Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE, ET JEAN CANTACUZENE

LIVRE QUATRE (chapitres XXI à XXIX

LIVRE QUATRE (chapitres XVI à XX) - LIVRE QUATRE (chapitres XXX à XL)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE, ET JEAN CANTACUZENE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE QUATRIEME.

 

 

 

 

précédent

καʹ. 1. Τοιαῦτα μὲν Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς ἐφ´ οἷς ἐγκαλεῖν ὁ Κράλης ἐπεχείρει, ἀπεκρίνατο· ὁ Κράλης δὲ ἀντειπεῖν οὐκ ἔχων πρὸς οὐδὲν, (συνῄδει γὰρ αὑτῷ καὶ ἀδικίαν καὶ παράβασιν τῶν ὅρκων,) ὀλίγον μὲν ἐπέσχε σιωπήσας· ἔπειτα ἐδεῖτο βασιλέως, τῶν ἄλλων ἀποστάντας μόνοι διαλέγεσθαι ἐφ´ ἑαυτοὺς περὶ τῶν διαφορῶν. Ἐπεὶ δὲ ἐπείθετο ὁ βασιλεὺς καὶ ἀφίσταντο τῶν ἄλλων, ἐπιορκεῖν μὲν ὁ Κράλης ὡμολόγει καὶ παρασπονδεῖν, τὰς Ῥωμαίων κατέχων πόλεις, οὐκ ἐβούλετο δὲ ἀποδιδόναι, ἀλλ´ ἐδεῖτο βασιλέως τῶν εἰς αὐτὸν γεγενημένων ἀπομνημονεύοντα, ταύτην τὴν χάριν καταθέσθαι, τὸ ἔχοντας ἑκάτερον, ἃ ἔχουσιν ἐν τῷ παρόντι, τίθεσθαι σπονδάς. Βασιλέως δὲ οὐδὲ τῶν φαυλοτάτων οὐδενὸς παραχωροῦντος, διελύθησαν ἀσύμβατοι.

2. Καὶ Κράλης μὲν εἰς τὸ στρατόπεδον, βασιλεὺς δὲ εἰς τὴν πόλιν ἐπανῆλθον, εἰς τὴν ὑστεραίαν αὖθις ἐπαγγειλάμενοι ἀλλήλοις συντυχεῖν. Καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν συνελθόντες, λόγους ἐποιοῦντο περὶ τῶν ὁμοίων, καὶ οὔτε βασιλεὺς περὶ τῶν κατεχομένων ἐνεδίδου πόλεων, οὔθ´ ὁ Κράλης ὑπέμενεν ἀφίστασθαι. Καίτοι γε ἔλεγε Κράλης, ἐς τοσοῦτον δέους πρὸς βασιλέα καθεστάναι, ὡς καὶ ἐν ὀνείροις εἴ ποτε ὁρᾷν συμβαίη, τοῦ ὕπνου ἀφίστασθαι αὐτίκα, καὶ πρὶν ληφθῆναι ὕπνῳ, ἄϋπνον διανυκτερεύειν, εἰ λογίζοιτο περὶ ἐκείνου, ὅπως χρὴ πολεμεῖν, ἐν ἀπόροις ὑπὸ δέους καθεστώς. Οὐ μὴν οὐδὲ πρὸς τοὺς ἔξω τὸ πάθος ἀπεκρύπτετο, ἀλλ´ ἀναφανδὸν καὶ πρὸς Τριβαλοὺς καὶ Ῥωμαίους τοὺς συνόντας μηδένα ἀνθρώπων ἔλεγε διὰ βίου, μήτε πρότερον, μήθ´ ὕστερον ὥσπερ Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα ἐκπεπλῆχθαι καὶ δεδοικέναι. Καὶ ἐν τῇ συνουσίᾳ δὲ ἐκείνῃ, ἐρομένου βασιλέως, ὅτου χάριν τοσαύτην ὑπομείνειεν αἰσχύνην τοῖς τῆς Βενετίας βουλευταῖς συγκαταλέξας ἑαυτὸν, μείζονα καὶ περιφανεστέραν συμπάντων ἐκείνων ἔχων αὐτὸς ἀρχὴν, διὰ τὸν ἐκείνου φόβον, ἀπεκρίνατο καὶ προσετίθει, μηδὲν εἶναι θαυμαστὸν, εἰ τοιαῦτα ὑπομείνειε. Τοὐναντίον μὲν οὖν, ὅτι μὴ καὶ πρός τι χεῖρον καὶ πολλῷ φαυλότερον ἐξετράπη καίπερ δὲ οὕτω δέους ἔχων, καὶ οὐδὲ πρὸς πάντας αἰσχυνόμενος ὁμολογεῖν, ὅμως ἀφίστασθαι τῶν πόλεων οὐκ ἤθελεν, ἀλλ´ ἐδεῖτο μόνον βασιλέως χωρεῖν πρὸς τὰς συμβάσεις Βέῤῥοιαν μόνην ἔχοντα καὶ Ἔδεσσαν καὶ τὰ ἄλλα φρούρια καὶ τὰς πολίχνας, ὅσαι προσεχώρησαν. Ἰσχυρίζετο δὲ καὶ ὅρκους τοῖς λόγοις προστιθεὶς, ὡς οὐ πλεονεξίας μᾶλλον ἢ αἰσχύνης ἕνεκα τῶν πόλεων ἀντιποιοῖτο. Αἰσχύνεσθαι γὰρ οὐ τοὺς οἰκείους μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ὁπουδήποτε δυνάστας, εἰ φαίνοιτο τοσοῦτον ἡττημένος πρὸς τὸν βασιλέως φόβον, ὥστε τοσούτων πόλεων ἀμαχεὶ παραχωρεῖν, ἃς ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον κτώμενος, χρήματά τε ἀναλώκει πλεῖστα, καὶ τοσούτους πόνους καὶ κινδύνους ὑπομεμενήκει μετὰ τῆς στρατιᾶς. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἑώρα ἀσυμβάτως ἔχοντα, „τὴν μὲν ἐμὴν“ εἶπε „πρὸς σὲ εὐγνωμοσύνην, καὶ ὡς οὐδὲν τῶν φίλῳ προσηκόντων οὔτε πρότερον, οὔθ´ ὕστερον ἐνέλιπον, καὶ ὁ παρελθὼν μὲν χρόνος, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ὁ νυνὶ παρὼν ἀξιόχρεως συμμαρτυρεῖν. σοῦ δὲ μηδὲν ἐθέλοντος τῶν δικαίων ποιεῖν καὶ προσηκόντων, ἀνάγκη πρὸς τὸν πόλεμον χωρεῖν, ταὐτὸν τοῖς θηρίοις πάσχοντα. Καὶ γὰρ ἐκεῖνα βαλλόμενα καὶ ἐλαυνόμενα ὑπὸ τῶν θηρευτῶν, πρῶτα μὲν φεύγουσι καὶ τὴν πρὸς ἀνθρώπους μάχην, ὅση δύναμις, ἐκκλίνουσιν. Ἐπειδὰν δὲ εἰς ἀνάγκην καταστῶσι καὶ τὸν κίνδυνον αἴσθωνται ἐφεστηκότα, στρεφόμενα ἀμύνονται, καὶ οὕτω μετὰ σφοδρότητος, ὡς τῆς σφετέρας ἀφειδεῖν παντάπασι ζωῆς. Τοῦτο δὴ καὶ αὐτὸς νυνὶ ποιήσω. Μάλιστα μὲν γὰρ ἐβουλόμην μὴ πόλεμον κινεῖν πρὸς σὲ, ἀλλὰ φίλον καὶ σύμμαχον ἔχειν, ὥσπερ δίκαιον, καὶ τῶν ὑπηργμένων ἀγαθῶν, ᾗ ἂν μάλιστα δυναίμην, ἐκτίνειν ἀμοιβάς. Ἐπεὶ δ´ αὐτὸς τῶν δικαίων ᾕρησαι ποιεῖν οὐδὲν, οὐδὲ τῶν Ῥωμαίοις πόλεων ἀφίστασθαι, ἃς ἔχεις ἀδίκως κατασχὼν, ἀνάγκη καὶ αὐτὸν ἃ νομίζω συμφέρειν Ῥωμαίοις πράττειν, καὶ μὴ περιορᾷν ἀδίκως οὕτω καταδουλωθέντας Τριβαλοῖς. Ἀλλὰ νῦν μὲν ἐπεὶ μὴ καὶ ἡ παρεσκευασμένη στρατιὰ ἀφῖκτο, εἰς Βυζάντιον καὶ αὐτὸς ἐπανελεύσομαι, καὶ παρασκευασάμενος τοῦ χειμῶνος, ἅμα ἦρι ὡς μάλιστα ἔχω μετὰ πολλῆς δυνάμεως καὶ μεγάλης τῆς παρασκευῆς ὑμῖν ἐπιστρατεύσω, γνώμην ἔχων, ὡς ἢ μαχόμενος πεσεῖσθαι, ἢ πρὸς τῷ Ῥωμαίους ἐλευθεροῦν καὶ αὐτὸν καὶ ὑπηκόους ἐξανδραποδίζεσθαι καὶ διαφθείρειν καὶ καταδουλοῦσθαι. ἃ εἰδότα καὶ αὐτὸν ὡς ἀληθῆ, παρασκευάζεσθαι ὡς ἀμυνούμενον καὶ διαγωνιούμενον περὶ τῶν ὅλων.“ Κράλης δὲ ἀκούσας βασιλέως οὕτως ἐμβριθῶς διειλεγμένου περὶ τοῦ πολέμου, καὶ ὁρῶν ἀμετάθετον τὴν γνώμην ἔχοντα, καὶ γενόμενος περιδεὴς, ἐδεῖτο βασιλέως μὴ οὕτω πρὸς ὀργὴν ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐξάπτεσθαι, ἀλλὰ λύσιν τινὰ ἐξευρίσκειν τῶν κακῶν, ὅθεν ὅ,τε πόλεμος καταλυθήσεται, καὶ μηδ´ αὐτὸς παντάπασι μηδὲν τῶν τε πόνων καὶ τῶν κινδύνων, ὧν ὑπέμεινε τὰς πόλεις κτώμενος, ἀπόναιτο. Ἐπέτρεπέ τε πάντα βασιλεῖ καὶ συνετίθετο στέργειν πᾶν, ὅ,τι ἂν αὐτῷ δοκοίη βέλτιον καὶ λυσιτελοῦν ἑκατέροις. Βασιλεὺς δὲ τό,τε πάντα ἔχειν ὁρῶν ἀπονητὶ ἀδύνατον, καὶ τό τινων ἀποστερούμενον ὀλίγων μὴ συγκατατίθεσθαι πρὸς τὴν εἰρήνην, ἀλλὰ περὶ τῶν ὅλων διακινδυνεύειν βούλεσθαι ἀβουλίας, ἀδήλου μάλιστα τοῦ μέλλοντος ὄντος, καὶ τοῦ πολέμου πολλὰς ἐν τῷ μεταξὺ δυναμένου δέχεσθαι μεταβολὰς, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ βαρβάρους ἔμελλεν ἐπάγειν ἐνθυμούμενος, οἳ πλεῖστα καὶ Ῥωμαίους βλάπτουσιν, οἷς δοκοῦσι συμμαχεῖν, καὶ τὴν ἐσομένην Τριβαλῶν φθορὰν καὶ τοὺς φόνους καὶ τοὺς ἀνδραποδισμοὺς, ὧν ἐκήδετο, καίτοι πολεμίων ὄντων, διὰ τὴν θρησκείαν, τὸ μὲν ἀληθὲς, εἶπε, καὶ δίκαιον, πρὸς Κράλην, καὶ ὃ πᾶς ὁστισοῦν ἂν ἐπιψηφίσαιτο δικαίως διαιτῶν, οὐδὲν εἶναι ἕτερον, ἢ ἐξίστασθαι Ῥωμαίοις τῶν πόλεων τῶν τοῖς ὅρκοις περιειλημμένων. Ἐπεὶ δ´ αὐτὸν ὁρᾷ πάνυ περιεχόμενον τῶν πόλεων, καὶ τῆς ζωῆς οὐ μικρὸν μέρος ἡγούμενον ἀφαιρεθήσεσθαι, εἰ τούτων ἀποστερηθείη, ἀδικήσειν μὲν Ῥωμαίους, πλὴν διελόμενον τὰς πόλεις, ὡς ἂν αὐτῷ δοκοίη, καὶ παραχωρήσαντα ὅσων ἂν ἐθέλοι, εἰ μὲν καὶ αὐτῷ δοκοίη καὶ πείθοιτο αὐτοῦ τῇ ψήφῳ, τίθεσθαι εἰρήνην ἐπὶ τούτοις καὶ σπονδάς. Εἰ δὲ μὴ βούλοιτο, ἐξεῖναι αὖθις πολεμεῖν τὰς πάσας ἔχοντι. Καὶ αὐτίκα Ἀκαρνανίαν μὲν καὶ Θετταλίαν, Σέρβιά τε καὶ τὰς ἐντὸς τούτων πρὸς θάλασσαν πολίχνας, καὶ Βέῤῥοιαν καὶ Ἔδεσσαν, Γυναικόκαστρόν τε καὶ Μυγδονίαν μετὰ τῶν κατῳκισμένων πόλεων, καὶ τὰς περὶ Στρυμμόνα κώμας ἄχρι τῶν Φερῶν ὁρίων, καὶ Ταντεσάνου ὄρη προσαγορευόμενα, ἀπένεμε Ῥωμαίοις, Ζίχνα δὲ καὶ Φερὰς καὶ Μελενίκον καὶ Στρύμβιτζαν καὶ Καστορίαν καὶ τὰς ἄλλας Μακεδονικὰς κώμας καὶ πολίχνας, αἳ τῶν εἰρημένων ὅρων ἐκτὸς ἦσαν, Κράλην ἔχειν· καὶ συμμαχίαν ἐπὶ τούτοις ποιεῖσθαι καὶ σπονδὰς, καὶ μηδὲν ἀλλήλους ἀδικεῖν. Οὕτω μὲν ὁ βασιλεὺς διῄρει τὰς πόλεις· καὶ ἐδόκει καὶ Κράλῃ καλῶς ἔχειν, καὶ συνέβησαν ἐν τούτοις, καὶ πάντες ἥδοντο, καὶ Τριβαλοὶ καὶ Ῥωμαῖοι, πρὸς τὴν εἰρήνην. Ὅ,τε βασιλεὺς εἱστία φιλοτίμως Κράλην καὶ τοὺς συνόντας ἐπ´ αὐτοῦ τοῦ τόπου, οὗ αἱ συμβάσεις ἐγεγένηντο, παρόντος καὶ τοῦ νέου βασιλέως καὶ συμφιλοτιμουμένου βασιλεῖ τῷ κηδεστῇ.

précédent

Chapitre XXI.

1. L'Empereur et le Crale se séparent sans rien faire. 2. Ils s'assemblent le jour suivant, et ils conviennent de partager les villes qui faisaient leur contestation.

1  L'Empeteur ayant parlé de la sorte pour sa justification, le Crale qui se sentait coupable de perfidie, et de parjure, n'eut rien à répondre, mais après s'être tenu quelque temps dans le silence, il pria l'Empereur qu'ils se séparassent du reste de la compagnie pour conférer en particulier. Quand ils furent à part le Crale demeura d'accord que c'était contre les termes des Traités, et contre la foi des serments qu'il retenait quelques villes de l'Empire, et il supplia l'Empereur de les lui laisser, en reconnaissance des bons offices qu'il lui avait autrefois rendus. L'Empereur le refusa, et protesta de ne pouvoir abandonner la moindre partie de l'Empire; et ainsi, ils se séparèrent sans avoir rien fait.

2. Le jour suivant, ils s'assemblèrent encore, comme ils en étaient convenus, et ils conférèrent sur le même sujet, sans que l'Empereur consentît que le Crale retînt les villes qu'il avait usurpées 123 et sans que le Crale promît de les rendre, bien qu'il avouât qu'il ne redoutait rien tant que les armes de l'Empereur. Il songeait quelquefois à lui durant le sommeil, et il s'éveillait tout d'un coup. Quand il y pensait avant que d'être endormi, il passait toute la nuit en de fâcheuses inquiétudes. Bien loin de dissimuler sa faiblesse il conseillait franchement, en présence des Serviens, et des Romains, qu'il n'avait jamais eu peur de personne, comme il avait peur de lui. L'Empereur lui ayant demandé, dans cette conférence, comment il s'était abaissé à entrer dans le Sénat de Venise, lui qui avait un Etat plus puissant que cette République, il répondit, qu'il y était entre par l'appréhension de sa puissance, et qu'il fallait s'étonner non de ce qu'il y était entré, mais de ce qu'il n'avait rien fait de plus bas, ni de plus indigne. Quoiqu'il fût saisi de cette frayeur, et qu'il n'eût point de honte de l'avouer devant tout le monde, il refusait, néanmoins, de restituer les villes qu'il avait usurpées, et il suppliait l'Empereur de les lui laisser, et de se contenter de Bérée, d'Edesse, et des autres petites places qui s'étaient rendues à lui. II protestait que c'était moins par intérêt que par quelque sorte de pudeur qu'il persistait à retenir les villes qu'il possédait, qu'il appréhendait le jugement que feraient de lui non seulement ses sujets, mais aussi les Princes ses voisins, il se laissait si fort abattre par la crainte que de rendre sans résistance un si grand nombre de 124 villes qui lui avaient couté tant de peines, tant de travaux, tant d'hommes et tant de dépenses. L'Empereur voyant que son obstination était invincible, lui dit : Ce que j'ai fait par le passé, et ce que je fais encore maintenant, me sert d'une preuve plus que suffisante pour justifier que je <vous ai rendu tous les devoirs auxquels notre amitié m'obligeait. Mais puis que vous ne voulez point vous rendre à la justice, je serai obligé d'avoir recours à la force, comme font les bêtes, qui lorsquelles sont poursuivies par les chasseurs, fuient pour éviter la violence ; mais enfin, quand elles font contraintes de se défendre, elles le font avec une impétuosité, et une ardeur aussi extrêmes que leur désespoir. Je me trouve dans une disposition presque pareille. Car je souhaiterais de tout mon cœur de conserver votre amitié, et de vous témoigner ma reconnaissance ; mais puis que vous ne vous rendes ni à la raison 3ni a la justice, je suis obligé de prendre les armes pour les intérêts de l'Empire. Comme je n'ai pas ici mes troupes, je m'en retourne à Constantinople, à dessein de m'y préparer durant l'hiver, à commencer la guerre au printemps, et de la continuer jusqu'à ce que l'aie mis les Romains en liberté, et que j'aie réduit les Serviens à la servitude. Le Crale ayant entendu parler l'Empereur avec cette fermeté, et sachant qu'il ne changeait pas aisément de résolution, le supplia de ne se pas mettre en colère, et de lui accorder quelque chose, en récompense des fatigues qu'il avait supportées, plutôt que d'en venir à une guerre. Enfin il lui remit ses intérêts entre 125 les mains, et s'en rapporta à son jugement: L'Empereur voyant qu'il était absolument impossible d'obtenir tout ce qu'il prétendit, sans essuyer auparavant des travaux, et des dangers incroyables, et jugeant que ce serait une extravagance d'aimer mieux courir le risque d'une guerre dont les événements sont toujours douteux, que de remettre une partie de ses droits, vu principalement qu'il ne pouvait faire la guerre sans le secours des Turcs, qui auraient apporté de notables préjudices aux Romains mêmes, qu'ils seraient venus secourir, et qui auraient massacré, ou emmené en captivité les Serviens qu'il aimait en qualité de Chrétiens, il dit, en adressant sa parole au Crale. Quiconque jugera sainement des choses, trouvera qu'il n'y a rien de si juste, ni de si raisonnable, que de nous resituer les villes que vous avez usurpées sur nous. Mais puisqu'il semble qu'en vous les ôtant, on vous ôterait une partie de la vie, je ferai ce tort-là aux Romains, que de les partager avec vous. Sinon, il dépendra de votre liberté de les retenir toutes, et de soutenir la guerre. A l'heure même, il assigna à l'Empire l'Acarnanie, la Thessalie, la Serviane, les villes maritimes des environs, Berée, Edesse, Gynaicocastre, Mygdonia,et les bourgs qui font sur le bord du Strymon, jusqu'aux frontières de Phere et les montagnes Tantessanes. Il céda au Crale Siene, Phere, Melenique, Strombitze, Castoria, et d'autres places de Macédoine, à la charge qu'il s'abstien- 126 drait de tout acte d'hostilité. Ce partage ayant été agréé parle Crale, la-paix fut conclue à la satisisfaction commune des deux nations. Apres cela, l'Empereur régala magnifiquement le Crale, et sa suite, dans le même lieu, en présence du jeune Empereur, qui partagea avec lui l'honneur de cette cérémonie.


 

κβʹ. 1. Μετὰ δὲ τὸ ἄριστον συνέθεντο, ὥστε εἰς τὴν ὑστεραίαν βασιλέα μὲν ἐπιλέξασθαι πέντε Ῥωμαίων τῶν ἐν τέλει, καὶ τούτοις ἐπιτρέψαι τὴν παράληψιν τῶν πόλεων· Κράλην δὲ ἐκ τῶν οἰκείων ἴσους παρασχεῖν, ὥστε παραδοῦναι. Καὶ συνταξάμενοι ἀλλήλοις, ἐπεὶ τέλος εἶχον αἱ συμβάσεις, ὁ μὲν εἰς τὸ στρατόπεδον, οἱ βασιλεῖς δὲ εἰς τὴν πόλιν ἀπεχώρουν.

2. Ἐπελθούσης δὲ νυκτὸς, τινὲς τῶν συνόντων βασιλεῦσι κρύφα ἐλθόντες πρὸς τὸν Κράλην, συνεβούλευον τὰς πόλεις μὴ παραδιδόναι, ἀλλὰ πόλεμον αἱρεῖσθαι μᾶλλον πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα, ὡς βλάπτειν δυνησόμενον ὀλίγα ἢ οὐδέν. Νῦν μὲν γὰρ ἀξιόμαχον οὐκ ἔχειν στρατιάν· ἂν δὲ ἐπανήκῃ εἰς Βυζάντιον ὡς παρασκευασόμενος, τὸν Παλαιολόγον βασιλέα πείσειν συνθήσεσθαι πρὸς αὐτὸν, ᾗ ἂν μάλιστα δοκῇ καθ´ ἡδονὴν, καὶ κοινῇ τὸν πόλεμον πρὸς ἐκεῖνον ἀνελέσθαι. Ἡγεῖσθαι γὰρ αὐτοὺς οὐκ ἀνεκτὸν ἐκεῖνον ἄρχειν, βασιλέα τῆς πατρῴας ἀποστερήσαντα ἀρχῆς. Καὶ ὁ Κράλης αὐτίκα ἔνθους ἦν ὑφ´ ἡδονῆς, καὶ πολλὰς ὡμολόγει χάριτας τοῖς ἀπαγγείλασι, βασιλεῖ τε ἐπηγγέλλετο προθύμως τῷ Παλαιολόγῳ συμμαχήσειν κατὰ κηδεστοῦ τοῦ βασιλέως καὶ πᾶσαν ἐπιδείξεσθαι σπουδὴν καὶ εὔνοιαν πρὸς αὐτόν·

3. Ἅμα τε ἕῳ, ἐπεὶ ἡμέρα ἦν, πέμψας πρὸς βασιλέα, ἀπηγόρευε τὴν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις εἰρήνην· ἀλλ´ εἰ βούλοιτο τὰς ἄρτι ληφθείσας πόλεις μόνας ἔχειν, μᾶλλον δὲ καὶ ἐξ ἐκείνων ἀποδόντα, οὕτω πείθειν αὐτὸν μὴ πολεμεῖν. Εἰ δὲ μὴ βούλοιτο, παρασκευασάμενον πρὸς μάχην ἐξελθεῖν· αὐτὸν γὰρ παντὶ σθένει πολεμήσειν.

4. Τῶν μὲν οὖν Κράλη λόγων ὁ βασιλεὺς ὀλίγον ἐποιεῖτο λόγον. ᾔδει γὰρ ὡς δυνησόμενος αὐτὸν καταναγκάζειν καὶ ἄκοντα τὰ δίκαια ποιεῖν. σφόδρα δὲ ἤχθετο κατὰ Ῥωμαίων τῶν ἐπιβουλευόντων (οὐ γὰρ ἠγνόησεν, ὅθεν ἡ μεταβολὴ,) καὶ τὴν διόρθωσιν τῶν πραγμάτων ἀπεγίνωσκε, πολέμων αὖθις ἐμφυλίων καὶ στάσεων μεγάλων τὰ τοιαῦτα οἰόμενος. Ἀρχήν. Ὅμως καὶ οὕτως ἔχων, ἐπηγγέλλετο εἰς τὴν ὑστεραίαν ἐξελεύσεσθαι πρὸς μάχην. Κράλης δὲ καὶ αὐτὸς παρεσκευάζετο, καὶ παραθαῤῥύνων τοὺς οἰκείους πρὸς τὸν βασιλέως πόλεμον. Οὐ χρὴ δεδοικέναι, ἔφασκε, Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα, ἄχρις ἂν ὑπὸ τῶν οἰκείων πολεμῆται, ἀλλὰ βεβαίας ἔχειν ἐλπίδας τοῦ περιέσεσθαι καὶ τὰς ἡρπασμένας Ῥωμαίων πόλεις καθέξειν ἀσφαλῶς. Ἐοικέναι γὰρ ἔφασκεν ἐκεῖνον ἐν ὕδασιν ἀνθρώπῳ καταβεβαπτισμένῳ, τοὺς οἰκείους δὲ ἐφεστῶτας, εἴ ποτε δυνηθείη ἀνακύψαι, πιέζοντας αὖθις καταβαπτίζειν καὶ μήθ´ ἑαυτῷ χρήσιμον, μήτ´ ἐκείνοις γίνεσθαι ἐᾷν. ἂν μέντοι τῶν οἴκοι διαφορῶν ποτε ἀπαλλαγείη, τότ´ ἤδη πάντων αὐτῷ ἐξίστασθαι ἑκόντας, καὶ πολλὴν πρόνοιαν ποιεῖσθαι φίλον ἔχειν. Ἀντικαθίστασθαι γὰρ πρὸς πόλεμον, ἂν τῶν οἴκοι δυσχερῶν ἀπαλλαγείη, οὔτ´ αὐτὸν λυσιτελεῖν ἡγεῖσθαι, οὔτ´ ἐκείνοις συμβουλεύειν. Οὕτω μὲν ὁ Κράλης οὐ τῇ σφετέρᾳ μᾶλλον θαῤῥῶν δυνάμει, ἢ ταῖς διχοστασίαις καὶ διαφοραῖς Ῥωμαίων, αὖθις ὥρμητο πρὸς πόλεμον, καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν ἅμα ἕῳ συντάξας ἐπὶ φάλαγγας τὴν στρατιὰν, ἐχώρει πρὸς Θεσσαλονίκην ἐκ τοῦ στρατοπέδου.

5. Καὶ ὁ βασιλεὺς ὁμοίως τήν τε πεζὴν καὶ ἱππικὴν δύναμιν ἀντιπαρέταττεν ἐξαγαγών· οὐδέτερος δὲ ἐπεχείρει πολέμου ἄρχειν, ἀλλ´ ἐπιπολὺ ἀτρεμοῦντα ἀντικαθίστατο ἀλλήλοις τὰ στρατόπεδα. Κράλης δὲ πρὸς βασιλέα πέμψας, ἢ τὴν εἰρήνην ἔφασκεν αἱρεῖσθαι, ἂν ἐθέλῃ, ἔχοντας ἃ ἔχουσιν ἑκάτερον, ἢ μὴ μέλλειν, ἀλλ´ ἄρχειν συμβολῆς. Βασιλεὺς δὲ τὰ τῇ προτεραίᾳ εἰρημένα καὶ αὖθις ἔφασκεν αἱρεῖσθαι, καὶ φίλον ἐθέλειν μᾶλλον ἔχειν, ἢ πολέμιον, τὰς πόλεις ἀποδόντα· ἂν δ´ αὐτὸς τὸν πόλεμον αἱροῖτο, πρῶτον μᾶλλον αὐτὸν ἄρχειν συμβολῆς μικρὸν προβάντα, ὡς οὕτω καὶ αὐτὸν ὡς ἀμυνόμενον καὶ οὐκ ἄρχοντα πολέμου ἀγωνιούμενον προθύμως, ἐπιμαρτυρόμενον καὶ ἀνθρώπους καὶ θεὸν, ὡς οὐκ ἀδικεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον ἀδικεῖται, οὐδὲ ἐπιορκεῖ καὶ κακὸς εἶναι βούλεται περὶ τὸν φίλον, ἀλλ´ ἀνάγκῃ ἐφ´ ἃ μὴ βούλοιτο χωρεῖ. ἂν δ´ αὐτοῦ κινουμένου πρώτου, ἔφασκε, μὴ τὸ στράτευμα ἀντεπάγῃ καὶ αὐτὸς, τὴν νίκην ἐκεῖνον ἔχειν, ὡς αὐτοῦ φυγομαχήσαντος. Κράλης δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο τοὺς βασιλέως λόγους, πέμψας αὖθις, ἔφασκε μηδ´ αὐτὸς βούλεσθαι τὴν μάχην· ἂν δὲ φαίνοιτο κινῶν τὰς φάλαγγας μετὰ μικρὸν, μὴ νομίζειν ἐπιέναι, ἀλλ´ ἀναχώρησιν εἶναι τὴν κίνησιν πρὸς τὸ στρατόπεδον. Τοιαῦτα ὁ Κράλης εἶπε· καὶ μετὰ μικρὸν ἀναστρέψας αὖθις ηὐλίσατο πρὸς τὸ στρατόπεδον τὴν νύκτα.

6. Καὶ βασιλεὺς ὁμοίως εἰσήλαυνεν εἰς τὴν πόλιν μετὰ τῆς στρατιᾶς. Κράλης δὲ εἰς τὴν ὑστεραίαν διαβὰς τὸν Ἀξειὸν, τὰ περὶ Ἔδεσσαν κατέδραμε καὶ περιστρατοπεδευσάμενος ἐπολιόρκει. Βασιλεύς τε ἐπεὶ μὴ ἐδόκει ἔτι μέλλειν ἐν Θεσσαλονίκῃ, (πράττειν γὰρ ἔτι ἀξιόλογον οὐδὲν ἐξῆν,) παρεσκευάζετο ὡς εἰς Βυζάντιον πλευσούμενος.

7. Μέλλων δὲ ἀπαίρειν ἤδη, πολλὰ βασιλεῖ τῷ νέῳ περὶ τοῦ μὴ πείθεσθαι παρῄνει Κράλῃ. ᾔδει γὰρ ἐπιχειρήσοντα ἐκεῖνον, αὖθις τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον κινεῖν Ῥωμαίων, ἵν´ αὐτῷ ἐξῇ τὰς πόλεις ἔχειν, ἐκείνων ἀσχολουμένων πρὸς ἀλλήλους. Καὶ συνεβούλευε φυλάττεσθαι τὴν ἐπιβουλήν. Οὐδὲ γὰρ εἶναι περὶ μικρῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἀρχῆς αὐτῆς ἐπιβουλεύειν, καὶ τὴν βλάβην οὐκ αὐτῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἔσεσθαι Ῥωμαίοις· καίτοι γε ἐκεῖνον τῶν ὄντων τὰ ἐναντία καταψεύσεσθαι, φάσκοντα προθύμως συμμαχήσειν ἐπὶ τῷ τὴν πατρῴαν ἀνασώζεσθαι ἀρχὴν ἀφῃρημένην, καὶ ἀμύνεσθαι τὸν ἠδικηκότα, ἄδηλον ὂν, εἰ μὴ μόνον οὐκ ἀποδώσει τὴν ἀρχὴν, ὥσπερ ἐπαγγέλλεται, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς ζωῆς ἐπιβουλεύσει. Τούτων δὲ αὐτῷ πείθεσθαι μηδὲν σαφῶς εἰδότα, ὡς ἀπάτῃ πάντα συσκευάζεται, ἵνα μᾶλλον ἀφέληται αὐτὸς τὴν οὖσαν ἀσφαλῶς. Εἰ δ´ ἀμελήσας τῶν παραινέσεων πείθοιτο αὐτῷ, τότε εἴσεται τὴν βλάβην, ὅτε μήτ´ αὐτῷ μηδὲν, μήτε τοῖς ἄλλοις ὄφελος ἐκ τοῦ εἰδέναι ἔσται. Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῖς πρωτοπλάστοις συνήνεγκε τοῦ παραδείσου ἐκβληθεῖσι τὸ εἰδέναι, ὡς ἠπάτηνται τῷ ὄφει. Τοιαῦτα καὶ ἕτερ´ ἄττα πλείω παραινέσας καὶ συνταξάμενος, ἀπέπλει, Ἀσάνην Ἀνδρόνικον τὸν κηδεστὴν μετὰ βασιλέως τοῦ νέου καταλιπών.

8. Κράλης δὲ ὀλίγῳ ὕστερον ἢ ὁ βασιλεὺς ἀπῇρεν ἐκ Θεσσαλονίκης, Ἔδεσσαν ἐπόρθησεν, ἑλών τινων προδοσίᾳ τῶν τἀκείνου ᾑρημένων. συντέθειτο γὰρ αὐτοῖς κλίμακας κατασκευασάμενον, ἐπὶ τειχομαχίαν ἥκειν, αὐτοὺς δὲ σημεῖον ἄραντας ἐπὶ τῶν τειχῶν, ἐφ´ ὧν ἑστᾶσιν, ἥκειν ἐπ´ ἐκείνους μετὰ τῶν κλιμάκων. Ἄδειαν δὲ ἐκείνων παρεχομένων καὶ ἀμυνομένων τοὺς ἔνδον μᾶλλον, ῥᾳδίαν ἔσεσθαι τὴν ἅλωσιν. Ὅπερ δὴ καὶ ἐγίνετο κατὰ τὸ σύνθημα. Καταστάντων γὰρ εἰς τὴν τειχομαχίαν, τοῖς τε προδιδοῦσιν ἤρετο τὸ σημεῖον ἀπὸ τῶν τειχῶν, καὶ ὁ Κράλης τὰς κλίμακας ἔχων, ἐχώρει πρὸς ἐκείνους· ἀδείας δὲ τυχόντες, ἀνέβαινον ἐπὶ τὰ τείχη, καὶ καθῄρουν αὐτίκα προσπεσόντες, ἕως ἐποίησαν καὶ ἵπποις βάσιμα· ἦν γὰρ οὐδὲ ὕψους ἔχοντα ἱκανῶς. Λυζικὸς δὲ ὁ τῆς πόλεως ἄρχων, αἰσθόμενος τὴν προδοσίαν, ἐχώρει μὲν ἐπ´ ἐκείνους ἔχων τοὺς περὶ αὐτὸν, ἤνυε δὲ οὐδὲν, καθῃρημένων ἤδη τῶν τειχῶν· ἀλλ´ ἀναστρέψας ἔσπευδεν ἐπὶ τὴν ἄκραν. Καὶ οἱ ἐκ Βυζαντίου παρὰ βασιλέως καταλελειμμένοι διακόσιοι φρουροὶ, ὡς ᾐσθάνοντο τὴν πόλιν ἑαλωκυῖαν, ἀνεχώρουν καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τὴν ἄκραν. Κράλης δὲ ἐπεὶ τὴν πόλιν εἶχεν, ἐχώρει ἐπ´ ἐκείνους τεθορυβημένους ἔτι ἀπὸ τῆς τροπῆς. Καθισταμένων τε πρὸς μάχην, ὁ Λυζικὸς ἐτέτρωτο βέλει τὸν μηρὸν, ἀμυνόμενος ἀπὸ τοῦ πύργου. Ἦν γὰρ ἀνεπισκεύαστος ἡ ἄκρα. Καὶ αὐτίκα ἡ φρουρὰ τὰ ὅπλα παρεδίδουν, πίστεις λαβόντες ἐπὶ τῷ μηδὲν ἀνήκεστον παθεῖν. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ ἄκρα εἴχετο, τὴν μὲν φρουρὰν καὶ Μακροδούκαν τὸν ἄρχοντα ἀπέλυεν ὁ Κράλης κατὰ τοὺς ὅρκους, τὰ ὅπλα μόνον ἀφελόμενος, Λυζικοῦ δὲ τὸ γένειον ἐπ´ αὐτοῦ τίλλεσθαι ἐκέλευεν, οὐ μόνον διὰ τὸ ἀντιστῆναι τότε, ἀλλ´ ὅτι καὶ βασιλέως Ἀνδρονίκου περιόντος, ἐν Καστορίᾳ μεγάλων αἴτιος αὐτῷ κατέστη συμφορῶν. Ἔπειτα ἐκέλευε δεθέντα ἄγεσθαι τὴν ἐπὶ Σκοπιὰν, ὡς ἐκεῖ τῶν τολμημάτων δίκας δώσοντα. Ὁ δὲ ὑπὸ τοῦ τραύματος ἀμεληθέντος καὶ τῆς ἄλλης δυσπραγίας ἐτελεύτησε μεταξὺ ἀγόμενος. Κράλης δὲ ἐφῆκε τὴν πόλιν τοῖς στρατιώταις διαρπάζειν· καὶ ἐπόρθησάν τε καὶ ἐνέπρησαν τὰς οἰκίας· τῶν οἰκητόρων δὲ τὸ μὲν πλεῖστον καὶ ἄριστον ἐξήλασε γυμνὸν μάλιστα ἐν ἀκμῇ τοῦ χειμῶνος, Ἰανουαρίου ἄρτι ἱσταμένου, καὶ διεσκεδάσθησαν κατὰ Βέῤῥοιαν καὶ τὰς ἄλλας πόλεις. Ὁ δὲ ἄπορος παντάπασι καταλέλειπτο ἐκεῖ ἐπὶ τὰς ὑπολειπομένας καταφυγὼν οἰκίας. Αὐτὸς δὲ ἐπεὶ καὶ χειμὼν ἐπεγένετο ἐξαίσιος, φρουρὰν ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν καταλιπὼν, πρὸς τὴν οἰκίαν ἀνεχώρει. Ἐλέγετο δὲ ὑπὸ χειμῶνος στρατιώτας τε καὶ τῶν σκευοφόρων ὑποζυγίων πλεῖστα τῷ στρατοπέδῳ ἐναποθανεῖν.

9. Βασιλεὺς δὲ εἰς Βυζάντιον ἐπανελθὼν ἐπυνθάνετο περὶ τοῦ Μυσῶν βασιλέως Ἀλεξάνδρου, ὅτι πλεῖστα ἀνιῷτο διὰ τὴν τῶν βαρβάρων ἔφοδον ἀπροσδόκητον γεγενημένην καὶ μέγιστα κακώσασαν τὴν γῆν αὐτοῦ. Ὑπώπτευε δὲ οὐκ ἀφ´ ἑαυτῶν τοὺς βαρβάρους ἐπελθεῖν, ἀλλὰ βασιλέως πέμψαντος, ὃ καὶ μάλιστα ἠνία, ὅτι, μηδεμίαν πρόφασιν αὐτοῦ πρὸς τὸν πόλεμον παρεσχημένου βασιλεῖ, παρασπονδῶν αὐτὸς κακῶς ποιεῖ τὴν χώραν. Πέμψας δὲ ὁ βασιλεὺς πρεσβείαν πρὸς αὐτὸν, πρῶτα μὲν περὶ τῶν βαρβάρων τῆς ἐφόδου ἀπελογεῖτο, μὴ κατὰ γνώμην ἐκείνῳ γεγενῆσθαι, ἀλλ´ αὐτοὺς ἀφ´ ἑαυτῶν μεγάλα δυναμένους, ἅττα ἂν δοκῇ ποιεῖν. Τοῦτο δὲ συμβαίνειν οὐ μᾶλλον διὰ τὴν ἐκείνων δύναμιν, ἢ διὰ τὸ μὴ αὐτοὺς ἐθέλειν τῆς πλεονεξίας ἀποστάντας καὶ τῶν ἀλλοτρίων τῆς ἐπιθυμίας, ἀλλήλοις ὅση δύναμις ἐπιμαχεῖν καὶ ἀνείργειν τοὺς βαρβάρους, ῥᾷστα δυναμένους, εἰ συμφωνήσαιεν. Εἰ γὰρ ἐβούλετο Κράλης τὰς ἡρπασμένας πόλεις ἀποδιδόναι καὶ τὰ δίκαια ποιεῖν κατὰ τοὺς ὅρκους, οὐκ ἂν αὐτῷ ἐδέησε βαρβάρων πρὸς τὴν συμμαχίαν πάντων μάλιστα ἀπεχθῶς πρὸς αὐτοὺς διακειμένῳ, ἀνάγκῃ δὲ χρωμένῳ, ἵνα τά τε ὄντα διασώζοι καὶ τὰ ἡρπασμένα, εἰ δύναιτο, ἀνακαλοῖτο. Πρὸς μὲν οὖν ἐκεῖνον ποιήσειν, ὅ,τι ἂν δοκῇ μάλιστα λυσιτελεῖν, αὐτῷ δὲ συμβουλεύειν, συναίρεσθαι αὐτῷ πρὸς τὸ κωλύειν τοὺς βαρβάρους ἀδεῶς, ὅταν δοκῇ, πρὸς τὴν Θρᾴκην περαιοῦσθαι. Τοῦτο δ´ ἂν γένοιτο, εἰ χρήματα παρέχοιτο τακτὰ πρὸς τῶν τριηρέων τὴν παρασκευήν. Αὐτὸν μὲν γὰρ εὐπορεῖν τῆς ναυτικῆς δυνάμεως, δεῖσθαι δὲ χρημάτων, ἐξ ὧν ἂν τραφείη· ὧν εἰ καὶ αὐτὸς παράσχοιτο ὅσα δυνατὰ, τριήρεις ἐπιστήσει κατὰ τὸν Ἑλλήσποντον, αἳ παραπλέουσαι οὐκ ἐάσουσι τοὺς βαρβάρους περαιουμένους βλάπτειν. Καὶ τοῦτον τὸν τρόπον τῆς ἐκείνων ἀπηλλάχθαι περιέσται βλάβης. ἂν δὲ μὴ Κράλης ἐθέλῃ ποιεῖν τὰ δίκαια πρὸς ἀμφοτέρους, (εἰδέναι γὰρ καὶ αὐτὸν ὑπ´ ἐκείνου ἀδικούμενον οὐ μικρά τινα,) εἰ μὴ ἡ παροῦσα δύναμις ἐξαρκεῖ ἐκεῖνον καταναγκάζειν τὰ δέοντα ποιεῖν, τότε χρήσεσθαι καὶ τοῖς βαρβάροις τοσούτους ὑπ´ αὐτῶν περαιουμένους, ὅσους ἄγεσθαι οἷ ἂν ἐθέλωσι, καὶ μὴ πολλοὺς ὄντας, ἀφοβίᾳ τρέπεσθαι ἐπὶ σφᾶς καὶ διαφθείρειν.

10. Τοιαῦτα μὲν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον ἐπρεσβεύετο. Καὶ ἐδόκει κἀκείνῳ ἡ βασιλέως παραίνεσις λυσιτελεῖν, καὶ συνετίθετο πρὸς τὴν πρᾶξιν· συμβὰν δέ τι καὶ τοιοῦτον ἐπέῤῥωσε μᾶλλον πρὸς τὸ ἔργον. Ἑορτῆς γάρ τινος δημοσίας ἀγομένης ἐν Τρινόβῳ τοῖς αὐτοῦ βασιλείοις, καὶ ὄχλου πλείστου συνεῤῥυηκότος, ἐπεὶ παρῄει δι´ ἐκείνων, καὶ τῶν βασιλέως ἑπομένων πρέσβεων, τῇ σφετέρᾳ διαλέκτῳ πάντες ἐπεβόων, ὡς δεῖ Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ πάντα ποιεῖν τὰ κατὰ γνώμην καὶ τὴν εἰρήνην ἐκ παντὸς τρόπου τὴν πρὸς αὐτὸν αἱρεῖσθαι, ἵνα μὴ ἐκπολεμωθέντος, ἀπόλωνται αὐτοὶ διαφθαρέντες ὑπὸ τῶν βαρβάρων, καὶ ἐδέοντο πείθεσθαι αὐτοῖς. Ἀλεξάνδρου δὲ τῶν πρέσβεων πυνθανομένου, εἰ τῶν εἰρημένων ἐπαΐουσιν, ἐπεὶ ἀγνοεῖν ἐκεῖνοι ἔφασαν, ἡρμήνευεν αὐτὸς ἑλληνιστὶ, καὶ τεκμήριον ἐποιεῖτο μέγιστον τοῦ ὄχλου τὴν ἀξίωσιν τοῦ σφίσι μάλιστα λυσιτελεῖν τὴν πρᾶξιν, ὅτι καὶ μηδ´ ὑφ´ ἑνὸς ἐρωτώμενοι, τὰ σφίσι συμβουλεύουσι συνοίσοντα. Αὐτίκα τε ἐπιψηφισάμενος, καὶ αὐτὸς ἐξέπεμπε τοὺς πρέσβεις.

11. Βασιλεὺς δὲ πυθόμενος, ὡς προθύμως δέξαιτο Ἀλέξανδρος τὴν παραίνεσιν καὶ βούλοιτο παρέχεσθαι χρήματα πρὸς τὴν παρασκευὴν, ὑπερήσθη τε, δυνήσεσθαι νομίσας ἀπείργειν τοὺς βαρβάρους τοῦ μὴ Ῥωμαίους καὶ Μυσοὺς ἐπιόντας διαφθείρειν, καὶ ὥρμητο παρασκευάζεσθαι ἤδη πρὸς τὸ ναυτικὸν συστήσασθαι ἐπὶ κωλύσει τῶν βαρβάρων. Τό,τε νεώριον τὸ πρὸς τῷ Ἑπτασκάλῳ ἐν ἐκείνῳ τῷ ἔτει ἐξεκάθηρεν, ὑπὸ πολλῶν ἐτῶν ἰλύος ἐπιγενομένης προσχωσθὲν καὶ μὴ δυνάμενον εὐπετῶς εἰσδέχεσθαι ὁλκάδα φόρτον ἄγουσαν, μέγα ἔργον καὶ πλεῖστα λυσιτελοῦν τῇ πόλει, καὶ πολλῷ πόνῳ καὶ ἀναλώμασι κατορθῶσαι δυνηθείς.

12. Ἔληγον δὲ εἰς οὐδὲν αἱ τοῦ Μυσοῦ ἐπαγγελίαι. ὕστερον γὰρ ὀλίγῳ πρὸς βασιλέα πρεσβείαν πέμψας, ἀπηγόρευε τὴν εἰσφοράν. Κράλην γὰρ ἔφασκε πυθόμενον, οὐ μετρίως αὐτοῦ κατηγορεῖν, ὅτι φόρους Ῥωμαίοις παρέχειν ὑποσταίη ἑκοντὶ, καὶ ἃ μὴ τοῖς ὅπλοις δύναιτο βιάζεσθαι βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς, ταῦτα πείσειε παραγαγών. Δι´ ἃ μηδ´ αὐτὸν τὰ ὑπεσχημένα δύνασθαι ποιεῖν, τοσαύτην αἰσχύνην προστριβόμενα αὐτῷ καὶ γένει. Ἐφ´ οἷς οὐ μετρίως ἀγανακτῶν ὁ βασιλεὺς, ἐπεχείρει πείθειν, ὡς μᾶλλον αὐτῷ λυσιτελοίη ἡ αὐτοῦ παραίνεσις, ἢ Κράλη. Φθονοῦντα γὰρ ἐκεῖνον καὶ ἐπιβουλεύοντα ἀεὶ ταῦτα πειρᾶσθαι διαλύειν, ἃ πολλὴν αὐτῷ καὶ τοῖς ὑπηκόοις οἴσει τὴν ὠφέλειαν. Οὐ γὰρ παρέχειν φόρους, ὥσπερ ἐκεῖνος ἀπατᾷ, ἀλλ´ ἀναλίσκειν εἰς δέον ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, πλὴν εἰ μὴ καὶ τὰ τοῖς σφετέροις στρατιώταις παρεχόμενα φόρους ὀνομάσει. Ἀλλ´ ἦν οὐδὲν ἀξιόχρεων τῶν λεγομένων εἰς πειθώ. Βασιλεὺς δὲ τὴν ἐσομένην αὐτῷ φθορὰν ὑπὸ τῶν βαρβάρων προειπὼν καὶ διαμαρτυράμενος, ὡς τότε τῆς νυνὶ μεταμελήσει ἀβουλίας, ὅτε μηδὲν ἀπόνασθαι ἐξέσται τῆς μεταμελείας, ἐπέπαυτο πρὸς τὴν ἐπιχείρησιν καὶ αὐτός. ἃ εἰς ὕστερον ἅπαντα ἐξέβαινε.

Chapitre XXII.

1. L'Empereur et le Crale se séparent. 2. Des traîtres conseillent au Crale de ne rien rendre, et de se joindre à l'Empereur Paléologue contre l'Empereur Cantacuzène. 3. Le Crale déclare à l'Empereur Cantacuzène, qu'il ne veut plus exécuter l*accord qu'ils avaient fait ensemble. 4. Ils se préparent a la guerre. 5.. Paroles portées de coté et d'autre. 6 Le Crale assiège la ville d'Edesse. 7. L'Empereur Cantacuzène avertit l'Empereur son gendre de la trahison du Crale. 8. Le Crale prend la ville d'Edesse. 9. L'Empereur envoyé une Ambassade à Alexandre Roi de Bulgarie. 10. Alexandre lui promet de se joindre à lui. 11. L'Empereur fait équiper des vaisseaux, nettoyer le port. 12.. Alexandre manque à sa parole.

127 1. Lorsque le festin fut achevé, ils demeurèrent d'accord, que l'Empereur nommerait le jour suivant cinq personnes, pour recevoir les villes, et que le Crale en nommerait aussi cinq pour les rendre. Après quoi le Crale retourna à son camp, et les Empereurs à Thessalonique.

2.. La nuit suivante, quelques Romains allèrent secrètement trouver le Crale, et lui conseillèrent de prendre plutôt les armes, que de rendre les villes à l'Empereur Cantacuzène, qui n'était pas en état de lui nuire, puisqu'il n'avait point d'armée. Ils ajoutèrent que s'il allait à Constantinople pour y faire des levées, ils persuaderaient au jeune Empereur de s'accorder avec lui à des conditions raisonnables, et de joindre les armes aux siennes, pour se venger de son beau-père, qui l'avait privé de l'Empire. Le Crale tout transporté de joie, fit de grands remerciements à ceux qui lui donnèrent ces avis, et promit de servir avec chaleur l'Empereur Paléologue, contre son beau-père.

3. Dès la pointe du jour suivant, il fit savoir à Cantacuzène, qu'il ne désirait plus entretenir la paix aux conditions dont ils étaient convenus, et que s'il ne voulait lui laisser les villes qu'il possédait et même lui en donner d'autres, il prendrait les armes.

4. L'Empereur se souciait fort peu de ce dis- 128 cours du Crale, parce qu'il savait qu'il lui serait fort aisé de le ranger à son devoir; mais il était fâche des pièges que les Romains lui tendaient, parce qu'il jugeait que c'était le commencement d'une nouvelle guerre civile, à laquelle il n'y aurait point de remède. Il ne laissa pas pourtant dans une si fâcheuse conjoncture, de promettre de donner bataille le jour suivant. Le Crale fit de son côté de grands préparatifs, et pour relever le courage de ses gens, il les assura que Cantacuzène ne serait pas si formidable qu'ils se le figuraient, surtout, quand il serait abandonné par les siens; qu'il était comme un homme qui se noie, et que ses gens n'étaient autour de lui que pour l'enfoncer et pour l'empêcher de revenir sur l'eau. Le Crale s'engagea en cette nouvelle guerre par la confiance qu'il avait aux divisions des Romains, plutôt qu'en ses propres forces. Il rangea le lendemain ses troupes en bataille, et marcha vers Thessalonique. L'Empereur marcha aussi au devant de lui avec ses troupes, tant de cavalerie que d'infanterie.

5. Les deux partis furent longtemps en présence, sans que ni l'un ni l'autre commençât l'attaque. Enfin le Crale envoya demander à l'Empereur s'il avait agréable de faire la paix, à la charge que chacun retiendrait les villes qu'il possédait, ou bien s'il voulait donner bataille. L'Empereur fit réponse, qu'il aimait mieux 129 l'avoir pour ami que pour ennemi, pourvu qu'il exécutât le Traité qu'ils avaient fait le jour précédent, que s'il voulait en venir aux mains, il n'avait qu'à s'avancer,et à commencer le combats et qu'il le recevrait vigoureusement; que ne désirant pas l'attaquer, il désirait de se bien défendre ; qu'il prenait Dieu et les hommes à témoin qu'il n'avait point fait d'injustice, et qu'il en avait souffert, que si le Crale se retirait, il prendrait sa retraite pour un aveu de sa faiblesse, et pour une preuve de sa défaite. Le Crale répartit qu'il ne souhaitait point le combat, que ce n'était que pour se retirer à son camp, et non pour donner bataille qu'il faisait marcher ses troupes.

6. Il s'en retourna incontinent après à son camp, où il passa la nuit: Le jour suivant il passa le fleuve Axius, courut aux environs d'Edesse, et y mit le siège. L'Empereur n'ayant plus rien de considérable à faire à Thessalonique, se disposa à faire voile vers Constantinople.

7. Avant que de partir il avertit le jeune Empereur de se défier du Crale, l'assurant qu'il ferait tous ses efforts pour exciter entre eux une guerre civile, et pour retenir, durant leur division, les villes qu'il avait usurpées. Il lui représenta qu'il ne s'agissait pas de moins que de l'Empire, et du salut de leurs sujets. Le Crale, lui dit-il, vous impose par la plus honteuse de toutes les faussetés quand il nous fait accroire qu'il vous rétablira sur le trône de 130 l'Empereur Andronique votre père, et que j'ai dessein de vous en priver, et de vous priver de la vie. Si vous: rejettes mon avis comme suscpect, vous reconnaîtrez le mal qui en viendra ; mais vous le reconnaîtrez trop tard, et en un temps où il ne vous servira de rien de le reconnaitre, comme il ne servit de rien à nos premiers parents de reconnaitre que le serpent les avait trompes après qu'ils eurent été chassés du Paradis terrestre. Après avoir donné cet avis à l'Empereur son gendre, il laissa auprès de lui Andronique Asan son beau-père.

8. Peu après le départ de l'Empereur, le Crale prit la ville d'Edesse, par la trahison de quelques-uns des habitans.il était demeuré d'accord avec eux qu'il tiendrait des échelles prêtes, et qu'il les appliquerait aux murailles lors qu'ils lui en donneraient le signal. Cela fut exécuté de la maniérer qu'ils en avaient formé le projet. Le Crale s'étant approché des murailles, au signal des traîtres, ses gens montèrent dessus, et n'ayant trouve aucune résistance ils les abattirent jusqu'à ce que la cavalerie y pût passer. Lizique gouverneur de la place accourut avec ce qu'il avait de troupes ; mais ce fut inutilement, parce que les murailles étaient déjà démolies, et ainsi, il fut obligé de se sauver, dans la citadelle avec deux cens soldats. Le Crale courut à l'heure même contre eux, durant qu'ils étaient encore dans l'émotion, et dans la frayeur que donne la suite. Le Gouverneur ayant été blessé d'un coup de flèche à la cuisse, les sol- 131 dats mirent bas les armes sur la parole que l'on leur donna de ne leur point faire de mal. Lors que le Crale fut maître de la citadelle, il renvoya Macroducas, et la garnison, sans leur ôter autre chose que leurs armes. Il fit arracher la barbe à Lyzique en sa présence, non seulement pour le punir de ce qu'il s'était défendu ; mais aussi pour se venger du dommage qu'il lui avait autrefois cause à Castoria, sous le règne de l'Empereur Andronique. Il commanda, ensuite, de le mener à Scopies pour y être châtié avec la rigueur qu'il méritait. Mais il mourut en chemin, soit de sa blessure qui n'avait pas été bien pansée, ou du déplaisir de sa disgrâce. La ville ayant été abandonnée au pillage, les soldats y mirent le feu, et en chassèrent les habitants tous nus au mois de Janvier, durant les plus grandes rigueurs de l'hiver. Les pauvres se cachèrent dans quelques maisons abandonnées. On dit que plusieurs soldats et plusieurs bêtes de charge moururent de froid dans le camp.

9. L'Empereur étant de retour à Constantinople, s'y informa de l'état des affaires d'Alexandre Roi de Bulgarie, dont le pays avait été inondé, et ravagé par les Barbares. La douleur que cette inondation et ce ravage causaient à Cantacuzène, procédait des soupçons et des défiances qu'Alexandre avait, que c'était lui qui avait suscité ces étrangers. Il lui envoya dona une ambassade, pour rassurer qu'ils y étaient en- 132 trés d'eux-mêmes ; que, néanmoins,ces irruptions n'arrivaient pas tant par leur puissance, que par la mauvaise intelligence de ceux qui en souffraient le dommage, et qu'il leur serait aise de les arrêter, s'ils voulaient se réunir, en renonçant à la passion d'usurper le bien d'autrui ; que si le Crale avait voulu observer ses serments, en restituant les villes qu'il avait usurpées, il n'aurait pas eu besoin d'implorer le secours de ces Barbares, pour lesquels il n'avait point d'inclination, que s'il voulait joindre ses forces aux siennes, ils leur boucheraient le passage de Thrace, et ils réduiraient le Crale à la raison ; que cela leur serait aisé, pourvu que l'on levât les impositions qui avaient été établies pour la dépense de l'armée navale ; qu'il ne manquait point de matelots, mais qu'il manquait d'argent pour les payer, que s'il lui en voulait fournir il mènerait les galères en l'Hellespont, et garantirait son pays des incursions, des étrangers, et qu'ils les emploieraient contre le Crale, s'il ne leur voulait faire justice.

10. Alexandre accepta cette proposition, et il arriva en même temps, un accident qui contribuai un avancer l'exécution. Comme il passait un jour de Fête par les rues de Ternove capitale de son Royaume, et qu'il avait les Ambassadeurs de l'Empereur à sa suite, les peuples qui l'environnaient en foule crièrent a haute voix qu'il fallait donner satisfaction à Cantacu- 133 zène, et que s'ils l'irritaient, ils serviraient de proie aux barbares. Alexandre ayant demandé aux Ambassadeurs s'ils entendaient ce que le peuple disait, et les Ambassadeurs ayant répondu que non, il le leur expliqua en Grec, et prenant cette parole de ses sujets pour un heureux présage, il accorda aux Ambassadeurs ce qu'ils demandaient.

11. L'Empereur fut ravi de joie quand il apprit qu'Alexandre avait suivi son conseil, et qu'il était prêt de contribuer aux frais de l'armée navale, et il crut que s'ils étaient une fois joints ensemble, il leur serait aisé d'empêcher les Barbares de faire des courses sur les Romains, et sur les Bulgares ; et à l'heure même, il s'appliqua à faire équiper ses vaisseaux, età faire nettoyer l'Heptascale qui était tellement rempli de boue depuis plusieurs années, qu'un seul vaisseau marchand ne pouvait s'y tenir.

12. Les promesses du Roi de Bulgarie s'évanouirent bientôt après. Pour s'excuser de son infidélité, il disait que quand le Crale avait appris qu'il s'était obligé à contribuer à la dépense de l'armée navale, il avait blâmé l'imprudence par laquelle il s'était rendu si bassement tributaire des Romains, et il leur avait accordé ce qu'ils n'auraient pu obtenir de lui par la force de leurs armes. L'Empereur fâché de ce changement essaya de le convaincre que ses avis valaient mieux que ceux du Crale, qui étant un fourbes 134 s'efforçait de le dissuader de tout ce qui était plus avantageux pour lui, et pour son Etat, qu'il n'avait pas promis de payer un tribut, mais qu'il avait promis de contribuer à une dépense nécessaire au bien de son Royaume, si ce n'était qu'il voulût donner le nom de tribut à l'argent qu'il distribuait à ses soldats. Mais ces raisons ne firent point d'impression sur son esprit. C'est pourquoi l'Empereur se contenta de lui prédire les ravages que les Barbares feraient sur ses terres, et de l'avertir, qu'il se repentirait un jour de son imprudence, comme il s'en repentit en effet, dans un, temps où le repentir ne servait de rien.


 

κγʹ. 1. Μετὰ τοῦτο δὲ ὁ βασιλεὺς σύγχυσιν δεινὴν καὶ ἀταξίαν ὁρῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ γινομένην, καὶ τῆς κοινωνίας τῶν λοιπῶν ἀφισταμένους τοὺς τὰ Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνου ᾑρημένους, πολλούς τε τούτοις συναπαγομένους, διαστροφήν τε τῶν ὀρθῶν δογμάτων ἐγκαλοῦντας τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ τὴν δίκην ἐπιβοωμένους καὶ παρενοχλοῦντας ὁσημέραι καὶ δεομένους ἀντικαθίστασθαι πρὸς τὴν ἐξέτασιν, Καλλίστου τε ὁμοίως τοῦ πατριάρχου καὶ τῶν ἄλλων ἀρχιερέων καὶ τῶν λογάδων τῶν μοναχῶν, ὅσοι τοῖς ἀποσχισταῖς ἐναντία ἐφρόνουν ἐν τοῖς δόγμασι, δεομένων καὶ αὐτῶν ὁμοίως σύνοδον συγκροτεῖν καὶ τῶν δογμάτων τὴν ἐξέτασιν ποιεῖσθαι, δίκαιον εἶναι οἰηθεὶς μὴ τοιαῦτα γινόμενα περιορᾷν, ἀλλὰ τῆς κατὰ τὴν ἐκκλησίαν εἰρήνης προνοεῖσθαι ὅση δύναμις, ἐπέτρεπε τὴν σύνοδον γενέσθαι. Καὶ τούς τε ἄλλους μετεπέμπετο ἀρχιερέας γράμμασι καὶ τὸν Θεσσαλονίκης Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν, καίτοι βασιλεὺς εὐθὺς ἐξαρχῆς μετὰ τὸ πεπαῦσθαι τὸν συγγενικὸν πόλεμον καὶ πᾶσαν ὑπ´ αὐτῷ τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν γεγενῆσθαι, ἀναγκαῖον οἰηθεὶς ὥσπερ τὰς κοσμικὰς διαφορὰς, οὕτω δὴ καὶ τὰς τῆς ἐκκλησίας παύεσθαι, τὸν Ἀκίνδυνον Γρηγόριον ἔτι περιόντα, ὅστις τῆς τοιαύτης διαφορᾶς μετὰ Βαρλαὰμ μάλιστα προέστη, οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ πολλάκις μετεπέμψατο, καὶ ἐκέλευε τῶν ἀντικαθισταμένων ἀναφανδὸν κατηγορεῖν, εἴ τι ἔχοι. Μάλιστα γὰρ αὐτὸν, εἰς λόγους ἀλλήλοις ἐλθόντων τῶν μερῶν, βούλεσθαι εἰδέναι τἀληθὲς, ἐκ τῶν πρὸς ἀλλήλους ἀντιλογιῶν γινομένου ἐναργοῦς.

2. Ἀκίνδυνος γὰρ αὐτὸς μὲν παῤῥησιάζεσθαι οὐκ ἐθάῤῥει, ἑτέρους δέ τινας προσπέμπων τοὺς αὐτῷ φρονοῦντας ἴσα, βασιλεῖ δι´ ὄχλου γίνεσθαι παρέπειθε, καὶ τὴν δίκην ἐξαιτεῖσθαι, ὡς ἀδικουμένους καὶ διαστροφὴν ἐγκαλουμένους τῶν ὀρθῶν δογμάτων, τῶν περὶ Παλαμᾶν μᾶλλον τοιούτων ὄντων καὶ δικαίων ἐξωθεῖσθαι. Δι´ ἃ ὁ βασιλεὺς Ἀκινδύνῳ μᾶλλον παῤῥησίας μετεδίδου, καὶ ἐκέλευε μὴ αὐτὸν κρυπτόμενον δι´ ἑτέρων τὴν διαφορὰν ἀνακινεῖν, ἀλλ´ αὐτὸν ἐν φανερῷ τοῖς ἐναντίοις ἀντικαταστάντα, ἢ νικᾷν, ἂν φαίνηται μᾶλλον αὐτὸς εὐσεβέστερα πρεσβεύων, ἢ ἡττώμενος διορθοῦσθαι, καὶ μὴ ἀναισχυντεῖν, ἐφ´ οἷς αὐτὸς ἀδικεῖ μᾶλλον ἑτέροις τὴν παρατροπὴν τῆς ἀληθείας ἐγκαλῶν.

3. Ἀκίνδυνος δὲ, ἀπηγγελμένων αὐτῷ τῶν βασιλέως λόγων, μάλιστα μὲν ἔφασκε βούλεσθαι ἀντικαθίστασθαι τοῖς ἀντιλέγουσι, δεδοικέναι δὲ, μὴ φανερὸς γενόμενος δίκας ἀπαιτῆται, ὧν καὶ αὐτὸς παρὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον τῷ πατριάρχῃ Ἰωάννῃ συναιρόμενος προσέκρουσε πρὸς βασιλέα. Καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτίκα θέσπισμα ἐξετίθει, ὥστε μηδεμίαν Ἀκίνδυνον βλάβην ὑφορᾶσθαι, ἀλλὰ παῤῥησίᾳ περὶ τῶν δογμάτων λέγειν ὅσα οἴεται εἶναι ἀληθῆ.

4. Ὁ δὲ καὶ μετὰ τὴν τοσαύτην ἄδειαν μᾶλλον ἀφανὴς ἦν καὶ τὸν ζόφον ᾑρημένος ἄχρι τελευτῆς. Καὶ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν οἵ τε πρότερον τὰ ἴσα ᾑρημένοι, διαδεξάμενοι τὴν διαφορὰν, ἔτι τε ὁ τῆς Ἐφεσίων πρόεδρος καὶ ἄλλοι, ὅσοι αἱρεθήσεσθαι ἐλπίζοντες ἐπὶ τῶν πατριαρχικῶν θρόνων ἠγανάκτουν διὰ τὴν ἀποτυχίαν, προσθέμενοι ἐκείνοις, καίτοι Βαρλαάμ τε καταψηφισάμενοι τὴν ἀρχὴν καὶ ὕστερον κατὰ Ἰωάννου τοῦ πατριάρχου καὶ Ἀκινδύνου πνεύσαντες σφοδρὸν, καὶ ψήφοις ἁπάσαις ἐκεῖνον καθελόντες τῆς ἀρχῆς δι´ οὐδὲν ἕτερον, ἢ τὸ τὰ Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνου πεπρεσβευκέναι, ἐθορύβουν τε ὕστερον καὶ τῆς ἐκκλησίας κατηγόρουν, ὡς παρὰ τῶν θεολόγων τὴν παράδοσιν περὶ τῶν τῆς πίστεως δογμάτων καὶ πρεσβευούσης καὶ τοὺς ἄλλους διδασκούσης. Δι´ ἃ ὁ βασιλεὺς ᾠήθη δεῖν σύνοδον ἀθροίσας, ἐξέτασιν ποιεῖσθαι περὶ τῶν δογμάτων. Ἐπεὶ δὲ συνῆλθον οἱ ἑκασταχόθεν προστάται τῶν ἐκκλησιῶν, ἀμφοτέρων τῶν μερῶν γενομένων ἐν βασιλείοις τοῖς τῶν Βλαχερνῶν λεγομένοις, καὶ βασιλέως τοῦ Καντακουζηνοῦ παρόντος καὶ τῶν ἐν τέλει Ῥωμαίων τῶν μάλιστα ἐπιφανῶν, ἐπὶ τέσσαρσιν ἡμέραις τῶν ἀμφισβητουμένων τὴν ἐξέτασιν ἐποιήσαντο. Ὅσα μὲν οὖν ἀλλήλοις ἀντεῖπον Παλαμᾶς τε ὁ Θεσσαλονίκης (πρὸς ἐκεῖνον γὰρ μάλιστα ὁ λόγος ἦν,) καὶ οἱ τὰ Ἀκινδύνου ᾑρημένοι, ὧν ἦν κεφάλαιον ὅ,τε Ἐφέσου καὶ ὁ Γάννου μητροπολῖται, καὶ Γρηγορᾶς καὶ Δεξιὸς, οὐκ ἀναγκαῖον διηγεῖσθαι. Εἰ γάρ τῳ τὰ τοιαῦτα προὔργου μαθεῖν, τῷ περὶ τούτων γεγραμμένῳ τόμῳ κατὰ μέρος ἅπαντα διηγουμένῳ ἐντυχόντι, πάντα ἀκριβῶς εἰδέναι περιέσται. Ἐκεῖνο δὲ μόνον ἀναγκαῖον εἶναι ἡγησάμεθα προσκεῖσθαι τῇ ἱστορίᾳ, ὡς ἑάλωσαν ἐπ´ αὐτοφώρῳ οἱ τὰ Ἀκινδύνου ᾑρημένοι τὰς ἴσας δόξας Βαρλαὰμ περὶ τῶν δογμάτων ἔχοντες τῆς ἐκκλησίας. Διὸ τῶν μὲν ἀρχιερέων ἡ σύνοδος Ἐφέσου καὶ Γάννου καθαίρεσιν κατέγνω, Βαρλαάμ τε καὶ Ἀκινδύνου διαῤῥήδην χωρισμὸν ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τῆς ἐκκλησίας σώματος, ὡς μέλη νενοσηκότα ἀνιάτως καὶ μηδεμίαν μετὰ τελευτὴν διόρθωσιν ἐπιδεχόμενα, τῶν δ´ ἄλλων εἰ μέν τις ἐπιστρέψας σύνθηται τοῖς ὑγιαίνουσι τῆς ἐκκλησίας δόγμασιν, ἐκείνων πολλὴν ἀσέβειαν καταγνοὺς, δέχεσθαι τὴν ἐκκλησίαν καὶ ὡς οἰκείου μέλους προνοεῖν, μηδὲν μήτε ἐγκαλοῦσαν τῶν προτέρων, μήτε ὀνειδίζουσαν· εἰ δέ τις μένοι διὰ τέλους ἀδιόρθωτος, τοῖς αὐτοῖς ἐπιτιμίοις ὑποκεῖσθαι Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνῳ. Καὶ ἐπὶ τούτοις ἐγένετο τόμος τρίτος ἐπὶ δυσὶ τοῖς πρότερον γεγενημένοις. Ὅ,τε γὰρ ἐπὶ καθαιρέσει πατριάρχου τοῦ Ἰωάννου γεγενημένος, ὃν καὶ ὁ τῶν Ἱεροσολύμων πατριάρχης ὑπογέγραφε, πολλὴν ἀσέβειαν Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνου κατηγορεῖ καὶ τῶν ὀρθῶν δογμάτων διαστροφὴν, δι´ ἃ καὶ πατριάρχης ὁ Ἰωάννης καθῃρέθη, ὡς ταὐτὰ φρονήσας Βαρλαὰμ, καὶ ὁ πρώτως ἐπὶ τῇ διαγνώσει βασιλέως Ἀνδρονίκου τοῦ νέου γεγενημένος, ἡνίκα καὶ ὁ πατριάρχης Ἰωάννης τῆς συνόδου προστάτης ἦν, ὃν καὶ αὐτὸς ὑπεσημήνατο χερσὶν οἰκείαις, οὐ μόνον Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνου καταψηφίζεται, ὡς ἀδίκως κατηγορηκότων τῶν μοναχῶν, ἀλλὰ καὶ εἴ τις, φησὶν, ἕτερός τι τῶν ὑπὸ τοῦ Βαρλαὰμ βλασφήμως καὶ κακοδόξως κατὰ τῶν μοναχῶν, μᾶλλον δὲ κατὰ τῆς ἐκκλησίας αὐτῆς λαληθέντων ἢ συγγραφέντων φανείη πάλιν τῶν μοναχῶν κατηγορῶν, ἢ ὅλως ἐν τοῖς τοιούτοις καθαπτόμενος, τῇ αὐτῇ καταδίκῃ παρὰ τῆς ἡμῶν μετριότητος καθυποβάλλεται, καὶ ἀποκήρυκτος ἔσται καὶ αὐτὸς καὶ ἀποτετμημένος καὶ τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ ὀρθοδόξου τῶν Χριστιανῶν συστήματος. Οὕτω μὲν καὶ ὁ τρίτος τόμος ἀκόλουθος τοῖς δυσὶ προτέροις ἐγεγόνει, καὶ τὰ αὐτὰ κατεψηφίσατο τῶν τὰ Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνου ᾑρημένων. ὃν πατριάρχης τε ὁ Κάλλιστος μετὰ τῶν ἀρχιερέων ὑπογέγραφε καὶ βασιλεὺς πρὸ αὐτῶν ὁ Καντακουζηνός· ὕστερον δὲ καὶ ὁ Παλαιολόγος Ἰωάννης βασιλεὺς ὁ νέος σύμψηφος γενόμενος τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐρυθροῖς καὶ αὐτὸς γράμμασιν ὑπεσημήνατο. Ἐπεὶ δὲ πάντα εἶχε τέλος τὰ περὶ τὴν ἐξέτασιν τῶν δογμάτων, καὶ ὁ τόμος οὐδενὸς ἐδεῖτο ἔτι, Καλλίστου τοῦ πατριάρχου ἐν τῷ νεῷ τῆς τοῦ θεοῦ σοφίας τὴν θείαν ἐπιτελοῦντος μυσταγωγίαν μετὰ τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων, καὶ βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς πᾶσαν σκευὴν βασιλικὴν ἐνδὺς καὶ τῶν ἀδύτων ἐντὸς γενόμενος, πατριάρχῃ καὶ τῇ λοιπῇ τῶν ἀρχιερέων ἐκκλησίᾳ τὸν τόμον ἐπιδέδωκεν.

5. Μετὰ τοῦτο δὲ οἱ τὰ Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνου ᾑρημένοι ὑπὸ βασιλέως καὶ πατριάρχου τοῦ Καλλίστου ἐκελεύσθησαν μηδὲν περὶ δογμάτων μήτε λέγειν, μήτε γράφειν, ἵνα μὴ διαφθείροιεν τοὺς ἀκεραιοτέρους ἐξαπατῶντες. Οἱ μὲν οὖν αὐτῶν ἐπείθοντο καὶ ἦγον ἡσυχίαν, τοῖς δὲ οὐκ ἤρκει σιωπᾷν, ἀλλὰ καὶ διαλεγόμενοι πολλοὺς προσδιέφθειρον καὶ γράφοντες. Διὸ καὶ δεσμωτήριον ὑπὸ βασιλέως κατεκρίθησαν καὶ ᾤκησαν ἐπὶ χρόνον· ὅσοι δὲ αὐτῶν ἦσαν ἐπιφανέστεροι, ἐν ταῖς ἰδίαις οἰκίαις εἴργοντο μηδέσιν ἔρχεσθαι εἰς λόγους. Καὶ οὕτω δείσαντες ἐπαύοντο τοῦ κακουργεῖν· εἰ δέ τινες αὐτῶν καὶ μετὰ τὸ περιῃρῆσθαι τὴν τοῦ πᾶσιν ἐντυγχάνειν ἄδειαν ἔγραφόν τισιν, ἢ διελέγοντο περὶ τῶν δογμάτων, ἀλλὰ κρύφα καὶ πολλὴν τοῦ λανθάνειν πρόνοιαν ποιούμενοι.

Chapitre XXIII.

1. L'Empereur assemble un Concile. 2. Acindine n'ose s'y présenter. 3. L'Empereur lui fait expédier un saufconduit. 4. Condamnation des erreurs de Barlaam, et d'Acindine. 5. Quelques-uns de leurs Sénateurs sont mis en prison.

1. L'Empereur voyant le désordre que produisait le Schisme des Sectateurs de Barlaam et d'Acindine, qui accusaient les autres d'avoir renoncé à la sainte doctrine de l'Église, et qui demandaient sans cesse, avec une importunité étrange, la convocation d'un Concile, 135 que Calliste Patriarche de Constantinople, les autres Evêques, et les plus célèbres Religieux demandaient aussi avec d'instantes prières; il l'accorda très volontiers, pour rendre la paix à l'Eglise, comme il l'avait rendue à l'Etat, et manda Grégoire Acindine, afin qu'il proposât clairement ce qu'il trouvait à redire dans la doctrine de ses adversaires, et que l'on pût reconnaître la vérité.

2. Acindine n'avait pas la hardiesse de paraître ; mais il en produisait d'autres, qui soutenaient les sentiments, et qui se plaignaient de l'injustice avec laquelle on les accusait de tenir une doctrine suspecte. L'Empereur exhorta Acindine à se montrer, au lieu de troubler la pair de l'Église, et à confondre publiquement ses ennemis, s'ils avaient des opinions contraires à. la vérité, et à la piété, ou bien à reconnaître sincèrement ses erreurs et les rétracter.

3. Il fit réponse, qu'il n'appréhendait pas de conférer avec ses ennemis ; mais qu'il appréhendait que l'Empereur ne vengeât ses injures particulières, et qu'il ne se ressentît des mauvais offices qu'il lui avait rendus durant la guerre civile, pour obliger le Patriarche Jean. L'Empereur lui fit expédier des lettres, par lesquelles il lui donnait une entière sûreté de paraître, et de proposer ce qu'il croirait véritable ; mais il en demeura encore plus caché jusqu'à la mort, et plus invisible qu'auparavant.

136 4. Ceux qui étaient infectés des mêmes erreurs troublaient l'Église, par leurs clameurs, et par les plaintes qu'ils faisaient de ce que l'on y enseignait une doctrine nouvelle, et contraire à l'ancienne tradition. Ils étaient secondés par l'Evêque d'Ephèse, et par quelques autres, bien qu'ils eussent condamne Barlaam, et déposé Jean Patriarche de Constantinople, et qu'ils ne fussent pas prévenus de leur doctrine; mais c'est qu'ayant prétendu au siège de Constantinople, ils avaient un dépit incroyable d'en avoir été exclus. Les Prélats s'étant assemblés dans le Palais de Blaquernes, on employa quatre jours, en présence de l'Empereur, et des principaux de l'Empire à l'examen des matières contestées. Il serait inutile de rapporter en ce lieu ce qui fut avancé par Palamas, Archevêque de Thcssalonique qui eut presque toujours la parole, et par les Evêques d'Éphèse, et de Gane, par Gregoras, et par Dexius, qui étaient les quatre plus considérables entre les disciples d'Acindine. Ceux qui désireront en être particulièrement informés pourront lire les actes qui contiennent un récit fidèle de tout ce qui s'est passé dans l'assemblée du Concile. Je crois devoir seulement remarquer que ces quatre derniers furent convaincus de tenir les erreurs de Barlaam, que les Evêques d'Ephese, et de Gane, furent déposés, et Barlaam, et Acindine retranchés du corps de l'Eglise, comme des membres malades d'une maladie spirituelle, qui par leur 137 mort corporelle était devenue incurable. Les Prélats eurent néanmoins la bonté de recevoir ceux qui renonceraient à l'erreur, et de les traiter aussi favorablement que les autres fidèles, sans leur reprocher jamais leur ancien égarement. Quant à ceux qui demeureraient obstinés jusqu'à la fin, ils les soumirent à la même peine que Barlaam et Acindine. On dressa un écrit qui contenait toutes ces choses, et on le joignit à deux autres qui avaient été faits auparavant. Il y en avait un qui avait été fait après la déposition de Jean Patriarche de Constantinople, et qui avait été signé par Lazare Patriarche de Jérusalem. Il contient une réfutation de l'impiété de Barlaam, et d'Acindine, que Jean avait imitée. L'autre écrit avait été dressé sous le règne de l'Empereur Andronique. Non seulement Barlaam et Acindine y sont condamnés comme d'injustes accusateurs des saints Moines, mais encore, il y est porté, que ceux qui les accuseront, ou plutôt qui accuseront l'Eglise des erreurs dont Barlaam et Acindine les avaient accusés, seront retranchés comme eux, du corps de l'Eglise Catholique et Apostolique. Le troisième écrit dont je parle ici, contenait une pareille condamnation. Il fut signé par les Empereurs, aussi bien que par le Patriarche, et par les Evêques. Lorsque la décision de la doctrine eut été faite, et que l'écrit eut été dressé, l'Empereur revêtu de ses ornements, le mit entre les mains du Patriarche, au 138 milieu de la célébration des saints Mystères. Ensuite, l'Empereur et le Patriarche défendirent publiquement aux disciples de Barlaam et d'Acindine de parler, ni d'écrire pour la défense de leurs erreurs. Quelques-uns obéirent et demeurèrent dans le silence.

5. Il y en eut d'autres qui ne pouvant s'empêcher d'écrire, ni de parler, corrompirent les simples, ce qui obligea l'Empereur de les faire mettre en prison. Les plus considérables furent gardés dans leurs maisons, sans que personne eût la liberté de les voir. Ainsi, la crainte les retint dans le devoir. Que si quelques-uns d'entre eux écrivirent des lettres, ou eurent des conférences touchant les matières contestées, ce ne fut qu'en secret, et avec de grandes précautions.

κδʹ. 1. Γρηγορᾶς δὲ ὁ Νικηφόρος οὔτε πρότερον, οὔθ´ ὕστερον ἐπέπαυτο, ἀλλὰ πρῶτα μὲν Τραπεζουντίοις ἔγραφε τοῖς ἐπιτηδείοις καὶ τῆς Βυζαντίων ἐκκλησίας παρατροπὴν τῶν ὀρθῶν δογμάτων κατηγόρει, ἐδίδασκέ τε ἀδεῶς, ὡς χρὴ ταύτης ἀποτέμνεσθαι νενοσηκυίας· ἔπειτα δὲ καὶ τοῖς ἐν Κύπρῳ φίλοις, τῶν ἄλλων δὲ μάλιστα Λαπίθῃ Γεωργίῳ τινὶ, πρὸς ὃν οὐ κοινῇ τῆς ἐκκλησίας μόνον κατηγόρει, ἀλλὰ καὶ ἰδίᾳ τῶν προεστηκότων. Ἔγραφε δέ ποτε πρὸς οὐδένα ὑγιὲς οὐδὲν, ἀλλ´ ἐξεπίτηδες ψεύδη πλάττων καὶ συκοφαντίας, τὰ μήτε ὄντα, μήτε λαληθέντα περὶ τῶν δογμάτων κατηγόρει.

2. Ἐπεὶ δὲ τὰ τοιαῦτα τολμώμενα λανθάνειν οὐκ ἐνῆν, βασιλεῖ τε ὁμοίως καὶ πατριάρχῃ δεινὸν ἐδόκει τὸ μὴ μόνον αὐτὸν ἑαυτῷ, ἀλλὰ καὶ πολλοῖς ἑτέροις τῆς ἴσης ἀπωλείας αἴτιον εἶναι, τοῖς ἐν τῇ μονῇ τῆς ἀχωρήτου χώρας τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ προσαγορευομένης προσέταττον μοναχοῖς, ἐπεὶ καὶ Γρηγορᾶς αὐτοῖς χρόνον συχνὸν συνῆν, μηδένα πρὸς αὐτὸν φοιτᾷν ἐᾷν, κωλύειν τε ὁπόση δύναμις, μὴ τοῖς ἔξω γράμματα πέμπειν καὶ διαφθείρειν τοὺς πολλοὺς ἐξαπατῶντα. Ἐπεὶ δὲ ἐκωλύετο τὰ κατὰ γνώμην πράττειν, οὐχ ἧττον κατὰ βασιλέως, ἢ τῆς ἐκκλησίας ἐκμανεὶς, ἔγραφε κατ´ ἀμφοτέρων. Καὶ τῆς μὲν κατὰ τῆς ἐκκλησίας ὕβρεως τὴν τοῦ γενομένου κατὰ τὴν τρίτην σύνοδον τόμου περὶ τῆς Ἀκινδύνου καὶ Παλαμᾶ διαφορᾶς προεστήσατο κατηγορίαν, μεγάλα μὲν ἀεὶ ἐπαγγελλόμενος καὶ δεινὰ ἀπελέγξειν καταψευδόμενον καὶ τοῖς θεολόγοις ἐναντία περιέχοντα, οὐδέποτε δὲ οὐδὲν τῶν ἐπηγγελμένων ἐκπληρῶσαι δυνηθείς. Ὅταν γὰρ ἐπ´ αὐτὴν μάλιστα τὴν ἀκμὴν τῶν ἀποδείξεων τοῦ ζητουμένου καταστῇ, ὥσπερ ἐκλαθόμενος τῶν ἐν χερσὶν, ἐφ´ ἕτερά τινα μὴ προσήκοντα ἐξάγεται, ἤ τινων ὕβρεις καὶ συκοφαντίας, (ταῦτα γὰρ μάλιστα αὐτῷ φίλα κατὰ πᾶσαν συγγραφὴν,) ἢ διηγήματά τινα μηδὲν προσήκοντα, καὶ παραπαίει εἰκῇ καὶ μάτην λογομαχῶν καὶ μηδὲν καίριον φθεγγόμενος.

3. Βασιλέως δὲ ἐπεὶ μὴ αὐτοπροσώπως εἶχε καταφέρεσθαι, τῶν τε Παλαιολόγων βασιλέων πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἐνστησάμενος ὑπόθεσιν τοῦ λόγου, καὶ τὰ μὲν ἀγνοίᾳ τῶν πραγμάτων, τὰ δ´ εὐνοίᾳ τὴν ἀλήθειαν παραφθείρας, καὶ κατὰ πᾶσαν ἐξουσίαν ὥσπερ ἐν πλάσματι καταψευσάμενος, ἔπειτα καὶ καθ´ εἱρμὸν ἐπὶ τὸν ἐφ´ ἡμῶν πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα πόλεμον κεκινημένον προϊὼν, πολλὰ μὲν αὐτοῦ καὶ ἄλλα κατηγορεῖ, ἀνδραποδισμοὺς καὶ φόνους καὶ σφαγὰς καὶ λεηλασίας καὶ ὅσα δυσχερῆ ἐν τῷ τοῦ πολέμου χρόνῳ συμπέπτωκε Ῥωμαίοις, αὐτῷ προσάπτων, καὶ διὰ φιλαρχίαν καὶ τιμῆς βασιλικῆς ἐπιθυμίαν τῶν δεινῶν ἐκείνων οὐδένα λέγων πεποιῆσθαι λόγον. ὃ δὲ μάλιστα αὐτοῦ καθάπτεται καὶ ὡς ἐπιπλεῖστον διατρίβει, ἐκεῖνό ἐστιν, ὅτι, περιόντος τε ἔτι βασιλέως Ἀνδρονίκου, τῆς Ῥωμαίων βασιλείας ἐρῶν ὑπερφυῶς καὶ μὴ δυνάμενος τυχεῖν, ἐπὶ τοὺς ἐν Ἄθῳ μοναχοὺς δοκοῦντας ἀρετῆς ἀντιποιεῖσθαι καὶ μυστήρια θεοῦ εἰδέναι ἐφοίτησε, πευσόμενος περὶ τῶν μελλόντων, καὶ εἰ πρὸς αὐτὸν ἡ βασιλεία Ῥωμαίων ἥξει. Ἔπειτα ἐπὶ τοὺς μοναχοὺς τραπόμενος, πολλὰ καὶ δεινὰ κατηγορεῖ, οὐ μόνον Μασσαλιανοὺς καὶ περὶ τὰ ὀρθὰ δόγματα διεφθαρμένους λέγων, ἀλλὰ καὶ περὶ πότους καὶ οἰνοφλυγίας ἀκρατεῖς· „ἐσθίουσι γάρ φησιν „ὑπὲρ χοίρους, καὶ πίνουσιν ὑπὲρ ἐλέφαντας. Ἐπειδὰν δὲ ἀνανήψωσι τῆς πολλῆς μέθης, μυστήρια θεοῦ εἰδέναι διατείνονται καὶ περὶ μελλόντων προφητεύουσι.“ καὶ ἕτερ´ ἄττα κατηγόρηκεν ἐκείνων, ὧν πᾶς τις ἂν ἀπέσχετο πλὴν αὐτοῦ. Ἔπειτα διηγησάμενος τὰ κατὰ τὸν πόλεμον μάλιστα φιλοψευδῶς, καὶ γενόμενος ἐν ᾧ τὰ κατὰ τῆς ἐκκλησίας τὴν διαφορὰν διηγεῖσθαι ἔμελλε, κακοδοξίαν βασιλέως κατηγορεῖ καὶ τῶν πατρίων ἀθέτησιν δογμάτων. Δι´ ἃ οὐδὲ τὴν δίκην οἴεται δεῖν στέργειν τὴν παρ´ ἐκείνου δικασθεῖσαν, ὡς ἐκδεδιῃτημένην διὰ τὸ ἐκεῖνον Παλαμᾷ προσκεῖσθαι καὶ τὴν ἴσην ἐν τοῖς δόγμασι διαστροφὴν ᾑρῆσθαι.

4. Ἃ ἐπεὶ ἀνέγνω βασιλεὺς, (ἧκε γὰρ αὐτῷ εἰς χεῖρας,) περὶ μὲν τοῦ τόμου τῆς κατηγορίας οὐδένα ποιήσεσθαι λόγον εἶπεν, ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι δυναμένου μάλιστα. Εἰ γὰρ ἐκείνου τῆς ὀρθότητος καὶ τῆς ἀληθείας σαφὴς ἀπόδειξις τὸ τοῖς ἁγίοις σύμφωνα λέγειν θεολόγοις καὶ τοῖς ὑπὸ τῶν θείων πρότερον συνόδων περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως κεκυρωμένοις, τοῦτο δ´ ἐκείνῳ σπουδάζεται διαπαντὸς καὶ πολλὴν τούτου τοῦ μέρους πρόνοιαν ποιεῖται, ἑτέρας ἀποδείξεως οὐκ ἂν δεηθείη περὶ ἑαυτοῦ, τῆς προσούσης ἐξαρκούσης. Ἀξιόχρεως δ´ ἂν εἴη καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸς, ἐν ἄλλοις αὐτοῦ συγγράμμασι τὰ Βαρλαὰμ διεφθορότα δόγματα κακίζων καὶ ὅλην γλῶτταν ἐπαφιεὶς, ἡνίκα βασιλέα τὸν νέον Ἀνδρόνικον τετελευτηκότα μονῳδῶν, πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐγκωμίοις καὶ τοῦτο τέθεικεν· „οἱ τῆς ἐκκλησίας ἱεροὶ προστάται, ζητήσατε τὸν διάπυρον σπουδαστὴν καὶ συλλήπτορα τῶν δογμάτων, οἱ ἐν ὄρεσι καὶ σπηλαίοις, τὸν πρόβολον καὶ προασπιστὴν τῆς ὑμετέρας εὐκλείας καὶ δόξης, οἱ τῶν θείων ἀσκητηρίων ἡγήτορες, τὴν τῆς ὑμετέρας ἰσχύος ἀκρόπολιν. Μνήσθητε τοὺς ὑπὲρ ὑμῶν τελευταίους ἀγῶνας αὐτοῦ, πῶς, πεπονηκότος ἤδη καθάπαξ τοῦ σώματος ἔκ τε τῶν πολεμικῶν τραυμάτων, ἔκ τε τῶν ἰατρικῶν καυτήρων, καὶ πρὸς θάνατον ἐντεῦθεν ἐλαυνόμενος, κατεφρόνησέ τε τοῦ σώματος, καὶ τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς ἀφειδήσας, προθύμως ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ τοὺς ἱεροφάντας ἧκε, καὶ οὐ πρότερον ἐκεῖθεν ἀπήλλαξε, πρὶν τοὺς ὑμῶν ὑβριστὰς καὶ τὰ ἐκείνων διεφθορότα δόγματα καὶ παρέγγραπτα τῆς ἐκκλησίας ναυάγια συντρίψαι τε καὶ ὅλοις δοῦναι φθορᾶς καὶ ἀπωλείας βυθοῖς τε καὶ κύμασι.“ τοιαύτας καὶ αὐτὸς πρὶν διαφθαρῆναι τὰς δόξας εἶχε περὶ τῶν δογμάτων. Οὐ γὰρ ἔστιν εἰπεῖν, ὡς ἕτερα μὲν ἦσαν, ὧν κατέγνω βασιλεὺς δικάζων καὶ διαφθορὰν κατεψηφίσατο καὶ παρατροπὴν τῆς ἀληθείας, ἕτερα δ´ ὁ ἐπ´ ἐμοῦ γεγενημένος τόμος ἐξήλασε τῆς ἐκκλησίας, καθ´ οὗ τὴν θαυμαστὴν ἐπεδείξατο σπουδὴν, ἀλλὰ ταὐτὰ παντάπασιν. Ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῶν ἐν Ἄθῳ ἁγίων, ὧν μέθας καὶ ἀδδηφαγίας καταψεύδεται, τοῦ βίου λαμπρότερον παντὸς φωτὸς τὴν ἐκείνων ἀρετὴν καὶ οἰκειότητα πρὸς θεὸν ποιοῦντος ἐναργῆ. Τοσοῦτον γὰρ ἀπέσχοντο μέθης καὶ κραιπάλης διὰ βίου, ὅσον ἀληθείας ὁ κατηγορῶν. Ἕλληνες μὲν οὖν φασιν ἐν μύθοις, Ἄτλαντά τινα, τῶν μετὰ Κρόνου θεῶν καθῃρημένων, ταύτην ὑπὸ τῶν ἀρξάντων τὴν δίκην κατεψηφίσθαι τοὺς τῆς γῆς ἀνέχειν κίονας, ὡς ἂν πιέζοιτο τοσούτῳ βάρει. Ἐγὼ δὲ τούτους φαίην ἂν, καὶ τῆς ἀληθείας ἐμοὶ συμμαρτυρούσης, ταύτην τὴν τιμὴν λαχεῖν τοῦ βίου τῆς πολλῆς φιλοσοφίας ἕνεκα παρὰ θεοῦ τὸ τὴν γῆν ἀνέχειν, εὐχαῖς ἱλεουμένους αὐτῇ τὸ θεῖον. Ὅτι δ´ αὐτὸς ἐν αὐτοῖς γενόμενος, ἔτι βασιλέως περιόντος, περὶ τῆς Ῥωμαίων βασιλείας προφητεύειν ἐδεόμην, εἰ ἥξει πρὸς ἐμὲ, ψεύδεται σαφῶς. Καὶ τούτου γε ἀπόδειξις ἐναργεστάτη, οὐχ ἧττον μὲν καὶ τοῦτ´ αὐτὸ τὸ ἐκεῖνον τοιαῦτα λέγειν ψευδόμενον, ὡς τὰ πολλὰ καὶ περὶ τἄλλα, ὥσπερ δὴ καὶ περὶ τοῦτο. Μάλιστα δὲ καὶ Ἄννα ἡ βασιλὶς τἀληθῆ συμμαρτυρήσειε πάντων μάλιστα ἐμοὶ τὰ τοιαῦτα συνειδυῖα. Οὐχ ἧττον γὰρ ἢ βασιλεὺς καὶ αὐτὴ τότε τοῦ τὰ βεβουλευμένα ὑπερθέσθαι μοι ἐγένετο αἰτιωτάτη. Οὐ γὰρ ὥσπερ ἐκεῖνος κατεψεύσατο, ἐπὶ προφητείας ἧκον ἐγὼ τότε καὶ μελλόντων ἀποβάσεις ἐπὶ τοὺς ἐν Ἄθῳ μοναχοὺς, ἀλλὰ μάλιστα μὲν δεησόμενος ἐκείνων ὑπὲρ τῆς βασιλέως ὑγιείας, ἧς οὐδὲν ἐμοὶ βέλτιον, οὔτε τιμιώτερον ἐν βίῳ ἦν, ἔπειτα καὶ τὸ θεῖον ἵλεων εὐχαῖς ἐμοὶ ποιεῖν πολλὰ προσκεκρουκότι ἐν τῷ βίῳ καὶ τὴν ἐκεῖσε τῶν ἐνθάδε βεβιωμένων εὐθύνην δεδοικότι. Πρὸς τούτοις δὲ ἐπεὶ ἐδόκει καὶ τῶν τοῦ βίου θορύβων ἀναχωρεῖν, εἰς κόρον ἀπολαύσαντι καὶ δόξης ἀνθρωπίνης καὶ εὐημερίας καὶ τρυφῆς, ἐσκεπτόμην, ἐν τίνι τῶν φροντιστηρίων βέλτιον οἰκεῖν καὶ τὸν ἐπίλοιπον βίον ἐν ἀταραξίᾳ διανύειν, τῶν τοῦ βίου ματαίων ἀποστάντα θορύβων καὶ ταραχῶν. Καὶ ἐδόκει τὸ Βατοπεδίου αἱρετώτερον, αὐτίκα τε τοῖς ἐκεῖσε μοναχοῖς ἐκέλευον, ἀναλώματα παρέχων, οἰκήσεις ἐμοὶ ποιεῖν, αἳ καὶ εἰς δεῦρο διασώζονται ἀπόδειξις ἐναργὴς τῆς παρ´ ἐμοὶ πρεσβευομένης ἀληθείας. Τοῦ δὲ μὴ τότε αἴτιον ἐκεῖ καταλειφθῆναι καὶ σχῆμα μοναχῶν ἀναλαβεῖν, ἀλλ´ αὖθις πρὸς βασιλέα καὶ τὸν θόρυβον τῶν πραγμάτων ἐπανήκειν, οὔθ´ ἡ φιλοκοσμία ἦν, οὔθ´ ἡ ῥᾳθυμία περὶ τὰ καλὰ, ἀλλὰ βασιλεὺς αὐτὸς ἀτόπως ἐξεχόμενος καὶ οὐδὲ βιωτὸν ἡγούμενος αὐτῷ τὸν βίον ἐμοῦ διεστηκότος. Ὡς γὰρ ἐπυνθάνετο τὴν αἰτίαν, ἥ με ἄγει πρὸς τὸν Ἄθω, καὶ τῆς ἐν βίῳ φιλοσοφίας ἤκουεν ἐπιθυμίαν καὶ θορύβων καὶ πραγμάτων ἀπαλλαγῆς, πολλὴν ἀφιλίαν κατηγόρει, ὅτι τὰ δοκοῦντα λυσιτελεῖν ζητῶν ἰδίᾳ, τῶν κοινῶν καταμελῶ, καὶ μόνον καταλείπων ἐπὶ τοσοῦτον πραγμάτων ὄχλον, αὐτὸς βούλομαι ἀναχωρεῖν καὶ ἀπολαύειν τῆς γαλήνης. ἠγανάκτει τε καὶ ἀδικίαν τὸ πρᾶγμα ἀπεκάλει καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν ἀθέτησιν φιλίας. Ἐμοῦ δὲ τὸ περὶ ψυχῆς τὸν λόγον πεποιῆσθαι ἰσχυριζομένου, καὶ μηδὲν ἀξιοῦντος ἡγεῖσθαι προτιμότερον, καὶ μᾶλλον ἐκεῖνον ἀποδεικνύντος ἀδικεῖν, εἰ βουλομένῳ ταύτης πρόνοιαν ποιεῖσθαι καί τινα εὐπρόσωπον ἀπολογίαν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ ἐκείνου βήματος, ἐφ´ οἷς προσκέκρουκα θεῷ, πορίζειν ἐμαυτῷ αὐτὸς φαίνοιτο κωλύων, ἐπεὶ μὴ πείθειν ἐκεῖνος εἶχεν, ἀλλ´ ἰσχυρῶς ἐχόμενον ἑώρα τῶν προτέρων λογισμῶν, καὶ βασιλίδι τῇ γυναικὶ χρησάμενος συμμάχῳ, ἔπεισαν ἄμφω πολλοῖς χρησάμενοι λόγοις καὶ παραινέσεσι, μὴ τὸ νῦν ἔχον πράττειν τὰ κατὰ γνώμην. Φίλον δὲ τἀληθὲς, οὐδ´ αὐτὸν δυνάμενον διαστῆναι βασιλέως ὑπὸ τῆς ἄκρας συνηθείας, καίτοι μάλιστα βουλόμενον, οὐ μὴν παντάπασι τῶν λογισμῶν ἐκείνων ἀπεσχόμην, ἀλλὰ τότε μὲν αὖθις ἀναστρέφειν ἐπηγγελλόμην, ὥσπερ ἐκεῖνοί γε ἠξίουν. Καὶ ἀνέστρεφον εἰς Θεσσαλονίκην πρὸς ἐκείνους μετὰ τὸ τοὺς ἁγίους ἐκείνους προσειπεῖν, καὶ τὴν δεξομένην ἐν ὑστέρῳ οἴκησιν οἰκοδομεῖσθαι ἐν Βατοπεδίῳ παρασκευάσαι. Γνώμην δὲ εἶχον, ὡς, εὖ διαθέμενος τὰ κατ´ ἐμὲ, αὖθις ἐπανήξων καὶ συνεσόμενος τοῖς ἐκεῖσε μοναχοῖς, τὸν ἴσον βίον ἑλόμενος αὐτοῖς. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον τετελευτηκότος βασιλέως, ἐπεὶ πράττειν ἑτέρως οὐκ ἐξῆν, τῆς ὅλης διοικήσεως τῶν πραγμάτων ἐπ´ ἐμὲ καταλειφθείσης, καὶ ἄκων κατεσχόμην, τῶν συκοφαντῶν δὲ ἐκείνων τὸν πόλεμον κεκινηκότων καὶ τὸν περὶ τοῦ ζῇν κίνδυνον ἐμοί τε καὶ τοῖς συνοῦσιν οὕτως ἀθρόον ἐπενεγκόντων, οὐ τῆς ἐμαυτοῦ μᾶλλον ἢ τῶν ὅλων σωτηρίας ἕνεκα τὸ βασιλεὺς Ῥωμαίων εἱλόμην εἶναι, καὶ τοσοῦτον ὑπέμεινα κακῶν ἐσμὸν, ἀνημέρως οὕτω πολεμηθεὶς ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον. Δι´ ἃ μάλιστα ψεύδεται Γρηγορᾶς οὐκ ἀνεξέλεγκτα, ἀλλὰ πάντων μάλιστα εὐελεγκτότατα. Ὅτι δέ μέ φησι τῇ Παλαμᾶ προσκείμενον μερίδι ἄδικον ψῆφον ἐπενεγκεῖν, καὶ διὰ τοῦτο μηδ´ αὐτὸν πείθεσθαι ἐθέλειν, ὡς τὸν αὐτὸν ὄντα καὶ δικαστὴν καὶ ἀντικαθιστάμενον πρὸς τὴν δίκην τοῖς κρινομένοις, εὐχερέστατα ψευδόμενον ἀπελέγξω. Τοὐναντίον γὰρ μᾶλλον Βαρλαὰμ, ὃς τῆς τοιαύτης ἦρξε διαφορᾶς, προσεκείμην ἐξαρχῆς αὐτός. Αὐτόν τε γὰρ εἶχον ἐπὶ τῆς ἐμῆς οἰκίας διατρίβοντα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς, καὶ πολλῆς ἠξίουν τῆς προνοίας, καὶ ἐν τοῖς μάλιστα τῶν φίλων ἦγον, καὶ μᾶλλον ἐπ´ ἐκείνου χώραν εἶχε τὸ ἐμὲ προκατειλῆφθαι. Ἐκεῖνος γὰρ ἀεὶ συνῆν καὶ τὰ παρ´ ἑαυτοῦ ἐξετίθει ἀκριβέστατα καὶ ὑφηγεῖτο συνεχῶς. Ὅθεν οὐδ´ ἔστι σκήψασθαί τινα, ὡς ἃ μὲν Παλαμᾶς περὶ ὧν πρεσβεύει καὶ διαβεβαιοῦται, ᾔδειν, τὰ τῶν ἀντιλεγόντων δὲ ἠγνόουν. Ἀλλ´ εἰ δεῖ τἀληθὲς εἰπεῖν, ἐκείνοις μᾶλλον ἐνέτυχον προτέροις, καὶ μετὰ τοῦ πολέμου τὴν κατάλυσιν, ἐπεὶ τῶν Ῥωμαίων ὑπ´ ἐμοὶ πᾶσα ἡ ἡγεμονία ἦν, τοσοῦτον ἀπέσχον τοῦ μᾶλλον προσκεῖσθαι τοῖς ἑτέροις ὑπ´ ἀκρισίας, ὥστε πατριάρχην τὸν Ἰωάννην οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ πολλάκις ἐπὶ τὴν δίκην προὐκαλούμην μέλλοντα ἐν τοῖς αὐτοῖς τούτοις ἐξετάζεσθαι. Τὰ ἴσα γὰρ ἐνεκαλεῖτο. Καὶ μετ´ ἐκεῖνον αὖθις τὸν Ἀκίνδυνον, ἐπεὶ κρυπτόμενος αὐτὸς ἑτέρους προσέπεμπε καὶ παρέπειθε θορυβεῖν, ὡς ἀδίκως ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διαστροφὴν τῶν δογμάτων ἐγκαλοῖντο, αὐτοὶ μᾶλλον κακῶς περὶ αὐτῶν φρονοῦντες, οὐ περιεῖδον, ἀλλ´ ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν ἐκέλευον χωρεῖν καὶ τυγχάνειν τῶν δικαίων, καὶ πίστεις παρεῖχον ἐπὶ τῷ πείσεσθαι προσδοκᾷν μηδὲν δεινόν. Δεδοικέναι γὰρ ἔλεγε, μὴ εἱρχθῇ. Αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἧττον καὶ μετὰ τὰς πίστεις ἀπεκρύπτετο καὶ ἠγνοήθη μέχρι τελευτῆς. χρόνῳ δὲ ὕστερον ἐπεὶ αὐτός τε Γρηγορᾶς καὶ ἄλλοι ἀνεφύησαν τῆς Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνου αἱρέσεως διάδοχοι καὶ τὴν ἐκκλησίαν ἐθορύβουν καὶ τὸ δικαστήριον ἐπεβοῶντο, οὐ περιεῖδον αὖθις, ἀλλὰ σύνοδόν τε ἐκ πολλῶν ἀρχιερέων συνεκρότουν, καὶ τὸν Θεσσαλονίκης Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν μετεπεμπόμην λόγον, περὶ ὧν ἐνεκαλεῖτο, δώσοντα, καίτοι δίκαιος ὢν τὰ δὶς ἐψηφισμένα στέργειν πρότερον. Βασιλεύς τε γὰρ Ἀνδρόνικος ὁ ἀοίδιμος μετὰ τῆς συνόδου κατεδίκασεν ἁπάσαις ψήφοις οὐ Βαρλαὰμ τότε μόνον, ἀλλὰ καὶ εἴ τις ὕστερον φαίνοιτο φρονῶν τὰ ἴσα, καὶ μετὰ ταῦτα, ἐμοῦ ἀπόντος, Ἄννα ἡ βασιλὶς μετὰ τῶν ἀρχιερέων, ἡνίκα πατριάρχην τε καθεῖλον τὸν Ἰωάννην διὰ τὴν κακοδοξίαν καὶ τοὺς φρονοῦντας τὰ ἴσα αὖθις ἢ φρονήσοντας, ὅτε καὶ τῶν ὕστερον ἀντιλεγόντων οἱ πλείους ἦσαν σύμψηφοι, ἢ προστάται τῶν γινομένων μᾶλλον. Δίκαιος οὖν, ὥσπερ ἔφην, τὰ ἐψηφισμένα στέργειν ὢν, οὐχ ὑπέμεινα, μὴ καὶ ἐπ´ ἐμαυτοῦ τὴν ἐξέτασιν ποιήσασθαι τῶν λεγομένων, καὶ τὸν τοῦ δικαίου λόγον οὐ παρεῖδον, ἀλλ´ ἐξήνεγκα τὴν ψῆφον ἀληθῆ καὶ δικαίαν, οὔτε φιλίαν, οὔτε ἔχθραν, οὔτε τῶν ὄντων οὐδὲν ἕτερον τῆς ἀληθείας προτιμήσας. ὃς γὰρ οὐδ´ ἐπὶ μικροῖς τισι καὶ εὐκαταφρονήτοις τινῶν διαφερομένων τὸ δίκαιον παρεῖδον, ἀλλ´ ἀληθῶς καὶ δικαίως ἐδίκασα πᾶσι, σχολῇ γ´ ἂν περὶ δογμάτων τῆς δίκης οὔσης, ἔνθα τὸ κινδυνευόμενον θεὸς, τῆς ἀληθείας ἕτερόν τι προειλόμην· ἀλλ´ ὡς ἐπ´ αὐτοῦ θεοῦ τὴν ἐξέτασιν τῶν δογμάτων σαφῆ καὶ καθαρὰν πεποιημένος, Παλαμᾶν μὲν εὕρισκον καὶ τοὺς τὰ ἴσα ᾑρημένους τοῖς ἁγίοις καὶ θεολόγοις ἄκρως συμφωνοῦντας, καὶ κατ´ ἴχνος ἑπομένους φανερῶς, Γρηγορᾶν δὲ καὶ τοὺς ἄλλους, οἳ ἀντικαθίσταντο, τὰ Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνου δοξάζοντας ἀπαραποιήτως, ἃ ὅτι τῆς ἀληθείας ἔκφυλα καὶ τῆς περὶ τῆς εὐσεβοῦς ὑπὸ τῶν ἁγίων πατέρων παραδοθείσης πίστεως ἐναντία, ἐξῆν μὲν καὶ τοῖς προτέροις τόμοις χρήσασθαι διδασκάλοις. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τοῖς ὑπὸ τῶν διδασκάλων τῆς ἐκκλησίας παραδοθεῖσιν, ὥσπερ κανόσι, παραθέντες, τὴν διαστροφὴν εὕρομεν σαφῆ καὶ καθαράν. Οὗ ἕνεκα καὶ αὐτὸς, καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀρχιερέων συνεπιψηφιζομένων, ἐκείνους μὲν ὡς ὀρθῶς φρονοῦντας ἐδικαίωσα, τούτων δὲ κατεψηφισάμην· τὸ δὲ ἑξῆς, ὥσπερ ἦν δίκαιον, τοῖς μὲν νενικηκόσι πάντα τρόπον ἐπεκούρησα, τοῖς ἡττημένοις δὲ ἀναισχυντοῦσι καὶ μήτ´ ἐπιστρέφειν πρὸς τὴν ἀλήθειαν βεβουλημένοις, μήτε ἡσυχίαν ἄγειν, τῇ σφετέρᾳ μόνον ἀγαπῶσιν ἀπωλείᾳ, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἴσον βάραθρον καὶ ἄλλους ἐκκαλουμένοις, καὶ πρὸς ὕβρεις χωροῦσιν ἀνερυθριάστως καὶ πᾶσαν ὑπερβολὴν ἀναισχυντίας ἐπιδεικνυμένοις, ὥσπερ ἔθος ἐξαρχῆς τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἐκκλησίας πολεμίοις, καὶ δίκην τὴν προσήκουσαν ἐπέθηκα, μᾶλλον δὲ καὶ τῆς ἀξίας ἀποδέουσαν πολύ. Οὐδὲ γὰρ τοῦ κακῶς ἐκείνους πάσχειν πρόνοιαν ἐποιησάμην, ἀλλὰ τοῦ μὴ δύνασθαι κακῶς ποιεῖν. Ἔστι δὲ, οἶμαι, νόμος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν βιωτικῶν, καὶ δημοσίων καὶ ἰδίων, ἐγκλημάτων, τὸν δικαστὴν πρὶν μὲν εἰς λόγους ἀντικαταστῆναι τοὺς ἀλλήλοις διαφερομένους, μηδενὸς καταψηφίζεσθαι ἐρήμην, εἰ μὴ βούλοιτο ἐκδιαιτᾷν· ἐπειδὰν δὲ ἥκοιεν εἰς λόγους, καὶ ἡ νίκη χωρήσοι πρὸς τὸν ἕτερον, (πᾶσα γὰρ ἀνάγκη,) καὶ αὐτὸν τῷ τὸ πλέον ἔχοντι προστίθεσθαι καὶ καταναγκάζειν τὸν ἀδικοῦντα τὰ δίκαια ποιεῖν. Οὐ δὴ διὰ τοῦτο πᾶς τις ἀδικῶν παραγράψεται τὸν δικαστὴν καὶ ἀδικίαν ἐπικαλέσει, ὅτι τῷ ἠδικημένῳ προσετέθη. ἃ Γρηγορᾶς νυνὶ ποιῶν, οὐ μᾶλλον ψευδολογίας, ἢ ἀνοίας καὶ μοχθηρίας δόξαν ἀποφέρεται. Ὅτι δ´ αὐτὸς τὴν διαστροφὴν παθὼν τῆς ἀληθείας καὶ τὴν πάτριον εὐσέβειαν ἐξομοσάμενος καὶ συναπαχθεὶς τοῖς αἱρετικοῖς Ἀκινδύνῳ καὶ Βαρλαὰμ ὑπὸ μοχθηρίας τρόπων καὶ ἀποτυχίας, ὧνπερ ἤλπισεν, ἀφειδήσας καὶ ψυχῆς αὐτῆς, ἵνα μόνον ἀμύνηται τοὺς δόξαντας λελυπηκέναι, ἐμοὶ τὰ ἴσα ἐγκαλεῖ, θαυμαστὸν οὐδέν. ὃς γὰρ οὐκ ἐφείσατο θεοῦ, ἀλλὰ διὰ τὴν πρός τινας ἀπέχθειαν ἐκείνου ψευδῆ πολλὰ κατεῖπε, σχολῇ γ´ ἂν ἀπέσχετο βασιλέως, καὶ ταῦτα δόξαντος λελυπηκέναι. Ὅτι δ´ εὐσεβὴς ἐγὼ καὶ τῆς ὀρθῆς καὶ πατρίου δόξης ἐξεχόμενος ἀκριβῶς, καὶ πᾶσα μὲν ἡ τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησία συμμαρτυρήσειε, χάριτι θεοῦ βεβαίως ἡδρασμένη περὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ τῶν ἀποστολικῶν παραδόσεων ἐχομένη ἀκριβῶς· οὐχ ἧττον δὲ καὶ Γρηγορᾶς αὐτὸς ὁ νυνὶ τοιαῦτα ἐγκαλῶν, παρὰ πάντα τὸν τοῦ πολέμου χρόνον οὐ μόνον ἐγκώμια πολλὰ διεξιὼν ἐμοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔσχατα ὑπομένειν ὑπὲρ τῆς εἰς ἐμὲ εὐνοίας ᾑρημένος, ὅτε τὰ αὐτὰ ἐφρόνουν οἷα καὶ νυνί. Τῇ γὰρ ὑπὸ βασιλέως ἐξενηνεγμένῃ καταδίκῃ Βαρλαὰμ καὶ αὐτὸς συνεπεψηφισάμην, καὶ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν αὖθις Ἀκίνδυνον κατεδίκασα, Ἰωάννου τότε πατριάρχου τὴν σύνοδον συγκροτοῦντος καὶ οὐ μέτρια ἀγανακτοῦντος, ἐφ´ οἷς Ἀκίνδυνος Παλαμᾶ καὶ τῶν ἄλλων μοναχῶν ἀδίκως κατηγόρει, Βαρλαὰμ συνηγορῶν.

Chapitre XXIV.

1. Nicéphore Gregoras écrit contre le Concile. 2. L'Empereur et le Patriarche commandent aux Moines sous lesquels il vivait de l'empêcher de communiquer ses erreurs, ni de vive voix, ni par écrit, 3. II écrit la guerre civile des deux Paléologues, et il y mêle des calomnies contre Cantacuzene, contre les Moines du mont Athos. 4.. Leur défense.

1.  Il n'y eut que Nicéphore Gregoras qui ne put se tenir en repos, ni devant, ni après. Il écrivit dés le commencement aux amis qu'il avait à Trébizonde, que l'Eglise de Constantinople avait abandonné la saine doctrine, et qu'il s en fallait séparer comme d'une corrompue. II écrivit la même chose aux amis qu'il avait en Chypre, et entre autres à un certain George Lapire, et non content de blâmer l'Eglise en général, il blâma ses Ministres en particulier, et il les accusa de faux crimes, et de fausses hérésies.

2. Son insolence étant montée à un tel excès, qu'elle ne pouvait plus être dissimulée, l''Empereur et le Patriarche pour la réprimer et pour empêcher qu'il ne fût l'auteur de sa perte, et de la perte des autres, défendirent aux Moines 140 du Monastère du Sauveur où il demeurait depuis longtemps, de lui permettre de parler ni d'écrire à personne. Mais quelque obstacle qu'il trouvât à ses volontés, il ne laissa pas de déchirer l'Eglise et l'Empereur, par des écrits furieux. Il réfuta le traité qui avait été composé dans le troisième Concile, touchant la contestation d'Acindine et de Palamas, et il promit de justifier clairement qu'il contient des faussetés contraires à la vérité des choses qui s'y sont passées,et des erreurs contraires à la pureté de la foi. Il n'a pu pourtant jusqu'ici s'acquitter de cette promesse. Lorsqu'ils parait prêt à entrer dans l'examen de la question dont il s'agit, il abandonne son sujet, et il s'égare en des digressions inutiles, qui ne contiennent pour l'ordinaire que des médisances. Sa manière d'écrire est de s'étendre en des narrations superflues, ou en des disputes extravagantes et hors de propos.

3. Ne pouvant rien dire directement contre l'Empereur Cantacuzène, il entreprit d'écrire l'Histoire de la guerre civile d'entre les deux Paléologues, où il s'éloigne très  souvent de la vérité, par ignorance, ou par passion. Il lui impute les emprisonnements, les ravages, les brigandages, les meurtres et les massacres des derniers troubles, et il l'accuse de s'être fort peu soucié de tous ces malheurs, pourvu qu'il satisfît la passion qu'il avait de régner. Mais il n'a rien avancé qui l'ait piqué si sensiblement, que ce 141 qu'il a avance, que durant la vie de l'Empereur Andronique, il était tourmenté par un désir furieux de posséder la souveraine puissance, et qu'il avait consulté les Moines du Mont Athos qui étaient en réputation de connaître l'avenir, pour savoir s'il parviendrait un jour à l'Empire. II répand., ensuite, le poison de la plus noire calomnie sur la vertu de ces saints religieux. Il ne se contente pas de ternir la pureté de leur foi en les appelant Massaliens, il déchire l'intégrité de leurs mœurs, en les représentant comme des hommes sensuels, et intempérants. Ils mangent, dit-il, plus que des porcs, et ils boivent plus que des éléphants. Quand ils sont revenus de l'assoupissement de l'ivresse, ils publient les plus hauts mystères, et ils prédisent l'avenir. Il leur impute d'autres crimes, que nul autre que lui n'aurait été capable d'inventer. Après qu'il a fait un récit tout rempli de faussetés, de ce qui est arrivé durant la dernière guerre civile, il accuse l'Empereur de tenir de pernicieux sentiments, et d'avoir renoncé à la doctrine de ses Ancêtres. Il en conclut, qu'il ne faut pas suivre ses opinions, parce que ce font les mêmes, que celles de Palamas, et qu'elles sont infectées du même poison.

4. L'Empereur ayant lu cet ouvrage témoigna n'avoir rien à dire touchant l'écrit du Concile, parce qu'il se soutient assez de lui-même. En effet, la parfaite conformité qu'il a avec les ouvrages 142 des saints Pères, et avec les décisions des conciles précédents, est une preuve invincible de la solidité et de la pureté de la doctrine qu'il contient. Bien que cet argument soit si puissant qu'il est inutile d'en chercher d'autre, l'on ne réfute pas, néanmoins, d'en croire l'accusateur. II réfute lui même les erreurs de Barlaam, dans un autre ouvrage où il déplore la mort de l'Empereur Andronique, et où il relève ses vertus par cet éloge. Saints Pasteurs de l'Eglise, regrettez le zèle défenseur de la pureté de la foi. Heureux solitaires, qui  passez votre vie dans les cavernes, et dans les montagnes, regrettez le puissant protecteur de votre doctrine, et de votre réputation. Vénérables supérieurs des Saints Monastères regrettez. la perte que vous avez faite de vôtre force, et de votre appui. Souvenez-vous des derniers combats qu'il a soutenus en votre faveur, lorsqu'ayant le corps abattu tant par les blessures qu'il avait reçues dans les guerres, que par les remèdes, qu'il avait pris dans ses maladies, et lors qu'étant déjà proche de sa fin, il négligea si fort le soin de sa santé, pour prendre celui de l'Eglise, qu'il se fit porter au milieu de l'assemblée des Evêques, et qu'il n en voulut point partir jusqu'à ce qu'il eût exterminé ces hommes injurieux qui vous attaquaient par leurs calomnies, et qui combattaient la foi par leurs erreurs. Voila le sentiment où Grégoras était touchant les matières dont il s'agit, avant qu'il eût été perverti. On ne peut pas dire que la doctrine que l'Empereur Andro- 143 nique a condamnée comme une doctrine corrompues pernicieuse, soit différente de celle qui a été condamnée parle troisième écrit composé dans le concile que j'ai convoqué. Il faut faire le même jugement des accusations d'intempérance et d'ivrognerie, dont il s'efforce de noircir la réputation des Saints Moines du Mont Athos. L'éclat qui rejaillit de leurs bonnes actions, montre assez l'union étroite qu'ils ont avec Dieu. Ils font aussi éloignés de l'intempérance et de l'ivrognerie, que leur accusateur est éloigné de la vérité. Les Grecs rapportent, dans leurs fables, que les Dieux ayant été chassés du Ciel avec Saturne, Atlas fut condamné à soutenir les colonnes de la terre, sous la pesanteur de laquelle il était presque accablé. Je puis dire, sans craindre d'être accusé de flatterie, que les Moines du Mont Athos soutiennent le monde par leur sainteté, et qu'ils détournent par leurs prières les foudres de la colère du Ciel, qui, sans cela, l'auraient déjà réduit en cendres. Ce que Gregoras avance que je les ai consultés pour savoir si je parviendrais à l'Empire, est très faux. Il ne faut point d'autre preuve de cette fausseté, que l'habitude qu'il a contractée d'en avancer de pareilles, en d'autres matières. L'Impératrice Anne qui a eu connaissance particulière de tout ceci, peut en rendre témoignage en ma faveur. Elle sait qu'elle ne me pressa pas moins que l'Empereur de remettre à un autre temps la résolution que j'a-  144 vais prise de me retirer du monde. Ce ne fut pas pour consulter ces pieux Moines touchant l'avenir que j'allai au Mont Athos ; Ce fut pour les porter à prier Dieu pour la santé de l'Empereur qui m'était plus chère, et plus précieuse, que tous les trésors de la terre, et pour le pardon de mes péchés dont appréhendais d'être sévèrement puni au terrible jugement. Etant depuis dégoûté des honneurs et des plaisirs du siècle, dont je n'avais que trop joui, je me résolus de me retirer dans une sainte solitude, et d'y passer le reste de ma vie., en repos. Je choisis le Monastère de Batopede, qui me paraissait le plus propre pour l'exécution d'un si louable dessein, et je donnai de l'argent aux Moines, pour me bâtir un appartement qui subsiste encore aujourd'hui, et qui est une preuve sensible de la vérité de ce qua j'écris. Ce ne fut ni l'amour des choses d'ici-bas, ni le défaut de courage qui m'empêcha de prendre l'habit en ce saint lieu, et qui m'obligea de revenir à la Cour, et d'y reprendre le maniement des affaires. Ce fut l'Empereur qui ne pouvant vivre sans moi n'eut pas sitôt appris le sujet du voyage que j'avais fait au Mont Athos, et le désir que j'avais d'être délivré des soins et des vanités de la terre, qu'il me reprocha fortement l'infidélité avec laquelle préférant mon intérêt particulier au bien commun je voulais descendre au port et le laisser au milieu des orages, et des tempêtes. Il me dit en colère, que c'était commettre la dernière de tou- 145 tes les injustices, et trahir lâchement notre amitié. Je lui répondis, que je ne me retirais que pour travailler sérieusement à mon salut, et qu'il aurait tort de me détourner d'un si louable dessein, et de m'empêcher d'apaiser par ma pénitence, la colère du juge que j'avais offensé par mes crimes. Quand il vit qu'il ne pouvait ébranler ma fermeté, il appela l'Impératrice à son secours, et ils employèrent ensemble tant de prières et tant de raisons, qu'ils obtinrent que je remettrais ma retraite à un autre temps. La vérité dont je fais une particulière profession, m'oblige de dire, que bien que l'amitié étroite qui était entre l'Empereur et moi m'ait empêché alors de l'abandonner, je ne renoncé pourtant pas à mon dessein. Je retournai à Thessalonique ; mais comme j'avais prié les Moines de Batopede de me bâtir un appartement, j'avais toujours intention de m'y retirer, dés que j'aurais mis les affaires en bon état. L'Empereur étant mort bientôt après, je fus obligé, malgré moi, de me charger du gouvernement. Lorsque mes ennemis me suscitèrent par leurs calomnies la guerre civile, et qu'ils me jetèrent moi et mes amis dans le plus extrême de tous les périls, je me chargé de l'Empire, non par le désir des honneurs qui l'environnent ; mais par le zèle de sauver les sujets qui le composent, et je supportai pour cet effet des travaux presqu'incroyables. C'est pourquoi Gregoras impose si visiblement en ce point, qu'il n'y a 146 rien de si aisé que de le convaincre de fausseté. Quant à ce qu'il avance, qu'étant du parti de Palamas, j'ai fait un jugement injuste, auquel il ne veut point déférer, parce que l'accusateur a été le juge, je ferai voir encore en ce point son imposture. J'étais autrefois uni d'amitié avec Barlaam, qui a été le premier auteur de toute cette contestation. Je l'avais lui et ses frères dans mon Palais. Je conversais souvent avec lui, et il me communiquait si confidemment ses pensées, que l'on ne me peut soupçonner d'avoir été moins particulièrement informé de ses sentiments, que de ceux de Palamas. J'étais néanmoins si éloigné de ses erreurs, que dès que je fus en possession paisible de la puissance Souveraine, j'exhortai le Patriarche Jean à s'en justifier. Je n'ai pas négligé depuis les troubles, dont Acindine a agité la paix de l'Église, lors que n'osant paraître, il a produit d'autres personnes qui ont excité le tumulte. Je l'ai pressé de se purger des justes soupçons que l'on avait conçus contre lui, et parce qu'il appréhendait d'être arrêté, je lui ai accordé un sauf-conduit. Mais après cette assurance, il a affecté de demeurer dans les ténèbres où il s'était enseveli dés auparavant. Lors que Grégoras et les autres disciples d'Acindine ont remué les mêmes questions, et qu'ils ont demandé avec des cris étranges que l'on examinât les matières contestées, j'ai convoqué un grand nombre de Prélats, et j'ai mandé Grégoire Palamas Evêque de 147 Thessalonique, pour rendre raison de sa foi, bien que j'eusse pu me contenter des deux décisions précédentes. L'Empereur Andronique avait condamné dans un Concile Barlaam, et ceux qui soutiendraient ses erreurs. L'Impératrice Anne, et les Evêques avaient déposé en mon absence le Patriarche Jean, parce qu'il soutenait les opinions condamnées, et ainsi je pouvais me contenter de ces deux décisions. Je n'ai pas laissé de faire un nouvel examen, et après une mûre délibération, j'ai porté un jugement conforme à la vérité, et à la justice, sans avoir égard, ni à l'amitié, ni à la haine, ni à aucune passion humaine, nia aucune considération temporelle. Comment aurais-je été capable de préférer quelque chose à la vérité, qui est Dieu-même, en des affaires aussi importantes que sont celles ou il s'agit de la doctrine de l'Eglise, puisqu'en celles où il ne s'agissait que de l'intérêt des particuliers, j'ai toujours pris soin de juger selon les lois. Après avoir examiné sérieusement les matières en la présence de Dieu, j'ai reconnu clairement que Palamas et ses Sectateurs suivaient pas à pas les vestiges des saints Pères, et que Gregoras et leurs autres adversaires tenaient les sentiments de Barlaam, et d'Acindine. De plus, j'ai reconnu par les règles, que les sacrés Docteurs nous ont laissées, que leur doctrine est corrompue et impure. C'est pourquoi, de l'avis uniforme, et du consentement unanime de tous les 148 Evêques, j'ai déclaré Palamas et ses Sectateurs Orthodoxes, et j'ai condamné les autres. J'ai favorisé depuis, comme j'y étais obligé, ceux qui sont demeurés fermes dans la vérité de la foi, et j'ai réprimé l'insolence avec laquelle les condamnez continuaient de combattre la saine doctrine, bien que je n'aie pas usé de toute la sévérité qu'ils méritaient, puis qu'au lieu de leur faire du mal, je me fuis contenté de les empêcher d'en faire aux autres. Les Juges qui veulent s'acquitter exactement de leur devoir, ne manquent jamais, dans les causes, soit particulières, ou publiques, d'entendre les raisons des parties intéressées, avant que de prononcer. Mais depuis qu'ils ont prononcé, ils se rangent du côté pour lequel la justice s'est déclarée, et ceux qui ont été condamnés, n'ont pas raison de les en blâmer. C'est cependant ce que fait Gregoras, en quoi il commet une extravagance égale à ses impostures. Au reste, il ne se faut pas étonner de ce qu'après avoir renoncé à la foi de ses Pères, par le dépit de n'avoir pu obtenir ce qu'il prétendait, et par l'ardeur de se venger, aux dépens même de son salut, de ceux par qui il s'imagine avoir été offensé, il a la hardiesse de m'accuser des crimes dont il est lui-même coupable. Comment respecterait-il l'Empereur, puis qu'il ne respecte pas Dieu, et: qu'il avance contre lui des blasphèmes, pour satisfaire l'animosité qu'il a conçue contre des 149  hommes ? L'assemblée des Orthodoxes qui par la grâce de Dieu est établie sur le fondement inébranlable de la vérité, et qui garde inviolablement le sacré dépôt des traditions que les Apôtres lui ont laissées., rend un témoignage irréprochable de la pureté de ma foi, et de la fidélité avec laquelle je suis toujours demeuré attaché à la doctrine de mes Pères. Gregoras qui forme contre moi ces accusations si atroces, m'a donné des louanges extraordinaires, durant la guerre civile, et a témoigné qu'il était prêt de tout souffrir pour mon service, bien que je fusse dans les sentiments où je suis aujourd'hui.

κεʹ. 1. Τοιαῦτα μὲν βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς ὕστερον, ἐπεὶ εἰς χεῖρας αὐτῷ τὰ Γρηγορᾶ συγγράμματα ἥκει, ἀπελογεῖτο περὶ ἑαυτοῦ, καὶ ψευδῆ καὶ ἀπίθανα συγγεγραφέναι ἀπεδείκνυεν ἐκεῖνον. Ἔπειτα καὶ τῶν Ῥωμαίων τοὺς ἐν λόγῳ μάλιστα καὶ ἐπιφανεστέρους ἐξεπίτηδες συγκαλεσάμενος, εἰς ἐπήκοον ἀναγινώσκεσθαι παρεῖχε πάντων, καὶ πολλὴν αὐτοῦ πάντες κατεγίνωσκον ψευδολογίαν καὶ ἀναίδειαν καὶ κουφότητα, ὅτι περὶ δημοσίων πραγμάτων, ἃ πολλοὶ, μᾶλλον δ´ ἅπαντες συνίσασι, γράφειν προείλετο οὐκ ἀληθῆ, ἐφ´ οἷς ἔμελλε ῥᾷστα ἀπελέγχεσθαι ψευδόμενος.

2. Πυθόμενος δὲ ὁ Γρηγορᾶς ἃ δράσειε βασιλεὺς τὰ ἐκείνου θριαμβεύσας πλάσματα, οὐ μετρίως ἠνιάθη, ὅθεν καὶ συντυχὼν ὕστερον, ὠνείδιζε τὸν θρίαμβον, ὡς ἐπ´ ἐκείνου τῇ αἰσχύνῃ εἰργασμένον. Ἔφασκέ τε τὴν μὲν πρὸς τὸν τόμον ἀντιλογίαν ἰδίαν εἶναι, τὰ δὲ κατ´ αὐτοῦ συγγεγραμμένα, ὅτου εἴη, ἀγνοεῖν· βούλεσθαι δὲ ἀφανίζειν ἐντυχόντα καὶ αὐτόν· ἃ εἰ καὶ πρότερον ἐπέμφθη πρὸς αὐτὸν, πυρὶ παρεδίδου ἂν πρὶν εἰς ἑτέρας ἥκειν ἀκοάς.

3. Βασιλεὺς δ´ ἔφασκεν, οὐ συνορᾷν αὐτῷ τοὺς λόγους εἰς ὅ,τι τείνει. Εἰ μὲν γὰρ μὴ τὰ συγγεγραμμένα ἤθελεν εἶναι φανερὰ, ἀλλ´ ἀφανείᾳ πολλῇ κατέχεσθαι τὸν πάντα χρόνον, ἀνθ´ ὅτου συντιθεὶς τοσοῦτον πόνον ἤνεγκεν; εἰ δ´ ὅπερ δίκαιον, μᾶλλον εἶναι φανερὰ ἐβούλετο, καὶ μεγάλας ἂν εἴη χάριτας εἰδέναι δίκαιος, ὅτι ἐπὶ τοσούτων καὶ τῶν ἐπιφανεστέρων μάλιστα καὶ θαυμάζειν λόγων δύναμιν εἰδότων παρέσχετο ἀναγινώσκεσθαι, ἵν´ ἐπαινοῖτό τε καὶ τὰς ἐπικαρπίας κομίζοιτο τῶν πόνων ζῶν, μάλιστα καὶ τῶν ἐπαίνων αἰσθανόμενος. Νεκροὺς γὰρ οὔτ´ ἔπαινος, οὔτε ψόγος ἡδύνειν ἢ ἀλγύνειν οἶδεν. Εἰ δὲ διὰ τὸ πεφωρᾶσθαι τὰ ψευδῆ, ἃ ἐξ οὐκ ὄντων αὐτὸς παρ´ ἑαυτοῦ πλάττεται, ἀλγεῖ, οὐκ αὐτὸς ἂν εἴη τῆς ἀλγηδόνος αἴτιος αὐτῷ, εἴπερ μηδὲ πέπεικεν αὐτὸς φαῦλον εἶναι καὶ τῆς ἀληθείας καταψεύδεσθαι. Δέον μέντοι καὶ πρὸς τοῦτο μὴ πάνυ δάκνεσθαι. Ὀλίγῳ γὰρ ὕστερον ἀπολιπὼν τὸν βίον, οὔτε τῶν ἐπαινούντων αἰσθήσεται, ἢ τῶν ὑβριζόντων, ἄν τε δίκαιοι καὶ ἀληθεῖς αἱ μέμψεις ὦσιν, ἄν τε μὴ, ὥσπερ καὶ ὧν αὐτὸς κατηγόρηκε πολλὰ καταψευδόμενος. Ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον δίκαιον λυπεῖν καὶ οὐκ ὀλίγην ἐμποιεῖν φροντίδα, μὴ ἐν τῷ μέλλοντι δικαστηρίῳ, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἐγκλημάτων τῶν κατὰ τὸν βίον καὶ τοῦ ψεύδους καὶ τῆς συκοφαντίας δίκας δῶμεν, καὶ μάλιστα εἰ μηδεμίαν πρόφασιν ἑτέραν ἔχοι, ἢ ἄδικον ἀπέχθειαν. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ ἐπράχθη τε καὶ εἴρητο μετὰ τὸ τῆς ἀρχῆς βασιλεῖ τῷ γαμβρῷ παρακεχωρηκέναι καὶ καθ´ ἡσυχίαν βιοτεύειν, ὑποδύντα σχῆμα μοναχῶν. Τότε δὲ ἐπεὶ τὰ κατὰ τὴν σύνοδον ἀπήρτιστο πάντα καὶ τέλος εἶχε, καὶ οἱ τὰ Ἀκινδύνου ᾑρημένοι ἠλέγχοντο ἀσεβοῦντες φανερῶς, ἐπὶ τὰς πολιτικὰς ἐτρέπετο πάλιν πράξεις· καὶ παρεσκευάζετο ὡς ἐπιστρατεύσων Τριβαλοῖς.

4. Ἐν τούτῳ δὲ τοῖς ἐν Γαλατᾷ Λατίνοις δέκα καὶ τέτταρες ἐκ Βενετίας ἐπέπλευσαν τριήρεις. Νυκτός τε ἐπελθόντες ἀπροσδόκητοι, ἀπέβησάν τε οὐ προαισθομένων, καὶ ἐγένοντο ἐντὸς τειχῶν, (ἦσαν γὰρ αἱ πύλαι τοῦ φρουρίου νυκτὸς ἀνεῳγμέναι ὑπ´ αὐθαδείας καὶ θρασύτητος τῶν ἐνοικούντων,) καὶ ἐκάκωσαν οὐκ ὀλίγα. Ὡς γὰρ ᾐσθάνοντο οἱ φύλακες τὴν ἅλωσιν, βοῇ τε ἐχρῶντο καὶ συνεκάλουν ἐπὶ τὴν ἄμυναν τοὺς ἐγχωρίους. Οἱ δὲ ἐκ τῶν οἰκιῶν ἄοπλοι ἐπὶ τὴν θάλασσαν κατιόντες, βουλόμενοι, ὅ,τι εἴη τὰ δρώμενα μαθεῖν, ἐτιτρώσκοντό τε καὶ ἀπέθνησκον πολλοί. Ἔπειτα ὡς ᾔσθοντο ἀναθαρσήσαντες καὶ ὁπλισάμενοι, ἐξήλασαν τοὺς πολεμίους αὖθις, οὐδὲν γενναῖον εἰργασμένους, ἀλλὰ φαυλότατα ἠγωνισμένους· ὅμως διεσώθησαν πάντες ἐπὶ τὰς τριήρεις, οὐδενὸς πεσόντος, τραυματιῶν δὲ ὀλίγων γενομένων, ἀναγόμενοί τε τοῦ λιμένος, καὶ ὁλκάδας εἵλκυσαν κενάς τινας καὶ ἐκυρίευσαν. Ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἤδη ἦν, δὶς μὲν καὶ τρὶς ἐπεχείρησαν πῦρ ἐνεῖναι ταῖς ὁλκάσιν οὔσαις πλείσταις ἐπὶ τοῦ λιμένος, ἀπεκρούσθησαν δὲ ὑπ´ ἐκείνων, οὐδ´ ἐγγὺς γενέσθαι δυνηθέντες. Ἔπειτα παραπλέοντες ἐκάκουν, καί τινων ἐκράτησαν ὁλκάδων ἐκ Πόντου καταπλεουσῶν.

5. Ἐν ταύταις δὴ ταῖς ὁλκάσι καὶ πρέσβυς ἐκ Βενετίας ἀφῖκτο Δελφὶν ὠνομασμένος πρὸς βασιλέα, καὶ ἐδεῖτο συμμαχεῖν αὐτοῖς πρὸς τὸν κατὰ τῶν ἐκ Γεννούας πόλεμον, μεγάλα τέ τινα ἐπηγγέλλετο τὸν δοῦκαν Βενετίας καὶ τὴν βουλὴν Ῥωμαίους ὠφελήσειν, εἰ πείθοιτο αὐτοῖς συμμαχεῖν ὁ βασιλεύς. Τὰ ἴσα δὲ καὶ ὁ ῥὴξ Ῥαουήνας πρὸς βασιλέα διὰ γραμμάτων ἐπρεσβεύετο, καὶ μεγάλα ἐπηγγέλλετο, καὶ ἐδεῖτο βασιλέως τοῖς ἐκ Βενετίας συμμαχεῖν, οἷς καὶ αὐτὸς σύμμαχός ἐστι.

6. Βασιλεὺς δὲ ἀπηγόρευεν αὐτοῖς, ὥσπερ καὶ πρότερον, τὴν συμμαχίαν ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ἔφασκε γὰρ ἀδικεῖν μηδὲν, εἰ πρὸς τῷ μηδὲν αὐτοῖς ἐμποδὼν εἶναι πρὸς τὸν πόλεμον, μηδὲ πρὸς ἐκείνους πολεμοίη. Ὡς μὲν γὰρ αἰτίας ἐκεῖνοι πολλὰς παρέσχοντο πολέμου, καὶ οὐδεὶς ἂν αὐτῷ μέμφοιτο δικαίως ἀμυνομένῳ τῶν προτέρων ἕνεκα ἀδικημάτων, οὐδεὶς ἂν ἔχοι ἀντειπεῖν· πρὸς μέντοι τὴν αὐτῶν φιλίαν ἐνστήσεσθαι οὐδὲν, εἰ αὐτὸς ἑκὼν εἶναι τοῖς προσκεκρουκόσι παρέχοιτο συγγνώμην. Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς οὕτως εὐφυῶς ἀπεσκευάζετο τὸν πόλεμον. Μᾶλλον γὰρ ἐδόκει εἶναι ἄριστον ἑκατέρων ἀποσχόμενον προσέχειν τῇ ἠπείρῳ καὶ τὰς δεδουλωμένας Ῥωμαίων πόλεις ἐλευθεροῦν ἀπὸ τῶν πολεμίων. Ὁ ἐκ Βενετίας δὲ πρεσβευτὴς καὶ ἄλλοι οὐ μετρίως ἠγανάκτουν, πρὸς τὴν συμμαχίαν αὐτοῖς ἀπαγορεύοντος βασιλέως.

7. Οἵ τε ἐκ Γαλατᾶ ὁμοίως εἰδότες, ὡς οἱ πολέμιοι σφίσι δέονται βασιλέως συμμαχεῖν, πρεσβείας καὶ αὐτοὶ συχνὰς ποιούμενοι, ἐδέοντο μὴ σφᾶς περιιδεῖν, ἀλλὰ συγγνώμην τε παρέχειν, εἴ τι πρότερον ἠγνωμονήκασι, καὶ νῦν μὴ συμμαχεῖν τοῖς πολεμίοις. Ἐπηγγέλλοντό τε εἰσαῦθις μηδέποτε ἀγνωμονήσειν, ἀλλὰ πάντα ποιήσειν τὰ κατὰ γνώμην βασιλεῖ καὶ δουλεύειν ἀκριβῶς. ἅμα δὲ καὶ χρήματα παρείχοντο οὐκ ὀλίγα. Βασιλεὺς δὲ τὸ μὲν μὴ πολεμήσειν ἐπηγγέλλετο, εἰ τὰ ἐπαγγελλόμενα καὶ αὐτοὶ ἀληθῆ ἐπὶ τῶν ἔργων ἀποδείξαιεν, τὰ δὲ χρήματα οὐκ ἐλάμβανεν, οὐκ αὐτῷ πρέπουσαν οἰόμενος εἶναι τὴν μικρολογίαν, οὐδὲ δοκεῖν ἐπὶ χρήμασι τὰ κοινῇ λυσιτελοῦντα προΐεσθαι Ῥωμαίοις.

8. Οἱ ἐκ Βενετίας δὲ ὡς βασιλεὺς ἀσυμβάτως ἔχει συνορῶντες πρὸς αὐτοὺς, (οὐδὲ γὰρ ᾤοντο οὐδὲν λόγου ἄξιον αὐτοὶ δυνήσεσθαι, μὴ βασιλέως συνεφαπτομένου πρὸς τὸν πόλεμον,) δεινὰ μὲν ἐποιοῦντο καὶ ἠγανάκτουν· φανερῶς μέντοι κινεῖν πρὸς βασιλέα πόλεμον ὡρμημένοι οὐκ ἐφαίνοντο, ἀλλ´ ὑποψίας παρεῖχον μόνον. Αἱ γὰρ πρὸς Ῥωμαίους αὐτοῖς σπονδαὶ ἐπ´ ἐξόδῳ ἔτυχον οὖσαι τότε. Ἔχουσι γὰρ πρὸς Ῥωμαίους οὐ διηνεκεῖς, ἀλλ´ ἐπ´ ἔτεσι ῥητοῖς ἀπὸ τῶν Μιχαὴλ τοῦ πρώτου τῶν Παλαιολόγων βασιλέως χρόνων. Ἐπειδὰν δὲ ἐν ἐξόδῳ αἱ συμβάσεις γένωνται, ἔξεστιν ὁποτερῳοῦν πόλεμον, εἰ βούλοιτο, κινεῖν· εἰ δ´ ἑκατέροις λυσιτελεῖν δοκοίη μᾶλλον ἡ εἰρήνη, αὖθις τὰς σπονδὰς ἀνανεοῦσι καὶ τοὺς ὅρκους. Ἐπεκράτησε δὲ παρὰ Ῥωμαίοις καὶ τοῖς ἐκ Βενετίας Λατίνοις τὸ τοιοῦτον ἔθος ἐκ τοιαύτης μάλιστα αἰτίας. Βασιλεὺς ὁ πρῶτος Μιχαὴλ, ἐπεὶ Βυζάντιον ἀνεσώσατο Ῥωμαίοις καὶ Θρᾴκην καὶ Μακεδονίαν καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν ἑσπέραν ἑξήκοντα ὀλίγῳ πλείω ἔτη δουλεύσαντα Λατίνοις, πεζὴν μὲν καὶ ἱππικὴν δύναμιν μεγάλην εἶχε καὶ ἀξιόμαχον πρὸς πάντας πολεμίους, ναυτικὴν δὲ οὔπω τοσαύτην παρεσκευασμένος ἦν, ὅσην ὕστερον· ὅθεν καὶ τοὺς θαλασσοκρατοῦντας ἐδεδίει καὶ ἐθεράπευε, τῷ καιρῷ προσήκοντα ποιῶν· δεῆσαν μέντοι πρὸς ἑκάστους τίθεσθαι σπονδὰς, τοῖς μὲν ἄλλοις, ὅσοι κατ´ ἐμπορίαν εἰς Βυζάντιον ἢ ἑτέρας παραλίους πόλεις Ῥωμαίοις ὑπηκόους καταπλέουσι, φόρους ἔταττε καὶ ἀργύριον ῥητὸν τῷ δημοσίῳ· καὶ ἐπείθοντο ἀδύνατοι ὄντες ἀντιλέγειν. Ἄχρι γὰρ καὶ νῦν παρέχονται τοὺς φόρους. Οἱ ἐκ Βενετίας δὲ καὶ Γεννούας μέγα δυνάμενοι καὶ τὸν Ἰώνιον καὶ Αἰγαῖον καὶ τὸν Εὔξεινον στόλοις μεγάλοις παραπλέοντες, ὧν τὰ παράλια πάντα μάλιστα, ἢ τὰ πλείω ὑπήκοα Ῥωμαίοις τότε ἦσαν, οὐκ ἐπείθοντο παρέχειν φόρους, ἀλλ´ ἠξίουν ἐν πᾶσιν ἐμπορίοις τὴν βασιλέως ἀτέλειαν καρποῦσθαι. Βασιλεὺς δὲ τότε πείθειν οὐκ ἔχων, καὶ βιάζεσθαι τοῖς ὅπλοις μὴ δυνάμενος, τοῖς μὲν ἐκ Γεννούας ἔθετο σπονδὰς διηνεκεῖς ἐπὶ τῷ ἐκείνους μὲν εἶναι ἀτελεῖς παντάπασιν ἐν πάσαις πόλεσι καὶ ἐμπορίοις, ἅ εἰσιν ὑπήκοα Ῥωμαίων, καταπλέοντας, αὐτοὺς δέ τινα τρόπον ὑπὸ βασιλέα τελεῖν, τριήρεις τε παρέχειν κατὰ συμμαχίαν, εἰ δέοιτο, πεντήκοντα ἐφωπλισμένας, βασιλέως μόνου ναύταις καὶ ὁπλίταις μισθὸν παρέχοντος. Εἰ δὲ κενῶν δέοιτο τριηρέων, τὰς ἴσας παρέχειν μετὰ τῶν ὅπλων μόνων καὶ ἀρχόντων, συμμαχεῖν τε βασιλεῖ καθ´ ὁποίου ἄν ποτε πολεμῇ, καὶ φίλους εἶναι αὖθις καὶ συμμάχους, οἷς ἂν ἐκεῖνος φίλοις χρῷτο. Τοῖς ἐκ Βενετίας δὲ ἀσυμβάτως εἶχε καὶ ἐβούλετο πολεμεῖν. Ἑτέρου δὲ πολέμου μείζονος ἐπικειμένου τοῦ ῥηγὸς Καρούλου, (προσεδοκᾶτο γὰρ ἐκεῖνος στόλῳ μεγάλῳ ἐπιπλεύσειν Βυζαντίοις,) καὶ παρασκευαζομένου βασιλέως πρὸς ναυμαχίαν ἐπ´ ἐκεῖνον, ἐδόκει δεῖν ἀνακωχὰς πρὸς τοὺς ἐκ Βενετίας τίθεσθαι, καὶ ἔθετο ἐπ´ ἔτεσι ῥητοῖς, ἵν´, εἴ ποτε ἀπαλλαγείη τοῦ πρὸς Κάρουλον πολέμου, ἐξείη πολεμεῖν αὐτοῖς, τῶν σπονδῶν ἐξηκουσῶν. Τὸ δὴ τοιοῦτον ἐξ ἐκείνου ἄχρι νῦν ἐπικρατῆσαν ἔθος, τὸν ἴσον τρόπον αἱ πρὸς Ῥωμαίους αὐτοῖς γίνονται σπονδαί. Ἐπειδὰν δὲ ἥκωσιν εἰς τέλος, ἀνανεοῦνται αὖθις. Εἰ δὲ δοκοίη θατέρῳ πολεμεῖν, ἔξεστι μηδὲν ἐγκαλουμένῳ. Ἐν ἐξόδῳ τοίνυν τῶν πρὸς τοὺς ἐκ Βενετίας σπονδῶν, ὥσπερ ἔφημεν, οὐσῶν, ἐπεὶ μὴ βασιλέα πείθειν εἶχον συμμαχεῖν αὐτοῖς ἐπὶ τοὺς πολεμίους, φανερῶς μὲν οὐ κατήγγελλον τὸν πόλεμον, τὸν δὲ ἄρχοντα τῶν ἐν Βυζαντίῳ οἰκούντων ὑπηκόων αὐτοῖς ἐν ταῖς τριήρεσιν ἀναλαβόντες, ἀπεχώρουν, δόκησιν δὲ παρεῖχον, ὡς ἀμυνοῦνται βασιλέα τοῦ μὴ συμμαχεῖν, εἴ ποτε λάβοιντο καιροῦ.

Chapitre XXV.

1. L'mpereur fait lire publiquement l'ouvrage de Gregoras, avec la réfutation qu'il en avait faite. 2. Gregoras lui en témoigne son déplaisir. 3. Réponse de l'Empereur. 4. Les Vénitiens attaquent les habitants de Calata. 5. Ils demandent à l'Empereur du secours contre les Génois. 6. II s'excuse de leur en donner. 7. Les habitant de Galata lui demandent pardon. 8. Origine de la trêve entre les Romains, et les Vénitiens.

1. L'Empereur Cantacuzène ayant lu, depuis, les ouvrages de Gregoras, y fit une réponse, par laquelle il montra très clairement, qu'il avait avancé des faits contraires non seulement à la vérité, mais même à la vraisemblance. Ayant, ensuite, fait une assemblée fort célèbre, où se trouvèrent toutes les personnes les plus éminentes de l'Empire, il fit lire publiquement l'ouvrage de Gregoras, avec la réfutation qu'il en avait composée. Il n'y eut personne qui ne condamnât l'indiscrétion avec laquelle il avance sur des affaires publiques des faussetés que chacun peut reconnaître.

2. II fut piqué au vif de ce que l'Empereur 151 avait triomphé si hautement des impostures, et des insolences de ses ouvrages, et il ne put s'empêcher de lui en témoigner son déplaisir. Il lui avoua qu'il avait composé la réfutation de l'écrit du Concile ; mais il nia qu'il eût composé l'autre écrit fait contre lui, et qu'il aurait souhaité de le pouvoir supprimer.

3. L'Empereur lui répondit, qu'il ne voyait pas où tendit son discours. Que si vous aviez intention, lui dit-il, de garder votre livre dans les ténèbres de votre cabinet, il ne fallait point prendre la seine de le composer. Que si vous aviez envie de le publier, comme il y a apparence, vous m'êtes obligé de l'avoir fait lire en présence de tant de personnes si célèbres, et si capables d'en connaître les beautés, et de vous en donner les louanges qu'il mérite pendant votre vie, où vous étés en état de les recevoir, et d'en goûter le plaisir. Que si vous êtes fâché que vos impostures ayant été confondues publiquement, je n'en suis pas cause, puisque je ne vous ai pas conseillé de les écrire. Cette confusion-là même ne vous doit pas apporter une douleurs cuisante, puis que n'ayant plus guère à vivre, vous deviendrez bientôt insensible a toute forte de louanges, et de reproches, justes ou injustes, comme plusieurs de ceux que vous avez voulu flétrir le sont déjà devenus à vos médisances. Mais il y a une autre chose qui vous doit donner de inquiétude, qui est l'appréhension d'être puni au redoutable tribunal du Souverain Juge, des calomnies que vous avez publiées par une malice noire, et par une haine enragée. Cantacu- 152 zène ne fit, ni ne dit ce que je viens de rapporter, que depuis qu'il eut remis l'autorité absolue entre les mains de l'Empereur son gendre, et: qu'il eut pris l'habit de Moine. Lorsque le Concile fut achevé, et que les sectateurs d'Acindine eurent été manifestement convaincus d'impiété, il s'appliqua aux affaires de l'Etat, et il se prépara à une expédition contre les Serviens.

4. Dans le même temps quatorze galères de Venise abordèrent à Galata, et y étant entrées durant la nuit, à cause que les habitants avaient une si extravagante présomption que de laisser leurs portes ouvertes, elles y firent de grands désordres. Les soldats qui faisaient garde, les ayant aperçues, appelèrent les habitants qui étant accourus sans armes, reçurent quelques blessures. Il y en eut même quelques-uns qui furent tués. Mais ayant pris courage, en prenant les armes, ils chassèrent les Vénitiens qui au lieu de se défendre, se retirèrent lâchement dans leurs vaisseaux. Il est vrai, pourtant, qu'en se retirant, ils prirent quelques vaisseaux marchands qui étaient vides. A la pointe du jour, ils tâchèrent deux ou trois fois, de brûler les vaisseaux qui étaient au port ; mais ils furent si promptement repoussés, qu'ils ne les purent endommager. En s'en retournant, ils en prirent quelques-uns sur la mer de Pont.

5. Il y avait sur ces galères un Ambassadeur nommé Delfino, qui avait chargé de demander à lEmpereur du secours contre les Génois, et de 153 l'assurer, que s'il avait la bonté de le faire, la République s'en tiendrait fort obligée. Le Roi de Hongrie, qui de son côté leur en avait accordé, appuya leur prière par ses lettres.

6. L'Empereur s'excusa de leur accorder leur demande, comme il s'en était déjà excuse à Thessalonique, et il ajouta, qu'en cela il ne leur faisait point de tort, puisque si d'un côté il ne leur donnait point de secours, de l'autre il ne leur apportait point d'obstacle ; que bien que les habitants de Galata eussent mérité qu'il tournât ses armes contre eux, et bien qu'il le pût faire sans en appréhender aucun reproche, d'autres ne se pouvaient pas plaindre de ce qu'il leur pardonnait, ni prétendre qu'en cela il manquait à leur amitié. Il évita par cette adresse, de s'engager en une guerre sur mer, ayant d'ailleurs dessein de tourner ses armes contre les Barbares qui avaient usurpé des villes de l'Empire. L'Ambassadeur de Venise, et ceux de sa suite souffrirent ce refus avec une extrême impatience.

7. Les habitants de Galata ayant su que leurs ennemis imploraient contre eux le secours de l'Empereur, le supplièrent de leur pardonner le passe, et lui offrirent de grandes sommes d'argent pour ne point assister les Vénitiens. Il leur promit de ne point prendre les armes contre eux, pourvu, qu'à l'avenir ils demeurassent dans l'obéissance ; mais il refusa leur argent, ne croyant pas devoir être sensible à un si bas intérêt.

154 8. Les Vénitiens qui ne pouvaient rien exécuter de considérable sans son secours, conçurent un grand dépit de ce refus, et bien qu'ils n'osassent prendre les armes pour s'en venger, ils firent néanmoins semblant de les vouloir prendre. La trêve qu'ils avaient faite autrefois avec Michel le premier des Paléologues, était sur le point de finir, et à moins que les deux partis ne trouvassent à propos de la continuer ils étaient en liberté de recommencer la guerre. Voici ce qui obligea les Romains, et les Vénitiens d'en user ensemble comme ils firent. L'Empereur Michel ayant reconquis Constantinople, la Thrace, la Macédoine, et le reste de l'Occident, qui avait été durant soixante ans sous la domination des Français, il leva de puissantes armées de cavalerie, et d'infanterie. Mais n'ayant pas au commencement un aussi grand nombre de vaisseaux qu'il eut depuis, il fut obligé de s'accommoder au temps, et de ménager l'amitié de ceux qui étaient puissants sur mer. Il fit pour cela divers Traités avec plusieurs peuples. Il y en eut qu'il obligea de payer certains droits à Constantinople, et aux autres villes maritimes, pour les marchandises qu'ils y amèneraient,et ils les payent encore aujourd'hui. Mais les Vénitiens et les Génois qui couraient alors la mer Ionique, la mer Egée, et la mer de Pont, avec une infinité de vaisseaux s'exemptèrent de cet impôt, et prétendirent avoir la liberté de la navigation, et du commerce dans toute l'étendue de 155  l'Empire. Michel ne pouvant ni les persuader par la raison, ni les contraindre par la force, fit un Traité avec les Génois, par lequel il leur accorda une pleine et entière liberté de trafiquer à perpétuité dans ses Etats, sans payer aucun impôt, à la charge, néanmoins, qu'ils lui fourniraient cinquante galères équipées et armées en guerre, quand il en aurait besoin, sans qu'il fût tenu d'aucune autre dépense que de payer les soldats et les matelots, et à la charge que s'il avait besoin de cinquante autres galères vides, ils les lui livreraient. Quant aux Vénitiens, il ne fit point de Traité avec eux, et il leur aurait déclaré la guerre, s'il n'en avait été empêché par l'armement de Charles Roi de Sicile, dont on appréhendait la descente. Cela l'obligea de faire une trêve avec les Vénitiens. On la renouvela de temps en temps, et quand le terme est expiré, il est en la liberté d'un des partis de prendre les armes. Bien que la trêve fût prête d'expirer, lorsque l'Empereur refusa du secours aux Vénitiens, ils n'osèrent pour cela lui déclarer la guerre. Ils se contentèrent d'emmener leur Consul, et de témoigner qu'ils ne manqueraient pas de se venger, quand ils en auraient l'occasion.

1

 

κϛʹ. 1. Οἱ ἐν Γαλατᾷ δὲ ὁρῶντες ἐκείνους ἀποχωροῦντας, οὐκ ἐνόμισαν ὅπερ ἦν, ὡς πρὸς τὴν ἐκείνων χάριν ἀπαγορεύσειεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς τὴν συμμαχίαν, ἀλλ´ ᾤοντο μεγάλα τινὰ ἀλλήλους ἀπαιτεῖν, δι´ ἅπερ ἀσυμβάτως ἐσχηκέναι, ἄλλως τε καὶ τοὺς εὐεργετοῦντας ἀεὶ κακοῖς ἀμείβεσθαι εἰωθότες, ὥσπερ τοὺς πάλαι Λακεδαιμονίους λέγουσιν, ἵνα μηδενὸς δοκῶσι δεῖσθαι, μηδ´ ἥττους εἶναι μηδενὸς, ὑπ´ ἄκρας αὐθαδείας καὶ φυσήματος, ἐν ἡμέρᾳ μέσῃ, καὶ μηδεμίαν αὐτοῖς αἰτίαν πολέμου παρεσχημένου βασιλέως, λίθον ἀφῆκαν ἐπὶ τὸ Βυζάντιον διὰ τῆς μηχανῆς. Ἐπεὶ δὲ ἐπύθετο τὸ συμβὰν ὁ βασιλεὺς, πρὸς τὸν ἐκείνων ἄρχοντα πέμψας καὶ τὴν βουλὴν, τὴν αἰτίαν ἐπυνθάνετο, δι´ ἣν ἄρχονται πολέμου. Ἐκείνων δὲ ὑποκρινομένων ἀγνοεῖν καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἀτοπίας τῷ ἐπὶ τῆς μηχανῆς ἀνατιθέντων τεταγμένῳ, ἐκέλευον οἱ πρέσβεις ἐκεῖνόν τε καὶ τοὺς συναραμένους κολάζειν. Ἀδύνατον γὰρ μὴ καὶ πολλοῖς ἑτέροις χρῆσθαι συνεργοῖς. Οὕτω γὰρ ἦν αὐτοῖς προστεταγμένον ὑπὸ βασιλέως. Οἱ δὲ ἐπηγγέλλοντο προθύμως. Ἐς τὴν ὑστεραίαν δὲ ἅμα ἕῳ καὶ λίθον ἕτερον ἐπὶ Βυζάντιον ἀφῆκαν.

2. Νομίσας δ´ ὅπερ ἦν ὁ βασιλεὺς, ὡς διὰ τὸ τοὺς ἐκ Βενετίας ἀνακεχωρηκέναι θρασυνθέντες αὐτοὶ περιφρονοῦσι καὶ πολέμου ἄρχουσιν, αὐτοῖς μὲν αὐτίκα πόλεμον κατήγγελλε πέμψας, καὶ ἐκέλευεν ἡμέραις ὀκτὼ διαλυσαμένους, ὅσα πρὸς Ῥωμαίους ἔχουσι συμβόλαια ἐπ´ ἐμπορίας ἢ χρέα ἢ ἑτέρας τινὰς προφάσεις, καθίστασθαι πρὸς πόλεμον.

3. Τοὺς δὲ ἐκ Βενετίας μετεπέμπετο. Οἱ δ´ ἀνέστρεφον αὐτίκα χαίροντες, καὶ ἐτίθετο πρὸς αὐτοὺς συμμαχίαν καὶ σπονδὰς, ἥττους μὲν ὧν ἔμελλε πρότερον ποιεῖν παραπολὺ, (μεγάλα γάρ τινα καὶ μάλιστα λυσιτελῆ Ῥωμαίοις ἐπηγγέλλοντο, περιπλείστου ποιούμενοι τὴν βασιλέως συμμαχίαν,) τότε δὲ, ἐπεὶ ἑώρων ἀδυνάτως ἔχοντα ἑτέρως πράττειν, (ἤδη γὰρ οἱ ἐν Γαλατᾷ ἐκπεπολέμωντο,) ἀφῄρουν πολλὰ τῶν πρότερον ἐπηγγελμένων.

4. Ὅμως δ´ οὖν γεγενημένων τῶν σπονδῶν, ὁ πρὸς τοὺς ἐκ Γεννούας αὖθις ἤρχετο πόλεμος τῷ βασιλεῖ. Αἰτία δὲ ἦν τοῖς ἐκ Βενετίας καὶ Γεννούας τοῦ πολέμου τούτου, ὃς ἀμφοτέροις συμφορῶν μεγάλων αἴτιος ἐγένετο, ὅτι, πρὸς Τάναϊν ἐπ´ ἐμπορίᾳ πλεόντων ἀμφοτέρων, συμβέβηκέ τινι τῶν ἐκ Βενετίας πρὸς Σκύθην τινὰ διενεχθῆναι, καὶ τὴν διαφορὰν μέχρι φόνου προελθεῖν, ἀμυνομένων δὲ ὑπὲρ τοῦ ὁμοφύλου τῶν Σκυθῶν, τῶν τε Λατίνων ὁμοίως ὑπὲρ τοῦ οἰκείου, δημοσία τῶν γενῶν ἑκατέρων ἐγένετο ἡ μάχη, καὶ ἔπεσον μὲν πολλοὶ Λατίνων παρὰ τὴν μάχην, διπλασίους δὲ καὶ περαιτέρω τῶν Σκυθῶν. Ἔπειτα ἐπὶ τὰς ναῦς τῶν Λατίνων ἀναχωρησάντων, ἐπεὶ μηδὲν οἱ Σκύθαι βλάπτειν ἦσαν δυνατοὶ, ἀθάλαττοι ὄντες παντελῶς, ἐπεστράτευσαν Καφᾷ, ὃ Λατίνων τῶν ἐκ Γεννούας φρούριόν ἐστι τοῖς παραλίοις τῆς Σκυθίας κατῳκισμένον, καὶ ἐπολέμησαν ἐπ´ ἔτεσι δυσὶ, μηδεμίαν ἐνδιδόντες ἀνακωχήν. Ἐν οἷς αὐτοί τε τῶν οἰκείων πολλοὺς ἀπέβαλον κατὰ τὰς μάχας καὶ τοῖς Λατίνοις αἴτιοι πολλῶν κατέστησαν ἀναλωμάτων. Τῶν μὲν γὰρ τειχῶν ἦσαν ἥττους, τῶν ἔνδον κραταιῶς ἀμυνομένων, ἐμπορικῶν δὲ χρημάτων κατὰ τὴν Σκυθίαν ἐκράτησαν πολλῶν, καὶ κατὰ τὸν πόλεμον ἀναγκάζοντες τρέφειν μισθοφορικὸν ἐπὶ φρουρᾷ τοῦ πολιχνίου, οὐκ ὀλίγα ἐζημίωσαν. Ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς ἀνήνυτος ἐφαίνετο ἡ ἐπιχείρησις, διέλυον τὸν πόλεμον, θέμενοι σπονδάς.

5. Μετὰ δὲ τοῦ πολέμου τὴν κατάλυσιν ἠξίουν οἱ ἐκ Γεννούας, μηδένα μήτε Ῥωμαῖον, μήτε ἐκ Βενετίας ἔμπορον πλέειν ἐπὶ Τάναϊν, μήτ´ ἐκ σφῶν, πρόφασιν μὲν, ὡς μὴ καὶ αὖθις ἀναγκάζοιντο ἔκ τινος αἰτίας Σκύθαις πολεμεῖν, τῇ δ´ ἀληθείᾳ, προσόδων μεγάλων ἀφορμὰς σφίσιν αὐτοῖς κατασκευάζοντες. Διενοοῦντο γὰρ, ὡς, εἰ κοινὸν ὁ Καφᾶς ἐμπόριον τοῖς ἁπανταχόθεν κατασταίη, μεγάλα ὠφελήσεσθαι αὐτοὺς ἁπανταχόθεν ἀργυρολογοῦντας· ἢ εἰ μὴ τούτοις, ἔφασαν, ἀγαπῷεν, τὰς κατὰ τὸν πόλεμον συνεκτινέτωσαν δαπάνας. Βενετικοῖς δὲ τό,τε Τανάϊδος παντάπασιν ἀποσχέσθαι ἐδόκει ἥκιστα λυσιτελεῖν, καὶ τὸ τὰ χρήματα συνεκτίνειν ἀνεκτὸν οὐδ´ ἄκροις ἦν ὠσὶν, ἀλλ´ ἔφασαν, μηδένα ἂν κωλύσειν πλέειν, ὅποι ἂν δοκῇ λυσιτελεῖν· καὶ ἅμα ἐπεχείρουν πλέειν ἐπὶ Τάναϊν, ἀκόντων Γεννουϊτῶν· οἱ δ´ ἐκώλυον πρὸς βίαν καὶ ἐζημίωσαν εἰς χρήματα, ἐμπόροις ἐπιθέμενοί τισι καὶ κρατήσαντες ὁλκάδων. Ἐκ δὲ τούτου εἰς τὸν πόλεμον κατέστησαν, καὶ μέγας ἀνεῤῥιπίσθη, καὶ χρήματα οὐκ ὀλίγα καὶ τριήρεις ἀπώλοντο ἀφ´ ἑκατέρων.

6. Τότε δ´ οὖν ἐπεὶ καὶ βασιλεὺς Βενετικοῖς συνεξώρμητο πρὸς τὸν πόλεμον, τριήρεις τε ἐπλήρου καὶ τῆς θαλάττης ἐκράτει μετὰ τῶν ἐκ Βενετίας, καὶ ἐκ τῆς ἠπείρου πέμψας στρατιὰν, ἐπολιόρκει. Καὶ πρῶτα μὲν ἑκατέρωθεν ἥ τε ναυτικὴ καὶ ἱππικὴ δύναμις προσβαλόντες, τὰς ἔξω Γαλατᾶ ἐνέπρησαν οἰκίας πάσας πλὴν ὀλίγων, αἳ ὑπὸ τοῖς τείχεσιν αὐτοῖς ἦσαν, ἔπειτα ἡ μὲν ἠπειρῶτις συχνὰς καθημέραν ποιουμένη τὰς ἐφόδους, ἀκριβῶς ἐπολιόρκει καὶ οὐδὲ προβαίνειν εἴα τειχῶν ἔξω τοὺς Λατίνους. Τὴν ναυτικὴν δὲ ὁ βασιλεὺς εἰς δύο διελὼν, τὴν μὲν αὐτοῦ κατέλιπε τὸ φρούριον πολιορκεῖν, τὴν ἑτέραν δὲ ἔπεμπεν ἐπὶ Πόντον, τὰ Γεννουϊτῶν κακώσουσαν· καὶ ἐκάκωσαν ἐπιπλεῖστον. χρημάτων τε γὰρ ἐκράτησαν καὶ ἐμπόρων οὐκ ὀλίγων, καὶ ὁλκάδας ἐνέπρησαν πολλάς. Ἐπεὶ δὲ ἐπανῆκον ἐκ τοῦ Πόντου, παρεσκευάζοντο πρὸς τὴν τειχομαχίαν, καίτοι μάλιστα βασιλέως ἀπαγορεύοντος καὶ μὴ δεῖν οἰομένου τείχεσιν ὀχυρωτάτοις καὶ πολλοὺς τοὺς ἀμυνομένους ἔχουσιν ἐφεστηκότας προσβάλλειν, οὐδεμιᾶς ἐλπίδος οὔσης περιγίνεσθαι τοῖς ὅπλοις, ἀλλὰ μᾶλλον χρονίῳ κατεργάζεσθαι πολιορκίᾳ, καὶ τῷ τῶν Βενετικῶν ναυαρχοῦντι Νικολάῳ τῷ Πισσαίῳ παραινοῦντος. Τῷ δὲ ἐδόκει μᾶλλον τειχομαχεῖν ὑπ´ ἀπειρίας, καὶ τῶν Ῥωμαίων ἐῴκει ὁμαλῶς καθάπτεσθαι, ὡς διὰ τὴν ἀτολμίαν σφῶν Γαλατᾶ ἀναλώτου μένοντος, ῥᾷστα δυναμένου, εἰ αὐτοῖς καὶ Ῥωμαῖοι συμπροθυμηθεῖεν. Δι´ ἃ ὁ βασιλεὺς, καίτοι μάλιστα εἰδὼς, ὡς οὐ προσήκουσιν ἔμφρονι καὶ δεινῷ στρατηγῷ ἐπιχειρεῖ, ὅμως ἐπείθετο διὰ τὸ φύσημα τοῦ Λατίνου καὶ τὸ μὴ δοκεῖν ὑπ´ ἀτολμίας προΐεσθαι τὰ δυνατά. Καὶ ἄλλα τε παρεσκευάζοντο ἐπιτήδεια πρὸς τὴν τειχομαχίαν, καὶ ὁλκάδας μυριοφόρους συζεύξας δύο καὶ, ὡς μάλιστα ἐνῆν, δοκοῖς μεγάλοις ἐφαρμόσας, ἔπειτα πύργον ξύλινον ἐπέστησεν ἐπὶ τοσοῦτον ὕψους ἥκοντα, ὥστε εἶναι τῶν Γαλατᾶ μετεωρότερον τειχῶν. Ὀροφάς τε εἶχε τρεῖς, ἐξ ὧν ἔμελλον ἑστῶτες οἱ ὁπλῖται μάχεσθαι. Ἀπὸ δὲ τοῦ πύργου προβεβλημέναι ἦσαν δύο κεραῖαι μέγισται μεγέθει, ἃς ᾤοντο διικνεῖσθαι ἄχρι τῶν τειχῶν, ἐφ´ ἃς σανίσιν οἱ δημιουργοὶ, ὥσπερ ἀναβάσεις, θέμενοι, ὁδόν τινα κατεσκεύασαν ἀπὸ τοῦ πύργου φέρουσαν ἐπὶ τὰ τείχη. ᾤοντο δὲ, ὡς, τῶν ἀπὸ τοῦ πύργου μαχομένων ἄδειαν παρεχομένων καὶ ῥᾳστώνην πρὸς τὴν δίοδον, δι´ αὐτῆς τῶν εὐψύχων τινὲς συμβαλοῦσι τοῖς ἐπὶ τοῖς τείχεσι καὶ κρατήσουσι βαλλομένους καὶ ἀπὸ τοῦ πύργου. ὃ κἂν προὐχώρησε κατὰ τὴν ἐπίνοιαν αὐτοῖς, εἰ αἱ κεραῖαι ἄχρι ἀφικνοῦντο τῶν τειχῶν. Ἀποδέουσαι δὲ ὀφθεῖσαι οὐκ ὀλίγον, ἄπρακτον τὸ μηχάνημα ἐποίουν. Ταύτῃ δὲ ὁμοίαν, πλὴν τοῦ πύργου, καὶ Φακεωλάτος ὁ πρωτοστράτωρ κατεσκευάζετο, βασιλέως προστεταχότος, μηχανὴν ἐφ´ ὁλκάδος καὶ αὐτὸς μεγάλης. Ἐπ´ ἄκραις δὲ ἐκεῖνος ταῖς κεραίαις ἐσχάραν ἐπέθηκε ξυλίνην· οὕτω δὲ ἦν ἡ ἐσχάρα κατεσκευασμένη, ὥστε κινεῖσθαι καλωδίοις δή τισι καὶ δοκοῖς, ἐφ´ οἷς ἐπέκειτο· ἔπειτα ὕλην συμφορήσας τρέφειν δυναμένην πῦρ, ἐπέθηκε τῇ ἐσχάρᾳ. Γνώμην δὲ εἶχεν, ὡς ἑνὶ τῶν Γαλατᾶ πύργων ἐπιθήσων ἐξαφθεῖσαν, (ἦσαν γὰρ οὐκ ὀλίγοι ξύλοις ἄνωθεν ἐπεσκευασμένοι,) ὥστε διὰ τοῦ πύργου καὶ ταῖς οἰκίαις ἐπελθεῖν τὸ πῦρ, ἀνέμου πνεύσαντος. Ἀνύειν δὲ οὐδὲν οὐδ´ ἡ ἐκείνου ἐπίνοια ἐδύνατο, ἀποδεουσῶν τῶν κεραιῶν. Καὶ τρίτην δὲ οἱ Βενετικοὶ προσεξειργάσαντο, ὥσπερ κλίμακα ἀπὸ τῆς νεὼς ἐπὶ τὰ τείχη τῶν πολεμίων. Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐκ θαλάττης πάντα ἦσαν παρεσκευασμένα, καὶ ἐκ τῆς ἠπείρου τὰ δέοντα προσεπορίζοντο καὶ κλίμακάς τε κατεσκεύαζον καὶ σιδήρια, οἷς χρῆσθαι ἔμελλον ἐπὶ τῷ τὰ τείχη διορύσσειν, ὕλης τε φάκελοι ἐκομίζοντο ἐφ´ ἁμαξῶν, αἷς ἔμελλον πρός τε τὴν διάβασιν τῆς τάφρου χρήσεσθαι, αὐταῖς ἁμάξαις εἰσωθήσαντες, καὶ πρὸς ταῖς πύλαις, εἰ δέοι, ἐνιέναι πῦρ. Καὶ ἐπεὶ οὐδὲν ἐνέδει ἔτι, ἡ πεζὴ καὶ ἱππικὴ δύναμις ἐξήγετο, ὧν ἐστρατήγει δεσπότης Μανουὴλ Ἀσάνης, ὁ βασιλίδος τῆς Εἰρήνης ἀδελφὸς, ὑποστράτηγον ἔχων τὸν πρωτοστράτορα Φακρασῆν, καὶ περιεστρατοπέδευε Γαλατᾶν. Καὶ ἡ ναυτικὴ ἤδη παρεσκεύαστο, ὡς εἰς τὴν ὑστεραίαν ἅμα ἕῳ τοῖς τείχεσιν ἐμβαλοῦντες. Καὶ οἱ ἐν Γαλατᾷ δὲ παρεσκευάζοντο, ὡς ἀμυνούμενοι. Τάς τε γὰρ ὁλκάδας καὶ τριήρεις, ὅσας εἶχον, κατέδυσαν πρότερον εἰς τὴν θάλασσαν, κατὰ μίαν ἐφεξῆς πρὸ τῶν τειχῶν ἀνάψαντες τοῖς καλωδίοις ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων, ὅσον μὴ παντάπασι καταδύεσθαι, ἀλλ´ ἀνάγεσθαι εἶεν εὐχερεῖς καιροῦ καλοῦντος, καὶ ἄλλα, ὅσα πρὸς ἀποτροπὴν ἐδόκει λυσιτελήσειν τῶν μηχανημάτων. συνήνεγκε δὲ αὐτοῖς ἐς τὰ μάλιστα τῶν ὁλκάδων ἡ κατάδυσις. Αὐταί τε γὰρ ἀνάλωτοι ἦσαν τῷ πυρὶ διὰ τὸ ὕδωρ, καὶ ταῖς πολεμίαις ναυσὶν ἀπόβασιν οὐ παρεῖχον, τάς τε μηχανὰς ἐκώλυον ἐγγὺς τειχῶν ἰέναι. Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς μετὰ τῆς ἐκ τῆς ἠπείρου στρατιᾶς διενυκτέρευσεν ἐλθών· πρωτοστράτορα δὲ τὸν Ταρχανειώτην, ὃς τῶν βασιλικῶν τριηρέων ἐστρατήγει, καὶ τὸν τῶν Βενετικῶν ἄρχοντα Νικόλαον ἅμα ἕῳ ἐμβαλεῖν ἐκέλευεν ἀπὸ θαλάττης, ὡς καὶ τῆς πεζῆς καὶ ἱππικῆς δυνάμεως ἐκ τῆς ἠπείρου ἐμβαλούντων. Τριήρεις δὲ ἦσαν αἱ σύμπασαι Ῥωμαίων καὶ Λατίνων κατ´ ἐκείνην τὴν μάχην δύο καὶ τριάκοντα.

7. Συνέβη δὲ τῆς αὐτῆς νυκτὸς ἐκ Βενετίας τριήρη πρὸς Νικόλαον ἀφῖχθαι, ἣ ἐμήνυεν, ἑβδομήκοντα τριήρεις ἐκ Γεννούας ἀνηγμένας ἰέναι ἐπ´ αὐτοὺς, ἐκέλευόν τε ἡ βουλὴ καὶ ὁ δοὺξ, πρόνοιαν αὐτοῦ καὶ τῶν τριηρέων ποιεῖσθαι, μὴ ὑπὸ τοῦ πολεμίων στόλου ἐγκαταληφθεὶς ἀπόληται. Ὁ γὰρ ἐν Γεννούᾳ δῆμος οὐκ ὀλίγῳ χρόνῳ πρότερον πρὸς τοὺς παρὰ σφίσι πολεμήσαντες δυνατοὺς, τοὺς μὲν ἐξήλασαν, περιγενόμενοι τῶν ἀρίστων καὶ ἀειφυγίαν καταψηφισάμενοι, τοὺς δ´ ἀτίμους εἶχον, μήτε βουλῆς ἀξιοῦντες, μήτ´ ἀρχῆς μηδεμιᾶς, ἀλλὰ πάντα τρόπον ἐπίεζον καὶ ἐταπείνουν. Δημοκρατεῖσθαι γὰρ ἐβούλοντο μᾶλλον, ἢ ὑπ´ ἐκείνων ἄρχεσθαι. Τοῦ δήμου δέ τινα προστησάμενοι Σίμωνα Μπουκανέγραν προσαγορευόμενον, ἄρχειν ἐφῆκαν τῶν πραγμάτων, καὶ τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλῆς συνεπιψηφιζομένης. Τοῦ Βενετικοῦ δὲ πολέμου τουτουῒ κεκινημένου, ἐπεὶ ἑώρων ἀντικαθίστασθαι ὄντες ἀδύνατοι αὐτοὶ, μὴ καὶ τῶν δυνατῶν συναιρομένων, οἷα δὴ πολλῶν χρημάτων καὶ μείζονος δεομένου τοῦ πολέμου τῆς παρασκευῆς, τῶν τε φευγόντων ἀρίστων κάθοδον ἐψηφίσαντο καὶ τῆς παρὰ σφίσι μετέδοσαν βουλῆς καὶ τῶν πραγμάτων ἅπτεσθαι ἐκέλευον. Οἱ δυνατοὶ δὲ ὁρῶντες, ὡς, ἢν αὐτοὶ πρὸς ὀργὴν τὰς πρὸς τὸν δῆμον διωθῶνται καταλλαγὰς, οὐδὲν ἕτερον ὑπολείπεται, ἢ, ἐκείνων διαφθειρομένων ὑπὸ τῶν ἐκ Βενετίας, καὶ αὐτοὺς συγκινδυνεύειν, καὶ δεινὸν ἡγούμενοι καὶ τῶν αἰσχίστων, διὰ τὴν τοῦ δήμου πρὸς αὐτοὺς ἀγνωμοσύνην ἑκοντὶ προδιδόναι τὴν ἐλευθερίαν καὶ δουλεύειν τοῖς πολλῷ χείροσιν αἰσχρῶς καὶ ἀγεννῶς, ὠνείδισαν μὲν τῷ δήμῳ τὴν ἀγνωμοσύνην καὶ τὴν ἀκρισίαν, ὅτι τοὺς ἀρίστους οὕτω προπηλακίζουσιν εὐχερῶς, μηδὲν ἕτερον ἔχοντες ἐγκαλεῖν, ἢ ὅτι βελτίους τῶν πολλῶν εἰσιν, ὑφίσταντο δὲ τὸν πόλεμον προθύμως ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ, καὶ χρήματα παρασχόμενοι καὶ ὅπλα καὶ τὴν ἄλλην συντέλειαν, ὅσην ἔδει· τόν τε στόλον τῶν ἑβδομήκοντα νεῶν παρεσκευάσαντο, καὶ Παγανὴν ἐπιστήσαντες στρατηγὸν ἐκ τοῦ τῶν Ὀρίων γένους τὸν ἐπιφανέστατον, καὶ συνέσεως καὶ τόλμης ἕνεκα καὶ ἐμπειρίας ὑπερέχοντα τῶν ἄλλων, ἐξέπεμψαν ἐπὶ τὸν πόλεμον. Νικόλαος δὲ ὁ τῶν Βενετικῶν τριηρέων στρατηγὸς, ἐπεὶ ἐπύθετο τὴν περὶ τοῦ τῶν πολεμίων στόλου ἀγγελίαν, καὶ πρότερον ἀτολμότατος πρὸς μάχας ὢν, τότε μᾶλλον ἐξεπέπληκτο καὶ εὐθὺς ἀπεῖδε πρὸς φυγήν· ἵνα δὲ μὴ ἡ παρεσκευασμένη τειχομαχία κωλυθῇ, βασιλεῖ μὲν οὐδὲν ὧν ἐπύθετο ἀπήγγελλε, τὰς σφετέρας δὲ τριήρεις ἔχων καὶ τὴν ἐπὶ τῆς ὁλκάδος μηχανὴν, ὅσον μὴ βάλλεσθαι παρατεταγμένος, μόνον ἐν τοῖς ὅπλοις ἦν, δόκησιν παρέχων, ὡς μαχούμενος, ἔργου δὲ παντάπασιν ἀπείχετο.

8. Ῥωμαῖοι δὲ κατὰ τὸ ἐπίταγμα βασιλέως ἅμα ἕῳ τοῖς τείχεσι προσέβαλον τῶν πολεμίων καὶ ταῖς τριήρεσι καὶ ταῖς ἀπὸ τῶν ὁλκάδων μηχαναῖς. Αἱ μὲν οὖν μηχαναὶ τῶν τειχῶν μὴ ἐφικνούμεναι, ἄπρακτοι ἐλείποντο. Ὅμως ἐγγὺς γενόμενοι οἱ ἐν αὐταῖς ὁπλῖται ἔβαλλον τοὺς ἀπὸ τῶν τειχῶν καὶ πλείστους ἐτραυμάτισαν· ὁμοίως καὶ οἱ ἀπὸ τῶν τριηρέων. Ἐτραυματίσθησαν δὲ οὐκ ὀλίγοι καὶ ἀπὸ τῶν βασιλικῶν, καὶ ἔπεσόν τινες. Ἐτρώθη δὲ καὶ ὁ στρατηγὸς Ταρχανειώτης τὸν δεξιὸν ἀγκῶνα βέλει, καὶ διήλασεν ἀμφοτέρας τὰς ἐπιφανείας, καίτοι τεθωρακισμένον· μετὰ τοσαύτης προσέπεσε τῆς ῥύμης· ἐξ οὗ μάλιστα μὲν ἦλθε τοῦ ἀποθανεῖν ἐγγὺς, προνοίᾳ δὲ θεοῦ περιεσώθη, πολλὰς καὶ ἀνυποίστους ἀλγηδόνας ἐνεγκών· μόλις γὰρ ἐν ἔτεσι δυσὶν οὐλὴν ἐδέξατο τὸ τραῦμα. Βασιλεύς τε ἐκ τῆς ἠπείρου προσβάλλειν τε ἐκέλευε τῇ στρατιᾷ καὶ τῇ τάφρῳ ἐμβάλλειν τὰς ἁμάξας, ὡς ἂν τοῖς τείχεσι τὰς κλίμακας ἐρείσωσι, διαβατῆς γεγενημένης. Καὶ ἐνέβαλλον οὐ πάσας. Ἔτι δὲ τοῖς στρατιώταις περὶ ταῦτα ἠσχολημένοις, οἱ ἐν Γαλατᾷ τὴν ἐκ θαλάττης μάχην ἀποσκευασάμενοι, ἔθεον ἐπὶ τὸ μάλιστα πονοῦν τῶν κατὰ τὴν ἤπειρον τειχῶν, καὶ τὰς πύλας διανοίξαντες, ἐξεχέοντο καὶ πῦρ ἐνίεσαν τῇ ὕλῃ καὶ πᾶσαν κατέφλεξαν αὐταῖς ἁμάξαις. Ἐτραυμάτισαν δὲ καὶ ἀπὸ τῶν τειχῶν βάλλοντες πολλοὺς ἀνθρώπους τε καὶ ἵππους· οὐκ ἐλάττους δὲ καὶ αὐτῶν ἐτραυματίσθησαν. Ὁ βασιλεὺς δὲ ἤδη τὴν ἐπιχείρησιν ὁρῶν ἀδύνατον, καίτοι καὶ πρότερον εἰδὼς, ἀπήγαγε τὴν στρατιὰν, καὶ τὴν μὲν πεζὴν ἐκέλευεν ἀναχωρεῖν αὐτίκα, αὐτὸς δὲ τὴν ἵππον ἔχων ἔμεινεν ἐπὶ τοῦ στρατοπέδου καὶ ηὐλίσατο τὴν νύκτα. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ὡπλισμένην ἀγαγὼν τὴν στρατιὰν, ἔστησε πρὸ τῶν Γαλατᾶ πυλῶν ἐφικανὸν, οὐδεὶς δὲ Λατίνων ἀντεπεξῆλθεν, οὐδὲ βέλος ἀφῆκεν ἐπ´ αὐτούς. Ἐκεῖθεν δὲ, ἐπεὶ μηδεὶς ἀντεπεξῄει, εἰς Βυζάντιον ἀνέστρεφε.

9. Νικόλαος δὲ ὁ τῶν Βενετικῶν ἄρχων τὴν αἰτίαν ἀποκρύψας, δι´ ἣν τῆς τε μάχης ἀπέσχετο παντάπασι καὶ βούλοιτο ἀναχωρεῖν, μόνον δὲ τοῦτο εἰπὼν, ὡς παρὰ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δουκὸς ἀποπλέειν κελευσθείη, πρὸς Βενετίαν ἀπεχώρει συνταξάμενος, τὸν πρὸς τοὺς ἐκ Γεννούας πόλεμον μόνῳ βασιλεῖ καταλιπὼν, ὃς τριήρεσί τε ἐκ θαλάττης ἐπολιόρκει ταῖς ἰδίαις καὶ ἐκ τῆς ἠπείρου συχνὰς ἐποιεῖτο τὰς ἐφόδους, πέμπων στρατιὰν, καὶ πάντα ἔπραττεν, ἐξ ὧν ἐκείνους πάσχειν ἦν κακῶς, καὶ ἔβλαπτεν οὐ μέτριά τινα. Νικόλαος δὲ πρὸς Βενετίαν ἀποπλέων, τῷ τῶν πολεμίων στόλῳ περιέτυχε, προαισθόμενος δὲ ἔφευγεν, ᾗ τάχους εἶχεν, ἐπεδίωκόν τε οἱ πολέμιοι, φθάσας δὲ αὐτοὺς πρὸς τῇ κατὰ τὴν Εὔβοιαν πολίχνῃ, ἣ αὐτοῖς ἐστιν ὑπήκοος, τάς τε τριήρεις διέσωσεν οὐδεμίαν ἀπολέσας, καὶ περιεποίησε τὴν πολίχνην, ῥᾷστα ἂν ἑαλωκυῖαν, εἰ μὴ φθάσαντες αὐτοὶ εἰσῆλθον.

56 Chapitre XXVI.

1. Les habitants de Galata lancent des pierres dans Constantinople. 2. L'Empereur leur déclare la guerre, 3. II traite avec les Vénitiens. 4.. Guerre entre les Italiens et les Scythes.5/. Les Génois veulent empêcher le commerce sur le Tanaïs. 6. Siège de Galata, 7. Les Génois envoient soixante et dix galères au secours. 8. Les Romains l'attaquent et sont repoussés. 9. Le General des galères de Venise prend congé de l'Empereur, et se retire.

1. Quand les habitants de Galata virent que les Ambassadeurs de Venise partaient de Constantinople, ils ne crurent pas que l'Empcreur avait refusé de les secourir, mais ils crurent qu'il n'avait pu s'accorder avec eux touchant les conditions. Et parce que d'ailleurs ils avaient accoutumé de rendre de mauvais offices à leurs bienfaiteurs, aussi bien que les Lacédémoniens, pour affecter de ne dépendre de personne, ils jetèrent en plein jour, sans sujet, ni sans prétexte, une grosse pierre, avec une de leurs machines, au milieu de Constantinople. L'Empereur envoya aussitôt demander au Gouverneur, et au Sénat, quel sujet ils avaient de commencer la guerre? Ils 157 répondirent, qu'ils ne savaient d'où cela procédait, et que c'était la faute du conducteur des machines. Les Ambassadeurs demandèrent, suivant leur ordre, que l'on le châtiât, et que l'on châtiât aussi ceux qui avoienc participé à sa faute, ils le promirent; mais au lieu d'y satisfaire, ils jetèrent le lendemain, une autre pierre avec la même machine.

2. L'Empereur reconnaissant que c'était le départ des Ambassadeurs de Venise qui les avait rendus si fiers et si insolents, envoya leur déclarer la guerre, et donna huit jours à leurs négociants pour retirer les effets qu'ils avaient chez les Romains.

3. Après cela il fit revenir les Ambassadeurs de Venise, avec lesquels il traita à des conditions moins avantageuses qu'il n'aurait fait auparavant ; car ils rétractèrent leurs offres lorsqu'ils virent que les habitants de Galata avaient rompu avec lui.

4. Le Traité ayant été conclu, l'Empereur se trouva engagé dans une nouvelle guerre, qui causa une infinité de pertes aux Vénitiens et aux Génois, et qui commença par un différend qui s'émut sur le Tanaïs où ils avaient quantité de marchands, entre un Vénitien et un Scythe, et qui s'échauffa avec une telle violence., qu'il y eut un homme tué. Les Scythes et les Vénitiens disputant chacun à l'envi pour la défense de celui de leur nation, ils en vinrent aux mains et plusieurs furent tués de côté 158 et d'autre, bien qu'il y en eût une fois plus du côté des Scythes, que du côté des Vénitiens. Ces derniers s'étant retirés dans leurs vaisseaux, les autres ne purent leur nuire, parce qu'ils n'étaient pas accoutumés à combattre sur mer. Ils attaquèrent donc un fort de Scythie, nommé le fort de Capha, qui appartenait aux Génois, et le tinrent assiégé sans relâche, durant deux ans. Les assiégeants perdirent un grand nombre de leurs gens dans le cours de ce long siège, et obligèrent leurs ennemis à des dépenses extraordinaires. Ne pouvant néanmoins emporter la place, à cause de la vigoureuse résistance des assiégés ils pillèrent les marchands qui étaient dispersés en Scythie, mais enfin ils firent la paix.

5. Depuis ce temps-là, les Génois ne voulurent plus trafiquer sur le Tanaïs, ni permettre que les Romains ni les Vénitiens y trafiquassent. Leur prétexte était, qu'ils n'avaient plus de diffèrend avec les Scythes ; mais leur véritable motif était de faire en sorte, que le fort de Capha fût le lieu le plus fréquenté par les marchands, et le plus célèbre pour le commerce. Les Vénitiens ne voulant ni contribuer aux frais de la guerre contre les Scythes, ni s'abstenir du commerce du Tanaïs, y naviguèrent malgré les Génois. Ceux-ci usèrent de violence, pour les en empêcher, et confisquèrent quelques vaisseaux. Cette étincelle alluma un embrasement qui consuma d'immenses richesses.

159 6. L'Empereur s'étant joint aux Vénitiens, équipa des Galères ; se rendit le plus puissant et le plus formidable sur mer, et mit le siège devant Galata. Les deux armées l'attaquèrent en même temps, par mer, et par terre, et brûlèrent toutes les maisons, à la réserve de celles qui sont à couvert des murailles. L'armée de terre donna de si fréquents assauts, que les assiégés n'osèrent plus ni sortir, ni paraître. L'Empereur divisa l'armée navale en deux,en laissa une partie pour continuer le siège, et envoya l'autre sur la mer Pontique, pour donner la chasse aux Génois. Ceux-ci prirent force marchands, et force marchandises, et brûlèrent quantité de vaisseaux. Quand ils furent revenus, ils recommencèrent l'attaque, contre les défenses de l'Empereur qui conseillait à Nicolas Pisan Général de la flotte des Vénitiens, de temporiser et de lasser les assiégés ; mais ce Général ayant peu d'expérience, l'accusa de lâcheté de n'oser battre des murailles qu'il croyait pouvoir emporter de force. L'Empereur y consentit, bien qu'il ne jugeât pas que l'entreprise fût judicieuse, et ayant joint deux grands vaisseaux avec deux grandes poutres, il éleva dessus une tour qui surpassait la hauteur des murailles, et qui avait trois étages sur lesquels les soldats devaient combattre. Aux deux côtés de la tour il y avait deux ailes sur lesquelles les ouvriers avaient dessein de mettre des planches, pour faire un chemin depuis la tour jusqu'à la villes ;  160 ce qui eut pu réussir, si les ailes eussent été, d'une juste longueur. Mais les mesures en ayant été mal prises, la machine ne servit de rien Phacéolace avait fait construire un autre pont semblable sur un vaisseau marchand sans, néanmoins, qu'il y eût de tour. Il y avait des roues aux extrémités pour le traîner avec des cordes, et avec des leviers. Il avait dessein d'y mettre des feux d'artifice, pour jeter sur une des tours de la ville, dont la couverture n'était que de bois, dans l'espérance, que l'embrasement s'étendrait jusqu'aux maisons. Mais le pont s'étant trouvé trop court, le projet en fut inutile. Les Vénitiens avaient aussi construit une autre machine ; en forme d'échelle, pour monter de dessus un vaisseau sur la muraille. On fit des préparatifs sur terre aussi bien que sur mer. On amassa des échelles, des ferrements propres à démolir les murailles, et des fascines pour combler les fossés, et pour mettre le feu au portes. Lorsque tout fut prêt, la cavalerie, et l'infanterie marchèrent sous la conduite de Manuel Asan frère de l'Impératrice Irène, dont Facrase Protostrator était Lieutenant. L'armée navale devait commencer l'attaque à la pointe du jour suivant, et les habitants de Galata se préparaient de leur côté à la soutenir. Ils avaient attiré à eux leurs vaisseaux, et ils les avaient attachés avec des cordages, de peur que l'on ne les emmenât. Ils avaient aussi apprête quantité de machines pour se défendre. Rien ne 161 leur servit tant que d'avoir tiré, et suspendu leurs vaisseaux ; car ils empêchaient que les assiégeants n'approchassent des murailles, et l'eau empêchait que l'on n'y mît le feu. L'Empereur étant arrivé proche de la ville, avec l'armée de terre, s'y campa, et y passa la nuit. II donna ordre à Tarcaniote Protostrator, qui commandait les galères Romaines, et à Nicolas Pisan qui commandait celles des Venitiens, de commencer l'attaque à la pointe du jour. Il y avait en tout trente deux galères.

7. Il arriva, la même nuit, une galère de Venise, où il y avait des lettres pour Nicolas Pisan par lesquelles on lui mandait, que soixante et dix galères étaient parties de Gènes, pour le secours de Galata, et on l'avertissait de ne se pas laisser enfermer. Il y avait déjà quelque temps que le peuple de Gènes s'étant soulevé contre les grands, en avait condamné quelques-uns à un bannissement perpétuel, et avait dépouillé les autres de l'autorité, à dessein de se l'attribuer, et de changer la forme du gouvernement. L'administration en avait été confiée à Simon Bocanera, par le consentement unanime du Sénat et du peuple. Mais la guerre des Vénitiens étant survenue, et le peuple ayant reconnu qu'il n'en pouvait soutenir le poids, sans le secours des personnes de qualité, il les rappela, leur rendit les honneurs et les dignités, et les supplia de se charger du soin des affaires. Ils considérèrent que si 162 le peuple était ruiné par les Vénitiens, ils se trouveraient enveloppés sous les mêmes ruines, et que, d'ailleurs, il leur serait honteux de trahir leur nation, pour contenter leur ressentiment. Ayant donc reproché au peuple l'extravagance et l'injustice avec laquelle il les avait outragés par la seule haine de leur élévation, et de leur fortune, ils entreprirent généreusement la guerre à leurs dépens, et ils firent tous les préparatifs nécessaires. Lors que leur flotte de soixante et dix galères fut équipée, ils en donnèrent le commandement à Pagan, de l'illustre famille de Doria l'un des plus prudents, des plus courageux, et des plus expérimentés de son siècle. Nicolas Général de l'armée navale de Venise, n'eut pas sitôt appris le départ des galères de Gènes, qu'il fut saisi de crainte, bien que jusqu'alors il eût toujours été intrépide. Néanmoins, pour ne pas empêcher de donner l'attaque qui avait été résolue, il ne témoigna rien à l'Empereur de l'ordre qu'il avait reçu ; mais il se tint avec ses galères, et avec sa grande machine, hors de la portée du trait, pour faire semblant de vouloir donner bataille quoi qu'il eût un autre dessein.

8. Les Romains attaquèrent la muraille dès le matin, suivant l'ordre de l'Empereur, et bien que leurs machines fussent inutiles, par la raison que nous avons marquée, ils ne laissèrent pas de tirer de dessus, et de blesser un grand nombre des 163 assiégés. Ils reçurent aussi quelques blessures, et ils en reçurent même de mortelles. Tarcaniote eut le coude du bras droit percé de part en part à travers de son bracelet, et il fut en danger d'en mourir ; mais Dieu lui fit la grâce d'en échapper. La cicatrice ne fut, néanmoins, entièrement refermée, qu'après plus de deux ans. L'Empereur commanda aussi à l'armée de terre de combler les fossés, et d'appliquer les échelles. Les assiégez abandonnèrent la défense du côté qui était exposé à la mer, pour faire une sortie parterre, ils brûlèrent les fascines et les chariots, pendant que d'autres de leurs compagnons tiraient du haut des murailles, et blessaient quantité d'hommes, et de chevaux. L'Empereur, qui n'avait jamais cru pouvoir prendre la ville, reconnaissant alors que l'entreprise en était entièrement impossible, renvoya son infanterie, et passa la nuit avec sa cavalerie dans le camp. Le jour suivant, il demeura quelque temps devant les portes sans que l'on tirât aucun trait, et il revint à Constantinople.

9. Le Général des galères de Venise ne lui dit rien du sujet qui l'avait empêché de se trouver à l'attaque. Il lui déclara seulement, qu'il était rappelé par le Sénat, et par le peuple, et il le laissa chargé du poids de la guerre. L'Empereur continua à incommoder la ville de Galata par mer, et par terre. Nicolas Pisan fut rencontré par les Génois en s'en retournant ; mais il 164 s'enfuit avec une telle vitesse qu'il se sauva à Eubée petite ville de l'obéissance de Venise, qu'il défendit contre les Génois, à qui il aurait été aisé de la prendre, s'ils y étaient arrivés avant lui.

 

κζʹ. 1. Ἐν τούτοις δὲ τῶν πραγμάτων ὄντων, καὶ ὁ τῶν βασιλέων πόλεμος αὖθις ἤρχετο καὶ ἐλάμβανεν αἰτίας οὐ μικράς. Οἱ γὰρ ἐν Θεσσαλονίκῃ μετὰ βασιλέως ὑπολελειμμένοι τοῦ νέου Ἰωάννου οὐκ ἠγάπων τοῖς παροῦσιν, ἀλλὰ νεωτέροις ἐπεχείρουν καὶ βασιλέα τὸν νέον ἐξεπολέμουν βασιλεῖ τῷ κηδεστῇ, καίτοι οἱ πολλῆς εὐμενείας παρὰ Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ τυγχάνοντες καὶ τῶν εὔνων καὶ οἰκείων μάλιστα δοκοῦντες εἶναι. Ἔφασαν γὰρ ἀγανακτεῖν ὑπὲρ αὐτοῦ ἀδικουμένου καὶ τῆς πατρῴας ἡγεμονίας ἀποστερουμένου. Καὶ γὰρ οὐ τοῦτο μόνον εἶναι τὸ δεινὸν, ὅτι σύμπασαν ἐκεῖνος ἔχων τὴν ἀρχὴν, ὄνομα μόνον βασιλείας καταλέλοιπεν αὐτῷ κενὸν πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ ὥσπερ ὑπερορίαν καταψηφισάμενος, ἀγαγὼν ἐν μέσοις πολεμίοις καταλέλοιπεν, οὐδεμιᾶς προνοίας ἀξιώσας, ὥσπερ ἐπηγγέλλετο ἀπαίρων, ἀλλὰ πολέμους προφασιζόμενος, τὴν Ῥωμαίων κάθηται αὐτὸς ἡγεμονίαν ἔχων, αὐτὸν δὲ ὥσπερ τι τῶν ἀχρήστων προεῖτο, ἢ ὑπὸ Τριβαλῶν ἐκπολιορκηθησόμενον, ἢ προδοθησόμενον ὑφ´ οὕτως ἀτάκτου δήμου καὶ τολμῶντος πάντα εὐχερῶς· ἃ χρὴ συνορᾷν αὐτὸν καὶ σκοπεῖν, ὅπως τῆς πατρῴας αὖθις ἐγκρατὴς γένοιτο ἀρχῆς ῥᾷστά γε δυνάμενος· Κράλης τε γὰρ δυνάμει πάσῃ βοηθήσει, ἐν τοῖς πολεμιωτάτοις ἐκεῖνον ἄγων καὶ βουλησόμενος αὐτῷ μάλιστα συναίρεσθαι, καὶ αὐτοὶ ὑπὲρ αὐτοῦ πάντα κίνδυνον ὑπομενοῦσι καὶ προθύμως συναγωνιοῦνται καὶ χρήμασι καὶ ὅπλοις καὶ σώμασι· καὶ μὴ κατοκνεῖν πρὸς τὴν ἐπιχείρησιν παρῄνουν. Ἐνήγοντο δὲ ἐκεῖνοι πρὸς τὸ κινεῖν τῶν βασιλέων πρὸς ἀλλήλους πόλεμον οὐχ ἧττον μὲν καὶ τρόπων φαυλότητι καὶ μοχθηρίᾳ, ᾗ καὶ πρὸς τὰ αἴσχιστα ἐξήγοντο ἑτοίμως, μάλιστα δὲ καὶ χρήμασι διεφθάρησαν πρὸς Κράλη, εἰ τὸν πρὸς ἀλλήλους Ῥωμαίων αὖθις πόλεμον κινοῖεν. Οἷς ὁ νέος βασιλεὺς, ἅτε δὴ πρὸς πανουργίας καὶ διαφθορὰς καὶ βίων καὶ λόγων παντάπασιν ἀπείρως ἔχων καὶ δίκαια βουλεύεσθαι καὶ συμφέροντα νομίσας καὶ τὴν σπουδὴν ὑπὲρ αὐτοῦ ποιεῖσθαι, ἐπείθετό τε καὶ ἐν τοῖς μάλιστα τῶν φίλων ἔταττε τοὺς πολεμιωτάτους ὡς ἀληθῶς καὶ κέρδους μικροῦ καὶ λήμματος αὐτόν τε καὶ σύμπασαν ἡγεμονίαν προδιδόντας, καὶ ἐσκέπτετο σὺν αὐτοῖς, ὅθεν τε καὶ ὅπως τὸν πρὸς βασιλέα τὸν κηδεστὴν πόλεμον ἀνακινοίη.

2. Ἐδόκει δὴ δεῖν, πρὶν ἔκπυστα γενέσθαι τὰ βεβουλευμένα, Ἀσάνην τὸν Ἀνδρόνικον ἀφιστᾷν Θεσσαλονίκης. Ὑπώπτευον γὰρ ἐκεῖνον τὰ μέγιστα ἐναντιώσεσθαι, οὐ μόνον ἀντικαθιστάμενον πρὸς τἄλλα, ἀλλὰ καὶ βασιλεῖ τῷ νέῳ παραινοῦντα τῶν ἀτόπων ἀπέχεσθαι ἐπιχειρήσεων καὶ μὴ διαφθείρειν τὴν ἡγεμονίαν ἑκοντὶ, ἧς ἔσοιτο κύριος μετὰ μικρὸν, εἰ πρὸς βασιλέα τὸν κηδεστὴν εὐγνωμονοίη. Καὶ προσελθόντες ἐν προσχήματι φιλίας πρῶτα μὲν ὅρκους ἀπῄτουν, ὥστε καταδήλους μὴ ποιεῖν, μέλλοντας ἐκκαλύπτειν τὰ μάλιστα ἀπόῤῥητα τῷ νέῳ βασιλεῖ. Ἔπειτα, ἐπεὶ ἐλάμβανον τὰς πίστεις καὶ ἦσαν ἐν πεποιθήσει δῆθεν, βασιλέα τὸν νέον ἔλεγον συνθέσθαι Κράλῃ ἐπὶ τῷ πόλεμον κινεῖν κατὰ βασιλέως τοῦ κηδεστοῦ, καὶ οὐδενὸς ἔτι ἐνδεῖν πρὸς τὰς συμβάσεις, Κράλην δὲ προθυμότατα μὲν ἐθέλειν βασιλεῖ τῷ νέῳ συμμαχεῖν καὶ πᾶσαν ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ σπουδὴν ἐνδείκνυσθαι καὶ προθυμίαν, δεινὸν δὲ ὄντα ταράξαι καὶ συγχέαι πράγματα καὶ χρήσασθαι προσηκόντως τοῖς καιροῖς καὶ τοῦτ´ ἐπινενοηκέναι, ἵν´ ἀσυμβάτως μᾶλλον ἔχειν παρασκευάσῃ τοὺς βασιλέας, τὸ σὲ βούλεσθαι ὥσπερ ὅμηρον λαβεῖν· καὶ σκήπτεται δῆθεν ἀπιστεῖν τῷ νέῳ βασιλεῖ, μὴ τῇ στρατιᾷ ἐπιβουλεύσει, ἣν παρέξει συμμαχήσουσαν, καὶ διαφθερεῖ, τὰς διαφορὰς διαλυσάμενος πρὸς βασιλέα. ὧν ἕνεκα ἐγκείμενος βασιλεῖ τῷ νέῳ σὲ λαβεῖν αἰτεῖ. Βασιλεὺς δ´ ἐπεὶ ἔγνω τὸν πόλεμον κινεῖν καὶ μάλιστα τῇ Τριβαλῶν προσέχειν συμμαχίᾳ, συνέθετο ἐξ ἀνάγκης ἐκδιδόναι. ἃ σκέπτεσθαι χρεὼν καὶ μηχανήν τινα ἐξευρίσκειν, ἐξ ἧς αὐτός τε καὶ τὰ παρόντα πράγματα διασωθήσεται. Ἐκεῖνοι μὲν οὖν οὕτω πιθανὴν συσκευασάμενοι προσῆγον τὴν ἐπιβουλὴν, Ἀσάνης δὲ ἀγνοήσας τὴν ἀπάτην, (ᾔδει γὰρ ἐκείνους πρότερον τὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως μᾶλλον ᾑρημένους, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ φῆμαι πάντοθεν προσέπιπτον αὐτῷ καὶ βασιλεὺς ὁ νέος ἐμηνύετο πόλεμον βούλεσθαι κινεῖν πρὸς βασιλέα τὸν κηδεστὴν,) ἐπίστευέ τε τοῖς εἰρημένοις καὶ σφοδρῶς ἐθορυβεῖτο, χάριν δὲ πολλὴν ὁμολογῶν αὐτοῖς τῆς εἰς βασιλέα καὶ αὐτὸν εὐνοίας, ἔπειτα ἐδεῖτο καὶ τρόπον ὑποθέσθαι, οἷ τραπόμενος τὰ προσδοκώμενα ἐκφεύξεται κακά. Οἱ δ´ οὐδὲν ἔφασαν λυσιτελέστερον, ἢ τάχιστα ἀπαίρειν εἰς Βυζάντιον, ὡς ἅμα τε ἐν τούτῳ ἐκφευξόμενον τὸν κίνδυνον καὶ βασιλεῖ δηλώσοντα περὶ τῶν πραττομένων, ἵν´ αἰσθόμενος τὸν κίνδυνον ἐκεῖνος, ὀξεῖαν τὴν βοήθειαν ποιοῖτο καὶ μὴ παρέργως, μηδὲ ῥᾳθύμως οἰόμενος κινδύνων ἔξω τὰ τῇδε πράγματα ἑστάναι. ἢν δ´ ὁ νέος βασιλεὺς ἐπιχειρῇ κατέχειν, ἀλλ´ αὐτοὺς συμπράξειν τὰ μέγιστα πρὸς τὴν ἀποδημίαν, παραινοῦντας αὐτῷ καὶ πείθοντας μηδὲν πρὸς βίαν πράττειν, μηδ´ ἐνίστασθαι πρὸς τὴν ὁρμήν. Τοιαῦτα μὲν ἐκεῖνοι ἔπεισαν ἐξαπατήσαντες, Ἀσάνης δὲ, ἐπεὶ τριήρης παρεσκευασμένη ἔτυχεν ἐκεῖ, δείσας τὰ ἠπειλημένα, ἀπέπλεεν εἰς Βυζάντιον καὶ ἀπήγγειλε βασιλεῖ, ὅσα παρ´ ἐκείνων πύθοιτο, ἰσχυρίζετό τε, ὡς βασιλεὺς ὁ νέος πρὸς τὸν πόλεμον ἐκτραπείη φανερῶς.

3. Ἐκεῖνοι δὲ οἱ πράττοντες τὸν πόλεμον, ἐπεὶ Ἀσάνης ἀπεχώρει, πολλῆς ἐπιλαβόμενοι ἀδείας, πείθουσι τὸν νέον βασιλέα πρεσβείαν ποιήσασθαι πρὸς Κράλην. Ὁ δ´ ἐδέχετο ἀσμένως καὶ μεγάλα ἐπηγγέλλετο, καὶ στρατιᾷ ἐπαγγελλόμενος καὶ χρήμασι καὶ πάσῃ δυνάμει βοηθήσειν ἐπὶ βασιλέα τὸν κηδεστὴν καὶ τὴν ἀφῃρημένην ἀνασώσεσθαι ἀρχὴν, ἔπραττέ τε πάντα καὶ ὑπετίθει, ὅσα ᾤετο τὸν πρὸς ἀλλήλους τῶν βασιλέων πόλεμον τηρήσειν ἄλυτον, συμβάσεις πρότερον πρὸς βασιλέα θέμενος, ἃς ἐνόμιζε μάλιστα αὐτῷ πρὸς τὴν ἀρχὴν λυσιτελεῖν.

4. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς δεινὰ ἐποιεῖτο τὰ ἀπαγγελλόμενα, (ἐμηνύετο γὰρ παρὰ τῶν φίλων κρύφα ὁσημέραι,) καὶ δεῖν ᾤετο ἐκεῖ παραγενόμενον, διαλύειν τὰς ἐπ´ αὐτὸν συστάσεις. Τοῦ Λατινικοῦ δὲ τότε ἀκμάζοντος πολέμου, οὔτ´ ἀφίστασθαι ἐξῆν, οὔθ´ ἑτέραν δύναμιν παρασκευάζειν, ὡς τῆς παρεσκευασμένης ἀναγκαίως πρὸς τὸν πόλεμον κατεχομένης. Ἐπεὶ δὲ αὐτὸν ἐπὶ Μακεδονίαν ἀδυνάτως πλέειν ἔχοντα ἑώρα, Ἄνναν τὴν βασιλίδα ἔπεμπε πρὸς τὸν υἱὸν, ὡς πείσουσαν ἀποσχέσθαι τῶν ἀτόπων καὶ διαλλάξουσαν αὐτῷ, οὐκ ἀγνοεῖν φάμενος πρὸς ἐκείνην οὔτ´ αὐτὴν, οὔθ´ ἕτερον οὐδένα, οἵων κακῶν αἴτιος καὶ συμφορῶν ὁ συγγενικὸς κατέστη πόλεμος Ῥωμαίοις, οὐ τοῖς ἀρχομένοις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄρχουσιν αὐτοῖς. Οὗ καταλυθέντος διὰ χρόνου, καὶ τῶν τε κοινῶν καὶ ἰδιωτικῶν πραγμάτων πάντων πρὸς τὸ βέλτιον μεταδιδόντων, βάσκανός τις δαίμων ἠρεμεῖν οὐκ εἴασεν, ἀλλ´ αὖθις φθόρους ἀνθρώπους καὶ συκοφάντας ἀναστήσας καὶ τρόπων οὐδὲν ἄμεινον φαυλότητι διακειμένους τῶν προτέρων, χαλεπώτερον πόλεμον ἀνακινεῖν ἐπιχειρεῖ. Βασιλέα γὰρ τὸν υἱὸν πολλὰ καταψευσάμενοι καὶ παραγαγόντες, οἷα νέον καὶ τῶν πανουργιῶν καὶ τῶν δόλων καὶ τῶν ἐφ´ ἑκάτερα μεταβολῶν τῶν ἀνθρώπων ἄπειρον παντάπασιν, ἔπεισαν προσέχειν σφίσιν, ὡς φιλοῦσι καὶ κηδομένοις καὶ πάντα πράττουσιν ὑπὲρ αὐτοῦ, ὅπως τὴν πατρῴαν ἀνασώσωνται ἀρχὴν, δυσμενέστατοι ὡς ἀληθῶς ἐκείνῳ τε καὶ πᾶσι Ῥωμαίοις ὄντες, ἐμὲ δὲ ἐπίβουλον ἡγεῖσθαι καὶ πολέμιον τὸν ὡς ἀληθῶς φιλοῦντα καὶ πάντα πραγματευόμενον, οὐχ ὥστε μόνον τὴν πατρῴαν ἡγεμονίαν ἔχειν, ἀλλὰ καὶ μείζω καὶ βελτίω, ἂν ἐξῇ. Καὶ πολέμου ἤδη ἦρξε, συμβάσεις θέμενος πρὸς Κράλην ἐπὶ τῷ στρατιὰν ἐκεῖθεν λαβὼν Τριβαλικὴν ἐμοὶ ἐπάγειν· ἃ οὔτ´ ἐκείνῳ οἴομαι λυσιτελήσειν, οὔτε τοῖς ὑπηκόοις, οὔθ´ ἡμῖν. Τὰ μὲν οὖν προσδοκώμενα δεινὰ οὕτω χαλεπά· οἴομαι δὲ οὐδένα ἕτερον ταῦτα δυνήσεσθαι ῥᾷστα διαλύσειν, ἢ ἡμᾶς. Εἰ μὲν οὖν μὴ ὁ παρὼν οὑτοσὶ Λατινικὸς πόλεμος ἄκουσιν ἐπέκειτο ἡμῖν, ῥᾷστα ἂν αὐτὸς διέλυσα τὰς συστάσεις ἐπελθὼν, οὐχ ὅτι γε ὀφθεὶς τοῖς ἐπιβουλεύουσιν ἐκείνοις καὶ τὸν πόλεμον κινοῦσιν, ἀλλὰ καὶ ἀκουσθεὶς μόνον, ὅτι ἐπ´ αὐτοὺς βαδίζειν ὥρμημαι. Οὐ γὰρ ἂν ὑπέμειναν μὴ οὐχὶ κυνῆν, ὅ φασιν, ᾅδου ὑποδύντες διαδιδράσκειν τὸν κίνδυνον πειρᾶσθαι. Ἐπεὶ δ´ ἀνάγκην ἔχω πρὸς τὴν παρασκευαζομένην αὐτὸς παρεῖναι μάχην, δέον αὐτὴν εἰς Θεσσαλονίκην ἀποπλεύσασαν διαλύειν τὰς διαφορὰς καὶ τὸν προσδοκώμενον πόλεμον παύειν, διδάξασαν μὲν τὸν υἱὸν, ὅσῳ χαλεπὸν τὴν ἡγεμονίαν αὐτὸν ἑκόντα διαφθείρειν, ἧς μετὰ μικρὸν ἔσται κύριος αὐτὸς ἄνευ πολέμων καὶ πραγμάτων, (αὐτὸς γὰρ, εἰ μὴ ὁ πρὸς Τριβαλοὺς πόλεμος κεκίνητο, καὶ νῦν ὁ Λατινικὸς οὑτοσὶ ἀκουσίως ἐπελθὼν, πάλαι ἂν ἐκείνῳ ἐνεχείρισα τὰ πράγματα, μοναχῶν σχῆμα ὑποδὺς αὐτὸς, ὥσπερ καὶ μικρὸν αὖθις ὕστερον παρεσκεύασμαι ποιεῖν,) τοὺς δὲ στασιαστὰς ἐκείνους καὶ τὴν κοινὴν Ῥωμαίων δυστυχίαν πράττοντας ἐπιπλήττουσαν καὶ ἀπειλοῦσαν τὰ δεινότατα καὶ πάντα τρόπον πειρωμένην ἀφιστᾷν τῆς μοχθηρίας.

5. Τοιαῦτα μὲν Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς πρὸς Ἄνναν τὴν βασιλίδα διειλέχθη, πείθων πρὸς Θεσσαλονίκην ἀποπλέειν ἐπὶ τῷ τὴν κινουμένην ἤδη στάσιν διαλύειν· ἡ δὲ πρῶτα μὲν ἠρέμα καθήπτετο βασιλέως, ὡς οὐ πειθομένου τὰ βέλτιστα παραινούσης καὶ δεομένης, μὴ καταλείπειν ἐν Θεσσαλονίκῃ μόνον τὸν υἱὸν, ἔτι νέον ὄντα καὶ ῥᾳδίως δυνάμενον ἐξαπατᾶσθαι καὶ ἐξάγεσθαι τοῦ μετρίου, καὶ ταῦτα τοῖς πονηροτάτοις συνδιατρίβοντα ἐκείνοις, οἳ κἂν καὶ τοῦ δεινοτάτου περιγένοιντο καὶ πολλὴν πεῖραν τῶν πανουργιῶν αὐτῶν καὶ τῶν δόλων ἐσχηκότος, πολλαῖς ἀπάταις χρώμενοι καὶ κολακείαις. Ἐπεὶ δ´ οὕτω συνεσκευάσθη, καὶ τὰ μὴ λυσιτελοῦντα μᾶλλον αἱρετώτερα ἐφάνη, προθύμως ἐπὶ τὸν υἱὸν πλευσοῦμαι, εἶπε, καὶ πάντα διαλύσω τὰ δυσχερῆ ὀφθεῖσα. Καὶ ὁ βασιλεὺς, ἐπεὶ ἐπείθετο, τριήρεις παρέσχετο ἐκ τῶν ἐφωπλισμένων, καὶ κατέπλεεν εἰς Θεσσαλονίκην.

6. Γενομένη δὲ ἐκεῖ, τόν τε πόλεμον εὕρισκε λαμπρῶς ἐξαφθέντα ἤδη, (πᾶσαι γὰρ αἱ πρὸς Κράλην συμβάσεις ἀπηρτισμέναι ἦσαν, ἐφ´ αἷς ἔδει συμμαχεῖν τῷ νέῳ βασιλεῖ,) καὶ Κράλης αὐτὸς μετὰ τῆς γυναικὸς ἐγγὺς ἐστρατοπεδεύοντο Θεσσαλονίκης, τὸν πρὸς ἀλλήλους τῶν Ῥωμαίων πόλεμον ἐπισπεύδοντες. Πάνυ γὰρ ἐδόκει σφίσι λυσιτελεῖν Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα δεδιόσι, καὶ μεγάλας ἐπεδείξαντο πρὸς βασιλέα τὸν νέον τὰς φιλοτιμίας, βουλόμενοι πείθειν αὐτὸν ἐκ τούτου, ὡς φιλοῦσί τε καὶ κήδονται αὐτοῦ ἀδικουμένου. Τοὐναντίον δ´ ἅπαν ἐσπουδάζετο. Ὑπὲρ γὰρ τοῦ πολλῶν καὶ μεγάλων ἀποστερεῖν φαῦλά τινα καὶ οὐδενὸς ἄξια παρεῖχον. Ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα ἀραχνίων δίκην διέλυεν ἡ βασιλὶς ἐπιφανεῖσα. Τῷ τε γὰρ υἱῷ τὰ δέοντα παρῄνει καὶ ἔπειθεν εἰδότα τιμᾷν γονέας καὶ πάντα ὑπείκειν, ὅσα ἐκεῖνοι, πάντων μάλιστα φιλοῦντες, συμβουλεύουσι, καὶ πρὸς τοὺς στασιαστὰς ὀργῇ ἐφέρετο καὶ ἐξεφόβει καὶ κατηνάγκαζεν ἀπέχεσθαι τῶν ἀτόπων, τὰ ἔσχατα διαθήσειν ἀπειλοῦσα. Πρός τε Κράλην ἐξελθοῦσα καὶ διαλεχθεῖσα μετὰ τῆς γυναικὸς, ἀδίκοις καὶ παρανόμοις ἀπεδείκνυεν ἐπιχειροῦντας, καὶ κεραυνοὺς ἐπανετείνετο καὶ ἄλλας ἐξ οὐρανοῦ πληγὰς, ὅτι πρὸς τῷ Ῥωμαίους τοσαῦτα ἀδικεῖν ἐπιορκοῦντας καὶ παρασπονδοῦντας ἔτι καὶ πολέμους αὐτοῖς ἐμφυλίους ἐπεγείρουσιν, ἐξ ὧν ἐκεῖνοι μὲν διαφθαρήσονται ἀλλήλοις περιπίπτοντες, αὐτοῖς δ´ ἐξέσται τὴν ἐκείνων καρποῦσθαι ἀδεῶς· καὶ τέλος ἔπειθεν ἀποχωρεῖν ἀπράκτους, ὥσπερ αἰσχυνθέντας φανερῶς τῶν εἰργασμένων τὴν ἀτοπίαν.

7. Βασιλεὺς δὲ ὁ νέος βασιλίδι μὲν τῇ μητρὶ ἐπείθετο τὰ βέλτιστα παραινούσῃ, Αἶνον δὲ ᾐτεῖτο παρὰ βασιλέως τοῦ κηδεστοῦ καὶ τὰς τῆς Χαλκιδικῆς πόλεις, ἃς Ματθαῖος ὁ τοῦ βασιλέως υἱὸς εἶχεν, ὥστε αὐτῷ ἰδίαν ἡγεμονίαν εἶναι, πάντα μέντοι αὖθις ὑπείκειν βασιλεῖ τῷ κηδεστῇ. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς ἐπεὶ ἐπύθετο τὴν ἀξίωσιν τοῦ νέου βασιλέως, θαυμάζειν μὲν ἔφασκεν αὐτοῦ, εἰ τοῦ παντὸς κύριος μετὰ μικρὸν ἐσόμενος, ὀλίγων τινῶν ἄρχειν βούλεται ὑπὸ μικροψυχίας, ὅμως παρείχετο ἑτοίμως, καὶ αὐτόν τε ἐκέλευε τοὺς παραληψομένους τὰς πόλεις πέμπειν· κἀκεῖνος ἔπεμπε τοὺς παραδώσοντας. Ὁ μὲν οὖν προσδοκώμενος τῶν βασιλέων πόλεμος οὕτω τότε διελύθη ὑπὸ βασιλίδος Ἄννης.

Chapitre XXVII.

1. Quelques-uns conseillent au jeune Empereur de faire la guerre à l'Empereur Cantacuzène son beau-père. 2. Ils obligent Andronique Asan par leurs artifices, d'abandonner Thessalonique pour aller à Constantinople. 3. Le jeune Empereur traite avec le Crale. 4. Cantacuzène supplie l'Impératrice Anne d'étouffer la guerre civile dans sa naissance. 5. Elle va à Thessalonique pour cet effet. 6. Elle y dissipe les projets des factieux. 7. Le jeune Empereur redemande les places dont Mathieu fils aîné de Cantacuzène était Gouverneur.

1. Les affaires étant en cet état, il s'éleva une nouvelle guerre civile entre les deux Empereurs. Ceux qui croient demeurés à Thessalonique avec le jeune Empereur, n'étant pas contents de leur fortune présente, le pressèrent de prendre les armes contre l'Empereur son  165 beau-père, bien qu'ils semblassent eux-mêmes être les plus passionnés de ses amis. Ils feignirent d'être touchés d'une extrême douleur, de ce que le jeune Empereur était privé de la souveraine puissance qui lui appartenait par la succession de son père et de ce que n'ayant qu'un vain nom sans pouvoir, il était relégué en quelque forte hors de l'Empire, et laissé au milieu de ses ennemis. Ils l'exhortèrent à faire une sérieuse réflexion sur toutes ces choses, et à rechercher les moyens de se rendre maître de l'Empire. Ils lui représentèrent que le Crale étant ennemi de Cantacuzène, il prendrait les armes contre lui, avec joie ; que pour eux, ils étaient prêts d'employer leur bien et leur vie pour ses intérêts. Quoique leur propre malice les portât à exciter cette guerre, les promesses du Crale les y portaient encore plus fortement qu'aucune autre chose. Il ne faut pas s'étonner que le jeune Empereur, qui n'avait point encore d'expérience des artifices de l'esprit des hommes, ni de la corruption de leur langue, et de leur cœur, ait cru que ces conseils étaient justes en eux-mêmes, et qu'ils lui seraient utiles, ni qu'il se soit persuadé que ceux qui les lui donnaient n'avaient point d autre intention que de le servir. Il les reçut donc comme venant de ses meilleurs amis, bien qu'ils vinssent de ses plus dangereux ennemis, qui le trahissaient pour l'ombre d'un petit profit.

2. Délibérant ensemble touchant les moyens 166 de faire la guerre, ils jugèrent qu'avant que leur entreprise éclatât, il fallait éloigner de Thessalonique Andronique Asan, parce qu'ils se doutaient qu'il ne manquerait pas de s'y opposer de tout son pouvoir, ni de conjurer le jeune Empereur de ne pas perdre l'Empire qu'il lui était aisé de conserver, en conservant les bonnes grâces de son beau-père. Pour cet effet ils l'allèrent trouver, et cachant leur trahison sous une fausse apparence d'amitié, ils lui offrirent de lui déclarer un secret important, pourvu qu'il eût agréable de leur jurer auparavant qu'il n'en parlerait à personne. Quand il eut juré, comme ils souhaitaient, et qu'il eut pris créance en eux, ils lui dirent que le jeune Empereur traitait avec le Crale pour faire la guerre à son beau-père, et qu'ils étaient presque d'accord ; mais que le Crale étant un esprit artificieux, propre à troubler les affaires pour profiter du trouble, et désirant de rendre la division des deux Empereurs irréconciliable, il avait dessein de le demander en otage. Que le jeune Empereur brûlant d'envie de faire la guerre, et ne la pouvant faire sans les Serviens, il avait résolu de le leur mettre entre les mains, comme un gage de sa fidélité, et que c'était à lui à chercher un expédient pour se sauver, et pour sauver les affaires. Asan qui ne se défiait point de leur fourberie, et qui les connaissait pour les anciens amis de Cantacuzène, ajouta foi à leurs discours, et leur demanda ce qu'il fallait 167 faire pour éviter le danger donc ils étaient menacez. Ils lui répondirent, qu'il n'y avait point d'expédient si sûr, ni si prompt pour lui, que d'aller en diligence à Constantinople, parce qu'en conservant sa liberté, il avertirait Cantacuzène de ce que l'on tramait contre son service ; que si le jeune Empereur le vouloir retenir, ils tâcheraient de l'en dissuader, et que sur tout ils empêcheraient qu'il ne lui fît aucune violence. Voila par quelle finesse ils trompèrent Asan, qui monta tout effrayé sur une galère, et étant venu à Constantinople, rapporta fidèlement à Cantacuzène tout ce qu'ils lui avaient dit, et l'assura, que l'Empereur son gendre était prêt de prendre les armes.

3. Asan ne fut pas sitôt parti, que ces scélérats croyant être dans une entière liberté d'exécuter ce qu'ils avaient résolu, persuadèrent le jeune Empereur d'envoyer une ambassade au Crale. II reçut l'ambassade avec joie, et ayant fait ses conditions les plus avantageuses qu'il lui fut possible, il promit au jeune Empereur de le secourir, et de faire tout ce qui dépendrait de lui pour le mettre sur le trône. Il donna, en suite, des avis pour rendre immortelle et irréconciliable la guerre qui allait naitre entre les deux Empereurs.

4. Cantacuzène fut sensiblement affligé de ces funestes nouvelles, et crut que sa présence était nécessaire pour en détourner les suites ; mais la guerre qui s'était échauffée contre les Italiens, ne lui 168 permettait pas de lever de nouvelles troupes, ni de se servir contre d'autres que contre eux, de celles qui étaient levées. Voyant donc qu'il lui était impossible d'aller en Macédoine, il pria l'Impératrice Anne de prendre la peine d'y aller en sa place. Vous n'ignorez pas, lui dit-il, et personne n'ignore non plus que vous, combien la fureur des guerres civiles a produit de désordres, et combien elle a été funeste aux Princes, aussi bien qu'à leurs sujets : Maintenant quelle est heureusement apaisée, un pernicieux génie vient troubler notre repos, en suscitant des calomniateurs aussi impudents, et aussi dangereux que les premiers, pour nous rejeter dans une division aussi fâcheuse, et aussi cruelle que la première. Ils ont usé de tromperies pour s'insinuer dans l'esprit de l'Empereur votre fils, qui dans faiblesse de son âge ne connaît pas encore les artifices, et les déguisements dont les hommes sont capables. Ils lui ont persuadé, qu'ils le rétabliraient sur le trône s'il voulait s'abandonner à eux, comme à des amis fidèles, bien qu'ils soient les plus perfides de ses ennemis, et se défier de moi comme d'un traître, bien que je le chérisse avec autant de sincérité, que de tendresse, et que je n'oublie rien de ce qui dépend de ma vigilance, et de mes soins, non seulement pour lui conserver l'Empire ; mais pour le lui rendre en un état plus fleurissant qu'il n'a jamais été. Il a déjà traité avec le Crale, pour commencer une guerre dont je prévois que les suites ne seront avantageuses ni a lui, ni aux peuples. Je les détournerais aisément, et je dissiperais les factieux, et les obligerais à se cacher sous la terre, non par ma, présence, mais par le seul bruit de ma marche, si je n'é- 169 tais occupé ici contre les Latins. C'est pourquoi je vous supplie d'avoir la bonté d'aller à Thessalonique pour étouffer cette guerre dans sa naissance, en représentant à l'Empereur votre fils le tort qu'il se fait de vouloir ruiner par les armes un Empire, dont il sera bientôt maître absolu. Car je lui aurais remis entre les mains, st les deux dernières guerres ne m'avaient obligé de le retenir, j'aurais pris l'habit de Moine que j'ai dessein de prendre dans quelque temps. Faites une sévère réprimande aux séditieux, qui nous suscitent ces troubles, et menacez-les des plus rigoureux supplices s'ils ne se départent de leurs intrigues criminelles.

5. L'Empereur Cantacuzène ayant parlé de la sorte, l'Impératrice Anne lui fit un doux reproche, de ce qu'il avait méprisé le conseil qu'elle lui avait donné, de ne point laisser son fils à Thessalonique, au milieu d'une troupe de scélérats, capables de tromper, par leurs détestables artifices, les plus fins, et les plus prudents. Elle lui promit, néanmoins, d'aller ruiner leurs projets, et à l'heure même elle monta sur une galère.

6. Elle trouva le feu de la guerre tout allumé, l'alliance conclue avec le Crale, le Crale même proche de Thessalonique, avec la Princesse sa femme, où ils faisaient tous leurs efforts pour commettre les deux Empereurs l'un contre l'autre. La peur qu'ils avaient de Cantacuzène faisait qu'ils usaient de toute forte de caresses pour gagner le jeune Empereur, et pour lui faire accroire qu'ils avaient un grand zèle pour son ser- 170 vice. La présence de l'Impératrice rompit ces factions, comme des toiles d'araignée. Elle remontra à son fils ce qui était de son devoir, et comme il lui portait un profond respect, elle en obtint, sans peine, tout ce qu'elle voulut. Elle blâma, ensuite, les factieux, et elle les épouvanta de telle forte, par ses menaces, qu'elle les obligea de renoncer a leurs desseins. Elle parla, enfin, au Crale, et à la Princesse sa femme, et elle leur mit devant les yeux la grandeur de l'injustice qu'ils commettaient, en tâchant d'exciter une guerre civile entre les Romains, contre la foi de leurs serments, et elle les assura qu'une perfidie si criminelle,et si odieuse, ne manquerait jamais d'attirer sur eux les foudres du Ciel. Ses discours eurent tant de force sur leur esprit, qu'ils se retirèrent pleins de confusion, et de honte.

7. Le jeune Empereur défera de la forte aux sages conseils de l'Impératrice sa mère. Il demanda, néanmoins, Aine, et les villes de Calcidice que Mathieu fils aîné de Cantacuzène possédait. L'Empereur son père trouva cette demande fort étrange, et il s'étonna de ce que son gendre qui devait se voir dans peu de temps possesseur paisible, de tout l'Empire était capable d'une telle bassesse, que de vouloir être gouverneur d'un petit nombre de places, si peu considérables. Il les lui remit toutefois entre les mains. Voila comment la guerre civile fut étouffée en sa naissance, par la sagesse de l'Impératrice.

 

κηʹ. 1. Παγανὴς δὲ ὁ τῶν ἐκ Γεννούας στρατηγὸς νεῶν, ἐπεὶ ὑστέρει πρὸς τὴν δίωξιν, καὶ αἱ ἐκ Βενετίας μετὰ Νικολάου νῆες ἦσαν ἐν ἀσφαλεῖ, Εὐβοίᾳ καὶ αὐτὸς προσχὼν, Νικόλαον ἐπολιόρκει καὶ τειχομαχίας ἐποιεῖτο πολλὰς καὶ καρτεράς. ἤνυε δὲ οὐδὲν, εὐρώστως τῶν ἔνδοθεν ἀμυνομένων, ὄντων ἀξιομάχων. Ἐπεὶ δ´ ἐπιχειροῦντες ἀδυνάτοις συνεώρων, ἄραντες ἐκεῖθεν, ἔπλεον ἐπὶ Ῥωμαίους. ἤδη γὰρ ἦσαν πεπυσμένοι, ὡς καὶ βασιλεὺς εἴη πολέμιος αὐτοῖς καὶ πολιορκοίη Γαλατᾶν. Προσχόντες δὲ τῇ κατὰ Θρᾴκην Ἡρακλείᾳ καὶ ὁρμισάμενοι ἐπ´ ἀγκυρῶν τὴν νύκτα, εἰς τὴν ὑστεραίαν ἀνήγοντο ὡς εἰς Βυζάντιον πλευσούμενοι· ἀνέμων δὲ σφοδρῶν ἀντιπνευσάντων, ἀναστρέψαντες αὖθις ἐπὶ μοίρᾳ κακῇ τῶν Ἡρακλεωτῶν, τῷ σφῶν λιμένι προσέσχον καὶ ἀπέβαινον· διεσκεδάννυντό τε πρὸς λαχανισμὸν οἱ ναῦται ἐν τοῖς πρὸ τῆς πόλεως κηπίοις, ὧν ἐξ ἐφόδου οἱ Ἡρακλεῶται δύο συλλαβόντες, ἀπέτεμον τὰς κεφαλὰς αὐτίκα, οἱ δὲ ἐν ταῖς τριήρεσιν ὀργῇ φερόμενοι ὑπὲρ τῶν ὁμοφύλων ἐχώρουν πρὸς τὰ ὅπλα καὶ ἐδέοντο τοῦ στρατηγοῦ ἐπάγειν σφᾶς τῇ πόλει, ποινὰς τῆς ἀδικίας ληψομένους. Παγανὴς δὲ καταστέλλειν ἐπειρᾶτο καὶ ἀποτρέπειν τῆς τειχομαχίας, οὐ σωφρονούντων εἶναι φάσκων ἐπὶ δυσὶ τοῖς ἀπολλυμένοις καὶ πολλοὺς προσαπολλύειν ἄλλους, τείχεσι προσβάλλοντας, οἷ πολλοὺς ἀνάγκη ἀποθνήσκειν ἡμῶν τε καὶ τῶν πολεμίων. Τοὺς μὲν γὰρ οἱ πεσόντες παραβλάψουσιν οὐδὲν, ἑτέρους δυναμένους ἐκ τῶν ἄλλων ἄγειν πόλεων καὶ πλείους καὶ βελτίους· ἐφ´ ἡμῶν δὲ οὐχ ὁ ἴσος λόγος. ἂν γὰρ ἀποβάλωμέν τινας τῶν ὄντων, ἑτέρους ἀντεισάγειν ἐξέσται οὐδαμόθεν, καὶ συμβήσεται ἡμῖν τὴν δύναμιν ἀσθενεστέραν εἶναι, ἣν δεῖ φυλάττειν σώαν μάλιστα καὶ ἄθικτον, μέλλοντας πρὸς δύναμιν τοσαύτην Ῥωμαίων ὁμοῦ καὶ Κατελάνων καὶ τὴν ἐκ Βενετίας μάχεσθαι. Ταῦτα δὲ ἔλεγεν ὁ στρατηγὸς, ἅμα μὲν καὶ σώφρονος καὶ ἄρχειν ἐμπείρου κεχρημένος λογισμοῖς, ἅμα δὲ καὶ τὰ Ῥωμαίων οὐ βουλόμενος κακοῦν διὰ τὴν πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα εὔνοιαν· ἦν γὰρ τῶν φίλων. Παγανὴς μὲν οὖν οὕτω πείθειν ἐπειρᾶτο τὸ στρατόπεδον ἀπέχεσθαι τῆς πρὸς Ἡρακλεώτας μάχης, οἱ δ´ οὐκ ἐπείθοντο, ἀλλ´ ἠγανάκτουν κωλυόμενοι. Μαρτῖνος δὲ Ντεμόρω, τριήρεως ἄρχων καὶ αὐτὸς, εἰς μέσους παρελθὼν, ἐμαρτύρετο ἀδικεῖν καὶ προδιδόναι σφᾶς τὸν στρατηγόν. Τὴν μὲν γὰρ τοσαύτην παρασκευὴν καὶ τὴν δαπάνην οὐδενὸς ἑτέρου γεγενῆσθαι, ἢ ὅπως κακώσουσι τὰ πολεμίων· νυνὶ δὲ δυναμένους μάλιστα τὴν Ἡράκλειαν ὅπλοις κατασχεῖν καὶ τά τε Ῥωμαίων διαφθείρειν καὶ αὐτοὺς τὰ μέγιστα ὠφελεῖσθαι, διὰ τὴν πρὸς βασιλέα εὔνοιαν κωλύεσθαι ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ· ἐκέλευέ τε τὸν γραμματέα τὰ εἰρημένα γράφειν, ὡς ἐπὶ τοῦ δήμου σφῶν καὶ τοῦ δουκὸς γραψόμενος τὸν στρατηγὸν ἠδικηκότα δημοσίᾳ. Τοιαῦτα μὲν ἠπείλησε Μαρτῖνος· δείσας δὲ ὁ στρατηγὸς, μὴ ἐπὶ τοῦ δήμου κατηγορηθεὶς ἁλίσκηται καὶ δίκας τὰς ἐσχάτας δῷ, ἐφῆκε τὴν τειχομαχίαν. Καὶ αὐτίκα πᾶν τὸ στράτευμα τῶν τριηρέων ἐξεχεῖτο ὡπλισμένον, καὶ περισχόντες τὴν πόλιν ἐτειχομάχουν· πολλαχῇ δὲ τῶν πρὸς τὴν ἤπειρον τειχῶν ὄντων εὐαλώτων, (οὐ γὰρ ἤλπισαν ἐπιθήσεσθαί τινα ἐκ τῆς ἠπείρου,) καὶ τῶν πολιτῶν ἀόπλων καὶ ἀπαρασκεύων καὶ πρὸς τοσαύτην δύναμιν ἀντισχεῖν οὐ δυνηθέντων, ἡλίσκετο ἡ πόλις τοῖς Λατίνοις κατακράτος, καίτοι παρ´ αὐτὴν τὴν πρὸς τὰ τείχη προσβολὴν ἔκ τε Βυζαντίου στρατιὰ ἱππέων ἧκεν, ἣν ἔπεμψεν ὁ βασιλεὺς ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀμυνουμένην, (ὑπώπτευσε γὰρ τὸ μέλλον, ὡς ἐπύθετο τὸν στόλον πρὸς Ἡράκλειαν κατάραντα,) καὶ Νικηφόρος δεσπότης ὁ τοῦ βασιλέως γαμβρὸς, τῶν κατὰ τὸν Ἑλλήσποντον Θρᾳκικῶν πόλεων ἄρχων, ἧκε μετὰ στρατιᾶς Ἡρακλεώταις βοηθήσων, καὶ ἐκ Βιζύης ὁ τῆς βασιλίδος Εἰρήνης ἀδελφὸς Ἀσάνης δεσπότης ὁ Μανουὴλ ἔπεμπε καὶ αὐτὸς στρατιὰν πρὸς συμμαχίαν. ὤνησαν δὲ οὐδὲν ἐπ´ αὐτὴν τῆς μάχης τὴν ἀκμὴν ἐλθόντες. Ἐρειπίων γὰρ ἐκ τῆς προτέρας συνοικίας πρὸ τῶν τῆς πόλεως πυλῶν τινων περισωζομένων, ἐνταῦθα οἱ Λατῖνοι τὸ κράτιστον τάξαντες τῶν σφετέρων τοξοτῶν, ἀπεῖργον τοὺς ἱππέας μὴ παριέναι εἰς τὴν πόλιν ἄχρις οὗ ὑπὸ τῶν ἐπιλοίπων ἑάλω μαχομένων. Ἡρακλεῶται δὲ ἐπεὶ ᾐσθάνοντο ἑαλωκότες, ἐφ´ ἁρπαγὴν τῶν Λατίνων πρὸς τὰς οἰκίας τραπομένων, πυλίδα τῆς πόλεως μίαν διανοίξαντες, ἐξεχώρουν, καὶ διεσώθησαν πολλοὶ μάλιστα τοῦ δήμου πρὸς τὸ ἱππικὸν, τῶν Λατίνων ἔξω τῆς πόλεως ἐπιδιώκειν οὐ τολμώντων διὰ τοὺς ἱππέας. Τὸ δὲ ἄριστον τῆς πόλεως μάλιστα ἑάλω, ὅσον ἐν γυναιξὶ καὶ παιδίοις, καὶ χρημάτων πολύ τι πλῆθος. Ἦν γὰρ Ἡράκλεια ἐκ τῶν Ἀνδρονίκου τοῦ πρώτου τῶν Παλαιολόγων βασιλέως χρόνων οὐδέποτε ὑπ´ οὐδενὸς ἑαλωκυῖα. Λατῖνοι δὲ ἐπεὶ τὰ χρήματα διήρπασαν, τὰς μὲν πρὸς τὴν ἤπειρον ἀπῳκοδόμησαν πάσας πύλας, ἔπειτα τῶν πολιτῶν ἀπολεξάμενοι τοὺς ἀρίστους καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας, τριήρεις τε καταλιπόντες, ὅσας ᾤοντο ἀρκέσειν πρὸς φρουρὰν τῇ πόλει, ταῖς ἄλλαις εἰς Γαλατᾶν ἦλθον, ἔχοντες τοὺς αἰχμαλώτους. σίτῳ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδείοις, ὅσα μὴ ἀνάλωντο κατὰ τὴν ἅλωσιν, ἐχρήσαντο κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον οὐκ ὀλίγον γεγενημένον· ὃ καὶ μάλιστα τὴν διατριβὴν αὐτοῖς ἄλυπον ἐποίησεν, ἐκεῖθεν τὰ ἐπιτήδεια ποριζομένοις.

2. Bασιλεὺς δὲ, τοῦ στόλου ἐπιόντος, ὁλκάδας τε πάσας καὶ τὰς τριήρεις, αἳ πρὸς τὴν πολιορκίαν ἦσαν ὡπλισμέναι Γαλατᾶ, πρὸς τῷ ἐν Ἑπτασκάλῳ νεωρίῳ ἐκέλευεν εἰσάγειν, πρότερον, ὥσπερ ἔφθημεν εἰπόντες, ἐκκεκαθαρμένῳ ὑπ´ αὐτοῦ καὶ δυναμένῳ οὐ τὰς οὔσας μόνον, ἀλλὰ πλείους δέχεσθαι ἑτέρας. Οὗ δὴ ἕνεκα Βυζαντίους βλάπτειν οὐδὲν ἠδύναντο Λατῖνοι. Βασιλεὺς δὲ καὶ πρὶν τὸν στόλον ἥκειν καὶ μετὰ τοῦτο τῶν δεόντων οὐδενὸς ἠμέλει, ἀλλὰ τά τε πρὸς τῇ θαλάσσῃ τείχη ἄριστα ἐπεσκεύασε, τά τε πεπονηκότα ἀνακτώμενος καὶ τοῖς ἐνδέουσιν ὕψος προστιθείς· καὶ ἐκ τῶν Εὐγενίου πυλῶν ἄχρι τῆς Ξυλίνης λεγομένης πύλης τάφρον περιήλασε βαθεῖαν, πάσας τὰς οἰκίας κελεύσας εἰσάγειν ἐντὸς τειχῶν· καὶ τὴν ἐκ τῆς Θρᾴκης στρατιὰν μετεκαλεῖτο, οὖσαν οὐκ ὀλίγην, καὶ πάντα παρεσκευάζετο, ὡς, ἢν ἐπίωσιν οἱ Λατῖνοι, ἀμυνούμενος.

3. Μαρτῖνος δὲ Ντεμόρω αὖθις τῷ στρατηγῷ σφῶν καὶ τοῖς τριηράρχαις συνεβούλευε καὶ τῶν Βυζαντίου τειχῶν ἀποπειρᾶσθαι. Ἀντεῖπε δὲ ὁ στρατηγὸς ἀναφανδὸν, ἀλυσιτελῆ βουλεύεσθαι εἰπὼν Μαρτῖνον. Οὐ γὰρ ὁμοίαν ἔχειν δύναμιν Βυζαντίους τοῖς Ἡρακλεώταις· καίτοι γε εἰ καὶ πρὸς Ἡράκλειαν ἡ ἐπὶ συμμαχίαν ἀφιγμένη δύναμις ἠδυνήθη παρελθεῖν, οὐ μόνον ἀνάλωτον ἐκείνην διετήρησεν, ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς πολλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀπεστέρησεν ἂν ἀνδρῶν. Τὰ Βυζαντίων δὲ οὐ τοιαῦτα, ἀλλὰ τά τε τείχη, ὡς ὁρῶμεν, ἄριστα ἐπεσκεύαστο καὶ οὐδὲν ἠμελήθη τῶν δεόντων, καὶ πλῆθος ὁπλιτῶν τε καὶ ἱππέων τῶν ἀμυνουμένων παρεσκεύαστο, οἷς καὶ χωρὶς τειχῶν ἔργον ἦν ἀντικαθίστασθαι πρὸς μάχην. Ἐπὶ τούτοις δὲ πᾶσι πάρεστι καὶ βασιλεὺς, ὃν ἀκούομεν συνέσεώς τε καὶ ἐμπειρίας τῆς πρὸς τοὺς πολέμους οὐδενὸς ἀπολειπόμενον τῶν καθ´ ἡμᾶς. Οὐ δὴ σωφρονούντων ἀνθρώπων εἰς προῦπτον κίνδυνον ἐμβάλλειν ἑαυτοὺς ἐπ´ οὐδενός τινος ἐλπίδι κέρδους, ἀλλὰ διασώζειν τὴν δύναμιν ἐπικαίρως ὀλίγῳ ὕστερον χρησίμην ἐσομένην. Τοιαῦτα μὲν ὁ στρατηγὸς αὐτός τε ᾤετο λυσιτελεῖν καὶ τοὺς ἄλλους ἔπειθε πλὴν Μαρτίνου. Ἐκεῖνος γὰρ πάντα ἔπραττε καὶ παρώξυνε πρὸς μάχην τὸ στρατόπεδον, ῥᾳδίαν ἔσεσθαι φάσκων αὐτοῖς οὖσι τηλικούτοις τὴν παράληψιν τοῦ Βυζαντίου. Παγανὴς δὲ ἔργοις αὐτοῖς ἐθέλων ἀμαθῶς καὶ θρασέως ἀποδεικνύναι περὶ τοῦ πολέμου βουλευόμενον Μαρτῖνον, ἐκέλευεν ὁπλίζεσθαι τὴν στρατιὰν, ὡς μαχουμένους. Ἐπεὶ δὲ ἦσαν ὡπλισμένοι, παρέπλεόν τε καὶ ἀπεπειρῶντο τῆς δυνάμεως Ῥωμαίων· καὶ πᾶσιν ἔδοξεν ὅμοια τῷ στρατηγῷ, ὡς οὐ μαχητέα εἴη πρὸς τοσαύτην δύναμιν, καὶ πολλὴν Μαρτίνου κατεγίνωσκον ἀβελτηρίαν. Ὡς γὰρ μόνον ἐκεῖνοι ἐκινήθησαν ἐκ τοῦ λιμένος, οὐ μόνον ἐπὶ τῶν τειχῶν ἐφαίνοντο πολλοὶ Ῥωμαίων ὡπλισμένοι, ὡς δοκεῖν ὑπὸ τῆς στενοχωρίας συνωθεῖν ἀλλήλους, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ θάλασσαν πρὸ τῶν τειχῶν ἀπὸ τῶν Εὐγενίου πυλῶν ἄχρι τῆς Ξυλίνης, ὡς ἐπὶ μιᾶς φάλαγγος, ἱππεῖς τε οὐκ ὀλίγοι καὶ πλῆθος ὁπλιτῶν καὶ ψιλῶν ἦσαν παρατεταγμένοι. Αὐτίκα μὲν οὖν ὁ τῶν Λατίνων στρατηγὸς ἀνέστρεφε καὶ καθώρμιζε τὰς ναῦς πρὸς τῷ λιμένι.

171 Chapitre XXVIII.

1. Les Génois prennent la ville d'Héraclée. 2. L'Empereur pourvoit aux fortifications de Constantinople. 3. Le Général de la flotte des Génois rie trouve pas à propos d'en hasarder le siège.

1. Agan général des galères de Gènes, ayant inutilement poursuivi Nicolas Pisan Général des galères de Venise, qui s'était retiré à Eubée, y mit le siège. Mais après en avoir battu les murailles, sans la pouvoir emporter, à cause de la vigoureuse résistance de ceux de dedans, il en abandonna le siège, pour venir attaquer les Romains qu'il savait s'être déclarés contre sa nation, en mettant le siège devant Galata. Etant abordé à Héraclée ville de Thrace, il s'y mit à l'ancre, et il y passa la nuit. Le jour suivant, il se mit en mer pour aller vers Constantinople ; mais le vent ayant repoussé au port d'Héraclée, pour le malheur de cette ville, les matelots descendirent à terre, et s'étant dispersés dans les marais pour y cueillir des herbes, les habitants en prirent deux, à qui ils coupèrent la tête : à l'heure même, l'armée prit les armes, et toute transportée de colère, demanda de venger la mort de leurs compagnons. Pagan tâcha de les apaiser, et pour les dissuader d'entreprendre le siège, il leur remon- 172 tra, que la perte de deux hommes ne devait pas leur faire hasarder une armée; que s'ils formaient le siège, les assiégez auraient l'avantage de tirer des villes voisines des soldats plus vaillants que ceux qui auraient été tués, au lieu qu'ils n'en pourraient avoir d'autres en la place de ceux qu'ils auraient perdus; qu'ayant à combattre en même temps les Romains, les Catelans et les Vénitiens, ils avaient besoin de conserver toutes leurs forces. Voila ce que ce prudent Général remontra à ses soldats, tant par l'expérience qu'il avait en l'art de la guerre, que par l'inclination qu'il avait d'obliger Cantacuzène. Mais quelque effort qu'il fît, pour détourner ses gens d'attaquer la place, ils ne déférèrent point à ses raisons, et ils te fâchèrent plutôt de ce qu'il s'opposait à leur volonté. Martin de Moro capitaine d'une galère, s'avança au milieu des gens de guerre, et protesta que le General trahissait l'intérêt de la République, et empêchait de prendre Héraclée, par l'affection qu'il portait à l'Empereur, et il pressa le Greffier d'écrire ses protestations, pour déférer le Général, lorsqu'ils seraient de retour en leur pays. Le General appréhendant d'être convaincu de trahison, et d'être puni du dernier supplice, permit l'attaque. A l''neure même l'armée descendit de dessus les vaisseaux, et se répandit autour des murailles. Comme elles étaient faibles du côté de terre, par où l'on n'avait pas cru que la ville dût être attaquée, et que les habitants n'étaient 173 pas sous les armes, elle fut prise, bien que l'Empereur eût envoyé une flotte à son secours ; bien que Nicéphore Despote son gendre, et gouverneur des places de Thrace, y vînt lui-même, et bien que Manuel Asan Despote, frère de l'Impératrice Irène, eût aussi envoyé des troupes de Bizye. Les assiégeants placèrent les plus vaillants et les plus adroits de leurs gens dans les ruines des bâtiments qui étaient restez vis à vis des portes. Lorsque les habitants virent que les Génois étaient maîtres de la place, et qu'ils commençaient à piller les maisons, ils ouvrirent une porte secrète, et ils s'enfuirent vers la cavalerie qui était venue à leur secours, sans que les vainqueurs osassent les poursuivre. Les principaux furent pris avec leurs femmes, leurs enfants et leurs richesses. Cette ville n'avait point été prise, depuis le règne du vieil Andronique. Après que les Génois eurent tout pillé, ils bouchèrent les portes qui étaient du côté de terre, mirent les personnes de qualité sur leurs galères, et ayant laissé une garnison suffisante dans la place, firent voile vers Galata. Ils tirèrent un grand secours, pendant leur voyage, des vivres qu'ils avaient pillés.

2. L'Empereur n'eut pas sitôt appris la nouvelle de l'arrivée de cette flotte, qu'il commanda de tirer de l'Heptascale, qu'il avait fait nettoyer,  les vaisseaux qui avaient été préparés pour le siège de Galata. Ce qui fut cause que les Génois ne purent nuire à Constantinople. Il n'omit rien 174 pour la défendre. Il répara les murailles qui tombaient en ruine, et rehaussa celles qui étaient trop basses du côté de la mer. Il sic creuser un grand fossé, depuis la porte d'Eugène, jusqu'à la porte de bois. II ordonna aux habitants de se renfermer dans l'enceinte de la ville, il manda les troupes qu'il avait en Thrace. Enfin il fit tout ce que l'on pouvait faire pour repousser vigoureusement les Génois.

3. Martin de Moro s'efforça de persuader au Général d'entreprendre le siège de Constantinople, mais il rejeta cet avis, comme un avis dangereux, parce qu'il y avait grande différence entre Constantinople, et Héraclée. Il ajouta, que si les troupes qui étaient parties pour secourir Héraclée, y fussent arrivées à temps, elles l'eussent infailliblement sauvée, que d'ailleurs, Constantinople était en un autre état, qu'il y avait abondance de vivres, et un si grand nombre de gens de guerre que quand ils ne seraient pas à couvert, il y aurait de la témérité à les combattre. De plus, dit-il, nous apprenons qu'ils sont fortifiés par la présence de l'Empereur, qui ne cède en sagesse, ni en expérience à nul autre de notre siècle. La prudence ne nous permet pas de nous jeter dans un péril évident sans espérance de profit. Elle nous oblige au contraire, à ménager des forces qui nous serviront utilement, dans une autre occasion. Cet avis fut approuvé par tout le monde, excepté par Martin, qui fit tout son possible pour engager l'armée à l'attaque de Con- 175 stantinople, et pour persuader que la prise en était aisée. Le Général voulant faire voir par des effets sensibles combien le conseil de Martin était dangereux, contraire aux règles de l'art militaire, et plein de témérité, commanda de prendre les armes. Quand ils les eurent prises, et qu'ils se furent approchés des murailles, ils reconnurent la vérité de ce que le Général leur avait dit, qu'ils n'étaient pas en état d'en venir aux mains avec une puissance aussi formidable que celle des Romains. Ils aperçurent les murailles couvertes de soldats, et l'espace qui s'étend depuis la porte d'Eugène jusqu'à la porte de bois, rempli de cavalerie, et d'infanterie, de gens pesamment armés, et de gens armés à la légère, et condamnant la témérité de Martin, ils retournèrent à leur port.

 

κθʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ τοσοῦτον στόλον οὐκ ἂν οἰηθεὶς ἀργὸν καθῆσθαι ἀνασχέσθαι, ἀλλὰ ταῖς κατὰ τὸν Πόντον Ῥωμαίοις ὑπηκόοις πόλεσιν ἐπιχειρήσειν, ἔδεισέ τε ὑπὲρ αὐτῶν, μὴ οὐχ οἷαί τε ὦσι πρὸς τοσαύτην δύναμιν ἀντικαθίστασθαι, καὶ στρατιὰν ἔπεμπεν ἀξιόμαχον πρὸς ἑκάστην, ὡς ἀμυνουμένην πρὸς τοὺς πολεμίους, ἂν ἐπίωσιν. Αἱ μὲν οὖν ἄλλαι πόλεις ἐδέξαντο προθύμως τὴν ἐπιμαχίαν καὶ χάριτας ὡμολόγουν βασιλεῖ πολλὰς τῆς ὑπὲρ σφῶν προνοίας καὶ παρεσκευάζοντο καὶ αὐτοὶ τὰ δέοντα πρὸς ἄμυναν·

2. Σωζοπολῖται δὲ ἀπείπαντο τὴν παρὰ βασιλέως πεμφθεῖσαν δύναμιν, φάμενοι μὴ δεῖσθαι ξένων πρὸς ἐπικουρίαν, ὡς πρὸς ἄμυναν ἐξαρκούντων τῶν ἐπιχωρίων, ὄντων πολλῶν καὶ ἀγαθῶν, καὶ εἰσεδέξαντο εἰς τὴν πόλιν οὐδένα, εἰ μὴ Κρυβιτζιώτην τὸν τοῦ σφῶν ἄρχοντος ἀδελφὸν, καὶ ἀνέστρεφεν ἡ στρατιὰ, οὕτως ἀτιμασθεῖσα. Πρὶν δὲ ἀνενεχθῆναι βασιλεῖ τὰ πεπραγμένα Σωζοπολίταις, (εἰ γὰρ ἐπύθετο, ἐκέλευεν ἂν καὶ ἄκοντας εἰσδέχεσθαι τὴν δύναμιν,) ἑάλωσαν ὑπὸ τῶν Λατίνων ἐπελθόντων. Ὡς γὰρ ἡ βασιλέως ἀνέστρεφεν ἐκεῖθεν στρατιὰ ἀποπεμφθεῖσα, ὥσπερ ἐκ συνθήματος ἐπῄεσαν οἱ Λατῖνοι· Σωζοπολῖται δὲ μηδὲν μήτε πρὸς ἐπισκευὴν τειχῶν, μήτε πρὸς ὅπλων ἐπιμέλειαν, μήτε πρὸς ἄλλο μηδὲν τῶν δεόντων παρεσκευασμένοι, ἡλίσκοντο ῥᾳδίως, οὐδὲ ὀλίγα ἀντισχόντες πρὸς τοσαύτην δύναμιν, καὶ σφᾶς τε αὐτοὺς ἀπώλεσαν ὑπ´ ἀβουλίας καὶ βασιλεῖ λύπης οὐ μετρίας κατέστησαν αἴτιοι, πόλεως οὕτω καλῆς καὶ πᾶσιν ἀγαθοῖς εὐθυνουμένης ἀπολωλυίας. Λατῖνοι δὲ ἐπεὶ τὴν πόλιν εἶχον, διεπόρθουν ἐφ´ ἡμέραις οὐκ ὀλίγαις ἀδεῶς καὶ τά τε ἀναθήματα τῶν ἱερῶν ἀφῃροῦντο πάντα καὶ χρυσὸν καὶ ἄργυρον, ὅσος ἐν τῇ πόλει ἦν, ἀνορύττοντες τὰς οἰκίας καὶ πάντα ἀκριβῶς διερευνώμενοι.

3. πεὶ δὲ πάντα ἦσαν ἀναλωκότες καὶ ἤδη ἔμελλον καὶ τὰς οἰκίας καθαιρεῖν καὶ τὸ σύμπαν πυρὶ παραδιδόναι, τῶν Σωζοπολιτῶν οἱ μάλιστα ἐν λόγῳ τῷ στρατηγῷ τῶν πολεμίων προσελθόντες, ἐδέοντο μὴ παντάπασι τὴν πόλιν διαφθείρειν, ἐξ ὧν αὐτοὶ μὲν οὐδὲν ὠφεληθήσονται, πόλιν δὲ οὕτω καλὴν κατεσκαμμένην καὶ ἀοίκητον ἀποδείξουσι, μνημεῖον ἐσομένην τοῖς εἰς ὕστερον παραπλέουσι τῆς αὐτῶν ἀγνωμοσύνης καὶ τῆς ἀφιλοτιμίας περὶ τὰ καλὰ, ἀλλὰ τῆς τοσαύτης αὐτῶν κακοπραγίας ἔλεόν τινα λαβόντας, φείσασθαι τῆς πόλεως ἐπὶ χρήμασι ῥητοῖς· ταῦτα δὲ αὐτοὺς ἀποτίσειν εἰς Βυζάντιον ἀχθέντας. Οἱ μὲν οὖν τοιαῦτα ἐδέοντο τοῦ στρατηγοῦ, ἐκεῖνος δὲ ἅμα μὲν καὶ φιλανθρωπίας καὶ ἡμερότητος δόξαν ἀπενέγκασθαι ἂν οἰηθεὶς, ἅμα δὲ καὶ τὴν στρατιὰν ὠφεληθήσεσθαι ἐκ τῶν χρημάτων οὐκ ὀλίγα, (πλείστης γὰρ ἐδέοντο δαπάνης ἐφ´ οὕτω χρονιζούσῃ καὶ μεγάλῃ παρασκευῇ,) ἐπείθετο καὶ συνέθετο ἐπὶ χρήμασι ῥητοῖς τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν παντάπασι καὶ σῖτον καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν τὴν ἄχρηστον αὐτοῖς ἀποσκευήν. Ὅμηρόν τε λαβόντες τοὺς ἀρίστους τῶν πολιτῶν ἐπὶ τῷ τὰ χρήματα ἀποδοῦναι, ἐπανῆκον εἰς Γαλατᾶν, τὸν ἄλλον δῆμον καὶ τὴν πόλιν ἐκλιπόντες· ἔπειτά τινες τῶν Σωζοπολιτῶν ὑπὸ τῶν Λατίνων εἰς Βυζάντιον ἐλθεῖν ἐπιτραπέντες καὶ ὑπὲρ σφῶν τε καὶ τῆς ἄλλης πόλεως παρὰ Βυζαντίων χρήματα δανεισάμενοι, ἀπέδοσαν Λατίνοις τὰ ὑπεσχημένα καὶ πρὸς τὴν πατρίδα ἐπανῆκον.

4. Ἡρακλεωτῶν δὲ οἱ ἄριστοι, καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἐδέδεντο παρὰ Λατίνοις καὶ χρήματα ἐπὶ λύσει ἀπῃτοῦντο, ἃ οὐδαμόθεν ἦν ἐκτίνειν, τῶν τε οἰκείων πάντων ὑπὸ τῶν πολεμίων διεφθαρμένων, καὶ τῶν φίλων ἐξαρκοῦντος πρὸς ἐπικουρίαν οὐδενός. ἤρκεσε δὲ αὐτοῖς ἀντὶ πάντων πρὸς λύσιν τῆς τοσαύτης κακοπραγίας Φιλόθεος ὁ τῆς κατ´ αὐτοὺς ἐκκλησίας τὴν ἀρχὴν ἐγκεχειρισμένος. Προνοίᾳ γὰρ θεοῦ τῆς πόλεως, ἡνίκα ἡλίσκετο, ἀποδημῶν, τὰ μέγιστα συνεβάλλετο πρὸς τὴν ἐλευθερίαν τοῖς πολίταις. Οἷα γὰρ καλὸς ποιμὴν, τὴν ψυχὴν ἔθηκεν ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου, κατὰ τὸ λόγιον, οὐχ ἅπαξ, οὐδὲ δὶς καὶ τρὶς, ἀλλὰ καὶ πολλάκις. Φόβου γὰρ παντὸς καταφρονήσας καὶ κινδύνου τοῦ ἀπὸ τῶν πολεμίων, αὐτόκλητος καθημέραν, ὡς εἰπεῖν, ἐπεραιοῦτο πρὸς Γαλατᾶν, καὶ τοῖς κατέχουσι τοὺς αἰχμαλώτους διαλεγόμενος, (ἦν δὲ οὐκ ἀπὸ τῶν τρόπων μόνον καὶ τῆς ἀρετῆς αἰδέσιμος ὁ ἀνὴρ, ἀλλὰ καὶ σοφίας ἄκρως ἐπειλημμένος τῆς τε ἔξω καὶ τῆς καθ´ ἡμᾶς, καὶ πιθανὸς πρὸς τὰς ὁμιλίας καὶ διδακτικὸς,) ἔπειθεν ἐπὶ μετρίοις λύτροις ἀφιέναι. Τῶν πολιτῶν δὲ οὐδὲ τῶν ὀλίγων ἐκείνων εὐπορούντων, αὐτὸς ἐγγύας παρεῖχε τοῖς Λατίνοις, ὡς αὐτὸς καταθήσων τὸ χρυσίον ἐπὶ ῥηταῖς ἡμέραις. Καὶ οὕτω τυγχάνοντες ἀδείας οἱ πολῖται, τὰ χρήματα συνεπορίζοντο ἐκ τῶν οἰκείων καὶ τῶν φίλων καὶ ἀπεδίδουν τοῖς Λατίνοις. Καὶ τοῦτ´ ἐποίει τὸν ἴσον τρόπον, ἄχρις οὗ πάντας τῶν δεσμῶν ἀπήλλαξε, τοὺς ἀφανεστέρους δὲ τῶν αἰχμαλώτων καὶ ἄνευ λύτρων ἔπεισεν ἀφεῖναι τοὺς Λατίνους, αἰδεσθέντας αὐτοῦ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου προθυμίαν. Οἶδε γὰρ ἡ ἀρετὴ τοὺς μετιόντας οὐ παρὰ τοῖς φίλοις μόνον καὶ οἰκείοις, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς πολεμίοις, κἂν τύχωσιν ὄντες βάρβαροι, θαυμάζεσθαι παρασκευάζειν. Μετὰ τοῦτο δὲ, ἐπεὶ ἥ τε πόλις ὑπὸ τῶν Λατίνων κατελείφθη, καὶ οἱ πολῖται ἦσαν ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας ἀνασεσωσμένοι πάντες, συνῴκιζε τὴν πόλιν αὖθις ἐξαρχῆς, διεσπαρμένους συνάγων τοὺς πολίτας, καὶ λόγοις τε πολλοῖς παρεκάλει, μὴ ἀθυμεῖν ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς, ἀλλὰ σωφρονισμὸν τοῦ ἐπιλοίπου βίου τὴν παροῦσαν ἡγεῖσθαι κακοπραγίαν, καὶ ἔργοις ὠφέλει, ὅσα μάλιστα ἐξῆν, οὐ μόνον ἱερὰ σκεύη καὶ βίβλους καὶ εἰκόνας συμπορίζων ἐκ τῶν ἐν Βυζαντίῳ φροντιστηρίων, αὐτὸς ἐπιφοιτῶν καὶ δεόμενος ἑκάστων συναίρεσθαι τὰ δυνατὰ τοῖς ἀτυχοῦσι, (πάντα γὰρ διέφθαρτο ὑπὸ Λατίνων ἄρδην,) ἀλλὰ καὶ βασιλέως ἐδεήθη ἀτέλειαν παρέχειν τοῖς πολίταις. Ὁ δὲ καὶ οἴκοθεν αὐθόρμητος ὢν πρὸς τὰ καλὰ, καὶ τότε πρὸς τῶν πόλεων ἐπικαμπτόμενος τὴν κακοπραγίαν, οὐ μόνον Ἡρακλεώταις, ἀλλὰ καὶ Σωζοπολίταις πᾶσαν ἀτέλειαν παρέσχε τῶν δημοσίων εἰσφορῶν, ἐξ ὧν αἱ πόλεις αὖθις ἑαυτὰς ἀνεκτήσαντο ῥᾳδίως καὶ ἔμειναν ἐπὶ τοῦ προτέρου σχήματος συνῳκισμέναι. Τὰ μὲν δὴ κατὰ τῶν πόλεων τὴν κακοπραγίαν καὶ αὖθις τὴν ἀνόρθωσιν τοῦτον τὸν τρόπον συνηνέχθη.

176 Chapitre XXIX.

1. L'Empereur envoie du renfort aux villes de Pont. 2. Celle de Sozopole refuse la garnison, et est prise par les Génois. 3. Les habitants rachètent leurs maisons. 4. L'Evêque d'Héraclée rachète ses diocésains.

1. L'Empereur jugeant que les ennemis ayant une flotte si considérable, ne la laisseraient pas inutile, mais qu'ils l'emploieraient contre les villes de Pont, eut soin d'y envoyer des renforts, qu'elles reçurent avec joie.

2. Il n'y eut que les habitants de Sozopole, qui refusèrent de recevoir garnison, et qui ne reçurent que Cribitziole, parce qu'il était frère de leur gouverneur. Avant que l'Empereur eût appris l'injure qu'ils lui avaient faite de refuser la garnison qu'il leur avait convoyée, car s'il l'eût sut plutôt, il les eût obligés à la recevoir, ils furent surpris sans peine par les Génois. La ville fut exposée durant quelques jours au pillage. Les vases sacrés furent enlevs des Eglises. Les maisons furent renversées de fond en comble parles soldats, qui s'imaginaient trouver de l'or et de l'argent sous les ruines.

3. Lorsque les vainqueurs en eurent pris toutes les richesses, et qu'ils se préparèrent à mettre le feu à quelques maisons qui subsistaient encore, 177 les principaux habitants supplièrent les chefs d'avoir la bonté d'épargner les restés d'une ville si considérable, de ne pas laisser à la postérité cette marque honteuse de leur cruauté, et de recevoir plutôt l'argent qu'ils paieraient aussitôt qu'ils seraient arrivés à Constantinople. Le Général voyant que ce lui était une occasion de se mettre en réputation de clémence et de douceur, et d'enrichir son armée, se laissa fléchir par leurs prières, et leur promit de leur laisser les maisons, les grains, et les meubles qui lui étaient inutiles. Ayant donc pris en otage les plus considérables d'entre eux, il abandonna la ville et se retira à Galata. Un peu après les habitants lui payèrent l'argent qu'ils lui avaient promis pour la conservation de leur ville, et s'en retournèrent en leurs maisons.

4. II y avait quantité de personnes de qualité d'Héraclée, tant hommes que femmes, qui étaient entre les mains des Génois, et qui ne savaient où trouver leur rançon, parce que leurs parents avaient été tués à la prise de la ville, et que leurs amis étaient réduits à la dernière pauvreté. Philothée leur Evêque leur tint lieu, tout seul, de parents et d'amis, et leur fournit le prix de leur liberté. Il mit son âme plusieurs fois, comme un bon pasteur, selon la parole de l'Ecriture, pour le salut de son troupeau. Il allait tous les jours par mer à Galata, sans appréhender le danger, et il conférait avec ceux qui tenaient ses diocésains 178 prisonniers. Et parce qu'il était fort vénérable par l'éminence de sa vertu, et par l'éclat de sa sainteté, et que d'ailleurs, il avait une profonde connaissance des lettres saintes et profanes, jointe à une merveilleuse éloquence, par laquelle il persuadait tout ce qu'il voulait ; il obtint leur liberté pour une somme fort médiocre ; et il s'obligea à la payer lui-même en un certain temps. Les habitants ayant été mis en liberté à sa caution, cherchèrent leur rançon dans les bourses de leurs amis. II retira les pauvres, sans rançon, par le seul respect: que les Génois eurent pour sa piété, et pour sa charité pastorale. Ainsi la vertu a la force d'exciter L'admiration non seulement des amis et des proches, mais aussi des ennemis et des étrangers. Quand il eut délivré ses diocésains, il les assembla, les consola, et les exhorta à faire profit de leurs disgrâces, et à en être plus humbles, et plus soumis aux ordres de Dieu. Il prit tous les foins imaginables de subvenir à leurs besoins. Il ne se contenta pas de parcourir les Monastères de Constantinople, pour y demander des ornements, des images, et des livres d'Église, mais il supplia l'Empereur de décharger le peuple des impositions qu'il ne pouvait plus payer. L'Empereur étant assez porté de lui-même à toutes les actions généreuses, et étant aussi touché de compassion du malheur des villes qui avaient été ruinées par les armes des Génois, déchargea Héraclée et Sozopole de tous les tributs qui s'y levaient auparavant ; ce qui fut cause qu'elles recouvrèrent en peu de temps leur première splendeur, et leur ancienne abondance.

 

suivant

 

suivant