Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

LIVRE TROIS (chapitres XI à XL)

LIVRE TROIS (chapitres XXI à XXX) - chapitres XLI à L

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE TROISIEME.

 

 

précédent

λαʹ. 1. Πρὸς μέντοι τὸν ἔπαρχον τὸν Μονομάχον ἐπιτροπεύοντα Θεσσαλίας καὶ Συναδηνὸν τὸν πρωτοστράτορα Θεσσαλονίκης τότε ἄρχοντα καὶ Συργὴν Ντελενουζίαν τὸν βασιλέως Ἀνδρονίκου ἀνεψιὸν, τὸν Κύπρου ῥηγὸς υἱὸν, Φερῶν καὶ αὐτὸν ἄρχοντα, οὗ καὶ τὴν θυγατέρα, τοῦ βασιλέως Ἀνδρονίκου περιόντος ἔτι, τῷ υἱῷ Μανουὴλ ὁ τότε μέγας δομέστικος κατηγγύησε, πρεσβείαν πέπομφεν ὁ βασιλεὺς, αἰτίας ἑαυτὸν ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις ἀπολύων, ὡς οὐκ ἀπὸ γνώμης ἐπιβούλου καὶ πονηρᾶς, οὐδ´ ἐπιθυμίᾳ τιμῆς βασιλικῆς τὰ τοιαῦτα νεωτερισθείη, ἀλλ´ ὑπὸ τῶν ἐν Βυζαντίῳ πόλεμον ἀκήρυκτον ἐξενεγκόντων κατ´ αὐτοῦ, καὶ ἄκων εἰς ταῦτα ἐξενηνεγμένος· ὅθεν καὶ τῶν πραγμάτων ἐπειγόντων, καὶ πρὶν αὐτοῖς κοινώσασθαι τὴν γνώμην, ἃ αὐτῷ τε καὶ πᾶσι τοῖς συνοῦσι λυσιτελεῖν ἐδόκει καταπεπράχθαι. ἠξίου τε μὴ διὰ τὰ τοιαῦτα δυσχεραίνειν ὡς περιοφθέντας, ἀλλ´ εἴ τι καὶ τῶν μὴ δεόντων γένοιτο, ἀνάγκῃ τῶν πραγμάτων προσλογίζεσθαι.

2. Ἔπαρχος μὲν οὖν οὔτε τὴν πρεσβείαν προσεδέξατο, οὔτ´ εὐθὺς πρὸς πόλεμον ἐκινήθη, ἀλλὰ τὴν κοινωνίαν μόνον ἀπηγόρευεν. ὁμοίως δὲ καὶ πρωτοστράτωρ πολλὴν τοῦ βασιλέως ἀμνημοσύνην τῶν φίλων κατηγόρει, ὅτι δὴ αὐτὸν πολλὴν τῆς εἰς ἐκεῖνον εὐνοίας ἐκ πολλῶν ἐτῶν ἀπόδειξιν ἐπιδεδειγμένον, ὥς τινα τῶν πολλῶν ὀλίγον διαφέροντα περιεῖδε, καὶ ταῦτα τοιούτοις μέλλων ἐγχειρεῖν. οὐδὲν μέντοι δεινὸν εἴργαστο τὸν πρεσβευτὴν, ἀλλ´ ἐκέλευεν αὖθις ἀναστρέφειν πρὸς τὸν πέμψαντα. Συργὴς δὲ εἴτε καὶ ἐκ προφάσεώς τινος ἀρχαιοτέρας μηνίων, εἴτε καὶ τότε πρῶτον ἐκ τοῦ παρεωρᾶσθαι ὑπωπτευκέναι πρὸς ὀργὴν ἐξήγετο, τούς τε λόγους τῆς πρεσβείας ὡς ἔχοντας οὐδὲν ὑγιὲς, ἀλλ´ ἀπάτῃ συνεσκευασμένους, ἀπεπέμπετο, φάσκων ὡς, εἰ καὶ παρ´ ἐκείνῳ τῶν μηδενὸς ἀξίων ἐνομίσθη, ἀλλ´ αὐτὸς αὐτοῖς ἔργοις ποιήσειν καταφανὲς, ὡς τούς τε φίλους ὠφελεῖν καὶ τοὺς πολεμίους βλάπτειν δύναιτο τὰ μέγιστα· καὶ τοὺς πρέσβεις εἰς τὸ δεσμωτήριον εἰσῆγεν. οἳ Δημήτριός τε ἦσαν ὁ Κασανδρηνὸς καὶ Λάσκαρις, ὃς ἦν μέγας χαρτουλάριος τὴν ἀξίαν. ὄντος δὲ ἐν Φεραῖς οὐ βοσκημάτων μόνον πλήθους Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ, ἀλλὰ καὶ πυῤῥῶν καὶ καρπῶν τῶν ἄλλων, διὰ τὸ μεγάλας καὶ πλείστας κτήσεις μᾶλλον, ἢ κατὰ τὰς ἄλλας πόλεις ἐνταυθοῖ κεκτῆσθαι, πάντα ἐποιεῖτο ἴδια εὐθύς· δι´ ἃ καὶ μᾶλλον ὑπωπτεύθη τὸν πρὸς ἐκεῖνον πόλεμον ᾑρῆσθαι, συνιδὼν, ὡς ἔοικεν, ὡς ἐκ τῆς διαφορᾶς τῆς πρὸς ἐκεῖνον μείζω δύναιτο καρποῦσθαι, ἢ τῆς ὁμονοίας, εἴγε καὶ τῶν πρώτων καὶ μεγίστων ἀπολαύοι παρ´ αὐτῷ τιμῶν. οὐ μόνον γὰρ ἐκείνων τοσούτων ὄντων κύριος ἦν εὐθὺς, ἀλλὰ καὶ τοὺς φίλους διηρεύνα, οἳ ἦσαν ἐν Φεραῖς πολλοί. καὶ πάντων τὰς οὐσίας ἀφαιρούμενος, ἐκόλαζεν ἀπανθρώπως. ἦν γὰρ δὴ πρὸς τοῦτο πρότερόν τε ἔχων μάλιστα ἐπιῤῥεπῶς καὶ τότε μάλιστα ἐφιλονείκησε μηδεμίαν ὠμότητος ὑπερβολὴν ἀπολιπεῖν. πολλῷ γὰρ τῷ μέτρῳ τοὺς ἐν Βυζαντίῳ παρήλασεν ἐν πᾶσι, πλὴν τῆς ὕβρεως· ἐν τούτῳ γὰρ μόνῳ σωφρονοῦντα ἑαυτὸν παρέσχετο. τήν τε μνηστείαν τῆς θυγατρὸς, ἣν πρότερον πρὸς τὸν βασιλέως υἱὸν πεποίητο, διέλυσε.

3. Τότε μὲν οὖν χειμῶνος ἐξαισίου ἐπιγενομένου, ἥ τε ἐκ Βυζαντίου καὶ ἡ ἐκ Διδυμοτείχου στρατιὰ ἡσύχαζον, μὴ δυνάμενοι ἀλλήλοις ἀντεπεξιέναι διὰ τὸν χειμῶνα. ἐν τούτῳ δὲ καὶ ὁ πρωτοστράτωρ ἐκ Θεσσαλονίκης, ὅτι τὴν βασιλέως ἀπείπατο πρεσβείαν, μεταμεληθεὶς, τῶν οἰκειοτάτων πέμψας τινὰ, κρύφα διελέγετο ὡς Θεσσαλονίκην παραδώσων. εἶναι γὰρ αὐτῷ τοὺς συμπράττοντας ἐκεῖ πολλούς. συνεβούλευέ τε μὴ μέλλειν, ἀλλ´ ἅμα ἦρι ἥκειν πρὸς αὐτὸν, ὡς πολλῆς αὐτῷ ὠφελείας ἐσομένης ἐξ ἐκείνου.

4. Ὁμοίως δὲ καὶ Χρέλης, ὃς ἦν πρότερον πρὸς Ἀνδρόνικον τὸν βασιλέα ηὐτομοληκὼς ἐκ Τριβαλῶν, στρατιώτας τε ἔχων χιλίους καὶ πόλεις τρεῖς παραδεδωκὼς, ἃς Ῥωμαίων οὔσας ὑπηκόους κατὰ τὸν πρὸς ἀλλήλους τῶν Ἀνδρονίκων βασιλέων πόλεμον κατέσχον οἱ Τριβαλοὶ, τῶν κατεχόντων Ῥωμαίων παραδόντων· οὗτος δὴ οὖν ὁ Χρέλης χρήμασί τε ἐῤῥωμένος καὶ στρατιὰν ἔχων ἀξιόλογον ὑφ´ ἑαυτῷ καὶ πρότερον βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ ἐς τὰ μάλιστα φίλος ὢν, (δι´ αὐτοῦ γὰρ καὶ Ἀνδρονίκῳ προσῆλθε τῷ βασιλεῖ,) πέμψας καὶ αὐτὸς, ὅτι τε αἱροῖτο ἐδήλου τὰ ἐκείνου, καὶ παρῄνει καὶ αὐτὸς πρὸς τὴν ἑσπέραν μᾶλλον τρέπεσθαι, ὡς οὐ φαύλης τινὸς αὐτόθεν ἐσομένης ὠφελείας.

5. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς, ἐπεὶ ἔαρος ὥρα ἤδη ἦν, ἐκκλησίαν συναγαγὼν ἐκ τῶν συνόντων, πρὸς ὅ,τι χρὴ τρέπεσθαι ἐσκέπτοντο. ὅσοι μὲν οὖν ἐκ Βυζαντίου ἦσαν, τὴν εἰς Βυζάντιον μᾶλλον συνεβούλευον αἱρεῖσθαι εἰσβολὴν, ὡς ἢν κρατήσωσιν ἐκείνου, (εἶναι δὲ οὐκ ἀγεννεῖς ἐλπίδας, πολλῶν ἐκεῖ τὰ βασιλέως ᾑρημένων,) μεγάλων ἀπαλλαξόμενοι καὶ πόνων καὶ κινδύνων. οἱ δ´ ἑσπέριοι τοῖς ἐκ τῆς ἑσπέρας προσέχειν ᾤοντο μᾶλλον πράγμασι δεῖν, ὡς οὐκ ἐκπεπολεμωμένοις βασιλεῖ, ἀλλὰ προσχωρήσουσι διὰ τὴν εὔνοιαν ῥᾳδίως. τὰ δ´ ἐν Βυζαντίῳ μεγάλης δεῖσθαι τῆς παρασκευῆς, πολλῶν ὄντων ἐκεῖ τῶν πολεμιωτάτων βασιλεῖ καὶ τοὺς ἄλλους ἐναγόντων πρὸς τὸν πόλεμον. οἷς δεῖ ἐπιστρατεύειν ἐπανήκοντας ἐκ τῆς ἑσπέρας καὶ μεγάλην ἐκεῖθεν περιβεβλημένους δύναμιν. τὸ μέντοι μισθοφορικὸν τῆς στρατιᾶς καὶ ὅσοι τῶν βασιλέως ἦσαν οἰκετῶν, διεφέροντο πρὸς οὐδὲν, ἀλλ´ ἕτοιμοι ἦσαν πρὸς ὅ,τι ἂν βασιλεῖ δοκῇ λυσιτελεῖν τρεψόμενοι καὶ αὐτοί. βασιλεὺς δὲ οὐκ ἔφασκε δεῖν τοὺς ἐκ τῆς ἑσπέρας καλοῦντας ὄντας τηλικούτους περιορᾷν. καὶ μὴ καλούντων γὰρ, εἰ μόνον ἐλπίς τις ὑπεφαίνετο βεβαία τοῦ προσάξασθαι αὐτοὺς ἐκεῖ παραγενομένους, ἦμεν ἂν οὐδεμιᾶς ἀπηλλαγμένοι μέμψεως, εἰ τοιαύτην δύναμιν προείμεθα ἑκόντες· νυνὶ δὲ, καλούντων τε αὐτῶν καὶ βεβαίαν τῶν ἐκεῖ πραγμάτων παρεχόντων τὴν παράληψιν, οὔτε λυσιτελὲς, οὔτε σῶφρον παριδεῖν· ἀλλὰ δέον καὶ τὴν ἐκείνων προσλαβόντας δύναμιν, οὕτω χωρεῖν ἐπὶ τοὺς ἄλλους. δέος γὰρ, μὴ καὶ ταύτης ἀμελήσαντες, ἀντὶ συμμάχου καὶ φίλης πολεμίαν πρὸς τοῖς ἄλλοις ἕξομεν.“ οὕτως εἰπόντος βασιλέως, καὶ οἱ ἄλλοι ἐπεψηφίζοντο, οἱ μὲν ἑκόντες, οἱ δ´ ἀνάγκῃ.
 

précédent

Chapitre XXXI.

1. L''Empereur Cantacuzène envoie des Ambassadeurs à Monomaque,à Synadene, et à sire Gui de Lésignan. 2. Le premier refuse de les recevoir, le second les reçoit et les renvoie sans leur rien promettre, le troisième les met en prison, et exerce des actes d'hostilité. 3. Synadene fait des excuses à l'Empereur Cantacuzène, offre de lui livrer Thessalonique. 4. Crele se déclare en sa faveur.  5. Cantacuzène met en délibération de quel côté on ira, et il propose son avis.

1. L'Empereur Cantacuzène envoya des Ambassadeurs à Monomaque Gouverneur de Thessalie, à Synadene Protostrator, Gouverneur de Thessalonique, et à Sire Gui de Lesignan Cousin de l'Empereur Andronique, fils du Roi de Chypre et son allié, par le moyen de Manuel son fils, qui était accordé à la fille de ce Prince. Il chargea ses Ambassadeurs de leur faire ses excuses, de ce qu'il s'était fait proclamer Empereur, sans leur en avoir rien communiqué auparavant, pour leur protester que ce n'était point par le désir de posséder la Souveraine autorité qu'il en avait usé de la sorte ; mais par la nécessité de se défendre contre ses ennemis, qui 668 avaient pris les premiers les armes.

2. Monomaque refusa de recevoir les Ambassadeurs. Le Protostrator se plaignit de ce que l'Empereur traitait ses anciens amis avec un si grand mépris, que d'entreprendre la plus grande de toutes les affaires sans leur participation. Il ne fit point néanmoins de mal aux Ambassadeurs, il leur commanda seulement de s'en retourner. Sire Gui, soit qu'il conservât quelque reste d'un ancien ressentiment, ou qu'il conçût une nouvelle colère, rejeta comme captieuses les propositions de Demetrius Cassendrene, et de Lascaris grand Cartulaire, qui étaient les deux Ambassadeurs qui lui avaient été envoyés, et leur dit, que bien que leur maître l'eût jugé fort méprisable, il lui serait aisé de faire voir par des effets très sensibles, qu'il était capable de servir ses amis, et de nuire à ses ennemis, et les fit mettre en prison. Il se saisit à l'heure même des troupeaux et des grains que Cantacuzène avait en la ville de Fera dont il était Gouverneur, ce qui fît juger qu'il prendrait bientôt les armes contre lui, parce qu'il était évident qu'il pouvait trouver plus d'avantage dans la guerre que dans la paix. Il ne se contenta pas de s'être emparé de la sorte des biens de Cantacuzène. Il fit une perquisition exacte dans les maisons de ses amis, et il les dépouilla de tout ce qu'ils possédaient avec une dureté inouïe. Il avait toujours eu grande inclination à la cruauté ; mais il la fit paraître 669 alors plus que jamais, et excepté qu'il fut modéré en paroles, il surpassa l'emportement de ceux de Constantinople. Il rompit aussi l'accord par lequel il avait promis sa fille en mariage au fils de l'Empereur.

3. Les deux armées n'exerçaient alors aucun acte d'hostilité, parce que la rigueur du froid en retenait une à Constantinople, et l'autre à Didymoteque. Le Protostrator eut regret d'avoir renvoyé les Ambassadeurs de l'Empereur Cantacuzène, et il lui envoya un homme fidèle, pour lui promettre de lui livrer au commencement du Printemps la ville de Thessalonique, et pour le prier de le venir trouver en ce temps-là,l'affurant que ce serait un voyage qui lui serait fort utile.

4. Crele lui fît de semblables promesses. Il avait quitté le parti des Serviens sous le règne d'Andronique, pour suivre celui des Romains, et il leur avait amené mille hommes, et rendu trois villes que les Serviens avaient usurpées durant la guerre civile de l'aïeul, et du petit-fils. Ce Crele était puissant en richesses. Il commandait une petite armée, et il faisait profession d'être ami particulier de Cantacuzène, parce qu'il était entré autrefois, par son entremise, dans les bonnes grâces de l'Empereur Andronique. En lui faisant savoir qu'il embrassait son parti, il l'exhorta à tourner ses armes contre l'Occident, l'assurant qu'il en tirerait de grands avantages.

670 5. L'Empereur Cantacuzène assembla au commencement du Printemps les gens de commandement, et mit en délibération de quel côté on irait. Ceux qui étaient de Constantinople conseillaient de l'attaquer, parce que si on la prenait, comme il y avait lieu de l'espérer, plusieurs des habitants se déclareraient en leur faveur, et qu'ainsi l'on se trouverait bientôt à la fin des travaux et des dangers. Ceux qui étaient d'Occident aimaient mieux aller de côté-là, parce qu'il n'y avait point d'obstacle à appréhender, et que les peuples étaient tous disposés à recevoir l'Empereur. Ils ajoutaient que l'attaque de Constantinople ne le pouvait faire sans un grand appareil, à cause de la multitude des ennemis qui étaient dedans, et qui aigrissaient les autres; et qu'en revenant d'Occident on en amènerait de puissantes forces, pour achever heureusement une si grande entreprise. Les troupes soudoyées, et les Officiers de la maison de l'Empereur ne se souciaient pas de quel côté l'on allât, et ils étaient prêts de le suivre par tout où il aurait agréable de les mener. L'Empereur proposa son avis en ces termes. Nous aurions tort de mépriser des nations aussi nombreuses, et aussi puissantes que celles d'Occident, qui s'offrent d'elles-mêmes à nous. Nous ne serions pas même excusables de négliger d'y aller, quand nous n aurions de ce coté-là que de faibles espérances ; mais nous prions tout a fait blâmables, si nous y manquions, et nous agi - 671 rions autant contre la prudence que contre notre intérêt, puisque nous sommes assurés d'y être favorablement reçus. Quand nous nous serons fortifiés par leur secours, nous attaquerons Constantinople. Si nous les méprisions nous ferions en danger de les avoir pour ennemis, au lieu de les avoir pour alliés. L'Empereur ayant parlé de la sorte, ils suivirent tous l'on avis, les uns de leur bon gré, et les autres ne pouvant faire autrement.

λβʹ. 1. Πρὸς μὲν οὖν Διδυμοτείχῳ βασιλίδα τὴν γυναῖκα κατέλιπεν ὁ βασιλεὺς ἅμα θυγατράσι τρισὶ καὶ δουκὶ Νικηφόρῳ τῷ δεσπότου παιδὶ, ᾧ Μαρίαν συνῴκησε τὴν θυγατέρα, ἀδυνάτως ἔχοντι στρατεύεσθαι διὰ τὴν ἡλικίαν, (ἔτι γὰρ παρήμειβε τὴν παιδικὴν,) στρατιάν τε ἱππικὴν, ὅσην ᾤετο ἀρκέσειν πρὸς τὰς ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων καὶ Βυζαντίου ἐφόδους ἐσομένας. πρὸς γὰρ τοῖς ὕστερον ὀλίγῳ ἐπιγενομένοις χίλιοι ἦσαν. ὧν ἦρχον Μανουὴλ ὁ Ταρχανειώτης καὶ ὁ Φακρασὴς Γεώργιος καὶ τρίτος ὁ τῆς αὐλῆς πριμμικήριος Παλαιολόγος ὁ Ἰωάννης, καὶ ὁ Γλαβᾶς Γεώργιος σὺν τούτοις. ἐπὶ δὲ τῆς ἔξω Διδυμοτείχου συνοικίας οὔσης πολλῆς, ἑτέρους ἐπέστησεν ἄρχοντας ὀκτὼ, ὧν ἦρχεν ἕκαστος χιλίων τοξοτῶν. στρατηγὸν δὲ ἐπὶ πᾶσι τὸν γυναικὸς ἀδελφὸν Ἀσάνην κατέλιπε τὸν Μανουήλ. πόλεων δὲ τῶν κατὰ τὴν Θρᾴκην ἁπασῶν οὐδεμία αὐτῷ προσεῖχεν, ἀλλὰ πᾶσαι πρὸς βασιλίδα συναπέστησαν, πλὴν τοῦ Ἐμπυθίου φρουρίου, ὃ αὐτῷ, περιόντος ἔτι βασιλέως, ᾠκοδόμητο αὐταῖς κρηπῖσιν. αὐτὸς δὲ τούς τε υἱοὺς ἔχων Ματθαῖον καὶ Μανουὴλ καὶ τὸν γυναικὸς ἀδελφὸν Ἀσάνην τὸν Ἰωάννην, ἔτι τε Ἄγγελον Πιγκέρνην τὸν ἀνεψιὸν, καὶ τῶν εὐγενῶν καὶ καθ´ αἷμα προσηκόντων οὐκ ὀλίγους, τὴν στρατιὰν πολλὴν καὶ ἀγαθὴν οὖσαν παραλαβὼν, ἐξῆλθε Διδυμοτείχου πέμπτῃ Μαρτίου ἱσταμένου τῆς δεκάτης ἰνδικτιῶνος. προὔπεμπέ τε ἑαυτοῦ Κωνσταντῖνον τὸν Παλαιολόγον, τὸν δεσπότου Μιχαὴλ τοῦ δουκὸς υἱὸν, ὡς δι´ αὐτοῦ τῶν δοκούντων λυσιτελεῖν τινα προπαρασκευασόμενος. ὁ δ´ αὐτίκα πρὸς Συργὴν ἀφίστατο ἐν Φεραῖς, εἴτε περὶ τῆς οἰκίας δείσας, (Φεραίοις γὰρ συνῴκει,) εἴτε καὶ οἰωνισάμενος ἐκ τῆς τῶν πόλεων ἀποστασίας, ὡς οὐ κατὰ ῥοῦν βασιλέως Καντακουζηνοῦ τὰ πράγματα χωρήσει. βασιλεὺς δὲ, καίτοι τῶν πραττομένων οὐ πάνυ χρηστὰς ἐλπίδας παρεχόντων, τὴν στρατιὰν ἔχων ἐστρατοπέδευσεν ἐν Βήρᾳ. ἀφθονίαν δὲ ἐκεῖ τοῖς ἵπποις τοῦ τόπου παρέχοντος τροφῆς, (οὔπω γὰρ ἦν ἀπολαύειν ἀφθόνου πανταχοῦ διὰ τὴν ὥραν, ἄρτι ἀρχομένου ἔαρος,)

2. παρέμεινεν ἡμέρας οὐ πολλάς. ἐν ταύταις δὲ τοῦ φρουρίου ἀπεπείρα, εἰ δύναιτο κατασχεῖν ὁμολογίᾳ. βίᾳ γὰρ παραστήσασθαι οὐκ ἤθελε διὰ τὸ μοναχοὺς τὸ φρούριον κατοικεῖν, συνορῶν ὡς, εἰ βίᾳ κρατηθείη, οὐδὲν ἔσται λοιπὸν, ἢ ἀνάστατον γίνεσθαι τὴν μονὴν πολέμου νόμῳ πορθουμένην. οὗ δὴ ἕνεκα οὐδὲ συντόνως ἐπολιόρκει, ἀλλὰ δόκησιν παρεῖχε μόνον, ὡς πρὸς τειχομαχίαν παρασκευαζόμενος. μοναχοὶ δὲ οἱ ἔνδον ὄντες καὶ ὁ ἄλλος ὅμιλος ἐξ ἀγροτῶν συνειλεγμένοι, εἴτε διὰ τὴν ἀποστασίαν δεδοικότες, (τὴν γὰρ βασιλέως πρότερον φρουρὰν καὶ τὸν ἄρχοντα, ὃν ἐπέστησεν αὐτοῖς, ἀπάτῃ κατασχόντες δεσμώτας ἔπεμψαν εἰς βασιλίδα,) εἴτε καὶ τρόπῳ δή τινι ἑτέρῳ, ἠμύνοντό τε καρτερώτατα ἀπὸ τῶν τειχῶν ὀχυρωτάτων ὄντων ἐκ κατασκευῆς, καὶ οὐδ´ ἄκροις ὠσὶ προσίεντο τοὺς περὶ συμβάσεως λόγους.

3. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ ὁ Βατάτζης Ἰωάννης ἐκ Βυζαντίου νυκτὸς διαλαθὼν, (οὐ γὰρ ἀσφαλῶς τὸ φρούριον ἐπολιορκεῖτο διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν,) ἅμα ὀλίγοις στρατιώταις εἰσελθὼν, περιεποίησέ τε τὸ φρούριον βασιλίδι καὶ βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ τὴν ἐπιχείρησιν ἀνέλπιστον ἐποίει.

4. Ἀναστήσας τοίνυν ἐκεῖθεν τὴν στρατιὰν, εἰς τὴν Ἀναστασίου πόλιν, ἣ Περιθεώριον ὑπὸ βασιλέως Ἀνδρονίκου προσηγόρευτο, ἐγένετο. καὶ περιεκάθητο πολιορκῶν ἐν τέσσαρσι καὶ εἴκοσιν ἡμέραις. ἦν γὰρ δὴ καὶ πρὸς Χρέλην καὶ πρωτοστράτορα τὸν Συναδηνὸν ἐν Θεσσαλονίκῃ τοὺς μηνύσοντας τὴν ἐκείνου ἄφιξιν πεπομφὼς, καὶ περιέμενε μαθεῖν, εἰ τὰ ἴσα ὥσπερ καὶ πρότερον περὶ αὐτοῦ διανοοῦνται.

5. Βατάτζης δὲ τούς τε στρατιώτας, οὓς ἐκ Βυζαντίου ἧκεν ἔχων ἐπαγόμενος, καὶ ἐκ τῶν κατὰ τὴν Θρᾴκην καὶ Ῥοδόπην πόλεων οὐκ ὀλίγην στρατιὰν συνειλοχὼς, οὐκ ἀξιόμαχον δὲ ὅμως πρὸς τὴν βασιλέως, (ἦν γὰρ δὴ ἐκ βασιλίδος καὶ τῶν ἄλλων τῶν τὰ πράγματα ἀγόντων τὸν πρὸς ἐκεῖνον ἐπιτετραμμένος πόλεμον,) ἐφείπετο οὐκ ἐγγύθεν, ἀλλὰ μιᾶς ἡμέρας ὁδὸν διέχων, διὰ πολλῆς ποιούμενος σπουδῆς τὸ μὴ τῇ βασιλέως στρατιᾷ περιτυχεῖν· ᾔδει γὰρ οὐ χωρὶς ζημίας ἀπαλλάξων. Περιθεωρίου δ´ ὑπὸ βασιλέως πολιορκουμένου ἀκριβῶς, πᾶσαν μὲν ἐκίνει μηχανὴν, ὡς ἅμα τισὶν ὀλίγοις, εἰ δύναιτο, (πλείοσι γὰρ οὐκ ἐνῆν διαλαθεῖν,) παρελευσόμενος εἰς τὴν πόλιν καὶ φυλάξων. ἤνυε δὲ οὐδὲν, βασιλέως τῆς πολιορκίας συντόνως ἐχομένου καὶ διὰ πάσης ποιουμένου φυλακῆς. μηχανήματά τε γὰρ παντοδαπὰ καὶ κλίμακας πρὸς τὴν τειχομαχίαν παρεσκεύαζε.

6. Βατάτζης δὲ οὐδενὶ τρόπῳ τοῖς πολιορκουμένοις βοηθεῖν δυνάμενος, πρὸς βασιλέα πέμψας τήν τε εὔνοιαν ὡμολόγει τὴν προτέραν, καὶ ὡς οὐδὲν ἧττον ἢ πρότερον, καὶ νῦν εὔνους τέ ἐστιν αὐτῷ καὶ τῶν μάλιστα φιλούντων. ἀνάγκῃ δὲ τὸν πόλεμον ὑπελθεῖν τοῦ μὴ παρὰ τοῖς ἄρχουσι Ῥωμαίων ὑποπτεύεσθαι. οὗ δὴ ἕνεκα καὶ νῦν τὰ δοκοῦντα λυσιτελήσειν συμβουλεύειν. κήδεσθαι γὰρ οὐ Ῥωμαίων μόνον τὰ ἔσχατα ἐκ τοῦ πολέμου πεισομένων, ἀλλὰ καὶ σοῦ διὰ τὴν φιλίαν. ταῦτα δέ ἐστι· τὸν πόλεμον καταθέμενον, σπονδὰς ποιήσασθαι πρὸς βασιλίδα περὶ τῆς εἰρήνης. καὶ εἴγε κατὰ γνώμην αὐτῷ εἴη, αὐτὸν πρὸς βασιλίδα ᾗ τάχιστα δύναιτο ἀπελθόντα διαλέξεσθαι περὶ εἰρήνης. οἴεσθαι δὲ καὶ πείσειν ῥᾷστα, τὴν δύναμιν, ἣν ἔχεις, φανερὰν ποιήσαντα. ἐκείνους γὰρ τῶν λίαν οἰομένους ἀσθενεστάτων προθύμως ὡρμῆσθαι πρὸς τὸν πόλεμον. ὁ μὲν οὖν Βατάτζης τοιαῦτα ἐπρεσβεύετο.

7. Βασιλεὺς δὲ ἀσμένως τε ἐδέξατο τοὺς λόγους καὶ πρός τινα ἐκέλευε τόπον συνελθεῖν αὐτῷ, ἐν ᾧ περὶ τοῦ ᾗ χρὴ γενέσθαι τὴν εἰρήνην διαλέξονται· μηδέν τε μελλήσας, πρὸς τὸν συντεθειμένον ἦλθε τόπον τὸν Βατάτζην περιμένων. ὁ δ´ εἴτ´ αὐτὸς ὑφ´ ἑαυτοῦ, εἴθ´ ἑτέρου συμβουλεύοντος πεισθεὶς, εἰς τὴν ὑστεραίαν ἀνεβάλλετο, τῆς μὲν εἰρήνης ὑμῶν τῶν βασιλέων μάλιστα βούλεσθαι, εἰπὼν, αἰτιώτατος γενέσθαι, δεδοικέναι δὲ, μὴ οὐδεμίαν ὄνησιν ἑκατέροις παρασχόμενος ἑαυτῷ τῶν μεγίστων συμφορῶν αἰτιώτατος κατασταίη. διὸ οὐδὲ πρὸς αὐτὸν τετολμηκέναι νῦν ἐλθεῖν. τοὺς γὰρ ἐν Βυζαντίῳ τῶν πραγμάτων ἄρχοντας, καίτοι μηδεμίαν ὑποψίας πρόφασιν παρασχομένῳ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐκείνοις δοκοῦντα πάσῃ πράττοντι σπουδῇ, καὶ αὐτοῦ ἀφεστηκότι διὰ τὸ μὴ τὴν τῶν ὄντων στέρησιν καὶ φιλτάτων καὶ γυναικὸς φέρειν δύνασθαι, ὅμως οὐδὲν πεπεικέναι ὡς πιστῷ περὶ αὐτοὺς προσέχειν, ἀλλὰ πρόφασίν τινα ζητεῖν, ἐξ ἧς διαφθεροῦσιν. ὧν ἕνεκα οὐδ´ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης, ὥσπερ εἶπεν, εἰς Βυζάντιον δύνασθαι ἐλθεῖν. βασιλεὺς δὲ εἰρήνης μὲν ἔφασκε καὶ μάλιστα ἐπιθυμεῖν οὐχ ἑαυτοῦ μᾶλλον, ἢ τῶν ἄλλων ὠφελείας ἕνεκα, εἰς προὖπτον δὲ κίνδυνον ἐμβάλλειν ἑαυτὸν οὐδένα ἀναγκάσειν, βλάπτοντα δὲ μηδένα, τό γε εἰς αὐτὸν ἧκον, θεῷ τῷ πάντα ἐφορῶντι ἐπιτρέψειν τὰ κατ´ αὐτόν.

Chapitre XXXII.

1. L'Empereur part de Didymoteque. 2. Il assiège le fort de Bera. 3. Vatace y entre avec du secours. 4. L'Empereur lève le siège pour faire celui de la ville d'Anastasiopole. 5. Vatace tâche de la secourir 6. Il envoie offrir à l'Empereur de suivre son parti. 7. Et il refuse néanmoins de le venir trouver pour conférer avec lui.

i. L'Empereur Cantacuzène laissa à Didymoteque l'Impératrice sa femme, avec ses trois filles, et avec Nicéphore Ducas fils du Despote, à qui il avait accordé sa fille Marie, et qui n'était pas encore en âge de supporter les fatigues de la guerre. Il y laissa aussi autant de troupes de cavalerie qu'il en fallait pour repousser les attaques des garnisons de Constantinople, et des  672 autres villes. Il y laissa même un renfort de mille hommes de cavalerie nouvellement arrivés, commandés par Manuel Tarcaniote, par George Fracase, par Jean Paléologue Primecier de la Cour, et par George Glabas. Il mit dans les Faubourgs, qui sont fort grands, huit Capitaines, dont chacun avait sous lui mille hommes armés de traits. Il donna à Manuel Asan son beau-frère, le commandement général. Il n'y avait pas une place en Thrace qui suivit son parti, excepté le fort d'Empathion, qu'il avait fait bâtir dès le temps de l'Empereur Andronique, comme nous l'avons dit ci-dessus. Il partit de Didymoteque le cinquième jour du mois de Mars en la dixième Indiction, à la tête d'une puissante armée, suivi de ses deux fils Mathieu et Manuel, et Jean Asan son beau-frère, d'Ange Échanson son cousin, de plusieurs autres personnes de son sang, et de quantité de noblesse. Il avait envoyé devant lui Constantin Paléologue fils de Michel Ducas Despote, pour préparer les choses qu'il avait jugées nécessaires. Mais soit que ce Constantin appréhendât le pillage de la maison qu'il avait à Phère, ou que la multitude des villes qui abandonnaient l'Empereur, le fit désespérer du succès de ses armes, il se retira avec sire Gui. L'Empereur, à qui tout ce qui lui était arrivé jusqu'alors ne donnait pas grand sujet de concevoir des espérances fort avantageuses, se campa proche de Bera, à cause 673 que que le pays fournissait du fourrage en abondance pour la subsistance de la cavalerie, au lieu que les, autres n'en fournissaient pas encore.

2. Apres s'y être arrêté quelque temps, il se résolut de tenter ce Fort, et d'essayer de le prendre par composition ; il eût bien voulu ne le prendre pas de force, à cause qu'il était défendu par des Moines, et il savait que si ses soldats y entraient à main armée, il ne serait pas possible d'empêcher le pillage du Monastère. Les Moines et les Paysans qui étaient dedans, se défendirent courageusement, sans vouloir écouter aucune proportion d'accommodement, soit qu'ils appréhendaient d'être traités avec trop de rigueur, en haine de la perfidie donc ils avaient usé un peu auparavant, en se saisissant du Gouverneur et de la garnison, et en les envoyant liés à Constantinople, ou qu'ils eussent quelque autre motif.

3. Sur ces entrefaites Jean Vatace y entra durant la nuit, avec des troupes, assura la place à l'Impératrice, et ôta à Cantacuzène l'espérance de s'en rendre maître.

4. Cela fut cause qu'il fit décamper son armée, et qu'il alla assiéger la ville d'Anastasiopole, durant vingt-quatre jours. Il avoir donné avis de son arrivée à Crele, et à Synadene, et il attendait leur réponse pour être assuré s'ils persistaient dans les mêmes sentiments.

5. Vatace qui avait été chargé de la conduite 674 de la guerre par l'Impératrice, et par ceux qui gouvernaient sous son autorité, et qui avoir une armée composée, tant des soldats qu'il avait amenés de Constantinople, que de ceux qu'il avait tirez des villes de Thrace, et de Rodope, le suivait de l'espace d'une journée, pour ne point donner bataille, parce qu'il savait qu'il ne la pouvait donner sans perte. La ville d'Anastasiopole étant fort pressée, il fit son possible pour y entrer avec un petit nombre de soldats ; mais il n'en put venir à bout, à cause du soin avec lequel l'Empereur fit garder les avenues, et de la vigueur avec laquelle il continua le siège.

6. Quand Vatace vit qu'il lui était impossible de secourir la place, il envoya offrir à l'Empereur de le servir à l'avenir, avec la même affection que par le passé, lui protestant que la seule appréhension de se rendre suspect aux puissances, l'avait empêché de refuser le commandement des troupes ; que bien qu'il l'eût accepté, il ne laisserait pas de lui donner des avis capables de soulager l'inquiétude dont il était agité durant le désordre de cette guerre, que la plus sage résolution qu'il pût prendre était d'aller trouver l'Impératrice, et de la porter à la paix, en lui faisant voir le nombre et la puissance de ses troupes, n'y ayant rien qui rendît ses ennemis si opiniâtres à continuer la guerre que l'opinion de sa faiblesse.

7. L'Empereur reçut très humainement ses 675 propositions, et le pria de convenir de quelque endroit où ils se pussent entretenir; en étant convenus, l'Empereur s'y rendit, et y attendit Vatace ; mais au lieu de s'y rendre, il remit l'entrevue au jour suivant, soit de lui-même, ou par le conseil d'un autre. Il lui envoya dire depuis, qu'il souhaitait avec passion de contribuer à la paix; mais qu'il appréhendait de se nuire, entachant de le servir, et que par cette raison-là, il n'osait l'aller trouver ; que ceux qui commandaient à Constantinople se défiaient déjà de lui, et cherchaient l'occasion de le perdre, bien qu'il ne leur en eût point donné de sujet, et que la crainte de les irriter, et d'exposer à leur cruauté sa femme et ses enfants, l'avait obligé de se séparer de lui. L'Empereur répondit, qu'il souhaitait la paix pour l'intérêt des autres, plutôt que pour le sien, qu'il n'avait pas, néanmoins, envie d'engager personne dans le péril, et qu'il avait remis toutes ses espérances entre les mains de Dieu.

λγʹ. 1. Οὐ τότε δὲ μόνον περὶ τὴν διάλυσιν εὐχερὴς Καντακουζηνὸς ὁ βασιλεὺς ὡρᾶτο, ἀλλὰ καὶ Διδυμοτείχῳ ἐνδιατρίβων ἔτι, μετὰ τὸ ἅπαξ καὶ δὶς πρὸς βασιλίδα πρεσβεύσασθαι περὶ εἰρήνης, ἐπεὶ οὐδὲν ἐπιεικὲς περὶ τοὺς πρέσβεις ἠγγέλλετο εἰργασμένον, πρὸς τὸν πατριάρχην κρύφα γράμματα διεπέμπετο περὶ εἰρήνης, ἐν οἷς τῶν τε ἐπ´ αὐτοῦ γεγενημένων ὅρκων ἀνεμίμνησκε μεταξὺ βασιλίδος καὶ αὐτοῦ. οὓς ἔφασκεν ἀκριβῶς αὐτὸς τηρῶν, ὑπὸ βασιλίδος παρασπονδούσης πολεμεῖσθαι, συκοφάνταις ἀνθρώποις καὶ διεφθορόσι πεπεισμένης· ἔτι δὲ καὶ τῶν αὐτῷ γεγενημένων ὅρκων πρὸς αὐτὸν, ὡς οὐ περιόψεται ὑπὸ συκοφαντῶν αὐτὸν διαβαλλόμενον, ἀλλὰ πᾶσαν ἐνδείξεται σπουδὴν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ τἀληθέστερον εἰπεῖν, ὑπὲρ αὐτοῦ δικαίου. ἃ δὴ εἰς τοὐναντίον περιέστη, καὶ ὁ πόλεμος ἐξ ἐκείνου ἔσχε τὴν ἀρχὴν, ὑφ´ οὗ κωλύεσθαι δικαιότερος μᾶλλον ἦν. ἐδεῖτό τε μὴ τοιαῦτα γινόμενα περιορᾷν, ἀλλ´ ἔλεον λαβόντα τῶν ἀπολλυμένων ἀνθρώπων παρὰ πάντα τοῦ δικαίου λόγον, στῆναι πρὸς τὴν συμφορὰν καὶ τὰ πολλῷ δεινότερα ἐσόμενα κωλῦσαι, καταλύσαντα τὸν πόλεμον καὶ διαλλακτὴν γεγενημένον βασιλίδος καὶ αὐτοῦ, ὅπερ μάλιστα αὐτῷ προσήκειν, πατρὶ κοινῷ καὶ διδασκάλῳ δικαιοσύνης ὑπὸ τοῦ θεοῦ κεχειροτονημένῳ. πάντως δὲ οὐδὲν ἔργον ἔσται, οὐδὲ πολλῶν δεήσεται λόγων πρὸς αὐτὸν, ἀλλ´ ἀρκεῖ μόνον ὀφθῆναι, καὶ πᾶσα πρόφασις πολέμου περιαιρεθήσεται. εἰ δ´ ἄρα τούτων μηδενὸς μελήσει, μηδὲ τὴν προσήκουσαν περὶ τὴν εἰρήνην ἐνδείξεται σπουδὴν, αὐτὸν μὲν ὀκνεῖν εἰπεῖν, πᾶσι δὲ εἶναι καὶ σιγήσαντος καταφανὲς, ὡς ἐκ τῶν αὐτοῦ χειρῶν τὰ ἐκχυθησόμενα τῶν ἀνθρώπων αἵματα θεὸς ὁ δίκαιος ἐκζητήσει κριτής. ἠξίου τε, μὴ διὰ δειλίαν τὰ τοιαῦτα νομίζειν δεῖσθαι· τὴν γὰρ ἐκείνου στρατιὰν πολλῷ τῷ μέτρῳ τῆς ἐκείνων ὑπερέχειν· ἀλλ´ ὁρῶντα τὸν πόλεμον, ὡς μεγάλων ἔσται συμφορῶν αἴτιος Ῥωμαίοις, καὶ δεδοικότα τὴν ἐκεῖθεν βεβιωμένων βάσανον ἀνθρώποις μηδεμίαν ὡς οἷόντε μάλιστα ἐν τοῖς προσδοκωμένοις κακοῖς αἰτίαν παρέχεσθαι πειρᾶσθαι. ὃν δὲ κατ´ αὐτοῦ ἐξεῖπε καὶ τῶν συνόντων ἀφορισμὸν, ἡγεῖσθαι μὲν δεινὸν, πῶς γὰρ οὔ; οὐδὲν δὲ εἶναι πρὸς αὐτόν. εἰ γὰρ βασιλέως, ὥσπερ αὐτοί φασιν, ἐπεβούλευσε τοῖς παισὶν ἐπιορκήσας, εἶχεν ἄν τινα πρὸς ἐκεῖνον δύναμιν τὰ εἰρημένα. εἰ δὲ τούτων μὲν οὐδὲν οὔτε εἴργαστο, οὔτε ἐνεθυμήθη, ἐμμένοντος δὲ αὐτοῦ τοῖς ἐξαρχῆς καὶ τοὺς ὅρκους τηροῦντος βεβαίως, ὑπὸ φθόνου καὶ συκοφαντίας αὐτοὶ κεκινημένοι, τὴν πᾶσαν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν νῦν τε ἤδη νεμομένην καὶ ἔτι μᾶλλον δαπανήσουσαν ἤγειραν φλόγα, ἢν μὴ θεὸς ἄνωθεν ἐπιβλέψας ἵλεων κατασβέσῃ, σκοπητέον, εἰ μὴ μᾶλλον αὐτοῖς, ἢ ἐκείνῳ τὸ ἀπὸ θεοῦ χωρίζεσθαι προσήκει, τοῖς αἰτίοις τῶν κακῶν γεγενημένοις. οὐ γὰρ ἕπεσθαι τὸ θεῖον ταῖς παραλόγοις τῶν ἀρχιερέων ὁρμαῖς, Διονύσιος ὁ μέγας ἀπεφθέγξατο. αὖθίς τε ἐδεῖτο, τά τε μέχρι νῦν τετολμημένα συνιδόντα ὡς δεινὰ, καὶ τὰ μέλλοντα ὡς πολλῷ τῷ μέτρῳ χείρω προσδοκᾶται, ἥκειν πρὸς αὐτὴν καὶ διαλύειν τὰς συμφορὰς Ῥωμαίοις, μόνον ὄντα δυνατὸν τὰ τοιαῦτα καταπράττεσθαι. εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ αὐτῷ μὲν ἅπαν εἴργασται τὸ δέον πρός τε θεὸν ὁμοῦ καὶ πρὸς τοὺς τὰ Ῥωμαίων πράγματα ἄγοντας αὐτοὺς νυνί. αὐτοὶ δ´ ἂν εἰδεῖεν, εἰ χρὴ πρὸς τὴν εἰρήνην μᾶλλον, ἢ τὸν πόλεμον προθύμους παρέχειν ἑαυτοὺς, ἓν τοῦτο σαφέστατα πεπεισμένους, ὡς τῶν τε πραττομένων ὑπ´ αὐτῶν εὐθύνας αὐτοὶ τίσουσι παρὰ θεῷ, καὶ εἴ τι παρὰ τὸ προσῆκον, ὑπ´ αὐτῶν συνελαυνόμενος εἰς ἀνάγκην, δρῴη καὶ αὐτός. τοιαῦτα μὲν τὰ βασιλέως γράμματα ἐδήλου. ἐπέμπετο δὲ διὰ μοναχοῦ τινος ἀρετῆς ἀντιποιουμένου καὶ ζήλῳ τῷ πρὸς τὰ καλὰ ἑκοντὶ τὸν κίνδυνον ὑπελθόντος.

2. Πατριάρχης δὲ ἐπεὶ τὰ γράμματα ἀνέγνω, οὐδὲν μὲν πρὸς τὰ γεγραμμένα ἀπεκρίνατο, τὸν μοναχὸν δὲ ἐκέλευε δεσμωτηρίῳ κατακλείειν, ὥσπερ τινὰ τῶν ἐπὶ δεινοτάτοις ἑαλωκότων, ὥσπερ ἔργοις τὴν ἀπολογίαν πεποιημένος, ὅτι μᾶλλον τὸν πόλεμον αἱροῖτο τῆς εἰρήνης.

3. Ἡ βασιλὶς δὲ ἐκ τῶν πραττομένων συνορῶσα τόν τε πόλεμον, ὡς πολλῶν ἔσται κακῶν αἴτιος Ῥωμαίοις, τόν τε βασιλέα Καντακουζηνὸν οὐδὲν παρὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον εἰργασμένον, ἐξ ὧν ἄν τις οἰήσαιτο ἀληθῆ τὰ εἰρημένα εἶναι κατ´ αὐτοῦ, ἐπλήττετό τε τὴν ψυχὴν δεινῶς καὶ μετέμελεν αὐτῇ τῆς πρὸς τὸν πόλεμον ὁρμῆς. ὅθεν καί ποτε, τῆς γυναικωνίτιδος συνούσης μόνης, „δοκεῖ μοι,“ ἔφασκεν „ἀπάτην ἠπατῆσθαι οὐ μετρίαν, τὰ οὐκ ὄντα πεισθεῖσαν περὶ Καντακουζηνοῦ. ἐξετάζουσαν γὰρ, ὅσα ἐκεῖνος παρὰ πάντα εἴργαστο τὸν τοῦ πολέμου χρόνον, μηδὲν εὑρίσκειν, ᾧ πεισθείη, ὡς ἐπεβούλευε παισὶ τοῖς αὐτῆς ἐκεῖνος. αὐτὴν δὲ τὴν ἐκ τῶν πραγμάτων ἀπόδειξιν ἐναργεστάτην οὖσαν παριδοῦσαν, λόγοις μηδὲν ἔχουσιν ὑγιὲς προσχεῖν, ἐξ ὧν οὐχ ἑαυτὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ Ῥωμαίων βλάψειε πράγματα οὐ μέτριά τινα. ἐρομένων δὲ τῶν γυναικῶν, καὶ ποία ἄν τις ἐπινοηθείη θεραπεία τῶν κακῶν, βασιλέως ἐκείνου ἤδη γεγονότος· ῥᾳδία, ἔφασκεν ἡ βασιλίς. Καντακουζηνὸν γὰρ, καὶ βασιλέως ἔτι περιόντος, ἐσθῆτα μὲν οὐ περιβεβλῆσθαι βασιλικὴν, δύναμιν δὲ ἔχειν βασιλέως. τί οὖν θαυμαστὸν, εἰ ἃ ὑπὸ τὴν ἰδιωτικὴν ἐσθῆτα ἔπραττε, τὰ ἴσα νῦν καὶ τὴν βασιλικὴν ἔχων πράττοι; εὐνοίας δὲ ἕνεκα τῆς πρὸς ἐμὲ καὶ βασιλέα τὸν υἱὸν, καὶ μήπω τοῦ πολέμου κεκινημένου, τὴν θυγατέρα Ἑλένην βασιλεῖ τῷ ἐμῷ υἱῷ συνεθέμεθα πρὸς γάμον ἀγαγεῖν. οὗ δὴ γεγενημένου νῦν, ὅ,τε πόλεμος καταλυθήσεται ῥᾳδίως, καὶ τὰ πράγματα ὑπ´ ἐκείνῳ, ὥσπερ καὶ πρότερον, διοικηθήσεται. εἰ δὲ μὴ, οὐδὲν ἔσται τὸ κωλῦσον τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν αὐτὴν ὑφ´ ἑαυτῆς διαφθαρῆναι.“ αἱ μὲν οὖν τῶν γυναικῶν ἐπεψηφίσαντο τὰ εἰρημένα ὡς ὀρθῶς καὶ λυσιτελῶς βεβουλευμένα. ταῖς δὲ ἐδόκει μὴ λυσιτελεῖν·

4. Ἅμα δὲ ἡμέρᾳ εἰς τὴν ὑστεραίαν Ἀποκαύκῳ ἐμηνύετο τῷ παρακοιμωμένῳ τὰ εἰρημένα. ἐκεῖνος δὲ νομίσας, περὶ τῶν ἐσχάτων αὐτοῖς τὸν κίνδυνον τὰ εἰρημένα ἄγειν, πρὸς πατριάρχην καὶ τοὺς τῆς κατὰ βασιλέως συμμετασχόντας ἐπιβουλῆς ἐλθὼν, „ἀπολώλαμεν“ εἶπε „καὶ εἰς ἔσχατον κινδύνου ἐκ πολλῆς εὐτυχίας τὰ πράγματα ἡμῖν ἀθρόον περιέστη. ἡ βασιλὶς γὰρ οὐκ οἶδ´ ὅθεν ὁρμηθεῖσα, διαλύεσθαι πρὸς Καντακουζηνὸν διενοήθη ἐπὶ τῷ βασιλέα τε αὐτὸν στέργειν καὶ Ἑλένην τὴν θυγατέρα βασιλεῖ πρὸς γάμον ἁρμόζειν τῷ υἱῷ. ἃ εἰ γένοιτο, οὐδεμία τις ὑπολέλειπται ἡμῖν ἐλπὶς τοῦ μὴ ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθέντας καινῷ τινι τρόπῳ πανοικεσίᾳ ἀπολέσθαι. ἴστε γὰρ αὐτοὶ, ὅσα ἡμῖν κατ´ ἐκείνου κατηγόρηνται, ἃ πάντα χρὴ ἐνθυμουμένους, πᾶσαν ἐπιδείξασθαι σπουδὴν, ὥστε μὴ μόνον γίνεσθαι σπονδὰς ἐᾷν, ἀλλὰ καὶ τὸν πόλεμον, ὡς οἷόντε, ἀνάπτειν. οὐδὲν γὰρ ἢ τοῦτο λυσιτελέστερον ἡμῖν. ἐδόκει μὲν οὖν κἀκείνοις δεινότατα τὰ βασιλίδι βεβουλευμένα· σκεπτομένοις δὲ, ᾗ χρὴ τὸν κίνδυνον διαφυγεῖν, ἐδόκει δεῖν πρὸς βασιλίδα ἀπελθόντας καὶ ἢ ἀπάταις χρησαμένους ἢ φοβήσαντας ἀπειλαῖς, πείθειν αὐτὴν δι´ ὅρκων ἐμπεδοῦν, ὡς, εἰ μὴ πρότερον συνεπιψηφίζοιντο καὶ αὐτοὶ, μήτε πράττειν, μήτε βουλεύεσθαί τι περὶ τῆς πρὸς Καντακουζηνὸν εἰρήνης.

676 Chapitre XXXIII.

1. L'Empereur Cantacuzène écrit au Patriarche. 2. Le Patriarche fait mettre en prison le porteur de la lettre, 3. L'Impératrice a regret de s'être engagée en la guerre. 4. Apocauque en ayant eu avis jette l'alarme parmi les complices.

1. Ce ne fut pas seulement en cette occasion que l'Empereur Cantacuzène fit voir l'inclination qu'il avait à la paix, il l'avait fait voir dès auparavant, non seulement en l'envoyant demander deux ou trois fois à l'Impératrice, mais aussi en écrivant au Patriarche, pour le faire souvenir des serments si solennels dont il avait été témoin et dépositaire, et pour lui protester qu'il les gardait de sa part, au lieu que L'Impératrice les violait, en prêtant l'oreille aux calomnies de ses ennemis. Il le fit aussi souvenir par la même lettre, des serments avec lesquels il lui avait promis de ne pas permettre qu'il fût accablé en son absence par l'effort de la médisance, et de prendre sa défense, ou plutôt la défense de la Justice-, il lui remontra l'infidélité avec laquelle il les avait violés, en suscitant la guerre, et le conjura d'avoir pitié d'une multitude innombrable de Chrétiens, qui périssaient par la 677 fureur des armes, et d'arrêter le cours de ces funestes désordres, en le réconciliant avec l'Impératrice, comme il y était obligé par sa qualité de Père spirituel ; que s'il négligeait de s'entremettre pour rétablir la paix, il dirait à regret, mais il dirait néanmoins, que Dieu lui redemanderait avec une sévérité terrible, le sang qui aurait été répandu, qu'il ne lui faisait cette prière, ni par timidité, ni par faiblesse, puisqu'il avait une plus puissante armée que ses ennemis; mais par le désir de n'être pas auteur des maux qui naissent de la guerre, que quelque redoutable que fût l'excommunication qu'il avait prononcée contre lui, elle ne le touchait point, puisque ce n'était pas lui qui avait allumé ce terrible embrasement qui était prêt de consumer l'Empire, que le Grand Denis dit excellemment, que Dieu ne suit pas les passions injustes des Evêques : Enfin, il le supplia de faire réflexion sur les effroyables malheurs qui étaient déjà arrivés, et sur ceux qui arriveraient, s'il n'en arrêtait le cours, et que s'il n'en voulait rien faire . il aurait la satisfaction d'avoir déchargé sa conscience. Voila ce que contenait la lettre de l'Empereur. Elle fut portée par un Moine d'une excellente vertu, qui voulut bien courre ce hasard par l'amour de la justice.

2. Le Patriarche l'ayant lue, n'y fit point de réponse ; mais il commanda de mettre le Moine en prison, comme s'il eût commis un grand cri- 678 me, et il témoigna par cette violence si indigne de son caractère, combien il était éloigné de la paix.

3. L'Impératrice jugeant par ce qui était déjà arrivé, ce qu'il fallait attendre à l'avenir, reconnaissant que l'Empereur Cantacuzène n'agit rien fait qui pût confirmer les accusations que l'on avait formées contre lui, fut pénétrée d'un cuisant regret d'avoir permis si légèrement de prendre les armes. Etant un jour seule avec ses femmes : II me semble, leur dit-elle, que l'on m'a trompée, en me faisant accroire des choses qui ne sont pas. Elle ajouta qu'en examinant avec soin la conduite que Cantacuzène avait gardée depuis la déclaration de la guerre, elle n'avait rien trouvé qui fît voir qu'il avait attenté à la vie de ses enfants et qu'elle était fâchée d'avoir écouté des discours frivoles, et dépourvus de fondement, au lieu de s'arrêter à ses actions, qui étaient des arguments solides et invincibles de son innocence. Les femmes lui ayant demandé si dans l'état des affaires, et depuis qu'il s'était fait proclamer Empereur, on pouvait trouver quelque remède aux maux de l'Empire? Le remède, répondit-elle, est fort aisé. Cantacuzène possédait durant la vie de l'Empereur la Souveraine autorité, quoiqu'il n'en portât pas les marques extérieures. Trouverait-on étrange qu'il exerçât aujourd'hui sous une robe d'Empereur les fonctions qu'il exerçait autrefois sous une robe de particulier ? Un peu avant la guerre je consentis, en considération de son af- 679 fection et de ses services, au mariage d'Hélène sa fille avec l'Empereur mon fils. Si ce mariage était fait, la guerre serait bientôt terminée, et il continuerait à gouverner l'Empire comme auparavant ; sinon l'Empire se détruira lui-même. Quelques Dames approuvèrent ce discours, d'autres en jugèrent moins favorablement.

4. Ces paroles de l'Impératrice ayant été rapportées le jour suivant à Apocauque Paracemomene, il crut être dans un extrême danger, et étant allé trouver le Patriarche, et ses autres complices : Nous sommes perdus, leur dit-il, et toute notre félicité se va changer en misère. Il prend envie à l'Impératrice de se réconcilier avec Cantacuzene, de souffrir qu'il demeure Empereur et de faire le mariage de l'empereur avec sa fille, Si cela se fait, il ne nous reste ni moyen y ni espérance d'éviter une mort honteuse et cruelle. Vous savez de quels crimes vous l'avez accusé. Pensez-y sérieusement, et faites tous vos efforts pour empêcher la paix, pour continuer la guerre. Ils jugèrent tous. qu'il ne leur pouvait rien arriver de si fâcheux, que ce que l'Impératrice voulait faire, et après avoir délibéré touchant les moyens de détourner le péril qui les menaçait, ils crurent devoir, ou gagner cette Princesse par leurs caresses, ou l'épouvanter par leurs menaces, et l'obliger à tenir la promesse qu'elle leur avait faite, de ne se point accorder sans leur consentement.

λδʹ.1.  Οὕτω δὲ συνθέμενοι πρὸς βασιλίδα ἧκον. προσαγορεύσαντες δὲ, „ἡμεῖς“ εἶπον „πάντες, καὶ μάλιστα πατριάρχης, ἐν τοῖς πρώτοις ἦμεν τῶν Καντακουζηνοῦ τεταγμένοι φίλων, καὶ πολλῶν ἐκείνου καὶ μεγάλων ἀπηλαύσαμεν τῶν εὐεργεσιῶν. μέχρι μὲν οὖν κἀκεῖνος εὔνους τε ὑμῖν τοῖς βασιλεῦσιν ἦν καὶ τὰ δίκαια διενοεῖτο πράττειν, οὐδ´ ἡμῶν οὐδεὶς οὐχ ὅτι πολεμεῖν, ἀλλ´ οὐδ´ ἀντιφθέγγεσθαι ἐτόλμα. ἐξ ὅτου δὲ ἄδικα καὶ παράνομα διενοήθη καὶ τοῦ πολλὰ πεφιληκότος βασιλέως κτείνειν ὥρμητο τοὺς παῖδας καὶ τὴν Ῥωμαίων βασιλείαν ἑαυτῷ περιποιεῖν, μισήσαντες τὴν γνώμην ὡς ἀπάνθρωπον καὶ πονηρὰν, πόλεμόν τε πρὸς ἐκεῖνον ἠράμεθα φανερῶς ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τὰ μέγιστα αὐτὸν καὶ γένος καὶ οἰκείους ἐκακώσαμεν. καὶ νῦν εἰς τοσοῦτον ὁμονοίας ἥκομεν, ὡς οὐ χρήματα μόνον, ἀλλὰ καὶ ψυχὰς αὐτὰς ἡδέως προησόμενοι πολεμοῦντες αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν. ὅτε οὖν ἡμεῖς τοσαύτην εὔνοιαν καὶ προθυμίαν πρὸς ὑμᾶς ἐνεδειξάμεθα τοὺς βασιλέας, τῶν ἀδικωτάτων ἂν εἴη, καταλιποῦσαν αὐτὴν ἡμᾶς καὶ παρ´ οὐδὲν τὴν ἡμετέραν λογισαμένην σωτηρίαν, σπένδεσθαι τῷ πολεμιωτάτῳ τῆς ἰδίας ὠφελείας ἕνεκα, εἴγε καὶ ὠφέλειά τις ἕψεται ἐκ τῆς εἰρήνης, ἀλλὰ μὴ βλάβη δεινοτέρα ἐκ τῶν τοῦ πολέμου γενησομένων ἁπασῶν. ἃ γὰρ αὐτὴ περὶ τῆς πρὸς ἐκεῖνον εἰρήνης τῆς παρελθούσης διειλέχθης νυκτὸς, οὐδ´ ἡμᾶς διέλαθεν ἐπὶ πολλῶν εἰρημένα ἀκοαῖς. ἐκεῖνον μὲν οὖν ἡμεῖς, ὡς κατὰ σοῦ καὶ τῶν παίδων τὰ δεινότατα καὶ διανοούμενον καὶ ἤδη πράττοντα, ὥσπερ ἀπὸ μιᾶς γνώμης πολέμιόν τε ἡγησάμεθα καὶ οὐδενὸς, τόγε εἰς ἡμᾶς ἧκον, ἠμελήσαμεν τῶν βλάπτειν δυναμένων. εἰ δ´ ἔκ τινων αἰτιῶν ἡ εἰρήνη μᾶλλον συμφέρουσα νομίζεται νυνὶ, οὐδ´ ἡμεῖς ἐναντιωσόμεθα πρὸς τὰ φαινόμενα λυσιτελεῖν, μόνον εἰ γνώμῃ κοινῇ πάντων ἡμῶν ἡ εἰρήνη ἐπιψηφισθείη. τὰ γὰρ ὑπὸ πολλῶν δοκιμαζόμενα ἥκιστα ἂν ἁμαρτηθείη. εἰ μὲν οὖν ὥσπερ ἐγνώκαμεν, αὐτή τε πείθῃ καὶ τὴν ἀξίωσιν ἡμῶν ὡς δικαίαν παραδέχῃ, πάντ´ ἂν ἔχοι ἄριστα. εἰ δ´ ἄρα ἑτέρως ἔγνωκας αὐτὴ, ἀλλ´ ἡμῖν γε φράσον φανερῶς, ἵν´ ἕκαστος, ὡς ἂν μάλιστα οἷόστε ᾖ, τὴν σωτηρίαν ἐκπορίζῃ ἑαυτῷ. πάντες δὲ οἷα πατρὶ πνευματικῷ τῷ πατριάρχῃ ἣν ἔχει γνώμην ἕκαστος περὶ τὰ παρόντα ἀνεθέμεθα, ἐξ οὗ δυνήσῃ μαθεῖν σαφέστερον τὰ καθ´ ἡμᾶς.

2. Οὕτως εἰπόντας, ἐκέλευεν εὐθὺς ὁ πατριάρχης ὑποχωρεῖν· μόνος δὲ πρὸς μόνην τὴν βασιλίδα ὑπολειφθεὶς, „τίς“ ἔφασκε „βάσκανος δαίμων τοιαῦτα πέπεικε λογίζεσθαι, οὐκ ἀλυσιτελῆ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατα σχεδόν; τίσι δὲ χρωμένη λογισμοῖς, Καντακουζηνὸν ᾠήθης φίλα σοί τε καὶ παισὶ δύνασθαί ποτε φρονήσειν; ὃς γὰρ μήθ´ ὑπὸ βασιλέως, μήτε σοῦ πρότερον μηδὲν ἀδικηθεὶς, ἀλλὰ πολλῶν ἐπὶ πλεῖστον χρόνον ἀπολαύσας ἀγαθῶν, πάντων ἐπιλελησμένος ἐν βραχεῖ, οὐ περὶ τῆς ἀρχῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ σωτηρίας ἐπεβούλευσε, πῶς ἂν εἴη δίκαιος πιστεύεσθαι περὶ τῶν μελλόντων; καὶ ταῦτα οὐκ ὀλίγων παρὰ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον τῶν δοκούντων ἐφυβρίστων πρὸς αὐτὸν γεγενημένων. οἶσθα δ´, ὡς τοῖς εἰθισμένοις ἄρχειν καὶ τιμᾶσθαι παρὰ πάντων τοιαῦτα μάλιστα οὐκ ἀνεκτά. εἰ δ´ ἄρα τοῦ χρόνου τριβομένου, ἡ πρὸς ἐκεῖνον φαίνοιτο εἰρήνη ἀναγκαία, βέλτιον ταῖς ἁπάντων χρωμένην γνώμαις πράττειν, ἃ κοινῇ δοκεῖ λυσιτελεῖν, ἢ τῶν ἄλλων ἀμελήσασαν, ἀπερισκέπτως τὰ παριστάμενα ποιεῖν. εἰ μὲν οὖν πρὸς τὴν ἀξίωσιν αὐτῶν ἐπινεύσειας καὶ αὐτὴ, καὶ πρὸς τὸ μέλλον πίστιν τινὰ παράσχοιο, ὡς οὐδὲν οὐδέποτε παρὰ τὰ ὑπεσχημένα δράσεις, καὶ αὐτοί σοι πρὸς πάντα καὶ χρήμασι καὶ σώμασι προθύμως συναγωνιοῦνται, καὶ οὐδ´ αὐτῆς, εἰ δέοι, τῆς φίλης φείσονται ζωῆς, ὥστε προΐεσθαι ὑπὲρ τῶν σοὶ λυσιτελούντων. ἂν δ´ ἑτέρως αἴσθωνται βουλευομένην, ὀκνῶ μὲν εἰπεῖν, ἀποκρύπτειν δὲ οὐ δίκαιον, ὡς μία πᾶσι παρέστη γνώμη καὶ ὅρκοις τὴν ὁμόνοιαν ἠσφαλίσαντο, σὲ μὲν καὶ παῖδας ἀποκτείνειν, αὐτοὺς δὲ Βυζάντιον κατέχοντας, ὅπλα Καντακουζηνῷ ἀνταίρειν μέχρι παντὸς τοῦ δυνατοῦ. ἂν δ´ ἀδυνάτως ἔχωσι πρὸς τὸ ἀμύνεσθαι, μᾶλλον αἱροῦνται Ἀλεξάνδρῳ τῷ Μυσῶν βασιλεῖ δουλεύειν τὴν πόλιν παραδόντας, ἢ τοῖς ἐκ Βενετίας ἢ Γεννούας Λατίνοις ἢ Καντακουζηνῷ δεσπότῃ χρῆσθαι. ὅτε οὖν ἥ τε ἀξίωσις αὐτῶν δικαία, καὶ τὸ παριδεῖν αὐτὴν οὐ κίνδυνον σοί τε μόνον καὶ παισὶν, ἀλλὰ καὶ πάσῃ τῇ Ῥωμαίων ἡγεμονίᾳ ἀνάστασιν καὶ φθορὰν τὴν ἐσχάτην ἀπειλεῖ, ποῦ δίκαιον ἢ λυσιτελὲς προσδοκωμένων χάριν ἀγαθῶν, εἴγε καὶ ἔσται ὥσπερ ὑποπτεύομεν, ἐκ τῆς εἰρήνης, τὰ παρόντα καὶ φαινόμενα ἀνθαιρεῖσθαι δυσχερῆ; ἀλλ´ εἴ τι πέποιθας ἐμοὶ τὰ σοὶ λυσιτελοῦντα ἐξαρχῆς τε ᾑρημένῳ καὶ νῦν οὐδὲν ἧττον συμβουλεύοντι, τούτοις πειθομένη, τῶν ἤδη περιεστηκότων ἀπαλλάττου δυσχερῶν.

3. Πρὸς ταῦτα ὑποπτήξασα ἡ βασιλὶς καὶ τῆς ἀπάτης ὥσπερ οὐκ αἰσθομένη, ἀλλ´ οἰηθεῖσα, εἰ βελτίων τοῦ πολέμου ἡ εἰρήνη φαίνοιτο, πεισθήσεσθαι καὶ αὐτοὺς, δέχεται τὰ εἰρημένα. αὐτίκα τε ἐκέλευον ὀμνύειν, ὡς οὐδὲν οὐδέποτε παρὰ τὰ ὑπεσχημένα πρᾶξαι.

4. Ἡ δ´ ἀγνοήσασα τὴν ἐνέδραν, καὶ ὅρκους προσετίθει τοῖς εἰρημένοις καὶ ὁ πατριάρχης εὐθὺς ἀφορισμὸν ἐπεφώνει, εἰ παραβαθείη τὰ ὀμωμοσμένα.

5. Ἐξ ἐκείνου δὲ οὐδέποτε κατέλιπον τὴν βασιλίδα μόνην, ὥστε σχολὴν ἄγουσαν τῶν δεόντων τι βουλεύσασθαι πρὸς ἑαυτήν· ἀλλ´ ἡμέρας μὲν αὐτοὶ συνῆσαν ἐκ διαδοχῆς ἄλλον ἄλλος διαδεχόμενοι καὶ συμμεριζόμενοι τὸν χρόνον τῆς ἡμέρας. νυκτὸς δὲ τῶν τῆς βασιλίδος οἰκετίδων ἦσαν πρὸς τοῦτο τεταγμέναι, αἳ μισθὸν οὐ φαῦλον τῆς προδοσίας εἶχον χρυσίον παρὰ τῶν συνωμοτῶν, ἃς ἔδει τῇ βασιλίδι συνούσας, εἴ τι φθέγξαιτο, μηνύειν πατριάρχῃ, ὥστε δι´ ἐκείνου καὶ τοῖς ἄλλοις πάντα δῆλα γίνεσθαι τὰ εἰρημένα. ὁ πατριάρχης γὰρ τὴν οἴκοι παντάπασι διατριβὴν καταλιπὼν, βασιλείοις ἐνδιῃτᾶτο, πρόφασιν μὲν, ὡς τῶν ἐπιβούλων καθέξων τὰς ὁρμὰς, εἴ τις βούλοιτο νεωτερίζειν, τῇ δ´ ἀληθείᾳ, βασιλίδος φύλαξ ὑπὸ τῆς συνωμοσίας τεταγμένος, ἵνα μὴ λαθοῦσα πράξῃ τῶν μὴ κατὰ γνώμην ὄντων τι αὐτοῖς. ταῦτα μὲν οὖν, Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως Διδυμοτείχῳ ἐνδιατρίβοντος, ἐπράττετο.

6. Ὑφ´ ὃν δὲ χρόνον Περιθεώριον ἐπολιόρκει, πρὸς τοὺς ἐν Ἄθῳ τῷ ὄρει τῶν ἄλλων ἀρετῇ προέχοντας γράψας μοναζόντων, ἐδεῖτο καὶ αὐτῶν, μὴ περιορᾷν τὸ τῶν χριστωνύμων αἷμα χεόμενον ὁσημέραι, ἀλλὰ ζῆλον ἀληθείας ὑποδυσαμένους, πρὸς Βυζάντιον ἀφικέσθαι καὶ βασιλίδα διδάξαι τὴν τῶν πραττομένων ἀτοπίαν, εἴ πως πειθομένη γοῦν αὐτοῖς, τὴν νεμομένην τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν φλόγα κατασβέσῃ, ἐξ οὐδεμιᾶς προφάσεως ἀληθοῦς, ἀλλ´ ὑπὸ συκοφαντίας καὶ διαβολῆς κεκινημένην. αὐτὸν γὰρ ἐπιχειρήσαντα πολλάκις, ἠνυκέναι πλέον οὐδὲν, τῶν τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν ἄρτι διοικούντων πρὸς μὲν τὴν πρεσβείαν μηδὲν ἀποκρινομένων, τοὺς πρέσβεις δὲ μόνον ὠμότατα αἰκιζομένων καὶ πᾶσαν παροινίαν ἐνδεικνυμένων πρὸς αὐτοὺς καὶ τελευταῖον ἐν δεσμωτηρίοις κατεχόντων ὑπὸ κλοιοῖς.

7. Ἃ οἱ ἐν Ἄθῳ ἀναγνόντες καὶ προσήκουσαν αὐτοῖς τὴν ὑπὲρ τῶν τοιούτων σπουδὴν καὶ προθυμίαν οἰηθέντες, οἷα δὴ ὑπὲρ τῆς κοινῆς ὠφελείας ἐσομένην, καὶ παραθήξαντες ἀλλήλους, ἐκ πάντων ὅ,τε πρῶτος ἐκλεγέντες Ἰσαὰκ, ἀνὴρ τίμιος καὶ ἀρετῆς εἰς ἄκρον ἐληλακὼς, καὶ ὁ τῆς Λαύρας ἡγούμενος Μακάριος, καὶ ἕτεροι τῶν κατὰ τὸ ὄρος φροντιστηρίων ἡγουμένων οὐκ ὀλίγοι· σὺν τούτοις δὲ καὶ ὁ χρόνῳ ὕστερον τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκκλησίας πατριάρχης γεγονὼς, εἰς τὸν ἱερέων ἔτι τότε χορὸν τελῶν Κάλλιστος, καὶ Σαβὰς, ὃς πρὸς τῇ Βατοπεδίου μονῇ τὸν ἀσκητικὸν ἤνυε δρόμον καὶ πολλοὺς ὑπὲρ ἀρετῆς καὶ θαυμασίους ἐπεδείξατο ἀγῶνας, εἰς Βυζάντιον ἀφίκοντο.

8. Βασιλίδι τε συγγενόμενοι, καὶ πατριάρχου καὶ τῶν περὶ αὐτὸν συνωμοτῶν παρόντων, „ἡμεῖς“ ἔφασαν „τὴν κατασχοῦσαν Ῥωμαίους ὁρῶντες συμφορὰν, δεινὰ μὲν ᾠόμεθα τὰ πραττόμενα καὶ πέρα δεινῶν. οὐδὲν δὲ πλέον πρὸς ἐπικουρίαν καὶ ἀποτροπὴν τῶν δεινῶν δυνάμενοι συμβάλλεσθαι, τῶν ἄλλων ἀμελήσαντες, ὑπὲρ τῶν κοινῇ συμφερόντων ἐδεόμεθα θεοῦ, τοῦ μόνου στῆσαι δυναμένου τὰς προσδοκωμένας συμφοράς. νυνὶ δὲ τὸ διεστηκὸς τῶν Ῥωμαίων ἰδόντες μέρος ἀσμένως χωροῦν πρὸς τὴν εἰρήνην καὶ μάλιστα ὅπερ δόκησιν παρεῖχε τὴν αἰτίαν παρασχέσθαι τῆς διαφορᾶς, καὶ θεῷ τῷ τῆς εἰρήνης χορηγῷ πολλὰς χάριτας ὁμολογήσαντες καὶ γῆρας καὶ σωματικὴν ἀσθένειαν καὶ τοὺς πρὸς τὴν ὁδοιπορίαν πόνους παριδόντες, ἥκομεν δεησόμενοι καὶ ὑμῶν, δέχεσθαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ διὰ φιλονεικίαν τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν νῦν τε διαφθειρομένην περιορᾷν καὶ ἔτι δεινότερα προσδοκωμένην πάσχειν, ἂν μὴ ταχέως ὁ πόλεμος καταλυθῇ. ἔλεον οὖν καὶ αὐτοὶ λαβόντες τῶν ὁσημέραι χεομένων αἱμάτων καὶ τῶν δεσμωτηρίοις κατεχομένων καὶ τῶν ἐλαυνομένων καὶ ἀνήκεστα πασχόντων ἀνθρώπων, κυρώσατε τὴν εἰρήνην καὶ τῶν πολλῶν καὶ χαλεπῶν κινδύνων ἀπαλλάξατε Ῥωμαίους, ὡς ἂν θεός τε ὁ τῆς εἰρήνης χορηγὸς δοξασθῇ καὶ βασιλίς τε καὶ πατριάρχης καὶ ὑμεῖς ἡ σύγκλητος οὐ παρὰ πάντων μόνον Ῥωμαίων, ἀλλὰ καὶ ἡμῶν τῶν ταπεινῶν ἀξίας κομίζησθε εὐχαριστίας τῆς προθυμίας τῆς περὶ τὰ καλὰ καὶ τῆς κηδεμονίας τῶν διὰ τὸν πόλεμον ἁπανταχοῦ διαφθειρομένων ἀνθρώπων ἀναιτίων.“

9. Πρὸς ταῦτα βασιλὶς μὲν οὐδὲν ἔπασχε δεινὸν, ἀλλὰ καὶ κατὰ γνώμην ᾤετο εἰρῆσθαι αὐτῇ τοὺς λόγους. πολλὴν γὰρ πατριάρχου καὶ τῶν ἄλλων πανουργίαν καὶ ἀπάτην καταγνοῦσα, ἔσπευδεν, εἰ δύναιτο τρόπῳ δή τινι τὸν πόλεμον καταλύσασα, σπονδὰς πρὸς βασιλέα τὸν Καντακουζηνὸν θέσθαι περὶ εἰρήνης. εἰργομένη δὲ ὑπὸ τῶν ὅρκων, οἷς ὑπήγαγον ἐξαπατήσαντες, ὡς, εἰ μὴ πᾶσιν αἱρετέα εἴη ἡ εἰρήνη, μηδ´ αὐτὴν ἐπιψηφίζεσθαι, τὴν ἐκ τῆς βουλῆς ψῆφον ἀναγκαίως περιέμενε.

680 Chapitre XXXIV.

1. Discours des factieux à l'Impératrice. 2.Discours particulier du Patriarche. 3. L'Impératrice promet avec serment aux factieux de ne rien faire sans leur participation. 4. Le Patriarche prononce sentence de l'excommunication contre elle, si elle manque à son serment. 5. Les factieux s'observent tour à tour. 6. L'Empereur Cantacuzène prie les Moines du Mont Athos d'exhorter l'Impératrice à la paix. 7. Ils députent à l'Impératrice. 8. Harangue de leurs députés. 9. Sentiments de l'Impératrice.

1. Après avoir pris cette résolution ils allèrent trouver l'Impératrice, et l'ayant saluée, ils lui dirent : Nous tenions autrefois le premier rang parmi les amis de Cantacuzène,et en ce temps-là il nous a gratifiés de ses bienfaits. Pendant qu'il est demeuré dans l'obéissance, que la justice l'obligeait de rendre à toute la famille Impériale, aucun de nous n'a eu la hardiesse, non seulement de prendre les armes contre lui, mais de contredire la moindre de ses paroles. Depuis qu'il a commis la plus criminelle de toutes les perfidies, en méditant de massacrer les enfants d'un Empereur qui l'avait chéri si tendrement, et d'usurper l'autorité Souveraine, nous avons pris les armes pour 681 la défense de vos intérêts, et nous avens usé de toute la rigueur que nous avons pu contre ses amis, contre ses parents, et contre lui-même. Nous sommes unis par une si étroite intelligence pour l'exécution d'un si louable dessein, que nous exposerons avec joie nos biens et nos vies. Que s'il est vrai que nous ayons un zèle si ardent et si sincère pour le service de la famille Impériale, ne serait-ce pas la dernière de toutes les injustices, que de nous abandonner, en traitant pour votre utilité particulière avec l'ennemi, si toutefois vous y trouviez de l'utilité, et si vous ne faisiez pas au contraire une paix plus ruineuse que n'est la guerre. Nous n'ignorons pas ce que vous dites la nuit dernière sur ce sujet. Il nous a été rapporté très-fidèlement de divers endroits. Nous tenons tous Cantacuzène pour un irréconciliable ennemi, qui a formé les plus horribles attentats contre vous et contre vos enfants, et qui les exécute à main armée. Nous n'omettrons rien de ce que nous pourrons faire pour lui nuire. Si la paix est avantage use au bien de l'Etat, nous ne nous éloignerons pas de la faire, pourvu que l'on ne prenne aucune résolution sans notre consentement. Car les avis qui sont approuvés généralement de tout le monde, sont moins sujets à l'erreur, que ne sont les autres. Si notre proposition vous paraît juste, et que vous ayez agréable de l'accepter, les affaires réuniront heureusement ; mais si vous êtes dans une opinion contraire, dites-le-nous ouvertement, afin que nous pourvoyions à notre sûreté de la manière que nous le jugerons à propos. Nous avons déposé nos sentiments dans le cœur du Patriarche, comme dans le cœur de nôtre Père 682 spirituel, et vous pourrez apprendre de lui nos plus secrètes pensées.

2. Le Patriarche leur ayant commandé de se retirer, il demeura seul avec l'Impératrice, et lui dit : Quel démon envieux de votre bonheur, vous a inspiré des desseins qui vous sont non seulement préjudiciables, mais impossibles ? Par quelles raisons vous a-t-il persuadé que Cantacuzène puisse jamais avoir de l'affection pour vous, lui qui après avoir reçu tant de bienfaits de la libéralité de l'Empereur, et de la vôtre, en a sitôt perdu la mémoire, qu'il n'a point craint d'aspirer à la Souveraine puissance, et d'attenter à la vie de vos enfants ? Quelle, apparence de vous fier à lui, maintenant qu'il est irrité par les railleries sanglantes, et par les injures atroces par lesquelles il a été déchiré depuis la guerre ? Vous savez combien ceux qui sont accoutumés à commander sont sensibles aux outrages de cette nature. Si l'on découvre par la suite du temps qu'il soit nécessaire de faire la paix avec lui, délibérez-en avec nous, afin que nous prenions tous ensemble la résolution qui sera la plus utile à l'Empire. Mais ne méprisez pas nos avis, et n'en ordonnez pas toute seule. Si vous avez tant de créance en moi, et en ceux pour qui je parle, que de ne rien faire sans notre participation, nous vous servirons avec tout le zèle, et toute l'ardeur possible, et ils exposeront leurs biens et leurs vies pour vos intérêts, mais s'ils reconnaissent que vous ayez d'autres sentiments, ils prendront une résolution que j'ai peine à vous déclarer, et que je ne saurais, néanmoins, vous taire. Ils vous tueront vous et vos 683 enfants, et ils feront la guerre à Cantacuzène. S'ils se trouvent trop faibles pour le vaincre, ils livreront la ville à Alexandre Roi de Bulgarie, ou aux Vénitiens, ou aux Génois, et ils se soumettront plutôt à la domination de ces Etrangers, qu'à celle de leur ennemi. Puisque leur demande est raisonnable, et que vous ne la pouvez rejeter, sans vous mettre dans un péril évident de ruiner l'Etat, quelle apparence de le faire par le seul désir d'une paix incertaine et trompeuse ? Si vous avez quelque créance en moi, comme en une personne qui vous a toujours été très acquife, aye% aussi créance en eux, et ne douter point qu'ils ne vous servent très-fidèlement.

3. La crainte dont l'Impératrice était troublée, l'empêcha de reconnaître la fourberie, et croyant simplement que les factieux embrasseraient la paix, s'ils la jugeaient plus utile que la guerre, elle se rendit à leur avis. Ils la prièrent à l'heure même de ne rien faire de contraire à la parole quelle leur donnait.

4. Dès qu'elle eut juré, sans se défier de rien, le Patriarche prononça contre elle une sentence d'excommunication, si jamais elle contrevenait à son serment.

5. Depuis ce temps-là, ils ne la laissèrent plus seule, de peur qu'elle n'eût le loisir de faire réflexion sur elle-même; mais ayant partagé entre eux toutes les heures du jour, ils demeurèrent auprès d'elle tour à tour, et ils la firent observer 684 la nuit par quelques-unes de ses femmes, à chacune desquelles ils donnaient une pièce d'or par jour, pour rapporter au Patriarche ce qu'elle avait dit, et il en avertissait les autres. Au lieu de demeurer en son Église, il passait les jours entiers auprès de l'Impératrice pour la tenir continuellement assiégée, et pour empêcher qu'elle: n'entreprît quel que chose, sans qu'ils en eussent connaissance. Cela se passa dans le temps que l'Empereur Cantacuzène était à Didymoteque.

6. Pendant qu'il assiégeait Anastasiopole, il écrivit aux Moines du mont Athos,, qui surpassent le reste des hommes en sainteté, pour les prier d'avoir pitié du sang chrétien qui était répandu chaque jour, de s'armer du zèle de la vérité „ et d'aller remontrer à l'Impératrice l'énormité de ce désordre, afin qu'elle éteignît ce funeste embrasement qui désolait l'Empire, et qui n'avait été excité que par le souffle de la calomnie ; qu'il s'était efforcé de l'éteindre ; mais qu'il n'avait pu en venir à bout, parce que ceux qui gouvernent, au lieu de répondre à ses Ambassadeurs, les avaient mis en prison et chargés de chaînes.

7. Les Moines ayant lu sa lettre, et ayant jugé que ce qu'il leur proposait était digne de leurs soins et tendait à l'utilité publique, ils s'animèrent les uns les autres à l'exécuter, et ils choisirent le premier d'entre eux, nommé Isaac, hom-  685 me fort vénérable par l'éminence de sa piété, Macaire Supérieur du Monastère de Laure, plusieurs Supérieurs de plusieurs autres Monastères, Calliste, qui pour lors était Prêtre et qui fut depuis élevé sur le trône de l'Église Patriarcale de Constantinople, et Sabas qui courait dans le Monastère de Batopediam la carrière des exercices réguliers, et qui donnait de merveilleux combats pour remporter la couronne.

8. Ces Saints Solitaires étant venus à Constantinople, et ayant été conduits devant l'Impératrice ils lui parlèrent de cette sorte, en présence du Patriarche et des autres de sa faction. Bien que nous ayons été très sensiblement touché des calamités publiques, néanmoins parce que nous nous trouvions incapables d'en arrêter le cours, nous nous sommes contentés jusques-ici et en gémir secrètement devant Dieu, et de le prier d'y apporter le remède. Mais quand nous avons appris que le parti qui semble avoir donné sujet à la guerre, était prêt de poser les armes, nous en avons remercié le véritable auteur de la paix, et nonobstant l'infirmité que l'âge et les maladies apportent, nous avons entrepris ce long voyage, pour vous supplier de ne plus souffrir que l'Empire se ruine ainsi par ses propres forces. Ayez pitié du sang qui est répandu chaque jour, ayez pitié des prisonniers qui gémissent sous les fers, ayez pitié des exilés qui sont éloignés de leur patrie, et délivrerions les Romains des périls qui les environnent. Ainsi Dieu qui est l'auteur de la paix, recevra la gloire, qui lui est due,et vous recevrez avec le Patriarche et  686 avec tout votre conseil, les louanges non de nous seulement, qui ne sommes que de pauvres Moines ; mais de tous vos sujets, qui ne se pourront lasser de publier et de bénir la bonté et la générosité avec laquelle vous aurez garanti les innocents qui étaient sur le point de périr parla fureur des armes.

9. Ce discours plût à l'Impératrice ; car condamnant dans le fond de son cœur la fourberie du Patriarche et de ses complices, elle souhaitait de s'accorder avec Cantacuzène ; mais d'ailleurs étant liée par le serment qu'elle leur avait fait de ne point conclure la paix sans eux, elle attendait leur consentement.

λεʹ. 1. Πατριάρχης δὲ καὶ ἡ συνωμοσία ἐν δεινῷ μάλιστα ἐτίθεντο τὰ εἰρημένα καὶ τὸν ἔσχατον ᾤοντο κίνδυνον αὐτοῖς ἐπάγειν. προφανῶς μὲν οὖν πρὸς τὴν εἰρήνην ἀντιλέγειν οὐχ ἰταμὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ φιλομόχθηρον ἐδόκει. ἐσκέψαντο δὲ, εἰ δύναιντο τρόπῳ δή τινι ἑτέρῳ τῶν μοναχῶν τὴν ὁμόνοιαν πειρᾶσθαι διαλύειν. καὶ τότε μὲν ἐπαινέσαντες τὴν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ σπουδὴν, ἐκέλευον ἀναπαύλης τινὸς τυγχάνειν, τὸν ἐκ τῆς ὁδοιπορίας πόνον ἀποτιθεμένους. ὕστερον δὲ ἐπηγγέλλοντο σκεψαμένους περὶ ὧν ἥκουσι τὴν ἀπολογίαν παρασχεῖν. ξενίζεσθαι δὲ οὐκ εἴασαν ἐπὶ ταὐτὸν, ἀλλ´ ἄλλον ἄλλοσε διέσπειραν, ὡς ἂν τῇ διαστάσει τῶν σωμάτων καὶ ταῖς γνώμαις διαστῶσιν, ὑποσχέσεσι καὶ λόγοις ἰδίᾳ ἕκαστος διαφθαρέντες. ἐτρίβετο μὲν οὖν ὁ χρόνος καὶ οὐδεμία τῶν εἰρημένων ἦν φροντὶς, οὐδέ τις λόγος ἐγίνετο τῶν μοναχῶν. ἐκεῖνοι δὲ ὁρῶντες, ὡς μᾶλλον αὐτοῖς αἱρετέος ἐστὶν ὁ πόλεμος, ἢ ἡ εἰρήνη, μετὰ τὸ πολλὰ δεηθῆναι περὶ αὐτῆς, ἐπεὶ πρὸς σκήψεις καὶ προφάσεις καὶ οὐδὲν ὑγιὲς ἑώρων καταφεύγοντας, τὴν ἐπάνοδον ᾐτοῦντο. τοῖς δὲ οὐδὲ τοῦτο λυσιτελεῖν ἐδόκει, ὥστε ἀπελθόντας τοὺς μοναχοὺς αὐτοῖς μὲν ἀνατιθέναι τὴν αἰτίαν τοῦ πολέμου, Καντακουζηνῷ δὲ τῷ βασιλεῖ τὸ μᾶλλον αἱρεῖσθαι τὴν εἰρήνην καὶ δίκαια καὶ συμφέροντα τοῖς πᾶσιν ἀξιοῦν συμμαρτυρεῖν. οὐδὲ γὰρ μέτριά τινα προστήσεσθαι αὐτοῖς ἐνόμιζον πρὸς τὸ τοὺς δήμους ἐκταράττειν καὶ τὸν πόλεμον κινεῖν. ἐξεπίτηδες γὰρ αὐτοὶ λάλους τινὰς καθίεσαν εἰς τὰς πόλεις κηρύττοντας, ὡς Καντακουζηνὸς οὐδ´ ἄκροις ὠσὶ τὴν εἰρήνην παραδέχοιτο, ἀλλὰ τὰ δεινότατα τοὺς βασιλέως παῖδας διαθήσειν ἀπειλεῖ, εἰ περιγένοιτο ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ τοὺς ἄλλους, ὅσοι δίκαια ποιοῦντες ἐκείνῳ πεπολεμήκασιν ὑπὲρ αὐτῶν. παρεκάλουν τε τοὺς δήμους ὑπὲρ τῶν βασιλέως παίδων ὀρφανῶν ὄντων πατρὸς ἀγανακτεῖν καὶ ἀμύνεσθαι τὸν ἀδικοῦντα. οὗ δὴ ἕνεκα ἐσκέψαντο συγκρούειν πρὸς ἑαυτοὺς τοὺς μοναχούς. καὶ Μακάριον μὲν τὸν Λαύρας ἡγούμενον, Θεσσαλονίκης μητροπολίτην ἀποδείξαντες, ἔπεισαν οὐ πρὸς τοὺς ἄλλους μόνον διενεχθῆναι μοναχοὺς καὶ Καντακουζηνισμὸν αὐτῶν κατηγορεῖν, ὅτι δὴ τὸν φίλον ὁρῶντες ἀπολεῖσθαι ὑπὸ τοῦ κοινοῦ πολέμου κινδυνεύοντα, ἐν ζήλου μοίρᾳ καὶ τῆς πρὸς τὰ βελτίω συμβουλῆς ἥκουσιν ἐκείνῳ βοηθήσοντες· ἀλλὰ καὶ βασιλέως πολλὰς καταχέειν λοιδορίας καὶ οὐδὲν ἐκείνων ἀπολείπεσθαι τὴν εἰς αὐτὸν πικρίαν.

2. Ὅθεν καὶ γενόμενος ἐν Θεσσαλονίκῃ οὐδενὸς τῶν ἐκεῖσε τολμηθέντων ἐπὶ ὠμότητι καὶ πονηρίᾳ βεβοημένων ἀπελείπετο. πρῶτον δὲ ἐν τῇ μονῇ τῇ προσαγορευομένῃ Πέτρᾳ ἀπρόϊτον μένειν κατεδίκασαν, προνοίας τῆς εἰς τὸ σῶμα προσηκούσης οὐδεμιᾶς ἀποστερήσαντες. Σαβὰν δὲ διὰ τὸ ἀρετῇ τῶν ἄλλων ὑπερέχειν καὶ γνωριμώτατον τῶν βασιλέως φίλων εἶναι, ἐπεὶ μὴ συμφρονεῖν αὐτοῖς ἐβούλετο, ἐν ἑτέρᾳ μονῇ τῇ Χώρᾳ προσαγορευομένῃ μένειν καὶ αὐτὸν ἐψηφίσαντο ἀπρόϊτον. βουλομένων δὲ καὶ προνοίας ἀξιοῦν πολλῆς, οὐ κατεδέξατο, μὴ δίκαιον εἶναι, φάσκων, ἐκ τῶν αἵμασι καὶ φόνοις χαιρόντων τι λαβεῖν. τοῦτο δὲ μόνον εἰπὼν, ὡς τὸν ὑπὸ θεοῦ φρουρούμενον οὐδεμιᾷ τινι μηχανῇ δυνατὸν ὑπ´ οὐδενὸς διαφθαρῆναι, ἡσυχίαν ἦγε. τοῖς δ´ ἄλλοις ἅπασιν οὐ μάλιστα ἀξιολόγοις οὖσι, τὴν εἰς τὰς ἰδίας μονὰς ἐπέτρεπον ἐπάνοδον. περὶ μὲν οὖν τὴν τῶν μοναχῶν πρεσβείαν τοιαῦτα πατριάρχῃ καὶ τοῖς συνωμόταις ἐτελεῖτο.

3. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς ὡς τὴν ὑπὲρ τῆς εἰρήνης πρεσβείαν ὁ Βατάτζης δέει τῶν τὰ πράγματα διοικούντων ἀπηγόρευεν, εἰς τὸ στρατόπεδον ἐπανῆκεν. εὗρε δὲ ἐκ Θεσσαλονίκης ἀφιγμένους, οὓς αὐτὸς ὀλίγῳ πρότερον πρὸς πρωτοστράτορα πέμψας ἦν, ἥκειν τὴν ταχίστην ἀπαγγέλλοντας, ὡς τῶν ἐκεῖσε πάντων ὑπὸ πρωτοστράτορος καλῶς διῳκημένων. ἐδόκει μὲν οὖν καὶ βασιλεῖ, μὴ μέλλειν δεῖν, ἀλλὰ πρὸς Θεσσαλονίκην ἐπείγεσθαι οὖσαν ἀναγκαίαν.

4. Τῶν πρὸς τὴν τειχομαχίαν δὲ πάντων ἤδη παρεσκευασμένων, ἐκέλευεν εἰς τὴν ὑστεραίαν ἅμα πρωῒ τῶν τειχῶν ἀποπειρασαμένους, εἰ μὴ δύναιντο παραστήσασθαι, τῇ μετ´ αὐτὴν τῆς εἰς Θεσσαλονίκην ἔχεσθαι φερούσης. οὕτω μὲν οὖν ἐδέδοκτο. καὶ ἅμα πρωῒ ἐς τὴν ὑστεραίαν ὁπλισάμενοι, προσέβαλον τοῖς τείχεσι προσάγοντες τὰς μηχανάς. διὰ πάσης δὲ ἡμέρας τῆς τειχομαχίας καρτερωτάτης γεγενημένης, μικροῦ μὲν ἐδέησεν ἁλῶναι, τῶν τε κλιμάκων προσερεισθεισῶν τοῖς τείχεσι καὶ μηχανήματός τινος ἐπὶ τροχῶν χελώνης προσαγορευομένου. ἡ νὺξ δὲ αὐτίκα ἐπιγενομένη διεκώλυσε τὴν ἅλωσιν.

5. Οἱ πολιορκούμενοι δὲ δείσαντες, μὴ εἰς τὴν ὑστεραίαν αὖθις μάχης ἁλῶσι γενομένης, ἐβουλεύσαντο νυκτὸς πίστεις λαβόντες παρὰ βασιλέως, ὁμολογίᾳ τὴν πόλιν παραδοῦναι. καὶ ἅμα πρωῒ ἐκ τῶν τειχῶν τοῖς εἰς τὸ στρατόπεδον ἐκέλευον μηνύειν βασιλεῖ, εἰ βούλοιτο ἐπὶ συμβάσει τὴν πόλιν παραλαμβάνειν. ἡδέως δὲ βασιλέως τὸν λόγον δεξαμένου καὶ κελεύοντος ἥκειν πρὸς αὐτὸν, ὡς πάντα πράξοντος αὐτοῖς τὰ κατὰ γνώμην, ἧκον τοῦ τε δήμου καὶ τῶν παρ´ αὐτοῖς δυνατῶν ὀλίγοι καὶ τῶν τῷ κλήρῳ τῆς παρ´ αὐτοῖς ἐκκλησίας κατειλεγμένων. αἰτίας δὲ ὥσπερ ἀπολύοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ τῷ ὅπλα κεκινηκέναι πρὸς αὐτὸν, τὸ δέον ἔφασαν πεποιηκέναι. ὀμωμοκέναι γὰρ ὀλίγῳ πρότερον ἀντιστήσεσθαι τοῖς βασιλίδι πολεμοῦσι μέχρι καὶ τοῦ δυνατοῦ. τούς τε ὅρκους τοιγαροῦν τετηρηκέναι ἀσφαλῶς, καὶ τὸ νῦν λυσιτελεῖν φαινόμενον ἐκ τῶν πραγμάτων πράττειν μετ´ εὐγνωμοσύνης. ὅθεν ἄξιοι συγγνώμης νομίζειν εἶναι παρ´ αὐτῷ. δεῖσθαι μέντοι καὶ τῆς δι´ ὅρκων ἀσφαλείας, ὡς οὐδὲν πείσονται δεινὸν τῶν κατὰ τὸν πόλεμον αὐτοῖς εἰργασμένων ἕνεκα καὶ τῶν ὕβρεων, αἳ παρὰ φαύλων καὶ τοῦ μηδενὸς ἀξίων ἀνθρώπων εἴρηνται πρὸς αὐτὸν, τῶν ἐν λόγῳ πάντων μάλιστα ἀνιωμένων καὶ τὴν ἀκολασίαν τῆς γλώττης τιθεμένων ἐν δεινῷ.

6. Οὐδεμιᾶς γὰρ ὕβρεως ἐφείδοντο ἑστῶτες ἐπὶ τῶν τειχῶν. ὅθεν καί ποτε βασιλέως ἐν ὅπλοις παριόντος καὶ τὰ τείχη κατασκεπτομένου διὰ τὴν τειχομαχίαν, τρεῖς τινες ἑστῶτες ἐπὶ τῶν τειχῶν, μᾶλλον τῶν ὕβρεων ἠφείδουν γνωρίμου γινομένου. ὁ δὲ ἐγγὺς γενόμενος, ἠρώτα, εἰ εἰδότες, ὅστις εἴη, ὑβρίζουσιν οὕτως ἀφειδῶς. ἑνὸς δὲ ἀποκριναμένου, ὡς μάλιστα εἰδεῖεν, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὑβρίζειν πολλῶν ὄντα ἄξιον λοιδοριῶν, ὅτι ἀποστάτης γεγονὼς τοῖς βασιλέως ἐπεβούλευσε παισὶ καὶ οὐδεμιᾶς ἀπέσχετο πείρας ἀποκτεῖναι τοὺς οὐδὲν ἠδικηκότας μηχανώμενος· „πότε δὲ“ εἴρηκεν ὁ βασιλεὺς „ἐπὶ δίκην καταστάντα, ὅτι μὴ τὰ ἐγκλήματα ἠδυνήθην ἀπολύσασθαι, κατεψηφίσασθε ἀδικεῖν αὐτοὶ καὶ ἐπιορκεῖν καὶ τοιαῦτα, οἷα λέγετε, τολμᾷν;“ τῶν δὲ, ἔναγχος ἐκ Βυζαντίου, εἰπόντων, ἥκειν, ἐν ᾧ τὰ κατὰ βασιλέως ὑπ´ αὐτοῦ ἐσκαιωρημένα ἐκμαθεῖν· δι´ ἃ καὶ τοὺς ἐκεῖ τὰ βασιλέως ᾑρημένους αὐτὸν ἐλαύνειν, πρὸς οὓς μὴ δυνάμενον ἀνθίστασθαι, ἐνθάδε ἥκειν. „ἀληθῶς εἴρηκας,“ εἶπεν ὁ βασιλεὺς „ὦ ἑταῖρε, ἐκ Βυζαντίου τὰ τοιαῦτα δεδιδάχθαι· ἀλλ´ ἔγωγε αὐτοῦ τούτου ἕνεκα ἐνθάδε ἥκω, ἵνα σε τῆς γλωσσαλγίας τιμωρησάμενος, διὰ σοῦ κἀκείνους διδάξω μὴ τοιαῦτα ἀκολασταίνειν.“ ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς ἐν μέρει παιδιᾶς τοιαῦτα πρὸς ἐκείνους διαλεχθεὶς, παρῆλθε. τῆς αὐτῆς δὲ νυκτὸς στρατιῶται, βασιλέως κελεύσαντος, ἐν ταῖς πύλαις προλοχίσαντες, ὥστε τῶν ἔνδον τινὰ ζωγρῆσαι τοῦ τὰ πραττόμενα ὑπ´ ἐκείνου διδαχθῆναι, οὕτω συμβὰν, αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν ὑβριστὴν ἅμα ἕω τῶν πυλῶν πρός τινα χρείαν ἐξελθόντα ἐξαρπάσαντες, παρέστησαν βασιλεῖ. ὁ δ´ ἀγνοεῖν ὑποκρινάμενος, ὅθεν τε εἴη καὶ ὅστις, ἠρώτα. νομίσας δὲ καὶ αὐτὸς ἀγνοηθῆναι, ὅσα ᾤετο πρὸς τὴν παροῦσαν λυσιτελεῖν ἀνάγκην ἀπεκρίνατο. ὡς δ´ ὁ βασιλεὺς τὴν ὑπόκρισιν ἀποθέμενος, αὐτὸν ἐκεῖνον ἀπεδείκνυε τὸν χθὲς εἶναι ὑβριστὴν, τοῖς μὲν ἄλλοις ἅπασι διατριβὴν οὐ μικρὰν ἐνεποίει ἡ τοιαύτη συντυχία καὶ ὡς ἥδιστα διετίθεντο· τὸν ἑαλωκότα δὲ δέος οὐ μικρὸν εἰσῄει περὶ ψυχῆς ἀγωνιῶντα καὶ ὅσον οὔπω νομίζοντα ἀποθανεῖσθαι. βασιλεὺς δ´ ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις μᾶλλον κἀν τοῖς τοιούτοις προσήκειν αὐτῷ νομίζων μεγαλοψυχεῖν, ἐφ´ ἱκανὸν παραψυχῆς ἕνεκα τὰ χθὲς εἰρημένα πρὸς τὸν ἑαλωκότα διαλεχθεὶς, ἔπειτα ἐκέλευε στολὴν παρέχειν πολυτελεστέραν, ἢ αὐτῷ προσῆκε. παρασχόμενος δὲ καὶ χρυσίον, ἐκέλευεν οἴκαδε ἀναχωρεῖν καὶ τὸ ἀπὸ τοῦδε μηδενὸς καταψηφίζεσθαι πρὶν εἰς ἀπολογίαν καταστῆναι, ἀλλὰ τὴν ἑτέραν τῶν ἀκοῶν τῷ κατηγορουμένῳ φυλάττειν ἀκραιφνῆ. ὁ δ´ ἄπιστα σχεδὸν εὐτυχήσας πρὶν γενέσθαι, βασιλέως ἐπαινέτης ἦν ἀντὶ τοῦ πρότερον ὑβριστοῦ. ἀλλὰ ταῦτα μὲν πρότερον.

7. Τότε δὲ ἐπεὶ οἱ πρέσβεις ἀμνηστίαν τῶν ὕβρεων ᾐτοῦντο καὶ ἐδέοντο βασιλέως εὖ ποιεῖν προσχωροῦντας ἑκοντὶ, προσηνῶς αὐτοῖς διαλεχθεὶς καὶ λόγοις πείσας, μηδὲν ὑποπτεύειν παρ´ αὐτοῦ δεινὸν, ἐκέλευε καὶ γράμμασι βασιλικοῖς, ἃ αὐτοὶ ᾐτοῦντο, βέβαια ποιεῖν. τῶν δὲ βασιλεῖ συνόντων τις δύσνους ὢν, ὡς ἔοικε, καὶ πολεμῶν ἀφανῶς, κρύφα προσελθὼν τοῖς πρέσβεσι, συνεβούλευε μὴ τὴν πόλιν παραδιδόναι. βασιλεὺς γὰρ εἰς τὴν ὑστεραίαν, ἄν τε προσχωρῶσιν, ἄν τε μὴ, πρὸς Θεσσαλονίκην κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην ἔγνωκε δεῖν ἀποχωρεῖν.

8. Οἱ δὲ, ἐπεὶ τοιαῦτα ἤκουσαν, μὴ ἃ κοινῇ πᾶσι δοκεῖ σκηψάμενοι εἰδέναι, πρὸς τὴν πόλιν ἀπεχώρουν. ἐπεὶ δὲ ἦσαν εἴσω πυλῶν, αὖθις ἐγκλεισάμενοι, παρεσκευάζοντο πρὸς μάχην. ἀναβάντες τε ἐπὶ τὸ τεῖχος, μὴ πᾶσιν ἔλεγον εἶναι τὸ νῦν ἔχον κατὰ γνώμην βασιλεῖ τὴν πόλιν παραδιδόναι, ἀλλ´ ἐπεὶ πρὸς Θεσσαλονίκην ἔγνωκε δεῖν ἀποχωρεῖν, εἰς τοὐπιὸν αὐτοὶ διασκεψάμενοι εἰ δοκεῖ λυσιτελεῖν, κοινῇ ψήφῳ προσχωρήσουσιν. οὕτω μὲν οὖν Περιθεώριον τειχομαχίᾳ τε ὀλίγου ἐδέησεν ἁλῶναι καὶ ὁμολογίᾳ προσχωρῆσαι βασιλεῖ. βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ μὴ περιμένειν ἐξῆν πρὸς τὴν πολιορκίαν, ἀναστήσας τὴν στρατιὰν, ἤλαυνεν ἐπὶ Θεσσαλονίκην.

687 Chapitre XXXV.

1. Les factieux tâchent de mettre de la division parmi les Moines députés. 2. Ils en traitent quelques-uns avec beaucoup de rigueur. 3. L'Empereur Cantacuzène reçoit des nouvelles du Protostrator. 4. Il se prépare à donner un assaut à la ville d'Anastasiopole. 5. Les habitants demandent composition. 6. Exemple singulier de l'insolence d'un habitant, et de la générosité de l'Empereur. 7. Trahison d'un homme du parti de Cantacuzène. 8. Les habitants refusent de se rendre.

1. La proposition des Moines fut insupportable au Patriarche et à ceux de sa faction, et ils crurent ne la pouvoir recevoir, sans courir le dernier péril. Ils n'osèrent aussi la rejeter, parce que cela eût passé non seulement pour une impudence, mais pour un crime. Ils essayèrent donc de mettre de la division parmi ces Moines, et pour cet effet, ils les louèrent de la peine qu'ils avaient prise pour procurer la tranquillité publique, les prièrent de prendre un peu de repos, et leur promirent de leur rendre bientôt réponse. Au lieu de les loger tous ensemble, ils les logèrent séparément, afin de leur 688 pouvoir inspirer de différents sentiments. Les Moines voyant qu'au lieu de leur rendre réponse, on n'usait que de remises, et que ceux qui gouvernaient étaient plus portés à la guerre qu'à la paix., ils demandèrent permission de s'en retourner. Les factieux ne crurent pas que cela leur fût utile ; parce qu'ils appréhendaient que les Moines ne publiassent qu'ils étaient cause de la guerre, et que Cantacuzène était disposé à la paix. Ils s'efforcèrent donc de rompre la bonne intelligence qui était entre les Moines, et pour cela ils nommèrent Macaire Supérieur du Monastère de Laure, Archevêque de Thessalonique ; et l'ayant gagné, ils le persuadèrent de se séparer d'avec les autres, et de les accuser d'être partisans de Cantacuzène, de le noircir par les injures les plus atroces, et d'imiter leur emportement et leur aigreur.

2. Quand il fut arrivé à Thessalonique, il n'y eut point de cruauté pour étrange et pour inouïe qu'elle pût être, qu'il n'exerçât. Les factieux enfermèrent Isaac dans le Monastère de Petrée, sans permettre à personne de le visiter, et sans lui refuser aussi, aucune des choses dont il avait besoin. A l'égard de Sabas, qui était le plus illustre par l'éminence de sa vertu, et le plus connu par l'habitude particulière dont il était attaché à l'Empereur Cantacuzène, ils l'enfermèrent dans le Monastère de Cora, en haine de ce qu'il n'avait pas voulu suivre leurs sentiments, et 689 ils s'offrirent de prendre soin de lui ; mais il les remercia, ne jugeant qu'il lui fût honnête de rien recevoir des mains de ceux qui se plaisaient au sang et au meurtre, et il demeura en repos, en disant que les hommes ne pouvaient faire mourir celui que Dieu gardait. Ils permirent aux autres qui étaient moins considérables de s'en retourner dans leurs Monastères. Voila comment l'Ambassade des Moines fut reçue par le Patriarche, et par ceux de sa faction.

3. Vatace ayant refusé de conférer, de peur de déplaire à ceux qui commandaient, l'Empereur Cantacuzène retourna à son camp. Il y trouva ceux qu'il avait envoyés un peu auparavant au Protostrator, qui lui rapportèrent qu'il pouvait aller quand il lui plairait à Thessalonique, et qu'il y trouverait les affaires en très bon état.

4. Tout étant préparé pour l'attaque d'Anastastiopole, il commanda de donner l'assaut le jour suivant, et si l'on manquait de la prendre, de partir pour Thessalonique. Dès la pointe du jour ses gens prirent leurs armes, et employèrent toutes leurs machines. La batterie fût furieuse, et peu s'en fallut que la place ne fût emportée. Les échelles étaient déjà dressées, et la tortue était au pied des murailles; mais la nuit survint et empêcha la prise.

5. Les assiégés appréhendant d'être forcés, résolurent de demander à l'Empereur sa parole, et de se rendre. Dès la pointe du jour ils criè- 690 rent du haut des murailles, qu'ils offraient de livrer la place. L'Empereur ayant reçu leurs offres avec joie, et leur ayant mandé que s'ils le voulaient venir trouver, il leur accorderait ce qu'ils désiraient, il en vint quelques-uns des premiers de la ville, quelques-uns du peuple, et quelques-uns du Clergé. Ils s'excusèrent d'avoir pris les armes contre lui, sur ce qu'ils y avaient été obligés par le serment qu'ils avaient fait un peu auparavant à l'Impératrice, de s'opposer de tout leur pouvoir à ses ennemis, qu'ils se portaient néanmoins avec joie à se rendre, puisque la conjoncture du temps et l'état de leurs affaires leur en imposait la nécessité, qu'ils le suppliaient de les traiter favorablement, et d'oublier les injures qu'il avait reçues durant le siège, et surtout les paroles outrageuses que le peuple avait vomies contre lui, au regret de tout ce qu'il y avait de personnes de condition dans la Ville.

6. Il est vrai qu'il n'y avait point d'insolence qu'ils n'eussent commise du haut des murailles. Un jour qu'il faisait le tour de la ville, trois hommes l'ayant reconnu le chargèrent de toute sorte d'injures. Il leur demanda s'ils savaient bien à qui ils parlaient ? L'un des trois ayant répondu, qu'il le savait bien, et qu'il parlait à un rebelle, qui avait conjuré contre les enfants du feu Empereur, et qui faisait tous ses efforts pour les perdre bien qu'il n'eût jamais reçu d'eux que du bien. 691 Cantacuzène repartit : Mais quand est-ce que j'ai été cité devant des juges, et que n'ayant pu me justifier de tous ces crimes, j'ai été condamné juridiquement ? Comme il lui eut répliqué qu'il était arrive depuis peu de Constantinople, et qu'il y avait appris les attentats en punition desquels il avait été chassé. Vous dites vrai, mon ami, repartit Cantacuzène, quand vous dites, que vous avez appris toutes ces choses à Constantinople, c'est ce qui m'a obligé de venir réprimer l'insolence de vos discours, apprendre aux autres, par votre exemple à être plus retenus. Après avoir eu cet entretien par manière de divertissement il passa plus loin. La nuit suivante des soldats qui avaient été posés en embuscade auprès d'une porte, pour enlever quelque habitant et pour apprendre par son moyen l'état de la ville, prirent celui-là même qui avait dit des injures à l'Empereur. Il fit semblant de ne le pas reconnaître, et il lui demanda qui il était et de quel pays? Il répondit ce qu'il jugea à propos, dans la créance que l'Empereur ne le reconnaissait pas. Mais l'Empereur lui ayant déclaré que c'était lui qui le jour précèdent l'avait chargé d'injures du haut des murailles, sa prise parut fort merveilleuse à ceux qui étaient présents. Le prisonnier commença à trembler de peur, croyant qu'on l'allait faire mourir. L'Empereur qui aimait à faire paraître de la générosité et de la grandeur de courage en ces sortes de rencontres, lui répéta l'entretien qu'ils avaient eu ensemble, le fît couvrir 692 d'un habit plus riche que sa condition ne portait, lui donna de l'argent et le renvoya, en l'avertissant de ne plus condamner personne sans l'entendre, et de réserver toujours une oreille pour l'accusé. Le prisonnier se trouvant surpris d'un bonheur si inespéré, combla l'Empereur de louanges, au lieu des injures dont il l'avait accablé. Mais cela était arrivé un peu auparavant.

7. Les Ambassadeurs d'Anastastiopole ayant donc alors demandé pardon à l'Empereur des injures qui lui avaient été dites durant le siège, et l'ayant supplié de les traiter favorablement, il leur parla avec beaucoup de douceur, les exhorta à ne rien craindre, et leur fit expédier des lettres par lesquelles il leur accordait ce qu'ils désiraient. Quelqu'un de la suite de l'Empereur, qui était un traître, leur parla en particulier, et leur conseilla de ne point rendre leur place, parce que l'Empereur était obligé de partir le jour suivant pour Thessalonique.

8. Les Ambassadeurs ayant eu cet avis, feignirent de ne savoir pas la dernière résolution de leurs citoyens, et s'en retournèrent. Quand ils furent rentrés, les habitants fermèrent leurs portes, et se préparèrent à se défendre. Les Ambassadeurs montèrent sur les murailles et crièrent que les habitants n'étaient pas d'accord, et que puisque l'Empereur allait à Thessalonique, ils délibéreraient pendant son voyage. Voila comment la ville d'Anastastiopole manqua d'être pri- 693 se. L'Empereur ne pouvant plus s'y arrêter, il leva le siège.

λϛʹ. 1. Ἐν Βυζαντίῳ δὲ ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης ὁ τοῦ Ἀνδρονίκου βασιλέως παῖς ψήφῳ βασιλίδος τε καὶ τῆς συγκλήτου στέφει τὴν κεφαλὴν ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ πατριάρχου κατακοσμεῖται.

2. Ἐν τῇ ἑορτῇ δὲ καὶ τῶν τῆς συγκλήτου πλὴν ὀλίγων ἀξιωμάτων πάντες ἔτυχον, ὡς ἂν ἕκαστος παρὰ βασιλίδος καὶ πατριάρχου καὶ τῆς βουλῆς ἄξιος ἐκρίθη. καὶ Ἰσαάκιος μὲν Ἀσάνης πανυπερσέβαστος ἀπεδείχθη, δοὺξ δὲ μέγας ὁ Ἀπόκαυκος, καὶ ὁ Χοῦμνος μέγας στρατοπεδάρχης, Ἀνδρόνικός τε Παλαιολόγος, ὃς ἦν γαμβρὸς Ἀποκαύκῳ τῷ μεγάλῳ δουκὶ, μέγας καὶ αὐτὸς στρατοπεδάρχης, ὅ,τε Γαβαλᾶς πρωτοσεβαστὸς, καὶ οἱ ἄλλοι ἅπαντες ὡς ἕκαστος.

3. Πατριάρχης δὲ, ἐπεὶ τὴν ἀξίαν ἀμείβειν οὐκ ἐνῆν, εἰς σεμνότερόν τι περιέστησε τὸ σχῆμα καὶ ἔν τε ταῖς ὑπογραφαῖς ἠερανέῳ χρώματι ἐχρῆτο καὶ τὴν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καλύπτραν, ἣν τοὺς πατριάρχας ἔθος φέρειν, ἂν μὴ τοῦ τάγματος ὦσι τῶν μοναζόντων, ὀθόνῃ λευκῇ περιειλημμένην πρότερον, αὐτὸς κατεκόσμησε χρυσῷ, εἰκόνας αὐτῇ τοῦ τε σωτῆρος ἡμῶν ἐγγράψας Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῆς τεκούσης αὐτὸν ἀχράντου θεοτόκου καὶ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ.

4. Ἀπόκαυκος δὲ ὁ μέγας δοὺξ ἄχρι μὲν ἐκείνου τοῦ χρόνου μετριώτερά τε φρονεῖν ἐδόκει καὶ τῆς βουλῆς εἶναι ὑπεκρίνετο εἷς, ἢ μᾶλλον καὶ πρὸ αὐτοῦ τοὺς ἄλλους ἦγε, μὴ τῆς κακουργίας αἰσθόμενοι ὀῤῥωδῶν, ὑπὸ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ἐθελήσωσι μᾶλλον ἄρχεσθαι ἢ ἐκείνου. ἐπεὶ δὲ ἀξιώματός τε μείζονος ἐπελάβετο καὶ τὸν πόλεμον εἶδεν αὐξηθέντα ἐπὶ μέγα, τὸ προσωπεῖον ἀποθέμενος, αὐτὸς πάντα ἦν καὶ πάντων ἦρχε καὶ μειζόνων καὶ ἐλαττόνων. αἵ τε γὰρ τῶν χρημάτων πρόσοδοι τῶν κοινῶν ὑπ´ ἐκείνου διῳκοῦντο καὶ πόλεων ἀρχαὶ καὶ στρατηγίαι, οἷς αὐτὸς ἐκέλευεν, ἐδίδοντο καὶ εὖ ποιεῖν καὶ τοὐναντίον κύριος ἦν· καὶ πάνθ´ ὁμοίως πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα, ἕως ἔτι μέγας ἦν δομέστικος, ἡμιλλᾶτο πάντα ὑπ´ ἐκείνου ἄγεσθαι βουλόμενος.

5. Συνιδὼν δὲ, ὡς ἐπαχθὴς τοῖς εὐγενεστέροις ἡ ἐκείνου ἔσεται ἀρχὴ, καὶ δείσας, μή τι διὰ ταύτην ὑπ´ ἐκείνων ἐπιβουλευθῇ, ἔγνω δεῖν πάντας διαφθείρειν, ὡς, εἰ τῆς φαύλης τύχης ὑπολειφθεῖεν μόνοι, ῥᾳδίως αὐτῷ πρὸς ἅπαν εἴξοντες τὸ προσταττόμενον οὐκ ἀνοήτως οἰηθείς. καὶ πρῶτον μὲν ἀπὸ τῶν καθ´ αἷμα προσηκόντων καὶ μάλιστα γνησίων ἤρχετο Καντακουζηνῷ τῷ βασιλεῖ, ὕλης τε εὐπορῶν πρὸς τὰς διαβολὰς καὶ τῶν ἄλλων μᾶλλον ὡς δυνατωτέρους δεδοικώς. ἔπειτα δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἐφεξῆς μετῆλθε, μηδενὸς φεισάμενος, τὸ δοκεῖν μὲν, ὅτι ψήφῳ τῆς συγκλήτου βουλῆς καὶ βασιλίδος καὶ μάλιστα πατριάρχου τὰς τιμωρίας, οἷς ἂν ἐθελήσειεν, ἐπάγων, τῇ δ´ ἀληθείᾳ, τὰ δοκοῦντα ἑαυτῷ ποιῶν.

6. Τὴν δὲ βασιλέως μητέρα Καντακουζηνοῦ, καὶ πρότερον ἐν δεσμωτηρίῳ κατακεκλεισμένην, μᾶλλον ἐκάκουν ἐξεπίτηδες καὶ οὐδὲν εἶδος λύπης ἀπέλιπον ἐπιδεδειγμένοι πρὸς ἐκείνην. φύλακάς τε γὰρ ἐπέστησαν ἀνθρώπους ἀναιδεῖς καὶ τὸν τρόπον βαρβάρους, καὶ πᾶσαν ἐπιδείκνυσθαι προσέταττον πικρίαν πρὸς αὐτὴν καὶ πάντα ποιεῖν ἐφ´ ὕβρει καὶ καταφρονήσει. τά τε ἀναγκαῖα πρὸς τροφὴν, καίτοι καὶ πρότερον ἐνδεῶς παρέχοντες, ἔτι μᾶλλον γλίσχρως ἐχορήγουν. εἰ δέ ποτε ἔδει καὶ ζωμόν τινα παρέχειν, φιλανθρωπευσαμένους δῆθεν, εἰδότες, ὡς πολυτελείᾳ ἐντραφείη καὶ τρυφῇ καὶ οὐδενὸς ἂν ἅψαιτο μεμολυσμένου, τὰς χεῖρας ἀνίπτους καθιέντες, διηρεύνων δῆθεν τὸν ζωμὸν, εἰ μή τοι ἔνδον κρύπτοιτο γράμματα παρὰ τοῦ υἱοῦ ἀπεσταλμένα, καίτοι γε αὐτοὶ τῶν προσαγομένων ὄντες μάγειροι. ἃ ὁρῶσα, μᾶλλον ᾑρεῖτο λιμῷ βιαίως ἀποθνήσκειν, ἢ τοιούτων γεύεσθαι. ἐν χειμῶνί τε σφοδροτάτῳ καὶ κρυμώδει οὐδεμίαν, οὔτ´ ἐκ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων, οὔτε ἐκ πυρὸς παρείχοντο παραμυθίαν, καίτοι βασιλίδος μηδεμιᾶς κατὰ τὸ σῶμα θεραπείας κελευούσης ἀποστερεῖν. παρὰ πᾶσάν τε ἡμέραν οὐκ ἐνέλιπον οἱ φύλακες τὸν υἱὸν ἀσέμνως ὑβρίζειν ἐπ´ αὐτῆς, καὶ ὡς ἀγγελίας δῆθεν πεπυσμένοι, ἀπήγγελλον, ποτὲ μὲν, ὡς συλληφθείη ὁ υἱὸς καὶ ἀτίμως ἄγοιτο περικείμενος κλοιά· ἄλλοτε δὲ, ὡς μάχης γενομένης, ἐπ´ αὐτῆς ἀποκτανθείη καὶ ἄγοιτο ἡ κεφαλὴ, ἣν παραμυθίας ἕνεκα καὶ πρὸς αὐτὴν ἄγειν ὑπισχνοῦντο, καὶ ἕτερα ὠμότερα καὶ ἀπανθρωπότερα πολλῷ, ἐξ ὧν ἐκείνη τὴν καρδίαν ὑπερζέσασα καὶ κατατακεῖσα, πυρετοῖς ἐλήφθη σφοδροτάτοις. αἱ δὲ περὶ αὐτὴν γυναῖκες, πολλὰ τῶν ὠμοτάτων ἐκείνων ἀρχόντων δεηθεῖσαι, ὥστ´ ἐπιτρέψαι ἰατρὸν πρὸς αὐτὴν εἰσαγαγεῖν καὶ προνοίας ἀξιῶσαι μικρᾶς τινος, οὐκ ἠδυνήθησαν πρὸς ἔλεον ἐκκαλέσασθαι τὰ σπλάγχνα τῶν ἀγνωμόνων ἐκείνων καὶ σπλάγχνα ἐσθίειν ἀνθρώπων εἰθισμένων ὁσημέραι. ἀλλ´ ἀπεῖπον αὐτῇ πᾶσαν θεραπείαν, ὥσπερ αὐτοχειρίᾳ κατασφάττοντες. ἡ βασιλὶς δὲ ὑπό του πυθομένη, ὅτι νοσοίη ἡ τοῦ βασιλέως μήτηρ, καὶ ὡς οὐκ ἐπιτραπείη παρὰ τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ διδασκάλου τῆς οἰκουμένης καὶ μαθητοῦ τοῦ πρᾴου καὶ φιλανθρώπου ἰατρὸς πρὸς αὐτὴν εἰσελθεῖν, ὠνείδισε μὲν αὐτοῖς πικρῶς τὴν ὠμότητα καὶ τὴν ἀναλγησίαν· τὸν δὲ ἰατρὸν ἐκέλευεν, ὃς αὐτῇ πρὸς τὰς νόσους συνήθης ἦν, πρὸς ἐκείνην τε ἐλθεῖν καὶ προνοίας ἀξιῶσαι τῆς δεούσης. πατριάρχης δὲ καὶ ἡ λοιπὴ τῶν ἀγαθῶν ἐκείνων ἀνδρῶν φατρία τὸν ἰατρὸν παραλαβόντες, ὅρκους ἀπῄτουν, ὥστε ἐλθόντα πρὸς ἐκείνην, μηδὲν περὶ τῆς νόσου διατάξασθαι. τοῦ δὲ καὶ τὴν ἐπιδημίαν ἀπαγορεύοντος, εἰ μέλλοι μηδὲν ἐκ τῆς τέχνης ὠφελεῖν, ἠνάγκαζον αὐτοὶ τὰ κελευόμενα ποιεῖν, ἵν´ αὐτοῖς τε ἡ ἐξαρχῆς ὠμότης διασώζοιτο καὶ μηδὲ βασιλίδος καταφρονεῖν δοκοῖεν, τὰ κεκελευσμένα μὴ ποιοῦντες. εἰ δ´ ἰσχυρογνωμονοίη καὶ πρὸς ὠφέλειάν τι τῆς νοσούσης λέγοι, μὴ μέμφεσθαι αὐτοῖς, ὡς αὐτοῦ τῶν ἐσομένων κακῶν αἰτίου ἑαυτῷ παρεσομένου· δῆλος γὰρ ἤδη εἶναι ᾑρημένος τὰ Καντακουζηνοῦ. ὁ δὲ δείσας τὴν ἀπειλὴν, (οὐδὲν γὰρ ἦν τὸ μέσον τοῦ τε ὑποπτευθῆναι καὶ τοῦ πάσχειν τὰ δεινότατα,) πρότερον ἐπαγγειλάμενος μηδὲν τῶν γινομένων μηνύσειν βασιλίδι, ἔπειτα πρὸς βασιλέως εἰσῄει τὴν μητέρα. μηδὲν δὲ δυνάμενος διὰ τὸ ἐκ τῶν ἀρχόντων δέος φθέγγεσθαι, τοὺς ἑπομένους φύλακας ὡς ἐνῆν διαλαθὼν, νεύματι ἐσήμαινε τὴν ἐν ἀγκῶνι φλέβα τέμνειν, ἔπειτα ἐξῄει μηδὲν τὸ σύνολον φθεγξάμενος. αἱ γυναῖκες δὲ αὖθις τῶν ἀρχόντων δεηθεῖσαι τὸν τέμνειν φλέβας ἐπιστάμενον εἰσάγειν οὐ συνεχωροῦντο.

7. θεν ὑπὸ τοῦ πυρετοῦ κατεργασθεῖσα καὶ μηδεμιᾶς ὅλως προνοίας ἀξιωθεῖσα, ἐτελεύτησεν ἕκτῃ μηνὸς Ἰανουαρίου δεκάτης οὔσης ἰνδικτιῶνος τοῦ ͵ϛωνʹ ἔτους.

8. Tελευτώσης δὲ ἤδη, ἡ τοῦ βασιλέως Ἀνδρονίκου ἀδελφὴ, ἣ πρότερον μὲν Μιχαὴλ τῷ Μυσῶν συνῴκησε βασιλεῖ, ἔπειτα, ἐκείνου τελευτήσαντος, πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἐπανελθοῦσα καὶ τὴν ἐν βασιλείοις διατριβὴν καταλιποῦσα, μονάζειν εἵλετο καὶ Θεοδοσία ἐκ Θεοδώρας μετωνομάσθη, πυθομένη περὶ τῆς βασιλέως μητρὸς, ὅτι τελευτᾷ, καὶ ὥσπερ ἀμειβομένη τῶν παρ´ ἐκείνης πρότερον ὑπηργμένων ἀγαθῶν, (πολλὴν γὰρ εἰς ἐκείνην ἐπεδείκνυτο τὴν εὔνοιαν,) ἀφίκετό τε εἰς τὸ δεσμωτήριον πρὸς αὐτὴν καὶ παρέμεινεν ἄχρι τελευτῆς.

9. Ἔπειτα τὸν νεκρὸν ἐξαγαγοῦσα παρὰ τὴν μονὴν, τῆς πρὸς μητρὸς ἐκείνης μάμμης ἀδελφῆς τοῦ πρώτου τῶν Παλαιολόγων βασιλέως Μιχαὴλ τῆς Μάρθας προσαγορευομένην, ἐν τοῖς πατρῴοις κατέθηκε τάφοις. ἔπειτα ἐκεῖθεν πρὸς βασιλίδα ἀναστρέψασα, ἀπήγγειλε τὴν ὠμότητα καὶ τὴν ἀπανθρωπίαν τῶν ἀρχόντων, ἣν περὶ ἐκείνην ἐνεδείξαντο ἄχρι τελευτῆς. ἡ δ´ ὅρκοις διεβεβαιοῦτο, μηδὲν εἰδέναι τῶν γεγενημένων, πλὴν ὅτι εἴργεσθαι προσετέτακτο παρ´ αὐτῆς, κατεγίνωσκέ τε καὶ αὐτὴ πολλὴν ἐκείνων τὴν ἀπήνειαν.

10. Μετὰ δὲ τὴν ἐκείνης τελευτὴν τὰ χρήματα ἐκείνης τε καὶ τοῦ υἱοῦ διηρευνᾶτο καὶ πολλὰ ἐκείνων ἐξευρίσκετο, μάλιστα δ´ ὅτι καὶ πατριάρχης κατὰ τῶν ἐχόντων ἐξεῖπεν ἀφορισμὸν, ὃν εἶχεν ὥσπερ τινὰ δορυφόρον ταῖς παρανόμοις ἐπιθυμίαις πάσαις ὀξύτατα ὑπηρετοῦντα.

11. Ὃν οἱ πολλοὶ τῶν ἐχόντων δείσαντες, φέροντες τὰ φυλαττόμενα παρεῖχον· οἱ δὲ καὶ ὡς παρὰ δίκην γινομένου καταφρονοῦντες, τέως μὲν κατεῖχον, χρόνῳ δὲ ὕστερον ὑπὸ τῶν συνειδότων μηνυόμενα πάντα ἀναλώθη. οὕτω δὲ ἦσαν πλεῖστα τὰ ἐξευρισκόμενα, ὥστε, καίτοι πολλῶν αὐτὰ πρότερον συμμεριζομένων, καὶ τὰ μὲν Ἀποκαύκου τοῦ μεγάλου δουκὸς παρακατέχοντος, ἕτερα δὲ Γαβαλᾶ τοῦ πρωτοσεβαστοῦ, (κἀκεῖνος γὰρ συνάρχων τῷ μεγάλῳ δουκὶ τὰ κοινὰ διῴκει καὶ μεσάζων βασιλίδι ἦν,) καὶ Κιννάμου τοῦ μυστικοῦ τῶν βασιλικῶν χρημάτων τότε ταμίου ὄντος, καὶ πολλῶν ἑτέρων εὐνούχων, οἳ παρεδυνάστευον, ὅμως ἐκ τῶν ὑπολειπομένων ἀναλίσκοντες, τὸν πρὸς βασιλέα πόλεμον συνεκρότουν· οὕτως ἦσαν ἄπειρα τῷ πλήθει.

12. Ἡ βασιλὶς δὲ πολλὰ πολλάκις περὶ εἰρήνης πρὸς πατριάρχην καὶ τοὺς ἄλλους τῶν πραγμάτων ἄρχοντας διαλεχθεῖσα, οὐδὲν ἀνῦσαι τῶν δεόντων ἠδυνήθη, ἐκείνων ἤδη κατὰ κράτος πᾶσαν ἐσχηκότων τὴν ἀρχὴν καὶ οὐδ´ ἄκροις ὠσὶ τὴν εἰρήνην παραδεχομένων. τοῦ δοκεῖν δὲ δίκαιά τε ὁμοῦ καὶ βασιλίδι καὶ σφίσιν αὐτοῖς συμφέροντα αἱρεῖσθαι, κατασκόπους δῆθεν προπέμποντες πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα, ἔπειτα ὑποδεχόμενοι ἐπανιόντας, εἰσῆγον πρὸς βασιλίδα, ἄλλα τε πολλὰ ἐκείνου καταψευδομένους καὶ ὡς ἀναφανδὸν πρὸς τοὺς συνόντας μεγαληγοροίη, ὡς, εἰ περιγένοιτο ἐν τῷ πολέμῳ, βασιλίδα μὲν καὶ βασιλέα τὸν υἱὸν ἀποκτενεῖ μόνον, ἀτιμάσας μηδέν· πατριάρχῃ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις, οἳ τὸν παρόντα πόλεμον ἤγειραν αὐτῷ, μετὰ πολλὰς αἰκίας ἐφύβριστον καὶ βιαιότατον θάνατον ἐπάξει. οἳ καὶ τοῖς λεγομένοις ἐκ συνθήματος εὐθὺς παρόντες, μεγίστην πρόφασιν ἐποιοῦντο τοῦ μὴ δύνασθαι πρὸς κίνδυνον τοσοῦτον σφᾶς αὐτοὺς ὑπάγειν ἑκοντὶ τῷ κατ´ ἐκείνων οὕτω μαινομένῳ διὰ τῆς δοκούσης εἰρήνης ἐγχειρίζοντες, αὐτίκα τε ἐψηφίζοντο τὸ δεῖν ἐκείνῳ πάσῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ πολεμεῖν, καὶ εἴ τίς τι περὶ τῆς πρὸς ἐκεῖνον εἰρήνης φθέγξαιτο, πολέμιον ἡγεῖσθαι καὶ αὐτόν.

13. Ἐπεὶ δὲ βασιλεύς τε ὁ Καντακουζηνὸς ἐξεστράτευσε πρὸς τὴν ἑσπέραν καὶ Ἀπόκαυκος ὁ μέγας δοὺξ τὴν πᾶσαν ἦγε Ῥωμαίων ἡγεμονίαν, τὸ μὲν ἐκ τῆς ἠπείρου καὶ αὐτὸς ἀντιστρατεύεσθαι ἐκείνῳ ἀπεγίνωσκεν, (ᾔδει γὰρ λόγου ἄξιον διαπραξόμενος οὐδὲν, οὐδὲ πρὸς τοιοῦτον ἀνταγωνιστὴν ἀξιόχρεως ἐσόμενος αὐτὸς,) τῇ δὲ ἐκ Βυζαντίου καὶ Θρᾴκης στρατιᾷ οὐκ ὀλίγῃ οὔσῃ Ἀνδρόνικόν τε Παλαιολόγον τὸν γαμβρὸν καὶ Θωμᾶν τὸν Παλαιολόγον ἐπιστήσας στρατηγοὺς, ἐκέλευεν ἐκείνῳ ἑπομένους βλάπτειν, εἴ τι δύναιντο, φυλαττομένους μᾶλλον, μὴ κακῶς αὐτοὶ παθεῖν. αὐτὸς δὲ τοῦ μὴ δοκεῖν ἀργὸς καθῆσθαι τῶν ὅλων ἔχων τὴν ἀρχὴν, ἑβδομήκοντα νεῶν στόλον ἐξηρτύετο, ὡς ἐκ θαλάσσης πολεμήσων. δαπάνη δὲ ἦν αὐτῷ πρὸς τὰς τριήρεις τὰ βασιλέως χρήματα, ἃ ἐκρύπτετο ἐν Βυζαντίῳ. καίτοι γε αὐτοῦ πάντες πολλὴν κατεγίνωσκον ἀβελτηρίαν, εἰ πρὸς ἠπειρῶτιν στρατιὰν ἐκ θαλάττης αὐτὸς ἀντιτάττεσθαι παρασκευάζοιτο καὶ χρήματα τοσαῦτα οὐκ εἰς δέον ἀναλίσκοι. τὸ δ´ ἀπέβαινεν ἐναντίως, ἢ ἄν τις ἐκ τῶν πραγμάτων στοχαζόμενος ᾠήθη. πλεῖστα γὰρ ἔβλαψε τὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως πράγματα, εἰς Θεσσαλονίκην οὐκ ἐκ προνοίας ἰδίας, ἀλλὰ κατὰ τύχην ἀφιγμένος. ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον εἰρήσεται.

Chapitre XXXVI.

1. Sacre de l'Empereur Jean. 2. Collation des Charges. 3. Le Patriarche change la cire de ses lettres et son bonnet. 4. Apocauque usurpe l'autorité absolue du gouvernement. 5. Il se défait le plus qu'il peut des personnes de qualité. 6. Mauvais traitements faits à la mère de Cantacuzène. 7. Sa mort. 8. Théodore sœur de l'Empereur Andronique a soin de ses funérailles. 9. Elle rapporte à l'Impératrice les cruautés quelle avait souffertes durant sa maladie. 10. On pille l'argent de Cantacuzène et de sa mère. 11. Abus de la puissance Ecclésiastique en prononçant des excommunications. 12. Artifice des factieux pour empêcher que l'Impératrice ne fasse la paix. 13. Apocauque arme par mer et par terre.

1. L'Empereur Jean fils d'Andronique, fut  couronné à Constantinople par l'ordre de l'Impératrice, et de ceux de son conseil.

2. Plusieurs furent gratifiés en cette cérémo-  694 nie des premières dignités. Isaac Asan fut déclaré Panhypersebaste, Apocauque grand Duc, Chumne grand Stratopedarque, Andronique Paléologue gendre d'Apocauque, aussi grand Stratopedarque, Gabalas Protosebaste, et ainsi des autres.

3. Le Patriarche ne pouvant changer de dignité, tâcha de relever l'éclat de celle qu'il possédait, en signant ses lettres en couleur verte, et en prenant un bonnet de toile d'or, avec les Images du divin Sauveur, de la sainte Mère, et de S. Jean Baptiste, au lieu que les autres Patriarches qui n'étaient pas Moines, n'avaient accoutumé de porter qu'un bonnet blanc.

4. Apocauque grand Duc parut jusqu'en ce temps-là assez modéré, faisant passer devant lui plusieurs personnes du Conseil, par l'appréhension qu'il avait que l'on ne découvrît tes desseins, et que l'on n'aimât mieux vivre sous le gouvernement de Cantacuzène que sous le sien. Mais depuis qu'il se vit élevé à cette nouvelle dignité, et que la guerre commença à s'allumer beaucoup plus qu'auparavant, il se rendit maître absolu de toutes les affaires, grandes et petites. Il prit l'intendance des finances. Il donna les Compagnies des gens de guerre et les gouvernements des villes et des Provinces ; il distribua les grâces et les récompenses, il fit, enfin, tout ce que Cantacuzène avait fait sous le règne de l'Empereur Andronique.

695. 5. Jugeant néanmoins que la noblesse ne pourrait voir son élévation sans jalousie, et appréhendant que les personnes de naissance ne conjuraient pour le perdre, il se résolut de s'en défaire, pour commander plus impérieusement au menu peuple. Il commença par les proches de Cantacuzène, qu'il redoutait plus que les autres, et qu'il avait plus de moyens d'opprimer, et il fit ensuite sentir aux autres les effets de sa colère, bien qu'il feignît de ne rien faire autre chose en tout cela, que d'exécuter les ordres de l'Impératrice, et du Patriarche.

6. Il y avait longtemps qu'il tenait la mère de Cantacuzène très étroitement enfermée ; mais il affecta alors d'user envers elle d'une plus grande rigueur que de coutume. Il lui donna pour gardes des hommes impudents et barbares, auxquels il commanda de la traiter avec tout le mépris, et toute l'inhumanité possible. Bien que l'on ne lui eût jamais fourni ce que la bienséance demandait pour la dépense de sa table, on y fît depuis des retranchements, et on rechercha une épargne basse et honteuse. Lorsque par quelque sorte de compassion de la faiblesse de son tempérament, et de la délicatesse avec laquelle elle avait été élevée, on lui donnait des bouillons, ceux mêmes quii les voient fait faire cherchaient dedans avec leurs mains toutes grasses, et toutes sales, pour voir s'il n'y avait point de lettres au fond. Elle aimait mieux mourir de faim, que de prendre des nour- 696 ritures si dégoûtantes. On la laissa sans feu, durant les plus grandes rigueurs de l'hiver. Ses gardes vomissaient incessamment des injures en sa présence, contre l'honneur de son fils. Tantôt ils lui disaient qu'il avait été pris, et que l'on l'amènent chargé de chaînes, tantôt qu'il avait été tué dans une bataille, et que l'on apportait sa tête, et qu'il la lui montreraient pour la consoler,  et tantôt ils lui disaient d'autres choses plus insupportables et plus cruelles, dont elle fut si fort touchée, quelle en tomba dans une fièvre très violente. Les femmes qui étaient auprès d'elle supplièrent ceux qui gouvernaient l'Empire de permettre de lui mener un Médecin, mais elles ne purent l'obtenir, ni émouvoir à compassion ces hommes impitoyables et insensibles, qui se repaissaient chaque jour des entrailles des autres hommes. Ainsi en lui refusant les soulagements nécessaires dans sa maladie, ils se rendirent aussi coupables de sa mort que s'ils l'eussent tuée de leurs propres mains. L'Impératrice ayant appris par je ne sais quel moyen, qu'elle était malade, et que le Patriarche qui faisait profession d'être le maître du monde, et le disciple du plus doux de tous les maîtres, et les autres factieux lui avaient refusé un Médecin, elle leur reprocha très-fortement leur dureté, et lui envoya le sien : Le Patriarche et les autres de sa faction ayant tiré le Médecin à part, ils le voulurent obliger à leur promettre avec serment de n'ordonner au- 697 cun remède à la mère de Cantacuzène. Le Médecin leur répondit, qu'il était inutile qu'il l'allât visiter, s'il ne lui était pas permis de la soulager, et ils l'obligèrent à y aller pour déférer extérieurement à l'ordre de l'Impératrice, qu'ils ne voulaient pas violer par une contravention manifeste; mais ils l'avertirent aussi, que s'il ordonnait la moindre chose pour le soulagement de la malade, il ne leur imputât pas, mais qu'il s'imputât à lui-même les maux qui lui en arriveraient, puis qu'alors il n'y aurait point de sujet de douter qu'il ne fût partisan de Cantacuzène. Le Médecin épouvanté par ces menaces, alla visiter la mère de Cantacuzène, et n'osant parler en présence des gardes qui l'accompagnaient, il montra par signe qu'il fallait saigner la malade, et il se retira. Les femmes qui la servaient demandèrent permission de faire venir un Chirurgien ; mais ils ne la purent obtenir.

7. Ainsi étant privée de tout secours, et consumée par l'ardeur de la fièvre, elle mourut le sixième jour du mois de Janvier, en la dixième Indiction, en l'année six mille huit cent cinquantième depuis la création du monde.

8. Théodore sœur de l'Empereur Andronique, et veuve de Michel Roi de Bulgarie qui était revenue à Constantinople depuis la mort du Roi son époux, mais qui ayant renonce aux vanités de la Cour, s'était enfermée dans un Monastère, et avait pris le nom de Theodosie, ayant appris 698 la maladie de la mère de Cantacuzène, elle l'ail a trouver, l'assista jusqu'à la mort, en reconnaissance des témoignages d'affection qu'elle avait reçus de sa bonté. Elle déposa ensuite son corps, dans le monument de ses ancêtres, au Monastère de Marte, qui était le Monastère de l'aïeule de la défunte, sœur de l'Empereur Michel le premier des Paléologues.

9. Après avoir rendu ce dernier devoir à ses cendres, elle alla rapportera l'Impératrice avec quelle dureté elle avait été traitée jusqu'à la mort. L'Impératrice l'assura avec serment, qu'elle n'avait rien su de ces mauvais traitements, qu'elle avait seulement commandé de la garder, et que du reste, elle condamnait la cruauté de ses Ministres.

10. On fit une exacte perquisition de son argent après sa mort, et de celui de Cantacuzène son fils, et on en trouva une fort grande quantité, parce que le Patriarche avait prononcé une sentence d'excommunication contre ceux, entre les mains desquels il avait été déposé.

11 Il faisait servir les anathèmes et les foudres de l'Église à ses passions criminelles. Quelques-uns rapportèrent ce qui leur avait été mis entre les mains ; d'autres le gardèrent, et méprisèrent l'excommunication comme visiblement -injuste. Mais ayant depuis été découverts par leurs compagnons, leur argent fut pris, aussi bien que celui des autres. La quantité en était si prodigieu- 699 se, leur bien qu'il fût partagé entre Apocauque grand Duc, Gabalas Protosebaste, Ginnamme Trésorier, et quelques Eunuques, il en resta encore pour les frais de la guerre.

12.. L'Impératrice exhorta plusieurs fois à la paix le Patriarche, et les autres Ministres, sans pouvoir rien gagner sur leur esprit ; car s'étant rendus maîtres absolus des affaires, ils étaient tout à fait déterminés à la guerre. Mais pour faire croire que leurs intentions étaient justes et en même temps conformes à l'intérêt gênerai de l'Etat, et à l'intérêt particulier de l'Impératrice, ils lui menèrent leurs espions, et ils leur firent dire, par la plus fausse, et la plus impudente de toutes les impostures, que Cantacuzène s'était vanté au milieu des gens de son parti, que s'il remportait la victoire, il la ferait mourir avec l'Empereur son fils, sans déshonorer leur mort par aucune circonstance outrageuse ; mais qu'il exercerait les dernières cruautés sur le Patriarche, et sur les autres qui avaient excité la guerre, et qu'il les ferait périr par de nouveaux genres de supplices. Ils avaient fait venir exprès plusieurs personnes pour entendre ce récit, et pour protester qu'ils ne pouvaient s'exposer au danger de vivre fous la domination d'un furieux. Ainsi, ils ordonnèrent que quiconque parlerait d'accommodement, serait traité comme un ennemi.

13, Cantacuzène étant parti à la tête de son 700 armée, pour aller en Occident, Apocauque, qui avait entre ses mains toute l'autorité du gouvernement, n'espéra pas de lui résister par terre. Il donna le commandement des troupes de Constantinople, et de Thrace, à Andronique Paléologue, son gendre, et à Thomas Paléologue, leur ordonnant d'incommoder s'ils pouvaient Cantacuzène, mais de prendre garde sur tout, de n'en être point incommodés. Pour ne pas paraître inutile, il équipa soixante et dix vaisseaux y de l'argent de son ennemi, tout le monde se moquait de son imprudence, d'armer par mer contre des troupes de terre ; mais le succès de son armement fut autre que l'on ne pensait ; car étant abordé par hasard à Thessalonique, il traversa extrêmement les desseins de Cantacuzène. Comme nous verrons dans la suite.

 

λζʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ὁ Καντακουζηνὸς ἐπεὶ Περιθεώριον ἑλεῖν οὐκ ἠδυνήθη, ἀναγκαῖον δὴ ἡγεῖτο πρὸς Θεσσαλονίκην τὴν ταχίστην ἀφικέσθαι, δεῖν ἔγνω πρότερον πρωτοστράτορι μηνύειν τὴν ἐπιδημίαν. εἰδὼς δὲ, ὡς Συργὴς στρατιώτας πέμψας φυλάττει τὰς ὁδοὺς τοῦ μὴ λαθόντα τινὰ ἀγγελίας ἔκ τινος αὐτῷ κομίζειν, τοιοῦτόν τι πρὸς τὴν ἐκείνου πονηρίαν ἀντιτεχνᾶται. τῶν στρατιωτῶν δυσὶ τὸν μὲν ἐκέλευεν ἀποδυθέντα καὶ περιαγκωνίσαντα ἑαυτὸν ἄγεσθαι δεσμώτην, τὸν ἕτερον δὲ ἄγειν. εἰ δὲ οἱ τὰς ὁδοὺς τηροῦντες περιτύχοιεν, τὸν ἄγοντα φάσκειν, ὡς τὸν ἵππον ἀπολωλεκὼς, τὸν μὲν οὐχ εὕροι, τὸν χαλινὸν δὲ παρὰ τἀνδρὶ τουτωΐ· ἀπαιτοῦντα δὲ καὶ τὸν ἵππον, μὴ ἀποδιδόναι, ἀλλὰ τὸν χαλινὸν μόνον εὑρηκέναι παρὰ τὴν ὁδὸν διισχυρίζεσθαι. οὗ δὴ χάριν δήσαντα, ἄγειν πρὸς τὸν βασιλέως θεῖον, ὅπως παρ´ ἐκείνου βασανιζόμενος ἀποδοίη καὶ τὸν ἵππον. ἐκέλευε δὲ καὶ τὸν δεσμώτην τῷ ἄγοντι τὰ ἴσα συνομολογεῖν. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον παρελθόντας τοὺς φυλάσσοντας, ἔπειτα ἕκαστον οἷ προσετέτακτο ἀποχωρεῖν. οἱ μὲν οὖν ἐποίουν κατὰ τὰ κεκελευσμένα καὶ διαλαθόντες τοὺς ἐπὶ τὴν φυλακὴν τεταγμένους τῶν ὁδῶν, ἧκον πρὸς πρωτοστράτορα ἐν Θεσσαλονίκῃ.

2. Βασιλεὺς δὲ, ὡς μάλιστα ἐνῆν, τὸ νῦν μὲν Πολύστυλον, ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς δὲ χρόνοις Ἄβδηραν ὠνομασμένον, πολίχνιον παράλιον ὂν, ὑπ´ αὐτοῦ τε ᾠκοδομημένον πρότερον καὶ τότε διὰ τὴν ἀρχαίαν εὔνοιαν οὐκ ἀποστὰν, πολλῆς προνοίας ἀξιώσας, σῖτόν τε αὐτοῖς ἐπιχορηγήσας καὶ στρατιώτας πρὸς ἐπικουρίαν, αὐτὸς τὴν ἄλλην ἔχων στρατιὰν, τὸ παρὰ τὴν Χριστούπολιν τείχισμα διελθὼν, ἐστρατοπέδευσεν ἐν Φιλίπποις.

3. Ἔπειτα ὡς ἐκεῖθεν ἀναστὰς εἴχετο τῆς ὁδοῦ, συντυγχάνει τῷ τε παρ´ αὐτοῦ πρὸς πρωτοστράτορα ἀπεσταλμένῳ πρότερον καὶ ἑτέρῳ τῶν ἐκείνου οἰκετῶν, οἳ γράμματα ἐκ πρωτοστράτορος παρεῖχον, ἃ ἐμήνυε, μὴ νῦν ἥκειν παρ´ αὐτὸν, ὡς Θεσσαλονίκην οὐ δυνάμενον παραδιδόναι· ἀλλὰ Χρέλην πρότερον καὶ τὴν ἐκείνου δύναμιν προσεταιρίζεσθαι, ἔπειτα ἥκειν πρὸς αὐτόν. βασιλεῖ δὲ εὐθὺς μὲν, ὡς οὐ κατὰ γνώμην τὰ πράγματα ἀπήντα, δεινὰ εἰσῄει ὑποπτεύειν, ὅμως δὲ ἀναγκαίως πρόσω χωρεῖν ἔκρινε μᾶλλον δεῖν. καὶ περὶ τὴν Δράμαν ἐλθὼν, ἐστρατοπέδευσε πρός τινα κώμην Κωδωνιανὴν προσαγορευομένην. πρωτοστράτωρ δὲ καὶ ἄλλως μὲν πρὸς τοὺς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ζηλωτὰς ὑπέφριττε καὶ μαλακώτερον ἥπτετο τῶν πραγμάτων ἀμφίβολος ὢν καὶ οὐκ ἐτόλμα καθαρῶς πρὸς τοὺς ἀγῶνας ἀποδύεσθαι· τότε δὲ μάλιστα ἐκ Βυζαντίου πέμπουσα ἐθορύβει ἡ γυνὴ, φάσκουσα, ὡς τοῖς ἐνταῦθα ἄρχουσιν, ὅτι Καντακουζηνῷ διαλέγοιτο πεπυσμένοις, δεινότατα αὐτῇ τε καὶ παισὶ καὶ οἰκείοις ἀπειληθείη, εἰ μὴ παύοιτο τοιαῦτα κακουργῶν· ἃ φυλάττεσθαι ἐδεῖτο, μὴ κακῶν αὐτοῖς ἀνηκέστων αἴτιος καταστῇ. ὧν ἕνεκα καὶ αὐτὸς τὴν ἄφιξιν ἀπηγόρευε τῷ βασιλεῖ, τὴν Χρέλη προφασιζόμενος ἑταιρείαν, ὡς ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ τὰ μάλιστα λυσιτελοῦντα ἑαυτῷ σκεψόμενος.

4. Ἐν ᾧ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐστρατοπέδευεν ἐν Κωδωνιανῇ, πέμψας πρὸς Χρέλην, ἐκέλευεν ἥκειν πρὸς αὐτὸν κατὰ τὸ σύνθημα ἐλθόντα. ὁ δ´ ὡμολόγει πρότερόν τε καὶ νῦν οὐχ ἥκιστα εὔνους εἶναι πρὸς αὐτόν· δεδοικέναι δὲ Ῥωμαίους τοὺς αὐτῷ πολεμοῦντας, μὴ διαρπάσωσι τὰ ὄντα ἐν χωρίοις ἀτειχίστοις διεσκεδασμένα. τὰς γὰρ πόλεις, ὧν ἦρχε πρότερον ὑπὸ τῷ Τριβαλῶν ἄρχοντι τελῶν, παραδεδωκέναι βασιλεῖ, ὡς καὶ αὐτὸς τῶν ἄλλων μᾶλλον σύνοιδεν· αὐτὸς δὲ τὴν οὐσίαν ἐν τῷ Μελενίκου προαστείῳ πᾶσαν ἔχειν. δι´ ἃ οὐ δύνασθαι ἥκειν πρὸς αὐτὸν, εἰ μὴ Μελενίκον πρότερον ὑποποιήσαιτο. οὕτω γὰρ καὶ αὐτὸν, θαρσήσαντα, ὡς οὐδὲν τῶν ὄντων ἀπολεῖ, συνάψεσθαι προθύμως. βασιλεῖ μὲν οὖν εὐθὺς ἐδόκει πάντα ἄπορα. τό,τε γὰρ ἀναστρέφειν ἐκ Μακεδονίας οὐ πρὸς αὐτοῦ ἔσεσθαι ἐνόμιζε, καὶ τὸ προϊέναι πρὸς ἑσπέραν, τὴν Χρέλη καὶ πρωτοστράτορος καταλιπόντα συμμαχίαν, οὐκ ἀγαθόν. ἐδόκει δὲ μᾶλλον Μελενίκου ἀποπειρᾷν, εἰ δύναιτο προσάγεσθαι ὁμολογίᾳ. ὅπλοις γὰρ βιάζεσθαι ἀδύνατα ἦν ἔκ τε θέσεως τοῦ τόπου καὶ κατασκευῆς τῆς πόλεως ὀχυρωτάτης οὔσης. καὶ πέμψας διελέγετο κρύφα τοῖς οὖσιν ἐνταῦθα φίλοις περὶ παραδόσεως.

5. Συργὴς μέντοι ἐκ Φερῶν ἅμα μητροπολίτῃ τῆς αὐτῆς πόλεως τὴν ἴσην ἀπέχθειαν πρὸς βασιλέα ἐπιδεικνυμένῳ καὶ Μονομάχῳ τῷ ἐπάρχῳ, (ἧκε γὰρ ἐκ Θετταλίας κἀκεῖνος πρὸς αὐτὸν,) πέμπουσιν εἰς τὸ στρατόπεδον κατασκόπους, τήν τε βασιλέως στρατιὰν κατασκεψόμενοι ὁπόση εἴη, καὶ ὅ,τι δρῴη θέλοντες μαθεῖν. ἐπεὶ δὲ ἑάλωσαν, τήν τε στρατιὰν ἐκέλευε περιάγοντας κατὰ σχολὴν παρέχειν κατασκέπτεσθαι, καὶ γράμματα πρὸς τοὺς πέμψαντας παρέχων, ἐκέλευεν ἀναστρέφειν·

6. Ἐν οἷς περὶ τῶν ἐν Βυζαντίῳ γεγενημένων ὡς ἀδίκῳ καὶ συκοφαντικῇ γνώμῃ πραχθείη κατ´ αὐτοῦ διεξιὼν, ἀπολογίαν ἐποιεῖτο καὶ περὶ ἑαυτοῦ, ὡς οὐ βασιλέως τοῖς παισὶν ἐπιβουλεύων, οὐδὲ βασιλείας ἐρῶν τοιούτοις ἐπιχειροίη, ἀλλ´ ἀνάγκῃ συνελαθεὶς ἐλπίδι τοῦ καταλύειν μᾶλλον τὸν πόλεμον καὶ τὰ λυσιτελοῦντα πᾶσι κοινῇ ποιεῖν. προσετίθει τε καὶ ὅρκους τοῖς λεγομένοις, ὡς οὐδὲν εἴη πρὸς ἀπάτην εἰρημένον.

7. Οἱ δὲ, ἐπεὶ τὰ γράμματα ἀνέγνων, ἀντέγραφον καὶ αὐτοὶ, ὡς οὐκ ἄλλοθέν ποθεν μᾶλλον, ἢ ἐξ ὧν αὐτὸς οἴεται εἶναι δίκαιος πιστεύεσθαι, τῶν ὅρκων δῆθεν, αὐτοὺς καταστοχάζεσθαι, ὡς οὐκ ἂν εἴη τὰ εἰρημένα ἀληθῆ. εἰ γὰρ ὥσπερ καὶ πρότερον, ἡνίκα ἰδιωτικὴν ἐσθῆτα ἔχων, τὰ πράγματα Ῥωμαίοις διῴκει, ὅρκων οὐκ ἐδεῖτο, ἐν οἷς ἰσχυρίζεσθαι ἐχρῆν, ἀλλ´ ἤρκει μόνον εἰπεῖν, καὶ πάσης ἀποδείξεως ἰσχυρότερα τὰ εἰρημένα εἶναι, ὥσπερ οὐ μόνον αὐτοὶ συνίσασιν, ἀλλὰ καὶ οἱ πόῤῥω τῆς Ῥωμαίων γῆς κατῳκισμένοι· οὕτω καὶ νῦν, εἰ ἀξιοπιστίαν αὐτῷ συνῄδει, οὐκ ἂν ὅρκων ἐδεήθη πρὸς τὸ πιστεύεσθαι συναιρομένων. ὅθεν καὶ χρὴ συνορᾷν, ἐξ οἵας δόξης εἰς οἵαν ἐκ τοῦ βασιλεῦσιν ἀγνώμων φαίνεσθαι ἀδοξίαν κατηνέχθη. καὶ τοῖς αὐτοῖς κατασκόποις παρασχόμενοι, ἄγειν αὖθις πρὸς αὐτὸν ἐκέλευον. πρὸς ἃ, θαυμάζειν αὐτῶν, ἀντέγραφεν ὁ βασιλεὺς, εἰ δέον πρότερον τὰ εἰρημένα, εἰ οὐκ ἀληθῆ ἀποδεικνύναι, ἔπειτα καὶ περὶ τῶν ὅρκων διαλέγεσθαι· οἱ δ´ ἐκείνων ἀποσχόμενοι καὶ ἀντειπόντες πρὸς μηδὲν, ἐπὶ τοὺς ὅρκους καταφεύγουσιν, ὥσπερ τι προὔργου νομίζοντες ποιεῖν.

8. Ὅτι δ´ αὐτοῖς περὶ τῶν ἄλλων διαλέγεσθαι καταλιποῦσι, καὶ ἢ πείθεσθαι ὡς ἀληθέσιν ἢ ὡς ἐναντία ἔχουσιν ἐλέγχειν, περὶ τῶν ὅρκων μόνον εἰπεῖν τι βέλτιον ἐνομίσθη, περὶ αὐτῶν ἀποκρινεῖσθαι καὶ αὐτὸν, τἄλλα ὑπερβάντα. ἐγὼ τοίνυν, ἔγραφε, νομίζω τοὺς ὅρκους ἢ διὰ τὸ μὴ τοὺς ὀμνύοντας ἀξιόχρεως πρὸς πίστιν εἶναι γίνεσθαι, ἢ διὰ τὸ τοὺς δεχομένους ἢ φαύλους τοὺς τρόπους εἶναι, ἢ διὰ μέγεθος τῶν ἐπαγγελλομένων ἀδυνάτως ἔχειν πείθεσθαι ὅρκων χωρίς. ὅτε τοίνυν ἐμοὶ τὴν ἀξιοπιστίαν οὐ μόνον ὁ παρελθὼν χρόνος τοσοῦτος ὢν, ἐν ᾧ τὰ Ῥωμαίων πράγματα διῴκουν, (οὐδὲ γὰρ οὐδὲ διὰ ταύτην ὅρκων ἐδεήθην ποτὲ,) συμμαρτυρεῖ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ μάλιστα πειρώμενοι διαβάλλειν, οὐ δύνασθε συγκρύπτειν οὕτως οὖσαν καταφανῆ, οὐδὲν ἄλλο λείπεται, ἢ δι´ ὑμᾶς τοὺς χαίροντας ἐν ταῖς συκοφαντίαις γίνεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο μηδ´ αὐτοῖς πιστεύειν δυναμένους, οἷς αὐτοὶ συμμαρτυρεῖτε τὸ μηδέποτε ἐψεῦσθαι. ὅτι δ´ ὁ περὶ τῶν ὅρκων λόγος τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, ὥσπερ εἴρηται, καὶ αὐτόθεν μὲν καταφανές· πειράσομαι δὲ καὶ ἐκ παραδείγματος μάλιστα ἀληθεστάτου καταφανέστερον ποιεῖν. εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἡμῶν θεός ἐστιν ἀληθινὸς, καὶ αὐτοαλήθεια καὶ καλεῖται καί ἐστι, καὶ δίκαιός ἐστι πιστεύεσθαι καὶ ὅρκων χωρίς· ὁ δὲ οὐ τῷ Ἀβραὰμ μόνον ὤμοσε καθ´ ἑαυτοῦ ἦ μὴν πληθυνεῖν αὐτοῦ τὸ σπέρμα, ἀλλὰ καὶ τῷ Δαυὶδ ὕστερον, (ὤμοσε γάρ, φησι, κύριος τῷ Δαυὶδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσῃ αὐτὴν,) δῆλον ὡς οὐχ ἑαυτοῦ, τῆς μικροψυχίας δὲ τῶν ἀκουόντων ἕνεκα καὶ τῆς περὶ τὰ ἐπαγγελλόμενα ἀμφιβολίας τοὺς ὅρκους ἐποιεῖτο. καὶ Παῦλος δὲ ὕστερον ὁ τῆς ἀληθείας μαθητὴς καὶ κήρυξ περὶ ὧν εἰς τρίτον οὐρανὸν ἁρπαγεὶς εἶδε, μέλλων διηγεῖσθαι, καίτοι γε ἑαυτῷ πολλὴν συνειδὼς ἀλήθειαν, ὅμως τῆς ὠφελείας ἕνεκα τῶν ἀκουόντων, εὐλογητὸς, εἶπεν, ὁ θεὸς, ὅτι οὐ ψεύδομαι, ὡς ἂν ὑπὸ μάρτυρι θεῷ ἰσχυριζόμενος λέγειν ἃ ἐρεῖ, καὶ διὰ τοῦτο ἀξιῶν πιστεύεσθαι. ἔθος γὰρ ἀεὶ τῇ ἀπιστίᾳ μεγάλα τοῖς πράγμασι λυμαίνεσθαι. ἔξεστιν οὖν ὑμῖν σκοπεῖν, ὡς σφίσιν αὐτοῖς μᾶλλον, ἢ ἐμοὶ τῶν ὅρκων ἕνεκα μέμφεσθαι προσῆκεν. ὑμεῖς δ´ ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις ἀειφυγίᾳ τὸ δίκαιον καταδικάσαντες καὶ τῆς Ῥωμαίων ἀπελάσαντες ἀρχῆς, τῷ φίλῳ ψεύδει κέχρησθε ἀεὶ καὶ ταῖς συκοφαντίαις, οὐδὲ τοῦτο μεμνημένοι γοῦν, ὅτι τῶν τῇδε βεβιωμένων ἅπαντες ὑφέξομεν εὐθύνας μετὰ τὴν ἐνθένδε ἀπαλλαγήν. ἐγὼ δ´ ὥσπερ καὶ πρότερον, οὕτω καὶ νῦν ὑπὸ μάρτυρι τῷ θεῷ λέγω, ὡς οὐδὲν ἕτερον εὐθὺς ἐξαρχῆς μετὰ τὴν βασιλέως τελευτὴν, ἢ ὅσα βασιλίδι καὶ παισὶ συμφέρει καὶ πᾶσι κοινῇ Ῥωμαίοις, διενοούμην τε καὶ πράττειν εἶχον διὰ σπουδῆς. ἐκείνων δὲ ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας ἀληθοῦς, ἀλλ´ ὑπὸ συκοφαντίας πρὸς τὸν κατ´ ἐμοῦ κεκινημένων πόλεμον, ἀναγκαίως καὶ αὐτὸς ἐξ ὧν νομίζω ἐμαυτῷ τε καὶ τοῖς συνοῦσι τὴν σωτηρίαν ἐκπορίζειν πράττω.

701 Chapitre XXXVII.

1. Stratagème de Cantacuzène. 2. Il pourvoit aux nécessités de la ville de Folystyle. 3. Le Protostrator s'excuse de l'assister, 4.. Crele use de semblables excuses.5j. Il permet aux espions de sire Gui, et de Adonomaque, de voir son armée. 6. Il leur écrit. 7. Leur réponse. 8. Sa réplique.

1. L'Empereur Cantacuzène ayant été obligé de lever le siège de la ville d'Anastatiiopole, et d'aller à Thessalonique, il donna avis de sa marche au Protostrator. Mais parce qu'il savait que sire Gui faisait garder les avenues, il usa de cet artifice. Il commanda à un soldat de se laisser lier comme un prisonnier, et de se laisser mener par un autre, et celui qui le menait devoir dire aux ennemis, s'ils en étaient rencontrés, qu'il avait perdu un cheval, et que le prisonnier qu'il menait en avait trouve la bride, et disait qu'il n'avoir point vu le cheval, que pour ce sujet-là il l'avait lié,et qu'il l'allait mener à l'Oncle de l'Empereur, afin qu'il lui fit donner la question, et qu'il lui fît rendre son cheval. Les deux soldats exécutèrent ce qui leur avait été commandé, et ayant de la sorte trompé les gardes, ils allèrent trouver le Protostrator à Thessalonique.

2. Cantacuzène prit tout le soin qu'il lui fut possible d'une petite ville que l'on appelle maintenant Polystyle, et que les Grecs appelaient autrefois Abdère. Comme c'était lui qui l'avait rétablie, et qu'elle était demeurée fidèle dans son obéissance, il y laissa des soldats, et des vivres, et alla le long des fortifications de Chnstopole se camper à Philippes.

3. En étant parti un peu après, il rencontra en chemin celui qu'il avait envoyé à Thessalonique avec un Domestique du Procostrator, qui lui rendit une lettre, par laquelle il lui mandait qu'il ne pouvait lui livrer alors Thessalonique, et qu'il joignit ses forces à celles de Crele. Cette disgrâce survenue contre l'attente de l'Empereur, le remplit de défiance. Il crut, néanmoins, de voir continuer son voyage, et étant allé proche de Drame, il se campa à un bourg nommé Codoniane. Le Protostrator redoutant la puissance des factieux, agissait avec moins de vigueur qu'à l'ordinaire. Ce qui le retenait le plus était une lettre, par laquelle sa femme lui avait mandé que ceux qui gouvernaient savaient qu'il avait eu quelque pourparler avec Cantacuzène, que s'il ne renonçait à tout commerce avec lui, ils la traiteraient avec la dernière rigueur ; elle le conjurait ensuite de n'être pas la cause de sa perte. Voila pourquoi au lieu de venir au devant de lui, il avoir pris le prétexte de sa jonction avec Crele, afin d'avoir le loisir d'aviser à ce qui lui 703 serait le plus utile.

4. Quand l'Empereur fut campé à Codoniane, il envoya dire à Crele., qu'il le vint trouver, comme ils en étaient convenus. Au lieu d'y venir, il lui fit réponse, qu'il était autant son ami que jamais ; mais qu'il appréhendait le pillage de Ion bien, qui était en des lieux non fermés? qu'il savait mieux que personne qu'il avait livré aux Romains les trois villes qu'il avait autrefois possédées, lorsqu'il vivait fous la domination du Prince de Servie, que ses richesses étaient dans les faux-bourgs de Melenique, que quand il s'en serait rendu maître, il l'irait trouver avec joie. Cantacuzène trouva de toutes parts d'insurmontables difficultés. Il ne jugeait pas qu'il fût à propos de s'éloigner de la Macédoine, ni d'aller en Occident sans le secours de Crele, et de Synadene. Il crut donc devoir tâcher de réduire Melenique par composition, puisque ses fortifications ne lui permettaient pas de la réduire par force, et il envoya pour cet effet proposer secrètement aux amis qu'il avait dedans, de la lui livrer.

5. Sire Gui, l'Evêque de Phere, qui n'était pas moins animé contre l'Empereur Cantacuzène que Sire Gui même, et Monomaque envoyèrent des espions pour découvrir la quantité et la qualité de ses troupes. Ces espions ayant été arrêtés, il commanda de les mener à l'armée, et quand ils l'eurent considérée à loisir il les ren- 704 voya, et leur donna des lettres pour ceux qui les avaient envoyés.

6. Elles contenaient le récit des calomnies dont on l'avait noirci à Constantinople, et des injustices que l'on avait commises contre lui. Elles contenaient aussi sa justification, en montrant qu'il n'avait jamais attenté à la vie de l'Empereur, ni aspiré à l'autorité souveraine, et qu'il ne l'avait acceptée que pour assoupir plus aisément les différends, et pour rétablir la concorde. Il confirmait ces discours par un serment qu'il faisait de n'avancer rien que de véritable.

7. Ils lui récrivirent que le serment par lequel il avait prétendu confirmer la vérité de ses paroles, leur donnait sujet d'en douter s puisqu'il n'en usait jamais lorsqu'il gouvernait l'Empire, bien qu'il ne fût alors que particulier, et que ses paroles trouvaient alors plus de créance non seulement parmi les Romains, mais aussi parmi les Etrangers, que toute sorte de serments, qu'il était aisé de reconnaitre quelle gloire il avait perdue, et dans quelle infamie il s'était précipité par sa perfidie. Cette réponse fut apportée par les mêmes espions.

8. Il leur répondit, que s'ils jugeaient qu'il eût avancé quelque chose de contraire à la vérité, ils avaient dû le réfuter, au lieu de trouver à redire à son serment; mais que puisqu'ils avaient avis de tout ce qu'il avait avancé sans l'approu- 705 ver comme vrai, et sans le désapprouver comme faux, et qu'ils n'avaient attaqué que son serment, il s'attachèrent aussi uniquement à le défendre. On fait, leur dit-il, des serments ou lorsque ceux qui parlent ne sont pas dignes de foi, ou lorsque ceux à qui l'on parle font des méchants, ou lorsque ce que l'on dit est si extraordinaire qu'il passe pour incroyable. Puisque le temps durant lequel j'ai gouverné l'empire, n'a que trop fait voir que je suis très digne de foi, et puisque vous-mêmes, qui n'êtes pas trop éloignés de me noircir par vos médisances, êtes contraints d'en demeurer d'accord, il est clair que je n'ai point eu d'autre raison d'employer des serments, que votre malice, pour vous faire ajouter foi aux paroles d'une personne que vous reconnaissez n'avoir jamais parlé contre sa pensée. Bien que cela soit très évident, je ne laisserai pas de l'éclaircir par un exemple. Dieu qui s'appelle et qui est la vérité, et qui doit être cru sans jurer, n'a pas laissé de jurer à Abraham qu'il multiplierait sa postérité, et à David : Le Seigneur, dit-il, a juré à David par un serment véritable qu'il ne rétractera point. Il n'a juré que pour soutenir la faiblesse de la foi de ceux à qui il parlait. Paul le disciple le prédicateur de la vérité, voulant expliquer ce qu'il avait vu dans le troisième ciel, dit, pour l'utilité de ceux à qui il parlait ; Dieu dont le nom est béni fait que je ne mens pas, voulant confirmer par le témoignage de Dieu même, les vérités saintes qu'il avançait aux fidèles. S'il y a donc quelque chose à blâmer dans mon serment, c'est sur vous que le blâme en tombe. Vous avez en cette rencontre, comme en plusieurs autres banni 706 la justice et appelé l'iniquité à votre secours, sans fonder au compte terrible que nous devons tous rendre de nos actions après cette vie. Quant à moi, je proteste devant Dieu, comme j'ai souvent protesté, que je n'ai jamais eu dessein de faire que ce que j'ai cru le plus avantageux aux intérêts de l'Impératrice, de ses enfants, et de l'Empire. Mais puisque mes ennemis m'ont suscité une guerre par leurs calomnies, je suis obligé de pourvoir à ma sûreté, et à celle de mes amis.

 

ληʹ. 1. Ἐκείνους μὲν οὖν οὕτως ἀπεδείκνυε μηδὲν ὑγιὲς αὐτοῦ κατεγνωκότας. αὐτὸς δὲ, ἐπεὶ οἱ ἐν Μελενίκῳ φίλοι ἐκάλουν, ὡς παραληψόμενον τὴν πόλιν, πέμψας στρατιὰν κατέσχεν, ἔπειτα καὶ τὸν γυναικὸς ἀδελφὸν Ἰωάννην τὸν Ἀσάνην ἄρχοντα τῆς πόλεως καθίστη· πρᾶγμα δυσέλπιστον πρὶν γενέσθαι, γενόμενον δὲ ὅμως οὐ μετρίαν παρέσχετο παραψυχήν.

2. Αὐτίκα γὰρ πρὸς Χρέλην πέμψας, ἐκέλευεν ἥκειν πρὸς αὐτὸν, ὡς ἤδη τοῦ ζητουμένου ἠνυσμένου.

3. Ὁ δ´ ἐδόκει μὲν ἥδεσθαι τοῦ βασιλέα Μελενίκον ἔχειν, καὶ πᾶσαν ἔλεγε πρόφασιν αὐτῷ περιῃρῆσθαι· ἔτι δ´ ὅμως ἀνεβάλλετο, τὸ δοκεῖν μὲν, ὡς τὰ ὄντα διαθησόμενος, μέλλων ἤδη ἅπτεσθαι πολέμου καὶ στρατείας, τῇ δ´ ἀληθείᾳ, οὐκ ἐθέλων εἰς τοὺς κινδύνους ἐμβάλλειν ἑαυτὸν, ἀλλ´ ἄνευ πόνων τὴν βασιλέως εὔνοιαν καρποῦσθαι.

4. Βασιλεὺς δὲ ὡς εἶδε χωροῦντα πρὸς ἀναβολὰς, τῆς διανοίας ἐκ τῶν εἰρημένων στοχασάμενος, Μελενίκου μὲν ἄρχοντα τὸν γυναικὸς κατέλιπεν ἀδελφὸν Ἀσάνην τὸν Ἰωάννην μετὰ στρατιᾶς, ὅσης ᾤετο ἀρκέσειν εἰς φρουρὰν τῇ πόλει· αὐτὸς δὲ τὴν ἄλλην στρατιὰν ἐν τῷ στρατοπέδῳ κελεύσας μένειν, ἅμα τοῖς υἱέσι Ματθαίῳ καὶ Μανουὴλ τριακοσίους μόνον παραλαβὼν, συντόνως τε ὁδεύσας, εἰς τὴν ὑστεραίαν, ἔνθα ὁ Χρέλης διατρίβων ἦν, ἀφίκετο. ἐκείνου δὲ ἀσμένως ὑποδεξαμένου συνδιημερεύσας αὐτῷ καὶ συνδιανυκτερεύσας, τῇ μετ´ αὐτὴν ἔχων καὶ αὐτὸν μετὰ τῆς στρατιᾶς, αὖθις εἰς τὸ στρατόπεδον ἐπανῆκε καὶ πολλῆς ἐνέπλησε τὴν στρατιὰν ἡδονῆς μετὰ Χρέλη ἀφιγμένος. ἦν γὰρ οὐ δυνατὸς μόνον καὶ ὅπλοις καὶ ἵπποις καὶ χρήμασιν, ἀλλὰ καὶ περὶ στρατηγίας κάλλιστα ἐξησκημένος καὶ οἷος τούς τε φίλους ὠφελεῖν καὶ τοὺς πολεμίους βλάπτειν μάλιστα εἰδέναι.

5. Δι´ ἃ καὶ περιμάχητος αὐτοῖς ἐδόκει ἡ ἐκείνου συμμαχία. ἐν Θεσσαλονίκῃ δὲ ὁ πρωτοστράτωρ, ὥσπερ ἔφημεν, ἀμφίβολος ὢν καὶ περὶ τῶν βασιλέων ὅτῳ πρόσθηται φανερῶς διασκεπτόμενος, μαλακώτερόν τε τῶν πραγμάτων ἥπτετο καὶ τοὺς λεγομένους Ζηλωτὰς, οἳ ὑπὲρ βασιλέως τοῦ Παλαιολόγου βασιλεῖ τῷ Καντακουζηνῷ ᾑροῦντο πολεμεῖν, αὐξανομένους κατὰ μικρὸν περιεώρα, τοῦτο μὲν, μὴ φανερὸς γένοιτο τὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως ᾑρημένος, δεδοικὼς, (ἡ γὰρ θυγάτηρ αὐτῷ καὶ ἡ γυνὴ, αἳ ἦσαν ἐν Βυζαντίῳ, καὶ ἡ ἄλλη περιουσία οὐκ εἴων πράττειν ἃ ᾑρεῖτο, ἐμβάλλουσαι εἰς ἀγωνίαν, μὴ δι´ αὐτὸν πολλοῖς προσομιλήσωσι κακοῖς,) τοῦτο δ´ ὅτι καὶ Θεσσαλονικέων οὐ μόνον ἡ στρατιὰ, οἳ ἦσαν οὐκ ὀλίγοι, ἀλλὰ καὶ τῶν πολιτῶν οἱ δυνατοὶ τὰ βασιλέως τοῦ Καντακουζηνοῦ ᾑρημένοι πρὸς ἀμέλειαν ἐνῆγον, οἷς ἐθάῤῥει, ὅτε βούλοιτο, περιέσεσθαι τῶν Ζηλωτῶν. ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνοι διὰ τὴν μέλλησιν ἐκείνου ἦσαν οὐκ εὐκαταφρόνητοι καὶ τὸν δῆμον ἀνηρέθισαν κατὰ τῶν δυνατῶν, τοῦ πρωτοστράτορος ἤδη ἐγνωσμένου τὰ Καντακουζηνοῦ τοῦ βασιλέως δρᾷν, ἐπιθέμενοι ἀθρόον, ἐξελαύνουσι τῆς πόλεως περὶ χιλίους ὄντας. συμβολῆς ὀλίγης γενομένης δι´ ἀκροβολισμῶν, ἐν ᾗ καὶ τῶν πρωτοστράτορος οἰκετῶν ἐγένοντο ὀλίγοι τραυματίαι· ἑάλωσαν δὲ καὶ τῶν δυνατῶν τινες, οἳ οὐκ ἠδυνήθησαν τοῖς ἄλλοις τῇ πρώτῃ συνεκπεσεῖν ὁρμῇ. ὑφ´ ἑαυτοῖς δὲ οἱ Ζηλωταὶ τὴν πόλιν ποιησάμενοι, ἐτράπησαν εἰς τὰς οἰκίας τῶν φυγάδων καὶ αὐτάς τε καθῄρουν καὶ τὰς οὐσίας διήρπαζον, καὶ τἄλλα ἔπραττον, ὅσα ἦν εἰκὸς αὐτοὺς ἀνθρώπους ὑπὸ πενίας συνελαυνομένους καὶ εἰς ὕβριν ἐξενηνεγμένους διὰ τὴν ἀθρόαν εὐπορίαν. εἰς τοσοῦτον δὲ ἀπονοίας καὶ τόλμης ἦλθον, ὥστε καίτοι τὰ δεινότατα τολμῶντες, σταυρὸν ἐκ τῶν ἱερῶν ἀδύτων ἁρπάζοντες, ἐχρῶντο ὥσπερ σημαίᾳ καὶ ὑπὸ τούτῳ ἔλεγον στρατηγεῖσθαι, οἱ τῷ πολεμίῳ μᾶλλον τοῦ σταυροῦ ἀγόμενοι. καὶ εἴ τις πρός τινα ἔκ τινων ἰδίων ἐγκλημάτων διεφέρετο, τὸν σταυρὸν ἁρπάζων, ἐχώρει κατὰ τῆς οἰκίας, ὡς δὴ τοῦ σταυροῦ κελεύοντος. καὶ ἦν εὐθὺς ἀνάγκη ἐκ θεμελίων ἀνεσπάσθαι, ὁρμῇ τε ἀλογίστῳ καὶ κέρδους ἐπιθυμίᾳ τοῦ δήμου ἑπομένου. ἐπὶ δύο μὲν οὖν καὶ τρισὶν ἡμέραις ἡ Θεσσαλονίκη ὥσπερ ὑπὸ πολεμίων ἐδῃοῦτο, καὶ οὐδὲν ἦν ὅ,τι μὴ τελούμενον ὡρᾶτο τῶν ἐπὶ ἁλώσει γινομένων πόλεων. οἵ τε γὰρ κρατήσαντες νύκτωρ καὶ μεθ´ ἡμέραν κατὰ συστάσεις διιόντες, βοαῖς ἐχρῶντο καὶ ἀλαλαγμοῖς καὶ τὰ τῶν ἑαλωκότων ἦγόν τε καὶ ἔφερον· καὶ οἱ νενικημένοι στένοντες ἐν ἀδύτοις κατεκρύπτοντο, ἀγαπητὸν ἡγούμενοι, ὅτι μὴ αὐτίκα ἀποθνήσκοιεν. ἐπεὶ δὲ, ὧν ἔδει διεφθαρμένων, παύσαιτο ἡ ταραχὴ, οἱ Ζηλωταὶ αὐτίκα ἐκ πενεστάτων καὶ ἀτίμων πλούσιοι καὶ περιφανεῖς γεγενημένοι, πάντα ἦγον δι´ ἑαυτῶν, καὶ τοὺς μέσους μετῄεσαν τῶν πολιτῶν, ἢ συνασχημονεῖν ἀναγκάζοντες αὐτοῖς, ἢ τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν ἐπιείκειαν ὡς Καντακουζηνισμὸν ἐπικαλοῦντες. ἐν Θεσσαλονίκῃ μὲν οὖν τοιαῦτα ἐτελεῖτο.

6. Πρωτοστράτωρ δὲ ἐπεὶ μετὰ τῆς στρατιᾶς καὶ τῶν ἀρίστων ἐξηλαύνετο, εἰς Γυναικόκαστρον ἀφικόμενος, (κατεῖχε γὰρ αὐτὸ καὶ πρότερον φρουρᾷ, οἷα δὴ ὑπὸ τῷ Θεσσαλονίκης ἄρχοντι εἰωθὸς τελεῖν,) ηὐλίζετο ἐκεῖ καὶ κακῶς ἐποίει Θεσσαλονίκην ληϊζόμενος καὶ πάσης ἐκράτει τῆς ἔξω τειχῶν γῆς. ἀντικαταστῆναι γὰρ πρὸς τοὺς ἔξω οὐδαμῆ οἱ ἔνδον ἦσαν δυνατοί. ἔπεμπε δὲ καὶ πρὸς Καντακουζηνὸν τὸν βασιλέα περὶ Χαλκιδικὴν ἔτι διατρίβοντα, ἅμα μὲν μηνύων, ὡς ἐκβληθείη Θεσσαλονίκης, τοῦ δήμου καὶ τῶν Ζηλωτῶν αὐτῷ ἐπιθεμένων, ἅμα δὲ καὶ ἐλπίδας οὐ φαύλας ὑποφαίνων, ὡς, εἰ παραγένοιτο ταχέως, τῶν τε ἔνδον οὐκέτι παντάπασιν ἐκπεπολεμωμένων, (ἦσαν γὰρ ἔτι, οἳ τὰ βασιλέως ᾑρημένοι δέει συνείποντο τοῖς Ζηλωταῖς,) καὶ τῶν ἔξω μέγα δυναμένων, ῥᾳδίως παραστήσαιτο τὴν πόλιν.

7. Βασιλεῖ μὲν οὖν ἐδόκει πάντοθεν περιΐστασθαι δεινὰ, ὅμως ἐπὶ τὸν πάντα ἄγοντα θεὸν τὰς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας καὶ τῆς νίκης ἀνατιθεὶς, πρὸς Χρέλην ὅσα ἔδει διαλεχθεὶς καὶ προθεσμίαν συνθέμενος, καθ´ ἣν ἔδει τὰ οἴκοι διαθέμενον ἀφικέσθαι πρὸς αὐτὸν, ἔπειτα καὶ ἐκ τῆς ἐκείνου στρατιᾶς οὐκ ὀλίγην παραλαβὼν ἅμα τοῖς οἰκείοις ἠπείγετο πρὸς πρωτοστράτορα. ἐν τῷ μεταξὺ δὲ διερχομένῳ ἡ Ῥεντίνα, φρούριόν τι Θεσσαλονίκης ἡμέρας ὁδὸν διέχον, προσεχώρησεν ἑκοντί. καταλιπὼν δὲ αὐτοῖς ἄρχοντα καὶ διακοσίους στρατιώτας φρουρὰν, αὐτὸς ἐλθὼν ἐστρατοπέδευσεν ἐν Λαγκαδᾷ οὐ μακρὰν Θεσσαλονίκης.

8. Ἡ δὲ ἐκ Βυζαντίου στρατιὰ ἅμα στρατηγοῖς τοῖς Παλαιολόγοις Ἀνδρονίκῳ καὶ Θωμᾷ ἀφιγμένοι εἰς Φερὰς, παραλαβόντες καὶ Συργὴν ἄγοντα τὴν ἐκ Μακεδονίας στρατιὰν, καὶ ἔπαρχον τὸν Μονομάχον συστρατευόμενον ἅμα τοῖς οἰκείοις, τὸ ἐκείνου παραμείψαντες στρατόπεδον, ἧκον εἰς Θεσσαλονίκην.

9. Βασιλεὺς δὲ ἐκεῖ τὴν νύκτα αὐλισάμενος, ὡς μὴ δοκοίη δέει τῷ ἐκείνων ἀπανίστασθαι, εἰς τὴν ὑστεραίαν ἄρας, ἦλθεν εἰς Γαλικὸν, ποταμόν τινα ἐγγὺς Θεσσαλονίκης, ἔνθα ὁ πρωτοστράτωρ καὶ οἱ ἐκ Θεσσαλονίκης φυγάδες περὶ χιλίους ὄντες συνεγένοντο, τῶν ἵππων ἀποβάντες, ὡς προσήκει βασιλεῦσι προσιόντας πράττειν. πρῶτός τε ὁ πρωτοστράτωρ προσελθὼν πεζῇ, ἠσπάζετο τὸν βασιλέως πόδα, εἶτ´ ἐφεξῆς καὶ οἱ λοιποὶ προσίεσαν ὁμοίως. βασιλεύς τε καὶ αὐτὸς πρωτοστράτορα μὲν ἀπὸ τοῦ ἵππου κύψας ἀντησπάζετο· τοὺς δ´ ἄλλους προσηγόρευε παριὼν, πᾶσιν ἦθος χρηστὸν ἐμφαίνων καὶ βλέπων εὐμενές. ηὐλίσαντό τε στρατοπεδευσάμενοι ἐκεῖ τὴν νύκτα. βασιλεὺς δὲ πρωτοστράτορα καὶ τοὺς ἐν λόγῳ μάλιστα τῶν φυγάδων ἔχων περὶ ἑαυτὸν, ἠρώτα ὅ,τι δέοι ποιεῖν· αὐτοὺς γὰρ μάλιστα εἰδέναι τὰ ἐνταῦθα πράγματα καὶ ἀγωγῶν τόπον ἐπέχειν πρὸς αὐτοὺς ἄρτι ἀφιγμένους ἐξ ἀλλοδαπῆς. πρωτοστράτωρ δὲ καὶ οἱ φυγάδες, τὰ μὲν γεγενημένα, ἔφησαν, ἐνταῦθα οὐδ´ αὐτὸς ἀγνοεῖς· λείπεται δὲ αὐτὸν σκεψάμενον, ὅ,τι ἂν δοκῇ συμφέρειν πράττειν.

Chapitre XXXVIII.

1. L'Empereur Cantacuzène se rend maître de Melenique. 2. Il envoie inviter Crele de le venir trouver. 3.Crele use de remises. 4. L'Empereur le va trouver et l'emmène avec lui. 4. Le Protostrator est chassé de Thessalonique par des séditieux. 6. Il se retire au fort de Gynaicocastre. 7. L'Empereur Cantacuzène marche vers Thessalonique. 8. Andronique et Thomas le préviennent, et y entrent avec des troupes. 9. Il est rencontré et salué par le Protostrator.

1. Les amis que l'Empereur Cantacuzène avait à Melenique, lui ayant offert de l'en rendre maître, il y envoya des troupes qui 707 en prirent possession, et il y mit Jean Asan frère de sa femme en qualité de gouverneur. Cet exploit qui surpassa ses espérances, lui donna beaucoup de consolation.

2. Il envoya à l'heure même inviter Crele de le venir trouver, puisque la condition sous laquelle il lui avait promis de se joindre à lui, était accomplie.

3. Il témoigna être bien-aise que l'Empereur fût maitre de Melenique, et il avoua qu'il n'avait plus d'excuse. Il usa néanmoins de remises, sous prétexte de donner ordre à ses affaires, avant que de prendre les armes. Mais c'était qu'il appréhendait le danger, et qu'il souhaitait de posséder les bonnes grâces de l'Empereur, sans partager ses inquiétudes, ni son travail.

4. L'Empereur ayant reconnu son intention par sa lenteur, commanda à une partie de son armée de demeurer dans le camp, et ayant pris ses deux fils Mathieu et Manuel, avec trois cents chevaux, il arriva en deux jours au lieu où était Crele. En ayant été fort bien reçu, il passa le jour et la nuit suivante avec lui. Le lendemain, il le mena à son armée, qui témoigna une grande joie de sa présence. Non seulement il était puissant en armes, en chevaux et en argent ; mais il était fort expérimenté à la guerre, et fort capable de servir ses amis et de nuire à ses ennemis.

5. Le Protostrator était fort irrésolu, et il ne 708 savait lequel il devait suivre des deux Empereurs. Il agissait avec grande froideur, et souffrait que la faction de certaines personnes emportées et violentes qui avaient pris les armes dans Thessalonique contre l'Empereur Cantacuzène, se fortifiât de jour en jour. Le motif qui le portait à en user de la sorte était la crainte d'être reconnu pour son ami, à cause qu'il avait son bien, sa femme et sa fille à Constantinople. Il était pourtant assuré d'un bon nombre de soldats et d'habitants de Thessalonique, par le moyen desquels il se promettait de réduire ces factieux. Mais ses remises et ses longueurs ayant augmenté leur hardiesse., ils animèrent le peuple contre les personnes de condition, en chassèrent environ mille, en prirent quelques-uns, et tuèrent plusieurs domestiques du Protostrator. Ils pillèrent ensuite les maisons de ceux qui s'étaient retirés, et ils exercèrent toutes les violences auxquelles se peuvent porter des gens qui n'ayant point de conscience, ne cherchent qu'à se délivrer de leur pauvreté. Ils montèrent à cet excès d'extravagance et de fureur que d'arracher une croix de l'Église, et de la porter au lieu d'étendard, eux qui avaient pour capitaine l'ennemi de la croix. Si quelqu'un avait un différend avec un autre, il faisait piller sa maison par cette multitude furieuse, comme si c'eût été la croix qui l'eût ordonné. La ville fut exposée de la sorte au pillage pendant deux ou trois jours, comme si elle eût été réduite fous la puissance d'un impitoyable vainqueur. Les séditieux couraient par bandes le jour et la nuit, et remplissaient les rues de clameurs confuses. Les plus honnêtes gens ayant abandonné leurs biens, se cachaient sous terre, et se tenaient assez heureux de sauver leur vie. Lorsque le tumulte fut un peu apaisé, ces furieux devenus en un moment riches, et illustres de pauvres et d'obscurs qu'ils étaient auparavant, ils se rendirent maîtres des affaires, et ils forcèrent les citoyens de condition médiocre, d'imiter leur insolence, accusant ceux qui paraissaient plus modérés, de favoriser le parti de Cantacuzène.

6. Le Protostrator ayant été chassé de la sorte, avec les premiers et les plus considérables, il se retira au fort de Gynaicocastre, où il avait mis garnison dès auparavant, comme les autres gouverneurs de Thessalonique avaient accoutume de faire, et s'y étant arrêté, il fit le dégât sur les terres, et incommoda extrêmement les habitants, sans qu'ils osassent, ni qu'ils pussent lui résister. Il manda à Cantacuzène, qui était encore à Calcidice, qu'il avait été chassé par la fureur des factieux, et que néanmoins, s'il venait promptement, il espérait de le rendre maître de la ville, parce qu'il y avait Plusieurs personnes qui favorisaient son parti dans le fond de leur cœur, bien qu'ils n'osassent se déclarer.

7. L'Empereur se trouva environné de mal- 710 heurs de toutes parts. Mettant, néanmoins, en Dieu l'espérance de son salut et de la victoire, il conféra avec Crele, et convint avec lui d'un jour, auquel après avoir mis ordre à ses affaires, il le suivrait, et lui ayant demandé une partie de ses troupes, il partit pour aller trouver le Protostrator. Une forteresse nommée Rentine, distante de Thessalonique de l'espace d'une journée, s'étant rendue à lui, il y laissa deux cents hommes en garnison, et s'alla camper à Lancade proche de Thessalonique.

8. Cependant une armée commandée par Andronique et par Thomas Paléologue, arriva à Phère, se joignit à celle de Sire Gui, et toutes deux ensemble passèrent le long du camp de Cantacuzène, et entrèrent dans Thessalonique.

9. L'Empereur passa la nuit au même endroit, de peur que l'on ne crût que la présence des ennemis le faisait décamper. Le jour suivant, il s'approcha du fleuve Galice, où le Protostrator, suivi d'environ mille fugitifs, le rencontra. Ils descendirent de cheval pour le saluer, et pour lui rendre les honneurs et les respects qui sont dus aux Empereurs. Le Protostrator s'étant avancé le premier, lui baisa le pied. Les autres le lui baisèrent ensuite chacun à leur tour. L'Empereur se baissa sur son cheval pour saluer le Protostrator, il parla aux autres en marchant, et leur faisant à tous un accueil fort favorable, ils passèrent la nuit au même endroit où ils s'étaient rencontrés. 711 L'Empereur demanda au Protostrator et aux plus apparents, ce qu'ils étaient d'avis de faire, parce que connaissant le pays, ils lui pouvaient servir de guides. Ils répondirent qu'il savait ce qui s'était passé, que c'était à lui à prendre sa résolution, et qu'ils obéiraient à tout ce qu'il lui plairait d'ordonner.

 

λθʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ἐς τὴν ὑστεραίαν ἐκκλησίαν ἐκ πάντων συναθροίσας, γνώμην πᾶσι περὶ τῶν πρακτέων προὐτίθει, καὶ ἐκέλευε τὸ παριστάμενον ἕκαστον μηδὲν ἀναδυόμενον εἰπεῖν, ὡς ἐκ πολλῶν τῶν λεγομένων ῥᾳδία ἡ τοῦ συνοίσοντος αἵρεσις γένοιτο αὐτοῖς. οἱ δ´ ἀνεβάλλοντο πάντες ἐφεξῆς, καὶ οὐδεὶς τὸ παριστάμενον ἐτόλμα λέγειν φανερῶς. οἵ τε γὰρ ἐκ Βυζαντίου φυγάδες μετὰ βασιλέως ἀφιγμένοι ἄγαν ἤχθοντο πρὸς τὴν ἀποτυχίαν τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο τοῦ τί χρὴ ἑλέσθαι· καὶ ἡ ἄλλη στρατιὰ ἐν ἀθυμίᾳ ἦσαν, οὐ κατὰ ῥοῦν χωροῦντα τὰ πράγματα ὁρῶντες βασιλεῖ· καὶ ὁ πρωτοστράτωρ ἅμα Θεσσαλονικέων τοῖς φυγάσιν, ὡς ἑώρων τοῖς ἐκ Βυζαντίου στρατηγοῖς τὴν πόλιν κατεχομένην καὶ ἄπορα ἤδη ἦν προσάγεσθαι, μᾶλλον ἐχαλέπαινον, τοὺς οἰκείους ἐννοοῦντες οἷα πείσονται. καὶ πρὸς τὴν βασιλέως γνώμην πάντες ἀφεώρων, οἰόμενοί τινα σφίσι τῶν περισχόντων κακῶν λύσιν ἐξευρήσειν.

2. Βασιλεὺς δὲ ὡς εἶδε μηδεμίαν γνώμην μηδένα βουλόμενον εἰσάγειν, „τὰ μὲν πράγματα“ εἶπεν „ὡς ἐναντίως ἢ ᾠόμεθα ἀπήντηκεν ἡμῖν, πάντες ὁρᾶτε δήπου. πρωτοστράτωρ τε γὰρ καὶ Θεσσαλονικέων οἱ τὰ ἡμέτερα ᾑρημένοι, οὓς ἔδει τὴν πόλιν ἔχοντας εὑρεῖν καὶ τὰ μέγιστα ὠφελεῖσθαι ὑπ´ αὐτῶν, δυσκόλῳ τύχῃ χρησάμενοι, ἐξελήλανται· ὅ,τε δῆμος καὶ οἱ ἐναπολειφθέντες, οὓς ἠλπίζομεν ἢ πειθοῖ προσάξεσθαι ἢ βιάσεσθαι τοῖς ὅπλοις, διά τε τὰς ἁρπαγὰς ἡμῖν ἐκπεπολεμωμένοι καὶ θαῤῥοῦντες τῇ ἐκ Βυζαντίου στρατιᾷ, οὐ προσχωρήσουσιν ἡμῖν. εἰ γὰρ ἔμελλον, οὐκ ἂν ἐπὶ τῆς πύλης αὐτῶν σχεδὸν ἐστρατοπεδευμένου ἡσύχαζον αὐτοὶ, ἀλλ´ ἢ πρεσβείαν ποιούμενοι κοινῇ, ἢ ἰδίᾳ κρύφα τινὲς αὐτῶν διαλεγόμενοι, παρῆσαν ἄν. τὸ δὲ μηδένα ἐξελθεῖν τεκμήριον τοῦ τε τοὺς πολλοὺς ἐγνωκέναι πολεμεῖν ἡμῖν, καὶ τοῦ, εἴ τινες καὶ εἶεν ᾑρημένοι τὰ ἡμέτερα, δέει τοῦ μὴ κακῶς παθεῖν συμφέρεσθαι τοῖς ἄλλοις. ὅθεν οὐδὲ ἐλπίδων ἀνονήτων ἕνεκα ἐνταῦθα οἴομαι παραμένειν δεῖν. οὐ μὴν διὰ τὸ τῆς πόλεως ἀποτετυχηκέναι, καὶ πρὸς τὰ λείποντα δίκαιον τοῦ πολέμου μαλακίζεσθαι. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ πρὸς πάντα εὐτυχήσομεν ἀεί. σωφρόνων δέ ἐστιν ἀνθρώπων καὶ γενναίοις χρωμένων λογισμοῖς, μήτε ἐν ταῖς εὐτυχίαις τοῦ μετρίου φαίνεσθαι ἐκπίπτοντας, μήτ´ ἐν ταῖς δυσπραγίαις καταπίπτειν, ἀπαγορεύοντας τὸ ἀνορθοῦσθαι αὖθις. ἀλλὰ δέον τὰ ἐνταῦθα ὡς προσῆκον διοικησαμένους, χωρεῖν ἐπὶ τὰ πρόσω, χρηστοτέρας ἡμῖν καὶ ὡς μάλιστα ἀσφαλεῖς ὑποφαίνοντα ἐλπίδας. δέον οὖν ἐγὼ νομίζω, τῇ εἰς τὴν Ῥεντίναν καταλελειμμένῃ φρουρᾷ δύναμιν προσθέντας μείζονα, ὡς κατατρέχειν Θεσσαλονίκης δύναιντο, (ἡ γὰρ ἐκ Βυζαντίου στρατιὰ οὐ πολλῷ ὕστερον ἀποχωρήσει,) καὶ ἐν Γυναικοκάστρῳ δύναμιν ὁμοίαν καταλιπόντας τῆς αὐτῆς αἰτίας ἕνεκα, τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ διαβάντας αὐτοὺς τὸν Ἀξιὸν, εἰς Βέῤῥοιαν γενέσθαι καὶ Ἔδεσσαν τὰ ἡμέτερα ᾑρημένας πόλεις. ἐκείνων δὲ κρατήσασιν οἵ τε Θεσσαλοὶ προσχωρήσουσιν αὐτίκα καὶ Ἀκαρνανία καὶ τὸ ἄλλο ἠπειρωτικὸν, πάλαι τὴν ἐμὴν ἄφιξιν προσδεχόμενον. τοιαύτην δὲ προσλαβοῦσι δύναμιν οὐδεὶς ἀνθίστασθαι ἔτι ἀξιώσει, ἀλλ´ ἢ ἑκόντες τῆς ἀρχῆς πάντες παραχωρήσουσιν ἡμῖν, ἢ τοῖς ὅπλοις βιασθέντες.“

3. Τοιαῦτα εἰπόντος βασιλέως, πρωτοστράτωρ τε ἅμα τοῖς συνοῦσι καὶ οἱ ἀπὸ Βυζαντίου μάλιστα φυγάδες ἐν δεινῷ τοὺς λόγους ἐποιοῦντο καὶ φόβου ἦσαν μεστοὶ καὶ ἀγωνίας, τὸν πλάνον ὡς ἀπέραντον λογιζόμενοι, εἰ δέοι Ἀκαρνανίαν καὶ Ἤπειρον περιιέναι, τοῖς ἐκ τῆς στρατείας κακοῖς ταλαιπωροῦντας, τῶν οἴκοι μάλιστα κακῶς διακειμένων καὶ ταχείας τῆς ἐπικουρίας δεομένων. φανερῶς μὲν οὖν ἀντειπεῖν καὶ τὴν οἰκείαν, ὡς ἔχουσι περὶ τὰ εἰρημένα, γνώμην ἐκκαλύψαι ἐδεδίεσαν, τό,τε περὶ βασιλέα δυσνοεῖν καὶ τὸ ἡσσῆσθαι κατάκρας ἐν τοῖς δεινοῖς ὡς φαῦλον ἑαυτοῖς προστρίβειν οὐκ ἐθέλοντες· προφάσεις δέ τινας συνείροντες οὐκ ἀναγκαίας, διεκώλυον τὴν πρᾶξιν. ὡς δὲ ὁ βασιλεὺς ἐπέκειτο, ταύτην εἶναι μόνον φάσκων ὡς ἐν τοῖς παροῦσι λυσιτελεστάτην γνώμην· „ἀλλ´ εἰ μὲν τοῦτό σε λέληθεν“ εἶπεν „ὦ βασιλεῦ“  ὁ πρωτοστράτωρ „ὡς στρατιὰ Τριβαλῶν πολὺν ἤδη χρόνον Ἔδεσσαν περικάθηται πολιορκοῦσα, ᾗ δεῖ χωρήσαντας διὰ μάχης παρέρχεσθαι εἰς τὴν πόλιν, ἄλλος ἂν εἴη λόγος. εἰ δ´ οὐκ ἀγνοεῖς, μάλιστα θαυμάζειν ἔχω, ὅτι δὴ τοιοῦτος ὢν καὶ πολλὴν πρὸς στρατηγίαν πεῖραν ἐσχηκὼς, πρὸς τῷ παρόντι νυνὶ πολέμῳ τῷ ἐκ τῶν ὁμοφύλων, καὶ πρὸς Τριβαλοὺς παραβάλλεσθαι ἡμᾶς κελεύεις, ὅτε εἰ καὶ μόνοι ἦσαν, τῶν ἐργωδεστάτων ἦν ἀντιτάττεσθαί τινα.

4. Ὁ βασιλεὺς δὲ μάλιστα μὲν οὐδὲν εἰδέναι περὶ τῆς πολιορκίας ἔφασκε. τὸν γὰρ τῶν Τριβαλῶν δεσπότην πρεσβείαν ποιησάμενον πρὸς αὐτὸν, ἔτι περὶ Θρᾴκην διατρίβοντα, σπονδὰς καὶ συμμαχίαν θέσθαι· δι´ ἃ καὶ οἴεσθαι αὐτὸν μηδεμιᾷ Ῥωμαίων πόλει πολεμεῖν. εἰ δ´ ἐκεῖνος λύσας τὰς σπονδὰς, πολέμιος ἀντὶ συμμάχου γέγονε καὶ πόλιν ἡμετέραν πέμψας πολιορκεῖ, τίνι μᾶλλον, ἢ τούτῳ προσέχειν χρὴ, ὥστε τὴν πόλιν ἀπαλλάττειν τῶν δεινῶν μάλιστα δυναμένους, καὶ ἐκείνοις τε τὴν σωτηρίαν ἐκπορίζειν καὶ σφίσιν αὐτοῖς τήν τε ἐξ ἐκείνων καὶ τῶν ἄλλων εὔνοιαν; ἐγὼ δ´ εἰ καὶ μηδὲν ἡμῖν ἕψεσθαι κέρδος ἔμελλεν ἐκ τοῦ πολέμου, τοῦτ´ αὐτὸ μόνον, τὸ Ῥωμαίων πόλιν κινδυνεύουσαν ἐξαιρεῖσθαι, τῶν μεγίστων τίθεμαι κερδῶν. δι´ ἃ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τι τρέπεσθαι οὐκέτι συμβουλεύω, ἀλλ´ ἤδη φανερῶς ἐπιψηφίζομαι. εἰ δὲ σοί τε καὶ τοῖς συνοῦσι τὸ Τριβαλοῖς ὑπὲρ Ῥωμαίων πολιορκουμένων μάχεσθαι ἀγεννὲς δοκεῖ, ἀλλ´ ἅμα τοῖς οἴκοθεν ἑπομένοις αὐτὸς ἐπ´ ἐκείνους βαδιοῦμαι, ὑμεῖς δ´ ἐν Γυναικοκάστρῳ μένοντες, τὴν ἐπάνοδον περιμένετε ἡμῶν.

5. Ἐκέλευέ τε αὐτίκα τῇ σάλπιγγι τὴν ὁδοιπορίαν τῇ στρατιᾷ σημαίνειν. πρωτοστράτωρ δὲ καὶ οἱ ἐκ Βυζαντίου συνόντες βασιλεῖ φυγάδες τότε ἀπολείπεσθαι ἐνόμιζον αἰσχρὸν καὶ ἀγεννὲς, καὶ τὸ συνέπεσθαι ὑπώπτευον ὡς ἀπεράντου τῆς πλάνης ἐσομένης. διὸ αὐτοί τε ὡς εἶχον τὴν ὁρμὴν ἐπειρῶντο κωλύειν βασιλεῖ καὶ τοὺς ἄλλους κρύφα διαλεγόμενοι παρεκάλουν, ἔνδειάν τε τῶν ἀναγκαίων ὑποβάλλοντες καὶ μάχας καὶ πολέμους καὶ ὡς οὐδεμία τῶν πόλεων εἰσδέξοιτο βασιλέα ἑκοντί· καὶ ὅσα ἐνῆν πρὸς τὸ μάλιστα αὐτοὺς μὴ βασιλεῖ προθύμους ἕπεσθαι κωλύειν, εἴων ἀνεπιχείρητον οὐδέν. ἐξ ὧν οὐ μικράν τινα πτοίαν εἰς τὸ στράτευμα ἐνέβαλον καὶ πρὸς ἀποστασίαν ἔπειθον χωρεῖν.

6. Κοτεανίτζης γάρ τις τῶν Θεσσαλονικέων ἑτέρους πείσας περὶ ἑκατὸν πρῶτος βασιλέως ἀποστὰς, εἰς Θεσσαλονίκην ἀπεχώρει. ταῦτα δὲ ἔπραττον, οὐ βασιλεῖ προῃρημένοι πολεμεῖν, ἀλλὰ τῶν οἰκείων τὴν κάκωσιν καὶ τὰς ἐκ Βυζαντίου ἀπειλὰς οὐ φέρειν ὄντες δυνατοί.

7. Οἱ γὰρ ἐκεῖσε ἄγοντες τὰ πράγματα καὶ πολεμοῦντες βασιλεῖ πρὸς μὲν ἐκεῖνον οὐχ ὅτι γε πρεσβείαν ἐποιήσαντο ἢ διειλέχθησαν περὶ τοῦτο παράπαν, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ καὶ δὶς, ὥσπερ ἔφημεν, καὶ τρὶς πρεσβείαν πεπομφότος, οὔτε ἀπεκρίναντο οὐδὲν, ἀλλὰ καὶ τοὺς πρέσβεις πολλὰ περιυβρίσαντες, ἐκάκουν ἐν δεσμωτηρίοις ὅσα δυνατά. πρὸς δὲ τοὺς συνόντας ὁσημέραι κρύφα διελέγοντο καὶ πλεῖστά τε ἐπηγγέλλοντο εὖ ποιήσειν ἐκείνου ἀποστάντας, καὶ τοὐναντίον, εἰ μὴ πείθοιντο, οὐ τὰ ὄντα μόνον ἀφαιρήσεσθαι καὶ κτήσεις ἑτέροις παραδώσειν, ἀλλὰ καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας εἰς πεῖραν ἄξειν ἀλγεινῶν πολλῶν. ἃ ἐδόκει φοβερὰ τοῖς εὐγενεστέροις μάλιστα προσόδων μεγάλων ἀποστερουμένοις. ὧν καὶ τότε μεμνημένοι, κωλύειν διὰ πάντων ἐπεχείρουν βασιλέα πρὸς ὑπερορίους ἐξορμᾷν στρατείας, οἰόμενοι, ἂν κωλύσωσι, πρὸς ἕτερόν τι τρέψεσθαι λυσιτελέστερον. βασιλεὺς δὲ τοῖς ἀπ´ ἀρχῆς ἐμμένων ὡς καλῶς βεβουλευμένοις, ἄρας ἐκ τοῦ στρατοπέδου, ἧκε πρὸς Ἀξιὸν ὡς διαβησόμενος, συνείποντο δὲ καὶ οἱ ἄλλοι, οἱ μὲν ἑκόντες, οἱ δ´ ἀνάγκῃ. συμβὰν δὲ οὕτω, περὶ τὰ ὀρεινὰ ὄμβρων ῥαγδαίων καταῤῥαγέντων, ἄπορος ἐφαίνετο ὁ ποταμὸς ὑπὸ πλημμύρας. στρατοπεδευσάμενοι δὲ ἐκεῖ, περιέμενον ὡς λωφησάντων περαιωσόμενοι τῶν ὑδάτων. τὰ δὲ οὐδὲν ἧττον ἐπληθύνετο καὶ ὑποψίαν παρεῖχεν, ὡς οὐκ ἐν ὀλίγῳ δίοδον παρέξοντα. ἐπιλελοίπει τε ἤδη καὶ ὁ σῖτος τὴν στρατιάν.

8. Ὁρῶν δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς, ὡς ὅ,τε πόρος οὐ ῥᾴδιος αὐτοῖς, καὶ τῶν ἐπιτηδείων δέοιτο ἡ στρατιὰ, ἄκων μὲν καὶ δυσχεραίνων οὐ μετρίως καὶ τὴν γεγενημένην πρότερον ἐπὶ τὸν Ἕβρον κωλύμην στρέφων ἐπὶ νοῦν, καὶ δεδοικὼς, μὴ καὶ αὖθις τὰ παρόντα κακῶν αἴτια μεγάλων καταστῇ, ἐπέλεγέ τε ἑαυτῷ, ὡς ἐν οἷς μὲν ὁ θεὸς εὐδοκεῖ, καὶ ἡ κτίσις ἅπασα ὑπηρετεῖ, οἷς δὲ ἀντιτάττεται, καὶ ἡ κτίσις δύσκολον ὁμοίως ἑαυτὴν παρέχεται. ἀνέστρεφε δ´ οὖν ὅμως εἰς Γυναικόκαστρον, γνώμην ἔχων, ὡς, τῇ στρατιᾷ σίτου πορισθέντος, αὖθις ἐπανέλθοι. ἤλπιζε γὰρ, ἄχρι τότε καὶ τὸν ποταμὸν ἐνδώσειν πρὸς τὸν πόρον. πρωτοστράτωρ δὲ καὶ οἱ λοιποὶ ἥδοντο πρὸς τὴν ἀποτυχίαν καὶ χαίροντες ἐπανῄεσαν.

Chapitre XXXIX.

1. L'Empereur Cantacuzène tient conseil avec ses amis, et leur demande leur avis. 2. Chacun se tenant dans le silence, il leur propose le sien. 3. Difficulté proposée par le Protostrator. 4. Réponse de l'Empereur. 5. Le Protostrator et quelques autres traversent son dessein. 6. Coteanitze débauche cent soldats. 7. Plusieurs se réjouissent des obstacles qui surviennent à l'Empereur. 8. Il fait une sage réflexion.

1. L'Empereur les ayant assemblés le jour suivant, il leur commanda de proposer librement leur sentiment, afin que l'on pût choisir parmi leurs avis, celui qui serait le meilleur. Ils s'excusèrent tous par modestie, et pas un n'osa proposer ce qu'il pensait. Ceux qui s'étaient échappés de Constantinople, et qui étaient venus avec l'Empereur, étaient extrêmement fâchés 712 de la perte de Thessalonique, et ils demeuraient dans une grande irrésolution. Le mauvais succès des affaires abattait le courage des gens de guerre. Le Protostrator et les autres exilés de Thessalonique, voyant que les troupes de Constantinople y étaient entrées, et que les portes en étaient fermées à l'Empereur, se sentaient tourmentés par de cuisantes inquiétudes, à cause des parents qu'ils avaient dedans. Ils attendaient tous l'avis de l'Empereur, dans la créance qu'il trouverait des expédients pour les tirer d'une si fâcheuse conjoncture.

2. Quand il vit que personne ne vouloir rien proposer, Vous voyez, leur dit-il, que les affaires ont réussi autrement que nous ne pensions. Le Protostrator et les autres qui nous devaient livrer la ville, en ont eux-mêmes été chassés. Le peuple qui y est demeuré, et que nous espérions, ou gagner par la douceur des paroles, ou réduire par la force des armes, ne se rendra plus maintenant qu'il est irrité par les mauvais traitements qu'il a soufferts à notre occasion. Si les habitants avaient ce dessein là, ils ne demeureraient pas en repos, pendant que je suis à leur porte ; mais ils m'enverraient des Ambassadeurs, ou au moins quelqu'un d'eux me viendrait par er en particulier. Ce que personne ne sort, est une preuve assurée que le plus grand nombre nous est contraire, et que ceux qui nous sont favorables n'oseraient se déclarer. Je n'estime pas que nous devions demeurer ici pour y poursuivre des espérances vagues et fugitives, ni désespérer du reste de la 713 guerre, pour avoir manqué de prendre une ville. ll n'est que trop certain que nous ne pouvons venir à bout de toutes nos entreprises. Des hommes sages et courageux ne doivent perdre ni la modération dans les prospérités, ni la confiance dans les disgrâces. Il faut mettre ici le meilleur ordre qu'il nous sera possible, et nous en aller ensuite, aux lieux qui nous offrent les plus belles espérances. Nous renforcerons la garnison de Rentine, afin qu'elle fasse des courses aux environs de Thessalonique, d'où je crois que les troupes de Constantinople partiront bientôt. Nous laisserons aussi garnison dans le fort de Gynaicocastre, et nous traverserons le fleuve Axius, pour aller vers Béeée et vers Edesse, qui sont deux villes qui suivront notre parti. Les Thessaliens et les Acarnaniens se déclareront à l'heure-même en notre faveur. Quand nous aurons reçu ce renfort, il n'y aura plus personne qui nous puisse résister.

3. Quand l'Empereur eut fait cette proportion, le Protostrator, ceux de sa suite, et principalement ceux qui s'étaient enfuis de Constantinople, furent saisis d'horreur, en pensant aux longueurs des voyages qu'ils auraient à entreprendre pour parcourir l'Acarnanie et les pays d'alentour. Ils avaient néanmoins, honte de le contredire, et de découvrir la lâcheté avec laquelle ils cédaient à la mauvaise fortune. Ils usèrent donc d'excuses peu recevables pour rompre l'affaire. Comme l'Empereur persistait dans son avis, et qu'il soutenait qu'il n'y avait point d'autre parti à choisir : Vous ne savez peut-être pas, 714 lui dit le Protostrator qu'il y adéjà longtemps que les Serviens assiègent la ville d'Edesse, et que nous ne saurions y entrer que nous ne les ayons vaincus. Mais si vous le savez, je m'étonne qu'un aussi grand grand homme que vous, et aussi expérimenté dans la guerre, ne se contentant pas des ennemis domestiques que nous avons à combattre, en veuille chercher d'étrangers, et sur tout les Serviens, que nous aurions peine à vaincre quand ils seraient seuls.

4. Alors l'Empereur dit, qu'il n'avait point ouï parler du siège d'Edesse, que le Prince de Servie lui avait envoie des Ambassadeurs, pendant qu'il était en Thrace, et qu'ils avaient fait la paix ensemble.; Que si, ajouta-t-il, d'allié il est devenu ennemi, qu'ya-t-il à faire sinon d'aller courir la ville qu'il assiège, et d'acquérir l'amitié des habitants en procurant leur délivrance. Non seulement je suis d'avis d'aller de ce côté-là ; mais je l'ordonne. Que si vous et vos gens n'avez pas le courage de combattre les Serviens, je les attaquerai seul avec ma maison. Vous nous attendrez cependant à Gynaicocastre.

5. Il commandai l'heure-même au trompette de sonner le départ» Le Protostrator et les fugitifs de Constantinople jugeaient qu'il leur était honteux de ne le suivre pas ; et incommode de le suivre. C'est pourquoi ils firent leur possible pour le retenir, et pour ralentir son ardeur, et ils conseillèrent aux autres en particulier de s'excuser sur la disette des provisions nécessaires, et sur le refus que les villes seraient de les recevoir. Enfin ils n'omirent rien de ce qu'ils purent faire pour les détourner de suivre l'Empereur, et pour les portera la désobéissance.

6. Un certain Coteanitze Thessalonicien, fut le premier qui débaucha environ cent hommes de son pays, et qui les emmena à Thessalonique, non à dessein de se déclarer contre l'Empereur, mais par l'appréhension des mauvais traitements dont on menaçait leurs proches.

7. Non seulement ceux qui gouvernaient alors l'Empire, n'avaient point envoyé d'Ambassadeurs à Cantacuzène ; mais ils avaient mis en prison ceux qu'il leur avait envoyés, et ils leur avaient fait souffrir les plus sanglants de tous les outrages. Ils exhortaient tous les jours ceux de la ville de renoncer à son parti, et ils les menaçaient, non seulement de leur ôter leurs biens, mais de tourmenter leurs femmes, et leurs enfants. Ceux qui possédaient de grandes richesses, en appréhendant la perte comme un mal insupportable, faisaient tous leurs efforts pour dissuader l'Empereur de passer la frontière, dans l'espérance que s'il renonçait une fois à ce dessein, il en prendrait quelqu'autre qui leur serait plus utile. L'Empereur demeurant ferme dans son avis, marcha vers le fleuve Axius à la tête de ses soldats, dont les uns le suivaient par inclination, et les autres par contrainte. Ce fleuve avait été si extraordinairement enflé par les torrents qui étaient descendus du haut 716 des montagnes, qu'il n'y avait pas moyen de le passer. Il salut donc attendre qu'il fût rentré dans son canal ordinaire. Mais au lieu de diminuer, et de s'abaisser, il s'accroissait, et s'élevait et les vivres manquaient aux gens de guerre.

8. L'Empereur se souvenant d'une pareille difficulté ou il s'était autrefois trouvé sur le bord de l'Hèbre, fit réflexion sur ce que les créatures s'empressent de servir ceux que Dieu favorise, au lieu qu'elles s'arment contre ceux auxquels il est contraire. Il s'en retourna à Gynaicocastre, dans l'intention de revenir lors que ses soldats auraient amassé des provisions, et que le fleuve serait abaissé. Le Protostraor et ceux de sa suite se réjouirent de cette disgrâce, et, s'en retournèrent avec un extrême plaisir.

 

μʹ. 1. Τῆς αὐτῆς δὲ ἡμέρας καὶ Ἀπόκαυκος ὁ μέγας δοὺξ ἑβδομήκοντα ναυσὶ πρὸς Θεσσαλονίκην ἧκεν ἐξ Εὐβοίας. πρὸς γὰρ τὸν βασιλέως πόλεμον οὐδὲν οἰόμενος λυσιτελήσειν, οἷα δὴ ναυτικῆς οὔσης τῆς δυνάμεως αὐτῷ, Καντακουζηνοῦ δὲ τοῦ βασιλέως ἐξ ἠπείρου στρατευομένου, τὰς νήσους περιιὼν ἐπεδείκνυτο τὴν δύναμιν καὶ προῆλθεν ἄχρι τῆς Εὐβοίας.

2. Ἐκεῖθεν δὲ ἐπεὶ ἀναστρέφειν ἦν καιρὸς, ἐδόκει δεῖν καὶ πρὸς Θεσσαλονίκην ἐλθεῖν, ἐπιδειξόμενος κἀκεῖ τὴν δύναμιν. ἐλθόντι δὲ εὐθὺς ἡ περὶ τὴν βασιλέως στρατιὰν ἐμηνύετο διχοστασία. ὁ δ´ αὐτίκα πρωτοστράτορί τε καὶ τοῖς ἄλλοις τὴν ἄφιξιν αὐτοῦ ἐδήλου καὶ ἐπηγγέλλετο πολλὰ, εἰ βασιλέως ἀποσταῖεν πρὸς αὐτὸν, ἢ τὰ ἔσχατα ἠπείλει διαθήσειν τοὺς οἰκείους καὶ πᾶσαν ἐπιδείξεσθαι ὠμότητα. πρωτοστράτωρ δὲ καὶ πρότερον τὴν μετὰ βασιλέως ὀῤῥωδῶν στρατείαν διὰ τοὺς οἰκείους, ὥσπερ ἔφημεν, καὶ τὸ μὴ βούλεσθαι ὑπερορίαις καὶ πόνοις διὰ τὴν ἐκείνου χάριν προσομιλεῖν, ἄσμενός τε εὐθὺς ἐδέχετο τὸν λόγον καὶ ὅρκους ᾔτει παρὰ μεγάλου δουκὸς ἐπὶ τοῖς εἰργασμένοις πρότερον. ὁ δὲ παρεῖχε τότε χαίρων καὶ πάντα ἐπηγγέλλετο προθύμως. τοῦ πεπραγμένου δὲ εὐθὺς καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους διαδοθέντος, ὅσοι τὰ αὐτὰ ᾑροῦντο πρωτοστράτορι, τάραχός τε ἦν εὐθὺς οὐ μικρὸς κατὰ τὴν στρατιὰν καὶ σύγχυσις δεινὴ καὶ ἀταξία, τῶν μὲν ἤδη πρὸς ἀποστασίαν χωρεῖν βεβουλευμένων, τῶν δ´ ἄλλων, ὥσπερ ἦν εἰκὸς, διὰ τὴν ἐκείνων ἀποχώρησιν κλονουμένων καὶ πονηρὰς περὶ τοῦ μέλλοντος τὰς ἐλπίδας λαμβανόντων.

3. Βασιλεὺς δὲ ὡς τὸ στράτευμα ἑώρα συγχυθὲν, τοὺς μάλιστα αἰτίους τῆς ἀποστασίας περιστησάμενος, „ἄνδρες“ εἶπε „φίλοι, οὐδὲν οὕτω πρὸς ἀνανδρίαν καὶ μικροψυχίαν ἐπαγωγὸν, ὡς τὸ φιλοψυχεῖν καὶ πρὸς τὴν ἀποβολὴν τῶν ὄντων μαλακίζεσθαι. Ῥωμαῖοι δὲ οἱ πρὸ ἡμῶν οὐχ οὕτω διακείμενοι, τὴν οἰκουμένην μικροῦ δεῖν πᾶσαν παρεστήσαντο, ἀλλὰ πάντα πόνον ὑπομένοντες ὑπὲρ φιλοτιμίας καὶ τοῦ μὴ δοκεῖν ἥσσους φαίνεσθαι τῶν πολεμίων. ὅθεν οὐ μόνον ἐκ τοῦ συντυχόντος ἀπεδίδρασκον τοὺς πόνους, ἀλλὰ καὶ δυσπραγίαις χρώμενοι μεγάλαις καὶ στρατηγοὺς ἀποβάλλοντες καὶ στρατόπεδα ὁλόκληρα ἐν τοῖς πολέμοις, οὐδὲν ὑφίεσαν τῆς τόλμης, οὐδὲ τοῦ φρονήματος, ἀλλὰ πάντα μᾶλλον ᾤοντο δεῖν πρότερον ὑπομένειν ἢ δουλοῦν τοῖς πολεμίοις ἑαυτούς. ὑμεῖς δὲ οὐκ οἶδ´ ὅ,τι παθόντες, ἢ τίσι χρησάμενοι ταῖς τύχαις, φοβεροὶ τοῖς πολεμίοις ὄντες καὶ ῥάβδος ὑπ´ ἐκείνων κεκλημένοι σιδηρᾶ, δειλοὶ καὶ ἀγεννεῖς καὶ ἀνελεύθεροι ἀντὶ τῶν προτέρων ὤφθητε ἀθρόον, καὶ τοῖς πολεμίοις ἑκόντες ὄντες ἐγχειρίζετε σφᾶς αὐτοὺς, μηδένα πόνον περὶ τὸ χειρώσασθαι ὑμᾶς εἰσενεγκοῦσιν. οὔτε γὰρ ἐν μάχῃ ἡττήμεθα οὐδεμιᾷ αὐτῶν, οὔτ´ εἰς τοσοῦτον ἡμῖν ἧκε τὰ πράγματα ἀνελπιστίας, ὥστε ἀπορεῖν ὅπῃ σωθησόμεθα, εἰ μὴ σφᾶς αὐτοὺς ἐγχειρίσομεν τοῖς πολεμίοις. ἐγὼ δὲ οὕτως ἐξαρχῆς καὶ νῦν οὐδὲν ἧττον πέπεικα ἐμαυτὸν, ὡς οὐδέποτε προησόμενος ὑμᾶς, ἀλλ´ ἢ σὺν ὑμῖν παραστησάμενος τοὺς πολεμίους συμμερίσασθαι καὶ τὴν δόξαν καὶ τὴν ὠφέλειαν τὴν ἐκ τῆς νίκης, ἢ μαχόμενος πεσεῖσθαι, ἂν ἡττᾶσθαι συμβαίνῃ, ἐλευθέροις καὶ γενναίοις ἀνδράσι προσηκόντως. εἰ μὲν οὖν τὴν προτέραν εὔκλειαν ἐνθυμηθέντες ἀντιστῆναι ἐθελήσετε πρὸς τὰ δεινὰ, καὶ μὴ ἐν ἀνδραπόδων μοίρᾳ καταπλαγέντες τὴν νίκην παρέχειν ἀναιμωτὶ τοῖς πολεμίοις, ἄριστα βουλεύσεσθε καὶ προσήκοντα ὑμῖν αὐτοῖς. εἰ δ´ ἄρα τοσοῦτον ἥττησθε πρὸς τῶν οἰκείων τὴν συμπάθειαν, ὥσθ´ ὑπὲρ ἐκείνων καὶ τὰ αἰσχρότατα καὶ ἀγεννέστατα ὑφίστασθαι, οὐ δέον οὕτως ἀμφιβόλους φέρεσθαι καὶ δεινὰ πάσχειν κλονουμένους, ἀλλὰ συνταξαμένους φανερῶς, ἐφ´ ἃ προείλεσθε χωρεῖν. οὔτε γὰρ ἄκοντας εἱλκύσαμεν ἡμῖν δουλεύειν, οὔτε νῦν κωλύσομεν, εἰ μὴ ἑκόντες ὄντες αἱρεῖσθε τὴν μεθ´ ἡμῶν διατριβὴν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀπόντας τὴν ἴσην καὶ ὁμοίαν ὑμᾶς διατηρήσομεν φιλίαν. ὁρῶ γὰρ, ὡς οὐ διὰ κακίαν, ἀλλ´ ὑπὸ τῆς τῶν οἰκείων μαλακισθέντες μνήμης, καὶ ἃ μὴ οἴεσθε λυσιτελεῖν, πράττειν ἀναγκάζεσθε.“

4. Τοιαῦτα εἰπόντος βασιλέως, καὶ αὐτοὶ πολλὰ ἑαυτοῖς καταμεμψάμενοι φανερῶς, ὡς διὰ τῶν οἰκείων τὴν συμπάθειαν δειλοῖς καὶ ἀγεννέσι παρ´ ἀξίαν φαινομένοις, ἔπειτα καὶ σωτηρίαν ἐπευξάμενοι καὶ δεηθέντες μηκέτι μέλλειν, ἀλλὰ πρόνοιάν τινα ποιεῖσθαι ἑαυτοῦ, ὅποι ὁ θεὸς ἡγοῖτο, ἀνεχώρουν, προσαγορεύοντες καὶ ἀσπαζόμενοι τὸν βασιλέως πόδα. ἐκεῖνος δὲ μηκέτι ἀναμίγνυσθαι ἐκέλευε τοὺς ἀπιόντας τοῖς ὑπολειπομένοις, ἵνα μὴ ταραχὴ καὶ σύγχυσις ᾖ, ἀγνοουμένων τῶν μενόντων· ἀλλὰ τὸ ὑπ´ αὐτὸν τάγμα ἀκέραιον διαμεῖναν, (οὐδεὶς γὰρ αὐτῶν ἐλειποτάκτησεν,) ἄπωθεν στὰν πρὸς ἐκεῖνο τοὺς μενοῦντας χωρεῖν. αὐτίκα τε οἱ μὲν ἐχώρουν πρὸς τὸ τάγμα· οἱ λοιποὶ δὲ παριόντες ἕκαστος καὶ προσαγορεύοντες βασιλέα, ἀπηλλάττοντο. ὁ δ´ ὥσπερ οὐδενός τινος γινομένου καινοῦ, ἵστατο ἀντασπαζόμενος τοὺς παριόντας, οὐδὲ ἴχνος γοῦν τι λύπης ἢ ταραχῆς φαίνων ἐν τῷ προσώπῳ. ἀπέστησαν δὲ οὐχ οἱ ἐκ Θεσσαλονίκης μόνον καὶ Βυζάντιοι καὶ ἄλλοι ὅσοι πόλεων ἑτέρων ἦσαν πολῖται, οἷς πρόφασις εὐπρεπὴς οἱ οἰκεῖοι ἦσαν, ἀλλὰ καὶ τῶν Διδυμότειχον οἰκούντων οὐ στρατιῶται μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν εὐγενῶν καὶ μάλιστα εὔνων δοκούντων βασιλεῖ πολλοὶ,

5. οἷς καὶ Ἀπελμενὲ συνεξητάζετο πολλὰ τῆς βασιλέως εὐμενείας ἀπολελαυκὼς καὶ ἐκ μικροῦ καὶ τοῦ τυχόντος λαμπρὸς ἐς τὰ μάλιστα γεγενημένος καὶ περιφανής. ἔτι γὰρ μειράκιον ἐκεῖνον ὄντα ὁρῶν ὁ βασιλεὺς φύσεως πρὸς τὰ καλὰ ἐπιτηδείου τετυχηκότα καὶ δυνάμενον, εἰ ἄσκησιν προσλάβοι, ἄριστον παρέχειν πρὸς τὰ ἐπιτηδευόμενα ἑαυτὸν, ἐφιλονείκησε πρὸς πᾶσαν ἄριστον παιδείαν ἀποφαίνειν, καὶ πρός τε λόγους καὶ πρὸς τὰς στρατείας μάλιστα ἐξήσκησε. παρεχόμενος δὲ καὶ τὴν παρ´ αὐτοῦ ῥοπὴν, οὐ πλούσιον μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων οἰκετῶν ὑπερέχοντα ἀπέφαινεν. ὁ δ´ ἐν τοῖς ἄλλοις μὲν ἅπασιν ἄριστον παρεῖχεν ἑαυτὸν καὶ τῆς βασιλέως ἄξιον φιλοτιμίας· κόμπῳ δὲ φρονήματος οὐδέποτε τῆς ἀξίας ἀπολαύειν ᾤετο, ἀλλ´ ὅσων ἂν τύχοι, τῶν προσηκόντων ἐνόμιζεν ἐλάσσω· ὅθεν καὶ ἀχάριστος ἐδείκνυτο πρὸς τὸν δεσπότην μεγάλων ἀξιοῦντα. ἐπεὶ δὲ καὶ ἐξ ἰδιώτου πρὸς βασιλέα μεταβάλλοι, πάντα εἶναι παρ´ αὐτῷ ἠξίου, καὶ ἄρχειν τῆς στρατιᾶς καὶ πᾶσιν ἐπιτάττειν καὶ μείζοσι καὶ ἐλάττοσιν. ὧν μὴ τυγχάνων, ἐδυσχέραινεν οὐκ ἀνεκτῶς. βασιλεὺς γὰρ τοῖς μάλιστα προσήκουσι καθ´ αἷμα καὶ τῶν ἄλλων τοῖς εὐγενεστέροις τὰς τοιαύτας ᾤετο ἀρχὰς προσήκειν. τότε δὲ ἐν Γυναικοκάστρῳ τῆς ἀποστασίας τῶν ἄλλων γινομένης, καὶ αὐτὸς μὲν ἐσκέψατο ἐκείνοις εἰς Βυζάντιον συναπελθεῖν, ὡς ἐκεῖθεν ὧν ἦν ἄξιος τευξόμενος. αἰσχυνόμενος δὲ ἐπὶ τοσούτοις ἀγαθοῖς ἀγνώμων φαίνεσθαι, κλέπτειν τὴν ἀποστασίαν ἐπεχείρει. εἰσελθὼν γὰρ εἰς Γυναικόκαστρον, τὴν ἐκεῖθεν ἀναχώρησιν βασιλέως περιέμενεν, ἵν´ εὐπρόσωπος εἴη πρὸς τοὺς κατηγοροῦντας ὕστερον ἀπολογία, ὡς χρείας τινὸς ἕνεκα ὑπολειφθεὶς, ἀνάγκῃ τοῖς ἄλλοις συναπέλθοι, βασιλέως ἀναχωρήσαντος. οὗ τῆς διανοίας στοχασάμενος ὁ βασιλεὺς, οὐκ ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν, ἀλλὰ μετεκαλεῖτο πέμπων, ἄχρις οὗ φανερῶς ἀπείπατο.

suivant

Chapitre XL.

1. Apocauque arriva à Thessalonique. 2. Il gagna le Protostrator par ses promesses. 3.. Harangue de l'Empereur. 4. Il voit partir ceux qui l'abandonnent.5. Fortune d'Apelmene et ses qualités.

1. Le même jour Apocauque grand Duc arriva avec soixante dix vaisseaux d'Eubée à Thessalonique, ne pouvant incommoder avec une armée navale l'Empereur Cantacuzène qui  717 était à terre, il alla à Eubée et à Thessalonique, pour y faire une vaine gloire de sa puissance.

2. Aussitôt qu'il fut arrivé à cette dernière ville, et qu'il eut appris la division qui était dans l'armée de l'Empereur, il envoya faire de magnifiques promesses au Protostrator, et à ceux de sa suite  s'ils voulaient reprendre son parti, sinon il les menaça d'exercer contre leurs proches les dernières cruautés. Le Protostrator qui feignait dès auparavant de suivre la fortune de l'Empereur Cantacuzène, de peur que ses païens qu'il avait à Constantinople n'y fussent maltraités, et qui fuyait le travail, et le péril, accepta les offres d'Apocauquec, et le pria de les confirmer par son serment. Apocauque jura à l'heure même comme il voulut. Le bruit en ayant été répandu dans l'armée, elle fut remplie de confusion, les uns étant résolus à une révolte manifeste, et les autres en étant fâchés et en appréhendant les mauvaises suites.

3. L'Empereur Cantacuzène voyant le désordre et le trouble dont son armée était agitée, assembla ceux qui en étaient les auteurs, et leur dit.. Mes amis, il n'y a rien qui amollisse tant le courage, que le désir déréglé de conserver la vie, et les biens. Ce ne si pas de cette manière que les Romains qui nous ont précédé ont subjugué l'Univers; mais endurant toute sorte de travaux pour acquérir de l'honneur. Bien loin, de fuir le danger ils supportaient les disgrâces avec une fermeté invincible et ils perdaient leurs Capitaines 718 et leurs armées, sans rien perdre de leur fierté, ni de leur valeur. Enfin, il n'y avait rien qu'ils ne souffrissent plutôt que la servitude. Mais je ne sais par quel malheur vous qui paraissiez autrefois si redoutables à vos ennemis, qu'ils vous appelaient des barres de fer, êtes devenus tout d'un coup si lâches, et si timides, que vous vous livrez à eux, sans qu'ils aient la peine de vous vaincre. Nous n'avons point encore perdu de bataille, et nos affaires ne sont pas réduites à une si déplorable extrémité, que nous soyons obligés, ou de nous rendre, ou de périr. Pour moi, j'ai toujours été résolu de ne vous point abandonner ; mais de partager avec vous l'honneur et le profit de la victoire, ou si nous sommes si malheureux que d'être vaincus, de mourir en combattant comme doit faire un homme de cœur. Que si vous souvenant de la gloire que vous avez acquise par le passé, vous voulez résister généreusement à la mauvaise fortune, et faire acheter aux ennemis la victoire par leur propre sang, au lieu de la leur livrer par la dernière de toutes les lâchetés, ce si une disposition digne de vous, et que je ne saurais assez louer. Mais si la douleur des mauvais traitements que vos proches souffrent, fait une si forte impression sur vos esprits, qu'il n'y ait point de bassesses, ni d'indignités que vous ne soyez prêts de faire pour les en garantir, il n'est point besoin de témoigner tant de perplexité, ni tant d'irrésolution. Vous n'avez qu'à prendre congé, et à vous en aller où il vous plaira, je ne vous retiendrai pas malgré vous dans le service, non plus que je ne vous y ai pas engagés malgré vous. Je n'en aurai pas même moins 719 d'affection pour ceux qui se seront retirés, parce que ce n'est que par faiblesse, et non pas par infidélité qu'ils se retirent.

4. L'Empereur ayant parlé de la sorte, ils condamnèrent eux-mêmes la mollesse et la lâcheté que leur donnait l'amour de leurs proches, et ayant ensuite fait des vœux pour la prospérité, et l'ayant conjuré d'aller sans perdre de temps où Dieu l'appelait, ils se retirèrent après l'avoir salué, et lui avoir baisé le pied. Il leur défendit de se mêler avec ceux qui demeuraient, afin qu'il n'y eût point de désordre. Il demeura debout,  les regarda passer avec une contenance aussi ferme et aussi assurée, que si leur départ ne lui eût point fait de tort, et ne donna jamais aucun signe de tristesse, ni de trouble. Parmi ceux qui se retirèrent, il y en eut quelques-uns de Didymoteque, aussi bien que de Thessalonique, de Constantinople, et des autres villes.

5. Apelmene fut de ce nombre. C'était un homme que la faveur avait élevé d'une basse condition à une haute fortune. L'Empereur ayant reconnu dans sa jeunesse qu'il était d'un naturel qui promettait beaucoup, pourvu qu'il fût cultivé, il eut la bonté de prendre soin de son éducation, et de le faire instruire en l'éloquence, et en l'art de la guerre. Il lui donna depuis une si grande part dans ses bonnes grâces, qu'il devint non seulement le plus riche, mais encore le plus considéré de ses Officiers. Il faut avouer aussi que 720 c'était un fort galant homme, et qui semblait mériter l'élévation où il était parvenu. Parmi ces bonnes qualités, il avait un orgueil insupportable, qui lui faisait croire qu'il n'était jamais assez bien traité, et que les plus hautes dignités étaient au dessous de son mérite. Ce fut ce qui le rendit coupable d'une honteuse ingratitude envers un maître fort libéral. Etant devenu favori de simple particulier qu'il était auparavant, il eût voulu posséder seul tous les emplois, commander l'armée, et donner les ordres aux grands et aux petits, et il se fâchait de ce qu'il ne les donnait pas. L'Empereur croyait devoir réserver les principales charges pour les Princes de son sang, et pour les premiers de l'Empire. Ceux dont je viens de parler, étant donc partis pour aller à Constantinople, Apelmene avait envie d'y aller aussi bien qu'eux, pour y jouir des honneurs qu'il prétendit lui être dus. Mais parce qu'il avait honte de reconnaitre si mal les faveurs qu'il avait remues de l'Empereur, il souhaitait d'avoir au moins un prétexte de l'abandonner ; et pour cet effet il voulut attendre qu'il fût parti de Gyoaicocastre, L'Empereur s'étant douté de son dessein, le manda, et ne partit qu'après qu'il eut refusé de l'aller trouver.

suivant