Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

LIVRE TROIS (chapitres LΧXXI à XC

LIVRE TROIS (chapitres LXXI à LXXX - chapitres XCI à C

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE TROISIEME.

 

 

 

 

précédent

παʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς πυθόμενος, ὡς βασιλὶς πρεσβείαν ποιοῖτο πρὸς Ὀρχάνην ἐπὶ συμμαχίᾳ, πέμψας καὶ αὐτὸς ἔπραττεν, ὅπως αὐτῷ μᾶλλον, καὶ μὴ Βυζαντίοις πρόσθοιτο. Καὶ εἵλετο Ὀρχάνης τὴν πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα μᾶλλον συμμαχίαν, καὶ πέμψας Χατζὴν τὸν εὐνοῦχον, ἐτέλει τὰς σπονδάς. ὄντος δὲ οὐ μακρὰν αὐτοῦ, ἀλλὰ τῆς ἐκ Παφλαγονίας ἄχρι Φρυγίας παραλίου ἄρχοντος, ῥᾳδίως μετεπέμπετο Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς τὴν συμμαχίαν ἡνίκα ἔδει· ὃ καὶ μάλιστα ἐκάκωσε τὰ πράγματα Ῥωμαίων. Ὡς ἐπιπλεῖον γὰρ, καὶ βασιλέως μὴ δεομένου, περαιούμενοι οἱ Πέρσαι τὰς μήπω βασιλεῖ προσχωρησάσας πόλεις ἐκάκουν ὡς πολεμίας.

2. Τότε δὲ ἐκ τῆς Ὀρχάνη στρατιᾶς ἔχων συμμαχίαν, ταῖς πρὸς τὸν Πόντον πόλεσιν ἐπεστράτευσε καὶ εἷλε πάσας πλὴν Σωζοπόλεως. Εἷλε δὲ καὶ τὴν ἐν τῇ Δέρκῃ τῇ λίμνῃ πόλιν καὶ φρούριόν τι ἕτερον οὐ μακρὰν Βυζαντίου, Ἐμπυρίτην προσαγορευόμενον· εἶτα ἀνέστρεφεν εἰς τὴν οἰκείαν.

3. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ Μανουὴλ ὁ νεώτερος τῶν βασιλέως υἱῶν Βεῤῥοίᾳ ἐνδιατρίβων, ὄναρ ἔγραφεν ἰδεῖν τοιοῦτον. Ἐδόκει ἐπὶ κλίνης αὐτὸς ἑστάναι· βασιλέα δὲ τὸν πατέρα τήβεννον ἔχοντα καὶ χιτῶνα περιπόρφυρα καὶ ἱερατικὸν ἐπιτραχήλιον χρυσοῦν, πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν, δύο δὲ ἑτέρους ἑκατέρωθεν αὐτῷ παρέπεσθαι, ὧν ἅτερος μὲν οὐ γνώριμος ἦν, εἶχε δὲ τὸ προφήτου Ἠσαΐου βιβλίον ἀνεῳγμένον· Λαντζαρέτος δὲ ὁ δεύτερος τὸ βασιλέως ξίφος εἶχεν ἐν χερσί. Βασιλέα δὲ κηρὸν αὐτῷ παρεσχημένον καὶ σφραγῖδα, ἄμφω ἐρυθρὰ, „σφράγισον“ πρὸς τὸν υἱὸν εἰπεῖν. Τοῦ δὲ σφραγίσαντος, ζῶντα λέοντα ἐντυπωθῆναι τῷ κηρῷ, ἄστρον λαμπρότατον τῷ δεξιῷ κατέχοντα ποδὶ καὶ πρὸς τῷ ὤμῳ ἕτερον μικρὸν ἔχοντα ἐγκεκολαμμένον ἄστρον. Βασιλέα δὲ εἰπεῖν „ἀνάστησον αὐτόν.“ ἀναστήσαντος δὲ τοῦ υἱοῦ, τὸν τὸ βιβλίον Ἠσαΐου κατέχοντα εἰπεῖν, „ὁ θεὸς ὡδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου, ὡς δόξαν μονοκέρωτος αὐτοῦ ἔδεσθαι ἔθνη ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ταῖς βολίσιν αὐτῶν κατατοξεύσει καὶ τὰ πάχη αὐτῶν ἐκμυελιεῖ. Ἀνακλιθεὶς ἀνεπαύσατο ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος· τίς ἐγερεῖ αὐτόν; οἱ εὐλογοῦντές σε εὐλογημένοι, καὶ οἱ καταρώμενοί σε κεκατήρανται.“ ταῦτα δὲ ἐδόκει τῷ βιβλίῳ ὄντα ἐγγεγραμμένα ἀναγινώσκειν. Βασιλεὺς δὲ αὖθις τῷ υἱῷ προσέταττε σφραγῖσαι. Σφραγίσαντος δὲ, πάρδαλις ἐξῆλθε ζῶσα, καὶ χάρτην εἶχε θατέρῳ τῶν ποδῶν, ᾧ ἐνεγέγραπτο, ἰδοὺ θηρίον ἕτερον ὡσεὶ πάρδαλις, καὶ ἐξουσία ἐδόθη αὐτῷ. Κελεύσαντος δὲ βασιλέως τῷ κατέχοντι τὸ βιβλίον τοῦ θηρίου τὴν προφητείαν λέγειν, τὰ ἴσα εἶπε. Βασιλεὺς δὲ καὶ τρίτον ἐκέλευε σφραγῖσαι τῷ υἱῷ· καὶ σφραγίσαντος, ἐξῆλθε γαλῆ ζῶσα καὶ αὐτὴ, τὴν γλῶτταν δὲ τῶν ὀδόντων προβεβλημένη, ἐδόκει λείχειν τὴν γῆν. Τοῦ βασιλέως δὲ υἱοῦ εἰς ὕψος αἴροντος, ἡ γλῶσσα τῆς γαλῆς μηκύνεσθαι ἐδόκει καὶ τὴν γῆν ὡσαύτως περιλείχειν. Ὁ τὸ βιβλίον δὲ κατέχων, βασιλέως κελεύοντος, τὴν προφητείαν λέγειν· „ἰδοὺ θηρίον“ εἰπεῖν „ἕτερον, καὶ εἶπον αὐτῷ· ἀνάβηθι, φάγε σάρκας πολλάς.“ Μετὰ τοῦτο δὲ ὁ βασιλεὺς σφραγῖδα πράσινον ἑτέραν παρεῖχε τῷ υἱῷ καὶ ἐκέλευε ταύτῃ σφραγίζειν τὸν κηρόν· καὶ σφραγίσαντος, ἐξῆλθε πελαργὸς ζῶν, σκύφον ἔχων ὑέλινον τῷ ποδί· ἐδόκει δὲ ὁ σκύφος ὄξος ἔχειν. Ὁ τὸ βιβλίον δὲ κατέχων εἶπεν „ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος· ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.“ αὖθις δὲ ὁ τοῦ βασιλέως υἱὸς ἐσφράγισε κελευσθείς· καὶ ἱπποκένταυρος ἐξῆλθε, τῇ δεξιᾷ χειρὶ δόρυ κατέχων. Ὁ δὲ τὰς προφητείας λέγων „ἰδοὺ καὶ ἕτερον θηρίον“ εἶπεν „ἔκθαμβον καὶ περισσῶς ἰσχυρόν.“ μετὰ τοῦτο δὲ ὁ βασιλεὺς „εὐλογητὸς ὁ θεὸς ἡμῶν“ εἶπε „πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Δόξα σοι, ὁ θεὸς, ὅτι ζῶντες εἴδομεν τὰς προφητείας ἀποβάσας.“ ἐδόκει δὲ κελεύειν τῷ υἱῷ συγκρύπτειν τὰ ζῶα. Τὰ δὲ εὐθὺς ἐδόκουν σφραγῖδες γεγενῆσθαι ἐκ κηροῦ, ἃς ὡς ἐνῆν συγκρύπτων ταῖς χερσὶ, μετὰ βασιλέως ἐξῄει τοῦ πατρὸς, τὸ ἱερατικὸν ἐπιτραχήλιον ἀποθεμένου· ἐν τούτοις δὲ τοῦ ὕπνου ἀποστῆναι. Τοιαῦτα μὲν ἡ ὄψις τῷ βασιλέως υἱῷ ἐδήλου· περὶ οὗ δὲ ἦν, οὐδέπω μέχρι νῦν ἐγένετο φανερόν. Ταῦτα μὲν οὖν ὁ βασιλέως υἱὸς πρὸς τὸν πατέρα ἔγραφεν ἑωρακέναι κατὰ τοὺς ὕπνους.

4. Βασιλεὺς δὲ ὀλίγον Διδυμοτείχῳ ἐνδιατρίψας, σύμπασαν Ῥωμαίων, ὅσοι ὑπ´ αὐτῷ ἦσαν, στρατιὰν συναγαγὼν καὶ Περσικὴν ὀλίγην ἐπαγόμενος, ἐπεστράτευσεν αὖθις Βυζαντίῳ, καὶ πρὸς τὴν Γυρολίμνης λεγομένην πύλην ἐλθὼν, οὐκ ὀλίγον μέρος τῆς ἡμέρας διετέλεσεν. Ἐκ Βυζαντίου δὲ οὐδεὶς ἐξῆλθε τῶν πυλῶν, ἀλλ´ ἐπὶ τῶν τειχῶν ἦσαν παρατεταγμένοι, ὡς ἀμυνούμενοι, ἂν ἐπίωσι. Δοὺξ δὲ ὁ μέγας μόνος ἅμα ὀλίγοις πρὸ τῶν πυλῶν ἔστη ἐξελθών. Γνωρίσας δὲ ὁ βασιλεὺς, ὡς ἐκεῖνος εἴη, ἔπεμπε τοὺς διαλεξομένους. Ὁ δ´ εἰσῄει πρὸς τὴν πόλιν, αἰσθόμενος ὡς ἐγνωρίσθη, καὶ οἱ πρὸς αὐτὸν ἐρχόμενοι ἀνέστρεφον. Βασιλεὺς δὲ, ἐπεὶ περὶ δείλην ἡ ἡμέρα ἤδη ἦν, παρὰ τὴν τῆς Καμήλου καλουμένην γέφυραν ἐστρατοπεδεύσατο ἐλθών· καὶ εἰς τὴν ὑστεραίαν ὀλίγοι μὲν εἰς τὸ στρατόπεδον μετὰ βασιλέως ὑπελείποντο, τὸ πολὺ δὲ τῆς στρατιᾶς καὶ Ῥωμαίων καὶ Περσῶν ἐτράποντο ἐπὶ λεηλασίας. Καὶ Ῥωμαῖοι μὲν βοσκήματα καὶ ἄλλην λείαν ἤλαυνον, τὸ Περσικὸν δὲ ἠνδραπόδιζον καὶ τοὺς ἀνδρώπους. Καὶ ἦν οὐ τοῖς πάσχουσι μόνον τὸ κακὸν ἀπαραμύθητον, ἀλλὰ καὶ βασιλεῖ καὶ τοῖς συνοῦσιν ἅπασι Ῥωμαίοις ἔλεος δεινὸς εἰσῄει, τοιαῦτα τῶν ὁμοφύλων δυστυχούντων· ἀναγκαίως δὲ τοῦ πολέμου εἴχοντο. Πράττειν γὰρ ἑτέρως οὐκ ἐνῆν, τῶν ἐν Βυζαντίῳ τὴν εἰρήνην οὐ παραδεχομένων.
 

précédent

Chapitre LXXXI.

1. L'Empereur Cantacuzène obtient du secours d'Orcane. 2. Il réduit de petites places. 3. Songe de Manuel le plus jeune de ses fils. 4. Il mène son armée devant Constantinople.

1. L'Empereur Cantacuzène ayant appris que l'Impératrice avait envoyé demander du secours à Orcane, envoya aussi le supplier de lui en donner, plutôt qu'à la faction de Constantinople. Orcane aima mieux le secourir que les autres, et il lui envoya un Eunuque nomme Catze, pour traiter avec lui. La proximité fut cause que Cantacuzène tira de lui du secours autant de fois qu'il voulut ; car il commandait dans la Paphlagonie maritime, et jusqu'en Phry- 939 gie. Ce voisinage-là ne contribua pas peu à ruiner les terres de l'Empire ; car les Turcs traversèrent plusieurs fois la mer, sans en être priés, et exercèrent des actes d'hostilité contre les villes qui refusaient de se soumettre à l'Empereur Cantacuzène.

2. Etant fortifié par ce secours, il marcha vers les villes de Pont, et les prit toutes, à la réserve de Sozopole. Il en prit aussi une petite assise sur le bord de la Palus Dercée, et un fort proche de Constantinople, nommé le fort d'Empyrite.

3. Dans le même temps Manuel le plus jeune de ses fils lui manda, qu'il avait eu ce songe-ci. Il lui avait semblé que pendant qu'il était dans son lit, l'Empereur son père l'était venu trouver, vêtu d'une tunique, et d'une robe bordée de pourpre, et ayant au cou le collier d'or d'un Évêque. Il y avait deux hommes à ses côtés, dont l'un qui lui était inconnu, tenait le livre du Prophète Isaïe ouvert, et l'autre était Lantzaret, qui avait l'épée de l'Empereur son père à la main ; que l'Empereur lui avait donné sa cire, et son cachet, qui étaient tous deux rouges, et lui avait dit, scellez, qu'ayant imprimé le cachet sur la cire, il avait paru dessus, la figure d'un lion qui avait une étoile fort grande, et fort éclatante au front, et une autre moins grande, et moins éclatante à l'épaule ; que l'Empereur lui avait dit éveillez-le, et qu'ayant éveille celui qui tenait le livre d'Isaïe, il avait lu ces paroles, Le Seigneur l'a 940 amené d'Egypte, afin que la gloire de son Monoceros consume la gloire des peuples qui lui sont contraires, il tirera avec leurs fléches, et il les déchargera de leur graisse ; ceux qui le béniront feront bénis, et ceux qui le maudiront seront maudits. Ensuite, l'Empereur commanda à son fils de faire une autre impression de son cachet, et que quand il l'eut faite, il parut une Pantère vivante, qui avait un papier attaché au pied, où ces paroles étaient écrites: Voici une autre bête comme une Panthère, et la puissance lui a été donnée. L'Empereur ayant commandé à celui qui tenait le livre, de lire la Prophétie de la bête, il lut les mêmes paroles. L'Empereur commanda encore à son fils d'imprimer une troisième fois son cachet sur la cire, et dés qu'il l'eut imprimé, il parut un chat vivant, qui léchait la terre avec sa langue, et Manuel fils de l'Empereur l'ayant levé en l'air, sa langue s'allongea de telle sorte, qu'il continuait toujours à lécher la terre, comme auparavant. L'Empereur ayant commandé à celui qui tenait le livre de lire la Prophétie, il lut, Voici une autre bête, à laquelle on a dit, viens et mange beaucoup de chair. Après cela l'Empereur donna à son fils un cachet vert, et lui commanda de l'imprimer sur la cire ; ce que Manuel ayant fait, il en sortit une Cigogne toute vivante, qui avait au pied une fiole pleine de vinaigre. Celui qui tenait le livre lut, ils m'ont donné du fiel à manger, et du vinaigre à boire. Ils verront 941 celui contre qui ils ont tiré leurs traits. Le fils de l'Empereur ayant encore imprimé le cachet parle commandement de son père, il en sortit un Hippocentaure, qui avait une lance à la main droite. Celui qui tenait le livre lut, voici une autre belle d'une force merveilleuse. Alors, l'Empereur dit, que Dieu soit toujours béni, maintenant, et dans les siècles des siècles. Soyez glorifié, ô mon Dieu, de ce que nous voyons durant notre vie, l'accomplissement des Prophéties. Il commanda enfin, à son fils de cacher tous ces animaux, qui à l'heure même furent changés en Empreintes de cire. Il les cacha le mieux qu'il put entre ses mains, et il sortit avec son père, qui ôta, en même temps, le collier hors de son cou. Voila le songe qu'eut Manuel fils de l'Empereur. On n'a pu savoir encore ce qu'il signifiait.

4.. L'Empereur s'étant arrêté un peu de temps à Didymoteque, assembla tout ce qu'il avait de troupes Romaines, avec une partie de celles des. Turcs, et s'approcha de Constantinople. Il demeura longtemps devant la porte Gyrolimne, sans que personne osât sortir. Ceux de dedans étaient rangés sur leurs murailles, pour se défendre. Il n'y eut que le grand Duc qui sortit avec une petite troupe par une des portes. L'Empereur lui envoya des Hérauts ; mais il rentra à l'heure même. Gomme la nuit était proche l'Empereur se campa au pont du Chameau, et le jour suivant il demeura dans son camp, avec un 942 petit nombre de ses soldats. Les autres tant Romains que Turcs allèrent au pillage. Les Romains enlevèrent quantité de bétail, et d'autre butin. Les Turcs prirent des prisonniers. L'Empereur et ceux de son parti avaient un sensible déplaisir de voir leurs Citoyens emmenés en captivité. Mais l'opiniâtreté avec laquelle ceux de Constantinople refusaient la paix, rendait ces violences-là en quelque sorte nécessaires.


 

πβʹ. 1. Οἱ ἐν Γαλατᾷ δὲ τῷ φρουρίῳ ὄντες Λατῖνοι, ὁρῶντες μὲν τὴν ὑπὸ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου τοῖς Ῥωμαίοις ἐγγινομένην ἀμύθητον φθορὰν, ἀγνοοῦντες δὲ, εἰ μᾶλλον οἱ ἐν Βυζαντίῳ, ἢ Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς παρέχεται τὰς αἰτίας τοῦ πολέμου, καὶ τοῖς μὲν ἐν Βυζαντίῳ συνόντες ὁσημέραι καὶ πολλὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ἀκούοντες κατηγορούντων, ὅτι βασιλεύειν ἐπιθυμήσας τοῖς βασιλέως ἐπιβουλεύσειε παισὶ, πατριάρχης δὲ μετὰ τῶν ἐπιλοίπων ἀντισταίη καὶ κωλύσειε, μὴ τὸν παῖδα διαφθείρειν πολεμήσας, ἢ οὐδὲν ἂν ἐκεῖνον ἐκώλυε πάλαι διεφθάρθαι, Καντακουζηνοῦ δὲ τοῦ βασιλέως οὐ μόνον τὴν πρὸς βασιλέα τὸν Ἀνδρόνικον ἐννοοῦντες σύμπνοιαν, ἀλλὰ καὶ τὴν προσοῦσαν ἐπιείκειαν καὶ ἡμερότητα, καὶ τὸ πᾶσιν ἑαυτὸν παρέχεσθαι ἡδύν τε ἐν ὁμιλίαις καὶ φιλότιμον πρὸς τὰς εὐεργεσίας καὶ τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας τῶν φίλων μνημονευτικὸν, καὶ νομίζοντες, οὐκ ἂν οὕτω ῥᾳδίως περὶ βασιλέα τὸν φίλον ἠγνωμονηκέναι, πιστεύειν μὲν οὐκ εἶχον τοῖς αὐτοῦ κατηγοροῦσι τὰ τοιαῦτα, οὔτε μὴν παντάπασιν ἀπιστεῖν τοῖς θρυλλουμένοις οὕτως ὑπὸ πολλῶν· διὰ δὴ ταῦτα περὶ πλείστου τιθέμενοι σαφές τι περὶ τοῦ παρὰ Ῥωμαίοις κεκινημένου πολέμου γνῶναι, δεῖν ἔγνωσαν, ἐπεὶ ἐγγὺς ἦν ἐστρατοπεδευμένος, πέμπειν πρὸς αὐτόν τινας, οἳ διαλεξόμενοι τὰς αἰτίας εἴσονται σαφῶς, ἐξ ὧν ὁ πόλεμος κεκίνητο. Καὶ πέμπουσι δύο τινὰς, τῆς τῶν μενουρίων τάξεως μοναχοὺς, συνετοὺς μὲν καὶ ἄλλως, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ σοφίας τῆς παρὰ Ῥωμαίοις εἰς ἄκρον ἐληλακότας καὶ τὰ Ἀριστοτέλους κάλλιστα ἐξησκημένους. Ἦν δὲ ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν ἐκ Σαβωΐας τῆς πατρῴας οἰκίας Ἄννῃ τῇ βασιλίδι, τῶν μενουρίων ἡγούμενος· διὸ καὶ τότε πρὸς βασιλέα παρὰ τῶν ὁμοφύλων ἐπέμφθη, ἵν´ ὡς μάλιστα τὰς αἰτίας ἐξετάσῃ τοῦ πολέμου, τῇ πρὸς βασιλίδα τὴν Ἄνναν οἰκειότητι οὐ μόνον βασιλεῖ μὴ χαριζόμενος, ἀλλὰ καὶ ἀντιλέγων καὶ ἀπελέγχων, ὅσα δυνατά· ὁ δὲ λοιπὸς τῶν ἐξεταζομένων ἀκροατὴς ἐσόμενος μόνον ἥκει, ἵνα μὴ ἐκεῖνος αὖθις χαριζόμενος ἑαυτῷ, ἀποκρύπτειν ἐθελήσῃ τἀληθῆ.

2. Ἐλθόντες δὲ εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ βασιλέα προσαγορεύσαντες, ἥκειν μὲν ἔφασαν καὶ ὁμιλίας ἕνεκα καὶ συντυχίας τῆς πρὸς αὐτὸν, οὕτως ἐγγὺς ἐστρατοπεδευμένου. Τὸ μάλιστα δὲ πεῖσαν εἶναι ἀφικέσθαι, ὅτι χρόνον ἤδη συχνὸν τοῦ πρὸς ἀλλήλους Ῥωμαίοις πολέμου τουτουῒ κεκινημένου καὶ διαφθειρομένων ὁσημέραι τῶν πόλεων ὑπ´ ἀλλήλων στασιαζόντων καὶ τῆς ἄλλης χώρας ὑπὸ Ῥωμαίων καὶ βαρβάρων τῶν κατατρεχόντων καὶ πλείστων καὶ ἀνηκέστων τελουμένων καὶ πολλῶν καθ´ ἡμέραν κτεινομένων καὶ ἐξανδραποδιζομένων, οὔτε λύσις τῶν κακῶν οὐδεμία ἐξευρίσκεται, οὐδ´ αὐτὸ τοῦτο ἔξεστι τἀληθὲς μαθεῖν, ὅθεν τε ἤρξατο ὁ πόλεμος τὸ πρῶτον κἀκ τίνων τῶν αἰτίων οὔπω μέχρι νῦν καταλυθῆναι ἠδυνήθη, ἀλλ´ οὕτως ἔπεισι πάντα ὥσπερ φλὸξ καταναλίσκων. Καίτοι γε ἀκηκοέναι ἐκ πολλῶν, ἄλλων ἄλλως ὡς ἕκαστος ἀπεχθείας ἢ εὐνοίας πρὸς ὑμᾶς τοὺς βασιλέας ἔχουσι διηγουμένων· οἷς οὐ δίκαιον πιστεύειν κεκρικέναι, τοῖς σφετέροις αὐτῶν πάθεσι συμμεταβάλλεσθαι ἀξιοῦσι καὶ τὰ πράγματα. Διὸ καὶ δεῖσθαι μάλιστα αὐτοῦ αὐτὸν ἐξηγήσασθαι, ὡς ἔσχεν ἕκαστα σαφέστατά τε εἰδότα τῶν ἄλλων μᾶλλον καὶ τἀληθὲς οὐ βουλησόμενον ἀποκρύπτειν, οἷα δὴ ἀληθείας τε ἐχόμενον, ὥσπερ ἀκούομεν, ἐξαρχῆς, ἄλλως τε καὶ πολλῶν ὄντων τῶν δυνησομένων ἀπελέγχειν, ἂν φαίνηται μὴ λέγειν ᾑρημένος τἀληθῆ.

3. Βασιλεὺς δὲ οὐ τοῦ παρ´ αὐτὸν ἀφῖχθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς αἰτήσεως ἐπῄνει καὶ χάριτας οὐ τὰς τυχούσας ὡμολόγει. Πάλαι γὰρ ἔφασκεν ἐπιθυμεῖν τῶν πρὸς ἀλήθειαν, ἀλλ´ οὐ πρὸς ἔριν καὶ φιλονεικίαν ἀκούειν βουλησομένων. Πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις οἷς ἐπήνεγκεν ὁ πόλεμος αὐτῷ κακοῖς καὶ τοῦτο τῶν ἐπαχθῶν ἡγεῖσθαι, τὸ μηδέποτε συνετῶν τινων ἀκροατῶν τυχεῖν, οἳ δικάσουσιν αὐτῷ περὶ τοῦδε τοῦ πολέμου. Νυνὶ δὲ αὐτοῖς κατὰ τύχην ἀφιγμένοις παρέχεσθαί τε δεομένοις, ὧν αὐτὸς τυχεῖν ἐν μεγίστης εὐχῆς ἦγε μέρει, ἄλλως τε καὶ δυναμένοις τόπον δικαστῶν κατέχειν παρ´ αὐτῷ, οὐ μόνον διὰ τὴν σοφίαν καὶ τὴν σύνεσιν, ἀλλ´ ὅτι καὶ ἐπ´ αὐτῷ τούτῳ ἥκοιεν, ἵν´ ἐκ τῶν λεγομένων τἀληθῆ περὶ τοῦ πολέμου γνοῖεν, ἥδιστά τε ἅπαντα αὐτὸν ἐκθήσεσθαι καὶ χάριν εἰδήσειν τῆς αἰτήσεως. Ἐδεῖτό τε αὐτῶν, μηδὲν ὑποστειλαμένους ἐξελέγχειν, ἂν φαίνηται ἐπιορκῶν καὶ ἀδικῶν καὶ ἢ τοῖς βασιλέως παισὶ τοῦ φίλου ἐπιβουλεύων, ἢ τοῦ πολέμου αἴτιος καὶ τῆς Ῥωμαίων ἀμυθήτου φθορᾶς γεγενημένος. Ἀρξάμενός τε ἀπ´ ἀρχῆς εὐθὺς διηγεῖτο ἕκαστα, τήν τε αὐτοῦ καὶ βασιλέως Ἀνδρονίκου εὔνοιαν καὶ φιλίαν πρὸς ἀλλήλους ἀκριβῆ, καὶ ὡς μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν πολλὴν πρόνοιαν αὐτὸς ποιήσαιτο, οὐ τῶν βασιλέως μόνον παίδων καὶ γυναικὸς τῆς βασιλίδος, ἀλλὰ καὶ τῆς Ῥωμαίων ὠφελείας, οὐ χρήματα μόνον ἕτοιμος ὑπὲρ ἐκείνων ἀναλίσκειν ὢν, ἀλλὰ καὶ ζωὴν τὴν φίλην, εἰ καιρὸς καλοίη, ῥᾷστα προησόμενος· ὅπως τε ὑπὸ παρακοιμωμένου ἐπιβουλευθείη οὐδεμιᾶς αἰτίας ἕνεκα, ἢ φθονήσαντος αὐτῷ καὶ φθείρειν διανοηθέντος, ἵν´ αὐτὸς ἄρχῃ τῶν πραγμάτων· καὶ ὡς πατριάρχην καὶ τοὺς ἄλλους ἐξαπατήσειε, ψεύδη πλασάμενος καὶ συκοφαντίας, ἃ οὐδὲ ἐνεθυμήθη· καὶ ὡς ἐκεῖνοι τῶν ἰδίων ἕνεκα, ὡς ᾤοντο, διαφορῶν, σαφέστατα εἰδότες, ὅτι ψεύδονται καὶ συκοφαντοῦσιν, ὑπὲρ βασιλίδος δῆθεν καὶ τῶν παίδων τὸν πόλεμον κινοῖεν πολλὰ ἐξαπατήσαντες· καὶ οἵαν ἀγνωμοσύνην καὶ ἀπανθρωπίαν οὐ περὶ αὐτὸν μόνον καὶ μητέρα καὶ τοὺς οἰκείους ἐπιδείξαιντο, ὕβρεσιν ἀτόποις καὶ φαύλοις προσηκούσαις καὶ ἀνελευθέροις χρησάμενοι ἀνθρώποις, καὶ τὸν οὐδ´ ἐν ἐσχατιαῖς γῆς ἀγνοούμενον αὐτοῦ πλοῦτον εἰς ἀξιόχρεων οὐδὲν, ἀλλ´ εἰκῇ καὶ μάτην διαφθείραντες, ἀλλὰ καὶ περὶ τοὺς φίλους καὶ τοὺς ὁπωσδήποτε ἐπιτηδείους· καὶ ὅσους αὐτῶν ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ ἐν δεσμωτηρίοις ἔχουσιν ἄχρι νῦν, μεγάλῃ δυσπραγίᾳ καὶ δεσμοῖς ἀφύκτοις προσταλαιπωροῦντας· καὶ ὡς κοινοὶ πολέμιοι φανεῖεν αὐτοῦ τε καὶ τῶν παρὰ Ῥωμαίοις ἀρίστων πάντων, οὐ μόνον ὅσον ἐν εὐγενέσιν ἦν, ἀλλὰ καὶ μονάζουσι καὶ ἐπισκόποις, ἔτι δὲ καὶ στρατιώταις καὶ τοῖς τῶν πολιτειῶν ἑκάστης πόλεως προέχουσιν. ὧν δὴ πάντων ἔφασκεν αὐτοῦ διὰ τὴν περισχοῦσαν τοὺς Ῥωμαίους συμφορὰν ἀμνημονοῦντος καὶ τιθεμένου παρ´ οὐδὲν, καὶ οὐχ ἅπαξ, οὐδὲ δὶς καὶ τρὶς, ἀλλὰ καὶ πολλάκις τοσαυτάκις ἐξαρχῆς τε εὐθὺς καὶ μέχρι νῦν πρεσβείας ποιουμένου καὶ δεομένου περὶ εἰρήνης, οὐ μόνον ἐπιεικὲς οὐδὲν ἀποκρίνασθαι ἐκείνους, ἀλλὰ τούς τε πρέσβεις αἰκίζεσθαι καὶ ἀτιμοῦν καὶ δεσμοῖς κατέχειν, καὶ αὐτοῦ πολλὰς καταχέειν ὕβρεις καὶ διὰ τοιούτων τὰς ἀπολογίας ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς πρέσβεις, πάντα μᾶλλον ἀνεκτὰ ἡγουμένους, ἢ περὶ εἰρήνης διαλέγεσθαι ἢ ἀκούειν. Τῆς τε βαρβαρικῆς πρὸς τοὺς ὁμοφύλους, ἔφασκεν, ἐπαγωγῆς οὐκ ἐκεῖνον ἦρχθαι, ἀλλ´ αὐτοὺς, πρώτους ἐπ´ αὐτὸν ἐπενεγκόντας· καὶ οὐ μόνον τούτου ἕνεκα, ἀλλὰ καὶ τρόποις ἑτέροις χρῆσθαι τοῖς βαρβάροις καταναγκάζοντας. χρήματα γὰρ ἐκεῖνοι παρεχόμενοι καὶ πόλεις προϊέμενοι καὶ τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν μεγάλων καὶ θαυμασίων τινῶν ἀποστεροῦντες, οὐ Κράλην μόνον ἔπεισαν τὸν Τριβαλῶν δυνάστην, ἀλλὰ καὶ Ἀλέξανδρον τὸν βασιλέα Μυσῶν αὐτῷ πολεμίους εἶναι, ἕκαστον καθ´ ἑαυτὸν ἀξιόχρεων πρὸς μάχην ὄντα σύμπασιν ὁμοῦ Ῥωμαίοις, ὑφ´ ὧν πρὸς ἀνάγκην καὶ αὐτὸν συνελαυνόμενον, τῇ συμμαχίᾳ χρῆσθαι τῇ βαρβαρικῇ, ἄλλως τε σαφῶς εἰδότα, ὡς εἰ ἀπώσοιτο αὐτὸς, ἐκείνους χρησομένους ἐπ´ αὐτόν. Οὐ γὰρ διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι ἐκείνους μὴ χρῆσθαι τοῖς βαρβάροις, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ πείθειν δύνασθαι μᾶλλον ἐκείνῳ αἱρουμένους συμμαχεῖν. Οὔπω γὰρ χθὲς καὶ πρώην πρὸς Ὀρχάνην τὸν Πέρσην πρεσβείαν πεποιημένοι, ἐδέοντο σφίσι συμμαχεῖν, πολλὰ ἐπαγγελλόμενοι παρέξειν χρήματα. Τὸν δὲ μᾶλλον ἑλέσθαι τὸ ἐκείνῳ προῖκα συμμαχεῖν, ἢ πολλὰ παρ´ ἐκείνων χρήματα λαμβάνειν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρότερον ὀλίγῳ τὸν Ἀσάνην Ἰσαάκιον τὸν πανυπερσέβαστον πρὸς Σουλιμᾶν τὸν Καρασῆ Φρυγίας σατράπην ἀφικέσθαι καὶ δεῖσθαι αὐτοῦ χρήματα πολλὰ λαβόντα συμμαχεῖν ἐπ´ ἐκεῖνον. Τὸν δὲ μηδὲ αὐτὸν πεπεῖσθαι. Καὶ αὖθις τὸν παρακοιμώμενον τῆς αὐτῆς ἕνεκα αἰτίας ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἐλθεῖν· τὸν δὲ τοσοῦτον δεῆσαι πείθεσθαι αὐτῷ, ὥστ´ οὐδὲ θέας γοῦν ψιλῆς ἠξιωκέναι. Ἐκείνη μὲν οὖν ἡ ἡμέρα καὶ οὐκ ὀλίγον τῆς νυκτὸς καὶ ἡ ἐπιοῦσα ἡμέρα καὶ νὺξ ὁμοίως ἀνάλωτο ἐν τοῖς τοιούτοις, βασιλέως μὲν τὰ κατ´ αὐτὸν διηγουμένου καὶ ἀποδεικνύντος ἑαυτὸν, ἀνάγκῃ πρὸς τὸν πόλεμον φερόμενον, τῶν Λατίνων δὲ ἀντιλεγόντων ἐπ´ ἐνίοις καὶ ἃ οἱ ἐν Βυζαντίῳ ἐγκαλοῦσιν ἐπαγόντων καὶ γυμναζόντων ὡς μάλιστα τὸν λόγον, ἵνα τἀληθὲς μὴ διαδρᾶναι δυνηθείη.

Chapitre LXXXII.

1. Les Latins de Galata députent deux Moines à l'Empereur Cantacuzène. 2. Leur harangue. 3. Réponse de l'Empereur.

1. Les Latins qui habitent à Galata considérant le nombre innombrable des malheurs que la guerre civile produisait, et ne sachant au vrai à qui les imputer, parce que d'un côté ils entendaient dire aux habitants de Constantinople, que la passion de régner avait porté Cantacuzène à conspirer contre les enfants de l'Empereur, et que si le Patriarche et les autres de son parti ne s'étaient opposés à un attentat si criminel, il y avait longtemps qu'il l'aurait exécuté ; et que de l'autre, rappelant dans leur mémoire l'amitié si étroite, par laquelle il avait été si attaché à l'Empereur Andronique, et la civilité, la douceur, la modération qui avait toujours paru dans 943 ses actions, ils avaient peine à le croire capable d'une si lâche ingratitude. Ne pouvant donc ni refuser d'ajouter créance à ce que disaient des personnes qui semblaient si dignes de foi, ni se persuader des choses si incroyables., ils se résolurent de s'informer de la vérité, et pour cet effet ils envoyèrent deux Moines de l'Ordre des Frères Mineurs, hommes prudents, savants dans la science des Latins, et versés dans la Philosophie d'Aristote, pour s'entretenir avec Cantacuzène, et pour reconnaître qui était l'auteur de la guerre. Il y en avait un qui était de Savoie, Supérieur de son Ordre, et parent de l'Impératrice Anne. Il fut choisi, afin que l'honneur qu'il avait d'appartenir à cette Princesse, lui donnât plus de liberté de contredire l'Empereur, et plus de facilité de découvrir la vérité. L'autre ne lui servait que de compagnon et de témoin.

2. Etant donc entrés au camp de l'Empereur, et l'ayant salué, ils lui dirent : Qu'ayant appris qu'il était si près d'eux, ils étaient venus pour avoir l'honneur de le visiter, de l'entretenir touchant cette guerre si funeste et si cruelle, qui s'étant élevée depuis longtemps entre les Romains, avait désolé les villes et la campagne, comme un feu qui bien loin de s'éteindre, redoublait de jour en jour sa violence; qu'ils n'avaient pu encore découvrir d'où procédait ce terrible embrasement ; qu'ils en avaient entendu parler différemment à différentes personnes, selon l'amour ou la haine qu'elles avaient pour les Empereurs ; que n'ayant pas jugé qu'il 944 fut raisonnable d'ajouter foi à leurs discours, parce quelles ne parlaient qu'en faveur du parti où elles s'étaient engagées Ils le suppliaient de leur faire un récit fidèle de la manière dont les choses s'étaient passées, puisqu'il en était mieux informé que nul autre, et que d'ailleurs il avait toujours fait dès sa jeunesse profession de dire la vérité.

3. L'Empereur les loua de la curiosité dont ils étaient touchés, et leur témoigna, qu'un des plus grands malheurs que lui eût produit la guerre, était de n'avoir presque jamais trouvé de personnes équitables, qui voulussent se donner la peine d'examiner sérieusement, et de juger sainement qui en était l'auteur, que puisqu'ils avaient pris la peine de le venir trouver, il leur exposerait fidèlement comme toutes les choses s'étaient passées, et il serait fort aise d'avoir des juges aussi éclairés, et aussi équitables qu'eux. Ayant donc repris l'affaire dès son origine, il leur représenta, l'amitié qui avait été entre l'Empereur Andronique, et lui; le soin qu'il avait pris depuis sa mort, de l'Impératrice sa femme, des Princes ses enfants, et de son Etat; l'ingratitude d'Apocauque, par laquelle il lui avait suscité une guerre pour le perdre, les impostures par lesquelles il avait trompé le Patriarche; les cruautés qu'il avait exercées contre sa mère, et contre ses proches ; la dureté avec laquelle il avait, ou emprisonné, ou massacré ses amis ; la dissipation qu'il avait faite de son bien, la fureur avec laquelle il avait 945 persécuté les personnes les plus éminentes en dignité et en mérite, Moines, Prélats, gens de guerre, et autres, dans toute l'étendue de l'Empire. Il ajouta, que le sentiment des calamités publiques, avait effacé de son esprit le souvenir de ses injures particulières, de forte que n'en tenant aucun compte, il avait envoyé plusieurs fois demander la paix, et qu'au lieu de lui faire une réponse raisonnable, on avait déshonoré les Ambassadeurs, on les avait traduits ignominieusement, et on les avait chargés de chaînes. Quant à ce que l'on se plaignait de ce qu'il avait fait entrer les étrangers sur les terres de l'Empire, il s'en justifiait, premièrement en disant, qu'il ne les avait pas fait entrer le premier ; en second lieu, qu'il y avait été contraint par ses ennemis, qui avaient livré des villes aux Serviens, et aux Bulgares, que s'ils n'avaient plus maintenant d'étrangers parmi leurs troupes, ce n'était pas qu'ils ne souhaitassent d'en avoir ; mais que c'était qu'ils ne les voulaient pas servir pour de l'argent, au lieu qu'ils s'offraient d'eux-mêmes à le servir pour rien, qu'ils avaient demandé du secours à Orcane, qui le leur avait refusé : qu'ils en avaient fait demander à Solyman, par Isaac Asan Panhypersebaste : qu'Apocauque avait été depuis pour lui en demander lui-même, et que bien loin d'en obtenir, il n'avait pu seulement obtenir audience. L'Empereur passa deux jours et deux nuits à faire le récit de diverses circon- 946 stances, et à étendre des raisons par lesquelles il prouvait qu'il n'avait pris les armes que par une indispensable nécessité. Les Latins prirent la liberté de lui proposer ce que l'on publiait contre lui, et de mettre les raisons de ses adversaires dans toute leur force, pour éclaircir la vérité.

πγʹ. 1. Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τῶν περὶ τούτων λόγων, ὁ τῶν μενουρίων ἡγούμενος Ἀρῆγος ὠνομασμένος, δίκαιον, εἶπε, τὸν ὀρθῶς βιοῦν προῃρημένον καὶ ἀληθείας καὶ δικαιοσύνης καὶ ὀλίγον γοῦν πεποιημένον λόγον, μηδέποτε καταψηφίζεσθαι μηδενὸς, πρὶν ἂν αὐτοῦ περὶ τῶν κατηγορουμένων τὴν ἀπολογίαν ἐγγένηται ἀκούειν ποιουμένου. Καὶ ὃ τῶν παλαιῶν τις βασιλέων ἔφασκε, τὸ δεῖν τὴν ἑτέραν τῶν ἀκοῶν ἀκεραίαν μάλιστα τῷ κατηγορουμένῳ διασώζειν, τοῦθ´ ἡγεῖσθαι εἶναι κοινὸν παράγγελμα ἀνθρώποις τὰ μέγιστα λυσιτελοῦν κατὰ τὸν βίον. Ἐγὼ γάρ σου πολλὰ καὶ δεινὰ κατηγορούντων τινῶν ἀκηκοὼς, ὅτι τε τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης βασιλέως πρὸς σὲ φιλίας ἀμνημονήσας, ἐπεβούλευσας μηδὲν ἀδικοῦσι τοῖς παισὶ, καὶ τὴν Ῥωμαίων ἄγων αὐτὸς ἡγεμονίαν ἐν ἰδιώτου σχήματι, οὐκ ἐνόμισας τὴν δόξαν ἐξαρκεῖν, εἰ μὴ ἐκείνους ἀποκτείνας τὸ κράτος ἅπαν περιστήσεις εἰς σεαυτὸν, καὶ ὡς πατριάρχου καὶ τῶν ἄλλων πρὸς τὴν ἐπιχείρησιν ἐναντίων γενομένων, ἐκμανεὶς πρὸς τὴν ἀποτυχίαν, τόν τε πόλεμον κεκίνηκας τουτονὶ καὶ τοὺς βαρβάρους ἐπήγαγες Ῥωμαίοις, καὶ τὴν εἰρήνην οὐδ´ ἄκροις καταδέχῃ τοῖς ὠσὶν, ἀλλ´ ὅτι μὴ εὐθὺς ἐξαρχῆς ὑπεῖξαν δουλωθέντες, πάντα ἀνατρέπειν καὶ διαφθείρειν ἔγνως, καὶ τῶν φόνων καὶ τῶν ἀνδραποδισμῶν οὐδένα ποιῇ λόγον, οὕτως ἐκπεπολέμωμαι καὶ αὐτὸς καὶ πρὸς τοσοῦτον ἔχθος ἐξηγόμην, ὥσθ´ ἡδέως ἂν εἴ τις ἀποσφάττειν ἠδυνήθη, τὴν χεῖρα κατεφίλουν καὶ πολλῶν σωτῆρα καὶ εὐεργέτην ἂν ἐνόμιζον, οὐ μόνον διὰ τὴν γεγενημένην ὑπὸ τοῦ πολέμου φθορὰν ἐν τοσούτῳ χρόνῳ καὶ τὴν μεγάλην κακοπραγίαν τῶν Ῥωμαίων, ἧς αἰτιώτατον εἶναι ὑπελάμβανον, ἀλλ´ ὅτι καὶ αὐτὸς ἐκ Σαβωΐας ὢν τῆς πατρῴας ἀρχῆς τῇ βασιλίδι, φίλτρον τι τρέφω πρὸς τοὺς ἐκείνης παῖδας διὰ τὴν ἐκ τοῦ γένους κοινωνίαν, καὶ πρὸς τὴν κακοπραγίαν καὶ αὐτὸς συνάχθομαι. Καίτοι γε οὐ παρὰ τῶν φίλων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν μάλιστά σοι πολεμούντων πολλοὺς καὶ θαυμασίους ἐπαίνους ἤκουον διεξιόντων. Καὶ τήν τε φύσιν ὡς θαυμασίαν καὶ τὴν ἄσκησιν ἐξαιρόντων τὴν πρὸς τὰ καλὰ, ὡς πολλῷ τῷ μέσῳ τοὺς ἄλλους ὑπερβέβληκε Ῥωμαίους, οἷς οὐκ ἐνόμιζον προσέχειν δεῖν, τοῖς μὲν διὰ φιλίαν, τοῖς δὲ δι´ ἔχθραν ἀμφοτέροις ψευδομένοις. Ἔστι γὰρ ὅτε καὶ αὐτοὶ οἱ πολεμοῦντες αὔξουσι τοῖς ἐγκωμίοις τοὺς ἐχθροὺς, ἵν´ ἢ ἡττηθέντες ὑπὸ μεγάλων, ἢ νικήσαντες, μέγιστα δόξωσι κατωρθωκέναι. Νυνὶ δέ μοι τοὐναντίον ἅπαν περιέστη. Τοῖς τε γὰρ ἐγκωμιάζουσιν ἐκείνοις οὐκ ὀλίγα μέμφομαι, ὡς τὸ πολὺ συγκρύπτουσι τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἐμαυτῷ τῆς ἀκρισίας. Καὶ δὴ μεταβαλὼν ἀντὶ ἐχθροῦ καὶ κατηγόρου τῶν τε μάλιστα γεγένημαι φιλούντων, καὶ πολλῶν καὶ θαυμασίων τῶν ἐπαίνων κρίνων ἄξιον, οὐ παρὰ Ῥωμαίοις διατρίβων, ἀλλὰ καὶ γενόμενος εἰς Ἰταλίαν, ὥσπερ μετ´ ὀλίγον οἴομαι, τὴν προσοῦσαν μεγαλοφυΐαν καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην καὶ τὴν ἐπιτηδειότητα πρὸς τὰ καλὰ κηρύξω πᾶσι φανερῶς. Περὶ μὲν οὖν τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἁπάντων ὡς εὐθὺς ἐξαρχῆς ἄχρι νῦν οὐδεμίαν πρόφασιν αὐτὸς παρέσχες, ἀλλ´ ἄκων ἐπὶ ταῦτα πρὸς τῶν πολεμούντων συνωθῇ, πέπεισμαί τε ἀκριβῶς, καὶ πρὸς ἄλλους ὑπὲρ σοῦ διαλεχθείην ἂν αὐτός. Ἐπεὶ δ´ αὐτὸς ἐκέλευσας περὶ πάντων, ὧν ἂν θέλοιμεν, πυνθάνεσθαί σου ἀδεῶς, τί περὶ τῆς εἰρήνης νῦν διανοῇ; ἆρ´ ἑτοίμως ἔχεις πρὸς αὐτὴν, εἴ τινος ἐπιεικοῦς ἀπολογίας τύχοις, ἢ πρὸς τὴν ἐκείνων ἀγνωμοσύνην παντάπασιν ἀπέγνως πρὸς τὰς διαλύσεις καὶ αὐτός;“

2. Βασιλεὺς δὲ αὐτὸν τῆς τε παῤῥησίας ἐπαινέσας καὶ τῆς περὶ τὰ πράγματα ἀδόλου διαίτης καὶ δικαίας, καὶ ἀντιφιλεῖν αὐτὸν καὶ αὐτὸς εἰπὼν διὰ τὴν προσοῦσαν σύνεσιν καὶ τὴν εὐφυΐαν τὴν πρὸς τὰ καλὰ, εἶτα ἀπεκρίνατο καὶ περὶ τῆς εἰρήνης, ὡς ἐπ´ ἐκείνοις εἴη τοῖς πολεμοῦσι καὶ ἡ τοῦ πολέμου καὶ ἡ τῆς εἰρήνης αἵρεσις. Αὐτόν τε γὰρ συνθήσεσθαι ῥᾷστα πρὸς τὰς διαλύσεις, ἂν ἐθέλωσιν ἐκεῖνοι, καὶ πολεμήσειν κατὰ δύναμιν, ἂν ἐκεῖνοι τὰ δίκαια μὴ θέλωσι ποιεῖν. Ἐκεῖνοι γὰρ πρότεροι πολέμου ἦρξαν διαβαλόντες καὶ συκοφαντήσαντες, καὶ τήν τε μητέρα ὀλίγου δεῖν ἀπέκτειναν αὐτοχειρίᾳ, ἐν δεσμωτηρίῳ νοσοῦσαν προνοίας ἀξιώσαντες μηδεμιᾶς, καὶ τὸν υἱὸν οὔπω δώδεκα ἔτη γεγονότα καὶ μηδὲν αὐτοὺς ἠδικηκότα, διὰ τὴν πρὸς ἐμὲ ἀπέχθειαν ὑπὸ δεσμοῖς κατέστησαν τοσοῦτον χρόνον, καὶ τοὺς φίλους ἅπαντας διέφθειραν καὶ τοὺς οἰκείους, καὶ οὐδὲν ἀπέλιπον παροινίας, οὐδὲ ὕβρεως. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν τοσούτου πλούτου διαρπαγὴν ἐμοῦ τε καὶ τῶν συγγενῶν, οὓς ἔδει, τοσαύτην κακίαν συνειδότας ἑαυτοῖς καὶ ὡς τῆς ἀμυθήτου φθορᾶς Ῥωμαίων αἰτιώτατοι γεγένηνται, ἔλεον τῶν ὁσημέραι διὰ τὴν αὐτῶν κακίαν καὶ μοχθηρίαν λαβόντας κτεινομένων, πρώτους τῇ εἰρήνῃ προσδραμεῖν καὶ τὸν πόλεμον σπουδάζειν καταλύειν. Ἐπεὶ δ´ ἐκείνοις οὐδενὸς ἑτέρου μέλει, ἢ τοῦ τῶν πραγμάτων μόνον ἄρχειν, ἄν τινα περιλειφθῶσι, τῶν δ´ ἀρχομένων οὐδεμίαν πρόνοιαν ποιοῦνται, ὥσπερ ἐξαρχῆς αὐτὸς ὑπὲρ τῆς κοινῆς σωτηρίας πάντα ἐπραγματευόμην, οὕτω καὶ νῦν, ἃ πᾶσι μέλλει κοινῇ συνοίσειν, πάντα ἐρῶ. Ἐξέσται δὲ αὐτοῖς, ἢ αἱρεῖσθαι τὰ βελτίω, ἂν πρόνοιάν τινα ποιῶνται τοῦ κοινοῦ, ἢ τὸν πόλεμον ἀσπάζεσθαι, ἂν τῶν ἄλλων πάντων, ἃ νομίζουσιν αὐτοῖς ἰδίᾳ διαφέρειν, προτιμῶσι. Φημὶ τοίνυν, ὡς ἐὰν μὲν ἐθελήσωσι βασιλέα δέχεσθαι καὶ τοῖς παισὶ συνάρχοντα βασιλέως, οὐδ´ αὐτὸν πολυπραγμονήσειν μηδὲν περὶ τῶν κατὰ τὸν πόλεμον γεγενημένων, ἀλλ´ ἀμνηστίαν τε αὐτοῖς παρέξειν τῶν κακῶν, καὶ τῶν ἡρπασμένων μηδενὸς ἀποστερήσειν, ἄν τε τῶν οἰκείων ὦσιν ἢ τῶν φίλων ἢ τῶν συγγενῶν. Ἔτι τε οὐδ´ ὧν αὐτοῖς ἡ βασιλὶς παρέσχετο κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον, οὔτε τῶν τιμῶν, ἂν δοκῶσι παρ´ ἀξίαν, οὔτε τῶν κτήσεων, εἴτε ἐκ τῶν δημοσίων ἦσαν, ἢ τῶν ἐμοὶ προσηκουσῶν· ἀλλὰ πάντα στέργειν καὶ μηδεμίαν αὐτοῖς μηδέποτε βλάβην ἐπάγειν, ἀμυνόμενον τῶν κατὰ τὸν πόλεμον κακῶν. Εἰ δὲ τοῦτ´ αὐτοῖς μήτε δίκαιον εἶναι φαίνεται, μήτε ἀνεκτὸν, πάντα ἐπιτρέψομεν τῇ δίκῃ. χρήσομαι δὲ οὐχ ἑτέροις δικασταῖς τισιν, ἀλλ´ αὐτῇ βασιλίδι καὶ πατριάρχῃ καὶ τῶν τε μοναχῶν καὶ ἐπισκόπων τοῖς λογάσι καὶ τῶν Ῥωμαίων, εἴ τινες ἔτι κατελείφθησαν, τοῖς ἀρίστοις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν ἑκασταχοῦ πολιτειῶν τοῖς συνετωτέροις. Κἂν μὲν αὐτὸς ἀδικῶν καὶ ἐπιορκῶν καὶ βασιλέως τοῖς παισὶ φαίνωμαι ἐπιβουλεύων, ὥσπερ οὗτοι κατηγόρησαν, μηδεμίαν ἄλλην εἶναι τῆς ἀδικίας τιμωρίαν, ἢ θάνατον ἄτιμον καὶ ἀκλεᾶ. Εἰ δ´ αὐτοὶ τὴν τοιαύτην καταδίκην παραιτοῦνται, ἀπηνὲς εἶναι νομίζοντες ἀνθρώπου θάνατον καταψηφίζεσθαι, ἀλλ´ αὐτὸς κατ´ ἐμαυτοῦ, καὶ πρὶν γενέσθαι τὴν δίκην, κυρώσω τὴν ψῆφον, ἵν´ αὐτοὶ μετὰ τὸ τοῖς ἀδικήμασιν ἁλῶναι μηδεμίαν περὶ τῆς τιμωρίας μέμψιν ἔχωσιν. ἂν δ´ αὐτοὶ τἀναντία πάντα φαίνωνται, οὐχ ἁπλῶς, οὐδὲ εἰκῇ, ἀλλὰ τῶν λεγομένων μαρτυρίας ἐναργεῖς ἐμοῦ παράγοντος, οὐ παρὰ τῶν ᾑρημένων τὰ ἡμέτερα, ἵνα μὴ χαρίζεσθαι ἐμοὶ δοκῶσιν, ἀλλ´ οἷς αὐτοὶ συνεργσῖς παρὰ πάντα τὸν πόλεμον ἐχρῶντο, μᾶλλον δὲ αὐτῆς βασιλίδος καὶ πατριάρχου τοῖς πλείοσιν ἐμοὶ συμμαρτυρούντων, (οὐ γὰρ ἂν δύναιντο ἔξαρνοι γίνεσθαι πρὸς ἃ ἐμοὶ συνίσασι σαφῶς,) δίκαιον μὲν τοὺς σεσυκοφαντηκότας καὶ ἐπιβουλεύσαντας ἀδίκως καὶ τοσούτων κακῶν αἰτίους Ῥωμαίοις γενομένους, τὰ ἴσα πάσχειν, ἂν ἡττῶνται. Ἐγὼ δὲ ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, κἀν τούτοις φιλοτιμίαν τινὰ ἐπιδεικνύμενος, ἐμὲ μὲν ἡττώμενον τιμῶμαι ἀποθνήσκειν, ἂν δ´ αὐτοὶ ἁλίσκωνται, μηδὲν ὑπομένειν ἀηδὲς, ἀλλ´ αὐτὸ τοῦτο μόνον συκοφάνται ἀποδείκνυσθαι, ἐμὲ δὲ μετὰ τὴν νίκην βασιλέα κοινῇ ἀνακηρύττεσθαι ὑπὸ Ῥωμαίων καὶ συνάρχοντα βασιλέως τοῖς παισίν. Εἰ δὲ τὸ βασιλικὴν ἐσθῆτα ἔχοντα δεδοίκασι πρὸς τὴν δίκην ἀπαντᾷν, ἢ τὸ στρατιὰν ἔχοντα ὑποπτεύουσιν εἰς Βυζάντιον ἐλθεῖν, ἐγὼ καὶ ταύτας ἰάσομαι τὰς ἀπορίας. Οὐ πλείους γὰρ ἔχων εἰσελεύσομαι τῶν δέκα, τά τε βασιλικὰ ἐπίσημα ἀποθέμενος ἰδιωτικὴν μεταμφιάσομαι σκευήν. Τοῦ κοινῇ γὰρ ἕνεκα λυσιτελοῦντος καὶ τοῦ Ῥωμαίους τῶν ἐκ τοῦ πολέμου δεινῶν ἀπαλλαγῆναι, οὓς ἐγὼ μάλιστα φιλῶ, κἂν οἱ συκοφάνται οὗτοι καὶ πρὸς τοῦτο διαβάλλωσι, μισεῖν φάσκοντες καὶ πολεμεῖν αὐτοῖς καὶ διαφθείρειν, οὐ μόνον τοιαῦτα, καὶ ἐπαχθέστερα δὲ πολλῷ προθύμως ὑπομένειν ἔγνωκα· ἄλλως θ´ ὅτι οὐδὲ πρὸς τὴν εὐδοξίαν ἐμοὶ τοῦτο οὐδ´ ὀλίγα λυμανεῖται. ἂν μὲν γὰρ ἡττώμενος ἀποθνήσκω, οὐδεμία ὄνησις ἐκ τοῦ βασιλικὴν ἐσθῆτα ἔχειν περιέσται· ἂν δὲ τῶν κατηγορούντων κρείττων φαίνωμαι, οὐδὲν λυπήσει τὸ ἀποθέσθαι πρὸς βραχὺ, μέλλοντα ὀλίγῳ ὕστερον αὖθις ἀναλαμβάνειν μετὰ πλείονος τῆς δόξης καὶ τῆς εὐφημίας καὶ τῆς ψήφου τῆς κοινῆς. Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ νυκτὸς ἑκάστης ἀποτιθέμενος ἐπὶ τῷ κατακλίνεσθαι, οὔτ´ ἀνίας, οὔτε ἀδοξίας αἰσθάνομαί τινος. Διόπερ οὐδὲ νῦν περὶ τῆς σκευῆς μακρὸν ποιήσομαι τὸν λόγον, ἀλλ´ ὡς ἂν αὐτοῖς ἀρέσκῃ πράττειν ἕτοιμος ἐγώ. Εἰ δὲ καθάπαξ ἁλόντες τῷ φθόνῳ καὶ τῷ ἔχθει τῷ πρὸς ἐμὲ, τούτων μὲν οὐδὲν ἡγοῦνται ἐξαρκεῖν, οὐδὲ ἐπ´ οὐδεμιᾷ προκλήσει βασιλέα δέχονται, ἀλλὰ καθάπαξ ἀπεγνώκασι πρὸς τοῦτο καὶ πάντων μᾶλλον ἀπώλειαν καταψηφίζεσθαι αἱροῦνται, ἢ ἐμοὶ δουλεύειν ὑπομένειν, ἐκείνων μὲν οὐδένα λόγον ἐχρῆν ποιεῖσθαι οὕτω μαινομένων. Τῆς δὲ κοινῆς τῶν ἄλλων σωτηρίας ἕνεκα, ἵνα μὴ δοκῶ καταπροΐεσθαι φιλοψυχῶν αὐτὸς, ἑκοντὶ αἱροῦμαι ἀποθνήσκειν. Οὐδὲ γὰρ ἀποδέει τούτου τὸ τὴν ἀρχὴν ἀποθέμενον, ὅσην ἔχω, καὶ τὰς πόλεις παραδόντα καὶ τὴν στρατιὰν, αὐτὸν ἐν ἰδιώτου σχήματι ἀφανείᾳ πολλῇ συζῇν ἐν γωνίᾳ παραβύσαντά τινι. Πλὴν οὐχ ἁπλῶς καὶ τοῦτο οὐδὲ λόγου τοῦ προσήκοντος ἐκτὸς, ὡς δοκεῖν τοῖς τε Ῥωμαίοις καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι καὶ βαρβάροις, ὅτι ἀδικῶν καὶ ἐπιορκῶν καὶ μὴ δυνάμενος ἀντέχειν πρὸς τὸν πόλεμον, δείσας παρεχώρησα τῆς ἀρχῆς αὐτοῖς, τὸ ζῇν ἀκλεῶς τῆς μετ´ εὐκλείας προτιμήσας τελευτῆς· ἀλλὰ πρῶτον μὲν ψήφισμα βούλομαι γενέσθαι καὶ πρόγραμμα κοινὸν τῆς τε ἐκκλησίας καὶ συγκλήτου καὶ συμπάντων κοινῇ Ῥωμαίων, ὡς οὐκ ἀδικῶν, οὐδὲ ἐπιορκῶν, οὐδὲ κακὸς περὶ τοὺς βασιλέως τοῦ φίλου παῖδας ἐλεγχθεὶς, ἀλλὰ τοῦ κοινῇ τῆς σωτηρίας ἕνεκα ἀπέστην τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ λελύσθαι τοὺς ἐμφυλίους, ὑφ´ ὧν διαφθείρονται, πολέμους. Ἔπειτα τοὺς ἐν δεσμωτηρίοις πάντας διὰ τὴν εἰς ἐμὲ κατεχομένους εὔνοιαν ἀφεῖναι τῶν δεσμῶν, καὶ τὴν οὐσίαν ἀποδοῦναι, ὅσης ἀπεστέρησαν, καὶ πρὸς τοὺς παῖδας τῶν ἀποθανόντων ποιεῖν ὁμοίως. Ἄτοπον γὰρ τῶν μὲν συμφορῶν καὶ τῶν δυστυχημάτων αἴτιον αὐτοῖς ὀφθῆναι, πρὸς δὲ τὸ πρὸς τὴν ἀρχαίαν μηδὲν φροντίσαι τύχην ἐπανελθεῖν. Πρὸς τούτοις δὲ καὶ τοῖς συνοῦσι, καὶ συγκλητικοῖς καὶ στρατιώταις, καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς προσήκουσιν ἐμοὶ καθ´ αἷμα, πρῶτον μὲν πίστεις δι´ ὅρκων δοῦναι, ὡς οὐδὲν κακώσουσιν, ἀμυνόμενοι τῆς εἰς ἐμὲ εὐνοίας, ἔπειτα δὲ καὶ τούτοις ἀποδοῦναι, ἃ ἀφῄρηνται καὶ χρήματα καὶ κτήσεις. Πρὸς τούτοις δὲ καὶ προνοίας ἕκαστον ἀξιῶσαι πρὸς ἀξίαν. Εἰ μὲν γὰρ ἔμελλον εἶναι βασιλεὺς αὐτὸς, ἀξίως ἂν τῶν πόνων ἠμειψάμην καὶ οὐκ ἂν ἐκείνων ἐδεήθην προνοεῖν αὐτῶν· ἐπεὶ δ´ ἑκὼν εἶναι παραιτοῦμαι, δίκαιον αὐτοὺς ἐν ἀσφαλείᾳ τε ὁμοῦ καὶ εὐπορίᾳ τῶν πρὸς τὸν βίον ἀπολιπεῖν. Κἂν ταῦτα γένηται, ὥσπερ ἀξιῶ, τὴν βασιλείαν ἀποθέμενος αὐτὸς καὶ τὴν ἀρχὴν, καὶ τὰς πόλεις παραδοὺς, ἢ πρὸς Ἄθῳ τῷ ἱερῷ ἢ πρὸς ἑτέρῳ μέρει τῆς Ῥωμαίων γῆς, (οὐ γὰρ αἱροῦμαι ὑπερόριος εἶναι ἐφ´ ἑτέρας,) ἀφανείᾳ συζήσω τὸν πάντα βίον κατ´ ἐμαυτὸν διάγων, ὅπως ἂν οἷός τε ὦ.

Chapitre LXXXIII.

1. Discours de Henri Supérieur des Frères Mineurs. 2 Réplique de l'Empereur.

1. Lorsque l'Empereur eut achevé de parler, Henri Supérieur des Frères Mineurs, dit, Quiconque aime la vérité, et la justice, ne condamne jamais personne sans l'avoir entendu. C'est ce qu'un Roi de l'antiquité marqua autrefois, en disant qu'il fallait toujours réserver une oreille à l'accusé. j'ai vu plusieurs personnes qui vous accusaient de crimes horribles. Je leur ai oui dire que vous aviez tendu des pièges à l'innocence des jeunes Princes, par une criminelle méconnaissance de l'amitié toute extraordinaire, et toute incroyable, dont l'Empereur leur père vous avait honoré; que ne vous contentant pas de gouverner l'Empire, en qualité de particulier, vous aviez résolu de les massacrer, pour usurper une autorité absolue; que le Patriarche s'étant généreusement opposé avec quelques autres, à une si détestable entreprise, vous en aviez conçu une telle rage, que vous aviez excité la guerre civile ; que vous aviez imploré le secours des étrangers, et que vous 947 aviez tout mis à feu et à sang. Cela m'a rempli d'une haine si violente contre vous, que j'aurais baisé avec joie la main de celui qui vous aurait égorgé, et que je l'aurais admiré comme le restaurateur du repos des peuples. J'ai été retenu dans ce sentiment, non seulement par la vue des pertes et des misères que la fureur des armes a produites, mais aussi par la tendresse de l'affection que ma naissance m'oblige d'avoir pour les jeunes Princes. Car étant de Savoie l'intérêt de la nation m'a fait prendre part à leur disgrâce, et à leur douleur. Ce n'est pas que je n'aïe ouï publier vos louanges, non seulement par vos amis, mais aussi par les plus envenimés de vos ennemis. Mais j'ai cru que leur affection, ou leur haine les rendaient indignes de créance. On exagère quelquefois avec excès les louanges des ennemis, pour avoir plus de gloire de les vaincre, ou moins de honte d'en être vaincu. Maintenant que j'ai l'honneur de vous connaître, par moi-même, je suis dans un autre sentiment. Je blâme ceux qui ont entrepris de faire votre éloge, d'avoir caché les plus éclatantes de vos vertus. Je suis devenu votre ami et votre admirateur, de votre ennemi, et de votre accusateur que j'étais auparavant. Je publierai non seulement dans l'Empire, mais dans l'Italie, où j'espère retourner bientôt, la grandeur de votre courage, et l'éminence de votre sagesse. Je suis parfaitement persuadé que vous n'êtes point l'auteur de la guerre que vous n'y avez été engagé que contre votre inclination, par la malice de vos ennemis, et je le soutiendrai dans toutes les occasions. Puisque vous m'avez donné la liberté de vous déclarer 948 mes pensées, je vous supplie de me dire, si vous êtes encore en résolution de faire la paix.

2. L'Empereur l'ayant loué de son jugement, et de sa prudence, lui répondit : Qu'il laissait à ses ennemis le choix de la paix, ou de la guerre. Ce sont mes ennemis, ajouta-t-il, qui m'ont suscité la guerre par leurs calomnies ; ce sont eux qui ont causé la mort à ma mère, en lui refusant les remèdes dont elle avait besoin dans sa maladie ; ce sont eux qui ont retenu mon fils dans les fers, bien que n'ayant que douze ans, il ne fut pas capable de leur faire aucun mal ; ce sont eux qui ont tué mes amis et mes proches, après leur avoir fait souffrir auparavant les plus sanglants de tous les outrages. Je ne parle point du pillage de mon bien, ni de celui de mes parents. Au lieu de reconnaitre l'énormité de leurs crimes, et d'être touchés des meurtres qui se commettent de jour en jour, ils n'ont songé qu'aux moyens de les continuer impunément. Comme je me suis toujours consacré au bien de l'Empire, je dirai et je ferai en cette rencontre, ce que je juge lui être le plus avantageux. Il dépendra de mes ennemis, ou de mettre fin aux maux sous lesquels leur patrie gémit, s'il leur reste encore quelque tendresse pour elle ; ou de mettre le dernier comble à sa ruine. S'ils veulent me reconnaitre pour Empereur, et pour collègue des enfants de l'Empereur Andronique, je ne ferai aucune recherche de tout ce qui a été commis durant la guerre ; j'en accorderai une amnistie générale je ne reprendrai rien de ce que l'on m'a ôté, ni de ce que l'on a ôté à mes parents, et à mes amis. Je ne priverai personne des charges que l'Impératrice a données. Je ne redemanderai 949 point les immeubles qui ont été usurpés, ou sur moi, ou sur le public. le ne vengerai point les injures que j'ai reçues dans le temps des troubles. Que si ce que je propose ne paraît pas raisonnable à mes ennemis, je suis content d'en remettre la décision à une justice réglée. le ne veux point d'autres juges que l'Impératrice, que le Patriarche.que les plus considérables entre les Moines, et les Évêques, que tout ce qu'il y a de personnes de qualité dans l'Empire, même les plus intelligents Citoyens de chaque ville. S'il paraît que je fois coupable des crimes et  des parjures dont on m'accuse, et que j'aie conspiré contre les enfants de l''empereur, je ne refuse pas d'être condamné au plus infâme de tous les supplices ; Que si mes Juges sont retenus par quelque sorte de pudeur, de prononcer ma condamnation je la prononcerai moi-même, et je les délivrerai, en la prononçant, de la haine publique dont ils appréhendent de se charger. Mais si mon innocence est justifiée, non par le témoignage de mes amis qui pourraient être suspects de me favoriser mais par le témoignage de l'Impératrice et du patriarche . La justice veut que mes calomniateurs soient punis du supplice que j'aurais mérité si j'avais commis les crimes dont ils m'accusent. Et pour faire paraître, en cette occasion, la même élévation d'esprit, et la même grandeur de courage que j'ai accoutumé de faire paraître en toutes les autres, je veux bien être condamné, si je suis convaincu, et consentir, si je suis trouvé innocent que mes accusateurs soient absous et qu'ils ne soient châties que par la honte qui accompagne la calomnie. Je me contenterai alors, d'être reconnu Empereur, et de gouverner avec le fils de 950 l'Empereur Andronique, Si mes ennemis ont peur que je paraisse avec les ornements de la souveraine puissance, ou que j'entre dans Constantinople à la tête de mes troupes, je veux bien encore les délivrer de cette peur, je ne me ferai suivre que par dix personnes. Je quitterai l'habit d'Empereur, pour prendre celui de particulier. Le zèle que j'ai pour le bien public et le désir de délivrer le peuple Romain des maux dont la guerre l'accable, me porteraient à faire des choses plus difficiles que celles- là. Ce changement d'habit ne ternira en rien l'éclat de ma gloire. Si je suis condamné, et exécuté à mort, que me servirait d'avoir tenu les ornements de l'Empire. Si je suis justifié quelle peine aurai-je d'avoir quitté durant peu de temps ces ornements pour les reprendre avec le consentement et l'approbation de tous les gens de bien? je les quitte tous les soirs quand je me couche, et je n'en ressens ni honte, ni douleur. Cest pourquoi je n'en parlerai pas davantage, et je ferai ce qu'il plaira a mes ennemis. Que st l'excès de la jalousie et de la haine dont ils sont envenimés contre moi, les fait résoudre à tout souffrir, plutôt que de me voir sur le trône, il les faut abandonner comme des insensés incurables. Pour n'être pas néanmoins, un obstacle éternel au repos des autres, et pour ne pas paraitre trop attaché à la vie, je suis content de mourir. Car il n'y a point de différence entre mourir, et renoncer à la puissance souveraine que je possède, pour mener une vie obscure dans la solitude. Je ne voudrais par pourtant me réduire aune condition privée, sans que les motifs pour lesquels je m'y serais réduit fussent reconnus légitimes. Car je ne serais pas bien aise de passer dans l'esprit des 951 Romains, des Grecs, et des Barbares pour un usurpateur injuste, et pour un parjure sacrilège, qui noyant pu soutenir le poids de la guerre civile, aurait renoncé à la Couronne, préféré une vie infâme à une mort honorable. Je voudras donc que l'on publiât un décret au nom du Sénat, du Clergé, et du peuple, par lequel il fut déclaré, que je me serais volontairement démis de l'Empire, pour rendre la paix à l'Etat, non pas comme un scélérat, comme un perfide, et comme un parjure, qui aurait conspiré contre son souverain. Je prétendrais, de plus, que ceux qui ont été mis dans les prisons, pour avoir favorisé mon parti, fussent remis en liberté ; et et que leurs biens leur fussent rendus, ou aux enfants de ceux qui font morts ; car ils auraient sujet de se plaindre de moi, si ayant été cause de leur disgrâce, je ne me mettais pas en peine de les rétablir dans leur première fortune. Je demande outre cela, que l'on promette, sous la foi publique, de ne faire aucun mauvais traitement à mes proches aux gens de guerre qui ont servi sous moi, et de les considérer chacun selon leur mérite, comme je serais si je demeurais en possession de l'empire. Si l'on veut exécuter toutes ces choses de bonne foi, je renoncerai à la couronne, je rendrai toutes les villes que je tiens, et je me retirerai, ou au mont Athos, ou en quelqu'autre endroit de l'Empire.

πδʹ. 1. Τοιαῦτα μὲν βασιλεὺς πρὸς τὸν Ἀρῆγον διειλέχθη περὶ τῆς εἰρήνης. Ἐκεῖνος δὲ μέχρι πολλοῦ κάτω νεύων, ἐθαύμαζε σιγῇ τὴν καλοκαγαθίαν βασιλέως καὶ ὥσπερ ἐξεπέπληκτο πρὸς τὸ μέγεθος τῶν εἰρημένων. Ἔπειτα ἀνενεγκὼν, „ὡς μὲν οὐδὲν ἐνέλιπες“ εἶπεν „οὔτε εὐγνωμοσύνης, οὔτε δικαιοσύνης ἐν τοῖς εἰρημένοις, οὐδὲ τὸν σφόδρα ἀναισχυντοῦντα οἴεσθαι δυνήσεσθαι ἀντειπεῖν. Ἃ δὲ αὐτῷ περὶ τῆς εἰρήνης εἴρηται εἰδέναι βούλεσθαι, εἰ πρὸς αὐτοὺς ὡς ἐπιτηδείους μόνον διειλέχθη, ἢ εἰ βούλοιτο μηνύεσθαι καὶ τοῖς ἐν Βυζαντίῳ, εἴ πως γένοιτο κἀκείνους τῶν δεόντων σκεψαμένους τι τῶν μεγάλων συμφορῶν Ῥωμαίους ἀπαλλάττειν. Βασιλεὺς δὲ ἀπαγγέλλειν τε ἐκέλευε καὶ προὔργου παντός. ἵνα δὲ μᾶλλον βέβαια δοκῇ τὰ εἰρημένα καὶ πιστὰ, ἐκέλευε καὶ γράφειν, καὶ ἐπεὶ γεγραμμένα ἦσαν πάντα, ὅσα διειλέχθη, ἐρυθραῖς ὑπεσημαίνετο ὑπογραφαῖς καὶ σφραγῖδα χρυσῆν ἐκέλευεν αἰωρεῖν, δεῖγμα τοῦ φυλάξειν τὰ ἐγγεγραμμένα βεβαίως καὶ ἀναμφιβόλως.

2. Ἀρῆγος δὲ ἐπεὶ τὰ γράμματα εἶχεν ἐν χερσὶ, πολλὰς βασιλεῖ χάριτας ὁμολογῶν, ὡς τὰ μέγιστα εὐηργετημένος, καὶ μέλλων ἤδη ἀπιέναι, ἐδεῖτο βασιλέως ἀπαγαγεῖν τὴν στρατιάν. Τὴν μὲν γὰρ εἰρήνην οὐκ ὀλίγων ἡμερῶν δεήσεσθαι πρὸς διάσκεψιν. Τὴν στρατιὰν δὲ ἠρεμεῖν μὴ δύνασθαι, ἀλλὰ πάντα ἐπιέναι καὶ διαφθείρειν. Εἰ δὴ αὐτὸς τὴν ἀπολογίαν περιμένων ἐνταῦθα καθεδεῖται, κινδυνεύσει μετὰ τὴν εἰρήνην ὑπολείπεσθαι οὐδὲν, περὶ οὗ ἂν δόξειε γενέσθαι ἡ εἰρήνη.

3. Βασιλεὺς δὲ τοῦτό τε καὶ εἴ τι μεῖζον ἕτερον αὐτοῦ αἰτοῦντος πρόθυμος εἶναι ἔφασκε ποιεῖν, καὶ ἐπηγγέλλετο, ὡς ἐς τρίτην ἐξ ἐκείνης, πάσης γενομένης ἐν ταὐτῷ τῆς στρατιᾶς, (διεσκέδαστο γὰρ ἐπὶ τὴν λείαν,) ἀναστήσων τὸ στρατόπεδον.

4. Οὕτω μὲν οὖν Ἀρῆγος βασιλεῖ συνταξάμενος, ἔχων καὶ τὰ γράμματα, ἀπεχώρει. Καὶ γενόμενος ἐν βασιλείοις, τά τε γράμματα παρείχετο πατριάρχῃ καὶ μεγάλῳ δουκὶ, καὶ περὶ εἰρήνης διειλέχθη πρὸς αὐτοὺς, πολλὰ ἀδικήσειν φάσκων καὶ βασιλέα καὶ Ῥωμαίους, εἰ μὴ ἐπὶ μιᾷ τινι προκλήσει πεισθεῖεν διαλύεσθαι. Ἐκεῖνον μὲν οὖν εὐφυῶς ἀπεσκευάσαντο, φάμενοι ὀλίγῳ ὕστερον ἀποκρινεῖσθαι περὶ ὧν ἐπρέσβευε.

5. Δοὺξ δὲ ὁ μέγας, ἐπεὶ πύθοιτο βασιλέα παρὰ Ἀρήγου εἰς τρίτην ἡμέραν ἀπάξοντα τὴν στρατιὰν, πᾶσι Βυζαντίοις πόλεμον κατήγγελλε πρὸς Καντακουζηνόν. Καὶ αὐτὸς παρεσκευάζετο δῆθεν καὶ κατέλεγε τοὺς στρατιώτας, πᾶσι δὲ θείοις οἴκοις καὶ φροντιστηρίοις ἱεροῖς καὶ παντὶ γένει καὶ ἀξιώματι ἱερέων παρήγγελλε λιτὰς, ὡς τὸ θεῖον ἱλεωσομένους τοῖς τῷ ἀποστάτῃ συμβαλοῦσιν. Ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν ἐπιοῦσαν πᾶσαν παρασκευαζόμενος διήγαγεν. Ἐς τὴν τρίτην δὲ ἐν ἀρίστου τῇ ὥρᾳ, ἐπεὶ πύθοιτο παρὰ τῶν σκοπῶν βασιλέα ἀπηρκότα, (ἐπλήρου γὰρ ἐκεῖνος τὰ ὑπεσχημένα,) τὰς πύλας ἀνοίξας ἐξεχεῖτο μεθ´ ὁρμῆς τινος ἀσχέτου καὶ παραβόλου καὶ συνέταττε τήν τε ἱππικὴν καὶ τὴν πεζὴν δύναμιν πρὸ τῶν τειχῶν. Ὡς δὲ ἐπανῆκον οἱ σκοποὶ, οὓς αὐτὸς προέπεμπε τοὺς πολεμίους δῆθεν κατασκεψομένους, καὶ ἀπήγγελλον ἅμα πρωῒ ἐκείνους οἰχομένους, ἠνιᾶτο μὲν πρὸς τὴν ἀποτυχίαν καὶ πολλὰ ἑαυτὸν τῆς βραδυτῆτος κατεμέμφετο καὶ τῆς τριβῆς καὶ ἐδυσχέραινεν οὐκ ἀνεκτῶς.

6. Πέμψας δὲ καὶ πρὸς πατριάρχην ἐμήνυεν, ὡς Καντακουζηνὸς αἰσθόμενος τὴν ἔφοδον καὶ συνιδὼν ὡς οὐκ ἂν ὑποστησόμενος τὴν δύναμιν, ᾤχετο ἀποδρὰς ἅμα πρωΐ. Τί οὖν προσήκει πράττειν, φυγῇ τῶν πολεμίων χρησαμένων; πατριάρχης δὲ ἐμήνυε· „φεύγει ὁ ἀσεβὴς, μηδενὸς διώκοντος· νίκα καὶ μὴ ὑπερνίκα.“ καὶ ἐκέλευεν ἀναστρέφειν πολλῷ τῶν πολεμίων κρείττους γενομένους. Καὶ ἀνέστρεφε λυπούμενος, ὅτι μὴ συμβαλεῖν ἐξεγένετο τοῖς πολεμίοις.

7. Βασιλεὺς δὲ, ἐπεὶ μὴ ἀγνοεῖν τὰ πραττόμενα ἐνῆν, πολλῶν ἐκ Βυζαντίου ὁσημέραι μηνυόντων, τό,τε Ῥήγιον εἷλεν ἐξ ἐφόδου ἐπελθὼν καὶ Ἀθύραν καὶ Δαμοκράνειαν καὶ Σηλυμβρίαν. Κελεύσας δὲ Ἀπάμειαν, φρούριόν τι κατεσκαμμένον, τειχισθῆναι, καὶ στρατιὰν καταλιπὼν ἐν Ῥηγίῳ καὶ Ἀπαμείᾳ καὶ Ἐμπυρίτῃ καὶ τῇ πρὸς τῇ Δέρκῃ λίμνῃ πόλει, ὡς ἂν ταῦτά τε φρουροῖεν, ἐγγυτέρω Βυζαντίου τῶν ἄλλων ὄντα, καὶ ἐπεκδρομὰς ποιοῖντο συνεχεῖς κατὰ τοῦ Βυζαντίου καὶ λῃστείας, τὴν ἄλλην ἔχων στρατιὰν αὐτὸς ἀνεχώρησεν εἰς Διδυμότειχον· ἡ δὲ ἐν τοῖς φρουρίοις τούτοις στρατιὰ τὰ μέγιστα ἐκάκωσε Βυζαντίους, καὶ ὀλίγη οὖσα· σχεδὸν γὰρ νύκτωρ τε καὶ μεθ´ ἡμέραν πάντα διέφθειρον καὶ ἐληΐζοντο, ἔχοντες καὶ Περσικὴν ὀλίγην δύναμιν ἀναμεμιγμένην μετ´ αὐτῶν, οἳ πολλοὺς ἀπέκτεινον καὶ ἐξηνδραποδίζοντο καὶ πρὸς ἕω ἀπεδίδοντο ἐπὶ δουλείᾳ. Καὶ σχεδὸν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πάντα τὰ περὶ Βυζάντιον ἀοίκητα ὑπ´ ἐκείνων ἀπεδείχθη.

8. Πατριάρχης δὲ καὶ ὁ μέγας δοὺξ εἰδότες, ὡς Ἀρῆγος ἀπαιτήσει λόγον περὶ τῆς πρεσβείας, καὶ τὴν μὲν εἰρήνην ἀναφανδὸν αἰδούμενοι ἀπαγορεύειν, τρόπῳ δέ τινι σκεψάμενοι τὸν Λατῖνον ἀπατᾷν, ἵνα μὴ δοκοῖεν ἑκοντὶ τοῖς Ῥωμαίοις αἴτιοι αὐτοὶ καθίστασθαι τοσαύτης συμφορᾶς, πρὸς βασιλέα τὸν Καντακουζηνὸν ἔγραψαν τοιάδε· „ὡς ἡμεῖς πολύν τινα λόγον περὶ τοῦ μὴ Ῥωμαίους ὑπὸ τοῦ πολέμου διαφθείρεσθαι ποιούμενοι, ὀλίγῳ πρότερον ἐπέμψαμεν πρός σε πρεσβείαν, ἅπερ αὐτὸς πρὸς τὸν περιπόθητον καὶ γνησιώτατον τῷ βασιλεῖ τὸν μέγαν δοῦκα ᾔτησας ἐπαγγελλόμενοι ποιήσειν. Ταῦτα δὲ ἦν, ἀποθέμενον τὴν βασιλείαν, ἐν ἀσφαλείᾳ εἶναι καὶ μηδὲν προσδοκᾷν πείσεσθαι δεινὸν διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην τὴν πρὸς βασιλίδα καὶ τὰς συμφορὰς, ἃς ἐπήγαγες Ῥωμαίοις πολεμῶν. Σὺ δὲ, ὡς ἔοικεν, ἔτι φόνων καὶ αἱμάτων ὀρεγόμενος πλειόνων καὶ τὰς συμφορὰς τοῖς ταλαιπώροις Ῥωμαίοις αὔξειν, ἵν´ ἃ προείλου ἐξαρχῆς, ἡττηθεὶς ὑπ´ οὐδενὸς, εἰς τέλος δόξῃς ἀγαγεῖν, μεταβαλὼν ἀπράκτους ἀπέπεμψας τοὺς πρέσβεις, ἠρνημένος ἃ ἐφθέγξω. Τότε μὲν οὖν ἀνεξέλεγκτα ἐψεύσω, φάσκων τὸν μέγαν δοῦκα εἰρηκέναι περὶ σοῦ μὴ ἀληθῆ. Νυνὶ δὲ οὐδεμίαν σοι τοιαύτην ἔξεστι καταφυγὴν εὑρεῖν καὶ πρὸς ἀναβολὰς χωρεῖν τῶν εἰρημένων. Τά τε γὰρ γράμματα ἐλέγξουσι τὰ σὰ ὄντα παρ´ ἡμῖν καὶ ὁ πρεσβευτὴς Λατῖνος, ἀξιόχρεως ὢν πρὸς πίστιν. Ἃ τοίνυν ἔγραψας αὐτὸς, ὡς ἀποθήσῃ τε τὴν βασιλείαν καὶ τὴν ἀρχὴν καὶ τὰς ἀδίκως κατεχομένας καὶ τυραννουμένας πόλεις παραδώσεις, αὐτὸς δὲ μονάζοντος βίον ζήσεις ἐν Ἄθῳ τῷ ἱερῷ ἢ ἄλλοθί που, ὅπη ἂν δοκῇ, καθήμενος, στέργομεν καὶ αὐτοὶ, καὶ οὐδὲν ἄλλο λείπεται, ἢ διδόναι προθεσμίαν, καθ´ ἣν ἡμῖν τὰς πόλεις παραδώσεις. Περὶ δὲ προγραμμάτων καὶ δικαιωμάτων καὶ τῶν ἐν δεσμωτηρίοις κατεχομένων, εἰ ἀπολυθήσονται, ἢ εἰ ἀποδώσομεν αὐτοῖς τὰ δικαίως ἀφῃρημένα, καὶ περὶ προνοίας τῶν σοὶ συνόντων μηδένα λόγον σὺ ποιοῦ. Ἡμεῖς γὰρ ἱκανοὶ περὶ τῶν τοιούτων σκέπτεσθαι καὶ ποιεῖν, ἅττα ἂν δοκῇ λυσιτελῆ καὶ δίκαια.“ Τοιαῦτα γράψαντες καὶ οἰκείαις καὶ αὐτοὶ ὑποσημηνάμενοι ὑπογραφαῖς, τὸν Λατῖνον μεταπεμψάμενοι, πάντα, ἔφασαν, ἅ τε αὐτὸς ἠξίου καὶ Καντακουζηνὸς ἱκέτευε, πεποιηκέναι, καὶ ἐδείκνυσαν τὰ γράμματα ὑπογεγραμμένα, ὡς αὐτοῖς τῶν περὶ τῆς εἰρήνης λόγων πάντων περιειλημμένων· ἅμα δὲ καὶ παρείχοντο αὐτῷ.

9. Ὁ δὲ διαλέκτου τε τῆς Ἑλληνικῆς καὶ γραμμάτων ὢν ἄπειρος παντάπασι, τοῖς λόγοις ἀρκεσθεὶς καὶ ταῖς ὑπογραφαῖς, πολλὰς αὐτοῖς ὁμολογήσας χάριτας τῆς εὐγνωμοσύνης καὶ τῶν Ῥωμαίων τῆς κηδεμονίας, ἀπεχώρει. Καὶ σπουδῇ πολλῇ πρὸς Διδυμότειχον ἧκεν ἔχων καὶ τὰ γράμματα. Συντυχὼν δὲ βασιλεῖ καὶ προσφθεγξάμενος, „ἰδού σοι“ εἶπεν „εὐαγγέλια κομίζων ἥκω περὶ τῆς εἰρήνης. Πάντα γὰρ, ὅσαπερ αὐτὸς ᾔτου, πατριάρχης τε καὶ ὁ μέγας δοὺξ μετὰ τῶν ἄλλων τῆς συγκλήτου κατεπράξαντο προθύμως καὶ γράμμασι καὶ αὐτοὶ τὴν διάλυσιν βεβαίαν τοῦ πολέμου μάλιστα πεποίηνται.“ παρείχετό τε καὶ τὰ γράμματα αὐτίκα. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἀνέγνω, μικρὸν ὑπομειδιάσας, „ἀνέγνως“ εἶπε „τὰ γράμματα, ἃ τοσαύτην ἔχων ἤνυσας ὁδὸν, ἢ ἁπλῶς οὕτω καὶ ἀπεριέργως, τῇ φίλῃ καὶ συντρόφῳ χρώμενος ἁπλότητι, μηδὲν εἰδὼς τῶν ἐγγεγραμμένων, ἧκες ἔχων;“ Τοῦ δὲ μηδὲν περινενοημένον, μηδὲ φαῦλον περὶ αὐτῶν εἰπόντος οἰηθῆναι, ἀλλ´ ἀπεριέργως καὶ ἁπλῶς τοῖς τε λόγοις καὶ ταῖς ὑπογραφαῖς πεισθῆναι πατριάρχου, ὥσπερ ἂν δικαίως ἐποίει καὶ πρὸς Πάπαν, καὶ ταῖς μεγάλου δουκὸς καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν τέλει, καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν, ὡς πάντων ἤδη ἠνυσμένων, ἃ αὐτὸς ἡγεῖτο περὶ πλείστου· πάντα ὁ βασιλεὺς καθ´ ἕκαστον ἐξηγεῖτο καὶ τὴν δύναμιν ἡρμήνευε τῶν γεγραμμένων. Τοῦ δὲ πρὸς τὴν ἀπάτην ἀγανακτοῦντος καὶ τὴν ἐκείνων ἀναισχυντίαν καὶ τὸ κακόηθες τῶν τρόπων ἐκπληττομένου, „οὐ χρὴ θαυμάζειν,“ εἶπεν ὁ βασιλεὺς „οὐδ´ ἀνιᾶσθαι ἀπατώμενον, εἰ αὐτὸς μὲν πρὸς ἀλήθειαν εἵλετο ζῇν, ἐκείνοις δὲ ψεύδους καὶ συκοφαντίας καὶ ἀπάτης ἐμέλησε παρὰ τὸν βίον· ἀλλ´ ἐκ τούτων μάλιστα τῶν ὀλίγων καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον εἰργασμένων συνορᾷν ὁποῖα ἦν. Οὐδὲ γὰρ οὐδεμιᾶς ἐφείσαντο ὑπερβολῆς ἀπάτης καὶ ψεύδους εἰς δεῦρο ἐκ τῆς βασιλέως τελευτῆς, ἐξ ὧν βασιλίδα τε ἔπεισαν τὸν πόλεμον ἑλέσθαι τὴν ἀρχὴν καὶ μέχρι νῦν ἐξαπατῶντες οὐκ ἐῶσι διαλύεσθαι ἐμοί. Ἐκείνοις μὲν οὖν τοιαῦτα ᾑρημένοις καὶ τὸν πόλεμον ἀνάπτουσι, θεός τε τὰς ἀμοιβὰς ἀντιμετρήσειε τῆς προαιρέσεως ἀξίας, καὶ Ῥωμαῖοι πάντες εἴσονται, ὡς οὐ δι´ αὐτὸν ὁ πόλεμος καὶ ἡ φθορὰ καὶ οἱ ἀνδραποδισμοὶ, ἀλλὰ δι´ ἐκείνους γίνεται. Αὐτὸν δὲ καὶ χάριν αὐτοῖς ἐξαπατήσασιν εἰδέναι, ὅτι πρὸς ἡμᾶς ἀφικέσθαι παρεσκεύασαν. Τοιαῦτα πρὸς Ἀρῆγον περὶ τῶν γραμμάτων ὁ βασιλεὺς διαλεχθεὶς, ἐτράπετο ἐφ´ ἕτερα, ἃ προσήκει φίλοις πρὸς ἀλλήλους.

952 Chapitre LXXXXIV.

1. L'Empereur donne sa réponse par écrit à Henri. 2. Henri le prie de retirer ses troupes, 3. L'Empereur promet de le faire. 4.. Henri montre la réponse de l'Empereur au Patriarche, et au grand Duc, et les exhorte à la paix. 5. Apocauque prend les armes, et poursuit Cantacuzène. 6. Il mande au Patriarche qu'il avait fui au premier bruit de sa marche. 7. L'Empereur prend quelques petites places. 8. Le Patriarche et le grand Duc répondent à la lettre de Cantacuzène. 9. Henri reconnaît leur tromperie et la déteste.

1. L'Empereur ayant parlé de la sorte, Henri demeura longtemps les yeux baissés, et dans le silence, admirant son intégrité et sa vertu. Puis étant un peu revenu de ce profond étonnement: Tout ce que vous avez avancé, lui dit-il, est si conforme au bon fins et à la justice, que le plus déraisonnable n'en saurait disconvenir. Au reste, je serai bien aise de savoir si vous nous obligez à tenir secret ce que vous nous avez déclaré de vos sentiments touchant la paix, ou si vous nous permettez de le publier. L'Empereur ne lui permit pas seulement; mais il lui commanda de le dire et pour donner plus d'autorité à son rapport, il le fit écrire, et il le signa en lettres 953 rouges, et le scella avec son cachet d'or, pour marque de l'inviolable fidélité avec laquelle il le voulait observer.

2. Lorsque Henri eut les lettres entre les mains, il en rendit de très-humbles grâces à l'Empereur, et étant prêt de partir, il le supplia d'avoir la bonté de faire retirer ses troupes, de peur qu'elles ne ruinassent les terres pour la conservation desquelles on souhaitait de faire la paix.

3. L'Empereur lui promit d'assembler en trois jours toutes ses troupes, et de les emmener, et lui offrit de faire encore plus, en sa considération, s'il le souhaitait. Henri prit congé de lui, et s'en alla avec ses lettres.

4. Quand il fut à Constantinople il les donna au Patriarche, et au grand Duc, et il leur témoigna que s'ils refusaient l'accommodement, ce serait une grande injustice qu'ils feraient à l'Empereur, et au peuple. Ils se défirent de lui honnêtement, en lui promettant de lui rendre réponse dans quelques jours.

5. Le grand Duc ayant appris que l'Empereur devait faire retirer ses troupes, commanda à ceux de Constantinople de prendre les armes, et fit ordonner des prières publiques dans les Églises et dans les Monastères. Après avoir employé deux jours à se préparer, il apprit que Cantacuzène s'était retiré, et à l'heure-même il fit sortir sa cavalerie et son infanterie, et les rangea hors 954 des murailles. Ses espions lui ayant rapporté que Cantacuzène était parti dès la pointe du jour, il témoigna beaucoup de regret de l'avoir laissé échapper.

6. Il envoya dire au Patriarche que l'ennemi désespérant de soutenir la présence de son armée, s'en était enfui au premier bruit de son arrivée. Le Patriarche répondit, l'impie s'enfuit sans que personne le poursuive ; vainquez, et revenez triomphant. Le grand Duc s'en retourna, et fit semblant d'être fort fâché d'avoir perdu l'occasion de donner bataille.

7. L'Empereur qui était très bien informé de tout ce qui se passait, par ceux qui venaient de jour en jour de Constantinople, emporta d'assaut les forts de Regio, d'Atyra, de Damocrane, et de Sélivrée, et commanda de réparer celui d'Apamée, qui avait été ruiné. Il y laissa ensuite garnison, aussi bien qu'à Regio, qu'à Empyrite, et qu'à une ville qui est sur le Lac de Dercé, et il se retira avec le reste de son armée à Didymoteque. Bien que ces garnisons ne fussent pas fort nombreuses, elles ne laissèrent pas de courir et de piller le pais le jour et la nuit, de tuer quantité de Romains, de faire des prisonniers, et de réduire les environs de Constantinople à une déplorable désolation.

8. Au reste, le Patriarche et le grand Duc sachant qu'Henri ne manquerait pas de leur demander réponse, et ne voulant pas rejeter ou- 955 vertement la paix, de peur d'être accusés des maux que la guerre produisait, récrivirent à Cantacuzène en ces termes. Comme nous souhaitons avec passion de délivrer les Romains des incommodités que la guerre leur apporte, il n'y a pas longtemps que nous vous avons envoyé des Ambassadeurs, pour vous accorder ce que vous avez demandé au grand Duc le très-fidèle, et le très cher sujet de notre Empereur, savoir de renoncer à la qualité d'Empereur; et d'avoir assurance que l'on ne vous punira point, pour avoir excité la guerre. Mais parce que vous ne respiriez alors que le sang, et le meurtre, et que vous brûliez d'un désir incroyable de ruiner nos citoyens, vous manquâtes à votre promesse. Vous ne pouvez plus aujourd'hui user de la même perfidie, puisque nous avons votre lettre entre les mains le témoignage de Henri, qui est un homme digne de foi. Nous approuvons fort ce que vous avez écrit que vous renoncerez à la puissance souveraine, que vous rendrez les villes que vous avez usurpées, et gouvernées tyranniquement, et que vous vous retirerez au Mont Athos,  ou ailleurs, pour y vivre dans la solitude. Il n'y a qu'à prendre jour pour l'exécution. Quant aux assurances que vous demandez pour la délivrance de ceux de votre parti et pour la restitution de leurs biens, ne vous en mettez point en peine. Nous ne manquons ni de prudence, ni d'équité, pour y pourvoir en la manière qui fera la plus juste en elle-même, et la plus utile au bien de l'Etat. Apres avoir tous signé cette lettre ils la mirent entre les mains de Henri, et lui dirent qu'ils accordaient tout ce que Cantacuzène avait demandé.

9. Henri qui n'entendait point le Grec, se contenta de leurs souscriptions, et les remercia très humblement de la bonté qu'ils avaient de soulager les peuples qui gémissaient sous le poids de la guerre, et étant venu à Didymoteque, il dit à l'Empereur, en le saluant : Voici la paix opte je vous apporte. Le Patriarche, le grand Duc, et le Conseil, vous accordent tout ce que vous avez désiré. L'Empereur ayant lu la lettre, lui demanda en riant s'il l'avoir lue, ou s'il l'avait apportée sans savoir ce quelle contenait ? Il répondit qu'il avait ajouté foi à la parole, et à la signature du Patriarche, comme il l'aurait ajoutée à celle du Pape, et qu'il était venu en diligence pour lui dire, que l'on lui accordait tout ce qu'il avoir demandé. Alors l'Empereur lui expliqua la lettre, et voyant qu'il en témoignait de l'étonnement et de l'indignation : Vous ne devez, lui dit-il, ni vous étonner, ni vous fâcher, vous qui faites profession d'aimer et de défendre la vérité, d'avoir été trompé par des gens qui sont accoutumés à la corrompre, et à la trahir. Vous pouvez juger par cette circonstance de la malignité des ruses et des artifices dont ils ont usé depuis la mort de l'Empereur Andronique, pour surprendre la simplicité de l'Impératrice. Dieu les en punira comme ils le méritent, et tous les Romains sauront qui sont ceux qui font coupables des crimes qu'ils déplorent. Ils parlèrent après cela de choses indifférentes.

πεʹ. 1. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐτελεῖτο, καὶ ὁ μέγας δοὺξ ἐστράτευσε κατὰ Ἐμπυρίτου τοῦ φρουρίου καὶ πολιορκήσας ἐν τρισὶν ἡμέραις καὶ ἀποπειράσας τῶν τειχῶν, ἐπεὶ μηδὲν ἤνυε, τῶν ἔνδον εὐρώστως ἀμυνομένων, αὖθις εἰς Βυζάντιον ἀπῆρε. Καὶ πρὸς τῷ Ἱερῷ γενόμενος, κατὰ τὸ στόμα τοῦ Πόντου κειμένῃ πόλει, ἐπεχείρει, ὥσπερ ἔφασκε, τοὺς κατ´ ἐμπορίαν πλέοντας ἐπὶ τὸν Πόντον πάντας φόρους ἀπαιτεῖν. Τοῦτο δὲ ἦν ἀδύνατον, μὴ θαλασσοκρατοῦντα. Ἐκεῖνος δὲ ἤδη συνορῶν, ὡς τὰς μὲν κατὰ τὴν ἤπειρον πάσας πόλεις ὑπεποιήσατο πλὴν ὀλίγων ὁ βασιλεὺς, ἔμελλε δὲ μετὰ μικρὸν κἀκείνας, καὶ Βυζάντιον πολιορκοίη ταῖς συχναῖς ἐφόδοις, καὶ δεδοικὼς, μὴ βασιλίς τε καὶ οἱ ἄλλοι, τὴν ἀνάγκην συνιδόντες, ὡς οὔτε στρατιᾶς δύναιντ´ ἂν ἔτι εὐπορεῖν οὔτε χρημάτων, οἷς χρώμενοι πολεμοῖεν βασιλεῖ, τρέψονται πρὸς τὴν εἰρήνην, ἐσκέψατο ἐξαπατᾷν καὶ φενακίζειν. Καὶ ἀναφανδὸν ἐδημηγόρει, ὡς πόρον χρημάτων μέγιστον ἐξεύροι, ἐξ ὧν οὐ Καντακουζηνῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσι πολεμίοις ἀντιτάξαιτο. Πᾶσι γὰρ τοῖς ὁθενδήποθεν ἐμπόροις φόρους ἐπιθήσειν πρὸς ἀνάγκην, ἐξ ὧν ἔσονται Ῥωμαίοις πρόσοδοι πολλαπλασίους τῶν πώποτε οὐσῶν. Καὶ ἀφικόμενος πρὸς Ἱερὸν, ἵνα διαπλέειν μηδενὶ ἐξῇ, ἂν μὴ παρέχῃ χρήματα, ὁλκάδα μυριοφόρον ἐπ´ ἀγκυρῶν ὁρμίσας κατὰ μέσον τὸ ῥεῦμα, ὁπλίτας ἐγκαθίδρυσε πολλοὺς καὶ ἐκέλευε χρήματα λαμβάνειν παρὰ τῶν ἐμπόρων. Οἱ δ´ οὐδὲν μᾶλλον ἢ πρότερον ἐλάμβανον. Ἀναλωμάτων γὰρ πρότερον πολλῶν καὶ τριήρεων ἡ ἐπιχείρησις ἐδεῖτο, ὥστε ἄρχειν τῆς θαλάσσης, μέγα δυνηθέντας καὶ κρείττους γενομένους τῶν πλεόντων· μὴ ῥᾳδίας δὲ οὔσης πρὸς ταῦτα τῆς παρασκευῆς, καὶ οἱ θαυμαστοὶ ἐκεῖνοι πόροι καὶ αἱ πρόσοδοι ἀπώλλυντο. Τῶν συγκλητικῶν δὲ οἱ πολλοὶ, ὅσοι μὴ διὰ τὸ πρὸς βασιλέα ἔχθος, ὥσπερ ἐν ὀνείροις, ἐπείθοντο πλουτεῖν, εἰδότες ὡς ἀνηνύτοις ἐπιχειρεῖ, τὴν μεγαλοφυΐαν ἐθαύμαζον πρὸς εἰρωνείαν καὶ τῶν πάλαι βασιλέων κατεγίνωσκον πολλὴν κουφότητα, ὅτι τοσοῦτον ἐν χερσὶ πλοῦτον ἔχοντες ἠγνόουν.

3. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς οὐκ ὀλίγας διατρίψαντα ἡμέρας παρ´ αὐτῷ Ἀρῆγον αὖθις οἴκαδε ἀπέπεμπε, κελεύσας ἀποκρίνεσθαι μηδὲν τοῖς πέμψασι· μόνῳ δὲ τῷ μεγάλῳ δουκὶ εἰπεῖν, ὡς οὔτε πρότερον, οὔτε νῦν ἐπιλάθοιτο τῆς φίλης ἀπάτης καὶ πανουργίας καὶ στρεβλότητος, ἀλλὰ τῷ περιόντι τῆς περὶ ταῦτα σχέσεως καὶ θεὸν νομίζοι δύνασθαι ἐξαπατᾷν. Καὶ γὰρ πάντα μᾶλλον διανοούμενος, ἢ ἐκ παρατάξεως μάχεσθαι πρὸς αὐτὸν, ἱκεσίας καὶ ἱλασμοὺς παραγγέλλειν πρὸς θεὸν τοῖς ἱερεῦσιν ὑπὲρ αὐτοῦ, ὡς μέλλοντος μαχεῖσθαι. Ἀλλ´ εἰδέναι σαφῶς, ὡς οὔτε θεὸς, ἃ πράττει καὶ διανοεῖται, ἀγνοεῖ, καὶ οἱ ἄνθρωποι δὲ, εἰ μὴ πρότερον, ἀλλ´ ὕστερόν γε τὰς ἀπάτας αὐτοῦ καὶ τὰς πανουργίας πάσας συνορῶσι. Τί γὰρ μὴ τῇ προτεραίᾳ τὴν στρατιὰν ἐξῆγε πρὸς τὴν μάχην, ἀλλὰ μετὰ τὸ πυθέσθαι αὐτὸν ἀπάγοντα τὴν στρατιάν; τότε μὲν οὖν λελυπηκέναι εἶπεν αὐτὸν, φυγομαχήσας οὐκ ὀλίγα· ἵνα δὲ μὴ ἐπιπλέον διὰ τὴν φυγὴν λυπῇ, ὅσον οὔπω πάλιν ἐπελεύσεσθαι καὶ μηνύειν διὰ τοῦτο, ἵνα μήτε λυποῖτο ἐπιπλέον καὶ παρασκευάζοιτο πρὸς μάχην. Ἀρῆγος μὲν οὖν ἦλθεν εἰς Γαλατᾶν καὶ οὐδὲ λόγου τινὸς ἠξίωσε τοὺς πέμψαντας.

4. Δοὺξ δὲ ὁ μέγας, ἐπεὶ πύθοιτο ἐπανήκοντα, κατέπλεεν ἐξ Ἱεροῦ καὶ μετεκαλεῖτο τὸν Ἀρῆγον, ὡς περὶ τῆς πρεσβείας ἐρωτήσων. Ὁ δ´ οὔτε παρεγένετο καὶ κατηγόρει φανερῶς, ὅτι καὶ φόβον πάντα θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἀποθέμενοι αἰδὼ, τοιαῦτα πράττουσιν, οἷα πᾶς τις ἂν μισοίη συνιδών· ἔφασκέ τε, ὡς πρὸς τὰς τοιαύτας ἀπολογίας, οἵας αὐτοὶ ποιοῦνται ἀνερυθριάστως, βασιλέα μόνον ἐξαρκεῖν δεόντως ἀποκρίνεσθαι. Διὸ καὶ μετ´ ὀλίγον ἥξει, ἔργῳ τὰς ἀποκρίσεις δώσων. Παρήγγελλέ τε αὐτοῖς παρασκευάζεσθαι, ὡς μαχουμένους πρὸς τοῖς τείχεσιν. Ἐκεῖνοι μὲν οὖν τὰ εἰωθότα πράξαντες, οὐδὲν καινὸν ἐνόμιζον ποιεῖν.

5. Βασιλεὺς δὲ αὖθις ἧκεν εἰς Βυζάντιον πανστρατιᾷ καὶ πρὸ τῆς Χαρσίας πύλης οὐκ ὀλίγον διετέλεσεν ἑστώς. Ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντεπεξῄει, ἀναστρέψας ἐστρατοπέδευσεν ἐν τῇ Πετρογεφύρᾳ καλουμένῳ τόπῳ, ποταμοῦ τε παραῤῥέοντος καὶ ἄφθονον τροφὴν τοῖς ἵπποις παρέχοντος τοῦ τόπου. Καὶ ἡ στρατιὰ ἐκάκου τὸ Βυζάντιον, ὅσα μάλιστα ἐνῆν.

6. Ἀρῆγος δὲ αὖθις ἐλθὼν πρὸς βασιλέα, ὑπὲρ βασιλίδος λόγους ἐποιεῖτο, ὡς οὐδαμῶς αἰτία τοῦ πολέμου εἴη, ἀλλὰ πατριάρχης καὶ οἱ ἄλλοι, οἳ ταύτην βουλομένην οὐκ ἐῶσι χωρεῖν πρὸς τὴν εἰρήνην, πείθοντες, ὡς, ἂν ἑνί γέ τῳ τρόπῳ περιέσῃ, ἐκείνην τε ἀποκτενεῖς αὐτίκα καὶ τὰ τέκνα. ὧν ἀκούουσαν, καίτοι καὶ ἄλλως οὐχ ἑαυτῆς κυρίαν οὖσαν, ὥστε πράττειν, ἅττα ἂν δοκῇ συμφέρειν, πάντα ἐκείνοις ἐπιτρέπειν πρὸς ἀνάγκην.

7. Βασιλεὺς δὲ τοῖς ἐν Βυζαντίῳ φίλοις κρύφα διαλεχθεὶς, ἐπεὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς εὔκαιρον πράττειν τι ὑπὲρ αὐτοῦ, αὖθις ἀνεχώρει. Οὐδὲν γὰρ ἦν, ὃ λήψεται ἐκτὸς τειχῶν. Καὶ πρὸς τὴν Ἀδριανοῦ ἐλθόντι, ἐκείνη τε ἡ πόλις προσεχώρει, τοῦ ταύτης ἄρχοντος Παρασπονδύλου πράττοντος, καὶ τὰ ἄλλα φρούρια, ἃ περὶ αὐτὴν ὡς περὶ μητέρα ᾤκουν. Καὶ ἡ Τζερνομιάνου δὲ καὶ αὐτὴ προσεχώρησεν, ἀντέχειν πρὸς τὸν πόλεμον μὴ δυναμένη, ἧς ἦρχεν ὁ Ἱέραξ, τῶν οἰκετῶν ὢν βασιλέως Ἀνδρονίκου, καὶ πολλὰ πρὸς τὸν πόλεμον κατὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως πράξας καὶ εἰπών. Ἐν τῇ Ἀδριανοῦ δὲ καὶ ἕτερός τις ἦν τῶν βασιλέως Ἀνδρονίκου οἰκετῶν, Μαγκαφᾶς ὠνομασμένος. Τούτους δὴ οὖν τοὺς τρεῖς, Μαγκαφᾶν τε καὶ Ἱέρακα καὶ Παρασπόνδυλον, ὁ βασιλεὺς μεταπεμψάμενος, οὐκ ἀγνοεῖν μὲν ἔφασκεν, ὡς παρὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον πάντα πάσῃ προθυμίᾳ καὶ σπουδῇ πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ βασιλέως ἐπολέμησαν. Οὐ μέντοι διὰ τοῦτο πρὸς αὐτοὺς ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐπαινεῖν, τὴν προσήκουσαν οἰκέταις ἐπιδεδειγμένους προθυμίαν. Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ παρακοιμωμένῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅτι ἐπολέμησαν ὀργίζεσθαι, ἀλλ´ ὅτι σεσυκοφαντήκασί τε ἐξαρχῆς καὶ ἄχρι νῦν συκοφαντοῦσι, ψεύδει ψεῦδος συῤῥάπτοντες καὶ τὸν πόλεμον οὐκ ἐῶντες καταλύεσθαι. Οὐ μὴν ἀλλὰ κἀκείνοις τοσαύτην πρὸς αὐτὸν ἀγνωμοσύνην ἐπιδεδειγμένοις, εἰ τῶν δόλων καὶ τῶν συκοφαντιῶν ἠθέλησαν ἀποστάντες διαλύεσθαι πρὸς αὐτὸν περί τε τῶν κοινῶν καὶ τῶν καθ´ ἑαυτοὺς, οὐδεμίαν ἂν ἐνεδείξατο πικρίαν, οὐδὲ ἐπεμνήσθη τῶν κατὰ τὸν πόλεμον γεγενημένων παρ´ αὐτῶν τοσούτων ἀλγεινῶν, ἀλλ´ ἡδέως ἂν εἶδε καὶ εὐμενῶς, καὶ τῆς ἀρχαίας ἠξίωσε φιλίας καὶ συνηθείας πρὸς αὐτόν. Πρὸς δὲ αὐτοὺς οὐδὲ ἴχνος μήνιδος φέρειν ἢ ὀργῆς, οὐδὲ προσκεκρουκέναι αὐτῷ νομίζειν, ὅτι ὑπὲρ βασιλέως αὐτῷ τοσαῦτα ἐπολέμησαν, (τὰ γὰρ δίκαια καὶ τὰ προσήκοντα δούλοις εὐγνώμοσι πεποιηκέναι,) ἄλλως θ´ ὅτι οὐδ´ αὐτός ἐστι πολέμιος τῶν βασιλέως παίδων καὶ διαφθείρειν ἐκείνους ἐκ παντὸς τρόπου ᾑρημένος, ἀλλὰ πρότερόν τε τὰ μάλιστα ἐκείνοις καὶ Ῥωμαίοις συνοίσοντα σπουδάζειν, καὶ νῦν οὐδὲν ἧττον μετὰ τὸν τοσοῦτον πόλεμον καὶ τὴν ἄφατον ἀγνωμοσύνην καὶ μανίαν, ἣν οἱ ὑπὲρ ἐκείνων δῆθεν, τῇ δ´ ἀληθείᾳ κατ´ ἐκείνων τὸν πόλεμον κεκινηκότες ἐνεδείξαντο. Ἐκκαλύψειν γὰρ ἤδη τὸ ἀπόῤῥητον αὐτοῖς, ὡς εἴη βεβουλευμένος, εἴγε καὶ κατὰ γνώμην εἴη θεῷ, εἰ περιγένοιτο τῶν πολεμούντων καὶ κύριος τῶν βασιλέως παίδων κατασταίη, πᾶσαν τὴν ἀρχὴν Ῥωμαίων ὑφ´ ἑαυτὸν πεποιημένος, μὴ τῆς πατρῴας ἀρχῆς ἀποστερεῖν, ἀλλὰ διοικήσαντα τὰ πράγματα ἄχρις ἂν βασιλεὺς ὁ νέος Ἰωάννης πρὸς ἡλικίαν εὔφρονα ἀφίκηται καὶ δυναμένην ἄγειν τὴν ἀρχήν· ἔπειτα αὐτῷ παραδιδόναι τὴν ἡγεμονίαν. Τούτου γοῦν ἀληθῶς οὕτω κεκριμένου παρ´ αὐτῷ, οὔτε τοῖς πρότερον ὀργίζεσθαι ὑπὲρ ἐκείνου πεπολεμηκόσιν, οὔτε τοὺς συνόντας καὶ συγκατακτωμένους τὴν ἀρχὴν πρὸς βασιλέα τὸν νέον οἴεσθαι ἐξαμαρτάνειν, εἰ μέλλουσιν ἐκείνῳ μᾶλλον τὴν ἀρχὴν συνδιασώζειν. ὧν ἕνεκα καὶ πρὸς αὐτοὺς οὔτε περὶ τῶν πρὶν γεγενημένων ἀπεχθάνεσθαι, οὔτε τὸν ἔπειτα χρόνον, ἂν αὐτῷ βούλωνται συνεῖναι, βασιλεῖ τῷ νέῳ οἴεσθαι πολεμίους γεγενῆσθαι, ἀλλ´ ἐπ´ αὐτοῖς τὴν αἵρεσιν εἶναι ἑκατέρου. Ἄν τε γὰρ βούλωνται συνεῖναι, ἡδέως ἔχειν· ἄν τε πρὸς Βυζάντιον ἀναχωρεῖν, οὐδὲν κωλύσειν, ἀλλὰ καὶ δῶρα παρασχόμενον, μετ´ εὐμενείας ἀποπέμψειν.

5. Τοιαῦτα μὲν ὁ βασιλεὺς πρὸς ἐκείνους διειλέχθη, καὶ τριῶν ἡμερῶν παρείχετο προθεσμίαν, ὡς ἐν ταύταις διασκεψάμενοι τὰ δοκοῦντα ἕλοιντο λυσιτελεῖν. Οἱ δὲ πολλὰς ὁμολογοῦντες χάριτας τῆς εὐμενείας βασιλεῖ καὶ τῆς περὶ αὐτοὺς προνοίας, ἐπισκεψαμένοις ἐδέδοκτο μᾶλλον συνεῖναι βασιλεῖ, μετὰ τὴν τρίτην προσελθόντες ἀπήγγελλον τὴν γνώμην, ὡς μᾶλλον αἱροῦνται τὸ αὐτῷ συνδιατρίβειν καὶ πρόθυμοι εἶναι πάντα κίνδυνον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ πόνον ὑπομένειν, ὡς τὰ βελτίω καὶ λυσιτελοῦντα καὶ Ῥωμαίοις κοινῇ καὶ τοῖς βασιλέως παισὶ καὶ πράττοντι καὶ βουλομένῳ. Τοὺς γὰρ ἐν Βυζαντίῳ τῶν πραγμάτων ἄρχοντας εἰδέναι καὶ αὐτοὶ οὐδὲν ὑγιὲς διανενοημένους, ἀλλ´ ἐπὶ κοινῇ κακοπραγίᾳ πάντα πράττοντας καὶ φθορᾷ. Τοῦ δὲ μηδὲν δεινὸν περὶ αὐτῶν ὑπονοεῖν ἐδέοντο βασιλέως καὶ πίστεις δι´ ὅρκων παρασχέσθαι, ὡς οὔτε ἀποστήσονται, οὔτε ἐπιβουλεύσουσιν αὐτῷ συνόντες, ἀλλὰ πᾶσαν ἐπιδείξονται εὔνοιαν καὶ σπουδὴν περὶ αὐτόν. Βασιλεὺς δὲ αὐτοῖς τὴν αἵρεσιν αὖθις προετίθει, ὡς οὐ κωλύσων, ἂν πρὸς Βυζάντιον βούλωνται ἀποχωρεῖν ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις· συνῆσαν γὰρ αὐτοῖς κατὰ τὰς πόλεις, ὧν ἡγοῦντο. Εἰ δὲ ταῦτα βούλονται καταλιπόντες μόνοι ἥκειν πρὸς Βυζάντιον, μηδὲν τῆς οὐσίας ἀφαιρήσεσθαι, οὐδὲ τῶν κτήσεων, ἀλλὰ ταῖς γυναιξὶν ἐξέσται πάντα ἔχειν. Ὡς δὲ αὖθις ἰσχυρίζοντο τὰ ἴσα, ἐκέλευεν ὀμνύναι· εἰδέναι δὲ, ὡς, ἂν ἐπιορκῶσιν, οὐ χωρὶς τιμωρίας ἀπαλλάξοντες. Οὐ γὰρ βιαζόμενοι, ἀλλ´ ἑκόντες εἵλοντο αὐτῷ δουλεύειν. Οἱ μὲν οὖν ἐποίουν κατὰ τὰ κεκελευσμένα. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ τὰς πίστεις εἶχε καὶ ἀπήλλακτο τῶν περὶ αὐτοὺς ὑπονοιῶν, Ἱέρακι μὲν αὖθις τῆς Τζερνομιάνου παρείχετο τὴν ἡγεμονίαν καὶ τῆς ἐγκαθιδρυμένης στρατιᾶς, μαχίμῳ τε ὄντι καὶ αὐτῷ καὶ πρὸς ἐμπειρίαν καὶ τόλμαν λειπομένῳ οὐδενός. Παρασπόνδυλον δὲ τῆς Ἀδριανοῦ καὶ αὐτὸν αὖθις ἄρχοντα καθίστη. Ταῦτα μὲν οὖν ὧδέ πη εἶχε, καὶ τὰς κατὰ Θρᾴκην πάσας πόλεις σχεδὸν ὑπήγαγεν ἑαυτῷ ὁ βασιλεύς.

957 Chapitre LXXXV.

1. Apocauque attaque le fort d'Empyrite, sans le pouvoir prendre. 2. Il entreprend d'établir un impôt sur les marchandises. 3. L'Empereur charge Henri de lui reprocher sa fourberie, et sa lâcheté. 4. Henri le fait. 5' L'Empereur s'approche de Constantinople. 6. Henri le vient trouver. 7. La ville d Andrinople se rend à lui. 8. Il donne le choix à trois Gouverneurs de prendre son parti, ou celui de ses ennemis. 9.. Ils choisissent de prendre le sien.

1. Apocauque attaqua cependant le fort d'Empyrite ; mais après en avoir battu les murailles trois jours durant, et après avoir reconnu la vigoureuse résistance de ceux de dedans, il retourna à Constantinople. Il alla ensuite à Hiero, qui est une ville assise à l'embouchure de la mer de Pont, à dessein de faire payer des droits aux marchands qui trafiqueraient sur cette mer; ce qu'il ne pouvait faire sans en être maître. Considérant que l'Empereur Cantacuzène avait réduit à son obéissance presque toutes les villes avancées dans les terres, et jugeant qu'ayant réduit en peu de temps toutes les autres, il incommoderait Constantinople par des cour- 958 ses continuelles, et appréhendant que l'Impératrice ne se portât à la paix par la difficulté de continuer la guerre faute d'argent, et de troupes ; Il se vanta pour l'amuser, d'avoir trouvé un fonds plus que suffisant pour fournir à toutes les dépenses de l'Empire.

2. Etant donc allé à Hiero, il mit à l'ancre un grand vaisseau plein de soldats, pour lever un tribut sur les marchands étrangers; mais ils ne levèrent rien, parce que ce vaisseau seul n'était pas plus fort que tous ceux qui abordaient de dehors. La plupart des personnes de qualité se moquèrent, dans le secret de leur cœur, de la vanité de ce dessein, bien qu'ils fissent semblant de l'admirer devant le monde, et de déplorer la négligence par laquelle on avait perdu, durant tant d'années, un si beau moyen de s'enrichir.

3. L'Empereur Cantacuzène ayant retenu Henri auprès de lui, durant quelques jours, le renvoya à Constantinople, avec ordre de dire à Apocauque qu'il ne pouvait oublier sa mauvaise foi, et ses ruses, puis qu'il les employait même contre Dieu, en faisant faire des prières publiques pour le gain d'une bataille qu'il n'avait jamais eu envie de hasarder, qu'il pouvait se consoler de la fuite de son ennemi, dont il avait témoigné tant de douleur, parce qu'il reviendrait au premier jour, et qu'il n'avait qu'à se préparer à le combattre. Henri s'en retourna à Galata sans daigner dire une parole à ceux qui l'avaient envoyé.

959 4. Apocauque ne fut pas sitôt qu'il était de retour, qu'il fit voile de Hiero, et qu'il l'envoya quérir, pour lui demander réponse de son ambassade. Mais ayant refusé de l'aller trouver, il reprocha à ceux qui étaient venus de sa part, que renonçant à toute crainte de Dieu, et à tout respect des hommes, ils commettaient des actions que l'on ne pouvait voir sans horreur. Qu'il n'y avait que l'Empereur qui pût réfuter les vaines excuses par lesquelles ils prétendaient se justifier, qu'il viendrait bientôt les détruire, non par des paroles, mais par des actions, et qu'ils n'avaient qu'à se tenir prêts pour le recevoir. Ils ne s'étonnèrent pas de ces reproches parce que n'ayant gardé que leur conduite ordinaire, ils crurent n'avoir rien fait de nouveau.

5. L'Empereur, revint avec toute son armée, vers Constantinople, et se tint quelque temps debout devant la porte Carsie ; mais quand il vit que personne ne sortait, il s'alla camper au pont de pierre, lieu abondant en pâturages, d'où les soldats incommodèrent fort la ville.

6. Henri l'y vint trouver, et l'assura que l'Impératrice n'était point cause de la guerre, que c'était le Patriarche, et les autres qui la détournaient de faire la paix, en lui disant que son ennemi la voulait massacrer avec ses enfants, que ces menaces-là l'épouvantent de telle forte, que quand elle les entend, elle s'abandonne à leur conduite.

960 7. L'Empereur ayant conféré secrètement avec les amis qu'il avait à Constantinople, et ayant appris qu'ils ne trouvaient pas encore le temps propre à rien entreprendre pour son service, il se retira, et alla à Andrinople, qui se rendit à lui par l'entremise de Paraspondyle son Gouverneur. Divers petits forts qui sont autour comme des enfants autour de leur mère, suivirent son exemple. La ville de Zernomiane ne pouvant plus se défendre, se rendit aussi. Elle avoir pour Gouverneur Hierax qui avait été autrefois à l'Empereur Andronique, et qui avait beaucoup contribué par ses paroles, et par ses actions à exciter la guerre civile. Il y avait aussi à Andrinople un nommé Mancaphas, qui avait été au même Empereur.

8. Cantacuzène les ayant mandés tous trois, leur dit qu'il savait avec quelle ardeur ils avoienc combattu contre lui, pour l'intérêt du jeune Empereur, que bien loin d'en être fâché, il les louait d'avoir fait paraître leur fidélité envers leur maître ; qu'il ne trouvait pas mauvais qu'Apocauque et les autres eussent pris les armes contre lui ; mais qu'il trouvait mauvais qu'ils ne l'eussent combattu que par des calomnies, et qu'ils entassassent mensonge sur mensonge, pour rendre la guerre éternelle, qu'à leur égard s'ils voulaient renoncer à la mauvaise foi, et se réconcilier sincèrement avec lui, il oublierait les maux qu'ils lui avaient faits, il les regardèrent 961 de bon œil, et qu'il les honorerait, comme auparavant, de son amitié ; que bien loin d'être ennemi des enfants de l'Empereur Andronique, et d'avoir conjuré leur perte, il ne souhaitait rien tant, que de les maintenir en possession de la souverain puissance, que quand l'aîné serait en âge, il lui remettrait le gouvernement entre les mains : que s'ils voulaient suivre son parti, ils ne porteraient pas, pour cela, les armes contre le jeune Empereur : qu'il dépendait de leur choix ou de servir parmi ses troupes, ou de retournera Constantinople.

5. Ils remercièrent très humblement l'Empereur de la bonté qu'il avait pour eux, et l'étant revenu trouver trois jours après, ils lui dirent, qu'ayant reconnu que ses desseins, et ses actions tendaient au bien commun de l'Etat, et à l'utilité particulière des enfants de l'Empereur Andronique, il n'y avait point de travaux, ni de dangers, où ils ne fuissent prêts de s'exposer pour son service : et pour ne lui pas être suspects à l'avenir, ils le supplièrent de recevoir leur serment. Il remit encore une fois à leur liberté de demeurer avec lui, ou de retourner à Constantinople, avec leurs femmes et leurs enfants. Quand il vit qu'ils persistaient dans la résolution de suivre son parti, il leur commanda de prêter le serment, après néanmoins les avoir avertis qu'ils ne le violeraient pas impunément, puis qu'ils s'offraient volontairement à le prêter. Il laissa le gouverne- 962 ment de Tzernomiane à Hierax qui était un des plus hardis, et des plus intrépides de son siècle, et celui d'Andrinople à Paraspondyle. La plus grande partie des villes de Thrace se soumirent en même temps à son obéissance.

πϛʹ. 1. Ἀμοὺρ δὲ ὁ σατράπης Ἰωνίας αὖθις μὲν ἐβούλετο πρὸς βασιλέα κατὰ τὴν ὑπόσχεσιν ἐλθεῖν, εἶχε δὲ ἀδυνάτως. Τό, τε γὰρ αὐτοῦ κατὰ τὴν Σμύρνην νεώριον ἐνέπρησαν οἱ Λατῖνοι καὶ τὰς ναῦς, καὶ τὸ πρὸς τῷ λιμένι φρούριον κατασχόντες, τριήρεις τε ἔχοντες ἐκεῖ παραπλεούσας, ἐκώλυον στόλον ἐξαρτύειν καὶ ταῖς ναυσὶ πρὸς Θρᾴκην περαιοῦν τὴν στρατιάν. Ἔκ τε τῆς ἠπείρου δίοδος αὐτῷ οὐκ ἦν πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον, Σαρχάνη τοῦ Λυδίας σατράπου περί τινων ὅρων γῆς ἐκπεπολεμωμένου πρὸς αὐτὸν καὶ μέλλοντος κωλύειν, εἰ διὰ τῆς αὐτοῦ πρὸς Ἑλλήσποντον ἔρχεσθαι ἐπιχειροίη. Ὅθεν διὰ τὴν πρὸς βασιλέα ἄφιξιν ἀναγκαίαν αὐτῷ νομιζομένην, ἔγνω δεῖν πρεσβείαν ποιεῖσθαι πρὸς Σαρχάνην, καὶ παραχωρεῖν αὐτῷ τῆς χώρας ὑπὲρ ἧς ἦν αὐτοῖς ἡ διαφορὰ, εἰ μόνον πρὸς Ἑλλήσποντον δίοδον παρέχοιτο. Σαρχάνης δὲ ἄσμενός τε ἐδέχετο τὴν πρεσβείαν, καὶ τὴν χώραν ἔχων, φίλος τε ἦν Ἀμοὺρ, καὶ τὴν δίοδον ἀδεῶς παρείχετο, ἅμα δὲ καὶ τὸν υἱὸν συστρατευσόμενον αὐτῷ πρὸς βασιλέα μετὰ στρατιᾶς. Καὶ πρὸς Ἑλλήσποντον ἐλθόντες, ἐπεραιοῦντο πρὸς τὴν Θρᾴκην ἱππέας δισμυρίους ἔχοντες· αὐτίκα τε εἰς Διδυμότειχον ἀφίκοντο πρὸς βασιλέα, φέροντες καὶ δῶρα. Ἀμοὺρ δὲ ἐδεῖτο βασιλέως μὴ μέλλειν, ἀλλὰ χωρεῖν κατὰ τοῦ Μομιτζίλου. Ἐμήνιε γὰρ ὁ βάρβαρος ἐς τὰ μάλιστα ἐκείνῳ τῶν κατὰ βασιλέως ἕνεκα τετολμημένων.

2. πεὶ δὲ ἀπαράσκευος ἦν ἡ Ῥωμαίων στρατιὰ, κατὰ Μυσίας τὸ βαρβαρικὸν ἐχώρει, ἐπανήξειν τάχιστα εἰπόντες, ἄχρις οὗ παρασκευάσοιτο ἡ στρατιά· βασιλέως δὲ κωλύειν πειρωμένου καὶ φάσκοντος σπονδὰς καὶ συμμαχίαν ἔχειν πρὸς Ἀλέξανδρον, οὐκ ἐπείθοντο, πολέμιοι αὐτοὶ Μυσοῖς εἰπόντες εἶναι. Καὶ καταδραμόντες, ἀνδραπόδων τε καὶ βοσκημάτων ἐπανῆκον λείαν ἔχοντες πολλήν. Μετὰ δὲ τοῦτο καὶ τῆς Ῥωμαίων παρεσκευασμένης στρατιᾶς, ἐχώρουν κατὰ Μομιτζίλου. Ἐκεῖνος δὲ ἤδη δύναμιν μεγάλην ἔχων καὶ ἰδίαν ἡγεμονίαν ἑαυτῷ περιποιούμενος, Ξάνθειάν τε εἷλεν ἐπιθέμενος, καὶ τῶν κατὰ Μερόπην φρουρίων ἦρχε πάντων καὶ μέχρι Μόῤῥας προεχώρησε.

3. Πυθόμενος δὲ ὡς παρασκευάζοιτο ἐπ´ αὐτὸν ὁ βασιλεὺς μετὰ τῆς Περσικῆς ἥκειν στρατιᾶς, πρεσβείας πέμπων, παράγειν ἐπειρᾶτο, ἃ καὶ πρότερον ἐξαπατῶν, ὡς αὐτῷ πολλὰ μεταμέλοι τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγνωμοσύνης, ὅτι τοσαῦτα εὖ παθὼν, κακὸς ὀφθείη καὶ ἀμνήμων τῶν καλῶν, καὶ ὡς εἰ συγγνώμην αὐτῷ παράσχοιτο, μηδέποτε ὕστερον ἀγνωμονήσων, ἀλλὰ δουλεύσων ἀκριβῶς. Ἐπεὶ δὲ ἐκ τούτων αὐτῷ ἠνύετο οὐδὲν, ἀλλ´ ἐπυνθάνετο σαφῶς ἐπιοῦσαν τὴν στρατιὰν, πᾶσαν ὅση δύναμις ἦν περὶ αὐτὸν ἀθροίσας, καὶ αὐτὸς ἐχώρει ὡς μαχούμενος πᾶσιν ὁμοῦ καὶ Ῥωμαίοις καὶ βαρβάροις· εἰς τοσαύτην γὰρ αὐτὸν παραπληξίαν ἡ ἄνοια ἐξήγαγε καὶ ἡ θρασύτης. Γενομένου δὲ ἐν Περιθεωρίῳ, καὶ ἡ Περσικὴ στρατιὰ ἐφαίνετο ἐπιοῦσα·

4. Ἐπεὶ δὲ πρότερόν τε ἐπέκειτο τοῖς ἐν Περιθεωρίῳ, καὶ τότε ἠνάγκαζεν εἰσδέχεσθαι, ἐκεῖνον μὲν οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ´ ἀπέκλεισαν αὐτῷ τὰς πύλας, τοὺς βαρβάρους ἐπιδεικνύντες καὶ κελεύοντες εἰς χεῖρας αὐτοῖς ἰέναι, ὡς τοῖς νικῶσιν ἆθλον τὴν πόλιν ἐσομένην τῆς ἀνδραγαθίας. ἵνα δὲ μὴ δοκοῖεν παντάπασιν αὐτοῦ ἀφίστασθαι, (ἐδεδοίκεσαν γὰρ, μὴ τὸν κίνδυνον διαδιδράσκων, πικρῶς κολάζῃ τῆς προδοσίας· ἦν γὰρ ἀπαραίτητος πρὸς ὀργὰς, καὶ ὠμῶς καὶ ἀπανθρώπως ἀποκτείνων τοὺς προσκρούοντας, καὶ ἐπὶ μικροῖς καὶ μείζοσιν ἐγκλήμασι θάνατον τὴν ζημίαν καταψηφιζόμενος,) τὸν ἀδελφιδοῦν Ῥάϊκον ὄνομα εἰσεδέξαντο, πεντήκοντα μόνον στρατιώτας ἔχοντα, ἵν´ εἰ μὲν νικῴη, παραίτησις πρὸς ὀργὴν εἴη ὁ ἀδελφιδοὺς εἰσδεδεγμένος· εἰ δὲ ἡττώμενος διαφθείροιτο, μηδὲν εἶεν κώλυμα ἐκεῖνοι ὀλίγοι ὄντες πρὸς τὸ πράττειν, ἅττα ἂν δοκῇ συμφέρειν. Μομιτζίλος δὲ πρὸς τὸ τείχισμα τὸ πρὸ τῆς πόλεως παρέταττε τὴν στρατιὰν, οἰόμενος ἀντισχήσειν καὶ τὸ τείχισμα ἔχων οὐκ ὀλίγα συναιρόμενον.

5. Πέρσαι μὲν οὖν, ἐπεὶ προσέβαλον οἱ πρώτως φθάσαντες, ὤσαντες τὸ Μομιτζίλου στράτευμα περὶ πεντακοσίους χιλίους ὄντας, τό, τε τείχισμα καθῄρουν, καὶ διεσκεδάννυτο ἐπὶ λεηλασίαν τῆς στρατιᾶς τὸ πλεῖον, καὶ πάντα κατέδραμον αὐθημερὸν καὶ ἐληΐσαντο ἄχρι Μυγδονίας. Βασιλεὺς δὲ κατόπιν μετὰ Ἀμοὺρ καὶ τῆς ἄλλης στρατιᾶς ἐρχόμενος, συνεώρα τὸ μετὰ Μομιτζίλου στράτευμα οὐχ ἡττημένον, ἀλλὰ μόνης ὁδοῦ παραχωρῆσαν τοῖς βαρβάροις· ἑώρα γὰρ εὐτάκτως καὶ μετὰ κόσμου τεταγμένον· διόπερ καὶ ἐδόκει ὁ ἀγὼν ἔτι ὑπολείπεσθαι. Καὶ συνέταττε τὴν στρατιὰν καὶ τὴν Ῥωμαίων καὶ βαρβάρων ἐπὶ τάγμασι τρισί· καὶ τὸ μὲν δεξιὸν κέρας Ἀμοὺρ εἶχε μετὰ τῶν Περσῶν, ἵνα βάλλοιεν τοὺς πολεμίους τοξόται ὄντες καὶ προσπίπτοντες ἐπὶ τὰ γυμνά. Τὸ δὲ ἀριστερὸν Ἀσάνης εἶχεν Ἰωάννης, ὁ τῆς βασιλίδος Εἰρήνης ἀδελφὸς, μετὰ Ῥωμαίων καταφράκτων, κοντοῖς εἰωθότων μάχεσθαι. Τὸ μέσον δὲ αὐτὸς ἐπεῖχεν ὁ βασιλεὺς, τῶν τε Ῥωμαίων τοὺς λογάδας ἔχων καὶ Περσῶν. Μομιτζίλος δὲ καὶ αὐτὸς ὁμοίως ἀντιτεταγμένος ᾔει πρὸς τὴν μάχην. Ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐς τὰς χεῖρας, μάχη μὲν ἀνήπτετο σφοδρὰ, καὶ ἀντέσχον τὰ στρατόπεδα ἐπιπολὺ ἀλλήλοις. Ὅμως ἡττᾶτο τὸ Μομιτζίλου καὶ ἔπιπτον πολλοὶ αὐτῶν. ὠθουμένων δὲ πρὸς τὰ τείχη τῆς πόλεως, ἐπεὶ διέξοδος καὶ ἀντεπεξαγωγὴ οὐκ ἦν τοῖς ἵπποις, ὀλίγου τοῦ χωρίου ὑπολελειμμένου μεταξὺ τῶν πολεμίων καὶ τῶν τειχῶν, οἵ τε ἐν Περιθεωρίῳ ἦσαν οὐ προσδόκιμοι εἰσδέξεσθαι, πρῶτος αὐτὸς ἀπέβαινε τοῦ ἵππου, εἶτα καὶ οἱ ἄλλοι ἅπαντες, καὶ προεῖντο τοῖς πολεμίοις. Οἱ δ´ ἐμάχοντο πεζοὶ, ἀγωνιζόμενοι ἐκθύμως, καὶ ἀντεῖχον ἐπιπλεῖστον, τοῦτο μὲν διὰ τὴν εὐψυχίαν, τοῦτο δ´ ὅτι καὶ ἡ πόλις αὐτοὺς ἐκώλυε μὴ κυκλωθῆναι, καὶ ἔπιπτον πολλοὶ μαχόμενοι. Μέχρι μὲν οὖν ἐκεῖνος περιῆν, οὐδὲ αὐτοὶ ὑφίεσαν τῆς τόλμης, οὐδὲ ὅπλα παρεδίδουν. Ἐπεὶ δὲ ἔπιπτε καὶ αὐτὸς κατὰ τὴν μάχην, οἱ περιλειπόμενοι εὐθὺς παρέδοσαν τὰ ὅπλα, καὶ ἠνδραποδίσθησαν ὑπὸ Ῥωμαίων καὶ Περσῶν, διαδρᾶναι δυνηθέντος μηδενός. Καὶ ὅ φασιν ἐπὶ τῶν μεγάλων ἀτυχημάτων, ὡς οὐδὲ πυρφόρος ὑπολέλειπτο, τοῦτ´ αὐτὸ συνέβη καὶ τῷ Μομιτζίλου στρατοπέδῳ. Οἱ μὲν γὰρ ἔπεσον κατὰ τὴν μάχην, οἱ δ´ ἑάλωσαν. Οἱ δὲ ἐν Περιθεωρίῳ ἑστῶτες ἐπὶ τῶν τειχῶν, οὔτ´ ἠμύνοντο ὑπὲρ τοῦ Μομιτζίλου, οὔτ´ ἐπέκειντο καὶ αὐτοὶ, ἀλλὰ μόνον θεαταὶ τῶν ἀγώνων ἐπὶ τῶν τειχῶν ἐκάθηντο.

6. Βασιλεὺς δὲ ἐδάκρυσεν ἐπὶ τῇ συμφορᾷ, οὐ μόνον διὰ τῶν πραγμάτων τὴν μεταβολὴν, ὅτι ὁ πρότερον ὀλίγῳ μεγάλα περὶ ἑαυτοῦ οἰόμενος, καὶ ἀήττητός τις εἶναι δοκῶν καὶ δεινὸς περὶ στρατηγίας, ἐν μιᾷ καιροῦ ῥοπῇ, ἄτιμος ἔκειτο συμπατούμενος ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἀλλ´ ὅτι καὶ οἱ πεσόντες, ὄντες τοσοῦτοι καὶ τοιαύτην ἐπιδεδειγμένοι ἀρετὴν καὶ ἀνδραγαθίαν, Ῥωμαῖοι ἦσαν, οὓς ὁ πολλῶν δακρύων αἴτιος ἐμφύλιος πόλεμος παρανάλωσεν. Οὕτω μὲν οὖν ὁ Μομιτζίλος ἤνθησέ τε ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐπὶ μέγα ἔδοξε τύχης προελθεῖν, καὶ τάχιον ἀπήνθηκε καὶ κατεῤῥύη.

7. Βασιλεὺς δὲ μετὰ τὴν μάχην, εἰς Ξάνθειαν ἀφῖκτο, ἔνθα ἡ οἰκία Μομιτζίλου ἦν καὶ ἡ γυνή. Ξανθιεῖς δὲ πρῶτα μὲν, οὐδὲν εἰδότες περὶ Μομιτζίλου, ἐπυνθάνοντο περὶ ἐκείνου ὅπη εἴη. Ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν μάχην ἐπύθοντο πεσόντα αὐτὸν καὶ σύμπαν τὸ στρατόπεδον, τῶν μὲν οἰκείων ἀπωδύροντο τὴν τελευτὴν, βασιλεῖ δὲ τὴν πόλιν παρεδίδουν. Καὶ ὁ βασιλεὺς πολλὴν περὶ τὴν Μομιτζίλου γυναῖκα ἐπεδείκνυτο τὴν ἐπιείκειαν. Ἐκέλευε γὰρ μηδὲν τῶν ὄντων ἀφαιρεῖν αὐτῆς, ἀλλὰ πάντα ἔχουσαν, ἢ μένειν ἐπὶ τῆς Ῥωμαίων ἂν ἐθέλῃ γῆς, ἢ πρὸς τὴν οἰκείαν ἐπανέρχεσθαι· ἐκ Μυσίας γὰρ ἦν. Ἡ δὲ μᾶλλον εἵλετο τὴν ἐπὶ τῆς οἰκείας ἀναχώρησιν, καὶ πάντα ἔχουσα, ἀπῇρεν εἰς Μυσούς.

Chapitre LXXXVI.

1. Amir amène vingt-mille Turcs au secours de l'Empereur Cantacuzène. 2. Ils font irruption en Bulgarie. 3. Momitzile envoie demander pardon à l'Empereur. 4. Les habitants de Teritheorion lui ferment leurs portes.  Il est tué dans la bataille. 6.L'Empereur pleure sa disgrâce. 7. La ville de Xantia se rend à lui.

1. Amir Sultan d'Ionie souhaitait avec passion de s'acquitter de la promesse qu'il avait faite à l'Empereur de l'aller trouver. Mais les Latins ayant brûlé les vaisseaux qu'il avait à Smyrne, et ayant mis quantité de galères sur le port, il ne pouvoir venir par mer. Il ne lui était pas plus aisé de venir par terre, à cause d'un différent qu'il avait avec Sarcane Sultan de Lydie, touchant leurs limites. L'impatience où il était de satisfaire à sa parole, le porta à abandonner à Sarcanele pais qui faisait le sujet de leur contestation, pourvu qu'il lui voulût livrer passage. 963 Sarcane accepta cette condition avec joie, et lui donna son fils pour aller avec lui servir l'Empereur. Ils amenèrent vingt mille cavaliers en Thrace; à travers l'Hellespont., et ils arrivèrent à Didymoteque, avec des présents. Amir supplia l'Empereur de marcher sans perdre de temps contre Motnitzile, contre qui il était furieusement irrité, à cause de son insolence et de sa perfidie.

2. L'armée Romaine n'étant pas encore prête, les Turcs dirent qu'en l'attendant ils allaient faire irruption en Bulgarie. L'Empereur fit ce qu'il pût pour les retenir, en leur représentant, que le Roi Alexandre était son ami. Mais ils répondirent, que les Bulgares étaient leurs ennemis, et en même temps ils firent irruption sur leurs terres, et en emmenèrent une quantité incroyable de prisonniers et de bétail. Dès que les Romains furent prêts ils marchèrent contre Momitzile, qui avait acquis une puissance considérable, qui avait pris la ville de Xantia, et la plupart des Forts de Mérope, et qui avait étendu sa domination jusqu'à la Morée.

3. Au premier bruit de l'arrivée des Turcs, et des grands préparatifs qui se faisaient contre lui, il envoya dire à l'Empereur qu'il avait un sensible déplaisir de l'ingratitude dont il avait reconnu ses bienfaits, et que s'il lui faisait la grâce de lui pardonner, il le trouverait très-fidèle à son service. Mais cet artifice n'ayant pas empêché l'armée de marcher, il se prépara à la soute- 964 nir, tant il était rempli de présomption et d'orgueil.

4. Lorsqu'il fut proche de Peritheorion, il voulut forcer les habitants à lui en ouvrir les portes ; mais ils les fermèrent, et l'exhortèrent à aller combattre les Turcs, l'assurant que leur ville serait le prix du vainqueur. Néanmoins pour ne le pas abandonner absolument, de peur que s'il remportait la victoire, il ne tirât une cruelle vengeance de leur perfidie, ils reçurent un de ses neveux nommé Raïque, avec cinquante soldats, afin que s'il gagnait la bataille, son neveu fit leur paix, et s'il la perdait, ils eussent la liberté de se déclarer contre lui en faveur du victorieux. Momitzile n'ayant pu entrer dans leur ville, attaqua un petit fort hors des murailles, dans l'espérance d'en tirer grand avantage.

5. Les Turcs fondirent les premiers sur son armée qui n'était que de quatre mille hommes, les repoussèrent, coururent de côté et d'autre pour piller, ruinèrent le Fort, et s'avancèrent jusqu'à la ville de Mygdonia. L'Empereur qui suivait avec Amir, et avec le reste de l'armée, ayant reconnu que les troupes de Momitzile n'étaient pas vaincues, et qu'elles n'avaient fait que changer de place, rangea son armée en bataille. Il donna l'aile droite à Amir, et aux Turcs, qui étant armés de traits, devaient fondre sur des gens qui n'étaient armés qu'à la légère. Il donna l'aile gauche à Asan son beau-frère, et à des 965 Romains armés de pied en cap, et accoutumés à combattre avec des piques. Il se mit à la tête du corps de bataille, composé de la fleur des Turcs, et des Romains. Momitzile disposa ses troupes de la même forte. La mêlée fut furieuse; mais., enfin, Momitzile fut vaincu, et perdit un grand nombre de ses gens. Le reste ayant été repoussé jusqu'aux murailles de la ville, dont les habitants ne les voulurent pas recevoir, et n'ayant pas là assez d'espace pour étendre leur cavalerie, ils descendirent de cheval, et revinrent combattre fort vaillamment, Tant qu'ils eurent Momitzile à leur tête, ils ne manquèrent point de courage; mais aussitôt qu'il eut été tué, ils jetèrent leurs armes, et se biffèrent tous prendre, sans qu'il en échappât un seul. Il arriva dans cette défaite, ce que l'on dit des grandes disgrâces, que le porte feu même ne se sauve pas. Car il n'y en eût pas un seul qui ne fût ou tué, ou pris. Les soldats et les habitants de Peritheorion furent spectateurs oisifs de la bataille.

6. L'Empereur déplora le changement de la fortune de Momitzile, qui s'étant vanté si peu de temps auparavant d'être invincible, fut foulé aux pieds par ses ennemis ; et il déplora en même temps la perte de tant de vaillants hommes, qui avaient été enlevés par la fureur de la guerre civile.

7. Il alla ensuite à Xantia, demeure ordinaire de cet ennemi vaincu. Les habitants qui ne sa- 966 vaient rien de sa défaite, ni de sa mort, demandèrent où il était ? Lorsqu'ils furent le succès de la bataille, ils ouvrirent leurs portes, et se rendirent. L'Empereur traita fort humainement la femme de Momitzile, et lui donna le choix, ou de retourner en son pays, ou de demeurer sur les terres de l'Empire. Elle choisit de s'en retourner, et elle emporta tout ce qu'elle avait.

 

πζʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἀπεσκεύαστο Μομιτζίλον, ἐδόκει δεῖν καὶ Κράλην μετιέναι ἀδικοῦντα καὶ παρασπονδοῦντα. Ἐκεῖνος γὰρ τὸν παρὰ Ῥωμαίοις πόλεμον ὁρῶν πάντα τὰ αὐτῶν διαφθεροῦντα ἄρδην, ὀλίγα τῶν πρὸς βασιλέα συνθηκῶν φροντίζων, ἄλλας τε πόλεις τῶν Ῥωμαίοις ὑπηκόων εἷλε, καὶ Φερὰς ἐπὶ χρόνον συχνὸν πολιορκῶν, ἐν μεγάλῃ κατέστησεν ἐνδείᾳ καὶ ἤδη ἐν ἐλπίσιν ἦν μετὰ μικρὸν ἑλεῖν· ἅμα δὲ καὶ ἐκ τῶν ἔνδον ἔπραττόν τινες, ὡς Φεραῖοι, τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἀποστάντες, προσχωρήσουσιν ἑκόντες Τριβαλοῖς, τοῦ Κράλη αὐτοῖς ὑποσχομένου τῆς πόλεως ἀποδείξειν ἄρχοντας, ἂν τοιαῦτα τοὺς πολίτας πείθωσιν· ὧν ἦν κεφάλαιον Ἀσάνης ὁ Μανουὴλ, θεῖος πρὸς πατρὸς Εἰρήνῃ τῇ βασιλίδι. Παλαιολόγος δὲ Κωνσταντῖνος ὁ τοῦ βασιλέως Ἀνδρονίκου θεῖος, καὶ Τζαμπλάκων Δημήτριος μέγας στρατοπεδάρχης ὁ τούτου γαμβρὸς τὰ Ῥωμαίων φρονοῦντες, ἀντέπραττόν τε τοῖς πράττουσι τὰ Τριβαλλῶν, καὶ πᾶσαν σπουδὴν εἰσῆγον, ὥστε μὴ τοιαύτην πόλιν τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἀπολέσθαι, καὶ πρὸς βασιλέα ἔπεμπον δεόμενοι βοηθεῖν. Ἃ εἰδὼς βασιλεὺς ἔκρινε δεῖν πρεσβείαν ποιεῖσθαι πρὸς Κράλην, κἂν μὲν ἀπόσχηται Φερῶν, τηρεῖν καὶ αὐτὸν τοὺς ὅρκους καὶ τὰς σπονδάς· ἂν δ´ ἐκεῖνος διαλύῃ πρότερος, χωρεῖν ἐπ´ αὐτὸν ἅμα στρατιᾷ τῇ Περσικῇ. Καὶ ἐπεὶ ἐδέδοκτο, πέμψας Ἰωάννην τὸν Βρυέννιον, ἐκέλευεν ἀναχωρεῖν Φερῶν, ὡς αὐτῷ τῆς πόλεως διαφερούσης, καὶ τοῦ λοιποῦ μηδὲν παρενοχλεῖν μήτ´ αὐτὴν, μήτ´ ἄλλην τῶν Ῥωμαίοις ὑπηκόων πόλεων. Αὐτὸν μὲν γὰρ ἀεὶ μεμνῆσθαι τῆς εὐνοίας καὶ τιμῆς, ἧς ἀπέλαυσε διατρίβων παρ´ αὐτῷ, καὶ δίκαιον εἶναι οἴεσθαι τῆς εὐποιΐας ἀπομνημονεύειν. Διόπερ αὐτοῦ καὶ πρὸς Βεῤῥοίᾳ τὰς σπονδὰς ἀπειπαμένου καὶ ὕστερον πεπολεμηκότος φανερῶς καὶ τοὺς ὅρκους καταλελυκότος προφανῶς καὶ τὰς σπονδὰς, αὐτὸν μὴ κεκινῆσθαι πρὸς ὀργὴν, μηδὲ ἀμύνεσθαι ἐθέλειν, ἀλλὰ τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς ὅρκους ἀνανεοῦν, καὶ χάριν ἀποδιδόναι τῆς φιλίας ὅση δυνατή. ἂν δὲ μὴ πείθηται αὐτὸς, μηδὲ ἀφίστασθαι ἐθέλῃ τοῦ παρασπονδεῖν καὶ ἀδικεῖν, ἀλλὰ πολιορκῇ τὰς πόλεις, μὴ αὐτῷ ἐπάγειν αἰτίαν, ἂν ἀμύνηται, ὡς παραβεβηκότι τὰς σπονδὰς καὶ ἀγνωμονοῦντι πρὸς τὸν εὖ πεποιηκότα, ἡνίκα μάλιστα ἐδεῖτο. Τοιαῦτα μὲν ὁ βασιλεὺς ἐπρεσβεύετο πρὸς Κράλην. Ἅμα δὲ ἔχων καὶ τὴν στρατιὰν, πρὸς Χριστούπολιν ἐχώρει, καὶ ἐστρατοπεδεύετο ἐν κώμῃ τοῦ Γαβριὴλ προσαγορευομένῃ, ὡς ἀφιξόμενος εἰς Φερὰς καὶ τῶν ἄλλων πόλεων πρόνοιαν ποιησόμενος, ὅσαι ὑπὸ τοῦ Τριβαλικοῦ πολέμου ἔπραττον κακῶς.

2. Τούτων δὲ πραττομένων, Ἀπόκαυκος ὁ μέγας δοὺξ ὁρῶν ἤδη τὰς μὲν ἠπειρώτιδας πόλεις πάσας Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα ὑφ´ ἑαυτὸν πεποιημένον, καὶ τήν τε Ῥωμαίων στρατιὰν ὀλίγου δεῖν ἅπασαν ἔχοντα αὐτὸν καὶ τοσαύτην ὑπὸ τῶν βαρβάρων συμμαχίαν, καὶ ὡς ἀδύνατον αὐτῷ ἀντικαθίστασθαι ἐκ τῆς ἠπείρου, πρῶτα μὲν ἐσκέψατο διὰ τῆς πρὸς τὰς δίκας ἀκριβείας καὶ δικαιοσύνης πείθειν Βυζαντίους αὐτῷ προσέχειν· ἔπειτα καὶ κεναῖς ἐλπίσιν ἐξηπάτα, ὥσπερ ἐν ὀνείροις πλουσιωτάτους ἐξ ἀπόρων ἐπαγγελλόμενος ποιήσειν, ἂν τὴν ὁλκάδα στήσῃ τὴν ἀργυρολογήσουσαν τοὺς ἐμπόρους.

2. Ὡς δὲ πάντα ἐξηλέγχετο ἀπάτη καὶ φενακισμοὶ, καὶ πάντες ἤδη πρὸς αὐτὸν ἀπέσκωπτον ἀδεῶς, δείσας μή τι νεωτερισθῇ περὶ αὐτὸν, ἐσκέψατο πᾶσαν τὴν δύναμιν εἰς τὴν θάλασσαν μετάγειν καὶ πρὸς τυραννίδα τὴν πολιτείαν μεθιστᾷν.

4. Καὶ πρῶτα μὲν ναυτικὸν συστήσασθαι καὶ ὁπλίτας, καὶ τούτοις πρός τε τὰς τριήρεις χρῆσθαι καὶ πρὸς φρουρὰν οἰκείαν, ἵνα μὴ ἐπιβουλεύηται, καὶ ἀμελεῖν μὲν παντάπασι τῆς ἠπείρου, νήσων δὲ ἔχεσθαι καὶ θαλάσσης, καὶ Βυζαντίους ἐκ θαλάττης τρέφεσθαι καθιστᾷν ἐμπορευομένους ταῖς ναυσί· πρὸς τούτοις δὲ καὶ τοὺς χρήματα ἔχοντας ἐν Βυζαντίῳ καὶ τῶν συγκλητικῶν, ὅσοι ἔτι ὑπελείποντο, ἐν δεσμωτηρίοις κατακλείειν, ἵν´ ὁμοῦ τε ἀπαλλάττοιτο τοῦ δέους, (ἐδεδίει γὰρ μὴ ἐθελήσωσιν εἰρήνην τίθεσθαι πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα,) καὶ χρημάτων εὐποροίη πρός τε τὸ ὁπλιτικὸν καὶ τὰς τριήρεις, τὰ ἐκείνων ἀφελόμενος. Οὐ μὴν δὲ καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι μνησθέντες πρότερον εἰρήνης, ἐν ταῖς οἰκίαις ὑπ´ ἐκείνου κατεκλείσθησαν, ἢ ἐν φροντιστηρίοις ἀπρόϊτοι καθείργνυντο, πάντων τὰς οὐσίας ἀφελέσθαι μετὰ τὸ εἰς δεσμωτήριον ἀγαγεῖν· πρότερον γὰρ ἐκείνους ὀλίγων τινῶν ἀπεστέρησεν ἐκ τῆς οὐσίας· εἶτα καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι φόρους τάξαι ἐτησίους, ἐξ ὧν χρηματιζόμενος διαθρέψει τὸ ναυτικόν. Δεσμωτήριον δὲ ἐν τοῖς βασιλείοις Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου κοινὸν ποιεῖν διενοεῖτο. Οἴκου γὰρ ὄντος ἐκεῖ μεγάλου Ἰουστινιανείου προσαγορευομένου, τὴν στέγην ὑπὸ τοῦ χρόνου διεφθαρμένου, πᾶσαν εἴσοδον ἀναφράξας, οἰκίσκους ἔνδον ἐκείνου πλείστους διελεῖν ἐφ´ ἑκατέρῳ μέρει, καὶ τούτοις κατακλεῖσαι τοὺς δεσμώτας ἄνωθεν καλωδίοις καθιεὶς, ὥστε νυκτὸς μὲν τοῖς οἰκίσκοις χρῆσθαι, ἡμέρας δὲ πρὸς μετρίαν ἄνεσιν τῷ ὑπολελειμμένῳ μεταξὺ χωρίῳ· τὴν δὲ φρουρὰν ἄνωθεν ἐγκαθιδρυμένην ἐπὶ τῶν τειχῶν διὰ πάσης νυκτός τε καὶ ἡμέρας τὴν φυλακὴν τῶν δεσμωτῶν ποιεῖσθαι, κἄν τινος δέοιντο, κάτωθεν πρὸς τοὺς φρουροὺς ποιεῖσθαι τοὺς λόγους φανερῶς, ὥστε ἅπαντας εἰδέναι, ἵνα μὴ λάθοιεν ἐπιβουλήν τινα συσκευασάμενοι, κρύφα τῶν φυλάκων τισὶ διαλεχθέντες.

5. Μετὰ τοῦτο δὲ ἔφασαν οἱ συνειδότες καὶ ἐπὶ βασιλίδα χωρεῖν διανοεῖσθαι καὶ ἀπορειρᾷν, εἰ βούλοιτο τὴν ἐκείνου θυγατέρα βασιλεῖ τῷ υἱῷ πρὸς γάμον συνάπτειν, εἴγε βούλοιτο αὐτὸν ὡς ὑπὲρ τέκνων ἀγωνιζόμενον, πάντα πλοῦτον τὸν αὐτοῦ πρὸς τὸν ἐπὶ Καντακουζηνὸν ἀναλίσκειν πόλεμον. Καὶ πρότερον μὲν γὰρ οὐδὲν ἐλλελοιπέναι προθυμίας καὶ πᾶσαν σπουδὴν πρὸς τὴν ἐκείνου κατάλυσιν ἐπιδεδεῖχθαι, καὶ πάντα ἀναλωκέναι τὰ κοινὰ καὶ ἃ ἀφείλετο ἐκ τῶν ἐκείνῳ προσεχόντων· νυνὶ δὲ εἰς τοὐναντίον ἅπαν τῶν πραγμάτων περιελθόντων καὶ πᾶσαν ἐκείνου τὴν ἤπειρον ἀφελομένου, αὐτὸν κρατήσειν τῆς θαλάσσης, ἀναλίσκοντα ἐκ τῶν ἰδίων, καὶ Βυζαντίου καὶ τῶν νήσων ἀσφαλῶς καθέξειν τὴν ἀρχήν· κἂν μὲν ἐκείνη πείθοιτο τὴν θυγατέρα προσαρμόζειν βασιλεῖ τῷ υἱῷ, καὶ αὐτὸν εἶναι πατέρα βασιλέων καὶ πᾶσαν ἔχειν ἀρχὴν καὶ πράττειν, ἅττα ἂν δοκῇ· ἂν δ´ ἀπαναίνηται τὴν δυσγένειαν, ἐπ´ αὐτὴν χωρεῖν. Δήλην γὰρ ἤδη εἶναι κακὰ βουλευομένην περὶ αὐτοῦ.

6. Συνεσκεύακε δὲ καὶ κατ´ αὐτῆς ἐπιβουλὴν τοιαύτην. Γράμματα πρὸς Πάπαν ἔγραφεν ὡς ἐξ αὐτῆς. Ἐδήλου δὲ τὰ γράμματα, ὡς αὐτὴ μὲν ἐντραφείη ἔθεσι καὶ νόμοις τοῖς Ῥωμαίων, καὶ δόγματα πρεσβεύοι, ἃ καὶ ἡ Ῥωμαίων ἐκκλησία· βασιλεῖ δὲ ὑπὸ τῶν οἰκείων ἐκδοθεῖσα, ἀνάγκῃ τὰ ἐκείνου ὑποκρίνεσθαι. Τὴν μέντοι πρώτην εὐλάβειαν καὶ πίστιν καὶ ὁμόνοιαν τῇ Ῥωμαίων ἐκκλησίᾳ περισώζειν καὶ αὐτὸν ἡγεῖσθαι πατέρα καὶ διδάσκαλον καὶ πρὸς τὴν πίστιν ὁδηγόν. Καὶ βούλεσθαι μὲν καὶ μετὰ τὴν ἀνδρὸς αὐτίκα τελευτὴν δῆλα πάντα καθιστᾷν αὐτῷ, καὶ πειρᾶσθαι, καὶ πᾶσαν τὴν ἀρχὴν τὰ ἴσα ἢ πείθειν ἢ καταναγκάζειν περὶ τῶν τῆς πίστεως δογμάτων αὐτῇ φρονεῖν. Κωλυθῆναι δὲ ὑπὸ τῶν περισχόντων πολέμων, τῶν μάλιστα παρὰ Ῥωμαίοις δυνατωτάτων πρὸς αὐτὴν ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς πολεμησάντων καὶ ἔτι μέχρι νῦν ἐπικειμένων. Ὅθεν αὐτοῦ δεῖσθαι, πρῶτα μὲν αὐτῇ τὸ θεῖον ἱλεοῦσθαι διὰ τὴν δοκοῦσαν τῶν διεστραμμένων δογμάτων αἵρεσιν· ἔπειτα δὲ καὶ βοηθεῖν ἐπὶ τοὺς πολεμοῦντας, ὅπως ἂν δύναιτο, ὡς, εἰ ἐκεῖνοι καταστραφεῖεν, αὐτῆς αὐτίκα τὰ τῆς Ῥωμαίων ἀποστολικῆς ἐκκλησίας πρεσβευσούσης φανερῶς καὶ τοῖς ἄλλοις ὑφηγησομένης. Τοιαῦτα μὲν τὰ πρὸς Πάπαν τῆς βασιλίδος δῆθεν γράμματα ἐδήλου.

7. Ἦν δὲ Κλήμης τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας τότε προεστώς. Καὶ ζωγράφῳ τινὶ Πραιποσίτῳ καλουμένῳ ἐγχειρίσας, ἐξέπεμπε πρὸς Πάπαν μηδενὶ ἐξειπεῖν κελεύσας τὸ ἀπόῤῥητον βασιλίδος. Οὐδὲν δὲ ἐκεῖνος ᾔδει πλέον, εἰ μὴ ὅτι πέμποιτο πρὸς Πάπαν. Κλήμης δὲ ὁ Πάπας, ἐπεὶ δέξαιτο τὰ βασιλίδος γράμματα, ὑπερησθεὶς, ὅτι καὶ ἡ βασιλὶς αἱροῖτο τὰ ἐκείνων, καὶ ὡς, εἰ τῶν πολέμων ἀπαλλαγοίη, φανερῶς αὐτοῖς προσθήσεται, ἀντέγραφε καὶ αὐτὸς, πρῶτα μὲν ἐπαινῶν τῆς προαιρέσεως, ὅτι καίτοι τυραννουμένη τῶν ὀρθῶν δογμάτων οὐκ ἀπέστη, ἀλλὰ τῇ Ῥωμαίων ἐκκλησίᾳ συμφρονοίη. Ἔπειτα καὶ ἐδίδασκεν, ὡς χρὴ τῶν ἴσων ἔχεσθαι ἀεὶ, καὶ τοὺς ἄλλους ἐνάγειν ἠπατημένους καὶ τῆς ἀληθείας ἐκπεσόντας. Τελευταῖον δὲ ἐπηύχετο, καὶ χρηστὰς ὑπετίθει τὰς ἐλπίδας, ὡς βοηθήσων ὅ,τι ἂν δύναιτο.

8. Ταῦτα τὰ γράμματα ἐνεγκόντος Πραιποσίτου, ἐφύλαττεν αὐτὸς ἐν ἀποῤῥήτῳ, διενοεῖτό τε ὡς, εἰ μὲν πείθοιτο ἡ βασιλὶς αὐτῷ, ἐφ´ οἷς ἂν ἀξιοίη, μηδὲν κινεῖν, εἰ δὲ μὴ, ταῦτα ἐπ´ ἐκκλησίας ἀναγνόντα, Βυζαντίους ἐπ´ αὐτὴν παρορμᾷν καὶ διαφθείρειν αὐτὴν καὶ παῖδας· ᾔδει γὰρ πρὸς τοῦτο πάνυ δυσανασχετοῦντας καὶ ῥᾷστα κατὰ παντὸς οὑτινοσοῦν χωρήσοντας, ἂν πύθωνται τὰ Λατίνων ᾑρημένην· καὶ οὕτω πᾶσαν αὐτὸν Βυζαντίου καὶ τῶν νήσων ἔχειν τὴν ἀρχήν. Εἰ δὲ μὴ προχωροίη, μηδὲ πείθοιντο οἱ Βυζάντιοι βασιλίδα καὶ τὰ τέκνα διαφθείρειν, πάντων ἤδη ἀπογνόντα, ἢ τῷ ἐν Μαγκάνοις πύργῳ κατακλείειν ἑαυτὸν, ὀχυρωτάτῳ ὄντι καὶ δυναμένῳ πρὸς πάντας Βυζαντίους ἀντέχειν πολιορκοῦντας, ἢ τριήρει πρὸς Ἐπιβάτας ἀναχωρεῖν, κἀκεῖ τὸν ἐπίλοιπον βίον διανύειν, ἀρχόμενον ὑπ´ οὐδενός.

Chapitre LXXXVII.

1. L'Empereur Cantacuzèneenvoie prier le Crale de lever le siège de la ville de Phères. 2. Apocauque juge des procès. 3. Il équipe une armée navale. 4.. Il fait préparer une grande prison. 5. Il fait proposer à l'Impératrice le mariage du jeune Empereur, et de sa fille. 6.  Il écrit au Pape, sous le nom de l'Impératrice. 7. Réponse du Pape. 8. Apocauque la garde pour s en servir contre l'Impératrice.

1. L'Empereur songea à se venger du Crale, après s'être vengé de. Momitzile. Ce Prince voyant que les Romains se ruinaient eux-mêmes par leurs .propres armes, et mit fort peu en peine d'observer les Traités d'alliance, il prit quelques villes, mit le siège devant celle de Phères, et la réduisit par la famine à la dernière ex- 967 trémité. Il y avait des Citoyens qui faisaient des intrigues secrètes en sa faveur, et ceux-là avaient pour Chef Manuel Asan oncle paternel de l'Impératrice Irène. Constantin Paléologue oncle du feu Empereur Andronique, et Demetrius Zamplacon grand Stratopédarque, son gendre, s'opposèrent avec beaucoup de vigueur à la faction des Serviens, et firent tous leurs efforts pour conserver une ville si considérable. Aussitôt qu'ils eurent demandé du secours à l'Empereur, il envoya Jean Bryene prier le Crale de se retirer, et d'observer les Traités, sinon, qu'il l'attaquerait avec les troupes qui lui étaient venus de Perse ; que quand il prendrait les armes pour une défense si juste et si nécessaire, on ne l'accuserait pas d'ingratitude envers l'on bienfaiteur, puisque de sa part il n'avait jamais manque à reconnaître les bons offices qu'il avait reçus de lui dans le temps qu'il avait imploré sa protection. L'Empereur ayant mandé ce que je viens de dire au Crale, marcha à l'heure-même, à la tête de son armée, vers la ville de Christopole; et se campa dans le Bourg de Gabriel, à dessein de s'approcher de Phères, et de pourvoir aux besoins des autres villes qui étaient incommodées par les armes des Serviens.

2. Cependant, le Grand Duc qui voyait que Cantacuzène s'était rendu maître de toutes les villes assises en terre ferme, et de presque toutes les troupes Romaines, et que d'ailleurs, il avait reçu de puissants renforts des étrangers, il tâcha de ga- 968 gner l'affection du peuple, par l'assiduité avec la quelle il s'appliquait à juger les différends des particuliers. Ensuite, il le reput d'une vaine promesse de l'enrichir par l'établissement d'une imposition qui serait levée sur toutes les marchandises étrangères.

3. Mais lorsque ses tromperies, et ses illusions furent découvertes, et qu'elles furent devenues le sujet de la raillerie publique, il se résolut de mettre toutes ses forces sur mer, et de changer le gouvernement en tyrannie.

4. Il conçut outre cela le dessein d'arrêter toutes les personnes qualifiées et riches, qui étaient demeurées à Constantinople, tant pour se délivrer de l'appréhension qu'elles ne fissent la paix avec Cantacuzène, que pour employer leur bien à l'armement de sa flotte, et au payement de ses troupes. Il voulait aussi remplir les prisons de ceux qui étaient gardés dans les Monastères, ou dans les maisons particulières, et imposer à tous les autres un tribut annuel. Il forma de plus le projet d'une prison commune dans le Palais de Constantin. Il y avait-là un vieil édifice, appelé la maison du grand Justinien, dont la couverture avait été ruinée par le temps. Il voulut en boucher toutes les portes, et construire des deux côtés en dedans diverses loges pour y descendre les prisonniers avec des cordes, afin qu'ils passassent la nuit dans les loges, et: qu'ils eussent durant le jour la liberté de l'espace du 969 milieu. Il avait envie de mettre des soldats sur les murailles, pour garder les prisonniers le jour et la nuit. Ces soldats qui devaient être en haut, devaient demander à haute voix toutes les choses dont ils auraient besoin, de peur d'être soupçonnés de trahison.

5 Enfin ceux qui le connaissaient plus particulièrement que les autres, disaient, qu'il avait envie de sonder si l'Impératrice aurait agréable de faire épouser sa fille par le jeune Empereur, et si elle y consentait, de lui promettre d'employer ses forces et ses richesses contre Cantacuzène, de conserver la mer, puisqu'il n'avait pu conserver la terre, et que si elle refusait cette condition, il reconnaîtrait par là qu'elle avait de mauvaises intentions.

6 II usa contre elle d'une supposition si artificieuse, que d'écrire sous son nom une lettre au Pape, dont le sens était, qu'elle avait été élevée selon les lois, et selon les coutumes des Romains, et dans un profond respect de la doctrine dont l'Église Romaine fait profession ; que ses parents l'ayant donnée en mariage à l'Empereur, elle avait été obligée de dissimuler ses sentiments ; mais qu'elle n'avait pas laissé de retenir la même créance dans le fond de son cœur, et de le considérer toujours comme son père, comme son maître, et comme son guide en la foi ; qu'elle avait eu envie de se déclarer incontinent après la mort de l'Empereur son époux, et de porter 970 ses sujets à embrasser de gré, ou de force, sa doctrine, mais qu'elle en avait été empêchée par des guerres cruelles que les Grands de l'Empire lui avaient suscitées ; qu'elle le suppliait donc d'obtenir de Dieu pour elle, le pardon de la faute qu'elle avait faite, en approuvant extérieurement la créance de l'Église Grecque, et de lui donner du secours contre ses ennemis, afin que quand elle les aurait vaincus, elle fit profession publique de la foi de l'Église Romaine, et excitât les autres par son exemple à la même profession. L'Église de Rome était alors gouvernée par Clément. Apocauque donna la lettre à porter à un Peintre nommé Preposite, avec ordre de ne révéler à personne le secret de l'Impératrice. Ce Preposite ne savait rien lui-même, sinon qu'il portait une lettre au Pape.

7. Clément ravi de joie de ce que l'Impératrice tenait la doctrine de l'Église Romaine, et de ce qu'elle était résolue à en faire profession publique, lorsqu'elle serait délivrée de la guerre, lui fit une réponse par laquelle il la loua d'abord de la fermeté avec laquelle elle était demeurée dans la créance de ses pères, malgré les impressions dont on avait usé sur son esprit, pour lui faire embrasser les sentiments d'une Communion Schismatique. Il l'exhorta ensuite à persévérer dans la même disposition, et à faire ses efforts pour retirer les autres de l'erreur. Il lui donna enfin sa bénédiction, et lui promit 971 de la secourir de tout son pouvoir.

8. Quand Preposite eut rapporté cette réponse, Apocauque la garda, à dessein de ne s'en point servir, si l'Impératrice faisait ce qu'il désirait ; sinon, de la lire publiquement pour aigrir le peuple contre elle, et pour l'exciter à la massacrer avec ses enfants. Il espérait usurper par ce moyen la souveraineté de Constantinople, et des îles. Que si cela ne lui pouvait réussir, il était résolu de s'enfermer dans le fort de Mangane, qu'il croyait avoir assez bien muni pour pouvoir s'y défendre, ou au moins de passer sur une galère, à celui d'Epibate, et y demeurer libre, et indépendant tout le reste de sa vie.

 

πηʹ. 1. Τοιαῦτα μὲν ἐκεῖνος διενοεῖτο καὶ ἤδη ἤρχετο αὐτῶν. Καὶ πρῶτα μὲν περιέστησεν ἑαυτῷ φρουρὰν ὁπλιτικὴν, ἣ προϊόντι τῆς οἰκίας συνείπετο ἀεὶ, καὶ οὐδεὶς ἐτόλμα τῶν ἄλλων ἐγγὺς ἐλθεῖν, εἰ μὴ ὑπ´ ἐκείνου προσκληθείη. Ἔπειτα καὶ τριήρη παρεσκευασμένην εἶχε πρὸς τοῦτο τὸν πάντα χρόνον ἐπὶ τῆς Ξυλίνης λεγομένης πύλης ἐφορμοῦσαν, ἔνθα ἦν αὐτῷ καὶ ἡ οἰκία ἐξεπίτηδες ἐκεῖ κατεσκευασμένη. Ἀεὶ γὰρ ἐποιεῖτο πρόνοιαν ἐγγὺς εἶναι τῶν τειχῶν, μάλιστα τῶν πρὸς θάλασσαν, ἵν´ εἴτι περὶ αὐτὸν νεωτερίζοιτο, ῥᾳδίως διεκπίπτῃ καὶ διασώζῃ ἑαυτόν. Τότε δὲ μάλιστα σπουδὴν ἐποιεῖτο πλείστην εἴς τε τὴν περὶ αὐτὸν φρουρὰν καὶ πρὸς τὸ ἔξοδον αὐτῷ ῥᾳδίαν εἶναι, εἴ τινος αἴσθοιτο κακοῦ. Ἑώρα γὰρ ἤδη πάντας πρὸς αὐτὸν κακῶς διακειμένους, καὶ μισοῦντας τῆς πονηρίας καὶ τῆς τοσαύτης τῶν Ῥωμαίων φθορᾶς, οὐ τοὺς ἔξωθεν μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς οἰκειοτάτους αὐτούς· οἱ δύο γὰρ τῶν υἱῶν πολλὴν αὐτοῦ καταγνόντες σκαιότητα καὶ μοχθηρίαν τρόπων, ἀπέστησαν πρὸς βασιλέα· ὥστε καὶ πρός τινας αὐτῷ τῶν ἀποῤῥήτων κοινωνοῦντας λέγειν, οὐ δὶς καὶ τρὶς, ἀλλὰ καὶ πολλάκις, ὡς ὁρῶμεν ἤδη Καντακουζηνὸν ἰσχύοντα μεγάλα, καὶ δεδοίκαμεν μὴ καὶ Βυζαντίου περιγένηται· ἀλλ´ εἴγε καὶ τοιοῦτο συμβαίη, γῆς μόνης κρατήσει καὶ οὐρανοῦ, τἄλλα δὲ αὐτὸς διαφθερεῖ πολεμῶν αὐτῷ μέχρι καὶ τοῦ δυνατοῦ, εἰ μέλλει καὶ αὐτὸς συνδιαφθείρεσθαι αὐτοῖς. Τῆς τε οὖν φρουρᾶς τῆς περὶ ἑαυτὸν πολλὴν ἐποιεῖτο πρόνοιαν, καὶ τὸ ἐν βασιλείοις τοῖς Κωνσταντίνου δεσμωτήριον κατεσκεύαζεν ᾗ διενοεῖτο, δημιουργοῖς τισι τὸ ἔργον ἐπιτρέψας. Συχνῶς δὲ καὶ αὐτὸς ἐπιφοιτῶν, ἐπεσκέπτετο τὸ ἔργον καὶ προσηνάγκαζε τάχιον κατασκευάζειν.

2.  Οἱ δεσμῶται δὲ τό,τε δεσμωτήριον ὁρῶντες κατασκευαζόμενον, οὕτω δεινὸν καὶ ὀλίγα τάφων ἀποδέον, καὶ τὴν διάνοιαν οὐκ ἀγνοοῦντες, ἐσκέψαντο αὐτὸν ἀποκτείνειν, ὅταν γένηται ἐκεῖ, ἀμφοτέρωθεν αὐτοῖς οἰόμενοι τὸν ἐκείνου λυσιτελήσειν φόνον. Ἄν τε γὰρ ἐπιτυγχάνωσιν, ἀπαλλάξεσθαι δεινοῦ τοσούτου καὶ ζήσειν ἐλευθέρως· ἄν τε ἡττῶνται, ἀποθνήσκειν καὶ αὖθις ἀπαλλάττεσθαι τοῦ ζῶντας κατορωρύχθαι. Τοιαῦτα μὲν οἱ δεσμῶται ἐβουλεύσαντο καὶ παρετήρουν καιρὸν, ἐν ᾧ ἀποκτενοῦσιν ἐπιθέμενοι. Δοὺξ δὲ ὁ μέγας τὸν ἄλλον χρόνον, ἡνίκα ἔδει πρὸς τὰ Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου βασίλεια εἰσέρχεσθαι, πολλὴν πρόνοιαν αὐτοῦ ποιούμενος, (ἑπομένους τε γὰρ εἶχεν ἀεὶ τῶν δορυφόρων ὁπλιτῶν πολλοὺς, καὶ τοὺς δεσμώτας πέμπων κατέκλειεν ἐν ταῖς εἱρκταῖς, ἄχρις ἂν ἐκεῖθεν ἀπαλλάττοιτο,) τότε τῶν δεόντων οὐδὲν ἐποίει, τὸ φρονεῖν ὑπὸ θεοῦ, ὡς ἔοικε, παρῃρημένος καὶ ἐγκαταλειφθεὶς πρὸς τὸ ἀποθανεῖν. Ἀλλὰ οἵ τε δεσμῶται διεσκεδασμένοι, περιῄεσαν τῶν βασιλείων τὴν αὐλὴν, καὶ αὐτὸς τὴν περὶ αὐτὸν δορυφορίαν ἔξω καταλιπὼν, εἰσῄει ἑνὸς παρεπομένου μόνου. Οἱ δεσμῶται δὲ ὡς εἶδον οὕτως ἀφύλακτον εἰσιόντα, καιρὸν ἐπιθέσεως νομίσαντες, ὥρμησαν ἐπ´ αὐτὸν, ὀλίγοι τινὲς πρῶτον, οἳ ἔτυχον ὄντες ἐν ταὐτῷ. Ἐν οἷς καὶ ὁ ἀνεψιὸς ἦν αὐτῷ Ἀλέξιος ὁ δοὺξ ὑπὲρ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως τὸ δεσμωτήριον κατακεκριμένος καὶ αὐτὸς ὑπὸ τοῦ θείου. Πρῶτα μὲν οὖν ἐχρῶντο λίθοις ἐπ´ αὐτῷ· οὐ γὰρ εὐπόρουν τινὸς σιδήρου. Ἔπειτά τις αὐτῶν ῥοπάλῳ κατὰ τύχην εὑρημένῳ ἔπληξε κατὰ τῆς κεφαλῆς πολλάκις καὶ κατήνεγκε. Μετὰ τοῦτο δὲ χρησάμενοι σκεπάρνῳ τῶν τὸ δεσμωτήριον οἰκοδομούντων τεκτόνων, ἀπέτεμον αὐτοῦ τὴν κεφαλήν.

3. Ἡ δὲ περὶ μέγαν δοῦκα φρουρὰ καὶ οἱ ἄλλοι, ὅσοι εἵποντο, ὡς ᾐσθάνοντο ἐκεῖνον τεθνεῶτα, οὐ πρὸς ἄμυναν ἐτράποντο ὑπὲρ ἐκείνου, ἀλλὰ καταπλαγέντες πρὸς τὴν τόλμαν, ἄλλοι ἄλλοσε διεσκεδάσθησαν. Οἱ δεσμῶται δὲ πρῶτα μὲν πρὸς τὴν ταραχὴν συνέδραμον πάντες. ἠγνόουν γὰρ αὐτῶν οἱ πλεῖστοι ὅ,τι εἴη. Ὡς δὲ ἔγνωσαν τὸν μέγαν δοῦκα τεθνηκότα, τὸ σῶμα μὲν ἀνήρτησαν ἐπὶ τῶν τειχῶν τῶν θρασυτέρων τινές. Τὴν κεφαλὴν δὲ περιπείραντες ἀκοντίῳ, καὶ αὐτὴν ὁμοίως ἐπέστησαν τοῖς τείχεσιν, ἵν´ εἴη πᾶσι καταφανής. ᾤοντο γὰρ μᾶλλον κεχαρισμένα τῷ δήμῳ δρᾷν, πολέμιον κοινὸν τὸν μέγαν δοῦκα ἡγουμένῳ, οἷα δὴ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ὄντα αἰτιώτατον. Πάντες γὰρ ἤδη τὰ γεγενημένα οὐκ ἠγνόουν. Αὐτοὶ δὲ παρεσκευάζοντο ἐκ τῶν ἐνόντων, ὡς ἀμυνούμενοι, ἂν ἐπίωσί τινες, τοῖς τείχεσι τῶν βασιλείων μάλιστα θαῤῥοῦντες οὖσιν ὑψηλοῖς. Ἅμα δὲ καὶ ὑπέσαινέ τις αὐτοὺς ἐλπὶς, ὡς οὐδεὶς ὑπὲρ ἐκείνου ἀμυνεῖται, πάντων ἐχθραινόντων, καὶ ἡ βασιλὶς δὲ, δείσασα μή τι νεωτερίσωσι πλέον περὶ αὐτῶν, οὐ μόνον ἀμνηστίας ὅρκους παρέξεται καὶ ἀπαθείας, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἕτερά τινα αἰτήματα ὑπείξει.

4. Ἡ μὲν οὖν βασιλὶς αὐτίκα ὡς ἐπύθετο, πανυπερσέβαστον Ἰσαάκιον ἐκέλευε τὸν Ἀσάνην, (οὗτος γὰρ αὐτίκα διεδέχετο τῶν πραγμάτων τὴν ἀρχὴν,) πᾶσαν πρόνοιαν ποιήσασθαι καὶ ὅρκους παρέχειν τοῖς δεσμώταις, ὥστε τῶν βασιλείων ἐξελθεῖν. Ἔδεισε γὰρ περὶ αὐτῶν ἅπερ κἀκεῖνοι ὑπενόουν. Ἐκεῖνος δὲ, ὄχλου πολλοῦ πραγμάτων ἀθρόον περὶ αὐτὸν γεγενημένου, ἠμέλει τῶν δεσμωτῶν.

5. Καὶ τήν τε ἡμέραν ἐκείνην καὶ τὴν νύκτα διήγαγον, οὐδενὸς ἐπιθεμένου· καθ´ ἣν εἰ ἐβούλοντο, διεσώζοντο ἂν, ἢ ἐν τῷ τῆς τοῦ θεοῦ γενόμενοι νεῷ Σοφίας, ἢ ἄλλοσέ ποι διασκεδασθέντες· οὐδεὶς γὰρ αὐτοὺς ἐφρούρει. Μεγάλα δὲ ἐλπίσαντες ἀνοήτως, καὶ τῆς φίλης ἀπεστέρηνται ζωῆς. Ἐς τὴν ὑστεραίαν γὰρ Τζεφραίτις ἐκ τῶν οἰκετῶν μεγάλου δουκὸς, αἵμασι χαίρων ἄνθρωπος καὶ πικρὸς καὶ ἀπάνθρωπος κολαστὴς, (δημίου γὰρ ἐπεῖχε τόπον ἐκείνου περιόντος,) ὑπὲρ τοῦ δεσπότου ἀμυνόμενος, τὸν δῆμον ἐκίνει, καὶ μάλιστα τὸ ναυτικὸν, εὔνοιαν πρὸς ἐκεῖνον κεκτημένον οὐ μικρὰν, οἷα δὴ περὶ αὐτοὺς ἀεὶ ἠσχολημένον. Καὶ ὅπλα ἀναλαβόντες ἐχώρουν ἐπ´ ἐκείνους. Οἱ δὲ τῶν χρησίμων εὐποροῦντες οὐδενὸς, (ὅπλα τε γὰρ αὐτοῖς οὐ παρῆσαν, οἷς φραξάμενοι ἐπιστήσονται τοῖς τείχεσι, καὶ τὸ τοῦ φρουρίου μέγεθος κρεῖττον ἦν, ἢ ὥστε παρ´ αὐτῶν φυλάττεσθαι, ὄντων ἐλασσόνων, ἀπείρων τῶν ἐπικειμένων ὄντων καὶ πανταχόθεν περιῤῥυέντων,) ὡς ᾔσθοντο διορυσσόμενα τὰ τείχη καὶ ἁλίσκεσθαι μέλλειν ἤδη, τὸ φρούριον ἐκλιπόντες ἐπὶ τὸν ἐγγὺς κατέφυγον ναὸν τὸν τῶν ἐννέα ταγμάτων προσαγορευόμενον. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν τὰ ἄδυτα εἰσῄεσαν, οἱ δὲ ἐν ὑπονόμοις κατεκρύπτοντο οὖσιν ἐκεῖ πλείστοις καὶ δυσελίκτοις. Ὁ δῆμος δὲ ἐπελθόντες ὁρμῇ τινι ἀσχέτῳ καὶ μανιώδει, τοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέσφαξαν τῶν ἀδύτων ἔνδον, τοὺς δὲ ἄλλους οἷ κατελαμβάνοντο, καὶ διέδρασαν τὸν κίνδυνον ὀλίγοι πάνυ καὶ μάλιστα οἱ τὸν μέγαν δοῦκα ἀπεκτονότες. Οἱ δ´ ἄλλοι πάντες ἀπεσφάγησαν ὄντες οὐκ ὀλίγοι. Σαφέστατα γὰρ τὸν ἀριθμὸν οὐκ ἐξεγένετο μαθεῖν, οἷα δὴ ἐκ διαφόρων πόλεων συνειλεγμένων. Ἐκεῖνοι μὲν οὖν οὕτω τόν τε μέγαν δοῦκα ἐπιθέμενοι ἀπέκτειναν καὶ αὐτοὶ ἀπώλοντο ὑπ´ ἀβουλίας.

6. Οἱ δὲ ἐν Βυζαντίῳ φίλοι βασιλεῖ, ὡς ἐγένετο αὐτίκα φανερὸς τεθνηκὼς ὁ μέγας δοὺξ, γράμματα πρὸς βασιλέα ἔγραφον περὶ τῶν γεγενημένων καὶ παρῄνουν, πάντα ἐν ὑστέρῳ θέμενον τάχιστα ἥκειν πρὸς Βυζάντιον, ὡς τῶν δεσμωτῶν τὰ Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου βασίλεια κατασχησόντων, καὶ εἰ τάχιστα παραγένοιτο, Βυζάντιον παραληψόμενος ἐκεῖθεν. Τὰ μὲν οὖν τῶν φίλων γράμματα ἐν τῇ τοῦ Γαβριὴλ προσαγορευομένῃ κώμῃ ἐστρατοπεδευμένῳ ἧκον βασιλεῖ. Ἅμα δὲ καὶ ἐκ Διδυμοτείχου παρὰ γυναικὸς τῆς βασιλίδος ἀπηγγέλλετο τὰ ἴσα.

 

Chapitre LXXXVIII.

1. Défiance d'Apocauque. 2. Il est assommé par des prisonniers. 3. Son corps est pendu au haut des murailles, sa tête portée au bout d'une pique. 4. L'Impératrice ordonne de pardonner aux auteurs de sa mort. 5. Ils sont massacrés par le peuple. 6 .L'Empereur Cantacuzène reçoit nouvelle de cette sanglantes exécution.

1. Voilà les projets qu'Apocauque avait formés,  et dont il avait déjà commencé l'exécution. Il avait une garde qui l'environnait 972 toutes les fois qu'il sortait, et qui ne permettait d'approcher, qu'à ceux qu'il appelait. Il avait un logement et une galère proche de la porte de bois, pour se sauver par mer, en cas du moindre soulèvement. Il voyait que tous les Romains, et même ses plus proches, le détestaient comme l'auteur des calamités publiques ; que deux de ses fils ne pouvant plus souffrir l'excès de ses violences, s'étaient retirés auprès de l'Empereur Cantacuzène, de sorte qu'il disait souvent à ceux en qui il avait le plus de confiance, Cantacuzène fortifie extrêmement, et j'appréhende qu'il ne, se rende maître de Constantinople. Mais si cela arrive, il ne jouira que de la terre, et de l'air; car je ruinerai tout le reste, quand je me devrais ruiner moi-même. Il avait grand soin de lever des soldats, pour remplir les Compagnies de les Gardes, et de faire bâtir la prison dans le Palais de Constantin. Il visitait même souvent les ouvriers, et les pressait par sa présence, et par sa parole.

2. Les prisonniers considérant que la prison que l'on leur préparait, ne serait guère moins horrible qu'un tombeau, se résolurent de s'en délivrer par la mort d'Apocauque, s'ils étaient si heureux de le tuer, ou par leur propre mort, s'ils manquaient leur entreprise. Le grand Duc usait de grandes précautions, toutes les fois qu'il visitait la prison. Il s'y faisait toujours accompagner par ses gardes, et avant que d'y entrer, il 973 commandait de renfermer les prisonniers. Mais cette fois-ci, comme s'il eût été aveuglé, et abandonné de Dieu, il les laissa dans la cour, et il se promena loin de ses gardes avec un homme seul. Ils crurent que le moment de faire leur coup était arrivé, et quelques-uns, entre lesquels était Alexis son neveu, fondirent sur lui, avec des pierres, faute d'autres armes. Puis un d'eux ayant trouvé un bâton, il l'en frappa plusieurs fois à la tête. Enfin ils la lui coupèrent avec une cognée qu'ils arrachèrent aux ouvriers.

3. Ses gardes, et ceux de sa suite, n'eurent pas sitôt appris sa mort, qu'ils se dissipèrent, au lieu de se mettre en devoir de la venger. Les autres prisonniers qui ne savaient rien de l'exécution, accoururent au bruit. Les plus hardis pendirent le corps au haut des murailles, et mirent la tête sur la pointe d'une pique pour la montrer au peuple, qui tenait le grand Duc pour l'ennemi public, et pour l'auteur unique de ses malheurs. Se fiant, ensuite, à la hauteur des murailles du Palais, ils se préparèrent à se défendre contre ceux qui les viendraient attaquer. Ils se flattaient d'ailleurs de cette espérance, que personne ne se soucierait de venger la mort d'un homme qui s'était attiré la haine de tout le monde, et que l'Impératrice leur accorderait une amnistie, et les autres grâces qu'ils lui voudraient demander, de peur qu'il ne se portassent à quelque nouvelle entreprise.

974 4. Dès qu'elle sut ce massacre, elle conçut les craintes et les défiances que les prisonniers avaient prévu qu'elle concevrait, et elle commanda, à l'heure même, à Isaac Asan Panhypersebaste, qui prit alors le soin du gouvernement, d'apaiser la sédition, et de donner la foi publique aux prisonniers, que pourvu qu'ils sortissent, on ne leur ferait point de mal. Mais la multitude des affaires dont il était accable, l'empêcha de s'acquitter de cet ordre.

5. Les prisonniers passèrent le reste du jour, et de la nuit suivante, sans que personne les attaquât, si bien qu'il ne dépendit que d'eux de se sauver à l'Église de sainte Sophie, ou ailleurs. Mais la folle espérance de recevoir des récompenses, leur fit perdre leur chère vie. Le lendemain un domestique d'Apocauque nommé Zephrete, homme violent et cruel, excita le peuple, et surtout les matelots, parmi lesquels il était continuellement à venger la mort de son maître. Ayant donc pris les armes, ils attaquèrent les prisonniers, qui n'en avaient point, et qui ne pouvaient défendre la vaste étendue des murailles du Palais de Constantin, contre une multitude innombrable. Lorsqu'ils virent qu'il s'en fallait peu que la muraille ne fût percée, ils s'enfuirent dans une Église voisine, nommé l'Église des neuf Ordres. Le peuple fondit sur eux, avec une impétuosité aveugle et furieuse, et en tua quelques-uns à l'entrée de l'Église, et les autres dehors. Quelques-uns s'échap- 975 pèrent néanmoins, et entre autres ceux qui avaient tué Apocauque. On ne pût savoir au vrai le nombre de ceux qui avoienc été massacrés, parce qu'ils étaient de différentes villes.

6. Les amis que Cantacuzène avait à Constantinople, lui mandèrent aussitôt la mort du grand Duc, et l'invitèrent à tout quitter pour y venir, pendant que les prisonniers étaient maîtres du Palais de Constantin. Il était campé au bourg de Gabriel, lorsqu'il reçut cet avis. Il en reçut incontinent après un semblable de Didymoteque, par les lettres de l'Impératrice sa femme.

 

πθʹ. 1. Τῆς αὐτῆς δὲ ἡμέρας καὶ οἱ πρὸς Κράλην πεμφθέντες πρέσβεις ἐπανῆκον ἀπήγγελλόν τε, ὡς Κράλης μὲν καὶ πρὶν αὐτοὺς ἥκειν ἀποσταίη Φερῶν πρὸς τὴν οἰκείαν, δείσας τῶν Περσῶν τὴν ἔφοδον, ὡς ἠγγέλλοντο ἐπιόντες. Αὐτῶν τε ἔνθα ἦν παραγενομένων καὶ ἀπαγγειλάντων τὴν πρεσβείαν ἀποκρίνασθαι, ὡς εἰδείη καὶ αὐτὸς τὰ δίκαια καὶ διὰ τοῦτο ἀποσταίη καὶ Φεραίων, οἷς ἐξέσται βασιλεῖ χρῆσθαι ὡς οἰκείοις. Ἔλεγον δὲ οἱ πρέσβεις, τοὺς Φεραίους δεῖσθαι πολλῆς προνοίας τῆς τε ἄλλης καὶ τοὺς τὰ Κράλη πράσσοντας ἐξελαθῆναι· οὐ γὰρ ἐάσουσιν ἐκεῖνοι τὸν ὄχλον ἠρεμεῖν, ἀλλὰ ἀναπείσουσι Κράλῃ προσχωρεῖν, ἂν ἀπολαύωσιν ἀδείας.

2. Βασιλεῖ μὲν οὖν ἐδόκει ἀμφοτέροις δεῖν σπουδῆς πολλῆς καὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων ἄμφω εἶναι, καὶ ἐμερίζετο τοῖς λογισμοῖς· ἐκκλησίαν δὲ ἐκ τῶν ἐν τέλει ποιησάμενος, καὶ Ἀμοὺρ παρόντος τοῦ σατράπου καὶ Σουλιμὰν τοῦ Σαρχάνη παιδὸς, εἰς κοινὸν προὐτίθει τὴν βουλὴν καὶ ἐκέλευε γνώμην ἕκαστον εἰσάγειν, ἣ ἂν ἐν τοῖς παροῦσι δοκοίη λυσιτελεστέρα εἶναι. Ἐδόκει μὲν οὖν πᾶσι κοινῇ πρὸς Βυζάντιον ἰτέον εἶναι καὶ μὴ μέλλειν· οὐ γὰρ τὰ πράγματα αὐτοὺς ἀναμενοῦσιν, ἂν τρίβωσι τὸν καιρὸν καὶ διαμέλλωσι. Βασιλεὺς δὲ οὐκ ὀρθῶν ἔχεσθαι λογισμῶν τὰ εἰρημένα ἀπεδείκνυ. Τοὺς μὲν γὰρ φίλους γεγραφέναι, ὡς παρακοιμώμενον ἀπεκτονότες οἱ δεσμῶται τὰ Κωνσταντίνου βασίλεια αὐτοὶ κατέσχον· ἄδηλον δὲ εἶναι, εἰ κατέχουσι καὶ μέχρι νῦν. Εἰ μὲν γὰρ ἅπασα ἡ πόλις προσεχώρησεν ἡμῖν καὶ οὐδὲν ἐκείνοις ἐνοχλοῦσι διὰ τὴν εὔνοιαν τὴν πρὸς ἡμᾶς, τί δεῖ ταχυτῆτος πρὸς ἐκείνους, μήτ´ αὐτῶν οὐδένα κίνδυνον ὑποπτευόντων καὶ ἡμῶν ζημιουμένων διὰ τὴν μέλλησιν μηδέν; εἰ δ´ ὥσπερ πρότερον αὖθις πολεμοῦσι καὶ τειχομαχίας πρὸς αὐτοὺς ὁ δῆμος ποιοῦνται ἐπιόντες, οὐχ ὁρῶ τὴν δύναμιν, ὑφ´ ἧς αὐτοὶ περιποιήσονται τὸ φρούριον. Οὔτε γὰρ ὅπλων εὐποροῦσιν ἄοπλοι καὶ δεσμῶται ὄντες, οὔτε τῶν ἐπιτηδείων πρὸς τροφήν· τὰ γὰρ ἀναγκαῖα μόλις ἐχορηγοῦντο παρὰ τῶν φυλάκων γλίσχρως. Πρὸς τούτοις δὲ οὐδὲ πρὸς τὸ τοῦ φρουρίου μέγεθος ἐξαρκέσουσιν ὀλίγοι ὄντες, αὐτό τε τὸ φρούριον ἠμελημένον ἐκ πολλῶν ἐτῶν ῥᾷστα προδώσει τοὺς ἐνόντας· ὥστε ἐμοίγε ἐκ πάντων ἄπορα εἶναι δοκεῖ, δυνήσεσθαι αὐτοὺς πρὸς τοσοῦτον πόλεμον ἀντισχήσειν. Εἰ δ´ ὁθενδήποθεν ἐπικουρίας ἀπέλαυσάν τινος καὶ εὐπορήσαντες τῶν πρὸς τὴν χρείαν ἀντέσχον ἄχρι νῦν, καὶ μέχρι πολλοῦ δυνήσονται ἀντικαθίστασθαι· οὐ δὴ δι´ ἐλπίδα ἄδηλον τῶν ἐν χερσὶν ἀγαθῶν ἀποσχέσθαι δέον. Φεραὶ γὰρ οὐ φαύλη πόλις καὶ οἵα καταφρονηθῆναι, ἀλλὰ μεγάλη τε καὶ θαυμασία καὶ ἀναγκαία τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ παρεῖναι. Δι´ ἃ δεῖν οἴομαι τὴν μὲν ἄλλην ἅπασαν στρατιὰν ἐπὶ Βυζάντιον χωρεῖν αὐτίκα, ἐμὲ δὲ τρισχιλίους παραλαβόντα στρατιώτας ἀφικέσθαι εἰς Φερὰς, καὶ μίαν ἡμέραν ἐκείνοις συγγενόμενον καὶ προνοίας ἀξιώσαντά τινος, ἔπειτα καὶ τοὺς τὰ Κράλη ᾑρημένους ἐκεῖθεν ἐξελάσαντα, αὖθις ἀναστρέφειν. Τῆς ἄλλης δὲ στρατιᾶς διὰ βαρύτητα καὶ πλῆθος πυκνοτέρας τὰς στρατοπεδείας ποιουμένης, ὑστερήσομεν οὐδὲ αὐτοὶ εὐσταλεῖς τε ὄντες καὶ ὀλίγοι καὶ ῥᾷον τὴν ὁδοιπορίαν διανύοντες. Καὶ τήν τε πρόνοιαν ποιησόμεθα Φερῶν τηλικαύτης πόλεως, καὶ πρὸς τὴν εἰς Βυζάντιον ὁδοιπορίαν ζημιωσόμεθα οὐδέν. Εἰ δέ τινος ἀπολειπόμενοι καὶ τῶν δεόντων, οὐ περιγενοίμεθα τοῦ Βυζαντίου νῦν, ἀλλ´ εἰσαῦθις ἔξεστιν οὐκ ἀγεννεῖς περὶ αὐτοῦ ἐλπίδας ἔχειν· Φεραὶ δὲ εἰ ἀμεληθεῖσαι ὑπὸ Κράλην γένοιντο, αὐτάς τε ἀνασώζεσθαι ἐλπὶς οὐκέτι οὐδεμία, καὶ τὰς ἄλλας τῆς Μακεδονίας πόλεις ὥσπερ μεθόριον κειμένη τῆς ἄλλης ἀρχῆς Ῥωμαίων διατέμνει. Ἃ χρὴ συνορᾷν καὶ μὴ ἀδήλων ἕνεκα τὰ πρόδηλα προΐεσθαι καλά.

3. Τοιαῦτα μὲν ὁ βασιλεὺς ἐπ´ ἐκκλησίας συνεβούλευε, καὶ ἐπείθοντο οἱ πλεῖστοι Ῥωμαίων τῶν ἐν τέλει. Ἀμοὺρ δὲ μετὰ Σουλιμὰν καὶ τῶν ἄλλων Περσῶν ἀντεῖπον φανερῶς, οὐ λυσιτελοῦντα εἰπόντες βασιλέα βεβουλεῦσθαι, λόγων ἡκόντων περὶ Βυζαντίου, καὶ τοσαύτης ἐλπίδος ὑποφαινομένης, ἐκείνων μὲν ἀμελεῖν, πρὸς ἕτερον δέ τι τρέπεσθαι, κἂν πάνυ τῶν βελτίστων ᾖ. Οὐ γὰρ περὶ μιᾶς καὶ δύο πόλεων τὴν διαφορὰν αὐτῷ πρὸς τοὺς ἄλλους Ῥωμαίους εἶναι, ἀλλὰ κοινῇ περὶ συμπάσης τῆς ἀρχῆς, ἧς ὡσπερεὶ κεφάλαιόν ἐστι Βυζάντιον· κἂν μὴ ἐκείνου περιγένηται, οὐδέποτε βεβαίως τὴν ἡγεμονίαν ἕξειν. Φεραὶ δὲ εἰ νῦν προσχωρήσουσι Τριβαλοῖς, οὐ μακρῷ ὕστερον ἀνασωθήσονται αὐτοῖς ἐπιστρατεύσαντος καὶ αὐτοὺς ἐπαγομένου καὶ δούλους καὶ συμμάχους.

4. Οἱ μὲν οὖν Περσῶν ἄρχοντες τοιαῦτά τε ἀντεῖπον καὶ ἐδέοντο βασιλέως σφίσι πείθεσθαι· ἅμα δὲ καὶ ὥρμητο ἡ στρατιὰ ἀναζευγνύειν. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἑώρα πράττειν ἑτέρως ἀδυνάτως ἔχων, ἐπέτρεπε τὴν ἐς Βυζάντιον ἐπάνοδον. Ἐπεὶ δὲ ἧκον, τούς τε δεσμώτας εὗρον ἀποτεθνηκότας καὶ τὰ ἄλλα πράγματα ἐν ἡσυχίᾳ. Μετὰ γὰρ τὴν μεγάλου δουκὸς τελευτὴν, ἐπὶ δύο καὶ τρισὶν ἡμέραις ταραχῆς καὶ συγχύσεως γεγενημένης, ἔπειτα ἠρέμει, Ἰσαακίου τοῦ πανυπερσεβάστου τὴν ἀρχὴν τῶν ὅλων διαδεξαμένου, συνάρχοντος αὐτῷ καὶ Κιννάμου τοῦ μυστικοῦ, καὶ πάντα ἔπραττον αὐτοὶ, καὶ πατριάρχου ὥσπερ πρότερον συμμετέχοντος τῆς διοικήσεως. Μετὰ δὲ τὴν μεγάλου τελευτὴν δουκὸς, ἡ γυνὴ τὸν πλοῦτον πάντα ἔχουσα ὄντα οὐκ ὀλίγον, συνειδυίας καὶ τῆς βασιλίδος καὶ μηδὲν περὶ τῶν χρημάτων ἐνοχλούσης, ἀνεχώρησεν εἰς Ἐπιβάτας. Ἐλέγετο δὲ πρὸ τῆς τελευτῆς μικρὸν, πάντα ὅσα εἶχεν ὁπουδήποτε, εἰς Βυζάντιον ἀγαγεῖν· σκοπὸς δὲ ἦν αὐτῷ, ὡς βασιλίδι τὸν πλοῦτον ποιήσας δῆλον, ὃν ὑπὲρ αὐτῆς καὶ τέκνων ἀναλώσει, οὕτω πείθειν αὐτὴν θυγατέρα τὴν ἐκείνου βασιλεῖ προσαρμόζειν τῷ υἱῷ.

5. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς, ἐπεὶ ἐκ Βυζαντίου οὐδὲν ἀπήντα κατ´ ἐλπίδας, οὐ μετρίως ἠνιᾶτο καὶ τοὺς ἄρχοντας Περσῶν καὶ τοὺς ἐν τέλει ἐν αἰτίαις εἶχεν, ὅτι διὰ τὴν αὐτῶν ἀβουλίαν καὶ μικροψυχίαν Φερῶν τε καὶ τῶν κατὰ Μακεδονίαν πόλεων ἀποστεροῖτο. Ὑπώπτευε γὰρ μετὰ τὴν ἐκείνων ἀναχώρησιν ῥᾳδίως παραστήσεσθαι τὸν Κράλην, ἀπειρηκυίας ἤδη πρὸς τὴν ἐκ βασιλέως ἐπικουρίαν, καὶ παρῄνει τοῖς ἄρχουσι Περσῶν, αὖθις εἶναι δέον εἰς Μακεδονίαν ἀναστρέφειν. Συνορῶντες δὲ ἤδη καὶ αὐτοὶ, ὡς ἐκ Βυζαντίου μὲν οὐδὲν ἔσται πλέον, (ἅπαντα γὰρ ἤδη ἐν τάξει ἦσαν, καὶ οὐδὲν ἔνδον ἐταράττετο,) λυσιτελοίη δὲ αὖθις πρὸς Μακεδονίαν συνεκστρατεύειν βασιλεῖ, ἐπείθοντο ἀνιωμένῳ διὰ τὴν ἐπάνοδον.

6. Καὶ ἐπεὶ ἐδέδοκτο πρὸς τὴν ἑσπέραν αὖθις ἐκστρατεύειν, εἰς Ἀπάμειαν ἐστρατοπεδεύσαντο ἐλθόντες. Ἐστρατοπεδευμένοις δὲ ἐκεῖ ὁ τοῦ Σαρχάνη υἱὸς Σουλιμὰν ἀθρόον ὑπὸ λαυροτάτων κατεσχέθη πυρετῶν· οἱ περὶ αὐτὸν δὲ ἀκροτάτως χρησάμενοι ψυχρᾷ διαίτῃ, εἰς τοὐναντίον περιέστησαν τὸ νόσημα, καὶ τῶν πυρετῶν ἐπιλειπόντων, ἄκρως καταψυχθεὶς, ἔμελλεν ἐκλείπειν ὑπὸ συγκοπῆς, τοῦ περικαρδίου αἵματος οὐκ ἐξαρκοῦντος ἀντέχειν πρὸς τὴν νέκρωσιν. Ἀμοὺρ δὲ τῆς αἰτίας στοχαζόμενος τοῦ κινδύνου, ἀντέπραττεν ὅσα ἐξῆν πρὸς τὸ κακόν. θηριακήν τε γὰρ παρείχετο πίνειν καὶ ἄκρατον οἶνον παλαιόν. Τῶν πυρετῶν δὲ αὖθις ἰσχὺν λαβόντων, οἱ περὶ Σουλιμὰν ἐχρῶντο τοῖς προτέροις αὖθις, ἀπειρίαν πολλὴν Ἀμοὺρ κατεγνωκότες· νεκρωθείσης δὲ αὖθις τῆς καρδίας, ἀπέθανε παραχρῆμα.

7. Οἱ δὲ περὶ ἐκεῖνον οὐκ αὐτοὺς τοῦ θανάτου ᾤοντο αἰτίους εἶναι, ἀλλὰ Ἀμοὺρ κατηγόρουν φανερῶς, ὡς ἀπεκτονότος δηλητηρίῳ, ἡνίκα παρείχετο τὸν οἶνον. Ἃ πυθόμενος ὁ Ἀμοὺρ ἔδεισε περὶ τῆς ἀρχῆς, μὴ Σαρχάνης ὁ πατὴρ περὶ τῆς τελευτῆς πυθόμενος τοῦ υἱοῦ καὶ πιστεύσας τῇ διαβολῇ, ὡς παρ´ αὐτοῦ ἀναιρεθείη, ἐπίθηται, αὐτοῦ ἀπόντος μετὰ τῆς στρατιᾶς, καὶ ὑπαγάγηται τὰς πόλεις ἀμυνόμενος. Δι´ ἃ ἐδόκει δεῖν τὴν ταχίστην οἴκαδε ἀναχωρεῖν πρὶν ἔκπυστα γενέσθαι τὰ κατὰ τὸν Σουλιμάν. Ἀμοὺρ μὲν οὖν ἐκ τοιαύτης αἰτίας αὖθις εἰς Ἰωνίαν ἀπεχώρει, καίτοι γνώμην ἔχων, ἄχρις ἂν ὁ πόλεμος καταλυθῇ, συνέσεσθαι τῷ βασιλεῖ. Καὶ μόλις ἔπειθε Σαρχάνην, πίστεις μεγάλας παρεχόμενος, ὡς οὐδὲν αὐτὸς περὶ τὸν υἱὸν ἐκείνου κακουργήσειεν, ἀλλὰ συκοφαντοῖτο ὑπὸ τῶν εἰπόντων.

8. Βασιλεὺς δὲ εἰς Διδυμότειχον ἧκεν, ἀνιώμενος πολλὰ περὶ Φερῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ Μακεδονίαν πόλεων. Ἐδεδίει γὰρ, μὴ ἁλῶσι Τριβαλοῖς, ὅπερ δὴ ἐγένετο ὀλίγῳ ὕστερον. Ἐπεὶ γὰρ ἐπύθετο ὁ Κράλης εἰς τὴν ἕω διαβὰν τὸ Περσικὸν, αὖθις ἐπιθέμενος Φεραῖς, εἷλε, τῶν τὰ ἐκείνου ᾑρημένων ἔνδον πραξάντων, ὡς ἐλάβοντο καιροῦ. Καὶ μετὰ τοῦτο ἐκεῖνος ἤδη μέγα φρονῶν καὶ τοῦ πλείονος μέρους τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ἐπειλημμένος, βασιλέα ἑαυτὸν ἀνηγόρευε Ῥωμαίων καὶ Τριβαλῶν, τῷ δὲ υἱῷ τὴν τοῦ Κράλη παρείχετο προσηγορίαν.

Chapitre LXXXIX.

1. Réponse fort civile du Crale. 2. L'Empereur tient conseil, et dit son avis. 3. Les Turcs le désapprouvent. 4. Ils vont vers Constantinople. 5. L'Empereur leur représente la nécessité de retourner à Phères. 6, Mort de Solyman fils de Sarcane. 7. Amir est accusé d'en être l'auteur, et s'en retourne. 8. Le Crale se fait proclamer Empereur des Romains.

1.  Le même jour, les Ambassadeurs qui avaient été envoyés au Crale, rapportèrent, que dès devant leur arrivée il avait levé le siège de Phères, au premier bruit de la marche des 976 Turcs. Ils ajoutèrent, que l'ayant été trouver, et lui ayant proposé le sujet de leur ambassade, il leur avait répondu, qu'il savait à quoi la justice l'obligeait, et qu'il s'était retiré, pour laisser à l'Empereur la liberté de disposer de Prière comme il lui plairait. Ils donnèrent aussi avis que l'état présent de cette ville demandait une application particulière, et que, surtout, il en fallait chasser la faction du Crale, qui ne manquerait jamais de soulever le peuple, quand elle en aurait l'occasion.

2. L'Empereur se trouvant dans l'irrésolution, et dans le doute entre deux nécessités également pressantes, assembla les principaux de son armée, pour prendre leur avis,et il voulut qu'Amir, et Solyman fils de Sarcane y fussent présents. Le sentiment commun de l'assemblée fut, qu'il n'y avait rien de si avantageux pour le bien de leurs affaires, que d'aller droit à Constantinople, et qu'il était dangereux, de négliger une si belle occasion. L'Empereur leur remontra, que leur avis n'était pas soutenable, parce que bien que ses amis lui eussent mandé que les prisonniers étaient maîtres du Palais de Constantin, il n'était pas certain qu'ils le fussent demeurés. Que si, ajouta-t-il, toute la ville soupire après notre arrivée, il ne faut pas pour cela nous précipiter, puisque notre retardement ne leur cause aucun péril, ni à nous aucun dommage. Que si le peuple attaque les prisonniers, qui n'ont ni armes, ni vivres, je ne vos pas 977 comment ils pourront garder le Palais de Constantin. D'ailleurs, ils sont en trop petit nombre pour défendre des murailles dont l'enceinte est si étendue et ruinée en plusieurs endroits. Que s'ils ont reçu du secours, à la faveur duquel ils puissent résister, ils attendront bien quelque temps. L'espérance incertaine de les délivrer ne nous doit pas faire quitter un bien certain qui est entre nos mains. La ville de Phères n'est pas à négliger. C'est une place-forte importante, et fort nécessaire à l'Empire. C'est pourquoi j'estime qu'il est à propos que l'armée aille à Constantinople, et que j'aïlle à Phères avec trois mille hommes. Je n'y demeurerai qu'un jour, pour y pourvoir aux nécessités les plus pressantes, et pour en chasser les restes de la faction du Crales après quoi je reviendrai promptement. Les autres troupe s'étant pesamment armées, et ne pouvant marcher qu'à petites journées, je les joindrai aisément avec des soldats armés à la légère. Ainsi nous donnerons à Phères les ordres qui seront nécessaires, et nous n'en arriverons pas plus tard à Constantinople. Quand nous manquerions maintenant de prendre Constantinople, nous ne perdrions pas pour cela l'espérance de la prendre en un autre temps; au lieu que si Phères tombe entre les mains du Crale, il n'y aura plus de moyen de l'en retirer, et les autres villes de Macédoine, auxquelles elle sert comme de rempart, seront perdues avec elle.

3. Les plus qualifiés des Romains suivirent ce sentiment. Amir, Solyman, et les autres Turcs s'y opposèrent ouvertement, et soutinrent qu'il n'était pas à propos de mépriser les espérances 978 qui se présentaient du côte de Constantinople, que l'Empereur combattait contre les Romains pour la possession non d'une ville, mais de l'Empire, dont il ne pourrait jamais jouir., s'il ne jouissait de la capitale; que si la ville de Phères était prise par les Serviens, elle pourrait leur être ôtée en un autre temps. Toute l'armée témoigna une ardeur extraordinaire pour suivre cet avis.

4. Il fallut donc aller à Constantinople. Lorsqu'ils y furent arrivés, ils trouvèrent que les prisonniers avaient été massacrés, et que l'état des affaires était tranquille. Le tumulte ne dura que deux ou trois jours, après la mort d'Apocauque. Isaac Panhypersebaste se chargea du gouvernement, et disposa de toutes les affaires, avec Cinname Mystique son collègue, et avec le Patriarche qui continua de prendre la même part à la conduite de l'Etat, qu'il avait prise dès le commencement. La femme du grand Duc eut permission de se retirer à Epibate, avec d'immenses richesses. On disait qu'un peu avant sa mort, il avait fait venir à Constantinople, tout l'or, et tout l'argent qu'il avait en différents endroits, pour se montrer à l'Impératrice, et pour la portera consentir au mariage de l'Empereur Jean avec sa fille.

5. L'Empereur Cantacuzène fut fort fâché de ce que les affaires de Constantinople se trouvaient dans un état tout contraire à ses espéran- 979 ces, et il blâma les Turcs, et les Romains, de l'avoir privé, par leur imprudence, de la ville de Chcre, et de toute la Macédoine. Il se doutait que cette Province se serait rendue au Crale, par le désespoir de recevoir de lui du secours. Quand les Commandants virent que c'était en vain qu'ils s'étaient approchés de Constantinople, et que tout y était paisible, ils se rendirent aux raisons de l'Empereur, et consentirent de retourner en Macédoine.

6. Aussitôt que la résolution en eut été prise ils partirent, et se campèrent à Apamée. Solyman fils de Sarcane y fut attaqué d'une fièvre très violente. Ceux qui étaient auprès de lui, lui donnèrent des remèdes si froids, qu'ils lui causèrent une autre maladie toute contraire ; de sorte que l'ardeur de sa fièvre s'étant éteinte, son sang se glaça autour du cœur, et lui causa des défaillances mortelles. Amir découvrit la cause d'où procédaient ces dangereux symptômes, et pour les arrêter, il lui fit prendre de la thériaque et du vin vieux. La fièvre ayant repris ses forces, les autres usèrent de leurs premiers remèdes, qui refroidirent tellement le cœur, qu'il mourut à l'heure-même.

7. Ceux qui avaient eu soin de lui accusèrent Amir d'être l'auteur de sa mort, et de lui avoir donné du poison en lui donnant du vin. Amir appréhendant que Sarcane n'ajourât foi à ces calomnies, et qu'il ne prît les armes contre lui, 980 se résolut de s'en retourner avant que le bruit de cette mort fût répandu. Ainsi quelque désir qu'il eût eu auparavant de demeurer avec l'Empereur jusqu'à la son de la guerre, il s'en retourna en Ionie. Il eut beaucoup de peine à se justifier auprès de Sarcane, de la mort de son fils, bien qu'il en fût très-innocent.

8. L'Empereur alla à Didymoteque, fort fâché de la perte de Phère, et des autres villes de Macédoine, que le Crale avait usurpées. Ce Prince étant enflé de ses prospérités, et de ses conquêtes, se fit proclamer Empereur des Romains et des Serviens, et donna à son fils le nom de Crale.

 

ϙʹ. 1. Βατάτζης δὲ ὁ μέγας στρατοπεδάρχης, ὑπὸ βασιλέως καταλελειμμένος μετὰ στρατιᾶς, ὥστε κατατρέχειν Βυζάντιον καὶ κακοῦν, πρῶτα μὲν ἐποίει κακῶς τὴν χώραν καὶ ἐληΐζετο συχναῖς ἐφόδοις· ἐπιστρατευσάντων δὲ αὐτῷ τῶν Βυζαντίων, ὧν ἐστρατήγει Ἀπλησφάρης, ἐνίκησε συμβαλὼν καὶ ζῶντάς τε ἐκράτησε πολλοὺς καὶ ἀπέκτεινε κατὰ τὴν μάχην, ἑάλω δὲ καὶ ὁ στρατηγός.

2. Μετὰ δὲ τὴν Βυζαντίων ἧτταν ὁ Βατάτζης οἰηθεὶς, εἰ προσχωρήσει βασιλίδι, πρῶτος ἔσεσθαι αὐτὸς καὶ πάντων βεβαίως ἄρξειν, τῶν ἄλλων περὶ μάχας καὶ πολέμους οὐδενὸς ἀξίων ὄντων, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ πατριάρχης κατὰ γένος αὐτῷ προσήκων, (τὴν γὰρ ἐκείνου θυγατέρα ὁ Βατάτζη ἔγημεν υἱὸς,) πρὸς τὴν ἀρχὴν αὐτῷ μάλιστα συμπράξειε, πέμψας πρὸς βασιλίδα διελέγετο περὶ συμβάσεων, καὶ ἐπηγγέλλετο Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ ἀντιτάξεσθαι, αὐτὸς δυνάμενος ἐκ Περσῶν στρατιὰν ἐπ´ ἐκεῖνον ἀγαγεῖν. Ἦν γὰρ πρός τινας τῶν σατραπῶν φιλίαν ἔχων τῷ τε τὴν φωνὴν αὐτῶν εἰδέναι καὶ διαλέγεσθαι Περσιστὶ, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ βασιλεὺς παρὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τοῖς Πέρσαις ἐκέλευεν ἀεὶ συνεῖναι· ἐξ ὧν ἐγίνετο ἐν συνηθείᾳ πρὸς αὐτούς.

3. Ἡ βασιλὶς δὲ ἀσμένως τε ἐδέξατο τὸν λόγον καὶ πάντα προθύμως ἐπηγγέλλετο ποιήσειν, ὅσα ὁ Βατάτζης ᾔτει· περὶ πλείστου γὰρ ἐποιεῖτο τὸ τοὺς ἀνθισταμένους εἶναι βασιλεῖ. Ἐξεφόβουν γὰρ κατάκρας πατριάρχης τε καὶ οἱ ἄλλοι τῶν πραγμάτων ἄρχοντες, πολλὰ καταψευδόμενοι βασιλέως, καὶ ἔπειθον ἐκείνην, ὡς, εἰ τρόπῳ δή τινι Βυζάντιον ἐκεῖνος ὑποποιήσαιτο, αὐτὴν αὐτίκα καὶ παῖδας ἀποκτενεῖ τῶν ὕβρεων ἕνεκα καὶ τῶν ἄλλων κακῶν τῶν εἰς ἐκεῖνον καὶ τοὺς συγγενεῖς γεγενημένων ἀμυνόμενος. Διὸ πρὸς τὴν εἰρήνην ἤδη καὶ αὐτὴ ὑπὸ δειλίας ἀσυμβάτως εἶχε, καίτοι βασιλέως ἀεὶ δεομένου καὶ γράμματα πατριάρχῃ περὶ τῆς εἰρήνης πέμποντος, (ἃ οἱ ἄγοντες παρὰ τὸν τοῦ πατριάρχου θρόνον ἢ ἄλλοθί που, ἔνθα μάλιστα οὐκ ἐνῆν λαθεῖν, λάθρα ἔῤῥιπτον ἐρχόμενοι· ἐδεδίεσαν γὰρ φανερῶς παρέχεσθαι, οὐχ ἡμέρους ἀμοιβὰς δεχόμενοι τῶν πρεσβειῶν,) κἂν ἐκεῖνος τἀναντία ἔπραττεν ἀεὶ, τὸν πόλεμον ὡς μάλιστα ἐνῆν ἀνάπτων. Βατάτζης μὲν οὖν ἐλπίδων οὕτω μεγάλων ἕνεκα πολεμεῖν αὖθις ᾑρεῖτο βασιλεῖ, καὶ πρὸς τὸν Λυδίας σατράπην πέμψας, ᾔτει κατὰ συμμαχίαν στρατιάν.

4. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ τὰ κατὰ Βατάτζην οὐκ ἠγνόει, πολλῶν ἀπαγγελλόντων, Καλόθετον τὸν πρωτοσέβαστον πέμψας, κατηγόρει τὴν ἀγνωμοσύνην καὶ τὴν ἀποστασίαν, ἐπεχείρει τε πείθειν, μὴ τοιαῦτα κακουργεῖν, ἀλλὰ τηρεῖν τοὺς ὅρκους τοὺς πρὸς αὐτὸν καὶ τὰς συνθήκας, ἥκειν τε πρὸς αὐτὸν ἐκέλευεν, ὡς πάντα πράξων, ὧν ἂν δέοιτο.

5. Βατάτζης δὲ ἀπηγόρευε τὸ νῦν ἔχον ἥκειν πρὸς αὐτόν· δεδοικέναι γὰρ ἀπερισκέπτως οὕτω καὶ χωρὶς ὅρκων πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν· οὐδὲ γὰρ ἐξηρνεῖτο τὸ τῇ βασιλίδι περὶ τοῦ προσχωρεῖν αὐτῇ διαλεχθῆναι, μετὰ μικρὸν δὲ ἐπηγγέλλετο πρὸς βασιλέα πέμψειν, ὅρκους αἰτήσων ἀμνηστίας περὶ τῆς ἀποστασίας. Ταῦτα δὲ σκήψεις καὶ προφάσεις ἦσαν· ἀλλὰ τὴν ἐκ Λυδίας περιμένων στρατιὰν, φενακίζειν ἐπεχείρει, ἄχρις οὗ δύναμιν κτησάμενος βεβαίαν, πολεμήσει πρὸς ἐκεῖνον φανερῶς.

6. Βασιλεὺς δὲ ποιούμενος περὶ πλείστου Βατάτζην ἔχειν, (ἦν γὰρ λόγου ἄξιος ὁ ἀνὴρ, οὐ συνέσει μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐμπειρίᾳ καὶ τόλμῃ τῇ κατὰ τὰς μάχας,) καὶ πᾶσαν σπουδὴν ἐπιδείκνυσθαι δεῖν οἰόμενος τοῦ μὴ Βατάτζην πρὸς τοὺς πολεμίους ἀποστῆναι, (τοῖς γὰρ ἐν Βυζαντίῳ οὖσιν ἄρχουσι πολλὴν συνῄδει ἀτολμίαν καὶ ἀπειρίαν κατὰ τὰς μάχας,) Νικηφόρον ἔπεμπεν αὖθις τὸν Μετοχίτην, ὃς τὴν μεγάλου λογοθέτου ὕστερον τετίμητο ἀξίαν, ὅρκους κομίζοντα ἀμνηστίας, καὶ ἕτερα ἄττα ἐπαγγελλόμενον, ἃ ἐκεῖνος ἔφασκε βούλεσθαι πέμψας αἰτεῖν πρὸς βασιλέα.

7. Μετοχίτης δὲ ἐπεὶ σαφῶς ἔγνω Βατάτζην ἀποστάντα βασιλέως, (ἤδη γὰρ καὶ ἡ Περσικὴ στρατιὰ κατὰ τὴν Τηρίστασιν διέβαινεν ἐκ τῆς Ἀσίας, ἣν Βατάτζης ἐπὶ συμμαχίᾳ μετεπέμπετο,) τάχιστα ἀναστρέψας, ἀπήγγελλε τὴν ἀποστασίαν βασιλεῖ, καὶ ὡς ἤδη καὶ συμμαχίαν ἔχων Περσικὴν, τοῦ πολέμου ἅψαιτο.

8. Βσιλεῖ δὲ ἐδόκει μὲν αὖθις ἀναφαίνεσθαι δεινά· συναπέστησαν γὰρ αὐτίκα Βατάτζῃ καὶ πόλεις οὐκ ὀλίγαι Θρᾳκικαὶ, ὧν οἱ ἐκείνου ἦρχον συγγενεῖς, βασιλέως ἐγκεχειρικότος τὰς ἀρχάς· ὅμως ἀναγκαίως καὶ αὐτὸς παρεσκευάζετο πρὸς μάχην, καὶ πέμψας μετεκαλεῖτο τοὺς στρατιώτας ἐκ τῶν πόλεων, αἷς ἦσαν ἐγκαθιδρυμένοι· αὐτὸς δὲ ἐσκέπτετο, ᾗ χρὴ διαθέσθαι τὰ κατὰ τὸν πρὸς Βατάτζην πόλεμον, καὶ τῷ πεπρεσβευκότι πρὸς ἐκεῖνον διελέγετο Νικηφόρῳ τῷ Μετοχίτῃ ἐπὶ κλίνης ἀνακείμενος· νυστάξας δὲ ἐπὶ μικρὸν, ὕπνῳ κατελήφθη μεταξὺ διαλεγόμενος περὶ Βατάτζη. Ἐδόκει δὲ ὁρᾷν κατὰ τοὺς ὕπνους νεανίσκους δύο τινὰς καλλίστους κάλλει, πέπλον φοινικοῦν ἔχειν, ᾧ χρυσοῦς ἐντετύπωτο σταυρὸς ἐπὶ τὰ τέσσαρα διήκων ἄκρα. Ἐγέγραπτο δὲ καὶ περὶ τὸν σταυρὸν γράμμασι καὶ αὐτοῖς χρυσοῖς· „Ἰησοῦς Χριστὸς νικᾷ.“ ᾧ φέροντες οἱ νεανίσκοι περιεκάλυπτον τὸν βασιλέα. Ταῦτα μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς ἑώρα κατὰ τοὺς ὕπνους, καὶ ἔξυπνος γενόμενος διηγεῖτο τοῖς παροῦσιν. Ἐδόκει δὲ αὐτοῖς τε καὶ βασιλεῖ, ἀγαθοῦ τινος τὸν ὄνειρον εἶναι μηνυτήν· ἐλέγετο δὲ, ὡς τῆς αὐτῆς ὥρας Βατάτζης ἀνῄρητο ὑπὸ Περσῶν. Οὕτω γὰρ ἐξετάζοντι ἐμηνύετο ὕστερον τῷ βασιλεῖ.

9. γὰρ Βατάτζης, ἐπεὶ οἱ Πέρσαι παρῆσαν, ὅτι μὲν πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα πόλεμον ἀνῄρητο, οὐκ ἐδήλου· τοῦτο δὲ μόνον ἔφασκεν, ὡς ἡγήσοιτο ἐπὶ λεηλασίᾳ, οἰόμενος, εἰ ἐπαγάγοι ταῖς ὑπὸ βασιλέα πόλεσι καὶ ἐπιδείξοι διεσκεδασμένους ἀνθρώπους καὶ βοσκήματα πολλὰ, ἐπιθυμίᾳ κέρδους αἱρήσεσθαι καὶ τοὺς βαρβάρους τὸν πρὸς βασιλέα πόλεμον. Τοῦτο δ´ ἐναντίως ἀπέβαινεν ἢ ἐκεῖνος ᾤετο. Ὡς γὰρ ἐγένετο ἐπὶ Γαρέλλαν, καὶ ἐπέτρεπε τὴν λείαν πολλὴν ὁρωμένην ἀνθρώπων ὁμοῦ καὶ βοσκημάτων, οἱ Πέρσαι μὲν ἠρώτων, εἰ μὴ ὑπὸ Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα ἡ χώρα εἴη. Τοῦ δὲ ἐξειπόντος τὸ ἀπόῤῥητον καὶ παραινοῦντος πολυπραγμονεῖν μηδὲν, ἀλλ´ ἐμπίπλασθαι τῶν ἀνδραπόδων, οἱ βάρβαροι ἀγανακτήσαντες πρὸς τὴν ἀπάτην, ὅτι μηδὲν εἰδότας ἐπὶ βασιλέα ἤγαγε, καὶ δυσχεράναντες ὑπὲρ ἐκείνου, Βατάτζην μὲν ἀποκτείνουσιν αὐτίκα, τοὺς ἄλλους δὲ Ῥωμαίους, ὅσοι συνῆσαν, ἐξανδραποδίσαντες καὶ τὸν υἱὸν, ἀνεχώρησαν ἐπ´ οἴκου, μηδὲν ταῖς ὑπὸ βασιλέα πόλεσι τελούσαις λυμηνάμενοι. Βατάτζης μὲν οὖν τοιαύτην ἔδωκε δίκην τῆς ἀγνωμοσύνης. Αἱ δὲ συναποστᾶσαι πρότερον ἐκείνῳ πόλεις καὶ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν οὐ προσεχώρησαν τῷ βασιλεῖ, ἀλλὰ μέχρι πολλοῦ ἐπολέμησαν ἀντέχουσαι.

10. ξ ἐκείνων δὲ τῶν πόλεων καὶ ἡ τὸν Ἐμπυρίτην ὄντες κατέχουσα φρουρὰ, τὸν ἄρχοντα συλλαβόντες σφῶν Ἀρχοντίτζην προσαγορευόμενον, αὐτόν τε παρέδοσαν βασιλίδι καὶ τὸ φρούριον. Καὶ τυχόντες ἀδείας εἰς τὰς οἰκίας ἐπανῆλθον. Ἰωάννης τε Ἀπόκαυκος ὁ τοῦ μεγάλου δουκὸς ἀδελφὸς νυκτὸς ἐπελθὼν τὸ Ῥήγιον εἷλε προδοσίᾳ, καὶ τὴν βασιλέως ἐξήλασε φρουράν.

11. Βασιλεὺς δὲ, ἐπεὶ ἡ στρατιὰ διὰ τὸν πρὸς Βατάτζην πόλεμον ἤδη ἠθροισμένη ἦν, ἐδόκει δεῖν Βυζαντίοις ἐπελθεῖν· συνείποντο δὲ αὐτῷ Ἱέραξ τε τὸν ἐκ Τζερνομιάνου λόχον ἄγων, καὶ Παρασπόνδυλος·

12. ᾧ προσέταττεν ὁ βασιλεὺς τοὺς στρατευομένους κατὰ τὴν Ἀδριανοῦ πάντας ἄγειν πλὴν Βράνου καὶ Μουγδουφῆ καὶ Φραγγοπούλου, οἳ τῆς ἐν αὐτῇ στάσεως ἦρξαν πρώτως καὶ πολλοὺς διέφθειραν τῶν προσεχόντων βασιλεῖ. Σκοπὸς δὲ ἦν αὐτῷ, ἵνα μὴ δοκοίη διὰ φόβον ἐφέλκεσθαι εἰκῇ καὶ μάτην· πρὸς γὰρ στρατείας παντάπασιν ἀνάσκητοι ἐκεῖνοι ἦσαν καὶ οὐδενὸς ἄμεινον διακείμενοι τῶν οὐδὲ ὅ,τι ποτέ εἰσιν εἰδότων ὅπλα. Βασιλεὺς μὲν οὖν τοιαύτην γνώμην ἔχων, ἐκέλευε Παρασπονδύλῳ μηδένα τῶν τριῶν ἐκείνων ἄγειν· ἐκεῖνος δὲ, ὡς ἔλεγεν, ἀγνοῶν ὅθεν εἰς τοῦτο ἐναχθείη, τὸν Φραγγόπουλον, καίτοι νοσοῦντα νόσον δεινὴν, (ἐρυσίπελας γὰρ ἦν,) ἠνάγκασε συνέπεσθαι· ὃν ἰδὼν ὁ βασιλεὺς ἐνδιατρίβοντα τῷ στρατοπέδῳ Παρασπονδύλου, κατηγόρει πρὸς ὀργὴν οὐκ ἀπείθειαν μόνον, ἀλλὰ καὶ ὠμότητα, ὅτι νοσοῦντα ἄνθρωπον οὕτω δεινῶς ἄγει πρὸς τὸ στρατόπεδον, καίτοι κελευσθεὶς μηδὲν παρενοχλεῖν. Ὁ δὲ τήν τε ἀπείθειαν ὡμολόγει καὶ συγγνώμης τυχεῖν ἐδεῖτο· μηδὲ γὰρ εἰδέναι, ὅθεν κινηθείη πρὸς τὸ τοιοῦτον· καίτοι τῆς στρατείας ἀφεθῆναι πολλὰ δεόμενον, ἕπεσθαι καταναγκάζειν. Βασιλεὺς δὲ τῆς νόσου τὸν Φραγγόπουλον οἰκτείρας, ἐκέλευε τοῖς συνοῦσιν ἰατροῖς πρόνοιαν αὐτοῦ ποιεῖσθαι, αὐτὸς δὲ παρὰ τὴν τῆς Καμήλου γέφυραν ἐλθὼν, αὖθις ἐστρατοπεδεύετο καὶ διελέγετο κρύφα τοῖς ἐν Βυζαντίῳ φίλοις, εἰ δύναιντο τὴν πόλιν αὐτῷ παραδιδόναι, ἐπηγγέλλοντό τε καὶ αὐτοὶ τὴν τῆς Ξυλοκέρκου λεγομένην πύλην ἐκ πολλῶν ἐτῶν ἀπῳκοδομημένην διορύξαντες εἰσάγειν. Οὕτω δὲ τοῦ χρόνου τριβομένου, τινὰ τῶν ἐκ Βυζαντίου γνωρίμων ὁ Φραγγόπουλος ἰδὼν ἐν στρατοπέδῳ διατρίβοντα ἠρώτα τὴν αἰτίαν, καθ´ ἣν ἀφίκοιτο, καὶ εἰ πολὺς εἴη χρόνος, ὅσος ἀποσταίη Βυζαντίου. Ὁ δὲ τό,τε πρὸς βασιλέα ἔχθος Φραγγοπούλου πρότερον εἰδὼς καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν φιλίαν, καὶ νομίσας προθυμότατα συναγωνιεῖσθαι πρὸς τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῷ, ἀπεκάλυπτεν αὐτίκα τὸ ἀπόῤῥητον, καὶ παρὰ μὲν τῶν ἐν Βυζαντίῳ ἔλεγεν ἀρχόντων πεπεῖσθαι ἐνθάδε ἥκειν μεγάλα εὖ ποιήσειν ἐπαγγειλαμένων· δηλητήριον δὲ ἔχειν, ἵν´ εἰ δύναιτο, ἀνέλοι βασιλέα προσαγαγών. ἕκτον δὲ ἤδη μῆνα ἐπὶ τούτῳ προσταλαιπωροῦντα μηδέποτε καιροῦ ἐπιτυχεῖν. Νυνὶ δὲ αὐτὸν ἡ προσεδρία καὶ ἡ καρτερία τοῖς μαγείροις ἐντάξασα τοῦ βασιλέως καιρὸν παρέχειν τὸ σπουδαζόμενον ἀνύειν. Διὸ καὶ μάλιστα συνήδεσθαι αὐτῷ, ὅτι οὕτω συντυχὸν συγκατεργάσεται αὐτῷ, ἵνα καὶ τῶν ἴσων εὐεργετημάτων τύχῃ παρὰ τῶν ἀρχόντων. Ἔλεγέ τε παρεσκευασμένος εἶναι ὡς τῆς ἑσπέρας ἤδη ταύτης τῷ βασιλέως δείπνῳ τὰ φάρμακα κεράσων. Ἅμα δὲ βούλεσθαι καὶ πρὸς Βυζάντιον ἀποδιδράσκειν, παρῄνει τε συνέπεσθαι καὶ αὐτόν. Οὕτω μὲν οὖν ἐκεῖνος ἐξεῖπε τὸ ἀπόῤῥητον, ἐχθραίνειν οἰηθεὶς Φραγγόπουλον τῷ βασιλεῖ· ὁ δὲ ἐδόκει πρὸς τὴν πρᾶξιν ἥδεσθαι καὶ βούλεσθαι καὶ συνεργεῖν· ἐδεῖτό τε καὶ αὐτῷ τὰ φάρμακα ἐπιδεικύναι. Ὁ δ´ ἐπεδείκνυεν αὐτίκα, οὐδὲν περὶ ἐκείνου φαῦλον ὑπωπτευκώς. Ἐπεὶ δὲ εἶχεν ἐν χερσὶν ὁ Φραγγόπουλος τὰ φάρμακα, οὐκ ἀπεδίδου ἀπαιτοῦντι· νομίσας δὲ, ὅπερ ἦν, ἐξηπατῆσθαι καὶ δείσας, μὴ ἁλῷ, ἀπεδίδρασκεν αὐτίκα. Φραγγόπουλος δὲ τὰ φάρμακα ἔχων, ἧκε πρὸς βασιλέα καὶ ἐπεδείκνυέ τε καὶ διηγεῖτο, οἷα περὶ τοῦ πράγματος συμβαίη, ἰσχυρίζετό τε, ὡς ἀσχοληθεὶς περὶ τὰ φάρμακα τὸν ἐπιβουλεύοντα ἐῴη διαδρᾶναι. Βασιλεὺς δὲ τὴν περὶ αὐτὸν κηδεμονίαν τοῦ θεοῦ θαυμάσας, ὅτι καὶ ἃ ἐδόκει Παρασπόνδυλος δεδρακέναι ἀπειθῶν, ταῦθ´ ὑπὸ θεοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἕνεκα προνοίας ᾠκονόμητο, καὶ πολλὰς τῆς σωτηρίας χάριτας ὁμολογήσας, τὰ φάρμακα μὲν ἐκέλευε κατορύττειν, ἵνα μή τις ἀνθρώποις ἢ κτήνεσιν ὑπ´ αὐτοῦ βλάβη προστριβείη. Φραγγόπουλον δὲ ἠμείβετο εὐεργετήσας ἀξίως τῆς εὐνοίας.

suite

Chapitre XC.

1. Vatace défait un parti sorti de Constantinople. 2. Il offre à l'Impératrice de la servir contre Cantacuzène. 3. Elle a plus d'aversion de la paix que jamais. 4. L'Empereur envoie prier Vatace de le venir trouver. 4. Il s'en excuse. 6. L'Empereur luienvoie une amnistie. 7. Vatace reçoit du se cours des Turcs. 8. Songe de l'Empereur. 9. Mort de Vatace. 10. L'Empereur perd quelques places. 11. Il s'approche de Constantinople. 12. Il court risque d'être em-  981 poisonné, en est garanti par une rencontre merveilleuse.

1. Vatace grand Stratopedarque, que l'Empereur Cantacuzène avait laissé avec des troupes pour faire le dégât aux environs de Constantinople, courut et pilla tout le pays. Aplessare étant sorti, il le défit, le prit prisonnier, et tua un grand nombre de ses gens.

2. Lorsque Vatace eut remporté cet avantage, il s'imagina que s'il s'attachait aux intérêts de l'Impératrice, il serait le premier de son parti., parce qu'il n'y avait personne à Constantinople qui fût capable de commander une armée. D'ailleurs, il se persuadait que le Patriarche dont il était allié, son fils ayant épousé la fille de ce Prélat, favoriserait son dessein. Il écrivit donc à l'Impératrice pour lui offrir de ruiner Cantacuzène, par le moyen des Turcs dont il était ami, dont il savait la langue, et avec lesquels il avait entretenu une habitude particulière.

3. Elle reçut ses offres avec beaucoup de joie, et comme elle ne souhaitait rien tant que d'avoir des personnes capables de s'opposer à Cantacuzène, elle lui accorda toutes les conditions qu'il voulut. Le Patriarche et les autres usurpateurs du gouvernement lui avaient rempli l'esprit de frayeurs, et lui avaient fait accroire que si Cantacuzène prenait Constantinople, il la tuerait avec ses enfants. Bien que l'Empereur Cantacu- 982 zene écrivît souvent pour demander la paix, elle en avait plus d'aversion que jamais. Ceux qui portaient ses lettres ne les osant présenter, de peur d'être maltraités, les jetaient auprès du trône du Patriarche, ou en quelqu'autre endroit où l'on ne pouvoir manquer de les voir. Vatace porté à la guerre par ces grandes espérances, envoya demander du secours au Sultan de Lydie.

4. L'Empereur ne pouvant ignorer ce qu'il tramait, après en avoir eu avis de toutes parts, lui envoya Calothete Protosebaste, pour lui reprocher son ingratitude et sa rébellion, et pour l'inviter à le venir trouver, avec promesse qu'il lui accorderait tout ce qu'il désirerait.

5. Vatace s'excusa de l'aller trouver, sans avoir sa foi, et sa parole. Il ne nia pas qu'il n'eût traité avec l'Impératrice, pour passer dans son parti, et il promit d'en envoyer bientôt demander l'amnistie à l'Empereur. Mais ce n'était qu'artifice, et que mauvaise foi, et il n'attendait que l'arrivée des troupes de Lydie, pour se déclarer ouvertement.

6. L'Empereur eût voulu le racheter d''un très grand prix, parce que c'était un homme d'un mérite rare, d'une prudence singulière, d'une expérience consommée, d'un courage intrépide, et qui n'avait point de pareil à Constantinople. C'est pourquoi il lui envoya Nicéphore Métochite grand Logothète avec une amnistie.

7. Metochtite ayant vu que Vatace s'était ou- 983 vertement révolté, et que les Turcs qu'il avait mandés étaient déjà arrivés à Teristasis, revint rapporter à l'Empereur cette fâcheuse nouvelle.Plusieurs villes de Thrace, dont les parents de Vatace étaient Gouverneurs, suivirent l'exemple de sa perfidie.

8. La douleur n'empêcha pas l'Empereur de se préparer à la guerre. Comme il s'entretenait sur ce sujet avec Metochite, il s'endormit, et il vit durant le sommeil deux jeunes hommes d'une merveilleuse beauté, qui tenaient une couverture d'écarlate, sur laquelle était une croix d'or, et autour de la croix ces paroles étaient écrites, Jésus-Christ remporte la victoire, et ils mirent cette couverture sur l'Empereur. Quand il fut éveillé, il raconta son songe à ceux qui étaient présents, qui le prirent pour un heureux présage. On dit que Vatace fut tué à cette heure-là-même par les Turcs, comme on l'a reconnu depuis après une recherche fort exacte.

9. Vatace ayant reçu le secours des Turcs se garda bien de leur déclarer qu'il avait intention de les employer contre Cantacuzène. Il leur dit seulement, qu'il les allait mener au pillage, et il s'imagina que quand il leur montrerait des paysans et des troupeaux, il les engagerait à la guerre. Mais il en arriva autrement qu'il ne s'y était attendu, car étant allé proche de la ville de Garelle, ayant invité les Turcs à se jeter sur des hommes et sur des troupeaux, ils lui demandè- 984 rent si le pays n'appartenait pas à l'Empereur Cantacuzène ? Alors leur ayant découvert ce qu'il leur avoir dissimulé auparavant, et les ayant exhortés à se charger du butin, sans se soucier d'autre chose, ils se mirent en colère de ce qu'il les avait trompés, le tuèrent, emmenèrent son fils, et ses soldats, et s'en retournèrent en leur pays, sans exercer aucun acte d'hostilité contre les villes de l'obéissance de l'Empereur Cantacuzène. Les villes qui s'étaient révoltées avec Vatace demeurèrent encore après sa mort dans leur révolte.

10. La garnison de celle d'Empyrite se saisit du Gouverneur nommé Arcontitze, et le livra à l'Impératrice avec la place. Jean Apocauque frère du grand Duc, prit durant une nuit la ville de Regio par les intelligences qu'il avait dedans.

11. L'Empereur crut devoir employer contre Constantinople les troupes qu'il avait préparées contre Varace. Il avait à sa suite Hierax qui conduisit une partie de la garnison de Tzernomiarie, et Paraspondyle.

12. Il commanda à ce dernier de mener tous les soldats qui étaient à Andrinople, excepté Brane, Mugduse, et Francopule, qui y avaient autrefois excité une sédition, et qui avaient tué un grand nombre de ceux qui tenaient le parti de l'Empereur. L'appréhendons que l'on ne crut que l'on les traînait à la guerre malgré eux, fut ce qui le porta à donner cet ordre. Paraspondyle pous- 985 sé, comme il disait lui-même, par je ne sais quel motif, contraignit Francopule de suivre, quoi qu'il eut un érésipèle. Lorsque l'Empereur le vit dans le camp, il blâma Paraspondyle, non seulement d'avoir contrevenu à son ordre, mais aussi d'avoir traité un malade avec tant de dureté. Il avoua sa faute, et en demanda pardon; l'Empereur commanda à ses Médecins d'avoir soin de Francopule, et s'étant allé camper au pont du Chameau, il conféra secrètement avec les amis qu'il avait à Constantinople, touchant les moyens de l'en rendre maître. Ils lui promirent de déboucher la porte Xylocerce, qui était bouchée depuis longtemps. Francopule ayant vu un peu après dans le camp un de ses amis qui était de Constantinople, il lui demanda depuis quand et pourquoi il en était sorti? Celui-ci connaissant la haine dont Francopule était autrefois animé contre l'Empereur Cantacuzène ; et l'amitié dont il était lié avec lui, crut que s'il lui découvrait son entreprise, il serait bien aise de la seconder. Il lui dit donc, que ceux qui commandaient à Constantinople l'avaient gagné par de grandes promesses, et l'avaient envoyé pour empoisonner l'Empereur, qu'il y avait six mois qu'il en attendait l'occasion, avec des incommodités incroyables, que par sa patience, et par sa persévérance, il était enfin parvenu à être Cuisinier de l'Empereur, qu'il avait envie de lui donner le soir le poison, et que puis qu'il était 986 venu si heureusement, il aurait part â l'exécution, et à la récompense de son entreprise. Francopule fit semblant d'approuver la conjuration, et de vouloir y participer. Il le pria ensuite de lui montrer le poison. L'autre qui ne se défiait de rien le lui ayant mis entre les mains, Francopule ne le voulut plus rendre, quelque instance qu'il lui fît pour le retirer. Alors voyant qu'il avait été trompé, et appréhendant d'être pris, il s'enfuit. Francopule raconta tout à l'Empereur, et lui montra le poison, l'Empereur admira la conduite de la Providence qui s'était servi de la désobéissance de Paraspondyle pour lui sauver la vie. Il fit cacher le poison sous terre de peur qu'il ne nuisît ou aux hommes ou aux bêtes; et il donna à Francopule une récompense égale à ce service.

suite