Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE, ET JEAN CANTACUZENE

LIVRE QUATRE (chapitres XXXIX à XLIV

LIVRE QUATRE (chapitres XXX à XXXVIII) - LIVRE QUATRE (chapitres XLV à L)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE, ET JEAN CANTACUZENE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE QUATRIEME.

 

 

 

 

précédent

λθʹ. 1. Φιλόθεος δὲ ὁ πατριάρχης εἰδὼς, οἵαν γνώμην ἔχει περὶ βασιλέων, τοῦ τε γαμβροῦ καὶ τοῦ υἱοῦ, εἰς Τένεδον αὐτοῦ ἐδεῖτο πρεσβευτὴς πρὸς βασιλέα τὸν νέον ἀφικέσθαι, ὥστε τὸν πρὸς ἀλλήλους διαλῦσαι πόλεμον, πείσας βασιλέα τὸν νέον ἑλέσθαι, ἃ βουλεύοιτο βασιλεὺς ὁ κηδεστής. Βασιλεῖ δὲ ἐδόκει μᾶλλον, παρεσκευασμένων τῶν τριηρέων καὶ δαπάνης οὐδεμιᾶς διὰ τοῦτο δεομένων, αὐτὸν ἀφικέσθαι πρὸς τὴν νῆσον καὶ διαλύειν τὴν πρὸς βασιλέα τὸν γαμβρὸν διαφοράν. ᾤετο γὰρ, εἰ μόνον πείθοιτο αὐτὸν γενόμενον ἐγγὺς, αὐτίκα προσδραμεῖσθαι καὶ συγγνώμην ἐφ´ οἷς προσκέκρουκεν αἰτήσειν· προπαρεσκευασμένον δὲ ὄντα καὶ αὐτὸν πρὸς τὴν διάλυσιν, ῥᾷστα πρὸς τὴν εἰρήνην αὖθις τὰ Ῥωμαίων καταστήσειν πράγματα. Τοιαύτῃ μὲν ἐξέπλευσε γνώμῃ Βυζαντίου, ἔχων καὶ Ματθαῖον βασιλέα τὸν υἱὸν ἐν ταῖς τριήρεσιν ἅμα βασιλίδι τῇ συζύγῳ, ὡς ἂν ἐκεῖνοι μὲν ἐν Αἴνῳ ἀποβαῖεν, ὡς ἐκεῖθεν εἰς Διδυμότειχον ἀφιξόμενοι καὶ τὴν Ἀδριανοῦ, αὐτὸς δὲ ἐπὶ τὴν τοῦ γαμβροῦ τράποιτο διάλυσιν. Οἷα δὲ οὐκ ἐπὶ μάχην καταπλέων, ἀλλ´ εἰρήνης μᾶλλον ἕνεκα, οὐ προσέσχεν ἐπὶ Τένεδον αὐτίκα, ἀλλ´ ἐπί τι νησίδιον ἀοίκητον ἐγγὺς Τενέδου, Μαυρία προσαγορευόμενον, καὶ διήγαγεν ἐκεῖ τὸ λεῖπον τῆς ἡμέρας καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ἄρας ἐκεῖθεν, ἐφ´ ἕτερον ὡρμίζετο νησίδιον, ἅγιον Ἀνδρέαν προσαγορευόμενον, ἐλπίζων, ἀφίξεσθαι πρεσβείαν παρὰ βασιλέως τοῦ γαμβροῦ περὶ εἰρήνης. Ὡς δὲ οὐδὲν ἀπήντα κατ´ ἐλπίδας, (τῶν γὰρ συνόντων αὐτῷ τινες ναυάρχων δύσνως ἔχοντες, πέμψαντες πρὸς βασιλέα τὸν νέον, παρῄνουν μὴ δέχεσθαι τὴν εἰρήνην, ἀλλ´ αἱρεῖσθαι τὸν πόλεμον μᾶλλον, ὡς αὐτῶν συγκατεργασομένων πάντα,) οὐδ´ οὕτω μὲν ἐπὶ τὴν πόλιν ἧκε τὴν κατὰ τὴν νῆσον, ᾗ διέτριβεν ὁ βασιλεὺς, ἀλλ´ ἐφ´ ἕτερον μέρος πρὸς τὸν Βόριον ὠνομασμένον ἐγχωρίως ποταμὸν, ὡς ὑδρευσομένων δῆθεν τῶν τριηριτῶν ἐκεῖθεν.

2. Οἱ τῷ νέῳ δὲ βασιλεῖ συνόντες ὁπλῖται καὶ ἱππεῖς, τῶν τριηρέων καταγομένων, ἐλθόντες ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἔβαλον ἀπὸ τῆς γῆς καὶ κωλύειν ἐπειρῶντο τὴν ἀπόβασιν. Οἱ δὲ βιασάμενοι ἀπέβησαν καὶ ὑδρεύσαντο ἐκεῖθεν.

3. Ὁρῶν δὲ ὁ βασιλεὺς πρὸς οὐδὲν ὀνήσουσαν τὴν καρτερίαν, (οὔτε γὰρ πολεμεῖν ᾑρεῖτο τῷ γαμβρῷ καὶ κακοῦν τὴν νῆσον, οὔτε περὶ τῆς εἰρήνης οὐδεμία ἔτι ὑπελείπετο ἐλπὶς, βασιλέως τοῦ νέου οὐ μόνον οὐ πρεσβευσαμένου, ὥσπερ ἤλπιζεν, ἀλλὰ καὶ φανερῶς ἐξαγομένου πρὸς τὸ πολεμεῖν,) τάχιστα ἐκεῖθεν ἀπεχώρει εἰς τὴν Αἶνον, ἔνθα Ματθαῖος ἀπέβαινεν ὁ νέος βασιλεὺς μετὰ τῆς γυναικὸς, κἀκεῖθεν ἀπεχώρει ἐπὶ Διδυμότειχον καὶ τὴν Ἀδριανοῦ· Καντακουζηνὸς δὲ ὁ βασιλεὺς τέτταρας ἡμέρας πρὸς τῇ Αἴνῳ διατρίψας, εἰς Βυζάντιον ἀνέστρεφε.

4. Παλαιολόγος δὲ ὁ βασιλεὺς αὖθις ὑπελείπετο ἐν τῇ Τενέδῳ, καὶ ὅσα πράττειν ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς ἐξῆν, ἠμέλει οὐδενός· ἔφασκε δὲ ὕστερον ἐν τῆς εἰρήνης τοῖς καιροῖς, ὡς, ἐπιπλέοντος αὐτῷ βασιλέως τοῦ κηδεστοῦ, διαλεχθεῖεν μὲν κρύφα καὶ οἱ ναύαρχοι, μὴ δέχεσθαι τὴν εἰρήνην, μηδὲ πρεσβείαν τινὰ ποιεῖσθαι πρὸς αὐτόν. Ἐκεῖνον μέντοι μὴ τούτου ἕνεκα ἀποσχέσθαι τῆς εἰρήνης, (εἰδέναι γὰρ ἐκείνους οὐ τὰ βελτίω καὶ κοινῇ λυσιτελοῦντα συμβουλεύοντας,) ἀλλ´ ὅτι Ματθαῖος ὁ υἱὸς συνῆν, σφόδρα ἄχθεσθαι καὶ δυσανασχετεῖν, εἰ δόξειεν αὐτὸς ἐκείνου δεῖσθαι καὶ αὐτομολεῖν ἐπὶ τῷ δέχεσθαι τῆς βασιλείας κοινωνὸν, ὥσπερ ἀπαγορεύσαντα πρὸς τὸν πόλεμον καὶ τὴν γνώμην ἡττημένον.

5. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ Σουλιμὰν ὁ τοῦ Ὀρχάνη ἐπεστράτευσε Γαλάταις μεγάλῳ στρατοπέδῳ ὑπὸ τῶν ἑῴων Σκυθῶν κατεχομένοις, καὶ ἐξεπολιόρκησε κατὰ τὸ θέρος ἐκεῖνο δύο πόλεις τὰς ἐπιφανεστέρας παρ´ αὐτοῖς, Ἄγκυραν καὶ Κράτειαν.

6. Ἐκεῖθεν δὲ ὑποστρέψας νικητὴς φθινοπώρου ἀρχομένου, πρεσβείαν ἔπεμψεν αὐτός τε καὶ ὁ πατὴρ πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα, φάσκοντες ἐθέλειν αὐτῷ παραδιδόναι τὰς κατὰ τὴν Θρᾴκην πόλεις, ὥσπερ ἐπηγγείλαντο· ἐπ´ αὐτῷ δὲ εἶναι παραλαμβάνειν, ἡνίκα ἂν ἐθέλοι. Πολλὰς δὲ αὐτοῖς ὁμολογήσας χάριτας ὁ βασιλεὺς τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας καὶ τοὺς πρέσβεις δώροις φιλοτίμως ἀμειψάμενος ἀπέπεμψε, προθεσμίαν θέμενός τινα, ἐν ᾗ αὐτόν τε ἔδει καὶ τοὺς παραδώσοντας τὰς πόλεις εἶναι πρὸς τὴν Θρᾴκην, ὥστε, τῶν βαρβάρων ἐξελαυνομένων, ἀντεισάγειν αὐτὸν φρουροὺς καὶ προνοεῖσθαι τῶν πόλεων, ὡς ἂν μάλιστα αὐτῷ δοκῇ. Καὶ παρεσκευάζετο πρὸς τοῦτο.

7. Ἐν τούτῳ δὲ Παλαιολόγος ὁ βασιλεὺς τριήρη μίαν, ἥνπερ εἶχεν, ἐφοπλίσας καὶ μονήρεις τινὰς συμπορισάμενος ἐκ Τενέδου ἀθρόον, μηδενὸς εἰδότος, ἐπέπλευσε Βυζαντίῳ καὶ ἐγένετο νυκτὸς ἔνδον τοῦ ἐν Ἑπτασκάλῳ νεωρίου. Τῆς φήμης δὲ διαδοθείσης πρὸς τὴν πόλιν, σύγχυσις δεινὴ καὶ ἀταξία τὸ πᾶν κατεῖχε, καὶ ὁ δῆμος ὥρμητο μὲν βασιλεῖ τῷ νέῳ συμμαχεῖν, τὴν δὲ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως δεδοικότες δύναμιν, (ἤλπιζον γὰρ αὐτὸν αὐτίκα χωρήσειν ἐπὶ μάχην,) συνεστέλλοντο καὶ ὑπεχώρουν.

8. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς ἐπεὶ πύθοιτο ἔνδον Βυζαντίου ὄντα βασιλέα τὸν γαμβρὸν, τὸ μὲν ἐπὶ μάχας χωρεῖν καὶ φόνους ἀπηγόρευε παντάπασι, παρόντος δὲ καὶ Κυδώνη, ὃς ἔνδον βασιλείων διέτριβεν ἀεὶ, οὐ μόνον διὰ τὴν εὐμένειαν, ἣν πολλὴν παρὰ βασιλέως ἐκαρποῦτο, ἀλλ´ ὅτι καὶ τοῖς πράγμασι μεσάζων ἀνάγκην εἶχεν ἀεὶ συνεῖναι βασιλεῖ νύκτωρ καὶ μεθ´ ἡμέραν, πρὸς Εἰρήνην βασιλίδα τὴν γυναῖκα εἶπεν. „εἰ μὲν μὴ πρότερον ἐδέδοκτο ἡμῖν τῶν πραγμάτων ἀναχωρεῖν καὶ τῶν θορύβων, καὶ μοναχῶν ἐνδύντας σχῆμα, πρὸς τὴν μέλλουσαν ἐκείνην εὔκλειαν ἐπείγεσθαι καὶ εὐδοξίαν, οὐδὲν ἂν ἦν ἀναγκαιότερον, οὐδὲ μᾶλλον λυσιτελοῦν ἐν τῷ παρόντι ἢ τὴν στρατιὰν ἀναλαβόντα, χωρεῖν εὐθὺ τῶν πολεμίων, καὶ φείδεσθαι μηδενὸς, ἀλλὰ διὰ πάντων ἰέναι, ἄχρις ἂν ἐξελάσαιμεν τῆς πόλεως· ὃ μάλιστα ῥᾷστα ἂν κατειργασάμεθα, ὅσον ἀπό τε τῆς ἐκείνων ἀδυναμίας καὶ τῆς ἡμετέρας δυνάμεως ἔστι στοχάζεσθαι. Εἰ δὲ νικῶσί τε ὁμοίως καὶ ἡττωμένοις τὸ τῶν πραγμάτων ἀναγκαίως πρόκειται ἀποχωρεῖν, τί δεῖ φόνων καὶ πολέμων ἡμῖν, οὐδὲν πλέον ἕξουσιν ἐκ τούτων, ἢ τὰς ἐκ τῶν φόνων κηλῖδας καὶ τοὺς διὰ βίου τοῦ συνειδότος δεινοὺς ἐλέγχους, (ἐῶ γὰρ τὰς ἐν τῷ μέλλοντι βίῳ τοῖς τοιαῦτα τολμῶσιν ἀποκειμένας τιμωρίας,) ἀλλὰ μὴ πρόφασιν τὴν βασιλέως θεμένους ἐπιδημίαν, πάντα καταλείπειν καὶ μόνου γίνεσθαι τοῦ σώζεσθαι; εἰ δὲ μὴ διαλελυκέναι τὸν πόλεμον ἠδυνήθημεν τῷ τε υἱῷ καὶ τῷ γαμβρῷ, ἀλλ´ ὑπολέλειπται αὐτοῖς ἡ ἔρις περὶ τῆς ἀρχῆς, ἀλλ´ ἐκεῖνο χρὴ σκοπεῖν, ὡς, εἰ μὲν αἱμάτων χωρὶς καὶ φόνων πράττειν τοῦτ´ ἐξῆν, ὥσπερ ἐβουλόμεθα, ἦν ἂν ἔργον ἄξιον εὐχῆς. Νυνὶ δὲ εἰς τοιαύτην ἀνάγκην περιέστηκεν ἡμῖν τὰ πράγματα, ὥστ´ ἢ ἑκόντας ὑποχωρεῖν, ἢ μαχομένους κτείνειν τοὺς πολεμίους, ἢ αὐτοὺς ἀποθνήσκειν, ἂν συμβαίη. Ὅτε τοίνυν τό,τε ἡττᾶσθαι τῶν αἰσχίστων καὶ δεινὸν, καὶ τὸ νικᾷν ὁμοίως οὐδεμιᾶς ἀπολείπεται κακοπραγίας, ὅτου ἕνεκα μὴ τὸ κοινῇ τε ὁμοίως καὶ ἡμῖν αἱρησόμεθα λυσιτελοῦν;

9. Πρὸς ταῦτα οὐδ´ ἡ βασιλὶς ἀνένευεν, ἀλλὰ ἐπείθετο τῷ βασιλεῖ βουλευομένῳ τὰ βελτίω. Ἐν βασιλείοις δὲ τῶν μάλιστα εὔνων βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ συνηθροισμένων, οὐ τῶν στρατιωτῶν μόνων, ἀλλὰ καὶ τῶν εὐγενεστέρων οὐκ ὀλίγων, θόρυβος ἦν καὶ ταραχὴ, καὶ πάντες ἐπιέναι δεῖν τοῖς πολεμίοις συνεβούλευον. Μάλιστα δὲ ἐθορύβουν τὸ ἐκ Κατελάνων μισθοφορικὸν καὶ ἠξίουν βασιλέα τοῖς πολεμίοις ἐπάγειν σφᾶς, ὡς ῥᾳδίως ἐξελάσοντας τῆς πόλεως.

10. Ὁ δὲ τό,τε μάχεσθαι παντάπασιν ὡς ἀλυσιτελὲς ἀπειρηκὼς, τῇ τε στρατιᾷ τὴν γνώμην, ἥνπερ ἔχει περὶ τῶν πραγμάτων, φανερὰν ποιεῖν μὴ προσήκειν οἰηθεὶς, (ὑφαιρήσειν γὰρ ἂν αὐτῶν οὐκ ὀλίγον τῆς τόλμης καὶ τῆς περὶ αὐτὸν σπουδῆς καὶ προθυμίας, ὥσπερ ἦν εἰκὸς, λογισαμένους, ὡς οὐδεὶς ἀμείψεται αὐτοὺς τῆς ἀνδραγαθίας χάριν, ἂν βασιλεὺς τοῦ ἄρχειν ἀποστῇ,) λόγοις παράγειν ἐπειρᾶτο καὶ ἀμβλύνειν τὴν ὁρμήν. „εἰ μὲν γὰρ πρὸς ἀλλοφύλους“ ἔφασκεν „ἦν ὁ πόλεμος ἡμῖν, οὓς ἄν τις ἀποκτείνας καθαρὰν σχοίη καὶ λύπης ἀμέτοχον τὴν ἐκ τῆς νίκης ἡδονὴν, οὐκ ἂν οὐδ´ αὐτὸς μέλλειν ὑμῖν, οὐδ´ ἀναδύεσθαι τὴν μάχην συνεβούλευσα, ἀλλ´ αὐτίκα ἐπιέναι. Νικῶντές τε γὰρ ἂν ἀνδρίας καὶ τόλμης εὔκλειαν ἠράμεθα, καὶ ἀποθνήσκουσι πάσης εὐδοξίας κατελείπετο μνημεῖον, ὥσπερ ἦν προσῆκον ἀνδράσιν ἀγαθοῖς ἠγωνισμένοις. Νυνὶ δὲ τὸ συγγενεῖς τε μάλιστα καὶ ὁμοφύλους εἶναι τοὺς ἀντικαθισταμένους, πᾶσαν περιῄρηκεν ἡμῶν φιλοτιμίαν. Ὁμοίως γὰρ καὶ ἡττώμενοι καὶ νικῶντες πολλὴν ἐν τοῖς εἰσέπειτα προστριψόμεθα τὴν ἀδοξίαν ἑαυτοῖς. Ἀλλ´ εἴ τι πείθεσθαί μοι δεῖ, πολλῶν πολέμων ἐμπείρῳ καὶ πραγμάτων διὰ βίου παντὸς γεγενημένῳ καὶ καλῶς εἰδότι πραγμάτων χρῆσθαι μεταβολαῖς καὶ δυσχερείαις, τούτους μὲν ἐᾷν προσῆκον εἰκῆ καὶ μάτην κοπτομένους καὶ ἀνήνυτα πονοῦντας, σαφῶς εἰδότας, ὡς οὐδὲν δυνήσονται πλέον ἀπώνασθαι τῆς μοχθηρίας· αὐτοὺς δὲ σωφρόνων ἐχομένους λογισμῶν καὶ προσηκόντων ἀνδράσι ἀγαθοῖς, τὴν ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων περιμένειν στρατιάν. Ὅ,τε γὰρ υἱὸς ἀφίξεται τάχιστα μετὰ τῆς στρατιᾶς πεπυσμένος τὸ συμβὰν, καὶ Νικηφόρος δεσπότης ὁ γαμβρὸς, Ἀσάνης τε ὁ σεβαστοκράτωρ καὶ οἱ ἄλλοι ἡγεμόνες, οὓς αὐτὸς διὰ γραμμάτων μεταπέμψομαι. Ἐκείνων δὲ ἁπάντων γενομένων ἐνταυθοῖ, οὐδὲ εἰς χεῖρας τολμήσουσιν ἰέναι οἱ πολέμιοι, ἀλλ´ οἰχήσονται, τῇ ὄψει μόνῃ καταπλαγέντες, καὶ ἀναιμωτὶ τὴν νίκην παραδώσουσιν ἡμῖν.

11. Ταῦτα εἶπε, καὶ αὐτίκα πρός τε τὸν υἱὸν καὶ τοὺς ἄλλους εἰς Βυζάντιον ἰέναι τὴν ταχίστην γράμματα ἔπεμπεν ὑπὸ ταῖς ὄψεσιν ἁπάντων. Ἔγραφε δὲ καὶ τοῖς κατὰ τὴν Θρᾴκην ἡγεμόσι τῶν βαρβάρων, κατὰ τάχος καὶ αὐτοὺς ἥκειν συμμαχήσοντας. Πάντα δὲ ταῦτα τῶν συνόντων ἕνεκα ἐπλάττετο. Αὐτὸς γὰρ ἤδη παρεσκεύαστο τῶν πραγμάτων ἀποχωρεῖν καὶ καταλείπειν τὴν ἀρχήν. Καίτοι γε εἰ καὶ τὰ μάλιστα ὥρμητο ἀντιποιεῖσθαι τῆς ἀρχῆς καὶ τοῖς ἐπιοῦσιν ἀντικαθίστασθαι πρὸς μάχην, οὐδ´ οὕτως ἂν ἐχρήσατο τῇ δυνάμει τῶν βαρβάρων.

12. Φιλόθεος γὰρ ὁ πατριάρχης μετὰ τὸ τῶν ἱερῶν ἐπιβῆναι θρόνων προσελθὼν καὶ διαλεχθεὶς περὶ τοῦ πράγματος, ὡς οὐκ ἂν ἀρέσκοι θεῷ τοῖς ἀπὸ Χριστοῦ καλουμένοις τὴν βαρβαρικὴν ἐπάγειν δύναμιν καὶ διαφθείρειν τοὺς οὐδὲν ἠδικηκότας γεωργούς τινας ἢ καὶ στρατιώτας ἀγομένους ὑπὸ τῷ σφῶν δεσπότῃ καὶ πᾶσαν ἀνάγκην ἔχοντας τὰ κελευόμενα ποιεῖν, τῶν ἀδικούντων μάλιστα ἐν ἀσφαλείᾳ ὄντων. Καὶ γὰρ καὶ κατὰ τὸν τοῦ ἐμφυλίου πολέμου χρόνον τῶν ἐλαυνόντων καὶ συκοφαντούντων οὐδενὸς ἢ ὀλίγων τῆς μοχθηρίας δίκας δόντων, τὰ μυρία πλήθη τῶν οὐδὲν εἰσενηνεγμένων εἰς τὸν πόλεμον ἀπώλετο· καὶ ὕστερον Κράλη ἀδικοῦντος καὶ ἐπιορκοῦντος καὶ τῆς ἀρχῆς οὐκ ὀλίγον μέρος παραιρουμένου, στρατιὰν βαρβαρικὴν ἐπαγαγὼν, τὸν μὲν ἀδικοῦντα ἐλύπησεν ὀλίγα ἢ οὐδὲν, μυρίοις δὲ ἄλλοις αἴτιος ἐγένετο μεγάλων συμφορῶν ἐξανδραποδισθεῖσι καὶ ἀπολομένοις ὑπὸ τῶν βαρβάρων. Ἐφ´ οἷς καὶ αὐτὸν καταψηφιζόμενον εἰδέναι ἑαυτοῦ, ὡς τῶν μὲν ἀδικούντων ἕνεκα καὶ σφόδρα οἴεσθαι δίκαια ποιεῖν τοῖς τε ἀλλοφύλοις ἀμυνόμενον ἀδικοῦσι διὰ τῆς βαρβαρικῆς δυνάμεως, τῆς Ῥωμαίων πρὸς ἄμυναν οὐκ ἐξαρκούσης διὰ τὸ ὑπὸ τῶν ἐμφυλίων πολέμων διεφθάρθαι, καὶ τοῖς ὁμοφύλοις ἐπάγοντα, ὅτε ἐπολέμουν, ἵνα μὴ αὐτοὶ χρησάμενοι αὐτόν τε καὶ τοὺς συνόντας διαφθείρωσι. Πρὸς δὲ τοὺς ἀπολλυμένους οὐδεμίαν ἔχειν εὔλογον ἀπολογίαν, εἰ τῆς ἑτέρων ἕνεκα ἀγνωμοσύνης δίκας ἔδοσαν αὐτοί. Καὶ δεηθεὶς, μηκέτι χρήσασθαι βαρβάροις κατὰ τῶν ἀπὸ Χριστοῦ καλουμένων, κἂν ἀλλόφυλοι ὦσι καὶ τὰ μέγιστα ἠδικηκότες, ἀλλ´ ἐπιτρέπειν θεῷ τὴν κατ´ ἐκείνων δίκην, ᾧ ῥᾴδιον τοὺς ἀδικοῦντας καταστέλλειν, κἂν τὰ μέγιστα φυσῶσι, καὶ ταύτην τὴν χάριν θεῷ καταθεῖναι πρῶτον καὶ αὐτῷ τὸ μὴ τοιαύταις κηλῖσι καταχραίνειν τὴν ψυχὴν, ἐπείθετό τε ὁ βασιλεὺς καὶ ὑπέσχετο μηκέτι κατὰ μηδενὸς χρήσεσθαι βαρβάροις, φάμενος οὐδὲν ἔχειν πρὸς οὕτως ἀληθῆ καὶ δικαίαν ἀντειπεῖν παραίνεσιν, ἀλλὰ καὶ πολλὴν αὐτῷ εἰδέναι χάριν, ὅτι τοῦ μὴ ἁμαρτάνειν ἕνεκα πρόνοιαν αὐτοῦ ποιοῖτο, καὶ ὡς καὶ παρὰ θεῷ ἐψηφισμένα δέχεσθαι τὰ εἰρημένα· ἃ καὶ ὕστερον ἐφύλαττεν ἀκριβῶς καὶ οὐδὲν διενοεῖτο τῶν ἐπηγγελμένων παραβαίνειν. Τοῦ δὲ μὴ τοὺς περὶ αὐτὸν ἕνεκα θορυβεῖσθαι, ἀλλ´ ἐλπίζοντάς τι δράσειν, ὧν ἐβούλοντο, ἠρεμεῖν, ἄχρις ἂν αὐτὸς εὖ διάθηται τὰ κατ´ αὐτὸν καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ βίου θορύβων ἀπαλλαγῇ, ἐπλάττετο τοιαῦτα.

14. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ἐν τῷ νέῳ νεωρίῳ περιμείνας ἄχρις ἐπιγένηται ἡμέρα, ἐπεὶ μηδεὶς ἀντεπῄει καὶ ὁ δῆμος ἤδη ἅπας ἐπὶ τὸν πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα πόλεμον ἐτράπετο, καὶ ὁ μὲν τὰς οἰκίας τῶν ἐκείνῳ προσεχόντων διεπόρθει, μάλιστα Φακεωλάτου καὶ τῶν κατὰ γένος προσηκόντων, οἷα δὴ αἰτιωτάτων γενομένων τοῦ Βυζάντιον ἐκεῖνον ἐν τῷ τοῦ πολέμου χρόνῳ προδοσίᾳ κατασχεῖν, τῶν ἄλλων δὲ τὴν ἐν τῷ νεωρίῳ βασιλικὴν διαρπασάντων ὁπλοθήκην καὶ ὁπλισαμένων καὶ προκαλουμένων βασιλέα ἐπάγειν σφᾶς ἐπὶ τὸν κηδεστὴν, ἀναθαρσήσας ἤδη καὶ αὐτὸς, ἐπὶ τὰ βασίλεια ἐχώρει, καὶ ἐπὶ τὴν Πορφυρογεννήτου οἰκίαν ἐλθὼν, ηὐλίσατο ἐκεῖ.

 

précédent

234 Chapitre XXXIX.

1. L'Empereur Cantacuzène va à Tenedo, à dessein de faire la paix avec son gendre. 2. Les troupes de son gendre tirent sur les siennes. 3. II retourne à Constantinople. 4.. Motif qui détourna Paléologue de faire la paix. 5. Conquête de Solyman. 6. II offre de rendre ce qu'l avait usurpé en Thrace. 7. Paléologue entre a Constantinople. 8. Cantacuzène envoie proposer un accommodement à l'Impératrice Anne. 9. Assemblée tumultuaire. 10. Harangue de l''Empereur Cantacuzène. 11. II mande du secours. 12. Avis important du Patriarche. 13. Réponse de l'Empereur Cantacuzène. 14. L'Empereur Paléologue se met en possession du Palais.

1. Le Patriarche Philothée ayant été averti des desseins que l'Empereur Cantacuzène méditait touchant son gendre, et touchant son fils, le supplia de lui permettre d'aller à Tenedo, dans l'espérance qu'il avait de disposer le jeune Empereur à mettre les armes bas, et à se soumettre à ses volontés. Mais parce que les galères de l'Empereur étaient prêtes et qu'il n'y ayoit plus de 235 dépense à faire pour les équiper, il crut y devoir aller lui-même. Il s'imaginait que son gendre lui viendrait demander pardon, et qu'il n'y aurait rien de si aise que de faire la paix. II partit donc de Constantinople avec Mathieu son fils, et avec l'Impératrice sa femme, à dessein de les envoyer à Aîne, et de là à Didymoteque, et à Andrinople ; mais au lieu d'aborder à Tenedo, comme il désirait, il aborda à l'île de Mauria, qui est une petite île déserte, et il y demeura le reste du jour et la nuit suivante. Le lendemain, il prit terre à l'île de saint André, dans la créance que son gendre lui enverrait demander la paix. Mais s'étant trouvé frustré de cette espérance, parce que quelques gens de commandement mal intentionnés lui promirent de soutenir la guerre, au lieu de descendre à la ville de l'île il descendit à un endroit nommé Borion, pour prendre de l'eau douce.

2. Les troupes de Paléologue tirèrent sur les galères de l'Empereur Cantacuzène pour leur empêcher la descente. Mais ils descendirent malgré leur résistance.

3. L'Empereur Cantacuzène voyant alors que la patience n'était pas une vertu de saison, se retira promptement à Aine, où Mathieu avait passé avec l'impératrice sa  mère, et de là, il était allé à Didymoteque, et à Andrinople, et y étant demeuré quatre jours, il retourna à Constantinople.

236 4. Paléologue demeura à Tenedo, où il n'omit rien de ce qui lui pouvait servir à conserver l'Empire. Il a déclaré, depuis, que lorsque l'Empereur son beau-père aborda à Tenedo, il y eut des Capitaines de galères, qui conférèrent secrètement avec lui, et qui lui conseillèrent de ne point faire d'accommodement ; mais que ce ne fut pas pour cela qu'il n'en fit point, parce qu'il savait que leurs conseils étaient pernicieux à l'Etat, et que ce ne fut que par la honte de partager l'Empire avec Mathieu, et par la crainte d'être accusé de n'avoir pas des forces pour continuer la guerre.

5. Dans le même temps, Solyman fils d'Orcane marcha à la tête d'une puissante armée, contre les Galates de la Scythie Orientale, et prit, durant l'é té, deux des plus célèbres de leurs villes, Ancyre, et Cratée.

6. Etant revenu victorieux, vers l'Automne il envoya, conjointement avec Orcane son père, une ambassade à l'Empereur, pour l'assurer qu'ils étaient prêts de lui remettre entre les mains les villes de Thrace, qui lui avaient été promises, et: qu'il ne dépendrait que de lui de les recevoir quand il lui plairait. Il les remercia de leur bonne volonté, fit des présents à leurs Ambassadeurs et désigna le jour auquel il se trouverait en Thrace pour recevoir les villes, et pour y établir de nouvelles garnisons.

7. Pendant qu'il se préparait à ce voyage, 237 l'Empereur Paléologue, qui avait équipé une galère, et quelques petits vaisseaux à un rang de rames, partie de Tenedo, et entra, à l'imprévu au port de l'Heptascale. Le bruit de son arrivée remplit la ville de confusion et de désordre. Le peuple était assez disposé de lui-même à favoriser son parti, et il n'en était retenu que par l'appréhension de la puissance de l'Empereur Cantacuzène.

8. Celui-ci ayant appris que son gendre était à Constantinople, ne voulut point en venir aux mains. Mais ayant alors auprès de lui Cydone, qui tant par la raison de l'amitié étroite qui était entre eux, que par le devoir de sa charge, était continuellement dans le Palais, il l'envoya parler de sa part à l'Impératrice Anne en ces termes. Si je n'avais résolu de ni éloigner du bruit du tumulte du monde de me retirer dans un Monastère, pour y acquérir la gloire immortelle qui nous est promise, je ne pourrais rien faire de plus utile dans la conjoncture présente, ni même de plus nécessaire, que d'aller droit vers les ennemis, que de les charger rudement; et que de les chasser de la ville ; ce qui me serait fort aise, autant que l'on en peut juger par l'extrémité de leur faiblesse, et par la grandeur de mes forces. Mais puisque ma retraite sera également avantageuse aux vainqueurs, et aux vaincus pourquoi nous souiller par l'effusion du sang, et par le meurtre de nos Citoyens ? que nous resterait-il de la guerre que la honte et le déplaisir de l'avoir faite, et que le reproche continuel d'une 238 conscience criminelle ? Je ne parle point des châtiment terribles qui sont préparés après cette vie, à ceux qui commettent ces sortes de crimes. Pourquoi donc l'arrivée du jeune Empereur ne sera-t-elle pas l'occasion de ma retraite, dans laquelle je renoncerai aux affaires de l'Empire, pour vaquer uniquement à celles de mon saluts ? N'ayant pu apaiser les différends qui se sont élevés entre mon fils et mon gendre touchant la possession de la souveraine puissance, nous sommes réduits à donner des combats, où nous serons en danger de tuer nos ennemis ou d'être tués nous-mêmes. Que ne prenons-nous une résolution qui nous soit utile, et qui le soit à l'Etat, plutot que de nous exposer, ou a la honte d'être vaincus, ou au malheur de vaincre ?

9. L Impératrice ayant trouvé cette proposition raisonnable, il se fit une assemblée au Palais Royal, où se trouvèrent non seulement les gens de guerre; mais la plus grande partie de la noblesse. II y eut beaucoup de confusion et de tumulte. On n'entendait que des voix qui demandaient à prendre les armes. Les Catelans excitèrent plus de bruit que les autres,et demandèrent avec plus d'empressement d'être menés contre les ennemis.

10. L'Empereur Cantacuzène ne voulant point du tout en venir aux mains, et ne croyant pas aussi devoir déclarer son intention aux soldats, de peur d'abattre leur courage, et de diminuer l'affection qu'ils lui portaient s'ils venaient à savoir qu'il avait dessein de renoncer à l'Empire, tâcha 239 de les contenter de paroles, et de modérer leur ardeur. Je n' aurais garde, leur dit-il, de temporiser, si nous avions à combattre des étrangers, dont la défaite nous fournirait une joie toute pure. Mais ayant a combattre nos proches nous ne saurions le faire sans nous couvrir d'infamie, soit que nous remportions la victoire, ou que nous soyons vaincus. Si vous voulez déférer à mes avis, comme aux avis d'une personne qui a acquis quelque connaissance de la guerre par une expérience de plusieurs années, et qui par le maniement des affaires les plus importantes, a appris à trouver des expédients dans les rencontres les plus fâcheuses, laissez-les se tourmenter dans l'assurance qu'ils ne tireront aucun fruit de leur travail, nous attendrons cependant les renforts qui nous viennent de divers endroits. Mathieu mon fils aîné, Nicéphore Despote mon gendre, Asan Sebastocrator, et d'autres Commandants, accourront ici dès qu'ils sauront ce qui s'est passé. Alors les ennemis n'osant soutenir leur présence, nous abandonneront la victoire sans la disputer.

11. Après avoir parlé de la sorte, il écrivit à son fils, et aux autres commandants, qu'ils vinssent promptement à Constantinople. II appela même à son secours les Turcs qui étaient en Thrace. Ce n'était néanmoins qu'une feinte, pour ôter à ceux de la Cour la connaissance de la résolution qu'il avait prise de se démettre de l'Empire, bien qu'il eût pu le conserver s'il avait voulu sans le secours des étrangers.

12. Le Patriarche Philothée s'entretenant un 240 jour avec lui, lui témoigna que c'était une chose qui déplaisait fort à Dieu, que des chrétiens employassent les armes des barbares contre des laboureurs, ou même contre des soldats, qui n'étaient coupables d'aucune faute, que d'avoir exécuté les ordres de leur Prince, auquel ils n'avaient pu désobéir; que les plus innocents avaient été enlevés par la fureur de la guerre ; que les Serviens qui avaient ravagé l'Empire, n'avaient point souffert de mal, au lieu qu'une multitude innombrable de Romains avaient été tués, ou emmenés en captivité, qu'il n'ignorait pas la manière dont il avait prétendu s'excuser de cette faute, en disant qu'il avait été obligé de se servir des étrangers, dont, sans cela, ses ennemis se seraient servis contre lui-même ; que cette excuse-là aurait peut-être été valable, s'il ne les avait employés que contre ses calomniateurs, qui lui avaient suscité la guerre ; mais qu'elle ne le pouvait être, puisqu'il les avait employés contre des innocents, qui avaient porté la peine qui n'était due qu'aux crimes des autres ; qu'ainsi il le suppliait de n'en plus user de la sorte, et de laisser à Dieu la vengeance de ses injures, à qui il n'était que trop aisé de réprimer comme il lui plairait l'insolence des méchants.

13. L'Empereur n'ayant rien à dire contre une remontrance si juste et si chrétienne, la reçût comme de la bouche de Dieu même, et lui promit d'y déférer. Mais il usa de dissimulation envers  241 ses gens, jusqu'à ce qu'il eût mis ordre à ses affaires, pour les empêcher de se soulever.

14. L'Empereur Paléologue demeura dans le port neuf, jusqu'à la pointe du jour; mais alors le peuple s'étant déclaré en sa faveur, et ayant pillé la maison de Phaceolate, et celles de plusieurs autres, qui au temps de la première guerre avaient le plus contribué à rendre l'Empereur son beau-père maître de la ville, et ayant aussi pillé l'arsenal, il prit courage, entra dans le Palais, et passa la nuit dans l'appartement de Porphyrogénète.

 

μʹ. 1. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ὁ δῆμος αὖθις ἀλόγῳ φερόμενος ὁρμῇ τὰς διηρπασμένας τῇ προτεραίᾳ οἰκίας κατεστρέφετο, καὶ καθῄρουν τὰς ξυλώσεις. Ἔπειτα εἰς τὰ βασίλεια ἐλθόντες, τὸ λεγόμενον Καστέλλιον διεπόρθησαν, ἀφύλακτον εὑρόντες, καὶ διήρπασαν τῶν ἐνοικούντων τὰς οἰκίας· καὶ ἐπὶ τὰ βασίλεια ἰόντες οὐχ ἅμα πάντες, ἀλλὰ σποράδην καὶ ἀσύντακτοι, ἠκροβολίζοντο ἐκ διαλειμμάτων διὰ πάσης τῆς ἡμέρας. Καὶ ἔπιπτόν τινες αὐτῶν παὶ ἐπιτρώσκοντο βαλλόμενοι ὑπὸ τῶν ἔνδον. Οἵ τε Κατελάνοι ἐξελθόντες τούς τε μαχομένους ἀπεώσαντο καὶ πῦρ ἐνίεσαν ταῖς πρὸ τῶν βασιλείων οἰκίαις καὶ ἐνέπρησάν τινας.

2. Εἰς τοῦτο δὲ στάσεως καὶ ταραχῆς ἀφιγμένων τῶν πραγμάτων, καὶ ὁ πατριάρχης Φιλόθεος δείσας τὴν ἔφοδον τοῦ δήμου, ἀπεχώρει τοῦ πατριαρχείου καὶ κατεκρύπτετο. Ὑπώπτευε γὰρ καὶ βασιλέα τὸν νέον ἀηδῶς ἔχειν πρὸς αὐτὸν, οἷα δὴ Καλλίστου τοῦ πατριάρχου ἐξωσθέντος ἀντεισαχθέντα, ὃς ἐδόκει πάντα πράττειν καὶ ὑφίστασθαι ὑπὲρ ἐκείνου.

3. Τρίτῃ δὲ ἡμέρᾳ βασιλεὺς ὁ νέος τὸν ἐπὶ τοῦ Κανικλείου Ἄγγελον πρὸς βασιλέα πέμψας πρεσβευτὴν, πρός τε πρεσβείας ὄντα ἐπιτηδειότατον διὰ σύνεσιν καὶ παιδείαν καὶ παρὰ βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ πολλῆς τῆς εὐμενείας ἀπολαύοντα, διελέγετο περὶ συμβάσεων, ὥστε ἀμφοτέρους μένειν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, ὅρκους θεμένους πρὸς ἀλλήλους ἀμνηστίας τῶν διαφορῶν. Καντακουζηνός τε ὁ βασιλεὺς ἐδέχετο προθύμως τὴν πρεσβείαν. Τοῦτο γὰρ καὶ μάλιστα πάντων ἐσπουδάζετο αὐτῷ, ὥστε τοῦ πρὸς ἀλλήλους τῶν Ῥωμαίων πολέμου παυσαμένου, τῶν πραγμάτων αὐτὸν ἀναχωρεῖν.

4. Καὶ ἐγένοντο οἱ ὅρκοι ἐπὶ τούτοις, ὥστε βασιλέα μὲν τὸν Καντακουζηνὸν καὶ Ἰωάννην τὸν νέον βασιλέα ἄρχειν τῶν πραγμάτων, παραχωρεῖν δὲ τὸν νέον τῶν πρωτείων ἐν πᾶσι τῷ πρεσβυτέρῳ καὶ πᾶσαν αἰδῶ καὶ εὐπείθειαν, ὥσπερ καὶ πρότερον, αὐτῷ παρέχεσθαι. Τῶν δὲ ἐκ τῶν δημοσίων φόρων εἰσπραττομένων χρημάτων ἐτησίως, ὅσων μὲν ἂν δέοιντο πρός τε τὸ μισθοφορικὸν τῆς στρατιᾶς καὶ τῶν τριηρέων παρασκευὴν καὶ τὰς δεούσας ἑτέρας δημοσίας διοικήσεις, ὑπὸ τῶν πρυτάνεων, ὥσπερ ἔθος, ταῦτα ἀναλίσκεσθαι· ἃ δ´ ἂν ὑπολίποιτο ἐπέκεινα τῆς χρείας, ταῦτα συμμερίζεσθαι τοὺς βασιλέας τῶν πρὸς τὰς οἰκίας ἕνεκα ἀναλωμάτων ἐπίσης ἑκατέρους. Τούτων δὲ οὐ δεόμενος βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς ἀπῄτει τοὺς ὅρκους, (ᾔδει γὰρ ἀναχωρήσων τῶν πραγμάτων τάχιστα,) τιμῆς δὲ μόνης ἕνεκα τοῦ μὴ νομίζεσθαι ἔλαττον τοῦ νέου βασιλέως ἐσχηκέναι. Τοῖς τε πεπολεμηκόσι πρὸς αὐτοὺς ὑπὲρ ἀλλήλων μηδεμίαν εἰσπράττειν δίκην, μήτε Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα, μήτε τὸν γαμβρὸν, ἀμυνομένους τῆς εἰς αὐτοὺς ἀγνωμοσύνης, μήτε ζώντων ἀμφοτέρων βασιλέων, μήτ´ εἰ συμβαίη τὸν ἕτερον γενέσθαι ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλὰ πᾶσαν ἀμνηστίαν παρέχειν τῶν τετολμημένων καὶ μήτε προσόδων, μήτε τῶν τιμῶν ἀποστερεῖν, ἃς ἔχουσι. Ματθαῖον δὲ βασιλέα τὸν Καντακουζηνὸν μένοντα ἐπὶ τοῦ σχήματος, τὴν Ἀδριανοῦ κατέχειν καὶ τὰς κατὰ τὴν Ῥοδόπην τοῖς Ῥωμαίοις ὑπηκόους πόλεις, διὰ βίου αὐτόνομον ὄντα καὶ ἀνεύθυνον κεκτημένον τὴν ἀρχὴν, καὶ βασιλέα τὸν νέον Ἰωάννην πόλεμον μηδέποτε πρὸς ἐκεῖνον περὶ τῶν ἐνδεδομένων πόλεων κινεῖν. Ἐπὶ τούτοις δὲ ἀποδοῦναι Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα τῷ νέῳ καὶ τὸ κατὰ τὴν Χρυσῆν καλουμένην πύλην φρούριον, ὃ κατεῖχεν αὐτὸς φρουρᾷ Λατινικῇ, καρτερώτατον ὂν καὶ ἀνάλωτον σχεδὸν ἐκ τῆς κατασκευῆς· ᾧ πύργοι μὲν ἦσαν δύο τῶν ἐκ τοῦ περιβόλου Βυζαντίου, ὧν μεταξὺ ἡ πρὸς τὴν πόλιν εἰσάγουσα πύλη ἦν. Οἱ πύργοι δὲ μέγιστοι μεγέθει ὄντες, οὐ κατὰ τοὺς ἄλλους ἦσαν ᾠκοδομημένοι, ἀλλ´ εὐθὺς ἐπὶ μήκιστον ὕψους ἐξαρχῆς μαρμάροις μεγάλοις ὑπὸ λιθουργῶν εἰς τοῦτο κατεσκευασμένοις ἦσαν συντεθειμένοι, ὑπ´ ἄκρας συμφυΐας πρὸς ἀλλήλους οὐδεμιᾶς ἑτέρας δεόμενοι ὕλης συνδεούσης, ἀλλ´ ἥλοις μόνοις σιδηροῖς, ὡς λέγεται, καθὸ ἀλλήλων ἐπιψαύουσι κεχρημένοι πρὸς συνάφειαν, ὥστε ἔξωθεν δοκεῖν οὐκ ἐκ μερῶν συντεθειμένους, ἀλλ´ αὐτολιθίνους εἰς τοῦτο ἀπεξεσμένους εἶναι. Ὅθεν οὐδὲ ἐπιχείρησιν δοκοῦσιν οὐδεμίαν ἔχειν, μήτε διορυχθῆναι ὄντες δυνατοὶ, μήτε ἐκ μηχανῆς τινος ἢ τέχνης ἑτέραν μηδεμίαν ὑποστῆναι βλάβην. Οὓς ἅμα βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς τῷ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ἐγκρατὴς γενέσθαι ἄνωθεν ἐπισκευάσας, ὅσα ἔδει, ἀτημελήτους ὑπὸ χρόνου ὄντας, εἰς τὸ διηνεκὲς φρουρᾷ κατεῖχεν, ὥσπερ ἀκρόπολίν τινα. Τούτων δὴ τῶν ὅρκων ὑφ´ ἑκατέρων ὀμωμοσμένων βασιλέων, ὅ,τε στασιασμὸς διελέλυτο αὐτίκα, καὶ βασιλεὺς ὁ νέος πᾶσαν ὑποψίαν ἀποθέμενος, ἧκεν εἰς βασίλεια πρὸς βασιλέα τὸν κηδεστήν. Κἀκεῖνος ὑπεδέχετο ἡδέως ἐς τὰ μάλιστα καὶ πολλὴν ἐπεδείκνυτο φιλοφροσύνην. συγγενομένων δὲ ἀλλήλοις ἐφ´ ἱκανὸν, καὶ περὶ ὅσων ἐδέοντο διαλεχθέντων, αὖθις ὁ νέος βασιλεὺς τῶν βασιλείων ἐξελθὼν, ἐν ᾗ καὶ πρότερον ηὐλίζετο οἰκίᾳ ἦν.

5. Μετὰ τὰς συμβάσεις δὲ ἧκεν ἐκ Βιζύης Ἀνδρόνικος Ἀσάνης ὁ σεβαστοκράτωρ μετὰ στρατιᾶς ἐπικουρήσων βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ· ὃν ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις ἔνδον βασιλείων διατρίψαντα μετὰ τῆς στρατιᾶς, αὖθις ἐξέπεμπεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν οἰκίαν, τῆς μὲν προθυμίας ἕνεκα καὶ τῆς εὐνοίας ἐπαινέσας τῆς εἰς αὐτὸν, μὴ δεῖσθαι δὲ αὐτοῦ, συμβάσεις θέμενος πρὸς βασιλέα τὸν γαμβρὸν, εἰπών. Ἔγραφε δὲ καὶ τῷ υἱῷ καὶ Νικηφόρῳ δεσπότῃ τῷ γαμβρῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἡγεμόσιν ἀναστρέφειν, τοῦ πολέμου ἤδη καταλελυμένου καὶ εἰρήνης ἐν τοῖς πράγμασι γεγενημένης. Τὰ ἴσα δὲ καὶ τοῖς βαρβάροις ἔγραφε τοῖς κατὰ Θρᾴκην· καὶ γὰρ κἀκεῖνοι ᾔεσαν ἐπὶ Βυζάντιον μετακεκλημένοι ὑπὸ βασιλέως, ὥσπερ ἔφημεν· καὶ ἀνέστρεφον ἐκ μέσης τῆς ὁδοῦ. Ἐκ δὲ τοῦ κατὰ τὴν Προποντίδα πρὸς τὴν ἕω Ἱεροῦ ἕτεροι βάρβαροι αὐτόκλητοι ἧκον οὐκ ὀλίγοι νυκτὸς ἄχρι βασιλείων, οἰόμενοι σφῶν δεήσεσθαι Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα, καὶ ἐδέοντο ἐπάγειν τοῖς πολεμίοις εἰσδεξάμενον. Βασιλεὺς δὲ τῆς μὲν προθυμίας ἕνεκα καὶ τῆς εὐνοίας τῆς εἰς αὐτὸν χάριτας ὡμολόγει οὐκ ὀλίγας· συμβάσεις μέντοι ἔφασκε πρὸς βασιλέα τὸν γαμβρὸν καὶ ὅρκους θέμενος, αὐτῶν μὴ δεῖσθαι· καὶ ἐκέλευεν ἀναχωρεῖν πρὸς τὴν οἰκίαν.

6. Ταῦτα δὲ οὐ διὰ πρέσβεων μόνον ἐδήλου τοῖς βαρβάροις, ἀλλὰ καὶ δι´ ἑαυτοῦ αὐτὸς, ἐκ βασιλείων ἔξω τειχῶν οὖσιν ἐκεῖνος διειλεγμένος νυκτὸς ὑπὸ λαμπάσι, τοῦτο παρέχοντος τοῦ τόπου, ὥστε δύνασθαι καὶ ὁρᾶσθαι καὶ ἀκούεσθαι διαλεγόμενον. Ἐξιὼν μέντοι καὶ αὐτὸς τῶν βασιλείων πρὸς τὴν οἰκίαν, ἐν ᾗ βασιλεὺς ὁ γαμβρὸς διέτριβεν, ἀπῄει καὶ περὶ τῆς διοικήσεως τῶν κοινῶν συνδιεσκέπτετο αὐτῷ. Δεῆσαν δὲ καὶ περὶ τῶν ἐν Θρᾴκῃ βουλεύσασθαι βαρβάρων, εἰ πολεμητέα εἴη πρὸς αὐτοὺς ἢ μὴ, ἐν τῇ μεγάλου λογοθέτου οἰκίᾳ τοῦ Μετοχίτου μετὰ πάντων τῶν συγκλητικῶν καὶ τῶν ἐπ´ εὐγενείᾳ λαμπρυνομένων γενόμενοι οἱ βασιλεῖς, κατέστησαν εἰς λόγους. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ἀτάκτως ἐθορύβουν καὶ γνώμην ἕκαστος εἰσφέρειν ἐπεχείρουν, ἣ μάλιστα ἂν λυσιτελεῖν δοκοίη ὡς ἐν τοῖς παροῦσι. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος καὶ τῶν συνόντων οἱ μάλιστα ἐν λόγῳ Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ προσεῖχον καὶ ἀπεσκόπουν, ὁποίαν τινὰ περὶ τῶν προκειμένων γνώμην εἰσενέγκοι. Καταστὰς δὲ καὶ αὐτὸς εἰς λόγους, εἶπε τοιάδε· „τὴν μὲν γνώμην ὑμῶν ὡς μᾶλλον ἐπὶ τὸ πολεμεῖν ἐπῆρται τοῖς βαρβάροις, οἰομένων ῥᾷστα περιέσεσθαι αὐτῶν, καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐκ πολλῶν ἐστι στοχάζεσθαι. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπί τι τέλος ἀγάγοι τὸ κρεῖττον δεξιὸν, ὥσπερ βούλεσθε αὐτοί. ἃ δὲ οἴομαι καὶ αὐτὸς ἐν τῷ παρόντι λυσιτελεῖν ἡμῖν, ταῦτα σημανῶ. Οὐ σωφρόνων οἴομαι ἀνθρώπων, οὐδ´ ἄλλως ἐμπείρων εἶναι, ὡρμημένους ἐπὶ πόλεμον μὴ πρότερον τήν τε ἑαυτῶν καὶ τὴν πολεμίων ἐπισκεψαμένους δύναμιν, τύχης θαῤῥοῦντας ἀπιστίᾳ, ἑαυτοὺς πρὸς τοὺς κινδύνους εἰσωθεῖν. Τὸ μὲν γὰρ καὶ ὅπλοις καὶ χρήμασι καὶ πλήθει στρατιᾶς ἐῤῥωμένους εἶναι βέβαιον πρὸς σωτηρίαν· τύχη δὲ τὰ πλείω σφάλλεται. Πρὸς οὓς δὲ ἡμῖν ὁ πόλεμός ἐστι βαρβάρους νῦν, οὐχ ὅσον ἀγνοεῖσθαι διαφέρουσιν. Ἐμπειρίᾳ γὰρ τῇ πρὸς τὰς μάχας οὐδαμῶς ἀπολειπόμενοι ἡμῶν, πολλαπλασίους εἰσὶ τῷ πλήθει καὶ τῇ παρασκευῇ ἐῤῥωμενέστεροι καὶ πρὸς τὰς στρατείας ἑτοιμότεροι, ἀμισθὶ καὶ προῖκα στρατευόμενοι τῷ σφῶν δυνάστῃ. Πρὸς δὲ τούτοις γῆν ἔχοντες πολλὴν καὶ πόλεις ἡμετέρας οὐ κατὰ τὴν Ἀσίαν μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν Εὐρώπην, νῦν προθύμως ὑπὲρ τῶν λοιπῶν μαχοῦνται, εὐέλπιδες ὄντες, ὥσπερ ἐκ παραδειγμάτων, καὶ πρὸς τὰ λοιπά. Ἡμῖν δὲ ἦν μέν ποτε δύναμις ἀξιόχρεως, οὐ πρὸς τοσούτους μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλαπλασίους, οὐχ ὥστε ἐκ τῆς ἡμετέρας ἐξελαύνειν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς οἰκείας ἐν κινδύνῳ καθιστᾷν. Ἡ δὲ ἀξυνεσία καὶ ἀβουλία καὶ τὸ μὴ περὶ τῶν κοινῇ λυσιτελούντων ἄριστα βουλεύεσθαι, ἀλλ´ ἕκαστον τὰ ἴδια εὖ τίθεσθαι σκοπεῖν, εἰς τοῦτο ἤγαγεν ἡμᾶς ἀδυναμίας νῦν, ὥστ´ ἀγαπητὸν, ἂν μὴ καὶ τὰ ὄντα ἀπολέσωμεν, ἡγεῖσθαι. Ἥ τε γὰρ στρατιὰ διέφθαρται ἡμῖν, ἐκ λαμπρᾶς καὶ περιφανοῦς ὀλίγη καὶ ἄπορος καθεστηκυῖα· καὶ τῶν κοινῶν προσόδων αἱ συντάξεις ἐκλελοίπασι παντάπασι. Καὶ ὑμῶν τοὺς πλείους ἢ σύμπαντας σχεδὸν, εἰ μή τις χρήματα παράσχοι πρὸς τὸν πόλεμον, οὐκ ἂν οἴομαι ἀντισχήσειν ἐπιπλεῖστον ἀναλοῦντας ἐκ τῶν ὄντων. ἅπερ ἅπαντας ἐνθυμουμένους, οὐ τοῦτο μόνον χρὴ σκοπεῖν, ὅπως ἐκ τῆς εἰρήνης καταστῶμεν πρὸς τὸ πολεμεῖν, ἀλλ´ ὅπως καὶ περιεσόμεθα τῶν πολεμίων ἢ μηδὲν ἐκ τούτου δυσχερὲς ὑπομενοῦμεν. Ἐγὼ δὲ οὔτε ἀτολμίᾳ τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους ὑμᾶς πολέμου ἀποσχέσθαι συμβουλεύω, οὔτε πρὸς ἀπέχθειαν αὐτῶν οὐδενὸς ἀπολείπομαι ὑμῶν, ἀλλ´ αὐτός τε ἂν ἐξέτριψα ἡδέως ὁμοῦ τοι σύμπαντας βαρβάρους, εἴπερ οἷόντε, καὶ μεγίστην εὔκλειαν καὶ εὐδοξίαν τὸν ἐκείνων ὄλεθρον φέρειν ἂν ἐνόμισα ἐμοί· καὶ παρ´ ἑτέρου πάσχοντάς τινος τὰ ἴσα εἶδον. Οὐ μὴν ἀλλ´ εἰ μὲν τούτων μὲν οὐδὲν ἐξῆν, ἔδει δὲ ἐμὲ παρ´ ὁτουοῦν ἀποσφαγέντα, αὐτῷ τούτῳ τῷ ἀποθανεῖν ἐξώλεις γενέσθαι τοὺς βαρβάρους, ῥᾷστα ἂν καὶ τὴν φίλην προὔδωκα ζωὴν σὺν ἡδονῇ· τοσοῦτον ἀπεχθείας πρὸς αὐτοὺς περίεστιν ἐμοὶ, οὐ μόνον διὰ τὴν περὶ τὴν θρησκείαν ἄκραν ἐναντίωσιν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ πολλῶν ἐτῶν μεγάλα ἠδικήκασι Ῥωμαίους, πᾶσι λυμηνάμενοι σχεδὸν καὶ οὐδέπω μέχρι νῦν κόρον ἐσχήκασι τῆς ἀδικίας· ἀλλὰ καὶ ἐπὶ Θρᾴκην διαβάντες, πόλεις ἔχουσι πολλὰς καὶ πάντα τὰ ἡμῶν ἄγουσι καὶ φέρουσι. Τίνος οὖν ἕνεκα οὕτως ἔχων πρὸς ἐκείνους ἀπεχθείας, οὔτε πρότερον αὐτὸς ὡρμήθην πολεμεῖν καὶ ὑμᾶς κωλύω νῦν προθυμουμένους; ὅτι τὴν ἐνοῦσαν ἐξετάζων δύναμιν, οὔτε πρότερον, οὔτε νῦν ἀξιόμαχον εὑρίσκω πρὸς τὸν πρὸς ἐκείνους πόλεμον. Τί οὖν, ἄν τις φαίη, κελεύῃς ἡμᾶς καθάπαξ ἐγκαλυψαμένους καὶ τὴν οἰκείαν σωτηρίαν ἀπογνόντας, ἡσυχῇ φέρειν τὰς πληγὰς καὶ πάντα ὥσπερ ἐξ ἐπιτάγματος ὑπείκειν τοῖς βαρβάροις; οὐ τοῦτο ἔγωγε, φαίην ἂν, ἀλλὰ πολεμητέον μᾶλλον καὶ πρὸς τοῦτο, εἴ τι ἕτερον, σπουδαστέον, οὐ μὴν ἀμαθῶς τοσοῦτον καὶ θρασέως, ὡς μηδὲν ἕτερον ἀπόνασθαι τῆς εὐτολμίας, ἢ καὶ τὰ ὄντα προσαπολεῖν πρὸς τῷ μηδὲ τῶν ἀφῃρημένων ἀνασώσασθαι μηδέν. Τί οὖν ἐστιν, ὃ λέγω; ὅτι χρήματα πρότερον ποριστέον καὶ δύναμίν ποθεν ξενικὴν ἀξιόμαχον πρὸς τὴν τῶν πολεμίων. Ὡς ἥ γε ἡμῖν οἰκεία, κἂν τὰ μάλιστα ἔχῃ περιττῶς πρὸς τὴν παρασκευὴν, κἂν εἰς ἄκρον ἀνδρίας ἀφίκηται καὶ τόλμης, οὐδ´ οὕτω πρὸς τοὺς πολεμίους ἔσται ἀξιόχρεως, ἕως ἂν τοσαύτη μένῃ, ὅση νῦν ἐστι. Πρὸς τούτοις δὲ καὶ δύναμιν ναυτικὴν προπαρασκευάσασθαι χρεὼν, ὥστε κωλύειν τοὺς ἐπιβοηθοῦντας. ἂν γὰρ αὐτοὶ θαλασσοκρατῶσιν, οὐ μικρᾶς, οὐδ´ εὐκαταφρονήτου δεησόμεθα δυνάμεως. Οὐ γὰρ Ὀρχάνῃ μόνον ἀναγκασθησόμεθα ἐν Θρᾴκῃ πολεμεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῖς κατὰ τὴν Ἀσίαν ἅπασι βαρβάροις, οἳ ἂν ὑφ´ ἡμῶν βιάζωνται, προθυμότατα ἐπιμαχήσουσιν αὐτοῖς. Τῶν γὰρ ἀθανάτων γερῶν, ἃ αὐτοῖς ὑπείληπται τοὺς ἐνταῦθα καλῶς βεβιωκότας ἀπολαμβάνειν, ἐκεῖνον ἐν ἀπολαύσει ἔσεσθαι ὁ πρὸς τὴν πλάνην καθηγησάμενος μάλιστα πέπεικεν αὐτοὺς, ὅστις ἂν πρὸς ἡμᾶς πολεμῶν ἢ πίπτοι μαχόμενος, ἢ ὡς πλείστους ἀποκτείνοι. ὧν δὴ ἕνεκα οὐ νῦν ἅπτεσθαι ὑμᾶς τοῦ πρὸς αὐτοὺς πολέμου συμβουλεύω, ἀλλὰ πρότερον ἐκπορίζειν τά τε χρήματα καὶ τοὺς συμμάχους. Τὸ νῦν δὲ ἔχον πρεσβείαν πέμπειν πρὸς αὐτοὺς καὶ τὴν οὖσαν εἰρήνην ἐπικυροῦν καὶ πειρᾶσθαι προνοίᾳ μᾶλλον καὶ εὐβουλίᾳ τὰς κατὰ τὴν Θρᾴκην πόλεις ἀνασώζεσθαι καὶ ἀπολαμβάνειν ὁμολογίᾳ, ὥσπερ παρεσκεύακα αὐτὸς, πολλὴν εἰς τοῦτο πρόνοιαν πεποιημένος. Δυνατὸν γὰρ ἔτι καὶ νῦν, ἐὰν ἐθέλητε ὑμεῖς. Ἐξεληλαμένων δὲ τῶν ἡμετέρων ὅρων τῶν βαρβάρων, ὅ,τε πρὸς αὐτοὺς πόλεμος, ἂν ἐθέλωμεν ἀναλαμβάνειν, ῥᾴων ἔσται, ναυτικῆς δυνάμεως δεησομένοις μόνον, καὶ Μυσοὺς καὶ Τριβαλοὺς, οὐδ´ αὐτοὺς φαυλότερα ἀδικοῦντας, ἢ πείσομεν ἐπιτηδείους εἶναι καὶ ἀποδιδόναι τὰ ἡρπασμένα δεδιττόμενοι τοῖς βαρβάροις, ἢ καὶ ἀναγκάσομεν, ἂν βουλώμεθα, ἐπάγειν. ἃ μὲν οὖν λυσιτελεῖν ὑμῖν ἐγὼ νενόμικα ἐν τῷ παρόντι, τοσαῦτά ἐστιν. Εἰ δ´ ὑμῖν βουλευομένοις τἀναντία δόξειεν, εἰπεῖν μὲν, ὡς ἀσύμφορα αἱρήσεσθε, οὐκ ἀποκνήσω, εὔχομαι δὲ ἐμὲ τῶν λογισμῶν διαμαρτάνειν μᾶλλον, ἢ ὑμᾶς ψευσθῆναι τῶν ἐλπίδων.

8. Τοιαῦτα μὲν ἐπ´ ἐκκλησίας βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς περὶ τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους πολέμου διειλέχθη, αἰνιξάμενός πως ἀμυδρῶς, ὡς αὐτὸς μετὰ μικρὸν ἀναχωρήσει τῶν πραγμάτων. Οἱ δὲ συνεκκλησιάζοντες, ὅσοι μὲν μάλιστα ἐν λόγῳ ἦσαν, οὐδὲν ἀντεῖπον, οἱ δὲ νεώτεροι καὶ ἀφρονέστεροι πολλὰ τοὺς περὶ τῆς εἰρήνης λόγους καταμεμψάμενοι βασιλέως, αἰνιξάμενοί τε, ὡς καὶ πρότερον δυνάμενος μεγάλα βλάπτειν, εἰ πολεμεῖν ᾑρεῖτο τοῖς βαρβάροις, ἑκὼν ἠμέλει τοῦ κοινῇ λυσιτελοῦντος διὰ τὴν Ὀρχάνῃ συνοικοῦσαν θυγατέρα, καὶ νῦν ἑκὼν εἶναι τἀναντία, ὧν οἴεται λυσιτελεῖν, τῆς αὐτῆς ἕνεκα αἰτίας συμβουλεύει. Ἔπειτα τὸν πόλεμον αὐτοὶ αἱρεῖσθαι μᾶλλον εἶπον καὶ δεῖσθαι καὶ τῶν ἄλλων ἐπιψηφίζεσθαι τὰ ἴσα. Οὐ γὰρ φαυλοτέροις σφῶν οἱ βάρβαροι ἐντεύξονται αὐτοῖς ἐπὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ εἴσονται σαφῶς, ὡς οὐ γυναιξὶ μαχοῦνται, ἀλλ´ ἀνδράσι. Βασιλέως δὲ τοῦ νέου, ὁποτέραν ἔχει τὴν γνώμην περὶ τῶν πραγμάτων οὐδὲν ὅλως φθεγξαμένου, ἀλλ´ ἐξετάζοντος ἐφ´ ἑαυτὸν, ὁποτέροις πρόσθοιτο, Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς διέλυε τὸν σύλλογον ἀναστὰς, τὸ μὲν μεταπείθειν οὐ ῥᾴδιον αὐτοὺς ὁρῶν, ἀκρισίᾳ πολλῇ καὶ παραβόλῳ θράσει φερομένους, τὸ δὲ βιάζεσθαι δοκεῖν ἐθέλειν παραιτούμενος, παρεσκευασμένος ἤδη μετὰ μικρὸν παντάπασι τῆς ἀρχῆς ἐξίστασθαι τῷ νέῳ βασιλεῖ. Ἐξῆν γὰρ αὐτῷ, εἴγε μάλιστα ἠβούλετο, κυροῦν τὴν περὶ τῆς εἰρήνης ψῆφον, ὀλίγα φροντίσαντι τῶν ἐπὶ τὸν πόλεμον παρακαλούντων ὡς ἀλυσιτελῆ παντάπασι τῷ κοινῷ βουλευομένων. Ὁ μὲν οὖν πρὸς τοὺς βαρβάρους πόλεμος οὐκ ἐπ´ ἀγαθῷ Ῥωμαίοις ἐτελεύτησεν, ὑπὸ τῶν τότε θορυβούντων ἐξαφθεὶς μετὰ μικρόν.

 

Chapitre XL.

1 Le peuple pille les maisons. 2. Le Patriarche Philothée se retire. 3. Le jeune Empereur envoie proposer la paix à l'Empereur son beau-père. 4. Articles du Traité. 5. L'Empereur Cantacuzène contremande les secours qu'il avait mandés. 6. II délibère avec son gendre sur les affaires publiques. 7. Il harangue au milieu de l'assemblée. 8. Son avis est rejeté par de jeunes gens.

1. Le jour suivant, le peuple transporté d'une plus grande fureur, renversa les maisons dont il n'avait jusqu'alors pillé que les meubles. Etant ensuite couru vers le Palais, et ayant 242 trouvé sans gardes l'endroit que l'on appelé le Châtelet, il en pilla les maisons. Après cela, il tira, durant tout le jour, contre ceux qui étaient dans le Palais. Mais enfin les Catelans en sortirent, qui repoussèrent le peuple, et en brûlèrent: une partie dans des maisons qui étaient à l'opposite du Palais.

2. Le Patriarche Philothée abandonna son Eglise, de peur d'être sacrifié par la fureur du peuple, à cause qu'il avait été élu en la place de Calliste, qui avait tout fait, et tout souffert pour l'intérêt de l'Empereur Paléologue.

3. Trois jours après, l'Empereur Paléologue envoya Ange garde du Caniclée conférer d'un accommodement avec l'Empereur Cantacuzène son beau-père, et lui proposer d'entretenir les conditions sous lesquelles ils avaient gouverné conjointement l'Empire par le passé. Cet Ange était fort propre à cet emploi, tant à cause de sa suffisance et de sa sagesse, qu'à cause de l'amitié particulière dont l'Empereur Cantacuzène l'honorait. Il le reçut aussi fort humainement, et comme il ne souhaitait rien tant que de se retirer dans un Monastère, il fut fort aise d'avoir l'occasion d'apaiser la guerre civile.

4. Ils jurèrent en suite l'observation du Traité, qui fut conclu, et dont voici les conditions, Que les deux Empereurs gouverneraient avec une égale puissance ; que le jeune céderait à l'ancien, et qu'il lui rendrait toute sorte de respect et de 243 soumission; que les dépenses qui étaient nécessaires pour le payement des troupes, pour l'armement des galères, et pour les autres nécessités de l'Etat, seraient faites par le Trésorier, sur le fonds des impositions publiques, et que le reste serait partagé pour la subsistance de leurs maisons. Ce n'était par aucune nécessité que l'Empereur Cantacuzène eût de ces choses, qu'il les demanda, puisqu'il avait résolu de les quitter en quittant le monde. Ce n'était que par honneur qu'il les désira, et pour ne pas paraître inférieur à Paléologue ; Que ceux qui avaient servi sous l'un d'eux, ne seraient point recherchés par l'autre, et qu'ils ne pourraient être privés de leurs biens, ni de leurs charges, que l'Empereur Matthieu demeurerait en possession de cette souveraine dignité, sans rendre comte de ses actions à personne, et qu'il retiendrait Andrinople et les villes de Rodope; que l'Empereur Cantacuzène rendrait à l'Empereur Paléologue le fort de la porte Dorée, où il avait une garnison de Latins, et qui passait pour imprenable. Il y avait entre deux des tours une porte par où l'on entrait dans la ville. La structure en était toute différente de celle des autres. Leur hauteur était extraordinaire. Les marbres dont elles étaient bâties avaient été taillés avec tant de justesse, et joints avec tant d'art, qu'il semblait que l'ouvrage ne fût que d'une pièce. Cette union si étroite de leurs parties les rend si solides qu'il n'y a point d'instru-  244, ments, ni de machines avec lesquelles on les puisse abattre. L'Empereur Cantacuzène les ayant trouvées presque ruinées par le temps lorsqu'il monta sur le trône, les répara, et y mit garnison. Quand ces articles eurent été respectivement jurés, l'Empereur Paléologue se délivra de ses soupçons, et vint trouver l'Empereur son beau-père au Palais, où il le reçut avec de grands témoignages d'amitié. Après qu'ils eurent conféré ensemble touchant leurs affaires, il se retira.

5. Andronique Asan Sebastocrator arriva de Bizye, à dessein de secourir l'Empereur Cantacuzène qui le régala durant trois jours, et le remercia de l'affection qu'il témoignait pour son service. Il écrivit à Mathieu son fils aîné, à Nicéphore Despote son gendre, et aux autres Commandants qu'il avait mandés de Thrace, qu'il avait fait la paix, et qu'il n'avait plus besoin de leur secours. Il fit la même réponse à une grande multitude de barbares, qui étaient venus d'eux-mêmes s'offrir à lui de Hiero ville d'Orient.

6. Il sortit, après cela, de son Palais, pour aller trouver l'Empereur son gendre, et pour conférer avec lui touchant les affaires publiques. Ils s'assemblèrent chez Metochite grand Logothète, avec la fleur de la Noblesse, et avec les principaux Officiers de l'armée pour délibérer, s'ils prendraient les armes contre les barbares qui avaient inondé la Thrace. Chacun parlait tumul- 245 tuairement,, et s'empressait de proposer ce qu'il croyait le plus utile. Il n'y avait que le jeune Empereur, et les principaux de sa suite qui attendaient l'avis de l'Empereur. Voici comme il parla.

Il est aisé de juger que votre inclination, est d'attaques les ennemis que votre opinion est de les pouvoir vaincre, le souhaite de tout mon cœur que vos sentiments se trouvent conformes à la vérité, et que vos desseins soient suivis d'un heureux succès. Je ne laisserai pas de vous proposer ce que j'estime être le plus convenable au temps présent. Des hommes sages et expérimentés ne s'exposent pas inconsidérément au danger, et ne se fient pas si légèrement à l'inconstance de la fortune, que d'en venir aux mains sans avoir considéré leurs forces et celles des ennemis. Il n y a rien en cela de si assuré, que d'être les mieux pourvus d'hommes d'armes, et d'argent. Il ne faut pas s'attendre à la fortune, parce qu'elle trompe le plus souvent. Nous ne saurions ignorer combien il y a de différence entre nous et les barbares, à qui nous avons affaire. Nous ne les surpassons pas en expériences et ils nous surpassent en équipage, en nombre, et en ardeur. Ils servent gratuitement et sans paie. Comme ils possèdent une vaste étendue de pays qu'ils ont usurpé sur nous en Asie et en Europe, ils feront tous leurs efforts pour gagner le reste. La facilité, qu'ils ont trouvée dans leurs conquêtes leur promet de pareils succès. Nous avions autrefois des armées capables non seulement de les chasser hors de notre pays, mais aussi de prendre le leur. L'imprudence de notre conduites l'ardeur aveugle avec laquel- 246 le chacun a recherché ses intérêts, au lieu de procurer ceux de l'Etat, nous a réduits à une si extrême faiblesse, que nous nous tiendrons fort heureux, si nous pouvons conserver ce qui est échappé à nos ennemis. Nos troupes se font dissipées, et le peu qui reste de soldats est tombé dans une honteuse pauvreté. On ne touche plus les revenus publics, et je pense qu'à moins que l'on vous fournisse de l'argent il n'y a personne parmi vous qui veuille porter les armes à ses dépens. Il est a propos de faire une sérieuse réflexion sur toutes ces choses, et de ne pas rompre la paix que nous n ayons considéré comment nous remporterons la victoire ou comment nous éviterons la défaite. Quand je vous détourne d'entrer en guerre avec ces Barbares, ce n'est ni par lâcheté, ni par inclination que j'aie pour eux. Je les exterminerais tous, s'il m'était possible, et je tirerais ma gloire de leur ruine, je perdrais avec joie la vie qui est si chère et si précieuse pourvu qu'en la perdant, je pusse procurer leur perte. Cette aversion ne procède pas seulement de la diversité de leur religion, elle procède aussi de la malignité invincible avec laquelle ils nous ont fait les injures les plus atroces. Ils ont ravagé la Thrace, ils ont pris nos villes, ils ont enlevé les troupeaux, et les hommes. D'où vient donc qu'étant animé contre eux d'une haine si forte, et si juste y je n'ai pas pris les armes, et d'où vient que je vous dissuade de les prendre, lors même que vous paraissez dans une si belle disposition de le faire ? C'est que quand je considère la puissance que nous avons eue autrefois, celle que nous avons maintenant je ne trouve pas qu'elle soit assez considérable pourles combattre. Voulez-vous 247 me dire quelqu'un, que nom nous couvrions la tête pour recevoir les coups des barbares, et que nous nous soumettions comme des esclaves à leur domination ? Ce n'est point là mon dessein : il n'y a rien à quoi je ne me portasse plutôt, qu'à subir le joug de leur obéissance. Mais il ne faut pas que notre hardiesse ne nous serve qu'à perdre ce qui nous reste. Comment donc, est-ce que je prétends que l'on agisse ? je prétends que l'on amasse de l'argent pour avoir des troupes auxiliaires, égales à celles des ennemis, parce que celles que nous avons maintenant, ne seront jamais capables de leur résister, tant quelles ne seront pas plus nombreuses, de quelques préparatifs dont elles puissent être soutenues, ni de quelque valeur dont elles puissent être animées. De plus je prétends que l'on équipe une flotte,  pour empêcher les secours, qui leur pourraient arriver de dehors. Tant qu'ils laisseront maîtres de la mer, nous aurons besoin de beaucoup de forces pour leur résister. Nous n'aurons pas seulement Orcane è combattre, nous aurons à combattre tous les Turcs de l'Asie. L'auteur de leur secte; et de leur erreurs leur a fait accroire que ceux qui meurent en combattant contre nous, ou qui tuent un grand nombre de nos gens, remportent des couronnes immortelles. C'est pourquoi je suis d'avis qu'au lieu de commencer ta guerre, nous fassions provision d'argent, et de troupes que nous leur envoyions une ambassade, pour renouveler la paix, et que nous usions d'adresse plutôt que de force, pour recouvrer les villes qu'ils ont usurpées, je disposerai de telle sorte les affaires, que je n'aurai pas de peine à cela. Lorsqu'ils feront hors de 248 notre pays, il nous sera aisé de les ruiner, parce qu'il ne nous faudra que des forces sur mer. Quant aux Bulgares, et aux Serviens qui ne nous ont pas traités moins injurieusement que les autres, nous les obligerons à rechercher notre amitié, et à nous rendre ce qu'ils nous ont pris. Voila ce que j'estime être le plus raisonnable dans la conjoncture présente. Si vous étés dans un autre sentiment, je ne craindrai point de dire que vous vous trompez bien que j'aimasse mieux en ce point me tromper moi-même.

8. L'Empereur ayant parlé de la sorte, et ayant fait entendre obscurément qu'il abandonnerait bientôt la conduite des affaires, les personnes de mérite et de réputation n'eurent rien à dire contre son avis. Mais les jeunes gens et les moins sages, l'accusèrent d'épargner les Turcs en faveur de son alliance avec Orcane, et protestèrent qu'ils étaient prêts de combattre et de faire voir qu'ils étaient des hommes et non pas des femmes. Le jeune Empereur ne dit pas un mot. L'Empereur Cantacuzène voyant qu'ils étaient pleins d'une audace extravagante, et qu'il n'était pas aise de leur faire changer de sentiment, rompit l'assemblée. Comme il avait dessein de se décharger bientôt des soins de l'Empire, il ne leur voulait point faire de violence; car il ne dépendait que de lui de conclure la paix, et de mépriser leurs avis. Ils commencèrent la guerre un peu après ; mais la suite n'en fut pas heureuse, comme nous le verrons dans la suite.

 

μαʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς εἰς τρίτην ἡμέραν ἐξ ἐκείνου ἅμα βασιλεῖ τῷ νέῳ ἐπὶ τὸ εἰς τὴν Χρυσῆν πύλην ᾔει φρούριον, ὡς παραδώσων κατὰ τὰς συνθήκας. Γενομένοις δὲ πρὸς τῷ τῆς θεομήτορος τεμένει, ὃ πηγή τέ ἐστι παντοίων ἰαμάτων καὶ καλεῖται, βασιλεὺς μὲν ὁ νέος κατελείπετο ἐκεῖ, Καντακουζηνὸς δὲ ὁ βασιλεὺς ὀλίγους ἔχων, ἐγένετο ἐν τῷ φρουρίῳ, ὡς πείσων τοὺς φρουροὺς παραδιδόναι ἀμαχεί. Καὶ εἰσεδέχοντο ἀσμένως οἱ Λατῖνοι μόνον. Οἰόμενοι δὲ αὐτὸν πρότερόν τε ἀδυνάτως ἔχειν ἥκειν παρ´ αὐτοὺς καὶ τότε καιροῦ τυχόντα καὶ παραγενόμενον, συγκαθέξειν αὐτοῖς τὸ φρούριον προθύμως, ἄχρις ἂν ἀφίκηται ἡ στρατιὰ, (ᾔδεσαν γὰρ τόν τε υἱὸν μετακεκλημένον καὶ τοὺς ἄλλους ἡγεμόνας,) συνήδοντό τε καὶ παρεκελεύοντο θαῤῥεῖν, ὡς αὐτῶν αὐτοῦ τε ἕνεκα καὶ σφῶν αὐτῶν ἐῤῥωμένως πᾶσι μαχουμένων, ὅσοι ἂν ἐπίωσι, καὶ περιεσομένων ῥᾷον, οὐ μόνον διὰ τὴν σφετέραν εὐτολμίαν καὶ τὴν ὀχυρότητα τοῦ φρουρίου, σφόδρα ὄντος δυσαλώτου διὰ τὴν κατασκευὴν, ἀλλ´ ὅτι καὶ σῖτον ἦσαν ἐντεθειμένοι καὶ τὰ ἄλλα ἐπιτήδεια, ἀφθόνως παρασχομένου βασιλέως, ὡς τρυφῶντας καὶ κωμάζοντας εἰς τρίτον ἔτος ἐξ ἐκείνου διαρκέσειν πολιορκουμένους. Τοῦ βασιλέως δὲ αὐτοῖς εἰπόντος, ὁποίας θοῖτο πρὸς βασιλέα τὸν γαμβρὸν συνθήκας ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ, καὶ ὡς εἰς τοῦτο ἥκει, ὥστ´ ἐκείνῳ τὸ φρούριον παραδιδόναι, ἠνιῶντό τε καὶ ἐδυσχέραινον οὐκ ἀνεκτῶς, καὶ ἱκέτευον προσκυνοῦντες, μὴ τοιαῦτα πράττειν, ὡς ῥᾴδιον ὂν ἐκεῖθεν, ἐπειδὰν ἀφίκοιτο ἡ στρατιὰ, βασιλέα τὸν νέον Βυζαντίου ἐξελαύνειν. Μάλιστα δὲ Ντζιουὰν Περάλτα ὁ τούτων ἡγεμὼν αὐτός τε ἐδεῖτο βασιλέως καὶ τοὺς ἄλλους ἔπειθεν, οἷα δὴ χρόνον τινὰ συχνὸν ἤδη συγγενόμενος τῷ βασιλεῖ καὶ πολλοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ κινδύνους ὑποστάς. Τῶν γὰρ ἐκείνῳ συστρατευομένων ἦν, ἡνίκα διέτριβεν ἐν Τριβαλοῖς κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον, καὶ πλείστας ἀποδείξεις παρέσχετο τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας, οὐδεμίαν κατ´ ἐκεῖνο χρόνου ὑποστὰς μεταβολὴν, ἡνίκα καὶ οἱ μάλιστα δοκοῦντες εὖνοι εἶναι ἐξηλέγχοντο μεθαρμόζοντες ἑαυτοὺς τοῖς πράγμασι καὶ τοῖς καιροῖς. Βασιλέως δὲ ἀδύνατα ἰσχυριζομένου ἀξιοῦν αὐτοὺς, (οὐ γὰρ αὐτοῦ εἶναι τὰ ἐψηφισμένα ἀνατρέπειν,) καὶ κελεύοντος τὸ φρούριον παραδιδόναι, καιρὸν ᾔτουν πρὸς διάσκεψιν, ὥστε βουλεύσασθαι ἐφ´ ἑαυτοὺς, ὅ,τι πράξαντες τὰ μάλιστα λυσιτελοῦντα σφίσι δόξωσιν ᾑρῆσθαι. Ἐπιτετραφότος δὲ τοῦ βασιλέως, ἐν τῷ τοῦ φρουρίου περιβόλῳ καταλιπόντες, ἐπεὶ ἔνδον αὐτοὶ τοῦ πύργου ἦσαν, συνεβούλευεν αὐτοῖς ὁ ἡγεμὼν ὅρκους βασιλέα ἀπαιτεῖν, μὴ βασιλεῖ τῷ νέῳ τὸ φρούριον παραδιδόναι, ἀλλ´ ἢ μένοντα κατέχειν σὺν αὐτοῖς, ἢ, εἰ μὴ βούλοιτο αὐτὸς πολιορκεῖσθαι, ἀναχωρεῖν ἐν βασιλείοις καὶ πράττειν ὅ,τι ἂν δοκῇ, αὐτοὺς δὲ ἐᾷν τὸν πρὸς Βυζαντίους πόλεμον διοίσοντας ῥᾳδίως. Εἰ δὲ μηδ´ ὁπότερον ἕλοιτο τῶν εἰρημένων, ἀλλὰ προὔργου παντὸς ἡγοῖτο τὸ φρούριον παραδιδόναι, ἀποπέμπεσθαι καὶ αὐτὸν, ὅρκοις πρότερον πιστωσαμένους, ὡς οὐ διὰ κακίαν οὐδ´ ἀποστασίαν ἐννοήσαντες αὐτοῦ τοιαῦτα εἵλοντο, ἀλλ´ αὐτῷ τε πρῶτον, ἔπειτα καὶ ἑαυτοῖς τὰ κράτιστα βεβουλευμένοι. ᾤοντο γὰρ αὐτὸν ἀνάγκῃ τὸ νῦν ἔχον παραδιδόντα τῷ γαμβρῷ, ὕστερον αὐτοῖς πολλὴν εἰδήσειν χάριν καὶ ἀμείψεσθαι πολλαῖς εὐεργεσίαις, ὅτι τῆς εἰς αὐτὸν ἕνεκα εὐνοίας, καὶ ἄκοντος, τὸ δοκεῖν τὰ μάλιστα λυσιτελοῦντα ἔπραξαν. Ὁ μὲν οὖν τοιαῦτα συνεβούλευεν, αὐτίκα δὲ ἐπείθοντο οἱ ἄλλοι. ᾔδεσαν γὰρ αὐτὸν τῶν πιστοτάτων ὄντα οἰκετῶν τῷ βασιλεῖ, καὶ οὐκ ἄν τι τῶν μὴ κατὰ γνώμην πράξοντα ἐκείνῳ. Καὶ τὰς τοῦ πύργου πύλας ἔνδοθεν ἀσφαλίσαντες μοχλοῖς, ἐδήλουν τὰ δεδογμένα ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων. Βασιλεὺς δὲ ἐξήπτετο μὲν αὐτίκα τῷ θυμῷ καὶ δι´ ὀργῆς αὐτοὺς εἶχε τῆς ἀποστασίας ἕνεκα, πράττειν δὲ οὐδὲν ἐδύνατο τῶν δεόντων. Πάντοθεν δὲ ἀμηχανίᾳ περισχεθεὶς, κελεύσας ἐν ταὐτῷ γενέσθαι πάντας ἅμα ἡγεμόνι, πρῶτα μὲν ἠρώτα τῇ Λατίνων διαλέκτῳ, (ἐξήσκητο γὰρ αὐτὴν καλῶς,) εἰ αὐτὸν ἐπιγινώσκοιεν. Τῶν δὲ φαμένων πάντων, εἶναι βασιλέα καὶ δεσπότην σφῶν, „οὐκοῦν“ ἔφη „εἰ μὴ τὸ φρούριον ἐθέλητε παραδιδόναι, ἀλλὰ καθάπαξ ἀποστάντες, ἔγνωτε πρὸς πόλεμον ἐμοὶ χωρεῖν, τὸ μὲν ὅπως χρὴ τῆς ἀδικίας τιμωρεῖσθαι, ὕστερον αὐτὸς βουλεύσομαι καλῶς· τὸ δὲ νῦν ἔχον γράμματα αὐτίκα πέμψω πρὸς τὸν ῥῆγα τῆς ἐξενεγκούσης γῆς ὑμᾶς, ἀπιστοτάτους ἀποφαίνοντα ὑμᾶς ἕκαστον ὀνομαστὶ καὶ τὰς γνώμας διεφθαρμένους καὶ ἀξίους οὐδενὸς, ὅτι τὸ φρούριον, ἐμοῦ παραδεδωκότος καὶ πολλὰ ἀναλωκότος χρήματα πρὸς τὴν μισθοφορὰν ὑμῶν καὶ οὐδὲν οὐδέποτε ἠδικηκότος, ἄδικα καὶ βίαια ποιοῦντες αὐτοὶ ἀπεστερήσατε ὁμοφρονήσαντες, ὅτε κατέστην μάλιστα ἐν χρείᾳ, ἵν´ εἴητε ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις ἄτιμοι καὶ ἄπιστοι, καὶ μηδεὶς ὑμῖν ἔτι προσέχῃ τοῦ λοιποῦ, ἀλλ´ ὑπὸ πάντων ἀπελαύνησθε.Τοιαῦτα μὲν ὁ βασιλεὺς πρὸς τοὺς Λατίνους διειλέχθη, ἐκεῖνοι δὲ τὸ δόξαν ἀπιστίας ἑαυτοῖς προστρίβεσθαι μεγίστην ἡγησάμενοι ζημίαν καὶ πολλὰ τῆς τόλμης ἕνεκα σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὸν ἄρχοντα καταμεμψάμενοι, αὐτίκα τοῦ πύργου ἐξελθόντες, βασιλέως ἐδέοντο συγγνώμην τοῦ τολμήματος παρέχειν, ὡς οὐ διὰ κακίαν, ἀλλ´ ὑπὲρ αὐτοῦ νομίσασιν εἶναι μᾶλλον πεπραγμένον. Παρεδίδουν τε τῷ βασιλεῖ τὸ φρούριον. Αὐτίκα δὲ μεταπεμψάμενος καὶ βασιλέα τὸν γαμβρὸν, τῶν Λατίνων τὰς κλεῖς παρεσχημένων, αὐτὸς παρέσχετο τῷ νέῳ βασιλεῖ. Ὁ δὲ εἰσήγαγε φρουρὰν ἐκ τῶν ἰδίων, μετὰ μίαν ἡμέραν τοὺς Λατίνους ἐξελάσας, καὶ μετὰ μικρὸν κατέστρεψε πᾶσαν τὴν ἐπισκευὴν, παντάπασι τὸ φρουρεῖν καταλιπών.

2. Βασιλεὺς μὲν οὖν ὁ Καντακουζηνὸς διέτριβεν ἐν βασιλείοις ἅμα βασιλίδι τῇ Εἰρήνῃ καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν, οὖσιν οὐκ ὀλίγοις· βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ἐν οἰκίᾳ τινὶ ἑτέρᾳ τῶν περιφανῶν Ἀετὸν προσαγορευομένῃ. Ὁ δῆμος δὲ ὁ Βυζαντίων, εἴτε καὶ ὑπό τινων ἐναγόμενος, εἴθ´, ὥσπερ φιλεῖ τὸ πλῆθος, ὑπ´ ἀσυνεσίας καὶ ἀλόγου φερόμενος ὁρμῆς, ἀτόπως ἤρα τῆς μεταβολῆς, καὶ ἐθορύβουν ἀτακτοῦντες καὶ πάντα ἦσαν ἕτοιμοι τολμᾷν. Ἐλέγετο δὲ, ὡς καὶ τῶν συνόντων ἐν βασιλείοις οἱ μάλιστα πρότερον δοκοῦντες εὔνως ἔχειν ἐπιβουλεύοιεν μεταβαλόντες, καὶ πρότερόν τε ἡνίκα βασιλεὺς ὁ νέος εἰσήλασε Βυζάντιον, τὸν βασιλέως ἵππον βεβουλεῦσθαι ἀποκτείνειν ἐπ´ αὐτῆς τῆς μάχης, (ᾤοντο γὰρ αὐτὸν αὐτίκα χωρήσειν ἐπὶ τὸν νέον βασιλέα·) καὶ ἐπειδὴ οὐκ ἐγεγένητο ἡ μάχη, ἀλλ´ ἐχώρησαν ἐπὶ συμβάσεις, ἀγνοοῦντες ὅτι βούλοιτο μετὰ μικρὸν βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς ἀπολείπειν τὴν ἀρχὴν, πρὶν τὴν μεταπεμφθεῖσαν ἥκειν στρατιὰν, ἐπείγεσθαι ἀποκτείνειν βασιλέα. ᾤοντο γὰρ, εἰ παραγένοιτο ἡ στρατιὰ, αὖθις ἀνθέξεσθαι βεβαίως τῶν πραγμάτων καὶ τῆς εἰς αὐτὸν ἀγνωμοσύνης ἀμυνεῖσθαι. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς, οἷα δὴ ἐκ τῶν πραγμάτων μετὰ μικρὸν ἀναχωρεῖν βεβουλευμένος, ἐσκέψατο βασιλέα τὸν νέον ἐν βασιλείοις ἄγειν, καὶ παραδοὺς τὴν ἀρχὴν αὐτῷ, ἀποχωρεῖν. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα καὶ βασιλίδι τῇ Εἰρήνῃ συνεδόκει, γενόμενος ἐν ᾗ διέτριβεν ὁ νέος βασιλεὺς οἰκίᾳ, ἐκάλει ἐπὶ τὰ βασίλεια, ἄτοπον εἶναι λέγων μὴ αὐτῷ ἐν βασιλείοις συνδιατρίβειν, ἀλλ´ ἔξω περιπλανᾶσθαι, ἀμείβοντα οἰκίαν ἐξ οἰκίας, ὥστε καὶ τοῖς ἄλλοις δοκεῖν αὐτοὺς ἀλλήλοις ἀπιστεῖν. Οὐ γὰρ δὴ τοῦτο ἄν τις φαίη, ὡς οὐκ ἐξαρκοῦσιν ἑκατέροις τὰ βασίλεια πρὸς οἴκησιν. Τὰ γὰρ ὄντα νῦν καὶ πρότερον οὐκ ὀλίγοις ἔτεσιν ἐξήρκουν. Ἐπείθετό τε καὶ ὁ νέος βασιλεὺς καὶ συνέθετο ἥξειν μετ´ ὀλίγον. Τότε δὲ ἐδεῖτο ἐν αὐτῇ τῇ οἰκίᾳ ἄριστον ἑλέσθαι. Μεταξὺ δὲ ἀλλήλοις τῶν βασιλέων συνεστιωμένων, θόρυβος ἠκούετο ἔξωθεν πολὺς καὶ σύγχυσις δεινὴ καὶ ἀταξία. Ὁ γὰρ δῆμος περὶ τὴν οἰκίαν συνειλεγμένος, ἐν ᾗ διέτριβεν ὁ βασιλεὺς, καὶ νομίσαντες, ὡς κεχαρισμένα πράττοιεν τῷ νέῳ βασιλεῖ, ἐτράποντο ἐπὶ τοὺς δοκοῦντας εὔνους εἶναι βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ, καὶ τῶν ἵππων ἀποβιβάζοντές τινας, οἷς περιετύγχανον, αὐτοὶ λαμβάνοντες ἀπεχώρουν. Ἐνίους δὲ καὶ κενοὺς ἐπιβατῶν εὑρίσκοντες, διήρπαζον. Ἐπεὶ δὲ ᾐσθάνοντο οἱ βασιλεῖς τὴν αἰτίαν τοῦ θορύβου, πέμψαντες τῶν οἰκετῶν τινας, ἐκέλευον τούς τε ἵππους ἀνασώζειν καὶ τὴν ἀταξίαν τοῦ δήμου καταστέλλειν. Οἱ δὲ ἐποίουν κατὰ τὰ κεκελευσμένα καὶ τούς τε ἵππους, οὐδενὸς ἀπολωλότος, ἀπέδοσαν τοῖς κυρίοις καὶ τὸν δῆμον ἀπήλαυνον πρὸς ὕβριν, οὐκ ὀλίγα καὶ πληγαῖς χρησάμενοι.

249 Chapitre XLI.

1. L'Empereur Cantacuzène rend le fort de la porte Dorée à l'Empereur Paléologue son gendre, malgré la résistance des Latins.2- Le peuple se soulève.

1. Trois jours après l'Empereur Cantacuzène alla, avec l'Empereur Paléologue son gendre au fort de la porte Dorée, pour le lui rendre, comme ils en étaient convenus. Lorsqu'ils furent arrivez à l'Église de la Mère de Dieu que l'on appelle l'Eglise de la Fontaine, et qui est en effet une fontaine de guérisons miraculeuses, l'Empereur Paléologue s'y arrêta, et l'Empereur Cantacuzène alla au fort, avec un petit nombre de ses gens, pour persuader ceux qui le gardaient de le rendre, sans en venir à aucun acte d'hostilité. Les Latins le reçurent avec joie, et comme ils croyaient qu'il n'avait pu venir plutôt, et qu'il n'était venu que pour défendre avec eux le fort, jusqu'à ce que son fils et les autres commandants fussent arrivés, ils le supplièrent de croire qu'ils combattraient vaillamment. L'Empereur leur ayant exposé le Traité qu'il avait fait avec son gendre, et leur ayant déclaré qu'il venait pour lui remettre le fort entre les mains, ils en eurent un sensible déplaisir, et ils se prosternèrent à ses pieds pour le conjurer de n'en rien faire. Le 250 Gouverneur nommé Jean Peraut, qui avait suivi l'Empereur dans toutes les guerres contre les Serviens, et qui lui avait donné des preuves convaincantes d'une fidélité inviolable, pendant que ceux qui paraissaient lies plus attachés à son service l'abandonnaient pour s'accommoder au temps et à la fortune, il pressa avec d'instantes prières, de ne point livrer le fort, et exhorta les autres à l'en presser comme lui. Quand l'Empereur leur eut témoigné qu'il ne pouvait leur accorder leur demande, ni changer ce qu'il avait résolu, ils le prièrent de leur donner un peu de temps pour délibérer en particulier touchant ce qu'ils avaient à faire. S'étant donc retirés, le Gouverneur leur conseilla de supplier l'Empereur de leur promettre avec serment, de ne point rendre le fort à l'Empereur son gendre, et s'il n'avait pas agréable de s'y enfermer avec eux, de s'en retourner, et de leur laisser soutenir la guerre contre ceux de Constantinople, et s'il rejetait les deux conditions, de déférer à ses volontés, après néanmoins avoir pris une attestation comme ils n'avaient point rendu le fort par lâcheté, mais par obéissance. Ils se figuraient que rendant le fort à son gendre par quelque sorte de nécessité et de contrainte, il leur saurait bon gré d'avoir procuré son avantage contre son ordre. Ils déclarèrent du haut des murailles, la résolution qu'ils avaient prise. Alors l'Empereur transporté d'une furieuse colère, et ne sachant à quoi se résoudre, leur 251 commanda de s'assembler de nouveau, et leur demanda en Latin, qu'il parlait fort bien, s'ils le connaissaient. Quand ils lui curent répondu qu'ils le connaissaient pour leur Empereur et pour leur maître; Si donc au lieu de me livrer le fort, répliqua-t-il, vous vous portez à la désobéissance et à la, révolte, je trouverai les moyens de vous châtier avec la rigueur que vous méritez. J'écrirai à votre Roi, que vous êtes les plus perfides de tous les hommes, que vous avez conspiré de me priver d'un fort que je vous avais confié; ce qui vous déshonorera dans l'opinion de de tous les peuples. Ils prirent à grande injure le reproche de perfidie que l'Empereur leur faisait, lui demandèrent pardon de leur désobéissance, et lui protestèrent, que la résistance qu'ils avaient apportée à ses ordres n'avait procédé que du désir de le servir. A l'heure même il manda l'Empereur son gendre, qui étant arrivé, reçut les clefs des mains des Latins. Le jour suivant, il les en fit sortir, et y mit une autre garnison. Un peu après il en ruina les fortifications, et abandonna la place.

2. L'Empereur Cantacuzène logeait dans son Palais, avec l'Impératrice Irène sa femme, et avec ses Officiers qui étaient en fort grand nombre. L'Empereur Paléologue logeait dans un autre appartement fort magnifique, nommé l'aigle. le peuple., soit qu'il fût excité par des factieux, ou qu'il ne fût agité que par la témérité, et par l'insolence qui lui est si ordinaire, se souleva avec un 252 si furieux emportement, qu'il était visible qu'il n'y avait point d'excès auquel il ne fût prêt de se porter. On disait que quelques-uns, qui avaient été autrefois les plus affectionnés à Cantacuzène, ayant tout d'un coup changé de sentiment, avaient conspiré contre lui, et que s'étant imaginés, quand l'Empereur son gendre arriva à Constantinople, qu'il le viendrait combattre, ils avaient résolu de percer son cheval ; mais que cette occasion leur ayant manqué, et le dessein qu'il avait de renoncer au maniement des affaires leur étant inconnu, ils avaient résolu de se défaire de lui. Ce qui les portait à une si criminelle entreprise était la crainte qu'ayant reçu du secours, il ne se rendît maître de l'Empire, qu'il ne châtiât leur ingratitude. Il invita son gendre à venir demeurer au Palais Royal, à dessein de se démettre entre ses mains de la souveraine puissance. Le jeune Empereur promit d'y aller, et retint l'Empereur son beau-père à dîner. Pendant qu'ils étaient à table, il s'éleva au dehors un bruit et un tumulte extraordinaire. C'était le peuple, qui s'étant amassé, et s'imaginant rendre un service fort agréable au jeune Empereur, en traitant injurieusement les amis de l'Empereur son beau-père, leur avait pris leurs chevaux. Les deux Empereurs ayant appris ce que c'était, firent rendre les chevaux à ceux à qui ils appartenaient, et réprimèrent l'insolence du peuple.

μβʹ. 1. Πρὸς ἑσπέραν δὲ οἱ βασιλεῖς μετὰ τῶν περὶ αὐτοὺς ἁπάντων ᾔεσαν εἰς τὰ βασίλεια. Μετὰ μίαν δὲ ἡμέραν τὸ ἀπόῤῥητον ὁ βασιλεὺς ἐξεκάλυπτε τῷ νέῳ βασιλεῖ, ὡς εἴη μὲν καὶ πρότερον βεβουλευμένος ἀναχωρεῖν ἐκ τῶν πραγμάτων καὶ ἑαυτῷ μόνῳ καὶ θεῷ προσαδολεσχεῖν, ὑποδὺς τὸ σχῆμα τῶν μοναχῶν· ἄλλοτε δὲ ἄλλων κωλυόντων καὶ οὐκ ἐώντων εἰς ἔργον ἄγειν τὰ βεβουλευμένα, κατατετριφέναι μέχρι νῦν τὸν χρόνον. Νυνὶ δὲ καλῶς παρασχομένων τῶν πραγμάτων, καὶ αὐτοῦ παρόντος, ὃς ἔσται κληρονόμος τῆς ἀρχῆς, μάλιστα οἴεσθαι κατὰ καιρὸν εἶναι ἀποθέσθαι τὴν ἀρχήν. Καὶ ταύτην μὲν αὐτῷ παραδιδόναι, αὐτὸν δὲ συνταξάμενον ἀναχωρεῖν. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος ἐδυσχέραινε μὲν οὐ μετρίως εὐθὺς τοιαῦτα παρ´ ἐλπίδα πᾶσαν ἀκηκοὼς καὶ προσδοκίαν παρὰ βασιλέως, καὶ ἐπεχείρει πείθειν μένειν αὖθις ἐπὶ σχήματος, αἰτίας οὐκ ὀλίγας προβαλλόμενός τινας, αἳ μάλιστα ἐδόκουν πείθειν εἶναι δυναταί. Ὡς δ´ ἀδυνάτως ἔχοντα ἑώρα μεταπείθεσθαι, ἄκων μὲν καὶ ἀνιώμενος πολλὰ, ὅμως συνεχώρει πράττειν, ὅ,τι ἂν δοκῇ.

2. Καὶ εἰς τὴν ὑστεραίαν ἐν αὐτοῖς βασιλείοις τὰ βασιλικὰ ἀποθέμενος παράσημα, σχῆμα ὑπέδυ μοναχῶν, Ἰωάσαφ ἀντὶ Ἰωάννου μετακληθείς. Τῆς αὐτῆς δὲ ὥρας καὶ ἡ βασιλὶς Εἰρήνη, τὴν βασιλείαν καὶ αὐτὴ ἀπειπαμένη, τὸ μοναχῶν ὑπέδυ σχῆμα, Εὐγενία μετακληθεῖσα. Μετὰ τοῦτο δὲ βασιλεὺς μὲν ὁ Καντακουζηνὸς εἰς τὴν Μαγκάνων ἀπεχώρει μονὴν, ὥσπερ παρεσκεύαστο καὶ πρότερον, Εὐγενία δὲ ἡ βασιλὶς εἰς τὴν τῆς Μάρθας προσαγορευομένην, ἐκ πατρῴου κλήρου διαφέρουσαν Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ.

3. Τῶν δὲ περὶ αὐτὸν μάλιστα οἱ εὔνως καὶ οἰκείως ἔχοντες, ἀθρόον ἰδόντες μεταβαλόντα καὶ τήν τε βασιλείαν ἀποθέμενον καὶ ἀποχωρήσαντα πρὸς τὸν ἀπράγμονα καὶ μεστὸν γαλήνης βίον, πᾶσαν εὐπραγίας ἐλπίδα περιαιρεθέντες καὶ οὐκ ἔχοντες, πρὸς ὅ,τι ἀμυνοῦνται τὸν νέον βασιλέα, ἐτράποντο πρὸς τὸ λοιδορεῖσθαι. Καὶ ἄλλας τε φήμας διέδοσαν κατ´ αὐτοῦ, ἐπιορκίαν ἐγκαλοῦντες καὶ ἀστασίαν ἤθους καὶ πρὸς μεταβολὰς εὐχέρειαν πολλὴν, καὶ ὡς βασιλέα καταναγκάσειε τὸν κηδεστὴν ἄκοντα τὸ μοναχῶν ὑποδύναι σχῆμα. Καὶ ταῖς τοιαύταις φήμαις οὐ τοὺς πολλοὺς καὶ ἀγοραίους μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν συνετωτέρων ἔπεισαν πολλοὺς προσέχειν. Πάντα δὲ ἦσαν ψεύδη καὶ συκοφαντίαι καὶ οὐδὲν ὑγιές. Καντακουζηνός τε γὰρ ὁ βασιλεὺς ἑκὼν ἐξέστη τῆς ἀρχῆς, μάλιστα δυνάμενος, εἴπερ ἠβούλετο, κατέχειν, καὶ ὁ νέος βασιλεὺς οὐδὲν αὐτῷ προσέκρουσε μετὰ τοὺς ὅρκους, ἀλλὰ πᾶσαν ἐπεδείξατο σπουδὴν, τῶν εἰς αὐτὸν ἡκόντων μηδὲν παραλιπεῖν, ὥστε μηδ´ ὑπὸ τῶν ἔξωθεν ἀγνοεῖσθαι μηδενὸς, ὡς οὐδὲν τῶν πρὸς ἀνίαν βασιλεῖ τῷ κηδεστῇ οὔτε βουλεύεται, οὔτε πράττει. Βασιλεὺς μὲν οὖν ὁ Καντακουζηνὸς, ὥσπερ ἡμῖν ἱστόρηται, οὕτω εἰς τὸ βασιλεύειν ἄκων ἐμπεσὼν καὶ πολεμηθεὶς ὑπὸ τῶν ὁμοφύλων κραταιῶς, πολλοῖς τε κινδύνοις καὶ συμφοραῖς ποικίλαις προσομιλήσας καὶ αὐτὸς, οὐδὲν ἧττον πάσῃ μηχανῇ χρησάμενος καὶ πρὸς πάντα μετὰ τοῦ προσήκοντος αὐτῷ φρονήματος ἀντικαταστὰς, καὶ τελευταῖον πάντων περιγενόμενος τῶν ἀντικαταστάντων, ἐπεὶ διὰ τὴν μοχθηρίαν τῶν συνόντων τοῖς ὁμοίοις αὖθις περιπεπτώκει καὶ πρὸς τὸν πρὸς τοὺς ὁμοφύλους πόλεμον ἠναγκάσθη ἐκπεσεῖν, καιροῦ παρασχόντος, τὴν ἀρχὴν ἀπείπατο, ὥσπερ ἀπαγορεύσας τὸ μὴ ἄν ποτε δυνήσεσθαι Ῥωμαίους ὀρθὰ φρονήσειν καὶ λυσιτελοῦντα ἑαυτοῖς. χρόνον δέ τινα τῇ τῶν Μαγκάνων μονῇ ἐνδιατρίψας, ἔπειτα ἐσκέψατο εἰς Ἄθω τὸ ἱερὸν ὄρος ἐν τῇ Βατοπεδίου μονῇ γενέσθαι καὶ τὸν ἐπίλοιπον βίον διανύειν· ἐκώλυσε δὲ βασιλεὺς ὁ νέος, δεηθεὶς ἔτι μικρὸν προσδιατρίψαι Βυζαντίῳ, ἄχρις ἂν αὐτῷ Ματθαῖον διαλλάξῃ βασιλέα τὸν υἱόν.

4. Τοῦ χειμῶνος γὰρ ἐκείνου μετὰ τὴν Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ἀναχώρησιν ἐκ τῆς ἀρχῆς οὐδὲν οἱ νέοι βασιλεῖς πρὸς ἀλλήλους ἐπεδείξαντο πολέμου ἔργον, ἀλλ´ ἐν ἰδίοις ὅροις ἕκαστος διετέλουν τῆς ἀρχῆς, ὥσπερ ὑπὸ τοῦ πατρὸς μεμέριστο τὸ πρότερον. Οὐ μὴν οὐδ´ οὕτως εἶχον, ὥστε ἀλλήλοις εὐνοεῖν, ἀλλ´ ἐν ὑποψίαις ἦσαν ἐκ τῶν κατὰ τὴν Ἀδριανούπολιν πρότερον εἰργασμένων, ὡς, εἰ μή τις διαλλάξειεν αὐτοὺς, πολεμησείοντες. Οὗ δὴ ἕκενα καὶ βασιλεὺς ὁ νέος Ἰωάννης διενοεῖτο συμβάσεις θέσθαι πρὸς αὐτὸν περὶ εἰρήνης, καὶ βασιλέως ἐδεήθη τοῦ κηδεστοῦ, μὴ πρὶν ἀπαίρειν πρὸς τὸν Ἄθω, πρὶν αὐτοὺς καταλλαγῆναι· ἐπείθετό τε καὶ αὐτὸς δικαίαν εἶναι τὴν ἀξίωσιν νομίσας καὶ προσήκουσαν αὐτῷ.

5. Τοῦ δὲ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ πατριάρχης ὁ Κάλλιστος ἐκ Τενέδου ἀφιγμένος, τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὖθις ἐπελάβετο ἀρχῆς, οὐδενὸς τολμῶντος ἀντειπεῖν. Οὐ μὴν οὐδὲ αὐτὸς ἐδεήθη τῆς τῶν ἀρχιερέων ψήφου, εἰ δέον αὐτὸν εἰσάγεσθαι ἐκβεβλημένον, ἀλλ´ ἠδικῆσθαι τὰ ἔσχατα οἰόμενος οὐ παρὰ βασιλέως μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπισκόπων, ἐπεκύρωσεν αὐτὸς αὐτῷ τὴν ψῆφον, καὶ τοὺς ἠδικηκότας ἐπεχείρει μᾶλλον τῆς ἀγνωμοσύνης δίκας ἀπαιτεῖν. Ἐκώλυσε δὲ βασιλεὺς ὁ νέος, τῶν κατάστασιν καὶ φιλονεικίαν γινομένων πάντων προσήκειν φάμενος ὑπερφρονεῖν.

6. Λήγοντος δὲ ἤδη τοῦ χειμῶνος, ὑπὸ τῶν συνόντων πρὸς Ματθαῖον ἐξεπολεμώθη τὸν βασιλέα, τὰ μὲν ἐκείνου κατηγορούντων, ὡς ἀδίκως ἔχοντος τὴν βασιλείαν καὶ μέρος οὐκ ἔλαττον τῆς ἀρχῆς παρῃρημένου, τὰ δ´ αὐτὸν ἐπὶ τὸν πρὸς ἐκεῖνον ἐξορμῶντες πόλεμον, ὡς ῥᾷστα καταλύειν αὐτὸν ἐξὸν καὶ μὴ ἐᾷν αὐξάνεσθαι ἀνταγωνιστὴν ἐσόμενον ἀεὶ περὶ τῶν ὅλων. Οἷς πειθόμενος, τριήρεις ἐφοπλίσας, ἐστράτευσεν ἐπ´ ἐκεῖνον ἅμα ἦρι, πρὸς τῇ Γρατιανοῦ πανοικεσίᾳ διατρίβοντα, ἔχοντα δὲ καὶ τὰς ἄλλας τῆς Χαλκιδικῆς ἁπάσας πόλεις· πρὸς ἐκείναις δὲ καὶ τὴν Ἀδριανοῦ καὶ τὰς περὶ αὐτὴν πολίχνας, αἷς ἐπέστησεν ἄρχοντα σεβαστοκράτορα τὸν Καντακουζηνὸν, θεῖον ὄντα πρὸς πατρός. Δεσπότης δὲ Νικηφόρος ὁ γαμβρὸς τὴν Αἶνον εἶχε, βασιλέως τοῦ κηδεστοῦ παρεσχημένου. Ἐδόκει τε Ματθαίῳ βασιλεῖ τῷ γυναικὸς ἀδελφῷ προσκεῖσθαι καὶ ἐπηγγέλλετο προθύμως ὑπὲρ αὐτοῦ μαχεῖσθαι παντὶ τῷ ἐπιόντι. Τότε δὲ βασιλέως Ἰωάννου τοῦ νέου ταῖς ναυσὶ κατάραντος ἐκεῖ, αὐτός τε προσεχώρησεν ἀθρόον, τοῦ Ματθαίου βασιλέως ἀποστὰς, καὶ τὴν πόλιν παρεδίδου. Ἐκεῖθεν δὲ βασιλεὺς ὁ νέος πέμψας, καὶ Βῆραν προσηγάγετο φρούριόν τι καρτερώτατον παρὰ τὸν Ἕβρον κατῳκισμένον, ὃ πρότερον μὲν φροντιστήριον ἀνδρῶν μοναζόντων ἦν, τότε δὲ ὑπὸ τῶν συνεχῶν πολέμων καὶ τῶν ἐφόδων τῶν βαρβαρικῶν ἀγροτῶν τινων κατῳκισμένων πόλισμα ἤδη ἦν, ὃ προσηγάγετο ὁ νέος βασιλεὺς, παραδόντων τῶν φρουρῶν. Ἐκ τῆς Αἴνου δὲ καὶ Νικηφόρον τὸν δεσπότην ἔχων συστρατευόμενον ἐκ τῆς ἠπείρου, προσέσχε Περιθεωρίῳ, καὶ πέμψας κρύφα, περὶ παραδόσεως διελέγετο τῷ ἄρχοντι τῆς πόλεως, καὶ ἔπεισεν ἐπαγγειλάμενος μεγάλα. Ματθαῖος δὲ ὁ βασιλεὺς δείσας, μή τι κακουργηθῇ περὶ τὴν πόλιν, (ᾔδει γὰρ ἀνάλωτον τειχομαχίᾳ ἐσομένην,) στρατιώτας ἔπεμψε φρουρεῖν, ὅσους ᾤετο ἀρκέσειν, οὓς ὁ τῆς πόλεως ἄρχων συλλαβὼν, ὅπλα μὲν αὐτὸς καὶ ἵππους εἶχε, βασιλεῖ δὲ τῷ νέῳ τήν τε πόλιν παρεδίδου καὶ τοὺς στρατιώτας. Ἐπεὶ δὲ εἴχετο ἡ πόλις, ἄλλων ἄλλοθεν ἱππέων συνειλεγμένων, ἐπεστράτευσε Κουμουτζηνοῖς, ἠπειρώτιδι πολίχνῃ· καὶ ὑπεδέξαντο προθύμως οἱ τὴν πόλιν κατοικοῦντες, ἀπολυπραγμόνως προσχωρήσαντες.

7. Ἐκεῖθεν δὲ, ἐπεὶ οὐ πάνυ πόῤῥω ἡ Γρατιανοῦ κατῴκιστο, ᾗ Ματθαῖος διέτριβεν ὁ βασιλεὺς, πρεσβείαν πρὸς ἐκεῖνον πέμψας, ἐπὶ συμβάσεις προὐκαλεῖτο. Ἐδόκει δὴ κἀκείνῳ αἱρετέα μᾶλλον εἶναι ἡ εἰρήνη, καὶ γενομένῳ ἐν Γρατιανοῦ μεθ´ ἧς εἶχε στρατιᾶς συνεγένετο τῷ νέῳ βασιλεῖ, τῆς πόλεως ἐξελθών· ἀλλήλοις τε διαλεχθέντες περὶ τῶν κατὰ τὸν πόλεμον, ἐπεὶ ἐδόκει ἀμφοτέροις καταλύειν, συνέβησαν ἐπὶ τούτοις, ὥστε ἀμφοτέρους βασιλέας εἶναι κοινῇ, ὑπὸ Ῥωμαίων ἑκατέρου ᾑρημένου καὶ στεφθέντος ὑπὸ τῆς κατὰ Βυζάντιον ἐκκλησίας. Τῶν ὑπολελειμμένων δὲ Ῥωμαίοις πόλεων καὶ τῆς χώρας οὔσης ἐλάττονος, ἢ ὥστε ἀμφοτέρους βασιλέας ἔχειν, τῶν μὲν κατὰ τὴν Θρᾴκην πόλεων, ὧν ἔχει, Ματθαῖον ἀφίστασθαι τὸν βασιλέα, χωρεῖν δὲ ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον καὶ τῶν ὑπηκόων Ῥωμαίοις ἐκεῖσε πόλεων βασιλεύειν, Μανουὴλ δεσπότην τὸν ἀδελφὸν πείσαντος πρότερον τοῦ νέου βασιλέως Ἰωάννου τῆς ἀρχῆς ἐξίστασθαι τῷ ἀδελφῷ, παρέχειν δὲ ἀντ´ ἐκείνης τῷ δεσπότῃ Λῆμνον τὴν νῆσον, ὥστε ἀνυπεύθυνον ἔχειν παρὰ πάντα τὸν βίον τὴν ἀρχὴν αὐτῆς.

8. Καὶ ἐκ τῶν ἐν Βυζαντίῳ δημοσίων φόρων τὴν τοπικὴν ὠνομασμένην, μυρίων χρυσῶν ὀλίγῳ πλείους ἐτησίως φέρουσαν, τὸν χρόνον δὲ ἄχρις οὗ δεσπότης ἀποστῇ Πελοποννήσου, τὴν Λῆμνον ἔχειν τὸν Ματθαῖον βασιλέα, βασιλέως Ἰωάννου παραδόντος, καὶ περαιωθέντα, διατρίβειν ἐν τῇ νήσῳ, κατέχειν μέντοι φρουραῖς καὶ τὰς κατὰ τὴν Θρᾴκην πόλεις. Ἐπειδὰν δὲ εἰς Λῆμνον ἐκ Πελοποννήσου ὁ δεσπότης γένηται, τὰς μὲν κατὰ τὴν Θρᾴκην πόλεις βασιλεῖ τῷ νέῳ Ἰωάννῃ παραδιδόναι καὶ δεσπότῃ τἀδελφῷ τὴν νῆσον, αὐτὸν δὲ εἰς Πελοπόννησον ἀπαίρειν. Τοιαύτας μὲν συνθήκας πρὸς ἀλλήλους ἐποιήσαντο, καὶ ἔδοξεν ὁ πόλεμος καταλελύσθαι. συνταξάμενοι δὲ ἀλλήλοις, ὁ μὲν ἀνέστρεφεν εἰς τὴν Γρατιανοῦ, Ἰωάννης δὲ ὁ βασιλεὺς εἰς Περιθεώριον ἐλθὼν, ἐπεὶ Ματθαῖος ὁ βασιλεὺς ἔπεμπε τοὺς παραληψομένους καὶ φρουρήσοντας τὴν Λῆμνον, συνεξέπεμπε καὶ αὐτὸς τοὺς παραδώσοντας, περιέμενέ τε πρὸς τῇ πόλει, ἄχρις οὗ, τῶν εἰς τὴν Λῆμνον ἀφιγμένων ἐπανηκόντων καὶ βασιλεὺς ὁ, Ματθαῖος εἰς τὴν νῆσον ταῖς τριήρεσι περαιωθῇ. Ἐν τούτοις δὲ τοῦ χρόνου τριβομένου, ἐκ τῶν Παλαιολόγῳ βασιλεῖ συνόντων κρύφα πέμψαντές τινες πρὸς τὸν Ματθαῖον βασιλέα. Μὴ πάνυ θαῤῥεῖν παρῄνουν τοῖς συντεθειμένοις, ἀλλὰ πρόνοιαν αὐτοῦ πολλὴν ποιεῖσθαι καὶ μὴ ἀπερισκέπτως ἑαυτὸν ἐπὶ τοῖς πολεμίοις καθιστᾷν. Τοὺς γὰρ ὑπὸ βασιλέως ᾑρημένους πρὸς τὴν αὐτοῦ περαίωσιν ναυάρχους αἰνίττεσθαί τινα ἐπιβουλὴν πρὸς οὓς μάλιστα θαῤῥοῦσι τὰ τοιαῦτα. Λέγουσι γὰρ, ὡς ἀνθρωπίνων τοὺς ἰχθῦς ἐμπλήσουσι σαρκῶν. ἃ μάλιστα αὐτὸν προσῆκον ἐρευνᾷν, μὴ εἰς ἀνηκέστους ἐκπέσῃ συμφορὰς ἀπατηθείς.

9. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ οἱ ἐκ τῆς Λήμνου κεναῖς, ὅ φασι, χερσὶν ἐπανῆκον πρὸς αὐτόν. Οἱ γὰρ ὑπὸ βασιλέως τοῦ Παλαιολόγου τὰς πόλεις πεμφθέντες παραδιδόναι πρότερον τὰς οὔσας ἐξελαύνοντες φρουρὰς, οὐδὲν ἐποίουν τῶν κεκελευσμένων, ἀλλὰ πρὸς τοῖς οὖσι πρότερον καὶ αὐτοὺς ἐκέλευον ὀλίγους τινὰς εἰσάγειν, ὥστε μηδὲν ἧττον ἢ πρότερον κατέχεσθαι τὰς πόλεις ὑπ´ ἐκείνων πολλαπλασιόνων ὄντων, ἢ ὧν ἐκέλευον αὐτοὺς εἰσάγειν. ἃ τοῖς ἐκ Ματθαίου βασιλέως οὐκ ἐδόκει ἀνεκτὰ, ἀλλὰ παντάπασι τὰς ἐγκαθιδρυμένας ἐκέλευον φρουρὰς ἐκβάλλειν. Ὡς δ´ οὐχ ὑπήκουον ἐκεῖνοι, ἀνεχώρουν ἄπρακτοι. Ἐκ δὲ τῶν κατὰ τὴν νῆσον εἰργασμένων, καὶ ὧν ἐμήνυον οἱ φίλοι, φενακίζεσθαι πεισθεὶς, ἐπεὶ καὶ Περσικὴ κατὰ συμμαχίαν ἧκε πρὸς ἐκεῖνον στρατιὰ, καὶ ἡ ἐκ τῆς Ἀδριανοῦ καὶ τῶν περὶ ἐκείνην πολιχνίων ἐπῆλθε Κουμουτζηνοῖς, καὶ ἄχρι Περιθεωρίου ἦλθεν, ἡγούμενος μὴ παραβεβηκέναι τὰς σπονδὰς αὐτὸς, ἀλλὰ μᾶλλον ἠδικῆσθαι, οὔτε τῆς νήσου ἀποδεδομένης κατὰ τὰς συνθήκας, καὶ μεγάλης ἐπιβουλῆς, ὥστε ἀποκτείνειν, συσκευαζομένης. Βασιλεύς τε ὁ Παλαιολόγος ὁμοίως διετείνετο ἠδικῆσθαι, καὶ παρεσπονδῆσθαι, τοῦ πολέμου κεκινημένου πρὸς αὐτὸν οὐδεμίαν πρόφασιν παρεσχημένον. Οὐ γὰρ αὐτῷ λογίζεσθαι προσῆκον, εἴτι τινὲς ἠγνωμονήκασιν, αὐτοῦ μὴ συνειδότος, ἀλλ´ ἐχρῆν ἐμμένοντας ταῖς συνθήκαις, ἐπανορθοῦσθαι τὰ ἡμαρτημένα. Ὅμως αὖθις ὁ πόλεμος ἀνήπτετο σφοδρός. Καὶ Κουμουτζηνὰ ταῖς συχναῖς ἐφόδοις πιεσθέντα, προσεχώρουν αὖθις Ματθαίῳ τῷ βασιλεῖ. Παλαιολόγος δὲ ὁ βασιλεὺς, ἐπεὶ τὴν διατριβὴν ἑώρα πρὸς οὐδὲν λυσιτελοῦσαν, Ἀσάνην δεσπότην τὸν Ἰωάννην Περιθεωρίου καταστήσας ἄρχοντα, αὐτὸς εἰς Βυζάντιον ἀπῇρεν.

 

253 Chapitre XLII.

1. L'Empereur Cantacuzène déclare à l'Empereur son gendre la résolution qu'il avait prise de renoncer au gouvernement. 2. II prend l'habit de Moine, et se retire au Monastère de Mangane. 3. Faux bruit touchant son changement. 4. II demeure au Monastère de Mangane pour réconcilier son fils avec son gendre. 4. Le Patriarche Calliste reprend le gouvernement de son Eglise. 6. L'Empereur Paléologue prend les armes contre l'Empereur Mathieu. 7. Ils s'accordent ensemble. 8. Mathieu reconnaît la mauvaise foi de Paléologue. 9. II prend les armes.

1 Les deux Empereurs retournèrent sur le soir au Palais. Le jour suivant, l'ancien déclara au jeune la résolution qu'il avait prise de renoncer au gouvernement, et de se retirer dans un Monastère, pour n'y vaquer qu'au service de Dieu, et au salut de sa conscience. Le jeune Empereur, qui ne s'attendait point du tout à cette proposition, en eut une douleur égale à son étonnement, et lui apporta des raisons plausibles pour retenir son habit ordinaire ; mais n'ayant pu rien gagner sur son esprit, il consentit, à la 254 fin, à ce qu'il désirait.

2. Le lendemain il se dépouilla dans le Palais Royal, des ornements de l'Empire, se couvrit d'un habit de Moine, et prit le nom de Joasaph, au lieu de celui de Jean. L'Impératrice Irène renonça à l'heure même au monde, en prenant l'habit de Religieuse, et le nom d'Eugénie. Aprés cela, Cantacuzène se retira au Monastère de Mangane, qui était préparé à le recevoir, et Irène à celui de Marthe, qui appartenait à Cantacuzène du côté de son père.

3. Ceux qui avaient été attachés à lui par une amitié plus particulière, et par une habitude plus étroite que les autres, voyant que ce changement si soudain ruinait leurs espérances, en rejetèrent la faute sur Paléologue, et parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de lui nuire, ils se vengèrent, par leurs calomnies, en publiant que c'était un fourbe, et un perfide, qui avait obligé l'Empereur son beau-père, à se retirer dans un Monastère, contre son inclination. Ces discours trouvèrent créance dans l'esprit des sages, aussi bien que dans celui du peuple, quoi qu'il n'y eût rien de si faux. Cantacuzène se démit de l'Empire avec une pleine liberté, et il ne dépendit que de lui de le retenir. Il y parvint malgré lui, et il y fut environné d'une infinité de dangers, et attaqué par des ennemis domestiques, dont il demeura vainqueur par l'adresse de son esprit, et par la fermeté de son courage. La perfidie de 255 quelques-uns de ses amis étant prête de rengager dans de nouveaux dangers, et dans de nouvelles guerres, il fut bien aise de s'en délivrer, en renonçant au monde. Au reste, depuis le dernier traité de paix, le jeune Empereur n'a manqué envers lui à aucun de ses devoirs, et il n'y a pas jusqu'aux étrangers qui ne sachent qu'il n'a formé aucun dessein, ni tenu aucun discours, qui ait pu lui déplaire. Après avoir passé quelque temps dans le Monastère de Mangane, il voulait se retirer à celui de Batopede sur le mont Athos. Mais le jeune Empereur le supplia de demeurer à Constantinople, jusqu'à ce qu'il l'eût réconcilié avec l'Empereur Mathieu son fils.

4. Bien que ces jeunes Princes n'eussent exercé aucun acte d'hostilité durant tout l'hiver, et qu'ils se fussent contenus dans les bornes, que l'Empereur leur père leur avait marquées, il est vrai néanmoins, que ce qui s'était passé à Andrinople leur donnait tant de défiances, et tant de soupçons, qu'il était aisé de juger, que si quelqu'un ne s'entremettait pour les réunir, ils en viendraient bientôt à une rupture manifeste. Voila pourquoi le jeune Empereur qui souhaitait de se réconcilier avec l'Empereur Mathieu, supplia son beau-père de ne se point retirer au mont Athos, avant que d'avoir achevé un si saint ouvrage. Cantacuzène trouvant cette prière très-juste en elle-même, et très-convenable à sa condition présente, il la lui accorda volontiers.

256 5. Le Patriarche Calliste revint durant le même hiver de l'île de Tenedo, et reprit le gouvernement de son Église, sans que personne osât s'y opposer. Bien loin d'attendre le consentement des Evêques pour être rétabli dans son Siège, il se plaignit de l'injustice qu'ils lui avaient faite aussi bien que l'Empereur, quand ils l'en avaient chassé, et après s'y être rétabli lui-même, il demanda réparation contre eux. Mais le jeune Empereur arrêta la contestation, en disant qu'il ne fallait point renouveler de vieilles querelles.

6. Sur la fin de l'hiver, ceux qui étaient auprès du jeune Empereur l'aigrirent contre l'Empereur Mathieu, en lui représentant continuellement l'injustice avec laquelle il avait usurpé une partie de l'Empire, et avec laquelle il la retenait ; la facilité qu'il y avait de la retirer d'entre ses mains, et la nécessité de s'opposer à l'élévation d'un ennemi qui lui disputerait toujours la possession de l'autorité Souveraine. Ayant ajouté foi à ces discours, il équipa des galères au commencement du printemps, et il partit pour l'aller attaquer à Gratianopole, où il était avec toute sa famille. Il possédait outre Calcidice, Andrinople, et quelques petites places d'alentour, où il avoir laissé pour gouverneur Cantacuzène Sebastocrator son oncle. Nicéphore Despote qui tenait la ville d'Aine de la libéralité de Cantacuzène son beau-père, se déclara en faveur de Mathieu son beau- frère,et lui promit de le défendre contre 257 ceux qui le viendraient attaquer. Mais il manqua à sa paroles il livra la ville à Paléologue, lors qu'il le vit sur ses vaisseaux. Cet Empereur envoya des troupes prendre possession de Vera petite forteresse proche de l'Hebre. C'était autrefois un Monastère d'hommes, mais par la suite du temps, et par la continuation de la guerre il a été changé en un Fort, habité par quelques paysans. L'Empereur Paléologue partit d'Aîne, avec Nicéphore, et il s'approcha de la ville de Peritheorion, et envoya conférer secrètement avec le gouverneur, pour lui persuader de se rendre. L'Empereur Mathieu qui savait qu'elle était imprenable par son assiette, y envoya une garnison. Le gouverneur s'étant saisi des soldats, retint leurs chevaux, et leurs armes, et les remit avec la place entre les mains de l'Empereur Paléologue. Lors qu'il fût maître de la ville, il amassa de la cavalerie, et s'avança vers une ville assise au milieu des terres nommée Cumutzene, dont les habitants se rendirent à lui sans faire de résistance.

7. N'étant pas loin de Grationopole, où l'Empereur Mathieu demeurait alors, il lui envoya proposer un accommodement, et s'approcha des murailles, à la tête de son armée. L'Empereur Mathieu étant venu au devant de lui, ils demeurèrent d'accord de faire la paix, à condition qu'ils retiendraient tous deux la qualité d'Empereur, puisqu'ils avaient été choisis par le peuple, et sacrés dans l'Église, que l'Empire étant trop petit 258 pour deux souverains, Mathieu céderait à Paléologue-les villes qu'il possédait en Thrace, et qu'il se retirerait en la Morée, pour la gouverner avec un pouvoir absolu; que pour cet effet, l'Empereur Paléologue disposerait Manuel Despote à abandonner cette Province à son frère, et qu'il lui donnerait en récompense l'île de Lemnos, et qu'il le gratifierait des revenus qui se lèvent sur la Topique, montant à un peu plus de deux mille écus d'or par an, que Mathieu demeurerait dans l'île de Lemnos, et laisserait les garnisons dans ses villes, jusqu'à ce que Manuel lui eût remis la Morée entre les mains. La guerre semblant terminée par cet accord, ils prirent congé l'un de l'autre. Mathieu retourna à Grationopole, et Paléologue à Peritheorion. Mathieu envoya des personnes de son parti, pour recevoir l'île de Lemnos, et Paléologue en envoya aussi pour la livrer.

8. Sur ces entrefaites, quelques amis de Paléologue donnèrent avis secrètement à Mathieu, de veiller à sa sûreté, et de ne se pas trop reposer sur la foi de ce Traité ; que ceux qui le devaient conduire à l'île de Lemnos, avaient déclaré à quelques-uns de leurs amis, qu'ils fouleraient les poissons de la chair des hommes, que c'était à lui à prendre un soin extraordinaire pour ne pas périr par la trahison de ses ennemis. Cependant, ceux qu'il avait envoyez à l'île de Lemnos, en revinrent sans y avoir rien fait. Ceux qui y é- 259 taient allés de la part de Paléologue étant arrivés les premiers, au lieu de livrer les villes aux gens de Mathieu, voulaient y laisser les garnisons qui y étaient, et leur permettre seulement d'y faire entrer un petit nombre d'entre eux, afin qu'ils fussent toujours les plus faibles, ce qui leur ayant paru injuste, ils s'en retournèrent tous.

9. Mathieu reconnaissant, tant parce qui était arrivé à Límnos, que par les avis que ses amis lui avaient donnés que l'on le trompait, exerça quelques actes d'hostilité contre la ville de Cumutzene, et s'avança jusqu'à celle de Peritheorion avec les troupes qui lui étaient venues du pays des Turcs, d'Andrinople et des environs.Il ne croyait pas contrevenir en cela aux traités ; mais repousser seulement la violence qu'on lui avait faite, en lui refusant l'île qu'on lui avait promise, et en tendant des pièges pour le perdre. Paléologue prétendit de son côté, que c'etait lui faire injure que de prendre les armes, sans qu'il en eût donné de sujet, au lieu de lui demander réparation des contraventions que quelques-uns de ses sujets avaient pu faire aux traités, sans sa participation. Ces prétendons et ces plaintes réciproques n'empêchèrent pas la guerre de s'allumer de nouveau. Les habitants de Cumutzenc ayant été incommodés par de fréquentes courses, se soumirent à l'obéissance de Mathieu. Paléologue voyant qu'il ne lui servait de rien de 260 demeurer à Peritheorion y laissa Jean Asan poux gouverneur, et s'en retourna à Constantinople,

μγʹ. 1. Ὑπὸ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ Κράλης ὁ τῶν Τριβαλῶν δυνάστης ἐτελεύτησε, καὶ στάσις οὐ μικρὰ ἀνεῤῥιπίσθη Τριβαλοῖς. Σίμων τε γὰρ ὁ Κράλη ἀδελφὸς, Ἀκαρνανίας τότε ἄρχων, τῆς ὅλης Τριβαλῶν ἀρχῆς ἀντεποιήθη, ὡς αὐτῷ διαφερούσης μᾶλλον, καὶ πολλοὺς τῶν παρὰ Τριβαλοῖς ἐπιφανῶν συναιρομένους εἶχε πρὸς τὸ ἔργον· καὶ Οὔρεσις ὁ Κράλη παῖς τῆς πατρῴας ἕνεκα ἀρχῆς ἐπολέμει πρὸς τὸν θεῖον. Ἑλένη τε ἡ τούτου μήτηρ ὁμοίως ἀπιστοῦσα τῷ τε υἱῷ καὶ Σίμωνι τῷ τοῦ ἀνδρὸς ἀδελφῷ πόλεις πολλὰς ὑποποιησαμένη καὶ δύναμιν ἑαυτῇ οὐκ εὐκαταφρόνητον περιστήσασα, καθ´ ἑαυτὴν εἶχε τὴν ἀρχὴν μηδετέρῳ πολεμοῦσα, μήτε μὴν συναιρομένη πρὸς τὸν πόλεμον. Οἵ τε δυνατώτατοι τῶν παρ´ αὐτοῖς ἐπιφανῶν τοὺς ὑποδεεστέρους ἀπελάσαντες ἐκ τῶν ἀρχῶν, καὶ τὰς ὁμόρους ἕκαστος πόλεις ὑφ´ ἑαυτῷ πεποιημένος, οἱ μὲν τῷ Κράλῃ συνεμάχουν, οὐκ αὐτοὶ παρόντες, οὐδ´ ὡς δεσπότῃ πειθαρχοῦντες, ἀλλὰ πέμποντες ἐπιμαχίαν, οἷα δὴ σύμμαχοι καὶ φίλοι, οἱ δὲ Σίμωνι τῷ θείῳ· ἔνιοι δὲ αὐτῶν προσεῖχον οὐδετέρῳ, ἀλλὰ τὴν οὖσαν δύναμιν συνέχοντες, τὸ μέλλον ἀπεσκόπουν, ὡς ἐκείνῳ προσθησόμενοι, ὃς ἂν τὸ πλέον ἔχῃ· καὶ εἰς μυρία τμήματα διαιρεθέντες ἐστασίαζον. Ῥωμαῖοι δὲ πολλὰ καὶ μεγάλα ὑπὸ Τριβαλῶν ἐπὶ τοσοῦτον ἠδικημένοι χρόνον, καιροῦ τυχόντες, τά, τε ἡρπασμένα ἀνασώσασθαι καὶ δίκας τοὺς βαρβάρους ἀπαιτῆσαι τῶν τετολμημένων, διὰ τὸν κατέχοντα συγγενικὸν πόλεμον καὶ τοὺς στασιασμοὺς εἰς οὐδὲν χρήσιμον ἀνάλωσαν τὸν καιρόν.

2. Νικηφόρος δὲ δεσπότης ὁ δοὺξ τὴν κατέχουσαν τὰ Τριβαλῶν πράγματα στάσιν ὁρῶν καὶ ῥᾷστα τὴν πατρῴαν ἐλπίσας ἀνασώσασθαι ἀρχὴν, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ Πρεάλιμπος, ὃς Θετταλίας εἶχε τὴν ἀρχὴν, ἐτεθνήκει καὶ αὐτὸς, τριήρεις ἐφοπλίσας ἐκ τῆς Αἴνου ἐπέπλευσε τῇ Θετταλίᾳ, τὴν γυναῖκα πρὸς τῇ Αἴνῳ καταλιπών. Καὶ ἀποβὰς, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ εἶχε Θετταλίαν, τῶν ἀμυνομένων μὲν οὐδένων ὄντων, Θετταλῶν δὲ προθύμως προσχωρούντων, καὶ ὥσπερ ἐκ κλύδωνος μεγάλου τῆς Τριβαλῶν ἀρχῆς ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων καταφεύγοντες ἥμερον καὶ γαλήνης μεστὴν ἡγεμονίαν.

3. Ὁ μὲν οὖν περὶ τὰς πόλεις ἠσχολεῖτο, Λιμπιδάριος δέ τις τῶν ἐκείνου οἰκετῶν, ὃς ἦρχε τῶν νεῶν ὑπ´ ἐκείνου καταλειφθεὶς, ἀδικώτατα περὶ τὸν δεσπότην διανοηθεὶς, ἔπεισε τὸ ναυτικὸν ἐκείνου ἀποστάντας, πρὸς τὴν Αἶνον ἐπανελθεῖν, ὡς δύο τὰ μέγιστα ἐκ τῆς ἀποστασίας κερδανοῦντας, τῆς τε ὑπερορίου στρατείας ἀπαλλαξομένους, εἰκῇ καὶ μάτην κοπτομένους καὶ ταλαιπωροῦντας ἐπὶ ξένης, ἵν´ ἕτεροι ἐκ τῶν ἐκείνων πόνων μέγιστα καρπῶνται, καὶ τῆς ὑπὸ δεσπότην οἴκοι ἐπαχθοῦς δουλείας, ἐκείνου δυοῖν θάτερον, ἢ εἰ περιγένοιτο τῶν πολεμίων, νεῶν οὐκ εὐπορήσοντος, αἷς χρησάμενος ἐπανήξει πρὸς αὐτοὺς, ἢ διαφθαρησομένου ὑπ´ ἐκείνων, ἂν ὑπέρσχωσιν. Ἐπεὶ δὲ ἐπείθοντο καὶ ἄραντες ἐκεῖθεν ἐπανῆκον εἰς τὴν Αἶνον, πρῶτα μὲν δι´ ἑαυτοῦ τὴν πόλιν ἐποιεῖτο καὶ πάντα ἦν αὐτὸς, καὶ στρατηγὸς καὶ ἡγεμὼν καὶ συμπάντων πραγμάτων κύριος· τὸν δῆμόν τε ἐπαγαγὼν τοῖς δεσπότῃ προσκειμένοις, τοὺς μὲν κατέκλεισεν ἐν δεσμωτηρίοις, ἐνίους δὲ ἐξήλασε τῆς πόλεως, ὧν εἶχον ἀποστερήσας· ἔστι δὲ οὓς καὶ ἀπέκτεινε τῷ δήμῳ παραδούς. Ἔπειτα ἐπεστράτευσε βασιλίσσῃ τῇ δεσπότου γαμετῇ τὴν ἀκρόπολιν μετὰ τῶν οἰκετῶν ἐχούσῃ. Καὶ τειχομαχήσας ἐφ´ ἱκανὸν, ἑλεῖν μὲν οὐκ ἠδυνήθη διὰ καρτερότητα τῶν τειχῶν καὶ εὐψυχίαν τῶν ἀμυνομένων, ἠνάγκασε δὲ βασίλισσαν τὴν ἀκρόπολιν ἑκοῦσαν ἐκλιπεῖν, ὅρκους παρασχόμενος, ὡς οὐδὲν αὐτὴν, οὔτε τοὺς συνόντας ἀδικήσει, ἀλλ´ ἀφίξεται ὅποι ἂν δοκῇ, μηδενὸς παρενοχλοῦντος· ὃ καὶ ἐπράττετο μετὰ μικρόν. Νεὼς γὰρ ἐπιβᾶσα, εἰς Βυζάντιον ἀφῖκτο, καὶ ὑπεδέχθη φιλοτίμως παρὰ βασιλέως τοῦ γαμβροῦ. Ἔπειτα εἰς Θετταλίαν ἀπῇρε πρὸς τὸν ἄνδρα, ἤδη πάσης κύριον γεγενημένον καὶ τῶν κατὰ τὴν Ἀκαρνανίαν πόλεων.

4. Ἡδέως δὲ ἐκεῖνος ὑπεδέχετο τὴν γυναῖκα. Καὶ χρόνον τινὰ ἠρέμουν οἰκείως ἔχοντες ἀλλήλοις καὶ συμφυῶς, ὥσπερ προσῆκεν. Ἔπειτα τῶν συνόντων τινῶν, ὑπὸ μοχθηρίας καὶ ἀσυνεσίας ἐκείνων τε φαῦλα καὶ παράνομα ἐννοούντων καὶ τὸν δεσπότην ἐναγόντων, ἔπεισαν τὴν μὲν γυναῖκα Τριβαλοῖς προέσθαι, αὐτὸν δὲ τὴν Ἑλένης ἀδελφὴν τῆς Κράλη γυναικὸς πρὸς γάμον ἀγαγέσθαι, ὡς τῆς τε Θετταλίας καὶ Ἀκαρνανίας οὕτως ἄρξοντα βεβαίως, τῶν Τριβαλῶν οὐ πολεμούντων διὰ τὴν ἐπιγαμίαν, καὶ Ἀλβανοὺς διαφθεροῦντα ἐναντιουμένους πρὸς τὴν ἀρχὴν καὶ παραβλάπτοντας οὐ μέτρια. Αὐτίκα τε ἀηδῶς πρὸς τὴν γυναῖκα εἶχε καὶ οὐδὲ ἠνείχετο ἰδεῖν. ὕστερον δὲ ὀλίγῳ καὶ πρὸς Ἄρταν τῆς Ἀκαρνανίας πόλιν πέμψας, ἐκέλευε φρουρεῖσθαι. Πρὸς Κράλαιναν δὲ πρεσβείαν πέμψας, τὰ κατὰ τὸν γάμον ἔπραττε τῆς ἀδελφῆς. Μέχρι μὲν οὖν ἐν λόγοις ἦν ἡ ἐπιχείρησις καὶ πρεσβείαις, καὶ βασίλισσα ἡ θυγάτηρ βασιλέως ἐνεκαρτέρει, τὸν ἄνδρα οἰομένη τῆς ἀτοπίας ἀποσχήσεσθαί ποτε καὶ μέτρια καὶ δίκαια φρονήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἤδη τέλος εἶχε πάντα, καὶ οἱ ὅρκοι ἐτελοῦντο, οἷς ἐνεγέγραπτο, τὴν μὲν γυναῖκα Τριβαλοῖς αὐτὸν προέσθαι, τῇ δὲ ἀδελφῇ Κραλαίνης συνοικεῖν, δεῖν ἔγνω σώζειν ἑαυτὴν καὶ μὴ δι´ ἑτέρων παραπληξίαν αὐτὴν παραπολέσθαι.

5. Καὶ πέμψασα εἰς Πελοπόννησον πρὸς δεσπότην Μανουὴλ τὸν ἀδελφὸν, πρόνοιάν τινα αὐτῆς ποιήσασθαι ἐδεῖτο. Καὶ ὃς οὐδὲν μελλήσας ἐκ θαλάσσης πέμψας, προσελάμβανε τὴν ἀδελφὴν, πάντων Ἀκαρνάνων καὶ Ἀλβανῶν μετ´ εὐφημίας προπεμπόντων καὶ ἁμιλλωμένων πρὸς ἀλλήλους τῆς εἰς ἐκείνην ἕνεκα εὐνοίας καὶ τιμῆς, οὐ μόνον διὰ τὴν αὐτῆς ἐπιείκειαν καὶ μεγαλοφροσύνην καὶ τὸ πᾶσι κεκοσμῆσθαι ἀγαθοῖς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν εἰς τὸν βασιλέα τὸν πατέρα εὔνοιαν. Κατάκρας γὰρ αὐτοῦ τὸ τῶν ἑσπερίων ἅπαν ἥττητο καὶ ἀκριβῶς ἐξήρτητο αὐτοῦ καὶ μετὰ τὴν τῶν πραγμάτων ἀναχώρησιν. Δεσπότου δὲ τοῦ Νικηφόρου, καίτοι γε αὐτὸν εἰδότες οὐ πρᾴως οἴσοντα τὴν προπομπὴν καὶ εὐφημίαν τῆς γυναικὸς, οὐ μόνον οὐδένα λόγον ἐποιοῦντο, ἀλλὰ καὶ φανερῶς ἐλοιδοροῦντο, ὡς παντάπασι τῶν σωφρόνων λογισμῶν ἐξεστηκότα, καὶ, ὅ φασι, χάλκεα χρυσείων ἀλλαττόμενον. Ὅθεν καὶ ὀλίγῳ ὕστερον ἐκ ταύτης τῆς αἰτίας ἀπέστησαν δεσπότου φανερῶς οἱ Ἀλβανοὶ, φάσκοντες προθύμως πολεμήσειν, ὥσπερ ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν, εἰ μὴ τὴν πρὸς Τριβαλοὺς ἐπιγαμίαν διαλύσας, ἐκ Πελοποννήσου ἀνακαλέσηται τὴν βασιλέως θυγατέρα καὶ ταύτῃ συνοικοίη.

6. Ὁ δὲ εἴτε καὶ αὐτὸς τὴν ἀτοπίαν συνιδὼν, εἴτε καὶ τὴν προσδοκωμένην στάσιν δείσας, ἣ διὰ τὴν γυναῖκα ὑπωπτεύετο φυήσεσθαι, τοὺς μὲν ἀθέσμους ἐκείνους γάμους πέμψας ἀπηγόρευε, πρὸς δὲ τὴν γυναῖκα ἔπεμψεν εἰς Πελοπόννησον πρεσβείαν, κελεύων ἥκειν παρ´ αὐτὸν, καὶ πίστεις παρεχόμενος δι´ ὅρκων, ὡς οὐδὲν ἀγνωμονήσει ἔτι πρὸς αὐτὴν, ἀλλὰ τὸν ἀρχαῖον τρόπον μετὰ πάσης εὐγνωμοσύνης καὶ ἐπιεικείας συνοικήσει. Ἡ δὲ φίλανδρος οὖσα καὶ περὶ πλείστου ποιουμένη τὸ μὴ τὸν γάμον αὐτῇ διαλυθῆναι, πάντων ὑπεριδοῦσα τῶν γεγενημένων, παρεσκευάζετο ὡς ὕστερον μικρῷ ἀφιξομένη πρὸς τὸν ἄνδρα·

7. Ὁ δὲ ὑπὸ φιλοτιμίας, ἵνα μὴ δοκοίη τὴν ἀρχὴν δι´ ἐκείνης καθίστασθαι αὐτῷ, ὥρμησεν ἐπὶ τὸ τοὺς ἀποστάντας Ἀλβανοὺς πρὶν ἐκείνην ἥκειν καταδουλώσασθαι πολέμῳ. συμβὰν δὲ οὕτω, καὶ Πέρσαι κατὰ τὴν Θετταλίαν μονήρεσι λῃστρικαῖς περαιωθέντες, συνεμάχουν ὑπ´ αὐτοῦ προσκεκλημένοι. Οἷς μάλιστα θαῤῥῶν ἐπῆλθεν Ἀλβανοῖς, καὶ γενομένης συμβολῆς περί τι χωρίον Ἀχελῷον προσαγορευόμενον, αὐτός τε ἔπιπτε μαχόμενος πρὶν τὰς φάλαγγας συμμίξαι, καὶ ἡ ἐκείνου πᾶσα διέφθαρτο ἡττηθεῖσα στρατιά. Βασίλισσα δὲ ἡ ἐκείνου γαμετὴ ἔτι ἐν Πελοποννήσῳ διατρίβουσα, ἐπεὶ πύθοιτο τὴν ἐκείνου τελευτὴν, ἐπένθησε μὲν ἐκεῖ ἐφ´ ἱκανὸν, καὶ ἀπωδύρατο τοῦ ἀνδρὸς τὴν τελευτὴν, ἔπειτα εἰς Βυζάντιον ἐλθοῦσα, συνῆν τὸν ἐπίλοιπον βίον βασιλίδι τῇ μητρὶ κατὰ τὴν Μάρθας μονὴν διατριβούσῃ. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον.

Chapitre XLIII.

1. Mort du Crale. 2. Nicéphore Despote se rend maître de la Thessalie. 3. Un certain Limpidaire soulevé les matelots contre lui, s'érige en Souverain. 4. Nicéphore Despote veut quitter sa femme, pour épouser la sœur de la veuve du Crale. 5. Elle se retire auprès de Manuel Despote. 6. Son mari la rappelle. 7. II est tué dans une bataille.

1. Le Crale de Servie mourut dans ce temps-là, et laissa son Etat plein de désordres, et de troubles. Simon frère du Crale, gouverneur d'Acarnanie prétendait que l'Etat lui appartenait, et les plus apparents de la nation favorisaient ses prétentions. Uuosc fils du Carle prit les armes, pour se maintenir dans la succession de son père. Hélène veuve du Prince défunt, se défiant également de son fils, et de son beau-frère, s'assura de quelques villes, où elle s'établit avec un pouvoir absolu, sans se déclarer en faveur ni de l'un, ni de l'autre. Les plus qualifiés du pays s'étant emparés de plusieurs petites places, les uns donnèrent du secours au fils du Crale, comme à leur ami et non comme à leur Souverain ; et les 261 autres en donnèrent à Simon son oncle. Quelques autres demeurèrent neutres, et attendirent la fin de la guerre à dessein de suivre le parti du vainqueur. Les Romains, qui avaient souffert plusieurs injustices de la part de cette nation perdirent une si avantageuse occasion de s'en venger.

2. Nicéphore Despote, voyant la division des Serviens, crut avoir trouvé le temps propre pour se rétablir dans le bien de ses ancêtres, à cause principalement de la mort de Prealimpe gouverneur de Thessalie. Il équipa donc des galères à Aine, et y ayant laissé sa femme il alla conquérir en peu de temps, la Thessalie dont les habitants semblaient se réfugier avec joie sous la domination Romaine comme dans un port, après avoir été longtemps battus par les orages, et par les tempêtes de la tyrannie des Serviens.

3. Pendant qu'il était occupé à se remettre en possession de ces villes, un nommé Limpidaire à qui Nicéphore avait donné le gouvernement de ses vaisseaux, souleva les matelots contre lui, par la plus détestable de toutes les perfidies, et les persuada de s'en retourner à Aîne, dans l'espérance d'en tirer deux avantages ; l'un, de se délivrer d'une guerre étrangère, où ils n'auraient que les dangers et les blessures en partage, pendant que les autres jouiraient du profit et des récompenses, l'autre de secouer le joug de la servitude. Les ayant gagnés par ce discours, il les me- 262 na à Aine, dont il n'eut pas de peine à se rendre maître, et où il fit à l'heure même le Capitaine, le Gouverneur, et le Souverain. Il anima le peuple contre ceux qui étaient affectionnés au service du Despote, en mit quelques-uns en prison, en dépouilla d'autres de leur bien, et les chassa hors de la ville, et en fit mourir d'autres. Enfin, il fit la guerre à la mère du Despote, qui était dans la citadelle, avec les plus fidèles de ses gens. Mais après avoir battu longtemps les murailles, il ne la put prendre, tant à cause de leur solidité, que de la vigueur de ceux qui les défendaient. Il l'obligea néanmoins d'en sortir, sur la parole qu'il lui donna, que ni elle, ni les siens, n'auraient aucun mal, de qu'ils pourraient se retirer où il leur plairait. Ce qui fut exécuté de bonne foi ; car elle monta sur une galère, et elle aborda à Constantinople, où elle fut très-bien reçue par son beau-frère. Elle alla bientôt après trouver son mari en Thessalie, dont il s'était rendu maître, aussi bien que des principales villes d'Acarnanie.

4. Il la reçut avec de grands témoignages d'affection, et ils vécurent quelque temps ensemble dans une parfaite intelligence. Mais, depuis, s'étant laissé séduire par les conseils imprudents et malicieux de quelques-uns de ses domestiques, qui lui firent accroire qu'en quittant sa femme, et en épousant la sœur de la veuve du Crale, il s'assurerait la possession de la Thessalie, et de 263 l'Acarnanie, et il incommoderait extrêmement les Albanais, il conçut une si violente aversion pour elle, qu'il ne la pouvait plus souffrir. Il envoya un peu après garnison à Arte ville d'Acarnanie. Puis il dépêcha une ambassade vers la veuve du Crale, pour lui demander sa sœur en mariage. Tant que cette affaire demeura aux termes d'une simple proposition, sa femme se tint dans un respectueux silence, et dans une parfaite modération, et elle espéra que son mari se désisterait d'une entreprise si extravagante et si injuste. Mais quand il eut conclu l'affaire, en signant un acte par lequel il s'était obligé à abandonner sa femme aux Serviens, et à épouser.la sœur de la veuve du Crale, elle crut devoir veiller à sa conservation, et ne se pas laisser opprimer par l'extravagance d'autrui.

5. Elle envoya donc supplier Manuel Despote son frère, de prendre sa protection. II envoya aussitôt des galères pour la lui amener. Elle fut conduite avec des acclamations, et des cris de joie des Acarnaniens, et des Albanais, qui disputaient à l'envi à qui lui donnerait de plus grands témoignages de leur affection, et de leurs respects. Ce n'était pas seulement l'estime particulière qu'ils faisaient de sa douceur, de sa modestie, et de ses autres vertus qui produisait en eux ces sentiments ; c'était aussi l'admiration profonde où était tout l'Occident des excellentes qualités de son père, depuis même qu'il avait re- 264 noncé à l'éclat de la dignité Impériale, et qu'il s'était retiré dans la solitude. Ils n'appréhendèrent point de déplaire en cela, à Nicéphore Despote, à qui ils savaient que les louanges de sa femme n'étaient pas fort agréables. Ils ne craignirent point de le blâmer ouvertement d'être si insensé que de donner de l'or pour du cuivre. Les Albanais ne feignirent pas même de lui déclarer, que s'il ne renonçait à l'alliance des Serviens, et qu'il ne rappelât sa femme, ils prendraient les armes pour elle, avec autant d'ardeur, et autant de courage, que si c'était pour eux-mêmes.

6. Soit donc qu'il eût honte de l'injustice, et de l'infamie de son dessein, ou qu'il appréhendât quelque sédition, il renonça à l'impiété du mariage qu'il avait voulu contracter, et il envoya prier sa femme de le venir trouver, et l'assurer de vivre avec elle dans une douceur, et dans une honnêteté aussi grande que par le passé. Comme elle aimait son mari, elle oublia généreusement les mauvais traitements qu'il lui avait faits, et elle se disposa à l'aller trouver.

7. Cependant ayant la vanité de ne vouloir pas que l'on crût qu'elle affermissait les fondements de son Etat, il se hâta de réduire à son obéissance les Albanais, avant qu'elle fût de retour. Il arriva que des Turcs, en qui il mettait sa princi- 265 pale confiance, étant passés en Thessalie sur des barques de Pirates, il les manda à son secours, et il alla avec eux attaquer les Albanais. Le combat fut donné dans un lieu nommé Achelois, mais avant que les Phalanges en fussent aux mains, il fut tué, et ses croupes furent ensuite taillées en pièces. Sa femme qui était encore dans la Morée, lorsqu'elle reçut cette triste nouvelle, pleura longtemps sa mort; puis elle revint à Constantinople, ou elle vécut avec l'Impératrice sa mère, dans le Monastère de sainte Marthe.

μδʹ. 1. Τότε δὲ ἐπεὶ αἱ μεταξὺ τῶν βασιλέων γεγενημέναι συνθῆκαι διελύοντο καὶ ὁ πόλεμος ἀνεῤῥιπίσθη, Ματθαῖος ὁ βασιλεὺς τὴν ὑπ´ αὐτὸν οὖσαν στρατιὰν συναγαγὼν, ἧκεν εἰς Βιζύην παρὰ τὸν θεῖον Ἀσάνην δεσπότην τὸν Μανουήλ· καὶ παραλαβὼν καὶ αὐτὸν μεθ´ ὅσης εἶχε στρατιᾶς, ἐπεστράτευσε τῷ νέῳ βασιλεῖ ἐν Βυζαντίῳ καὶ ἐστρατοπέδευσε κατὰ τὸν Μέλανα ποταμὸν ἐπί τινα τετειχισμένην κώμην Μέτρας προσαγορευομένην. Παλαιολόγος τε ὁ βασιλεὺς ὁμοίως τριήρεις ἐφοπλίσας καὶ ἐκ τῆς ἠπείρου στρατιὰν πεζὴν καὶ ἱππικὴν, τοῖς μὲν ἠπειρώταις ἡγεμόνας ἐπιστήσας, ἐπὶ Ἀθύραν κώμην, καὶ αὐτὴν τετειχισμένην ὥσπερ ἰσθμόν τινα οὖσαν καὶ πάντοθεν περικλυζομένην τῇ θαλάσσῃ, ἐκέλευε χωρεῖν, αὐτὸς δὲ ἔχων τὰς τριήρεις, ἧκε καὶ αὐτὸς ἐπὶ Ἀθύραν. Καὶ ἀντεστρατοπεδεύοντο ἀλλήλοις ἐπί τινας ἡμέρας, ἑκατέρων ἀδυνάτων ὄντων ἐπὶ τὸ στρατόπεδον χωρεῖν τῶν πολεμίων καὶ καταναγκάζειν μάχεσθαι. Παλαιολόγῳ τε γὰρ οὐκ ἐδόκει βασιλεῖ τοῖς πολεμίοις ἐπιέναι ἐφ´ ὕπτια πεδία καὶ ὕλης παντάπασι ψιλὰ ἱππέας ἄγουσι, πεζὴν αὐτὸς τὴν πλείστην δύναμιν ἄγων καὶ ὁπλίτας, καὶ οἱ πολέμιοι ἐπὶ δυσχωρίας καὶ ἐρείπια πολλὰ τῆς πρώην συνοικίας ἄγειν οὐκ ἐδοκίμαζον τὴν στρατιὰν εὐρυχωρίας δεομένην μάλιστα.

2. Δι´ ἃ ἑκάτερος τὴν δύναμιν συνέχοντες, ἡσύχαζον ἐπὶ τῶν στρατοπέδων. Πρεσβείας δὲ πρὸς ἀλλήλους πέμποντες, διελέγοντο περὶ εἰρήνης. Ὡς δὲ οὐ συνέβαινον ἀλλήλοις, ὁ μὲν εἰς Βιζύην ἀνέστρεφε μετὰ τῆς στρατιᾶς, Παλαιολόγος δὲ ὁ βασιλεὺς εἰς τὸ Βυζάντιον· καὶ ἐσκέπτοντο, ὅτῳ τρόπῳ κακώσουσιν ἀλλήλους.

3. Ἐν τούτῳ δὲ τῷ χρόνῳ ἐκ Φωκαίας τῆς παλαιᾶς, ἧς Καλόθετος ἦρχε, μονήρης λῃστρικὴ ἐπὶ τὸν Ἀστακηνὸν ἐλθοῦσα κόλπον λῃστείας ἕνεκα, οὕτω συμβὰν, Χαλίλην τὸν Ὀρχάνη συνέλαβεν υἱὸν, ἀκατίῳ τινὶ τὸν ἐκεῖσε περαιούμενον πορθμόν· καὶ αὐτίκα ἀνεχώρει εἰς τὴν Φώκαιαν.

4. Ὀρχάνης δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο ἀνδραποδισθέντα τὸν υἱὸν καὶ εἰς Φώκαιαν ἀπαχθέντα, στρατεύειν μὲν ἐπὶ Φωκαιανοὺς εἶχεν ἀδυνάτως, (δυνάμεώς τε γὰρ οὐκ εὐπόρει ναυτικῆς, ἣ κακώσει ἐπελθοῦσα, καὶ ἐκ τῆς ἠπείρου εἰσβολὴ οὐκ ἦν, ἐφ´ ἑτέρου κειμένης σατραπείαν τῆς Φωκαίας, πρὸς ὃν ἔδει πολεμεῖν δύναμιν ἔχοντα ἀντίῤῥοπον, εἰ διὰ τῆς ἐκείνου ἐπεχείρει ἐπὶ Φώκαιαν ἰέναι,) ἀπορίᾳ δὲ πάντοθεν συνισχημένος, ἐπὶ τὴν Παλαιολόγου τοῦ βασιλέως εἶδεν ἐπικουρίαν, ὡς αὐτοῦ δυνησομένου μόνου τὸν υἱὸν ἀπαλλάττειν τῶν δεσμῶν. Καὶ πέμψας πρεσβείαν, ἐδεῖτο περὶ τοῦ παιδός. Βασιλεὺς δὲ ὑπέσχετο προθύμως πάντα πράξειν καὶ ἀποδοῦναι τὸν υἱὸν, ἂν καὶ αὐτὸς ἀπόσχοιτο Ματθαίῳ κατ´ αὐτοῦ τῷ βασιλεῖ παρέχειν συμμαχίαν. Ὀρχάνης γὰρ καὶ μετὰ τὴν Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναχώρησιν πολλὴν ἐπεδείκνυτο τὴν εὔνοιαν πρὸς αὐτὸν, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ βασιλεῖ τῷ υἱῷ πολλὴν παρείχετο ὠφέλειαν, ταῖς τε πόλεσιν, ὅσαι ἦσαν ὑπ´ ἐκεῖνον, οὐδὲν παρενοχλῶν καὶ πέμπων στρατιὰν, ὁπότε δεηθείη. ἃ ὁ Παλαιολόγος ἐν δεινῷ τιθέμενος βασιλεὺς, καλῶς τοῦ πράγματος παρασχόντος, ἐπεχείρησεν Ὀρχάνην τῆς πρὸς βασιλέα Ματθαῖον φιλίας ἀφιστᾷν. Ὑπέσχετό τε καὶ ὁ βάρβαρος πάντα πράξειν, ἢν μόνον ὁ υἱὸς αὐτῷ λυθείη, καὶ διετέλεσέ γε παρ´ ὅσον χρόνον ὁ υἱὸς αὐτῷ ἐδέδετο, οὔτε Ματθαίῳ βασιλεῖ παρεσχημένος συμμαχίαν ἐπὶ τὸν Παλαιολόγον βασιλέα, οὔτε Βυζαντίῳ καὶ ταῖς ἄλλαις πόλεσιν, ὅσαι ὑπὸ τοῦτον ἦσαν, οὐδὲν παρενοχλήσας. Βασιλεὺς δὲ Καλόθετον νομίσας εὐχερῶς τὸν υἱὸν Ὀρχάνη παρασχέσθαι, εἰ μόνον αἰτηθείη, πέμψας πρὸς αὐτὸν, ἐζήτει, τιμὰς ἐπαγγελλόμενος καὶ ἄλλας τινὰς εὐεργεσίας. Καλόθετος δὲ τούτων μὲν ὀλίγον λόγον ἐποιεῖτο, χρημάτων δὲ ᾐτεῖτο πλῆθος, ἃ ἐκτίνειν σχεδὸν ὁ βασιλεὺς ἀδυνάτως εἶχε. Βασιλέως δὲ ἀπειλοῦντος τὰ ἔσχατα διαθήσειν, εἰ μὴ πείθοιτο, οὐδὲν ἧττον ἐκεῖνος ἠναισχύντει. Δι´ ἃ ἐδόκει δεῖν αὐτῷ ἐπιστρατεύειν· καὶ παρασκευασάμενος, ἐπέπλευσεν αὐτῷ τριήρεσιν οὐκ ὀλίγαις καὶ ἐπολιόρκει ἐκ γῆς ὁμοίως καὶ θαλάσσης. Ἐν πολλαῖς δὲ καὶ καρτεραῖς τειχομαχίαις ἀποπειράσας τῶν τειχῶν, ἐπεὶ ἀδύνατον τὴν ἐπιχείρησιν ἑώρα, δέκα μυριάδας παρασχόμενος χρυσίου καὶ τῇ πανυπερσεβάστου ἀξίᾳ τετιμηκὼς, ἔλυσε τῆς αἰχμαλωσίας τὸν υἱὸν Ὀρχάνη καὶ ἀπεδίδου τῷ πατρί.

5. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐτελεῖτο, χρόνου συχνοῦ τινος τριβέντος, καὶ οἱ τῶν κατὰ τὴν Μυγδονίαν πόλεων ἄρχοντες ἐπιφανέστατοι τῶν Τριβαλῶν πρὸς Ματθαῖον κρύφα πέμψαντες τὸν βασιλέα μετεκαλοῦντο, ὡς σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὰς πόλεις παραδώσοντες, ὧν ἄρχουσιν. Ἦσαν δὲ καὶ πρότερον περὶ τῶν ἴσων διειλεγμένοι. Ἀπὸ γὰρ τῶν χρόνων ἐκείνων, ἡνίκα βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς ὑπὸ Ῥωμαίων ἀπελαθεὶς διέτριβεν ἐν Τριβαλοῖς, πολλήν τινα τὴν εὔνοιαν ἔσχον πρὸς ἐκεῖνον, μάλιστα δὲ οἱ δυνατώτατοι· δι´ ἃ καὶ Κράλη περιόντος ἔτι, ἡδέως ἂν ἐκεῖνον εἶδον ἐπιστρατεύσαντα αὐτοῖς· καὶ συγκατειργάσαντο τὰ μέγιστα, (μᾶλλον γὰρ ὑπ´ ἐκείνου βασιλεύεσθαι ἐβούλοντο, ἢ Κράλη,) καὶ πολλάκις κρύφα περὶ τούτου διειλέχθησαν. Ἐπεὶ δὲ βασιλεύς τε ἀπήλλαξεν ἐκ τῶν πραγμάτων καὶ ὁ σφῶν δυνάστης ἐτεθνήκει, τὰς μὲν προτέρας παντάπασιν ἐλπίδας ἀπεγίνωσκον διὰ τὴν βασιλέως μεταβολὴν κατὰ τὸν βίον. Πρὸς δὲ Ματθαῖον πέμποντες βασιλέα τὸν υἱὸν τήν τε πρὸς βασιλέα τὸν πατέρα εὔνοιαν ὑπεμίμνησκον αὐτὸν καὶ τὴν ἴσην καὶ ὁμοίαν ἔχειν καὶ πρὸς ἐκεῖνον διετείνοντο, καὶ ἐπηγγέλλοντο αὐτῷ προσθήσεσθαι καὶ μεγάλην ἀρχὴν ὑποποιήσειν. Τότε δὲ Βοΐχνας ὁ Καῖσαρ πέμψας, ὅτι τε πάντα παρεσκεύαστο, ὅσων ἐδέοντο, ἀπήγγελλε, καὶ ὡς πείσειε καὶ τὸν Φερῶν ἄρχοντα αὐτοῖς συνθέσθαι, καὶ τὴν πόλιν παραδιδόναι εἶναι παρεσκευασμένον αὐτῇ Κραλαίνῃ καὶ χρήμασι μυρίοις· ἐδέοντό τε τάχιστα ἀφικέσθαι παρ´ αὐτοὺς, πρότερον δόντα προθεσμίαν τῆς ἀφίξεως.

6. Βασιλεὺς δὲ σφόδρα πρὸς τὴν ἀγγελίαν ὑπερησθεὶς καὶ μεγάλα ἐπαγγειλάμενος αὐτοῖς τῆς περὶ αὐτὸν εὐνοίας καὶ σπουδῆς, παρείχετο καὶ προθεσμίαν, ὡς ἐν τριάκοντα ἡμέραις ἀφιξόμενος. Τοσαύτας γὰρ ᾤετο ἀρκέσειν πρός τε τὸ τὴν οὖσαν ἀθροῖσαι Ῥωμαίων στρατιὰν καὶ ἐκ τῆς ἕω συμμαχίδα μεταπέμψασθαι παρὰ Ὀρχάνη τοῦ γαμβροῦ. Τριβαλοῖς μὲν οὖν τοῖς μεταπεμπομένοις τοιοῦτον σύνθημα ἐδίδου· πρεσβείαν δὲ πρὸς Ὀρχάνην αὐτίκα πέμψας τὸν γαμβρὸν, ᾐτεῖτο στρατιὰν καὶ τοὺς Ῥωμαίους γράμμασι μετεκαλεῖτο. συμβὰν δὲ οὕτω περὶ Ἄβυδον ἐφ´ ἑτέραις δή τισιν αἰτίαις οἱ πρέσβεις συντυχόντες τῷ Ὀρχάνῃ διατρίβοντι, ἀπήγγελλον τὴν πρεσβείαν. Ὀρχάνης δὲ αὐτίκα, (καὶ γὰρ ἔτυχεν ἀφ´ ἑτέρων σατραπειῶν ἠθροισμένη στρατιὰ βαρβάρων περὶ πεντακισχιλίους καὶ δεομένη περαιωθῆναι πρὸς τὴν Θρᾴκην, ὡς εἰς Μυσίαν ἐπὶ λεηλασίᾳ ἐμβαλοῦσα,) καὶ τῷν οἰκείων τινὰς συμμίξας καὶ στρατηγὸν ἕνα ἐπιστήσας αὐτοῖς ἐκ τῶν αὐτοῦ, τοῖς βασιλέως πρέσβεσιν ἐκέλευε παραλαβόντας περαιοῦσθαι, τὴν μὲν αἰτίαν ἀγνοῶν τῆς βασιλέως ἐπὶ Τριβαλοὺς στρατείας, νομίζων δὲ, ἁπλῶς αὐτὸν ἐπὶ λεηλασίᾳ τῶν βαρβάρων. Βασιλεὺς δὲ ἰδὼν οὕτω τάχιστα τὴν βαρβάρων ἀφιγμένην στρατιὰν, μαθὼν δὲ καὶ ὡς ἐκ πολλῶν εἴη σατραπειῶν συνειλεγμένη, θορύβου καὶ ἀθυμίας ἦν μεστὸς, τοῦτο μὲν τοὺς βαρβάρους ὑποπτεύων, ὡς οὐδὲν αὐτῷ τῶν κατὰ γνώμην πράξουσι δέους ἀπηλλαγμένοι, ὑφ´ οὗ μετρίως ἂν ἐπείθοντο εὐτάκτως ἕπεσθαι καὶ μετὰ κόσμου, τοῦτο δ´ ὅτι καὶ ἡ Ῥωμαίων στρατιὰ ἀδυνάτως εἶχεν ἀθροισθῆναι· ἐν τριάκοντα γὰρ ἡμέραις εἴρητο αὐτοῖς εἶναι πρὸς αὐτόν. Πειρωμένου δὲ παρακατέχειν τοὺς βαρβάρους καὶ τὸν χρόνον ἀναλοῦν, ἠπείλησαν ἐκεῖνοι τὴν αὐτοῦ καταδραμεῖσθαι, εἰ μὴ σὺν αὐτοῖς ἐπὶ τοὺς πολεμίους τάχιστα ἀπαίροι. Ἀπορίᾳ δὲ πανταχόθεν συσχεθεὶς, (τό,τε γὰρ μὴ τὴν οἰκείαν ἑπομένην ἔχειν δύναμιν ἐνόμιζεν οὐκ ἀφαλὲς καὶ τὴν βαρβάρων ἐδεδοίκει, ἣν ἠπείλουν, ἔφοδον ὡς μέγιστα κακώσουσαν, πάντων ἐν θέρους ὥρᾳ τετραμμένων ἐπὶ ἔργα καὶ διεσκεδασμένων ἐπὶ τοὺς ἀγροὺς.) εἵλετο αὐτὸς μᾶλλον ἅμα οἰκέταις τοῖς συνοῦσιν ἐκστρατεύειν. Καὶ τοῖς ἡγεμόσι τῶν βαρβάρων ἐκκαλύψας τὸ ἀπόῤῥητον τῆς εἰσβολῆς, ἠξίου μὴ τὰς προσχωρούσας πόλεις κακουργεῖν, μηδὲ τὴν χώραν, ἀλλ´ ἄθικτον διατηρήσαντας ἐκείνην, ἐπὶ τὴν ὄντως πολεμίαν τρέπεσθαι, ἀγωγοὺς αὐτοῦ παρεχομένου. Τῆς τοιαύτης δὲ εὐγνωμοσύνης ἕνεκα χρήματα πολλὰ τοῖς βαρβάροις ἐπηγγέλλετο παρέξειν. Οἱ δ´ ἅπαντα πράξειν αὐτῷ τὰ κατὰ γνώμην ἰσχυρίζοντο καὶ πάντα ὑπείξειν ἀκριβῶς. Αὐτίκα τε συνεξώρμητο αὐτοῖς, ὀλίγους τινὰς Ῥωμαίους ἔχων περὶ ἑαυτόν.

7. Ἔεμπέ τε καὶ πρὸς Καίσαρα τὸν Βοΐχναν τοὺς δηλώσοντας, ὅτι καὶ παρὰ τὸ σύνθημα ἐκστρατεύσειεν ἀναγκασθεὶς ὑπὸ τῆς στρατιᾶς οὐκ ἀνασχομένης περιμένειν τὸν καιρόν. Ὁ δὲ τῆς πόλεως, ἧς ἦρχεν, ἀποδημῶν, (Δράμα δὲ ἦν,) ἐπεὶ πύθοιτο τὰ παρὰ βασιλέως, ἅμα καὶ στρατιᾷ τινι περιτυχὼν Τριβαλικῇ, ἣ παρὰ Κράλη πρὸς τὴν μητέρα ἀφικνεῖτο ἐν Φεραῖς, ἀνέστρεφεν ἐπὶ Φερὰς μετὰ τῆς στρατιᾶς. Γνώμην δὲ εἶχεν, ὡς καὶ τοῖς ἄλλοις ἐκεῖ συνωμόταις συνδιασκεψόμενος, ὅ,τι δέοι δρᾷν πρὸς τὰ παρόντα. Οἱ βάρβαροι δὲ ἐπεὶ ἐγγὺς Φερῶν ἦσαν μετὰ βασιλέως, οἱ πλείους μὲν ἀμελήσαντες τῶν συνθηκῶν, ἐτράποντο ἐπὶ λεηλασίαν καὶ πᾶσαν τὴν χώραν ἐπόρθουν ἀδεῶς, βασιλέως ἀχθομένου καὶ πάντα πράττοντος, ἐξ ὧν ᾤετο κωλύσειν τοὺς βαρβάρους κακοῦν τοὺς φίλους· ὅσοι δὲ μετὰ βασιλέως ἦσαν καὶ τοῦ στρατηγοῦ, τὴν Τριβαλῶν ἰδόντες προσιοῦσαν στρατιὰν, ᾗ καὶ Βοΐχνας συνῆν ὁ Καῖσαρ, ὥρμηντο συμβαλεῖν. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ πολλὰ καμὼν οὐκ ἠδυνήθη πεῖσαι ἀποσχέσθαι μάχης, ἐχώρει καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὸν πόλεμον. ᾔεσαν δὲ καὶ οἱ Τριβαλοὶ ὁμοίως ἐπὶ τοὺς βαρβάρους.

8. Ἔτι δὲ ἀκροβολιζομένων τῶν βαρβάρων, ὥσπερ ἔθος πρὶν ἥκειν εἰς τὰς χεῖρας, ἔπιπτεν ὁ στρατηγὸς βέλει τρωθεὶς ὑπὸ τῶν Τριβαλῶν, καὶ σύγχυσις δεινὴ καὶ ἀταξία τὸ στρατόπεδον κατεῖχε τῶν βαρβάρων, οἷα δὴ ἐκ πρώτης ἡττημένων εἰσβολῆς. Βασιλεὺς δὲ τότε μάλιστα ἐφαίνετο συνεῖναί τε τὰ δέοντα ὢν ὀξὺς ἐν ἐπείγουσι καιροῖς καὶ αὐτός τε καταπράξασθαι καὶ τοῖς ἄλλοις παραινέσαι. Αὐτίκα γὰρ ἕτερον ἐχειροτόνει στρατηγὸν καὶ παρῄνει μάλιστα θαῤῥεῖν, ὡς καλῶς αὐτοῦ τοῖς πράγμασι χρησομένου. Εἰσωθήσας δὲ αὐτὸν εἰς τοὺς προτάκτους, ἔργα τόλμης καὶ ἀνδρίας ἐπεδείκνυτο θαυμαστά.

9. Τρεῖς γὰρ ἐφεξῆς αὐτοχειρίᾳ πολεμίους ἀνελὼν, ἠνάγκασε τῆς μάχης ἀποσχέσθαι Τριβαλούς. Αὐτίκα γὰρ ἀνεχώρουν ἐπὶ Φερὰς οὔσας οὐ μακράν. Ἔπεσον δὲ κατὰ τὴν συμβολὴν ἐκείνην Περσῶν μὲν ὀλίγοι, διπλασίους δὲ ἐκ Τριβαλῶν. Τὸ μέντοι βαρβαρικὸν, ὡς παρ´ ἐλπίδας αὐτοῖς ἀπήντα τὰ κατὰ τὴν μάχην, (οὐ γὰρ ᾤοντο ἀντισχήσειν οὐδὲ πρὸς βραχὺ τοὺς πολεμίους,) δεινῶς ἐθορυβοῦντο καὶ ἠτάκτουν καὶ ἤδη ἕτοιμοι ἦσαν πρὸς φυγήν. Παραθαῤῥύνας δὲ αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς καὶ συντάξας, ὥσπερ ἔθος, ἀνέστρεφεν αὐτὸς τὴν οὐραγίαν ἔχων μετὰ τῶν Ῥωμαίων καὶ τῶν ἀρίστων τῶν Περσῶν. Τριβαλοὶ δὲ οὐχ ὑπέμειναν ἀναιμωτὶ τοὺς βαρβάρους ἐᾷν ἀναχωρεῖν. Ὑπώπτευον γὰρ καὶ αὐτοὶ τεθορυβῆσθαι ἐκ τῆς ταχίστης ἀναζεύξεως. Καὶ αὖθις ἐπελθόντες, ἐπεχείρουν τρέπεσθαι καὶ διαλύειν τὸν συνασπισμόν. Βασιλεὺς δὲ αὖθις ἀντικαταστὰς μετὰ Ῥωμαίων καὶ τῶν ἀρίστων τῶν Περσῶν, ἀπέτρεπε τοὺς πολεμίους. Δύο γὰρ ἐφεξῆς ἀπέκτεινε συμβαλών. Ἔπεσον δὲ καὶ ἄλλοι ὑπὸ τῶν λοιπῶν ἀνῃρημένοι. Ἐξ ἐκείνου δὲ ἡ Τριβαλῶν ἀνεχώρει στρατιὰ ἐπὶ Φερὰς, τὴν βασιλέως ἀνδραγαθίαν ἐκπλαγεῖσα, καὶ οὐκέτι τοῦ λοιποῦ ἠνώχλησαν οὐδέν.

suivant

Chapitre XLIV.

1. Les deux Empereurs se préparent à la guerre. 2. Ils parlent d*accommodement sans le pouvoir faire. 3. Calile fils dOrcane est pris. 4. Paléologue promet au père de le retirer, et de le lui rendre, y. Les Serviens s'offrent à Mathieu. 6. II reçoit d'Orcane un renfort de cinq mille hommes. 7. Les barbares attaquent les Serviens maigrè lui. Leur Chef est tué. 9. Petit combat.

1.  Lorsque les traités de paix qui avaient été faits entre les deux Empereurs eurent été rompus, Mathieu alla trouver Manuel Despote son oncle à Byzie, et s'étant fortifié de ses troupes, il marcha vers Constantinople, et se campa proche d'un bourg nommé Metra sur le bord du fleuve Mêlas. Paléologue fit avancer sa cavalerie et son infanterie vers le bourg d'Athyra, qui est 266 fermé de murailles, et qui est comme un Isthme entouré de la mer, et il y alla par un autre côté sur ses galères. Les deux armées demeurèrent quelques jours, sans qu'aucun des deux Empereurs pût obliger l'autre au combat. Paléologue ne croyait pas devoir exposer dans une rase campagne son infanterie armée de pied en cap, contre de la cavalerie, et Mathieu ne voulait pas mener sa cavalerie par des chemins étroits et embarrassés à travers des ruines.

2. Ils retinrent donc chacun leurs troupes, et ils s'envoyèrent réciproquement des Ambassadeurs, pour traiter d'accommodement. Mais n'ayant pu convenir des conditions, Mathieu se retira à Byzie, et Paléologue à Constantinople, et ils cherchèrent tous deux les moyens de se nuire.

3. Il arriva en même temps qu'un vaisseau de Pirates parti de l'ancienne Phocée, où Calochete commandait, vint au golfe Astacéne, pour voler les passants, et qu'il y prit Calile fils d'Orcade, et l'emmena à Phocée.

4. Orcane ne pouvant attaquer les Phocéens ni par mer faute de vaisseaux, ni par terre faute de troupes capables de s'ouvrir un passage à travers une Province, il ne trouva point d'autre ressource dans cette fâcheuse conjoncture, que d'implorer le crédit de Paléologue, et de le supplier de lui faire rendre son fils. II le lui promit, pourvu qu'il cessât d'assister Mathieu. Il est certain 267 qu'Orcaneavait toujours conservé de grands sentiments de respect pour Cantacuzène, depuis même qu'il avait renoncé aux grandeurs du siècle, et qu'en sa considération il avait toujours envoyé du secours à Mathieu son fils. Paléologue crut que ce lui était une favorable occasion de détacher Orcane des intérêts de Mathieu. Le barbare lui promit tout ce qu'il voudrait, pourvu qu'il retirât son fils d'entre les mains des Phocéens, et tant qu'il fut prisonnier, il n'exerça aucun acte d'hostilité contre les villes de l'obéissance de Paléologue. Celui-ci croyait que Calothete le rendrait volontiers, et qu'il n'y avait qu'à le demander. Il envoya donc lui offrir en récompense des charges et des honneurs. Mais Calothete se souciant fort peu de ces honneurs et de ces charges, demanda une rançon excessive. Paléologue n'ayant pas de quoi la payer, menaça de le traiter avec la dernière rigueur, s'il ne déferait à ses volontés, et l'assiégea par mer et par terre. Mais enfin, ayant reconnu qu'il ne pouvait emporter la place, il lui donna cent mille écus d'or, avec la dignité de Panhypersebaste; par ce moyen il retira Calile, et le rendit à Orcane son père.

5. Pendant qu'il perdait du temps à cette affaire les principaux des Serviens gouverneurs des villes de Mygdonie, mandèrent secrètement Mathieu, pour les lui livrer. Ils en avaient traité avec lui dès auparavant ; car ils conservaient 268 toujours cette merveilleuse inclination pour Cantacuzène, qu'ils avaient conçue dès le temps qu'il s'était réfugié en leur pays ; aussi n'auraient ils pas été fâchés que durant la vie du Crale, il eût pris les armes contre lui, et ils l'avaient même souvent invité à le faire. Mais sa retraite et la mort du Crale, changèrent la face des choses et dissipèrent leurs espérances. Ils protestèrent à Mathieu son fils, qu'ils lui porteraient une affection aussi ardente que celle qu'ils avaient portée à son père, et qu'ils contribueraient de tout leur pouvoir à l'agrandissement de son Empire. Boicnas César lui manda dans le même temps, que tout ce qu'il avait désiré était prêt, et que de plus, il avait disposé le gouverneur de Phere à lui livrer cette importante place, avec la veuve du Crale des sommes qu'elle y avait, et ils le supplièrent de leur marquer le temps auquel il y pourrait venir.

6. II eut une extrême joie de ces offres, et leur ayant promis de récompenser dignement le zèle qu'ils témoignaient pour son service, il les assura qu'il les irait visiter un mois après, dans la créance que ce lui était un terme suffisant pour assembler ses troupes, et pour obtenir un renfort d'Orcane son beau-frère. Les Ambassadeurs qu'il lui envoya pour cet effet, le trouvèrent occupé à Avido. Ne sachant pour quelle expédition ce secours-là lui était demandé, et s'imaginant que v'était pour faire le dégât sur les terres des Bar- 269 bares, il donna aux Ambassadeurs cinq mille Turcs, qui venaient d'être levés en différentes Satrapies, et qui demandaient avec impatience permission dépasser en Thrace pour de là faire irruption en Bulgarie. L'Empereur Mathieu fut un peu surpris de la promptitude de leur arrivée, et il se défia qu'étant ramassés de différentes contrées, il ne fût malaisé de les faire obéir parce qu'ils étaient exempts de la crainte., qui est la seule chose qui maintient la discipline militaire. D'ailleurs, il lui fallait du temps pour lever les troupes Romaines, et il n'avait promis aux Serviens de les aller trouver que dans un mois. Voulant donc gagner ce temps-là, il tâcha d'amuser les Turcs. Mais ils le menacèrent de faire le dégât sur ses terres, s'ils ne les menait sur celles des ennemis. Comme il était dans une étrange perplexité, et que d'un coté, il ne voyait pas qu'il fût sûr de partir, sans les troupes Romaines ; et que de l'autre, il appréhendait que les Turcs ne ravageassent ses terres dans la saison de la récolte, il se résolue enfin, de partir avec eux, et il pria leur commandant de ne pas permettre qu'ils exerçassent aucun acte d'hostilité sur les pays de son obéissance, ni contre les villes qui leur ouvriraient leurs portes, et il promit de reconnaître libéralement leur retenue.

7. Il partit incontinent après avec eux, et il envoya dire à Boicnas César, que l'impatience des barbares l'avait obligé de se mettre en campagne 270 avant le temps dont ils étaient convenus. le César était hors de la ville de Dramas lorsqu'il reçut les Ambassadeurs, et ayant rencontré en même temps une troupe de Serviens que le Crale envoyait à Phere, se joignit à eux pour délibérer touchant leur entreprise. La plupart, des Turcs qui étaient avec l'Empereur, oublièrent la promesse qu'ils lui avaient faite, lorsqu'ils furent proche de Phere, et ils se mirent à piller avec une licence effrénée. L'Empereur fit ce qu'il put pour les retenir, mais n'ayant pu en venir à bout, il fut obligé de charger, avec eux, les Serviens qui étaient conduits par Boicnas.

8. A la première escarmouche, le commandant des Turcs fut tué d'un coup de flèche, et sa mort fut suivie de la déroute de ses gens. L'Empereur fit voir alors, qu'il avait une merveilleuse vivacité, pour découvrir ce qu'il faut faire dans les occasions les plus pressantes, et dans les conjonctures les plus imprévues. Il établit un autre Commandant, et il donna les ordres nécessaires.

9. II fondit à l'heure même sur les premiers rangs, tua de sa main les trois plus avancés, et contraignit les autres de se retirer vers Phere. Il mourut peu de Turcs en cette rencontre, et il mourut une fois autant de Serviens. Les Turcs qui ne s'étaient pas attendus à une résistance si vigoureuse, se mirent en désordre et en déroute. L'Empereur les rallia. Les Serviens qui se dou- 271 taient de la confusion où étaient les Turcs, à cause de la précipitation avec laquelle ils les voyaient se retirer, les suivirent de près, rompirent leurs rangs et en tuèrent quelques-uns. L'Empereur se retourna, avec les plus vaillants tant des Turcs que des Romains, et tua deux des ennemis. Il y en eut aussi quelques-uns qui en tuèrent d'autres. Depuis cette rencontre, les Serviens se retirèrent fort épouvantés de la valeur de l'Empereur, et n'osèrent plus en venir aux mains.

 

suivant