Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

LIVRE PREMIER (chapitres XXI à XXX)

(chapitres XI à XX) (chapitres XXXI à XL

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE PREMIER.

 

 

 

précédent

καʹ.1.  Ἐν τούτοις τοῦ μεγάλου δομεστίκου φθεγγομένου μηδὲν

2. „Σὺ δ´“ ἔφασαν „ἀνθ´ ὅτου μὴ καὶ αὐτὸς περὶ τῶν παρόντων γνώμην εἰσάγεις, ἀλλ´ οὕτως ὡς καινοῦ μηδενὸς γινομένου σιωπὴν ἀσκεῖς;“ „ὅτι γε“ εἶπεν οὐ βουλευομένους, ἀλλὰ τὴν βουλὴν ἐπικυροῦντας ὁρῶ. Εἰ γὰρ ἐβουλεύεσθε, τάχ´ ἄν τι καὶ αὐτὸς εἶπον τῶν συμφερόντων. Οὐ μὴν ἀλλ´ ἐπείπερ ἐπύθεσθε, ἃ νομίζω συμφέροντα ἐρῶ. Καὶ πρῶτον μὲν ἔπεισί μοι θαυμάζειν, ὅθεν οὕτω πεπείκατε ἑαυτοὺς, σὺν οὐδενὶ πόνῳ καταλήψεσθαι τὴν Κωνσταντίνου μόνον ὀφθέντες. Εἰ μὲν γάρ τι πλέον ἴστε ἢ ἐπύθεσθε ὧν καὶ αὐτὸς ἐπίσταμαι, ὅ, τι ποτ´ ἂν εἴη μαθεῖν ἐβουλόμην· εἰ δ´ οὐδὲν, τἀναντία παντάπασιν ἐμοὶ φρονεῖτε. Ἐγὼ γὰρ πόλιν οὕτω μεγάλην καὶ πολυάνθρωπον, καὶ χρήμασι καὶ ὅπλοις καὶ στρατιώταις δυνατωτάτην, καὶ βασιλέα ἔχουσαν ἐγκαθεστῶτα, οὕτω μὲν συνετὸν, ἐπὶ τοσούτοις δ´ ἄρξαντα χρόνοις καὶ πολλὸν ἔχοντα περὶ αὐτὸν εὐνοϊκῶς διακειμένων, καὶ χρήμασιν ἐῤῥωμένον, οἷς αὐτῷ πείσει προσέχειν τὴν στρατιὰν, οὐ τῶν ῥᾴστων, ἀλλὰ τῶν δυσκολωτάτων εἶναι νομίζω κατασχεῖν. Καὶ χωρὶς δὲ τούτων τῶν παλαιῶν τις Ἑλλήνων σοφὸς μὴ τὰ τοιαῦτα ῥᾳδίως ἐλπίζειν πείθει, πολλὰ τὰ μεταξὺ χειλέων καὶ κύλικος εἶναι εἰπών. Ἔστι δέ τις καὶ στρατηγοῖς νόμος, ἐπίσης ταῖς εὐτυχίαις καὶ τὰς δυσπραγίας μετρεῖν, καὶ οὗτος ἄριστος στρατηγῶν, ὅστις ἢ ἐπιτυγχάνων νικᾷ, ἢ ἀποτυγχάνων οὐκ ἀποβάλλει τὰ ὄντα. Σκέψασθε δὴ, εἴγε νῦν ἐπιστρατεύσαντες τῇ Κωνσταντίνου, οὐχ οἷοί τε γενώμεθα ἑλεῖν, ὁπόσα συμβήσεται τὰ δυσχερῆ. Εὐθὺς μὲν γὰρ ἀνάγκη τοὺς τῷ πρεσβυτέρῳ βασιλεῖ προσκειμένους, ἡμῶν ἀπράκτων ἐπανελθόντων, ἀναθαρσῆσαί τε καὶ εἰς ἐλπίδα τοῦ νικήσειν γενομένους προθυμότερον ἂν ἡμῖν ἐπελθεῖν, οὗπερ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἡμεῖς ἂν φανείημεν αἰτιώτατοι βουλευσάμενοι κακῶς. Ἔχοντες δὲ ἑκατέρωθεν τοὺς πολεμίους, (ἔκ τε γὰρ τῶν κατὰ τὴν ἕω τοῖς Ῥωμαίοις ὑπηκόων πόλεων καὶ αὐτοῦ Βυζαντίου δυνατὸν ἀξιόμαχον ἡμῖν ἀθροισθῆναι στρατιὰν, καὶ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἑτέραν ὁμοίαν,) αὐτοὶ ἐναπειλημμένοι μέσοι, ἢ διαφθαρησόμεθα, μὴ δυνάμενοι ἀντέχειν πρὸς ἀμφίβολον τὸν πόλεμον, ἢ κακῶς ἀπαλλάξομεν, τῶν μὲν πολεμίων ἑκατέρωθεν ἐπικειμένων, τῶν προσχωρησάντων δὲ ἀφισταμένων, διὰ τὸ ἐν ἐλπίσιν ἡμᾶς εἶναι διαφθαρήσεσθαι. Καὶ πρὸς ἔτι τούτοις ὅπλων δεησόμεθα καὶ χρημάτων, τοῖς μὲν ἤδη ἀφεστῶσι πολεμοῦντες, τοῖς δ´ ἔτι μένουσι φρουρὰς ἐγκαθιστάντες, ὅπως μὴ ἀποστῶσιν· ἃ ἐς ὅσας ἀνάγκας ἡμᾶς καταστήσει, συνορᾷν χρή. Ἔτι δὲ κἀκεῖνο ἐνεθυμήθην, ὡς ὅ τε τῶν Τριβαλῶν ἡγεμὼν καὶ ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς Σφεντισθλάβος, κηδεσταὶ βασιλέως ὄντες, νῦν μὲν διαφέρονται πρὸς αὐτὸν ἰδίων τινῶν ἕνεκα αἰτιῶν· ἂν δὲ διὰ τὸν πρὸς ἡμᾶς πόλεμον διαλύσηται πρὸς αὐτοὺς, καὶ κελεύσῃ βοηθεῖν, πολεμίοις αὐτοῖς χρησόμεθα φοβερωτάτοις. Τοιαῦτα μὲν καὶ ἕτερα δυσχερέστερα ἀναφυήσεται ἡμῖν κακὰ, ἂν μὴ αὐτοβοεὶ τὴν πόλιν ἕλωμεν, καθάπερ αὐτοί φατε· ἂν δὲ τραπώμεθα πρὸς τὴν ἑσπέραν, πρῶτον μὲν τὸ κωλῦσον οὐδὲν, ἅπασαν ὑφ´ ἑαυτοὺς ποιήσασθαι ἐν βραχεῖ· οἵ τε γὰρ ἑσπέριοι, αὐθόρμητοι πρὸς τὰς ἀποστασίας, καὶ προσχωρήσουσι ῥᾳδίως τῷ νέῳ βασιλεῖ, χαίροντες πρὸς τοὺς νεωτερισμοὺς, οἵ τ´ ἐφεστηκότες ταῖς πόλεσιν ἡγεμόνες, ὑπό τε τῶν ἰδίων ἕκαστος πολιτῶν ἐκβιαζόμενος καὶ τὴν ἀδηλίαν δεδοικότες τῆς τύχης, οὐκ εἰδότες πρὸς ὁπότερον τῶν βασιλέων τὸ κράτος χωρήσει, τῷ δυνατωτέρῳ τὸ νῦν ἔχον φαινομένῳ καὶ αὐτοῖς ἐπικειμένῳ παραδώσουσι τὰς πόλεις. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ βασιλεὺς καὶ χρήμασι καὶ τιμαῖς καὶ δωρεαῖς ἄλλαις ἀμειβόμενος τοὺς προσιόντας πρὸς ἑαυτὸν, καὶ τοὺς μὴ βουλομένους πρότερον ἂν ἐφελκύσηται· ἔπειτα δὲ καὶ οὓς εἴπομεν ἡγεμόνας τῶν ὁμόρων ἡμῖν ἐθνῶν ἀποκνήσουσιν ἡμῖν ὡς δυνατοῖς ἀντικαθίστασθαι πρὸς πόλεμον, ἢ συμμαχήσουσι. Τὸ γὰρ δυνατὸν εἰς ἀντίδοσιν ποιεῖ τοὺς βαρβάρους μᾶλλον πρὸς φιλίαν τρέπεσθαι. Ποιησάμενοι δὲ ὑφ´ ἑαυτοὺς τὴν ἑσπέραν ἀντίῤῥοπον οὖσαν ἡμῖν, καὶ διπλασιάσαντες τὴν δύναμιν, ἀσφαλῶς ἤδη πρὸς Βυζάντιον βαδιούμεθα. Κἂν μὲν προσχωροίη, εὖ ἂν ἔχοι· εἰ δὲ μὴ, περικαθεσθέντες ἐκπολιορκήσομεν τῷ χρόνῳ, οὐδενὸς ὄντος τοῦ ἀπανίστασθαι καταναγκάσοντος. Τούτων δὴ ἕνεκα τὴν βασιλέως γνώμην λυσιτελεῖν οἰόμενος ἐς τὰ μάλιστα, αὐτῇ συνεῖπον· καὶ πλείω δ´ ἕτερα τούτων ἔχων, παρίημι εἰπεῖν ἑκών. Εἰ μὲν γὰρ οἷοί τέ ἐστε τὴν βουλὴν μεταβαλεῖν, ἀρκέσει καὶ ταῦτα· εἰ δ´ οὐχ οἷοί τε, εἰκῆ κἀκεῖνα λέγοιτο ἄν.

3. Τοιαῦτα μὲν καὶ βασιλεὺς ὁ νέος καὶ δομέστικος ὁ μέγας μετ´ αὐτὸν διειλέχθησαν πρὸς τὴν στρατιὰν, οὐχ οὕτω καὶ λυσιτελεῖν φρονοῦντες. ᾔδεσαν γὰρ ἀκριβῶς ἔκ τε τῶν αὐτομόλων καὶ ἐκ τῶν ἐκ Βυζαντίου πρὸς αὐτοὺς κρύφα διαλεγομένων, ὡς ἅμα τῷ φανῆναι αὐτοὺς εἰσδέξονται Βυζάντιοι διάραντες τὰς πύλας, ἅμα μὲν ἐκπεπληγμένοι τὸν νέον βασιλέα, ὡς ἐν ὀλίγῳ καὶ τῆς ἄνω Θρᾴκης καὶ τῆς παραλίου μέχρι καὶ αὐτοῦ Βυζαντίου κύριον γεγενημένον, καὶ πολλὴν ἐπαγόμενον στρατιάν· ἅμα δὲ καὶ εὐνοϊκῶς διακείμενοι πρὸς αὐτόν. Δεδοικότες δὲ μὴ ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς εἰς κίνδυνον καταστῇ ἁλούσης τῆς Κωνσταντίνου, ἐπλάττοντο τὴν πρὸς ἑσπέραν ἐκστρατείαν λυσιτελεστέραν οἴεσθαι. Φανερῶς γὰρ εἰπεῖν τὴν αἰτίαν, δι´ ἣν οὐ βούλοιντο ἄρτι ἐπιστρατεύειν αὐτῷ, οὐκ ἀσφαλὲς εἶναι ἐδόκει διὰ τὸ τὴν στρατιὰν ἔτι πρὸς βασιλέα τὸν νέον ἀβέβαιον εἶναι, καὶ διαλυθησομένην, εἴ τι πύθοιντο τοιοῦτον.

4. Πρὸς ταῦτα οἵ τε λογάδες καὶ σύμπασα στρατιὰ „Εὖ μὲν εἰρῆσθαι πάντα καὶ στρατηγικῆς ἐμπειρίας ἀξίως, οὐδ´ αὐτοὶ ἀρνηθείημεν ἂν“ εἶπον „ὦ βασιλεῦ· ἥ τε γὰρ ἑσπέρα πολλὴ καὶ πόλεις ἔχουσα πολλὰς καὶ περιφανεῖς, καὶ στρατιὰν ἅμα στρατηγοῖς βελτίστοις οὐκ εὐκαταφρόνητον, καὶ ῥᾳδίως προσχωρήσει, καθάπερ ἔφητε καὶ αὐτοί. Ἐκεῖνο μέντοι θαυμάζειν ἡμῖν ἐπῆλθε τοῦ μεγάλου δομεστίκου, ὅπως τὸ μὲν τὴν ἑσπέραν ὑφ´ ἑαυτοὺς ποιήσασθαι τῶν πάνυ ῥᾳδίων ἀπέφηνεν εἶναι, τὸ δ´ εἰσελθεῖν δύσκολον ἐλθόντας εἰς τὴν Κωνσταντίνου. Ἐκείνου γὰρ ὄντος ῥᾳδίου, ᾗ δὴ καὶ αὐτὸς ἔφη, τοῦτο πολλῷ τῷ μέτρῳ τῇ ῥᾳστώνῃ διαφέρειν αὐτοὶ οἰόμεθα. Ἐπεὶ δ´ ἁπάσαις ταῖς ψήφοις τὸ πρὸς τὴν ἑσπέραν ἐκστρατεύειν παρὰ σοὶ, βασιλεῦ, κεκρατηκὸς ὁρῶμεν, συστρατεύσουσι μὲν καὶ ἡμῶν, ἐπίταγμα σὸν ἐκπληροῦντες, ὅσοι δὴ καὶ βουλήσονται· πλὴν οὐ μετὰ τῆς ἴσης προθυμίας, ἠναγκασμένως δέ. Ἃν δ´ ὥσπερ ἀξιοῦμεν αὐτοὶ, τὴν ἐς Βυζάντιον ἴωμεν, πάντες τε ἅμα ἑψόμεθα καὶ προθυμίᾳ σὺν πολλῆ. Διὸ δή σου δεόμεθα, πρὸς τὴν ἀξίωσιν ἡμῶν ὑπεῖξαι, δικαίαν τε οὖσαν καὶ ἐς τὰ παρόντα λυσιτελεστάτην.

5. Τοιαῦτα μὲν καὶ οἱ τῆς στρατιᾶς ἡγεμόνες εἶπον. Ὁρῶν δὲ ὁ βασιλεὺς τὴν ἐπὶ τὸ Βυζάντιον αὐτοῖς ὁρμὴν οὐκ ἀμβλυνομένην, βιάζεσθαί τε οὐκ ἔχων, τῆς εὐνοίας ἅμα καὶ τῆς εὐπειθείας ἐπαινέσας αὐτοὺς, ὅτι καὶ ἃ μὴ βούλοιντο διὰ τὴν εἰς αὐτὸν εὐπείθειαν συνέθεντο δρᾷν, τὴν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐφῆκε πορείαν. Οἱ δὲ ἄσμενοι δεξάμενοι τὸν λόγον, καὶ μονονουχὶ Βυζαντίου δόξαντες κεκρατηκέναι, παρεσκευάζοντο πρὸς τὴν πορείαν.

6. Ἀπεὶ δὲ οὐκ ἠδυνήθησαν τὴν πρὸς Θεσσαλονίκην ἑλέσθαι πεῖσαι τὴν στρατιὰν, συνεώρων τε ἤδη τῷ πρεσβυτέρῳ βασιλεῖ ἐς κίνδυνον τὰ πράγματα χωρήσοντα, ἅμα τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ ὁ βασιλεὺς ἐβουλεύσαντο τῷ πρεσβυτέρῳ βασιλεῖ διὰ γραμμάτων κρύφα τὴν ἔφοδον αὐτῶν δηλῶσαι. Ὅπερ εἰ κατάδηλον συνηνέχθη γενέσθαι τῇ στρατιᾷ, τάραχον ἂν ἐποίησεν οὐκ ὀλίγον, ὡς ὑπὸ τῶν σφετέρων ἀρχόντων καταπροδιδομένοις. Γράφει δὴ βασιλεὺς ὁ νέος, τοῦ μεγάλου δομεστίκου τὰ γράμματα ἐγχαράττοντος, τῷ πάππῳ τοιαῦτα· „Ὦ θειότατε βασιλεῦ, ὥσπερ πολλάκις, καὶ νῦν θεὸν ἐπιμαρτύρομαι τοῖς λεγομένοις, ὡς οὔτ´ αὐτόθι παρὼν ἐμαυτῷ τι σύνοιδα πρὸς σὴν ἔχθραν ἐξειργασμένῳ, οὔτ´ ἐπὶ τούτοις ἀπέστην ὡς τρόπῳ παντὶ κακώσων τὰ σά· ἀλλ´ ἵνα μόνον τὸν ἐπηρτημένον ἐμοὶ κίνδυνον δυνηθῶ διαφυγεῖν. Νυνὶ δὲ τοῦτο μὲν ἐμοὶ περίεστιν ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ὄντι, σὲ δ´ ἐκ τοῦ ἐναντίου παρὰ πᾶσαν ἐμὴν βούλησιν ὁ κίνδυνος περιέστηκεν. Ἰδοὺ γὰρ, πάσῃ χρησάμενος μηχανῇ ὥστε τὴν στρατιὰν πρὸς τὴν ἑσπέραν τραπέσθαι πεῖσαι, ἀδυνάτως ἔσχον. Ἀνάγκη δὴ πᾶσα ὑμῖν ἐπελθεῖν. Ἐγὼ μὲν οὖν σχολαίτερον βαδιοῦμαι νοσεῖν πλαττόμενος· εἰσβαλὼν δὲ πειράσομαι τὴν ταχίστην ἀναχωρεῖν. Σοὶ δ´ ἐν τοσούτῳ φρουρᾷ τε ἐξέσται ἀσφαλίσασθαι τὰ βασίλεια, καὶ ταῖς τοῦ Βυζαντίου πύλαις τοὺς μάλιστα εὐνουστάτους σοι ἐπιστῆσαι μισθοφόρους, ἔχοντας ὁπλίτας ἱκανοὺς ταῖς τῶν ἐπιβουλευόντων ὁρμαῖς ἀντιστῆναι. Κἄν τι μόνον πρὸς τὸ εἰσδέξασθαι ἡμᾶς κώλυμα εὑρεθῇ, ὡς πρὸς ἀδύνατον τὴν ἐπιχείρησιν ἀπάξω τὴν στρατιάν. Δέομαι δὴ μὴ τοὺς λόγους ὑποπτεύσαντα ὡς ἐμοῦ διαφερομένου, ἀποῤῥᾳθυμῆσαι πρὸς τὸ τὴν ἀσφάλειαν ἐξαρτύσασθαι. Πέπεισμαι γὰρ αὐτὸς ἀκριβῶς ἐκ τῶν αὐτόθι, ὡς ἅμα τῷ φανῆναι εἰσδέξονται ἡμᾶς.“ Τοιαῦτα μὲν ὁ νέος βασιλεὺς ἐπέστελλε τῷ πάππῳ, τῶν πιστοτάτων οἰκετῶν τινι τοῦ μεγάλου δομεστίκου χρησάμενος διακομιστῇ. Αὐτὸς δὲ ἄρας ἐξ Ὀδρυσῶν ἅμα πεντακισμυρίοις ἱππεῦσιν ἢ ὀλίγου δέουσιν, ὡς εἰκάζετο, (οὐ γὰρ ἐξῆν ἀκριβῶς τὸν ἀριθμὸν εἰδέναι, οἷα δὴ πολλῶν καὶ τῶν μὴ πρὸς στρατιὰν τεταγμένων συστρατευομένων πρὸς χάριν τῷ βασιλεῖ,) ᾔει τὴν ἐς Βυζάντιον, πυκνὰς καὶ συνεχεῖς τὰς στρατοπεδείας ποιούμενος οἷα δὴ νοσῶν.
 

précédent

Chapitre XXI.

1. Ils demandent au grand Domestique son avis. 2. Il le leur dit. 3. Véritable motif de cet avis. 4. Réponse des gens de guerre. 5. Le jeune Empereur leur permet d*assiéger Constantinople. 6. Il en donne avis à son aïeul.

1. Comme le grand Domestique ne disait rien, ils lui demandèrent pourquoi il demeurait ainsi dans le silence.

2.. C'est, répartit-il, parce que je vois que vous ne délibérez plus, mais que vous parlez d'exécuter ce que vous avez résolu. Si vous délibériez encore, peut-être que je vous dirais quelque chose d'assez à propos: Néanmoins, puisque vous me demandez mon sentiment, je vous le dirai volontiers. Premièrement, je m'étonne de ce que vous êtes persuadés que vous prendrez aisément Constantinople. Si vous avez sur ce sujet des lumières qui me sont cachées, vous me ferez grand plaisir de me les découvrir. Si vous n'en avez point, il est plus étrange que vous soyez si fort éloignés de mon sentiment. Quant à moi je tiens que 91 c'est une entreprise très-difficile et très-perilleufe, que d'attaquer cette ville si grande, si peuplée, si puissante en hommes, en armes, et en richesses ; cette ville honorée par la demeure d'un Empereur si sage, et si prudent, qui règne depuis tant de temps, qui est chéri de ses sujets et qui ne manque point d'argent pour payer ses armées. Un des anciens Sages de Grèce avertit de ne pas trop espérer que ces fortes d'entreprises réussissent, quand il dit, qu'il y a bien loin entre la bouche et le verre. C'est comme une loi établie parmi les Capitaines, de faire une espèce de compensation de leurs bons, et de leurs mauvais succès. Celui-là est réputé fort heureux, ou qui gagne quelque chose en remportant la victoire, ou qui ne perd pas tout en perdant la bataille. Considérez, s'il vous plaît, en quel désordre nous tomberons si nous attaquons Constantinople sans la pouvoir emporter. Ceux qui sont demeurés dans l'obéissance du vieil Empereur, viendront aussitôt nous attaquer et ce sera un malheur que nous reconnaîtrons alors, que nous n'aurons attiré que par notre mauvais conseil. Nous nous trouverons battus par des ennemis qui fondront sur nous de tous côtés, les uns d'Orient, les autres d'Occident, les uns de Constantinople, les autres des autres villes. Ainsi étant enveloppés, ou nous périrons, ou si nous échappons, ce ne sera qu'avec perte, et avec honte. Nous ne souffrirons guère moins de l'infidélité de nos alliés que de là violence de nos ennemis, car quand notre parti paraîtra ruiné il sera abandonné par ceux qui font aujourd'hui semblant de le soutenir. De plus y nous avons besoin d'armes pour ar- 92 réter les déserteurs, et d'argent pour payer les soldats que nous mettrons en garnison dans les places dont nous appréhenderons la perte, comme chacun voit, cela nous réduira à une extrême disette. J'ai eu d'ailleurs une autre pensée, qui est, que le Prince de Servie et le Roi de Bulgarie, qui bien que gendres du vieil Empereur, ne laissent pas d'être maintenant en mauvaise intelligence avec lui, pourront se réconcilier, et nous faire une guerre très-cruelle. Tous ces maux-là, et d'autres plus fâcheux encore nous arriveront infailliblement, si nous manquons de prendre Constantinople, au lieu que si nous allons vers l'Occident, nous n'y trouverons point de résistance. Les esprits de cette contrée étant naturellement portés à la révolte ; ils suivront volontiers nôtre parti, les Gouverneurs nous livreront les places, soit qu'ils soient contraints à le faire par les habitants, ou qu'appréhendant le sort des armes ne sachant de quel côté penchera la victoire, ils jugent à propos de se déclarer pour celui qui leur paraîtra le plus fort. Outre cela le jeune Empereur ayant alors de l'argent, des charges, et des dignités pour récompenser la fidélité de ceux qui s'attacheront à sa fortune, il attirera par l'espérance ceux qui d'eux-mêmes n'auraient pas été assez généreux pour se joindre à lui sans intérêt, et ailleurs, si les Princes des Nations voisines ne nous donnent du secours, au moins ils demeureront neutres ; car c'est l'ordinaire des étrangers, ou de rechercher l'amitié, ou d'éviter la colère de ceux dont ils redoutent la puissance. Lors que nous aurons réduit l'Occident, et que notre armée se fera augmentée du double, 93 nous marcherons vers Constantinople. Si elle se rend, à la bonne heure; si elle se défends nous l'investirons, et nous la réduirons avec le temps, parce qu'il n'y aura plus d'ennemis qui nous puissent forcer a lever le siège. Voila, les raisons qui me font paraître l'avis de l'Empereur plus utile qu'aucun autre, et je l'embrasse de tout mon cœur. Je passe à dessein plusieurs autres choses, parce que si vous êtes capables de changer de sentiment, ce que j'ai dit suffit pour vous porter à les faire, et si vous n'en êtes pas capables, ce que y ajouterais serait superflu.

3. Voila ce que le jeune Empereur et le grand Domestique dirent à l'armée pour appuyer leur avis, quoi qu'ils sussent bien que ce qu'ils disaient était contraire à leurs intérêts ; car ils avaient appris par le rapport des transfuges, et par les lettres de leurs amis, que dès qu'ils se présenteraient devant Constantinople, les habitants leur en ouvriraient les portes, tant par l'inclination qu'ils avaient pour le jeune Empereur, que par la terreur qu'ils avaient conçue de ses armes, lors qu'ils avaient vu qu'il avait amassé en si peu de temps des troupes si nombreuses, et qu'il avait réduit à son obéissance la haute et la basse Thrace. Mais parce qu'ils appréhendaient que le vieil Andronique ne courût un trop grand danger dans la prise de la ville, ils firent semblant d'être persuadés qu'il était plus avantageux d'aller vers l'Occident. Ils n'osaient néanmoins avouer qu'ils agissaient par 94 ce motif-là, de peur de perdre les soIdats, de la fidélité desquels ils n'étaient pas trop assurés.

4. Les Capitaines et toute l'armée adressant leur parole au jeune Andronique, répondirent, Il faut avouer que l'avis que vous avez proposé est fort judicieux, et qu'il procède d'une profonde expérience en l'art de la guerre. Il est vrai que l'Occident est d'une vaste étendue, qu'il contient plusieurs villes fort célèbres, et qu'il y a des soldats et des Capitaines qu'il ne sera pas malaisé d'engager dans notre parti. Mais nous ne saurions n'être pas surpris d'étonnement, de ce que le grand Domestique qui nous rend la conquête de tout l'Occident si aisée, nous rend en même temps la prise de Constantinople si difficile. Car si l'une est si aisée, comme il le dit, nous prétendons que l'autre l'est sans comparaison davantage. Puisque vous êtes résolu d'aller en Occident, nous vous y suivrons malgré nous; au lieu que si vous vouliez aller à Constantinople, nous vous y suivrions avec une ardeur merveilleuse. Accordez-nous donc, s'il vous plaît, cette demande, qui étant très-juste en elle-même, est aussi très-avantageuse, dans l'état présent de nos affaires.

5. Le jeune Empereur voyant que l'ardeur qu'ils avaient d'aller vers Constantinople ne se ralentissait point, il leur en donna là permission, après avoir loué le zèle qu'ils avaient témoigné pour son service, en offrant d'aller en Occident contre leur inclination. Ils reçurent cette permission avec de grands témoignages de joie, et ils se préparèrent à partir, s'imaginant 95 être déjà maîtres de la ville.

6. Le jeune Andronique et le grand Domestique voyant que le vieil Empereur allait être exposé à un extrême péril, lui donnèrent avis secrètement de la résolution qui avait été prise de former le siège. Si les soldats en eussent eu connaissance, quel tumulte n'eussent-ils point excité, et quelles plaintes n'eussent-ils point faites d'être trahis par leurs Chefs ? La lettre fut écrite par le grand Domestique en ces termes : Divin Empereur, je prends Dieu à témoin, comme je l'ai déjà pris plusieurs fois, que ma conscience ne me reproche rien que j'aïe fait tant pour exciter votre colère, ni lors que je suis demeuré à Constantinople, ni lorsque j'en suis sorti : Maintenant que je suis en sûreté, vous vous trouvez à votre tour dans le danger contre mon intention. Quelque effort que j'aie fait pour persuader les gens de guerre d'aller vers l'Occident, je n'ai pu en venir à bout. Ainsi, je fuis obligé d'aller attaquer la ville. J'ai feint une maladie pour marcher plus lentement. Après la première attaque je tacherai de ramener l'armée. Fortifiez-vous cependant dans votre Palais, et donnez la garde des portes à ceux a qui vous vous fierez le plus, et qui auront sous eux les meilleurs soldats. Pour peu de résistance qu'ils fassent, je retirerai mes troupes, sous prétexte que l'entreprise sera impossible. Je vous supplie de n'avoir aucun soupçon de avis comme venant d'un ennemi, et de ne pas négliger de pourvoir à votre sûreté. Je suis affuré que du moment que nous paraitrons, il y aura plusieurs habi- 96 tants qui souhaiteront de nous recevoir. Voila ce que contenait la lettre du jeune Andronique à son aïeul. Il l'envoya par un Domestique de Cantacuzène, dont la fidélité était éprouvée. En même temps il partit à la tête de cinquante mille hommes de cavalerie, ou d'un peu moins, car comme il y avait quantité de volontaires qui n'étaient pas enrôlés, il était difficile de savoir leur nombre fort exactement, et il marcha à petites journées, sous prétexte qu'il était indisposé.

κβʹ. 1. Ἐν τούτοις δὲ ἀφικνεῖται πρὸς αὐτὸν καὶ παρὰ Σφεντισθλάβου τοῦ Μυσῶν βασιλέως, ὃς ἦν αὐτῷ κηδεστὴς ἐπὶ Θεοδώρᾳ τῇ ἀδελφῇ, πρέσβις Μαρτῖνος, τριακοσίους ἄγων ἱππέας καταφράκτους Μυσοὺς, πρόφασιν μὲν ὡς συμμαχήσοντας αὐτῷ ἐπικουρίας δεομένῳ διὰ τὸν πόλεμον τὸν πρὸς τὸν πάππον· ἐπηγγέλλοντό τε, ὡς εἰ δέοιτο καὶ πλείονος στρατιᾶς, ἑτοίμως παρέξοντος τοῦ κηδεστοῦ· τῇ δ´ ἀληθείᾳ, ὡς, ἂν ἴδωσι τὸν βασιλέα στρατιᾶς ἀποροῦντα, συλλαβόντας πρὸς αὐτὸν ἀπαγαγεῖν. Δῆλον δὲ γέγονεν ἐκ τῶν μετὰ ταῦτα. Ἰδὼν γὰρ ὁ Μαρτῖνος τὴν ἑπομένην τῷ βασιλεῖ στρατιὰν, ἀνεχώρησεν εὐθὺς ἐπ´ οἴκου.

2. Ὁ βασιλεὺς δὲ τὴν ὁδὸν διανύων κατὰ μικρὸν, τῇ πρὸ τῆς πεντηκοστῆς ἐστρατοπέδευσε παρὰ τὸν Μέλανα ποταμόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀφικνεῖται πρὸς τὸν νέον βασιλέα Εὐγενία μοναχὴ Παλαιολογίνα, ἡ βασιλέως ἀδελφῆς Μιχαὴλ, τοῦ πρώτου τῶν Παλαιολόγων, παῖς, μεγάλη δομεστίκισσα. Διεπρεσβεύετο δὲ παρὰ τοῦ βασιλέως τοιαῦτα· „περὶ μὲν τῶν προγεγενημένων πρὸς ἡμᾶς διαφορῶν ἐκ τίνων ἤρξαντο λέγειν αἰτιῶν, οὐ τοῦ παρόντος εἶναι καιροῦ νομίζω· ἐφ´ οἷς δὲ πρότερον ἐπέσταλκας πολλὴν χάριν ὁμολογῶν, καὶ τῆς εἰς ἐμὲ κηδεμονίας καὶ ἀγαθῆς προαιρέσεως ἐπαινῶν, ἔτι μίαν παρὰ σοῦ ταύτην ἀπαιτῶ χάριν, τὴν στρατιὰν αὐτόθι μένουσαν κατασχεῖν, ἄχρις ἂν εἰς ἓν τῶν φροντιστηρίων, ὅπουπερ ἂν ἐθέλῃς αὐτὸς, καταδὺς τὸν κίνδυνον διαφύγω· ἂν γὰρ ἔτι σε μετὰ τοῦ στρατοπέδου ἀπάραντα πρὸς ἡμᾶς βαδίζειν ἀγγελθῇ, οὐδεμία πρὸς τὸ μὴ διαφθαρήσεσθαι ἡμᾶς ἐλπίς. Καίτοι γε οὐδὲν αὐτὸς ἀπέλιπον ὧν ὑπέθου τὸ μὴ οὐ καταπράξασθαι· ἐλέγχονται δ´ ἅπαντα σπουδαζόμενα εἰκῆ. Ἐμοῦ δ´, ὥσπερ ἔφην, ἐν ἀσφαλείᾳ γενομένου τοῦ μὴ ἀποθανεῖν, αὐτὸς ἐλεύσῃ παραληψόμενος τὴν πόλιν. Ποία γάρ τις ὄνησις ἐκ τοῦ ἐμὲ ἀποθανεῖν;

3. Τούτοις τοῖς λόγοις ἐπὶ μᾶλλον ὁ νέος ἐπικαμφθεὶς βασιλεὺς, καίτοι καὶ πρότερον πάντα καὶ λέγειν καὶ πράττειν ὑπὲρ τοῦ μὴ τὸν βασιλέα καὶ πάππον κακῶς παθεῖν οἴκοθεν ὡρμημένος, πρὸς μὲν τὴν πρεσβείαν ποιουμένην μηδενὶ καταδήλους ἐκέλευε ποιεῖν τοὺς παρὰ βασιλέως λόγους, ὅτι μὴ μόνῳ τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ, αὐτὸς δ´ ὡς ἂν οἴηται συμφέρειν οἰκονομήσει τοὺς λόγους. Ἐκκλησίαν δὲ κελεύσας γενέσθαι, καὶ τῶν ἐν τέλει πάντων καὶ τῶν λογάδων τῆς στρατιᾶς εἰς ἓν γενομένων, παρελθὼν εἰς μέσους, ἔλεξε τοιάδε· „Οὐδένα ὑμῶν οἴομαι ἀγνοεῖν ὡς, διαφορᾶς ἐμοὶ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ πάππον γεγενημένης, πολλὰ τὰ μὲν ἐπράχθη, τὰ δὲ καὶ ἐν μελέτῃ ἔτι ἦσαν, ἐμὲ πρὸς ἔσχατον κινδύνου καθιστῶντα. Δι´ ἅπερ αὐτός τε ἀπέστην οὐ μᾶλλον τοῦ βασιλέως ἢ τοῦ κινδύνου, καὶ ὑμεῖς πάρεστε βοηθήσοντες ἀδικουμένῳ. Νυνὶ δὲ ἐμοί τε παρόντος ὃ προὐθέμην ἐξ ἀρχῆς καὶ ὑμῖν, τῆς βοηθείας ὁποίας ἐχρῆν γεγενημένης, ἄν τι περαιτέρω τούτων ζητῶμεν, ἐμοὶ μὲν τὸ ἀδικεῖν, τὸ ἀδικοῦντι δὲ συμπράττειν ὑμῖν ἂν περισταίη· προὐθέμην δὲ ἐξ ἀρχῆς, οὔτ´ ἐν πολεμίου μοίρᾳ τὸν πατέρα κατασφάττειν, ἄν περ ἐξῇ, οὔτε τὴν ἀρχὴν ἀφαιρεῖσθαι, ἀλλ´ ἐμαυτὸν διασώζοντα τοῦ κινδύνου, μηδὲν ἐκείνῳ τῆς ἀρχῆς ἕνεκα παρενοχλεῖν. Τὸ μὲν οὖν τὸν κίνδυνον διαφυγεῖν θεὸς αὐτὸς συναράμενος παρέσχε, τὴν δ´ εἰς τὸ ἑξῆς ἀσφάλειαν καὶ εἰρήνην, βασιλέως παρεχομένου, ἀπεωσάμεθα αὐτοὶ κακῶς. Μέμνησθε γὰρ δήπου ὡς ἐν Ἀδριανοῦ τοὺς ἐλθόντας ἐκ βασιλέως ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ πρέσβεις, στασιάσαντες ἀπεπέμψατε ἀπράκτους καὶ τὸν περὶ τοῦ ζῇν κίνδυνον ἐπικρεμάσαντες αὐτοῖς· ὃ ἐμοὶ εὐθύς τε ἐδόκει τῶν δεινοτάτων, καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν ἐν ἐκκλησίᾳ γενομένῳ λόγος ἐγένετο πολὺς τήν τε ἀταξίαν καὶ ἀναρχίαν ὡς κακῶν αἰτίαν αἰτιωμένῳ, καὶ περὶ τοῦ μηκέτι τολμᾷν τοιαῦτα παραγγέλλοντι πολλά. Αὖθις δὲ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς τὴν ἐμὴν νῦν πέμψαντος θείαν, συγγνώμην τε ἐφ´ οἷς ἡμάρτομεν παρεχομένου καὶ διαλλαγὰς αἰτοῦντος, οὔθ´ ὅσιον οὔτ´ ἀνθρώπων ἐχόντων νοῦν τὴν εἰρήνην ἀπωθεῖσθαι. Τριῶν γὰρ ὄντων, ἃ πᾶσι πολέμοις πέρας ἐπάγει, τοῦ τε τὰ οἰκεῖα ἐν ἀσφαλείᾳ θέσθαι τινὰ, καὶ τοῦ τὴν τῶν πολεμούντων ἀρχὴν ὑφ´ ἑαυτὸν ποιήσασθαι, καὶ τρίτου, τοῦ αὐτοὺς τοὺς πολεμοῦντας ἀποκτεῖναι, τὰ δύο μὲν ἡμῖν πάρεστι μετὰ εὐκλείας, τοῦ τρίτου δὲ μήτε τυχεῖν γένοιτο, μήτ´ ἐπιθυμῆσαί ποτε. Τὸ μὲν γὰρ ἐν ἀσφαλείᾳ εἶναι ὁ θεός τε παρέσχετο καὶ αὐτὸς ὅρκοις πιστώσεται βασιλεύς· ὅπερ εἰ καὶ πρότερον ἡμῖν ἐξῆν, οὐδ´ ἂν τὴν ἀρχὴν ὅπλα ἐκινοῦμεν. Τὴν Ῥωμαίων δὲ ἡγεμονίαν καὶ ἅμα μὲν τῷ προελθεῖν εἰς φῶς ὁ πατὴρ παρέσχετο καὶ βασιλεὺς, βασιλέα χειροτονήσας· καὶ νῦν δὲ ἀσφαλῶς ἐστιν ἔχειν, πρὸς οὐδένα ἕτερον, ἢ ἐμὲ ἐκ διαδοχῆς πάντως ἐλευσομένην. Πολέμιον δὲ οὔθ´ ἥγημαί ποτε τὸν ἐμὸν πάππον καὶ βασιλέα, μήθ´ οὕτω μανείην ὥστε ἢ νομίσαι ἢ βουλεύσασθαί τι τῶν ἀνηκέστων κατ´ αὐτοῦ. Οὐ μὴν ἀλλ´ οὐδὲ ὑμᾶς οἴομαι φιλοῦντας τοιαύτῃ συμφορᾷ περιϊδεῖν ἂν ἡδέως περιπεσόντα, ὥστ´ ἀλάστορος καὶ πατροφόνου δίκας πᾶσι τοῖς ὑφ´ ἥλιον ὀφείλειν. Ὅτε τοίνυν τῶν καταλυόντων τοὺς πολέμους τὰ μὲν ἡμῖν περίεστι, τὸ δ´ ἐν εὐτυχίας μεγίστῳ μέρει μὴ παρεῖναι καὶ προσέτι πρόσεστιν εὔκλεια τοῖς πραττομένοις, καταθέσθαι τὸν πόλεμον προσήκει. Ἔτι δὲ οὐδ´ ἂν εὐφρονούντων ἀνθρώπων ἔργον πράξομεν μὴ βουλόμενοι τὸν πόλεμον καταλύειν. Εἰ μὲν γὰρ νῦν ἐπελθόντες παραληψόμεθα τὴν πόλιν, πλέον μὲν οὐδὲν ὧν νῦν ἔχομεν ἔχειν ἐξέσται· ἃ δ´ ἔχομεν μετ´ εὐκλείας ἅμα καὶ δικαιοσύνης καὶ πατρικῆς εὐχῆς, ἁρπάζειν καὶ ἀδικεῖν, καὶ μονονουχὶ πατροκτονεῖν ἔχοντας δοκεῖν, ὃ παραφρονούντων ἢ φρονούντων ἂν εἴη. Εἴπερ δὲ οὐ δυνησόμεθα παραλαβεῖν, πρὸς τῷ πᾶσιν ἀνθρώποις μισεῖσθαί τε καὶ διαβάλλεσθαι δικαίως, ὅτι πρὸς εἰρήνην προκαλούμενοι, ἀδικίᾳ καὶ πλεονεξίᾳ γνώμης οὐχ ὑπηκούσαμεν· καὶ πρὸς κινδύνους ἀνονήτους ἑαυτοὺς ὑποβαλοῦμεν, καὶ πολλαῖς πόλεσι καὶ χώραις αἴτιοι καταστησόμεθα κακῶν ἀνηκέστων. Τούτων ἕνεκα αὐτός τε ἀσπάζομαι τὴν πρὸς βασιλέα εἰρήνην, καὶ ὑμῖν λυσιτελεῖν νομίζων συμβεβούλευκα. Ἔσεσθε γὰρ ἀπειληφότες δόξαν ἀνδρίας ἅμα καὶ δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης, ὅπλοις μὲν κρατήσαντες τῶν ἀντιτεταγμένων καὶ τὰς γνώμας παραστησάμενοι, ἀμυνόμενοί τε ὑπὲρ τοῦ δικαίου καὶ οὐκ αὐτοὶ ἀδικοῦντες, καὶ τῷ μὴ ὑπὲρ τὰ μέτρια φρονεῖν μηδὲ ταῖς εὐτυχίαις φυσᾶσθαι τὴν σωφροσύνην ἐπιδεικνύμενοι.

4. Τοιαῦτα τοῦ νέου βασιλέως ὑπὲρ τῆς εἰς βασιλέα εἰρήνης διαλεχθέντος, ὁ μέγας δομέστικος μετ´ αὐτὸν „Καὶ δίκαια καὶ συμφέροντα“ εἶπε „καὶ πολλῆς αἴτια δόξης ἐσόμενα ἡμῖν εἴρηκας, ὦ βασιλεῦ. Διὸ οὐδὲ ἀντιλέγειν οὐδένα τῶν πάντων, ὡς οὐχ ᾗ προσῆκεν εἴρηται, δυνήσεσθαι νομίζω. Ἐγὼ γὰρ αὐτὸς εἴ τι συνεώρων εἰρημένον τῶν μὴ δεόντων, ἀντεῖπον ἄν. Ἐπεὶ δ´ ἅπαντα εἴρηται καλῶς καὶ δικαιοσύνης ἐχόμενα καὶ ἐμπειρίας στρατηγικῆς, οὐδὲν ἔτι τὸ λεῖπον, ἢ εἰς πέρας ἄγειν τὰ βεβουλευμένα.

5. Ἐπὶ τούτοις τῶν ἐν τέλει τινὲς καὶ τῆς στρατιᾶς ἐπ´ αὐτὸ τοῦτο πρότερον ὑπό τε βασιλέως καὶ τοῦ μεγάλου παρεσκευασμένοι δομεστίκου ὥστε συνειπεῖν τοῖς εἰρησομένοις, τὴν βουλήν τε ἐπῄνεσαν, καὶ τὴν εἰρήνην ὡς αἰτίαν ἐσομένην πολλῶν ἀγαθῶν ἔφασαν δεῖν αἱρεῖσθαι. Καὶ Συργιάννου δ´ εὐθὺς καὶ πρωτοστράτορος τοῖς λεγομένοις προσθεμένων, καὶ τὸ πλῆθος ἅπαν ἐπηκολούθησε, καὶ ἐκεκύρωτο ἡ εἰρήνη. Εἰ γὰρ καί τινες ἦσαν ὑπὲρ τοῦ τὸν πρεσβύτερον βασιλέα διαφθαρῆναι τὸν πόλεμον αἱρούμενοι, ἀλλ´ ὥσπερ ὑπὸ ῥεύματος καὶ αὐτοὶ συναπήχθησαν τοῦ πλήθους.
 

Chapitre XXII.

1. Venceslas veut enlever le jeune Andronique, sous prétexte d'une ambassade. 2. Eugénie Paléologue, Religieuse, vient lui parler de la part de son aïeul. 3. Il propose la paix à l'armée. 4. Le grand Domestique approuve sa proportion. 5. Les gens de commandement y consentent.

1. Il arriva cependant de la part de Venceslas Roi de Bulgarie, un Ambassadeur nommé Martin,. suivi de trois cents hommes armez de pied en cap, qui sous prétexte d'offrir du secours au jeune Empereur, avait envie de l'enlever, comme l'événement le fit reconnaître; car ayant vu qu'il avait une puissante armée, il se retira sans lui rien dire.

97 2. Comme il ne marchait qu'à petites journées, il se campa avant la Fête de la Pentecôte sur le bord du fleuve Mélas, où Eugénie Religieuse, fille de la sœur de l'Empereur Michel Paléologue vint, de la part de son aïeul, lui faire ce discours. Ce n'est pas ici le temps d'examiner d'où procèdent les différends qui se sont émus entre nous. Je vous remercie des derniers avis que vous m'avez donnés par vos lettres et je ne puis que je ne vous loue du soin que vous prenez de ma conservation. Je vous prie d'y ajouter une autre faveur, qui est, de retenir votre armée jusqu'à ce que je sois retiré au Monastère qu'il vous plaira de m'assigner. Car bien que j'aie fait tout ce que vous m'avez mandé, je fuis assurée de perdre la vie au premier bruit de votre marche. Toutes ces précautions que j'ai voulu prendre se sont trouvées inutiles. Contentez-vous d'entrer dans la ville quand je serai en sûreté ; car quel fruit tireriez-vous de ma mort?

3. Le jeune Andronique, qui de lui-même avait déjà dit, et fait tout ce qu'il avait pu pour empêcher qu'il n'arrivât aucun mal à l'Empereur son aïeul, se sentit encore attendri par ce discours, et ayant recommandé à Eugénie de ne rien dire à personne de sa médiation, si ce n'était au grand Domestique, il assembla les gens de commandement avec la fleur de l'armée, et leur parla en ces termes. Je pense qu'il n'y a personne parmi vous, qui ne sache que les différends qui se sont émus entre l'Empereur mon aïeul et moi, m'ont 98 mis dans un péril que je n'ai pu éviter qu'en m'éloignant. L'injustice de la persécution que je souffrais, vous a portés à me venir secourir. Maintenant que j'ai la sûreté et les forces, pourrais-je ni en servir pour commettre des violences, et voudriez-vous seconder une entreprise si criminelle ?  Je n'ai jamais eu la pensée de traiter mon aïeul en ennemi, ni de le priver de la vie ou de l'Empire. Je n'ai point eu d'autre intention que de me délivrer du danger. Puisque j'en fuis délivré, j'aurais tort de refuser la sûreté et la paix qu'il m'offre. Vous savez de quelle manière vous reçûtes ses Ambassadeurs devant Andrinople ; le danger qu'ils coururent me donna un sensible déplaisir, que je ne manqué pas de témoigner dans la harangue que je vous fis le jour suivant. Maintenant qu'il ma envoyé ma tante, pour m'offrir de se réconcilier avec mot, j'estime que je ne pourrais refuser ses offres sans impiété. On peut avoir trois raisons de mettre bas les armes. La première, lors que l'on a établi sa sûreté : La seconde, lors que l'on a abattu la puissance de ses ennemis : La troisième, lors que l'on s'en est défait. Nous possédons glorieusement les deux premiers avantages, et nous ne souhaitons pas de remporter le troisième. Dieu m'a mis en sûreté, et mon aïeul promet, avec serment, de m'y laisser. Si j'y avais toujours été je n'aurais point pris les armes. Quant à l'Empire, feu mon père m'en a donné le titre, presque aussitôt que la vie la possession m'en est assurée, puis que c'est une succession dont le droit ne m'est disputé par personne. Je n'ai jamais regardé l'Empereur mon aïeul comme mon 99 ennemi, et je n'ai jamais été si impie que de lui vouloir du mal. Je crois que faisant profession de m'aimer, vous seriez fâchés que je tombasse dans un si déplorable malheur, que d'être condamné par le jugement de toute la terre comme un rebelle, et comme un parricide. Puis qu'il ne dépend que de nous de faire la paix, puisque si nous la faisons elle nous apportera de la gloire, ce serait non seulement une imprudence, mais une fureur, que de s'obstine à la guerre. Quand nous aurions pris Constantinople, quel avantage aurions nous, que nous n'ayons déjà ? N'est-ce pas une étrange folie de vouloir enlever par injustice, par violence, et peut-être par un parricide, ce que nous pouvons posséder paisiblement du consentement de mon aïeul ? Que si nous en étions repoussés, ne deviendrions-nous pas l'objet de l'exécration de toutes les nations, de ce que par l'ardeur d'une insatiable avarice, nous aurions refusé la paix qui nous était présentée ? Toutes ces raisons me portent à l'accepter, et je vous conseille de suivre mon exemple, et en le suivant, vous aquerrerez la gloire d'être généreux, équitables et modérés; généreux, puisque vous aurez surmonté votre courage aussi bien que vos ennemis ; équitables, puisque sans faire injure à personne, vous vous serez garantis de celles que l'on vous voulait faire, et modérés, puis que vos prospérités ne vous auraient point enflés d'orgueil.

4. Le grand Domestiqua prenant la parole dit au jeune Empereur, Tout ce que vous venez de dire est si juste en soi-même, et il nous sera si utile, 100 et si glorieux, que je ne crois pas que personne s'y veuille opposer. Pour moi, si je trouvais qu'il y eût quelque chose à redire, je ne ferais point de difficulté de le déclarer ; mais comme je n'y trouve rien qui ne soit très conforme à la justice, et à la prudence, je suis d'avis de l'exécuter sans user d'aucune remise.

5. Quelques-uns des principaux Officiers, que le jeune Empereur et le grand Domestique avaient disposés en particulier à suivre leur sentiment, se déclarèrent ouvertement, et dirent qu'il fallait embrasser la paix comme la cause de plusieurs biens. Syrgian et le Protostrator ayant appuyé le même avis, la paix fut conclue par les voix de toute l'assemblée. Car bien que quelques-uns qui souhaitaient de perdre le vieil Andronique aimassent mieux la guerre, ils furent emportés par la multitude.

κγʹ. 1. Τούτων οὕτω γεγενημένων, τὴν πρὸς τὴν πρεσβείαν ἀπεσταλμένην θείαν αὐτοῦ πρὸς Βυζάντιον ἐξέπεμψε βασιλεὺς, μηνύσας τῷ βασιλεῖ καὶ πάππῳ τοιαῦτα· „Ἔδει μὲν, ὦ κράτιστε βασιλεῦ, μηδὲν τῶν γεγενημένων μηδὲ τὴν ἀρχὴν κινηθῆναι. Ἐγὼ γὰρ, ὅπερ πολλάκις εἶπον, τὸν πάντ´ ἐφορῶντα μαρτύρομαι ὀφθαλμὸν, ὡς οὐδὲν ἐμαυτῷ σύνοιδα, πλὴν εἰ μὴ μικρά τινα καὶ παιδίοις πρέποντα ἡμαρτηκότι. Ἐπεὶ δ´ οὕτω συνεχώρησεν ὁ θεὸς τῶν ἐμῶν ἕνεκα πάντως ἀπείρων ἁμαρτημάτων, πάλιν αὐτῷ χάριτας ὁμολογῶ πολλὰς, ὅτι μὴ πρότερον κατέλυσα τὴν ζωὴν, πρὶν ἐπιτηδείου καιροῦ τυχεῖν οὕτως, ὥστε δυνηθῆναι καὶ τὸ ἄδολον τῆς γνώμης καὶ τὴν εἰς σὲ εὐπείθειαν καὶ δουλότητα φανερὰν καταστῆσαι. Σὺ μὲν οὖν, ὦ βασιλεῦ, τῆς σῆς μὲν ἀνεψιᾶς, ἐμῆς δὲ θείας, διαπρεσβευομένης, ᾔτησας ὅσα οἶδας. Ἐγὼ δ´ ἐν ἱκεσίας μέρει παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως αἰτῶ καὶ θεοῦ, σὲ μὲν ἐπὶ πολλοῖς ἔτεσιν ἐν ζῶσιν εἶναι, καὶ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἰθύνειν, ἐμὲ δὲ οἷα δοῦλον σὸν καὶ υἱὸν, ᾗ κελεύεις αὐτὸς, τὸ προσταττόμενον ἐκπληροῦν· τοῦ χρόνου δὴ προϊόντος, ἃ φίλον ἐστὶ θεῷ, τοιαῦτ´ οἰκονομηθῆναι περὶ ἡμᾶς. Εἰ μὲν οὖν πρότερος αὐτὸς ἀποστῶ τοῦ ζῇν, ἐπὶ σοὶ τὴν ἀρχὴν κεῖσθαι πᾶσαν, ὥσθ´ ἅ σοι δοκεῖ συμφέρειν ποιεῖν· εἰ δ´ ἄρα σύ γε πρὸς τὰς αἰωνίους μετακληθήσῃ μονὰς, ἐμοὶ πάλιν τὴν ἡγεμονίαν Ῥωμαίων καταλειφθῆναι. Ταῦτα μὲν οὖν ὅποι τῷ θεῷ φίλον ἀγέσθω· νυνὶ δὲ ἀνάγκης τε καὶ αἰδοῦς μεριζομένης, ἴσχυσεν ἡ ἀνάγκη, καί τι τῶν μὴ προσηκόντων καὶ ἀπαιδεύτων καὶ λέγειν καὶ πράττειν βιαζομένη. Δέον γὰρ καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ πόλεις καὶ χρήματα καὶ ὁμοῦ πάντα σοι ἐγχειρίζειν, δυεῖν ἕνεκα αἰτιῶν ἑτέρως ἠναγκάσμεθα ποιεῖν. ἓν μὲν, ὅτι τὴν μὲν ἐμὴν εἰς τὸ τά σοι φίλα πράττειν προαίρεσιν καὶ τὴν περί σε τιμήν τε καὶ αἰδῶ θεός τε οἶδεν ὁ τὰ κεκρυμμένα εἰδὼς, καὶ αὐτὸς, τῶν πραγμάτων παρασχόντων, ἐναργῆ τὴν ἀπόδειξιν ἐποιησάμην. Πέποιθα μὲν οὖν, ὡς καὶ αὐτὸς διατεθήσῃ τὸν ἴσον τρόπον περὶ ἐμὲ, καὶ τὴν πατρικὴν εὐμένειαν καὶ τὴν φυσικὴν στοργὴν ἄδολον ἐμοὶ τηρήσεις καὶ καθαράν· οὔπω δὲ τὴν ἀπόδειξιν βεβαίαν τῶν πραγμάτων παρασχομένων, οὐδεὶς ἂν καταμέμψαιτο δειλίᾳ κατεχόμενον. Δεύτερον δ´, ὃ καὶ ἰσχυρότερον τοῦ προτέρου, ἐπειδὴ τοὺς σὺν ἐμοὶ πάντας, τοὺς μὲν ὑπὸ δειλίας, τοὺς δ´ ὑπὸ κακοβουλίας, ἔστι δ´ οὓς καὶ διὰ τὸ τοῖς κακοῖς χαίρειν, ἑώρων τὸν πόλεμον αἱρουμένους, εἰρήνης δὲ μὴ μέχρις ἄκρων ὤτων ἀνεχομένους, ἠναγκάσθην τι μικρὸν καὶ τοῦ ὄντος καλοῦ καὶ δικαίου παραλιπεῖν, ὡς ἂν ποιήσω πᾶσιν ἀνεκτὴν τὴν εἰρήνην. Ἔστι δὲ τοῦτο, τὸ, ἐμὲ μὲν ἐκ Σηλυβρίας ἄχρι καὶ Χριστουπόλεως τῶν μεταξὺ χωρῶν τε καὶ πόλεων καὶ στρατιᾶς, ἔτι δὲ καὶ δημοσίων φόρων τὴν διοίκησιν ἔχειν· σὲ δὲ, βασιλεῦ, αὐτῆς τε τῆς Κωνσταντίνου μέχρι Σηλυβρίας καὶ τῶν κατὰ τὴν ἕω τοῖς Ῥωμαίοις ὑπηκόων πόλεων, ἔτι δὲ καὶ νήσων πασῶν καὶ τῶν ἀπὸ Χριστουπόλεως Μακεδονικῶν τε καὶ ἑσπερίων ἐπαρχιῶν ἄχρις Ἐπιδάμνου καὶ Δαλματίας, τῶν ἄκρων ὅρων τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας. Ἐλπίζω δὲ τοῦ χρόνου προϊόντος ἐμέ τε αὐτὸν καὶ ἃ δοκῶ νυνὶ σφετερίζεσθαι ὑπὸ τὴν σὴν ἐξουσίαν παραδώσειν ἀγαγὼν, ἐπειδὴ καὶ νῦν οὐκ ἐκ προαιρέσεως, ἀλλ´ ἀνάγκῃ συνωθούμενος, προῆγμαι ποιεῖν.

2. Τοιαῦτα πρὸς τὸν βασιλέα βασιλεὺς ὁ νέος μηνύσας, ἀπέστειλε καὶ ὅρκους ἐν δυσὶ βιβλίοις ἐγγεγραμμένους, ἐξ ἑκατέρου πρὸς τὸν ἕτερον βασιλέα τὸν μερισμὸν περιέχοντας ὧν ἄρξουσι πόλεων, καὶ τοῖς ὀμωμοσμένοις ἐμμενεῖν ἑκάτερον ἰσχυριζομένους, ὡς ἂν, εἰ ἀρεστὰ δοκοίη ταῦτα κἀκείνῳ, τοῖς ἱεροῖς εὐαγγελίοις τοὺς ὅρκους πιστοὺς ποιήσας καὶ ὑπογραφαῖς τῆς οἰκείας χειρὸς ἐρυθραῖς, πέμψῃ πρὸς αὐτὸν, αὖθις τὰ ἴσα κἀκείνου δράσοντος. Ἐπεὶ δὲ ἔδει καὶ τῶν ἐκ τοῦ νέου βασιλέως τινὰ παρεῖναι, τοὺς ἐγγράφους ὅρκους ἀποκομίσοντα, ὁ παρακοιμώμενος Ἀπόκαυχος ἀποστέλλεται παρὰ τοῦ μεγάλου δομεστίκου, τοῦ Συργιάννου πρὸς τοῦτο πείσαντος.

3. Τῆς μέντοι βασιλέως ἀνεψιᾶς πρὸς βασιλέα εἰς Βυζάντιον ἀφιγμένης, καὶ τούς τε λόγους τοῦ ἐγγόνου καὶ βασιλέως, ἔτι δὲ καὶ τὴν εἰρήνην καὶ ἐφ´ οἷς ἐγένετο ἀπαγγειλάσης, πρῶτα μὲν ἔκπληξις εἶχε τὸν βασιλέα, καὶ σχεδὸν ἠπίστει τοῖς λεγομένοις. Ἐπεὶ δὲ ἐπείθετο ἀληθῆ εἶναι, ἡδέως τε ἐδέξατο τὴν εἰρήνην, καὶ τῷ ἐγγόνῳ χάριτας ὡμολόγει πολλάς· συναγαγὼν δ´ ἐν βασιλείοις εὐθὺς τοὺς ἐν τῇ Κωνσταντίνου εὑρεθέντας ἀρχιερέας, τούς τε ὅρκους ἐπετέλει, καὶ τὸν πρότερον ἐκφωνηθέντα κατὰ τοῦ νέου βασιλέως καὶ τῶν συνόντων διέλυεν ἀφορισμὸν, βασιλέα πάλιν τὸν ἔγγονον κελεύσας καὶ εἶναι καὶ ὀνομάζεσθαι. Μέλλων δ´ αὖθις τὴν αὐτὴν ἀνεψιὰν αὐτοῦ πρὸς βασιλέα τὸν νέον πέμπειν ὡς τοὺς παρ´ ἐκείνου ληψομένην ὅρκους, ἀνιώμενος ὅτι μὴ τῶν εὖ γεγονότων τις, ἀλλ´ Ἀπόκαυχος ἐπὶ τὸ τοὺς ὅρκους παραλαβεῖν ἀπέσταλτο, ἔφη πρὸς αὐτήν· „Τῆς μὲν εἰς ἐμὲ αἰδοῦς καὶ προμηθείας τε καὶ τιμῆς, πολλῶν ἀμοιβὰς ἀγαθῶν εὔχομαι τῷ βασιλεῖ καὶ ἐμῷ ἐγγόνῳ παρὰ θεοῦ, οὐ μόνον κατὰ τὸν τῇδε βίον, ἀλλὰ καὶ κατ´ ἐκεῖνον τὸν ἀτελεύτητον. Ἔτι δέ μοι καὶ θαυμάζειν ἔπεισι τό, τε μέτριον αὐτῷ τοῦ ἤθους καὶ τὴν εὐθύτητα τοῦ τρόπου καὶ τὸ πρὸς τὰ καλὰ βεβηκὸς, ὅτι νέος ὢν καὶ βασιλεὺς καὶ παρὰ πολὺ τῶν ἀντιπάλων κεκρατηκὼς, ἐξ ὧν εἰκὸς ἦν πρὸς φιλοτιμίαν ἐπαρθῆναι καὶ φυσηθῆναι καὶ ἢ ἀγνωμονῆσαι περὶ ἡμᾶς, ἢ, τό γε δεύτερον, ἅπερ ᾐτούμεθα αὐτοὶ ποιήσαντα φανερὰ, εἶτα ἅπερ ἤθελεν αὐτὸς χαρίσασθαι, ἵνα θαυμάζοιτο παρὰ πάντων· ὁ δ´ ἐποίησε τοιοῦτον οὐδὲν, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐμοὺς λόγους διετήρησεν ἐν ἀδήλῳ, οὐδενὸς ἐγνωκότος ἑτέρου πλὴν τοῦ μεγάλου δομεστίκου μόνου· αὐτὸς δὲ τοὺς λόγους συνετῶς ἄγαν καὶ κοσμίως οἰκονομήσας, διπλὴν ἡμῖν κατέθετο τὴν χάριν, οὐ μόνον τὸ, τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας πάσης ἤδη πρὸς αὐτὸν κλινούσης, μέρος μέν τι παρακατασχεῖν, τῆς λοιπῆς δ´ ἁπάσης ἡμῖν παραχωρῆσαι, ἀλλὰ καὶ τῷ μηδ´ οὕτως εἰς στενὸν κομιδῇ τὰ ἡμέτερα ἐληλακότα ἐκπομπεῦσαι θελῆσαι. Ἐξ ὧν ἐμὲ πεπεῖσθαι σαφῶς συμβαίνει, ὡς οὐδ´ ἴχνος καταφρονήσεως ἐπὶ νοῦν ἦλθεν αὐτῷ ἐνδείξασθαι εἰς ἐμὲ, ἀλλὰ τὴν προτέραν αἰδῶ καὶ εὐλάβειαν ἀποσώζει. Ἐκεῖνο δὲ οὐχ ἥκιστα λυπεῖ, ὅτι μὴ πρὸς τὴν παράληψιν τῶν ὅρκων, πολλῶν τε καὶ ἀγαθῶν καὶ τῶν καθ´ αἷμα προσηκόντων αὐτῷ συνόντων, τούτων μὲν ἀπέσταλκεν οὐδένα, τὸν δὲ Ἀπόκαυχον, ἄσημον μὲν ὄντα καὶ ἐξ ἀσήμων, καὶ οὔπω χθὲς καὶ πρώην τοῖς τῶν δημοσίων φόρων πράκταις ὑπογραμματεύοντα. Καίτοι τὸ δεινότερον ἀφεῖλον, ὡς δή τι θαυμαστὸν λέγων. Ὁ γὰρ αὐτὸς ἐμὲ πολλαῖς ὑποσχέσεσιν ἐξαπατήσας, τῶν δημοσίων ἁλῶν ἔφορος ἀπεδείχθη. Εἶτα τῶν μὲν ὑποσχέσεων ἐκπεπλήρωκεν οὐδέν· ὁμοῦ δὲ πᾶσαν τὴν ἐκ τῶν ἁλῶν πρόσοδον καταφαγὼν, καὶ διὰ τοῦτ´ ἐκ πολλῶν ὀλίγα ζητοῦντος ἐμοῦ λαβεῖν, τῷ καιρῷ χρησάμενος, πρὸς τὸν ἐμὸν ἔγγονον ᾤχετο ἀποδράς. Τίς οὖν τοῦτον ἰδὼν οὕτω τιμώμενον παρ´ αὐτῷ, ὥστε καὶ ἐπὶ τοῖς τοῖς εὐγενεστάτοις προσήκουσιν ἔργοις αὐτῷ χρῆσθαι, οὐκ ἂν ἐξεπίτηδες νομίσαι εἰς ἀνίαν ἐμοὶ παρὰ βασιλέως τοῦ ἐγγόνου συνεσκευάσθαι; εἰ γὰρ καὶ τῷ ὄντι μὴ παρ´ ἐκείνου τοιαύτῃ πέπρακται γνώμῃ, ἀλλ´ οἱ πολλοὶ οὕτω γε νομιοῦσιν.“ Ἀποκριναμένης δὲ καὶ αὐτῆς, οὐδ´ ἂν αὐτῇ δοκεῖν καταφρονητικῶς παρὰ βασιλέως τοῦ νέου τὸν Ἀπόκαυχον ἀπεστάλθαι· „πολλὰς τῆς εἰς σὲ, βασιλεῦ, αἰδοῦς τε καὶ εὐλαβείας δεδωκότος τὰς ἀποδείξεις,

4. Ὁ βασιλεὺς τόν τε πρωτασηκρῆτις Βαρδαλὴν καὶ τὸν Καλλικρηνίτην ἅμα σὺν αὐτῇ πρὸς τὸν ἔγγονον ἀποστέλλει. Ἀφικομένων δὲ πρὸς αὐτὸν, πρὸς μὲν τοὺς περὶ τοῦ Ἀποκαύχου λόγους ὡς ἐπύθετο τοῦ βασιλέως, „Μὴ οὕτω μανείην“ ὁ νέος εἴρηκε βασιλεὺς „ὡς ἢ μικρὸν ἢ μέγα ἐπὶ λύπῃ ἢ καταφρονήσει τοῦ ἐμοῦ ποιῆσαι κυρίου καὶ βασιλέως. Τὸ γὰρ ὅλως πρὸς αὐτὸν ἁμαρτεῖν ἑκόντα, τῆς ἴσης ἄξιόν ἐστιν αἰτίας παρ´ ἐμοὶ κριτῇ, ἄν τε μεῖζον ἄν τ´ ἔλαττον ἁμάρτημα ᾖ. Ἀπόκαυχος δὲ οὐχ ὡς πρέσβις, οὐδὲ τῆς εἰρήνης βεβαιωτὴς, (ταῦτα γὰρ τῇ ἐμῇ θείᾳ προσῆκεν,) ἀλλ´ ὡς γραμματοκομιστὴς ἀπεστάλη μόνον. ἴσμεν δ´, ὅτι καὶ μεγάλων ἕνεκα καὶ ἀναγκαιοτάτων πέμποντές τινι γράμματα, καὶ τοῖς φαυλοτάτοις τῶν οἰκετῶν χρώμεθα πρὸς μετακομιδήν. Ὅμως εἰ καί τινα ἔχει μέμψιν, παρὰ τοῦ μεγάλου δομεστίκου τὰς εὐθύνας ἀπαιτεῖν, οὐ παρ´ ἐμοῦ, προσήκει τὸν βασιλέα· παρ´ αὐτοῦ γὰρ ἀπέσταλτο.“ Τοὺς ὅρκους δὲ βεβαιώσας καὶ τοῖς πρέσβεσιν ἐγχειρίσας, χαίροντας ἐξαπέστειλεν.
 

Chapitre XXIII.

1. Le jeune Andronique fait réponse à son aïeul. 2. Il lui envoie par Apocauque le partage des Provinces pour le signer. 3. Le vieil Andronique fait réponse, 4. Il envoie le raité à son petit-fils, afin qu'il l'approuve et qu'il le signe.

1. Les choses étant en cet état, le jeune Andronique renvoya sa Tante la Religieuse à Constantinople, avec la réponse qui suit : Il serait à souhaiter que tout ce qui a été fait ne l'eut point été. Je prends Dieu à témoin que je ne me sens coupable de rien, si ce n'est peut-être de quelque faute légère, comme je vous l'ai souvent protesté. Mais puisque Dieu a permis que cela arrivât pour châtier le nombre innombrable de nos péchés, je lui rends des actions de grâces infinies, de ce qu'il ma donné l'occasion de vous faire voir, avant que de mourir la sincérité de mes intentions, la pureté de ma conduite, et la soumission de mon obéissance. Vous m'avez demandé par la bouche de votre cousine, ma tante, ce que vous avez jugé à propos. Et moi je prie Dieu, qui est le Souverain des empereurs, qu'il vous conserve durant plusieurs années sur le trône, et qu'il me fasse la grâce de me soumettre à vos ordres, avec un profond respect ; qu'il dispose de nous dans la suite comme il lui plaira. Si je 102 meurs le premier, vous demeurerez maître absolu de l'Empire, et vous en ferez ce qu'il vous plaira. Que si vous êtes appelé avant moi à une meilleure vie, vous me laisserez votre successeur. Nous suivrons en cela l'ordre de la divine Providence. Dans ce dernier combat où la nécessité s'est trouvée contraire à mon devoir, elle m'a obligé de faire beaucoup de choses qui semblent blesser la bienséance. Elle m'a empêché de vous remettre entre les mains les places et les finances que je possédais, et de m'y remettre moi-même. Cette conduite, si contraire à mon inclination, se peut néanmoins excuser par deux raisons. La première est, que bien que j'eusse une extrême passion de vous donner des preuves de mon affection et de mon respect, dont Dieu qui voit tout voyait les sincères sentiments au fond de mon cœur, et bien que je fusse persuadé que vous conserviez aussi pour moi l'amour et la tendresse que la nature a mise dans le cœur des Pères envers leurs enfants, j'étais toutefois retenu par une certaine timidité qui ne me permettait, ni de dire ce que je pensais, ni de faire ce que je voulais, et cette timidité-là n'était pas blâmable dans la conjoncture du temps, ni dans la circonstance des affaires. La seconde raison, que j'estime la plus forte, est que plusieurs de ceux qui avaient suivi ma fortune désirant la guerre, les uns par crainte, les autres par haine, et les autres enfin par un misérable plaisir qu'ils prenaient dans le désordre, j'ai été contraint d'abandonner pour un peu de temps le parti le plus honnête et le plus juste, à dessein d'y ramener ceux qui en étaient les plus éloignés : et pour cela je  103 vous propose les conditions qui suivent. Savoir, que vous ayez agréable de me laisser les pays, les villes, les troupes, et les revenus qui font depuis Selivrée jusques a Christopole, et que vous reteniez Constantinople, et tout ce qui s'étend jusqu'à Selivree, toutes les villes toutes les îles d'Orient ; et en Occident tout ce qui s'étend depuis Christopole jusqu'à la Dalmatie, et jusqu'à la ville de Duras, qui est de ce côté-là la frontière de l'Empire. J'espère que dans un autre temps je vous remettrai entre les mains ce qu'il semble que je me réserve aujourd'hui et que je me soumettrai moi-même à votre obéissance ; mais en ceci je ne fuis pas mon inclination, j'obéis à la nécessité.

2. Voila la réponse que le jeune Andronique fit à son aïeul, et en même temps il lui envoya deux copies d'un acte qui contenait le partage des Provinces, et des villes de l'Empire, afin qu'il le signât, et qu'il jurât sur les saints Evangiles de l'entretenir, et qu'ensuite, il le lui renvoyât pour le signer. Apocauque fut choisi par le grand Domestique à la persuasion de Syrgian, pour aller porter ces actes à Constantinople.

3. Quand Eugénie fut de retour, et qu'elle eut rapporté au vieil Andronique le succès de son ambassade, et la conclusion de la paix, il en fut d'abord si surpris qu'il ne savait s'il la devait croire. Etant néanmoins revenu depuis de son étonnement, il accepta les conditions, et témoigna, qu'il s'en sentait fort obligé à son 104 petit-fils. Il assembla à l'heure-même dans son Palais les Évêques qui le trouvèrent alors à Constantinople, prêta le serment, fit lever l'excommunication qui avait été prononcée contre son petit-fils, et commanda de l'appeler à l'avenir Empereur, et de le reconnaître pour tel. En renvoyant Eugénie pour aller quérir le serment de son petit-fils, il témoigna du déplaisir de ce qu'on ne le lui avait pas envoyé par une personne d'une naissance plus relevée qu'Apocauque, et il lui dit, Je prie Dieu de récompenser non seulement par les biens fragiles de cette vie qui est si courte, mais aussi par les biens solides de l'autre qui est éternelle, le soin que mon fils a pris de ma conservation, et le respect qu'il m'a témoigné. J'admire la pureté de sa vertu, la modération de son esprit, l'excès de sa générosité, de ce qu'étant dans l'ardeur de la jeunesse, et dans la gloire de l'Empire et de ce que possédant tous les avantages qui semblaient le devoir enfler de vanité, et lui inspirer du mépris, ou même de l'ingratitude pour nous, il a tenu secret tout ce que je lui avais mandé, ne l'ayant communiqué qu'au grand Domestique, et m'a fait une réponse pleine d'une telle prudence, et d'une telle retenue, que je lui en suis doublement redevable, non seulement de ce que tout l'Empire s'étant déclaré en sa faveur, il se contente d en retenir une petite partie ; mais aussi de ce qu'il n'insulte point à notre noblesse. Il y a toutefois une chose qui me fâche, qui est que bien qu'il eût auprès de lui quantité de ses parents, et quantité d'autres per- 105 sonnes illustres, au lieu de les choisir pour m'apporter le formulaire du serment, il a choisi Apocauque homme obscur, et né de parents obscurs. Il n'y a pas longtemps qu'il était commis des receveurs des impôts. Je dirai quelque chose de pis,ce misérable-là m'ayant autrefois trompé par ses promesses, fut fait Fermier des Gabelles, et lors que je lui demandais compte des deniers qu'il avait reçus, et qu'il avait dissipé, il se retira dans le parti de mon fis. Je pense qu'il n'y a personne, qui voyant qu'il honore si fort cet homme, que de le préférer à plusieurs autres qui font d'une naissance illustre, ne se persuade qu'il ne l'a fait qu'à dessein de me fâcher. Mais quand ce n'aurait pas été son intention, on pourrait l'en soupçonner.

4. Eugénie ayant reparti quelle ne croyait pas que ce fût par aucun mépris que le jeune Andronique eût pour lui, qu'il eût choisi Apocauque, ce Prince envoya avec elle Vardale premier Secrétaire, et Callicrinite. Quand ils furent arrivés devant le jeune Empereur, et qu'ils lui eurent proposé la plainte que son aïeul faisait touchant le choix d'Apaucoque, il répondit, Dieu me garde de faire aucune chose, soit grande ou petite, qui ressente le moindre mépris pour l'Empereur mon Seigneur. Quand la faute serait légère en elle-même, la vénération profonde que j'ai pour sa personne, et pour sa dignité, me la ferait trouver très-grande. Je n'ai pas envoyé Apocauque comme un Ambassadeur, ma Tante avait cette qualité, je ne l'ai envoyé que comme un Greffer. Chacun fait que nous avons ac- 106 coutumé de nous servir de personnes de basse condition, pour porter les actes les plus importants. Que si néanmoins ce choix mérite à être blâmé, qu'il ne m'en blâme pas, mais qu'il en blâme le grand Domestique. Il fit ensuite le serment, en remit l'acte entre les mains des Ambassadeurs, et les renvoya fort contents.

κδʹ. 1. Αὐτὸς δὲ μετὰ τὴν πεντηκοστὴν, Ἰουνίου μηνὸς ἱσταμένου, ἀνέζευξεν εἰς Ἀδριανούπολιν· πέμψας δὲ εἰς τὴν Κωνσταντίνου, καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ Εἰρήνην ἤγαγε πρὸς ἑαυτόν· ἧς καὶ μετὰ τὴν πρὸς βασιλέα ἄφιξιν παιδίον ἄῤῥεν τεκούσης, μετὰ μῆνας ὀκτὼ τὸ παιδίον ἐτεθνήκει. Ὁ βασιλεὺς δὲ τὰς ὑπ´ αὐτὸν πόλεις περιϊὼν, καὶ τῶν αὐτῷ συνόντων τοὺς ἐπιφανεστέρους τιμαῖς τε καὶ δωρεαῖς καὶ ἐπαρχιῶν καὶ πόλεων ἐπιτροπαῖς, τοὺς δ´ ἄλλους χρήμασι καὶ ἐτησίοις θεραπεύσας προσόδοις, διέτριψε τὸ θέρος.

2. Ἤδη δὲ τοῦ θέρους τελευτῶντος, κατὰ τὰς ἀρχὰς μάλιστα τοῦ Αὐγούστου μηνὸς, οἱ πρὸς τῇ Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως φίλοι δηλοῦσι διὰ γραμμάτων αὐτῷ, ὡς „ὁ Συργιάννης συμβάσεις πρὸς τὸν σὸν πάππον θέμενος, ἀφίξεται πρὸς αὐτὸν ὅσον οὔπω.“ βασιλεῖ δ´ ἅμα καὶ μεγάλῳ δομεστίκῳ τὰ γράμματα ἀναγνοῦσιν ἐδόκει λυσιτελεῖν πρὸς μὲν τὸ παρὸν ἐν ἀποῤῥήτῳ τὰ μηνυθέντα τηρεῖν· πέμψαντας δὲ πυνθάνεσθαι παρὰ τῶν φίλων, εἰ ὅλως ἀληθῆ τὰ περὶ Συργιάννη μηνυθέντα. Σχέτλιον γὰρ ᾤετο καὶ βαρὺ πρὶν ἀκριβῶς τἀληθὲς ἐκμαθεῖν πρᾶξαί τι τῶν οὐ δεόντων ἢ φθέγξασθαι. Πέμψας οὖν εὐθὺς ἐπυνθάνετο. Οἱ δ´ ἔφασαν πάνυ τε ἐξητακέναι καὶ σὺν ἀκριβείᾳ μαθεῖν, ὡς μεγάλα βασιλεύς τε καὶ Συργιάννης ἀλλήλοις ἐπαγγειλάμενοι ἐποιήσαντο τὰς συνθήκας·

3. Διὸ καὶ σφόδρα περιαλγήσαντες μεμηνυκέναι· „σοὶ δὲ μελήσει τὰ λυσιτελοῦντα καὶ βουλεύεσθαι καὶ πράττειν σαυτῷ.“ τοιαῦτα περὶ Συργιάννη πυθόμενος ὁ βασιλεὺς, κατ´ ἰδίαν μόνον παραλαβὼν „ἠκηκόειν“ ἔφη πρὸς αὐτὸν „περὶ σοῦ, ὡς συμβάσεις θέμενος πρὸς τὸν ἐμὸν πάππον καὶ βασιλέα, μέλλεις μεθίστασθαι πρὸς αὐτόν. Εἴτε δὲ αὐτὸς τοὺς λόγους ἐποιήσω πρῶτος, ἐλπίσας τι πλεῖον εὑρήσειν, εἴτ´ ἐκεῖθεν πολλαῖς ὑποσχέσεσιν ἀπατηθεὶς ἐπείσθης, εἰδέναι σαφῶς οὐκ ἔχω. Εἰ μὲν οὖν οὐκ ἀληθῆ τὰ εἰρημένα, αὐτοί τε οἱ εἰπόντες δίκαιοι κατηγορεῖσθαι, ἐγώ τε ἄξιος οὐκ ἐπαίνου τοῖς συκοφάνταις πιστεύσας. Εἰ δ´, ὅπερ ἔφην, ἢ αὐτός τι πλεονεκτήσειν ἐλπίσας, ἢ ἐκεῖθεν πεισθεὶς ὑπήχθης πρὸς τοῦτο, εἰ μὲν ἐθελήσεις τῶν τοιούτων ἀποστῆναι λογισμῶν, ἐμοὶ βουλευομένῳ πεισθεὶς, καὶ τὴν εἰς ἐμὲ πίστιν καὶ φιλίαν ὥσπερ καὶ πρότερον ἄδολον καὶ καθαρὰν τηρεῖν, τῆς αὐτῆς ἧσπερ καὶ πρότερον ἀπολαύσεις παρ´ ἐμοὶ καὶ φιλίας καὶ εὐμενείας, οὐδὲν τῶν τοιούτων ὑπολογιζομένῳ ὥσπερ οὐδ´ ἂν εἰ μὴ τὴν ἀρχὴν ἐγεγόνει, ἐπεὶ οὐδ´ ἑτέρῳ τινὶ πλὴν ἐμοὶ καὶ τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ μόνῳ τὰ τοιαῦτα ἦλθεν εἰς ἀκοάς. Εἰ δ´ ὡς ἀγνώμονά τινα καὶ πονηρὸν ἐμὲ ἀποτρέπῃ, καὶ τὸ συνεῖναι καὶ συνδιατρίβειν οὐκ ἀνεκτὸν ἡγῇ, ἀλλ´ ὑπερφυῆ τινα καὶ μεγάλα παρὰ τοῦ ἐμοῦ πάππου καὶ βασιλέως οἰόμενος εὑρήσειν, ὅλῃ προθέσει προσχωρῆσαι αὐτῷ προείλου, ἀνιῶμαι μὲν ἐπὶ τῇ διαστάσει τῇ σῇ, φίλου καὶ συνήθους ἀποστερούμενος· βίαν δὲ οὐκ ἐπάξω, οὐδ´ ἄκοντα κατασχεῖν ἐθελήσω, ἐπεὶ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν οὔτε πολέμου νόμῳ, οὔτ´ ἄλλῃ τινὶ βίᾳ πρὸς τὸ ἐμοὶ δουλεύειν ὑπηγαγόμην, ἀλλ´ ἑκοντὶ προσεχώρησας αὐτὸς, ἑλόμενος ἐμοὶ συνεῖναι καὶ συγκινδυνεύειν, καὶ πᾶν ὁτιοῦν ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ ὑφίστασθαι καὶ πράττειν ἐπαγγειλάμενος. Ὃ δὴ καὶ καλῶς ποιῶν, ἀληθὲς ἀπέφηνας ἐπὶ τῶν ἔργων. Οὐ μὴν οὐδ´ αὐτὸς ἀχάριστος οὐδ´ ἀμνήμων ἐφάνην τῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ θεοῦ τῇ περὶ τοὺς φίλους προθυμίᾳ καὶ δύναμιν παρασχομένου, τούς τε ἄλλους καὶ σὲ, ὥσπερ ἔδει, τιμαῖς τε καὶ δωρεαῖς ἀξίαις τῶν πόνων ἠμειψάμην καὶ τῆς προθυμίας τῆς εἰς ἐμέ. Ἐπεὶ οὖν ἑκοντὶ προσῆλθες, οὐκ ἀγαθὸν λαθραίως ἀναχωρεῖν, ἀλλ´ εἰς φανερὸν συνταξάμενον ἀπιέναι. Οἴομαι μὲν οὖν οὐδὲ τὸν ἐμὸν πάππον καὶ βασιλέα πρὸς πόλεμον ἑτοιμαζόμενον, ἐπὶ κακώσει τῶν ἐμῶν πραγμάτων σε προσλαμβάνεσθαι βούλεσθαι, ἀλλὰ τὴν μὲν εἰς ἐμὲ εἰρήνην καὶ τὰς σπονδὰς ὑγιαινούσας τηρεῖν· ἐφίεσθαι δ´ ἁπλῶς οὕτω καὶ σὲ τελεῖν ὑπ´ αὐτόν. Καίτοι μοι καὶ τοῦτο λίαν ἔπεισι θαυμάζειν, ὅπως, αὐτῶν τῶν πραγμάτων τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας ἐμοῦ καὶ εὐπειθείας ἐναργεῖς παρασχομένων τὰς ἀποδείξεις, ὅδε, ὅπερ οὐκ ἄν ποτε ἤλπισα, οὐ φιλοῦντος ἔργον οὐδὲν ἐνδείκνυται εἰς ἐμέ. Εἰ δ´ ἄρα καὶ πολεμεῖν ἐμοὶ προῄρηται, θεῷ μὲν μελήσει περὶ ἡμῶν. Ἀναμιμνήσκω δέ σε καὶ ὧν αὐτὸς ἐφθέγξω λόγων, ἡμῶν περὶ τοῦ τί δεῖ πράττειν ἐν Βυζαντίῳ βουλευομένων. Σοῦ γὰρ καὶ πρωτοστράτορος περὶ τοῦ βασιλέως ὅσα καὶ αὐτὸς οἶσθα εἰπόντων, ἐμοῦ δὲ τἀναντία βουλευσαμένου, θαυμάσας αὐτὸς „πέποιθα σαφῶς“ ἔφης „ἐπὶ θεῷ, ὡς σοῦ τοῦτον τὸν τρόπον περὶ τὸν πάππον καὶ βασιλέα διακειμένου, αὐτὸς ὁ θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ ἡμῶν, ἡμᾶς δὲ ἀμερίμνους ποιήσει.“ σκέψαι τοίνυν ὃ μέλλεις δρᾷν· σοὶ γὰρ ὁ λόγος εἴρηται οὑτοσί.“

4. Τοιαῦτα τοῦ βασιλέως εἰπόντος, ἐνίστατο μὲν ὁ Συργιάννης σεσυκοφαντῆσθαι φάσκων, καὶ ὧν κατηγόρηται μηδὲν ἀληθὲς εἶναι· τῷ δὲ μὴ βεβαίας παρέχεσθαι μηδ´ ἐναργεῖς τὰς ἀποδείξεις ὑπὲρ ὧν κατηγορεῖτο, ὑποψίαν οὐ μικρὰν τῷ στοχάζεσθαι τὰ πράγματα παρείχετο δυναμένῳ ἐκ τῶν λόγων, ὡς πονηρὰ σύνοιδεν ἑαυτῷ. Τοῦ μέντοι βασιλέως τοὺς αὐτοὺς λόγους πάλιν ἀναλαβόντος, καὶ θάρσους ἐμπλήσαντος, ὡς οὐδὲν ἧττον ἢ πρότερον εὐμενῶς διακείσεται πρὸς αὐτὸν, ἀπῆλθεν.

5. Ἐκ μέντοι Βυζαντίου παρὰ τῶν τοῦ νέου βασιλέως ἀγγελίαι ὁσημέραι ἀφικνοῦντο φίλων, τά τε περὶ Συργιάννην πείθουσαι ὡς εἴη ἀληθῆ, καὶ ὅτι βασιλεὺς ὁ πρεσβύτερος τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἐξαρτύεται πάντα, ὡς ἅμα τῷ Συργιάννην ἀφικέσθαι ἀναῤῥαγησομένου. Ἄρτι δὲ τοῦ χειμῶνος ἀρχομένου, Ὀκτωβρίου μηνὸς πέμπτῃ ἱσταμένου, πάλιν ὁ βασιλεὺς ἰδιαζόντως ἔφη πρὸς Συργιάννην· „Οὐκ οἴομαί σε ὧν πρὸ χρόνου μικροῦ πρός σε διειλέχθην ἐπιλελῆσθαι. Ἐκ τότε δ´ ἄχρι καὶ νῦν ὁσημέραι μοι ἀγγέλλεται περὶ σοῦ, ὡς ἀποστῆναι πρὸς τὸν ἐμὸν πάππον παρασκευάζῃ· οὐ μὴν ἀλλ´ ὅτι καὶ αὐτὸς τὰ πρὸς πόλεμον ἐξαρτύεται, ὡς ἅμα τῷ σὲ παραγενέσθαι πρὸς ἐμὲ πολεμήσων. Ὅσοι δ´ ἐπιτηδείως ἔχουσιν ἐμοὶ, καὶ εἷρξαί σε παραινοῦσιν, ὡς ἅμα τῷ σὲ εἰρχθῆναι καὶ τοῦ πολέμου παυσομένου. Ἐγὼ δ´ ἃ πρότερον εἰρήκειν καὶ αὖθις ἐρῶ· ὡς εἰ μὲν τοῖς ἐμοῖς λόγοις πεισθεὶς, τοῦ τοιαῦτα καὶ βουλεύεσθαι καὶ δρᾷν ἀποστῇς, καλῶς ἂν ἔχοι· εἰ δ´ ἀδυνάτως ἔχεις μεταβουλεύσασθαι, ἃ βούλει πρᾶττε. Ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον οὐχ εἷρξαί σε προθυμοῦμαι, καίτοι πάνυ ῥᾳδίως ἔχων, ὡς καὶ αὐτὸς φαίης ἂν, ἀλλ´ οὐδὲ τῆς ἀρχῆς παραλύσω. Τούτου δ´ ἕνεκά σοι ταῦτα προλέγω, ὡς ἂν εἰδείης ἀπελθὼν, ὡς οὐ λαθὼν, ἀλλὰ φωραθεὶς ἃ προείλου παρώφθης δρᾷν.“

6. Ἐπὶ τούτοις ὁ Συγιάννης συκοφαντεῖσθαι πάλιν ἰσχυρισάμενος, καὶ μηδὲν τοιοῦτον ἑαυτῷ συνειδέναι, τοῦ βασιλέως ἐπιτρέψαντος, πρὸς ἃς ἐπετρόπευε τῆς Θρᾴκης πόλεις ἀπῆλθε.

7. Δύο δ´ ἐξ αὐτῶν, τὸν Ἄπρων καὶ τὴν Γαρέλλαν, φρουραῖς κατασχὼν, καὶ τἄλλα ἀσφαλισάμενος ὥστ´ ἔχειν πρὸς πολιορκίαν ἀντέχειν, ἀπέστη πρὸς τὸν πρεσβύτερον βασιλέα Νοεμβρίου μηνός. Ἅμα δὲ τῷ τοῦτον ἐπιβῆναι Βυζαντίου, καὶ ὁ τῶν βασιλέων πόλεμος φανερῶς αὖθις ἀνεῤῥιπίζετο. Ὁ νέος γὰρ βασιλεὺς τὴν ὑποτεταγμένην αὐτῷ στρατιὰν ἅπασαν ἐν βραχεῖ συναθροίσας, τοιοῖσδε πρὸς αὐτοὺς ἐχρήσατο λόγοις·

8. „Τὸ τῆς εἰρήνης καλὸν καὶ λυσιτελὲς οὐ μόνον τοῖς ἀρχομένοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄρχουσιν, ὥσπερ αὖ πάλιν τὰ ἐκ τοῦ πολέμου κακὰ καὶ ὑμῖν μὲν πᾶσι καθέστηκε φανερά· ἐγὼ δὲ τῶν ἐμοὶ προσόντων ἰδίᾳ πάντων ἐτιμησάμην ἂν ὥστε μὴ λυθῆναι τὴν εἰρήνην· ἐπεὶ δ´ ὁ ἐμὸς πάππος καὶ βασιλεὺς, ὅπερ οὐδ´ ἄν ποτε ἐπείσθην πρὶν γενέσθαι, λύσας τὰς πρὸς ἡμᾶς σπονδὰς, πρὸς πόλεμον ἐχώρησε φανερῶς, οὐδεμίαν αἰτίαν ἢ λαβὴν ἡμῶν πρὸς τὸ λῦσαι ταύτας παρασχομένων, ἀλλὰ καὶ ἀκόντων νῦν ὑπ´ ἀνάγκης πρὸς τὸν πόλεμον χωρούντων, καὶ ταῖς ψήφοις ἁπάσαις τὴν εἰρήνην αἱρουμένων, οὐδὲν εἶναί μοι τὸ λεῖπον δοκεῖ, ἢ θεὸν τὸν ἐν ταῖς σπονδαῖς ὅρκιον ἐπικαλεσαμένους κατὰ τῶν ἀδικούντων χωρεῖν, οὐ μᾶλλον τοῦ αὐτοὺς κακοῦν, ἢ τοῦ μὴ αὐτοὶ κακῶς παθεῖν πρόνοιαν ποιουμένους. Τὸ γὰρ εἰς τὴν ἡμετέραν περιμένειν ἀμυνομένους ἐπιόντας, οὐκ ἀνανδρίας μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀσυνεσίας οὐ πάνυ πόῤῥω δόξειεν ἄν. Ἐλπίζω δὲ οὐδὲ θεὸν αὐτὸν, ὃν ἡμεῖς εὐορκοῦμεν, ἡμᾶς ἐγκαταλιπεῖν ἂν, ἀλλὰ συμπαρέσεσθαί τε καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ἀμυνεῖσθαι.“

9. Τούτων οὕτως ὑπὸ βασιλέως εἰρημένων, ἡ στρατιὰ πάντες ὥσπερ ἀπὸ γλώττης μιᾶς „Χάριτας“ ἔφησαν „ὁμολογοῦμεν τῷ θεῷ πάντων καὶ βασιλεῖ, ὅτι οὐκ ἀδίκῳ τινὶ καὶ πλεονεκτικῷ τὸν τρόπον ἑπόμεθα δεσπότῃ, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ ἃ πάντες ἂν αὐτῷ συμφαῖεν εἶναι δίκαια ὑπὲρ τῆς πρὸς ὁμοφύλους εἰρήνης προϊεμένῳ. Δίκαιος δ´ ὢν ὁ θεὸς καὶ δικαιοσύνας ἠγαπηκὼς, ᾗ φησιν ὁ προφήτης, οὔτε σὲ πρὸς τὴν ἀδικίαν ἀντικαθιστάμενον, οὔθ´ ἡμᾶς ὑπὲρ τοῦ δικαίου περιόψεται στρατευομένους. Ἡμῶν τοίνυν ἁπάντων ὑπὲρ σοῦ κἂν ἐξῇ πολλάκις ἀποθανεῖν ἑτοίμων ὄντων, μηκέτι μέλλωμεν μηδ´ ἀναβαλλώμεθα τὸν καιρὸν, ἀλλ´ ἐχώμεθα ἔργου θεῷ θαῤῥοῦντες.“ Ἐπὶ τούτοις ὁ βασιλεὺς τῆς εὐνοίας ἕνεκα καὶ τῆς προθυμίας τῆς εἰς αὐτὸν τὰ εἰκότα εὐχαριστήσας, τὸν μὲν κοινὸν διέλυσε σύλλογον,

10.  ἰδίᾳ δ´ ἅμα δομεστίκῳ τῷ μεγάλῳ καὶ πρωτοστράτορι βουλευσάμενοι περὶ τῶν αὐτῶν, ἐπεὶ καὶ αὐτοῖς ἐδόκει καλῶς ἔχειν τὰ εἰρημένα καὶ οὐδενὸς ἐνδεῖν ἔτι, ἐπεψηφίσαντο καὶ αὐτοί.

11. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ὁ μὲν πρωτοστράτωρ πρὸς τὴν Ἀδριανοῦ πόλιν ἐχώρει, Ἄνναν τὴν αὐτοῦ θυγατέρα τῷ Ἀσάνῃ Μανουὴλ τῆς τοῦ μεγάλου δομεστίκου γαμετῆς ἀδελφῷ πρὸς γάμον συνάψων.
 

Chapitre XXIV.

1. Le jeune Empereur mande sa femme et visite les places. 2. Il apprend que Syrgian traite avec son aïeul. 3. Il lui découvre en particulier les avis qu'il avait reçus. 4. Syrgian nie la vérité, 5. Le jeune Empereur lui déclare les nouveaux avis que l'on lui avait donnés, contre lui. 6. Syrgian y répond par de fausses protestations de fidélité. 7. Il fortifie les places de son gouvernement, et se retire à Constantinople. 8. Le jeune Empereur harangue les gens de guerre, 9. Leur réponse. 10. Il délibère avec le grand Domestique. 11. Alliance entre le grand Domestique et le Protostrator.

1. Le jeune Empereur étant retourné à Andrinople au commencement du mois de  107 Juin, après la Fête de la Pentecôte, il manda Irène sa femme, qui ne fut pas plutôt arrivée de Constantinople, qu'elle accoucha d'un fils, qui ne vécut que huit mois. Il visita ensuite les villes de son obéissance, récompensa les plus considérables de son parti, par le gouvernement des places et des Provinces, et les autres par des pensions.

2. Au commencement du mois d'Août il reçut avis de Constantinople que Syrgian traitait avec l'Empereur son aïeul, et qu'il devait bientôt le venir trouver. En ayant conféré avec le grand Domestique, ils jugèrent qu'il se fallait informer plus exactement de la vérité de ces avis, avant que d'en rien témoigner. Ayant donc écrit à ceux qui les avaient donnés, on leur manda qu'il n'était que trop vrai qu'il avait traité, et que l'on ne l'avoir écrit la première fois qu'avec douleur.

3. Le jeune Empereur ayant reçu cette réponse, prit Syrgian seul à seul, et lui dit. J'ai appris que vous avez traité avec l'Empereur mon aïeul, et que vous devez passer dans son parti. Je ne sais au vrai si c'est vous qui en avérait la première proposition, ou si ayant été recherché vous vous êtes laissé séduire par les promesses que l'on vous a faites. Si cet avis n'est pas véritable, ceux qui me l'ont donné ont tort, et j'ai à me reprocher à moi-même la créance que j'ai ajouté à leurs rapports. Que si vous avez eu en effet cette pensée, soit par l'espérance de faire une plus 108 grande fortune ailleurs qu'auprès de moi, ou par un autre motif, que vous y vouliez renoncer sincèrement, vous recevrez de moi à l'avenir les mêmes témoignages d'affection que par le passé. Il n'y a que le grand Domestique et moi qui ayons connaissance de votre dessein. Mais si au contraire ayant de l'aversion pour moi, et ne pouvant plus demeurer en ma compagnie s vous vous imaginez trouver de merveilleux avantages dans la Cour de l'Empereur mon aïeul, je suis fâché de cette disposition, et j'ai regret de vous perdre. Je ne vous ferai point néanmoins de violence pour vous retenir malgré vous. Je n'ai point acquis de droit sur vous par les armes. Vous vous êtes donné a moi volontairement, et vous vous êtes offert à partager ma bonne et ma mauvaise fortune. Vous avez confirmé vos offres par des effets, dont je n'ai perdu ni le souvenir ni la reconnaissance. Dieu qui ma donné de l'affection pour mes amis, m'a aussi donné le pouvoir de récompenser leurs services. Je vous ai conféré, comme à quelques autres, des charges et des dignités qui étaient dues aux travaux que vous aviez supporté à mon occasion, et au zèle dont vous m'aviez paru animé pour tout ce qui me touche. Vous étant donné à moi de vous-même, il ne serait pas honnête de vous retirer sans avoir pris congé. Je ne saurais me persuader que l'empereur mon aïeul ait envie de me faire la guerre, ni qu'il tâche de vous attirer a son parti à dessein d'affaiblir le mien. Je crois plutôt qu'il veut entretenir de bonne foi la paix que nous avons faite ensemble ; ainsi, s'il souhaite de vous avoir auprès de lui, 109 c'est sans mauvaise intention. Ce ne si pas que je ne m'étonne de ce qu'il ne m'adonne aucun témoignage de son amitié, depuis que je lui ai donné des preuves si convaincantes de la mienne. S'il me déclare la guerre, Dieu ne me refusera pas sa protection. Je vous prie de vous souvenir d'une parole que vous dites à Constantinople, au commencement que nous y délibérions sur l'état de nos affaires. Car après que vous eûtes opiné avec le Protostrator de la manière que vous savez et après que je me fus déclaré d'un sentiment contraire au votre, vous admirâtes la disposition d'esprit où Dieu m'avait mis, et vous assurâtes que ma piété lui ferait prendre soin de notre conservation. Considérez donc murement ce que vous avez à faire.

4. Syrgian nia tout ce que l'on publiait contre lui, et protesta que c'était une calomnie de ses ennemis, sans appuyer ses protestations d'aucune preuve de son innocence. Ainsi il était aisé à un homme d'esprit de reconnaître qu'il se sentait coupable. Le jeune Empereur lui répéta les mêmes discours, lui réitéra les mêmes assurances d'estime et d'affection, et le renvoya.

5. De nouveaux avis étant venus de jour en jour, qui portaient que la première nouvelle de la trahison de Syrgian était véritable, que le Vieil Empereur l'attendait, et qu'il ne serait pas sitôt arrivé, qu'ils commenceraient la guerre, le jeune Empereur le prit à part, le cinquième jour du mois d'Octobre., et lui parla en ces termes. Je ne crois pas que vous ayez oublié ce que je vous 110  dis il n'y a que peu de jours, dans un entretien que nous fûmes ensemble. J'ai reçu depuis plusieurs avis, qui portent que vous êtes sur le point d'aller trouver l'Empereur mon aïeul, et que vous ne ferez pas si tôt auprès de lui qu'il me déclarera la guerre. Mes meilleurs amis me conseillent de vous arrêter, et m'assurent qu'en vous arrêtant j''étouferai la division dans sa naissance. Je vous répète ce que je vous ai déjà dit, si vous voulez vous laisser persuader par mes raisons, j'en serai fort aise; sinon, faites ce qu'il vous plaira. Non seulement je ne vous ferai point arrêter, bien que cela ne dépende que de moi; mais je ne vous ôterai point votre gouvernement. Je vous avertis des choses avant qu'elles arrivent, afin que vous sachiez que je n'ai pas ignoré vos desseins ; mais que je les ai méprisés.

6. Syrgian repartit par de nouvelles protestations, que ce n'étaient que des calomnies, par lesquelles on lui imputait des crimes dont il était innocent, et s'en alla ensuite, comme pour obéir à l'Empereur, dans les villes de Thrace dont il était Gouverneur.

7. Il n'y fut pas sitôt arrivé, qu'il en fortifia deux, dont l'une se nomme Apros et l'autre Garelle ; au mois de Novembre il se rendit auprès du vieil Empereur, et en même temps la guerre s'alluma entre l'aïeul et le petit-fils. Ce dernier assembla promptement ses troupes, et leur parla en ces termes.

8. Les biens de la paix, et les maux de la guerre sont également connus aux Princes et à leurs sujets. 111 Quant à moi, je voudrais acheter la paix par la perte de tout ce que je possède. Mais puis que l'Empereur mon aïeul viole, par une infidélité que je ne croirais pas, si je ne la voyais, le traité qu'il a fait avec moi, et puis qu'il prend ouvertement les armes, sans que je lui en aye donné ni sujet ni prétexte, il ne nous reste rien que d'invoquer le secours de Dieu, qui a été pris a témoin de nos serments, et de marcher contre les parjures, non tant pour leur nuire, que pour empêcher qu'ils ne nous nuisent. Ce ferait une lâcheté que de les laisser entrer sur nos terres. J'espère que Dieu, au nom de qui nous avons juré la paix, combattra pour notre défense.

9. L'armée s'écria tout d'une voix, Nous remercions Dieu de ce que nous obéissons à un Prince qui est si éloigné de l'injustice, qu'il est prêt de renoncer aux droits les plus légitimement acquis pour entretenir la paix. Dieu qui est juste, et qui selon les termes dit Prophète aime la justice, ne vous abandonnera pas puis que vous ne faites que résister à la violence ; et il ne nous abandonnera pas aussi,, puisque nous ne faisons que soutenir vos droits, étant prêts comme nous sommes de mourir plusieurs fois, s'il était possible, pour la défense de vos intérêts, nous ne différerons point de pendre les armes. Le jeune Empereur les ayant remerciés de l'ardeur qu'ils faisaient paraître pour son service, il rompit l'assemblée.

10. Il délibéra touchant la même affaire avec le grand Domestique, et avec le Protostrator seuls, qui fui virent entièrement l'avis-de l'armée; sans y rien changer.

112 11 Le jour suivant le Protostrator alla à Andrinople, pour y faire le mariage d'Anne sa fille avec Manuel Asan frère de la femme du grand Domestique.

κεʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ πρὸς τὴν ἐκστρατείαν παρασκευάζεσθαι παραγγείλας τὴν στρατιὰν, ἡτοιμάζετο καὶ αὐτός. Τά τε ἄλλα δὲ εὖ θέμενος καὶ ἐν τῷ Διδυμοτείχῳ τήν τε γαμετὴν αὐτοῦ καὶ τὴν Παλαιολογίναν Θεοδώραν, τὴν αὐτοῦ μὲν θείαν, μητέρα δὲ τοῦ μεγάλου δομεστίκου, ἀντὶ φρουρᾶς ἁπάσης καταλιπὼν,

2. (ἦν γὰρ δὴ καὶ πρὸς διοίκησιν ἔμπειρος πολιτικῶν πραγμάτων, καὶ φρονήσεως ἐῤῥωμενεστέρας ἢ κατὰ φύσιν γυναικείαν τυχοῦσα,) καὶ πᾶσι τοῖς πόλεων ἄρχουσι καὶ διοικηταῖς τῶν πραγμάτων αὐτῇ πείθεσθαι πᾶν ὅτι ἂν κελεύῃ προστάξας καὶ τῶν περὶ αὐτῶν φροντίδων ἀπολύσας ἑαυτὸν, ἐπεὶ καὶ ἡ στρατιὰ ἡμέραις ὀκτὼ παρεσκεύαστο ὧν ἐδεῖτο, ἄρας ἐκεῖθεν, ἦλθεν ἄχρι Τζουρουλόης. Στρατοπεδευσάμενος δ´ ἐκεῖ ἔμεινεν ἡμέρας τινὰς, τοῦτο μὲν, ὅτι καὶ χειμὼν ἐξαίσιος ἐπεγένετο, ἐπεὶ καὶ χειμῶνος ἦν ὥρα, (κατὰ μῆνα γὰρ ἐστρατοπεδεύοντο Δεκέμβριον,) τοῦτο δ´, ἵνα καὶ τὸ λεῖπον τῆς στρατιᾶς ἀθροισθῇ· τὸ δ´ ἔτι τούτων αἰτιώτερον, ὅτι τῆς κατὰ Θρᾴκην Ἡρακλείας τοῦ νέου βασιλέως πρὸς τὸν πρεσβύτερον ἀποστάσης, ὁ Συργιάννης τὴν Βυζαντίηθεν στρατιὰν παραλαβὼν, ἐνήδρευεν ἐν αὐτῇ.

3. Ἔδοξεν οὖν αὐτῆς πρῶτον ἀποπειράσαι. Χρόνου δὲ αὐτοῦ τινος τριβομένου, ἔδοξε τοῖς ἐν τέλει πᾶσι καὶ τοῖς ἡγεμόσι τῆς στρατιᾶς συνελθοῦσι, πρεσβείαν ὡς βασιλέα τὸν πρεσβύτερον ἀποστεῖλαι ἐξαιτήσουσαν εἰρήνην· ὃ καὶ τοῦ νέου βασιλέως πυθομένου, ἐπεὶ κατὰ γνώμην αὐτῷ ἦν, πέμπουσί τινα τῶν τῆς στρατιᾶς Καλοχαιρέτην ὠνομασμένον, τὰ γράμματα ἐγχειρίσαντες· ἐπεὶ διὰ γραμμάτων ἦν ἡ πρεσβεία, αὐτὸς δὲ μόνον διακομιστοῦ τάξιν ἐπεῖχεν. Ἐδήλου δὲ τὰ γράμματα τοιαῦτα· „Κράτιστε βασιλεῦ, ἡμεῖς ἄνωθεν ἐκ προγόνων ὄντες Ῥωμαῖοι, καὶ τὴν εὐπραγίαν τῶν Ῥωμαίων οἰκείαν νομίζομεν εὐδαιμονίαν, καὶ τὴν κακοπραγίαν ὡσαύτως ἐν ἰδίᾳ τιθέμεθα δυστυχίᾳ. Οὗ δὴ ἕνεκα καὶ τοὺς βασιλέας ἡμῶν ὑμᾶς εὐνοεῖν ἀλλήλοις, ἀλλὰ μὴ πολεμίους εἶναι, ποιούμεθα περὶ πλείστου, ὅπερ ἐστὶν ἀληθὲς ἐννοοῦντες, ὡς ὑμῶν μὲν φιλίως πρὸς ἀλλήλους διακειμένων, καὶ τὰ τῆς ἀρχῆς αὐξάνειν, ἢ, τό γε δεύτερον, μὴ ἐλασσοῦσθαι εἰκός· πολεμίων δὲ ἀλλήλοις ὄντων, οὐ μόνον ὑπὸ τῶν προσοίκων βαρβάρων, ἀλλὰ καὶ ὑφ´ ὑμῶν αὐτῶν τὴν ὑμετέραν ἡγεμονίαν καταλυθήσεσθαι. Πρὸ χρόνου μὲν οὖν τινος τῆς διαφορᾶς κινηθείσης, καὶ τοῦ νέου βασιλέως ἐπιστρατεύσαντός σοι, ἅμα τε ἐμνήσθης εἰρήνης, καὶ ὁ σὸς ἔγγονος, ὥσπερ ἂν αὐτὸς ὢν ὁ αἰτῶν, καίτοι δοκῶν ἐν τῷ πολέμῳ πλεονεκτεῖν, προσεδέξατο ἀσμένως, καὶ διελέλυτο εὐθὺς, ὥσπερ ἂν εἰ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ὁ πόλεμος συνέστη. Ὃ δὴ ἡμῖν τε καὶ τῷ ὑμῶν ὑπηκόῳ παντὶ ἡδονῆς αἴτιον καὶ εὐθυμίας κατέστη, εὐτυχίας τοῖς Ῥωμαίοις ἀρχὴν τὴν ἡμέραν ἐκείνην λογισαμένοις. Νυνὶ δὲ ὁρῶντές σε τὸν μᾶλλον ὄντα δίκαιον, εἴ τι καὶ προπετῶς παρὰ τοῦ ἐγγόνου τοῦ σοῦ ἐπράττετο οἷα νέου, τὸν πόλεμον καταστέλλειν, ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας προφανοῦς τάς τε σπονδὰς λελυκότα καὶ πολεμοῦντα φανερῶς, ἀθυμοῦμέν τε, ὡς εἰκὸς, καὶ συμφορῶν ἀρχὴν ἡγούμεθα τὴν λύσιν τῶν σπονδῶν. Οὗ δὴ ἕνεκα καὶ δεόμεθά σου, βασιλεῦ, πρὸς αὐτοῦ τοῦ τῶν ὅρκων ἐφόρου θεοῦ, τοῦ καὶ ὄντος εἰρήνης καὶ καλουμένου, τὸν πόλεμον καταθεῖναι, καὶ μὴ περιϊδεῖν τὸ ὑπήκοον διὰ τὴν ὑμετέραν φιλονεικίαν ἀνηκέστοις κακοῖς περιπεσόν. Εἰ μὲν οὖν πεισθεὶς τοῖς ἡμετέροις λόγοις τὴν εἰρήνην ἀντὶ τοῦ πολέμου μᾶλλον ἀσπάσῃ καὶ τὴν πρὸς τὸν ἔγγονον τὸν σὸν ὁμόνοιαν καὶ κοινωνίαν, καὶ αὐτοὶ προθύμους παρέξομεν ἑαυτοὺς καὶ τὰς ψυχὰς αὐτὰς, εἰ οἷόν τε, ὑπὲρ τῶν σοί τε καὶ τῷ ἐγγόνῳ τῷ σῷ συμφερόντων ῥᾳδίως προϊεμένους. Ἃν δ´, ὃ μὴ γένοιτο, πονηροῦ τινος βασκήναντος δαίμονος, τὴν ἡμετέραν μὲν ἀπώσῃ πρεσβείαν, τοῖς δ´ ἐνάγουσι πονηροῖς καὶ χαίρουσι τοῖς κακοῖς πρὸς τὸν πόλεμον πεισθῇς, τὸν πάντ´ ἐφορῶντα θεὸν καὶ τοῖς πραττομένοις πᾶσιν ἐπάγοντα δίκην ὄμνυμέν σοι, ὡς ἢ πεσούμεθα μαχόμενοι πάντες, ἢ ποιήσομεν καταφανὲς ἔργοις αὐτοῖς, ὡς δίκαιοι ἦμεν περὶ εἰρήνης πρεσβεύοντες εἰσακούεσθαι. Τότε γὰρ αὐτὸς πρεσβεύσεις πρὸς ἡμᾶς, ὅτε εἰ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐκίνεις πρὸς ἡμᾶς τὸν πόλεμον βέλτιον κρινεῖς. Ἔτι δὲ μὴν μήτ´ οἴκοθεν αὐτὸς, μήτε παρ´ ἑτέρων ἀκούων πεισθῇς, ὡς ἢ δώροις καὶ ὑποσχέσεσιν ἢ ἐκπλήξει τε καὶ δειλίᾳ ἢ ἑτέρῳ τινὶ τρόπῳ ἢ περινοίᾳ τινὰς ἡμῶν παρασπάσαι καὶ τοῦ νέου βασιλέως ἀποστῆσαι δυνήσῃ. Αὐτοὶ γὰρ ἡμεῖς ἀρὰς ἠρασάμεθα καθ´ ἑαυτῶν τὰς παλαμναιοτάτας, ἦ μὴν ἐμμενεῖν τοῖς ὀμωμοσμένοις ἄχρι θανάτου καὶ μὴ ἀποστήσεσθαι τοῦ νέου βασιλέως, ἢ τὸν τοῦτο δράσοντα ἐνέχεσθαι ταῖς ἀραῖς. Ὡς οὖν οὕτω γνώμης ἡμῶν ἐχόντων, καὶ αὐτόν σε καὶ βούλεσθαι καὶ πράττειν τὰ δέοντα παρακαλοῦμεν καὶ μὴ ταῖς μὴ οὔσαις ὑπονοίαις ἐξαπατηθέντα πρᾶξαί τι τῶν ἐν ὑστέρῳ μετάμελον παρασχησόντων.“ Τοιαῦτα πρὸς βασιλέα τὸν πρεσβύτερον οἱ τῆς συγκλήτου πάντες καὶ οἱ τῆς στρατιᾶς ἡγεμόνες ἐγγράφως διαπρεσβευσάμενοι, εἶτα καὶ ὑπογραφαῖς οἰκείαις ἵν´ ᾖ πιστὸν ἐπιβεβαιώσαντες τὸ γράμμα, καὶ ἐγχειρίσαντες τῷ εἰρημένῳ Καλοχαιρέτῃ, πέμπουσιν εἰς Βυζάντιον πρὸς βασιλέα. Ἀφικομένου πρὸς τὰ βασίλεια δ´ αὐτοῦ, θροῦς ἤρθη παρὰ πάντων καὶ βοὴ συμμιγὴς, ὡς Παλαιολόγος ὁ τοῦ βασιλέως ἔγγονος (οὐ γὰρ ἠξίουν αὖθις αὐτὸν βασιλέα καλεῖν,) πρὸς βασιλέα πέμψας πρεσβείαν, συγγνώμης δεῖται τυχεῖν, ἀλλ´ οὐκ ἂν τύχοι, εἰ μὴ αὐτὸς ἑαυτὸν ἀποδείξας δεσμώτην, πρὸς τοὺς πόδας ῥίψειε βασιλέως· οὕτω γὰρ ἂν μόλις τυχεῖν. Ὁ βασιλεὺς δ´ ἥτις ἦν ἡ αἰτία πυθόμενος τοῦ θορύβου, τοῖς μὲν ἀτάκτοις καὶ κεκραγόσιν ἐπέταττε σιγᾷν, τῷ δὲ Καλοχαιρέτῃ μηνύει, ὡς ἀναγκαίων τινῶν πέρι ἀσχολουμένῳ, ἐπεὶ μὴ καιρὸν εἶναι συντυχεῖν αὐτῷ, τὰ τοῦ ἐγγόνου γράμματα ἀποστεῖλαι. Ὁ δ´ ἀπεκρίνατο, ἑτέρῳ μηδενὶ ἂν τὰ γράμματα ἐγχειρίσαι εἰ μὴ αὐτῷ βασιλεῖ· οὕτω γὰρ εἶναι προστεταγμένον αὐτῷ.
 

Chapitre XXV.

1. Le jeune Empereur en partant de Didymoteque, laiss le commandement entre les mains de la mère du grand Domestique. 2. Eloge de cette Dame. 3. Lettre des gens de guerre au vieil Empereur.

1. Le jeune Empereur commanda à son armée de se tenir prête pour partir, et se tint prêt lui-même. Parmi les ordres qu'il établit avant son départ, il laissa à Didymoteque l'Impératrice sa femme, et Théodore mère du grand Domestique, de laquelle il avait une si haute estime, qu'il était persuadé qu'elle y pouvait tenir lieu de garnison et de Gouverneur.

2. Elle avait une suffisance si rare pour le maniement des affaires, et une prudence si éclairée, et si fort au dessus de son sexe, qu'il commanda aux Gouverneurs des places, et à tous les autres Officiers de lui obeïr. S'étant ainsi déchargé sur elle d'une partie de ses foins, et l'armée ayant employé huit jours à s'apprêter, il alla à Chiorli où il se campa, et où il séjourna quelque 113 temps, parce que la rigueur du froid était extrême, parce que toutes les troupes n'étaient pas encore arrivées au rendez-vous, et surtout parce qu'il avait envie de reprendre la ville d'Héraclée, qui s'étant rendue par trahison à l'Empereur son aïeul, était sous le gouvernement de Syrgian.

3. Apres y avoir consumé quelque temps, les gens de commandement jugèrent à propos de demander la paix au vieil Andronique, ce que le jeune ayant approuvé, ils envoyèrent un soldat nomme Calocherete porter leur lettre, qui était conçue en ces termes. Puissant Empereur, ayant l'honneur d'être Romains d'origine, nous nous réjouirons des prospérités générales de l'Empire, comme de notre félicité particulière, et nous nous affligeons de ses disgrâces comme de nôtre propre malheur. C'est ce qui nous fait souhaiter avec passion qu'il n'y ait point de division dans la famille Impériale, parce que nous sommes persuadés que tant qu'elle fera bien unie, l'Empire conservera sa force et sa grandeur, au lieu que si elle était divisée, il serait bientôt détruit, non seulement par les armes des étrangers, mais aussi par la fureur de ses enfants. S'étant élevé il y a quelque temps un différend entre vous et votre petit-fils, vous n'eûtes pas sitôt parlé de paix, que bien qu'il fût le plus fort, il posa les armes ; ce qui nous combla de joie, et ce qui nous fît conférer cette journée-là, comme le commencement de la félicité publique. Nous ne saurions aussi voir maintenant sans beaucoup de douleur, que vous rompiez la 114 paix sans aucune raison légitime, qui nous paraisse, vous qui devriez tacher de l'entretenir, quand le jeune Andronique se porterait par une ardeur téméraire, à la rompre. Regardant cette rupture comme une source d'une infinité de malheurs, nous vous conjurons, au nom de Dieu, que vous avez pris à témoin de la vérité de votre serment, de poser les armes, et de ne pas sacrifier à votre animosité le salut des peuples. Si vous nous faites la grâce de nous accorder cette prière, nous serons toujours prêts d'exposer nos vies pour la défense de vos intérêts, et de ceux de l'Empereur votre petit fils. Que si l'envie du démon vous la fait rejeter, et que vous prêtiez l'oreille à des scélérats, qui font leur joie de la douleur des autres, nous vous jurons par le nom de Dieu qui voit tout, et qui juge de tout avec une souveraine équité, ou que nous mourrons les armes à la main, ou que nous vous ferons avouer que nous méritions que vous nous accordassiez la paix. Vous nous enverrez alors des Ambassadeurs, et vous reconnaîtrez qu'il vous aurait été plus avantageux de ne rien entreprendre. Au reste ne vous persuadez, ni ne vous laisser persuader par d'autres, qu'il y ait ni promesse, ni menace, ni crainte, ni espérance qui nous puisse séparer de votre petit-fils, pour qui nous, nous sommes obligés par des serments exécrables de combattre jusques à la mort. Etant dans cette disposition, nous vous conjurons de prendre une résolution, dont vous n'ayez point sujet de vous repentir. Ils signèrent tous cette lettre, afin qu'elle eût plus de créance, et ils la donnèrent à Calo- 115 chérète pour la porter. Quand ce soldat fut arrivé au Palais du vieil Empereur, plusieurs de sa Cour dirent que Paléologue (car c'est ainsi qu'ils appelaient le jeune Andronique par mépris, ) envoyait une seconde fois demander pardon à son père, mais qu'il ne l'obtiendrait pas s'il ne le venait demander lui-même à genoux chargé de chaînes. Le bruit qu'ils faisaient étant venu aux oreilles du vieil Empereur, il l'envoya apaiser, et commander de la part à Calochcrete de donner la lettre de son petit-fils, qu'il ne pouvait alors recevoir lui-même, à cause des affaires importantes sur lesquelles il était occupé. Calocherete répondit qu'il avait ordre de ne donner la lettre qu'à lui.

κϛʹ. 1. Ἠσχολεῖτο δ´ ὁ βασιλεὺς κατ´ ἐκεῖνο καιροῦ, ὅπως τὸν μὲν υἱὸν αὐτοῦ Κωνσταντῖνον τὸν δεσπότην τριήρεσι μακραῖς πρὸς ἑσπέραν ἐκπέμψῃ, Θεσσαλονίκης καὶ τῶν ἄλλων ἑσπερίων πόλεων ἐπιτροπεύσοντα, βασιλίδα δὲ τὴν Μιχαὴλ μὲν τοῦ βασιλέως γαμετὴν, Ἀνδρονίκου δὲ τοῦ νέου μητέρα, ἐκεῖθεν εἰς Βυζάντιον ἀναγάγῃ. Ὃ δὲ καὶ γεγονὸς κατὰ τὸ ἐπίταγμα βασιλέως, ἐλύπησεν οὐ μετρίως τὸν υἱὸν αὐτῆς Ἀνδρόνικον τὸν βασιλέα, βίᾳ τὴν μητέρα ἑλκυσθεῖσαν ἀκηκοότα. Ὡς γὰρ ἡ βασιλὶς τὴν αἰτίαν ἐπύθετο, δι´ ἣν ὁ δεσπότης ἀφῖκτο, καὶ ἡ κυρία παρῆν, ἐν ᾗ πρὸς τὸν πλοῦν ἔδει καλεῖσθαι, εἰσελθοῦσα τὸν ἱερὸν καὶ τῇ τῆς θεομήτορος εἰκόνι προσφῦσα, οὐδ´ ἂν εἴ τι γένοιτο μεθήσειν ἔφασκεν. Ὁ δεσπότης δὲ ἐλθὼν, πρῶτα μὲν λόγοις ἐπεχείρει πείθειν· ὡς δ´ οὐκ ἔπειθεν, ἐβιάζετο καὶ χερσίν. Ὡς δ´ ἤνυε καὶ οὕτως οὐδὲν, τῷ μεγάλῳ παπίᾳ Παλαιολόγῳ καὶ τῷ πρωταλλαγάτορι Σεναχηρεὶμ καὶ Ἰωάννῃ Ζαρίδῃ τὸν ἑλκυσμὸν ἐπέτρεπε τῆς βασιλίδος. Οἳ δὴ καὶ βίᾳ τῆς εἰκόνος ἀποσπάσαντες εἰς θάλασσάν τε καταγαγόντες, ἐπέτρεψαν τοῖς τριηράρχαις ἀχθησομένην ὡς βασιλέα. Ἐδόκει μὲν οὖν τῷ τῆς βασιλίδος υἱῷ βασιλεῖ τῷ νέῳ καὶ τοῦτο δεινὸν, τὸ καὶ αὐτὸν δεσπότην χεῖρα βιαίαν ἐπενεγκεῖν τῇ μητρί. Εἰ γὰρ καὶ ἀδελφοῦ γαμετὴ, ἀλλὰ τῷ βασιλικῷ νόμῳ καὶ δεσπότις ἦν αὐτοῦ· τὸ δὲ καὶ ἑτέροις ἐπιτρέψαι τὸ ἔργον οὐδενὸς ἐνομίσθη δεύτερον εἰς ὕβρεως ὑπερβολήν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον.

2. Βασιλεὺς δ´ ὁ πρεσβύτερος ὡς ἀπηλλάγη τῶν περὶ τῆς ἑσπέρας φροντίδων, τὸν Καλοχαιρέτην μεταπεμψάμενος, ἐζήτει τε τὰ γράμματα τοῦ ἐγγόνου καὶ εἴ τι διὰ στόματος ἔχει λέγειν, ἐκέλευεν ἀπαγγέλλειν. Ὁ δ´ ἔλεγε μήτε γράμματα μήτε λόγους τοῦ νέου βασιλέως κομίζειν, ἀλλὰ τῶν αὐτῷ συνόντων συγκλητικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων τῆς στρατιᾶς· ἐπεδίδου δὲ ἅμα καὶ τὸ βιβλίον. Διελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς τὰ ἐγγεγραμμένα, καὶ ἅμα καὶ τὰς ὑπογραφὰς ἰδὼν, „ἐκεῖνοι μὲν“ εἶπεν „ἀπειλοῦσιν ἐμοὶ ὅσα δὴ βούλονται, ἐγὼ δ´ ἀνθ´ ὧν τολμῶσι δίκας τίσουσί φημι τὰς ἐσχάτας.“ „οὐκ ἀπειλοῦσιν,“ εἶπεν „ὦ βασιλεῦ,“ ὁ Καλοχαιρέτης „ἀλλὰ δέονται πρῶτον· ἂν δ´ ἐφ´ οἷς ἱκετεύουσι μὴ εἰσακούωνται, τὰ μέλλοντα συμβήσεσθαι ἀπαγγέλλουσι. Καὶ ἐγὼ δὲ αὐτὸς καὶ δέομαί σου καὶ συμβουλεύω, κράτιστε βασιλεῦ, μὴ περιϊδεῖν αὐτῶν τὴν ἱκετείαν· ἀλλ´ ἀσπάσασθαι τὴν εἰρήνην, οὐ μόνον τῷ ὑπηκόῳ λυσιτελοῦσαν, ἀλλὰ καὶ σοὶ, καὶ μὴ παρὰ πάντων κακῶς ἀκούειν τὰ μέγιστα συναιρομένην. Ὅτε γὰρ ὁ σὸς ἔγγονος βασιλεὺς ὁ νέος σου τὸ πρῶτον ἀποστὰς εἰς Ἀδριανούπολιν ἀφῖκτο, οἱ μὲν αὐτῷ τὰς αἰτίας ἀνετίθεσαν τῆς ἀποστασίας, ἕτεροι δὲ σοί· καὶ ἦν τοῖς ἀνθρώποις ἀμφίβολος ἡ περὶ τούτων γνῶσις. Ὡς δ´ ἐπιστρατεύσαντος ἐκείνου, σύ τε ἐμνήσθης εἰρήνης, ἐκεῖνός τε ἄσμενος προσεδέχετο μηδὲν μελλήσας, καὶ ἐγεγέννηντο αἱ σπονδαὶ, πάντες μὲν ἐπῄνεσαν ὑμᾶς τῆς τε εὐβουλίας καὶ τῆς πρὸς τὰ βελτίω μεταβολῆς· ἑορτῆς δὲ ἡμέραν ἦγον τὴν ἡμέραν ἐκείνην, τῶν ἐκ τοῦ ἐμφυλίου κακῶν πολέμου νομίσαντες ἀπηλλάχθαι. Νῦν δ´ ὅτε βασιλεὺς ὁ σὸς ἔγγονος τὴν ἀποτεταγμένην αὐτῷ τῆς ἀρχῆς μοῖραν περιϊὼν, τήν τε στρατιὰν ἠξίωσε προνοίας οὐ τῆς τυχούσης, καὶ τὰ πεπονηκότα τῷ χρόνῳ τείχη τῶν πόλεων ἐπέταξεν ἀνακτᾶσθαι, καὶ τῆς πολιτικῆς εὐνομίας καὶ τῆς ὅλης τῶν πραγμάτων ἐπιδόσεως, ὅσον ἐξῆν, ἐπεμελήθη, αὖθις ἐξαίφνης ὁ πόλεμος ἀνεῤῥάγη, μηδεμίαν μήτ´ ἐκείνου μήτε τῶν συνόντων αἰτίαν παρασχομένων. Ὥστ´ ἐκείνῳ μὲν συμβήσεται καὶ ἐπὶ τοῖς προτέροις αἰτίας πάσης ἀπολελύσθαι, καὶ τῶν νῦν ἕνεκα ἐπαινεῖσθαι ὡς ἀμυνομένῳ καὶ οὐ κατάρχοντι πολέμου, καὶ τὴν παρὰ πάντων εὔνοιαν καρποῦσθαι ὡς ἀδικουμένῳ συναλγούντων· σὲ δ´ ἁπάσαις ψήφοις καὶ νῦν καὶ πρότερον ἁλίσκεσθαι ἀδικοῦντα. Ἐννόησον οὖν ἡλίκη τῶν συμβησομένων κακῶν καὶ πρὸς θεοῦ τίσις καὶ πρὸς ἀνθρώπων ἕψεται μέμψις. Διὸ δὴ καὶ αὖθίς σου δέομαι, βασιλεῦ, καὶ τῶν ὑπηκόων ἔλεον σχόντα καὶ τοῦ βασιλέως τε καὶ παιδὸς καὶ αὐτοῦ δὲ σοῦ, οὕτω παρὰ Ῥωμαίοις πᾶσιν ἐπαινουμένου καὶ ὥς τινος τῶν κρειττόνων θαυμαζομένου, τὸν πόλεμον καταλῦσαι, προσδεξάμενον τὴν εἰρήνην· καὶ μὴ περιϊδεῖν τὸ μὲν ὑπήκοον ὑπὸ τοῦ πολέμου διαφθαρὲν, τὸν δὲ σὸν ἔγγονον καὶ βασιλέα ἢ νικήσαντα πάσης ἥττης αἰσχίω νικῆσαι νίκην, (πατέρα γὰρ νικήσει,) ἢ ἡττηθέντα ἀδίκως τε ὁμοῦ καὶ παρὰ πατρὸς ἀποθανεῖν, τό, τε σὸν ὄνομα τὸ παρὰ πάντων ᾀδόμενον σὺν εὐφημίᾳ, διαβαλλόμενον ἐξ ἀντιστρόφου.“ Τοιαῦτα εἰπὼν ὁ Καλοχαιρέτης, καὶ πρὸς τὰς ἐκ βασιλέως καὶ τῶν παρόντων πεύσεις καὶ ἀντιθέσεις συνετῶς ἄγαν τὰς ἀποκρίσεις ἀνθυπενεγκὼν, τελευταῖον ἑαυτὸν πρὸς τοὺς βασιλέως κατακλίνας πόδας, ἐδεῖτο μεθ´ ὅσης σπουδῆς μὴ ἀπώσασθαι τὴν εἰρήνην, μηδὲ τὸν ἐξ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνον καὶ φθονερὸν, ἀλλὰ τὸν εἰρηνοποιὸν Χριστὸν, τὸν τὰ διεστῶτα συνάψαντα, σχεῖν τὸ πλέον.

3. Ἀναστήσας δὲ αὐτὸν ὁ βασιλεὺς καὶ εὐχαριστεῖν εἰπὼν, „ὅτι ἐλθὼν ἐδίδαξας ἡμᾶς ἀρκούντως“, τοῖς ἀπεσταλκόσιν ἐκέλευεν ἀπαγγέλλειν, ὡς ἀσύνετα διαπρεσβευομένοις οὐδ´ αὐτὸς ἂν ἀπόκρισιν δοίη· ἀποκρινεῖται δ´ αὖθις, ἂν καὶ αὐτοὶ πρεσβεύσωνται συνετῶς. Οὕτω μὲν ὁ Καλοχαιρέτης ἄπρακτος ἀπῆλθεν ἐκ Βυζαντίου.

4. Ὁ δέ γε βασιλεὺς ὁ νέος ἄρας ἐκ Τζουρουλόης εἰς Ἡράκλειαν, ἀφίκετο τὴν τῆς Θρᾴκης, καὶ Συργιάννην ἐκεῖ κατακλείσας ἅμα τῷ ἐκ Βυζαντίου στρατῷ, ἐπολιόρκησεν ἐφ´ ἡμέρᾳ μιᾷ. Κἀκεῖθεν αὖθις ἀπαναστὰς, ἐστρατοπέδευσε περὶ Δάνειον, ἐς τὴν ὑστεραίαν δ´ εἴχετο τῆς φερούσης πρὸς τὸ Βυζάντιον. Καὶ γενομένῳ κατὰ τὸ Ῥήγιον ὁ Καλοχαιρέτης ἐνέτυχεν ἀπαγγέλλων ὡς ἄπρακτος ἐπανήκει.
 

Chapitre XXVI.

1. Le vieil Empereur fait enlever de Thessalonique la mère du jeune Andronique. 2, Il donne audience à Calocherete. 3.  Il le renvoie sans lui rien promettre. 4. Le jeune Andronique s'approche de Constantinople.

1. Le vieil Andronique était alors occupé à envoyer Constantin Despote son fils en Occident pour en être Gouverneur, et pour faire en sorte d'enlever de Thessalonique l'Im- 116 pératrice veuve du défunt Empereur Michel, et mère du jeune Andronique. Quand il apprit la violence que sa mère avait soufferte en cette occasion, il en ressentit beaucoup de douleur. Voici comment la chose se passa. Cette Princesse ayant découvert le sujet du voyage de Constantin, et le jour auquel elle devait être contrainte de s'embarquer pour faire voile vers Constantinople étant arrivé, elle se réfugia dans l'Église, et s'étant jetée aux pieds de l'Image de la sainte Vierge, elle protesta de n'en point partir. Constantin ayant inutilement employé ses discours pour la persuader, mit la main sur elle pour la contraindre, mais n'en ayant pu venir a bout seul, il commanda à Paléologue grand Papias, à Sennacherim Protallagator,et à Jean Zaride de la traîner hors de l'Église. Ils s'acquittèrent impitoyablement de cette cruelle commission, et l'ayant arrachée de son asile, ils la menèrent à la mer, et la mirent entre les mains des Capitaines des galères pour la conduire à l'Empereur.

2. Lors que le vieil Empereur fut délivré du soin que cette affaire lui avait donné, il fit venir Calocherete, lui demanda la lettre de son fils, et lui permit dire ce qu'il voudrait. Calocherete répondit qu'il était chargé d'une lettre, non de l'Empereur son fils, mais des plus considérables de son parti. Le vieil Andronique l'ayant lue, et ayant regardé les souscriptions, 117 dit, Ils me menacent, mais je saurai bien châtier leur insolence. Calocherete prit la liberté de répartir, Leur lettre commence par de très-humbles prières, mais elles font suivies à une description fort fidèle, et fort véritable des malheurs qui arriveraient si vous les aviez méprisées. Je vous supplie de nous accorder la paix qui ne vous fera pas moins utile qu'à vos peuples, et qui préservera votre nom d'une tache fort honteuse. La première fois que l'Empereur votre petit-fils se sépara de vous, et qu'il s'enfuit à Andrinople, les uns rejetaient sur lui la cause de la division et du trouble, les autres sur vous. Lorsqu'il eut levé une puissante armée et que vous eûtes le premier proposé la paix qu'il accepta à l'heure-même, chacun loua cet heureux changement, et fit des réjouissances publiques de ce qu'il était délivré des maux dont il avait été menacé. Mais aujourd'hui pendant que l'Empereur votre petit-fils parcourt les Provinces qui lui font échues en partage, pendant qu'il répare les fortifications des places, pendant qu'il fait la revue de ses troupes, pendant qu'il publie de bonnes lois et pendant enfin qu'il s'applique avec une vigilance extraordinaire au reste du gouvernement, la guerre s'allume tour d'un coup sans que ni lui ni les siens en aient donné aucun sujet. C'est pourquoi il fera chargé de louanges pour le présent, et déchargé de reproches pour le passé. La voix publique condamnera la persécution que vous lui livrez, et cette persécution attirera sur lui la compassion de tout le monde. Confident de combien de maux vous serez auteur, pour lesquels vous serez puni 118 par la justice de Dieu, et blâmé par celle des hommes. Je vous conjure d'avoir pitié de vos sujets, d'avoir pitié de votre petit fils, d'avoir pitié de vous-même. Ne permettez-pas que vos peuples soient plus longtemps ruinés par la fureur des armes, ni que l'Empereur votre petit-fils, ou remporte une victoire qui lui serait plus honteuse qu'une défaite, puis qu'elle serait remportée sur son propre père, ou qu''il soit défait, et ensuite exécuté à mort par votre ordre, ce qui rendrait votre nom aussi infâme qu''il est maintenant illustre. Calochcrete ayant parlé de la sorte, et ayant répondu aux objections, tant de l'Empereur que de quelques-uns de sa Cour, il se jeta à ses pieds, et le conjura de tout son cœur d'accorder aux gens de guerre la paix qu'ils lui demandaient, et de ne pas donner au démon, qui jette la guerre et le meurtre parmi les hommes, l'avantage sur le Sauveur, qui lui est venu apporter la réconciliation et la vie.

3. L'Empereur le releva, le remercia de ses avis, et lui commanda de dire à ceux qui l'avaient envoyé, que leur ambassade étant impertinente, il ne leur ferait pas l'honneur d'y répondre, que quand ils en seraient de raisonnable il y répondrait. Ainsi Calocherete s'en retourna sans rien faire.

4. Le jeune Andronique ayant décampé de Chiorli alla à Héraclée, où il tint Syrgian assiégé durant un jour. S'en étant retiré il se campa proche de Daim. Le jour suivant il marcha vers 119 Constantinople. Il rencontra à Regio Calochcrete, qui lui apprit le mauvais succès de son ambassade.

κζʹ. 1. Στρατοπεδευσαμένῳ δὲ αὐτοῦ ἔδοξε δέον εἶναι καὶ αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ πάππον ἀποστεῖλαι πρεσβείαν περὶ εἰρήνης. Πέμπει δὴ τὸν μέγαν κονοσταῦλον Ἰωάννην Παλαιολόγον, τὸν πρωτοστράτορος ἀδελφὸν, καὶ Ἰωάννην τὸν Ἀπλησφάρην, γράψας τῷ πάππῳ καὶ βασιλεῖ τοιαῦτα· „τῶν ἐμοὶ συνόντων συγκλητικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων τῆς στρατιᾶς κἀμοῦ συνειδότος, πρός σε περὶ εἰρήνης διαπρεσβευσαμένων καὶ μὴ τυχόντων, νυνὶ καὶ αὐτὸς σὺν αὐτοῖς αὖθις περὶ τῶν αὐτῶν πρεσβεύομεν, ὦ βασιλεῦ, καὶ δεόμεθά σου πάντες κοινῇ μὴ ὥς τι τῶν ἀτίμων ἀποῤῥιφῆναι, ἀλλ´ εὐμενείας καὶ συγγνώμης τοῦ σοῦ κράτους τυχεῖν, ἐφιεμένους πάνυ σοῦ καὶ εἶναι δούλους καὶ ὀνομάζεσθαι, καὶ τὴν εἰρήνην ἀντὶ πολλῶν ἀγαθῶν ἄλλων ἐν εὐεργεσίας αἰτουμένους μέρει.“ τούτους μὲν οὖν ἀπέστειλεν ὡς βασιλέα, ἐν ἡμέραις ὀκτὼ κελεύσας ἐπανελθεῖν, ἀρκεῖν πρὸς τὸ βασιλέα βουλεύσασθαι περὶ τῆς εἰρήνης τὸ διάστημα νομίσας τοῦ χρόνου· αὐτὸς δ´ ἔμεινεν ἐν Ῥηγίῳ·

2. Δύο δὲ ἡμερῶν παρεληλυθυιῶν πρὸς ταῖς δέκα, ὡς οἱ πρέσβεις οὐκ ἐπανῆκον, ἄρας ἐκ Ῥηγίου, ἦλθεν ἐγγὺς τῶν Βυζαντίου τειχῶν ὅσον μὴ βάλλεσθαι τοξείαις τοὺς στρατιώτας. Πέμψας δ´ ἐγγὺς τῶν ἑπομένων τινὰς, λέγειν ἐκέλευε τοῖς ἐπὶ τοῦ τείχους ἀπαγγέλλειν τῷ βασιλεῖ, ὡς „ὁ σὸς ἔγγονος, ἐπεὶ κατὰ τὴν προθεσμίαν οὐχ ἧκον οἱ πρέσβεις, ἐλθὼν αὐτὸς συγγνώμης δεῖται τυχεῖν.“ οἱ δὲ μηδ´ ἄκροις ὠσὶ παραδεξάμενοι τοὺς λόγους, βάλλοντες ἀπὸ τοῦ τείχους ἠνάγκασαν φυγεῖν.

3. Βασιλεὺς δ´ ὁ νέος αὐτόθι διακαρτερήσας μέχρι κλινούσης ἡμέρας, ὀλίγον ἀναζεύξας ἐστρατοπέδευσεν ἐγγὺς Κοσμιδίου ἐν τοῖς Λυμπιδαρίου, καὶ τρεῖς μὲν ἔμεινεν ἡμέρας ἐκεῖ. Χειμώνων δ´ ἐξαισίων καὶ ὄμβρων ἐπιγενομένων, ὡς καὶ δύο τῶν στρατιωτῶν ὑπὸ ψύχους ἀποθανεῖν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, ἐπεὶ περί τε εἰρήνης ἠλπίζετο μηδὲν ἔτι, ὅ, τε χειμὼν ἐπέκειτο σφοδρῶς, καὶ ἡ στρατιὰ τῶν πρὸς τὴν χρείαν ἠπόρει, οὐκ ἐπιτρεπόμενοι πρὸς τοῦ νέου βασιλέως τὴν χώραν κακοῦν, (ἦσαν δὲ τάγματα τεσσαράκοντα,) ἀναστρέψας ἦλθεν εἰς Διδυμότειχον, καὶ διέλυσε τὴν στρατιάν. Ἔτι δὲ ἐστρατοπεδευμένου πρὸς Βυζαντίῳ, Βοησίλας ὁ τοῦ Μυσῶν βασιλέως ἀδελφὸς, τοῦ νέου βασιλέως ἀποστὰς, πρὸς τὸν πρεσβύτερον ηὐτομόλησεν.

4. Ὁ νέος δὲ βασιλεὺς μετὰ τὴν εἰς Διδυμότειχον ἄφιξιν ἐνόσησε ῥῖγος καθημερινὸν ἐν ἡμέραις τεσσαράκοντα ἐφεξῆς· τούτου δὲ πεπαυμένου, αἵματος ἄπιστόν τι χρῆμα διὰ τῶν μυκτήρων ἐῤῥύη ἐν ἡμέραις δυοκαίδεκα συνεχῶς. Λωφήσαντος δὲ καὶ τούτου τοῦ κακοῦ, αὖθις ἐῤῥίγωσε τεταρταῖον ἐν ἑνὶ καὶ δέκα μησίν. Ἀπὸ δὲ τοῦ τοιούτου κακοῦ τά τε σπλάγχνα καὶ ὁ σπλὴν κακῶς διατεθέντα, ἄχρι καὶ τελευτῆς αὐτοῦ τῆς κακώσεως οὐκ ἴσχυσαν ἀπαλλαγῆναι· ἀλλὰ πόνοις καὶ καθημερινοῖς γυμνασίοις μεθώδευε τὸ κακὸν ὅπως ἀναπνεῖν ἐῴη.

5. Ὁ δέ γε πρεσβύτερος βασιλεὺς, καίτοι θαυμαζόμενος ἐπὶ συνέσει, καὶ δεινὸς δοκῶν ἐκ τῶν πραγμάτων συνεῖναι τὸ δέον, ὁρῶν τὸν ἔγγονον πλήθει τε στρατιᾶς καὶ προθυμίᾳ καὶ ἀνδρίᾳ τῇ πρὸς τὰς μάχας ὑπερέχοντα πολλῷ τῶν αὐτοῦ, καὶ δίκαιος ὢν προσδέξασθαι τὴν εἰρήνην, ἐπεὶ καὶ μετὰ καλοῦ τοῦ σχήματος ἐγίνετο, δεομένων ἐκείνων· ὁ δὲ, ἐπιπολὺ μὲν ἠξίωσεν ἀποκρίσεως οὐδεμιᾶς τοὺς ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ ἀφιγμένους πρέσβεις, χρόνου δὲ παρῳχηκότος πολλοῦ, ἀπέπεμψεν ἀπράκτους.

6. Ἐνῆγε δὲ αὐτὸν πρὸς τὸ μᾶλλον τὸν πόλεμον αἱρεῖσθαι μάλιστα μὲν καὶ ἡ τοῦ Συργιάννη ἄφιξις πρὸς αὐτὸν, μέγα τι καὶ ἀξιόλογον ὄντος προσδοκίμου πράττειν· οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὰ νεωτερισθέντα ἐν τῇ Ῥοδόπῃ. Ὁ γὰρ Παλαιολόγος Ἀνδρόνικος ὁ μέγας στρατοπεδάρχης παρὰ βασιλέως τοῦ νέου τῶν κατὰ τὴν Ῥοδόπην ἐπαρχιῶν Στενιμάχου καὶ Τζεπαίνης πόλεων καὶ τῶν ἄλλων φρουρίων οὐκ ὀλίγων ὄντων, καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς στρατιᾶς πολλῆς τε καὶ μαχιμωτάτης οὔσης ἡγεμὼν ἀποσταλεὶς, τοὺς μὲν δώροις καὶ ὑποσχέσεσι πείσας, ἔστι δ´ οὓς καὶ βιασάμενος, τῷ πρεσβυτέρῳ προσεποίησε βασιλεῖ. Ὃ δὴ οὐ φαύλας ἐνεποίησεν αὐτῷ ἐλπίδας τοῦ περιγενήσεσθαι ἐν τῷ πολέμῳ. Ἐν ᾧδε ὁ νέος βασιλεὺς ἐν τῷ Διδυμοτείχῳ διῆγε, τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος ὁ Συργιάννης ἐξ Ἡρακλείας εἰς Βυζάντιον ἐλθὼν, καὶ τὴν στρατιὰν πᾶσαν παραλαβὼν, εἰς τὰς ἐπὶ Θρᾴκης ὑπηκόους τῷ νέῳ βασιλεῖ πόλεις ἐξῆλθε. Καὶ πρῶτον μὲν εἰς Ἄπρω καὶ τὴν Γαρέλλαν, μὴ ἀποστῶσι δεδοικὼς πρὸς βασιλέα τὸν νέον, φρουρὰν ἀπέστειλε πεζὴν ἅμα καὶ ἱππικὴν, ὡς ἂν ἀντέχοιεν πρὸς τὰς ἐκ Διδυμοτείχου ἐφόδους. Ἔπειτα εἰς Ῥαιδεστὸν ἐλθὼν, κατέσχεν αὐτὴν πείσας τοὺς φρουρούς· ἦν γὰρ περὶ τὰ τοιαῦτα δεινός. Ἐκεῖθεν δὲ Βιζύην καταδραμὼν καὶ ληϊσάμενος τὰ περὶ αὐτὴν, ἦλθεν εἰς Σεργέντζιον, καὶ κατέσχε καὶ αὐτὸ προσχωρῆσαν. Εἶτα εἰς Βυζάντιον ἐλθὼν καὶ διατρίψας ἡμέρας τινὰς, ἐξελθὼν αὖθις ἅμα τῇ στρατιᾷ, ἀπῆλθεν εἰς Σηλυβρίαν. Μὴ προσδεξαμένων δὲ τῶν Σηλυβριανῶν, φρούριόν τι Σηλυβρίας ἐγγὺς, Σάκκους ὀνομαζόμενον, τῶν κατοικούντων γεωργῶν παραδόντων, κατέσχε· στρατιὰν δὲ ἐκεῖσε καταλιπὼν ὥστε τὰ Σηλυβριανῶν ἐπεκδρομαῖς κακοῦν, εἰς Βυζάντιον ἐπανῆλθεν. Ἐκάκωσε δὲ Σηλυβριανοὺς ὁ ἐκ τῶν Σάκκων πόλεμος ἐς τὰ μάλιστα λαθραίαις τε καὶ φανεραῖς ἐφόδοις. Καὶ ὁ χειμὼν ἐν τούτοις ἐτελεύτα πέμπτης ἰνδικτιῶνος. Ἄρτι δ´ ἔαρος ἀρχομένου, περὶ τὰς ἀρχὰς Μαρτίου μηνὸς, γράμματα παρὰ τοῦ νέου πέμπονται βασιλέως πρὸς τὰς ὑπ´ αὐτὸν ἐπαρχίας, κελεύοντα τὴν στρατιὰν εἰς Διδυμότειχον ἄχρι πεντεκαιδεκάτης αὐτοῦ παρεῖναι. Καὶ πάντες ἐν ᾗ παρῆσαν ἐπετάχθησαν ἡμέρᾳ.
 

Chapitre XXVII.

1. Le jeune Andronique envoie des Ambassadeurs à son aïeul. 2. Il s'approche de Constantinople. 3. Il se retire a Didymoteque. 4. Il y demeure longtemps malade, 5. Le vieil Andronique renvoie les Ambassadeurs sans leur rien accorder. 6. Exploits de Syrgian.

1. S'étant campé en ce lieu-là il songea qu'il était de son devoir d'envoyer aussi une ambassade à son aïeul. Ayant choisi pour cet effet Jean Paléologue grand Connétable, frère du Protostrator, et Jean Apestare, il leur donna cette lettre-ci. Puisque les plus qualifiés de ma Cour, les Commandants des gens de guerre, et d'autres personnes considérables se sont donné l'honneur de vous écrire avec ma permission, pour vous demander la paix sans l'avoir pu obtenir, je vous la demande avec eux, et nous vous supplions tous ensemble de ne nous la pas refuser, et de croire que nous n'avons point de plus forte passion, que de demeurer inséparablement attacher à votre service. Il donna huit jours à ses Ambassadeurs, dans la pensée que c'était un 120 temps qui suffirait à son aïeul pour prendre sa résolution, et il attendit cependant à Regio leur retour.

2. Douze jours s'étant écoulés sans qu'ils fussent revenus, il partit de Regio, et il s'approcha des murailles de Constantinople hors de la portée du trait. Il envoya quelques-uns des siens dire à ceux qui gardaient les murailles, qu'ils allassent dire à l'Empereur son aïeul que ses Ambassadeurs n'étant pas revenus au jour qu'il leur avait ordonné, il venait lui-même lui demander pardon. Mais ceux qui étaient sur la muraille tirèrent sans répondre une parole, et obligèrent ceux qu'il avait envoyés de s'enfuir.

3. Il demeura où il était jusques au soir qu'il se retira proche du Monastère de S. Côme, au quartier de Lympidaire, où il fut campé durant trois jours, après lesquels il fut obligé, tant par les pluies continuelles, que par la rigueur du froid, dont deux soldats étaient morts, et par les autres incommodités de la saison, et du pays, de revenir à Didymoteque,et d'y licencier son armée. Pendant qu'il était devant Constantinople, il eut le déplaisir de se voir abandonné par Voceslas frère du Roi de Servie, qui le quitta pour suivre son aïeul.

4. Il fut attaqué à Didymoteque d'une fièvre continue qui le tourmenta quarante jours. Il eut ensuite une perte de sang par le nez qui 121 dura douze jours, et tomba enfin dans une fièvre quarte qui dura onze mois; cette fièvre s'étant apaisée il lui resta une douleur d'entrailles, et de rate, dont il n'a jamais été parfaitement guéri, bien que l'assiduité du travail et de l'exercice dissipât une partie de son mal.

5. Le vieil Empereur qui s'était autrefois fait admirer par sa profonde expérience au fait de la guerre, et au maniement des affaires, voyant que l'armée de son petit-fils était beaucoup plus puissante que la sienne, soit par le nombre, ou par l'ardeur des soldats, retint longtemps les Ambassadeurs, puis les renvoya sans leur rien répondre.

6. Ce qui contribua le plus à le porter à la guerre, ce fut l'arrivée de Syrgian, de qui il attendait des exploits tout à fait extraordinaires aux environs de Rodofto. Il est vrai aussi que le jeune Andronique ayant envoyé Andronique Paléologue à Stenimaque, à Zepene, et aux forts d'alentour en qualité de Gouverneur, Syrgian débaucha quantité de gens de guerre, les uns par présents, les autres par promesses, les autres par crainte et par force. Il fit des courses depuis Héraclée jusques à Constantinople, et s'empara des principales places de Thrace. Il envoya de l'infanterie et de la cavalerie pour s'assurer d'Apros et de Garelle, et pour s'opposer aux sorties de la garnison de Didymoteque. S'étant approché de Rodofto il corrompit les gens de 122 guerre qui la gardaient, et s'en rendit maître. De là il alla ravager le champ de Bizie, et prit par capitulation la ville de Sergence. Il s'en retourna après cela à Constantinople, d'où il partit bientôt après pour aller à Selivrée, dont les habitants lui ayant fermé les portes, il prit le bourg de Saccos dans le voisinage, et y laissa des troupes pour les incommoder par des courses continuelles. L'hiver finit en la cinquième indiction. Au mois de Mars et au commencement du printemps, le jeune Empereur envoya des lettres dans l'étendue de son obéissance, par lesquelles il ordonna aux gens de guerre de se rendre quinze jours après à Didymoteque, comme ils firent.

κηʹ. 1. Ἀπορῶν δὲ χρημάτων, οἷς ἂν θεραπεύσειε τὸ μισθοφορικὸν ὁ βασιλεὺς· (τὰ γὰρ δημόσια οὐκ ἐπράχθησαν, ἅμα μὲν διὰ τὴν ἐκ τοῦ πολέμου ταραχὴν, ἅμα δ´ ὅτι καὶ οἱ γεωργοὶ, ἐξ ὧν μάλιστα οἱ φόροι πράττονται, τῶν ἰδίων ἀνέστησαν κωμῶν, τῶν τε παρὰ τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως στρατιωτῶν ληϊζομένων, καὶ τῶν παρὰ τοῦ νέου πρὸς φυλακὴν ἐκπεμπομένων ἀγόντων τὰ αὐτῶν καὶ φερόντων πλεονεξίᾳ στρατιωτικῇ, καὶ οὐδὲν ἄμεινον διατιθέντων τῶν πολεμίων,) ἠνιᾶτο καὶ κατετρίβετο φροντίσιν, ὅθεν ἂν εὐπορήσειε χρημάτων σκοπῶν.

2. Ὁρῶν δὲ αὐτὸν ὁ μέγας δομέστικος σύννουν, τὴν δὲ αἰτίαν ἀγνοῶν, ἤρετο ἀνθ´ ὅτου φροντίζοι. Τοῦ δὲ τὴν ἀπορίαν τῶν χρημάτων εἰπόντος διὰ τὸ μὴ τὰ δημόσια εἰσπεπρᾶχθαι, καὶ τὴν εἰς τὴν στρατιὰν ἀπαραίτητον τῶν ἀναλωμάτων χρείαν· „ἀλλ´ ἔγωγε“ ὁ μέγας δομέστικος εἶπε“ τὴν τοιαύτην ἀπορίαν τῶν χρημάτων σαφῶς εἰδὼς, ἅμα τῷ σὲ τὰ γράμματα ἐκπεπομφέναι ἀθροίζεσθαι κελεύοντα τὴν στρατιὰν, καὶ χρήματα ἐκ τῶν ἰδίων συνεπορισάμην ἀρκέσοντα πρὸς τὴν χρείαν. Καὶ οὐδέν ἐστιν ἐνδέον ἔτι, ἢ τῶν στρατιωτῶν ἕκαστον τὸν ἀποτεταγμένον ἀριθμὸν τῆς μισθοφορᾶς ἐρχόμενον λαμβάνειν. Ὃ δὴ καὶ γενήσεται εἰς δευτέραν ἢ καὶ τρίτην ἡμέραν, καὶ τούτου γε ἕνεκα φρόντιζε μηδέν.“ ὁ βασιλεὺς δὲ „τῆς μὲν εἰς ἐμέ σου“ εἴρηκεν „ἀγάπης ἕνεκα οὐδὲν χρὴ λέγειν, ὅσα τις ἂν εἴποι πάντων ἐλαττόνων ἐσομένων. Δυσχεραίνω δ´ οὐ μετρίως καὶ πρὸς τοῦτο, ὅσα τε τῶν ἰδίων ἐξ ὅτου πρὸς Ἀδριανούπολιν ἤλθομεν, εἰς τὰς κοινὰς χρείας ἐξαναλώσας σκοπῶν, καὶ ἃ νῦν ἐξαναλώσεις οὐκ ὀλίγας ἐσόμενα χρυσίου μυριάδας, ὡς καὶ αὐτὸς οἶδα σαφῶς. Διὸ καὶ τῆς ἀπορίας οὐχ ἧσσον τῶν χρημάτων τὸ ἐν τοσούτοις σε χρήμασι ζημιοῦσθαι καθικνεῖταί μου τῆς ψυχῆς.“

3. Παροῦσα δὲ αὐτοῖς διαλεγομένοις καὶ ἡ τοῦ μεγάλου δομεστίκου μήτηρ ἡ Παλαιολογίνα Θεοδώρα· „ἀλλ´ ἔγωγε“ εἶπεν „οὐ ζημίαν ἥγημαι τὸ ἀναλίσκειν ἐν τοῖς τοιούτοις, ἀλλὰ πάντων κερδῶν λυσιτελέστατόν τε ἅμα καὶ σωφρονέστατον. Εἰ γὰρ λύτρον ψυχῆς ἀνδρὸς ὁ ἴδιος πλοῦτος, ἄν θ´ ὑπὲρ τῶν ἰδίων τις ἁμαρτημάτων, ἄν θ´ ὑπὲρ τοῦ ζῇν ἀναλώσῃ, οὐ ζημίαν τὴν δαπάνην, ἀλλὰ κέρδος ἡγεῖσθαι χρή· ἄλλως τε καὶ τῶν ἱερῶν διδασκόντων λογίων, ὡς, ὅπου ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν, παρὰ σοὶ, βασιλεῦ, ἐπειδὴ σὺ θησαυρὸς αὐτοῦ, καὶ ἡ καρδία τοῦ μεγάλου δομεστίκου ἔσται. Τούτου δὲ ὄντος ἀληθοῦς, τῶν ἄλλων πάντων χρημάτων ὡς οὐδενῶν καταφρονήσει. Καὶ χωρὶς δὲ τουτωνὶ, ἂν φειδόμενοι τῶν χρημάτων κινδυνεύσητε περὶ τὸ ζῇν, οὐκ εὔδηλον, ὅτι, θανόντων ὑμῶν ἀτίμως, παρ´ ἄλλοις ἔσται τὰ χρήματα, ἴσως δὲ καὶ πολεμιωτάτοις; φείδεσθε τοιγαροῦν μήτε σωμάτων μήτε χρημάτων, ἄχρις ἂν τὸν κινηθέντα πόλεμον ᾗ λυσιτελεῖ διάθησθε ὑμῖν.
 

Chapitre XXVIII.

1. Le jeune Andronique est en peine de trouver de l'argent. 2. Le grand Domestique lui en offre. 3. Belle parole de Théodore.

1.  Il était dans une extrême inquiétude de trouver de l'argent pour payer ses troupes. On ne levait plus les impositions durant les troubles. Les Laboureurs qui avaient accoutumé d'en porter la plus grande partie, étaient hors de leurs terres, les uns ayant été ruinés par l'armée du vieil Andronique, et les autres n'ayant été traités guère doucement par celle du jeune 123 qui avait ordre de les garder.

2. Le grand Domestique ayant remarqué qu'il était plus triste que de coutume lui en demanda le sujet ? Il répondit, Que sa tristesse venait de ce qu'il n'avait point d'argent pour payer les gens de guerre, et de ce qu'il n'en pouvait tirer des impositions accoutumées. J'avais bien prévu ce manquement-là, répartit le grand Domestique, et dès que vous avez fait expédier les ordres pour commander aux gens de guerre de se rendre à Didymoteque, j'ai pourvu à leur paiement. Il n'y a qu'a les assembler demain, et à leur compter de mon argent ce qui leur faut. Que cela ne vous donne plus d'inquiétude, ni de peine. L'Empereur répondit, Je ne saurais rien dire qui ne soit au dessous de l'affection que vous me témoignez,. Quand je considère les sommes immenses que vous avez employées depuis notre premier voyage, et celles que vous allez avancer encore aujourd'hui, elles ne me donnent guère moins de soin que la nécessité qui en rend la dépense inévitable.

3. Théodore qui était présente à cet entretien, dit, Je considère cette dépense-là comme un gain et non comme une perte. Quand on emploie son argent pour racheter ses péchés, ou pour sauver sa vie, on croit gagner quelque chose. Vous avez le cœur du grand Domestique, puisque vous avez son trésor. Si en voulant sauver notre argent nous perdions la vie, cet argent ne tomberait-il pas entre les mains de nos plus irréconciliables ennemis, Mais n'épargnons ni l'argent ni la vie pour terminer glorieusement cette guerre.

κθʹ. 1. Ἐπὶ τούτοις αὐτῇ χάριτας ὁμολογήσας ὁ βασιλεὺς, ἐξελθὼν ἐβουλεύετο μετὰ τῶν ἐν τέλει, εἰ χρὴ πρότερον ἐπὶ Ἄπρω καὶ Γαρέλλαν, ἢ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας ποῤῥωτέρω τῶν πόλεων ἐλθεῖν· ὡς τῶν μὲν ἀπωτέρω τὴν μὲν βλάβην ἥσσονα παρεχομένων, εὐαλωτοτέρων δέ· τῶν δὲ μετὰ τοῦ μᾶλλον βλάπτειν καὶ καρτερωτάτων ἀπό τε τῆς τῶν τειχῶν κατασκευῆς καὶ τῆς ἐγκαθιδρυμένης δυνάμεως οὐσῶν. Ἐδόκει δὴ ἐπὶ Ἄπρω ἐλθεῖν πρῶτον. Καὶ ἄραντες ἐκ Διδυμοτείχου, ἐπεὶ πάντα παρεσκεύαστο, καὶ πρὸς τὸ μισθοφορικὸν τὸ χρυσίον διενεμήθη, ἦλθον ἐπὶ Ἄπρω.

2. Στρατοπεδευσαμένων δὲ ἐκεῖ, πέμψας ὁ βασιλεὺς ἠσπάζετο τοὺς ἐπὶ τῶν τειχῶν, καὶ πρὸς τὸ μάχης χωρὶς αὐτῷ ἐπεχείρει παραδιδόναι τὸ πόλισμα πείθειν, οὔτε ἡμαρτηκέναι φάσκων αὐτοὺς οὐδὲν, οὔτε αὐτὸν ὀργίζεσθαι πρὸς αὐτοὺς, ἀλλὰ τὴν αἰτίαν τῆς ἀποστασίας ἐπὶ τὸν βίᾳ κατασχόντα, οὐκ ἐπ´ αὐτοὺς εἶναι τοὺς ἠναγκασμένους. Διόπερ καὶ εἰ προσχωρήσαιεν ἀμαχεὶ, πολλαῖς εὐεργεσίαις ἀμείβεσθαι εἶναι δίκαιος.

3. Οἱ δ´ ἐπὶ τοῦ τείχους εὐθὺς οὐδ´ ὅλους ἀναμείναντες ἀκοῦσαι τοὺς παρὰ βασιλέως λόγους, κακῶς τε ἔφασκον ἥκειν αὐτὸν, καὶ τοὺς ἀπάτης γέμοντας τουτουσὶ λόγους οὐκ ἐκείνοις, οὔτε δεδοικόσιν οὔτε πρὸς ἀπάτην οὖσιν εὐκόλοις, ἀλλ´ ἑτέροις μᾶλλον προσήκειν λέγειν· αὐτοὶ δὲ τῷ τε πεπιστευκότι τὴν πίστιν τηρήσειν, καὶ τὸ φρούριον φυλάξειν ἀσφαλῶς. Ὁ βασιλεὺς δ´ αὖθις πέμψας ἑτέρους, μὴ τὸ κακῶς παθεῖν συνεβούλευεν ἑλέσθαι μᾶλλον ἐξ ἀβουλίας, ἐνὸν ἔξω τε κινδύνων εἶναι καὶ παθεῖν εὖ. Τῶν δὲ ὑβριστικῶς ἀποκριναμένων, καὶ λίθοις καὶ βέλεσι τοὺς ἀπεσταλμένους βαλόντων, ἕτερόν τε μηδένα πρὸς αὐτοὺς ἥκειν παραγγειλάντων, ὡς αὐτὸν ἀποκτενούντων, ἐπεὶ μὴ λόγοις ἑώρα πείθειν δυνατὸς ὢν ὁ βασιλεὺς, κλίμακας ἐκέλευσεν ἑτοιμασθῆναι, ἐς τὴν ὑστεραίαν ἐσομένης τειχομαχίας. Ὁρῶντες δὲ οἱ ἀπὸ τοῦ τείχους τὰς κλίμακας κατασκευαζομένας, ὡς ἀνηνύτοις ἐπιχειρούντων κατεγέλων, οὐ μόνον τῇ ἀσφαλείᾳ τῶν τειχῶν, ἀλλὰ καὶ τῷ πλήθει τῶν στρατιωτῶν οἰόμενοι περιγενήσεσθαι τοῦ πολέμου. Ἦσαν γὰρ οἵ τε ἐκ Βυζαντίου κατὰ συμμαχίαν ἀφιγμένοι, ἱππεῖς μὲν εἴκοσι καὶ διακόσιοι, καὶ πεζοὶ τοξόται τούτων εἴκοσιν ἐλάσσους ἀγαθοὶ τοξεύειν, ὁπλῖται τε οἱ ἐκ μηχανῶν ἀφιέντες βέλη τριάκοντα, ἐξ ὧν εἷς ἐπὶ τῷ εὐστόχως τῶν ἄλλων μᾶλλον διαβεβόητο βάλλειν· ἐγχώριοί τε ἱππεῖς ἑκατὸν ὡπλισμένοι, τοξόται τε οὐκ ὀλίγοι καὶ σφενδονῆται, οὐ μόνον ἐγχώριοι, ἀλλὰ καὶ τῶν περιοίκων πλεῖστοι διὰ τὸν πόλεμον συνελθόντες· καὶ γυμνητεία πολλή. Οἷς ἐθάῤῥουν, εἰ μήτι ἄλλο, τὸ γοῦν ἁλῶναι ῥᾳδίως διαφυγεῖν. Ἅμα δὲ πρωῒ εἰς τὴν ὑστεραίαν οἵ τε ἔξωθεν καὶ οἱ ἀπὸ τῶν τειχῶν παρετάττοντο πρὸς μάχην.

4. Καὶ γενομένης καρτερωτάτης τειχομαχίας, μέχρι μὲν ἑβδόμης ὥρας ἀντέσχον οἱ ἀπὸ τῶν τειχῶν ἀμυνόμενοι προθύμως· ἔπειτα οἱ τοῦ νέου βασιλέως ἀνδρίᾳ τε καὶ τόλμῃ τῶν ἀντιτεταγμένων ὑπερσχόντες καὶ τὰς κλίμακας τοῖς τείχεσι προσερείσαντες, τὸ πόλισμα εἷλον καὶ διήρπασαν αὐτό. Δείσας δὲ ὁ βασιλεὺς, μὴ, πάντων χρημάτων διαφθαρέντων, ἀνάστατος γένηται ὁ Ἄπρως, ἐκέλευσε τοὺς καρποὺς μὴ διαφθείρειν, ὅπως ἔχοντες ἀφορμὰς οἱ Ἄπριοι τοῦ ζῇν, μὴ ἐκλίπωσι τὸ ἄστυ. Ἀπέθανον μέντοι ἐν τῇ τειχομαχίᾳ πλὴν ἑνὸς ὁπλίτου τῶν ἐκ Βυζαντίου ἐξ ἑκατέρων μερῶν οὐδεὶς, καὶ τούτου μετὰ τὴν μάχην ὑπὸ Λατίνου τινὸς ἀποκτανθέντος, ὅτι αὐτός τε καὶ πλείους ἕτεροι ἐτραυματίσθησαν ὑπ´ αὐτοῦ· τραυματίαι δ´ ἐγένοντο καὶ ἑκατέρωθεν οὐκ ὀλίγοι. Τούς τε ἐκ Βυζαντίου ἱππέας τε καὶ πεζοὺς δήσαντες οἱ στρατιῶται εἶχον· εἰς τρίτην δὲ ἡμέραν τοὺς αἰχμαλώτους στρατιώτας ὁ βασιλεὺς κελεύσας αὐτῷ παραστῆναι, διείλεκται οὕτως·

5. „Οὔτε συνετῶς οὔτε συμφερόντως πεπράχατε ὑμῖν αὐτοῖς ὑφ´ ἡμῶν προσαγορευόμενοι φιλίως, εἰς λοιδορίας αὐτοὶ τραπόμενοι καὶ ὕβρεις. Τὸ μὲν γὰρ μὴ καταπλήττεσθαι τοὺς ἐπιόντας ἀλλ´ ἐγκαρτερεῖν ἀμυνομένους, ἀνδρίας ἄν τις τιθείη· τὸ δὲ ὑβρίζειν τε καὶ κομπάζειν ἀπὸ τῶν τειχῶν, καὶ θράσους καὶ παρανοίας. Διὸ καὶ συμβουλεύσαιμι ἂν ὑμῖν, εἴγε πείθησθε, ἀνδρίᾳ μὲν καὶ τόλμῃ καὶ χειρὸς ἔργοις ἀνθίστασθαι τοῖς πολεμοῦσι, λόγοις δὲ σωφρονεῖν. Οὐ γὰρ ἡ ἀπὸ τῶν λόγων ἀκολασία, ἡ διὰ τῶν ἔργων δὲ ἐμπειρία καταπλήττει τοὺς ἐπιόντας. Δοριαλώτους μὲν οὖν γενομένους ὑμᾶς, ᾗ βουλοίμεθα ἔξεστι χρῆσθαι νόμῳ πολέμου· ἐγὼ δὲ οὐκ ἐπὶ κακῷ τῶν Ῥωμαίων στρατεύων, ἀφίημι ἐλευθέρους. Εἰ μὲν οὖν ὑπ´ ἐμοὶ στρατεύεσθαι βούλεσθε, προνοίας τε ἀξιώσω τῆς προσηκούσης, καὶ τοῖς οἰκειοτάτοις ἐντάξω· εἰ δ´ οἴκαδε ἀπελθεῖν, καὶ οὕτως εὖ ποιήσας ἀποπέμψω.“

6. Προσκυνήσαντες δὲ οἱ στρατιῶται καὶ τῆς εὐεργεσίας χάριν εὐφημήσαντες πολλὰ, καιρὸν ἐξῄτησαν εἰς διάσκεψιν. Διασκεψάμενοι δὲ, τῶν ἱππέων μὲν ἔμειναν ὀλίγοι, τῶν πλειόνων ἀπελθόντων· οἱ πεζοὶ δὲ πλὴν ὀλίγων ἅπαντες εἵλοντο δουλεύειν τῷ βασιλεῖ. Οἷς καὶ μισθὸν ἐτήσιον τάξας, ἐνέγραψε τοῖς οἰκέταις· τοὺς δ´ ἀπελθόντας ἐφωδίασε χρυσίῳ.

7. Ὁρῶν δὲ τὸν ἄλλον ὅμιλον τῶν Ἀπρίων, ἄνδρας ὁμοῦ καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας γυμνοὺς καὶ ἀπόρους περιϊόντας καὶ ὀλοφυρομένους τὴν ἀποστέρησιν τῶν ὄντων, τοὺς λογάδας τῆς στρατιᾶς πάντας καὶ τοὺς ἐν τέλει συναγαγὼν, „δίκαιόν ἐστιν“ ἔφη „πολλοῖς καὶ μεγάλοις σήμερον εὐηργετηκότος ἡμᾶς τοῦ θεοῦ, καὶ αὐτοὺς ἀξίους τῆς εὐεργεσίας φανῆναι. Τὸ γὰρ μήτε τὴν ἐγκαθεστῶσαν πολλήν τε καὶ ἀξιόμαχον οὖσαν στρατιὰν, μήτε τὴν ἀσφάλειαν καὶ τὸ ὕψος τῶν τειχῶν, μήτ´ ἄλλο μηδὲν ἐμπόδιον ἡμῖν γενέσθαι πρὸς τὸ μὴ τοὺς αὐθάδεις τουτουσὶ τιμωρήσασθαι καὶ ὑβριστὰς, οὐκ ἄλλου τινὸς ἢ τῆς τοῦ κρείττονος εὐεργεσίας ἄν τις λογίζοιτο δικαίως· τὸ δ´ αὖθις ἐν οὕτω καρτερᾷ τειχομαχίᾳ καὶ ἁλώσει πόλεως μήτε ἡμῶν τινὰς, ὅπερ ἦν εἰκὸς, ἀποθανεῖν, μήτε τῶν ἑαλωκότων ἀποκτείναντας ὁμοφύλοις αἵμασι χρανθῆναι, τῆς πολλῆς περὶ ἡμᾶς προνοίας καὶ κηδεμονίας τοῦ θεοῦ. Χρὴ τοιγαροῦν καὶ ἡμᾶς νικήσαντας ἐπικαμφθῆναι ταῖς συμφοραῖς τῶν ἀτυχησάντων, (πρὸς μὲν γὰρ τοὺς βαρβάρους ἄχρι παντὸς πολεμεῖν δεῖ· πρὸς δὲ τοὺς ὁμοφύλους ἄχρι τοῦ κρείττονος,) καὶ μεταδοῦναι ἕκαστον ἐκ τῶν λαφύρων καθ´ ὅσον ἂν αἱροῖτο τοῖς αἰχμαλώτοις. Τρία γὰρ τὰ μέγιστα κερδανεῖτε· θεόν τε ἵλεων ἑαυτοῖς προπαρασκευασάμενοι, τὸν εἰς τοὺς ἀτυχοῦντας ἔλεον οἰκειούμενον καὶ τῇδέ τε πολλαπλασίοσι καὶ ἀπαλλάξαντας τοῦ βίου ἐπαγγελλόμενον ἀμείβεσθαι· καὶ τὴν ἡμετέραν εὐμένειαν προσκτώμενοι, περὶ πλείστου ποιουμένου τὴν εὐεργεσίαν τῶν αἰχμαλώτων· καὶ τρίτον ὑμῖν ἑαυτοῖς ἀνδρίας ἅμα καὶ μεγαλοψυχίας δόξαν περιποιούμενοι, ἀνδρίᾳ νικήσαντες τοὺς ἀντιτεταγμένους, ἐλευθερίᾳ δὲ γνώμης καὶ μεγαλοψυχίᾳ οὐχ ὡς πολεμίοις, ἀλλ´ ὡς ὁμοφύλοις καὶ ἀτυχοῦσι τὴν δυνατὴν πρόνοιαν εἰσενεγκόντες.“ Τοιαῦτα παραινέσαντος τοῦ βασιλέως, οὕτω διετέθησαν ἡ στρατιὰ, ὡς πάντας μὲν ἐκ τῶν λαφύρων μεταδοῦναι τοῖς Ἀπρίοις· ὅσοι δὲ καὶ πρὸς τὸ ἀγαθοεργεῖν ἐφιλοτιμοῦντο, τοὺς δεσπότας ἀνερευνήσαντες τῶν παρ´ αὐτοῖς λαφύρων, ἀπέδοσαν πάντα, μηδενὸς ἀποστερήσαντες.
 

Chapitre XXIX.

1. Le jeune Empereur se résout d'assiéger Apros. 2. Il envoie sommer les habitants. 3. Ils refusent de se rendre. 4. Il sont pris par force, 5. Le jeune Andronique offre la liberté aux prisonniers. 6. Quelques-uns prennent parti dans ses troupes, et les autres se retirent. 7. Les soldats rendent une partie du butin aux habitants.

1. Le jeune Empereur ayant fait de très-humbles remerciements à Théodore, alla tenir conseil avec les gens de commandement, pour résoudre s'il commencerait la guerre par le siège d'Apros, et de Garelle, ou s'il attaquerait auparavant d'autres villes plus éloignées qui s'étaient soustraites à son obéissance : On jugea que les plus éloignées étant les plus aisées à prendre, il fallait commencer par le siège d'Apros. Lors que tout fut préparé, on distribua une paie aux gens de guerre, et on partit de Didymoteque.

2. L'armée ne fut pas sitôt campée, que l'Empereur envoya saluer de sa part ceux qui défendaient les murailles, et leur dire qu'il n'attribuait leur changement qu'à celui qui leur avait fait la violence, et non à ceux qu'ils avaient souf- 125 fertes, et que s'ils se voulaient rendre, non seulement il oublierait le passé, mais aussi il les récompenserait à présent autant qu'ils le mériteraient.

3. Ils n'attendirent pas que la proposition fut achevée pour la rejeter avec colère, et pour dire, qu'elle n'était bonne à faire qu'à des gens qui craignent, et qui sont aisés à tromper, et non à eux qui étaient fort résolus de garder leur foi à celui à qu'ils l'avaient donnée. L'Empereur envoya une seconde fois les exhorter à ne se pas perdre, dans un temps où il dépendait encore d'eux, non seulement de se délivrer du danger, mais de se procurer un heureux repos. Ils ne se contentèrent pas de faire des réponses outrageuses, ils jetèrent des pierres, et tirèrent des flèches ; de sorte que le jeune Empereur désespérant de rien gagner sur leurs esprits par les paroles, commanda d'apprêter les échelles, pour attaquer le jour suivant les murailles. La confiance que les assiégés avaient en leurs murailles, et en leur garnison, leur faisait mépriser les préparatifs et les efforts des assiégeants. En effet, ils avaient deux cent vingt cavaliers qui étaient venus de Constantinople, deux cents fantassins très-adroits à tirer de l'arc, trente qui lançaient des traits avec des machines, entre lesquels il y en avait un qui se signalait par une adresse toute particulière, cent cavaliers du pays pesamment armés, plusieurs autres armés d'arcs et de fron- 126 des qui étaient accourus des environs au bruit de la guerre, un grand nombre qui étaient à demi-nus, et qui mettaient leur principale espérance dans leur vitesse, se vantant d'avoir au moins l'avantage de courir de telle sorte, que l'on ne les pourrait prendre.

4. L'attaque fut fort rude, et les assiégés se défendirent fort vaillamment jusqu'à la septième heure du jour. Mais enfin, les soldats du jeune Andronique surpassant leurs ennemis en hardiesse et en courage, dressèrent leurs échelles, prirent la place de force, et la pillèrent. L'Empereur qui appréhendait que tout étant dissipé, la ville ne devînt déserte, commanda de conserver les grains et les fruits, afin qu'il restât de quoi vivre aux habitants. Il n'y eut qu'un homme de tué, et ce ne fut même qu'après le combat, et il fut tué par un Français qu'il avait blessé, comme il en avait blessé plusieurs autres. Il y eut beaucoup de blessés de chaque côté. Les vainqueurs prirent toute la cavalerie, et toute l'infanterie qui était venue de Constantinople. Trois jours après le jeune Empereur commanda de les amener devant lui, et il leur parla en ces termes.

5. Vous n'avez agi ni selon la prudence, ni selon vos intérêts, d'avoir répondu par des paroles aigres et outrageuses aux proportions si civiles, et si honnête, que nous vous faisions de nous donner votre amitié. C'est une marque de valeur, de ne pas s'étonner de l'approche 127 des ennemis, et de les repousser vigoureusement ; mais il n'y a que de l'extravagance et de la légèreté à répondre à leurs honnêtetés par des injures. Si vous étiez disposés à déférer à mes avis, je vous conseillerais d'être à l'avenir plus retenus dans vos discours, et plus vaillants dans l'occasion. Maintenant que vous êtes ma prisonniers, je puis disposer de vous selon les lois de la guerre ; mais parce que je n'ai pas pris les armes à dessein de faire mal à personne, je vous rends votre liberté. Si vous voulez prendre parti parmi mes troupes, j'aurai soin de vous ;  sinon, je vous permets de vous retirer où vous voudrez.

6. Les prisonniers l'ayant salué très-profondement, et l'ayant remercié avec de grandes soumissions d'un traitement si favorable, lui demandèrent un peu de temps pour en conférer entr'eux. La cavalerie demanda permission de s'en retourner, à la réserve d'un petit nombre. L'infanterie prit parti dans l'armée du jeune Empereur. En faisant enrôler ces derniers, il leur assigna la paie qu'ils toucheraient chaque année, et en renvoyant les autres, il leur donna de l'argent pour faire leur voyage.

7. Ayant vu quantité d'habitants avec leurs femmes et leurs enfants qui étaient presque nus, te qui pleuraient la perte de leurs biens, il assembla les Commandants, et il leur dit, Il faut qu'aujourd'hui nous nous montrions dignes de la victoire dont le Ciel vient de nous favoriser. Ce n'est, en effet qu'à sa protection, que nous devons attribuer la 128 prise de cette Place, sans que le courage ni le nombre de ses soldats, sans que la hauteur ni la force de ses murailles l'aient pu garantir. De plus, n'est-ce pas un effet particulier de la Providence, que nous n'ayons pas perdu un soldat à l'attaque, ni tué un prisonnier depuis la victoire ? II est donc juste d'être touchés de compassion du malheur des habitants. Quand on combat contre des étrangers, on les peut pousser à l'extrémité; mais quand on combat contre des Citoyens, il se faut contenter d'avoir remporté l'avantage. Rendez aux vaincus tout ce qu'ils désireront du butin et vous en tirerez trois utilités. La première, que vous vous rendrez Dieu favorable, parce qu'il considère les biens qui font faits aux misérables, comme s'ils lui étaient faits à lui-même, et qu'il les récompense en ce monde par une abondance d'autres biens, et dans l'autre, par une félicité éternelle. La seconde, que vous gagnerez mes bonnes grâces, parce que je ne souhaite rien avec tant de passion, que de voir les prisonniers traités favorablement. La troisième, que vous acquererez la gloire solide d'être vaillants et magnanimes. Votre valeur a paru dans le combat, et votre magnanimité paraîtra dans la clémence avec laquelle vous traiterez les vaincus. Ce discours toucha si sensiblement toute l'armée, qu'il n'y eut personne qui ne donnât aux habitants, ou aux prisonniers, une partie du butin. Ceux qui avaient une noble ambition de se signaler par dessus les autres, firent une recherche exacte de ceux dont ils avaient le bien, pour le leur rendre sans en retenir aucune chose.

λʹ. 1. Ἓξ δὲ ἡμέραις μετὰ τὴν ἅλωσιν ἐνστρατοπεδευσάμενοι Ἄπρῳ, τῇ ἑβδόμῃ ἄραντες ἐστρατοπέδευσαν ἐν Γαρέλλῃ οἱ ταύτην δὲ οἰκοῦντες, εἴτε καὶ εὐνοϊκῶς διακείμενοι πρὸς τὸν νέον βασιλέα, εἴτε καὶ παρὰ τῶν Ἀπρίων διδαχθέντες σωφρονεῖν, ἅμα τῷ προσκληθῆναι προσεχώρησαν τῷ νέῳ βασιλεῖ καὶ παρέδοσαν ἑαυτοὺς ἀμαχεί. Πολλαῖς δὲ ἀμειψάμενος αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς εὐεργεσίαις, ἄρας ἐκεῖθεν, ἦλθεν εἰς Ῥαιδεστόν. Προσχωρησάντων δὲ καὶ Ῥαιδεστηνῶν, ἐπεὶ καὶ πρὸς αὐτοὺς τὴν εἰς τὸ εὐποιεῖν ἐπεδείξατο φιλοτιμίαν, ἦλθεν εἰς Σεργέντζιον· προσχωρήσαντος δὲ καὶ αὐτοῦ, τὴν πρὸς Σηλυβρίαν ᾔει, Σηλυβριανοὺς ὧν ἕνεκα τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας παρὰ τῆς ἐκ Βυζαντίου στρατιᾶς ἐζημίωνται τοῦ χειμῶνος τὴν χώραν κατατρεχόντων, εὐεργεσίαις καὶ εὐχαριστίαις ἀμειψόμενος.

2. Ἐγγὺς δὲ Σηλυβρίας γενομένοις ἔδοξε καταβάντας τῶν ἵππων διαναπαύσασθαι μικρόν. Στρατοπεδεύονται δὴ παρὰ τῷ φρουρίῳ Σάκκων, πολεμίῳ μὲν ὄντι διὰ τὸ Συργιάννῃ μὲν προσχωρῆσαι, καὶ τοὺς ἐκ Βυζαντίου στρατιώτας ἐπὶ τῷ Σηλυβριανοὺς ὑπερδέχεσθαι κατατρέχειν· καταφρονουμένῳ δὲ ἄλλως διά τε τὴν ὀλιγότητα καὶ ἀπειρίαν τῶν ἐνοικούντων, (ἀγρόται γὰρ ἦσαν πάντες γηπόνοι,) καὶ τὴν φαυλότητα τῶν τειχῶν. Οἱ δ´ ἐν αὐτῷ τῷ φρουρίῳ ἐγκεκλεισμένοι, ὥσπερ ἀγνοήσαντες ἑαυτοὺς καὶ τῶν περικειμένων ὡς οὐδενῶν καταφρονοῦντες, ὕβριζόν τε ἀπὸ τοῦ τείχους καὶ πολλὰς κατέχεον λοιδορίας καὶ βασιλέως καὶ τῶν συνόντων. Γελάσας δὲ ἐφ´ οἷς ὑβρίζετο ὁ βασιλεὺς, εἰ οἶνος εἴη πολὺς παρ´ αὐτοῖς, ἐπυνθάνετο τῶν παρόντων· τῶν δὲ οὐδ´ ἀρκούντως εὐπορεῖν ὕδατος ἀποκριναμένων, „οὐκοῦν“ ἔφη „τῶν μελαγχολᾷν ποιουσῶν ἐνεπλήσθησαν βοτανῶν.“ κελεύσας δὲ αὐτοῖς τινα παραινέσαι καὶ σωφρονεῖν καὶ σιγᾷν, αὐτὸς ἅμα τοῖς ἄρχουσι πρὸς ἐπίσκεψιν ἐξῄεσαν τῶν σκοπῶν. Οἱ δὲ δυστυχεῖς ἐκεῖνοι Σάκκιοι οὐδὲν μᾶλλον ὑφίεσαν τῶν ὕβρεων καὶ τῶν φωνῶν, ἀλλ´ ἐχρῶντο πάσῃ δυνάμει. Τὸ δὲ τῶν στρατιωτῶν οἰκετικὸν πρὸς τὴν ὑπερβολὴν τῶν ὕβρεων ἀχθεσθέντες, αὑτοῖς ἠξίουν τοὺς δεσπότας ἐπιτρέψαι τὸ ἔργον. Ἐπιτρεψάντων δὲ αὐτῶν, ἐπιδραμόντες εἷλον αὐτοβοεὶ, πανταχόθεν ὑπερβάντες τὸ τεῖχος, (ἦν γὰρ εὐάλωτον,) τοῖς προστυχοῦσι χρησάμενοι ξύλοις ἀντὶ κλιμάκων, καὶ πρὸς διαρπαγὴν ἐτράποντο τῶν ἔνδον. Εἴσω δὲ μιᾶς οἰκίας ἀνημμένου πυρὸς, ἀνελθόντων ἐπ´ αὐτὴν πολλῶν, κατέπεσε τὸ τέγος ἐπὶ τοῦ πυρός· ἐκ χόρτων δὲ ξηρῶν οὔσης ἐστεγασμένης, φλὸξ ἀνήφθη παραχρῆμα λαμπρὰ, εὐθὺς δὲ προσεπελάβετο καὶ τῶν ἄλλων· ἦσαν γὰρ ὁμοίως αὐτῇ κατεσκευασμέναι. Πύλης δὲ οὔσης τῷ φρουρίῳ μιᾶς, ἐπεὶ καὶ αὐτὴ διὰ τὸν φόβον παρὰ τῶν ἐνοικούντων ἀπῳκοδομήθη, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ ἡ πρώτως ἀναφθεῖσα οἰκία παρ´ αὐτῇ ἦν, οἱ μὲν τῶν εἰσελθόντων, ἅμα δὲ καὶ τῶν ἐποίκων τοῦ χωρίου ὡς εἶχον ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀνελθόντες, ἐξέπιπτον ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἡμιφλεγεῖς· οἱ δὲ ἅμα τοῖς κατοικοῦσι τὸ χωρίον ἀνθρώποις τε καὶ κτήνεσιν ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἐναπειλημμένοι, οὐκ ἔχοντες ὅ, τι χρήσωνται, πρὸς ὀλοφυρμοὺς ἐτράποντο καὶ οἰμωγάς. Καὶ ἦν δακρύων ἄξιον τὸ γινόμενον, ἀνθρώπων ὁμοῦ καὶ βοσκημάτων ἐπὶ τῇ καύσει βοώντων τε καὶ ὀλοφυρομένων. Ἡ στρατιὰ δὲ πᾶσα καὶ βασιλεὺς αὐτὸς ἅμα τοῖς ἐν τέλει τῶν ἄλλων ἀμελήσαντες, περιέστησαν τὸ φρούριον προθυμούμενοι βοηθεῖν, μὴ δυνάμενοι δὲ, (πάντων γὰρ ἤδη ἐπελάβετο τὸ πῦρ,) εἰς θρήνους ὑπὸ συμπαθείας ἐτράπησαν καὶ αὐτοί. Ἀνάλωνται δὲ ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀπὸ μὲν τῶν ἔξωθεν εἰσελθόντων ἕξ· γυναῖκες δὲ καὶ παῖδες καὶ οἱ ἔξωροι τῶν τὸ χωρίον κατοικούντων τρεῖς καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατόν· καὶ βοσκήματα καὶ ἡ ἄλλη περιουσία ὅσα ἦν.

3. Ἐλύπησε μὲν οὖν οὐ μετρίως τὸ τοιοῦτον πάθημα τὸν βασιλέα· ἀναστὰς δὲ ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς Σηλυβρίαν· καὶ ὧν ἕνεκα ἦλθε διαπραξάμενος ἐκεῖ, ἐπανέζευξεν εἰς Χαριούπολιν, καὶ διέλυσε τὴν στρατιὰν πλὴν χιλίων, οὓς ἐπέταξεν αὐτῷ συνεῖναι, ἐν ἡμέραις ῥηταῖς κελεύσας πάλιν ἀκλήτους πρὸς αὐτὸν ἐπανελθεῖν.

4. Ὁ μέντοι τῶν κατὰ τὴν Ῥοδόπην ἐπαρχιῶν στρατηγὸς Παλαιολόγος ὁ μέγας στρατοπεδάρχης τὰς ὑπ´ αὐτὸν πάσας πόλεις καὶ τὴν στρατιὰν, ὥσπερ ἔφημεν, ἀπὸ τοῦ νέου βασιλέως πρὸς τὸν πρεσβύτερον ἀποστήσας, πάντων μὲν ἴσχυσε καὶ τὰς γνώμας παραστήσασθαι καὶ τῷ πρεσβυτέρῳ βασιλεῖ πεῖσαι προσέχειν· ἕνα δὲ τῶν ἀπὸ τοῦ Δακικοῦ γένους νομάδα Συρμπάνον ὠνομασμένον τῶν ὄντων ἀποστερήσας, ὅτι τῷ νέῳ προσέκειτο βασιλεῖ, πολλαῖς τε αἰκίαις ὑποβαλὼν, δύο τε τῶν ὀδόντων ἐκριζώσας καὶ τὴν παρειὰν κατακαύσας σιδήρῳ, ὡς οὐκ ἴσχυσεν ἀποστῆσαι τοῦ νέου βασιλέως, καθείρξας εἶχεν ὑπὸ κλοιοῖς.

5. Οὗτος δὴ τοῦ δεσμωτηρίου τότε διαδρὰς, καὶ πολλοὺς ἑτέρους προσεταιρισάμενος νομάδας ψιλοὺς, καὶ τῇ παρὰ τοῦ νέου βασιλέως ἐνταυθοῖ πεμφθείσῃ τῷ Παλαιολόγῳ πολεμεῖν συμμίξας στρατιᾷ, ἐπέθετο τοῖς ἐν τῇ Ῥοδόπῃ. Ὁρῶντες δὲ οἱ ἐν ταῖς πόλεσι τούς τε ἀγρότας ἐκπολεμωθέντας αὐτοῖς ὁμοῦ πάντας καὶ τὴν στρατιὰν ἐπικειμένην, καὶ δείσαντες μὴ καὶ τῶν ἔνδον ἀπόλωνται στασιασάντων, μεταβαλόντες προσέθεντο τῷ νέῳ βασιλεῖ. Καὶ δήσαντες τὸν στρατηγὸν εἶχον ἐν φρουρᾷ, ἄχρις ἂν ὁ βασιλεὺς πυθόμενος περὶ αὐτοῦ ψῆφον ἐνέγκῃ. Αὐτοὶ δ´ ἅμα Συρμπάνῳ ἧκον ὡς βασιλέα, οἱ μὲν ἀποληψόμενοι γέρα τῆς εἰς αὐτὸν ἐννοίας· ὅσοι δ´ ἦσαν πρότερον τῷ πρεσβυτέρῳ προστεθειμένοι βασιλεῖ, ἐξαιτήσοντες συγγνώμην.

6. Ὁ βασιλεὺς δὲ τῶν μὲν ἀφεστηκότων καθαψάμενος μετρίως ὡς ἀγνωμόνων περὶ αὐτὸν εὖ δράσαντα φανέντων, παραγγείλας τε μὴ εὐχερεῖς ἔτι πρὸς τὰς ἀποστασίας καὶ τὰς παραβάσεις τῶν ὅρκων εἶναι, αὐτός τε ἀμνηστήσειν ὧν αὐτοῖς ἡμάρτηται εἰπὼν, ἠξίωσε συγγνώμης· μετὰ μικρὸν δὲ καὶ εὖ ποιήσας, οἴκαδε ἐπέταξεν ἀπιέναι. Τοὺς δὲ τῇ εἰς αὐτὸν ἐμμείναντας πίστει ἐπαινέσας τε ἅμα καὶ δωρεαῖς ἀμειψάμενος ἀξίως, ἐξαπέστειλε μὲν αὐτοὺς, στρατηγὸν αὐτοῖς ἐπιστήσας τὸν Ταρχανειώτην δομέστικον, ᾧ ἐπετέτραπτο τὸν μέγαν στρατοπεδάρχην δεσμώτην ὡς βασιλέα ἀποστεῖλαι.

7. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ὁ Συρμπάνος ἐπὶ τοῦ βασιλέως ἑστηκὼς, ἐδόκει βούλεσθαί τι πρὸς βασιλέα εἰπεῖν. Συνεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς, εἴ τι βούλοιτο ἐκέλευε λέγειν. Ὁ δ´ ἅμα τῷ προσταχθῆναι πρὸς τοὔδαφος ἑαυτὸν καταβαλὼν, συγγνώμης ᾔτει τυχεῖν, εἰ συβώτης ὢν καὶ βάρβαρος καὶ ἀγροῖκος, ἐτόλμησε φθέγξασθαί τι πρὸς βασιλέα. Τοῦ βασιλέως δὲ προστάξαντος λέγειν δεδοικότα μηδὲν, ὑπὲρ τοῦ μεγάλου ἐδεῖτο στρατοπεδάρχου, ὥστε καὶ αὐτὸν ἐφ´ οἷς εἰς βασιλέα ἥμαρτε, τοὺς κατὰ τὴν Ῥοδόπην ἀποστήσας, τυχεῖν συγγνώμης. Τοῦ βασιλέως δὲ ἐρομένου, εἰ πρὸς εἰρωνείαν ἢ πρὸς ἀλήθειαν τυχεῖν δεῖται· ὁ δ´ ἔφασκε, πρὸς ἀλήθειαν, καὶ ὅρκον προσετίθει πίστεως χάριν· δέον δ´ εἶναι, εἴ τι καὶ ἥμαρτε, προσήκοντα πρὸς γένους ἀξιῶσαι συγγνώμης. „ἐπιλέλησαι δ´“ εἴρηκεν αὖθις ὁ βασιλεὺς „ὅσα σε εἴργασται κακὰ, ἀποστερήσας μὲν τῶν ὄντων καὶ παίδων καὶ γυναικὸς, ἔτι δὲ καὶ ὀδόντων αὐτῶν, πολλαῖς τε αἰκίαις καταξάνας τὸ σῶμα, καὶ τέλος ὥσπερ τινὰ τῶν ἐπὶ δεινοτάτοις ἑαλωκότων τὴν παρειὰν κατακαύσας σιδήρῳ ὡς μηδὲ τὰς οὐλὰς ἐξαλειφθῆναι δύνασθαι; ὅλως δὲ τί σε τὸ πεῖσάν ἐστιν ὑπὲρ ἐκείνου δεῖσθαι;“ „τί δ´ ἂν εἴη μεῖζον“ ἔφασκεν „ὦ βασιλεῦ, ἢ τὸν οὔπω χθὲς καὶ πρώην ἐν τοῖς δουλεύουσιν ἐκείνῳ τεταγμένον, νῦν εἰς τοσοῦτον ἥκειν περιφανείας, θεοῦ καὶ σοῦ, βασιλεῦ, εὐηργετηκότος, ὡς καὶ τοὺς βασιλεῖ προσήκοντας κατὰ γένος ἐξαιτεῖσθαι δύνασθαι, καὶ τῶν προσδοκωμένων ἀπαλλάττειν κακῶν;“ θαυμάσας δὲ ὁ βασιλεὺς τὴν ἐπὶ τοῖς κακοῖς ἀμνηστίαν τοῦ βαρβάρου, „εἰ σύγε“ ἔφη „τοσαῦτα ὑπ´ αὐτοῦ ἀδικηθεὶς καὶ κακῶς παθὼν, βάρβαρος ὢν καὶ φαῦλος τὴν τύχην, τοῖς ἐναντίοις ἀμείβῃ ὅσον ἔξεστι ποιῶν εὖ, οὐδ´ ἐμὲ δίκαιον μετριώτερα ἀδικηθέντα, βασιλέα τε ὄντα, ἀπαραίτητον ὀφθῆναι πρὸς ὀργήν. Τοίνυν καὶ τῆς σῆς ἱκετείας ἕνεκα τὰ ἡμαρτημένα παρορῶν, ἀξιῶ συγγνώμης.“ Εὐχαριστήσας δὲ ὁ βάρβαρος ἐπὶ τούτοις, καὶ πολλάκις ἐπευφημήσας τὸν βασιλέα, καὶ δευτέραν δέησιν προσετίθει, τὸ τὸν αὐτὸν μήτε τῆς ἀξίας ἀποστερηθῆναι μήτε τῶν προσόδων καὶ τῶν δωρεῶν τῶν βασιλικῶν. Ἔτι δὲ μᾶλλον τὴν ὑπὲρ τοῦ ἠδικηκότος σπουδὴν θαυμάσας ὁ βασιλεὺς, καὶ ταύτην τὴν δέησιν ἐπλήρου. Ἔτι δὲ αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας βασιλέως κειμένου, τὰ τῆς συγγνώμης γράμματα διαχαραχθέντα καὶ τῇ βασιλικῇ πιστωθέντα χειρὶ ἐπεδόθησαν αὐτῷ· ὁ δὲ λαβὼν καὶ τὴν γῆν κατασπασάμενος, ἐφ´ ἧς ὁ βασιλεὺς εἱστήκει, χαίρων ἀπῆλθε.

suite
 

Chapitre XXX.

1. Le jeune Empereur réduit plu/leurs villes à son obéissance. 2. Le Fort de Saccos est pillé et brûlé. 3. L'Empereur licencie les troupes. 4. Paléologue Gouverneur de Rodosto débauche les peuples, et traite cruellement un Berger nommé Syrpane, dont il n'avait pu ébranler la fidélité. 5. Ce Syrpane s'échappe, et les habitants, s'étant saisis de leur Gouverneur se remettent sous l'obéissance du jeune Empereur. 6. Il les reçoit humainement. 7. Syrpane lui demande la grâce du Gouverneur.

1. Six jours après la prise de la ville d'Apros, il mit le siège devant celle de Garelle, mais les habitants se rendirent aussitôt qu'ils furent sommés, soit par l'inclination qu'ils avaient pour lui, ou par le désir de profiter de l'exemple des habitants d'Apros. Le jeune Empereur leur ayant témoigné qu'il était fort content de leur conduite, il alla à Rodofto, dont les habitants se tendirent aussi, avec une parfaite soumission. Il les assura de ses bonnes grâces, et alla vers la ville de Sergence, qui s'étant aussi soumise à son obéissance, il marcha vers Selivrée, à dessein de reconnaître le zèle que les habitants avaient fait 130 paraître pour son service, et de les récompenser des pertes qu'ils avaient souffertes par les courses que la garnison de Constantinople avait faites sur leurs terres durant l'hiver.

2. Quand il fut proche de la ville, il lui prit envie, et à ses gens, de se reposer sur l'herbe. Etant donc descendus de cheval, ils s'arrêtèrent proche d'un petit fort nommé Saccos, qui était faible d'assitte, et n'était habité que par des laboureurs, mais qui avait néanmoins une garnison que Syrgian y avait mise, pour faire des courses sur les habitants de Selivrée. Ceux qui étaient dedans se méconnaissant eux-mêmes, commencèrent à outrager par de piquantes railleries ceux qui étaient dehors, sans épargner l'Empereur. Il demanda en souriant à ceux qui étaient prés de lui, s'il y avait beaucoup de vin dans la place? Comme on lui eut répondu qu'il n'y avait pas seulement autant d'eau qu'il en fallait, il dit, ils ont donc mangé des herbes qui renversent l'esprit. Ayant commandé à quelqu'un de les exhorter à se taire, il alla visiter les dehors du fort. Cependant ces misérables. habitants, au lieu de cesser de dire des paroles injurieuses, les recommencèrent avec plus d'insolence qu'auparavant, dont les goujats étant irrités, ils supplièrent leurs maîtres de leur permettre d'en tirer vengeance. Ils ne l'eurent pas sitôt obtenue, que se servant de toute sorte de bois au lieu d'échelles, ils montèrent sur la muraille, entrèrent
 131 dans la place et la pillèrent. Quelques-uns étant montés sur le toit d'une Chaumière, au dedans de laquelle il y avait grand, feu ; ils firent tomber le toit, et excitèrent un embrasement qui gagna les Chaumières voisines. Il n'y avait au Fort qu'une porte qui avait été bouchée à cause du siège, et parce qu'elle était proche de l'endroit par où le feu avait commencé, les habitants et les soldats montaient le mieux qu'ils pouvaient sur la muraille, et se jetaient en bas à demi brûlés. D'autres étant enveloppés par le feu, n'avaient point d'autre ressource que des cris et des hurlements; et certes c'était un spectacle déplorable de voir des hommes rôtis, et consumés par la flamme comme des bêtes. L'Empereur, les gens de commandement et les soldats, quittèrent tout autre soin pour éteindre l'embrasement ; mais le feu ayant tout détruit, ils ne purent faire autre chose que témoigner par  leurs gémissements, et par leurs plaintes, le regret qu'ils ressentaient de cette perte. Six de ceux qui étaient entrés dans la place par dehors, cent vingt-trois habitants, tant hommes que femmes, et enfants furent brûlés, sans compter les bêtes ni les meubles.

3. Le jeune Andronique en partit pour aller à Sélivrée, et de là à Cariopole, où il licencia ses troupes, à la réserve de mille hommes. Il commanda néanmoins à ceux qu'il licencia de se rendre auprès de lui, au jour qu'il leur mar- 132 qua, sans attendre de nouvel ordre.

4. Paléologue Gouverneur des Provinces des environs de Rodofto, débaucha les habitants des villes et les gens de guerre de l'obéissance du jeune Empereur. Il y eut un Berger nommé Syrpane, Dace de nation, qu'il fît dépouiller de son bien, qu'il fit battre à coups de bâtons, et à qui il fit arracher deux dents, et brûler la mâchoire, sans pouvoir ébranler sa fidélité. Enfin, lassé lui-même d'avoir exercé une si horrible cruauté, il le fit charger de chaînes, et resserrer dans une étroite prison.

5. S'étant échappé il amassa une grande troupe d'autres Bergers, et les joignit aux Soldats qui avaient été envoyés pour s'opposer aux desseins de Paléologue. Les habitants des villes voyant cette conspiration des gens de la campagne, se sentant pressés par les troupes du jeune Andronique, et appréhendant la division changèrent de parti. S'étant donc saisis et assurés de leur Gouverneur, ils allèrent avec Syrpane trouver le jeune Empereur pour savoir son intention ; les uns dans l'espérance de recevoir la récompense du zèle qu'ils avaient témoigné pour son service, et les autres dans l'intention de lui demander pardon de l'infidélité avec laquelle ils s'étaient séparés de ses intérêts, pour suivre la fortune de son aïeul.

6. Le jeune Empereur reprit avec douceur ceux qui avaient changé de parti, les avertit de  133 ne plus violer si légèrement leurs serments; leur fit de petits présents et les renvoya. Quant à ceux qui étaient demeurés fermes dans la fidélité qu'ils lui avaient promise, il en releva le mérite par des louanges extraordinaires, leur distribua de magnifiques récompenses, et choisit pour les commander Tarcaniote grand Domestique, à qui il avait donné ordre de prendre le General, et de le lui amener chargé de chaînes.

7. Le jour suivant Syrpane parut devant le jeune Empereur, témoignant par ses gestes et par sa mine avoir quelque chose à lui dire. L'Empereur s'en étant aperçu, lui commanda de parler. A l'heure même, s'étant prosterné à terre; il lui demanda très-humblement pardon de la hardiesse qu'il prenait de parler à un aussi grand Prince que lui, n'étant qu'un Berger et un Barbare. L'Empereur lui ayant commandé une seconde fois de dire librement ce qu'il voulait, il lui demanda grâce pour le Gouverneur. L'Empereur lui ayant demandé s'il parlait sérieusement, ou s'il voulait railler, il jura qu'il parlait sérieusement, et ajouta, que bien qu'il fût coupable, l'honneur qu'il avait d'appartenir à l'Empereur devait mériter sa grâce. L'Empereur lui demanda s'il avait oublié les mauvais traitements qu'il avait reçus de lui, qu'il l'avait dépouillé de son bien, qu'il lui avait enlevé sa femme et ses enfants, qu'il lui avait arraché deux dents, qu'il l'avait déchiré de coups, qu'il lui avait marqué la 134 joue avec un fer chaud comme au dernier de tous les esclaves, pour lui laisser sur le visage des marques durables de l'infamie de son supplice. Enfin, il lui demanda quelle raison il pouvait avoir de parler en sa faveur. Il répondit, Quelle plus grande raison en pourrais-je jamais avoir, que de voir que moi qui n'étais il y a peu de jours qu'un des derniers de ses esclaves, j'ai été élevé tout d'un coup par l'ordre de la Providence et par un effet de votre bonté, à un si haut point de crédit, que d'oser m'interposer pour demander la grâce d'un de vos parents et pour le délivrer du supplice qu'il mérite, et qui lui est déjà préparé. L'Empereur admirant la générosité avec laquelle il avait oublié les mauvais traitements qu'il avait reçus, lui dit, Si vous qui n'avez eu parmi des barbares qu'une naissance basse et obscure, avez des sentiment si relevés que de vouloir rendre le bien pour le mal, il n'est pas juste qu'un Empereur refuse de lui remettre une offense légère. Je lui pardonne de bon cœur à votre prière. Syrpane lui ayant rendu de très-humbles grâces, le supplia de conserver au Général ses charges et ses revenus. Le jeune Empereur redoublant son admiration de ce qu'il s'empressait avec tant de chaleur pour procurer des grâces à un coupable, le lui accorda. Comme il était encore prosterné à terre il reçut l'acte de pardon signé de la main de l'Empereur, puis il lui baisa les pieds et s'en retourna fort content.

suite