Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

LIVRE TROIS (chapitres LXI à LXX)

LIVRE TROIS (chapitres LI à LX - chapitres LXXI à LXXX

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE TROISIEME.

 

 

 

 

précédent

ξαʹ. 1. Πρὸς Κράλην δὲ πρεσβείας ποιούμενος συχνὰς, ἔπεισε καὶ φανερῶς, χρήματα πολλὰ τὰ μὲν διδοὺς, τὰ δὲ ἐπαγγελλόμενος, πόλεμον ἄρασθαι πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα.

2. Καὶ πρῶτα μὲν πρέσβεις πέμψας εἰς Βέῤῥοιαν, ὁμήρους ᾔτει τοὺς παῖδας τῶν ἀρίστων, πρόφασιν μὲν, ὡς σπουδάζων ὑπὲρ βασιλέως, μὴ παρ´ ἐκείνων ἐπιβουλευθῇ, τῇ δ´ ἀληθείᾳ, Βεῤῥοιώτας αὐτῷ ἐκπολεμῶσαι διανοηθεὶς, ὡς κακῶς περὶ αὐτῶν βουλευσαμένῳ καὶ τοὺς παῖδας ἰδίας ἕνεκα ὠφελείας καταπροεμένῳ Τριβαλοῖς.

3. Βασιλέως δὲ πρὸς μὲν τοὺς ὁμήρους φανερῶς ἀπαγορεύσαντος, τῆς δὲ περὶ αὐτὸν εὐνοίας καὶ προνοίας ὡμολογηκότος χάριτας πολλὰς, θαῤῥεῖν τε εἰπόντος, ὡς οὐδὲν αὐτῷ ἐκ Βεῤῥοιωτῶν ἀπαντήσει δυσχερὲς, μιᾷ γνώμῃ σπουδαζόντων ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ πᾶσαν ἐνδεικνυμένων εὔνοιαν, ἐκεῖνος ἐτρέπετο πρὸς δευτέραν πεῖραν καὶ μετεκαλεῖτο βασιλέα πρὸς αὐτὸν, ὡς περί τινων ἀναγκαίων βουλευσόμενον μάλιστα διατρίβοντα ἐγγύς. Ἔφασκε γὰρ ἐκ Παιόνων τῆς ἀρχῆς νεώτερά τινα κεκινῆσθαι, καὶ πολὺν αὐτῷ τὸν θόρυβον παρέχειν. Δι´ ἃ ᾠήθη ἀναγκαῖον κοινῇ σκεψαμένους, (οὐδὲ γὰρ ἑτέρῳ μᾶλλον πεποιθέναι βασιλέως διά τε τὴν προσοῦσαν εὔνοιαν καὶ τὴν περὶ τὰ τοιαῦτα σύνεσιν πολλὴν καὶ ἐμπειρίαν,) ἃ δοκεῖ λυσιτελεῖν ἑλέσθαι. Βασιλέως δὲ οἱ φίλοι κρύφα τὴν ἐπιβουλὴν ἐμήνυον, (ἐβουλεύσατο γὰρ, εἰ δύναιτο συλλαμβάνειν,) καὶ παρῄνουν φυλάττεσθαι ὡς δύσνουν.

4. Βασιλεὺς δὲ, ἵνα μηδεμίαν πρόφασιν δοκῇ παρέχειν πρὸς τὸν πόλεμον, ἄγνοιαν ἁπάντων ὑπεκρίνετο. Πέμψας δὲ Μανουὴλ τὸν νεώτερον τῶν υἱῶν καὶ Ἄγγελον τὸν ἀνεψιὸν, ἐδήλου, ὡς αὐτὸς ἀδύνατος εἴη τὴν πόλιν ἄρτι προσχωρήσασαν καὶ οὔπω πρὸς τὴν αὐτοῦ εὔνοιαν βεβαίως ἡδρασμένην καταλείπειν, ἄλλως τε καὶ τῶν πολεμίων ἐπικειμένων καὶ προσδοκίμων ὄντων αὐτοῖς ἐπιστρατεύσειν. Τὸν υἱὸν δὲ πέμψειε καὶ τὸν ἀνεψιὸν, ἵνα δι´ αὐτῶν πυθόμενος περὶ ὧν αὐτῷ δέοι συμβουλεύειν, γνώμην ἐξενέγκῃ τὴν μάλιστα αὐτῷ συνοίσουσαν. Ὁ δ´ ἐπεὶ βουλεύεσθαι εἶχε περὶ οὐδενὸς, (σκήψεις γὰρ καὶ προφάσεις τὰ τοιαῦτα ἦσαν καὶ τῆς ἐπιβουλῆς περικαλύμματα,) περὶ ἄλλων τινῶν αὐτοῖς διαλεχθεὶς ἥκιστα συμβαινόντων οἷς ἠξίου πρότερον, οἴκαδε ἀπέπεμπεν.

5. Ὕστερον δὲ ὀλίγῳ, ἐπεὶ ἐπιβουλεύων ἀνύειν ἠδύνατο οὐδὲν, τὸ προσωπεῖον ἀποθέμενος, κατήγγελλε φανερῶς τὸν πόλεμον. Πέμψας γὰρ πρεσβείαν πρὸς βασιλέα, τὴν πρὸς αὐτὸν εἰρήνην καὶ τὰς σπονδὰς διέλυε καὶ τοὺς ὅρκους, βασιλίδι φάσκων συμμαχήσειν, εἴ τι δύναιτο· αὐτὸν δὲ περὶ ἑαυτοῦ βουλεύεσθαι ἅττα ἂν λυσιτελεῖν δοκῇ. Οἱ μὲν οὖν πολλοὶ πρὸς τὴν ἀγγελίαν τοῦ Τριβαλικοῦ πολέμου ἐθορυβοῦντο οὐ μετρίως· βασιλεὺς δὲ καὶ τῶν περὶ αὐτὸν οἱ ἄριστοι πολλὰς ὡμολόγουν χάριτας θεῷ τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτούς. Εἰ μὴ γὰρ αὐτὸς ἄνωθεν διέσωζε χεῖρα ὑπερέχων, τί ἐκώλυε Κράλην, ἡνίκα ἔχων ἐν χερσὶν αὐτοὺς καὶ ῥᾷστα δυνάμενος, διαφθείρειν; καίτοι γε πολλῷ πλειόνων ὑπὸ τῶν τὰ Ῥωμαίων διοικούντων καὶ χρημάτων καὶ πόλεων παρεχομένων, (ἃ γὰρ αὐτοὶ νυνὶ κατέχουσι καὶ ἔτι πολλῷ πλείω ἔχειν ἐξῆν, πολυπραγμονήσαντα μηδὲν,) τότε μὲν οὐδὲν εἴργαστο τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς πρὸς τὴν πρεσβείαν ἀπηγόρευε τὴν παρ´ αὐτῶν· νυνὶ δὲ ὅτε βλάπτειν δύναιτο μηδὲν, ἐκεῖνα πράττειν ἐπιχειρεῖ, πᾶσαν ἐπίνοιαν κινῶν, ἃ τότε θᾶττον ἢ λόγος αὐτῷ ἐξῆν ἀνύττειν. Ὅθεν δῆλον εἶναι, ἔφασκον, ὡς οὐδὲ τότε τοῦ ἐκείνου ἤθους ἡ περὶ αὐτοὺς εὐγνωμοσύνη ἦν, ἀλλὰ τῆς τοῦ κρείττονος ἐπικουρίας. Νυνὶ δὲ ὅτε ἐν ἀσφαλείᾳ καθέστασαν αὐτοὶ, τὴν οἰκείαν γνώμην φανερὰν ποιεῖν.

6. Ἀπόκαυκος δὲ ὁ μέγας δοὺξ, ἐπεὶ τὴν πρὸς βασιλέα μάχην ἀπηγόρευεν, ἀφανῶς ἐπιβουλεύειν, ὥσπερ καὶ πρότερον, ἐπεχείρει καὶ παντοίας συνέῤῥαπτεν ἐπιβουλάς. Πρὸς γὰρ Βεῤῥοιώτας κρύφα πέμψας, ἔγραφε τοιαῦτα· ὡς εἰδείη μὲν αὐτοὺς οὐχ ἑκοντὶ προσκεχωρηκότας Καντακουζηνῷ, κοινῷ πολεμίῳ τῶν Ῥωμαίων ἀναφανέντι καὶ τῶν βασιλέως ἐπιβούλῳ παίδων· ἀλλ´ ὑπὸ τοῦ Τριβαλῶν πολέμου πιεζομένους ὠσθῆναι ἐπὶ τοῦτο δι´ ἀνάγκην, νομίσαντάς τι ὑπὸ τούτου ὠφελεῖσθαι διὰ τὸ Κράλην πυνθάνεσθαι σπονδὰς ἔχειν πρὸς αὐτὸν καὶ συμμαχίαν. Τοῦτο δὲ οὐδὲν ἕτερον ἦν, ἢ ἀπάτη καὶ φενακισμός. Κράλης γὰρ ἤδη φανερῶς ἡμῖν προσθέμενος, ἐκείνῳ ἔγνωκε πολεμεῖν. Εἰ μὲν οὖν μεταβαλόντες τὰ κοινῇ τε πᾶσι καὶ σφίσιν αὐτοῖς λυσιτελοῦντα ἕλοισθε, (ταῦτα δέ ἐστι, κατέχειν τοῦτον καὶ τὸν κίνδυνον μὴ ἐᾷν διαδιδράσκειν· οὐ πολλῷ γὰρ ὕστερον ἀφιξόμεθα ἐπ´ αὐτὸν πανστρατιᾷ,) ἄριστα βουλεύσεσθε ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν· πολλῶν γὰρ ἀπολαύσετε καὶ μεγάλων τῶν παρὰ βασιλέως τε τοῦ νέου καὶ ἐμοῦ εὐεργεσιῶν. ἢν δ´ ἀπειθῆτε καὶ ἐκείνῳ προστιθέμενοι ταῖς γνώμαις, γνώσεσθε πολεμεῖν ἡμῖν, εἰς τοσοῦτον ἀβουλίας ἥξετε, ὡς μετὰ πεῖραν πολλῶν ἀνιαρῶν εἴσεσθε, ὡς βέλτιον ἦν πείθεσθαι ἡμῖν, πρὶν εἰς ταῦτα ἥκειν.

7. Βεῤῥοιῶται δὲ φανερὰ τῷ βασιλεῖ πρότερον ποιήσαντες τὰ γράμματα, „οὐδὲν θαυμαστὸν,“ ἀντέγραφον „Ἀπόκαυκε, εἰ τοῦ πολλὰ εὐηργετηκότος καὶ τρόπον τινὰ δεδημιουργηκότος καὶ αὐτὸς κατεξαναστὰς, ὥσπερ ὁ τοῦ ψεύδους πατὴρ καὶ σὸς διδάσκαλος κατὰ θεοῦ τοῦ πεποιηκότος, καὶ βλασφημίας ἀφίης κατ´ αὐτοῦ πολλάς· καὶ γὰρ κἀκεῖνος κατὰ θεοῦ. Οὐδὲ γὰρ κατὰ τἄλλα βασκάνου καὶ πονηροῦ δαίμονός τινος ἀποδέεις τῶν ἐξητασμένων ἐπὶ φθορᾷ, αἵμασιν ἀνθρώπων χαίρων καὶ στρεβλώσεσι καὶ τρυφὴν ποιούμενος τὰς ἑτέρων συμφοράς. ἃ μὲν οὖν γέγραφας, ἀκριβῶς ἔχεται τοῦ φίλου ψεύδους, καὶ τούτου χάριν, ὡς πολλῶν ἄξια βαράθρων, ἀπεῤῥίψαμεν. ἓν δὲ μόνον πεισθησόμεθα ἀκριβῶς, οὐ κατὰ τὴν σὴν διάνοιαν, ἀλλ´ ὡς ἡμῖν προσήκει. Βασιλέα γὰρ οὐ μόνον πάσῃ δυνάμει καθέξομεν παρ´ ἑαυτοῖς, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ δύναμιν, εἰ οἷόντε εἰπεῖν· δεῆσαν δὲ στρατεύειν ἐφ´ ὑμᾶς, καὶ αὐτοὶ συνεψόμεθα καὶ συναγωνιούμεθα προθύμως. Εἰ δέ ποτε συμβαίη διαστῆναι καὶ τοῖς σώμασιν, ἀλλ´ οὐ ταῖς διανοίαις καὶ τῷ βουλομένῳ τῆς ψυχῆς. Ἐκείνοις γὰρ οὕτω συνεσόμεθα, ὡς καὶ νύκτωρ καὶ μεθ´ ἡμέραν οὐδὲν ἄλλο μᾶλλον προὔργου ποιησόμενοι, ἢ τῆς ἐκείνου πρὸς ἡμᾶς εὐμενείας ἄξιοι φανῆναι. Τῶν ἀπειλῶν δὲ τῶν σῶν τοσοῦτον ἀπέχομεν ἐπιστρέφεσθαι, ὥστ´ αὐτῷ σοι παραινοῦμεν μᾶλλον τὴν ἀπὸ θεοῦ δίκην δεδοικέναι, καὶ νῦν τε μεγάλας συμφορὰς ἐκδέχεσθαι σαυτῷ τε καὶ παισὶν, οὕτως ἀδικώτατα οὐ περὶ βασιλέα μόνον, ἀλλὰ κοινῇ περὶ Ῥωμαίους καὶ διανοηθέντι καὶ πράττοντι ἄχρι νῦν, καὶ μετὰ τελευτὴν, τὴν ἐν ᾅδου καταδίκην, ἣ λῃσταῖς καὶ ἀνδραποδισταῖς καὶ φονεῦσιν, οἷος σὺ, ἡτοίμασται. Οὐ γὰρ ἐπιλήσεται κύριος τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἐλέγχους ἐν τοῖς λαοῖς. Ἡμεῖς δὲ ὡς δίκαιά τε ὁμοῦ καὶ συμφέροντα πᾶσιν ᾑρημένοι, οὐχ ὅτι τιμωρίας, ἀλλὰ καὶ ἀμοιβὰς τῶν τρόπων ἐκδεχόμεθα παρὰ θεοῦ.“

8. Τοιαῦτα μὲν ἀντέγραφον αὐτῷ οἱ Βεῤῥοιῶται. Ἐκεῖνος δὲ ἐπεὶ τῆς πρώτης πείρας ἀπετύγχανεν, ἐτράπετο ἐπὶ δευτέραν, καὶ Ἀλουσιάνον τινὰ δεσμώτην κατεχόμενον, ὡς τὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ᾑρημένον, ἀγαθὸν περὶ τοξείας ὄντα, (θήραις γὰρ ἠσχόλητο καὶ ἀκριβῶς ἐξήσκητο περὶ ταῦτα,) ἔπεισεν εὖ ποιήσειν πολλὰ ἐπαγγειλάμενος αὐτὸν καὶ γένος, εἰ βέλει τρώσειε λάθρα βασιλέα δηλητηρίῳ κεχρισμένῳ, οἷς χρῆσθαι εἴωθεν ἐπὶ θηρία. Παρῄνει τε θαῤῥεῖν, ὡς ῥᾷστα καὶ σὺν οὐδενὶ πόνῳ τὸ πρᾶγμα διανύσοντα. ἤκουε γὰρ, βασιλέα Καντακουζηνὸν εἰωθέναι μάλιστα ἀρχομένης τῆς νυκτὸς ἐπί τινος ἑστάναι τόπου τὴν ἐσθῆτα ἀποδύντα, εὐφυῶς πρὸς τὸ τὴν ἀπὸ τοῦ θέρους ἀλέαν καταψύχειν ἔχοντα, ἐφ´ οὗ δύναιτ´ ἂν βάλλεσθαι ῥᾳδίως. ἃ ἐδίδασκε τὸν τοξότην ἐκεῖνον, οὐδὲ αὐτὸν τὸν τόπον ἀγνοοῦντα.

9. Ὁ δὲ τὸ ἀπολύεσθαι τῶν δεσμῶν ποιούμενος περὶ πλείστου καὶ τῶν εὐεργεσιῶν τὸ μέγεθος ἐννοῶν, ἃς αὐτῷ ἐπηγγέλλετο ὁ μέγας δοὺξ, ὑπέσχετο τὴν ἐπιχείρησιν. Καὶ γενόμενος ἐν Βεῤῥοίᾳ, νυκτὸς ἤδη ἐπιγενομένης, παρὰ τὸν τόπον τε ἐγένετο καὶ βάλλειν ἐπεχείρει βασιλέα συνήθως ἑστῶτα καὶ τοῖς συνοῦσι προσδιαλεγόμενον· καὶ μέλλοντι ἤδη ἔργου ἔχεσθαι καὶ τείνειν τὸ τόξον, τὸ βέλος ἐξέπιπτε τῆς νευρᾶς λαθόν. Ἐκεῖνος δὲ μὴ ἔχων ὅπως ἀνέλοιτο τὸ βέλος, (ἐπὶ τοῦ τείχους γὰρ τῆς πόλεως ἦν ἑστὼς, τὸ δὲ κατέπιπτεν ἐντὸς,) ἐδεδίει δὲ, μὴ φωραθείη τοιαῦτα κακουργῶν, περιμείνας ἄχρι παρελθεῖν τὸν βασιλέα, τὸ βέλος ἀνελόμενος, οἴκαδε ἀνεχώρει, γνώμην ἔχων, ὡς αὖθις εἰς τὴν ὑστεραίαν ἐπιχειρήσων. Ἐπιγενομένης δὲ καὶ τῆς δευτέρας νυκτὸς, ἐκεῖνός τε αὖθις τοῖς ἴσοις ἐπεχείρει, καὶ τὸ βέλος, τῶν χειρῶν ὁμοίως ἐκπεσὸν, ἄπρακτον ἐποίει ἐπανήκειν. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ τρίτη ἥκει, ὁ μὲν ἐχώρει πρὸς τὸ ἔργον αὖθις καὶ σπουδὴν ἐποιεῖτο πλείστην, μὴ τὰ ἴσα ταῖς προτέραις νυξὶ παθεῖν. Ἕλκοντι δὲ τὸ τόξον ἤδη ἐῤῥήγνυτο ἀθρόον ἡ νευρὰ, ὥσπερ τινὸς αὐτὴν διατεμόντος· ἦν δὲ, ὡς ἔφασκε, καινὴ ἔτι καὶ δυσπαθεστάτη. Τούτου δὲ γεγενημένου, ἔννοιά τις αὐτὸν εἰσῄει, μὴ μάτην τά τε νῦν καὶ τὰ πρότερα γεγενῆσθαι, ἀλλὰ θείαν τινὰ δύναμιν εἶναι τὴν φρουροῦσαν βασιλέα, ὑφ´ ἧς σφάλλεται αὐτὸς τοιούτοις ἀνοσίοις ἔργοις ἐγχειρῶν. Αὐτίκα τε τὸ βέλος ἔχων καὶ τὸ τόξον, τοῖς βασιλέως προσέπιπτε ποσὶ καὶ πάντα ὅσα συμβαίη διηγεῖτο ἀπαρχῆς, τὸ παραπεπεῖσθαι πολλαῖς ὑποσχέσεσι παρὰ μεγάλου δουκὸς, εἰ δυνηθείη ἀνελεῖν· τὸ βέλος ὡς δὶς ἐκπέσοι τῶν χειρῶν, καὶ τὰ τελευταῖα νῦν τῆς νευρᾶς τὴν ῥῆξιν, ἣν ὑποσταίη κατ´ οὐδένα λόγον. Καὶ ἐδεῖτο συγγνώμης τινὸς τυχεῖν, ὡς οὐ κατὰ βασιλέως μᾶλλον, ἢ κατὰ θεοῦ χεῖρα ἄδικον κεκινηκώς. Εἰ δὲ καὶ τιμωρίας ἄξιος κριθείη, πάντα οἴσειν, ὅσα ἂν βασιλεὺς ἐπιψηφίσαιτο, ὡς δίκαια. Τοιαῦτα διηγουμένου τοῦ ἀνθρώπου, οἵ τε ἄλλοι οἱ παρόντες πολλὰς ἠφίεσαν φωνὰς εὐχαριστηρίους θεῷ ἐπὶ τῇ παραδόξῳ τοῦ βασιλέως σωτηρίᾳ· πολλοὶ δὲ καὶ εἰς δάκρυα φανερῶς ἐνήγοντο, εἰς ἔννοιαν ἐρχόμενοι τῆς δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ, καὶ ὡς οὐδὲν τῶν ὄντων λέληθε τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ.

10. Καὶ βασιλεὺς αὐτὸς μετὰ στεναγμῶν ὡμολόγει χάριτας πολλὰς θεῷ, ὅτι οὕτω φιλανθρώπως ῥύεται ἐκ τῶν ἀδίκως ἐπιβουλευόντων· τὸν δὲ ἄνθρωπον οὐ συγγνώμης ἠξίου μόνον, ἀλλὰ καὶ δωρεῶν πολλῶν, ὅτι μὴ συνέκρυπτε τὰ τοῦ θεοῦ παράδοξα, φθονήσας τοῖς πολλοῖς τῆς ὠφελείας.
 

précédent

Chapitre LXI.

1. Apocauque oblige le Crale à se déclarer, 2. Le Crale demande les enfants des meilleures maisons de Berée en otage. 3. Il prie l'Empereur de le venir trouver. 4. L'Empereur s'en excuse. 5. Le Crale lui déclare la guerre. 6. Apocauque écrit aux habitants de Berée. 7. Leur réponse. 8. Il suborne un prisonnier pour faire assassiner l' Empereur Cantacuzène. 9. Le prisonnier manque son coup par trois fois. 10. L'Empereur lui pardonne son crime, le récompense de le lui avoir avoué.

1. Il envoya tant d'ambassades au Crale, et il lui fit tant de présents et tant de promesses, qu'il lui persuada de prendre ouvertement les armes contre l'Empereur.

2. Ce Prince commença par envoyer demander aux habitants de Berée, les enfants des principales familles en otage, sous prétexte qu'il vouloir avoir une assurance et un gage de leur fidélité envers l'Empereur ; mais en effet, à dessein de les irriter contre lui, parce qu'à son occasion 832 ils étaient privés de ce qu'ils avaient de plus cher.

3. L'Empereur ayant remercié le Crale de l'affection qu'il lui témoignait, et l'ayant prié de s'assurer sans otage de la fidélité des habitants de Berée, il se servit d'un autre moyen, qui fut de le supplier de le venir trouver pour lui donner conseil sur les entreprises des Hongrois qui lui causaient beaucoup d'inquiétude. Les amis de l'Empereur qui se doutaient de la trahison, l'avertirent de s'en défier.

4. Il fit semblant de ne rien savoir des mauvaises intentions du Crale, et pour ne lui donner aucun prétexte de rupture, il lui envoya Manuel le plus jeune de ses fils, et l'Ange son cousin, avec ordre de lui dire, qu'il ne pouvait sortir de Bérée, dans un temps où il appréhendait l'arrivée des ennemis ; mais que s'il avait agréable de lui mander les sujets sur lesquels il désirait de l'entretenir, il lui serait réponse. Le Crale n'ayant point d'affaire à leur communiquer, et ne cherchant qu'un prétexte pour tendre un piège à l'Empereur, les entretint de choses indifférentes et les renvoya.

5. Bientôt après il leva le masque, et envoya déclarer à l'Empereur, qu'il ne désirait plus entretenir les Traités, ni les serments, et qu'il assisterait l'Impératrice de tout son pouvoir. Cette déclaration en jeta plusieurs dans une grande consternation. L'Empereur et ceux de sa suite 833 rendirent rendirent à Dieu des actions de grâces, du soin qu'il avait pris de le conserver. Car s'il n'eût étendu sa main toute puissante pour le protéger, qui eût empêché le Crale de le faire mourir, lorsqu'il le tenait dans son Etat ? c'était donc un effet de la providence divine qu'il n'avait pas eu envie de lui nuire, quand il en avait eu le pouvoir, et qu'il n'en avait plus le pouvoir, quand il en avait envie.

6. Apocauque ne pouvant plus donner bataille à l'Empereur, eut recours à ses fourberies, et manda secrètement aux habitants de Berée, qu'il savait que ce n'était pas par inclination qu'ils avaient suivi le parti de Cantacuzène l'ennemi de l'Impératrice et de ses enfants, mais par la nécessité de se garantir de la guerre dont ils étaient menacez par les Serviens ; que le Crale ayant changé, et lui ayant déclaré la guerre, ils devaient changer aussi bien que lui, en se saisissant de l'ennemi commun, que s'ils le fafsaient, ils en seraient récompensés par le jeune Empereur ; sinon, qu'il irait bientôt les châtier à la tête d'une armée, et leur faire reconnaître par les plus rigoureux de tous les traitements, le tort qu'ils se faisaient à eux-mêmes, en refusant de le croire.

7. Les habitants ayant montré cette lettre à l'Empereur firent la réponse qui suit. Ce n'est pas merveille, Apocauque, que vous vous souleviez. contre notre bienfaiteur, à l'imitation du père des mensonges 834 qui s'est élevé contre Dieu. Vous égalez en cela, la malice de ces pernicieux génies, qui ne travaillent qu'à la ruine des hommes. Vous faites comme eux vos délices de l'effusion du sang, du meurtre et du carnage. Ce que vous nous avez écrit est tout à fait conforme au mensonge que vous chérissez si fort. C'est pourquoi nous l'avons rejeté comme une production digne de l'enfer. Mous sommes résolus de retenir chez nous l'Empereur, non seulement de tout notre pouvoir, mais s'il est permis de parler ainsi, au delà de notre pouvoir. S'il prend les armes contre vous, nous le suivrons avec joie, mais combattrons avec ardeur pour son service. Si le bien de ses affaires l'oblige de nous quitter, il emportera nos cœurs avec lui, et quelque part où il soit, nous tacherons de lui faire voir que nous ne sommes pas indignes de ses bonnes grâces. Nous ne sommes point épouvantés de vos menaces ; mais soyez-le vous-même des supplices que la justine Divine vous prépare durant cette vie, et après votre mort.

8. Apocauque ayant manqué ce premier moyen, eut recours à un autre que voici. Il y avait dans les prisons un nommé Alusïen, qui y avait été mis comme suspect; de favoriser Cantacuzène. Il tirait avec une adresse merveilleuse qu'il avait acquise par l'exercice continuel de la chasse. Apocauque lui offrit de grands présents, pour lui et pour sa famille, s'il voulait blesser l'Empereur avec un trait empoisonné, tel qu'étaient ceux dont il avait accoutumé de se servir contre les bêtes. Il lui représenta que l'entre- 835 prise était aisée, parce que l'Empereur avait accoutumé d'ôter tous les soirs une partie de ses habits, et de se tenir debout pour jouir de la fraîcheur de l'air, en un endroit qu'il lui marqua, et que l'autre n'ignorait pas.

9. Alusien passionné pour la liberté, et ébloui par l'éclat des présents, promit de commettre l'assassinat. Etant donc allé pour cet effet à Berée, il se rendit sur le soir, proche du lieu où l'Empereur était debout, à son ordinaire, et où il s'entretenait avec quelques-uns de sa suite. Etant sur la muraille, et bandant son arc, le trait lui échappa d'entre les mains et tomba au dedans de la ville. Comme il était seul, il attendit que l'Empereur fût passé pour l'aller ramasser, et il s'en retourna à dessein de revenir la nuit suivante. S'étant donc mis en posture de faire son coup, le trait lui échappa une seconde fois d'entre les mains. Il revint une troisième fois, et apporta plus d'application que de coutume à son action, pour ne la pas manquer comme les deux nuits précédentes; mais dans le moment qu'il tira son arc, la corde se rompit, bien qu'elle fût toute neuve ; alors il reconnut que tout ce qui lui était arrivé procédait d'un soin particulier que la Providence prenait de protéger l'Empereur, et à l'heure même, il vint avec son arc, et son trait, se jeter à ses pieds, et lui demander pardon d'avoir levé la main, non tant contre lui, que contre le Ciel; que si néanmoins il le vou - 836 lait punir., il n'y avait point de châtiment qu'il n'eût mérité. Tout ceux qui étaient présents élevèrent leurs voix pour remercier Dieu de la manière miraculeuse dont il avait sauvé l'Empereur. Plusieurs versèrent des larmes de joie, et admirèrent l'étendue de sa Providence, la justice de ses jugements.

10. L'Empereur jeta aussi de profonds soupirs, et rendit d'humbles actions de grâces à Dieu de l'avoir ainsi garanti des mains de ses ennemis. Il ne se contenta pas de pardonner à Alusien, il le récompensa d'avoir déclaré ce miracle si important à la gloire de Dieu, et à l'utilité des hommes. 

ξβʹ. 1. Δοὺξ δὲ ὁ μέγας ἐπεὶ μάθοι καὶ ταύτην ἐσκαιωρημένην τὴν ἐπιβουλὴν εἰκῆ, ἐβουλεύετο μετὰ τῶν συνόντων, ὅ,τι δέοι πράττειν. Μονομάχος δὲ ὁ μέγας κονοσταῦλος, ἐπεὶ πρότερον περὶ εἰρήνης πολλὰ διαλεχθεὶς, ἔγνω μὴ καθ´ ἡδονὴν τοὺς λόγους δουκὶ τῷ μεγάλῳ γεγενῆσθαι, περὶ εἰρήνης μὲν τὸ δεύτερον οὐδὲ ἐπεμνήσθη, συνεβούλευε δὲ, ἢ καθημένους ἐν Θεσσαλονίκῃ κρύφα διαλέγεσθαι καὶ διαφθείρειν τοὺς συνόντας βασιλεῖ, ἐφ´ οἷς πολλοῦ τε χρόνου καὶ μεγάλων δεήσονται ἀναλωμάτων, ἢ εἰ ταῦτα δυσχερῆ διὰ τὴν ἔνδειαν τῶν χρημάτων, παρασκευασαμένους ἰέναι ἐπ´ ἐκεῖνον, ὡς ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ περὶ τῶν ὅλων διαγωνισομένους πρὸς αὐτόν.

2. Ἐκεῖνον γὰρ εἰδέναι οὐκ ἂν ἀποστησόμενον τῆς μάχης, οὐδὲ ὑπομενοῦντα τειχῶν ἐντὸς πολιορκεῖσθαι, κἂν εἰδείη καὶ σαφέστατα ἐκείνην τὴν ἡμέραν μαχόμενος πεσεῖσθαι, μάλιστα ἐπαγγειλάμενον μετὰ τρίτην ἡμέραν ἐπὶ τὸ ἡμέτερον ἥξειν στρατόπεδον μαχούμενον. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες συνεπεψηφίζοντο καὶ οὐδ´ αὐτοί τι τούτων χωρὶς πράττειν ἔφασαν προσῆκον εἶναι. Τῷ μεγάλῳ δὲ δουκὶ ἥ τε μάχη φοβερὰ ἐδόκει, καὶ τὸ διατρίβειν ἐν Θεσσαλονίκῃ χρόνον πολὺν διὰ τὸ τῶν ἀναλωμάτων, ὧν ἐδεῖτο, πλῆθος οὐκ ἀνεκτὸν, καὶ τὸ μηδὲν ὅλως δοκοῦντας ἄξιον λόγου πεπραχότας ἀναστρέφειν αἴσχιστον. Ἐβούλετο δὲ μάλιστα τό,τε διακινδυνεύειν πρὸς βασιλέα παραιτεῖσθαι, καὶ πρόσχημά τι εὐδοξίας ἔχοντα ἐπανελθεῖν.

3. Μονομάχος δὲ τῆς αὐτοῦ διανοίας καταστοχασάμενος καλῶς, ἤρετο, εἰ καὶ αὐτὸς αὐτοῖς βούλοιτο συνεῖναι καὶ στρατηγεῖν· τοῦ δὲ ἀπειπαμένου, „οὐκοῦν“ ἔφασκεν „εἰ καὶ σοὶ συνδοκεῖ, τὴν στρατιὰν ἔχων αὐτὸς, ἐλευσόμεθα ἄχρι Βεῤῥοίας, καὶ μήτε στρατοπεδευσάμενοι ἐγγὺς, μήτε τῶν ἵππων ἀποβάντες, ἀλλὰ μικρὸν ἐνδιατρίψαντες, τάχιστα ἀναχωρήσομεν. Οὕτω γὰρ τήν τε μάχην ἡμῖν ἐκκλίνειν περιέσται, (οὐ γὰρ ἀρκέσει γε ὁ χρόνος τοῖς πολεμίοις παρασκευασαμένοις ἐπιέναι,) τήν τε ἀδοξίαν ἀποτρίβεσθαι, τοῖς πολεμίοις ἐπελθοῦσι καὶ ποιήσασι τειχήρεις.“ οὕτω μὲν οὖν ὁ Μονομάχος εἶπεν· ἀρίστη δὲ τῷ μεγάλῳ δουκὶ ἐφαίνετο ἡ γνώμη καὶ ἐπεψηφίζετο αὐτίκα καὶ ἐχειροτονεῖτο ὁ Μονομάχος ἐπὶ πᾶσι στρατηγός. Ὃς τήν τε πεζὴν ἅμα καὶ τὴν ἱππικὴν Ῥωμαίων ἔχων δύναμιν, ἐγγὺς τειχῶν ἐγένετο Βεῤῥοίας, ὅσον μὴ ἀπὸ τοῦ τείχους βάλλεσθαι. Τὸ Περσικὸν δὲ διεσκέδαστο ἐπὶ λεηλασίαν καὶ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τὴν περὶ Βέῤῥοιαν ἅπασαν ἐπῆλθε γῆν καὶ τὰ μέγιστα ἐκάκωσεν. Ἀνθρώπους τε γὰρ ἠνδραποδίσαντο καὶ ἀπέκτειναν πολλοὺς καὶ βοσκημάτων ἤλασαν ἀγέλας καὶ οἰκίας ἐνέπρησαν τὰς ἐπὶ τὰς κώμας καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα προσήκει πολεμίους, οὐδενὸς ἠμέλουν.

4. Βασιλεὺς δὲ ἐκ Βεῤῥοίας πρὸς Μονομάχον πέμψας πρεσβευτὴν, πολλὴν αὐτῶν ἀγνωμοσύνην κατηγόρει, ὅτι τοσαύτην ἄγοντες Ῥωμαίων στρατιὰν καὶ καθ´ ἑαυτὴν δυναμένην ἀντιτάττεσθαι αὐτῷ, οἱ δ´ ὥσπερ οὐκ ἐκείνης ἐξαρκούσης πρὸς τὸν πόλεμον, ἐπήγαγον αὐτῷ καὶ τοὺς βαρβάρους, ἵνα μᾶλλον τὰ Ῥωμαίων διαφθείρωσιν. Ἐκεῖνο μέντοι χρὴ σκοπεῖν, ὅπως μηδεμίαν αὐτῷ μέμψιν ὕστερον ἐπάγωσιν, ἂν τοῖς παρ´ αὐτῶν ἠργμένοις τέλος ἐπιθήσειεν αὐτός. Ἐπηγγέλλετό τε παρεσκευασμένος εἶναι πρὸς τὴν μάχην, ἢν μόνον ἡ προθεσμία ἥξει.

5. Ὁ δ´ ἀπεκρίνατο, παρ´ αὐτῷ εἶναι πράττειν, ὅσα ἂν δοκῇ λυσιτελεῖν, ὥσπερ δῆτα καὶ αὐτοὶ ποιοῦσιν. Ἄχρι δὲ μέσης ἡμέρας ἐκεῖ περιμείνας, ἱστάμενος πρὸ τῶν τειχῶν, ἀναστρέψας ἤλαυνεν ὀπίσω τῆς ἡμέρας τὸ λοιπόν. Νυκτὸς δὲ ἐπιγενομένης, ηὐλίσαντο, ἅμα προσδεχόμενοι καὶ τοὺς βαρβάρους, ἀναστρέφοντας ἀπὸ τῆς λείας.

6. Καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν τὸν ἐν Πύδνῃ πύργον εἷλον ἐξ ἐφόδου φρουρὰν ἐκ βασιλέως ἔχοντα.

7. Ἐν οἷς καὶ ἐκ τῶν βασιλέως οἰκετῶν ὁ Πεπαγωμένος ἦν Θεόδωρος, ὃν γυμνὸν καὶ τετραυματισμένον ὕπαιθρον δήσαντες ἐν μέσῳ θέρει, τοῦ μεγάλου δουκὸς οὕτω προστεταχότος, ἐπεὶ ὑπὸ τοῦ ἄγαν ἐκτηκόμενος φλογμοῦ ὕδωρ ᾔτει δίψει κατεχόμενος ἀσχέτῳ, ὁ μέγας δοὺξ ἐκέλευε διδόναι, εἰ τὸν δεσπότην ἐπὶ πάντων ἀτιμάσειεν. Ὁ δ´ εἵλετο μᾶλλον ἀποθνήσκειν, ἢ παροινεῖν εἰς βασιλέα.

8. Μονομάχος δὲ ἐπανήκων, ἄλλα τε ἐπήγγελλε μεγάλῳ δουκὶ, καὶ ὡς Καντακουζηνὸς αὐτῷ πρὸ τῶν τειχῶν Βεῤῥοίας ἱσταμένῳ πέμψειε μηνύσας, ὀνειδίζων ἄλλα τε καὶ ὅτι Πέρσας ἀγάγοιμεν συμμάχους ἐπ´ αὐτόν· ἠπείλησέ τε τέλος αὐτὸς ἐπιθήσειν τοῖς ἠργμένοις ὑφ´ ἡμῶν. ἃ σκέπτεσθαι προσῆκον· οὐ μάτην γὰρ αὐτῷ ᾐνίχθαι τὰ τοιαῦτα· σκεπτομένοις δὲ οὐδὲν ἕτερον ἐκ τῶν λόγων ἀνεφαίνετο, ἢ ὡς βούλοιτο καὶ αὐτὸς ἐπὶ συμμαχίᾳ Ἀμοὺρ τὸν φίλον καλεῖν καὶ διὰ τοῦτο τὰ τοιαῦτα προειπεῖν, ἵν´ ὕστερον ἔχῃ δήπου καταφυγὴν, εἴ τις αἰτιῷτο τῆς ἐπὶ τοὺς ὁμοφύλους τῶν βαρβάρων ἐπαγωγῆς, ὡς αὐτῶν προτέρων τούτοις ἐπ´ ἐκείνων χρησαμένων. Οὗ δὴ ἕνεκα ἐδόκει δεῖν τριήρεις πέμψαντας τὴν θάλασσαν φρουρεῖν παραπλεούσας, (ἀπέστησαν γὰρ καὶ οἱ ἐν Πλαταμῶνι βασιλέως, δείσαντες μὴ ὑπὸ μεγάλου δουκὸς ἁλῶσι στόλῳ ἐπελθόντος,) ἵνα μὴ ἐξῇ Καντακουζηνῷ πρεσβείαν πέμπειν πρὸς Ἀμούρ. Καὶ ἐτελεῖτο κατὰ τὰ βεβουλευμένα.

837 Chapitre LXII.

1. Apocauque tient un conseil, ou Monomaque propose de donner bataille. 2. Apocauque n'en étant pas d'avis, lui donne l'armée pour la mener proche de Berée, sans hasarder le combat. 3. Monomaque la mène, et fait ravager la campagne par les Turcs. 4. L Empereur lui offre la bataille. 5.. Sa réponse. 6. Il prend le fort de Pydne. 7. Cruauté exercée sur un prisonnier. 8. Apocauque fait garder la mer, de peur que l'Erapereur n'envoie demander du secours à Amir.

1. Le grand Duc ayant manqué son entreprise, tint conseil avec les plus intimes de ses amis, pour résoudre ce qu'il devait faire. Monomaque ne voulut plus parler de la paix, parce que le discours qu'il en avait fait auparavant, comme nous avons dit, avait déplu au grand Duc. Il proposa de demeurer à Thessalonique, et d'entretenir de secrètes négociations avec les amis de l'Empereur, pour tâcher de les corrompre, et si l'on n'avait, ni assez de temps, ni assez d'argent pour cela, de donner une bataille qui terminât la guerre ; qu'il savait que Cantacuzène ne la refuserait pas, quand il serait as- 838 suré d'y mourir, et qu'il ne se laisserait pas assiéger, qu'il avait déclaré assez hautement qu'il viendrait le troisième jour les combattre. Toute l'assemblée embrassa ce sentiment, et avoua qu'il n'y avait rien autre chose à faire.

2. Le grand Duc trouvait qu'il était périlleux de donner bataille, incommode de demeurer à Thessalonique, honteux de s'en retourner sans avoir rien fait. Monomaque voyant qu'il ne cherchait qu'un prétexte, lui demanda s'il avait agréable de commander l'armée, et ayant répondu que non; il lui dit, si vous voulez je la mènerai vers Berée, sans me camper trop proche, et sans descendre de cheval : Ainsi nous éviterons le hasard du combat, et nous aquerrerons la gloire d'avoir attaqué les ennemis.

3. Le Grand Duc ayant approuvé cet avis, Monomaque mena à l'heure même la cavalerie et l'infanterie devant Berée, sans les mettre à la portée du trait. Les Turcs se dispersèrent pour faire le dégât, et en un jour ils désolèrent toutes les terres des environs de la ville. Ils tuèrent plusieurs hommes, ils en prirent plusieurs prisonniers. Ils emmenèrent force bétail. Ils brûlèrent les maisons, et ils n'omirent aucun acte d'hostilité.

4. L'Empereur Cantacuzène envoya reprocher à Monomaque l'extravagance avec laquelle il faisait ruiner l'Empire par les étrangers, au lieu d'employer les troupes Romaines à le com- 839 battre. Il ajouta, par manière de menace, qu'il avait droit d'achever la désolation que les autres avaient commencée; et il lui promit de se tenir prêt pour donner bataille au jour dont ils conviendraient.

5. Monomaquc répondit, que l'Empereur et lui pouvaient faire chacun de leur côté ce qu'ils croiraient leur être utile. Il demeura debout devant les murailles, jusques à midi, et s'étant retiré ensuite, il se reposa la nuit suivante, en attendant les Turcs qui s'étaient écartés pour piller.

6. Le jour suivant ils prirent par assaut le fort de Pydne, où il y avoir garnison du parti de l'Empereur.

7. Parmi ceux qui la composaient, il y avait un Officier nommé Théodore Pepagomene que le grand Duc fit fustiger, et ensuite exposer au Soleil durant sa plus grande ardeur. Comme il était extraordinairement altéré, et qu'il demandait un peu d'eau pour apaiser sa soif, le grand Duc permit de lui en donner, pourvu qu'il renonçât auparavant à l'Empereur son maître, et qu'il prononçât des blasphèmes contre lui. Mais il aima mieux mourir que de le faire.

8. Monomaque étant de retour, raconta au grand Duc tout ce qui s'était passé, et ne manqua pas de lui dire que l'Empereur lui ayant reproché d'avoir fait entrer les Turcs sur les terres des Romains, avait ajouté qu'il achèverait ce qu'il 840 avait commencé, voulant, sans doute, marquer par là, qu'il implorerait le secours d'Amir, et qu'ainsi il fallait garder la mer de peur qu'il ne lui écrivît. Les habitants de Platamon appréhendant d'être assiégés par Apocauque, renoncèrent au parti de l'Empereur Cantacuzène.


 

ξγʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ πύθοιτο τὰς τριήρεις παραπλεούσας, Πρίγγυπί τινι ὠνομασμένῳ τὴν πρὸς Ἀμοὺρ πρεσβείαν ἀναθεὶς, μηδενὸς ἑτέρου συνειδότος, καὶ κελεύσας οἰκίας ἔνδον ἀκάτιον κατασκευασάμενον, ἵνα μὴ πολλοὶ συνειδεῖεν, εἰς Σμύρναν ἀποπλέειν ἐξέπεμπε, γράμμασι κελεύσας Ἀμοὺρ τάχιστα παρασκευασάμενον ἥκειν πρὸς αὐτόν. Πρίγγυψ μὲν οὖν ἐποίει κατὰ τὰ κεκελευσμένα καὶ τὸ ἀκάτιον ἔνδον οἰκίας κατασκευασάμενος, ἱστία τε ἐνθέμενος καὶ τὴν ἄλλην ἀποσκευὴν, ἔπειτα νυκτὸς ἐφ´ ἁμάξης ἐπὶ θάλασσαν καταγαγὼν, ὡς ποῤῥωτάτω μάλιστα τῶν φρουρουσῶν νεῶν καὶ τῶν αὐτῶν κατειλεγμένων, ἀνήγετο ἐμβάς· καὶ πνεύματι χρησάμενος ἐπιφόρῳ, τάς τε φρουρούσας διέλαθε τριήρεις καὶ εἰς Σμύρναν κατήγετο ὀλίγῳ ὕστερον, τοῦ πνεύματος ἀεὶ κατὰ πρύμναν ἱσταμένου.

2. Ἀμοὺρ δὲ ἐπεὶ τὰ βασιλέως γράμματα δέξαιτο καὶ τὴν πρεσβείαν, κόνιν μὲν κατεχέατο τῆς κεφαλῆς καὶ θεῷ πολλὰς ὡμολόγει χάριτας τῆς ἀγγελίας. Ἦν γὰρ πρότερον ἀκηκοὼς, ὡς Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς τελευτήσειε διατρίβων περὶ Τριβαλούς· οὕτω γὰρ ἦν προστεταγμένον ὑπὸ μεγάλου δουκὸς, τοὺς ἐπὶ τὴν Ἀσίαν διαβαίνοντας ἐκ συνθήματος πάντας λέγειν. Αὐτίκα τε παρεσκευάζετο στόλον νεῶν, ὀλίγῳ δεουσῶν διακοσίων.

3. Καὶ ὁ μέγας δοὺξ ἐπεὶ ἀγνοεῖν τὰ γεγενημένα οὐκ ἐνῆν, πολλῶν Ἀσίαθεν τὴν παρασκευὴν τοῦ στόλου ἀγγελλόντων, πρεσβείαν ἐκ Θεσσαλονίκης ἐποιεῖτο πρὸς Ἀμοὺρ, καὶ χρήματα τὰ μὲν ἐδίδου, τὰ δὲ καὶ ἐπηγγέλλετο, εἰ μὴ πόλεμον κινοίη πρὸς αὐτὸν, μηδὲ συμμαχοίη Καντακουζηνῷ.

4. Ὁ δ´ ἀπεπέμψατο τὴν πρεσβείαν, ἀδύνατα φάμενος αἰτεῖν. Αὐτὸν γὰρ παντὶ σθένει συμμαχήσειν βασιλεῖ. Δεομένων δὲ τῶν πρέσβεων τὰ δῶρα δέχεσθαι, οὐ κατεδέξατο, ἀνελευθέρου φήσας εἶναι καὶ χρήμασι δεδουλωμένου νῦν μὲν φιλίας ἕνεκα δῶρα φαίνεσθαι δεχόμενον, ὕστερον δὲ ὀλίγῳ πολεμοῦντα.

5. Παρασκευασάμενος δὲ ἐν βραχεῖ καὶ χρήματά τε πολλὰ ταῖς ναυσὶν ἐνθέμενος καὶ τὰ ἄλλα ἐπιτήδεια, ὡς χρονίσων εἰς τὴν βασιλέως συμμαχίαν, ἀνήγετο ἐκ Σμύρνης καὶ προῆλθεν ἄχρις Εὐβοίας καιροῦ τυχών ἐπιτηδείου. Ἀνέμων δὲ ἐκεῖ πνευσάντων ἐναντίων, ἔμεινεν ἐπὶ συχνὰς ἡμέρας.

6. Δοὺξ δὲ ὁ μέγας ἐπεὶ μάθοι τοὺς βαρβάρους ἐπιόντας, δύο τῶν τριηρέων ἐν Θεσσαλονίκῃ καταλιπὼν, ἀπέπλευσε ταῖς ἐπιλοίποις εἰς Βυζάντιον, δείσας μὴ ὑπό τε τῶν βαρβάρων καὶ βασιλέως ἐν Θεσσαλονίκῃ πολιορκοῖτο.

7. Ἀμοὺρ δὲ Εὐβοίᾳ ἐνδιατρίβων διὰ τῶν ἀνέμων τὴν ἀντίπνοιαν, ἐδυσχέραινεν οὐκ ἀνεκτῶς. συμβὰν δέ τι καὶ ἕτερον οὐ μετρίως ἔπειθεν ἀγανακτεῖν. Ἐκ γὰρ Πτελεοῦ πλοίου συλληφθέντος καὶ τῶν αἰχμαλώτων ἀγομένων πρὸς αὐτὸν, ἐπυνθάνετο, εἴ τι εἰδεῖεν περὶ βασιλέως. Οἱ δ´ ἔφασαν, ὅτι τινῶν ἐκ Θεσσαλονίκης ἀφιγμένων πρὸς αὐτοὺς πύθοιντο, ὡς ὁ μέγας δοὺξ πολλὴν ἄγων δύναμιν ἱππικήν τε ἅμα καὶ πεζὴν καὶ Πέρσας κατὰ συμμαχίαν, βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ ἐπιστρατεύσειεν ὄντι ἐν Βεῤῥοίᾳ· πλέον δὲ μηδὲν εἰδέναι. Ὁ δὲ ἐκ τῶν λεγομένων στοχαζόμενος ἐν ἀγῶνι εἶναι βασιλέα, μᾶλλον ἐδυσχέραινεν, ὅτι μὴ ταχέως εἶχε βοηθεῖν. Ἐκ τῶν ἀρίστων δὲ τῶν Περσῶν ἐκκλησίαν συναθροίσας καὶ παρελθὼν αὐτὸς εἰς μέσους, ἔλεξε τοιάδε. „πολλὴν ἄνοιαν ἐγὼ καὶ ἀνανδρίαν ἐκείνου καταψηφισαίμην ἂν, ὅστις ἐπί τι ὡρμημένος, μὴ πάντα δεύτερα ἡγοῖτο, μηδὲ πᾶσαν φαίνοιτο σπουδὴν ἐπιδεικνύμενος, ὥστε ἄγειν εἰς ἔργον τὰ βεβουλευμένα. Εἰ γὰρ μέλλοι τοῖς μὲν ἐκ τοῦ ῥᾴστου περιγινομένοις ἐπιχειρεῖν, ἂν δέ τι συμβαίνῃ κώλυμα, ἢ παντάπασιν ἀπαγορεύειν, ἢ ἀμελεῖν μαλακιζόμενον καὶ περιμένειν τὴν ἀπὸ τῶν πραγμάτων ἔκβασιν ἀποκνοῦντα πρὸς τοὺς πόνους, οὐδὲν διοίσει τῶν πολλῶν, οὐδὲ μέγα τι καὶ λόγου ἄξιον κατορθώσειεν ἄν ποτε. Ἃν δὲ καὶ περί τινων μεγάλων ᾖ ἡ ἐπιχείρησις καὶ ἡ παρασκευὴ θαυμασία καὶ μεγάλη ἡ δαπάνη, ἔπειτα ἀβουλίᾳ τοῦ στρατηγοῦ καὶ ἀτολμίᾳ μηδὲν ἄξιον ἑαυτῆς ἡ στρατιὰ ἐκείνη πράττῃ, οὐ παρὰ τῶν ἄλλων μόνον, ἀλλὰ καὶ παρ´ αὐτῶν, ὧν ἄγει, πολλὰ δίκαιος λοιδορεῖσθαι καὶ περιυβρίζεσθαι, ὅτι τῇ σφετέρᾳ ἀτολμίᾳ τῶν ἐκ τῶν ἔργων ἐπαίνων καὶ τῶν ἄθλων τῶν ἀπὸ τῶν πόνων αὐτοὺς ἀποστερεῖ. Ἡ μὲν οὖν ὑπόθεσις τῆς ἡμετέρας στρατείας ταυτησὶ οὐδεμία τίς ἐστιν ἑτέρα, ἢ βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ ἥκειν ἐπὶ συμμαχίᾳ, ὑπὸ Ῥωμαίων κοινῇ πολεμουμένῳ διὰ φθόνον, καὶ πρότερον μὲν χρόνον ἤδη πολὺν ἐπὶ Τριβαλοὺς ὑπερορίῳ διατρίψαντι, νυνὶ δὲ ἤδη θεοῦ τοῦ μεγάλου πρὸς τὴν Ῥωμαίων ἐπανήκοντι συναιρομένου, καὶ πόλεις πολλὰς καὶ χώραν οὐκ ὀλίγην, ὡς ἀκούομεν, ὑφ´ ἑαυτῷ πεποιημένῳ. συμβαίνει δὲ, ὥσπερ ὁρῶμεν, ἐκεῖνόν τε οὐδὲν ἡμῶν ἀπολελαυκέναι τῆς δυνάμεως, καὶ ἡμᾶς εἰκῆ καὶ μάτην τὸν τοσοῦτον πλοῦν καὶ τὴν δαπάνην πεποιῆσθαι. Τὸ μὲν οὖν ὑπὲρ ἐκείνου κινδυνεύειν, ὡς ῥᾳστώνης πάσης ἥδιον καὶ πολλὴν ἡμῖν οἴσει τὴν εὐδοξίαν καὶ τὸ θαυμάζεσθαι παρὰ πάντων, καὶ ὑμεῖς ἔργοις αὐτοῖς ἐμοὶ συμμαρτυρεῖτε. Προθυμότατα γὰρ συνεστρατεύσατε καὶ οὐκ ἀναγκαζόμενοι ὑπ´ ἐμοῦ, ἀλλ´ εἰ δεῖ τι καὶ μεῖζον εἰπεῖν, ἐπὶ τοῦτό με αὐτοὶ παρακαλοῦντες. Ἐγὼ δὲ τόγε εἰς ἐμὲ ἧκον, οὔτε εὐδοξίας χάριν, οὔτε κέρδους τινὸς ἐπιθυμίᾳ τὸ ὑπὲρ ἐκείνου πονεῖν καὶ κινδυνεύειν ᾕρημαι, ἀλλ´ ἀνάγκην ἔχω πάσης βιαιοτέραν, ὥσπερ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀμύνεσθαι τοὺς ἐπιόντας καὶ τῆς φίλης ἀντέχεσθαι ζωῆς μέχρι καὶ τοῦ δυνατοῦ. Οὐ γὰρ ὥσπερ οἱ πολλοὶ τὸ βασιλέως φίλος προσαγορεύεσθαι εἱλόμην μόνον, ἀλλ´ οὕτως αὐτῷ συντέτηκα, ὥστ´ εἰ συμβαίη τῶν ἀνηκέστων ἐκεῖνόν τι παθεῖν, ἀβίωτον ἡγησόμενος τὸν βίον καὶ αὐτός. Καὶ διὰ ταύτην τὴν φιλίαν βασιλεῖ τε τῷ Ἀνδρονίκῳ πρὸς τὸν κατὰ Λέσβου καὶ Φωκαίας πόλεμον συνεπολέμησα χρόνον οὐκ ὀλίγον, καὶ πρότερον ἑνὸς ἔτους ὀγδοήκοντα καὶ τριακοσίαις ναυσὶ διέβην ἐπὶ Θρᾴκην, γνώμην ἔχων, ὡς πᾶσι μαχούμενος ἀνθρώποις καὶ πᾶσαν κάκωσιν οἴσων καὶ αὐτὸς, ἄχρις ἂν πρὸς τὴν οἰκείαν ἐπαναγάγω, ὥσπερ ἴστε καὶ αὐτοὶ συστρατευόμενοι. Νυνὶ δὲ ἐν τούτῳ καθέστηκε τὰ πράγματα ἡμῖν, ὥσθ´ ἡμᾶς μὲν ὑπὸ τῶν ἀνέμων ἐνταῦθα κατεχομένους, ἀπράκτους εἶναι, ἐκεῖνον δὲ ὑπὸ Ῥωμαίων, ὡς ἀκούομεν, πολιορκεῖσθαι. Δέδοικα δὲ, μὴ καί τι τῶν ἀνηκέστων συμβῇ περὶ αὐτόν. Εἰκὸς γὰρ καὶ χρημάτων ἀπορεῖν καὶ στρατιᾶς ἀξιομάχου πρὸς τοὺς πολεμίους, ἄρτι ἐκ τῆς πλάνης ἐπανήκοντα, καὶ οὐκ ἐξαρκοῦντος τοῦ καιροῦ πρὸς τὸ δύναμιν κτήσασθαι βεβαίαν. Οἱ πολέμιοι δὲ καὶ ὅπλοις βιάζεσθαι δύναιντ´ ἂν, ὄντες πολλοὶ, καὶ χρήμασι τοὺς συνόντας διαφθείρειν, τῶν κοινῶν Ῥωμαίοις χρημάτων ὑπ´ ἐξουσίαν Ἀποκαύκῳ τῷ μεγάλῳ δουκὶ κειμένων, καὶ πάντα ἀναλώσοντι ἀφειδῶς, ἵνα μόνον βασιλέως περιγένοιτο. Οἶδε γὰρ σαφέστατα, ὡς, ἕως μὲν ἂν ἐκεῖνος περιῇ, ἄπιστος αὐτῷ τῶν Ῥωμαίων ἡ ἡγεμονία καὶ ἀμφίβολος, πάντων τῶν ἀρίστων ὑπ´ ἐκείνου μᾶλλον αἱρουμένων ἄρχεσθαι. Ἃν δ´ ἐκεῖνος τρόπῳ δή τινι ἐξ ἀνθρώπων οἴχοιτο, βεβαίαν εἰς τὸν ἔπειτα αὐτῷ ἐσομένην χρόνον τὴν ἀρχήν· δι´ ἃ συμπάντων χρημάτων ἀφειδήσει. ἃ πάντα ἐννοοῦντας, ταχεῖαν ποιεῖσθαι τὴν βοήθειαν προσῆκον. Ἄν τε γὰρ ἀπόληται βασιλεὺς ὑπὸ τῶν πολεμίων περισχόντων, οὐδεμίαν ἡμῖν ἀθυμίας καὶ λύπης ὑπερβολὴν ἐλλείψει πρὸς τῷ καὶ κακῶς ἀκούειν ὑπὸ πάντων, ὅτι ἀνανδρίᾳ καὶ μαλακίᾳ τῇ περὶ τοὺς πόνους καταπροδέδοται τοῖς πολεμίοις ἡμῖν ὁ φίλος. Ἄν τε περιγένηται ἡμῶν χωρὶς, τὸ μεῖζον τῆς φιλοτιμίας παρῃρήμεθα. Τὸ μὲν οὖν πρὸς ἀνέμους ἀντιπνέοντας καὶ θάλασσαν ἐξοιδοῦσαν καὶ μαινομένην ἀπομάχεσθαι, μελαγχολώντων σαφῶς καὶ θανατώντων ἐπ´ οὐδεμιᾷ φιλοτιμίᾳ. Ὅθεν οὐδὲ πρὸς τοσοῦτον κίνδυνον ἀποδύεσθαι ὑμᾶς κελεύω. Ἑτέραν δὲ ὑφηγήσομαι αὐτὸς, πόνον μὲν ὀλίγον ἔχουσαν, εὔκλειαν δὲ καὶ εὐδοξίαν ἀκροτάτην. Τριῶν γὰρ τῶν μεγίστων δείγματα ἡμῖν ἐξενεγκεῖν ἐξέσται, ἀνδρίας καὶ δικαιοσύνης καὶ φρονήσεως. Τὸ μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν ἀνέμων καὶ θαλάσσης κωλυομένους ἑτέραν ἐξευρεῖν ὁδὸν, δι´ ἧς ἡμῖν ἀνυσθείη τὸ προκείμενον, φρονήσεως δικαίως ἄν τις τιθείη· δικαιοσύνης δὲ, τὸ πάντα χρήματα ἡγήσασθαι δεύτερα τῆς τοῦ φίλου σωτηρίας· ἀνδρίας δ´, ὅτι οὔθ´ ἡ περὶ τὴν ὁδοιπορίαν οὖσαν μακρὰν ταλαιπωρία, οὔθ´ ὅτι διὰ πολλῶν ἐθνῶν, οἳ μέλλουσιν ἡμῖν μαχεῖσθαι, διιέναι μέλλοντες, ἀπέστημεν τοῦ δέοντος καταπλαγέντες. Τί οὖν ἐστιν ὃ λέγω; ὡς ἐπεὶ ταῖς ναυσὶν ἀδυνατοῦμεν εἰς Μακεδονίαν ἔρχεσθαι, ταύτας μὲν ὡς ἀχρήστους ἐνταυθοῖ πυρὶ καταπιμπρᾷν, αὐτοὺς δὲ τὰ ὅπλα ἔχοντας, ἰέναι διὰ τῆς ἠπείρου πρὸς βασιλέα. Τοῦτο γὰρ ἐκείνῳ τε μεγάλην οἴσει τὴν ὠφέλειαν καὶ ἡμῖν τὴν εὐδοξίαν οὐ μικράν. Οὐ χρὴ δὲ τὰ ἐν μέσῳ σκῶλα καὶ προσκόμματα λογιζομένους ἀποκνεῖν πρὸς τὸν ἀγῶνα. Οὐδεὶς γάρ ποτε ἀνακείμενος καὶ ῥέγχων τρόπαιον ἔστησεν ἀπὸ τῶν πολεμίων· ἀλλὰ πρὸς τὸ τῶν πόνων τέλος ἀφορᾷν, ὡς πολλὴν οἴσει καὶ μεγάλην τὴν φιλοτιμίαν. Ταῦτα μὲν οὖν ἐμοὶ δίκαιά τε ἔδοξε καὶ συμφέροντα ὁμοῦ καὶ αὐτός τε ποιήσω πρῶτος καὶ τοῖς ἄλλοις συμβουλεύσω. Εἰ δέ τισιν ὑμῶν πρὸς τὸ τῶν πόνων καὶ τῶν κινδύνων ἀφορῶσι μέγεθος, οὐ μάλιστα δοκεῖ τοιούτοις ἐπιχειρητέον εἶναι, ἀλλ´ ἐγὼ πρῶτος τήν τε ναῦν ἐμπρήσω καὶ τὰ ὅπλα ἔχων βαδιοῦμαι· συνέψεται δὲ καὶ ὅστις εἵλετο ἐμοὶ συγκινδυνεύειν. Οἱ δὲ λοιποὶ, τὰς ναῦς ἔχοντες, ὅ,τι φίλον ὑμῖν καὶ λυσιτελὲς δοκεῖ, ποιεῖτε.

8. Οὕτω πρὸς τοὺς ἐν τέλει τῶν Περσῶν Ἀμοὺρ διαλεχθεὶς, πάντας μὲν ἔπεισεν ὡς δίκαιά τε ὁμοῦ καὶ λυσιτελοῦντα συμβουλεύει. Εἵλοντο δὲ ἑξήκοντα μόνον ναύαρχοι συγκινδυνεύειν μετὰ τῶν πληρωμάτων. Οἱ δὲ ἄλλοι ἰσχυρίζοντο, ὡς ὀλίγῳ ὕστερον οὐρίων τυχόντες τῶν ἀνέμων ἐλεύσονται εἰς τὴν Μακεδονίαν αὖθις τῷ σατράπῃ συνεσόμενοι. Οὕτω μὲν οὖν ἐδέδοκτο κοινῇ, καὶ ἐκ τῆς Εὐβοίας εἰς τὴν Λοκρίδος παράλιον ἐλθόντες, οἱ ἄλλοι μὲν ἡσύχαζον ἐν ταῖς ναυσὶν, Ἀμοὺρ δὲ καὶ οἱ ἑξήκοντα ναύαρχοι, οὓς ἔδει πρὸς τὸ τόλμημα συναίρεσθαι ἐκείνῳ, ἀνελκύσαντες τὰς ναῦς καὶ ὅπλα τε ἀναλαβόντες καὶ ἄλευρα ἐπιφερόμενοι, οἷς ἔμελλον διατραφήσεσθαι πρὸς τὴν ὁδὸν, καὶ Ἀμοὺρ αὐτὸς τοῖς ἄλλοις ὁμοίως πᾶσιν, ηὐλίσαντο αὐτοῦ τὴν νύκτα παρὰ τὸν αἰγιαλὸν, ὡς ἅμα ἕῳ τὰς ναῦς ἐμπρήσαντες, τῆς εἰς Βέῤῥοιαν ἔχωνται φερούσης. Τῆς νυκτὸς δὲ ἐκείνης τῶν ἐναντίων πνευμάτων παυσαμένων, οὐρίων δὲ ἐπιπνευσάντων, τὰς ἀνειλκυσμένας καθελκύσαντες καὶ ἅμα πάσαις ἄραντες ἱστία, εἰς τὴν ὑστεραίαν προσέσχον οὐ μακρὰν Θεσσαλονίκης ἐν λιμένι τοῦ Κλωπᾶ προσαγορευομένῳ, τοῦτο μὲν οἰόμενοι καὶ μέγαν δοῦκα ἐν Θεσσαλονίκῃ εἶναι καὶ βουλόμενοι εἰ τύχοι πρὸς ἐκεῖνον ναυμαχεῖν, τοῦτο δ´ ὅτι καὶ ἡ ἀντιπέραν παράλιος τῆς Βοτιαίας ἀλίμενος τὰ πολλά ἐστι καὶ τοσοῦτον ἐν ταὐτῷ στόλον ὑποδέχεσθαι μὴ δυναμένη.

Chapitre LXIII.

1. L'Empereur envoie demander du secours à Amir. 2. Amir équipe une puissante flotte. 3. Apocauque l'envoyé prier de ne point assister Cantacuzène. Il déclare qu'il le veut assister. 4. Il part de Smyrne. 6. Apocauque retourne à Constantinople. 7. Amir ayant le vent contraire, propose de brûler ses vaisseaux, et d'aller par terre chercher l'Empereur. 8. Le vent s*étant changé il monte sur mer.

1. Lors que l'Empereur sut que les Galèresj des ennemis gardaient les côtes., il choisit fort secrètement un nommé Prince, pour aller de sa part trouver Amir, et il lui commanda de faire construire pour cet effet une barque dans une maison particulière. Quand la barque fut achevée, il y mit les voiles, et le reste de l'équipage, et il la fit porter durant la nuit au bord de la mer, loin de l'endroit qui était gardé parles ga- 841 lères. Etant entré dedans, il eut un vent si favorable, qu'en peu de jours il aborda à Smyrne.

2. Amir n'eut pas sitôt reçu la lettre de l'Empereur, qu'il secoua la poussière qui était sur sa tête, et qu'il remercia Dieu d'une si heureuse nouvelle. Il avait ouï dire qu'il était mort en Servie, et c'était un faux bruit qu'Apocauque avait fait répandre par ceux qui s'étaient embarqués pour l'Asie. Amir fit équiper une flotte de prés de deux cents vaisseaux.

3. Apocauque ne pouvant ignorer ce grand appareil, envoya des présents à Amir, et promit de lui donner en un autre temps des sommes considérables, pourvu qu'il n'assistât point l'Empereur.

4. Il déclara franchement aux Ambassadeurs, qu'il était résolu de l'assister de tout son pouvoir, et il s'excusa de recevoir leurs présents, sur ce que serait une manière d'agir baffe et intéressée, que de recevoir des présents comme ami, et de faire un peu après la guerre comme ennemi.

5. S'étant préparé en très peu de temps, et ayant mis sur ses vaisseaux quantité d'argent, et d'autres provisions, comme pour une longue expédition, il partit de Smyrne, et il eut un vent fort favorable jusqu'à Eubée, où un vent contraire s'étant levé, il fut obligé de s'arrêter.

6. Le grand Duc ayant appris le départ des Turcs, et appréhendant qu'ils ne se joignissent à Cantacuzène pour le venir assiéger, il laissa 842 deux galères à Thessalonique, et s'en retourna avec les autres à Constantinople.

7. Amir était fâché d'être arrêté par le vent ; mais il survint un accident qui augmenta son déplaisir. Un vaisseau de Ptelée ayant été pris, et ceux qui s'étaient trouvés dedans lui ayant été amenés, il leur demanda quelles nouvelles ils savaient de l'Empereur ? Ils répondirent qu'ils avaient appris de quelques personnes qui venaient de Thessalonique, que le grand Duc était parti avec une armée, tant de cavalerie que d'infanterie, et avec les troupes auxiliaires des Turcs, pour aller à Béréc. Amir s'étant imaginé que l'Empereur en était aux mains avec eux, avait un regret extrême de ne l'avoir pu secourir. Il assembla ensuite les principaux de son armée, et leur parla de cette sorte. Quand on a une fois entrepris une affaire, c'est une folie, et une lâcheté que de ne la pas préférer à toute autre chose, et que de ne pas faire tous les efforts dont on est capable pour l'achever. Quiconque n'entreprend que des choses aisées, et se laisse vaincre par le moindre obstacle, ne fera jamais rien de considérable. Que si l'entreprise est importante d'elle-même, et qu'ayant été commencée avec une grande dépense, et avec un superbe appareil, elle demeure inutile par l'imprudence, ou par la faiblesse du Général, il mérite d'être méprisé par les étrangers, et blâmé par ses propres soldats qu'il prive du fruit de leur valeur. Nous n'avons point eu d'autre dessein dans cette expédition, que de secourir l'Empereur Cantacuzène, à qui 843 l'envie des Romains a suscité la guerre, qui s'est réfugié chez les Serviens, et qui par l'aide de Dieu est rentré sur ses terres, a soumis plusieurs villes à son obéissance. Jusques ici nous ne lui avons de rien servi. Vous ne témoignez que trop par vos actions, que les fatigues endurées, et les hasards courus pour ses intérêts vous sont plus doux et plus agréables, que le repos et la sûreté, et que vous en attendez une réputation immortelle dans l'étendue de l'Univers, et dans la suite de tous les siècles. Il n'a point fallu vous contraindre à me suivre, vous vous y êtes offerts de vous-mêmes. Quant à moi, je n'ai pris les armes, ni par le désir du bien, ni par l'amour de la gloire ; mais par une passion qui me porte à le défendre, et à le venger, jusqu'au delà de mes forces. Je ne suis pas dans le rang de ses amis ordinaires, mais je le chéris si tendrement, que sa mort me rendrait la vie insupportable. Ce fut son amitié qui m'obligea autrefois à secourir l'Empereur Andronique, durant la guerre de Phocée et de Lesbos; et qui me fit l'année dernière traverser en Thrace, avec trois cents quatre-vingt vaisseaux pour le rétablir sur son trône. J'appréhende que pendant que les vents nous retiennent ici, il ne soutienne un siège, et qu'il ne lui arrive quelque malheur. Il y a apparence qu'il manque d'argent et de troupes, au lieu que ses ennemis n'en manquent pas. Les forces et les finances de l'Empire sont entre les mains d'Apocauque, qui n'épargnera rien pour le ruiner. Il fait que s'il était mort, l'usurpation de l'autorité Souveraine lui serait aisée, au lieu que durant sa vie, elle lui est absolument impossible. Ces raisons là nous 844 obligent de nous hâter de le secourir. S'il succombe sous le nombre des ennemis qui l'environnent de toutes parts, il ne se pourra rien ajouter a l'excès de ma douleur. S'il est victorieux sans notre secours, nous ferons privés de la gloire de l'avoir secouru. Ce serait une extravagance de vouloir mourir en combattant sans honneur, et sans profit contre la violence des vents, et contre la fureur de la mer. Je n'ai garde de vous proposer une entreprise si périlleuse. et vous en proposerai une autre, où une peine médiocre sera jointe à une gloire extraordinaire ; et où il ne tiendra qu'à nous de faire parâtre trois éclatantes vertus, la valeur, la Justice, et la Prudence. se fera un effet de prudence, de nous être ouvert un chemin, pendant que les vents nous fermaient la mer. Ce fera une action de justice, d'avoir préféré le secours de notre ami à notre intérêt, et ce sera un trait de valeur d'avoir passé à travers une vaste étendue de pays, sans appréhender ni la longueur du chemin, ni les pièges de nos ennemis. On me demandera peut-être, et que je veux dire ? Je veux dire, qu'il faut brûler nos vaisseaux, et aller en Macédoine par terre, puis que nous n'y saurions aller par mer. Nous ne pouvons jamais rien faire de plus utile pour l'empereur, ni de plus glorieux pour nous. Les obstacles qui se peuvent rencontrer ne nous doivent pas faire peur. On n'érige pas des trophées en s'abandonnant à l'oisiveté, ni en s'ensevelissant dans le sommeil. Il faut considérer la fin du travail, et l'honneur qui en fera la récompense. Je ne vous conseille rien que je ne veuille faire avec vous. Je mettrai le premier le feu à mon vaisseau, et je marcherai 845 le premier les armes à la main. Ceux qui n'oseront me suivre, auront des vaisseaux pour s'en retourner quand il leur plaira.

8. Amir ayant parlé de la sorte, fit avouer à tout le monde que l'on avis était le plus juste, et le plus utile. Il n'y eut pourtant que soixante Capitaines, et leurs soldats, qui voulurent bien courir avec lui le hasard du voyage de terre. Les autres promirent de se rendre par mer en Macédoine, aussitôt que le vent serait propre pour y faire voile. Cette résolution ayant été prise, ils passèrent d'Eubée au rivage de Locride, et là, les uns se tinrent en repos dans leurs vaisseaux, au lieu qu' Amir et les soixante Capitaines qui le devaient suivre tirèrent les leur sur le sable, en ôtèrent les chairs salées, dont ils se devaient nourrir durant le voyage, et les armes. Mais le vent s'étant changé à la pointe du jour, au lieu de mettre le feu à leurs vaisseaux, comme ils l'avaient résolu, ils les remirent en mer, tendirent leurs voiles, et arrivèrent tous ensemble le jour suivant à Clopa, qui est proche de Thessalonique, où ils pensaient trouver Apocauque, et le combattre. Ils furent obligés de prendre terre en cet endroit, parce que la côte qui est à l'opposite de la Béotie manque de ports capables de recevoir une armée aussi nombreuse que la leur, et que la rade en est fort mauvaise,

ξδʹ. 1. Τὸ μὲν οὖν Περσικὸν αὐτίκα, ἐπεὶ ἐπύθοντο τὸν μέγαν δοῦκα ἀποπεπλευκέναι εἰς Βυζάντιον, τὰ περὶ Θεσσαλονίκην ἅπαντα ἐπιδραμόντες χωρία ἐληΐζοντο καὶ ἠνδραπόδισαν οὐκ ὀλίγους. Ἀμοὺρ δὲ εἰς τὴν ὑστεραίαν πεντήκοντα ναῦς ἀπολεξάμενος, ἔπεμψεν εἰς Πύδναν, ὡς ἐκεῖθεν τοὺς μὲν ἡμίσεις ἥξοντας εἰς Βέῤῥοιαν, ὡς ἅμα βασιλεῖ ἐλευσομένους εἰς Θεσσαλονίκην, τοὺς ἐπιλοίπους δὲ ἐπανήξοντας ταῖς ναυσί.

2. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ πύθοιτο τοὺς βαρβάρους Πύδνᾳ προσχόντας, διὰ σπουδῆς μὲν ἐποιήσατο πάσης τὴν ὑπὸ Κράλην τελοῦσαν χώραν μηδὲν ζημιωθῆναι, καὶ πέμψας ἐκέλευε πάντας εἰς τὰς πόλεις καὶ τὰ φρούρια εἰσάγεσθαι, τὴν ἔφοδον μηνύων τῶν βαρβάρων. Καὶ ἠνδραποδίσθη γε ἐξ ἐκείνων οὐδὲ εἷς· οὔτε μὴν ἐκ τῆς ὑπὸ βασιλέα τελούσης χώρας. Αὐτὸς δὲ Θετταλῶν τε τοὺς ἀρίστους καὶ Βεῤῥοιωτῶν τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας ἀξίαις τε ἀμειψάμενος καὶ εὐεργεσίαις ταῖς προσηκούσαις, ἔπειτα καὶ τὴν ἄλλην στρατιὰν προνοίας τῆς δεούσης ἀξιώσας, καὶ Μανουὴλ τὸν νεώτερον τῶν υἱῶν Βεῤῥοίας καὶ τῶν ἄλλων πολιχνίων, ἃ προσεχώρησαν αὐτῷ, ἀποδείξας ἄρχοντα, συστήσας δὲ αὐτῷ καὶ Ἄγγελον τὸν ἀνεψιὸν, ὃς Θετταλίας πρότερον ἐνεχειρίσθη τὴν ἀρχὴν, καὶ κελεύσας, ἤν τι δέωνται, ἑκάτερος ἀλλήλοις ἐπιμαχεῖν, τύπον τε ἐκθέμενος αὐτοῖς ἡμέρου καὶ ἀνεπαχθοῦς ἀρχῆς, καὶ τὰ ἄλλα εὖ διοικησάμενος,

3. Πρεσβείαν ἐποιεῖτο καὶ πρὸς Κράλην. Ἐδήλου τε, ὡς, εἰ καὶ ἐκείνῳ αἱ πρὸς αὐτὸν ἀπαγορευθεῖεν σπονδαὶ καὶ ἡ συμμαχία, ἀλλ´ αὐτὸς μεμνημένος τῆς τιμῆς καὶ τῆς φιλίας, ἧς ἀπέλαυσε διάγων παρ´ αὐτῷ, μήτε κεκινῆσθαι πρὸς ὀργὴν, μήτε διαλελυκέναι τὰς σπονδὰς, ἄτοπον εἶναι ἡγησάμενος, μὴ ἔργοις αὐτοῖς θέσθαι φανερὸν, εἰς οἷον ὄντα περὶ τὸ ἀμείβεσθαι τοὺς φίλους εἵλετο αὐτὸς ἐπιδείξασθαι τοσαύτην εὔνοιαν. Καὶ νῦν μὲν τῆς Περσικῆς στρατιᾶς ἐλθούσης πρὸς αὐτὸν καὶ δυναμένης βλάπτειν, αὐτούς τε κωλῦσαι κελεύσας μὴ κακοῦν τὴν χώραν, ὡς φιλίαν οὖσαν καὶ συμμαχίδα· καὶ ὕστερον ὅ,τι ἂν δύναιτο ὠφελήσειν. Ἐπ´ αὐτῷ δὲ εἶναι ἢ εὐγνωμονεῖν περὶ αὐτὸν φίλον ἀγαθὸν μάλιστα ἐσόμενον, ἢ αἱρεῖσθαι πολεμεῖν ἐπ´ οὐδεμιᾷ προφάσει εὐλόγῳ καὶ δικαίᾳ. Ἐπὶ τούτοις δὲ καὶ προσηγόρευεν αὐτόν τε καὶ Ἑλένην τὴν γυναῖκα, ὡς ἅμα στρατιᾷ τῇ Περσικῇ βαδιούμενοι εἰς Διδυμότειχον. Ταῦτα δὴ πάντα ἐφ´ ἡμέραις πεντεκαίδεκα διαπραξάμενος, τὴν ἐκ Θετταλίας καὶ Βεῤῥοίας ἔχων στρατιὰν ἅμα τοῖς ἄλλοις, οἳ αὐτῷ συνῆσαν πρότερον καὶ τῶν Περσῶν συνεπομένων, ἧκεν εἰς Θεσσαλονίκην. Ἐν δὲ ταύταις ταῖς ἡμέραις ἡ ἐν ταῖς ναυσὶ τῶν Περσῶν οὖσα στρατιὰ, ἄλλα τε ἐκάκου τὴν χώραν, ὅσα εἰκὸς βαρβάρους καὶ πολεμίους, καὶ δύο κώμας τετειχισμένας καὶ πύργους ἐχούσας διεπόρθησε, τῶν ἐχόντων ταύτας γεωργῶν ὑπὸ δέους παραδεδωκότων σφᾶς αὐτοὺς καὶ ἀνδραποδισθέντων.

4. Ἀμοὺρ δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο ἐγγὺς εἶναι βασιλέα, αὐτὸς μὲν ἔφιππος μετὰ ὀλίγων τῶν ἀρίστων, (οὐ γὰρ εὐπόρουν ἵππων,) πᾶσα δὲ ἡ στρατιὰ πεζῇ ἑπόμενοι, εἰς ὑπάντησιν τοῦ βασιλέως ᾔεσαν. Ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἤδη οὐ μακρὰν ἀλλήλων, τοῦ ἵππου ἀποβὰς ὁ Ἀμοὺρ, προσεκύνει τε τὸν βασιλέα καὶ ἐβάδιζε πρὸς αὐτὸν πεζός. Πέμψας δὲ ὁ βασιλεὺς, ἐκέλευε τοῦ ἵππου ἐπιβαίνειν καὶ ἐπείθετο πολλὰ πρότερον περὶ τοῦ πεζὸς ἐλθεῖν φιλονεικήσας. Προσαγορεύσαντες δὲ ἀλλήλους, ᾔεσαν εἰς τὰς σκηνὰς καὶ ἐστρατοπεδεύσαντο οὐ πολὺ ἄπωθεν Θεσσαλονίκης ἐν ἑπτὰ ἡμέραις.

5. Πρεσβείαν δὲ Ἀμοὺρ πρὸς τοὺς ἐν Θεσσαλονίκῃ πεποιημένου καὶ παραινοῦντος προσχωρεῖν ἑκόντας βασιλεῖ καὶ τὴν πόλιν παραδιδόναι, τούς τε αἰχμαλώτους ἀπολύσειν αὐτοῖς, εἰ πείθοιντο, ἐπαγγελλομένου, ἀπεκρίναντο οὐδὲν ἐπιεικές.

6. Δείσαντες δὲ οἱ Ζηλωταὶ, μὴ οἱ τὰ βασιλέως ἔνδον ᾑρημένοι, καιροῦ λαβόμενοι ἐπιτηδείου καὶ τὸν δῆμον ἀναπείσαντες, τεθορυβημένον ὑπὸ τῶν βαρβάρων, ἄλλως τε καὶ ἐλπίσαντα τοὺς αἰχμαλώτους αὐτοῖς ἀπολυθήσεσθαι, ἐπίθωνται καὶ κρατήσωσιν αὐτῶν, ἔγνωσαν ἐπὶ ὠμότητα καὶ φόνους χωρεῖν, ἵνα δι´ αὐτῶν καὶ τοὺς ἄλλους ἐκφοβῶσι. Καὶ Παλαιολόγον τέ τινα ἐκ τῶν ἀρίστων, οἴκοι σχολάζοντα διὰ τὸ ὑποπτεύεσθαι καὶ μηδεμίαν αἰτίαν τοῦ ἀποθανεῖν παρεσχημένον, ἐξαρπάσαντες ἀπέσφαξαν ἐπὶ τῆς δημοσίας ἀγορᾶς, καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτεμόντες, ἔπειτα καὶ τὸ σῶμα διελόντες τετραχῆ, τὰ μὲν τμήματα ἐν ταῖς πόλεως πύλαις ἀπηώρησαν ἑκάστῃ τμῆμα· τὴν κεφαλὴν δὲ δόρατι ἐνθέμενοι καὶ τὰ ἔγκατα σύροντες ἀνηλεῶς περιῄεσαν τὴν πόλιν. Γαβαλᾶν δέ τινα ἐκ τῶν μέσων πολιτῶν τὰ ὦτα πρότερον ἐκτεμόντες καὶ τὴν ῥῖνα, καὶ τὰ ἄλλα μέλη διαλωβησάμενοι, ἔπειτα ἀπέκτειναν. Ἑτέρων δὲ οὐκ ὀλίγων τοιούτων ῥῖνας καὶ ὦτα ἐκτεμόντες, ἔπειτα κατεδίκασαν ἀειφυγίαν, καὶ ἀνοίξαντες τὰς πύλας, ἐξήλαυνον τῆς πόλεως. Τῶν δὲ ὀδυρομένων καὶ τὴν αἰτίαν δεομένων ἐκδιδάσκεσθαι, δι´ ἣν τοιαῦτα ὑπομένειν κατεκρίθησαν, οὐδὲν πλέον ἀπεκρίναντο οἱ Ζηλωταὶ, ἢ ὅτι εἰδεῖεν αὐτοὺς τὰ Καντακουζηνοῦ σαφέστατα ᾑρημένους. Οἱ μὲν οὖν οὕτως ὀδυρόμενοι, ἐπεὶ πρὸς οὐδὲν ἕτερον εἶχον χρῆσθαι ἑαυτοῖς, εἰς τὸ τῶν βαρβάρων ἀπεχώρουν στρατόπεδον πρὸς βασιλέα.

7. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ τὸ προσάγεσθαι τὴν πόλιν ἄπορον ἑώρα, Μανουὴλ μὲν τὸν υἱὸν καὶ Ἄγγελον τὸν ἀνεψιὸν τήν τε ἐκ Θετταλίας καὶ Βεῤῥοίας ἔχοντας στρατιὰν, ἐκέλευεν εἰς τὰς ἰδίας ἀρχὰς ἀποχωρεῖν. Αὐτὸς δὲ ἀπολειφθεὶς μεθ´ ὧν ἦγεν οἴκοθεν, καὶ Περσῶν τοῖς ἀρίστοις διακοσίοις ἵππους παρασχόμενος, καὶ ἐκ τῆς ἄλλης στρατιᾶς ἑξακισχιλίους ἐπιλέκτους πεζοὺς παραλαβὼν, ἅμα Ἀμοὺρ ἐκ τῆς ἠπείρου εἰς Θρᾴκην ἀπεχώρουν. Τὴν δὲ ἄλλην στρατιὰν ἐκέλευον ἐν ταῖς ναυσὶν εἰς Περιθεώριον ἐλθεῖν, ὡς ἐκεῖ συμμίξοντας ἀλλήλοις. Ἐπεὶ δ´ οἱ μὲν ἐκ θαλάττης, οἱ δ´ ἐκ τῆς ἠπείρου πάλιν ἐν ταὐτῷ ἐγένοντο, Περιθεώριον ἐπολιόρκουν περιστρατοπεδευσάμενοι.

8. Ἀβδηρῖται δὲ προσῆλθον ἑκοντὶ δεσμώτην ἀγαγόντες καὶ Γουδέλην τὸν τῆς βασιλίδος Ἄννης οἰνοχόον, ὃν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς αὐτῶν κατέστησεν ὁ μέγας δοὺξ μετὰ τὴν βασιλέως εἰς Τριβαλοὺς ὑπερορίαν προσκεχωρηκότων δέει. Ἐπαινέσας δὲ αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς καὶ τοῦ τότε τῷ καιρῷ προσήκοντα πεποιηκέναι μὴ φιλονεικήσαντας ἐπιχειρεῖν τοῖς ὑπὲρ δύναμιν, καὶ τοῦ αὖθις ἐπανήκοντι προσκεχωρηκέναι μελήσαντας μηδὲν, ἐκείνοις μὲν ἄρχοντα ἐπιστήσας, οἴκαδε ἀπέπεμπε· Γουδέλῃ δὲ τά τε ἴδια κελεύσας ἀποδοθῆναι καὶ οἴκοθεν πλείω παρασχὼν,

9. Ἔπειτα καὶ Ἰάκωβον τὸν Βρουλᾶν ὄντα ἐκ τῶν οἰκετῶν καὶ Σαλατίνην ἐκ τῶν Περσῶν ἕνα ἅμα ἐκείνῳ ἐξέπεμπεν εἰς Βυζάντιον πρὸς βασιλίδα πρέσβεις. Ἡ πρεσβεία δὲ ἦν περὶ εἰρήνης. Καὶ πρῶτα μὲν ἐμαρτύρετο τὸν θεὸν, ὡς οὐ μόνον αὐτῇ οὐκ ἐπιβουλεύσειεν ἔργῳ ἢ βασιλεῖ τῷ υἱῷ, ἀλλ´ οὐδὲ μέχρι λογισμῶν αὐτῷ τι περὶ αὐτὴν προσκεκρουκότι συνειδείη. Αὐτὴν δὲ ὑπὸ συκοφαντῶν ἀνθρώπων καὶ οὐδὲν ὑγιὲς, οὔτε ποιεῖν, οὔτε λέγειν μεμελετηκότων παραχθεῖσαν ἔφασκε τὸν ἐμφύλιον τουτονὶ πόλεμον κεκινηκέναι, ὃς ἄχρι νῦν πολλῶν τε καὶ μεγάλων αἴτιος Ῥωμαίοις κατέστη συμφορῶν καὶ ἔτι μειζόνων ἔσεται, ἂν μὴ καταλυθῇ. Καὶ αὐτὸν δὲ μεγάλαις μὲν χρήσασθαι συμφοραῖς διὰ τὸν πόλεμον, καὶ κινδύνοις φοβεροῖς περισχεθῆναι θάνατον ἀπειλοῦσι· τοῦ θεοῦ δὲ ὅμως ἵλεω τυχόντα, τῶν κινδύνων τε ἐκείνων ἀπηλλάχθαι, καὶ νῦν ἐπανήκειν τοῦ κρείττονος συναιρομένου. συνορῶντα δὲ ὡς τά τε μέλλοντα κακὰ ἐκ τοῦ πολέμου πᾶσαν ὑπερβήσεται ὑπερβολὴν, καὶ τὰ ἐκ τῆς εἰρήνης ἀγαθὰ ὁμοίως μεγάλα τε καὶ δυνάμενα τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν κινδυνεύουσαν ἀνακτᾶσθαι, τὴν πρεσβείαν πεποιῆσθαι τὴν περὶ τῆς εἰρήνης ταύτην καὶ δεῖσθαι αὐτῆς, μὴ περιορᾷν διὰ τήν τινων μοχθηρίαν καὶ ἀγνωμοσύνην τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν διαφθειρομένην. Καὶ ἐξαρχῆς γὰρ ἄχρι νῦν πολλὰ συμβεβηκέναι τὰ δεινὰ καὶ χαλεπὰ, καὶ τὴν χώραν ἅπασαν καὶ τὰς πόλεις διεφθάρθαι ὑπ´ ἀλλήλων πολιορκουμένας καὶ διαφθειρομένας ἐπιδρομαῖς καὶ λεηλασίαις· μέτρια δὲ ὅμως εἶναι, οἷα δὴ Ῥωμαίων Ῥωμαίοις ἐπιόντων καὶ οἶκτόν τινά ποτε καὶ τῶν ἀτυχούντων λαμβανόντων. Τὰ προσδοκώμενα δὲ τοσούτῳ καὶ δεινότερα καὶ φοβερώτερα, ὡς τὰ παρελθόντα, πρὸς αὐτὰ παραβαλλόμενα, εὐτυχίας τόπον ἐπέχειν πρὸς ἀκροτάτην κακοπραγίαν. Βάρβαροι γὰρ ἤδη εἶναι Πέρσαι οἱ τὸν πρὸς Ῥωμαίους ἐπιτετραμμένοι πόλεμον κἀκείνῳ συμμαχήσοντες, οἷς τὸ φονεύειν τρυφὴ καὶ τὸ ἐξανδραποδίζεσθαι καὶ ἀποδίδοσθαι ἐπὶ δουλείᾳ κέρδους ἥδιον παντὸς, καὶ οἶκτος οὐδὲ εἷς, οὐδὲ ἔλεος τῶν ἀτυχούντων, οἷα δὴ φύσει πολεμίων ὄντων διὰ τὴν περὶ τὸ σέβας ἀκροτάτην ἐναντιότητα. Καὶ τούτου ἔλεγε τοῦ κακοῦ οὐκ ἐκεῖνον ἦρχθαι πρῶτον, ἀλλ´ Ἀπόκαυκον τὸν παρακοιμώμενον, ὃς αὐτῷ εἰς Βέῤῥοιαν ἐπιστρατεύσας καὶ πολλὴν καὶ ἀγαθὴν ἄγων στρατιὰν Ῥωμαίων, οὐκ ἀγαπητὸν ᾠήθη, εἰ μὴ καὶ Πέρσας ἐπαγάγοι, οἳ πολλὰ ἐκάκωσαν τὴν χώραν ἐκείνην, κτείνοντες καὶ ἐξανδραποδιζόμενοι τοὺς προστυχόντας καὶ πυρὸς ἔργον πάσας κώμας πεποιημένοι. ᾧ διδασκάλῳ κεχρημένος ἐπὶ τὴν τοιαύτην τετράφθαι πεῖραν, καὶ μηδεμιᾶς διὰ ταύτην εἶναι ἄξιος αἰτίας, εἰ μὴ δυνάμενος πρός τε βαρβάρους ὁμοῦ καὶ Ῥωμαίους ἀντιτάττεσθαι, τοῖς ὁμοίοις καὶ αὐτὸς ἐχρήσατο συμμάχοις. ἃ συνορῶσαν καὶ αὐτὴν ὡς δεινὰ καὶ τήν τε ἀρχὴν διαφθεροῦντα καὶ πρὸς τὸ μέλλον ἐκεῖ κριτήριον μεγάλην οἴσοντα τὴν καταδίκην, εἰ διὰ φιλονεικίαν καὶ ψευδεῖς συκοφαντίας καὶ διαβολὰς τὸ Χριστιανῶν αἷμα προϊεμένη φαίνοιτο χεῖσθαι ὑπὸ τῶν βαρβάρων, πεισθῆναι πρὸς τὴν εἰρήνην, πρὶν ὑπὸ τῶν βαρβάρων τι διεφθάρθαι. Περιμενοῦσι γὰρ Ῥωμαίων οὐδένα ἀδικοῦντες, ἄχρις ἐπανήξουσιν καὶ οἱ πρέσβεις. Τὸ δὲ ἐφ´ ὁποίοις δεῖ γενέσθαι, οὐ τοῦ παρόντος εἶναι καιροῦ δηλοῦν, ἀλλ´ εἰ μόνον πείθοιτο, πρέσβεις πέμπειν πρὸς αὐτὸν, οἳ διαλέξονται, ὅσα ἂν αὐτῇ καὶ πατριάρχῃ καὶ τοῖς ὑπολειφθεῖσιν ἔτι τῶν πραγμάτων ἄρχουσι βέλτιστά τε εἶναι δοκῇ καὶ λυσιτελέστατα ἑαυτοῖς. Πεποιθέναι δὲ αὐτὸν, ὡς τοῦ θεοῦ διδόντος χαίροντες ἐπανήξουσι καὶ τὰ πᾶσι κοινῇ Ῥωμαίοις συνοίσοντα κατωρθωκότες.

10. Τοιαύτη μὲν ἦν ἡ βασιλέως τοῦ Καντακουζηνοῦ πρεσβεία πρὸς Ἄνναν τὴν βασιλίδα. Ἀμοὺρ δὲ καὶ αὐτὸς ἰδίᾳ συνεβούλευεν ἔχεσθαι τῆς εἰρήνης, ὡς τὰ μέγιστα λυσιτελούσης. Αὐτὸς μὲν γὰρ καὶ πρότερον φίλος εἶναι βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ ἐκ πολλῶν ἐτῶν, καὶ διὰ τὴν αὐτοῦ φιλίαν βασιλεῖ τε τῷ Ἀνδρονίκῳ οὐ μόνον εἰς τὸν κατὰ Φωκαίας πόλεμον συμμαχίαν παρεσχῆσθαι, ἀλλὰ καὶ ὕστερον ἐπὶ Ἀλβανούς. Καὶ ἐξ ἐκείνων τῶν χρόνων εἰς τὴν Ῥωμαίων οὐδέποτε ἐμβεβληκέναι, Ῥωμαίους πάντας ἡγούμενος ὑπὸ Καντακουζηνὸν τελεῖν τὸν βασιλέα, καὶ ἔτι τὴν ἰδιώτου τύχην στέργοντα. Νυνὶ δὲ οὐκέτι φίλος εἶναι βασιλέως, ἀλλὰ δοῦλος, καὶ οὕτω παρεσκευάσθαι, ὡς οὐ πέμπων στρατιὰν βοηθεῖν, ἀλλ´ αὐτὸς παρεῖναι καὶ τὴν ἴσην ἐπιδείκνυσθαι σπουδὴν, ἣν ἂν καὶ ὑπὲρ ἑαυτοῦ τὸν πόλεμον αἱρούμενος ἐποιεῖτο. Δι´ ἃ συνεβούλευεν αἱρεῖσθαι μᾶλλον τὴν εἰρήνην, τοῦ βασιλέως μάλιστα τὰ εἰς αὐτὸν γεγενημένα πρότερον διὰ τῶν ἀρχόντων τὴν ἀγνωμοσύνην ἀφιέντος καὶ τὸν πόλεμον κατατίθεσθαι ἐθέλοντος. Οὐ μόνον γὰρ εἴ τι τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας κατελίπετο, ἀκέραιον διασωθήσεται, ἀλλὰ καὶ τὰ διεφθορότα ὑπὸ τοῦ πολέμου δυνατὸν πάλιν ἀνακτᾶσθαι. Αὐτὸν δὲ ἀντὶ πολεμίου σύμμαχον ἐξέσται καὶ φίλον ἔχειν. Τοιαῦτα μὲν καὶ ὁ Ἀμοὺρ διεπρεσβεύετο.

846 Chapitre LXIV.

1. Les Turcs font le dégât aux environs de Thessalonique. 2. L'Empereur garantit les  terres du Crale du pillage. 3. Il prend congé de lui, et lui témoigne qu'il souhaite son amitié. 4. Il est rencontré et salué par Amir. 5. Amir somme les habitants de ThessaIonique de se rendre à l'Empereur. 6. Leur réponse et leur cruauté. 7. L'Empereur va assiéger la ville de Peritheorion.  8. Les Abderites se rendent à lui. 9. Il envoie exhorter l'Impératrice à la paix. 10. Amir l'y exhorte aussi.

1. Lorsque les Turcs eurent appris que le grand Duc était retourné à Constantinople, ils coururent et pillèrent les environs de Thessalonique, et en enlevèrent force prisonniers. Le jour suivant Amir choisit cinquante vaisseaux, qu'il envoya à Pydne, afin que la moitié des soldats qui étaient dedans allassent avec l'Empereur à Berée, et que les autres revinssent.

2. L'Empereur prit tous les soins possibles pour empêcher que les terres de l'obéissance du Crale ne fussent ravagées par les Barbares. il se avertir les habitants de se retirer dans les villes, et dans les forts, et d'y serrer ce qu'ils avaient de meilleur. 847 Il n'y eut pas un prisonniers pris, ni sur les terres des Serviens, ni sur celles des Romains. Ayant récompensé les plus considérables habitants de Thessalie, et de Berée, chacun selon le mérite de leurs services, il déclara Manuel le plus jeune de ses fils, gouverneur de Berée, et des villes d'alentour. Il laissa avec lui l'Ange son cousin qu'il avait honoré dès auparavant du gouvernement de Thessalie et il leur commanda de s'entre-secourir, et de tenir une conduite pleine de modération et de justice.

3. Il envoya après cela une ambassade au Crale, pour lui témoigner, que l'infidélité dont il avait usé en renonçant à son alliance, n'avait pas effacé de son esprit le souvenir de ses bienfaits, ni la manière obligeante dont il l'avait assisté durant sa disgrâce que conservant la reconnaissance d'une si étroite obligation, il avait commandé aux Turcs de passer sur ses terres, comme sur les terres de son ami, sans y exercer aucun acte d'hostilité, et qu'il lui donnerait à l'avenir toutes les marques qu'il pourrait de son affection. Ayant employé quinze jours à faire tout ce que je viens de dire, il partit avec la fleur des troupes de Thessalie et de Berée, et avec l'armée des Turcs, pour aller vers Thessalonique. Dans le même temps, les Turcs qui avaient été choisis pour garder les vaisseaux, firent le dégât, avec toute la violence que des Barbares et des ennemis ont accoutumé d'exercer. Ils ruinèrent deux bourgs 848 fermés de murailles et fortifiés de tours, et ils prirent prisonniers les paysans qui étaient dedans.

4. Aussitôt qu'Amir sut que l'Empereur était proche, il partit à cheval, suivi des principaux de sa nation, tant de cavalerie, que d'infanterie, pour aller au devant de lui. Quand ils furent proches, Amir descendit, se prosterna à terre pour le saluer, et marcha à pied. L'Empereur l'envoya prier de remonter à cheval, ce qu'il ne fit qu'après s'en être longtemps excusé. Après s'être salués, ils se retirèrent dans leurs tentes, et demeurèrent campés durant sept jours aux environs de Thessalonique.

5. Amir ayant envoyé exhorter les habitants à se rendre volontairement à l'Empereur, et ayant offert de délivrer leurs prisonniers, ils ne lui répondirent rien de raisonnable.

6. Les plus passionnés d'entre eux appréhendant que les amis de l'Empereur ne se servissent de cette occasion pour émouvoir le peuple, ils se portèrent à d'horribles cruautés, pour leur imprimer de la terreur. Ils prirent un Paléologue dans sa maison où il se tenait caché, parce qu'il était suspect:, ils le traînèrent dans la place publique, le tuèrent, lui coupèrent la tête, fendirent son corps en quatre quartiers qu'ils attachèrent aux quatre portes, portèrent la tête au haut d'une pique, et traînèrent les entrailles par toute la ville. Ils massacrèrent ensuite un citoyen nom- 849 mé Gabalas, auquel ils avaient, coupé auparavant les oreilles, le nez, et d'autres parties. Il y en eut d'autres auxquels ils coupèrent aussi le nez et les oreilles, et qu'ils chassèrent en ce pitoyable état. Quand ils se plaignirent, et qu'ils demandèrent pourquoi on les traitait avec une telle inhumanité ? Les factieux leur répondirent, que c'était parce qu'ils étaient partisans de Cantacuzène. Ces misérables vinrent déplorer leur infortune au camp des Turcs, et se présenter à l'Empereur.

7. Quand il vit qu'il n'était pas possible de réduire Thessalonique, il renvoya Manuel son fils, et l'Ange son cousin, en leurs gouvernements, avec les troupes qu'ils en avaient amenées, il donna ensuite des chevaux â deux cents des plus considérables d'entre les Turcs, et ayant choisi six mille des plus vaillants qu'il y eût dans l'infanterie, il partit avec Amir pour aller par terre en Thrace, et il commanda au reste de l'armée de se rendre par mer à Peritheorion. Lorsque toutes les troupes furent jointes, ils mirent le siège devant cette ville.

8. Les Abdérites se rendirent d'eux-mêmes et emmenèrent Gudele Echanson de l'Impératrice Anne, leur Gouverneur, chargé de chaînes. Le grand Duc le leur avait donné pour les maintenir dans son obéissance, lorsque sur la nouvelle que l'Empereur s'était réfugié chez les Serviens, ils s'étaient rendus par la crainte d'être 850 maltraités. L'Empereur loua la prudence avec laquelle ils s'étaient accommodés au temps, au lieu d'entreprendre au dessus de leurs forces, puis il leur donna un autre gouverneur, et les renvoya. Il fit rendre à Gudele ce qui lui avait été pris, et lui fit même des présents.

9.. Il envoya avec lui à Constantinople, Jaques Brulas officier de sa maison, et Salatine Turc, pour demander encore une fois la paix à l'Impératrice. Il prenait Dieu à témoin de n'avoir jamais conspiré contre elle, ni contre l'Empereur son fils, et même de ne se pas sentir coupable d'avoir avancé la moindre parole qui pût l'offenser ; qu'elle s'était laissé tromper par des calomniateurs, qui n'étaient propres ni à faire, ni à dire rien de bien, et qu'à leur persuasion elle avait excité une guerre civile, qui avait été une source do malheurs; que cette guerre l'avait exposé à une infinité de dangers, dont la toute puissante main de Dieu l'avait préservé ; qu'il déplorait la ruine des villes, la désolation des Provinces, et les autres accidents fâcheux qui étaient arrivés; mais qu'il en prévoyait d'autres plus terribles, qui seraient causés par la fureur des Turcs ces ennemis implacables du nom chrétien, ces Barbares impitoyables qui n'avaient point de plus grand plaisir que de répandre le fang, qui n'avaient point de gain si agréable que d'emmener des Romains en captivité; qu'il n'était pas néanmoins blâmable d'avoir imploré leur assistance, puis- 851 qu'Apocauque l'avoir implorée le premier; qu'elle était trop intelligente pour ne pas voir combien les armes de ces Barbares produiraient de désordres, et trop pieuse pour ne pas appréhender le compte terrible qui lui serait demandé au jugement de Dieu, des âmes innocentes qui périssaient par les armes ; que si elle avait agréable de lui envoyer des Ambassadeurs, il espérait de les renvoyer très satisfaits.

10. L'Empereur Cantacuzène ayant envoyé cette ambassade à l'Impératrice Anne, Amir envoya aussi l'exhorter à la paix. Il ajouta, que depuis plusieurs années, il était lié par une amitié très étroite avec l'Empereur Cantacuzène, qu'en sa confédération il avait secouru autrefois l'Empereur Andronique contre les Phocéens, et contre les Albanais, que depuis, il n'avait point fait de courses sur les terres des Romains, et qu'il les avait considérés comme les sujets de Cantacuzène, bien qu'il ne fut alors que particulier; que maintenant qu'il était parvenu à l'Empire, il n'avait pas la présomption de se dire son ami, et qu'il tenait à gloire d'être son serviteur, qu'en cette qualité, au lieu de lui envoyer du secours il était venu le servir en personne, qu'il lui conseillait d'accepter la paix, puisque l'Empereur avait la bonté d'oublier ce qu'elle avait fait contre lui à la persuasion de ses calomniateurs; qu'ainsi les Provinces qui n'avaient pas été ruinées, demeureraient entières, et que celles qui l'avaient été, 852 seraient bientôt rétablies par les soins de Cantacuzène, et que quant à lui cessant d'être son ennemi, il aurait l'honneur d'être son allié.

ξεʹ.1.  Ὁ μέγας δὲ δοὺξ ἐπεὶ πύθοιτο τὰ τῆς πρεσβείας, Σαλατίνην μὲν τὸν Ἀμοὺρ πρεσβευτὴν φιλοτίμως τε ὑπεδέξατο καὶ μετὰ μικρὸν ἐξέπεμψε δῶρα παρασχών. Βρουλᾷ δὲ τὸ γένειον περικείρας καὶ τὴν κεφαλὴν, ἔπειτα καὶ τοὺς μυκτῆρας διαῤῥήξας καὶ τὰς κνήμας, ἀσβόλῳ τε τὸ πρόσωπον περιχρίσας, εἵλκυσε διὰ τῆς ἀγορᾶς οὕτως ὕφαιμον. Πρὸς δὲ τὴν πρεσβείαν οὕτως ἀπεκρίνατο. Ἀμοὺρ μὲν ἔγραφε πολλὰς κατὰ βασιλέως ὕβρεις καὶ χαλεπάς· αὐτοῦ δὲ καθήπτετο μετρίως, ὅτι Καντακουζηνῷ ἀκολουθεῖν αἱροῖτο, ἀνάξια ποιῶν τῆς σφετέρας εὐδοξίας· πλέον δὲ οὐδέν. Βασιλεῖ δὲ ἔφασκεν, ὡς οὐ δέοιντο αὐτοῦ, οὔτε συμβασιλεύειν τοῖς βασιλέως παισὶ καὶ Ῥωμαίων ἄρχειν, οὔτ´ αὐτοῖς ὁμοίως δοῦλον εἶναι. Ἔτι γε μὴν οὐδ´ αὐτῶν εἰ βούλοιτο δοῦλον εἶναι, καὶ δουλείαν τὴν αἰσχίστην εἰς ἱπποκόμους καὶ μαγείρους τεταγμένον, ἀλλὰ πολεμήσειν ἄχρι παντὸς καὶ τάχιστα διαφθερεῖν. Καὶ γὰρ τὸ περιεῖναι μέχρι νῦν, οὐχ ἡ σύνεσις, οὐδ´ ἡ στρατηγία περιέσωσεν, ἀλλὰ τὸ πόῤῥω ποῦ ἐν Τριβαλοῖς πλανήτην διατρίβειν. Νυνὶ δ´ ἐπεὶ ἐγένετο ἐγγὺς, εἴσεσθαι τὴν ταχίστην, ὅτι βέλτιον ἦν αὐτῷ θητεύειν παρὰ Τριβαλοῖς, ἢ ἐγγὺς τῆς Ῥωμαίων γενόμενον βασιλείας, ἀμφισβητεῖν περὶ αὐτῆς. Βρουλᾶν δὲ μετὰ τὰς ποινὰς ἐκείνας τὰς ἀνημέρους τῷ ἐν τοῖς Κωνσταντίνου βασιλείοις τοῦ μεγάλου δεσμωτηρίῳ καθεῖρξαν. Ὃς καὶ μικρὸν ὕστερον ἀνῃρέθη μετὰ τῶν ἄλλων συνδεσμωτῶν, τοῦ δήμου τῶν Βυζαντίων ἐπιθεμένου μετὰ τὴν Ἀποκαύκου τελευτὴν, ὥσπερ ὕστερον εἰρήσεται ὀλίγῳ. Ταῦτα δὲ αὐτῷ ἐπράττετο, ἐκ παντὸς τρόπου τὸν πόλεμον κατασκευάζοντι καὶ βουλομένῳ βασιλίδα τε ὁμοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν τολμωμένων ἀπάγειν τῆς εἰρήνης καὶ Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα πρὸς ἔχθραν ἄσπονδον καὶ ἄμυναν ἐκκαλεῖσθαι. ᾔδει γὰρ σαφέστατα τὴν εἰρήνην αὐτὸν ἀπάξουσαν τῶν πραγμάτων τῆς ἀρχῆς, καὶ οὐχ ὅτι πρῶτον εἶναι συγχωρήσουσαν Ῥωμαίων, ἀλλ´ οὐδὲ πολλοστὸν ἀπὸ τοῦ πρώτου. Διὸ καὶ πολλῶν αἱμάτων καὶ ἀνδραποδισμῶν καὶ φθορᾶς ἀμυθήτου τῶν Ῥωμαίων τὴν τοιαύτην ἠλλάττετο ἀρχήν.

2. Βασιλέα δὲ οὐδὲν ἐκώλυσε τῶν παρανόμων ἔργων τουτωνὶ τῆς εἰρήνης ἀποσχέσθαι, ἀλλὰ πᾶσαν ἐπίνοιαν ἐκίνει, ὥστε κατατίθεσθαι τὸν πόλεμον. ᾔδει γὰρ οὐδὲν ἐπιεικὲς ἐκ τούτου συμβησόμενον Ῥωμαίοις.

2. Ἐπεὶ δὲ ὁ Ἀμοὺρ ἐπανῆκε πρεσβευτὴς, ἀπήγγελλε μὲν ὅσα συμβαίη περὶ Βρουλᾶν καὶ τὰς παρὰ τῶν ἀρχόντων Ῥωμαίοις πρὸς τὴν πρεσβείαν ἀποκρίσεις, παρείχετο δὲ καὶ τὰ γράμματα τὰ πρὸς Ἀμούρ. Ὁ δὲ ὡς ἦσαν ἐσφραγισμένα ταῦτα ἔχων, ἧκεν ὡς βασιλέα· μεμφομένου δὲ ἐκείνου, εἰ περὶ αὐτοῦ τι φαῦλον ᾠήθη ὑποπτεύειν, οὐ τοιαύτην ἔφασκεν ἐκεῖνος γνώμην ἔχων μὴ λελυκέναι τὴν σφραγῖδα· ἀνόητος γὰρ ἂν εἴη παντάπασιν, εἰ τὴν βασιλέως περὶ αὐτοῦ διάνοιαν ἀγνοοίη· εἰδὼς δὲ ὡς τοῖς παρὰ Ῥωμαίοις ἄρχουσιν ὥσπερ τι τῶν ἀναγκαιοτάτων αἱ πρὸς βασιλέα ὕβρεις ἐπιτηδεύονται, τούτου χάριν μὴ ἐτέρῳ παρασχέσθαι ἀναγιγνώσκειν, ἵνα μὴ εἰς πολλῶν ἐμπέσῃ τὸ βλάσφημα ἀκοὰς, ἀλλ´ ἀγαγεῖν πρὸς αὐτὸν, ἵν´ εἰ μέν τι χρήσιμον ἐγγεγραμμένον ᾖ, λόγον τινὰ ποιήσωνται αὐτοῦ· εἰ δὲ τὰ συνήθη ταῦτα, ὕβρεις καὶ λοιδορίαι, ἐπὶ τὰς τῶν γεγραφότων τρέπωνται κεφαλάς. Ἐπαινέσαντος δὲ αὐτὸν τοῦ βασιλέως ἐπὶ τούτῳ, ἔπειτα ἀνεγινώσκετο τὰ γράμματα, καὶ ἦν οὐδὲν ὑγιὲς ἐγγεγραμμένον, ἀλλὰ πρός τε βασιλέα ὕβρεις αἰσχραὶ καὶ ἀγεννεῖς καὶ μέμψεις πρὸς Ἀμοὺρ, ὅτι αὐτῷ ἀνέχοιτο ἀκολουθεῖν καὶ τὴν εὐγένειαν περιυβρίζοι. Βασιλεὺς δ´, ἐπεὶ οἱ ἐν Βυζαντίῳ οὐδεμίαν ἐλπίδα παρείχοντο εἰρήνης, ἀναγκαίως καὶ αὐτὸς ἐχώρει πρὸς τὸν πόλεμον καὶ ἠνάγκαζεν αὐτῷ τὰς πόλεις προσχωρεῖν ἢ ἑκούσας ἢ βιαζομένας.

3. Βασιλίδι δὲ Εἰρήνῃ ἐν Διδυμοτείχῳ μηδὲν ἕτερον περὶ βασιλέως πεπυσμένῃ, ὅτι μὴ πρὸς Βέῤῥοιαν διατρίβει προσχωρήσασαν, ἀπήγγελλεν ὁ ἀρχιερεὺς Διδυμοτείχου, ὅτι ὁ βασιλεὺς ἤδη τῆς Χαλκιδέων εἴη ἐπιβὰς, καὶ ἐπιστεύετο αὐτίκα. Ἦσαν γὰρ οὐδὲν μικρὸν περὶ ἐκείνου πεπυσμένοι, ἀλλ´ ὡς πάντα τὰ ἐσόμενα εἰδότι προσεῖχον ἀκριβῶς. Καὶ ἦσαν εὐθὺς ἐν κρότοις καὶ ἑορταῖς, καὶ τῆς ἐπανόδου βασιλέως πολλὰς θεῷ προσῆγον τὰς εὐχαριστίας. Μετὰ τρίτην δὲ ἡμέραν ἐξ ἐκείνου καὶ ὁ Μουζάλων ἧκε παρὰ βασιλέως καὶ ἀπήγγελλε πάντα ὡς ἐγένετο· καὶ πάλιν ἦσαν ἐν ταῖς ὁμοίαις ἑορταῖς ἤδη βεβαιότερον.

5. Γλάβας δὲ Γεώργιος, ὃς τῶν εἰς Διδυμότειχον τεταγμένων ἄρχειν εἷς ἦν, ἐλθὼν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, εὐχὴν ᾔτει παρ´ αὐτοῦ, ὡς εἰς βασιλέα ἀφιξόμενος· δεδοικέναι γὰρ, μὴ πρὶν ἐκεῖνον ἐπανήκειν τελευτήσας, τῆς ἡδίστης ὄψεως βασιλέως ἀποστερηθῇ. Ὁ δ´ ἐπέτρεπε μὲν πρὸς ἐκεῖνον ἀφικέσθαι· παρῄνει δὲ θαῤῥεῖν, ὡς ὄψεται βασιλέα καὶ εἰς τήνδε τὴν πόλιν ἐπανήκοντα καὶ πρός τινας ὑπηρεσίας χρήσιμος ἐκείνῳ ἔσται. Μετὰ δέ τινα χρόνον, ἡνίκα καὶ αὐτὸν ἴδῃ πρὸς τὰ ἐκεῖθεν δικαιωτήρια κληθέντα, παρασκευάζεσθαι καὶ αὐτὸν, ὡς μετὰ μικρὸν ἀπολείψοντα τὸ ζῇν· οὕτω γὰρ εἶναι δεδογμένον παρὰ θεῷ. Ταῦτα μὲν οὖν, ὥσπερ εἴρηται, ὕστερον ἀπέβαινε.

6. Βασιλέως δὲ Περιθεώριον πολιορκοῦντος καὶ κλίμακας καὶ μηχανὰς κατασκευάζοντος πρὸς τὴν τειχομαχίαν, τὰ ἐν τῇ Μερόπῃ φρούρια προσεχώρησαν, ἥ τε Ἁγία Εἰρήνη προσαγορευόμενον καὶ ὁ Ποβισδός. Καὶ ἐλθόντες πρὸς βασιλέα, ἡγεμόνα ἐδέοντο αὐτοῖς παρασχεθῆναι· σὺν τούτοις δὲ καὶ ἕτεροι νομάδες τὸ αὐτὸ οἰκοῦντες ὄρος ἐν κώμαις ἀτειχίστοις, οἳ διὰ τὴν πρὸς βασιλέα εὔνοιαν (ἦσαν γὰρ καὶ πρότερον ὑπ´ ἐκεῖνον τεταγμένοι, βασιλέως Ἀνδρονίκου ἔτι περιόντος,) τῶν ἄλλων πρῶτοι παρεγένοντο καὶ παρεῖχον ἑαυτοὺς ἑκόντες βασιλεῖ. σκεπτομένῳ δὲ περὶ αὐτῶν πρὸς ὅ,τι χρήσαιτο καὶ τίνα ἐπιστήσειεν ἄρχοντα αὐτοῖς, ἐδόκει δεῖν Μομιτζίλῳ τὴν ἀρχὴν αὐτῶν παρέχειν, οὐ μόνον διὰ τὸ ὁμόφυλον νομίσας διακείσεσθαι αὐτῷ εὐνοϊκῶς τοὺς νομάδας ἐκείνους, ἀλλ´ ὅτι καὶ εὐψυχίας καὶ τόλμης πρὸς τὰς μάχας οὐδὲν ἐνέλιπε καὶ πρὸς λῃστείας καὶ ἁρπαγὰς ἄριστα ἐξήσκητο. Ἦν γὰρ δὴ ὁ Μομιτζίλος οὗτος τὸ γένος μὲν Μυσὸς, διὰ δὲ λῃστείας καὶ ἁρπαγὰς ἐκεῖθεν ἐλαθεὶς, πρὸς Ῥωμαίους τε ἐγένετο καὶ ὑπὸ βασιλέως Ἀνδρονίκου τοῖς στρατιώταις κατελέχθη. Χαίρων δὲ ἀεὶ λῃστείαις καὶ πολλὰ τὴν Μυσίαν κακουργῶν διὰ τὸ μάλιστα ἔμπειρον τῶν τόπων εἶναι, παρῃνεῖτο μὲν πολλὰ ὑπὸ τῶν τὰ μεθόρια τῆς Μυσῶν καὶ Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἀρχόντων, μὴ τοιαῦτα κακουργεῖν, σπονδῶν οὐσῶν, καὶ πόλεμον κινεῖν. Ὁ δὲ οὐ πάνυ πείθεσθαι ἠδύνατο, ἀλλ´ ἐπί τινα χρόνον ἡσυχάζων, τοῖς ὁμοίοις πάλιν ἐπεχείρει. Μέλλων δὲ ἤδη τῆς κακουργίας διδόναι δίκας, ἐπεὶ Μυσοῖς τε ἀπηχθάνετο διὰ τὰς λῃστείας καὶ Ῥωμαίοις οὐκ ἐθάῤῥει βουλομένοις συλλαμβάνειν, ἀπεχώρησεν εἰς Τριβαλοὺς καὶ διέτριψεν ἐκεῖ χρόνον τινὰ συχνόν. Ἔπειτα ὡς βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς εἰς Περιθεώριον ἐκ Βεῤῥοίας ἐπανῆκε, πρότερον ὀλίγον χρόνον Κράλη ἀποστὰς, προσεχώρησε τότε βασιλεῖ. Εἰδὼς δὲ αὐτὸν ὄντα ἐπιτήδειον πρὸς τοιαύτην ἡγεμονίαν, τά τε φρούρια ἐνεχείρισε καὶ τὰς κατὰ τὴν Μερόπην ἄλλας κώμας οὐκ ὀλίγας οὔσας. Ἐξ ὧν οὐκ ὀλίγη χεὶρ συνελέγετο λῃστρική· ἦσαν γὰρ ἱππεῖς μὲν τριακοσίων ὀλίγῳ πλείους, πεζοὶ δὲ ὑπὲρ τοὺς πεντακισχιλίους· ὧν ἁπάντων αὐτῷ ἐνεχείρισε τότε τὴν ἀρχὴν καὶ προσέταττε κακοῦν τὰς πόλεις, αἳ μὴ προσχωροῖεν βασιλεῖ.

Chapitre LXV.

1. Cruauté exercée contre l'Ambassadeur de l'Empereur. 2. Sa douceur. 3. Lecture de la lettre d'Apocauque. 4. Réjouissances publiques à Didymoteque. 5. Prédiction faite par l'Evêque. 6. Les habitants de la campagne se rendent à l'Empereur et il leur donne Momitzjle pour Gouverneur.

1. Le grand Duc traita humainement Salatine Ambassadeur d'Amir, et le renvoya avec des présents. Il en usa tout autrement envers Brulas Ambassadeur de l'Empereur. Il lui fit couper les cheveux, la barbe et le nez, lui fit casser les jambes et le fit traîner, en cet état, par la place publique. Il écrivit une lettre pleine d'inventives contre l'Empereur. Elle ne contenait rien en particulier contre Amir, sinon, qu'il faisait une chose indigne de lui, quand il assistait Cantacuzène, que l'on n'avait pas besoin de lui, ni pour commander avec les enfants du feu Empereur, ni pour obéir avec les autres sujets, que l'on ne le voulait pas même souffrir dans les emplois les plus bas et les plus méprisables, tels que 853 sont ceux de Palefrenier, et de Cuisinier ; que l'on était résolu de le poursuivre et de le ruiner; qu'il ne s'était sauvé jusqu'alors ni par sa suffisance, ni par sa conduite, mais par la protection qu'il avait trouvée chez les Serviens ; que l'on lui serait connaître à ses dépens, qu'il lui serait plus avantageux de servir chez les Etrangers, que de disputer la possession de l'Empire. Après avoir exercé sur Brulas le traitement inhumain que nous avons dit, il le fit enfermer dans le Palais de Constantin, où il fut tué depuis, dans une émotion populaire, arrivée à la mort d'Apocauque, comme nous verrons dans la suite. Il se porta à ces sanglantes exécutions, à dessein de détourner l'Impératrice de l'accommodement qu'elle souhaitait et d'allumer dans le cœur de Cantacuzène, le feu d'une colère implacable. Il savait que la paix serait la ruine de sa fortune. C'est pourquoi il sacrifiait le bien, la liberté et la vie d'une multitude innombrable de Romains, à la passion qu'il avait de conserver le premier rang.

2. L'Empereur ne s'éloigna jamais de la paix, par aucun de ces injustes motifs. Il tourna son esprit de tous côtés, pour trouver le moyen de poser les armes qu'il voyait que l'on ne pouvait alors employer qu'à la ruine de l'Empire.

3. Lorsque l'Ambassadeur d'Amir fut de retour, il rapporta la manière dont Brulas avait été traité, et la réponse que l'on avait faite aux propositions, et il présenta à son maître la lettre qui 854 lui était adressée. Amir la porta à l'Empereur, qui lui ayant demandé pourquoi il ne l'avait pas ouverte, et s'il croyait qu'il se défiât de lui, il répondit; Ce n'est pas par cette raison que je ne l'ai pas décachetée ; car il faudrait que j'eusse bien peu d'esprit, pour ne pas savoir les sentiments que vous avez de moi. Mais c'est parce que ceux qui gouvernent à Constantinople affectant de vous noircir par les médisantes les plus atroces, je n'ai voulu montrer leur lettre qu'à vous, afin que nous la rejetions, si elle ne contient que des médisances, et que nous nous en servions, si elle contient quelque chose d'utile. L'Empereur ayant loué sa prudence, lut la lettre qui ne contenait que ce que nous avons dit. Quand il vit que ceux de Constantinople n'étaient point disposés à faire la paix, il le porta, par nécessité, à la guerre, et il réduisît à son obéissance plusieurs villes, soit de gré, ou de force.

4. Comme l'Impératrice Irène était en peine de ce qu'elle ne savait rien de l'Empereur son mari, sinon qu'il était allé à Berée, l'Évêque de Didymoteque lui dit, qu'il n'y était plus, mais qu'il était à Calcidice. La réputation où il était d'avoir une parfaite connaissance de l'avenir, fit ajouter foi à ses paroles, de sorte que ce ne furent que réjouissances publiques, et qu'actions de grâces. Trois jours après Muzalon étant arrivé, avec une relation exacte de tout ce qui était arrivé à l'Empereur, chacun fit paraître encore plus de joie qu'auparavant.

855 5. Un des commandants de la garnison nommé George Glabas, étant allé demander à l'Évêque sa bénédiction, avant que de partir pour aller voir l'Empereur, dans l'appréhension où il était de mourir, avant que ce Prince revînt à Didymoteque, l'Évêque l'assura qu'il verrait un jour l'Empereur à Didymoteque, et qu'il l'y servirait très utilement; mais que quand il le verrait cité devant le tribunal redoutable de la justice Divine, pour y rendre un comte exact de son administration Ecclésiastique, il se devait préparer à y paraitre bientôt après. Ce qui fut confirmé par l'événement.

6. Pendant que l'Empereur était occupé au siège de Perytheorion, et qu'il préparait les échelles, et les autres machines nécessaires pour l'attaquer, les habitants des forts de sainte Paix et de Pobisde lui vinrent demander des Gouverneurs. Quantité de paysans qui habitent les villages d'une montagne voisine, et dont la plupart avaient autrefois porté les armes sous lui, durant le règne de l'Empereur Andronique, vinrent aussi se rendre à lui. Ayant songé à quoi il les emploierait, et qui il leur donnerait pour Gouverneur, il choisit Momitzile, auquel il crut qu'ils obéiraient plus volontiers qu'à un autre, parce qu'il était de leur nation, et parce qu'il faisait paraître plus de hardiesse que nul autre dans les combats, et plus d'adresse dans les incursions soudaines. Il était Bulgare de nation, et ayant 856 été chassé de son pays pour les brigandages qu'il y avait exercés, il s'était retiré chez les Romains, et avait été enrôlé par l'Empereur Andronique. Comme il n'avait point d'autre exercice que de courir et de piller, il faisait de grands désordres en Bulgarie, dont il savait tous les détours; ceux qui gardaient la frontière le prièrent de ne point troubler la paix ; mais n'ayant pu déférer longtemps à leurs prières, il recommença bientôt à faire le dégât comme auparavant. Quand il se vit prêt de subir le juste châtiment de son insolence, étant d'un côté odieux aux Bulgares, et de l'autre suspect aux Romains, il se réfugia chez les Serviens, parmi lesquels il vécut quelque temps. Il quitta le Crale et se donna à Cantacuzène, dans le temps qu'il partit de Bérée pour aller assiéger Peritheorion. Cet Empereur l'ayant donc jugé fort propre pour cet emploi, il assembla plus de trois cents hommes de cheval, et plus de cinq mille hommes de pied, pour incommoder les villes qui refuseraient de se rendre.

ξϛʹ. 1. Ἐκεῖνος δὲ ἐπεὶ Περιθεώριον οὐδὲν ἤνυε πολιορκῶν, τὰς μὲν παρεσκευασμένας μηχανὰς ἐνέπρησε πυρὶ, τοῦ δὲ στόλου παντὸς εἰς τὴν οἰκείαν ἀποπλεύσαντος, αὐτὸς ἅμα Ἀμοὺρ ἑξακισχιλίους ἐπιλέκτους ἄγοντες Περσῶν, ἧκον εἰς Διδυμότειχον. Οἱ δὲ ἐν Διδυμοτείχῳ ἑορτὰς ἦγον δημοσίας τῆς βασιλέως ἐπανόδου καὶ παντοῖοι ἦσαν ὑφ´ ἡδονῆς. Ἐδόκουν γὰρ ὡς ἐξ ᾅδου τοὺς περὶ βασιλέα αὖθις εἰς τὸν βίον ὑποδέχεσθαι.

2. Ὀλίγας δὲ ἡμέρας ἐνδιατρίψας Διδυμοτείχῳ, ἐξῆλθεν εἰς Ῥοδόπην· καὶ τὰ κατὰ τὴν Μόῤῥαν πολίχνια πάντα προσεχώρησαν εὐθὺς, πλὴν ἑνὸς, Ἐφραὶμ προσαγορευομένου. Τὰ μὲν οὖν προσχωρήσαντα οὐδὲν δυσχερὲς ὑπέμενον παρὰ Περσῶν, Ἐφραὶμ δὲ ἐκάκωσαν οὐκ ὀλίγα. Οἷς ἐπιστήσας ἄρχοντα τὸν γυναικὸς ἀδελφὸν Ἀσάνην τὸν Ἰωάννην, αὖθις ἀνέστρεφεν εἰς Διδυμότειχον. Πρὸς δὲ τὰς ἐν τῇ Θρᾴκῃ πόλεις πέμψας στρατιὰν ἅμα Ῥωμαίων καὶ Περσῶν, ἠξίου προσχωρεῖν· ὡς δ´ οὐ προσεχώρουν, ἐκάκου ὅσα δυνατὰ, καὶ κῶμαι πᾶσαι ἐπορθοῦντο καὶ οἱ ἀνδραποδιζόμενοι ἐπιπράσκοντο πρὸς τοὺς οἰκείους· ἀπέθνησκον δὲ καὶ πλεῖστοι. Βασιλεὺς δὲ ἠνιᾶτο μὲν πρὸς τὰ τοιαῦτα οὐκ ἀνεκτῶς, θεραπεία δὲ τοῦ κακοῦ οὐδεμία ἐξευρίσκετο. Οὔτε γὰρ αἱ πόλεις προσεχώρουν, ὥστε αὐτῶν ἀποσχέσθαι τοὺς βαρβάρους, οὔτε ἀποχρῶσαν πρὸς τοὺς πολεμίους εἶχε δύναμιν ἐκ Ῥωμαίων, ὥστε ἀποπέμπεσθαι τοὺς Πέρσας, ὡς ἅμα τοῖς συνοῦσι Ῥωμαίοις τὸν πόλεμον διοίσων. Διὸ καὶ ἄκων μὲν καὶ ἀχθόμενος ἐπὶ τῇ τῶν Ῥωμαίων συμφορᾷ, κατεῖχε δὲ ὅμως δι´ ἀνάγκην.

3. Ἔτι δὲ ἐν Ῥοδόπῃ ἑτέρας οὔσης ἐπαρχίας Ῥωμαίοις ὑπηκόου Στενιμάχου καὶ Τζεπαίνης προσαγορευομένης, αἷς ἦσαν ἱππεῖς χιλίων οὐκ ἐλάσσους μαχιμώτατοι καὶ πλῆθος πεζῶν, ἐδόκει δεῖν στρατεύειν ἐπ´ αὐτούς. Καὶ ἄραντες ἐκ Διδυμοτείχου, ἦλθον ἄχρι Μόῤῥας. Ἐκεῖ δὲ νοσήσαντος Ἀμοὺρ, περιέμενον εἴ πως γένοιτο ῥαΐσαι. Ὡς δὲ ἐφαίνετο αὐξάνειν μᾶλλον τὸ κακὸν, καὶ ἀπορία ἦν οὐκ ἰατρῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν πρὸς τὴν νόσον ἀναγκαίων, ἀνέστρεφον εἰς Διδυμότειχον.

4. Οἱ δὲ ἐν Βυζαντίῳ φανερῶς μὲν ἀντιτάττεσθαι πρὸς τὴν στρατιὰν τὴν Περσικὴν οὐκ ἦσαν δυνατοί. Πέμψαντες δὲ στρατιὰν πρὸς τὴν Ἀδριανοῦ, ἐφρούρουν, ὧν ἦρχεν ὁ Σφραντζὴς, μάλιστα τῶν ἐν τῇ Θρᾴκῃ πόλεων μείζω καὶ ἀναγκαιοτέραν οὖσαν. Καὶ τῶν ἄλλων ἐποιοῦντο πρόνοιαν ὅση δυνατὴ, ὥστε μὴ ἀποστῆναι πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα ἀπ´ αὐτῶν.

5. Σφραντζὴς οὖν πυθόμενος περὶ βασιλέως, ὡς ἐπιστρατεύσειε Στενιμάχῳ, καὶ νομίσας ὡς εἴη δυνατὸν ἐκείνου ἀπόντος ἄχρις ἐπανήξῃ τὰ περὶ Διδυμότειχον κακώσαντα αὖθις εἰς Ἀδριανούπολιν ἐλθεῖν, παραλαβὼν ὅσους ἦγεν, ἦλθεν ἐπὶ Διδυμότειχον. συνέβη δὲ τῆς αὐτῆς ὥρας καὶ βασιλέα ἐκ τῆς Μόῤῥας ἐπανήκειν μετὰ τῆς στρατιᾶς, καὶ γενομένης συμπλοκῆς, οἱ πλείους μὲν τῶν ἐπελθόντων ἔπεσον καὶ ἑάλωσάν τινες ὀλίγοι. Ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ στρατηγός.

6. Ἀμοὺρ δὲ καὶ αὐτὸς ἦλθεν ἐν χρῷ κινδύνου κατ´ ἐκείνην τὴν μάχην. Ἐκεῖνος γὰρ, καίτοι μικρὸν τῆς νόσου ῥαΐσας, ὡς ἐγένετο ἡ συμπλοκὴ τῶν στρατοπέδων, ὁπλισάμενος ἐχώρει μετὰ τῶν προτάκτων· κοντοῖς δὲ τῶν πολεμίων τρισὶ περιτυχὼν, παρὰ δόξαν διεσώθη, πρὸς τὰς πληγὰς τῶν ὅπλων ἀντισχόντων, καὶ πολλὰς ὡμολόγει βασιλεῖ χάριτας τῆς σωτηρίας. Εἰωθότα γὰρ ὅπλων μάχεσθαι χωρὶς, ὁ βασιλεὺς ἡμέραις ὀλίγαις πρότερον τῆς μάχης παρῄνει μὴ ἄφρακτον εἰσιέναι εἰς τὰς μάχας, εἰ μὴ βούλοιτο θανάτου αἴτιος καταστῆναι ἑαυτῷ· ὅσῳ γὰρ ἄν τις ἀγωνίζοιτο εὐψύχως, τοσούτῳ πεσεῖται ῥᾷστα πληγῇ τινι περιτυχὼν καὶ κατεργασθεὶς ῥᾳδίως. ᾧ καὶ πειθόμενος, καίτοι ἄνοπλος τὸν ἵππον ἐπιβὰς, αὖθις ἀναστρέψας, ἀνελάμβανε τὰ ὅπλα, τῶν βασιλέως παραινέσεων μνησθείς.

7. Βασιλίδι δὲ τῇ Ἄννῃ καὶ πατριάρχῃ καὶ μεγάλῳ δουκὶ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐν τέλει ἐδόκει δεῖν πρὸς Ἀλέξανδρον πρεσβείαν ποιεῖσθαι τὸν Μυσῶν βασιλέα, ὥστε συμμαχεῖν αὐτοῖς ἐπὶ Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα. Ἐκάκου γὰρ ἡ τῶν Περσῶν στρατιὰ καὶ τὴν ἐκείνου.

8. Ὁ δὲ ὑπέσχετο, ἂν μισθὸν αὐτῷ παρέχωσι τῆς συμμαχίας τὰς κατὰ Στενίμαχον καὶ Τζέπαιναν πόλεις καὶ μείζους καὶ ἐλάττους καὶ τὴν ταύταις ἐγκαθιδρυμένην στρατιάν. Ἦσαν δὲ ἐννέα, ἡ Τζέπαινα καὶ ὁ Κροτζιμὸς, ἡ Περιστίτζα, ἡ Ἁγία Ἰουστίνα, ἡ Φιλιππούπολις, πόλις θαυμασία καὶ μεγάλη, ὁ Στενίμαχος, ὁ Ἀετὸς, ὁ Μπέαδνος, ὁ Κόσνικος. στρατιὰ δὲ πρότερον μὲν ὑπὲρ τοὺς πεντακοσίους καὶ χιλίους ἦσαν· τότε δὲ ὑπὸ τοῦ Ῥωμαϊκοῦ πολέμου κἀκείνων διεφθαρμένων, ὀλίγῳ πλείους χιλίων ἦσαν, πάντες μαχιμώτατοι καὶ οὐδένων ἄλλων τῶν παρὰ Ῥωμαίοις στρατευομένων λειπόμενοι εἰς εὐψυχίαν. Οἱ δὲ, ὡς ἐπύθοντο τὴν ἀξίωσιν Ἀλεξάνδρου, παρείχοντο προθυμότατα τὰς πόλεις, δείσαντες, ὡς ἔοικε, μὴ Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ κἀκείνων προσθεμένων, πολεμίους ἔχωσιν ἀντὶ συμμάχων καὶ ὑπηκόων·

9. Καὶ ὡς ἐν συγκρίσει προτιμήσαντες Ἀλέξανδρον μᾶλλον ἔχειν σύμμαχον ἐσόμενον, ἢ τὸν πολεμοῦντα Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα. Οὕτω πᾶσαν ἐπεδείκνυντο σπουδὴν καὶ προθυμίαν ὑπὲρ τοῦ Ῥωμαίων τὴν ἀρχὴν μὴ ἐλασσοῦσθαι. Ἐπεὶ μέντοι τὰς πόλεις εἶχεν ὁ Ἀλέξανδρος, ἀπῄτουν οὗτοι τὴν συμμαχίαν κατὰ τὰς συνθήκας. Ὁ δ´ ἔφασκε μὴ δύνασθαι, ἄχρις ἂν οἱ Πέρσαι ἐνδιατρίβωσι τῇ Θρᾴκῃ· ἂν δέ τινι τρόπῳ δύνωνται πείθειν ἀποχωρεῖν εἰς τὴν Ἀσίαν, τότ´ ἤδη Καντακουζηνῷ ἐπιστρατεύσειν προθυμότατα. Τοῦτο μὲν οὖν ἑτέρας ἐδεῖτο παρασκευῆς καὶ πραγματείας οὐ τῆς τυχούσης.

10. Ὅμως οὐκ ἔχοντες, ὅτῳ χρήσονται ἑτέρῳ, ἐτράπησαν ἐπὶ τοῦτο, καὶ κρύφα προσπέμποντες διελέγοντο Ἀμοὺρ, χρήματα δώσειν ἐπαγγελλόμενοι πολλὰ, εἰ πειθόμενος αὐτοῖς οἴκαδε ἀναχωρήσειεν. Ὡς δὲ οὐδὲν τῶν βεβουλευμένων ἠδύναντο ἀνύειν, τὰς τοιαύτας ὑποσχέσεις ψόφους κενοὺς ἐκείνου λογιζομένου,

11. Ἐφ´ ἑτέραν ἐτράποντο ἐπιβουλὴν καὶ Μαυρομμάτην τινὰ ἐκ Φιλαδελφείας ὄντα, ὃς ὑπὸ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως προσετέτακτο τὴν καθ´ ἡμέραν τῶν ἐπιτηδείων χρείαν τῷ Ἀμοὺρ ἀποπληροῦν, τοῦτον δὴ ἔπεισαν ὑποσχέσεσι μεγάλαις τὴν Περσῶν στρατιὰν τρόπῳ δή τινι πείθειν ἀναχωρεῖν πρὸς τὴν οἰκείαν. Ὁ δὲ ἤδη ἐπιτήδειός τε εἶναι Πέρσαις δοκῶν διὰ τὴν ὑπηρεσίαν, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ Περσιστὶ διαλεγόμενος εὔνους αὐτοῖς ἐδόκει, στοχαζόμενος ὡς ἄχθοιντο διὰ τὴν χρονίαν τῶν οἰκιῶν ἀποδημίαν, συνεβούλευε τοῖς ἡγουμένοις μάλιστα τῆς στρατιᾶς, ὡς οὐ δέον οὕτω τοσοῦτον χρόνον ταλαιπωρεῖν ἐπὶ τῆς ξένης, ἀμελήσαντας τῶν οἴκοι, ἀλλ´ ἅμα πάντας προσελθόντας τῷ Ἀμοὺρ δεῖσθαι περὶ ἐπανόδου· ἰσχυρίζεσθαί τε ὡς οὐκέτι δύναιντ´ ἂν ἐπὶ τῆς ξένης διατρίβειν, τῶν οἴκοι μάλιστα ἐπιμελείας δεομένων. Οὐ γὰρ ἐπὶ τούτοις ἐνταῦθα ἀφικέσθαι, ὥστε μέχρι παντὸς συνεῖναι βασιλεῖ, ἀλλ´ ἐπιμαχήσαντας ὅσον ἔξεστιν, αὖθις ἀναστρέφειν. Νυνὶ δὲ εἶναι οὐ μετρίαν τὴν διατριβὴν ἐπὶ δέκα μησὶν ἐν τῇ Ῥωμαίων γεγενημένην· ἢν δ´ ἐπιχειρῇ καὶ αὖθις, ἔφασκε, κατέχειν, ἀλλ´ ὑμεῖς μὴ πείθεσθε, ἀλλ´ ἀπαγορεύσατε φανερῶς τὴν ἐπιπλέον διατριβήν. Ἀμοὺρ γὰρ οὕτως ἔγνωκεν, ὡς ἐνταῦθα συνεσόμενος βασιλεῖ, ἕως ἂν τῶν πολεμίων παρασκευάσῃ περιγενέσθαι, καὶ τούτου μόνου πολλὴν ποιεῖται τὴν φροντίδα· σωτηρίας δὲ ὑμῶν καὶ ἀνακωχῆς τῶν πόνων λόγος οὐδείς. Ἃν δὲ νεῶν ἀπορίαν προφασίζηται, ἐν αἷς ἀποπλεύσητε εἰς Ἀσίαν, ἐγὼ ὑμῖν καὶ ταύτην τὴν ἀπορίαν λύσω. Ἐκ Βυζαντίου γὰρ ἐλεύσονται πολλαὶ, ἐν αἷς περαιώσεσθε. Πρὸς τῷ καὶ χάριν ἐκείνους ὑμῖν εἰδέναι, καὶ χρήματα παρασχέσθαι τῆς ἀναχωρήσεως. Τοιαῦτά τε παρῄνει καὶ ἔπειθε, κατὰ γνώμην ὄντα καὶ αὐτοῖς. Καὶ τῷ σφετέρῳ σατράπῃ προσελθόντες Ἀμοὺρ, περὶ τῆς ἐπανόδου διελέγοντο, ὥσπερ ὑπὸ Μαυρομμάτου ἐδιδάχθησαν.

12. Ἀμοὺρ δὲ πρῶτα μὲν ἐξεπέπληκτο δεινῶς τοὺς λόγους καὶ ἐθαύμαζεν ὅθεν εἰς τοιαῦτα προαχθεῖεν· ἔπειτα ἐπεχείρει πείθειν, ὡς δέον ἔτι περιμένειν ἐπικουροῦντας βασιλεῖ. Ἀναγκαίαν γὰρ εἶναι τὴν αὐτῶν παρουσίαν, πολλῶν αὐτίκα ἐπικεισομένων πολεμίων, ἂν αὐτοὶ ἀναχωρῶσι, μάλιστα δι´ αὐτοὺς ἀμυνομένων· ἤνυε δὲ οὐδέν. Ἔφασαν γὰρ ἀναφανδὸν, ὡς, εἰ μὴ βούλοιτο σὺν αὐτοῖς κἀκεῖνος οἴκαδε ἀναχωρεῖν, ἀλλ´ αὐτοὶ πρὸς Βυζάντιον ἐλθόντες, (πίστεις γὰρ λαβεῖν ἐκεῖθεν τοῦ μὴ ἐπιβουλευθῆναι ὑπ´ αὐτῶν,) περαιώσονται πρὸς Βιθυνίαν· εἶτα διὰ Φρυγίας καὶ Λυδίας ἀφίξονται εἰς Ἰωνίαν. Ἐρομένου δὲ αὐτοῦ, τίνι χρώμενοι διαλλακτῇ τὰς πρὸς Βυζαντίους ποιήσαιντο συνθήκας, οὐκ ἔφασαν κατάδηλον ποιήσειν ὀμωμοκότες ἀποκρύπτειν. Ἐπὶ πεντεκαίδεκα μὲν οὖν ἡμέραις ὁ Ἀμοὺρ τοῖς Πέρσαις διετέλεσε διαλεγόμενος καὶ πείθειν ἐπιχειρῶν μὴ ἀπαίρειν εἰς Ἀσίαν. Ἐπεὶ δὲ ἀνήνυτα πονῶν ἑώρα, ἀπήγγελλε πάντα βασιλεῖ μετὰ πολλῆς τῆς ἀθυμίας καὶ ἐμαρτύρετο θεὸν, ὡς αὐτὸς μὲν τοιαύτῃ γνώμῃ πρὸς αὐτὸν ἀφίκοιτο, ὡς αὐτῷ συνδιατρίψων ἄχρις ἄν τι τοῦ νυνὶ πολέμου πέρας γένοιτο, καὶ ὡς ἐκείνους ἐκλέξοιτο συνεῖναι οἷς μάλιστα ἐθάῤῥει, ὅτι πάντα κίνδυνον ὑποστήσονται τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας. Νυνὶ δὲ τοὐναντίον ἅπαν γεγενῆσθαι. Τὸ γὰρ στρατόπεδον ὑπό τινων ἐνταῦθα τὰ βασιλίδος φρονούντων διεφθάρθαι καὶ πρὸς τὴν οἰκείαν ἀναχωρεῖν πεπεῖσθαι.

13. Πολλὰ δὲ ἐν πεντεκαίδεκα ἡμέραις περὶ τοῦ μένειν αὐτοῖς διαλεχθέντα, μηδὲν πλέον ἠνυκέναι, πάντων ὁμοῦ πρὸς τὴν ἐπάνοδον ὁρμῇ τινι κατασχεθέντων παραβόλῳ· ἐξετάσαντα δὲ πολλὰ περὶ τοῦ τοιαῦτα πεπεικότος, μηδαμῶς δυνηθῆναι ἐξευρεῖν. Τὸ μὲν οὖν αὐτὸν μόνον παραμένειν, ἀπελθούσης τῆς στρατιᾶς, ἀσύμφορον ἡγεῖσθαι. Οὐδεμία γὰρ ὠφέλειά τις ἔσται τῆς παρουσίας τῆς αὐτοῦ. Εἰ δ´ αὐτῷ λυσιτελέστερον δοκεῖ καὶ ἐπιψηφίσαιτο καὶ αὐτὸς, τὸ νῦν μὲν ἔχον εἰς τὴν οἰκείαν ἐπανελθεῖν μετὰ τῆς στρατιᾶς· ἐκεῖ δὲ δίκας τὰς ἐσχάτας παρ´ αὐτῶν τῆς εἰς αὐτὸν καὶ βασιλέα λαβόντα προδοσίας, (μάλιστα γὰρ ἐκεῖ τοῦτο εἶναι ἀνυστὸν αὐτῷ,) ἔπειτα ἑτέρους ἔχοντα τοὺς μάλιστα πιστοτάτους καὶ μέχρι παντὸς αὐτῷ βουλησομένους συγκινδυνεύειν, κατὰ τάχος ἐπανήκειν, εὖ διαθέμενον τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν, ἐπιτρόπους καταστήσαντα τῆς ἀρχῆς καὶ διαδόχους μετὰ τελευτὴν, ὡς οὐ ταχέως αὖθις ἐπανήξοντα, ἀλλ´ ἢ συγκατεργασόμενον τὸν πόλεμον, ἢ ἐνταῦθα ἐν τῷ μάχεσθαι πεσούμενον.

857 Chapitre LXVI.

1. L'Empereur va à Didymoteque. 2. Il envoie piller les places qui refusent de se rendre. 3. Maladie d'Amir. 4. Phranzes mène un renfort à Andrinople. 5. Il est rencontré et battu par l'Empereur. 6. Amir est blessé. 7. L'Impératrice Anne envoie demander du secours au Roi de Bulgarie. 8. Il demande plusieurs villes en récompense. 9.. Il s'excuse sur la présence des Turcs. 10. Apocauque envoie prier Amir d'abandonner l'Empereur. 11. Un nommé Adauromate conseille aux Turcs de s'en retourner en leur pays. 12. Amir fait ce qu'il peut pour les retenir. 13. Il avertit l'Empereur de la résolution qu'ils avaient prise.

1. L'Empereur ayant reconnu que c'était en vain qu'il travaillait au siège de Peritheorion, il brûla ses machines, et après que l'armée navale fut partie, il partit aussi avec Amir et six mille Turcs, pour aller à Didymoteque, dont les habitants témoignèrent une joie extraordinaire de le voir comme revenu à une nouvelle vie.

2. Après y être demeuré fort peu de temps, il en partit pour aller à Rodope. Tous les bourgs 858 de la Morée se fournirent à lui, excepté celui d'Ephraim, qui pour punition de sa désobéissance fut pillé par les Turcs. Après avoir déclaré Jean Asan son beau-frère, Gouverneur de tous les autres, il retourna à Didymoteque, d'où il envoya un petit corps, composé tant de Turcs que de Romains, sommer les villes de Thrace de se rendre, et exercer toute forte d'hostilités contre celles qui refuseraient de le faire. Les villages furent pillés. Plusieurs des habitants furent tués, et plusieurs emmenés en captivité. Ces désordres-là donnaient un sensible déplaisir à l'Empereur, mais il n'y pouvait apporter aucun remède. N'ayant pas assez de troupes Romaines pour réduire les places rebelles, il était obligé d'emprunter le secours des étrangers.

3. Il y avait à Rodope deux places de l'obéissance de l'Empire, Stenimaque et Zepene, dans lesquelles il y avait mille hommes de cavalerie, des plus aguerris, et quelque infanterie. L'Empereur ayant cru devoir les aller combattre, il partit de Didymoteque pour la Morée, où Amir étant tombé malade, l'armée s'arrêta pour attendre qu'il fût guéri ; mais parce qu'il n'y avait en ce lieu-là ni Médecins ni remèdes, ils retournèrent à Didymoteque.

4. Ceux de Constantinople n'ayant pas des forces suffisantes pour donner bataille aux Turcs, ils envoyèrent à Andrinople, qui est la ville la plus considérable de Thrace, un renfort sous la 859 conduite de Phranzés, et ils pourvurent le mieux qu'il leur fut possible, à la sûreté des autres places.

5. Phranzés ayant appris que l'Empereur était allé attaquer Stenimaque, s'imagina qu'il aurait allez de loisir pour faire en son absence le dégât aux environs de Didymoteque, et pour revenir ensuite à Andrinople. Ayant donc pris les gens qu'il commandait, il partit, et ayant rencontré l'Empereur qui revenait de la Morée, ils en vinrent aux mains, et Phranzés eut du désavantage et perdit une partie de ses soldats, dont les uns furent tués, et les autres pris.

6. Amir courut le dernier hasard en cette rencontre. Il s'engagea des premiers dans le combat, quoi qu'il ne fût pas bien guéri, et il reçut trois coups de pieu, auxquels sa cuirasse résista. Ayant été heureusement préservé, il remercia l'Empereur du conseil qu'il lui avait donné quelques jours auparavant de se couvrir de ses armes, à moins qu'il ne voulût être l'auteur de sa mort. Après être monté à cheval il se souvint de ce conseil, et descendit pour les prendre.

7. L'Impératrice Anne, le Patriarche, le grand Duc, et les autres de leur faction, jugèrent à propos d'envoyer une Ambassade à Alexandre Roi de Bulgarie, pour le supplier de les secourir contre l'Empereur Cantacuzène, dont les troupes ravageaient ses terres.

8. Il leur promit de les secourir, pourvu qu'ils 860 lui donnaient en recompense les neuf villes de Rodope, savoir Zepene, Croetzime,  Pcristize, sainte Justine, Philippopole, Stenimaque, Aete, Beadne, Cosmique. Il y avait autrefois quinze cents hommes en garnison dans toutes ces places, mais parce que plusieurs étaient péris par les guerres, il n'en restait alors qu'un peu plus de mille tous fort vaillants. Ils lui accordèrent très volontiers sa demande, aimant mieux voir ces villes-là sous sa puissance que sous celle de Cantacuzène.

9. Lorsqu'ils eurent remis ces villes entre les mains d'Alexandre, ils lui demandèrent le secours qu'il leur avait promis. Il répondit, qu'il ne le leur pouvoir donner, tant que les Turcs seraient en Thrace ; mais que dés qu'ils les en auraient fait sortir, il prendrait les armes contre Cantacuzène. Bien que ce qu'il leur demandait ne fût pas aisé à exécuter, ils cherchèrent les moyens d'en venir à bout.

10. Ils envoyèrent d'abord offrir à Amir de grandes sommes d'argent pour s'en retourner en son pays. Mais il méprisa leurs offres. Ainsi, n'ayant pu rien faire par cette voie, ils usèrent d'un autre artifice.

11 Ils gagnèrent par promesses un certain Mauromate natif de Philadelphe, à qui l'Empereur Cantacuzène avait donné charge de distribuer chaque jour à Amir ce qui était nécessaire pour la dépense de sa maison, et ils l'engagèrent à per- 861 suader les Turcs de s'en retourner. Comme il avait une habitude fort particulière avec eux, tant à cause de sa fonction, qu'à cause qu'il parlait leur langue, il conseilla aux commandants de ne se pas fatiguer plus longtemps dans un climat si éloigné,et de supplier Amir de les ramener, en lui protestant qu'ils ne pouvaient plus demeurer dans une terre étrangère, pendant que leur présence était nécessaire en leur pays, pour le bien de leurs affaires ; qu'ils n'étaient pas venus à dessein de servir l'Empereur toute leur vie, qu'il y avoir dix mois qu'ils combattaient pour ses intérêts. Que si Amir, ajouta-t-il, vous veut retenir, ne lui obéissez pas, refusez ouvertement de demeurer. Il a dessein de se tenir ici jusqu'à ce qu'il ait fait triompher l'Empereur de ses ennemis, et il ne se met pas en peine de vous procurer du repos. S'il s'excuse sur ce qu'il n'a point de vaisseaux pour vous porter en Asie, j'en ferai venir de Constantinople, et je vous procurerai des récompenses. Il eut d'autant moins de peine à les persuader, que ce qu'il leur proposait était conforme à leur inclination. Ils allèrent donc trouver leur Sultan, pour le supplier de consentir à leur retour.

12. Amir fut d'abord surpris de la proposition qu'il n'avait point du tout prévue. Il s'efforça ensuite de les retenir pour assister l'Empereur, en leur remontrant. que leur présence lui était absolument nécessaire, et que s'ils s'éloignaient,, il serait à l'heure-même accablé par ses ennemis. 862 Mais ses remontrances furent inutiles, et ils lui déclarèrent ouvertement que s'il ne voulait s'en revenir avec eux, ils iraient à Constantinople, où ils avaient assurance d'être reçus sous la foi publique, que de là ils passeraient en Bithynie, en Phrygie, en Carie, et en Ionie. Amir leur ayant demandé par l'entremise de qui ils avaient traité avec ceux de Constantinople, ils répondirent, qu'ils ne le pouvaient nommer, parce qu'ils lui avaient promis le secret avec serment.

13. Il employa durant quinze jours tout ce qu'il avait d'esprit et d'adresse pour les détourner de ce dessein, mais enfin, n'ayant pu rien gagner sur leur opiniâtreté, il vint tout raconter à l'Empereur, avec une extrême tristesse et lui protester qu'en partant de son pays, il avait eu dessein de le servir jusqu'à ce qu'il eût terminé la guerre ; qu'il avait choisi pour cela des gens d'une valeur éprouvée, par lesquels il ne croyait jamais pouvoir être abandonné ; que, cependant ils s'étaient laissé corrompre par quelques personnes du parti de l'Impératrice, qu'il leur avait représenté durant quinze jours toute forte de raiforts, sans rien gagner sur leur esprit ; que quelque recherche qu'il eût faire de celui qui leur avait donné ce conseil, il n'avait pu le découvrir; que s'il avait agréable il s'en retournerait ; que quand il serait en son pays, il punirait la perfidie de ceux qui l'avaient trahi, et il en choisirait d'autres plus fidèles, avec lesquels il reviendrait pour vaincre, ou pour mourir à son service.

 

ξζʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ἠνιᾶτο μὲν πρὸς τὴν ἀναχώρησιν ἐκείνου· ᾔδει γὰρ ἐπιθησομένους πανταχόθεν πάντας. Ὁρῶν δὲ ὡς ἀδύνατον τὴν Περσῶν παρακατέχειν στρατιὰν, πρὸς τὴν ἐπάνοδον ἤδη ὡρμημένην, Ἀμοὺρ μὲν τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας πολλὰς ὡμολόγει χάριτας· συνεβούλευε δὲ, ἐπεὶ μὴ πείθειν οἷόστε ἐγένετο, πρεσβείαν πρὸς βασιλίδα πέμπειν εἰς Βυζάντιον καὶ ὁμοίους τοῖς προτέροις περὶ τῆς εἰρήνης ποιεῖσθαι λόγους καὶ τὴν ἀβουλίαν ὀνειδίζειν αὐτοῖς, ὅτι διὰ ταύτην τῇ Ῥωμαίων ἡγεμονίᾳ πολλῆς αἴτιοι γεγένηνται φθορᾶς, καὶ ἔτι πλείονος, ἂν μὴ πείθωνται, γενήσονται. Παραινεῖν τε αὖθις τὸν πόλεμον καταλύειν, καὶ μὴ διὰ φιλονεικίαν ἔχουσαν οὐδὲν ὑγιὲς περιορᾷν ὁσημέραι τοὺς ὁμοφύλους ἐξανδραποδιζομένους καὶ κτεινομένους καὶ τὰ ἔσχατα ὑπομένοντας. Ἐκεῖνοι δὲ (καὶ γὰρ οὐδένα αὖθις, ὥσπερ καὶ πρότερον, ποιήσονται τῆς εἰρήνης λόγον,) ἐπὶ τὸ πείθειν αὐτὸν αὐτίκα τρέψονται ἀφίστασθαι ἐκείνου, καὶ πέμψαντες ἀξιόχρεών τινα, ὃν οἰήσονται τοῦτο κατεργάσεσθαι δυνήσεσθαι, παρέξονται καὶ χρήματα πολλὰ τῆς ἀναχωρήσεως μισθὸν καὶ ναῦς, αἷς χρήσεται πρὸς τὴν διάβασιν. Καὶ τῇ τε στρατιᾷ τὸ σπουδαζόμενον ἔσται ἠνυκὼς, καὶ τὰ χρήματα λαβὼν ἀμείψεται τοὺς προθύμως συστρατευσαμένους. Οὐ γὰρ δίκαιον ὁμοίως πᾶσιν ὀργίζεσθαι καὶ δίκας ἀπαιτεῖν, ἀλλὰ τοὺς μὲν αἰτίους τῆς αὐθαδείας μέτρια κολάζειν, ἵνα μὴ παράδειγμα τοῖς ἄλλοις γίνωνται ἀναισχυντίας, τοὺς δὲ λοιποὺς ἀξίως ἀμείβεσθαι τῶν πόνων, ἵνα τῇ τε κολάσει τῶν ἀγνωμόνων ἐκφοβῇ, καὶ τῇ περὶ τὰς εὐεργεσίας φιλοτιμίᾳ πρὸς εὔνοιαν ἐφέλκηται.

2. Ὁ μὲν οὖν ἐπείθετο αὐτίκα καὶ τῆς παραινέσεως εὐχαριστήσας βασιλέα, πρεσβείαν ἔπεμπε πρὸς βασιλίδα καὶ διελέγετο περὶ εἰρήνης αὖθις. Ἀπόκαυκος δὲ ὁ μέγας δοὺξ μετὰ τῶν συναρχόντων περὶ μὲν τῆς εἰρήνης οὐδένα λόγον ἐποιήσαντο, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐκείνου κατηγόρουν, ὅτι σατράπης ὢν καὶ δύναμιν τοσαύτην κεκτημένος καὶ παρὰ Ῥωμαίων καὶ βαρβάρων τιμώμενος τοσοῦτον, ὥσπερ ἀνδράποδον ἕποιτο Καντακουζηνῷ τοσοῦτον χρόνον ἐπὶ ξένης ταλαιπωρῶν ἐπὶ κέρδει μὲν οὐδενὶ, ἀδοξίᾳ δὲ ἐσχάτῃ, ᾗπερ περιβέβληκεν αὐτὸν ἑκών· τὸ δὲ δὴ μέγιστον, ὅτι καὶ δορυφόρου τάξιν ἐπέχειν οὐκ ἠσχύνθη πρὸς Καντακουζηνὸν, ἀλλ´ ἐπὶ τὴν ἐκείνου σκηνὴν ἐρχόμενος, ἀγρυπνοίη νύκτωρ, ὡς ἂν ἐκεῖνος ῥέγχῃ μηδὲν ὑφορώμενος δεινόν. Ταῦτα μὲν οὖν εἰς τοσοῦτον ἀδοξίας ἄγοντα αὐτὸν, εἰ φίλον ἐκείνῳ τοιαῦτα ὑπομένειν, οὐδ´ αὐτοῖς μελήσειν περὶ τῆς ἐκείνου ὕβρεως. Νυνὶ δὲ εἰ ἀρκοῦσα ἔδοξεν ἡ ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον ἐπὶ τῆς ξένης ταλαιπωρία καὶ δέοιτο ἐπανελθεῖν πρὸς τὴν οἰκείαν, ξυλλήψεσθαι οὐκ ὀλίγα καὶ αὐτούς. Εἴτε γὰρ διὰ Βιθυνίας καὶ Φρυγίας ἐπὶ τὴν Ἰωνίαν βούλοιτο ἐλθεῖν, ἀδεᾶ τὸν πόρον παρασχεῖν αὐτοὺς ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἢ τὸν κατὰ τὸ Βυζάντιον πορθμόν· εἴτε ναυσὶ πρὸς τὴν οἰκείαν ἀποπλεῦσαι, τριήρεις παρασχέσθαι καὶ ναῦς ἑτέρας, τὴν στρατιὰν δυνησομένας ὑποδέξασθαι. Ἐπεὶ δὲ χρεία καὶ χρημάτων αὐτῷ ἀμείβεσθαι τοὺς ἐπὶ τοσοῦτον αὐτῷ χρόνον συστρατευομένους, παρέξειν ὅσα ἂν συμβῶσι.

3. Τοιαῦτα μὲν ὁ μέγας δοὺξ ἀπεκρίνατο πρὸς τὴν πρεσβείαν. Ὁ βάρβαρος δὲ πρὸς τὴν κατὰ τοῦ δεσπότου κατηγορίαν βουλόμενος ἐνίστασθαι „δοκεῖτέ μοι“ ἔφη „πολέμιοι μόνον εἶναι πολλῶν, φίλοι δὲ οὐδενός. Εἰ γὰρ μὴ τοῦτο ἦν, οὐκ ἂν οὕτως ἦτε πόριμοι μηχανὰς μὲν καὶ ἐπιβουλὰς ἐξευρίσκειν κατὰ τῶν πολεμίων, τῇ τε γλώττῃ χρώμενοι ἀφειδῶς πρὸς ὕβρεις, ὥσπερ διὰ τοῦτο ταύτην κεκτημένοι, καὶ πᾶσαν ἄλλην ἐπιδεικνύμενοι πονηρίαν, τῶν δὲ φίλοις προσηκόντων ἐπιστάμενοι οὐδέν. Ὅθεν ὑπὸ τῆς ἄγαν περὶ ταῦτα ἀπειρίας καὶ τοῦ ἐμοῦ δεσπότου κατηγορήκατε ἀδοξίαν, ὅτι πρὸς τὴν βασιλέως σκηνὴν ἐλθὼν, ἀπὸ τῶν ἐπιβουλευόντων πολλῶν ὄντων ἀγρυπνῶν ἐφύλαττεν, ὑπὸ τῆς περὶ βασιλέα ἡττώμενος εὐνοίας καὶ πάθει μόνῳ τῶν πάντων παθῶν ἡδίστῳ τε ἅμα καὶ ζηλωτῷ δεδουλωμένος. Ἐρωτήσω δὲ ὑμᾶς, τίς βέλτιον περί τε τὸ προσῆκον καὶ τὸ δίκαιον καὶ πρὸς φιλοτιμίαν ἐβουλεύσατο, σατράπης ὁ ἐμὸς δεσπότης, ὃς τῆς εἰς βασιλέα ἕνεκα φιλίας τοσοῦτον εἵλετο πόνον καὶ ἀδοξίαν, ὡς ὑμεῖς φατε, ἢ ὑμεῖς; οἳ πολλῶν καὶ μεγάλων ἀπολελαυκότες βασιλέως εὐεργετημάτων, ἔπειτα πάντων ὥσπερ ἐπιλελησμένοι καὶ πολλὴν ἐπιδειξάμενοι ἀγνωμοσύνην καὶ ἀχαριστίαν, διαβολαῖς χρησάμενοι καὶ συκοφαντίαις, τὸν πόλεμον κεκινήκατε τὸν μέχρι τε νῦν πολλῶν κακῶν αἴτιον γενόμενον ὑμῖν καὶ ἔτι μειζόνων, ὡς ὁρῶ, ἐσόμενον· καὶ οὐδ´ αὐτὸ τοῦτο γοῦν αἰσθανόμενοι, ὥσπερ οἱ μαινόμενοι, ὅτι τὰς ἰδίας σάρκας κατεσθίετε. ἢ δῆλον, ὡς ἐκεῖνος μὲν γενναίου καὶ μεγαλόφρονος καὶ νόμους φιλίας ἀνδρὸς εἰδότος ἔργα εἵλετο ποιεῖν, ὑμεῖς δὲ πονηροτάτων καὶ σκαιῶν τοὺς τρόπους καὶ ἓν τοῦτο μόνον καλῶς εἰδότων, πολεμεῖν καὶ διαφθείρειν τοὺς προστυχόντας, ὠφελεῖν δὲ οὐδένα;“ ὁ μέγας δὲ δοὺξ ἐξ ἀγχινοίας δῆθεν συγχέειν τὸν βάρβαρον ἐθέλων, „οὐκοῦν ὁμολογεῖς“ εἶπε „τὸν σὸν δεσπότην δοῦλον εἶναι Καντακουζηνῷ;“ ὁ δὲ „καὶ μάλιστα“ εἶπε „καὶ τὴν ἀκριβῆ δουλείαν, καθ´ ἣν οἱ ἀγαθοὶ τοὺς τρόπους ἡττῶνται τῶν καλῶν καὶ ἄχθονται ἀποσπώμενοι τοῦ δουλεύειν τοῖς τοιούτοις, ὥσπερ καὶ ὑμεῖς μοχθηρίας καὶ φθόνου καὶ πανουργίας πεφύκατε δοῦλοι ἀκριβῶς. Ταύτην γὰρ κἀγὼ δουλείαν ὁμολογῶ εἶναι ἀληθῶς, καθ´ ἣν δουλοῦται ἡ ψυχή· τὴν δὲ ἐκ τῶν χρημάτων καὶ αἰχμαλωσίας, οὐ ψυχῆς εἶναι, ἀλλὰ σώματος βιαζομένου ἀκουσίως. Διόπερ ἐκείνην πάντες τε μισοῦμεν ἐπίσης καὶ παντὶ τρόπῳ ἐπιχειροῦμεν διαφεύγειν.“ Θαυμάσαντες δὲ ἐκεῖνοι τῆς συνέσεως τὸν βάρβαρον, „ἀλλὰ ταῦτα μὲν“ εἶπον „ἐῶμεν. Οὐ γὰρ αὐτοῦ δεῖσθαι τῆς πρὸς τὰ βελτίω παραινέσεως· ἐφ´ ἃ δὲ μάλιστα τρεψώμεθα ἡ σπουδή.“

4. Καὶ αὐτίκα τὸν Λουκᾶν Γεώργιον ᾑροῦντο πρεσβευτὴν πρὸς τὸν Ἀμοὺρ, εὐφυῶς τε ἔχοντα πρὸς τὰς πρεσβείας καὶ ἄλλως ἐπιτήδειον ὄντα τῷ σατράπῃ·

5. Ἦν γὰρ καὶ πρότερον ὡμιληκὼς καὶ δοκῶν ἐν συνηθείᾳ εἶναι. Ἐπεὶ δὲ ἧκον πρὸς ἐκεῖνον καὶ ἀπήγγελλον τὰ τῆς πρεσβείας, Ἀμοὺρ μὲν ἀκκίζεσθαι ἐδόκει καὶ ἀπηγόρευεν ἐπιπολύ· ἔπειτα ὡς ἐπιπλεῖον ἐγίνοντο οἱ λόγοι καὶ ἐδεῖτο ὁ Λουκᾶς, ἐπηγγέλλετο ἀναχωρήσειν, βασιλίδι τε χάριν πολλὴν κατατιθέμενος ἐν τούτῳ καὶ αὐτῷ, ὄντι τῶν ἐπιτηδείων· ἄλλου γὰρ πρεσβεύοντος ἔφασκεν οὐκ ἂν πεισθῆναι. Καὶ συνέβησαν εἰς Αἶνον τὰς τριήρεις ἐλθεῖν, αἷς χρήσεται πρὸς τὸν ἀπόπλουν, ἀγούσας καὶ τὰ χρήματα, ἃ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ. Λουκᾶς μὲν οὖν τὰ μέγιστα κατεργασάμενος, ὡς ἐδόκει, ἐπανῆκεν εἰς Βυζάντιον, καὶ παρεσκευάζοντο αἵ τε νῆες καὶ τὰ χρήματα. Ἀμοὺρ δὲ μετὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως εἰς τὴν Τραϊανούπολιν κατεσκαμμένην οὖσαν ἐκ πολλῶν ἐτῶν στρατοπεδευσάμενος, τὰς ἐκ Βυζαντίου περιέμενε τριήρεις.

6. Βασιλεὺς δὲ, ὀλίγῳ πρότερον τῶν Κουμουτζηνῶν προσχωρησάντων, Ματθαῖον ἔπεμψε τὸν πρεσβύτερον τῶν υἱῶν κατέχειν τὴν πολίχνην· ἐλθόντι δὲ καὶ ἄλλα φρούρια προσεχώρησαν περὶ ἐκείνην ᾠκισμένα, τό,τε προσαγορευόμενον Ἀσώματος καὶ ἡ Παραδημὼ, τό,τε Κρανοβούνιον καὶ Στυλάριον, ἃ καὶ μεγάλην ὕστερον πρὸς τὸν πόλεμον ὠφέλειαν εἰσήνεγκε.

863 Chapitre LXVII.

1.. Amir envoie une seconde Ambassade à Constantinople. 2. Apocauque blâme la conduite d'Amir et lui offre de l'argent et des vaisseaux pour s'en retourner. 3. Réplique de son Ambassadeur. 4.. L'Impératrice envoie une Ambassade à Amir. 5. Il promet de s'en retourner. 6. Plusieurs petites places se rendent à l'Empereur Cantacuzène.

1. L'Empereur fut extrêmement fâché de cette nouvelle, et il ne douta point que ses ennemis ne vinssent fondre sur lui, dès qu'Amir serait parti. Ne pouvant néanmoins le retenir, il le remercia de l'affection qu'il lui avait témoignée, et il le pria, puis qu'il ne pouvait fléchir l'obstination de les soldats, d'envoyer une: seconde Ambassade à l'Impératrice, pour lui représenter les maux qu'elle avait causés en commençant la guerre, et qu'elle causerait en la continuant, et pour la conjurer d'avoir pitié de tant de Romains, qui étaient de jour en jour massacrés, ou chargés de chaînes ; qu'il y avait apparence qu'au lieu de lui répondre sur ce sujet, elle lui offrirait des vaisseaux et de l'argent pour s'en retourner, et qu'ainsi, il accorderait à ses 864 troupes ce qu'elles lui demandaient avec tant d'instances, et il aurait de quoi récompenser ceux qu'il avaient bien servi, étant juste de les traiter; autrement que ceux qui avaient fait le désordre.

2. Il suivit le conseil de l'Empereur, et il envoya une ambassade à l'Impératrice. Le grand Duc et ses compagnons au lieu de lui répondre touchant la paix qu'il proposait, s'étendirent en de vains reproches, sur ce qu'étant élevé à la dignité de Sultan, et possédant une puissance qui le faisait considérer parmi les Romains, et parmi les étrangers, il était si lâche que de suivre si longtemps Cantacuzène, comme un esclave dans un pays éloigné, et de languir dans une misère d'où il n'y avait que du déshonneur à attendre ; qu'il n'avait point eu de honte de lui servir de garde, et de veiller à l'entrée de sa tente, pour le faire dormir en assurance ; que s'il prenait plaisir à une telle infamie, ce n'était pas à eux à avoir soin de sa réputation ; mais que s'il était las de faire tant de bassesses, et qu'il souhaitât de s'en retourner, ils lui donneraient passage par l'Hellespont ou par le détroit de Constantinople, et qu'ils lui fourniraient de l'argent pour payer ses troupes.

3. L'Ambassadeur ne pouvant souffrir qu'ils blâmassent de la sorte la conduite de son maître, leur répondit en ces termes. Il me semble que vous êtes ennemis de tout le monde, et que vous n'êtes amis 865 de personne. Si cela n'était, vous ne seriez, pas si subtils à tramer des intrigues, et à inventer des calomnies, et vous ne feriez pas un si mauvais usage de votre langue, que de ne l'employer qu'à vomir des injures, et à publier des médisances. N'ayant jamais été touchés d'un aussi noble sentiment qu'est celui de l'amitié, vous accusez mon maître de s'être tenu debout comme un garde à l'entrée de la tente de l Empereur, pour le défendre contre ses ennemis. Je vous demanderais volontiers, qui a mieux suivi les règles de la bienséance et de la justice, ou le Sultan mon maître, qui a bien voulu prendre cette peine ou même subir ce deshonneur pour la conservation de son ami; ou vous, qui avez oublié tant de faveurs, et tant de bienfaits dont il vous a comblés, et qui ne les avez payés que d'ingratitude, et qui par la plus odieuse et la plus fausse de toutes les calomnies, lui avez suscité une guerre qui a produit une infinité de maux, et qui en produira encore beaucoup d'autres. Vous ne vous apercevez pas que vous imitez ces fous furieux, qui mangent leurs propres membres. Le Sultan mon maître a donc agi en homme de cœur, et en ami généreux ; au lieu que vous n'avez agi qu'en scélérats, qui ne sont propres qu'à faire du mal. Le grand Duc voulant l'embarrasser, lui dit, Vous demeurez donc d'accord que votre maître est l'esclave de Cantacuzène. Sans doute, repartit l'Ambassadeur, mais c'est un esclavage que les gens de bien subissent avec joie, et par lequel ils s'assujettissent à l'amitié, comme vous vous assujettissez à l'envie, à la jalouse, aux autres passions criminelles. Il n'y a point de si 866 véritable servitude que celle qui détruit la liberté. Celle qui arrive à ceux qui font pris en guerre qui sont vendus par leurs maîtres, et parce qu'elle est contraire à l'inclination de notre esprit }elle est l'objet de notre aversion et de notre horreur. Ils admirèrent tous la prudence de ce Barbare, et ils lui dirent, Quittons ce discours ; Nous n'avons pas besoin de vos remontrances ; nous n'avons qu'à examiner ce qu'il est à propos de faire.

4. Ils envoyèrent en même temps George Luc en Ambassade à Amir. Il était connu de lui, et il était fort capable de ces sortes d'emplois.

5. Quand il eut proposé le sujet de son Ambassade, Amir y fit d'abord plusieurs difficultés, puis se rendant à ses instantes prières, il lui promit de se retirer pour contenter l'Impératrice, et pour l'obliger lui-même. Ils demeurèrent d'accord qu'on lui amènerait à Aine des vaisseaux pour embarquer son armée, et de l'argent pour la payer. George ayant heureusement achevé sa négociation, retourna à Constantinople, et Amir s'alla camper avec l'Empereur Cantacuzène, auprès de Trajanopole, petite ville ruinée depuis long temps, où il attendit les vaisseaux.

6. L'Empereur envoya Mathieu son fils ainé, à une petite ville nommée Cumutzene, qui s*était depuis peu rendue à lui. Dés qu'il y fut arrivé, plusieurs autres petites places se rendirent aussi, comme Asomate Paraderne, Cranoburion, et Stylarion.

8

 

ξηʹ. 1. Τότε δὲ νοσηλευομένου τοῦ υἱοῦ, ἐδόκει δεῖν ἐν ὅσῳ διαμέλλουσιν αἱ τριήρεις παραγίνεσθαι πρὸς ἐκεῖνον καὶ τῆς τε νόσου ἕνεκα ἐπισκεψάμενον καὶ περὶ ἄλλων ὧν ἐδεῖτο ὁμιλήσαντα, αὖθις ἀναστρέφειν. Καταλιπὼν οὖν τὴν στρατιὰν ἐπὶ τοῦ στρατοπέδου, πεντήκοντα μόνους ἔχων Ῥωμαίων καὶ δύο τῶν Περσῶν, ἐβάδιζεν εἰς Κουμουτζηνὰ διὰ τὸ μηδεμίαν ἐν τῷ μεταξὺ πολεμίων ὑποπτεύειν ἔφοδον.

2. Ἐπεὶ δὲ ἐπεγένετο ἡ νὺξ, ηὐλίσαντο ἐπί τινι κώμῃ ἀοικήτῳ, λείψανα τῆς ἀρχαίας συνοικίας ὀλίγα τινὰ ἐχούσῃ. συνέβη δὲ τῆς αὐτῆς νυκτὸς καὶ στρατιὰν Περσῶν πεζὴν ἄρτι περαιωθεῖσαν ἐκ τῆς Ἀσίας ἐπὶ λείαν, τοῖς ἐκεῖ αἰγιαλοῖς προσχεῖν, ἀποβᾶσαν δὲ ἐπὶ μὲν τῶν νεῶν τὴν φυλακὴν ἑκατὸν καταλιπεῖν, τοὺς ἐπιλοίπους δὲ, ὄντας περὶ χιλίους, ἐπὶ τὴν λεηλασίαν ἐξελθεῖν· γενομένους δὲ ἔνθα ηὐλίζετο ὁ βασιλεὺς, καὶ πόῤῥωθεν ἡμμένην πυρὰν ἰδόντας, ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ χωρίον, πᾶσαν ποιουμένους πρόνοιαν ἀγνοηθῆναι, ὥστε κατασκέψασθαι, οἵτινες εἶεν οἱ χρώμενοι ἐκείνῳ τῷ πυρί· οὕτω γὰρ αὐτοὶ διηγοῦντο ὕστερον. Ἐπεὶ δὲ ἐγένοντο ἐγγὺς, στρατιὰν ἰδεῖν πλήθει ὑπερέχουσαν, ὡς ἔδοξεν, αὐτῶν πολύ. Εὐθὺς μὲν οὖν εἰσῄει δέος, μὴ αἰσθομένοις αὐτοῖς τοσούτοις οὖσιν οὐχ οἷοίτε ὦσιν ἀντισχεῖν, ἀλλὰ διαφθαρῶσι κρατηθέντες. Ἔπειτα ὡς ᾐσθάνοντο ἀγνοηθέντες, ἐβουλεύσαντο διελόμενοι τετραχῇ καὶ περιελθόντες τὸ στρατόπεδον, προσβάλλειν ἀπροσδοκήτοις πανταχόθεν. Οἰηθῆναι γὰρ διὰ τὸ ἀπροσδόκητον καταπλήξαντας περιγενέσθαι, καὶ πλειόνων ὄντων. Οἱ βάρβαροι μὲν οὖν ἐποίουν κατὰ τὰ βεβουλευμένα, καὶ περιεκάθηντο τὸ στρατόπεδον, ἀναμένοντες τὸ σύνθημα. Τῷ στρατηγοῦντι δὲ αὐτῶν ἐδόκει, μὴ πρὸς τοσαύτην στρατιὰν οὕτω διακινδυνεύειν, ἀγνοοῦντα ὅθεν τε εἴη καὶ τὸν ἀριθμόν· καὶ πέμψας δύο τῶν βαρβάρων πρὸς τὸ ὕδωρ, (ᾔδεσαν γὰρ οὖσαν ἐκεῖ πηγὴν,) ἐκέλευεν, εἰ δύναιντο, τῶν ἐκ τοῦ στρατοπέδου συλλαμβάνειν τινὰ, ὥστε παρ´ αὐτοῦ τι βέβαιον περὶ τῆς στρατιᾶς μαθεῖν. Οἱ μὲν οὖν οὕτως ἐνήδρευον πρὸς τῇ πηγῇ, παιδίου δὲ ἑνὸς τῶν βασιλεῖ συνόντων ἐλθόντος ἐπὶ τὸ ἀρύσασθαι, ὥρμησαν μὲν οἱ βάρβαροι κατασχεῖν. Μὴ δυνηθέντες δὲ διὰ τὸ διαδρᾶναι φυγῇ χρησάμενον, πρὸς τὸν στρατηγὸν ἐλθόντες, ἀπήγγελλον τὸ συμβὰν, ὡς ἤδη ἐγνωσμένων. Τοῖς βαρβάροις δὲ τότε μᾶλλον ἔδοξεν ἡ στρατιὰ πλήθει τε αὐτῶν ὑπερέχουσα πολλῷ καὶ ἀπὸ μόνης φοβερὰ τῆς ὄψεως, ὥστε καὶ ἀπεγίνωσκον τὸ διὰ μάχης αὐτοῖς ἰέναι, ἀγαπητὸν ἡγούμενοι, ἂν ἐκεῖθεν ἀπαθεῖς κακῶν ἀπαλλαγῶσι, καὶ ἡσύχαζον, τὴν ἀναχώρησιν περιμένοντες τῆς στρατιᾶς. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ τὸ παιδίον τεθορυβημένον ἐλθὸν ἀπήγγελλεν, ὡς πρὸς τῇ πηγῇ διώκοιτο ὑπό τινων, Πέρσας δὲ τοὺς διώκοντας εἶναι οἰηθῆναι, τὸ μὲν ἀπεπέμψατο ὡς ὑπὸ φάσματός τινος ἐκπεπληγμένον, ἐκέλευε δὲ τοὺς ἑωθινοὺς ὕμνους ᾄδειν θεῷ· ἤδη γὰρ περὶ ὄρθρον ἦν ἡ νύξ. Ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνοι ἐτελοῦντο, τῶν ἵππων ἐπιβάντες ἀνεχώρουν τοῦ χωρίου, μηδὲν τῶν περισχόντων κακῶν εἰδότες. ἤδη δὲ ὄντες οὐ μακρὰν, θορύβου ἤκουον καὶ ἀλαλαγμοῦ Περσῶν ἐφ´ οὗ ἐστρατοπεδεύοντο χωρίου. Βασιλεὺς δὲ πέμψας τοὺς συνόντας δύο Πέρσας, ἐκέλευε πλησίον γενομένους μανθάνειν, οἵτινες εἶεν, παρ´ αὐτῶν. Τῶν δὲ ἐπιδραμόντων ἅτερος μὲν ἑάλω τῶν πεμφθέντων, ὁ δὲ λοιπὸς τετραυματισμένος ἐπανελθὼν, ἀπήγγελλεν, ὡς εἴη στρατιὰ Περσῶν πολλὴ, ἀγνοουμένη ὑπ´ αὐτῶν· οἱ μέντοι βάρβαροι παρὰ τοῦ κρατηθέντος γνόντες, ὡς εἴη βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς πεντήκοντα μόνους ἄγων στρατιώτας, ἐξεπλήττοντό τε τὸ γεγενημένον καὶ θεὸν ᾤοντο αὐτοῦ χεῖρα ὑπερέχειν καὶ ῥύεσθαι οὕτω κινδύνων χαλεπῶν.

3. Βασιλεὺς δὲ οὐδὲν πλέον μαθεῖν δεδυνημένος, ἢ ὅτι Περσικὴ στρατιὰ ἡ ἐπελθοῦσα ἦν, ἦλθεν εἰς Κουμουτζηνὰ πρὸς τὸν υἱὸν, καὶ ὁμιλήσας ὅσα ἔδει, ταχέως ἐπανέστρεφεν εἰς τὸ στρατόπεδον. Ἐπανιόντι δὲ ἠγγέλλετο, ὡς ἐκ Βυζαντίου ψιλοὶ τοξόται ἐν πεντηκοντόροις τέσσαρσιν ἐλθόντες, καὶ ἑτέρων ἐκ τῆς Θρᾴκης ἐπιγενομένων πεζῶν, Ἀσώματον τὸ φρούριον πολιορκοῖεν. Ἐδόκει δὴ οὖν ἅμα τοῖς συνοῦσι πεντήκοντα βοηθεῖν ἐπὶ τοὺς τὸ φρούριον πολιορκοῦντας. Ἐκεῖνοι δὲ ἐπεὶ ἐπιοῦσαν εἶδον τὴν στρατιὰν, ἐπὶ γεωλόφου τινὸς ἠμύνοντο ἀνελθόντες· καὶ οἱ περὶ βασιλέα δὶς καὶ τρὶς ἐπιχειρήσαντες, ἐκείνου ἀπαγορεύοντος διὰ τὸ μὴ μάχεσθαι μετὰ συνέσεως πρεπούσης στρατιώτῃ, οὐκ ἠδυνήθησαν κρατῆσαι διὰ τὴν ἐκ τοῦ τόπου ὀχυρότητα καὶ τὸ ἀμύνεσθαι αὐτοὺς τοῖς βέλεσι συχνοῖς. Ὡς δὲ ἐτραυματίζοντο οἵ,τε ἵπποι καὶ οἱ στρατιῶται, ἐκέλευεν ὁ βασιλεὺς ἕπεσθαι αὐτῷ, εἰ βούλοιντο κρατεῖν τῶν ἀντιτεταγμένων. Καὶ ἐδόκουν ἀναχωρεῖν καταλιπόντες· ἐκεῖνοι δὲ οὐ συνιδόντες τὴν ἀπάτην καὶ νομίσαντες, ἀπειπόντας τὴν πρὸς αὐτοὺς μάχην ἀναχωρεῖν, τοῦ λόφου κατελθόντες, ἐχώρουν ἐπὶ τὰς ναῦς. Οἱ δὲ αὐτίκα ἐπιδραμόντες, ἐπεὶ πρὸς τὸ πεδίον ἦσαν, ἀπέκτεινάν τε οὐκ ὀλίγους καὶ τοὺς πλείστους αὐτῶν εἷλον, ὀλίγων τινῶν διαφυγεῖν δεδυνημένων.

4. Βασιλεὺς δὲ εἰς τὸ στρατόπεδον πρὸς Τραϊανούπολιν ἐπανελθὼν, ἐπεὶ καὶ ἡ στρατιὰ ἐκείνη ἡ περικαθημένη τῆς νυκτὸς, ὥσπερ εἴρητο, ἧκε πρὸς Ἀμοὺρ, γνωρίσας οἷα συμβαίη περὶ αὐτὸν καὶ ὅπως ἐκ κινδύνων φανερῶν ὑπὸ θεοῦ ῥυσθείη αὐτός τε καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἅπαντες, πολλὰς ὡμολόγουν χάριτας θεῷ τῆς σωτηρίας καὶ τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτούς. Παρῄνει τε ὁ βασιλεὺς τοῖς συνοῦσι μηδέποτε ἀμελεῖν τῆς φυλακῆς μάλιστα νυκτὸς, τοῖς συμβεβηκόσι παραδείγμασι χρώμενος. Εἰ γὰρ μὴ θαῤῥοῦντες αὐτοὶ τοῖς τε ἐν Τραϊανοῦ στρατοπεδευομένοις καὶ τοῖς ἐν Κουμουτζηνοῖς μετὰ τοῦ υἱοῦ, τὴν προσήκουσαν ἑαυτῶν ἐποιοῦντο φυλακὴν, οὐκ ἂν τοιούτοις περιέπιπτον κινδύνοις, ὧν εἰ μὴ θεὸς ἐῤῥύετο φιλανθρώπως, κἂν πεπονθότες ἦσαν ἄξια δακρύων. Ταῦτα μὲν οὖν τὸν τρόπον τοῦτον συνηνέχθη.

5. Ἀμοὺρ δὲ, ἐπεὶ αἵ,τε Βυζαντίηθεν τριήρεις ἧκον καὶ τριάκοντα ἐκ τῶν σφετέρων εἰς τὴν Αἶνον, βασιλεῖ ἐπαγγειλάμενος ἐν πεντεκαίδεκα ἡμέραις πέμψειν στρατιὰν, αὐτός τε ἐπανήξειν μετ´ ὀλίγον καταστησάμενος τὰ οἴκοι, καὶ μέχρι παντὸς αὐτῷ συνδιατρίψειν ἄχρις ἂν ὁ πόλεμος καταλυθῇ, καὶ συνταξάμενος εὐθὺς ἀπέπλευσεν. Εἴσω δὲ τριῶν καὶ δέκα ἡμερῶν, ἣν ἐπηγγείλατο στρατιὰν ἔπεμψε πρὸς βασιλέα.

6. Τότε μὲν οὖν δυσχερείας ἔδοξε πολλῆς ἡ ἀναχώρησις Ἀμοὺρ αἰτία γεγονέναι βασιλεῖ· ὕστερον μέντοι τῆς περὶ αὐτὸν τοῦ θεοῦ κηδεμονίας οὐ μικρὸν καὶ αὕτη δεῖγμα ἐφαίνετο γεγενημένη. Τριήρεις γὰρ τέτταρες καὶ εἴκοσι Λατινικαὶ ἔκ τε Ῥοδίων καί τινων παρεσκευασμέναι, ἐπέπλευσαν τῇ Σμύρνῃ καὶ τὸ πρὸς τῷ λιμένι φρούριον εἷλον, καὶ ναῦς ἐνέπρησαν οὐκ ὀλίγας Περσικάς. Ἀμοὺρ δὲ παρὼν καὶ ἀμυνόμενος, ὡς μάλιστα ἐνῆν, οὐκ ἴσχυσε περιγενέσθαι τῆς Λατινικῆς δυνάμεως. Ἄχρι γὰρ νυνὶ ὑπ´ ἐκείνων ὁ Σμύρνης ἔχεται λιμήν. Ἔλεγε δὲ ὁ βασιλεὺς, ὡς, εἰ συνέβαινεν Ἀμοὺρ κατὰ τὴν Θρᾴκην διατρίβοντος ἁλῶναι Σμύρναν, οὐκ αὐτὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ πάντες ἄνθρωποι τῆς εἰς βασιλέα ἕνεκα εὐνοίας τὴν πόλιν Ἀμοὺρ ἀπολωλεκέναι ἂν ὑπώπτευσαν. Νυνὶ δὲ ἐκείνου μετὰ τῆς στρατιᾶς ἐκεῖ παρόντος, μηδεμίαν πρὸς αὐτὸν αἰτίαν εἶναι τῆς ἁλώσεως. Δι´ ἃ πολλὰς ἀπεδίδου θεῷ εὐχαριστίας τῆς περὶ αὐτὸν κηδεμονίας, ὅτι καὶ ἃ δοκεῖ συμβαίνειν δυσχερῆ, πρὸς τὸ λυσιτελοῦν ὕστερον ἀποδείκνυται οἰκονομούμενα.

7. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὀλίγῳ ὕστερον. Τότε δὲ Ἀμοὺρ ἀναχωρήσαντος, εὐθὺς ὑπὸ πάντων τῶν περιοίκων πόλεμος δεινὸς βασιλέα περιίστατο. Ὅ,τε γὰρ Κράλης τὸ κράτιστον ἄγων τῆς οἰκείας στρατιᾶς ἄχρι Ζιχνῶν ἀφῖκτο, γνώμην ἔχων, ὡς κατὰ Θρᾴκην ἐπιθησόμενος βασιλεῖ. Καὶ ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς Ἀλέξανδρος ἧκεν ἐπὶ Στίλβνον πανστρατιᾷ, Παλαιολόγῳ τῷ νέῳ συμμαχήσων βασιλεῖ, ὥσπερ ἦν ὑπεσχημένος.

8. Πατριάρχης τε ἐκκλησίαν ἀπὸ πάντων Βυζαντίων ποιησάμενος καὶ πολλὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως καθαψάμενος, ὡς ἀδίκως καὶ παρανόμως τοῖς παισὶν ἐπιβουλεύοντος βασιλέως, οὗ πολλῶν ἀπέλαυσε καὶ μεγίστων εὐεργεσιῶν, ἔπειτα ἑαυτὸν πατέρα καὶ κηδεμόνα τοῦ νέου βασιλέως ἀνακηρύξας, καὶ ὡς διὰ τὴν ἐκείνου σωτηρίαν κινδύνοις καὶ μάχαις καὶ αὐτὸς ἔγνω παραβάλλεσθαι καὶ καταλύειν τὸν κοινὸν πολέμιον, πάντας παρώρμησε πρὸς τὸν Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως πόλεμον,

9. Τοὺς μὲν ἑκόντας, ἔστι δ´ οὓς καὶ δι´ ἀνάγκην, δείσαντας τὸ ὑποπτεύεσθαι. Καὶ πάντες κοινὴν ἐκστρατείαν ἐποιήσαντο πεζοί τε καὶ ἱππεῖς· παρῆσαν δὲ καὶ τῶν συγκλητικῶν ὅσοι ἦσαν ἔτι ἄδετοι. Τοὺς πλείους γὰρ αὐτῶν ὁ μέγας δοὺξ, τοὺς μὲν ἐν δεσμωτηρίοις εἶχεν ὑπὸ κλοιοῖς, ἐν οἷς καὶ Ἀνδρόνικος Ἀσάνης ὁ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ἐξητάζετο πενθερός· ἔστι δ´ οὓς καὶ ἐν ταῖς οἰκίαις ἐφρούρει ἀπροΐτους. Αὐτὸς δὲ ἦν τῆς στρατιᾶς αὐτοκράτωρ στρατηγός. Οἳ καὶ βασιλέα τὸν νέον ἔχοντες Ἰωάννην, ἧκον εἰς Ἡράκλειαν τῆς Θρᾴκης· πέμψαντες δὲ καὶ πρὸς Μομιτζίλον, ὃς τῶν κατὰ Μερόπην φρουρίων καὶ τῶν ἄλλων νομάδων ὑπὸ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ἐνεχειρίσθη τὴν ἀρχὴν, ἔπεισαν ὑποσχέσεσι πολλαῖς πόλεμον πρὸς ἐκεῖνον ἄρασθαι. Ἦν γὰρ ἤδη ἐν λόγῳ τινὶ ὁ Μομιτζίλος καὶ δύναμιν περιβεβλημένος ἱκανήν. Οὕτω μὲν οὖν ὁ πόλεμος πανταχόθεν βασιλέα περιίστατο καὶ ὑποπτεύειν δεινὰ εἰσῄει. Αὐτὸς δὲ, ὥσπερ εἴωθεν, ἀεὶ πρὸς τοὺς κινδύνους μεγαλοψυχῶν καὶ τῶν δεινῶν τὰς ἐπιφορὰς ὁμαλῶς καὶ πρᾴως διαφέρων, πρὸς μὲν Ἀλέξανδρον τὸν Μυσῶν βασιλέα πρεσβείαν ἐποιεῖτο καὶ παρῄνει ἡσυχίαν ἄγειν, ὡς οὐ πολλῷ ὕστερον ἐκείνῳ αἰτίου συμφορῶν πολλῶν τοῦ πρὸς αὐτὸν πολέμου γενησομένου.

10. Αὐτὸς δὲ γενόμενος πρὸς τὴν Χαλκιδικὴν, τὴν Γρατιανοῦ πόλιν ἐπολιόρκει οὖσαν οὐ μεγάλην, ὀχυροτάτην δὲ ἔκ τε φύσεως τοῦ τόπου καὶ τῶν τειχῶν τῆς κατασκευῆς, ἄλλως δὲ εὐφυῶς πρὸς πάντα ἔχουσαν καὶ ὥσπερ μητρόπολιν οὖσαν τῆς Χαλκιδικῆς. Πρὸς μὲν οὖν τειχομαχίαν οὐκ ἐπεχείρει· ᾔδει γὰρ ἀνάλωτον ὅπλοις καὶ χειρῶν βίᾳ ἐσομένην. Δεσμωτῶν δὲ οὐκ ὀλίγων ἐκ τῶν πολιτῶν ἐν τῇ ταύτης ἀκροπόλει φρουρουμένων διὰ τὴν πρὸς ἐκεῖνον εὔνοιαν, πέμψας κρύφα διελέγετο αὐτοῖς, εἰ δύναιντο κρατήσαντες τῆς ἀκροπόλεως, παραδιδόναι τὴν πόλιν. Καὶ ἐπηγγέλλοντο καὶ αὐτοὶ προθύμως ὑπελθεῖν τὴν ἐπιχείρησιν, καὶ σύνθημα τῆς ἐφόδου ἔδοσαν, νυκτὸς μὲν φρυκτὸν ἀνίσχειν, ἡμέρας δὲ καπνὸν δεικνύειν τῆς ἐπιχειρήσεως σημεῖον. Διὰ ταύτην μὲν οὖν τὴν αἰτίαν ὁ βασιλεὺς, καίτοι περιῤῥεόμενος πανταχόθεν ὑπὸ τοῦ πολέμου, οὐκ ἀνίστατο ἐκ τῆς πολιορκίας, ἀλλ´ ἐφιλονείκει πρὸς πάντα ἀντικαθίστασθαι ὁμοίως. Ὑφ´ ὃν δὲ ταῦτα χρόνον ἐτελεῖτο, καὶ ἡ Λατινικὴ δύναμις, ἣ ὀλίγῳ ὕστερον Σμύρνῃ ἐπελθοῦσα ἐκράτησε τειχομαχίᾳ, ἐν τέσσαρσι καὶ εἴκοσι τριήρεσι, περὶ Παλλήνην πεπυσμένοι πρός τινα λιμένα Λογγὸν ἐγχωρίως προσαγορευόμενον ναῦς ἑξήκοντα ἐφορμεῖν Περσικὰς, ἐπέθεντό τε καὶ ἐκράτησαν αὐτῶν κενῶν. Τὸ γὰρ Περσικὸν, μὴ δυνάμενον ἀντικαθίστασθαι πρὸς ναυμαχίαν, τὰς ναῦς καταλιπόντες διεσώζοντο εἰς τὴν γῆν. Λατῖνοι δὲ ἀνελκύσαντες τὰς ναῦς καὶ πυρὶ παραδόντες ἀνεχώρουν. Οἱ Πέρσαι δὲ ἀπολειφθέντες ἀπορίᾳ νεῶν, ἔγνωσαν δεῖν ἐπὶ Χεῤῥόνησον τῆς Θρᾴκης διὰ τῆς ἠπείρου ἀναχωρεῖν, ὡς ἐκεῖθεν εἰς Ἀσίαν περαιωσόμενοι εὐπορήσαντες νεῶν.

67 Chapitre LXVIII.

1. L'Empereur Cantacuzène va visiter son fils qui était malade. 2. Il est rencontré par mille Turcs, et il leur échappe par un bonheur extraordinaire. 3. Il défait ses ennemis. 4. Il rend grâces à Dieu, et fait une remontrance à ses gens. 5. Amir prend congé de lui. 6. Les Latins attaquent les Turcs dans leur pays. 7. Le Crale et Alexandre arment contre l'Empereur Cantacuzène. 8. Le Patriarche invective contre lui. 9. Tout le monde se prépare à la guerre. 10. Il assiège une petite mile nommée Gratianopole.

1. Le fils de l'Empereur étant malade à Cumutzene. il jugea à propos de l'y aller visiter, tant pour voir l'état de sa maladie, que pour conférer avec lui touchant quelques affaires importantes. Il ne prit avec lui que cinquante Romains, et deux Turcs, parce qu'il ne croyait pas avoir rien à appréhender sur le chemin.

2. Ils passèrent la nuit dans un bourg inhabité, où il n'y avait plus que des masures. Une troupe de Turcs ayant pris terre pour piller le pays, ils en laissèrent cent dans les vaisseaux pour 868 les garder, et les autres au nombre de mille s'avancèrent dans la campagne. Etant venus du côté où était l'Empereur, et ayant aperçu de loin un grand feu, ils marchèrent lentement et pas à pas, comme ils l'ont rapporté depuis eux-mêmes. Quand ils furent proche, ils s'imaginèrent voir une armée fort nombreuse, et ils tremblèrent de peur d'être découverts et d'être taillés en pièces. Depuis ayant reconnu qu'ils n'étaient pas découverts, ils prirent la résolution de se partager en quatre troupes, d'entourer le camp, et de l'attaquer à l'imprévu. Ils n'attendaient plus que le signal, lorsque celui qui les commandait s'avisa de s'informer du nombre de l'armée, du lieu d'où elle était, et des autres circonstances, avant que d'en hasarder l'attaque. Il envoya pour cet effet deux Turcs à une fontaine qui était proche, pour tâcher de prendre quelqu'un. Comme ils étaient, en embuscade, un Domestique de l'Empereur vint pour puiser de l'eau. Ils coururent pour se saisir de lui ; mais s'en étant fui, ils allèrent rapporter à leur commandant, qu'ils avaient manqué leur coup, et qu'ils étaient découverts. Alors les Barbares crurent voir une armée encore plus nombreuse et plus terrible; si bien que désespérant de l'attaquer, ils ne souhaitèrent que de se sauver eux-mêmes. Ce domestique étant venu dire tout ému à l'Empereur qu'il avait été poursuivi par deux hommes, et qu'il croyait que c'étaient des Turcs, il le ren- 869 voya comme si c'eut été une illusion. A la pointe du jour il commanda de faire les prières du matin, et dès quelles furent achevées, il monta à cheval, et partit sans se défier de rien. Quand il eut un peu marché, il entendit du bruit et des cris de soldats,et il envoya les deux Turcs qu'il avait à sa fuite, pour s'informer de ce que c'était. L'un fut pris et l'autre blessé. Ce dernier rapporta que c'étaient des Turcs, et qu'ils étaient en grand nombre. L'autre ayant dit aux Turcs que l'Empereur n'avait avec lui que cinquante Romains, ils furent étonnés de cet accident, et ils reconnurent que Dieu étendait sa main pour le protéger et pour le défendre.

3. L'Empereur Cantacuzène n'ayant rien appris davantage, alla à Cumutzene visiter son fils, et s'étant entretenu avec lui autant que la nécessité de ses affaires le requerrait, il retourna au camp. On lui vint dire en chemin que des gens de trait légèrement armés, et quelque infanterie de Thrace étaient arrivés sur quatre vaisseaux â cinquante rames, pour attaquer le fort d'Asomate ; il résolut aussitôt de le secourir. Les ennemis gagnèrent incontinent une hauteur. Les soldats de l'Empereur les attaquèrent deux ou trois fois contre son avis, et contre les règles de la guerre, sans remporter aucun avantage, parce que l'assiette du lieu leur était contraire, et qu'ils étaient attaqués de haut en bas. L'Empereur leur commanda de le suivre, s'ils voulaient rempor- 870 ter la victoire, et il fit semblant de se retirer. Les ennemis ne reconnaissant pas le stratagème, s'imaginèrent que c'était par désespoir qu'ils se retiraient, et allèrent droit vers leurs vaisseaux. Alors les Romains les chargèrent dans la campagne, et ils en tuèrent et en prirent un grand nombre.

4. L'Empereur étant retourné à son camp, proche de Trajanopole, et les Turcs qui l'avaient entouré ayant joint Amir, il reconnut le soin particulier que Dieu avait pris de le protéger, et lui en ayant rendu de très humbles actions de grâces, il exhorta ses gens à apprendre par l'exemple de ce qui leur était arrivé, de ne manquer jamais à faire garde, et principalement durant la nuit.

5. Lors que les galères de Constantinople furent arrivées à Aine avec trente autres qui appartenaient à Amir, il promit à l'Empereur de lui envoyer des troupes dans quinze jours, de revenir lui-même le plus tôt qu'il pourrait, et de demeurer avec lui jusqu'à ce qu'il eût terminé la guerre. Treize jours après il renvoya son armée.

6. Bien que son départ fût un sujet de chagrin à l'Empereur, on reconnut néanmoins depuis, que c'était un effet du soin que Dieu prenait de sa conduite. Vingt-quatre galères, tant de Rhodes que des autres nations Latines, abordèrent à Smyrne, prirent un fort dans le port, et brûlè- 871 rent quelques vaisseaux, sans qu'Amir qui était présent, et qui n'oublia rien de ce qu'il devait faire pour se bien défendre, pût jamais les en empêcher. Si Smyrne avoir été prise pendant qu'Amir était en Thrace, il aurait pu dire, et tout le monde aurait pensé avec lui que le zèle qu'il avait eu pour le service de l'Empereur lui aurait causé cette perte. C'est pourquoi l'Empereur remercia Dieu de la bonté qu'il avait de faire réussir à son avantage les accidents qui semblaient lui devoir être les plus contraires.

7. Amir ne fut pas sitôt parti, que les ennemis de l'Empereur Cantacuzène l'investirent de toutes parts. Le Crale vint à Sicna, à la tête d'une puissante armée pour le combattre. Alexandre Roi de Bulgarie s'avança avec toutes ses forces, jusqu'à Stibne, pour satisfaire à la promesse qu'il avait faite au jeune Empereur de le secourir.

8. Le Patriarche ayant assemblé tout le peuple de Constantinople, fit une violente invective contre l'Empereur Cantacuzène, l'accusant d'avoir conspiré par une trahison criminelle contre les enfants de l'Empereur Andronique, de qui il avait reçu tant de bienfaits, et protestant de vouloir s'exposer pour eux à toute forte de dangers. Ainsi il excita toute le monde à prendre les armes.

9. Les uns s'y portaient par inclination ; les autres par la crainte de se rendre suspects. Les  872 personnes de qualité s'enrôlèrent, à la réserve de ceux qui étaient dans les prisons. Il y en avait quelques-uns qui étaient dans les fers, comme Andronique Asan beau-père de Cantacuzène. Il y en avait d'autres qui étaient gardés dans leurs maisons. Le grand Duc commandait l'armée. Il prit avec lui l'Empereur Jean, et étant allé à Héraclée de Thrace, il envoya faire de grandes promenés à Momitzile, à qui l'Empereur Cantacuzène avait donné le gouvernement des Forts de Mirope, pour l'engager à se déclarer contre lui. Ce Momitzile s'était mis alors en réputation, par le pouvoir qu'il avait acquis. Ainsi la guerre s'élevait de tous côtés contre Cantacuzène, et l'obligeait d'appréhender. Néanmoins comme il avait accoutumé d'être intrépide au milieu des plus terribles dangers, et d'endurer les accidents les plus fâcheux, avec une fermeté inébranlable. Il envoya prier Alexandre Roi de Bulgarie de se tenir en repos, et de ne pas entreprendre une guerre dont le succès ne lui pouvoir être que désavantageux.

10. Quand il fut en Calcidice il mit le siège devant Gratianopole, petite ville, mais forte, et qui était la principale du pays. Il ne donna point d'attaque, parce qu'il savait bien qu'il ne la pouvoir emporter de force. Mais sachant qu'il y avait dans la citadelle plusieurs habitants qui n'y avaient été enfermés que pour l'amitié qu'ils lui portaient. Il envoya conférer secrètement 873 avec eux, touchant les moyens de l'en rendre maître. Ils lui promirent de ne rien omettre de ce qui pourrait dépendre d'eux, et ils lui donnèrent pour signal de commencer l'attaque lors qu'il verrait, ou un flambeau durant la nuit, ou de la fumée durant le jour. Cette intelligence fut cause qu'il continua le siège, bien qu'il fût environné d'ennemis. Ce fut en ce temps-là, ou un peu après, que les Latins attaquèrent Smyrne, avec vint-quatre galères. Ayant appris par un homme du pays, qu'il y avait à Pallène soixante vaisseaux vides, ils y allèrent, et les prirent. Les Turcs n'ayant plus de vaisseaux se retirèrent par terre en la Chersonèse de Thrace, où ils espéraient en trouver pour faire voile en Asie.

 

ξθʹ. 1. Κράλης δὲ ἐν Ζίχνᾳ ἐστρατοπεδευμένος, ὥσπερ ἔφημεν, ἐπὶ τῷ Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ πολεμεῖν, ἐπεὶ πύθοιτο τὸ περὶ τοὺς Πέρσας συμβὰν καὶ ὡς διὰ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ ἐπὶ Χεῤῥόνησον μέλλουσιν ἰέναι, τὸ κράτιστον τῆς περὶ αὐτὸν ἀπολεξάμενος στρατιᾶς καὶ στρατηγὸν αὐτοῖς ἐπιστήσας τὸν εὐψυχίᾳ καὶ τόλμῃ καὶ ἐμπειρίᾳ τῶν παρ´ αὐτῷ δυνατῶν δοκοῦντα ὑπερέχειν Πρεάλιμπον ὠνομασμένον, ἐκέλευσε συμπλέκεσθαι τοῖς βαρβάροις, οἷπερ ἂν συντύχωσι. Καὶ πρός τινα τόπον Στεφανιανὰ λεγόμενον περιτυχόντες, καθίσταντο πρὸς μάχην. Οἱ Πέρσαι δὲ, ἐπεὶ πεδίον ἦν, ἐφ´ οὗ Τριβαλοῖς ἔμελλον ἰέναι ἐς τὰς χεῖρας, δείσαντες τὴν ἔφοδον τῶν ἱππέων, ἀνεχώρουν πρὸς τὸ ὄρος καὶ τὰς δυσχωρίας· ἦν γὰρ ἐγγύς. Ὁρῶντες δὲ οἱ Τριβαλοὶ δυσπρόσοδον τὸ χωρίον καὶ νομίσαντες, εἰ διὰ τῶν στενῶν εἰσωθοῖεν ἑαυτοὺς, ἵππους τε ἀπολεῖν πολλοὺς, περιτοξευομένους ὑπὸ τῶν βαρβάρων, καὶ αὐτοὺς τραυματισθήσεσθαι, ἀποβάντες τῶν ἵππων, ἐβάδιζον πεζοὶ ἐπὶ τοὺς πολεμίους, δυσέργως καὶ μετὰ βίας ἐπὶ τὸ ἄναντες ἰόντες διὰ βαρύτητα τῶν ὅπλων. Οἱ Πέρσαι δὲ ἰδόντες οὕτω πεζοὺς ἐπὶ τὴν ἄνοδον βιαζομένους, περιεργότερόν τι μᾶλλον ἔγνωσαν, ἢ ἀνδρειότερον, ποιεῖν, καὶ ὑποκρινάμενοι φυγὴν, μᾶλλον ἀνεχώρουν πρὸς τὸ ὄρος, οἱ δ´ ἐφείποντο μὴ συνιδόντες τὴν ἀπάτην. Ἐπεὶ δὲ ἀπέστησαν ἑκάτεροι τῶν ἵππων οὐκ ὀλίγον, οἱ Πέρσαι συστραφέντες ἐναντίον μὲν οὐκ ἐχώρουν Τριβαλῶν, ἀλλ´ ἐκπεριελθόντες ἑκατέρωθεν, ἔθεον ἐπὶ τοὺς ἵππους. Ἄνοπλοι δὲ καὶ κοῦφοι ὄντες, φθάσαντες τοὺς Τριβαλοὺς, ἐκράτησαν τῶν ἵππων καὶ ἐπέβησαν αὐτοί· Τριβαλοὶ δὲ, τῶν ἵππων ἀφῃρημένων, ἕτοιμοι ἦσαν πρὸς σφαγήν. Ἔπεσον γὰρ οἱ πλείους κτεινόμενοι ὑπὸ τῶν Περσῶν, ἑάλωσάν τε οὐκ ὀλίγοι· οἱ λοιποὶ δὲ μόλις διεσώθησαν πεζοὶ ἐπὶ τὸ ὄρος διασκεδασθέντες. Κράλης δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο τὴν ἧτταν τῆς οἰκείας στρατιᾶς, δείσας ἀνεχώρει καὶ αὐτὸς, τοῦ πρὸς βασιλέα πολέμου ἐπιλελησμένος διὰ τὴν συμβᾶσαν συμφοράν. Οὐ μὴν ἠμέλει γε, ἀλλὰ καὶ οἴκοι καθήμενος ἐπολέμει.

2. Οἱ Πέρσαι δὲ μετὰ τὴν νίκην πυθόμενοι Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα τὴν Γρατιανοῦ πολιορκεῖν, πρεσβείαν πέμψαντες τόν τε ἐμπρησμὸν τῶν νεῶν ἐδήλουν τῶν σφετέρων καὶ τὴν ἧτταν Τριβαλῶν, καὶ ὡς αὐτοὶ φιλίως διακείμενοι πρὸς αὐτὸν, ἐπὶ Χεῤῥόνησον ἐγνώκασι χωρεῖν, ἵν´ ἐκεῖθεν περαιωθῶσιν εἰς Ἀσίαν. ἠξίουν τε μηδὲν αὐτοῖς παρενοχλεῖν μέλλουσι διὰ τῆς ἐκείνῳ ὑπηκόου διιέναι. Εἰ δέ τι δέοιτο αὐτῶν κατὰ τῶν πολεμίων, προθύμους εἶναι συμμαχεῖν, εἰ χρήματα παράσχοιτο, ὅσα ἂν συμβῶσιν· ἦσαν δὲ τρισχίλιοι καὶ ἑκατόν. Βασιλεῖ μὲν οὖν ἐδόκει ἀναγκαιοτάτη εἶναι ἡ τῆς Περσικῆς συμμαχία στρατιᾶς καὶ μάλιστα ἐπὶ καιρὸν γεγενημένη, τοσούτων πολεμίων ἐπιόντων πάντοθεν καὶ οὕτω δυνατῶν· οὐδέπω γὰρ ᾔδει Κράλην πρὸς τὴν οἰκείαν ἐκ Ζιχνῶν ἀνακεχωρηκότα. Χρημάτων δὲ οὐκ εὐπορῶν, οὐ μετρίως ἠνιᾶτο· ὅμως τοῖς πρεσβεύουσι δῶρα παρασχόμενος, ἔπεισε συνθέσθαι ἐπὶ χρήμασι ῥητοῖς συμμαχεῖν αὐτῷ τὴν στρατιὰν ἡμέρας τεσσαράκοντα. Τὰ χρήματα δὲ μὴ αὐτίκα ἀπαιτεῖν, ἀλλὰ μετὰ πεντεκαιδεκάτην τῆς ἀφίξεως ἡμέραν· γνώμην δὲ εἶχεν, ὡς ἐν ταύταις ἐκ Διδυμοτείχου μεταπεμψόμενος. Οὕτω μὲν οὖν μετὰ τῶν πρέσβεων συμβάσεις θέμενος, ἔπεμπεν εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ τῶν οἰκείων συνεκπέμψας ἕνα, ὥστε κατὰ τάχος ἀγαγεῖν πρὸς αὐτὸν τὴν στρατιάν.

3. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ μετὰ τῶν πρέσβεων τὴν ἐκ βασιλέως ἀναχώρησιν οἱ ἐν ἀκροπόλει τῆς Γρατιανοῦ δεσμῶται τοῖς φυλάττουσι μέσης ἡμέρας ἐπιθέμενοι καὶ κρατήσαντες, ἐκάλουν βασιλέα καπνὸν ἐπιδεικνύντες, ὥσπερ ἦν συντεθειμένον. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ τὸ σύνθημα εἶδεν, ὀξέως ἐπιβοηθήσας εἷλε τὴν πόλιν ἐκ τῆς ἄκρας. Καὶ τά τε ἄλλα ἥσθη οὕτω πόλιν καλὴν ἀπονητὶ καὶ χωρὶς κινδύνων κατασχὼν, καὶ χρημάτων εὐπόρησεν οὐκ ὀλίγων, ὧν μάλιστα ἐδεῖτο. Ἀγγελίτζης γάρ τις ἐκ τῶν φαύλων καὶ ἀσήμων πολιτῶν, πρότερον ὑπωπτεύετο θησαυρὸν χρημάτων εὑρηκέναι, ἀδήλου δὲ ὄντος τοῦ πράγματος, οὐδεὶς ἠνώχλει. Κατὰ δὲ τὸν χρόνον τούτου τοῦ δεινοῦ πολέμου, εἰς τοὐναντίον ἅπαν τῶν πραγμάτων περιτραπέντων, καὶ τῶν μὲν ἀρίστων ἐκβληθέντων καὶ εἱργομένων ἁπανταχοῦ, ἀρχόντων δὲ τῶν φαύλων καὶ οὐδὲν ἄμεινον τῶν πολλῶν διακειμένων, καὶ ὁ Ἀγγελίτζης οὗτος ἄρχων ἀπεδείχθη τῆς Γρατιανοῦ διὰ τὸ πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα ἔχθος. Καιροῦ δὲ τυχὼν ἐχρῆτο τῷ πλούτῳ καὶ φανερὸς ἦν ἔχων, ὥσπερ ὑπωπτεύετο, τὸν θησαυρόν. Κατασχόντος δὲ τὴν πόλιν βασιλέως, ἐπεὶ μὴ ἐξῆν ἀρνεῖσθαι, τοῦ πράγματος οὕτω φανεροῦ γεγενημένου, μετὰ τὸ πάντα ὅσα ἦν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀφαιρεθῆναι ὄντα οὐκ ὀλίγα καὶ περὶ τῶν κρυπτομένων ἠρευνᾶτο καὶ παρέσχετο πολλά. ἃ ἐξήρκεσε βασιλεῖ πρός τε ἄλλας δαπάνας ἀναγκαίας καὶ πρὸς τὸ Πέρσαις τοῖς συμμάχοις ἀποδοῦναι ὃν ὑπέσχετο μισθόν.

4. Ὑπὸ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον καὶ ὁ Διδυμοτείχου ἐτεθνήκει ἀρχιερεύς· πέμπτῃ δὲ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν καὶ Γλάβας ὁ Σκουτέριος ἐτεθνήκει, ὥσπερ ἦν ὁ ἀρχιερεὺς προειρηκὼς, ὃ μάλιστα ἐλύπησε τὸν βασιλέα.

5. Ἦν γὰρ περὶ ἐκεῖνον πολλὴν τὴν αἰδῶ καὶ τὸ σέβας κεκτημένος. Ἀλέξανδρος δὲ ὁ Μυσῶν βασιλεὺς, ἐπεὶ οἱ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως πρέσβεις ἧκον πρὸς αὐτὸν καὶ ἀπήγγελλον τὰ τῆς πρεσβείας, λόγον μὲν οὐδένα ἐποιήσατο πρὸς τὰ εἰρημένα· στρατιὰν δὲ ἔχων ἦλθεν ἄχρι Μόῤῥας, τὰ ἐκεῖ πολίχνια, εἰ δύναιτο, παραστησόμενος ὑπήκοα ὄντα βασιλεῖ. ἓν δὲ αὐτῶν Ὑπερπυράκιον ὠνομασμένον, καὶ πρὶν ἐκεῖνον ἥκειν, ἄρχοντα εἰσεδέξαντο πεμφθέντα παρὰ Ἀλεξάνδρου· ἔμελλον δὲ καὶ φρουράν.

6. Ἃ παρὰ τῶν πρεσβέων μαθὼν ὁ βασιλεὺς, ἐπεὶ καὶ ἡ στρατιὰ παρῆν ἡ Περσικὴ καὶ περὶ τοῦ Κράλη ἐπυνθάνετο, ὡς ἀναστρέψειεν εἰς τὴν οἰκείαν διὰ τὴν πληγὴν τῆς στρατιᾶς, εὔθυμος γενόμενος καὶ Ματθαῖον τὸν υἱὸν ἄρχοντα τῆς τε Γρατιανοῦ καὶ τῶν ἄλλων, αἳ ὑπήκοοι ἦσαν ἐν τῇ Χαλκιδικῇ, καταλιπὼν, ὡς εἶχε τάχους, πρὸς Μόῤῥαν ἐπὶ τοὺς Μυσοὺς ἐχώρει. Αἰσθόμενος δὲ Ἀλέξανδρος, ἐπεὶ μὴ ἀντικαθίστασθαι ἠδύνατο πρὸς μάχην, σπουδῇ πολλῇ διέβαινε τὸν Ἕβρον ἀτάκτως καὶ πεφυρμένως, καὶ ἐστρατοπεδεύετο ἐκεῖ, ὡς τοῦ ποταμοῦ κωλύσοντος βασιλέα μὴ συμπλέκεσθαι αὐτοῖς. Ἀπώλοντο δὲ κατὰ τὸν πόρον στρατιῶταί τε ὀλίγοι καὶ ἵπποι πλεῖστοι καὶ ἀποσκευαὶ, οὐ μόνον ὑπὸ τοῦ ῥείθρου, ἀλλ´ ὅτι καὶ οἱ ἐν προτάκτοις ὑπὸ βασιλέως τεταγμένοι, ἔτι τῶν Μυσῶν διαβαινόντων, ἐπέκειντο αὐτοῖς. Ὑπερπυράκιον δὲ αὖθις ἀνεσώσατο ὁ βασιλεὺς, τοῦ παρὰ Ἀλεξάνδρου ἄρχοντος διαδρᾶναι δυνηθέντος ἅμα τῷ πυθέσθαι βασιλέα ἥκοντα.

7. Ἀλέξανδρος δὲ τοῖς βασιλέως πρέσβεσιν αὐτίκα χρηματίσας καὶ θέμενος σπονδὰς, ἐξέπεμψε, μηδὲν ἠδικηκέναι εἰρηκὼς, δι´ ὃ δικαίως ἀμυνεῖται βασιλεὺς, καὶ ἀνέστρεφεν εἰς τὴν οἰκείαν.

Chapitre LXIX.

1. Les Turcs défont les Serviens. 2. Ils s'obligent au service de l'Empereur Cantacuzène. 3. Prise de la ville de Gratianopole. 4. Mort de l'Eveque de Didymoteque, et de Glabas. 5. Alexandre Roi de Bulgarie va en la Morée, 6. L'Empereur Cantacuzène le suit. 7. Ils font la paix ensemble.

1. Le Crale, qui comme nous avons dit, s'était campé à Sicne, à dessein de donner bataille à l'Empereur, ayant appris que les Turcs étaient arrivez, et qu'ils devaient aller en la Chersonèse, choisît les meilleures troupes de son armée et les envoya contre eux, sous la conduite de Prealimpe, qui était le plus estimé de sa nation, pour son expérience et pour sa valeur. Les ayant donc rencontrés en un lieu nommé Stephanienne, ils en vinrent aux mains. Les Turcs gagnèrent les hauteurs. Les Serviens voyant que les avenues en étaient difficiles, et jugeant que s'ils s'engageaient dans les passages étroits, ils seraient en danger de perdre quantité de chevaux, ils descendirent et marchèrent à pied, ce qu'ils ne purent faire qu'avec une extrême fatigue, cause de la pesanteur de leurs armes. Quand 875 les Turcs virent que les Serviens prenaient tant de peine pour les joindre, ils firent semblant de fuïr, et se retirèrent, encore plus avant dans les montagnes. Les Serviens ne se défiant point de la ruse, continuèrent à les poursuivre. Lorsqu'ils furent fort éloignés de leurs chevaux, les Turcs tournèrent visage, et au lieu d'aller à eux, ils allèrent aux chevaux, les prirent, montèrent dessus, et fondirent sur leurs ennemis, qui n'étaient plus en état de se défendre ; ils en assommèrent un grand nombre, et prirent presque tous les autres,, en ayant eu fort peu qui fussent en pouvoir de se sauver dans les détours des montagnes. Le Crale se retira aussitôt qu'il eut appris la défaite de son armée, et depuis cette disgrâce, il perdit l'envie de continuer la guerre ; mais en posant les armes il ne renonça pas a ses ruses, et il ne laissa pas que de combattre l'Empereur par ses intrigues.

2. Les Turcs ayant appris, depuis leur victoire, que l'Empereur Cantacuzène assiégeait la ville de Gratianopole, ils lui mandèrent, qu'ils avaient perdu leurs vaisseaux, et défait les Serviens, que bien qu'ils eussent dessein d'aller en la Chersonèse, pour passer ensuite en Asie., ils demeureraient à son service, s'il avait agréable de leur donner de l'argent. Ils étaient trois mille cent. Ce secours-là vint fort à propos à l'Empereur, en un temps où il était environné d'ennemis; car il ne savait pas encore que le Crale s'était retiré. Ce qui le fâchait le plus c'était 876 qu'il manquait d'argent. Ayant fait des présents aux Ambassadeurs des Turcs, il traita avec eux, et les conditions du Traité furent, qu'ils le serviraient, durant quarante jours, pour une certaine somme dont ils ne toucheraient rien, que quinze jours après qu'ils seraient arrivés, pendant lesquels il espérait faire venir de l'argent de Didymoteque.

3. Le jour suivant sur le midi, les prisonniers de Gratianopole, ayant égorgé la garnison, donnèrent le signal à l'Empereur, qui accourut à l'heure même, et prit sans peine cette ville si belle et si importante, où il trouva entre autres choses l'argent qui lui était nécessaire, pour payer les Turcs. Il y avait un citoyen de condition basse et obscure, nommé Angelitze, qui était soupçonné, depuis quelque temps, d'avoir trouvé un trésor, mais qui n'en était point recherché, parce que le soupçon n'était appuyé d'aucune preuve. Durant cette guerre si triste, et si funeste, où toutes les affaires étaient dans un désordre et dans un renversement générai, et oùÎ les plus gens de bien gémissant en exil, ou en prison, les charges ne pouvaient être remplies que par des personnes de nul mérite ; cet Angelitze parvint à celle de Juge de Gratianopole par la haine qu'il portait à Cantacuzène, et fut obligé pour en soutenir la dignité, de se servir des richesses qu'il avait trouvées. Lorsque la ville fut prise, il ne put 877 nier ce fait-là, qui était devenu tout public. On enleva donc ce que l'on trouva en sa maison, et on l'obligea de rendre une partie de ce qu'il avait caché, qui suffît pour les dépenses les plus pressées, et pour le payement des Turcs.

4. L'Evêque de Didymoteque mourut dans le même temps, dont l'Empereur, qui avait toujours eu une haute estime, et un profond respect pour sa vertu, eut un sensible de plaisir. Glabas mourut cinq jours après, comme le S. Prélat l'avait prédit.

5. Les Ambassadeurs de l'Empereur Cantacuzène ayant proposé à Alexandre Roi de Bulgarie le sujet de leur ambassade, au lieu de leur faire réponse, il partit avec son armée, et alla dans la Morée, à dessein d'y réduire de petites places. Il y en avait une nommée Hyperpiracion, qui était prête à recevoir garnison, comme elle avait déjà reçu un gouverneur de sa part.

6. L'Empereur n'eut pas sitôt appris cette nouvelle, que fortifié par l'arrivée des Turcs, et par la retraite des Serviens,  il laissa Mathieu son fils aîné, gouverneur de Gratianopole, et des autres Villes de Calcidice, qui suivaient son parti, et marcha vers la Morée, avec toute la diligence possible. Alexandre ne lui pouvant résister en bataille rangée, passa l'Hebre, avec une vitesse et un désordre in- 878 croyable. Il y eut plusieurs chevaux et quelques soldats noyés, et force bagage perdu dans le passage. Le Gouverneur qu'Alexandre avait envoyé à Hyperpiracion, s'en étant fui, au premier bruit de la marche de l'Empereur, cette place fut remise sous son obéissance.

7. Alexandre rendit à l'heure même réponse aux Ambassadeurs de l'Empereur, et fit la paix avec de grandes protestations de n'avoir jamais eu intention de lui nuire, ni de le désobliger.

 

οʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ἀσμένως ἀποσκευασάμενος καὶ Ἀλέξανδρον, παρεσκευάζετο ὡς τοῖς εἰς Ἡράκλειαν ἐπιστρατεύσων ἅμα τῷ νέῳ συνοῦσι βασιλεῖ. Μομιτζίλος δὲ ὑπὸ τῶν ἐν Βυζαντίῳ πεπεισμένος πόλεμον ἄρασθαι πρὸς βασιλέα, ἐπεὶ εἰς Διδυμότειχον ᾔσθετο ἀφιγμένον, Ἀβδηρίταις ἐπεστράτευσεν, ἐν οἷς ὡρμίζοντο αἱ πρότερον παρὰ Ἀμοὺρ πεντεκαίδεκα νῆες πρὸς βασιλέα κατὰ συμμαχίαν ἀφιγμέναι, ἃς ἐφύλαττον πεντήκοντα καὶ διακόσιοι Περσῶν· οἱ λοιποὶ δὲ συνῆσαν βασιλεῖ.

2. Ἐξ ὧν ὁ Μομιτζίλος κατὰ τὴν ἔφοδον ἐκείνην ἐνέπρησε τρεῖς, τῶν ἄλλων περισωθεισῶν· Περσῶν δὲ ἀπώλετο οὐδείς. Πρὸς δὲ τοὺς βασιλεῖ συνόντας τις ἐλθὼν, ὡς ναῦς τε συμπάσας ἐμπρήσειε Μομιτζίλος ἐπελθὼν καὶ τοὺς φύλακας ἀποκτείνειε, διαδρᾶναι δυνηθέντος μηδενὸς, ἀπήγγελλεν. Οἱ δ´ ἦσαν ἐν τοῖς ὅπλοις εὐθὺς καὶ ὥρμηντο Μομιτζίλῳ ἐπιέναι. Βασιλέως δὲ κωλύειν πειρωμένου, ὡς μετὰ τὴν ἐξ Ἡρακλείας ἐπάνοδον ἐπιστρατεύσοντας ἐκείνῳ μετὰ τῆς προσηκούσης ἐπιμελείας καὶ σπουδῆς, καὶ ἀναγκαιοτέραν τὴν εἰς Ἡράκλειαν στρατείαν ἐκ πολλῶν ἀποδεικνύντος, οὐδὲν ἀναγκαιότερον ἔφασαν ἐκεῖνοι τοῦ ἀμύνεσθαι ὑπὲρ τοῦ φόνου τῶν ὁμοφύλων. Ὁρῶν δὲ ὁ βασιλεὺς, ὡς μὴ δύναιτο κατέχειν, καὶ τὴν Ῥωμαίων συνεξέπεμπε στρατιὰν, ἅμα μὲν κακώσουσαν τὰ Μομιτζίλου ἤδη φανερῶς ἀφεστηκότος, ἅμα δὲ καὶ περὶ τῶν βαρβάρων δεδοικὼς, μὴ διαφθαρῶσιν ὑπ´ ἐκείνου, ἀξιόμαχον στρατόπεδον ἤδη κεκτημένου καὶ πρὸς τόλμαν καὶ εὐψυχίαν οὐδενὸς τῶν τότε λειπομένου.

3. Μομιτζίλος δὲ, ὅπερ ἐγένετο, ὑπωπτευκὼς, ὡς οὐκ ἂν ἀνάσχοιτο τὴν ὕβριν ὁ βασιλεὺς, ἀλλ´ ἐπ´ αὐτὸν πέμψοι στρατιὰν, τήν τε χώραν συνέστειλεν εἰς τὰς πόλεις καὶ τὰ φρούρια καὶ αὐτὸς παρεσκεύαστο ὡς ἐπὶ μάχην. Ὁρῶν δὲ τὴν Περσῶν καὶ Ῥωμαίων στρατιὰν δυνατωτέραν οὖσαν, ἢ ὥστε διακινδυνεύειν πρὸς αὐτὴν, τὸ νῦν μὲν ἔχον ἔγνω ἡσυχάζειν καὶ ἐπὶ λεηλασίαν τρέπεσθαι ἐᾷν, ἀναστρέφουσι δὲ ἐπιτίθεσθαι καὶ βλάπτειν, ἤν τι δύνηται. Καὶ τὴν στρατιὰν ἔχων, κατὰ τὸ Περιθεώριον ὑπὸ βασιλίδα ἔτι τελοῦν διέτριβεν ἐλθὼν καὶ τὴν ἀνάζευξιν περιέμενε τῆς στρατιᾶς.

4. Βασιλεῖ δὲ τῷ Καντακουζηνῷ ἐν Κουμουτζηνοῖς τὴν ἐπάνοδον τῆς στρατιᾶς καὶ αὐτῷ ἐκδεχομένῳ, ἐδόκει δεῖν προελθεῖν ἐπὶ μικρὸν, εἴ πως ἐγγένοιτο παρά του τι περὶ τῆς στρατιᾶς πυθέσθαι. Καὶ προῆλθεν ἄχρι πόλεως Μεσήνης παλαιᾶς, ἐκ πολλῶν ἐτῶν κατεσκαμμένης, ὅσον ἑξήκοντα ἔχων ἑπομένους στρατιώτας. Ἐκεῖ δὲ τοῦ ἵππου μετὰ τῶν συνόντων ἀποβὰς, σκοποὺς μὲν ἔπεμπε πρότερον φυλάττειν πόῤῥωθεν. Νυσταγμῷ δὲ ληφθεὶς, ὕπνωττεν ἐπὶ μικρόν· ὑπνώττοντι δὲ ἠκούετο λέγουσα φωνή· „ἔγειραι ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός.“ Ἀνέστη μὲν οὖν αὐτίκα ὑπὸ τῆς φωνῆς θορυβηθεὶς, καὶ τοῖς παροῦσι διηγεῖτο. Ἅμα δὲ καὶ οἱ σκοποὶ ἀπήγγελλον ἐλθόντες, ὡς προσελαύνει στρατιά· ἀκριβῶς δὲ οὐκ εἶχον εἰδέναι ὅθεν εἴη. Βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ᾠήθησαν μὲν εἶναι τὴν οἰκείαν, ὑποστρέφουσαν ἐκ τῆς λεηλασίας, ὅμως ὑπὸ τῆς κατὰ τοὺς ὕπνους τεθορυβημένος φωνῆς, τούς τε νεμομένους ἵππους ἐκεῖ τῆς στρατιᾶς ἐκέλευε τοὺς νομέας ἀπάγειν εἰς Κουμουτζηνὰ, καὶ Μανουὴλ τὸν Ταρχανειώτην ἐκ τῶν παρόντων ὀλίγους ἐκέλευεν ἀπολεξάμενον, εὐθὺ τῆς ἐρχομένης στρατιᾶς χωρεῖν καὶ κατασκέπτεσθαι ὅθεν εἴη· αὐτὸς δὲ ἀνελάμβανε τὰ ὅπλα μετὰ τῶν συνόντων. Οὔπω δὲ ὡπλισμένων παντελῶς, τεθορυβημένος ἐπανῆκεν ὁ Ταρχανειώτης, πολεμίους εἶναι φάσκων τοὺς ἐπιόντας. Οὔπω δὲ πᾶν εἴρητο ἔπος, καὶ οἱ πολέμιοι παρῆσαν.

5. Ἦνν δὲ ὁ Μομιτζίλος, χιλίους ἄγων ἐπιλέκτους, παρά τινων κατασκόπων, οὓς ἔπεμψεν αὐτὸς, περὶ βασιλέως πεπυσμένος, ὅτι ἐν Μεσήνῃ τὸ νῦν ἔχον διατρίβει. Ἦν γὰρ ὀλίγον ἐν ᾧ διεῖχε Περιθεώριον Μεσήνης. Βασιλεὺς μὲν οὖν τοὺς περὶ αὐτὸν συναγαγὼν, ἐβάδιζεν εὐτάκτως διὰ Μεσήνης τὴν ἄγουσαν εἰς Κουμουτζηνά. Ὁρῶν δὲ ὁ Μομιτζίλος οὐκ εὐθὺς ἐπὶ φυγὴν τραπέντας, ἀλλὰ βάδην καὶ τεταγμένως ἀπιόντας, ἔδεισε μή, τινων ἐνεδρευόντων ἐν τοῖς ἐρειπίοις τῆς πόλεως, τροπὴ γένηται περὶ αὐτὸν, ἀτάκτοις καὶ διεσκεδασμένοις ἀθρόον ἐπελθόντων, καὶ συνεῖχε καὶ αὐτὸς τὴν στρατιὰν σχολαίως πορευομένην ἐν λόχοις τρισίν. Ἐπεὶ δὲ βασιλεὺς καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἔξω τῶν ἐρειπίων ἦσαν καὶ ἐνέδρας ὑποψία οὐδεμία ἦν, ἤλαυνον οἱ περὶ Μομιτζίλον ἐπ´ ἐκείνους ἀκρατῶς. Τραπομένων δὲ ἁπάντων εἰς φυγὴν, ἐπεὶ οἱ προδραμόντες τῶν πολεμίων ἐγγὺς ἦσαν βασιλέως, (τῶν ἄλλων γὰρ αὐτὸς τελευταῖος ὑπελείπετο,)

6. συστραφεὶς ἠμύνετο τοῖς πρώτως φθάσασι, καὶ ἔπιπτεν ὁ βασιλέως ἵππος τοῖς πολεμίοις συμβαλόντος. Τῶν οἰκετῶν δὲ εἷς παρὼν, Λαντζαρέτος ὄνομα, τοῦ ἵππου ἀποβὰς, παρείχετο τὸν ἵππον βασιλεῖ, ἅμα δὲ καὶ συνήρατο ἐπιβῆναι. Ἐπιβαίνοντα δὲ ξίφει τις ἔπληξεν ἐπιστὰς κατὰ τῆς κεφαλῆς, ἔβλαπτε δὲ οὐδὲν, τοῦ κράνους πρὸς τὴν πληγὴν γενναίως ἀντισχόντος. Ἐξ ἐκείνου δὲ διὰ πάσης ἀμυνόμενος τῆς ὁδοῦ καὶ πλήττων καὶ πληττόμενος, (παρῆλθον γὰρ αὐτὸν πολλοὶ τῶν πολεμίων,) ἦλθεν εἰς Κουμουτζηνὰ, παραδόξως διασωθεὶς, Λαντζαρέτον δὲ ξίφεσι καὶ δόρασι κατατραυματίσαντες καὶ νομίσαντες ἀπεκτονέναι, (δεκάκις γὰρ ἐτραυμάτισαν πρὸς τοῖς ὀκτὼ,) ἀπέλιπον ἐμπνέοντα. Βασιλεὺς μὲν οὖν οὕτως ἐκ τοῦ τοσούτου κινδύνου, μηδενὸς ἂν προσδοκήσαντος, διεσώζετο, καὶ ὁ Μομιτζίλος οὐδὲ βραχὺ προσμείνας ἀνεχώρει. Λαντζαρέτον δὲ πέμψας ὁ βασιλεὺς ἤγαγεν εἰς Κουμουτζηνὰ ἐμπνέοντα ἔτι· καὶ πολλῆς ἀξιωθεὶς ἐπιμελείας, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ὑγιής τε καὶ σῶος αὖθις ἦν, μηδὲν τῶν μελῶν ὑπὸ τῶν πληγῶν ἀποβαλὼν, πολλῆς τε εὐμενείας καὶ τιμῆς ἀπέλαυε παρὰ βασιλέως, καὶ μειζόνων, ἢ ἐτύγχανε, δοκῶν εἶναι ἀξιώτερος διὰ τὴν ἐπιδεδειγμένην πρὸς ἐκεῖνον εὔνοιαν.

7. Ἔπεσον δὲ καὶ τῶν ἄλλων τέτταρες, ὧν εἷς ὁ Βρυέννιος Μιχαὴλ ἦν, ᾧ πεσεῖν μαχόμενον ἔμπροσθεν βασιλέως ὁ Διδυμοτείχου ἀρχιερεὺς πολλῷ χρόνῳ πρότερον προεῖπεν· ἑάλωσαν δὲ καὶ ἕτεροι τοσοῦτοι.

8. Μομιτζίλος δὲ μετὰ μικρὸν, τῆς αὐτῷ ἐπελθούσης στρατιᾶς ἀνακεχωρηκυίας, τῶν ἑαλωκότων δύο, τόν τε Ἀπελμενὲ καὶ Θεόδωρον τὸν Καβαλλάριον, πρὸς βασιλίδα τὴν Ἄνναν πέμψας, μισθοὺς ᾔτει τῆς συμμαχίας καὶ τῆς πρὸς τὸν πολέμιον, αὐτῷ γεγενημένης μάχης. Ἡ δὲ ἀσμένως τε ἐδέχετο τὴν αἴτησιν καὶ δεσπότην ἀπεδείκνυ. Πρεσβείαν δὲ καὶ πρὸς βασιλέα πέμψας ἐδεῖτο τυχεῖν συγγνώμης, ἀγνώμων οὕτω φανεὶς καὶ κακῶς ἀμειψάμενος τὸν εὐεργέτην· ἐπηγέλλετό τε μηδὲν ἀγνωμονήσειν ἔτι. Βασιλεὺς δὲ τό,τε τιμωρεῖσθαι ὡς ἀμήχανον ὁρῶν καὶ τὸ πολέμιον ἔχειν Μομιτζίλον βλάπτειν δυνάμενον ὡς ἀλυσιτελὲς, διηλλάττετό τε καὶ παρείχετο συγγνώμην, προσήκοντα ὑπομένων τῷ καιρῷ. Πεπυσμένος δὲ αὐτὸν καὶ παρὰ βασιλίδος δεσπότην γεγονέναι, τὴν σεβαστοκράτορος αὐτὸς παρείχετο ἀξίαν, καὶ ἔδοξε τὰ τούτου μᾶλλον ἢ τὰ βασιλίδος προελέσθαι, καὶ ἔστεργε τὸ ὑπὸ βασιλεῖ τετάχθαι δῆθεν ἐπ´ ὀλίγον χρόνον.

9. Τοῦ χρόνου δὲ ἐν τούτοις παρῳχηκότος, ὃν οἱ βάρβαροι ἐπηγγείλαντο συμμαχήσειν βασιλεῖ, ἐμέμνηντο ἐπανόδου. Βασιλεὺς δὲ καὶ αὖθις ἐπεχείρει συνεῖναι πείθειν· μὴ πειθομένους δὲ ἀπέλυε, καὶ ἐπεραιοῦντο εἰς Ἀσίαν δι´ Ἑλλησπόντου.

suivant

Chapitre LXX.

1. Momitzile brûle trois vaisseaux des Turcs. 2. Ils le vont chercher pour le combattre. 3. Il se retire. 4. Songe de l'Empereur. 5. Il est attaqué pat Momitzile. 6. Il se fauve heureusement. 7. Accomplissement d'une prédiction faite par l'Eveque de Didymoteque. 8. Momitzile est fait Despote par l'Impératrice Anne, et Sebastrocrator par l'Empereur Cantacuzène. 9. Départ des Turcs.

I. L'Empereur s'étant ainsi délivré des Bulgares, se prépara à attaquer les habitants d'Héraclée, qui tenaient le parti du jeune Empereur. Momitzile, que ceux de Constantinople animaient perpétuellement contre lui, ayant ap- 879 pris qu'il était de retour de Didymoteque, attaqua les Abdérites, chez lesquels il y avait quinze vaisseaux d'Amir, gardés par deux cents cinquante Turcs, et il en brûla trois.

2. Un homme inconnu étant venu dire aux Turcs qui étaient à la suite de l'Empereur, que Momitzile avait brûlé tous leurs vaisseaux, et tué tous leurs compagnons, ils prirent à l'heure même, les armes. L'Empereur ayant tâché de les retenir, et leur ayant remontré, que l'expédition contre Héraclée était plus pressée que nulle autre, ils répondirent, qu'il n'y avait rien de si pressé que de venger la mort de leurs compatriotes. Ne pouvant donc les détourner de la résolution qu'ils avaient prise, il envoya avec eux un bon nombre de Romains contre Momitzile, qui était un rebelle déclaré ; mais qui était aussi un des plus hardis et des plus expérimentez de son siècle.

3. Momitzile jugeant bien que l'Empereur ne manquerait pas d'envoyer des troupes pour venger l'affront qu'il lui avait fait, commanda aux paysans de se retirer dans les villes et dans les forts, et se prépara à donner bataille, mais ayant reconnu que ses forces n'étaient pas égalas à celles des Romains et des Turcs, il crut leur devoir laisser faire le dégât, et fondre sur eux lorsqu'ils se retireraient. Il mena ses troupes aux environs de la ville de Peritheorion qui était demeurée sous l'obéissance l'Impératrice Anne, et y at- 880 tendit les ennemis, à leur retour.

4. L'Empereur qui attendoit aussi à Cumutzène, le retour de ses troupes, voulut aller au devant pour en apprendre plutôt des nouvelles., et marcha jusqu'à une petite ville ruinée depuis longtemps, nommée Mesene, suivi seulement de soixante soldats. Ce fut de là qu'il envoya ses espions, et qu'il se laissa accabler par le sommeil, Comme il dormait il lui sembla qu'il entendait une voix qui disait: Eveillez-vous, vous qui dormez, et levez-vous d'entre les morts, et le Christ vous éclairera. Il s'éveilla tout épouvanté de cette parole, et la répéta à ceux qui étaient présents. Ses espions lui vinrent dire en même temps, qu'ils avaient vu une armée. Il crut que c'était la sienne qui revenait. Néanmoins comme la voix qu'il avait entendue durant le sommeil, lui donnait de l'inquiétude, il renvoya à Cumutzène les chevaux qui paissaient à la campagne, et il commanda à Tarcaniote d'aller reconnaître l'armée, pendant qu'il prendrait ses armes.Avant qu'il eût achevé de les prendre, Tarcaniote lui vint dire, que c'étaient les ennemis,et ils parurent à l'heure même.

5. C'était Momitzile, qui ayant appris que l'Empereur était à Misene, sans suite, était venu avec mille hommes fort lestes. L'Empereur rassembla ses gens autour de lui, et marcha en bon ordre vers Cumutzènec. Momitzile voyant que l'Empereur marchait lentement, au lieu de s'enfuir 881 en déroute, eut peur qu'il n'y eût quelque embuscade dans les ruines de Misene, et ayant divisé ses gens en trois troupes, il leur commanda de marcher aussi lentement, et en bon ordre. Lorsque l'Empereur eut passé Misene, il fondit sur lui, avec une extrême impétuosité. Les plus avancés des ennemis se trouvèrent proche de l'Empereur, qui était à la queue des siens.

6. Il combattit fort vaillamment, avec le petit nombre de ceux qui étaient avec lui. Son cheval étant tombé percé de coups, un de ses officiers nommé Lantzaret, descendit du sien, et l'aida à monter dessus. Comme il montait, il reçut un coup d'épée sur son casque, qui résista. Il fut vigoureusement attaqué dans le reste du chemin, et se défendit de même, et enfin il se sauva heureusement à Cumutzène. Lantzaret demeura sur la place, percé de dix-huit coups d'épée, ou de lance, et fut tenu pour mort par les ennemis. L'Empereur échappa de sa forte un si extrême danger, contre l'attente de tout le monde. Momitzile se retira incontinent. L'Empereur fit porter Lantzaret à demi-mort à Cumutzene, où il prit un si grand soin de le faire traiter, qu'en peu de temps il fut parfaitement guéri. Il fut depuis en si grande considération, qu'il semblait que ses honneurs étaient au dessus de ses mérites.

7. Il y en eut quatre qui moururent en cette occasion, et Michel Bryenne, à qui l'Évêque de Didymoteque avait prédit qu'il mourrait aux pieds 882 de l'Empereur, en fut un. Il y en eut encore quatre autres, qui furent tués depuis.

8. Momitzile envoya incontinent après, à l'Impératrice, Apelemene, et Théodore Caballaire, qui avaient été pris prisonniers, et lui fit demander récompense de ses services. Elle reçut favorablement sa demande, et le déclara Despote. Il envoya aussi demander pardon de son ingratitude à l'Empereur Cantacuzène, et lui promettre de ne plus tomber à l'avenir dans le même crime. L'Empereur voyant qu'il était difficile de le châtier, et dangereux de l'avoir pour ennemi, lui pardonna, et ayant appris que l'Impératrice Anne l'avait fait Despote, il le fit Sebastocrator. Il parut depuis plus attaché à l'Empereur, qu'à l'Impératrice; mais ce ne fut pas pour longtemps.

9. Le terme que les Barbares avaient pris pour servir l'Empereur étant expiré, ils lui demandèrent leur congé. Il fit d'abord ce qu'il put pour les retenir ; mais enfin ne pouvant rien gagner sur leur esprit, il les renvoya en Asie par l'Hellespont.

 

suivant