Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE, ET JEAN CANTACUZENE

LIVRE QUATRE (chapitres XXX à XXXVIII

LIVRE QUATRE (chapitres XXI à XXIX) - LIVRE QUATRE (chapitres XXXIX à XLIV)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE, ET JEAN CANTACUZENE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE QUATRIEME.

 

 

 

 

précédent

λʹ. 1. Νικόλαος δὲ ὁ τῶν Βενετικῶν τριηρέων στρατηγὸς, ἐξ Εὐβοίας ἀπάρας εἰς Βενετίαν, στόλον τῶν Γεννουϊτῶν ἀντίῤῥοπον παρεσκευάζετο· ἧκον δὲ καὶ ἐκ Κατελάνων ἓξ καὶ εἴκοσι τριήρεις, στρατιὰν ἄγουσαι πολλὴν καὶ ἀγαθὴν, οἷς οἱ ἐκ Βενετίας συμμίξαντες ὥρμηντο ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Εἶχε δὲ τὴν ἀρχὴν Νικόλαος τριηρέων συμπασῶν ἑβδομήκοντα οὐσῶν. Ὅ,τε γὰρ Βενετίας δοὺξ καὶ ἡ βουλὴ τῶν ἰδίων ἀνέθηκαν ἐκείνῳ τὴν ἀρχὴν, καὶ ὁ τῶν Κατελάνων ῥὴξ ἐκέλευε τῷ ναυαρχοῦντι τῶν σφετέρων πάντα Νικολάῳ πειθαρχεῖν καὶ ἕπεσθαι, οἷ ἂν κελεύοι, ἐμπείρως ἔχοντι καὶ νήσων καὶ παραλίων τῶν κατὰ τὸν Αἰγαῖον καὶ τὸν Εὔξεινον, ὅπου μάλιστα ᾤοντο συμβαλεῖν τοῖς πολεμίοις.

2. Νικόλαος δὲ, καίτοι πολλῷ τῶν πολεμίων ἄγων βελτίω στρατιὰν, ὑπ´ ἀτολμίας τὰς νήσους περιῄει φυγομαχῶν, καὶ πολλὰ παρακαλούμενος ὑπὸ τοῦ Κατελάνων στρατηγοῦ, χωρεῖν ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ μὴ κατατείνειν τὴν στρατιὰν εἰκῇ καὶ μάτην ἐν χειμῶνος ὥρᾳ, νήσους περιπλέων καὶ κατατρίβων τὸν καιρὸν, οὐκ ἐπείθετο. Βασιλεύς τε ὁμοίως τὴν αἰτίαν τῆς μελλήσεως εἰδὼς, καὶ ἅπαξ καὶ δὶς ἔπεμψε πρεσβείαν, μεταπεμπόμενος Νικόλαον ὡς ἐφ´ ἑτοίμοις τοῖς τροπαίοις, καὶ παραινῶν μὴ ὀῤῥωδεῖν τοὺς πολεμίους, ἀλλ´ ἐπάγειν αὐτοῖς τὸν στόλον μάλιστα ἐν Βυζαντίῳ, ὅπου καὶ αὐτὸς τὰ μέγιστα συμβαλεῖται πρὸς τὸν πόλεμον. Πρῶτα μὲν οὖν παρεκρούετο τοὺς πρέσβεις ὑπερτιθέμενος τὴν ἄφιξιν, ἔπειτα χειμῶνος ἤδη λήγοντος, ὑπό τε τῶν βασιλέως πρέσβεων πολλὰ παρακαλούμενος καὶ τοῦ Κατελάνων στρατηγοῦ, (ἦν γὰρ ἐκεῖνος οὐ συνεῖναι μόνον ὀξὺς τὰ δέοντα καὶ πεῖραν πρὸς στρατηγίας ἐσχηκὼς, ἀλλὰ καὶ πρὸς εὐψυχίαν καὶ τόλμην τὴν κατὰ τὰς μάχας γενναιότατος,) μόλις ἐπείθετο ἀναθαρσήσας, καὶ τὸν στόλον ἔχων, Πριγγίπῳ τῇ νήσῳ οὔσῃ ἀοικήτῳ προσέσχεν, οὐ μακρὰν οὔσῃ Βυζαντίου. Ἐπὶ δύο δὲ ἡμέραις πρὸς τῇ νήσῳ τὴν στρατιὰν διαναπαύσας, (ἦν γὰρ πλεῖστα ὑπὸ τοῦ χειμῶνος κεκακωμένη, καὶ μάλιστα ἡ τῶν Κατελάνων, ὑπὸ τοῦ ψύχους πολλῶν, ἠκρωτηριασμένων,) τῇ τρίτῃ ἅμα ἕῳ ἄραντες ἐκ Πριγγίπου ὡπλισμένοι, ἐπὶ τὸ ἐν Ἑπτασκάλῳ νεώριον ἐχώρουν τῶν Βυζαντίων. Γνώμην δὲ εἶχον, ὡς ἐκεῖ καὶ ταῖς βασιλικαῖς τριήρεσι συμμίξαντες, (ἔνδον γὰρ ἦσαν τοῦ νεωρίου ὡπλισμέναι,) χωρήσουσιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους.

3. Παγανὴς δὲ ὁ τῶν Γεννουϊτῶν στρατηγὸς ἑβδομήκοντα ἔχων καὶ αὐτὸς, ὧν ἦρχε, ναῦς, ἐν Χαλκηδόνι κατ´ ἀντικρὺ Βυζαντίου πρὸς τοὺς πολεμίους τάς τε προτέρας ἐφεξῆς ἡμέρας καὶ τότε ἀντιπαρετάσσετο, ἐπιοῦσι δὲ οὐκ ἐτόλμα συμβαλεῖν, ἀλλ´ ὁρῶν ἐπὶ τὸ Βυζαντίων νεώριον ποιουμένους τὴν σπουδὴν, ἔμενεν ἐπὶ τῆς παρατάξεως, ἐλπίζων ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἀπροσδόκητόν τι πείσεσθαι τοὺς πολεμίους καὶ διαφθαρήσεσθαι ἑαυτοῖς περιπεσόντας, ὃ μικροῦ ἐδέησε παθεῖν. Νότου γὰρ ἀνέμου σφοδροτάτου κατ´ ἐκείνην τὴν ἡμέραν πνεύσαντος, δυσέργως μὲν καὶ μετὰ βίας διήνυσαν τὸν ἐκ Πριγγίπου πλοῦν ἄχρι δείλης ἡμέρας ἤδη· ἐπεὶ δὲ ἐγγὺς τοῦ νεωρίου ἦσαν, ὑπὸ σφοδρότητος τοῦ πνεύματος ἐξωθούμενοι, ἐκινδύνευσαν βράχεσι περιπεσεῖν, ἃ πρὸ τῶν τειχῶν πάντη ἐγκατέσπαρται, ὥστε τοῖς τείχεσιν ἀμύνειν πρὸς τὴν βίαν τῶν κυμάτων. Ἐν τούτῳ δὲ Ταρχανειώτης Κωνσταντῖνος ὁ τῶν βασιλικῶν τριηρέων στρατηγὸς, ἀνὴρ ἀγαθὸς πρότερόν τε ὢν καὶ τότε μάλιστα ἀποδεδειγμένος θάρσους καὶ φρονήματος ἀνάπλεως, ἐξήλαυνε τοῦ νεωρίου, καὶ τὰς σφετέρας τριήρεις ἔχων, εὐθὺ τῶν πολεμίων ᾔει ἀντικρὺ τῆς ναυαρχίδος. Μετ´ αὐτὸν δὲ καὶ ὁ τῶν Κατελάνων ἐχώρει στρατηγός· καὶ τρίτος ἐπήλαυνε καὶ Νικόλαος, ἀναθαρσήσας ἤδη. Γεννουῖται δὲ, τοῦ τε πνεύματος βιαζομένου καὶ τῶν πολεμίων ἐπιόντων, οὐδὲ ὑπέμειναν τὴν συμβολὴν, ἀλλ´ ἀναστρέψαντες ἤλαυνον, ὡς εἶχον, ἐπὶ Γαλατᾶν· ἐπεδίωκον δὲ οἱ πολέμιοι. Βραχείας δὲ οὔσης ἐνταῦθα τῆς θαλάττης, ἐπεὶ φεύγειν ἐπιπλέον οὐκ ἐξῆν, πρὸς τῷ Βραχοφάγῳ λεγομένῳ τόπῳ ὑφάλους ἔχοντι πολλὰς, οἷα δὴ τῶν τόπων ἔμπειροι οἱ Γεννουῖται πρότερον γενόμενοι, ὡρμίσαντο ἐπὶ τοῦ ῥεύματος, καὶ βεβαίως ἐπὶ τῶν ἀγκυρῶν ἑστῶτες, οὐ μᾶλλον ἐναυμάχουν ἢ ἐπεζομάχουν. Οἱ ἐκ Βενετίας δὲ καὶ Κατελάνοι μετὰ Ῥωμαίων ἐπελθόντες, Ῥωμαῖοι μὲν ὄντες ἐπιχώριοι. Ἐξέκλινον τὰς ὑφάλους καὶ ἠγωνίζοντο ἐμπείρως καὶ διέφθειρον τοὺς πολεμίους· οὐχ ἧττον δὲ καὶ οἱ ἐκ Βενετίας. Κατελάνοι δὲ τῶν τόπων ἔχοντες παντάπασιν ἀπείρως, σφοδρότατά τε ὑπὸ προθυμίας ἐπελαύνοντες τοῖς πολεμίοις, οἱ μὲν τοῖς βράχεσιν ἐνέπιπτον καὶ συνέθλων τὰς τριήρεις, μάλιστα βαρείας οὔσας, οἱ δ´ ὑπὸ τοῦ ῥεύματος ἐκβιαζόμενοι, οὐ κατὰ πρώραν συνέβαλον τοῖς πολεμίοις, ἀλλ´ ἐγκαρσίαις ταῖς τριήρεσι, καὶ ἐβλάπτοντο οὐκ ὀλίγα ὑπὸ τῆς ἀταξίας θορυβούμενοι τῆς πρὸς τὰς ἐμβολάς. Τόλμης μέντοι καὶ ἀνδρίας ἔργα ἐπεδείξαντο θαυμαστὰ καὶ πλείστους ἀπέκτειναν τῶν πολεμίων· σχεδόν τε οὐδένες τὴν αὐτῶν ὁρμὴν ὑπέμειναν, οἷς συμμίξειαν, ἀλλ´ ἡττῶντο κατακράτος. Διεφθάρησαν δὲ καὶ αὐτῶν οἱ πλείους οὐ μᾶλλον ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἢ τῆς ἀπειρίας, τοῖς βράχεσι περιπεσόντες. Νύξ τε ἤδη ἐπιγενομένη διέσωσε τοὺς ἐκ Γεννούας τοῦ μὴ παντάπασι διαφθαρῆναι. Διεκρίθησαν γὰρ ἀπ´ ἀλλήλων βαθείας ἤδη νυκτὸς, ὅσοι μὴ αὐτίκα διεφθάρησαν, καὶ διέμειναν ἄχρις ἡμέρας διεσκεδασμένοι, ᾗ ἕκαστος ἔτυχεν ὁρμισάμενοι τὴν νύκτα. Ὁ πλεῖστος δὲ φθόρος συμπέπτωκε τοῖς Κατελάνοις ἀπὸ τούτου. Τοῖς βράχεσι γὰρ ἐμπίπτοντες καὶ καταῤῥηγνύντες τὰς τριήρεις, οἱ μὲν ἀπεπνίγοντο ὡπλισμένοι, διανήχεσθαι μὴ δυνάμενοι πρὸς τὴν χέρσον, τῶν δυνηθέντων δὲ διαφυγεῖν οἱ πλείους ὑπὸ τῶν Γαλατίων συνελήφθησαν ἀπατηθέντες. Ὑποπτεύσαντες γὰρ ἐκεῖνοι τὸ συμβὰν, φῶτα ἔχοντες, ἐξῄεσαν ἐπὶ τοὺς ἐκβρασθέντας καὶ ἡγοῦντο ὡς ἐπὶ Βυζάντιον. Οἱ δ´ εἵποντο ἀπειρίᾳ, καὶ πλῆθος ἦλθε Κατελάνων εἰς τὸν Γαλατᾶν ἀγνοοῦντες, ὅποι ἄγονται. ἅμα δὲ ἡμέρᾳ θάλασσα μὲν νεκρῶν καὶ ναυαγίων περίπλεως ὡρᾶτο, τὰ στρατόπεδα δὲ ἀμφότερα οὐκ ὀλίγην κατὰ τὴν μάχην ἐκείνην ὑπέμεινε τὴν βλάβην. Ἀπώλοντο γὰρ Γεννουϊτῶν μὲν ὀκτὼ καὶ εἴκοσι τριήρεις αὔτανδροι, ἐκ δὲ τῶν ὑπολειφθεισῶν ὑπὲρ ἡμίσεις ἔπεσον ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἐτραυματίσθησαν. Βενετικῶν δὲ καὶ Κατελάνων ἑκκαίδεκα μὲν αὔτανδροι ἀπώλοντο, οὐκ ὀλίγοι δὲ καὶ ἐκ τῶν περιλειφθεισῶν ἦσαν τραυματίαι καὶ νεκροί. Τῶν δὲ βασιλικῶν ἀπώλετο οὐδεμία. Ἔπεσον δέ τινες κατὰ τὴν μάχην, καὶ ἐτραυματίσθησαν πολλοί. Εἶχον δὲ ὅμως τὴν νίκην περιφανῶς αἱ βασιλικαὶ μετὰ τῶν συμμαχίδων. Οὕτω δὲ τοὺς ἐκ Γεννούας κατειργάσατο ἡ μάχη, ὡς εἰς τὴν ὑστεραίαν δύο τριήρεις αὐτῶν τὸν ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου ὄχλον ἐπελθόντα, διεφθαρκέναι ἐκ χειρὸς, ἀδυνάτως ἔχοντας ἀνάγεσθαι, ἃς καὶ καθείλκυσάν τινες· ἐπὶ τὸ Βυζάντιον ἀκατίοις, οὐδενὸς ἀμυνομένου. Ταῖς δὲ λοιπαῖς οἱ περιλειφθέντες εἰς Γαλατᾶν ἐλθόντες, ἐπεὶ οἱ ἐκ Βενετίας μετὰ τῶν συμμάχων ἐπὶ τὸν ἀνάπλουν ἀνεχώρησαν πάσας ἐκλιπόντες, ἐπὶ Γαλατᾶν εἰσῄεσαν, τοῖς πολεμίοις τὰς ναῦς καταλιπόντες. Μόνος δὲ ὁ στρατηγὸς ὑπελείπετο ἐντὸς, ὥσπερ αἰσχυνόμενος τοῖς πολλοῖς ταὐτὸν παθεῖν καὶ τὰς ὑπολειπομένας ἔτι τῆς σωτηρίας ἐλπίδας καταπροέσθαι, βέλτιον ἡγούμενος, εἰ δέοι, συλλαμβάνεσθαι ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἢ καὶ αὐτὸν καταλιπεῖν τὰς ναῦς καὶ χρήσασθαι φυγῇ πρὸς σωτηρίαν.

4. Τοιαύτην δὲ περιφανῆ καὶ θαυμασίαν νίκην ἡ ἀνανδρία Νικολάου διέφθειρε καὶ ἀτολμία. Εἰ γὰρ ἐπείθετο βασιλεῖ συμβουλεύοντι τοῖς πολεμίοις ἐπελθεῖν κατὰ τὴν ὑστεραίαν, οὐδὲν ἂν ἐκώλυε τάς τε ναῦς τῶν πολεμίων λαβεῖν ἁπάσας καὶ αὐτοὺς πολιορκίᾳ διαφθείρειν καὶ λιμῷ. Ὑπὸ δειλίας δὲ τὸ τρόπαιον στῆσαι μονονουχὶ καταλιπὼν, εἴς τινα λιμένα ἦλθε κατὰ τὸ στενὸν Θεραπέα προσαγορευόμενον ἐγχωρίως. Παγανὴς δὲ ὁ τῶν Γεννουϊτῶν στρατηγὸς, οὐδένα ἐπιόντα πολέμιον ὁρῶν, παρεκάλει τὴν στρατιὰν ἐμβαίνειν αὖθις εἰς τὰς ναῦς καὶ μὴ τοσοῦτον καταπεπλῆχθαι τοὺς πολεμίους, ὥστε καὶ ἀπόντας ὀῤῥωδεῖν καὶ φεύγειν ἀγεννῶς, ἀλλὰ νῦν μὲν ἐμβάντας εἰς τὰς ναῦς καθῆσθαι, ἵνα μὴ παντάπασι δοκοῖεν ἀπηγορευκέναι, ἂν δ´ ἐπιόντας ἴδοιεν τοὺς πολεμίους, οὐδ´ αὐτὸν κωλύσειν σώζεσθαι γενομένους ἐντὸς τειχῶν. Οὕτω μὲν αὖθις ἔπειθε, καὶ εἰσήγοντο ἐν ταῖς τριήρεσιν, ὡρμίσαντό τε πρὸ τοῦ φρουρίου, γνώμην ἔχοντες, ὡς, ἢν ἐπίοιεν οἱ πολέμιοι, οὐ ναυμαχήσοντες, ἀλλὰ προησόμενοι τοῖς πολεμίοις τὰς τριήρεις. Βασιλεὺς δὲ τὴν ἀτολμίαν καὶ ἀσθένειαν οὐκ ἀγνοῶν τῶν πολεμίων, πέμπων τε παρεκάλει τὸν Νικόλαον ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἥκειν αὖθις, ὡς ἀναιμωτεὶ τῆς νίκης ἐσομένης, καὶ αὐτὸς γενόμενος πρὸς τῷ λιμένι, ᾧ ὡρμίζετο, πείθειν ἐπεχείρει, τὴν ἀσθένειαν τῶν πολεμίων ἐκδιδάσκων. Ὁ δ´ ἀήττητος ἦν πρὸς πᾶσαν ἀνάγκην τὴν ἐκ λόγων, ἀλλὰ τοῦτο μόνον ἐσκόπει, ὅπως μὴ αὖθις συμμίξειε τοῖς πολεμίοις, τῆς ἀτολμίας δὲ καὶ φαυλότητος ὥσπερ προκάλυμμα καὶ τραῦμά τι μικρὸν εἶχεν, ὃ κατὰ τὴν μάχην ἐτραυματίσθη. Βασιλεὺς δὲ ἠνιᾶτο μὲν οὐκ ἀνεκτῶς καὶ ὠργίζετο, τοιαύτης νίκης ἀπολλυμένης ὑπὸ Νικολάου, πείθειν δὲ οὐκ εἶχε πολλὰ παρακαλῶν. Οὐχ ἧττον δὲ καὶ ὁ τῶν Κατελάνων ἠγανάκτει ἡγεμὼν συνορῶν, οἵων ὑπὸ τοῦ συνάρχοντος τροπαίων ἀποστεροῦνται, ἔφασκέ τε πρὸς βασιλέα ἀνάγκην ἔχειν ἕπεσθαι Νικολάῳ, καὶ μηδὲν, ὃ μὴ κἀκείνῳ δοκεῖ, ἐξεῖναι πράττειν. Οὕτω γὰρ εἶναι προστεταγμένον αὐτῷ παρὰ ῥηγὸς τοῦ σφῶν δεσπότου. Εἰ δὲ μὴ ταύτην εἶχε τὴν ἀνάγκην, οὐκ ἂν ἐδεήθη Νικολάου πρὸς τὴν κατὰ τῶν πολεμίων ἔφοδον, ἀλλ´ ἅμα ταῖς βασιλέως μόναις ἂν ἐπεχείρησε καὶ κατώρθωσε τὸ ἔργον, τῇ τε τῶν σφετέρων εὐτολμίᾳ πεποιθὼς καὶ ἀρετῇ καὶ τῇ Ῥωμαίων. Εὐτολμότατοι γὰρ ἐφάνησαν αὐτῷ καὶ ἐμπειρότατοι κατὰ τὴν μάχην. Αἰσθόμενος δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ αὐτὸν ὡρμημένον πρὸς τὴν μάχην, μᾶλλόν τε ἐπέῤῥωσε λόγοις παρακλητικοῖς, καὶ Νικόλαον αὖθις ἐπεχείρει πείθειν, καὶ τοῦ Κατελάνων ἄρχοντος τὴν γνώμην ἐπαινοῦντος καὶ δεομένου πείθεσθαι τῷ βασιλεῖ τὰ βελτίω συμβουλεύοντι. Ὁ δὲ πᾶσι λόγοις μᾶλλον, ἢ τοῖς περὶ μάχης, ὑπεῖχεν ἀκοάς· ἀλλ´ ἀπηγόρευε φανερῶς καὶ διήγαγεν οὕτως ἀπρακτῶν ὀλίγῳ πλείους ἡμερῶν τριάκοντα.

5. Κατελάνοι δὲ εὐθὺς μετὰ τὴν μάχην τούς τε τραυματίας, ὅσοι ἦσαν, καὶ τοὺς νενοσηκότας, παμπόλλους ὄντας, ἤγαγον εἰς Βυζάντιον. Καὶ φιλοφρόνως ἄγαν οἱ Βυζάντιοι ἐδέξαντο καὶ ἐθεράπευσαν μάλα φιλανθρώπως, ὑπὸ λιμοῦ καὶ κρύους μάλιστα κακῶς διακειμένους. Καὶ τά τε ἀναγκαῖα τῶν ἐνδυμάτων ἐχορήγουν καὶ πρὸς τὴν νόσον ἤρκεσαν ἑκάστῳ, ὅσοι μὴ ἀπέθνησκον κατεργασθέντες. Πολλήν τε κατεγίνωσκον ὠμότητα καὶ ἀφιλανθρωπίαν Νικολάου, ὅτι στρατιὰν ἀκμάζουσαν καὶ πρὸς μάχας κάλλιστα ἐξησκημένην καὶ πλεῖστα διαφέρουσαν, ὧν αὐτὸς ἦγε, πρὸς ἀνδραγαθίας λόγον, παραλαβὼν, ὥσπερ ἐξεπίτηδες διέφθειρε καταμελήσας. Θέρους γὰρ ὥρᾳ τῆς ἰδίας γῆς ἐξορμηθέντες καὶ νομίσαντες ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἢ διαφθερεῖν τοὺς πολεμίους προστυχόντες, ἢ αὐτοὶ διαφθαρήσεσθαι, (τοιαύτῃ γὰρ ἐξεστράτευσαν ὁρμῇ,) οὔθ´ ἱματίων πρόνοιαν πρὸς τὴν ἐν χειμῶνι στρατείαν ἀρκεσόντων ἐποιήσαντο, οὔτε τῶν λοιπῶν ἐπιτηδείων, ἀλλὰ μέτρι´ ἄττα ἔχοντες, ἐξῄεσαν ἐν ταῖς ναυσί. Νικολάου δὲ τὸν χρόνον τρίβοντος κακῶς καὶ νήσους περιπλέοντος καὶ φυγομαχοῦντος ὑπ´ ἀνανδρίας, ἐπεὶ πείθειν οὐκ εἶχον πολλὰ δεόμενοι ἐπάγειν σφᾶς τοῖς πολεμίοις, ἕως ἔῤῥωται ἡ στρατιὰ, ὡς πολλῷ τῶν ἐλπίδων βελτίους ἐσομένους, τά τε ἐπιτήδεια ἐπιλείπειν ἤδη ἤρχετο, ἀνάγκῃ περισχεθεὶς ὁ στρατηγὸς καὶ δείσας, μὴ παντάπασιν ἀπόλωνται ὑπὸ ἐνδείας, ἐκέλευε τὴν ἡμίσειαν τροφὴν ἑκάστῳ καὶ ναύτῃ καὶ ὁπλίτῃ παρέχειν, τῆς ἡμέρας οὐδὲν πλέον, ἢ μάζης οὔσης. Γλίσχρως δὲ αὐτοῖς χορηγουμένης τῆς τροφῆς ὡς μόλις ἀποζῇν, καὶ χειμῶνες ἐπιγενόμενοι ἐξαίσιοι, διέφθειραν παντάπασι γυμνοῖς καὶ πεινῶσιν ἐπιθέμενοι. Νικολάου δὲ οὐδενὸς ἐμέλησε τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἐν ἐμπορίοις τοῖς σφίσι φιλίοις προσίσχων ταῖς ναυσὶ, τῶν μὲν ἰδίων ἐποιεῖτο πρόνοιαν, ὅση δυνατὴ, τῶν δὲ συμμάχων, οὐδ´ ὅσον εἰπεῖν ὄντων βελτιόνων, κατημέλει. Τοιαύτην ἐνεδείξατο ἀγνωμοσύνην πρὸς τοὺς φίλους. ὃν δικαίως πολλὰ καταμεμφόμενοι Βυζάντιοι τοὐναντίον ἅπαν ἐπεδείκνυντο πρὸς Κατελάνους, τῆς τοσαύτης οἰκτείροντες κακοπραγίας. Οὐ μόνον γὰρ ἦσαν παντάπασι γυμνοὶ, ἀλλὰ καὶ νεκρῶν εἴδωλα καμόντων, ποιητικῶς εἰπεῖν, ὀλίγον ἐμπνέοντες ἔτι καὶ ζῇν πεπιστευμένοι τῷ κινεῖσθαι· οἱ πλείους δὲ οὐδὲ κινεῖσθαι ἦσαν δυνατοὶ, ὑπὸ τοῦ ψύχους τῶν μελῶν ἠκρωτηριασμένων. Καὶ τοσαύτης ἠξίωσαν ἐπιμελείας, ὅσης ἄν τινας καὶ τῶν οἰκειοτάτων. Οὐ μόνον οἱ δυνατοὶ τῶν πολιτῶν καὶ φροντιστήρια ἱερὰ καὶ οἱ πρὸς κοινὴν ὑποδοχὴν τῶν ξένων κατεσκευασμένοι οἶκοι, τὸ θαυμαστὸν τοῦτο παρὰ Ῥωμαίοις ἔργον καὶ πολλῆς φιλανθρωπίας γέμον, ἀλλὰ καὶ τῶν τοῦ δήμου πλεῖστοι καὶ τῶν ἐργαστηρίοις καὶ τέχναις προσεχόντων, μᾶλλον δὲ σύμπαντες ἐφιλονείκουν, ἄλλος ἄλλον ὑπερβαλέσθαι τῇ περὶ τοὺς δυσπραγοῦντας φιλοτιμίᾳ, καὶ οὕτω καλῶς ἀνακτησάμενοι καὶ προνοίας τῆς δεούσης ἀξιώσαντες, ἐξέπεμπον ἐπὶ τὰς σφῶν τριήρεις πρὸς τὴν οἰκίαν ἀπαιρούσας ἤδη, πολλὰ Ῥωμαίους εὐφημοῦντας καὶ τῆς περὶ σφᾶς προνοίας μεγάλας χάριτας ὁμολογοῦντας. Ὅσοις δὲ ἀπώλοντο αἱ νῆες, ἐν Βυζαντίῳ κατελείποντο ἀνάγκῃ, περὶ δισχιλίους ὄντες, ὧν τοὺς πολλοὺς δεηθέντας ὕστερον πολλῆς προνοίας ἀξιώσας ἐξέπεμψεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὴν οἰκίαν διὰ τῆς ἠπείρου. Κατελείποντο δὲ ἑκοντὶ ὑπὲρ τριακοσίους, οἷς ἐχρῆτο πρὸς στρατείας ὁ βασιλεὺς μισθοφοροῦσι, καὶ πολλὴν ἀνδραγαθίαν ἐπεδείκνυντο κατὰ τὰς μάχας. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον.

 

précédent

Chapitre XXX.

1. Les Vénitiens équipent une nouvelle armée navale. 2. Leur General perd l'occasion par sa lenteur. 3. Défaite des Génois. 4. Lâcheté du General de la flotte des Vénitiens, 5.. Charité des habitants de Constantinople.

1. Nicolas Pisan étant retourné d'Eubée à Venise, s'y occupa à l'armement d'une flotte, qui fût capable de résister à celle des Génois. Les Catelans contribuèrent aussi vint-six galères contre leurs communs ennemis, pour faire avec celles des Vénitiens, une flotte de soixante et dix, dont Nicolas avait le commandement général, car le Roi d'Aragon avait commandé à son général de lui obéir en toutes choses, à cause de la suffisance qu'il avait acquise par une longue expérience, et par les diverses expéditions qu'il avait faites sur la mer Egée, et sur la mer du Pont-Euxin, où il y avait apparence qu'ils rencontreraient les Génois.

2. Mais bien que ce Général se vit à la tête d'une armée beaucoup plus nombreuse, et beaucoup plus puissante que celle de ses ennemis, il s'amusa, par timidité, à faire le tour des îles, sans oser donner bataille, quelque in- 180 stance que les Catelans lui fissent de ne point consumer inutilement le temps, et de ne point dissiper le courage des gens de guerre. L'Empereur qui n'ignorait pas la cause de ce retardement, l'envoya exhorter deux ou trois fois de venir prendre part à l'honneur de la victoire qui se présentait à lui, et de s'approcher de Constantinople, où il avait des forces capables de soutenir une partie du poids de la guerre. Il usa longtemps de remises ; mais, enfin, l'hiver étant passé, et se sentant fort pressé, tant par l'Empereur que par le Général des Catelans, qui avait non seulement une grande vivacité pour découvrir ce qu'il était à propos de faire dans les occasions, mais aussi un courage intrépide pour l'exécution des plus périlleuses entreprises, il défera enfin, à leurs remontrances, et à leurs prières, et il vint à l'île du Prince, qui est une Ile déserte dans le voisinage de Constantinople. Apres y avoir donné deux jours de repos aux soldats, et principalement aux Catelans, qui étaient extrêmement fatiguez des incommodités qu'ils avaient souffertes durant l'hiver, il en partit le troisième pour venir à l'Heptascale, à dessein de se joindre aux galères de l'Empereur, et d'aller attaquer les communs ennemis.

3. Pagan General des Génois était avec soixante et dix galères à Calcédoine, à l'opposite de Constantinople, où il préparait sans cesse ses gens au combat, sans oser néanmoins le donner. 181 Voyant que ses ennemis se hâtaient de gagner le porc de Constantinople, il se tint où il était, dans l'espérance qu'ils seraient dissipés par quelque tempête. Ce qui pensa arriver ; car s'étant élevé un vent violent du côte de Midi, ils firent voile, sur le soir, avec une extrême peine, et quand ils furent proche du port, ils furent repoussés par un orage vers des écueils qui font comme semés au devant des murailles, et qui leur servent comme de digue, contre l'impétuosité des vagues. Constantin Tarcaniote Général des galères Romaines, signala en cette occasion importante la générosité de son courage, en poussant ses galères avec une ardeur, et une violence incroyable, contre la principale de celles des ennemis. Le General des Catelans le suivit. Nicolas reprenant alors un peu de hardiesse s'avança le troisième. Les Génois ne pouvant soutenir en même temps l'impétuosité du vent contraire, et le choc des vaisseaux ennemis, se retirèrent vers Galata, où les Romains les poursuivirent vigoureusement. Comme la mer était extraordinairement enflée, et qu'il ne leur était pas possible de se retirer plus loin, ils s'emparèrent d'un endroit nommé Bracophage, qui est plein de rochers cachés sous l'eau, et y ayant jeté les ancres, ils commencèrent le combat sans démarrer de leur place. Les Romains et les Vénitiens qui connaissaient cette mer-là, combattirent avec beaucoup d'adresse, et remportèrent l'avantage. Mais les Catelans ayant 182 poussé inconsidérément leurs galères, les brisèrent contre les écueils. Quelques-uns emportez par la violence des vagues, attaquèrent les vaisseaux Génois par le côté, au lieu de les attaquer par la proue, et en reçurent un dommage fort notable. Ils ne laissèrent pas de donner des preuves admirables de hardiesse et de valeur. Que si plusieurs d'entre eux périrent, ce ne fut que pour s'être engagés dans les rochers, faute d'expérience. La nuit sépara les deux partis, et sauva le reste des galères de Gènes. Ils demeurèrent tous épars de côté et d'autre, jusqu'à la pointe du jour. Les Catelans souffrirent une grande perte. Les uns donnèrent contre les écueils, où ils se brisèrent. Les autres tombèrent dans la mer sans pouvoir nager, à cause de la pesanteur de leurs armes. Ceux qui furent assez heureux pour éviter ce péril, furent pris par une ruse des habitants de Galata. Ceux-ci s'étant doutés de ce qui était arrivé, allèrent avec des flambeaux, comme pour éclairer ceux que la mer avait poussés sur le rivage, et ils les amenèrent à Galata, au lieu qu'ils pensaient être emmenez à Constantinople. Le jour fit paraître sur la mer de tristes images de naufrage et de morts. La perte fut grande de côté et d'autre. Les Génois perdirent dix-huit galères avec les hommes la moitié des hommes qui étaient sur les autres galères, furent ou tués, ou blessés. Les Vénitiens et les Catelans perdirent seize galères, avec les hommes, et plusieurs des hommes 183 qui étaient sur les autres galères. Les Romains n'en perdirent point. Ils ne perdirent que quelques soldats; mais, enfin, ils remportèrent une victoire pleine et entière. Le lendemain le peuple de Constantinople se jeta sur deux galères des Génois, les tira au bord avec des barques. et tua la plupart de ceux qui étaient dessus. Les Vénitiens et leurs compagnons s'étant retirés, les Génois abandonnèrent leurs vaisseaux, et se sauvèrent à Galata. Leur Général demeura seul, par quelque sorte de honte qu'il eut d'imiter la lâcheté des soldats, et il crut que ce lui serait un moindre déshonneur de tomber entre les mains des ennemis, que de quitter ses vaisseaux et de prendre la fuite.

4. Cependant la faiblesse et la timidité de Nicolas General des Vénitiens, corrompit le fruit de cette célèbre victoire. Car au lieu de fondre le jour suivant sur les vaincus, et de les assiéger, et de les faire périr par la faim, comme l'Empereur Ie lui conseillait, il perdit une si belle occasion, en se retirant à une rade proche d'un endroit un peu étroit nommé Thérapée. Pagan Général des Génois voyant qu'il ne paraissait point d'ennemis, exhorta ses gens à ne pas se laisser abattre par une si vaine frayeur que d'avoir peur des absents, et à remonter sur leurs vaisseaux, quand ce ne serait que pour faire voir qu'ils n'étaient pas dans la dernière consternation. Ses paroles firent une si forte impression sur l'esprit de ses soldats, qu'ils rentrèrent à l'heure même dans leurs vais- 184 seaux, qui étaient au port vis à vis de la citadelle, quoiqu'il fût aisé de juger à leur contenance, qu' ils n'avaient pas envie de combattre. L'Empereur qui n'ignorait pas leur faiblesse, exhorta Nicolas à les attaquer, dans l'assurance qu'il remporterait la victoire sans aucune effusion de sang. Il alla même jusqu'au port, pour le convaincre de l'extrême faiblesse où étaient les ennemis. Mais son opiniâtreté était à l'épreuve des plus invincibles raisons, et quoi qu'il n'eût point d'autre prétexte pour éviter le combat, qu'une légère incommodité qui lui était restée d'une blessure qu'il avoir autrefois reçue, il demeura inflexible. L'Empereur avait le cœur percé d'un sensible déplaisir de perdre une si belle occasion, et le Général des Catelans n'était pas touché d'un moindre regret de voir que la lâcheté de son collègue le privât de la gloire d'un avantage si important. Il s'excusait, néanmoins, sur ce qu'il avait reçu un ordre exprès de lui obéir, et de ne rien entreprendre sans son consentement. L'Empereur, reconnaissant la généreuse ardeur dont il était transporté, s'efforça de l'accroître par ses discours, et essaya d'ébranler encore Nicolas. Mais il demeura ferme dans sa lâcheté, et fut un mois entier sans rien faire.

5. Les Catelans menèrent á Constantinople leurs malades, et leurs blessés. Incontinent après le combat. On ne faudrait assez louer la bonté, et la charité des habitants, ils les reçurent, et les sou- 185 lagèrent, en leur fournissant des habits, et des vivres. Ils avaient de l'exécration, et de l'horreur, pour l'inhumanité, et pour la cruauté de Nicolas, de ce qu'il avait fait périr, comme à dessein, et de propos délibéré, une armée si fleurissante, et si aguerrie. Comme les gens de guerre étaient partis de leur pays en Eté, et qu'ils s'étaient imaginez qu'ils remporteraient en peu de temps la victoire, ils n'avaient fait aucune provision d'habits, ni d'équipages. Nicolas perdant malheureusement le temps, courant d'île en île, pour éviter l'occasion de combattre, et méprisant les prières de ses gens qui le suppliaient de les mener contre l'ennemi, et qui lui promettaient de remporter l'avantage, eut, enfin, peur de manquer de vivres, et ordonna de ne plus fournir à chaque soldat que la moitié de ce que l'on lui fournissait auparavant, La rigueur de l'hiver étant survenue, comme un surcroit d'incommodité, après la famine, ils tombèrent dans la langueur que peuvent causer la faim, et la nudité. Nicolas se contenta d'aborder aux ports où il crut pouvoir trouver les choses dont ses soldats avaient besoin, mais il ne se mit point en peine de ses associés, bien qu'ils ne méritassent pas d'être méprisez de la sorte. Les habitants de Constantinople témoignèrent autant d'aversion pour sa lâcheté, que d'estime pour la vertu des Catelans, et de compassion de leur misère. Ils étaient dans une honteuse nudité, et ils ressemblaient à des spe- 186 ctres et à des fantômes, qui n'avaient plus que le mouvement. Encore quelques-uns l'avaient-ils perdu par l'excès du froid. Les Citoyens prirent un aussi grand soin d'eux, que s'ils avaient été leurs proches. Non seulement les Communautés et les Monastères, mais les artisans, et les plus médiocres du peuple s'empressèrent à l'envi avec un merveilleux zèle, de s'acquitter envers eux de toute sorte de devoirs de piété et de charité. Après les avoir rétablis en santé, par leurs assistantes, ils les renvoyèrent à leurs galères, et relurent d'eux une infinité de remerciements et de louanges. Il y en eut plus de deux mille, qui faute de vaisseaux furent obligés de demeurer à Constantinople. L'Empereur eut la bonté d'en renvoyer une grande partie par terre. Il y en eut environ trois cents qui prirent parti parmi ses troupes, et qui se signalèrent par des actions de valeur, que nous verrons dans la suite.

 

λαʹ. 1. Τότε δὲ, ἐπεὶ οἱ ἐκ Γεννούας οὐδένα πολεμίων ἐν ἡμέραις πλείοσιν ἑώρων ἐπιόντα, ὅπερ ἦν, τὴν πρὸς αὐτοὺς μάχην ὀῤῥωδεῖν τοὺς πολεμίους ὑποπτεύσαντες, ἀνεθάρσησάν τε καὶ δεῖν ἔγνωσαν αὐτοὶ ἐκείνοις ἐπιέναι, ὡς μᾶλλον καταπλήξοντες. Καὶ αὐτοί τε παρεσκευάζοντο, ὅσα ἔδει, πρὸς τὴν μάχην, καὶ πρὸς Ὀρχάνην πρεσβείαν πέμψαντες, ἐδέοντο σφίσι συμμαχεῖν, χρήματά τε οὐκ ὀλίγα παρεχόμενοι καὶ τὴν χάριν ἐσαεὶ ἀνάγραπτον τῷ Γεννούας δήμῳ καὶ τῇ βουλῇ ἔσεσθαι ἐπαγγελλόμενοι. Ὁ δ´ ἐπείθετο προθύμως, οὐ μόνον τῶν χρημάτων ἕνεκα, ἀλλ´ ὅτι καὶ τοὺς ἐκ Βενετίας ἐν αἰτίαις εἶχεν, ὅτι πρὸς τοὺς ὅρους τῆς ἐκείνου ἡγεμονίας ἀφιγμένοι στόλῳ τοσούτῳ, οὐ μόνον σύμμαχον καὶ φίλον ἔχειν, ἀλλ´ οὐδὲ προσρήσεως γοῦν τινος ἠξίωσαν ψιλῆς. Καὶ πέμψας στρατιὰν πολλὴν πεζήν τε καὶ ἱππικὴν πρὸς τὴν ἀντιπέρας Βυζαντίου ἤπειρον, ἐκεῖθέν τε ἐκέλευε τοὺς ἐκ Γεννούας ὠφελεῖν, ὅ,τι ἂν δύναιντο, καὶ πρὸς Γαλατᾶν περαιουμένους. Καὶ ὠφέλησε τὰ μέγιστα κατ´ ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ τὸ Περσικὸν αὐτούς. Ὡς γὰρ ἤδη παρεσκευασμένοι ἦσαν καὶ οὐδὲν ἐνέδει ἔτι, καὶ ὁλκάδας δύο μεγάλας ἐπαγόμενοι, ἐφ´ αἷς ἦσαν ξύλινοι πύργοι κατεσκευασμένοι, οἷς ἐπέστησαν πολλοὺς ὁπλίτας, πρὸς τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον ἐπεραιώθησαν ταῖς ναυσὶν ἁπάσαις, ὅσαις εἶχον. Παρεπομένων δὲ ἐκ τῆς ἠπείρου καὶ τῶν Περσῶν, καταντικρὺ τῶν πολεμίων ὡρμίσαντο ἐλθόντες.

2. Καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτίκα πολλὴν ἄγων στρατιὰν πεζήν τε καὶ ἱππικὴν ἐκ Βυζαντίου, συστρατευομένου καὶ Παλαιολόγου τοῦ νέου βασιλέως, (ἄρτι γὰρ ἀφῖκτο ἐκ Θεσσαλονίκης, ὥσπερ ὕστερον εἰρήσεται ὀλίγῳ,) πρός τε τὰς σφετέρας καὶ τὰς συμμαχίδας ἀφίκοντο τριήρεις καὶ παρώρμων τὸν Νικόλαον ἐπὶ τὴν μάχην. Ὁ δὲ τοσοῦτον ἀπέσχε τοῦ πεισθήσεσθαί ποτε, ὥσθ´ ὑπ´ ἄκρας ἀθλιότητος μηχανὰς διενοεῖτο πετροβόλους ἀχθησομένας ἐκ Βυζαντίου καθιστᾷν ἐπὶ τῆς χέρσου, ὡς ἀμυνουμένας ἀπὸ γῆς, ἂν οἱ πολέμιοι ἐπίωσιν. ἃ εἰ καί τινα ὠφέλειαν συνοίσειν ἐνομίζετο, οὐκ ὀλίγου ἂν ἐδεήθη χρόνου πρὸς κατασκευὴν, τῶν πολεμίων μάλιστα ἐφεστηκότων καὶ πολλάκις τῆς αὐτῆς ἡμέρας δυναμένων ἐπιέναι. Οὕτως οὔτε ἔπραττεν, οὔτε διενοεῖτό τι τῶν ἔμφρονι στρατηγῷ καὶ τὰ δέοντα συνεῖναι δυναμένῳ προσηκόντων ὑπὸ τῆς προσούσης ἐμπληξίας καὶ δειλίας.

3. Πούνσων δὲ Ντεσάντα παῖς, (οὕτω γὰρ ὁ τῶν Κατελάνων ἄρχων ἐκαλεῖτο,) διεῤῥήγνυτο ὑπὸ θυμοῦ καὶ διασπᾷν, εἰ οἷόντε ἦν, τὸν συνάρχοντα Νικόλαον διενοεῖτο, τὴν ὕβριν τῶν πολεμίων καὶ τὴν καταφρόνησιν ἐννοῶν, ἣν πάσχουσι διὰ τὴν φαυλότητα τοῦ στρατηγοῦ, τοσοῦτον ἐν ἅπασι τῶν πολεμίων ὑπερέχοντες. Πολλήν τε τοῦ σφετέρου ῥηγὸς κατεγίνωσκεν ἀπραγμοσύνην, ὅτι φέρων αὐτόν τε καὶ τὴν στρατιὰν ὑπέταξε τοιούτῳ ἀνδραπόδῳ, τῶν πολλῶν καὶ φαυλοτάτων οὐδὲν ἄμεινον διακειμένῳ. Πονήρως δὲ καὶ τὸ σῶμα ἔχων ὑπὸ πυρετῶν, τὴν ἀρχήν τε ἔφασκεν ὑπὸ τῶν ἀτόπων ἔργων τοῦ συνάρχοντος νενοσηκέναι καὶ τελευτήσειν, ἀεὶ προστιθεμένων τῶν δεινῶν· ὅπερ καὶ μικρὸν ὕστερον ἐγίνετο. Εἴτε γὰρ ὑπὸ πικρίας καὶ ὀργῆς τῆς πρὸς τὸν συνάρχοντα, εἴτε καὶ ἄλλως κατεργασθεὶς ὑπὸ τῆς νόσου, ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ ἐπιφανὴς ἐν τοῖς ὁμοφύλοις καὶ πρὸς σύνεσιν καὶ στρατηγίαν οὐδενὸς ἀπολειπόμενος καὶ ἀγαθὸς ὀφθεὶς κατὰ τὰς μάχας. ᾑρεῖτο δὲ ἀντ´ ἐκείνου στρατηγὸς Μονενάν τε Σκολτοῖς Κατελάνης, οὐκ ἐπιφανὴς μὲν, οὐδὲ ἐκ τῶν εὐπατριδῶν, ὅμως δὲ συνέσει καὶ πείρᾳ τῶν ἄλλων ὑπερέχων καὶ πρὸς μάχας κάλλιστα ἐξησκημένος.

4. Νικόλαος δὲ ἄρας ἐξ οὗπερ ὡρμίζετο λιμένος ἅμα πάσαις ταῖς τριήρεσιν εἰς Βυζάντιον ἀφῖκτο, ὀπίσω καταλιπὼν τοὺς πολεμίους. Δείσαντες δὲ κἀκεῖνοι, μὴ ἐπίθωνται Γαλατᾷ ὀλιγανδροῦντι, (πάντες γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ναυσὶ,) κατέπλεον μετ´ ἐκείνους. Καὶ αὖθις ὁ βασιλεὺς ἐδεῖτο Νικολάου συμβαλεῖν τοῖς πολεμίοις καταπλέουσιν· ἑώρα γὰρ περιφανῆ τὴν νίκην ἐσομένην. Ὁ δ´ οὐδὲν ἧττον ἢ πρότερον, πάντα μᾶλλον ἢ μάχεσθαι διενοεῖτο. Βασιλεὺς δὲ ὑπ´ ἀμηχανίας ἀπορῶν, ὅ,τι χρήσαιτο τοῖς πράγμασι, Μονενὰν τῷ τῶν Κατελάνων ἄρχοντι συνεβούλευε, μετὰ τῶν βασιλικῶν παρασκευασάμενον τριηρέων χωρεῖν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Οἴεσθαι γὰρ καὶ Νικόλαον αἰσχυνθέντα οὐκ ἀπολειφθήσεσθαι τῆς μάχης, πρός τε τὸν ῥῆγα σφῶν εὐπρόσωπον ἀπολογίαν ἔσεσθαι, εἰ παρὰ Νικολάου διώκοιτο ἀπειθείας· τετελευτηκέναι γὰρ ἐκεῖνον, ᾧ προσέταττεν ὁ ῥὴξ πάντα Νικολάῳ πείθεσθαι. Μονενὰν δὲ αὐτῷ τε καὶ τοῖς ὁμοφύλοις μάλιστα τὴν μάχην εἶναι κατὰ γνώμην ἔφασκε καὶ πολλὴν καταγινώσκειν ἀτολμίαν Νικολάου, οὕτως ἑτοίμην νίκην ὑπὸ φαυλότητος ἑκοντὶ προϊεμένου· μὴ δύνασθαι δὲ μηδ´ αὐτὸν παρὰ τὰ δοκοῦντα πράττειν Νικολάῳ. Τὸν γὰρ αὐτὸν εἶναι λόγον πρὸς αὐτὸν, ὅνπερ καὶ τῷ στρατηγοῦντι πρὸ ἐκείνου. Εἶναι δὲ ἀνόητον παντάπασιν, εἰ νικῶντες καὶ ἡττώμενοι ὁμοίως εὐθύνας ὑποπτεύοντες τῆς ἀπειθείας τῷ σφῶν ἄρχοντι παρέχειν, ἔπειτα διακινδυνεύειν ὑποσταῖεν ἐφ´ οὕτως ἑκατέρωθεν ἐσομένοις φανεροῖς κακοῖς. Ἄντε γὰρ νικῷεν, κολάζεσθαι ἀνάγκη καὶ τὰ ἔσχατα ὑπομένειν καὶ ἀτίμους εἶναι διὰ τὴν ἀπείθειαν, (οὕτω γὰρ εἶναι παρ´ αὐτοῖς νενομισμένον,) ἄνθ´ ἡττῶνται παρὰ τῶν πολεμίων, (ἄδηλον γὰρ, ὅπη ἀποβήσεται,) ἀνάγκη ἀποθνήσκειν τοὺς περισωθέντας ἀπὸ τοῦ πολέμου. Δι´ ἃ μὴ δύνασθαι, εἰ μὴ Νικόλαος ἐπιτρέπει, συμπλέκεσθαι τοῖς πολεμίοις.

5. Οὕτω δὲ περὶ τὴν μάχην μάλιστα ἠσχολημένου βασιλέως καὶ ἀγανακτοῦντος, ὅτι μὴ πείθοιντο οἱ σύμμαχοι, (ταῖς γὰρ σφετέραις μόναις ἀδύνατοι ἦσαν οἱ Ῥωμαῖοι πρὸς τοσοῦτον στόλον ἀντικαθίστασθαι τῶν πολεμίων,) ἀθρόον ἑωρῶντο ἄρτι ἥκουσαι ἐκ Κατελάνων τρεῖς τριήρεις μέγισται μεγέθει καὶ πρὸς τὴν ἄλλην ἅπασαν παρασκευὴν διαπρεπῶς κεκοσμημέναι, ὁπλίτας ἄγουσαι μαχιμωτάτους πολλοὺς καὶ ἀγαθούς. Νομίσας δὲ διὰ τὴν προσθήκην τῶν τριηρέων ἀναθαρσήσαντα Νικόλαον χωρήσειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ἥδετό τε καὶ ἐν ἐλπίσι χρηστοτέραις ἦν καὶ αὖθις ἐπεχείρει παρορμᾷν. Ὁ δ´ ἔργοις αὐτοῖς ὡς οὐ μαχεῖται φανερὸν ποιῶν, τὸν ναύσταθμον καταλιπὼν, (ὡρμίζετο γὰρ ἐπὶ τὰς Εὐγενίου πύλας,) καὶ περιπλεύσας τὴν ἀκρόπολιν, ἐπὶ τὸ ἀκμαιότατον τοῦ ῥεύματος ἐλθὼν, ἐφώρμει πρὸς τὴν τῆς μάρτυρος Βαρβάρας καλουμένην πύλην. συνείποντο δὲ ἀνάγκῃ καὶ Κατελάνοι καὶ Ῥωμαῖοι. Βασιλεὺς δὲ εἰδὼς ἀλίμενον τὸ χωρίον ὂν, ὡς τὰ πολλὰ, ἂν ἐκ πόντου ἢ τῆς ἕω πνεύματα προσπέσωσιν· (ὀγκουμένη γὰρ ἡ θάλασσα τοῖς τείχεσι προσπίπτει, πέτραι τε πολλαὶ καὶ ὕφαλοι καὶ φαινόμεναι τῶν τειχῶν προβέβληνται πανταχοῦ πρὸς ἄμυναν τῶν κυμάτων, ὑπὸ τῶν πρώτως τειχισάντων τὸ Βυζάντιον ἐκ προνοίας ᾠκοδομημέναι,) συνεβούλευεν ἀφίστασθαι τοῦ τόπου καὶ μὴ σφᾶς αὐτοὺς ἀπροσδοκήτοις κινδύνοις περιβάλλειν ἑκοντί. Νικολάου δὲ σφίσι μᾶλλον τῆς περὶ τὰ ναυτικὰ πείρας δεῖν εἶναι παραχωρεῖν εἰπόντος πρὸς βασιλέα, ὥσπερ αὐτοί τε καὶ πάντες αὐτῷ τῶν κατὰ τὴν ἤπειρον ἐξίστανται, καὶ πολυπραγμονεῖν μηδὲν, ὡς σὺν ἐπιστήμῃ πολλῇ τὰς ναυλοχίας ποιουμένων, τοῦτον μὲν ὡς ἀπεστερημένον παντάπασι κατελίμπανε φρενῶν, Ταρχανειώτην δὲ τὸν τῶν σφετέρων ἄρχοντα τριηρέων τάχιστα ἐκέλευεν ἀναχωρεῖν, ὅπου μάλιστα ἐν ἀσφαλεῖ διανυκτερεύσει, καὶ μὴ τοῖς ἀναισθήτοις ἐκείνοις συγκινδυνεύειν. Ταρχανειώτης μὲν οὖν ἐποίει κατὰ τὰ κεκελευσμένα· πνευμάτων δὲ ἀθρόον ἀκρίτων προσπεσόντων τῆς νυκτὸς καὶ τῆς θαλάσσης ἐξοιδησάσης, ὀλίγου ἐδέησαν αἱ Βενετικαὶ τριήρεις καὶ αἱ συμμαχίδες πᾶσαι διαφθαρῆναι, ὑπὸ τῶν κυμάτων πρὸς τὰ τείχη ἐξωθούμεναι. Ὅμως μέντοι ἐναυάγησαν τέτταρες ἐκ τῶν Βενετικῶν καὶ τρεῖς τῶν συμμαχίδων. Ἄνθρωποι δὲ καὶ ὅπλα καὶ αἱ λοιπαὶ ἀποσκευαὶ διεσώθησαν, πολλὰ καὶ τῶν Βυζαντίων συνεφαπτομένων καὶ συναλγούντων πρὸς τὸν κίνδυνον. Αἱ βασιλικαὶ δὲ διενυκτέρευσαν ἐν ἀσφαλεῖ, οὐδ´ ἐν αἰσθήσει τοῦ κλύδωνος γεγενημέναι. Οὕτω φαύλως ὁ τῶν ἐκ Βενετίας στρατηγὸς ἠγωνίσατο κατ´ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν, καὶ ὥσπερ ἑκοντὶ μετὰ τοὺς κινδύνους προεῖτο τὴν νίκην τοῖς πολεμίοις, πολλῆς τε ἀηδίας καὶ λύπης ἐνέπλησε καὶ οἷς ἔλεγε καὶ οἷς ἐποίει βασιλέα. Μετὰ δὲ τὸν κλύδωνα ἐκεῖνον καὶ τὰς ναυαγίας παραινοῦντος βασιλέως ἔτι περιμένειν, αὐτὸς μηδὲ συνταξάμενος ἀνεχώρει, μόνον τὸν βασιλέα πρὸς τὸν πόλεμον καταλιπών. Ὁ δὲ οὐδ´ οὕτως ἀπείπατο τὴν συμμαχίαν, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν τῶν συμμάχων ἀναχώρησιν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέραις διέφερε τὸν πόλεμον, ἐλπίζων ἐπανήξειν τοὺς συμμάχους. Ὡς δὲ ἠγγέλλοντο ὑπερβαλόντες τὸν Αἰγαῖον, οὐδένα ἂν δικαίως οἰηθεὶς ἔχειν αἰτίαν ἐπενεγκεῖν, εἰ σπένδοιτο τοῖς πολεμίοις θαλασσοκρατοῦσιν, ἀπολιπόντων τῶν συμμάχων καὶ καταπροδόντων ἄντικρυς, ἐσπείσατο πρὸς τοὺς ἐκ τῆς Γεννούας, προθυμότατα δεξαμένοις τὴν τοῦ πρὸς βασιλέα κατάλυσιν πολέμου. Μετὰ τοῦτο δὲ καὶ αὐτοὶ πρὸς τὴν οἰκίαν ἀνεχώρουν.

Chapitre XXXI.

1. Orcane assiste les Génois. 2. Le Général des Vénitiens refuse de donner bataille. 3. Le Général des Catelans meurt de déplaisir. 4. Son successeur refuse de combattre, contre l'avis des Vénitiens. 5. Le Général des Vénitiens est battu par la tempête, et abandonne l'Empereur.

1. Les Génois ayant vu écouler plusieurs jours, sans que leurs ennemis parussent, ils se doutèrent que cela procédait de l'appréhension qu'ils avaient de leur puissance, et ayant repris courage, ils crurent les devoir poursuivre, pour accroître leur frayeur. Ils préparèrent donc ce qui leur était nécessaire pour le combat, et ils envoyèrent supplier Orcane de les secourir, et l'assurer que s'il leur faisait cette grâce, la République de Gènes la graverait si profondément dans sa mémoire, qu'elle ne s'en pourrait jamais effacer. II leur accorda leur demande avec joie, non seulement à cause de l'argent qu'ils lui donnèrent, mais aussi parce qu'il le tenait offensé de ce que les Vénitiens étaient venus dans son voisinage, avec une flotte si nombreuse, sans lui avoir fait la moindre civilité. Il envoya donc à leur secours une armée tant de cavalerie, que d'infante- 188 rie, sur la terre-ferme qui est à l'opposite de Constantinople. Cette armée leur fut extrêmement utile. Car comme il ne leur manquait plus rien, et qu'ils avaient deux grands vaisseaux marchands, sur lesquels ils avaient élevé deux tours, ils firent passer leurs soldats sur des galères, et se présentèrent aux ennemis.

2. En même temps l'Empereur suivi d'une armée fort nombreuse, tant de cavalerie, que d'infanterie, et accompagné de l'Empereur Jean Paléologue son gendre, qui comme nous dirons ci-après, était revenu de Thessalonique, se joignit à ses galères, et à celles de ses alliés, et exhorta Nicolas à donner bataille. Mais bien loin de déférer à ce sage avis, il fut si extravagant, que de proposer de faire venir de Constantinople des machines, et de les dresser sur le rivage pour repousser les Génois, quand ils viendraient par mer. Quand ces machines là auraient été propres à servir, il aurait fallu plus de temps que l'on n'en avait pour les apprêter, dans l'état où étaient les Génois de donner plus d'une attaque en un jour. Ainsi la frayeur dont il était saisi l'empêcha de s'acquitter d'aucun devoir d'un prudent Général.

3. Ponce de sainte Paix, c'est ainsi que s'appelait le Général des Catelans, était dans une si furieuse colère, qu'il eût déchiré, s'il eût pu, le Général des Vénitiens, quand il considérait les mépris et les outrages qu'il leur attirait par sa lâcheté, bien qu'ils surpassassent en toutes choses leurs en- 189 nemis. Il ne pouvait s'empêcher de blâmer l'imprudence du Roi son maître, qui l'avait oblige d'obéir à un homme si méprisable, qui avait la lâcheté d'un esclave. Ayant été attaqué d'une fièvre, il dit d'abord, qu'elle ne procédait que du déplaisir que lui donnait la mauvaise conduite de son Collègue, et que ce serait la cause de sa mort. II mourut en effet, soit de dépit, ou de la violence de sa maladie. Il était illustre par la noblesse de sa race, et il s'était mis en réputation par la sagesse de sa conduite, et par la grandeur de son courage. On choisit pour son successeur Bonanat de Scaltis, homme d'une naissance obscure, mais d'une prudence singulière, et d'une valeur éprouvée.

4. Nicolas quitta son poste, pour s'éloigner des ennemis, et vint à Constantinople. Les Génois appréhendant qu'il n'attaquât Galata, où il y avait peu de monde, le suivirent. L'Empereur qui voyait que c'était une occasion fort avantageuse de remporter une victoire signalée, le conjura encore une fois de donner bataille. Mais il en témoigna autant d'éloignement que jamais. L'Empereur réduit à une étrange perplexité, proposa à Bonanat Général des Catelans d'attaquer les Génois, dans la créance que Nicolas les suivrait par quelque sorte de pudeur de demeurer seul, et que, quand il ne les suivrait pas, il aurait une excuse raisonnable devant le Roi son maître, de dire que Ponce de sainte Paix, à qui il avait commandé 190 de ne rien faire sans l'ordre de Nicolas était mort. Mais il répondit, qu'il souhaitait avec passion de combattre, que ses soldats le souhaitaient avec la même passion que lui ; mais qu'il n'était pas moins obligé d'obéir à Nicolas que le Général son prédécesseur, qu'il ne pouvait sans extravagance hasarder une bataille, puis qu'il était assuré d'en être châtié, soit qu'il fût vainqueur, ou vaincu: Que quand il aurait remporté la victoire, la gloire de ses couronnes et de ses lauriers, ne l'exempterait pas de la loi de son pais, ni de l'infamie du dernier supplice, que si au contraire, il était vaincu, il ne s'échapperait que pour mourir moins glorieusement qu'il n'aurait fait dans le combat, et qu'ainsi, il n'osait rien entreprendre sans le consentement du Général des Vénitiens.

5. Pendant que l'Empereur cherchait de la sorte les moyens de donner bataille, et qu'il ressentait un cuisant déplaisir de se voir abandonne par ses alliez, trois galères Catelanes arrivèrent, chargées de soldats fort vaillants, et fort lestes. II crut que ce renfort relèverait le courage du Général des Vénitiens, et il fit un nouvel effort pour l'animer à se servir de l'avantage que l'occasion lui présentait. Mais ce Général voulant faire voir par ses actions, encore mieux que par ses paroles, qu'il était résolu à ne point combattre, abandonna son poste, qui était proche de la porte d'Eugène, et ayant fait le tour de la citadelle, il s'arrêta proche de la porte de sainte Bar- 191 be Martyre, à l'endroit le plus expose à la violence des vagues, et où les Romains, et les Catelans furent obligés de le suivre. L'Empereur, qui connaissait fort bien cette mer, qui savait qu'il s'élevait souvent des vents du côté d'Orient qui enflaient les vagues, et les poussaient contre les murailles, et qu'outre cela^il y avait sous les flots des masses de pierre d'une extraordinaire grosseur, qui y avaient été jetées exprés pour défendre les murailles, l'avertit de ne se pas exposer inconsidérément à un péril inévitable. Mais ayant répondu, que l'expérience qu'il avait acquise sur mer obligeait les autres à déférer autant à ses sentiments qu'il déférer aux leurs, quand il s'agissait d'une expédition sur terre, l'Empereur l'abandonna, comme une personne qui avait perdu l'esprit, et commanda à Tarcaniote de mettre ses galères en sûreté. Ce qu'il fie à l'heure même. Il s'éleva la nuit suivante, une tempête dont les galères des Vénitiens, et des Catelans furent battues avec tant de violence, que sept en furent brisées, et que les autres ne se .sauvèrent qu'avec peine. On sauva, néanmoins, les hommes, les armes et l'équipage de celles qui périrent. Celles de l'Empereur demeurèrent loirs de Torage. Voila comment ce Général laissa échapper, par sa lâcheté la victoire qu'il avait entre les mains. Après avoir été ainsi battu par la tempête, et il se retira sans prendre congé de l'Empereur, qui n'en perdit pas pour cela courage, dans 192 l'espérance qu'il reviendrait bientôt. Mais quand il lut qu'il avait passé la mer Egée, il crut que l'on ne lui pourrait rien reprocher, si après avoir été abandonné par ses alliés, il s'accordait avec ses ennemis. Bien qu'ils fussent alors plus puissants que lui sur mer, ils ne laissèrent pas de consentir à la paix.


 

λβʹ. 1. Τοῦ αὐτοῦ δὲ ἔτους Νικόλαός τε τὰς οὔσας τριήρεις ἐπισκευασάμενος καὶ ἑτέρας προσλαβὼν ἐκ Βενετίας, καὶ Κατελάνων πρὸς τοῖς οὖσι καὶ ἑτέρων ἐπιγενομένων, ὥρμηντο αὖθις ἐπὶ ζήτησιν τῶν πολεμίων. Γεννούας δὲ ὁ δῆμος καὶ ὁ δοὺξ ἐν αἰτίαις ποιησάμενοι Παγανὴν τὸν στρατηγὸν, ἄριστα τό γε εἰς αὐτὸν ἧκον ἐστρατηγηκότα καὶ μόνον αἰτιώτατον γεγενημένον τοῦ μὴ παντάπασι διαφθαρῆναι, ἀπεχειροτόνησαν, Ἀντώνιον δὲ Γριμάρδον ἐπέστησαν τῷ στόλῳ στρατηγόν. Ἐφοπλίσας δὲ καὶ αὐτὸς πρὸς ταῖς οὔσαις καὶ ἑτέρας καὶ τἄλλα ἐπισκευασάμενος, ὧν ἐδεῖτο, ἐν Σαρδοῖ τῇ νήσῳ προσέβαλε τοῖς πολεμίοις, καὶ μάχης γενομένης, ἡττᾶτο κατακράτος, καὶ δύο καὶ τριάκοντα ἀπέβαλε τριήρεις. Κατελάνοι δὲ τότε μᾶλλον Νικόλαον ἐμέμψαντο, ὅτι μὴ πεισθείη βασιλεῖ ναυμαχεῖν περὶ Βυζάντιον, ὅπου πλείων τε αὐτοῖς ἡ δύναμις, παρούσης καὶ τῆς βασιλικῆς, καὶ τοῖς πολεμίοις οὐδεμία ἡττηθεῖσιν ἦν ἀποφυγὴ, ἀλλ´ ἀνάγκη ἦν παντάπασιν ἐκπολιορκηθέντας διαφθαρῆναι.

2. Οἱ ἐν Γεννούᾳ δὲ ἀπειρηκότες πρὸς οὕτω μεγάλην ἧτταν, (χρήματά τε γὰρ αὐτοῖς οὐ παρῆν πρὸς ἑτέρου στόλου παρασκευὴν, καὶ ὁ δῆμος ἐπιέζετο ἐνδείᾳ πολλῇ τοῦ σίτου, τῶν ἐκ Βενετίας μὲν θαλασσοκρατούντων μετὰ τὴν νίκην καὶ οὐκ ἐώντων σῖτον ἐκ θαλάττης ἄγεσθαι, γῆς τε οὐκ ἄρχοντες, ἐξ ἧς τραφήσονται γεωργοῦντες,) δεῖν ἔγνωσαν τῷ τῶν Μεδιολάνων ἄρχοντι ὑπάγειν ἑαυτοὺς καὶ καταδουλοῦν, ὠφελεῖν τὰ μέγιστα δυναμένῳ. χρημάτων τε γὰρ ἐς τὰ μάλιστα εὐπόρει καὶ στρατιᾶς οὐχ ἱππικῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ πεζῆς, ἧς ἐδέοντο ἐκεῖνοι. Πρὸς τούτοις δὲ καὶ χώρας ἄρχων πολλῆς καὶ ἀγαθῆς, τρέφειν ἠδύνατο σῖτον πανταχόθεν ἄγων. Οὕτω δὲ δόξαν, διεπρεσβεύοντο πρὸς αὐτὸν καὶ τὴν πόλιν παρεδίδουν. Ὁ δ´ ἐδέχετο ἀσμένως, καὶ πρότερον ποιούμενος περιπλείστου Γεννούας δεσπότης εἶναι, οὔσης ὁμόρου. Καὶ ὅρκοι πρὸς ἀλλήλους ἐγίνοντο καὶ συμβάσεις, ὥστ´ αὐτὸν μὲν ἐκείνοις καὶ χρήμασι καὶ ὅπλοις καὶ στρατιώταις καὶ πᾶσιν, οἷς ἔχει, βοηθεῖν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, αὐτοὺς δ´ ἐκεῖνον διὰ βίου παντὸς δεσπότην ἔχειν καὶ μηδέποτε ἀγνωμονήσειν, ἄρχοντά τε δέχεσθαι τῇ πόλει παρ´ ἐκείνου, καὶ τὴν πολιτείαν καθάπαξ μεταβαλόντας ὑπ´ ἐκείνου ἄγεσθαι, ὅπη ἂν δοκῇ. Οὕτω μὲν οὖν οἱ ἐν Γεννούᾳ πιεσθέντες ὑπὸ τοῦ πολέμου πράττειν ἠναγκάσθησαν ἀγεννῆ καὶ ἀνελεύθερα, τὸν πρότερον κόμπον καὶ τὸ φύσημα ἀποβαλόντες, καὶ Σίμωνα Μπουκανέγρα τὸν σφῶν ἄρχοντα παραλύσαντες τῆς ἀρχῆς, ἄρχοντα τῇ πόλει εἰσεδέχοντο παρὰ τοῦ τῶν Μεδιολάνων δεσπότου. Ὁ δ´ ὡς οἰκείων ἤδη πρόνοιαν ποιούμενος, σῖτόν τε ἀφθόνως ἐχορήγει καὶ τὰ ἄλλα ἐπιτήδεια καὶ χρήματα ἐς τοῦ πολέμου τὴν παρασκευὴν καὶ ὁπλίτας, ἐκέλευέ τε αὖθις τριήρεις πληροῦν κατὰ τῶν πολεμίων. Ἐπεὶ δὲ ὁ στόλος παρεσκεύαστο, τὸν Παγανὴν ἐπέστησαν αὖθις στρατηγὸν, Ἀντωνίου πολλὴν καταγνόντες ἀπειρίαν περὶ στρατηγίας.

3. Καὶ οἱ ἐκ Βενετίας ὡς ἐπύθοντο τοὺς πολεμίους αὖθις στόλῳ ἐπιόντας, ἀντεπεξῄεσαν καὶ αὐτοὶ, Νικολάου στρατηγοῦντος· ἐπαρθέντες δὲ τῇ προτέρᾳ νίκῃ καὶ τῆς Κατελάνων συμμαχίας ἀμελήσαντες, ὥσπερ καὶ πρότερον τῆς βασιλέως, κατεναυμαχήθησαν ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων πρὸς τῇ Μεθώνῃ, καὶ τάς τε ναῦς ἁπάσας οἱ ἐκ Γεννούας ἔλαβον τῶν πολεμίων πλὴν ὀλίγων καὶ τὸν στρατηγὸν αἰχμάλωτον, ὃς καὶ ἐν Γεννούᾳ ἐτελεύτησε δεσμωτήριον οἰκῶν.

4. Μετὰ δὲ τὴν πληγὴν ἐκεῖνοι καὶ οἱ ἐκ Βενετίας ἀτονοῦντες πρὸς τὸν πόλεμον, διεπρεσβεύσαντο ἀλλήλοις περὶ εἰρήνης καὶ κατέλυσαν τὸν πόλεμον, μικρᾶς ἕνεκα αἰτίας μέγαν γεγενημένον καὶ τὰ μέγιστα ἑκατέρους βλάψαντα.

5. Ἐπεὶ δὲ εἰρήνη ἦν καὶ δεινὸν οὐδὲν προσεδοκᾶτο, ἀνάξιον εἶναι σφῶν ἡγούμενοι οἱ ἐν Γεννούᾳ μηδὲν ἀγνωμονεῖν περὶ τοὺς εὐεργετηκότας, πρῶτα μὲν Παγανὴν τὸν στρατηγὸν, λαμπρὸν γεγενημένον ἐν ταῖς στρατηγίαις ἀμφοτέραις, ἐξήλασαν τῆς πόλεως, ἀειφυγίαν κατακρίναντες, καὶ σὺν ἐκείνῳ πάντας τοὺς ἀρίστους, οὐδὲν ἔχοντες ἐγκαλεῖν·

6. Ἔἔπειτα καὶ τοῦ Μεδιολάνων ἀφίσταντο δεσπότου καὶ Μπουκανέγραν αὖθις τὸν Σίμωνα ἄρχοντα τῶν πραγμάτων ἀποδείξαντες, τὸν παρ´ ἐκείνου καθεστῶτα ἐξήλασαν ἀτίμως καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἐκεῖνον τῆς πολλῆς περὶ αὐτοὺς ἠμείψαντο κηδεμονίας. Ὁ μὲν οὖν τῶν Λατίνων πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς Ῥωμαίους πόλεμος ἐνταῦθα ἐτελεύτησε.

7. Βασιλεὺς δὲ ὁ Παλαιολόγος, βασιλίδος τῆς μητρὸς μάλιστα ἐναγούσης, ἦλθεν εἰς Αἶνον, ἐν Θεσσαλονίκῃ τὴν μητέρα καταλιπὼν, ὡς ἐκεῖθεν διὰ τῆς Θρᾴκης εἰς Βυζάντιον ἀφιξόμενος πρὸς βασιλέα τὸν κηδεστήν. Οἱ δὲ ἐν Διδυμοτείχῳ ἄρχοντες, Ἀρσένιός τε μέγας παπίας ὁ Τζαμπλάκων καὶ πρωτοστράτωρ ὁ Ταρχανειώτης, ὑποπτεύσαντες διὰ Διδυμοτείχου βασιλέα τὸν Παλαιολόγον παρελθεῖν ἂν, οὐκ ἀνήκοοί τε τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ γεγενημένων πρὸς Κράλην τῷ βασιλεῖ συμβάσεων περὶ συμμαχίας ὄντες καὶ ὡς κοινῇ συνέθεντο πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα πόλεμον κινεῖν, ἔδεισαν, μὴ εἰσδεξάμενοι τῇ πόλει μὴ κατὰ γνώμην πράττωσι βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ καὶ πρὸς ὀργὴν διερεθίσωσι, δοκοῦντες ἀγνωμονεῖν περὶ αὐτὸν καὶ τοῖς ἐναντία πράττουσι προστίθεσθαι ἀφιστάμενοι αὐτοῦ. Καὶ πέμψαντες ἐπυνθάνοντο, ᾗ χρὴ προσφέρεσθαι τῷ νέῳ βασιλεῖ· καὶ ὁ βασιλεὺς προσέταττεν, ὡς προσήκει δούλους τοῖς δεσπόταις, καὶ πᾶσαν εἴσοδον παρέχειν ἐλευθέρως, προσέχοντας ὡς βασιλεῖ, οὐκ αὐτοὺς μόνους, ἀλλὰ καὶ τὰς ἄλλας πάσας πόλεις. Ὅθεν καὶ εἰσεδέξαντο προθύμως ἐκ τῆς Αἴνου ἀφιγμένον. Βασιλεὺς δὲ ὀλίγας ἡμέρας Διδυμοτείχῳ ἐνδιατρίψας, ἀπῆρεν ἐκεῖθεν εἰς Βυζάντιον καὶ συνδιέτριψεν οὐκ ὀλίγον χρόνον βασιλεῖ τῷ κηδεστῇ, μάλιστα ἀκμάζοντος τότε τοῦ Λατινικοῦ πολέμου.

8. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς εἰδὼς τῷ τε υἱῷ Ματθαίῳ καὶ βασιλεῖ τῷ γαμβρῷ διαφοράς τινας οὔσας πρὸς ἀλλήλους, δεῖν ἔγνω κἀκεῖνον μεταπεμψάμενος, διαλύειν τὰς διαφορὰς αὐτοῖς πάντα ἐξειπόντας ἐπ´ αὐτοῦ, ὅσα ἀλλήλοις οἴονται προσκεκρουκέναι. Καὶ τόν τε υἱὸν μετεκαλεῖτο καὶ βασιλέα τὸν γαμβρὸν παρακατεῖχεν, ὡς βεβαίας αὐτοῖς θησόμενος τὰς διαλύσεις. Ὁ μὲν οὖν υἱὸς ἄρτι τὴν Ἀδριανοῦ παρειληφὼς καὶ τὰς περὶ αὐτὴν πολίχνας, βασιλέως τοῦ πατρὸς ἐγκεχειρικότος, καὶ περὶ τὴν ἐκείνων πρόνοιαν ἠσχολημένος, ὑστέρησε κατὰ τὸ βασιλέως πρόσταγμα εἰς Βυζάντιον ἐλθεῖν, γνώμην ἔχων ὡς ἀφιξόμενος ὀλίγῳ ὕστερον. Βασιλέως δὲ τοῦ νέου πρὸς τὰς ἐγκεχειρισμένας πόλεις ἥκειν ἐπειγομένου, ἐπέτρεπεν ὁ βασιλεὺς τὴν ἔξοδον, ταῖς προτέραις πόλεσιν, ἃς αὐτῷ ἐφῆκεν ἄρχειν, καὶ Διδυμότειχον προσθείς· Ἑλένην τε βασιλίδα τὴν γαμετὴν ἐπέτρεπεν αὐτῷ συνέπεσθαι, Μανουὴλ τὸν νεώτερον ἔχουσαν τῶν υἱῶν. Ἀνδρόνικον δὲ βασιλέα τὸν υἱὸν καὶ Εἰρήνην τὴν θυγατέρα παρὰ βασιλίδι κατελίμπανεν ἐκτρέφεσθαι τῇ μάμμῃ φιλοτίμως. Μέλλοντι δὲ ἀπαίρειν ἤδη τῷ νέῳ βασιλεῖ ἄλλα τε παρῄνει βασιλεὺς ὁ κηδεστὴς καὶ πρὸς τὸν γυναικὸς ἀδελφὸν μηδένα πόλεμον κινεῖν, μηδὲ κακοῖς πειθόμενον συμβούλοις, πολέμιον ἐκεῖνον μηδὲν νομίζειν ἀδικοῦντα. Βέλτιον μὲν γὰρ εἶναι περιμείναντα αὐτὸν, ἄχρις ἂν ἀφίκηται ἐκεῖνος, λύειν ἐπ´ αὐτοῦ, εἴ τι μικροψύχως πρὸς ἀλλήλους διηνέχθησαν· ἐπεὶ δ´ ἀναγκαία καὶ περισπούδαστος αὐτῷ ἡ ἔξοδος, αὐτός τε ἀδυνάτως ἔχει διὰ τὸν πρὸς Λατίνους πόλεμον τὸ νῦν ἔχον εἰς Θρᾴκην ἀφικέσθαι καὶ διαλλάττειν αὐτοὺς ἀλλήλοις, μηδὲν κινεῖν τῶν καθεστηκότων, ἄχρις ἂν Εἰρήνη βασιλὶς ἡ μήτηρ εἰς Διδυμότειχον ἀφικομένη πᾶσαν πρόφασιν πολέμου καὶ μικροψυχίας περιέλῃ. Τοιαῦτα παραινέσας ὁ βασιλεὺς, τὸν νέον ἐξέπεμπε μετὰ τῆς γυναικός. Μετὰ μικρὸν δὲ καὶ βασιλίδα Εἰρήνην τὴν γαμετὴν ἐκέλευεν εἰς Διδυμότειχον ἀφικομένην, διαλλάττειν τὸν υἱὸν γαμβρῷ τῷ βασιλεῖ. συνεξέπεμπε δὲ αὐτῇ καὶ Φιλόθεον τὸν Ἡρακλείας μητροπολίτην καὶ Μητροφάνην τὸν Μελενίκου, ἄνδρας καὶ βίῳ καὶ λόγῳ τοῖς ὁρῶσι ὄντας ἀξιόχρεως πρὸς αἰδῶ, πρὸς τούτοις δὲ καὶ Φιλῆν τὸν Ἰωάννην, ὄντα τῶν εὐπατριδῶν, δι´ ἀρετὴν δὲ καὶ φιλοσοφίαν βίου πάντων ἀποσχόμενον πραγμάτων καὶ σχολάζοντα τοῖς οἴκοι καὶ πρόνοιαν πολλὴν ποιούμενον σώφρονος βίου καὶ δικαίου, ἅμα μὲν συνδιαλλάξοντας αὐτῇ καὶ τοὺς υἱοὺς, ἅμα δὲ αὐτῇ καὶ μάρτυρας ἐσομένους, εἰ μὴ τὴν ἴσην σπουδὴν ἐν ἀμφοτέροις ἐπιδείξαιτο, ὥστε μηδὲν ὕστερον τοὺς συκοφάντας ἔχειν ἐγκαλεῖν, δυναμένους τἀναντία, ὧν εἴργαστο ἡ βασιλὶς, λογοποιεῖν, εἴ τι μὴ κατὰ γνώμην ἀποβαίη τοῖς υἱέσιν. Ἐπέτρεπε δὲ βασιλίδι καὶ τοῖς συνεκπεμφθεῖσι, τὰς μὲν ἄλλας διαφορὰς τῶν παίδων διαλύειν, ἔκφορα πάντα θεμένων πρὸς αὐτοὺς, ᾗ ἂν θεός τε καὶ ἡ σύνεσις ὑφηγοῖτο· ἕτερον δὲ τῶν καθεστώτων μηδὲν κινεῖν, ἀλλὰ βασιλέα μὲν τὸν νέον Διδυμότειχον καὶ τὰς ἄλλας πόλεις ἔχειν, ἃς ἐνεχείρισεν αὐτῷ, πράττοντα, ὅ,τι ἂν δοκῇ, ἑτέρᾳ δὲ τῶν μήπω ἐγκεχειρισμένων παρενοχλεῖν μηδεμιᾷ, ἀλλ´ ἐᾷν ὑπὸ βασιλέα, ὥσπερ καὶ πρότερον, τελεῖν. Ματθαῖον δὲ τὸν γυναικὸς ἀδελφὸν δοῦλον μὲν ἡγεῖσθαι κατὰ τὸν τῶν βασιλέων νόμον, ἀλλὰ καὶ ἀδελφὸν, καὶ πᾶσαν ἐπιδείκνυσθαι πρὸς αὐτὸν εὐμένειαν καὶ φιλίαν, ὥσπερ δίκαιον, καὶ μηδὲν ἀνακρίνειν περὶ τῆς ἀρχῆς, ἀλλ´ ἐᾷν τοὺς ἀρχομένους ἄγειν, ὅποι ἂν δοκῇ, καὶ τῆς τοιαύτης ὑπεροχῆς αὐτῷ παραχωρεῖν, ὄντι γε πατρὶ καὶ δυναμένῳ τοὺς παῖδας, ἄν τι σφάλωνται, ἐπανορθοῦν. Ματθαῖον δὲ τὸν υἱὸν τὴν Ἀδριανοῦ καὶ τὰς ἄλλας πολίχνας ἔχειν, καὶ βασιλέα τὸν γαμβρὸν ἀδελφὸν ἡγεῖσθαι καὶ δεσπότην καὶ πᾶσαν εὔνοιαν ἀποδιδόναι καὶ τιμήν· μὴ μέντοι γε ἀνάγκην ἔχειν καὶ ἀνακρίνεσθαι ὑπ´ αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀρχὴν, ἀλλ´ ὑπὸ μόνου τοῦ πατρός. Οὕτω γὰρ εἶναι δίκαιον καὶ πρόφασιν οὐδεμίαν διαφορᾶς καὶ στάσεως παρέχον.

Chapitre XXXII.

1. Les Génois sont défaits sur mer. 2. Ils se soumettent à l'obéissance du Prince de Milan, 3. Ils remportent la victoire sur les Vénitiens. 4. Ils leur accordent la paix. 5. Ils condamnent au bannissement leur Général, et plusieurs autres personnes de qualité. 6.  Ils secouent le joug de la domination du Prince de Milan. 7. Le jeune Empereur revient à Constantinople. 8. Ils Empereur son beau-père donne les ordres pour le réconcilier avec Mathieu son fis aîné.

1. Nicolas Général des Vénitiens ayant réparé ses galères dans la même année, et en ayant reçu d'autres tant de sa République que des Catelans ses alliés, se mit en mer, pour aller chercher les Génois. Le Duc et la République de Gènes avaient déposé Pagan, bien qu'il se fût parfaitement bien acquitté du devoir d'un excel- 193 lent Général, et bien qu'il eut par sa seule conduite garanti leur flotte d'une ruine entière, et ils nommèrent en sa place Antoine Grimaldi. Ce nouveau Général ayant équipe quelques galères, outre celles qui l'étaient dès auparavant, en vint aux mains avec ses ennemis, proche de l'île de Sardaigne perdit la bataille, et trente deux de ses galères. Les Catelans blâmèrent alors plus ouvertement que jamais l'opiniâtreté avec laquelle Nicolas avait rejeté les prières que l'Empereur lui avait faites de donner bataille devant Constantinople, en un temps où les Génois n'avaient aucun lieu de retraite.

2. Les Génois, abattus par la grandeur de leur défaite manquant d'argent pour l'armement d'une nouvelle flotte, et sentant les incommodités de la disette depuis que les Vénitiens s'étaient rendus maîtres de la mer, crurent se devoir soumettre à l'obéissance du Prince de Milan qui était riche en argent, et en hommes, et qui les pouvait secourir par sa cavalerie et par son infanterie. D'ailleurs il possédait un bon pays, d'où il tirait du blé en abondance. Ayant donc pris cette résolution ils la lui firent savoir. II crut que ce lui serait un singulier avantage d'avoir la Seigneurie de Gènes, qui était dans son voisinage. Le Traité fut passé à l'heure même, et confirmé par serment, à la charge qu'il les aiderait d'armes, d'hommes, et d'argent, et qu'ils le reconnaitraient pour leur souverain, sans manquer ja- 194 mais au respect ni au service qu'ils lui promettaient, et qu'ils recevraient le gouverneur qu'il leur donnerait. Voila comment ils furent réduits, par le mauvais succès de la guerre, à subir des conditions si basses, si honteuses, et si contraires à la fierté qu'ils faisaient paraître autrefois. Ils déposèrent Simon Boccanera qui commandait dans leur ville, pour recevoir le gouverneur que le Prince de Milan leur donna. Alors, ce Prince prenant soin de les secourir, comme des sujets qu'il avait intérêt de conserver, leur fournit des provisions de guerre et de bouche, et leur commanda de travailler à l'armement d'une nouvelle flotte. Quand elle fut prête, ils en sonnèrent la conduite à Pagan, et ils déposèrent Antoine pour son incapacité.

3. Lors que les Vénitiens surent que les Génois étaient en mer, ils s'y mirent aussi, sous la conduite de Nicolas. La fidélité que leur inspirait la victoire qu'ils avaient remportée leur fit mépriser l'alliance des Catelans, comme ils avaient autrefois méprisé celle des Romains. Mais en étant venus aux mains, proche de Modon ils furent entièrement défaits, et perdirent presque tous leurs vaisseaux. Leur Général fut pris, qui mourut depuis à Gènes en prison.

4. Les Vénitiens, lassés de la guerre, après une défaite si signalée, envoyèrent demander la .paix, et terminèrent un diffèrent qui était deve- 195 nu fort grand, quoi qu'il se fût élevé pour un fort petit sujet.

5. Lors que la paix fut conclue, et qu'il n'y eut plus lieu d'appréhender aucun nouveau trouble, les Génois, croyant que ce serait une conduite indigne d'eux, de ne pas signaler leur ingratitude envers leurs bienfaiteurs, condamnèrent à un bannissement perpétuel, Pagan leur Général, qui avait acquis une gloire si éclatante dans ces deux dernières batailles, et condamnèrent, avec lui, quantité de personnes de qualité, bien qu'ils ne les pussent accuser d'aucun crime.

6. La première chose qu'ils firent, ensuite, fut de se soustraire à l'obéissance du Prince de Milan, de lui renvoyer honteusement son gouverneur, et de reprendre Boccanera. Voila de quelle manière ils reconnurent les bienfaits dont il les avait comblés. Telle fut la fin de la guerre que les Italiens firent aux Romains, et qu'ils firent entre eux-mêmes,

7. En ce même temps, l'Empereur Paléologue partit de Thessalonique, par l'avis de l'Impératrice sa mère, qu'il y laissa pour aller à Aîné, et pour de là se rendre par la Thrace à Constantinople auprès de l'Empereur son beau-père. Arsène, Zamplacon grand Papias, et Tarcaniote, Protostrator, qui commandaient à Didymoteque, et qui n'ignoraient pas les Traités qu'il avait faits avec le Crale, envoyèrent demander 196 à l'Empereur son beau-père, s'il avait agréable qu'ils le reçussent. Il leur ordonna de le recevoir comme des sujets doivent recevoir leur souverain, ce qui fut exécuté avec une obéissance très exacte. Ayant passe quelques jours à Didymoteque, il vint à Constantinople, où il demeura avec l'Empereur son beau-père durant la plus grande chaleur de la guerre des Vénitiens et des Génois.

8. Cantacuzène ayant su qu'il y avait des différends entre Mathieu son fils aîné, et l'Empereur son gendre, crut en devoir prendre connaissance, et les entendre tous deux par leur bouche. II manda pour cet effet Mathieu son fils, et il retint l'Empereur son gendre auprès de lui. Mathieu, qui avait depuis peu pris possession d'Andrinople, et qui était occupé à pourvoir aux nécessités de quelques autres villes, ne vint pas aussitôt qu'il en eut reçu l'ordre, bien qu'il eût intention de venir bientôt après. le jeune Empereur n'ayant pas eu la patience de l'attendre, Cantacuzène lui permit d'aller visiter les villes dont if lui avait accorde le domaine, auxquelles il ajouta encore celle de Didymoteque. Il permit aussi à l'Impératrice Hélène de le suivre, et de mener avec elle Manuel le plus jeune de ses fils. A l'égard d'Andronique son autre fils, et d'Irène sa fille, elle les laissa entre les mains de l'Impératrice Irène, qui prenait un soin incroyable de leur éducation. Il lui donna en partant plusieurs 179 avis, mais sur tout de ne pas prendre les armes contre Mathieu son beau-frère, et de ne le pas tenir sans sujet pour son ennemi. Il lui remontra qu'il aurait mieux fait d'attendre son arrivée, pour se réconcilier avec lui en sa présence, mais que puis qu'il avait une si grande impatience de partir, comme si son départ était absolument nécessaire, qu'il n'entreprît rien jusqu'à ce que l'Imperatrice sa mère eût été à Didymoteque, pour y terminer par sa prudence leur diffèrent, que la guerre des Italiens ne lui permettait pas d'aller terminer lui-même, comme il aurait souhaité. Quand l'Impératrice Irène partit, il envoya avec elle Philothée Métropolitain d'Héraclée, Metrosane Métropolitain de Melenique, Prélats considérables par la force de leur éloquence, et par l'éminence de leur sainteté, et Jean Philé homme d'une illustre naissance, qui avait renoncé aux affaires du monde, pour vaquer uniquement à son salut dans la solitude, et dans le silence. L'intention de l'Empereur était, qu'ils travaillassent avec l'Impératrice à la réconciliation des jeunes Princes, ou qu'au moins ils fussent témoins de l'équité avec laquelle elle agirait envers ses enfants, pour pouvoir un jour confondre la calomnie, s'il arrivait que ce diffèrent eût un autre succès qu'il ne désirait. II leur donna un pouvoir absolu de prononcer sur les contestations de son fils, et de son gendre, selon leur prudence, et selon les lumiè- 198 res que Dieu leur départirent, à la charge, néanmoins, de ne rien changer de ce qu'ils trouveraient établi, et de laisser au jeune Empereur Didymoteque, et les autres villes qu'il lui avait accordées, sans qu'il pût s'ingérer au gouvernement des autres, ni troubler Mathieu son beau-frère, dans le gouvernement de celles qui lui avaient été confiées, par lequel il serait toujours respecté et honoré comme son Souverain, bien qu'il ne rendît compte de son administration, nul autre qu'à l'Empereur son père. Voila les instructions qu'il leur donna, pour travailler à la réunion de la famille Impériale.

λγʹ. 1. Τοιαῦτα μὲν ἥ τε βασιλὶς Εἰρήνη καὶ οἱ συνόντες ἐπετράπησαν περὶ τῶν υἱῶν. Ἐπεὶ δὲ ἐγένοντο ἐν Διδυμοτείχῳ καὶ ἐπειρῶντο κατὰ τὰ διατεταγμένα ὑπὸ βασιλέως πράττειν, τἄλλα μὲν ἐπείθετο ὁ νέος βασιλεὺς, ἀπαιτούμενος δὲ καὶ γράμμασιν οἰκείοις τῷ γυναικὸς ἀδελφῷ πιστὸν ποιεῖν, ὡς οὐδὲν οὐδέποτε αὐτῷ πρὸς τὴν ἀρχὴν παρενοχλήσει, οὐκ ἐπείθετο, τὰ μὲν ὑπὸ βασιλέως ὡρισμένα στέργειν φάμενος καὶ ἀντιλέγειν πρὸς μηδὲν, γράψειν δὲ μηδέν· οὐδὲν γὰρ δεῖν αὐτῷ γραμμάτων. Βασιλὶς δὲ ἀντεῖπε μετὰ τῶν ἀρχιερέων, οὐ δίκαια φάμενοι ποιεῖν αὐτὸν, πρόφασιν ὑποψίας καὶ πολέμου παρέχοντα τῆς γυναικὸς τῷ ἀδελφῷ. Βασιλεὺς δὲ, ἵνα αἵ τε προγεγενημέναι διαφοραὶ διαλυθῶσι, καὶ μηκέτι μηδεμία πρόφασις ᾖ πολέμου ἐν ὑμῖν, ἔπεμψεν ἡμᾶς, ᾧ δέον, ἔφασκον, πείθεσθαι καὶ σέ. Οὐ μικρὰν γὰρ παρέξει ὑποψίαν τὸ μὴ γράμμασιν ἐθέλειν ἐπιβεβαιοῦν, ἀνεύθυνον εἶναι παρὰ σοὶ τὴν ἀρχὴν τῷ ἀδελφῷ. Βασιλεὺς δὲ τὰ ἴσα αὖθις εἶπε καὶ δῆλος ἦν οὐκ ἀρκεσθησόμενος τοῖς παροῦσι. Βασιλὶς δὲ καὶ οἱ συνόντες ἐπεὶ μὴ πείθειν εἶχον, ἀνέστρεφον εἰς Βυζάντιον, μηδὲν περὶ ὧν ἧκον εἰργασμένοι, ἀπήγγελλόν τε βασιλεῖ, ὅσα βασιλεὺς ὁ νέος πρὸς αὐτοὺς διαλεχθείη.

2. Τῷ δ´ εὐθὺς μὲν ἐδόκει τὰ παρόντα δεινῶν ἀρχὴ, καὶ ὑπώπτευεν ὑπὸ τῶν συνόντων ἐπὶ Ματθαῖον τὸν γυναικὸς ἀδελφὸν παροξυνθήσεσθαι τὸν νέον βασιλέα. Ὅμως ἐδόκει δεῖν, ἐπεὶ καὶ τοῦ πρὸς Λατίνους ἀπήλλακτο πολέμου, αὐτὸν παραγενόμενον, πᾶσαν πρόφασιν πολέμου διαλύειν· καὶ παρεσκευάζετο, ὡς ἀφιξόμενος μετὰ μικρὸν εἰς Διδυμότειχον. Ἐν τούτῳ δὲ οἱ τῷ νέῳ βασιλεῖ συνόντες καὶ μάλιστα οἱ τὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ᾑρημένοι πρότερον παρώξυνον ἐπὶ τὸν πόλεμον τὸν νέον, οὐδὲν ἔργον εἶναι φάσκοντες τὴν πατρῴαν ἀνασώζεσθαι ἀρχὴν, ἀδίκως ὑπὸ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ἀφῃρημένην, καὶ αὐτοῦ τε ἔχοντος καὶ τὸν υἱὸν ἔφεδρον καθιστάντος. Τὸ γὰρ ἀνυπεύθυνον αὐτῷ παρέχειν τὴν ἀρχὴν τί ἄλλο εἶναι ἢ βασιλέα καὶ αὐτὸν ἐν μέρει εἶναι; παρῄνουν τε μὴ τὸν ἀνταγωνιστὴν ἐᾷν αὐξάνεσθαι, ἀλλὰ καθαιρεῖν εὐθὺς ἐξαρχῆς. Οἷς πειθόμενος φανερῶς ἐξήνεγκε τὸν πόλεμον. Αὐτίκα γὰρ ὅση ἦν ταῖς πόλεσιν, ὧν ἦρχε, στρατιὰν συνηθροικὼς, ἐπεστράτευσε ταῖς πόλεσι ταῖς βασιλεῖ τῷ κηδεστῇ ὑποκειμέναις καὶ ὑπεποιήσατο οὐκ ὀλίγας, πάντων προθύμως προσχωρούντων καὶ πρὸς τὴν μεταβολὴν ἡδέως διατιθεμένων. Μετὰ τοῦτο δὲ καὶ συμμαχίαν Περσικὴν μεταπεμψάμενος τότε πρῶτον φρούριόν τι κατὰ τὴν Θρᾴκην Τζύμπην κατασχόντων προσαγορευόμενον, τῷ γυναικὸς ἐπεστράτευσεν ἀδελφῷ, μηδεμίαν πρόφασιν παρεσχημένῳ πρὸς τὸν πόλεμον, καὶ τάς τε πολίχνας εἷλε, πρότερον ὧν ἦρχεν, ἑτοίμως προσχωρούσας, ἔπειτα καὶ τὴν Ἀδριανοῦ ἐλθὼν, ἡδέως τοῦ δήμου ὑποδεχομένου καὶ πᾶσαν ἀνιέντος εἴσοδον. Ματθαῖος δὲ ὁ τοῦ βασιλέως υἱὸς Νικηφόρον ἔχων σεβαστοκράτορα Καντακουζηνὸν τὸν θεῖον καὶ ἑτέρους τῶν περὶ αὐτὸν ἀρίστους, τὴν ἄκραν ἐλθὼν κατέσχεν, (ἦν γὰρ πρότερον τά τε ἐπιτήδεια ἐνθέμενος καὶ τἄλλα ἐπεσκευασμένος καλῶς, ὡς μάλιστα ἐνῆν.) ἔπεμπέ τε καὶ πρὸς βασιλέα τὸν πατέρα τοὺς ὅτι δηλώσοντας ὑπὸ βασιλέως τοῦ γαμβροῦ πολιορκοῖτο. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ἐπεὶ τὴν πόλιν εἶχεν, ἄγων τὸν δῆμον καὶ τὴν ἑπομένην στρατιὰν, τὸν γυναικὸς ἀδελφὸν ἐπολιόρκει πρὸς τὴν ἄκραν καὶ τειχομαχίας ἐποιεῖτο καθημέραν καρτερωτάτας ἐκ διαδοχῆς. Ἔσπευδε γὰρ πρὶν βασιλέα ἥκειν τὸν κηδεστὴν παραστήσασθαι τὴν ἄκραν. Ἀνύειν δὲ ἠδύναντο οὐδὲν, τῶν ἔνδον εὐψύχως ἀμυνομένων καὶ πρὸς τὴν πολιορκίαν καρτερούντων. Ἀδριανουπολιτῶν δὲ ὁ δῆμος οὐ μόνον τειχομαχῶν ὁσημέραι λυπηρὸς τῷ βασιλέως ἦν υἱῷ, ἀλλὰ καὶ ἀποσκώπτων εἰς ἐκεῖνον καὶ πρὸς ὕβριν προσφερόμενος. Ἔνιοι δὲ αὐτῶν, ὅσοι καὶ μάλιστα δύσνως εἶχον, καὶ πικρῶς ἐλοιδοροῦντο καὶ πρὸς ὕβρεις ἐξετρέποντο ἀνελευθέρους.

3. Καντακουζηνὸς δὲ ὁ βασιλεὺς ἐπεὶ πύθοιτο πολιορκούμενον τὸν υἱὸν, καὶ πρότερον παρεσκευασμένος ὢν ἐπὶ τὴν ἔξοδον, ἐχώρει κατὰ τάχος ἐπὶ τὴν Ἀδριανοῦ, στρατιάν τε Ῥωμαίων ἄγων, οἷς μάλιστα ἐθάῤῥει, καὶ Περσικὴν ὀλίγην, ἣν Ὀρχάνης ὁ γαμβρὸς παρέσχετο αἰτήσαντι. Ἐπὶ τούτοις δὲ καὶ λόχον ἐκ Κατελάνων, οἳ ὑπελείποντο ἐν Βυζαντίῳ ἀπὸ τῶν τριηρέων. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ἐπεὶ πύθοιτο βασιλέα οἱ ἐπιόντα τὸν κηδεστὴν, ἄλλως τε οὐκ ἀξιόμαχος ὢν, καὶ τῆς ἄκρας μάλιστα κατεχομένης, δείσας, μὴ αὐτόθεν ῥᾳδίως ἁλίσκοιτο ἡ πόλις, πρότερον ἡμέρᾳ μιᾷ καταλιπὼν, εἰς τὴν Τζερνομιάνου ἧκε, καὶ κατέσχε, τοῦ ἄρχοντος παραδόντος. Ἐκεῖθεν δὲ εἰς Διδυμότειχον ἀπεχώρει, τό,τε Περσικὸν καταλιπὼν ἐν τῇ Ἀδριανοῦ καὶ Ῥωμαίους οὐκ ὀλίγους φρουρεῖν τὴν πόλιν στρατιώτας. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς γενόμενος ἐν Ἀδριανοῦ, ἐπεὶ πύθοιτο βασιλέα τὸν γαμβρὸν ἀνακεχωρηκότα, πέμψας παρῄνει τοὺς πολίτας προσχωρεῖν αὐτῷ καὶ τὴν πόλιν παραδιδόναι. Ὑφ´ ὁρμῆς γὰρ ἀλόγου καὶ παραπληξίας ἀντισχήσειν οἰηθέντες πρὸς βασιλέα κατὰ σφᾶς, οἱ μὲν πρὸ τῶν πυλῶν ὡπλισμένοι ἀντιπαρετάττοντο, ἔχοντες καὶ Πέρσας τοὺς συμμάχους, ἐπὶ τῶν τειχῶν δὲ τὸ γυμνικόν. Καὶ βασιλέως παραινοῦντος προσχωρεῖν, οὐ μόνον οὐκ ἐπείθοντο, ἀλλὰ καὶ ἦρχον μάχης χρώμενοι τοξείαις. Ὁρῶν δὲ ὁ βασιλεὺς, ὡς ὅπλων χρεία πρὸς οὕτως ἀναισθητοῦντας, σύνθημα ἐδίδου μάχης τοῖς σφετέροις. Καὶ αὐτίκα οἵ τε Κατελάνοι διὰ τῆς ἄκρας ἦσαν ἐντὸς τειχῶν, καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα τοὺς ἔξω παρατεταγμένους ἐτρέψατο ἐπελθόν· καὶ ἡλίσκετο ἡ πόλις ἑκατέρωθεν. Πέρσαι δὲ οἱ σύμμαχοι ἐκείνοις, συνορῶντες ἤδη ἡττημένους, ὅσους οἷοίτε ἦσαν τῶν σφίσι συντεταγμένων, συναρπάσαντες, προσεχώρησαν βασιλεῖ. Αὐτίκα δὲ καὶ οἱ μετὰ τοῦ βασιλέως ἐπιδραμόντες, εἷλον οὐ πολλούς· ἦσαν γὰρ ὀλίγοι καὶ αὐτοί. Διεδίδρασκον δὲ καὶ Ἀδριανουπολιτῶν, ὅσοι μάλιστα κακῶς τὸν βασιλέως ἔλεγον υἱὸν πολιορκούμενον, δείσαντες, μὴ τῆς ἀγνωμοσύνης δῶσι δίκας. Ὁ δῆμος δὲ οὐδ´ οὕτω, καίπερ ἡττημένος καὶ κακοπραγήσας, ὑφῆκε τῆς πρὸς βασιλέα δυσμενείας, ἀλλ´ ἔνδον γενόμενοι τῆς πόλεως ὅσοι μὴ ἑάλωσαν, καὶ τὸν καρτερώτατον τῶν πύργων κατασχόντες, μίαν τε τῶν ἀγυιῶν δοκοῖς συμφράξαντες μεγάλαις, ἠμύνοντο ἑστῶτες ἐπιόντας τοὺς βασιλικούς. Οἱ δ´ ἐνίεσαν πῦρ κατὰ τῶν οἰκιῶν. Καὶ σὺν πόνῳ οὐδενὶ περιεγίνοντο τῶν ἀντιτεταγμένων. Τραπόμενοι γὰρ αὐτίκα οἱ μὲν ἐν ἀδύτοις κατεκρύπτοντο, οἱ δ´ ἱκέτευον ἐν ἱεροῖς. Ἡ στρατιὰ δὲ διεπόρθει τὰς οἰκίας καὶ διήρπασαν τὰ ὄντα. Ἀπέθανε μέντοι κατ´ ἐκείνην τὴν μάχην οὐδὲ εἷς, τραυματίαι δὲ ἐγένοντό τινες. Ἔπειτα ὡς ἤδη πάντα εἴχετο, τότε πῦρ ἐκέλευεν ὁ βασιλεὺς σβεννύναι καὶ ἀπέχεσθαι τῆς ἁρπαγῆς τοὺς στρατιώτας, καὶ τοὺς κυρίους τῶν οἰκιῶν τὰ ὑπολελειμμένα ἔχειν, καὶ μηδένα ἀδικεῖν. Οἱ μέντοι ἀνδραποδισθέντες ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ὑπὸ τῶν οἰκείων χρήμασιν ἐλύθησαν. Οὐ γὰρ πᾶσα ἡ πόλις διηρπάσθη, οὐδὲ παντάπασιν, ἀλλ´ ὅσον ἐν ἐπίπλοις ἦν καὶ σκεύεσι τοῖς κατὰ τὴν οἰκίαν· ἃ οἱ στρατιῶται αὖθις ἀπέδοντο εὐώνως τοῖς κυρίοις, καὶ μάλιστα οἱ Κατελάνοι, οἳ πλείω τε διήρπασαν τῶν ἄλλων καὶ ἄχρηστα αὐτοῖς ἡγοῦντο ξένοις οὖσι καὶ ἀοίκοις.

4. Μετὰ τοῦτο δὲ βασιλεὺς μὲν ὁ Καντακουζηνὸς ἐν Ἀδριανοῦ τὰς προσχωρησάσας πρὸς βασιλέα τὸν νέον πόλεις ἐκάκου, πέμπων στρατιὰν, ὅσαι μὴ ὑπ´ ἐκείνου παρεδόθησαν. Ἐκείναις γὰρ οὐκ ᾤετο δεῖν ἐπιστρατεύειν, οὐδ´ ἀνακαλεῖσθαι παραδεδομέναις ὑπ´ αὐτοῦ πρὸς τὸν γαμβρόν. Μάλιστα δ´ ἐκάκωσε τὴν Τζερνομιάνου καὶ ἐξεπίεσε λεηλασίαις, ἄχρις οὗ σφᾶς παρέδοσαν, καὶ τὴν πόλιν ἐκτριβέντες. Ἐκεῖνοι γὰρ ὑπ´ ἀβουλίας καὶ ὁρμῆς ἐμπλήκτου καὶ παραβόλου, μηδεμιᾶς ἀνάγκης οὔσης, οὐκ ἀπέστησαν μόνον, ἀλλὰ καὶ γράμμασιν ἐδήλουν, ὡς οὔθ´ ὑπείκουσιν αὐτῷ, οὔτε βασιλέα οἴονται, ἀλλ´ εἴ τι δύναιτο πρὸς αὐτοὺς, μηδενὸς καταμελεῖν. Ἐφ´ οἷς ὀργῇ φερόμενος, ἠμύνατο ἀξίως τῆς παραφροσύνης. Διδυμοτείχῳ δὲ οὔτ´ αὐτὸς ἐπεστράτευσεν, οὔθ´ ἑτέρῳ τρόπῳ δή τινι ἐκάκου τῷ βασιλέα τὸν νέον μάλιστα φιλεῖν. Καὶ τοῦ πολέμου γὰρ οὕτω λαμπρῶς κεκινημένου, τοὺς μὲν ἐνάγοντας ἐν αἰτίαις ἦγε μάλιστα καὶ τὰ πραττόμενα ἐκάκιζε, τῆς δὲ πρὸς βασιλέα τὸν γαμβρὸν εὐνοίας οὐδὲν ὑφῆκεν ἄχρι τότε.

5. Βασιλεύς τε ὁ νέος ὁμοίως οὐκ ἠμέλει, ἀλλὰ τάς τε προσεχούσας πόλεις βασιλεῖ τῷ κηδεστῇ ἐκάκου, καὶ πρὸς Κράλην πέμψας, ᾐτεῖτο συμμαχίαν κατὰ τὰς συνθήκας. Κράλης δὲ ὑπέσχετο προθύμως, ἢν ὅμηρον αὐτῷ παράσχῃ τὸν ἀδελφὸν ὑπὲρ τῆς στρατιᾶς. Βασιλεὺς δὲ ἐκέλευεν αὐτίκα δεσπότην Μιχαὴλ τὸν ἀδελφὸν πρὸς Κράλην ἥκειν ὁμηρεύσοντα. Γενομένου δὲ ἐκεῖ τοῦ βασιλέως ἀδελφοῦ, ἡ στρατιὰ ἐξεπέμφθη παρασκευασθεῖσα ἑπτακισχίλιοι ἱππεῖς, ὧν ἐστρατήγει Κασνιτζὸς ὁ Μποριλοβίκης προσαγορευόμενος, ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων μάλιστα ὢν τῶν παρὰ Τριβαλοῖς.

6. Ἀλέξανδρός τε ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς παρέσχετο συμμαχίαν πεπρεσβευκότι πρὸς αὐτόν. Ἦν γὰρ ἀεὶ πρὸς βασιλέα τὸν Καντακουζηνὸν ἐν ὑποψίαις, ὅτι μὴ κωλύοι Πέρσας κατατρέχειν τὴν ἐκείνου γῆν.

7. Βασιλεύς τε ὁ Καντακουζηνὸς, ὅτι Μυσοὺς καὶ Τριβαλοὺς ὁ νέος αὐτῷ ἐπάγει βασιλεὺς, οὐκ ἀγνοῶν, μετεπέμπετο στρατιὰν ἐκ τῆς Ἀσίας Περσικὴν παρὰ Ὀρχάνη τοῦ γαμβροῦ. Οὕτω μὲν ἑκάτεροι μεγάλῃ παρασκευῇ ὥρμηντο ἀλλήλοις πολεμεῖν. Ἔτι δὲ τῆς συμμαχίδος στρατιᾶς βασιλεῖ τῷ νέῳ διαμελλούσης, ἐδόκει δεῖν πρὸς Αἶνον γενόμενον καὶ πρὸς τοὺς ἐκ Βενετίας συνθήκας θέμενόν τινας, εἰς Διδυμότειχον αὖθις ἐπανήκειν. Μεταξὺ δὲ τὴν πρὸς Αἶνον διιόντι ἡ ἐκ Τριβαλῶν συνετύγχανε στρατιά· ἣν ἔπεμπεν εἰς Διδυμότειχον, τῶν περὶ αὐτὸν τοὺς ἐπιφανεστέρους μάλιστα συνεκπέμψας, καὶ τῆς στρατιᾶς τὸ πλεῖον ὡς αὐτοῖς συνδιατρίβοιεν, ἄχρις ἐπανήξει ἐκ τῆς Αἴνου.

199 Chapitre XXXIII.

1. Le jeune Empereur défère aux remontrances de l'Impératrice sa maire, mais il refuse de s'obliger par écrit. 2. Il prend les armes, et réduit plusieurs places. 3. L'Empereur Cantacuzène va à Andrinople, et la prend par force. 4. Il envoie faire des courses aux environs des villes qui s'étaient rendues à f Empereur son gendre. 5. Le jeune Empereur obtient du secours du Crale et lui donne son frère en otage. 6. II en obtient aussi d Alexandre Roi de Bulgarie. 7. L'Empereur Cantacuzène en demande a Orcane son gendre.

1. Lorsqu'ils furent arrivés à Didymoteque,, ils suivirent très ponctuellement les ordres qu'ils avaient reçus, et ils trouvèrent le jeune Empereur assez disposé à s*y soumettre. Quand néanmoins on lui proposa de promettre par écrit à son beau-frère, de ne le point troubler dans la jouissance de son gouvernement, il répondit qu'il était d'accord d'exécuter ce que son beau-père avait ordonné ; mais qu'il ne désirait pas de s'y obliger par écrit. L'Impératrice et les Prélats lui remontrèrent fortement, qu'il don- 100 nait sujet par ce refus à une guerre civile, dont l'Empereur son beau-père, à qui il était tenu d'obéir, leur avait commandé d'arracher les moindres semences, et que ce refus-là le faisait soupçonner d'avoir de mauvaises intentions. Mais quelque remontrance qu'ils pussent lui faire, il persista dans son opiniâtreté, et il leur fit assez connaître, qu'il ne se contenterait pas de l'état présent de sa fortune. Ainsi ils revinrent sans avoir pu le fléchir.

2. L'Empereur Cantacuzène jugea par le rapport qu'ils lui firent, que l'Empereur son gendre était extraordinairement aigri contre Mathieu son beau-frère, et que cette aigreur-là pourrait produire des divisions très fâcheuses, s'il n'allait lui-même en ôter jusqu'au moindre prétexte. Pendant qu'il se préparait à partir, les confidents du jeune Empereur, qui avaient autrefois paru fort zélés pour son beau-père, le pressèrent de prendre les armes, et rassurèrent qu'il n'y avait rien de si aisé que de se remettre en possession de la Souveraine puissance, pourvu qu'il attaquât Mathieu de bonne-heuré, sans lui donner le loisir de se fortifier. Il suivit ce mauvais conseil, et ayant pris les armes, il attaqua les villes de l'Empereur son beau-père, entre lesquelles il y en eut plusieurs qui le soumirent à lui avec joie, et qui furent bien aises de changer de maître. Il appela aussitôt à son secours ceux qui tenaient un Fort en Thrace, nommé le Fort 201 de Zampé. Ayant pris plusieurs petites places qui se rendirent sans résistance, il alla à Andrinople, dont le peuple le reçut avec joie, et lui ouvrit toutes les portes. Mathieu se retira dans la citadelle avec Nicéphore Cantacuzène Sebastocrator son oncle, et avec les autres personnes de condition qu'il avait auprès de lui, et  y fit porter toute forte de provisions de guerre et de bouche. Il envoya à l'heure même donner avis à l'Empereur son père, qu'il était assiégé par l'Empereur son gendre. Le jeune Empereur attaqua vigoureusement la citadelle avec des soldats qui se relevaient tour à tour, et il fit tous ses efforts pour l'emporter, avant que l'Empereur Cantacuzène fût venu la secourir. Le peuple ne se contenta pas d'incommoder Mathieu, par des attaques continuelles, il eut encore l'insolence de l'offenser par des railleries piquantes, et les plus envenimés lui firent les plus sanglants de tous les outrages.

3. L'Empereur Cantacuzène accourut à Andrinople à la première nouvelle de ce siège, et il y amena ses troupes Romaines, en la valeur desquelles il mettait sa principale confiance, quelques Turcs qu'Orcane son gendre lui avait envoyés, et quelques Catelans qui avaient suivi son parti. L'Empereur Paléologue ayant appris que l'Empereur son beau-père marchait contre lui, et sachant qu'il n'avait pas des forces suffisantes pour lui résister, dans le temps que la citadelle 202 se défendait avec vigueur, partit un jour avant qu'il pût arriver, et alla à Zernomienne, que le Gouverneur lui rendit. De là il se retira à Didymoteque. L'Empereur Cantacuzène étant arrivé à Andrinople le jour suivant, et ayant appris que l'Empereur son gendre s'en était fui, envoya sommer les habitants par un héraut de le reconnaître, et de se rendre à lui. Mais la folle présomption dont ils étaient remplis leur ayant fait croire qu'ils se pourraient défendre, les uns se rangèrent en bataille devant les portes, et les autres montèrent au haut des murailles, et commencèrent à tirer. L'Empereur voyant qu'il n'y avait point d'autre moyen de réduire ces insensés, que par les armes, commanda à ses gens de donner l'assaut. A l'heure même les Catelans entrèrent dans la ville par la citadelle, et les autres fondirent sur ceux qui étaient rangés devant les portes, et ainsi la ville fut prise par deux cotez. Les Turcs qui étaient entremêlez avec les assiégez, les voyant vaincus, prirent ceux qu'ils purent attraper, et les traînèrent vers l'Empereur, à qui ils se rendirent eux-mêmes. Les soldats en prirent aussi quelques-uns. Ceux qui avaient dit des injures à Mathieu fils aîné de lEmpereur, s'enfuirent de peur d'être châtiés de leur insolence. Les autres tout vaincus qu'ils étaient, donnèrent par l'opiniâtreté de leur résistance des marques de leur mauvaise volonté. Ils se retirèrent dans une tour extrêmement forte, 203 barricadèrent une rue avec des poutres, et se défendirent quelque temps. Mais les soldats de l'Empereur ayant mis le feu aux maisons, se rendirent aisément maîtres de la ville. Car à l'heure même quelques-uns des habitants se cachèrent dans des cavernes, et les autres se réfugièrent dans les Eglises. Les soldats pillèrent cependant les maisons, et en enlevèrent les meubles. Il n'y eut personne de tué, bien qu'il y eût plusieurs blessés. La ville étant réduite, l'Empereur commanda d'éteindre le feu de laisser aux habitants ce qui restait dans leurs maisons. Ceux qui avaient été pris prisonniers par les barbares, furent rachetés bientôt après, de l'argent qui fut fourni par leurs proches. Tous les quartiers ne furent pas pillés, ni même tous les biens, il n'y eut que les meubles qui servent au ménage qui le furent, et les soldats les rendirent pour peu de chose à ceux à qui ils appartenaient, et sur tout les Catelans, qui en avaient pris la plus grande partie, et qui ne savaient qu'en faire, parce qu'ils étaient fort éloignés de leur pays.

4. L'Empereur envoya ses troupes faire des courses aux environs des places qui s'étaient rendues à l'Empereur Paléologue, sans néanmoins toucher à celles dont il lui avait accordé le domaine. Les habitants de Zernomienne en furent si fort incommodés, qu'ils se rendirent. Ils ne s'étaient pas contentés de se soustraire à l'obéissance de l'Empereur ; ils s'étaient encore portés à 204 cet excès d'insolence, que de lui écrire, qu'ils ne le reconnaîtraient jamais pour leur Souverain, et de le défier d'employer contre eux toute sa puissance. L'indignation qu'il en conçut le porta à s'en venger de la manière qu'ils le méritaient. L'affection qu'il conservait pour l'Empereur son gendre l'empêcha d'exercer aucun acte d'hostilité contre la ville de Didymoteque. En effet, il ne lui attribuait pas les maux qu'il faisait en faisant la guerre ; mais il les attribuait à ceux qui la lui avaient conseillée.

5. Le jeune Empereur ne manquait pas cependant de veiller à ses affaires. Il faisait le dégât autour des villes de l'Empereur son beau-père, et il pressait le Crale de lui donner le secours qu'il lui avait promis. Le Crale offrit de le lui donner, pourvu qu'il llui envoyât Michel Despote son frère en otage. Il le lui envoya à l'heure même, et le Crale lui fournit sept mille hommes de Cavalerie, commandés par un des premiers des Serviens, nommé Comitze Borolobice.

6. Alexandre Roi de Bulgarie qui se défiait toujours de Cantacuzène, et qui le soupçonnait de ne pas empêcher les incursions des Turcs, envoya aussi au jeune Empereur le secours qu'il lui avait demandé.

7. Cantacuzène voyant que l'Empereur son gendre avait appelé les Bulgares, et les Serviens à son secours, appela Orcane, et les Turcs au sien. Voila comment les deux Empereurs se prépa- 205 rèrent à la guerre. Paléologue ennuyé du retardement de ses alliés, alla à Aîne, où ayant fait un Traité avec les Vénitiens, il retourna à Didymoreque. Il rencontra en chemin les Serviens, qu'il envoya avec la plus grande partie de sa suite en la même ville.

λδʹ. 1. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ Κάλλιστος ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τὴν βασιλέων διαφορὰν ἐν δεινῷ τιθέμενος καὶ κοινὴν νομίζων Ῥωμαίων συμφορὰν, ἀρχιερέων τε καὶ μοναχῶν τοὺς λογάδας ἔχων, εἰς Ἀδριανοῦ πρὸς βασιλέα ἧκε καὶ ἐδεῖτο καταλύειν τὸν πρὸς γαμβρὸν τὸν βασιλέα πόλεμον, ὡς πολλῶν Ῥωμαίοις αἴτιον ἐσόμενον κακῶν.

2. Βασιλεὺς δὲ ὁμοίαν ἔχειν ἐξαρχῆς ἄχρι νῦν περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης γνώμην φάμενος, καὶ τὴν μὲν αἰτίαν ἡγεῖσθαι συμπάντων ἀγαθῶν, τὸν πόλεμον δ´ ἅπαν τοὐναντίον, ἐξέπεμπεν εἰς Διδυμότειχον πρὸς βασιλέα τὸν νέον, ὡς, ἢν ἐκεῖνος πείθηται, οὐδεμιᾶς ἐξ αὐτοῦ κωλύμης ἐσομένης τῇ εἰρήνῃ.

3. Καὶ γενόμενος ὁ πατριάρχης ἐν Διδυμοτείχῳ, εὗρε βασιλέα τὸν νέον ἀπηρκότα εἰς τὴν Αἶνον, ἅμα δὲ παρῆσαν καὶ ἡ Τριβαλῶν στρατιὰ καὶ τῶν Μυσῶν· οὓς οἱ παρὰ βασιλέως πεμφθέντες ἄγοντες Ῥωμαῖοι ἐστρατοπέδευσαν παρὰ τὸν Ἕβρον, οὐ πόῤῥω πάνυ Διδυμοτείχου, οὐχ ἅμα, ἀλλ´ ἰδίᾳ καὶ χωρίς· ἦν δὲ τὸ Μυσῶν στρατόπεδον μάλιστα ἐγγὺς Διδυμοτείχου. Γνώμην δὲ εἶχον ὡς εἰς τὴν ὑστεραίαν σύμπαντες τῷ Ἐμπυθίου ἐπιστρατεύσοντες φρουρίῳ καὶ κακώσοντες ὡς μάλιστα φρουρᾷ ὑπὸ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως κατεχόμενον. συμβέβηκε δὲ τῆς αὐτῆς ἡμέρας καὶ ἣ κατὰ συμμαχίαν στρατιὰ Περσῶν βασιλεῖ παρεσκεύαστο τῷ Καντακουζηνῷ, τὸν Ἑλλήσποντον διαβᾶσαν, παρὰ τὸν Ἕβρον ἐστρατοπεδεῦσθαι, καὶ αὐτὴν ἀγνοοῦσάν τε ὁμοίως, ὅτι πολεμίων ἐγγὺς στρατοπεδεύοιτο, καὶ ἀγνοουμένην. Ἦσαν δὲ ἱππεῖς μυρίων οὐκ ἐλάσσους, ὧν ἐστρατήγει Σουλιμᾶν ὁ τῶν Ὀρχάνη πρεσβύτερος υἱός. Γνώμην δὲ εἶχον καὶ αὐτοὶ ὡς ἐς τὴν ὑστεραίαν εἰς Ἀδριανοῦ πρὸς βασιλέα ἀφιξόμενοι. ἅμα δὲ ἕῳ οἵ τε Πέρσαι ἀπάραντες τοῦ στρατοπέδου, ἐβάδιζον ὡς ἐπὶ βασιλέα, καὶ οἱ Τριβαλοὶ καὶ Μυσοὶ μετὰ Ῥωμαίων τῶν ἀγόντων τὰ ὅπλα ἔχοντες ἐπὶ τὸ φρούριον ἐχώρουν, ἀθρόον τε καὶ ἀλλήλους τὰ στρατόπεδα ἑώρων. Μυσοὶ μὲν οὖν ἐτράποντο αὐτίκα πρὸς φυγὴν, οὐδὲ εἰς χεῖρας ὑπομείναντες ἐλθεῖν τοῖς πολεμίοις, καὶ διεσώζοντο εἰς Διδυμότειχον, τῇ φυγῇ πολλὴν ὁμολογοῦντες χάριν, ἣ διέσωσε· Τριβαλοὶ δὲ ὑπέμειναν ἐπιόντας τοὺς βαρβάρους μετὰ Ῥωμαίων τῶν συνόντων· ὀλίγα δὲ ἀντισχόντες πρὸς πλείους καὶ βελτίους, ἡττῶντο κατακράτος, ἀπειρίᾳ δὲ τῶν τόπων, ἅμα δὲ καὶ ὑπὸ τῶν πολεμίων θορυβηθέντες, οὐ τὴν πρὸς Διδυμότειχον ἐτράποντο, (ἦ γὰρ ἂν οὐκ ὀλίγοι διεσώζοντο,) διασκεδασθέντες δὲ ἐπὶ τὴν παρακειμένην τῷ Ἕβρῳ πεδιάδα, πλὴν ὀλίγων ἅπαντες ἀπώλοντο. Ἐπὶ πεδία γὰρ τραπόμενοι βαθέα καὶ γυμνὰ καὶ οὐδεμίαν ἔχοντα καταφυγὴν καὶ ἵπποις φαυλοτάτοις χρώμενοι, οἱ μὲν ἔθνησκον, οἱ δ´ ἡλίσκοντο, ὑπὸ τῶν βαρβάρων καταλαμβανόμενοι. Ἐκ διαμέτρου γὰρ οἱ τῶν βαρβάρων ἵπποι τοῖς ἐκείνων θέειν τέ εἰσι ταχύτατοι καὶ πρὸς πόνους ἐξησκημένοι. Κασνιτζὸς δὲ ὁ στρατηγὸς μετά τινων εὐαριθμήτων ἠδυνήθη διαδρᾶναι, τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν μὲν πεσόντων, τῶν δ´ ἑαλωκότων. Ῥωμαίων δὲ οἱ μὲν ἐπιφανέστεροι πολλὴν ἀνδραγαθίαν καὶ ἀρετὴν κατὰ τὴν μάχην ἐπιδεδειγμένοι, πάντες ἑάλωσαν, τῶν βαρβάρων περισχόντων, στρατιωτῶν δὲ ἔπεσον μέν τινες καὶ ἑάλωσαν ὀλίγοι, οἱ πλείους δὲ διεσώθησαν εἰς Διδυμότειχον. Ἡ μὲν οὖν βασιλέως τοῦ νέου συμμαχία οὕτω διεφθάρη· ὃ καὶ μάλιστα ἐλύπησε καὶ διέφθειρε τὰ πράγματα αὐτοῦ. Οἱ βάρβαροι δὲ μετὰ τὴν νίκην τάς τε σκηνὰς τῶν πολεμίων καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἔχοντες καὶ ὅπλων καὶ ἵππων πλῆθος, ἧκον εἰς Ἀδριανοῦ πρὸς βασιλέα· καί τινας ἐκεῖ συνδιατρίψαντες ἡμέρας, ἔπειτα ἐνέβαλον εἰς τὴν Μυσίαν κατὰ σφᾶς αὐτοὶ καὶ ἐκάκωσαν οὐ μέτριά τινα, ἔχοντες δὲ τὴν λείαν ἐπανῄεσαν εἰς τὴν οἰκείαν.

4. Ἐπανιοῦσι δὲ διὰ τῆς Θρᾴκης, ἐπεὶ καὶ βασιλεὺς ὁ νέος ἐκ τῆς Αἴνου ἐπανῆκε μετὰ τῶν συμμάχων τὴν φθορὰν, πρέσβεις ἔπεμπε πρὸς Σουλιμὰν τὸν σατράπην καὶ καταλλάττειν ἐπεχείρει ἑαυτῷ, δῶρά τε παρέχων καὶ λόγοις ὑποποιούμενος προσηνέσιν, ἔπεμπε δὲ αὐτῷ καὶ γράμματα. Ἐν οἷς δεῆσαν καὶ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ἐπιμνησθῆναι, οὐ βασιλέα προσηγόρευεν, ἀλλὰ Καντακουζηνὸν ἁπλῶς χωρίς τινος προσθήκης. Ὁ μέντοι βάρβαρος τὴν μὲν πρεσβείαν ἐδόκει δέχεσθαι ἡδέως καὶ δῶρά τε ἀντέπεμπε καὶ εὐνοήσειν ἐπηγγέλλετο ἑξῆς, τὰ δὲ γράμματα πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα ἔπεμπεν, ὡσπερεὶ πολλὴν ἀγνωμοσύνην τοῦ νέου βασιλέως κατεγνωκώς.

5. Οἱ μὲν οὖν βάρβαροι αὖθις εἰς Ἀσίαν ἦσαν. Πατριάρχης δὲ ὁ Κάλλιστος πολλὰ περὶ εἰρήνην βασιλεῖ τῷ νέῳ διαλεχθεὶς, ἐπεὶ μηδὲν ἀνύειν τῶν δεόντων εἶχε, τῶν περὶ βασιλέα οὐκ ἐώντων, ἀλλ´ ἐξορμώντων μᾶλλον βασιλέα πρὸς τὸν πόλεμον καὶ μηδὲν ἀγεννὲς ὑπομένειν παραινούντων διὰ τὴν κακοπραγίαν, ἀλλ´ ἔχεσθαι τῶν προτέρων λογισμῶν, ὡς κρείττω πάντως ἐσόμενον τῶν πολεμίων καὶ τὴν ἀρχὴν ἀνασωσόμενον, ἀνέστρεφεν εἰς τὴν Ἀδριανοῦ πρὸς βασιλέα καὶ τῶν ἀνδρῶν ἀπήγγελλε τὴν μοχθηρίαν, ὅτι τῆς ἰδίας ὠφελείας ἕνεκα, ὡς ᾤοντο, προὐδίδοσαν τὰ κοινῇ λυσιτελοῦντα καὶ τὸν πόλεμον παρώξυνον.

6. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς ἠνιᾶτο μὲν, αὐξανόμενον ὁρῶν τὸν πόλεμον, καὶ τοὺς κωλύοντας τὴν εἰρήνην ἐν αἰτίαις ἐποιεῖτο, ὡς πολλῶν αὖθις δυστυχημάτων πεῖραν ἐπάγοντας Ῥωμαίοις· μήπω δὲ πρὸς τὴν εἰρήνην ἀπηγορευκὼς, τόν τε ἀνεψιὸν αὖθις Μανουὴλ τὸν Καντακουζηνὸν καὶ Μητροφάνην τὸν ἐπίσκοπον Μελενίκου πρὸς βασιλέα τὸν νέον πρέσβεις ἔπεμπε, καὶ τὸν πόλεμον παρῄνει καταλύειν τοῦ νεωτερίζειν ἀποστάντα.

7. Τῶν συνόντων δὲ φανερῶς ἐναντιωθέντων καὶ ἀπειπαμένων τὴν εἰρήνην, ἐπεὶ οἱ πρέσβεις ἐπανῆκον ἄπρακτοι, καὶ βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς οὐκέτι ἔμελλεν, ἀλλὰ τὰς ἀποστάσας ἐκάκου πόλεις, μάλιστα δὲ Μόῤῥαν καὶ τὰς ἄλλας τὰς κατὰ τὴν Ῥοδόπην Ῥωμαίοις ὑπηκόους. Αἱ πλείους γὰρ τῷ νέῳ προσεχώρουν βασιλεῖ. Ἔπειτα καὶ πρὸς τὴν Χαλκιδικὴν πέμψας στρατιὰν, ἐκέλευε κατατρέχειν, αὐτοὺς μὲν οὐ βουλόμενος κακοῦν, (οὐ γὰρ ἠξίου τοὺς ὑπ´ αὐτοῦ πρὸς βασιλέα τὸν νέον παραδεδομένους ἑκοντὶ κατατρίβειν, ὡς ἠγνωμονηκότας,) ἀλλ´ οἱ ἐν Μόῤῥᾳ τοῦτο μὲν διὰ τὸν πόλεμον ὅμορον αὐτοῖς ὄντα, τοῦτο δ´ ὅτι καὶ ἡ Χαλκιδέων βοσκήμασι διαχειμάζειν μᾶλλον ἐπιτηδειοτέρα διά τε τὴν ἀλέαν καὶ τὸ τροφὴν παρέχειν ἄφθονον, βοσκήματα ἐκεῖ πολλὰ καταγαγόντες, ἠνάγκασαν βασιλέα πέμπειν ἐπ´ ἐκείνους στρατιάν· οἳ καὶ καταδραμόντες πρὸς τοῖς ξένοις ἐκάκωσαν καὶ τοὺς ἐγχωρίους οὐκ ὀλίγα. Διακρίνειν γὰρ οὐδὲ βουλομένοις μάλιστα ἐξῆν. Διδυμότειχον δὲ κακοῦν οὐκ εἴα διὰ βασιλέα τὸν γαμβρόν. Οἱ μὲν οὖν κατὰ Μόῤῥαν πλεῖστα κακωθέντες καὶ πιεσθέντες ὑπὸ τοῦ πολέμου αὖθις προσεχώρουν βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ,

8. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος, ὁρῶν ὑποῤῥέουσαν αὐτῷ τὴν δύναμιν καὶ τὰ πράγματα χωρήσαντα ὀπίσω, πέμψας πρὸς βασιλέα τὸν κηδεστὴν διελέγετο περὶ εἰρήνης καὶ ἐδεῖτο τὸν πόλεμον καταθέσθαι ἔχοντας, ἃ ἔχουσιν, ἑκάτερον.

9. Ὁ δὲ τὴν μὲν εἰρήνην περιπλείστου μάλιστα ἔλεγε ποιεῖσθαι, καὶ μηδὲν εἶναι μήτε φίλον μᾶλλον, μήτε σπουδαιότερον, καὶ ταῦτα οὐχ ἁπλῶς πρὸς ὁμοφύλους ἐσομένης, ἀλλὰ πρὸς τοὺς φιλτάτους· δέον μέντοι καὶ διὰ τὴν ἐμπειρίαν τὴν ἐν τοῖς πράγμασι καὶ τὸ πατέρα εἶναι πρόνοιαν αὐτὸν ποιήσασθαι, μὴ τοῖς ἴσοις πάλιν τὸν υἱὸν περιπεσεῖν, ἀλλὰ τῆς στάσεως περιελεῖν τὰς αἰτίας καὶ τῶν νεωτερισμῶν. Οὐδὲ γὰρ εἴ τις ὁρῶν τὸν παῖδα περὶ μέθας καὶ κύβους καὶ τοιαύτην ἐξώλειαν ἠσχολημένον, χρημάτων κύριον ποιῶν καὶ φαύλοις ἀνθρώποις καὶ μεθύουσι συνεῖναι ἐπιτρέπων, ἢ περὶ θήρας ἐπτοημένον ἀκρατῶς καὶ πάντα χρήματα ἑνὸς τούτου προϊέμενον, εἰ κύνας παρείχετο θηρευτικὰς καὶ ἵππους, νοῦν ἂν ἔχοντα ἐδόκει πράττειν. Διὰ ταῦτα δὴ τῶν μὲν πόλεων, ἃς πρότερον αὐτὸς παρέσχετο, παραχωρεῖν καὶ αὐτοῦ Διδυμοτείχου· τῶν μέντοι συνόντων αὐτῷ Ῥωμαίων τοὺς ἐπιφανεστέρους, οὓς μὴ αὐτὸς ἑκοντὶ παρέσχετο συνεῖναι, ἄντ´ ἐν Διδυμοτείχῳ ἢ ἄλλοθί που τὰς οἰκίας ἔχωσι, τούτους δὲ μὴ συνεῖναι ἐφιέναι, ἀλλ´ αὐτῷ δουλεύειν, ὥσπερ καὶ πρότερον, ἵνα μὴ αὐτῷ πολέμων αὖθις καὶ νεωτερισμῶν αἴτιοι ὀφθῶσι. Δέον μέντοι μηδ´ ἐκείνους μηδὲν ὑποπτεύειν πείσεσθαι δεινὸν διὰ τὴν ἀποστασίαν. Οὐ γὰρ ὥστε ἀμύνασθαι αὐτοὺς βούλεσθαι ὑπάγειν ἑαυτῷ, ἀλλὰ μὴ πρὸς τὰ βελτίω ἐναντιουμένους ἔχειν. Ἐπηγγέλλετό τε παντάπασιν ἀμνηστήσειν τῶν προϋπηργμένων.

10. Ὁ μὲν οὖν νέος βασιλεὺς ἕτοιμος πάντα ἦν ποιεῖν, ὅσα παραινοίη βασιλεὺς ὁ κηδεστὴς καὶ χωρεῖν πρὸς τὴν εἰρήνην· οἱ στασιασταὶ δὲ οὐκ εἴων, ἀλλ´ ἐκώλυον πάσῃ δυνάμει καὶ μᾶλλον ἔχεσθαι παρῄνουν τοῦ πολέμου, εἰδότες, ὡς, ἂν ὑπὸ βασιλέα γένωνται τὸν Καντακουζηνὸν, οὐκέτι χώραν ἕξουσι στασιάζειν καὶ νεώτερα κινεῖν, ἐξ ὧν τὸ κοινὸν μὲν διαφθαρήσεται Ῥωμαίων, αὐτοὶ δὲ ὠφεληθήσονται ὀλίγα. Ἐπεὶ δὲ οὐ προὐχώρουν αἱ συμβάσεις περὶ τῆς εἰρήνης, σφοδρότερον βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς ἐπηνέχθη τοῖς περὶ τὸν νέον βασιλέα, ὥστε μηδὲ δυνηθῆναι ἀντισχεῖν. Διδυμότειχον γὰρ καταλιπὼν καὶ τὰς ἄλλας πόλεις, ἃς εἶχεν, ἐκ τῆς Αἴνου πρὸς Τένεδον ἐπεραιώθη.

11. Συνείπετο δὲ αὐτῷ καὶ βασιλὶς Ἑλένη ἡ γυνὴ, Μανουὴλ τὸν νεώτερον τῶν παίδων ἔχουσα, μεῖζον εὐτύχημα, ἄν τις εἴποι δικαίως, ἢ καθ´ ὅσον ἐδόκει κακοπραγεῖν ἐν τῷ πολέμῳ. Πάντα γὰρ ἑαυτὴν παρέσχετο τῷ ἀνδρὶ λυσιτελοῦσαν, οὐ παρὰ τὸν τοῦ πολέμου μόνον χρόνον, ἀλλὰ καὶ πάντα τὸν ἐπίλοιπον, καὶ κατὰ τὴν πρώτην πλάσιν βοηθὸς ἐν πᾶσι τῷ ἀνδρὶ ἐγένετο, τήν τε φυγὴν συνδιαφέρουσα ἀλύπως καὶ πάντα ὑπομένειν ὑπὲρ ἐκείνου οὖσα παρεσκευασμένη διὰ φιλανδρίαν. Ἐφιλονείκησε γὰρ οὐ τὰς οὔσας μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐπί τισι πλεονεκτήμασι πάλαι ὑμνουμένας ὑφ´ ἓν ἁπάσας παρελάσαι, φρόνημα μὲν γενναῖον ἐν πᾶσι καὶ παράστημα ψυχῆς εὐγενοῦς ἐπιδεικνυμένη, συνέσει δὲ καὶ ἀγχινοίᾳ οὐ τῶν γυναικῶν τὰς πρώτας μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνδρῶν τοὺς διὰ ταῦτα θαυμαζομένους παριοῦσα. Ἀτυφίας μέντοι καὶ μετριότητος καὶ γυναιξὶν αἰδοῦς πρεπούσης καὶ τῆς εἰς πάντα τὰ καλὰ ἐπιβολῆς καὶ εὐφυΐας καὶ τῆς ἐπιφαινομένης καὶ διὰ τῶν λόγων καὶ τῶν ἔργων κοσμιότητος, οὐδεὶς οὕτω φθονερὸς, οὐδ´ ἀπείρατος καλῶν, ὅστις ἢ παντάπασιν ἂν ἕλοιτο συγκρύπτειν, ἢ μεθ´ ἁπάσης μὴ μεμνῆσθαι τῆς ὑπερβολῆς. Μέγιστον δὲ ἁπάντων, ὅτι λαμπρότητα τοιαύτην βίου ἐπανῃρημένη καὶ ὥσπερ νόμους θείσῃ ἑαυτῇ οὔτε χρόνος, οὔθ´ ἕτερον οὐδὲν ἤμβλυνε τὴν προθυμίαν, μᾶλλον δὲ, εἰ δεῖ τι καὶ καινότερον εἰπεῖν, καὶ συναυξανομένην ἔχει τῷ βίῳ καὶ συμπροϊοῦσαν. Ταῦτα μὲν οὖν ἐκ πολλῶν ὀλίγα τῶν Ἑλένῃ προσόντων ἀγαθῶν τῇ βασιλίδι· οὐ γὰρ εὐφημεῖν ἐκείνην προειλόμεθα, ἀλλ´ ἵν´ εἰδῶμεν, οἷον ἀγαθὸν καὶ ἐν τοῖς καθ´ ἡμᾶς ἡ φύσις ἠδυνήθη χρόνοις ἐνεγκεῖν.

Chapitre XXXIV.

1. Le Patriarche de Constantinople conjure l'Empereur Cantacuzène de mettre bas les armes. 2. Sa réponse. 3.Les Turcs défont les Serviens et les Bulgares. 4. Le jeune Empereur implore le secours de Solyman. 5. Le Patriarche l'exhorte a faire la paix. 6. L'Empereur son beau-père envoie aussi l'y exhorter. 7. Il envoie ses troupes faire des courses. 8. Le jeune Empereur fait proposer des conditions à l'Empereur son beau-père. 9. Sa réponse. 10. Le jeune Empereur se retire. 11. Eloge de l'Impératrice Hélène sa femme.

1. Dans le même temps, Calliste Patriarche de Constantinople étant affligé du différend des deux Empereurs, qu'il regardait comme la ruine générale de l'Empire, vint à Andrinople, avec d'autres Evêques, et avec de célèbres Religieux, et conjura l'Empereur d'avoir la bonté 206 de mettre les armes bas, puis qu'elles étaient si funestes à ses sujets.

2. L'Empereur lui témoigna, qu'il était dans le sentiment où il avait toujours été touchant la paix, et touchant la guerre, et qu'il regardait la première, comme la source de tous les biens, et la seconde, comme la source de tous les maux.

3. Le Patriarche étant allé, en suite, à Didymoteque, n'y trouva pas le jeune Empereur, qui était allé à Aine, mais il y trouva les Bulgares, et les Serviens, qui y étaient arrivés depuis peu. Ceux qui leur avaient servi de guides, les avaient fait camper séparément Ie long de l'Hebre, de sorte, néanmoins, que les Bulgares étaient plus proche, de la ville, que les Serviens. Ils avaient envie d'attaquer, le jour suivant le fort d'Empythion, où l'Empereur Cantacuzène avait mis une forte garnison. Dix mille hommes de Cavalerie de Turcs commandés par Soliman fils ainé d'Orcane, traversèrent le même jour l'Hellespont, et se campèrent sur le bord du même fleuve sans apercevoir ces troupes, et sans en être aperçus. Le lendemain, ils partirent pour venir à Andrinople, et ils rencontrèrent en chemin les Bulgares et les Serviens, que quelques Romains menaient à Empythion. Les deux partis s'étant ainsi rencontrés, les Bulgares ne soutinrent pas seulement la présence des Turcs, et bien loin d'en venir aux mains, ils se sauvèrent vers Didymoteque, fort satisfaits de la diligence de leur 207 retraite, à laquelle ils se tenaient redevables de leur salut. Les Serviens, et les Romains soutinrent un peu de temps le choc des Turcs. Mais ayant affaire à des gens qui avaient l'avantage du nombre, et de la valeur, ils furent entièrement défaits. La confusion où ils se trouvèrent pour ne connaître pas le pays, et pour être trop vivement poursuivis les empêcha de prendre le chemin de Didymoteque, où plusieurs se seraient sauvés. Mais s'étant dispersés de çà, et de là dans une plaine qui est sur le bord de l'Hebre, et d'ailleurs, n'étant montés que sur de mauvais chevaux ils furent tous ou pris prisonniers, ou taillés en pièces, par les Turcs, qui étaient très avantageusement montés, et qui avaient des chevaux fort vites, et fort endurcis au travail. Leur commandant se sauva, avec quelques autres. Tout ce qu'il y avait de personnes de qualité parmi les Romains donnèrent d'illustres preuves de leur valeur, mais néanmoins, ayant été accablés par le nombre, ils furent pris. II y eut des soldats tuez, d'autres pris, et d'autres qui se sauvèrent à Didymoteque. Voila comment le secours qui était arrivé au jeune Empereur fut défait. Ce qui le fâcha extrêmement, et ce qui ruina ses affaires. Les Turcs fort contents de leur victoire, vinrent trouver l'Empereur à Andrinople, avec leurs prisonniers, et une quantité incroyable d'armes, de chevaux, et d'autre butin. Après y être demeurés quelques jours, ils firent d'eux-mêmes une 208 irruption en Bulgarie, où ils causèrent de grands désordres, et après cela ils s'en retournèrent chargez de dépouilles, en leur pays.

4. Le jeune Empereur envoya des présents à Solyman, pour l'attirer à son parti, et il lui écrivit une lettre, dans laquelle, parlant de son beau-père, il ne l'appela que Cantacuzène, sans lui donner le nom d'Empereur. Solyman reçut les Ambassadeurs fort civilement, refusa les présents de leur maître, et promit de ne lui être pas contraire. II envoya, néanmoins, la lettre du jeune Empereur à l'Empereur Cantacuzène, comme pour condamner l'incivilité avec laquelle elle était écrite.

5. Les Turcs s'en étant retournés de la sorte, le Patriarche Calliste eut de longues conférences avec le jeune Empereur, sans pouvoir rien gagner sur son esprit, qui avait déjà été corrompu par les mauvais conseils de ceux qui l'environnaient, et qui l'exhortaient à ne pas perdre courage pour avoir eu une fois du malheur. N'ayant donc pu rien obtenir, il revint à Andrinople, rapporter à l'Empereur avec quelle perfidie ces personnes-là trahissaient l'intérêt du public, par l'espérance, quoi que vaine, de procurer leurs intérêts particuliers.

6. L'Empereur fut touché d'un sensible déplaisir, de voir que la guerre s'allumait avec tant de violence, et il détesta les malheureux artifices de ceux qui engageaient les Romains en des 209 calamités si déplorables. Ayant néanmoins encore quelque reste d'espérance de faire la paix, il envoya Manuel Cantacuzène son Cousin, et Metrophane Evêque de Mélenique, pour porter le jeune Empereur à renoncer à toute pensée de changement.

7. Mais les pernicieux esprits qui l'assiégeaient lui ayant fait rejeter injurieusement toute sorte de propositions de paix et d'accommodement, l'Empereur Cantacuzène ne voulut plus perdre de temps, et il commença à incommoder par des courses les villes qui s'étaient rangées sous l'obéissance de son gendre, et principalement celle de Morée. Il envoya aussi quelques troupes vers la Calcidice, avec ordre, néanmoins, de n'exercer aucun acte d'hostilité contre les habitants, parce qu'il les avait donnés lui-même au jeune Empereur. Mais ceux de Morée qui étaient plus proches que les autres du théâtre de la guerre, furent tellement ruinés par les troupes, qu'ils se rendirent à Cantacuzène. Il eut aussi la bonté de défendre d'exercer aucun acte d'hostilité contre la ville de Didymoteque.

8. L'Empereur Paléologue voyant que ses forces diminuaient, et que les affaires tombaient en désordre, envoya proposer à son beau-père démettre les armes bas, à la charge que chacun retiendrait ce qu'il possédait.

9. Il fit réponse, qu'il ne souhaitait rien tant que d'avoir la paix, avec des personnes qui lui 210 étaient fort chères ; mais qu'il était obligé, tant par la longue expérience qu'il avait acquise, que par sa qualité de père, de faire en sorte que ses enfants ne tombassent plus dans les fautes où ils étaient tombés par le passé, et qu'ils n'excitassent plus de divisions ni de troubles : Qu'un père qui verrait son fils engagé dans la débauche, adonné au vin et au jeu, accoutumé à dépenser follement son argent, à acheter des chiens et des chevaux, n'agirait pas prudemment, s'il lui laissait l'administration de son bien, et s'il l'abandonnait à sa propre conduite; que pour ces raisons-là, il désirait qu'il lui rendit les villes qu'il lui avait autrefois accordées, et même Didymoteque ; qu'il éloignât tous ceux qui étaient auprès de lui, et qu'ils vécussent dans sa dépendance, comme par le passé. Il ajouta, qu'ils ne devaient pas appréhender pour cela, d'être châtiés de leur révolte, qu'il leur accorderait l'amnistie, et qu'il ne voulait que les mettre hors d'état de pouvoir faire du mal, sans leur faire aucun mauvais traitement.

10. Le jeune Empereur était très dispofé de lui-même à déférer aux sages conseils de l'Empereur son beau-père, et de se soumettre à ses volontés. Mais les séditieux firent tous leurs efforts pour l'aigrir, et pour le porter à la guerre, parce qu'ils prévoyaient, qu'ils ne pourraient plus exciter de troubles sous l'Empire de Cantacuzène. La paix ne s'étant point faite, l'Empereur 211 Cantacuzène pressa plus vivement l'Empereur Paléologue son gendre, et le mit en état de ne lui pouvoir résister. II abandonna donc Didymoteque, et les autres villes, et passa à Tenedo.

11. L'Impératrice Hélène sa femme le suivit avec Manuel le plus jeune de leurs enfants. On peut dire, qu'il était plus heureux d'avoir une telle compagne, qu'il n'était malheureux que ses entreprises lui eussent si mal réussi. Elle lui fut très utile en temps de guerre, comme en tout autre temps, et elle lui fit trouver en sa personne ce secours nécessaire que Dieu donna au premier homme, au commencement du monde. Elle supporta avec une merveilleuse constance, les incommodités des chemins, les fatigues des voyages, les disgrâces de la fortune, et il n'y eut point de maux pour terribles qu'ils parussent, qu'elle ne fût prête de souffrir par l'amour qu'elle portait à son époux. Elle avait une noble émulation de surpasser toutes les dames tant de l'antiquité, que de son siècle, qui s'étaient rendues célèbres par quelque qualité éminente. Elle avait en toutes choses, plus d'élévation d'esprit, et plus de grandeur de courage, que nulle autre: Mais elle avait, surtout, une prudence, et une sagesse qui l'élevait au-dessus des hommes mêmes qui se sont fait admirer par ces excellentes vertus. Il n'y a personne, pour peu qu'il ait d'équité qui puisse, je ne dirai pas cacher sous un silence plein de malignité, et d'envie, mais ne pas rele- 212 ver par les louanges les plus magnifiques sa retenue, sa modestie, sa prudence, et l'honnêteté qui éclate dans toutes ses actions, et dans tous ses discours. Le plus grand éloge qu'elle mérite, est que parmi tant de rares qualités qui lui sont devenues comme naturelles, elle conserve la même ardeur pour le bien, qui au lieu de diminuer ou de s'affaiblir,  s'accroît et se fortifie à mesure qu'elle croît elle-même en âge. Voila un faible crayon des incomparables vertus de l'Impératrice Hélène. Nous n'avons pas entrepris, de faire ici son Panégyrique ; nous avons seulement eu dessein de montrer le présent que la nature a fait à notre siècle.

λεʹ. 1. Τὸτε δὲ τοῦ νέου βασιλέως ἐκ τῆς Αἴνου πρὸς Τένεδον τὴν νῆσον περαιωθέντος, αἱ ὑπ´ ἐκείνῳ τελοῦσαι πόλεις πᾶσαι προσεχώρουν βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ, ἃς καὶ καθίστη περιιὼν, καὶ ἄρχοντας ἐφίστη τοὺς δοκοῦντας μάλιστα αὐτῷ προσέχειν.

2. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος τριήρη μίαν ἐφοπλίσας καὶ μονήρεις οὐ πολλὰς, ἐπὶ Βυζάντιον ἀφῖκτο, πολλὴν πρόνοιαν ποιούμενος ἀγνοηθῆναι. ἤλπιζε γὰρ, εἰ μόνον πύθοιντο οἱ φίλοι ἥκοντα, εἰσδέξεσθαι τῇ πόλει, πείσαντες τὸν δῆμον. Ἦσαν γὰρ οὐ Βυζαντίου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων πόλεων οἱ δῆμοι μάλιστα πρὸς τὸν νέον βασιλέα εὔνως ἔχοντες. Ἡ μὲν οὖν ἐκείνου ἔφοδος ἠγγέλλετο περὶ ὄρθρον, καὶ θροῦς κατὰ τὴν πόλιν ᾖρτο καὶ τάραχος οὐκ ὀλίγος.

3. Εἰρήνη δὲ ἡ βασιλὶς οὐδενὸς ἠμέλει τῶν δεόντων, ἀλλ´ αὐτίκα τῶν τε συγγενῶν καὶ φίλων τοὺς πιστοτάτους καὶ τοὺς σφίσι μάλιστα προσέχοντας μεταπεμψαμένη, ἐπέτρεπε τὴν φυλακὴν τῆς πόλεως, ἐκέλευέ τε μετὰ τῆς στρατιᾶς περιιόντας δεδίττεσθαι τὸν δῆμον καὶ πᾶσαν εἴσοδον ἀπείργειν τῷ νέῳ βασιλεῖ. Οἱ μὲν οὖν ἐποίουν κατὰ τὰ κεκελευσμένα, καὶ οἱ τῷ νέῳ βασιλεῖ προσέχοντες οὐδὲν ἐνεωτέριζον, δείσαντες τὸν κίνδυνον, ἀλλὰ συμπεριῄεσαν καὶ αὐτοὶ τοῖς ἄλλοις καὶ παρείχοντο προθυμοτάτους ἑαυτοὺς πρὸς τῆς πόλεως τὴν φυλακὴν ἕνεκα τοῦ μὴ ὑποπτευθῆναι. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ἐπειδὴ τῶν ἐλπίδων διημάρτανε, κύκλῳ τὴν πόλιν περιπλεύσας, ἔπειτα ἐγγὺς Γαλατᾶ ἀντικρὺ προσέσχε Βυζαντίου καὶ ἀπέβαινεν ἐκεῖ· αὐλισάμενος δὲ ἐκεῖ καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα, εἰς τὴν ὑστεραίαν ἅμα ἕῳ εἰς Τένεδον ἀπῇρεν αὖθις. Κατὰ δὲ τὴν ἀναχώρησιν οἱ ἐκ τῆς βασιλικῆς τριήρεως πολλὰς Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως καὶ ὡς μάλιστα ἀσέμνους κατέχεον τὰς ὕβρεις καὶ οὐδὲν ἀποδεούσας τῶν παρὰ Ἀποκαύκου τοῦ μεγάλου δουκὸς κατὰ τὸν χρόνον τοῦ πολέμου τετολμημένων. ἃ μάλιστα ἐλύπησε πυθόμενον τὸν βασιλέα, οὐκ ἂν εἰς τοσοῦτον ἐξενεγκεῖν τὸν νέον οἰηθέντα βασιλέα ἀτοπίας, εἰ μὴ ἄσπονδον ἐσκέψατο τὸν πρὸς αὐτὸν πόλεμον διατηρεῖν. Ὁ μέντοι νέος βασιλεὺς τὰ τοιαῦτα ἐγκαλούμενος ὕστερον ὑπὸ τοῦ κηδεστοῦ, ἰσχυρίζετο οὐδὲν εἰδέναι τῶν γεγενημένων, ἀλλὰ παρὰ τὴν κοίλην ὄντος ναῦν καὶ τῶν λεγομένων οὐδενὸς ἀκούειν ὑπὸ τοῦ ῥοθίου συγχωρουμένου, ἀτακτοῦν τὸ ναυτικὸν ἐτράπη πρὸς τὰς ὕβρεις. Ταῦτα μὲν οὖν ὀλίγῳ ὕστερον εἰρήσεται. Τότε δὲ ἐπεὶ εἰς Τένεδον ἐκεῖνος ἐπανῆκε, βασιλίδα Ἑλένην τὴν γυναῖκα ἔχων καὶ Μανουὴλ τὸν παῖδα, ἦλθεν εἰς Θεσσαλονίκην.

4. Καντακουζηνὸς δὲ ὁ βασιλεὺς περὶ Βήραν διατρίβων, ἐπεὶ πύθοιτο τὸν γαμβρὸν ἐπὶ Βυζάντιον ἐλθόντα, κατὰ τάχος ἐπ´ ἐκεῖνον ᾔει, καὶ αὐτὸς στρατιάν τε ἄγων οὐκ ὀλίγην καὶ Ματθαῖον συνεπόμενον ἔχων τὸν υἱόν. Βασιλέα μὲν οὖν οὐχ εὗρε τὸν γαμβρὸν, εἰς Τένεδον κατὰ τάχος ἀπηρκότα καὶ αὐτὸν, σύγχυσιν δὲ καὶ ταραχὴν οὐκ ὀλίγην ἐν τοῖς ἐπιφανεστέροις μάλιστα ἐγηγερμένην. Εἰς τρίτην γὰρ ἡμέραν μετὰ τὴν ἐπιδημίαν πάντες ἐκ συνθήματος γενόμενοι ἐν βασιλείοις, ἀγνοεῖν ἔφασαν πρὸς βασιλέα, ὅ,τι βούλοιτο αὐτῷ ἡ πρὸς τοσοῦτον ἐφ´ ἑκάτερα ῥοπὴ, ὥστε μηδ´ αὐτοὺς εἰδέναι ἔχειν, ὁποτέρῳ πρόσθοιντο. Εἰ μὲν γὰρ ἐκ τρόπου παντὸς βασιλέα τὸν νέον Ἰωάννην ἔγνωκε κληρονόμον ἀποδεικνύειν τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας, τί μὴ καὶ αὐτοῖς κατάδηλον ποιεῖ, ὥστε μήτε πολεμεῖν, ἀλλὰ καὶ θεραπεύειν μέλλοντας ὀλίγῳ ὕστερον εἶναι ὑπ´ ἐκεῖνον; ἀνόητον γὰρ ἂν εἴη καὶ τῶν ἀτοπωτάτων, ἀγνωμονεῖν πρὸς τὸν δεσπότην καὶ πολεμίους φαίνεσθαι, ἐξ ὧν ἐκεῖνον μὲν οὐ δυνήσονται διαφθερεῖν, αὐτοῦ συναιρομένου καὶ τῆς ἀρχῆς παραχωροῦντος ἑκοντὶ, σφᾶς δὲ αὐτοὺς καὶ τέκνα καὶ οἰκείους βλάψουσι τὰ μέγιστα, πολέμιοι ἀναφανέντες, ᾧ δουλεύειν ἕξουσιν ἀνάγκην. Εἰ δ´ αὐτός τε πολέμιον ἡγεῖται κἀκείνους προθύμως βούλεται συμπολεμεῖν αὐτῷ, ἐλπίδα τινὰ βεβαίαν δέον πρὸς τὰ μέλλοντα παρέχεσθαι, ᾗ πεισθέντες ἐκείνῳ πολεμήσουσι προθύμως. Αὕτη δ´ ἂν εἴη τὸ Ματθαῖον τὸν υἱὸν ἀποδεικνύειν βασιλέα, ὡς οὕτω πᾶσαν ἀμφιβολίαν ἀποθησομένων καὶ προθύμως τῷ νέῳ βασιλεῖ πολεμησόντων, ἐλπίδα βεβαίαν ἤδη κεκτημένων, ὡς ἢ κρατήσαντες τῶν πολεμίων διὰ βίου βασιλέας αὐτὸν ἕξουσι καὶ τὸν υἱὸν, ἢ καὶ αὐτοὶ κρατηθέντων συνδιαφθαρήσονται αὐτῶν.

5. Οἱ μὲν οὖν ἐν τέλει τοιαῦτα εἶπον, βασιλεὺς δὲ „τὴν μὲν ἀξίωσιν ὑμῶν, ὡς δικαία τε“ εἶπε „καὶ νοῦν ἔχουσα, καὶ ἀναγκαῖον εἰδέναι, ὅτῳ προσθεμένους χρὴ ἑτέρῳ πολεμεῖν, οὐκ ἂν ἀρνηθείην οὐδ´ αὐτός. Τὸν μὲν γὰρ ἄλλον ἅπαντα χρόνον εὐθὺς μετὰ τὸ ἡμᾶς τῶν πολεμίων περιγεγενῆσθαι καταλελυκέναι τε τὸν πόλεμον, συμβάσεις θεμένους πρὸς Ἄνναν τὴν βασιλίδα καὶ βασιλέα τὸν ἐμὸν γαμβρὸν, αὐτὸς ἠνάγκαζον ὑμᾶς δεσπότην ἐκεῖνον καὶ βασιλέα καὶ εἰδέναι καὶ νομίζειν· καὶ οὐκ ἐν ἀποῤῥήτῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πολλῶν πολλάκις τὸν νέον βασιλέα, καὶ περιόντος καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν ἐμοῦ, τῆς Ῥωμαίων διάδοχον βασιλείας ἔσεσθαι ἀπεφθεγγόμην. Νυνὶ δ´ αὐτὰ τὰ πράγματα ἐμέ τε ἠνάγκασαν ἑτέρως πράττειν, ἢ ὡς ἠβουλόμην, καὶ ὑμῖν εἰκὸς μεγάλας τὰς ἀπορίας ἐμποιεῖν. Εἰ μὲν οὖν περί τινων οὐδένων καὶ εὐκαταφρονήτων ὁ λόγος ἦν, οὐδὲν ἦν ἔργον φθέγγεσθαι νῦν τὸ παραστὰν, ὡς ὀλίγης βλάβης ἐσομένης ἐκ τοῦ μὴ μετ´ εὐβουλίας, ἀλλ´ ἀπερισκέπτως φθέγξασθαι τὸ προστυχόν. Ἐπεὶ δὲ περὶ τῶν παρ´ ἡμῖν μεγίστων, (τί γὰρ ἂν εἴη μεῖζον;) δέον πρότερον πολλὰ πολλάκις σκεψαμένους, οὕτω πρὸς ὑμᾶς ἅττα ἂν λυσιτελῆ καὶ δίκαια νομίζωμεν διεξιέναι. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ καὶ ἰδίᾳ ἕκαστος καὶ πάντες κοινῇ περὶ τοῦ πράγματος πολλὴν ἐξέτασιν καὶ βάσανον ποιούμενοι, οὕτω παρασκευάσασθε, ὡς γνώμην ἕκαστος εἰσοίσων, ἣν ἂν οἴοιτο καὶ κοινῇ τοῖς πράγμασι Ῥωμαίων καὶ ὑμῖν ἰδίᾳ λυσιτελήσουσαν ἑκάστῳ.“ Ὁ μὲν οὖν σύλλογος οὕτω διελέλυτο, βασιλέως ὑπερθεμένου τὴν πρὸς τὴν τῶν συγκλητικῶν ἀξίωσιν ἀπολογίαν.

Chapitre XXXV.

1. Les villes qui avaient suivi le parti du jeune Empereur se rendent à l'Empereur son beau-père. 2. II s'approche de Constantinople. 3. L'Impératrice Irène l'empêche d'y entrer. 4.. Les grands de l'Empire demandent à Cantacuzène qu'il désigne pour son successeur. 5. Il diffère de leur répondre.

1.  Lorsque le jeune Empereur eut traversé à l'île de Tenedo, les villes qui avaient tenu son parti se remirent sous l'obéissance de l'Empereur son beau-père, qui les visita, y donna les ordres nécessaires, et y établit des gouver- 213 neurs affectionnés à son service.

2. Le jeune Empereur ayant équipé une galère, et quelques vaisseaux à un rang de rames, alla fort secrètement vers Constantinople, dans l'espérance que ses amis le feraient recevoir par le peuple, qui avait une tendresse singulière pour lui, aussi bien que le peuple des autres villes. Dès que le bruit de son arrivée fut répandu les habitants de cette capitale en furent extraordinairement émus.

3. L'Impératrice Irène prit tous les soins possibles pour y conserver le calme, et la sûreté. Elle assembla ses amis, et ses proches, et elle leur commanda de garder les portes, et de visiter les quartiers. Ils exécutèrent si exactement cet ordre, que les plus attachés au parti du jeune Empereur n'osèrent rien entreprendre, et que pour n'être pas soupçonnés de trahison, ils gardèrent la ville avec plus d'ardeur que les autres. Le jeune Empereur n'ayant pu y entrer, se rendit à Galata, qui est à l'opposite, et le jour suivant, il s'en retourna à Tenedo. Ceux qui étaient dans sa galère dirent en s'en retournant, des injures très déshonnêtes, et semblables à celles qu'Apocauque avait eu l'impudence de dire au temps de l'autre guerre civile. L'Empereur Cantacuzène en fut fort fâché, parce qu'il jugea que l'Empereur son gendre ne se serait jamais porté à une si extrême extravagance, s'il n'avait été résolu à lui faire une guerre irréconciliable. Il la 214 lui reprocha depuis. Mais il lui protesta, qu'il n'en avait rien entendu du fond du vaisseau ou il était, et que les matelots ne s'étaient portés à cette insolence que parce qu'ils savaient bien que le bruit des flots l'empêcherait de l'entendre. Nous parlerons encore ci-après de ce fait. Le jeune Empereur alla de Tenedo à Thessalonique avec l'Impératrice sa femme, et avec Manuel leur fils.

4. L'Empereur Cantacuzène, qui était à Véra lorsqu'il apprit que l'Empereur son gendre s'était approché de Constantinople, en partit à l'heure même, à la tête de son armée, à dessein de l'aller combattre, et il commanda à Mathieu son fils aîné de le suivre. Quand il fut arrivé à Constantinople, il n'y trouva plus l'Empereur son gendre, qui s'était retiré à Tenedo. Mais il y trouva les plus qualifié, dans un désordre, et dans une confusion étrange. Trois jours après ils vinrent lui déclarer, dans son Palais, qu'ils trouvaient étrange l'inégalité qui paraissait dans sa conduite, et qui les faisait douter qui ils devaient avoir pour maitre, que s'il avait intention que son gendre fût son successeur, il ne devait pas le leur dissimuler, afin qu'au lieu de prendre les armes contre lui, ils lui rendissent leurs respects, et leurs devoirs; que ce serait une chose ridicule et extravagante qu'ils se soulevassent contre celui qui devait être leur souverain ; que s'il le tenait pour son ennemi, et qu'il voulut les 215 obliger à lui faire la guerre, il fallait qu'il les assurât de leur état en déclarant Mathieu son fils Empereur, qu'alors étant délivrés de leurs défiances, et de leurs soupçons, ils paraîtraient intrépides au milieu des hasards, parce qu'ils seraient assurés de jouir, après la victoire, d'une paix profonde., ou qu'ils auraient au moins cette consolation dans leur défaite, de voir que ceux qui les auraient engagés à la guerre y périraient avec eux.

5 Les grands de l'Etat ayant parlé de la fortes l'Empereur leur répondit. Je ne puis disconvenir que la demande que vous faites de savoir à qui vous devez obéir, ne soit raisonnable. Aussitôt que j'eus remporté la victoire sur mes ennemis, et que je me fus accordé avec l'Impératrice Anne, et avec l'Empereur mon gendre, je vous obligé de le reconnaitre pour votre Souverain, et je déclarai que je désirais l'avoir pour collègue durant ma vie, et pour successeur après ma mort. Mais les affaires qui sont survenues depuis, m'ont obligé d'agir contre mes intentions, et c'est ce qui vous a mis dans la perplexité où vous paraissez S'il s'agissait de peu de chose, il n'y aurait point de danger de vous dire sur le champ, ce qui se présente a mon esprit. Mais parce qu'il s'agit de la chose la plus importante qu'il y ait au monde, il faut que j'examine mûrement mes pensées, avant que de vous les proposer, et il faut que vous délibériez vous-mêmes étant en particulier qu'en commun, pour me donner le conseil que vous aurez trouvé le plus avantageux au bien de l'Etat, et au repos 216 de vos familles, L'Empereur les renvoya de la sorte, et remit sa réponse à un autre temps.

 

λϛʹ. 1. Αὐτὸς δ´ αὐτίκα ἵππου ἐπιβὰς καὶ πρὸς τῷ τεμένει τῆς θεομήτορος γενόμενος τῆς Ὁδηγητρίας καὶ τὴν προσκύνησιν ἀποδοὺς, ἔπειτα ἐκεῖθεν ἀναστρέφων, πατριάρχῃ τε τῷ Καλλίστῳ συνεγένετο, ἐπὶ τὴν οἰκίαν τὴν ἐκείνου αὐτὸς ἐλθὼν, καὶ διηγεῖτο, ὅσα οἱ ἐν τέλει περὶ βασιλέως τε τοῦ γαμβροῦ καὶ τοῦ υἱοῦ διεξῆλθον πρὸς αὐτόν· ἐδεῖτό τε ὑποθέσθαι, ὁποίοις τισὶ λόγοις χρήσαιτο πρὸς ἐκείνους, ἂν ἀπαιτῶσι τὴν ἀπολογίαν, ὥσπερ ἐπηγγείλατο.

2. Πατριάρχης δὲ τὸ μὲν νῦν ἔχον· ἔφασκε καὶ αὐτὸς ἀπολογίας ἀπορεῖν· εἰς τρίτην μέντοι σκεψάμενος ἡμέραν, ἃ ἂν οἴηται δίκαιά τε εἶναι καὶ προσήκοντα τοῖς τοιαῦτα ἀξιοῦσιν, ἐν βασιλείοις γενόμενος ἐρεῖν. Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς ἐκεῖθεν ἐπανῆκεν εἰς τὰ βασίλεια, τοῖς πατριάρχου λόγοις ἀρκεσθεὶς καὶ προθύμως παρασχόμενος τὴν προθεσμίαν.

3. Ὁ πατριάρχης δὲ εἰς τρίτην ἡμέραν, ὥσπερ ἐπηγγείλατο, οὔτ´ ἐγένετο ἐν βασιλείοις, οὔτε συνεβούλευεν οὐδὲν περὶ τῶν προκειμένων. Ἑβδόμῃ δὲ ἡμέρᾳ τὰ πατριαρχεῖα καταλιπὼν, εἰς τὴν Μάμαντος τοῦ μάρτυρος ἐλθὼν, μονὴν οὖσαν κατεξαίρετον αὐτῷ ἰδίαν, ἐμήνυε πέμψας βασιλεῖ, ὡς οὔτ´ ἐν βασιλείοις γένοιτ´ ἂν, οὔτ´ ἐν πατριαρχείοις, εἰ μὴ ὅρκους αὐτῷ παράσχοιτο, ὡς οὐκ ἄν ποτε Ματθαῖον τὸν υἱὸν ἀποδείξοι βασιλέα.

4. Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς ἤχθετο ἐπὶ τοῖς λόγοις καὶ πολλὴν ἐκείνου κατεγίνωσκεν ἀπραγμοσύνην, ἀντεμήνυέ τε πέμψας καὶ αὐτὸς, ὡς οὐδεμίαν τὰ εἰρημένα τὴν ἀκολουθίαν ἔχειν παρ´ εὐφρονοῦσιν ἂν νομίζοιτο κριταῖς. Εἰ μὲν γὰρ τὴν ἀνάῤῥησιν τῷ υἱῷ συγκατεργασόμενον ἐκάλει, λόγον ἂν εἶχεν ὅρκους ἀπαιτεῖν, μὴ τοιαῦτα καταναγκάζειν πράττειν, εἰ μὴ λυσιτελεῖν ἐδόκει, μηδὲ κατὰ γνώμην ἦν αὐτῷ· εἰ δὲ τοιοῦτον μὲν οὐδὲν οὐδέπω ἐπεψηφίσθη, ἔτι δὲ τοῦ πράγματος ἐξεταζομένου, εἰ δίκαιον εἶναι καὶ λυσιτελοῦν νομίζοιτο ἢ μὴ, καλοῖτο καὶ αὐτὸς τὴν δοκοῦσαν εἰσοίσων ψῆφον, τί δεῖ περὶ τοῦ πράγματος ὅρκους ἀπαιτεῖν μήπω πέρας εἰληφότος; ὁμοίως γὰρ ἐνδέχεται, εἰ πάντες ἐν ταὐτῷ συνέλθοιεν, καὶ ἐπιψηφισθῆναι καὶ κωλυθῆναι. Αὖθίς τε ἐδεῖτο καὶ παρῄνει ἥκειν πρὸς αὐτὸν, ὡς ὅ,τι ἂν δέοι πράττειν διασκεψομένους. Ὁ δ´ ἀπηγόρευε παντάπασι καὶ πολλάκις παρὰ βασιλέως οὐχ ὑπήκουε κληθείς·

5. Οἱ μέντοι τὸν υἱὸν ἀποδεικνύειν ἀξιοῦντες βασιλέα, καὶ αὖθις γενόμενοι ἐν βασιλείοις, λόγον ᾔτουν περὶ ὧν ἠξίουν βασιλέα. Ὁ δ´ ὑπερετίθετο καὶ αὖθις, ὡς διασκεψόμενος. Ὀλίγαις δὲ ἡμέραις ὕστερον μετὰ τῶν συγκλητικῶν καὶ τῶν εὐγενεστέρων καὶ ὅσοι τοῦ στρατιωτικοῦ καταλόγου ἦσαν συνελθόντες, ἐδέοντο βασιλέως γλώσσῃ μιᾷ Ματθαῖον τὸν υἱὸν ἀποδεικνύειν βασιλέα. Βασιλεὺς δ´ ἐπεὶ μὴ τὴν διάσκεψιν εἶχεν ἔτι ἀναβάλλεσθαι, (ἐξήρκει γὰρ ὁ χρόνος τῆς ἀναβολῆς,) καὶ τὴν στάσιν αὐξανομένην καὶ προσθήκην ἀεὶ λαμβάνουσαν ἑώρα, καταστὰς εἰς μέσους, ἔλεξε τοιάδε·

6. Τὸ περὶ τῶν αὐτῶν ἀεὶ διεξιέναι καὶ ἀποκναίειν τοὺς ἀκούοντας, τῷ καινολογεῖν παντάπασιν ἐναντίον ὂν, ὁμοίως ἔχει μέμψιν, ἄλλως θ´ ὅταν οἱ ἀκούοντες οὐ λόγοις ὦσι μόνον πολλάκις περὶ τῶν αὐτῶν δεδιδαγμένοι, ἀλλὰ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῖς παρηκολουθηκότες, ἐξ ὧν ἐσχήκασι σαφῆ καὶ φανερὰν τὴν ἀπόδειξιν τῶν λεγομένων. Ὡς μὲν οὖν ἀδίκως πεπολέμημαι μετὰ τὴν βασιλέως τελευτὴν καὶ πολλὰς καὶ παντοδαπὰς ὑπέμεινα τὰς δυσχερείας καὶ τὰς ἐπιβουλὰς καὶ τοὺς κινδύνους, καὶ ὡς μετὰ τὴν τοσαύτην τῶν δεινῶν ἐπιφορὰν καὶ, τοῦ κρείττονος συναιρομένου, τοὺς ἀντιτεταγμένους σύμπαντας κεκρατηκὼς, οὐ τοῖς ἴσοις ἠμειψάμην, ἀλλ´ ἐφιλονείκησα πᾶσαν ὑπερβολὴν προσθεῖναι τῇ μεγαλοψυχίᾳ, καὶ ὡς οὐ πάντα τἄλλα προεῖμαι μόνον εὐχερῶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν, ὑπὲρ ἧς ἐδόκουν τὰ δεινὰ ὑπομενενηκέναι, βασιλείαν, (ἴστε γὰρ δήπου σύμπαντες, ὡς τήν τε παῖδα τὴν ἐμὴν συνῴκισα τῷ νέῳ βασιλεῖ καὶ τῆς ἀρχῆς μετέδωκα εὐθὺς, καὶ βασιλίδα τὴν μητέρα τῆς προτέρας δόξης καὶ τοῦ εἶναι καὶ ὀνομάζεσθαι Ῥωμαίων δεσπότιν ἀπεστέρησα οὐδὲν,) παρήσειν μοι δοκῶ, πάντων ὑμῶν σαφέστατα εἰδότων καὶ οὐδεμιᾶς δεομένων περὶ ταῦτα ἀποδείξεως. Ὅτι δὲ μετὰ τοὺς ὅρκους καὶ τὰς συμβάσεις οὐδενὸς ἠμέλησα τῶν καθηκόντων πρὸς αὐτοὺς, ἀλλὰ πᾶσαν ἐπεδειξάμην καὶ σπουδὴν καὶ εὔνοιαν, καὶ οὐδεμίαν ἐν οὐδενί ποτε πρόφασιν αὐτοῖς πολέμου παρεσχόμην, νῦν ἐναργῆ πειράσομαι τὴν ἀπόδειξιν τὴν ἐκ τῶν λόγων παρασχέσθαι. Εὐθύς τε γὰρ μετὰ τοῦ πολέμου τὴν κατάλυσίν τινων τῶν παρ´ ὑμῖν μάλιστα ἐπιφανῶν δυσανασχετούντων καὶ ἀναινομένων ὅρκους ἐπὶ δουλείᾳ παρέχεσθαι τῷ νέῳ βασιλεῖ, καὶ βαρὺ καὶ ἐπαχθὲς λογιζομένων, ᾧ πάσῃ δυνάμει πεπολεμήκασιν ἄχρι τότε, τούτῳ μετὰ τὸ δοκεῖν κεκρατηκέναι αὖθις ἑαυτοὺς ὑπάγειν καὶ καταδουλοῦν, καὶ μὴ ταύτην ἐπιτιθέναι τὴν ἀνάγκην, ἀλλ´ ἐμοὶ μόνῳ τὴν δουλείαν ὀφείλειν δεομένων, οὐκ ἠθέλησα αὐτὸς, ἀλλ´ αὐτοῦ τε ἕνεκα τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ δικαίου καὶ τῆς εἰς βασιλέα τὸν γαμβρὸν εὐνοίας τοὺς πολλοὺς ὑπὲρ ἐμοῦ πόνους καὶ κινδύνους ἐκείνων ὑπεριδὼν καὶ τῆς ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον ἀμυθήτου κακοπραγίας, ἀπειπάμην φανερῶς καὶ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ἐκέλευον ἀναχωρεῖν, εἰ μὴ βούλοιντο καὶ βασιλεῖ τῷ νέῳ παρέχεσθαι τοὺς ὅρκους καὶ δουλεύειν ἀκριβῶς, ὥσπερ οἴονται κἀμοὶ προσήκειν· ἐκείνῳ δὲ καὶ μᾶλλον, ὅσον ἐμοὶ μὲν οὐκ εἰς τοὺς παῖδας ἔγνωσται διαβιβάζειν τὴν ἀρχὴν, ἀλλ´ ἐκεῖνον καταλείπειν κληρονόμον, ἐκείνῳ δὲ εἰς παῖδας καὶ παῖδας παίδων διαβήσεται. ἃ καὶ ἔπραττον, ᾗ ἐκέλευον αὐτὸς, καὶ παρείχοντο τοὺς ὅρκους ὑπ´ ἀνάγκης. Αὖθις δὲ τῶν βασιλίδι προσεχόντων τραπομένων τινῶν εἰς νεωτερισμοὺς καὶ συνθεμένων, ἀπάτῃ συναρπάσαντας τὸν νέον βασιλέα, διαβαίνειν ἐπὶ Γαλατᾶν καὶ πόλεμον ἐγείρειν ἐπ´ ἐμὲ, δύναμιν συμποριζομένους, ὅθεν ἂν ἐξῇ, οἱ μὲν φωραθέντες ἔδοσαν τῆς κακουργίας δίκην, ἐκεῖνοι δὲ οἱ βαρέως φέροντες τὴν ὑπὸ βασιλεῖ δουλείαν, ὥσπερ εὐλόγου προφάσεως εὐπορήσαντες, αὖθις ἠξίουν μὴ ἐνέχεσθαι τοῖς ὅρκοις, ἀλλ´ ἀπολελύσθαι τῆς ἀνάγκης καὶ πράττειν, ὅ,τι ἂν δοκῇ συμφέρειν σφίσιν. Ἐγὼ δὲ οὐδ´ ἄκροις ὠσὶ τὸν λόγον ἠνεσχόμην, ἀλλὰ βασιλέα μὲν καὶ τὴν μητέρα ἠξίουν ἐνέχεσθαι μηδεμιᾷ γραφῇ, ἅτε συνειδότας τοῖς νεωτερίσασι μηδὲν, ἐκείνους δὲ ἐκέλευον ἠρεμεῖν καὶ μὴ πρόφασιν ζητεῖν, ἐξ ἧς αὖθις τὴν Ῥωμαίων ἐμπλήσουσι πολλῶν κακῶν. Ἐκείνων δὲ οὐδ´ οὕτω πεπεισμένων, ἀλλὰ Ματθαῖον ἐξηπατηκότων τὸν ἐμὸν υἱὸν καὶ πεπεικότων ἰδίαν συστήσασθαι ἀρχὴν, πόλεις κατασχόντα τινὰς καὶ χώραν ἀποτεμόμενον τῆς ὅλης ἡγεμονίας, οὔτ´ ἐνέδωκα διὰ τὸ πρὸς τὸν παῖδα φίλτρον, οὔτ´ ἀμελῶς καὶ ῥᾳθύμως εἶχον περὶ τὰ τοιαῦτα, ὡς μικρᾶς καὶ τῆς τυχούσης ἄξια φροντίδος, ἀλλὰ πᾶσαν πρόνοιαν ἐποιούμην ἀπάγειν τῶν ἀτόπων τὸν υἱόν. Καὶ πέμψας βασιλίδα τὴν αὐτοῦ μητέρα, μὴ τοιαῦτα ἔπειθον νεωτερίζειν, ἀλλ´ ἀσφαλῶς ἐμοί τε καὶ βασιλεῖ δουλεύειν τῷ γαμβρῷ. Καὶ πολλὰ τοιαῦτα ἄν τις ἐξετάζων εὕροι διὰ παντὸς ἐμοὶ τοῦ χρόνου πεπραγμένα. Ἐξ ὧν ἐστι μάλιστα ἐναργεστάτην ἀπόδειξιν λαβεῖν τοῦ μηδὲν ἐμὲ μήτε πεπραχέναι, μήτε διανενοῆσθαι, ἐξ ὧν ἄν τις οἰηθείη τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν ἐκεῖνον βούλεσθαι ἀποστερεῖν· τοὐναντίον μὲν οὖν ἅπαν πάντα πράττειν, ἐξ ὧν βεβαίως ἔχειν περιέσται. Ἀλλ´ οὐχ ὁμοίως ὤφθη κἀκεῖνος ἐμοὶ τὴν ἴσην εὔνοιαν διασώζων, ἀλλ´ ἐπὶ Θεσσαλονίκην ὑπ´ ἐμοῦ καταλειφθεὶς, ὡς τὰ ἐκεῖσε πράγματα διαφυλάξων ἄχρις ἐπανήξω παρασκευασάμενος, οὐκ ἐφύλαξεν, ὥσπερ ἔδει. Πειθόμενος γὰρ ἀνθρώποις φαύλοις καὶ διεθφθορόσι καὶ κέρδους ἕνεκα μικροῦ οὐ σύμπασαν μόνον τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸν, ὑπὲρ οὗ ταῦτα πράττειν ἐδόκουν, προϊεμένων, ἐμοὶ μὲν πόλεμον ἤρατο φανερῶς, ὃς πάντα ἔπραττον, ὅπως αὐτῷ βελτίω καὶ μείζω ποιήσω τὴν ἀρχὴν, πρὸς Κράλην δὲ ἐτίθετο σπονδὰς καὶ συμμαχίαν, καὶ τῶν ὄντων ἀφιστάμενος, ὥστε μόνον λυπηρὸς ἐμοὶ τῷ πάνυ μάλιστα φιλοῦντι φαίνεσθαι. Ἐγὼ δὲ οὐκ εὐθὺς πρὸς ἄμυναν ἐτρεπόμην, οὐδὲ τοῦ περὶ αὐτὸν φίλτρου τὸ παράπαν οὐδὲν ὑφῄρουν, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐνάγοντας πρὸς τὰ τοιαῦτα μάλιστα εἶχον ἐν αἰτίαις, ἐκείνῳ δὲ πολλὴν ᾠόμην δεῖν παρέχεσθαι συγγνώμην, οὐ διὰ τὴν ἡλικίαν μόνον, ῥᾳδίαν οὖσαν ὑπὸ πονηρῶν παράγεσθαι ἀνθρώπων, ἀλλ´, εἰ δεῖ τι καὶ τἀληθὲς εἰπεῖν, νικώμενος ὑπὸ τοῦ φίλτρου. Καὶ βασιλίδα τὴν μητέρα πέμψας, πάντα ἔπραττον, ἐξ ὧν ἐνόμιζον ἀποστήσειν τῶν οὐ καλῶν ἐκείνων ἐπιχειρήσεων καὶ πρὸς τὴν προτέραν ἐπανήξειν εὔνοιαν ἐμοί. ἃ καλῶς ποιοῦσα πάντα ἔπραττεν ἐκείνη καὶ μετὰ τοῦ προσήκοντος αὐτῇ φρονήματος. Δεηθέντος δὲ πόλεις αὐτῷ παρασχέσθαι, ὅσας ἤθελεν, ὥστε ἄρχειν αὐτὸν ἰδίᾳ καὶ μηδὲν εὐθύνεσθαι παρ´ ἐμοῦ πρὸς τὴν ἀρχὴν, μικρολογεῖν μὲν αὐτὸν ᾠόμην καὶ μὴ ἑαυτῷ προσήκοντα ποιεῖν, μέλλοντα ὀλίγῳ ὕστερον συμπάντων εἶναι κύριον, ὀλίγων ἄρχειν δεῖσθαι πρὸ καιροῦ· προθύμως δὲ ὅμως παρεσχόμην, δεῖν χαρίζεσθαι νομίζων τοῦ νέου τῇ ἐπιθυμίᾳ, καὶ Διδυμότειχον προσετίθουν εἰς φιλοτιμίαν, ἀντίῤῥοπον οὖσαν πόλιν τῶν ἄλλων, ὧν αὐτὸς ᾐτεῖτο, ὥσπερ δήπου καὶ αὐτοὶ ἐπίστασθε σαφῶς. Γενομένῳ δὲ ἐν Βυζαντίῳ πάντα τὰ δέοντα παρῄνουν καὶ συνεβούλευον ἐξέχεσθαι ἐμοῦ παντὸς μᾶλλον φιλοῦντος, καὶ πολέμιον ἡγεῖσθαι φανερῶς ἐκεῖνον, ὃς ἂν ἐπιχειροίη πείθειν, ὡς κακὸς ἐγὼ περὶ αὐτὸν, τὴν ἐκ τῶν ἔργων ἔχοντι ἀπόδειξιν λόγου παντὸς ἰσχυροτέραν. Ἔπειτα ἐξέπεμπον χαίροντα χαίρων ἐπὶ τὴν ἀρχὴν, καὶ βασιλίδα τὴν γυναῖκα συνέπεσθαι κελεύσας· οὕτως οὐδὲν ὑπώπτευον δεινὸν περὶ αὐτοῦ. Εἰδὼς δὲ αὐτὸν οὐ καλὰς περὶ τὸν γυναικὸς ἀδελφὸν ἔχοντα ἐννοίας, ἀλλ´ οἰόμενον ἐφεδρεύειν αὐτῷ πρὸς τὴν ἀρχὴν καὶ τρόπῳ δή τινι μετάγειν ἐφ´ ἑαυτὸν πειρᾶσθαι, ἀναγκαῖον μὲν ἐνόμιζον πρὸς Θρᾴκην καὶ αὐτὸς ἐλθὼν διαλύειν τὴν μικροψυχίαν καὶ πείθειν ἀλλήλοις εὐνοεῖν· κατεχόμενος δὲ ὑπὸ τοῦ πρὸς Λατίνους πολέμου τότε καὶ Βυζαντίου μὴ δυνάμενος ἀφίστασθαι, ἔπεμπον τὴν βασιλίδα, ὡς πάντα πράξουσαν, ὅσα περ ἂν ἐγὼ, καὶ διαλλάξουσαν ἀλλήλοις τοὺς υἱούς. Τὸ δ´ ἐναντίως ἀπέβαινεν, ἢ αὐτὸς ᾠόμην. Οὐ μόνον γὰρ οὐδὲν ἔπραττε τῶν δεόντων ὁ νέος βασιλεὺς, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ βασιλίδα τὴν γυναικὸς μητέρα ἄπρακτον ἀποπέμψαι πρὸς πόλεμον ἐχώρησεν εὐθὺς καὶ ἄλλας τε πόλεις ὑπηγάγετο, ἃς αὐτὸς οὐ παρεσχόμην, καὶ τῷ γυναικὸς ἐπεστράτευσεν ἀδελφῷ, οὐδὲν ἠδικηκότι πρότερον. Καὶ κατακλείσας πρὸς τὴν ἄκραν Ἀδριανοῦ τῆς πόλεως ἐπολιόρκει, οὐ Ῥωμαίους μόνον ἄγων, ἀλλὰ καὶ βαρβάρους κατὰ συμμαχίαν. Ἐγὼ δ´ ἐπεὶ μέλλειν οὐκ ἐνῆν, ᾗ τάχιστα εἶχον, ἐν Ἀδριανοῦ γενόμενος, τὸν μὲν υἱὸν ἀπήλλαττον τοῦ κινδύνου, βασιλέα δὲ τὸν νέον οὐδὲν ἠνώχλουν πρότερον εἰς Διδυμότειχον ἀπηρκότα, ἀλλὰ καὶ πρέσβεις πέμψας, ἐδεόμην κατατίθεσθαι τὸν πόλεμον. Ὁ δ´ ὑπὸ τῶν ἀγόντων πεπεισμένος καὶ τὴν ἐμὴν παραίνεσιν ἐν ὀλίγῳ θέμενος, οὐδὲν ἧττον ἢ πρότερον ἐπολέμει, καὶ ἄλλα τε ἔπραττεν, ὅσα πολέμιον εἰκὸς, καὶ συμμαχίαν ἐκ Τριβαλῶν καὶ Μυσῶν μετεκαλεῖτο. Ἐπεὶ δ´ ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἐκεῖνοι διεφθάρησαν, οὓς αὐτὸς μετεπεμψάμην ἐξ Ἀσίας, πρεσβείαν καὶ αὐτὸς πρὸς Σουλιμὰν τὸν τῆς Περσικῆς ἡγούμενον ποιούμενος στρατιᾶς, (ἐδόκει γὰρ αὐτῷ λυσιτελεῖν πείθειν ἐκεῖνον εἶναι μὴ πολέμιον αὐτῷ,) ἔπεμπε καὶ γράμματα, ἐν οἷς ἐπιμνησθεὶς ἐμοῦ, οὐ βασιλέα προσηγόρευεν, ἀλλὰ Καντακουζηνὸν ἁπλῶς· ὃ μέγιστα ἐλύπησεν, ἀπόδειξιν ἐναργεστάτην οἰηθέντα τοῦ μέχρι καὶ τοῦ δυνατοῦ τὸν πόλεμον τὸν πρὸς ἐμὲ τηρεῖν ἀκατάλυτον πεπεῖσθαι. ἤδη δὲ τὰ τελευταῖα ταῦτα νῦν, ἐπεὶ μὴ μένειν πρὸς τὰς τῆς Θρᾴκης πόλεις ἠδυνήθη, οὐχ οἷός τε ὢν ἀντέχειν ἔτι πρὸς τὸν πόλεμον, πρὸς Τένεδον ἐπεραιώθη, καὶ συμπορισάμενος δύναμίν τινα ὀλίγην ναυτικὴν, ἐν τοῖς καιριωτάτοις ἐπεβούλευσεν. Οὐ γὰρ ἴσον, πόλεις καὶ νήσους τὰς ὑπ´ ἐμοὶ τελούσας ἴσως καταδουλοῦσθαι, καὶ αὐτῇ ἑστίᾳ ἐπελθεῖν. Τούτου δὲ ὄντος οὕτω δεινοῦ, ἕτερον αὐτῷ πολλῷ δεινότερον καὶ μεῖζον εἰς ἀπεχθείας λόγον ἐτολμήθη. Τοῖς γὰρ ἑπομένοις ναύταις καὶ μάλιστα τοῖς ἐκ τῆς τριήρεως, ἧς ἐπέβαινεν αὐτὸς, ἀδεῶς ἐφῆκεν ὑβρίζειν εἰς ἐμέ· ὃ οὐκ ἂν ἐτόλμησεν, ἐδόκουν, εἰ μὴ πεπεικὼς ἦν μάλιστα ἑαυτὸν ἀσύμβατον μέχρι παντὸς τὸν πόλεμον τηρήσειν. Ὡς μὲν οὖν ἄχρι τέλους ἀπ´ ἀρχῆς ἴσον ἑαυτῷ καὶ ὅμοιον ἐν πᾶσιν ἐμαυτὸν τετήρηκα ἐγὼ καὶ πρόφασιν οὐδεμίαν ἐκείνῳ πολέμου παρεσχόμην, πάντας οἴομαι πεπεῖσθαι ἐκ τῶν εἰρημένων. Ἐκείνου δὲ οὐδενὸς τῶν ὅσα ᾤετο λυπεῖν ἀποσχομένου, οὐδένα τῶν νοῦν ἐχόντων οἴομαι ἐμοὶ δικαίως ἐγκαλέσειν, εἴ τι παρὰ τὰ δεδογμένα πρότερον πράξω νῦν μεταβαλών. Οὐ γὰρ εὐκολίᾳ τρόπων ἐπὶ τοῦτο ἤχθην, οὐδ´ εἰκῇ καὶ μάτην ἐκεῖνον βουλόμενος λυπεῖν, ἀλλ´ ἠναγκασμένος ὑπ´ ἐκείνου. Τίνα γὰρ ἔχει λόγον, ἐκεῖνον μὲν ὑβρίζειν εἰς ἐμὲ καὶ πάντα τρόπον πειρᾶσθαι κατάδηλον ποιεῖν, ὡς ἀσυμβάτως ἕξει, ἐμὲ δὲ ὥσπερ πρὸς τὰ πραττόμενα ἀναισθητοῦντα, μηδὲν τῶν γινομένων οἴεσθαι δεινόν; τὸ μὲν οὖν τὴν ἀεὶ μελετωμένην ἀεὶ διαδοχὴν τῆς βασιλείας, τό γε εἰς ἐμὲ ἧκον, αὐτὸν ἀποστερεῖν ἐμὸν ἂν εἴη, εἰ μὴ μεταβάλοιτο καὶ τῆς προτέρας κακίας ἀντίῤῥοπον ἐνδείξαιτο εὐγνωμοσύνην. Τὸ δὲ Ματθαῖον τὸν ἐμὸν υἱὸν ἀποδεικνύειν βασιλέα οὐκέτ´ ἂν εἴη μόνον ἐμοῦ· (οὐδὲ γὰρ οὐδέπω πρότερον ἄχρι νῦν τῶν πάντων οὐδὲν εἰς τοῦτο ἠδυνήθη ἀγαγεῖν, καίτοι πολλάκις ὑμῶν πολλὰ παρὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον, ὅτε καὶ μάλιστα ἡ πρᾶξις ἂν ἐδόκει τὸ εὔλογον διασώζειν, δεηθέντων περὶ τούτου·) ἀλλὰ μάλιστα μὲν ὑμῶν τῶν δεομένων καὶ πολλὴν ὑπὲρ τούτου τὴν προθυμίαν εἰσενηνεγμένων καὶ σπουδὴν, οὐχ ἧττον δὲ κἀμοῦ δίκαιά τε ὁμοῦ καὶ σφίσι τε αὐτοῖς καὶ τοῖς ὅλοις πράγμασι συμφέροντα κρίναντος ὑμᾶς αἰτεῖν. Πράξω μὲν οὖν ἐγὼ κατὰ τὴν ἀξίωσιν ὑμῶν. Ὑμέτερον δ´ ἂν εἴη στέργειν τὰ ἐψηφισμένα, καὶ μὴ νῦν μὲν οὕτω προθυμεῖσθαι περὶ ταῦτα, ὀλίγῳ δὲ ὕστερον, εἴ τι προσπίπτοι δυσχερὲς, ῥᾳδίως μεταβάλλεσθαι.“ Τοιαῦτα μὲν βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς περὶ βασιλέως τοῦ νέου διειλέχθη, καὶ τοιαῦτα ἐγκλήματα ἐπῆγεν, ἐξ ὧν ᾤετο δίκαια ποιεῖν. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ὕστερον μετὰ τοῦ πολέμου τὴν κατάλυσιν τὰ ἴσα ἐγκαλούμενος ὑπὸ τοῦ κηδεστοῦ, ὥσπερ ἀπολογουμένου, ὅτου ἕνεκα αὐτὸν μὲν ἀποχειροτονήσοι, τὸν δὲ υἱὸν Ματθαῖον ἀποδείξοι βασιλέα, περὶ μὲν τῶν ἄλλων οὐδὲν εἶχεν ἀντιλέγειν, τοῦ μέντοι ἐν τοῖς πρὸς Σουλιμὰν τὸν Πέρσην γράμμασι μὴ προσηγορευκέναι βασιλέα, οὐκ αὐτὸν, ἀλλὰ τὸν γεγραφότα ἔλεγε γεγενῆσθαι αἴτιον· αὐτὸν δὲ ὑπὸ πολλῶν φροντίδων συνισχημένον καὶ μυρίοις πράγμασι περιελκόμενον τὸν νοῦν, οὐκ ἐπιστῆσαι τοῖς γεγραμμένοις, ἀλλ´ ἀπερισκέπτως τοῖς ἐρυθροῖς ὑποσημήνασθαι. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν γεγενημένων ὕβρεων ὑπὸ τῶν τριηριτῶν οὐδὲν αὐτὸν εἰδέναι, μήτε βούλεσθαι, ἀλλ´ ἐν τῇ κοίλῃ νηῒ κατ´ ἐκεῖνο χρόνου διατρίβοντα, μηδενὸς ᾐσθῆσθαι τῶν τετολμημένων ἔξω. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον.

Chapitre XXXVI.

1. L'Empereur Cantacuzène consulte le Patriarche sur la proposition des grands de l'Empire. 2. Le Patriarche demande du temps. 3. Il fait réponse. 4. L'Empereur la trouve mauvaise. 5. Les grands lui demandent sa résolution. 6. II leur fait un long discours.

1.  Il monta à l'heure même à cheval, et alla à l'Eglise de la Vierge Hodegetrie, et après y avoir fait ses prières, il alla trouver le Patriarche, et lui ayant rapporté ce que les grands de l'Empire lui avaient proposé touchant son gendre, et touchant son fils, il lui demanda ce qu'il croyait qu'il leur dût répondre.

2. Le Patriarche lui dit qu'il ne pouvait lui-même rien résoudre sur le champ, mais qu'après y avoir pensé durant trois jours, il irait lui rendre, dans son Palais, la résolution qu'il aurait trouvée la plus juste. L'Empereur lui accorda ce terme-là, et s'en retourna fort satisfait.

3, Le Patriarche ne revint point le troisième jour ; mais le septième il se retira au Monastère de saint Mamas Martyr, qui lui appartenait, et il envoya lui dire, qu'il ne retournerait jamais ni 217 à la Cour, ni à son Eglise, s'il ne lui promettait avec serment, de ne proclamer jamais son fils Empereur.

4. L'Empereur fut fort indigné de cette réponses il envoya dire au Patriarche, qu'il n'y avait point d'homme de bon sens qui la voulût approuver. Que s'il l'avait prié de prêter son ministère à la proclamation de son fils, il aurait raison de s'excuser de le faire, puisque cela était contraire à son inclination, et d'exiger même le serment qu'il exigeait; mais puisque bien loin de lui faire cette prière, il n'avait encore pris aucune résolution, il avait tort de l'exiger. Il le supplia, de plus, de prendre la peine de le venir trouver, pour examiner ensemble ce qu'il serait à propos de faire, mais il refusa constamment d'y venir.

5. Les grands qui avaient proposé à l'Empereur de désigner son fils son successeur, lui vinrent demander sa résolution. Mais il les remit à un autre jour, en disant, que c'était une affaire sur laquelle il voulait encore délibérer. Peu de jours après, tout ce qu'il y avait de plus relevé dans la noblesse, dans le Sénat, et dans l'armée, Tétant venu conjurer de faire proclamer son fils Empereurs s'avança au milieu de l'assemblée, et il parla en ces termes.

6. Ceux qui font une répétition ennuyeuse des mêmes choses sont fort différents de ceux qui proposent sans cesse des nouveautés, mais ils ne sont pas moins blâ- 218 mables, lors principalement que ceux qui les entendent sont pleinement convaincus de la vérité, non par de simples discours, mais par de sensibles effets, et par de solides actions. Il n'y a personne parmi vous, que ne sache bien que l'on ma suscité une guerre très injuste, après la mort de l'Empereur Andronique, que l'on m'a environné de pièges et de dangers, et que les ayant évites par l'aide de Dieu, bien loin de me venger de ceux qui me les avaient préparés, j'ai abandonné mes propres avantages, et j'ai méprise l'Empire pour la conservation duquel il semblait que j'eusse subi tant de travaux, et couru tant de hasards. Il n'est pas besoin que je dise que j'ai donné ma fille en mariage au jeune Empereur, et que j'ai laisse à l'Impératrice sa mère le rang et l'autorité qu'elle possédait auparavant. Ce sont des choses qui se sont faites en votre présence, et dont vous n'êtes que trop informés. Je ferai voir maintenant que bien loin de leur avoir donné sujet de prendre les armes; depuis le Traité de paix, je leur ai rendu tous les devoirs qu'ils pouvaient attendre de moi, et je leur ai témoigne toute forte d'affection et de bonté. Quelques-uns d'entre vous ayant fait difficulté de prêter le serment de fidélité au jeune Empereur,et ayant trouvé que ce leur était une chose dure et fâcheuse de se soumettre à un Prince contre qui ils avaient longtemps porté les armes, dans le temps même qu'ils avaient remporté sur lui la victoire ; je leur commandé de sortir de l'Empire, s'ils ne le voulaient servir avec la même affection, et le même zèle, qu'ils me voulaient servir moi-même, puisque non seulement il devait me succéder, 219 mais qu'il devait encore laisser l''Empire à ses descendant. Quelques personnes attachées aux intérêts de l'Impératrice, s'étant depuis portées a des nouveautés et ayant conspiré d'emmener le jeune Empereur à Galatas ceux qui ne s'étaient soumis à sa domination que par la crainte de me déplaire crurent avoir un sujet raisonnable d'en secouer le joug, et me supplièrent de leur laisser la liberté d'agir de la manière qui leur paraitrait la plus conforme à leurs intérêts. Mais bien loin de prêter l'oreille a leur demande, je leur déclaré que j'étais persuadé que l'Empereur ni l'Impératrice n'avaient point de part aux desseins des factieux, et je leur commandai de se tenir en repos. Quand au lieu de déférer a ce commandement, ils eurent surpris Mathieu mon fils aîné, et ils lui eurent conseillé de se rendre maître d'un petit Etat, le soin de conserver l'Empire entier à mon gendre, plus fort que la tendresse paternelle, me porta à envoyer l'Impératrice ma femme qui agit sur l''esprit de son fils, avec tant de prudence et tant d'autorité, qu'elle le fit renoncer à l'extravagance de ses entreprises. Quiconque prendra la peine d'examiner ma conduite, reconnaitra que j'ai toujours agi de la sorte, avec une parfaite égalité. Ce qui fait voir très clairement que je n'ai jamais eu intention de dépouiller mon gendre de la souveraine puissance; mais que j'ai plutôt contribué tout ce qui a dépendu de ma vigilance, et de mes foins pour lui en rendre la possession assurée et immuable. Cependant il n'a pas conservé pour moi les mêmes sentiments d'amitié. Lorsque je le laissai à Thessalonique, pour y avoir soin des affaires en mon absence, bien loin 220 de s'en acquitter, il s'abandonna aux conseils pernicieux de quelques hommes perdus, qui le trahissaient pour un léger profit, et il traita avec le Crale par le seul motif de me procurer autant de mal, que je lui avais procuré de bien. Je ne conçus pas néanmoins d'abord le dessein de me venger, et je ne perdis pas l'affection que j'avais pour lui. Je rejette sa faute sur ceux qui la lui avaient inspirée, et je la lui pardonnai, non seulement en considération de la faiblesse de son âge, qui l'exposait aux artifices et aux surprises des méchants; mais aussi en faveur de l'amitié que je lui portais. Je priai l'Impératrice sa mère de prendre la peine de l'aller trouver, pour le réconcilier avec moi. Elle voulut bien se charger de cette commission, et elle s'en acquitta avec toute la prudence que l'on peut désirer. Il demanda que je lui misse entre les mains certaines villes, pour les posséder en particulier, et sans en rendre aucun compte. Je jugeai que c'était une demande indigne de lui, par laquelle il témoignait s'empresser de jouir, avant le temps, d'une partie de l'Empire, qu'il devait bientôt gouverner seul, avec une autorité absolue. Je voulus, néanmoins, le contenter, et outre les villes qu'il demandait, je lui donné celle de Didymoteque qu'il ne demandait pas. Etant depuis avec lui à Constantinople, je lui fis une longue remontrances je l'exhortai a ne se point séparer de moi, et à tenir pour suspects ceux qui lui voudraient faire accroire que j'étais son ennemi, puis que les effets qui font plus éloquents que les paroles, le convainquaient assez de la sincérité démon amitié. Je le renvoyai après cela fort satisfait, et je l'étais aussi si fort, moi-même, 221 que je commandai à l'Impératrice sa femme de le suivre Sachant pourtant qu'il avait des pensées tres-désavantageuses de son beau-frère, et qu'il le soupçonnait de faire tous ses efforts pour usurper l'empire à son préjudice, je crus devoir aller en Thrace, pour dissiper ses soupçons. Mais la guerre des Vénitiens, des Génois ne m'ayant pas permis de sortir alors de Constantinople,  j'employai Impératrice ma femme, pour travailler à leur réconciliation, comme j'y aurais travaillé moi-même. Son voyage réussit tout autrement que je n'avais espéré ; car au lieu de se mettre à son devoir, il renvoya l'Impératrice, sans lui rien promettre, et aussitôt quelle fut partie, il s'empara de quelques places que je ne lui avais pas accordées,  et il assiégea Mathieu son beau-frère dans Andrinople, avec une armée composée, tant de Romains que de Turcs, l'y accourus a l'heure même, comme j'y étais obligé, je délivrai mon fils, et bien loin d'exercer aucun acte d'hostilité contre mon gendre, qui s'était retiré à Didymoteque, je l''envoyai exhorter de quitter les armes. Mais parce qu'il était possédé par ceux qui s'étaient emparés de son esprit il méprisa mes remontrances, il implora le secours des Serviens et des Bulgares. Ceux-ci ayant été défaits par les Turcs que j'avais fait venir d'Asie, il envoya une ambassade à Solyman, pour le supplier de ne se point déclarer contre lui, et il lui écrivit une lettre, dans laquelle au lieu de me donner la qualité d Empereur, il m'appela simplement par mon nom, ce qui me fâcha extrêmement, parce que cela me fit connaître qu'il était résolu a continuer la guerre jusqu'à la dernière extrémi- 222 té. Enfin, ne pouvant plus tenir en Thrace, il s'enfuit à Tenedo, où il amassa quelques gens de guerre s avec lesquels il forma une détestable entreprise sur la capitale de l'Empire. Ce qui est sans comparaison plus criminel et plus odieux que tout ce qu'il avait entrepris sur les îles, sur d'autres petites places de mon obéissance. Mais quelque insolence qu'il y ait dans cet attentat, il en a commis encore d autres plus énormes. Il a permis aux matelots de sa galère de me dire des injures les plus atroces, ce qu'il y a apparence qu'il n'aurait pas fait, s'il n'avait été déterminé à une guerre irréconciliable et immortelle. Je pense que ce que je viens de dire n'est que trop suffisant pour persuader les personnes dégagées de préoccupation, que j'ai toujours gardé envers lui une conduite pleine d'équité, et que je ne lui ai jamais donné le moindre prétexte de rupture. Mais puis qu'il n'a rien omis de ce qu'il a cru me pouvoir déplaire, je crois qu'il n'y a point d'homme de bon sens qui me blâme, st je change de sentiment. Quelle apparence y aurait-il que je demeurasse insensible dans le temps qu'il affecte de me charger d'outrages ? S'il ne me témoigne à l'avenir autant d'affection et de reconnaissance, qu'il m'a témoigné par le passé d'aversion et d'ingratitude, j'aurai droit de le priver de l'Empire, auquel je l'avais toujours destiné. Mais ce n'est pas à moi seulement qu'il appartient de déclarer Mathieu mon fils Empereur ; car vous savez que je n'ai pu m'y résoudre durant la guerre, quoi que vous me l'ayez demandé avec instance, et quoique le bien des affaires ait semblé le requérir ; mais c'est aussi à vous, qui témoignez le souhaiter avec une 223 passion incroyable, que je favoriserai avec d'autant plus de joie,  que je la tiens juste en elle-même, utile pour vous et pour l'Etat. Je ferai donc ce que vous désirez ; mais à condition que vous maintiendrez ce que j'aurai fait, et qu'après l'avoir recherché avec ardeur, vous ne changerez pas à la première disgrâce qui surviendra à nos affaires. Voila les plaintes que l'Empereur proposa, et sur lesquelles il établit la justice du changement qu'il prétendait apporter à la succession de l'Empire. Les ayant proposées à l'Empereur son gendre, depuis la conclusion de la paix, il ne put y répondre, sinon qu'il s'excusa sur la faute de son Secrétaire, de ne lui avoir pas donné la qualité d'Empereur dans sa lettre à Solyman, et sur les matelots de lui avoir dit des injures sans sa participation.

 

λζʹ. 1. Τότε δὲ ἐπεὶ ἐπεψήφιζεν ὁ βασιλεὺς τὴν ἀνάῤῥησιν Ματθαίου τοῦ υἱοῦ, μετά τινας τῆς διαλέξεως ἡμέρας, πάντων παρόντων ἐν τοῖς βασιλείοις, ὁ τοῦ βασιλέως ἀνηγόρευτο υἱὸς, καὶ τοῖς τε ποσὶν ὑπέδυ κρηπῖδας ἐρυθρὰς καὶ πῖλον ἐπέθετο τῇ κεφαλῇ λίθῳ τε κεκοσμημένον καὶ μαργάροις, ὥσπερ ἔθος βασιλεῦσι, καὶ πρός τε τὰς εὐφημίας συνηριθμεῖτο τοῖς βασιλεῦσι καὶ ἐν ταῖς γιγνομέναις μνήμαις τῶν βασιλέων πρὸς τοῖς ἱεροῖς. Βασιλέα δὲ τὸν Ἰωάννην ἐκέλευε βασιλεὺς ὁ κηδεστὴς ἔν τε ταῖς μνήμαις ἀποσιωπᾶσθαι κἀν ταῖς εὐφημίαις· Ἄνναν μέντοι τὴν βασιλίδα καὶ τὸν θυγατριδοῦν Ἀνδρόνικον τὸν βασιλέα εὐφημεῖσθαι, ὥσπερ πρότερον, καὶ μνημονεύεσθαι ἐκέλευεν ἐν ταῖς ἱεροτελεστίαις. Οὐ μὴν αὐτοῦ παντάπασιν ἀφεῖλε καὶ τὴν προσηγορίαν, ἀλλ´ εἴ ποτε περὶ ἐκείνου ποιοῖτο λόγον, βασιλέα προσηγόρευεν, ἐπὶ πολλῶν. Ἐκ τοιούτων μὲν αἰτιῶν ὁ πρὸς ἀλλήλους τῶν βασιλέων ἐκινήθη πόλεμος καὶ ηὔξητο ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς καὶ Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα, καίτοι πρότερον ὅλῃ γνώμῃ παρεσκευασμένον τῆς ἀρχῆς διάδοχον τὸν νέον καταλείπειν Ἰωάννην, ἠναγκάσθαι καὶ Ματθαῖον τὸν υἱὸν ἀποδεικνύειν βασιλέα. Μετὰ μέντοι τὴν ἀνάῤῥησιν Ματθαίου τοῦ νέου βασιλέως ἐκεῖνον μὲν εἰς τὴν Ἀδριανοῦ ἐξέπεμπεν αὖθις ὁ πατὴρ, αὐτὸς δὲ ὑπελείπετο ἐν Βυζαντίῳ καὶ τὰ κατὰ τὸν πατριάρχην, ὡς μάλιστα ἐνῆν, εὖ τίθεσθαι ἐτίθετο διὰ σπουδῆς.

2. Συνεώρα γὰρ ἤδη κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην δέον ὂν Ματθαῖον τὸν νέον βασιλέα τῷ μύρῳ χρίεσθαι κατὰ τὸ ἔθος. Τοιγαροῦν καὶ μετεπέμπετο τοὺς ἀρχιερέας, ὅσους μάλιστα ἐνῆν, ἐκ τῶν κατὰ τὴν Θρᾴκην πόλεων. Εἶτα ἐπειδὴ παρῆσαν, καὶ τοὺς ἐν Βυζαντίῳ διατρίβοντας ἅμα τοῖς ἔξωθεν ἐπιδεδημηκόσι κελεύσας ἐν βασιλείοις συνελθεῖν, ὅ,τι δέοι πράττειν περὶ Καλλίστου τοῦ πατριάρχου, πάντων ἐπυνθάνετο κοινῇ. Τῶν δ´ ἀπὸ συνθήματος δέον εἰρηκότων εἶναι πέμπειν πρὸς ἐκεῖνον καὶ καλεῖν ἐπὶ τὸν θρόνον, ἐπειδὴ μηδὲν ἐγκαλοῖτο ὑπὸ μηδενὸς, αὐτίκα τε ἐπείθετο ὁ βασιλεὺς καὶ πρεσβείαν πρὸς ἐκεῖνον ἐποιεῖτο. Δύο γὰρ τῶν ἀρχιερέων ἀπολεξάμενος, τὸν Αἴνου Δανιὴλ καὶ Ἰωσὴφ τὸν Τενέδου, καὶ τοσούτους ἑτέρους τῶν ἐπιφανεστέρων τοῦ κλήρου τῆς Βυζαντίων ἐκκλησίας, Καβάσιλαν τὸν σακελλίου καὶ Περδίκην τὸν σκευοφύλακα, ἔπεμπεν εἰς τὴν μάρτυρος τοῦ Μάμαντος μονὴν πρὸς πατριάρχην καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους ἐκάλει καὶ τὴν ἀρχήν· οὐδένα γὰρ εἶναι τὸν ἀφῃρημένον· ἔφασκέ τε βέλτιον μὲν εἶναι μὴ ἀπερισκέπτως οὕτω χωρεῖν, ἐφ´ ἃ μὴ δεῖ, μηδ´ ἀβουλίᾳ χρώμενον, τῶν μὲν θρόνων ἀφίστασθαι ἑκόντα καὶ τοῦ ποιμνίου, αὐτὸν δὲ τὰ μηδὲν προσήκοντα περιεργαζόμενον, ἄλλοτε ἄλλοθι διατρίβειν, μηδὲν ποιοῦντα τῶν δεόντων. Εἰ γὰρ ἔμενεν ἐπὶ τοῦ προσχήματος καὶ συνεβούλευε μὴ τὸν υἱὸν ἀναγορεύειν, αἰτίας τινὰς ἀναγκαίας τοῖς λόγοις προστιθεὶς, ἴσως ἂν καὶ διεκώλυσε· νῦν δ´ οὐχ ἥκιστα καὶ τοῦτ´ ἂν εἴη τῶν πεισάντων ἓν χωρεῖν ἐπὶ τοιαῦτα, ὅτι μὴ λόγοις καὶ παραινέσεσιν, ἴσως δὲ καὶ ἱκεσίαις, ὥσπερ ἔδει, ἀλλὰ βίᾳ καὶ ὥσπερ ἰσχύϊ τινὶ κωλύσειν ἐπεχείρησεν. Ἐπεὶ δὲ ἀναλυθῆναι τὰ γεγενημένα οὐκ ἐνδέχεται, οὐδὲν ἂν ἡ διχοστασία ἔτι καὶ ἡ ἔρις συμβαλεῖται, ἀλλὰ δέον αὐτὸν ἐπὶ τὸν θρόνον καὶ τὴν οἰκείαν ἀρχὴν ἐλθόντα, τὸν νέον βασιλέα καὶ τῷ μύρῳ χρίειν, ὥσπερ ἔθος. Οὐ γὰρ ἐνδέχεται τοῖς ἄλλοις παρασήμοις κοσμηθέντα, μὴ καὶ τὸν ἀρχαῖον τρόπον στέφεσθαι. Τοιαῦτα μὲν πρὸς Κάλλιστον τὸν πατριάρχην διὰ τῶν πρέσβεων ἐμήνυεν ὁ βασιλεὺς, ὀρθῶς ἔχειν τὰ εἰρημένα καὶ τῶν ἀρχιερέων ἁπάντων συνεπιψηφισαμένων.

3. Πατριάρχης δὲ ἐπεὶ τοὺς βασιλέως λόγους ἤκουε, πρὸς ἔπος μὲν ἀπεκρίνατο οὐδὲν, ἀλλὰ κατὰ τοῦ ἐπιθήσοντος αὐτῷ ἀνάγκην ἐπὶ τούτῳ ἐξεφώνει χωρισμὸν ἀπὸ θεοῦ. Δανιὴλ δὲ τοῦ τῆς Αἴνου τὴν ἱεραρχικὴν ἰθύνοντος ἀρχὴν δυσχεραίνοντος ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις καὶ τό,τε προτρέπεσθαι πατριάρχην, ἐφ´ ἃ ἐπέμφθησαν, ἀπεγνωκότος διὰ τὴν ἐπιφωνηθεῖσαν ἐπιτίμησιν, δίκαιόν τε οἰηθέντος, εἰ μήθ´ ἑκὼν εἶναι πρὸς τὴν ἀρχὴν αὐτὸς χωροίη, μήτ´ ἀναγκάζειν αὐτὸν ἐξείη μηδενὶ, ἕτερον τοῖς θρόνοις ἐφιστᾷν, „οὐκοῦν“ εἶπεν „οὐδὲν ἕτερον, σοῦ τοιαῦτα ἰσχυριζομένου, λείπεται, ἢ πατριάρχην ἕτερον ἀντεισάγεσθαι τῇ ἐκκλησίᾳ.“ ὁ πατριάρχης δὲ „καὶ μάλιστα βουλοίμην“ εἶπεν.

4. Ἐπὶ τούτοις δὲ οἱ πρέσβεις πρὸς βασιλέα καὶ τὴν σύνοδον ἀναστρέψαντες ἀπήγγελλον, ὅσα πατριάρχης ἀποκριθείη πρὸς τοὺς λόγους· Περδίκης δὲ, τῶν πρέσβεων εἷς, τὸν ἀφορισμὸν εἶπεν ἐκπεφωνηκέναι τὸν πατριάρχην κατὰ τοῦ ἐπιθήσοντος αὐτῷ ἀνάγκην ἐπὶ τούτῳ· ἀγνοεῖν δὲ, ὅτι βούλοιτο αὐτῷ τὸ ἐπὶ τούτῳ. Οἱ συμπρέσβεις δὲ οὐδὲν ἕτερον βούλεσθαι ἰσχυρίζοντο τὸ ἐπὶ τούτῳ εἶναι, ἢ ἐλθεῖν αὖθις ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκκλησίας, ὡς βεβαίως αὐτὴν ἀπειπαμένου, καὶ μήθ´ ἑκόντα εἶναι, μήτε βιασθέντα βουλησόμενον αὖθις ἐπανήκειν πρὸς αὐτήν. Οἱ μὲν οὖν πρέσβεις τοιαῦτα διενεχθέντες, συνέβησαν αὖθις πρὸς ἀλλήλους, καὶ ὁ βασιλεὺς ἐκέλευε τὸν τῆς ἐκκλησίας ὑπογραμματέα πάντα γράφειν, ἵνα μή τις ᾖ περὶ τὰ εἰρημένα ὕστερον ἀμφιβολία, εἴ ποτε δεηθείη ἐξετάσεως. Μετὰ τοῦτο δὲ τῶν ἀρχιερέων ἐπὶ τὸ τίνα χρὴ τῆς ἐκκλησίας τραπομένων προϊστᾷν, οἷα δὴ τοῦ καθεστηκότος φανερῶς ἀπειπαμένου καὶ ἀνάγκην ἐπιτεθεικότος, ὥστε περὶ τῶν ἴσων λόγον κινεῖν μηδένα πρὸς αὐτὸν, „τοὺς μὲν περὶ τὴν τῶν ἀρχιερέων“ εἶπεν ὁ βασιλεὺς „ἐπιλογὴν παρά τε τῶν πρώτων τῆς ἐκκλησίας διδασκάλων τῶν Χριστοῦ μαθητῶν καὶ τῶν κατ´ ἴχνος ἐκείνοις ἑπομένων θείων πατέρων κειμένους νόμους, ὡς χρὴ τοὺς ἐπισκόπους ἐν ταὐτῷ γενομένους καὶ τὴν τοῦ πνεύματος χάριν ἄνωθεν ἐπικαλεσαμένους, μετὰ τὸ πολλαῖς πρότερον εὐχαῖς καὶ ἱκεσίαις ἐξιλάσασθαι θεὸν, ὥστε φανερὸν αὐτοῖς ποιῆσαι τὸν ὀρθῶς καὶ δικαίως καὶ ὡς μάλιστα θεῷ κεχαρισμένως προστησόμενον τῆς ἐκκλησίας τῶν πιστῶν, ὑπὲρ ἧς αὐτὸς ἐξέχεε τὸ αἷμα, γενόμενος ὅπερ ἡμεῖς καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἐνδεδυμένος, οὕτως ἐπιψηφίζεσθαι, ὃν ἂν αὐτὸς ἀποκαλύπτῃ, περιστήσαντας δὲ ἐν τρισὶ τοῖς μάλιστα δοκοῦσιν ἀξιόχρεω τὴν ψῆφον, οὕτως ἐπιτρέπειν βασιλεῖ τὴν αἵρεσιν ἑνός· ὃν δ´ ἂν αὐτὸς ἕλοιτο, τοῦτον ἀποδείκνυσθαι προστάτην τῆς ἐκκλησίας, οὔτ´ αὐτὸς ἠγνόουν ἄχρι νῦν, οὔτ´ ὑμῶν οἴομαι οὐδένα μὴ σαφέστατα εἰδέναι. Οἷα δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἁμαρτημάτων φιλεῖ συμβαίνειν, ὅτι καίτοι μὴ ἀγνοοῦντες, ὅτι ἁμαρτάνομεν, ὅμως ὑπὸ πονηρᾶς ἀγόμενοι συνηθείας, ἢ τῷ λείῳ τῆς ἡδονῆς ἐξαπατώμενοι, περιπίπτομεν ἑκουσίως τοῖς κακοῖς καὶ τοῖς φαύλοις πάθεσι καταδουλοῦμεν ἑαυτοὺς, τοῦτ´ αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν τῶν ἀρχιερέων ἐπιλογὴν ἡμῖν συμβαίνει. σαφέστατα γὰρ εἰδότες, ὡς ἀθέμιτον αὐτοὺς πρότερον ἐπιψηφισαμένους, ὃν ἂν ἐθέλωμεν αὐτοὶ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκκλησίας ἐγχειρίζειν, ἔπειτα βωμολοχοῦντας ἄντικρυς καὶ κατειρωνευομένους τοῦ θεοῦ, ἐπιτρέπειν ὑμῖν τὴν ἄνωθεν ἐπικαλεῖσθαι χάριν καὶ τοῦτον ἐπιψηφίζεσθαι, ὃν αὐτοὶ πολλῷ πρότερον οὐ λόγοις μόνον, ἀλλὰ καὶ πράγμασιν ἐπεψηφισάμεθα αὐτοῖς, ὅμως τολμῶμεν κακῶς καὶ ἀνοήτως, καὶ τοῦτο οὐκ ἐμοὶ μόνον εἴργασται πολλάκις, ἀλλὰ καὶ τοῖς πρότερον Ῥωμαίων βεβασιλευκόσιν, εἰ μὴ πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς γε πλείοσι. Περὶ μὲν οὖν ἐκείνων φαῦλον αἰδοῖ τῶν προγόνων οὐδὲν ἐρῶ, ἐμαυτὸν δ´ ἁπάσαις ψήφοις ταῖς παρ´ ἐμαυτοῦ ἀδικοῦντα καὶ ἀγνωμονοῦντα περὶ τὸν θεὸν φαίην ἂν ἁλίσκεσθαι σαφῶς. Οὕτω δ´ ἐμαυτοῦ κατεψηφισμένον καὶ συνεγνωκότα τὴν κακίαν, οὐδὲν, οἶμαι, λείπεται, ἢ περὶ μὲν τῶν προτέρων ἐξιλάσκεσθαι θεὸν, τοῦ λοιποῦ δὲ πρόνοιαν ποιεῖσθαι πᾶσαν καὶ σπουδὴν, μὴ τοῖς αὐτοῖς περιπεσεῖν κακοῖς, εἰ μὴ βουλοίμην ἀνίατα νοσεῖν καὶ τυφλώττειν ἑκοντὶ πρὸς τὰ καὶ λαμπρότερον ἡλίου λάμποντα καλά. Τοιγαροῦν ὑμῖν ζητήσεως περὶ πατριάρχου προκειμένης νῦν, τὴν ἀρχαίαν ἐλευθερίαν ἀποδίδωμι, οὐχ ὑμῖν μᾶλλον, ἢ τῷ θεῷ, ᾧ μελήσει μάλα τὸν καλῶς τῆς ἐκκλησίας προστησόμενον ὑμῖν ἀποκαλύπτειν, ὕστερον δὲ καὶ αὐτὸς ἕνα τῶν τριῶν ἐπιψηφιοῦμαι, ὥσπερ ἔθος.“ Τοιαῦτα μὲν ὁ βασιλεὺς τοῖς ἀρχιερεῦσι διειλέχθη. Καὶ ἐκέλευεν ἐν ταὐτῷ γενομένους, ὅπη ἂν δοκῇ, τὸν ἀρχαῖον τρόπον τὴν πατριάρχου ποιεῖσθαι ἐκλογήν. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ἐκείνων γενομένων ἐν ταὐτῷ καὶ περὶ τοῦ προκειμένου σκεπτομένων, αὖθις ὁ βασιλεὺς πέμψας, τῶν τε τῇ προτεραίᾳ εἰρημένων ἀνεμίμνησκε καὶ παρῄνει πᾶσαν ἐπιδείκνυσθαι σπουδὴν, ὡς αὐτοῦ καὶ πρὸς θεὸν ἀρκοῦσαν πεποιημένου τὴν ἀπολογίαν, παντάπασιν αὐτοῖς τῆς αἱρέσεως τῆς πατριάρχου παρακεχωρηκότος καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐπιδεδειγμένου τὴν γνώμην φανερῶς. Ἐκεῖνοι δὲ πολλὰς ὁμολογήσαντες χάριτας τῷ βασιλεῖ τῆς περὶ τὰ θεῖα εὐλαβείας καὶ τῆς περὶ αὐτοὺς αἰδοῦς, καὶ ἐπευξάμενοι ἀγαθῶν πολλῶν ἐσμὸν, ἔπειτα τὴν θείαν χάριν ἐπικαλεσάμενοι τοῦ πνεύματος, ἐπελέξαντο τρεῖς, Φιλόθεόν τε τὸν τῆς Ἡρακλείας ἀρχιερέα, καὶ τὸν Φιλαδελφείας Μακάριον, καὶ Νικόλαον τὸν Καβάσιλαν, ὄντα ἔτι ἰδιώτην, καὶ γράψαντες πέμπουσι τῷ βασιλεῖ τὰ ὀνόματα τῶν ᾑρημένων· βασιλεὺς δὲ εἵλετο τῶν ἄλλων μᾶλλον τὸν Φιλόθεον, καὶ οὐ πολλῷ ὕστερον πάντων, ὅσα νενόμισται, τετελεσμένων, πατριάρχης ἀπεδείκνυτο καὶ τὰ κατὰ τὴν ἐκκλησίαν πράγματα χρόνον μέν τινα διῴκησεν, ἐκβληθεὶς τῆς ἀρχῆς μετ´ οὐ πολὺ, ὥσπερ ὕστερον εἰρήσεται ὀλίγῳ, μάλιστα δὲ θαυμασίως καὶ σὺν λόγῳ τῷ προσήκοντι, καὶ πᾶσαν ἐπιδεδειγμένος ἐπιείκειαν καὶ βίου περιφάνειαν καὶ λόγου.

5. Κάλλιστος δὲ ὁ πατριάρχης χρόνον οὐκ ὀλίγον τῇ μάρτυρος τοῦ Μάμαντος μονῇ ἐνδιατρίψας, πρῶτα μὲν διεδίδρασκεν εἰς Γαλατᾶν καὶ χρόνον τινὰ ἐκρύπτετο ἐν τοῖς Λατίνοις, ἔπειτα, αὐτῶν πραττόντων, εἰς Τένεδον ἀφῖκτο πρὸς τὸν νέον βασιλέα καὶ πολλῆς ἐτύγχανε τῆς εὐμενείας, οἷα δὴ ὑπὲρ ἐκείνου τὴν τοσαύτην κακοπραγίαν ᾑρημένος.

Chapitre XXXVII.

1. Mathieu fils aîné de Cantacuzène est proclamé Empereur. 2. L'Empereur Cantacuzène envoie prier le Patriarche Calliste de le venir sacrer. 3. II prononce une sentence d'excommunication. 4. Philothée est élu Patriarche. 5. Calliste se retire à Tenedo.

1. Quelques jours après que l'Empereur eût résolu de déclarer son fils Empereur, la  224 cérémonie s'en fit dans son Palais, en présence de la noblesse. II mit les brodequins d'écarlate, le bonnet enrichi de perles, et de pierreries. On lui fit les acclamations ordinaires, et on le nomma avec les Empereurs, dans les prières publiques. Bien que Cantacuzène permît de nommer l'Impératrice Anne, et son petit fils Andronique dans les prières publiques, et dans les acclamations, il défendit,  pourtant, d'y nommer Jean Paléologue son gendre. Il ne laissait pas de lui donner la qualité d'Empereur, lorsque dans les conversations particulières, il parlait de lui. Voila comment ce différends s'accrut de telle sorte, que quelque résolution que l'Empereur Cantacuzène eût prise de laisser l'Empire à Paléologue son gendre, il la changea en faveur de Mathieu son fils. Dès qu'il l'eut proclamé, il l'envoya à Andrinople, et pour lui il demeura à Constantinople pour terminer à l'amiable la contestation qu'il avait avec le Patriarche.

2. Comme il était nécessaire que Mathieu fût sacré selon l'ancienne coutume, il manda les Evêques de Thrace, et lorsqu'il furent arrivés, il les assembla dans son Palais, avec les autres qui s'étaient trouvés à la Cour, et il leur demanda, comment ils croyaient que l'on dût agir envers le Patriarche Calliste. Ils répondirent, que n'y ayant aucune accusation intentée contre lui, il le fallait inviter de reprendre le gouvernement de son Eglise, et à l'heure même, on choisit Da- 225 niel Evêque d'Aîne, Joseph Evêque de Tenedo, Cabasilas Trésorier de l'Eglise de Constantinople, et Perdiccas Scevophilax, et on les envoya au Monastère de Saint Marnas Martyr, pour prier le Patriarche de revenir à son Eglise, d'où personne ne l'avait chassé, et de reprendre la conduite de son troupeau, et pour lui remontrer que s'il avait employé de bonnes raisons pour empêcher la proclamation de Mathieu, l'Empereur y aurait sans doute défère, et que ce qui avait le plus contribué à la faire, était qu'au lieu d'user de raisons et de prières, il avait voulu user de force et de violence, que n'y ayant point d'apparence que le nouvel Empereur voulût manquer d'être sacre, après avoir été proclamé, et revêtu des ornements de l'Empire, il agirait plus sagement de venir faire la cérémonie de son sacre, que de continuer une dispute qui ne pouvoir plus produire aucun fruit.

3. Le Patriarche au lieu de répondre aux Evêques, prononça une sentence d'excommunication contre celui qui lui voulait imposer cette nécessité. Alors Daniel, Evêque d'Aîne, indigné de l'irrégularité de sa conduite, et désespérant d'obtenir ce qu'ils demandaient, à cause de rengagement où l'excommunication le mettait à persister de le refuser, lui dit: Puisque vous êtes si ferme dans la résolution que vous avez prise, il n'y plus rien à faire que d'élire un autre Patriarche. Calliste repartit, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur.

226 4. Les députés ayant rapporté sa réponse, et Perdiccas ayant ajouté, qu'il avait prononcé sentence d'excommunication contre celui qui entreprendrait d'user de contrainte envers lui pour ce sujet, et qu'il ne savait ce qu'il entendait par ces termes-là, et les autres députés ayant dit, qu'il entendait le retour à son Eglise, et qu'il avait voulu protester qu'il n'en reprendrait jamais l'administration, l'Empereur commanda au Notaire de l'Église de rédiger par écrit ce qui avait été rapporté, afin que la vérité du fait demeurât constante. Les Evêques s'entretenant sur le choix qu'il fallait faire d'un autre Patriarche, puisque Calliste était si éloigné de vouloir continuer ses fonctions, qu'il avait défendu, sous peine d'excommunication de lui en parler, l'Empereur dit. Je n'ai pas ignoré jusques ici et je suis assuré que vous n'avez pas ignoré, non plus, les lois qui ont été établies par les premiers maîtres de l'Eglise, disciples du divin Sauveur, et par les Saints Pères qui ont été leurs successeurs, touchant l'élection des Prélats, et par lesquelles il ont ordonné, que les Evêques s'assemblent en un même lieu, pour implorer, par leurs oraisons, et par leurs prières, les lumières et les grâces de l'esprit de Dieu, et pour reconnaître celui qui sera le plus propre au gouvernement de l'Eglise, pour laquelle le Sauveur s'est revêtu de nos faiblesses, et a répandu son sang, et selon lesquelles ils en présentent trois à l'Empereur qui en choisit un qui est sacré. Il arrive en l'élection des Pasteurs de l'Église, 227 ce qui arrive en plusieurs autres rencontres. Bien que nous sachions que nous faisons mal, nous nous laissons emporter par le torrent de la coutume, ou charmer par la douceur de la volupté, et nous nous soumettons volontairement à la tyrannie de nos passions. Nous ne doutons point que ce ne soit une impiété de choisir de nous mêmes celui que nous voulons élever sur le trône de l'église,  et après que nous l'avons choisi comme si nous nous moquions de Dieu, nous implorons ses lumières, pour découvrir celui qu'il a destiné à cette sainte fonction. C'est un attentat plein d'extravagance, et d'impiété auquel je me fuis souvent porté, et auquel la plupart de mes prédécesseurs se sont portés avant moi. Le respect que je dois à leur mémoire m'empêche de condamner leur conduite. Mais il ne m*empêche pas de condamner la mienne, Aprés avoir reconnu ma faute, que me reste-t-ïl sinon, de l'effacer par mes larmes, si ce n'est que je veuille rendre mes maux incurables, en rejetant les remèdes, et fermer les yeux de peur de voir la lumière; c'est pourquoi aujourd'hui qu'il s'agit de l'élection d'un Patriarche, je vous rends votre ancienne liberté, ou plutôt je la remets entre les mains de Dieu, qui vous fera la grâce de vous révéler celui qu'il destine au gouvernement de son Eglise. Je déciderai, ensuite, selon la coutume en faveur d'un des trois que vous m'aurez proposés. L'empereur leur parla de la sorte, pour leur permettre de suivre l'usage ancien des élections Canoniques. II leur envoya répéter le jour suivant, les mêmes choses au milieu de leur assemblée. Ils louèrent sa piété, le remercièrent de l'honneur qu'il faisait 228 à leur ordre, et après lui avoir souhaité toute sorte de bénédictions, et avoir imploré les lumières de l'esprit saint, ils lui nommèrent Philothée Evêque d'Héraclée, Macaire Evêque de Philadelphie, et Nicolas Cabasilas. Il préféra Philothée, qui fut installé avec les solennités accoutumées. Il ne gouverna pas longtemps l'Église, parce qu'il en fut chassé, comme nous verrons dans la suite ; mais pendant qu'il la gouverna, il fit paraître une grande sagesse, une admirable douceur, et une incroyable équité.

5. Calliste ne demeura pas longtemps dans Ie Monastère de saint Marnas. Mais il s'enfuit à Galata, ou se cacha parmi les Latins, par le secours desquels il passa à Tenedo où il fut reçu fort humainement par le jeune Empereur, pour l'intérêt duquel il s'était réduit volontairement à une condition íì déplorable.

2

 

ληʹ. 1. Ἐπεὶ δὲ ὁ κατὰ τὴν ἐκκλησίαν θόρυβος ἐπέπαυτο καὶ πᾶσαν εἶχε τάξιν καὶ εὐαρμοστίαν, Ματθαῖος ὁ βασιλεὺς γενόμενος ἐν Βυζαντίῳ ἅμα βασιλίδι τῇ συζύγῳ, κατὰ τὸν ἐν Βλαχέρναις τῆς θεομήτορος ναὸν ἐστέφετο κατὰ τὸ ἔθος ὑπὸ Φιλοθέου τοῦ πατριάρχου καὶ βασιλέως τοῦ πατρός· ἔστεφε δὲ καὶ αὐτὸς κατὰ τὸ ἔθος τὴν γυναῖκα.

2. Τοιαῦτα μὲν ἐπράττετο ἐν Βυζαντίῳ. Παλαιολόγος δὲ ὁ νέος βασιλεὺς ἦν μὲν ἐν Θεσσαλονίκῃ μετὰ τῶν βασιλίδων, τῆς μητρὸς καὶ γυναικὸς, εἶχε δὲ καὶ Τένεδον τὴν νῆσον ὑφ´ ἑαυτὸν, ἡγεμόνα ταύτῃ καταλιπὼν Ἰταλόν τινα Μαρτῖνον ἀπαίρων εἰς Θεσσαλονίκην. Περγαμηνὸς δέ τις τῶν Τενεδίων ὁ μάλιστα δυνατώτατος ἐν Θεσσαλονίκῃ συνῆν τῷ νέῳ βασιλεῖ χρόνον οὐκ ὀλίγον, ἔπειτα ἐκεῖθεν διαδρὰς καὶ γενόμενος ἐν τῇ Τενέδῳ, ἔπεισε καὶ τοὺς ἄλλους πολίτας ἀποστῆναι τοῦ νέου βασιλέως. Καὶ τὸν ὑπ´ ἐκείνου σφῶν ἐπιτεταγμένον ἄρχειν ἐξελάσαντες, ὥσπερ αὐτόνομοι ἐπολιτεύοντο. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ἐπεὶ πύθοιτο τὴν ἀποστασίαν, τριήρεις ἐκ Θεσσαλονίκης. Ἐφοπλίσας, ἐπέπλευσε τοῖς Τενεδίοις. Οἱ δὲ αὖθις ἑτοίμως προσεχώρουν, παραδόντες τὸν Περγαμηνὸν, ὃν εἰς Θεσσαλονίκην δεσμώτην ἔπεμψε φρουρεῖσθαι, αὐτὸς δὲ ἅμα Ἑλένῃ βασιλίδι τῇ γυναικὶ διῆγεν ἐν τῇ νήσῳ.

3. Καντακουζηνὸς δὲ ὁ βασιλεὺς ἐν δεινῷ τιθέμενος ταῖς κατὰ τὴν Θρᾴκην πόλεσι τοὺς Πέρσας ἐγκαθιδρυμένους εἶναι, (εἶχον γάρ τι φρούριον, ὥσπερ ἔφημεν, ἐν Θρᾴκῃ, Τζύμπην προσαγορευόμενον,) βίᾳ μὲν οὐκ ἐπεχείρει ἐξελαύνειν, (ᾔδει γὰρ οὐκ ἀξιόμαχος πρὸς τοσαύτην τῶν βαρβάρων δύναμιν ἐσόμενος, εἰ πόλεμον κινοίη πρὸς αὐτοὺς, τῆς Ῥωμαίων στρατιᾶς ὑπὸ τοῦ πρὸς ἀλλήλους πολέμου διεφθαρμένης,) τρόπῳ δέ τινι ἑτέρῳ διενοεῖτο τοὺς βαρβάρους τῆς Ῥωμαίων ἐξελαύνειν. Καὶ πέμψας πρεσβείαν πρὸς Ὀρχάνην τὸν γαμβρὸν, ᾔτει τὸ φρούριον ἀποδοῦναί οἱ καὶ τῆς Θρᾴκης τοὺς βαρβάρους ἐκβαλεῖν. Οὐ γὰρ δίκαια ποιεῖν αὐτὸν, οὐδὲ προσήκοντα τῇ εἰς αὐτὸν εὐνοίᾳ, ἐν μέσῃ τῇ Ῥωμαίων γῇ τὸ φρούριον κατέχοντα. Τοῦ δὲ Σουλιμὰν τὸν υἱὸν προσβαλλομένου, ὡς ὑπ´ αὐτοῦ τὸ φρούριον κατέχοιτο καὶ δέοιτό τινος πρὸς τὴν ἀπόλειψιν ἀντιμισθίας, μυρίους χρυσοῦς ὁ βασιλεὺς ὑπέσχετο παρέξειν φιλοτίμως. Μετὰ μικρὸν δὲ καὶ ἔπεμπε τοῖς βαρβάροις τὸν χρυσόν· κἀκεῖνοι ἔπεμψαν τοὺς παραδώσοντας βασιλεῖ τὸ φρούριον.

4. Ἐν τούτοις δὲ τῶν πραγμάτων ὄντων, οἷα τὰ τοῦ θεοῦ κρίματα, ἀθρόον ἐξαίσιος ἐπιγενόμενος σεισμὸς ἦρος ἀρχομένου, μάλιστα ἐν ἀρχαῖς τῆς νυκτὸς τὰς παραλίους τῆς Θρᾴκης πόλεις ὀλίγου δεῖν διέφθειρεν ἁπάσας. Οὐ μόνον γὰρ οἰκίαι κατέπεσον ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας καὶ διέφθειραν πολλοὺς, ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν πόλεων τείχη ἐξ αὐτῶν κρηπίδων κατεβλήθη. Οἱ δῆμοι δὲ τῶν πόλεων, ὅσοι μὴ διεφθάρησαν ὑπὸ τῶν ἐρειπίων, συνιδόντες, ὡς οὔτ´ ἀνορθοῦν δυνήσονται ῥᾷστα τὰ καταβεβλημένα τῶν τειχῶν, οὔτ´ ἀμύνεσθαι πρὸς τοὺς βαρβάρους, ἂν ἐπίωσιν, ἀξιόμαχοί εἰσι, καὶ δείσαντες, μὴ ὑπ´ ἐκείνων ἀνδραποδισθῶσιν ἐπελθόντων, τέκνα καὶ γυναῖκας ἀναλαβόντες, ἀνεχώρουν τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὰς ἄλλας πόλεις, ὅσας μὴ καταπεπτωκέναι τῷ σεισμῷ ἐνόμιζον. ὄμβρων δὲ ἐπικειμένων καὶ χιόνος καὶ ψύχους ἀμυθήτου, οἱ μὲν ὑπὸ τοῦ κρυμοῦ διεφθείροντο, μάλιστα γυναῖκες καὶ βρέφη νήπια· οἱ λοιποὶ δὲ πλὴν ὀλίγων, ὅσοι τοῦ τε ψύχους ἠδυνήθησαν περιγενέσθαι καὶ πρὸς τὰς ἔτι σωζομένας πόλεις καταφυγεῖν, πάντες ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἠνδραποδίσθησαν ἐπελθόντων. Ὡς γὰρ ᾔσθοντο ἐκεῖνοι τὰ τείχη τῶν πόλεων καθῃρημένα, ὑποπτεύσαντες, ὅπερ ἦν, ὡς ἢ κρατήσουσι φευγόντων, ἢ τῶν τειχῶν καθῃρημένων, ἂν μένωσι, περιγενήσονται, ἅμα ἕῳ ἐπεστράτευσαν καὶ τῶν τε ἀνθρώπων ἐκράτουν φευγόντων καὶ τὰς πόλεις ἁπάσας ἐποιήσαντο ὑπὸ φρουρᾷ. Καλλιούπολις δὲ τῶν ὑπὸ τοῖς βαρβάροις γενομένων παραλίων κατὰ τὴν Θρᾴκην πόλεων ἡ περιφανεστέρα, πέπτωκε μὲν καὶ αὐτὴ τῶν ἄλλων μᾶλλον, ὁ δῆμος δὲ ἅπας διεσώθη ἐν τοῖς πλοίοις, ἃ ἦσαν ἐκεῖ πολλά. συμβὰν δὲ οὕτω καὶ ἐκ Βυζαντίου ἐπὶ Πελοπόννησον πλέουσα τριήρης, ἣν ἔπεμψεν ὁ βασιλεὺς Μανουὴλ δεσπότῃ τῷ υἱῷ, ὡρμίζετο ἐκεῖ τὴν νύκτα. Γενομένης δὲ ἐκείνης τῆς μεγάλης συμφορᾶς, ὁρῶν ὁ ναύαρχος τοσούτους μέλλοντας ἀπόλλυσθαι, προσέσχε τε τῇ γῇ, καὶ ἀναλαμβάνων ὅσους ἦν ὑποδέχεσθαι ἡ τριήρης δυνατὴ, ἀνέστρεφεν εἰς Βυζάντιον, τῶν προκειμένων ἀμελήσας.

5. Σουλιμὰν δὲ ὁ τοῦ Ὀρχάνη παῖς ἐπεὶ πύθετο τὰ κατὰ Θρᾴκην, ἐν Πηγαῖς τῇ κατὰ τὴν περαίαν τοῦ Ἑλλησπόντου πόλει διατρίβων, τὰς πρὸς βασιλέα συνθήκας παριδὼν, ἃς ἔθετο ἐπὶ τῷ Τζύμπην ἀποδιδόναι, σπουδῇ πολλῇ ἐπεραιοῦτο πρὸς τὴν Θρᾴκην, καὶ πολλοὺς τῶν ὁμοφύλων διαβιβάσας ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις, κατῴκιζε τὰς πόλεις, τὰ καταβεβλημένα ἀνορθῶν. Τὴν πλείστην δὲ ἐπεδείξατο περὶ Καλλιούπολιν σπουδήν. Τά τε γὰρ τείχη ἄνωθεν ἐπεσκεύασε καὶ προσεξειργάσατο βελτίω, ἤπερ ἦσαν, καὶ τῶν ἐπιφανῶν παρ´ αὐτῷ πολλοὺς ἠνάγκασεν εἰς ἐκείνην μετοικίζεσθαι, καὶ στρατιὰν ἐγκαθίδρυσε πολλήν· καὶ τοῖς κατὰ Μυσίαν λυπηρὸς ἦν, μεγάλοις στρατοπέδοις ἐπιὼν καὶ πόλεις ἐξανδραποδιζόμενος καὶ τὴν χώραν ἅπασαν πορθῶν.

6. Βασιλεὺς δὲ ἠνιᾶτο μὲν οὐκ ὀλίγα πρὸς τὴν συμφοράν· ἀμύνεσθαι δὲ τοὺς ἀδικοῦντας ἀδυνάτως ἔχων, πρεσβείας συνεχεῖς ἐποιεῖτο πρὸς Ὀρχάνην τὸν γαμβρὸν καὶ τὰς ἡρπασμένας πόλεις ἠξίου τὸν υἱὸν ἀποδιδόναι. Τῶν γὰρ ἀτοπωτάτων εἶναι, ἑνὸς μὲν αὐτοῖς φρουρίου μὴ παραχωρεῖν, ἀλλ´ ἐπὶ χρήμασι ῥητοῖς συνθήκας θέσθαι πρὸς αὐτοὺς, ὥστε ἐκλιπεῖν, αὐτοὺς δὲ νυνὶ τοσαύτας πόλεις κατασχεῖν πρὸς τῷ μηδὲ Τζύμπην κατὰ τὰς συνθήκας ἀποδοῦναι, καὶ ταῦτα σπονδῶν οὐσῶν καὶ βαθείας εἰρήνης πρὸς ἀλλήλους. Σουλιμὰν δὲ ἰσχυριζομένου μὴ πολέμῳ, μηδὲ βίᾳ τῶν πόλεων κεκρατηκέναι, ἀλλ´ ἀοικήτους καὶ καταβεβλημένας κατασχεῖν, ἀδικεῖν αὐτοὺς τὰ ἔσχατα διετείνετο ὁ βασιλεὺς καὶ μηδὲν εἶναι τὴν σκῆψιν πρὸς τὸν τοῦ δικαίου λόγον. Διενηνοχέναι γὰρ οὐδὲν, εἰ διὰ τῶν πυλῶν εἰσῄει, ἢ ἄλλοθέν ποθεν. Ἀλλὰ τοῦτο χρὴ σκοπεῖν, εἰ δικαίως ἐν σπονδαῖς κατασχόντες ἔχουσι. Τοιαῦτα βασιλέως πρὸς τοὺς βαρβάρους διαπρεσβευομένου, Σουλιμὰν μὲν εἴχετο τῶν πόλεων καθάπαξ καὶ οὐδ´ ἄχρις ἀκοῆς ὑπέμενεν ἀπολιπεῖν· Ὀρχάνης δὲ ὁ πατὴρ ἑαυτῷ τε συνειδὼς ἀδικοῦντι καὶ παρασπονδοῦντι, καὶ ποιούμενος περὶ πλείστου τὸ βασιλέα θεραπεύειν, συνετίθετο μὲν αὐτίκα τὰς πόλεις ἀποδιδόναι βασιλεῖ. Σουλιμὰν δὲ τοῦ υἱοῦ δυσαπαλλάκτως ἔχοντος, ἐδεῖτο βασιλέως ὑπερθέσθαι τὴν ἀπόληψιν, ὡς πείσοντος αὐτοῦ τὸν υἱὸν μετὰ μικρὸν ἑκοντὶ τὰς πόλεις ἀποδοῦναι· ὃ καὶ ἔπραττεν ὀλίγῳ ὕστερον. Πολλὰ γὰρ πολλάκις παραινέσας, ὡς χρὴ βασιλέα μὴ λυπεῖν, οὐ μόνον βεβαίως ἐμμένοντα ταῖς πρὸς αὐτοὺς σπονδαῖς καὶ μηδὲν ἠδικηκότα, ἀλλὰ καὶ τῆς συγγενείας ἕνεκα τῆς πρὸς αὐτοὺς, ἔπειτα καὶ χρήματα ἐπαγγειλάμενος παρέξειν, ἔπεισε τὰς πόλεις ἀποδοῦναι. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ βασιλεὺς τῶν πόλεων ἐκείνων ἕνεκα Σουλιμὰν ἐπηγγείλατο παρέξειν μυριάδας χρυσίου τέτταρας. Δείσας δὲ Ὀρχάνης, μὴ ψευσάμενος ὁ παῖς οὐκ ἀποδῷ τὰς πόλεις βασιλεῖ, ἐσκέψατο συνελθόντας ἐν ταὐτῷ βασιλέα καὶ αὐτὸν, οὕτω Σουλιμὰν ὑποσχέσθαι ἐπ´ αὐτῶν, ὡς ἀποδώσει πάντως γε τὰς πόλεις, αὐτίκα τε ἐδήλου βασιλεῖ πρὸς τὸν Ἀστακηνὸν γενέσθαι κόλπον, ὡς ἐνταυθοῖ τῆς συντυχίας ἐσομένης.

7. Δόξαν δὲ καὶ βασιλεῖ βελτίστην εἶναι τὴν βουλὴν, ἐκέλευε τριήρεις ἐφοπλίζεσθαι. Ὑπὸ τοιούτων μὲν αἰτίων Ματθαῖον τὸν υἱὸν ἀποδεικνύειν βασιλέα ὥσπερ συνηλάθη Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεύς. Γνώμην δὲ εἶχε, καὶ μετὰ τὴν τοῦ υἱοῦ ἀνάῤῥησιν μέρος μὲν τῆς Ῥωμαίων ἀποτεμὼν ἡγεμονίας, ἐκείνῳ παρασχεῖν, ὥστ´ ἐκείνου μόνου βασιλεύειν διὰ βίου· διάδοχον δὲ μὴ ἐξεῖναι καταλείπειν τελευτῶντα τῆς ἀρχῆς, ἀλλ´ ὑπὸ τὸν ὄντα βασιλέα Ῥωμαίων αὖθις ἀναστρέφειν, ἄντε Ἰωάννης βασιλεὺς ὁ γαμβρὸς περιῇ, ἄντε Ἀνδρόνικος ὁ υἱὸς αὐτῷ· βασιλέα δὲ τὸν γαμβρὸν ἀνακαλεῖσθαι αὖθις, τὸν πρὸς ἐκεῖνον καταλύσας πόλεμον καὶ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ἁπάσης αὐτῷ παραχωρεῖν, τῶν πραγμάτων ἀποστὰς αὐτὸς, καὶ πειρᾶσθαι διὰ τῆς κατὰ τὸν βίον φιλοσοφίας ἵλεων αὐτῷ ποιεῖν τὸ θεῖον. Ταῦτα μὲν οὖν ἐν ὑστέρῳ πράττειν ἐβουλεύετο· τότε δὲ ἐπεὶ ἦσαν ὡπλισμέναι αἱ τριήρεις, ἐν Νικομηδείᾳ τε ἐγένετο καὶ πρέσβεις ἔπεμπε πρὸς Ὀρχάνην τὸν γαμβρὸν, ὡς ἀφιξόμενον καὶ αὐτὸν ἐκεῖ τῶν προκειμένων ἕνεκα. Ὁ δ´ ἔφασκε νοσεῖν καὶ ἀδυνάτως ἔχειν τὸ νῦν εἶναι ἀπανίστασθαι τῆς κλίνης. Ἀχθομένου δὲ βασιλέως καὶ σκῆψιν οἰομένου τὴν νόσον εἶναι, καὶ καταναγκάζοντος ἐλθεῖν εἰς τὴν Νικομήδους, ὥσπερ ἐπηγγείλατο, ὅρκοις ἰσχυρίζετο νοσεῖν ὡς ἀληθῶς καὶ μηδεμίαν σκῆψιν εἶναι, μηδ´ ὑπόκρισιν περὶ τὸ πρᾶγμα· ἐδεῖτό τε συγγνώμην παρασχέσθαι, καὶ ἐπηγγείλατο αὖθις, ὡς ἐν ῥηταῖς ἡμέραις ῥαΐσας ἐκτελέσει τὰ ὑπεσχημένα. Ἐκεῖθεν μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς ἄπρακτος αὖθις εἰς Βυζάντιον ἐπανῆλθε.

suivant

29 Chapitre XXXVIII.

1. L'Empereur Mathieu est couronné. 2. L'Empereur Paléologues reprend l'île de Tenedo, qui s'était soustraite à son obéissance. 3. L'Empereur Cantacuzène donne de l'argent aux Turcs pour les faire sortir de la Thrace. 4. Tremblement de terre, 5. Solyman fils d'Orcane s'empare de plusieurs villes de Thrace. 6. L'Empereur Cantacuzène les redemande à son père. 7. Il médite de se démettre de la Souveraine puissance.

1. Lorsque les troubles de l'Eglise furent apaisés. et que l'ordre y eût été rétabli, l'Empereur Mathieu fut couronné dans l'Eglise de la Mère de Dieu à Blaquernes, par le Patriarche Philothée, et par l'Empereur son père, et couronna lui-même l'Impératrice sa femme selon la coutume.

2. Pendant que ces choses se passaient à Constantinople, l'Empereur Paléologue était à Thessalonique avec les Impératrices sa mère, et sa femme. Il était maître de l'île de Tenedo, et, lorsqu'il en était parti, il y avait laissé un Italien, nommé Martin, en qualité de gouverneur. Un des plus riches de cette île nommé Pergamene, ayant demeuré longtemps à Thessalonique,  230 auprès de l'Empereur Paléologue, il revint à son pays, et proposa à ses compatriotes de chasser leur gouverneur, et de se gouverner eux-mêmes. Le jeune Empereur n'eut pas sitôt reçu la nouvelle de cette révolte, qu'il équipa des galères, et qu'il alla à Tenedo. Les habitants se rendirent à lui, et lui livrèrent Pergamene, qu'il envoya lie à Thessalonique, pour être gardé dans une étroite prison, et il demeura dans l'île avec l'Impératrice Hélène sa femme.

3. L'Empereur Cantacuzène étant extrêmement fâché de ce que les Turcs tenaient plusieurs places de Thrace, et entre autres le Fort de Zimpé, et ne les en pouvant chasser par force, parce que les troupes Romaines avaient été fort diminuées par la guerre civile, il tâcha de les en faire sortir par douceur, et pour cet effet il écrivit à Orcane son gendre de les lui rendre, et de ne point blesser leur amitié en les retenant. Solyman n'ayant pas voulu rendre le Fort de Zimpé sans récompense, il lui envoya dix mille écus d'or.

4. Les affaires étant en cet état, il s'éleva tout à coup en une nuit, par un jugement secret de Dieu, un tremblement de terre, qui ruina presque toutes les villes maritimes de Thrace, et qui ne renversa pas moins les murailles et les fortifications, que les maisons des particuliers. Ceux qui n'avaient pas été ensevelis sous les ruines, ne pouvant ni relever leurs murailles, ni ré-  231 primer les courses des Turcs, par qui ils appréhendaient d'être emmenés en captivité, prirent leurs femmes et leurs enfants, et se retirèrent aux villes qu'ils croyaient n'avoir pas été ébranlées par ce tremblement. Mais les pluies et les neiges étant survenues, les uns moururent de froid, et ceux qui résistèrent au froid, tombèrent entre les mains des Turcs, et furent emmenez prisonniers. Calliopole, Ia plus célèbre ville de Thrace, donc les barbares s'étaient emparés, fut réduite d'une manière plus déplorable que les autres. Mais les habitants se sauvèrent par mer. Car il arriva, par une merveilleuse rencontre, qu'une galère que l'Empereur Cantacuzène envoyait à Manuel Despote son fils, passa par là. Le Capitaine touché par le spectacle de cette pitoyable calamité, et du danger où cette multitude était de périr, aborda à terre, reçut dans sa galère le plus de personnes qu'elle en put contenir, et les mena à Constantinople, au lieu de poursuivre son voyage.

5. Solyman fils d'Orcane, qui était alors à Pege, ville au delà de l'Hellespont, ayant appris le désordre que le tremblement de terre avoir causé, oublia le traité qu'il avait fait avec l'Empereur, traversa en Thrace, en répara, et en repeupla les villes. Il prit un soin particulier de rétablir celle de Calliopole, et en ayant relevé les murailles, il la remplit des principaux de ses sujets. II fit, en suite, des courses en Bulgarie, 232 ravagea les terres, et enleva les habitants.

6. Quelque douleur que l'Empereur eût de cette perfidie, il ne put faire autre chose que de s'en plaindre à Orcane son gendre, et le supplier d'ordonner à son fils de rendre les villes qu'il avait usurpées, et de lui représenter, que c'était le comble de l'injustice de retenir le Fort de Zimpé, après en avoir reçu le prix, et d'avoir usurpé plusieurs autres places au milieu de la paix, sans aucun prétexte. Solyman prétendait ne les avoir point prises par les armes ; mais les avoir trouvées abandonnées. L'Empereur soutenait au contraire, que c'était une usurpation manifeste, et que pour le reconnaître, il n'y avait qu'à lire les termes des traitez. Solyman. demeura ferme dans la résolution de se maintenir est possession de ces villes. Orcane son père, bien que complice de son injustice, voulut, néanmoins, conserver les bonnes grâces de l'Empereur son beau-père, et lui demanda un peu de temps pour disposer son fils à lui donner le contentement qu'il désirait. Il le lui donna en effet depuis. Car lui ayant remontré qu'ils ne devaient pas désobliger l'Empereur, qui de sa part observait religieusement les traités, et qui leur offrait quarante mille écus d'or pour la restitution de ces villes, il l'engagea à une conférence, dans laquelle Solyman s'obligea solennellement à cette restitution.

7. L'Empereur Cantacuzène avait dessein 233 d'assigner à Mathieu son fils aîné une portion de l'Empire, pour la gouverner avec une autorité absolue, à la charge, néanmoins, de la laisser après sa mort, à celui qui posséderait le reste de l'Empire, soit que ce fût Paléologue, ou Andronique son fils. Il avait aussi dessein de se démettre de l''Empire en faveur de Paléologue, et de se retirer pour vaquer le reste de ses jours à la méditation, et à la prière. Mais ses galères étant prêtes il alla alors à Nicomédie, et pria Orcane de s'y rendre aussi, pour conférer ensemble. Orcane s'excusa sur une indisposition qui lui était survenue. L'Empereur ayant reparti que c'était une feinte, et une défaite, Orcane protesta avec serment que sa maladie était véritable, et que dès qu'il serait guéri il s'acquitterait de sa promesse. Ainsi, le voyage de l'Empereur fut inutile.

suivant