Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

LIVRE TROIS (chapitres LΧXI à LXΧX)

LIVRE TROIS (chapitres LXI à LXX - chapitres LXΧXI à XC

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE TROISIEME.

 

 

 

 

précédent

οαʹ. 1. Καὶ βασιλεὺς ὁ νέος Παλαιολόγος ἐνόσησεν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ κατὰ τὴν Ἡράκλειαν νόσημα δεινὸν, ὃν ἔχων ὁ πατριάρχης μετά τινων συγκλητικῶν εἰς Βυζάντιον ἀνέστρεφεν. Ἀπόκαυκος δὲ ὁ μέγας δοὺξ μετὰ τῆς στρατιᾶς ὑπελείπετο αὐτοκράτωρ στρατηγὸς, καὶ παρεσκευάζετο, ὡς τοῖς κατὰ Διδυμότειχον ἐπιθησόμενος. ἐπύθετο γὰρ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ἀποχωρῆσαν τὸ Περσικόν· ἅμα δὲ καὶ ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς ὑπέσχετο συμμαχήσειν τὰς πρὸς βασιλέα διαλύσας σπονδὰς, καὶ ἔπεμπε μετ´ οὐ πολὺ τὴν συμμαχίαν. βασιλεὺς δὲ τῶν γιγνομένων ἀγνοῶν οὐδὲν, ὡς ἐνῆν καὶ αὐτὸς πρὸς τὴν ἔφοδον παρεσκευάζετο, καὶ Ματθαῖον μὲν τὸν υἱὸν ἐπὶ τῆς Χαλκιδικῆς καταλιπὼν μετὰ στρατιᾶς ὅσης ᾤετο ἀρκέσειν, εἴ τινες αὐτῷ ἐπίοιεν, Ἰωάννην δὲ Ἀσάνην τὸν γυναικὸς ἀδελφὸν τοῖς ἐν Μόῤῥᾳ προσχωρήσασι πολιχνίοις ἄρχοντα ἐπιστήσας καὶ φρουρὰς ἀφεὶς, αὐτὸς εἰς Διδυμότειχον μετὰ τῶν ἐπιλοίπων ἐπανῆκε.

2. Δοὺξ δὲ ὁ μέγας, σύμπασαν ἔχων τὴν Ῥωμαίων στρατιὰν, ἐξ Ἡρακλείας εἰς Ἐμπυθίου τὸ φρούριον ἧκε, καὶ περιστρατοπεδευσάμενος ἐπολιόρκει, καὶ τειχομαχίας ἐποιεῖτο καὶ προσῆγε μηχανάς. ἐν αἷς πολλοὶ τῶν ἔξωθεν μαχομένων ἔπιπτον· ἦν γὰρ καρτερώτατον τὸ φρούριον ἐκ τῶν τειχῶν τῆς κατασκευῆς. ὁρῶν δὲ ὡς οὐκ ἂν εἴη βίᾳ ἁλωτὸν, ἀπεγίνωσκε καὶ τὴν πολιορκίαν. τῶν γὰρ ἐπιτηδείων οἱ πολιορκούμενοι εὐπόρουν. τούτων δὲ πραττομένων, καὶ ὁ Μομιτζίλος αὖθις ἐπολέμησε πρὸς βασιλέα καὶ τὰς ἐν Χαλκιδικῇ ἐκάκου πόλεις, ὅσα δυνατὰ, τὴν ἐκ βασιλίδος προελόμενος ἀξίαν καὶ δεσπότην ἑαυτὸν προσαγορεύσας.

3. Ὁ μέγας δὲ δοὺξ πέμψας πρὸς βασιλέα τὸν Συναδηνὸν πρεσβευτὴν, ὃς πρότερον καὶ Βεῤῥοίᾳ ἐνδιατρίβοντι ἐπέμφθη, ἐμήνυεν, ὡς, εἰ καὶ δοκοίη πολιορκεῖν καὶ τειχομαχίας ποιεῖσθαι πρὸς τὸ Ἐμπυθίου φρούριον, ἀλλ´ οὐ βούλεσθαι λαβεῖν, ἔτι τῆς ἀρχαίας εὐνοίας ἴχνη ἀποσώζων· βουλομένῳ γὰρ ῥᾷστα ἂν ἡλίσκετο. νυνὶ δὲ βούλεσθαι αὐτῷ συγγίνεσθαι καὶ περί τινων διαλέγεσθαι ἀποῤῥήτων, ὧν οὐκ ἔξεστι χρήσασθαι ἑτέροις μηνυταῖς, εἴγε καὶ αὐτῷ βέλτιον δοκοίη. τὸ μὲν οὖν οὕτως, ὡς ἔχει, βασιλικῶς ἐσκευασμένῳ συντυχεῖν, οὐ ῥᾴδιον αὐτῷ· τὸ δ´ αὖθις ἰδιωτικὴν μεταλαβεῖν ἐσθῆτα, οὐκ ἂν αὐτὸν οἴεσθαι βουλήσεσθαι. περὶ ὧν σκέπτεσθαι ἐδήλου ὅπως ἑκάτερα ἔσται.

4. Βασιλεὺς δὲ πρὸς τὰ τοιαῦτα πλάσματα ἀχθεσθεὶς ἀντεμήνυεν, ὡς οὐ δέον πρὸς αὐτὸν ἐπιπλεῖον ψεύδεσι χρῆσθαι καὶ ἀπάταις· πεῖραν γὰρ αὐτοῦ ἤδη ἐσχηκέναι ἐν πολλοῖς, ὅθεν καὶ παντάπασιν ἀπιστεῖν· ἀλλ´ εἰ μᾶλλον δύναιτο ἑλεῖν τὸ φρούριον, μὴ ἀμελεῖν. οὐ γὰρ ἂν εἴη λυσιτελῶς βεβουλευμένος τῇ ἀρχῇ, εἰ, παρὸν τοὺς πολεμίους βλάπτειν, ἀπόσχοιτο ἑκών. ἀλλ´ οὐκ ἂν οἴεσθαι τοῖς συνοῦσι φίλον εἶναι τὸ τειχομαχεῖν, πολλοῖς ὁσημέραι ἀποθνήσκουσιν. ὅτι δὲ βουλομένῳ συντυχεῖν οὐ ῥᾴδιόν ἐστιν ὁρᾷν βασιλικῶς ἐσκευασμένον, καὶ αὐτὸν εἰδέναι μάλιστα· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῖς ὀφθαλμιῶσιν εὔκολον πρὸς ἥλιον ἀτενίζειν, ἀλλ´ ὁ ζόφος ἡδὺ καὶ τὸ καμμύειν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀδυνάτως ἔχουσιν ὁρᾷν τὸ φῶς. τοῦ δὲ μάλιστα ἐν ἐπιθυμίᾳ εἶναι τῆς εἰρήνης, ὁρῶντα τὰς περισχούσας τοὺς Ῥωμαίους συμφορὰς, οἴεσθαι δὲ μὴ πρὸς μηδὲν τὴν συντυχίαν φέρειν ἄλλο τὴν αὐτῶν, ἐπίνοιάν τινα ἐξευρήσειν, δι´ ἧς αὐτός τε οὐκ ὄψεται αὐτὸν βασιλικῶς ἐσκευασμένον, καὶ αὐτὸς οὐδὲν ἧττον ἢ πρότερον ἔσται βασιλεύς. ταύτην δὲ εἶναι τὸ καταφράκτους ἀλλήλοις συντυχεῖν, ὥστε τοῖς ποσὶ μὲν κνημῖδας περικεῖσθαι, κράνει δὲ τὴν κεφαλὴν περικαλύπτειν, καὶ τὸ ἄλλο εἶναι ὡπλισμένον σῶμα, ὥστε ἀγνοεῖσθαι εἴτε βασιλικὴν ἐσθῆτα ἔνδον ἔχει, ἢ ἰδιωτικήν. ἐπῄνει μὲν οὖν ὁ μέγας δοὺξ τὴν γνώμην, καὶ ἐπηγγέλλετο ποιήσειν κατὰ τὰ συντεθειμένα.

5. Ἐν τούτῳ δὲ τῷ χρόνῳ καὶ πρωτοστράτωρ ὁ γαμβρὸς ἀπεπνίγη πρὸς τῷ Ἕβρῳ πολιορκοῦσι τὸ Ἐμπυθίου φρούριον. κατὰ γὰρ μεσημβρίαν, θέρους ἤδη λήγοντος, διανηχόμενος τὸν ποταμὸν ἐν παιδιαῖς, ἀπεπνίγη τῷ ῥεύματι συναρπασθείς. μεγίστην μὲν οὖν ἐνόμισε συμφορὰν τοῦ γαμβροῦ τὴν τελευτὴν καὶ ἐπένθησεν ἐφ´ ἱκανόν.

6. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον ἀναστήσας τὴν στρατιὰν, ἐπορεύετο εἰς Διδυμότειχον. πρὶν δὲ ἐγγὺς εἶναι, τὸν Μάκρης ἀρχιερέα πρὸς βασιλέα πέμψας, ἐδήλου, ὅτι ἀφίξοιτο μετὰ μικρὸν οὐ μᾶλλον πολέμιος, ἢ φίλος καὶ διαλεξόμενος περὶ ὧν πρότερον μηνύσειεν. ἔπεμπέ τε καὶ κηρὸν ἐσφραγισμένον τῷ βασιλέως δακτυλίῳ, ὃν εἶχεν ἀφελόμενος αὐτὸς μετὰ τῶν ἄλλων ἐν τῷ τοῦ πολέμου χρόνῳ, ὥσπερ τι ἐνέχυρον ἐκεχειρίας καὶ ἀνακωχῆς πολέμου.

7. Βασιλεὺς δὲ ἀληθεύειν ἐκεῖνον οἰηθεὶς, ὡπλίσατο μὲν, ὥσπερ ἦν συντεθειμένον, καὶ περιέμενε τὴν ἐκείνου συντυχίαν, ὀλίγους τινὰς ἔξω καταλιπὼν, τῆς δ´ ἄλλης στρατιᾶς μηδένα τειχῶν ἐκέλευεν ἔξω εἶναι, δεδιὼς μὴ παρά τινός τι τῶν νεωτέρων τολμηθῇ καὶ πρόφασις γένοιτο τοῦ μὴ τὸν πόλεμον καταλυθῆναι.

8. Ὁ μέγας δὲ δοὺξ, πρὶν τῆς πόλεως ἐγγὺς ἐλθεῖν, τῶν περὶ αὐτὸν τοξότας τινὰς πέμψας, εἶτα καὶ τὴν ἄλλην στρατιὰν, ἐκέλευε τοῖς κατὰ τὸ Διδυμότειχον ἐπιέναι. οἱ δὲ ἐπέκειντο ἀθρόον καὶ ἔβαλλον συχνοῖς τοῖς βέλεσιν, ἔπειτα καὶ πῦρ ἐνίεσαν ἐν ταῖς οἰκίαις ταῖς πρὸς τῆς πόλεως. ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνοι μάχης ἦρχον, καὶ οἱ ἐκ Διδυμοτείχου ἠμύνοντο ἐξελθόντες καὶ τραυματίας ἀποδείξαντες πολλοὺς, ἀπεσκευάσαντο μηδὲν πλέον δυνηθέντας.

9. Βασιλεὺς δὲ τὸν Μάκρης ἀρχιερέα πρὸς τὸν μέγαν δοῦκα αὖθις πέμψας, ὠνείδιζεν αὐτῷ τὴν φίλην πανουργίαν καὶ τὸ ψεῦδος·

10. ἐκεῖνος δὲ ἐπεὶ τῆς ἀπάτης ἀπώνατο οὐδὲν, μετὰ μέσην ἡμέραν ἐκεῖθεν ἀνεχώρει καὶ ηὐλίσατο τὴν νύκτα οὐ μακράν. εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ, τοὺς ἱππέας αὐτὸς ἔχων καὶ τὸ ὁπλιτικὸν καὶ τὸ ψιλὸν, ἐχώρει κατὰ Μόῤῥας καὶ ἐκάκωσε τὰ μέγιστα τὴν χώραν πάντα πυρὶ παραδιδούς· τῶν πολιχνίων δὲ ἴσχυσεν οὐδενὸς περιγενέσθαι, φρουροῖς ὑπὸ βασιλέως πάντων κατεχομένων, ἐκεῖθεν δὲ εἰς Βυζάντιον ἀνεχώρει.

11. Μομιτζίλος δὲ ἐκ τοῦ πρὸς ἀλλήλους τῶν Ῥωμαίων πολέμου ηὐξημένος καὶ μέγας ἤδη γεγενημένος καὶ νομίσας ἑαυτῷ ἀρκεῖν πρὸς τὸ συστήσασθαι ἡγεμονίαν ἰδίᾳ, ὁμοίως Καντακουζηνοῦ τε ἀφίστατο τοῦ βασιλέως καὶ Ἄννης τῆς βασιλίδος, καίτοι τὰ παρ´ ἐκείνης πεμφθέντα τοῦ δεσπότου ἐπίσημα ἠμφιεσμένος, καὶ ὁμοίως ἑκατέροις ἐπολέμει, καὶ πόλεις καὶ κώμας ὑπεποιεῖτο. μάλιστα δὲ Ματθαίῳ λυπηρὸς ἦν τῷ βασιλέως υἱῷ, ἐπεκδρομὰς καὶ λεηλασίας ποιούμενος συχνάς. ἤθροισε γὰρ ἱππέας τετρακισχιλίων ὀλίγῳ ἐλάσσους, πάντας ἀριστίνδην ἐξειλεγμένους, καὶ ἀνυπόστατός τις ἐδόκει εἶναι διά τε εὐψυχίαν καὶ τὴν αὐτοφυῆ τῶν χωρίων ὀχυρότητα, ὧν ἦρχεν.
 

précédent

883 Chapitre LXXI.

1. Apocauque se prépare au siège de Didymoteque. 2. Il assiège le Fort d'Emputhion. 3. Il demande à conférer avec l'Empereur. 4. La réponse. 5. Mort du Protostrator. 6. Apocauque envoie l'Eveque de Macre à ï Empereur, pour le prier de conférer. 7. L'Empereur en convient de bonne foi. 8. Apocauque exerce des actes d'hostilité. 9. L'Empereur lui envoie reprocher sa perfidie par l'Évêque. 10. Apocauque fait le dégât dans la Morée. 11. Momitzile fait la guerre à l'Impératrice Anne et à l'Empereur Cantacuzène.

1. L'Empereur Jean Paléologue ayant été attaqué en ce temps-là d'une dangereuse maladie, le Patriarche et quelques autres le ramenèrent à Constantinople. Apocauque qui avait Le commandement de l'armée, se préparait à attaquer Didymoteque, sur l'avis qu'il avait reçu que les Turcs avaient abandonné Cantacuzène. Le Roi de Bulgarie viola en même temps la paix, en lui envoyant du secours. L'Empereur qui était très bien informé de toutes ces choses, se préparait à se défendre vigoureusement, et ayant laissé Matthieu son fils aîné en Calcidice, 884 avec des forces suffisantes, et Asan son beau-frère dans la Morée, avec des garnisons pour garder les villes qui s'étaient rendues, il marcha avec le reste de ses troupes vers Didymoceque.

2. Apocauque partit d'Héraclée à la tête de son armée, il mit le siège devant le Fort d'Emputhion, et dressa des machines pour en battre les murailles. Comme elles étaient extrêmement fortes, et que les assiégés se défendaient vaillamment, il y perdit un grand nombre de ses gens, Momitzile recommença alors la guerre contre l'Empereur, courant et pillant les villes de Calcidice.

3. Le grand Duc envoya à l'Empereur Synadene, qu'il lui avait déjà envoyé une autre fois, pour lui dire, que bien qu'il eut assiégé le Fort d'Emputhion, il n'avait pas néanmoins voulu le prendre, en considération de leur ancienne amitié ; qu'il désirait de conférer avec lui touchant des affaires fort secrètes, qui ne pouvaient être confiées à personne, qu'il ne le pouvait aller trouver, tant qu'il serait revêtu des ornements de la dignité Souveraine, qu'il ne croyait pas qu'il voulût prendre un habit de particulier, et qu'ainsi il le suppliait de trouver quelque sorte de tempérament.

4. L'Empereur indigné de la fourberie., lui répondit que c'était en vain qu'il prétendait le tromper par ses mensonges et par ses impostures, qu'il le connaissait trop bien, pour ajouter foi à ses paroles ; qu'il prît le fort d'Emputhion s'il le pouvait prendre; mais qu'il ne croyait pas que ses soldats eussent fort agréable de le continuer, et de perdre tous les jours un grand nombre de leurs compagnons, qu'il ne doutait point qu'il n'eût de la peine à le voir revêtu de la majesté de l'Empire, puis que les yeux faibles et malades ont de la peine à voir la lumière et le Soleil ; que les malheurs dont la guerre remplit l'Etat, lui faisant souhaiter la paix avec une passion incroyable, s'il avait envie de l'en entretenir, il paraîtrait devant lui sans montrer, et sans quitter néanmoins les marques de la Souveraine puissance, qu'il n'y avait pour cela qu'à se trouver tous deux armez de pied en cap, et que quand il aurait un casque, une cuirasse et des cuissards, on ne pourrait discerner, s'il aurait dessous l'habit d'un Empereur, ou l'habit d'un particulier. Apocauque approuva cet expédient, et consentit de le prendre.

5. Dans le même temps, et durant le siège du fort d'Emputhion, le Protostrator gendre du grand Duc, fut noyé dans l'Hebre. Car comme il le voulait passer par divertissement sur la fin de l'Eté, il fut emporté par la rapidité du courant. Apocauque passa plusieurs jours dans la tristesse et dans le deuil.

6. Un peu après ayant mené son armée vers Didymoteque, il envoya l'Évêque de Macre pour avenir l'Empereur de son arrivée, et pour l'assu- 886 rer qu'il venait comme son ami, et non comme son ennemi, et pour assurance d'une suspension d'armes, il lui envoya une empreinte de son cachet, qu'il avait pris durant la guerre avec plusieurs autres choses.

7. L'Empereur croyant qu'il agissait de bonne foi, prit ses armes, comme ils en étaient convenus, et l'attendit. Il mit au dehors des murailles un petit nombre de soldats, et défendit aux autres de sortir, de peur qu'ils ne commissent quelque désordre.

8. Apocauque avant que de s'approcher, envoya les gens de trait, et ensuite le reste de ses troupes, avec ordre de commencer l'attaque. Ils tirèrent quantité de traits, et mirent le feu aux maisons des environs de la ville. Ceux de dedans sortirent sur eux, les repoussèrent, et en blessèrent un grand nombre.

9. L'Empereur renvoya au grand Duc l'Evêque de Macre pour lui reprocher sa fourberie et son infidélité.

10. N'ayant tiré aucun fruit de ses ruses, il se retira sur le midi, et passa la nuit suivante dans le voisinage. Le jour d'après il courut et pilla la Morée avec sa cavalerie, et ses soldats armer à la légère, et il y mit tout à feu et à sang. Il ne put néanmoins, prendre aucune place, parce que les garnisons les défendirent vaillamment. Ainsi, il fut obligé de s'en retourner à Constantinople.

11. Cependant Momitzile qui avait accru son 887 pouvoir durant la guerre des deux partis, et qui croyait se pouvoir maintenir dans l'indépendance, se détacha de l'Empereur Cantacuzène, et de l'Impératrice Anne. Bien qu'il portât les marques de la dignité de Despote dont elle l'avait honoré, il prenait ses villes aussi bien que celles de l'autre parti. Il incommoda extrêmement Matthieu fils aîné de l'Empereur ; il avait prés de quatre mille hommes de cavalerie, d'excellentes places, et sur tout un courage intrépide et invincible.

οβʹ. 1. Οἱ ἐν Βυζαντίῳ δὲ μετὰ τὸν μέγαν δοῦκα τῶν πραγμάτων ἔφοροι, ὁρῶντες ἤδη τὴν τῶν Ῥωμαίων κινδυνεύουσαν ἡγεμονίαν καὶ διῃρημένην εἰς μυρία τμήματα, καὶ πόλεις μὲν μεγάλας καὶ πολλὰς ὑπὸ Μυσοῖς καὶ Τριβαλοῖς γεγενημένας, Θρᾴκην δὲ πᾶσαν ἀνδραποδισθεῖσαν ὑπὸ τῶν Περσῶν, καὶ πόλεις μόνας περιλειπομένας, καὶ αὐτὰς οὐδαμῶς ἐπιεικέστερα τῶν ἐν ταῖς κώμαις προσδοκώσας πείσεσθαι, καὶ ἐν δεινῷ τὴν τηλικαύτην συμφορὰν τιθέμενοι, οὐκέτι ἀνεκτὸν ἡγοῦντο, ἀλλὰ βασιλίδι συνεβούλευον σπονδὰς τίθεσθαι καὶ εἰρήνην πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα. ἄν τε γὰρ, ἔφασαν, ἐκείνου περιγενώμεθα, οὐχ ἕξομεν ὧν ἄρξομεν, πάντων ἄρδην ἀπολωλότων· ἄν τε ἡττηθῶμεν, πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ ἑαυτοὺς συναπολοῦμεν. καὶ ἐδόκουν δίκαια καὶ λυσιτελῆ βουλεύεσθαι καὶ βασιλίδι· μάλιστα δὲ πρὸς τοῦτο Γαβαλᾶς ὁ μέγας ἐνῆγε λογοθέτης καὶ τοὺς ἄλλους ἔπειθεν.

2. Ὁ μέγας δὲ δοὺξ, ἐπεὶ ταῦτα ἀγνοεῖν οὐκ ἦν, σπουδῇ πολλῇ ἐχώρει πρὸς Βυζάντιον, τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀμελήσας. ἐπεὶ δὲ ἦν ἐντὸς, οὐ πρὸς βασιλίδα ἧκεν, ὥσπερ εἴωθε, προσαγορεύσων, ἀλλ´ ἐν Ὁδηγητρίας τῆς θεομήτορος γενόμενος τῷ τεμένει καὶ προσκυνήσας, ἔπειτα εἰς τὸν ἐν Μαγγάνοις ἧκε πύργον, ὃν περιόντος μὲν Ἀνδρονίκου τοῦ βασιλέως εἶχε, τοῦ Βυζαντίου περιβόλου ὄντα ἕνα, ἐν δὲ τοῖς τοῦ ἐμφυλίου πολέμου χρόνοις ἐπισκευάσας καὶ ὀχυρώτατον ἀπεργασάμενος, ὡς μάλιστα ἐνῆν, ὅπλα τε ἐνθέμενος καὶ τὰ ἄλλα ἐπιτήδεια, ὥστε δυνήσεσθαι καὶ πρὸς πολιορκίαν καὶ τειχομαχίας ἀντισχήσειν, κατεῖχε φρουρὰν εἰσαγαγών. τότε δὲ εἰς ἐκεῖνον ἐλθὼν, διήγαγε τὴν νύκτα. εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ τοῦ πατριάρχου πρὸς αὐτὸν ἐλθόντος, πρῶτα μὲν ὠνείδιζε τὴν εὐκολίαν καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν μεταβολήν. οἴεσθαι γὰρ, ἔφασκε, τὰς ἀμφοτέρων συντακείσας ψυχὰς ἑκατέρων τὰ σώματα κινεῖν, καὶ ταὐτὰ καὶ ἴσα ἀμφοτέρους καὶ βουλεύεσθαι καὶ αἱρεῖσθαι· νυνὶ δὲ τοὐναντίον ἅπαν πεφηνέναι. ἀκηκοέναι γὰρ πεπεῖσθαι καὶ αὐτὸν τοῖς περὶ τῆς πρὸς Καντακουζηνὸν εἰρήνης διαλεγομένοις, ἅπερ οὐκ ἐχρῆν ποιεῖν· εἰδέναι γὰρ σαφέστατα αὐτὸνʹ, ὡς, εἰ μὴ ἐκεῖνος τοῦ πρὸς Καντακουζηνὸν πολέμου ἤρχετο πολλὰ πραγματευσάμενος καὶ πᾶσαν μηχανὴν κεκινηκὼς, πάλαι ἂν ἐπεκάθητο Παλαμᾶς τοῖς πατριαρχικοῖς θρόνοις, αὐτοῦ ἐκβεβλημένου. νυνὶ δὲ πρὸς τῷ τῆς ἐκκλησίας ἄρχειν, καὶ τῶν πολιτικῶν πραγμάτων οὐδὲν ἧττόν ἐστι κύριος, περίβλεπτος ἐν πᾶσι Ῥωμαίοις γεγενημένος καὶ πατὴρ καὶ κηδεμὼν βασιλέως προσαγορευόμενος· ἃ ἐχρῆν σκοπεῖν, καὶ μὴ, προσδοκωμένης ἄλλων ὠφελείας, τὴν οἰκείαν προΐεσθαι σωτηρίαν. πρὶν μὲν γὰρ τὸν πόλεμον κεκινῆσθαι μέχρι καθαιρέσεως ἔστησεν ἂν τὴν ὀργὴν ὁ Καντακουζηνός· νυνὶ δὲ μετὰ τὸ τοσαῦτα ἐκεῖνον ἐφύβριστα καὶ δεινὰ ὑπομεμενηκέναι, ὧν, ἔφασκεν, οὐδὲν ἧττον αἴτιος ἦσθα καὶ αὐτὸς, μὴ φιλάνθρωπόν τινα καὶ ἀνεκτὴν οἴου τῶν τοσούτων κακῶν ἔσεσθαι τὴν τιμωρίαν, ἀλλὰ θάνατόν τε ἐφύβριστον σαυτοῦ καὶ τοῦ γένους ἐξώλειαν παντός. οὕτω γὰρ ἀκηκόαμεν ἐκ πολλῶν τῶν ἐκεῖθεν ἀφιγμένων, ὡς μεγάλην καθ´ ἡμῶν τῶν πεπολεμηκότων ἔχει τὴν ἀπέχθειαν. δι´ ἃ αὐτός τε ἔγνωκα μέχρι παντὸς ἐκείνῳ πολεμεῖν, καὶ σοὶ τὰ ἴσα συμβουλεύω, καὶ μὴ τὰ πόῤῥω καὶ μηδὲν ὀνήσοντα πολυπραγμονεῖν, ἀλλ´ ἡμῶν αὐτῶν πρόνοιαν ποιεῖσθαι, ὅπως σωθησόμεθα. τοῦτο δὲ κατ´ οὐδένα τρόπον ἕτερον περιέσται, ἢ ἀεὶ σπουδάζουσι τὸν πρὸς ἐκεῖνον εἶναι πόλεμον. τὴν γὰρ λεγομένην εἰρήνην μηδὲν ἕτερον οἴου εἶναι, ἢ φανερὰν ἡμῶν τε αὐτῶν καὶ παίδων καὶ οἰκείων διαφθοράν.“ τοιαῦτα μὲν ἔλεγε πρὸς πατριάρχην, καὶ ἔπειθεν, οὐδ´ αὐτὸν πρὸς τὴν εἰρήνην πάνυ ὡρμημένον, ἀλλὰ λέγουσι τοῖς ἄλλοις ἀναγκαίως συνεπόμενον.

3. Ἔπειτα ἐχρῆτο καὶ πρὸς βασιλίδα πρεσβευτῇ, ἐμήνυέ τε βασιλίδι δι´ αὐτοῦ, ὡς ἀποροίη, ὅτου ἕνεκα αὐτὸς μὲν ὑπὲρ αὐτῆς καὶ παίδων ἕλοιτο πάντα κίνδυνον καὶ πόνον, αὐτοῖς δὲ μὴ τὴν ἴσην ἔδοξε σπουδὴν ἐπιδείκνυσθαι περὶ ἑαυτῶν. αὐτὸς γὰρ εὐθὺς μετὰ τὴν βασιλέως τελευτὴν, ἰδὼν τὸν Καντακουζηνὸν ἄδικα καὶ βίαια διανοούμενον καὶ οὐ μόνον βασιλείας, ἀλλὰ καὶ ζωῆς αὐτῆς ἀποστερεῖν βουλόμενον αὐτὴν καὶ παῖδας, καίτοι πολλὰ πρότερον ὑπ´ ἐκείνου εὐεργετηθεὶς καὶ δίκαιος ὢν ὑπὲρ ἐκείνου πάντα κίνδυνον αἱρεῖσθαι, ἀμειβόμενος τῆς εὐποιίας, ὁ δὲ μᾶλλον εἵλετο ὑπὲρ αὐτῶν διακινδυνεύειν, ἢ τιμὰς τὰς πρώτας καρποῦσθαι παρ´ αὐτῷ, τῶν ἀτόπων ἔργων βδελυττόμενος τὴν κοινωνίαν· πόλεμόν τε ἤρατο πρὸς ἐκεῖνον φανερῶς, τῶν ἄλλων πάντων ἀποκνούντων καὶ τὴν δύναμιν πεφρικότων, καὶ ἐς τοσαύτην συνήλασεν ἀπορίαν, ὥστε πρότερόν τε Τριβαλῶν πρὸς ἐπικουρίαν δεηθῆναι, καὶ τὰ τελευταῖα νῦν Περσῶν. αὐτὸς δὲ σπουδῇ πολλῇ καὶ ἀγχινοίᾳ εἰς τοὐναντίον αὐτῷ ἅπαντα περιτρέψαι, καὶ πολεμίους αὐτῷ ἀντὶ συμμάχων πάντας ἀποδεῖξαι, καὶ νῦν εἰς τοσοῦτον ἀπορίας ἀγαγεῖν, ὥστε ἐπαγγείλασθαι τὴν βασιλείαν ἀποθέμενον βίον ἰδιώτου ζῇν. ὅτε δὲ πολλὰ καμὼν καὶ ἀγωνισάμενος καὶ κινδύνους τοσούτους ὑπομείνας ἤγαγεν εἰς τέλος ἀγαθὸν τὴν ἐπιχείρησιν, τότ´ αὐτοὶ ὑπ´ ἀβουλίας ἅπαντα ἀνέτρεψαν. πυθόμενον γὰρ αὐτὸν, ὡς βουλεύσαιντο εἰρήνην τίθεσθαι πρὸς ἐκεῖνον καὶ σπονδὰς ἐπὶ τῷ βασιλέα εἶναι, πάντα καταλιπόντα ἐνθάδε ἥκειν, καὶ οἴκοι γενόμενον τὸ μέλλον ἀποσκοπεῖν. δεδιέναι γὰρ πρὸς αὐτὴν ἐλθεῖν, μὴ, ἃ αὐτοῦ ἀπόντος λόγοις ἐψηφίσαντο, ἔργοις παρόντος τελεσθῇ, καὶ ἀπόληται αὐτὸς τὴν ἐναντίαν γνώμην ἔχων. εἰ μὲν οὖν, ἔφασκε, τῶν τοιούτων ὡς ἀλυσιτελεστάτων ἀπόσχησθε καὶ αὐτοὶ, καὶ τὸν πόλεμον, ὥσπερ ἐξαρχῆς, ἕλοισθε πρὸς Καντακουζηνὸν (τοῦτο γὰρ ἡμῖν λυσιτελέστατόν ἐστι,) καὶ αὐτὸν ἕτοιμον εἶναι, πίστεις παρ´ αὐτῆς δεξάμενον, ὡς οὐδὲν αὐτῷ ἀπαντήσει δυσχερὲς, πράττειν μετὰ τῶν ἄλλων ὅσα ἂν οἴωνται συμφέρειν. εἰ δ´ ἄρα ἄλλως ἔγνωκεν αὐτὴ καὶ τὴν εἰρήνην αἱροῖτο μᾶλλον, ἣ πολλῶν ἡμῖν ἔσται καὶ μεγάλων αἰτία συμφορῶν, σκεψάμενον καὶ αὐτὸν πράττειν ὅ,τι ἂν δοκῇ λυσιτελεῖν. πάντως δὲ δύνασθαι καὶ αὐτὸν μᾶλλον τῶν ἄλλων εὖ διαθέσθαι τὰ καθ´ ἑαυτόν. τοιαῦτα μὲν καὶ πρὸς βασιλίδα διὰ τοῦ πατριάρχου ἐπρεσβεύετο.

4. Παραγενομένου δὲ καὶ Γαβαλᾶ τοῦ μεγάλου λογοθέτου πρὸς αὐτὸν, τὰ μέγιστα ἔφασκεν ἐξηπατῆσθαι περὶ αὐτοῦ, νομίζων πολὺ τοὺς ἄλλους παρελαύνειν συνέσει τε καὶ τῇ περὶ τὸ πράγμασι μεγάλοις χρῆσθαι ἐμπειρίᾳ. τὸ γὰρ αὐτὸν ὑπὸ Καντακουζηνοῦ τοσαῦτα εὐεργετηθέντα, ἔπειτα τὸν κατ´ ἐκείνου πόλεμον συσκευασάμενον καὶ τὴν ἐπιβουλὴν, καὶ πολλῶν αὐτῷ καὶ μεγάλων αἰτιώτατον συμφορῶν καὶ ὕβρεων γεγενημένον, ἔπειτα νῦν οἴεσθαι, εἰ γένοιτο εἰρήνη πρὸς αὐτὸν, ἡμέρου πειράσεσθαι καὶ προσηνοῦς, ἀλλὰ μὴ αὐτὸν καὶ γένος καινῷ τινι τρόπῳ καὶ ἀξίως τῆς πρὸς ἐκεῖνον ὕβρεως διαφθερεῖν, οὐ σωφρονοῦντος ἄν τις τιθείη, οὐδὲ ὀρθῶς τὰ πράγματα λογιζομένου. πολὺ γὰρ μᾶλλον αὐτοῖς τὸν πόλεμον λυσιτελεῖν, ἢ τὴν εἰρήνην. πολεμοῦσι μὲν γὰρ ἐξέσται διασώζεσθαι μέχρι παντὸς καὶ ἄρχειν τῶν πραγμάτων. ἂν δ´ ἐλάσσω γίνωνται τῶν ὄντων, οὐ χρὴ διὰ τοῦτο τὴν οἰκείαν αὐτοὺς καταπροΐεσθαι σωτηρίαν. βέλτιον γὰρ ὀλίγων ἄρχειν, ἢ ἐκείνων αὐξανομένων ὑπ´ ἄλλοις εἶναι, αὐτοὺς δὲ ἀποθνήσκειν ἀκλεῶς. εἰρήνην δὲ πρὸς ἐκεῖνον ποιουμένους, οὐκ ἔσθ´ ὅ,τι τῶν κινδύνων ἐξαιρήσεται. συνεβούλευέ τε αὐτῷ προσθέμενον αὖθις τὸν πόλεμον ἀνακινεῖν καὶ τοὺς ὅρκους ἀνανεοῦν τοὺς πρὸς ἀλλήλους, λαμβάνειν τε τὴν αὐτοῦ θυγατέρα πρὸς γάμον καὶ κοινῇ τόν τε πόλεμον ἀναδέχεσθαι καὶ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἰθύνειν. ἐπὶ τούτοις ἔπειθε, καὶ ἐψηφίσαντο κοινῇ τὸν πόλεμον, ὤμνυόν τε τοὺς ὅρκους, ὥστε Γαβαλᾶν μὲν πρὸς τὸν πόλεμον τῷ μεγάλῳ συναίρεσθαι δουκὶ, καὶ μηδέποτε περὶ εἰρήνης μήτ´ αὐτὸν βουλεύσεσθαι, μήθ´ ἑτέρῳ λέγοντι πεισθήσεσθαι· ἐκεῖνον δὲ αὐτῷ ἐκδοῦναι τὴν θυγατέρα, καὶ κατὰ μηδεμίαν πρόφασιν τὸν γάμον κωλυθῆναι, ἀλλὰ κἂν ὑπὸ τῆς ἱερᾶς νόσου τὰ μέλη διαλωβηθῇ, κἂν ἐπιληψία ἢ μελαγχολία ἢ ὁποιαδήποτε νόσος ἐπιγένηται αὐτῷ, μηδὲν εἶναι τῶν τοιούτων κώλυμα τῷ γάμῳ.

Chapitre LXXII.

1. On conseille à l'Impératrice de faire la paix, 2. Apocauque persuade le Patriarche de n'y point consentir. 3, Il se plaint à l'Impératrice de ce quelle en écoute la proposition. 4, Il engage Gabalas dans ses intérêts, en lui promettant sa fille en mariage.

1. Cependant ceux qui avaient après le grand Duc l'administration des affaires, confîderant que l'Empire était misérablement déchiré, que les Bulgares, les Serviens et les Turcs en avaient enlevé des villes et des Provinces, ils ne crurent pas devoir souffrir plus longtemps sa ruine sans s'en plaindre, et sans conseiller à l'Impératrice de faire la paix avec Cantacuzène. Quand nous remporterions la victoire, lui dirent- 888 ils, nous n'aurions plus de sujets, parce qu'ils seront tous morts à la guerre; et s'il la remporte, nous périrons avec les autres. L'Impératrice trouva leur avis fort raisonnable et fort juste, et Gabalas grand Logothète l'appuya de tout son pouvoir.

2. Apocauque n'ayant pas manqué d'en être informé, quitta toute autre affaire pour accourir à Constantinople. Au lieu de descendre au Palais Royal pour saluer l'Impératrice comme il avait accoutumé, il descendit à l'Église de sainte Marie Hodegetrie, pour y faire ses prières, et il se retira ensuite à la tour de Mangane, dont il était gouverneur dès le règne d'Andronique, et qu'il avait fortifié durant cette dernière guerre pour s'y pouvoir défendre en cas de nécessité. Le Patriarche l'y étant venu visiter le jour suivant, il lui reprocha sa légèreté et son inconstance, en lui disant qu'il avait cru autrefois que leurs âmes étaient si étroitement unies, qu'elles animaient également leurs deux corps, et qu'elles ne pouvaient avoir de pensées, ni de volontés contraires ; mais qu'il reconnaissait qu'il s'était trompé, puis qu'il prêtait l'oreille aux discours de ceux qui conseillaient de faire la paix avec Cantacuzène; que sans la guerre qu'il lui avait suscitée, il y avait longtemps que Palamas serait assis sur le trône de l'Église Patriarcale. Vous gouvernez, ajouta-t-il, non seulement l'Église, mais l'Etat, et vous êtes respecté par tous les Romains, comme le père et le tuteur de l'Empereur. Vous avez 889 du faire une sérieuse réflexion sur routes ces choses, et ne pas négliger vos avantages en voulant procurer ceux des autres. Avant la guerre Cantacuzène n'aurait porté sa vengeance que jusques à vous chasser de votre Église ; mais maintenant sa rage ne peut plus étre assouvie que par votre mort, et par la ruine de votre famille. J'ai appris de plusieurs personnes dignes de foi, qu'il est animé d'une haine implacable contre vous. Il persuada par ce discours tout ce qu'il voulut au Patriarche, qui de lui-même n'était pas trop porté à la paix.

3. Il envoya dire ensuite de sa part à l'Impératrice, qu'il s'étonnait de ce qu'elle négligeait ses intérêts, dans le temps qu'il s'exposait à toute forte de dangers, pour elle et pour ses enfants, qu'ayant découvert incontinent après la mort de l'Empereur son époux, les desseins que Cantacuzène tramait pour la perdre, il avait oublié ses bienfaits, et méprisé ses promesses, et qu'au lieu que les autres avaient craint de s'attirer sur les bras un si redoutable ennemi, il l'avait poursuivi avec tant de vigueur et tant de courage, qu'il l'avait contraint de s'enfuir en Servie, et de mendier le secours des Turcs ; qu'ayant armé contre lui ses anciens amis, il l'avait réduit à une telle extrémité, qu'il offrit de quitter les marques de l'autorité Souveraine., et de se remettre au rang des personnes particulières ; qu'après qu'il avait mis les affaires en si bon état, elle les allait ruiner par son imprudence ; qu'  890 ayant appris qu'elle avait résolu de s'accommoder avec Cantacuzène, il s'était retiré pour en attendre l'événement, et pour ne lui point voir exécuter ce qu'elle avait médité en son absence, et ce qu'il ne pourrait voir sans mourir; que si elle vouloir demeurer ferme dans ses premières pensées, il continuerait la guerre avec plus .de prudence, plus d'ardeur, et plus de bonheur que jamais ; mais que si changeant de sentiment elle se portait à une paix qui serait pour elle une source de calamités et de misères, il se conduirait comme il jugerait à propos, étant plus en état que personne de faire avantageusement ses affaires.

4. Gabalas grand Logothète l'étant venu visiter, il lui dit qu'il s'était extrêmement trompé dans le jugement favorable qu'il avait autrefois fait de lui, que ce n'était pas paraître .fort intelligent, ni fort éclairé que de s'imaginer que si l'on s'accommodait avec Cantacuzène, il en recevrait un traitement fort doux, lui qui ayant oublié ses bienfaits, lui avait tendu des pièges, et lui avait suscité une cruel/e persécution ; que la guerre leur était plus utile que la paix ; qu'en continuant la guerre ils maintiendraient leur fortune ; qu'il ne fallait pas se mettre en peine quand l'Empire en souffrirait quelque perte ; qu'il valait mieux commander à un moindre nombre de sujets., que de devenir eux-mêmes les sujets de leur ennemi, et 891 d'être sacrifiés à sa cruauté. Enfin il lui offrit de lui donner sa fille en mariage, et de l'associer au gouvernement de l'Empire, pourvu qu'il voulût se joindre à lui, et renouveler réciproquement leur serment. Gabalas jura de ne consentir jamais à la paix, et de ne jamais suivre ceux qui en seraient d'avis, et Apocauque jura de lui donner sa fille sans en être détourné par aucune considération, quand il tomberait du haut mal, quand il perdrait le jugement, et qu'il entrerait en fureur.

ογʹ. 1. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ κατὰ Γαβαλᾶν διῴκει ᾗ μάλιστα ἐβούλετο, συστήσας τῷ πατριάρχῃ, ἔπεμπε πρὸς βασιλίδα. οἱ δὲ ἐλθόντες πρῶτα μὲν ἀπήγγελλον τοὺς ἐκείνου λόγους βασιλίδι, ἔπειτα συνεβούλευον, ὡς δικαία εἴη ἡ ἀξίωσις καὶ ὁ πόλεμος μᾶλλον αἱρετέος. Καντακουζηνῷ δὲ οὐδένα ἕτερον δυνήσεσθαι ἀντιστήσεσθαι, ἢ τὸν μέγαν δοῦκα, ὡς ἐκ τῶν πραγμάτων γέγονε καταφανές. ὅθεν δίκαιον ἐκεῖνον εὐνοοῦντα ἑαυτῇ καὶ συναιρόμενον ἔχειν πρὸς τὸν πόλεμον. τοῦτο δ´ οὐκ ἂν γένοιτο ἑτέρως, εἰ μὴ ὁ πόλεμος αὖθις ἐπιψηφισθείη. ἀσυμβάτως γὰρ ἐκεῖνον πρὸς Καντακουζηνὸν ἔχειν διαβεβαιοῦσθαι. εἰ μὲν οὖν πείθοιτο καὶ αὐτὴ, εὖ ἂν ἔχοι· εἰ δὲ μὴ, σκεπτέον μὴ ἀθρόον ἔνδον Βυζαντίου ὁ Καντακουζηνὸς ἀναφανῇ ὑπὸ τοῦ μεγάλου δουκὸς προσκεκλημένος. τοῦτο γὰρ ἂν εἴη μόνον ἀντίῤῥοπον τῶν πρὸς ἐκεῖνον ὕβρεων καὶ τῶν ἄλλων κακῶν, ὧν κατὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον πρὸς ἐκεῖνον ἐνεδείξατο.

2. Ἡ βασιλὶς δὲ καὶ πρότερον μὲν ἐκ πολλῶν τῶν ἀνδρῶν στοχαζομένη τὴν κακοβουλίαν καὶ τὴν μεγάλου δουκὸς κακοτεχνίαν καὶ τὸ περὶ μηδενὸς ἐκείνῳ μέλειν, ἢ ὅπως αὐτὸς ἄρχῃ τῶν πραγμάτων, τότε δὲ καὶ μάλιστα τὴν ἀτοπίαν ἐκ τῶν λόγων συνιδοῦσα, μὴ ἔχουσα δὲ οἷστισιν ἑτέροις χρήσαιτο, (οἱ γὰρ ἄλλοι τῶν εὐγενῶν καὶ καθ´ αἷμα προσηκόντων βασιλεῖ δεσμωτηρίοις πάντες ἢ ἐν ταῖς οἰκίαις ἦσαν κατακεκλεισμένοι, οἷς αὐτὴ οὐκ ἐθάῤῥει εὐνοήσειν, εἰ ἀπολυθεῖεν τῶν δεσμῶν,) συνετίθετο καὶ αὖθις καὶ ἄκουσα πρὸς τὸν πόλεμον. μάλιστα δὲ ἀκούσασα Καντακουζηνὸν ἠναγκάσθαι παρὰ μεγάλου δουκὸς ἀποθέσθαι τὴν βασιλείαν καὶ ἰδιώτου σχῆμα ἀναλαβεῖν, ἠρέμα ἐθέλγετο καὶ πρὸς τὸ ἐξαπατᾶσθαι μάλιστα ἐνήγετο.

3. Ἐπιψηφίζεται δὴ καὶ αὖθις ὁ πρὸς βασιλέα πόλεμος καὶ ὁ μέγας δοὺξ ἥπτετο πάλιν τῶν πραγμάτων, οὐ μὴν, ὥσπερ πρότερον, μοναρχικῶς, ἀλλὰ μετριώτερόν πως. ἐδεδίει γὰρ ἤδη τοῖς συνάρχουσι προσκρούειν, ὁρῶν αὐτοῖς τὰ πράγματα ὑπενδιδόντα καὶ Καντακουζηνὸν αὐξανόμενον τὸν βασιλέα, μὴ τραχύτερον χρώμενος τῇ ἀρχῇ ἐπαχθὴς εἴη, καὶ βουληθεῖεν ὑπὸ βασιλέως μᾶλλον ἄρχεσθαι, ἢ αὐτοῦ.

4. Ἐκεῖνος δὲ ἐπεὶ ἑώρα οὐκ ὀλίγον τῆς πρὶν ἀφῃρημένος ἐξουσίας καὶ περὶ τῶν μελλόντων δεδιὼς, μὴ παντάπασι καταγνωσθεὶς ἀπόληται, ἢ εἰρήνης πρὸς βασιλέα γενομένης, ἢ ἑτέρων ἀντ´ αὐτοῦ ἀρχόντων, ἐσκέψατο βασιλίδα καὶ πατριάρχην πείθειν καὶ τοὺς ἄλλους πρεσβείαν ποιεῖσθαι πρὸς βασιλέα περὶ τοῦ ἀποθέσθαι τὴν βασιλείαν, ὥσπερ δῆθεν πρὸς αὐτὸν ὑπέσχετο, ὡς ἐν τῷ μεταξὺ τῆς πρεσβείας χρόνῳ, ὥσπερ τινὸς ἐκεχειρίας οὔσης, τισὶ τῶν ὑπὲρ βασιλέως δεδεμένων περὶ συμβάσεων διαλεχθῇ, ὡς ἢν μὲν μετὰ τὴν πρεσβείαν πάλιν αὐτῷ τὰ πράγματα ἐγχειρισθῇ καὶ ὁ πρὸς βασιλέα πόλεμος, (ᾔδει γὰρ οὐδὲν ὑγιὲς εἰπὼν,) μηδὲν κινοίη τῶν δεδογμένων, ἀλλ´ ἔχοιτο τοῦ πολέμου, ὥσπερ ἐξαρχῆς· ἢν δὲ προπηλακίζηται καὶ ἀφαιρῆται τὴν ἀρχὴν, τὰ βασιλέως πράττοι. τοιαύτῃ μὲν δὴ γνώμῃ ἐβεβαίου τὰ εἰρημένα, καὶ ἔπειθε βασιλίδα καὶ τοὺς ἄλλους πρεσβείαν ποιεῖσθαι πρὸς τὸν βασιλέα.

5. Καὶ ᾑροῦντο πρέσβεις ἐκ βασιλίδος μὲν καὶ τῆς συγκλήτου Γεώργιός τε ὁ Πεπαγωμένος καὶ ὁ Συναδηνὸς, ὃς καὶ πρότερον πρὸς Διδυμότειχον εἰς βασιλέα ἧκε παρὰ τοῦ μεγάλου δουκὸς πεμφθεὶς, παρὰ δὲ τῆς ἐκκλησίας καὶ πατριάρχου ὁ τῆς Φιλίππου μητροπολίτης καὶ ὁ σακελλίου Καβάσιλας. ἔγραφόν τε καὶ τὰ πρεσβευόμενα ἐν γράμμασιν ἰδίᾳ μὲν οἱ συνάρχοντες μετὰ τοῦ μεγάλου δουκὸς, ἰδίᾳ δὲ ὁ πατριάρχης, καὶ ὑπεσημήναντο οἰκείαις ὑπογραφαῖς τὰ γράμματα, ἵν´ ᾖ πιστά. ἦσαν δὲ τὰ μὲν τῶν ἀρχόντων οὕτως ἔχοντα· ὡς „ἐπεὶ καλῶς ποιῶν αὐτὸς, ὡς ἀδυνάτοις ἐπιχειροῦντος καὶ ἀθεμίτοις κατέγνως σεαυτοῦ καὶ τῆς γεγενημένης διὰ σὲ φθορᾶς ἐν τοῖς Ῥωμαίοις ἐννοῶν τὸ μέγεθος, ᾔτησας τὴν βασιλείαν ἀποθέσθαι καὶ εἰς ἰδιώτου σχῆμα μεταβάλλειν, ὥσπερ ἡμῖν ἐγνώρισε σαφῶς ὁ περιπόθητος καὶ γνησιώτατος τῷ κρατίστῳ καὶ ἁγίῳ βασιλεῖ ἡμῶν ὁ μέγας δοὺξ, δίκαιά τε ὁμοῦ καὶ συμφέροντα καὶ σαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις βεβουλεῦσθαι κρίναντες, ἐπῃνέσαμέν τε τῆς εὐβουλίας καὶ τὴν πρεσβείαν πεποιήμεθα ταύτην, ἵν´ ὅπερ ᾔτησας αὐτὸς, τὸ πέρας λάβῃ. ἵνα δὲ μηδεμίαν ἔχῃς ὑποψίαν, ὥς τι μετὰ τὴν ἰδιωτείαν ἀπαντήσει δυσχερὲς ἢ δυνάμενον λυπεῖν, τὰ γράμματα ταῦτα ἀπεστάλκαμεν, καὶ ταῖς ἡμετέραις ὑπογραφαῖς ἐπιβεβαιωθέντα ἀσφαλείας ἕνεκα καὶ τοῦ θαῤῥεῖν αὐτοῖς, ὡς ἀκίνητα μενεῖ.“ ἔπειτα καὶ συντάξεις ἐκ τῶν δημοσίων ἔγραφον, οἷς χρήσεται αὐτὸς καὶ παῖδες καὶ οἰκεῖοι. τοιαῦτα μὲν τὰ τῶν ἀρχόντων περιεῖχε γράμματα. τοῦ πατριάρχου δὲ ἦσαν οὕτως. „εὐλογητὸς ὁ θεὸς ὁ μὴ θέλων τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὥστε ἐπιστρέψαι καὶ ζῇν αὐτόν. ὅτι μὲν γὰρ κακῶς σεαυτῷ ὁμοίως καὶ τοῖς ἄλλοις ἐβουλεύσω τὸν ἐμφύλιον πόλεμον κεκινηκὼς, ἀθετήσας μὲν ὅρκους τοὺς πρὸς βασιλέα καὶ τὴν φιλίαν ἐκείνην τὴν θαυμαστὴν, ὑφ´ ἧς παρ´ ὅλον τὸν ἐκείνου βίον πολλῶν ἀπέλαυσας καὶ μεγάλων ἀγαθῶν, καὶ τοῖς παισὶν ἐπιβουλεύσας περὶ τῆς ἀρχῆς, τοῖς Ῥωμαίοις δὲ πολλῶν καὶ μεγάλων αἴτιος κατέστης συμφορῶν, ὧν διὰ μέγεθος οὐδ´ οἱ ἐν ἐσχατιαῖς οἰκοῦντες γῆς ἀνήκοοί εἰσιν, οὐδ´ αὐτὸς ἀγνοεῖς. ἐπειδὴ δὲ τῶν τετολμημένων εἰς συναίσθησιν ἐλθὼν καὶ τῶν ἀτόπων ἐπιχειρήσεων, σεαυτοῦ κατεγνωκὼς μετεμελήθης καὶ ὑποστρέφεις καλῶς, ὅθεν ἐξῆλθες κακῶς, τὴν βασιλείαν αἰτῶν ἀποσκευάσασθαι καὶ εἰς ἰδιώτου σχῆμα μεταβαλεῖν, ὥσπερ ἀκριβῶς ἐξεγένετο μαθεῖν παρὰ τοῦ περιποθήτου καὶ γνησιωτάτου τῷ κρατίστῳ καὶ ἁγίῳ μου αὐτοκράτορι τοῦ μεγάλου δουκὸς, αὐτός τε ἡδονῆς ἐπλήσθην, ὅσης ἐπὶ τοῖς τοιούτοις εἰκὸς, καὶ ἡ τοῦ θεοῦ ἐκκλησία τὰς ἀγκάλας αὐτῆς διανοίξασα, δέχεταί σε μετὰ πάσης πνευματικῆς ἀγάπης καὶ ἡδονῆς, καὶ ὅσον οὔπω ἥξειν καὶ σὲ προσδοκῶμεν εἰς ἡμᾶς, ἵν´ ὁμοῦ τε ἡ τοῦ ἐπιτιμίου λύσις γένηται, ᾧ καθυπεβλήθης, καὶ ἀλλήλοις συνησθῶμεν κατὰ τὸ ἀρχαῖον ἔθος ὁμιλήσαντες.

6. Ττοιαῦτα μὲν ἔγραφε καὶ ὁ πατριάρχης. οἱ πρέσβεις δὲ ἐπεὶ Παμφίλου ἄχρι ἦλθον, πέμψαντες ἐδήλουν βασιλεῖ, ὡς ἥκοιεν μὲν ἐπὶ πρεσβείᾳ, προσταχθεῖεν δὲ παρὰ τῶν πεπομφότων, μὴ βασιλέα προσαγορεύειν ἐν ταῖς διαλέξεσιν αὐτῶν. εἰ μὲν οὖν τὸ τοιοῦτον ἀνεκτὸν αὐτῷ, δῆλον ποιεῖν, ἵν´ ἐλθόντες ἀπαγγέλλωσι τὰ τῆς πρεσβείας. εἰ δὲ μέλλοι διὰ τὴν ὑπεροψίαν ἀπελαύνειν πρὸς ὀργὴν, μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἀφικνεῖσθαι πρὸς αὐτὸν, ἀλλ´ ἀναστρέφειν ἐκ Παμφίλου.

7. Ὁ βασιλεὺς δὲ ποιούμενος περὶ πλείστου τὸ ἐκ Βυζαντίου τισὶν ἀξιολόγοις συντυχεῖν καὶ διαλεχθῆναι περὶ τῶν κατ´ αὐτὸν ἁπάντων, ὅτι τε ὑπὸ συκοφαντῶν διαβληθείη καὶ οὐδεμίαν πρόφασιν αὐτὸς παράσχοι τῷ πολέμῳ, ἀλλ´ ἐκ πρώτης ἡμέρας ἄχρι νῦν ἀναγκαίως ὑπὲρ σωτηρίας αὐτοῦ τε ἀμύνεται καὶ τῶν συνόντων, ἅμα δὲ καὶ ἐλπίσας εἰρήνης ἕνεκα ἥκειν, ἐκέλευεν ἀφικέσθαι πρὸς αὐτὸν, ὡς οὐδένα λόγον τῆς προσηγορίας ποιησόμενος. τοῦ γὰρ κοινῇ λυσιτελοῦντος ἕνεκα οὐ τοιαῦτα μόνον ἕτοιμος εἶναι ὑπομένειν, ἀλλὰ καὶ λοιδορίας καὶ εἴτι χαλεπώτερον ἕτερον δοκεῖ. εἰ μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν τοιούτων ὄφελός τι γένοιτο Ῥωμαίοις, καὶ πολλὴν αὐτοῖς εἰδήσειν χάριν ὑπὲρ τούτων. εἰ δ´ ἄρα καὶ τὰ δεύτερα νικῴη καὶ ἀσύμβατοι ἀναχωρῶσιν, οὐδ´ οὕτως αὐτῷ τινα ἀδοξίαν ἀπὸ τῆς προσηγορίας ἀπολείψειν. ἧκον μὲν οὖν οἱ πρέσβεις ἐπὶ τούτοις καὶ ἀπήγγελλον τὰ κατὰ τὴν πρεσβείαν· ἅμα δὲ καὶ τὰ γράμματα παρεῖχον, παρετήρουν τε τὸ μὴ βασιλέα ἐν ταῖς διαλέξεσι προσαγορεύειν.

Chapitre LXXIII.

1. Le Patriarche et Gabalas conseillent a l'Impératrice défaire de nouveau publier la guerre. 2. Elle se rend à leur avis. 3. Apocauque reprend le Gouvernement, et affecte de paraitre plus modéré. 4. Il propose d'envoyer une Ambassade à Cantacuzène. 4. Les Ambassadeurs sont chargés de deux lettres. 6. Ils demandent audience, à la charge de ne point donnera Cantacuzène la qualité d Empereur. 7. Il la leur accorde à cette condition.

1. Aprés s'être accordé de la sorte avec Gabalas, il le recommanda au Patriarche, et il les envoya tous deux à l'Impératrice. Quand 892 ils furent devant elle, ils lui rapportèrent tout ce que le grand Duc leur avoir dit, et ils lui conseillèrent de suivre ses sentiments, et de préférer la guerre à la paix, que l'expérience avait fait voir très clairement qu'il n'y avait que le grand Duc qui fût capable de résister à Cantacuzène, et qu'ainsi elle avait intérêt de le gagner, ce qu'elle ne pourrait faire qu'en publiant de nouveau la guerre, puis qu'il avait protesté qu'il ne s'accommoderait jamais avec Cantacuzène, sinon que son ennemi serait amené à Constantinople, par le grand Duc qui ne trouverait point d'autre moyen de se réconcilier avec lui.

2. Il y avait déjà longtemps que l'Impératrice avait reconnu les pernicieux artifices d'Apocauque; mais elle en fut encore plus assurée par les discours que je viens de rapporter. Ne lâchant néanmoins à qui découvrir ses pensées, parce que les premiers de l'Empire étaient renfermés, ou dans les prisons publiques, ou dans leurs maisons particulières, elle consentit malgré elle à la guerre. Ce qui servit le plus à la tromper fut, ce que l'on lui dit que le grand Duc avait déjà obligé Cantacuzène de quitter les ornements de la dignité Impériale, et de prendre un habit de particulier.

3. Ainsi l'on publia de nouveau la guerre, et Apocauque reprit le gouvernement, non toutefois avec une autorité aussi absolue que par le passé ; mais avec un peu plus de modération. Il 893 craignait de se rendre suspect, ou odieux à ses compagnons, et de leur donner sujet de souhaiter de vivre sous Cantacuzène, plutôt que sous lui.

4. Dans cette crainte il persuada l'impératrice et le Patriarche d'envoyer une Ambassade à, Cantacuzène, pour lui proposer de se dépouiller de la Souveraine puissance, comme il lui avait promis, afin que s'il ne pouvoir continuer la guerre, comme il souhaitait, il pût au moins traiter avec lui, par l'entremise de ses amis, qui étaient dans les prisons.

5. On choisit pour Ambassadeurs George Pepagomene, et Synadene, de la part de l'Impératrice, et de son Conseil, et l'Evéque de Philippopole, et Cabasilas trésorier de l'Église de la parc du Patriarche et du Clergé. Ils furent chargés de deux lettres. Celle d'Apocauque et de ses compagnons était conçue en ces termes. Puisque condamnant l'extravagance et l'impiété de vos entreprises, reconnaissant la multitude et l'énormité des maux que vous avez causés à l'Etat, vous avez demandé de quitter les marques de la dignité Souveraine, comme nous l'avons appris par le rapport du grand Duc très cher et très fidèle sujet de l'Empereur notre maître, nous avons jugé que ce si une résolution fort juste en elle-même que vous avez prise, et fort utile pour vous, louant en ce point votre prudence, nous avons envoyé cette ambassade pour l'exécution de ce que vous désirez. Or afin que vous ne craigniez pas de souffrir de mau- 894 vais traitements, lors que vous serez dans une condition privée, nous vous avons envoyé cette lettre cachetée de notre cachet, pour vous servir d'assurance. Ils lui marquèrent ensuite les sommes qu'il recevrait sur les impositions publiques, pour l'entretien de ses enfants, et de sa maison. Voici ce que portait la lettre du Patriarche.

Dieu soit béni, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion, et sa vie. Vous n'ignorez pas que vous avez fort mal fait et pour vous, et pour les autres, lorsque vous avez excité la guerre civile, en violant les serments de fidélité que vous aviez prêtés à l'Empereur Andronique, et en outrageant l'amitié si ardente et si merveilleuse dont il vous avait honoré. Mais puisque vous témoignez un sérieux repentir de l'injustice de vos entreprises, et que vous sortez avec honneur d'un mauvais pas où vous vous étiez engagé avec infamie, en quittant l'habit d'Empereur, comme nous en avons été informe, par le grand Duc, le sujet très cher, et très fidele de notre très saint, et très pieux Empereur, nous en avons senti une grande joie. L'Église de Dieu vous tend les bras de sa charité, pour vous recevoir. Nous attendons avec impatience votre retour, pour vous voir délivré des maux que vous souffrez, et pour jouir comme autrefois de vôtre agréable conversation.

6. Les Ambassadeurs étant arrivés à Pamphile, mandèrent à Cantacuzène qu'ils avaient ordre de ne lui point donner la qualité d'Empereur en lui parlant, et que s'il leur voulait donner au- 895 dience à cette condition, ils l'iraient trouver, sinon, qu'ils s'en retourneraient à Constantinople.

7. L'Empereur souhaitant avec passion de conférer avec eux, et de les entretenir de l'injustice avec laquelle ses ennemis le déchiraient comme l'auteur de la guerre, bien qu'il n'eût pris les armes que par la nécessité indispensable de sa défense; et d'ailleurs, croyant de bonne foi qu'ils venaient avec une intention sincère de faire la paix, leur manda, que bien qu'ils ne lui donnaient point la qualité d'Empereur, il ne laisserait pas de les écouter, et qu'il souffrirait avec joie non seulement cette petite diminution de l'on honneur ; mais les injures les plus sensibles, pourvu que le public en tirât quelque avantage.

οδʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ τῶν τε λόγων ἤκουε καὶ τὰ γράμματα ἀνέγνω, πρὸς τοὺς ἐγγεγραμμένους λήρους διαχυθεὶς, νῦν μὲν ἀπέλυε τοὺς πρέσβεις ἀναπαύλης τινὸς τυχεῖν ἐφ´ ἧς ἐξενίζοντο οἰκίας.

2. Εεἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ἐκκλησίαν ἐκ τῶν παρόντων ποιησάμενος, μετεκαλεῖτο καὶ τοὺς πρέσβεις, καὶ πρὶν ἀπολογίαν τινὰ περὶ ὧν ἐπρέσβευον ποιήσασθαι, τὰ κατ´ αὐτὸν εἰς μέσον προὐτίθει ἐρευνᾷν. καὶ πάντα ἐξητάζετο μετὰ τὴν βασιλέως τελευτὴν, ἐφ´ οἷς ἀπεδείκνυεν αὑτὸν ἐπὶ τῶν πρέσβεων ὀρθῶς καὶ δικαίως καὶ τοῖς τε βασιλέως παισὶ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι Ῥωμαίοις μάλιστα λυσιτελῶς πεπολιτευμένον. ἐκέλευέ τε καὶ τοὺς πρέσβεις ἀδεῶς λέγειν, εἴ τι ἔχοιεν κατηγορεῖν, ὡς λόγον ὑπὲρ πάντων ποιησόμενος. καὶ ἐπ´ ἐνίοις ἀντιλεγόντων καὶ ἐγκαλούντων, ἃ ἐνόμιζον ἀδικεῖν, ὑπὲρ πάντων ἐποιεῖτο λόγον. τοῦτο μὲν οὖν εἰς ἕκτην ἐφεξῆς ἡμέραν ἐτελεῖτο, καὶ διὰ πολλῶν τῶν ἀποδείξεων τὰ ἔσχατα ἠδικημένος ἀπεδείκνυτο ὁ βασιλεὺς, δοὺξ δὲ ὁ μέγας καὶ οἱ ἄλλοι οἱ τὸν πόλεμον κεκινηκότες οὐ συκοφάνται μόνον καὶ ἀγνώμονες δεινῶς περὶ αὐτὸν καὶ μοχθηρίας ὑπερβολὴν ἐλλελοιπότες οὐδεμίαν, ἀλλὰ καὶ τῶν φόνων καὶ τῶν ἀνδραποδισμῶν καὶ τῶν μεγάλων συμφορῶν, αἳ Ῥωμαίους κατέσχον ἐπὶ τῶν χρόνων τοῦ πολέμου, μάλιστα αἰτιώτατοι γεγενημένοι. μετὰ δὲ τὴν ἕκτην πρὸς τὴν ἀπολογίαν καθίστατο τὴν περὶ τῆς πρεσβείας, καὶ εἶπε τοιάδε.

3. Οὐδὲν οὕτω καὶ πόλιν δημοκρατουμένην καὶ βασιλείαν μάλιστ´ ἂν ῥᾳδίως καταλύειν δύναιτο, ὡς ἀνδρῶν ἀπουσία συνετῶν καὶ τὰ δέοντα βουλευομένων. εἰ μὲν γὰρ τοιούτων ἢ πολιτῶν ἡ πόλις, ἢ ἀρχόντων ἡ βασιλεία εὐποροίη, κἂν τύχῃ τινὶ σφαλῶσι, ῥᾳδίως δύναιντ´ ἂν ἐπανασώζειν τὴν προτέραν τύχην. ἂν δ´ ἅπαξ ἀποστερηθῶσι τῶν τοιούτων, οὐδὲν ἔσται κώλυμα, μὴ εἰς ἔσχατον κακοπραγίας τάχιστα ἀφῖχθαι. ὃ νῦν ἐγὼ τὴν Ῥωμαίων μάλιστα ὀδύρομαι ἡγεμονίαν, ὅτι πολλῶν καὶ θαυμασίων ἀνδρῶν πρότερον εὐποροῦσαν νῦν εἰς τοῦτο περιέστησεν ὁ πάντα καταλύων χρόνος, ὥστε ἡγεμόνας τῶν πραγμάτων ἔχειν μηδὲν ἄμεινον τῶν πολλῶν διακειμένους. τὸ γὰρ ὑπὲρ τηλικούτων πρεσβείαν ποιουμένους καὶ πρὸς ἐμὲ τὸν πολὺν ἤδη χρόνον ἄρξαντα αὐτῶν, καὶ οὗ, εἰ μὴ ἐπίφθονον εἰπεῖν, καὶ βλέμματος ἀπολαύειν προσηνοῦς ἐν μεγίστης ἦγον εὐτυχίας μέρει, ἔπειτα μηδὲν μήτε ἐρευνήσαντας, μήτε σκεψαμένους οὕτως ἀπερισκέπτως καὶ θρασέως τὰ ἐπελθόντα γράφειν, οὐκ ἐκείνων μάλιστ´ ἄν τις κατηγορήσειε προσήκοντα εἰργασμένων ἑαυτοῖς, ἢ ὅσῳ τὴν περιφανῆ πρότερον καὶ εὐτυχῆ Ῥωμαίων θρηνήσειεν ἡγεμονίαν ὑπὸ τοιούτοις, φεῦ, ἀνδραπόδοις ἀγομένην. περὶ μὲν οὖν ἐκείνων ὀλίγος ἐμοὶ λόγος γένοιτ´ ἂν, τοιαῦτα καὶ φαυλότερα πράττειν οὖσιν ἀξίοις. Ἀποκαύκου δὲ τοῦ παρακοιμωμένου οὐ τὴν μοχθηρίαν μόνον καὶ φιλοψευδὲς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἰταμότητα καὶ τὴν ἀναισχυντίαν ἔπεισι θαυμάζειν, ὅτι, καίτοι μέλλων ἐπὶ τοσούτων ἐλέγχεσθαι σαφέστατα ψευδόμενος, ὅμως ἐπὶ τῷ μὴ δοκεῖν εἰκῇ καὶ μάτην τὸν πόλεμον κεκινηκέναι, μηδ´ ἀνήνυτα πονεῖν, εἵλετο τῆς ἐπ´ ὀλίγον εὐδοξίας τὴν διὰ βίου αἰσχύνην ἀνταλλάττεσθαι. δέον μέντοι μηδὲ τὸ ἐκείνου πάνυ θαυμαστὸν ἡγεῖσθαι. ᾧ γὰρ ὁ βίος ὅλος πανουργία καὶ ἐπιορκία καὶ ἀπάτη, καὶ ῥᾷον ἂν ἀναπνεύσειε χωρὶς ἀέρος, ἢ τούτων, οὐδὲν θαυμαστὸν, εἰ θεὸν ψευδόμενος διηνεκῶς, εἵλετο καὶ πρὸς ἀνθρώπους τῷ ψεύδει χρῆσθαι. ἐμοὶ δ´ ἐξαρχῆς τε ᾑρημένῳ τὴν ἀλήθειαν καὶ εἰς τόδε χρόνου περὶ πλείστου ποιουμένῳ καὶ πάσης ἄλλης ἀνθρωπίνης εὐημερίας προτιμῶντι τἀληθὲς εἰρήσεται, συμμαρτυρήσει δὲ καὶ Συναδηνὸς οὗτος, ὃς ἐμοὶ τοὺς λόγους σύνοιδεν, ἀξιόχρεως ὢν πρὸς πίστιν. παρ´ ἐκείνου γὰρ ἀφῖκτο· τὸ γὰρ Ἐμπυθίου φρούριον πολιορκῶν πρεσβείαν τε πρός με διὰ τούτου ἐποιεῖτο, καὶ βούλεσθαι ἔλεγε συντυχεῖν περί τινων διαλεξόμενος, κακούργως καὶ ταῦτα καὶ ἀξίως ἑαυτοῦ ὑποκρινόμενος, ὡς ἐδείκνυτο σαφῶς ἀπὸ τῶν πραττομένων. συνθεμένου δὲ ἐμοῦ, (ᾠήθην γὰρ αὐτὸν περὶ εἰρήνης ἐθέλειν διαλέγεσθαι, ἧς ἐγὼ μάλιστα ἐπιθυμῶ, καὶ τῶν περὶ ἐκείνης λόγων, κἂν ὦσι πρὸς ἀπάτην συνεσκευασμένοι, ὀλίγα πολυπραγμονῶν ἐξέχομαι,) μὴ δύνασθαι αὐτὸς ἔλεγε βασιλικῶς ἐσκευασμένῳ συντυγχάνειν· ἀδυνατώτερον δὲ εἶναι πάλιν, τὴν βασιλικὴν σκευὴν ἀποτίθεσθαι ἐμέ. πρὸς ἃ ἐπίνοιάν τινα ἐδεῖτο ἐξευρίσκειν. ἐγὼ δ´, ὅπερ ἔφην, τῆς εἰρήνης τῆς ἐπιθυμίας ἕνεκα, ἀλλὰ τὴν ἀπορίαν, εἶπον, ῥᾷστα ἰασαίμην ἂν ἐγώ· ὡπλισμένοι γὰρ συμμίξομεν ἀλλήλοις, ἀγνοούμενοι εἰ βασιλικὰς, ἢ ἰδιωτικὰς ἔνδον ἔχομεν ἐσθῆτας. εἰ οὖν τοῦτο συνθήκη τοῦ τὴν βασιλείαν ἐστὶν ἀποθέμενον ἰδιωτικῶς ζῇν, ὥσπερ ἐκεῖνος καταψεύδεται, κρίνατε ὑμεῖς. εἰ δ´ ἑτέρως, ἢ ὥσπερ αὐτὸς εἰρήκειν, ἔχει, ὁ Συναδηνὸς παρὼν ἐξελεγχέτω. ἀλλ´ οὐκ ἂν δύναιτο. πρὸς μὲν οὖν τοὺς ὀνομαζομένους ἄρχοντας, οἳ δικαιότερον ἂν μᾶλλον ἀνδράποδα καὶ δοῦλοι καλοῖντο, καὶ τὴν παρακοιμωμένου ψευδολογίαν ἀρκέσει καὶ τὰ εἰρημένα, τήν τε ἄνοιαν ἐκείνων καὶ φαυλότητα καὶ τὴν ἐκείνου μοχθηρίαν ἀπελέγχειν. πρὸς δὲ τὴν πρὸς πατριάρχην ἀπολογίαν ἤδη τρέψομαι. ἂν δ´ ὑπὸ τῶν λόγων ἀπελέγχηται ψευδόμενος καὶ ἐπιορκῶν αὐτὸς, καὶ τῶν αἱμάτων καὶ τῶν φόνων αἴτιος καὶ τῶν μυρίων κακῶν, ἃ τοὺς ταλαιπώρους Ῥωμαίους τοσοῦτον ἤδη κατέχει χρόνον, ὧν αὐτὸς ἐν τοῖς γράμμασιν αἴτιον ἐμὲ γεγενῆσθαι λέγει ἐπιθυμήσαντα τῆς βασιλείας, μὴ ἐμοὶ τὸν ἔλεγχον προσλογίζεσθαι καὶ τὴν αἰσχύνην τὴν ἀπὸ τῶν λόγων, ἀλλ´ ἐκείνῳ τῷ πρὸς τούτους καταστήσαντι. λέγει τοίνυν, ὡς ἐγὼ τοὺς πρὸς βασιλέα ὅρκους παραβὰς καὶ τὴν θαυμαστὴν ἐκείνην φιλίαν ἀθετήσας, ὑφ´ ἧς παρὰ πάντα τὸν ἐκείνου βίον πολλῶν ἀπέλαυσα καὶ μεγάλων ἀγαθῶν, ἐπεβούλευσα τοῖς παισὶ καὶ βασιλίδι τῇ γαμετῇ μετὰ τὴν τελευτήν. εἰ μὲν οὖν ἀκολασίαν κατηγόρει, ἢ ἀσυνεσίαν, ἢ δειλίαν, ἤ τι τῶν ὅσα πρόσκαιρον ἔχει τὴν μέμψιν καὶ ἡ ὕβρις εἰς τὸ σῶμα διαβαίνει, ἤνεγκα ἂν σιγῇ τὴν κατηγορίαν αἰδοῖ τῇ πρὸς αὐτόν. εἰ δ´ ἐπιορκίας διῴκει, ἣ οὐδὲν ἀσεβείας διενήνοχεν, (ἐπιορκία γάρ, φησιν, ἄρνησις θεοῦ,) τί λοιπὸν, ἢ μετὰ παῤῥησίας ἀπολύεσθαι τὰ ἐγκλήματα καὶ αὐτὸν ἀποδεικνύναι τοσοῦτον τῇ ἐπιορκίᾳ ἐνεχόμενον, ἢ ὅσον ἐμαυτὸν μάλιστα ἀφεστηκότα. πρὸς μὲν οὖν βασιλέα τὸν μακάριον ἐκεῖνον τὸν πάντ´ ἐμοὶ φίλτατον καὶ κεφαλῆς τιμιώτερον αὐτῆς, οὗ καὶ ζῶντος μάλιστα περιειχόμην, καὶ πάντα πόνον ὑπὲρ ἐκείνου τρυφὴν ἡγούμην, καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν ἀνεπίληστον τὴν μνήμην περιφέρω, οὔτ´ ὀμωμοκέναι φαίην ἂν, οὔτ´ ἐπιωρκηκέναι· οὐδὲ γὰρ ὅρκων ἐδεήθη ποτὲ τοῦ μηδὲν φαῦλον ὑποπτεύειν ἕνεκα περὶ ἐμοῦ. αἱ γὰρ καθημέραν πράξεις μυρίων ὅρκων ἦσαν ἰσχυρότεραι, τὴν πρὸς ἐκεῖνον ἐμοῦ πίστιν καὶ φιλίαν καθαρὰν ἀποδεικνῦσαι. τοὺς γὰρ ὅρκους οὐ παρ´ ὧν δυσχερὲς ὑποπτεύομεν οὐδὲν, ἀλλ´ οἷς μάλιστα ἀπιστοῦμεν, εἰώθαμεν ποιεῖσθαι προσαναγκάζειν. οὐ μὴν διὰ τοῦτο ἐγκλημάτων ἀπολύεσθαι δικαιῶ, ἂν τοῖς ἐκείνου φαίνωμαι παισὶ μετὰ τὴν τελευτὴν ἐπιβεβουλευκώς· ὁμοίως γὰρ ἄν τις ἐνέχοιτο τοῖς ἐγκλήμασι τῆς ἀδικίας, ἄν τ´ ὀμωμοκὼς, ἄν τε χωρὶς ὅρκων ἀδικοίη. τοῦτο μὲν οὖν μετὰ τῶν ὅρκων τὴν ἀπόδειξιν ἐξετάσομεν· νυνὶ δ´ αὐτὸ τοῦτο ψεύδεσθαι καὶ συκοφαντεῖν τὸν πατριάρχην φαίην ἂν, φάσκοντα ἠθετηκέναι τοὺς πρὸς βασιλέα ὅρκους. εἰ δὲ τοὺς πρὸς βασιλίδα λέγει καὶ βασιλέα τὸν υἱὸν, πρῶτον μὲν οὐδ´ αὐτοῖς πρότερον ὀμώμοκα· οὐδὲ γὰρ ἐκάλει χρεία τις· τὸν ἴσον δὲ λόγον καὶ περὶ αὐτῶν, ὥσπερ καὶ περὶ βασιλέως, φημὶ δίκαιον εἶναι σώζεσθαι, τὸ καὶ χωρὶς ὅρκων τινὰ μηδὲ αὐτοῖς ἐξεῖναι ἐπιβουλεύειν, μηδὲ παραιρεῖσθαι τὴν ἀρχὴν, εἰ μὴ φανερῶς αἱροῖτο ἀδικεῖν. εἰ δὲ τοὺς ὕστερον ἐπ´ αὐτοῦ γεγενημένους λέγει, ἐγὼ μὲν οὐδένα περὶ ἐκείνων ποιεῖσθαι λόγον ἐβουλόμην αἰδοῖ τῇ πρὸς αὐτόν. εἰ δ´ ἐκεῖνος ἀναγκάζει τῶν τοιούτων τὴν ἐξέτασιν, εἰ μᾶλλον ἐκεῖνος ἀπὸ τῶν τοιούτων φαίνοιτο ἐπιορκῶν, στέργειν δίκαιον. ἐγὼ γὰρ μετὰ τὴν βασιλέως τελευτὴν ὀλίγῳ ὕστερον, ὁρῶν αὐτὸν τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ἄρχειν ἐπιχειροῦντα καὶ ὑποκνιζόμενον εἰς φιλοτιμίαν καὶ δόξαν ἀρχικὴν, τό,τε ἐνδιδόναι πρὸς τὴν ἔφεσιν ὡς ἀλυσιτελὲς ὁρῶν, (ὑπώπτευον γὰρ ἐκ τούτου πολλὰς ἀναφυήσεσθαι διχοστασίας καὶ στάσεως ἀφορμὰς,) τό,τε κωλύειν φανερῶς τὴν ἐπιχείρησιν φθονερὸν καὶ μοναρχικὸν δοκοῦν, καὶ τοιούτοις ἀμφιβόλοις λογισμοῖς ἐπιπολὺ παλαίσας, τέλος ἔδοξα μᾶλλον, εἰ καὶ μὴ τοῖς πράγμασιν, ἀλλ´ ἐμαυτῷ λυσιτελεῖν, ἀποσχέσθαι τῶν πραγμάτων τῆς ἀρχῆς καὶ διάγειν κατ´ ἐμαυτὸν, καὶ μὴ τοῖς Ῥωμαίοις αἴτιος κακῶν ὀφθῆναι ἀνηκέστων. καὶ αὐτῷ χρησάμενος πρεσβευτῇ πρὸς βασιλίδα, ἀπειπάμην τὴν ἀρχήν. ἡ δὲ τῷ ἀδοκήτῳ τὴν ἀκοὴν καταπλαγεῖσα, καὶ τῆς κατεχούσης συμφορᾶς οὐκ ἀποδέουσαν νομίσασα τὴν ἐμοῦ ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναχώρησιν, παντοία ἦν δεομένη, ὀνειδίζουσα, παρακαλοῦσα, πάντα κινοῦσα κάλων, ὥστε πείθειν τῶν πραγμάτων αὖθις ἔχεσθαι. καὶ τῶν τοιούτων πάντων αὐτὸς ἦν παρ´ ἀμφοτέρων πρεσβευτής. ἐπεὶ δὲ ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐκείνης λόγων ἐπικλασθεὶς καὶ πρὸς τὴν ὀρφανίαν τῶν παίδων βασιλέως ἀπιδὼν καὶ χηρείαν τὴν ἐκείνης, καὶ ὡς μάλιστα πολλῆς δέονται τῆς προστασίας, ἣν ἐμὲ δίκαιον ἐπιδείκνυσθαι, ἀξίας βασιλεῖ τῆς φιλίας χάριτας τὴν εἰς τοὺς παῖδας ἀποδιδόντα κηδεμονίαν, κἂν εἰ μέλλοιμι κινδύνοις περιπίπτειν, ἐπειθόμην μὲν, οὐ μὴν οὕτως ἀπερισκέπτως, ὥσθ´ ὕστερόν τινα καταγινώσκειν ἔχειν ἀβουλίαν· ἀλλὰ καὶ πατριάρχου συμπαρόντος, πολλὰ πρότερον διειλέχθην βασιλίδι περὶ τοῦ μὴ δεῖν προσέχειν συκοφάνταις, οἳ πολλοὶ φυήσονται διαβολὰς καὶ συκοφαντίας κατ´ ἐμοῦ συῤῥάπτοντες· οὐ γὰρ ἐάσει γε ὁ φθόνος ἠρεμεῖν. ἀλλ´ εἰ μέν τι τοιοῦτον κατηγοροῖεν, ὁποῖον ἂν καὶ αὐτὴν ἐκ τῶν λεγομένων τὸ ψεῦδος συνιδεῖν, ἀποπέμπεσθαι πρὸς ὀργὴν καὶ μισεῖν τοὺς συκοφάντας. ἂν δ´ ἐφάπτηται τῆς ψυχῆς καὶ ἀμφιβολίαν ἐμποιῇ, μὴ ἄρα ἀληθῆ τὰ κατηγορημένα εἴη, μὴ καταψηφίζεσθαι αὐτίκα, μηδὲ πρὸς τὸ ἀμύνεσθαι χωρεῖν, ἀλλὰ καλεῖν ἐπὶ τὴν δίκην καὶ καιρὸν παρέχειν πρὸς ἀπολογίαν. κἂν μὲν ἀδικῶν καὶ ἐπιορκῶν ἐλέγχωμαι, διδόναι δίκας, ἂν δ´ ἀπολύωμαι τὰ ἐγκλήματα, τοὺς κατηγόρους τοῦθ´ ὅπερ εἰσὶν ἡγεῖσθαι, συκοφάντας. ἡ βασιλὶς μὲν οὖν πρὸς τοὺς λόγους οὐκ ἐπείθετο, οὐδὲ δικῶν ἔφασκε καὶ ἐλέγχων πρὸς ἐμὲ δεήσεσθαι, ἀλλ´ ἀνυπεύθυνον παρείχετο τὴν ἀρχήν. ἐμοῦ δὲ οὐκ ἀνιέντος, ἀλλὰ βιαζομένου τὴν περὶ τῆς δίκης ἐπαγγελίαν, ἐπείθετο ἀναγκασθεῖσα, καὶ ὅρκους ἀλλήλοις παρειχόμεθα ἐπὶ τοῦ πατριάρχου, τὴν μὲν μηδεμίαν κατ´ ἐμοῦ ἀπόφασιν ἐξενεγκεῖν ποτε, πεισθεῖσαν συκοφάνταις, ἀλλ´ ἐπὶ τὴν δίκην καλεῖν καὶ ἐλέγχους ποιεῖσθαι τῶν ἀδικημάτων· ἐμὲ δὲ μηδέποτε περὶ αὐτὴν ἀγνωμονήσειν, μηδ´ ἐπιβουλεύσειν αὐτῇ καὶ τοῖς παισὶ πρὸς τὴν ἀρχὴν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ὑπέρ τε αὐτῶν καὶ τῆς κοινῇ Ῥωμαίων ὠφελείας πράττειν. ἐγὼ δὲ καὶ τούτων οὕτω κατεσκευασμένων, ἔτι τὴν γυναικείαν δεδιὼς ἀσθένειαν, μὴ οὐχ οἵατε ᾖ οὕτω μεγαλοφροσύνην καὶ λογισμῶν ἐπιδείκνυσθαι περιουσίαν, ἀλλ´ ἀπατηλοῖς καὶ περιέργοις λόγοις καὶ συκοφαντίαις παραχθεῖσα πρὸς τὸν κατ´ ἐμοῦ πόλεμον ὁρμηθῇ ἡ βασιλὶς, τὸν πατριάρχην μόνον παραλαβὼν καὶ πολλῶν ὑπομνήσας εὐεργετημάτων ὑπηργμένων παρ´ ἐμοῦ, ἔπειτα ἐδεόμην τῶν ὑπὲρ ἐμοῦ δικαίων ἔχεσθαι καὶ βασιλίδι παραινεῖν, ἐπεὶ συνεῖναι τὸν πάντα χρόνον μέλλει Βυζαντίῳ ἐνδιατρίβων, μὴ πείθεσθαι τοῖς συκοφάνταις, μηδὲ πρὸ δίκης ἐμοῦ καταψηφίζεσθαι, ὡς τῆς ἐκ τούτου ὠφελείας οὐκ εἰς μόνον ἐμὲ διαβαινούσης, ἀλλ´ εἰς ἅπαντας κοινῇ Ῥωμαίους· ὧν δίκαιον αὐτὸν ἁπάντων προνοεῖν, ποιμένα καὶ κηδεμόνα καὶ διδάσκαλον ὑπὸ θεοῦ κεχειροτονημένον. ὁ δ´ αὐτίκα ὤμνυεν ἀναστὰς, ὡς οὐδὲν ἧττον ἢ πατὴρ παιδὸς προνοήσειε γνησίου καὶ τῶν ὑπὲρ ἐμοῦ δικαίων οὕτως ἀνθέξεται, ὡσπερανεὶ αὐτὸς παρῆν, καὶ τοὺς συκοφάντας, εἴ τινες ὀφθεῖεν, μάλιστα μὲν ἀπελέγξειν ψευδομένους, καὶ παντὶ σθένει τῆς ἐκ τούτων βλάβης ἀπείρατον διατηρήσειν. εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ τοῦτό γε πάντως ἐμοὶ φυλάξειν τὸ μὴ πρὸ δίκης καταψηφισθῆναι. δεῆσαν δὲ καὶ δὶς καὶ τρὶς περὶ τῶν αὐτῶν διαλεχθῆναι, τοσαυτάκις ὤμνυε τὰ ἴσα οὐχ ἱερεῦσι μόνον πρέποντα, ἀλλὰ καὶ ἰδιώταις ὅρκον. ὁ οὖν θαυμαστὸς οὗτος κηδεμὼν καὶ τοῦ δικαίου φύλαξ, πρὶν δέκα ἐξήκειν ἡμέρας μετὰ τὴν ἐμὴν ἐκ Βυζαντίου ἀναχώρησιν, τῷ παρακοιμωμένῳ πεισθεὶς συκοφαντήσαντι, ὅτι βούλομαι κατάγειν αὐτὸν τοῦ θρόνου καὶ ἀντεισάγειν Παλαμᾶν, ἐκίνει τὸν ἐμφύλιον πόλεμον αὐτὸς, σαφέστατα εἰδὼς, ὡς συκοφαντεῖ. ἀμυνόμενος δὲ ἐμὲ τῆς εἰς αὐτὸν, ὡς ᾤετο, ἀγνωμοσύνης, καὶ βασιλίδα ἐξηπάτα ὑπ´ οὐδενὸς ἑτέρου δυναμένην τοῦτο πάσχειν, καὶ τὸν πόλεμον ἐκίνει, φεῦ, ὁ τὴν εἰρήνην τοῖς ἄλλοις παρέχων καὶ τοῦ εἰρηνικοῦ καὶ πρᾴου μαθητὴς, μήτε ὅρκους αἰδεσθεὶς, οὓς χθὲς καὶ πρώην ὀμωμόκει, μήτε τῆς Ῥωμαίων συμφορᾶς, ἧς ἔμελλον διὰ τὸν πόλεμον πειράσεσθαι, εἰς ἔννοιαν ἐλθὼν, ἀλλὰ πρὸς ἓν μόνον βλέπων, ὅπως ἐμὲ ἀνέλῃ τὸν οὐδὲν ἠδικηκότα. καὶ οὐδὲ μέχρι νῦν κόρον ἔσχηκε τῶν ἐπιβουλῶν καὶ συκοφαντιῶν, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν τοσαύτην τῶν αἱμάτων χύσιν καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν δυστυχῶν Ῥωμαίων καὶ τὰς διαρπαγὰς καὶ τὰς λεηλασίας καὶ τὴν κοινὴν πανωλεθρίαν, ὡς εἰπεῖν, οὐ πρὸς ἔλεον κατεκάμφθη, οὐδὲ οἶκτον ἔλαβέ τινα τῶν ἀτυχούντων, ἀλλὰ πάντα μᾶλλον φορητότερα αὐτῷ, ἢ ἡ πρὸς ἐμὲ εἰρήνη. ἀλλ´ ἴσως ἐρεῖ, ὥσπερ δῆτα πυνθάνομαι καὶ λέγειν, βουλόμενος βασιλίδα μᾶλλον ἐρεθίζειν πρὸς τὸν πόλεμον, ὡς, ἕως μὲν ὀρθοῖς ἑώρα καὶ δικαίοις ἐμὲ χρώμενον λογισμοῖς καὶ τὰ συνοίσοντα τοῖς βασιλέως βουλευόμενον παισὶν, εὔνους ἦν καὶ αὐτὸς καὶ ἐνέμενε τοῖς ὅρκοις. ἐπεὶ δ´ ἐξετράπην τῶν δεόντων καὶ εἱλόμην ἀδικεῖν, δίκαια ποιῶν αὐτὸς ἀμύνεται ὑπὲρ τῶν βασιλέως παίδων. καὶ τίς τούτων ἡ ἀπόδειξις, ὦ ´γαθέ; εἰ μὲν γὰρ ἀρκεῖ μόνον εἰπεῖν, καὶ τοῦτ´ ἀρκεῖν ἡγεῖσθαι πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ πράγματος, ὡς λαμπρὸς εἶ καὶ τὰ μέγιστα εὐτύχηκας, οὕτως ἀπόνως τῶν ἐχθρῶν περιγινόμενος. ἀλλ´ οὐ συγχωρήσουσι τὰ καθημέραν πλάσματα καὶ τὸ πρὸς τὰ φαῦλα κατάφωρον τῶν ἔργων, τοιαύτην ἔχειν δόξαν παρὰ τοῖς πολλοῖς. εἰ δὲ τοῦτο μὲν μελαγχολῶντος οὐχ ὅτι λέγειν, ἀλλὰ καὶ οἴεσθαι, λοιπὸν τοίνυν χωρεῖν πρὸς τοὺς ἐλέγχους. εἰ μὲν οὖν ἐμοί τι σύνοιδεν αὐτὸς τοιοῦτον, ἐξελεγχέτω φανερῶς· εἰ δ´ ἑτέρων φησὶν ἀκηκοέναι, παραγέτω τοὺς μάρτυρας. ἀλλ´ οὐκ ἂν ἔχοι, εἰ μὴ συκοφαντεῖν αὖθις ἀνεξέλεγκτα ἐθέλοι. ἐγὼ δὲ τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων παρέξομαι ἐναργεστάτην μαρτυρίαν. οὔτε γὰρ πρὶν τὸν πόλεμον κινηθῆναι παρ´ αὐτῶν, οὔτε βεβουλευμένος, οὔτε πράξας τι πρὸς ἐπιβουλὴν τῶν βασιλέως παίδων ἂν φανείην, οὔτ´ εὐθὺς ἠργμένου, ἀλλὰ μετὰ τὴν τῆς μητρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ εἱρκτὴν καὶ τὴν ἀποστέρησιν τῶν ὄντων καὶ τὴν δήμευσιν τῶν φίλων καὶ τῶν συγγενῶν, οὐ πρὸς τὸ ἀμύνεσθαι ἐτρεπόμην, ἀλλ´ ὁρῶν οἷ κακῶν ὁ πρὸς ἀλλήλους τελευτήσει πόλεμος, ἠχθόμην μὲν κινουμένου καὶ τοὺς παροξύνοντας ἐν αἰτίαις ἦγον. αὐτὸς δὲ, ὡς εἶχον, μάλιστα ἐσπούδαζον καταλύειν, καὶ πρεσβείαν ὑπὲρ τῆς εἰρήνης ἐποιούμην, καὶ τὴν δίκην ἀπῄτουν, καὶ οὐ παρῃτούμην τὸ μὴ διδόναι δίκας, ἂν ἐλέγχωμαι ἐπιορκῶν. αὐτοῖς δὲ τοσοῦτον ἐμέλησε τοῦ τὰ δίκαια ποιεῖν ἢ πρόνοιάν τινα ποιεῖσθαι τοῦ καταλύεσθαι τὸν πόλεμον, ὥστε ἐπὶ τοῖς πρότερον γεγενημένοις ἐμὲ πολλὰ περιυβρίσαντες καὶ λοιδορησάμενοι ἐπ´ ἐκκλησίας, ἔπειτα ἐρεσχελήσαντες καὶ τοὺς πρέσβεις κακώσαντες, ὡς μάλιστα ἀπέπεμψαν ἀπράκτους. μετὰ τοῦτο δὲ ὥσπερ ἔργοις αὐτοῖς βουλόμενοι καταφανὲς ποιεῖν, ὅτι τοῦ δικαίου μὲν οὐδένα ποιοῦνται λόγον, οὐδὲ προφάσεώς τινος ἕνεκα εὐπροσώπου εἵλοντο τὸν πόλεμον, ἀλλ´ ἐμὲ ἀποκτείνειν ἐκ παντὸς τρόπου ᾑρημένοι πρόσχημα τοῦ πολέμου τὸν ὑπὲρ βασιλίδος ποιοῦνται ζῆλον, θεσπίσματα πεπόμφασι πανταχῇ τῶν πόλεων πᾶσαν εἴσοδον ἐμοὶ πρὸς αὐτὰς ἀπαγορεύοντα καὶ κοινὸν πολέμιον ἀποδεικνύντα. καὶ οὐ μέχρι τούτου ἔστησαν τὴν ἀτοπίαν, ἀλλὰ καὶ ἐνθάδε διατρίβοντι ἐκέλευον τῆς πύλης μὴ προβαίνειν, ἀλλ´ οἴκοι καθήμενον, τὴν ἀναιροῦσαν ψῆφον περιμένειν. τί οὖν με πρὸς ταῦτα ποιεῖν ἐχρῆν, πρὸς αὐτῆς τῆς ἀληθείας; συγκαλυψάμενον περιμένειν τὴν σφαγήν; ἀλλ´ οὐκ ἂν ἔδοξα σωφρονοῦντος χρῆσθαι λογισμοῖς, οὕτως ἀκλεῶς καὶ ἀτίμως ἀποθνήσκων, ἀλλὰ καταπλαγέντα πρὸς τὴν ἀθρόαν τῶν πραγμάτων μεταβολὴν, δοῦλα φρονεῖν καὶ ἀνελεύθερα, καὶ παραδιδόναι παρακοιμωμένῳ ἐμαυτὸν, ὥστ´ ἐπ´ ἐξουσίας ἔχειν κακῶς ποιεῖν καὶ εἰς δεσμωτήρια ἄγειν, ὥσπερ τὰ ἀνδράποδα ἐκεῖνα, οἳ σφᾶς αὐτοὺς ἐκείνῳ παραδεδωκότες, οἱ μὲν οἰκοῦσι δεσμωτήρια, δημεύσεις πρότερον ὑπομείναντες καὶ ἄλλων πεῖραν δυσχερῶν πολλῶν, οἱ δ´ ἐν Καρὸς μοίρᾳ ἄγονται καὶ φέρονται, πᾶν τὸ προσταττόμενον ὑπ´ ἐκείνου ποιεῖν ἔχοντες ἀνάγκην. καὶ ποίων οὐ θανάτων ἀντάξια μυρίων ταῦτα; ἢ πότε ἂν ὁ ἥλιος ἐπεῖδε μείζονα καὶ παραδοξοτέραν ἀτοπίαν, ὥστε τὸν ἐκ κοπρίας, ὅ φασιν, ἄνθρωπον, ὑπ´ ἐμοῦ γεγενημένον καὶ μέγα σεμνυνόμενον, ἂν καὶ βλέμματος ἐτύγχανε προσηνοῦς, ἢ λόγου τινὸς δοκοῦντος εὐμενῶς εἰρῆσθαι, τοῦτον ὑβρίζειν ἔχειν εἰς ἐμὲ καὶ τῇ αὐθαδείᾳ καὶ κακοτροπίᾳ χρῆσθαι; δι´ ἃ δὴ πάντα σώζειν ἐμαυτὸν εἱλόμην καὶ τοὺς συνόντας· καὶ ὃ πολλάκις ὁ μακάριος τῷ ὄντι βασιλεὺς ἐκεῖνος ἠνάγκαζε ποιεῖν, ὥσπερ πάντες ἴσασι σαφῶς, τοῦτ´ ἔπραττον ὑπ´ ἐκείνων μάλιστα εἰς τοιαύτην ἀνάγκην συνενηνεγμένος, τῆς κοινῆς ἐμαυτοῦ τε καὶ τῶν ὅλων σωτηρίας ἕνεκα. καὶ ἐξ ἐκείνου ἄχρι νῦν οὐδέποτε ἐπαυσάμην περὶ εἰρήνης δεόμενος αὐτῶν. ἀλλ´ ἀνθέρικον δοκῶ θερίζειν· πάντα γὰρ αὐτοῖς μᾶλλον, ἢ ἡ εἰρήνη, ἀνεκτά. σκεψώμεθα δὴ πότερος ἀδικῶν φαίνεται καὶ ἐπιορκῶν, ὁ τήν τε ἀρχὴν τοῖς ὅρκοις ἐπιμείνας, ἄχρις οὗ κατὰ κράτος κατελύθησαν ὑπὸ τῶν πολεμούντων, καὶ μέχρι νῦν δεόμενος περὶ εἰρήνης καὶ τὸν πόλεμον ἐθέλων καταθέσθαι, ἢ ὁ μήτε πρότερον, μήθ´ ὕστερον τῶν δεόντων μηδὲν φαινόμενος ποιεῖν ἐπεὶ δέ μοι καὶ τὴν γεγενημένην φθορὰν ὑπὸ τοῦ πολέμου προστρίβεται ὁ πατριάρχης, σκεψώμεθα, τίς αἴτιος αὐτῆς. πρῶτον μὲν γὰρ οἴομαι πάντα ὁντινοῦν τῷ ἄρχοντι πολέμου τὴν αἰτίαν τῶν γινομένων ἀναθήσειν· ἀμυνομένῳ γὰρ οὐδέποτε οὐδεὶς ἐνεκάλεσεν, ὅτι διασώζει ἑαυτόν. ἔπειτα ἐξετάσωμεν καὶ τὰ κατὰ μέρος, παρὰ τίνων δημεύσεις καὶ σφαγαὶ καὶ ἐξορίαι καὶ δεσμωτήρια καὶ στρεβλώσεις. οὐχὶ παρ´ αὐτῶν; οὐ δακρύων ἐνέπλησαν τὰς πόλεις πάσας; οὐχ αἱμάτων; οὐχ ὥσπερ κοινοὶ τῶν Ῥωμαίων πολέμιοι περιόντες τοὺς ἑκασταχοῦ ἀρίστους διαφθείρουσιν; οὐ τά τε κοινὰ καὶ τὰ ἴδια τῶν Ῥωμαίων χρήματα ἀνάλωσαν εἰς οὐδὲν δέον; ἐῶ γὰρ λέγειν τὰ ἡμέτερα τοσαῦτα ὄντα, ἃ εἰ μὴ αὐτοὶ διέφθειρον τὸν πόλεμον κεκινηκότες, ὑπὲρ τῆς κοινῆς ὠφελείας ἂν ἀνάλωτο, ὥσπερ παρεσκευαζόμην, ἴστω θεὸς ὁ πάντων τῶν ἀδήλων καὶ κρυφίων γνώστης. οὐ πόλεις, τὰς μὲν αὐτοὶ παραδεδώκασι Μυσοῖς, τὰς δ´ ἑκοντὶ προεῖντο Τριβαλοῖς; οὐ βαρβάρους αὐτοὶ πρῶτοι τοῖς Ῥωμαίοις ἐπήγαγον Μακεδονίαν κατατρέχοντες καὶ ἐξανδραποδιζόμενοι, ὡς πολεμίαν; οὐ Θρᾴκην πᾶσαν ταῖς συχναῖς αὐτοὶ στρατείαις ἀοίκητον ἀπέδειξαν; οὐ χθὲς καὶ πρώην Μόῤῥαν διέφθειρον, ὡς ὑπ´ ἐμοὶ τελοῦσαν; οὐ τὰς κοινὰς προσόδους πάσας ἐποίησαν ἀπολιπεῖν; οὐ τῆς στρατιᾶς τὸ μὲν, ὡς πολέμιον, αὐτοὶ διέφθειραν, τοῦ δὲ ἠμέλησαν, ὡς ὑπόπτου, ὀλίγον δὲ ἔτι τὸ λειπόμενον καὶ φαῦλον; ἐμοὶ δὲ τί τοιοῦτον εἴργασται; πλὴν ὅτι ἀμύνομαι ἐπιόντας καὶ Μυσοὺς καὶ Τριβαλοὺς, καὶ τὴν Ῥωμαίων ὑπολειπομένην ἐπάγουσι δύναμιν μὴ δυνάμενος ἀντικαθίστασθαι, ἐξ ἀνάγκης βαρβάρους συμμάχους προσκαλοῦμαι, ὥσπερ ἐδιδάχθην ὑπ´ αὐτῶν. ὁπότερος οὖν τῆς φθορᾶς καὶ τῆς λεηλασίας αἴτιος, μᾶλλον δὲ αὐτουργός; οὐχ οὗτοι; συμβαίνει δὲ αὐτοῖς ὡσπερὰν εἴ τις εἰς οὐρανὸν τοξεύων, ἔπειτα περιπειρόμενος ὑπὸ κατιόντων τῶν βελῶν, οὐχ ἑαυτῷ, ἀλλ´ οὐρανῷ προσλογίζοιτο τὴν αἰτίαν τῆς πληγῆς. ὅτι μὲν οὖν τήν τε κατὰ τὰς πόλεις ἀμύθητον Ῥωμαίων δυστυχίαν αὐτοὶ εἰργάσαντο καὶ τοῦ ἀνδραποδισμοῦ καὶ τῆς λεηλασίας τῆς ἄλλης χώρας αἰτιώτατοι αὐτοὶ, μηδ´ ἄκροις ὠσὶ παραδεχόμενοι τὴν εἰρήνην, ἵν´ ἐμὲ ἀνέλωσι μόνον, ἐκ τούτων δῆλον. ἔπεισι δέ μοι τοῦ πατριάρχου, εἰ δεῖ μὴ μᾶλλον τὴν πονηρίαν, ἢ ἀπραγμοσύνην λέγειν, θαυμάζειν, ὅτι, πολλὰ πολλάκις ἐμοῦ περὶ εἰρήνης δεηθέντος καὶ μάλιστα αὐτοῦ, οἷα δὴ προστάτου τῆς εἰρήνης καὶ καθημέραν εἰρήνην πᾶσιν ἐπιλέγοντος, τότε μὲν οὐδέποτε ἐκάμφθη, οὐδὲ τὰ σπλάγχνα ἔφασκεν ἀνοιγνύναι τὴν ἐκκλησίαν, ἀλλ´ ἦσαν σκληρότερα χαλκοῦ, νυνὶ δ´ ὅτε τῶν πλασμάτων καὶ ψευδολογιῶν ἀκήκοε παρακοιμωμένου, ὅτι καθ´ ἡδονὴν μάλιστά εἰσιν αὐτῷ, ἐξαίφνης πρᾷος καὶ ἥμερος ἀνεφάνη. καίτοι γε ἐροίμην αὐτὸν, ὁποίαν τινὰ λέγει τὴν ἐκκλησίαν ταύτην. εἰ μὲν γὰρ τὴν καθόλου τῶν ἐπισκόπων ἀδελφότητα, ἴστω μηδέποτε ἐμοὶ τὰ σπλάγχνα κλείσασαν ἐκείνην, ἀλλ´ ἀνεῳγμένα μοι εἰς τόδε ἐξαρχῆς διατηροῦσαν· οἱ πλείους γὰρ ἐμοὶ φρονοῦσιν ἴσα, καὶ πολλὴν αὐτῶν ὠμότητα καταγινώσκουσι τῶν πολέμων καὶ τῶν φόνων ἕνεκα. εἰ δ´ αὐτὸν καὶ τοὺς συνόντας τινὰς λέγει, πρῶτα μὲν οὐδ´ αὐτοὶ τοῖς γινομένοις πάντες ἥδονται, ἀλλὰ τῆς ἀπάτης καὶ τῆς εἰς τὰ φαῦλα συναρπαγῆς θρηνοῦσιν ἑαυτοὺς, ἔπειτα οὐδ´ ἐκκλησία εἰσὶν οὗτοι, ἀλλὰ τὸ κοινὸν τῶν πεπιστευκότων ἄθροισμα ἐκκλησία προσηγόρευται· ὧν ὥσπερ ἐξαίρετα οἵ τε ἐπίσκοποί εἰσι καὶ τῶν μοναζόντων οἱ λογάδες· ὧν μάλιστα τὸ ἄριστον καὶ τῶν ὀρθῶν ἐχόμενον λογισμῶν, ἐμοὶ προσέχουσιν, ὡς δίκαια καὶ λυσιτελοῦντα τῶν Χριστιανῶν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ προῃρημένῳ ἐξαρχῆς καὶ πράττοντι. οὔτε γοῦν μοι πρότερον κέκλεικε τὰ σπλάγχνα ἡ ἐκκλησία, οὔτε νῦν ἀνοίγνυσιν, ἀλλ´ αὐτὸς ἐπιορκήσας καὶ συκοφαντήσας καὶ τὸν πόλεμον κεκινηκὼς, ἃ πρότερον οὐκ ἠδυνήθη διὰ τῶν πολλῶν αἱμάτων καὶ τῶν ἀνηκέστων καταπράξασθαι κακῶν, τὸ ἐμὲ διαφθεῖραι, ταῦτα νῦν ἐλπίσας ἐκ τῶν ψευδολογιῶν τοῦ φίλου, ἤνοιξεν, ὥς φησι, τὰ σπλάγχνα, οὐχ ἵνα φιλανθρώπως δέξηται, (τοῦτο γὰρ ἐκ πολλοῦ δεόμενος αὐτὸς οὐκ εἰσακούομαι,) ἀλλ´ ἵνα καταπίῃ. ταῦτα μὲν οὖν εἰ καὶ τραχύτερόν πως δοκεῖ εἰρῆσθαι, συγγνώμη τῷ πάθει. ψυχὴ γὰρ ὑπὸ πολλῶν ἀδικημάτων πιεσθεῖσα καὶ κατώδυνος τοιαῦτα ἂν ἐξενέγκοι καὶ πολλῷ τραχύτερα. πρὸς τοῖς ἄλλοις δὲ καὶ τὸ ἐπιτίμιόν φησιν ἐμοὶ λύσειν χαριζόμενος. εἰ μὲν οὖν εἰδὼς, ἃ δεῖ περὶ τῶν ἐπιτιμίων, τοιαῦτα πλάττεται καὶ οἴεται ἐξαπατᾷν, συγγνώμη πολλὴ τὸ εἰωθὸς ποιοῦντι· εἰ δ´ ἀγνοεῖ τὴν δύναμιν, ἣν ἔχει περὶ τὰ τοιαῦτα, ὅπερ οἴομαι καὶ μάλιστα, ἐγὼ διδάξω. τῶν ἀνθρώπων οἱ μὲν ὀρθῶς βιοῦσι καὶ νόμοις προσέχουσι θεοῦ καὶ περὶ τὴν πίστιν ἀσφαλεῖς εἰσιν, οἱ δὲ τοὐναντίον ἅπαν. ὅσοις οὖν ἢ ἀσέλγειαι ἢ ἐπιορκίαι ἢ φόνοι ἤ τι τῶν ἀπηγορευμένων ἕτερον τολμᾶται ἢ περὶ τὴν πίστιν σφάλλονται, δόγμασι προσέχοντες πονηροῖς καὶ διεφθαρμένοις, οὗτοι τῆς μερίδος ἑαυτοὺς ἠλλοτριώκασι τοῦ Χριστοῦ· οὐδεμία γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος. οἱ ἀρχιερεῖς δὲ τῶν θείων θελημάτων εἰσὶν ἐκφάντορες καὶ διδακτικοὶ καὶ προνοητικοὶ τῶν ἄλλων. πρῶτοι οὖν ἐκεῖνοι παρὰ τοῦ πνεύματος διδασκόμενοι τοὺς ἀπὸ θεοῦ κεχωρισμένους διὰ τὴν περὶ τὰ φαῦλα ἐπιμονὴν, διδάσκουσι τοὺς ἄλλους, μὴ αὐτοῖς συναναμίγνυσθαι, μηδὲ συνεσθίειν, μηδὲ συνεύχεσθαι, ὡς ἀπὸ θεοῦ κεχωρισμένοις, ἵν´ ἢ ἐκεῖνοι ἐπιστρέφωσιν ἀπὸ τῶν φαύλων, αἰσχυνόμενοι τὸν χωρισμὸν, ἢ οὗτοι μὴ βλάπτωνται ἐκ τῆς ἐκείνων συνδιαγωγῆς. ῥᾷον γὰρ ἄν τις μεταλάβοι κακίας, ἢ μεταδῷ τῆς ἀρετῆς. εἰ δ´ ἐκεῖνο προβάλλεται, τί οὖν ὁ Χριστὸς εἶπε „πάντα ὅσα ἂν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ;“ ἀλλ´ αὐτοῦ τοῦ μακαρίου Πέτρου ἀκουέτω, πρὸς ὃν ἡ ἐξουσία δέδοται, Κλήμεντι τῷ διαδόχῳ παραγγέλλοντος διαῤῥήδην, ὅτι „λύσεις, ἃ προσῆκον, ὁμοίως καὶ δήσεις,“ ὡς τὸν μὲν Χριστὸν πρὸς ἐκεῖνον ἀπολύτως εἰπεῖν τὸν λόγον, εἰδότα ἀκριβῶς, ὡς οὐδὲν δήσει τῶν ἀξίων μὴ δεδέσθαι· Πέτρον δὲ αὖθις, παρ´ αὐτοῦ τοῦ διδασκάλου ἐμπνεόμενον, καὶ τὸν διορισμὸν προσθεῖναι τοῦ ὅσα δεῖ, δείσαντα, ὡς ἔοικε, μὴ ὕστερόν ποτε ἡ τοιαύτη ἐπεισέλθῃ νόσος, καὶ νομίσωσιν οἱ ἀρχιερεῖς ἐξουσίαν ἔχειν χωρίζειν, οὓς ἂν ἐθέλωσιν, ἀπὸ θεοῦ ἰδίων ἕνεκα ἐγκλημάτων καὶ παθῶν. ὃ νῦν πέπονθε καὶ οὗτος τὴν οἰκείαν ἀγνοήσας δύναμιν. δῆλον οὖν, ὡς, ἄν τις ἄξια ποιῇ χωρισμοῦ θεοῦ, καὶ πρὶν τοὺς ἀρχιερέας φανερὸν ποιεῖν τοῖς ἄλλοις, ἐκεῖνος ἀπὸ θεοῦ κεχώρισται, ὥσπερ τῷ τῆς Ἀλεξανδρέων ἡγουμένῳ ἐκκλησίας Πέτρῳ τῷ μακαρίῳ Ἀρεῖος ὁ κατὰ Χριστοῦ μανεὶς, καὶ πρὸ τῆς συνόδου τῆς ἱερᾶς καὶ τῆς ἐκτομῆς τοῦ λοιποῦ τῆς ἐκκλησίας σώματος, ἐκτετμημένος παρὰ θεοῦ ἀπεκαλύφθη καὶ γεέννης ἄξιος καὶ τῆς ἐν ᾅδου καταδίκης· ἄν τε μηδὲν τοιοῦτον εἰργασμένος φαίνηται, ἀλλὰ νόμοις θεοῦ προσέχων καὶ ταῖς ἐντολαῖς, αἳ μάλιστα μέλος εἶναι Χριστοῦ ποιοῦσιν, οὐκ ἂν ἀπ´ ἐκείνου χωρισθείη, ἂν πάθους ἕνεκα ἰδίου οἱ ἀρχιερεῖς χωρίζωσιν. ὁ γὰρ μέγας λαμπτὴρ τῆς οἰκουμένης Ἰωάννης ὁ χρυσοῦς τὴν γλῶτταν, τῆς ποίμνης ἀδίκως ὑπὸ τῶν ἐπισκόπων ἀπελαθεὶς καὶ πολλοῖς κακοῖς προσομιλήσας καὶ ἀφορισμῷ καὶ ἀναθέματι ὑποβληθεὶς, οὐδὲν ἀπέβαλε τῆς δόξης· ἀλλ´ ἐκεῖνος μὲν εἰς ἀεὶ Χριστῷ σύνεστι συνδοξαζόμενος, οἱ ἐκτεμόντες δὲ μᾶλλον ἑαυτοὺς τῆς δόξης ἠλλοτρίωσαν τοῦ θεοῦ, φθόνῳ καὶ συκοφαντίᾳ καὶ διαβολῇ καὶ μυρίοις ἄλλοις πάθεσιν ἐκδότους ἑαυτοὺς πεποιηκότες. εἰ μὲν οὖν τι καὶ αὐτὸς ἐμοῦ τοιοῦτον ἔχει κατηγορεῖν, οἷον εἶναι ἄξιον ἀπὸ θεοῦ χωρίζειν, λεγέτω καὶ δεικνύτω, καὶ τήν τε ἐπιτίμησιν οἴσω πρᾴως καὶ πρὸς τῶν ἡμαρτημένων τὴν ἐπανόρθωσιν πᾶσαν ἐπιδείξομαι σπουδήν. εἰ δ´ οἰκείας ἀβουλίας ἕνεκα καὶ φθόνου καὶ συκοφαντίας, ὅτι μὴ παρέσχον κατασφάττειν ἐμαυτὸν, ἀπὸ θεοῦ χωρίζειν ἔγνω, σκοπείτω, μὴ οὐ δι´ ἐμοῦ μᾶλλον, ἢ ἑαυτοῦ τὸ ξίφος ὤθησεν· οὐ γὰρ, Διονύσιος ὁ μέγας, ἕπεσθαί, φησι, τὸ θεῖον ταῖς παραλόγοις τῶν ἀρχιερέων ὁρμαῖς. εἰ δέ τις δέον εἶναι λέγοι, κἂν ὅπως ποτὲ εἶχε τὰ τοῦ πράγματος φροντίδος ἀξίαν ἡγήσασθαι τὴν ἐπιτίμησιν, καὶ περὶ τὴν διάλυσιν σπουδὴν πολλὴν εἰσενεγκεῖν, ἀλλ´ ἐμοὶ κἂν τούτῳ τῶν δεόντων παραλέλειπται οὐδὲν, ἀλλὰ πολλὰ πολλάκις περὶ τῶν τοιούτων δεηθέντι, οὐδὲν οὐδέπω, οὔτε πρότερον, οὔτε νῦν ἐπιεικὲς ἐλέχθη. ὡς μὲν οὖν εὐθὺς ἐξαρχῆς ἐγώ τε τὰ δίκαια εἱλόμην καὶ τὰ κοινῇ λυσιτελοῦντα ἔπραττον, καὶ οὗτοι πολλὰς συκοφαντίας καὶ διαβολὰς πλασάμενοι τὸν πόλεμον κεκινήκασι, καὶ πολλὰ Ῥωμαίους εἰργάσαντο κακὰ, μᾶλλον δὲ συμπάντων αἴτιοι κατέστησαν, τὰ μὲν αὐτοχειρίᾳ πεποιηκότες αὐτοὶ, τὰ δ´ ἐμὲ ἀναγκάζοντες οὐκ ἐθέλοντα, μάλιστ´ ἄν τις ἐκ τῶν εἰρημένων σαφέστατα κατίδοι. ὅτι δὲ καὶ νῦν οὐ τὴν εἰρήνην ᾑρημένοι οὐδ´ ἔλεόν τινα λαβόντες τῶν πιπτόντων καθ´ ἡμέραν, ἀλλ´ ἐμὲ πρὸς τοῖς ἄλλοις ὑποχείριον λαβεῖν βουλόμενοι καὶ τὴν σύμπασαν αὐτοὶ Ῥωμαίων ἀρχὴν ἔχειν, (τοῦτο γὰρ αὐτοῖς σπουδάζεται περὶ πλείστου, ἕτερον δὲ οὐδὲν,) τὴν πρεσβείαν ταυτηνὶ πεποίηνται, ἐκ τῶν πρεσβευομένων αὐτῶν δῆλον. εἰ γάρ τι ἐπιεικὲς καὶ λυσιτελὲς ἐνενόουν τῷ κοινῷ, οὐκ ἂν οὕτως ἐκείνῳ τῷ συκοφάντῃ καὶ ἀεὶ καταψευδομένῳ ῥᾷστα πειθόμενοι ὑπάγειν ἐπεχείρουν ἑαυτοῖς καὶ καταδουλοῦν ἐμέ· ὃς εἰ μή τι ἄλλο, διὰ τὸ γοῦν ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον τὰ Ῥωμαίων διοικεῖν, βέλτιον ἂν τοῖς πράγμασι χρησαίμην καὶ λυσιτελέστερον αὐτῶν. πατριάρχῃ μὲν οὖν καὶ τοῖς ἄλλοις οὐδενὸς ἐμέλησεν ἑτέρου, ἢ ὃ προὔθεντο ἐξαρχῆς εὐθὺς, τὸ διαφθείρειν ἐμὲ καὶ ποιεῖν ἐκ μέσου, ἵν´ ἄρχειν ἀδεῶς ἔχοιεν αὐτοί. ἐγὼ δὲ τοῦ κοινῇ λυσιτελοῦντος ἕνεκα, ὥσπερ καὶ ἀεὶ, καὶ βούλομαί τε καὶ περὶ πλείστου ἄγω τὴν εἰρήνην, εἴ γε βούλοιντο καὶ αὐτοὶ τῶν πλασμάτων καὶ ψευδολογιῶν ἀποστάντες παρακοιμωμένου διαλύσεις τίθεσθαι. εἰ δ´ αὖθις αὐτοὶ τὸν πόλεμον κινοῖεν, μὴ ἐμοὶ τὰ ἐσόμενα κακὰ ἐκ τοῦ πολέμου προσλογίζεσθαι, ἀλλ´ ἑαυτοῖς, πολλῷ τῶν προϋπηργμένων δεινότερα, ὡς ὁρῶ, ἐσόμενα. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ Μυσοῖς καὶ Τριβαλοῖς πόλεις καὶ χώρας καταπροϊέμενοι συμμάχους ἐποιήσαντο, οἷς ἐπ´ ἐμὲ διανοοῦνται χρῆσθαι. οἷς ἀνθίστασθαι οὐκ ἂν δυναίμην μετὰ Ῥωμαίων τῶν παρόντων· λείπεται δὴ κἀμὲ συμμαχίαν ἑαυτῷ πορίζειν, ἣ τοῖς πολεμοῦσιν ἀντιστήσεται καὶ διαφθερεῖ. οὐ γὰρ ἑκὼν εἶναι προήσομαι τὴν ἐμαυτοῦ καὶ τῶν συνόντων σωτηρίαν. αὕτη δὲ οὐδαμόθεν ἄλλοθεν παρέσται, ἢ ἐξ Ἀσίας Περσική· οἳ βάρβαροί τε ὄντες καὶ ἀπ´ ἐναντίας ἡμῖν περὶ τὸ σέβας διακείμενοι οὐδεμίαν φειδὼ ποιήσονται τῶν ἐμπιπτόντων ταῖς χερσὶν, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἀποκτενοῦσι, τοὺς δὲ ἐπὶ δουλείᾳ ἀποδώσονται. εἰ μὲν οὖν τινα τῶν μελλόντων διαφθείρεσθαι ἔλεον λαβόντες πρὸς τὴν εἰρήνην ἐθέλωσι χωρεῖν, κἀγὼ μάλιστα βουλοίμην ἂν, καὶ ἐν ἡμέραις πεντεκαίδεκα πεμπέτωσαν τοὺς ἐροῦντας, ὅτι διαλύεσθαι συνέθεντο, ὡς ἂν πέμψας κἀγὼ κωλύσω τοὺς βαρβάρους μὴ περαιοῦσθαι πρὸς τὴν Θρᾴκην· παρεσκευασμένοι γάρ εἰσιν. ὕστερον δὲ ἐφ´ οἷστισιν ἡ εἰρήνη ἔσται θησόμεθα συμβάσεις πρὸς ἀλλήλους. εἰ δ´ αὖθις ψηφισάμενοι πολεμεῖν μηδὲν ἀποκρινοῦνται πλέον, ἐγὼ μὲν μετὰ τὴν προθεσμίαν οὐδενὸς ὧν ἔγνωκα λυσιτελεῖν ἐμαυτῷ ἀφέξομαι, καὶ θεὸν μαρτυρόμενος καὶ ἀνθρώπους, ὡς ἄκων εἰς τὸν πόλεμον χωρῶ καὶ τῶν ἐσομένων κακῶν οὐδενὸς τό γε εἰς ἐμὲ ἧκον αἴτιός εἰμι. αὐτοὶ δ´ εἰ μή τι ἄλλο, τῶν γοῦν πόλεων πρόνοιάν τινα ποιείσθωσαν τῶν αὐτοῖς προσεχουσῶν, ἵνα μὴ παντάπασι διαφθαρῶσιν ὑπὸ τῶν βαρβάρων· τὴν γὰρ ἐκείνων συμφορὰν ἐν τοσαύτῃ φροντίδι τίθεμαι, ὅσην καὶ τῶν ὑπ´ ἐμέ.“ Τοιαύτην ὁ βασιλεὺς πρὸς τοὺς πρέσβεις ὑπὲρ ὧν ὁ πατριάρχης κατηγόρει τὴν ἀπολογίαν θέμενος, ἔπειτα γράψας καὶ τὰ ἴσα πρός τε πατριάρχην καὶ τοὺς ἄλλους, καὶ Χρυσοβέργην τὸν Ἰωάννην συνεξέπεμπεν αὐτοῖς εἰς βασιλίδα πρεσβευτήν.

896 Chapitre LXXIV.

1. L'Empereur reçoit les lettres, et les lit. 2. Il fait examiner durant six jours toute sa conduite. 3. Il donne sa réponse par écrit aux Ambassadeurs.

1.  Les Ambassadeurs étant arrivés, présentèrent leurs lettres à Cantacuzène, et éviterent avec soin de l'appeler Empereur. Il eut honte des impertinences qui y étaient contenues, et il les envoya se reposer.

2. Le jour suivant, il les manda dans un grande assemblée, et avant que de répondre à leur discours et à leurs lettres, il fournit à l'examen la conduite qu'il avait gardée. On fit une revue exacte de ses actions, depuis la mort d'Andronique, et il justifia clairement qu'il n'avait rien fait que de juste, et que d'avantageux aux enfants du feu Empereur, et à l'Empire. Il permit aux Ambassadeurs de proposer contre lui ce qu'il leur plairait, et il répondit à leurs accusations. Cette discussion dura six jours, et on reconnue qu'il était très innocent, et qu'Apocauque et ses compagnons étaient coupables d'avoir excité la guerre par leurs calomnies. Ces six jours étant passés, il manda les Ambassadeurs, et leur fit la réponse qui suit.

3.  Il n'y a rien qui contribue tant à la ruine d'un Etat, 897 soit populaire, ou monarchique, que le défaut de personnes intelligentes et judicieuses. Lorsqu'une république a beaucoup de citoyens,ou une monarchie beaucoup de minières de cette qualité, elle répare aisément les pertes qui lui font arrivées par malheur. Mais quand elle en est dépourvue, elle est sur le point de tomber dans les dernières disgrâces. C'est ce qui me fait déplorer l'état présent de l'Empire, qui ayant produit autrefois un si grand nombre d'excellent nommes, a été réduit par le temps qui détruit tout, à une telle stérilité, que ceux qui le gouvernent aujourd'hui n'ont rien qui les relevé au dessus du peuple. Et certes, quiconque fera réflexion sur l'Ambassade qu'ils m'envoient, eux qui se tendent autrefois fort honorés d'un de mes regards, et sur l'insolence de leur lettre, ne trouvera pas tant de quoi les condamner, parce qu'en cela ils ne font rien qui ne soit fort digne d'eux, qu'il trouvera de quoi gémir de la misère des Romains qui sont accablés sous la domination de ces esclaves. C'est assez parlé de leur conduite, qui, toute blâmable qu'elle est, se trouve fort conforme à leur humeur. Je ne puis que je n'admire non seulement la malice, mais aussi l'impudence du Paracemomene, qui pour ne pas paraître avoir entrepris en vain cette guerre, se repaît d'une courte gloire qui sera suivie d'une éternelle infamie. Il n'y a pas toutefois si grand sujet de s'en étonner. Car pourquoi trouver étrange qu'un homme dont la vie est une imposture continuelle, un homme qui vivrait plus aisément sans respirer, que sans mentir, impose aux hommes, après avoir tâché d'imposer à Dieu ? Pour moi, qui dès ma jeunesse ai fait profession particu- 898 lière de la vérité, et qui l'ai toujours préférée aux prospérités temporelles, je la dirai ici très sincèrement. Je n'en veux point d'autre témoin que Synadene qui est présent,et qui est digne de foi. Il vint me trouver de la part d'Apocauque, pendant qu'il assiégeait le fort d'Emputhion, et me dire qu'il souhaitait de me parler; bien que ce ne fût qu'une feinte, comme il parut par la suite. Après que j'en fus demeuré d'accord, dans la créance qu'il avait dessein de conférer avec moi touchant la paix, que je souhaite avec une telle ardeur, que j'en écoute avec joie toutes les proportions, même les plus captieuses ; il témoigna désirer que je parusse dans la conférence, sans les marques extérieures de la dignité Impériale, et parce qu'il crut que je ne les voudrais pas quitter, il me pria de trouver quelque expédient. Je répondis, que l'expédient était tout trouvé, que nous n'avions qu'à venir avec nos armes, et que l'on ne saurait pas si j'aurais dessous l'habit d'un Empereur, ou l'habit d'un particulier. Jugez maintenant, si c'est-là renoncer à l'Empire, et se réduire à une condition privée. Si la chose n'est telle que je la dis, que Synadene qui est présent, m'interrompe, et qu'il me convainque.  Ce que j'ai dit jusques ici suffit pour vous faire voir l'extravagance et imposture d'Apocauque, et de ceux qui gouvernent avec lui, bien qu'ils soient de véritables esclaves. Je n'ai plus qu'à répondra au Patriarche. Si je fais voir qu'il est coupable de parjure, et qu'il est l'auteur des meurtres, et des autres maux dont par un désir déréglé de posséder l'autorité souveraine, il m'accuse d'avoir troublé la tranquillité de l'Empire, qu'il ne m'impute pas de l'avoir couvert de la 899 honte que lui produira la démonstration d'une vérité si désagréable, mais qu'il se l'impute à soi-même, puisqu'il m'impose la nécessité de le faire. Il dit qu'au mépris du serment de fidélité que j'avais prêté à l'Empereur Andronique et au préjudice de l'amitié inviolable dont il ma honoré tant qu'il a vécu, et dont j'ai senti tant de salutaires effets, j'ai conjuré après sa mort contre les Princes ses enfants, et contre l'Impératrice sa femme. S'il m'accusait d'imprudence, de lâcheté, de débauche, de quelque vice bas et corporel, le respect que je porte à sa dignité me ferait souffrir son accusation avec une patience muette. Mais puis qu'il m'accuse de parjure, qui est une espèce d'impiété, puis que se parjurer c'est renoncer à Dieu, comme il dit lui-même, ne dois-je pas repousser son accusation avec liberté, et montrer que j'en suis aussi innocent qu'il en est coupable ? Je n'ai jamais prêté de serment de fidélité à l'Empereur d'heureuse mémoire que j'aimais plus que moi-même, dont la vie m'était chère, et dont le souvenir me fera toujours précieux. Il était trop assuré de ma fidélité, pour exiger de moi un serment. Mes actions, lui répondaient assez de la sincérité de mon affection, et de l'ardeur de mon zèle, ne demande des serments qu'à ceux de qui l'on se défie. Il est vrai néanmoins que si j'avais manqué de fidélité, ou envers lui, ou envers ses enfants, je n'entreprendrais pas de me justifier en disant, que je ne la leur avais pas promise. Je sais que quiconque commet une injustice, n'en est pas innocent, pour prétendre qu'il ri avait point fait de serment de s'en abstenir. Ce sera ce que j'examinerai dans la suite. Je 900 me contente maintenant de montrer que c'est une supposition, et une calomnie que le Patriarche avance, quand il assure que j'ai violé le serment que j'avais fait à l'Empereur, puisque je ne lui en ai jamais fait. Que s'il entend parler du serment que j'ai fait à l'Impératrice Anne et à l'Empereur son fils, je réponds que je ne leur en ai point fait d'abord, parce qu'il n'y avait point de nécessité que je leur en fisse. Je me sers à leur égard de la même défense dont je me suis servi a l'égard de l'Empereur Andronique, et je dis que sans leur avoir prêté de serment, ce serait un crime d'avoir attenté à leur Couronne, ou a leur vie. S'il parle du serment que j'ai depuis prêté entre ses mains, j'avais dessein de m'en taire pour l'épargner. Mais puis qu'il m'oblige a entrer dans cet examen, il est juste qu'il ne trouve pas mauvais si je fais voir qu'il est lui-même un parjure. M'étant aperçu un peu après la mort de l'Empereur Andronique, que le Patriarche aspirait au maniement des affaires, et jugeant que ce serait trahir l'intérêt de l'Etat, que de favoriser sa prétention ; estimant, d'ailleurs, qu'il y aurait de l'orgueil à m'opposer ouvertement à son élévation; enfin, étant combattu par différentes pensées, je jugeai qu'il serait utile, sinon pour l'Etat, au moins pour moi, que je menasse une vie privée, dans laquelle je trouverais la satisfaction et l'avantage de ne pouvoir être regardé comme l'auteur des calamités publiques.  J'employai son ministère pour déclarer à l'Impératrice que je renonçais au gouvernement.  Elle fut fort surprise de ma résolution, et considérant mon absence comme la ruine des affaires, elle usa de prières et de reproches pour 901 me retenir. Le Patriarche fut toujours interposé dans cette affaire. Ce fut lui qui porta toutes les paroles de part et d'autre. M'étant laissé fléchir par les larmes de l'Impératrice, et par les cris de ses enfants, qui imploraient ma protection. Je promis de demeurer, mais je pris des précautions que la prudence rendait nécessaires. Je remontré fort au long à l'Impératrice en présence du Patriarche, quelle ne devait pas prêter l'oreille à une infinité de di/cours que l'on ne manquerait pas de répandre contre moi ; que la jalousie dont mes ennemis étaient tourmentés, ne leur permettrait pas de demeurer en repos, que s'ils formaient quelque accusation dont elle reconnût d'abord la fausseté, elle la rejetait avec horreur; que si elle la trouvait probable, elle ne me condamnât pas pour cela sans m'entendre, mais quelle me donnât des Juges; que si j'étais convaincu, je me soumettais au châtiment que j'aurais mérité; que si au contraire je me justifiais, elle condamnât mes accusateurs comme des calomniateurs. Au lieu de m'accorder ma prière, elle dit qu'à mon égard elle n'avait besoin ni de Juges, ni de justification ; mais quand je l'eus pressée de me promettre des juges, elle m'en promit, enfin, contre son inclination, et nous jurâmes réciproquement entre les mains du Patriarche. Elle jura de ne me point condamner sans m'avoir auparavant donné le loisir de me défendre ; et je juré de ne conspirer jamais ni contre elle, ni contre ses enfants, mais de faire tout ce que je pourvois pour leur service, et pour le bien de l'Empire. Ayant toujours nonobstant ce serment la faiblesse du sexe fort suspecte, et me défiant quelle n'eût pas as- 902 sez de fermeté pour résister aux efforts de la calomnie, je pris le Patriarche à part, et après lui avoir rappelé dans la mémoire les grâces que je lui avais faites, je le suppliai de me conserver la justice, et de ne pas souffrir que je fusse accablé par les calomnies de mes ennemis, au préjudice du repos de tous les Romains, dont Dieu l'avait établi le Pasteur le Père, et le Tuteur. Il se leva à l'heure même, et jura de me défendre avec toute l'affection dont un bon Père défend son fils ; de soutenir mes droits avec le même zèle avec lequel je les soutiendrais moi-même, si j'étais présent ; de confondre mes calomniateurs et de les empêcher de me nuire. Ayant été obligé de lui renouveler deux ou trois fois la même prière, il répéta les mêmes serments, non seulement de la manière que les font les Prêtres ; mais aussi de la manière que les font les Laïques. Cependant dix jours après que je fus parti de Constantinople, ce Protecteur vénérable de l'innocence opprimée, se laissa corrompre par les discours empoisonnés de mes ennemis, et ajoutant foi aux calomnies d'Apocauque, il crut que j'avais envie de le déposer, pour mettre Palamas en sa place, et il fut le premier à exciter la guerre civile. Le désir de se venger de l'injustice qu'il croyait que je lui voulais faire le porta à tromper l'Impératrice, qui n'aurait pu être trompée par un autre, et ce Prédicateur de la paix, ce disciple du Dieu de la paix, alluma la guerre, sans se soucier des serments qu'il m'avait faits, ni sans être touché des maux qui en retomberaient sur l'Empire. Il ne s'est point lassé depuis de me persécuter par ses intrigues. Tant de sang répandu, tant d'illustres Romains exilés 903 ou chargés de chaînes, tant de dégâts, et tant de désolations, n'ont point amolli sa dureté. Il a trouvé les effets de la guerre plus doux que les fruits de la paix. Il dira, peut-être, comme j'apprends qu'il dit, quand il veut aigrir l'esprit de l'Impératrice, qu'il est demeuré confiant dans la fidélité qu'il m avait jurée, tant qu'il m'a vu tenir une conduite équitable ; mais que depuis que j'ai trahi mon devoir, il a pris la défense de son Souverain. Quelle preuve apporte-t-il de ce discours ? Car s'il suffit d'accuser, sans prouver ses accusations, il est sans doute fort heureux d'avoir trouvé un moyen si aisé de perdre ses ennemis. Mais s'il n'a pas ce privilège, il faut qu'il apporte des preuves de ce qu'il avance, et qu'il me convainque des crimes dont il m'accuse. Que s'il n'en a connaissance que par le rapport d'autrui, qu'il produise ses témoins. Pour moi je tirerai du fond des choses mêmes, des arguments invincibles de mon innocence. On ne saurait justifier que ni dans le temps qu'ils ont excité la guerre, ni auparavant, j'aie rien fait contre les enfants de l'Empereur. Lorsque ma mère et mon fis ont été arrêtés,  que mes biens ont été pillés,  que mes parents et mes amis ont été proscrits, j'ai modéré mes justes ressentiments, et prévoyant les malheurs qui procéderaient de la guerre, j'ai fait tout ce qui ma été possible pour la détourner. J'ai prié que l'on me donnât des juges, et je me suis offert à subir les plus rigoureux traitements, si j'étais trouvé coupable. Mes ennemis ont été si éloignés de me faire justice, qu'ils ont couronné les premières injures qu'ils m'avaient faites, par de nouveaux outrages dont ils ont flétri mes Am- 904 bassadeurs. Après cela voulant montrer par leurs actions qu'ils ne cherchaient pas seulement un prétexte spécieux de prendre les armes, ils se sont couverts d'une fausse image de zèle pour le service de l'Impératrice, et ils ont envoyé dans toutes les villes des lettres, par lesquelles ils me déclaraient ennemi de l'Empire, et ils défendaient de me recevoir. Leur violence ne s'est pas terminée là. Ils m'ont envoyé commander de demeurer ici, et d'y attendre ma condamnation. Que devais-je faire dans une extrémité si prenante ? devais-je me couvrir la tête, et me laisser massacrer ? Je pense qu'il n'y a point d'homme sage qui voulut mourir d'une mort st honteuse. Devais-je m'épouvanter d'un si soudain changement, et perdant courage me livrer à Apocauque, pour être jeté dans une obscure prison, comme quelques-uns qui s'étant rendus a lui, ont souffert toutes les rigueurs que la rage peut inventer? Cette misère n'est-elle pas plus dure et plus cruelle que toutes les morts ! Le Soleil a-t-il jamais vu une pareille indignité, qu'un homme qui faisait gloire d'avoir reçu de moi un regard favorable, ou une parole obligeante, m'insulte avec la dernière insolence ? Voila ce qui m'a obligé de pourvoir à ma sûreté, et à celle de mes amis, et de faire ce que chacun fait que l'Empereur d'heureuse mémoire m'a souvent pressé de faire, et à quoi mes ennemis m'ont contraint, je n'ai cessé depuis tout cela de leur demander la paix; mais je n'ai moissonné que de l'Antérique. Examinons donc lequel des deux a commis une injustice, et un parjure, ou celui qui a gardé ses serments jusqu'à ce qu'ils aient été violés par ses ennemis, et qui a toujours 905 été été prêt de mettre les armes bas, ou celui qui n'a rien fait de semblable. Voyons qui est l'auteur de la guerre. Je pense que l'on en accusera celui qui a pris le premier les armes, et non pas celui qui n'a rien fait que se défendre. Qui sont ceux qui ont causé les proscriptions, les bannissements, les emprisonnements, les meurtres,, et les massacres ? Ne sont-ce pas mes ennemis ? Ne sont-ce pas ceux qui ont inondé toutes les Villes d'un torrent de larmes, et de sang? ? Ne se sont-ils pas déclarés contre tout ce qu'il y a de personnes éminentes par leur naissance, ou par leur vertu, et ne les ont-ils pas poursuivies dans toute l'étendue de l'Empire pour les faire mourir? N'ont ils pas consumé le bien des particuliers, et les richesses de l'Etat? Je ne parle point des miennes qu'ils ont dissipées, et que Dieu qui connaît les pensées les plus secrètes, sait que j'avais destinées aux affaires importantes de l'Empire. N'ont-ils pas donné des villes aux Bulgares, et n'ont-ils pas permis que les Serviens en aient pris ? N'ont-ils pas appelé les premiers les étrangers ? N'ont-ils pas désolé la Thrace par le passage des gens de guerre ? N ont-ils pas ruiné sa Morée, en haine de ce qu'elle s'est soumise à moi ? N'ont-ils pas anéanti les revenus de l'Etat, en ôtant les importions publiques ? N'ont-ils pas chassé les soldats qui leur étaient suspects et négligé les autres,  de sorte que le peu qui en reste est fort faible et fort méprisable? Qu'ai-je fait de pareil ? Je m'oppose autant que je puis aux incursions des Serviens,  et des Bulgares, et parce que ce qui me reste de troupes Romaines n'est pas suffisant pour leur résister, j'ai imploré le secours des Turcs suivant l'exemple que mes 906 ennemis m'en ont donné les premiers. Qui sont donc ceux qui ont causé la guerre? Ne sont-ce pas mes ennemis, et ne sont-ils pas semblables a ceux, qui après avoir eu l'insolence de lancer leurs traits contre le Ciel, auraient encore l'insolence de l'accuser des blessures que ces traits leur feraient en retombant? Il est évident par tout ce que je viens de dire, que le désir furieux qu'ils ont de me perdre, leur ayant fait rejeter la paix, ils sont coupables de tous, les maux sous lesquels l'Empire gémit.  Au reste, je m'étonne que le Patriarche qui est le Prédicateur de la paix, et qui l'annonce chaque jour au peuple, n'ait point été touché par les prières instantes dont je me suis servi pour la lui demander qu'il n'ait point dit alors que l'Église m'ouvrait ses entrailles, qui étaient pour moi des entrailles aussi dures, et aussi insensibles que l'airain. Je lui demanderais volontiers ce qu'il entent par le nom d'Église? S'il entent ses collègues dans la dignité sacrée de l'Épiscopat, qu'il sache que cette Église la ne m'a jamais fermé ses entrailles. La plupart sont de mon sentiment, et condamnent comme moi la cruauté de mes ennemis. S'il entend que lui, et ceux de sa faction soient l'Église, je lui répondrai premièrement, qu'il y en a parmi eux qui, bien loin d'approuver tout ce qui se fait, gémissent dans le fond de leur cœur, d'être emportés par le torrent des méchants. Mais ces gens là ne sont pas l'Église. L'Église, c'est l'assemblée générale de tous les fidèles, dont les saints Évêques, et les bons Moines sont les principales parties. Tout ce qu'il y a parmi eux de plus orthodoxe, est pour moi, et fait que j'ai toujours pris le meilleur parti, et que j'ai toujours tenu la conduite la 907 plus avantageuse au bien commun de la Chrétienté. Ce n'est donc pas l'Église qui m'ouvre aujourd'hui ses entrailles, après me les avoir autrefois fermées. Ce n'est que le Patriarche, qui après s'être honteusement parjuré, après m'avoir noirci par les médisantes les plus atroces, et m'avoir suscité la guerre la plus cruelle, espère me perdre par ses artifices, ce que son ami n'a pu faire par toutes ses forces, et qui m'ouvre ses entrailles, non pour me recevoir, mais pour m'engloutir. Que s'il y a de l'aigreur dans cette expression, il la faut pardonner à la violence de mon ressentiment. Quand l'âme est pressée par la douleur, ou pénétrée par l'indignation des injustices qu'elle souffre, elle a accoutumé d'employer ces manières de parler puissantes et pathétiques.  Il offre de plus, de me faire la grâce de lever l'excommunication. Si sachant ce que l'on doit croire de ces sortes d'excommunications, il a dessein de nous imposer, il le faut excuser, puisqu'en cela il n'agit qu'à son ordinaire. Mais s'il ignore son pouvoir, je veux bien le lui apprendre. Il y a des hommes qui mènent une sainte vie, qui gardent les Commandements de Dieu, et qui conservent dans leur âme la pureté de la foi et des mœurs. Il y en a qui font tout le contraire. Ceux qui commettent des parjures, des homicides, ou d'autres crimes, et qui tiennent des dogmes opposés à la vérité de la foi, se séparent d'eux-mêmes de Jésus-Christ, étant certain qu'il n'y a point de société entre la lumière et les ténèbres. Les Évêques sont les dépositaires et les interprètes des volontés divines. Les premiers qui avaient été instruits par l'esprit de Dieu, ont averti les fidèles de ne point converser, de ne point manger, et 908 de ne point prier avec ceux qui se sont séparés de Dieu par la persévérance dans le péché, afin que les méchants se convertirent par la honte de cette séparation que les bons ne se corrompent pas par la fréquentation des méchants. Car le mal se communique plus aisément que le bien. Si quelqu'un m'objecte ces paroles que le divin Sauveur a dites à ses disciples, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le Ciel, qu'il écoute de quelle manière saint Pierre, qui a reçu l'autorité sacrée par ces paroles, les explique à Clément son successeur, en lui disant, déliez et liez, ce qu'il sera à propos de délier et de lier. Il semble que le Sauveur donne indéfiniment cette puissance à saint Pierre, dans l'assurance qu'il n'en usera qu'avec une parfaite sagesse, en ne liant que ceux qui mériteront d'être liés, et en ne déliant que ceux qui mériteront d'être déliés, et que saint Pierre, rempli de l'esprit de ce Souverain maître, limite en quelque forte cette puissance, en prescrivant à ses collègues, et à ses successeurs, de ne lier que ce qui doit être lié, de peur que dans la suite des temps les Évêques ne s'imaginassent pouvoir séparer de Dieu ceux qu'il leur plairait, comme a fait celui-ci, qui ne sait pas quel est l'usage légitime de la puissance que l'Eglise lui a mise entre les mains. Il est clair que quand un homme commet un crime, il se sépare de Dieu, bien que l'Église n'ait pas encore déclaré qu'il en est séparé. Il fut autrefois révélé à Pierre Evêque d'Alexandrie, d'heureuse mémoire, qu'Anus, qui était animé d'une fureur sacrilège contre le fils unique de Dieu, était séparé de l'Église, et digne des supplices de l'enfer, bien qu'il n'en eut pas encore été visiblement 909 retranché par l'autorité du Concile. Au contraire, quand un homme demeure uni à Dieu, par une foi vive, et par une observation exacte de ses lois, les Évêques ne l'en peuvent pas séparer, et c'est avec autant de témérité que d'injustice qu'ils l'entreprennent quelquefois pour satisfaire à leurs passions. Jean Chrysostome cette grande lumière du monde, n'a rien perdu de son éclat, quand il a été frappé d'anathème, quandil a été arraché du milieu de son troupeau, quand il a souffert une cruelle persécution. Il est maintenant uni au divin Sauveur dans la participation glorieuse de sa félicité souveraine, et ceux qui l'ont condamné injustement, se sont privés eux-mêmes, par leur jalousie, de la possession de ce bonheur. Si le Patriarche me peut convaincre d'un crime par lequel je me sois séparé de Dieu, qu'il le propose. Alors, je subirai humblement le châtiment, et j'accomplirai la pénitence de bonne foi. Mais si c'est par légèreté, par imprudence, par envie, par haine, par vengeance, qu'il a entrepris de me frapper d'excommunication, qu'il prenne garde que ce ne soit plutôt contre lui, que contre moi qu'il tourne la pointe de son épée. Car comme dit le grand Denis, Dieu ne fuit pas les mouvements déréglés et injustes des Prélats. Si quelqu'un m'objecte que quelle que soit une excommunication, il faut toujours l'appréhender, et tâcher de s'en faire absoudre, je lui répondrai que je n'ai rien omis de ce que j'ai pu faire à cet égard. Quelque instance que j'aie faite pour cela, on ne m'a point rendu jusqu'ici de réponse raisonnable. Ce que j'ai dit suffit pour faire voir très-clairement, si je ne me trompe, que je n 'ay rien fait que pour le bien de l'Etat, que mes ennemis ont excité 910 la guerre par leur calomnies, et que les maux qu''ils m'ont obligé de commettre, leur doivent être aussi bien imputés que ceux qu'ils ont commis eux-mêmes. Les demandes qu'ils font par leurs lettres montrent bien qu'au lieu de vouloir arrêter la fureur des armes civiles, ils ne cherchent qu'à se saisir de moi, pour si rendre maîtres de l'Empire. Car pour peu qu'il leur restât ou d'équité, ou d'affection au bien de l'Etat, ils aimeraient mieux m'obéir; à moi, dis-je, que le temps et l'expérience ont rendu plus capable de gouverner que plusieurs autres, que de s'assujettir à un infâme calomniateur. Le Patriarche et ses compagnons n'ont point eu d'abord d'autre dessein que de me perdre, pour commander seuls selon leur caprice. Pour moi, je désire sincèrement la paix, et je suis prêt de la conclure pourvu qu'ils renoncent à la mauvaise foi, et aux fourberies. S'ils veulent continuer la guerre, ils seront coupables de tous les maux qu'elle produira. Comme ils ont appelé les Bulgares et les Serviens, je serai obligé d'appeler les Turcs, qui faisant profession d'une autre religion que nous, n'auront point de plus grande joie que de tuer des Romains, de les emmener en captivité. L'Empereur s'étant justifié de la forte, écrivit des lettres qui contenaient le même sens, et envoya Chrysoberge à l'Impératrice.

οεʹ. 1. Ἔτι δ´ ἐν Διδυμοτείχῳ τῶν πρέσβεων διατριβόντων, ἧκον ἐκ Φερῶν πρὸς βασιλέα πρεσβευταὶ, πρῶτα μὲν παραιτούμενοι ἐφ´ οἷς πρὸς αὐτὸν ἠγνωμονήκασι, μὴ μόνον οὐ πειθόμενοι τὰ βελτίω συμβουλεύοντι, ἀλλὰ καὶ τὸν ἥκοντα παρ´ αὐτοῦ πρεσβευτὴν ἀπεκτονότες, ἔπειτα δὲ καὶ τὰς συμφορὰς ἐξετραγῴδουν, αἷς περιπεπτώκασιν ἐξ ἀβουλίας, καὶ ἐδέοντο σφίσι βοηθεῖν, ὡς, εἰ μὴ παρ´ αὐτοῦ τινος ἐπικουρίας τύχοιεν, ἄρδην ἀπολούμενοι. μετὰ γὰρ τὴν βασιλέως ἐκεῖθεν ἀναχώρησιν περιστρατοπεδευσάμενος ὁ Κράλης, τὴν μὲν χώραν ἔτεμε καὶ ἐδῄωσε κατὰ κράτος, τὴν πόλιν δὲ εἰς τοσοῦτον ἤγαγεν ἀπορίας πολιορκῶν ἐπὶ συχνόν τινα χρόνον ἐφεξῆς, ὡς κινδυνεύειν ἤδη παρανάλωμα λιμοῦ γενέσθαι. Φεραῖοι δὲ ἐν χρῷ κινδύνου ἤδη καθεστῶτες, μόλις τὰ λυσιτελοῦντα συνεώρων, (παθὼν γὰρ νήπιος ἔγνω,) καὶ ἐπεψηφίσαντο Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ προσχωρεῖν, ὡς τῆς εἰς ἐκεῖνον φιλίας ἀνήσοντα Κράλην τὴν πολιορκίαν·

2.  ὅπερ καὶ ἐγίνετο. μετὰ γὰρ τὴν βασιλέως εὐφημίαν καὶ τὴν μνήμην τὴν ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀνακωχήν τινα παρέσχετο ὁ Κράλης τοῦ πολέμου, καὶ οὐ πολὺ τῆς πόλεως ἄπωθεν ἐστρατοπεδεύετο ἐλθών. ὅσοι δὲ βασιλέως ἦσαν φίλοι τῶν ἐν τέλει Τριβαλῶν, συνεβούλευον Φεραίοις τάχιστα ἐλθόντας πρὸς ἐκεῖνον ἄρχοντα τῇ πόλει δέχεσθαι, ὡς ἀφεξομένου παντάπασι τοῦ Κράλη, εἰ τοιαῦτα γένοιτο. τούτου μὲν οὖν ἕνεκα ἧκον οἱ Φεραῖοι καὶ ἐδέοντο βασιλέως δεδακρυμένοι πέμπειν σφίσιν ἄρχοντα καὶ ἀπαλλάττειν τοῦ κινδύνου.

3. Βασιλεὺς δὲ τό,τε ἄστατον τῆς τῶν ἀνθρώπων τύχης συνορῶν, (οἱ γὰρ πρὶν μεγάλα φυσῶντες καὶ οὐδ´ ἄκροις ὠσὶ δεχόμενοι τὴν ὑπὸ βασιλεῖ δουλείαν, ἀλλὰ καὶ τὸν πρεσβευτὴν ὠμῶς καὶ ἀπανθρώπως κατατεμόντες καὶ πολλὴν ἐπιδειξάμενοι αὐθάδειαν καὶ θρασύτητα, νῦν ἥκουσι ταπεινοὶ καὶ δεδακρυμένοι, ὑπὸ μεγάλων πιεσθέντες συμφορῶν, καὶ δεόμενοι ἐκεῖνα, ἃ εἰ τότε αὐτοῦ συμβουλεύοντος ἐπείθοντο, οὐκ ἂν εἰς τοιαύτας κατέστησαν ἀνάγκας,) ἔπειτα ἐννοῶν καὶ οἵας πόλεως πάντα ἀρίστης ἡ Ῥωμαίων ἡγεμονία ἀποστερεῖσθαι μέλλει, ἐδάκρυσε μὲν ἐπὶ μικρὸν, εἶτα ἐχρημάτιζε τοῖς πρέσβεσι, καὶ τῶν τε ἡμαρτημένων παρείχετο συγγνώμην καὶ χρηστότερα ἐλπίζειν ὑπετίθει, ὡς πᾶν ὁτιοῦν ὑπὲρ αὐτῶν ποιήσων. ἐκείνους μὲν οὖν οὕτως ἐψυχαγώγει λόγοις ἐκ τῆς πολλῆς ἀθυμίας ἀνακτώμενος.

4. Τοὺς ἐκ Βυζαντίου δὲ αὖθις πρέσβεις μετακαλεσάμενος, „ὁρᾶτε“ εἶπεν „οἵων συμφορῶν Ῥωμαίοις ὁ πόλεμος κατέστη. τὰς γὰρ ἑσπερίους ἤδη πάσας πόλεις ἐποιήσαντο ὑφ´ ἑαυτοῖς οἱ Τριβαλοί. δέδοικα δὲ μὴ, τούτου μηκυνομένου, καὶ Μακεδονίας ἄρξωσι παντάπασιν. ἤδη γὰρ οὐκ ὀλίγας ἔχουσι. Φεραῖοι δὲ ὥσπερ ἠκούσατε παρὰ τῶν πρέσβεων, εἰ μή τινος παρ´ ἡμῶν ἐπικουρίας τύχωσιν, οὐκ ἂν ἔτι πρὸς τὸν πόλεμον ἀντέχειν δύναιντο, λιμῷ καὶ πολιορκίᾳ πιεσθέντες. ἔξεστιν οὖν ὑμῖν ἤδη τὸ τοῦ πολέμου κέρδος συνορᾷν, ἐγὼ δὲ ὑμῶν θαυμάζω, ὅθεν οἴεσθε δύνασθαι βασιλείαν ἔχειν, τῶν συνεχόντων αὐτὴν εὐποροῦντες οὐδενός. οὔτε γάρ ἐστιν ἐν ὑμῖν, ὃς ἂν τῶν ἄλλων ἄρχειν δύναιτο καὶ πρόνοιαν ποιεῖσθαι τῶν κοινῶν, εἰ μή πού γε φαίητε παρακοιμώμενον. οὔτε γὰρ βασιλεὺς διὰ τὴν ἡλικίαν τὴν Ῥωμαίων ἄγειν δύναται ἀρχὴν, ἥ τε βασιλὶς ἡ τούτου μήτηρ οὐ διὰ τὴν γυναικείαν ἀσθένειαν μόνον, οὐ γὰρ ἂν ἐξαρκοίη πρὸς τοσοῦτον πραγμάτων ὄγκον, ἀλλὰ καὶ τὸ τὴν ἐξουσίαν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων περιῃρῆσθαι, ὥσπερ ἐν φρουρᾷ διάγει τοῖς βασιλείοις, ὀλίγον ἀποδέουσα τῶν ἐν δεσμωτηρίῳ διαγόντων. τί γὰρ ἐκείνων διενήνοχεν, εἰ μηδὲν μήτε βουλεύσασθαι, μήτε πρᾶξαι τῶν δεόντων δύναται, ἀλλὰ τοῖς ἐψηφισμένοις ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἕπεσθαι ἀνάγκην ἔχει; τάς τε πόλεις ἀπολωλέκατε, τὰς μὲν αὐτοῖς Μυσοῖς παραδεδωκότες, ἵν´ ἔχητε συμμάχους ἐπ´ ἐμὲ, τῶν δ´ ὑπὸ Τριβαλοῖς δεδουλωμένων. καὶ αἱ λειπόμεναι δὲ, ἔτι πρὸς ἐμέ τε καὶ ὑμᾶς διῃρημέναι, τὰ μὲν αὐταὶ ἐφ´ ἑαυταῖς στασιάζουσαι καὶ διαφθειρόμεναι, τὰ δ´ ὑφ´ ἡμῶν ἔξωθεν πολιορκούμεναι καὶ ἐξανδραποδιζόμεναι καὶ τὰ δεινότατα ὑπομένουσαι, εἰς ἐσχάτην ἀπορίαν ἤλασαν, καὶ ὀλίγου ἀποδέουσι τῶν ὑπὸ πολεμίοις γενομένων. χρημάτων τε πόρος οὐδαμόθεν· τά τε γὰρ ἀποκείμενα ἀνάλωται, καὶ τὰ κειμήλια ἀποδέδοται τὰ βασιλικὰ εἰς τοὺς καλοὺς ἀποστόλους, ὅθεν ὄνησις οὐδεμία περιγίνεται· ἐῶ γὰρ τὰ ἡμέτερα τοσαῦτα ὄντα λέγειν· καὶ αἱ πρόσοδοι ἐκλελοίπασι τῶν κοινῶν τῆς χώρας διεφθαρμένης. πρὸς τούτοις δὲ καὶ οἱ μέγα δυνάμενοι καὶ βασιλεῖ συμπράττοντες πρὸς τὴν ἀρχὴν οἱ μὲν διὰ τὴν εἰς ἐμὲ εὔνοιαν χρημάτων ἀποστερηθέντες καὶ πρὸς πεῖραν πολλῶν πρότερον κακῶν ἐλθόντες, νῦν οἰκοῦσι δεσμωτήρια, οἱ δ´ ὅτι ἐμνήσθησαν εἰρήνης, ὁρῶντες οἷ κακῶν ὁ πόλεμος χωρήσει, καίτοι γε κἀκεῖνοι τούτου αἰτιώτατοι γεγενημένοι, ἄπρακτοι κάθηνται ἐν ταῖς οἰκίαις, οὕτω προστεταγμένον ὑπὸ παρακοιμωμένου. ὥσπερ ἀκούω καὶ πρωτοστράτορα τὸν Συναδηνὸν πεπονθέναι νῦν. καὶ ἡ στρατιὰ δὲ ἡ μὲν διέφθαρτο δοκοῦσα εὐνοεῖν ἐμοὶ, ἡ δὲ ὑποπτευομένη ἀμελεῖται, τὸ λειπόμενον δὲ ὀλίγον. πόθεν οὖν οἴεσθε τὴν ἀρχὴν συστήσεσθαι ὑμῖν μηδὲν ἔχοντες τῶν σώζειν δυναμένων; ἃ πάντα χρὴ καὶ ὑμᾶς σκεψαμένους, καὶ βασιλίδι καὶ πατριάρχῃ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπαγγείλαντας, τὴν εἰρήνην ψηφίσασθαι κοινῇ, καὶ μὴ διὰ κακοβουλίαν καὶ τὰ μικρὰ λείψανα ταῦτα, ἃ τῆς Ῥωμαίων ὑπολέλειπται ἡγεμονίας, διαφθεῖραι.“

5. Τῶν πρέσβεων δὲ πρὸς οὐδὲν ἕτερον ἀντειπόντων τῶν εἰρημένων, ἢ ὅτι ἡ βασιλὶς οὐχ ὥσπερ ἤγγελτο αὐτῷ, τοῖς βουλεύμασι τῶν ἀρχόντων ἕπεσθαι ἀνάγκην ἔχει, ἀλλ´ αὐτὴ τῶν πραγμάτων οὖσα κυρία, τὰ δοκοῦντα πράττει, πάντων δουλευόντων ἀκριβῶς, „οὐδὲν ἂν“ εἶπεν „εἰκῇ καὶ μάτην ἐξενήνεκτο παρ´ ἐμοῦ, εἰ μὴ σαφέστατα ᾔδειν ὥσπερ ἔχει εἰρησόμενον. εἰ δ´ αὐτοὶ ἀγνοεῖτε, πεῖραν ἐγὼ ποιήσομαι τοῦ πράγματος, ἐξ ἧς ἔσται καὶ ὑμῖν καταφανὲς εἰρημένον, ὥσπερ ἔχει. Χρυσοβέργῃ γὰρ τῷ παρ´ ἐμοῦ πρεσβεύοντι λόγους ἀναθήσω τινὰς, ὥστ´ αὐτοὺς μόνος μόνῃ βασιλίδι ἀπαγγέλλειν, ὥσπερ εἴωθα καὶ πρότερον ποιεῖν. εἰ μὲν οὖν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων τοῦτο πράττειν συγχωρηθῇ, εὔδηλον, ὡς ἔξεστιν αὐτῇ πράττειν ἅττα ἂν ἐθέλῃ. ἂν δ´ ἐπ´ αὐτῶν κελεύωσι τοὺς λόγους ἀπαγγέλλειν, μηδεμίαν ἑτέραν ἀπόδειξιν ζητεῖν τοῦ τἀληθῆ περὶ αὐτῆς εἰρῆσθαι.  Ττοιαῦτα εἰπὼν συνεξέπεμπεν αὐτοῖς ἅμα καὶ τὸν Χρυσοβέργην, πεντεκαίδεκα προθεσμίαν ἡμερῶν πρὸς διάσκεψιν διδούς.

6. Ἐκεῖνος δὲ Φεραίοις τε ἄρχοντα ἐφίστη, καὶ πρεσβείαν ἔπεμπε πρὸς Κράλην, καὶ ὑπεμίμνησκε τῶν ὅρκων καὶ τῶν συνθηκῶν τῶν πρὸς αὐτόν. οἷς αὐτὸς ἐμμένων, ἠξίου κἀκεῖνον μὴ διαλύειν, ἀλλ´ ἀφίστασθαι, Φεραίων αὐτῷ προσχωρησάντων, καὶ μήτε πολεμεῖν, ἀλλὰ καὶ ὅσα δυνατὰ συναίρεσθαι πολλὰ κεκακωμένοις ὑπὸ τοῦ πολέμου. αὐτοῖς τε Φεραίοις ἐλπίδας ὑπετίθει χρηστοτέρας, ὡς τάχιστα ἀφιξόμενος παρ´ αὐτοὺς καὶ προνοίας τῆς δεούσης ἀξιώσων. τοιαῦτα μὲν ἐπαγγειλάμενος ἐξέπεμπε κἀκείνους.

7. Οἱ ἐκ τοῦ Μομιτζίλου δὲ ἀπιοῦσι συντυχόντες τοὺς μὲν καὶ συνέλαβον αὐτῶν, οὓς ὕστερον ἀπέλυσαν γυμνοὺς, οἱ δὲ μόλις διαδρᾶναι δυνηθέντες, αὖθις πρὸς βασιλέα ἐπανῆκον, πᾶσαν ἀπολέσαντες ἀποσκευήν. ἐφ´ οἷς ἄγαν ἤχθετο ὁ βασιλεὺς ὁρῶν τὴν πόλιν κινδυνεύουσαν, καὶ ἐζήτει ὅπως ἀμύνοιτο Μομιτζίλον βλάπτοντα τὰ μέγιστα.

8. Οἱ ἐκ Βυζαντίου δὲ πρεσβευταὶ ἐπεὶ πρὸς βασιλίδα ἐπανῆκον, ἀπήγγελλόν τε τοῖς ἄρχουσι τὰ περὶ τῆς πρεσβείας, καὶ τὰ πρὸς πατριάρχην γράμματα παρείχοντο. οἱ δὲ ἤχθοντο ἀποτυχόντες ὧν ἐνόμιζον κατωρθωκέναι. μεταπεμψάμενοι δὲ καὶ Χρυσοβέργην ἠρώτων, εἴ τι ἀπαγγέλλειν ἔχει. ὁ δὲ περὶ μὲν τῆς κοινῆς ἔφη πρεσβείας οὐδὲν ἔχειν πλέον τῶν τοῖς γράμμασιν ἐγγεγραμμένων ἀπαγγέλλειν, ἰδίᾳ μέντοι πρὸς βασιλίδα λόγους τινὰς ἔχειν, οὓς ἐκελεύσθη μηδενὸς ἑτέρου παρόντος, πρὸς μόνην ἐκείνην λέγειν. οἱ δ´ ἐκέλευον λέγειν πρὸς αὐτοὺς καὶ μὴ ληρεῖν ἀδύνατα ἀξιοῦντα. τοῦ δὲ μηδενί τῳ ἑτέρῳ ἐξειπεῖν ἂν διισχυριζομένου, ἠπείλουν μαστιγοῦν καὶ ἔκφορα τὰ ἀπόῤῥητα ποιεῖν προσαναγκάσειν. ὡς δὲ οὐδὲν ἐνεδίδου πρὸς τὰς ἀπειλὰς, καὶ τὰς πληγὰς ἐπῆγον. ὁ δ´ οὐδὲν ἧττον ἔφασκεν ἀποκρύψειν, ἂν καὶ δεινότερα τολμῶσιν· εἰδότα γὰρ οἷα πρὸς Βρουλᾶν τῆς εἰρήνης ἕνεκα πρότερον τετόλμηται ἐλθόντα, οὕτως ἥκειν παρεσκευασμένον, ὡς πᾶσαν οἴσοντα κάκωσιν καὶ παροινίαν. ὁ μὲν οὖν οὕτως ἀπτόητος ὡρᾶτο καὶ πρὸς καρτερίαν παρεσκευασμένος τῶν δεινῶν. οἱ δ´ ἐπεὶ ἑώρων ἀδυνάτοις ἐπιχειροῦντες, πολλὰ εἰς αὐτὸν καὶ τὸν πέμψαντα ὑβρίσαντες, ἔπειτα ἐξήλαυνον τῆς πόλεως αὐθημερὸν μηδένα περὶ τῆς πρεσβείας λόγον ποιησάμενοι.

9. Ὁ δὲ πρὸς βασιλέα τὰ γεγενημένα ἀπήγγελλεν ἐλθών· κἀκεῖνος ἤδη τὴν εἰρήνην ἀπογνοὺς, ἐστράτευσεν ἐπὶ Γαρέλλαν. Κοντοστέφανος δὲ ὁ ταύτης ἄρχων προσεχώρησεν ἑκὼν τῷ βασιλεῖ καὶ παρέδωκε τὴν πόλιν· ἐν ᾗ καὶ Καταβοληνὸς Ἰωάννης πρὸς βασιλέα ἤχθη, τῶν οἰκετῶν τῆς βασιλίδος ὤν. ὃν ἔπεμπεν εἰς Βυζάντιον αὐτίκα, μηδενὸς, ὧν εἶχεν, ἀποστερηθέντα, ἠξίου τε αὖθις καταλύεσθαι τὸν πόλεμον καὶ μὴ διὰ τὴν πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν φιλονεικίαν τὰ ἀνήκεστα δεινὰ Ῥωμαίους ὑπομένειν. πατριάρχης δὲ καὶ οἱ λοιποὶ οὐδὲν ἧττον, ἢ πρότερον, ᾑροῦντο πολεμεῖν.

911 Chapitre LXXV.

1. Les habitants de Phères implorent la protection de l'Empereur Cantacuzène. 2. Ils font mention de son nom dans les prières publiques. 3. L'Empereur fait réflexion sur l'inconstance des choses du monde. 4. Il exhorte les Ambassadeurs de Constantinople à la paix. 5. Il les renvoyé avec Chrysoberge. 6. Il écrit au Crale en faveur des habitants de Phères. 7. Leurs Ambassadeurs sont maltraités, par les troupes de Momitzile. 8. Chrysoberge est fustigé à Constantinople. 9. La ville de Garelle se rend à l'Empereur Cantacuzène,

1. Les Ambassadeurs de Constantinople n'étaient pas encore partis de Didymoteque, lors que ceux de Phères y arrivèrent. Ils demandèrent d'abord pardon à l'Empereur de la faute qu'ils avaient faite de mépriser ses ordres, et de l'attentat qu'ils avaient commis de massacrer son Ambassadeur. Ils lui firent une description fort pathétique des malheurs qu'ils s'étaient attirés par leur imprudence, et de la disette où le Crale les avait réduits par un long siège. L'extrémité du péril les ramena à leur 912 devoir selon le Proverbe qui dit, Que le fou se corrige quand il souffre, et ils se rendirent à Cantacuzène, dans l'espérance que le Crale lèverait le siège en sa considération.

2. Cette résolution eut un succès fort heureux. Ils n'eurent pas sitôt proclamé Cantacuzène Empereur, et récité son nom dans les prières publiques, que le Crale leur donna un peu de relâche, et qu'esfuite il leva le siège. Les plus considérables des Serviens leur avaient conseillé de demander un Gouverneur à l'Empereur, et que c'était le meilleur moyen qu'ils pussent choisir pour adoucir le Crale leur maître.

3. L'Empereur Cantacuzène fit alors réflexion sur l'étrange instabilité des choses du monde. Il considéra que ces peuples qui avaient été un peu auparavant si fiers, et si cruels, que de massacrer son Ambassadeur, étaient devenus si humbles et si doux, qu'ils demandaient qu'il reçût leurs hommages, et d'ailleurs, songeant à la perte qu'il avait été prêt de faire d'une ville si peuplée, et si puissante, il ne pût s'empêcher de verser des larmes. Il assura ensuite les Ambassadeurs, qu'il pardonnait aux habitants, et qu'il aurait soin de les soulager.

4. Ayant mandé après cela les Ambassadeurs de Constantinople, vous voyez, leur dit-il, les malheurs que produit la guerre ; les Serviens se font rendus maîtres des principales villes d'Occident, et j'appréhende qu'ils n'aient bientôt la 913 Macédoine. Les habitants de Phères ne peuvent plus soutenir le siège, comme vous l'avez appris par la bouche de leurs Ambassadeurs, et si je ne les assistais, ils seraient contraints de succomber sous la puissance de leurs ennemis, et sous la violence de la famine qui les presse. J'admire comment vous prétendez maintenir l'Empire. Vous n'avez qu'Apocauque qui le puisse gouverner. Le bas âge de l'Empereur Jean le rend incapable d'affaires. L'Impératrice sa mère en est aussi incapable que lui, non seulement à cause de sa faiblesse naturelle, mais aussi à cause de la contrainte où la retiennent ceux qui se font emparés du gouvernement. Vous avez perdu un grand nombre de villes. Il y en a que vous avez livrées aux Bulgares. Il y en a que les Serviens ont usurpées. Le reste est partage entre nous. Il y en a qui font divisées par des factions contraires. Il y en a qui font assiégées par nos troupes. Il y a par tout une grande disette d'argent. Le trésor est épuisé. Les précieux meubles de la couronne ont été vendus, et employés à l'armement de cette flotte qui n'a de rien servi. Je ne parle point de mes richesses qui étaient immenses. Le pays étant ruiné on a cessé de recevoir les impositions publiques. Les principaux avis du feu Empereur, avec lesquels il partageait les soins du gouvernement, ont été dépouillés de leurs biens, et enfermés dans des prisons, en haine de l'affection qu'ils me portent. Il y en a d'au- 914 tres qui pour avoir parlé de la paix, sont obligés de se tenir cachez dans leurs maisons, bien qu'ils eussent d'abord été d'avis de la guerre. J'apprends que le Protostrator est en cet état. On a ruiné une partie des gens de guerre, à cause de l'inclination qu'ils avaient pour moi. On a négligé les autres, tellement qu'il n'en reste qu'un fort petit nombre. Comment donc conserverez-vous l'Empire, étant dépourvus de tout ce qui serait nécessaire pour cet effet ? Voila ce que vous devez représenter à l'Impératrice, et au Patriarche, afin qu'ils sauvent le misérable débris qui reste de leur naufrage.

5. Les Ambassadeurs ne trouvèrent rien à redire au reste de son discours, et ayant seulement dit que l'Impératrice ne dépendait point de ses Ministres, et qu'elle ne leur avait laissé que l'obéissance en partage ; Il répliqua, Je n'ai rien avancé légèrement, et sans en être bien informé, si vous en doutez, l'épreuve en est fort aisée à faire, je chargerai Chryfoberge d'entretenir l'Impératrice en particulier, touchant quelque affaire. Si les Ministres y consentent, ce sera une marque qu'elle a la liberté de faire ce qu'il lui plaît. Mais s'ils demandent qu'ils disent en leur présence, ce qu'il voudra dire en particulier, ce fera une conviction que je n'ai rien avancé qui ne soit vrai. Ayant parlé de la forte il envoya Chrysoberge avec eux, et il leur donna quinze jours pour lui rendre réponse.

6. Il établit ensuite un Gouverneur à Phères; 915 et il envoya représenter au Crale les Traités et les Serments par lesquels ils étaient obligés l'un envers l'autre, et le supplier d'épargner les habitants de Phères,qui s'étaient soumis à son obéissance, et de les soulager plutôt des misères qu'ils avaient souffertes, que de leur en causer de nouvelles. Il promit même d'aller bientôt visiter la ville, et de pourvoir à ses besoins.

7. Ils furent rencontrés en chemin par des soldats de Momitzile, qui en prirent quelques-uns, et les renvoyèrent tout nus, les autres s'étant échapés revinrent trouver l'Empereur, qui fut fort fâché de cette rencontre, à cause du danger que la ville de Phères encourait, et qui songea aux moyens de se venger des incommodités que Momitzile lui apportait par ses courses continuelles.

8. Les Ambassadeurs étant de retour à Constantinople, ils firent aux Ministres le récit de leur Ambassade, et ils présentèrent au Patriarche la lettre qui lui était adressée. Ils eurent un grand déplaisir d'être frustrés de leur espérance. Ils firent venir après cela Chrysoberge, et ils lui demandèrent ce qu'il avait à leur dire? Il répondit qu'il n'avait rien à ajouter touchant l'Ambassade commune, à ce qui était contenu dans les lettres ; mais qu'il avait quelque chose de secret à communiquer à l'Impératrice. Ils lui commandèrent de le déclarer publiquement, et ils le menacèrent de le lui faire déclarer à coups de 916 fouet, et parce qu'il se moqua de leurs menaces, ils le firent cruellement fustiger. Quand ils virent qu'au milieu de ce sanglant outrage, il demeurait aussi ferme et aussi intrépide que s'il n'eût rien souffert, et qu'il protestait que quand ils redoubleraient les efforts de leur rage, et qu'ils le traiteraient aussi cruellement qu'ils avaient traité Bulas, il ne trahirait jamais le secret de son maître, ils le laissèrent aller le même jour sans répondre le moindre mot touchant l'ambassade.

9. L'Empereur Cantacuzène désespérant d'obtenir la paix, marcha vers la ville de Garelle, que Contostephane qui en était Gouverneur lui remit entre les mains a et à l'heure même on lui amena un Officier de l'Impératrice nomme Catabolene qui était dedans. Il le renvoya à Constantinople, sans permettre qu'on lui fit aucun mal. Il pria encore une fois ses ennemis de mettre bas les armes, mais ils demeurèrent obstinés à la guerre.

οϛʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ καὶ τὴν μεγάλην εἷλε Καρύαν φρούριόν τι ὁμολογίᾳ. ἔνθα διατρίβοντι καὶ πρωτοκυνηγὸς ὁ Βατάτζης προσεχώρησε μετὰ τῶν συγγενῶν ὄντων οὐκ ὀλίγων· καὶ τό τε Πολύβοτον, πόλιν Θρᾳκικὴν ὑπὸ τῶν συγγενῶν κατεχομένην, προσῆγε βασιλεῖ, καὶ Τηρίστασιν τὸ φρούριον, ὃ πρότερον αὐτὸς ἔτι βασιλέως Ἀνδρονίκου περιόντος οἰκείοις ἀναλώμασιν ἐτείχισεν. ἔφασκέ τε, ὡς ἐν μὲν ταῖς ἀρχαῖς τοῦ πολέμου μάλιστα, νομίσας περὶ βασιλέα ἠγνωμονηκέναι καὶ τοῖς ἐκείνου παισὶν ἀδίκως ἐπιβουλεύειν καὶ παραιρεῖσθαι τὴν ἀρχὴν, ἀποστῆναί τε αὐτοῦ διὰ τὴν νομιζομένην ἀδικίαν καὶ πολεμεῖν ἁπάσῃ δυνάμει. τοῦ χρόνου δὲ τριβομένου καὶ τῶν Ῥωμαίων ἀπολλυμένων ἀκλεῶς ὑπὸ τοῦ πολέμου, ὁρῶν ὡς βασιλεῖ μὲν τά τε Ῥωμαίοις κοινῇ συνοίσοντα καὶ τοῖς βασιλέως σπουδάζεται παισὶ, παρακοιμωμένῳ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ἄγουσι τῶν Ῥωμαίων τὴν ἡγεμονίαν, οὐδέν ἐστι προὔργου, ἢ πάντας διαφθείραντας ἐκείνους ἄρχειν, βασιλέως δὲ τοῦ παιδὸς ὀλίγα ἢ οὐδὲν φροντίζοντας, καὶ τῆς τῶν ἄλλων σωτηρίας, συνιδών τε ἐκ τῶν γινομένων ὡς ἐκεῖνοι ἀδικοῖεν καὶ διαφθείροιεν φαυλότητι τρόπων τὴν ἀρχὴν Ῥωμαίων, ἀποστῆναί τε ἐκείνων καὶ προσχωρῆσαι βασιλεῖ, καίτοι γε μεγάλας ἀφορμὰς ἔχων τῆς πρὸς αὐτοὺς εὐνοίας. τῷ τε γὰρ υἱῷ συνῴκισε τὴν πατριάρχου θυγατέρα, καὶ τὴν αὐτοῦ τῷ μεγάλου δουκὸς υἱῷ ἐξέδωκε πρὸς γάμον. ἀλλὰ καὶ οὕτως ἔχων συγγενείας πρὸς αὐτοὺς καὶ οἰκειότητος, βδελύξασθαί τε τοὺς τρόπους καὶ τὴν παρὰ βασιλεῖ διατριβὴν ἑλέσθαι μᾶλλον.

2. Βασιλεὺς δὲ ἀσμένως τε ἐδέξατο καὶ τῶν τε λόγων καὶ τῆς κρίσεως χάριν ὡμολόγει· καὶ τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας καὶ τοῦ προσκεχωρηκέναι ἀμειβόμενος, αὐτῷ μὲν τὴν μεγάλου στρατοπεδάρχου παρείχετο ἀξίαν, τοῖς ἄλλοις δὲ τῶν συγγενῶν ἑκάστῳ ἀναλόγως καὶ τιμὰς παρείχετο καὶ προσόδους ἐτησίους.

3. Εἶτα σὺν ἐκείνῳ εἰς Τηρίστασιν ἐλθὼν, ἐκείνην τε παρελάμβανεν ἐκείνου παραδιδόντος, καὶ τὰ περὶ αὐτὴν πολίχνια καὶ τὰ φρούρια προσεχώρουν. Καλλιούπολις δὲ καὶ Ἐξαμίλιον ἀντεῖχον καὶ πᾶσαν δεῖν ᾤοντο μᾶλλον ὑπομένειν πολιορκίαν, ἢ προσχωρεῖν τῷ βασιλεῖ.

4. Ἔτι δὲ αὐτῷ περὶ Χεῤῥόνησον διατρίβοντι Σουλιμὰν, τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν σατραπῶν εἷς, εἰς Χεῤῥόνησον μετὰ στρατιᾶς περαιωθεὶς, συνεγένετο τῷ βασιλεῖ ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς, καὶ ἵππους τε παρείχετο καὶ ὅπλα δῶρα καὶ στρατιὰν οὐκ ὀλίγην συμμαχεῖν. φιλοφρονηθεὶς δὲ ὑπὸ βασιλέως καὶ αὐτὸς, ἀνέστρεφεν εἰς τὴν Ἀσίαν.

5. Βασιλεὺς δὲ τὰ μήπω προσχωρήσαντα πολίχνια ἐπῄει καὶ κατεδουλοῦτο, καὶ πρὸς Μυριόφυτον ἐλθὼν ηὐλίσατο τὴν νύκτα ἐν οἰκίᾳ μεγάλῃ διωρόφῳ. εἴθιστο δὲ διά τε τὴν βραχύτητα τῆς ἡμέρας· χειμὼν γὰρ ἦν· καὶ τὸ ἀνάγκην ἔχειν ἄχρι νυκτὸς ἔφιππον εἶναι, (οὐ γὰρ ἦν ὅποι τῶν ἵππων ἀποβάντας ἄριστον αἱρεῖσθαι, τῆς Θρᾴκης ἁπάσης ὑπὸ τοῦ πολέμου ἀοικήτου γενομένης πλὴν τῶν πόλεων,) ἀρχομένης εὐθὺς ἡμέρας ἀριστᾷν καὶ οὕτω διημερεύειν. οἱ περὶ αὐτὸν δὲ κατὰ τὸ ἔθος ἀναγκάζοντες ποιεῖν, οὐκ ἠθέλησε, δεῖσθαι μὲν τροφῆς εἰπὼν, ἀναχωρεῖν δὲ ἐπείγεσθαι οὕτως αὐτομάτως· αὐτίκα τε ἐπέβησαν τῶν ἵππων, κελεύσαντος ἐκείνου, καὶ πρὸς ἑτέραν πολίχνην οὐ πολὺ διέχουσαν Μυριοφύτου, Χώραν προσαγορευομένην, ἦλθον, ἔτι μήπω προσχωρήσασαν. πέμψας τε ὁ βασιλεὺς προσηγόρευε τοὺς πολίτας καὶ παρῄνει προσχωρεῖν. οἱ δ´ ἀντὶ προσηγορίας κακῶς ἥκειν ἔφασαν αὐτόν. αὐτοὺς δὲ ἀμυνεῖσθαι προθυμότατα, ἂν ἐπίῃ, ἀπὸ τῶν τειχῶν. τοῦ πρεσβευομένου δὲ κατηγοροῦντος, ὅτι ἀνοήτως καὶ θρασέως ἀποκρίνοιντο βασιλεῖ προσαγορεύοντι, ἕτερον ἔφασαν ἐκεῖνοι βασιλέα ἔχειν, αὐτὸν δὲ ἐν οὐδένων ἄγειν μοίρᾳ, καὶ ὕβρεις αὐτίκα κατέχεον αὐτοῦ πολλάς.

6. τι δὲ περὶ τὰς ὕβρεις ἐκείνων ὄντων, σεισμὸς ἐγίνετο ἐξαίσιος οἷος, καὶ τά τε τείχη κατέπιπτε τῆς πόλεως καὶ τῶν οἰκιῶν ὑπὲρ τὰς δύο μοίρας, καὶ κατεχώσθησαν ὑπό τε τῶν τειχῶν καὶ τῶν οἰκιῶν ὑπὲρ τριακοσίους. ὅσοι δὲ διέφυγον τὸν κίνδυνον, βασιλεῖ προσέδραμον ἐξελθόντες, καὶ ἐδέοντο μὴ σφᾶς καὶ τέκνα περιιδεῖν ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἀνδραποδισθέντας ἄν. τῆς αὐτῆς δὲ ὥρας ὑπὸ τοῦ σεισμοῦ ἐκείνου καὶ ἡ οἰκία, εἰς ἣν ηὐλίσατο ὁ βασιλεὺς τὴν νύκτα, κατέπεσεν ἐκ θεμελίων, καὶ ἡ περὶ βασιλέα τοῦ θεοῦ πρόνοια ἐγίνετο καταφανὴς, οὕτως ἐκ προδήλου κινδύνου ῥυσαμένου. εἰ γὰρ, ὥσπερ οἱ περὶ αὐτὸν παρῄνουν, ἀριστᾷν ἐπείθετο ἐκεῖ, οὐδὲν ἂν ἐκώλυε μὴ αὐτόν τε καὶ τῶν συνόντων οὐκ ὀλίγους ὑπὸ τῆς οἰκίας καταχωσθῆναι· οὕτως ἦν βραχὺς ὁ μεταξὺ χρόνος παρεληλυθώς. τῆς δὲ περὶ αὐτὸν στρατιᾶς ὡρμημένης τὴν πολίχνην, ὡς πολεμίαν, διαρπάζειν, καὶ τῶν Περσῶν τοὺς ὑπολειπομένους ἀνδραποδίζειν ἐπιχειρούντων, ἐκώλυσεν ὁ βασιλεὺς ἐλθὼν καὶ περιέσωσε τὴν πολίχνην. καὶ διπλᾶς ἀπεδίδου τὰς εὐχαριστίας τῷ θεῷ, τοῦ τε ἀπὸ τῆς καταπεσούσης οἰκίας αὐτὸν καὶ τοὺς συνόντας περισωθῆναι, καὶ τοῦ τὴν Χώραν οὕτως ἑτοίμην προκειμένην ἐπὶ τὴν διαρπαγὴν περισῶσαι δυνηθῆναι. ἔπειτα αὐτοῖς τῶν εἰς ἐκεῖνον ὕβρεων συγγνώμην παρασχόμενος καὶ ἄρχοντας ἐπιστήσας, οἳ τὰ τείχη ἀναστήσουσιν, ἀπῇρεν ἐκεῖθεν πρὸς τὰς ἄλλας πόλεις. οἱ δὲ ἐπιτεταγμένοι πρὸς τὸν τειχισμὸν κατὰ τὸ βασιλέως πρόσταγμα πολλὴν εἰσενεγκάμενοι σπουδὴν, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τῶν προτέρων ἀνέστησαν βελτίω καὶ ἐῤῥωμενέστερα.

7. Ἐπεὶ δὲ οὐδενὸς ἐνέδει πρὸς ἀπαρτισμὸν αὐτοῖς, ἐπιβουλεύσαντες οἱ κατὰ τὴν πολίχνην, ἐξήλασαν τοὺς βασιλέως αὖθις καὶ βασιλίδι προσεχώρησαν· καὶ πρὸς πολλῶν δυσχερῶν ἐλθόντες πεῖραν, ἄχρις οὗ καὶ Βυζαντίου βασιλεὺς ἐκράτησε, διέμειναν πολιορκούμενοι καὶ κακῶς πάσχοντες ὑπὸ τῶν περιοικίδων πόλεων.

917 Chapitre LXXVI.

1. Vatace se rend à l'Empereur Cantacuzène. 2. Il le reçoit humainement, et le fait grand Stratopedarque. 3. Il réduit de petites places. 4. Solyman lui donne des armes, et des chevaux- 5. L'Empereur prend quelques villes. 6. Tremblement de terre. 7. Infidélité des habitants de Cora.

1. L'Empereur Cantacuzène prit par composition une forteresse que ceux du pays appellent la grande Carie. Pendant qu'il y séjournait, Vatace Protocynege vint se rendre à lui, avec un bon nombre de troupes, et lui livra une petite ville de Thrace nommée Polybote dont ses parents étaient maîtres, et le Fort de Teristasis, que l'Empereur même avait autrefois réparé à ses dépens, sous le règne d'Andronique. Ce Vaiace avoiioit franchement qu'il s'était déclare d'abord contre Cantacuzène, dans la créance qu'il avait conspiré contre les enfants de son bienfaiteur ; mais qu'ayant reconnu dans le cours de cette guerre si cruelle, qui avait enlevé un si grand nombre d'illustres Romains, qu'il était innocent, et que ses ennemis méprisant l'intérêt de l'Etat, n'avaient point d'autre dessein, que de conserver la puissance qu'ils avaient u- 918 surpée, il avait renoncé à leur parti, quelque raison qu'il eût d'y demeurer attaché, et quoi qu'il eût accordé son fils à la fille du Patriarche, et sa fille au fils d'Apocauque.

2. L'Empereur le reçut très humainement, et lui donna la charge de grand Stratopedarque, et assigna des pensions à ses parents, à chacun selon leur mérite.

3. Il alla ensuite avec lui au Fort de Teristasïs, qu'il reçut de ses mains. En même temps les bourgs d'alentour se rendirent. Il n'y en eut que deux, savoir Calliopole, et Examilion, qui refusèrent de se rendre.

4. Durant qu'il était dans la Chersonèse, un Sultan d'Asie nommé Solyman, y passa avec ses troupes, et lui fit présent d'armes, de chevaux et d'hommes. L'Empereur lui en ayant témoigné beaucoup de reconnaissance, il s'en retourna.

5. L'Empereur parcourut après cela les Forts et les Bourgs qui tenaient contre lui, et il les réduisît à son obéissance. Il alla à Myriosyte, et y logea dans une grande maison à deux étages. La Thrace étant alors ruinée, et n'y ayant aucun endroit où il fût commode de descendre, il avait accoutumé de manger dès le matin, et de passer le reste du jour à cheval. Ceux de sa suite l'ayant donc prié de manger, selon sa coutume, il n'en voulut rien faire, et leur répondit que- quelque besoin qu'il eût de manger, il était encore 919 plus pressé de partir. Etant donc montés à cheval, ils allèrent à une petite ville nommée Cora., qui ne s'était pas encore rendue. Il envoya sommer les habitants par un héraut; mais au lieu de répondre civilement, ils le renvoyèrent avec exécration, en protestant de se défendre vaillamment. Le Héraut les ayant blâmez de l'insolence avec laquelle ils répondaient aux civilités de l'Empereur, ils repartirent qu'ils ne le reconnaissaient point pour Empereur, qu'ils en avaient un, et ils dirent ensuite plusieurs injures contre lui.

6. Dans le temps qu'ils étaient dans cet emportement de paroles, il survint tout d'un coup un tremblement de terre, qui renversa les murailles de leur ville, qui abattit les deux tiers des maisons, et qui ensevelit trois cents habitants sous les ruines. Ceux qui relièrent se vinrent jeter aux pieds de l'Empereur, avec leurs femmes et leurs enfants, et le supplier de ne pas permettre que les Barbares les emmenassent en captivité. Au même moment la maison où l'Empereur avait passé la nuit précédente fut ébranlée jusqu'aux fondements, et tomba par terre, en quoi l'on reconnut clairement le soin que la divine Providence prenait de sa conservation. Ses soldats ayant voulu piller la ville, et les Turcs s'étant mis en devoir de lier les habitants pour les emmener, l'Empereur les en empêcha, et remercia Dieu des deux grâces qu'il venait de lui fai- 920 re, l'une de l'avoir garanti de la chute de la maison; et l'autre d'avoir exempté la ville du pillage. Il pardonna aux habitants les injures qu'ils lui avaient dites, et il nomma des personnes pour avoir soin de relever les murailles. Les ouvriers travaillèrent avec une telle diligence, qu'ils firent en peu de temps des murailles plus épaisses et plus fortes que celles qui étaient tombées.

7. Elles ne furent pas si tôt achevées, que les habitants se soulevèrent, chassèrent les gens de l'Empereur, et reprirent le parti de l'Impératrice. Ils s'exposèrent par cette infidélité à beaucoup d'incommodités et de disgrâces, qu'ils souffrirent jusqu'à ce que l'Empereur fût rentré à Constantinople.

 

οζʹ. 1. Βασιλὶς δὲ ἡ Ἄννα καὶ ὁ πατριάρχης, ηὐξημένον ὁρῶντες ἤδη Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα καὶ πόλεις τε ὑποποιησάμενον πολλὰς καὶ στρατιὰν οὐκ ὀλίγην ἔχοντα, νομίσαντες ἀπορίᾳ τοῦ κωλύσοντος αὐτὸν ηὐξῆσθαι, τὸν μέγαν δοῦκα στρατηγὸν αὖθις ἐψηφίσαντο, καὶ ἐπέτρεψαν τὸν πρὸς ἐκεῖνον πόλεμον.

2. Ὁ δ´ εὐθὺς τὴν στρατιὰν ὅση ἦν παραλαβὼν, ἦλθεν εἰς Ἡράκλειαν. πυθόμενος δὲ περὶ βασιλέως, ὡς Χαριουπόλει ἐνδιατρίβει ὀλίγῳ πρότερον προσχωρησάσῃ, Λογγῖνόν τινα τοῦ δεσμωτηρίου ἐξαγαγὼν, ὃς τῆς εἰς βασιλέα ἕνεκα ἐδέδετο εὐνοίας, καὶ μετεωρίσας πολλαῖς ἐπαγγελίαις, εἰ δυνηθείη βασιλέα ἀνελεῖν, ἔπειτα προφάσεως ἕνεκα εὐπροσώπου καὶ γράμματα παρέσχετο πρὸς βασιλέα. ἐδήλου δὲ τὰ γράμματα τοιαῦτα, ὡς πρότερον μὲν αὐτῷ Διδυμοτείχῳ ἐνδιατρίβοντι ἐπιστρατεύσας, συντεθείη συγγενέσθαι. τοῦ καιροῦ δὲ κωλύσαντος τὴν συντυχίαν, ἐκεῖνον μὲν οἴκαδε ἐπανελθεῖν, αὐτὸν δὲ καιροῦ λαβόμενον ταῖς ὑπὸ βασιλέα τελούσαις πόλεσιν ἐπιστρατεῦσαι, ἃ οὐκ ἐχρῆν ποιεῖν. ὑφ´ ὧν ἀναγκασθέντα καὶ αὐτὸν, καίτοι βουλόμενον οἴκοι διατρίβειν, εἰς Ἡράκλειαν ἐλθεῖν μετὰ τῆς στρατιᾶς. εἰ μὲν οὖν αὐτῷ πειθόμενος εἰς τὴν οἰκίαν ἐπανέλθοι, κάλλιστ´ ἂν ἔχοι· παύσαιτο γὰρ ἂν καὶ αὐτὸς τὴν στρατιὰν ἀνονήτοις πόνοις κατατείνων· εἰ δ´ ἑτέρως ἔγνωκε, πλέον μὲν οὐδὲν ἐρεῖν, αὐτὸν δὲ εἰδέναι ὅτῳ ἔγνωκεν ἀντικαθίστασθαι. τὸν αὐτὸν γὰρ εἶναι, ὃν πάλαι οἶδε.

3. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ τὰ γράμματα ἀνέγνω, τὸν ἄρχοντα Ἀπρίων, ὃς παρ´ αὐτῷ ἦν, τῆς πόλεως προσχωρησάσης, ἔπεμπε πρὸς αὐτὸν, τοιαῦτα ἀντεπιστείλας· „ἀνέγνων σου τὰ γράμματα, παρακοιμώμενε, καὶ τὴν μὲν ἐγκειμένην μεγαλαυχίαν καὶ τὸν τῦφον θαυμάζειν μάλιστα ἐπῆλθε· πάνυ γὰρ ἀνάρμοστα τῇ ἡλικίᾳ πράττεις. δέον γὰρ διὰ τὸ γῆρας τοῦ τολμήματος καὶ τῆς εἰς τὰς μάχας εὐψυχίας ὑφιέναι, σὺ δ´ ἐν ἥβῃ μὲν ἦσθα δειλότερος λαγὼ, νυνὶ δ´ ἐν βαθεῖ γήρᾳ συῶν οὐδαμῶς ἀμβλυτέραν ἔχεις τὴν ὁρμήν. εἰ μὴ τοῦτο φαίης, ὡς νέος στρατιώτης ὢν, ὥσπερ εἰκὸς, ἐκτήσω καὶ νέον τῦφον. τῆς ἀληθείας δέ σε καὶ πάνυ ἐπαινῶ. ἀεὶ γὰρ εἰωθὼς παρὰ τὸν βίον καταψεύδεσθαι καὶ αὐτοψεῦδος ὢν, νῦν με μάλιστα εἰδέναι σε εἰπὼν, πάνυ μάλιστα ἐφθέγξω τἀληθές. οἶδα γὰρ σαφῶς, ἐξ οἵας τύχης ἀνειλόμην, καὶ ὡς ἠξίωσα μειζόνων, ἢ προσῆκε. βασιλέως δὲ διὰ τὴν προσοῦσαν μοχθηρίαν καὶ τῶν τρόπων τὴν φαυλότητα δεσμωτηρίῳ κατακλείσαντος πρὸς ὀργὴν, αὐτὸς ἐξήγαγον παραιτησάμενος καὶ πρὸς τὴν προτέραν τύχην ἐπανήγαγον. καὶ οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ πολλάκις ὕστερον βουλομένου τοῦ βασιλέως τῆς πονηρίας κολάζεσθαι ἀξίως, αὐτὸς παρῃτούμην διαλύων τὴν ὀργὴν καὶ πολλῶν καὶ μεγάλων ἠξίουν ἀγαθῶν. καὶ πολλάκις καὶ βασιλέως περιόντος, καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν προσκεκρουκότος, ὧν οὐδὲ σὲ οἴομαι ἐπιλελῆσθαι, οὐδένα τῶν προσκρούσεων λόγον ἐποιούμην, οἷόν τινι ζώῳ τῶν ἀχθοφόρων, πρὸς μὲν τὸ ἀχθοφορεῖν κεχρημένος μόνον, τῶν δ´ ἄλλων εἴ τι πρόσεστι δυστροπίας ἀμελῶν. ὅτι δὲ εἰς τοσοῦτον ἔμελλες ἀτοπίας ἐκπεσεῖσθαι, τοῦτο μόνον σαφῶς οὐκ ᾔδειν. ᾤμην γάρ σε οὐδὲ σαρκῶν φείσεσθαι, καιροῦ καλοῦντος, ὑπὲρ ἐμοῦ, τὸ πλῆθος μεμνημένον καὶ τὸ μέγεθος τῶν εὐεργεσιῶν. σὺ δ´ ἀντὶ τούτων ἐχρήσω τοῖς ἐναντιωτάτοις, καὶ μοχθηροὺς ἀνθρώπους καὶ τὰς γνώμας διεστραμμένους ἀπατηλοῖς καὶ περιέργοις λόγοις ὑπελθὼν καὶ ταῖς τῶν μεγίστων ἐπαγγελίαις ἐξαπατήσας, τουτονὶ τὸν πόλεμον οὐδὲν ἧττον κοινῇ κατὰ Ῥωμαίων, ἢ κατ´ ἐμοῦ κεκίνηκας· οὓς ἀξιώτατα ἠμείψω τῆς τε ἐκείνων ἀβελτηρίας καὶ τῆς σοὶ προσούσης πρὸς τοὺς φίλους ἀπιστίας ζόφον πάντων καταψηφισάμενος, ὥσπερ ἦσαν ἄξιοι. σὲ μὲν οὖν, ὥσπερ ἔφης, πάντων μάλιστα ἐγὼ γινώσκω· σὺ δ´ ἐμὲ πάνυ μοι δοκεῖς ἠγνοηκέναι. εἰ γὰρ ὅστις ᾔδεις ἐγὼ, οὐκ ἂν οὕτως ἠγνωμόνεις· ἐπεὶ δὲ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ οἴκαδε παραινεῖς ἐπανελθεῖν, δοκῶ μοι διὰ τὴν ἀρχαίαν φιλίαν σοὶ πεισθήσεσθαι καὶ μὴ πρὶν παύσεσθαι πρὶν ἐντὸς γενέσθαι τῆς οἰκίας. Ῥωμαίων δὲ ὄντι βασιλεῖ κελεύσματι θεοῦ οὐδεμία μᾶλλον ἑτέρα, ἢ ἡ Ῥωμαίων ἡγεμονία οἰκία πρεπωδεστέρα, ἣν εἰσελθεῖν πᾶσαν ἐπιδείξομαι σπουδὴν, ᾗ αὐτὸς τῶν φίλων ὢν παραινεῖς. πολλὰ δὲ μεταμεληθεὶς, ὅτι σε ὄντα γέροντα παρεσκεύακα τοσοῦτον πόνον ὑπομεῖναι καὶ πρὸς Ἡράκλειαν ἐλθεῖν, ἔγνων δεῖν σε τῶν πόνων ἀναπαύειν, καὶ εἰς τετάρτην ἡμέραν αὐτὸς ἀφίξομαι πρὸς σὲ, καὶ εἴ σοι βέλτιον δοκεῖ διαγωνίσασθαι πολλῆς ἀναπαύλης ἀπολαύσαντι, οὐδὲ ταύτην σοι τὴν χάριν ἀποκνήσω καταθεῖναι.“

4. Τοιαῦτα μὲν ἀντέγραφε καὶ βασιλεύς· μετὰ δὲ τετάρτην ἐξ ἐκείνης ἦλθεν εἰς Ἡράκλειαν καὶ περιέμεινε πρὸ τῶν πυλῶν ἑστὼς ἐφ´ ἱκανόν· ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντεπεξῄει, τὸ λοιπὸν ὁδεύσας τῆς ἡμέρας, ηὐλίσατο τὴν νύκτα παρὰ ποταμὸν προσαγορευόμενον Ἁλμυρὸν, μεταξὺ Σηλυβρίας καὶ Ἡρακλείας. εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ἐστρατοπέδευσαν παρὰ τὸ Δαφνίδιον λεγόμενον, ἔνθα βασιλεὺς μὲν ἔμεινε παρὰ τὸ στρατόπεδον ἅμα ὀλίγοις τῶν Ῥωμαίων· ἡ λοιπὴ δὲ στρατιὰ μετὰ τῆς Περσικῆς τὰ περὶ Βυζάντιον κατέδραμον πάντα ἄχρι Προποντίδος καὶ ἐκάκωσαν ἐς τὰ μάλιστα. ἀπέκτεινάν τε γὰρ οἱ βάρβαροι πλείστους καὶ ἠνδραποδίσαντο, φεύγοντές τε πρὸς τὴν θάλασσαν καὶ πλείους ἐμπίπτοντες ἐν τοῖς λέμβοις, ἢ ὅσους φέρειν ἦσαν δυνατοὶ, ἄλλως τε καὶ ὑπὸ τοῦ θορύβου ἀτακτοῦντες, ἀπεπνίγοντο ἀνατρεπόμενοι. καὶ παντοῖος ἦν ὁ ὄλεθρος κατὰ τὴν ἔφοδον ἐκείνην· βοσκημάτων τε γὰρ ἤλασαν πλῆθος οὐκ ὀλίγον καὶ ἀνθρώπους αἰχμαλώτους τὸ βαρβαρικὸν, καὶ τὰς πλείστας τῶν κωμῶν ἐνέπρησαν. αἰτία δὲ μάλιστα τῆς τοσαύτης φθορᾶς ἐγένετο ὁ μέγας δούξ.

5. Πολλὰ γὰρ μεγαλαυχήσας καὶ φυσήσας ὅτε ἐξήλαυνε Βυζαντίου, καὶ θαῤῥεῖν κελεύσας, ὡς οὐδεὶς ἀντιστήσεται τῶν πολεμίων, ἀλλὰ πάντας ἄρδην ἐπιφανεὶς διαφθερεῖ, ἐπεὶ ἐναντίως, ἢ αὐτὸς ἐπηγγέλλετο, ἀπέβαινε, καὶ τειχήρης κατὰ τὴν Ἡράκλειαν ἐγένετο, καίτοι δυνάμενος τὴν προσήκουσαν περὶ τὴν χώραν πρόνοιαν ποιεῖσθαι τὴν ἔφοδον ἀπαγγέλλων, ὁ δ´ οὐδὲν ἐποίει τῶν δεόντων, ὥσπερ δεδοικὼς μὴ τῶν πολεμίων ἥττων γεγονέναι ὑποπτεύοιτο· καὶ διὰ τὴν τοιαύτην ἄνοιαν πολλοῖς αἴτιος ἐγένετο μεγάλων συμφορῶν.

6. Ἐκεῖνος δὲ τὴν μὲν εἰς Βυζάντιον αὐτοῦ ἐπάνοδον νομίζων ἀναγκαίαν εἶναι, ὑποπτεύων δὲ τὴν ἤπειρον, ὡς μεστὴν κινδύνων διὰ τὸ ἐπικρατεῖν τοὺς πολεμίους, διὰ τῆς θαλάσσης ἀνέστρεφε τριήρει, τὴν στρατιὰν ἐκεῖ καταλιπών. καὶ αἰσχίστη ἔδοξεν ἡ ἀναχώρησις καὶ ἀποδέουσα πολλῷ τῶν ἀπειλῶν. βασιλεὺς δὲ ὀκτὼ ἡμέρας περὶ τὸ Βυζάντιον διατρίψας καὶ κακώσας ἐς τὰ μάλιστα, ἀνέστρεφεν εἰς Θρᾴκην, καὶ πᾶσαι πόλεις αὐτίκα προσεχώρουν, τὴν ἐκ Βυζαντίου βοήθειαν ἀπογινώσκουσαι, πλὴν Αἴνου καὶ Ἐξαμιλίου καὶ Καλλίου πόλεως.

7. Τοὺς ἐν ἁπάσαις δὲ ἄρχοντας συναγαγὼν, οἳ παρὰ βασιλίδος ἦσαν ἐπιτετραμμένοι τὰς ἀρχὰς, καὶ πολλὴν περὶ αὐτοὺς ἐπιείκειαν καὶ ἡμερότητα ἐπιδειξάμενος, κελεύσας τε μηδενὸς ἀποστερηθῆναι τῶν ἐνόντων, ἐνίοις δὲ καὶ ἀναλώματα καὶ ἵππους παρασχόμενος ὅσοι μὴ εὐπόρουν, εἰς Βυζάντιον ἀπέπεμπε, περὶ τῆς εἰρήνης αὖθις οὐ βασιλίδος μόνον, ἀλλὰ καὶ πατριάρχου καὶ τῶν ἄλλων δεόμενος ἀρχόντων, τἀναντιώτατα τοῖς ἐκεῖσε ἄρχουσι διὰ σπουδῆς πολλῆς τιθέμενος ποιεῖν. ἐκείνων γὰρ οὐ μόνον τοὺς φανερῶς τἀκείνου ᾑρημένους, ἀλλὰ καὶ εἴ τις ἦθος ὑποφαίνοι πρὸς τὰ πραττόμενα ἀγανακτοῦντος, πικρῶς καὶ ἀπανθρώπως κολαζόντων, οὗτος τοῖς συλλαμβανομένοις ἐκ τῶν προσκειμένων βασιλίδι παρείχετο καὶ δῶρα, καὶ πρὸς ὕβρεις αἰσχρὰς καὶ ἀνελευθέρους οὐ μόνον ἐκείνων τετραμμένων, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας ἐκκαλουμένων, οὗτος πᾶσαν αὐστηρίαν ἐπεδείκνυτο, εἴ τις πατριάρχῃ ἢ μεγάλῳ δουκὶ ἢ ἑτέρῳ τῶν ἀρχόντων ὕβριν ἐπενέγκοι. βασιλίδα γὰρ ἀεὶ καὶ βασιλέα τὸν υἱὸν διὰ πάσης ἦγον εὐφημίας, αὐτοῦ κελεύοντος, ὥσπερ ἂν εἰ μὴ πρὸς ἐκείνους ἐπολέμουν, ἀλλ´ ὑπ´ ἐκείνους ἦσαν τεταγμένοι.

921 Chapitre LXXVII.

1. L'Impératrice et le Patriarche donnent de nouveau le commandement de l'armée à Apocauque. 2. Il écrit à l'Empereur Cantacuzène. 3. Sa réponse. 4. Les Turcs font le dégât aux environs de Constantinople. 5. Apocauque y retourne par mer. 6. Les villes de Thrace se rendent à l'Empereur à la réserve de trois. 7. Il traite les Gouverneurs avec beaucoup de civilité et de douceur.

1. L'Impératrice Anne et le Patriarche voyant que la puissance de Cantacuzène augmentait de jour en jour, et n'attribuant le progrès de ses armes qu'au défaut de personnes capables de s'y opposer, ils donnèrent de nouveau le commandement des troupes au grand Duc, avec un pouvoir absolu de disposer de tout ce qui concernait la guerre.

2. Il prit aussitôt tout ce qu'il avait de troupes, il marcha vers Héraclée. Ayant appris que l'Empereur Cantacuzène était à Cariopole, qui s'était rendue à lui, il tira un nommé Longin de la prison où il avait été mis, sous prétexte qu'il favorisait son parti, et il le suborna par de magnifiques promesses, en le faisant porteur 922 d'une lettre pour l'Empereur, dont le sens était qu'il avait souhaité de conférer avec lui, lorsqu'il était à Didymoteque ; mais que le temps ne l'ayant pas permis, il s'en était retourné; que cependant il avait trouvé l'occasion de s'emparer de plusieurs villes de l'Empire, ce qui l'avait obligé d'amener son armée à Héraclée, quelque désir qu'il eût de demeurer à Constantinople, que s'il le voulait croire, il se retirerait, et qu'en ce cas-là il ramènerait aussi ses troupes, sans les fatiguer inutilement; mais que s'il était dans une autre résolution, il n'avait rien à lui dire, sinon qu'il savait bien à qui il aurait affaire, puis qu'il y avait longtemps qu'il le connaissait.

3. L'Empereur ayant leu cette lettre envoya le Gouverneur de la ville d'Aprios, qui s'était soumise à son obéissance, avec une réponse dont voici les termes. Paracemomene, j'ai lu votre lettre, et je me suis étonné de la fierté et de l'insolence avec laquelle elle est écrite. Vos sentiments ne conviennent point à votre âge. Il semble que la vieillesse  devait avoir modéré l'ardeur de votre courage. Vous étiez plus timide qu'un lièvre dans votre jeunesse, vous paraissez plus furieux qu'un sanglier sur la fin de vos jours. Au reste je vous congratule de la franchise avec laquelle vous avuez la vérité. Bien que vous ayez contracté une grande habitude de mentir, vous dites vrai, quand vous dites que je vous comptais bien. Je sais de quelle bassesse je vous ai tiré, combien les honneurs où je vous ai élevé fort au dessus de votre mérite. Je 923 vous ai délivré par mon crédit, de la prison où l'Empereur Andronique vous avait fait mettre pour l'expiation de vos crimes, et je vous ai rétabli dans votre première fortune. Lorsque ce Prince a été le plus irrité contre vous, j'ai obtenu non seulement le pardon de vos fautes, mais des faveurs dont vous étiez indigne. Bien que vous m'ayez offensé plusieurs fois et durant sa vie; et depuis sa mort, j'ai oublié vos injures, et me servant de vous comme d'une bête de charge, je me suis contenté que vous ayez porté le fardeau qui vous était imposé, sans me mettre en peine si vous vous acquittiez du reste de vos devoirs. La seule chose en laquelle je me suis trompé est, que je n'ai jamais pense que vous eussiez été coupable d'une si noire méchanceté, et d'une si odieuse ingratitude. Je me persuadais que vous seriez prêt dans l'occasion d'exposer votre vie pour mon service, par une louable reconnaissance des obligations si étroites que vous m'aviez. Vous avez tenu une conduite toute contraire. Vous vous êtes insinué par des discours artificieux dans l'esprit de certains hommes corrompus, et les ayant trompés par de fausses promesses, vous avez excité cette guerre, qui n'est pas moins funeste au bien de l'Etat, que préjudiciable à celui de mes affaires. La fidélité que vous gardez à vos amis, vous a porté a les reconnaître comme ils méritaient, quand vous les avez condamnés à des ténèbres éternelles. Je vous connais donc bien, comme vous dites ; mais vous me connaissez fort mal. Si vous m'aviez jamais connu, vous n'auriez pas si peu de reconnaissance. Puis qu'entre les conseils que vous me donner, vous y mêlez 924 celui de retourner en ma maison, je le suivrai, et je rte me donnerai point de repos que je n'y sois retourné. Un Empereur choisi de Dieu n'a point d'autre maison que l'Empire. Je ferai tous mes efforts pour en prendre possession, comme vous m'y exhortez en qualité de mon ami. J'ai un extrême déplaisir de vous avoir donné la peine de venir à Héraclée, dans la caducité de votre âge. Je vous irai trouver dans quatre jours, pour vous soulager, et si vous désirez de combattre, après vous être reposé si longtemps, je ne vous en ferai pas perdre l'occasion.

4. Quatre jours après l'Empereur alla à Héraclée, et se tint allez longtemps devant les murailles ; mais quand il vit que personne ne sortait il en partit, et ayant marché le reste du jour, il passa la nuit sur le bord du fleuve Almyre, entre Selivrée et Héraclée. Le jour suivant, il se campa à Daphnidion, où il demeura avec un petit nombre der Romains. Les autres coururent, avec les Turcs aux environs de Constantinople, et y firent d'horribles ravages. Les barbares tuèrent un grand nombre de Romains, et en prirent un grand nombre prisonniers. Plusieurs qui voulurent se sauver par mer, se jetèrent sur des barques et les chargèrent avec un tel excès, qu'elles coulèrent à fond. Apocauque fut la cause principale de tous ces malheurs. Car en partant de Constantinople, il se vanta, avec une fierté extraordinaire, que sa présence dissiperait ses ennemis ; mais le contraire étant arrivé, il se tint à couvert 925 dans Héraclée, sans demander du secours, comme s'il eût eu peur que l'on ne reconnût sa faiblesse.

5. Jugeant qu'il était nécessaire pour le bien de ses affaires de retourner à Constantinople et appréhendant de rencontrer les ennemis, il prit la mer. Cette retraite d'un Général, qui abandonnait de la sorte son armée, fut fort honteuse, et répondit fort mal aux promesses si magnifiques, et aux menaces si orgueilleuses qu'il avait faites en partant.

6. L'Empereur fit le dégât durant huit jours aux environs de Constantinople, après quoi il retourna en Thrace, dont toutes les villes désespérant de recevoir le secours qu'elles avaient attendu jusques alors, elles se soumirent à son obéissance. Il n'y eut que celle d'Ainon, d'Hexamilion, et de Calliopole qui ne voulurent pas se rendre.

7. Il assembla les Gouverneurs qui avaient été établis par l'Impératrice Anne, et leur ayant parlé avec beaucoup de civilité et de douceur il leur permit d'emporter leur équipage, et en donna à ceux qui n'en avaient point, et les chargea de témoigner à Constantinople le désir qu'il avoir de faire la paix, en quoi il tenait une conduite toute contraire à celle des usurpateurs du gouvernement ; car au lieu qu'ils exerçaient des cruautés inouïes sur ceux qui n'approuvaient pas leurs violences, il traitait d'une manière 926 obligeatce ceux du parti de l'Impératrice qui tombaient entre ses mains ; et au lieu qu'ils l'outrageaient par des injures indignes, et par des mépris, il ne permettent de parler d'eux qu'avec modération, et de l'Impératrice et de l'Empereur son fils, qu'avec le même respect que s. l'on eût vécu sous leur domination.

 

οηʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ τὰς κατὰ τὴν κάτω Θρᾴκην πόλεις πλὴν ὀλίγων ὑπεποιήσατο ἁπάσας, ἐπὶ τὴν Ἀδριανοῦ ἐχώρει, καὶ Βιζύην καὶ τὰς μέχρι Πόντου καὶ ἐκάκου κατατρέχων καὶ ληϊζόμενος μὴ προσχωρούσας. προσπέμπων δὲ καὶ κρύφα διελέγετο τοῖς οὖσι φίλοις, ἐν τῇ Ἀδριανοῦ δὲ πρότερόν τε ἦσαν οὐκ ὀλίγοι, καὶ τότε ἐπεγένοντο ὁρῶντες ἤδη τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν πρὸς ἐκεῖνον ἀποκλίνασαν, οἳ καὶ πέμψαντες ἐκάλουν, ὡς δυνάμενοι, εἰ μόνον ὀφθείη, μιᾶς τῶν πυλῶν κρατήσαντες εἰσάγειν εἰς τὴν πόλιν. βασιλεὺς δὲ αὐτοὺς τῆς προθυμίας ἐπαινέσας καὶ τῆς εὐνοίας τῆς περὶ αὐτὸν, ἐκέλευε μὴ πρότερον ἐπιχειρεῖν, πρὶν ἐκεῖνον ἴδωσι τοῖς τείχεσιν ἐφεστηκότα. ἐδεδίει γὰρ, μὴ κατάφωροι γεγενημένοι, σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὴν πρᾶξιν ἀπολέσωσιν. ἅμα δὲ καὶ ἡμέραν συνετίθετο, ἐν ᾗ αὐτόν τε παρεῖναι ἔδει, καὶ τοὺς πράττοντας τὴν ἅλωσιν πρὸς τὸ ἔργον εἶναι παρεσκευασμένους.

2. Ἐκεῖνοι δὲ πρὶν βασιλέα ἥκειν, κατὰ συστήματα περιιόντες, ἐπεί τισιν αὐτῶν συνέβη Βράνῳ περιτυχεῖν, ὃς τὴν φυλακὴν τῆς πόλεως εὐθὺς ἐξαρχῆς διὰ τῶν ἀρίστων τὴν φθορὰν παρὰ βασιλίδος ἐπιστεύθη. ἐκεῖνος γὰρ τῆς στάσεως ἦρξε τὸν δῆμον τοῖς ἀρίστοις ἐπαγαγών. τοῦτον οὖν ἰδόντες παριόντα καὶ κατασχεῖν μὴ δυνηθέντες τὴν ὁρμὴν, (ἄκρατον γὰρ ἐκείνῳ τὴν ὀργὴν ἐφύλαττον διὰ τὴν πρὸς αὐτοὺς γεγενημένην ὕβριν καὶ φθορὰν,) ἀμελήσαντες τῶν βασιλέως παραινέσεων ἐπέθεντο, ἤδη δὲ τῆς προδοσίας φανερᾶς γεγενημένης, καὶ οἱ λοιποὶ προσεβοήθουν δείσαντες τὸν κίνδυνον. πολλοὶ δὲ ὄντες ἅμα καὶ τοῦ δήμου ἐνδιδόντος, (ἐπιέζοντο γὰρ ὑπὸ τοῦ πολέμου κραταιῶς,) περιεγένοντο τῶν πολεμίων, καὶ τοὺς μὲν συνελάμβανον αὐτῶν, οἱ δὲ ἦσαν ἀφανεῖς ἄσμενοι τὸν κίνδυνον διαφυγόντες. Ἀπόκαυκος δὲ Μανουὴλ ὁ τοῦ μεγάλου δουκὸς υἱὸς, τῆς πόλεως ἔχων τὴν ἀρχὴν, ὡς ἑώρα τοὺς τὰ βασιλέως πράττοντας περιγενομένους ἐκλιπὼν τὴν πόλιν, ἦλθεν εἰς Βουκέλου φρούριόν τι οὐ μακρὰν ἐκείνης ᾠκισμένον. ὁ Βράνος δὲ συλληφθεὶς τά τε κλεῖθρα παρείχετο τῆς πόλεως, καὶ ἐδεῖτο μὴ ἀποθανεῖν.

3. Οἱ δὲ, ὡς ἤδη καθαρῶς τῆς πόλεως ἦσαν ἐγκρατεῖς, ἐτράποντο ἐφ´ ἁρπαγὴν, καὶ τήν τε Βράνου καὶ τὰς ἄλλων διήρπαζον οἰκίας. ἔπειτα καὶ πρὸς πότους καὶ φιλοτησίας διὰ τὴν νίκην ἑαυτοὺς ἐξέδωκαν. οἱ νενικημένοι δὲ μεθύοντας καὶ παραφερομένους αὐτοὺς ὁρῶντες, ἀναθαρσήσαντες καὶ ἐπιθέμενοι ἀόπλοις καὶ μεθύουσιν, ἐκράτησάν τε ῥᾷστα καὶ ἀπέκτειναν αὐτῶν πολλούς· ἐνίους δὲ ἐξήλασαν τῆς πόλεως, τοὺς δὲ λοιποὺς ἤγαγον εἰς δεσμωτήρια ὑπὸ κλοιοῖς· καὶ ἡ πόλις αὖθις ὑπὸ Βράνῳ ἦν καὶ τοῖς πράττουσι τὰ βασιλίδος. καὶ Ἀπόκαυκον τὸν σφῶν ἄρχοντα πέμψαντες ἤγαγον ἐκ Βουκέλου. βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο τὰ γεγενημένα, οὐ μετρίως ἤχθετο, οὐ μόνον τῆς πόλεως ἀποτυχὼν, ἀλλὰ καὶ τῶν φίλων ἀπολλυμένων ἐκ τῆς ἀβουλίας.

4. Ἀπόκαυκος δὲ Μανουὴλ ὁ τοῦ μεγάλου δουκὸς υἱὸς πρὸς βασιλέα κρύφα πέμψας, πρῶτον μὲν ἔφασκε καὶ αὐτὸν ἀκούοντα παρά τε τῶν ἄλλων καὶ τοῦ πατρὸς, αὐτοῦ πολλὰ καὶ δεινὰ κατηγορούντων, πείθεσθαι καὶ αὐτὸν καὶ νομίζειν ἐκείνους ἀληθεύειν· χρόνῳ δὲ πρότερον πολλῷ ἀκριβῶς τῶν γινομένων τὰς αἰτίας ἐξετάζοντα, τοῦτον μὲν ἀδίκως πολεμούμενον εὑρίσκειν, ἐκείνους δὲ τὰ ἔσχατα ἀδικοῦντας οὐκ αὐτὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ σύμπαντας Ῥωμαίους οὕτως ἐξανδραποδιζομένους καὶ ἀπολλυμένους ἄρδην διὰ τὴν ἐκείνων φιλαρχίαν καὶ ἀγνωμοσύνην. ὅθεν καὶ ἀγανακτεῖν οὐκ ἀνεκτῶς πρὸς τῶν πραττομένων τὴν ἀτοπίαν. ἐλπίζοντα δέ τινα ταχέως λύσιν τῶν κακῶν γενήσεσθαι, φέρειν τὴν μετ´ ἐκείνων διατριβήν. νυνὶ δὲ ἐκείνων μὲν ὁρῶντα τὴν ἀπόνοιαν, καὶ ὡς οὐδὲ τῶν κακῶν ἤδη περιστάντων τὰ δέοντα περί τε σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἄλλων ἔγνωσαν βουλεύεσθαι, ἀλλ´ ἀπωθοῦνται τὴν εἰρήνην, μάλιστα ὑπ´ αὐτοῦ παρακαλούμενοι τοῦ τοσαῦτα καὶ πρότερον καὶ μέχρι νῦν ἀδικουμένου, καὶ τῶν εἰς αὐτὸν τοσούτων καὶ τηλικούτων δεινῶν γεγενημένων παρεχομένου ἀμνηστίαν, τήν τε ἐκείνων βδελυξάμενον ἀγνωμοσύνην καὶ τὴν αὐτοῦ θαυμάσαντα μεγαλοψυχίαν καὶ καρτερίαν καὶ τὸ οὕτω τῆς κοινῆς ὠφελείας ἕνεκα τὰ καθ´ ἑαυτὸν προΐεσθαι ἑτοίμως, μὴ ἐκείνοις ἐπιπλέον δύνασθαι συνεῖναι, ἀλλὰ τὰ αὐτοῦ ᾑρῆσθαι μᾶλλον, καὶ ἐξ αὐτῆς τὰ αὐτοῦ πράττειν, καὶ προκινδυνεύειν αὐτοῦ μάλιστα βούλεσθαι καὶ τοῦ δικαίου. τοιαῦτα μὲν Ἀπόκαυκος ὁ τοῦ μεγάλου δουκὸς υἱὸς πρὸς βασιλέα κρύφα διελέγετο. βασιλεὺς δὲ ὁμοίως ἐπῄνει τε τῆς αἱρέσεως τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ χάριτας τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας ὡμολόγει, καὶ ἀφορμὰς παρείχετο τοῦ πράττειν ὅ,τι δύναιτο ὑπὲρ αὐτοῦ προθύμως. μετ´ οὐ πολλὰς δὲ ἡμέρας ἀποστάντα πρὸς αὐτὸν, ἐπεὶ μὴ καὶ τὴν πόλιν ἠδύνατο προσάγειν, τοὺς συναιρομένους οὐκ ἔχων πρὸς τὸ ἔργον, (πρότερον γὰρ ὀλίγῳ ἅπαντες οἱ βασιλέως φίλοι ὑπ´ ἀνοίας διεφθάρησαν,) ἀσμένως τε ἐδέξατο ὁ βασιλεὺς, καὶ τιμῆς ἠξίωσε καὶ εὐμενείας πλείστης.

5. Μετὰ τοῦτο δὲ ἐπεὶ ἡ Ἀδριανοῦ ἀνεπιχείρητος ἐδόκει, Βιζύῃ ἐπεστράτευσεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπόρθει τὴν χώραν· πρεσβείαν δὲ ἔπεμπε πρὸς τὴν πόλιν, παραινῶν αὐτῷ παραδιδόναι καὶ μὴ κενῆς ἐλπίδος ἕνεκα τοσαύτην ζημίαν ὑπομένειν, διαφθειρομένων τῶν ἀγρῶν· μετὰ γὰρ τῶν κακῶν τὴν ἐπιφορὰν παραδώσουσιν ἀνάγκῃ πιεσθέντες. Βιζύϊοι δὲ οὔτε ἐπηγγέλλοντο σφᾶς αὐτοὺς καὶ τὴν πόλιν παραδιδόναι, οὔτε πρὸς τὴν εἰωθυῖαν ἀναισχυντίαν ἐτράποντο καὶ τὰς ὕβρεις, ἀλλ´ εὐφήμως καὶ σωφρόνως ἀπείπαντο τὴν πρεσβείαν. νομίσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἀρχὴν προσχωρήσεως εἶναι τὴν εὐγνωμοσύνην, (συνεώρα γὰρ ὑπενδιδόντας πρὸς τὰς συνεχεῖς ἐφόδους καὶ τὴν κάκωσιν,) ἔγνω δεῖν τὴν στρατιὰν ἀπάγειν τὴν ταχίστην, ἵνα μήτε ἡ χώρα διαφθείροιτο μέλλουσα γίνεσθαι μετ´ ὀλίγον ὑπ´ αὐτὸν, αὐτοί τε τυχόντες ἀδείας τὰ δέοντα βουλεύσαιντο περὶ σφῶν, καὶ ἀνέστρεφεν εἰς Ἄπρων.

Chapitre LXXVIII.

1. Les amis que l'Empereur Cantacuzène avait dans Andrinople offrent de lui rendre la ville. 2. Ils attaquent leur Gouverneur et se saisisssent des Chefs, 3. Ils font surpris au milieu de la débauche, et chargés de chaînes. 4. Manuel Apocauque embrasse le parti de l'Empereur Cantacuzène. 5. La ville de Bizie est sommée de se rendre à lui.

1. L'Empereur ayant réduit à son obéissance presque toutes les villes de la haute Thrace, alla vers Andrinople, et vers Bizie, et courant jusqu'à la mer de pont, incommoda toutes les places qui avaient refusé de se rendre. Il envoya traiter secrètement avec les amis qu'il avait à Andrinople. Leur nombre avait toujours été fort grand ; mais il s'était beaucoup accru depuis que l'on avait vu que la Souveraine puis- 927 sance était prête de retomber entre ses mains. Ils l'invitèrent de se présenter à une des portes, et promirent de la lui ouvrir aussitôt qu'ils le verraient. Il loua leur zèle, mais il leur défendit néanmoins, de rien entreprendre jusqu'à ce qu'il fût aux pieds de leurs murailles, et il leur marqua le jour auquel il irait

2. Mais sans attendre ce jour-là, ils coururent par troupes toute la ville, et ils rencontrèrent par hasard un nommé Brane qui avait excité le peuple contre eux, et qui en récompense avait été gratifié par l'Impératrice du Gouvernement. Ils étaient si fort animés contre lui, à cause des mauvais traitements qu'il leur avait faits, que ne pouvant se retenir, ils l'attaquèrent contre l'ordre de l'Empereur. L'entreprise ayant éclate de la sorte, tons ceux qui en étaient, accoururent au secours, et le peuple qui avait été surchargé d'impositions durant la guerre, s'étant joint à eux, ils remportèrent l'avantage, et prirent quelques-uns de leurs ennemis, les autres s'étant échappés. Manuel fils d'Apocauque se sauva au Fort de Bucelle, et Brane présenta les clefs, et demanda bassement la vie. Dès qu'ils furent maîtres de la ville, ils se mirent à piller les maisons, et entre autres celle de Brane, et à se plonger dans la bonne chère et dans la débauche.

3. Quand leurs ennemis virent qu'ils étaient pleins de vin, et sans armes, ils reprirent courage, et les ayant attaqués en cet état, ils en tuè- 928 rent plusieurs, en chassèrent quelques-uns, et mirent les autres en prison. Ainsi la ville fut remise sous l'obéissance de l'Impératrice, et le jeune Apocauque y revint. L'Empereur fut extrêmement fâché de cet accident, non seulement parce qu'il le privait de l'espérance d'entrer dans cette ville; mais aussi parce que plusieurs de ses amis s'étaient perdus par leur imprudence.

4. Manuel Apocauque fit dire secrètement â l'Empereur, qu'il avait cru au commencement, que les crimes dont son père et les autres l'accusaient, étaient véritables ; mais qu'il avait reconnu depuis, que ce n'étaient que des calomnies, qu'il en avait eu de l'indignation, et qu'il était, néanmoins, demeuré attaché au parti de ses ennemis, dans l'espérance que les calamités publiques finiraient bientôt ; que leur opiniâtreté s'étant accrue au milieu des malheurs dont ils avaient rempli l'Empire, il s'était résolu de les abandonner. L'Empereur loua la bonne résolution qu'il avait prise, et lui marqua les moyens de l'exécuter. Peu de jours après il passa dans son parti, sans pouvoir néanmoins lui livrer Andrinople.

5. L'Empereur alla un peu après aux environs de Bizie, et fit le dégât dans la campagne. Il envoya sommer les habitants de ne pas souffrir le ravage entier de leurs terres, sur l'espérance d'un secours qui n'arriverait jamais. Ils répondirent avec beaucoup de modération et d'honnêteté, 929 sans sans promettre pourtant de reconnaître son autorité. L'Empereur voulut retirer ses troupes, pour les obliger par ce bon traitement à se rendre, et pour conserver un pais dont il devait être bientôt le maître, et il retourna à Apros.

 

οθʹ. 1. Ἔνθα διατρίβοντι Ἀμζᾶς τις ὄνομα προσελθὼν, ἐμήνυεν, ὡς ἅμα τινὶ ἑτέρῳ Σκαράνῳ προσαγορευομένῳ ὀλίγῳ πρότερον ἐκ Βυζαντίου προσέλθοιεν φυγάδες. αὐτὸν μὲν οὖν ἀδόλως προσελθεῖν καὶ ἀπανούργως, Σκαράνον δὲ οὐχ ὁμοίως, ἀλλὰ πολλαῖς ὑποσχέσεσι καὶ δωρεαῖς παρὰ μεγάλου δουκὸς πεισθέντα, εἰ αὐτὸν ἀνέλοι. νομίσαντα δὲ Σκαράνον ξυλλήψεσθαι αὐτῷ διὰ τοῦ γένους τὴν πρὸς τὰς σφαγὰς καὶ τοὺς φόνους ἑτοιμότητα, (ἐκ Περσῶν γὰρ Ἀμζᾶς τὸ γένος ἦν,) ἐκκαλύψαι τὸ ἀπόῤῥητον. τὸν δὲ ἡγησάμενον δεινὸν τὴν κατὰ βασιλέως συγκρύπτειν ἐπιβουλὴν, τόν τε ἄνθρωπον μηνύειν καὶ τὴν γνώμην.

2. Σκαράνος μὲν οὖν αὐτίκα συνελαμβάνετο, κελεύσαντος βασιλέως· ἀγόμενον δὲ οἱ περὶ βασιλέα ὥρμηντο ἀνελεῖν, βασιλεὺς δὲ ἠπείλησεν, ἀπιστίας εἰς αὐτὸν τὸν φονεύσοντα κρινεῖν· ἀπόδειξις γὰρ ἂν εἴη τοῦ ἑαυτῷ τὴν πρᾶξιν συνειδέναι τὸ τοῦτον ἀνελεῖν, ἵνα διαφύγῃ τοὺς ἐλέγχους. οἱ μὲν οὖν οὕτως ἀνεχώρουν δείσαντες τὴν ἀπειλὴν, Σκαράνος δὲ ὅμως ἐῤῥύετο τοῦ θανάτου. παραστησάμενος δὲ ὁ βασιλεὺς ἠρώτα εἰ εἴη ἀληθῆ, ὅσα Ἀμζᾶς αὐτοῦ κατηγοροίη. ὁ δὲ συνωμολόγει, πολλαῖς ὑποσχέσεσι καὶ δωρεαῖς ὑπὸ μεγάλου δουκὸς παραπεπεῖσθαι πρὸς τὸ ἀνελεῖν αὐτὸν, καὶ ἐπὶ τούτῳ ἥκειν· ἦν γὰρ γενναῖός τε τὴν ψυχὴν καὶ πολεμικὸς καὶ τὴν ῥώμην τοὺς ἄλλους ὑπερέχων. τὸν μὲν οὖν ἐκέλευεν ὁ βασιλεὺς φυλάττεσθαι, ὡς ἐς τὴν ὑστεραίαν πλείω ποιησόμενος ἐξέτασιν περὶ αὐτοῦ· νυκτὸς δὲ ἐκέλευε τῶν οἰκετῶν τοῖς πιστοτάτοις τοῦ στρατοπέδου ἐξαγαγόντας ἀπολύειν· Ἀμζᾶν δὲ φιλοτίμως ἠμείψατο ὁ βασιλεὺς τῆς μηνύσεως τῆς ἐπιβουλῆς.

3. Παρασκευαζομένῳ δὲ αὖθις Βιζύῃ ἐπιστρατεύειν ἐδόκει δεῖν πρότερον πρεσβείαν ποιεῖσθαι πρὸς αὐτοὺς, καὶ παρῄνει ἑκουσίως προσχωρεῖν καὶ μὴ τὴν ἀνάγκην περιμένειν· τότε γὰρ οὐκ αὐτοῖς, τῇ ἀνάγκῃ δὲ τὴν χάριν εἰδήσειν τῆς αὐτῶν καταδουλώσεως.

4. Καὶ πρότερον γὰρ ἐπιστρατεύσας, ὅτι σωφρόνως ἀπεκρίναντο, ταχέως ἀπεχώρησε, καιρὸν αὐτοῖς παρέχων τοῦ τὰ δέοντα συμβουλεύσασθαι ὑπὲρ αὐτῶν· καὶ νῦν εἰ προσχωροῖεν ἑκουσίως, οὐδεμίαν ὑποστήσεται κάκωσιν ἡ χώρα. εἰ δ´ ἀγνωμονοῖεν ἔτι, τὴν ἐπαγωγὴν αὐτῷ μὴ προσλογίζεσθαι τῶν κακῶν. Βιζύϊοι δὲ ἐπεὶ ἐδέξαντο τὴν πρεσβείαν, ἐκκλησίαν συναθροίσαντες ἐβουλεύοντο ὅ,τι δέοι πράττειν. καὶ ἐδόκει πᾶσι ψήφῳ κοινῇ προσχωρεῖν τῷ βασιλεῖ, ἀδίκως τε πολεμουμένῳ καὶ ἀπελαυνομένῳ τῶν Ῥωμαίων τῆς ἀρχῆς καὶ δυναμένῳ βλάπτειν· καὶ Παλαιολόγον Γεώργιον τὸν ἄρχοντα αὐτῶν ἐκέλευον, εἰ μὴ βούλοιτο σὺν αὐτοῖς προσιέναι βασιλεῖ, πᾶσαν ἔχοντα τὴν ἀποσκευὴν εἰς Βυζάντιον ἀποχωρεῖν. κἀκεῖνος αὐτοῖς πολλὴν ὁμολογήσας τῆς εὐγνωμοσύνης χάριν, ἀπεχώρει μὴ βουλόμενος προσιέναι βασιλεῖ, συνείπετο δὲ καὶ ὁ μητροπολίτης δείσας πατριάρχην. Βιζύϊοι δὲ δύο τε τῶν ἀρίστων ἀπολεξάμενοι καὶ τοῦ δήμου καὶ τῆς ἐκκλησίας τοσούτους ἑτέρους, πρὸς βασιλέα πρέσβεις ἔπεμπον καὶ τὴν πόλιν παρεδίδουν· ἔφασαν δὲ καὶ αὐτοὶ πρότερον μὲν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἐξηπατημένοι, ἀγνωμοσύνην τε αὐτοῦ κατηγορεῖν καὶ ἐπιβουλὴν καὶ προδοσίαν ἐγκαλεῖν τῶν βασιλέως παίδων. ἐπεὶ δὲ τοῦ χρόνου τριβομένου, ἐκεῖνοι συκοφαντοῦντες ἀπεδείκνυντο καὶ τὰ μέγιστα ἠδικηκότες, αὐτὸς δὲ ἀδικούμενος καὶ ἐπιβουλευόμενος καὶ οὐδὲν ἐπιεικὲς ἀκούων, ἔπειτα καὶ τὴν κοινὴν ὁρῶντες πανωλεθρίαν, ἣ ὀλίγου δεῖν Ῥωμαίους ἅπαντας διέφθειρεν, ἀκούοντές τε καὶ αὐτὸν ἀεὶ δεόμενον περὶ εἰρήνης, ἐκείνους δὲ αἱρουμένους τὸν τοσούτων αἴτιον πόλεμον κακῶν, δεινὰ μὲν ἡγεῖσθαι τὰ πραττόμενα καὶ προθυμεῖσθαι, εἴ τις δύναμις ἐνῆν, λύσιν τινὰ ἐξευρίσκειν τῶν κακῶν. ἐπεὶ δ´ αὐτοῖς τοῦτο οὐκ ἐν ἐφικτῷ, τοὺς μὲν ἄλλους ἅπαντας τῆς συμφορᾶς οἰκτείρειν, αὐτοὺς δὲ τὰ λυσιτελῆ βουλευομένους ἑαυτοῖς, ψήφισμα ποιήσασθαι προσχωρεῖν ἑκόντας καὶ τὴν πόλιν παραδιδόναι καὶ μὴ τῆς ἑτέρων ἀνοίας ἀποτίνειν αὐτοὺς δίκας. τοιαῦτα μὲν οἱ Βιζύϊοι ἐπρέσβευον.

5. Βασιλεὺς δὲ τῆς εὐβουλίας ἐπαινέσας, τοῖς τε πρέσβεσι δῶρα παρασχὼν, ἦλθε πρὸς τὴν πόλιν, ἑπομένους ἔχων καὶ τοὺς πρέσβεις, καὶ ὁ δῆμος ἅπας μετὰ τῶν ἀρίστων ἐξῆλθεν ὑπαντήσων. ἐπεὶ δὲ ἐγένετο ἐγγὺς πυλῶν, πρῶτα μὲν ἐκέλευεν Ἄνναν τὴν βασιλίδα εὐφημεῖν, καὶ μετ´ ἐκείνην βασιλέα τὸν υἱὸν, τρίτους δὲ μετ´ ἐκείνους αὐτόν τε καὶ Εἰρήνην βασιλίδα τὴν γυναῖκα, καὶ ἐτελεῖτο ἡ εὐφημία κατὰ τὰ κεκελευσμένα. τὸν ἴσον δὲ τρόπον κἀν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν ἐποίει· καὶ κατὰ τὰς ἱερὰς μυσταγωγίας ὁμοίως τὴν τῶν βασιλέων μνήμην ἐκέλευε ποιεῖσθαι. εὐθὺς μὲν οὖν προσεχώρουν καὶ τὰ περὶ Βιζύην πολίχνια ὄντα οὐκ ὀλίγα, καὶ πᾶσιν ὁ βασιλεὺς ἐφίστη ἡγεμόνας καὶ διῴκει, ᾗ αὐτῷ ἐδόκει ἄριστα. Βιζύης δὲ ἄρχοντα κατέστησε τὸν γυναικὸς ἀδελφὸν Ἀσάνην τὸν Μανουήλ. ἦν γάρ τινα καὶ οἰκειότητα πρὸς τὴν πόλιν ἀρχαίαν ἔχων. πρωτοστράτωρ γὰρ ὁ τούτου πενθερὸς ἐκεῖ τὴν οἰκίαν ἔχων ἐξαρχῆς κτήσεις τε πλείστας καὶ μεγάλας εἶχεν ἐν αὐτῇ, καὶ τῶν συγγενῶν καὶ τῶν οἰκείων ἐκεῖ πολλοὶ κατῴκουν, ὑφ´ ὧν ἤγετο σχεδὸν ἡ πόλις. διὰ ταύτην δὴ τὴν οἰκειότητα πρὸς πρωτοστράτορα τὸν γαμβρὸν αὐτοῖς ἐπέστησεν ἄρχειν Ἀσάνην τὸν Μανουήλ.

6. Πρωτοστράτωρ γὰρ μετὰ τὴν ἐν Γυναικοκάστρῳ τοῦ βασιλέως ἀναχώρησιν ὑπὸ μεγάλου δουκὸς πολλὰ φενακισθεὶς, καὶ εἰς τοὺς πρώτους τῶν φίλων τεταγμένος, πρωτοβεστιάριός τε ὀλίγῳ ὕστερον ἀναδειχθεὶς, ἔπειτα εἰς τὴν οἰκίαν κατεκλείσθη καὶ ζόφον κατεκρίθη τοῖς ἄλλοις ὁμοίως φίλοις, καὶ χρόνον οὕτω συχνὸν διανύσας φρουρούμενος ἐν τῇ οἰκίᾳ, ὕστερον ἐτελεύτησε, πένης καὶ ἄτιμος ἐξ εὐπόρου καὶ περιφανοῦς γεγενημένος.

7. Πατριάρχῃ δὲ τῷ Ἱεροσολύμων ἄρτι τότε ἐκ Βυζαντίου διαδράντι, ὑποπτευομένῳ καὶ πάσχειν μέλλοντι κακῶς καὶ ἀφιγμένῳ πρὸς αὐτὸν, ὁ βασιλεὺς τὴν Βιζύης ἐνεχείρησεν ἐκκλησίαν, ὥστε τὰ τοῖς ἱεροῖς κανόσιν ἐνδεδομένα πράττειν, ἐπεὶ ταύτης ὁ ἀρχιερεὺς ἀπεχώρει τὴν βασιλέως ἀποσειόμενος ἐπιδημίαν.

8. Ἐπεὶ δὲ πάντα διῴκητο τὰ κατὰ τὴν πόλιν βασιλεῖ, αὖθις ἀνέστρεφεν εἰς Χαριούπολιν καὶ τὰς μήπω προσχωρησάσας πόλεις τοῖς τε ὅπλοις ἐβιάζετο καὶ λόγοις πιθανοῖς ἐπεχείρει πείθειν προσχωρεῖν αὐτῷ.

9. Δοὺξ δὲ ὁ μέγας, ἐπεὶ τὸ διατρίβειν τειχῶν ἔξω ἀπηγόρευεν, (αἱ μὲν γὰρ τῶν πόλεων Καντακουζηνῷ προσεχώρησαν τῷ βασιλεῖ, αἱ δὲ πολιορκούμεναι καὶ κακῶς πάσχουσαι ταῖς καθημεριναῖς ἐφόδοις ἀμφίβολοι ἤδη ἦσαν· ἐπικουρίας γὰρ οὐδεμιᾶς παρ´ αὐτοῦ ἐτύγχανον, συχνὰς ποιούμενοι τὰς πρεσβείας καὶ τὴν κακοπραγίαν ὀδυρόμενοι,) ἵνα μὴ δοκοίη, ὥσπερ ἐν μεγάλῳ κλύδωνι τοὺς οἴακας τῆς ἀρχῆς καταλιπὼν ἀργὸς καθῆσθαι πρὸς τὸ διασώζειν ἀπειπὼν, ἐσκέψατό τι περιεργότερον, ἵνα τοῖς πολλοῖς δοκοίη ἀναγκαίων τινῶν πέρι Βυζαντίῳ ἐνδιατρίβειν· καὶ ὃς οὐδέπω πρότερον οὐδένα τοῦ ἀγαθοῦ καὶ δικαίου λόγον ἐποιήσατο, δικαιοσύνην ἐκήρυξε καὶ εὐθύτητα περὶ τὰς δίκας· καὶ καθήμενος ἐν τῇ μονῇ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος καὶ εὐεργέτου ἐδίκαζε διὰ πάσης τῆς ἡμέρας, περὶ συμβόλαια καὶ ἰδιωτικὰς ἀμφισβητήσεις ἀσχολούμενος. ἐφρόνει δὲ Ῥαδαμάνθυος οὐδὲν ἧττον ἐπὶ τούτοις, ὃς καὶ τὴν νεκρῶν δίκην ἐλέγετο ἐπιτετράφθαι διὰ τὴν δικαιοσύνην, ἀγνοῶν ὡς οὐδὲν ἀγεννέστερον καὶ καταγελαστότερον στρατηγοῦ ὑπὸ πολέμου τοσούτου περιῤῥεομένου καὶ συμβολαίοις σχολάζοντος, ἵνα τοὺς καθ´ ἕκαστον ἰδιώτας ὠφελοίη τῶν κοινῶν καταμελῶν.

Chapitre LXXIX.

1. L'Empereur est averti qu'un nommé Scarane était venu de Constantinople pour l'assassiner. 2. Il le fait arrêter, et après lui avoir fait avouer son crime, il le renvoie sans le châtier. 3. Il fait sommer les habitants de Bizie. 4. Ils se rendent 5.. Ils le reçoivent dans leur ville. 6. Fn misérable du Protostrator. 7. L'Empereur donne le gouvernement de l'Église de Bizie au Patriarche de Jérusalem. 8. Il réduit plusieurs villes. 9. Apocauque s'occupe à juger des procès.

1. Pendant qu'il était dans cette ville, Amzas lui vint dire, qu'il était parti de Constantinople avec un autre nommé Scarane, mais à différente intention ; que pour lui il n'était venu, que pour se rendre de bonne foi; mais que l'autre ayant été suborné par les promesses d'Apocauque, il avait dessein de l'assassiner ; qu'il lui avait communiqué son intention, dans l'espérance 930 qu'il ne refuserait pas d'être son complice; mais qu'il en avait eu tant d'horreur, qu'il était venu, le découvrir.

2. L'Empereur fit arrêter Scarane sur le champ, et quelques-uns l'ayant voulu tuer comme on le menait, il les en empêcha, en protestant que celui qui le tueroit serait puni comme s'il avait eu part à l'action, et comme ne l'ayant tué, que de peur d'être découvert. Il lui demanda ensuite, si le crime dont Amzas l'accusait était véritable ? Il avoua que le grand Duc l'avait suborné par de magnifiques promesses, pour l'assassiner, et qu'il était venu pour cet effet. Il était hardi, et robuste. L'Empereur commanda de le mettre sous sûre garde pour l'interroger plus amplement le jour suivant, et durant la nuit, il le fit mettre en liberté par les plus fidèles de ses domestiques, et il récompensa Amzas de lui avoir révélé cette entreprise.

3. S'étant préparé à attaquer la ville de Bizie, il jugea à propos de faire sommer les habitants, et de les avertir, que s'ils ne se rendaient, leurs terres seraient exposées au pillage.

4. Ils s'assemblèrent pour délibérer, et ils résolurent, d'un commun consentement, de se rendre, tant parce qu'ils reconnaissaient la justice de sa cause, que parce qu'ils appréhendaient la puissance de ses armes. Ils permirent à George Paléologue leur Gouverneur, de se retirer avec son bagage à Constantinople, où l'Évêque le 931 suivit, par la crainte qu'il avait de déplaire au Patriarche. Les habitants députèrent vers l'Empereur deux personnes de la noblesse., deux du peuple, et deux du Clergé. Quand ils furent devant lui, ils lui dirent qu'ayant été autrefois trompez par leurs Commandants, ils avaient cru qu'il attentait à la vie des enfants d'Andronique ; mais qu'ayant depuis reconnu son innocence, et l'injustice de ses ennemis, et qu'ayant considéré les malheurs que la guerre produisait de jour en jour, ils en avaient gémi jusqu'à ce moment, auquel ils avaient l'heureuse occasion de s'en délivrer, en se soumettant à son obéissance.

5. Il loua leur prudence, fit des présents aux députés, et alla à leur ville. Les Grands et le Peuple sortirent pour le recevoir. Alors qu'il fut proche de la porte, il commanda de nommer premièrement l'Impératrice Anne, et l'Empereur Jean son fils, dans les acclamations publiques, et ensuite l'Empereur Cantacuzène, et l'Impératrice Irène sa femme, et il commanda de faire les prières dans le même ordre, au milieu du Sacrifice, ce qui fut exécuté, non seulement à Bizie, mais aussi aux autres villes qui se rendirent à lui. Il donna le gouvernement de Bizie à Manuel Asan frère de sa femme, à cause de l'habitude qu'il avait avec les principaux habitants, ce qui procédait de ce que le Protostrator son beau-père, y avait eu autrefois le siège de sa fortune, et de ce qu'il y avait encore des parents et du bien.

932 6. Le Protostrator après avoir abandonné L'Empereur Cantacuzène à Gynaicocastre, fut loué magnifiquement par Apocauque. Il fut mis d'abord au nombre de ses amis, et élevé à la dignité de Protovestiaire. Puis il fut renfermé dans sa propre maison, où après avoir gémi longtemps, il mourut couvert d'infamie et accable de misère.

7. L'Évêque de Bizie ayant abandonne son Église, par l'aversion qu'il avait de vivre sous la domination de l'Empereur Cantacuzène ; ce Prince la fit gouverner, selon les Canons, par le Patriarche de Jérusalem, qui s'était retiré de Constantinople,de peur d'y être maltraité.

8. Lorsque l'Empereur eut donné dans cette ville tous les ordres nécessaires, il retourna à Cariopole, et il réduisit, ou par la force de ses armes, ou par la douceur de ses discours, les villes qui ne s'étaient pas encore rendues.

9. Apocauque ne pouvant plus tenir la campagne, depuis que la plupart des villes avaient reconnu Cantacuzène, et que celles qui ne l'avaient pas encore reconnu étaient dans l'irrésolution et dans l'incertitude, il ne voulut pas demeurer oisif comme un pilote qui abandonne la conduite du vaisseau durant la tempête; mais il fit publier qu'il allait juger les différends des particuliers qui plaidaient ensemble, et bien que jusqu'alors il ne se fût jamais soucié de la Justice,. il commenta à passer les jours entiers à examiner  933 les affaires des parties dans le Monastère du du vin Sauveur. Il ne fut pas moins équitable que Rhadamanthe, qui se rendit autrefois si célèbre par sa justice, que la distribution lui en a été commise dans les enfers, Il ne considérait pas qu'il n'y a rien de si lâche, ni de si ridicule à un Général, que de quitter la conduite des armées, pour jauger des procès.

 

πʹ. 1. Γαβαλᾶς δὲ ὁ μέγας λογοθέτης, τοῦ χρόνου τριβομένου, ἐπεὶ τὸν γάμον τῆς θυγατρὸς ὁ μέγας δοὺξ κατὰ τοὺς ὅρκους οὐκ ἀπεδίδου, ἐδυσχέραινέ τε οὐ μετρίως τὴν τριβὴν καὶ μεγάλῳ δουκὶ περὶ τοῦ γάμου διελέγετο, ἀξιῶν ποιεῖν κατὰ τοὺς ὅρκους.

2. Ὁ δ´ ἔφασκε μὲν καὶ αὐτῷ διὰ σπουδῆς εἶναι καὶ προὔργου παντὸς, τὴν νύμφην δὲ καὶ τὴν μητέρα ἀπαναίνεσθαι διὰ τὴν πολυσαρκίαν. συνεβούλευέ τε φαρμακείαις χρήσασθαί τισιν, εἴ πως γένοιτο, τῶν ἐγκάτων συνεσταλμένων, λεπτότερον φανῆναι καὶ ἐπέραστον τῇ νύμφῃ· πάνυ γὰρ ἔχειν ἀηδῶς πρὸς τὴν ἀσυμμετρίαν τῶν σαρκῶν.

3. Ὁ δ´ ὑπώπτευε μὲν σκήψεις εἶναι καὶ προφάσεις τὰ τοιαῦτα καὶ εἰρωνείαν ἀκριβῶς· τῷ δὲ κατάκρας ἡττῆσθαι τῷ τῆς κόρης ἔρωτι, ἃ καὶ ὀλίγα φρενῶν μετέχων συνῆκεν ἄν τις, αὐτὸς ἐβούλετο ἀγνοεῖν καὶ ἐδόκει δεῖν τοῖς καταγελαστοτάτοις ἐπιχειρητέα εἶναι διὰ τὴν κόρην. διαλεχθεὶς δέ τινι ἰατρῷ ἐξ Ἰταλίας ἀφιγμένῳ περὶ τῆς πολυσαρκίας, ἔπειθε μεγάλοις μισθοῖς ἐπαγγελλόμενον καὶ αὐτὸν, εὐσταλὲς τὸ σῶμα καὶ σύμμετρόν τισι ποιήσειν φαρμακείαις, καὶ δὴ τἆλλα πάντα δεύτερα ἡγούμενος, λουτροῖς ἐσχόλαζε καὶ ἐμέτοις καὶ κενώσεσι γαστρὸς, ᾗ τῷ ἰατρῷ ἐδόκει. ὀλιγοσιτία τε προσεῖχε καὶ τἆλλα πάντα ἐπετήδευεν, ὅσα πρὸς λεπτότητα συναίρεται. ἐξ ὧν ἠτόνει μὲν καὶ ἀδρανὴς ἦν, καὶ παρελύετο τὴν ῥώμην, ἡ γαστὴρ δὲ ὀλίγα πρὸς τὸν ὄγκον ἐνεδίδου.

4. Ὑποπτεύσας δὲ ὁ μέγας δοὺξ, ὡς ὕστερόν ποτε ἀπαγορεύσας πρὸς τὰς φαρμακείας εἴσεται σαφῶς τὴν εἰρωνείαν, καὶ δείσας, μὴ διὰ τὸ περιορᾶσθαι πρὸς τὸν κατ´ αὐτοῦ πόλεμον αὖθις ἐκτραπῇ καὶ πείσῃ βασιλίδα τίθεσθαι σπονδὰς πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα περὶ εἰρήνης, ὃ τῶν κινδύνων αὐτῷ ὁ φοβερώτατος ἐδόκει, ἐσκέψατο τρόπῳ δή τινι διαφθείρειν καὶ αὐτόν· καὶ τῶν συνειδότων τὰ ἀπόῤῥητα αὐτῷ τινας προσέπεμπε μηνύοντας δι´ εὔνοιαν δῆθεν τῷ μεγάλῳ λογοθέτῃ, ὅτι βασιλὶς μάλιστα ὀργίζοιτο αὐτῷ, τὴν δὲ αἰτίαν ἀγνοεῖν. οἳ καὶ τοιαῦτα προσαγγέλλοντες ἐξεφόβουν. ἔπειτα καὶ ὅρκους ᾐτοῦντο δῆθεν ὑπὲρ τοῦ μηθενὶ καταδήλους ποιεῖν τοὺς τὰ ἀπόῤῥητα μηνύσαντας. οὕτω μὲν οὖν ἐκεῖνοι ἐκακούργουν τὴν πεπλασμένην δήλωσιν τῶν ἀποῤῥήτων· Γαβαλᾶς δὲ οἰόμενος εἶναι ἀληθῆ τὰ εἰρημένα, πανταχόθεν ἐκυμαίνετο καὶ περιηντλεῖτο λογισμοῖς, καὶ σύννους καὶ ὠχρὸς ἐφαίνετο καὶ ταῖς φροντίσι συντετηκώς.

4. Δοὺξ δὲ ὁ μέγας, τῶν πραττομένων ἄγνοιαν ὑποκρινόμενος, ἠρώτα τὴν αἰτίαν τῆς συννοίας καὶ τῆς ὠχριάσεως. ὁ δὲ οὐδὲν ὑπωπτευκὼς περὶ ἐκείνου φαῦλον, οἷα δὴ κηδεστῇ καὶ ἀλγήσοντι ὑπὲρ ἐκείνου, πᾶν τὸ ἀπόῤῥητον ἐξέφαινε καὶ ἐπικουρίας τυχεῖν τινος ἐδεῖτο καὶ γνώμην εἰσηγεῖσθαι, ᾗ χρησάμενος ἔξω ἔσται τῶν κινδύνων. οὐδὲν γὰρ ἦν τὸ μέσον τοῦ ὑποπτευθῆναι τότε καὶ διαφθαρῆναι. δοὺξ δὲ ὁ μέγας ἔφασκε μὲν τοιαῦτα καὶ αὐτὸς ἀκηκοέναι περὶ αὐτοῦ, ἡγεῖσθαι δὲ μὴ ἀληθῆ, ὅμως ὑπετίθει τὴν οὐσίαν παρὰ τοῖς φίλοις ἐκτιθέναι. τὴν γὰρ πολιτευομένην νυνὶ παρὰ Ῥωμαίοις ἔφασκε συκοφαντίαν καὶ διαβολὴν πάντα ὁντινοῦν φυλάττεσθαι χρεών. καὶ γὰρ αὐτὸς τῶν κοινῶν ἁπάντων ἄρχων καὶ τῆς πρώτης παρὰ Ῥωμαίοις ἀπολαύων τιμῆς καὶ εὐπραγίας οὐ μάλιστα αὐτοῖς θαῤῥεῖν, ἀλλὰ τὰ πλείω καὶ πολυτελέστερα τῶν ὄντων, ἔν τε Ἐπιβάταις τῷ φρουρίῳ καὶ πρὸς τῷ ἐν Μαγκάνοις πύργῳ ἔχειν. αὐτὸν δὲ ἐπεὶ μὴ συμβαίη φρούριόν τι ἔχειν, ᾧ χρήσαιτο πρὸς τοιαύτας τῶν πραγμάτων μεταβολὰς, ἑτέρῳ τρόπῳ τινὶ τῆς οὐσίας προνοεῖν, ἵν´ εἴ τι συμβαίη δυσχερὲς, (οὐ γὰρ μάτην παρὰ βασιλίδος ὑποπτεύεσθαι,) τὴν γοῦν οὐσίαν ἔχῃ καὶ μὴ ἀμφοτέρων, οὐσίας τε ἅμα καὶ ἀρχῆς τῶν πραγμάτων, ἀποστερηθῇ. ὁ μὲν οὖν τοιαῦτα συνεβούλευε. λογοθέτης δὲ ὁ μέγας τὴν ἐπιβουλὴν μὴ συνιδὼν ἐπείθετό τε καὶ τὰ ὄντα πρὸς τοὺς φίλους ἐξετίθει.

6. Ὁ δ´ αὐτίκα προσέπεμπε τοὺς βασιλίδι τὰ πραττόμενα μηνύσοντας, ὡς αὐτοῦ μὴ συνειδότος. παρῄνουν τε οἱ προσαγγέλλοντες, μὴ τοιαῦτα περιορᾷν· οὐ γὰρ ἐπ´ ἀγαθῷ τὴν οὐσίαν τὸν μέγαν λογοθέτην ἐκτιθέναι, ἀλλ´ ἢ στάσιν βουλεύεσθαι ποιεῖν ἐπὶ τῷ Καντακουζηνὸν βασιλέα δέχεσθαι, ἢ ἀφίστασθαι διανοεῖσθαι πρὸς ἐκεῖνον. ἡ βασιλὶς δὲ τὰ περὶ μεγάλου λογοθέτου εἰρημένα ἐξετάζουσα, ὡς ἐπυνθάνετο παρὰ πολλῶν εἶναι ἀληθῆ, (κρύφα γὰρ παρὰ τῶν συνειδότων πρὸς πολλοὺς διεδόθη τὸ ἀπόῤῥητον, τοῦ μεγάλου δουκὸς οὕτω συσκευάσαντος,) ἠγανάκτει καὶ ἀποστασίαν εἶναι ᾤετο τὸ πρᾶγμα φανερῶς, καὶ ἐβουλεύετο ὅ,τι δέοι χρῆσθαι τῷ μεγάλῳ λογοθέτῃ.

7. Ἐπεὶ δὲ ἤδη πέρας εἶχεν ἡ ἐπιβουλὴ, καὶ λογοθέτης τε ὁ μέγας πᾶσαν ἐκθέμενος τὴν οὐσίαν ἐκάθητο δεσμωτήριον περιμένων, καὶ ἡ βασιλὶς ὠργίζετο πρὸς τὴν ἀποστασίαν, πλασάμενος ὁ μέγας δούξ τινα τῶν δημοσίων χρείαν, εἰς Ἱερὸν τὸ πρὸς ἐμβολὰς τοῦ Πόντου ἀπέπλεε τριήρει, τοὺς δὲ πρῶτον τὴν βασιλίδος δῆθεν ὀργὴν μηνύσαντας τῷ μεγάλῳ λογοθέτῃ κατέλιπεν ἐπιθεῖναι τέλος τῇ ἐπιβουλῇ· προσελθόντες γὰρ ἐκεῖνοι αὖθις δεδακρυμένοι καὶ κατηφεῖς, ἐμήνυον ὡς ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ πρὸς ἔσχατον κινδύνου ἥξει, βασιλίδος μάλιστα ἐξωργισμένης, καὶ πρόνοιάν τινα αὑτοῦ ἐκέλευον ποιεῖσθαι. τῆς αὐτῆς δὲ ὥρας καὶ ἑτέρους ἐκ συνθήματος παρεσκεύαζον, ἀφικνουμένους παρὰ τὴν οἰκίαν τὴν ἐκείνου, ἀνωνύμως οὕτως εἰ αὐτὸς αὐτόθι εἴη ἐρωτᾷν, ὥς τι δεινὸν τοῦ λόγου προσημαίνοντος. οὐ γὰρ εἰώθεσαν ἐκείνῳ πρότερον οὕτω προσφέρεσθαι Ῥωμαῖοι, ἀλλὰ πολλὴν τὴν θεραπείαν προσῆγον καὶ τὴν κολακείαν.

8. Γαβαλᾶς δὲ ἤδη τὸν ὄλεθρον ἐκ πάντων τεκμαιρόμενος καὶ δείσας, μὴ καὶ παραπόλοιτο, τινῶν πρὸς ἔχθραν ἐπελθόντων, ὑπότρομος καὶ περιδεὴς εἰς τὸν τῆς θεοῦ Σοφίας γενόμενος νεὼν, οὐδ´ οὕτω σώζεσθαι ἐπείθετο, ἀλλὰ φιλοψυχῶν πολλὰ, τὴν ἐσθῆτα ἀποδὺς, σχῆμα μοναχῶν περιεβάλετο, οὕτως οἰόμενος μόλις ἑαυτῷ τὴν σωτηρίαν ἐκπορίσειν· τοσοῦτον ἐξεπέπληκτο ταῖς ἀπειλαῖς καὶ τὰς φρένας κατεσείσθη.

9. Ὁ μέγας δὲ δοὺξ ἐπεὶ πύθοιτο πᾶσαν κατὰ νοῦν τὴν κακουργίαν ἀποβᾶσαν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ ἐπανελθὼν, αὐτίκα πρὸς τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας τὸν νεὼν ἀφῖκτο, καὶ τὸν μέγαν λογοθέτην εὑρηκὼς τὰ μοναχῶν ἠμφιεσμένον, ἐκόπτετο πολλὰ καὶ τὴν χηρείαν ἀπωδύρετο τῆς θυγατρὸς καὶ ἀπαραμύθητα ἐπένθει. λογοθέτης δὲ ὁ μέγας πολλοῖς παρεμυθεῖτο λόγοις, οὐδὲν καινὸν συμβεβηκέναι φάσκων, εἰ τῶν ἀνθρωπίνων ἀεὶ πραγμάτων ἄλλοτε ἄλλως φερομένων καὶ ἀστατούντων, νῦν μὲν βελτιόνων, νῦν δὲ χειρόνων ἐπειράθη καὶ αὐτός· καὶ ἐδόκει τὸ πολὺ τῆς λύπης διὰ τὴν ἐκείνου παραμυθίαν ἀποτίθεσθαι.

10. Ὕστερον δὲ ὀλίγῳ πρὸς τὴν τῆς παμμακαρίστου μονὴν ὁ μέγας ἀφῖκτο λογοθέτης, τῆς βασιλίδος κελευούσης· φωραθεὶς δὲ διαδιδράσκειν μέλλων καὶ τὰ μοναχῶν ἀπαμφιέννυσθαι, εἰς δεσμωτήριον ἐνεβλήθη. οὕτω μὲν οὖν καὶ τοῦτον ἀπεσκευάσατο ὁ μέγας δοὺξ, μεγάλα μὲν πρὸς τὸν Καντακουζηνοῦ συναράμενον τοῦ βασιλέως πόλεμον, ἀξίων δὲ ἀπολελαυκότα παρ´ ἐκείνου ἀμοιβῶν, ἧς ἐπήγαγεν ἀμυθήτου φθορᾶς ὁ πόλεμος Ῥωμαίοις.
 

Chapitre LXXXX.

1. Gabalas prie Apocauque de lui donner sa fille, qu'il lui avait promise en mariage. 2. Apocauque s'excuse sur ce qu'il déplaisait a sa fille à cause de sa grosseur. 3. Gabalas prend des remèdes pour devenir maigre. 4. Apocauque lui fait dire que l'Impératrice était en colère contre lui. 5. Il lui; conseille de déposer son bien entre les mains de fies amis, de peur de le perdre dans une disgrâce. 6. Il avertit à l'heure-même l'Impératrice que Gabalas détournait son bien à mauvais dessein. 7. Il va a une petite ville de Pont. 8. Gabalas se réfugie dans l'Église de sainte Sophie, prend l'habit de Moine, 9. Apocauque revient à Constantinople, et fait semblant de déplorer le changement de la fortune de Gaba - 934 las. 10. Il est mis dans un Monastère, et ensuite dans une prison.

1. Beaucoup de temps s'étant écoulé depuis qu'Apocauque avait promis sa fille en mariage à Gabalas grand Logothète, il commença à s'ennuyer de ses remises, et il le pria de s'acquitter de sa parole et de ses serments.

2. Il lui répondit qu'il ne souhaitait rien avec tant de passion que de s'en acquitter ; mais que la femme, et sa fille avaient une extrême aversion de ce mariage, à cause qu'il était trop gras, qu'il lui conseillait de chercher quelque remède qui le rendît de plus belle taille, et plus agréable à sa maîtresse.

3. Gabalas se douta que c'était une défaite et une raillerie ; mais la passion qu'il avait pour cette maîtresse lui troubla si fort le jugement, qu'il ne vit pas ce que le moins éclairé aurait vu, et qu'il se résolut de faire les choses les plus extravagantes pour contenter son amour. Il consulta un Médecin Italien qui lui promit de lui réduire la taille à une juste proportion. Il renonça à toute sorte d'occupations, pour exécuter ses ordonnances. Il se baigna, il prit des vomitifs, et d'autres remèdes qui purgent beaucoup ; il s'abstint de manger, et il observa tout ce qui put contribuer à décharger sa taille. Cela lui ôta des forces, et de la vigueur ; mais ne lui ôta rien de sa masse monstrueuse.

935 4. Apocauque se défiant qu'il ne se lassât des remèdes et qu'il ne reconnût sa fourberie, et appréhendant que pour se venger de ses mépris, il ne conseillât à l'Impératrice de faire la paix, il se résolut de se défaire de lui, et pour venir à bout de cette résolution, il envoya les plus intimes de ses amis, l'avertir que l'Impératrice avait conçu contre lui une furieuse colère, dont ils ne savaient point le sujet. Apres l'avoir épouvanté par cette nouvelle, ils lui firent promettre avec serment, de ne déclarer à personne ceux qui lui a voient découvert un secret si important. Gabalas croyant que ce que l'on lui avait rapporté était véritable, se sentit agité d'une infinité de pensées contraires, et parut pâle, défiguré, et rongé d'inquiétudes.

5. Le Grand Duc faisant semblant de ne rien savoir de toute l'affaire, lui demanda d'où procédait sa tristesse, et sa maigreur. Il lui découvrit ingénument son secret, comme à un beau-père qui aurait compassion de sa disgrâce; il implora sa protection, et il lui demanda son conseil pour éviter un danger aussi grand que celui dont il était menacé, dans un temps où être soupçonné et périr, étaient presque la même chose. Alors Apocauque lui répondit, qu'il avait ouï dire que l'Impératrice était fort fâchée contre lui ; que bien qu'il ne crût pas que cela fût véritable, il lui conseillait néanmoins de mettre ce qu'il avait de meilleur entre les mains de ses 936 amis pour le lui garder, vu qu'il n'y avoir personne qui ne dût prendre ses précautions contre la calomnie, qui durant le malheur du temps régnait avec un empire si absolu parmi les Romains ; qu'encore que lui-même semblât être au comble des honneurs, et des dignités, et qu'il passât pour le plus heureux homme de l'Etat, il ne se tenait pas trop en sûreté, et qu'il avait ferré dans les forts d'Epibate et de Mangane ce qu'il possédait de plus précieux; que lui qui n'avait point de place qui lui pût servir d'asile, dans un changement de fortune, devait pourvoir d'une autre forte à la conservation de ses richesses ; qu'il était devenu fort suspect à l'Impératrice, et qu'il devait craindre de perdre tout ensemble son bien et sa charge. Le grand Logothète ne se défiant  d'aucun piège suivit ce conseil, et mit son bien chez ses amis.

6. Apocauque envoya aussitôt quelques personnes avertir l'Impératrice, comme d'eux-mêmes et sans sa participation, que le grand Logothète détournait son bien, et que sans doute il avait dessein, ou d'exciter une sédition pour faire recevoir Cantacuzène, ou du moins de se retirera son camp. L'Impératrice qui avait déjà, reçu le même avis d'ailleurs par l'artifice d'Apocauque, qui avait répandu le même bruit par tout, crut que c'était une rébellion manifeste, chercha les moyens de la réprimer.

7. Le grand Logothète ayant mis son bien à 937 couvert, et n'attendant plus rien que d'être arrête, Apocauque feignit une affaire qui l'obligeait d'aller à Iero petite ville de Pont. En partant, il donna ordre à ceux dont il s'était servi pour donner avis au grand Logothète de la colère de l'Impératrice d'achever l'intrigue qu'ils avaient si bien commencée. Ils l'allèrent donc trouver tout baignés de larmes, et lui dirent, qu'il était dans le dernier péril, et qu'il ne différât pas de se mettre en sûreté. Ils avaient suborné d'autres personnes, qui, sans dire leurs noms vinrent demander à sa maison s'il y était, ce qu'il prit à mauvais augure, parce que l'on ne le traitait jamais de la sorte.

8. Jugeant donc que sa perte était inévitable, et tremblant de peur d'être accablé à l'imprévu, il se réfugia dans l'Église de Sainte Sophie, et ne se fiant pas à la sainteté du lieu, il quitta l'habit du siècle pour prendre celui de Moine.

9. Lors que le Grand Duc sut que l'intrigue avait réussi de la manière qu'il l'avait projetée, il revint à Constantinople, et ayant trouvé le grand Logothète dans l'Église de sainte Sophie, vétu d'un habit de Moine, il en témoigna beaucoup de douleur, et il déplora la condition de sa fille, qui était réduite, par ce changement, à une triste viduité. Le grand Logothète employa de longs discours pour le consoler, et lui représenta, que les affaires du monde étant dans un perpétuel changement, il ne fallait pas trouver étrange 938 qu'il fût sujet aux même lois. Le grand Duc n'eut pas de peine à se contenter de cette raison, et à se consoler.

10. Peu de temps après, Gabalas se retira, par le commandement de l'impératrice, au Monastère de la Sainte Vierge, mais sur l'avis qu'il cherchait les moyens de s'échapper on l'enferma dans une étroite prison. Voila par quel artifice le grand Duc se défit de lui, et comment il le récompensa des services qu'il lui avait rendus durant la guerre civile.