Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

LIVRE PREMIER (chapitres XI à XX)

(chapitres I à X) (chapitres XXI à XXX)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE PREMIER.

 

 

 

précédent

ιαʹ. Καντακουζηνὸς δ´ ὁ μέγας δομέστικος τἀναντία φρονῶν ἦν, καὶ τὰς αἰτίας προσετίθει· „πρῶτον μὲν γὰρ“ ἔφασκε „τῆς ἀναχωρήσεως ἡμῶν λαθραίας γινομένης καὶ κατεσπουδασμένης, ἐπικινδυνότατον γυναιξὶ πρὸς τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων ἀσθενῶς ἐχούσαις καὶ ἀφυῶς· καὶ ἡμῖν δὲ αὐτοῖς οὐ μικρὸς ὁ κίνδυνος ὑποπτεύεται, ἐπ´ αὐτῶν τῶν ἔργων καταφώροις γινομένοις· ἔπειτα εἴτε καὶ τύχῃ χρησαμένοις τοῦτο πρὸς τὸ ῥᾴδιον ἀποβαίη, ἀλλ´ οὐχ ὁμοίως ἀπαντήσει καὶ τὰ μετὰ ταῦτα. Εἰ γὰρ πρὸς βασιλέως στρατιὰ πρὸς δίωξιν ἡμῶν ἀποσταλῇ, δυοῖν ἀνάγκη θάτερον ἑλέσθαι, ἢ τὰς γυναῖκας καταλιπόντας χρήσασθαι φυγῇ, ὃ δειλίας καὶ ἀνανδρίας, ἔτι τε ἀνοίας καὶ ἀβουλίας ἡμῖν ἔγκλημα περιάψει, πρὸς τῷ καὶ ἀδοξίας αἰτίους τῇ βασιλίδι γεγονέναι δίκην ἀγομένῃ δοριαλώτου, ἢ ταύτης ἕνεκα πολλαπλασίοις ὀλίγους συμπλεκομένους ἀποθνήσκειν, ὧν οὐδέτερον ἑλέσθαι προσήκει σωφρονοῦντας. Πρὸς δὲ τούτοις, οὐδὲ πρὸς οὓς ἀπερχόμεθα βέβαια τὰ τῆς πίστεως ἡμῖν, καὶ διὰ τοῦτο οὐ μέλλειν οὐδὲ κατατρίβειν τὸν καιρὸν ὁμαλῶς βαδίζοντας καὶ ἀνειμένως, ἀλλὰ κατεσπουδασμένως καὶ σὺν τάχει πολλῷ χρὴ, ἵνα μὴ πρὸ τοῦ ἡμᾶς ἀφικέσθαι, τὴν ἄφιξιν ἡμῶν πυθόμενοι, βουλεύσωνται κατὰ σφᾶς, μὴ εἰσδέξασθαι ἡμᾶς τῇ πόλει, καὶ γένωνται παράδειγμα καὶ ταῖς ἄλλαις τὰ ἴσα δρᾷν, ἀλλ´ αὐτοὺς ἡμᾶς ἀγγέλλειν τε τὴν ἄφιξιν ἡμῶν καὶ κατέχειν τὴν πόλιν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ γαστρὸς ἔχειν τὴν βασιλίδα οὐ μικρὸν κώλυμα πρὸς τὸ ἀνδράσι φεύγουσιν ἀκολουθεῖν. Δι´ ἃ δὴ πάντα προσήκειν ἡγοῦμαι, ταύτην μὲν ἐᾷν καθ´ ἡσυχίαν μένειν, ἡμᾶς δὲ διακινδυνεύειν· κἂν μὲν ἡμῖν τὰ πράγματα χωρήσῃ κατὰ νοῦν, θεοῦ βουλομένου, τότ´ ἤδη καὶ τὴν βασιλίδα μετακαλεῖσθαι ὅπουπερ ἂν ᾖ βασιλεὺς, εἰ δ´ ἐναντίως ἢ ἐλπίζομεν ἀποβαίη, αὐτὴν γοῦν ἐν ἀσφαλείᾳ εἶναι.

2. Τούτοις τοῖς λόγοις ὡς καλῶς ἔχουσιν ἐπιψηφισάμενος ὁ βασιλεὺς σὺν τοῖς ἄλλοις, ἐσκέπτοντο περὶ τοῦ πότε καὶ ὅπως τὴν ἀναχώρησιν χρὴ ποιεῖσθαι. Ὁρῶντες δὲ καὶ τοὺς ἐπιλοίπους τῆς συγκλήτου καὶ τοὺς ἐν τέλει ἐν δεινῷ τιθεμένους τὴν τῶν βασιλέων διαφορὰν καὶ κακῶν νιφάδας τῷ κοινῷ τῶν Ῥωμαίων οὐ μετρίας προσδοκοῦντας καὶ περὶ τούτων πρὸς ἀλλήλους ἀεὶ διαλεγομένους, καὶ προσδοκίμους ὄντας καὶ βασιλεῖ διαλέξεσθαι περὶ τοῦ μὴ δεῖν νεωτερίζειν, ἀλλ´ ἐᾷν τὸν ἔγγονον ἐπὶ σχήματος εἶναι, ὡς μεγάλων κακῶν αἰτίας ἐσομένης καὶ ταραχῆς τῆς τοιαύτης ἐπιχειρήσεως, ἐπεὶ ἔδοξε καρτερεῖν τὸ μέλλον ἀποβήσεσθαι σκοποῦντας, ἐξαποστέλλουσι πρὸς Θρᾴκην τὸν Συργιάννην τῆς ἀρχῆς ἐπιμελησόμενον, αὐτοὶ δὲ προσεκαρτέρουν τῇ Κωνσταντίνου.

3. Ἐν τούτοις δὲ τῶν πραγμάτων ὄντων, ὁ μέγας κονοσταῦλος Μιχαὴλ ὁ Τορνίκης, μητρόθεν μὲν κατὰ γένος προσήκων τῷ πρεσβυτέρῳ τῶν βασιλέων, καὶ πολλῆς εὐμενείας ἀπολαύων παρ´ αὐτῷ καὶ τιμῆς οὐ μόνον διὰ τὴν συγγένειαν, ἀλλ´ ὅτι καὶ φρενὸς ἦν βαθείας καὶ τοὺς τρόπους ἀγαθὸς καὶ πρὸς τὰς ἐπαρχίας ὧν ἦρξε, βασιλέως διδόντος, εὐνομώτατος καὶ σπουδαιότατος ἐφάνη, οὗτος δὴ τῇ πρὸς αὐτὸν εὐμενείᾳ τοῦ βασιλέως θαῤῥήσας, προσῆλθέ τε καὶ διελέχθη κρύφα περὶ βασιλέως τοῦ νέου, τὸ ἄτοπον ὡς εἰκὸς τῶν μελετωμένων ὑποδεικνὺς, καὶ ὡς πολλῶν ἔσοιτο συμφορῶν αἴτιον τῇ βασιλείᾳ Ῥωμαίων, ἄν τε κατορθωθῇ τὸ μελετώμενον, ἄν τε μή. Τὸ δ´ αὐτὸ τοῦτο καὶ Μετοχίτης λογοθέτης ὁ μέγας, ὃς μεσιτεύων μὲν τότε τῇ διοικήσει τῶν βασιλικῶν πραγμάτων ἦν, ἄλλως δὲ ἀγχίνους, καὶ οὐ μόνον τῆς καθ´ ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἔξω σοφίας εἰς ἄκρον ἐληλακώς· τὴν γὰρ ἀστρονομίαν ἀπό τινος Βρυεννίου φαύλας τινὰς καὶ οὐκ ἀκριβεῖς πάνυ παραλαβὼν ἀρχὰς, αὐτὸς ἰδίοις πόνοις ἐξηκριβώσατο, ὡς καὶ μετὰ ταῦτα πολλοὺς ἐν ἐπιστήμῃ τοῦ μαθήματος σὺν ἀκριβείᾳ γενέσθαι παρ´ αὐτοῦ διδαχθέντας· ὃ καὶ θαυμάζοντος βασιλέως, καὶ πρός τινα τῶν ἐκείνῳ φοιτησάντων ἐρομένου, ὁ Γρηγορᾶς οὗτος ἦν, πῶς ὁ Μετοχίτης ἐκ φαύλων τῶν ἀρχῶν ὡρμημένος, οὕτως ἠδυνήθη πρὸς τελείαν ἐξεύρεσιν τοῦ μαθήματος ἐλθεῖν, „οὐ θαυμαστὸν“ φάναι „βασιλεῦ“ τὸν ἐρωτηθέντα, „ἐκ λαμπάδος μικρᾶς πυρσὸν ἀναφθῆναι μέγαν,“ ἐπαινέσαι τε τοῦτον τῆς ἀγχινοίας τὸν βασιλέα, καὶ τὸ οἰκεῖον τῆς εἰκόνος θαυμάσαι. Οὗτος δὴ οὖν ὁ μέγας λογοθέτης διά τε τὴν σύνεσιν καὶ τὴν σοφίαν, καὶ τὴν ἣν εἶχεν ἐπιτηδειότητα πρὸς τὴν διοίκησιν τῶν πραγμάτων πολλῆς ἀπολαύων παρὰ βασιλέως οἰκειότητος καὶ εὐμενείας, ἐθάρσησε καὶ αὐτὸς τῷ βασιλεῖ προσελθὼν περὶ τοῦ ἐγγόνου διαλεχθῆναι, πείθειν ἐπιχειρῶν, ὡς οὐ δεῖ τὰ καθεστῶτα κινεῖν, οὐδὲ τὸν ἔγγονον τῆς βασιλείας ἀποστεροῦντα, ἑτέρῳ μηδαμῶς προσήκοντι παρέχειν, εἰ μή τι ἄλλο, τὰς ἀπὸ τούτου ταραχὰς συμβησομένας εὐλαβούμενον. Ἐκεῖνοι μὲν οὖν τοιαῦτα καὶ ἕτερ´ ἄττα διελέχθησαν βασιλεῖ· ἐδόκουν δὲ λίθους ἕψειν. Ὁ γὰρ βασιλεὺς ἀνεπιστρόφως εἴχετο τῶν ἀπ´ ἀρχῆς δεδογμένων καὶ τὴν πρὸς τὸν ἔγγονον δυσμένειαν αὐτοῖς πράγμασιν ἐπεδείκνυ. Λέγεται δ´ ἐν τούτοις τοῖς καιροῖς καὶ βασιλεὺς εἰς ἑαυτὸν συννενευκὼς καὶ περί τινος δοκῶν φροντίζειν, πρὸς μηδένα δὲ διαλεγόμενος, αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν πολλάκις εἰπεῖν ὥσπερ ἐπερωτῶν· „καὶ τῆς φύσεως ἐπικρατεστέρα φανεῖται ἡ ἔχθρα ἆρα;“ εἴτε δὲ πρός τι τῶν μελετωμένων ἄλλο ὁ λόγος ἀπετείνετο, εἴτε περὶ τῆς εἰς ἔγγονον ἔχθρας ἦν, οὐδεὶς σαφῶς ἠδυνήθη μαθεῖν· πάντες μέντοι πρὸς τοῦτο τὸν λόγον ἐξέλαβον, καὶ τεκμήριον ἐποιοῦντο τῶν μελλόντων κακῶν. Ἐν τούτοις μὲν οὖν ὁ χειμὼν ἐτελεύτα.
 

précédent

Chapitre XI.

1. Le grand Domestique refuse l'avis de Synadène et de Syrgian. 2. Le jeune Empereur et ses amis demeurent encore quelque temps à Constantinople. 3. Michel Tornice et Metochite parlent en sa faveur.

1. Le grand Domestique était d'un avis contraire, et voici comment il le soutenait. En premier lieu, disait-il, si nous nous retirons secrètement et en diligence, cela sera incommode et périlleux à des femmes délicates, qui ne sont pas accoutumées à ces sortes de fatigues. Si l'Empereur envoie nous poursuivre, il faudra, ou abandonner les femmes, et souffrir que l'Impératrice soit emmenée captive ; ce qui serait le comble de l'imprudence, de la folie, de la lâcheté, et du déshonneur ; ou demeurer ferme pour la défendre, et en venir aux mains avec des forces inégales, ce que des hommes prudents doivent éviter. D'ailleurs, n'étant pas assurés de la fidélité de ceux sur les terres de qui nous passerons, nous serons obligés de faire grande diligence, de peur qu'ils ne nous bouchent les passages, et qu'à leur exemple les habitants des villes ne nous enferment les portes. De plus, la grossesse de l'Impératrice ne lui permettra pas 43 de nous suivre. C'est pourquoi j'estime qu'il la faut laisser en repos, et courir seuls le hasard. Si Dieu favorise notre entreprise, l'Empereur la mandera s'il le juge à propos ; et si au contraire il nous arrive quelque disgrâce, elle sera en sureté.

2. L'Empereur et tous les autres ayant approuvé cet avis, ils parlèrent des circonstances de leur retraite. Et comme ils savaient que les principaux de la Cour et du Conseil étaient fâchés de la division de la famille Impériale, et qu'ils s'entretenaient souvent des mauvais effets qu'elle pouvait produire,et que même les plus considérables d'entr'eux suppliaient quelquefois le vieil Empereur de ne point faire de changement, et de laisser jouir son petit-fils du rang et des honneurs qui lui étaient acquis, ils crurent devoir attendre quel serait le succès de ces offices, et ainsi ils renvoyèrent Syrgian en son gouvernement de Thrace, et les autres demeurèrent à Constantinople.

3. Pendant que les choses étaient en cet état, Michel Tornice Connétable, qui avait l'honneur d'être, du côté de sa mère, parent du vieil Empereur, et qui tant par la raison de sa parenté, que par celle de sa vertu, était bien avant dans ses bonnes grâces, prit la liberté de lui parler en particulier en faveur du jeune Empereur son petit-fils, et de lui représenter de quels malheurs l'Empire serait accablé, s'il exécutait ce 44 qu'il avait dans l'esprit, soit qu'il y réussît, ou qu'il ne pût en venir à bout. Metochite grand Logothète s'entremit de la même affaire. Il gouvernait toute la Cour, il était fort adroit dans sa conduite, et fort habile dans les sciences sacrées et profanes. Ayant appris de Bryenne les premiers éléments de l'Astronomie, il en acquit depuis, par l'assiduité du travail, une si exacte connaissance, qu'il l'engeigna à plusieurs autres. L'Empereur en ayant témoigné un jour de l'étonnement à Gregoras un de ses Disciples, et lui ayant demandé comment Metochite était parvenu à la perfection de l'Astronomie, n'en ayant eu dans le commencement qu'une légère teinture, il lui répondit, qu'il n'y avait pas grand sujet de s'en étonner, puisqu'avec une lampe on peut allumer un bûcher. L'Empereur admira la justesse de la comparaison de cette ingénieuse réponse. Metochite ayant donc grande familiarité avec le vieil Empereur, à cause de sa suffisance, il s'avança aussi de lui parler en faveur de son petit-fils, et de l'exhorter à ne lui point arracher la Couronne pour la donner à un autre qui n'y avait point de droit, quand ce ne serait que pour éviter les désordres que les changements ne manquent jamais d'apporter. Ces deux grands hommes représentèrent souvent ces raisons, et d'autres semblables au vieil Empereur ; mais c'était la même chose que s'ils eussent fait bouillir des pierres. Il était inébran- 45 lable dans la résolution qu'il avait prise, et il commençait déjà à faire paraître les effets de sa haine. On dit que s'entretenant un jour tout seul il dit, faut-il que la haine soit plus puissante que la nature ? On n'a jamais su au vrai si ce fut au sujet de son petit-fils qu'il avança cette parole ; mais tout le monde l'expliqua de lui, et la prit pour un présage des malheurs qui devaient arriver.

ιβʹ. 1. Ἄρτι δ´ ἔαρος ἀρχομένου, Ἀπριλλίου μηνὸς πέμπτῃ ἱσταμένου, τῇ πρὸ τῶν βαΐων κυριακῇ, ὁ βασιλεὺς τῷ βασιλεῖ καὶ ἐγγόνῳ μηνύει ἑτέρωθι μηδαμοῦ πορευθῆναι, πρὸς αὐτὸν δὲ ἀφικέσθαι καὶ τὸ νῦν εἶναι· ὁ δὲ τί ποτ´ ἂν εἴη τὸ λεχθὲν ἐν νῷ στρέφων καὶ περιεργαζόμενος, καὶ μηδαμοῦ τὴν αἰτίαν συμβαλεῖν ἔχων, ἤρετο τὸν μηνύσαντα, καὶ ἀξίωσιν προσθεὶς, εἴ τι σύνοιδεν, ἀπαγγέλλειν· ὁ δ´ ἔλεγε, βέβαιον μὲν οὐδὲν εἰπεῖν ἔχειν, στοχάζεσθαι δὲ, τὸν πάππον βούλεσθαι καὶ βασιλέα τοῦ πατριάρχου καὶ ἀρχιερέων παρόντων λόγους τινὰς πρός ἑ διελθεῖν· οἵτινες δὲ οἱ λόγοι καὶ πρὸς τί φέρουσι, σαφῶς εἰδέναι μηδαμῶς. Εἶτα μικρὸν ἐπισχὼν, „ὥσπερ μὲν ἔφην, ἀκριβῶς οὐκ οἶδα“ εἶπε „περὶ ὧν οἱ λόγοι, εἰκάζειν μέντοι μὴ προσηνεῖς τινας ἔσεσθαι καὶ ἡμέρους, ἀλλ´ ὡς ἐπὶ δίκῃ καλεῖσθαι· ἐδεῖτό τε μικρὸν ἀναμείναντα καὶ μελέτῃ μικρᾷ προσασχοληθέντα, ὡς εὐθύνας ὑφέξοντα, πρὸς ἀπολογίαν ἕτοιμον ἥκειν.“ ὁ βασιλεὺς δὲ χάριν αὐτῷ τῆς καλοκαγαθίας ὁμολογήσας καὶ ἀγαθῶν ἀμοιβὴν προσεπευξάμενος παρὰ θεοῦ, εἶτα καὶ τοῦτο εἰπὼν, ὡς κατὰ γνώμην αὐτῷ γένοιτ´ ἂν τὸ πολλῶν παρόντων δικαζόμενον ἀπολύσασθαι τὰ ἐγκλήματα, ἀπαγγέλλειν ἐκέλευε τῷ πάππῳ καὶ βασιλεῖ, ὡς ἀφίξεται ὅσον οὔπω. Ἐκεῖνος μὲν οὖν τὴν παρὰ θεοῦ βοήθειαν ἐπευξάμενος ἐν τοῖς παροῦσι τῷ βασιλεῖ, καὶ προσκυνήσας ἀπῆλθε. Βασιλεὺς δ´ εὐθὺς τοὺς ἑταίρους μετεκαλεῖτο· ἀλλ´ ὁ μὲν μέγας δομέστικος, θείου αὐτῷ τοῦ Ταρχανειώτου, ἀδελφῆς τοῦ πρώτου βασιλέως Μιχαὴλ υἱοῦ τεθνηκότος, παρῆν ἐκεῖ πενθήσων ἐπὶ κειμένῳ τῷ συγγενεῖ. Ὁ πρωτοστράτωρ δὲ διατρίβων οἴκοι, ἀφίκετό τε πρὸς βασιλέα εὐθὺς καὶ τὴν αἰτίαν τῆς κλήσεως ἠρώτα μαθεῖν. Βασιλεὺς δὲ τά τε παρὰ βασιλέως μηνυθέντα, καὶ ὅτι δίκης ἕνεκα καλοῖτο γνωρίζει, καὶ ὡς ἥξειν ἐπηγγείλατο κατὰ τάχος, προσθεὶς καὶ τοῦτο, ὡς κατὰ γνώμην ἂν αὐτῷ γένοιτο δικασθῆναι, δυνησομένῳ ῥᾳδίως αὑτὸν μὲν οὐδενὶ τῶν ἐγκαλουμένων ἐνεχόμενον ἀποδεῖξαι, τὸν δὲ κύριον καὶ βασιλέα ψυχῆς ἰδίας θέλησιν ἐκδικοῦντα. Ὁ πρωτοστράτωρ δὲ „πάνυ μοι δοκεῖς ἁμαρτάνειν“ ἔφη „τοῦ ὄντος, ὦ βασιλεῦ, καὶ, ὡς ἔοικεν, ὧν πρός σε περὶ τῆς τοιαύτης κρίσεως ὁ μέγας δομέστικος εἴρηκεν ἐπελάθου, ἃ δήπου καὶ σοὶ εἰρῆσθαι τότε καὶ ἡμῖν ὀρθῶς ἐδόκει. Σοῦ γὰρ εἰρηκότος, ὡς βουλοίμην ἂν ἐπὶ τοῦ βασιλέως καὶ πάππου δίκης τυχὼν, ἢ τὰ ἐγκλήματα ἀπολύσασθαι, ἢ τοῦτο μὴ δυνηθεὶς, μὴ τὴν βασιλείαν μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ἀφαιρεθῆναι ζωὴν“ ὅδ´ ηὔξατο, μὴ ζῶν ἰδεῖν τοιαύτην ἡμέραν, ἐν ᾗ γενήσεταί σοι τῷ βασιλεῖ καὶ τῷ πάππῳ δικαζόμενον ἰδεῖν· οὐ γὰρ δίκης, καταδίκης δὲ μᾶλλόν ἐστιν ἀληθὲς τὴν ἡμέραν προσειπεῖν ἐκείνην. Ἑνὸς γὰρ ὄντος τοῦ δικάζοντος καὶ τοῦ κατηγοροῦντος, οὐδὲν ἄλλο λείπεται συνάγειν. Ἄλλως τ´ οὐδὲ τῶν ἀνοήτων ὁ βασιλεὺς, ὥσθ´ οὕτως ἀπερισκέπτως ὁρμηθῆναι πρὸς τὴν δίκην, ὡς καὶ καιρὸν ἀπολογίας σοι παρασχεῖν, καὶ ἢ τὰ ἐγκλήματα ἀπολύσασθαι, ἢ καὶ ἀδικούμενον ἑαυτὸν ἀποδεῖξαι· ἀλλὰ βαθείας ὢν καὶ συνετῆς, ὡς ἴσμεν, φρενὸς, καὶ δεινὸς πράγμασι χρῆσθαι, τότ´ ἐπὶ τῆς δίκης σε καταστήσει, ὅτε πρὸς τὸ αὐτῷ δοκοῦν πάντα προκατασκευασάμενος, οὐδενὸς ἄλλου λείποιτο, ἢ τὴν ἀπόφασιν ἐξενεγκεῖν κατὰ σοῦ· καὶ τοῦτο, ἵνα καὶ τοῖς ἔξω δίκαια δοκοίη ποιεῖν, ὡς ἐπὶ τοῖς ἀνοσιωτάτοις σοῦ φανερῶς ἑαλωκότος καὶ διὰ τοῦτο δικαίως πάσχοντος ὁτιοῦν.

3. Τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ὁμιλούντων, αὖθις ἧκε μηνυτὴς ἕτερος ἐκ βασιλέως, ἐπισπεύδων τὴν ἐν βασιλείοις ἄφιξιν τῷ ἐγγόνῳ· ὁ δ´, (οὐ γὰρ ἐξῆν ἑτέρως δρᾷν,) ἀφικνεῖται πρὸς τὸν βασιλέα καὶ πάππον, λύπῃ πολλῇ τηκόμενος τὴν ψυχὴν, διὰ τὸ τὸν μέγαν ἀπόντα δομέστικον μὴ περὶ τῶν παρόντων ἐσχηκέναι συνδιασκέψασθαι.

4. Εὐθὺς δὲ μετὰ μικρὸν καὶ ὁ μέγας δομέστικος ἧκεν ἐν βασιλείοις, καὶ τὸν μὲν βασιλέα παρὰ τῷ βασιλεῖ καὶ πάππῳ ἔνδον εὕρισκεν ὄντα, τὸν πρωτοστράτορα δ´ ἔξω καθήμενον, καὶ τῇ ὄψει τὴν ἔνδον ταραχὴν τῆς καρδίας καὶ τὴν φροντίδα ὑποδεικνύντα· εἶπέ τε πρὸς αὐτόν· „δοκεῖς μοι περί τινος σκέπτεσθαι τῶν μεγάλων τῇ ἔξωθεν ὄψει καὶ τῇ συννοίᾳ·“ ὁ δ´ ἔφη καὶ σκέπτεσθαι, καὶ περιστάσεσι προσομιλεῖν ταῖς ἐσχάταις· τοῦ δ´ ὅτου χάριν, ἀντερομένου, „ὁ βασιλεὺς“ ἔφη „παρὰ βασιλέως τοῦ πάππου κληθεὶς ἐπὶ δίκην, σοὶ μὲν συντυχεῖν πολλὰ ζητήσας, οὐκ ἠδυνήθη· τοῦ καιροῦ δὲ οὐκ ἐπιτρέποντος διαμέλλειν, αὐτὸς μὲν εἰσῆλθε πρὸς βασιλέα, ἐμοὶ δὲ φόβον οὐ μικρὸν ἐνέθηκε περὶ αὐτοῦ, μάλιστα τῶν σῶν λόγων ἐνθυμουμένῳ, οὓς πρὸς ἡμᾶς περὶ τῆς δίκης ταυτησὶ διεξῆλθες.“ τοῦ δ´ αὖθις ἐπανερομένου „τί δ´ ἡμῖν ἄχρι νῦν ἁρμόζον τῷ καιρῷ καὶ τοῖς πράγμασιν εἴργασται;“ „οὐδὲν“ εἶπεν ὁ πρωτοστράτωρ „βραχυτάτου γὰρ ὄντος τοῦ μεταξὺ τῶν ἀγγελιῶν χρόνου, καὶ τὴν ὡς βασιλέα ἄφιξιν κατεπείγοντος, οὐδὲν ἐπράξαμεν τῶν δεόντων.“ „πῶς δ´ οὐ πάρεισιν ἐνταῦθα τοῦ βασιλέως οἰκετῶν ἢ καὶ τῶν σῶν τινες;“ ἐρομένου, „παρῆσαν μὲν“ εἶπεν ὁ πρωτοστράτωρ „δείσας δ´ ἐγὼ μὴ παρόντας ὁρώντων καὶ ἄλλων ἄλλα λογιζομένων, ἐκ τούτου συμβῇ τις ὑποψία καὶ βλάβη, ἐκέλευσα ἀπιέναι.“ ὁ δὲ πολλὰ καταμεμψάμενος τῆς ἀβουλίας, καὶ μηδένα καιρὸν ἄλλον εὑρήσειν ἐπικινδυνότερον ἢ βιαιότερον εἰπὼν, ὥστε τὴν ἄδολον αὐτῶν εὔνοιαν καὶ ἀγάπην ἐνδεικνυμένους πρὸς βασιλέα τῶν περισχόντων ἀπαλλάττειν κινδύνων, „σὺ μὲν“ ἔφη „τῶν σῶν οἰκετῶν ὁπόσους ἂν ἐξῇ καὶ τῶν φίλων συναγαγὼν, ἐνταῦθα κέλευσον μένειν· ἐγὼ δ´ ἐξελθὼν αὖθις τοὺς βασιλέως συναθροίσω καὶ τοὺς ἐμούς· εἰς ἓν δὲ συνελθόντες, καὶ τὸν νέον βασιλέα παραλαβόντες, ὅπερ οἶμαι δυνήσεσθαι, πρὸς τὸν τῆς Σοφίας ἀπελευσόμεθα τοῦ θεοῦ λόγου θεῖον νεὼν, τὴν σωτηρίαν διὰ τῆς ἀσυλίας τῆς ἐκείνου πραγματευσόμενοι, εἶτα διαπρεσβευσάμενοι πρὸς βασιλέα, ἀμνηστίαν αἰτήσομεν τῶν τολμηθέντων· τὸν δὲ, δείσαντα τὴν στάσιν, ὥσπερ εἰκὸς, ὅρκῳ καὶ βασιλεῖ καὶ ἡμῖν καὶ τὴν ἀσφάλειαν πιστώσασθαι καὶ τὴν ἀμνηστίαν τῶν εἰργασμένων. Τοῦ νέου δὲ βασιλέως ἀπαλλαγέντος τοῦ περισχόντος νῦν ἐξαπίνης κινδύνου, τότ´ ἤδη βουλευσαμένοις ὅπερ ἂν δοκῇ βέλτιον, ἐξέσται πράττειν κατ´ ἐξουσίαν. ἢ γὰρ ἐκ τῆς ἠπείρου μίαν τῶν τῆς πόλεως πυλῶν διατεμόντες ἐκπεσούμεθα νυκτὸς, ἢ τῶν ἐκ Γεννούας τοῦ βασιλέως φίλων τριήρη μίαν ἢ καὶ δύο πληρωσάντων ἐπιβησόμεθα, καὶ πρὸς τὰς παραλίους τῆς Θρᾴκης πόλεις (αὗται δ´ εἰσὶν ἡμέτεραι διὰ τὸ τὸν Συργιάννην αὐτῶν ἐπιτροπεύειν,) διασωθησόμεθα· καὶ οὕτω μακρὰν γενόμενοι τῶν κινδύνων, ἃ δοκεῖ συμφέρειν ἐν ὑστέρῳ πράξομεν. Τὸ δὲ νῦν ἔχον, πάσῃ δεῖ χρήσασθαι καὶ ἀνδρίᾳ καὶ προθυμίᾳ, καὶ αὐτὴν, εἰ δέοι, τὴν ζωὴν προθύμως προϊεμένους, ὥστε τῶν περισχόντων ἐξαρπάσαι κινδύνων τὸν βασιλέα, καὶ μὴ περιϊδεῖν αὐτὸν ἅμα τῷ δικαίῳ διαφθαρέντα· καὶ ἰατρῶν γὰρ τοὺς ἐμπειροτέρους ὁρῶμεν καὶ στρατηγῶν πρὸς τὰ κατεπείγοντα μᾶλλον ἱσταμένους τῶν νοσημάτων καὶ τῶν πολέμων.“ Ταύτης τῆς βουλῆς καὶ πρωτοστράτορι βελτίστης εἶναι κριθείσης, ἐδέδοκτο πρὸς τέλος ἐξάγειν· καὶ πρωτοστράτωρ μὲν εὐθὺς πέμψας, μετεκαλέσατο τῶν οἰκετῶν καὶ τῶν φίλων ὅσους ἐνῆν· οἱ δὲ παρῆσαν σὺν τάχει. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος ἀπελθὼν, ὅσους ἐνῆν τῶν βασιλικῶν καὶ τῶν ἰδίων συναγαγὼν, τοὺς δὲ διεσκεδασμένους ὅταν ἐπανήξωσι παραγγείλας ἰέναι πρὸς τὰ βασίλεια, ἐπανῆλθε σὺν τάχει.

5. Τούτων δ´ οὕτω σὺν σπουδῇ πραττομένων, ἐπεὶ κυριακὴ ἦν, ἔθος δ´ ἐπεκράτησεν ἐκ πολλοῦ ἐν τῇ πρώτῃ ταύτῃ τῆς ἑβδομάδος ἡμέρᾳ Γεννουΐτας τε καὶ τοὺς ἐκ Βενετίας Λατίνους ἀφικνουμένους εἰς τὰ βασίλεια τιμῆς τε ἕνεκα καὶ ὁμολογίας τοῦ ὑπὸ βασιλεῖ τῶν Ῥωμαίων τετάχθαι, ἄλλο μὲν οὐδὲν, μόνην δὲ προσκύνησιν ἀπονέμοντας, πάλιν οἴκαδε ἀπιέναι. ἧκον καὶ τότε οἱ ἐκ Γεννούας πράξοντες τὰ εἰωθότα, ἐν οἷς ὁ μέγας δομέστικος τοὺς δύο τῶν εἰρημένων τοῦ βασιλέως φίλων εὑρὼν, καὶ τῶν τε ὑποσχέσεων ἀναμνήσας, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἀναγκαιοτάτην τῆς βοηθείας χρείαν ἀναδιδάξας, ἐξαπέστειλε τὰς τριήρεις ἐφοπλίζειν. Οἱ δ´ ἀπελθόντες καὶ σπουδῇ χρησάμενοι τῷ καιρῷ προσηκούσῃ, ἐντὸς ὡρῶν εἴκοσι τρεῖς πληροῦσι τριήρεις. Ταῦτα καὶ πρωτοστράτωρ ὁρῶν, καὶ ἐν ἐλπίσιν ἤδη χρησταῖς γενόμενος, ὑπερήδετό τε καὶ ὁρμῆς ἐπληροῦτο, πολλοὺς περὶ αὐτοὺς τῶν τε βασιλικῶν καὶ τῶν ἰδίων ἀθροιζομένους ὁρῶν. Οὐδεὶς μέντοι τῶν συναθροιζομένων τὴν αἰτίαν τῆς συνόδου συνῄδει πλὴν Ἀποκαύχου· ἐκείνῳ γὰρ μόνῳ τὴν αἰτίαν ἐκοινώσαντο τῶν πραττομένων· οἱ δ´ ἄλλοι τινὸς μὲν ἕνεκα μεγάλου τὴν μετάκλησιν ὑπενόουν εἶναι, καὶ τεκμήριον ἐποιοῦντο τὸ τοὺς ἵππους ἔχοντας ἰέναι πρὸς τὰ βασίλεια κελευσθῆναι, εἶχον δὲ εἰδέναι σαφὲς οὐδὲν, πλὴν τὰ περὶ τοῦ Καθαροῦ τῆς φήμης διαθρυλλούσης, (διεδέδοτο γὰρ ἤδη πρὸς πάντας,) ἰδεῖν τι καὶ ἀκοῦσαι καινότερον ἤλπιζον. Οἱ μὲν ἐν τούτοις ἦσαν.
 

Chapitre XII.

1. Le jeune Andronique est mandé par son aïeul. 2. Le Protostrator le dissuade de l'aller trouver. 3. Il est mandé une seconde fois et y va. 4. Le grand Domestique et le Protostrator assemblent leurs amis et leurs valets. 5. Les Génois tiennent leurs galères prêtes.

1. Au commencement du printemps, un Dimanche cinquième jour du mois d'Avril, qui était le Dimanche de devant celui des Rameaux, l'Empereur Andronique manda à son petit-fils qu'il le vînt trouver à l'heure-même. Après avoir songé avec application sur le sujet pout lequel il pouvait être mandé, sans l'avoir pu deviner ; II pria celui qui lui avait apporté l'ordre, de lui dire s'il le savait. il répondit qu'il 46 ne le pouvoir assurer de rien, qu'il se doutait seulement que l'intention de son aïeul était, de lui dire quelque chose en présence du Patriarche et du Clergé, qu'il y avait apparence que c'était pour le juger, et qu'il lui conseillait de prendre du temps pour songer à sa défense, et de ne point venir qu'il ne fût bien préparé. Le jeune Empereur lui dit qu'il le remerciait et qu'il priait Dieu de lui donner la récompense qu'il méritait, ajoutant qu'il ne souhaitait rien tant que d'être accusé dans une grande assemblée, pour avoir le moyen de justifier son innocence, et qu'il dît à l'Empereur son aïeul qu'il irait incontinent le trouver.

2. Le jeune Andronique manda en même temps ses amis. Le grand Domestique ne put le venir trouver, parce que son oncle Tarcaniote fils de la sœur de l'Empereur Michel premier de ce nom était mort, et qu'il assistait à ses funérailles. Le Protostrator y étant venu, le jeune Andronique lui raconta ce que l'Empereur son aïeul lui avoir envoyé dire, et la réponse qu'il avait faite, ajoutant qu'il serait fort aisé d'avoir des Juges, parce qu'il lui serait fort aisé de se justifier des crimes dont on l'accusait, et de faire en sorte que son aïeul se repentit de la mauvaise volonté qu'il avait eue contre lui. Le Protostrator lui répondit, Permettez-moi de vous dire que vous vous trompez extrêmement, et que vous avez oublié ce que le grand Domestique vous dit et ce 47 que nous approuvâmes tous, touchant de pareils jugement. Car comme vous disiez un jour que vous souhaiteriez d'être jugé par l'Empereur votre aïeul, pour vous purger des accusations dont on vous charge ; ou si vous ne pouviez vous en purger, pour perdre non seulement la Couronne, mais la vie : Le grand Domestique repartit, Qu'il souhaitait que ce jour-là n'arrivât jamais, parce que ce serait le jour auquel nous feriez condamné, n'y ayant point de différence entre le jugement et la condamnation, lors que l'accusateur est le juge. De plus, l'Empereur votre aïeul n'a garde de vous accorder un jugement où vous ayez la liberté de vous défendre. Etant aussi rompu dans les affaires, aussi fin et aussi rusé qu'il est, il n'établira des Juges que quand tout sera si bien disposé, que votre condamnation sera infaillible ; et il ne les établira que pour faire croire au public, que l'on aura observé contre vous les formalités ordinaires de la justice, et que vous aurez été convaincu.

3. Pendant qu'ils s'entretenaient de la force, il vint un second ordre au jeune Andronique de la part de l'Empereur son aïeul, auquel ne pouvant renfler, il partit serré de douleur, de ce que le grand Domestique était absent, et de ce qu'il n'avait pu conférer avec lui.

4. Un peu après le grand Domestique alla au Palis, où le jeune Empereur était déjà, et trouva le Protostrator au dehors, qui portait sur son visage les marques de l'inquiétude, et du trouble donc son âme était agitée. Il semble, lui dit-il, 48 que vous méditez profondément sur quelque affaire fort importante. Je songe en effet, repartit le Protostrator, à une affaire qui me donne beaucoup de chagrin. Le jeune Andronique a été mandé par son aïeul pour répondre aux accusations que l'on a intentées contre lui. Il a été fort fâché de ne vous pouvoir parler avant que de partir ; il ma laissé dans une grande appréhension, qui s'accroît, quand je rappelle dans ma mémoire ce que vous nous avez dit autrefois touchant ces fortes de jugements. Le grand Domestique lui demanda quel ordre ils avaient donné à leurs affaires, et quelle précaution ils avaient prise dans une si fâcheuse conjoncture ? Le Protostrator répondit ; Qu'ils n'avaient donné aucun ordre, parce qu'il y avait eu trop peu de loisir entre l'heure à laquelle le jeune Andronique avait été mandé, et celle à laquelle il avait été obligé de partir. Le grand Domestique lui ayant demandé pourquoi les Officiers de la maison du jeune Empereur, ni les siens, n'étaient pas autour du Palais, il répondit : Les miens étaient ici, mais ayant eu peur que leur présence ne donnât du soupçon, ou même quelle ne fît tort au jeune Empereur, je les ai renvoyés. Le grand Domestique l'accusant d'imprudence, lui dit, Que jamais ils n'auraient une pareille occasion de témoigner au jeune Empereur le zèle qu'ils avaient pour son service, puisqu'il s'agissait de le délivrer du plus grand péril où il eut jamais été enveloppé. Allez donc, ajouta-t-il, chercher vos Domestiques et vos amis, et j'irai amasser les miens, et 49 ceux du jeune Empereur, et lors que nous serons tous assemblés, nous l'enlèverons et l'emmènerons dans l'Église de sainte Sophie, où jouissant de l'asile que la sainteté du lieu nous donnera, nous enverrons demander une amnistie au vieil Andronique. Il y a apparence que la crainte qu'il aura d'une sédition nous la fera accorder. Quand nous aurons délivré le jeune Andronique du péril qui l'environne, nous délibérerons à loisir sur ce qu'il restera à faire. Alors, ou nous romprons durant la nuit une des portes du côté de la mer, ou nous monterons sur une galère que les Génois nous donneront, et nous nous retirerons en Thrace, dont Syrgian est Gouverneur. Là nous prendrons telle résolution que nous jugerons à propos. Voici une occasion où il faut employer tout ce que nous avons de vigueur et de courage, exposer même nos vies, pour ne pas laisser opprimer le jeune Empereur, par la dernière de toutes les injustices. Les plus expérimentés Médecins appliquent le remède au mal le plus pressant, et les plus excellents Capitaines portent le secours à la partie la plus faible de l'Etat. Cet avis ayant paru fort bon au Protostrator, ils agirent à l'heure même pour l'exécution. Le Protostrator manda le plus grand nombre qu'il put de ses domestiques, et de ses amis, et le grand Domestique alla chercher les siens, et ceux du jeune Empereur, et dit en la maison de ceux qu'il ne trouva pas, qu'aussitôt qu'ils seraient revenus, on les envoyât au Palais, où il se rendit en diligence.

5. Comme c'était une ancienne coutume que 50 les Génois et les Vénitiens venaient tous les Dimanches au Palais Impérial, pour rendre leurs respects à l'Empereur, et pour lui donner des assurances de leur soumission et de leur fidélité à son service ; Le grand Domestique en ayant trouvé deux qui étaient amis du jeune Andronique, il les fit souvenir de la promesse qu'ils lui avaient faite de le secourir, et les supplia d'aller équiper des galères. Ils usèrent d'une telle diligence, qu'en vint heures ils en équipèrent trois. Quand le grand Domestique vit qu'elles étaient prêtes, que les amis du jeune Empereur étaient arrivés, il en conçut une fort bonne espérance, et il se sentit animé d'une merveilleuse ardeur de combattre. Il n'avait déclaré qu'à Apocauque le sujet pour lequel il les avait assemblés. La plupart croyaient que ce fût pour une autre affaire, parce que l'on leur avait donné ordre d'amener des chevaux. Les autres croyaent que ce fût au sujet de Michel Cathare, dont la renommée avait déjà fait tant de bruit, qu'ils s'attendaient de voir quelque chose de fort extraordinaire.

ιγʹ. Βασιλεὺς δ´ ὁ νέος νύξιν ὑποκριθεὶς τῆς γαστρὸς καὶ πρὸς τοὺς ἐξωτέρω τῶν βασιλείων ἐξελθὼν οἴκους, τὸν μέγαν δομέστικον ἀνεζήτει· εὑρὼν δὲ, σὺν ἄλγει καὶ ἀθυμίᾳ ψυχῆς „σὺ δ´, ὦ ἀγαθὲ“ ἤρετο „ὅπου μέχρι νῦν ἦς;“ ὁ δὲ περιπαθέστερον ἀπεκρίνατο· „ὅπου μὲν οὐκ ἠβουλόμην, ἡ δ´ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων συνώθει.“ εἶτ´ ἐξαγγείλας ὅσα τε ἐβουλεύσαντο καὶ ὅσα ἔπραξαν ἄχρι τότε, τῆς μὲν βουλῆς αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς καὶ τῶν πραττομένων χάριτας ὡμολόγει· ἐρωτηθεὶς δ´ ὅ, τι δέοι πράττειν αὐτοὺς, τὴν μὲν δίκην ἔφησε γενήσεσθαι μέλλειν ἀναμφιβόλως· μέχρι δὲ νῦν μηδὲν εἰρῆσθαι πρὸς μηδένα τῶν ἀφικνουμένων τῷ πάππῳ καὶ βασιλεῖ. „ἐνδέχεσθαί γε μὴν καὶ νῦν ὑπερθέσθαι τὸν βασιλέα τὰ μελετώμενα, τῇ παρουσίᾳ τῇ ἐμῇ διασκεδασθέντα, ὥσπερ δὴ καὶ πρότερον ὀλίγαις ἡμέραις συμβέβηκεν, ὅτ´ ἔθος ἡμῖν τὴν τοῦ μεγάλου κανόνος ψάλλεσθαι ἀκολουθίαν.“ ἄξιον δὲ διηγήσασθαι καὶ τὸ τότε συμβάν.

2. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου τοῦ Μετοχίτου ἐν ὥρᾳ μάλιστα χειμῶνος, διὰ τὴν σμικρότητα τῆς ἡμέρας, οὐ δὶς τῆς ἡμέρας, ἀλλ´ ἅπαξ εἰωθότος τοῖς βασιλείοις ἐπιδημεῖν καὶ διημερεύειν, καὶ αὐτὴν τὴν τοῦ μεγάλου κανόνος ἡμέραν διημερεύσαντος τοῖς βασιλείοις, καὶ ἤδη νυκτὸς ἐπελθούσης οἴκαδε ἀπελθόντος, ὁ βασιλεὺς κατὰ τάχος μετεκαλέσατο παρὰ τὸ πρότερον εἰωθός. Τοῦτο δὲ οἱ τοῦ μεγάλου λογοθέτου παῖδες, Δημήτριος καὶ Νικηφόρος, ἰδόντες καὶ περί τινων καινοτέρων τὴν τοῦ πατρὸς ἀήθη μετάκλησιν, ὡς εἰκὸς, ὑπολογισάμενοι, (οὐδὲ γὰρ οὐδ´ αὐτοὶ τῶν μελετωμένων κατὰ τοῦ νέου βασιλέως ἀνήκοοι ἦσαν,) ἥκουσι πρὸς βασιλέα τὸν νέον καὶ τὸ συμβὰν ἀπαγγείλαντες, ἃ δέοντα ἂν νομίζοι περὶ ἑαυτοῦ ἐδέοντο δρᾷν. Ὁ βασιλεὺς δὲ τούτους μὲν ἀπέπεμψεν ἐπαινέσας, μετὰ δὲ τῶν φίλων διασκεψάμενος, ἐδόκει δεῖν, ἐπεὶ καὶ μετ´ οὐ πολὺ τῆς ἑορτῆς χάριν καιρὸς ἀφικέσθαι πρὸς τὰ βασίλεια, (ἄλλως γὰρ εἶχεν ἂν ὑποψίαν ἡ ἄφιξις,) ἐλθεῖν καὶ πρὸ τοῦ καιροῦ. „κἂν μὲν περί τινων ἄλλων ἡ διάσκεψις ᾖ, τῆς ἑορτῆς χάριν δόξομεν ἀφικέσθαι· ἂν δὲ περὶ ἡμῶν, παυθήσεσθαι τὴν βουλὴν, ἡμῶν παρόντων.“ ὃ δὴ καὶ συμβέβηκε. Τοῦ πρεσβυτέρου γὰρ βασιλέως πρὸς τὸν μέγαν λογοθέτην περὶ ὧν ἐδεῖτο διαλεγομένου καὶ τοῦτο μόνον εἰπόντος, περὶ μὲν τοῦ τίνα χρὴ τρόπον γενέσθαι βουλὴν ζητεῖν, περὶ δὲ τοῦ γενέσθαι ἢ μὴ, οὐ ζητεῖν, (ὡς ὕστερον ἐκ τῶν ἐκεῖ παρόντων πρὸς ὑπηρεσίαν τῷ βασιλεῖ μαθεῖν ἀκριβῶς ἐξεγένετο,) καὶ ὁ νέος παρῆν βασιλεὺς, καὶ ἡ βουλὴ διελέλυτο· εἴτε περὶ τῶν προκειμένων ἤ τινων ἄλλων ἦν, οὐδαμῶς φανεροῦ γεγενημένου. Τούτου δὴ τότε καὶ ὁ βασιλεὺς εἰς μνήμην ἐλθὼν, ἔλεγε πρὸς τοὺς ἑταίρους, ὡς ἴσως ὥσπερ τότε τὰ τῆς βουλῆς, οὕτω δὴ καὶ νῦν τὰ τῆς δίκης ὁ βασιλεὺς ὑπερθήσεται. Τὸ δ´ οὐκ εἶχεν οὕτως· ἀλλ´ ἀναμφιβόλως ἡτοίμαστο τὰ τῆς δίκης.

3. Ἔτι γὰρ δομεστίκῳ τῷ μεγάλῳ διαλεγομένου βασιλέως καὶ τὸν ἀριθμὸν ζητοῦντος μαθεῖν τῶν συνηγμένων ἀνδρῶν, καὶ τούτου πρὸς αὐτὸν ἀποκριναμένου, ὡς „νῦν μέν εἰσιν ἑκατὸν, μικρᾶς δὲ παρελθούσης ὥρας συνελεύσονται καὶ μέχρι τριακοσίων, πάντες ἀνδρεῖοι καὶ μάχεσθαι ἠσκημένοι· εἰ δεήσει δὲ ἀπέρχεσθαι, καὶ ἄλλοι πλείονες συνδραμοῦνται καὶ οὓς οὐκ ἴσμεν·“ περὶ τούτων δὴ διαλεγομένων καὶ θεοῦ δεομένων τὴν τῆς δίκης ὥραν παραταθῆναι, ὥστε συναθροισθῆναι τοὺς ἐλπιζομένους ὑπὲρ αὐτῶν μαχεῖσθαι, ἧκεν ἐκ βασιλέως τοῦ πρεσβυτέρου πρὸς τὸν νέον ἀπεσταλμένος ὁ Καλλικρηνίτης Μιχαὴλ ἐκτομίας· καὶ πρὶν φθέγξασθαι τοῖς δάκρυσι καὶ τοῖς στεναγμοῖς κακῶν ἄγγελος ἥκειν σημαίνων, πρότερον δ´ ἑαυτῷ τὴν γῆν χανεῖν μᾶλλον καὶ τῆς ἡδίστης ἀπεστερῆσθαι ζωῆς ἀνεκτότερον εἶναι, ἢ τοιούτων κακῶν ἄγγελος ἥκειν εἰπών· „ὁ κύριος“ ἔφη „καὶ βασιλεὺς ὁ σὸς πάππος, ὦ βασιλεῦ, ἐπὶ δίκην καλεῖ.“ τοῦ βασιλέως δ´ ἐπὶ τούτοις εἰπόντος, ὡς „τῆς μὲν εἰς ἐμέ σου εὐνοίας ἀξιόχρεως τὰ δάκρυα μάρτυς· ἀνθ´ ὅτου δ´ οὕτω θρηνεῖς, ἐν ἀδήλῳ κειμένης τῆς δίκης; ἐνδέχεται γάρ με καὶ τὴν νικῶσαν ἐνεγκάμενον ἀπελθεῖν·“ ὁ Καλλικρηνίτης „αὐτὰ τὰ πράγματα θρηνεῖν πείθουσιν“ εἶπεν „ὦ βασιλεῦ· τοῦ γὰρ βασιλέως καὶ πάππου τοῦ σοῦ ἐπὶ θρόνου καθεσθέντος, ὡς ἔθος, καὶ τοῦ πατριάρχου παρ´ αὐτῷ ἐπὶ δίφρου, τῶν δ´ ἀκροασομένων τὴν δίκην ἐξ ἑκατέρων μερῶν, σοὶ μόνῳ, τοῦ βασιλέως προστεταχότος, σκίμπους ἐτέθη κατὰ πρόσωπον βασιλέως, καὶ οὗτος ἀπωτέρω. Ὅπερ ἰδὼν ηὐξάμην, ὅπερ εἶπον, σήμερον τὴν γῆν χανεῖν μοι, καταδίκης τόπον τὴν καθέδραν λογισαμένῳ. Ἀλλ´ ὁ Δανιὴλ τὸν αὑτοῦ προφήτην ἐκ τοῦ λάκκου τῶν λεόντων ἀβλαβῆ διασώσας, καὶ τῆς Βαβυλωνίας καμίνου τοὺς τρεῖς παῖδας κρείττονας ἀποδείξας θεὸς, καὶ Σωσάνναν τῶν ἀδίκων κριτῶν τὴν συκοφαντίαν ἐλέγξας, αὑτὸς τῆς ἐφεστώσης ἀνάγκης κρείττονα καὶ σὲ νῦν ἀποδείξαι, καὶ ἀποστείλαι τὸν ἄγγελον αὑτοῦ προπορεύεσθαί σου, καὶ σοφίαν παράσχοι καὶ σύνεσιν, ὥστε τὰ προβαλλόμενα λύειν εὐκόλως ὡς ἀράχνης ἱστούς.“ Οὕτως εὐξαμένου τοῦ ἐκτομίου, ὁ βασιλεὺς „τὸ τοῦ Χριστοῦ θέλημα γενέσθω“ εἰπὼν, καὶ τῷ πάππῳ μηνύσας, ὡς ἕτοιμός ἐστι τὸ προσταττόμενον ἐκπληροῦν, πρὸς τοὺς φίλους ἐπιστραφεὶς,

4. „νῦν καιρὸς“ ἔφη „ἀνδρίαν ἅμα καὶ σπουδὴν καὶ σύνεσιν καὶ καρτερίαν ἐν τοῖς δεινοῖς ἐπιδείξασθαι ἡμᾶς. Καίτοι γε πολλοὶ πολλάκις καὶ τὸν ἀριθμὸν ἐλάσσους, καὶ τἄλλα ἡμῶν ἡττώμενοι, ὁμόνοιαν κτησάμενοι, θαυμάσιά τε καὶ ἀκοὴν ἐκπλήττοντα κατώρθωσάν τινα· ἡμᾶς δὲ τοσούτους ὄντας καὶ τοιούτους πολὺ δήπου δικαιότερον ἀξίους ἑαυτῶν κἀπὶ τῶν ἔργων φανῆναι, ἐγκωμίων ἄξια δράσαντάς τινα καὶ γενναῖα, ὡς ἢ καλῶς ζῆν ἢ ἀποθανεῖν εὐκλεῶς· καὶ ταύτην μόνην ἡγήσασθαι διάνοιαν ἀξίαν ἑαυτῶν. Ἐγὼ μὲν οὖν ἤδη πρὸς τὴν δίκην χωρῶ· ἀλλ´ εἰ μὲν καὶ αὖθις γένοιτο, θεοῦ διδόντος, ἀλλήλοις τε συγγενέσθαι καὶ τὴν ποθεινὴν ἀλλήλων ὄψιν ἰδεῖν, αὐτῷ χάρις· εἰ δ´ ἕτερόν τι δέδοκται περὶ ἡμῶν, ἐγὼ μὲν ἀσπάζομαι ὑμᾶς τὰ τελευταῖα δὴ ταῦτα· ὑμεῖς δ´ ἄξιοι φάνητε καὶ τῆς εὐγενείας καὶ τῆς ἀνδρίας.

5. Ἐπὶ τούτοις ἀμφοτέρων ἀποκρίνασθαι ὡρμημένων, τοῦ πρωτοστράτορος ἐπισχόντος, ὁ μέγας δομέστικος ἔφη· „τῶν λογικῶν ἀνθρώπων κατὰ τοῦτο τῶν ἀλόγων ὑπερεχόντων, ὅτι λόγῳ χρώμενοι τὰ δέοντα αἱροῦνται, οὐδὲν ἀναγκαιότερον οὐδὲ ὠφελιμώτερον τοῦ φιλίαν αἱρεῖσθαι ἡγοῦμαι. Τοίνυν καὶ αὐτὸς, ὦ βασιλεῦ, τὴν σὴν φιλίαν ἐκ παιδὸς ᾑρημένος, καὶ εἰς τόδε χρόνου διατηρήσας αὐξανομένην, καὶ μέχρι ζωῆς ὅρων ἀκραιφνῆ καὶ καθαρὰν ἐλπίζω φυλάξειν. Θάρσει τοιγαροῦν, ὦ βασιλεῦ, ὡς οὐ πρότερόν σοι τῶν ἀβουλήτων τι συναντήσει, πρὶν ἐμὲ πεσεῖν τῶν ἰδίων αἱμάτων ἐμπεπλησμένον. Σὺ μὲν οὖν ἔχου τῆς προκειμένης ὁδοῦ τῇ παρὰ τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ καὶ τῆς αὐτὸν τεκούσης βοηθείᾳ, ἔτι δὲ καὶ ταῖς εὐχαῖς τοῦ πρὸ μικροῦ παρὰ βασιλέως ἀπεσταλμένου τετειχισμένος. Ἡμεῖς δ´ ἐν τῷ ἐξωτέρῳ τοῦ, ἐν ᾧ ἡ δίκη γεννήσεται, μενοῦμεν οἴκῳ, τὰς ψυχὰς ὑπὲρ τῆς σῆς ὠφελείας ὄντες ἕτοιμοι προέσθαι, βίας ἐπαγομένης.“ τοῖς αὐτοῖς δὲ τούτοις καὶ ὁ πρωτοστράτωρ εἰπὼν ἀρκεῖσθαι, ἀλλήλοις συνταξάμενοι, καὶ ὥσπερ περιπτυξάμενοι τελευταῖον, τῷ σταυρῷ τε καθοπλίσαντες ἑαυτοὺς, ἐχώρουν ἐπὶ τὴν δίκην ἀτρέπτῳ καὶ βεβηκότι καὶ σχήματι καὶ φρονήματι.
 

51 Chapitre XIII.

1. Le jeune Empereur sort du Palais, et apprend ce que ses amis avaient fait pour son service. 2. Il rompt par sa présence un entretien que son aïeul faisait contre lui. 3. Il est mandé par son aïeul. 4.. Il conjure ses amis de l'assister. 5.. Ils lui promettent d'exposer leur vie pour sa défense.

1.  Le jeune Andronique fit semblant d'être presséde quelque nécessité naturelle, pour sortir du Palais Impérial, et ayant trouvé le grand Domestique, il luit dit, tout triste et tout abattu, Mon cher ami, où avez-vous été jusqu'à cette heure.  J'étais, lui répondit-il, en un lieu où j'eusse bien voulu n'être pas ; mais où j'étais obligé de demeurer, par un devoir indispensable. Il lui raconta ensuite ce qu'ils avaient résolu, et ce qu'ils avaient fait, dont le jeune Andronique lui ayant rendu grâces, il lui dit, Que certainement on lui donnerait des Juges, que son aïeul ne s'en était encore expliqué à personne, que sa présence empêcherait peut-être l'exécution des résolutions qu'il avait prises contre lui, comme elle l'avait déjà empêché, lors que l'on devait chanter l'Office du grand Canon. J'inférerai ici cet événement remarquable, bien qu'il ne soit pas dans son ordre.

52 2. Metochite grand Logothète, n'allait qu'une fois le jour au Palais de l'Empereur durant l'hiver, au lieu qu'il y allait deux fois dans les autres saisons, mais en revanche il y demeurait plus longtemps. Y ayant passé tout le jour auquel on récite le grand Canon,et ne s'en étant retourné qu'à la nuit, le vieil Empereur envoya le rappeler contre sa coutume. Ses deux fils, Demetrius et Nicephore, qui n'ignoraient pas ce qui  se tramait contre le jeune Andronique, allèrent lui en donner avis.il en conféra à l'heure même avec ses amis, et ils résolurent d'anticiper un peu sur le temps auquel ils devaient aller au Palais, à cause de la Fête qui approchait, et sans laquelle ils n'eussent pu y aller, sans donner quelque soupçon ; et ils se persuadèrent que si la conférence que le vieil Empereur avait avec Metochite les regardait, ils la feraient cesser par leur présence. Ce qui arriva en effet. Car dans le moment que le vieil Empereur disait au Logothète qu'il n'était pas question de savoir si l'on délibérerait, mais de quelle manière l'on délibérerait, ainsi que l'on l'a appris depuis par le rapport des Officiers qui étaient présents : le jeune Andronique entra et rompit l'entretien. On n'a jamais su au vrai si l'Empereur parlait de lui, ou d'un autre. Enfin, le jeune Andronique rappelant cette histoire-là dans sa mémoire, disait à ses amis, Que sa présence pourvoit empêcher le jugement, comme elle avait empêché en ce temps-là la sui- 53 te de la conférence. Cela n'arriva pas néanmoins de la sorte, parce que le jugement était résolu.

3. Il demandait au grand Domestique, à quel nombre montaient les gens qu'il avait amassés, et il lui répondait, qu'il n'étaient encore que cent, mais qu'ils seraient bientôt trois cents, tous vaillants et tous résolus à le bien défendre. Ils s'entretenaient, dis-je, de ces discours, et ils priaient Dieu de différer le jugement, jusqu'à ce que tous leurs amis fussent assemblés, lorsque l'Eunuque Michel Callicrinite arriva, et fit connaître par ses gémissements, et par ses larmes, qu'il apportait de tristes nouvelles, avant que de le faire connaître par ses paroles et par son discours. Je souhaiterais, dit-il, que la terre s'ouvrît pour m'abîmer, plutôt que d'être obligé de vous dire que l'Empereur vôtre aïeul vous mande pour être jugé. Vos pleurs, répondit le jeune Andronique, sont des marques certaines de l'affection que vous me portez ; mais l'événement étant incertain, d'où vient que vous vous affligez de la zorte ? Ne puis-je plus être absous ? Callicrinite reprenant la parole, lui dit, L'état funeste ou j'ai vu les choses me contraint de verser des larmes. J'ai vu l'Empereur votre aïeul sur son trône à son ordinaire ; le Patriarche auprès de lui sur une chaise ; les autres Juges assis des deux côtés et vis à vis de l'Empereur une sellette fort basse, laquelle, lorsque je la vis, et que je songeai que vous y seriez bientôt condamné, je souhaitai qu'au lieu de la voir, j'eusse vu la terre ouverte pour m'engloutir. 54 Que Dieu qui a tiré Daniel sain et sauf de la fosse des Lions, qui a tiré les trois jeunes hommes sains et entiers de la fournaise de Babylone, qui a fait triompher l'innocence de Suzanne de la calomnie des deux vieillards, vous délivre de la persécution que vous souffrez, qu'il envoie son Ange devant vous, et qu'il vous donne une prudence, et une sagesse pour dissiper comme des toiles d'araignée les accusations que l'on médite contre vous. Après que l'Eunuque eut achevé cette prière le jeune Andronique lui dit, Que la volonté de Dieu soit faite, dites à l'Empereur mon aïeul que je fuis prêt de lui obéir, et s'étant tourné à l'heure même vers ses amis il leur parla de cette sorte.

4. Voici le temps de faire paraître votre fidélité, votre confiance, votre prudence, et votre courage. Plusieurs qui ne vous égalaient, ni en nombre, ni en mérite, ont fait, par leur bonne intelligence, des exploits qui ont donné de l'étonnement. Etant donc tels que vous êtes, il est juste que vous vous signaliez par des actions dignes de vous, et que vous acquériez une réputation immortelle, ou en conservant une vie glorieuse, ou en mourant d'une mort honorable. Voila l'unique disposition qui soit digne de votre valeur. Je m'en vas pour être jugé. Si Dieu me fait jamais la grâce de vous revoir, j'en serai infiniment redevable à sa bonté ; sinon je vous dis le dernier adieu. Faites ce que la générosité de votre vertu, et la noblesse de votre sang vous inspireront.

5 Le Protostrator et le grand Domestique 55 ayant tous deux envie de répondre, le grand Domestique le prévint, et dit : Les hommes ayant au dessus des bêtes l'avantage de la raison, pour choisir ce qui leur est propre, il n'y a rien qu'ils doivent rechercher avec tant de soin, ni choisir avec tant de circonspection qu'un ami fidèle. J'ai recherché votre amitié dés mon enfance, je l'ai cultivée par les offices dont j'ai été capable,et j'espère de la conserver pure entière jusqu'au dernier soupir de ma vie. Assurez-vous donc que s'il vous arrive quelque malheur, je mourrai couvert de mon sang pour votre défense. Allez-vous-en sous la conduite du divin Sauveur, et de sa sainte Mère, avec les prières et les vœux de celui qui vous est venu quérir. Nous demeurerons au dehors du lieu où vos Juges sont assemblés. si l'on entreprend de vous faire violence, nous exposerons nos vies pour la repousser. Le Protostrator confirma les mêmes promesses, et s'étant mutuellement embrassés, et armés du signe de la Croix, ils marchèrent d'un pas assuré, et avec une fermeté invincible, vers le lieu où il devait être jugé.

ιδʹ. 1. Οἱ μὲν οὖν ἑταῖροι τοῦ βασιλέως ἔμειναν ἔξω· αὐτὸς δ´ εἰσελθὼν τὸν οἶκον τῆς δίκης, τοῦ πάππου καὶ βασιλέως ἐπὶ τοῦ θρόνου καθημένου, αὐτὸς ἐπὶ τοῦ προειρημένου σκίμποδος ἐκαθέσθη. Καὶ οἱ προσκληθέντες δὲ τῆς δίκης ἀκροαταὶ, ἐφ´ ᾧ προσῆκεν ἕκαστος ἐκαθέσθησαν. ἦσαν δ´ οὗτοι· Γεράσιμός τε ὁ πατριάρχης, χαρίτων μὲν θείων πεπληρωμένος καὶ τῆς μοναδικῆς πολιτείας εἰς ἄκρον ἐληλακὼς, πολιτικῶν δὲ πραγμάτων καὶ δημοσίων παντάπασιν ἀπείρως ἔχων· καὶ ὁ τὸν τῆς Φιλαδελφείας θρόνον κοσμῶν Θεόληπτος, καὶ αὐτὸς μὲν εἰς ἄκρον ἀρετῆς ἥκων, καὶ πολιτείας ἀκρίβειαν μοναδικῆς οὐ μόνον κατωρθωκὼς, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους ἱκανῶς ἔχων διδάξαι· ἔτι δὲ καὶ φρονήσεως εὖ ἔχων, καὶ παιδείας τῆς ἔξωθεν οὐκ ὀλίγον μεταλαβών. Ἀπὸ δὲ τῶν τῆς συγκλήτου παρῆσαν ὅ, τε μέγας λογοθέτης ὁ Μετοχίτης, ὃν ἐδήλωσε φθάσας ὁ λόγος, καὶ ὁ ἐπὶ τοῦ Κανικλείου Νικηφόρος ὁ Χοῦμνος, σοφὸς ἀνὴρ καὶ θαυμάσιος ἐν φρονήσει, πολλῆς τε ἀπολαύων πρὸς βασιλέως εὐνοίας τε καὶ τιμῆς· δι´ ἣν καὶ τὴν αὐτοῦ θυγατέρα Εἰρήνην τῷ υἱῷ αὐτοῦ τῷ δεσπότῃ Ἰωάννῃ πρὸς γάμου κοινωνίαν ἤγαγεν ὁ βασιλεύς. Ὃς δὴ πρότερον μὲν ἦν μεσάζων καὶ αὐτὸς πρὸς τὰ πράγματα βασιλεῖ, τότε δὲ ὑπὸ νόσου, (ποδαλγία δὲ ἦν,) τῆς μὲν ὑπηρεσίας ἐπέπαυτο, τιμῆς δ´ ἀπέλαυε τῆς παρὰ βασιλέως πολλῆς. Πρὸς τούτοις δὲ καὶ ὁ Ἀκροπολίτης ἦν Κωνσταντῖνος, μέγας λογοθέτης ὢν καὶ αὐτός. Ἐπ´ ὀλίγον δὲ σιγῆς γενομένης, ὁ τῶν Ἀνδρονίκων πρεσβύτερος λόγου ἥπτετο βασιλεὺς τοιούτου·

2. δέσποτα πατριάρχα καὶ ὑμεῖς οἱ παρόντες, ὁ ἄνθρωπος οὗτος (περὶ τοῦ ἐγγόνου δηλῶν,) ἔστι μὲν σκληρὸς καὶ τοὺς τρόπους αὐθάδης· ἔτι δὲ καὶ παρήκοος, καὶ οὐδαμῶς ὑπείκων ἐμοὶ, ἀλλ´ ἃ βούλοιτο πράττων, τοῦ ἡμετέρου λόγον θελήματος ποιούμενος οὐδ´ ὀλίγον. Διὰ τοῦτο“—μέχρι μὲν οὖν τούτου σιωπῶν βασιλεὺς ὁ νέος καθῆστο· τὸ „διὰ τοῦτο“ δὲ ἀρχὴν ἀποφάσεως εἶναι νομίσας, „δέομαί σου, θειότατέ μοι καὶ κύριε βασιλεῦ“ εἶπε „μικρὸν ἐπισχόντα, λόγου χρόνον ὀλίγον ἐμοὶ χαρίσασθαι· ἃ δὲ βούλομαι διεξελθόντι ὡς ἐν βραχεῖ, τοῦ λόγου τὸ λοιπὸν αὐτὸς περανεῖς.“ τοῦ δ´ ἐπιτρέψαντος ἃ βούλοιτο λέγειν,

3.  „τὸν θεὸν,“ ὁ νέος Ἀνδρόνικος ἔφη, „τῶν παρόντων λόγων μάρτυρα προκαλοῦμαι, ὡς οὐδὲν ὧν ἐγκαλοῦμαι ἐμαυτῷ σύνοιδα εἰργασμένῳ. Τὸ δ´ αὐτὸ καὶ πρότερον ἐδήλωσα τῷ σῷ κράτει, τῷ θαυμασίῳ Ἰωσὴφ χρησάμενος πρεσβευτῇ. Τοῦτο δὴ καὶ νῦν αὖθις διϊσχυρίζομαι, καὶ ὅρκοις πιστούμενος τοὺς λόγους, ὡς οὔτε νῦν οὔτε τότε τῶν ἐγκαλουμένων ἐμαυτῷ τι σύνοιδα εἰργασμένῳ. Ἐξαμαρτάνειν μέντοι γε καὶ πάνυ πείθομαι τοιαῦτα, οἷον, εἴγε σοὶ μὲν οὐκ ἤρεσκε πρὸς κυνηγεσίαν ἀπελθεῖν, ἐγὼ δὲ ἀπῆλθον· εἰ ἐπὶ πλείονα χρόνον ἐχρησάμην ἵππῳ, σοὶ τούτου ἴσως οὐ καλῶς ἔχειν δοκοῦντος· ἢ εἰ δή τι τοιοῦτον ἕτερον· καὶ τοῦτο δὲ οὐ προσταττόμενος παρὰ σοῦ, ἔπειτ´ εἰς οὐδὲν τὸ ἐπίταγμα τιθέμενος ἐποίουν· ἀλλ´ ἐγὼ μὲν ἐποίουν μηδὲν εἰδώς· σοὶ δ´ ἴσως ἂν ἐμὲ ἁμαρτάνειν ἐδόκει. ᾧ δὴ καὶ πείθων ἐμαυτὸν ἀδικεῖν μηδὲν, κατὰ γνώμην, ἔλεγον, ἐμοὶ γένοιτ´ ἂν ἐπὶ τοῦ κυρίου καὶ βασιλέως δίκης τυχεῖν, πρὸς οὓς ἐποιούμην τοὺς λόγους· εἰ γὰρ τοῦτο γένοιτο, πρὸς οὐδὲν μὲν τῶν ἐγκαλουμένων ἐλεγχόμενος αὐτὸς φανεῖσθαι· τὸν βασιλέα δὲ τὴν περὶ τοῦ ἁμαρτάνειν ἐμὲ ὑπόνοιαν ἀποθέμενον, τῆς ὀργῆς ἂν ὑφεῖναι. Οἶσθα γὰρ αὐτὸς, ὦ βασιλεῦ, ὅτι μετὰ τὴν τοῦ ἐμοῦ βασιλέως καὶ πατρὸς τελευτὴν ἄχρι καὶ νῦν τοσαύτῃ χρώμενος ἐφαίνου τῇ μήνιδι κατ´ ἐμοῦ, ὡς ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον οὐδὲ λόγου γοῦν ἀξιῶσαί τινος· ὃ καὶ θανάτου βαρύτερον ἐμοὶ λογιζομένῳ, τοιαῦτ´ ἐπῄει λέγειν, οἰομένῳ καιροῦ τινος πρὸς ἀπολογίαν τυχεῖν κατὰ τὸν ἐπικρατοῦντα νόμον ταῖς δίκαις. Καίτοι γ´ ἔφασκον ἐμὲ, πρὸς οὓς διελεγόμην, παντάπασιν ἁμαρτάνειν περὶ τῶν πραγμάτων γνώμης ὀρθῆς, εἰ τοῦ αὐτοῦ δικάζοντος ὄντος καὶ ἐγκαλοῦντος, ἐρήμην οὐκ οἴομαι ἁλώσεσθαι, ἀλλ´ ἐλέγχων δεήσεσθαι καὶ ἀποδείξεων πρὸς τὴν καταδίκην. Ἐγὼ δὲ οὐκ ἐπειθόμην. Νυνὶ δ´ ἐπὶ τῶν πραγμάτων, ὥσπερ ἔλεγον, συμβαῖνον ὁρῶν, (πρὶν γὰρ εἰς λόγους ἥκειν, παρὰ σοὶ κριτῇ ταῖς ἁπάσαις ἑάλων, καὶ τεκμήριον ἀψευδὲς, εἰς ἣν κατεδικάσθην καθέδραν,) νοῦν μὲν ἔσχον μόλις συνετωτέρους ἐκείνους ἐμαυτοῦ κρίνειν· βέλτιον δ´ ἦν, ὥσπερ ἔπειθον ἐμαυτὸν ἐγὼ, οὕτω καὶ τὴν ἀπόβασιν ὀφθῆναι γενομένην τῶν πραγμάτων· ἐῶ γὰρ εἰπεῖν δίκαιον. Ἐπεὶ δ´ αἱ δυσπραγίαι τοσοῦτον ἔπνευσαν βαρὺ κατ´ ἐμοῦ, ὥστε μοι καὶ τὰ πατρὸς σπλάγχνα τοσοῦτον ἐκπεπολεμῶσθαι, ὡς μηδὲ τῆς ὁτῳοῦν προσηκούσης ἐλευθερίας τυγχάνειν ἐπὶ τὸ τὰ ἐγκλήματα ἀπολύσασθαι, δέομαι τοῦ σοῦ κράτους, ὦ βασιλεῦ, μὴ πρότερον ψῆφον ἐξενεγκεῖν, πρὶν ἂν τὰ ἐγκλήματα, ἅπερ ἐμοῦ κατηγόρηκας, βασάνῳ δοκιμασθῇ. Κἂν μέν τι φαίνωμαι τούτων ἐξειργασμένος, τὴν ἐσχάτην δοῦναι δίκην ἀποθανόντα· ἂν δ´ ἐλεύθερος ἐκ πάντων τούτων ἀποδειχθῶ, ὅπερ οἶμαι καὶ σὲ βούλεσθαι καὶ δι´ εὐχῆς ποιεῖσθαι, τότ´ ἐξέσται πάλιν πατρί γε ὄντι σοὶ καὶ κυρίῳ πράττειν τὰ κατὰ γνώμην.“

4. Τούτοις τοῖς λόγοις εἰς ὀργὴν ἐξαφθεὶς ἐπιπλέον ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς, τραχυτέρᾳ τοῦ δέοντος χρησάμενος τῇ φωνῇ, μὴ οἴεσθαι αὐτὸν ἔλεγε τῶν καλουμένων ἀπὸ Χριστοῦ. Ὁ νέος δὲ Ἀνδρόνικος εὐθὺς πρὸς τὸν τοιοῦτον ἀπαντῶν λόγον, „κράτιστε βασιλεῦ“ ἔφη „τῶν ἐμοὶ νῦν ἐπενεχθέντων ἐγκλημάτων πολλῶν ὄντων καὶ χαλεπῶν, ἔτι καὶ πλείω καὶ χαλεπώτερα σοῦ προτάξαντος ἤνεγκα ἂν σιγῇ. Ὃ δὲ νῦν ἔφης, μὴ οἴεσθαί με Χριστιανὸν, τοσοῦτον ἀπέχω τοῦ σιγῇ φέρειν ἢ πρὸς ἐμὲ εἰρῆσθαι νομίζειν, ὥστ´ ἐμπίδος ἤ τινος τῶν φαυλοτέρων τὴν φωνὴν ταύτην νομίζω. Ἀλλ´ εἰ καὶ αὐτός, φημι, οὐχ ἡγῇ με Χριστιανὸν, ἀλλ´ ὅγε τὸ σεβάσμιον αὐτοῦ αἷμα ὑπὲρ ἐμοῦ φιλανθρώπως ἐκχέας Χριστὸς, ὑπὲρ οὗ καὶ αὐτὸς ἕτοιμος εἶναι τὸ ἴδιον ἀποδοῦναι, καιροῦ καλοῦντος, θαῤῥούντως φημὶ, ἑαυτοῦ καὶ οἴεταί με καὶ ὀνομάζει. Καί τις χρεία τοιούτων λόγων; εἰ μὲν δικάζεις, δίκαζε κατὰ νόμους, εἰ δὲ πρὶν δικάσαι καταψηφίζῃ, οὐδὲν ἢ δίκας λοιπὸν λαμβάνειν. Πράττε τοιγαροῦν ἅ σοι κεχαρισμένα· χάριτας δέ σοι τὰς μεγίστας ὁμολογῶ τῷ καὶ λέγειν καὶ πράττειν ἐπὶ τῶν παρόντων τουτωνὶ, ἃ δὴ καὶ λέγεις καὶ πράττεις. Ἐμοὶ γὰρ ἄν τι καὶ τῶν ἀδοκήτων ἀπό γε τοῦ νῦν ἐπίῃ, οὐ σφόδρα λυπήσει, πολλοὺς ἔχοντι μάρτυρας τῆς ἀδικίας.
 

56 Chapitre XIV.

1. Le jeune Andronique se met sur la sellette. 2. Le vieil Empereur l'accuse. 3. Il se défend. 4. Ils contestent tous deux avec chaleur.

1. Les amis du jeune Andronique étant demeurés dehors, il entra au lieu où il devait être jugé., et s'assit sur la sellette. L'Empereur était sur son trône. Ceux qui avaient été choisis pour assister à ce jugement étaient assis chacun en leur place. Voici leurs noms et leurs rangs, Gerasime Patriarche, homme rempli des dons de la grâce, et élevé au comble de la perfection Religieuse, mais nullement versé dans les affaires civiles et politiques. Theolepte l'ornement de l'Église de Philadelphe dont il était le Pasteur. Il avait fait de si grands progrès dans l'exercice de la profession Monastique, qu'il était capable d'y former les autres. De plus, il avait beaucoup de prudence dans sa conduite, et assez de connaissance des lettres séculières et profanes. Du Sénat il y avait Metochite grand Logothète, dont nous avons parlé ci-devant. Nicéphore Chumne garde du Caniclée, qui par sa prudence et par sa sagesse était entré si avant dans l'estime, et dans l'amitié du vieil Empereur, que ce Prince avait fait épouser à Jean 57 Despote son fils, Irène fille de Chumne. Il avoir autrefois été garde du trésor ; mais la goutte qui lui était survenue, l'avait empêché de continuer l'exercice de cette charge, bien qu'elle ne l'eût pas empêché de posséder toujours les bonnes grâces de son Maître. Enfin, Constantin Acropolite grand Logothète y était aussi. Apres que l'assemblée fut demeurée quelque temps dans un grave et majestueux silence, le vieil Empereur le rompit pour dire :

2. Monsieur le Patriarche, et vous qui êtes ici présents, cet homme ( en disant cela il montrait son petit-fils) est d'une humeur indocile, et intraitable. Il me désobéît en tout, et il ne défère en rien à mes volontés: C'est pourquoi, jusques-là le jeune Andronique demeura dans le silence ; mais jugeant que ce mot, C'est pourquoi, était le commencement de la sentence que son aïeul allait prononcer contre lui ; il l'interrompit, en le suppliant de lui permettre de dire quelque chose pour sa justification : Ce que le vieil Andronique lui ayant permis, il dit :

3. Je prends Dieu à témoin que ma conscience ne me reproche aucun des crimes dont je fuis accusé. Je me fuis donné l'honneur de vous en faire assurer par Joseph, je vous en assure encore ; et s'il est besoin de confirmer mes paroles par des serments ; je jure que je ne me suis jamais senti coupable des crimes que l'on m'impose. J'avoue que j'ai fait des fautes légères, que j'ai été à la chasse, que j'ai fait des courses a cheval, et que j'ai 58 pris d'autres semblables divertissements, bien que vous ne me l'eussiez pas permis, ou bien que vous me l'eussiez défendu. Quelque jugement que vous fissiez de ces actions-là, pour moi je les croyais innocentes. J'étais tellement persuadé qu'en les faisant, je ne fais fois point de mal, que j'ai dit à ceux qui m'en ont parlé, que je souhaitais d'avoir des Juges pour me justifier devant eux, pour dissiper vos soupçons, et pour apaiser votre colère. Vous savez que depuis la mort de l'Empereur mon père, vous avez toujours été animé d'une si violente aversion contre moi, que vous ne m'avez pas fait l'honneur de me dire une parole. Ce qui me paraissant plus insupportable que la mort, il m'est arrivé de dire, que je souhaitais d'avoir des Juges, devant qui je pusse me justifier. Mes amis soutenaient que je me trompais, quand je me flattais de cette espérance, et ils disaient, que j'étais fort ignorant dans la science du monde, de ne pas savoir qu'ayant mon accusateur pour juge, je pourrais bien être condamné, sans avoir été convaincu. Je ne les croyais pas alors; mais je vois maintenant la vérité de ce qu'ils disaient et je reconnais, par une triste expérience, qu'ils en jugeaient mieux que moi. En effet, vous me mettez sur la sellette comme un coupable et vous me condamnez avant que j'aie pu ouvrir la bouche pour me défendre. J'avoue que j'espérais un traitement plus favorable je dirai même plus juste. Mais puisque je fuis tombé dans une disgrâce si étrange, que les entrailles de mon père se sont endurcies jusqu'à ce point contre moi, que de me refuser la liberté de repousser les accusations dont on me charge ; 59 je vous supplie de ne pas prononcer votre arrêt que les crimes que l'on m'impute n'aient été auparavant prouvés. Si je fuis convaincu je ne refuse pas de mourir; si je suis trouvé innocentée que je me persuade que vous désirez, il dépendra de votre puissance paternelle de faire de moi ce qu'il vous plaira.

4. Le vieillard plus irrité qu'auparavant, éleva la voix plus que de coutume, pour lui dire, qu'il croyait qu'il n'était pas Chrétien. Alors le jeune Andronique reprenant la parole lui dit : J'ai gardé le silence durant que vous m'avez accusé de plusieurs crimes, mais je suis si éloigné de le garder maintenant que vous m'accusez de n'être pas Chrétien, que je ne craindrai point de dire, que c'est la plus fausse de toutes les accusations. Si vous ne me tenez pas Chrétien, le divin Sauveur qui a eu la bonté de répandre pour moi son sang, et pour qui je serais prêt de répandre le mien, si j'en avais l'occasion, me fait l'honneur de me mettre au nombre de ses enfants. Mais à quoi sert tout ce combat de paroles? Si vous voulez me juger, jugez-moi selon les lois. Si vous voulez me condamner sans m'entendre, il n'y a qu'à me mener au supplice, faites de moi ce qu'il vous plaira. Je vous suis sensiblement obligé d'avoir dit, et d'avoir fait dans une assemblée aussi considérable que celle-ci, ce que vous aviez envie de dire et de faire ; quelque malheur qui m'arrive déformais, je n'en serai pas fort touché, puis que j'aurai d'illustres témoins de votre injustice.

ιεʹ. 1. Ἔνδον μὲν οὖν τοιαῦτα παρ´ ἀμφοῖν τοῖν βασιλέοιν ἐλέχθη. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος καὶ ὁ πρωτοστράτωρ ἐν τῷ ἐξωτέρῳ, καθάπερ ἔφθημεν εἰπόντες, διατρίβοντες οἴκῳ, καὶ τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως τραχύτερον ἀκούσαντες φθεγξαμένου, ἐπὶ κακῷ τε τοῦ νέου βασιλέως τὴν τραχύτητα τῆς φωνῆς οἰηθέντες εἶναι, ἐκινήθησαν μὲν ὅθεν ἐκάθηντο, καὶ προῆλθον ἐπὶ μικρὸν ἀμύνειν ὡρμημένοι τῷ νέῳ βασιλεῖ. Τῆς ταραχῆς δὲ πεπαυμένης, αὖθις ἡσύχασαν καὶ αὐτοί. Τρεῖς δ´ αὐτοῖς ἐκεῖ συμπαρόντες τῶν οἰκειοτάτων τῷ πρεσβυτέρῳ τῶν βασιλέων, ὅ, τε Μελιτηνιώτης Ἰωάννης, Ἀνδρόνικός τε ὁ Ἐξώτροχος καὶ τρίτος ὁ Βάρδας, καὶ τὴν ὁρμὴν αὐτῶν ὑποπτεύσαντες ὡς ὑπὲρ Ἀνδρονίκου τοῦ νέου γεγεννημένην, λέγουσιν αὐτοῖς προσελθόντες, ὡς „τῶν βασιλέων πρὸς ἀλλήλους περί τινων ἀδήλων διαλεγομένων, δέον ὑμᾶς ἀποστάντας τῶν ὧδε, πρὸς τὴν ἐν βασιλείοις αὐλὴν χωρεῖν.“ τῶν δ´ αὐτοῖς δριμύτερον ἐνιδόντων, καὶ τὸ θυμοῦσθαι καὶ ὀφθαλμοῖς καὶ λόγοις ἐνδεικνυμένων, ἐξίστασθαί τε καὶ μὴ παρενοχλεῖν κελευσάντων, οἱ δύο μὲν πάλιν ἡσύχασαν καθεσθέντες, ὁ Μελιτηνιώτης δὲ ἔνδον πρὸς τὸν πρεσβύτερον τῶν βασιλέων ἐλθών· „σκεπτέον σοι“ πρὸς οὖς εἶπεν „ὅ, τι μέλλεις δρᾷν, ὦ βασιλεῦ. Πρὸς γὰρ θύραις ταῖς σαῖς ἐφεστήκασι τῶν τῆς συγκλήτου τινὲς, πάντα δρᾷν ὑπὲρ τοῦ νέου βασιλέως ἕτοιμοι καὶ πάσχειν ὄντες.“

2. Τούτων ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ἀνέστη τε αὐτίκα τοῦ θρόνου, καὶ πρὸς τὸν ἐνδότερον οἰκίσκον ἐχώρει, τὸν νέον βασιλέα τοῖς ἀκροωμένοις ἅμα παρὰ τὸν ἔξω καταλιπών. Τὸν μέγαν δὲ μετακαλεσάμενος λογοθέτην τὸν Μετοχίτην, καὶ ὅσα ἦν αὐτῷ βουλομένῳ διαλεχθεὶς, εἶτα δι´ αὐτοῦ μηνύει τῷ ἐγγόνῳ καὶ βασιλεῖ· „σὺ μὲν οἷσπερ εἶπον καὶ πλείοσιν ἐνέχῃ κακοῖς· ἐγὼ δ´ ἅπαντα παριδὼν, ἀξιώσω συγγνώμης, ἂν ἃ λέγω ποιήσῃς αὐτός. Ταῦτα δ´ ἐστί· πρῶτον μὲν ὅρκῳ πιστώσασθαι τὴν πίστιν καθαρὰν τῷ Χριστῷ τηρεῖν· ἔπειτα μετὰ τοῦτο, μηδὲ περὶ ἐμὲ κακὸν ὀφθήσεσθαι γεγενημένον· τρίτον μετὰ τοῦτο, καταδήλους ἐμοὶ ποιῆσαι τοὺς σοὶ συμπράττειν καὶ προσκεῖσθαι προῃρημένους· τέταρτον δὲ, ὅρκῳ πιστώσασθαι δρασμῷ χρήσεσθαι μηδαμῶς.“ πρὸς ταῦτα βασιλεὺς ὁ νέος ἀπεκρίνατο τοιαῦτα·

3. Κράτιστε βασιλεῦ, τὸ τὴν πίστιν ὅρκοις ἀπαιτεῖν βεβαιοῦν, πρὸς τῷ σκληρὸν ἐμοὶ φαίνεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν δεινῶς ἐκταράττειν, ἔτι καὶ ἑαυτῷ περιπίπτει. Εἰ μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἱεροῖς τὸν ὅρκον εὐαγγελίοις καὶ ταῖς σεβασμίαις εἰκόσι κελεύεις πιστὸν ποιεῖν, αὐτῷ τούτῳ περὶ τὸν θεὸν πιστὸν, καὶ τὸν Χριστὸν ἀποδεικνύεις ἐνδεδυμένον ἐμέ. Εἰ δ´ ἄλλῳ τινὶ σεβάσματι προσέχειν ἐμὲ νομίζεις, τῶν ἀνονήτων καὶ περιττῶν, ὧν ἠθέτησα τὴν πίστιν, ταῦτ´ εἰς ὅρκον ἐμοὶ προβάλλειν· ῥᾳδίως γὰρ ἂν καταψεύσομαι τῶν μὴ τιμωμένων. Διὸ δή σου δέομαι, βασιλεῦ, μὴ περὶ τῶν τοιούτων λόγους κινεῖν· χάριτι γὰρ Χριστοῦ καὶ Χριστιανός εἰμι καὶ τῶν ὀρθοδόξων. Κατὰ σοῦ δὲ μήτε δράσαι μήτε βουλεύσασθαί τι κακὸν, καὶ νῦν μὲν ὄμνυμι τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς ποιητὴν, ὡς οὔτε πρότερον εἰς λογισμοὺς ὑπήχθην τοιούτους, οὔτ´ ἐν τῷ μέλλοντι κακὸς ὀφθῆναι βούλομαι περὶ σέ· σὸν δ´ ἐπίταγμα ἐκπληρῶν, καὶ αὖθις ὀμοῦμαι. Περὶ δὲ τοῦ καταδήλους τοὺς ἐμοὶ συνόντας καὶ ταὐτὰ βουλομένους σοὶ θέσθαι, ἐκεῖνο λέγω, ὡς αὐτὸς ἂν εἰδείης μᾶλλον ἐμοῦ, ὁποίους τινὰς εἰκὸς εἶναι τοὺς προσκειμένους ἐμοί. Ὅπου γὰρ χρημάτων μέν μοι πόρος οὐδεὶς, οἷς ἂν ἴσως πείσαιμι τῶν ἀξίων μοι λόγου τινὰς προσέχειν, παῤῥησίας τε πρὸς σὲ μέτεστιν οὐδεμιᾶς, δι´ ἧς εὐεργετῶν ἐμαυτῷ κτήσομαι φίλους τινὰς τῶν δεομένων ὠφελείας, συνορᾷν ἐστιν ἐκ τῶν πραγμάτων τῷ βουλομένῳ παντὶ τοὺς ἠθροισμένους περὶ ἐμέ. Εἰ δ´ ἄρα καί τινες εἶεν εὐνοϊκῶς ἐμοὶ διακείμενοι, οὐκ ὀφείλοντες τὴν εὔνοιαν, ἀλλὰ μᾶλλον χάριτος κατάρχοντές εἰσιν· ὧν οὕτω βελτίστων περὶ ἐμὲ προῖκα γεγενημένων, οὐκ ἂν ἐλλίπῃ μοχθηρίας ὑπερβολὴν τὸ κάκιστον αὑτὸν καὶ προδότην ὀφθῆναι περὶ αὐτούς. Καίτοι γε καὶ αὐτοὶ οὐδὲν ἄλλο μοι προσιόντες πείθειν ἐπιχειροῦσιν, ἢ σοὶ, τῷ βασιλεῖ καὶ πατρὶ, ὑπέχειν ἐμαυτὸν καὶ καταδουλοῦν καὶ μὴ παρέχειν αἰτίας, ὥστ´ ἐμαυτῷ τὴν σὴν γαληνότητα ἐξοργίζειν. Ἐμοῦ δ´ ἰσχυριζομένου τοιοῦτον ἐμαυτῷ συνειδέναι μηδὲν καὶ πολλοὺς εἰς ἀπολογίαν συνείροντος λόγους, οὐδὲν αὐτοῖς εἰς πειθῶ νομίζεται ἀξιόχρεων, ὅπερ ἐστὶν εἰκὸς λογιζομένοις, ὡς οὐκ ἂν οὕτως ἡ φύσις πρὸς ἑαυτὴν ἐκπολεμωθείη, μὴ τῶν αἰτίων ὄντων ὑπερφυῶν. Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τῶν θηρίων τὰ χαλεπώτατα τοῖς τέκνοις ἐπεβούλευσάν ποτε τοῖς ἰδίοις. Εἰ δέ τινες ἐν αὐτοῖς εἶεν καὶ μὴ τοιοῦτοι, οὕτω δοκεῖς ἐμὲ κακὸν καὶ ἀγνώμονα εἶναι περὶ τοὺς φίλους, ὥστε τῆς εἰς ἐμὲ φιλίας προδοσίαν παρασχεῖν ἀντιμισθίαν; οὐκ ἔστιν οὐδαμῶς. ῥᾷον γὰρ ἂν αὐτὸς οὐχ ὑπὲρ πάντων ὁμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἑνὸς αὐτῶν τὴν ἐμὴν προήσομαι σωτηρίαν, ἢ ταύτην περιποιούμενος ἐκείνους ἐθελήσω καὶ μικροῖς τισι προσομιλῆσαι κακοῖς. Ἔτι πρὸς τούτοις καὶ ὅρκοις ἐπέταξας τὸ μὴ δρασμῷ χρήσασθαι ἀσφαλίσασθαι· ὄμνυμι δή σοι τὸν ἁπάντων κύριον καὶ βασιλέα θεὸν, ὡς ἄν τι φωράσω περὶ ἐμὲ βουλευόμενον κίνδυνον ἀπειλοῦν, πάσῃ δυνάμει καὶ ὅλῳ ποδὶ χρήσομαι πρὸς φυγήν.“
 

60 Chapitre XV.

1. Le vieil Empereur est averti que les amis de son petit-fils étaient autour du Palais, 2. Il envoie lui proposer les conditions sous lesquelles il veut bien lui pardonner. 3. Réponde du jeune Andronique.

1. Pendant que ce que je viens de dire se passait dans le lieu de l'assemblée, le grand Domestique et le Protostrator ayant ouï de dehors que le vieil Empereur élevait sa voix, ils crurent que c'était pour faire quelque chose de fâcheux contre le jeune Andronique, et ils accoururent à son secours ; mais le bruit ayant cessé à l'heure même, ils s'arrêtèrent et demeurèrent en repos. Trois serviteurs du vieil Empereur, savoir Jean de Malte, Andronique Exotroque, et Bardas, s'étant doutés qu'ils ne s'etaient levez de leurs places que pour aller recourir le jeune Andronique, s'approchèrent pour leur dire, Que pendant que les Empereurs traitaient ensemble d'affaires secrètes, il fallait qu'ils se retiraient. Le grand Domestique et le Protostrator les ayant regardés d'un œil plein de colère, et leur ayant répondu d'un ton élevé, qu'ils n'entreprirent pas de les fâcher, il y en eut deux qui se remirent en leurs places, et le troisième, qui fut 61 Jean de Malte, entra dans l'assemblée., et dit au vieil Empereur à l'oreille, Prenez garde à ce que vous avez à faire, je vous avertis qu'il  y a à la porte des principaux de l'Empire, qui font prêts de tout faire et de tout souffrir, pour la défense du jeune Andronique.

2. Le vieil Empereur se leva aussitôt de son trône, et laissant son petit-fils au milieu des Juges, il se retira dans un cabinet. Il manda un peu après Metochite grand Logothète, lui proposa ce qu'il avait dans l'esprit, et envoya dire à son petit-fils ce qui suit. Vous êtes coupable de tous les crimes dont je vous ai chargé y et de plusieurs autres. Je veux bien, néanmoins, vous les pardonner, pourvu que vous fassiez ce que je désire. Mon intention est, que vous juriez de demeurer dans la foi du divin Sauveur, de ne point former de conspiration contre moi, que vous me déclariez vos complices, et que vous me promettiez avec serment, de ne vous point enfuir. A cela le jeune Empereur fit une réponse dont voici à peu près les termes.

3. Quant à ce que vous exigez un serment pour confirmer la pureté de ma foi, c'est une proposition qui me paraît dure, qui me choque l'esprit, et qui se détruit d'elle même. La demande que vous me faites de jurer par les saints évangiles, et sur les Images des Saints, montre clairement que je fais profession de la véritable Religion, et que je suis revêtu de Jésus-Christ, car si vous étiez persuadé que j'eusse changé de créance, il serait inutile de me faire jurer sur des choses à la foi des- 62 quelles j'aurais renoncé ; puisque ne les croyant point, je n'appréhenderais point aussi de les violer par un parjure. C'est pourquoi je vous supplie de ne me point inquiéter sur ce sujet. Je suis, par la grâce de Dieu, Chrétien et Orthodoxe. Pour ce qui est de ce que vous me commandez de jurer que je n'entreprendrai rien contre vous, je prends à témoin le Créateur du Ciel et de la Terre, que jamais je n'en ai eu la pensée. Je ne l'aurai jamais à l'avenir, et pour vous obéir je suis prêt d'en faire le serment. Tour les noms de mes amis, vous pouvez savoir mieux que moi qui sont ceux de qui j'ai reçu quelque assistance ; n'ayant point d'argent pour gagner l'affection des peuples, ni de crédit auprès de vous pour leur procurer des grâces, il n'y a personne qui ne juge aisément que je n'ai pu engager beaucoup de monde dans mes intérêts. Que si quelques-uns sans m'avoir aucune obligation m'ont témoigné de l'amitié, ce serait la dernière de toutes les ingratitudes, que de les trahir. Quand ils se font unis avec moi, ils ne m'ont rien conseillé que de me soumettre à vos volontés et de ne point exciter votre colère. Je ne pouvais trouver de créance dans leurs esprits, quand je les assurais positivement que je n'avais jamais manqué à ce devoir, quelque raison que j'apportasse pour les en convaincre, parce qu'ils ne se pouvaient persuader que la nature se pût combattre de la sorte elle-même, ni qu'un père fût capable de concevoir contre un fils une si violente aversion, s'il n'en avait des sujets extraordinaires. Jamais les bêtes les plus cruelles n'ont fait ressentir à leurs petits les effets de leur cruauté. Mais, 63 quand il y aurait eu quelqu'un parmi mes amis, qui n'aurait pas été tout à fait de ce sentiment, me croyez-vous assez lâche, et assez méchant, pour ne reconnaître leur amitié que par la perfidie, et par l'ingratitude ? Je serais prêt d'exposer ma vie, non seulement pour eux tous en général ; mais pour le moindre d'eux en particulier, plutôt que de permettre qu'ils souffrissent le moindre mal. Vous désirez encore que je vous promette avec serment de ne me point enfuir. Au contraire, je vous jure au nom de Dieu notre empereur, et notre Maître, que si je reconnais que vous tramiez quelque chose contre moi, je m'enfuirai de toute ma force.

 ιϛʹ. Ταῦτα τοῦ νέου βασιλέως διεξιόντος, ὁ πρεσβύτερος ὑπὸ τὰς θύρας ἱστάμενος τοῦ οἰκίσκου, πάντων ἐπηκροᾶτο, καὶ τἄλλα μὲν ἤνεγκε σιωπῶν, τὴν φυγὴν δὲ ἀκούσας· „σὺ δ´, ἔφη „φεύξῃ γε σύ; ἀλλ´ ὅσον οὔπω σὺ μὲν συλληφθεὶς ἀπαχθήσῃ δεσμώτης καὶ πρὸς δοριαλώτου καταστὰς τύχην. Ἐγὼ δ´ οὐδὲ τριῶν ὀβολῶν ἐθελήσω λύσασθαι τῆς δουλίας· εἶτα μικρὸν προβὰς, „ὁρᾶτε“ ἔφη πρὸς τοὺς παρόντας „ὅπως τοῖς ἐμοῖς λόγοις οὗτος συμμαρτυρεῖ, σκληρὸς ὢν καὶ αὐθάδης καὶ πέρα τοῦ δέοντος ἀλαζών; ἤδη καὶ ὑμῖν ἐστι σαφῶς ἐκ τῶν πραγμάτων καταμαθεῖν.“ ὁ νέος δ´ Ἀνδρόνικος, „ἐπ´ ἀληθείας“ εἶπεν „ὦ βασιλεῦ, οὔτε σκληρός εἰμί τις, οὔτε αὐθάδης, ἀλλὰ τῶν ἐμῶν ἁμαρτιῶν ὁ σωρὸς τοιοῦτον εἶναι φαίνεσθαί σοι ποιεῖ· ἐγὼ δ´ ἐπὶ μάρτυρι λέγω τῷ εἰδότι πάντα θεῷ, ὡς οὐδὲν τοιοῦτον ἐμαυτῷ σύνοιδα εἰργασμένῳ ὡς ἄξιον εἶναι τῆς τοσαύτης ὀργῆς. Διὸ δὴ καὶ δέομαι τοῦ σοῦ κράτους συγγνώμης κἄν τε ἥμαρτον τυχεῖν, κἄν τε μή. Πρὸς τοὺς πόδας γὰρ ἐφίεμαι τοὺς σοὺς ἀποθανεῖν,“ αἰνιττόμενος, ὡς οὐκ ἂν αὐτοῦ βουλήσοιτο ἀποστῆναι χωρὶς ἀνάγκης.

2. Ἅμα δὲ τούτοις τοῖς λόγοις καὶ πρὸς γῆν κατεκλίνετο ἀσπασόμενος τὸν πόδα τοῦ βασιλέως. Ὁ δ´ ἀνεῖχε λαβόμενος τοῦ ὤμου, ἅμα καὶ λόγοις τὸ ἔργον ἀπαγορεύων· ὡς δ´ ἑώρα βιαζόμενον, ἀφεὶς τὸν ὦμον, ἐλάβετο τῶν τριχῶν· ὡς δὲ καὶ οὕτως ἐβιάζετο, ἀφειδῶν ἑαυτοῦ, δείσας ὁ πάππος, μὴ τῇ βίᾳ τῆς κεφαλῆς διαστῶσιν αἱ τρίχες, ἐνέδωκε τὴν κατάκλισιν· ὁ δὲ κατακλιθεὶς ἠσπάσατο τὸν πόδα τοῦ βασιλέως. Εἶτ´ ἀναστάντος τῆς κεφαλῆς λαβόμενος ὁ βασιλεὺς, κατεφίλει τὰς ὄψεις. Τοῦτο δὴ ὁ πατριάρχης καὶ οἱ τῆς συγκλήτου παρόντες ἰδόντες καὶ διαλλαγῆς ἀπόδειξιν νομίσαντες ἤδη βεβαίας τῶν βασιλέων, πολλὰς ἀφῆκαν φωνὰς εὐχαριστοῦντες θεῷ τῷ χορηγῷ τῆς εἰρήνης.

3. Καὶ αὐτὸς δὲ βασιλεὺς ὁ νέος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν διηλλάχθαι νομίσαντες τῷ ἐγγόνῳ τὸν βασιλέα, ἔχαιρόν τε αὐτοὶ, καὶ εὐτυχίας ἄκρας ἡγοῦντο τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐκ τῶν βασιλείων οἴκαδε ὁ νέος βασιλεὺς ἀπελθὼν, διηγεῖτό τε τοῖς φίλοις τοὺς κατὰ τὴν δίκην λόγους, συνεόρταζόν τε καὶ συνέχαιρον ἀλλήλοις. Μηνύουσι δὴ καὶ Συργιάννῃ τὰ γεγονότα, ὡς ἂν καὶ αὐτὸς συγχαίρῃ τοῖς φίλοις χαίρουσι καὶ μηδεμίαν ἔχῃ φροντίδα τήκουσαν τὴν ψυχὴν, ὡς τῶν προτέρων ἤδη βουλευμάτων διαλυθέντων καὶ βεβαίας εἰρήνης γεγενημένης τοῖς βασιλεῦσι καὶ κατ´ εὐχὴν αὐτοῖς τῶν πραγμάτων κεχωρηκότων. Τοῦτο γὰρ ηὔχοντο, τὸν μὲν βασιλέα τῆς εἰς τὸν ἔγγονον ἀπεχθείας μεταβαλεῖν, αὐτοὺς δὲ κινδύνων ἔξω καταστάντας ἡσυχίαν ἄγειν. Οὕτω μὲν οὖν αὐτοῖς ἔχειν ἐδόκει τὰ γεγενημένα· τὰ δ´ ἦσαν ἕτερον τρόπον, ὡς ἔδοξε τοῖς πολλοῖς ἐκ τῶν μετὰ ταῦτα. Ἐκρίθη γὰρ διανοίᾳ γεγενῆσθαι τοιαύτῃ. Ἔθος ἐπεκράτησε παρὰ τοῖς βασιλεῦσι Ῥωμαίων, ἐπειδάν τις τῶν καθ´ αἷμα προσηκόντων ἢ καὶ ἄλλως τῶν ἐν τέλει, προσκυνήσας ἀσπάσηται τὸν πόδα τοῦ βασιλέως, ἀντασπάζεσθαι καὶ αὐτὸν [αὐτὸν] εἰς τὴν ὄψιν. Καὶ τότε δὴ τοῦ νέου βασιλέως ἀσπασαμένου πρὸς τὸν πόδα τὸν πάππον, ἵνα μὴ εἰς ἄκρον ἀπεχθείας ἐληλακέναι δοκῇ, οὐδὲ τῶν ἰδιώταις προσηκόντων ἀξιῶν τὸν ἔγγονον καὶ βασιλέα, ἀντεφίλησεν εἰς τὸ πρόσωπον καὶ αὐτός. Ἀλλὰ τὰ μὲν τῆς πρὸς ἀλλήλους διαλέξεως τῶν βασιλέων ἐπὶ τῆς δίκης ἐνταῦθα ἐτελεύτησε·

4. Δυσὶ δὲ ὕστερον ἡμέραις μετὰ τοῦτο ὁ πρεσβύτερος τῶν βασιλέων τῷ μεγάλῳ διά τινος δηλοῖ δομεστίκῳ πρὸς Πελοπόννησον ἀπελθεῖν, ἐκείνης ἐπιτροπεύσοντα. Τὸ δ´ εὐθὺς ἐδόκει μὲν εἶναι τῶν ἀριστερῶν οἰωνῶν· ὅπως δ´ ἀνακωχὴ γένηται, καὶ βασιλεῖ τῷ νέῳ τὰ τῆς ἀγγελίας δῆλα γενέσθαι, ἀντεμήνυσε καὶ αὐτὸς τοιαῦτα· „τῆς εἰς ἐμὲ εὐμενείας καὶ προμηθείας, ὦ βασιλεῦ, πολλὰς μὲν καὶ ἄλλας ἔχω τὰς ἀποδείξεις, μάλιστα δὲ τὸ ἐξ ἡλικίας, ὡς εἰπεῖν, πρώτης εἰς ἀρχὰς ἐκλέγεσθαι καὶ διοικήσεις ἐπιτρέπειν πόλεών τε καὶ στρατιῶν, οἴκοθεν ὡρμημένον· καὶ τὸ νῦν δὲ τοῦτο πολλὰς τῷ σῷ κράτει πείθει χάριτας ὁμολογεῖν, βασιλεῦ. Δέομαι δὴ καὶ ταύτην ἐπιθεῖναι τὴν χάριν, τὴν παροῦσαν ἐπιτρέψαι πρὸς διάσκεψιν ἡμέραν, ὡς ἐς τὴν ὑστεραίαν ἐπιτέταγμαι τὴν ἀπολογίαν ἀποδώσοντι.“ πρὸς μὲν δὴ τὸν πρεσβύτερον τῶν βασιλέων ἀπεκρίνατο τοιαῦτα· ᾗ δὲ τάχους, ἀπελθὼν πρὸς τὸν νέον, τὸ τοῦ βασιλέως ἐπίταγμα ἀναγγέλλει, καὶ Συναδηνοῦ παρόντος τοῦ πρωτοστράτορος. Τοῖς δ´ ἐδόκει βουλευτέα πάλιν ἐξ ἀρχῆς εἶναι περὶ τῶν ὅλων πραγμάτων· οὐδὲ γὰρ πρὸς ἕνα φέρειν τὸν κίνδυνον, πρὸς πάντας δέ. ἦρχε δὲ ὁ βασιλεὺς τῆς βουλῆς οὕτω διαλεχθείς·

5. αὐτοὶ μάρτυρες ἡμεῖς καθεστήκαμεν ἑαυτοῖς, ἔχοντες καὶ θεὸν, ἐφ´ οἷς βεβουλεύμεθα, συνειδότα, ὡς οὔθ´ ἡττηθέντες λύπῃ, οὔτ´ εἴξαντες ἀκαίρῳ θράσει καὶ παραβόλῳ, οὔτ´ ἐπράξαμεν οὔτ´ ἐβουλευσάμεθά τι τῶν μὴ δεόντων. Ἀλλὰ τοσαύτην ἐνεδειξάμεθα μεγαλοψυχίαν καὶ καρτερίαν πρὸς τὸ μηδ´ ἡντινοῦν αἰτίαν ἐφ´ οἷς ὁ βασιλεὺς βεβούληται καθ´ ἡμῶν αὐτοὶ παρασχεῖν, ὥστ´ εἰ μὴ θεὸς ἄνωθεν ὑπερέσχε χεῖρα, οὐδὲ πάνυ πόῤῥω τῶν θανάτου κατηντήκαμεν πυλῶν. Ἄχρι μὲν οὖν δεῦρο τὸ τοῖς δεινοῖς ἐγκαρτερεῖν αὐτός τε ἐπῄνουν καὶ συνεβούλευον ὑμῖν: ἔτι γὰρ ὄντων ἐν ἀδήλῳ τῶν καθ´ ἡμᾶς, πρὸς ἐμὲ μόνον ᾤετο τὴν διαφορὰν ἔχειν ὁ βασιλεὺς, καὶ μαλακώτερον ἥπτετο τῶν πραγμάτων, εὐχερῶς νομίζων, ὅταν ἐθελήσῃ πρὸς πέρας ἀγαγεῖν ἃ προῄρητο, δρᾷν· νυνὶ δὲ φανεροῦ γεγενημένου τοῦ τινας εἶναι τοὺς συναιρομένους ἐμοὶ, οὐκέτι τῶν ὁμοίων ἕξεται λογισμῶν, ἀλλὰ πρότερον ὑμᾶς ἐν ἀρχῶν προσχήματι διαστήσας ἐμοῦ, καὶ τῆς παρ´ ἀλλήλων ἡμᾶς ἐπικουρίας ἀποστερήσας, πᾶσι διὰ τὴν μόνωσιν οὖσιν ἀσθενεστάτοις, ἣν ἂν βούλοιτο, δίκην ἐπιθήσει. Νῦν μὲν οὖν σοὶ τὴν πρὸς Πελοπόννησον ἐπέταξεν ἀπιέναι· εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ πρωτοστράτορι ἑτέραν δῆθεν ἀρχήν τινα πρὸς ταῖς ἐσχατιαῖς τῆς Ῥωμαίων γῆς ἐγχειρίσει καὶ καταναγκάσει πρὸς τάχος γε ἀπιέναι· ὑμᾶς δ´ ἐκποδὼν ποιήσας τοὺς περιφανεστέρους, τότ´ ἤδη καὶ περὶ ἑτέρων εἴπέρ εἰσιν ἀνερευνήσει. Πάντα δ´ ὡς ἂν αὐτῷ καλῶς ἔχοι πρότερον διαθέμενος, ὡς ἤδη πρὸς καταστροφὴν εὐεπιχείρητον ὕστερον χωρήσει καὶ πρὸς ἐμέ. Ἀλλ´ ἴσως ἐρεῖ τις, ὡς, εἴγε κατὰ λόγον τὸν σὸν σὲ τῆς ἀπὸ τούτων ἐπικουρίας ἀποστερῆσαι βουλόμενος ἀρχὰς αὐτοῖς ἐγχειρίσει τὰς ἐν ἐσχατιαῖς τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς, ῥᾷον ἦν δήπου καὶ λυσιτελέστερον πολὺ συλλαβόντα καὶ κατακλείσαντα φρουρᾷ τῆς ἀπὸ τούτων ἀπηλλάχθαι φροντίδος· τί γὰρ ἔσται τὸ κωλῦσον τοῦ ταῦτα καταπράξασθαι τὸν βασιλέα; —καὶ νοῦν ἔχοντα λόγον ἐρεῖ, τὸ κωλῦσον μὲν οὖν οὐδέν· συνετὸν δὲ ὄντα καὶ πολλῶν πραγμάτων ἔμπειρον τὸν βασιλέα τοῦτο λέληθεν οὐδαμῶς ὡς ἀλυσιτελὲς, πρὶν ἀκριβῶς ἐκμαθεῖν ὁπόσοι τινὲς καὶ οἷοι τὴν πρὸς ἐμὲ προείλοντο κοινωνίαν, ὁμόσε πρὸς τὸ πολεμεῖν. Δέος γὰρ μὴ πολλῶν τινων καὶ δυνατωτάτων ὄντων ἕνα μὲν ἢ καὶ δύο καθείρξῃ, τῶν δὲ λοιπῶν ἤδη πρὸς ἀνάγκην συνισταμένων, οὐ κατὰ νοῦν χωρήσῃ τὰ πράγματα αὐτῷ. Εἰκὸς δὲ αὐτὸν καὶ πολλούς τινας καὶ δυνατοὺς τοὺς τὰ ἡμέτερα εἶναι οἴεσθαι προῃρημένους· τὸ γὰρ ἐν τῇ δίκῃ πρὸ τῆς χθὲς ἐμὲ μόνον ἐναπειλημμένον μὴ καταπεσεῖν μηδὲ δειλίᾳ συσχεθῆναί τινι, ἀλλ´ ἀτρέπτῳ καὶ φρονήματι καὶ ἤθει μετὰ ἀσφαλείας ἀντιλέγειν πολλῆς, τὸ καὶ τὸν Μελιτηνιώτην ἔξωθεν ἑστάναι τινὰς τῶν δυνατῶν ἀπαγγεῖλαι ὑπὲρ ἐμοῦ πάντα πράττειν προσγενόμενον προθυμουμένους, οὐκ ἐπὶ μικρὸν κατέσεισε τοὺς λογισμοὺς τοὺς βασιλικούς. Διὸ τότε μὲν εὐθὺς ὅπερ ἀσφάλειαν ἐδόκει παρέχειν ἔπραττε, τῶν θρόνων ἐξαναστάς. Νυνὶ δὲ καλῶς ἔχειν ἔδοξεν αὐτῷ τοὺς καταδήλους γενομένους ὑμᾶς ἐν εὐεργεσίας προσχήματι ἀποστῆσαι, καὶ μετὰ τοῦτο πάλιν, αὐτῶν διδασκόντων τῶν πραγμάτων, οἷς οἰήσεται λυσιτελήσειν ἐπιχειρήσει. Τούτων ἕνεκα πάντων οὐκέτι διαμέλλειν οἴομαι δεῖν, οὐδὲ πρὸς προὖπτον κίνδυνον αὐτοὺς ἀμελεῖν, ὥσπερ ὑπὸ μεγέθους τῶν δεινῶν ἐκστάντας τῶν λογισμῶν, ἀλλ´ αὐτοὺς διασώζειν, ὡς ἂν οἷοί τε ὦμεν. Ἔτι γε μὴν καὶ γνώμην ἑτέραν περὶ τῶν προκειμένων, εἴγε καὶ ὑμῖν συνδοκεῖ, βούλομαι ἐξενεγκεῖν. Ποίαν δὴ ταύτην; ὁ βασιλεὺς καὶ πάππος ὁ ἐμὸς, καθάπερ ἴστε δὴ καὶ αὐτοὶ, καταδήλους τοὺς ἐμοὶ συνόντας ἐζήτησεν αὑτῷ ποιῆσαι. Τότε μὲν οὖν ἁρμόζοντας ἀπεκρινάμην τῷ καιρῷ λόγους, μήτ´ εἶναι εἰπὼν τοὺς συνόντας ἐμοί τινας, μήτ´ εἴπερ εἰσὶ, καταδήλους αὐτοὺς ποιήσειν· νῦν δέ μοι δοκεῖ λυσιτελεῖν πρεσβείᾳ χρησάμενον πρὸς αὐτὸν, ὅτι τέ εἰσιν ὁμολογῆσαι καὶ ὅρκοις αὐτὸν ἀπαιτῆσαι πιστώσασθαι, μὴ μνησικακήσειν αὐτοῖς μηδ´ ἀμυνεῖσθαι τῆς εὐνοίας τῆς εἰς ἐμέ. Εἰ μὲν οὖν ἡμέρως καὶ προσηνῶς τοὺς παρ´ ἐμοῦ δεξάμενος λόγους ὅρκοις πιστώσηται τὴν ἀπάθειαν τοῖς ἐμοῖς φίλοις, ἐναργὲς ἂν εἴη τεκμήριον, ὡς αὐτός τε καθαρῶς διήλλακται πρὸς ἐμὲ, καὶ τὸ ὑμᾶς εἰς ἀρχὰς ἐκπέμπειν οὐ περιέργως οὐδ´ ἐπιβούλως, ἀλλ´ ἁπλῶς αὐτῷ οὕτως ἐπινενόηται· εἰ δ´ ἀγανακτήσει καὶ ἀποσείσεται τὴν πρεσβείαν, μηδεμίαν ἄλλην ἀπόδειξιν ἐναργεστέραν ζητεῖν τοῦ πάντα συσκευάζεσθαι καθ´ ἡμῶν. Χρήσομαι δὲ πρεσβευτῇ τῷ μεγάλῳ λογοθέτῃ τῷ Μετοχίτῃ, ἅτε δὴ καὶ τότε μεσιτεύσαντι πρὸς τὰς ἀγγελίας ἐμοὶ καὶ τῷ βασιλεῖ, καὶ παῤῥησίαν ἔχοντι πρὸς αὐτὸν, ὥστε θαῤῥῆσαι περὶ τοιούτων πρεσβεύειν.
 

Chapitre XVI.

1. Nouvelle contestation entre les deux Empereurs. 2. Le jeune baise le pied du vieux, et le vieux baise la tête du jeune. 3. Différents jugements touchant cette action. 4. Le grand Domestique a ordre d'aller au Péloponnèse. 5. Discours du jeune Empereur touchant cet ordre.

1. Tandis que le jeune Andronique faisait cette réponse, le vieil était debout derrière la porte, où il entendait tout. Il ne dit rien néanmoins, jusqu'à ce qu'il parla de s'enfuir. Mais alors il s'écria, Tu veux donc t'enfuir,64  je sais bien le moyen de t'en empêcher, je te ferai charger de chaînes, et je te réduirai à la condition d'un esclave que je ne rachèterais pas pour trois oboles. Puis s'étant avancé il dit à ceux qui étaient présents, Vous voyez comme il confirme la vérité de ce que j'ai dit, que ce si un insolent, d'un naturel indocile et intraitable, vous le reconnaissez vous-mêmes. Le jeune Andronique répartit : Je ne suis ni indocile ni intraitable, et je ne puis attribuer qu'à mes péchés la mauvaise opinion que vous avez de moi. Je prends à témoin Dieu qui voit tout, que ma conscience ne me reproche aucun des crimes qui vous mettent si fort en colère. Mais soit que je sois coupable ou innocent, je vous supplie humblement de me pardonner je désire mourir à vos pieds, lui voulant faire entendre par ce tour de paroles, que s'il s'enfuyait ce ne serait que malgré lui, et pour se dérober à sa violence.

2. En disant cela il se jeta à terre, pour baiser le pied de son aïeul ; mais le vieillard lui défendit de le faire., et le prit par l'épaule pour l'en empêcher. Comme le jeune Andronique insistait toujours, il quitta son épaule pour le prendre aux cheveux, mais enfin, voyant qu'il ne se rendait point, et appréhendant de lui arracher les cheveux, il le laissa aller, et il permit qu'il lui baisât le pied. Comme il se relevait il lui prit la tête, et lui baisa les yeux.

3. Le Patriarche et les Sénateurs qui furent présents à cette action, la prirent pour une marque d'une sincère réconciliation entre les deux 65 Empereurs, et élevèrent leurs voix pour en témoigner leur joie, et pour en rendre grâces au Dieu de la paix. Le jeune Andronique s'en réjouit lui-même avec ses amis, dans la créance que la colère du vieillard était apaisée. Quand il fut de retour, il leur raconta tout ce qui lui était arrivé, et ils le mandèrent à Syrgian, pour lui donner part de leur joie, et pour dissiper ses inquiétudes. En effet, comme ils n'avaient rien souhaité avec tant de passion, que de voir la bonne intelligence rétablie entre les deux Empereurs, ils étaient fort aises que leurs vœux fussent exaucés, et de se trouver eux-mêmes en repos. Mais d'autres personnes faisaient un jugement tout contraire, dont la suite a fait reconnaître la vérité. C'était une coutume établie, que quand un parent de l'Empereur, ou un de ses Officiers considérables, lui avait baisé le pied, l'Empereur le baisait au visage. Le jeune Andronique ayant donc baisé le pied de son aïeul, il ne voulut pas manquer de le baiser au visage, et de lui donner cette marque d'honneur qu'il ne refusait pas aux particuliers, de peur de faire juger que sa haine était trop envenimée, et trop implacable.

4. Deux jours après le vieil Empereur envoya ordre au grand Domestique d'aller en qualité de Gouverneur au Péloponnèse. Il prit cet ordre à mauvais augure. Mais pour avoir le loisir d'en donner avis au jeune Andronique, il fît réponse, Qu'il avait beaucoup de preuves de l'affe- 66 tion que l'Empereur lui portait, qu'il l'avait élevé aux charges dés sa jeunesse, qu'il lui avait donné des villes à garder, des armées à conduire : Que le Gouvernement du Péloponnèse était une nouvelle faveur dont il lui avait une particulière obligation, qu'il le suppliait d'y ajouter une autre grâce, qui était de lui accorder le reste du jour, pour délibérer s'il le pourrait accepter, et que le lendemain, il aurait l'honneur de lui en rendre réponse. Il alla sur le champ chez le jeune Andronique, et lui ayant dit en présence du Protostrator l'ordre qu'il venait de recevoir, ils consultèrent ce qu'ils devaient faire, puis qu'il s'agissait d'une affaire qui les touchait tous, et le jeune Andronique parla le premier en ces termes.

5. Dieu nous est témoin, et nous nous sommes témoins les uns aux autres que nous n'avons rien fait contre notre devoir, soit par dégoût de notre condition, et par chagrin, ou par une audace indiscrète, et par un esprit de révolte. Au contraire, nous avons eu une telle magnanimité, et une telle patience, pour ne pas donner à l'Empereur mon aïeul l'occasion de nous faire le mal qu'il méditait, que sans un secours extraordinaire du Ciel, nous n'aurions pas évité une mort tragique. J'ai toujours approuvé la résolution de n'opposer que la fermeté de notre confiance à la violence de sa persécution. Avant que nôtre union fut découverte, mon aïeul qui croyait n'avoir affaire qu'à moi, et qui s'imaginait qu'il lui serait aisé d'exécuter ses desseins toutes les fois qu'il lui plairait, agissait avec quelque sorte de mollesse et de lenteur. Maintenant qu'il sait que j'ai de l'appui, il tiendra 67 une autre conduite. Il vous éloignera sous prétexte de vous donner des emplois, et nous privera en nous divisant, du secours que nous pourrions nous rendre si nous demeurions unis, et tirant après cela avantage de la faiblesse où la solitude nous aura réduits, il nous châtiera de la manière qu'il lui plaira. Il envoie aujourd'hui le grand Domestique au Péloponnèse, il enverra demain le Protostrator en quelqu'autre Province, et lorsqu'il aura éloigné ces deux grands hommes, les plus illustres de mes amis, il fera une recherche exacte des autres, après avoir pris ses mesures, il achèvera la catastrophe par moi, lorsqu'étant dépourvu de toute assistance, il lui sera, aisé de me perdre. Peut-être que quelqu'un dira, que s'il avait envie de me priver du secours de mes amis, il les mettrait en prison, au lieu de leur donner des gouvernements, et qu'il n'y a rien qui' puisse empêcher un Empereur aussi puissant que lui d'en user de cette forte J'avoue qu'il n'y arien qui l'en puisse empêcher ; mais étant au si prudent qu'il l'est, il croit qu'il y aurait du danger à s'engager dans une guerre, avant que d'être informé du nombre et des forces de ceux qui sont dans mes intérêts, parce que si leur nombre était très grand, et leurs forces très- considérables il pourrait arriver qu'en s'assurant d'un, ou de deux, il obligerait les autres à s'assembler, et à former quelque entreprise dont le succès lui serait funeste. Il y a apparence qu'il est persuadé que plusieurs personnes fort puissantes ont embrassé mon parti. La hardiesse avec laquelle je me défendis il y a deux jours lorsque je fus enferme dans la Salle du Conseil, et l'avis que Jean de Malte vint donner à mon aïeul qu'il y avait dehors des  68 premiers de l'Empire, qui étaient prêts de tout entreprendre pour ma défense l'étonnèrent extrêmement, et lui firent changer les résolutions qu'il avait prises. Il se leva à l'heure même de son trône pour se mettre en sureté. Il croit maintenant qu'il y va de ses intérêts de nous séparer, et il le veut faire, sous prétexte de vous gratifier de charges et d'emplois. Il nous attaquera ensuite par où il le jugera à propos, selon les ouvertures que les occasions lui en donneront, J'estime pour toutes ces rafions, qu'étant menacé par un péril si présent, nous devons faire tous nos efforts pour nous en garantir. J'ai encore une autre proportion à vous faire sur ce sujet. L'Empereur mon aïeul m'a demandé, comme vous savez, les noms de ceux qui se sont joints avec moi. Je lui ai répondu, comme je devais, que personne ne s'y était joint, mais que quand quelqu'un s'y ferait joint, je n'aurais garde de le trahir en le nommant. Il serait peut- être utile de confesser maintenant j'ai eu des complices, et de demander à mon aïeul qu'il promette avec serment de ne se point venger de l'affection qu'ils m'ont portée. S'il écoute favorablement cette demande, et qu'il jure de ne point faire de mal à mes amis, ce sera une marque évidente de la sincérité de sa réconciliation avec moi, et de l'innocence de ses intentions envers ceux à qui il donne des Gouvernements. Que si au contraire il se met en colère, et qu'il rejette la demande, ce sera une preuve certaine qu'il agit de mauvaise foi, et qu'il a envie de nous tromper. Je me servirai de Metochite grand Logothète pour lui faire cette demande. Il lui a déjà porté d autres paroles de ma part, et il est assez bien auprès de lui pour lui porter celle-ci.

ιζʹ. 1. Τοιαῦτα τοῦ νέου βασιλέως βουλευσαμένου, καὶ τοῦ μεγάλου δομεστίκου καὶ πρωτοστράτορος ὡς καλῶς ἔχει συνεπιψηφισαμένων, αὐτοὶ μὲν ἕκαστος οἴκαδε ἀπεχώρουν· βασιλεὺς δ´ ὁ νέος τὸν μέγαν μετακαλεσάμενος λογοθέτην, οὕτω διεπρεσβεύετο πρὸς τὸν πάππον· „Ἡ εἰς ἐμὲ πρὸ τῆς χθὲς γεγενημένη παρὰ τῆς σῆς γαληνότητος, ὦ βασιλεῦ, εὐεργεσία πολλὰς καὶ δικαίας ὁμολογεῖν χάριτας τῷ σῷ πείθει κράτει. Κἂν γὰρ ἀπὸ ταραχῆς καὶ ὀργῆς ἦρξαν οἱ λόγοι, ἀλλ´ εἰς τέλος ἥμερον καὶ συμπαθείας γέμον ἀποκαταστάντες, μᾶλλον εὔφραναν, ἢ καθ´ ὅσον πρότερον ἐλύπουν. Διὸ δὴ καὶ τῶν μὲν προτέρων, ὡς πατρικῆς ὄντων καὶ παιδείας καὶ κηδεμονίας, οὐδ´ ἀναμιμνήσκεσθαι ἀξιῶ· ἃ δ´ ἐν ὑστέρῳ πέπρακται, ὡς ἄξια καὶ μεγαλοψυχίας καὶ εὐμενείας καὶ πατρικῆς καὶ βασιλικῆς, ἀνεξάλειπτα δεῖν ἔγνων φυλάττειν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἐπεὶ δ´ ἕν τι τῶν τότε ῥηθέντων ἐμέ τε δεινῶς ἐκταράττει καὶ φροντίδας οὐ παρέχεται μικρὰς, καὶ ἑτέροις ἐνέσεισεν οὐ τὸν τυχόντα φόβον, δέομαι τῆς σῆς γαληνότητος ἰάσασθαι καὶ ταύτην τὴν ἀλγηδόνα. Ἔστι δ´ ὃ λέγω τοιοῦτον· σοῦ, βασιλεῦ, ἐμοὶ διὰ τοῦ μεγάλου λογοθέτου προστάξαντος τουτουὶ, καταδήλους σοι θέσθαι τοὺς συνόντας καὶ συναιρομένους ἐμοὶ, τότε μὲν παντάπασι μὴ εἶναι οὐκ ἠρνησάμην, πλὴν ἀπὸ λογισμῶν εἰκότων ἐπεχείρουν, ὡς οὐκ ἂν εἶεν, ἀποδεικνύναι. Οἵδ´ ἦσαν· τὸ μήτε πόρον ἔχειν ἐμὲ χρημάτων, οἷς ἂν ἴσως πείσαιμί τινας προσέχειν ἐμοὶ, μὴτ´ ἐξουσίας ἀπολαύειν παρὰ σοὶ καὶ παῤῥησίας, βασιλέως παιδὶ πρεπούσης, δι´ ἣν ἂν καὶ θεραπευθείην παρὰ τῶν τῆς ἐμῆς ὠφελείας δεησομένων. Νυνὶ δὲ αὐτό τε τὸ πρᾶγμα φανεροὺς ἠνάγκασε γενέσθαι τοὺς προσκειμένους ἐμοὶ, καὶ αὐτὸς δὲ ἐγὼ εἶναι ὁμολογῶ· πλὴν, ὅπερ καὶ τότ´ ἔφην, οὐκ ὀφείλοντες χάριν, ἀλλὰ προκατάρχοντες μᾶλλον χάριτός εἰσιν. Διὸ δὴ καὶ ἀντιβολῶ τὴν σὴν ἡμερότητα, βασιλεῦ, ὅρκοις ἐμοί τε καὶ αὐτοῖς πιστώσασθαι τὸ ἀπαθεῖς κακῶν μέχρι παντὸς διατηρηθῆναι. Οὕτω γὰρ ἐμοί τε καὶ αὐτοῖς θαῤῥήσασιν ἀφόβως τε βιοῦν καὶ τῷ σῷ κράτει χάριτας ὁμολογεῖν πολλὰς περιέσται.“ Τοιαῦτα μὲν ὁ νέος βασιλεὺς πρὸς λογοθέτην διεξῆλθε τὸν μέγαν, ὡς ἀπαγγελοῦντα τῷ πάππῳ καὶ βασιλεῖ, συνάρασθαι καὶ αὐτὸν ἀξιώσας πρὸς τοῦτο, καὶ τὴν τῶν ὅρκων ἐκπλήρωσιν ὑποθέσθαι τῷ βασιλεῖ, ὡς πολλῶν ἀγαθῶν ἐκ τούτου συμβησομένων.

2. Ὁ δ´ εὐθὺς „ἔγωγε“ εἶπεν „ᾠήθην, ὦ βασιλεῦ, τὴν ἐμὴν παρὰ σοῦ κλῆσιν πρός τι φέρειν τῶν ἀγαθῶν. Ἐνόμιζον γὰρ, ὡς ὑποπεπτωκότας τινὰς καὶ θεραπευτικοὺς λόγους δι´ ἐμοῦ μηνύσεις τῷ βασιλεῖ, ἐξ ὧν ἡμερωτέραν ἀπεργάσῃ καὶ πραεῖαν αὐτοῦ τὴν ψυχήν. Τὸ δ´ ἐναντίως ἔχει μᾶλλον ἢ αὐτὸς προσεδόκων. Ὅθεν οὐδ´ αὐτὸς ἄγγελος εἶναι βουλήσομαι τοιούτων, οὐδ´ εἰς ὀργὴν ἐξάψαι μᾶλλον διὰ τούτων τοὺς τῶν βασιλέως θυμούς. Οὐδὲ γὰρ οὐδ´ ἀκοῇ παρειλήφαμεν ἄχρι καὶ νῦν τοὺς δεσπότας ὀμνύναι τοῖς δουλοῖς, τοὐναντίον δὲ μᾶλλον· ἢ εἰ τοῦτο γένοιτο, καὶ ὁ δεσπότης ὀφλήσει τοῖς ὑπηκόοις, ὅπερ ὄφλουσιν αὐτοὶ τοῖς δεσπόταις, ὅπερ ἀτοπίας οὐκ ἂν εἴη μακράν. Ἐγὼ δὲ καὶ ἀπορίᾳ δεινῇ συνέχομαι, ἂν ὁ βασιλεὺς ἔρηται, ὅτου χάριν πρός σε ἀφῖγμαι, τίνα ἂν ἀπολογίαν εὐπρόσωπον ἀποδοίην. Πρὸς ἐκεῖνον μὲν οὖν αἰτίαν τινὰ πλάσομαι τῆς ἀφίξεως, σοὶ δὲ παραινῶ καὶ προσέτι καὶ ἱκετεύω, μηκέτι μηδαμῶς περὶ τοιούτων λόγον κινεῖν. Συνορῶ γὰρ αὐτὸς, ὡς εἰς κακὸν ἀνήκεστον τελευτήσει, ἂν εἰς ἀκοὴν ἔλθῃ τῷ βασιλεῖ.“ „ἐμοὶ δὲ τοὐναντίον ἅπαν ἔπεισι καὶ νοεῖν καὶ λέγειν“ ὁ νέος εἴρηκε βασιλεὺς „οὐ γὰρ κακῶν αἰτίους τουτουσὶ τοὺς λόγους, ἀλλὰ μυρίων ἀγαθῶν, ἄν περ ὡς αὐτὸς ἀξιῶ γένηται, νομίζω. Ὅτι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν προτέρων βασιλέων γεγένηται τοιαῦτά τινα, ἐγγύθεν παράσχομαι τὴν ἀπόδειξιν. Ὁ γὰρ ἐμὸς πρόγονος, ὁ βασιλεὺς Μιχαὴλ, ἔτι τὴν ἰδιωτικὴν στέργων τύχην καὶ ὑπὸ χεῖρα τελῶν Ἰωάννῃ Βατάτζῃ τῷ βασιλεῖ, κίνδυνόν τινα ὑπονοήσας ἐς αὐτὸν ἥξειν ἐκ βασιλέως, ηὐτομόλησε πρὸς τὸν τῶν Περσῶν ἡγεμόνα Σουλτάν· εἶτ´ ἐκεῖθεν πρὸς τὸν βασιλέα πέμψας πρεσβείαν, ὅρκους ἀπῄτει τὸν βασιλέα, ὡς τοῦ τε δρασμοῦ συγγνώσεται καὶ εἰς τοὐπιὸν οὐδὲν κατ´ αὐτοῦ βουλεύσεται δυσχερές. Ὁ βασιλεὺς δὲ ἄσμενός τε προσεδέξατο τὴν πρεσβείαν καὶ τοὺς ὅρκους ἐδίδου, δεσπότης ὢν, ὥσπερ ὁ ὑπὸ χεῖρα τελῶν ἠξίου. Οὐκ αὐτὸς δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸ τούτου πολλοὶ ὠφελείας ἕνεκά τινος ὀμωμόκεισαν τοῖς ὑπηκόοις. Πρὸς αὐτῆς δὲ τῆς ἀληθείας, εἴγε καὶ νῦν αὐτοὶ οὗτοι, περὶ ὦν ἐγὼ τοὺς ὅρκους ἀπαιτῶ, δείσαντες τὸν κίνδυνόν τινι προσχωρήσωσι τῶν παρακειμένων ἡμᾶς βαρβάρων, εἶτ´ ἐκεῖθεν πέμψαντες ὅρκους ἀπαιτῶσι τὸν βασιλέα, ὥστε μὴ κακῶς παθεῖν αὖθις ἐπανελθόντες, οὐκ ἂν οἴει βουλήσεσθαι παρασχεῖν; ἐμοὶ μὲν δοκεῖ. Ὃ τοίνυν ἐν ἑτέρῳ χρόνῳ γενήσεται, φαίης ἂν, δι´ ἀνάγκην, γενέσθω κἀν τῷ παρόντι διὰ τὰ συμβησόμενα ἐκ τούτου πολλὰ ἀγαθά.“ ἐπὶ τούτοις λογοθέτης ὁ μέγας τούς τε προτέρους λόγους ἀναλαβὼν καὶ πλείονας ἑτέρους συνείρας, καὶ πανταχόθεν ἀλυσιτελῆ καὶ ἀδύνατον τὴν αἴτησιν ἀποδείξας, καὶ πρὸς τὸ γενέσθαι τοιούτων ἄγγελος παντελῶς ἀνανεύσας, ἀπῆλθεν. Ἔφασκε δ´ ἐν ὑστέροις χρόνοις, εἰρήνης γενομένης, ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς, ὡς, εἰ περὶ τῶν ὅρκων αὐτῷ ἀπηγγέλθη, ὀμωμόκει τε ἂν καὶ οὐδὲν ἐτολμήθη τῶν τετολμημένων· διὸ καὶ τὴν αἰτίαν ἅπασαν τοῦ πολέμου εἰς λογοθέτην ἀνετίθει τὸν μέγαν. Τοῖς φίλοις δ´ εὐθὺς αὐτῷ παραγενομένοις ἅ τε εἴρηκε καὶ ὧν ἔτυχεν ἀποκρίσεων διηγησάμενος ὁ νέος βασιλεὺς καὶ τέλος τοῦτο ἐπιφθεγξάμενος, „θεοῦ δὲ τίς ἔγνω βουλήν τε νόον τε;“ ἔτι μέχρι τινὸς ἐκέλευε τῇ μεγαλοψυχίᾳ προσκαρτερεῖν· „ἡ σήμερον γὰρ ἐκδιδάξει τι τῶν ἀγνοουμένων. Προθεσμία γὰρ οὖσα τῆς πρὸς τὸν βασιλέα τοῦ μεγάλου δομεστίκου ἀπολογίας, δι´ αὐτῆς τῆς ἀπολογίας πρὸς τὸ τί χρὴ βουλεύεσθαι καὶ δρᾷν ὁδηγήσει.“ Οὗτοι μὲν οὖν τοιαῦτα βουλευσάμενοι διελέλυντο.

3. Πρὸς δὲ τὸν μέγαν δομέστικον ὁ χθὲς ἄγγελος ἀφικνεῖται πρὸς βασιλέως, ἀπαιτῶν τὴν ἀπολογίαν. Ἐποιήσατο δὲ τοιαύτην· „ἐμοὶ, κράτιστε βασιλεῦ, τῆς εὐμενείας τῆς σῆς πολλὰς ἔχοντι τὰς ἀποδείξεις, ὥσπερ ἔφην, ἔτι καὶ τὸ νῦν τοῦτο πλείους καὶ μείζους πείθει τὰς χάριτας ὁμολογεῖν· ἐπὶ πάσαις δὴ ταύταις καὶ ταύτης αἰτῶ τυχεῖν τῆς εὐεργεσίας, ἐλάττονος οὐδαμῶς ἐμοὶ τῶν ἄλλων νομιζομένης, τὸ μὴ πρὸς Πελοπόννησον ἀπελθεῖν· οὐκ ὄκνῳ εἴκων, ἢ τὴν ἀρχὴν ἥττω τῆς ἐμῆς ἀξίας νομίζων, ἀλλ´ ὡς ἐκεῖ τοῦ ἐμοῦ πατρὸς τετελευτηκότος, οὐκ ἂν οἴσων τοῖς χωρίοις ἐκείνοις ἐνδιατρίβειν. Οἶσθα γὰρ αὐτὸς ἐμοῦ βέλτιον, ὦ βασιλεῦ, ὡς ἔτος ἓν ἐπὶ τοῖς εἴκοσι γεγενημένος τῆς ἡλικίας οὑμὸς πατὴρ, ὅτε παρὰ σοῦ πρὸς τὴν ἀρχὴν ἐξεπέμφθη Πελοποννήσου, ὀκτὼ τοὺς ἐφεξῆς ἐπὶ τούτοις ἐνδιατρίψας, τὸν βίον ἐτελεύτησεν ἐκεῖ· οὗ δὴ χάριν καὶ πρὸς τὴν μνήμην μόνην ἀηδῶς διάκειμαι Πελοποννήσου, πολλὰ καὶ τῆς μητρὸς πολλάκις πρὸς ἐμὲ διειλεγμένης, ὡς οὐκ ἂν αὐτῇ γένοιτο καθ´ ἡδονὴν ἐμὲ τῆς χώρας ἐκείνης, ἣ τοιούτου πατρὸς ἀπέδειξεν ὀρφανὸν, ἄρξαι. Διὰ ταῦτα συγγνώμης αἰτῶ τυχεῖν, ἐκεῖ μὴ βουλόμενος ἀπελθεῖν.“ τοῦτο δ´ ἦν σκῆψις, οὐκ ἀληθὴς αἰτία τοῦ τὴν ἀρχὴν τῆς Πέλοπος διωθεῖσθαι.

4. Τούτων ἀκούσας ὁ βασιλεὺς καὶ πράως εἰς αὐτὸν ἀποσκώψας, ὡς οὐκ ἀνδρὸς συνετοῦ κεχρημένον λόγοις, οὐδ´ ἀνδράσι πρέποντα φόβον πεφοβημένον, διὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν τὸ χωρίον ὀῤῥωδοῦντα,

5. Διὰ τοῦ αὐτοῦ πάλιν ἀντιμηνύει, ὡς, „ἦν μὲν ἂν βέλτιον μηδὲν ἀντιλέγοντα, τὸ προσταττόμενον εὐθὺς ἐκπληροῦν. Ἐπεὶ δ´ ἔστι σοί τις πρόφασις ἐν τῇ Πελοποννήσῳ, οὐκ ἀναγκαία μὲν, ἔστι δ´ οὖν ὅμως, ἐκείνης μὲν ἀφείθης τῆς λειτουργίας, πρὸς Θετταλίαν δὲ ἀπελθεῖν ἐπιτάττω καὶ ταύτης ἐπιτροπεῦσαι, τῶν προσοίκων Κατελάνων ἐπικειμένων αὐτῇ καὶ δεινῶς πιεζόντων, καὶ διὰ τοῦτο δεομένην ἐπικουρίας καὶ δεινοῦ καὶ σώφρονος στρατηγοῦ.“

6. Ἐπὶ τούτοις ὁ μέγας δομέστικος οὐδὲν ἀντιλέγειν ἔχων, ὑπεδέξατο μὲν δῆθεν τὴν ἐγχειριζομένην ἀρχήν· πλὴν ὡς ἑρμαίου τινὸς λαβόμενος τοῦ λόγου τοῦ βασιλέως, ὅτι δὴ παρὰ Κατελάνων ἡ Θετταλῶν πιέζοιτο, καὶ διὰ τοῦτο συχνῆς πρὸς ἐπικουρίαν δεῖται χειρὸς, πάλιν ἀντεμήνυσεν, ὡς πρὸς Θετταλίαν μὲν ἀπελεύσεται καθὰ προσετάχθη, δέον δὲ σκεψάμενον ἃ λυσιτελεῖν νομίζοι καὶ πρὸς ἄμυναν τῶν πολεμίων καὶ πρὸς ἀσφάλειαν τῆς ἀρχῆς, ταῦτ´ αἰτήσαντα παρὰ βασιλέως λαβεῖν· τοῦτο θέμενος ἐπὶ νοῦν, ὡς ἢ πρὸς τὴν δυσχέρειαν τῶν ζητημάτων ἰλιγγιάσας ὁ βασιλεὺς ἀφέξεται τοῦ πέμπειν ἐκεῖσε, ἢ, τό γε δεύτερον, πολλοῦ πρὸς τὴν παρασκευὴν τριβομένου χρόνου, ἐξέσται καὶ βασιλεῖ συντυχεῖν τῷ νέῳ, καὶ περὶ τοῦ τί χρὴ πράττειν συνδιασκέψασθαι, οὕτως εἰς στενὸν κομιδῇ τῶν πραγμάτων συνωθούντων.

7. Τοῦ πρεσβυτέρου δὲ βασιλέως ἃ βούλοιτο αἰτεῖν κελεύσαντος, καὶ τοῦ μεγάλου δομεστίκου διὰ γραμμάτων ὧν δέοιτο δηλώσαντος βασιλεῖ, (ταῦτα δ´ ἦν ἀξιόμαχός τε στρατιὰ καὶ χρήματα εἰς τροφὴν ἀρκέσοντα τοῖς στρατιώταις,) πρὸς οὐδὲ ἓν τῶν ζητημάτων ἀνένευεν ὁ βασιλεὺς, ἀλλ´ εὐθὺς ἐκέλευε πάντα πρὸς πέρας ἀγαγεῖν. Ἐπιταχύνοντος δὲ τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ τὴν ἔξοδον βασιλέως καὶ οὐδ´ ἀναπνεῖν ἀνιέντος, ὁ μὲν μετὰ πέμπτην ἡμέραν ὑπέσχετο ἐξελθεῖν· (ἦν δ´ αὕτη δευτέρα τῆς παρ´ ἡμῖν μεγάλης ἑβδομάδος ὠνομασμένης·) βασιλεὺς δὲ ἡσύχασεν ἀρκεσθείς.

8. Τῆς αὐτῆς δὲ ἡμέρας καὶ πρὸς πρωτοστράτορα παρὰ βασιλέως ἀφῖκτο πρόσταγμα πρὸς τὴν ἐπαρχίαν Πριλλάπου, ἧς καὶ πρότερον ἦρχε, πάλιν ἐπιτροπεύσοντα ἀπελθεῖν. Ὁ δὲ, τὸ ἐπίταγμα τοῦ βασιλέως ἐπαγγειλάμενος ἐκπληρώσειν, καὶ προθεσμίαν αἰτηθεὶς τῆς ἐξόδου, τῆς αὐτῆς μεγάλης ἑβδομάδος ἐπηγγείλατο τὴν ἕκτην. Πρὸς μὲν δὴ τὸν πρεσβύτερον τῶν βασιλέων τοιαῦτα εἶπόν τε καὶ ἐπηγγείλαντο.
 

69 Chapitre XVII.

1. Le jeune Andronique prie le grand Logothète de demander à son aïeul le serment en faveur de ses amis. 2. Le grand Logothète le refuse. 3. Réponse du grand Domestique au vieil Empereur. 4. Il se moque de cette réponse. 5.. Il lui commande d'aller en Thessalie. 6. Le grand Domestique demande des troupes et de l'argent pour y aller. 7. Le vieil Empereur lui en donne. 8. Il envoie le Protostrator à son gouvernement de Prillape.

1. Le jeune Andronique ayant parlé de la sorte, et son avis ayant été approuvé par le grand Domestique, et par le Protostrator, ils se séparèrent, et le jeune Andronique ayant mandé Metochite grand Logothète, il le chargea d'aller dire de sa part ce qui suit à l'Empereur son aïeul. La faveur que vous m'avez faite depuis deux jours, m'oblige à vous en rendre de très-humbles allions de grâces. Car bien que vous eussiez commencé par des paroles rudes et fâcheuses, vous finîtes par de douces et d'agréables, et ces dernières me donnèrent plus de joie que les premières ne m'avaient donné de tristesse. J'attribue les premières au soin d'un père, qui désire avec passion de voir les enfants exempts de défauts, et je les oublie; et les secondes à la magnanimité d'un Empereur, et je les conserve dans ma mémoire comme des marques précieuses de sa tendresse. 70 Mais parce qu'une de ces premières paroles m'a causé de l'inquiétude, et qu'elle donne des frayeurs mortelles à quelques-uns de mes amis, je vous supplie d'avoir la bonté de nous en délivrer. Voici ce que je veux dire. Lors que vous me commandâtes par la bouche du grand Logothète, de vous déclarer les noms de ceux qui s'étaient attachés à mes intérêts, je ne vous niai pas absolument que quelques-uns ne s'y fussent attachés ; mais je vous fis voir par quelques raisons, qu'il n'y avait pas d'apparence qu'il y en eut, parce que je n'avais ni argent ni crédit, pour me faire rechercher par ceux qui avaient besoin d'obtenir des grâces. Maintenant que le temps a découvert ceux qui ont suivi ma fortune, je n'en puis plus disconvenir. Mais comme je vous dis alors, bien loin de m'être obligés ils m'ont prévenu par leurs bons offices. C'est pourquoi je vous supplie de leur promettre avec serment, que l'amitié qu'ils m'ont témoignée ne leur fera point de tort. Si vous nous faites, à eux et a moi cette grâce, nous vous serons infiniment obligés, de nous avoir délivrés des inquiétudes qui nous agitent, et de nous avoir rendu la tranquillité et le calme. Voila ce que le jeune Andronique proposa au grand Logothète, pour dire de sa part à l'Empereur son aïeul, le conjurant de le porter à faire le serment qu'il demandait, et de lui représenter les grands avantages qui en reviendraient à l'Empire.

2. Le grand Logothète répondit, Je pensais que vous m'eussiez demandé pour me charger de quelque parole agréable, pleine de soumission et de respect, et 71 capable d'adoucir l'aigreur de l'Empereur votre aïeul; et je vois tout le contraire : c'est pourquoi je me garderai bien de lui aller dire des choses qui ne sont propres qu'a allumer sa colère. Avons-nous jamais ouï dire que les Princes fassent serment à leurs sujets? Ce sont les sujets qui font serment à leurs Princes. Si cela avait lieu, les Princes contracteraient des obligations qui les soumettraient à ceux qui leur font fournis, et ce serait la chose la plus extravagante la plus ridicule que l'on se puisse imaginer, je suis en peine de ce que je répondrai à l'empereur, s'il me demande pour quel sujet vous m'avez mandé. Il faudra que j'invente quelque vain prétexta cependant, je vous conjure de ne parler à personne de ce que vous me venez de dire, parce que je prévois que si l'empereur en a connaissance, il en arrivera quelque grand malheur. Je suis dans un sentiment tout contraire, répartit le jeune Andronique, et je suis persuadé qu'il en arrivera du bien au lieu d'en arriver du mal. Ce que je demande n'est pas sans exemple. L'Empereur Michel mon Bisaïeul n'étant encore que particulier, et appréhendant que l'Empereur Vatace ne lui fît quelque mauvais traitement, se retira en Perse, d'où il l'envoya supplier de lui pardonner sa retraite hors de l'étendue de l'empire. L'Empereur écouta favorablement sa prière et tout Souverain qu'il était, il fit le serment que lui demandait son Sujet. Il n'a pas été le seul, plusieurs autres ont fait de pareils serments, quand leur intérêt les y a portés. Mais je vous conjure, par la vérité éternelle, de me dire si ceux pour qui je demande que l'Empereur fasse le serment, s'étaient retirés chez les étrangers, et qu'ils demandassent que 72 l'Empereur leur promît avec serment de ne leur point faire de mal quand ils seraient revenus, s'il ne le leur promettrait pas ? Pour moi, je pense qu'il le leur promettrait. Pourquoi donc ne fera-t-il pas maintenant, en confédération des grands biens qui en peuvent naître, ce qu'il serait alors par une pure nécessité ? Le grand Logothète répéta toutes les raisons que j'ai dites, et en ajouta plusieurs autres, pour montrer que c'était une proposition inutile et impossible, et réfutant une seconde fois d'en être le porteur, il s'en alla. Le vieil Andronique a dit depuis la paix, qu'il eut alors prêté ce serment, si l'on le lui eut demandé, et qu'il n'y aurait point eu de soulèvement, ni de guerre et ainsi il rejetait toute la faute sur le grand Logothète. Le jeune Andronique ayant été visité à l'heure même par ses amis, il leur rapporta la réponse que le grand Logothète lui avait faite, et leur dit, Que personne ne pouvant pénétrer dans les secrets de Dieu, il les exhortait à demeurer fermes encore un jour, dans lequel ce qui avait été caché jusqu'alors serait découvert, puisque le grand Domestique ferait sa réponse, et qu'elle servirait de règle à la résolution qu'ils avaient à prendre, et après cela ils se séparèrent.

3. Celui que le vieil Empereur avait envoyé au grand Domestique étant revenu demander sa réponse, il la lui fit en ces termes. Bien que j'aie été honoré par le passé de plusieurs marques de vos bonté, les dernières sont si expresses, quelles m'obligent à une reconnaissance toute particulière. Je prendrai néanmoins la hardiesse de vous demander une nouvelle 73 faveur, faveur, que je n'estimerai pas moins que toutes celles que j'ai reçues de vous, qui est celle de trouver bon que je n'aille point au Péloponnèse. Ce n'est pas que je manque de cœur pour m'acquitter de cette charge, ni que je je tienne au dessous de moi; mais c'est que mon père étant mort en ce pays-là, il me serait fâcheux d'y demeurer. Vous savez que vous donnâtes ce Gouvernement à mon père, lorsqu'il n'avait que vingt et un an, et qu'après y avoir été neuf ans il y mourut; ce qui est cause que jamais je n'ai songé sans douleur à cette Province. Ma mère m'a souvent dit depuis, que ce lui serrait un sensible déplaisir que j'eusse le Gouvernement où mon père était mort. Et ainsi je vous supplie très humblement de me dispenser de l'accepter. Ce n'était pas là, néanmoins,la véritable raison pour laquelle il le refusait, ce n'était qu'une fausse excuse.

4. Quand cette excuse eut été rapportée au vieil Empereur, il se railla agréablement du grand Domestique., comme d'un homme dont les discours étaient fort impertinents, et dont les craintes étaient ridicules.

5. Il lui fit dire ensuite, qu'il eut mieux fait d'obéir à ses ordres, sans y apporter de résistance ; mais que bien que son excuse fut fort frivole, il voulait bien y avoir égard, et qu'au lieu de lui donner le gouvernement du Péloponnèse, il lui donnait celui de Thessalie, qui étant incommodée par les courses des Catelans, avait besoin d'un Chef aussi prudent et aussi courageux que lui.

74 6. Le grand Domestique n'ayant rien à répartir accepta le gouvernement. Tirant néanmoins avantage de ce que le vieil Empereur avait dit, que la Thessalie était incommodée par les courtes des Catelans, et qu'elle avait besoin d'un Chef courageux pour les repousser ; il demanda le secours qu'il crut nécessaire pour s'acquitter glorieusement de cet emploi,et pour vaincre les ennemis. Il se proposait, ou que l'Empereur fâché de sa demande se désisterait de l'envoyer en. Thessalie, ou que la trouvant raisonnable, et la lui accordant, il lui accorderait aussi le temps de faire des préparatifs, durant lequel il conférerait avec le jeune Andronique,et il prendrait une bonne résolution sur l'état de leurs affaires.

7. L'Empereur lui ayant commandé de dire ce qu'il voulait avoir, il demanda des troupes et de l'argent, ce que le vieil Empereur lui ayant accordé, il le pressa de partir dans cinq jours, il promit de partir, c'est à dire le second jour de la semaine Sainte. Le vieil Empereur se contenta de cette promesse, et cessa de le presser davantage.

8. Le même jour le Protostrator eut ordre de s'en retourner en son ancien Gouvernement de Prillape. Il promit d'obéir, et lors qu'on lui demanda quel jour il partirait, il répondit qu'il partirait le sixième jour de la même semaine.

ιηʹ. 1. Εἰς ταὐτὸν δὲ συνελθόντες τῷ νέῳ, καὶ πάντα διηγησάμενοι τὰ συμπεσόντα, οὐκέτι μένειν ἐδόκει, ἀλλὰ παρασκευασαμένους ἐξελθεῖν Βυζαντίου. Γράφουσι δὴ καὶ Συργιάννῃ, παρασκευασάμενον ἅμα τῇ ὑπ´ αὐτὸν στρατιᾷ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα ἐγγὺς εὑρεθῆναι διατρίβοντα Βυζαντίου· τότε γὰρ καὶ αὐτοῖς ἐδέδοκτο ἐξελθεῖν.

2. Οὗτοι μὲν οὖν παρεσκευάζοντο πρὸς τὴν ἔξοδον. Τῆς μεγάλης δὲ καταλαβούσης δευτέρας, καθ´ ἣν ὁ μέγας δομέστικος τῆς πόλεως ἐπηγγείλατο ἐξελθεῖν, ἠναγκάζετο μὲν παρὰ τῶν εἰς τοῦτο τεταγμένων τὴν ὑπόσχεσιν ἐκπληροῦν· ὁ δ´ αἰτίας τινὰς πλασάμενος, τὴν ἔξοδον ἀνεβάλλετο. Τῇ δ´ ἐπιούσῃ μηνύεται παρὰ βασιλέως ὡς τάχιστα ἐξελθεῖν· ὁ δ´ ἀπεκρίνατο μὴ πρότερον δύνασθαι, πρὶν ἂν τὰ χρήματα δοθῇ πρὸς αὐτὸν, οἷς ἂν πρός τε τὸ μισθοφορικὸν χρήσηται τῆς στρατιᾶς καὶ πρὸς τὰς τῶν πολιχνίων τῶν ἐν Θετταλίᾳ φρουράς. Εἰ γὰρ τοῦτο γένοιτο, μηδεμίαν ἀναβολὴν ἔτ´ εἶναι πρὸς τὸ τειχῶν ἔξω τῶν Βυζαντίων εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ὀφθῆναι. Τὰ μὲν οὖν χρήματα, βασιλέως προστάξαντος, αὐθημερὸν παρέσχον οἱ τῶν βασιλικῶν χρημάτων ταμίαι, μυριάδας ὄντα χρυσίου πέντε· ἃ καὶ παραλαβόντες οἱ τοῦ μεγάλου δομεστίκου ταμίαι, πάλιν εἴασαν πρὸς τῷ βασιλικῷ ταμείῳ φρουρεῖσθαι, οὕτω προστεταγμένον αὐτοῖς παρὰ τοῦ δεσπότου, προσθέντες αἰτίαν τῆς καταλείψεως, ὡς ἓν τῶν ξυστρατεύειν τάγμα τῷ μεγάλῳ προστεταγμένων δομεστίκῳ, ἐκ στρατείας ἑτέρας ἐπανῆκον ἄρτι καὶ δεόμενον μικρὰ ταῖς οἰκίαις προσδιατρίψαι, ἐπεὶ πολλὰ καταναγκάσας ὁ στρατηγὸς οὐκ ἠδυνήθη τῶν οἰκιῶν ἐξελάσαι ἄλλον ἄλλοσε διαδιδράσκοντας, συνεχώρησε καὶ ἄκων τὴν τοῦ πάσχα ἑορτὴν οἴκοι διατρίψαντας, μετ´ αὐτὴν εὐθὺς ἔχεσθαι τῆς ὁδοῦ· οὓς δεῖ καὶ τὰ χρήματα μεθ´ ἑαυτῶν ἔχοντας πρὸς τὸν στρατηγὸν ἀφικέσθαι. Τὸ δ´ ἦν πρόφασις πεπλασμένη· κατελέλειπτο δὲ τὰ χρήματα, ἅμα μὲν ὅπως εἴη πρόφασις εὐπρεπὴς τοῦ περὶ τὸ Βυζάντιον διατρίβειν, (διέτριψε γὰρ μετὰ τὴν ἔξοδον ἡμέρας πέντε περὶ αὐτὸ, τὴν τοῦ νέου βασιλέως ἄφιξιν ἐκδεχόμενος,) ἅμα δὲ καὶ ἀγεννὲς καὶ μηδαμῶς αὐτῷ προσῆκον χρημάτων ἡσσῆσθαι δοκεῖν νομίζων, ὡς ἀπάτῃ καὶ κλοπῇ σχεδὸν ἀφαιρούμενος βασιλέως· ὃ μάλιστα αὐτῷ πρὸς τὴν εὔκλειαν καὶ τὴν εὐδοξίαν τὸν εἰσέπειτα χρόνον πάντα οὐκ ὀλίγα λυμανεῖσθαι ᾤετο. Ὃ δὴ καὶ πολλοῖς τῶν περὶ χρήματα ἡττημένων ἔδοξεν ὑπερφυὲς, τὸ τοσούτων χρημάτων, καὶ οὕτως ἐν ἐπικαίρῳ τῆς χρείας, ῥᾳδίως ὡς οὐδενῶν καταφρονῆσαι, ἐξὸν, εἴπερ ἐβούλετο, σὺν ῥᾳστώνῃ πάσῃ λαβεῖν. Ὁ μὲν οὖν μέγας δομέστικος τῇ τετάρτῃ τῆς μεγάλης ἑβδομάδος ἐξῆλθε τῆς Κωνσταντίνου καὶ διέτριβε περὶ αὐτὴν, τοὺς στρατιώτας ἐκδεχόμενος καὶ τὰ χρήματα δῆθεν.

3. Κατὰ δὲ τὴν ἕκτην τῆς αὐτῆς καὶ ὁ πρωτοστράτωρ ἠνάγκαστο ἐξιέναι· οὐ μὴν ἐξῆλθεν, ἀλλὰ τό, τε ἀπαράσκευον αἰτιώμενος καὶ ἄλλας τινὰς αἰτίας συνείρων, ἐπηγγείλατο μετὰ τρίτην ἡμέραν καὶ αὐτὸς ἐξελθεῖν.

4. Τῇ δ´ αὐτῇ τῆς μεγάλης ἑβδομάδος ἕκτῃ εὕρητο πρὸς τῇ κλίνῃ βασιλέως τοῦ νέου βιβλίον, τάδε ἔχον γεγραμμένα· ὡς, „ὁ μὲν γράψας ὁποῖος ἂν εἴη τις ἢ ὅ, τι ὀνομάζοιτο, οὐκ ἂν μάθοις ἐν τῷ παρόντι· λέγω μέντοι πρὸς ἀλήθειαν ὡς σήμερον ἐκπληροῦται τὸ εἰρημένον τό· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε· συνετὸς δ´ ὢν, οὐκ ἀγνοήσεις τὰ λεγόμενα δήπου.“ ὃ μὲν οὖν ἐνόει τὸ γράμμα, τοῦτ´ ἦν, ὅπερ καὶ αὐτὸς ἐστοχάζετο βασιλεὺς, ὡς ὁ τῶν περὶ αὐτὸν διασκεδασμὸς οὐδενὸς ἑτέρου χάριν, ἢ ὅπως αὐτὸς γένηται εὐεπιχείρητος, εἴη. Τὸν μέντοι γεγραφότα καὶ ὕστερον ἐν τοῖς τῆς εἰρήνης καιροῖς πολλὰ ζητήσας ὁ βασιλεὺς, οὐκ ἔσχεν εὑρεῖν· ἐνομίσθη δ´ ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ ἀποθανεῖν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὧδέ πῃ ἔσχεν.

5. Τοῦ δ´ αὐτοῦ ἦρος, ἐννάτην ἄγοντος Ἀπριλλίου πρὸς ταῖς δέκα, ἰνδίκτου τετάρτης τοῦ ἐννάτου καὶ εἰκοστοῦ πρὸς τοῖς ὀκτακοσίοις καὶ ἑξακισχιλίοις ἔτους, μετὰ μέσας νύκτας, τοῦ πρὸς τὴν δευτέραν τῆς νέας ἑβδομάδος ἀνίσχοντος ἡλίου, τὰς πρὸς τὴν Γυρολίμνην λεγομένας ὑπανοίξας πύλας, ὡς πρὸς θήραν δῆθεν ὁ νέος ἐξῆλθε βασιλεὺς, ὀλίγους τινὰς τῶν οἰκετῶν ἐπαγόμενος, κύνας τε καὶ ὄρνεις ἠσκημένους θηρᾷν. ἦν δ´ ἐξ ἔθους αὐτῷ τοῦτο ποιεῖν ὅτε βούλοιτο, καὶ διὰ τοῦτ´ αἴσθησιν οὐδεμίαν οὐδὲ ταραχὴν ὁ δρασμὸς παρεῖχε. Τοὺς δέ γε πλείους τῶν οἰκετῶν καὶ τῶν φίλων αὐταῖς σκευαῖς τῇ πρὸ τῆς δευτέρας διεσκεδασμένους κατὰ πάσας τὰς τῆς πόλεως πύλας ἐκέλευσεν ἐξελθόντας, ἐν ὡρισμένῳ τινὶ χωρίῳ συναθροιζομένους περιμένειν. Οὗ δὴ καὶ γενόμενος καὶ τοῖς οἰκείοις συμμίξας, τῆς εἰς τὴν Ἀδριανοῦ πόλιν φερούσης εἴχετο, συνόντος καὶ πρωτοστράτορος. Γενόμενος δὲ πρὸς τὸν Μέλανα καλούμενον ποταμὸν καὶ ἵππων πολλῶν ἀγέλας παρ´ αὐτῷ νεμομένας εὑρών· (ἦσαν δ´ ἵπποι τῆς ἱδρυμένης ἐν Βυζαντίῳ στρατιᾶς καὶ τῶν ἄλλων συγκλητικῶν καὶ πολιτικῶν·) οὐδὲν ἠθέλησεν ἀδικῆσαι, ἀλλὰ τοῖς τε συνεπομένοις ἀπεῖπε νεωτερίζειν μηδὲν, καὶ τοῖς ἱπποφορβοῖς ἐκέλευσε τοὺς ἵππους λαβόντας πρὸς τὴν πόλιν χωρεῖν, μὴ ταραχῆς τινος γενομένης διαρπασθῶσιν. Ἐφεξῆς δὲ συνελθὼν καὶ τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ καὶ Συργιάννῃ, ὡς εἶχον ἤνυον τὴν ὁδόν·

6. Καὶ μετὰ μέσην τῆς μετὰ τὴν δευτέραν ἡμέρας, εἰς τὴν Ἀδριανοῦ φθάσαντες εἰσεληλύθασιν, ἡδέως ὑποδεξαμένων τῶν οἰκούντων τὴν πόλιν, καὶ τῶν κρειττόνων τινὸς τὴν βασιλέως οἰηθέντων ἐπιδημίαν.

7. Ὁ μέντοι πρεσβύτερος βασιλεὺς τὸν τοῦ ἐγγόνου δρασμὸν γνωρίσας, διασέσειστο μὲν ἐπ´ ὀλίγον τοὺς λογισμοὺς, εἶτ´ ἀναλαβὼν ἑαυτὸν, καὶ οὐ μέγα ἔργον ἡγησάμενος τὸ τὸν ἔγγονον χειρώσασθαι, ἅτε καὶ στρατιᾶς καὶ τῆς ἀρχῆς ἁπάσης ὑφ´ αὑτῷ οὔσης, ἕνα τῶν συγκλητικῶν Μανουὴλ Τάγαριν τὸν μέγαν στρατοπεδάρχην, γένους μὲν ὡρμημένον ἐκ φαύλου καὶ ἀφανοῦς, ἀνδρίᾳ δὲ καὶ τόλμῃ τῇ περὶ τὰς μάχας ἐπὶ πλεῖστον δόξης αὐτὸν ἀφ´ ἑαυτοῦ προελθόντα, (ἐν γὰρ Φιλαδελφείᾳ τῇ κατὰ Λυδίαν πολλὰ καὶ χειρὸς καὶ τόλμης καὶ στρατηγικῆς ἐμπειρίας κατὰ Περσῶν ἐνεδείξατο ἔργα, ὡς ἐκ τούτων θαυμασθέντα καὶ γάμου τυχεῖν ἐπιφανοῦς· τῇ γὰρ ἀνεψιᾷ συνέζευκτο βασιλέως Θεοδώρᾳ τῇ Ἀσανίνῃ·) τοῦτον δὴ μετακαλεσάμενος ὁ βασιλεὺς, „ὁ ἐμὸς ἔγγονος“ ἔφη „νυκτὸς ᾤχετο ἀποδρὰς τῆς πόλεως ταυτησίν. Ὅπου μὲν οὖν ἂν διατρίβῃ, οὐκ ἔστιν εἰδέναι σαφῶς· τοῦτο δὲ πέπεισμαι ἀκριβῶς, ὡς ὀλίγων ἀχθήσεται δεσμώτης ἡμερῶν εἴσω. Τὸ δὲ νῦν ἔχον αὐτὸς ἀναλαβὼν στρατιὰν ὅσην οἴει πρὸς τὸ ἔργον ἀρκέσειν, ἐπιστράτευσον αὐτοῖς καταπόδας· κἂν μόνον ἐγγένηται συντυχεῖν, οὐδὲν λοιπὸν ἢ δοριαλώτους ὑποστρέψαι λαβόντα πάντας· ἐκείνοις γὰρ οὐχ ὅτι ἀμύνασθαι, ἀλλ´ οὐδ´ ἀντιβλέψαι ἄν ποτε παρασταίη.“ ὁ Τάγαρις μέντοι, συνετὸς ὢν καὶ πρὸς μάχας ἐξησκημένος· „σοὶ μὲν, ὦ κράτιστε βασιλεῦ,“ ἔφη „τῶν ὀλίγου πόνου δεομένων ἔργων εἶναι δοκεῖ τὸ τὸν σὸν ἔγγονον ἀχθῆναι συλληφθέντα δεσμώτην, ἐμοὶ δὲ τοὐναντίον ἅπαν. Βούλομαι δὴ ἐμὲ ψεύσασθαι, καὶ μὴ σὲ τῆς ἐλπίδος, ὦ βασιλεῦ. Τοῦτο μὲν οὖν ὁποῖον ἄν ποτε ἀποβαίη, αὐτό, φασι, δείξει. Ἐπεὶ δ´ ἐπέταξας στρατιὰν ἀναλαβόντα καταδιώκειν αὐτοὺς, ὡς, ἂν ἐγγένηται συντυχεῖν, οὐ μόνον οὐκ ἀμυνουμένων, ἀλλ´ οὐδ´ ἀντιβλέψαι τολμησόντων· ὡς ἔχω καὶ περὶ τούτων γνώμης, ἐρῶ. Τὸν ἀριθμὸν τῆς παρούσης ἐνταυθοῖ στρατιᾶς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμπειρίαν καὶ τόλμαν ὁ σὸς ἔγγονος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν σαφῶς εἰδότες, οὐκ ἂν ἐτόλμησαν τραπέσθαι πρὸς τὴν φυγὴν, εἰ μὴ πρότερον ἐπ´ ἄκροις δόρασιν ἐξαρτήσαντες τὴν ζωὴν, οὕτω παρέθηξαν ἑαυτοὺς, ὡς πᾶσιν, οἳ ἂν ἐπίωσιν, ἀμυνούμενοι μέχρι τοῦ πεσεῖν. ἴσασι γὰρ σαφῶς ὡς, ἂν ἁλῶσιν, ἥκιστα τοῦ ἀποθανεῖν πείσονται μετριώτερα. Διόπερ ὡς τεθνηξόμενοι μαχοῦνται καὶ ὑπὲρ δύναμιν, ἀφειδοῦντες ἑαυτῶν. Θανατῶσιν οὖν ἀνθρώποις ἐξ ἴσου τοῦ ἀριθμοῦ συμπλέκεσθαί τινα, οὐδὲ πόῤῥω μανίας δόξειεν ἄν. Ἐπὶ γὰρ τῶν τοιούτων τοὺς ἀντιτεταγμένους καὶ τῷ πλήθει πολλῷ τῷ μέτρῳ χρεὼν ὑπερέχειν, καὶ ταῖς προθυμίαις ἴσους εἶναι· ἃ δὴ καὶ ἀμφότερα ἡμῖν ἐν ἀμφιβόλῳ κεῖται. Τῶν τε γὰρ συνόντων αὐτοῖς οὐκ ἴσμεν τὸ πλῆθος, καὶ τῶν ὑφ´ ἡμῖν τεταγμένων, ὁποτέροις πρόσκεινται τὰς γνώμας, ἀγνοοῦμεν. Ἄλλως τε καὶ περὶ μέσας νύκτας αὐτῶν ἐξελθόντων, ὡς παρὰ τῶν φυλάκων τῶν πυλῶν ἐξεγένετο μαθεῖν, ἡμῶν δ´ οὐ μέχρι βαθείας ἑσπέρας δυνησομένων ἂν πρὸς τὴν δίωξιν καταστῆναι, ἐκείνοις μὲν τὸ ἐν ἀσφαλείᾳ περιστήσεται εἶναι, ἡμῖν δὲ τὸ ἀνεφίκτοις ἐπιχειρεῖν· καὶ δυοῖν ἕτερον συμβήσεται, ἢ ὑστερήσαντας ἀπράκτους ἐπανελθεῖν, ὃ καὶ αὐτὸ σημεῖον ἂν ἥττης εἴη, ἢ καταλαβόντας, ἡττηθέντας πεσεῖν. Τούτων δὴ ἕνεκα οὐ καταδιώκειν ἐξ ἐφόδου, ἀλλ´ ἕτερόν τινα τρόπον πρὸς αὐτοὺς πολεμητέον εἶναί μοι δοκεῖ.
 

Chapitre XVIII.

1. Le jeune Empereur prend résolution de se retirer. 2. On preffe le grand Domestique de partir. 3. On presse aussi le Protostrator. 4. Billet trouvé auprès le lit du jeune Andronique. 5. Il part de Constantinople. 6. Il est reçu à Andrinople. 7. Son aïeul commande à Tagaris de l'aller prendre, 8. Réponse de Tagaris.

1. Le jeune Andronique et le grand Domeestique s'étant entretenus touchant tout ce qui leur était arrive, ils prirent résolution de partir de Constantinople, et mandèrent à Syrgian de se tenir prêt pour partir, avec ses troupes le jour de Pâque.

2. Le second jour de la semaine Sainte, auquel le grand Domestique avait promis départir pour aller en Thessalie, ne fut pas sitôt arrivé, qu'il fut extrêmement pressé de partir, par ceux à qui l'Empereur avait donné ce soin-là II usa de remises frivoles. Le jour suivant il reçut un commandement exprès de ne plus différer ; à quoi il répondit, qu'il lui était impossible de partir, avant qu'on lui eut compté l'argent qu'il devait payer, tant à ses soldats, qu'aux troupes auxiliaires de Thessalie. Le jour même les Trésoriers de 76 l'Epargne comptèrent cinquante mille besans d'or à ses Trésoriers, qui, suivant ses ordres, les laissèrent dans les coffres de l'Epargne, et dirent pour leur raison, que les soldats d'une légion qui devoir servir sous le grand Domestique, s'étant dispersés pour se rafraîchir, il avait été impossible de les tirer de leurs maisons, de quelque menace que l'on eût usé, et qu'après la Fête de Pâque, ils recevraient leur paie et suivraient leur Général. Tout cela n'était que supposition. Car le véritable motif par lequel le grand Domestique laissa l'argent à l'Epargne, fut pour avoir un prétexte de s'arrêter à Constantinople, comme il s'y arrêta en effet cinq jours, en attendant le jeune Andronique. D'ailleurs, il ne voulait pas paraître intéressé, et croyait que tirer l'argent de l'Empereur par quelque sorte de larcin, serait une action indigne de lui, et qui répandrait quelque forte de tâche sur les actions les plus éclatantes de sa vie. Ceux qui étaient esclaves de la passion du bien, considérèrent ce généreux mépris de tant de richesses qu'il lui était aisé de retenir, et dont il avait alors si grand besoin, comme l'effet d'une vertu fort élevée au dessus de la nature. Le quatrième jour de la semaine Sainte il partit, et il s'arrêta aux environs de Constantinople pour attendre ses troupes et son argent.

3. Le sixième jour on pressa extrêmement le Protostrator de partir ; mais il s'excusa, sur ce 77 que son équipage n'était pas prêt, et il promit de partir dans trois jours.

4. Ce jour-là même on trouva auprès du lit du jeune Andronique un billet conçu en ces termes. Je ne vous dirai pas maintenant mon nom; mais je vous dis en vérité, que c'est aujourd'hui que s'accomplit cette parole, le temps va venir, et il est déjà venu, auquel vous serez dispersés et auquel vous me laisserez seul. Vous avez trop d'esprit pour ne pas entendre ce que cela veut dire. Il conçut que le sens du billet était, que l'on dissipait ses amis pour le perdre plus aisément. Depuis la paix il fit une recherche fort exacte de l'auteur, sans le pouvoir découvrir. On crut qu'il était mort dans cet entretemps.

5. Le dix-neuvième jour du mois d'Avril, en la quatrième Indiction, et en l'année six mille huit cent vingt-neuvième, la nuit d'entre le premier, et le second jour de la nouvelle semaine, il partit par la porte Gyrolimne, suivi de ses domestiques, avec des chiens, et des oiseaux, comme s'il eût voulu aller à la chasse, selon sa coutume, ce qui fut cause que sa sortie ne fit point de bruit, ni de trouble. Deux jours auparavant ses amis sortirent avec le bagage, et il leur avait donné un rendez-vous, où il les trouva, et entre autres le Protostrator. Ils prirent tous ensemble chemin d'Andrinople. Ayant rencontré dans les prairies qui sont sur les rives du fleuve Mêlas, quantité de chevaux qui apparte- 78 naient aux Officiers, et aux soldats de la garnison de Constantinople, aux Sénateurs, et à d'autres personnes de qualité, il défendit à ses gens d'y toucher, et commanda à ceux qui les gardaient de les ramener, de peur qu'on ne les leur enlevât. Il rencontra un peu après le grand Domestique et Syrgian, et continua de marcher avec eux.

6. Sur le midi du second jour ils arrivèrent à Andrinople, où le jeune Andronique fut reçu par les habitants avec une aussi grande joie, que s'il eût été non un homme, mais un Dieu.

7. Le vieil Empereur fut d'abord un peu troublé du départ de son petit-fils; mais il n'eut pas sitôt repris ses esprits, qu'il se persuada qu'étant maître de toutes les armées de l'Empire, il lui serait très-aisé de l'arrêter. Il manda pour cet effet Manuel Tagaris, Général des troupes. Cet homme qui n'était que d'une naissance obscure, s'était rendu fort illustre par son courage. Il avait signalé sa valeur et son expérience par tant de glorieux exploits dans la guerre contre les Turcs, qu'il s'était fait admirer, et qu'il s'était procuré un mariage très avantageux avec Théodore Asanine cousine de l'Empereur. Quand il fut venu trouver le vieil Andronique, ce Prince lui parla en ces termes. Mon petit-fils s'en est enfui cette nuit on ne fait pas bien où il est. Je ne doute point que dans peu de jours on ne me l'amené pies et mains liés. Cependant prenez le nom- 79 bre des soldats que vous jugerez nécessaires pour poursuivre les fuyards, et quand vous les aurez trouvés, vous n'aurez qu'à les prendre et à revenir : car bien loin de je mettre en défense, ils n'oseront seulement vous regarder.

8. Tagaris qui était fort expérimenté dans la guerre lui répondit: Vous êtes persuadé que c'est une expédition fort aisée, que d'aller prendre l'Empereur votre petit-fils de vous l'amener chargé de fers. Je vous supplie très-humblement de me permettre de vous dire, que je ne suis pas de votre sentiment. J'aimerais mieux que mon opinion fut fausse,que de voir votre espérance vaine. L'événement fera connaître la venté. Mais, enfin, puisque vous me commandez de poursuivre ces fugitifs, et que vous êtes persuadé que quand je les aurai rencontrés ils n'oseront se mettre en défense, je ne puis m'empêcher de vous déclarer ma pensée. L'Empereur votre petit-fils n'est point parti ni ses amis de Constantinople, sans avoir considéré le nombre des troupes qui sont ici, et sans avoir préparé leurs armes. Ils savent que s'ils sont pris, ils souffriront des traitements aussi rudes que la mort ; c'est pourquoi ils se surpasseront eux-mêmes, et combattront au delà de leurs forces, comme des hommes résolus à mourir. C'est une témérité qui approche de la fureur,  que de hasarder un combat en nombre égal avec des gens de cette sorte. Il faut les surpasser en nombre, et les égaler en ardeur. Ce sont deux avantages qu'il n'est pas certain que nous possédions. Nous ne savons pas au vrai à combien montent ceux qui ont suivi sa fortu- 80 ne, ni de quel côté penchera l'inclination de nos soldats. De plus, comme ils sont partis avant le jour, ainsi que nous l'avons appris de ceux qui gardent les portes, ils seront en sureté, avant que nous les puissions joindre; ainsi nous sommes en danger, ou de revenir sans rien faire, ce qui est une espèce de défaite ; ou d'en venir aux mains avec eux, et d'être vaincus. Ces raisons me font croire qu'il faut choisir une autre manière de leur faire la guerre, que de les poursuivre.

ιθʹ. 1. Τούτοις τοῖς λόγοις καὶ τῶν παρόντων συνειπόντων συγκλητικῶν, ὁ βασιλεὺς τῆς μὲν πρὸς τὴν δίωξιν βουλῆς ἀπέστη, ὀμνύναι δ´ ἐκέλευσε πάντας τοὺς ὑπ´ αὐτὸν, ὡς οὐδεὶς ἂν ἕλοιτο τὰ Παλαιολόγου τοῦ Ἀνδρονίκου, (οὕτω γὰρ προσετέτακτο μηκέτι βασιλέα κατονομάζειν,) ἀλλὰ πολέμιον ἡγεῖσθαι ὡς τοῦ βασιλέως ἀφεστηκότα. Οἱ ὅρκοι μὲν οὖν ἐτελοῦντο, ἤνυον δὲ πλέον οὐδέν.

2. Οὐ μόνον γὰρ ἐκ Βυζαντίου καὶ τῆς συγκλήτου καὶ τῆς στρατιᾶς ὁσημέραι πολλοὶ πρὸς τὸν νέον Ἀνδρόνικον ἠυτομόλουν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ἐπαρχιῶν τε καὶ πόλεων τῶν ὑπηκόων Ῥωμαίοις συνέῤῥεον κατὰ συστάσεις, ὡς ἐν ὀλίγῳ περὶ αὐτὸν στρατιὰν ἀξιόμαχον ἀθροισθῆναι.

3. Ἐἐγένοντο μέντοι πρὸς τὸν νεωτερισμὸν ἁρπαγαὶ καὶ φθοραὶ πραγμάτων οὐχὶ συχναί. Τούς τε γὰρ πράττοντας τοὺς δημοσίους φόρους ἀπεστέρησαν τῶν ὄντων οἱ προστυχόντες, εἰ μή που καὶ αὐτοὶ προαισθόμενοι κατέκρυψαν ἐν ἀσφαλεῖ· καὶ αὐτοὶ δὲ πολλὰ ἑαυτοῖς περιεποιήσαντο ἀποστερήσαντες βασιλέα, ὡς δῆθεν ἀφῃρημένοι παρὰ τῶν προστυχόντων· καὶ εἴ τις πρός τινα τῶν τῷ πρεσβυτέρῳ βασιλεῖ προσκειμένων διαφορὰν ἔχων ἰδίων ἕνεκα ἐγκλημάτων, ἠμύνατο, τοῦ καιροῦ συμμαχοῦντος, εἰς ἁρπαγὴν καρπῶν καὶ βοῶν καὶ προβάτων περιστήσαντες τὴν ζημίαν. Ὁ δὲ πρεσβύτερος βασιλεὺς, ὡς ἐναντίως ἢ αὐτὸς προσεδόκα τὰ πράγματα ἐχώρει, συναγαγὼν τοὺς ἐν τῇ Κωνσταντίνου τότε διατρίβοντας ἀρχιερέας,

4. (ὁ πατριάρχης γὰρ Γεράσιμος ἔφθασε τελευτήσας ἐν ᾗ νυκτὶ καὶ ὁ νέος βασιλεὺς ἐξῆλθε τοῦ Βυζαντίου,) καὶ διαλεχθεὶς αὐτοῖς ἃ ἐδόκει δίκαια εἶναι, πείθει χωρισμὸν ἀπὸ θεοῦ ἐκφωνῆσαι κατὰ παντὸς ἀνθρώπου τοῦ τε νῦν τῷ ἐγγόνῳ συνόντος τοῦ τ´ ἐσομένου.

5 ὡς δὲ μηδὲ τοῦτ´ ἐπισχεῖν ἠδυνήθη τὰς τῶν ἀφισταμένων ὁρμὰς, δείσας ὁ πρεσβύτερος βασιλεὺς, μὴ καὶ εἰς πέρας ἀφίκηται τὰ πράγματα κακὸν, οὕτως ἐναντίως ἢ αὐτὸς προσεδόκησε χωροῦντα, τὸν Φιλαδελφείας Θεόληπτον καὶ τὸν τοῦ κοιτῶνος προκαθήμενον, Καλλικρηνίτην, πρέσβεις πρὸς τὸν ἔγγονον ἀποστείλας, πρὸς ξυμβάσεις ἐχώρει, ἐπαγγειλάμενος, ὡς ὅπερ ἂν ὁ ἔγγονος ἐθέλοι γράμμασι δηλώσας, αὐτὸς ἂν εἰς πέρας ἀγάγοι.

6. Οἱ μὲν οὖν πρέσβεις εἰς Ἀδριανοῦ πόλιν ἐλθόντες, ἐπεὶ καὶ βασιλεὺς ὁ νέος ἔτυχε πρὸ τῆς πόλεως ἐπισκεπτόμενος τὴν στρατιὰν, προσῄεσαν ὡς προσκυνήσοντες καὶ τὰ τῆς πρεσβείας ἀπαγγελοῦντες. Τὸ δὲ πλῆθος περιστάντες αὐτοὺς γυμνοῖς τοῖς ξίφεσιν, ὡς ἐπύθοντο ὑπὲρ εἰρήνης ἀφιγμένους, ἐκέλευον ἀλλήλοις ἀποκτιννύναι. Ὁ μὲν οὖν Καλλικρηνίτης τῷ δέει κατασεισθεὶς τὴν ψυχὴν, τοῦ ἵππου τε ἀπεπήδησε, καὶ ἀμφοτέραις περισχὼν τὸν βασιλέως πόδα, ἵστατο περιδεὴς, ὅσον οὔπω νομίζων ἀποθανεῖσθαι· ὁ Φιλαδελφείας δὲ, ὥσπερ δι´ ἀψύχων τινῶν παριὼν καὶ ψόφων κενῶν ἀκούων, ἀκατάπληκτος ἦν πρὸς πᾶν ὁτιοῦν. Ἰδὼν δὲ τὸν Καλλικρηνίτην ὥσπερ ἀποτεθνηκότα τῷ δέει, „οὐ δέον“ εἶπεν „ὦ θαυμάσιε σὺ, οὕτω κατάκρας πρὸς τὸν θάνατον κατεπτηχέναι, μέλλοντας, εἰ μὴ νῦν, ἀλλ´ οὖν ὕστερόν ποτε ἀποθανεῖσθαι. Εἰ οὖν τοῦτο πᾶσα ἀνάγκη, βέλτιον, ὅτε καὶ πρόφασίς τινος κέρδους, ἢ ὅτε μή. Τούτου δ´ οὕτως ἔχοντος, ποία πρόφασις εὐλογωτέρα, ἢ ὑπὲρ εἰρήνης πρεσβεύοντας τελευτῆσαι;“ εἶτ´ ἐπιστραφεὶς πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον καὶ Συργιάννην καὶ πρωτοστράτορα, (οὗτοι γὰρ αὐτὸν περιέστησαν, ὅπως μή τι περὶ αὐτὸν τολμηθῇ,) „εἰ μὲν ἔξεστιν ὑμῖν“ ἔφη „τοὺς ἀνοήτους τουτουσὶ καὶ θρασεῖς καταστέλλειν, πράττετε ἃ προσήκει· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ οὗτοί γε δρώντων ἃ προθυμοῦνται. Πάντως οὐδὲν ἂν εἴη τῶν ἀβουλήτων θεῷ.“ ἐπὶ τούτοις ὁ ἀνὴρ ἐθαυμάζετο τῆς μεγαλοψυχίας ἕνεκα, καὶ καρτερίας πρὸς τὰ δεινά. Μέχρι μὲν οὖν τινος βοή τις θορυβώδης ἐξηχεῖτο διὰ τοῦ πλήθους· εἶτα κατεσταλμένης, ὁ βασιλεὺς τοὺς πρέσβεις ἰδίᾳ παραλαβὼν, καὶ περὶ ὧν ἥκουσιν ἐκμαθὼν, ἀντεμήνυσε δι´ αὐτῶν τῷ βασιλεῖ καὶ πάππῳ τοιάδε·

7. τὸ καταπίπτειν ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἀγεννῆ τινα καὶ πράττειν καὶ φθέγγεσθαι, φαύλων τινῶν καὶ μικροψύχων καὶ αὐτὸς εἶναι κρίνων, τὸ δ´ ἐν ταῖς εὐτυχίαις φυσᾶσθαι καὶ μεῖζον ἢ προσήκει φρονεῖν, ἀμαθῶν καὶ θρασέων, ὁμοίους δὲ ἔν τε τοῖς δεινοῖς εἶναι καὶ τοῖς ἐναντίοις, ἀνδρείων καὶ νοῦν ἐχόντων, οὔθ´ ὅτ´ ἐδικαζόμην παρὰ σοὶ κριτῇ, βασιλεῦ, δειλίᾳ τινὶ ληφθεὶς ἔλεγον ἅπερ εἶπον, ὑποκρινόμενος τὴν ἀλήθειαν, οὔτε νῦν, ὅτ´ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ δοκῶ καθεστάναι, ἕτερα φθέγξομαι τῶν προτέρων, ἀλλ´ ἐπὶ μάρτυρι πάλιν φθέγγομαι τῷ θεῷ, ὡς οὐδὲν ἐμαυτῷ σύνοιδα τῶν ἐγκαλουμένων, οὐδέ τι τοιοῦτον ἡμαρτηκότι, ὥστ´ εἰς τοσαύτην ὑπερβολὴν ὀργῆς τὴν σὴν γαληνότητα ἐρεθίσαι. Τὸ μὲν οὖν εἰς διαλλαγὰς χωρῆσαι καὶ τὴν πατρικὴν εὐμένειαν αὖθις ἀνακαλέσασθαι, εὐχῆς ἔργον ἐμοί. Νῦν δὲ ἀδυνάτου φαινομένου τοῦ εἰπεῖν τι καίριον ἢ καταπράξασθαι διὰ τὴν ἀταξίαν τῆς στρατιᾶς πολλήν τινα γεγενημένην, ὡς ἀπὸ τῶν πρέσβεων μαθήσῃ, κατ´ ἐμαυτὸν διασκεψάμενος, ἐπεὶ καὶ τὴν σὴν βούλησιν ἐπυθόμην, ταῦτα καταπράξομαι, ἅπερ ἂν ἥδιστα καὶ αὐτῷ σοὶ φανείη.“ τοῖς μὲν δὴ πρέσβεσι τοιαῦτα διαλεχθεὶς ὁ βασιλεὺς, καὶ χρησταῖς ἐλπίσι μετεωρίσας, ἐς Βυζάντιον ἐκέλευεν ἀναστρέφειν. Οἳ δὴ καὶ ἀφικόμενοι πρὸς βασιλέα, καὶ τήν τε τῆς στρατιᾶς ὑπὲρ τοῦ νέου βασιλέως σπουδήν τε καὶ προθυμίαν, καὶ τὴν κατ´ αὐτῶν ὁρμὴν καὶ μανίαν ἀπηγγελκότες, οὐκ ὀλίγην ἐνεποίησαν ταραχήν· εἶτ´ αὖθις καὶ τοῖς τοῦ νέου βασιλέως χρησάμενοι λόγοις, παρεσκεύασαν χρηστότερα ἐλπίζειν. Ἔνδον μέντοι καὶ αὐτοῦ Βυζαντίου τὰ μὲν τοῦ νέου βασιλέως ηὔξανε σφόδρα καὶ ἰσχὺν προσελάμβανεν οὔτοι μετρίαν· τὰ δὲ τοῦ πρεσβυτέρου ὑπέῤῥει τε κατὰ μικρὸν καὶ ἀσθενέστερα ἀπεδείκνυτο. Ἀλλὰ τὰ μὲν κατὰ Βυζάντιον τοιαῦτα.
 

Chapitre XIX.

1. Le vieil Andronique exige de ses sujets un nouveau serment de fidélité. 2. Le parti du jeune Andronique se grossit et se fortifie. 3. Voleries et brigandages. 4. Le vieil Andronique fait excommunier ceux qui suivent le parti de son petit-fils. 5. Il lui envoie offrir la paix par Theolepte et par Callicrinite. 6. Différente disposition de ces deux Ambassadeurs. 7. Réponse du jeune Andronique. 8. Inquiétude de son aïeul.

1. Le vieil Empereur persuadé par ces raisons, et par le consentement unanime avec lequel ceux qui étaient présents les approuvèrent, perdit l'envie de faire poursuivre les fugitifs, et se contenta de faire prêter serment à ses sujets, de ne point suivre le parti d'Andro- 81 nique Paléologue ; car c'est ainsi qu'il voulait que l'on l'appelât à l'avenir, au lieu de l'appeler Empereur. On lui prêta ce serment, mais ce fut tout ce que l'on fit à son avantage.

2. Cela n'empêcha pas que plusieurs, tant du Sénat que de l'armée, ne partaient, non seulement de Constantinople, mais aussi des autres villes pour se joindre au jeune Andronique, si bien qu'en peu de temps il eut une armée considérable.

3. Ce changement-là ne se put faire, sans que l'on commît des vols et des violences. Ceux qui rencontraient les receveurs des deniers publics, les leur prenaient, à moins qu'ils ne les eussent détournés. Ces receveurs mêmes supposaient qu'ils avaient été volés,et profitaient de l'argent au lieu de le payer. Les particuliers qui avaient des différends avec ceux qui étaient demeurés fermes dans l'obéissance du vieil Empereur, ruinaient leurs terres, et enlevaient leurs troupeaux.

4. Le Patriarche étant mort la nuit même que le jeune Andronique était parti de Constantinople, l'Empereur assembla les Évêques qui y étaient, et leur persuada de retrancher de l'Eglise ceux qui avaient suivi, ou qui suivraient le parti de son petit-fils.

5. Mais parce que cette excommunication n'empêcha pas le concours de plusieurs personnes qui continuaient de se déclarer en sa faveur, 82 il appréhenda que les suites ne fussent tout à fait fâcheuses, et pour cela, il envoya Theolepte Évêque de Philadelphe, et Callicrinite premier Cetonite, pour offrir la paix à son petit-fils,. et pour lui promettre par écrit tout ce qu'il désirerait.

6. Ces Ambassadeurs étant arrivés proche d'Andrinople, trouvèrent le jeune Empereur qui faisait la revue de ses troupes, et ils s'approchèrent pour lui proposer le sujet de leur ambassade. Les soldats les enveloppèrent à l'heure même, et ayant entendu qu'ils parlaient de paix, ils s'exhortèrent les uns les autres à les tuer. Callicrinite troublé par la vue des épées nues, et par l'appréhension du danger, descendit aussitôt de cheval, et embrassa les genoux de l'Empereur. Theolepte ausssi intrépide, et aussi peu ému que s'il eût été au milieu de plusieurs statues immobiles et insensibles, voyant Callicrinite presque mort de peur, lui dit : Mon cher ami, pourquoi appréhender si fort la mort, puisque si vous l'évitez maintenant,il la faudra subir une autre fois ? Que si c'est une nécessité inévitable, ne vaut-il pas mieux s'y soumettre, lorsqu'elle est accompagnée de quelque avantage, que lorsqu'elle en est dépourvue, et quel plus grand avantage, que de mourir dans une ambassade entreprise pour la paix ? S'étant ensuite tourné vers le grand Domestique, vers Syrgian, et vers le Protostrator, qui se tenaient autour de lui pour empêcher que l'on ne le blessât, il leur 83 dit : Si vous avez le pouvoir de réprimer la fureur de ces insolents que rien usez-vous t Si vous ne l'avez pas, qu'ils fassent ce qu'ils voudront, ils ne peuvent rien faire que ce que Dieu leur aura permis. La grandeur de courage et la fermeté que cet Évêque fit paraitre dans un péril si extrême, donna de l'admiration. Le frémissement des Soldats dura encore quelque temps, mais s'étant enfin apaisé, l'Empereur tira ces Ambassadeurs à part, et ayant entendu le sujet de leur ambassade, il leur fit cette réponse.

7. C'est le propre des âmes basses de succomber sous les adversités et de faire ou de dire alors des choses indignes d'un homme de cœur. D'un autre coté, il n'appartient qu'aux téméraires, et qu'a ceux qui ne se connaissent pas eux-mêmes, de s'enfler et de s'enorgueillir dans la prospérité. Mais c'est le fait des hommes courageux et sages, de conserver une parfaite égalité dans l'une et dans l'autre fortune. Quand j'ai été cité devant vous pour être jugé, la crainte de la mort ne m'a point fait dissimuler la vérité, et l'assurance où il semble que me met l'état présent, ne me fait point changer de langage. Je dis toujours constamment la même chose et je prends toujours Dieu à témoin, que je ne me sens coupable d'aucun des crimes que vous m'imputez et que je ne vous ai donné aucun sujet de concevoir cette colère si violente, dont vous êtes animé contre moi. Je souhaite avec passion de faire la paix y et de rentrer dam vos bonnes grâces. Mais l'emportement que les gens de guerre qui se sont fort multipliés font paraitre 84 et que vous pourrez apprendre par le rapport de vos ambassadeurs, ne permet pas que je puisse encore traiter. Sachant néanmoins vos intentions, je m'efforcerai de les suivre, et je prendrai le temps de faire quelque chose qui vous sera sans doute agréable. Le jeune Empereur ayant renvoyé les Ambassadeurs avec cette réponse, et avec de bonnes espérances ils allèrent rapporter au vieil Andronique l'ardeur dont les soldats avaient paru animés, et par ce rapport ils le remplirent d'inquiétude ; mais ils le rassurèrent un peu, par la réponse favorable du jeune Empereur, dont le parti croissait et se fortifiait de jour en jour, même dans Constantinople, au lieu que le parti contraire diminuait et s'affaiblissait.

κʹ. 1. Ὁ νέος δὲ βασιλεὺς εἰς τὴν ὑστεραίαν τοὺς ἐν τέλει πάντας καὶ τοὺς τῶν ταγμάτων ἡγεμόνας συγκαλεσάμενος, ἔτι δὲ καὶ τὴν στρατιὰν καὶ τὴν χθὲς ἀταξίαν καταμεμψάμενος ὡς οὐ καλῶς οὐδὲ προσηκόντως γεγενημένην, (μηδὲ γὰρ ἐκ φαύλου ἀγαθόν τι δύνασθαι ἐκβῆναι,) εἶτα ἐπειπὼν, ὡς νῦν μὲν ἂν συγγνοίη τοῖς αἰτίοις τῆς ταραχῆς ὡς οὐκ εἰδόσιν αὐτὸν ἀηδῶς ἔχοντα πρὸς τὰ τοιαῦτα, ἂν δ´ αὖθις παραπλήσια τολμῶσι, δίκην ἐπιθήσει πρέπουσαν τοῖς ἀτακτοῦσιν· εἰς μέσους παρέθηκε τὴν βουλὴν, φήσας, ὡς „οἱ μὲν παρὰ βασιλέως τοὐμοῦ πάππου λόγοι καὶ ἡ ἀξίωσις, ὡς αὐτός τε ἀσπάζοιτό, εἰσι, τὴν εἰρήνην, καὶ ἡμᾶς βούλοιτο· καὶ τούτου χάριν ἡμᾶς μὲν ἃ βουλοίμεθα αἰτεῖν, ἐκεῖνον δὲ ἡδέως ἔχειν εἰς πέρας ἄγειν. Λοιπὸν τοίνυν ὑμᾶς ἕκαστον ἃ ἂν οἴηται συνοίσειν λέγειν.

2. Πρὸς ταῦθ´ ἅπαντες ὥσπερ ἀπὸ συνθήκης μία γενόμενοι γλῶσσα, μὴ δέχεσθαι ἔφασαν τὴν εἰρήνην, μηδὲ βούλεσθαι ὅλως βουλεύεσθαι περὶ τούτου. „ἰδοὺ γὰρ, ὡς ἀκούομεν, βασιλεῦ, εἰς ἔσχατον ἀφιγμένος κινδύνου, καὶ μόγις θεοῦ συναιρομένου τὸ ἀποθανεῖν διαφυγὼν, τοῖς αὐτοῖς ἢ καὶ χείροσι κακοῖς περιπεσεῖν φιλονεικεῖς. Δεόμεθα δή σου τοῦ τοιαῦτα λογίζεσθαι ἀποτρέπεσθαι· ὅμως ἐπείπερ, ὡς σὺ φῂς, ὁ σὸς πάππος εἴρηκε καὶ βασιλεὺς, ὡς ὅπερ ἂν αὐτὸς ἐθέλῃς αἰτεῖν, ἐκεῖνον ἐκπληροῦν παρεσκευάσθαι, τῆς βασιλείας λέγομεν ἀποστάντα καθ´ ἑαυτὸν ὅποι βούλοιτο διάγειν, σὲ δὲ ἐᾷν τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἰθύνειν· ἂν δὲ μὴ βούλοιτο, πρὸς Βυζάντιον ἰτέον ἐπ´ αὐτόν. Οἰόμεθα γὰρ οὐδὲ μέχρι τειχῶν περιμενεῖν ἡμᾶς τοὺς Βυζαντίους, ἀλλ´ ἔτι ποῤῥωτέρω ὄντων, εἰς ὑπάντησίν τε σὴν ἐξελθεῖν καὶ τὴν πόλιν ἂν παραδοῦναι. Εἰ μὲν οὖν οἷσπερ βουλευόμεθα πείθῃ καὶ αὐτὸς, ὦ βασιλεῦ, μηκέτι μέλλωμεν, ἀλλ´ ἔργου ἐχώμεθα ἤδη. Εἰ δ´ ἄλλως αὐτὸς βεβούλευσαι, ἀλλ´ ἡμῖν γε φανερῶς φράσον, ὅπως ἕκαστος, ὡς ἂν οἷός τε ᾖ, διασώζῃ ἑαυτόν.

3. Τούτων οὕτως ἀπὸ πάντων ὥσπερ ἀπὸ μιᾶς εἰρημένων γλώττης, πολλὴν ὁρῶν ἀκαιρίαν ὁ βασιλεὺς εἰς τὸ μεταπείθειν ἐπιχειρεῖν, (ἥ τε γὰρ στρατιὰ ἀκάθεκτοι ταῖς ὁρμαῖς ἦσαν, καὶ μάλιστα οἱ ἐκ Γερμανῶν μισθοφόροι Λατῖνοι, ἐν οἷς ἦσαν καί τινες τῶν εὐπατριδῶν παρ´ αὐτοῖς, αὐτός τε ἀήθως ἔτι εἶχε πρὸς ἅπαντας, πλὴν ὀλίγων τινῶν, καὶ οὐκ ἦν ἐκ τοῦ ῥᾴστου πρὸς ἀγνῶτας διαλέγεσθαι, ὥσπερ ἦν χρήσιμον τῷ καιρῷ,) πολλὰς τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας αὐτοῖς χάριτας ὁμολογήσας, καὶ δεῖν εἶναι εἰπὼν πλείονι διασκέψει δοῦναι τὸ πρᾶγμα, καὶ μὴ ἐφ´ οὕτω μεγάλην πρᾶξιν ἀπερισκέπτως χωρεῖν· „οὐ γὰρ περὶ μικρῶν τινων βουλευόμεθα, ἀλλὰ περὶ τοῦ σύμπαντος σχεδόν·“ διέλυσε τὸν σύλλογον, εἰς τὴν ὑστεραίαν τὸ πέρας τῆς βουλῆς ἐξαρτήσας.

4. Τούτων δὲ διαλυθέντων, ἅμα τοῖς τρισὶ πάλιν ὁ βασιλεὺς ἐβουλεύετο περὶ τῶν προκειμένων, ἃ συμφέρειν ἕκαστος οἴεται κελεύσας εἰπεῖν. Εἶπεν οὖν πρῶτος ὁ Συργιάννης· „ἡμεῖς ἃ καὶ πρότερον ἐβουλευσάμεθα, βασιλεῦ, ὄντες ἐν Βυζαντίῳ, οὐκ ἰδίᾳ τι ἐχθραίνοντες ἐφθεγξάμεθα τῷ σῷ πάππῳ καὶ βασιλεῖ, οὐδὲ περὶ πλείστου τὸ κακῶς αὐτὸν ποιούμενοι παθεῖν, ἀλλὰ τῆς σῆς κηδόμενοι σωτηρίας, ἀναγκαίως ἐφερόμεθα πρὸς τοῦτο· ἡ γὰρ τοῦ ἑνὸς εὐδοκίμησις τοῦ ἑτέρου εἶναι φαίνεται καταστροφή· ὃ δὴ καὶ νυνὶ συμβαίνει. Τῆς γὰρ στρατιᾶς ἁπάσης ἐπ´ αὐτὸν ἰέναι προθυμουμένης, (ἔχονται δὲ ὀρθῶν λογισμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν οὐδένα νοῦν ἔχοντα ἀντειπεῖν,) εἴ τι καὶ περὶ ἐκεῖνον συμβαίη τῶν δυσχερῶν, οὐχ ἡμῶν τῶν ἠναγκασμένων, ἀλλ´ ἐκείνων ἂν εἴη τῶν εἰς τὴν ἀνάγκην συνελασάντων. Τοιγαροῦν ἐπεὶ κοινῇ πᾶσι τὰ αὐτὰ ἔδοξε λυσιτελεῖν, ἡμεῖς τε οὐδεμίαν τοῖς βεβουλευμένοις μέμψιν ἔχομεν ἐπιφέρειν, τὰ κοινῇ δοκοῦντα πράττειν ἀνάγκη.“ Τούτοις συνεῖπε καὶ ὁ πρωτοστράτωρ· τοῦ μεγάλου τε δομεστίκου μὴ συνετώτερον ἑαυτὸν εἶναι νομίζειν τῶν ἄλλων ἁπάντων εἰπόντος, ὥστε τοῖς κοινῇ δοκοῦσιν αὐτὸν μόνον ἐναντία λέγειν, ἀνέστησαν.

5. Βαθείας δὲ νυκτὸς τὸν μέγαν δομέστικον ὁ βασιλεὺς μόνον παραλαβὼν, καὶ αὖθις ἐβουλεύοντο περὶ τῶν αὐτῶν· ἐδόκει δὲ καὶ αὐτοῖς ὀρθῶν μὲν ἔχεσθαι τὴν στρατιὰν λογισμῶν. Τοῦ νεωτερισμοῦ γὰρ ἤδη λαμπρῶς ἐξαφθέντος, πάντες ἦσαν μετέωροι πρὸς τὰς φήμας, καὶ μεταβολῆς ἀτόπως ἤρων. Κίνδυνον μέντοι τὸν ἔσχατον τὴν εἰς Βυζάντιον αὐτῶν ἄφιξιν φέρειν τῷ βασιλεῖ, ὡς πάντων εὐθὺς τῷ νέῳ προσθησομένων. Ὃ δὴ καὶ σκοπουμένοις αὐτοῖς, ὅπως ἂν μὴ γένηται, καὶ πολλὰς ἑλίξεις λογισμῶν διελθοῦσιν, ἐδόκει βέλτιστον εἶναι πρὸς Θεσσαλονίκην μᾶλλον ἐλθεῖν, ὡς ἂν ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ τὰ κατ´ αὐτὸν κατὰ σχολὴν εὖ διαθέμενος ὁ βασιλεὺς, πρὸς τὸν πόλεμον ἀντίσχῃ, καὶ μὴ ἀπόληται ἐπιχειρούμενος ἐκ τοῦ αἰφνιδίου. Ταύτην δὴ κυρώσαντες τὴν βουλὴν, ἐτράποντο εἰς ὕπνον.

6. Τῆς δὲ ἐπιγενομένης ἡμέρας, τῶν τε ἐν τέλει πάντων καὶ τῶν τῆς συγκλήτου συνελθόντων, παρόντων καὶ τῶν εἰρημένων Λατίνων, εἴ τι καινότερον τῶν χθὲς βεβουλευμένων ἐξεύρηταί τινι, ὁ βασιλεὺς ἐπυνθάνετο κοινῇ· „ἀτελοῦς γὰρ τοῦ βουλεύματος καταλειφθέντος, καὶ ὑμῶν πάντων περὶ αὐτὸ ἠσχολημένων, εἰκός τινα καὶ προσεπινοῆσαί τι πλέον·“ Παλαιολόγου δὲ τοῦ μεγάλου στρατοπεδάρχου μήτ´ αὐτόν τι προσεπινενοηκέναι πλέον, μήτ´ ἄλλου ἀκηκοέναι φαμένου, καὶ καβαλλαρίου φραμπέριν τεμπινιὸλ, ὡς ἐκ προσώπου τῶν Λατίνων μηδαμῶς εἶναι τῶν χθὲς εἰρημένων μήτ´ ἀληθέστερα μήτ´ ἀναγκαιότερα εἰπόντος, καὶ τῶν ἄλλων ἑξῆς ἁπάντων τοῖς εἰρημένοις ἐπιψηφισαμένων, καὶ τὴν εἰς Βυζάντιον ἄφιξιν ἐπισπευδόντων, ὡς ἅμα τῷ φανῆναι προσχωρῆσον, καὶ τέλος εἰς ἱκετείαν ὑπὲρ τοῦ ταῦτα πράττειν καταληξάντων, ὁ βασιλεὺς, μικρὸν ἐπισχών· „ἀλλ´ ἔμοιγε“ εἶπε „τὸ Σολομώντειον καλῶς εἰρῆσθαι δοκοῦν, τὸ, εἶναι σωτηρίαν ἐν πολλῇ βουλῇ· καὶ πολλὰ πολλάκις περὶ τῶν αὐτῶν βουλευσαμένῳ, ἐξεύρηταί τι καὶ τῶν εἰρημένων πλέον, ὃ δὴ καὶ δεῖν ἔδοξεν εἰς μέσον θεῖναι, ὡς ἂν, εἰ καλῶς ἔχει, δοκιμασθῇ. Ἐμοὶ πρὸς τὴν Ἀδριανοῦ τήνδε πόλιν ἀφιγμένῳ, αὐτοί τε πολλὴν ἐπεδείξαντο τὴν εὔνοιαν κοινῇ πάντες περὶ ἐμὲ, καὶ αἱ ἄλλαι πᾶσαι κατὰ τὴν Θρᾴκην ἄχρι Χριστουπόλεως προσεχώρησαν πόλεις· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὅσον ἦν στρατιωτικὸν ἐν ταῖς Θρᾳκικαῖς κώμαις καθιδρυμένον, οἷς καὶ πολλὴν ὀφείλειν τὴν χάριν ὁμολογῶ ὡς ἀγαθοῖς περὶ ἐμὲ προῖκα γεγενημένοις. Αἱ μέντοι κατωτέρω Χριστουπόλεως πολλαὶ καὶ περιφανεῖς οὖσαι πόλεις ἄχρι καὶ Ἀκαρνανίας καὶ Δαλματίας ὑπήκοοι Ῥωμαίοις, καὶ στρατιὰν οὐκ εὐκαταφρόνητον ἔχουσαι καὶ στρατηγοὺς πολλούς τε καὶ ἀγαθοὺς, οὐδεμία προσεχώρησεν ἡμῖν. Ὅπερ ἐμὲ ταραχῆς ἐνέπλησεν οὐκ ἀπαντῆσαν κατὰ γνώμην. Οὐδ´ εἶναι νομίζω λυσιτελὲς ὡς οὐδενῶν καταφρονῆσαι, ἀλλὰ περὶ πλείστου ποιήσασθαι καὶ τὴν ἐκείνων συμμαχίαν καὶ κοινωνίαν. Τούτου χάριν ἀναγκαῖον εἶναί μοι δοκεῖ τὴν πρὸς ἐκεῖνα φέρουσαν πρῶτον ἑλέσθαι. Προσχωρησάντων δὲ ἐκείνων, πρὸς τὴν Κωνσταντίνου βαδιούμεθα θαῤῥοῦντες, οὔτ´ ὀπίσω πολεμίους καταλιπόντες, καὶ διπλασίῳ τὴν δύναμιν προσκτησάμενοι.

7. Βασιλεὺς μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπε, τὴν πρὸς τὴν ἑσπέραν ἑλέσθαι πείθειν ἐπιχειρῶν· οἱ δ´ αὖθις τῶν προτέρων ἐχόμενοι λογισμῶν, πρὸς Βυζάντιον ἔλεγον ἀπιέναι δεῖν καὶ ἄλλοσε μηδαμῆ, ὡς οὐδὲν ὂν ἔργον αὐτὸ κατασχεῖν, καὶ μὴ παρατείνειν τὸν πόλεμον, ἀλλὰ συναιρεῖν.

suivant

 

85 Chapitre XX.

1. Le jeune Andronique propose à son armée de faire la paix. 2. Ils demandent la guerre. 3. Il les remercie de leur affection, et tâche de modérer leur zèle. 4. Il consulte /e grand Domestique, le Protostrator, et Syrgian. 5. Il résout en particulier avec le grand Domestique, de mener l'armée vers Thessalonique. 6. Il le propose aux gens de commandement. 7. Ils rejettent sa proposition.

1. Le jour suivant le jeune Andronique ayant assemblé les Chefs et les Soldats, blâma l'insolence qu'ils avaient commise le jour précèdent, et leur représenta que le mal ne produit jamais je bien. Il ajouta, qu'il pardonnait aux auteurs de ce désordre, parce qu'ils avaient cru ne rien faire qui ne lui fût agréable, mais que s'ils tombaient à l'avenir dans la même faute, il les châtierait avec la rigueur qu'ils mériteraient. Il proposa ensuite le sujet de la délibération en ces termes. L'Empereur mon Aïeul nous a fait savoir qu'il désire la paix, et a promis de nous accorder ce que nous demanderons. Que chacun en dise son avis.

2. Il s'éleva à l'heure même un cri de toutes 86 les voix, qu'ils ne voulaient point de paix, et qu'il n'y avait point à délibérer là-dessus. Vous avez couru, disaient-ils, le dernier péril, et vous rien êtes échappé que par une protection particulière du Ciel, et vous voulez vous jeter dans un autre. Nous vous supplions très-humblement de renoncer à ce dessein. Puisque l'Empereur votre aïeul offre de vous accorder tout ce que vous lui demanderez, qu'il se démette de la Souveraine puissance, qu'il vive en particulier où il lui plaira, et qu'il vous laisse gouverner l'Empire. S'il rien veut rien faire, nous irons droit à Constantinople, dont les habitants viendront au devant de nous pour se rendre. Si vous êtes de cet avis-là, nous n'avons qu'a l'exécuter. Si vous n'en êtes pas, dites-le nous franchement, afin que nous pourvoyions à notre sûreté.

3. Les gens de guerre ayant parlé de la sorte, comme d'une commune voix, le jeune Empereur reconnut bien que le temps n'était pas propre à leur faire changer de sentiment. Il vit que c'étaient des furieux, dont il était impossible de modérer la violence, et surtout les Français soudoyés, parmi lesquels il y en avait d'une noblesse fort ancienne, et fort illustre. De plus, la plupart lui étaient inconnus, et comment gouverner des gens qu'on ne connaît pas, et à qui l'on ne saurait parler ? Il se contenta donc alors de les remercier du zèle qu'ils témoignaient pour ses intérêts, et de leur représenter que l'affaire sur laquelle ils délibéraient étant de la dernière importance, puisqu'il s'agissait de 87 toute leur fortune, il y fallait faire une sérieuse réflexion, et il remit l'assemblée au lendemain.

4. Il s'enferma ensuite avec ses trois meilleurs amis, et il leur demanda leur avis touchant le même sujet. Syrgian opina le premier en ces termes. Ce que nous avons proposé dans les premières conférences que nous avons eues à Constantinople, n'est procédé d'aucune aversion particulière que nous eussions contre l'Empereur votre aïeul, ni d-aucun désir de lui rendre de mauvais offices. Nous ne cherchions tous que votre sûreté comme nous y étions obligés. En soutenant vos intérêts nous combattions les siens et en vous maintenant nous tâchions de l'abattre. La même chose arrive encore aujourd'hui. Il n'y a point d'homme d'esprit qui puisse blâmer la généreuse impatience que les gens de guerre témoignent de le combattre. Si, après cela, il lui arrive quelque chose de fâcheux, il ne nous pourra être imputé, puisque nous aurons été entraînés par l'effort de la multitude. Puisque toute l'armée est de cet avis, et que nous n'y trouvons rien que nous puissions reprendre avec raison, nous sommes obligés de le suivre. Le Protostrator fut du même sentiment : Le grand Domestique dit : Qu'il n'avait pas la vanité de se croire seul plus sage que tous les autres, et qu'ainsi il n'avait garde de s'opposer à un avis qu'ils avaient tous unanimement embrassé. Après quoi se levèrent.

5. La nuit suivante le jeune Andronique examina encore la même affaire avec le grand Domestique seul, et ils trouvèrent que le sentiment 88 des gens de guerre était raisonnable, que la division ayant éclaté, ils étaient dans l'attente de l'événement., et qu'ils ne souhaitaient rien tant que de changer de maître. Que l'on ne pouvait attaquer Constantinople sans mettre le vieil Empereur dans un extrême péril, parce qu'alors la plupart l'abandonneraient. Apres avoir porté leur pensée de tous côtés, et après avoir songé à tous les moyens possibles pour empêcher que cela n'arrivât, ils jugèrent qu'il n'y en avait point de plus propre que d'aller à Thessalonique, pour donner le loisir au vieil Empereur d'amasser des troupes. Après avoir pris cette résolution ils allèrent se coucher.

6. Les principaux de l'armée, entre lesquels étaient les Français, s'étant assemblés le lendemain, le jeune Empereur leur demanda s'il ne leur était point venu quelque nouvelle pensée touchant la délibération du jour précèdent, parce que la consultation étant demeurée imparfaite, sans que chacun eût eu le loisir de repasser par son esprit tout ce qui y avait été proposé, ils pouvaient avoir eu depuis d'autres vues, et d'autres lumières. Le grand Stratopedarque répondit, Qu'il ne lui était rien venu de nouveau dans l'esprit, et qu'il n'avait aussi rien oui proposer à personne : Le Chevalier Pierre de Pinioles dit au nom des Français, que l'on ne pouvait prendre de résolution, ni plus juste, ni plus nécessaire, que celle du jour précédent. Tous les autres approuvèrent cette réponse, 89 et ayant conjuré l'Empereur de leur permettre d'assiéger Constantinople, il demeura un peu de temps dans le silence, puis il le rompit pour leur dire. Il me semble que Salomon a eu grande raison de dire, que le salut consiste dans la multitude des Conseillers. Pour moi, ayant médite plusieurs fois sur cette affaire, j'ai trouvé quelque chose qui n'a point été proposé, et que je ferai bien-aise de vous expliquer, afin que vous en jugiez. Depuis que je suis arrivé en cette ville, les habitants m'ont donné beaucoup de marques de leur amitié. Les autres villes de Thrace jusqu'à Chrisopole se sont déclarées en ma faveur. Les soldats qui étaient dans les Bourgs et dans les Villages se sont rangés sous mes enseignes. Je leur fuis obligé d'avoir ainsi embrassé mes intérêts, avant que je leur eusse fait aucune grâce. Mais il y a un grand nombre de Villes considérables depuis Christopole jusqu'à l'Acarnanie et la Dalmatie, où il y a des garnisons composées de sages Chefs, et de bons soldats, qui n'ont point encore suivi notre parti, comme je l'avais espéré, j'en ai je vous l'avoue une grande inquiétude, et comme je fuis persuadé qu'il faut faire tout ce que nous pourrons pour les obliger à se joindre à nous, j'estime aussi qu'il faut aller de ce coté-là. Quand nous aurons reçu un si puissant renfort, et que nous n'aurons plus d'ennemis derrière nous, nous en marcherons avec plus d'assurance contre Constantinople.

7. Voila ce que dit le jeune Empereur pour persuader son armée d'aller vers l'Occident ; mais ils demeurèrent fermes dans leur premier 90 avis, et soutinrent qu'il ne fallait point aller ailleurs qu'à Constantinople, qu'ils l'emporteraient aisément, et qu'il valait mieux terminer la guerre que de la prolonger.

suivant