippopole. 4. Il la bat avec une machine dune merveilleuse invention. 5. La machine tombe dans un creux. 6. On lève le siège. 7. Michel est proclamé Roi de Bulgarie. 8. Il lève des troupes. 9. Le jeune Andronique se prépare à aller combattre.. 10. Il apprend la mort subite de Voceslas. 11. Il s'en retourne à Andrinople. 12. Il y reçoit avis que Voceslas n'était qu'assoupi et qu'il était revenu de son assoupissement.

1. Le jeune Andronique était encore à Constantinople, lors que Tertere Roi de Bulgarie mourut. Il ne fut pas sitôt mort, que toutes les villes qui font depuis Mesimbrie jusqu'à 159 Stilbne se soumirent d'elles- mêmes à l'obéissance de l'Empereur, et qu'elles reçurent les Gouverneurs qu'il lui plut de leur donner.

2. Voceslas frère de Tertere partit de Constantinople au premier bruit de sa mort, et réduisit sous sa puissance les villes qui s'étendent depuis Stilbne jusqu'à Copsis, et envoya demander la permission de prendre le titre de Despote de Bulgarie à la charge de relever de l'Empereur.

3. Le jeune Andronique partit en même temps à la tête d'une armée fort nombreuse, qui avait été levée à Constantinople et en Thrace, pour aller assiéger Philippopole. Mais il y avait dedans une si forte garnison, qu'il ne put remporter aucun avantage. Tertere s'en étant rendu maître appréhenda que les Romains ne la surprissent comme il l'avait lui-même surprise, et pour éviter cet inconvénient il y mit mille hommes de cavalerie, tant Bulgares qu'Alains, deux mille hommes d'infanterie des plus vaillants de la nation, armés de boucliers. Il y avait quatre commandants, savoir Ivvan Russien, homme prompt et agissant, et fort expérimenté dans l'art de conduire une armée, Isile et Temere Alains, et Inas Hongrois. Ces Chefs-là bien loin de vouloir abandonner la place, après la mort du. Roi, s'y fortifièrent à dessein de s'y bien défendre. Ils ne firent point toutefois de sorties. Ils se contentèrent de fermer les portes et de  160 tirer quantité de traits, par lesquels ils incommodèrent très-notablement les assiégeants.

4. Le jeune Andronique continua le siège durant quatre mois, sans manquer un seul jour à battre les murailles. Mais ne pouvant prendre la place de cette manière, un Ingénieur Allemand lui promit de faire une machine, avec laquelle il lui serait aisé de s'en rendre maître. Il bâtit donc comme une maison de bois, qui roulait sur seize roues, et qui était capable de contenir cent hommes, qui la remuaient par dedans. Il fabriqua au dessus une tour de bois à cinq étages, à chacun desquels on devait mettre huit Allemands armez d'arbalètes. Lors que la machine fut achevée, et quelle fut remplie de soldats, on donna un assaut général au son de la trompette. Cependant la machine s'avançait lentement, comme si c'eût été une créature animée. Quand elle fut à la portée du trait, ceux de dedans commencèrent à tirer sur ceux qui défendaient les murailles. Les assiégés ne pouvant résister à la force de ces traits contre lesquels il n'y avait point d'armes qui fussent à l'épreuve, y furent tous, ou tués, ou blessés ; de sorte que la muraille demeura vide, et que l'on se préparait à en approcher la tour, lors qu'elle fut rendue inutile par un étrange accident.

5. Il y avait autrefois hors de la ville une citerne, dont l'ouverture avait depuis été cou- 161 verte de planches, et de terre ; de sorte qu'il n'en paraissait aucune marque. Les chariots passaient par dessus, mais quand la tour y fut, elle écrasa les planches, et tomba au fond, sans toutefois qu'aucun de ceux qui étaient dedans fût tué.

6. Ainsi la ville fut garantie d'un péril extrême. Car les assiégés ayant repris courage, et étant remontés sur les murailles, les Romains cessèrent de les attaquer.

7. Dans le même temps les principaux de la nation des Bulgares considérant que leur Roi Tertere était mort sans avoir laissé d'héritier de sa Couronne, ils mandèrent Michel Gouverneur de Videne, fils de Tzeantzimere, qui rapportait son origine aux Bulgares et aux Comanes, le proclamèrent Roi, et le mirent dans Ternove où est le Palais des Rois.

8. Dés qu'il fut en possession du Royaume, il ramassa une armée, tant des soldats du pays, que des Hongrovalaches, et des Scythes, et ne se jugeant pas assez fort pour aller attaquer le jeune Empereur, qui était alors devant la ville de Philippopole, il alla assiéger les places qui s'étaient rendues aux Romains depuis la mort de Tertere, et fit le dégât sur les terres qui en dépendent.

9. Le jeune Empereur en ayant eu avis, tint Conseil, où il résolut de lever le siège de Philippopole, et de chercher Michel pour le combat- 162 tre. Ayant pris cette résolution, il commanda à Voceslas Despote de Bulgarie de s'en retourner en son Palais qui était proche, et d'amener trois jours après ses troupes à Potuque, petite ville ruinée par les guerres, et assise à une journée de distance du lieu où Michel était campé. Voceslas alla à Copsis suivant cet ordre, et il y assembla ses troupes. Le jeune Empereur ayant donné le gouvernement de Stenimaque et de Zepene à George Bryenne, et y ayant laissé des garnisons capables de s'opposer aux courses de celle de Philippopole, il marcha avec toute son armée vers Potuque, pour y attendre Voceslas.

10. A peine y fut-il arrivé, qu'il y apprit qu'il était mort subitement. Celui qui apporta le premier cette nouvele, bien-loin d'être cru, passa pour un homme qui avait perdu le sens. Il en arriva bientôt après un second, qui rapporta la même chose, et à qui l'on n'ajouta pas plus de foi qu'au premier. Enfin, il en arriva un troisième, qui assura que Voceslas était mort, et qu'il avait vu porter son corps à Copsis sur un lit, pour lui rendre l'honneur de la sépulture. On crut ce dernier témoin, parce qu'il disait qu'il avait vu ce qu'il rapportait.

11. Après cela, l'Empereur ne fut plus d'avis d'aller combattre Michel, parce que les deux armées n'étaient plus égales, et que les ennemis étaient avantageusement postés sur des montagnes, et entourez de vallées, d'où ils pou- 163 vaient extrêmement incommoder avec leurs arcs. De plus, il y avait une partie considérable des soldats qui ne se pouvaient trouver au combat. Les troupes de Voceslas qui montaient à trois mille hommes n'étaient plus attendues. Tous ceux qui avaient été blessés devant Philippopole, s'étaient retirés dans leurs maisons, pour s'y faire traiter de leurs blessures. il y en avait plusieurs qui avaient été donnés à Bryenne, pour être mis en garnison à Stenimaque, et en d'autres villes. Voila pourquoi l'Empereur jugea qu'il ferait mieux de s'en retourner, que de combattre, bien qu'il fût fort fâché de se retirer sans s'être vengé de ses ennemis.

12. Huit jours après il reçut une lettre, par laquelle on lui mandait que Voceslas était en vie. Il avait mangé une trop grande quantité de champignons, dont ses entrailles ayant été extraordinairement refroidies, il avait perdu le sentiment durant trois jours, et avait été tenu pour mort. Mais ayant pris de la thériaque et d'autres contrepoisons il revint à lui.

λζʹ. 1. Τοιαῦτα μὲν ἐγένετο κωλύματα τῷ νέῳ βασιλεῖ τοῦ μὴ πρὸς Μιχαὴλ τὸν Μυσῶν βασιλέα διαγωνίσασθαι καὶ τοὺς συμμάχους. Αὐτὸς δὲ Μιχαὴλ τὰς μὲν πολιορκουμένας πόλεις παρεστήσατο ὁμολογίᾳ τὴν ἐκ βασιλέως Ῥωμαίων ἀπηγορευκυίας ἐπικουρίαν· πρὸς δὲ τὴν Φιλιππούπολιν στρατιάν τε ἀκμάζουσαν ἑτέραν ὥστε φρουρεῖν αὐτὴν ἀπέστειλε καὶ στρατηγόν· τὸν δὲ Ἰβάνην καὶ τοὺς πολιορκηθέντας στρατιώτας ἅμα τοῖς σφετέροις στρατηγοῖς μετεκαλεῖτο ὡς ἀμειψόμενος τῶν πόνων ἕνεκα καὶ τῆς ἀνδρίας, ἣν ἐν τῷ πολιορκεῖσθαι ἐπεδείξαντο.

2. Ὁ δὲ τῆς πεμφθείσης στρατιᾶς στρατηγὸς ἐπειδὴ ἐγγὺς Φιλιππουπόλεως ἦν, πέμψας πρὸς Ἰβάνην, τήν τε ἄφιξιν αὐτῶν καὶ ἐφ´ ὅ,τι ἥκοιεν ἐδήλου. Ἰβάνης δὲ ἅμα τοῖς ὑπ´ αὐτὸν ἄρχουσι τῆς στρατιᾶς, καὶ τοὺς φρουροὺς ὅσοι ἦσαν παραλαβὼν, εἰς ὑπάντησιν ἐξῆλθε τῶν ἐρχομένων, καὶ διενυκτέρευσεν ἔξω μετ´ αὐτῶν ὡς ἐς τὴν ὑστεραίαν αὐτοῖς τὴν πόλιν παραδώσων.

3. Ὑπὸ δὲ τὴν αὐτὴν νύκτα καὶ ὁ Βρυέννιος εἰς Φιλιππούπολιν ἐνήδρευσεν ἐλθὼν, ὡς ἅμα ἕῳ τὰ τῆς πόλεως βοσκήματα διαρπάσων. Πυθόμενος δὲ, ὡς ὁ Ἰβάνης καὶ ἡ φρουροῦσα στρατιὰ ἅμα τοῖς σφετέροις στρατηγοῖς εἰς ὑπάντησιν ἐξῄεσαν τῶν διαδεξομένων, ἀναστὰς ἦλθεν ἐγγὺς τειχῶν. Οἱ δὲ κατοικοῦντες τὴν πόλιν νομίσαντες καιρὸν εἶναι τῶν Μυσῶν ἑαυτοὺς ἐλευθεροῦν, ἀνοίξαντες τὰς πύλας, τὸν Βρυέννιον ἅμα τῇ Ῥωμαίων εἰσεδέξαντο στρατιᾷ. Καὶ ὃ βασιλεὺς διὰ τῆς χρονίου πολιορκίας καὶ τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν οὐκ ἠδυνήθη καταπράξασθαι τειχομαχιῶν, τοῦτο Βρυέννιος, θεοῦ συναιρομένου, κατώρθωσεν ἀπόνως, καὶ τὴν Φιλιππούπολιν ἀνεσώσατο Ῥωμαίοις. Ὁ δὲ Ἰβάνης ἅμα ἕῳ τὴν ἅλωσιν τῆς πόλεως πυθόμενος καὶ οἱ ἄλλοι, ἀνεχώρησαν ἐπ´ οἴκου.

4.  Μετὰ δὲ τοῦτο Μιχαὴλ ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς τῷ Βοησίλᾳ τῆς τε Κόψεως καὶ ἑτέρων τεττάρων κρατοῦντι φρουρίων ἐπέκειτο σφοδρῶς, καὶ ἐπολιόρκει πέμπων στρατιάν. Μέχρι μὲν οὖν ἐνιαυτοῦ καὶ περαιτέρω ὁ Βοησίλας πρὸς τὸν πόλεμον ἀντεῖχεν ἰσχυρῶς, καὶ τοῦ βασιλέως βοηθοῦντος καὶ χρήμασι καὶ ἵππῳ καὶ πεζῇ στρατιᾷ.

5. Μετὰ δὲ τοῦτο διὰ τὰς συνεχεῖς ἐφόδους καὶ τὸ πανταχόθεν ἀποκεκλεῖσθαι τὰς πρὸς τὸ ζῇν ἀφορμὰς τοὺς ὑπ´ αὐτὸν ὁρῶν τῷ Μιχαὴλ ταῖς γνώμαις προστιθεμένους, καταλιπὼν αὐτοὺς, ἀφίκετο πρὸς βασιλέα. Οἱ δὲ ἑαυτούς τε καὶ τὰ φρούρια παρέδοσαν Μιχαήλ. Μετὰ δὲ τὸ ταύτην κατασχεῖν πανστρατιᾷ εἰσέβαλεν ἐς τὴν Ῥωμαίων, καὶ τὰ ἀνωτερικὰ μέρη τῆς Θρᾴκης ἐληΐσατο πάντα ἄχρι Βήρας ἐπελθὼν ἐν ἡμέραις μάλιστα δυοκαίδεκα. Ἐκράτησε δὲ λείας οὐ πολλῆς διὰ τὸ τοὺς γεωργοὺς ἐκ προνοίας τοῖς φρουρίοις καὶ ταῖς πόλεσιν ἐγκατακλεισθῆναι.

6. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ἐν Διδυμοτείχῳ διατρίβων, οὐκ ἀντεπεξῆλθε Μυσοῖς διὰ τὸ μὴ στρατιὰν ἠθροισμένην ἀξιόμαχον ἔχειν. Λύπῃ δὲ συνείχετο χαλεπῇ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἀμύνασθαι τοὺς πολεμίους. Σφαδάζων δὲ καὶ ἐκκαιόμενος τῷ θυμῷ, ἐπανιόντι μηνύει τῷ Μιχαὴλ, ὡς „σὺ μὲν ἐκ παρασκευῆς τὴν ὑπό σε ἀθροίσας στρατιὰν, εἰσέβαλες εἰς τὴν ἡμετέραν καὶ ἐκάκωσας ὅσον ἐξῆν. Ἐμοὶ δὲ τὸ νῦν ἔχον ἀδυνάτως ἔχοντι ἐκ παρατάξεως διαγωνίσασθαι, ἥδιστ´ ἂν μόνῳ γένοιτο διαγωνίσασθαι πρὸς μόνον.

7. Αὐτὸς δὲ ἀπεκρίνατο μήτε ἐγκέφαλον ἂν σχεῖν χαλκέα, εἰ ἐνὸν τοῦ πεπυρακτωμένου τῇ πυράγρᾳ ἅπτεσθαι σιδήρου, ὁ δ´ ἀντὶ ταύτης τῇ χειρὶ χρῷτο· αὐτόν τε γέλωτα πολὺν ὀφλήσειν, εἰ μὴ τῇ στρατιᾷ πολλῇ τε καὶ ἀγαθῇ οὔσῃ, ἀλλὰ τῷ ἰδίῳ σώματι διακινδυνεύοι· διὸ οὐδὲ πράξειν ἃ προκαλεῖται παρ´ αὐτοῦ. Αὐτὸν δὲ τῷ ὑπερβάλλοντι πρὸς τοιαῦτα ἐξάγεσθαι τοῦ θυμοῦσθαι· μετὰ μικρὸν δὲ φιλίας αὐτοῖς γενησομένης ἰσχυρᾶς, ἅμα ἀλλήλοις ἑτέροις μαχοῦνται πολεμίοις. Τοιαῦτα ἀποκρινάμενος ὁ Μιχαὴλ, ἐπανέζευξεν εἰς Μυσίαν.

8. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ἐκ Διδυμοτείχου εἰς Βυζάντιον ἐλθὼν, λύπης ἀνάπλεως ὢν διὰ τὴν εἰσβολὴν, „οὐ δίκαιόν ἐστιν“ ἔλεγε πρὸς τὸν πάππον „πολλήν τε καὶ ἀγαθὴν ἔχοντας στρατιὰν, καὶ δυναμένους καὶ αὐτοὺς εἰς τὴν τῶν πολεμίων ἐσβαλόντας ἐκ τοῦ ὁμοίου τὴν ἐκείνων κακοῦν, ἢ ἀργοὺς καὶ ἀπράκτους καθῆσθαι παντελῶς, ἢ πρὸς σπονδὰς χωρεῖν πέμψαντας πρέσβεις, αὐτοῖς ἔργοις ὁμολογοῦντας, ὡς πάσχειν μόνον ἐπιτήδειοι κακῶς, οὐκέτι δὲ καὶ ἀντιδρᾷν ἐσμεν τοὺς πολεμίους δυνατοί. Οὗ δὴ ἕνεκα δέομαί σου, βασιλεῦ, τὴν ἐπ´ ἐκείνοις καὶ ἡμῖν ἐκστρατείαν ἐπιτρέψαι· τιμωρησαμένοις δὲ τοὺς πολεμίους τῆς ἀδικίας τῆς εἰς ἡμᾶς, τότ´ ἤδη, εἴγε φαίνοιτο λυσιτελεῖν, τὰς πρὸς αὐτοὺς ποιήσομεν σπονδὰς, ἐγνωκότας ἀκριβῶς ὡς ἀλυσιτελὲς αὐτοῖς τὸ προεπιχειρεῖν ἡμῖν.“ τοιαῦτα μὲν ὁ νέος εἴρηκε βασιλεὺς, τὸν πρεσβύτερον πρὸς τὸν κατὰ τῶν βαρβάρων πόλεμον ἐξορμῶν.

9. Παρὼν δὲ καὶ ὁ μέγας δομέστικος αὐτοῖς διαλεγομένοις „τὸ ἀδικεῖσθαι“ εἶπε „καὶ κακῶς πάσχειν ὑφ´ ὁτουοῦν ἐν πᾶσιν ἴσον ὂν, μείζω ἢ ἐλάσσω τὴν ὀδύνην παρὰ τὸ ἀξίωμα τῶν ἀδικούντων φέρει. Διὸ καὶ πάντες ἄνθρωποι τοῖς κρείττοσι μὲν δουλεύουσιν ἀνεπαχθῶς, ἀμύνεσθαι δὲ ἀξιοῦσι τοὺς ἴσους, ἂν ἀδικῶνται· καὶ μᾶλλόν τοι αἱροῦνται τὸν κίνδυνον ὑπὲρ τοῦ μὴ δουλεύειν καὶ τῆς εὐκλείας, ἢ τὴν ἐν τῷ αὐτίκα ῥᾳστώνην δέει τοῦ μὴ φοβερώτερα παθεῖν. Οἱ νυνὶ δὲ πολεμοῦντες ἡμῖν Μυσοὶ οὐχ ὅπως μείζους, ἀλλὰ καὶ ἐλάσσους ἡμῶν εἰσι πολλῷ τῷ μέτρῳ. Οἵ τε γὰρ βασιλεύοντες ἡμῶν ὑμεῖς τῶν ἐκείνων βασιλέων καὶ φρονήσει καὶ ἀνδρίᾳ καὶ ἐμπειρίᾳ τῇ πρὸς τοὺς πολέμους ὑπερέχετε πολλῷ, καὶ στρατηγοῖς ἔχετε χρῆσθαι καὶ πλείοσι καὶ βελτίοσιν ἐκείνων· χώρας τε ἄρχετε κατὰ πάντα ὑπερεχούσης καὶ πλήθει στρατιᾶς καὶ μεγέθει πόλεων καὶ ἀριθμῷ καὶ προσόδοις ἐτησίοις καὶ τῇ ἄλλῃ πάσῃ κατασκευῇ. Ἄτοπον οὖν ἐκείνους μὲν ἐκ τοῦ ἐλάττονος ὁρμωμένους ἡμᾶς κακοῦν, ὑμᾶς δὲ μὴ χρῆσθαι τῇ σφετέρᾳ αὐτῶν δυνάμει, ἀλλ´ ἐᾷν αὐτοὺς ἀτιμωρήτους. Τοῦτο μὲν οὖν ὑμῖν προσήκειν ἡγοῦμαι τοῖς βασιλεῦσιν. Ἐγὼ δὲ καὶ ἄλλως μὲν πρόθυμος πρὸς τὸ τοῖς προστάγμασιν ὑμῶν ἐξυπηρετεῖν δίκαιος εἶναι ὁμολογῶ· πρὸς δὲ τὸν ἐνεστῶτα νυνὶ πόλεμον τουτονὶ οὐκ αὐτοχειρίᾳ μόνον, ἀλλὰ καὶ χρήμασιν ἰδίοις καὶ οἰκέταις ὑπέρ τε τῆς τῶν ὁμοφύλων ὠφελείας καὶ τῆς εὐδοξίας τῶν βασιλέων ὑμῶν, τὴν δυνατὴν ἕτοιμός εἰμι εἰσφέρειν καὶ σπουδὴν καὶ προθυμίαν. Οἴομαι δὲ οὐκ αὐτὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ὁμοίως ἐμοὶ τῶν ἐπιφανεστέρων διακεῖσθαι. Εἰ δ´ ὑμῖν δοκεῖ καὶ προστάττετε τοῦτο, καὶ καθ´ ἑαυτοὺς ἡμεῖς, οἱ τῆς συγκλήτου, ποιήσαντες ἐκκλησίαν ὅ, τι χρὴ πράττειν βουλευσόμεθα περὶ τοῦδε τοῦ πολέμου.
 

164 Chapitre XXXVII.

1. Michel rappelle Ivvan Gouverneur de Philippopole et en envoie un autre en sa place. 2. Ivvan fort pour aller au devant de son successeur, et passe la nuit avec lui, hors des murailles, 3. Bryenne surprend la ville cette nuit-là. 4. Michel poursuit Vocellas, qui ne lui pouvant plus résister se réfugie à Constantinople. 5. Il pille les terres des Romains. 6. Le jeune Empereur lui écrit. 7. Il lui fait réponse. 8. Le jeune Empereur demande à son aïeul permission de lui faire la guerre, 9. Le grand Domestique la conseille.

1. Les villes que Michel tenait assiégées composèrent avec lui, lors quelles n'espérèrent plus d'être secourues par les Romains. Il envoya à Philippopole des troupes toute fraiches, avec un nouveau Gouverneur, et manda Ivvan avec sa garnison, pour les récompenser des peines et des fatigues qu'ils avaient supportées durant le siège.

2. Lors que le nouveau Gouverneur fut arrivé prés de Philippopole, il fit savoir le sujet de son arrivée à Ivvan, qui à l'heure même sortit 165 avec toute sa garnison, et passa la nuit avec lui, à dessein de le mettre le jour suivant en possession de la place.

3. Dans la même nuit Bryenne dressa une embuscade, pour enlever les bestiaux des habitons de Philippopole, aussitôt que le jour commencerait à paraitre. Mais ayant appris qu'Ivvan était sorti avec sa garnison, pour recevoir ceux qui venaient remplir sa place, il s'approcha des murailles. Les habitants qui cherchaient une occasion de secouer le joug de la domination des Bulgares, furent ravis d'avoir trouvé celle-ci, et le reçurent avec joie dans la ville. Il entra ainsi sans peine dans cette place, que le jeune Empereur n'avait pu réduire par un long siège. Ivvan ayant appris le jour suivant que la place était prise, s'en retourna avec celui qui lui devait succéder au gouvernement.

4. Michel Roi de Bulgarie envoya ensuite des troupes contre Voceslas qui était maître de Copsis, et de trois autres forts ; mais comme il recevait de l'Empereur des hommes, des chevaux, et de l'argent, il se défendit un an et plus. Enfin, toutefois voyant que ses gens lassés de soutenir des attaques continuelles, et dépourvus de toutes choses, avaient envie de se rendre, il les quitta, et vint trouver l'Empereur.

5. Ils se rendirent alors à Michel, qui mena aussitôt ses troupes sur les terres des Romains,  et qui ravagea durant douze jours la partie 166 Orientale de Thrace jusqu'à la ville de Vera. Il ne put, néanmoins, en enlever beaucoup de butin, parce que les paysans s'étaient retirés de bonne-heure dans les forts.

6. Le jeune Empereur ne sortit point de Didymoteque pour s'opposer à ces courses ; mais étant plein de colère et de dépit, de ce qu'il manquait de troupes, il écrivit à Michel la lettre qui suit. Vous avez pris le temps de lever une armée, pour venir faire le dégât sur mes terres. N'ayant point de troupes maintenant; je ne puis tenir la campagne, ni vous donner bataille; mais je désirerais avec passion me battre contre vous seul à seul.

7. Le Roi lui fit réponse, Que s'il exposait sa personne au lieu de se servir de son armée, il serait aussi ridicule qu'un artisan qui prendrait un fer chaud avec les mains, au lieu de le prendre avec des tenailles, qu'il se garderait bien d'accepter le cartel de défi que la colère lui faisait présenter : Qu'ils seraient bientôt la paix ensemble, pour tourner leurs armes contre leurs communs ennemis. Apres avoir fait cette réponse il s'en retourna en Bulgarie.

8. Le jeune Empereur partit de Didymotéque, et alla à Constantinople, où percé de la douleur que les courses des ennemis lui avaient apportée, il dit à l'Empereur son aïeul : Qu'ayant des troupes comme ils en avaient, il n'était pas juste qu'ils demeuraient en repos, ni qu'ils demandaient la paix, et il le supplia de lui permettre d'aller réprimer l'insolence des ennemis, et venger les injures 167 qu'ils en avaient reçues, qu'après cela l'on traiterait des moyens de faire la paix s'il le jugeait à propos.

9.. Le grand Domestique qui était présent ayant pris la parole, dit ce qui suit. Bien que les mauvais traitements soient égaux quand on les considère en eux-mêmes, cela n'empêche pas que la qualité de ceux qui les font ne les rendent ou plus ou moins supportables. De là vient la soumission avec laquelle les hommes obéissent à ceux qu'ils jugent dignes de commander, et la passion qu'ils ont de se défendre quand leurs égaux les veulent assujettir à leur puissance. Les Bulgares qui nous font maintenant la guerre sont beaucoup au dessous de nous. Vous surpassez infiniment leurs Rois en courage, en sagesse, en expérience. Vous possédez un Etat d'une plus grande étendue, qui produit de plus nombreuses armées et déplus amples revenus. C'est donc une chose ridicule qu'ils osent nous attaquer, sans que vous employiez votre pouvoir pour châtier leur témérité. Je fuis persuadé que ce vous est une obligation indispensable. Pour moi qui suis toujours prêt d'obéir à vos commandements, je m'offre à servir contre eux, de ma personne, de mes gens, et de mon bien, et de ne rien épargner pour l'intérêt de votre gloire, et je ne doute point que toutes les personnes de qualité ne soient dans la même disposition, vous n'avez qu'à nous donner les ordres, et nous délibérerons touchant la manière de faire cette guerre.

ληʹ. 1. Ἐπαινέσαντος δὲ τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως καὶ ἐπιτρέψαντος τὴν βουλὴν, οἵ τε μετὰ τοῦ νέου βασιλέως ἐλθόντες καὶ οἱ τῷ πρεσβυτέρῳ συνόντες ἐν Βυζαντίῳ τῶν ἐπιφανῶν, προστεταχότων τῶν βασιλέων, ἐν μέσαις ταῖς βασιλείοις ἐκαθέσθησαν αὐλαῖς, βουλευσόμενοι περὶ τοῦ πολέμου. Σιγῆς δὲ γενομένης ἐπὶ μικρὸν, οἱ ἐν Βυζαντίῳ τοὺς μετὰ τοῦ νέου προὐκαλοῦντο βασιλέως ἐλθόντας, ἐφ´ οἷς συνήγαγον τὴν ἐκκλησίαν λέγειν, ὡς αὐτῶν ἅττα ἂν λέγωσιν ἀκουσομένων. Ἐκείνων δὲ τὸν μέγαν δομέστικον προτρεπομένων λέγειν ὡς καὶ αὐτῶν τὰ ἴσα καὶ βουλομένων καὶ φρονούντων, ὁ μέγας δομέστικος εἶπε τοιάδε· „ἄνδρες συστρατιῶται, ἐν ἴσῳ πάντες ἄνθρωποι δικαιοῦσι τῷ τε τῆς ὑπαρχούσης δόξης ὑφιεμένῳ μέμφεσθαι διὰ μαλακίαν, καὶ τὸν τῆς μὴ προσηκούσης θρασύτητι ἐφιέμενον μισεῖν. Διὸ καὶ αὐτὸς οὐ τῆς μὴ προσηκούσης ἡμῖν δόξης ἀντέχεσθαι παρελήλυθα συμβουλεύσων, ἀλλὰ τὴν ὑπὸ τῶν προγόνων εἰς ἡμᾶς ἀγῶσι καὶ πόνοις διασωθεῖσαν ἀτολμίᾳ τῇ πρὸς τὰ δεινὰ ἐλάσσω μὴ ποιεῖν. Μὴ θαυμάσητε δὲ, εἰ, βασιλεῦσι περὶ τῶν τοιούτων βουλεύεσθαι προσῆκον, αὐτὸς ὑμῖν προὔθηκα τὴν βουλήν. Ἡγοῦμαι γὰρ καὶ πόλιν αὐτονομουμένην καὶ βασιλείαν πλείω τοὺς ἰδιώτας ὠφελεῖν σύμπασαν ὀρθουμένην, ἢ κακῶς πάσχουσαν ἀθρόαν, καθ´ ἕκαστον δὲ εὐπραγοῦσαν τῶν πολιτῶν. Δυστυχῶν μὲν γὰρ ἐν εὐπραγούσῃ τῇ πατρίδι μάλιστ´ ἄν τις διασώζοιτο· εὖ δὲ φερόμενος ἐν ἀτυχούσῃ οὐδὲν ἧττον συναπόλλυται. Ὁπότε οὖν καὶ πόλις καὶ βασιλεία πρὸς μὲν τὰς ἰδίας συμφορὰς οἵα τε ἀντέχειν, εἷς δὲ ἕκαστος ἀδύνατος πρὸς τὰς ἐκείνης, πῶς οὐ χρὴ παντὶ τρόπῳ πάντας ἀμύνειν αὐτῇ; ἃ μὲν οὖν εἰς ἡμᾶς ὁ τῶν Μυσῶν ἐξύβρισε βασιλεὺς, πάντες ἀκηκόατε καὶ αὐτοί. Τῶν ἄλλων γὰρ λῃστείαις χρωμένων, ἢ, εἴποτε καὶ ἐσβάλλοιεν στρατιᾷ, ἄχρι τῆς ἄκρας ἀφικνουμένων καὶ ἅμα τῷ αἴσθησιν παρασχεῖν ἀποδιδρασκόντων εἰς τὴν ἰδίαν, αὐτὸς ὥσπερ οὐκ εἰς πολεμίαν, ἀλλ´ εἰς τὴν ἰδίαν ποιούμενος τὰς στρατοπεδείας, ἀσφαλῶς καθήμενος ἐδῄου τὴν γῆν ἡμῶν ἐπὶ δυοκαίδεκα ἡμέραις· καὶ προῆλθέ γε ἄχρι Βήρας καὶ Τραιανουπόλεως, τέμνων αὐτήν. Εἴ τῳ δὲ δοκεῖ διὰ τὸ ἐκ προνοίας ἐν ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς φρουρίοις τά τε βοσκήματα καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐγκατακλεισθέντας ἐλάσσω, ἣ ἐχρῆν γενέσθαι, τὴν ζημίαν ἀνεκτὸν εἶναι, ἴστω ἐξαπατῶν ἑαυτόν. Ἐὰν γὰρ μὴ νῦν τιμωρησώμεθα αὐτοὺς ἀξίως, καὶ δευτέραν ἐσβολὴν ποιήσονται καὶ τρίτην· καὶ οὐ μόνον τοὺς τῶν πόλεων δήμους ἀπ´ ἐλασσόνων ὁρμωμένους ἀποστερήσουσι καὶ τούτων, ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς τοὺς δυνατοὺς, πολλὰ καλὰ κτήματα ἔχοντας κατὰ τὴν χώραν, ζημιώσουσι πολλά. Διὸ δὴ καὶ παραινῶ ὑμῖν, ὁμόσε χωρεῖν τοῖς πολεμίοις, μὴ φρονήματι μόνον τῶν προγόνων, ἀλλὰ καὶ καταφρονήματι χρωμένους. Ἐκεῖνοί τε γὰρ ἐκ τοῦ ἀεὶ νικᾷν τοὺς Μυσοὺς ἐχυρωτέραν ἔχοντες τὴν τόλμαν, καταφρονητικῶς ἐπῄεσαν αὐτοῖς, καὶ ἡμῖν, ἐὰν τῆς ἐκείνων ἀρετῆς καὶ προθυμίας φανῶμεν ζηλωταὶ, τὸ αὐτὸ ἐξέσται. Ἔχομεν δὲ καὶ πολλὰ ἐνέχυρα ἀσφαλῆ τοῦ περιγενέσθαι ἂν αὐτῶν ἐν τῷ πολέμῳ. ἥ τε γὰρ ἡμετέρα στρατιὰ πλείων καὶ τὰ πολέμια κραταιοτέρα, ὑμῶν τε τῆς συγκλήτου πολλοὶ τῶν ἐκείνων βασιλέων οὐ φρονήσει μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνδρίᾳ καὶ πείρᾳ τῇ πρὸς στρατηγίας ὑπερέχετε πολύ· χρήμασί τε οὐκ ἐκ τῶν κοινῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἰδίων ἐῤῥώμεθα μᾶλλον ἐκείνων. Οἷς εἰ μὴ χρησαίμεθα νῦν, ὁπότε ἂν ἀπολαύσαιμεν τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας ἀπορῶ. Ὡς οὖν ἐν πᾶσιν ὑπερέχοντες αὐτῶν, διδάξωμεν αὐτοὺς οὐ τὸ ἐς τὴν ἡμετέραν εἰσβάλλειν ὂν λυσιτελὲς, ἀλλὰ τὸ τὴν ἰδίαν ἀσινῆ καρποῦσθαι ἀγαπητόν· καὶ προθύμως συναγωνισώμεθα κατὰ τόνδε τὸν πόλεμον τοῖς ἡμετέροις βασιλεῦσι καὶ χρήμασι καὶ οἰκέταις καὶ τοῖς σώμασιν αὐτοῖς, τῇ τε τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας τιμῇ ἀπὸ τοῦ μὴ ὑπὸ τῶν βαρβάρων καταφρονεῖσθαι, ᾗ ἀγαλλόμεθα πάντες, βοηθῶμεν καὶ μὴ φεύγωμεν τοὺς πόνους. Ἃ μὲν οὖν εἶπον, προθύμως ἅπτεσθαι τοῦ πολέμου παραινῶν ὑμῖν, οὐδὲ αὐτοὺς ἂν λογισαμένους ὡς οὐ καλῶς ἔχουσιν, ἀντειπεῖν δοκῶ. Ὅτι δὲ πρὸς τὴν ἴσην παρεσκεύασμαι καὶ αὐτὸς καὶ σπουδὴν καὶ προθυμίαν, ἐξ αὐτῶν ἔσται τῶν ἔργων τὴν ἀπόδειξιν παραλαβεῖν. Ἀνδρίᾳ μὲν γὰρ καὶ συνέσει καὶ ἐμπειρίᾳ τῇ πρὸς τοὺς πολέμους πολλοῖς ἂν ὑμῶν συγχωρήσαιμι τὸ πλέον ἔχειν· τῇ προθυμίᾳ δὲ τῇ κατὰ τὰ ἔργα καὶ τῷ ὑπὲρ τῆς τῶν ὁμοφύλων ὠφελείας καὶ τῆς βασιλέων τῶν ἡμετέρων τιμῆς καὶ ἡμῶν αὐτῶν εὐδοξίας καὶ χρήματα καὶ οἰκέτας καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα ἐπιδοῦναι, οὐδενὸς εἶναι δεύτερος ἀξιῶ. Ὡς οὖν οὐχ ὑπὲρ εὐδοξίας μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς εἰσέπειτα ἀσφαλείας βουλευόμενοι, οὕτω καὶ ψηφισώμεθα καὶ ἁψώμεθα τοῦ πολέμου· καὶ μὴ χείρους φαινώμεθα τῶν προγόνων, οἳ μετὰ πόνων καὶ κινδύνων τὸ μὴ ὑπὸ τῶν τοιούτων περιφρονεῖσθαι παρέδοσαν ἡμῖν· ἀλλὰ πολὺ φοβερώτερον νομίζωμεν τὴν οὖσαν εὐδοξίαν ἀπραγμοσύνῃ ἂν ἀφαιρεθῆναι, ἢ κτώμενοι ἀτυχῆσαι.

2. Τοιαῦτα μὲν ὁ μέγας δομέστικος εἶπεν. Ὁ πρωτοστράτωρ δὲ μετ´ αὐτὸν „μὴ νομίζετε“ εἶπεν „ὦ παρόντες, τὸν μέγαν δομέστικον μόνον τοιαῦτα καὶ βουλεύεσθαι καὶ προθυμεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν ἅπασι ταῦτα συνδοκεῖν· καὶ μὴ ἂν τὰ ἡμέτερα ὀρθωθῆναι, εἰ μὴ καὶ σπουδὴν καὶ τόλμαν ἀξίαν καὶ τῆς τῶν προγόνων καὶ ἡμῶν αὐτῶν ἀναλάβωμεν εὐδοξίας.Τὰ ἴσα δὲ καὶ οἱ τῷ νέῳ βασιλεῖ συνόντες συνεπεψηφίσαντο πάντες.

3. Τοῖς δ´ ἐν Βυζαντίῳ τῷ πρεσβυτέρῳ συνοῦσι βασιλεῖ ἀναγκαῖα μὲν οὐκ ἐδόκει τὰ εἰρημένα· οὐ μέντοι καὶ ὡς ἀλυσιτελῆ ἐτόλμησαν φανερῶς ἀντειπεῖν, ἀλλὰ πολλὰ ἐφεξῆς συνείραντες, ἐξ ὧν κατεσκεύαζον ἀδήλως, ὡς δεῖ τὴν ἀπραγμοσύνην μᾶλλον αἱρεῖσθαι, ἀνέστησαν ἀσύμφωνοι ταῖς γνώμαις, τὸ μὲν δοκεῖν, ἐξ ἀποριῶν τινων εἰς ἀμηχανίαν καθιστάμενοι, τὸ δ´ ἀληθὲς, οὐχ ἃ τῷ κοινῷ λυσιτελεῖ, ἀλλ´ ἃ αὐτοῖς ἰδίᾳ διαφέρει σκοποῦντες.

4. Ἐπηκροῶντο δὲ καὶ οἱ βασιλεῖς ἔνδοθεν τῶν λεγομένων, ὄντες οὐ μακράν. Βασιλεὺς μὲν οὖν ὁ νέος ἐφθέγξατο οὐδέν· ὁ δέ γε πρεσβύτερος τῶν μὲν αὐτῷ συνόντων ἀνανδρίαν τε πολλὴν κατεγίνωσκε καὶ ἀβουλίαν, τοὺς δὲ τῷ ἐγγόνῳ συνόντας ἐθαύμαζε τῆς εὐβουλίας, καὶ τῆς ὑπὲρ τοῦ κοινῇ συμφέροντος σπουδῆς ἐπῄνει· μάλιστα δὲ τὸν μέγαν δομέστικον συνετῶς ἄγαν καὶ καιρίως βεβουλευμένον, καὶ ἀκριβεῖς ἔλεγεν αὐτῷ τοῦ πρὸς μητρὸς πάππου χαρακτῆρας ἐνορᾷν, ὃς οὕτως ἦν τά τε δέοντα συνεῖναι ὀξὺς καὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα ἱκανὸς καὶ καταπράξασθαι δραστηριώτατος· „ὡς παρ´ ἐμοὶ κριτῇ, εἴγε ἐτελεύτων ἐξ ὀσφύος οὐκ ἔχων διάδοχον τῆς βασιλείας καταλιπεῖν, ἐκεῖνον ἂν συνεβούλευσα Ῥωμαίοις προστήσασθαι ἑαυτῶν.“ οὕτω μὲν ὁ βασιλεὺς τῶν μὲν κατέγνω, τοὺς ἑτέρους δὲ ἠξίωσεν ἐπαίνων.

5. Αὐτὸς δ´ ὅ,τι χρὴ πράττειν ἅμα τῷ νέῳ βασιλεῖ περὶ τοῦ προκειμένου ἐβουλεύοντο πολέμου. Ἐξετάζοντες δὲ τὸν λόγον, ὃν πρὸς βασιλέα τὸν νέον ὁ βασιλεὺς Μυσῶν μεμήνυκε Μιχαὴλ, (ὡς εἴσω ὀλίγου χρόνου διὰ τὴν ἐσομένην αὐτοῖς φιλίαν συστρατευόμενοι πρὸς τοὺς ἑτέρωθί που μαχοῦνται πολεμίους,) καὶ μηδὲν ἕτερον στοχάζεσθαι δυνάμενοι, ἢ ὅτι Μιχαὴλ τὴν βασιλέως ἀδελφὴν, ἣ τῷ προβεβασιλευκότι Μυσῶν συνῴκει, βούλεται γυναῖκα ἀγαγέσθαι, ἐπεψηφίζοντο τὸν μὲν βασιλέα τὸν νέον ἐξελθόντα Βυζαντίου, στρατιὰν συναθροίζειν ὡς ἐς τὴν Μυσίαν ἐσβαλοῦντα. Εἰ μὲν οὖν ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς παρασκευῆς ὁ τῶν Μυσῶν πρεσβείαν πέμψας βασιλεὺς χωροίη πρὸς σπονδὰς ἐπὶ τῷ τὴν βασιλέως γῆμαι ἀδελφὴν, τὴν στρατιὰν πάλιν κατὰ πόλεις διαλυθῆναι· εἰ δὲ μὴ ἐπικηρυκεύοιτο, εἰς τὴν Μυσίαν ἐσβαλεῖν. Ἐπὶ τούτοις μὲν οὖν ὁ νέος βασιλεὺς ἐξῆλθε τοῦ Βυζαντίου καὶ συνήθροιζε τὴν στρατιάν.

Μεταξὺ δὲ συναθροιζομένου, ἐκ Μυσῶν βασιλέως ἀφίκοντο πρὸς βασιλέα τὸν νέον πρέσβεις, ὁ Γρίδος καὶ ὁ Πάντζος, λέγοντες ὡς ὁ βασιλεὺς αὐτῶν βασιλεῦσι Ῥωμαίων ἐθέλων εἶναι φίλος, τὴν βασιλέως ἔγημεν ἀδελφὴν, ἣ τῷ πρὸ αὐτοῦ βεβασιλευκότι Μυσῶν συνῴκει, καὶ τὰ νενομισμένα ἐτελέσθησαν ἐπὶ τοῖς γάμοις. Προσήκειν οὖν τὰς μὲν διαφορὰς ἁπάσας καὶ προφάσεις τοῦ πολέμου ἐκποδὼν γενέσθαι· αὐτοὺς δὲ εἰρηνικὰς θεμένους σπονδὰς, τὸν ἐς ἀεὶ χρόνον ἀναμίγνυσθαι Ῥωμαίους Μυσοῖς καὶ μηδὲν ἀλλήλους ἀδικεῖν, ἀλλ´ ὥσπερ ὑπὸ μίαν ἡγεμονίαν πάντας τελεῖν. Ἀσμένως δὲ αὐτοὺς δεξάμενος ὁ βασιλεὺς καὶ δώροις ἀμειψάμενος βασιλικῶς, καὶ τὴν γεγενημένην ἐπιγαμίαν κατὰ γνώμην αὐτῷ γεγενῆσθαι εἰπὼν, εἶτα καὶ αὐτὸς πρὸς τὸν Μυσῶν βασιλέα καὶ κηδεστὴν τὸν Παλαιολόγον Ἀνδρόνικον τὸν μέγαν στρατοπεδάρχην καὶ Ἰωάννην τὸν Ἀπλησφάρην πρέσβεις ἅμα συνεξέπεμψεν αὐτοῖς βεβαιώσοντας τὴν εἰρήνην. Καὶ διῆγον ἔνσπονδοι οἱ Ῥωμαῖοι καὶ οἱ Μυσοὶ μέχρι πολλοῦ. Τήν τε στρατιὰν ἐκέλευσεν ἐπ´ οἴκου ἕκαστον διαλυθῆναι, καὶ τῷ πάππῳ καὶ βασιλεῖ διὰ γραμμάτων τὰ γεγενημένα ἐδήλου. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τοῦτον συνηνέχθη τὸν τρόπον.
 

168 Chapitre XXXVIII.

1. On tient Conseil, et le grand Domestique y propose le premier son avis. 2. Le Protostrator le confirme. 3. On se lève sans rien résoudre. 4. Les deux Empereurs écoutent les avis d'un lieu hors de l'assemblée. 5. Ils délibèrent ensemble.

1. Le vieil Empereur ayant approuvé cette proposition, et ayant permis de tenir Conseil, les principaux, tant de ceux qui avaient suivi la fortune du jeune Andronique, que de ceux qui étaient demeurés attachés au parti du vieil, s'assemblèrent dans le Palais Impérial pour y délibérer touchant la manière de faire la guerre aux Bulgares. Ces derniers ayant demandé aux autres le sujet de l'assemblée, et ceux-ci ayant prié le grand Domestique de le proposer, il le fit en ces termes, Mes Compagnons, tout le monde demeure d'accord qu'il est également juste et de condamner la lâcheté de ceux qui perdent la gloire qu'ils avaient acquise, et de rire de la vanité de ceux qui s'attribuent celle qui ne leur appartient pas. C'est pourquoi je ne parais pas ici pour vous animer à en défendre une qui ne soit pas légitimement à vous ; mais pour vous exhorter à ne pas ternir celle que vos ancêtres vous ont laissée. Ne trouvez pas, s'il vous plaît,  169 étrange que je mette en délibération cette affaire, qui semblait n'y devoir être mise que par les Empereurs. Car j'estime qu'il est plus à désirer qu'un état soit libre comme une République ; ou Monarchique comme un Royaume, soit riche ou florissant, bien que les particuliers qui le composent ne le soient pas, que les particuliers le soient sans que l'état le fit, parce que si l'Etat est ruiné, ces particuliers seront enveloppés dans sa ruine avec toutes leurs richesses. Lors donc que l'Etat peut être délivré des maux qui le menacent, n'est-il pas juste que les particuliers y contribuent de tout leur pouvoir ? Vous savez tous les injures que le Roi de Bulgarie nous a faites. Au lieu que nos autres ennemis n'ont pillé nos terres que comme en passant, et qu'ils se sont retirés du moment qu'ils ont été découverts, celui-ci est venu jusqu'à Vera et jusqu'à Trajanopole, a fait le dégât durant douze jours. Que si quelqu'un s'imagine que parce que plusieurs ont usé de cette sage prévoyance de s'enfermer dans les places fortes, la perte n'a été que légère, et que nous la devons supporter avec patience, il se trompe extrêmement. Car si nous ne réprimons avec vigueur l'insolence de cette première incursion, ils en feront bientôt une seconde et une troisième ; et ils ne s'attaqueront pas seulement au simple peuple, mais ils ruineront les belles maisons, et les grandes terres des plus accommodés de l'Empire. C'est pourquoi il est nécessaire de nous unir tous ensemble pour leur résister, avec la même fierté que ceux qui ont été avant-nous leur ont résisté La possession où ils étaient de les vaincre, faisait qu'ils ne les attaquaient 170 qu'avec mépris. Nous n'avons qu'à imiter leur générosité pour remporter des victoires égales à celles qui les ont rendus si célèbres. Nous avons des armées plus puissantes que les leurs et des provisions plus abondantes. Il y a dans cette assemblée des personnes qui surpassent leurs Rois en prudence, en valeur, en expérience. Non seulement l'Empire est puissant en général,  mais nos familles sont riches en particulier. Que si nous ne nous servions de nos biens dans une occasion aussi importante que celle-ci, je ne sais pour quelle autre nous les pourrions réserver. Les surpassant en tant de manières y il faut leur montrer qu'ils ne doivent pas entrer sur nos terres, et leur apprendre à se contenter de celles qu'ils possèdent. N'appréhendons point les travaux pour délivrer l'Empire. Les ennemis mêmes ne sauraient trouver a redire à ce que je vous propose, et je ne propose rien que je ne sois prêt d'exécuter. Il y en a plusieurs parmi vous qui me surpassent en prudence et en valeur. Mais il n'y en a point qui me surpasse en fidélité,  ni en zèle. J'emploierai mes amis, mes Domestiques, mon bien, ma propre vie pour l'intérêt de l'Etat, pour le service de nos Princes, pour notre propre gloire, et non seulement pour notre propre gloire, mais aussi pour notre sûreté, puis qu'il ne s'agit pas moins ici de nôtre sûreté, que de notre gloire. Ne faisons pas paraître moins de courage que nos pères, qui en courant les hasards et en apportant les fatigues, nous ont mis en état de ne pouvoir être méprisés par des ennemis tels que sont les Bulgares, et soyons persuadés que la perte de la réputation que nous avons acquise, serait beaucoup plus fâcheuse, que les 171 périls où nous nous exposerons ne seront terribles.

2. Le grand Domestique ayant parlé de la sorte, le Protostrator dit, Ne vous imaginez pas que le grand Domestique soit seul de l'avis qu'il a proposé. Nous en sommes aussi bien que lui, et nous estimons que nos affaires ne feront jamais en bon état et nous ne prenons une résolution digne et de nos ancêtres, et de nous-mêmes. Les serviteurs du jeune Empereur furent tous de ce sentiment.

3. Ceux du vieux n'osèrent l'improuver comme mauvais; mais ils firent entendre, que dans la circonstance du temps il n'était pas nécessaire, et après avoir avancé quelques discours, pour montrer que la paix était préférable à la guerre, ils se levèrent sans rien résoudre. Cette irrésolution ne procédait que de ce qu'ils préféraient leur intérêt particulier au bien public.

4. Les deux Empereurs étaient cachés en un endroit d'où ils entendaient tout ce qui se disait dans l'assemblée. Le jeune demeura dans le silence mais le vieux condamna la lâcheté de ses gens, loua la générosité de ceux de son petit-fils, admira le zèle dont ils brûlaient pour la prospérité, et pour la gloire de l'Empire. Il donna sur tout de grands éloges au grand Domestique, d'avoir proposé un avis si judicieux, et si utile dans la conjoncture présente. Il dit qu'il s'imaginait voir en sa personne une fidèle image des excellentes qualités de son aïeul maternel, tant il avait de vivacité pour découvrir 172  le bon avis, d'éloquence pour l'expliquer, et de promptitude pour l'exécuter. Il ajouta que s'il n'avait point d'enfants qu'il pût laisser héritiers de la Couronne, il conseillerait aux Romains de le choisir pour son successeur.

5. Il conféra ensuite avec l'Empereur son petit-fils touchant cette guerre, et ils firent réflexion sur une parole que Michel Roi de Bulgarie avait fait dire au jeune Andronique, Qu'ils si réuniraient bientôt pour attaquer leurs communs ennemis, ce qu'ils ne purent expliquer que de la pensée que Michel avait peut-être d'épouser Théodore sœur du jeune Andronique, et veuve du feu Roi de Bulgarie ; Ils résolurent que le Jeune Andronique marcherait à la tête de l'armée, comme pour aller en Bulgarie, et que si Michel demandait sa sœur en mariage, il mettrait ses troupes dans les villes, ou que s'il ne le faisait pas, il continuerait son entreprise.

6. Cette résolution ne fut pas sitôt prise, qu'il commença à amasser ses troupes ; mais avant qu'elles fussent en corps d'armée, deux Ambassadeurs, dont l'un se nommait Guide, et l'autre Pantze le vinrent trouver de la part du Roi de Bulgarie, pour lui dire, Qu'il avait épousé sa sœur, et qu'ainsi il désirait réunir si étroitement les Romain et les Bulgares qu'ils semblassent ne faire tous ensemble qu'un même Etat. Le jeune Andronique les reçut fort civilement, et leur témoigna qu'il avait l'alliance du Roi de Bulga- 173 rie son agréable, et leur fit de riches présents. Il envoya incontinent après Andronique Paléologue grand Stratopedarque, et Jean Aplessare, en Ambassade au Roi de Bulgarie son beau-frère, pour confirmer la paix qui fut longtemps entretenue par les deux nations. Il licencia aussitôt ses troupes, et manda à l'Empereur son aïeul ce qu'il avait fait.

λθʹ. Τὸ δὲ ἐξ Ὑπερβορέων Σκυθικὸν πλήθει τε ἀναρίθμητον σχεδὸν ὂν καὶ δυνατώτατον τῶν ἑκασταχοῦ ἐθνῶν, ἐν μὲν τοῖς παλαιοτέροις χρόνοις ἐτησίως εἰς τὴν Ῥωμαίων εἰσβάλλον, τὰ μέγιστα ἐκάκου, τὸ προστυχὸν ἐξανδραποδιζόμενον ἅπαν. Συνιδόντες δὲ οἱ βασιλεῖς Ῥωμαίων, ὡς μάχῃ πρὸς αὐτοὺς διαγωνίζεσθαι ἀδύνατοι εἶεν, δώροις καὶ φιλοφροσύναις τοὺς αὐτῶν θεραπεύοντες σατράπας, τὸ μὴ ὑπ´ αὐτῶν διαφθείρεσθαι ἐκαρποῦντο. Μάλιστα δὲ αὐτοὺς ἐξημέρου καὶ φιλίως διετίθει πρὸς Ῥωμαίους τὸ ἐκ τῶν βασιλικῶν οἴκων γυναῖκας ἄγεσθαι ἑαυτοῖς· περιμάχητον γὰρ αὐτοῖς τὸ τοιοῦτο διὰ τὸ τὸν βασιλέα Ῥωμαίων Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνων καὶ Περσῶν βασιλέως οἴεσθαι διάδοχον εἶναι. Ὃ δὴ καὶ οἱ Ῥωμαίων βασιλεῖς εἰδότες, παρθένους τὴν ὄψιν διαπρεπεῖς, οὐκ εὖ γεγονυίας μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀσήμων γενῶν ἐν τοῖς βασιλείοις ἐκτρέφοντες, ὡς θυγατέρας ἑαυτῶν, ὁπότε δέοι, τοῖς Σκυθῶν σατράπαις κατηγγύων. Καὶ διὰ τοιούτων ἐπινοιῶν καὶ τρόπων θεραπευόμενοι ἐπὶ πολλοῖς ἔτεσιν οὐκ ἐσέβαλον εἰς τὴν Ῥωμαίων.

2. Τοῦ δὲ ἔτους, οὗ Μιχαὴλ ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς τῶν Παλαιολόγων ὁ δεύτερος ἐτεθνήκει, τὴν Μυσίαν Σκυθικὴ καταδραμόντες στρατιὰ, μέρος τι αὐτῆς καὶ τὴν Ὀδρυσῶν ἄχρι Ἀδριανουπόλεως ἐπῆλθε καὶ ἐζημίωσεν οὐ πολὺ, ἅτε καὶ τῆς στρατιᾶς εὐαριθμήτου οὔσης. Τοῦ δὲ ἐπιόντος ἔτους, τοῦ νέου βασιλέως διὰ τὸν πρὸς τὸν πάππον πόλεμον περὶ Βυζάντιον ἐστρατοπεδευμένου, Σκυθικὴ στρατιὰ οὐκ ὀλίγη ἐς τὴν Ῥωμαίων ἐσβαλοῦσα, πᾶσαν μὲν ἐπέδραμε τὴν Θρᾴκην, ἐζημίωσε δὲ οὐ πολλὰ διὰ τὸ τοὺς ἄρχοντας τῶν κατὰ Θρᾴκην πόλεων τὴν ἔφοδον προγνόντας, τοὺς κατὰ τὴν χώραν ἐσκεδασμένους ἀνθρώπους συστεῖλαι εἰς τὰς πόλεις.

3. Ἑβδόμης δὲ ἰνδικτιῶνος ἱσταμένης, ἐκ τῶν Σκυθῶν δυοκαίδεκα μυριάδες ἐσέβαλλον εἰς τὴν Ῥωμαίων. Ἐστρατήγουν δὲ αὐτῶν μυρίαρχοί τε καὶ χιλίαρχοι κατὰ τὸν ἀριθμὸν, καὶ αὐτοκράτορες στρατηγοὶ δύο, Ταιτὰχ καὶ Τογλοὺ Τοργάν. Ἐχρόνισαν μὲν οὖν οἱ Σκύθαι μάλιστα ἐν τῇ ἐσβολῇ ταύτῃ· τεσσαρακοστῇ γὰρ ἡμέρᾳ μετ´ αὐτὴν ἐν μέσῃ καθήμενοι τῇ Θρᾴκῃ, αὐτὴν ἐδῄουν· καὶ πλῆθός τε ἀνδραπόδων εἷλον καὶ λείαν ἑτέραν οὐκ ἀριθμητὴν, καὶ τὰ μέγιστα ἐκάκωσαν τὴν βασιλέως γῆν.

4. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος τὴν μὲν ὑπὸ Ῥωμαίους ἅπασαν οὐκ ἠδυνήθη συναθροῖσαι στρατιὰν, (διεσκεδασμένοι γὰρ κατὰ πόλεις ἐφύλαττον ἕκαστος τὴν αὐτῶν,) ὅσους δὲ ἐνῆν μάλιστα συναθροίσας, ἀνιχνεύων περιῄει, εἴπου μέρει τινὶ τῆς Σκυθικῆς στρατιᾶς ἐντυχὼν, ὅσον ἂν ἐξῇ ἀμύναιτο αὐτούς. Ἐπὶ πεντεκαίδεκα μὲν οὖν ἡμέραις τὸ αὐτὸ ἐποίει συνεχῶς· μηδὲν δὲ ὧν ἠβούλετο ἀνύων, εἰς Ἀδριανούπολιν ἐλθὼν, τὸ μὲν πολὺ κατέλιπεν ἐκεῖ τῆς στρατιᾶς διὰ τὸ τῶν ἐπιτηδείων τὴν πόλιν εὐπορεῖν, αὐτὸς δὲ τῆς στρατιᾶς ὀλίγους ἅμα τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ παραλαβὼν, τὴν ἐς Διδυμότειχον ᾔει.

5. Μεταξὺ δὲ τῆς τε Ἀδριανοῦ καὶ αὐτοῦ, ἐν χωρίῳ τινὶ Προμουσούλου προσαγορευομένῳ, στρατιᾷ περιέτυχον Σκυθικῇ, ἀνδράποδά τε καὶ λοιπὴν λείαν ἀγούσῃ πολλήν. Οὕτω δὲ τοῦ τόπου παρασχόντος, τοῖς μὲν Ῥωμαίοις ἡ τῶν Σκυθῶν στρατιὰ ἦν καταφανὴς, οὐκέτι δὲ καὶ ἡ Ῥωμαίων αὐτοῖς. Βουλευσαμένῳ δὴ τῷ βασιλεῖ ἅμα τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ, ἐδόκει ἐπιχειρεῖν αὐτοῖς, εἰ καὶ τριπλασίους ἢ καὶ πλείους τῶν σφετέρων ἐνομίζοντο στρατιωτῶν· ἦσαν δὲ οὐ τρὶς, ἀλλὰ καὶ δεκάκις τόσοι. Ἦσαν γὰρ ἐγγὺς αὐτῶν καὶ ἕτεροι ἐστρατοπεδευμένοι, οὓς ἀφανεῖς ὁ Ἕβρος ἐποίει κειμένους παρ´ αὐτῷ, οἳ προσεβοήθουν, γενομένης τῆς συμβολῆς. Οὕτω δὲ δόξαν, καὶ τοῖς στρατιώταις τὴν γνώμην ἐκοινοῦντο. Ὡς δὲ καὶ αὐτοῖς ἐδόκει μαχητέα εἶναι, καὶ μᾶλλον ἦσαν προθυμότεροι τοῦ βασιλέως, τῶν ἵππων ἀποβάντες καὶ θεὸν ἐπικαλεσάμενοι, τοὺς μὲν ἀδίκως ἐπιστρατεύσαντας κολάσασθαι τῆς ἀδικίας, αὐτοῖς δὲ τιμωρῆσαι δικαίως ἀμυνομένοις, σταυρῷ τε καθοπλίσαντες ἑαυτοὺς, ἔφιπποι γενόμενοι, ἐπῄεσαν τοῖς βαρβάροις ἀτρέπτῳ καὶ παραβόλῳ φρονήματι. Καὶ οἱ Σκύθαι ἰδόντες ἀντεπῄεσαν καὶ αὐτοί· προσεβοήθουν δὲ καὶ οἱ ἐγγὺς ἐστρατοπεδευμένοι. Καὶ γενομένης μάχης καρτερᾶς, θεοῦ συμμαχοῦντος τοῖς Ῥωμαίοις, ἐτρέψαντό τε τοὺς βαρβάρους καὶ ἐνίκησαν κατὰ κράτος· καὶ τοὺς μὲν ἀπέκτειναν αὐτῶν, τοὺς δὲ λοιποὺς ἀπέπνιξαν εἰς τὸν Ἕβρον ἐμβαλόντες. Διεσώθησαν δὲ οὐ πλείους ὀκτὼ καὶ εἴκοσιν αὐτῶν, οἵτινες ἴσχυσαν διανήξασθαι τὸν ποταμόν. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τούς τε νεκροὺς σκυλεύσαντες τῶν πολεμίων, καὶ τὴν ἄλλην διαρπάσαντες ἀποσκευὴν, καὶ τὴν λείαν καὶ τοὺς αἰχμαλώτους λαβόντες, ἧκον εἰς Διδυμότειχον ἅμα τῷ βασιλεῖ.

6. Τῶν δὲ διασωθέντων βαρβάρων εἰς τὸ μέγα στρατόπεδον ἐλθόντων, ὡς τοῖς στρατηγοῖς ἠγγέλθη τὸ συμβὰν, στρατιὰν ἐκ τῶν ἀρίστων οὐκ ὀλίγην ἐπιλεξάμενοι, ἀπέστειλαν καθ´ ὃν ἡ μάχη τόπον ἐγεγόνει, ὡς ἂν εἰ μὲν ἐντύχοιεν τοῖς νικήσασι Ῥωμαίων, ἀναμαχέσωνται τὴν ἧτταν· εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ τούς τε σφετέρους θάψωσι νεκροὺς, καὶ εἴ τινες ἐν αὐτοῖς εὑρεθῶσιν ἐμπνέοντες τραυματίαι, ἀνελόμενοι ἀξιώσωσιν ἐπιμελείας. Ἐλθόντες δὲ καὶ ταφῆς ἠξιωκότες τοὺς νεκροὺς, (ζῶντα γὰρ οὐδένα εὗρον,) πρὸς μὲν τὸ στρατόπεδον ὑπέστρεψαν οὐκέτι, τὴν δὲ πρὸς τὰ οἰκεῖα φέρουσαν ἤνυον ὁδόν.

7. Ὡς δὲ ἠγγέλθη βασιλεῖ περὶ Μόῤῥαν εἶναι Σκυθικὴν στρατιὰν, Διδυμοτείχου ἐξελθὼν, ἤλαυνεν ὡς εἶχε τάχους ἐπ´ αὐτούς. Διαβάντων δὲ αὐτῶν τὸν Ἕβρον κατὰ τὴν Τζερνομιάνου λεγομένην πόλιν, ἐπεὶ καὶ ὁ βασιλεὺς κατὰ τὸν αὐτὸν διεβίβασε πόρον ἣν ἦγε στρατιὰν, ἡ κατὰ τὴν Ἀδριανούπολιν καταλειφθεῖσα παρὰ βασιλέως στρατιὰ ἅμα τοῖς σφετέροις ἄρχουσιν ἐνταῦθα προσέμιξαν τῷ βασιλεῖ, συγχαίροντες μὲν αὐτῷ τῆς κατὰ τῶν βαρβάρων νίκης, ἀνιώμενοι δ´, ὅτι καὶ αὐτοὶ μὴ παρῆσαν, ἀλλ´ ὑστέρησαν τῆς μάχης, καὶ ἐπεδίωκον ἑνωθέντες. Γενόμενοι δὲ κατὰ τὸν Τοῦντζαν λεγόμενον ποταμὸν, τὴν μὲν Σκυθικὴν ἄρτι διαβᾶσαν εὗρον στρατιάν. Ὥσπερ δὲ καὶ πρότερον, τοῦ τόπου παρασχόντος, αὐτοῖς μὲν ἡ τῶν Σκυθῶν ἑωρᾶτο πᾶσα στρατιὰ, αὐτοὶ δὲ ἀθέατοι ἦσαν, πλὴν ὀλίγῳ ἐλασσόνων τῶν προτάκτων ἑκατὸν, ἐν οἷς καὶ αὐτὸς ἦν βασιλεύς. Οὓς ἰδόντες οἱ Σκύθαι, τῆς πορείας μὲν ἔστησαν καὶ αὐτοὶ, οὐ μέντοι καὶ ἐχώρησαν πρὸς μάχην, τοῦτο μὲν, ὅτι καὶ ὁ ποταμὸς πλημμυρῶν ἦν ἤδη ἔαρος ἀρχομένου· τοῦτο δ´, ὅτι καὶ τῶν πολεμίων ἀφανῶν ὄντων ἐδεδοίκεσαν τὴν συμπλοκὴν, μὴ οὐκ ἀπαλλάξουσι καλῶς πλειόνων ἢ κατὰ σφᾶς ὄντων. Τοῖς Ῥωμαίοις τε ὁμοίως ἀλυσιτελὲς τὸ κατὰ τῶν Σκυθῶν ἐφαίνετο χωρεῖν, οὐ δεκάκις ἀλλὰ περαιτέρω ὑπερέχοντας αὐτῶν τῷ ἀριθμῷ. Ὅμως δὲ βασιλεὺς ἅμα τοῖς φαινομένοις Ῥωμαίων καὶ Τασπουγᾶς, εἷς τῶν παρὰ Σκύθαις στρατηγούντων, καὶ αὐτὸς ἅμα τοσούτοις βαρβάροις, ἐν ἑκατέροις μέρεσι γενόμενοι τοῦ ποταμοῦ, διάλογόν τινα ἐποιήσαντο βραχύν. Ἐρομένου γὰρ αὐτοὺς οἵτινες εἶεν τοῦ βαρβάρου, διά τινος ἀπεκρίνατο τῶν διγλώσσων ὁ βασιλεὺς, ἄνθρωποι εἶναι καὶ αὐτοὶ θηρεῦσαί τι ζητοῦντες, ὥσπερ καὶ αὐτοὶ ποιοῦσιν. Οὐ καλῶς δὲ ἔφασκεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς, οὐδὲ ἀνδρείων, ἀλλὰ λῃστῶν ἔργον ποιεῖν, ἀκήρυκτοί τε ἐπερχόμενοι καὶ γεωργοὺς ἐξανδραποδιζόμενοι, ἀνθρώπους οὐκ εἰδότας πολεμεῖν. Ἔδει γὰρ αὐτοὺς μᾶλλον τὴν ἔφοδον αὐτῶν προκαταγγέλλοντας, στρατιώταις ἐντυγχάνειν εἰθισμένοις πολεμεῖν· κἂν αὐτῶν ἦτε κρείττους, οὐδὲν ἦν θαυμαστὸν, εἰ καὶ τούτους τοὺς ἀπολέμους ἐξηνδραποδίζεσθε ἆθλον τῆς ἀρετῆς. Τασπουγᾶς δὲ οὐδὲν ἔφασκε τούτων εἶναι πρὸς αὐτούς· ὑπ´ ἐξουσίαν γὰρ ὄντες, προσταττόμενοι ἐπέρχεσθαι καὶ ἀπιέναι ἢ μένειν. ἠρώτα δὲ, εἰ αὐτοὶ εἶεν οἱ χθὲς καὶ πρώην τῆς Σκυθικῆς στρατιᾶς μάχῃ κρατήσαντες καὶ ἀνελόντες. Ὁ βασιλεὺς δὲ μήτ´ αὐτοὶ εἶναι, μήτ´ ἀκηκοέναι ἔφασκε περὶ τούτων· ἐνδέχεσθαί γε μὴν, ὥσπερ νῦν αὐτοῖς ἂν, εἰ μὴ κώλυμα ἦν ὁ ποταμὸς, συνέβη, ἑτέροις περιτυχόντας τοὺς κρατηθέντας μάχῃ διαφθαρῆναι. Οὕτως, εἴρηκεν ὁ βάρβαρος, εἰκός· ἀδικίαν μέντοι τοὺς στρατιώτας ἐκείνους οὐδενὸς φεισαμένους εἰργάσθαι, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἀποπνίξαντας ἐν τῷ ῥείθρῳ, τοὺς δὲ κατακοντίσαντας ἀφειδῶς. Τοιαῦτα διαλεχθεὶς ἀπῆλθεν, ὅτι Ῥωμαίων εἴη βασιλεὺς ὁ διαλεγόμενος αὐτοῖς ἠγνοηκώς. Τὸ δὲ πολὺ τῆς στρατιᾶς ἔτι τῇ Ῥωμαίων ἱκανὰς ἐνδιατρίψαντες ἡμέρας, ἐπανέζευξαν καὶ αὐτοί. Φήμη μέντοι τις ᾔρετο διὰ πάντων ὁμαλῶς, ὡς πρότερόν τε βασιλεὺς ὁ πρεσβύτερος ἔχθει τῷ πρὸς τὸν ἔγγονον Σκύθας ἐπάξαι Ῥωμαίοις, καὶ νῦν οὐδὲν ἧττον, κρύφα διαπρεσβευσάμενος πρὸς αὐτοὺς, βουλόμενος ἀναστῆσαι Θρᾴκην, ὅτι προσέκειτο τῷ νέῳ βασιλεῖ. Εἶχε δὲ ὑγιὲς οὐδὲν, ἀλλὰ καίτοι ὑπὸ πολλῶν φημισθεῖσα, τὸ ψεῦδος ἄκρατον εἶχεν. Οὔτε γὰρ πρότερον οὔθ´ ὕστερον τῆς Σκυθικῆς αἴτιος ἐφόδου ἐγεγόνει.
 

Chapitre XXXIX.

1. Les Scythes font accoutumés, à faire irruption sur les terres de l'Empire. 2. Ils en font deux au temps de Michel Paléologue second. 3. Ils en font une autre au temps du vieil Andronique. 4. Le jeune Empereur assemble quelques troupes pour les repousser. 5. Il en défait un parti. 6. Les Scythes donnent la sépulture à leurs morts. 7. Le jeune Andronique les poursuit, et confère avec un de leurs Chefs.

1.Les Scythes Hyperboréens, cette formidable nation dont le nombre est innombrable, et dont la puissance. est invincible, avaient autrefois accoutumé de faire tous les ans irruption sur les terres de l'Empire, et d'en emmener quantité de prisonniers. Les Empe- 174 reurs précédents se trouvant trop faibles pour les réprimer, tâchaient de les adoucir par les présents qu'ils faisaient aux Seigneurs de leur pays, et par les femmes qu'ils leur donnaient en mariage, dont ces Barbares étaient d'autant plus contents, qu'ils étaient persuadés que les Empereurs avaient succédé à Alexandre et à Darius. On élevait pour cet effet dans le Palais de jeunes filles d'une exquise beauté, dont les unes étaient de bonne naissance, et les autres n'étaient que de basse condition. Quand l'occasion s'en présentait on les mariait à ces Seigneurs, qui trompés par cet artifice s'abstenaient de faire des courses sur nos terres.

2. L'année que Michel Paléologue second mourut, ils parcoururent une partie de la Bulgarie, et vinrent jusqu'à la ville d'Andrinople, sans néanmoins faire beaucoup de dégât, parce qu'ils n'étaient pas en grand nombre. L'année suivante ils se répandirent dans la Thrace, durant que le jeune Andronique avait son armée devant Constantinople. Ils n'y firent pas toutefois beaucoup de mal, parce que les gens de commandement ayant été avertis de leur arrivée, avaient retiré dans les places les paysans et leurs meubles.

3. Mais dans la septième indiction ils inondèrent toute la Thrace au nombre de six vingt mille, commandés par deux Généraux, dont l'un se nommait Taitac, et l'autre Toglu Tar- 175 gan, et après y avoir campé durant quarante jours, ils en enlevèrent une quantité inestimable de butin.

4. Le jeune Empereur ne put assembler contr'eux toutes ses troupes, parce que la plupart étaient dispersées en différentes garnisons ; mais en ayant assemblé le plus qu'il put, il fit des courses autour d'eux pour arrêter leurs brigandages. N'ayant toutefois rien exécuté de considérable pendant quinze jours, il s'en retourna à Andrinople, où il lai(ss une grande partie de ses troupes, à cause des provisions qui y étaient, et n'en ayant retenu qu'un fort petit nombre, il alla, avec le grand Domestique à Didymotèque.

5.. Ils rencontrèrent proche du fort de Promusule, entre Didymoteque et Andrinople, un parti de Scythes, qui emmenaient quantité de prisonniers et de butin. L'assiette du lieu était telle, que les Romains voyaient les Scythes sans en être vus. Le jeune Empereur et le grand Domestique ayant délibéré ensemble, ils résolurent de fondre sur eux, bien qu'il leur parût qu'ils les surpassaient trois fois en nombre. Il se trouva qu'ils étaient non trois fois, mais dix fois plus qu'eux ; car outre ceux qui paraissaient, il y en avait de cachés sur le bord de l'Hebre. Ayant pris cette résolution, ils la déclarèrent à leurs soldats, qui firent paraître sans marchander une plus grande ardeur qu'eux-mêmes, d'en venir aux mains avec ces voleurs, et de 176 réprimer leur insolence. Etant donc descendus de cheval, ils implorèrent l'assistance du Ciel, puis s'étant armez du signe de la Croix, et étant remontés à cheval, ils coururent à toute bride contre les Barbares, qui ne les eurent pas sitôt aperçus, qu'ils fondirent aussi sur eux, étant soutenus par d'autres de leur nation. Le choc fut fort rude, mais Dieu combattant pour les Romains, ils défirent entièrement les Barbares, en tuèrent un grand nombre, et noyèrent les autres dans l'Hebre, si bien qu'il ne s'en sauva que vingt-huit, qui passèrent ce fleuve à nage. Les Romains ayant dépouillé les morts, pillé le bagage, repris le butin et les prisonniers, s'en retournèrent à Didymodeque.

6. Ceux d'entre les Scythes qui s'étaient échappés de la défaite, l'ayant racontée à leurs Chefs, ils choisirent à l'heure-même les plus vaillants qu'ils eussent dans leurs troupes, et les envoyèrent au lieu où le combat s'était donné, afin que s'ils y rencontraient les vainqueurs, ils tâchassent de leur arracher la victoire ; afin aussi qu'ils donnaient la sépulture aux morts de leur parti, et que si parmi eux ils trouvaient des blessés qui respirassent encore, ils eussent soin de les assister. Etant donc venus sans rencontrer d'ennemis, ils enterrèrent leurs morts, entre lesquels ils ne trouvèrent point de blessés en vie, et au lieu de s'en retourner en leur camp, ils s'en retournèrent en leur pays.

177 7. Le jeune Empereur ayant appris qu'il y avait une armée de Scythes dans la Morée, partit de Didymoteque pour les aller attaquer. Ces Barbares ayant traverse l'Hebre, proche d'une ville nommée Tzernomiane, l'Empereur le fit aussi traverser à ses troupes par le même endroit. Ce fut-là que les troupes qu'il avait laissées à Andrinople s'étant jointes à lui, elles lui témoignèrent la joie qu'elles avaient de sa victoire, et le regret aussi qu'elles ressentaient de n'y avoir point eu de part. Apres cela ils se mirent à poursuivre tous ensemble les ennemis. Quand ils furent arrivés au fleuve Tuntza, ils virent que les Scythes l'avaient passé. L'assiette du lieu fut cause qu'il leur arriva encore en cet endroit, ce que nous avons déjà dit qui leur arriva en un autre. C'est que les Scythes ne virent qu'environ cent des plus avancés, parmi lesquels était le jeune Empereur. Lors que les Scythes les eurent aperçus, au lieu de s'avancer, ils firent ferme, tant parce que la rivière était débordée durant le printemps, qu'à cause que ne voyant pas tous les Romains, ils appréhendaient d'en venir aux mains avec un nombre inégal, et de n'en pas sortir à leur avantage. Les Romains ne trouvaient pas aussi qu'il fût à propos de hasarder un combat avec des ennemis qui les surpassaient si fort en nombre, qu'ils étaient plus de dix contre un. Cela n'empêcha pas néanmoins, que le jeune Empereur 178 n'eût une petite conférence à travers le fleuve avec un Capitaine nommé Taspugas. Le Barbare lui ayant demandé quelles gens ils étaient ? il répondit par la bouche d'un soldat qui savait les deux langues : Qu'ils étaient des hommes qui cherchaient comme lui à gagner quelque chose. Qu'au reste ils avaient agi en voleurs, d'être entrés sur les terres des Romains sans leur avoir déclaré la guerre, et d'avoir pris des paysans qui ne savaient pas manier les armes. Qu'ils devaient avertir de leur arrivée, et n'attaquer que des gens capables de se défendre ; et que s'ils les avaient vaincus alors, ils auraient eu droit de les faire prisonniers. Taspugas répondit que ces reproches-là ne le regardaient point, parce qu'étant soumis au pouvoir d'un autre, il était obligé de faire ce qui lui était commandé, et d'entrer dans un pays, d'y demeurer, ou d'en sortir, selon qu'il plaisait à ceux auxquels il était tenu d'obéir. Il demanda ensuite au jeune Empereur si c'était lui qui avait défait un parti de Scythes ? Il répondit que non, et qu'il n'en avait point entendu parler. Que peut-être ces Scythes-là avaient rencontré d'autres Romains et avaient été vaincus, comme il arriverait encore à ceux qu'il conduisait, sans la rivière qui les séparait. Le Barbare avoua que cela pourrait arriver. Il ajouta que les Romains avaient usé de leur victoire avec trop de cruauté, de n'avoir donné la vie à personne. Il se retira.179 sans savoir que c'était l'Empereur à qui il avait eu l'honneur de parler. Les Scythes s'en retournèrent incontinent après en leur pays. Il courut un bruit que le vieil Empereur les avait attirés en Thrace, en haine de ce que cette Province avait suivi le parti de son petit-fils, Mais bien que ce bruit-là fût fort commun, il ne laissait pas d'être faux, et il est certain que le vieil Empereur ne contribua en rien, ni à cette dernière irruption des Scythes, ni aux précédentes.

 μʹ. 1. Ὁ βασιλεὺς δὲ ὁ νέος κατὰ τὸ Διδυμότειχον καὶ τὴν Ἀδριανοῦ διέτριβε πόλιν· περὶ δὲ τὴν τοῦ σίτου μάλιστα συγκομιδὴν ἡ αὐτοῦ γαμετὴ νόσῳ κατεσχέθη. Διανοούμενος δὲ καὶ αὐτὸς εἰς Βυζάντιον ἀπελθεῖν, προέπεμψεν αὐτὴν, ἅμα καὶ διὰ τὴν νόσον· γενομένη δὲ ἐν Ῥαιδεστῷ, ἐπεὶ μὴ ἐδύνατο ἀντέχειν, ἐτεθνήκει ἑκκαιδεκάτῃ κατὰ Αὔγουστον μῆνα ἑβδόμης ἰνδικτιῶνος, οὐδένα ἔχουσα ἐκ βασιλέως παῖδα. Τὸν μὲν οὖν νεκρὸν αὐτῆς κομίσαντες εἰς Βυζάντιον, ἐν τῇ τοῦ Λιβὸς ἔθαψαν μονῇ μεγαλοπρεπῶς καὶ βασιλικῶς.

2. Βασιλεὺς δὲ ὁ ταύτης ἀνὴρ τὴν ἐς Βυζάντιον βαδίζων, ἐνόσησε καὶ αὐτὸς κατὰ τὰς αὐτὰς ἡμέρας, γενόμενος ἐν Βιζύῃ, καὶ προσέμεινεν ἡμέρας τινὰς ἐκεῖ διὰ τὴν νόσον. Ἐπεὶ δὲ ἐῤῥάϊσεν, εἴχετο τῆς ὁδοῦ, καὶ γεγονὼς κατὰ τὴν Ἡράκλειαν τῆς Θρᾴκης, συμβὰν οὕτω, τὴν τῆς βασιλίδος ἐπύθετο τελευτὴν, καὶ ἐπένθησεν ἐκεῖ ἐπὶ πεντεκαίδεκα ἡμέραις. Ἔπειτα ἧκεν εἰς τὴν Κωνσταντίνου, καὶ συνδιῆγεν αὐτόθι τῷ πρεσβυτέρῳ βασιλεῖ ἄχρι Νοεμβρίου τῆς ὀγδόης ἰνδικτιῶνος. Τῷ δὲ πρεσβυτέρῳ βασιλεῖ ἐδόκει δεῖν εἶναι γυναῖκα μνηστεύσασθαι τῷ ἐγγόνῳ, τοῦτο μὲν, ὅτι καὶ κατ´ αὐτὸ τὸ τῆς ἡλικίας ἀκμαιότατον ἦν, (ἑπτὰ γὰρ ἐπὶ τοῖς εἴκοσι μέχρι τό τε γέγονεν ἔτη,) ἄλλως θ´, ὅτι οὐδὲ παιδὸς ἦν πατὴρ, ὃ τοῖς βασιλεῦσι τῶν ἀναγκαιοτάτων ἐπὶ τῷ διάδοχον τῆς ἀρχῆς ἔχειν δοκεῖ. Ἐκοινοῦτο δὴ καὶ τῷ νέῳ βασιλεῖ τὴν γνώμην καὶ ἐπεχείρει πείθειν, ἅμα μὲν τὴν ἐπὶ τῇ τετελευτηκυίᾳ λύπην ὑφαιρῶν, ἅμα δὲ καὶ τὰς αἰτίας ὡς ἀναγκαίας τοῦ δευτέρου γάμου προστιθείς. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ἐπὶ πᾶσιν ἐπέτρεπε τὴν κρίσιν τῷ πάππῳ, ὡς ἐφ´ οἷς ἂν αὐτῷ δόξῃ λυσιτελεῖν αὐτοῦ πεισθησομένου πάντως.

3. Σκοπουμένοις δὲ αὐτοῖς, ὅθεν ἂν ἀγάγοιντο τὴν βασιλίδα, ἐπύθοντο ὡς τοῦ τῆς Σαβωΐας ἄρχοντος, ὃν κόντον ἡ Λατίνων γλῶττα καλεῖ, ἐπὶ υἱῷ τελευτήσαντος καὶ θυγατρὶ, ὁ μὲν υἱὸς αὐτῷ τὴν ἀρχὴν διεδέξατο τοῦ πατρὸς, ἡ θυγάτηρ δὲ ἀμνήστευτος ἔτι θαλαμεύεται παρὰ τῷ ἀδελφῷ. Αὐτίκα γοῦν ἐπιλεξάμενοι πρέσβεις, τόν τε παρακοιμώμενον Ἀνδρόνικον τὸν Τορνίκην καὶ τὸν ἐπὶ τοῦ στρατοῦ Τζουϊὰν ντὲ Τζεπλὲτ, Κύπριον μὲν ὄντα τὸ γένος καὶ καθ´ αἷμα προσήκοντα τῷ ταύτης ῥηγί. Ὑποτεταγμένον δὲ αὐτοῖς ἀπέστειλαν εἰς Σαβωΐαν, εἰ μή τινι ἑτέρῳ ἐμεμνήστευτο ἡ κόρη, εἴγε καὶ τῷ ἀδελφῷ κατὰ γνώμην εἴη, ἄξοντες συνοικήσουσαν τῷ νέῳ βασιλεῖ. Ἀφικόμενοι δὲ οἱ πρέσβεις ἐκεῖ, ἔτι μὲν ἀμνήστευτον εὗρον περὶ ἧς ἧκον· ἐκ μέντοι Φράντζας καὶ ἕτεροι μικρὸν πρὸ αὐτῶν τῆς αὐτῆς ἕνεκα ἧκον πρεσβείας ὡς τῷ σφετέρῳ μνηστευσόμενοι ῥηγί. Ὁ δὲ τῆς μνηστευομένης ἀδελφὸς Σαβωΐας κόντος μᾶλλον εἵλετο τῷ βασιλεῖ Ῥωμαίων κατεγγυῆσαι τὴν ἀδελφὴν, καὶ μετὰ φιλοφροσύνης πολλῆς καὶ τιμῆς προσδεξάμενος τοὺς πρέσβεις Ῥωμαίων, συνέθετο τὴν ἀδελφὴν ὡς βασιλέα πέμπειν. Ἅμα δὲ τῷ βασιλίδα Ῥωμαίων αὐτὴν ὀνομασθῆναι, τήν τε δίαιταν αὐτῆς πᾶσαν πρὸς τὸ μεγαλοπρεπέστερον ἐνήλλαξεν ὁ ἀδελφὸς, καὶ αὐτὸς οὐχ ᾗ καὶ πρότερον αὐτῇ προσεφέρετο ὁμοίως. Πρότερον γὰρ τῇ τε ἡλικίᾳ προέχων καὶ τῷ ἄρχων αὐτὸς εἶναι, καὶ τῆς ἀδελφῆς διὰ ταῦτα ᾤετο δεῖν κρατεῖν· ἐπεὶ δὲ κατηγγύηται τῷ βασιλεῖ, κυρίαν ἑαυτοῦ τὴν ἀδελφὴν καὶ ᾤετο καὶ ὠνόμαζε, καὶ πρὸς τοὺς Ῥωμαίων πρέσβεις τοιαῦτα φιλοτιμούμενος διεξῄει, ὡς αὐτῷ μὲν καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν ἄλλην ἀρχὴν προσῆκε τῶν πρωτείων ἀντιποιεῖσθαι· ἐπεὶ δὲ, βουλομένου θεοῦ, καὶ μείζονος δόξης καὶ ἀρχῆς ἐπελάβετο ἡ ἀδελφὴ, δέον εἶναι καὶ αὐτὸν στέργειν τὰ ἐψηφισμένα παρὰ θεοῦ, καὶ κυρίαν ἑαυτοῦ τὴν βασιλίδα Ῥωμαίων ἡγεῖσθαι. Καὶ γὰρ οὐ βάρβαροι μόνον, ἀλλὰ καὶ Ἰταλοὶ καὶ ὅσοι ἄλλοι ἄρχουσί τινων, τὴν Ῥωμαίων βασιλείαν καὶ ἑαυτῶν καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος καὶ μείζονα καὶ περιφανεστέραν οἴονται.
 

Chapitre XL.

1. La jeune Impératrice meurt. 2. Le vieil Empereur conseille à son petit-fils de se remarier. 3.  Il envoie demander pour lui en mariage la Princesse de Savoie.

1. Pendant que le jeune Empereur séjournait, tantôt à Didymoteque, et tantôt à Andrinople, l'Impératrice sa femme tomba malade vers le temps de la moisson. Comme d'ailleurs il avait dessein d'aller à Constantinople, il l'envoya devant lui à cause de sa maladie. Son mal s'étant augmenté, elle mourut à Rodosto le quatorzième jour du mois d'Août, en la septième indiction, sans laisser d'enfants. Son corps fut enterré à Constantinople, dans le Monastère de Libe, avec une magnificence conforme à sa dignité.

180 2. L'Empereur son époux demeura lui-même malade à Bizie. Mais dés qu'il se sentit un peu soulagé, il continua son voyage, et ayant appris à Heraclée la mort de l'Impératrice sa femme, il s'y arrêta quinze jours pour la pleurer. Apres cela il se rendit à Constantinople, où il demeura jusqu'au mois de Novembre, avec l'Empereur son aïeul, qui songea aussitôt à l'engager dans un second mariage, tant parce qu'il était dans la fleur de son âge, n'ayant que vingt-sept ans, que parce qu'il n'avait point d'enfants qui pussent lui succéder, ce qui est la chose que l'on juge la plus désirable pour les Princes. Le consolant donc de la mort de l'Impératrice sa femme, il lui conseilla d'en prendre une autre. Le jeune Andronique se fournit entièrement au jugement de son aïeul, et lui témoigna qu'il était prêt de faire tout ce qu'il trouverait lui être le plus avantageux.

3. Pendant qu'ils s'entretenaient ensemble du pays où il pourrait s'allier, ils apprirent que le Prince de Savoie, que les Latins appellent Comte, était mort, et qu'il avait laissé deux enfants, un fils qui lui avait succédé dans ses Etats, et une fille qui était à marier. A l'heure-même ils choisirent Andronique Tornice Paracemomene, et Jean Zibelet natif de Chypre, et parent du Roi de cette île-là, et ils les envoyèrent en Savoie pour demander la Princesse en mariage. Ils trouvèrent qu'elle n'était pas encore promi- 181 se, bien qu'elle eût été demandée par des Ambassadeurs du Roi de France, qui étaient arrivés avant eux. Le Comte de Savoie préféra l'Empereur au Roi de France, et en donnant à sa sœur la qualité d'Impératrice, il lui donna un train fort magnifique, et lui fit beaucoup plus d'honneur que par le passé. Car au lieu qu'autrefois il ne la considérait que comme sa sujette, tant parce qu'il était l'aîné, que parce qu'il était Souverain, il commença alors à l'appeler Madame, et s'entretenant avec les Ambassadeurs, il leur dit, Que le droit d'aînesse et le titre de sa dignité l'avaient élevé au-dessus de sa sœur ; mais que puisque Dieu l'avait destinée à un trône plus haut que le sien, il se soumettait a ses ordres, et la respectait comme étant au dessus de lui. Ce qui fait voir très-clairemcnt, que non seulement les Barbares, mais aussi les Italiens et les autres peuples les plus polis, avouent que l'Empire Romain surpasse tous les Etats de la terre en magnificence, et en grandeur.