Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

LIVRE TROIS (chapitres LI à LX)

LIVRE TROIS (chapitres  XLI à L - chapitres LXI à LXX

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE TROISIEME.

 

 

 

précédent

ναʹ. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς ἐπεὶ ἐκ Φερῶν ἀνέστρεφεν εἰς Ἔδεσσαν ἐλθὼν, ἣν περιεστρατοπεδευμένος ὁ Κράλης ἐπολιόρκει, τὴν μὲν πολίχνην εὗρε προσχωρήσασαν ἐκείνῳ χρήμασι διαφθείραντι τοὺς ἔνδον. Ἀναμιμνήσκων δὲ τῶν ὅρκων καὶ τῶν συνθηκῶν τῶν πρὸς αὐτὸν, οἷς ἐνεγέγραπτο, εἰ πόλιν τινὰ τῶν Ῥωμαίοις ὑπηκόων, καὶ ἀπόντος βασιλέως, ἢ ὅπλοις ἢ τρόπῳ δή τινι ὑποποιήσαιτο, ἀποδιδόναι βασιλεῖ, ᾔτει τὴν πολίχνην. Ὁ Κράλης τε παρείχετο ἑτοίμως, φάσκων πάντα τὰ ὑπεσχημένα πράξειν καὶ ὅπλοις καὶ χρήμασι καὶ πάσῃ δυνάμει συμμαχήσειν. Βασιλεὺς δὲ τότε πρὸς τὴν πολίχνην μένειν αὐτὸς ἀλυσιτελὲς ὁρῶν, (περὶ γὰρ τῆς εἰς Διδυμότειχον ἐπανόδου πᾶσα ἦν αὐτῷ ἡ σπουδὴ,) ἔκ τε τῶν οἰκείων φρουρὰν ἀξιόλογον μὴ δυνάμενος καταλείπειν, ὀλίγων τε ὄντων τῶν συνεπομένων καὶ μὴ πειθομένων χωρὶς ἐκείνου ἀπολείπεσθαι ἐκεῖ, τὴν μὲν πολίχνην ὡς ἰδίαν καὶ ἄκων κατέλιπε πρὸς Κράλην φυλάττειν ὑπ´ ἀνάγκης, ἄχρις οὗ, καιροῦ καλοῦντος, αὖθις ἀπολάβῃ. Αὐτὸς δὲ ἅμα Κράλῃ πρὸς τὴν Τριβαλῶν ἀνεχώρουν γῆν.

2. Ἀπόκαυκος δὲ ὁ μέγας δοὺξ ἐπεὶ πύθοιτο ἐκ Φερῶν ἀνακεχωρηκότα βασιλέα μετὰ Τριβαλῶν, ὑποπτεύσας τοὺς ἐν Διδυμοτείχῳ σφόδρα τεθορυβῆσθαι καὶ πρὸς διχοστασίαν ἔσεσθαι ῥᾳδίους καὶ διὰ ταῦτα παραστήσεσθαι ἐλπίσας, στρατιὰν ὅση ἦν ἐκ Βυζαντίου καὶ τῶν κατὰ Θρᾴκην πόλεων συναγαγὼν πεζήν τε καὶ ἱππικὴν, κατὰ Διδυμότειχόν τε ἐγένετο καὶ προσῆγε λόγους περὶ παραδόσεως.

3 Ὡς δ´ ἐκεῖνοι παρεδέχοντο οὐδαμῆ τοὺς λόγους, τὸ μὲν τειχομαχεῖν ἀπεγίνωσκε, διά τε καρτερότητα τειχῶν καὶ εὐψυχίαν καὶ τόλμαν τῶν ἐχόντων ἀνάλωτον νομίζων·

4. Τὸ Ἐμπυθίου δὲ φρούριον περιστρατοπεδευσάμενος, ἐπολιόρκει καὶ μηχαναῖς ἐχρῆτο καὶ τειχομαχίαις, περὶ πλείονος τὸ παραστήσασθαι ποιούμενος. Ἐπεχείρει δὲ κρύφα καὶ τοῖς ἐν Διδυμοτείχῳ, εἰ δύναιτο πείθειν τὴν πόλιν παραδοῦναι· ἤνυε δὲ οὐδέν. Ἀφιγμένου γάρ τινος παρὰ βασιλέως καὶ μεμηνυκότος, ὡς οὐκ ἀληθῆ τὰ περὶ ἐκείνου εἰρημένα εἴη, ἀλλ´ ὑποστρέψειε μὲν διὰ τὴν περὶ τὴν στρατιὰν συμβᾶσαν νόσον, αὖθις δὲ παρασκευάζοιτο ὡς ἀφιξόμενος, ἀνεθάρσησάν τε καὶ ἕτοιμοι ἦσαν ὡς ὑπὲρ ἐκείνου πάντα καὶ πεισόμενοι καὶ πράξοντες. Ὁ μέγας δὲ δοὺξ ὀλίγα τῇ τοῦ Ἐμπυθίου ἐνδιατρίψας πολιορκίᾳ, ἐπεὶ πύθοιτο ἀθρόον στρατιὰν Σκυθικὴν εἰς τὴν Ῥωμαίων ἐμβεβληκυῖαν, ἀσυντάκτως ὑπὸ δέους τῆς πολιορκίας ἀπαναστὰς, πρὸς Ἀδριανούπολιν ἐχώρει σπουδῇ πολλῇ.

5. Οἱ δὲ ἐν Διδυμοτείχῳ τὴν ἀταξίαν ὁρῶντες τῆς τῶν Ῥωμαίων στρατιᾶς καὶ νομίσαντές τι περὶ αὐτοὺς συμβεβηκέναι τὸ μάλιστα οὕτω θορυβῆσαν, αὐτίκα τε ἐγένοντο εἰς τὸ στρατόπεδον, καί τινων ἐκράτησαν ὀλίγων ἐπιθέμενοι, σῖτόν τε καὶ βοσκήματα καὶ ἄλλας διαρπάσαντες ἀποσκευὰς, εἰσῆγον ἐντὸς τειχῶν.

6. Ἐξ ὅτου γὰρ οἱ ἐκ τῆς ἔξωθεν συνοικίας πόλεμον ἀράμενοι πρὸς τοὺς ἔνδον ἀνέστησαν ἡττηθέντες, οὐδ´ οἱ ἔνδον γεωργίαις προσεῖχον, εἰδότες ὡς οὐδεμία τις ὠφέλεια ἐκ τούτων ἔσται, αὐτῶν πολιορκουμένων καὶ τοὺς ἐπιόντας ἀμύνεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν οὐ δυναμένων, ἀλλὰ τὰς πλησίον πόλεις κατατρέχοντες καὶ ληϊζόμενοι διέζων. Τότε δὲ παντάπασιν ὑπὸ τῆς στρατιᾶς εἱργόμενοι τειχήρεις, οὐ μετρίως ἐπιέζοντο ἐνδείᾳ. Τὸ μέντοι Σκυθικὸν πᾶσαν καταδραμὸν τὴν Θρᾴκην, ἐπεὶ ληΐζεσθαι οὐδὲν ἐνῆν, πρότερόν τε ὑπὸ τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς ἀλλήλους τῆς χώρας διεφθαρμένης καὶ τότε, εἴ τι περιῆν ἔτι, εἰς τὰς πόλεις καταφυγόντος, κεναῖς ἀναστρέψαντες χερσὶν, οὐ μακρὰν Σκοπέλου τὴν στρατοπεδείαν ἐποιήσαντο. Ὁ δὲ ἐν Σκοπέλῳ δῆμος πυθόμενοι, ὡς Σκύθαι ληϊσάμενοι μηδὲν πρὸς τὴν οἰκείαν ἐπανέρχονται, τῇ συνήθει ἀσυνεσίᾳ παραβόλως ὁρμηθέντες, ὅπλα ὡς εἶχον ἕκαστος ἀράμενοι, ἠνάγκαζον καὶ τὸν τῆς πόλεως ἡγεμόνα Μιχαὴλ παραλαβόντα καὶ τοὺς στρατιώτας, ὅσοι ἦσαν παρ´ αὐτοῖς, συμπλέκεσθαι ἐγγὺς οὖσι τοῖς βαρβάροις. Τοῦ δὲ πρὸς τὸ τόλμημα ἀπαγορεύοντος καὶ παραινοῦντος ἀπέχεσθαι τῆς πείρας, ὡς θανατοῦντας φανερῶς, οὐ μόνον οὐκ ἐπείθοντο τὰ βελτίω συμβουλεύοντι, ἀλλὰ παρέδοσάν τισι φρουρεῖν, ὡς ἐπειδὰν ἐκ τῆς μάχης ἀναστρέψωσιν, ἀμυνούμενοι αὐτὸν τῆς προδοσίας. Οὐ γὰρ ἀδυναμίαν αὐτοῖς συνειδότα μὴ ἐθέλειν στρατηγεῖν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ἀλλὰ χαριζόμενον αὐτοῖς, ὡς ἐκ τῆς Διδυμοτείχου πολιορκίας τὸν μέγαν δοῦκα ἀναστήσασιν, ὅσον οὐδέπω μέλλοντα διὰ τὴν ἔνδειαν αὐτοῦ κρατεῖν. Αὐτοὺς δὲ ἐκείνοις ἐπελθεῖν τε καὶ κρατήσειν, οὐ τοῦ πολεμίους εἶναι μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν εἰς τὸν μέγαν δοῦκα εὔνοιαν. Τῷ γὰρ ἐκείνου δέει μηδὲν λυμηναμένους τὴν Ῥωμαίων, πρὸς τὴν οἰκείαν ἀναστρέφειν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ. Τοιαῦτα οἱ κακοδαίμονες εἰπόντες καὶ νεανιευσάμενοι, ἐχώρουν κατὰ τῶν Σκυθῶν, κελεύσαντες αὐτοῖς καὶ τοὺς στρατιώτας ἕπεσθαι. Οἱ δὲ εἵποντο ἀνάγκῃ, αἱρετώτερον ἡγούμενοι αὐτοὺς, εἰ δέοι, τοῖς βαρβάροις μαχομένους ἀποθνήσκειν, ἢ πανοικεσίᾳ διαφθείρεσθαι ὑπὸ τῶν δημοτῶν. Ἐπεὶ δὲ ἐγγὺς τοῦ στρατοπέδου ἦσαν τῶν Σκυθῶν, βοῇ πόῤῥωθεν ἐχρῶντο καὶ ἀλαλαγμοῖς καὶ ἐχώρουν δρόμῳ κατ´ αὐτῶν. Οὐ γὰρ ᾤοντο ἀντισχήσειν οὐδὲ πρὸς βραχὺ, ἀλλ´ ὑποπτήξαντας ἑτοίμους ἑαυτοὺς παρέχεσθαι ἀνδραποδίζεσθαι. Διὸ καὶ σχοινία ἕκαστος ἐπεφέροντο τοῦ τοὺς ἁλωσομένους βαρβάρους ἕνεκα δεσμεῖν, ἵνα μὴ διαδιδράσκοιεν ἄδετοι ἀγόμενοι. Οἱ Σκύθαι δὲ νομίσαντες στρατιὰν πεζὴν ἰέναι ἐπ´ αὐτοὺς, τῶν ἵππων ἐπιβάντες, ἐξήγοντο τοῦ στρατοπέδου ὡς μαχούμενοι. Οἱ δὲ, ὡς μόνον εἶδον τοῦ στρατοπέδου ἐξιόντας, τοῦ προτέρου φυσήματος ἐπιλαθόμενοι ἐτρέποντο πρὸς φυγήν. Ὑπτίου δὲ ὄντος τοῦ πεδίου καὶ ὕλης παντάπασι ψιλοῦ, διαδρᾶναι ἠδυνήθη οὐδὲ εἷς, ἀλλὰ πάντες κατεκόπησαν ὑπὸ τῶν Σκυθῶν πλὴν τῶν ἱππέων. Οὗτοι γὰρ διά τε τὸ πολὺ αὐτῶν τοὺς Σκύθας ἔτι ἀφεστάναι, ἡνίκα ἡ τροπὴ ἐγένετο, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ πρὸς τὸν πεζὸν ἠσχόληντο οἱ βάρβαροι, διασωθῆναι εἰς τὴν πόλιν ἠδυνήθησαν. Οὕτως ἡ ἄνοια καὶ ἡ παράλογος ὁρμὴ πρὸς ἀνηκέστους ἐξάγει συμφοράς.

7. Ἀπόκαυκος δὲ ὁ μέγας δοὺξ μετὰ τῶν Σκυθῶν τὴν εἰσβολὴν Ἀνδρόνικον Παλαιολόγον τὸν πρωτοστράτορα, ὃς ἦν γαμβρὸς αὐτῷ, ἄρχοντα συμπάσης ἀποδείξας τῆς στρατιᾶς καὶ τὸν πρὸς Διδυμότειχον ἐπιτρέψας πόλεμον, αὐτὸς εἰς Βυζάντιον ἐπανῆκε. Πρωτοστράτωρ δὲ συχνὰς ἐποιεῖτο κατὰ Διδυμοτείχου ἐκδρομὰς καὶ πάλιν ἀνέστρεφε ταχέως. Οὐ γὰρ ἦν, ὅ,τι κακώσειε διαφθείρας, οὐδενὸς ὄντος ἔξω τειχῶν. Οἱ δὲ ἔνδον στρατιῶται, αὐτοῦ ἀναχωροῦντος, τοὺς περιοίκους ληϊζόμενοι καὶ σῖτον διαρπάζοντες καὶ βοσκήματα, διέφερον τὸν πόλεμον, οὐδὲν ἀγεννὲς οὔτε πράξαντες, οὔτε μελλήσαντες διὰ τὴν ἔνδειαν.

8. Ἐπελθόντος δὲ αὐτοῖς τοῦ πρωτοστράτορός ποτε, πέμψας ὁ μητροπολίτης ἐδήλου διὰ γραμμάτων, ὡς ἀνόνητα κόπτονται καὶ ταλαιπωροῦσι διὰ τὸν πρὸς βασιλέα πόλεμον, ᾧ δουλεύσουσι πάντως μετὰ μικρὸν, αὐτοί τε ἀπέραντα πονοῦντες καὶ τοῖς ἄλλοις αἴτιοι γινόμενοι μεγάλων συμφορῶν. Παρῄνει τε, αὐτῷ πειθομένους τῶν κακῶν ἀπέχεσθαι. Εἰ γὰρ οὐκ ἀποβαίη τοιαῦτα, οἷα ἐγὼ λέγω, ἔφασκεν, οὐ λελάληκε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν ἐμοί. Τοῦ πεμπομένου δὲ ἀπαγορεύοντος τὴν ἄφιξιν διὰ τὸ δεδοικέναι, μὴ κακῶς ὑπ´ ἐκείνων πάθῃ τοιαῦτα ἀπαγγέλλων, ἐκέλευε θαῤῥεῖν, ὡς οὐδὲν ὑποστησόμενον, ἢ πληγὰς ὀλίγας. ἃ καὶ ἀπέβαινεν, ᾗ ἐκεῖνος προηγόρευεν.
 

précédent

Chapitre LI.

1. Le Crale prend la ville d'Edesse, promet à l'Empereur Cantacuzène de la lui rendre. 2. Apocauque somme les habitants de Didymoteque de se rendre à lui. 3. Ils refusent de le faire. 4. Il met le siège devant le fort d'Empithion et le lève. 5. Son camp est pillé. 6. Les habitants de Scopele attaquent témérairement les Scythes et sont défaits. 7. Apocauque donne le commandement de son armée à Andronique Paléologue Protostrator son gendre. 8. Prédiction faite par l'Eveque de Didymoteque.

1. L'Empereur Cantacuzène passa par Edesse, en revenant de Phères, et il trouva qu'elle avait été prise par le Crale, qui avait gagné par argent quelques-uns des habitants. Il la redemanda en vertu du Traité et du serment, par lesquels il était porté que si le Crale prenait quelque ville en son absence, ou par les armes, ou autrement, il serait tenu de la lui rendre. Le Crale ayant témoigné être prêt de satisfaire à cette condition, l'Empereur qui avait toutes ses pensées tournées vers Didymoteque, et qui ne pouvait alors ni 769 s'arrêter s'arrêter à Edesse, ni y mettre de garnison, la laissa entre les mains du Crale, pour l'en retirer en un autre temps, et se retira avec lui sur les terres de son Etat.

2. Apocauque grand Duc, ayant appris que l'Empereur Cantacuzène était parti de Phères, avec les Serviens, et s'étant douté qu'il y avait de la division parmi les habitants de Didymoteque, il amassa tout ce qu'il y avait de cavalerie et d'infanterie à Constantinople et en Thrace, et les vint sommer de se rendre.

3. Les habitants ayant méprisé ses discours, il désespéra de les réduire, tant à cause de la bonté de leurs murailles, que de la vigueur avec laquelle ils paraissaient résolus de se défendre.

4. Il assiégea ensuite le fort d'Emputhion, et le bâtit avec toute forte de machines, dans la pensée que ce lui serait un allez grand avantage, s'il s'en pouvait rendre maître, il fit aussi des intrigues secrètes, pour gagner quelques citoyens de Didymoteque. Mais il n'en put venir à bout, car un courrier y étant arrivé de la part de l'Empereur Cantacuzène, et les ayant assurés que tous les bruits que l'on avait répandus de lui étaient faux, qu'il ne s'était retiré qu'à cause des maladies dont son armée avait été attaquée, et qu'il se préparait à revenir, ils conçurent une nouvelle confiance, et promirent de tout faire et de tout souffrir pour son service. Le grand Duc ayant perdu quelque temps devant Emputhion, et ayant appris que 770 les Scythes avaient fait irruption furies terres de l'Empire, il leva le siège en désordre, et se retira à la hâte à Andrinople.

5. Les habitants et les soldats de Didymoteque, ayant aperçu le désordre de l'armée d'Apocauque, et ayant jugé qu'il y était survenu quelque chose d'extraordinaire, ils coururent à l'heure même au camp, défirent ceux qui le gardaient, et en enlevèrent quantité de grains, de moutons et de bagage.

6. Depuis qu'ils eurent chassé ceux des faubourgs qui avaient pris les armes contre eux, ils négligèrent de cultiver les terres, parce qu'ils ne crurent pas les pouvoir exempter du pillage, et ainsi ils ne vécurent plus que des courses qu'ils firent sur le pays d'alentour. Les Scythes ayant couru toute la Thrace sans y avoir rien trouvé, parce qu'elle avait déjà été ruinée par la guerre civile, et que l'on avait emporté dans les villes ce qu'il y avait de meilleur, ils s'en retournèrent les mains vides, et se campèrent auprès de Scopele. Les habitants de cette ville ayant appris qu'ils se retiraient sans rien emporter, prirent indiscrètement les armes. Leur gouverneur nommé Michel, avant voulu blâmer la témérité de leur entreprise, ils le donnèrent à garder, à dessein de le châtier comme un traître, qui les empêchait de combattre non par la connaissance de leur faiblesse, mais par le désir d'obliger les Barbares, en reconnaissance de ce qu'ils avaient 771 fait lever le siège de Didymoteque à Apocauque. Ces misérables enflés de cette ridicule vanité, marchèrent contre les Scythes, et forcèrent les soldats de la garnison de les suivre. Ceux-ci n'obéirent qu'à regret; mais ils aimèrent mieux s'exposer à mourir en combattant contre les barbares, que d'être exterminés avec leurs familles parla fureur du peuple. Lorsqu'ils furent proches du camp des Scythes, ils jetèrent de grands cris, encoururent avec impétuosité, dans l'espérance qu'ils ne soutiendraient pas le premier choc, et qu'ils se viendraient présenter pour être emmenés prisonniers ; et ils avaient porté des cordes pour les lier, de peur qu'ils ne leur échappassent en chemin. Les Scythes croyant que c'était une armée d'infanterie qui les venait attaquer, montèrent à cheval pour les recevoir. Mais ces paysans ne les eurent pas sitôt vu sortir de leur camp, qu'oubliant leur fierté, ils prirent lâchement la fuite. Comme le pays était plat, et qu'il n'y avait rien où ils pussent se mettre à couvert, ils furent tous taillés en pièces, excepté les cavaliers, qui étant moins avancez que les autres, eurent le loisir de se sauver, pendant que les Scythes étaient occupés après leurs compagnons. Voila comment la témérité aveugle précipite ceux qu'elle transporte.

7. Apocauque donna le commandement de son armée à Andronique Paléologue Protostrator son gendre, et retourna à Constantinople. 772 Le Protostrator fit des courses aux environs de Didymoteque, et se retira aussitôt, parce qu'il n'y avait plus rien à prendre à la campagne. Lorsqu'il ne paraissait point, la garnison allait piller les places d'alentour, et en enlevait des grains et des bestiaux pour soutenir le siège.

8. Un jour que le Protostrator les avait attaqués, l'Evêque leur manda de ne se point fatiguer inutilement, parce qu'ils seraient bientôt réunis fous l'obéissance de l'Empereur, il ajouta: Si ce que je dis n'arrive, l'Esprit saint n'aura, pas parlé par ma bouche. Le porteur refusant de se charger de sa lettre de peur d'être maltraité, il l'assura qu'il ne serait châtié que fort légèrement ; ce qui arriva.


 

νβʹ. 1. Ἄννα δὲ ἡ βασιλὶς, ἐπεὶ πύθοιτο Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα πολλῆς εὐνοίας ἀπολαύοντα παρὰ Κράλῃ, παρασκευάζεσθαι αὖθις ὡς εἰς Διδυμότειχον ἐπανήξοντα ἅμα στρατιᾷ, τὸν Λουκᾶν ἀπολεξαμένη Γεώργιον καὶ Μακάριον τὸν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, πρεσβευτὰς ἔπεμπεν εἰς Κράλην καὶ ἐπηγγέλλετο πόλεις παραδώσειν, ὅσας ἂν συμβῶσιν, εἰ μόνον Καντακουζηνὸν πέμψειε δεσμώτην πρὸς αὐτήν.

2. Ὁ δὲ ἐμέμψατό τε τὴν πρεσβείαν καὶ ἀπηγόρευε φανερῶς, ὡς οὐκ ὀλίγων μόνον πόλεων ἕνεκα, ἀλλ´ οὐδὲ συμπάσης τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς τοιοῦτον τολμήσων ἄγος, καὶ ἀπέπεμπεν ἀπράκτους.

3. Οἱ δὲ εἰς Βυζάντιον ἐλθόντες, ὀλίγῳ ὕστερον πάλιν ἐπανῆκον. Ἔφασκε δὲ ὁ Κράλης, ὡς κατὰ τὴν δευτέραν πρεσβείαν τὰς ἐκ Χριστουπόλεως ἁπάσας ἑσπερίους πόλεις παραδιδοῖεν πλὴν Θεσσαλονίκης, ὡς, εἰ μὴ Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα βούλοιτο παραδιδόναι, ἀλλ´ αὐτὸν γοῦν εἵρξαντα κατέχειν ἐν δεσμωτηρίῳ.

4. Ὁ δὲ αὖθις ἀπέπεμπεν ἀπράκτους, ἀδύνατα εἰπὼν αἰτεῖν. Ἑλένη δὲ, ἡ τοῦ Κράλη γαμετὴ, καὶ καθήψατο πικρῶς καὶ ἀπέπεμπε πρὸς ὀργὴν, ὡς ἄδικα πρεσβεύοντας καὶ πολλὴν αὐτοῖς τὴν ἀδοξίαν οἴσοντα. Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἐν τέλει πάντες τῶν Τριβαλῶν ἐλοιδοροῦντό τε καὶ πολλὴν αὐτῶν κατεγίνωσκον μωρίαν, εἰ τοιαῦτα πείσειν ἤλπισαν, οὕτω μηδεμίαν ὑπερβολὴν ἐλλείποντα κακίας. Πάντες γὰρ ἐφίλουν βασιλέα καὶ οὐδὲν ἠνείχοντο τῶν ἀγόντων βλάβην εἰς ἐκεῖνον, ὥστε καί τις ἐξ αὐτῶν Κοβάτζης ὠνομασμένος φανερῶς ἀντεῖπε καὶ ἠπείλησε θάνατον τοῖς πρέσβεσιν, εἰ μὴ τάχιον ἀπαλλάττοιντο. Πολλήν τε αὐτῶν ἀναισθησίαν κατηγόρει, ὅτι τὸν Ῥωμαίων ὀφθαλμὸν οἰκείαις αὐτῶν χερσὶν ἐξορύξαντες αὐτοὶ, προσέτι καταπροδιδόασι καὶ πόλεις καὶ τὴν ἀρχὴν Ῥωμαίων, ἵνα τελέως κατασβέσωσιν αὐτὸν, ὥσπερ δεδοικότες μὴ ἐπανελθόντος αὖθις ἀναβλέψωσιν. Ὁ μὲν οὖν οὕτω πρὸς ὀργὴν ἀπέπεμπε.

5. Μακάριος δὲ ὁ Θεσσαλονίκης ἐπίσκοπος, ἐπεὶ ἀνηνύτοις ᾔσθετο ἐπιχειρῶν, βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ προσελθὼν, πρῶτα μὲν ἐμέμφετο τῆς περὶ βασιλέα τὸν φίλον ἀγνωμοσύνης, ὅτι τοσοῦτον φιληθεὶς καὶ οὕτω μεγάλων εὐεργετημάτων ἀπολελαυκὼς, τοῖς ἐναντιωτάτοις ἀμείψαιτο τοὺς παῖδας, τῆς ἀρχῆς ἕνεκα ἐπιβουλεύσας καὶ ἀποκτεῖναι διανοηθείς. Ὧν τὴν ἀτοπίαν βδελυξάμενον καὶ θεὸν, μὴ μόνον οὐκ ἐφεῖναι εἰς τέλος τὰ βεβουλευμένα ἀγαγεῖν, ἀλλὰ καὶ τῆς περὶ βασιλέα ἀδικίας δίκας εἰσπραττόμενον, ὑπερόριον ἀποδεῖξαι καὶ πλανήτην περιιόντα, ἐπ´ ἄλλοις τὴν ἐλπίδα ἔχοντα τῆς σωτηρίας. Ἔπειτα συνεβούλευεν, εἰ μὴ πρότερον, ἀλλὰ νῦν γε τὸ συνοῖσον συνιδόντα, πρεσβείαν ποιήσασθαι πρὸς βασιλίδα καὶ ἱκέτην αὐτῆς τε καὶ πατριάρχου καὶ τῆς συγκλήτου βουλῆς γενέσθαι, ὥστε ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις συγγνώμης ἀξιώσαντας, πρόνοιάν τινα ποιήσασθαι αὐτοῦ, μὴ καὶ ὑπερόριος ἀπόληται, οὐδεμιᾶς ἢ φαύλης τινὸς ἐλπίδος ἔτι ὑπολειπομένης.

6. Βασιλεὺς δὲ „οὐδὲν θαυμαστὸν“, εἶπεν „εἰ μεθύων τις καὶ παραφερόμενος ὑπ´ ἀναισθησίας οἴοιτο ἀστατεῖν τὴν γῆν, βεβαίως ἡδρασμένην· οὐδ´ εἰ ὑπὸ μελαγχολίας κατεχόμενος οἴοιτο καὶ τοὺς ἄλλους τὰ ἴσα πάσχειν. Καὶ σὺ τοίνυν τῇ κενῇ δόξῃ καὶ φιλαρχίᾳ κατάκρας ἁλοὺς καὶ προδοσίαν τὴν ἐσχάτην εἰργασμένος, οὐδὲν θαυμαστὸν, εἰ τὰ ἴσα καὶ ἐμοῦ καταψηφίζῃ, μηδὲν τοιοῦτον εἰργασμένου. Οἶσθα γὰρ, ὡς ἐμοῦ τοῖς ἐν Ἄθῳ ἀρετῆς ἀντιποιουμένοις καὶ τοῦ καλοῦ καὶ ἐρασταῖς καὶ ἐργάταις γεγραφότος καὶ πολλὰ δεηθέντος, πρὸς Βυζάντιον ἐλθεῖν καὶ βασιλίδι καὶ πατριάρχῃ καὶ οἷς αὐτὸς ὀνομάζεις σύγκλητον βουλὴν διαλεχθῆναι περὶ εἰρήνης καὶ πεῖσαι κατατίθεσθαι τὸν πόλεμον, ὃν ἀδίκως κεκινήκασι κατ´ ἐμοῦ μηδὲν ἠδικηκότος, συκοφαντίας πλασάμενοι καὶ διαβολὰς, μετὰ τῶν ἄλλων παρειλήφασι καὶ σὲ, ὡς ἀρετῆς ἀντιποιούμενον δῆθεν καὶ ὑπὲρ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κοινῇ λυσιτελοῦντος βουλησόμενον διακινδυνεύειν. Ἀλλ´ ἐκεῖνοι μὲν καλῶς ποιοῦντες, τά τε δέοντα εἰρήκασι μετὰ παῤῥησίας καὶ τῶν εἰς αὐτοὺς ἡκόντων ἐνέλιπον οὐδὲν, καὶ τῶν διαφθείρειν βουλομένων καὶ διαστρέφειν ἀπὸ τῆς ἀληθείας, οὐδὲ ἐπεστράφησαν, πολλὰ ἐπαγγελλομένων εὖ ποιήσειν. Ἀλλὰ τοῖς ἐξαρχῆς ἐνέμειναν λογισμοῖς καὶ τῇ περὶ τοῦ καλοῦ καὶ δικαίου κρίσει· δι´ ἃ καὶ μέχρι νῦν πολλοῖς προσταλαιπωροῦσιν ἀλγεινοῖς. σὺ δ´ ὑπὸ φιλαρχίας καὶ τῆς κατὰ τὴν ἀρχιερωσύνην δόξης ἡττηθεὶς αἰσχρῶς, καὶ τοὺς συμπρεσβευτὰς μετὰ τοῦ δικαίου καὶ τῆς ἀληθείας προὔδωκας· οἷς ἁρμόσει μικρὸν ὑπαλλάξαντας τὸ ὑπὸ Παύλου τοῦ θεσπεσίου εἰρημένον περὶ Δημᾶ, καὶ περὶ σοῦ εἰπεῖν νυνὶ, ὅτι, Μακάριος ἡμᾶς ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην. ἃ ἐχρῆν μεμνημένον, καὶ ὡς νῦν ἀνοσιώτερα καὶ ἀδικώτερα πολλῷ τολμᾷς, τὸν οὐδὲν ἐμὲ ἠδικηκότα αὐτοχειρίᾳ μονονουχὶ πειρώμενος φονεύειν, χάριν ἀξίαν ἐν τούτῳ κατατιθέμενος τοῖς τὴν ἀρχιερωσύνην ἐγχειρίσασιν, αἵμασιν ἀδίκοις μολύνων τὰς χεῖρας, μὴ ἐμοῦ καταψηφίζεσθαι ἀδικίαν καὶ ἀγνωμοσύνην περὶ βασιλέα, οὐδὲν οὔτε πρότερον, οὔτε μέχρι νῦν ἀνάξιον τῆς εἰς ἐκεῖνον φιλίας εἰργασμένου. Περὶ μὲν οὖν τῆς εἰς βασιλέα καὶ τοὺς παῖδας ἐμοῦ εὐγνωμοσύνης λόγον οὐδένα πρὸς σὲ ποιήσομαι νυνὶ, καθάπαξ τὰς φρένας διεφθορότα καὶ ἄδικα καὶ παράνομα καὶ λέγοντα καὶ διανοούμενον περὶ ἐμοῦ, ἀλλ´ ὕστερον, ἡνίκα ἂν ἐθέλῃ θεός. Περὶ δὲ ὧν εἴρηκας, ὡς δεῖ βασιλίδος ἱκέτην καὶ πατριάρχου γενέσθαι, ὡς ἂν συγγνώμην παρασχόμενοι πρόνοιάν τινα ποιήσωνται πρὶν παντάπασιν ἀπολέσθαι, ἐκεῖνο εὔκαιρον εἰπεῖν, ὅτι, μὴ κλαίετε ἐπ´ ἐμὲ, θυγατέρες Ἱερουσαλὴμ, ἀλλ´ ἐφ´ ἑαυτὰς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν.“ πρὸς μὲν οὖν ἐκεῖνον ὁ βασιλεὺς τοιαῦτα ἀπεκρίνατο.

773 Chapitre LII..

1. L'Impératrice Anne envoie prier le Crale de lui livrer Cantacuzène. 2. Il lui refuse sa demande. 3. Elle le prie de le garder au moins. 4.. Il rejette sa seconde demande comme la première. 5. Reproches faits à l'Empereur Cantacuzène par l'Eveque de Thessalonique. 6. Réponse de l'Empereur.

1. Lorsque l'Impératrice Anne sut que l'Empereur Cantacuzène avait acquis les bonnes grâces du Crale, et qu'il était prêt de revenir à Didymoteque, à la tête d'une armée, elle envoya deux Ambassadeurs à ce Prince, savoir, Luc George, et Macaire Archevêque de Thessalonique, pour lui offrir de lui donner les villes dont ils conviendraient ensemble, pourvu qu'il lui envoyât Cantacuzène chargé de chaînes.

2. Le Crale rejeta avec indignation cette Ambassade, et protesta que quand on lui donnerait tout l'Empire, il ne se souillerait pas d'un crime si détestable.

3. Ces Ambassadeurs s'en étant retournés sans rien faire, ils revinrent une seconde fois. Le Crale disait qu'ils lui avaient offert toutes les villes d'Occident, excepté Thessalonique, à la charge qu'il retînt Cantacuzène en prison, s'il faisait 774 difficulté de le livrer.

4. Il les renvoya comme la première fois, après leur avoir témoigné qu'il ne pouvait rien faire de ce qu'ils demandaient. Hélène sa femme les reprit avec aigreur, et les chassa avec colère, pour s'être chargés d'une Ambassade injuste, et honteuse. Les principaux des Serviens les accusèrent d'extravagance, d'avoir espéré obtenir ce que l'on ne leur pouvait accorder que par la plus odieuse, et par la plus exécrable de toutes les perfidies : Il n'y en avait pas un qui ne chérît tendrement Cantacuzène. Il y en eut un parmi eux nommé Couace, qui ne pouvant modérer son ressentiment, menaça les Ambassadeurs de les tuer, s'ils ne se retiraient promptement, et leur dit, qu'ils voulaient crever l'œil de l'Empire, comme s'ils eussent eu peur de voir clair.

5. L'Évêque de Thessalonique reconnaissant que l'entreprise qu'il avait faite ne pouvait réussir, s'adressa à Cantacuzène, et l'accusa d'ingratitude envers le feu Empereur, en ce qu'après en avoir été chéri, et en avoir reçu de grands bienfaits, il avait conspiré contre ses enfants, pour les priver de l'Empire, et de la vie ; que Dieu détestant ses desseins, bien loin d'en favoriser le succès, en avait déjà puni l'injustice, en le rendant errant, vagabond, et dépendant du secours d'autrui. Puis il l'exhorta à prendre au moins alors un sage conseil, puis qu'il ne l'avait pas pris plutôt, qui était d'en venir aux soumissions en- 775 vers l'Impératrice, le Patriarche, et les autres de son Conseil, et en les suppliant de lui pardonner ses fautes, d'avoir pitié de sa misère, et de ne pas permettre qu'il courût ainsi les pays étrangers, sans espérance de salut.

6. On ne s'étonne pas, répondit l'Empereur, qu'un homme à qui les vapeurs du vin font tourner la tête, s'imagine que tout tourne comme lui. Il n'y a pas aussi sujet de trouver étrange qu'étant possédé par le désir déréglé d'une domination injuste, qui vous a engagé dans une trahison criminelle, vous vous persuadiez que je suis coupable du même crime, bien que j'en fois très innocent. Vous savez que j'ai écrit au Mont Athos, pour supplier les saints Solitaires qui l'habitent, et qui y vivent dans un amour sincère, et dans une pratique exacte des vertus Chrétiennes, de prendre la peine d'aller à Constantinople, et de conférer avec l'Impératrice, avec le Patriarche, et avec ce que vous appelez le Conseil, touchant les moyens de rendre la paix à l'Empire, et de finir la guerre injuste qu'ils ont commencée contre moi, sur des accusations calomnieuses. Vous fûtes choisi avec les autres, comme un homme que l'on croyait avoir du zèle pour la Justice, et être prêt de s'exposer pour le bien public aux fatigues, et aux dangers de cet emploi. Vos compagnons s'en acquittèrent avec une parfaite intégrité, une généreuse hardiesse, et une inébranlable confiance, sans que les flatteries, ni les promesses de ceux qui voulaient les corrompre, fissent aucune impression sur leur esprit. Ce qui leur a attiré une cruelle persécution, sous laquelle ils gémissent encore 776 aujourd'hui. Pour ce qui vous regarde, vous étant laissé honteusement vaincre par l'ambition sacrilège des dignités saintes de l'Eglise, vous avez trahi en même temps la vérité, la justice, et vos collègues, qui pourraient vous appliquer avec raison cette parole du divin Paul, contre Demas, Macaire, nous a abandonnés, pour l'amour du siècle, et est allé à Thessalonique. Vous deviez vous souvenir de toutes ces choses, et considérer l'impiété avec laquelle vous tâchez de me faire massacrer, pour plaire à ceux qui vous ont élevé à l'Episcopat, et l'impudence avec laquelle vous m'accusez de trahi/on. Je ne vous dirai rien à cette heure, de la fidélité que j'ai gardée à l'Empereur, et à ses enfants, parce que vous avez le jugement trop corrompu, et que vous tenez des discours trop désavantageux de ma conduite. Je vous en entretiendrai peut-être une autre fois. Quant à ce que vous avez dit, que je devrais demander pardon à l'Impératrice, et au Patriarche, et les supplier d'avoir pitié de moi, avant que je sois entièrement perdu; je n'y répondrai que par ces paroles de l'Ecriture : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous, et sur vos enfants.


 

νγʹ. 1. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ ἐκ Θετταλίας ἧκον πρέσβεις, καλοῦντες βασιλέα καὶ δεόμενοι ἄρχειν σφῶν. Καὶ πρότερόν τε γὰρ ἕτοιμοι ἦσαν ὑπακούειν καὶ τὰ ἐκείνου μᾶλλον ᾑροῦντο, ἢ βασιλίδος, καὶ τότε δὲ ὁμονοήσαντες ἔπεμψαν πρὸς αὐτὸν, καλοῦντες ἐπὶ τὴν ἀρχήν.

2. Βασιλεὺς δὲ αὐτοῖς πολλὰς ὁμολογήσας χάριτας τῆς τε προτέρας εὐνοίας καὶ τοῦ νυνὶ προσχωρεῖν ἑκόντας, ἔπειτα ἔφασκεν ἄγνωμον εἶναι δεινῶς, εἰ αὐτῶν πᾶσαν εὐνοίας ὑπερβολὴν ἐνδεικνυμένων, μὴ ὁμοίως καὶ αὐτὸς φαίνοιτο διακείμενος περὶ αὐτοὺς, μηδὲ τὴν διάνοιαν ἀποκαλύπτοι. Ὅσα μὲν γὰρ ἐν Γυναικοκάστρῳ συμβαίη περὶ αὐτὸν, καὶ ὡς αὐτός τε καὶ τῶν συνόντων οἱ μάλιστα φιλοῦντες μεγάλοις κινδύνοις περισχεθεῖεν, ἀφισταμένων μὲν τῶν οἰκείων, τῶν πολεμίων δὲ ἐπικειμένων, καὶ ταραχῆς πολλῆς καὶ ἀταξίας τὸ στρατόπεδον κατεχούσης, εἰ μὴ θεὸς ἄνωθεν χεῖρα σώζουσαν ὑπερέσχεν, οὐδ´ αὐτοὺς ἠγνοηκέναι οἴεσθαι. Ἀνάγκῃ δὲ ἐλθὼν πρὸς Κράλην τὸν ἄρχοντα Τριβαλῶν, πολλῆς ἀπολελαυκέναι παρ´ αὐτοῦ καὶ τιμῆς καὶ συμμαχίας παρὰ δόξαν. Ὀλίγῳ γοῦν πρότερον στρατιὰν παραλαβὼν πολλήν τε καὶ ἀγαθὴν, ἐπὶ Διδυμότειχον σπεύδειν, ὡς τοῖς ἐκεῖσε φίλοις συνεσόμενος καὶ διαθησόμενος εὖ τὰ κατ´ αὐτόν. Γενομένου δὲ ἐν Φεραῖς, τούς τε ἡγεμόνας καὶ τὴν στρατιὰν νόσῳ δεινῇ περισχεθῆναι καὶ ἀποθανεῖν αὐτῶν πολλοὺς, ὡς ἐκ τῆς νόσου καὶ πρὸς ἀνάγκην ἐλθεῖν αὖθις ἀναστρέφειν εἰς τὴν Τριβαλῶν ἀρχήν. Νυνὶ δὲ παρασκευάζεσθαι, ὡς ἅμα στρατιᾷ εἰς Διδυμότειχον αὖθις ἀφιξόμενος. Τοῦτο γὰρ μάλιστα λυσιτελεῖν αὐτῷ πρὸς τὸ κτήσασθαι, εἰ κατὰ γνώμην εἴη θεῷ, τὴν πᾶσαν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν. Δι´ ἃ οὐ δύνασθαι ἥκειν πρὸς Θετταλίαν νῦν. Μᾶλλον γὰρ ἀνιάσειν, συγγινόμενος μὲν ἐπὶ μικρὸν, ἐν τάχει δὲ ἀπαίρων πρὸς Θρᾴκην αὖθις. Ἀλλ´ εἴγε κατὰ γνώμην αὐτοῖς εἴη ὑπ´ αὐτὸν τελεῖν, νῦν μὲν ἄρχοντα αὐτοῖς τὸν Ἄγγελον Ἰωάννην ἐφιστᾷν, προσήκοντά τε μάλιστα ἐξ αἵματος καὶ δυνάμενον ἐξηγεῖσθαι καὶ διασώζειν ἀπὸ τῶν πολεμίων, ἄν τινες ἐπίωσι, καὶ συνέσει καὶ εὐψυχίᾳ καὶ ἐμπειρίᾳ τῇ πρὸς τοὺς πολέμους. Αὐτὸν δὲ γενόμενον ἐν Διδυμοτείχῳ, εἰ μή τι κωλύοι δυσχερὲς, πρόνοιαν αὐτῶν ποιήσεσθαι, ὅση δυνατὴ, καὶ πᾶσαν ἐνδείξεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν καὶ προθυμίαν καὶ σπουδήν. Τοιαῦτα μὲν πρὸς τοὺς πρέσβεις ἀπεκρίνατο. Ἐκέλευέ τε καὶ τοῖς ἐν Θετταλίᾳ ἀπαγγείλαντας, εἰ πείθοιντο, εἰς ἔργον ἄγειν· φιλοφροσύνην τε αὐτῷ προσήκουσαν περὶ αὐτοὺς ἐπιδειξάμενος, συνεξέπεμπε καὶ τῶν οἰκείων ἕνα Μανουὴλ τὸν διοικητὴν, ὡς τὰ εἰρημένα παρ´ αὐτοῦ καὶ τοῖς ἐν Θετταλίᾳ ἀπαγγελοῦντας.

3. Ὧν καὶ γενομένων ἐν Θετταλίᾳ, ἐπεὶ ἥ τε στρατιὰ καὶ τῶν πόλεων οἱ ἄριστοι τὰ παρὰ βασιλέως εἰρημένα ἐπυνθάνοντο, πρῶτα μὲν ὡμολόγουν βασιλεῖ χάριτας πολλὰς τῆς εὐμενείας τῆς περὶ αὐτοὺς καὶ τῆς συντρόφου καὶ φίλης ἀληθείας ἐκ παιδὸς, ὅτι καίτοι δοκῶν ἐν δυσπραγίαις εἶναι, οὐδὲν ὑπέμεινε πεπλασμένον φθέγξασθαι, οὐδ´ ἀγεννὲς, ἀλλὰ δήλην αὐτοῖς πεποίηται τὴν διάνοιαν οἵα ἦν. Αὐτοὺς δὲ τῷ περιόντι τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας, ἐπεὶ μὴ λυσιτελεῖν αὐτῷ δοκοίη, τὸ νῦν ἔχον ἥκειν παρ´ αὐτοὺς, οὐκ Ἄγγελον μόνον, κατὰ γένος τε αὐτῷ προσήκοντα καὶ ἄρχειν δυνάμενον αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ εἴ τινα ἐκείνου πέμποι πολλῷ καταδεέστερον, δέξεσθαι προθύμως καὶ πᾶσαν ἐπιδείξεσθαι περὶ τὸν βασιλέα εὔνοιαν. Τοιαῦτα μὲν καὶ οἱ ἐν Θετταλίᾳ ἀπεκρίναντο. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ πύθοιτο ἀπὸ τῶν πρέσβεων ἐπανελθόντων, ἔπεμπε τὸν ἀνεψιὸν Ἄγγελον Ἰωάννην, ἐπίτροπον εἶναι Θετταλίας.

4. Πᾶσι δὲ βουλόμενος καταφανὲς ποιεῖν, ὡς οὐ βασιλέως τοῖς παισὶν ἐπιβουλεύων ἤρατο τὸν πόλεμον, καὶ ὡς οὐδ´ εἰ περιγένοιτο τῆς ἀρχῆς ἔγνωκεν ἀποστερεῖν, ἀλλ´ ὑπὸ βασιλίδος μᾶλλον αὐτὸς ἐπολεμήθη ἀνθρώποις πειθομένης συκοφάνταις, τῷ Ἀγγέλῳ πρὸς τὴν Θετταλίας ἀρχὴν χρυσόβουλλον ποιῶν, βασιλίδα τε προσέγραφε καὶ βασιλέα Ἰωάννην τὸν υἱὸν, ὥστε Ἄγγελόν τε καὶ Θετταλοὺς τὴν δουλείαν τε κἀκείνοις ὥσπερ καὶ αὐτῷ ὁμολογεῖν καὶ μᾶλλον ἢ πρότερον ὑπείκειν. Ὃ καὶ ἐπὶ λέξεως εἶχεν οὕτως· „ὡς ἀπόλοιτο ὁ φθόνος, τὸ πάντων τῶν κακῶν χείριστόν τε καὶ ἀδικώτατον, ὅγε κακῶς ἡμᾶς ἀρχῆθεν ἐξώσας τῆς ἀκηράτου τρυφῆς χειρὶ θεοῦ πλασθέντας καὶ λόγῳ τιμηθέντας, ὢ τῆς ὑπὲρ λόγον χάριτος. Καίτοι μετὰ τὴν τοῦ χείρονος πεῖραν, ἵνα συνελὼν εἴπω, εἰ τῆς ἐνδίκου καταδίκης ἐκείνης ἦμεν ἐν συναισθήσει καὶ τὰ βελτίω ἐμελετῶμεν, κἂν συγγνώμης τυχόντες αὖθις ἂν ἦμεν ἐν τοῖς προτέροις. Νυνὶ δ´ ὥσπερ μή τι χαλεπὸν πεπραχότες ἢ πεπονθότες ἐξ ἀβουλίας, ἢ γοῦν ὑπὸ τοῦ παθεῖν οὐμενοῦν διδαχθέντες, τὸ τὰ δέοντα φρονεῖν οἱονεὶ παρῃρήμεθα, πήματα πάσχειν αὐθαίρετα κακῶς αἱρεθέντες, καὶ δεινῶς ἐγκαλινδεῖσθαι διὰ βίου τοῖς μὴ καθήκουσι καὶ τῆς ἴσης ἀξίας πρὸς θεοῦ τυχόντες, καὶ τῆς αὐτῆς ἠξιωμένοι σπουδῆς, μεμηνότος δίκην, ταυτησὶ μὲν οἰκτρῶς ἐκπεπτώκαμεν, ἀνισότητα δὲ πεπόνθαμέν τε καὶ τετιμήκαμεν. Δέον γὰρ σπουδάζειν ἢ τὸν αὐτὸν ἐπὶ τοῖς ἀμείνοσι δρόμον, ἢ φιλονεικεῖν ἄλλος ἄλλον ὑπερβαίνειν, ὅπως ἂν ἐπ´ ἀγαθοῖς ἀλλήλους νικῴημεν τοὐναντίον ἅπαν φαινόμεθα πράττοντες, καὶ συμβέβηκεν ἡμῖν οἷόν τι πάθος ἀτεχνῶς ἄτοπον, ὅτι κατὰ τοὺς τῆς μορφῆς χαρακτῆρας ἔπεστι διενηνοχέναι, καὶ ταῖς τῆς ψυχῆς ἔξεστι. Καὶ τὴν πρώτην ἐκείνην καὶ μακαριστὴν ὄντως εὐδαιμονίαν ἀποβαλοῦσιν ἡμῖν δέδοκτο δεῖν ἐφ´ ἑτέραν πολυσχιδῆ τραπέσθαι, ἀβέβαιον πάντῃ καὶ καθ´ ἑαυτὴν στασιάζουσαν. ἣν εἴ τις οὐ καλοίη τύρβην κομιδῆ ματαίαν καὶ θόρυβον ἀκερδῆ, τοῦτον ἐγὼ νομίζω τελεῖν οὐκ εἰς τοὺς εὖ φρονοῦντας, οὐ φύσεως εἰς τοῦτο, φαύλης δέ τινος αἱρέσεως ζημιωσάσης αὐτόν. Πολλῶν δὲ ταύτης δὴ τῆς λεγομένης τε καὶ νομιζομένης εὐδαιμονίας διαφόρως εὐμοιρησάντων, καὶ τῷ μὲν ἀπὸ γένους οἷον τιμᾷν εἰώθασιν ἄνθρωποι, τὸ βρενθύεσθαί τε καὶ ἥδεσθαι προσυπάρχοντος, τῷ δ´ ἀπὸ χρημάτων, τῷ δ´ ἀπὸ δόξης καὶ θεραπείας ὅτι πολλῆς, ἑτέρῳ δ´ ἀπὸ στρατηγίας βίου τε κατὰ κόσμον ἐπαινετοῦ, ἄλλῳ δ´ ἀπ´ εὐτεκνίας καὶ φατρίας λαμπρᾶς συγγενῶν καὶ φίλων, τούτων ἁπάντων καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα τοῖς πολλοῖς μακαρίζεται, (παρίημι γὰρ τὸ δοκεῖν περαιτέρω τῇ τῶν τοιούτων ὀνομάτων προφορᾷ φαιδρύνεσθαι,) λίαν ἱκανῶς ἐμοὶ πειραθῆναι καὶ δαψιλῶς εὐμαρῶς πως ἄν τις εἴποι κατὰ ῥοῦν θεόθεν κεχορήγηται. Καὶ εἴ τῳ τῶν νῦν ἢ τῶν πάλαι ἑνὶ τῶν λεγομένων αὐχεῖν ὁπωσοῦν ἐχρῆν ἢ μέγα φρονεῖν, φαῖεν ἅπαντες ἂν ἐμοὶ χρῆναι τὸ τούτοις ἅπασι διὰ πάντων σεμνύνεσθαι ἀμέλει. Καὶ ἦν μὲν ἐμοὶ πολλή τις εὐδαιμονίας σύῤῥοια καὶ ὄλβου παντοίου, μηδενὸς τυγχάνοντος κακοῦ καθ´ ἧμαρ, ὥς τινι τῶν πάλαι σοφῶν ἐπῃνέθη· ἐθεώμην δ´ ὥσπερ ἐξ ἀπόπτου τινὸς εἰκῆ ταῦτα τιμώμενά τε καὶ σπουδαζόμενα καὶ ῥᾷστα λυόμενα, ὡς ἔξωθεν ἀνθρώποις περιῤῥεόμενα, τύχης τινὸς ἀστάτῳ φορᾷ καὶ τὸ τῆς τρυτάνης πασχούσης, ἧς τῶν πλαστίγγων ἡ μὲν ἄνεισι κουφιζομένη, ἡ δ´ αὖ καθέλκεται βαρυτέρας ἐπεντεθείσης ὁλκῆς. Καὶ πάντων μὲν τῶν ἄλλων ᾤμην ῥᾳδίαν τινὰ τὴν μεταβολὴν, ὡς ἀπὸ μὲν τῶν ἀφιξόμενος οἴκοθεν, ὑπὸ δὲ τῶν ἴσως οὐκ ἀεὶ καλούμενος, οἷα συμβαίνειν εἴωθεν· ἣν δ´ ἐφθακὼς ὠνόμασα φατρίαν φίλων, οὔποτ´ ᾤμην τοῖς πράγμασι συμμεταβληθῆναι, μηδὲ τοῖς τοῦ βίου καιροῖς, ἀλλ´ ὥσπερ οὐκ αὐτὸς ἔμελλον ἀμωσγέπως ἐκείνων ἀφέξεσθαι, οὕτως οὐδὲ σφᾶς ἄλλο παρὰ τοῦτο παθεῖν ὑπείληφα. Εἰρήσεται γὰρ τἀληθές· παγχάλεπον ἐνόμισα ἐκείνους κατ´ ἐμοῦ γενέσθαι, οὓς εὖ ποιῶν οὐκ ἐπαυσάμην ἐν πᾶσιν. Εἰ δὲ καὶ ὑπ´ αὐτῶν τούτων μᾶλλον ἡμεῖς ἀνήκεστα ἐπεπόνθειμεν καὶ τὰ δεινότατα, φεῦ, σεσυκοφαντήμεθα καὶ διαβεβλήμεθα, τί χρὴ καὶ λέγειν; ἀλλ´ ἐχρῆν, ἄρ´ ἐχρῆν κατειληφέναι πάντας ἀπλανῶς καὶ ἐς προὖπτον κεῖσθαι, ὡς οὐδὲν μόνιμον, οὐδὲ βέβαιον. Τῷ μέντοι πρὸ ἡμῶν δεσπότῃ τε καὶ βασιλεῖ τῷ θειοτάτῳ καὶ γενναίῳ μοι ἀδελφῷ πάλαι τὰ μέγιστ´ ἀδικουμένῳ καὶ κινδυνεύοντι, (παροπτέον δὲ τὰ νῦν φειδοῖ τῶν ἀδικούντων, πλὴν τούτου, πάνυ θαυμαστῶν ὄντων,) προστεθέντες ἡμεῖς καὶ πάντα μὲν παρ´ οὐδὲν θέμενοι, συγκινδυνεῦσαι δ´ ἐκείνῳ καλῶς ἑλόμενοι καὶ μυρίοις ὑπὲρ ἐκείνου συμπιεσθέντες δεινοῖς, φιλίας ὅρῳ καὶ νόμοις δικαίου χρέους πειθόμενοι, περιγενέσθαι λαμπρῶς τῶν ἀδικούντων τουτονὶ πεποιήκαμεν θεοῦ, τυχόντες ἵλεω. Καὶ ἦμεν αὖθις ἐν παντὶ βίῳ τοῦ ζῇν καὶ βασιλεύειν ἐκεῖνον κηδόμενοί τε καὶ περὶ πλείστου ποιούμενοι, ὡς ἴσασι ταῦτα πάντες, καὶ ἡμῶν τὸ σιγᾷν αἱρουμένων. Ἐγὼ μὲν οὖν, ὡς καὶ πλειστάκις αὐτοῖς ἔργοις ἐπεδειξάμην, ὑπὸ θεῷ καὶ τὰ νῦν διισχυρίζομαι μάρτυρι, ὡς ῥᾷστ´ ἂν καὶ σὺν εὐχῇ τὴν ἐμὴν ἀπεδόμην ζωὴν, εἴγε ἐξὸν ἦν ἐκεῖνον οὐκ ἐς ᾅδου ἰέναι. Ἐπεὶ δὲ τοῦτ´ ἐβουλόμην μὲν καὶ ὅσον τὸ ἀπ´ ἐμαυτοῦ εἶχον ἐκ τοῦ ῥᾴστου πεποιηκέναι, τῷ θεῷ δ´ οὕτω κέκριται καὶ τέθνηκεν, ὡς μὴ ὤφελε, βίον ἀβίωτον ἐμοὶ καταλελοιπὼς, τοῦ ζῇν καὶ ἄρχειν τὴν ἐκείνου σύζυγον καὶ τὰ φίλτατα παντὶ σθένει καλῶς ἐγὼ λίαν ἐπιμεμέλημαι, ψήφῳ τοῦ θειοτάτου βασιλέως καὶ πάντων ἐφεξῆς ὕστερον τὴν τῶν κοινῶν, ὡς καὶ πρὶν ἐγκεχειρισμένος διοίκησιν. Καλῶς τοίνυν καὶ κατ´ εὐχὴν καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιον τῶν πραγμάτων ἡκόντων καὶ ἥξειν ἔτι ῥᾳδίως ἐπαγγελομένων, τῷ ἐξώλει καὶ κακίστῳ πάθει δή φημι τῷ φθόνῳ τρωθέντες, οἱ μᾶλλον, ὡς εἴρηται, παθόντες εὖ παρ´ ἡμῶν, ὧν ἔξαρχος ὁ κάκιστ´ ἀπολούμενος ἦν Ἀπόκαυκος, δίκην ὄφεως ὑπεψιθύρισαν τῇ βασιλίδι καὶ τοῦ ὀρθοῦ ταύτην ἐκπεπτωκέναι παρεσκευάκασι κακῶς, τὴν αὐτῆς διαστρέψαντες γνώμην· οὐ γὰρ ἂν εἴποιμι γνῶσιν καθ´ ἡμῶν, βαβαὶ, καὶ ταῦτα σπουδαζόντων ὑπὲρ ἐκείνης καὶ τοῦ παιδὸς καὶ βασιλέως, καὶ μυρίους ὑπὲρ ἀμφοῖν ὑφισταμένων καμάτους. Μέντοι γε καὶ κακοῖς ἐπεχείρησεν ἀμείψασθαί με, μᾶλλον δὲ θανάτῳ, τὸν ὅσῳ περὶ ἐκείνην καὶ τὰ κοινὰ ἀγαθὸν τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι. Ἀλλ´ οἷα ἀνθ´ οἵων κεκόμισμαι. Ὁπηνίκα γάρ με ἐχρῆν εἰπεῖν τὸ τοῦ Παύλου, κρεῖττον ἂν εἴη λέγειν τὸ τοῦ ἀποστόλου τοῦ θεηγόρου, τὸ τὴν πίστιν τετήρηκα, τὸν δρόμον τετέλεκα, καὶ τὸ ἑξῆς τοῦ ῥητοῦ λοιπὸν εἰληφέναι θαῤῥεῖν, τότ´ ἄρα ἐμοῦ μὲν σιγῶντος, αὐτὸ τοὖργον ἐβόα τοὺς ἄθλους καὶ μεγάλα ἀντὶ μεγάλων εἰσέπραττεν. Οἱ δ´ ὀφείλοντες, ὢ τῆς τῶν συκοφαντησάντων παραπληξίας, ἐρήμην ἡμᾶς κατεδίκασαν καὶ ἐγράψαντο πλάσαντες καθ´ ἡμῶν, ὃ πρὸς βουλῆς καὶ μελέτης ἡμῖν οὐκ ἦν, οὔτοι μὰ τὸν καὶ λογισμοὺς καρδιῶν ἀκριβῶς ἐπιστάμενον. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἰς ἕτερόν μοι τεταμιεύσθω καιρὸν, ἡνίκα καὶ φανήσεται τἀληθὲς καλῶς θεοῦ διδόντος. Νῦν δ´ ὡς μὴ τῇ τοῦ λόγου ῥύμῃ συνισχημένοι, κἀντεῦθεν ταῖς τοιαύταις ἐμφιλοχωρεῖν ὑποθέσεσιν ἐπειγόμενοι, ἄτοπόν τι ποιεῖν ὑποληφθείημεν, μικροῖς λόγοις τὰ μὴ μικρὰ παραδοῦναι πειρώμενοι, ἰτέον εὐθὺ τοῦ προκειμένου. Ἐπειδή ποτε βασκανίᾳ δαίμονος, ὡς διείληπται, καθ´ ἡμῶν μανέντες οὐκ ἔνδικα οὓς διὰ χρόνου μακροῦ φίλους συνεστησάμεθα καὶ κοινωνοὺς ἡμῖν ἐποιησάμεθα τῆς εὐπραγίας, ἐσκαιώρησαν τὰ δεινότατα, καὶ ἣν ἐπορευόμεθα σὺν θεῷ πορείαν ὀρθήν τε καὶ τῷ κοινῷ συντείνουσαν κακοὶ κακῶς διαβεβληκότες τε καὶ κεκακουργηκότες παντάπασι προτεθύμηνται καὶ ἐπικεχειρήκασιν ἡμᾶς ὀλέσαι σὺν τοῖς ὑπολειφθεῖσι φίλοις, τοῦ κινδύνου τέως ἐφεστῶτος ἡμῖν, τὰ πρὸς σωτηρίαν ἀθρόον βεβουλεύμεθα· οὐδὲν ἧττον ἐπὶ θεῷ μάρτυρι πεφρικότες καὶ συνδιασκεψάμενοι, καὶ ἔτι φροντίζοντες, καὶ πῶς ἂν ἐκεῖνοι σωθεῖεν οἱ καταπροδόντες ἡμᾶς, καὶ ἵνα τὰ ἐν μέσῳ πλεῖστά γε ὄντα καὶ κόρον ὠσὶ παρέχοντα παρῶ, πάντων σχεδὸν ἐν ἀνάγκῃ καὶ καιρῷ κίνδυνον ἀπειλοῦντι διαφόρως, ἀπειπόντων τε καὶ καταλελοιπότων με φίλων, συγγενῶν γνησίων καὶ θεραπόντων, ταῦτά μοι τούτοις ὀφειλόντων, μᾶλλον δ´ εἰπεῖν καὶ πλείω καὶ μυρίοις καταπροέσθαι με κινδύνοις πολλάκις ᾑρημένων, κρίμασι θείοις καὶ λόγοις ἀῤῥήτοις αὐτῆς καὶ μόνης τῆς τοῦ θεοῦ δεξιᾶς ᾐσθόμην λαμπρῶς ἀντιλαμβανομένης μου καὶ ἀντωθουμένης ἰσχυρῶς τοὺς καθ´ ἡμῶν, ὡς ἄν τις φαίη, ἐπενηνεγμένους ἀκροβολισμοὺς καὶ τὰς ἑλεπόλεις τηνικαῦτα πέφηνε κρείττων τῶν ἀπειλούντων πάντων, καὶ σφόδρα δεινῶν τοσούτων. Καὶ ὁ περιπόθητος αὐτάδελφος τῆς βασιλείας μου κύριος Ἰωάννης ὁ Ἄγγελος, ὃς τῆς αὐτῆς ἡμῖν τοῦ γένους ῥίζης τετυχηκὼς καὶ βασιλικοῖς βρύων αἵμασι, λίαν ἐπαινετῶς ἀντεφιλονείκησε περιγεγενῆσθαι μᾶλλον ἁπάντων τῇ τῆς ψυχῆς εὐγενείᾳ, ἢ ὅσῳ περιγίνεται τῇ τοῦ σώματος. Τὴν μὲν γὰρ οἶδε φύουσάν τε καὶ αὖθις μείουσαν, τὴν δ´ ἄφθιτον ἀεὶ μίμνουσαν. ψυχῆς μὲν οὖν ἀνδρίαν, ἢ φρονήσεως ἑδραιότητα καὶ περὶ τοὺς φίλους στεῤῥότητα, ὥστε προκινδυνεύειν αὐτῶν αἱρεῖσθαι, σώματός τε εὐφυΐαν καὶ ὥσπερ εὐαρμοστίαν καὶ ῥώμην, μακρὸν ἂν εἴη τὰ νῦν διεξέρχεσθαι. Ἐπεὶ δὲ τὰς παρ´ αὐτῶν φασι τῶν ἐχθρῶν ἀξιοπιστοτέρας γίνεσθαι μαρτυρίας, εἰδεῖεν ἂν καὶ φαῖεν ταῦτα Ἰλλυριοί τε, καθ´ ὧν οὑτοσὶ μέγα κεκλέϊσται, καὶ πᾶσα ἤπειρος καὶ αὐτοὶ Πέρσαι, οἳ πολλάκις τούτῳ προσβαλόντες παντελῶς ἥττους, ὡς μηδένες ἐναργῶς ἀπηλέγχθησαν. ἃ δ´ ὑπήνεγκεν ἀνδρείως καὶ πέπονθεν ἐμὴν χάριν, χρημάτων ἀφαίρεσιν παντελῆ καὶ πλούτου παντὸς δήμευσιν, θεραπόντων πλῆθος, στέρησίν τε τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὧν ἡττημένους ὁρῶμεν ἀνθρώπους· ὅπως τέ μοι συνεξῴκισται ἐς Τριβαλοὺς, καὶ ψυχὴν αὐτὴν ἑτοίμως εἶχεν ὑπὲρ ἐμοῦ θεῖναι ὁπότε ἔδει, καὶ ὅπως ἐγίνετό μοι ἀντὶ πάντων, ὁποίων τέ μοι καὶ ὁπόσων κεκοινώνηκε τῶν ἀνιαρῶν, ἐῶ λέγειν, ὡς μὴ ἀνάξια δόξω πράττων ἐκδιηγούμενος σὺν οἴκτῳ δι´ ἐμαυτοῦ, ἃ τότε γενναίως ἠνέγκαμεν ἀρωγῇ τοῦ κρείττονος. Βούλομαι μὲν οὖν μακροτέρᾳ διηγήσει δοῦναι τὰ τούτου. Ἐπειδὴ δ´ ἐλάττω τῆς ἀληθείας ἔσται πάντως ἅττ´ ἂν εἴποιμεν, ἔχει τις ἐξ ὀλίγων πάνυ τῶν ῥηθέντων ὥσπερ ἐν ἐπιδρομῇ ἐς βαθεῖαν τοῦ αὐτοῦ πρακτέων ἐληλυθέναι κατάληψιν. Παρείσθω γὰρ τὰ πλείω οἷς ἔργον αὐτὸ τοῦτο μόνον, τὸ γραφῆς ταῦτ´ ἀξιοῦν καὶ λόγοις τιμᾷν. Ἡμῖν δὲ πρὸ τούτου μελήσει καὶ αὐτοῖς ἔργοις ἀμείβεσθαι τουτονὶ τὸν περιπόθητον αὐτάδελφον τῆς βασιλείας μου τὸν φερωνύμως χάρισι βρύοντα. Δικαιότατον γὰρ εὐεργετεῖσθαι παρ´ ἡμῖν καὶ μεγάλων ἀμοιβῶν ἀξιοῦσθαι, οὐχ ὅτι μόνον ἐστὶν οἷος δέδεικται καὶ φορυτὸν δυσχερῶν σὺν ἡμῖν ὑπὲρ ἡμῶν μάλα ἀσμένως ὑπήνεγκεν· ἀλλ´ ὅτι καὶ διὰ πάντων τῶν αὐτῷ πεπραγμένων τρανῶς ἐπαγγέλλεται συνοίσειν, ὅ,τι βέλτιον τῷ κοινῷ, καὶ νίκας ἄρασθαι κατ´ ἐχθρῶν τὰ Ῥωμαίων νεμομένων ἀναίδην. Διά τοι τοῦτο καὶ χάριτας ἀποχρώσας ἡ βασιλεία μου τῷδε βουλομένη ἀεὶ, ἐπιχορηγεῖ καὶ ἐπιβραβεύει νῦν καὶ τὸν παρόντα χρυσόβουλλον λόγον, δι´ οὗ προστάσσει καὶ θεσπίζει καὶ διορίζεται εἶναι τὸν διαληφθέντα περιπόθητον αὐτάδελφον τῆς βασιλείας μου κύριον Ἰωάννην τὸν Ἄγγελον εἰς κεφαλὴν τῶν κάστρων καὶ χωρῶν Βλαχίας ἐφ´ ὅρῳ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ ἐπιμελεῖσθαι καὶ σπεύδειν καὶ φροντίζειν τῆς ἐπὶ τὸ κρεῖττον ἐπιδόσεως καὶ βελτιώσεως αὐτῶν, ὀφείλοντα διατηρεῖν ἀπαρασάλευτα καὶ ἅπερ ἐνόρκως ὑπεσχέθη τῇ βασιλείᾳ μου· ἃ περιττὸν μὲν ἴσως ἂν δόξειε κατὰ μέρος δηλούμενα καὶ ἀνοίκεια τάχα τῷ τούτου τρόπῳ ἀγαθῷ γε ὄντι καὶ περὶ ἡμᾶς εὐνουστάτῳ. Ἐπεὶ δ´ ἐπαινετόν τι χρῆμα πολλῶν ἕνεκα τὸ τρίβον ἀσφαλῆ καὶ λείαν πορεύεσθαι μηδὲν προσιστάμενον ἔχουσαν, ἤτοι γε ἀπειλοῦσαν τὰ παρ´ ἡμῖν μὲν ἐκτεθέντα, ὅρκοις δὲ παρὰ τούτου βεβαιωθέντα, κατὰ μέρος ταῦτα καὶ λεχθήτω διὰ τὸ ἀσφαλέστερον. Ἔστι δὲ τάδε. ἵνα ᾖ ὁ περιπόθητος αὐτάδελφος τῆς βασιλείας μου κύριος Ἰωάννης ὁ Ἄγγελος φίλος τοῦ φίλου αὐτῆς, καὶ τοῦ ἐχθροῦ αὐτῆς ἐχθρός· ἤγουν κἂν ὁποῖον ἄρα πρόσωπον εἴη, εἰ μὲν ἔχει φιλίαν καὶ ἀγάπην ἡ βασιλεία μου μετ´ ἐκείνου, ἔχῃ καὶ αὐτὸς οὕτως· εἰ δ´ οὖν, διατίθηται ἀναμφιβόλως καὶ ἀπολυπραγμονήτως εἰς αὐτὸ, ὡς καὶ ἡ βασιλεία μου. ἵνα μὲν τὸ τοιοῦτο τῆς Βλαχίας κεφαλαττίκιον ἐφ´ ὅρῳ παντὶ τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἔχῃ, οὐ μὴν δὲ ἔχῃ ἐπ´ ἀδείας οὗτος τοῦτο δοῦναι καὶ πρὸς παιδίον αὐτοῦ, εἰ μή πως τάξῃ τοῦτο καὶ στέρξῃ ἡ βασιλεία μου, ὡς ἐξ ἄλλης ἀρχῆς. ἵνα οὐ μόνον χρεωστῇ τοιαύτην δουλοσύνην εἰς τὴν βασιλείαν μου, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν βασιλέα κύριον Ἰωάννην τὸν Παλαιολόγον, ἐὰν καταστήσῃ αὐτὴ τοῦτον διάδοχον τῆς βασιλείας· ἐὰν δὲ παραχωρήσει θεοῦ ἀποθάνῃ ὁ βασιλεὺς ὁ Παλαιολόγος, χρεωστῇ τὴν τοιαύτην ὑποταγὴν εἰς ὃν ἂν καταστήσῃ ἡ βασιλεία μου σὺν θεῷ διάδοχον καὶ κληρονόμον τῆς τῶν Ῥωμαίων ἀρχῆς. Φημίζηται δὲ καὶ μνημονεύηται ἐν πάσῃ τῇ χώρᾳ τῆς Βλαχίας καὶ ἡ δέσποινα Ἄννα ἡ Παλαιολογίνα καὶ βασιλεὺς ὁ υἱὸς αὐτῆς κατὰ τὴν ἐνεργουμένην συνήθειαν ἔν τε τῷ θεοφρουρήτῳ παλατίῳ τῆς βασιλείας μου καὶ ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ. ἵνα καὶ ἐκεῖσε εἴτε μητροπόλεις εἶεν, εἴτε ἐπισκοπαὶ, εἴτε μοναστήρια, εἴτε ἐκκλησιαστικὰ δίκαια, ὦσιν ὑποκείμενα ὡς ἀρχῆθεν τῇ ἁγιωτάτῃ τοῦ θεοῦ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, νέμωνταί τε ἀναφαιρέτως καὶ τὰ προσόντα αὐτοῖς διὰ διαφόρων δικαιωμάτων. ἵνα, ἐὰν ἀποσταλῇ παρὰ τῆς βασιλείας μου εἰς τὸ δεσποτάτον ἢ ὁ περιπόθητος γαμβρὸς αὐτῆς κύριος Νικηφόρος ὁ δούκας, ἢ ἕτερος, ἔχῃ φιλίαν μετ´ ἐκείνου καὶ χωρῆται ἑκάτερος εἰς τὰ δίκαια αὐτοῦ. Εἰ δ´ ἴσως συμβαίη διαφορά τις καὶ διένεξις ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων, ἀκουμβίζῃ τὰ περὶ τούτου εἰς τὴν βασιλείαν μου καὶ διορθοῖτο τοῦτο αὐτὴ, καθάπερ ἂν χορηγήσῃ ὁ θεὸς τῇ ταύτης γνώσει. Περισώζηται δὲ καὶ τὰ σύνορα τῆς Βλαχίας καὶ τοῦ δεσποτάτου, ὡς τὸ πρότερον διὰ τὸ ἀσκανδάλιστον, ἵνα, ἐὰν παραλάβῃ τὰ ἐν τῷ περιορισμῷ τῆς Βλαχίας κάστρα, ἔχῃ καὶ ταῦτα εἰς τὸ κεφαλαττίκιον αὐτοῦ ὡς καὶ τὴν λοιπὴν Βλαχίαν, καθὰ δεδήλωται. Εἰς δὲ τὰ ἄλλα κάστρα τὰ μετὰ τὴν Πάτραν διακείμενα, εἰ μὲν ἔχει ἀγάπην ἡ βασιλεία μου μετὰ τῶν Κατελάνων, ἔχῃ καὶ αὐτὸς, εἰ δὲ μάχην, μάχηται καὶ αὐτός· καὶ ὅσα ἂν προσέλθῃ εἰς τὴν δουλοσύνην τῆς βασιλείας μου, εἴτε ἀλλοτρόπως, εἴτε καὶ δι´ αὐτοῦ τούτου τοῦ αὐταδελφοῦ τῆς βασιλείας μου, ἔχῃ ἄδειαν αὕτη τάττειν εἰς κεφαλὴν ἰδιοῤῥύθμως, ὃν ἂν ἐθελήσειεν. ἵνα, ἐὰν θέλωσί τινες τῶν ἐν τῇ Βλαχίᾳ ἀρχόντων τυγχάνειν ὀφφικίων παρὰ τῆς βασιλείας μου ἔρχεσθαί τε καὶ εἰς προσκύνησιν αὐτῆς, ἔχωσι τοῦτο ἐπ´ ἀδείας καὶ οὐδὲν κωλύωνται παρ´ αὐτοῦ. ἵνα ἐπὶ μὲν ἅπασι τοῖς δυτικοῖς μέρεσιν, ἔνθα ἂν χρῄζῃ αὐτῶν ἡ βασιλεία μου, δουλεύῃ μεθ´ ἑαυτοῦ τε καὶ παντὸς τοῦ φωσσάτου Ῥωμαϊκοῦ τε καὶ Ἀλβανιτικοῦ· ἀνωτέρω δὲ τῆς Χριστουπόλεως ἐὰν χρῄζῃ ἡ βασιλεία μου, δουλεύῃ μὲν μεθ´ ἑαυτοῦ, φωσσάτου δὲ ὅσου ἂν δύνηται.“ Ἀγγέλῳ μὲν οὖν τῷ Ἰωάννῃ ἐπὶ τοιαύταις συνθήκαις παρεδίδου Θετταλίας τὴν ἀρχὴν ὁ βασιλεύς. Θετταλοί τε τόν τε Ἄγγελον ἐδέχοντο προθύμως, ὡς παρὰ βασιλέως ἥκοντα, καὶ τὰ προστεταγμένα πάντα ἐπηγγέλλοντο ποιεῖν.

Chapitre LIII.

1. Les habitants de Thessalie offrent de se rendre à l'Empereur Cantacuzène. 2. Il leur expose l'état de ses affaires, 3. Ils l'en remercient. 4. Il fait expédier des lettres à Jean l'Ange, pour le gouvernement de Thessalie.

1.  Il arriva dans le même temps des Ambassadeurs de Thessalie, pour supplier l'Empereur de recevoir les peuples de cette Province au nombre de ses sujets. Il y avait déjà longtemps qu'ils étaient résolus de lui obéir, et de suivre son parti, plutôt que celui de l'Impératrice. Mais alors s'étant trouvé tous parfaitement unis dans ce sentiment, ils envoyèrent le prier de vouloir être leur Souverain.

2. Il les remercia de l'affection qu'ils lui portaient depuis longtemps, et des nouvelles preuves qu'ils lui en donnaient en se soumettant à lui. Il ajouta qu'il croirait manquer envers eux de reconnaissance, s'il ne leur découvrait librement ses sentiments, et s'il ne leur exposait l'état de ses affaires -, qu'il croyait qu'ils n'ignoraient pas les malheurs qui lui étaient arrivés à Gynaicocastre, lors qu'étant d'un côté abandonné par ses sujets, et de l'autre pressé par ses ennemis, il s'était trouvé en un extrême péril, avec un 778 petit nombre des plus fidèles de ses gens, que s'étant réfugié chez le Prince des Servicns, il en avait été reçu avec les témoignages sensibles d'une affection incroyable, que cela lui avait donné lieu d'aller à Didymoteque, à la tête d'une armée assez nombreuse, à dessein de s'y joindre à ceux qui tenaient son parti, et de donner ordre à ses affaires: Que lors qu'il était arrivé devant Phères, les commandants et les soldats avaient été attaqués de diverses maladies ; de sorte que plusieurs en étaient morts, et que le reste avait été obligé de retourner dans le pais des Serviens; qu'il se préparait à retourner avec ses troupes à Didymoteque, ce qu'il espérait lui devoir beaucoup servir, moyennant l'aide de Dieu, pour se rétablir dans l'Empire ; qu'il ne pouvait les aller trouver, et que quand il irait, cela ne serait que les affliger de ne le voir qu'en passant mais qu'il leur enverrait pour Gouverneur Jean l'Ange son proche parent, qui par sa prudence, par son expérience, et par sa valeur, était fort capable de les conduire, et de les défendre contre ceux qui les voudraient attaquer ; que quand il serait à Didymoteque, il prendrait d'eux tous les soins possibles, et leur donnerait toutes les marques qu'ils pourraient désirer de son affection,et de sa bonté. Voila la réponse qu'il fît aux Ambassadeurs, et qu'il leur commanda de porter en Thessalie : cela fait, il les renvoya avec beaucoup d'honnêteté et de douceur, et leur 779 donna pour compagnon un de ses domestiques nommé Manuel.

3. Lorsque les gens de guerre et les principaux habitants de Thessalie eurent entendu la réponse de l'Empereur, ils le remercièrent très humblement de son affection, et de la sincérité de ses paroles, dont ils savaient qu'il avait fait une profession toute particulière dés son enfance : de sorte que dans le temps même de l'adversité, il ne pouvait user d'aucun déguisement, ni avancer rien d'indigne de son courage; protestant que puis qu'il ne pouvait venir recevoir les assurances de leurs respects, ils étaient prêts de recevoir pour Gouverneur non seulement l'Ange, qui avait l'honneur d'être son parent ; mais tel autre inférieur en dignité qu'il aurait agréable de leur envoyer. Cette réponse ne lui eût pas sitôt été rapportée par les mêmes Ambassadeurs, qu'il dépêcha Jean l'Ange pour aller être leur Gouverneur.

4. Mais parce qu'il voulait faire connaître à tout le monde qu'il n'avait point pris les armes pour attenter à la vie de l'Empereur Jean, et qu'il ne les avait prises que par la nécessité de se défendre contre l'Impératrice sa mère, qui étant trompée par les calomnies de ses ennemis, lui avait déclaré la guerre. Il dressa les lettres de Gouverneur de Thessalie qu'il donna à Jean l'Ange, au nom de l'Impératrice et de l'Empereur Jean, afin que les Thessaliens fussent qu'ils leur 780 devaient rendre obéissance aussi bien qu'à lui, ou même plutôt qu'à lui . Voici les termes de ces lettres. Que l'envie périsse, le premier et le plus Ancien de tous les péchés, qui nous a dépossèdes de l'état heureux d'innocence où nous avions été créés par la main de Dieu, et enrichis des dons de la grâce. Si après ce malheur nous reconnaissons la justice de la condamnation qui a été prononcée contre nous, et que nous ayons un véritable regret de nos fautes, nous pourrions recouvrer notre première félicité. Mais comme si nous n'avions point fait de mal par imprudence, ni que nous rien eussions point souffert par justice, nous cherchons à nous replonger dans les malheurs dont nous nous devrions éloigner, et nous n'apprenons rien dans l'école de l'adversité. Au lieu que Dieu nous a créés d'une condition égale, et qu'il a étendu également sur nous les soins de sa Providence, nous avons affecté l'inégalité, et nous en avons fait le fondement de nôtre vanité de notre fausse gloire. Nous devrions marcher d'un pas égal dans la carrière de la vertu, ou plutôt y courir à l'envi. Il semble néanmoins que nous fassions le contraire, et que par la plus extravagante émulation dont on se puisse aviser, nous tâchions de nous surpasser réciproquement à faire mal. Il est constant cependant, qu'il y a de la différence dans les esprits, aussi bien que dans les corps, et que le règlement des mœurs peut rendre un homme plus vertueux qu'un autre, comme les traits du visage en rendent un mieux fait qu'un autre. Après être déchus du bonheur solide et véritable, nous en avons recherché un vain et un faux, qui n'est 781 qu'une agitation inquiète et qu'un trouble tumultueux comme chacun le reconnaîtrait très aisément s'il n'avait le jugement corrompu, non par la première condition de sa nature que Dieu a créée ; mais par un effet de sa mauvaise volonté que le péché a affaiblie. De là vient que les hommes se forment tant d'idées différentes de la félicité, comme si elle ne dépendait que de leur caprice, et que les uns la mettent dans la splendeur de la naissance, pour laquelle on a d'ordinaire tant d'estime et tant de respect ; les autres dans l'abondance des richesses; les autres dans la multitude des valets ; les autres dans le nombre des enfants, des proches et des amis ; les autres dans l'éminence des charges et des emplois ; les autres dans la sage conduite de la vie ; et les autres enfin dans la possession des autres biens, dont je ne ferai pas une plus longue énumération, de peur qu'il ne semble que j'affecte de montrer avec trop d'ostentation les diverses faveurs que Dieu m'a si libéralement faites. S'il était permis de se glorifier de tous ce s avantages dont je viens de parler, je pourrais m'en glorifier plus que personne, puisque je les possède tous en un degré éminent. j'ai joui de toute forte de biens sans mélange d'aucun mal, comme a dit un Sage de l'antiquité, mais durant cette jouissance, je n'ai pas laissé de reconnaître leur faiblesse et leur instabilité. J'ai considéré, que quelque prix que l'opinion leur donne, et quelque ardeur avec laquelle la passion les recherche, ils s'évanouissent en un moment. Ils nous viennent par un caprice de la fortune, dont la main aveugle et injuste ne tient jamais la balance en équilibre Je m'attendais bien aussi à les perdre, et je savais qu'il y en avait qui m'échappe - 782 raient qu'il y en avait d'autres auxquels je renoncerais de moi-même. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à perdre mes amis, comme je les ai perdus, et que je ne prévoyais pas qu'ils dussent être aussi inconstants que le temps. Je les avais acquis et comme attachera moi par tant de bienfaits, que je croyais qu'ils ne s'en pourraient jamais séparer. Dirai-je cependant, que ce sont leurs mains qui m'ont fait les plus indignes traitements, et leurs bouches qui m'ont noirci parles plus atroces calomnies ? Cet exemple de l'infidélité des hommes, est comme un miroir qui fait voir qu'il n'y arien de fiable, ni d'assuré dans le monde. Le généreux et le divin Empereur mon frère, qui ma précédé, a pardonné à ceux qui lui avaient fait les outrages les plus sanglants les plus sensibles. Je m'étais si étroitement attaché à ses intérêts, qu'il n'y a rien que je n'aie méprisé pour lui. Son amitié m'a porté au milieu des plus terribles dangers, et les efforts que j'ai fait, pour le défendre, ayant été soutenus par la toute puissante main de Dieu, il a glorieusement triomphé de ses injustes persécuteurs. Le plus ardent de mes désirs, et le plus empressé de mes soins, a été de le voir vivre et de le voir régner, comme vous le savez tous, quand je ne le dirais pas. Dieu fait que j'aurais souhaité de perdre ma vie, pour sauver la sienne; mais quoi que j'aie fait pour le sauver, il est mort, et en mourant il m a laissé dans une vie plus triste que la mort même. J'ai gouverné l'Empire après sa mort, suivant ses intentions, avec une autorité aussi absolue que je l'avais gouverné durant sa vie j'ai pris tous les soins imaginables pour conserver à l'Impératrice sa femme, et aux 783 Princes ses enfants, la souveraine puissance. Les affaires étaient dans l'Etat le plus florissant que l'on pût souhaiter, et elles semblaient nous promettre un surcroît de prospérité, lorsque ceux qui m'avaient les plus étroites obligations, et principalement Apocauque, étant animés par l'envie la plus pernicieuse et la plus exécrable de toutes les passions, inspirèrent comme des serpents le poison de leurs calomnies à l'Impératrice, lui renversèrent l'esprit, et lui firent perdre non pas toute l'estime, mais toute l'affection quelle avait pour moi. Elle n'a reconnu depuis mes bienfaits que par des outrages, et il n'a pas tenu à elle quelle ne m'ait fait misérablement périr, j'ai pu emprunter alors les paroles du grand Apôtre dire après lui, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course, je me confie de recevoir la couronne, puisque mes combats sont publics, et qu'ils demandent d'eux-mêmes sans que je parle, une illustre récompense. Ceux qui étaient obligés de me la rendre, étrange aveuglement de mes calomniateurs ! ceux-là, dis-je, m'ont condamné, sans m''entendre, et m'ont condamné comme coupable d'un crime qui n'est jamais entré dans ma pensée, comme fait celui qui voit le fond de nos cœurs. Mais je réserve à un autre temps la justification de mon innocence, lorsque je pourrai découvrir la vérité. Je n'entre pas maintenant dans cette matière, qui est trop vaste pour être renfermée en peu de paroles. Ceux que j'avais obligés par une suite continuelle de bienfaits et que savais rendus compagnons de ma bonne fortune, ont conspiré ma ruine par la plus lâche de toutes les jalousies et par la plus détestable de toutes les trahisons, et ils se sont efforcés de me 784 perdre en décriant, par leurs calomnies, la conduite sincère et équitable que je tenais. J'ai été obligé d'éviter le danger et de sauver ma lie. Je n'ai pas laissé de trembler en la présence de Dieu, et de rechercher le moyen de conserver mes persécuteurs. Mais pour passer sous silence plusieurs choses qui se présentent à mon esprit, et qui seraient ennuyeuses à raconter, mes plus intimes amis et mes plus proches parents m ayant abandonné au milieu des plus terribles dangers, par un jugement impénétrable de Dieu, j'ai été secouru par sa main toute puissante,qui a repoussé les traits de mes ennemis, et qui a rendu leurs efforts inutiles. Mon très-cher frère Jean l'Ange Despote, qui est issu de la même race et du même sang que moi, s'efforce de surpasser autant les autres par l'éminence de sa vertu, qu'il les surpasse par la noblesse de sa naissance. Il sait que celle-ci est sujette à commencer et à finir, au lieu que l'autre est éternelle et immuable. Il faudrait un long discours pour faire l'éloge de la générosité de son courage, de la sagesse de sa conduite, de la fidélité de son affection envers ses amis, de la beauté de sa taille, et de la force de son corps. Comme il n'y a point de louanges moins suspectes que celles qui viennent de la part des ennemis, les Illyriens, contre lesquels il s'est signalé par d'illustres exploits, peuvent rendre témoignage de ce que je dis, aussi bien que les peuples d'alentour, et que les Turcs mêmes qu'il a vaincus toutes les fois qu'il en est venu aux mains avec eux. Je passerai sous silence tout ce qu'il a fait de généreux, tout ce qu'il a souffert de fâcheux pour moi. Je ne parlerai point de la proscription de son bien, ni de la perte de ses 785 domestiques. Je ne dirai rien de la confiance avec laquelle il s'est réfugié avec moi chez les Serviens, ni de la fidélité avec laquelle il a partagé toutes mes disgrâces. Ce récit serait indigne de la fermeté avec laquelle Dieu nous les a fait surmonter. Je réserve à un autre temps, et à un autre lieu, la narration de ces exploits. Bien que ce que j'en ai dit n'en soit qu'une petite partie, il servira comme d'un échantillon pour juger de l'excellence du reste. Il faudrait n'avoir que ce sujet-là à traiter, pour le traiter avec l'étendue qu'il mérite. Je le récompenserai ce cher frère qui possède autant de grâces que son nom en désigne, je le récompenserai, dis-je, avec une magnificence qui répondra à l'importance de ses services. Désirant de lui rendre en toutes rencontres des témoignages avantageux, je lui ai fait expédier ces lettres, scellées de la bulle d'or, par lesquelles j'ordonne, qu'il soit gouverneur durant toute sa vie des pays et des forts de la Valachie, qu'il les maintienne dans mon obéissance, comme il s'y est obligé par serment. Quoiqu'il soit peut-être inutile de rapporter les articles qu'il a jurés, et qu'il semble que ce soit faire quelque forte d'injure à la pureté de ses mœurs, et à la sincérité de son amitié: néanmoins parce qu'il est toujours louable de marcher dans un chemin uni  et sûr, je les marquerai ici. Ces articles sont, qu'il sera ami de mes amis, et ennemi de mes ennemis; qu'il jouira durant sa vie du gouvernement de la Valachie, sans toutefois le pouvoir transmettre à son fils, à moins que d'en avoir auparavant obtenu ma permission, que non seulement il me gardera la fidélité; mais qu'il la gardera aussi à l'Empereur Jean Paléolo - 786 gue, et à celui que je nommerai pour successeurs s'il meurt sans enfants ; qu'il sera fait mention dans toute la Valachie de l'Impératrice Anne, et de l'Empereur Jean son fils, selon la coutume que les Métropoles, les Evêchés, les Monastères et les autres Églises du pays, seront soumises, comme elles ont été anciennement, à la grande Eglise de Constantinople, sans pour cela pouvoir être privées des revenus, ni des droits qui leur appartiennent ; que si j'envoie mon très cher parent ou quelque autre en Valachie, l'Ange vivra en bonne intelligence avec lui, et s'il s'émeut quelque différent entre eux, la décision en fera remise à mon jugement ; que les frontières de la Valachie et du Despotat feront gardées comme par le passé, afin qu'il n'y soit exercé aucun acte d'hostilité; que si l'Ange prend quelques forts autour de la Valachie, ils appartiendront à son gouvernement, que si j'entretiens la paix avec les Catelans, l'Ange l'entretiendra aussi. Si je leur fais la guerre, il la leur fera de même. Que si je trouve à propos d'établir un Préfet, pourle bien de mon service, je le pourrai faire, ou par son ministère, ou autrement ; que si les Grands de la Valachie désirent venir à ma Cour pour me demander des grâces et des emplois, il ne les en pourra empêcher, qu'il sera obligé de mener ses troupes en toutes les Provinces d'Occident où je porterai mes armes, et que si je les porte au delà de Christopole, il ne sera tenu d'y venir qu'avec telle partie qu'il pourra amener. Voila les conditions sous lesquelles l'Empereur donna le gouvernement de Thessalie à Jean l'Ange, qui fut reçu par ceux du pais avec protestation de toute sorte de respect et d'obéissance.

νδʹ. 1.  Οἱ ἐν Διδυμοτείχῳ δὲ ἐπεὶ πανταχόθεν αὐτοὺς ὁ πόλεμος περιειστήκει καὶ οὐδεμία τις ἐφαίνετο ἀνακωχὴ, εἰ μὴ πρὸς αὐτοὺς ταχέως ἐπανέλθοι βασιλεὺς, τὸν Ταρχανειώτην Μανουὴλ πέμπουσι πρὸς αὐτὸν, τοῦτο μὲν καὶ τὰ κατ´ αὐτοὺς διδάξοντα ὡς εἶχε, τοῦτο δὲ καὶ μᾶλλον ἐξορμήσοντα πρὸς τὴν ἐπάνοδον, ὡς τῶν κατὰ Διδυμότειχον πραγμάτων ἐκείνου πάνυ δεομένων. Βασιλεὺς δὲ καὶ πρότερον μὲν ἐν μεγάλῃ ἐτίθετο φροντίδι τὸ πρὸς Διδυμότειχον ἀπαίρειν, καὶ τότε δὲ ὑπὸ τοῦ Ταρχανειώτου παρακληθεὶς, μᾶλλον τὴν ἐπάνοδον ἐπέσπευδε καὶ Κράλην ἐπὶ τὰ ἴσα παρεκάλει. Καὶ παρεσκεύαστο ἤδη ἡ στρατιὰ ἡ μέλλουσα συναίρεσθαι τῷ βασιλεῖ πρὸς τὴν ἐπάνοδον. Καὶ Ταρχανειώτης μὲν βασιλέα τε καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν πολλῆς ἐμπλήσας ἡδονῆς καὶ προθυμίας, (οὐδὲ γὰρ ἐξ ὅτου βασιλεὺς εἰς Τριβαλοὺς ἧκεν, ἀξιόχρεώς τις οἴκοθεν ἀφῖκτο πρὸς αὐτὸν δέει τῶν κατεχόντων τὰς ὁδοὺς,) αὖθις ἐπανῆκε πρὸς Διδυμότειχον διαλαθὼν τοὺς πολεμίους, καὶ ἀπήγγελλε σαφέστερον τὰ περὶ βασιλέως καὶ ὡς εἴη παρεσκευασμένος ἐπανήκειν ἅμα στρατιᾷ ὀλίγῳ ὕστερον.

2. Ἀπόκαυκος δὲ ὁ μέγας δοὺξ πρὸς Κράλην πέμψας, ἐδήλου τε ὅτι ἥξει ναυσὶ πρὸς τὴν Μακεδονίαν καὶ ὡς βούλοιτο συντυχεῖν αὐτῷ, συνθήκας ποιησόμενος, αἳ μάλιστα ἔσονται αὐτῷ καθ´ ἡδονήν.

3. Κράλης δὲ περὶ τῆς συντυχίας πρότερον ἐρόμενος, εἰ ἐπιτρέπει, βασιλέα, ὡς οὐκ ἐκώλυεν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐνεδίδου, πρὸς Ἀμφίπολιν συντέθειτο ἀλλήλοις συντυχεῖν, ὁ μὲν ναυσὶν ἐκ τῆς θαλάττης, ἵππῳ δὲ ὁ Κράλης ἐξ ἠπείρου.

4. Σκοπὸς δὲ ἦν τῆς συντυχίας ἀμφοτέροις, Κράλῃ μὲν, εἰ δύναιτο Ἀπόκαυκον τὸν μέγαν δοῦκα ζωγρεῖν, ἀμυνομένῳ τοῦ πρὸς βασιλέα ἕνεκα πολέμου· Ἀποκαύκῳ δὲ, ὥστε Κράλην πείθειν, πόλεμόν τε μὴ πρὸς αὐτὸν κινεῖν, Παλαιολόγον Ἀνδρόνικον τὸν γαμβρὸν βουλόμενον βασιλέα Ῥωμαίων ἀποφαίνειν, καὶ βασιλέα εἴργειν Καντακουζηνὸν καὶ μὴ ἐᾷν εἰς τὴν Ῥωμαίων ἐπανήκειν, κώλυμα ἐσόμενον γαμβρῷ πρὸς τὴν ἀρχήν· τῶν ἄλλων γὰρ οὐδένα ἐποιεῖτο λόγον. Τοῦτο μὲν οὖν, εἴτε ἀληθῶς ἐβούλετο ὁ μέγας δοὺξ, εἴτε μὴ, φανερὸν οὐκ ἐξεγένετο, τοῦ περὶ ταῦτα διακονουμένου καὶ τὰ ἀπόῤῥητα συνειδότος Χρέλη πρότερον ἀποθανόντος. Πρὸς γὰρ τὸν Ἀνδρονίκου τοῦ γαμβροῦ πατέρα ἐν Φεραῖς ὁ μέγας δοὺξ τὰ τοιαῦτα διά τινων τῶν μάλιστα εὐνουστάτων ἀπαγγέλλων, κἀκείνου Χρέλῃ διαλεγομένου περὶ Μελενίκον διατρίβοντι καὶ δι´ ἐκείνου τὰς Κράλη λαμβάνοντος ἀπολογίας, αὖθις ὁ μέγας δοὺξ ἐπυνθάνετό τε περὶ ὧν ἐδεῖτο, καὶ ὅσα ἦν κατὰ γνώμην αὖθις ἀπεκρίνετο. Κράλης δὲ ὡς ἀληθῶς τοιαύτην διεβεβαιοῦτο πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα τὴν μεγάλου δουκὸς ἀξίωσιν εἶναι, καὶ ἐβουλεύετο, ὅ,τι δέοι πρὸς ταῦτα ἀποκρίνεσθαι, βασιλεύς τε μὴ κωλύειν συνεβούλευεν, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ συμπράττειν, ἵνα μᾶλλον ὁ περὶ αὐτὸν Ἀποκαύκου φθόνος γίνοιτο φανερὸς, καὶ ὡς οὐκ εὐνοίᾳ τῇ πρὸς βασιλίδα καὶ βασιλέα τὸν υἱὸν τὸν ἐμφύλιον κινοίη πόλεμον, ἀλλ´ αὐτῷ τὴν Ῥωμαίων ἐκ παντὸς τρόπου περιποιούμενος ἡγεμονίαν. Κράλης μὲν οὖν ἅμα βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ, ἐν τοῖς Ἀλμυροῖς προσαγορευομένοις λάκκοις ἐστρατοπεδεύετο ἐλθὼν καὶ περιέμενε τὸν εἰς Ἀμφίπολιν τοῦ μεγάλου δουκὸς κατάπλουν ὡς ἐκεῖσε συνεσόμενος.

5. Ἐν Βυζαντίῳ δὲ οἱ μὲν ἄλλοι τῶν εὐγενεστέρων καὶ μάλιστα ἐν λόγῳ, Καντακουζηνισμὸν ὑπὸ μεγάλου δουκὸς ἐπικληθέντες, δεσμωτήριά τε ᾤκουν καὶ οὐδεμιᾶς ἀπείρατοι κακοπραγίας ἦσαν. Τῶν δὲ αὐτῷ συναραμένων πρὸς τὸν πόλεμον καὶ πεπεικότων βασιλίδα, ὡς ἐπιβουλεύοιτο παρὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως, τῶν μὲν ἤδη παρήπτετο μετρίως καὶ καθῄρει τῶν ἀρχῶν, ἀφορμὴν παρέχων τῆς πρὸς αὐτὸν διαφορᾶς, ἵν´, εἰ διαφθείρειε, μηδεμίαν μέμψιν ἔχοι, ὡς οὐ δικαίως ἀμύνοιτο αὐτοὺς, κακοὺς περὶ αὐτὸν γεγενημένους· τῶν δὲ ἔμελλεν. ἃ συνορῶντες καὶ αὐτοὶ καὶ πονηρὰν περὶ τῶν μελλόντων ἤδη ἔχοντες ἐλπίδα, ᾐσθάνοντο μὲν, ὡς σφίσι τε αὐτοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις αἴτιοι κατέστησαν μεγάλων συμφορῶν, βοηθεῖν δὲ οὐκ εἶχον ἑαυτοῖς, πάντα ἤδη μεγάλου δουκὸς ὑφ´ ἑαυτῷ πεποιημένου.

6. Χοῦμνος δὲ Γεώργιος ὁ μέγας στρατοπεδάρχης, εἷς ὢν τῶν τὸν πόλεμον κεκινηκότων, βασιλίδι προσελθὼν, ἠρέμα κατεμέμφετο μεγάλῳ δουκὶ, ὡς εἰς οὐδὲν δέον τὰ κοινὰ καταναλίσκοντι καὶ πρὸς πόλεμον ἠπειρώτην στόλους ἐξαρτυομένῳ μηδὲν ὀνήσοντας. Πρὸς τί γὰρ ὁ στόλος ἐναντιώσεται Καντακουζηνῷ, αὐτῷ τε παρὰ Τριβαλοῖς ὄντι καὶ Διδυμότειχον κατέχοντι πόλιν μακρὰν θαλάσσης ᾠκισμένην; συνεβούλευέ τε μᾶλλον τῶν τοιούτων ἀπέχεσθαι ἀνονήτων δαπανῶν, πρός τινα δὲ χωρεῖν ἐπίνοιαν τοῖς ὅλοις πράγμασι συνοίσουσαν. Τοῦτο δὲ εἶναι, εἰρήνην τίθεσθαι πρὸς Καντακουζηνὸν καὶ σπονδὰς, αἳ μάλιστα δόξειεν λυσιτελεῖν. Τὸ γὰρ τοσούτου πολέμου πρὸς αὐτὸν κεκινημένου καὶ πάσης σπουδῆς εἰσενηνεγμένης, μηδὲν ἡμᾶς δυνηθῆναι πλέον, ἀλλ´ ἐκεῖνόν τε ἀπαθῆ κακῶν καὶ πολλῆς εὐνοίας ἀπολαύοντα παρὰ τῷ Τριβαλῶν δυνάστῃ ἔτι διαμένειν, παρασκευαζόμενόν τε, ὡς ἀκούομεν, εἰς Διδυμότειχον ἐπανήκειν μετὰ στρατιᾶς, τούς τε ἐν Διδυμοτείχῳ μηδὲν ὑφεῖναι τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας, μηδ´ ὑπὸ τοῦ περιεστηκότος πολέμου πιεσθῆναι, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτοὺς ταῖς κατὰ Θρᾴκην πάσαις πόλεσι κερβέρων εἶναι χαλεπωτέρους, πάντα διαφθείροντας ἄρδην καὶ ληϊζομένους, οὐ πρὸς ἡμῶν ἔμοιγε εἶναι φαίνεται οὐδὲ πρός τι τέλος λήξειν ἀγαθόν. Διό μοι καὶ παραινεῖν ἐπῆλθε, τίθεσθαι τὴν πρὸς αὐτὸν εἰρήνην. Νῦν μὲν γὰρ ὑπερόριος ἐν ἀλλοτρίᾳ διατρίβων καὶ τῆς παρ´ ἑτέρων δεόμενος ἐπικουρίας, ἑτοίμως ἂν ὑπακούσειε πρὸς τὴν εἰρήνην, εἰ μέτρια αἰτοίημεν. Εἰ δ´ οἴκοι τε γένοιτο καί τινος εὐπορήσειε δυνάμεως, δέδοικα, μὴ δεομένων ἡμῶν ἀπαναίνοιτο αὐτὸς, οἷα δὴ βεβαίας ἤδη τοῦ περιγενήσεσθαι ἡμῶν ἐλπίδας ἔχων.

7. Βασιλὶς δὲ λόγον μὲν ἔχοντα εἶπε παραινεῖν, καὶ ὕστερον ὅ,τι ἂν δοκῇ λυσιτελεῖν κοινῇ σκεψαμένους πράττειν· τὸ δὲ νῦν ἔχον, τῆς δαπάνης ἤδη γεγενημένης καὶ τὸν μισθὸν ἐχόντων τῶν τριηριτῶν, δίκαιον ποιεῖσθαι τὸν ἀπόπλουν. Ταῦτα δὲ αὐτῇ εἴρηται, ὅτι τε ἐπηγγέλετο ὁ μέγας δοὺξ, εἰ πρὸς Μακεδονίαν ἀποπλεύσειε, Καντακουζηνὸν ἄξειν δεσμώτην, ὡς παραδώσειν ἐπαγγελομένου Κράλη, εἰ πρὸς αὐτὸν ἀφίκοιτο αὐτός· καὶ ὅτι πολλῶν ἤδη τῶν πρὸς βασιλέα Καντακουζηνὸν ὑπὸ τῷ τοῦ πολέμου χρόνῳ γεγενημένων δυσχερῶν, καὶ τῆς τε μητρὸς δεσμωτηρίῳ ἐναποθανούσης, καὶ Ἀνδρονίκου τοῦ υἱοῦ πολὺν ἤδη χρόνον δεσμοῖς προσταλαιπωρήσαντος, καὶ ἄλλῃ κακώσει χρημάτων τε ἀπείρων ἡρπασμένων, καὶ πολλῶν ἀτόπων ἄλλων ἐφ´ ὕβρει ἐκείνου εἰργασμένων, καὶ τῶν ἐπιτηδείων μάλιστα καὶ συγγενῶν τῶν μὲν αὐταῖς οὐσίαις συναπολωλότων, τῶν δ´ ἐκ περιφανεστάτων καὶ πλουσίων ἀπόρων καὶ δεσμωτῶν κατεχομένων, οὐ ῥᾳδίως ἤλπιζε Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα πεισθήσεσθαι πρὸς τὴν εἰρήνην, ἀλλ´ ἀμυνεῖσθαι παντὶ τρόπῳ, καὶ ἴς´ ἀντ´ ἴσων ἀποδώσειν. ἃ ναρκᾷν αὐτὴν ἐποίει καὶ ἀποκνεῖν πρὸς τὸ βουλεύεσθαι περὶ εἰρήνης οἰομένην ἀνήνυτα πονεῖν. Ἐπεὶ ὅτι γε πρὶν εἰς τοσοῦτον ἀτοπίας ἐξεληλακέναι καὶ πᾶσαν ὠμότητα καὶ ὕβριν τοὺς περὶ αὐτὴν ἐνδείξασθαι πρὸς βασιλέα, τῶν ἄλλων αὐτὴ μᾶλλον ᾑρεῖτο τὴν εἰρήνην, πολλὰ δείγματα ἐξενήνοχεν αὐτὴ πεισθεῖσα ἀκριβῶς, ὡς φθόνῳ τῷ πρὸς βασιλέα ὁ πόλεμος ἐκινήθη τὴν ἀρχὴν, ἀλλ´ οὐκ ἐκεῖνος ἐπεβούλευεν αὐτῇ καὶ τοῖς παισὶν, ὡς οἱ συκοφάνται κατηγόρουν. Τότε δ´ οὖν ὅμως τὴν περὶ τῆς εἰρήνης ὑπερέθετο διάσκεψιν.

8. Ἀπόκαυκος δὲ ὁ μέγας δοὺξ, ἐπεὶ ἐφωπλισμέναι ἦσαν αἱ τριήρεις, ἀπέπλευσεν εἰς Ἀμφίπολιν, τὸ μὲν δοκεῖν, ὡς κατὰ βασιλέως Καντακουζηνοῦ τῷ Κράλῃ διαλεξόμενος καὶ πείσων προδιδόναι. Ὡς δὲ διισχυρίζετο ὁ Κράλης, ἵνα μὴ πολεμοίη τῷ γαμβρῷ βασιλεῖ μέλλοντι Ῥωμαίων ἀναδείκνυσθαι. Τοῦτο μὲν οὖν εἴς τι προφανὲς οὐκ ἠδυνήθη προελθεῖν· μεταξὺ γὰρ τοῦ χρόνου τριβομένου ἐτελεύτησεν ὁ Χρέλης, ὃς αὐτοῖς τῶν ἀποῤῥήτων ἐκοινώνει,

9. Καὶ ὁ μέγας τε δοὺξ εἰς Βυζάντιον ἐξ Ἀμφιπόλεως ἀπῇρε μηδενὶ θαῤῥήσας ἑτέρῳ τὰ ἀπόῤῥητα.

10. Καὶ ὁ Κράλης περὶ τῶν πόλεων ἠσχόλητο τὴν ἐπιμέλειαν, ἃς Χρέλη κατέχοντος ἐλάμβανεν αὐτὸς μετὰ τὴν τελευτήν· καὶ ἐκ τῶν πρὸς ἐπικουρίαν βασιλέως τεταγμένων τοὺς βελτίστους ἀπολεγόμενος, κατέλιπεν αὐταῖς φρουράν. Αὐτὸς δὲ τοὺς ἐπιλοίπους ἔχων, μετὰ βασιλέως ἧκον εἰς Φεράς.

Chapitre LIV.

1. Les habitants de Didymoteque demandent du secours à l'Empereur. 2. Apocauque demande à conférer avec le Crale. 3. On choisit la ville d'Amphipole, pour le lieu de la conférence. 4. Différents desseins du Crale et d'Apocauque. 5. Mauvais traitements faits par Apocauque aux principaux de Constantinople. 6. Chumne conseille à l'Impératrice de faire la paix avec l'Empereur Cantacuzène. 7. Sa réponse. 8. Apocauque fait voile vers Amphipole. 9. Il retourne à Constantinople sans conférer. 10. Le Crale va avec l'Empereur Cantacuzène vers la ville de Phères.

1.  Les habitants de Didymoteque se sentant vivement pressés, envoyèrent Michel Tarcaniote vers l'Empereur Cantacuzène, pour l'informer de l'état de leurs affaires, et pour le supplier de les venir secourir. Il apprit de leurs nouvelles avec d'autant plus de joie, qu'il y avait longtemps qu'il était dans l'impatience d'en apprendre. Bien que les chemins fussent étroitement gardés, Tarcaniote s'en retourna aussi heureusement qu'il était venu, sans être découvert 788 par les ennemis, et assura les habitants de Didymoteque, que l'Empereur viendrait bientôt à leur secours à la tête de son armée.

2. Apocauque grand Duc envoya dire au Crale qu'il était prêt d'aller par mer en Macédoine, et qu'il défirent avec passion de conférer avec lui, et de faire un traité de paix.

3. Le Crale ayant demandé à l'Empereur, s'il avait cette conférence agréable l'Empereur ayant répondu que ouï, on choisit la ville d'Amphipole pour cet effet, et Apocauque y alla par mer, et le Crale par terre.

4. Ils avaient des desseins fort différents. Le Crale avait envie de prendre Apocauque, en haine de la guerre qu'il avoir suscitée à l'Empereur; et Apocauque avait envie de persuader au Crale de retenir Cantacuzène, et de permettre qu'il fît proclamer Andronique Paléologue son gendre Empereur. Il faut néanmoins avouer, que l'on n'a jamais su au vrai fie était-là le dessein d'Apocauque, parce que Crele, qui avait le secret de cette négociation, mourut dans le même temps. Ce qui est constant est, que l'Empereur Cantacuzène ayant consenti à la conférence, afin qu'elle fît voir à tout le monde de quel esprit le Crale était animé, il alla avec lui jusqu'au lac nommé le lac Almyre, d'où ce dernier se devait rendre à Amphipole, dès qu'il saurait qu'Apocauque y serait arrivé.

5. Apocauque tenait dans les prisons les plus 789 illustres de la noblesse, sous prétexte qu'ils favorisaient le parti de Cantacuzène, et iI leur y faisait souffrir les plus mauvais traitements qu'il pouvait inventer. Il commença même à mépriser une partie de ceux qui avaient pris les armes pour soutenir son parti, et qui avaient fait accroire à l'Impératrice, que Cantacuzène avait conspiré contre elle. Il les priva de leurs charges pour les exciter à se plaindre, et pour avoir occasion de les perdre. Ils ne s'aperçurent que trop de son dessein; mais comme il était le plus fort, ils n'avaient point de moyen de s'en garantir.

6. George Chumne grand Stratopedarque, qui avait autant contribué qu'aucun autre à exciter la guerre civile, ne laissa pas d'aller dire à l'Impératrice, que le grand Duc avait tort de faire tant de dépenses inutiles, et d'équiper une flotte pour combattre un ennemi qui était sur terre. A quoi, dit-il, servira cette flotte contre Cantacuzène, qui après s'être retiré dans la Servie est à Didymoteque puissante ville fort éloignée de la mer. Il vaudrait bien mieux faire une bonne paix, que de s'opiniâtrer à une guerre si ruineuse. En quoi tous nos préparatifs ont-ils nui jusqu'à cette heure à Cantacuzène ? Il a reçu du secours des Serviens, et il se prépare à rentrer dans Dtdymoteque, dont les habitants ne rabattent rien de l'affection qu'ils lui portent. Bien loin d'avoir été incommodés par le siège ils ont ravagé la Thrace avec plus de cruauté que des Cerberes. Pour peu que nous paraissions disposés à un accommodement, il y consentira vo- 790 lontiers, maintenant qu'il est dans un pais étranger, et qu'il dépend du secours d'autruis au lieu qu'il refusera quand il sera sur nos terres, et qu'il aura plus d'espérance de remporter la victoire.

7. L'impératrice répondit, que son avis était fort raisonnable, qu'elle en délibérerait avec son conseil, .et quelle ferait ce qui serait trouve plus avantageux au bien de l'Etat mais que la dépense de l'armée navale étant faite, et l'argent ayant été délivré aux matelots, on ne se pouvait dispenser de faire voile. Elle fit cette réponse, parce qu'Apocauque l'avait assurée, qu'il lui amènerait Cantacuzène chargé de chaînes, comme si le Crale lui eût promis de le lui livrer à leur .entrevue ; et parce que Cantacuzène ayant été -vivement offensé, sa mère étant morte dans une cruelle prison, son fils Andronique gémissant encore sous la pesanteur de ses fers, ses biens ayant été dissipés, ses parents et ses amis étant péris avec tout ce qu'ils possédaient, elle ne doutait point qu'il ne respirât la vengeance, que cela était cause qu'elle ne marchait que d'un pas fort lent vers la paix, et quelle croyait que la démarche en était fort inutile, qu'elle l'avait souhaité plus que personne avant que les affaires fussent aussi aigries qu'elles l'étaient, et qu'elle avait assez déclaré qu'elle tenait Cantacuzène innocent des crimes que l'on lui imputait, et que la guerre n'avait été suscitée que par la jalousie et par la haine de ses ennemis.

791 8. Lorsque les galères d'Apocauque furent prêtes, il fit voile vers Amphipole pour persuader au Crale de lui mettre Cantacuzène entre les mains, ou comme le Crale assurait, pour le prier de ne point traverser le dessein qu'il avait d'élever son gendre sur le trône. La mort de Crelc dépositaire de leurs secrets, survenue dans le même temps, a privé la postérité de la connaissance de ce fait.

9. Apocauque ne voulant plus confier à d'autres cette importante affaire, s'en retourna à Constantinople.

10. Le Crale s'étant arrêté quelque temps dans les villes qu'il avait reprises depuis la mort de Crele, et y ayant mis en garnison les meilleures des troupes qu'il avait destinées au secours de l'Empereur, il s'en alla avec lui vers Phères.

νεʹ. 1. Καὶ πρίν τι κακοῦν τὴν χώραν, πρεσβείαν πρὸς Φεραίους πέμψας, παρῄνει βασιλεῖ τὴν πόλιν ἐγχειρίζειν. Ὅρκους γὰρ αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους γεγενῆσθαι, σύμμαχον καὶ αὐτὸν καὶ φίλον εἶναι τῶν πόλεων, αἳ προσχωρήσουσι βασιλεῖ, πολέμιον δὲ ταῖς ᾑρημέναις πολεμεῖν. Εἰ μὲν οὖν καὶ αὐτοὶ πειθόμενοι προσχωρήσουσιν ἑκόντες βασιλεῖ, νῦν τε ὡς τάχιστα ἀναχωρεῖν αὐτῶν, καὶ ὕστερον μηδέποτε κακώσειν ἐπηγγέλετο· εἰ δ´ ἀγνωμονοῖεν καὶ μὴ πείθοιντο, τεμεῖν αὐτοῖς τὴν γῆν ἠπείλει καὶ τὰ ἔσχατα διαθήσειν.

2. Φεραῖοι δὲ τὴν πρεσβείαν ἀπεπέμψαντο, πάντα οἴσειν πρότερον εἰπόντες, ἢ Καντακουζηνῷ δουλεύσειν. Ἐνῆγε δὲ αὐτοὺς πρὸς τοῦτο οὐχ ἧττον μὲν καὶ ἡ ἀλογία καὶ ἡ ἀκρισία, διὰ τὸ πρὸς βασιλέα ἔχθος τὰ ἔσχατα αἱρουμένους ὑπομένειν, ἐνὸν ἀποθεμένους σώζεσθαι· μάλιστα δὲ ὁ Παλαιολόγος Κωνσταντῖνος, ὃς ἦγε τὴν πόλιν τότε, Ἀποκαύκῳ τε ἐς τὰ μάλιστα φίλος ὢν καὶ τῶν ἀποῤῥήτων κοινωνὸς καὶ τὴν πίστιν ἀκραιφνῆ καὶ τὴν εὔνοιαν αὐτῷ τηρῶν ὄντι κηδεστῇ Ἀνδρονίκῳ τῷ υἱῷ, καὶ ὁ μητροπολίτης, πόλεμον ἄσπονδον πρὸς βασιλέα ἐξαρχῆς εὐθὺς ἀνῃρημένος ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας.

3. Βασιλεὺς δὲ, ἐπεὶ ἐκεῖνοι τὴν πρεσβείαν ἀπεπέμψαντο, συνορῶν οἷ κακῶν ὑπ´ ἀναισθησίας συνελαύνονται, καὶ ὡς Ῥωμαίων τῆς ἀρχῆς πόλις μεγάλη καὶ καλὴ μέλλει ἀφαιρεῖσθαι ὑπὸ τῆς πολιορκίας ἀνάγκῃ Τριβαλοῖς δουλεύσουσα, τῶν οἰκείων πέμψας ἕνα, παρεκάλει φείδεσθαι αὐτῶν καὶ μὴ μίσει τῷ εἰς ἐκεῖνον τὰ ἀνήκεστα σφᾶς αὐτοὺς διατιθέναι, ἀλλὰ νῦν μὲν πρόνοιάν τινα αὐτῶν ποιεῖσθαι καὶ μήτε δέχεσθαι εἰς τὴν πόλιν μήτ´ αὐτὸν, μήτε φρουρὰν, μήτε ἡγεμόνα, ἀλλὰ μόνον τῆς βασιλίδος Ἄννης καὶ βασιλέως τοῦ υἱοῦ φημιζομένων, εὐφημίας καὶ αὐτὸν ἅμα ἐκείνοις ἀξιοῦν καὶ μνημονεύειν ἐν τελεταῖς ταῖς ἱεραῖς, καὶ τοῦτον τὸν τρόπον τῶν ἐκ τῆς πολιορκίας ἀπαλλάττεσθαι κακῶν. Οὐκέτι γὰρ ἀδικήσουσιν οὐδὲν αὐτοὺς οἱ Τριβαλοὶ διὰ τοὺς ὅρκους καὶ σπονδὰς τὰς πρὸς αὐτόν. Ἀναχωρήσαντος δὲ αὐτοῦ πρὸς Θρᾴκην, ἂν μὲν καὶ τῆς ἄλλης ἀρχῆς φαίνοιτο Ῥωμαίων ἐγκρατὴς, ὑπείκειν καὶ αὐτούς. Εἰ δέ τι περὶ αὐτοῦ ὕστερον βουλεύσαιτο ὁ θεὸς καὶ ἀπόλοιτο ἐξ ἀνθρώπων, τότ´ ἤδη ἢ τῷ βασιλεύοντι Ῥωμαίων προσέχειν, ἂν δύνηται ἐλευθεροῦν ἀπὸ τῶν πολεμίων, ἢ σῖτον ἔχοντας καὶ ἄλλην ἀφθονίαν, ὑπομένειν τὴν πολιορκίαν. Νυνὶ δὲ μὴ οὕτω κακῶς περὶ σφῶν αὐτῶν βουλεύσασθαι, ὥστε ἑκοντὶ ἑλέσθαι τὰ δεινὰ καὶ τὸν πόλεμον ἑλκῦσαι κατ´ αὐτῶν, ἐνὸν συνέσει καὶ ἀγχινοίᾳ διασώζεσθαι. Βασιλεὺς μὲν οὖν τοιαῦτα Φεραίοις συνεβούλευε καὶ πείθεσθαι ἐδεῖτο ὡς συνοίσουσι μεγάλως.

4. Ἐκεῖνοι δὲ ἐπεὶ ἀκούσειαν, βασιλέως μὲν πολλὰς ὕβρεις κατέχεον καὶ λοιδορίας καὶ μᾶλλον ἔφασαν ἐκείνῳ περὶ ἑαυτοῦ καὶ τῶν συνόντων βουλευτέον ἂν εἴη ὅπη σωθήσεται, ἢ περὶ ἡμῶν. Τὸν δὲ πρεσβευτὴν ἀποσφάξαντες καὶ διελόντες τετραχῇ θηριωδῶς καὶ ἀπανθρώπως, τὰ τμήματα ἀνῆψαν καλλωδίοις ἐν τοῖς πύργοις.

5. Ἃ βασιλεὺς μὲν δεινὰ ἡγεῖτο καὶ πολλὴν τῶν ἀνδρῶν ἀπανθρωπίαν κατεγίνωσκε καὶ ἀβουλίαν, ἔπεμπε δὲ καὶ γράμματα αὐτοῖς διά τινος Γεωργίου ἔξω συλληφθέντος, τήν τε ὠμότητα καὶ τὴν κακοβουλίαν ὀνειδίζοντα καὶ πολλῶν προαναφωνοῦντα δεινῶν ἐπαγωγὴν, καὶ ὡς τότε τῆς παρ´ αὐτοῦ δεήσονται ἐπικουρίας, ἡνίκα μηδ´ αὐτῷ τοῦ ὑπὲρ αὐτῶν ἀνιᾶσθαι πλέον τι ἐξέσται.

6. Οἱ δὲ συνόντες Ῥωμαῖοι ἐν πάσῃ ἤδη καθέστασαν ἀμηχανίᾳ καὶ ἄπορον παντάπασιν ἡγοῦντο πόλιν βασιλεῖ ἑτέραν προσελθεῖν, Φεραίων τοιαῦτα τετολμηκότων. Ὅθεν καὶ ἐδέοντο βασιλέως συνελθόντες μηκέτι μέλλειν, μηδὲ κατατρίβειν τὸν καιρὸν ἀνήνυτα πονοῦντας, ἀλλ´ εἰς Διδυμότειχον ἐπείγεσθαι, ὡς ἅμα τοῖς οἰκείοις ἤ τινος τυγχάνειν ἀγαθοῦ, εἰ πρὸς τὸ βέλτιον αὐτοῖς τὰ πράγματα χωροίη, ἢ ἀποθνήσκειν, εἰ δεήσειεν.

7. Ἐδόκει μὲν οὖν καὶ βασιλεῖ τοῖς ἐκείνων πείθεσθαι βουλεύμασιν, οὕτω περὶ πλείστου ποιουμένων τὴν ἐπάνοδον. Καὶ συνταξάμενος Κράλῃ, παραλαβών τε τὴν στρατιὰν, ὅσην αὐτὸς παρείχετο συνέπεσθαι, εἴχοντο ὁδοῦ. Κράλης δὲ ἐν Φεραῖς ὑπολειπόμενος, ἔτεμνε τὴν γῆν καὶ ἐδῄου πάντα ἄρδην διαφθείρων.

8. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ γένοιτο μακρὰν Φερῶν, συνιδὼν ὡς ἡ ἑπομένη στρατιὰ τῶν Τριβαλῶν ὄχλος μόνον ἀνόνητός εἰσι, (τοὺς ἀρίστους γὰρ αὐτῶν ἀπολεξάμενος πρότερον ὁ Κράλης, φρουρὰν κατέλιπε ταῖς πόλεσιν, ἃς Χρέλη ἔχοντος μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ἔλαβεν αὐτὸς,) ἄλλως τε καὶ τῶν ὑπολειφθέντων χρονίῳ τε στρατείᾳ τεταλαιπωρηκότων, (ἦσαν γὰρ πλέον ἢ δυσὶ πρότερον μησὶ Κράλῃ ἑπόμενοι στρατευομένῳ,) ἄλλως τε καὶ δέει ἀσχέτῳ κατεχομένων καὶ νομιζόντων, οὐκ εἰς Θρᾴκην, ἀλλ´ εἰς Πάρθους ἢ Ἰνδοὺς στρατεύεσθαι, ὅθεν οὐκ ἐξέσται μηχανῇ οὐδεμιᾷ οἴκαδε ἐπανελθεῖν, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἵππους πολεμιστηρίους καὶ ὅπλα καὶ εἴ τι ἐπεφέροντο χρήσιμον πρὸς τὸν πόλεμον, οἴκαδε ἀποπεμπόντων, ἵνα ταῦτα γοῦν τοῖς παισὶν ὑπολειφθείη, ὡς ἐκείνων ἀπολουμένων πάντως· ταῦτα δὴ συνορῶν ὁ βασιλεὺς καὶ βουλόμενος εἰς Διδυμότειχον μὴ οὕτως ἀφικέσθαι ἀσθενὴς, ὥσθ´ ὑπὸ Βυζαντίων καὶ αὐτὸς πολιορκεῖσθαι, (οὔτ´ αὐτῷ γὰρ οὔτε τοῖς συνοῦσι τοῦτο μάλιστα συνοίσειν,) ἐσκέψατο εἰς Κράλην ἀναστρέφειν καὶ στρατιὰν ἀξιόχρεων αἰτεῖν, ὥστε εἰς Διδυμότειχον φοβερὸν τοῖς πολεμίοις ἐλθόντα εἶναι, ἀλλὰ μὴ καταφρονεῖσθαι διὰ τὴν ἀδυναμίαν.

9. Ἐπεὶ δὲ καὶ τοῖς συνοῦσι Ῥωμαίοις ἐκοινοῦτο τὴν βουλὴν, πάντες ὥσπερ ἐκ συνθήματος πάντα μᾶλλον ἔφασαν αἱρεῖσθαι ὑπομένειν καὶ μυρίων θανάτων κατατολμᾷν, ἢ εἰς τὴν γῆν αὖθις ἀναστρέφειν Τριβαλῶν. Οὐ γὰρ ἐνόμιζον εἰς γῆν πορεύσεσθαι ἡλίῳ περιλαμπομένην καὶ ὑπὸ ἀνθρώπων οἰκουμένην, ἀλλ´ εἰς ᾅδου κευθμῶνας καὶ νεκρῶν διατριβὰς καὶ ἄλλο εἴ τι δυσχερέστερον.

10. Πολλὰ δὲ βασιλέως παραινοῦντος, ὡς βελτίω καὶ λυσιτελέστερα βουλεύοιτο, καὶ δεομένου πείθεσθαι, οὐδ´ ἄκροις παρεδέχοντο ὠσὶν, ἀλλὰ πάνθ´ ὅσα ἄν τις εἴποι δεινὰ φορητότερα ἡγοῦντο, ἢ εἰς Τριβαλοὺς αὖθις ἀναστρέφειν. Βασιλεὺς δὲ τόν τε κίνδυνον ὁρῶν, ὡς οὐ μικρὸς ἐκ τοῦ πείθεσθαι τοῖς συνοῦσιν, οὕτως ἀλυσιτελῆ καὶ βουλευομένοις καὶ πράττειν ἤδη ὡρμημένοις ἀλογίστως, ὅ,τι τε χρήσαιτο τοῖς πράγμασιν οὐκ ἔχων, τῶν συνόντων πείθεσθαι μὴ δυναμένων, πρότερον αὐτοῖς πολλὰ διαλεχθεὶς καὶ φανερὸν ποιήσας, ὡς διὰ τὴν αὐτῶν μικροψυχίαν καὶ ἀβουλίαν ἀνάξια ἑαυτοῦ καὶ τῆς στρατηγίας καὶ τῆς πείρας πράττει, ἐπείθετό τε ἄκων αὐτοῖς πρὸς τὴν βουλὴν καὶ παρεκελεύετο θαῤῥεῖν, ὡς τοῦ θεοῦ προστησομένου, ὥσπερ δὴ καὶ ἄλλοτε πολλάκις ἐν κινδύνοις οὐ μικροῖς, καὶ εἴχοντο ὁδοῦ.

11. Ἐπεὶ δὲ ἦσαν Χριστουπόλεως οὐ μακρὰν, πεζῷ περιτυγχάνουσι Ῥακοδυτοῦντι ἐκ Διδυμοτείχου ἀφιγμένῳ, ὃς παρεῖχε γράμματα βασιλεῖ παρὰ βασιλίδος τῆς γυναικὸς καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν Διδυμοτείχῳ, φυλάττεσθαι παραινοῦντα καὶ μὴ ἀπερισκέπτως πρὸς αὐτοὺς χωρεῖν, εἰ μὴ δύναμιν ἄγοι μεγάλην καὶ πρὸς τοιούτους ἀξιόχρεων πολεμίους. Πρωτοστράτωρ γὰρ ὁ Παλαιολόγος πολλὴν ἄγων στρατιὰν πεζήν τε καὶ ἱππικὴν ἐν Περιθεωρίῳ στρατοπεδευόμενος, τὴν αὐτοῦ ἄφιξιν περιμένει ὡς μαχούμενος. Ἀπόκαυκός τε ὁ παρακοιμώμενος ἔχων ἑβδομήκοντα τριήρεις, ἐν αἷς κατέπλευσεν εἰς Ἀμφίπολιν, ἐνταῦθα καὶ αὐτὸς ἐφορμεῖ· περὶ ὧν δέον βουλευσάμενον αὐτὸν, πράττειν ὅ,τι ἂν δοκῇ συμφέρειν. συμβέβηκε δέ τι περὶ τὰ γράμματα ἐκεῖνα θαυμαστὸν καὶ τῆς θεοῦ περὶ τὸν βασιλέα κηδεμονίας φανερῶς. Ὡς γὰρ ἐν Βυζαντίῳ ἐμηνύθη, ὡς στρατιὰν ἔχων ἐκ Τριβαλῶν βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς αὖθις ἐπανέρχοιτο εἰς Διδυμότειχον, πρωτοστράτωρ τε συμπάσης πεζῆς καὶ ἱππικῆς δυνάμεως στρατηγῶν, πολλὴν ἔχων δύναμιν, εἰς Περιθεώριον ἀφῖκτο, καὶ Ἀπόκαυκος ὁ μέγας δοὺξ ἐξ Ἀμφιπόλεως ταῖς ἑβδομήκοντα ναυσὶν ἀναστρέφων τῆς αὐτῆς ἕνεκα αἰτίας, ἔγνω δεῖν περιμένειν καὶ αὐτὸς μετὰ τῆς ἄλλης στρατιᾶς καὶ βασιλεῖ τὴν ἐπάνοδον κωλύειν. Τῶν ὁδῶν δὲ, ὡς ἔθος, φυλαττομένων, ἵνα μὴ λανθάνοιεν ἐκ Διδυμοτείχου ἢ βασιλέως πρὸς ἀλλήλους ἀφικνούμενοί τινες, ὁ τὰ γράμματα κατέχων ταῦτα συνελήφθη καὶ ἤχθη πρὸς πρωτοστράτορα· ἀνερευνώμενος δὲ περὶ γραμμάτων, ὡμολόγει ἔχειν καὶ παρείχετο εὐθύς. Τὰ δὲ ἐδεῖτο βασιλέως τάχιστα ἥκειν πρὸς αὐτοὺς καὶ μὴ ῥᾳθυμεῖν. Τῶν γὰρ ἐν Διδυμοτείχῳ τὸ μὲν στρατιωτικὸν ἱππεῖς τε καὶ πεζοὶ τὰ κατὰ Θρᾴκην χωρία ληϊζόμενοι ἀφορμὰς τοῦ βίου ἐποιοῦντο. Ὁμοίως δὲ καὶ χειροτέχναι καὶ ἄλλοι, ὅσοις ὁ βίος ἦν ἐκ τῶν χειρῶν, πονοῦντες καὶ ἐργαζόμενοι, διέζων τῶν ἀναγκαίων εὐποροῦντες. Οἱ μέσοι δὲ τῶν πολιτῶν πάνυ κραταιῶς ἐπιέζοντο ὑπὸ ἐνδείας μηδεμίαν οὐδαμόθεν εὐπορίαν ἔχοντες. Διὰ ταῦτα οὖν ἐδέοντο βασιλέως βασιλίς τε ἡ γυνὴ ὁμοίως καὶ οἱ ἄλλοι, τάχιστα ἐπανήκειν, ὡς τῆς αὐτοῦ ἐπιδημίας τοῖς πολίταις ἐσομένης μεγάλων συμφορῶν ἀπαλλαγῆς. Πρωτοστράτωρ δὲ ἐπεὶ τὰ γράμματα ἀνέγνω, περίεργόν τι δῆθεν ποιῶν καὶ ἀγχινοίας ἄξιον, ἔπειθε τὸν ἄγοντα, χρυσίον παρασχόμενος καὶ αὐτὸν ἐπαγγειλάμενος καὶ οἰκείους εὖ ποιήσειν, (Σηλυβριανὸς γὰρ ἦν,) ὥστε τὰ γράμματα μεταγραφέντα ᾗ αὐτῷ ἐδόκει, Καντακουζηνῷ ἀγαγόντα παρασχεῖν, μηδὲν ἀπαγγείλαντα τῶν εἰργασμένων, ἀλλ´ ὡς ὄντα βασιλίδος τῆς γυναικός. Ὁ μὲν οὖν ἐποίει κατὰ τὰ κεκελευσμένα καὶ πρωτοστράτωρ ἄκων ὠφέλησε βασιλέα τε καὶ τοὺς περὶ αὐτόν.

12. Ὡς γὰρ τά τε γράμματα ἀνεγινώσκετο καὶ ἤκουον περὶ τῆς ἐνεδρευούσης στρατιᾶς οἱ περὶ βασιλέα, ὡς πολλαπλασίων τε αὐτῶν εἴη καὶ τοῖς πᾶσιν ἐῤῥωμένη, οἷα δὴ οὔπω χθὲς καὶ πρώην τῶν οἰκιῶν εἰς τὴν στρατείαν ἐξελθόντες, θεῷ τε πολλὰς ὡμολόγουν χάριτας τῆς εἰς αὐτοὺς προνοίας καὶ τῶν κινδύνων τῆς ἀπαλλαγῆς, καὶ βασιλίδι τῆς σπουδῆς καὶ τῆς φροντίδος τῆς περὶ αὐτοὺς, καὶ ἄσμενοι ὑπέστρεφον, τοῦ μείζονος κινδύνου τὰ δυσχερῆ πρότερον καὶ δυσάρεστα ῥᾷστα καὶ λυσιτελέστατα φαίνεσθαι ποιοῦντος.

13. Οὕτω μὲν οὖν βασιλεύς τε καὶ οἱ ἀμφ´ αὐτὸν ἀπροσδοκήτων ἐῤῥύοντο κινδύνων ἐκ τῆς παρὰ τῶν πολεμίων πονηρίας μέγιστα ὠφεληθέντες. Ὁ μέγας δὲ δοὺξ πυθόμενος, ὡς πάνυ φαύλην ἄγων στρατιὰν καὶ ἐς τὰ μάλιστα εὐεπιχείρητος ὢν, ἀναστρέψειεν ἐκ τῶν γραμμάτων, ἃ μεταποιήσειεν ὁ γαμβρὸς, πολλὴν αὐτῷ ἐπῆγε μέμψιν καὶ ὠργίζετο φανερῶς, ὅτι τὸν ἐχθρὸν ἐξ ἀβουλίας ὠφελήσειε. Πολλοὶ δὲ καὶ τῶν τὰ ἴσα ᾑρημένων Ἀποκαύκῳ καὶ ἀπιστίας πρωτοστράτορα ἐγράφοντο, ὡς ἑκὼν εἶναι Καντακουζηνὸν ὠφελήσειεν ἰσχυριζόμενοι κρύφα τὰ ἐκείνου ᾑρημένος. Ὁ δ´ ὅρκοις διεβεβαιοῦτο, ὡς οὐδὲν αὐτῷ τοιοῦτον συνειδείη, ἀλλ´ ὥσπερ ὑπό τινος ἀγόμενος δυνάμεως κρείττονος εἰς τοῦτο προαχθείη, νομίζων σφάλλειν Καντακουζηνὸν μετὰ βαρείας ἥκοντα δυνάμεως, εἰ πείσειεν ἀναστρέφειν ἐκφοβήσας.

14. Ταῦτα μὲν οὖν τοῦτον ἐπέπρακτο τὸν τρόπον, καὶ Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς αὖθις εἰς Κράλην ἐπανῆκεν. Ἀπόκαυκος δὲ ὁ μέγας δοὺξ εἰς Βυζάντιον ἀπέπλευσε, καὶ ὑπεδέχοντο αὐτὸν οἱ ἐν Βυζαντίῳ μετὰ κρότων πολλῶν καὶ θαυμασίων τῶν ἐγκωμίων, σωτῆρα καὶ πρόμαχον καὶ ἐλευθερωτὴν ἀποκαλοῦντες. Περιηγγέλλετό τε πανταχόθεν, ὡς Καντακουζηνὸς οὐδ´ ἀντιβλέψαι δυνηθεὶς πρὸς μέγαν δοῦκα, ὑπέστρεψε τῆς οἰκείας σωτηρίας ἀπογνοὺς καὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν ὄρος ἀφίξεται ὄντως μοναχῶν σχῆμα ἐνδυσόμενος· ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν ἐξέσται περιεῖναι. Καὶ ἑορταὶ πανταχοῦ συνεκροτοῦντο τῶν εὐαγγελίων ἕνεκα.

15. Ὁ μέγας δὲ δοὺξ ὀλίγῳ ὕστερον μεγάλῳ στρατοπεδάρχῃ τῷ Χούμνῳ τὴν πρὸς Καντακουζηνὸν βασιλέα βουλευθεῖσαν εἰρήνην ὥς τι ἔγκλημα ἐπικαλέσας, (οὐ γὰρ διέλαθεν αὐτὸν, ἃ πρὸς βασιλίδα πρότερον εἰρήκει περὶ τῆς εἰρήνης,) κατέκλεισεν αὐτόν τε καὶ τὸν υἱὸν ἀπρόϊτον εἰς τὴν οἰκίαν· μετ´ ἐκεῖνον δὲ καὶ Ἀσάνην τὸν Κωνσταντῖνον καὶ τὸν υἱὸν, καὶ ἀξίας ἀπετίννυεν αὐτοῖς ἀντιμισθίας τοῦ πρὸς τὴν τοσαύτην τῶν Ῥωμαίων φθορὰν αὐτῷ συνάρασθαι. Εἶτα καὶ τοὺς ἄλλους ἐπῄει, ὥσπερ φλὸξ ἀεὶ τῶν προσαπτομένων ἐπιλαμβανομένη.

Chapitre LV.

Le Crale envoie sommer les habitans de la ville de Phères de se soumettre à Cantacuzène. 2. Ils méprisent la sommation. 3. L'Empereur envoie leur offrir de les exempter du siège, pourvu qu'ils fassent mention de son nom dans les prières publiques. 4. Ils ne répondent que par des injures et ils massacrent celui qu'il leur avait envoyé. 5. Il leur reproche leur cruauté. 6. Les Romains le supplient de les mener a Didymoteque. 7. Il y consent. 8. Il je refout d'aller demander au Crale un seours plus considérable que celui qu'il lui avait accordé. 9. Les Romains refusent de retourner en Servie. 10. L'Empereur leur fait une longue remontrance. 11. Il reçoit une lettre, par laquelle l'Impératrice Irène l'avertit que les ennemis l'attendent au passage avec une puissante armée. 12. Les Romains consentent de s'en retourner. 13. Apocauque blâme le Protostrator son gendre. 14. Il retourne à Constantinople, où il est reçu en victorieux. 15. Il fait enfermer Chumne, et quelques autres,

793.  1. Avant que de faire le dégât sur les terres, il envoya sommer les habitants de se rendre à l'Empereur Cantacuzène, et les informer du Traité qu'il avait fait avec lui, par lequel il s'était obligé avec serment d'être ami des villes qui se soumettraient à son obéissance, et ennemi de celles qui refuseraient de s'y soumettre. Que s'ils voulaient se rendre, il retirerait ses troupes sans leur faire aucun mal, sinon qu'il serait le dégât sur leurs terres, et qu'il y mettrait tout  feu et à sang.

2. Ils répondirent qu'il n'y avait rien qu'ils n'aimassent mieux souffrir que d'obéir à Cantacuzène. Ce n'était pas seulement par défaut de prudence et de jugement qu'ils avaient conçu une haine si opiniâtre et si envenimée contre lui, c'était aussi à la suscitation de Constantin Paléologue leur Gouverneur, ami intime, et confident secret d'Apocauque, auquel il gardois une fidélité inviolable, à cause qu'il était beau-père d'Andronique son fils. L'Évêque était dans les mêmes sentiments.

3. L'Empereur déplorant par avance les malheurs où ces peuples s'engageaient par leur stupidité, et la désolation où leur ville si riche et si superbe allait être réduite par les armes des Serviens, leur envoya une personne en qui il avait une singulière confiance pour les exhorter à avoir pitié d'eux-mêmes, et à se conserver sans le re - 794 cevoir dans leur ville, sans y recevoir ni de Gouverneur, ni de garnison de sa part, en faisant seulement mention de lui dans les prières publiques, comme ils la faisaient de l'Impératrice, et de l'Empereur Jean son fils : Que s'il revenait victorieux de Thrace, ils se soumettraient alors à lui comme les autres ; que si au contraire Dieu le retirait du monde, ils suivraient le parti de l'Empereur Jean, s'ils le jugeaient assez puissant pour les protéger.

4. Ils ne répondirent à ce conseil si sage, et si salutaire, que par des injures atroces, et par des blasphèmes impies, en disant qu'au lieu de s'ingérer de leur donner des avis, il devait chercher les moyens de soutenir la faiblesse de son parti ; puis ils massacrèrent celui qu'il leur avait envoyé, coupèrent son corps en quatre quartiers, et les attachèrent au haut de quatre tours.

5. L'Empereur conçut une indignation extrême de cette inhumanité barbare, et en la leur faisant reprocher par un homme nommé George, qui avait été pris, il leur prédit les malheurs qui leur arriveraient en un temps, où ils imploreraient inutilement sa protection, et où il ne serait plus en son pouvoir de la leur donner.

6. Les Romains qui étaient à la suite de l'Empereur Cantacuzène, se trouvèrent alors dans un étrange perplexité, et ils crurent qu'après que les habitants de Phères s'étaient déclarés si hautement contre lui par un meurtre si horrible, il n'y 795 aurait plus de ville qui voulût se soumettre à son obéissance ; s'étant donc assemblés, ils allèrent le supplier de les mener à Didymoteque, pour y rétablir leurs affaires s'il était possible, ou pour y mourir, si la nécessité le demandait.

7. L'Empereur ne pouvant résister aux prenantes instances avec lesquelles ils demandaient qu'il les ramenât, y consentit, et ayant pris congé du Crale, et reçu le peu de troupes qu'il lui voulut donner, il le quitta. Le Crale demeura aux environs de Phères, où il fit un épouvantable dégât.

8. Lors que l'Empereur fut un peu éloigné, il reconnut que les troupes que le Crale lui avait données, n'étaient qu'une multitude inutile, parce qu'il avait mis les meilleures en garnison dans les places qu'il avait reprises depuis la mort de Crele, et que les autres étaient fatiguées par la longueur des voyages qu'elles avaient faits depuis deux mois, et que d'ailleurs appréhendant d'être menées, non en Thrace, mais en Perse, ou aux Indes, et ayant perdu l'espérance de revoir jamais leurs femmes, et leurs enfants, elles leur avaient envoie leurs chevaux, leurs armes et leur équipage. L'Empereur faisant réflexion sur toutes ces choses, et ne voulant pas retourner si faible à Didymoteque qu'il y pût être assiégé par ceux de Constantinople, il se résolut de retourner demander au Crale un secours capable de le rendre redoutable à ses ennemis.

9. Quand il eut déclaré son dessein aux Ro- 796 mains qui étaient avec lui, ils lui répondirent tous d'une voix, qu'ils aimaient mieux souffrir les maux les plus terribles, et mourir de la mort la plus cruelle, que de retourner dans le pais des Serviens, que ce n'était pas un pays éclairé par les rayons du Soleil, ni habité par des hommes, que c'était un enfer, ou un lieu plus triste, et plus funeste que l'enfer même.

10. L'Empereur usa de longues remontrances, pour les porter à lui obéir ; mais ils ne voulurent pas seulement l'écouter, et ils persistèrent à protester, qu'il n'y avait rien pour insupportable qu'il pût être, qu'ils ne supportassent plutôt que de retourner chez les Serviens. Alors l'Empereur qui savait combien il était dangereux de condescendre à leur volonté, leur fit un long discours pour leur remontrer que leur imprudence et leur lâcheté le forceraient à faire une chose indigne de lui, préjudiciable à ses affaires, et contraire aux règles de l'art militaire, et pour les exhorter à mettre leur confiance en Dieu, qui les avoir autrefois délivrez de plus grands péril que celui dont ils étaient menacés.

11. Etant néanmoins partis, ils trouvèrent proche de Christopole un homme à pied nommé Racodydonte, qui venait de Didymoteque, avec des lettres de l'Impératrice Irène, par lesquelles elle avertissait l'Empereur son mari d'user d'une grande précaution de ne pas hasarder de leur amener du secours, s'il n'avait une armée 797 fort puissante, et égale au moins à celle des ennemis : Que le Protostrator Paléologue était campé à Peritheorion avec force cavalerie, et force d'infanterie, et qu'il l'y attendait pour le combattre : Qu'Apocauque était aussi arrivé avec les soixante et dix galères, avec lesquelles il avait été à Amphipole, et qu'il prît là-dessus telle résolution qu'il jugerait à propos. Il arriva en cette rencontre quelque chose de fort merveilleux, et qui fit voir clairement le soin que Dieu prenait de protéger l'Empereur. Aussitôt que la nouvelle eut été portée à Constantinople, que l'Empereur Cantacuzène avait reçu du secours des Serviens, avec lequel il revenait à Didymoteque, le Protostrator alla à Peritheorion avec cavalerie et infanterie, et Apocauque partit en même temps d'Amphipole avec ses galères, pour lui boucher le passage. Les avenues étaient si étroitement gardées, que l'on ne pouvoir ni aller à Didymoteque, ni en revenir. Celui qui était chargé des lettres dont je viens de parler, fut pris et mené au Protostrator. Ayant été interrogé s'il avait des lettres, il avoua qu'il en avait, et il présenta celle par laquelle on mandait à l'Empereur, que non seulement les soldats, mais aussi les artisans qui n'avaient plus d'ouvrage, couraient et pillaient la Thrace, et que les Citoyens de condition médiocre étaient réduits à la dernière pauvreté ; et que l'on le suppliait de venir promptement les déli- 798 vrer des maux sous lesquels ils gémissaient. Le Protostrator ayant lu cette lettre, et ayant cru avoir occasion de faire un coup d'adresse, donna une pièce d'or au porteur, et lui promit de lui faire du bien, et à sa famille qui était à Sélivrée, pourvu qu'il donnât une autre lettre à l'Empereur, comme de la part de l'Impératrice sa femme. Le Porteur fit ce qui lui était commandé, et ainsi le Protostrator obligea sensiblement contre son intention, l'Empereur et les Romains qui le suivaient.

12. Dès que ces derniers eurent ouï dire qu'une armée fort nombreuse les attendait sur le chemin, ils remercièrent Dieu du soin qu'il prenait de les conserver, et l'Impératrice Irène de la bonté qu'elle avait de leur donner des avis si salutaires, et ils trouvèrent aisé et commode ce qui leur paraissait auparavant difficile et insupportable.

13. Lors que le grand Duc apprit que l'Empereur Cantacuzène n'a voit qu'une armée fort faible, et fort méprisable, et qu'il ne s'en était retourné que sur les lettres que son gendre avait changées, il l'en blâma avec beaucoup d'aigreur. Quelques-uns même l'accusèrent de perfidie, et prétendirent qu'il avait fait cette supposition, pour obliger Cantacuzène qu'il favorisait secrètement. Il soutint au contraire, qu'il n'en avait pas eu la pensée, et qu'il avait été excité, comme par une inspiration divine, à faire ce qu'il avait fait, et que croyant que Cantacuzène  799 marchait à la tête d'une puissante armée, il avait eu intention de le tromper, en lui imprimant de la terreur, et en le renvoyant sur ses pas.

14. Les choses s'étant passées de la sorte, l'Empereur Cantacuzène alla trouver le Crale Apocauque retourna à Constantinople, où il fut reçu avec des éloges et des applaudissements merveilleux, comme le défenseur, le libérateur, et le conservateur de l'Etat. On publia partout que Cantacuzène n'ayant osé paraître devant le grand Duc, et désespérant de soutenir son parti, s'était retiré au mont Athos, pour y prendre l'habit de Moine, et que c'était l'unique moyen qui lui restait de sauver sa vie. Ces agréables nouvelles causèrent d'extraordinaires réjouissances.

15. Peu de temps après Apocauque accusa Chumne Stratopedarque comme d'un crime énorme, d'avoir conseillé la paix; car il avait su l'entretien qu'il avait eu avec l'Impératrice sur ce sujet, et en haine de cela, il le fit renfermer avec son fils dans sa maison, sans permettre que personne leur parlât. Il fit depuis le même traitement à Constantin Asan, et à son fils, et il les récompensa comme ils méritaient de l'être, de la part qu'ils avaient prise avec lui à la ruine de l'Etat. La vengeance s'étendit ensuite comme un feu sur plusieurs autres.

νϛʹ. 1. Οἱ ἐν Διδυμοτείχῳ δὲ πυθόμενοι, ὡς αὖθις ὑποστρέψειεν ὁ βασιλεὺς εἰς Τριβαλοὺς, δεινὰ ἐποιοῦντο καὶ θορύβου ἦσαν μεστοὶ καὶ ταραχῆς.

2. Αἰσθομένη δὲ ἡ βασιλὶς Εἰρήνη, καὶ μεῖζον ἐπιδειξαμένη ἢ κατὰ γυναικεῖον φρόνημα, συνεκάλει πάντας καὶ παρῄνει, μὴ τὰ πραττόμενα ἡγεῖσθαι τῶν ἄγαν δεινοτάτων· ἴσως γάρ τοι μᾶλλον ἂν οὕτω λυσιτελεῖν δόξειε θεῷ· ἐκέλευέ τε διανίστασθαι καὶ μὴ καταπίπτειν, ὡς πολλῶν καὶ μεγάλων ἐλπίδων ἔτι ὑπολειπομένων. Βασιλέα γὰρ πρὸς τὴν ἐπάνοδον οὐκ ἀπαγορεύσειν, ἀλλ´ ἥξειν τε μετὰ μικρὸν, καὶ τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας καὶ τῆς ἀνδρίας καὶ τῆς καρτερίας ἀμείψεσθαι ἀξίως.

3. Καὶ τούτοις τοῖς λόγοις ἀνεκτᾶτό τε οὐ μετρίως καὶ χρηστότερα ἐλπίζειν ἔπειθεν. Ἐδόκει δὲ δεῖν κοινῇ βουλευομένοις, καὶ πρεσβείαν πρὸς Ἀλέξανδρον τὸν βασιλέα Μυσῶν ποιεῖσθαι καὶ συνθήκας τίθεσθαι ἐπὶ τούτοις πρὸς αὐτὸν, ὥστε σύμμαχον αὐτοῖς εἶναι καὶ φίλον καὶ βοηθεῖν ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ μηδενὸς ἀμελεῖν ὧν προσήκει φίλῳ πρὸς αὐτούς. Κἂν μὲν ἐπανέλθῃ βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς, αὐτὸν αὐτῷ τῆς συμμαχίας καὶ τῆς φιλίας τὰς χάριτας ἐκτίνειν· εἰ δὲ συμβαίη, ἢ πολέμῳ ἢ ἑτέρῳ τρόπῳ πρὶν ἐπανήκειν τελευτᾷν, αὐτῷ τὴν πόλιν παραδιδόναι καὶ τῆς ἀρχῆς ἀφίστασθαι Ῥωμαίων. Τοῦτο δὲ οὐχ οὕτω καὶ ἀληθῶς αὐτοῖς ἐδέδοκτο ποιεῖν, ἀλλὰ φενακίζειν ἐπειρῶντο τὸν Μυσὸν ἕνεκα δυοῖν, τοῦ τε αὐτὸν τῆς ἐλπίδος ἕνεκα αὐτοῖς ὠφέλειάν τινα παρέχειν, καὶ τοῦ βασιλίδα τὴν Ἄνναν καὶ Ῥωμαίους τοὺς αὐτοὺς πολιορκοῦντας πυθομένους, ὡς συμβάσεις περὶ παραδόσεως ποιοῦνται πρὸς Μυσοὺς, μὴ λίαν ἐπιτίθεσθαι, ἀλλ´ ἀνακωχήν τινα παρέχειν, δεδιότας μὴ δι´ ὀργὴν σφᾶς τε αὐτοὺς Μυσοῖς καὶ τὴν πόλιν παραδῶσιν. Οἱ μὲν οὖν τοιαύτῃ γνώμῃ τὰς συνθήκας ἐποιοῦντο, ἀσμένως καὶ τοῦ Μυσῶν βασιλέως δεξαμένου καὶ παντὶ τρόπῳ συμμαχήσειν ἀπαγγελλομένου.

4. Τὸ δ´ ἀπέβαινεν ἐναντίως, ἢ ᾠήθησαν αὐτοί. Ἀλέξανδρος γὰρ, ἐπεὶ οἱ ἐν Διδυμοτείχῳ τὰς συνθήκας ἐποιήσαντο, ὡς, εἰ μὴ Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς ἐπανήξει, παραδώσειν αὐτῷ τὴν πόλιν, νομίσας, εἰ τρόπῳ δή τινι ἐκεῖνον διαφθείρειε, βεβαίως τὴν πόλιν ἤδη ἔχειν, πάντα κάλων ἐκίνει κωλύειν τὴν ἐπάνοδον αὐτῷ ἢ, εἰ δύναιτο, καὶ διαφθείρειν· καὶ πρεσβείας πρὸς Κράλην πέμπων συχνὰς καὶ Ἑλένην τὴν ἀδελφὴν Κράλῃ συνοικοῦσαν, παρῄνει Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα μὴ ἀνιέναι, ἀλλὰ δήσαντας ἐν δεσμωτηρίῳ φρουρεῖν ἢ καὶ ἀποκτείνειν· οὕτω γὰρ ἂν ἐξέσται τὴν Ῥωμαίων ἔχειν ἀρχὴν ἀπονητί.

5. Κράλης μὲν οὖν αὐτοῦ τὰς παραινέσεις φαύλας ἡγούμενος, οὐ παρεδέξατο, μάλιστα εἰς τοῦτο ἐναγούσης καὶ τῆς γυναικός.

6. Ἐκεῖνος δὲ καὶ στρατιὰν πέμψας, ὅσην ᾤετο ἀρκεῖν τοῖς ἐν Διδυμοτείχῳ πρὸς πολιορκίαν, ἐκέλευσε φυλάττειν παραστρατοπεδευσαμένους, πρόφασιν μὲν, ὡς βοηθήσοντας ἐπὶ Ῥωμαίους τοὺς πολιορκοῦντας, τῇ δ´ ἀληθείᾳ, ἵν´ αὐτοὶ μᾶλλον ἀκριβέστερον πολιορκοῖεν. Ὅπερ δὴ καὶ κατὰ τὴν ἐκείνου γνώμην ἐτελεῖτο. Τῶν γὰρ Ῥωμαίων συχνὰς μὲν ποιουμένων τὰς καταδρομὰς, τάχιστα δὲ ἀναχωρούντων, ἀδείας οἱ ἐν Διδυμοτείχῳ τυγχάνοντες, τὰς κατὰ Θρᾴκην ἐληΐζοντο πόλεις καὶ νύκτωρ καὶ μεθ´ ἡμέραν καὶ ἐκ τῆς ἁρπαγῆς καὶ λεηλασίας ἐποιοῦντο τὰς τοῦ βίου ἀφορμάς. Τῶν Μυσῶν δὲ ἐπελθόντων καὶ συνεχῶς ἐπικειμένων ἐφ´ ἡμέραις πλείσταις, εἰς στενὸν κομιδῇ περιέστη τὰ πράγματα αὐτοῖς, πάντων ἤδη κινδυνευόντων ὑπὸ τοῦ λιμοῦ διαφθαρῆναι. Μυσοὶ γὰρ ὁμοίως Ῥωμαίους τε ἐκώλυον τοῖς ἐν Διδυμοτείχῳ ἐπιέναι καὶ αὐτοὺς τῆς πόλεως μὴ ἐξιέναι. Εἰ γάρ τινες ἐξίοιεν ἐφ´ ἁρπαγὴν, ὥσπερ εἰώθεσαν, (οὗτος γὰρ ἦν αὐτοῖς ἀναγκαιότατος πόρος πρὸς τὸ ζῇν,) προστυγχάνοντες οἱ Μυσοὶ, (πάντως δὲ οὐκ ἐνῆν διαλαθεῖν πολλὴν πρόνοιαν τούτου καὶ φροντίδα ποιουμένους,) ἵππους τε ἀπεστέρουν καὶ ὅπλα καὶ γυμνοὺς ἠφίεσαν ἐπανήκειν πρὸς τὴν πόλιν. Εἰ δὲ προσαγγέλοιεν τοὺς ταῦτα πράττοντας οἱ ἐκ Διδυμοτείχου πρὸς τῆς στρατιᾶς τοὺς ἡγουμένους, οἱ δὲ μηδὲν εἰδέναι διετείνοντο, μηδὲ τῆς σφετέρας εἶναι στρατιᾶς τοὺς τολμῶντας τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ Ῥωμαίους, καὶ αὐτοὺς ἐπὶ λῃστείᾳ περιιόντας· ἐκέλευόν τε τὸ στρατόπεδον περιιέναι, εἴ τι γένοιτο γνώρισμα λαβεῖν ἐκ τῶν ἀπολομένων, καὶ τὰ ἔσχατα ἠπείλουν διαθήσειν, εἴ τινα τοιοῦτον λάβοιεν. Τὰ δὲ ἦσαν οὐδαμοῦ· πρότερον γὰρ ἐξέπεμπον αὐτοὶ πρὸς Μυσίαν τοὺς τοιαῦτα εἰργασμένους. Τοῦτον μὲν οὖν τὸν τρόπον ἐν στενῷ κατέστησαν κομιδῇ τοὺς ἐν Διδυμοτείχῳ· πάνυ γὰρ ὑπὸ ἐνδείας ἐπιέσθησαν.

7. Συνορῶσα δὲ ἤδη τὸν κίνδυνον ἡ βασιλὶς Εἰρήνη, ἀπανίστασθαι ἐκέλευε τῆς πόλεως, ὡς οὐκέτι δεομένης τῆς παρ´ αὐτῶν ἐπικουρίας, ἀρκούσης ἤδη γεγενημένης· δι´ ἣν οὐ βασιλεῖ μόνον τῷ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτοῖς χάριν ὁμολογεῖν πολλήν. Οἱ δὲ οὐδενὶ τρόπῳ ἔφασαν ἀναστήσεσθαι, ἀλλὰ διηνεκῶς αὐτόθι μενεῖν ἐπικουροῦντας.

9. Οὕτω γὰρ αὐτοῖς εἶναι προστεταγμένον παρὰ βασιλέως τοῦ σφετέρου. Ἡ τοιαύτη δὲ ἀπολογία πολλὴν ἐνέβαλε ταραχὴν καὶ πτοίαν τοῖς ἐν Διδυμοτείχῳ. ἤδη γὰρ αὐτοῖς ἐφαίνετο ὁ ὄλεθρος ἐλλείπων κατ´ οὐδέν. Ὁ δὲ τῆς πόλεως ἀρχιερεὺς ὁρῶν ἤδη κλονουμένους καὶ πρὸς τὴν ὑπερβολὴν τῆς δυσπραγίας ἐνδιδόντας, παρελθὼν εἰς μέσους, παρεθάῤῥυνε καὶ οὐκ εἴα καταπίπτειν, κατὰ γνώμην θεῷ πάντα τὰ τῇδε πράττεσθαι εἰπὼν, καὶ τὰς τοιαύτας ἐπηρείας ὑπ´ ἐκείνου παραχωρεῖσθαι, ἵνα τὸ πρὸς βασιλέα φίλτρον ὑμῶν δοκιμασθῇ· ὃς ἥξει τε μετὰ μικρὸν καὶ πάντας ἀμείψεται ταῖς προσηκούσαις εὐεργεσίαις. Μηδὲ γὰρ οἴεσθε ἐκεῖνον μὴ κατὰ γνώμην βασιλεύειν θεῷ. Τοῦτο γὰρ αὐτὸς σαφέστατα εἰδέναι. Ἀμφισβητῶν γὰρ, ἔφασκεν, ἐν ἀρχῇ περὶ ἐκείνου, εἰ μὴ κατ´ εὐδοκίαν, ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ παραχώρησιν θεοῦ εἰς τοῦτο ἦλθε σχήματος ἰδίᾳ πειθόμενος ἐπιθυμίᾳ καὶ ὁρμῇ, καὶ δεδοικὼς μὴ καὶ αὐτὸς συναπόλοιτο, τοῖς θεῷ συνὼν βουλευσαμένοις ἐναντία, εὐχαῖς προσανέχειν καὶ δεήσεσι τὸ θεῖον ἐκκαλεῖσθαι, ὥστε διδαχθῆναι περὶ αὐτοῦ, εἰ μὴ ὀργίζοιτο περὶ τῶν γινομένων. Ἐκκαλυφθῆναι δὲ αὐτῷ παρὰ τοῦ πνεύματος, ὅτι κατ´ εὐδοκίαν μᾶλλον εἴη τὸ βασιλεύειν Καντακουζηνόν. ᾧ καὶ πεισθέντα καὶ πᾶσαν ἀμφιβολίαν ἀποθέμενον ἐν Διδυμοτείχῳ μένειν τῇ βουλήσει τοῦ θεοῦ συναιρόμενον τὰ δυνατά. Οὐ γὰρ ἄν τις αὐτοῦ κατηγοροίη, ὅτι τῶν ἐν τῷ παρόντι βίῳ τινὸς δέοιτο παρὰ βασιλέως. Οὔτε γὰρ πρότερον, οὔτε μέχρι νῦν τοιούτου τινὸς παρά τινος ἐδεήθη. Καὶ αὐτοῖς παραινεῖν νυνὶ γενναίως ἵστασθαι πρὸς τῶν δεινῶν τὰς ἐπαγωγὰς, ὡς οὐ μέχρι πολλοῦ τινος ἐσομένας, ἀλλ´ ὀλίγῳ ὕστερον λυθησομένας, ἵλεων αὐτοῖς ἐπιβλέψαντος θεοῦ. Τοὺς γὰρ πολιορκοῦντας τούτοις Μυσοὺς, ἐν προσχήματι φιλίας καὶ τὴν παροῦσαν ἔνδειαν ἐπαγαγόντας, ἐν ἑπτὰ ταῖς ἐσομέναις μάλιστα ἡμέραις συμπατοῦντας ὄψεσθε ἀλλήλους καὶ φυγῇ τὴν σωτηρίαν ποριζομένους καὶ τῶν περισχόντων ἀπαλλάξεσθε δεινῶν. Ὁ μὲν οὖν μητροπολίτης τοιαῦτα εἶπε· πᾶσι δὲ εὐθὺς ἐπῆλθε βελτίω προσδοκᾷν καὶ τῆς ἀθυμίας ἀπηλλάττοντο· ᾔδεσαν γὰρ αὐτὸν τὰ μέλλοντα εἰδέναι μᾶλλον, ἢ τὰ παρεληλυθότα ἕτερον· καὶ ὡς προφητεύοντι προσεῖχον φανερῶς. Διηπόρουν δὲ ὅ, τι ἂν εἴη τὸ Μυσοῖς αἴτιον ἐσόμενον φυγῆς.

10. Ὁ δ´ αὐτὸς ἀρχιερεὺς καὶ Ἀποκαύκῳ τῷ μεγάλῳ δουκὶ ἔγραψε τοιαῦτα, ὡς ἀποροίη, ὅτου ἕνεκα πεῖραν αὐτοῦ πολλάκις ἐν πολλοῖς πρότερον ἐσχηκὼς, καὶ τῶν εἰρημένων τὴν ἔκβασιν οὐκ εἰς μακρὰν, οὐδ´ εἰς ἕτερόν τινα, ἀλλ´ εἰς ἑαυτὸν ἰδὼν σαφέστατα γεγενημένην, νῦν ἀπιστοίη παντάπασι καὶ λόγους οἴοιτο εἰκῇ λεγομένους τὰ εἰρημένα ὑπ´ αὐτοῦ. Αὐτὸς δὲ καίτοι μὴ βουλομένῳ πείθεσθαι, οὐδὲν ἧττον συμβουλεύσειν, ἃ αὐτῷ τε καὶ Ῥωμαίοις ἅπασι λυσιτελήσειν οἴεται. Ἐκκαλυφθῆναι γὰρ αὐτῷ παρὰ θεοῦ, ὡς οὐκ ἐκείνῳ μᾶλλον, ἀλλὰ Καντακουζηνῷ, τῷ πρὶν μὲν μεγάλῳ δομεστίκῳ, νυνὶ δὲ βασιλεῖ γεγενημένῳ, τὸ τοῖς βασιλέως παισὶν ἐπιτροπεύειν καὶ συμβασιλεύειν προσήκει. Διὸ καὶ δεδόσθαι παρὰ θεοῦ· ἐκείνῳ δὲ ὑπ´ ἐκεῖνον εἶναι καὶ περὶ ναῦς ἀσχολεῖσθαι καὶ θαλασσοκρατεῖν. συνεβούλευέ τε ἔχεσθαι τῶν δεδομένων καὶ μὴ ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα πηδᾷν, καὶ ἐδεῖτο πείθεσθαι· μηδὲ γὰρ ἂν εἰς τέλος ἥξειν ἀγαθὸν αὐτῷ τὸ τοῖς βεβουλευμένοις ἀνθίστασθαι θεῷ. Καὶ αὐτὸς γὰρ ἐν ἀρχῇ μάλιστα ἔφασκε τῆς ἀναῤῥήσεως Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως περὶ τῶν πραττομένων δυσχεραίνων καὶ ἀναλογιζόμενος, εἰ μὴ κατὰ γνώμην εἴη θεῷ τὰ εἰργασμένα, καὶ διὰ τοῦτο δεήσεσι προσκείμενος καὶ ἱκεσίαις, ἐκδιδαχθῆναι παρὰ θεοῦ αὐταῖς λέξεσιν· ὡς θέλω, εὐδοκῶ, ὁρίζω βασιλεύειν Ἰωάννην τὸν Καντακουζηνὸν, καὶ γενέσθω. ἃ τοίνυν ὁ θεὸς εὐδόκησεν, οὐδένα δίκαιον ἀνθρώπων πειρᾶσθαι καταλύειν, ὅτι μηδὲ δυνατόν. ἠξίου τε μὴ κόμπον τὰ τοιαῦτα οἴεσθαι καὶ ἄλλως ἐπίδειξιν ἀρετῆς· μηδὲ γὰρ ἂν εἰς τοσοῦτον ἀπονοίας βάραθρον ἐληλακέναι, ὡς τοιαῦτα καταψεύδεσθαι θεοῦ. Ἀλλὰ τῆς τε ὠφελείας τῶν πολλῶν, ἀδίκως οὕτω καὶ παρὰ πάντα τοῦ δικαίου νόμον ἀπολλυμένων ὑπὸ τοῦ πολέμου, καὶ τοῦ αὐτὸν ἐξελέσθαι ὑφ´ ἧς κατέχεται ἀπάτης, οἰόμενον Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως περιγενήσεσθαι, εἰρῆσθαι τὰ τοιαῦτα· οἷς εἰ πεισθείη, εἴσεται τὴν ὠφέλειαν οὐκ ἐν μακρῷ, εἰ δ´ οὐ πεισθείη, πάντως εἴσεται ὡς ἀληθείας φίλος αὐτὸς καὶ παρ´ ἐκείνης τὰ τοιαῦτα δεδιδαγμένος. Τοιαῦτα μὲν ὁ Διδυμοτείχου ἔγραφε πρὸς μέγαν δοῦκα διαῤῥήδην περὶ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως προλέγων, ὡς τῶν ἀδικούντων περιέσται. Ἐκεῖνος δὲ ἐπεὶ τὰ γράμματα ἀνέγνω, οὐδὲν πλέον ἀπεκρίνατο.

11. Οὐ περὶ βασιλέως δὲ μόνον ἐκεῖνος πολλὰ τοιαῦτα προηγόρευεν, ἀλλὰ καὶ περὶ ἰδιωτῶν τινων οὐκ ὀλίγα. Βρυεννίου γὰρ τοῦ Μιχαὴλ, Παμφίλου ἄρχοντος, ἐπιβουλευθέντος τε ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ δεσμώτου εἰς Βυζάντιον ἀπαχθέντος, δεσμωτήριόν τε ὑπὸ τῶν ἀρχόντων οἰκεῖν κατεψηφισμένου, ἐπεὶ χρόνῳ ὕστερον μικρᾶς τινος ἕνεκα αἰτίας ὁ τῆς φρουρᾶς ἄρχων ὑπὸ μανίας ἀλόγου καὶ θυμοῦ εἰς τοσοῦτον ᾐκίσατο σφοδρῶς, ὡς νομισθῆναι καὶ ἀποθανεῖν, πρὸς τοὺς οἰκείους ἐν Διδυμοτείχῳ τῆς φήμης διαδραμούσης, κἀκείνων τοῦ ἀρχιερέως δεομένων ἀπαγγέλλειν τῇ γυναικὶ τοῦ ἀνδρὸς τὴν τελευτὴν, ἵν´ ὑπὸ τῆς πρὸς ἐκεῖνον αἰδοῦς κατεχομένη, μὴ τὴν ψυχὴν ἀποῤῥήξῃ πρὸς τὴν ἀγγελίαν, ἐκεῖνος οὐ τετελευτηκέναι ἔφασκε Βρυέννιον, ἀλλὰ ζῇν· τετύφθαι μέντοι εἰς τοσοῦτον ἀπανθρωπίας, ὡς καὶ ἁλῶν δεηθῆναι, τὰς σηπεδόνας καὶ φλεγμονὰς τὰς ἐκ τῶν μαστίγων καταστελούντων. Μὴ μέντοι γε ἀποθανεῖν, ἀλλὰ ζῇν καὶ τὴν ἀπανθρωπίαν τῶν αἰκισαμένων ἄλλων τέ τινων ἀποῤῥητοτέρων ἕνεκα αὐτῷ ἐπενεχθῆναι, καὶ τῆς εἰς παῖδας καὶ γυναῖκα ἐπανόδου αἰτία μάλιστα ἐκείνη ἔσται. Τοῦ δεσμωτηρίου γὰρ ἀπολυθεὶς ἐπὶ τῷ ἰᾶσθαι τὰς πληγὰς, διαδρὰς ἀφίξεται ἐνθάδε. Χρόνῳ δὲ ὕστερον καὶ βασιλέως παρόντος, πεσεῖται μαχόμενος ὑπὲρ αὐτοῦ. ἃ πάντα ὕστερον κατὰ τὴν ἐκείνου πρόῤῥησιν ἀπέβαινεν. Ἀφεθεὶς γὰρ τοῦ δεσμωτηρίου ὁ Βρυέννιος ἐπὶ τῷ προνοίας τινὸς τυχεῖν παρὰ τῶν ἰατρῶν, καιροῦ τυχὼν διεσώζετο οἴκαδε διαδρᾶναι δυνηθείς· ὕστερον δὲ ἐν τῇ πρὸς Μομιτζίλον μάχῃ ἔπεσε μαχόμενος ἐπίπροσθεν βασιλέως. Τοιαύτης ἦν ἐκεῖνος χάριτος ἠξιωμένος παρὰ θεῷ, καὶ τὰ ἐσόμενα ὡς ὁρώμενα προῄδει.

14. Οἱ μέντοι Μυσοὶ οἱ περὶ Διδυμότειχον ἐστρατοπεδευμένοι μετὰ μικρὸν παρὰ τῶν σφετέρων πυθόμενοι σκοπῶν, ὡς πλῆθος Περσικῶν νεῶν τῇ τοῦ Ἕβρου προσέσχεν ἐκβολῇ, ὑπὸ τοῦ θορύβου καὶ τῆς ταραχῆς ἀλλήλους συμπατοῦντες κατὰ τὴν ἀρχιερέως πρόῤῥησιν τάχιστα ἀνεχώρουν, καὶ ὅποι γῆς κατεδύοντο ἀγνοούμενοι.

13. Οἱ δὲ ἐν Διδυμοτείχῳ τὴν αἰτίαν ἀγνοοῦντες τῆς φυγῆς, ἐθαύμαζον ὅ,τι ποτ´ ἂν εἴη τὸ οὕτω θορυβῆσαν τοὺς Μυσούς. Μετὰ μικρὸν δὲ ἠγγέλλετο, ὡς Ἀμοὺρ ὁ τοῦ Αἰτίνη, φίλος ὢν ἐς τὰ μάλιστα Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ καὶ πολλὰς ἀποδείξεις τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας καὶ πρότερον παρεσχημένος, (δι´ ἐκεῖνον γὰρ καὶ βασιλεῖ τῷ νέῳ Ἀνδρονίκῳ πρὸς τὸν κατὰ Φωκαίας καὶ Λέσβου πόλεμον συνεπολέμησε,) πεπυσμένος περὶ αὐτοῦ, ὡς μεγάλαις χρήσαιτο κακοπραγίαις, κοινῇ τῶν Ῥωμαίων αὐτῷ πάντων ἐκπολεμωθέντων, καὶ αὐτὸς μὲν ᾤχετο ἐς Τριβαλοὺς φυγὰς, Διδυμότειχον δὲ, ὃ μόνον καταλέλειπτο γυναικί τε καὶ τέκνοις καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ὑπολειφθεῖσι φίλοις καταφυγὴ δεινῶς ὑπὸ τῆς συχνῆς πολιορκίας ὑπὸ ἐνδείας ἐπιέσθη, καὶ κινδυνεύει τὸ τοῦ φίλου σκάφος αὔτανδρον ἀπολωλέναι, ὀγδοήκοντα καὶ τριακοσίας ναῦς τὰς συμπάσας ὁμοῦ παραλαβὼν, καὶ μείζους καὶ ἐλάσσους, ἐν αἷς ἐννακισχίλιοι πρὸς δισμυρίοις ἐπιβάται κατελέγοντο, παρὰ τὸ τοῦ Ἕβρου στόμα προσέσχε. Πέμψας δὲ καὶ ἐκεῖνος πρέσβεις πρὸς Εἰρήνην τὴν βασιλίδα, ἀπήγγελλε τὰ ἴσα· ἐδήλου τε ὅτι ἥξει καὶ αὐτὸς μετὰ μικρόν. Εἰρήνη δὲ ἡ βασιλὶς τούς τε στρατιώτας ἔπεμπεν, ὅσοι ἦσαν, καὶ τοὺς ἄλλους τῶν εὐγενεστέρων εἰς ὑπάντησιν ἐκείνου, καὶ ἵππους ἑκατὸν, ὡς ἂν αὐτός τε χρήσαιτο καὶ μὴ πεζῇ βαδίζῃ, καὶ τοῖς ἄλλοις διαδῷ. Ἀπήγγελλόν τε οἱ κεκομικότες, μὴ μέμφεσθαι τῆς ὀλιγότητος, ὡς διὰ τὸν περισχόντα πόλεμον αὐτῶν μᾶλλον ἵππων δεομένων καὶ διὰ τοῦτο τῶν παρόντων οὐ πλείους παρέχεσθαι δεδυνημένων. Τοὺς μὲν οὖν ἵππους ἐδέξατο ἀσμένως καὶ βασιλίδι χάριτας τῆς εὐεργεσίας ὡμολόγει· διέδωκε δὲ τοῖς εὐγενεστέροις τῶν Περσῶν καὶ μάλιστα προήκουσι καθ´ ἡλικίαν. Ἐρόμενος δὲ περὶ τοῦ φίλου βασιλέως εἰ ζῇ, πολλὰ στενάζων καὶ δάκρυα τῶν ὀφθαλμῶν ὑπὸ συμπαθείας ἀφιεὶς, ἐπεὶ ἐπύθετο ζῇν θεοῦ βουλομένου, πρῶτα μὲν ὡμολόγει χάριτας θεῷ, πολλὴν αὐτοῖς τὴν πρόνοιαν καὶ τόλμαν ὑπὲρ βασιλέως παρεσχημένῳ, ἔπειτα δὲ καὶ αὐτοῖς τῶν αὐτῶν ἕνεκα καὶ χάριτας ὡμολόγει καὶ πολλῶν καὶ μεγάλων ὀφειλέτην ἑαυτὸν ἀπέφαινεν, ὡς κινδύνους μεγάλους καὶ πολλοὺς ὑπὲρ ἐκείνου ἐνεγκοῦσι. Τὴν στρατιάν τε παραλαβὼν, πεζὸς ἐχώρει καὶ αὐτὸς εἰς Διδυμότειχον, δισχιλίους λογάδας ἔχων περὶ ἑαυτόν. Δεομένων δὲ τῶν ἐκ Διδυμοτείχου ἵππῳ χρῆσθαι, καὶ παρεχομένων καὶ ἑτέρους πρὸς τοῖς ἑκατὸν, οὐκ ἐπείθετο αὐτὸς, δισχιλίους εἶναι φάμενος τοὺς εὐγενεστέρους καὶ μάλιστα ἀξίους ἵπποις χρῆσθαι. Ἐπεὶ δὲ μὴ εὐποροίη πᾶσι διαδοῦναι, βέλτιον πεζεύειν καὶ αὐτὸν, ἐν τῷ συμπονεῖν αὐτοῖς ῥᾴω καὶ φορητοτέραν τὴν ἐκ τῆς ὁδοῦ ποιοῦντα ταλαιπωρίαν. Οὕτω μὲν οὖν μέχρι καὶ Διδυμοτείχου ἦλθεν. Ἡμέρας δὲ περιμείνας οὐ πολλὰς, ἐν αἷς ἔδει τοὺς εἰς Διδυμότειχον τὰς κατὰ Θρᾴκην πορθοῦντας κώμας σῖτον πορίζειν ἑαυτοῖς, ἐπεὶ ἐπράττετο αὐτοῖς τὰ κατὰ γνώμην καὶ σῖτον εἰσεκομίζοντο πολὺν καὶ τὰ ἄλλα ἐπιτήδεια καὶ βοσκήματα, ἐκέλευεν, ὅσα ἦσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῷ σφετέρῳ ἐκ τῆς λείας τοῖς ἐν Διδυμοτείχῳ παρέχειν· καὶ ἐπράττετο, ᾗ προσέταττεν ἐκεῖνος. Πεντακοσίους τε ἐκ δισχιλίων ἐκείνων λογάδων ἀπολεξάμενος καὶ ἐννακισχιλίους ἐκ τῆς ἄλλης στρατιᾶς, ἔπεμπεν εἰς τὰς ναῦς, φρουρήσοντας ἄχρις ἐπανήξει· τὸ δὲ λοιπὸν στρατόπεδον εἰς δισμυρίους ὄντας ἐπὶ πεντακοσίοις καὶ χιλίοις τοῖς λογάσιν, ἕπεσθαι ἐκέλευεν, ὡς ἐκεῖσε ἀφιξόμενος, ἔνθα διατρίβει βασιλεύς. ᾔεσαν οὖν ἅπαντες καὶ αὐτὸς πεζῇ, πλὴν τῶν ἑκατὸν ἐκείνων, ἀδυνάτων ὄντων πεζεύειν διὰ τὸ γῆρας. Καὶ γενόμενοι παρὰ τὸ ἐν Χριστουπόλει τείχισμα, ἐπεὶ ἀντέχειν οὐχ οἷοί τε ἦσαν οἱ φρουροῦντες πρὸς τοσαύτην δύναμιν, πολλαχοῦ διατεμόντες, ἐκείνων ἐκλιπόντων, διέβησάν τε καὶ ηὐλίσαντο ἐγγὺς τὴν νύκτα.
 

Chapitre LVI.

1. Les habitants de Didymoteque s'affligent de l'éloignement de l'Empereur Cantacuzène. 2. L'Impératrice Irène les console. 3. Ils envoient demander du secours à Alexandre Roi de Bulgarie. 4. Il leur en promet, et pour se rendre maître de leur ville il prie le Crale de retenir Cantacuzène, ou de le faire mourir. 5. Le Crale rejette sa prière avec horreur. 6. Les Bulgares investissant Didymoteque. 7. L'Impératrice Irène les envoie prier de se retirer. 8. Ils refusent de le faire. 9. L'Eveque relève le courage des habitants, en leur prédisant la retraite des Bulgares. 10. Il écrit à Apocauque. 11. Il fait une autre prédiction. 12. Déroute des Bulgares. 13. Amir vient au secours de l'Empereur Cantacuzène.

1. Lorsque les habitants de Didymoteque apprirent que l'Empereur Cantacuzène s'en était encore retourné en Servie : Ils en furent agités d'une inquiétude, et d'un trouble extraordinaire.

2. L'Impératrice Irène fit paraître en cette occasion un esprit, et un courage qui étaient au - 801 dessus de son sexe. Car les ayant assemblés, elle les exhorta à ne pas croire leurs affaires perdues, et déplorées. Elle leur représenta que c'était pour leur bien que Dieu avait permis ce qui était arrivé, que l'Empereur son mari reviendrait bientôt, et qu'il récompenserait dignement la confiance et la fidélité avec laquelle ils seraient demeurés attachés à son service.

3. Ayant été un peu consolés par ce discours, ils conférèrent entre eux sur l'état de leurs affaires, et ils jugèrent à propos d'envoyer une ambassade à Alexandre Roi de Bulgarie, pour le supplier de les secourir, et pour les assurer que quand l'Empereur Cantacuzène serait de retour, il lui en témoignerait sa reconnaissance ; que s'il mourrait dans un combat, ou par quelque autre accident, la ville serait séparée de l'Empire, et remise entre ses mains. Ils n'avaient pas néanmoins envie de la lui livrer ; mais ils en faisaient semblant pour deux raisons, l'une pour l'engager par cette espérance à lui fournir un prompt et puissant secours, l'autre pour ralentir l'ardeur des assiégeants et pour leur faire appréhender que s'ils les pressaient avec trop de violence, ils ne se donnassent aux Bulgares.

4. Alexandre promit avec joie le secours que l'on lui demandait; mais l'affaire eut un succès fort contraire à l'attente des habitants. Car parce qu'ils avaient promis à Alexandre de lui livrer leur ville, si l'Empereur n'y revenait point, 802 il fit tout ce qu'il pût pour empêcher son retour, et il envoya prier le Crale et Hélène sa femme de de le retenir dans une étroite prison, ou de le faire mourir.

5 Le Crale bien loin d'écouter ces propositions, les rejeta avec horreur.» et suivit en cela les sentiments de sa femme.

6. Alexandre envoya une armée aussi nombreuse qu'il crut nécessaire pour invertir la ville, avec ordre de se camper tout autour, et de ferrer étroitement les habitants, sous prétexte de les défendre. Ses ordres furent exécutés fort exactement. Avant l'arrivée des Bulgares, les habitants sortaient avec assez de liberté, pour courir et pour piller la Thrace, et ils en rapportaient du butin, qui fournissait à leur subsistance, mais depuis ils furent comme prisonniers dans leur ville, et si fort pressés par la faim, qu'ils en pensèrent mourir. Quand quelques-uns se hasardaient de sortir, ils tombaient entre les mains des Bulgares, qui leur prenaient leurs chevaux, et leurs armes, et les renvoyaient tout nus. S'ils se plaignaient aux Capitaines de ces violences, ils disaient que ces voleurs n'étaient pas de leur armée, mais de celle d'Apocauque qui battait la campagne, aussi bien que la leur, et ils menaient dans leur camp ceux qui se plaignaient d'avoir été volés, pour chercher ceux qui leur avaient fait cette injustice, mais ils n'avaient garde de les y trouver, parce que l'on les avait fait retirer auparavant.

803 7. L'Impératrice Irène ayant reconnu l'extrémité du péril où la présence des Bulgares mettait la place, envoya les remercier de leur secours et les prier de se retirer.

8. Mais ils répondirent, que l'ordre exprès qu'ils avaient reçu de leur Roi de la secourir, ne leur permettait pas de s'en retourner. Cette réponse jeta les habitants dans le désespoir, et leur perte paraissait en effet inévitable.

9. L'Evêque voyant leur consternation, s'efforça de relever leur courage, en leur remontrant que cette calamité publique n'était arrivée que par un ordre particulier de Dieu, qui s'en voulait servir pour éprouver leur fidélité envers leur Prince, Assurez-vous, leur dit-il, qu'il viendra dans peu de jours et qu'il récompensera vos services. Je suis très-certain que C'est par la volonté de Dieu qu'il règne. J'étais autrefois en doute de cette vérité, je ne savais si ce n'était point par un effet dé sa permission plutôt que de son bon plaisir, qu'il s'était revêtu de l'autorité souveraine. J'appréhendais qu'il n'eut suivi en cela les mouvements de son ambition, et qu'il ne pérît dans la compagnie de ceux qui s'opposent aux décrets immuables de la providence éternelle. Dans ce doute, et dans cette appréhension, je me mis en prières, et je demandai à Dieu, qu'il eût la bonté de me révéler s'il approuvait ce qui s'était passé. Son Esprit saint me révéla, que c'était par son bon plaisir que Cantacuzène régnait, alors étant délivré de mon doute, je résolus de demeurer ici, pour contribuer tout ce qui dépendrait de moi à l'accom- 804 plissement de la volonté divine Je pense que vous ne me soupçonnerez pas de parler par intérêt, ni d'aspirer à des récompenses temporelles. Je n'ai jamais eu de prétentions pour le monde, et je n'ai jamais rien attendu ni de Cantacuzène y ni d'aucun autre. C'est pourquoi je vous exhorte autant que je puis à résister courageusement aux maux qui vous environnent, dans l'assurance que Dieu les dissipera bientôt par ses regards favorables. Ces Bulgares qui sous prétexte de vous secourir vous assiègent et vous affament, s'enfuiront dans sept jours en désordre, et vous les verrez se fouler aux pieds et s'écraser les uns les autres. Leur retraite sera votre délivrance. Ce discours consola fort le peuple, qui était: persuadé que son Évêque connaissait l'avenir avec plus de clarté et plus de certitude que les autres ne connaissent le passé. Ils ne doutaient point de la vérité de ses paroles ; mais ils ne pouvaient deviner quelle serait la cause de la déroute des Bulgares.

10. Le même Evêque manda à Apocauque, qu'il s'étonnait de ce qu'il méprisait ses prédictions, bien qu'il les eût vu confirmer par de prompts événements en sa personne, que ce mépris-là ne l'empêcherait pas de lui représenter ce qu'il devait faire pour son propre avantage, et pour celui de l'Etat ; que Dieu lui avait révélé que la tutelle du jeune Empereur appartient à Cantacuzène, autrefois grand Domestique, et maintenant Empereur ; qu'il devait se contenter d'être son sujet, et de commander sous lui 805 l'armée navale, et qu'il ne pouvoir s'opposer à cet ordre de Dieu, sans qu'il lui en arrivât du mal, qu'il avait lui-même autrefois désapprouvé la proclamation de Cantacuzène; mais que s'étant mis depuis en prières, pour connaitre la volonté de Dieu, elle lui avait été révélée en ces termes clairs et précis Je veux, j'ordonne et je commande que Jean Cantacuzène soit Empereur; qu'il ne lui disait point ces choses-là par vanité, ni pour se glorifier de la grâce de la prophétie, qu'il n'était pas capable d'une aussi étrange extravagance que serait celle de prétendre imposer à Dieu; mais qu'il les lui disait, pour désabuser une infinité de personnes qui périssent malheureusement par les armes de leurs citoyens, et pour le désabuser lui-même de la fausse espérance dont il se flattait de vaincre Cantacuzène. Apocauque lut la lettre sans y faire de réponse.

11. Cet Évêque n'a pas fait de semblables prédictions pour l'Empereur seul, il en a fait pour plusieurs particuliers. Michel Brienne gouverneur de Pamphile, ayant été mis en prison à Constantinople, dans une émotion populaire, et condamné par les Juges à y demeurer, et depuis ayant été fustigé avec une telle violence, par un emportement furieux du concierge, que l'on le tenait pour mort ; cette triste nouvelle ayant été portée à Didymoreque, ses proches supplièrent l'Evêque de la dire à sa femme, et de la consoler. Il répondit, que Brienne n'était point mort, qu'il 806 avait été fouetté avec une si horrible cruauté, qu'il avait fallu mettre du sel dans ses plaies, pour en empêcher la corruption ; que l'inhumanité avec laquelle il avait été traité procédait de quelques raisons secrètes, et quelle serait l'occasion de sa liberté; que longtemps après il mourrait en présence de l'Empereur, et pour sa défense; ce qui arriva. Il fut mis hors de prison entre les mains des Medecins, et quand il fut guéri, il trouva moyen de s'échapper. Il fut depuis tué aux pieds de l'Empereur, dans un combat contre Momitzile. Le S. Évêque avait reçu de Dieu le don de prophétie, avec une telle abondance, qu'il voyait les choses futures, comme si elles eussent été présentes.

12. Quelque-temps après les Bulgares qui étaient campés devant Didymoteque, ayant appris de leurs espions que les Turcs étaient abordés à l'embouchure de l'Hèbre s'enfuirent avec une si étrange précipitation, qu'ils s'écrasèrent les-uns les autres, et qu'ils se cachèrent si bien, que l'on ne savait ce qu'ils étaient devenus.

13. Les habitants de Didymoteque, qui ne pouvaient découvrir la cause de cette déroute, en étaient dans un grand étonnement. On apprit bientôt après, qu'Amir fils d'Aitine,et ami intime de Cantacuzène, qui lui avait donné, par le passé, plusieurs preuves de son affection, et qui en sa considération avait affilié l'Empereur Andronique, en la guerre qu'il avait eue contre les  807 habitants des îles de Phocée et de Lesbos, ayant appris qu'il était tombé dans une si grande disgrâce, que presque tout l'Empire était conjuré contre lui, que la ville de Didymoteque l'unique refuge de sa femme, de ses enfants et de ses amis était réduite, par un long siège, à une extrême disette, et que sa fortune était agitée par une si furieuse tempête, qu'à moins que d'un prompt secours elle ne pouvait éviter un triste naufrage, il vint à l'embouchure de l'Hebre avec trois cents quatre-vingts vaisseaux, tant grands que petits, chargés de vint-neuf mille hommes, et envoya donner avis de son arrivée à l'Impératrice Irène. Cette Princesse envoya au devant de lui la noblesse et la garnison, avec cent chevaux pour lui, et pour les plus considérables de sa suite. Ceux qui les menaient, avaient charge de le prier de ne pas trouver mauvais que l'on ne lui en eusse amené qu'un si petit nombre, parce qu'ils étaient rares durant la guerre, et que l'on n'en avait pu trouver davantage. Il les reçut avec joie, et les distribua aux plus qualifiés, et principalement aux plus âgés. Il demanda avec des gémissements et des larmes, si l'Empereur son cher ami était vivant, et ayant appris que ouï, il en rendit de très humbles actions de grâces à Dieu, qui l'avait inspiré de le venir secourir. Il loua ensuite ses soldats de l'ardeur avec laquelle ils avaient entrepris ce pénible voyage, et en ayant choisi deux mille, il marcha à leur tête vers la ville. 808 Ceux qui étaient venus au devant de lui, l'ayant supplié de monter à cheval, et lui en ayant présenté quelques-uns outre les cent qu'ils lui avaient amenés d'abord, il le refusa en disant qu'il avait plus de deux mille hommes qui méritaient d'en avoir ; mais que puisque l'on ne leur en pouvait pas fournir il était bien aise d'aller à pied, pour leur rendre ce travail plus doux par son exemple. Il marcha de la sorte jusques à Didymoteque, où il demeura quelque temps pendant que les habitants courraient et pillaient la Thrace,et qu'ils y prenaient du blé et d'autres grains pour leur subsistance. Il commanda de porter des provisions de son camp à la ville, et il choisit après cela cinq cents hommes entre les deux mille qu'il avait avec lui, et neuf mille dans le reste de l'armée, qu'il envoya garder les vaisseaux jusqu'à son retour, et il se fit suivre par les vingt et un mille cinq cents restants, pour aller trouver l'Empereur. Ils étaient tous à pied, excepté les cent plus âgés. Lorsqu'ils furent arrivés à la muraille qui est proche Christopole, ceux qui la gardaient, et qui ne la pouvaient défendre contre une armée si considérable, s'étant retirés, ils la percèrent en divers endroits, et se campèrent en un lieu proche.

 

νζʹ. 1. Φεραῖοι δὲ πυθόμενοι περὶ τῆς στρατιᾶς τῆς Περσικῆς, ὅτι μέλλει διιέναι κατ´ αὐτοὺς, καὶ τήν τε βλάβην δείσαντες, ἣν κακώσειν ἔμελλεν αὐτοῖς τὴν χώραν, ἄλλως τε καὶ μίσει τῷ πρὸς βασιλέα δυσχεραίνοντες, μὴ ὑπὸ τῶν Περσῶν ὠφεληθείη, ἔγνωσαν δεῖν παράγειν τὸν ἄρχοντα τῆς στρατιᾶς, καὶ γράμματα πλασάμενοι ὡς ἐκ βασιλέως ἔπεμπον πρὸς αὐτόν. ἃ μετὰ τὸ προσαγορεύειν πολλὴν ὁμολογοῦντα χάριν τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας, ὅτι πολλὴν ὑπέμεινε καὶ πόνον καὶ δαπάνην δι´ αὐτὸν, ἔπειτα ἐκέλευεν ἀναστρέφειν, ἐξ οὗπερ ἂν ἐγγένοιτο τοῖς γράμμασι τόπου περιτυχεῖν, μὴ καὶ ἄκων βλάψῃ νομίζων ὠφελεῖν. Ἐκεῖνον γὰρ ἐν ἐσχατιαῖς τῆς Τριβαλῶν διατρίβειν γῆς, ὅθεν οὐ ῥᾴδιον ἐπανελθεῖν νυνί. Εἰ δ´ αὐτοὶ χωροῖεν πρὸς ἐκεῖνον διὰ μέσης τῆς γῆς τῶν Τριβαλῶν, δέος μὴ αὐτῶν ὁ ἄρχων ἀντὶ φιλίας, ἣν ἐνδείκνυται πρὸς αὐτὸν νυνὶ, πρὸς ἔχθραν καὶ ὀργὴν μεταστραφῇ καὶ διάθηται κακῶς, ὡς αἴτιον πολέμου βαρβαρικοῦ καὶ φθορᾶς αὐτῷ γεγενημένον. Τοιαῦτα μὲν οὖν τὰ γράμματα ἐκέλευεν.

2. Ἀμοὺρ δὲ ἐπεὶ ἀνέγνω, τῶν μὲν συνεσκευασμένων ὑπώπτευεν οὐδὲν, νομίσας δὲ ἐκ βασιλέως εἶναι ἀληθῶς, ἀμφιβόλοις λογισμοῖς ἐπάλαιεν, εἰ δεῖ ἀναστρέφειν κατὰ τὰ κεκελευσμένα, ἢ ἥκειν πρὸς αὐτὸν, ὡς δυσχερὲς ὂν αὖθις εἰς ἀναζήτησιν ἐκείνου μετὰ τοσαύτης στρατιᾶς ἐλθεῖν. Τοιαῦτα δὲ αὐτῷ λογιζομένῳ τῆς νυκτὸς, χειμὼν ἐξαίσιος ἐπιγενόμενος, ὡς καὶ διακοσίους τῷ στρατοπέδῳ ὑπὸ κρύους ἐναποθανεῖν, ἠγάγκασεν ἀναστρέφειν, πολλὰ καὶ τῶν γραμμάτων πρὸς τὴν ἐπάνοδον συναραμένων. Ἐλθὼν δὲ εἰς Βήραν, ἔνθα αὐτῷ ὡρμίζοντο αἱ νῆες κατὰ τὸν Ἕβρον ποταμὸν, εὗρε κατ´ ἐκείνην τὴν νύκτα καὶ τῶν ἐν ταῖς ναυσὶ τριακοσίους ἀποθανόντας· αἰχμαλώτων δὲ πλὴν ὀλίγων πάντας, ὀλίγους ὄντας καὶ αὐτοὺς διὰ τὸ μὴ τὴν στρατιὰν πρὸς λείαν ἐπιπλέον διασκεδασθῆναι τῆς προκειμένης ἕνεκα στρατείας Ἀμοὺρ τὸν σατράπην οὐκ ἐᾷν.

3. Εἰς Διδυμότειχον δὲ πρὸς βασιλίδα τὴν Εἰρήνην γράμμασι δηλώσας τῆς ἐπανόδου τὴν ἀνάγκην καὶ παραιτησάμενος, ὡς διὰ τὸν χειμῶνα μὴ πρὸς αὐτὴν ἐπανήκει προσκυνήσων, ἀπέπλευσεν εἰς τὴν οἰκείαν.

4. Μετὰ δὲ τοῦτο, ἐπεὶ ὁ χειμὼν ἐπεκράτει σφοδρότατος κατ´ ἐκεῖνο τοῦ ἔτους, οἵ τε ἐκ Βυζαντίου καὶ τῆς ἄλλης Θρᾴκης ἡσύχαζον καὶ οὐκ ἐπῄεσαν τοῖς ἐν Διδυμοτείχῳ, ἀλλ´ ἀναγκαίως διεχείμαζον ἐν ταῖς οἰκίαις.

5. Ἐκεῖνοι δὲ ὑπ´ ἐνδείας ἀναγκαζόμενοι καὶ τῶν ἄλλοις φοβερωτάτων κατατολμᾷν, πεζοί τε ὀλίγῳ πλείους διακόσιοι καὶ ἱππεῖς ἐλάττους τούτων πρὸς ἁρπαγὴν τῆς πόλεως ἐξελθόντες, οὕτως ὑπὸ σφοδροῦ κατελήφθησαν χειμῶνος, ὡς ἀναγκασθῆναι αὐτόμολοι πρὸς τοὺς πολεμίους ἀφικέσθαι, ἐκλείποντες ἤδη ὑπὸ κρύους. Οἱ μὲν οὖν πεζοὶ πάντες ὁμοῦ πρὸς Λίτιτζαν πολίχνην ἐλθόντες, ἐπεὶ ὁ τῆς πόλεως ἄρχων τὰ βασιλέως κρύφα ᾑρημένος ἦν, ἐν μιᾷ οἰκίᾳ τοὺς ἄνδρας κατακλείσας, ὡς φρουρεῖσθαι δῆθεν, πυρί τε ἀνακτησάμενος καὶ τῇ ἄλλῃ τῶν ἀναγκαίων χορηγίᾳ, μετὰ τρίτην ἡμέραν, ἑκὼν εἶναι, ἐνεδίδου αὐτοῖς πρὸς τὸν δρασμόν· καὶ διαδράντες ὁμοῦ πάντες αὖθις εἰς Διδυμότειχον ἐπανῆκον. Ὅθεν καὶ αἰτίαν ἔσχε παρὰ τοῖς πολεμοῦσι βασιλεῖ. Οἱ μέντοι γε ἱππεῖς ἄλλοι ἄλλοσε διασκεδασθέντες, οἱ μὲν καὶ φιλανθρώπου τινὸς ἐπέτυχον ξενίας καὶ ἀπαθεῖς κακῶν πρὸς τὰς οἰκίας ἐπανῆκον, τῶν βασιλέως φίλων πρὸς τὴν σωτηρίαν συναραμένων· οἱ πλείους δὲ αὐτῶν ὀλίγῳ προσηνέστερον ἐξενίσθησαν παρὰ τῶν ὑποδεξαμένων, ἢ οἱ περὶ Ὀδυσσέα παρὰ Κύκλωπος. Ἀπέθανε μέντοι ἐξ αὐτῶν οὐδεὶς, ἀλλὰ χρόνῳ ὕστερον κατ´ ὀλίγους εἰς Διδυμότειχον αὖθις ἐπανῆκον γυμνοὶ μετὰ πεῖραν ἀλγεινῶν πολλῶν.

6. Ἔαρος δὲ ἤδη ἀρχομένου, οἵ τε ἐκ Διδυμοτείχου ἐπῄεσαν ταῖς κατὰ Θρᾴκην πόλεσι καὶ κακῶς ἐποίουν ληϊζόμενοι, ὡς καὶ πολλὰς αὐτῶν, πρὸς τὰς συνεχεῖς ἐφόδους καὶ τὰς λῃστείας ἀπειρηκυίας, τῇ βασιλίδι Εἰρήνῃ ἐθέλειν προσχωρεῖν, κἂν οἱ ἐν Διδυμοτείχῳ μὴ ἐδέχοντο, ἀπολεῖσθαι φάσκοντες, εἰ πείθοιντο. Οὔτε γὰρ εὐπορεῖν φρουρῶν, οἳ αὐτὰς φυλάξουσιν, αὐτοί τε λιμῷ ταλαιπωρήσειν, εἰ μὴ ληΐζεσθαι ἐξέσται τοὺς περιοίκους· ἑτέρα γὰρ αὐτοῖς πρὸς τὸ ζῇν εὐπορία οὐδεμία ἦν.

7. Οἵ τε ἐκ Βυζαντίου Διδυμότειχον ἐκάκουν ὅσα δυνατά. Βασιλεύς τε ὁ Καντακουζηνὸς παρεσκευάζετο αὖθις, ὡς εἰς Διδυμότειχον ἐπανήξων, καὶ ὁ Κράλης παρείχετο μὲν στρατιὰν ἐπικουρήσουσαν, ὀλίγην δὲ καὶ φαύλην. Καὶ διὰ τοῦτο βασιλεὺς πολλοῖς ἐστρέφετο λογισμοῖς καὶ φροντίδων ἦν ἀνάπλεως, εἰ δεήσει πάλιν ἢ τὴν Ῥωμαίων δείσαντας δύναμιν αὖθις ἀναστρέφειν εἰς Τριβαλοὺς, ἢ μετὰ τοσούτων καὶ οὕτω φαύλων πρὸς πᾶσαν τὴν ἀρχὴν Ῥωμαίων διακινδυνεύειν. Μεγίστη δὲ ἦν αὐτῷ τῶν δυσχερειῶν, ὅτι τῶν χρημάτων, ἃ οἴκοθεν ἦλθεν ἔχων, ἀναλωθέντων πρός τε τοὺς συνόντας ὄντας τοσούτους, (πάντες γὰρ διετρέφοντο ἐκ τῶν βασιλικῶν ἐπὶ δυσὶν ἔτεσιν, ἐν οἷς τῆς Ῥωμαίων γῆς ἀπελαθέντες ἦσαν ὑπερόριοι,) καὶ πρὸς Τριβαλοὺς τοὺς τῶν στρατοπέδων ἡγουμένους διὰ φιλοτιμίαν, ἐν ἀπόρῳ εἴχετο τοῦ τί χρὴ δρᾷν, εἰ μὴ ἐξέσται τὴν πολεμίαν διελθόντας εἰς Διδυμότειχον ἐλθεῖν. Οὔτε γὰρ ἐξῆν ἐκεῖθεν χρήματα μεταπέμπεσθαι, οὔτε παρὰ Τριβαλῶν δανείζεσθαι, τῶν μὲν πάντῃ δεδουλωμένων καὶ συζώντων ἐσχάτῃ ἀπορίᾳ, τῶν ἐχόντων δὲ δανείζειν οὐ βουλομένων διὰ τὸ βασιλέα ὁρᾷν μείζοσιν ἀεὶ ταῖς δυσπραγίαις κεχρημένον καὶ ὑποπτεύειν, μὴ καὶ παντάπασι διαφθαρείη πρὶν οἴκαδε ἐπανήκειν. Οὗ δὴ ἕνεκα πολλῇ μὲν ἐκυμαίνετο τρικυμίᾳ λογισμῶν τὴν ἔνδειαν ἐννοῶν, ὑφ´ ἧς περισχεθήσεται, καὶ τὸν ἄφυκτον κίνδυνον, αὐτὸς καὶ οἱ περὶ αὐτόν. Ἐξέφαινε δὲ πρὸς οὐδένα τὰ ἀπόῤῥητα καὶ μόνου θεοῦ ἐδεῖτο, τοῦ λύειν τὰ τοιαῦτα δυναμένου.

8. Αὐτίκα δέ τις προσελθὼν Ἄρμπενος ὠνομασμένος, ἐκ Χλερηνοῦ πρότερον Ῥωμαίοις ὑπηκόου πόλεως, πατρῴαν τε ὡμολόγει εὔνοιαν τῷ βασιλεῖ, καὶ αὐτὸς οὐδὲν ἧττον ἔφασκε βούλεσθαι νυνὶ χρήσιμον ἑαυτὸν αὐτῷ παρέχειν καὶ βοηθεῖν τρόπῳ ὁποίῳ ἂν δύναιτο δυνατωτάτῳ· θαυμαστὸν δὲ οὐδὲν, εἰ τηλικούτῳ ὄντι καὶ θαυμασίῳ καὶ μεγάλῳ οὐδενὸς ἄξιος ὢν αὐτὸς καὶ ἀφανείᾳ πολλῇ συζῶν ἐπαγγέλλεται βοηθεῖν, εἰ καὶ μῦς ποτε κατὰ τὸν μῦθον λέοντα ἐῤῥύσατο πολλῶν καὶ χαλεπῶν δεσμῶν. συνεβούλευέ τε, ὡς, εἰ βούλοιτο, ἐπεὶ πρὸς Κράλη προσπεμφθείη Βεῤῥοιώταις, διαλεξόμενος αὐτοῖς περὶ παραδόσεως τῆς πόλεως καὶ πείσων ὑποσχέσεσι πολλαῖς, γράφειν καὶ αὐτὸν τοῖς φίλοις καὶ δι´ ἐκείνων καὶ τοὺς ἄλλους πείθειν δέχεσθαι εἰς τὴν πόλιν, ἣ μεγάλη τε οὖσα καὶ πολυάνθρωπος καὶ στρατιᾷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐῤῥωμένη, οὐ μετρία γένοιτ´ ἂν παραψυχὴ πρὸς τὰς περισχούσας δυσπραγίας. Αὐτὸς γὰρ, καίτοι ὑπὸ Κράλην τελῶν, μᾶλλον βούλοιτο Βέῤῥοιάν τε καὶ τὰς ἄλλας ἑσπερίους πόλεις αὐτῷ μᾶλλον ἢ Κράλῃ προσχωρεῖν· ἐκείνῳ γὰρ ἀνάγκη δουλεύειν, βασιλεῖ δὲ μᾶλλον εὐνοεῖν. Βασιλεὺς δὲ ἀκούσας, ὑπερήσθη μὲν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις καὶ τῶν πολλῶν ἀνέπνευσε φροντίδων, τὸ θεῖον αὐτοῦ πρόνοιάν τινα πεποιῆσθαι οἰηθεὶς καὶ τὸν ἄνδρα πρὸς τοιαῦτα κεκινηκέναι. ἤρετό τε, εἰ τοὺς ἐν λόγῳ μάλιστα εἰδείη Βεῤῥοιωτῶν καὶ πρὸς οὕστινας αὐτῶν συμβουλεύει γράφειν. Τοῦ δὲ, πάντας μὲν εἰδέναι, εἰρηκότος, τοὺς ἀρίστους δὲ ἐκλεξαμένου, ἐπείθετό τε ὁ βασιλεὺς, ὡς καλῶς βεβουλευμένῳ, καὶ ἔγραφεν αὐτίκα. Ἄρμπενος δὲ συνεβούλευεν, εἰ δύναιτο, καὶ Κράλην πείθειν ἐνδοῦναι αὐτῷ καὶ φανερῶς ὑπὲρ αὐτοῦ διαλεχθῆναι Βεῤῥοιώταις· βασιλεῖ τε γὰρ τὰ μέγιστα λυσιτελήσειν τὸ τοιοῦτο καὶ αὐτῷ τὴν συντυχίαν μηδένα κίνδυνον ὕστερον ἂν ἐπαγαγεῖν, εἰ ἡ πόλις προσχωροίη βασιλεῖ.

9. Ἐπείθετό τε ὁ βασιλεὺς αὐτίκα καὶ πρὸς Κράλην ἐλθὼν ἐπυνθάνετο, εἰ βούλοιτο πρὸς Βέῤῥοιαν πέμπειν Ἄρμπενον. Τοῦ δὲ συνθεμένου, „ἐβουλόμην“ εἶπε „γράφειν καὶ αὐτὸς αὐτοῖς καὶ παραινεῖν εἰς τὴν πόλιν δέχεσθαι. Ἐννοῶν δὲ, οἷα δράσειαν Φεραῖοι τὸν πρεσβεύοντα ἀπεκτονότες, πρὸς τὴν ἐπιχείρησιν ἀμβλύνεσθαι, δεδοικὼς μὴ καὶ ἄλλῳ τῳ κακῶν ὁμοίων αἴτιος καταστῇ. συνεβούλευέ τε μᾶλλον γράφειν αὐτὸς ὑπὲρ αὐτοῦ· ἅμα δὲ καὶ Ἀρμπένῳ ἐπιτρέπειν Βεῤῥοιώταις τὰς πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν συνθήκας καὶ τοὺς ὅρκους φανεροὺς ποιεῖν, καὶ ὡς εἴη καὶ σοὶ πρὸς ἡδονὴν τὸ προσχωρεῖν αὐτοὺς αὐτῷ. Ὁ δὲ τὰ μὲν γράμματα ἐπέτρεπεν αὐτὸν ὑπαγορεύοντα γράφεσθαι, οἷ ἂν δοκῇ αὐτῷ συμφέρειν.

10. Ἄρμπενον δὲ ἐκέλευεν ὑπὲρ βασιλέως Βεῤῥοιώταις διαλέγεσθαι καὶ φανερὸν αὐτοῖς ποιεῖν, ὡς οὐδὲν ἡγοῖτο διαφέρειν αὐτῷ τε προσχωρεῖν καὶ βασιλεῖ. Οὕτω μὲν οὖν ἡ ἐπίνοια αὐτοῖς εἰς τέλος ἥκει. Ἄρμπενος δὲ εἰς Βέῤῥοιαν ἐλθὼν, τά τε Κράλη γράμματα παρείχετο ἀναγινώσκεσθαι ἐπ´ ἐκκλησίας καὶ τὰ βασιλέως τοῖς ἐπιτηδείοις κρύφα διεδίδου. Βεῤῥοιῶται δὲ καὶ πρότερον μὲν τὰ βασιλέως ᾑρημένοι οἵ τε ἄριστοι ὁμοίως καὶ ὁ δῆμος ἦσαν, καὶ τότε δὲ ὑπὸ τοῦ Τριβαλῶν πολέμου πιεζόμενοι, (πολλὰς γὰρ αὐτοῖς καὶ συνεχεῖς ἐποιοῦντο τὰς ἐφόδους, καὶ κακῶς ἐποίουν τὴν χώραν ληϊζόμενοι,) καὶ συνορῶντες ἤδη, ὡς ἐν χρῷ κινδύνου καθεστᾶσι δουλεύειν Τριβαλοῖς ἀναγκαζόμενοι, ἄλλως τε καὶ ὑπὸ τῶν ἀρίστων ἐναγόμενοι, (πλὴν γὰρ ὀλίγων τὰ βασιλέως ἦσαν πάντες ᾑρημένοι,) ἐψηφίσαντο τὴν βασιλέως κάθοδον· αὐτίκα τε ᾑροῦντο πρέσβεις, ἐκ μὲν τῶν ἀρίστων Ἀστραπήρην, τοῦ δήμου δὲ Ἀλληλούϊαν, ἐκ τῶν κατειλεγμένων δὲ τῷ κλήρῳ τῆς ἐκκλησίας Σύρον ὠνομασμένον, καὶ ἔπεμπον πρὸς βασιλέα, τάχιστα δεόμενοι ἥκειν πρὸς αὐτούς. Οἱ πρέσβεις δὲ ἐπεὶ ἧκον, τήν τε ἀρχαίαν εὔνοιαν τῆς πόλεως ἐδήλουν βασιλεῖ καὶ ὡς, τοῦ πολέμου τοῦδε τοῦ συγγενικοῦ Ῥωμαίοις κεκινημένου, μετέωροι αὐτοὶ ἦσαν καὶ τὴν αὐτοῦ ἐπιδημίαν ἦγον δι´ εὐχῆς καὶ πρόθυμοι ἦσαν αὐτῷ προσνέμειν ἑαυτοὺς καὶ τὸν πόλεμον συγκατεργάζεσθαι. Ἐπεὶ δὲ ἐκ προδοσίας τῶν συνόντων συμβαίη περὶ αὐτὸν τὰ δυσχερῆ καὶ ἔλθοι ὑπερόριος πρὸς Τριβαλοὺς, μάλιστα μὲν βεβουλῆσθαι εὐθὺς ἐξαρχῆς εἰς τὴν πόλιν προσκαλεῖσθαι· δεδοικότας δὲ μὴ διὰ ταῦτα μειζόνων αὐτῷ συμφορῶν αἴτιοι καταστῶσι, τοῦ Κράλη διὰ φθόνον καὶ τὸ λαβεῖν αὐτὸν τὴν πόλιν ἐπιβουλεύσαντος, τῆς πείρας ἀποσχέσθαι ἄχρι νῦν. Καιροῦ δὲ ἥκοντος νυνὶ καὶ Κράλη μὴ δοκοῦντος δυσχεραίνειν, ἥκειν καὶ αὐτοὺς σὺν ἡδονῇ πολλῇ καὶ προθυμίᾳ παραληψομένους. συνεβούλευόν τε μὴ μέλλειν, μηδὲ ὑπερτίθεσθαι τὸν καιρὸν, μή τι συμβὰν ἕτερον λυμήνηται τῇ πράξει.

11. Βασιλεὺς μὲν οὖν τῇ τε πόλει πολλὰς ὡμολόγει τῆς εὐνοίας χάριτας καὶ τοῖς πρέσβεσι τῆς εἰς αὐτὸν σπουδῆς· Κράλῃ δὲ ἀπήγγελλεν, ὅσα οἱ ἐκ Βεῤῥοίας πρέσβεις εἴποιεν. Θαυμάσας δὲ ἐκεῖνος, ὅτι μὴ τοὺς περὶ βασιλέως λόγους, ὡς καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν πόλεων, ἀπαγορεύοιεν, ἐπέκρινε καὶ αὐτὸς εἰς πέρας ἄγεσθαι τὸ ἔργον. Ἑλένη δὲ ἡ τούτου γαμετὴ καὶ πολλὴν εἰσῆγε τὴν σπουδὴν καὶ παρῄνει βασιλεῖ, μὴ τὸν καιρὸν προΐεσθαι, ἀλλὰ πάντα δεύτερα ἡγησάμενον, μόνου ἔχεσθαι τοῦ Βέῤῥοιαν ὑποποιεῖσθαι. Ἀναγκαίαν μὲν γὰρ καὶ τὴν εἰς Διδυμότειχον ἐπάνοδον εἶναι, οὐχ ἧττον δὲ λυσιτελήσειν καὶ τὸ Βέῤῥοιαν κατασχεῖν, πολλὰ δυναμένην πρὸς τὸν πόλεμον συνάρασθαι. συνεβούλευέ τε μὴ τὴν παρασκευαζομένην αὐτῷ ἕπεσθαι περιμένειν στρατιὰν, ἀλλὰ Γερμανοὺς παραλαβόντα, ὅσους Κράλης τε παρέξεται καὶ αὐτὴ, ἀεὶ πρὸς τὰς στρατείας παρεσκευασμένους ὄντας διὰ τὸ μισθοφορεῖν, ἅμα τοῖς οἰκείοις σπεύδειν ἐπὶ Βέῤῥοιαν. Κἂν μὲν δέχωνται, ὥσπερ ἐπαγγέλλονται, εἰ δέοιτο καὶ τῆς στρατιᾶς ἐκείνης πρὸς ἐπικουρίαν, ὕστερον ἥξειν παρασκευασθεῖσαν. Εἰ δὲ μεταβαλόντες ἀποπέμποιεν, ἀναστρέψαντα χρῆσθαι τῇ στρατιᾷ ἤδη παρεσκευασμένῃ καὶ ἀποπειρᾷν πρὸς τὴν ἐπάνοδον. Τοιαῦτα μὲν ἡ Κράλη ὑπετίθετο γαμετὴ τῷ βασιλεῖ, καὶ αὐτή τε παρείχετο τοὺς ἰδίους μισθοφόρους Λατίνους καὶ τὸν ἄνδρα ἔπειθε.

809 Chapitre LVII.

1. Les habitants de Phères supposent une lettre sous le nom de Cantacuzène, pour prier à Amir de se retirer. 2. Amir se retire en ses vaisseaux. 3. Demande a l'Impératrice Irène que le froid l'obligeait de s'en retourner. 4. Les deux armées demeurent en repos durant le froid, 4. Quatre cens hommes sortent de Didymoteque, et n'y rentrent qu'avec peine. 6. Les habitants pillent la Thrace. 7. Etrange perplexité de l'Empereur Cantacuzène. Un nommé Arpene lui propose un moyen de se rendre maître de la ville de Berée. 8. Il fait en sorte que le Crale écrit aux habitants en sa faveur. 10. Les habitants lui députent pour s'offrir à lui. 11. Le Crale et Hélène sa femme lui conseillent d'aller promptement à Berée.

1. Les habitants de Phères ayant appris que l''armée des Turcs allait passer sur leurs terres, et appréhendant qu'elle n'y fit le dégât, et d'ailleurs étant fâchés de ce qu'elle était venue au secours de l'Empereur Cantacuzène, ils supposèrent sous son nom une lettre à Amir, par laquelle après les civilités ordinaires; il le remer- 810 ciait de la bonté qu'il avait eue de prendre tant de peine en sa considération, et de faire tant de dépense. Il le priait ensuite de se retirer, de peur de lui nuire au lieu de le servir ; qu'il était à l'extrémité de la Servie, d'où il ne pouvait revenir, qu'il appréhendait que s'il venait se joindre à lui, le Crale ne le trouvât mauvais, et qu'il ne se plaignît qu'il eût fait ruiner son Etat par une armée étrangère.

2. Amir ne se défia point de la fausseté. Il crut de bonne foi que la lettre était véritable, et il se trouva partagé de différents sentiments, ne sachant s'il devait se retirer, ou aller chercher l'Empereur. Durant cette incertitude, il arriva un si rude froid, que deux cents soldats en moururent. Cette disgrâce le détermina à se retirer. Lorsqu'il fut arrivé à ses vaisseaux, il trouva que trois cents des soldats qui les gardaient étaient morts, et presque tous les prisonniers qui n'étaient pas en grand nombre, parce qu'il n'avait pas permis à ses gens de s'écarter.

3. Il écrivit à l'Impératrice, pour l'informer de la résolution qu'il avait prise, et pour s'excuser de ce que la rigueur extrême du froid ne lui permettait pas d'aller prendre congé d'elle, et il fit voile en son pays.

4. Le froids étant extrêmement augmenté, les armées de Constantinople, et de Thrace demeurèrent en repos, sans exercer aucun acte d'hostilité.

811 5. Les habitants de Didymoteque étant néanmoins forcés par la disette à mépriser ce que les autres trouvaient de plus terrible, forment au nombre d'un peu plus de deux cents à cheval et d'un peu moins de deux cents à pied, pour aller piller, et ils furent saisis d'un froid si extrême, qu'ils furent contraints de se rendre aux ennemis. Ceux qui étaient à pied s'étant rendus en une petite ville nommée Lititze, dont le Gouverneur favorisait secrètement le parti de Cantacuzène, il les fit enfermer dans une maison, sous prétexte de les garder, et après leur avoir fait faire un grand feu, et leur avoir fourni ce qui leur était nécessaire, il leur permit de se retirer. Ils revinrent à Didymoteque, ce qui le fit accuser de trahison. Les cavaliers furent dispersés. Les uns arrivèrent en des lieux où ils furent reçus charitablement, et d'où ils trouvèrent depuis moyen de revenir en leurs maisons, sans avoir souffert de mal. Les autres trouvèrent des hôtes qui ne leur furent guère moins cruels que le Cyclope le fut à Ulysse et à ses compagnons. Pas un d'eux ne mourut néanmoins ; mais ils retournèrent tout nus à Didymoteque, et après avoir supporté des misères extraordinaires.

6. Au commencement du printemps, les habitants de Didymoteque incommodèrent tellement les villes de Thrace, par leurs courses continuelles, que pour s'en garantir, elles offrirent de se rendre à l'Impératrice Irène ; mais les habi- 812 tants dirent, qu'ils étaient perdus si elle les recevait, parce qu'ils n'avaient point de garnisons pour y mettre, et que d'ailleurs ils ne pouvaient vivre qu'aux dépens de leurs voisins.

7. Les troupes de Constantinople incommodaient Didymoteque, autant qu'il leur était possible. L'Empereur Cantacuzène se disposait à y retourner, et le Crale levait une armée pour son secours, mais une armée faible et méprisable. C'est pourquoi l'Empereur était agité par d'étranges inquiétudes, ne sachant s'il devait se retirer encore une fois en Servie, ou hasarder une bataille contre toute la puissance de l'Empire, avec aussi peu de forces qu'il en avait. Sa plus grande peine était de n'avoir plus d'argent, parce que depuis deux ans il avait consumé tout son bien à nourrir et à entretenir ceux qui avaient suivi son parti. Il ne savait comment en user honnêtement avec, les Serviens, au cas qu'il n'y eût pas moyen d'aller à Didymoteque, par les terres des ennemis. Il ne pouvait leur emprunter de l'argent, parce qu'ils étaient dans la pauvreté, ni en faire venir d'ailleurs. Quand ils en auraient eu, ils n'auraient pas voulu lui en prêter, parce que ses affaires allaient plus mal de jour en jour, et qu'ils appréhendaient qu'il ne mourût sans se pouvoir jamais rétablir. Voila ce qui le tourmentait le plus, et ce qui lui donnait une peur mortelle de périr de misère. Il ne déclara néanmoins sa peine à personne. Il se contenta de l'offrir 813 à Dieu, et de le prier de l'en délivrer par sa bonté toute puissante.

8. Sur ces entrefaites un nommé Arpene le vint trouver. Il était natif d'une petite ville appelée Clcrene, de l'obéissance des Romains. Il le fit souvenir du zèle que son père avait eu pour le servir, et il lui protesta qu'il en avait un encore plus ardent que celui de son père ; qu'il le priait de ne pas trouver étrange qu'un homme d'une condition aussi basse et aussi méprisable que lui, osât offrir son service à un Prince si illustre par sa naissance, par ses exploits, et par sa dignité, puisqu'une souris, selon la fable, peut quelquefois soulager un lion. Il lui dit que le Crale l'avait choisi pour aller conférer avec les habitants de Berée,et pour les porter à lui livrer leur ville ; que bien qu'il fût son sujet, il ne l'était que par contrainte, au lieu qu'il était attaché aux intérêts de l'Empire par inclination ; qu'il serait plus aise de voir la ville de Berée, et les autres d'Occident, sous sa domination, que sous celle des Serviens; que s'il s'y pouvait faire recevoir, ce lui serait un soulagement considérable dans sa disgrâce, parce qu'elle était fort grande fort peuplée, fournie de toute forte de provisions de guerre et de bouche, et défendue par une puissante garnison. Cette proportion consola Cantacuzène et le fit un peu respirer. Il crut que Dieu avait inspiré à cet homme la pensée de le venir trouver, et il lui demanda s'il connaissait 814 les principaux habitants de Berée, et s'il savait ceux auxquels il fallait écrire plutôt qu'aux autres. Il répondit qu'il les connaissait tous, et il nomma les principaux, auxquels l'Empereur écrivit à l'heure même, suivant son avis. Arpene lui conseilla de faire en sorte que le Crale leur écrivît aussi en sa faveur.

9. L'empereur Cantacuzène étant allé trouver le Crale incontinent après, il lui demanda, s'il avait intention d'envoyer Arpene à Berée? Le Crale lui ayant répondu que oui; J'avais aussi envie d'y écrire, repartit l'Empereur pour les prier de me recevoir ; mais ayant fait réflexion sur la cruauté avec laquelle les habitants de Phères ont massacré celui que je leur avais envoyé, j'ai eu peur que ceux de Berée ne fissent un pareil traitement à celui que je leur enverrais. C'est pourquoi je vous supplie d'avoir la bonté de leur écrire vous même en ma faveur, de les informer de l'alliance que nous avons contractée ensemble, et de leur témoigner qu'ils vous feront plaisir de me recevoir. Le Crale consentit que l'Empereur dictât la lettre telle qu'il la désirait, et commanda à Arpene de dire aux habitants qu'il ne mettait point de différence qu'ils se rendirent à l'Empereur, ou qu'ils se rendissent à lui.

10. Arpene présenta dans l'assemblée des habitants de Berée la lettre du Craie, pour y être lue publiquement, et il donna en particulier aux principaux habitants, les lettres qu'il leur écrivait. Il y avait longtemps que les grands et le peuple, 815 considérant les pertes que leur causait la guerre, et le danger où elle les mettait d'être bientôt réduits sous la domination des Serviens, avaient dessein de se soumettre à l'Empereur. En ayant donc trouvé alors une occasion si favorable, ils lui députèrent Astrapère d'entre la noblesse, Alleluia d'entre le peuple, et Syrus d'entre le clergé. Ils lui témoignèrent qu'au commencement de la guerre civile, ils étaient demeurés en quelque forte de suspension d'esprit et d'incertitude, et ils avaient eu peine à prendre parti, mais que depuis ils s'étaient déterminés à le secourir, qu'ils l'auraient invité plutôt à venir dans leur ville, s'ils n'avaient appréhendé d'exciter contre lui la jalousie du Crale, et que puisque ce Prince y consentait, ils seraient bien aises qu'il y vint promptement, de peur qu'il ne survint quelque obstacle qui l'en empêchât.

11. L'Empereur remercia les habitants en général, et les députés en particulier de l'affection qu'ils avaient pour lui, et alla rapporter au Crale ce qu'ils lui avaient offert. Ce Prince étonné, et réjoui en même temps, qu'ils n'eussent pas refusé de recevoir l'Empereur, comme les autres avaient fait, se hâta d'achever l'affaire. Hélène sa femme la poursuivit aussi avec une ardeur merveilleuse, Conseillant à l'Empereur d'aller incessamment à Berée, au lieu d'aller à Didymoteque, et de prendre avec lui les Allemands, qui étant soudoyés sont toujours prêts à servir, au lieu que les autres troupes ne l'étaient pas.

 

νηʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ Κράλῃ τε πολλὰς τῆς φιλίας χάριτας ὁμολογήσας καὶ γαμετῇ καὶ τῆς φιλίας ἅμα καὶ τῆς περὶ αὐτὸν σπουδῆς, τοὺς μισθοφόρους ἔχων ἅμα τοῖς συνοῦσι Ῥωμαίοις, ἧκεν εἰς τὴν Βέῤῥοιαν· καὶ ἐδέξαντο προθύμως ἀνοίξαντες τὰς πύλας, παρείχοντό τε ἑαυτοὺς πρὸς τὰς στρατείας ὑπὸ φιλοτιμίας προθυμοτάτους καὶ χωρὶς ἀναλωμάτων.

2. Αὐτίκα δὲ Σέρβιά τε προσεχώρουν ἑκοντὶ περὶ τὰ μεθόρια Θετταλίας κειμένη πόλις, καὶ Πλαταμὼν, ἑτέρα παραθαλασσία, καὶ φρούρια οὐκ ὀλίγα, τὸ μὲν Πέτρα προσαγορευόμενον, ἕτερον δὲ Σωσκὸς καὶ Σταρίδολα τρίτον.

3. Βασιλεὺς δὲ ὡς ἐν βραχεῖ ἐκ τῶν προσθεμένων πόλεων στρατιὰν οὐκ ὀλίγην συναγαγὼν, μεταπεμψάμενος δὲ καὶ τὸν ἀνεψιὸν Ἄγγελον Ἰωάννην, τὴν Θετταλικὴν ἵππον ἄγοντα, ἐπεστράτευσε Θεσσαλονίκῃ καὶ ἐστρατοπέδευσεν ἐν Γαλυκῷ ἐλθὼν, οὐ πολὺ ἄπωθεν τῆς πόλεως. ἤλπιζε γὰρ αὐτῷ τοὺς ἐπιτηδείως ἔχοντας καταπράξεσθαι τὴν εἰς Θεσσαλονίκην εἴσοδον· ἦσαν γὰρ αὐτῷ διειλεγμένοι περὶ τούτου. Τὸ δὲ οὐκ ἀπήντα, ὥσπερ ἤλπιζεν. Οἱ Ζηλωταὶ γὰρ καὶ ὁ δῆμος ὑποπτεύσαντες, μὴ ἄνευ τῶν ἐπὶ παραδόσει διαλεγομένων ἀφικέσθαι, πολλὴν ἐποιοῦντο σπουδὴν περὶ τῆς πόλεως τὴν φυλακήν· δι´ ἃ οὐκ εἶχον οἱ τὰ βασιλέως ᾑρημένοι τῶν δοκούντων πράττειν τι. Ἡ μὲν οὖν Θεσσαλονίκης ἅλωσις οὕτως ἐκωλύετο· βασιλεὺς δὲ παρέμενεν ἔτι ἐν τῷ στρατοπέδῳ, πρὸς τὴν πρᾶξιν οὐ παντάπασιν ἀπειρηκώς.

4. Κράλης δὲ ἐπεὶ Βέῤῥοιά τε καὶ αἱ ἄλλαι πόλεις προσεχώρησαν βασιλεῖ καὶ ἤδη ἑαυτῷ ἀμύνειν ἑώρα δυνατὸν, ἐξ οὐδεμιᾶς μεταβαλὼν αἰτίας, τὴν προτέραν φιλίαν εἰς πικρίαν μεταμείψας, ἑαυτῷ τε ἐμέμφετο τοῦ μὴ βασιλέα παρακατέχειν καὶ πάντα τρόπον τὴν δύναμιν ἐπειρᾶτο καταλύειν. Καὶ πέμψας ἀνεκαλεῖτο τοὺς ἰδίους μισθοφόρους, οὐ τὴν ἀπέχθειαν ἐκφαίνων, ἀλλ´ ἑτέρας τινὰς προφασιζόμενος αἰτίας· Μιχαήλ τε Μονομάχῳ μεγάλῳ κονοσταύλῳ τὴν ἀξίαν ὄντι, Θεσσαλονίκης τότε ἄρχοντι, συνεβούλευε πέμψας κατὰ βασιλέως χωρεῖν καὶ μὴ σφόδρα δεδιέναι, ἄλλως τε ἔτι ὀλίγην κεκτημένον δύναμιν καὶ τὸ κράτιστον τῆς παρούσης ὑφαιρούμενον ὑπ´ αὐτοῦ νυνὶ, (τοὺς γὰρ καταφράκτους Λατίνους, οὓς ἄγει, ἀνακεκλῆσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἰδίους ὄντας,) καὶ μὴ αὐξάνεσθαι ἐᾷν, ἀλλὰ προεπιχειρεῖν ἕως ἐστὶν ἀδύνατος. Εἰ γὰρ μὴ κωλύοιτο ὑπ´ αὐτῶν, ἀλλὰ σωζόμενοι μόνον ἀγαπῷεν, τάχιστα ἐπάξεσθαι αὐτὸν, μεγάλην περιβεβλημένον δύναμιν. Μονομάχος δὲ καὶ οἱ ἐν Θεσσαλονίκῃ τοιαῦτα πεπυσμένοι καὶ οἰόμενοι, βασιλεῖ συνεπιθήσεσθαι αὐτοῖς καὶ Κράλην, ἐσκέπτοντο εἰ χρὴ ἐπὶ μάχην ἐξιέναι.

5. Γερμανοὶ δὲ ἐπεὶ τὰ παρὰ Κράλη ἀκούσειαν προστεταγμένα, πολλὴν μὲν ἐκείνου κακοήθειαν κατεγίνωσκον καὶ τρόπων εὐκολίαν, βασιλεῖ δὲ προσελθόντες, ἀπήγγελλόν τε ὅσα προσταχθεῖεν, καὶ ἐδέοντο μὴ θορυβεῖσθαι, ἀλλὰ θαῤῥεῖν, ὡς καὶ αὐτῷ Κράλῃ, ἂν ἐπίῃ, μαχεσομένους ὑπὲρ αὐτοῦ· οὕτω γὰρ εἶναι νόμιμον αὐτοῖς καὶ εἰ πράττοιεν, οὐ κακῶς ἀκούσειν παρὰ τοῖς οἰκείοις. Εἰ γὰρ ὑπὸ τοῦ τὸν μισθὸν παρέχοντος, ἔφασαν, ἑτέρῳ τῳ προσταχθείημεν ἐπικουρεῖν, οἴκοι μὲν καὶ ἐν ἀσφαλείᾳ καθεστῶτι, ῥᾳδίως ἀποσταίημεν ἂν, τοῦ τὸν μισθὸν παρέχοντος κελεύοντος· στρατευομένῳ δὲ καὶ πρὸς μάχην παρατεταγμένῳ, οὐχ ἡμῶν εἶναι ἀπολείπειν. Προδοσίαν γὰρ ἄντικρυς τὸ πρᾶγμα εἶναι· οὗ τῶν πάντων οὐδὲν ἀτολμητότερον ἡμῖν, οὐδὲ μείζω φέρει τὴν αἰσχύνην. Δι´ ἃ οὐδὲ σὲ καταλείψομεν ἐνθάδε, ὥσπερ ἐκέλευσεν ἐκεῖνος, ἀλλ´ ἐν ἀσφαλείᾳ οἴκοι καταστήσαντες ἀναχωρήσομεν. συνεβούλευόν τε μὴ μέλλειν, ἀλλ´ εἰς Βέῤῥοιαν τάχιστα ἐπανήκειν· Κράλην γὰρ δῆλον ἤδη εἶναι ᾑρημένον πολεμεῖν.

6. Βασιλεὺς δὲ αὐτοῖς τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας καὶ τῶν τρόπων τῆς εὐγενείας ἐπαινέσας, ἐπείθετό τε καὶ ἀνέστρεφεν, ᾗ ἐκεῖνοι συνεβούλευον, μηδὲν τῶν μελετωμένων πρᾶξαι δυνηθεὶς διὰ τὴν Κράλη μάλιστα μεταβολήν. Ἡ δὲ ἐν Θεσσαλονίκῃ στρατιὰ, ὡς ἐπύθοντο βασιλέα ἀναστρέφοντα, τῆς πόλεως ἐξελθόντες, εἵποντο μὲν καὶ παρεῖχον δόκησιν, ὡς προσβαλοῦντες, οὐκ ἐτόλμων δὲ συμμίγνυσθαι.

7. Τῆς αὐτῆς δὲ ἡμέρας καὶ ἐκ τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ φίλων γράμματα πρὸς βασιλέα ἧκε, μηνύοντα ὡς τῆς αὐτῆς ἡμέρας Ἀπόκαυκος ὁ μέγας δοὺξ ναυσὶν ἑβδομήκοντα Ῥωμαίων Θεσσαλονίκῃ προσχοίη καὶ συμμαχίδας ἄγων Περσικὰς δύο καὶ τριάκοντα, καὶ τοὺς ἐκ Βυζαντίου καὶ Θρᾴκης καὶ Μακεδονίας ἱππέας οὐ πολλῷ ὕστερον προσδοκίμους εἶναι ἥξειν. Τοὺς μὲν οὖν φίλους τῆς ἀγγελίας ἕνεκα ἐπῄνεσεν ὁ βασιλεύς· αὐτὸς δὲ παρὰ τὸν Ἀξειὸν ἐλθὼν καὶ πειρώμενος διαβαίνειν, οὐ συνεχωρεῖτο πλημμυροῦντος τοῦ ποταμοῦ ἐξ ὄμβρων ῥαγδαίων ἀθρόον κατενεχθέντων. Ἐδόκει δὲ δεινὸν τῷ βασιλεῖ καὶ πολλῆς ἄξιον φροντίδος. Τό,τε γὰρ παριέναι τὸν ποταμὸν διὰ τῆς Κράλῃ ὑπηκόου ῥέοντα, οὐ μικρὰν παρεῖχεν ὑποψίαν, ἐκείνου δοκοῦντος ἐκπεπολεμῶσθαι, ἄλλως τε καὶ οὐ μακρὰν, ἀλλ´ ἐγγύς που μετὰ στρατιᾶς ἐστρατοπεδευμένου· καὶ τὸ μένειν ἐστρατοπεδευμένους, τῶν ὑδάτων περιμένοντας ἀμβλυνθῆναι τὴν ὁρμὴν, οὐ πρὸς αὐτῶν ἔσεσθαι ὑπώπτευεν. Ἐδεδίει γὰρ, μὴ, ὥσπερ ἦν εἰκὸς, τῶν τε ἐκ Θρᾴκης καὶ Μακεδονίας ἱππέων, πολλαπλασιόνων ὄντων ἢ ὧν ἦγεν αὐτὸς, καὶ τῶν ἐκ τῶν τριηρέων ὁπλιτῶν καὶ ψιλῶν καὶ Περσῶν τῶν συμμάχων ἐπελθόντων, οὐχ οἷόστε ᾖ ἀμύνεσθαι ἐκ παρατάξεως, πολλῷ τῷ μέτρῳ καταδεεστέρους ἄγων.

8. Συμβὰν δέ τι καὶ ἕτερον μᾶλλον ἐθορύβει. Πρὸς γὰρ τὴν Ἀξειοῦ περαίαν στρατιὰ ἐλθοῦσα Τριβαλῶν, πέμποντες πρὸς βασιλέα, κατὰ συμμαχίαν μὲν ἔφασκον ἥκειν τὴν αὐτοῦ, εἰ δέοιτο αὐτῶν τῆς ἐκ Θεσσαλονίκης στρατιᾶς ἐπιθεμένης. Ἦσαν δὲ οὐδὲν ἐννοοῦντες δίκαιον, ἀλλ´ εἴθ´ ὑπὸ Κράλη λάθρα προσπεμφθέντες, εἴτε καὶ παρ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ τῆς τοῦ δεσπότου γνώμης στοχασάμενοι, ὡς πολεμεῖν ἔγνω βασιλεῖ, γνώμην ἧκον ἔχοντες, ὡς εἰ μάχη συναφθείη, προσθησόμενοι τοῖς ἔχουσι τὸ πλέον καὶ τοὺς νενικημένους διαρπάσοντες, ὅπερ καὶ μᾶλλον ἐδόκει τῶν δεινοτάτων βασιλεῖ, εἰ παρ´ αὐτὴν τὴν συμβολὴν Ῥωμαίοις τε ὁμοῦ καὶ Τριβαλοῖς προσέχειν ἀναγκάζοιτο ἑκατέρωθεν παρατεταγμένοις.

9. Ὅμως οὕτως ἔχοντι δυσκολίας καὶ φροντίδος περὶ τῶν πρακτέων, ἐδόκει δεῖν αὐτοῦ αὐλίσασθαι τὴν νύκτα. Τοὺς ἐν τέλει δὲ μάλιστα καὶ Ἄγγελον τὸν ἀνεψιὸν, προσέτι δὲ καὶ τοὺς υἱοὺς Ματθαῖον καὶ Μανουὴλ συναγαγών· (ἦσαν γὰρ οὐδενὸς λειπόμενοι πρὸς σύνεσιν καὶ εὐβουλίαν, καίτοι μήπω τὴν μειρακικὴν ὑπερβάντες ἡλικίαν, διὰ φύσεως μέγεθος καὶ εὐφυΐαν τὴν πρὸς τὰ καλὰ, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ βασιλεῖ τῷ πατρὶ πολὺν ἤδη συστρατευόμενοι χρόνον, οὐ περὶ τὰ πολέμια μόνον ἀγαθοὶ καὶ εὐψυχίας καὶ τόλμης καὶ καρτερίας τῆς πρὸς τὰ δεινὰ οὐδὲν ἐλλείποντες, ἀλλὰ καὶ νοῆσαι τὰ δέοντα καὶ καταπράξασθαι ἐν καιρῷ κινδύνων ὀξεῖς καὶ βουλεύσασθαι ἑτέροις ἦσαν ἱκανοί· δι´ ἃ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῖς πρὸς τῶν βουλευμάτων τὰ μάλιστα σπουδῆς δεόμενα ἐχρῆτο καὶ ἐπείθετο οὐκ ὀλιγάκις, οὐ χαριζόμενος· οὐ γὰρ εἴα τῶν πραγμάτων ἡ ἀνάγκη· ἀλλὰ νομίζων μάλιστα λυσιτελεῖν·) μετ´ ἐκείνων δ´ οὖν καὶ τῶν ἐπιλοίπων ἄχρι πόῤῥω βουλευόμενοι νυκτῶν, ἐδόκει βασιλεῖ τε πρῶτον, ἔπειτα καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι μὴ μένειν, ἀλλὰ τὸν κουφότερον τῶν κινδύνων προτιμᾷν καὶ παριόντας τὸν Ἀξειὸν ἄχρις ἂν ἐξῇ, πόρον ζητεῖν ᾗ διαβατὸς ἔσται, βέλτιον λογισαμένους αὖθις Τριβαλοῖς περιτυχεῖν, οὓς ἴσως ἂν καὶ δύναιντο τρόπῳ δή τινι ἀποσκευάζεσθαι, ἢ Ῥωμαίοις καὶ βαρβάροις τοῖς συμμάχοις. Τοῖς μὲν οὖν ἐδέδοκτο τοιαῦτα.

816 Chapitre LVIII.

1. L'Empereur prend possession de la ville de Berée. 2. Et ensuite de quelques autres. 3. Il fait des levées et s'approche de Thessalonique sans y pouvoir entrer. 4. Inconstante perfidie du Crale. 5. Fidélité des Allemands. 6. L'Empereur retourne à Berée. 7. Il apprend l'arrivée d'Apocauque. 8. Il se trouve entre deux armées ennemies. 9. Il se résout, par l'avis de ses deux fils, de passer le fleuve Axius, et de combattre les Serviens.

1.  L'Empereur ayant remercié le Crale et Helène de leur bonté, et de leurs soins, il partit avec les Allemands soudoyés, et avec quelques soldats Romains, pour aller à Berée, dont les habitants lui ouvrirent les portes, se fournirent à son obéissance, et lui promirent de le servir généreusement et sans paie.

2. La ville de Servie qui est assise sur la frontière de Thessalie, celle de Platamon qui est sur le bord de la mer, et quelques forts, comme Petrée, Sosco,et Staridole, le rendirent à lui à l'heure même.

3. Ayant levé en peu de temps une armée assez considérable dans les villes d'alentour, il 817 manda Jean l'Ange son cousin, qui commandent un corps de cavalerie Thessalienne, et il marcha vers Thessalonique, et se campa au bord du fleuve Galyce, dans l'espérance que les amis qu'il y avait, ménageraient sa réception. Ce qui n'arriva pas comme il pensait : Car les plus échauffés du parti contraire, et le peuple, s'étant doutés qu'il ne serait pas venu si avant, à moins que d'avoir intelligence dans la ville, ils la gardèrent plus exactement que de coutume. Ainsi, il ne put rien exécuter de ce qu'il avoir projeté. Il n'en perdit pas pour cela toute espérance, et ne laissa pas de demeurer campé dans le voisinage.

4. Des que le Crale vit que Berée et d'autres villes s'étaient rendues à l'Empereur, et qu'il était devenu assez puissant pour se maintenir sans son secours, il changea tout d'un coup son amitié en haine, et s'accusant lui-même de ne l'avoir pas arrête, il chercha route sorte de moyens de l'affaiblir. Il rappela les soldats soudoyés, sous de vains prétextes, et il conseilla à Michel Monomaque Connétable, Gouverneur de Thessalonique, de l'attaquer avant qu'il se fût fortifié. Les habitants de Thessalonique croyant que le Crale se déclarerait aussi de son côté contre l'Empereur, mirent en délibération s'ils feraient une sortie.

5. Les Allemands détestant la légèreté et la malice du Crale, allèrent dire à l'Empereur qu'il ne 818 se mît point en peine, et qu'ils le serviraient contre le Crale même, s'il avait la perfidie de l'attaquer. C'est, lui dirent- ils, la coutume de notre nation d'assister généreusement ceux qui sont dans l'oppression, et si nous le faisons, nous en serons plus estimés dans notre pays. Si celui qui nous paye nous avait menés au secours d'un autre de ses alliés, que cet allié fut en sûreté, nous le suivrions quand il nous voudrait ramener, mais celui au secours duquel nous sommes venus, étant celui même qui nous range en bataille; qui nous commande, nous ne saurions l'abandonner dans son besoin, sans trahison, qui est le crime que nous tenons le plus honteux, et le plus infâme, et duquel nous avons le plus d'aversion. C'est pourquoi, bien loin de vous quitter, comme il nous a été commandé, nous ne prendrons congé de vous, qu'après que vous vous serez rétabli dans votre état. Menez-nous à Berée, et vous défiez du Crale.

6. L'Empereur Cantacuzène les ayant loués de la générosité de leur naturel, et du zèle qu'ils lui témoignaient, retourna à Berée, suivant leur avis, sans avoir pu rien exécuter de ce qu'il avait résolu. Lors que l'armée qui était à Thessalonique sut que l'Empereur se retirait, elle sortit et fit mine de le vouloir attaquer ; mais elle n'osa toutefois en venir aux mains.

7. Le même jour l'Empereur reçut des lettres, par lesquelles les amis qu'il avait à Thessalonique lui mandaient qu'Apocauque grand Duc était arrivé, avec cent un vaisseau, dont il y 819 en avait trente-un qu'il avait empruntés des Turcs, et qu'il attendait un renfort de cavalerie de Constantinople, de Thrace et de Macédoine. Il les remercia de leur avis, et à l'instant ayant mené ses troupes vers le fleuve Axius, il ne le put traverser, parce qu'il avait été extraordinairement enflé par les pluies. Cette disgrâce le fâcha extrêmement. Il appréhendait d'un côté que quand on le verrait passer ce fleuve qui arrose les terres de l'obéissance du Crale, on ne reconnut par là qu'ils étaient en mauvaise intelligence ; et d'ailleurs il ne jugeait pas pouvoir attendre que ce fleuve fût abaissé, et qu'il eût repris son cours ordinaire, de peur d'être attaqué par la cavalerie qui venait de Thrace et de Macédoine, et par les soldats tant pesamment que légèrement armez, que l'on avait tirés des vaisseaux, et qui étant joints à cette cavalerie., feraient une armée fort considérable., à laquelle il ne lui serait pas possible de résister.

8. Il lui arriva un autre accident plus fâcheux. Un corps séparé de Serviens qui étaient sur l'autre bord, envoyèrent lui offrir de le servir contre l'armée de Thessalonique. Ils n'avaient point de bonnes intentions pour lui ; mais soit qu'ils eussent un ordre secret du Crale, ou que sans avoir d'ordre ils fussent la mauvaise volonté qu'il avait conçue contre l'Empereur, ils se résolurent de voir commencer le combat, et de se ranger du côté du vainqueur contre le vaincu. Il n'y avait 820 rien qui fît tant de peine à l'Empereur, que d'avoir en même temps à se donner de garde des Romains et des Serviens.

9. Ayant l'esprit étrangement partagé, il passa la nuit au même endroit où il était, et il assembla les premiers de son armée, et principalement l'Ange son Cousin, Mathieu, et Manuel ses fils, qui dans la fleur de la jeunesse surpassaient les autres en prudence : L'expérience qu'ils avaient acquise à la suite de l'Empereur leur père ayant perfectionné leur excellent naturel, ils étaient devenus si habiles en l'art de la guerre, qu'il les consultait, non par une complaisance qui n'aurait pas été de saison dans l'état périlleux de ses affaires ; mais par la créance qu'il n'en pouvait jamais consulter de plus habiles. Ayant délibéré avec eux et avec plusieurs autres durant la plus grande partie de la nuit, ils furent tous d'avis de s'exposer au moindre danger, pour éviter le plus grand, et de passer le fleuve à l'endroit où il se trouverait guéable, pour hasarder le combat contre les Serviens, plutôt que contre les Romains.

 

νθʹ. 1. Ἔξω δὲ τῆς σκηνῆς προσελθών τις ἐκ τῆς κατὰ τὴν περαίαν Ἀξειοῦ κώμης καταντικρὺ οὗ ηὐλίζοντο, ἔνθα καὶ ἡ Τριβαλῶν διενυκτέρευε στρατιὰ, Γαυρόβου προσαγορευομένης, ἐδεῖτο βασιλεῖ συντυχεῖν, ὡς περί τινων ἀναγκαίων διαλεξόμενος. Ἐπεὶ δὲ εἰσήγετο πρὸς βασιλέα, πρῶτα μὲν ἀρχαίας τινὸς εὐεργεσίας χάριτας ὀφείλειν ὡμολόγει βασιλεῖ, ἔπειτα ἐμήνυεν, ὡς ἡ στρατιὰ Τριβαλῶν, ἧς ἡγεῖται Μποζίκης τις προσαγορευόμενος καὶ Στέφανος δεύτερος, ἐκ πεζῶν καὶ ἱππέων ἠθροισμένη, πεμφθείη μὲν παρὰ Κράλη ἐπὶ τῷ βλάπτειν βασιλέα, ὅσα δύναιτο. Αὐτοὶ δὲ οὕτως εἶναι παρεσκευασμένοι, ὡς, εἰ ἀκατίοις χρῷτο ἡ βασιλέως στρατιὰ πρὸς τὴν διάβασιν, τοῖς πρώτως διαβᾶσιν ἐπιτίθεσθαι καὶ διαφθείρειν· ἔπειτα ἀνείργοντας τοὺς ἄλλους πρὸς τὸν πόρον, αὐτοὺς μὲν διαμένειν ἀπαθεῖς κακῶν· βασιλέα δὲ μετὰ τῶν συνόντων ὑπὸ τῆς ἐκ Θεσσαλονίκης στρατιᾶς διαφθείρεσθαι ῥᾳδίως εὐεπιχείρητον γενόμενον. Τὴν μὲν οὖν ἐπιβουλὴν οὕτως ἔφασκεν εἶναι συνεσκευασμένην παρὰ Τριβαλῶν, αὐτὸν δὲ εἰδέναι πόρον ἀγνοούμενον τοῖς πολλοῖς, ᾗ διαβατὸς ὁ ποταμὸς ῥᾳδίως ἔσται· ὃν ἔφασκεν ὑποδείξειν χάριν βασιλεῖ κατατιθέμενος. Ἐπαινέσας δὲ ὁ βασιλεὺς τὸν ἄνθρωπον καὶ ἐπαγγειλάμενος εὖ ποιήσειν,

2. Ἐπεὶ καὶ ἡ ἡμέρα ἤδη διεφαίνετο, ἄραντες ἐκ τοῦ στρατοπέδου, διῄεσαν τοῦ ποταμοῦ τὴν ὄχθην, οἷ ὁ ἄνθρωπος ἡγεῖτο. Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ Τριβαλοὶ ἐκ τῆς περαίας ἀντιπαρήρχοντο καὶ αὐτοὶ τὸν ποταμόν. Ἐπεὶ δὲ εἰς τὸν πόρον ἦλθον, Τριβαλοὶ μὲν ἐκ τῆς περαίας παρετάσσοντο ὡς κωλύσοντες καὶ βέλεσιν ἐχρῶντο πόῤῥωθεν. Βασιλεὺς δὲ μετὰ τῶν ἀρίστων ὁρμῇ χρησάμενοι παραβόλῳ καὶ σωμάτων ἀφειδήσαντες, διέβαινον βαλλόμενοι καὶ κωλυόμενοι, ὡς ἐνῆν, ὑπὸ τῶν Τριβαλῶν. Διαβάντας δὲ ὑπέμειναν οὐδ´ ἐπὶ μικρὸν, ἀλλ´ ἔφευγον τραπόμενοι κατὰ κράτος. Βασιλεὺς δὲ οὔτ´ ἐπιδιώκειν εἴα, οὔτε ἀποκτείνειν, ἄγνοιαν τῆς ἐπιβουλῆς ὑποκρινάμενος. Ἐβούλετο γὰρ μηδεμίαν Κράλῃ πρὸς τὸν πόλεμον πρόφασιν παρέχειν. Ἡ δὲ ἄλλη στρατιὰ διέβαινε κατὰ σχολὴν μηδὲν ζημιωθεῖσα. Βασιλεὺς δὲ φιλοτίμως ἀμειψάμενος τὸν ἡγησάμενον πρὸς τὸν πόρον, πρὸς Βέῤῥοιαν ἐπανῄει, πολλὰς αὐτοῦ τε καὶ τῆς στρατιᾶς τῆς σωτηρίας θεῷ χάριτας ὁμολογῶν· ἐν χρῷ γὰρ εἴπερ ποτὲ κατέστησαν κινδύνου. Τῆς αὐτῆς δὲ ἡμέρας καὶ ἡ ἐκ Θρᾴκης καὶ Μακεδονίας στρατιὰ ἅμα τοῖς ἐκ τῶν τριηρέων ὁπλίταις καὶ ψιλοῖς καὶ Πέρσαις τοῖς συμμάχοις πρὸς Ἀξειὸν ἧκον ἐπὶ βασιλέα. Πυθόμενοι δὲ, ὡς διαβὰς πρὸς Βέῤῥοιαν ἐπανέλθοι, ὑπέστρεφον εἰς Θεσσαλονίκην ἀνιώμενοι, ὅτι ὑστερήσειαν. Βασιλεύς τε τότε μᾶλλον ἀκριβέστερον συνεώρα τὴν περὶ αὐτὸν πρόνοιαν τοῦ θεοῦ.

3. Ἐπεὶ δὲ ἐγένετο ἐν Βεῤῥοίᾳ, Γερμανοὺς τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας ἀμειψάμενος εὐεργεσίαις, ἀπέπεμπεν εἰς Κράλην καὶ τοὺς περὶ τὴν διάβασιν Ἀξειοῦ κωλύοντας προσήγγελλεν ὡς ἀδικήσαντας καὶ παρὰ τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς ὅρκους αὐτῶν τοὺς εἰς ἀλλήλους εἰργασμένους.

4. Κράλης δὲ οὔπω φανερῶς ἐξενηνεγμένος πρὸς τὸν πόλεμον, θέλων βασιλέα θεραπεύειν, ἐπεὶ μὴ διὰ τῆς ἐπιβουλῆς ἐξεγένετο διαφθείρειν, Μποζίκην καὶ Στέφανον τοὺς ἡγουμένους τῆς στρατιᾶς ἔπεμπε πρὸς βασιλέα, ὡς δίκας τῆς ἀγνωμοσύνης δώσοντας, ὅτι βασιλεῖ τῷ φίλῳ, αὐτοῦ μὴ συνειδότος, πολεμοῖεν, καὶ ἐπέτρεπε βασιλεῖ τὴν ψῆφον τὴν κατ´ αὐτῶν, ὡς δικαίως πᾶν ὁτιοῦν καταψηφισομένῳ. Βασιλεὺς δὲ αὐτοῖς τὴν ἀγνωμοσύνην ὀνειδίσας καὶ ὡς ἄδικά τε ὁμοῦ καὶ ἀνάξια τῆς Κράλη πρὸς αὐτὸν τολμήσαιεν φιλίας, ἔπειτα συγγνώμην τε παρείχετο καὶ ἀπέλυεν, εὖ ποιήσας.

5. Ἀπόκαυκος δὲ ὁ μέγας δοὺξ, ἐπεὶ τῆς μάχης τε ὑστέρει καὶ πρὸς Βέῤῥοιαν ἐλθεῖν ἐπὶ βασιλέα ἦν ἀδύνατος, Κράλην μὲν, πολλὰ τὰ μὲν πέμπων δῶρα, τὰ δὲ ὑπισχνούμενος, ἐκπολεμοῦν ἐκείνῳ ἐπεχείρει, καὶ οἴκοθεν ἤδη πρὸς τοῦτο ὡρμημένον·

6. Πρὸς βασιλέα δὲ Συναδηνόν τινα πέμψας ὄνομα, ὅρκοις τοῖς φρικωδεστάτοις διεβεβαιοῦτο, μηδεμίαν ἔχειν πρὸς αὐτὸν ἀπέχθειαν, μηδὲ ὅ,τι φέρει πρὸς αὐτὸν φθορὰν μήτε βούλεσθαι, μήτε ζητεῖν ἐκ τρόπου παντὸς, ἀλλὰ φορᾷ τινι τῶν πραγμάτων καὶ αὐτὸν συνενεχθῆναι πρὸς τὸν πόλεμον. Τῶν πραγμάτων δὲ εἰς τοῦτο νῦν ἡκόντων, μαθεῖν ἐθέλειν ὅ,τι βούλοιτο περὶ ἑαυτοῦ, ἢ πρὸς ὅ,τι τρέπεσθαι ἐσκέψατο.

7. Βασιλεὺς δὲ αὐτὸν τῆς ἀναιδείας ἐκπλαγεὶς, τοιαύτην ἐποιεῖτο τὴν ἀπολογίαν πρὸς τοὺς λόγους. „τὸ μὲν ὅρκοις, ὦ παρακοιμώμενε, πείθειν περὶ πράγματος ὁτουοῦν, οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ. Ἦν γάρ ποτε χρόνος, ὅτ´ ἐγὼ πολλὴν περὶ σὲ τὴν εὐμένειαν ἐπιδεικνύμενος, καὶ μὴ μόνον τοῖς δι´ ὅρκων γινομένοις λόγοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς χωρὶς τούτων θαῤῥῶν, ἐλάνθανον ἀκονῶν κατ´ ἐμαυτοῦ καὶ ῥοπὴν μεγάλην προστιθεὶς τῷ μέλλοντι τῇ δυνάμει χρῆσθαι κατὰ τοῦ πολλὰ εὐηργετηκότος· καίτοι γε καὶ κατ´ ἐκείνους τοὺς καιροὺς οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ δὶς καὶ τρὶς ἐπιορκῶν ἑάλως καὶ δεινὰ συσκευαζόμενος κατὰ τοῦ καὶ βλέμματι μόνῳ δυναμένου τῆς μοχθηρίας κολάζεσθαι ἀξίως. Ἐξ ὅτου δὲ καιροῦ τυχὼν ἐπιτηδείου, καὶ πάντα καὶ θεοῦ φόβον καὶ ἀνθρωπίνην ἀπέῤῥιψας αἰδῶ καὶ πολλὰς πλασάμενος διαβολὰς, τὸν πόλεμον τουτονὶ κεκίνηκας τὸν πολλῶν αἴτιον κακῶν νῦν τε ἄχρι γεγενημένον καὶ ἔτι πλειόνων ἐσόμενον καὶ δεινοτέρων, ὡς ὁρῶ, οὐκ ἔστιν ὅτῳ κέχρησαι μᾶλλον, ἢ ψεύδει καὶ ἐπιορκίαις, αἷς καὶ τῶν συνετωτέρων ἐξηπάτησας πολλοὺς καὶ σοὶ παρέπεισας προσέχειν τῆς ἀληθείας ἀποστάντας, οὓς καλῶς ποιῶν τῆς τε σοὶ προσούσης πονηρίας καὶ τῆς ἐκείνοις ἀβελτηρίας ἀξιώτατα ἠμείψω. Ὅτι δὲ οὔτε πρὸς ἀπέχθειαν ἐμοὶ, οὔτε πρὸς τὸ κακῶς παθεῖν ἢ καὶ ἀποθανεῖν, εἰ οἷόντε, πάντα καὶ διανοῇ καὶ πράττεις, οὐκ οἶδα εἴτ´ αὐτὸς εἰς τοσοῦτον ἀναισθησίας ἥκεις, ὡς μετὰ τοσαύτας ἐναργεῖς τῶν πραγμάτων ἀποδείξεις, δι´ ὧν ἐμοὶ πολεμιώτατος ἐφάνης, οἴεσθαι καὶ μέτριός τις εἶναι καὶ ἐπιεικὴς, εἴτε τοσαύτῃ νομίζεις κεχρῆσθαι πονηρίᾳ καὶ ὀφθαλμῶν ἀπάταις καὶ φενακισμοῖς, ὡς πάντας οἴεσθαι λανθάνειν τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα κακουργῶν. Περὶ μὲν δὴ τῶν τοιούτων ἔστι δικαστήριον ἕτερον καὶ κριτὴς ἀδέκαστος καὶ φοβερὸς καὶ μάρτυρες ἄγγελοι, πάντα τὰ πραττόμενα ἀνθρώποις εἰδότες φανερῶς, κἂν μυρίοις τοίχοις ἢ παραπετάσμασιν ἢ ζόφῳ σκοτεινῷ ἢ βαθείᾳ περικαλύπτωνται ὁμίχλῃ, ἐφ´ ὧν ὑπὲρ τῶν πρὸς ἀλλήλους δικασόμεθα ἀδικημάτων. Ἐκεῖνο δέ μοι τῆς θαυμαστῆς σου στρατηγίας ἔπεισι γελᾷν, ὅτι πάντας καὶ τοὺς πάλαι βεβοημένους ἐπὶ στρατηγίαις παριὼν καινήν τινα καὶ θαυμασίαν καὶ σοὶ προσήκουσαν ἐπίνοιαν ἐξεῦρες, δι´ ἧς σοι τῶν πολεμίων ὀλίγα πονήσαντι κρατεῖν ἐξέσται, ἣν εἰ Σκηπίων Ἀφρικανὸς καὶ Πομπήϊος ὁ μάγνος καὶ Σύλλας καὶ εἴ τις ἄλλος ὑμνεῖται στρατηγὸς ᾔδεσαν Ῥωμαίων, οὐκ ἂν ἐκόπτοντο τοσαῦτα καὶ πολλοὺς ὑπέμενον πόνους καὶ κινδύνους, ἔθνη μεγάλα καὶ πολυάνθρωπα καταδουλούμενοι. Εἰ γὰρ ἐξέσται σοι τὴν διάνοιαν τῶν πολεμίων ἐξ αὐτῶν καταμανθάνειν, αὐτός τε ἀήττητος μέχρι παντὸς διαμενεῖς καὶ τὴν Ῥωμαίων βασιλείαν οὐκ ἐν πολλῷ τῷ χρόνῳ μεγάλην τινὰ καὶ θαυμασίαν ἀποδείξεις, ὥσπερ δὴ καὶ ποιεῖς. Ἔδει μὲν οὖν πρὸς τοσαύτην ἄνοιαν μηδένα ποιεῖσθαι λόγον. Ἐγὼ δέ σοι τὴν ἀρχαίαν τάξιν τηρῶν καὶ χαριζόμενος ἐν πᾶσιν, εἰ μέλλοιμι καὶ αὖθις τῆς εὐεργεσίας ἀμοιβὰς ταῖς πρότερον ὁμοίας δέχεσθαι, τὴν ἐμὴν διάνοιαν ποιήσω φανεράν. Ἐγὼ νομίζω οὐδὲν εἶναί σοι σπουδαιότερον καὶ λόγου ἀξιώτερον πολλοῦ, ἢ τοῦ πρὸς ἐμὲ πολέμου. Τριῶν δὲ ὄντων, οἷς ἄν τις ἐπιχειρήσειε, τούτων οὐδὲν οἴομαι σοὶ λυσιτελεῖν. ἢ γὰρ εἰς Βυζάντιον ἀνάγκη ἀναστρέφειν, ἢ μένειν ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἢ ἥκειν πρὸς ἐμὲ μαχούμενον. Τοῦ μὲν οὖν τοσαῦτα χρήματα ἀναλωκότα καὶ πολλὰ φυσήσαντα καὶ νεανιευσάμενον καὶ τὴν Ῥωμαίων πᾶσαν ἡγεμονίαν συγκυκήσαντα παρὰ τοσοῦτον ἐγγὺς ἐλθεῖν τῶν πολεμίων, ἔπειτα ὥσπερ ἐπιλαθόμενον τῶν κόμπων τῶν προτέρων, κεναῖς ἐπανέρχεσθαι χερσὶ, μηδὲ θέαν γοῦν τῶν πολεμίων ὑπομείναντα, καὶ ταῦτα στρατιὰν ἄγοντα πολλὴν καὶ ἀγαθὴν καὶ τῶν πολεμίων πολλαπλασίω, οὐδὲν ἂν εἴη καταγελαστότερον, οὐδὲ μᾶλλον ἀδοξίαν οὐ Ῥωμαίοις οἶσον, (ἐκεῖνοι γὰρ ἀεὶ γενναῖοι πρὸς τὰς μάχας καὶ τόλμης καὶ εὐψυχίας οὐδὲν ἐλλείποντες,) ἀλλὰ σοὶ τῷ στρατηγῷ. Καὶ πάντες εὐθὺς τὸ Χαβρίου τοῦ τῶν Ἀθηναίων στρατηγοῦ ἐροῦσιν, ὡς φοβερώτερόν ἐστιν ἐλάφων στρατόπεδον ἡγουμένου λέοντος, ἢ λεόντων ἡγουμένου ἐλάφου. Εἰ δὲ μένειν ἐν Θεσσαλονίκῃ διανοήσῃ, πρῶτον μὲν τὸ κέρδος οὐχ ὁρῶ τῆς διατριβῆς. Ἔπειτα μεγάλων ἀναλωμάτων χρεία πρὸς τοσαύτην στρατιὰν, καὶ ταῦτα ναυτικὴν, ἣν ἐκ τῶν δημοσίων τρέφεσθαι ἀνάγκη. Καὶ τῆς ἠπειρώτιδος δὲ στρατιᾶς τοὺς ἐκ Βυζαντίου καὶ τῆς ἄλλης Θρᾴκης τρέφειν δεήσει μισθοφόρους τε οὐκ ὀλίγους ὄντας καὶ τοὺς ἄλλους, ἂν τῶν οἰκιῶν ἔξω χρόνον διατρίβωσι πολύν· ἢ κατεξαναστήσονταί σου, ὡς ἑκοντὶ βουλομένου διαφθείρειν, ἢ τά γε δεύτερα, ἂν μέτρια δοκιμάζωσι ποιεῖν, οἰχήσονται ἀπολιπόντες, βαλάντια κενὰ ἐπιδεικνύντες καὶ τὴν ἀπορίαν προβαλλόμενοι. Οὐ μὴν δὲ, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐκ Μακεδονίας καὶ Θεσσαλονίκης πάντες χρήματα αἰτήσουσι καὶ ἄλλας δωρεὰς, ἃς δίκαιον παρέχειν τὸν τὴν Ῥωμαίων ἄγοντα ἡγεμονίαν. Πρὸς τούτοις δὲ καὶ πρὸς Κράλην πολλῶν δεήσει δώρων καὶ χρημάτων, ὥστε πείθειν πόλεμον αἴρεσθαι ἐμοί. Οὐ γὰρ ἀρκέσουσιν αἱ πόλεις, ἃς προήσῃ. ἃ πάντα οἴομαι συνορῶντα, εἰ μὴ παντάπασιν ἔξω καθέστηκας φρενῶν, οὐκ ἂν ἑλέσθαι τὴν ἐπιπλεῖον ἐν Θεσσαλονίκῃ διατριβὴν, καὶ ταῦτα μηδὲν μέγα μέλλοντα κατορθοῦν. Λείπεται δὴ τὸ τρίτον, παρασκευασάμενον ἥκειν ἐπ´ ἐμὲ, ὡς περὶ τῶν ὅλων διακινδυνεύσοντα. Τοῦτο δ´ εὐχῆς ἔργον εἴη ἂν ἐμοὶ καὶ μάλιστα καθ´ ἡδονὴν, εἰ μόνον περὶ Βέῤῥοιαν τρεῖς ἡμέρας διατρίψεις, ἄχρις ἂν παρασκευασάμενος καὶ αὐτὸς ἀπαντήσω πρὸς τὴν μάχην. Εἰ γὰρ μετὰ ταύτας τὰς ἡμέρας οὐ μαχέσομαι ἐλθὼν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον τὸ σὸν, αἰσχύνης ἄξιος ἂν εἴην, ὃ πάσης ἄλλης ἐμοὶ βαρύτερον ζημίας. Μόνον δέομαί σου στρατηγεῖν αὐτὸν ἐπὶ τὸν πόλεμον καὶ μὴ ἄλλους ὠθήσαντα πρὸς τοὺς κινδύνους, αὐτὸν ἔξω καθῆσθαι τῶν ἀγώνων θεατὴν, ὥσπερ οἱ τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνας διατιθέντες. σοὶ μὲν οὖν οὕτω πανταχόθεν περιέστηκε τὰ πράγματα στενὰ καὶ συμβέβηκέ σοι τὸ τοῦ μύθου. Ἰξευτῇ γάρ φασί τινι στρουθίου κεκρατηκότι, φωνῇ χρησάμενον τὸ στρουθίον ἀνθρωπίνῃ, προσειπεῖν, ὡς ἄρα πέπρωται αὐτῷ, δήσαντι μὲν καὶ κατέχοντι, τὸν παῖδα ἀποθνήσκειν, ἀπολελυκότι δὲ, τὴν γυναῖκα, ἀβουλίᾳ δὲ τῇ μεγίστῃ χρησαμένῳ καὶ κτείναντι, αὐτὸν αὐτίκα ἀποθνήσκειν. Τὸν ἰξευτὴν δὲ τὴν πανταχόθεν ἀπορίαν συνιδόντα, μέγα ἀνοιμῶξαι καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐπαράσασθαι, ἐν ᾗ τὸ στρουθίον εἷλεν, ὡς μεγάλων αἴτιον αὐτῷ συμφορῶν γεγενημένην. Τοῦτο δ´ οἶμαι τὸν συντεθεικότα τὸν μῦθον διὰ τούτου βούλεσθαι δηλοῦν, ὡς πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ μείζοσιν ἢ καθ´ ἑαυτοὺς πράγμασιν ἐπιχειρεῖν, ἀκουσίοις καὶ μεγάλαις περιπίπτουσιν ἀνάγκαις· αἳ καὶ σοὶ μάλιστα συνέβησαν ἐκ τοῦ τοιούτου. Ἐμοὶ δὲ τοὐναντίον ἅπαν πάντα εὔπορα καθέστηκεν. Ἄν τε γὰρ πρὸς Βυζάντιον ἐπανίῃς, σοῦ κατόπιν καὶ αὐτὸς ἐπ´ ἐκεῖνο βαδιοῦμαι· ἄν τε μένῃς ἐν Θεσσαλονίκῃ, οὐδεμία τις ἔμοιγε ἔσεται βλάβη ἡ ἀπορία, τῆς ἐμοὶ συνούσης στρατιᾶς ἐν οἰκίαις διαγούσης καὶ τρεφομένης ἐκ τῶν προσόδων, ἃς ἐτησίους ἔχουσιν. Εἰ δὲ καὶ εἰς χεῖρας ἐμοὶ ἰέναι σοὶ φίλον, κἀμοὶ φίλτερον οὐδὲν ἔσται, οὐδὲ μᾶλλον αἱρετὸν, μόνον εἰ αὐτὸς στρατηγοίης πρὸς τὸν πόλεμον. σὺ μὲν οὖν ὅ,τι διανοοῦμαι πράττειν ἤρου περὶ ἐμαυτοῦ· ἐγὼ δέ σοι καὶ ἃ σὲ δίκαιον ποιεῖν προσέθηκα, μᾶλλον δὲ ἀναγκαῖον. Τούτων γὰρ χωρὶς οὐδὲν ἕτερον ἐξέσται πράττειν.“ Τοιαῦτα μὲν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὴν ἐρώτησιν ἐκείνου ἀπεκρίνατο.

821 Chapitre LIX.

1. Un paysan assure l'Empereur des mauvaises intentions des Serviens. 2. Il passe le fleuve et rentre à Berée. 3. Il récompense les Allemands et les renvoie. 4. Le Crale lui fait des excuses. 5. Apocauque excite le Crale contre lui. 6. Il lui envoie faire compliment. 7. Sa réponse.

1. Un paysan d'un village nommé Gaurobe,, assis sur l'autre bord du fleuve, vis à vis de l'endroit où ils étaient campés, et proche de celui où étaient les Serviens, se présenta au camp, et demandai parler à l'Empereur, pour lui communiquer une affaire importante. Ayant été introduit, il commença par le remercier d'un bienfait qu'il lui avait autrefois accordé. Puis il lui donna avis qu'un corps de Serviens, tant de cavalerie que d'infanterie, commandé par Bozice et par Etienne, avaient été envoyés par le Crale pour l'incommoder, que leur intention était de tailler en pièces les soldats qui passeraient les premiers, et d'empêcher en fuite les autres de passer, moyennant quoi il serait aisé à l'armée de Thessalonique de les défaire. Voila comment il dit que le piège avait été tendu, et il dit de plus, qu'il savait un endroit par où l'on pouvait tra- 822 verser le fleuve. L'Empereur le remercia, et lui promit récompense.

2. A l'heure même qui était la pointe du jour, ils partirent et traversèrent le fleuve, à l'endroit que le paysan avoir montré. Les Serviens se présentèrent sur l'autre bord, pour en empêcher le passage, et tirèrent quelques traits. L'Empereur passa généreusement avec les plus vaillants de son parti, et méprisa les efforts des ennemis, qui se dissipèrernt incontinent sans pouvoir soutenir sa présence. Il fit semblant de ne s'être pas aperçu de ce piège, et défendit à ses soldats de les poursuivre, pour ne donner au Crale aucun prétexte de guerre. Le reste de ses troupes passèrent à loisir, sans trouver le moindre obstacle. Il récompensa libéralement son guide, et étant arrivé à Berée, il remercia Dieu de l'avoir délivré d'un si grand danger. Le même jour les troupes de Thrace et de Macédoine, et les soldats descendus des vaisseaux, arrivèrent sur le bord du fleuve, à dessein d'attaquer l'Empereur. Mais quand ils surent qu'il était de l'autre côté,et qu'il était heureusement rentré dans Berée, ils s'en retournèrent fort tristes d'avoir manqué leur entreprise. L'Empereur reconnut alors plus clairement que jamais le soin particulier que Dieu prenait de le protéger.

3. Quand il fut à Berée, il récompensa les Allemands qui l'avaient servi, et les renvoya au Crale, se plaignant de ceux qui l'avaient voulu em- 823 pêcher de passer le fleuve, comme de perfides, et comme d'infracteurs de leur alliance.

4. Le Crale qui ne s'était point encore déclaré contre l'Empereur, chercha les moyens de l'apaiser, quand il vit que le piège qu'il lui avait tendu n'avait pas réusssi, et pour cet effet il lui envoya Bozice, et Etienne, Capitaines des troupes, pour en tirer tel châtiment qu'il lui plairait. Il leur reprocha la perfidie dont ils avaient usé contre l'intention de leur maître, et au lieu de les en punir, il la leur pardonna, et les renvoya avec des présents.

5. Apocauque ayant manqué l'occasion de combattre l'Empereur, et ne le pouvant poursuivre dans Bérée où il était, fit tout son possible par des présents, et par des promesses, pour exciter le Crale à prendre les armes contre lui, à quoi il n'était que trop porté de lui-même.

6. Il envoya aussi à l'Empereur un nommé Synadene, pour lui protester avec d'exécrables serments, qu'il n'avait point de haine contre lui, que le torrent l'avait porté à la guerre, et qu'il serait bien aise de savoir les résolutions qu'il prenait dans la conjoncture présente.

7. L'Empereur surpris de son impudence fit la réponse qui suit. Paracemomene les serments ne sont pas propres à faire foi en toute forte d'affaires. Il a été un temps auquel vous portant trop d'affection et me fiant aux discours que vous me faisiez, soit avec serment,ou sans serment, j'ai aiguisé sans y penser une épée 824 contre moi même, et j'ai fait la fortune d'un ingrat, qui devait employer tout son crédit, et tout son pouvoir à la ruine de son bienfaiteur. Vous avez dès lors été convaincu deux ou trois fois, d'avoir conspiré contre un homme qui aurait pu se venger par un seul de ses regards. Depuis qu'ayant trouvé un temps favorable pour l'exécution de vos pernicieux desseins, et qu'ayant mis sous les pieds toute crainte de Dieu, et tout respect des hommes, vous avez suscité par la plus détestable de toutes les calomnies, cette guerre qui a produit tant de maux, et qui en produira encore un plus grand nombre de plus funestes, vous avez trouvé votre principal appui dans le mensonge et dans le parjure, par; lesquels vous avez imposé aux plus prudents, et vous leur avez fait renoncer à la justice et à la vérité, pour suivre vos passions. Quant à ce que vous dites, que vous n'avez rien fait, ni rien pensé par aversion contre moi, et que vous n'avez jamais eu dessein de me nuire, je m'étonne que vous soyez si grossie et si stupide que de prétendre passer pour équitable, et pour modéré, après avoir paru furieux, et implacable que vous croyiez pouvoir enchanter les yeux de tous les hommes, et leur ôter la vue de vos crimes. Il y a un tribunal terrible, et un juge incorruptible, devant lequel les Anges qui connaissent clairement les actions des hommes, en rendent un témoignage très fidèle, de quelques murailles, de quelques voiles, et de quelques ténèbres dont on se serve pour les couvrir, où les accusations que nous formons l'un contre l'autre seront un jour jugées. Au reste, je ne puis m empêcher de rire, de ce qu'au 825 lieu de suivre la manière de faire la guerre qui a été pratiquée par les plus fameux Capitaines de l'antiquité, vous en avez inventé une autre qui est merveilleuse, tout a fait digne de vous, par laquelle vous avez rendu la victoire aisée, et dont si les Scipions, les Pompées, les Sylles et les autres Héros de la République Romaine avaient eu connaissance, ils auraient sans travail et sans danger subjugué les nations. Car si vous voulez bien apprendre les sentiments de vos ennemis, nous vous dirons que vous êtes demeuré jusqu'à cette heure, invincible, et que vous rendrez dans peu de temps l'Empire très florissant. Ce que vous m'avez envoyé dire est si impertinent, qu'il ne méritait point de réponse. Néanmoins parce que je désire de vous traiter favorablement, et vous donner toujours quelque rang parmi mes amis, quand vous devriez reconnaître à l'avenir mon amitié de la même ingratitude dont vous l'avez reconnue par le passé, je ne laisserai pas de vous en faite une, et de vous dire franchement, qu'il semble que vous n'ayez rien si fort à cœur que la guerre que vous me faites que selon les apparences vous n'en tirerez aucun fruit. Car des trois partis que vous pouvez choisir, il n'y en a aucun qui vous soit utile. Il faut ou que vous retourniez à Constantinople, ou que vous demeuriez à Thessalonique, ou que vous me veniez combattre. Il n'y a rien de si ridicule que de faire des dépenses immenses pour lever des armées, et de n'oser en venir aux mains avec ses ennemis. Que dira-t-on de vous, sinon ce que cet Athénien disait, qu'une armée de cerfs commandée par un lion, est plus formidable qu'une  826 armée de lions commandée par un cerf ? Si vous demeurez à Thessalonique, je ne vois pas ce que vous y pouvez espérer. Il faut de grandes sommes d'argent pour entretenir une armée aussi nombreuse que la votre, et sur tout une armée navale,et on ne trouvera pas aisément ces sommes-là dans les coffres de l'Epargne que vous aves épuisée. Si les troupes ne sont payées, où elles se soulèveront, ou elles déserteront. De plus, vous ne pouvez engager le Crale à se déclarer contre moi, qu'en l'intéressant par de magnifiques récompenses, et il n'y a pas apparence qu'il se veuille contenter des villes que vous lui offrez. Quand vous ferez une sérieuse réflexion sur toutes ces choses, je ne pense pas que pour peu qu'il vous reste de jugement, vous ayez envie de demeurer à Thessalonique. il vous reste donc qu'un parti à prendre, qui est de me donner bataille. Vous ne sauriez rien faire qui me soit si agréable. Si vous voulez demeurer seulement trois jours aux environs de Berée, j'irai au devant de vous. Si je manque de vous attaquer le troisième jour, je veux bien être couvert de confusion, ce qui me serait plus insupportable qu'aucune perte. Mais au moins, commandez votre armée vous-même, et pendant que les autres s'exposeront au péril, ne demeurez pas en sûreté, comme ceux qui donnent les jeux au peuple, et les combats des Gladiateurs. La fable raconte qu'un passereau ayant été pris, dit à l'Oiseleur, que s'il le retenait, son fils mourrait, que s'il le mettait en liberté, sa femme mourrait, et que s'il le tuait, il mourrait lui-même. L'Oiseleur environné de ces difficultés jeta un profond soupir, et 827 détesta le moment auquel il avait pris le passereau qui lui devait causer tant de peines. Celui qui a inventé cette fable a eu dessein de faire entendre, que les hommes s'engagent souvent dans de fâcheuses perplexités pour vouloir entreprendre des affaires qui sont au dessus de leurs forces. C'est ce qui vous arrive présentement, tout vous est difficile, au lieu que tout m'est aisé. Si vous allez à Constantinople, je vous y suivrai. Si vous demeurez à Thessalonique, mes troupes demeureront dans leurs quartiers, où elles sont fort commodément. Si vous voulez donner bataille, c'est ce que je souhaite le plus, pourvu que vous soyez à la tête de votre armée. Vous m'avez demandé ce que j'avais envie de faire et je vous ai répondu ce que vous devez faire vous-même.

 

ξʹ. 1. Δοὺξ δὲ ὁ μέγας ἐπεὶ πύθοιτο παρὰ Συναδηνοῦ τὰ εἰρημένα, ἐδυσχέρανε μὲν ἐπιπολὺ, τὴν ἀπορίαν ἤδη καὶ αὐτὸς τὴν πανταχόθεν συνορῶν· ὅμως τῶν περὶ αὐτὸν τοὺς μάλιστα ἐν λόγῳ συναγαγὼν καὶ πάντα ἔκφορα θέμενος, ὅσα ὁ βασιλεὺς διαλεχθείη, ἐπέτρεπεν ἕκαστον ὅ,τι ἂν δοκῇ συνοίσειν λέγειν. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι, καὶ πρὶν Καντακουζηνὸν, ἔφασαν, τοιαῦτα εἰρηκέναι, αὐτοὺς πρὸς ἀλλήλους περὶ ὧν πράττειν δέον νυνὶ βουλευομένους, πρὸς τὴν ἴσην ἀπορίαν πανταχόθεν ἄγεσθαι. Πολλῶν γὰρ ἀναλωμάτων χρεία πρὸς τοσαύτην στρατιὰν καὶ οὕτω πολυδάπανον, εἰ μέλλοιμεν ἐνταῦθα διακαρτερεῖν· πρὸς ἃ οὐκ ἐξαρκέσειν τὰ κοινὰ ἡμῖν χρήματα οἰόμεθα.

2. Μονομάχος δὲ ὁ μέγας κονοσταῦλος, συνέσει τε τῶν ἄλλων ὑπερέχων καὶ πρὸς στρατηγίας οὐδενὸς λειπόμενος τῶν τότε, καὶ διὰ ταῦτα καὶ παρὰ βασιλέως Ἀνδρονίκου πολλῆς ἀπολαύων εὐμενείας καὶ πόλεων διοικήσεις καὶ στρατοπέδων ἡγεμονίας πιστευόμενος ἀεὶ, „τὸ κολακείαις“ εἶπε „καὶ ἀπάταις χρῆσθαι καὶ ἕτερα μὲν φρονεῖν περὶ τῶν πραγμάτων, ἄλλα δὲ λέγειν, χαριζόμενον τοῖς ἄρχουσιν, οὐ μόνον ἀγεννῶν καὶ ἀνελευθέρων εἶναι νενόμικα ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ τοῖς πράγμασι τὰ ἔσχατα λυμαίνεσθαι. Πολλοὶ γοῦν Ῥωμαίων καὶ βασιλεῖς καὶ στρατηγοὶ πολλοῖς καὶ μεγάλοις συνεσχέθησαν δεινοῖς διὰ τὴν νόσον ταύτην καὶ τῷ ὑπηκόῳ προσδιέφθειραν καὶ ἑαυτούς. Ὅτε τοίνυν οὕτω δεινὴ ἡ ἐκ τῆς κολακείας βλάβη, δέον αὐτὴν καὶ ἡμᾶς ἀποθεμένους, ἄνευ τινὸς περικαλύμματος, ἃ σφίσι τε αὐτοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι Ῥωμαίοις οἰόμεθα συμφέρειν λέγειν. Εἰ δέ τις ἐκ τῶν λόγων ἕψεται ἀνία, οὐ χρὴ τοῖς λόγοις προσλογίζεσθαι, οὐδὲ τῇ γνώμῃ τοῦ εἰπόντος, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει τῶν πραγμάτων. Οὐ γὰρ τὰ πράγματα πέφυκε γίνεσθαι οἷοίπερ οἱ λόγοι, ἀλλὰ τῇ τῶν πραγμάτων φύσει ἐξ ἀνάγκης καὶ οἱ λόγοι συνεξομοιοῦνται. Εἰ γὰρ ἐξῆν, πρὸς ἡδονὴν τῶν λόγων γινομένων, καὶ τὰ πράγματα συμμεταβάλλεσθαι, οὐδὲν ἂν ἦν ἀνοητότερον τοῦ μὴ τοῦτον τὸν τρόπον αἱρουμένου συμβουλεύειν. Νυνὶ δὲ, ὡς ὁρῶμεν, οὐ μικρά τις ἡ ζημία ταύτης τῆς ἡδονῆς, ἀλλὰ θάνατος τῶν ἑλομένων. Τοῦ πολέμου τοίνυν τοῦ ἐμφυλίου τούτου κεκινημένου, δύναμιν μεγάλην περιβεβλημένος ὁ Καντακουζηνὸς ἐνθάδε ἧκεν εὐθὺς ἐξαρχῆς, πρὸς ἣν οὐδὲ ἀντιβλέπειν σύμπαντες ἠδυνήθημεν ἡμεῖς. Ἐν Γυναικοκάστρῳ δὲ τῆς περὶ αὐτὸν συμβάσης ἀποστασίας καὶ τοιαύτης περισχούσης κακοπραγίας, οἵα καὶ τὸν μάλιστα καρτερικώτατον ἐθορύβησεν ἂν δικαίως, ἐκεῖνος οὐκ ἀπεῖπε πρὸς τὴν συμφορὰν οὐδὲ ἐνέδωκεν, ἀλλ´ ἅμα τοῖς περιλειφθεῖσιν ἀπεχώρει πρὸς Τριβαλοὺς συντεταγμένος, ὥσπερ μηδενὸς καινοῦ γεγενημένου, ἡμῶν μάλιστα ἐπικειμένων καὶ θορυβούντων μετὰ τὴν τοσαύτην ταραχὴν καὶ τοῦ περὶ αὐτὸν στρατοπέδου τὴν διχοστασίαν. Ἐπεὶ δὲ ἐγένετο ἐν Τριβαλοῖς, οὕτω πάντας ἐξήρτησεν ἑαυτοῦ καὶ τοσαύτην ἐπεδείξαντο τὴν εὔνοιαν οἱ δυνατοὶ τῶν Τριβαλῶν, ὡς δοκεῖν οὐκ ἔπηλυν εἶναι καὶ συμφοραῖς χρησάμενον πρὸς αὐτοὺς καταφυγεῖν, ἀλλ´ ἐκ πατρῴου κλήρου τὴν ἀρχὴν αὐτῷ προσήκειν ἐκείνων, καὶ πάντες ὡς δεσπότῃ προσεῖχον καὶ πάντα ἔπραττον ὑπὲρ αὐτοῦ. Δῆλον δέ· καὶ γὰρ ἡμῶν πρεσβείαν καὶ ἅπαξ καὶ δὶς πρὸς αὐτοὺς πεποιημένων καὶ πολλῶν παραχωρούντων πόλεων ὑπὲρ τοῦ τοῦτον διαφθείρειν, οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ´ ὥσπερ ἐκ συνθήματος κοινοῦ τὴν ἐκείνου σωτηρίαν τοῦ τὴν σφετέραν αὔξειν ἀρχὴν προείλοντο. Νυνί τε ὀλίγῳ πρότερον, ἐπεὶ Βεῤῥοιῶται εἰσεδέξαντο, οὕτως ἠύξητο ἐν χρόνῳ βραχεῖ, ὥστ´ εἰ μὴ σὺ ἐπικαιρότατα ἐγένου πρὸς ἡμᾶς καὶ τὴν φορὰν ἀνέστειλας τῆς εὐτυχίας, πολλῶν ἂν ἦν κύριος πόλεων ἄχρι νῦν. Αἱ γὰρ κατὰ τὴν ἑσπέραν πᾶσαι μάλιστα αὐτῷ προσέχουσι, καὶ νῦν μὲν Θετταλία τέ ἐστιν αὐτῷ ὑπήκοος καὶ αἱ περὶ Βέῤῥοιαν πολίχναι καὶ τὰ φρούρια. Ἃν δ´ αὐτὸς ὑπ´ ἀνάγκης ἀναχωρήσῃς, (μένειν γὰρ ἡ δαπάνη οὐκ ἐάσει ἐπιπλεῖστον,) Ἀκαρνανία ῥᾷστα προσχωρήσει καὶ ἡ ἄλλη ἤπειρος. Πάλαι γὰρ προσδέχονται αὐτοῦ τὴν ἄφιξιν, καὶ πολλὴν αἱ περὶ αὐτὸν ἐνδείκνυνται τὴν εὔνοιαν, ὥσπερ οἶδα σαφῶς αὐτὸς πολὺν παρ´ ἐκείνοις διατρίψας χρόνον. Εἴτε μὲν οὖν ἐκείνῳ προσχωρήσαιεν καὶ μὴ Τριβαλοῖς, (δυοῖν γὰρ θάτερον ἀνάγκη,) καὶ ὑπ´ ἐκείνῳ μὲν γεγενημέναι ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων αὖθις τελέσουσιν ἡγεμονίαν· ἂν δὲ Κράλης αὐτὰς ὑποποιήσηται, τῷ μεγίστῳ μέρει ἡ Ῥωμαίων ἀρχὴ ἐλάττων ἔσται ἑαυτῆς. Ὅμως εἰ καὶ τοῦτο γένοιτο, τὸ βέλτιστον δοκοῦν, ἀλυσιτελέστατον ἡμῖν φανεῖται. Μέγας γὰρ ἤδη γεγενημένος καὶ πολλὴν ἐκεῖθεν ἄγων δύναμιν, οὐ μόνον Μακεδονίας ἔσται ἄρχων ἐν ὀλίγῳ, ἀλλὰ δέδοικα, μὴ καὶ ἡμῖν ἐπέλθῃ φοβερός. Πολλοὶ γὰρ τῶν δοκούντων εὔνων εἶναι βασιλίδι νῦν, ἐκείνῳ προσχωρήσουσι. στρατιᾶς τε γὰρ τὸ πλεῖστον καὶ οἱ ἄλλοι τῶν Ῥωμαίων ἄριστοι ἐκείνῳ μάλιστα προσέχουσιν, ὥσπερ ἀγνοοῦμεν οὐδ´ αὐτοί. ἃ προσήκειν οἴομαι σκοπεῖν καὶ μὴ περιμένειν τὴν ἀνάγκην, ἀλλὰ διαλέγεσθαι αὐτῷ περὶ εἰρήνης καὶ τὸν πόλεμον καταλύειν. Νῦν μὲν γὰρ ἔτι τῶν πραγμάτων ἐπαμφοτεριζόντων καὶ ἀδήλου τοῦ μέλλοντος ὄντος ἑκατέροις, πεισθήσεται ῥᾳδίως, καίτοι καὶ πρότερον, ὡς ἀκούω, πρὸς τοῦτο καὶ οἴκοθεν κεκινημένος. Ἃν δὲ δύναμίν τινα προσλάβηται καὶ ἐν ἐλπίσι γένηται τοῦ πάντως περιέσεσθαι ἐν τῷ πολέμῳ, δέδοικα, μὴ ξητοῦντες τότε τὴν εἰρήνην, ἀνήνυτα πονῶμεν καὶ σφίσι τε αὐτοῖς μεγάλων αἴτιοι κινδύνων καὶ τοῖς ἄλλοις φαινώμεθα Ῥωμαίοις. Ἄν τε γὰρ ἡμῶν περιγένηται πάντων αὐτῷ προσχωρησάντων, πρὸς τῷ αἰσχρῷ καὶ κίνδυνον οὐ τὸν τυχόντα ἔχει· ἄν τε πρὸς τὸν πόλεμον ἀντίσχωμεν, μεγάλας ὑποστήσονται συμφορὰς αἱ πόλεις ὑφ´ ἑκατέρων πολιορκούμεναι καὶ ἐξανδραποδιζόμεναι καὶ τὰ ἔσχατα ὑπομένουσαι, καὶ ἡ Ῥωμαίων ἀρχὴ αὐτὴ ἑαυτῇ περιπεσεῖται καὶ διαφθαρήσεται ὑπ´ ἀνονήτου φιλονεικίας. Εἰ μὲν οὖν παρὰ βασιλίδος καὶ πατριάρχου καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι τῶν πραγμάτων ἄρχουσιν, ἀνυπεύθυνον ἔχεις τὴν ἀρχὴν καὶ πρὸς τὰ φαινόμενα λυσιτελεῖν ἔξεστι βουλεύεσθαι, πρεσβείαν ἤδη πρὸς ἐκεῖνον ποιοῦ περὶ εἰρήνης καὶ μηδέν σε θορυβείτω. Βέλτιστά τε γὰρ ὁμοῦ καὶ λυσιτελέστατα καὶ βασιλίδι καὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις κοινῇ βουλεύσῃ. Εἰ δὲ προσκρούειν ἐκείνοις οὐκ ἐθέλεις, τὴν περὶ τῆς εἰρήνης ἣν ἔχουσι γνώμην ἀγνοῶν, ἀλλ´ ἐμοὶ δέομαι τριήρη μίαν παρασχεῖν, ὡς ἂν γενόμενος ἐν Βυζαντίῳ καὶ συμβουλεύσας, ὅσα μοι δοκῶ βελτίω εἶναι, ὀλίγων εἴσω ἡμερῶν τὴν περὶ τῆς εἰρήνης ἐκείνων ψῆφον φέρων ἐπανήξω.

3. Μονομάχος μὲν οὖν τοιαῦτα περὶ τῆς εἰρήνης διειλέχθη μετὰ παῤῥησίας· ἦν γὰρ ἐκ τῶν τρόπων πλείστην παρὰ πᾶσι τὴν αἰδῶ καρπούμενος, καὶ οἱ μὲν ἄλλοι οἱ παρόντες εὖ μὲν ἔφασαν ἐκεῖνον βεβουλεῦσθαι, καὶ ἐπείθοντο· τὴν δὲ τοῦ δέχεσθαι ἢ μὴ τὴν εἰρήνην δύναμιν τῷ μεγάλῳ ἀνετίθεσαν δουκί. Ἐκεῖνος δὲ ἦθος μόνον τοὺς λόγους ἀποσειομένου δείξας καὶ, ποία τις ἂν εἰρήνη γένοιτο πρὸς Καντακουζηνόν; εἰπὼν, ἄλλο δὲ μηδὲν προσθεὶς, διέλυσε τὸν σύλλογον, μηδὲν πρὸς Μονομάχον μήτε πρὸς ὀργὴν, μήτε πρὸς ὕβριν φάμενος, ὥσπερ εἰώθει πρὸς τοὺς ἄλλους, εἴ τις περὶ τοιούτων ποιοῖτο λόγους πρὸς αὐτόν.

suivant

828 Chapitre LX.

1. Apocauque tient conseil sur la réponse de Cantacuzène. 2. Monomaque est d'avis de lui envoyer propser la paix. 3. Apocauopue méprise cet avis, et rompt l'assemblée.

1. Apocauque ayant reçu cette réponse de l'l'Empereur par la bouche de Synadene, il reconnut l'embarras où il s'était mis. C'est pourquoi ayant assemblé les plus considérables de son armée, il leur rapporta ce que Cantacuzène lui avait répondu, et il leur demanda ce qu'il étaient d'avis de faire. La plupart dirent qu'en s'entretenant de leurs affaires, ils avaient remarqué les mêmes difficultés de maintenir l'armée, et de trouver des fonds pour la faire subsister.

2. Monomaque grand Connétable qui surpassait tous les autres en sagesse et en expérience, et qui par ses bonnes qualités ayant autrefois mérité l'estime du jeune Andronique, en avait été honoré de gouvernements de villes et: de commandements d'armées, parla en ces termes. J'ai toujours été persuadé, qu'il n'appartient qu'à des lâches, et à des esclaves de trahir leurs sentiments, et de déguiser la vérité par complaisance pour les Grands, je sais que d'excellents capitaines ont ruiné par là leur fortune et celle des peuples. Je m'éloignerai donc de flat-  829 terie, et je dirai sans déguisement ce que je pense. Que si j'avance quelque chose de désagréable quelques-uns, attribuez-le a la nécessité de nos affaires et ne me l'attribuez-le à moi-même..Si en n'employant que des termes agréables, je changeais l'état des choses, je ne serais pas de si fâcheuse humeur, que de refuser d'en employer pour contenter les oreilles délicates ; mais cela ne servirait qu'a nous tromper par une satisfaction passagère à nous donner une fausse joie, au milieu de nos véritables malheurs, et de nos plus terribles dangers. Dés le commencement de cette guerre à Cantacuzène a paru à la tête d'une si puissante armée, que nous n'avons osé avec toutes nos forces tenir ferme devant lui. La disgrâce qui lui est arrivée a Gynaicocastre, par la trahison des siens, et qui aurait abattu le courage de tout autre, n'a pu branler le sien. Il s'est retiré en bon ordre chez les Serviens, avec le peu de gens qu'il lui restait. Sa vertu l'a fait considérer parmi eux non comme un étranger ni comme un suppliant ; mais comme un Prince digne de monter sur le trône, Quand nous leur avons offert nos villes, pour le trahir, ils les ont refusées, et ils ont préféré la gloire de le protéger, à l'agrandissement de leur Etat. Depuis que les habitants de Berée l'ont reçu, il a si fort accru, en très peu de temps, sa puissance, que si vous n'étiez accouru pour en arrêter le progrès, il jouirait d'un grand nombre de nos Provinces. Si la nécessité de la défense que vous ne sauriez soutenir ici, vous oblige à vous retirer, la Thessalie, l'Acarnanie et le reste du continent se soumettront a lui. Quand au lieu de se soumettre à lui, elles se soumettraient au Crale, comme il 830 semble que nous le devions souhaiter, ce ne nous serait pas un moindre désavantage. De plus, il est à craindre que plusieurs de ceux qui emblent le plus attachés aux intérêts de l'Impératrice, ne se déclarent en sa faveur. Nous savons que la plupart des soldats et des personnes de qualité ont de l'inclination pour son parti. Si nous attendons qu'ils se soient déclarés il ne voudra plus faire la paix, lorsqu'il aura espérance de remporter la victoire; au lieu que si nous la lui offrons, maintenant que les affaires sont en quelque forte d'équilibre, il l'acceptera plutôt, et je sais que de lui-même il n'en est pas éloigné. Figurez-vous quelle confusion nous aurions d'être défaits, et de quel danger notre défaite serait suivie. Si l'Impératrice, le Patriarche, et le conseil, vous ont donné un pouvoir absolu, envoyez-lui offrir un accommodement, sans rien appréhender. Car il est certain que vous ne sauriez rien faire de plus utile, ni pour l'Impératrice, ni pour l'Etat. Que si ne sachant pas leurs intentions, vous avez peur de leur déplaire, donnez-moi une galère, pour aller à Constantinople, je leur proposerai mes raisons, et je rapporterai leur consentement.

3. Comme l'éminence de l'esprit de Monomaque, et l'intégrité de ses mœurs, imprimaient de la vénération pour ses sentiments, toute l'assemblée approuva son avis, et remit néanmoins au jugement du grand Duc d'accepter, ou de réfuter la paix. Il témoigna par ses gestes et par sa contenance son aversion pour l'avis qui avait été proposé, et sans s'emporter de colère contre Monomaque, sans vomir des injures contre les au- 831 très, comme il avait accoutumé, il rompit l'assemblée en disant; Quelle paix peut-on faire avec Cantacuzène.

 

suivant