Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

LIVRE TROIS (chapitres XLI à L)

LIVRE TROIS (chapitres XXXI à XL - chapitres LI à LX

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE TROISIEME.

 

 

 

précédent

μαʹ. 1. Ἐπεὶ δὲ καὶ πρωτοστράτωρ ἧκε συνταξόμενος, πρῶτα μὲν ὠνείδιζε τῆς ἀνανδρίας καὶ τῆς εἰς αὐτὸν ἀγνωμοσύνης, ὅτι πρῶτος αὐτὸς πρὸς τὴν ἀποστασίαν χωρήσας, καὶ τοὺς ἄλλους ἐπεσπάσατο, μάλιστα δι´ αὐτὸν θορυβηθέντας καὶ σφᾶς τε αὐτοὺς οὐδὲν ἄμεινον ἀνδραπόδων παρέδοσαν τοῖς πολεμίοις, καὶ αὐτῷ, τόγε εἰς αὐτοὺς ἧκον, μεγάλων αἴτιοι κατέστησαν δεινῶν. Ἔπειτα δὲ παρείχετο συγγνώμην, ὅτι μὴ πρὸς τὴν φύσιν ἀντιστῆναι δυνηθείη. Οὐ γὰρ τῶν πολλῶν καὶ εὐκαταφρονήτων εἶναι τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ τῶν ὀλίγων καὶ μεγάλα δυναμένων, οἳ καὶ διὰ ταῦτα μάλιστα θαυμάζονται, ὡς οὐ μόνον πρὸς πραγμάτων μεταβολὰς καὶ καιροῦ δυσκολίας ἀνθιστάμενοι γενναίως, ἀλλὰ καὶ φύσεως αὐτῆς φαίνεσθαι κρείττους ἀξιοῦντες.

2. Παραστησάμενος δὲ καὶ Ἀνδρόνικον Ἀσάνην τὸν γυναικὸς ἀδελφιδοῦν, ἔτι παιδίον ὄντα, ὃν ἔτι τοῦ πατρὸς Ἀσάνη Μανουὴλ ἐν Βήρᾳ φρουρουμένου ὑπὸ κλοιοῖς, παραλαβὼν αὐτὸς ἔτρεφέ τε καὶ παιδείας προσηκούσης ἠξίου τοῖς παισὶν ὁμοίως, „τοῦτον“ ἔφη πρωτοστράτορι „τὸν νεανίσκον παραλαβὼν, τῆς σῆς ὄντα παῖδα θυγατρὸς, (οὐ γὰρ ἂν δύναιτο διὰ τὴν ἡλικίαν πρὸς πόνους ἀντέχειν καὶ ταλαιπωρίαν τῆς ἐκ τῆς στρατείας,) πάσης ἀξίου καὶ παιδείας καὶ προνοίας τῆς προσηκούσης. Κἂν μὲν αὐτὸς ταχέως ἐπανέλθω πρὸς ὑμᾶς, (οἴομαι δὲ τῇ τε πανάγνῳ τοῦ θεοῦ μητρὶ πεποιθὼς καὶ τῷ μηδὲν ἐμαυτῷ συνειδέναι τῶν ἀτόπων εἰργασμένῳ, δι´ ὃ δικαίως ἀπολοίμην ἂν, τάχιστά τε ἐπανήξειν καὶ δύναμιν μεγάλην περιβεβλημένος,) πάλιν ἀπολήψομαι τὸ μειράκιον. Εἰ δ´ ἕτερόν τι δέδοκται θεῷ περὶ ἡμῶν, ἀπόδος τῷ πατρὶ, ἐπεὶ μὴ ἡμῖν γε θεὸς τὰ περὶ αὐτοῦ ἐγνωσμένα ἄγειν ἐπέτρεψεν εἰς τέλος.“ πειτα καὶ πρωτοστράτορα προσαγορεύσας, ἀπέπεμπε μετὰ τῶν ἄλλων. Αὐτὸς δὲ ὥσπερ ἐνδεικνύμενος τὴν μεγαλοψυχίαν καὶ τὸ μὴ δεῖν καταπίπτειν ἐν ταῖς δυσπραγίαις, ἄριστον ᾑρεῖτο ἐπ´ αὐτοῦ τοῦ τόπου καὶ τοὺς ἄλλους τὰ ἴσα ἐκέλευε ποιεῖν.

3. Μετὰ δὲ τοῦτο τοὺς ἐν τέλει καὶ τὴν στρατιὰν περιστησάμενος, παρεκελεύετο τοιάδε. „ἄνδρες συστρατιῶται, τὰ μὲν παρόντα πράγματα ὡς πολλῆς δυσκολίας ἐμπέπλησται καὶ ταραχῆς, πᾶσιν ὑμῖν καθέστηκε καταφανές. Αἵ τε γὰρ ἐλπίδες, ἃς οἴκοθεν ἔχοντες κεκινήμεθα, ἐξεῤῥυήκεσαν καὶ τῶν συστρατευομένων ἀπεβάλομεν πολλοὺς, οὐ μάχῃ κρατηθέντες, ἀλλ´ ὑπ´ αὐτῶν ἐκείνων προδοθέντες, οὓς ἠλπίζομεν ἄχρι παντὸς ἡμῖν συναγωνιεῖσθαι. Ἐγὼ δὲ καὶ πρότερον μὲν οὐδέποτε δίκαιον εἶναι ἡγησάμην ὅπλοις καὶ ἵπποις καὶ πλήθει στρατιᾶς θαῤῥεῖν, ἀλλὰ τῇ πάντα συνεχούσῃ τοῦ θεοῦ ἀμάχῳ δεξιᾷ, ᾧ ῥᾴδιον καὶ τοὺς ὀλίγα δυναμένους τῶν πολεμίων κρείττους ἀποφαίνειν, καὶ τοὺς μέγα φυσῶντας καταστέλλειν, ἂν τῷ περιόντι τῆς δυνάμεως ἐξάγωνται τοῦ μέτρου· μάλιστα δὲ νυνὶ, ἡνίκα πάσης ἄλλης ἐπινοίας περιαιρεθείσης, μόνη καταλέλειπται ἡμῖν ἡ περὶ τὸν θεὸν ἐλπίς. Καίτοι γε φαίη τις ἂν, ὡς οὐδὲ τῶν ἀνθρωπίνων οὐδενὸς ἠμελήσαμεν αὐτοὶ, ἀλλὰ πλήθει τε τῶν πολεμίων ὑπερέχουσαν οἴκοθεν ἔχοντες κεκινήμεθα στρατιὰν καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι βελτίω, καὶ φοβεροί τινες ἄχρι νῦν καὶ ἄμαχοι τοῖς πολεμίοις ἐδοκοῦμεν, καὶ οὐδὲν οὐδέπω μέχρι νῦν ἐξ ἀβουλίας ἢ ἀπειρίας ἡμάρτηται ἡμῖν. Εἰ δ´ ἡμῶν τὰ δέοντα ποιούντων καὶ ὀρθοῖς χρωμένων λογισμοῖς, οἱ συστρατευόμενοι τῇ περὶ τοὺς οἰκείους συμπαθείᾳ καταμαλακισθέντες, ἀγεννῶς καὶ ἀνελευθέρως προσεχώρησαν τοῖς πολεμίοις, οὐ χρὴ τὴν ἐκείνων κακίαν τῇ ἡμῶν εὐψυχίᾳ καὶ τόλμῃ καὶ καρτερίᾳ περὶ τὰ δεινὰ λυμαίνεσθαι. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ πρὸς οἷς ὑποστήσονται κακοῖς περιορώμενοι καὶ προπηλακιζόμενοι καὶ πάντα ὑπομένοντες, ὅσα τοὺς ὅπλα παραδεδωκότας δίκαιον, ἔτι καὶ ἡμῖν ὀλίγῳ ὕστερον οὐ φαύλην δώσουσι τὴν δίκην, αἰσχυνόμενοι τῆς προδοσίας ἕνεκα καὶ τῆς φαυλότητος τῶν τρόπων. Ὑμεῖς δὲ νῦν τε ἀνδρίας καὶ καρτερίας δόξαν ἠνέγκασθε καὶ παρ´ αὐτοῖς τοῖς πολεμίοις, καὶ ὀλίγῳ ὕστερον οὐκ ἐγὼ μόνον ἀμείψομαι ταῖς προσηκούσαις εὐεργεσίαις, ἀλλὰ καὶ πᾶσιν ἔσεσθε περίβλεπτοι καὶ θαυμαστοὶ, ὅτι ἐν καιροῖς μάλιστα δυναμένοις βασανίζειν γνώμας ἀνδρῶν, τὴν προσήκουσαν ἐπεδείξασθε καὶ μεγαλοψυχίαν καὶ ἀνδρίαν. Οὐ δὴ διὰ τὴν ἐκείνων ἀβουλίαν καταπίπτειν ὑμᾶς δίκαιον, οὐδ´ ὅτι δυσπραγίαις κεχρήμεθα σκοπεῖν, ἀλλ´ εἰ μηδὲν αὐτοὶ δι´ ἀτολμίαν πρὸς τὸ ἥττους φαίνεσθαι συνεισηνέγκαμεν τῶν πολεμίων. Εἰ δ´ ὅτι κακῶς νυνὶ πεπράχαμεν προσίσταται ὑμῖν, ἀλλ´ ἐκεῖνο χρὴ σκοπεῖν, ὡς οὐδ´ οἱ πάλαι Ῥωμαῖοι, περὶ ὧν μεγάλα ᾄδεται καὶ θαυμαστὰ, ἀήττητοι παντάπασι διαμεμενήκασιν, ἀλλ´ ἐν πολλοῖς πολλάκις σφαλέντες καὶ ὁλόκληρα στρατόπεδα μετὰ τῶν στρατηγῶν ἀποβαλόντες, ἀνδρίᾳ καὶ τλημοσύνῃ τῇ περὶ τὰ ἔργα αὖθις ἀνεμαχέσαντο τὴν ἧτταν, οὐ μᾶλλον καταπτήξαντες, ἢ ὀργῇ τῇ πρὸς τοὺς πολεμίους σφοδρότερον ἁψάμενοι μετὰ ταῦτα τοῦ πολέμου. Ὧν ἀπόγονοι καὶ ἡμεῖς ἀξιοῦντες εἶναι, μιμώμεθα τὰς ἀρετὰς καὶ νῦν μὲν ἡγώμεθα τύχαις ἀνθρωπίναις χρησάμενοι δυσπραγεῖν, μικρῷ δὲ ὕστερον πρὸς τὴν προτέραν αὖθις ἀφίξεσθαι εὐδαιμονίαν. Καὶ γὰρ καὶ τῶν πρὸ ἡμῶν βασιλέων οὐκ ὀλίγοι, οἱ μὲν βαρβάροις πολεμοῦντες αἰχμάλωτοι γεγόνασι νικηθέντες, οἱ δὲ καὶ ὑπὸ πολέμων ἐμφυλίων ἐπιβουλευθέντες, ἐξεκρούσθησαν τῆς ἀρχῆς. Ἀλλ´ αὖθις ἑκάτεροι τὴν σωτηρίαν οὐκ ἀπογνόντες, τῆς τε ἀρχῆς ἐπέτυχον καὶ τοὺς πολεμίους πλείω, ἢ αὐτοὶ πεπόνθασι, προσειργάσαντο κακά. Εἰ δὲ καὶ πρὸς θειότερά τινα παραδείγματα ἀνάγεσθαι δεήσει, τὸν Ἰωσὴφ ἐννοήσωμεν καὶ τὴν πικρὰν ἐκείνην δουλείαν καὶ τὴν χρόνιον κάθειρξιν καὶ τὸν ἄλλον φορυτὸν τῶν ἀλγεινῶν καὶ ὡς μετὰ ταῦτα πάντα ἀντὶ δούλου καὶ δεσμώτου βασιλεὺς ἀνεδείκνυτο Αἰγύπτου. Καὶ Δαβὶδ τὸν βασιλέα μετὰ τὴν πλάνην τὴν μακρὰν καὶ τὸ μυρία ὑπὸ τοῦ εὐεργετηθέντος βασιλέως ὑποστῆναι τὰ δεινὰ, ὕστερον εἰς τὴν οἰκείαν ἀνασωθέντα καὶ βεβαίως βασιλεύσαντα τῶν ὁμοφύλων. ἃ πάντα χρὴ ἐνθυμουμένους μὴ ἀθυμεῖν, ἀλλὰ μᾶλλον τὰ χρηστότερα ἐλπίζειν· βουλεύεσθαι δὲ καὶ ἃ χρὴ πράττοντας νυνὶ, μὴ τοῦ προσήκοντος διαμαρτάνειν. Ὁρᾶτε γὰρ, ὡς περὶ γῆν ἀπολελείμμεθα πολεμίαν, ᾗ τό,τε προσεδρεύειν οὐκ ἀσφαλὲς, πολεμίων πάντοθεν ἐπικειμένων, καὶ τὸ εἰς τὴν οἰκείαν ἀναστρέφειν καὶ ἐγκλεισαμένους πολιορκεῖσθαι, οὐκ ἀγεννὲς καὶ ἄτιμον μόνον, ἀλλὰ καὶ κινδύνου ὑποψίαν οὐ παρέχεται μικρὰν, εἰ δεήσει τοσούτους ἐνδείᾳ πιεσθέντας ἀνάξια τῆς προτέρας δόξης ἀναγκασθήσεσθαι ποιεῖν. Μελενίκος γὰρ οὐχ ὅτι γε ἡμᾶς, ἀλλ´ οὐδὲ τοὺς οἰκοῦντας τρέφειν δύναται ἀνενδεῶς. Οὗ δὴ ἕνεκα αὐτός τε πρότερον ἐμαυτὸν πέπεικα καὶ ὑμῖν συμβουλεύω νῦν, πρὸς τὸν Τριβαλῶν ἄρχοντα ἐλθεῖν, πάλαι τε φιλίως διακείμενον ἐμοὶ καὶ νῦν ὀλίγῳ πρότερον σπονδὰς καὶ συμμαχίαν πεποιημένον. Οὗ χρησάμενοι τῇ δυνάμει, πρός τε Διδυμότειχον ἐπανήξομεν ταχέως καὶ πρὸς τὰ ἄλλα τοῦ πολέμου οὐ μέτριά τινα ὠφελοῦσαν ἕξομεν τὴν ἐκείνου συμμαχίαν. Ἐμοὶ μὲν οὖν τοιαῦτα ἔδοξε λυσιτελεῖν ἐν τῷ παρόντι. Εἰ δέ τινα βελτίω γνώμην ἑτέραν ἔχει τις εἰσενεγκεῖν, αὐτός τε πεισθήσομαι ἡδέως καὶ τοῖς ἄλλοις συμβουλεύσω.“

4. Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς τοιαῦτα εἶπεν. Ἡ στρατιὰ δὲ ἅμα τοῖς ἡγεμόσι περὶ δισχιλίους ὄντες, „οὔτε παραινέσεων“ εἶπον „χρεία πρὸς ἡμᾶς, ὦ βασιλεῦ, οὔτε βουλευμάτων· ἀλλ´ ἃ θεῷ τε καὶ σοὶ δοκεῖ πάντα πράττειν καὶ ὑφίστασθαι παρεσκευάσμεθα. Ὡς οὖν οὕτω παρεσκευασμένοις, αὐτὸς ὅποι δοκεῖ βέλτιον ἡγοῦ.“ Πρὸς οὖν τὴν τοιαύτην βραχυλογίαν καὶ ὁ βασιλεὺς ἡσθεὶς, ἐκέλευε τῇ σάλπιγγι τὴν ἀναχώρησιν σημαίνειν καὶ συνταξάμενοι ἐχώρουν.

5. Ἀπόκαυκος δὲ ὁ μέγας δοὺξ ἐν Θεσσαλονίκῃ τὴν ἐσομένην ταραχὴν περὶ τὴν βασιλέως στρατιὰν εἰδὼς, (οἱ γὰρ διαλεγόμενοι κρύφα πρὸς τὸ διαλύεσθαι ἐμήνυον,) ὥσπερ ἀναθαρσήσας καί τι κατὰ βασιλέως δυνήσεσθαι ἐλπίσας διὰ τὴν προδοσίαν τῶν συνόντων, τοὺς ὁπλίτας ὅσοι ἦσαν καὶ ψιλοὺς τοξότας τῶν τριηρέων ἐξαγαγὼν καὶ ἐκ Θεσσαλονίκης ὅσους μάλιστα ἐνῆν ἱππέας τε καὶ ὁπλίτας καὶ ψιλοὺς, καὶ Συργὴν, ὃς καὶ μετὰ μικρὸν ῥὴξ ἀνεδείκνυτο Ἀρμενίας, καὶ τὸν Μονομάχον ἔπαρχον, ἔχοντας, οὓς αὐτοὶ ἐκ Φερῶν ἧκον ἄγοντες, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἐκ Βυζαντίου καὶ Θρᾴκης στρατιὰν ἅμα τοῖς στρατηγοῖς Θωμᾷ καὶ Ἀνδρονίκῳ τοῖς Παλαιολόγοις παραλαβὼν, εὐθὺ Γυναικοκάστρου κατὰ βασιλέως ἐχώρει.

6. Οἱ δὲ ἐπεὶ ἦσαν ἐγγὺς, πρωτοστράτορι καὶ τῇ συναποστάσῃ βασιλέως ἄλλῃ στρατιᾷ περιτυχόντες καὶ πολλαπλάσιοι γενόμενοι τῶν συνόντων βασιλεῖ, ἤλαυνον ἐπ´ ἐκεῖνον. Οὐ μέντοι ἦσαν παρεσκευασμένοι ὡς μαχούμενοι. ᾔδεσαν γὰρ ἐκείνους τόλμῃ καὶ ἀνδρίᾳ καὶ τῇ περὶ τὰ πολέμια ἐμπειρίᾳ μᾶλλον ὑπερέχοντας αὐτῶν, ἢ ὅσον ἐκείνων αὐτοὶ τῷ πλήθει· καὶ διὰ τοῦτο συμπλέκεσθαι μὲν ἐκ παρατάξεως οὐκ ἐδοκίμαζον. Πόῤῥωθεν δὲ ἐθορύβουν καὶ βοαῖς ἐχρῶντο καὶ ἀλαλαγμοῖς, οἰόμενοι τὴν τάξιν οὕτω διαλύσειν καὶ τρέψεσθαι πρὸς φυγὴν, τεταραγμένους ὑπὸ διχοστασίας. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς οὐδ´ αὐτὸς μὲν ᾤετο δεῖν συμπλέκεσθαι, εἰ μὴ παρ´ ἐκείνων ἀναγκάζοιτο. Πρὸς ἔθος δὲ τὴν πᾶσαν στρατιὰν συντάξας καὶ ἡγεμόνα τοῦ παντὸς Ἄγγελον τὸν πιγκέρνην ἐπιστήσας, αὐτὸς τὴν οὐραγίαν ἔχων μετὰ τῶν ἀρίστων, ἐκέλευε βαδίζειν τεταγμένως, μήτε θορυβοῦντας, μήτε πρὸς τοὺς κατόπιν ἐπιόντας ἐπιστρεφομένους, ὡς αὐτοῦ ἀμυνουμένου, ἄν τινες ἐπίωσιν. Οἱ δὲ ἐπ´ ὀλίγον ἀκολουθήσαντες, ἐπεὶ ἑώρων τεταγμένως ἀπιόντας καὶ δήλους ὄντας, ὡς ἀμυνοῦνται, ἂν ἐπίῃ τις αὐτοῖς, ἀπογνόντες τὴν ἐλπίδα τοῦ περιγενήσεσθαι, ἀνέστρεφον εἰς Θεσσαλονίκην, χαίροντες ὁμοῦ καὶ παιανίζοντες, ἀρκοῦσαν ἡγούμενοι τὴν νίκην, ὅτι τῆς Ῥωμαίων γῆς βασιλέα ἐξελάσαι ἠδυνήθησαν.

7. Ἐπεὶ δὲ οἱ βασιλέως ἀποστάντες ὤφθησαν Ἀποκαύκῳ τῷ μεγάλῳ δουκὶ, ὀλίγοις μὲν πολλὴν ἐπεδείκνυτο φιλοφροσύνην καὶ ἐν τοῖς μάλιστα τῶν φίλων ἦγε, τῶν δὲ ἄλλων τοὺς μὲν ἄκροις χείλεσι μόνον προσηγόρευε, τοῖς ἄλλοις δὲ προσεφέρετο εἰρωνικῶς· ἔστι δὲ οἷς καὶ ὠνείδιζε τὴν μετὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ἀποστασίαν. Δῆλος δὲ ἦν πᾶσιν ἐμπικραινόμενος καὶ κακῶς ποιήσων, ἂν λάβηταί τινος προφάσεως εὐλόγου.
 

précédent

Chapitre XLI.

1. L'Empereur Cantacuzène reproche au Protostrator sa lâcheté. 2. Il lui confie le soin de l'éducation d'Andronique Asan son neveu. 3. Il console ses gens. 4. Leur réponse. 5 Apocauque va à Gynaicocastre. 6. Il mène son armée contre l'Empereur Cantacuzène, sans oser l'attaquer. 7. Il reçoit en différentes manières les déserteurs.

1. Lorsque le Protostrator vint prendre congé de lui, il lui reprocha la lâcheté et l'ingratitude avec laquelle il l'abandonnait le premier, et il entraînait les autres par son exemple, pour s'aller livrer aux ennemis comme des esclaves. Il lui pardonna néanmoins de n'avoir pu surmonter la nature. C'est aussi une victoire qui n'appartient pas aux personnes ordinaires, et qui est réservée à d'excellents hommes, qui savent s'élever non seulement au dessus de la malignité de la fortune; mais au dessus de la faiblesse de la condition humaine.

2. Ayant ensuite fait venir Andronique Asan fils de Manuel Asan frère de sa femme, de l'éducation duquel il s'était chargé dès le temps que son père était en prison à Bera, il lui dit : je vous 722 mets entre les mains cet enfant, qui est fils de votre fille et qui n'est pas en âge de supporter les fatigues de la guerre. Prenez en soin. Vous me le rendrez lorsque je serai de retour. J'espère, moyennant le secours de la très-pure mère de Dieu, que ce sera dans peu de temps, et que je rentrerai avec une grande puissance. Que si Dieu dispose de moi autrement, vous le rendrez à son père,puisque je n'aurai pu exécuter ce que j'ai projeté à son avantage. Après cela, il lui donna congé, et aux autres, et pour montrer qu'il ne se laissait pas abattre par l'adversité, il dîna dans le même lieu, et il commanda aux autres de faire de même.

3. S'étant trouvé au milieu des Commandants et des gens de guerre, il les consola par ce discours. Mes compagnons, il n'est que trop évident que le temps où nous sommes, est un temps de malheurs et de troubles. Les espérances que nous avions apportées de nos maisons se sont dissipées. Nous avons perdu une grande partie de nos troupes, non par les armes de nos ennemis, mais par la perfidie de nos amis. Aussi n'ai-je jamais cru devoir mettre ma confiance dans la multitude des armes, des chevaux et des hommes; mais dans la toute puissance de la main de Dieu, qui donne souvent la victoire à ceux qui paraissent les plus faibles, et qui abaisse ceux qui s'élèvent avec orgueil, il y a lieu plus que jamais d'espérer cette grâce, puisqu'étant dépourvus de tout appui humain, nous ne mettons nos espérances qu'en lui. Quelqu'un dira, peut-être, que nous n'avons pas négligé les moyens ordinaires ; que nous avons levé une armée plus nombreuse et plus formidable que celle des ennemis; 723 que nous avons paru en toutes choses plus puissants et plus redoutables qu'eux. Il est vrai que nous n'avons manqué jusques-ici, ni par imprudence, ni par défaut d'expérience. Que si ayant toujours gardé une sage et judicieuse conduite, et ayant satisfait à tous nos devoirs, quelques-uns de nos compagnons attendris par la compassion qu'ils ont eue des rigueurs que l'on exerçait sur leurs proches, se sont retirés, faut-il que leur faiblesse amollisse notre courage ? Outre la honte qu'ils ont eue d'être méprisés, et d'être raillés par ceux-mêmes à qui ils ont rendu les armes, ils rougiront encore devant nous de leur perfidie. Vous avez au contraire la gloire et la satisfaction d'avoir agi en gens de cœur, et vous en recevrez dans peu de temps de magnifiques récompenses. Au lieu de tomber dans le désespoir, nous devons nous relever pari assurance de n'avoir rien fait qui nous puisse faire juger inférieurs à nos ennemis. Si la disgrâce où nous sommes vous inquiète, faites réflexion sur ce que les anciens Romains n'ont pas toujours été victorieux, qu'ils ont eu aussi-bien que nous de mauvais jours, qu'ils ont perdu des Généraux, et des armées. Mais ils ont réparé leurs pertes par leur confiance, et leur défaite leur ayant inspiré plus d'indignation que de peur, ils ont recommencé la guerre avec plus de vigueur que jamais. Imitons leur vertu, si nous voulons passer pour leurs descendants. Assurons nous que s'il nous est survenu quelque malheur, ce n'est qu'un accident ordinaire, et qui sera bientôt suivi de bonheur. Quelques-uns des Empereurs mes prédécesseurs ont été vaincus et pris par les Barbares. D'autres ont été chassés de leur trône par la perfidie et par la 724 révolte de leurs sujets. Mais ni les uns, ni les autres n ont perdu pour cela courage. Ils se font depuis rétablis dans leurs Etats, et ils ont remporté des victoires plus signalées que n'avaient été leurs défaites. Que s'il est besoin de jeter les jeux sur les exemples divins que les lettres saintes nous proposent, considérons Joseph, qui après avoir souffert les incommodités d'une longue servitude, et d'une fâcheuse prison, en fut glorieusement délivré, pour être proclamé Roi d'Égypte. Regardons David, qui après avoir été longtemps errant et vagabond, et après avoir reçu une cruelle persécution de la part d'un Prince qu'il avait fidèlement servi et étroitement obligé, revint glorieux dans son pais, et régna paisiblement sur ses citoyens. Que ces exemples relèvent notre courage, et qu'ils nous inspirent de meilleures espérances. Délibérons mûrement sur ce que nous avons à faire. Vous voyez que nous sommes environnés d'ennemis, dans un pays étranger, où il n'est pas sûr de s'arrêter, et d'où il est dangereux de partir. Bien loin qu'il y ait des vivres dans Melénique pour nous nourrir, il n'y en a pas pour nourrir les habitants, C'est pourquoi je suis d'avis d'avoir recours au Prince des Serviens, qui est uni avec moi par une ancienne amitié et par une nouvelle alliance. Quand nous serons sortifiés de son secours, nous irons à Didymoteque, et nous nous préparerons à la guerre. Voila ce qui me paraît le plus utile dans l'état présent des affaires. Si quelqu'un propose un meilleur avis, et embrasserai de tout mon cœur, et je porterai les autres à le suivre.

4. L'Empereur n'eut pas sitôt achevé, que les capitaines et les soldats, au nombre d'environ 725 deux mille, lui répondirent : Nous n'avons besoin ni d'exhortations, ni de conseils, pour faire et pour souffrir tout ce qu'il plaira à Dieu et à vous. Menez-nous où vous aurez agréable. L'Empereur fort content d'une si courte réponse, commanda de sonner le départ.

5. Apocauque ayant appris par la trahison de ceux qui conféraient avec lui touchant la paix, qu'il y avait de la division dans l'armée de l'Empereur Cantacuzène, il en conçut beaucoup de joie, et ayant tiré de ses vaisseaux tout ce qu'il y avait de soldats pesamment armés et armés de traits, et de Thessalonique le plus grand nombre de cavalerie et d'infanterie qu'il lui fut possible; et de plus ayant pris avec lui Sire Gui, qui fut proclamé, un peu après, Roi d'Arménie, et Monomaque, avec les troupes qu'ils avaient amenées de Phères, et celles qui avaient été ramassées à Constantinople et en Thrace, et ayant encore pris Andronique et Thomas Paléologues, ils marchèrent tous ensemble vers Gynaicocastre.

6. Quand ils en furent proche, ils rencontrèrent le Protostrator et les autres déserteurs, et se trouvant alors à la tête d'une armée plus nombreuse que celle de l'Empereur, ils s'avancèrent, sans oser néanmoins l'attaquer, parce qu'ils savaient que ses soldats surpassaient autant les leur en valeur, qu'ils en étaient surpassés en nombre. Au lieu de présenter la bataille, selon les règles de la guerre, ils jetaient de grands cris de loin pour les épou- 726 vanter, et pour les mettre en déroute. L'Empereur Cantacuzène ne crut pas non plus en devoir venir aux mains, à moins que d'y être forcé. Il rangea son armée selon sa coutume, et en donna le commandement à Ange. Il se réserva l'arrière-garde, et leur ordonna de tenir leurs rangs, et de marcher sans faire de bruit et sans se retourner pour se défendre contre ceux qui les chargeraient par derrière, parce qu'il aurait soin de les repousser. Les ennemis les ayant suivis quelque temps, et ayant reconnu à leur mine qu'ils étaient résolus à combattre vaillamment, ils perdirent l'espérance de les vaincre et s'en retournèrent à Thessalonique, en chantant des chansons de joie, et croyant que ce leur était un assez grand avantage d'avoir chassé l'Empereur hors des terres de l'Empire.

7. Lorsque les déserteurs se présentèrent à Apocauque il y en eut quelques-uns qu'il accueillit très civilement, et qu'il retint auprès de lui comme ses amis. Il y en eut d'autres qu'il salua fort froidement, d'autres à qui il déguisa ses sentiments ; et d'autres à qui il reprocha d'avoir suivi Cantacuzène. Il était évident qu'il n'y en avait pas un contre qui il ne fût irrité, et de qui il n'eût envie de se venger quand il en trouverait l'occasion.

 

μβʹ. 1. Πυθόμενος δὲ καὶ περὶ Ἐδεσσηνῶν, ὅτι ὑπὸ Τριβαλῶν πολιορκοῦνται χρόνον ἤδη συχνὸν, τοὺς ἱππέας ὅσοι ἦσαν ἅμα τοῖς στρατηγοῖς Παλαιολόγοις τοῖς δυσὶν ἐκέλευε συμπλέκεσθαι τοῖς Τριβαλοῖς καὶ τῆς πολιορκίας Ἐδεσσηνοὺς ἐλευθεροῦν. Ἡ μὲν οὖν στρατιὰ κατὰ τὸ ἐπίταγμα ἧκον ὡς μαχούμενοι. Τριβαλοὶ δὲ μέχρι μὲν ἀκροβολισμῶν ἐνέμειναν τῷ στρατοπέδῳ, οἰόμενοι Ῥωμαίους οὐ δυνήσεσθαι αὐτοὺς τῆς πολιορκίας ἀναστήσειν. Ὡς δὲ ἑώρων πλείους τε ὄντας καὶ προθύμους μάχεσθαι, δείσαντες, μὴ ὑπὸ φιλονεικίας ἀπόλωνται πλείοσιν ὁμοῦ καὶ βελτίοσι μαχόμενοι, συνταξάμενοι ἀνεχώρουν, τὸ στρατόπεδον καταλιπόντες, ὀλίγους στρατιώτας ἐν τοῖς ἀκροβολισμοῖς ἀποβαλόντες. Ῥωμαῖοι δὲ τὸ στρατόπεδον ἐπόρθησαν τῶν πολεμίων, καὶ ἵππων τε ἐκράτησαν οὐκ ὀλίγων καὶ τῆς ἄλλης ἀποσκευῆς τῆς στρατιᾶς. Ἐλευθερώσαντες δὲ καὶ τῆς πολιορκίας τοὺς ἐν Ἐδέσσῃ, αὖθις ἀνεχώρουν εἰς Θεσσαλονίκην.

2. Ἐν ᾧ δὲ τὰ τοιαῦτα ἐτελεῖτο, καὶ τῶν νομάδων Τριβαλῶν τις περὶ Πρόσοικον οἰκῶν ἐν κώμῃ τοῦ Δαβὶδ προσαγορευομένῃ, Τζιμπάνος ὄνομα, τὰ περὶ Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα ἐν Γυναικοκάστρῳ συμβάντα πεπυσμένος, ἐπεὶ παρ´ αὐτῷ οἱ πρέσβεις ἐξενίζοντο, οὓς πρότερον ἔπεμψε πρὸς Κράλην κελεύων ἐμμένειν ταῖς σπονδαῖς ταῖς πρὸς αὐτὸν, οἳ Κωνσταντῖνός τε ἦσαν ὁ Παλαιολόγος, τὴν ἀξίαν πρωτοσεβαστὸς, καὶ Ἀρσένιος ὁ Τζαμπλάκων· περὶ τούτους δὴ ὁ Τζιμπάνος βαρβαρικῶς διατεθεὶς, καὶ ἵππων τῶν ἀγόντων ἐπιθυμήσας καὶ τῆς ἄλλης ἀποσκευῆς οὔσης οὐκ ὀλίγης, ἅμα ἐκείνοις καὶ τέκνα καὶ γυναῖκα καὶ βοσκήματα, ἃ ἦν αὐτῷ περιουσία, παραλαβὼν, ηὐτομόλησε πρὸς μέγαν δοῦκα ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ τοὺς βασιλέως πρεσβευτὰς ὥσπερ τι δῶρον προσήγαγε δεσμώτας.

3. Ὁ δὲ ἄγαν ὑπερησθεὶς, τὸν μὲν βάρβαρον ἠμείβετο φιλοτίμως, οἰκιῶν αὐτίκα καὶ κτήσεων μεγάλων, αἳ Τζαμπλάκωνι ἦσαν ἐν Θεσσαλονίκῃ, κύριον ἀποδείξας.

4. Εἰς τοὺς δεσμώτας δὲ πρότερον αὐτὸς δι´ ἑαυτοῦ πολλὰ ἐνυβρίσας καὶ πᾶσαν ἐπιδειξάμενος πικρίαν, πρωτοσεβαστὸν μὲν ἐκέλευεν εἰς δεσμωτήριον ἀπάγειν, Τζαμπλάκωνα δὲ τοῖς τριηράρχαις παρεδίδου, ὡς ἅμα τοῖς ναύταις ἀτάκτως ἐνυβρίσουσιν. Οἱ δὲ ἐπὶ μίαν τῶν τριηρέων ἀναγαγόντες, καὶ τοῦ δήμου σχεδὸν τῶν Θεσσαλονικέων παντὸς παρόντος, τὰ μοναχῶν, ὥσπερ εἴωθεν, ἠμφιεσμένον, ἐπέθηκαν τῇ κεφαλῇ πῖλόν τι, ὃ τοῖς πολλοῖς καὶ δημώδεσι τῶν Περσῶν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς φορεῖν ἔθος, λαμπάδας τε ἡμμένας ἀμφοτέραις κατέχειν ἀναγκάζοντες ταῖς χερσὶν, ὄπισθεν μὲν ἐλάκτιζον ἐπὶ τὸν πρωκτόν· εἶτα παριόντες, ἔμπροσθεν ἠσπάζοντο, „οὗτος“ ἐπιβοῶντες „ὁ πατριάρχης Καντακουζηνοῦ.“ Μετὰ δὲ τὴν πολλὴν ἐκείνην ἐρεσχελίαν καὶ τὸν θρίαμβον τὸν ἄτιμον, ἐκέλευε καὶ αὐτὸν εἰς δεσμωτήριον ἀπάγειν.

5. Μετὰ δὲ τοῦτο τὰ ἐν Θεσσαλονίκῃ πράγματα ὡς ἂν αὐτῷ ἐδόκει ἄριστα, οἰκονομήσας καὶ πρὸς τὸν πρὸς βασιλέα πόλεμον πάντας παραθήξας, αὐτὸς μὲν ἐκ θαλάσσης, ἡ ἵππος δὲ ἐκ τῆς ἠπείρου εἰς Βυζάντιον ἀνέστρεφε.

6. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς μετὰ τὸ τὴν ἐκ Βυζαντίου καὶ Θεσσαλονίκης στρατιὰν αὐτοῦ ἀναχωρῆσαι πρὸς τὴν μάχην ἀπειποῦσαν, τὸ ἐπίλοιπον ὁδεύσας τῆς ἡμέρας, παρὰ τῶν Προσοίκου στενῶν τὴν εἰσβολὴν ηὐλίσατο τὴν νύκτα. Ὁ δὲ Πρόσοικος οὗτος φρούριόν ἐστι καρτερώτατον ἐπὶ λόφου ἱδρυμένον, ὃ πάλαι μὲν ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν διετέλει, κατὰ δὲ τὸν βασιλέων Ἀνδρονίκων πρὸς ἀλλήλους πόλεμον πρὸς τὸν ἄρχοντα τῶν Τριβαλῶν ὑπὸ τῶν κατεχόντων ἑκόντων παρεδόθη μίσει τῷ πρὸς τὸν νέον βασιλέα. Τότε δὲ ὑπὸ Μιχαήλ τινος, τοῦ Τριβαλῶν ἄρχοντος παραδόντος, ἐκρατεῖτο. Ὃς δὴ Μιχαὴλ, τῶν βασιλέως οἰκείων, ὡς ὕστερον αὐτὸς ἔφασκεν, ὢν, πρὸς Κράλην αὐτομολήσειεν ἔκ τινος αἰτίας. Τότε δὴ τὴν στρατιὰν ἰδὼν ἐστρατοπεδευμένην καὶ νομίσας ἐκ Ῥωμαίων οὖσαν ἐπὶ λείαν ἥκειν, πεζούς τε καὶ ἱππέας ὅσους μάλιστα ἠδύνατο ἀθροίσας, τῆς νυκτὸς προκατέλαβε τὰ στενὰ καὶ ἅμα πρωῒ παρεσκευάζετο πρὸς μάχην, ὡς τὴν δίοδον τῇ στρατιᾷ οὐκ ἐπιτρέψων. Βασιλεύς τε ὁμοίως, ἐπεὶ ἐκείνους εἶδε περὶ τὰ καρτερώτατα τοῦ χωρίου ἐγκαθιδρυμένους, τὴν στρατιὰν ἐκέλευεν ὁπλίζεσθαι ὡς βιασόμενος· πρὸς ἕτερόν τι γὰρ τρέπεσθαι βέλτιον οὐκ ἐνῆν. Μιχαὴλ δὲ τήν τε στρατιὰν ἐθέλων ὅθεν εἴη μαθεῖν καὶ τὸν ἄγοντα στρατηγὸν, πλησίον τε γενόμενος τοῦ στρατοπέδου καί τινας τῶν συνήθων καὶ φίλων πόῤῥωθεν ἰδὼν, ἐκάλει τε αὐτοὺς ὀνομαστὶ καὶ ἐπυνθάνετο περὶ τοῦ στρατηγοῦ. Ἐκείνων δὲ ἀπαγγειλάντων, ὡς εἴη βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς, μηδὲν μελλήσας προσῄει τε αὐτίκα καὶ ἠσπάζετο τὸν πόδα. Ἔπειτα καὶ ἑαυτὸν ἀναγνωρίσας, συνήλγησέ τε πρὸς τὴν δυσπραγίαν βασιλεῖ καὶ περὶ τὰ ἄλλα προθυμότατον ἑαυτὸν παρέσχετο, χάριν τῷ θεῷ πολλὴν ὁμολογῶν, ὅτι πρὸς τοῦτο καιροῦ συντύχοι, ἐν ᾧ τὴν εὔνοιαν ἐξέσται τὴν πρὸς ἐκεῖνον φανερὰν ποιεῖν. Τήν τε οὖν δίοδον εὐθὺς ἀπονητὶ παρείχετο καὶ ἐξένιζεν ἐκ τῶν ἐνόντων τὴν στρατιάν. Τὴν μὲν οὖν ἡμέραν ἐκείνην ἐν Προσοίκῳ διετέλεσεν ὁ βασιλεὺς ξενιζόμενος ὑπὸ Μιχαὴλ, ἅμα δ´ ἵνα καὶ ἡ στρατιὰ πορίζοιτο τὰ ἐπιτήδεια· ἦσαν γὰρ παντάπασι τῶν ἀναγκαίων ἐνδεεῖς. Ἐς τὴν ὑστεραίαν δὲ ἄρας ἐκεῖθεν καὶ Ἀξιὸν διαβὰς τὸν ποταμὸν, τῆς ἐπὶ Σκοπιὰν πόλιν, καὶ αὐτὴν πάλαι μὲν Ῥωμαίων οὖσαν, ἔτεσι δὲ πολλοῖς πρότερον ὑπὸ Τριβαλῶν κατεχομένην, εἴχετο φερούσης.

7. Ἐπεὶ δὲ ἔδει παριέναι Βελεσσὸν πόλιν, καὶ αὐτὴν ταῖς ἄλλαις παραπλησίως ὑπὸ Τριβαλῶν κατεχομένην, ἀθρόον ὡρᾶτο στρατιὰ τὴν πέραν τοῦ ποταμοῦ γῆν διερχομένη. Νομίσας δὲ ὁ βασιλεὺς ὅπερ ἦν, τὸν δυνατώτατον εἶναι τῶν Τριβαλῶν Λίβερον ὠνομασμένον, (ἐκεῖ γὰρ ἐπύθετο ἐκεῖνον διατρίβειν,) τῶν συνόντων ἐκέλευέ τινα διανηξάμενον ἔφιππον, (ἄπορος γὰρ ἦν ὁ ποταμὸς ἐκεῖ,) πρὸς ἐκεῖνον ἀφικέσθαι· προσαγορεύσαντα δὲ αὐτὸν ἐκ βασιλέως, ἔπειτα καὶ γνώμην παρ´ αὐτοῦ ζητεῖν, ᾗ χρὴ διαθέσθαι τὰ κατ´ αὐτοὺς, τοῦτον συνεσκευασμένα τὸν τρόπον, ὃν ἐγένετο. Λίβερος δὲ ἐπεὶ πύθοιτο τοὺς παρὰ βασιλέως λόγους, ἡδέως τε μάλιστα ἐδέξατο καὶ τῶν οἰκείων ἕνα ἅμα τῷ ἐκ βασιλέως ἥκοντι συναποστείλας, ἀντησπάζετό τε καὶ αὐτὸς ἐκ τοῦ ὁμοίου καὶ τὸν ποταμὸν ἐδεῖτο μικρὸν ἄνωθεν παριόντα, ἔνθα εὐχερῆ μάλιστα πρὸς πόρον παρέχεται αὐτὸν, αὐτῷ συγγενέσθαι διαβάντα ἄνευ πόνου· ἔπειτα καὶ ἅπερ οἴεται λυσιτελήσειν συμβουλεύσειν. Καὶ πρότερον μὲν γὰρ φιλίως διακεῖσθαι πρὸς αὐτὸν, ἐξ ὅτου βασιλέως Ἀνδρονίκου τῷ Κράλῃ συγγενομένου καὶ αὐτὸς ὡμιληκὼς αὐτῷ οὐ μικρὰν ἔσχε φιλίας ἀφορμὴν τὴν συντυχίαν. Νῦν δὲ δὴ μᾶλλον οὐ φίλος εἶναι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν δουλευόντων ἀκριβῶς εἶναι βούλεσθαι. Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς κατὰ τὴν παραίνεσιν ἐκείνου μικρὸν ἀνωτέρω προελθὼν, τόν τε ποταμὸν διέβαινεν εὐχερῶς καὶ Λιβέρῳ συνεμίγνυτο. Ὁ δὲ οἷά τε δεσπότῃ προσεφέρετο τῷ βασιλεῖ καὶ πᾶσαν παρείχετο τιμήν· πρὸς τὴν οἰκίαν τε ἀγαγὼν, ἐξένισεν ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις ἅμα πᾶσαν τὴν στρατιὰν μάλα φιλοτίμως. Ἔπειτα συνεβούλευε βασιλέα μὲν ἐλθεῖν εἰς Σκοπιὰν κἀκεῖ τὴν ἐκ Κράλη ἀγγελίαν περιμένειν· αὐτὸν δὲ πρότερον ἐλθόντα πρὸς ἐκεῖνον πάσῃ χρήσασθαι σπουδῇ, ὥστε πεῖσαι τὴν βασιλέως ἄφιξιν ἠπίως δέξασθαι καὶ προσηνῶς. Ὃ δὴ καὶ κατὰ τὴν ἐκείνου παραίνεσιν ἐτελεῖτο, καὶ βασιλεὺς μὲν ἀφίκετο εἰς Σκοπιάν.

727 Chapitre XLII.

1. Apocauque envoie secourir la ville d'Edesse. 2. Trahison d'un Berger. 3. Récompensée par Apocauque. 4. Il traite cruellement les Ambassadeurs de Cantacuzène vers le Crale. 5. Il retourne à Constantinople. 6. L'Empereur Cantacuzène reçoit des rafraichissements de Michel gouverneur du fort de Prosaque. 7. Il reçoit des offres de services et de grands honneurs de Libère.

1. Ayant appris que les Serviens assiégeaient. la ville d'Edesse, il envoya toute sa cavalerie sous la conduite des deux Paléologues, pour leur faire lever le siège. Les Serviens demeurèrent fermes jusqu'aux premiers traits, dans la créance que les Romains ne les pourraient chasser. Mais quand ils virent qu'ils étaient en grand nombre, et qu'ils combattaient vaillamment, ils eurent peur de périr pour s'être engagés témérairement avec des ennemis plus nombreux et plus braves qu'eux, et ils abandonnèrent leur camp avec les soldats qu'ils avaient perdus dans la première escarmouche. Les Romains pillèrent le camp, où ils trouvèrent force chevaux et force bagage. Apres avoir délivré Edesse, ils s'en re- 728 tournèrent à Thessalonique.

2. Pendant que ces choses se passaient, un certain berger, Servien de nation, nommé Simpane, qui demeurait dans un bourg appelé le bourg de David, proche de Prosaque, et chez qui Constantin Paléologue Protofebaste, et Arsène Zamplacon Ambassadeurs de l'Empereur Cantacuzène vers le Crale de Servie pour le sujet de la paix, étaient logés, ayant appris ce qui était arrivé à Gynaicocastre, viola l'hospitalité d'une manière toute barbare, et brûlant d'envie de profiter de leurs chevaux et de leur équipage, il les mena avec sa femme, ses enfants et ses troupeaux à Thessalonique, et offrit à Apocauque les Ambassadeurs liés, comme un présent qui lui devait être fort agréable.

3. Il en eut en effet une joie fort extraordinaire, et pour récompenser le barbare, il lui donna les maisons et les héritages que Zamplacon possédait à Thessalonique.

4. Il traita très injurieusement ces Ambassadeurs, que la perfidie du berger avait rendus ses prisonniers. Il commanda démener le Protosebaste en prison, et il mit Zamplacon entre les mains des capitaines des galères, avec ordre de le livrer aux matelots, pour lui faire toute sorte d'outrages. Les matelots l'emmenèrent sur une galère, en présence de tout le peuple de Thessalonique, et comme il était vêtu d'un habit de Moine, selon sa coutume, ils lui mirent sur la tête 729 un bonnet semblable à ceux que les derniers du peuple portent parmi les Turcs, le contraignirent de tenir deux flambeaux allumés dans ses deux mains, et lui donnèrent cependant des coups de pieds par derrière. Ils vinrent ensuite le saluer par moquerie, en lui criant en face, Voilà le Patriarche de Cantacuzène. Après qu'il eut été longtems déchiré par ces sanglantes railleries, il fut aussi mené en prison.

5. Apocauque donna ensuite à Thessalonique les ordres nécessaires, anima les habitants contre l'Empereur Cantacuzène, et retourna par mer à Constantinople, pendant que la cavalerie y retournait par terre.

6. L'Empereur Cantacuzène abandonné par les troupes de Constantinople, et de Thessalonique, qui avaient appréhendé d'en venir aux mains avec les ennemis, marcha le reste du jour, et passa la nuit suivante proche d'un pas qui est dans le voisinage du fort de Prosaque. Ce fort est bâti sur une hauteur. Il relevait autrefois des Romains ; mais durant la guerre civile des deux Empereurs Androniques, il fut livré en haine du jeune, au Prince des Serviens, par ceux qui le possédaient. Il appartenait alors à un nommé Michel, que le Prince des Tiïballes en avait gratifié. Ce Michel, comme il l'a depuis raconté lui-même, ayant été autrefois de la maison de l'Empereur, s'était retiré chez le Crale par je ne sais quel motif. Ayant donc découvert alors ces troupes  730 rangées en bataille, et s'étant imaginé que c'étaient des Romains qui venaient faire le dégât, il amassa le plus qu'il put de cavalerie et d'infanterie, de s'empara durant la nuit du pas, résolu de le bien défendre. L'Empereur commanda de son côté à ses gens, de prendre leurs armes, ne pouvant faire autrement. Michel désirant savoir quelle armée c'était, et par qui elle était commandée, s'approcha, et ayant reconnu quelques-uns de ses amis, il les appela par leur nom, et leur demanda, qui était leur Commandant? Quand ils curent répondu que c'était l'Empereur Cantacuzène, il vint aussitôt le saluer et lui baiser le pied. En se faisant connaître à lui, il lui témoigna un extrême regret de ses disgrâces, bien que d'ailleurs il eût de la joie d'avoir occasion de lui donner des preuves de son affection et de son zèle. Il lui livra aussitôt le passage, et il fournit à ses troupes les vivres qu'il avait en son pouvoir. L'Empereur s'arrêta a Prosaque, pour faire prendre à ses soldats le rafraichissement qui leur était nécessaire. Le jour suivant il en partit, traversa le fleuve Axius, et prit le chemin delà ville de Scopie, qui relevait autrefois des Romains., et qui relève maintenant des Serviens.

7. Quand il fut prêt de passer le long de Belesse, qui est une autre ville dépendante des Serviens, il vit des troupes de l'autre côté de l'eau, et il jugea qu'elles étaient commandées par Libère le plus puissant des Serviens, qu'il savait être alors 731 dans le pays. Il commanda à l'heure même à un des liens, de passer sur son cheval à la nage, parce que le fleuve n'était pas guéable, d'aller saluer Libère de sa part, et de lui demander conseil, pour apporter quelque remède au mauvais état de ses affaires. Libère reçut fort bien l'homme de l'Empereur, renvoya avec lui un des siens, pour le saluer aussi de sa part, et pour lui montrer un endroit où le fleuve était guéable. L'Empereur ayant remonté un peu plus haut, le long du fleuve, le passa sans peine, et alla trouver Libère, qui le reçut comme il aurait reçu son souverain, il le mena dans ses terres, et l'y retint avec son armée l'espace de trois jours, durant lesquels il le fit souvenir de l'amitié qu'il avait eu l'honneur de contracter avec lui, à l'occasion d'une conférence entre le Craie, et l'Empereur Andronique. Il lui conseilla ensuite d'aller attendre le Crale à Scopie, et lui promit de le disposer à lui faire un accueil et un traitement favorable.

μγʹ. 1. Λίβερος δὲ συντόνῳ χρησάμενος ὁδοιπορίᾳ ὀλίγῳ χρόνῳ περί τινα τόπον Μοράβαν ἐγχωρίως προσαγορευόμενον τῷ Κράλῃ συντυγχάνει Ἑλένην προπέμποντι τὴν γυναῖκα πρὸς τὸν βασιλέα Μυσῶν Ἀλέξανδρον, ὄντα ἀδελφὸν, ἀφικνουμένην. Ἀπαγγείλας δὲ αὐτοῖς τὰ περὶ βασιλέα τὸν Καντακουζηνὸν ὑπὸ τῶν ὁμοφύλων εἰργασμένα, καὶ ὡς προδοσίᾳ τῶν ἑπομένων τῆς Ῥωμαίων γῆς ἀπελαθεὶς, ἀφίκοιτο παρ´ αὐτοὺς, ἔπειθε φιλοφρόνως δέξασθαι καὶ μεγαλοπρεπῶς, ὡς τῆς εἰς ἐκεῖνον φιλοτιμίας πολλῆς ἐκείνοις τε καὶ παιδὶ καὶ πάσῃ τῇ Τριβαλῶν ἀρχῇ τὸν ἔπειτα πάντα χρόνον εὐδοξίας ἐσομένης ἀφορμῆς. Οἱ δ´ αὐτίκα τε ἐπείθοντο καὶ ἀνέστρεφον ἐκ τῆς ὁδοιπορίας, ὡς ἀφιξόμενοι πρὸς βασιλέα. Πέμψαντες δὲ πρὸ αὐτῶν Μπογδάνον τὸν Λιβέρου ἀδελφὸν, ἠσπάζοντό τε βασιλέα καὶ ἐδήλουν, ὡς ὀλίγῳ ὕστερον ἀφιξόμενοι πρὸς ἐκεῖνον.

2. Ὁ δ´ ἐπεὶ πύθοιτο Κράλην ἅμα γυναικὶ ἀφικνουμένους πρὸς αὐτὸν, ἀντησπάζετο μὲν καὶ αὐτὸς αὐτοὺς καὶ πολλὴν ὡμολόγει τῆς φιλίας χάριν. Ἀναστάς τε ἐκ Σκοπιᾶς, πρός τινα τόπον ἦλθε Ταὼ διὰ τὸ κάλλος ὠνομασμένον, ἔνθα περὶ κώμην τινὰ ἀτείχιστον Πρίστηνον προσαγορευομένην συνεμίγνυτο τῷ Κράλῃ ἀφιγμένῳ ἅμα γυναικί. Οἱ δ´ ἐδέξαντο μὲν βασιλέα μεθ´ ὅσης ἂν εἴποις φιλοτιμίας καὶ σπουδῆς. Οὐχ ἧττον δὲ καὶ αὐτοὶ διὰ τὴν ἐκείνου ἄφιξιν συνήδοντό τε καὶ συνέχαιρον ἑαυτοῖς τιμῆς τε ἠξίουν μάλιστα πολλῆς. Ἐν ἅπασι γὰρ αὐτὸν προῆγεν ἑαυτοῦ καὶ ὡς κρείττονι τῶν πρωτείων παρεχώρει. Ἔν τε γὰρ ταῖς ἀνακλίσεσι τὴν κρείττω καὶ ὑψηλοτέραν παρείχετο καθέδραν καὶ ἐν ὁδοιπορίαις καὶ ἐν ἅπασι τοῖς ἄλλοις προετίθει ἑαυτοῦ. Ἔθους δὲ ἀρχαίου παρὰ Τριβαλοῖς κεκρατηκότος, ἐπειδάν τις τῶν εὐγενεστέρων καὶ μεγάλα δυναμένων ἔλθῃ διὰ χρόνου πρὸς τὸν ἄρχοντα αὐτῶν καὶ δέῃ ποιεῖσθαι τὴν πρώτην προσαγόρευσιν, ἀμφοτέρους ἀποβαίνοντας τῶν ἵππων, πρῶτα μὲν τοῦ ἄρχοντος τὸ στῆθος τὸν ὑποδεέστερον ἀσπάζεσθαι, ἔπειτα καὶ τὸ στόμα, καὶ μηκέτι κατὰ δευτέραν συντυχίαν ἀποβαίνειν τὸν δουλεύοντα τοῦ ἵππου, ἀλλ´ ἔφιππον καὶ αὐτὸν προσαγορεύειν τὸν δεσπότην. Πρὸς μὲν ἐκεῖνον πάλιν τὰ εἰωθότα ἐτελεῖτο, βασιλεῖ δὲ κατὰ τὸ Ῥωμαίων ἔθος ἐκέλευσε προσφέρεσθαι τοὺς Τριβαλούς· καὶ κατὰ πᾶσαν μὲν συντυχίαν τῶν ἵππων πάντας ἀποβαίνειν, κατὰ δὲ τὴν πρώτην μάλιστα καὶ πόῤῥωθεν ἀποβάντας καὶ προσελθόντας πεζῇ οὕτως ἀσπάζεσθαι ἐπὶ γόνυ βασιλέα. Καὶ τὸ δὴ θαυμαστότερον, ὅτι εἴ ποτε συνοῦσιν ἀμφοτέροις ἐδέησέ τινα τῶν εὐγενεστέρων Τριβαλῶν προσελθεῖν, Κράλης μὲν κατὰ τὸ εἰωθὸς ἐποίει καὶ ἀπέβαινε τοῦ ἵππου πρὸς τὴν προσαγόρευσιν, βασιλεὺς δὲ μένων ἔφιππος, ἠσπάζετο τὸν προσιόντα. Πρὸς δὲ τὴν οἰκίαν ἐκείνου εἰσιόντα, (εἰσῄει δὲ ὁσημέραι σχεδόν· οὐ γὰρ εἴα μένειν ἐπὶ τῆς σκηνῆς, πάσης ἡδίω διατριβῆς τὴν πρὸς ἐκεῖνον τιθέμενος ὁμιλίαν,) ἔξω μὲν τῆς πύλης τοὺς νέους τῶν εὐγενεστέρων πεζῇ θέοντας ἐκέλευεν ὑπαντᾷν, ἔνδον δὲ τῆς αὐλῆς τοὺς πρεσβυτέρους καὶ ἀξίαις ταῖς παρ´ αὐτοῖς τετιμημένους, αὐτὸς δὲ ἐπὶ τὸν πρῶτον μάλιστα τῶν οἴκων μετὰ τὴν αὐλὴν προσηγόρευεν ὑπαντῶν, ἢ καὶ ἄχρι τοῦ τόπου ἔνθα τοῦ ἵππου ἀπέβαινε προΐει. Οὐχ ἥττω δὲ φιλοτιμίαν καὶ ἡ τοῦ Κράλη γαμετὴ πρὸς βασιλέα ἐπεδείκνυτο, ἐν πᾶσι μάλιστα ἐκείνου οὐδαμῶς ἀπολείπεσθαι φιλονεικοῦσα. Ταῦτα μὲν οὖν παρὰ πάντα τὸν χρόνον, ἐν ᾧ συνδιέτριβεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς, ἐπράττετο. Ἐν ἀρχαῖς δὲ τῆς ἐπιδημίας μάλιστα ἐν ἡμέραις οὐκ ὀλίγαις πότοις καὶ φιλοτησίαις ὁ τῶν Τριβαλῶν ἄρχων τὴν πρὸς βασιλέα εὔνοιαν ἐπιδειξάμενος, ἔπειτα ἐπυνθάνετο, ὅτου χάριν ἀφίκοιτο πρὸς αὐτὸν καὶ εἰ δέοιτο παρ´ αὐτοῦ τινος.

3. Βασιλεὺς δὲ ἥκειν μὲν ἔφασκε τῆς εἰς αὐτὸν φιλίας ἕνεκα. Οὐ γὰρ ἂν εἴη τι βέλτιον καὶ σωφρονέστερον ἀνθρώποις ὀρθοῖς χρωμένοις λογισμοῖς τοῦ βεβαίαν καὶ ἀληθῆ φιλίαν κτήσασθαι. Ἔπειτα δὲ εἴγε βούλοιτο καὶ δύναιτο καὶ βοηθείας παρ´ αὐτοῦ τυχεῖν, ὥστ´ ἐπανελθεῖν πρὸς τὴν οἰκείαν. Οἴεσθαι δὲ μηδ´ αὐτὸν ἀγνοεῖν τὰ αὐτῷ συμβεβηκότα ἐν ἐννέα μάλιστα μησὶν ἤδη τοῦ παρὰ Ῥωμαίοις πολέμου κεκινημένου, ὅπως τε φθονηθείη παρὰ τῶν ὁμοφύλων μηδὲν ἠδικηκὼς, καὶ ὡς κινηθείη παρ´ ἐκείνων πόλεμος ἀκήρυκτος, καὶ τὰ τελευταῖα ταῦτα δὴ, ὡς προδοθείη παρὰ τῶν συνόντων πρὸς τοὺς πολεμίους ἀποστάντων. Εἰ δὲ μὴ βούλοιτο βοηθεῖν, ἀπαγορεύειν φανερῶς, ὥστ´ αὐτὸν διασκεψάμενον, ὅ, τι ἂν δοκοίη βέλτιον αὐτῷ τε καὶ τοῖς συνοῦσι πράττειν. Μὴ θαυμάζειν δὲ, ὡς, εἴγε δύναιτο βοηθεῖν, εἰρήκει. Οὐ γὰρ ἀδυναμίαν αὐτοῦ κατεγνωκὼς τοιαῦτα φάναι, ἀλλ´ εἰδὼς, ὡς πᾶσιν ἀνθρώποις ἡ μὲν βούλησις ὁμοίως ἐπ´ ἐξουσίᾳ κεῖται, τὸ δύνασθαι δὲ οὐκέτι. Ἐνιότε γὰρ καὶ αὐτοὶ οἱ μεγάλα δοκοῦντες δύνασθαι ὑπό τινων κωλυμάτων τὴν τοῦ πράττειν, ἃ βούλονται, δύναμιν ἀποστεροῦνται, ἢ πολεμίων ἄλλων δυνατωτέρων ἐπικειμένων, ἢ αὐτοὶ ὁμόροις ἔθνεσί τισι μέλλοντες ἐπιστρατεύειν. Διὰ τοῦτο φάναι τὸ εἰ δύναιτο· ὃ δίκαιον αὐτὸν μὴ θορυβεῖν, πολλῶν τοιούτων ἐν τῷ βίῳ συμβαινόντων. φασκε δὲ ὕστερον, ἐξεπίτηδες τοιαῦτα πρὸς Κράλην εἰρηκέναι, ὡς, εἰ μὴ βούλοιτο βοηθεῖν, προφάσεως εὐπροσώπου παρὰ τῶν ἐκείνου λόγων εὐποροίη, ὥστε τὴν μὲν βοήθειαν ἀπαγορεύειν, μηκέτι δὲ καὶ τὴν φιλίαν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἐδεδίει γὰρ, μὴ ἐκπολεμωθείη πρὸς αὐτὸν, εἰ μὴ βούλοιτο βοηθεῖν, νομίσας ἤδη διὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς ἐπικουρίας εἰς ὀργὴν ἐξάγεσθαι καὶ ἔχθραν.

4. Ὁ Κράλης δὲ „καλῶς ἐποίησας,“ εἴρηκεν „ὦ βασιλεῦ, τὸν λόγον διασαφήσας· ὑπέθραττε γὰρ οὐκ ὀλίγον καὶ ἐθορύβει τὴν διάνοιαν, ὡς ἀγνοῶν τὴν ἐμοὶ παροῦσαν δύναμιν οἰόμενον τοιαῦτα λέγεις. Ἐπειδὴ δὲ τῶν τοιούτων ἀπήλλαξας ὑπονοιῶν, ἤδη σοι τὴν γνώμην καὶ αὐτὸς ποιήσω φανερὰν, ὡς δύναμίν τε ἔχω μάλιστα ἀρκοῦσαν πρὸς τοὺς πολεμοῦντάς σοι, καὶ ἡδέως ἂν ἐπικουροίην, εἴγε βούλει καὶ αὐτός.“ Ἀποκριναμένου δὲ τοῦ βασιλέως, ὡς τῆς μὲν φιλίας ἕνεκα καὶ τῆς προθυμίας τῆς περὶ αὐτὸν πολλὰς ἂν εἰδείη χάριτας, ἀγνοοίη δὲ πρὸς ὅ, τι φέρει τὸ εἰ βούλοιτο καὶ αὐτός· μισθὸν τῆς συμμαχίας ὁ Κράλης τὰς ἀπὸ Χριστουπόλεως πρὸς τὴν ἑσπέραν ἁπάσας πόλεις Ῥωμαίοις ὑπηκόους ᾔτει, εἰ δὲ τοῦτο ἐπαχθὲς δοκοίη, τὰς γοῦν ἀπὸ Θεσσαλονίκης. Οὐ γὰρ ἐπ´ οὐδενὶ κέρδει χρήματά τε ἀναλώσουσι πρὸς τὸν πόλεμον ὑπὲρ αὐτοῦ τοσαῦτα καὶ διακινδυνεύσουσι πρὸς πᾶσαν τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν, οἷς οὐδ´ ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν ποτε ἐτόλμησαν πόλεμον ἄρασθαι τοσοῦτον, ὥστε πρὸς Θρᾴκην ἢ καὶ περαιτέρω προελθεῖν. Οἴεσθαι δὲ ἄριστά τε καὶ λυσιτελέστατα αὐτῷ βουλεύεσθαι. Εἰ γὰρ ὧν οὐκ ἔστι κύριος ἀποσχόμενος, οὐχ ἑαυτῷ καὶ τοῖς συνοῦσι μόνον, ἀλλὰ καὶ παισὶ μεγάλην ὠφέλειαν πορίσαιτο, καὶ προσέτι τοὺς πολεμιωτάτους διαφθείρας, τῶν ἐπιλοίπων πόλεων κύριος κατασταίη, ἀγαπᾷν προσῆκον καὶ μὴ πέρα τοῦ καιροῦ καὶ τοῦ μετρίου φιλονεικεῖν.

5. Ὁ βασιλεὺς δὲ „ὀρθῶς“ εἶπε „περὶ τοῦ κέρδους τῆς συμμαχίας καὶ τῶν πόνων καὶ τῶν πρὸς τὸν πόλεμον ἀναλωμάτων ἐλογίσω. Οὐδεὶς γὰρ εὖ φρονῶν, εἰ μή τινα πρότερον ἐκ τῶν πραττομένων ὠφέλειαν συνορῴη, κόπτεσθαι καὶ ταλαιπωρεῖν ἕλοιτ´ ἂν ἑκών. σὺ δ´ εἰ μὲν οὐδεμίαν ἐμοὶ βούλει χάριν καταθεῖναι, λόγον ἂν ἔχοι μισθὸν τῆς συμμαχίας ἀπαιτεῖν, ὃν εἰ παράσχωμαι αὐτὸς, οὐδεμίαν εἴσομαί σοι τῆς ἐπικουρίας χάριν. Οὐδὲ γὰρ ὁ ἀργυρίῳ τι παρά του ἐξωνούμενος χάριν ἂν εἰδείη τῷ πιπράσκοντι τοῦ παρασχέσθαι. Εἰ δὲ φιλίας μόνης ἕνεκα καὶ τῆς πρεπούσης δυνάστῃ φιλοτιμίας ἕλοιο προῖκα βοηθεῖν, πρῶτον μὲν τὰ προσήκοντα βουλεύσῃ περὶ σεαυτοῦ, οὐ μισθοῦ ἕνεκα, ὅπερ πάσχουσιν οἱ πολλοὶ καὶ φαῦλοι τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ φιλίας καὶ φιλοτιμίας στρατευόμενος· ἔπειτα καὶ ὧν ζητεῖς ἐξέσται πλείω ἔχειν μετὰ πολλοῦ τοῦ περιόντος. Εἰ γὰρ ἐμὲ, τὸν ἄρξοντα Ῥωμαίων, γνήσιον κτήσῃ φίλον, οὐ τῶν ἐκ Χριστουπόλεως μόνον καὶ Θεσσαλονίκης ἄχρι τῆς σῆς ἡγεμονίας ὅρων πόλεων, ἀλλὰ καὶ νήσων καὶ Βυζαντίου καὶ τῆς ἄλλης Θρᾴκης ἔχειν ἐξέσται τὴν ἀρχήν· κοινὰ γὰρ οἱ σοφοί φασι τὰ φίλων· καὶ συμβήσεταί σοι μετὰ τῆς ἀπὸ τῶν ἔργων φιλοτιμίας καὶ μείζω καὶ θαυμασιωτέραν τὴν ὠφέλειαν καρποῦσθαι. Εἰ μὲν οὖν ἐμοὶ πειθόμενος καὶ πᾶσαν ὑπεριδὼν μικρολογίαν, προῖκα βοηθήσεις, σαυτῷ τε καὶ ἡμῖν προσήκοντα βουλεύσῃ. Εἰ δ´ ἄρα οὕτως ἔγνωκας, ὡς οὐδενί τῳ τρόπῳ ἑτέρῳ βοηθήσων, εἰ μή σοι καταπροδοίημεν τὰς Ῥωμαίων πόλεις, ἀλλ´ ἡμῖν γε φράσον φανερῶς, ὡς ἂν πρὸς ἕτερόν τι τῶν λυσιτελεῖν τρεπώμεθα δοκούντων, θεοῦ συναιρομένου. ἴσθι γὰρ, ἴσθι σαφῶς, ὡς οὐ πολλὰς καὶ θαυμασίας, ἅσπερ εἴρηκας αὐτὸς, ἀλλ´ οὐδεμίαν καὶ τὴν φαυλοτάτην ἑκόντες ὄντες προησόμεθα, οὐδ´ ἀλλαξαίμην ἂν ἡδέως αὐτῆς τὴν σφετέραν καὶ τῶν παίδων σωτηρίαν.

Chapitre XLIII.

1. Libère persuade le Crale de secourir l'Empereur Cantacuzène. 2. Le Crale lui rend de gratis honneurs. 3. L'Empereur Cantacuzène lui raconte ses disgrâces, et lui demande du secours. 4. Réponse du Crale. 5. Réplique de l'Empereur.

1. Libère ayant usé d'une diligence extraordinaire, se rendit en peu de temps à Morave, où il trouva le Crale qui menait Helene sa femme voir Alexandre Roi de Bulgarie son frère. Il leur fit le récit des mauvais traitements que l'Empereur Cantacuzène avait reçus de ses Citoyens, il leur représenta qu'ayant été chassé de l'Empire, il venait implorer leur protection, et il les persuada de le recevoir favorablement, les assurant que ce serait un grand sujet de gloire pour eux, pour leur fils, et pour leur État. Ils suivirent son avis, et retournèrent à l'heure même sur leurs pas, et envoyèrent devant eux Pondane leur fils, pour avertir l'Empereur de leur arrivée.

2. Dès qu'il sut que le Crale et la Princesse sa femme venaient au devant de lui, il envoya leur faire compliment, et leur témoigner combien il se tenait obligé de leur civilité. Il partit aussitôt de Scopie, pour aller en un lieu que l'on appelé Tao, à cause de sa beauté. Ils se rencontrè-  733 rent au village de Pristine, où le Crale et la Princesse sa femme, reçurent l'Empereur avec tous les témoignages de respect et de déférence que l'on peut s'imaginer. Le Crale lui donna une chaise plus élevée, et mieux parée que la sienne, et lui céda le pas dans la marche. C'est une ancienne coutume parmi les Serviens, que lorsqu'une personne d'une éminente condition vient visiter leur Prince, ils descendent tous deux de cheval à la première entrevue, et l'étranger baise le Prince à l'estomac, et au visage. Dans les entrevues suivantes il salue le Prince sans descendre de cheval. Au lieu de suivre cet usage le Crale voulut que l'on saluât l'Empereur, de la manière qu'on le salue parmi les Romains, et que quand on le rencontrerait, tout le monde descendît de cheval, pour lui baiser le genou, et la première fois tout le monde descendit de fort loin. Quand ils étaient tous deux à cheval, et qu'il arrivait quelqu'un des plus considérables d'entre les Serviens, le Crale descendait pour le saluer, et l'Empereur le saluait sans descendre. Lorsque l'Empereur allait au Palais, et il y allait presque tous les jours, le Crail ne permettant pas qu'il demeurât dans sa tente, et ne trouvant point de si grand plaisir que dans sa conversation, il envoyait les vieillards les plus qualifiés, et quantité de jeunes Seigneurs à l'entrée, et il venait lui-même jusqu'au bout de son appartement pour le recevoir, et quelquefois jusqu'à 734 l'endroit où il descendait de cheval. La Princesse ne céda point en civilité, ni en honnêteté à son mari. Ce traitement si obligeant dura autant de temps que l'Empereur demeura avec eux. Le Crale lui fît toujours mille caresses, et lui donna mille marques de son amitié, au milieu des festins et de la bonne chère. Il lui demanda en fuite pour quel sujet il l'était venu trouver, et ce qu'il désirait de son service.

3. L'Empereur lui répondit, que c'était pour entretenir son amitié, les personnes sages n'estimant rien tant qu'un ami constant et fidèle ; et pour lui demander du secours pour se rétablir dans son Etat, s'il pouvoir, et sil voulait lui en donner; qu'il croyait qu'il n'ignorait rien de ce qui lui était arrivé, depuis neuf mois qu'il y avait que la guerre civile durait ; que ses Citoyens avaient pris par jalousie les armes contre lui, que ses amis l'avaient abandonné pour se joindre à ses ennemis. Il ajouta, que s'il ne le voulait pas secourir, il le priait de le lui dire librement, afin qu'il cherchât d'autres moyens de pourvoir à sa sûreté, et qu'il ne trouvât pas mauvais qu'il l'eût prie de l'assister sous cette condition, s'il le pouvait, parce qu'il ne s'en était pas servi pour l'accuser de faiblesse, mais par la connaissance qu'il avait que les hommes n'ont pas un pouvoir égal à leur volonté, et que ceux qui paraissent les plus puissants, sont souvent empêchés de faire ce qu'ils voudraient, ou par 735 un ennemi plus puissants qu'eux, ou par d'autres desseins qu'ils forment eux-mêmes. L'Empereur a dit depuis qu'il parla tout exprès de la sorte au Crale, afin que s'il n'avait pas envie de le secourir, il trouvât dans ses paroles mêmes un prétexte honnête pour s'en excuser, sans renoncer à son amitié.

4. Le Crale lui répondit, Vous avez fort bien fait de me déclarer franchement vos sentiments ; car je vous avoue, que j'avais de la peine à vous entendre parler de la sorte, et à vous voir douter du pouvoir que j'ai de vous secourir. J'ai des forces plus que suffisantes pour défaire vos ennemis, et je les emploierai volontiers à votre service si vous le voulez. L'Empereur le remercia de l'affection qu'il lui témoignait, et des offres qu'il lui faisait de le secourir ; mais qu'il s'étonnait néanmoins de cette réserve, en disant qu'il était prêt de le secourir s'il le voulait. Après cela le Crale lui demanda en récompense toutes les villes de l'Empire, depuis Christopole, jusques à l'Occident, ou au moins depuis Thessalonique, et lui dit que jamais il ne se porterait à courir des hasards, et à faire des dépenses pour ses intérêts, sans y trouver du profit, puis qu'il n'avait pas voulu lui-même venir en Thrace pour rien, lorsqu'il avait eu besoin de son secours, qu'il croyait que ses offres lui étaient avantageuses, et qu'en lui abandonnant ce qu'il demandait, il devait se contenter du reste de l'Empire, sans avoir des prétentions excessives 736 dans le temps de sa disgrâce.

5. Vous parlez fort raisonnablement, répliqua l'Empereur, touchant la récompense que vous demandez de votre secours, de vos travaux, et de vos défense,  car il n'y a point d'homme sage qui n'attende quelque fruit de ses peines, et de ses fatigues. Ainsi, si vous ne me voulez point faire de grâce, vous avez raison de demander que j'achète votre secours .Mais si je l'achète et si je le paie, je ne vous en aurai point d'obligation, étant certain que quiconque paie ce qu'il achète, ne se tient point obligé à son vendeur ; au lieu que si vous m'assistez par une amitié généreuse, et par une ambition digne d'un Souverain,il vous sera glorieux d'avoir pris les armes par ce noble motif, et non par intérêt, comme font les âmes basses. De plus, si vous m'avez pour ami lors que je jouirai de l'Empire, vous ne posséderez pas seulement les villes que vous demandez en récompense de votre secours, mais vous posséderez toutce que je possèderai moi-même, puis qu'il n'y a rien qui ne soit commun entre les amis, comme disent les Philosophes. Si vous ne me voulez point secourir, que je ne vous livre les villes que vous prétendez, dites-le moi librement, afin que je pourvoie autrement à mes affaires : car je vous déclare que je ne vous livrerai jamais aucune ville; mais que je les conserverai toutes avec le même soin que j'ai pour conserver mes propres enfants.

μδʹ. 1. Ὁ μὲν οὖν Κράλης ἐξεπέπληκτο μὲν τὴν τόλμαν τοῦ φρονήματος καὶ τὴν καρτερίαν τὴν ἐν τοῖς δεινοῖς· ἤχθετο δὲ οὐκ ἀνεκτῶς, ὅτι μὴ πείθειν εἶχεν. Ἑλένη δὲ ἡ γαμετὴ παροῦσα καὶ τῆς διανοίας τοῦ ἀνδρὸς καταστοχαζομένη, ὡς βαρέως φέροι τὴν περὶ τῶν πόλεων ἀπαγόρευσιν τοῦ βασιλέως, μεταστήσασα τὸν ἄνδρα καὶ τοὺς ἐν τέλει καὶ μεγάλα δυναμένους παρ´ αὐτοῖς προσπεμψαμένη τέσσαρας ὄντας πρὸς τοῖς εἴκοσιν, „ὡς μὲν ἐφ´ ἡμῖν ἐστιν,“ εἶπεν „ἀφιγμένον πρὸς ἡμᾶς τὸν Ῥωμαίων βασιλέα εὖ ποιεῖν ἢ τὸ ἐναντίον, οὐδεὶς δήπουθεν ἀντερεῖ. σκεπτέον δὲ, ὁποτέρῳ προσθεμένους, νοῦν ἔχοντα καὶ λυσιτελοῦντα δόξομεν ἑλέσθαι ἑαυτοῖς. Εἰ μὲν οὖν ἑλοίμεθα κακῶς ποιεῖν, ἢ ἀποκτενοῦμεν πάντως, ἢ κεναῖς ἀποπέμψομεν, ὅ φασι, χερσὶ, μηδεμιᾶς προνοίας ἢ ἐπικουρίας ἀξιώσαντες. Τὸ μὲν οὖν ἀποκτείνειν, οὐκ οἶδα εἴ τις εἰς τοσοῦτον ἀπανθρωπίας ἥκει καὶ ὠμότητος, ὡς αὐτός τε ἑλέσθαι καὶ τοῖς ἄλλοις συμβουλεῦσαι. Πρὸς γὰρ τῷ θεῷ ἐχθίστην εἶναι τὴν τοιαύτην τόλμαν, καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις σαφῆ παρέχεται κακίας καὶ μοχθηρίας ἀπόδειξιν ὑπερβολῆς. Τὸ γὰρ νῦν τε ὄντα Ῥωμαίων βασιλέα καὶ πρὶν εἰς τοῦτο ἥκειν σχήματος πολλοῖς πρότερον χρόνοις ὁμοίως ἄρχοντα, καὶ παρὰ πάντων καὶ Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων ἀγαπώμενον καὶ περισπούδαστον ὄντα διὰ τὴν προσοῦσαν ἐπιείκειαν καὶ σύνεσιν καὶ φιλοτιμίαν ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς, νῦν ἥκοντα παρ´ ἡμᾶς διὰ πραγμάτων μεταβολὴν, πρὸς τῷ μὴ προστῆναι καὶ ἀνήκεστα διαθεῖναι οὐκ ὠμότητος καὶ ἀπανθρωπίας μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀσεβείας ἔγκλημα ἡμῖν δικαίως περιάψαι. Οὗ δὴ ἕνεκα τῶν τοιούτων αὐτή τε ἔγνωκα καὶ ὑμῖν ἀποσχέσθαι παραινῶ. Τὸ δ´ ἀποπέμπειν ἄπρακτον ἀβουλίας ἄν τις τιθείη λογιζόμενος ὀρθῶς. Οὐ γὰρ μόνον ἀγνοίας περὶ τὰ καλὰ καὶ ἀφιλοτιμίας δικαίως ἂν ἁλοίημεν παρὰ τοῖς κρίνειν τὰ τοιαῦτα δεινοῖς, ὅτι ὃν ἐπεθύμουν πολλοὶ τῶν δυναστῶν καὶ πολλὰ ἐπραγματεύοντο φίλον ἔχειν, τοῦτον ἔχοντες αὐτοὶ καὶ δυνάμενοι τῶν ἄλλων μᾶλλον τὴν παρ´ αὐτοῦ φιλίαν καρποῦσθαι, ἑκόντες ὄντες προηκάμεθα δι´ ἀγροικίαν. Ἀλλ´ εἴ ποτε συμβαίη καὶ Ῥωμαίων ἄρξαι, μεμνημένος, ὡς οὐδεμιᾶς ἐπικουρίας τύχοι παρ´ ἡμῶν, ἀλλὰ τόγε εἰς ἡμᾶς ἧκον, καὶ τοῖς πολεμίοις καταπροδοθείη, (οὐδὲ γὰρ ἧττον τούτου νυνὶ τὸ ἀποπέμψαι δύναται,) ἀμυνεῖται δικαίως καὶ κακῶς ποιήσει τὰ ἡμέτερα, ἄλλων τε πολλῶν προφάσεων εὐπορήσας ἂν καὶ τὴν νῦν προδοσίαν ἐπικαλῶν. Δι´ ἃ οὐδὲ ἀποπέμπειν ἄπρακτον οἴομαι λυσιτελεῖν. Λείπεται δὴ βοηθεῖν, ἢ παραχωρήσαντι τῶν πόλεων, ὧν αἰτοῦμεν, ἢ προῖκα καὶ διὰ φιλοτιμίαν. Τὸ μὲν οὖν τῶν πόλεων παραχωρεῖν αὐτὸν ἐμοὶ μὲν ἥδιστον καὶ μάλιστα βουλοίμην ἄν· ἐκεῖνος δὲ, ὡς ὁρῶμεν, τοσοῦτον ἀπέχει τοῦ διὰ τὴν παροῦσαν δυσπραγίαν κατεπτηχέναι καὶ ταπεινὰ καὶ ἀνελεύθερα φρονεῖν, ὥσθ´ ἡδέως ἂν, ὥσπερ ἔφη, τῆς αὐτοῦ καὶ παίδων καὶ πάντων τῶν συνόντων σωτηρίας τῆς μιᾶς καὶ φαυλοτάτης πόλεως ἀλλάξαιτο. Ὅτε τοίνυν οὕτως ἔχει καὶ ἐλευθέρῳ πρέποντα ἀνδρὶ καὶ βασιλεῖ προσήκοντα ἀπεφήνατο, βέλτιον ἐμοί τε ἔδοξε καὶ ὑμῖν πᾶσι παραινῶ, ᾗ ἐκεῖνος ἀξιοῖ ποιεῖν καὶ, πᾶσαν μικρολογίαν καὶ ἀνελευθερίαν ἀποῤῥίψαντας, πάσῃ δυνάμει βοηθεῖν, καὶ τὴν Ῥωμαίων αὐτῷ ἡγεμονίαν κατακτᾶσθαι, οὐ μικρὰν ὠφέλειαν ἡγουμένους τὴν παρὰ πάντων ἡμῖν εὔκλειαν ἐσομένην καὶ τὸ φίλον κτήσασθαι καὶ σύμμαχον τοιοῦτον, ὃν πολλοὶ μὲν ἐπιθυμοῦσι, τυγχάνουσι δὲ οὐδὲ ὀλίγοι, καὶ ὃν οἱ ἔχοντες αὐτοὶ, ἀγνοήσαντες καὶ τὰ χείριστα καὶ ἀλυσιτελέστατα βουλευσάμενοι ἑαυτοῖς, ἀπεώσαντο ἑκόντες. Τοῦτο δὲ μόνον παρ´ αὐτοῦ αἰτεῖν ὅρκοις βεβαιοῦσθαι, ὥστε σύμμαχόν τε καὶ φίλον διὰ βίου ἡμῖν εἶναι καὶ, ἃς ἔχομεν νυνὶ πόλεις αὐτοί τε καὶ πατέρες οἱ ἡμέτεροι τῆς Ῥωμαίων ἀφελόμενοι ἡγεμονίας, μηδεμίαν ἀπαιτεῖν, ὅταν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς καταστῇ, μηδὲ πόλεμον κινεῖν περὶ αὐτῶν ἐπιχειροῦντα ἀφελέσθαι. ᾧ καὶ αὐτὸν οἴομαι συνθήσεσθαι ῥᾳδίως, δίκαιόν τε ὂν ὁμοῦ καὶ μηδ´ αὐτῷ τινα αἰτίαν ἐπιφέρον, ὡς καταπροδιδοίη τὰ Ῥωμαίων.“

2. Ἑλένη μὲν οὖν ἡ Κράλη γαμετὴ τοιαῦτα συνεβούλευεν ἐπ´ ἐκκλησίας. Τοῦ δὲ ἀνδρὸς μετὰ τὸ παύσασθαι ἐκείνην λέγουσαν τοῖς ἐν τέλει τὴν βουλὴν προτιθεμένου, καὶ εἴ τίς τι βέλτιον ἔχει κελεύοντος τοῖς εἰρημένοις προστιθέναι, Λίβερος ὁ πρώτως βασιλεῖ συντυχὼν, τῶν ἄλλων τῶν ἐν τέλει μάλιστα ὢν ὁ δυνατώτατος καὶ φιλίως ἄγαν διακείμενος πρὸς βασιλέα, „ἀλλ´ εἰ μὲν ἀτελῆ τινα“ εἶπεν „ἢ πρὸς εὐδοξίαν ὀλίγα συντείνοντα τῇ Τριβαλῶν ἀρχῇ ἡ σὴ γαμετὴ Κράλαινα ἐφθέγξατο, εἶχεν ἄν τις προστιθέναι τὰ ἐνδέοντα. Νῦν δ´ εἰς τοσοῦτον ἥκει καὶ φρονήσεως καὶ εὐβουλίας, ὡς μήτε τὸν ἄγαν συνετώτατον δοκοῦντα εἶναι, μήτε τὸν εὐνούστατον ἡμῖν βελτίω καὶ λυσιτελέστερα δυνήσεσθαί ποτε βουλεύσεσθαι. Ὅθεν αὐτός τε πέπεισμαι καὶ σοὶ παραινῶ, μηδὲν περαιτέρω πολυπραγμονεῖν, ἀλλ´ εὐδοξίας πρόφασιν λογισάμενον ἡμῖν εἶναι τὴν βασιλέως ἐνθάδε ἄφιξιν, προθύμως βοηθεῖν.“ Τοιαῦτα μὲν καὶ Λίβερος εἶπεν ὡς ἐν βραχεῖ. Οἱ δ´ ἄλλοι πάντες οὐδὲν προσέθεντο τοῖς εἰρημένοις, ἀλλ´ ὡς καλῶς ἔχουσιν ἐπεψηφίζοντο.

3. Κράλης δὲ καὶ αὐτὸς πολλὰς ὡμολόγει χάριτας τῇ γυναικὶ, ὅτι προσήκοντά τε αὐτῷ, ἀρχὴν μεγάλην περιβεβλημένῳ, καὶ πολλὴν οἴσοντα τὴν εὔκλειαν καὶ ἐβουλεύσατο καὶ ἔπεισε, καὶ τὴν βουλὴν ἐκύρου καὶ αὐτός.

4. Ἐν ὅσῳ δὲ τοιαῦτα Κράλης τε καὶ ἡ γυνὴ καὶ οἱ ἐν τέλει περὶ βασιλέως ἐβουλεύοντο, ὅσοι Ῥωμαίων βασιλεῖ παρῆσαν συνεπόμενοι, δείσαντες, μὴ διὰ τὴν ἐκείνου ἔνστασιν ὑπὸ Τριβαλῶν τι περὶ αὐτοὺς κακουργηθῇ, προσελθόντες ἐδέοντο βασιλέως, προσήκοντα τῷ καιρῷ ποιεῖν καὶ μὴ σφόδρα ὑπὲρ τῶν μὴ λίαν ἐνίστασθαι προσηκόντων, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀξίωσιν ἐνδοῦναι τοῖς βαρβάροις, μὴ διὰ ταῦτα ἐξαχθέντες πρὸς ὀργὴν ἀνήκεστα διάθωνται αὐτοὺς κακά.

5. Ὁ δὲ αὐτοῖς δριμὺ καὶ βλοσσυρὸν ἐνιδὼν ἀφίστασθαι ἐκέλευε καὶ μὴ τοιαῦτα συμβουλεύειν, ἃ πολλὴν ζῶντί τε οἴσει τὴν ἀδοξίαν καὶ μετὰ τελευτήν. Οὐ γὰρ ἂν καταπροδοίη τὴν ἀρχὴν Ῥωμαίων, οὐδὲ βαρβάροις ἀνθρώποις ἑκὼν εἶναι ἐγχειρίσαι, εἰ καὶ μείζοσι πολλῷ καὶ δεινοτέροις περιέχοιτο κακοῖς. Ἀλλ´ οὕτω περὶ αὐτῆς ἐνστήσεται καὶ τὸ δίκαιον αὐτῇ φυλάξει, ὥσπερ ἂν εἰ αὐτοκράτωρ ὢν αὐτῆς καὶ πᾶσαν ὑφ´ ἑαυτῷ πεποιημένος, πρὸς Τριβαλοὺς ἢ Μυσοὺς ἤ τινας τῶν ὁμόρων βαρβάρων διαλέγοιτο περὶ σπονδῶν. Οἱ μὲν οὖν αὐτίκα πρὸς τὸ αὐστηρὸν τῆς ἀποκρίσεως ἐνδόντες, ὑπεχώρουν.

737 Chapitre XLIV.

1. Hélène mande les principaux de la nation des Servies, et leur propose son avis. 2, Libère le confirme, 3. Le Crale les en remercie, et se rend à leurs sentiments. 4. Les Romains prient l'Empereur de se relâcher pour obtenir du secours. 5. Il les reprend avec quelque sorte d'aigreur.

1. Le Crale fut étonné de la hardiesse, et de la fermeté que l'Empereur conservait au milieu de ses malheurs. Hélène sa femme, qui était présente, s'étant aperçue qu'il se fâchait de ce que l'Empereur lui refusait les villes qu'il demandait, tâcha de l'apaiser, et ayant mandé vingt-quatre des plus qualifiés de la nation : Personne ne peut disconvenir, leur dit-elle, qu'il ne soit en notre pouvoir de traiter, ou bien, ou mal l'Empereur. C'est à nous à considérer lequel des deux nous sera le plus utile. Si nous voulons le maltraiter, nous n'avons qu'à le tuer, ou à le renvoyer sans secours. Je ne sais s'il y a quelqu'un qui voulût se porter à une inhumanité aussi étrange, et à une cruauté aussi horrible que serait celle de le tuer. Ce serait un crime fort désagréable à Dieu, et fort odieux aux hommes. Longtemps avant que de prendre les marques de la dignité Souveraine, il a gouverné l'Empire, et il a mé- 738 rité l'estime et l'affection des Romains, et des étrangers par sa prudence, par sa douceur et par son amour pour toutes les bonnes choses. Il n'y a point aussi d'homme de bon sens, qui puisse être d'avis de le renvoyer, sans lui rien accorder. On nous accuserait d'incivilité, si nous refusions son amitié, que les plus puissants ont recherchée, et s'il rentre jamais en possession de l'Empire, il se souviendrait que nous l'aurions livré à ses ennemis, car le livrer et le renvoyer sans secours, sont la même chose. Il ne reste donc plus rien que de le secourir, ou en recevant les villes que nous lui demandons, on sans condition. Je serais bien aise qu'il voulût nous les accorder ; mais il est si éloigné de le vouloir faire, qu'il témoigne les vouloir conserver avec le même soin qu'il a de la conservation de ses amis, et de ses enfants. Puis qu'il a des sentiments si généreux, et si dignes d'un grand Empereur, je suis d'avis de l'assister, et je vous exhorte de tout mon cœur à faire sans intérêt tous les efforts dont vous serez capables, pour le rétablir sur le trône, et pour gagner ses bonnes grâces, que plusieurs ont désirées sans les pouvoir obtenir, et que quelques-uns ont perdues par le plus imprudent, et le plus pernicieux conseil qu'ils eussent jamais su prendre. Ce que nous pouvons faire, c'est de le supplier de nous promettre avec serment de ne point départir de notre alliance, et de ne nous point redemander les villes que nos Pères ont prises sur les Romains, ou que nous avons prises nous-mêmes. Je me persuade qu'il consentira aisément à ces conditions; parce qu'étant justes en elles-mêmes, elles ne lui sont point honteuses.

2. Hélène ayant achevé de parler, le Crale ion mari permit aux plus qualifiés de proposer leur avis. Alors Libère, ami intime de l'Empereur, dit, Nous pourrions ajouter quelque chose au discours de la Princesse votre femme, si quelque chose y manquait. Mais elle a parlé de telle sorte, qu'il n'y a personne, pour intelligente, ou pour attachée à vos intérêts qu'elle puisse être, qui fût capable de donner un conseil, ni plus sage, ni plus utile. Je l'embrasse de tout mon cœur, et je vous exhorte à l'embrasser sans en chercher d'autre. L'arrivée de l'Empereur en notre pays, sera pour nous l'occasion d'une grande gloire. Libère s'étant ainsi expliqué en peu de paroles, les autres confirmèrent son avis par leurs suffrages.

3. Le Crale remercia lui-même sa femme de lui avoir donné un conseil si salutaire, si conforme à ses intérêts, et si glorieux pour sa réputation.

4. Pendant que les Serviens tenaient ce conseil, les Romains qui étaient à la suite de l'Empereur appréhendant que la fermeté avec laquelle il rejetait les demandes du Crale, n'attirât sur eux quelque violence, ils allèrent le conjurer de s'accommoder un peu au temps, et de condescendre aux volontés des barbares, de peur de les irriter.

5. Mais les ayant regardés d'un œil sévère, il leur défendit de lui donner un avis qui lui serait honteux durant sa vie, et après sa mort; qu'il ne voulait point livrer l'Empire aux étrangers, par 740 l'appréhension de quelque mal que ce pût être, et qu'il le voulait défendre avec la même vigueur que s'il en était unique et paisible possesseur. La sévérité de cette réponse leur imposa silence.

μεʹ. 1. Ὁ Κράλης δὲ ἐκ τῆς βουλῆς πρὸς βασιλέα ἐπανήκων „νενίκηκας“ εἶπεν ὑπομειδιῶν „ὦ βασιλεῦ, καὶ πάντας ἔπεισας, πολλῶν χρημάτων καὶ πόλεων μεγάλων τὴν σὴν ἡγεῖσθαι φιλίαν προτιμοτέραν. Ὅθεν καὶ πάντας τοῖς τῆς σῆς φιλίας δήσας ἀπήγαγες δεσμοῖς, καὶ πάντες ὥσπερ ἐξ ἑνὸς συνθήματος καὶ χρήματα ἀναλοῦν καὶ πάντα πόνον ὑπὲρ σοῦ προθύμως εἱλόμεθα ὑφίστασθαι. Τοιγαροῦν σὲ μὲν χρεὼν τὰ κατὰ γνώμην ἐπιτάττειν, ἡμᾶς δὲ τὰ ἐπιτεταγμένα πράττειν πάσῃ προθυμίᾳ καὶ σπουδῇ.“ Ἡξίου τε, ὥσπερ ἐβουλεύσατο μετὰ γυναικὸς καὶ τῶν ἐν τέλει, ὅρκους παρασχέσθαι τοῦ τε σύμμαχον καὶ φίλον βέβαιον διὰ βίου παντὸς αὐτοῖς μενεῖν καὶ τοῦ μηδεμίαν τῶν νυνὶ κατεχομένων πόλεων ὑπ´ αὐτοῦ, ἃς αὐτός τε καὶ πατὴρ, τοῦ τε Ῥωμαίων βασιλέων πρὸς ἀλλήλους πολέμου κεκινημένου καὶ ὕστερον Ἀνδρονίκου τοῦ νέου βασιλέως ἔτι περιόντος, αὐτὸς ἔχει ἀφελόμενος, ἀπαιτήσειν καταστάντα πρὸς τὴν ἀρχὴν, ὡς προσηκούσας τοῖς Ῥωμαίων βασιλεῦσιν.

2. Ὁ βασιλεὺς δὲ πρὸς μὲν τὸ πεπεῖσθαι προῖκα καὶ φιλοτιμίας μόνης ἕνεκα καὶ φιλίας τῆς εἰς αὐτὸν ἐπικουρεῖν ἔφασκεν, οὐκ αὐτῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ γυναικὶ καὶ τοῖς ἐν τέλει πολλὰς χάριτας ὁμολογεῖν, ὡς ψήφῳ κοινῇ τὰ τοιαῦτα ἑλομένοις. Περί γε μὴν τῶν ὅρκων, οὓς ἀξιοῦσιν ἐπὶ τῷ μὴ παρενοχλεῖν ὑπὲρ τῶν ἄχρι νυνὶ κατεχομένων ὑπ´ ἐκείνων πόλεων παρασχέσθαι καταστάντα ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, μάλιστα ποιήσειν τὴν γνώμην φανεράν. Εἰ μὲν γὰρ ἔτι νῦν ὑπὸ Ῥωμαίοις ἦσαν καὶ διασώζειν ἑαυτὰς ἠδύναντο, οὐκ ἂν οὐδ´ αὐτὸς προήκατο, ὥσπερ οὐδὲ τὰς ἄλλας, ἀλλ´ εἵλετο ἂν μᾶλλον πρότερον ἀποθανεῖν, ἢ ἀγεννές τι καὶ ἀνελεύθερον ἀνασχέσθαι. Εἰ δ´ ἔτεσι πρότερον, αἱ μὲν πλείοσιν, αἱ δ´ ἐλάττοσι, βασιλέων ἔτι τῶν Ῥωμαίων περιόντων, ταύτας ἀφελόμενοι ἔχετε αὐτοὶ, οὐδ´ αὐτῷ τινα μέμψιν τὸ προέσθαι τὰς κατεχομένας ἐπαγάγοι. Καὶ συνέθετο ὅρκους παρασχέσθαι· ἐκεῖνο μέντοι, ἔφασκε, χρὴ σκοπεῖν, ὡς ἂν μὲν ἡ εἰρήνη διασώζοιτο καὶ αἱ σπονδαὶ, αὐτῶν μὴ παρασπονδούντων. Αὐτὸς γὰρ παντὶ τρόπῳ τηρήσει τοὺς ὅρκους, οὓς ὀμόσεται, οὐδ´ ὑπὲρ τῆς χώρας καὶ τῶν πόλεων, αἳ πρότερον ὑπὸ Ῥωμαίοις ἦσαν, οὐδὲν παρενοχλήσει καὶ αὐτός. Εἰ δ´ αὐτοὶ πρὸς πόλεμον πρότεροι χωρήσουσιν ἀδικοῦντες καὶ παρασπονδοῦντες, οὐκ ἐκείνων μόνων, ὑπὲρ ὧν οἱ ὅρκοι, οὐκ ἀφέξεται, εἰ δύναιτο, ἀλλὰ καὶ τὰς ἄνωθεν ὑπηκόους Τριβαλοῖς παραστήσεται, ἂν ἐξῇ, ὥσπερ καὶ αὐτοὶ τὰς Ῥωμαίων πάσας, εἰ δύναμις πρὸς τὴν ὁρμὴν παρείη.

3. Κράλης δὲ καὶ ὅσοι παρῆσαν τῶν Τριβαλῶν ἐξεπλήττοντό τε καὶ διὰ θαύματος ἦγον βασιλέα, ὅτι οὐδὲν ἀγεννὲς οὐδὲ πεπλασμένον διὰ τὰς περισχούσας τύχας, ἀλλὰ πάντα ἀληθῶς καὶ ὡς εἶχε διανοίας ἀπεφθέγγετο. Ἡ μὲν οὖν συμμαχία τοῦτον εἶχε τὸν τρόπον.

4. Ὄρκοι δὲ ἦσαν οἱ ἐπὶ τούτοις, ὥστε βασιλέα Καντακουζηνὸν καὶ Κράλην φίλους εἶναι διὰ βίου καὶ συμμάχους, καὶ μηδένα τὴν ἀλλήλων κακοῦν μήτε τέχνῃ, μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ, ἀλλὰ βασιλέα μὲν τὸν Καντακουζηνὸν, ὧν ὁ Κράλης γέγονε κύριος πόλεων Ῥωμαίοις ὑπηκόων, ἢ παρὰ πατρὸς παραλαβὼν, ἢ αὐτὸς ἁρπάσας ἔτι περιόντος βασιλέως Ἀνδρονίκου, μηδεμίαν μήτε ἀπαιτεῖν, μήτε πόλεμόν τινα κινεῖν περὶ αὐτῶν· τὰς δὲ ἐπιλοίπους, ὅσαι νῦν ἔτι ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων τελοῦσιν ἡγεμονίαν, ἔχειν αὐτὸν καὶ μηδεμίαν ἀφαιρεῖσθαι Κράλην μήτε τέχνῃ, μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ, ἀλλὰ συμμαχεῖν μόνον βασιλεῖ ἐπὶ τῷ ταύτας καταδουλοῦσθαι. Καὶ ὅσαι μὲν αὐτῶν ἢ ὅπλοις ἁλῶσιν, ἢ ὁμολογίᾳ προσχωρήσουσι παρόντος βασιλέως, ταύτας ἔχειν βασιλέα καὶ Τριβαλοὺς ἀδικεῖν μηδέν· ἂν δ´ ἀπόντος βασιλέως, ἢ αὐτὸς Κράλης ἢ ὅπλοις ἢ ὁμολογίᾳ ἢ χρήμασι τοὺς κατοικοῦντας διαφθείρας, ἢ τῶν ὑπ´ αὐτὸν δυνατῶν τις πόλιν παραστήσεται τῶν Ῥωμαίοις ὑπηκόων, καὶ ταύτην εἶναι βασιλέως καὶ ἀποδιδόναι ἀπαιτοῦντι, μηδὲν πολυπραγμονοῦντας. Αὐτὸν δὲ Κράλην πολέμιον εἶναι Ἄννῃ τε τῇ βασιλίδι καὶ τῷ υἱῷ Ἰωάννῃ τῷ βασιλεῖ καὶ σπένδεσθαι μηδέποτε, ἀλλὰ κακοῦν κατὰ τὸ δυνατὸν βοηθοῦντα Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ, τρόπῳ ὁποίῳ ἂν δύναιτο ἰσχυροτάτῳ. Καταστάντος δὲ καὶ Καντακουζηνοῦ βασιλέως ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, Κράλῃ συμμαχεῖν κατὰ τὸ δυνατὸν, ἄν τις ἐπίῃ ἐπ´ αὐτὸν, καὶ πολέμιον ἡγεῖσθαι τὸν αὐτῷ ἐπιστρατεύσοντα. Γενομένου δὲ καὶ περὶ Χρέλη τοῦ Τριβαλοῦ λόγου οὐκ ὀλίγου, καὶ Κράλη μὲν αὐτὸν ἀντιποιουμένου διὰ τὸ ὁμόφυλον, βασιλέως δὲ ὡς ἔτι Ἀνδρονίκου περιόντος τοῦ βασιλέως αὐτομολήσειεν ἰσχυριζομένου, καὶ νῦν οὐ μόνον ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων τελοίη ἡγεμονίαν, ἀλλὰ καὶ ἰδίως αὐτῷ προσχωρήσοι καὶ ἕλοιτο πράττειν τὰ αὐτοῦ, προσέτι δὲ καὶ ὅρκους ὑποδεικνύντος, δι´ ὧν συνέθετο ὁ Χρέλης δουλεύειν Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ, ἐπεὶ δίκαια ἐδόκει λέγειν, συνέθετο καὶ ὁ Κράλης καὶ προσεγράφετο καὶ αὐτὸς τοῖς ὅρκοις.

5. Οἱ μὲν οὖν ὅρκοι οὕτως ἐγράφοντο. Ἔδει δὲ καὶ τὸν ἀρχιεπίσκοπον τῶν Τριβαλῶν παρεῖναι, ὡς γενησομένων ἐπ´ αὐτοῦ τῶν ὅρκων. Καὶ μεταπεμψαμένου τοῦ Κράλη, παρῆν καὶ αὐτὸς οὐκ ἐν μακρῷ. Ἐπεὶ δὲ παρῆν ἐν τῇ οἰκίᾳ Κράλη, ἐκεῖνος μὲν ἄχρι τοῦ μέσου προελθὼν τῆς αὐλῆς, ἐπελάβετό τε τῶν χαλινῶν τοῦ ἵππου, ᾧ ὠχεῖτο ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ προήγαγεν ἄχρι οὗ εἰώθει ἀποβαίνειν, ἔπειτα προσαγορεύσας, εὐλογεῖτο παρ´ ἐκείνου. Βασιλέα δὲ οὐκ εἴασε τῶν οἰκημάτων προελθεῖν, ἀλλὰ κατὰ τὸ Ῥωμαίων βασιλέων ἔθος ὑπήντα τε ἔνδον τοῦ οἰκήματος καὶ προσαγορεύσας εὐλογεῖτο καὶ αὐτός.

6. Μελλόντων δὲ ἤδη εἰς τὴν ὑστεραίαν ὀμνύειν τοὺς ὅρκους, πέμψας ὁ Χρέλης πρὸς Κράλην, πίστεις ᾔτει, ὡς αὐτός τε δουλεύσων αὖθις καὶ Μελενίκον παραδώσων. Χρέλης γὰρ μάλιστα μὲν ἠβούλετο βασιλέα τὸν Καντακουζηνὸν τὴν Ῥωμαίων ἔχειν ἀρχὴν καὶ ὑπ´ ἐκείνου ἄγεσθαι· διακινδυνεύειν δὲ οὐκ ἤθελεν ὑπὲρ ἐκείνου. Ἐπεὶ δὲ συμβαίη τὰ κατὰ Γυναικόκαστρον περὶ βασιλέα καὶ ἀφίκοιτο εἰς Τριβαλοὺς, νομίσας ὑπὸ Κράλη βιαζόμενον ἑτέρων τέ τινων Ῥωμαίοις προσηκόντων ἀνάγκῃ παραχωρήσειν καὶ ἐκεῖνον παραδώσειν, (ᾔδει γὰρ οὐ περὶ ἐλάττονος τιθέμενον Κράλην τὴν αὐτοῦ ἀποστασίαν,) καὶ δείσας, μὴ καὶ αὐτὸς ἐκ τῆς εἰς βασιλέα παραπόληται φιλίας, ἐσκέψατο, εἰ δύναιτο Μελενίκον κατασχεῖν, ἵν´ αὐτῷ πρὸς Κράλην ἀρκοῦσα παραίτησις εἴη τῆς ἀποστασίας παραδόντι. συνιδὼν δὲ, ὡς ὅπλοις μὲν οὐκ ἂν εἴη ἁλωτὸς διὰ τὴν ἄγαν φυσικήν τε καὶ κατεσκευασμένην ὀχυρότητα, σίτου δὲ ἐνδείᾳ μᾶλλον, πρῶτα μὲν ἐκώλυσε σῖτον εἰσκομίζειν, ἔπειτα δὲ ἐπέκειτο καὶ φανερῶς πολεμῶν. Ἀσάνης δὲ καὶ ἡ περὶ αὐτὸν φρουρὰ ὁρῶντες, ὡς οὐκ ἀντισχήσουσι πρὸς τὴν πολιορκίαν διὰ σίτου ἀπορίαν, (βασιλεῖ γὰρ διὰ τὰ συμβεβηκότα βοηθεῖν οὐκ ἐνῆν,) συμβὰν δέ τι καὶ ἕτερον περὶ αὐτοὺς, παρέδοσαν τὴν πόλιν Χρέλῃ. Ὁ δὲ πρὸς Κράλην πέμψας, διελέγετο περὶ συμβάσεων καὶ προσεχώρει φανερῶς.

7. Κράλης μὲν οὖν ὑπερήσθη τοῖς γεγενημένοις καὶ ὅρκους παρείχετο αὐτίκα Χρέλῃ καὶ ὑπεποιεῖτο. Βασιλέα δὲ ἐλύπησεν οὐκ ὀλίγα τὸ συμβάν. Εἰς τὴν ὑστεραίαν γὰρ ἐπεὶ ἧκον ὀμόσοντες τοὺς ὅρκους κατὰ τὰς συνθήκας, Κράλης μὲν ἠξίου Μελενίκον τε καὶ Χρέλην τοῖς ὅρκοις μετεγγραφῆναι ὡς προσήκοντας αὐτῷ· πρὶν γὰρ τοὺς ὅρκους γενέσθαι προσεχώρησαν. Βασιλεὺς δὲ ἀντέλεγεν, ἀδικεῖν φάσκων Κράλην καὶ παρασπονδεῖν. Ἐξ ὅτου γὰρ ἐγένοντο αἱ συμβάσεις, δεῖν ἑκατέρους στέργειν οἷς συνέθεντο. Εἰ δ´ ἄρα καὶ μέτριά τινα ἐθέλοι ἀδικεῖν, Χρέλην μὲν ἔχειν, ὁμόφυλόν τε ὄντα καὶ ὀλίγῳ πρότερον αὐτομολήσαντα Ῥωμαίοις, Μελενίκον δὲ ἐᾷν, ἐξ ἐτῶν ἤδη παλαιῶν ὑπήκοον ὄντα τοῖς Ῥωμαίων βασιλεῦσι. Κράλης δὲ οὐχ ἑτέρῳ ἔφασκεν, ἀλλ´ αὐτῷ χρήσεσθαι διαιτητῇ περὶ ὧν ἀμφισβητοῦσι. Τοὺς μὲν γὰρ ὅρκους τοὺς περὶ τῶν σπονδῶν τῇ προτεραίᾳ γεγράφθαι, οἷς ἐγγέγραπται, τὰς μὲν ἡρπασμένας αὐτῷ ἐκ τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας πόλεις ἔχειν καὶ μηδεμίαν ἀπαιτεῖσθαι παρ´ αὐτοῦ, τὰς δ´ ἔτι τελούσας ὑπὸ Ῥωμαίοις βασιλέα ἔχειν· ὥστ´ οὐκ ἂν ἀδικοίη, πολλαῖς πρότερον ἡμέραις ἢ γενέσθαι τὰς τοιαύτας συμβάσεις Χρέλη μετὰ Μελενίκου προσχωρήσαντος, ὡς ἐκ τῶν ἐκείνου γραμμάτων ἐγίνετο καταφανές. Βασιλεὺς δὲ πρός τε τὸ πείθειν ὁμοῦ διὰ τὰς τοιαύτας εὑρεσιλογίας καὶ πρὸς τὸ βιάζεσθαι ἔχων ἀδυνάτως, παρεχώρησε καὶ ἄκων, καὶ ἐγένοντο οἱ ὅρκοι ἐπὶ τούτοις.

8. Μετὰ δὲ τοὺς ὅρκους ὁ Κράλης τῶν ἐν τέλει τοὺς δυνατωτάτους αὐτοῦ συναγαγὼν τέσσαρας ὄντας πρὸς τοῖς εἴκοσι, τέσσαρας μὲν αὐτὸς κατεῖχε, τοὺς δὲ εἴκοσι παρεδίδου βασιλεῖ ἅμα ταῖς ὑπ´ ἐκείνους στρατιαῖς, ὡς πάντα προθύμως, ἅπερ ἂν κελεύῃ βασιλεὺς, ποιήσοντας. Ἐκεῖνος μὲν οὖν ἅμα Τριβαλοῖς παρεσκευάζοντο ὡς ἀφιξόμενοι εἰς Διδυμότειχον.

9. Ἡ δὲ ἐν Θεσσαλονίκῃ στρατιὰ ἐπεὶ ἀπῆραν ἡγουμένου Συργῆ, πρὸς Ῥεντίναν ἐστρατοπεδεύσαντο. Ὁ δὲ ἐν τῷ φρουρίῳ δῆμος, ἐπεὶ ἐπύθετο Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα πρὸς τὴν γῆν τῶν Τριβαλῶν ἀφιγμένον κατὰ συμφορὰν, παρῆν δὲ καὶ Συργὴς μετὰ τῆς στρατιᾶς, ἐπιτίθενται τοῖς διακοσίοις, οὓς κατέλιπεν ὁ βασιλεὺς φρουρεῖν ἅμα ἡγεμόνι, καὶ κρατήσαντες, αὐτούς τε παρέδοσαν καὶ τὸ φρούριον Συργῇ.

10. Ὁ δὲ τῇ συνήθει χρησάμενος ὠμότητι, ἵππους τε καὶ ὅπλα ἀφελόμενος καὶ τῶν ἄλλων, ὧν εἶχον, ἀπογυμνώσας, ἔπειτα πληγὰς ἑκάστῳ διακοσίας ἐπετίθει πάντων ὁρώντων, μηδένα παραλιπὼν, τὸ ἀπ´ ἐκείνου δὲ κατακλείσας ἐν δεσμωτηρίοις, καὶ τῶν πολιτῶν τοὺς δυνατοὺς, ὡς τὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ᾑρημένους, πάντων ἀποστερήσας τῶν ὄντων καὶ τιμωρησάμενος οὐ μετρίως, ἐνίων δὲ καὶ καταψηφισάμενος φυγὴν, ἦλθεν εἰς Φεράς.

Chapitre XLV.

1. Le Crale rapporte à l'Empereur la résolution de son Conseil. 2. Réponse de l'Empereur, 3. Son intrépidité. 4. Articles du Traité. 5.. Arrivée de l'Évêque des Serviens. 6. Crele offre de se soumettre à l'obéissance du Crale. 7. Contestation touchant la ville de Melenique. 8. Le Crale donne du secours à l'Empereur. 9. Les habitants de Rentine se soulèvent contre la garnison, et livrent le fort à Sire Gui. 10. Sire Gui traite les soldats de la garnison avec une extrême cruauté.

1. Le Crale étant sorti du conseil, vint dire à l'l'Empereur en souriant : Vous avez gagné  et vous avez persuadé tout le monde de préférer votre Amitié à des richesses immenses et à des villes fameuses. vous nous avez engagés dans vos chaînes, vous nous avez fait promettre d'un commun consentement de faire pour vous toute sorte de dépenses, et d'endurer toute sorte de fatigues. Commandez ce qu'il vous plaira nous l'exécuterons avec une promptitude et une ardeur non 741 pareille. Suivant après cela la résolution qu'il avait prise avec sa femme et les premiers de sa nation, il le supplia de demeurer ferme toute sa vie dans leur amitié et dans leur alliance, et de ne leur point redemander les villes qu'ils avaient usurpées, soit durant la guerre civile des deux Empereurs, ou depuis sous le règne du jeune Andronique.

2. L'Empereur répondit, qu'il était fort obligé à lui, à la Princesse sa femme et aux grands de son Conseil, de lui accorder d'un commun consentement le secours qu'il leur avait demandé, et de le lui accorder généreusement par le seul motif de l'amitié et de l'honneur. Il ajouta que quand il serait en possession paisible de l'Empire, il leur déclarerait son intention sur la prière qu'ils lui faisaient de ne les point troubler dans la jouissance de quelques villes ;Que si ces villes-là étaient encore en la puissance des Romains, il mourrait plutôt que de les leur abandonner, que pour celles qu'ils avaient prises fous les précédents Empereurs, il les leur laisserait, parce qu'il croyait le pouvoir faire sans être accusé de lâcheté, que c'était à eux à observer de leur part la paix et les traités, et qu'il les observerait très religieusement de la sienne ; mais que s'ils prenaient les premiers les armes, il tâcherait de prendre non seulement les villes qu'ils avaient usurpées ; mais aussi celles qu'ils possédaient à juste titre.

3. Le Crale et les Serviens furent étonnés de 742 l'intrépidité que l'Empereur faisait paraître dans le mauvais état de ses affaires, et de la générosité avec laquelle il dédaignait de dissimuler ses sentiments.

4. Les articles du Traité qui devait être juré contenaient, que l'Empereur Cantacuzène, et le Crale demeureraient unis par une amitié et une alliance inviolables, sans se rendre aucun mauvais office de quelque manière que ce soit; que l'Empereur Cantacuzène ne redemanderait point les villes qui avaient autrefois relevé de l'Empire, et qui avaient été prises ou par le Crale, ou par son père, que le Crale n'en pourrait usurper aucune autre ; que l'Empereur jouirait de toutes celles qu'ils reprendraient ensemble, sans que les troupes du Crale les pussent piller, que si lui, ou ses sujets en prenaient quelqu'une, en l'absence de l'Empereur, par assaut, par capitulation, par intelligence, ou autrement, ils la lui remettraient entre les mains, dès qu'il la redemanderait, que le Crale ne s'accorderait jamais avec l'Empereur Jean, ni avec l'Impératrice Anne sa mère, que quand l'Empereur serait en possession de l'Empire, il assisterait le Crale contre les ennemis qui l'attaqueraient. Après une longue contestation touchant Crele, que le Crale redemandait comme son sujet, et que l'Empereur Cantacuzène refusait de rendre, parce qu'il s'était réfugié chez les Romains, sous le règne de l'Empereur Andronique, et que depuis il lui avoir promis  sa 745 protection, le Crale consentit enfin de l'abandonner.

5. Ces articles ayant été accordés de part et d'autre de là forte, et les deux Princes désirant jurer de les entretenir en présence de l'Archevêque des Serviens, le Crale le manda. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il entra dans la cour, le Crale alla au devant de lui, prit la bride de son cheval, et le conduisit jusqu'à l'endroit où il devait descendre. Il le salua ensuite, et reçut sa bénédiction. On ne permit pas à l'Empereur de sortir de son appartement, et il le reçut au dedans, selon la coutume des Empereurs Romains, et reçut aussi sa bénédiction.

6. Le jour de devant qu'ils dévoient faire le serment, Crele envoya au Crale lui demander sa foi et sa parole, et lui offrir de lui livrer la ville de Mélenique, de vivre à l'avenir sous son obéissance. Crele eût bien souhaité de voir l'Empereur Cantacuzène sur le trône, et de jouir à son aise de la douceur de sa domination ; mais il appréhendait de s'exposer aux dangers pour son intérêt. C'est pourquoi dès qu'il fut la disgrâce qui lui était arrivée à Gynaicocastre, et la nécessité où il s'était trouve de se réfugier chez les Serviens, il craignit d'être abandonné de lui, et il crut devoir apaiser la colère du Crale, en lui rendant quelque service considérable. il se résolut pour cet effet de se rendre maître de la ville de Melcéique, et parce que l'avantage de son assiette 744 et la bonté de ses murailles, la rendaient imprenable par la force, il en garda les avenues et entreprit de l'affamer. Asan et les autres qui la gardaient, voyant que faute de vivres ils ne pouvaient soutenir le siège, et que l'Empereur ne les pouvait venir secourir, ils rendirent la place à Crele, qui se soumit à l'heure même à l'obéissance du Crale ; et celui-ci en eut autant de joie que l'Empereur en eut de douleur.

7. S'étant assemblés le jour suivant, pour prêter réciproquement le serment, comme il en ètaient convenus, le Crale demanda que l'on y fit mention de Crele, comme de son sujet, et de la ville de Melenique comme d'une place qui lui appartenait, puisqu'il en était devenu maître, avant la prestation du serment. L'Empereur soutint que c'était une contravention au Traité, et qu'il se fallait tenir aux articles qui avaient été accordés, qu'il retint s'il voulait Crele comme son sujet ; mais qu'il rendît Melenique, comme une ville de l'Empire. Le Crale répondit, qu'il ne voulait point d'autre juge de ce différend-là que lui, que le Traité portait, qu'il retiendrait les villes qui avaient été prises sur les Romains ; que celle de Melenique avoir été prise avant le Traité, et qu'ainsi il avait droit de la retenir. L'Empereur ne pouvant convaincre le Crale, qui ne manquait pas de raisons probables pour soutenir ses prétentions lui céda cette ville là malgré qu'il en eût, et ainsi le serment fut prêté de part et d'autre.

745 8. Le Crale ayant assemblé, après cela, les vingt-quatre plus-considérables de son Etat, en retint quatre auprès de lui, donna à l'Empereur les vingt autres, avec des troupes, pour le servir et pour lui obéir en tout ce qu'il lui plairait de leur commander. Il se prépara à l'heure même à marcher vers Didymoteque.

9. L'armée qui était à Thessalonique en étant partie sous la conduite de Sire Gui, elle se campa auprès du fort de Rentine. Les habitants ayant appris que l'Empereur Cantacuzène avait été obligé de se retirer chez les Serviens et que Sire Gui était dans leur voisinage, ils attaquèrent les deux cents soldats qu'ils avaient en garnison, et les ayant vaincus, ils les livrèrent à Sire Gui.

10. Il usa envers eux de sa cruauté ordinaire, leur fit ôter leurs chevaux, leurs armes et leurs habits, et leur fit donner à chacun deux cents coups de verges, et ensuite les fit mettre en prison. Il y en eut quelques-uns des principaux qu'il priva de leurs biens, sous prétexte qu'ils étaient partisans de Cantacuzène. Il en envoya quelques autres en exil, et s'en alla à Phère.

7

μϛʹ. 1. Ἀπόκαυκος δὲ ὁ μέγας δοὺξ ἅμα ταῖς ναυσὶν εἰς Πολύστυλον ἐλθὼν, ἐπεὶ προσεχώρει ἑκουσίως, τοὺς μὲν τῶν πολιτῶν ὅσους μάλιστα ὑπώπτευεν, ἐν ταῖς ναυσὶν εἶχεν, ὡς εἰς Βυζάντιον κομίσων· τοὺς δὲ τὰ ἐκείνου ᾑρημένους εὖ ποιήσας ἀπέλιπεν ἐκεῖ, ἄρχοντα ἐπιστήσας Γουδέλην τὸν βασιλίδος οἰνοχόον.

2. Πρὸς δὲ τοὺς ἐν Διδυμοτείχῳ πέμψας, „τὰ μὲν περὶ Καντακουζηνὸν εἰργασμένα“ ἔγραφεν „ἐν Θεσσαλονίκῃ παρ´ ἐμοῦ οὐδ´ ὑμᾶς οἴομαι ἀγνοεῖν· οὕτω πᾶσι γνωριμώτατα διὰ μέγεθος γεγενημένα. Τοίνυν ἐπεὶ πᾶσα ἡ περὶ ἐκεῖνον ἐλπὶς περιῄρηται ὑμῶν, δέον πᾶσαν πρόφασιν καταλιπόντας εἰς Αἶνον ἥκειν ὑπαντήσοντας, ἄγοντας καὶ τὸν ἀδελφὸν (ἦν γὰρ ἐν δεσμωτηρίῳ φρουρούμενος ἐκεῖ·) εἰ μὲν οὖν καὶ Ἀσάνης βούλοιτο συνελθεῖν ὑμῖν, ἄριστ´ ἂν ἑαυτῷ βουλεύσαιτο. Εἰ δ´ αὐτόθι μένειν ἐθελήσει, ἀλλ´ ὑμᾶς γε πάντως μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ εἰς Αἶνον ἥκειν. Ἀσάνην δὲ καὶ τὴν ἀδελφὴν καὶ παιδία τὰ ἐκείνης, ὅταν ἐν Διδυμοτείχῳ γένωμαι, προνοίας ἀξιώσειν, ἥτις καὶ αὐτοῖς ἂν δόξειεν ἀρκοῦσα ὡς ἐν τοῖς παροῦσιν. Ὁ μὲν οὖν μέγας δοὺξ τοιαῦτα ἔγραφε κόμπου καὶ φρονήματος πεπληρωμένα.

3. Οἱ ἐν Διδυμοτείχῳ δὲ, ἐπεὶ πρότερον οὐδὲν ἦσαν περὶ βασιλέως πεπυσμένοι, ἐθορυβήθησαν μὲν, ὥσπερ εἰκὸς, τὸ πρῶτον· ἔπειτα ἀναθαρσήσαντες καί τι περὶ βασιλέα οἰηθέντες ἃ περὶ στρατεύματα εἴωθε συμβεβηκέναι, ὃ ταχέως ἂν διορθωθείη, πρὸς μέγαν δοῦκα τὸν Ἀπόκαυκον καὶ αὐτοὶ ἀντέγραψαν τοιαῦτα. „τὰ παρὰ σοῦ γεγραμμένα ἀναγνόντες εἰς τοσοῦτον ἀπονοίας καὶ μωρίας ἥκοντα καὶ θρασύτητος, πρῶτα μὲν ἐθαυμάσαμεν, ὅθεν εἰς τοσοῦτον ἥκεις μελαγχολίας, ἔπειτα συνιδόντες, ὡς τὰ ἴσα τετολμηκότι τῷ σῷ πατρὶ τῷ διαβόλῳ καὶ κατὰ βασιλέως τοῦ πολλὰ εὐεργετήσαντος ἄδικον χεῖρα κεκινηκότι καὶ πολεμήσαντι φανερῶς, οὐδὲ κατὰ τὴν ἀλαζονείαν καὶ τὸν κόμπον τῶν ῥημάτων τοῦ πατρὸς ἔδει ἀπολείπεσθαι, εἰκότα ἐνομίσαμεν ποιεῖν καὶ προσήκοντα φθέγγεσθαι σαυτῷ. Τὴν μὲν οὖν ἐξαρχῆς ἀφάνειαν τὴν σὴν καὶ τὴν φαυλότητα καὶ τῶν τρόπων καὶ τοῦ γένους, οὐδ´ αὐτοὶ ἀγνοοῦμεν, ὥσπερ οὐδὲ τῶν λοιπῶν Ῥωμαίων οὐδὲ εἷς. Μακρηνῷ γὰρ πρῶτον χρήματά τινας εἰσπράττοντι γεωργοὺς, ὀλίγου ἕνεκα ἐδούλευσας μισθοῦ, καὶ μετ´ ἐκεῖνον ἄρχοντι τῷ Νικολάῳ, τῶν αὐτῶν κἀκείνῳ ἐχομένῳ ἐπιτηδευμάτων, καὶ τρίτῳ μετ´ ἐκείνους τῷ Στρατηγῷ ὠνομασμένῳ, περὶ τοὺς ἄλας καὶ τὴν ἐκείνων διάθεσιν ἠσχολημένῳ τότε, ὃν καὶ τοῖς ἰδίοις χρήμασιν ἐξώσας τῆς ἀρχῆς, διαβολαῖς καὶ συκοφαντίαις καὶ ψεύδεσι μυρίοις καὶ ἐπιορκίαις ταῖς φίλαις χρησάμενος πρὸς βασιλέα τὸν πρεσβύτερον Ἀνδρόνικον, αὐτὸς ἄρχων ἀπεδείχθης τῶν ἁλῶν. Καὶ μέχρι τούτου σοι τὰ τῆς εὐημερίας ἔστη. Κινδυνεύοντι δὲ ἤδη ἀπολέσθαι διὰ τῶν τρόπων τὴν σκαιότητα καὶ μοχθηρίαν καὶ τὸ χρήματα μυρία τῷ δημοσίῳ ὄφλειν, ὁ ἡμέτερος βασιλεὺς ὁ Καντακουζηνὸς Συργιάννη δεηθέντος παραλαβὼν, ἐξ ἀτίμου καὶ καταφρονουμένου περίβλεπτον πεποίηκεν οὐκ ἐν μακρῷ· δι´ ἃ καὶ τῶν εὐγενεστέρων οὐκ ὀλίγοι ἤχθοντο δικαίως καὶ ἐδυσχέραινον, ὅτι τὸν μηδενὸς ἄξιον μεγάλων τινῶν ἠξίωσε καὶ θαυμασίων. Ὧν τὴν ὑπερβολὴν οὐδὲ αὐτὸς φέρειν δυνηθεὶς, κατὰ τοῦ μετὰ θεὸν πλάσαντος καὶ ἐκ κοπρίας ἀναγαγόντος, ὥσπερ ὁ Σατὰν κατὰ θεοῦ πόλεμον κεκίνηκας, τὸ ὑπήκοον ἐκπολεμώσας, προφάσει μὲν, ὥσπερ ἐκεῖνος, τοῦ πρόνοιάν τινα αὐτῶν ποιεῖσθαι, τῇ δ´ ἀληθείᾳ φθονῶν αὐτοῖς τῆς σωτηρίας. Καὶ νῦν ἔξεστιν ὁρᾷν, ὡς αἱμάτων μὲν ἀνθρωπίνων ἐνέπλησας τὰς πόλεις πάσας Ῥωμαίων· δεσμωτήρια δὲ, καίτοι πρὸς τοῖς οὖσι πολλαπλασίω κατεσκευασμένα ὑπὸ σοῦ, ὅμως ὑπὸ πλήθους τῶν δεσμωτῶν στενοχωροῦνται. Ἁρπαγαὶ δὲ καὶ λεηλασίαι καὶ μυρία ἕτερα δεινὰ ὁσημέραι ἐν ταῖς πόλεσι τολμῶνται, καὶ δάκρυα πανταχοῦ καὶ κωκυτοὶ, καὶ ὁ φειδόμενος οὐδὲ εἷς. Ἀλλ´ ὥσπερ ὁ Σατανᾶς τοῖς μάλιστα θεῷ προσῳκειωμένοις καὶ βελτίοσι τῶν ἄλλων δεῖν ἔγνωκε πολεμεῖν, τῶν ἄλλων ἀμελῶν, οὕτω δὴ καὶ σὺ τοὺς ἀρίστους τῶν ἑκασταχοῦ πόλεων καὶ δυναμένους τὰ δέοντα συνορᾷν διαφθείρων καὶ κατακόπτων ἀπανθρώπως, τῶν πολλῶν, ὡς οὐδενὸς ἀξίων, οὐδένα λόγον ποιῇ, ὡς ὕστερον ἢ δειλίᾳ καὶ ἀπειρίᾳ τῇ πρὸς τοὺς πολέμους βαρβάροις παραδώσων ἢ αὐτὸς κατὰ σχολὴν διαφθερῶν· καὶ ὅλως κοινὴν πανωλεθρίαν τοῦ Ῥωμαίων γένους διανοῇ, εἰ μὴ θεὸς κωλύσειε, τὴν μισανθρωπίαν βδελυξάμενος. Βασιλεὺς δὲ Καντακουζηνὸς ὁ ἡμέτερος καὶ σὸς δεσπότης, κἂν ἔτι πλείω καὶ δεινότερα ἀγνωμονήσῃς, ὥσπερ τῶν δούλων οἱ κακοτροπώτατοι, τὴν ἐκ προγόνων εὔκλειαν ἄχρι νῦν διασώζει καὶ τὴν ἐπιείκειαν καὶ τὴν σεμνότητα τῶν τρόπων, καὶ Ῥωμαίων συμπάντων ἄρχων, καὶ βασιλέως ἔτι περιόντος, οὐδὲν ἧττον καὶ νῦν ἐστι βασιλεύς. Εἰ δέ τι περὶ αὐτὸν συμβέβηκε καὶ δυσχερὲς, θαυμαστὸν οὐδέν· πολλὰ γὰρ ὁ παρεληλυθὼς τοιαῦτα χρόνος ἔσχηκε παραδείγματα. Ἡμεῖς δὲ ἐκείνῳ τὴν πίστιν ἄδολον φυλάξομεν καὶ καθαρὰν, οὐ μόνον περιόντι, ἀλλὰ καὶ τοῖς παισὶ μετὰ τὴν τελευτὴν, καὶ οὔτε ἀγαθῶν ἐπαγγελίαι, οὔτε δεινῶν ἐπαγωγαὶ, οὔθ´ ἕτερον τῶν ὄντων τι, τῆς πρὸς ἐκεῖνον πίστεως δυνήσεται ἀποστῆσαι καὶ ἀγάπης. σοῦ δὲ ἐπιστρέψει ὁ πόνος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν καὶ ἐπὶ κορυφὴν ἡ ἀδικία σου καταβήσεται. Τὴν μὲν οὖν ἀπολογίαν ἔχεις ἤδη παρ´ ἡμῶν ἀξίαν τῶν γεγραμμένων. Τοὺς κεκομικότας δὲ τὰ γράμματα νῦν μὲν ἀπαθεῖς ἀπεπέμψαμεν κακῶν, τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα κειμένους αἰδούμενοι νόμους, οἳ κακῶς ποιεῖν ἀπαγορεύουσι τοὺς πρὸς ἀπαγγελίας ἥκοντας· ἂν δὲ μετ´ αὐτοὺς ἕτεροί τινες ἀφίκωνται, ἴστωσαν μὴ ἄνευ πληγῶν καὶ τιμωρίας τῆς δεούσης ἀπαλλάξοντες.“

4. Τοιαῦτα μὲν οἱ ἐν Διδυμοτείχῳ ἀντέγραψαν Ἀποκαύκῳ τῷ μεγάλῳ δουκί. Ὁ δὲ, ἐπεὶ τὰ γράμματα ἀνέγνω, πολλὰ τοῖς γεγραφόσιν ἀπειλήσας, ἀπέπλευσεν εἰς Βυζάντιον καὶ ἐδέξαντο αὐτὸν ὅ,τε πατριάρχης καὶ ἡ συνωμοσία μετὰ πολλῶν τῶν κρότων καὶ ἐπαίνων, ὡς καλῶς ἐστρατηγηκότα καὶ νενικηκότα Καντακουζηνόν. Καὶ αὐτὸς ἤδη φρονήματος ὢν ἀνάπλεως διὰ τὴν στρατηγίαν, ἀνυπεύθυνον ἑαυτῷ παρείχετο τῶν πραγμάτων τὴν ἀρχὴν καὶ πάντα ἔπραττε καὶ διῴκει, ᾗ αὐτῷ ἐδόκει, τὴν ὑπόκρισιν καὶ τὸ βουλεύεσθαι ἤδη ὡς ἀνόνητον ἀποῤῥίψας.

5. Εἰρήνη δὲ βασιλὶς ἡ Καντακουζηνὴ ἅμα Μανουὴλ Ἀσάνῃ τῷ ἀδελφῷ, ἐπεὶ οἱ παρὰ Ἀποκαύκου τοῦ μεγάλου ἥκοντες δουκὸς ἀπήγγελλον τὰ περὶ βασιλέως οἷα συμβαίη ἐν Γυναικοκάστρῳ, ὑπώπτευον μὲν καὶ μὴ παντάπασιν εἶναι ἀληθῆ, πλὴν ἐθορυβοῦντο σφοδρῶς καὶ ἐκυμαίνοντο. Ἐδεδοίκεσαν γὰρ, μὴ τῶν αὐτοῖς τινες συνόντων κρύφα τὰ βασιλίδος Ἄννης πράττοντες, ὥσπερ ἑρμαίου λαβόμενοι τοῦ καιροῦ καὶ τῆς δυσπραγίας βασιλέως, στασιάζειν πείσωσι τὸν δῆμον καὶ τὴν στρατιὰν, καὶ ἀπόληται αὐτοῖς παντάπασι τὰ πράγματα διαφθαρέντα. Μάλιστα δὲ ἐν ὑποψίᾳ εἶχον τόν τε Κομιτόπουλον καὶ Βατάτζην, οἱ τῶν Παλαιολόγου μὲν ἦσαν βασιλέως οἰκετῶν, τότε δὲ ὑπὸ Καντακουζηνοῦ βασιλέως εἰς ἑσπέραν ἐκστρατεύοντος ἐπὶ τῆς ἔξω Διδυμοτείχου συνοικίας ἦσαν τεταγμένοι, χιλίων ἕκαστος ἄρχοντες τοξοτῶν πεζῶν· ἦσαν δὲ καὶ πρὸς τὸν δῆμον καὶ τὴν ἄλλην στρατιὰν δυνάμενοι οὐ μικρά.

46 Chapitre XLVI.

1. Apocauque se rend maître de la ville de Polystyle. 2. Il écrit aux habitants de Didymoteque. 4. Leur réponse. 4. Apocauque retourne à Constantinople. 5. Inquiétude de l'Impératrice Irène et de Manuel Asan son frère.

1. Apocauque grand Duc étant arrivé sur ses vaisseaux à Polystyle, et en ayant trouvé les habitants tout disposés à se soumettre à son obéissance,  Il fit embarquer ceux qui lui étaient suspects, et il laissa les autres sous la conduite de Gudele Echanson de l'Impératrice.

2. Après cela, il écrivit aux habitants de Didymoteque en ces termes, Je ne crois pas que vous ignoriez ce que j'ai fait à Thessalonique contre Cantacuzène, parce que c'est un exploit si célèbre qu'il est connu de tout le monde. Puisque l'espérance que vous aviez mise en lui est dissipée, il faut que vous veniez au devant de moi jusqu'à l'Aine, et que vous m'ameniez mon frère qui était en prison. Si Asan se veut joindre à vous, il prendra un fort bon conseil pour lui. Quand il trouverait à propos de demeurer, il faut toujours que vous veniez avec mon frère. Lorsque je serai à Didymoteque, je prendrai tant de soin dAsan, de ma sœur et de ses enfants, qu'ils auront sujet d'en être fort satisfaits.

3. Les habitants de Didymoteque, qui ne sa- 747 vaient encore rien de ce qui était arrivé à l'Empereur, furent d'abord un peu troublés ; puis s'étant remis, ils lui firent la réponse qui suit. Nous n'avons pu lire les vanités ridicules et extravagantes de votre lettre, sans nous étonner d'abord de l'excès de la fureur qui vous a porté à les écrire. Mais ayant depuis fait réflexion sur ce que vous affectez d'imiter l'audace et l'insolence du démon qui est votre père, en vous soulevant contre votre bienfaiteur et votre souverain, nous n'avons plus trouvé étrange que vous l'imitiez encore par le faste, par l'ostentation, par l'orgueil et par l'arrogance dont vos discours sont remplis. Nous n'ignorons pas l'infamie de votre naissance et de vos mœurs, puisqu'il n'y a aucun Romain qui l'ignore. Votre première condition fut d'être valet de Macrene; qui levait les impositions dont les jardiniers sont chargés, et qui vous payait de fort petits gages. Vous avez été depuis à Nicolas, qui avait le même emploi. Votre troisième maître fut Stratège Receveur des Gabelles, que vous privâtes de sa recette par les mensonges, par les impostures et par les calomnies dont vous le noircîtes dans l'esprit du vieil Andronique. Vos crimes ont été jusque-là fort heureux : Car vous étiez prêt de périr pour l'expiation du péculat par lequel vous aviez volé des sommes immenses lorsque l'Empereur Cantacuzène vous éleva tout d'un coup à la prière de Syrgian. La plus grande partie de la noblesse eut une extrême indignation de voir qu'un homme aussi dépourvu de mérite que vous, fût gratifié des premières charges. N'en ayant pu vous même supporter le poids, vous vous êtes soulevé contre celui qui vous 748 avait retiré de votre fumier, et suivant l'exemple du démon qui a eu l'insolence de faire la guerre à son Créateur, vous avez  armé les sujets contre leur Prince, sous prétexte de procurer leurs intérêts ; mais en effet pour les priver de leur repos. On voit maintenant les villes nager dans le sang que vous avez répandu. Les prisons que vous avez bâties ne peuvent contenir les prisonniers. On n'entent parler que de vols, de brigandages, de pillages, de larmes et de gémissements. Vous avez fait périr les plus gens de bien qu'il y eut dans chaque ville comme le diable attaque d'ordinaire ceux qui sont les plus attachés au service de Dieu, vous avez méprisé le peuple comme il ne néglige de combattre que ceux qu'il se tient assuré de vaincre. Quand vous auriez usé, comme le plus perfide de tous les esclaves, d'une ingratitude encore plus criminelle, que vous n'avez fait envers l'empereur Cantacuzène votre maître et le notre, cela n'empêcherait pas qu'il ne conservât la gloire qu'il a tirée de ses ancêtres ; qu'il ne retint la douceur, la modération et la gravité qui lui sont si naturelles, et qu'il ne jouît du même pouvoir dont il jouissait sous le jeune Andronique.  S'il lui est arrivé quelque malheur, il le le faut pas trouver étrange, puisque le passé ne fournit que trop d'exemples de pareils accidents. Pour nous, nous lui garderons une fidélité confiante et inviolable, et il n'y aura jamais ni promesses, ni menaces qui nous fassent départir de l'affection que nous lui avons vouée. Votre travail retournera sur votre visage, et votre iniquité retombera sur votre tête. Vous avez une réponse telle que votre lettre la méritait. Nous vous renvoyons ceux qui l'ont ap- 749 portée, sans leur avoir fait de mal, par le seul respect que nous avons pour les lois qui sont établies en leur faveur. Mais s'il en revient d'autres, qu'ils sachent qu'ils ne s'en retourneront pas sans recevoir le châtiment qui leur sera dû.

4. Quand Apocauque eut su cette réponse, il s'emporta en de furieuses menaces contre ceux qui l'avaient écrite, puis il fit voile vers Constantinople, où il fut reçu avec des louanges et des applaudissements, par le Patriarche et par ceux de sa faction, comme un excellent Général, de comme un illustre vainqueur. Le commandement de l'armée avait si fort augmenté sa fierté,, qu'il gouvernait l'Empire avec un pouvoir absolu, et sans prendre conseil de personne.

5. L'Impératrice Irène et Manuel Asan son frère, qui étaient à Didymoteque, eurent l'esprit agité d'une étrange inquiétude, lorsque la lettre d'Apocauque y fut apportée. Bien qu'ils ne crussent pas que ce qu'elle contenait fût véritable,, ils ne laissaient d'appréhender que quelques-uns ne se servissent du malheur qui était arrivé à l'Empereur, comme d'un occasion pour exciter le peuple et les soldats à la sédition, et ils se défiaient surtout de Comitopule et de Vatace officiers de l'Empereur Jean Paléologue, qui avaient suivi Cantacuzène dans la guerre d'Occident, et qui commandaient chacun mille hommes d'infanterie, qui étaient logés dans les faubourgs de Didymoteque.

 

μζʹ. 1. Διὰ ταύτας γοῦν τὰς αἰτίας ἐδεδοίκεσάν τε καὶ ἐσκέπτοντο, ᾗ χρὴ αὐτοὺς ὑποποιήσασθαι· ἅμα δὲ διενοοῦντο καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὡς ἀποπειράσοντες, εἰ διὰ τὰ ἀκουσθέντα μὴ παρετράπησαν τὰς γνώμας. Ἐδόκει δὴ οὖν εἰς τὴν ὑστεραίαν πάντων ἐν βασιλείοις συνελθόντων, ἐπὶ τῆς βασιλίδος τὸν Ἀσάνην πρός τε τοὺς ἡγεμόνας καὶ τὴν στρατιὰν λόγον ἀποτεῖναι καὶ ἀποπειρᾷν τῆς ἑκάστου διανοίας. Καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν ἐπεὶ ἦσαν ἐν βασιλείοις πάντες, Ἀσάνης ὁ Μανουὴλ ἐπὶ τῆς βασιλίδος οὕτω τὸν λόγον ἐποιήσατο. „ἄνδρες συστρατιῶται, τὰ μὲν ὑπὸ παρακοιμωμένου τοῦ Ἀποκαύκου πάντες ἀκηκόατε γεγραμμένα πρὸς ὑμᾶς. Τὰ μὲν οὖν παρόντα πράγματα ὡς πολλὰς ἐπιδέχεται μεταβολὰς, καὶ ῥᾴδιον καὶ ἐκ μικρᾶς αἰτίας καὶ τὸν συνετώτατον καὶ κατεστοχασμένον σφαλῆναι, καὶ τὸν ἀπερισκέπτως καὶ ὡς ἔτυχε φερόμενον καὶ ἄπιστα εὐτυχῆσαι, πάντες ἴστε πολλοῖς ὡμιληκότες πράγμασιν. Οὐ μὴν διὰ τοῦτο πάντα χρὴ πιστεύειν παρακοιμωμένῳ. ᾧ γὰρ ὅ,τε βίος ἐπίπλαστος ἀεὶ καὶ σκαιωρίας καὶ ἀπάτης γέμων καὶ ὁ λόγος ἐψευσμένος καὶ οὐδὲν οὐδέποτε ἔχων ὑγιὲς, πῶς ἄν τις πιστεύσειε νυνὶ εἰρῆσθαι τἀληθῆ; εἰ δὲ καὶ ἀληθῆ τὰ εἰρημένα, ἀλλ´ οὐ παντάπασιν, ἀλλὰ τοιαῦτα εἶναι τὰ γεγενημένα, οἷα βασιλεῖ μικρὰν δυσχέρειαν παρεσχημένα, ῥᾳδίως πάλιν ἐπανορθωθῆναι. Ὑμῶν δὲ ἕκαστος νῦν μὲν ἄχρι τῶν πραγμάτων ἐξουρίων φερομένων οὐδεμίαν ἔσχε πρόφασιν τήν τε εὐψυχίαν καὶ τόλμαν τὴν ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ τὴν σύνεσιν ἅμα ἐπιδείξασθαι καὶ τὴν εὔνοιαν, ἣν ἔχει περὶ βασιλέα καὶ τοὺς παῖδας. Νυνὶ δὲ ἤδη τῶν πραγμάτων παρασχόντων, καὶ πάντας ὁμοῦ καὶ ἰδίᾳ ἕκαστον καὶ τὴν σύνεσιν καὶ τὴν εὐβουλίαν ἐπιδείκνυσθαι χρεὼν καὶ ἐπὶ τοῖς ἔργοις φαίνεσθαι ὁμοίους, ὡς, ἂν ἀπῶσι τὰ πράγματα, τῶν λόγων οὐδένων ὄντων. Τὰ μὲν οὖν ἔργα ὕστερον ἐπιδειξόμεθα, ἡνίκα ἂν δέῃ· νυνὶ δὲ ἀναγκαῖον γνώμην ἕκαστον εἰσάγειν, ᾗ χρὴ τραπομένους, σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὴν ἄλλην πόλιν διασώζειν. Οὐ γὰρ ἡσυχάσειν οἴομαι παρακοιμώμενον, ἀλλὰ ταχέως ἡμῖν ἐπιστρατεύσειν, εἴγε ὄντως ἀληθῆ τὰ περὶ βασιλέως εἴη εἰρημένα.“ Ἀσάνης μὲν οὖν τοιαῦτα ἐπαύσατο εἰπών.

2. Κομιτόπουλος δὲ αὐτίκα ὑπὸ προθυμίας καὶ τῆς περὶ βασιλέα εὐνοίας κινηθεὶς, ἀναστὰς καὶ παρελθὼν εἰς μέσους, ἔλεξε τοιάδε. „οὐδένα ὑμῶν, ὅσοι πάρεστε νῦν, οἴομαι ἀγνοεῖν, ὡς βασιλέως ἔτι περιόντος τοῦ μακαρίου τοῖς οἰκείοις συνεξηταζόμην καὶ τοῖς πολλῆς παρ´ ἐκείνου καὶ τῆς εὐμενείας ἀπολαύουσι καὶ τῆς προνοίας. Καὶ αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπέλιπον, τόγε εἰς ἐμὲ ἧκον, τοῦ μὴ τὴν προσήκουσαν εὔνοιαν εὐγνώμονι δούλῳ ἐπιδείκνυσθαι. Οὐ μὴν διὰ τὸ ἐκεῖνον ἐξ ἀνθρώπων γεγονέναι νυνὶ μεταβαλὼν, τοῖς ἐκείνου παισὶ δεῖν ἔγνων πολεμεῖν, ἀλλὰ τὴν ὁμοίαν γνώμην καὶ νῦν ἔτι διατηρῶ. Ὁρῶν δὲ βασιλέα μὲν τὸν Καντακουζηνὸν δίκαια καὶ λυσιτελῆ τοῖς παισὶ βασιλέως ᾑρημένον πράττειν, Ἀπόκαυκον δὲ τὸν παρακοιμώμενον πολλὰς κατ´ αὐτοῦ διαβολὰς καὶ συκοφαντίας συνεσκευακότα καὶ ἄλλους προσεταιρισάμενον πονηροτέρους ἀνθρώπους καὶ διεφθορότας καὶ βασιλίδα ἐξηπατηκότας καὶ τουτονὶ τὸν πόλεμον τὸν μυρίων αἴτιον κακῶν νῦν τε ἄχρι γεγενημένον καὶ ἔτι πλειόνων ἐσόμενον πολλῷ κεκινηκότας, εἰ μὴ θεὸς ἄνωθεν κατασβέσει, ἐμίσησά τε τὴν πονηρίαν αὐτῶν καὶ βασιλεῖ μᾶλλον ἔκρινα δίκαιον προσέχειν, ὡς δίκαιά τε ἅμα καὶ βασιλέως τοῖς παισὶ συμφέροντα καὶ πᾶσιν ὁμοῦ Ῥωμαίοις διανοουμένῳ. Νυνὶ δὲ, ὡς ἀκούομεν, δυσκόλοις τύχαις ἐκείνου χρησαμένου διὰ τῶν συνόντων τὴν ἀποστασίαν καὶ πρὸς τὸν Τριβαλῶν δυνάστην ἀφιγμένου, οὐ δίκαιον ἡμᾶς καταπεσεῖν, οὐδὲ πρὸς στάσεις καὶ διαφορὰς χωρήσαντας, ἀνδραπόδων δίκην σφᾶς αὐτοὺς τοῖς πολεμίοις καταπροδοῦναι, ἀλλὰ συμφρονήσαντας, ὅρκους δοῦναι βασιλίδι καὶ ἀλλήλοις, ἦ μὴν μηδένα μήτε δι´ ἀγαθῶν πολλῶν ἐπαγγελίαν, μήτε δι´ ἐπαγωγὴν πολλῶν δεινῶν, ἢ βασιλίδι καὶ παισὶν ἢ ἀλλήλοις ἐπιβουλεύσειν· ἀλλ´ ἀμύνεσθαι τρόπῳ παντὶ τοὺς πολεμίους μίαν γνώμην ἔχοντας καὶ τὴν πίστιν ἄδολον καὶ καθαρὰν φυλάττειν βασιλεῖ. Πέμπειν δὲ καὶ τὴν ταχίστην πρὸς ἐκεῖνον ἄνδρας, οἳ διδάξουσιν, ὡς ἡμεῖς ὑπὲρ ἐκείνου καὶ φιλτάτων καὶ τῆς γυναικὸς πάντα καὶ πράττειν καὶ ὑπομένειν ἐγνώκαμεν ἄχρι παντὸς, ἵν´ αὐτός τε ἥδοιτο τοιαῦτα περὶ ἡμῶν ἀκούων καὶ ἡμῖν πολλὴν εἰδείη χάριν τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας. Οὐδὲ γὰρ μικράν τινα οἴεσθαι ἐκεῖνον τὴν περὶ ἡμῶν φροντίδα ἔχειν χρὴ, ἀλλὰ πολλοῖς παλαίειν λογισμοῖς ὑποπτεύοντα, ὥσπερ εἰκὸς, μὴ πρὸς τοὺς ἀγῶνας ἀποκνήσωμεν.“

3. Τοιαῦτα μὲν ὁ Κομιτόπουλος εἶπεν. Εὐθὺς δὲ μετ´ ἐκεῖνον ὁ Βατάτζης ἐπῄνει τε τὰ εἰρημένα καὶ ὡς μηδενὸς ἐνδέοντα, μήτε πρὸς σύνεσιν, μήτε πρὸς εὐβουλίαν, ἐπεψηφίζετο καὶ αὐτὸς καὶ ἐπέσπευδε τοὺς ὅρκους.

4. Εἰρήνη δὲ ἡ βασιλὶς καὶ ὁ ἀδελφὸς Ἀσάνης τὴν Κομιτοπούλου παραίνεσιν νομίσαντες θεόθεν κεκινῆσθαι, ἵν´ εἴη πᾶσι παράκλησις πρὸς τοὺς ἀγῶνας τὸ τοὺς ὑποπτευομένους τουτουσὶν οὕτως ἔχοντας εὐνοίας φαίνεσθαι πρὸς βασιλέα, τῶν πολλῶν ἀναπνεύσαντες φροντίδων καὶ ἐπιψηφισάμενοι τὴν βουλὴν, ἐπειδὴ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐδόκει, τοὺς ὅρκους ἐκέλευον τελεῖσθαι· καὶ ἐτελοῦντο, πρώτου τοῦ τῆς βασιλίδος ἀδελφοῦ ὀμωμοκότος.

5. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐτελεῖτο, ἥκει τις ἐκ βασιλέως Μπρατίλος ὄνομα, ὃς γράμματα μὲν οὐκ εἶχε, κηρὸν δὲ ἐσφραγισμένον τῷ δακτυλίῳ τοῦ βασιλέως ἀξιοπιστίας ἕνεκα. Καὶ πρῶτα μὲν προσηγόρευε βασιλίδα παραστὰς, ἔπειτα καὶ τοὺς ἄλλους ἐκ βασιλέως, διηγεῖτό τε τὰ περὶ Γυναικόκαστρον, οὐχ ὃν ἐγένετο τρόπον, ἀλλ´ ὑφειμένως μάλιστα καὶ ὡς ἂν ᾤετο οὐ σφόδρα θορυβήσειν. Πρὸς τοῦτο γὰρ ἔφασκε παρὰ βασιλέως ἐκπεμφθῆναι. Ἔπειτα καὶ τοῦτο προσετίθει, ὡς ταραχῆς οὐ μικρᾶς περὶ τὴν βασιλέως στρατιὰν γεγενημένης καὶ πρωτοστράτορός τε καὶ ἄλλων ἀποστάντων διὰ τὸ μὴ τὴν οἴκοι ζημίαν φέρειν δύνασθαι, περὶ Κράλη πυθόμενος ὁ βασιλεὺς ὡς διατρίβοι ἐγγὺς, γένοιτο πρὸς αὐτὸν κατὰ φιλίαν παλαιάν. Ἐκείνου δὲ ἀσμένως ὑποδεξαμένου καὶ μετὰ πολλῆς φιλοφροσύνης καὶ εὐνοίας καὶ στρατιὰν πολλήν τε καὶ ἀγαθὴν παρεσχημένου κατὰ συμμαχίαν, νῦν πρὸς ὁδοιπορίαν εἶναι οἴεσθαι καὶ ἀφίξεσθαι μετὰ μικρόν· αὐτὸν δὲ πεμφθῆναι πρότερον ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγενημένα, ὡς ἂν μὴ διεφθαρμένως πυθόμενοι καὶ μετὰ πολλῆς προσθήκης θορυβῆσθε. ἠξίου τε μὴ μέλλειν, ἀλλὰ παρασχομένους γράμματα περὶ αὐτῶν ὅπως ἔχουσι δηλοῦντα, αὖθις εἰς βασιλέα ἀποπέμπειν. Πολλὴν γὰρ αὐτῷ περὶ αὐτῶν φροντίδα εἶναι, καὶ τοῦ παντὸς τιμᾶσθαι τὸ πυθέσθαι τι περὶ αὐτῶν. Ἔφασκε δὲ καὶ παρὰ βασιλέως γράμματα λαβεῖν, ἃ καὶ αὐτὸς εἶπε περιέχοντα· πρὸς τὴν ὁδοιπορίαν δὲ πολλῶν συντυγχανόντων, δείσας μὴ ἁλῷ καὶ αὐτός τε δι´ ἐκεῖνα εἰς πεῖραν ἔλθῃ πολλῶν κακῶν καὶ ἡ πρᾶξις κωλυθῇ, τὰ γράμματα ἀφανίσαι, τὴν σφραγῖδα δὲ μόνην ἀξιοπιστίας ἕνεκα φυλάξαι, δυναμένην ἐπὶ τὰ κοῖλα τοῦ στόματος τοὺς ἐρευνῶντας διαδιδράσκειν. Ὁ μὲν οὖν τοιαῦτα λέγων ἐπιστεύετο, καὶ πολλὴν παρείχετο παραψυχὴν καὶ τὸ πολὺ τῆς ἀθυμίας ἐπεκούφιζεν. ᾔδεισαν γὰρ αὐτὸν οὐδὲ πρότερον εὐφυῶς ἔχοντα διὰ κουφότητα περὶ τὸ πλάσματα συντιθέναι. Τὰ δὲ οὐκ ἦσαν, ὡς ἀπήγγελλεν. Ἀλλ´ ἡνίκα ἐν Γυναικοκάστρῳ ἡ περὶ βασιλέα ἐγίνετο ἀποστασία καὶ σύγχυσις δεινὴ καὶ ἀταξία ἦν περὶ τὴν στρατιὰν, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς παρῆν εἰς τοῦτο τεταγμένος σὺν πλείοσιν ἑτέροις τοιούτοις, ἵν´ εἴ που δέοιτο βασιλεὺς ἀγγελίαν κρύφα πέμπειν, αὐτὸς διακομίζοι διὰ τὴν εὐτέλειαν λανθάνων, προσελθὼν ἐδεῖτο βασιλέως, ἐπεὶ μὴ γράφειν δύναιτο διὰ τὴν ἀκαιρίαν, σφραγῖδα παρέχειν ἐκ τοῦ δακτυλίου, ἵν´ ᾖ πιστεύεσθαι ἀπαγγέλλοντι τοῖς ἐν Διδυμοτείχῳ περὶ τῶν γεγενημένων· νομίσας δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς προσήκοντα εἰρηκέναι τῷ καιρῷ, παρεῖχε. Μπρατίλος μὲν οὖν τοιαῦτα τοῖς ἐν Διδυμοτείχῳ ἀπαγγείλας, γράμματά τε αὖθις παρὰ βασιλίδος καὶ τῶν ἄλλων λαβὼν, ᾤχετο πρὸς βασιλέα.

750 Chapitre LXVII.

1. Asan harangue les gens de guerre qui étaient à Didymoteque. 2. Réponse de Comitopule. 3. Approuvée par Vatace. 4.. Les gens de guerre prêtent serment de fidélité à l'Impératrice Irène. 5. L'Empereur Cantacuzène lui fait savoir de ses nouvelles.

1.  Ce doute les obligea de rechercher les moyens de s'assurer de leur fidélité, de fonder en même temps la disposition des autres., et de reconnaître si les bruits qui couraient ne leur avaient point fait changer de sentiment. On jugea donc à propos que le jour suivant, lorsque tout le monde serait au Palais Royal, Asan parlât aux gens de commandement, et aux soldats, ce qu'il fit en ces termes. Mes compagnons, vous savez tous ce que contiennent les lettres qu'Apocauque nous a écrites. Les affaires présentes sont sujettes à une infinité de changements, et la moindre occasion peut être cause que les plus prudents se trompent dans leurs desseins, et que les plus téméraires réussissent dans les leur, il ne faut pas ajouter foi pour cela aux discours d'Apocauque. Qui est- ce qui serait si simple, et si inconsidéré que de le croire, lui qui n'a jamais eu de sincérité, et dont la vie n'a été qu'une suite continuelle de déguisements et d'artifices, et les discours qu'un tissu 751 honteux de mensonges, et d'impostures ? Quand ce qu'il mande ne serait pas tout à fait contraire à la vérité, il y a apparence qu'il n'y est pas aussi tout à fait conforme; et que s'il est arrive quelque disgrâce à l'Empereur Cantacuzène, elle se pourra aisément réparer. Vous n'avez point eu occasion de faire paraître votre zèle à son service, durant la longue prospérité dont il a joui ; vous l'avez maintenant que ses affaires sont en un état un peu moins florissant. Les paroles ne servent de rien sans les actions. Nous agirons quand il sera temps ; parlons à cette heure des moyens de nous conserver. Je ne pense pas que le Paracemomene se repose, j'estime qu'il viendra au premier jour nous attaquer, si les bruits qui courent sont véritables. Asan ayant dit ces paroles se tut.

2. Comitopule paraissant tout plein d'affection, et de zèle pour le service de l'Empereur, s'avança au milieu de l'assemblée, et dit : Je pense qu'il n'y a personne parmi vous qui ne sache bien que j'ai eu l'honneur d'être domestique du défunt Empereur, d'heureuse mémoire,et d'avoir part à ses bonnes grâces. Je n'ai pas manqué de mon côté, à reconnaître cet honneur-là, en lui rendant tous les respects, et tous les services qu'un sujet doit à son Souverain. Sa mort ne m'a pas fait changer de sentiment, et je n'ai pas envie de prendre les armes contre ses enfants. Quand j'ai vu que Cantacuzène prenait soin en toutes rencontres de leurs intérêts, qu'Apocauque Paracemomene le noircissait par des calomnies atroces qu'il avait engagé une troupe de scélérats dans son parti et qu'ils avaient conspiré tous en- 752 semble pour tromper l'Impératrice, pour exciter une guerre qui a déjà produit une infinité de malheurs, et qui en produira encore, si Dieu n'en arrête le cours. J'ai détesté leur malice, et j'ai cru devoir suivre l'Empereur Cantacuzène, parce qu'il avait la justice de son coté. Maintenant que nous apprenons que par la perfidie des uns il est tombé dans un malheur, et qu'il s'est refugié chez le Prince de Servie, il n'est pas raisonnable de perdre courage, ni de nous diviser, pour nous livrer à nos ennemis comme des esclaves. Il faut plutôt nous réunir, et nous lier par un serment que nous ferons à l'Impératrice, de ne conspirer ni contre elle, ni contre fis enfants, ni contre nous-mêmes, les uns contre les autres, je suis même d'avis d'envoyer assurer l'Empereur, que nous sommes prêts de tout faire, et de tout souffrir pour son service, afin de le consoler par cette nouvelle, et de le délivrer des inquiétudes, des soupçons, et des défiances dont il est agité.

3. Comitopule n'eut pas sitôt achevé, que Vatace loua, et approuva ion discours, et témoigna qu'il n'y avait rien à y ajouter.

4. L'Impératrice Irène et son frère Asan, crurent que c'était par une inspiration divine que Comitopule avait parlé de la forte, et que ceux-mêmes qui étaient soupçonnés de froideur, ou d'indifférence envers l'Empereur, se montraient les plus zélés à son service. L'avis de Comitopule ayant été généralement approuvé, Asan frère de l'Impératrice prêta le premier le serment.

5. Sur ces entrefaites il arriva de la part de 753 l'Empereur un homme nommé Protile, qui au lieu de lettre de créance n'apportait qu'une empreinte de son cachet. Il alla d'abord saluer l'Impératrice, et ensuite les autres, et il leur fit un récit qui n'était pas tout à fait fidèle de ce qui s'était passé à Gynaicocastre, et qui en représentait les circonstances d'une manière un peu moins désavantageuse que la vérité. Il ajouta après cela, que s'étant élevé de la division dans l'armée, et que le Protostrator et quelques autres ayant déserté pour n'avoir pu souffrir les mauvais traitements que leurs proches souffraient à Constantinople, l'Empereur avait été trouver le Crale, avec qui il était lié par une ancienne amitié, qu'il en avait été accueilli avec beaucoup de civilité, et qu'il avait reçu de lui un puissant secours, qu'il était prêt de venir, et qu'il l'avait envoyé devant, pour les informer de ce qui lui était arrivé, de peur que n'ayant reçu que des nouvelles altérées et corrompues, ils ne fussent en inquiétude. Il les pria de lui donner promptement des lettres, où ils exposassent amplement à l'Empereur l'état de leurs affaires, et parce qu'il n'en avait point apporté, il usa de cette excuse en leur disant, que l'Empereur lui en avait donné une ; mais qu'ayant eu à passer par un chemin tout couvert d'ennemis, il l'avait déchirée, et n'avait gardé que l'empreinte du cachet, qu'il avait mise dans le creux de sa bouche, où il aurait été malaisé de la trouver. Comme on le connais- 754 sait homme grave, et qu'on ne le tenait pas d'humeur à faire de fausses histoires, on ajouta foi à ses paroles, et on en fut fort consolé. Les choses n'étaient pas pourtant telles qu'il les rapportait. La vérité était, qu'au temps que les troupes abandonnèrent l'Empereur, et que ce changement si fâcheux arriva, il le pria de l'envoyer porter de ses nouvelles, à quoi sa pauvreté le rendait plus propre qu'un autre, et de lui donner l'empreinte de son cachet. Quand il eut reçu les lettres de l'Impératrice et des autres, il les porta à l'Empereur.

 

μηʹ. 1. Ὁ δὲ ἐπὶ τῆς ἔξω Διδυμοτείχου συνοικίας δῆμος οὐ πολλῷ ὕστερον οὐκ ἀνεκτὸν ἡγούμενοι, εἰ μὴ τὰ ἴσα καὶ αὐτοὶ τοῖς ἄλλοις δήμοις δρῷεν καὶ διαφθείροιεν τοὺς δυνατοὺς, τῶν ἀρχόντων αὐτοῖς μὴ συνειδότων, νυκτὸς ἐπὶ τὴν στάσιν ἀλλήλους παρορμήσαντες καὶ καθοπλισάμενοι ὡς εἶχον πάντες ἅμα ἕῳ πρὸς τὰς πύλας ἐλθόντες, ἐτειχομάχουν καὶ πάντας ἠπείλουν ἀποκτείνειν τοὺς ἔνδον, εἰ μὴ ἑκόντες προσχωροῖεν· οὕτω γὰρ ἂν μόλις φείσεσθαι μὴ ἀποκτείνειν.

2. Ἀσάνης δὲ καὶ ἡ ἔνδον στρατιὰ ἡγησάμενοι δεινὸν, εἰ μετὰ τῶν ἐκ Βυζαντίου καὶ τῆς ἐκ τῆς ἄλλης ἀρχῆς Ῥωμαίων στρατιᾶς καὶ παρὰ τῶν οἰκείων πολιορκοῖντο, ὁπλισάμενοι καὶ αὐτοὶ καὶ ἀνοίξαντες τὰς πύλας συνεπλέκοντο τῷ δήμῳ ἐξελθόντες. Ἐκεῖνοι δὲ οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἀντισχόντες πρὸς τὴν μάχην, ἔφευγον ὡς εἶχον, παῖδας καὶ γυναῖκας μόνας ἀναλαβόντες καὶ διεσκεδάσθησαν κατὰ τὰς ἄλλας πόλεις, μηδὲν ἐπιφερόμενοι ὧν εἶχον· πλήν τινων ὀλίγων, οἳ διὰ τὸ μὴ συμμετεσχηκέναι τῆς στάσεως τοῖς ἄλλοις μένειν συνεχωρήθησαν ἐπὶ τῶν οἰκιῶν. Ἡ στρατιὰ δὲ τὰς οἰκίας τῶν φυγόντων διεπόρθουν καὶ πάντα εἰσεκόμιζον ἐντὸς τειχῶν. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον καὶ τὰς ξυλώσεις καθαιροῦντες, ἐχρῶντο πρὸς τὸ πῦρ, ὑπὸ τῶν ἐν Βυζαντίῳ ἤδη πολιορκούμενοι.

3. Ἡ γὰρ ἐκ Βυζαντίου στρατιὰ, ἄχρι μὲν οἱ ἔξω Διδυμοτείχου πρὸς τοὺς ἔνδον ὡμοφρόνουν, οὐδὲ ἐγγὺς γενέσθαι ἐπεχείρουν, ἀλλὰ εἰσβάλλοντες, τὰ πόῤῥω διεπόρθουν καὶ ὡς τάχιστα ἀνεχώρουν. Ἐπεὶ δὲ ἡ στάσις γένοιτο καὶ ἐκπολεμωθεῖεν τοῖς ἔνδον οἱ ἐκτὸς, αὐτοί τε ἐφθάρησαν παντάπασιν ἀνάστατοι γεγενημένοι, καὶ οἱ ἔνδον τὸ πολὺ τῆς δυνάμεως ὑφαιρεθέντες, ἀσθενεῖς τε ἦσαν καὶ οὐκέτι πρὸς τοὺς πολεμίους ἀξιόμαχοι. Ὅθεν κἀκεῖνοι ἐπιόντες καὶ στρατοπεδευόμενοι ἐγγὺς διεκαρτέρουν.

4. Οἱ μέντοι ὑπολειπόμενοι τοῦ δήμου ἐν Διδυμοτείχῳ, τῶν οἰκημάτων ὑπὸ τῆς στρατιᾶς καθαιρεθέντων, αὐτοὶ τοὺς λίθους ἐκκαθαίροντες, πρὸς λαχανισμὸν ἐχρῶντο τῷ χωρίῳ. Καὶ τέλος ἤδη εἶχε τὸ περὶ τοῦ χωρίου τούτου τῷ μητροπολίτῃ τῆς αὐτῆς πόλεως ὀλίγῳ πρότερον προειρημένον. Ἔτι γὰρ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως πρὸς τὴν εἰς τὴν ἑσπέραν ἐκστρατείαν παρασκευαζομένου, ἐδόκει δεῖν διὰ τὸν πόλεμον περὶ τὴν ἔξω συνοικίαν τάφρον περιελαύνειν, ἵνα μὴ ῥᾳδία ἡ εἴσοδος τοῖς πολεμίοις εἴη, εἴ ποτε ἐσβάλοιεν. Διανενεμημένης δὲ τῆς τάφρου κατὰ φατρίας παντὶ τῷ δήμῳ, ὥστε ἀνορύττειν, καὶ τοῖς ἐν τῷ κλήρῳ τῆς ἐκκλησίας πᾶσι παρείχετο μερίς. Δυσχεραινόντων δὲ ἐκείνων διὰ τὸ πονεῖν καὶ προσαγγελλόντων τῷ μητροπολίτῃ τοὺς ἐπὶ τὰ ἔργα ἀναγκάζοντας, „οὐδὲν μὲν“ εἶπεν ἐκεῖνος „τὰ τοιαῦτα πρὸς τὸν πόλεμον λυσιτελήσει. Μετ´ οὐ πολὺ γὰρ ὃ περιποιοῦνται χωρίον πρὸς λαχανισμὸν ἐπιτηδείως ἕξειν. Τοῦ δὲ μὴ δοκεῖν αὐτοὺς τοῦ κοινῇ λυσιτελοῦντος ἀμελεῖν, ἐκέλευε τὰ ἐπιτεταγμένα πράττειν. Ὧν ὀλίγῳ ὕστερον ἐκβάντων, ἀνεμιμνήσκοντό τε οἱ ἐν Διδυμοτείχῳ καὶ ἐθαύμαζον τὸν ἄνδρα τῆς προαγορεύσεως.

5. Οἱ μέντοι παρὰ Κράλη βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ ἐπιτεταγμένοι συμμαχεῖν, ἐπεὶ παρεσκευασμένοι ἤδη ἦσαν καὶ ἔμελλον ἔργου ἔχεσθαι, τῷ σφετέρῳ δυνάστῃ προσελθόντες, οὐ λυσιτελοῦντα ἔφασαν σφᾶς τε αὐτοὺς κἀκεῖνον βεβουλεῦσθαι περὶ ἑαυτῶν, οὕτως ἀπερισκέπτως τὸ κράτιστον τῆς αὐτῶν δυνάμεως ἐγχειρίσαντας Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ. Εἰ γὰρ ἐκεῖνος διαλύσεις θέμενος πρὸς Ἄνναν τὴν βασιλίδα, κρύφα ἐπιβουλεύσειεν αὐτοῖς καὶ διαφθερεῖ μὴ προαισθομένους τὴν ἐπιβουλὴν, τί λοιπὸν ἢ ἐπανελθόντα παῖδας καὶ γυναῖκας ἄγειν ἐπὶ δουλείᾳ καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν Τριβαλῶν ἀρχὴν ὑποποιεῖσθαι; δι´ ἃ οὐ χρῆναι χωρὶς ὁμήρων ἐκείνῳ συμμαχεῖν· ἀλλ´ εἴ τι δέοιτο τῆς αὐτῶν ἐπικουρίας, τὸν νεώτερον τῶν υἱῶν ὁμηρεύσοντα καταλείπειν παρ´ αὐτοῖς. Οὕτω γὰρ προθύμως συστρατεύσεσθαι καὶ μηδεμίαν πρὸς τὸ μέλλον πονηρὰν ἐλπίδα σχήσειν. Λίβερος δὲ ἰδίᾳ ἐδεῖτο Κράλη, πείθειν βασιλέα τὴν ἐκείνου θυγατέρα Μανουὴλ τῷ νεωτέρῳ υἱῷ κατεγγυᾷν· πυθέσθαι γὰρ περὶ Συργῆ, ὡς διαλύσειε τὸν γάμον θυγατρὸς διὰ τὸν πόλεμον, ἣν ἔτι περιόντος Ἀνδρονίκου βασιλέως τούτῳ δὴ κατηγγύησε τῷ Μανουήλ. Καὶ ἐδόκει κἀκείνῳ δίκαια καὶ συμφέροντα ἀξιοῦν τοὺς στρατηγούς. Διὸ καὶ ἀπήγγελλε βασιλεῖ τὰ παρ´ ἐκείνων εἰρημένα καὶ συνεβούλευε πείθεσθαι αὐτοῖς, τοῦτον τὸν τρόπον προθύμως συστρατευσομένοις. Ἐδεῖτό τε ἰδίᾳ καὶ περὶ Λιβέρου τῆς θυγατρὸς ἐπὶ γάμῳ συνάπτειν τῷ υἱῷ, καὶ μὴ τὸ διάφορον ἀμφοῖν τῆς εὐδοξίας, ἀλλὰ τὴν συντέλειαν, ἣν πρὸς τὰ παρόντα συντελέσειε, σκοπεῖν. Πρὸς γὰρ τῷ καὶ τοῖς ἄλλοις Τριβαλοῖς πρὸς ἡδονὴν τὸν γάμον εἶναι τοῦ παιδὸς, ἔτι καὶ Λίβερον αὐτὸν οὐ σύμμαχον ἕξειν ἔτι καὶ φίλον, ἀλλὰ δοῦλον ἀκριβῶς καὶ πάντα προησόμενον προθύμως ὑπὲρ τῶν αὐτῷ λυσιτελούντων· οὕτω γὰρ ἐπαγγέλλεσθαι καὶ αὐτόν. Ἐδόκει μὲν οὖν πολλὴν ἐπιείκειαν καὶ εὐγνωμοσύνην τὸ τοιοῦτο Κράλῃ συμμαρτυρεῖν, εἰ τοῦ παρ´ αὐτῷ δυνατωτάτου βασιλεῖ προστιθεμένου καὶ οὕτω φανερῶς ὑπὲρ ἐκείνου πάντα ποιήσειν ἐπαγγελλομένου, εἰ πείθοιτο μόνον τὴν ἐκείνου θυγατέρα συνοικίζειν τῷ υἱῷ, μήθ´ ὑποπτεύειν αὐτὸς, μήτε κωλύειν ἐπεχείρει, συνέπραττε δὲ μᾶλλον. Τοῦτο δὲ οὐ μᾶλλον τῆς ἐπιεικείας Κράλῃ ἦν, ἢ τῆς Λιβέρου περιουσίας καὶ τοῦ μεγάλα δύνασθαι παρὰ Τριβαλοῖς, ὥστε καὶ αὐτὸν Κράλην προσκρούειν ὀῤῥωδεῖν. Ὁ μὲν οὖν Κράλης τοιαῦτα πρὸς βασιλέα διεξῄει, παρόντος καὶ Λιβέρου.

6. Βασιλεὺς δὲ ἐπείθετο πρὸς ἀμφότερα λυσιτελοῦντα ὁρῶν ἐν τῷ παρόντι, καὶ τήν τε ὑποψίαν ἀπωθεῖτο, ὡς ἀδικήσειέ ποτε καὶ ἐπιβουλεύσειε τοῖς συμμάχοις. Οὐ γὰρ τοιαύταις αὐτὸς ἐπίστασθαι τοὺς φίλους ἀμείβεσθαι εὐεργεσίαις, ὅπου γε καὶ τοῖς πολεμοῦσι φανερῶς οὐδέποτε ἐπιβουλεύων ἐφάνη. Καὶ τὸ πρὸς Συργὴν κῆδος οὐκ αὐτὸς διαλύειν πρῶτος ἔφασκεν, ἀλλ´ ἐκείνου ἀπειπαμένου, μηδεμίαν αἰτίαν εἶναι, εἰ καὶ αὐτὸς ἑτέραν τῷ υἱῷ ἁρμόσεται. Καίτοι γε οὐδ´ εἰς τοσοῦτο δεσμῶν ἥκειν τὸν γάμον, ὥστε μὴ ἐξεῖναι διαλύειν· εἰ γὰρ μέχρι ὅρκων προεχώρει, ἐξ οὐδεμιᾶς ἂν αἰτίας ἐπεχείρησε διασπᾷν αὐτός. Τοιγαροῦν ἀφιέναι τὸν υἱὸν ἅμα μὲν γαμβρὸν ἐσόμενον Λιβέρῳ, ἅμα δὲ καὶ τῆς στρατιᾶς ἕνεκα τοῦ θαῤῥεῖν αὐτῷ, ὡς οὐδέποτε ἐπιβουλεύσειε· μὴ μέντοι παντάπασι διατρίβειν παρ´ αὐτοῖς, ἀλλ´ ἐπανήκειν πρὸς αὐτὸν, ἡνίκα ἂν καλοίη. Λίβερος δὲ ἐπεὶ ἀκούσειε βασιλέα πεπεισμένον πρὸς τὸ τὴν ἐκείνου θυγατέρα ἄγειν τῷ υἱῷ, προσεκύνει τε καὶ ἠσπάζετο τὸν βασιλέως πόδα, καὶ πολλὰς ὡμολόγει χάριτας ἐκείνῳ τε τῆς εὐεργεσίας καὶ Κράλῃ τοῦ συνεπιλαβέσθαι πρὸς τὸ ἔργον. Τοῦτο δὲ λόγοις μόνον συνετίθετο ψιλοῖς· ὅρκοις δὲ ἢ δεσμοῖς τισιν ἄλλοις πρὸς τὸν γάμον οὐκ ἐχρήσαντο.

Chapitre XLVIII.

1. Les paysans se soulèvent, et attaquent Didjmoteque. 2. Asan fait une sortie sur eux et les disperse. 3.. Siège de Didymoteque. 4. Accomplissement dune prédiction faite par l'Evêque de cette ville, 5. Le Crale demande deux nouvelles conditions à l'Empereur. 6. Qui les accorde.

1. Le peuple des faubourgs, et des environs de Didymoteque, croyant ne devoir pas souffrir que l'on lui pût reprocher de s'être abstenu des excès que ses voisins avaient commis, et de n'avoir pas eu le courage de massacrer aussi bien qu'eux les personnes de qualité, s'assembla 755 la nuit à l'insu des juges et des plus considérables des lieux, et s'étant animés mutuellement à la révolte, ils s'armèrent le mieux qu'ils purent, parurent à la pointe du jour devant les portes, attaquèrent la muraille, menacèrent de tuer les Citoyens, s'ils ne se rendaient, sans leur promettre de ne les pas tuer, s'ils voulaient se rendre.

2. Asan et les soldats qui étaient dans la ville, affligés d'être assiégés par leurs plus proches voisins, et appréhendant de l'être bientôt après, par l'armée de Constantinople, ils ouvrirent leurs portes, firent une sortie, et dispensèrent sans peine cette multitude mal-ordonnée de paysans, qui s'étant enfuis, avec leurs femmes et leurs enfants, en d'autres villages que ceux qu'ils habitaient, les soldats prirent leurs meubles, et démolirent leurs maisons, dont le bois leur servit durant le siège qu'ils furent obligés de soutenir.

3. Pendant que ces paysans avaient été en bonne intelligence avec les habitants de Didymoteque, l'armée de Constantinople n'avait osé en approcher ; mais depuis que cette bonne intelligence fut rompue, et que ceux de dehors eurent pris les armes contre ceux de dedans, elle eut la hardiesse de former le siège.

4. Quelques paysans qui étaient demeurés autour de Didymoteque, et qui s'étant tenus en repos, n'avaient pas été dispersés comme les autres, ôtèrent les pierres des maisons qui avaient été démolies par les soldats, et semèrent dès le 756 gumes en la place, et ce fut l'accomplissement d'une prédiction que l'évêque de la ville avait autrefois faite touchant ce lieu-là. Avant que l'Empereur Cantacuzène en partît, il trouva à propos de faire un fosse autour des faubourgs, pour en rendre rapproche plus difficile. On partagea pour cet effet le peuple en quartiers, et on assigna à chaque quartier l'endroit d'ou il devait tirer les terres, et on obligea les Ecclésiastiques à porter leur part de ce travail. Ils se plaignirent à l'Évêque de ce que l'on ne les exemptait pas de cette charge, et il leur répondit, que le fossé ne servirait de rien, et que les places du faubourg seraient employées en jardinages. Il leur enjoignit, néanmoins, de faire ce qui leur était commandé, de peur que l'on ne les accusât de négliger le bien public.

5. Les gens de guerre que le Crale avait accordés à l'Empereur Cantacuzène allèrent lui remontrer, avant que de partir, qu'il n'avait pas agi avec assez de circonspection, en donnant de la sorte la fleur de ses troupes, parce que si l'Empereur s'accordait avec l'Impératrice Anne, il lui serait aisé de les tailler en pièces, de mettre leurs femmes et leurs enfants dans les chaînes, et de réduire la nation sous le joug delà servitude. Qu'il fallait lui demander son fils aîné en otage. Outre cela Libère le supplia en particulier de faire en sorte que Manuel le plus jeune des fils de Cantacuzène épousât sa fille. Il avait été accordé 757 avec la fille de sire Gui; mais le traité avait été rompu. Le Crale ayant jugé que ces propositions des gens de guerre étaient raisonnables, il les alla dire à l'Empereur, et il lui promit, que s'il avait la bonté de les accorder, ses gens le serviraient avec une ardeur incroyable. Il le pria aussi d'accorder son fils avec la fille de Libère, et de considérer plutôt l'utilité qu'il tirerait de cette alliance, que l'inégalité des deux partis, qu'en la faisant il obligerait toute la nation, et s'acquerrait Libère, non seulement comme un ami fort fidèle; mais aussi comme un sujet fort fournis. On reconnut en cette rencontre la bonne foi, et l'équité du Crale de procurer un si grand avantage à Libère sans concevoir de défiance de lui, et le grand crédit où était Libère, qui était tel que le Crale appréhendait de l'offenser.

6. L'Empereur jugeant que dans la circonstance particulière du temps, ces propositions-là étaient utiles aux deux nations, il les accorda, et en les accordant il se purgea du soupçon que les Serviens avaient qu'il voulût leur tendre un piège. Il ajouta, que bien loin de payer d'ingratitude les bienfaits qu'il recevait de ses amis, il n'avait jamais usé de fourberie envers ses ennemis, que sire Gui ayant rompu le traité de mariage, il leur laissait son fils comme le gendre futur de Libère, comme un gage de sa fidélité envers les troupes que l'on lui prêtait, et qu'il ne le leur laissait néanmoins qu'à condition qu'ils le lui 758 renverraient lors qu'il le voudrait rappeler. Libère se prosterna à l'heure-même à terre, lui baisa le pied, et le remercia de l'honneur qu'il lui faisait, et remercia aussi le Crale d'avoir fait la demande en sa faveur. Ils ne s'obligèrent point autrement que de parole, ils ne firent ni écrit, ni serments.

 

μθʹ. 1. Μετὰ δὲ τοῦτο τὴν στρατιὰν παραλαβὼν ἤδη παρεσκευασμένην περὶ θέρους ἐκβολὰς ἅμα καὶ Κράλη μετὰ γυναικὸς παρεπομένου ἄχρι τῆς Ῥωμαίων ὅρων ἡγεμονίας, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἀνεχώρουν συνταξάμενοι· βασιλεὺς δὲ τὴν τεταγμένην ἔχων στρατιὰν, ἐστρατοπέδευσεν ἐν Φεραῖς καὶ διήγαγεν ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις διαλεγόμενος Φεραίοις περὶ τοῦ προσχωρεῖν αὐτῷ. Συργὴς γὰρ μετὰ τὴν ἐπάνοδον τὴν ἐκ Γυναικοκάστρου Φεραῖς ὀλίγον ἐνδιατρίψας, ἦλθε πρὸς Βυζάντιον, κἀκεῖθεν εἰς Ἀρμενίαν ἀπεχώρησεν, Ἀρμενίων ἐπὶ τὸ σφίσιν ἄρχειν αὐτὸν προσκαλεσαμένων, ἐκ πατρῴου προσηκούσης αὐτῷ κλήρου τῆς ἀρχῆς.

2. Φεραῖοι δὲ οὐδὲν μᾶλλον ἢ πρότερον ἦσαν βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ παρεσκευασμένοι πολεμεῖν, καὶ τοὺς προσιόντας ἐπὶ τῷ διαλέγεσθαι λίθοις ἔβαλλον καὶ βέλεσιν ἀπὸ τῶν τειχῶν. Ὅθεν καὶ ἡ στρατιὰ ὡς πολεμίων ἀδεῶς τὴν χώραν διεπόρθουν.

3. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐτελεῖτο, Βράκτος τῶν ἡγεμόνων τῆς στρατιᾶς ὁ διαφορώτατος ἐνόσησε καὶ διεκαρτέρησεν ἐκεῖ ἡ στρατιὰ ἐστρατοπεδευμένη μίαν ἡμέραν ἐπὶ δέκα. Ἐπεὶ δ´ ἐκεῖνος ῥᾴων ἦν, Λίβερος κατείχετο τῇ νόσῳ καὶ ἔδει τοσοῦτον χρόνον περιμένειν ἢ καὶ πλείω. ῥαΐσαντος δὲ ἐκείνου, οἱ λοιποὶ ἐνόσουν τῶν ἀρχόντων καὶ ἡ στρατιὰ σύμπασα σχεδόν. Μέλιτος γὰρ ἐμφορούμενοι καὶ κρεῶν, ὧν ἡ χώρα μάλιστα εὐπόρει, εἶτα ἀποθλίβοντες καὶ σταφυλὰς καὶ τοῦ ἀποῤῥέοντος αὐτίκα ἐμφορούμενοι, εἰς πυρετοὺς ἐνέπιπτον καὶ φθόας, ἔπειτα ἀπέθνησκον κατεργαζόμενοι ὑπὸ τῆς νόσου. Καὶ τῶν τε μάλιστα ἐν λόγῳ ἐτεθνήκεσαν οὐκ ὀλίγοι, καὶ τῆς στρατιᾶς ὑπὲρ πεντακοσίους καὶ χιλίους· Ῥωμαίων δὲ τῶν βασιλεῖ συνόντων οὐδὲ εἷς, οὔτε μὴν ἐνόσησεν.

4. Ἀπόκαυκος δὲ ὁ μέγας δοὺξ ἐπεὶ ἐπύθετο τὸν Καντακουζηνὸν βασιλέα στρατιὰν ἔχοντα ἐκ Τριβαλῶν περὶ Φερὰς ἐστρατοπεδευμένον εἶναι καὶ μέλλοντα εἰς Διδυμότειχον ἐπανήκειν, κατὰ τάχος ἔπεμπε τριήρεις εἰς Χριστούπολιν, ἅμα δὲ καὶ στρατιὰν ἐκ τῆς ἠπείρου, ὡς τὸ ἐκεῖσε τείχισμα φυλάξοντας καὶ κωλύσοντας διαβαίνειν τὴν στρατιάν. Ἦν γὰρ ὁ τόπος ἐπιτηδείως ἔχων εἰς φυλακὴν τὴν ἐκ τῶν ὁπλιτῶν, οὐ διὰ τὸν ἐπιτειχισμὸν μόνον, ἀλλ´ ὅτι καὶ κρημνώδης ὢν δύσκολον τοῖς ἱππεῦσι παρείχετο τὴν δίοδον, μάλιστα εἰ καὶ ὑπό τινων κωλύοιντο.

5. Οἱ Τριβαλοὶ δὲ μάλιστα μὲν διὰ τὴν νόσον καὶ τὸ πολλοὺς ἀποθνήσκειν καθ´ ἡμέραν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ διὰ τὸ πυθέσθαι τὸ τείχισμα ὑπὸ Ῥωμαίων κατεχόμενον, ἀναστρέφειν ἔγνωσαν ἐκ τῶν Φερῶν πρὸς τὴν οἰκείαν.

6. Βασιλεὺς δὲ, ἐπεὶ βιάζεσθαι οὐκ ἐνῆν οὕτω πάσχοντας κακῶς ὑπὸ τῆς νόσου, τοὺς ἐν τέλει πάντας καὶ ἡγεμόνας συναγαγὼν, παρῄνει μὴ ἀθυμεῖν, μηδὲ τὴν ἀποτυχίαν ταύτην ὥς τι τῶν δεινῶν λογίζεσθαι, ἀλλ´ ἐκεῖνο ἐνθυμουμένους, ὡς πάντα μὲν θεοῦ προνοίᾳ διοικεῖται· ἀδύνατον δέ τι τῶν μὴ δεόντων ὑπ´ ἐκείνου πράττεσθαι, πάντα στέργειν, ὡς μάλιστα λυσιτελῶς ἡμῖν πραττόμενα παρὰ θεοῦ. Καὶ τὸ νῦν μὲν ἔχον, ἐπανελευσόμεθα πρὸς τὴν οἰκείαν, ὀλίγῳ δὲ ὕστερον πάλιν παρασκευασάμενοι, ἐλευσόμεθα εἰς Διδυμότειχον, ἂν φίλον ᾖ θεῷ. Οἱ μὲν οὖν Τριβαλοὶ πολλὰς χάριτας ὡμολόγουν βασιλεῖ πρὸς τὴν παραίνεσιν. Καὶ γάρ τοι μάλιστα χαίροντες πρὸς τὴν ἐπάνοδον, ὅμως μὴ προσκρούειν βασιλεῖ ἐβούλοντο, δοκοῦντες ἄκοντος ἀναχωρεῖν.

7. Ῥωμαῖοι δὲ ἐν δεινῷ ἐτίθεντο καὶ οὐδὲν ἐνόμιζον ἀπεοικέναι τὴν ὁδὸν ἐκείνην, ἢ εἰ πρὸς Ἀχέροντα βαδίζειν ἠναγκάζοντο, καὶ δεινῶς ἐθορυβοῦντο καὶ ἐστασίαζον, πρὸς τοὺς ἐν Χριστουπόλει βουλόμενοι ἀποχωρεῖν.

8. Ὁρῶν δὲ ὁ βασιλεὺς τὴν διχόνοιαν αὐτῶν καὶ τὴν μελετωμένην ἀποστασίαν, περιστησάμενος ἑαυτῷ καὶ ὑπομνήσας, ὡς οὐκ ἰδίας πλεονεξίας ἢ τιμῆς ἐπιθυμίας, ἀλλ´ αὐτῶν ἕνεκα δεομένων, μὴ περιιδεῖν διαφθαρέντας καὶ δουλωθέντας Ἀποκαύκῳ τῷ παρακοιμωμένῳ, τὸν ἀγῶνα ὑπελθεῖν· ἔπειτα καὶ ὧν ἐν ἀρχῇ τοῦ πολέμου μάλιστα διαλεχθείη πρὸς αὐτοὺς, ὡς οὔτε δίκαιον, οὔτε ἄλλως εὐσεβὲς, νῦν μὲν πάντας πρὸς τὸ βασιλέα γίνεσθαι παρακαλεῖν καὶ μίαν ταύτην ὁδὸν σωτηρίας συνορᾷν, ὕστερον δὲ, ἂν μὴ κατὰ γνώμην τὰ πράγματα ἐκβαίνῃ, καταλείποντας αὐτὸν ἐν τοῖς κινδύνοις ἕκαστον ἀναχωρεῖν, ὅποι ἂν δοκῇ συμφέρειν· αὖθις παρῄνει μὴ μικροψυχεῖν, μηδ´ ἀπαγορεύειν πρὸς τοὺς πόνους καὶ τοὺς κινδύνους, ἀλλ´ ἀνδράσιν πρέπουσαν γενναίοις ἐπιδεικνυμένους εὐψυχίαν τε καὶ τόλμαν, καρτερεῖν ἐν τοῖς δεινοῖς. Οὐδὲ γάρ τι τῶν μεγάλων καὶ ἐπαινουμένων ἄνευ πόνων ἄν ποτέ τινι κατορθωθείη. Εἰ δ´ ἥττηνται παντάπασιν ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἀντέχειν πρὸς αὐτὰ οὐκέτι οἷοί τε εἰσὶν, ἀλλὰ τῶν προτέρων ἐπιλελησμένοι λοιδοριῶν καὶ μέμψεων, αἷς τοὺς ἐκ Γυναικοκάστρου ἀποστάντας ἔβαλλον, πρὸς τὰ ἴσα ὥρμηνται καὶ αὐτοὶ νυνὶ, πρῶτα μὲν μέμφεσθαι καὶ αὐτοῖς δικαίως, ὡς τὰ ὑπεσχημένα παραβαίνουσι καὶ φαινομένοις κακοῖς περὶ αὐτὸν, ἡνίκα μάλιστα ἔδει συνόντας ὠφελεῖν. Ἔπειτα οὐ κατασχήσειν ἄκοντας. Οὐδὲ γὰρ οὐδ´ ἐξαρχῆς αὐτῷ τι πρὸς ἀνάγκην τινὶ εἰργάσθαι, ἀλλ´ αὐτὸς μᾶλλον καὶ ἃ μὴ κατὰ γνώμην ἦν πρὸς ἀνάγκην πράττειν ἤγετο. Ἀλλ´ οἷς μὲν ἡδὺ τοὺς μετ´ αὐτοῦ πόνους καὶ κινδύνους καὶ θάνατον, εἰ δέοι, τῶν παρὰ τοῖς πολεμίοις δοκούντων ἀγαθῶν ἀλλάττεσθαι, ἰέναι πρὸς αὐτὸν, ἵν´ εἰδείη καὶ αὐτὸς, τίσι τὰς ἀμοιβὰς τῶν πόνων ἀξίας, καιροῦ καλοῦντος καὶ θεοῦ συναιρομένου, ἀποδοίη· τοὺς δ´ αὐτῷ μὴ συγκινδυνεύειν αἱρουμένους ἀποχωρεῖν.

9. Αὐτίκα τε εἰς δύο διῃροῦντο. Καὶ οἱ πλείους μὲν προσκυνήσαντες βασιλέα ἀπεχώρουν· ὑπὲρ πεντακοσίους δὲ συγκινδυνεύειν εἵλοντο, οἷς καὶ πολλὴν ὁμολογήσας χάριν τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας καὶ πίστεως ἀδόλου, ἀνέστρεφε μετὰ τῆς ἄλλης στρατιᾶς. Τῶν δὲ ἀφεστηκότων οἱ πλείους μὲν ὁμολογίας χωρὶς προσεχώρησαν τοῖς ἐν Χριστουπόλει στρατηγοῖς καὶ προσεδέχθησαν ἀσμένως παρ´ αὐτῶν· ὅσοι δὲ μάλιστα ἐν λόγῳ ἦσαν, πέμψαντες ᾐτοῦντο πίστεις παρὰ τῶν ἀρχόντων. Οἱ δὲ ὤμνυον μὲν, γνώμην δὲ εἶχον, ὡς καὶ μετὰ τοὺς ὅρκους εἰς πεῖραν ἄξοντες πλείστων ἀλγεινῶν. Ὧν εἴτε αὐτοὶ αἰσθόμενοι τῆς ἀπάτης ἐκ τῶν λόγων, εἴτε καὶ παρά του τῶν συνόντων μηνυθείσης, τὸν κίνδυνον διαδράντες αὖθις πρὸς βασιλέα ἐπανῆκον. Βασιλεὺς δὲ αὐτοῖς τὸ ἄστατον τῆς γνώμης καὶ μικρόψυχον ὀνειδίσας, αὖθις ἐφῆκεν αὐτῷ συνδιατρίβειν.

Chapitre XLIX.

1. L'Empereur fait sommer les habitants de There de se rendre. 2. Ils refusent de le faire, 3. Maladie parmi les troupes auxiliaires des Serviens. 4. Apocauque fait garder les avenues de Didymoteque. 5. Les Serviens songent à s'en retourner en leur pays. 6. L'Empereur les retient par ses raisons. 7. Les Romains se mutinent. 8. L'Empereur tâche de les apaiser. 9. L'armée se partage en deux bandes et et la plus grande quitte le service.

1. Le Crale et Hélène sa femme reconduisirent, l'Empereur sur la fin de l'Eté, jusqu'à la frontière de l'Empire Romain, et s'étant séparés en cet endroit-là, l'Empercur mena son armée devant la ville de Phères, y demeura trois jours, et conféra avec les habitants, pour leur persuader de se rendre. Sire Gui étant revenu de Gy- 759 naicocastre, séjourna peu de temps à Phères, et s'en retourna à Constantinople, pour aller ensuite en Arménie, prendre possession du Royaume qui lui appartenait par la succession de son père.

2. Les habitants étant moins disposés à conférer que jamais, ils jetèrent des traits et des pierres sur ceux qui s'avancèrent pour leur parler d'accommodement, si bien que les soldats firent le dégât sur leurs terres.

3. Pendant cela, un Capitaine fort célèbre nommé Practe tomba malade, et obligea l'armée à demeurer inutile onze jours. Lors qu'il commença à se mieux porter, Libère devint aussi malade, et fit perdre autant, ou même plus de temps. Il ne fut pas sitôt guéri, que la plupart des soldats furent attaqués de diverses maladies. Ils s'étaient remplis de miel, de chair, et ensuite de vin doux, ce qui leur causa des fièvres étiques. Il y eut quantité de commandants qui en moururent, et prés de quinze cents soldats. Pas un seul de l'armée de l'Empereur ne fut malade.

4. Aussitôt qu'Apocauque grand Duc eut appris que l'Empereur Cantacuzène avait reçu du secours des Serviens, et qu'il avait dessein de retournera Didymoteque, il envoya des galères à Christopole, et des troupes par terre, pour garderies murailles, et pour défendre Ie passage. Le lieu était aisé à garder à des soldats pesamment armés, non seulement à cause de la hauteur de la 760 muraille ; mais aussi à cause de la profondeur des précipices qui l'environnent.

5. Les Serviens eurent envie de s'en retourner en leur pays, tant à cause des maladies dont ils avaient été tourmentés, et de la perte qu'ils avaient faite d'un grand nombre de leurs compagnons, qu'à cause de la nouvelle qu'ils avaient apprise que les ennemis s'étaient emparés de la muraille.

6. L'Empereur ne pouvant user de contrainte envers des soldats malades, pour les obliger de servir, assembla les commandants, et les exhorta de ne pas perdre courage, mais de faire réflexion qu'il n'arrive rien que par la permission de Dieu, que s'ils voulaient, il les ramènerait, et qu'ils iraient à Didymoteque quand il plairait à Dieu. Ils le remercièrent très humblement de la bonté qu'il avait de leur faire cette remontrance, car bien qu'ils souhaitassent fort de s'en retourner, ils ne le voulaient pas faire sans son consentement.

7. Dès que les Serviens furent apaisés, les Romains commencèrent à se mutiner, et à dire, qu'ils voulaient aller à Christopole.

8. L'Empereur voyant la division qui était parmi ses troupes, et la disposition qu'elles avaient à la révolte, il les fit souvenir qu'il n'avait pas entrepris la guerre pour acquérir, ni du bien, ni de l'honneur ; mais pour déférer aux prières qu'ils lui avaient faites de ne pas permettre 761 qu'Apocauque les réduisit en servitude, et les fit misérablement périr. Il leur rappela aussi dans la mémoire ce qu'il leur avait dit au commencement de la guerre, qu'il n'était pas juste qu'ils le pressassent d'accepter la Souveraine puissance, pour l'abandonner dans la suite, s'ils voyaient que la fortune ne secondât pas ses desseins. Enfin, il les conjura de ne se pas abandonner au désespoir, et il leur représenta, que l'on ne peut jamais rien faire de grand sans beaucoup de peine ; que s'ils cédaient au malheur, ils avaient oublié les injures dont ils avaient chargé eux-mêmes les déserteurs de Gynaicocastre, puis qu'ils enchérissaient sur leur lâcheté, qu'il avait juste sujet de se plaindre d'eux, de ce qu'ils manquaient honteusement à leur parole, et de ce qu'ils l'abandonnaient par la dernière de toutes les perfidies, dans le temps où il avait plus de raison de s'attendre à leurs services ; qu'il ne les retiendrait pas malgré eux, qu'il ne les contraindrait pas d'agir contre leur inclination, au lieu qu'il avait souvent agi contre la sienne, que ceux qui seraient plus aises de subir avec lui les travaux, les hasards et la mort même, que de jouir des biens que les ennemis leur offraient, s'approchassent, afin qu'il pût reconnaitre ceux dont il devait un jour récompenser la valeur, et que les autres se retirassent.

9. A l'heure même l'armée se partagea en deux troupes. La plus grande se prosterna con- 762 tre terre, le salua, et se retira. Les autres qui n'étaient guère plus de cinq cents, lui promirent une fidélité inviolable, dont il les remercia, et il se joignit avec eux aux Serviens. La plupart des déserteurs se donnèrent purement et sans condition, à ceux qui commandaient à Christopole. Les plus considérables leur demandèrent leur foi et leur serment. Ces commandants ne firent point de difficulté de leur promettre ce qu'ils voulurent, parce qu'ils n'avaient pas dessein de tenir ce qu'ils promettaient. Ayant découvert la tromperie, soit par les discours de ces fourbes, ou par l'avis de leurs compagnons, ils revinrent se présenter à l'Empereur, qui blâma leur légèreté, et qui ne laissa pas néanmoins de les souffrir parmi ses troupes.

 

νʹ. 1. Οἱ μέντοι ἐν Χριστουπόλει στρατηγοὶ, ἐπεὶ Τριβαλῶν ἡ στρατιὰ καὶ ὁ βασιλεὺς ἀνεχώρησαν ἐκ Φερῶν πρὸς τὴν οἰκείαν, πέμψαντες ἐν Βυζαντίῳ, βασιλίδι ἀπήγγελλον καὶ μεγάλῳ δουκὶ, ὡς ἄχρι τοῦ διατειχίσματος μετὰ Τριβαλῶν ἐλθὼν ὁ Καντακουζηνὸς, διελθεῖν μὲν οὐ δυνηθείη ἡμῶν ἰσχυρῶς ἀμυνομένων. Ἀναστρεφούσης δὲ τῆς στρατιᾶς, ὅσοι Ῥωμαίων αὐτῷ συνῆσαν, καταλιπόντες ἧκον πρὸς ἡμᾶς πλὴν δέκα πάντες· αὐτὸς δὲ ὑπ´ αἰσχύνης ἀμυθήτου, ὅ,τι χρήσασθαι μὴ ἔχων ἑαυτῷ, πρὸς Ἄθω ἦλθε τὸ ἱερὸν ὄρος, ὡς ἐκεῖσε τὴν βασιλείαν, ἣν ἀδίκως ἥρπασε καὶ παρανόμως, ἀποθησόμενος καὶ σχῆμα μοναχῶν περιθησόμενος.

2. Εὐθὺς μὲν οὖν ἐν Βυζαντίῳ πανήγυρις ἦν λαμπρὰ καὶ ἑορτῶν ἡ χαριεστάτη. Καὶ ὁ δῆμος πρὸς τὸ τῆς θεομήτορος Ὁδηγητρίας τέμενος ἐχώρουν πανδημεὶ, εὐχαριστήρια τῆς νίκης ἀποδώσοντες, καὶ οἱ ἐν τέλει μάλιστα, εἶτα καὶ οἱ ἄλλοι πεζῇ τοῖς πολλοῖς ὁμοίως. Καὶ οὐδεὶς ἐτόλμα ἀπολείπεσθαι, ἀλλὰ καὶ οἳ μάλιστα ἠνιῶντο καὶ ἐδυσχέραινον τὴν βασιλέως δυσπραγίαν, κἀκεῖνοι τοῖς ἄλλοις ὁμοίως ἀνάγκην εἶχον συνεορτάζειν ἢ μᾶλλον συνασχημονεῖν, ἢ τῆς κατηφείας χαλεπὰς καὶ ἀπαραιτήτους παρείχοντο εὐθύνας. Οὐ γὰρ μόνον εἴ τις Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ συμπράττων φωραθείη, ἐκολάζετο ὠμῶς, ἀλλὰ καὶ εἴ τις πρὸς τὰ πραττόμενα μὴ ἡδέως διακείμενος, ἀλλὰ ἦθος ἐμφαίνων ἀποστρεφομένου φωραθείη, τὰς ὁμοίας δίκας τοῖς ἑαλωκόσιν ἐπὶ προδοσίᾳ φανερῶς διδόναι ἦν ἀνάγκη.

3. Καὶ πολλοὶ ἐκ τοιούτων αἰτιῶν ἀπώλοντο, οὐκ ἐν Βυζαντίῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ παρὰ ταῖς ἄλλαις πόλεσιν ἄχρι Θεσσαλονίκης. Τὰ γὰρ περαιτέρω καὶ πρὸς ἑσπέραν κοινῇ οἵ τε δῆμοι καὶ οἱ δυνατοὶ τῶν πόλεων βασιλεῖ προσεῖχον Καντακουζηνῷ. Ὅθεν οὐδὲ πρὸς στάσεις ἐχώρησαν καὶ πολέμους ἐμφυλίους, ἀλλ´ ἐν οἷς μάλιστα αἱ ἄλλαι μεγάλαις ἐχρήσαντο συμφοραῖς καιροῖς, ἐν τούτοις αὗται πρὸς εὐνομίαν καὶ εἰρήνην διῳκοῦντο. Αἱ δὲ ἀπὸ Θεσσαλονίκης ἄχρι Βυζαντίου οὐδὲν ἦν, ὅ,τι μὴ ὑπέμενον. Καθάπαξ γὰρ εἰς δύο διαιρεθεῖσαι, στρατιὰ μὲν καὶ οἱ ἄλλοι ἄριστοι τῶν πολιτῶν τὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ᾑροῦντο, ἐκεῖνον οἰόμενοι δυνήσεσθαι τὰς κατασχούσας στήσειν συμφοράς· οἱ δῆμοι δὲ, τῶν στασιαστῶν ἐναγόντων, οἷς ἐκ τοῦ πολέμου τὰ ἑτέρων ἔχουσι πλουτεῖν ἐνῆν, πρός τε βασιλέα Καντακουζηνὸν καὶ τοὺς παρ´ ἑκάστοις δυνατοὺς ὁμοίως ἐπολέμουν καὶ πολλὰ διετίθεσαν κακὰ, οὐ μόνον τὰς οὐσίας διαρπάζοντες καὶ ἀπορωτάτους ἐκ πλουσίων ἀποδεικνύντες ἐν μιᾷ καιροῦ ῥοπῇ, ἀλλὰ καὶ δεσμωτηρίοις κατακλείοντες καὶ ἄλλην πᾶσαν εἰς αὐτοὺς κάκωσιν ἐπιδεικνύμενοι.

4. Οἵ τε τὰς ἀρχὰς τῶν πόλεων ἐπιτετραμμένοι, τοῖς τῶν ὅλων ἄρχουσι πραγμάτων μάλιστα ἐξομοιούμενοι, κολαστικοί τινες καὶ ἀνήμεροι καὶ θηριώδεις ἐφιλοτιμοῦντο εἶναι. Ἐκεῖνοι γὰρ εἰς τοσοῦτον ὠμότητος προῆλθον, ὡς ἄλλους τε πολλοὺς ἀπανθρώπως τιμωρήσασθαι, καὶ Πατρικιώτην ταῖς βασάνοις ἐναποθανεῖν ἐᾶσαι καλλωδίοις ἐξηρτημένον. Σιδηρᾶν δὲ μετὰ τὸ αἰκίσασθαι μέχρι ἄπνουν εἶναι, ζοφώδει τινὶ δεσμωτηρίῳ ἐναπέῤῥιψαν γυμνὸν, οἷα δὴ νεκρὸν, οὐδὲ ὁσίας ἀξιώσαντες. Ὃν οὕτως ἄπνουν ἀπεῤῥιμμένον ἐπί τινας ἡμέρας, τῶν Περσῶν τις δοριάλωτος θείᾳ προνοίᾳ τῷ δεσμωτηρίῳ ἐκείνῳ καθειρχθεὶς, προνοίας τε ἠξίωσεν οὐ τῆς τυχούσης καὶ τῶν πολλῶν ἐκείνων ἀνεκτήσατο αἰκισμῶν. Τὴν ὁμοίαν δὲ ὁ δοριάλωτος ἐκεῖνος πρόνοιαν καὶ πρὸς Συναδηνὴν ἐπεδείξατο, ἀπανθρώπως κἀκείνην αἰκισθεῖσαν ἐγγὺς θανάτου καὶ γυμνὴν εἰς ἐκεῖνο τὸ δεσμωτήριον ἀποῤῥιφεῖσαν. Πᾶσι δὲ ἦν ἔγκλημα ἡ περὶ βασιλέα τὸν Καντακουζηνὸν προτέρα εὔνοια καὶ τὸ χρήματα ἐκείνου κρυπτόμενα εἰδέναι, ἃ ἠναγκάζοντο φανεροῦν. Οὐ μὴν οὐδὲ τῶν εὐγενεστέρων ἀπείχοντο οὕτως αἰκίζειν ἀπανθρώπως. Ἀσανίναν γὰρ τὴν Ἀσάνη τοῦ Μιχαὴλ γαμετὴν τοῦ πρώτου τῶν Ἀσάνη τοῦ δεσπότου υἱῶν σχοινίοις αἰωρήσαντες, ἐμάστιξαν ἐφ´ ἱκανὸν, ἐπικαλοῦντες, ὡς συνειδείη εἰς Βυζάντιον παρὰ Καντακουζηνοῦ ἐπὶ διαφθορᾷ τινων γράμματα ἀφιγμένα, ἃ ἐκέλευον δῆλα καὶ αὐτοῖς ποιεῖν. Ταῦτα μὲν οὖν ἐκ πολλῶν ὀλίγα εἴρηται, δι´ ἃ εἰς τοσοῦτον ἦλθον φόβου οἱ ἁπανταχοῦ τῆς Ῥωμαίων γῆς ἄριστοι τῶν πόλεων, ὡς μηδὲ τοῖς οἰκειοτάτοις ἄγαν θαῤῥεῖν τὴν προδοσίαν δεδοικότες.

5. Συμβὰν δέ τι καὶ τοιοῦτον μᾶλλον ἐξεφόβησεν. Οἱ γὰρ ἐν Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου τοῖς βασιλείοις ὄντες δεσμῶται, ἐπεὶ τῶν νηστειῶν παρῆσαν αἱ ἡμέραι καὶ ἔδει ἀναθέσθαι τὰ κατ´ αὐτοὺς ἀνδρὶ πνευματικῷ καὶ ἐξομολόγησιν ποιήσασθαι τῶν πεπλημμελημένων, ἐπεὶ μὴ ἐξῆν αὐτοῖς εἰσάγειν οἷς ἐθάῤῥουν, ᾐτοῦντο παρὰ τῶν ἀρχόντων εἰσελθεῖν, ὃν ἂν βούλοιντο αὐτοί. Οἱ δέ τινα Γλύκαν ὄνομα, φαῦλον ἄνθρωπον καὶ περὶ μέθας ἠσχολημένον καὶ ἕτερα ἀτοπώτερά τινα, ἱμάτια μοναχῶν ἐνδύσαντες καὶ τὸ λεγόμενον μέγα σχῆμα περιθέντες, προσέπεμπον τοῖς δεσμώταις, οἷα πνευματικόν· ἐκέλευόν τε τοὺς λογισμοὺς τῶν ἀνδρῶν ἀνερευνᾷν, ὅ,τι περὶ Καντακουζηνοῦ διανοοῦνται καὶ εἰ συνίσασί τινας καὶ ἄλλους τὰ αὐτὰ ἐκείνοις ᾑρημένους. Ὁ δὲ τὴν ὑπόκρισιν κέρδους ἕνεκα ὑπελθὼν ἡδέως καὶ γενόμενος πρὸς τοὺς δεσμώτας, μετὰ τῶν πλημμελημάτων τὴν ἐξομολόγησιν ἠρώτα ἕκαστον ἰδίᾳ καὶ περὶ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ὅ,τι διανοοῦνται πράττειν. Ἐκεῖνοι δὲ ὑποπτεύσαντες, οὐχ ὅπερ ἦν, ἀλλὰ πνευματικὸν μὲν εἶναι ἀληθῶς, τῷ μέρει δὲ προσέχειν τῆς περὶ πατριάρχην καὶ Ἀπόκαυκον τὸν μέγαν δοῦκα φατρίας, δείσαντες ἀπέσχοντο παντάπασι τοῦ καὶ τὰ πεπλημμελημένα ἐξομολογεῖσθαι. Ὁ ἐμπαίκτης δὲ ἐκεῖνος ἐπεὶ μηδὲν ἀπώνατο τῆς πονηρίας, ἐκεῖθεν ἐξελθὼν, ἅ τε κακῶς ἐνέδυ ἀπεδύσατο ἐνδύματα, καὶ κοσμικὴν ἔχων ἐσθῆτα, τὰ συνήθη πάλιν περιῄει δρῶν. Τὸ δρᾶμα δὲ τοῦτο λίαν πάντας ἐξεφόβησε καὶ πᾶσιν ἔπεισεν ὁμοίως ἀπιστεῖν.

6. Τούτων δὲ ἡ βασιλὶς οὐδὲν τοῖς πράττουσι συνῄδει, ἀλλὰ πάντα διῳκεῖτο μάλιστα μὲν Ἀποκαύκου τοῦ μεγάλου ἐπιτάττοντος δουκὸς, μετ´ ἐκεῖνον δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν συνωμοτῶν. Πατριάρχης δὲ κατ´ ἐκείνην τὴν περίοδον τῶν νηστειῶν, τῆς μεγάλης ἐνεστηκυίας παρασκευῆς, ἐν ᾗ ὁ ἐμὸς Χριστὸς ὑπὸ Ἰουδαίων συνελαμβάνετο, αὐτὸς πολλοὺς τοὺς τῷ νεῷ τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας διὰ τὴν ἀσυλίαν προσπεφευγότας παρεδίδου, καὶ συλληφθέντες ἤγοντο εἰς δεσμωτήρια καὶ πολλὰ καὶ δυσχερῆ ὑπέμενον. Δι´ ἃ δὴ πάντα, ἐπεὶ ἠγγέλλετο καὶ τότε Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα καταλειφθέντα μόνον ὑπὸ τῶν οἰκείων, εἰς ὄρος ἔρχεσθαι τὸ ἱερὸν ἐπὶ τῷ μοναχῶν ὑποδῦναι σχῆμα, πάντες ἔθεον πεζοὶ παρὰ τὸ τῆς Ὁδηγητρίας τέμενος, εὐχαριστίας ἀποδώσοντες τῆς ἐκείνου καταλύσεως.

suite

Chapitre L.

1. Les Commandants de Christopole mandent à Constantinople que l'Empereur Cantacuzène allait se faire Moine au mont Athos. 2. Réjouissances publiques à Constantinople. 3. Misérable état des villes depuis Thessalonique jusques à Constantinople. 4. Cruautés exercées contre les amis de Cantacuzèneene. 5. Abus sacrilège du Sacrement de Confession. 6. Droit d'asile violé par le Patriarche.

1. Depuis que l'Empereur fut parti avec les Serviens de devant la ville de Phères, ceux qui commandaient à Christopole écrivirent à l'Impératrice Anne et au grand Duc Apocauque, que l'Empereur Cantacuzène était venu avec les Serviens jusqu'au mur, mais qu'il ne l'avait pu passer à cause de la vigueur avec laquelle ils l'avaient défendu, que dans sa retraite il avoir été abandonné par tous les Romains qui s'étaient rendus à eux à la réserve de dix; qu'étant couvert d'une confusion effroyable, et que ne sachant plus que faire, il était allé au saint mont Athos pour s'y démettre de la puissance qu'il avait usurpée, et pour y prendre l'habit de Moine.

2. Ce ne furent à l'heure même que réjouïs- 764 sances publiques à Constantinople, comme dans la plus solennelle et dans la plus magnifique de toutes les fêtes. Le peuple courait en foule à l'Église de la Mère de Dieu, que l'on appelé Hodegetrie, pour lui rendre des actions de grâces, et les personnes de condition y allaient à pied, aussi bien que le peuple. Pas un seul n'eût osé s'en dispenser, et ceux qui étaient les plus affligés du malheur de Cantacuzène, étaient obligés de se réjouir, ou plutôt de faire les fous comme les autres, de peur de porter sur le champ la peine de leur retenue et de leur sagesse. On punissait comme des traîtres non seulement ceux qui favorisaient l'Empereur Cantacuzène; mais aussi ceux qui n'approuvaient pas tout ce que l'on faisait d'injuste et d'extravagant contre lui.

3. Il y en eut plusieurs qu'on fit mourir pour ce sujet. Tout ce qui s'étend au delà de Thessalonique vers l'Occident, était dans les intérêts de Cantacuzène, et jouissait d'une heureuse tranquillité sous l'autorité des lois, pendant que le reste de l'Empire était agité par les troubles qui naissent de la division. Toutes les villes qui sont de l'autre côté depuis Thessalonique jusqu'à Constantinople, étaient divisées en deux factions. Les personnes de condition suivaient le parti de l'Empereur Cantacuzène, parce qu'ils le tenaient seul capable d'arrêter le cours des calamitez publiques, et le peuple, animé parles séditieux qui espéraient s'enrichir durant le désor- 765 dre, se portait contre lui et contre ses amis, avec une fureur étrange.

4. Les gouverneurs particuliers des villes, imitant ceux de tout l'Etat, affectaient d'user d'une inhumanité barbare, et d'une cruauté brutale. Entre les violences qu'ils exercèrent, ils suspendirent Patriciote en l'air, et s'il m'est permis de parler ainsi, ils lui arrachèrent l'âme au milieu des tourments. Ils firent fustiger Sidere jusqu'à ce qu'il tomba en défaillance; puis ils le jetèrent à demi-mort dans une obscure prison, sans en prendre aucun soin. Un Turc que la divine providence avait enfermé dans le même lieu, l'assista avec une affection toute singulière, et pensa ses plaies avec une charité bienfaisante. Ce même soldat rendit les mêmes assistances à Sinadene, qui avait été battu avec une pareille cruauté, et jeté nu dans la même prison. On ne les accusait point d'autre crime que d'être unis d'amitié avec Cantacuzène, et d'avoir recelé son argent. Les personnes de la plus ancienne et de la plus illustre noblesse, ne furent pas épargnées. Asanine femme de Michel Asan, fils d'Asan Despote, fut accusée d'avoir reçu des lettres de Cantacuzène, par lesquelles il lui mandait qu'elle fit mourir quelques personnes, et pour la contraindre de les représenter, ils l'attachèrent avec des cordes, et la fustigèrent très cruellement. Je ne remarque qu'une partie de leurs barbaries, qui imprimèrent une si étrange 766 terreur dans l'esprit des plus considérables de toutes les villes, qu'ils n'osaient plus se fier à personne.

5. Il survint un autre accident fort extraordinaire, qui augmenta leur frayeur. Les prisonniers qui étaient enfermés dans le Palais de Constantin, ayant désiré se confesser durant le carême et n'ayant pas la liberté de choisir un Confesseur, ils demandèrent aux Ministres celui qu'ils auraient agréable d'envoyer. Ils choisirent pour cet effet un nommé Glycas, homme adonné à l'ivrognerie et à d'autres vices plus honteux, qu'ils déguisèrent en Moine, et qu'ils envoyèrent aux prisonniers, avec ordre de les interroger touchant Cantacuzène, et de tâcher de découvrir leurs complices. Il consentit pour de l'argent de jouer ce faux personnage. Apres avoir entendu la confession de chaque prisonnier, il leur demanda en particulier, s'ils n'avaient point entretenu d'intelligence avec l'ennemi de l'Etat? Ils ne se défiaient pas que ce fût un Laïque déguisé en Prêtre. Mais ils croyaient que ce fût un Prêtre de la faction du Patriarche et d'Apocauque, et ils se gardèrent bien de lui déclarer la vérité. Ce détestable imposteur s'étant vu privé de la sorte du fruit de son sacrilège, reprit son habit profane. Cette comédie imprima une terreur si universelle dans les esprits, que l'on n'osait plus se fier à personne.

767 6. L'Impératrice ne savait rien de ceci. Le Patriarche livra durant le carême, et peu de jours avant la Parascève en laquelle le Sauveur fut pris par les Juifs, plusieurs personnes qui s'étaient réfugiées dans l'Église de Sainte Sophie, et qui furent mises en prison. Toutes ces choses furent cause que quand on apporta la nouvelle que Cantacuzène avait été abandonné par tous ceux de son parti, et qu'il s'était allé rendre Moine au mont Athos, tous les habitants allèrent à pied en remercier Dieu, dans l'Église de la sainte Vierge dite Hodegetrie.

suite