Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

LIVRE TROIS (chapitres XI à XX)

LIVRE TROIS (chapitres XI à X) - chapitres XXI à XXX

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS JEAN PALEOLOGUE ET JEAN CANTACUZÈNE

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE TROISIEME.

 

 

 

précédent

ιαʹ. 1. Τοῦ μεγάλου δὲ δομεστίκου Διδυμοτείχῳ ἐνδιατρίβοντος καὶ περὶ τὴν παρασκευὴν τῆς στρατιᾶς ἠσχολημένου, ἧκον ἐκ Πελοποννήσου πρέσβεις πρὸς αὐτὸν, ἐπίσκοπός τε ὁ Κορώνης καὶ ὁ Σιδηρὸς Ντζιουὰν, ἐκ τῶν ἡγεμόνων τῶν πόλεων, αἳ ὑπήκοοι Λατίνοις ἦσαν, ἀπεσταλμένοι. Ἡ πρεσβεία δὲ ἦν· ὑπὸ βασιλέα γενέσθαι πάντας ἐπὶ τῷ τῶν μὲν πόλεων, ἃς κατέχουσιν, αὖθις αὐτοὺς ἡγεμονεύειν, φόρους δὲ τοὺς δημοσίους πάντας, οὓς πρίγγιπι παρέχουσι, διδόναι βασιλεῖ καὶ πᾶσαν ἄλλην ἐπιδείκνυσθαι καὶ θεραπείαν καὶ δουλείαν, καὶ στρατηγὸν ἐκ βασιλέως ἔχειν, ὑφ´ ᾧ τελέσουσιν ἑκόντες πάντες. Ἡ μὲν οὖν τῶν ἐκ Πελοποννήσου Λατίνων πρεσβεία τοιαύτη ἦν. Γράμματα δὲ καὶ πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον πεπόμφασιν, ἃ ἐδήλου τοιάδε· ὡς πάντες αὐτοὶ ἀπὸ συνθήματος, ἔτι περιόντος βασιλέως, βουλεύσαιντο ἀποστάντες πρίγγιπος ἐκείνῳ προσχωρεῖν καὶ ἤδη ἐν ἐπιχειρήσει ἦσαν τοῦ πράττειν τὰ βεβουλευμένα. Ἐπεὶ δὲ βασιλέα τετελευτηκότα πύθοιντο, ἀπογνόντας τὴν ἐπιχείρησιν, αὖθις ἠρεμεῖν. Παγάνου δὲ Ντεπιστόγια, συνήθους αὐτοῖς ἐς τὰ μάλιστα καὶ φίλου, ὀλίγῳ πρότερον ἐκ Βυζαντίου ἀφιγμένου, καὶ τῶν πραγμάτων πᾶσαν τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ἡγεμονίαν ὑπὸ σὲ ἀπαγγείλαντος τελεῖν, αὖθις συνελθόντας πάντας ἡμᾶς, τὰ δεδογμένα πρότερον ἐπιψηφίσασθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν εὐγένειαν τῶν τρόπων καὶ τὸ δύνασθαι αὐτοῖς, ἄν τινες ἐπίωσιν, ἀμύνειν, ἀλλ´ ὅτι καὶ πολὺν ἤδη χρόνον, καίτοι μήπω συντυχόντες, εὐνοϊκῶς σοι διακείμεθα καὶ φιλίως. Ἐξ ὅτου γὰρ ἐν Ἀκαρνανίᾳ βασιλεῖ συστρατευόμενος, τοῖς ἐν Θωμοκάστρῳ παρ´ ἡμῶν κατὰ συμμαχίαν ἀφιγμένοις Νικηφόρου τοῦ δεσπότου παιδὸς πρὸς λόγους ἐλθὼν αὐτὸς, φίλους ἀντὶ πολεμίων ἔπεισας γενέσθαι, ἐκεῖνοί τε ἀεί σοι τὴν εὔνοιαν διατηροῦσι καὶ ἡμᾶς ἀνέπεισαν, πολλὰ καὶ θαυμάσιά τινα περὶ σοῦ διεξιόντες, τὴν ἴσην καὶ ὁμοίαν εὔνοιαν κεκτῆσθαι περὶ σὲ, ὑφ´ ἧς καὶ νῦν πεπείσμεθα, τὴν πρεσβείαν ταύτην ποιήσασθαι νυνί. Τὴν μὲν οὖν ἀξίωσιν ἡμῶν οἱ παραγενόμενοι ἀπαγγελοῦσι πρέσβεις. ἂν δὲ τούτοις βασιλίς τε καὶ αὐτὸς ἐπιψηφίσησθε, οὐδὲν ἔτι τὸ κωλῦσον ἡμᾶς ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων βασιλείαν, ὥσπερ ἐπηγγειλάμεθα, τελεῖν, μόνον εἰ αὐτὸς ἀφίξῃ πρὸς ἡμᾶς, τάς τε πόλεις παραληψόμενος καὶ τὰ ἐνταῦθα πράγματα, ὅπῃ ἄν σοι δοκῇ, ἄριστα διοικήσων.“ τὰ μὲν οὖν γράμματα ἰδίᾳ τε ἑκάστῳ καὶ πᾶσιν ὁμοῦ τοιάδε ἦν.

2. δεξάμενος ὁ μέγας δομέστικος, ἥσθη τε ὑπερφυῶς καὶ τοῖς τε πρέσβεσι προσεφέρετο φιλοτίμως ἄγαν καὶ μεγαλοπρεπῶς. Καὶ τοῖς πεπομφόσιν ὡμολόγει χάριτας πολλὰς τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας καὶ τἄλλα τε, ὅσων ἐδέοντο, ὑπέσχετο ποιήσειν καὶ ἀφίξεσθαι πρὸς αὐτοὺς ἅμα ἦρι. Νῦν γὰρ οὐκ εἶναι ῥᾴδιον κινεῖν τὴν στρατιὰν πρὸς οὕτως ὑπερόριον στρατείαν, οὐ μετὰ πολὺ χειμῶνος ἐσομένου· (φθινοπώρου γὰρ ὥρα τότε ἦν,) πίστεως δὲ τῶν εἰρημένων ἕνεκα καὶ Βρουλᾶν τὸν Ἰάκωβον παρείχετο αὐτοῖς, ὥστε συνεῖναι τοῦ χειμῶνος, ὃς τῶν οἰκειοτάτων ἦν αὐτῷ, ἅμα μὲν τὴν πρὸς αὐτοὺς εὐμένειαν ἐπιδεικνύμενος, ὅτι ὡς οἰκείων ἤδη προνοοῖτο, ἅμα δ´ εἴ τι καὶ δύσνουν ἔτι ὑπολέλειπτο τῶν ἐν Πελοποννήσῳ, προσαξόμενος δι´ αὐτοῦ, ὥστε μηδεμίαν εἶναι δυσχέρειαν ἐκεῖσε παραγενομένῳ, ἀλλ´ ὑπαγάγηται πάντας βασιλεῖ. Δώροις δὲ τούς τε πρέσβεις ἅμα καὶ τοὺς πεπομφότας φιλοτίμως ἀμειψάμενος, συνεξαπέστειλεν αὐτοῖς ἅμα τὸν Βρουλᾶν, ἐπαγγειλάμενος ἐπικαίρως καὶ αὐτὸς ἀφίξεσθαι.

3. Ἐν Βυζαντίῳ δὲ παρεσκευασμένων τῶν τριήρεων, ἃς πρὸς τὴν ἔφοδον τῶν Περσῶν ἔφημεν ὁπλίζεσθαι, ἐπεὶ ὁ παρακοιμώμενος, ὃς αὐτῶν στρατηγὸς κεχειροτόνητο, δύσνους βασιλίδι γεγονὼς, ἐδραπέτευσεν ἐν Ἐπιβάταις, πέμψας ὁ μέγας δομέστικος ἐνεχείρισε τῷ ἐπὶ τοῦ στρατοῦ Σεναχηρεὶμ, ὃς αὐτίκα ἀποπλεύσας, τήν τε Περσικὴν διέλυσε στρατιὰν καταπλήξας τῷ τάχει τῆς παρασκευῆς, καὶ πολλὰ τὴν Σαρχάνη κακώσας χώραν καὶ πολίσματος ἑνὸς τῶν παραθαλασσίων κρατήσας ἐξ ἐφόδου καὶ ἐξανδραποδισάμενος καὶ τἄλλα ὅσα ἔδει τὸν ἀγαθὸν ποιήσας στρατηγὸν, ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Κωνσταντίνου.

4. Ἐκ δὲ τῆς ἑσπέρας μετὰ τὴν βασιλέως τελευτὴν ὅ,τε πρωτοστράτωρ Συναδηνὸς Θεσσαλονίκης ἐπιτροπεύων καὶ ὁ Χρέλης Κωνσταντῖνός τε Παλαιολόγος ὁ τοῦ βασιλέως θεῖος καὶ ὁ τοῦ μεγάλου δομεστίκου ἀνεψιὸς Ἄγγελος Ἰωάννης ὁ πιγκέρνης Τζαμπλάκων τε ὁ μέγας παπίας καὶ ὅσοι τῶν ἐν τέλει ἦσαν πόλεων ἐπιτροπεύοντες, πρὸς ἀλλήλους ἐπικηρυκευσάμενοι καὶ συμφρονήσαντες, οἱ πλείους μὲν κατελείποντο διοικοῦντες τὰς ἀρχάς· πιγκέρνης δὲ ὁ Ἄγγελος καὶ ὁ Παλαιολόγος Κωνσταντῖνος καὶ Τζαμπλάκων πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον ἀπεστέλλοντο, τὰ κοινῇ δηλώσοντες πᾶσι δεδογμένα. Ἔτι δὲ ἐχόμενοι ὁδοῦ, κήρυκα προπέμψαντες, ἐδήλουν γράμμασι τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ, μηδὲν περὶ ἑαυτοῦ κινεῖν τῶν καθεστώτων, μηδὲ πράττειν μηδὲν, μήτε τῶν δοκούντων βελτιόνων ἢ χειρόνων, ἂν μὴ παρῶσι καὶ αὐτοί· πάντως δὲ παρέσονται ὅσον οὐδέπω. Δίκαιον δὲ εἶναι πείθεσθαι αὐτοῖς, οὐ μόνον ἐν τοῖς πρώτοις τῶν φίλων τεταγμένοις, ἀλλὰ καὶ παρ´ ἑτέρων ἥκουσιν ὁμοίων. Παραγενομένοις δὲ, ἃ ἂν πᾶσι δόξειε κοινῇ λυσιτελεῖν, ταῦτα πράττειν. Ἐπεὶ δὲ γένοιντο ἐγγὺς Διδυμοτείχου, πάλιν ἕτερον προπέμψαντες, τήν τε ἄφιξιν ἐμήνυον αὐτῶν καὶ προετρέποντο ἐξιέναι εἰς ὑπάντησιν αὐτῶν. Τῷ δὲ ἐδόκουν ἀνόητα ἀξιοῦν. Οὐ γὰρ αὐτόν τινα προσήκειν τοὺς ἐντυγχάνοντας τιμᾷν προσαναγκάζειν, ἀλλ´ ἐκείνους οἴκοθεν ἀξίους κρίνοντας ἐπιψηφίζειν τὴν τιμήν. Ἐξετάζοντι δὲ πρὸς ἑαυτὸν τὸν λόγον, διὰ τὴν δοκοῦσαν ἀτοπίαν παρίστατο νοεῖν ὅπερ ἦν, ὡς οὐ σφετέρας ἕνεκα αὐτῶν τιμῆς ἠξίουν τοιαῦτα, ἀλλ´ ἵνα ὑπαντήσαντος, τῶν ἵππων ἀποβάντες αὐτοὶ τιμὴν ἀποδῶσι τὴν μεγίστην.

4. Ὁ μὲν οὖν τοιαῦτα ἐννοήσας, ἔμεινεν οἴκοι. Τοῖς δ´ ἐπεὶ οὐκ ἐξεγένετο τὴν ἐπίνοιαν εἰς ἔργον ἀγαγεῖν, ὀλίγῳ ὕστερον καιρὸν ἐπιτηρήσαντες καὶ συντυχόντες ἐφίππῳ, τῶν ἵππων ἀποβάντες προσεκύνουν. Εἶτ´ αὐτῷ οἴκοι συνελθόντες οὐ κατὰ τὸ πρότερον ἔθος συνεισῄεσαν ἔφιπποι τὴν αὐλὴν, ἀλλ´ ἔξω καταλιπόντες, παρέθεον πεζῇ. Ὁ δὲ ἠγανάκτησεν ἐφ´ ἑκατέροις οὐ μετρίως. Ἔπειθ´ ἑαυτῷ περιστησάμενος, κατηγόρει τὴν καινοτομίαν καὶ μὴ τοιαῦτα συνεβούλευε ποιεῖν, ἀλλὰ τοῖς προτέροις ἔθεσιν ἐμμένειν. Εἰ δὲ μὴ πείθοιντο, ἠπείλησεν ἀπελάσειν πρὸς ὀργήν. Δεῆσαν δὲ αὖθις ἵππῳ ἐπιβῆναι, ἐκέλευε τῆς πύλης ἄγειν ἔξω· εἶτα παριὼν τὴν αὐλὴν πεζῇ ἐπέβαινε πρὸς τῇ πύλῃ. Ὅπερ οἱ τὴν καινοτομίαν ἰδόντες εἰργασμένοι καὶ καταπτήξαντες τὴν ἀπειλὴν, ἐνέμενον τοῖς προτέροις, μηδὲν καινὸν, μήτε διανοούμενοι, μήτε πράττειν ὑπομένοντες, μήτ´ ἐκεῖνοι, μήθ´ ἕτεροί τινες.
 

précédent

Chapitre XI.

1. Les habitants du Péloponnèse offrent de se soumettre à l'obéissance de l'Empereur. 2. Le grand Domestique accepte leurs offres et envoie un de ses amis en leur pays. 3. Sennacherim défait les Turcs. 4. Les amis et les parents du grand Domestique lui défèrent des honneurs extraordinaires. 5.. Il les en reprend aigrement.

1. Pendant que le grand Domestique était à Didymoteque, l'Evêque de Corone, et Jean Sidere Gouverneur de quelques villes de Péloponnèse le vinrent trouver, pour lui déclarer que l'intention des habitants de ces villes-là, était de se soumettre à l'obéissance de l'Empe- 561 reur, et de lui payer le même tribut qu'ils avaient accoutumé de payer à leur Prince. Cette proposition était accompagnée d'une lettre au grand Domestique, dont le sens était. Nous avions résolu un peu avant la mort de l'Empereur, de nous soumettre à sa puissance. Pagan de Pistoye notre intime ami, étant venu depuis ici de Constantinople, et nous ayant appris que vous aviez entre les mains la principale autorité de l'Empire, nous nous sommes confirmés dans notre première résolution, non seulement par l'estime de votre vertu et par la confiance que nous avons au pouvoir que vous avez de nous défendre ; mais aussi par l'affection que nous vous portons, bien que nous n'ayons jamais été si heureux que de vous voir. Lorsque vous allâtes avec l'Empereur en Acarnanie, ceux que nous envoyâmes à Tomocastre au secours de Nicéphore, nous ont inspiré une si haute opinion de vos excellentes qualités qu'elle nous a obligés de vous envoyer cette Ambassade. Si l'Impératrice et vous avez agréable les offres que nous vous faisons, de vivre sous la domination des Romains, vous n'aurez qu'à venir prendre possession de nos villes, et à nous gouverner comme il vous plaira.

2. Le grand Domestique reçut ces Ambassadeurs avec beaucoup de civilité et beaucoup de magnificence. Il remercia ceux qui les avaient envoyés, de leur affection, leur promit d'aller en leur pays au commencement du printemps, n'y pouvant aller durant l'hiver avec des troupes, et pour les assurer de la vérité de sa promesse, 562 il envoya avec eux un de ses amis nommé Jacques Brulas, afin qu'il y disposât de telle sorte les esprits et les affaires, qu'il n'y trouvât point de difficulté lors qu'il y arriverait.

3. Depuis qu'Apocauque se fut révolté contre l'Impératrice, et qu'il se fut renfermé dans sa tour d'Epibate, le commandement des galères fut donné à Sennacherim, qui étant parti à l'heure même, surprit les Turcs, les mit en déroute, fit le dégât dans la Province de Sarcane, prit une petite ville maritime, et revint victorieux à Constantinople, avec quantité de prisonniers.

4. Synadene Protostrator et: gouverneur de Thessalonique, Creles, Constantin Paléologue oncle de l'Empereur, Jean l'Ange et Hanson cousin du grand Domestique, Zamplacon grand Papias, et tous ceux qui avaient des Gouvernements, ayant conféré ensemble, députèrent Ange Échanson, Constantin Paléologue, et Zamplacon, pour lui faire savoir une résolution qu'ils avaient prise. Ces trois députés étant encore en chemin, ils firent avancer un Héraut, avec une lettre, par laquelle ils lui mandèrent de ne rien ordonner touchant la conduite de l'Etat, sans leur participation ; qu'ils arriveraient bientôt, et qu'il était juste qu'il les écoutât., tant à cause de l'honneur qu'ils avaient d'être ses amis, qu'en confédération de ceux qui les avaient envoyés. Quand ils furent proche de Didymoteque, ils lui envoyèrent une autre personne, pour l'avertir de  563 leur arrivée, et pour le prier de venir au devant d'eux. La proposition lui parut fort ridicule, et: il crut qu'il ne dépendait que de sa liberté de rendre à chacun les honneurs qu'il méritait. Faisant néanmoins une plus sérieuse réflexion sur l'impertinence de leur demande, il devina leur intention, qui était, non d'exiger de lui aucun respect: ; mais de défendre de cheval pour se prosterner devant lui. Ce qui fut cause qu'il se garda bien de sortir. Ils trouvèrent une autre occasion de faire ce qu'ils avaient résolu ; car l'ayant rencontre à cheval ils descendirent, et se prosternèrent contre terre, et le conduisirent à pied jusqu'à son Palais.

5. Ces deux actions-là lui ayant extrêmement déplu, il les en reprit avec beaucoup d'aigreur, et il menaça de chasser ceux qui le failliraient d'une autre manière que de coutume. Après cela voulant monter sur son cheval, il commanda que l'on le menât hors de la porte, et il ne monta qu'après avoir traversé la cour à pied. Ceux qui avaient voulu introduire la nouveauté dont je viens de parler, appréhendant l'effet de ses menaces, n'osèrent plus entreprendre rien de semblable. 

ιβʹ. 2. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ ὁ τῶν Τριβαλῶν ἄρχων Στέφανος ὁ Κράλης τὰς πρὸς βασιλέα λύσας σπονδὰς, ἐπεὶ ἐπύθετο ἀποθανόντα, τήν τε ἄλλην πᾶσαν κατέδραμε Μακεδονίαν ληϊζόμενος, καὶ Θεσσαλονίκην παρελθὼν, ἄχρι χωρίου ἦλθε τοῦ προσαγορευομένου τῶν Κρητῶν. Ἔπειτα ἀνέστρεφεν, οὐ πολλὴν λείαν ἐπαγόμενος διὰ τὸ, μηνυθείσης τῆς ἐφόδου, πρότερον ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς φρουρίοις τά τε βοσκήματα καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐγκατακλεισθῆναι.

2. Ἐπεὶ δὲ ἠγγέλλετο περὶ τούτων τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ, ἐκκλησίαν συναθροίσας, ἐβουλεύετο μετὰ τῶν ἐν τέλει καὶ τῶν ἡγεμόνων τῆς στρατιᾶς, ὅ, τι δέοι ποιεῖν πρὸς τὴν ἔφοδον τῶν Τριβαλῶν. Οἱ μὲν οὖν ὅ,τι ἕκαστος ἐδόκει λυσιτελεῖν ἐβουλεύετο πρὸς τὰ παρόντα. Τῷ μεγάλῳ δὲ δομεστίκῳ τὸ πρὸς Κράλην ἀντικαθίστασθαι ταχέως, ἵν´ ἢ πείθοιεν αἱρεῖσθαι τὴν εἰρήνην ἢ θρασυνομένῳ πολεμοῖεν, δοκοῦν τῶν ἀναγκαίων, ἔτι πολλῷ μᾶλλον ἀναγκαιότερον καὶ λυσιτελέστερον πρὸς τὴν εἰς Πελοπόννησον στρατείαν ἅμα ἦρι παρεσκευασμένους ἐδόκει εἶναι καὶ μὴ προΐεσθαι τὸν καιρὸν, πράξεων παρεχόμενον μεγάλων ἀφορμάς.

3.Εἰ γὰρ, θεοῦ συναιρουμένου, τοὺς τὴν Πελοπόννησον οἰκοῦντας Λατίνους“ ἔφασκε „γένοιτο προσλαβεῖν, ἀνάγκη καὶ τοὺς τὴν Ἀττικὴν καὶ Βοιωτίαν οἰκοῦντας Κατελάνους ἢ ἑκόντας ἡμῖν ἢ βιασθέντας προσχωρῆσαι. Τούτου δὲ γεγενημένου καὶ τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ὥσπερ ἐν τοῖς πάλαι χρόνοις ἐκ Πελοποννήσου μέχρι Βυζαντίου συνεχοῦς γεγενημένης, ἔξεστι συνορᾷν, ὡς οὐδὲν ἔργον ἤδη Τριβαλούς τε καὶ τοὺς ἄλλους περιοίκους τῶν βαρβάρων τῆς ὕβρεως δίκας ἀπαιτεῖν, ἧς ἐξυβρίζουσιν εἰς ἡμᾶς τοσοῦτον ἤδη χρόνον. Ὡς οὖν μεγάλων ἐκεῖθεν ἐλπίδων ὑποφαινομένων, οὕτω προσήκει πράττειν ὥστε μὴ τὸν καιρὸν ἡμᾶς διαφυγεῖν. Οὗ δὴ ἕνεκα εἰς Βυζάντιον ἡμᾶς ἐπανελθεῖν ἡγοῦμαι νυνὶ προσήκειν. Δυνάμεως γὰρ ἡμῖν πρὸς τὴν Πελοπόννησον χρεία ναυτικῆς, ἣν δεῖ τοῦ χειμῶνος παρασκευασθῆναι. ἂν οὖν τούτων ἀμελήσαντες νῦν, τραπώμεθα πρὸς τὴν ἑσπέραν, νομίσαντες ὡς ἐπανήξομεν τἀκεῖ καταστήσαντες ταχέως, δέος μὴ πολέμοις ἐμπλακέντες καί τισιν ἑτέροις ἀναγκαίοις καὶ μὴ δυνηθέντες παρασκευάσασθαι, ἐπανελθόντες ἀπολέσωμεν τὴν πρᾶξιν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐν Βυζαντίῳ νῦν, πρῶτα μὲν ναυάρχους καταστήσομεν καὶ στρατηγὸν, οἷς μελήσει τάς τε ναῦς ἐπισκευάζειν καὶ ναύτας, οἳ ἐπιβήσονται, καὶ ὁπλίτας καταλέγειν. Ἔπειτα δὲ καὶ περὶ χρημάτων σκεψόμεθα, ὅθεν λαμβάνειν αὐτοῖς ἐξέσται πρὸς τοῦ στόλου τὴν παρασκευήν. Πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοὺς τῶν δημοσίων φόρων διοικητὰς ἀνάγκη καθιστᾷν, ἵνα μὴ, ἀτάκτως φερομένων καὶ ὡς ἔτυχε, λύμη τις γένηται περὶ χρήματα τὰ κοινὰ, ἐπιδεδωκότα οὐ μικρῶς ἐκ προσθήκης μὲν οὐδεμιᾶς τῶν εἰθισμένων φόρων, ἐξ ἑτέρων δέ τινων τρόπων καὶ ἐπινοιῶν. Ἐπειδὰν δὲ ταῦτα τῆς προσηκούσης ἐπιμελείας τύχῃ καὶ φροντίδος, πρεσβείαν διανοοῦμαι πέμπειν πρὸς τὸν ἄρχοντα τῶν Τριβαλῶν, ἅμα μὲν κατασκεψομένους τὴν ἐκείνου δύναμιν ὁπόση εἴη, ἅμα δὲ, εἰ καὶ πρὸς διαλλαγὰς ἑτοίμως ἔχει, χωρήσοντας πρὸς διαλύσεις. Οὐ γὰρ ἡγοῦμαι νῦν ἡμῖν λυσιτελεῖν, ἐξὸν εἰρήνην μετὰ τῶν ὁμορούντων ἐθνῶν ἄγειν, ἑκοντὶ τὸν πόλεμον αἱρεῖσθαι. Αὐτὸς δὲ ὀλίγας ἡμέρας Βυζαντίῳ ἐνδιατρίψας, ἔπειτα τὸ μισθοφορικὸν τῆς στρατιᾶς καὶ τῶν ἐκ χωρίων τὰς προσόδους ἐχόντων τοὺς δυνατωτέρους παραλαβὼν, ὡς καὶ τῆς ἑσπερίου στρατιᾶς συνεσομένης, πρὸς ἑσπέραν τοῦ χειμῶνος βαδιοῦμαι, τοῖς ἄλλοις ἐπιτρέψας οἴκοι διατρίβειν καὶ παρασκευάζεσθαι πρὸς τὴν στρατείαν, ὡς ἅμα ἦρι ἐσομένης. Καὶ Ἀλβανοὺς τοὺς περὶ Πογονιανὴν καὶ Λιβίσδαν νεμομένους ληϊσάμενος καὶ δίκας τῆς ἀδικίας ἐπιθεὶς, (ἴστε γὰρ δήπου καὶ αὐτοὶ, ὡς καὶ περιόντος βασιλέως καὶ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν πολλὰ τὰς τῆς Ἀκαρνανίας πόλεις καὶ Βαλάγριτα ἐκάκωσαν ὁσημέραι κατατρέχοντες καὶ ληϊζόμενοι,) πειράσομαι, εἰ δυναίμην, οἴομαι δὲ, τὴν τῶν Χριστοῦ γενεθλίων ἑορτὴν ἐν Βυζαντίῳ ἀγαγεῖν, οὐ μόνον διὰ τὴν στρατιὰν, ἵνα μὴ ὑπερόριος ἐν χειμῶνι διατρίβῃ, ἀλλ´ ἵνα καὶ βασιλέως ἡ νέου στεφηφορία τελεσθῇ. Οὕτω γὰρ ἐδέδοκτο ἡμῖν. Ἅμα δὲ ἦρι ἀρχομένῳ τῶν τε τριήρεων πρὸς τὸν πλοῦν οὐσῶν παρεσκευασμένων καὶ τῆς στρατιᾶς ἁπάσης, ἐξ ἠπείρου τε ἅμα καὶ θαλάσσης προσβαλοῦμεν τῇ Πελοποννήσῳ. Οὐ γὰρ μικρὰ προσθήκη γενήσεται Ῥωμαίοις, ἂν ὑπαγαγώμεθα ἐκείνους. Ὁδοῦ δὲ πάρεργον καὶ τοὺς τῆς Ἰωνίας διερευνησάμενοι ναυστάθμους καὶ ποταμοὺς, ἐν οἷς οἱ Πέρσαι τὰς σφετέρας αὐτῶν προσορμίζουσι ναῦς, καὶ καταφλέξαντες πυρὶ, (οὕτω γὰρ Ἀλησέρῃ τῷ Κοτυαείου σατράπῃ καὶ ἐμοὶ συντέθειται, ἐκ τῆς ἠπείρου παραβοηθοῦντι ἅμα στρατιᾷ πεζῇ τε καὶ ἱππικῇ,) καὶ τῆς ἐξ ἐκείνων ἀπαλλαγέντες λύμης καὶ φροντίδος, πρὸς τὸν προκείμενον βαδιούμεθα ἀγῶνα, πάντα τὰ οἴκοι καταστήσαντες καλῶς.“ τοιαῦτα τοῦ μεγάλου βουλευσαμένου δομεστίκου, ἐπεὶ καὶ τοῖς ἄλλοις συνεδόκει καὶ ἐπῄνουν τὴν βουλὴν, πρὸς μὲν τὸν τῶν Τριβαλῶν ἄρχοντα πρέσβεις ᾑροῦντο αὐτίκα. Οἳ καὶ παραγενόμενοι καὶ διαλεχθέντες περὶ εἰρήνης, ἔπεισάν τε διαλύσασθαι καὶ ἔθεντο σπονδὰς κατὰ τὰς οὔσας πρίν.

4. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος ἀθροίζεσθαι κελεύσας τὴν στρατιὰν, αὐτὸς ᾔει εἰς Βυζάντιον. Ἐπεὶ δὲ ἐγένετο ἐγγὺς, οἱ Βυζαντίῳ παρόντες τῶν συγκλητικῶν εἰς ὑπάντησιν ἐξελθόντες, ἠσπάζοντο τῶν ἵππων ἀποβάντες. Ὁ δὲ ἐπέπληττεν αὐτοῖς ὡς οὐ προσήκοντα ποιοῦσιν· ἔπειτα εἰς τὰ βασίλεια ἐλθὼν, ἠσπάζετό τε βασιλίδα καὶ παρεμυθεῖτο λόγοις, οὐκ ἀλγοῦσαν μόνον ὑπὸ τῶν συμφορῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα νοσηλευομένην. Καὶ διηγησάμενος, ὅσα τε πράξειε πρὸς Διδυμότειχον ἐλθὼν, καὶ ὅσα τοῖς ἐκ Πελοποννήσου πρέσβεσιν ἐπαγγείλαιτο, οἷά τε διανοοῖτο περί τε ἐκείνων καὶ περὶ τῶν ἄλλων πράττειν, μεγάλα τε ἐλπίζειν παρῄνει καὶ αὐτῷ θαῤῥεῖν, ὡς ὑπὲρ ὠφελείας αὐτῆς τε καὶ παίδων καὶ τοῦ κοινοῦ Ῥωμαίων, οὔτε σώματος, οὔτε χρημάτων φεισομένῳ, ἀλλὰ πᾶσαν ἐπιδειξομένῳ καὶ σπουδὴν καὶ προθυμίαν. Νῦν μὲν γὰρ οὐ ῥᾴδιον εἶναι, λόγοις τήν τε στρατιᾶς ἐπίδοσιν καὶ τῶν προσόδων τῶν κοινῶν ἀποδεικνύειν· ἔαρος δὲ γενομένου, εἰ ἐν ζῶσιν εἴη, οὐ λόγων δεήσεσθαι πρὸς τὴν ἀπόδειξιν, ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων φανερᾶς τῆς ὠφελείας γινομένης. Ἔπειτα καὶ περὶ ὧν ἥκει κοινωσάμενος, ὡς καὶ αὐτῇ συμφέροντα ἐδόκει καὶ ἐπεψήφιζε τὴν βουλὴν, ἔργου εἴχετο καὶ διῴκει πάντα, ᾗ βεβούλευτο.

Chapitre XII.

1. Le Crale de Servie fait le dégât en Macédoine. 2. On tient conseil. 3. Le grand Domestique propose son avis. 4. Il revient à Constantinople.

1. Dans le même temps Etienne Crale de Servie ayant appris la mort de l'Empereur, courut et pilla la Macédoine, et ayant passé Thessalonique, vint jusqu'en un endroit nommé Crele. Il s'en retourna bientôt après avec fort peu de butin, parce que les paysans qui avaient été avertis de son arrivée, s'étaient retirés dans les forts avec leurs troupeaux et leurs meubles.

2. Le grand Domestique assembla les Officiers de l'armée, pour délibérer ce qu'il y avait à faite contre ces peuples. Chacun ayant proposé ce qu'il crut être le plus à propos, le grand Domestique témoigna que bien qu'il fût persuadé qu'il, était nécessaire de réprimer leurs courses, et de leur faire fortement la guerre, à moins qu'ils ne demandassent la paix, il soutenait néanmoins qu'il était encore plus nécessaire de se préparer à l'expédition du Péloponnèse.

3. Si nous sommes assez heureux, dit-il, pour gagner cette Province, il faudra que l'Attique et la Béotie se rendent à nous, de gré, ou de force. Lorsque l'Empire aura repris ses anciennes bornes, et qu'il s'étendra 565 depuis le Péloponnèse  jusqu'a Constantinople, il nous sera fort aisé de nous venger des Serviens. Mais il faut suivre maintenant les espérances qui se présentent de ce coté-la. Pour cet effet, j'estime qu'il est bon de retourner à Constantinople, et d'y équiper les vaisseaux dont nous avons besoin au printemps. Si nous négligions ce soin-là, et que nous allassions en Occident, peut-être que la nécessité des affaires nous y retiendrait plus longtemps que nous ne pensons ; de sorte que quand nous serions de retour, nous n'aurions plus le loisir d'exécuter ce que nous avons projeté. Si nous allons maintenant à Constantinople, nous choisirons des Officiers pour l'armée navale, nous chercherons de l'argent pour la faire subsister, nous établirons des receveurs des impositionsd publiques, pour empêcher la dissipation des finances. J'enverrai après cela des Ambassadeurs au Prince de Servie, tant pour m'informer de ses forces,  que pour faire la paix avec lui,  s'il y est disposé. Car il y aurait de l'imprudence à vouloir faire la guerre en ce temps-ci, si nous pouvons faire la paix. Quand j'aurai séjourné un peu de temps à Constantinople, j'irai avec les troupes soudoyées, et avec celles qui tirent les revenus des terres qu'on leur a données vers l'Occident, où j'en dois encore trouver d'autres, et je commanderai au reste de demeurer ici pour y faire les préparatifs nécessaires à l'expédition que nous commencerons au printemps. Lorsque j'aurai châtié l'insolence avec laquelle les Albanais qui habitent vers Pogomene, et vers Lisbide, ont ravagé nos terres, et pillé l'Acarnanie, avant et depuis la mort de l'Empereur, je tâcherai de 566 passer à Constantinople la Fête de la Naissance du divin Sauveur, tant en faveur des soldats, de peur qu'ils ne passent l'hiver au delà des frontières, qu'en considération du Sacre de l'Empereur, dont la cérémonie se pourra faire en ce temps-la. Au commencement du printemps, lorsque nos galères feront équipées, et que nos troupes seront assemblées, nous irons par mer et par terre au Péloponnèse, et nous tacherons de le réunir à l'Empire. Nous vif serons après cela les ports d'Ionie, et étant fortifiés par la Cavalerie et l'infanterie qu'Aleser Sultan de Cotye me doit donner, nous nous délivrerons des inquiétudes qui nous pourraient venir de ce côté-là, et alors nous nous mettrons en campagne. L'assemblée ayant approuvé l'avis du grand Domestique, on nomma des Ambassadeurs vers le Prince de Servie, qui étant partis à l'heure même, et ayant conféré avec lui, conclurent la paix aux mêmes conditions auxquelles elle avait été faite auparavant.

4. Le grand Domestique ayant commandé aux troupes de s'assembler, il alla à Constantinople. Lors qu'il en fut proche, plusieurs des plus considérables sortirent au devant de lui, et descendirent de cheval pour le saluer. Il les blâma de cette nouveauté, et il alla trouver l'Impératrice pour lui rendre ses respects, et pour la consoler de l'inquiétude que lui donnait le mauvais état des affaires, et de la douleur d'une indisposition qui lui était survenue. Il lui raconta ce qu'il avait fait à Didymoteque, et ce qu'il a- 567 vait répondu aux Ambassadeurs des habitants du Péloponnèse. Il l'exhorta à prendre confiance en lui, dans l'assurance qu'il lui donnait de n'épargner, ni son bien, ni sa vie pour son service. Il ajouta, qu'il ne lui était pas aisé de lui expliquer de combien il avait augmenté les troupes et les revenus de l'Empire, mais qu'au commencement du printemps il le lui ferait voir, non par des paroles, mais par des effets. Enfin, il lui proposa d'autres desseins qui lui étaient venus dans l'esprit, et les lui ayant fait approuver, il commença a les mettre en exécution.

ιγʹ. 1. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον ἐξ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐν βασιλείοις αὐτοῦ τῇ βασιλίδι διαλεγομένου περὶ τῶν κοινῶν καὶ κοινῇ βουλευομένων περὶ ὧν ἂν δέοι πράττειν, θροῦς ἔξωθεν ἠκούετο καὶ βοὴ περὶ τὰ βασίλεια συμμιγής. Ἐρομένης δὲ τῆς βασιλίδος πρὸς αὐτὸν, τί ἂν εἴη ταῦτα, σαφὲς μὲν οὐδὲν εἰδέναι ἔφασκεν· οἴεσθαι δὲ, πρὸς τὴν δίκην τινῶν ἀλλήλοις ἀντιλεγόντων, τὸν θόρυβον γίνεσθαι τουτονί. Διϊσχυρίζετο δὲ καὶ ὕστερον, οὐδὲν ἄλλο οἰηθῆναι τὴν ἀρχήν· οὐδὲ γὰρ οὐδ´ αὐτός τι ᾔδει τῶν γιγνομένων. Ἔπειτα ὡς μείζων ἦν ὁ θόρυβος καὶ παρετείνετο ἐπιπολὺ, νομίσας καὶ αὐτὸς νεώτερόν τι εἶναι, ἀναστὰς ἐξῄει μαθεῖν ἐθέλων τῶν γινομένων τὴν αἰτίαν. Ὁρᾷ δὲ τῶν βασιλείων τὴν αὐλὴν πλήθουσαν ἀνδρῶν, οἳ ἦσαν οὐ τοῦ στρατιωτικοῦ καταλόγου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπ´ εὐγενείᾳ λαμπρυνομένων νέων, καὶ τὸν πατριάρχην ἐν μέσοις αὐτοῖς ἑστῶτα καὶ λογομαχοῦντα πρὸς αὐτοὺς διαφερομένους. Αἰτία δὲ τῆς διαφορᾶς ἦν, ὅτι δὴ ἠξίουν μείζονος τιμῆς τὸν μέγαν δομέστικον δίκαιον τυγχάνειν εἶναι καὶ μὴ τοῖς πολλοῖς ὁμοίως πεζῇ τῶν βασιλείων εἰσιέναι τὴν αὐλήν· ὃς οὐ μόνον νῦν τῶν ὅλων πραγμάτων ἔχει τὴν ἀρχὴν, ἀλλὰ καὶ, βασιλέως περιόντος, παραδυναστεύων ἦν καὶ πολλάκις ὑπ´ ἐκείνου προσκεκλημένος πρὸς τὴν βασιλείας κοινωνίαν. Ἐν αἰτίαις τε τὸν πατριάρχην διὰ ταῦτα ἐποιοῦντο, ὅτι δὴ περιορῴη καὶ μὴ βασιλίδι παραινοίη τὰ προσήκοντα. Ταῦτα δὴ αὐτοῖς ἐλέγετο, οὐ πᾶσιν ὁμοίας ἔχουσι τὰς γνώμας. Ἀλλ´ οἷς μὲν εὔνοια πρὸς ἐκεῖνον ἦν, ἐσπουδάζετό τε ἀληθῶς ὁμοίως καὶ ἐλέγετο, οἱ δ´ ἐθεράπευον τὸν καιρὸν καὶ τὴν μεγάλου δομεστίκου δύναμιν· ἦσαν δὲ οἳ καὶ δυσχεραίνοντες πρὸς τοὺς λόγους καὶ ἡδέως ἂν κωλύσοντες, εἰ ἐξῆν, ὅμως ὑπὸ δέους συμφωνεῖν ἐδόκουν τοῖς πολλοῖς, οἰόμενοι, ἐκείνου συνειδότος καὶ ἀφανῶς τὰ τοιαῦτα συσκευάζοντος εἰρῆσθαι. Ὁ πατριάρχης δὲ ἀντικαθίστατο πρὸς τοὺς λόγους καὶ, μὴ δεῖν, ἔλεγεν, αὐτοὺς ἀτάκτως θορυβεῖν, ἀλλὰ πείθεσθαι τοῖς βασιλίδι καὶ μεγάλῳ δομεστίκῳ ἐγνωσμένοις.

2. Ἐν τούτοις δὲ τῆς ἔριδος ἐκείνοις οὔσης, ἐπεὶ ἐπέπαυτο φανέντος, τοῖς μὲν ἄλλοις ὥσπερ ὀργιζόμενος οὐδὲν εἰρήκει· πατριάρχην δὲ ἐμέμφετο, ὅτι ἀνοήτων ἀνθρώπων προσέχων λόγοις, ἕστηκε πρὸς αὐτοὺς λογομαχῶν καὶ θόρυβον κινῶν. Συνεβούλευέ τε οἴκοι ἀπελθεῖν καὶ μηδὲν πρὸς ἐκείνους διαφέρεσθαι νῦν, ὡς ἐς τὴν ὑστεραίαν ἅμα αὐτῷ περὶ τῶν εἰρημένων ποιησομένῳ λόγον. Προέπεμπέ τε ἄχρι ἵππου θεραπεύων διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν γεγενημένην μέμψιν, οὔπω πρότερον τοῦτο εἰργασμένος, ἀλλ´ ἐν τοῖς βασιλείοις οἴκοις συνταττόμενος ἀναστρέφειν εἰωθώς. Εἰς βασιλίδα δὲ αὖθις ὁ μέγας δομέστικος ἐπανελθὼν, τὴν αἰτίαν τοῦ θορύβου διηγεῖτο, ὅπως τε αὐτὸς τῆς ἀκαίρου φιλονεικίας μεμψάμενος πατριάρχην, ὅτι ἀνοήτων ἀνθρώπων προσχοίη λόγοις ἔχουσι μηδὲν ὑγιὲς, παραινέσειεν οἴκαδε ἀναχωρεῖν. Διϊσχυρίζετό τε καὶ αὐτὸς ἐπιμαρτυρόμενος θεὸν, ὡς οὐδὲν τῶν λεγομένων συνειδείη, ἀλλ´ ὑπό τινων ἀπαιδεύτων ὑπ´ αὐθαδείας ἀνοήτως κινηθείη.

3. Ἐπαινούσης δὲ τῆς βασιλίδος ἐπὶ τῷ τὸν θόρυβον καταστεῖλαι, „Ἀλλ´ ἐκείνῳ μὲν“ ὁ μέγας δομέστικος ἔφη „συνεβούλευσα μηδὲν προσθέντι τοῖς εἰρημένοις ἀπελθεῖν, οὕτω συνιδὼν ῥᾳδίως διαλύσειν τὴν φιλονεικίαν, μάλιστα περὶ ἐμοῦ γεγενημένην. Σοὶ δὲ, μὴ τὴν αὐθάδειαν ἀτιμώρητον παραινῶ περιιδεῖν, ἀλλὰ λόγοις κολάσαι προσκαλεσαμένην τῆς γλώσσης τῆς ἀκολασίας ἕνεκα. Παρῄνεσα δ´ ἂν, καὶ ἐπιπλεῖον ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν τὴν πρὸς αὐτοὺς, εἰ μὴ ταχέως ἔμελλον ἐνθένδε ἀπελεύσεσθαι, τοὺς πλείους αὐτῶν παραλαβών. Διὸ μετὰ τὸ καθάψασθαι ἀρκούντως, παράσχου συγγνώμην, αἰτιωμένη τῆς ὁδοιπορίας τὴν ἀνάγκην.

4. ᾯ πεισθεῖσα καὶ ἡ βασιλὶς, τοὺς ἄνδρας τε προσεκαλεῖτο καὶ ὠνείδιζεν αὐτοῖς τὴν ἀπαιδευσίαν, ὅτι βασιλέων ἐντεθραμμένοι νόμοις καὶ συνόντες ἐκ παιδὸς, οὐδὲν ἄμεινον τῶν ἀβασιλεύτων διάκεισθε βαρβάρων, πᾶν τὸ προσιστάμενον ὑμῖν ἀτάκτως θορυβοῦντες. Σκοπεῖτε γὰρ, εἰς ὅσον ἀνοίας ἠλάσατε νυνί. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐν βασιλείοις φανερῶς ἀντείπετε βασιλεῦσι· δεύτερον δ´, ὅτι πατριάρχῃ διηνέχθητε, κοινῷ πάντων ὄντι πατρὶ πνευματικῷ καὶ μάλιστα πολλῆς αἰδοῦς ἀξίῳ καὶ τιμῆς, πολλῷ πλέον ἢ οἱ σαρκικῶς γεγεννηκότες. Τρίτον δ´, ὅτι καὶ ὑπὲρ μεγάλου δομεστίκου δῆθεν ἐποιήσασθε τοὺς λόγους, τόγε εἰς ὑμᾶς ἧκον ἀποδεικνύντες διὰ τούτων τῆς παρ´ ὑμῶν αὐτὸν δεόμενον ἐπικουρίας εἰς τὸ τυχεῖν, εἴ τινος δέοιτο παρ´ ἡμῶν. Τοῦτο δ´ ὅτι τῶν ἀτοπωτάτων, οὐχ ἑτέροις, ἀλλ´ ὑμῖν αὐτοῖς χρήσασθε διαιτηταῖς. Οὐ γὰρ νῦν μόνον, ὅτε εἰς αὐτὸν περιήκει τῶν ὅλων ἡ φροντὶς, ἀλλὰ καὶ βασιλέως ζῶντος, ὑμῶν ἁπάντων οὗτος προΐστατο, ἐν οἷς ἐδεῖσθε βασιλέως· αὐτοῦ δὲ ὑμῶν οὐδείς. Ὥστε καὶ ἐκ τῶν προτέρων καὶ τῶν νῦν συνιδεῖν ὑμᾶς ἐχρῆν, ὡς οὐκ ἂν δέοιτο τῆς παρ´ ὑμῶν ἐπικουρίας. Οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ ἔστιν οὐδὲν, ὃ βουλομένῳ ἢ περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρων, μὴ καὶ πράττειν δυνατόν. Εἰ δὲ τοῦθ´ οὕτως ἔχει καὶ οὐδεὶς ἀντερεῖ, οὐδ´ ὑμᾶς ἐχρῆν θορυβεῖν καὶ ταράττεσθαι εἰκῇ. Καὶ διὰ τοῦτο οὐκ εὐεργεσίας, ἀλλὰ δίκης ἄξιοι παρ´ αὐτῷ· κἀγὼ δὲ ὑμᾶς τὰς προσηκούσας τῆς αὐθαδείας ἀπῄτησα ἂν εὐθύνας, εἰ μὴ αὐτὸς παρῃτήσατο δεηθεὶς ὑπὲρ ὑμῶν, ἄλλως δ´ ὅτι καὶ πρὸς τὴν ἐκστρατείαν παρεσκεύασθε, πρὸς ἣν χαίροντας βαδίζειν, οὐκ ἀνιωμένους, οἴομαι προσήκειν. Οὗ δὴ ἕνεκα τὴν μὲν τῶν ἡμαρτημένων παρέχομαι συγγνώμην, τοῦ λοιποῦ δὲ εὐτάκτους εἶναι παραγγέλλω καὶ τῶν μειζόνων μηδὲν περιεργάζεσθαι, ἀλλὰ παραχωρεῖν ἐκείνοις, οἷς τὰ τοιαῦτα καλῶς τε ἔξεστι διοικεῖν καὶ, ἐάν τι σφάλλωνται, ἐπανορθοῦσθαι.“ Τοσαῦτα μὲν ἡ βασιλὶς πρὸς ἐκείνους διειλέχθη, τοῦ θορύβου ἕνεκα καθαπτομένη. Ἐκεῖνοι δὲ τῆς ἡμερότητος καὶ τῆς συγγνώμης χάριτας ὁμολογήσαντες καὶ τῶν ἄλλων μᾶλλον ὁ μέγας δομέστικος, οἱ μὲν ἄλλοι ἀνεχώρουν· ὁ μέγας δὲ αὖθις δομέστικος καταλειφθεὶς, ἐβουλεύοντο ἅμα βασιλίδι περὶ ὧν ἀναγκαῖον ἦν.

Chapitre XIII.

1. Contestation à la porte du Palais, entre les grands de l'Empire et le Patriarche. 2. Le grand Domestique l'apaise par sa présence. 3. Il conseille a l'Impératrice de faire réprimande aux auteurs du désordre, et de leur pardonner. 4. Elle suit son conseil.

1. Quelques jours après, comme il délibérait avec elle touchant des affaires importantes, il s'éleva un grand bruit au dehors. L'Impératrice lui ayant demandé ce que c'était, il répondit qu'il n'en savait rien ; mais qu'il 568 croyait que ce pouvait être des Plaideurs qui disputaient ensemble. Il a depuis assuré que c'était alors son sentiment, et qu'il ne savait rien de tout ce qui se passait. Le bruit s'étant extraordinairement augmenté, il reconnut qu'il fallait que ce fût quelque chose d'extraordinaire, et sortit pour voir ce que c'était. Il vit le vestibule tout rempli, non seulement de soldats, mais de jeunes hommes des meilleures maisons et le Patriarche debout qui contestait avec chaleur. Le sujet de la contestation était, qu'ils prétendaient que l'on devoir rendre au grand Domestique de plus grands honneurs que l'on ne lui en rendait, et qu'il ne devait point entrer à pied dans la Cour du Palais, puis qu'il n'avait pas seulement le gouvernement entre les mains, mais que le feu Empereur l'avoir associé à l'Empire. Ils accusaient le Patriarche de ce désordre, parce qu'il ne remontrait pas à l'Impératrice ce qu'elle devait faire. Ceux qui tenaient ces discours n'avaient pas tous les mêmes motifs. Les uns agissaent de bonne foi et par affection pour le grand Domestique. Les autres s'accommodaient au temps, et ne considéraient que sa fortune. D'autres enfin désapprouvaient ce qui se disait, et l'eussent empêché s'ils eussent pu, mais par prudence et par crainte, ils faisaient semblant d'être de l'avis de la multitude, et ils croyaient qu'il ne se faisait rien en cela sans la participation, et sans l'ordre du grand Domestique. Le Patriar- 569 che s'opposait fortement à leur sentiment, soutenant qu'ils devaient suivre les ordres de l'Impératrice et du grand Domestique, sans être si hardis que d'exciter des troubles, en voulant apporter des changements.

2. Le grand Domestique ayant apaisé la contestation par sa présence, il regarda ceux qui la causaient d'un œil de colère, sans leur parler ; mais il dit au Patriarche, qu'il n'avait pas dû se commettre avec ces extravagants, qu'il cessât de contester avec eux, et que le jour suivant il l'entretiendrait du sujet sur lequel il contestait; et pour adoucir l'aigreur avec laquelle il l'avait repris, il le reconduisit jusqu'à son cheval, ce qu'il ne faisait jamais, ayant toujours accoutumé de le quitter au dedans du Palais. Il alla rapportera l'impératrice le sujet du tumulte, et la manière dont il avait repris le Patriarche de s'être commis indifférentement avec de jeunes gens. Il prit Dieu à témoin de ce qu'il n'avait rien su de ce qui s'était dit au dehors, et de ce que ce n'était qu'un effet de la témérité et de l'insolence de quelques particuliers.

3. L'Impératrice l'ayant loué de la prudence avec laquelle il avait arrêté ce désordre,il lui dit: J'ai conseillé au Patriarche de se retirer, parce que j'ai cru qu'il n'y avait peint de meilleur moyen de terminer le différend qui s'était ému à mon occasion. Je n'estime pas néanmoins, qu'il faille laisser cette insolence impunie, au contraire, si vous me croyez, vous manderez les auteurs 570 de ce désordre, pour leur faire une sévère réprimande. Si je n'étais sur le point de partir et de les emmener avec moi, je serais d'avis de les punir avec une plus grande rigueur ; mais je vous conseille de leur pardonner en considération de l'expédition où nous les allons employer.

4. L'Impératrice, suivant cet avis, envoya quérir les auteurs du désordre, et leur reprocha fortement le manque de respect et l'impertinence dont ils avaient usé ; parce que bien qu'ils eussent été élevés dès leur jeunesse sous la domination légitime des Empereurs, ils avaient paru aussi emportés et aussi intraitables que des Barbares qui vivent sans Souverain. Considérez un peu, leur dit-elle, à quel excès de folie vous vous êtes portas. vous êtes déclarés ouvertement dans le Palais contre les intentions de l'Empereur. Vous avez offensé le Patriarche, qui est votre père commun selon l'esprit, à qui vous devez un plus grand respect qu'à votre père selon la chair. Vous avez entrepris la défense du grand Domestique, comme s'il avait besoin de votre secours pour obtenir de moi tout ce qu'il peut désirer. Vous savez qu'il a toutes les affaires entre les mains, et que durant la vie de l'Empereur vous n'obteniez aucune grâce que par son entremise. Vous pouvez juger par l'état passé et par l'état présent de sa fortune, que votre assistance ne lui est pas nécessaire. S'il n'y a rien qu'il ne puisse avoir soit pour lui ou pour les autres, fallait-il faire tant de bruit ? et ne méritez-vous pas, qu'au lieu de vous récompenser du service que vous avez prétendu 571 lui rendre,  il ne vous en punisse ? Pour moi je vous aurais châtiés avec la sévérité que votre insolence mérite, s'il ne m'avait prié de vous pardonner, et si voyant que vous êtes sur le point d'aller combattre l'ennemi, je n'aimais mieux vous renvoyer dans la joie que dans la tristesse. Je vous pardonne donc, à la charge que vous serez plus retenus à l'avenir, et que vous laisserez la conduite des affaires à ceux qui sont plus capables que vous. Voila de quelle manière l'Impératrice blâma les auteurs du tumulte. Ils la remercièrent de la bonté qu'elle avait de leur pardonner, et le grand Domestique qui était présent, l'en remercia aussi. Quand ils se furent retirés, il demeura avec elle, pour parler de quelques affaires importantes.

ιδʹ. 1. Λόγου δὲ καὶ περὶ Ἀποκαύκου τοῦ παρακοιμωμένου ἐμπεσόντος καὶ σκεπτομένων καθότι δέοι χρήσασθαι αὐτῷ, μηδεμίαν ἄλλην, ἔφασκεν ἡ βασιλὶς, τῶν τετολμημένων παρ´ ἐκείνου δίκην ἀπαιτεῖν, ἢ ἣν αὐτὸς ἐτιμήσατο αὐτῷ, ὥστε οἴκοι καθῆσθαι, μὴ ἐξιόντα, μήτε τῶν κοινῶν τι διοικοῦντα.

2. Ὁ δ´ ἔφασκε καὶ αὐτὸς τὴν δίκην πρέπουσαν ἡγεῖσθαι τῷ τολμήματι. Μὴ μέντοι γε αὐτῷ κατὰ γνώμην εἶναι πρὸς ὑπερόριον ἀπιόντι στρατείαν τὴν πρὸς τὴν ἑσπέραν, τῶν δεομένων διορθώσεως ὀπίσω τι καταλιπεῖν. Οὗ δὴ ἕνεκα πρός τε τοὺς περιοίκους Πέρσας θέσθαι σπονδὰς καὶ πρὸς Ἀλέξανδρον τὸν Μυσῶν βασιλέα, ἵνα μὴ ἀπόντος ταράττοιτο αὐτὴ ὑπὸ πολέμων ὀχλουμένη. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ παρακοιμώμενον ἡγεῖσθαι προσήκειν ἀξιώσαντας συγγνώμης, πάλιν χρῆσθαι, ὅπῃ ἂν δοκῇ συμφέρειν.

3. Ἡ δ´ ἀνένευεν, οὐχ ἑαυτῇ καὶ τέκνοις μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ δύσνουν ἐκ πολλῶν ἀποδεικνῦσα· μάλιστα δὲ ἐξ ὧν ἐπ´ αὐτῆς ὀλίγῳ πρότερον αὐθαδῶς ἐκεῖνος καὶ τραχέως προσηνέχθη πρὸς αὐτόν. Εἰ δὴ ἀμφοτέροις ἐκεῖνος ἐπιβουλεύων σαφέστατα ἠλέγχθη, τίνι χρὴ θαῤῥήσαντα, ἄνθρωπον πανουργίας καὶ ἐπιβουλῆς μεστὸν ἀποδημοῦντα αὐτὸν ὀπίσω ἔφασκε καταλιπεῖν;“ ἄξιον δὲ καὶ τῶν πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον Ἀποκαύκῳ εἰρημένων ἐπὶ τῆς βασιλίδος μνημονεῦσαι καὶ ἔτι παλαιοτέρων κακουργημάτων, οἷς ἐχρήσατο κατὰ μεγάλου δομεστίκου, μεγάλα εὐηργετηκότος, ἵν´ ἐκ τῶν διηγημάτων κατάδηλος γένηται ἡμῖν ἥ τε τούτου πρὸς τὰς εὐεργεσίας φιλοτιμία καὶ ἑτοιμότης πρὸς τὸ παρέχειν τοῖς εἰς αὐτὸν ἁμαρτάνουσι συγγνώμην, καὶ ἡ παρακοιμωμένου πρὸς τὰ καλὰ ἀχαριστία καὶ τῶν τρόπων ἡ σκαιότης.

4. Οὗτος γὰρ δὴ ὁ παρακοιμώμενος ἐκ Βιθυνίας ὡρμημένος καὶ ἄσημος ἐκ φαύλων φὺς, τὰ πρῶτα μὲν ὑπεγραμμάτευσε πολλοῖς τῶν τὰ δημόσια χρήματα εἰσπραττόντων ὀλίγου ἕνεκα μισθοῦ, ἔπειτα τῷ τοῦ βασιλέως ἐμισθοφόρησε θείῳ Ἀσάνῃ τῷ Ἀνδρονίκῳ. Εἶτ´ ἐκείνου ἀποστὰς, προσεχώρησε στρατηγῷ τῷ τῶν ἑσπερίων θεμάτων δομεστίκῳ, τοὺς δημοσίους ἅλας τότε ἐφορεύοντι. Εὐφυὴς δὲ φανεὶς καὶ πρόθυμος πρὸς τὴν ὑπηρεσίαν, χρήματα ἐπιστεύθη παρ´ ἐκείνου, ἵν´ ἐλθὼν πρὸς βασιλέα, (Ἀνδρόνικος δὲ ὁ πρῶτος ἦν,) πείσῃ στρατηγῷ καὶ εἰς τοὐπιὸν ἔτος τὴν διάθεσιν ἐγχειρίζειν τῶν ἁλῶν. Ὁ δὲ τὰ μὲν χρήματα ὡς ἴδια βασιλεῖ παρεσχηκὼς, ἐπαγγειλάμενος δὲ καὶ διπλασίω τῶν ὑπὸ στρατηγοῦ παρεχομένων τῷ βασιλικῷ αὐτὸς εἰσφέρειν ταμιείῳ, πείθει βασιλέα ἐκείνου προελέσθαι καὶ τῶν ἁλῶν παρέχειν τὴν ἀρχήν. Καὶ οὕτω τοῖς ἰδίοις χρήμασι τῆς ἀρχῆς ἐκεῖνον ἐκβαλὼν, ἤδη λαμπρὸς ἦν καὶ τὰ πρῶτα φέρων τελωνῶν. Εἶτ´ ἐπειδὴ πολλὰ τῷ δημοσίῳ χρήματα ὀφείλων, προσδόκιμος ἦν δεσμωτήριον οἰκεῖν καὶ σωφρονίζεσθαι μὴ τοιαῦτα κακουργεῖν, πρὸς ἀποστασίαν εἶδε βασιλέως. Οὐ γὰρ ἦν ἑτέρως τὸ κακῶς παθεῖν διαφυγεῖν. Συνιδὼν δὲ ἐκ τῶν πραγμάτων, ὡς βασιλεῖ τῷ νέῳ Ἀνδρονίκῳ πρὸς τὸν πάππον ἀναγκαίως ἔσται διαφορὰ, Συργιάννη ἐδεήθη, τῶν ἐπιτηδειοτάτων ὢν αὐτῷ, τῷ νέῳ βασιλεῖ προσαγαγεῖν. Ὁ δὲ (καὶ γὰρ ἤδη ὁ τῶν βασιλέων πρὸς ἀλλήλους ἐκινεῖτο πόλεμος,) ἐδεῖτο τοῦ μεγάλου δομεστίκου, καὶ τὸν Ἀπόκαυκον προσλαμβάνειν, οὐ μόνον εὐφυῶς πρὸς τῶν δημοσίων τὴν εἴσπραξιν ἐσχηκότα φέρων, ἀλλὰ καὶ χρημάτων εὐποροῦντα, οἷς χρήσιμος πρὸς τὸν πόλεμον ὀφθήσεται αὐτοῖς· ὧν καὶ κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ἱστορίας μάλιστα ἐπεμνήσθημεν συντόμως. Ὁ δὲ βασιλεῖ τῷ νέῳ δι´ ἐκείνου προσοικειωθεὶς, ἐπεὶ ὁ τῶν βασιλέων πόλεμος ἀνεῤῥήγνυτο, τοῦ μὲν πρεσβυτέρου βασιλέως εὐθὺς ἀπέστη πρὸς τὸν νέον, οὐ μᾶλλον δι´ εὔνοιαν, ἢ τὸν ὑφορώμενον κίνδυνον διὰ τὰ ὀφειλόμενα χρήματα ἀποδιδράσκων. Ταμίας δὲ τῶν βασιλικῶν ἀπεδείκνυτο χρημάτων παρὰ τοῦ μεγάλου δομεστίκου. Ἐπεὶ δὲ ἡ νίκη πρὸς τὸν νέον ἀπεῖδε βασιλέα καὶ ὑπ´ αὐτῷ πᾶσα ἡ τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονία ἦν, πάλιν ὑπ´ ἐκείνου, σχεδὸν οὐχ ἑκόντος βασιλέως, οὐδὲ προσήκειν αὐτῷ τὴν ὑπηρεσίαν κρίνοντος, εἰς τὸ μεσάζειν τοῖς πράγμασι κατέστη. Πλὴν οὐ παντάπασιν ἐπετράπη τὴν διοίκησιν τῶν κοινῶν, ἀλλ´ ὅσα τῶν ἀναγκαιοτέρων ἦν πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον ἀνάγων, αὐτὸς τῶν ταπεινοτέρων εἴχετο, ἐξ ὧν οὐδεμία τοῖς κοινοῖς προσεδοκᾶτο βλάβη, εὖ ἢ κακῶς διῳκημένοις. Ὅμως δὲ ὑπὸ πολλῶν ἐθεραπεύετο. Μεταξὺ δὲ καὶ πολλάκις βασιλεῖ προσκεκρουκὼς διὰ τὴν φίλην πανουργίαν καὶ μέλλων διδόναι δίκας, ὑπὸ τοῦ μεγάλου δομεστίκου τὴν βασιλέως ὀργὴν ἐῤῥύσθη παραιτουμένου.

5. Εἰς τοιαύτην δὲ περιφάνειαν ἐξ ἀφανείας πολλῆς ἐλθὼν, ἐσκέψατο, εἰ δύναιτο τὸν εὐεργέτην ἀμείψασθαι τοῖς ἐναντιωτάτοις. Ὡς γὰρ βασιλεὺς ὁ νέος Ἀνδρόνικος τὴν νόσον ἐνόσησεν ἐκείνην τὴν σφοδρὰν καὶ τελευτῆς ἐγένετο ἐγγὺς, βασιλίδι μὲν τῇ γαμετῇ κατελίμπανε τὴν ἀρχὴν, οὔπω μὲν παιδὸς μητρὶ γεγενημένῃ, ὠδινούσῃ δέ· τῷ μεγάλῳ δὲ δομεστίκῳ τὴν διοίκησιν τῶν κοινῶν καὶ τὸ πάντας αὐτῷ ὑπείκειν καὶ μηδένα ἀντιλέγειν πρὸς μηδέν. Ὁ δ´ ὥσπερ ἔθος ἐπὶ τελευτῶσι τοῖς βασιλεῦσι τοῖς ὑπολειπομένοις τὴν εὔνοιαν καὶ τὴν πίστιν βεβαίαν παρὰ τῶν ὑπηκόων βουλόμενος ποιεῖν, ὅρκους ἐκθεὶς, πάντας δι´ αὐτῶν ἐκέλευε τὴν πίστιν ἐμπεδοῦν. Οἱ ὅρκοι δὲ Ἄννῃ τε τῇ βασιλίδι Ῥωμαίους διελάμβανον τὴν πίστιν ἀκραιφνῆ φυλάξειν καὶ παιδὶ βασιλέως τῷ γεννησομένῳ ἐξ αὐτῆς, καὶ τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ τὴν εὐπείθειαν. Ξένης δὲ βασιλίδος τῆς βασιλέως μητρὸς ἐμέμνηντο οὐδ´ ὁτιοῦν· οὕτω καὶ βασιλεῖ κεκρικότι δεῖν, μὴ δύνασθαι δύο καὶ ταύτας γυναῖκας μίαν διοικεῖν ἀρχήν. Τότε μὲν οὖν ἐκείνη τε ἤνεγκε βαρέως καὶ οἷς πρὸς ἐκείνην εὔνοιά τις ἦν, καίπερ οὐδ´ ἐκείνην ἀθεράπευτον καταλιπόντος τοῦ μεγάλου δομεστίκου. Ὡς γὰρ καὶ αὐτὸς τὸ πρᾶγμα ὑπενόει θόρυβον δυνάμενον τῇ βασιλίδι ἐμποιεῖν, Γλαβᾶν τὸν μέγαν διοικητὴν πέμψας κατὰ τάχος πρὸς αὐτὴν, ἅμα δὲ καὶ σταυρὸν ἐκ τῶν πολυτιμήτων λίθων ἀξιοπιστίας ἕνεκα τῶν λόγων, τὴν μὲν νόσον ἐδήλου βασιλέως ὡς εἴη χαλεπή· ἐδεῖτό τε θεοῦ μὴ περιιδεῖν αὐτοὺς τοιούτου βασιλέως ἀποστερηθέντας. Εἰ δ´ ἄρα τι συμβαίη τῶν προσδοκωμένων, οὕτω τοῦ πάντα δικαίως καὶ συμφερόντως ταλαντεύοντος οἰκονομοῦντος, μηδὲν αὐτὴν ὑποπτεύειν ἀηδὲς ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς μεταβολῆς, ὡς οὐδὲν ἧττον εὐνοϊκῶς αὐτοῦ διακειμένου πρὸς αὐτὴν, ἢ εἰ καὶ αὐτὸς γεγέννητο ἐξ αὐτῆς. Οὕτω δὲ ἐκείνης πρὸς ὀργὴν κεκινημένης, οἱ πάλαι τε ὑπὸ φθόνου πρὸς τὴν εὔκλειαν δακνόμενοι τοῦ μεγάλου δομεστίκου καὶ τότε μᾶλλον πρὸς τὸ πάθος ἐξαφθέντες, σαφῶς ἰδόντες κύριον γεγενημένον τῶν πραγμάτων· ἐν οἷς ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ ὁ παρακοιμώμενος Ἀπόκαυκος ἐξητασμένος ἦν, Συργιάννη πρὸς τὴν πρᾶξιν ἡγουμένου· τὴν βασιλίδος ὀργὴν νομίσαντες ἂν αὐτοῖς τὰ μέγιστα συμβαλέσθαι πρὸς τὸ τοῦ μεγάλου δομεστίκου περιγενέσθαι καὶ καταλῦσαι τὴν ἀρχὴν, πολλοὶ πρὸς βασιλίδα ἀφιγμένοι, ἐπεὶ ῥᾴων ἦν ὁ βασιλεὺς καὶ ἀπήλλακτο τῆς νόσου, ἀγανακτεῖν ὑπὲρ αὐτῆς προσεποιοῦντο καὶ πολλὴν ἀγνωμοσύνην τοῦ μεγάλου δομεστίκου κατεγίνωσκον, ὅτι βασιλέως τελευτῶντος, ὅτ´ αὐτὸν, εἰ μέτρια διενοεῖτο, ταῖς βασιλίσιν ἀμφοτέραις ἔδει τὴν ἀρχὴν συνδιασώζειν καὶ μάλιστα ἐκείνῃ, ὅτι ἀμφοτέρωθεν ἔκ τε παιδὸς καὶ τοῦ συνοίκου βασιλέως ἡ Ῥωμαίων προσῆκε βασιλεία, ὅδ´ ὀλίγον καὶ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ προσήκοντος φροντίσας, πᾶσαν τὴν ἀρχὴν περιήγαγεν εἰς ἑαυτὸν, ὥσπερ τι παραπέτασμα τῆς κακουργίας Ἄνναν τὴν βασιλίδα προσθεὶς τοῖς ὅρκοις, ἣ ἐξ ἀλλοδαπῆς ὀλίγῳ πρότερον ἀφιγμένη καὶ ὀλίγους ἔχουσα Ῥωμαίων τοὺς ὑπὲρ αὐτῆς βουλησομένους διακινδυνεύειν, ῥᾳδίως ἔμελλεν αὐτῷ παραχωρήσειν τῆς ἀρχῆς. Συνεβούλευόν τε, μὴ τοιαῦτα γινόμενα περιορᾷν, ἀλλὰ σπουδῇ πολλῇ καὶ προθυμίᾳ τὴν ἐκείνου καταλύειν δύναμιν, διδάσκουσαν βασιλέα τὸν υἱὸν, ὡς ἐπιβούλως καὶ κακούργως διανοηθείη περὶ τῆς ἀρχῆς ἐκείνου τελευτῶντος, καὶ νῦν οὐδὲν ἧττον πάντας πείσειε Ῥωμαίους αὐτῷ προσέχειν, ὡς συμβαίνειν, βασιλεῖ μὲν προσηγορίαν μόνην εἶναι πραγμάτων ἔρημον, ἔργῳ δὲ ἐκεῖνον βασιλεύειν. Ἃ αὐτὸν σκοπεῖν προσήκει μὴ εἰς ἀνήκεστα ἐκβῇ, ἀλλὰ τὴν ὁρμὴν προαναστέλλειν καθαιροῦντα τὸν ὄγκον τὸν πολὺν καὶ εὐκαταφρόνητον ποιοῦντα. Ἡ μὲν οὖν βασιλὶς οἴκοθέν τε ὑπ´ ὀργῆς πρὸς τὸ ἀμύνασθαι τὸν μέγαν, εἰ δύναιτο, δομέστικον ὡρμημένη καὶ ὑπ´ ἐκείνων ἐπιπλέον ἐξαφθεῖσα, ὡς εἶχε τάχους, πρὸς βασιλέα γενομένη τὸν υἱὸν, κατηγόρει τοῦ μεγάλου δομεστίκου, ὡς βασιλειῶντος, καὶ συνεβούλευε φυλάττεσθαι τὸν ἄνδρα, ὡς τὴν εὔνοιαν ὑποκρινόμενον, ἀγνωμονήσοντα δὲ, ἢν λάβηται καιροῦ. Βασιλεὺς δὲ πρὸς μὲν βασιλίδα τὴν μητέρα πολὺν ὑπὲρ μεγάλου δομεστίκου ἐποιήσατο τὸν λόγον, συκοφάντας καὶ ψευδομένους ἀποφαίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα κατηγορηκότας. Ὥσπερ δὲ καὶ ἔργοις ἐθέλων κατάδηλον ποιεῖν, ὅτι πλάσματα ἡγοῖτο τὰ τοιαῦτα, μᾶλλον ἢ πρότερον εὐμενὴς καὶ πλείονα παρέχων τὴν ῥοπὴν καὶ ἀκριβέστερον προσέχων ἑωρᾶτο τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ, ὃ καὶ μᾶλλον βασιλίδα τὴν μητέρα παρεσκεύαζεν ἀνιᾶσθαι. Τοὺς μὲν οὖν συκοφάντας οὕτως ἀπεσκεύαστο ὁ βασιλεὺς, ἐκείνῳ δ´ ἅπαντα, περὶ ὧν ἡ βασιλὶς ἥκει, ἐξειπὼν, αὖθις βασιλικὴν ἐσθῆτα, εἰ μή του ἄλλου, τῆς γοῦν τῶν πολλῶν δόξης ἕνεκα, συνεβούλευεν ἀναλαβεῖν, ἵν´ ἐκείνους τε ἀποδείξῃ ὑποπτεύοντας ἀληθῆ καὶ αὐτὸν πολλῶν πραγμάτων ἀπαλλάξῃ. Ἐκεῖνος δὲ βασιλεῖ μὲν πολλὰς τῆς εἰς αὐτὸν εὐμενείας χάριτας ὡμολόγει καὶ τῆς καλοκἀγαθίας· τὸ δ´ εἰς βασιλέως σχῆμα μεταμείβειν οὐ μᾶλλον ἑτέρων αἰτιῶν, ἢ τῶν συκοφαντῶν ἕνεκα οὐκ ἐθελήσειν, ἵν´ αὐτῷ τούτῳ τῆς κακουργίας λαμβάνῃ δίκας παρ´ αὐτῶν, ἔργοις αὐτοῖς συκυφάντας ἀποφαίνων. Αὐτὸς δὲ καὶ πρὶν βασιλίδα ἥκειν, περὶ ὧν ἀφίξεται, ἔφασκεν εἰδέναι. Καὶ γὰρ τῶν τὰ ἀπόῤῥητα συνειδότων αὐτῇ τινες πρότεροι ἐλθόντες τήν τε ἄφιξιν αὐτῆς περὶ ὧν γένοιτο νυνὶ, ἔνδηλον ἐποίουν τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ καὶ τοὺς συνεσκευακότας τὴν ἐπιβουλήν. Συνεβούλευόν τε πρὸς βασιλέα συγκρούειν ἐκείνην τὸν υἱὸν φθάσαντα τὴν ἔφοδον καὶ λόγοις πεπλασμένοις τὴν βασιλέως ἐκταράττειν ψυχὴν, ἵν´ ἐκείνη μηδὲν ἀνύειν ᾖ τῶν βεβουλευμένων δυνατή. Ὁ δ´ ἀπεπέμψατο πρὸς ὀργὴν, ὡς οὐδὲν ἄμεινον πολεμίων πρὸς αὐτὸν διακειμένους, καὶ ταῦτα φίλων περικειμένους προσωπεῖον. Οὐ γὰρ αὐτῷ προσήκειν τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ τοὐναντίον πᾶν, εἴ τις πρὸς μητέρα βασιλεῖ συνέβαινε διαφορὰ, πάντα ποιεῖν καὶ πραγματεύεσθαι, ἐξ ὧν ἂν διαλλάττειν ἦν. Τοῦτο γὰρ γνώρισμα φιλίας ἀληθοῦς, ἃ δὲ ἐκεῖνοι συμβουλεύουσιν, ἐχθροτάτου καὶ τοὺς τρόπους διεφθαρμένου καὶ τοῦ μηδενὸς ἀξίου. Αὐτὸς δὲ οὐ τὴν βασιλέως θεραπεύων δύναμιν, τὸν φιλοῦντα ὑποκρίνεσθαι, ἀλλ´ ἐκ πρώτης ἡλικίας ἄχρι νῦν, θεῷ δὲ θαῤῥεῖν, ὡς καὶ μέχρι παντὸς, ἀληθὴς καὶ βέβαιος εἶναι φίλος βασιλεῖ προῃρημένος. Ἡ μὲν οὖν κατὰ τοῦ μεγάλου δομεστίκου ἐνέδρα τοῦτον τὸν τρόπον διελύθη.

572 Chapitre XIV.

1. L'Impératrice est d'avis de laisser Apocauque dans sa Tour. 2, Le grand Domestique conseille de le mettre en liberté, et de lui donner de l'emploi. 3. L'Impératrice rejette ce conseil-là. 4. Degrés de la fortune d'Apocauque. 5. Son ingratitude envers le grand Domestique.

1 Comme on vint à parler d'Apocauque, et à agiter de quelle manière on le traiterait, l'Impératrice dit, qu'il ne lui fallait point imposer d'autre peine que celle qu'il s'était imposée lui-même, qui était de le tenir enfermé sans qu'il eut la liberté de se mêler d'aucune affaire.

2. Le grand Domestique trouva ce châtiment là fort conforme au crime d'Apocauque. Il ajouta néanmoins, qu'étant obligé de mener l'armée en Occident, il serait bien aise de ne laisser aucun sujet de trouble au milieu de l'Etat ; que s'étant accordé pour cela avec les Turcs et avec les Bulgares, il croyait que par la même raison, il était à propos de pardonner à Apocauque, et de se servir de lui.

3. L'Impératrice refusa de s'en servir, parce qu'il était mal intentionné pour elle, pour ses  573 enfants, et pour le grand Domestique, comme elle n'avoir que trop reconnu par les discours insolents quelle lui avoir entendu tenir ; qu'elle ne voyait pas sur quoi il fondait l'assurance de le laisser dans les affaires durant un long voyage, après avoir vu ses bienfaits payés d'ingratitude, et une conspiration formée contre l'Etat.

4. Il était natif de Bithynie, et issu de parents obscurs. Son premier emploi fut d'être Commis des Receveurs des importions publiques. Il fut ensuite aux gages d'Andronique Asan oncle de l'Empereur. Il le quitta pour se donner au Général des troupes d'Occident qui avait alors les Gabelles. Son maître ayant reconnu qu'il ne manquait ni d'esprit, ni d'affection pour s'acquitter de son devoir, lui confia son argent et l'envoya vers le vieil Andronique pour le prier de le continuer dans sa recette. Il donna à l'Empereur l'argent de son maître, comme si c'eût été le sien, et il lui offrit de lui rendre le double de la Ferme s'il avait agréable de la lui donner. Ayant ainsi dépossédé son maître, il devint un des plus fameux Partisans. Depuis n'ayant pas de quoi payer le prix de sa Ferme, et étant sur le point d'être arrêté, il ne trouva point d'autre moyen d'éviter la prison, que de s'engager dans la révolte. Jugeant par l'état où il voyait alors les affaires, que le jeune Andronique entremit bientôt en guerre avec son aïeul.il pria Syrgian de lui parler en sa faveur. Au commencement de la 574 guerre,-Syrgian pria le grand Domestique de se servir d'Apocauque, non seulement parce qu'il entendait les Finances, mais aussi parce qu'il avait de l'argent dont on avait besoin, ce que j'ai remarqué au commencement de cette histoire. Etant entré par cette rencontre dans les bonnes grâces du jeune Andronique, il suivit son parti, non tant par affection à son service, que par l'appréhension du châtiment qu'il avoir mérité. Il fut fait depuis Trésorier, à la recommandation du grand Domestique. Lorsque le jeune Andronique eut remporté la victoire, et qu'il fut en possession de l'autorité souveraine, il fut fait Ministre d'Etat, contre le sentiment de ce Prince, qui ne l'en tenait point capable. Il est vrai aussi qu'il n'était pas Ministre absolu, et que ne terminant seul que les affaires les moins importantes, il rapportait les autres au grand Domestique. Sa fortune ne laissait pas d'être adorée par beaucoup de gens. Ayant plusieurs fois irrité l'Empereur par son avarice et par ses injustices, il eût subi le châtiment qu'il méritait, si le grand Domestique n'eût obtenu sa grâce.

5. Quand il se vit élevé d'une condition si obscure, une fortune si éclatante, il ne songea qu'aux moyens de rendre à son bienfaiteur de mauvais offices. Lorsque le jeune Andronique fut attaqué de cette maladie dangereuse dont nous avons parlé, et qu'il crut être proche de sa fin, il laissa l'Empire à sa femme qui était grosse, et la 575 Régence au grand Domestique. Ce dernier voulant engager les sujets à l'obéissance, leur proposa de prêter un serment en la manière accoutumée, par lequel il était porte qu'ils promettaient la fidélité à Anne l'Impératrice, et à son fils, quand il serait né,et l'obéissance au grand Domestique. Il n'était point parlé de l'Impératrice Xene mère de l'Empereur, parce qu'il n'avait pas cru que l'Empire pût être gouverné par deux femmes. Xene et toutes les personnes qui lui étaient affectionnées, supportèrent cette exclusion avec une extrême impatience. Le grand Domestique ne laissait pas de lui rendre toute forte de déférences et de respects. Car dès qu'il eut reconnu que cela lui faisait de la peine, il lui envoya Glabas grand Dioxete avec une croix de diamants pour marque delà créance qu'elle pouvait prendre en lui, pour lui donner avis du danger où était l'Empereur, et pour l'assurer qu'il priait Dieu avec ferveur de ne pas tant affliger les Romains que de les priver d'un si bon Prince ; que si le mal qu'ils appréhendaient, arrivait par un ordre secret et impénétrable de sa justice qui dispose de tout pour le bien des hommes, elle ne devait rien appréhender pour elle dans le changement du gouvernement, parce qu'il ne là chérissait pas moins tendrement que si elle eût été sa propre mère. Comme elle ne pouvoir modérer sa colère, ceux qui ne pouvaient voir sans jalousie la prospérité du grand Domestique, et 576 qui concevaient de jour en jour une plus furieuse envie de ce qu'il avoir entre les mains le gouvernement de l'Etat, (Syrgian et Apocauque étaient les deux principaux auteurs de cette détestable entreprise) s'imaginant que le ressentiment de l'Impératrice Xene seconderait heureusement le dessein qu'ils avaient de l'opprimer, ils allèrent trouver cette Princesse, dans le temps que l'Empereur commença à se mieux porter, et faisant semblant de ressentir beaucoup de douleur des mauvais traitements qu'elle souffrait, ils condamnèrent l'injustice et l'ingratitude avec laquelle le grand Domestique prétendait s'attribuer un pouvoir absolu, au lieu de le laisser aux deux Impératrices, et principalement à la mère, à laquelle il appartenait du côté de son fils, et de son mari, que foulant aux pieds l'intérêt de l'Etat, il usurpait toute l'autorité, et ne se servait du nom de Impératrice Anne, que comme d'un voile pour couvrir l'injustice de son usurpation, parce qu'encore qu'il eût inféré son nom dans la formule du serment, il ne trouverait que trop de prétextes pour la priver de l'autorité souveraine, comme une étrangère venue depuis peu à Constantinople. Ils lui conseillèrent de s'opposer à son agrandissement, en avertissant l'Empereur du dessein qu'il avait d'usurper, après sa mort, la souveraine puissance, et en lui faisant remarquer l'artifice avec lequel il commençait son usurpation, et ne lui laissant qu'un titre éclatant, sans 577 aucun aucun pouvoir solide; qu'il fallait l'arrêter dans le cours de sa fortune, avant qu'il se fût rendu trop puissant, et l'abaisser avant qu'il fût parvenu au comble où son ambition le portait. L'Impératrice Xene étant animée par sa propre colère à se venger du grand Domestique, et y étant encore excitée avec plus de violence par les discours envenimez de ces personnes insolentes et factieuses, alla trouver l'Empereur son fils, pour lui conseiller de se défier du grand Domestique, comme d'un homme qui le trahirait quand le temps favoriserait son dessein, bien qu'il lui témoignât au dehors beaucoup d'affection et de zèle pour son service. L'Empereur fit un long discours à sa mère, pour justifier le grand Domestique, et pour lui faire connaître que tout ce qu'on lui avait rapporté n'était qu'une pure calomnie. Non content de cette réponse, il voulut faire paraitre, par ses actions, combien il méprisait ces faux avis et ces faux rapports, en témoignant plus d'estime et plus de bonté pour le grand Domestique que jamais, et en le pressant de prendre les marques de la dignité Impériale, afin de dissiper tout d'un coup les vains bruits de la médisance. Le grand Domestique lui rendit de très-humbles grâces, et persista à refuser la robe Impériale, pour confondre ses ennemis, et pour les convaincre d'imposture. Avant que l'Impératrice Xene fit à l'Empereur le discours que je viens de rapporter, 578 le grand Domestiqua avait été averti qu'elle le devait faire, et il avait été conseillé par quelques-uns de la prévenir, et de la mettre mal dans l'esprit de l'Empereur son fils, en supposant même quelque faux discours, afin qu'elle n'eût plus le pouvoir de lui nuire. Mais il rejeta ce conseil avec indignation, comme un conseil très éloigné de ses mœurs, et il protesta qu'au lieu de mettre la division encre l'Empereur et l'Impératrice sa merc, il serait tout son possible pour les réconcilier s'ils étaient en mauvaise intelligence, et qu'autrement, il ne serait pas fidèle dans l'amitié qu'il lui avait vouée dés sa jeunesse, et dans laquelle il désirent persister jusqu'au dernier moment de sa vie.

ιεʹ. 1. Οἱ συνεσκευακότες δὲ ὁρῶντες ἤδη ἐκείνῳ μὲν οὐδὲν δεινὸν ἐκ τῆς ἐπιβουλῆς γεγενημένον, αὐτῶν δὲ τὴν μοχθηρίαν ἐγνωσμένην, καὶ δείσαντες, μή τι διὰ ταῦτα πείσωνται δεινὸν, οἵ τε ἄλλοι τρόποις δή τισιν ἑτέροις ἐπειρῶντο τὸν μέγαν δομέστικον καταλλάττειν ἑαυτοῖς, καίτοι πρὸς ἄμυναν ὡρμημένον οὐδαμῶς· καὶ ὁ παρακοιμώμενος τήν τε πρὶν ἀδοξίαν ἐννοῶν καὶ τὴν νῦν εἰς ἣν ἐληλάκει εὐδοξίαν δι´ ἐκείνου, καὶ ὡς αὐτὸς οὐδὲν εὔγνωμον, οὐδ´ ἐπιεικὲς διενοήθη, ἀλλ´ ἤδη καθαρῶς τῶν δυσμενεστάτων ἐξελήλεγκται ὢν καὶ δείσας, μὴ εἰς τὴν προτέραν τύχην ὑπ´ ἐκείνου ὠργισμένου καταστῇ, ἐσκέψατο, μὴ μεσίταις χρήσασθαι πρὸς ἐκεῖνον καὶ διαλλακταῖς, ὡς ὁλίγα ἢ οὐδὲν δυνησομένοις, ἀλλ´ αὐτὸς δι´ ἑαυτοῦ παραιτεῖσθαι, ἀντίῤῥοπον τῆς πανουργίας ἐπιδειξάμενος τὴν μεταβολήν. Καὶ γράμμασι τὰς πρὸς ἐκεῖνον ἐξαρχῆς εὐθὺς εὐεργεσίας τοῦ μεγάλου δομεστίκου, εἶτα καὶ τὰ τότε ἐκθέμενος συνεσκευασμένα κατ´ αὐτοῦ, καὶ κατήγορος γινόμενος ἑαυτοῦ καὶ τὰς ἐσχάτας ὁμολογῶν ὀφείλειν δίκας, ἔπειτα ἐδεῖτο τυχεῖν συγγνώμης, εἰ μὴ πρότερον, ἀλλὰ νῦν γοῦν ἐπαγγελλόμενος ἄξιος φανεῖσθαι τῆς εὐεργεσίας, καὶ τὸν πάντα χρόνον διατηρήσειν ἑαυτὸν οὐκ εὐγνώμονα μόνον καὶ τῶν εὐεργεσιῶν τῶν εἰς ἐκεῖνον μεμνημένον, ἀλλὰ καὶ πάσῃ προθυμίᾳ καὶ σπουδῇ τὰ προστεταγμένα ποιοῦντα ὑπ´ ἐκείνου, καὶ σαφῆ καὶ καθαρὰν ἐπιδεικνύμενον τὴν εὐπείθειαν ἐν πᾶσι. Πίστεις δὲ παρείχετο ἐπὶ τοῖς λεγομένοις ἀσφαλεῖς, οὐχ ἑτέρους μόνον φρικώδεις ὅρκους καὶ ἀκοῦσαι φοβεροὺς, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ νῦν ὑπὲρ τῆς κοινῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἱερουργούμενον ἁγιώτατον τοῦ σωτῆρος Ἰησοῦ σῶμα καὶ τὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάθη τοῦ ἀπαθοῦς καὶ τὴν τριήμερον ταφὴν καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν, ἃ ἱκέτευεν αἰδεσθέντα, ὡς ὑπὲρ τῶν εἰς αὐτὸν πολλὰ ἐξυβρικότων ἀνθρώπων τῷ σωτῆρι εἰργασμένα, συγγνώμην καὶ αὐτὸν ἐκείνῳ παρασχέσθαι καὶ μὴ τῆς ἀγνωμοσύνης δίκας ἀπαιτεῖν. Ἔπειτα καιρὸν φυλάξας, ἐν ᾧ τῆς μυστικῆς ἱερουργίας τελουμένης ἐν τοῦ μεγάλου δομεστίκου τῇ οἰκίᾳ καὶ αὐτὸς παρῆν, μάλιστα κατὰ τὴν τοῦ θείου καὶ ζωοποιοῦ τοῦ σωτῆρος λόγου τοῦ σώματος προέλευσιν ἐγγὺς γενόμενος, παρείχετο τὸ βιβλίον, εἰπὼν καὶ διὰ γλώττης, ὡς τῶν ἐγγεγραμμένων μάρτυρας παρέχοιτο αὐτό τε τὸ φρικτῶς ἱερουργούμενον σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τούς τε ἀφανῶς προηγουμένους καὶ παρεπομένους ἀγγέλους καὶ τοὺς αἰσθητῶς καὶ φανερῶς ἡμῖν πρὸς τὴν διακονίαν αὐτοῖς συναιρομένους ἱερέας τουτουσί. Τοῦ μεγάλου δὲ δομεστίκου τὰ γράμματα ἔχοντος ἐν ταῖν χεροῖν καὶ τὴν τῆς ἱερουργίας περιμένοντος τελευτὴν, ἵνα ἀναγνῶ, πάλιν ὁ παρακοιμώμενος γενόμενος ἐγγὺς, ἐδεῖτο τὸ νῦν ἔχον ἀναγνῶναι, ἵνα μὴ ἐκ τῶν ὅρκων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τοῦ χρόνου φοβερώτερα καὶ πιστότερα τὰ γεγραμμένα ᾖ.

2. Ἐπεὶ δὲ πειθόμενος ἀνέγνω, τότε μὲν ἐφθέγξατο οὐδὲν, ὕστερον δὲ μετὰ τὴν τελετὴν μόνον τὸν παρακοιμώμενον παραλαβὼν, „Τὴν μὲν ἐξαρχῆς“ ἔφη „κακοπραγίαν, ᾗ προσπαλαίων εἰς τοῦτο τύχης καὶ περιφανείας ἤχθης ὑπ´ ἐμοῦ, πάντες μὲν συνειδοῖεν ἂν ἐμοὶ Ῥωμαῖοι· σὺ δ´ ἂν εἴης πάντων μᾶλλον ἀξιόχρεως πιστεύεσθαι τἀληθῆ καὶ δίκαια περὶ σεαυτοῦ συμμαρτυρῶν ἐμοί. Τῶν μὲν οὖν ὑπηργμένων παρά τε τῶν ἄλλων ἀρκοῦσαν ἔχω τὴν ἀπόδειξιν καὶ μάλιστα σοῦ. Ὧν δὲ διενοούμην περὶ σοῦ μειζόνων καὶ θαυμασιωτέρων ἀγαθῶν αὐτός τε σύνοιδα ἐμαυτῷ καὶ ᾧ τὰ τῆς ψυχῆς ἑκάστου κινήματα καὶ διανοήματα φανερὰ, θεός. Αὐτὸς δὲ μήθ´ ὑπὲρ ὧν πολλάκις ὑπ´ ἐμοῦ πέπονθας καλῶς μηδενὸς μνησθεὶς, μήθ´ ὡς τοσαῦτα εὐεργετηθεὶς, οὐδὲ ἅπαξ πέπονθας κακῶς, ἀλλὰ δίκην σειρᾶς τινος ἀδιάλυτος ἡ τῶν εὐεργετημάτων ἀκολουθία μέχρι νῦν παρ´ ἐμοῦ διετηρήθη, ἑτέροις ὑπὸ βασκανίας μηδὲν ἀδικοῦντι πολεμοῦσιν ἐμοὶ προσνείμας ἑαυτὸν, τόγε εἰς ὑμᾶς ἧκον τὰ ἔσχατα διέθεσθε κακά. Τί οὖν πρὸς ταῦτα κἀμὲ καὶ διανοεῖσθαι καὶ ποιεῖν ἐχρῆν, ἢ πειρᾶσθαι βλάπτειν, ἂν ἄρα τι δύνωμαι καὶ αὐτός; εἰ δ´ ἐπὶ ταῦτα ἐτραπόμην, τί λοιπὸν ἦν, ἢ σὲ τὴν προτέραν θρηνεῖν εὐδαιμονίαν, ἄτιμον ἐξαίφνης καὶ ἄπορον περιόντα ἐκ μεγάλα δυναμένου; τοῦτο μὲν οὖν ἐμοί τε τῶν πάνυ ῥᾳδίων ἦν καὶ αὐτὸς ἂν δικάσαις σεαυτῷ ὡς τοιούτων ἦσθα καὶ πλειόνων ἄξιος τῆς πανουργίας ἀπολαύειν. Ἐγὼ δ´ ἐμαυτῷ πολλῆς παρὰ θεοῦ τῆς συγγνώμης δεομένῳ συνειδὼς, οὔτε ἀριθμῷ τοσαῦτα, οὔτε τηλικαῦτα καθ´ ἡμέραν ἁμαρτάνοντι τὸ μέγεθος, ἀλλὰ πολλῷ δεινότερα καὶ πλείω, ἄλλως τε καὶ τοῖς ὅρκοις τοῖς σοῖς πιστεύσας, συγγνώμην παρέχομαι καὶ ἀμνηστίαν τῆς ἐπιβουλῆς. Σοὶ δὲ μελήσει τοῖς ὕστερον ἀγαθοῖς τὰ πρότερον εἰργασμένα ἀπαλείφειν.“ Τότε μὲν οὖν ὁ παρακοιμώμενος αὖθις λόγοις τε πλείοσι καὶ ὅρκοις τὰ γεγραμμένα ἐπιβεβαιώσας, τῆς παρὰ μεγάλου δομεστίκου πάλιν ἀπέλαυε ῥοπῆς καὶ πολλοὺς παρευδοκίμει καὶ τῶν γένει περιδόξων.

3. Χρόνῳ δὲ ὕστερον, ὥσπερ δὴ καὶ πρότερον ἱστόρηται ἡμῖν, τοῦ κατὰ Περσῶν στόλου ὑπὸ βασιλέως ἔτι περιόντος ἀποδειχθέντος στρατηγοῦ, πολλὰ τοῦ μεγάλου περὶ τούτου δομεστίκου δεηθέντος βασιλέως, ὥστε τὴν στρατηγίαν ταύτην ἐγχειρίσαι, μὴ προσήκουσαν ἐκείνῳ τὴν περὶ τὰ τοιαῦτα οἰομένου διατριβὴν, πρὸς μὲν τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ μεσάζειν τοῖς δημοσίοις ὁ ἐπὶ τῶν ἀναμνήσεων Σπανόπουλος καὶ ὁ Μελιτηνιώτης Ἰωάννης ἦσαν τεταγμένοι, χρημάτων δὲ ταμίαι τῶν κοινῶν ὅ,τε Πεπαγωμένος Γεώργιος καὶ Νικόλαος ὁ Μελιτηνιώτης. Ἐπεὶ δὲ περί τε τὰ βασιλικὰ γράμματα καὶ περὶ τὰ χρήματα, ὥσπερ ἔφημεν, ἐπιβούλως διανοηθείη, βασιλεὺς μὲν μισήσας τὴν πονηρίαν, μικρὰ τῆς στρατηγίας ἀπολαύσαντα παρέλυσεν εὐθέως τῆς ἀρχῆς, καὶ διήγαγεν ἐπὶ καιρὸν μηδὲν ἐγκεχειρισμένος τῶν κοινῶν.

4. Ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεὺς, πολλὰ τοῦ μεγάλου δεηθεὶς δομεστίκου, καίτοι καὶ οἴκοθεν ὡρμημένου ποιεῖν αὐτὸν εὖ, τὴν μὲν τοῦ μεσάζειν ὑπηρεσίαν ἐνεχειρίσθη, τὴν δὲ τῶν βασιλικῶν χρημάτων φυλακὴν οὐκέτι, καίτοι γε ἔμελλε μικρὸν ὕστερον καὶ ταύτην, ὡς ὁ μέγας ὕστερον δομέστικος διεβεβαιοῦτο. Ὁ δὲ τὴν μὲν τῶν ἀρχῶν ἰδὼν εὐθέως καὶ μετὰ ῥᾳστώνης αὐτῷ προσγενομένην ἅμα τῷ αἰτῆσαι, τὴν ἑτέραν δὲ οὐκέτι, οὐ τῶν παρεσχημένων ἕνεκα ἐπῄει μᾶλλον χάριτας ὁμολογεῖν, ἢ ἀμύνεσθαι, ὧν ἀδίκως ᾤετο ἀποστερεῖσθαι. Νομίσας δὲ καὶ βασιλίδα μὲν ἐπιτετραφέναι τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ ἀμφοτέρας ἐκείνῳ ἐγχειρίζειν τὰς ἀρχὰς, τὸν δὲ χαριζόμενον τοῖς τὴν ἑτέραν ἔχουσιν ἀποστερεῖν ἐκεῖνον, ἔγνω δεῖν προσκρούειν φανερῶς καὶ βασιλίδι προσελθὼν, παρόντος ἐκείνου καὶ διαλεγομένου, „Ἐγὼ νομίζω,“ εἶπεν „οὐ μόνον τὴν ἐμοὶ παρεσχημένην νῦν ἀρχὴν, ἀλλὰ καὶ πάσας, ὅσας ἄρχουσι Ῥωμαῖοι, οὐ παρὰ μεγάλου δομεστίκου, παρὰ σοῦ δὲ χορηγεῖσθαι πᾶσι. Διὸ καὶ οἴομαι προσήκειν σοὶ τὰς τῆς εὐεργεσίας χάριτας εἰδέναι. Εἰ δὴ ταῦτα οὕτως, ὥσπερ οἴομαι, ἔστιν ἀληθῆ, ἀνθ´ ὅτου, παρὰ σοῦ προστεταγμένον ἀμφοτέρας ἔχειν τὰς ἀρχὰς, ὧν καὶ περιόντος ἦρχον βασιλέως, τὴν ἑτέραν παρέσχετο αὐτὸς, τῆς μιᾶς ἀποστερήσας, δέομαί σου καὶ τὴν ἑτέραν αὐτῷ προστάξαι ἀποδοῦναι, μᾶλλον δὲ, καὶ αὐτοῦ παρόντος, παρὰ σοῦ ἐγχειρισθῆναι, ἵνα σοι καὶ μᾶλλον προσηκούσας τὰς εὐχαριστίας τῆς εὐεργεσίας ἀποδῶ.

5. Ὁ μέγας μὲν οὖν δομέστικος ἐφθέγξατο οὐδέν. Ἡ βασιλὶς δ´ αὐτοῦ πολλὴν καταγνοῦσα τὴν ἀχαριστίαν, „Πάνυ θαυμάζειν“ εἶπεν „ἐπέρχεταί μοι, τὴν αἰτίαν, ἐξ ἧς εἰς τούτους προήχθης τοὺς λόγους, οὐ συνορώσῃ. Εἰ μὲν γὰρ οἰόμενος, μὴ τὴν ὁμοίαν δύναμιν τὸν μέγαν δομέστικον, ἥνπερ καὶ πρότερον, κεκτῆσθαι, ἢ ἐμέ τι διαφέρεσθαι πρὸς αὐτὸν, δεῖν ἔγνως αὐθαδῶς αὐτῷ προσφέρεσθαι καὶ θρασέως, ἴσθι πάνυ τοῦ προσήκοντος ἁμαρτών. Εἰ δ´ οὐδὲν ἀποβεβληκότα καὶ τῆς δυνάμεως καὶ τῆς εὐνοίας τῆς εἰς ἐμὲ εἰδὼς, ἔπειτα εἰς τοῦτο προήχθης ἀτοπίας, οὐκ ἀσυνεσίας, ἀλλὰ παραπληξίας φαίην ἂν ἔγωγε τοὺς λόγους τουτουσί. Ἐγὼ δέ σε περιόντος μὲν ᾔδειν βασιλέως τήν τε τοῦ μεσάζειν ἐγκεχειρισμένον καὶ τοῦ βασιλικοῦ ταμιείου τὴν ἀρχήν· πλὴν καὶ τότε, εἴποι τις ἂν, οὐχ ἑκόντος βασιλέως, ἀλλὰ διὰ τὸ βούλεσθαι τοῦτον παραχωροῦντος. Διὸ καὶ πολλὰ πολλάκις ὠνειδίζετο παρ´ ἐκείνου, κατὰ σοῦ ἐκφερομένου πρὸς ὀργὴν, ὡς οὐ λυσιτελοῦντα πράττων σὲ μειζόνων ἢ προσῆκεν ἀξιῶν. Ἐπεὶ δὲ ναύαρχος αἱρεθεὶς αὖθις ἐξεβλήθης τῆς ἀρχῆς, οὔτε βασιλέως ζῶντος, οὔτε μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ὑπ´ ἐμοῦ πρὸς ἀρχήν τινα προήχθης. Νῦν δ´ οὗτος οἴκοθεν πρότερον ὁρμηθεὶς, ἣν ἔφης, ἐνεχείρισεν ἀρχὴν, ἔπειθ´ ὕστερον ἀπαγγείλας, ἔπεισε κἀμὲ στέργειν τὰ ἐψηφισμένα. Διὸ προσῆκε τῆς εὐεργεσίας χάριτας ὁμολογεῖν καὶ μὴ θρασέως ἀπαυθαδίζεσθαι.“ οὕτω μὲν οὖν ἡ βασιλὶς πρὸς τὸν παρακοιμώμενον ἐφθέγξατο.

Chapitre XV.

1. Apocauque demande pardon par une lettre au grand Domestique, et lui jure sur le corps de notre Seigneur de ne le plus tromper. 2. Le grand Domestique lui pardonne. 3. Il est choisi pour commander l'armée navale contre les Turcs. 4. Il devient ennemi du grand Domestique, et se plaint de lui a l'Impératrice. 5.. Elle lui reproche son insolence, et son ingratitude.

1. Ceux qui avaient conjuré sa ruine, voyant que leurs artifices s'étaient dissipés, sans avoir pu lui nuire, et appréhendant qu'il ne s'en vengeât, bien qu'il n'en eût pas la moindre pensée, ils cherchèrent les moyens de regagner les bonnes grâces. Apocauque craignant plus que nul autre, qu'en haine de sa perfidie, il ne se rejetât dans la bassesse de sa première condition, d'où il l'avait tiré pour l'élever à une haute fortune, jugea lui devoir demander pardon lui-même plutôt que d'interposer personne. Il lui écrivit donc une longue lettre, pour l'assurer qu'il avoir changé de mœurs, et qu'il était devenu fort honnête homme. Il la commença par une énumération fidèle des bienfaits qu'il avait  580 reçus de sa bonté, et par un aveu sincère de l'ingratitude dont il les avait reconnus. Il y joignit une protestation solennelle de se rendre aussi digne de ses grâces à l'avenir, qu'il s'en était rendu indigne par le passé. Il la confirma non par des serments ordinaires, mais par des serments que l'on ne pouvait entendre sans horreur. Ils étaient faits sur le S. Corps du divin Sauveur qui est sacrifié pour le salut de tons les hommes, sur les passions de l'impassible, sur la sépulture des trois jours, sur la résurrection glorieuse.il le conjurait enfin d'honorer, par son imitation, la patience du Dieu-Homme, qui avait effacé par son sang, les injures que les hommes lui avaient faites. Ayant depuis observé le temps auquel on célébrait les redoutables mystères dans le Palais du grand Domestique, il y vint, et ayant apporté un écrit, il dit de vive voix, qu'il prenait à témoin de la vérité de son écrit, la chair sacrée du Seigneur qui était immolée sur l'autel, les Anges qui assistaient invisiblement au sacrifice, et les Prêtres qui y servaient visiblement. Comme le grand Domestique tenait l'écrit entre les mains, et qu'il attendait la fin de la Messe, Apocauque s'approcha de lui, et le supplia de le lire, afin qu'il y ajoutât plutôt foi, non seulement par la considération des serments exécrables qu'il contenait; mais aussi par le respect de la cérémonie sainte qui n'était pas encore achevée.

581 2. Le grand Domestique l'ayant lu, ne dit rien à l'heure-même ; mais après la fin du Sacrifice il prit Apocauque à part, et lui dit : Il n'y a pas un Romain qui ne sache de quel abîme de misère je vous ai tiré, pour vous élever au comble de la fortune où vous êtes, et il n'y a personne qui en puisse rendre un témoignage plus véritable, ni plus légitime que vous ; mais il n'y a que Dieu qui pénètre les secrets les plus cachés du cœur des hommes, qui sache les grâces et les faveurs que j'avais dessein de vous faire. Et quoique vous fussiez comme accablé de mes bienfaits, il n'y en a pas eu un seul dont vous ayez conservé la mémoire. Quoique je vous eusse toujours fait du bien, sans vous avoir jamais fait de mal, quoique je vous eusse lié, et attaché à moi, comme par une chaîne de bons offices, vous vous êtes échappé pour vous joindre à des gens que la jalousie a rendus mes ennemis. Que devais-je faire autre chose, que de me venger? Si je l'avais fait, ne pleureriez-vous pas maintenant la ruine de votre fortune, et ne seriez-vous pas dans la disette, dans l'infamie y après avoir été dans l'abondance et dans la gloire ? Cela m'aurait été fort aise, et vous avouez vous-même que vous méritiez ce traitement là,  ou même un plus rigoureux. Mais parce que je suis obligé de demander pardon à Dieu d'une infinité de fautes où je tombe chaque jour, et que d'ailleurs je suis touché de vos serments, je vous pardonne de bon cœur l'entreprise que vous avez faite pour me perdre. Ce sera à vous à effacer vos fautes par vos services. Apocauque ayant encore confirmé son écrit par 582 les plus saints serments qu'il y a dans la Religion, rentra dans les bonnes grâces du grand Domestique, et s'éleva auprès de lui au dessus de quantité de personnes fort illustres par leur naissance,

3. L'Empereur qui était encore vivant, le déclara bientôt après Général de l'armée navale contre les Turcs, à l'instante prière du grand Domestique, bien qu'il ne le tînt nullement capable de cette charge. C'était au temps que Spanopule et Jean de Melitene étaient dans les affaires, et que George Pepagomène, et Nicolas de Melitène étaient Trésoriers. Mais ayant manqué de fidélité en supprimant les lettres, et en taisant l'argent qu'il avait reçu, l'Empereur détestant sa perfidie, lui ôta sa charge et le laissa sans emploi.

4. Après la mort de ce Prince, ayant instamment demandé une charge au grand Domestique, qui de lui-même n'avait que trop d'inclination de l'obliger, il eut non la charge de Surintendant des Finances, mais celle de Médiateur, bien que, comme le grand Domestique disait, il pût espérer de l'avoir bientôt après. Au lieu de se sentir fort obligé de la facilité avec laquelle il avait obtenu une de ces charges, au moment qu'il l'avait demandée, il conçut un furieux dépit du refus de l'autre, et ayant résolu de s'en venger sur le grand Domestique, dans la créance que l'Impératrice lui avait commandé de lui 583 donner l'autre, et qu'il ne lui en avait voulu donner qu'une, pour obliger ceux qui possédaient la plus considérable, il vint trouver l'Impératrice, un jour que le grand Domestique s'entretenoit avec elle, et il lui dit en sa présence : Je crois, Madame, que c'est vous, et non pas le grand Domestique, qui m'avez donné la charge dont j'ai été honoré, comme vous donner toutes celles de l'Empire. C'est un bienfait dont je vous dois rendre de très humbles allions de grâces. Mais je m'étonne de ce qu'après que vous lui avez ordonné de me rendre les deux charges dont je jouissais durant la vie de l'Empereur, il ne m'en a rendu qu'une. Je vous supplie de lui commander de me donner l'autre, ou plutôt de me la donner vous-même, afin que je n'en fois obligé qu'à vous.

5. Le grand Domestique étant demeuré dans le silence, l'Impératrice détestant l'ingratitude d'Apocauque, lui repartit qu'elle s'étonnait de l'insolence de ses discours, et qu'elle ne comprenait pas ce qui l'avoir pu porter à les faire. Que si, dit-elle, c'est dans la créance que le grand Domestique soit déchu de crédit, que vous avez pris la liberté de parler en des termes si outrageux, je ne sais sur quoi vous avez fondé cette imagination-là ; mais si, croyant qu'il est toujours dans la même considération, et qu'il possède toujours la même part dans mes bonnes grâces, je ne puis attribuer vos discours qu'a une extrême imprudence. Je n'ignorais pas que l'Empereur vous avait donné autrefois la charge de Média-  584 teur et la Surintendance des Finances ; mais il ne vous les avait pas données de son propre mouvement, il ne vous les avait données que par la déférence qu'il eut pour les prières très-instantes du grand Domestique. Il lui a souvent reproché depuis, qu'il vous avait élevé à une charge dont vous n'étiez point capable. Depuis que vous avez été revêtu, et ensuite dépouillé de la charge de General des Galères, je ne vous ai donné aucun emploi. Le grand Domestique vous a donné de lui-même la charge dont vous venez de parler, et après vous avoir donnée,  il m'est venu prier de le trouver bon. Vous deviez reconnaître cette obligation que vous lui aviez au lieu de la payer d'ingratitude. Voila ce que l'Impératrice dit à Apocauque.

ιϛʹ. 1. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος τὴν ἀγνωμοσύνην καὶ αὐτὸς οὐκ ἐνεγκὼν, „ἔδει μὲν“ εἶπε „τὸν τοσοῦτον χρόνον διδάσκαλόν σοι τῶν ὑπηργμένων ἀγαθῶν γενέσθαι παρ´ ἐμοῦ. Ἐπεὶ δ´ ἑκοντὶ κακὸς ἐθέλων εἶναι, δέον πολλὰς χάριτας ὁμολογεῖν, σὺ δὲ τἀναντία προείλου λέγειν, ἤδη σου κἀγὼ τὴν ἀρχὴν, ἣν παρεσχόμην, ἀφαιρῶ, καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης μηδενός σοι μελέτω τῶν κοινῶν.“ Ὁ μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπεν. Ἀπόκαυκος δὲ τῆς βασιλίδος ἐπυνθάνετο, εἰ καὶ αὐτῇ τοιαῦτα συνδοκοίη. Τῆς δὲ τὰ εἰρημένα στέργειν εἰπούσης, ὁ μέγας δομέστικος αὖθις πᾶσαν ἀπαγορεύσας ἀρχὴν ἐκείνῳ, ἀνέστη καὶ διοικήσεως ἑτέρων εἴχετο πραγμάτων.

2. Ὅσοι δὲ παρῆσαν ἐν βασιλείοις, τὴν παρακοιμωμένου γνόντες πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον ἀντιλογίαν, καὶ ὡς ὑπ´ ἐκείνου πρὸς ὀργὴν πάσης ἀρχῆς ἀπελαθείη, πολλὴν μὲν ἐκείνου καὶ ἀγνωμοσύνην καὶ παράνοιαν κατέγνωσαν. Ἐξιόντι δὲ τῶν βασιλείων, καίτοι πρότερον εἰωθότες ἕπεσθαι πολλοὶ καὶ θεραπεύειν διὰ τὴν ἀρχὴν, τότε προσελθεῖν οὐδεὶς ἐτόλμησεν, ἀλλ´ ἑνὸς ἐξῄει τῶν οἰκετῶν αὐτῷ παρεπομένου, Σπαλοκότου προσαγορευομένου.

3. Ἀπόκαυκος μὲν οὖν ἐκ τοιούτων αἰτιῶν τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ φανερῶς προσκεκρουκὼς καὶ πρὸς ὀργὴν ἀπελαθεὶς, ἐπὶ πολλαῖς ἡμέραις οἴκοι καθῆστο, εἴτε ἀληθῶς ὑπ´ ἀθυμίας, εἴτε ὑποκρινάμενος νοσεῖν. Εἶτ´ αὖθις πολλοῖς τῶν μεγάλου δομεστίκου φίλων ἱκέτης γεγονὼς καὶ μάλιστα πατριάρχῃ, ἔπεισε δι´ αὐτῶν ἀφεῖναι τὴν ὀργὴν, πολλὰ καὶ δι´ ἑαυτοῦ ἐπαγγειλάμενος καὶ ὅρκοις μεγάλοις πείσας, ὡς οὐκέτι τοῖς ὁμοίοις ἐπιχειρήσει. Καὶ μετ´ οὐ πολὺ καὶ τῶν κατὰ Περσῶν παρασκευαζομένων τριηρέων παρέσχε τὴν ἀρχήν.

4. Ὧν ὀλίγῳ ὕστερον ἀμνημονήσας, Ἰωάννῃ τῷ νέῳ, ὥσπερ ἔφημεν, ἐπεβούλευσε βασιλεῖ. Ὧν ἡ βασιλὶς ἀνεμίμνησκε τὸν μέγαν δομέστικον τότε, ὡς ἐν πολλοῖς ἀχαρίστου τοῦ παρακοιμωμένου πρὸς αὐτὸν ἀναφανέντος· δι´ ἃ οὐδὲ παρέχειν ἐπείθετο συγγνώμην, ἀλλ´ ἐᾷν ἐν Ἐπιβάταις ἐγκεκλεισμένον, ὡς οὐδ´ αὖθις ἠρεμήσοντα, ἂν ἐξῇ περιιέναι, ἀλλά τισιν ἐπιχειρήσοντα καινοτέροις.

5. Ὁ δὲ πολλοῖς ὑπὲρ ἐκείνου χρησάμενος πρὸς βασιλίδα λόγοις, ἔπεισε τελευταῖον, τὴν μὲν συγγνώμην παρασχεῖν, μηδαμῶς δὲ ἐᾷν ἐν Βυζαντίῳ διατρίβειν, ἀλλ´ ἐξ Ἐπιβατῶν ἐλθόντα καὶ προσκυνήσαντα αὐτὴν, ἔπειτα εἰς τὴν ὑστεραίαν ἐπανήκειν πρὸς αὐτόν. Ἐπεὶ δὲ ἐδέδοκτο τοιαῦτα, καὶ ἀμνηστίας τῶν κακῶν ἐγίνοντο ὅρκοι πρὸς ἐκεῖνον ἰδίᾳ παρά τε βασιλίδος καὶ μεγάλου δομεστίκου καὶ πατριάρχου. Τοὺς μὲν Φωκᾶς τε καὶ Δεξιὸς καὶ τρίτος Ἄμπαρ παρά τε βασιλίδος καὶ πατριάρχου ἧκον ἄγοντες ἐν Ἐπιβάταις, τοὺς μεγάλου δομεστίκου δὲ Δημήτριος ὁ Κασανδρηνός.

6. Οὓς ὁ παρακοιμώμενος ἰδὼν, τῶν τε λόγων, οὓς ἐποιήσαντο, ἀκούσας, πρὸς ἐκεῖνον ἔφασκεν, οὔθ´ ὅρκοις, οὔτε λόγοις πείσεσθαί τισιν, ἀλλ´ αὐτῷ μελήσειν, ὅπως ἂν ἄριστα διάθηται τὰ κατ´ αὐτόν. Οἱ μὲν οὖν οὕτως ἐπανῆκον ἄπρακτοι.

7. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος, ἐπεὶ ὑπὸ τῶν πραγμάτων ἠπείγετο Βυζαντίου ἐξελθεῖν, τὸν πατριάρχην αὖθις μόνον παραλαβὼν, τῶν τε προτέρων αὖθις ἀνεμίμνησκε λόγων καὶ τῶν ὅρκων τῶν γεγενημένων πρὸς αὐτόν. Ἐδεῖτό τε τοιοῦτον φανῆναι καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων, ὥσπερ λόγοις ἐπηγγείλατο προθύμως, καὶ μὴ περιιδεῖν αὐτὸν ὑπὸ συκοφαντῶν διαβληθέντα. Πατριάρχου δὲ τοῖς ὁμοίοις αὖθις καὶ λόγοις καὶ ἐπαγγελίαις χρησαμένου καὶ θαῤῥεῖν εἰπόντος, ὡς οὐδὲν ἧττον, ἢ εἰ παρῆν αὐτὸς, τῶν ὑπὲρ αὐτοῦ δικαίων ἀνθεξομένου, ἀλλήλους προσαγορεύσαντες, διελύθησαν.

8. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος καὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις, μάλιστα δὲ τοῖς πρὸς πατριάρχην ὀλίγῳ πρότερον ὑπὲρ τοῦ ἔφιππον αὐτὸν εἰς τὰ βασίλεια εἰσιέναι διενεχθεῖσι, πολλὰ περὶ εὐταξίας καὶ τῆς εἰς βασιλίδα εὐπειθείας διαλεχθεὶς καὶ τελευταῖον ἀπειλήσας, ὡς οὐκ ἀτιμώρητον ἀφήσει, εἴ τις ἐπιχειροίη νεωτέροις, ἐξῆλθε Βυζαντίου, ὀγδόῃ φθίνοντος Σεπτεμβρίου.

9. Πρὶν δὲ Βυζαντίου ἐξελθεῖν γενόμενος ἐν βασιλείοις αὖθις, ὡς συνταξόμενος τῇ βασιλίδι, τὴν θυγατέρα κελευούσης βασιλεῖ τῷ νέῳ Ἰωάννῃ τὸν μέγαν δομέστικον κατεγγυᾷν, ἀνεβάλλετο εἰς τὴν ἐπάνοδον ἐκεῖνος τὴν ἐκ τῆς ἑσπέρας, τὸ δοκεῖν μὲν, ὡς τῶν πραγμάτων ἐπειγόντων καὶ οὐκ ἐώντων περὶ τοιαῦτα διατρίβειν, τῇ δ´ ἀληθείᾳ, τῶν παρὰ τῶν φίλων μεμνημένος λόγων, οἳ μηδὲν ὑπὲρ ἑαυτοῦ μήτ´ ἀγαθῶν, μήτε φαύλων πράττειν τὸ δοκεῖν πρὶν ἂν αὐτοῖς συγγένηται μόνον πέμψαντες ἐκώλυον. Οἷς φυλάττων τὴν φιλίαν καὶ μηδὲν πρὶν ἐπιψηφίσασθαι τοὺς φίλους πράττειν βεβουλευμένος, ἀνεβάλλετο τῆς θυγατρὸς περὶ τῶν γάμων τότε τὰς συμβάσεις.

10. Ὁδοῦ δὲ πάρεργον ἐν Ἐπιβάταις γενομένῳ καὶ ἡ παρακοιμωμένου πρὸς βασιλίδα διάλυσις ἐπράττετο αὐτῷ. Ἐπεὶ γὰρ τοῦ φρουρίου ἐγένετο ἐγγὺς, ὁ παρακοιμώμενος ἐξελθὼν, ἠσπάζετό τε αὐτὸν καὶ περὶ τῶν ὅρκων ἀπελογεῖτο τῆς ἀποστροφῆς, ὡς οὐ διὰ κακίαν αὐτῷ πραχθείη, ἀλλ´ ἵν´ ἔργοις αὐτοῖς γένοιτο καταφανὲς, ὡς οὐ δέοιτο ὅρκων παρ´ αὐτοῦ, ἀλλὰ λόγοις αὐτοῦ ψιλοῖς μᾶλλον θαῤῥοίη, ἢ ἑτέρων ἐγγράφοις ὅρκοις. Διὸ καὶ νῦν ἰδὼν, προθυμότατα ἐγκεχειρικέναι ἑαυτὸν, οὔθ´ ὅρκων, οὔτε τινὸς ἑτέρου δεηθείς. Εὐχαριστήσας δὲ ὁ μέγας δομέστικος ἐπὶ τούτοις αὐτῷ καὶ ἱκανῶς προσομιλήσας, αὐτὸν μὲν οἴκοι κατελίμπανεν, ὡς ἐς τὴν ὑστεραίαν ἥξοντα πρὸς αὐτόν. Ἐκεῖνος δὲ εἰς Σηλυβρίαν ἦλθεν. Ἐς τὴν ὑστεραίαν δὲ ἐπεὶ καὶ ὁ παρακοιμώμενος ἧκε, πέμψας πρὸς Βυζάντιον, ὡς τῇ βασιλίδι προσκυνήσαντα αὖθις ἐπανήκειν πρὸς αὐτὸν, αὐτὸς εἰς Διδυμότειχον ἐλθὼν, πρὸς τὴν εἰς τὴν ἑσπέραν παρεσκευάζετο στρατείαν.

11. Ὁ παρακοιμώμενος δὲ γενόμενος ἐν Βυζαντίῳ, πρῶτα μὲν προσεκύνει βασιλίδα καὶ συγγνώμης ἠξιοῦτο, ἐφ´ οἷς ἐδόκει προσκεκρουκέναι. Ἔπειτα τῇ μεγάλου δομεστίκου προσελθὼν μητρὶ, ἐν Βυζαντίῳ τότε παραμυθίας ἕνεκα τῆς βασιλίδος οὔσῃ, πρῶτα μὲν πολλὰς ὡμολόγει χάριτας τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ, οὐ μόνων τῶν εὐεργεσιῶν, ὧν ἐξαρχῆς ἄχρι τότε παρέσχετο πρὸς αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ τῆς μεγαλοψυχίας καὶ συμπαθείας, ἣν οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ πολλάκις καὶ τὰ τελευταῖα νῦν ἐξ ἀνοίας προσκεκρουκότος ἐνδείξαιτο πρὸς αὐτόν. Ἔπειτα ἐπηγγέλλετο, ὡς οὐδὲν ἔσται τὸ πεῖσον ἢ βιασόμενον ἀχάριστον καὶ κακὸν ὀφθῆναι περὶ ἐκεῖνον, ἀλλ´ οὕτω πεπεικέναι ἑαυτὸν, ὡς οὐκ αὐτὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ γένος ὅλον εὔνουν ἐκείνῳ καὶ πιστὸν εἶναι διὰ πάντων καὶ τὴν δουλείαν ἀκριβῆ τηρῆσον οἷα δὴ δεσπότῃ. Πίστεως δὲ καὶ τῶν λεγομένων ἕνεκα νυνὶ ἕτοιμος εἶναι ὅρκους παρασχέσθαι, τοὺς μάλιστα δοκοῦντας βεβαιοτάτους καὶ φρικώδεις εἶναι. Ἡ δ´ ἔφασκεν αὐτῷ „Τὸ μὲν τὰς εὐεργεσίας καταλέγειν, αἳ παρὰ μεγάλου δομεστίκου ἐξαρχῆς ἄχρι νῦν γεγένηνται σοὶ, προσθήσω δ´ ὅτι καὶ τὰς ἐξ ἀχαρίστου γνώμης παρὰ σοῦ γεγενημένας πρὸς ἐκεῖνον ἀμοιβὰς, καὶ τὴν ἐκείνου περὶ τὸ συγγνώμην τοῖς εἰς αὐτὸν ἁμαρτάνουσι παρέχειν φιλοτιμίαν, οὐκ ἀναγκαῖον νῦν, σοῦ προτέρου μαρτυροῦντος. Ὅρκων δὲ οὐ χρεία νῦν, ἀλλ´ ἔργων μᾶλλον τοὺς ὅρκους βεβαιούντων. Οὐ γὰρ τοῖς λόγοις ἡ πίστις, τοῖς ἔργοις δὲ μᾶλλον ἐπακολουθεῖ. Διὸ καὶ σὲ προσῆκον ἔργοις ἐπιδείκνυσθαι τὴν εὔνοιαν τὴν πρὸς ἐκεῖνον, καὶ μὴ λόγοις ἐπιδεικνύμενον, τοῖς ἔργοις ὑστερεῖν.“ ὁ δὲ οὐ λόγοις μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔργοις ἐπαγγειλάμενυς τὴν πρὸς ἐκεῖνον εὔνοιαν ποιήσειν πᾶσι φανερὰν, ἐκεῖθεν ἐξελθὼν ἧκεν ὡς πατριάρχην.

Chapitre XVI.

1. Le grand Domestique ôte la charge à Apocauque. 2. Il est abandonné de ses amis, 3. Il entremet le Patriarche pour obtenir son pardon, et il l'obtient, et de plus le commandement de l'armée navale. 4. Il conspire d'enlever le jeune Empereur. 5. Le grand Domestique obtient sa liberté. 6. Il la refuse. 7. Le grand Domestique prie le Patriarche de le défendre en son absence, contre les calomnies de ses ennemis. 8. Il défend à la noblesse de renouveler leur contestation avec le Patriarche. 9. L'Impératrice lui demande sa fille en mariage pour l'Empereur son fils. 10. Il réconcilie Apocauque avec l'Impératrice. 11. Ce dernier va à Constantinople saluer l'Impératrice, et la mère du grand Domestique.

1. Le grand Domestique ne pouvant plus souffrir son insolence, lui parla de cette sorte. Le long temps qu'il y a que vous jouissez de mes bienfaits, vous devait avoir appris à en être reconnaissant ; mais puis qu'au lieu de vous en ressentir obligé, vous ne les payez que d'ingratitudes, je vous ôte la charge que je vous avais donnée, je 586 vous défends de vous ingérer déformais en aucune fonction publique. Apocauque ayant demandé à l'Impératrice, si elle approuvent cet ordre-là, et l'Impératrice ayant répondu qu'elle l'approuvait, le grand Domestique continua à gouverner l'Empire comme auparavant.

2. Toutes les personnes qui se trouvèrent ce jour là à la Cour, ayant appris l'emportement d'Apocauque, et la manière dont le grand Domestique lui avait ôté sa charge, blâmèrent son imprudence, et au lieu que toutes les fois qu'il sortait du Palais, il avait accoutumé d'être reconduit par une grande foule de personnes, il s'en retourna avec un seul de ses valets, nommé Spalacote.

3. Apocauque ayant encouru, pour ce sujet, les mauvaises grâces du grand Domestique, demeura dans sa maison, soit à cause de son affliction, soit qu'il fût malade, ou qu'il fit semblant de l'être. Il fit prier après cela le grand Domestique par plusieurs de ses amis, et entre autres par le Patriarche, de lui pardonner. Il lui promit lui-même avec d'exécrables serments, de ne plus tomber dans les mêmes fautes, et il obtint de lui le commandement de l'armée navale, destinée contre les Turcs.

4. Mais ayant bientôt oublié ses promenés et ses serments, il conspira contre le jeune Empereur, dont l'Impératrice avertit le grand Domestique, lui représentant combien de fois il  587 s'était montré ingrat envers lui, et combien il s'était rendu indigne de toute sorte de grâce et ainsi il fallait absolument le laisser dans la tour d'Epibate, étant certain que s'il était en liberté, et ne s'abstiendrait jamais de former quelque nouvelle entreprise.

5. Le grand Domestique employa de longs discours pour porter l'Impératrice à pardonner à Apocauque, sans néanmoins lui permettre de demeurer à Constantinople. Cette résolution ayant été prise, l'Impératrice, le grand Domestique,et le Patriarche, jurèrent de lui accorder l'amnistie de tout ce qu'il avait commis par le passé, Phocas, d'Exie, et Ampar, allèrent à Epibate de la part de l'Impératrice, et du Patriarche, et Demetrius Cassandrin y alla de la part du grand Domestique.

6. Apocauque les ayant vus et ayant écouté leurs proportions, leur répondit qu'il ne croirait ni aux promesses, ni aux serments, et qu'il pourvoirait de lui-même à sa conservation, ainsi, ils revinrent sans avoir rien fait.

7. Le grand Domestique étant obligé par la nécessité des affaires publiques de partir de Constantinople, parla au Patriarche en particulier, et lui ayant rappelé dans la mémoire les serments qu'il lui avait faits autrefois, il le conjura de les observer, et de ne pas permettre qu'il fût noirci en son absence, par les calomnies de ses ennemis. Le Patriarche lui ayant confirmé toutes ses 588 promesses, et l'ayant allure qu'il soutiendrait ses intérêts avec la même vigueur qu'il les pourrait soutenir lui-même, s'il était présent, ils parlèrent d'autres affaires, et se séparèrent.

8. Le grand Domestique exhorta en fuite la noblesse, et principalement ceux qui étaient entrés en contestation avec le Patriarche à son sujet, de se tenir en repos, menaçant de punir avec rigueur ceux qui troubleraient la tranquillité publique il partit le vingt-quatrième jour du mois de Septembre.

9. En prenant congé de l'Impératrice elle lui demanda sa fille en mariage pour l'Empereur son fils. Il remit les fiançailles à son retour d'Occident, sous prétexte que les affaires publiques ne permettaient aucun retardement, mais en effet, pour déférer à ses amis qui l'avaient prié de ne rien faire, soit en bien, ou en mal, sans leur participation.

10. Etant allé comme en passant à la tour d'Epibate, il fit la paix d'Apocauque. Celui-ci vint au devant de lui, se justifia de ce qu'il n'avait pas accepté le serment qu'il lui avait envoyé, sur ce qu'il n avait pas besoin de serment à son égard, et sur ce qu'il avait une plus entière créance à ses paroles, qu'à la signature des autres; ajoutant qu'il se remettait à sa discrétion, sans aucune condition, et sans aucune réserve. Le grand Domestique, en ayant remercié, et l'ayant longtemps entretenu sur d'autres sujets, le quitta pour aller à 589 Selivrée. Apocauque l'y étant venu trouver le jour suivant, il l'envoya à Constantinople, pour rendre ses respects à l'Impératrice, et pour revenir à Epibate, et il alla à Didymoteque pour s'y préparer à la guerre d'Occident.

11. Apocauque étant arrivé à Constantinople, se prosterna devant l'Impératrice, et lui demanda pardon des fautes par lesquelles il avait été si malheureux que de l'offenser. Il alla en suite visiter la mère du grand Domestique, qui était demeurée dans la même ville pour donner quelque sorte de consolation par sa présence à l'Impératrice, et il lui témoigna qu'il était infiniment obligé au grand Domestique son fils, non seulement de tous les bienfaits dont il l'avait gratifié jusqu'alors ; mais principalement de la générosité avec laquelle il lui avait pardonné en la dernière rencontre. Il l'assura ensuite, qu'il ne manquerait jamais de reconnaissance envers lui, et qu'il était prêt de confirmer par les serments les plus exécrables la sincérité de tes soumissions, et de ses respects. Il n'est pas besoin, lui dit-elle, que je vous représente, ni les bienfaits dont le grand Domestique vous a favorisé, ni l'ingratitude dont vous les avez reconnus puisque vous en demeurez d'accord. Il n'est pas non plus besoin de serments pour l'assurer de votre fidélité à l'avenir, mais il est besoin d'effets, qui confirment la vérité de vos paroles. Apocauque promit aussi de faire voir par ses actions, la sincérité de l'affection qu'il portait au grand Domestique.

 

ιζʹ. 1. Προσαγορεύσας τε αὐτὸν καὶ περί τινων ἑτέρων προδιαλεχθεὶς, ἔπειτα „τὴν μὲν εἰς ἐμὲ τοῦ μεγάλου δομεστίκου“ ἔφασκεν „εὐμένειαν καὶ αὐτὸς ἂν εἰδείης, ἄνωθεν τοῖς πράγμασι παρηκολουθηκώς. Ὀλίγῳ δὲ πρότερον ἐξ ἀβουλίας αὐτῷ προσκεκρουκὼς, ὀλίγου ἐδέησα διαφθαρῆναι, εἰ μὴ σὺ δεηθεὶς, οὐ μόνον ἔπεισας ἀφεῖναί μοι τὴν ὀργὴν, ἀλλὰ καὶ πρόφασιν εὐδοξίας τὴν τοῦ κατὰ Περσῶν στόλου παρασχεῖν ἀρχήν. Ὅθεν οὐ σῶστρα μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς τιμῆς πολλὰς ὀφείλειν τὰς εὐχαριστίας εἶναι δίκαιος ὁμολογῶ καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ τὰ σοὶ λυσιτελοῦντα καὶ βουλεύεσθαι καὶ πράττειν, ὡς τῶν αὐτῶν καὶ τὴν βλάβην καὶ τὴν ὠφέλειαν ὁμοίαν ἐμοί τε καὶ σοὶ οἰσόντων. Εἰ τοίνυν ἐκ πολλῶν σοι τὴν εὔνοιαν καὶ τὴν φιλίαν ἄδολον καὶ καθαρὰν ὀφείλω, οὔτε δίκαιον ᾠήθην, οὔτ´ ἄλλως ἐμοὶ λυσιτελὲς, δεινότατα πεπυσμένῳ περὶ σοῦ συγκρύπτειν, ὥσπερ ἄν τις ἄλλος, ᾧ βέλτιον ἢ χεῖρον ὀλίγα ἢ οὐδὲν μελήσει διακεῖσθαί σε.“ ἐρομένου δὲ τοῦ πατριάρχου, ὅ,τι ἂν πύθοιτο περὶ αὐτοῦ, τὸν μέγαν ἔφασκε δομέστικον οὐκ ἀκηκοέναι, ἀλλὰ σαφέστατα εἰδέναι, ὅτι βούλοιτο οὐκ εἰς μακρὰν σὲ καταγαγὼν τοῦ θρόνου, Παλαμᾶν ἐγκαθιδρύειν, φίλον ὄντα τῶν γνησίων καὶ μάλιστα περισπούδαστον αὐτῷ. Αὖθις δὲ τοῦ πατριάρχου ἐπανερομένου, ὅθεν ἂν σχοίη τὴν τοῦ πράγματος, ὥσπερ ἰσχυρίζεται, κατάληψιν ἀκριβῆ, τὰς μὲν αἰτίας ὅθεν ἐξεγένετο μαθεῖν, ἐδεῖτο μὴ πολυπραγμονεῖν. Οὐ γὰρ ἀποῤῥήτων δύνασθαι κατατολμᾷν. ἓν δὲ τοῦτο σαφέστατα πεπεῖσθαι, ὡς εἰ μὴ πάνυ τὴν ψυχὴν ἤλγει, τῶν κατ´ ἐκείνου μελετωμένων ἀκριβῆ τὴν γνῶσιν ἐσχηκὼς, οὐκ ἂν ἀπήγγελλεν ἐλθών. Ἔτι δὲ τοῦ πατριάρχου ἀπιστοῦντος καὶ τὴν ἀθρόαν τοῦ μεγάλου δομεστίκου μεταβολὴν μὴ παραδεχομένου, ὅρκοις ἐκεῖνος διεβεβαιοῦτο, μηδὲν εἶναι ψευδὲς τῶν εἰρημένων, ἀλλὰ πάντα ἀληθῆ. Παρῄνει τε μὴ μέλλειν, ἀλλὰ τάχιστα βουλεύεσθαι, ἐξ ὧν τὸν κίνδυνον ἐξέσται διαφυγεῖν. Οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνος, ὡς καὶ σὺ βέλτιον ἂν εἰδείης, εὔκολος μεταβάλλεσθαι πρὸς τὰ βεβουλευμένα.“ ἐπὶ τούτοις δὲ ὁ πατριάρχης σφόδρα θορυβηθεὶς καὶ μάλιστα ὑπὸ τῶν ὅρκων πεπεισμένος, ὡς οὐδὲν ἂν εἴη πλάσμα τῶν εἰρημένων, ἐδεῖτο βουλεύσασθαί οἱ, ὅ,τι δέοι πράττειν πρὸς τοσοῦτον ἑσμὸν κακῶν.

2. Ὁ παρακοιμώμενος δ´ ἔτι μᾶλλον τὸν πατριάρχην εἴσω δικτύων ἄγειν βουληθεὶς „καὶ τῶν προτέρων μὲν“ ἔφασκεν „εὐεργεσιῶν πολλάς τε χάριτας ὀφείλειν ὁμολογῶ καὶ δίκαιος εἶναι οὐ μόνον, ἅ μοι δοκῶ βελτίω καὶ λυσιτελῆ βουλεύεσθαι προθύμως, ἀλλὰ καὶ χρήματα καὶ οἰκέτας καὶ συγγένειαν καὶ τὴν ψυχὴν αὐτὴν, εἰ οἷόν τε εἰπεῖν, προΐεσθαι ἑτοίμως ὑπὲρ σοῦ. Ὡς ἂν δὲ μὴ δοκῶ, τῶν κινδύνων ἔξω καθεστὼς αὐτὸς, σὲ παραινεῖν πολὺν τὸν κίνδυνον ἔχουσι πράγμασιν ἐπιχειρεῖν, καὶ συγγενείας καὶ τῶν φιλτάτων ἐμοὶ ποιῆσαι βούλομαι κοινωνὸν, τῶν θυγατέρων μίαν τῷ σῷ υἱῷ κατεγγυήσας, ἵν´ εἰδείης ἀκριβῶς, ὡς οὐ τῶν ἁπλῶς φιλίως πρὸς σὲ διακειμένων εἶναι βούλομαι, ἀλλὰ τῶν σοί τε καλῶς πράττοντι τῆς εὐετηρίας κοινωνούντων καὶ ἀπολλυμένῳ συνδιαφθαρησομένων ὁμοίως.“ ὡς δὲ καὶ ταῦτα ἀσμένῳ τῷ πατριάρχῃ εἰρημένα ἦν, καὶ μᾶλλον ἐπείθετο σπουδάζειν τὸν παρακοιμώμενον ὑπὲρ αὐτοῦ. Ὀλίγα περὶ τοῦ κήδους διαλεχθέντες, (οὐ γὰρ ἦν τι τὸ διαφωνίαν παρασκευάσον, πάντα ἑτοίμως Ἀποκαύκου ἐπαγγελλομένου,) συμβάσεις τε θέμενοι περὶ τοῦ γάμου καὶ κατὰ τὸ Ῥωμαίων ἔθος δι´ ἐγκολπίων ἐμπεδώσαντες τὴν πρᾶξιν, τοῦ παρακοιμωμένου δὲ καὶ ὅρκους προσθέντος φρικώδεις ἐπὶ τούτῳ, ἐτράποντο πρὸς τὸ βουλεύεσθαι.

3. Συνεβούλευέ τε ὁ παρακοιμώμενος μὴ ἐκ τῆς οἰκείας δυνάμεως ὁρμωμένους πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον πόλεμον ἄρασθαι προφανῶς. Μὴ γὰρ ὅτι γε εἰς ἀντιπάλων μοῖραν οὐκ ἐξαρκέσειν μόνους πρὸς αὐτὸν, ἀλλ´ οὐδ´ εἰ πολλοὺς ἑτέρους προσεταιρισαίμεθα τοιούτους. Ἡ γὰρ ἐν Ῥωμαίοις ἰσχὺς ἐκείνου οὐχ ἡμῖν γε μόνον φανερὰ, ἀλλὰ καὶ τοῖς πόῤῥω κατῳκισμένοις βαρβάροις οὐκ ἀγνοεῖται. Πολὺν γὰρ ἤδη χρόνον πάντων ὁ δυνατώτατός ἐστι τῶν παρ´ ἡμῖν καὶ πάντες αὐτῷ προσέχουσιν ἀκριβῶς, οἱ μὲν παρ´ αὐτοῦ πολλῶν τυχόντες εὐεργεσιῶν καὶ ἔτι πλείω προσδοκῶντες, οἱ δὲ κατεπτηχότες τὴν ἐκείνου δύναμιν. Δι´ ἃ οὐκ οἴομαι πρὸς ἐκεῖνον ἐκ τοῦ προφανοῦς ἀντικαθίστασθαι λυσιτελεῖν ἡμῖν. Πρὸς γὰρ τῷ μηδὲν ἀνύσαι δυνηθῆναι τῶν βεβουλευμένων, καὶ προσαπολοῦμεν ἑαυτούς. Ἀλλά τινα καὶ ἡμᾶς δύναμιν δέον ἐκπορίζειν ἑαυτοῖς ἀντίῤῥοπον πρὸς τὴν ἐκείνου. Αὕτη δὲ οὐχ ἑτέρωθέν ποθεν ἂν ἐξευρεθείη, εἰ μὴ τρόπῳ δή τινι βασιλίδα ἐκπολεμώσαιμεν ἐκείνῳ. Τούτου δὲ γεγενημένου, ῥᾳδίως ἀντικαταστησόμεθα, πολλῶν ἡμῖν συναιρομένων, ὡς ὑπὲρ τοῦ νέου βασιλέως πολεμοῦσι. Τοῦτο δ´ ὅπως ἂν συσκευασθείη, μάλιστα μὲν καὶ ἡ σὴ σύνεσις θαυμασία οὖσα ἐξευρήσει· συμβουλεύσω δὲ καὶ αὐτός. Μὴ θαυμάσῃς δὲ, εἰ πρὸς ἰσχυρὸν ἐχθρὸν ἀντικαθιστάμενοι· χρησόμεθα καὶ ψεύδει. Τῷ γὰρ ἐπιχειροῦντι τὸν πολέμιον καθαιρεῖν, οὐ τοῦτο χρὴ σκοπεῖν, εἰ ψεύδει χρήσαιτο ἢ ἀληθείᾳ, ἀλλὰ πρὸς ἓν ἀποβλέπειν μόνον, τὸ τοῦ πολεμοῦντος γενέσθαι κρείττω· τὰ δ´ ἄλλα πάντα χαίρειν ἐᾷν. Τοιγαροῦν καὶ σὺ τῇ βασιλίδι προσελθὼν, (ἀξιόχρεως δ´ ἔσῃ πρὸς πειθὼ ἔκ τε τῆς προτέρας, ἧς ἐνεδείξω πρὸς αὐτὴν, εὐνοίας καὶ σπουδῆς μετὰ τὴν βασιλέως τελευτὴν, καὶ τοῦ νῦν ὑπὲρ αὐτῆς δοκεῖν σπουδάζειν,) ἐκείνου κατηγόρησον, ὡς οὐχ ὑποπτευομένου, ἀλλ´ ἤδη φανερῶς τὴν βασιλείαν ἰδίαν ποιουμένου καὶ ὅσον οὐδέπω μέλλοντος αὐτὴν καὶ τέκνα ἀποκτείνειν. ἂν δ´ ἀπόδειξιν τῶν λεγομένων ἀπαιτῇ, μὴ τοιαῦτα πεῖσον πολυπραγμονεῖν. Φθάσειν γὰρ τελευτήσασαν πρὶν εἰς τοὺς ἐλέγχους ἥκειν, εἰ μὴ ἐκείνου διαστᾶσα, ἑαυτὴν διασώζοι καὶ τὰ τέκνα. Ἐκ τούτων δὲ ἐκείνην, ὥσπερ οἴομαι, ὑπὸ δέους καταπλαγεῖσαν, τὸν πρὸς ἐκεῖνον ἡμῖν πόλεμον ἐπιτρέψειν. Τούτου δὲ κατορθωθέντος, οὐδὲν ἄλλο λείπεται, ἢ ἐκεῖνον μὲν ἀπολέσθαι κακὸν κακῶς, σὲ δὲ πρὸς τῷ τὸν ἐπηρτημένον κίνδυνον διαφυγεῖν, καὶ τὰ Ῥωμαίων πράγματα διοικεῖν, πάντων μάλιστα ἀξιώτατον ὄντα. Διό σου δέομαι πεισθῆναι συμβουλεύοντι ἐμοὶ καὶ μὴ πρὸς τὴν πρᾶξιν ἀναδύεσθαι, ῥᾳδίαν οὖσαν, ὡς ἐγὼ συμβουλεύω, κατασκευασθῆναι. Εἰ δ´ ἀποκνήσεις πρὸς τὸν κίνδυνον, ἐγὼ μὲν δυσχερὲς οὐδὲν ἐρῶ· σὲ δὲ τὰς ἐκδεξομένας τύχας ἤδη στοχάζεσθαι προσῆκον.“ Τούτοις μὲν οὖν τὸν πατριάρχην ἔπεισεν αὐτῷ τε προσέχειν καὶ πόλεμον πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον κινεῖν.

4. Ἔπειθ´ ἕκαστον τῶν ἄλλων, δόξῃ διαφερόντων ἢ γένει τῶν πολλῶν, περιιὼν ἐμηχανᾶτο πείθειν, ψεύδη συνείρων καὶ συκοφαντίας. Καὶ πρῶτα μὲν πρὸς τὸν Ἀσάνην Ἀνδρόνικον ἐλθὼν, ὃς ἦν μεγάλῳ δομεστίκῳ κηδεστὴς, ἐξ ὧν μάλιστα πείσειν ᾤετο, ἐπεχείρει.

5. Οὗτος γὰρ δὴ Ἀσάνης πρὸς τὸν γαμβρὸν ὀλίγῳ πρότερον ἐλθὼν, ἐδεῖτο μὴ περιορᾷν αὐτὸν, ἀβίωτον οἰόμενον τὸν βίον διὰ τὸ τοὺς παῖδας Ἰωάννην καὶ Μανουὴλ, ἐπ´ ἔτεσιν ἓξ ἤδη ὑπὸ βασιλέως ἐν δεσμωτηρίῳ εἰργομένους, δεινότατα πάσχειν καὶ οὐδὲν ἀμείνω τῶν ἐν ᾅδου διαγόντων. Ἀλλ´ ἀπιόντα πρὸς τὴν ἑσπέραν, ἐπεὶ διὰ Βήρας ἀνάγκη διιέναι, ἔνθα κατεκλείοντο, τοῦ δεσμωτηρίου ἐξαγαγεῖν καὶ πρὸς τὴν στρατείαν χρῆσθαι ἄγοντα μεθ´ ἑαυτοῦ, οὐδενὸς, ὧν ἄγει, πρὸς μάχας καὶ στρατείας ὄντας ἀτιμοτέρους χρῆσθαι.

6. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος, οὐκ ἀρέσκειν, ἔφασκεν, αὐτῷ ταύτην τὴν βουλήν. Οὐ γὰρ τῶν τυχόντων εἶναι τοὺς υἱοὺς, οὐδ´ ἐπὶ μικροῖς τισι κατακριθέντας, ὥστ´, εἰ ἀφεθεῖεν παρ´ αὐτοῦ, μηδεμίαν ταραχῆς πρόφασιν παρέχειν βασιλίδι. Ἀλλ´ ἔδει πρότερον ἐκείνην παρασκευάσαντας συγγνώμην ἐκείνοις παρασχέσθαι, οὕτως ἐξάγειν τοῦ δεσμωτηρίου. Νῦν δ´ εἰ τοῦτο πράξομεν αὐτοὶ, μὴ πρότερον ἐκείνης ἐπιτρεπούσης, εἰκὸς αὐτήν τε λογίσασθαι καὶ τοὺς συκοφάντας προφάσεως οὐ τῆς τυχούσης εὐπορῆσαι, ὡς ἤδη πᾶσαν αὐτῆς παρειλόμεθα διαβάλλειν τὴν ἀρχὴν καὶ κατ´ ἐξουσίαν καὶ τὰ μέγιστα διοικοῦμεν, μηδὲ λόγου γοῦν αὐτήν τινος ἀξιοῦντες. Ἃ δὴ οὔτ´ ἐμοὶ πρῶτον, οὔτ´ ἐκείνοις οἴομαι λυσιτελεῖν. Ἀλλὰ δέον πρὸς τοῖς ἔτεσιν, οἷς εἴργονται, καὶ ὀλίγον τινὰ χρόνον διακαρτερῆσαι, καίπερ ἀνιωμένους, ἄχρις ἂν θεοῦ διδόντος ἐπανήξω τῆς στρατείας. Τότε δὲ τῆς βασιλίδος δεηθεὶς αὐτὸς ὑπὲρ ἐκείνων καὶ, εἰ δέοι, καὶ ἐγγύας παρασχὼν, τοῦ τε δεσμωτηρίου παρασκευάσω ἐξελθεῖν καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν εὐδαιμονίαν πειράσομαι ἐπανάγειν. Νυνὶ δὲ τῆς στρατιᾶς ἤδη παρεσκευασμένης οὔσης πρὸς τὴν ἔξοδον, οὐ σχολὴ περὶ τοιαῦτα διατρίβειν, χρόνου δεόμενα πρὸς τὴν κατασκευήν. Ἀλλ´ ἐπειγόντων τῶν πραγμάτων, νῦν μὲν κατὰ πάροδον, ὥσπερ καὶ πρότερον πολλάκις, πρὸς αὐτοὺς παραγενόμενος, οὐ παραμυθήσομαι μόνον διὰ τὴν ἐπιδημίαν καὶ προνοίας ἀξιώσω τῆς δεούσης, ἀλλὰ καὶ χρηστοτέρων ἐμπλήσω τῶν ἐλπίδων, τὴν ἐλευθερίαν τῶν δεσμῶν ἐπαγγειλάμενος βεβαίως. Ὃ καὶ τὸν μεταξὺ χρόνον αὐτοῖς ἀνεκτότερον, ἢ πρότερον ἡμέρας ποιήσει διάστημα μιᾶς.“ ὁ μὲν οὖν ἠγάπα τὲ ταῖς ἐπαγγελίαις καὶ χάριτας ᾔδει πολλὰς ὑπὲρ αὐτῶν.

590 Chapitre XVII.

1. Apocauque suppose au Patriarche que le grand Domestique le voulait chasser hors de son Église. 2. Il lui offre sa fille en mariage pour son fils. 3. Il lui conseille de dire à l'Impératrice, que le grand Domestique la voulait égorger, elle et ses enfants. 4. Il tache d'engager des personnes de condition dans son parti. 5. Asan beau-père du grand Domestique le prie de procurer la liberté à ses deux fils. 6. Réponse du grand Domestique.

1. Ayant pris congé d'elle, il alla trouver le Patriarche, et l'ayant salué il lui dit : Vous savez que je suis maintenant dans les bonnes grâces du grand Domestique ; car vous avez eu connaissance de toutes les choses dès leur origine. L'ayant offensé depuis peu par imprudence, j'ai couru risque de me perdre ; mais vous avez apaisé sa colère, et vous m'avez obtenu le commandement de l'armée navale contre les Turcs, ce qui me fera une riche moisson de gloire. C'est pourquoi j'avoue que je vous suis redevable, non seulement de ma conservation, mais aussi de ma fortune, et que je suis obligé de vous procurer toute sorte d'avantages. Puisque je fais profession de vous porter une affection si pure, et si ardente, il n'est pas juste et il ne m'est pas même uti- 591 le de de vous taire une chose si importante que j'ai ouï dire comme ferait peut-être un autre qui prendrait moins de part que moi à vos intérêts. Le Patriarche lui ayant demandé ce qu'il avait ouï dire, il répondit, que non seulement il avait ouï dire, mais qu'il savait certainement, que le grand Domestique avait envie de le chasser hors de son Siège, pour y mettre Grégoire Palamas son ancien ami. Le Patriarche lui ayant encore demandé comment if savait que le grand Domestique avait ce dessein, il le pria de n'avoir pas la curiosité d'apprendre ces circonstances, parce qu'il n'était pas si indiscret, que de révéler ce qu'il devait taire, le conjurant seulement de croire qu'il ne lui aurait jamais porte une si fâcheuse nouvelle, s'il n'en avait été très bien informé, et s'il n'en avait ressenti un extrême déplaisir. Comme le Patriarche doutait de la vérité de son rapport, et qu'il ne pouvait se persuader que le grand Domestique eût été capable d'un tel changement, Apocauque l'assura avec d'exécrables serments, qu'il ne lui avait rien dit dont il ne fût bien informé, et il ajouta qu'il n'avait point de temps à perdre, parce que le grand Domestique n'était pas d'humeur à se départir des résolutions qu'il avait une fois prises. Le Patriarche étonné de ce discours, et persuadé par les serments d'Apocauque, lui demanda ce qu'il lui conseillait de faire pour éviter un si grand malheur.

592. 2. Alors Apocauque pour l'engager plus avant dans ses filets, lui dit: J'ai reçu tant de grâces de vous, que je me sens obligé, non seulement de vous donner de bons conseils, mais d'employer mon biens, mes amis, mes parents, et ma propre vie, pour votre défense. Mais de peur que vous ne croyiez que je vous veuille jeter dans un péril dont je fois cependant éloigné, je désire que nous fassions une alliance, en mariant votre fils avec ma fille  et que nous nous unissions si étroitement, que nous partagions ensemble nos prospérités et nos disgrâces. Cette proportion remplit le Patriarche de joie, et acheva de le persuader qu'Apocauque était très attaché à ses intérêts. Ils s'entretinrent ensuite touchant l'alliance qu'ils voulaient faire, et ils n'y trouvèrent point de difficulté, parce qu'Apocauque consentit à tout ce que le Patriarche souhaita. Quand les articles furent arrêtés, ils conclurent le mariage, en se donnant réciproquement les reliques qu'ils portaient au cou, selon la coutume des Romains.

3. Comme ils délibéraient après cela touchant leur principale affaire, je ne suis pas d'avis, dit Apocauque, d'entreprendre ouvertement la guerre contre le grand Domestique, parce que quelque nombre de personnes que nous puissions engager en notre parti, nous n'aurons jamais de forces égales aux siennes. Sa puissance n'est pas seulement connue dans l'étendue de l'Empire, elle est redoutée par les nations étrangères. Il y a longtemps qu'il tient le premier rang parmi nous, et 593 que chacun le considère, soit par la reconnaissance des bienfaits que l'on a reçus de lui, ou par l'espérance d'en recevoir, ou enfin par l'appréhension que donne son pouvoir. Bien loin de réussir en nous déclarant contre lui, nous serions les auteurs de notre ruine. Il faut donc lui opposer une puissance égale à la sienne. Ce que nous ne saurions faire que l'Impératrice ne soit de notre côté. Mais si nous sommes si heureux que de l'avoir, plusieurs se joindront à nous, dans la créance qu'en s'y joignant ils prendront la défense du jeune Empereur. Une prudence aussi éclairée que la nôtre ne manquera pas de moyens pour arriver à cette fin. Je ne laisserai pas néanmoins de vous proposer mon sentiment. Ne trouvez pas étrange que j'emploie le mensonge et l'imposture contre un ennemi aussi puissant que le nôtre. Pourvu que nous nous défassions de lui, qu'importe que ce soit par le mensonge, ou par la vérité. Allez donc trouver l'Impératrice, dans l'esprit de laquelle vous n'aurez pas de peine à vous insinuer, et dites-lui que le grand Domestique a entrepris de se rendre maître de l'Empire, non par ruse, mais à force ouverte, que pour cela il a résolu de l'égorger, elle et ses enfants. Le zèle que vous avez toujours eu pour son service, et les devoirs si assidus que vous lui avez rendus depuis la mort de l'Empereur, ne lui permettront pas de douter de la vérité de vos paroles. Si elle vous demande des preuves, conseillez-lui de n'en point chercher, de peur quelle ne fût opprimée, avant que d'en avoir trouvé, et de songer plutôt à sauver sa vie, et celle de ses enfants. Je ne doute point que dans le trouble dont 594 elle sera agitée, elle ne nous donne la commission de faire la guerre au grand Domestique. Si elle nous la donne, il périra misérablement; vous éviterez le danger qui vous menace ; et vous gouvernerez seul l'Empire, comme vous méritez mieux de le gouverner que nul autre. Je vous conjure d'apporter de la diligence dans cette entreprise où la longueur nous serait funeste. Voila comment il renversa l'esprit du Patriarche.

4. Il tâcha ensuite d'attirer à son parti tout ce qu'il y avait de personnes considérables par leur charge et par leur naissance, et il les trompa par ses médisances, et par ses calomnies. Il alla trouver Asan Andronique beau-père du grand Domestique, et il l'attaqua par l'endroit par où il le trouvait le plus faible.

5. Il n'y avait pas longtemps que cet Asan était venu supplier son gendre d'avoir pitié de la misère où il languissait, à cause de la rigoureuse prison où ses deux fils, Jean et Manuel étaient enfermés depuis six ans, et où ils ne souffraient guère moins que s'ils eussent été en enfer, et de les emmener avec lui, où ils serviraient avec plus de zèle et plus d'ardeur que personne.

6. Le grand Domestique lui répartit qu'il ne pouvait lui accorder sa demande, parce que ses deux fils n'étaient pas des prisonniers ordinaires, et que les crimes dont ils étaient accusés étaient de telle importance, qu'il ne les pouvait mettre en liberté, sans donner à l'Impératrice de  595 mortelles inquiétudes. Il faut, ajouta- il, avant toutes choses, la disposer à leur pardonner, et après cela, il n'y aura plus de difficulté à leur délivrance. Mais, nous les mettions en liberté sans son ordre, nos ennemis en prendraient occasion de nous accuser d'usurper l'autorité, et elle aurait sujet de se défier de nous. Cette manière d'agir ne serait utile ni à moi, ni à vos fils. Quelque ennuyeuse que soit leur prison,  il faut qu'ils la supportent encore avec patience, jusqu'à ce que je fois de retour de la guerre d'Occident. Alors j'implorerai la clémence de l'Impératrice en leur faveur, et je me rendrai caution de leur fidélité ; Bien que l'armée fut sur le point de partir, et que je sois accablé d'affaires, je ne laisserai pas de les visiter en passant, de les confier, de pourvoir à leurs besoins, et de les réjouir par la promesse que je leur ferai de briser leurs chaînes. Elle leur rendra tout le temps de mon voyage plus court, et pllus supportable qu'un jour ne leur était autrefois. Asan fut fort content de cette réponse, et en rendit au grand Domestique de très humbles actions de grâces.

ιηʹ. 1. Παρακοιμώμενος δὲ αἰσθόμενος, οἷος ἦν ἐκεῖνος τὰ τοιαῦτα ἐρευνᾷν, καὶ προσελθὼν Ἀσάνῃ, πρῶτα μὲν δουλείαν ἀρχαίαν ὡμολόγει, καὶ μηδὲ τὴν τύχην, ἐν ᾗ καθέστηκε νυνὶ, τῆς πρὶν εὐτελείας ἐπιλελῆσθαι πεῖσαι διεβεβαιοῦτο, ἀλλ´ οὕτως οἴεσθαι αὐτὸν οἷα δὴ ἕνα τῶν ἐκείνου οἰκετῶν, καὶ τὴν προσήκουσαν εὔνοιαν ἀγαθῷ δεσπότῃ παρὰ δούλῳ ἕτοιμον εἶναι, καιροῦ καλοῦντος, παρασχέσθαι καὶ αὐτὸν καὶ πάντα πράττειν ὑπὲρ αὐτοῦ τε καὶ τῶν παίδων, εἰ δέοι καὶ ταῖς ἐσχάταις τύχαις περιπίπτειν. Ὃ καὶ νυνὶ παρεσκευακέναι μάλιστα ἥκειν παρ´ αὐτὸν, ἅμα μὲν ἃ λυσιτελεῖν αὐτῷ τε καὶ παισὶ νομίζει παραινέσοντα, ἅμα δ´, εἴ τι δέοιτο πρὸς τὸ ἔργον καὶ αὐτοῦ, ὅτι προθυμότατα συναγωνιεῖται καὶ χρήμασι καὶ οἰκέταις καὶ πᾶσιν οἷς ἔχει, ἐκδιδάξοντα. Τῶν γὰρ αὐτοῦ παίδων ὑπὸ βασιλέως ἀδίκῳ γνώμῃ καὶ φθονερᾷ πολὺν ἤδη χρόνον ἐν φρουρᾷ κατεχομένων, πάνυ μὲν καὶ αὐτὸν ὑπεραλγεῖν αὐτῶν οὐ μόνον ἄδικα καὶ βίαια πασχόντων, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἀρχαίαν εὔνοιαν, ἣν ἐκείνοις ὀφείλειν καὶ σοὶ τῷ πατρί· μηδὲν δὲ βοηθεῖν ἔχοντα, στέργειν τὴν ἀνάγκην. Νυνὶ δὲ ὁρῶν τὸν ἐπιτηδειότατον ἥκοντα καιρὸν τῆς ἐκείνων ἐκ τῶν δεσμῶν ἐλευθερίας, μὴ προΐεσθαι ἥκειν παραινέσοντα. Καίτοι γε ἀκηκοέναι, ἔφασκεν, ἐκ Σηλυβρίας ἥκων, ὡς πολλὰ μεγάλου δομεστίκου τοῦ κηδεστοῦ δεηθεὶς ὑπὲρ ἐκείνων, οὐδὲν πλέον ἠδυνήθης, ἀλλὰ κεναῖς ἐλπίσι μετεωρίσας καὶ φενακίσας, ἀπιὼν ᾤχετο, ὡς ἀπολύσων τῆς εἱρκτῆς, ἢν ἐπανήξῃ τῆς ἑσπέρας. Τοῦτο δὲ εἴ σε λέληθεν ὡς ἀπάτη, πάνυ μάλιστα θαυμάζειν ἔχω. Οὔτε γὰρ, βασιλέως ζῶντος, τοὺς γυναικὸς ἀδελφοὺς ἀπαλλάττειν τῶν κακῶν ἀδυνάτως εἶχεν, εἴγε δίκαια καὶ αὐτῷ προσήκοντα ᾑρεῖτο πράττειν, οὐκ ἐλάσσω δυνάμενος ἢ ὅσα βασιλεύς. Νυνί τε, ὥσπερ οὐδ´ αὐτὸς ἀγνοεῖς, οὐ τοιαῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ μείζω πολλῷ καταπράττεσθαι δύναιτ´ ἂν, ἀνυπεύθυνον ἔχων τὴν ἀρχὴν καὶ τῶν πραγμάτων αὐτοκράτωρ ὤν. Ἀλλὰ καὶ τότε, πείθοντος αὐτοῦ βασιλέα, κατείχοντο δεσμῶται, τῆς τε ἀνδρίας βασκαίνοντος καὶ τῆς συνέσεως καὶ μὴ παρευδοκιμηθείη παρ´ ἐκείνων, δεδοικότος· καὶ νῦν οὐδὲν ἧττον διανενόηται παρ´ ὅλον τὸν βίον κατέχειν ἐν δεσμοῖς. Τοῦτο δὲ οὐ στοχαζόμενος εἶπον, ἀλλ´ ἀκριβῶς εἰδώς. Οἶσθα γὰρ, ὡς πολλῆς εὐμενείας ἀπολαύων παρ´ αὐτοῦ καὶ τῶν ἀποῤῥήτων κοινωνῶν αὐτῷ, ὧν διὰ τὴν εἰς ὑμᾶς εὔνοιαν καταπεφρόνηκα νυνὶ, πάντα ἀκριβῶς σύνοιδα αὐτῷ, ὅθεν οὐδ´ ἀπιστεῖν ἐμοὶ χρεὼν, ἀλλὰ βουλεύεσθαι τὴν ταχίστην, ἕως ἐστὶ καιρὸς, οὐ μόνον τοὺς παῖδας ἀπαλλάττειν τῶν κακῶν, ἀλλὰ καὶ σεαυτῷ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν, σοὶ μάλιστα προσήκουσαν τῶν πάντων, περιποιεῖν. Τοῦτο δ´ ἕτερον τρόπον ἀδύνατον γενέσθαι, εἰ μὴ πρότερος ἐκεῖνος ἐκβληθείη τῶν πραγμάτων τῆς ἀρχῆς. Ἐκεῖνο δὲ πάλιν ἑτέρως οὐκ ἐγχωρεῖ, εἰ μὴ αὐτὸς ἐκπολεμώσεις ἐκείνῳ βασιλίδα, ὡς ἁρπάζειν τὴν βασιλείαν διανοουμένου κατειπὼν καὶ αὐτὴν καὶ παῖδας διαφθείρειν. Ἀξιώτατος δ´ ἂν εἴης πιστεύεσθαι παρ´ αὐτῇ, οὐ μόνον ὡς τὰ βεβουλευμένα τῷ γαμβρῷ σαφῶς εἰδὼς, ἀλλ´ ὡς καὶ φύσεως αὐτῆς ὑπὲρ τῆς εἰς ἐκείνην εὐνοίας καὶ τὸν παῖδα βασιλέα δοκῶν καταφρονεῖν. Καίτοι γε φαίη τις ἂν, οὐδὲ τὴν ἐκείνου κατάλυσιν καὶ φθορὰν ἄδολόν σοι καὶ καθαρὰν τὴν ἡδονὴν παρέχειν, οἷα δὴ τῆς θυγατρὸς ἐκείνῳ συνατυχούσης. Τοῦτο δ´ ὅσην ἔχει τὴν διαφορὰν, ἔξεστι παράλληλα θέμενον τὰ πράγματα σκοπεῖν. Οὐ γὰρ ὅμοιον, τοὺς μὲν τῶν παίδων ὥσπερ κατορωρύχθαι ζῶντας, τοὺς δὲ παρ´ ἀξίαν πράττειν κακῶς καὶ ἐνδεῶς καὶ ἀνελευθέρως ζῇν, καὶ γένος ὑπ´ ἐκείνου πᾶν ὥσπερ δοῦλον ἄγεσθαι καὶ φέρεσθαι, καὶ αὐτὸν οὐδὲν ἀμείνω πάσχειν ὑπὸ τῆς πρὸς πάντας συμπαθείας, καὶ μιᾶς ἀτυχησάσης θυγατρὸς πάντ´ ἐκεῖνα λελύσθαι τὰ δυσχερῆ καὶ σὲ δύνασθαι οὐ γένος μόνον καὶ οἰκείους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους φίλους λαμπροὺς ποιεῖν καὶ περιδόξους, πάσης ἐξ ἐκείνου μετενηνεγμένης τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς εἰς σέ. Τίς γὰρ, ἐκείνου πεσόντος ἢ καὶ τῆς ἀρχῆς ἐκβεβλημένου, σοῦ μᾶλλον δικαιότερος, ἐπὶ τῶν πραγμάτων εἶναι, οὐκ ἀνδρίᾳ μόνον καὶ πολέμων ἐμπειρίᾳ, ἀλλὰ καὶ λαμπρότητι γένους καὶ συνέσει καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οὐκ ὀλίγῳ τινὶ τῷ μέσῳ πάντας Ῥωμαίους παριόντος. Ἐγὼ δὲ πρὸς ἅπαντα προθύμως συναγωνιοῦμαι, τάξιν ἐπέχων ὑπηρέτου καὶ πρὸς πᾶν τὸ κελευόμενον ἑτοιμότατα ἔχων ὑπακούειν. Οὐ δὴ, πρὸς τοιοῦτον ἰσχυρότατον ἀνταγωνιστὴν ἀποδυόμενον, περὶ ψεύδους καὶ ἀληθείας ἀκριβολογεῖν χρεὼν, ἀλλὰ πρὸς ἓν μόνον, τὴν ἐκείνου κατάλυσιν, προσῆκον ἀφορᾷν· τἄλλα δὲ μηδὲν ἡγεῖσθαι, εἰ μέλλεις τι τῆς σῆς συνέσεως καὶ στρατηγίας ἀξιόχρεων ποιεῖν. Ὁρῶμεν δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν τοὺς μάλιστα συνετωτάτους οὐκ ἀεὶ τῇ παῤῥησίᾳ χρωμένους καὶ κατὰ στόμα τοῖς πολεμίοις ὑπαντῶντας, ἀλλ´ ἔστιν οὗ καὶ ἀπάταις χρωμένους καὶ δόλοις καὶ μηχαναῖς τισι, καὶ μάλιστα, ἡνίκα δέῃ φοβεροῖς τισι καὶ δυνατωτάτοις συμπλέκεσθαι πολεμίοις. Καὶ οὐδεὶς αὐτῶν κακίζει τὴν ἀπάτην, ἀλλὰ καὶ θαυμάζομεν ἅπαντες, οἷα δὴ πλείω τῆς συνέσεως ἢ τῆς ῥώμης δυναμένης κατορθοῦν.

596 Chapitre XVIII.

Apocauque propose à Asan, beau-père du grand Domestique, d'exciter l'Impératrice à lui déclarer la guerre.

Apocauque qui n'ignorait rien de ce que je viens de rapporter, et qui avait une curiosité merveilleuse pour s'instruire des affaires de cette nature, renouvela à Asan les protestations de service qu'il lui avait faites autrefois, et l'assura qu'il y avait longtemps qu'il déplorait la captivité où ses deux fils étaient réduits, par l'injustice de l'Empereur, que la nécessité des affaires l'avait obligé de dissimuler. Le déplaisir qu'il en ressentait, mais qu'ayant enfin trouvé l'occasion de les mettre en liberté, il l'exhortait de ne la pas perdre. Voulant ensuite lui expliquer quelle était cette occasion, il lui dit ;. J'ai appris en revenant de Selivrée, que vous avez prié le grand Domestique votre gendre de tirer vos deux fils hors de prison, et qu'il ne vous a donné que des paroles. Si vous n'avez pas reconnu que ce ri était qu'une défaite dont il usait envers vous, j'admire votre simplicité. S'il avait voulu les délivrer de la misère qu'ils souffrent, il l'aurait pu faire durant la vie de l'Empereur, il le pourrait encore aujourd'hui plus aisément, puisqu'il dispose de toutes les affaires de l'Empire avec un pouvoir absolu. Mais bien loin de les avoir voulu délivrer, il a conseillé à 597 l'Empereur de les retenir dans les fers toute leur vie par l'appréhension qu'il a de leur valeur. Je n'avance pas ce fait-ci sur de simples conjectures, je ne l'avance qu'après m'en être particulièrement informé. La familiarité étroite que j'ai eue avec lui m'a rendu participant de ses plus secrètes pensées et que je vous découvrirai pour l'amitié que je vous porte. C'est pourquoi sans douter de la vérité de mes paroles, vous devez délibérer promptement touchant les moyens d'assurer la vie de vos enfants, et de vous assurer à vous-même la souveraine puissance, que vous méritez mieux qu'aucun autre de posséder. Il faut ôter, pour cela le gouvernement au grand Domestique, et pour le lui ôter, il faut engager l'Impératrice à lui faire la guerre, en lui persuadant qu'il a eu dessein de la dépouiller de l'autorité souveraine, et de se défaire de ses enfants. Quand elle verra que vous renoncerez aux sentiments de la nature que vous trahirez votre gendre, pour la servir, elle ajoutera foi à vos discours. Quelqu'un dira, peut- être, que sa ruine ne vous saurait donner de joie, parce que votre fille participera a sa disgrâce. Mais il est aisé de répondre, que ce si une disgrâce bien plus sensible de voir deux de vos fils ensevelis tout vivants dans une cruelle prison, de voir les autres mener une vie indigne de leur naissance, de voir le reste de votre famille traité avec la même dureté que l'on traiterait des esclaves de vous voir affligé vous-même par le contrecoup de leur misère. Il ne dépend que de vous de changer la condition de vos amis et de vos proches, et de les mettre dans l'éclat et dans la gloire, en vous emparant de la souveraine puissance. Car si le grand Domestique 598 est tué à la guerre, où s'il est une fois éloigné de la Cour, qui est-ce qui peut prétendre à si juste titre que vous de gouverner l'Empire, et qui est-ce qui vous égale en expérience, en valeur, en sagesse, ou en naissance ? Je vous obéirai en tout ce qu'il vous plaira me commander. Ayant à combattre un si redoutable ennemi, il faut se servir de toute forte d'armes, et ne point mettre de différence entre le mensonge et la vérité. Il ne faut envisager que sa ruine, et mépriser tout le reste pour agir dans les règles d'une sage politique Les capitaines les plus prudents se gardent bien de découvrir leurs desseins aux ennemis. Ils ont recours aux stratagèmes et aux ruses qui réussissent souvent plus heureusement que la force, et on les en loue, au lieu de les en blâmer.

 

 

ιθʹ. 1. Τοιαῦτα καὶ πρὸς ἐκεῖνον εἰπὼν καὶ πείσας, ὅρκοις τε ἀσφαλισάμενος, ὡς νῦν τε προθυμότατα συναγωνιεῖται καὶ, καταστάντος πρὸς τὴν ἀρχὴν, ἐν ὑπηρέτου τελέσει μοίρᾳ, μόνον βουλεύεσθαι καταλιπὼν, ὅπως ἂν τὸ σπουδαζόμενον κατορθωθείη, ἐπὶ τοὺς ἀδελφοὺς ἐχώρει Κωνσταντῖνόν τε καὶ Ἰσαάκιον τὸν μέγαν δοῦκα. Καὶ πρῶτα μὲν ᾤκτειρε τῆς παρ´ ἀξίαν κακοπραγίας καὶ ἐῴκει συναλγεῖν. Ἔπειτα καὶ ὠνείδιζε τὴν ἐθελοδουλείαν, καὶ τὸ πρὸς τὴν ἐλευθερίαν ῥᾳθύμως βιοῦν καὶ ἀνειμένως, καὶ μηδὲ νῦν γοῦν, ὅτε καλῶς ποιῶν παρέσχετο ὁ χρόνος τῆς μεγάλου δομεστίκου χρονίου δουλείας ἀπαλλαγῆναι, προσῆκον εὐγενέσι καὶ ἐλευθέροις ἀνδράσι διανοουμένους τι. Καίτοι βασιλέως μὲν ζῶντος, στέργειν ἐξ ἀνάγκης ἦν, πολλὴν ἐκείνου τὴν ῥοπὴν αὐτῷ χαριζομένου καὶ οὐδαμῶς ἐλάττω ἢ ἐκεῖνος δύνασθαι παρασκευάζοντος. Νυνὶ δὲ τί τὸ κωλῦον, ζῆλον ὑπὲρ βασιλέως τοῦ παιδὸς ὑποκριθέντας, συμβουλεύειν βασιλίδι, πρὸς γένους τε ὄντας καὶ προσήκοντας διὰ τὴν εὐγένειαν πιστεύεσθαι, καταλύειν ἐκεῖνον καὶ τῆς ἀρχῆς ἀποχειροτονεῖν, ὡς ἁρπάζειν διανοούμενον τὴν βασιλείαν καὶ αὐτὴν καὶ φίλτατα ἀποκτιννύναι καὶ Ῥωμαίων τυραννεῖν. Οὐ γὰρ δήπου γε ἃ προτείνεται ὑμῖν ὥσπερ δέλεαρ ὑπ´ ἐκείνου, ἀρχαὶ πόλεών τινων καὶ δημοσίων διοικήσεις, ἵν´ ἐκεῖνος τὸ μεῖζον ἔχῃ, ὥσπερ δεσπότης ἐπιτάττων καὶ πάντων καταδυναστεύων καὶ μειζόνων καὶ ἐλαττόνων, τοῦθ´ ὑμῖν ἀρκέσει πρὸς τὸ ἀποστερεῖσθαι τῆς ἐλευθερίας. Οὐδὲ γὰρ οὐδ´ ὑμᾶς τοῦτο κατάδηλον λέληθεν ὂν, ὡς, ἐκείνου πεσόντος ἢ ἐκβεβλημένου τῆς ἀρχῆς, ὑμῖν ἐξέσται πράττειν ἃ αἱρεῖσθε ἀδεῶς, ἢ πρώτους γεγενημένους ἢ μετὰ τοὺς πρώτους εὐθὺς Ῥωμαίων. Οὐ χρὴ δὲ πρὸς τὴν ἐπιχείρησιν ἀναδύεσθαι λογιζομένους, ὡς ψεύδη καὶ συκοφαντίας ἐρεῖτε. Εἰ μὲν γὰρ οὐδὲν οὐδέπω μέχρι νῦν ψεῦδος εἴρητο ὑμῖν, ἦν ἄν τι τοῦτο πρὸς τὸν λόγον. Εἰ δὲ πολλάκις ἡμῖν ἅπασιν ὁμοίως καὶ τοῦ τυχόντος κέρδους ἕνεκα ἢ οὐδενὸς καὶ ἐπιορκεῖν καὶ ψεύδεσθαι συνέβη, τί δεῖ τὰ πολλάκις τετολμημένα ὀῤῥωδεῖν νυνὶ, οὐ μικρά τινα, ἀλλὰ τὴν Ῥωμαίων μέλλοντας ἀρχὴν κερδαίνειν; εἰ δ´ ἀπιστεῖν ἐμοὶ κεκρίκατε τὰ βελτίω συμβουλεύοντι, ἀλλὰ τῷ γε ἀδελφῷ πείθεσθαι προσήκει, πρεσβυτέρῳ τε τὴν ἡλικίαν ὄντι καὶ μᾶλλον ὑμῶν εἰδότι μεταβολαῖς τε καὶ καινοτομίας πραγμάτων χρῆσθαι προσηκόντως. Οἴομαι δὲ κἀκείνῳ περισπούδαστον τὴν μεγάλου δομεστίκου κατάλυσιν εἶναι, οὐ φέροντι τὸν ὄγκον τῆς ἀρχῆς καὶ τὸ πάντας ἐν ἀνδραπόδων ἄγεσθαι καὶ φέρεσθαι ὑπ´ ἐκείνου μοίρᾳ. Ἐγὼ μὲν οὖν ἃ συμφέρειν νομίζω, συμβεβούλευκα ὑμῖν. Αὐτοὶ δ´ εἴτι περὶ εὐδοξίας ὑμῶν αὐτῶν καὶ βίου περιφανείας κεκρίκατε ἐπιχειρεῖν, μὴ προΐεσθαι ἀναγκαῖον τὸν καιρὸν, ἵνα μὴ, παρελθόντος, οὐδὲν ὠφελώμεθα ἐκ τῆς μεταμελείας. Ἐκείνου γὰρ ἀπόντος, ῥᾷστα πᾶν κατορθωθείη· ἂν δ´ ἐκ τῆς στρατείας ἐπανέλθῃ, οὐδὲ γρύζειν παραινῶ τολμᾷν, ἢ οὐδὲν ἔσται τὸ κωλῦσον, τὸ μηδ´ ὅπῃ γῆς διάγετε ἀγνοεῖσθαι. Ἐγὼ δὲ οὐ λόγοις ἀπλῶς, ἀλλὰ καὶ ὅρκοις παρέξομαι πίστεις ἰσχυρὰς τοῦ πρός τε τοὺς ἀγῶνας προθυμότατον παρασχέσθαι ἑαυτὸν, καὶ χρήμασι καὶ ὅπλοις καὶ οἰκέταις συναιρόμενον, καὶ μετὰ τὴν κατάλυσιν ἐκείνου πάντα ποιήσειν τὰ προστεταγμένα ὑφ´ ὑμῶν, καὶ παρὰ πάντα τὸν βίον ἐν ὑπηκόου μοίρᾳ τελέσειν, μηδὲν μηδέποτε πρὸς ὑμᾶς ἀγνωμονήσας.“ Τοιαῦτα εἰπὼν καὶ προσέτι γε ὅρκοις ἀσφαλισάμενος τὰ εἰρημένα,

2. Ἐπεὶ κἀκείνους εἶχε πεπεισμένους πρὸς τὸ πράττειν τὰ βεβουλευμένα, πρὸς Γαβαλᾶν Ἰωάννην τὸν μέγαν δρουγγάριον ἐλθὼν, ὃς ἦν ἐκ τῆς πρὸς Κράλην πρεσβείας ἄρτι ἥκων, ὑπὸ τοῦ μεγάλου δομεστίκου ᾑρημένος, εἴ τι πύθοιτο ἠρώτα περὶ ἑαυτοῦ. Τοῦ δὲ ἀποκριναμένου, μηδέν· „ἀλλ´ ἐγώ σοι“ εἶπεν „ἥκω ἄγγελος κακῶν. Ὁ γὰρ μέγας δομέστικος τὴν προτέραν εὐμένειαν τὴν πρὸς σὲ μεταβαλὼν, πολλῆς ἀναπέπλησται πικρίας. Καὶ δῆλός ἐστιν οὐκ ἀνεξόμενος, εἰ μὴ δίκας λήψεται παρὰ σοῦ τῆς προδοσίας τῆς εἰς αὐτόν. Αὐτὸς γὰρ αὐτοῦ ἀκηκοέναι λοιδορίας σοῦ καταχέοντος πολλὰς, φλύαρον καὶ λάλον ἀποκαλοῦντος καὶ ψευδόμενον ὡς τὰ πολλὰ καὶ φθορέα καὶ προδότην τῶν κοινῶν. ᾑρημένος γὰρ ὑπ´ ἐκείνου πρὸς τὸν ἄρχοντα τῶν Τριβαλῶν πρεσβευτὴς, παραπρεσβεύσειας δωροδοκήσας καὶ τὰ Ῥωμαίων καταπροδοὺς, τὰ ἐκείνων πράξειας καὶ ὅρκους ἐκείνοις παρασχοίης, ὡς μένων παρ´ ἡμῖν, πρόξενος ἐκείνοις εἴης, παντὶ σθένει τὰ ἡμῶν ἀπόῤῥητα αὐτοῖς καταπροδιδούς. Δι´ ἃ οὐδὲ Ῥωμαίοις ὅλως ἀνέχεται καταλέγειν σὲ, ἀλλὰ τῆς μερίδος ἡγεῖται Τριβαλῶν.“ καταπλαγεὶς δὲ ἐπὶ τούτοις ὁ Γαβαλᾶς, θεόν τε ἐμαρτύρετο, ὡς οὐδὲν συνειδοίη τῶν λεγομένων ἑαυτῷ, καὶ οὐδὲ πιστεύειν ὅλως εἶχεν, εἰ ὁ μέγας δομέστικος οὕτως ἀπερισκέπτως συκοφαντίαις τινῶν πιστεύσας καὶ διαβολαῖς, ἐρήμην αὐτοῦ καταγνοίη καὶ ὀργίζοιτο ἀκαίρως. Οὐδὲ γὰρ ὁ παρεληλυθὼς ἤδη χρόνος πολὺς, καθ´ ὃν τὰ Ῥωμαίων διοικεῖ, τοιαύτην αὐτοῦ κατηγορεῖ φαυλότητα καὶ εὐκολίαν τρόπων. Παρακοιμώμενος δὲ τοῖς εἰωθόσιν ὅρκοις ἢ ταῖς ἐπιορκίαις μᾶλλον ἐχρῆτο καὶ κατέπειθεν αὐτὸν, ὡς οὐδὲν εἴη τῶν λεγομένων πλάσμα, ἀλλὰ πάντα ἀληθῆ. Παρεγύμνου τε κατὰ μικρὸν, ὡς σύστημα οὐκ ἀγεννὲς ἐπὶ καταλύσει ἤδη συσταίη τῇ ἐκείνου, οἷς δέον ἑαυτὸν προσνείμαντα τὸ μέρος καὶ αὐτὸν συγκαταβάλλειν, εἴ τι μέλοι τῆς οἰκείας σωτηρίας καὶ αὐτῷ. Καὶ μὴ συγκαλυψάμενος ἔγνω δεῖν ἐκείνῳ ἐμπαρέχειν ἐμπιπλάναι τὸν θυμόν. Πίστεως δὲ τῶν λεγομένων ἕνεκα ἀσφαλεστέρας καὶ τοῦ σαφέστατα εἰδέναι, ὡς ὑπὲρ αὐτοῦ μάλιστα σπουδάζοι καὶ κήδοιτο αὐτοῦ, καὶ τὴν θυγατέρα κατηγγύα, (ἦν γὰρ πρότερον τὴν γαμετὴν ἀποβαλὼν,) καὶ ὅρκους παρεῖχεν ἐπὶ τούτῳ ἐγκόλπιόν τί τε τῶν ἱερῶν ἀσφαλείας ἕνεκα.

3. Ἐπεὶ δὲ κἀκεῖνον ἦν προσειληφὼς, Χούμνῳ πρόσεισι τῷ μεγάλῳ στρατοπεδάρχῃ, ἄλλως τε ὄντι τῶν ἐκείνῳ φίλων καὶ προσήκοντι κατὰ γένος διὰ τὴν γυναῖκα. Τῆς γὰρ συναφθείσης ἐκείνῳ πρώτως τετελευτηκυίας, ἣ Δισυπάτου θυγάτηρ ἦν, ἑνὸς τῶν τῷ κλήρῳ τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας κατειλεγμένων, ἀνεψιᾷ συνῴκησε τῇ Χούμνου, ἤδη λαμπρὸς ὢν καὶ μὴ ἀπαξιούμενος πρὸς τῶν εὐγενεστέρων. Διὰ ταῦτα οὖν ἐκείνῳ τῶν ἐπιτηδείων ὢν, ἀνεμίμνησκέ τε προσελθὼν τῶν πρὸς μέγαν δομέστικον εἰρημένων, ὅτε περὶ Μιχαὴλ τοῦ Μυσῶν βασιλέως ἐβουλεύοντο υἱοῦ, εἰ δέοι ἐκδιδόναι Ἀλεξάνδρῳ ἀπαιτοῦντι, τὸ ἐὰν ἀποκαλυφθῇ τῷ ἐσχάτῳ, σιγάτω ὁ πρῶτος. Ὧν, ἔφασκε, τὸν μέγαν δομέστικον ἀεὶ μεμνημένον καὶ ὥσπερ βέλος περιφέροντα ἐν τῇ ψυχῇ, καιρὸν ζητεῖν, ἐν ᾧ τοῦτον ἀμυνεῖται ἀξίως τῆς ὕβρεως τῆς εἰς αὐτόν. Τοῦτον δὲ οὐδένα ἄλλον εἶναι, ἢ τὴν ἐκ τῆς ἑσπέρας ἐπάνοδον αὐτοῦ. Οὕτω γὰρ ἐκείνου φάσκοντος ἀκηκοέναι. Ἐμὲ δὲ περὶ πλείστου ποιούμενον τὰ σὰ, (οὐδὲ γὰρ περὶ ἐλαχίστων ὁ κίνδυνος, ἀλλὰ περὶ ψυχῆς,) ἥκειν ἀπαγγέλλοντά τε, ὅσα ἐπυθόμην, καὶ, εἰ βούλει, σωτηρίας ὁδὸν ὑφηγησόμενον.“ ὁ δὲ πρὸς τὰ εἰρημένα οὐ μετρίως θορυβηθεὶς, θαυμάζειν, ἔφασκεν, εἰ ὁ μέγας δομέστικος οὕτως ἐξαίφνης τῆς συνήθους καλοκἀγαθίας μεταβαλὼν, ἀντὶ μετρίου καὶ προσηνοῦς ἀπαραίτητος οὕτως ὀφθείη πρὸς ὀργὴν καὶ τοῖς προσκεκρουκόσι πικρὸς καὶ πρὸς τὰς ἀντιδόσεις ἕτοιμος. Οὐδὲ γὰρ ὁ προτοῦ χρόνος τοιοῦτον αὐτῷ τὸ ἦθος συμμαρτυρεῖ. Πολλῶν γὰρ αὐτῷ προσκεκρουκότων καὶ μεγάλα, οὐδένα πώποτε ἐφάνη ἀντιδρῶν κακῶς· πρὸς ἐμὲ δὲ μετρίως μὲν διὰ τὸν λόγον τετάρακτο ἐκεῖνον, ὀλίγῳ δὲ ὕστερον οὕτως ἀφῆκε τὴν ὀργὴν, ὡς μηδὲ εἰρῆσθαί τι δοκεῖν. Ἀπόκαυκος δὲ „εἰ μὲν ὑποπτεύων“ ἔφη „τοὺς λόγους τοὺς ἐμοὺς, ὡς πειρωμένου, καὶ τὸ προσκρούειν αὖθις ἐκείνῳ δεδοικὼς, τοιαῦτα ἀπεκρίνω, ἄλλος ἂν εἴη λόγος. Εἰ δ´ ὡς ἀληθῶς οἰόμενος οὕτως ἔχειν, ἴσθι ἀγνοῶν τὸ πᾶν. Οὐ γὰρ ἥμερος, ὥσπερ ἔφης, καὶ προσηνὴς καὶ περὶ μηδένα ἐκεῖνος κακὸς ὀφθείς· ἀλλ´ ἐκ πολλοῦ τοῦ χρόνου δύναμιν μεγάλην περιβεβλημένον πάντες ἐθεράπευον, καὶ οὐδεὶς ἄχρι νῦν, οὐχ ὅτι ἀντειπεῖν, ἀλλ´ οὐδ´ ἀντιβλέψαι πώποτε ἐτόλμησεν· ὅθεν κἀκεῖνος πᾶσι προσεφέρετο μετρίως ὑπεπτηχόσι καὶ δεδουλωμένοις ἀκριβῶς. Σοῦ δὲ νυνὶ πρώτου τολμήσαντος ἀντειπεῖν ἀναφανδὸν, οὐκέτι συγκαλύπτειν τὴν κακίαν οἷός τε ἐγένετο, ἀλλ´ ἀπὸ σοῦ κἀκεῖνος ἄρξεται πρώτου τοὺς εἰς αὐτὸν ἁμαρτάνοντας κολάζειν. Αὐτίκα τε ὤμνυε τὰ φρικωδέστατα, ὡς πάντα εἴη, ὅσα φθέγξαιτο, ἀληθῆ καὶ ὡς, εἰ μὴ τὴν ταχίστην ἑνί γε τῳ τρόπῳ πειρῷτο διασώζειν ἑαυτὸν, οὐδὲν ἐμποδὼν, μὴ καὶ αὐτὸν καὶ πᾶσαν τὴν οἰκίαν ἀπολέσθαι. Ὁ δ´, ὥσπερ ἦν εἰκὸς, περὶ τῶν ἐσχάτων τὸν φόβον ἐσχηκὼς, ἐδεῖτό οἱ τρόπον ὑποθέσθαι, δι´ οὗ τὰ προσδοκώμενα δεινὰ δυνήσεται διαφυγεῖν. Ὁ δ´ ἔφασκεν, οὐ χαλεπὸν μὲν εἶναι καὶ αὐτὸν ἐκ τῶν παρόντων τὸ δέον συνιδεῖν, οὐ τῶν πολλῶν καὶ ἀνοήτων ὄντα, ἀλλὰ τῶν ἐμπειρίᾳ πραγμάτων καὶ συνέσει τοῖς πρώτοις ἁμιλλώμενον Ῥωμαίων. Παραινέσειν δὲ καὶ αὐτὸν, ἃ οἴεται λυσιτελήσειν, μᾶλλον δ´, ὧν χωρὶς σωτηρίας ἀδύνατον τυχεῖν. Οἴεσθαι δὲ μηδὲν ἕτερον αὐτῷ λυσιτελήσειν καὶ τοῖς ἄλλοις, ἢ πόλεμον ἀραμένῳ πρὸς ἐκεῖνον, παντὶ σθένει πειρᾶσθαι καταλύειν τὴν ἐκείνου δύναμιν. Τοῦτο δ´ ἔσται ῥᾴδιον, ἂν βασιλίδι προσελθὼν καὶ τὴν εἰς ἐκείνην εὔνοιαν καὶ βασιλέα τὸν υἱὸν ὑποκριθεὶς, ἀναπείσῃς ἐκεῖνον πολέμιον νομίσαι καὶ ἐπιβουλεύοντα αὐτῇ πρὸς τὴν ἀρχὴν, φάσκων περὶ ἐκείνου ἀκριβῶς πεπεῖσθαι τὰ τοιαῦτα καὶ τὴν ἀδικίαν μὴ ἐνεγκεῖν, ἀλλὰ μᾶλλον αἱρετώτερον ἡγήσασθαι, αὐτὸν καὶ παῖδας ὑπὲρ αὐτῶν, εἰ δέοι, πολεμοῦντας ἐκείνῳ ἀποθνήσκειν, ἢ αὐτοὺς ἀδίκως τὴν ἀρχὴν ἀφαιρουμένους ἢ καὶ ἀποθνήσκοντας περιιδεῖν. Οἷς ἐκείνην, ὥσπερ εἰκὸς, πεισθεῖσαν ὑπὸ δέους ῥᾷστά τε ἐκείνου διαστήσεσθαι καὶ τὸν πόλεμον ἡμῖν τὸν πρὸς ἐκεῖνον ἐπιτρέψειν. Τούτου δὲ γεγενημένου, οὐδὲν ἔστι τὸ κωλῦον, οὐ τῶν προσδοκωμένων δεινῶν ἀπηλλάχθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τύχης ἀγαθῆς ἀφορμὴν τὸν πρὸς ἐκεῖνον πόλεμον ποιήσασθαι. Ὅτι δὲ οὐκ ἀληθῆ τὰ εἰρημένα, οὐ χρὴ σκοπεῖν, περὶ ἐκείνου. Οὐ γὰρ περὶ ἀληθείας καὶ ψεύδους ἡμῖν πρόκειται νῦν ἀγὼν, ἀλλ´ εἴτε ζῇν εὐκλεῶς, καθῃρηκότας ἐκείνου τὴν ὀφρὺν, εἴτε ἀποθνήσκειν ὁμοίως τοῖς ἐπὶ δεινοῖς τισιν ἑαλωκόσιν, ἐὰν ἐκεῖνος ἔτι τῶν πραγμάτων ἄρχῃ. Διὸ πάσῃ χρηστέον μηχανῇ καὶ παντὶ πολέμου εἴδει προσεκτέον μᾶλλον, ἢ περὶ τοιούτων μικρολογητέον, ἃ μηδεμίαν βλάβην ἔχει, ἂν ὧδε ἢ ἑτέρως ἔχωσι.“ τούτοις μὲν οὖν ἔπειθε κἀκεῖνον. Καὶ πέρας ἤδη εἶχεν ἡ ἐπιβουλή. Ἐδόκει δὲ δεῖν καὶ τῶν οἰκειοτάτων βασιλίδι τινὰς προσεταιρίσασθαι, ἐκεῖνο ἐννοῶν, ὡς τοὺς μὲν ἄλλους ἴσως ἂν ὑποπτεύσειεν ἡ βασιλὶς, ἢ φόβῳ ἢ φθόνῳ τοιαῦτα ἐσκαιωρηκέναι, τῶν οἰκειοτάτων δὲ μηδὲν καταγνοίη ἂν τοιοῦτον. Καὶ τῷ Ζαμπέας υἱῷ, ἣ ἐκ Σαβωΐας βασιλίδι εἵπετο, πολλῆς καὶ παρὰ βασιλέως ἔτι ζῶντος ἀπολαύοντι τῆς εὐμενείας τά τε ἄλλα καὶ διὰ τὴν ἐν ταῖς μάχαις εὐψυχίαν, καὶ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν βασιλίδι σπουδαζομένων ἐκείνου τε καὶ τῆς μητρὸς, Ἀρτώτῳ προσαγορευομένῳ· τούτῳ δὴ ἐντυχὼν, εἴ τι περὶ ἑαυτοῦ εἰδείη, ἐπυνθάνετο. Ὡς δὲ ἐκεῖνος ἔφασκε μηδέν· „ἀλλ´ ἐγὼ“ εἶπεν „αὐτοῖς ὠσὶν ἀκήκοα τοῦ μεγάλου δομεστίκου πολλὰ σοῦ καὶ τῆς μητρὸς καταφερομένου καὶ πολλὴν εὐήθειαν καταγινώσκοντος Ῥωμαίων, ὅτι δέον πρὸς τῶν κοινῶν τὴν ἐπιμέλειαν τοῖς ὁμοφύλοις χρῆσθαι, καὶ ἀνδράσι καὶ γυναιξὶ πολλοῖς τε καὶ ἀγαθοῖς οὖσιν, οἱ δ´ οὐκ οἶδ´ ὅ,τι παθόντες, Ἀρτώτῳ χρῶνται καὶ μητρὶ, ἀνθρώποις ἀλλοφύλοις καὶ οὐδὲν ἄμεινον διακειμένοις τῶν πολλῶν, βασιλίδα θεραπεύοντες. Ἀλλ´ ἕως μὲν ἔτι περιῆν ὁ βασιλεὺς, οὐδὲν ἀντιλέγειν ἦν, πᾶν τὸ περιστάμενον κατ´ ἐξουσίαν πράττοντι. Νυνὶ δὲ εἰς ἐμὲ τῶν πραγμάτων τῆς ἀρχῆς περιηκούσης, οὐ περιόψομαι ὑπὸ τοιούτων, ὥσπερ κηφήνων, τὰ Ῥωμαίων καταναλισκόμενα κοινὰ, ἀλλ´ ἐνθέμενος τριήρει μετὰ τὴν ἐπάνοδον, πρὸς τὴν οἰκείαν ἀποπέμψω. Πρὸς τοῖς ἄλλοις δὲ καὶ δειλίαν σοῦ κατηγόρει καὶ ἀνανδρίαν ἐν ταῖς μάχαις. Ἐγὼ δὲ πρὸς τὴν τοσαύτην ἀδικίαν ἀχθεσθεὶς, μειζόνων τε ἄξιον ἢ ὧν παρὰ Ῥωμαίοις τυγχάνειν εἰδὼς, καὶ τὴν θυγατέρα προθύμως σοὶ πρὸς γάμον ἐκδιδόναι ἔχω καὶ πάντα πράττειν ὑπὲρ σοῦ οὐ διὰ τὴν προτέραν φιλίαν μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ κήδους ἕνεκα. Καὶ εὐθέως ὅρκους τε τοῖς λεγομένοις προσετίθει καὶ ἐγκόλπιον παρεῖχεν εἰς ἀσφαλῆ τῶν λεγομένων πίστιν. Ὡς δὲ συνθέμενον τὸν Λατῖνον εἶχε, παρῄνει, τῇ μητρὶ τὰ εἰρημένα ἀπαγγείλαντα, πείθειν αὐτὴν, πάσῃ χρήσασθαι καὶ ἐπινοίᾳ καὶ σπουδῇ, ὥστε ἐκπολεμῶσαι βασιλίδα τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ, καὶ τἄλλα προσετίθει, ἃ τοῖς ἄλλοις εἴρητο αὐτῷ. Τὰ δὲ τοιαῦτα εἰς τετάρτην ἡμέραν, ἐξ ἧς ἧκεν εἰς Βυζάντιον, αὐτῷ συνεσκευάζετο. Καὶ ἐπεὶ καθ´ ἕνα τοὺς εἰρημένους εἶχε πεπεισμένους, αὖθις συνίστα τοὺς ὁμοίαν περὶ τοῦ πολέμου γνώμην ἔχοντας ἑκάστῳ ἀπαγγέλλων. Παρῄνει τε κοινῇ βουλευσαμένους, ὅθεν ἂν δοκοίη βέλτιον τὸν πόλεμον κινεῖν.

Chapitre XIX.

1. Apocauque engage Constant et Isaac dans la conjuration. 2. Il y engage Gabalas, en supposant que le grand Domestique le voulait perdre, et en lui offrant sa fille en mariage. 3. Il y engage Chumne par d'autres impostures. 4. Il y engage Astot.

1. Après lui avoir parlé de la forte et après lui avoir promis de combattre vaillamment pour ses intérêts, et de lui obéir avec toute forte de soumission, lorsqu'il serait parvenu à l'Empire, il le quitta, afin qu'il songeât aux moyens de faire réussir leur entreprise, et il alla trouver ses deux frères, Constantin et Isaac grand Duc. Il fit semblant d'abord de déplorer la misère où ils étaient réduits contre toute sorte de justice. Il leur reprocha, ensuite, la lâcheté avec laquelle ils vivaient dans la servitude, au lieu de faire un effort généreux pour recouvrer leur liberté. Enfin il les exhorta à secouer le joug sous la pesanteur duquel ils gémissaient depuis si longtemps. Si vous avez été obligés, leur dit-il, d'obéir à la nécessité durant la vie de l'Empereur, qui voulait partager l'autorité souveraine avec le grand Domestique, il n'y a plus rien maintenant qui vous empêche de vous affranchir d'une loi si dure . Vous n'avez qu'à témoigner 600 du zèle pour le service du jeune Empereur, et à dire à l'Impératrice que le grand Domestique est un traître qui la veut massacrer elle et ses enfants. Le gouvernement de quelques petites places, et le maniement de quelques affaires peu importantes qu'il nous laisse, pendant qu'il jouit d'un pouvoir absolu, ne doivent pas nous faire renoncer à la liberté. Quand il sera une fois ou tué ou chassé, vous serez dans l'indépendance, et vous disposerez de tout comme il vous plaira.  Il ne faut pas que l'appréhension de mentir ou de médire vous fasse manquer vôtre entreprise. Si vous n'aviez jamais menti, ce scrupule-là serait pardonnable. Mais puisque non seulement nous mentons souvent, mais que nous nous parjurons aussi pour un léger intérêt, et quelquefois même sans intérêt, quelle apparence y a-t-il d'en faire difficulté, pour acquérir un Empire ? Si vous êtes résolus de rejeter mon avis, bien que ce soit le plus salutaire que vous puissiez prendre, suivez au moins celui d'Asan votre frère, qui est plus âgé que vous, et qui fait mieux tirer ses avantages des changements qui surviennent dans les Etats. Je ne doute point qu'il ne souhaite avec passion la ruine du grand Domestique, parce qu'il ne peut plus supporter l'orgueil et la fierté avec laquelle il gouverne, et avec laquelle il traite des personnes libres comme des esclaves. Je vous conseille ce que je crois vous être le plus utile. Si vous êtes résolus d'entreprendre quelque chose qui rende votre nom célèbre, n'en perdez pas l'occasion; car quand elle sera une fois perdue, il ne vous restera plus qu'un stérile repentir. Tout vous réussira en l'absence du grand Domestique, au lieu que si vous attendez son retour pour entreprendre la 601 moindre chose, il vous mettra dans un lieu si obscur, que vous ne saurez pas vous-même où vous serez Je n'épargnerai rien pour votre service, et je vous jure que si vous ruinez le grand Domestique, je demeurerai parfaitement soumis à vos commandements. Par ces discours, qu'il confirma par des serments, il les persuada de faire ce qu'il proposait.

2. Il alla ensuite trouver Jean Gabalas grand Drungaire, qui était revenu depuis peu de son ambassade vers le Crale de Servie, où il avait été envoyé par le grand Domestique. Il l'aborda en lui disant : Savez-vous ce qui vous est arrivé? Gabalas ayant répondu que non; Je viens donc, lui répartit-il, vous apporter une mauvaise nouvelle. Le grand Domestique a changé en aversion, l'affection qu'il avait autrefois pour vous, et il a déclaré qu'il n'aura point de repos jusqu'à ce qu'il vous ait puni de la trahison dont il vous accuse. Je lui ai ouï vomir des injures contre vous, et dire que vous êtes un badin, un discoureur, un menteur, un perfide, un ennemi de l'Etat. Il dit que vous avez promis aux Serviens de faire ici leurs affaires, et de leur découvrir nos secrets. Gabalas étonné de ce discours, prit Dieu à témoin de son innocence, et protesta qu'il ne pouvait croire que le grand Domestique fût si imprudent que d'ajouter foi aux calomnies de ses ennemis, ni si injuste que de le condamner sans l'entendre. Apocauque eut recours à ses serments, ou plutôt à ses parjures ordinaires, pour lui faire accroire qu'il ne lui disait rien que de vrai, et il lui déclara qu'il y avait un 602 grand nombre de personnes illustres qui avaient conspiré contre le grand Domestique, et que s'il avoir soin de sa conservation, il sec devait joindre à eux. Pour le confirmer davantage dans la créance qu'il le cherchait sincèrement, il lui offrit la fille en mariage, et il lui donna pour gage son reliquaire.

3. S'étant ainsi assuré de Gabalas, il alla trouver Chumne son ami et son allié, de qui il avait épousé la cousine depuis la mort de sa première femme, fille de Disypate un des Ecclésiastiques de l'Eglise de sainte Sophie. Il lui rafraîchit d'abord la mémoire de ce qu'il avait dit autrefois contre le grand Domestique, lorsqu'il s'agissait de délibérer sur la demande d'Alexandre Roi de Bulgarie, Si le dernier a une révélation, que le premier se taise, et il lui dit que cette parole avoir fait une profonde blessure dans le cœur du grand Domestique, et qu'elle y était demeurée comme un trait qui le déchirait. Je lui ai ouï dire, ajouta-il, qu'il ne manquera pas de s'en venger quand il sera revenu d'Occident. La part que je prends à vos intérêts, m'a obligé de vous en avertir, et de vous offrir un moyen de sauver votre vie  si vous voulez vous en servir. Chumne surpris et troublé de ce discours, lui répondit, qu'il s'étonnait que le grand Domestique eût renoncé tout d'un coup à sa douceur accoutumée, pour concevoir une si furieuse colère, et pour méditer une si terrible vengeance, qu'il s'était un peu fâché de cette parole qu'il avait lâchée légè- 603 rement mais qu'incontinent après il s'était apaisé. Si vous vous défiez de moi, repartit Apocauque, c'est autre chose; mais si vous croyez simplement et que vous dites, vous vous trompez extrêmement. Le grand Domestique n'est pas si doux ni si clément que vous pensez. Il y a déjà long- temps qu'il s'est rendu formidable par l'excès de sa puissance, et qu'il n'y a plus personne qui ose s'opposer à ses volontés.  Il a quelquefois paru modéré envers ceux qui lui ont été soumis ; mais quand vous aves eu le courage de parler librement contre son avis, il n'a pu retenir sa colère, et il a menacé de vous en faire ressentir les effets. Il confirma cette imposture par d'exécrables serments, jurant qu'à moins que de pourvoir promptement à sa conservation, il périrait bientôt avec toute sa famille. Chumne jugeant avoir beaucoup à craindre, le pria de lui proposer les expédients qu'il pourrait choisir pour éviter un si terrible danger. Alors Apocauque lui dit, Bien que vous soyez assez éclairé pour reconnaître de vous-même ce qu'il y a à faire, je ne laisserai pas de vous dire, qu'il n'y a rien autre chose à faire, que de prendre les armes, et d'abaisser la puissance du grand Domestique. Cela vous sera aisé, en feignant d'avoir un grand zèle pour l'Impératrice et pour l'Empereur son fils, et en l'assurant qu'ayant découvert les pernicieux desseins du grand Domestique, vous en avez conçu une telle indignation, que vous vous offrez de vous y opposer de tout votre pouvoir, et de mourir pour la défense de la famille Impériale; Que si l'Impératrice étant touchée par un tel discours leur donnait charge de fai- 604 re la guerre, il leur ferait aisé non seulement d'éviter les maux dont ils étaient menacés, mais de jeter les fondements d'un grand établissement. Au reste, ajouta- t-il, il ne se faut pas mettre en peine si ce que nous dirons est véritable ou non. Il ne s'agit pas ici de mentir, ou de dire la vérité, il s'agit de nous conserver en abaissant l'orgueil du grand Domestique, ou de périr en lui laissant le commandement. C'est pourquoi il faut employer toute sorte d'armes, sans se mettre en peine d'examiner s'il est juste et honnête de les employer.

4. Après avoir engagé Chumne dans la conspiration, il crut y devoir aussi engager les serviteurs les plus affectionnés de l'Impératrice, afin que l'opinion qu'elle aurait de leur fidélité, l'empêchât de prendre pour des calomnies les accusations que l'on formerait contre le grand Domestique Etant donc allé trouver Artot fils de Zampée, qui était venu de Savoie avec cette Princesse, et qui avait acquis l'estime de l'Empereur défunt par son expérience et par sa valeur, il lui demanda, s'il n'avait rien appris de ce qui le concernait. Artot lui ayant répondu que non ; Et moi, lui dit-il, j'ai ouï le grand Domestique parler de vous et de Madame votre mère en des termes fort désobligeants, et se moquer de la simplicité des Romains, d'employer des étrangers qui n'étaient pas plus capables des affaires que les autres. Lorsque l'Empereur vivait, disait- il, il ne m'était pas permis d'y trouver à redire, parce qu'il avait la souveraine puissance entre les mains mais pour moi je ne souffri- 605 rai plus que des Etrangers consument comme des bourdons le bien de l'Empire, je les mettrai sur une galère et je les renverrai en leur pays. Il vous accusait de plus d'être lâche et timide dans les occasions. L'estime que je fais de votre valeur, m'a donné de l'indignation de son injustice, et m'a porté à vous offrir ma fille en mariage, et à vous déclarer qu'il n'y a rien que je ne veuille faire pour vous, tant par le motif de notre ancienne amitié, que par la considération de notre future alliance. Il confirma ses promesses par d'exécrables serments, et il lui donna un reliquaire, pour assurance du mariage. Ayant ainsi gagné cet Italien, il lui conseilla de faire en sorte que sa mère portât l'Impératrice à entrer en guerre avec le grand Domestique. Il conduisit cette intrigue durant les quatre premiers mois qu'il fut retourné à Constantinople, et ayant engagé dans la conjuration tous ceux que je viens de nommer, il les visita plusieurs fois séparément pour les fortifier dans la résolution qu'ils avaient prise.

κʹ. 1. Καὶ ἐπεὶ πρὸς πατριάρχην ἧκον, ἐδόκει δεῖν, μὴ ἀθρόους ἀπαγγέλλειν βασιλίδι ἃ ἐσκέψαντο, ἀλλὰ κατ´ ὀλίγους προσιόντας, ἵνα μήθ´ ὑποψίαν παρέχοιέν τινα, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον καταπλήττοιεν, συνεχῶς τε περὶ τῶν αὐτῶν διαλεγόμενοι, καὶ μᾶλλον πείθοιεν, ἀληθῆ νομίζειν τὰ ὑπὸ πολλῶν ὡσαύτως εἰρημένα. Ἐδέδοκτο δὴ Ἀσάνην πρῶτον τὸν μέγαν δοῦκα καὶ Κωνσταντῖνον τὸν ἀδελφὸν προσάγειν τὴν πεῖραν βασιλίδι. Προσελθόντες τοιγαροῦν καὶ πολλὰ περὶ τῆς εἰς αὐτὴν εὐνοίας καὶ βασιλέα προδιαλεχθέντες τὸν υἱὸν, ἔπειτα ἔφασαν, τὸν μέγαν δομέστικον εἰδέναι τὴν βασιλείαν ἑαυτῷ περιποιούμενον καὶ ὅσον οὐδέπω τὴν ἐπίνοιαν εἰς ἔργον ἄγειν βεβουλημένον. Ὅπερ αὐτοῖς τε ἄγαν ἔδοξε τῶν δεινοτάτων καὶ δεῖν μὴ συγκαλύπτειν, ἀλλὰ δήλην τὴν ἐπιβουλὴν ποιεῖν, ἵν´ αἰσθομένη, τὰ δέοντα περί τε ἑαυτῆς βουλεύσηται καὶ τέκνων. Οὐ γὰρ περὶ μικρῶν τινων εἶναι τὸν κίνδυνον αὐτοῖς, ἀλλ´ εἴτε ζῇν καλῶς, τῆς ἐκ πατρῴου κλήρου προσηκούσης ἐχομένους βασιλείας, ἢ ἀποθνήσκειν ἀκλεῶς, ἐπιβουλευθέντας ὑπ´ ἐκείνου, δύναμιν τοσαύτην ἐκ τοῦ τῶν πραγμάτων ἄρχειν κεκτημένου. Βασιλὶς δὲ ὑποπτεύουσα ὅπερ ἦν, οὐ μόνον οὐκ ἐπῄνεσε τὰ εἰρημένα, ἀλλ´ ἐῴκει καὶ ἀχθομένῃ διὰ ταῦτα. Παρῄνει τε αὐτοῖς ἀπέχεσθαι τῶν συκοφαντιῶν, ὡς οὐδενὸς, ὅς´ ἄν τις εἴποι, διάστασιν αὐτῇ δυναμένου πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον ἐμποιῆσαι, σαφῶς πεπεισμένῃ τἀληθῆ καὶ προσήκοντα περὶ αὐτοῦ.

2. πεὶ δὲ ἄπρακτοι ἐκεῖνοι ἐπανῆκον, Ἀρτῶτος προσεπέμπετο ἅμα τῇ μητρί. Τὰ ἴσα δὲ κἀκεῖνοι ἀπαγγείλαντες, ἀπεπέμφθησαν πρὸς ὀργὴν, οὐδὲ ὅλους ἀκοῦσαι τῆς βασιλίδος τοὺς λόγους ἀνασχομένης.

3. Εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ὁ Χοῦμνος ἅμα υἱεῖ τε καὶ κηδεστῇ Μανουὴλ Καντακουζηνῷ τῷ στρατηγοπούλῳ καὶ Γαβαλᾶς ὁμοίως βασιλίδι προσελθόντες, ὡς δή τι νεώτερον πεπυσμένοι, ἀπήγγελλον μετὰ σπουδῆς, συνεβούλευόν τε μὴ ῥᾳθυμεῖν, ἀλλὰ διανίστασθαι πρὸς ἄμυναν, ὡς καὶ αὐτῶν καὶ χρήμασι καὶ ὅπλοις συνεφαψομένων τοῦ πολέμου. Οὐ γὰρ φέρειν τῇ εἰς βασιλέα εὐνοίᾳ καὶ πίστει συντεθραμμένους τὴν ὑπερβολὴν ὁρᾷν τῶν τολμωμένων, ἀλλ´ ἑτοιμότερον ἔχειν καὶ τὰς ψυχὰς προΐεσθαι αὐτὰς, ἢ τοιαῦτα γινόμενα περιιδεῖν. Βασιλὶς δὲ καὶ αὐτοῖς ὁμολογήσασα τῆς προθυμίας χάριν καὶ πεπεῖσθαι καὶ αὐτὴ σαφῶς εἰποῦσα, ὡς, εἴ τι συμβαίη τοιοῦτον, προθύμως παντί τῳ πολεμήσουσιν ὑπὲρ αὐτῆς, ἔπειτα παρῄνει τῶν κατὰ μεγάλου δομεστίκου λόγων ἀποσχέσθαι, ὡς οὐδὲν ὄντων ἢ πλάσμα καὶ συκοφαντίαν, (εἰδέναι γὰρ ἀκριβῶς τὴν ἐκείνου πρὸς αὐτὴν εὔνοιαν καὶ βασιλέα τὸν υἱὸν,) μὴ καὶ μετὰ τὴν ἐπάνοδον τὰ παρ´ ὑμῶν αὐτοῦ κατηγορημένα ἐκμαθὼν, δικαίως ἄχθοιτο ὑμῖν τοιαῦτα εἰρηκόσι.“

4. Βασιλὶς μὲν οὖν οὕτω πρὸς μηδὲν τῶν εἰρημένων τῶν ἐξαρχῆς ἐξέστη λογισμῶν, ἀλλὰ πλάσματα ἡγεῖτο πάντα ὑπὸ τῆς ἑκάστου διανοίας ἀναπεπλασμένα. Ὡς δὲ καὶ οὗτοι πρὸς τοὺς ἄλλους συνελθόντες, ὅσα ἡ βασιλὶς ἀπήγγελλον ἀποκριθείη, δέος ἔσχε πάντας οὐκ ὀλίγον καὶ ἐν ἐσχάτοις ᾤοντο ἤδη περιέχεσθαι κακοῖς, εἰ μή τι βουλεύσαιντο ἀνυσιμώτερον τῶν εἰρημένων. Συνεβούλευέ τε ὁ παρακοιμώμενος αὐτοῖς μηκέτι μέλλειν. Τὰ μὲν γὰρ περὶ μεγάλου δομεστίκου εἰρημένα σιωπῇ καλύπτεσθαι οὐ δυνατὸν, πολλῶν τῶν συνειδότων ὄντων. Καταδήλων δὲ ἐκείνῳ γενομένων, συνορᾷν ἔξεστιν ἑκάστῳ τοῦ κινδύνου τὴν ὑπερβολήν. Διὸ οὐδὲ παρῄνει ῥᾳθυμεῖν ἀπογνόντας πρὸς τὴν πρᾶξιν, ἀλλὰ τῶν ἄλλων ἀποσχομένους πάντων, ἑνὸς τούτου γίνεσθαι μόνου, ὅπως περιγένοιντο τοῦ πολεμιωτάτου, ἢ τά γε δεύτερα, μὴ τὰ ἀνήκεστα παρ´ ἐκείνου πάθοιεν αὐτοί. Ἐδόκει δὴ καὶ πατριάρχην καὶ τὸν Ἀσάνην Ἀνδρόνικον, ὄντα τοῦ μεγάλου δομεστίκου πενθερὸν, ὥσπερ ἄγκυράν τινα καθεῖναι ἱερὰν, καὶ δι´ αὐτῶν τῆς βασιλίδος τοὺς λογισμοὺς πειρᾶσθαι κατασείειν, τῶν ἄλλων πάντων ἀξιολογωτέρων ὄντων πρὸς τὸ πείθεσθαι αὐτοῖς, ἅτε δὴ πατριάρχου μὲν πρὸς τῇ δοκούσῃ πρὸς ἐκείνην εὐνοίᾳ, καὶ ἱερωσύνῃ τῇ μεγίστῃ τετιμημένου καὶ μὴ ἄν ποτε ψεύσασθαι ὑποπτευθέντος· τοῦ ἑτέρου δὲ μὴ τοσοῦτον ἂν εἰς ἀπονοίας βάραθρον ἐληλακέναι δόξαντος, εἰ μὴ τοιαῦτα τῷ γαμβρῷ συνῄδει ἀληθῶς, ὥσθ´ ἑκοντὶ τὴν θυγατρὸς αἱρεῖσθαι κακοπραγίαν, καταψευδόμενον τοσαῦτα.

5. Ἔπεὶ δὲ ἐψηφίσαντο κοινῇ, γενομένων ἐν βασιλείοις τῶν εἰρημένων, ὁ πατριάρχης λόγου ἥπτετο πρῶτος πρὸς τὴν βασιλίδα, „τὴν μὲν περὶ ἐμὲ τοῦ μεγάλου δομεστίκου“ φάσκων „εὐμένειαν καὶ σπουδὴν εὐθὺς ἐξαρχῆς, καὶ ὡς ἐκ φαύλης τύχης καὶ πολλῆς ἀφανείας εἰς τοῦτο δι´ ἐκείνου δόξης καὶ λαμπρότητος προῆγμαι, δι´ ἃ πολλὰς αὐτῷ χάριτας ὀφείλειν ὁμολογῶ δίκαιος εἶναι, πάντες μὲν ἂν εἰδεῖεν Ῥωμαῖοι, μάλιστα δὲ σύ. Ἄχρι μὲν οὖν αὐτὸν ἑώρων ὀρθοῖς καὶ δικαίοις χρώμενον λογισμοῖς καὶ τὴν εὔνοιαν καὶ τὴν πίστιν ἄδολον ὑμῖν τηροῦντα καὶ καθαρὰν τοῖς βασιλεῦσι, δεῖν ἐνόμιζον καὶ αὐτὸς ὡς γνησιωτάτῳ φίλων αὐτῷ προσέχειν, καὶ οὐδὲν ἧττον ἢ φιλότεκνος πατὴρ, ἃ λυσιτελήσειν ἤλπιζον αὐτῷ πρὸς εὐδοξίαν, πράττειν ᾑρούμην. Ἐπεὶ δὲ ἄλλων τε πολλῶν λεγόντων ἐπυθόμην καὶ αὐτὸς παρ´ ἐμαυτοῦ συνῆκα, ὡς ἄδικα καὶ βίαια καὶ διανοεῖται καὶ πράττειν ἤδη ὥρμηται, τοῦ πολλὰ πεφιληκότος βασιλέως καὶ ἐπὶ μέγα δόξης προαγαγόντος ἀδίκως ἀμειβόμενος τοὺς παῖδας οὐ μόνον τῆς ἀρχῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς ζωῆς αὐτῆς ἀποστερῶν, τήν τε γνώμην ἐβδελυξάμην ὡς ὠμοτάτην καὶ ἀγνωμοσύνης οὐδεμίαν ἐλλείπουσαν ὑπερβολὴν, καὶ αὐτὸν οὐ τῶν φίλων ὥσπερ πρότερον, ἀλλὰ τῶν πολεμιωτάτων ἔγνων δεῖν ἡγεῖσθαι. Νομίζων δὲ μὴ καὶ σὲ τὰ τοιαῦτα ἀγνοεῖν τῶν πάνυ καιρίων εἶναι, ἥκω ἀπαγγέλλων, ἵν´ ἐκ τῶν παρόντων σκεψαμένη οὐ μόνον αὑτὴν καὶ παῖδας διασώσῃς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν συγκινδυνεύουσαν ἀρχήν. βασιλὶς δὲ ὥσπερ ἐκπεπληγμένη, λόγους, ἔφασκεν, ἀκούειν, οἵους οὐδ´ αὐτὸν τὸν κακίας ἐφευρετὴν ἄν ποτε δυνήσεσθαι ᾠήθη περὶ μεγάλου δομεστίκου πείσειν ἐπιχειρήσειν, ὡς κακὸς ἐκεῖνος περὶ αὐτὴν καὶ παισὶν ἐπιβουλεύων βασιλέως καὶ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης φιλίας τοιαύτας χάριτας ἀποδιδούς. Τοῦ πατριάρχου δὲ καὶ αὐτοῦ τὰ ἴσα φάσκοντος ἐν ἀρχῇ πεπονθέναι πρὸς τὰ περὶ ἐκείνου εἰρημένα καὶ τοῖς λέγουσιν ἀπιστεῖν, οὐ δὶς καὶ τετράκις τοσούτων, ἀλλὰ καὶ πολλαπλασιόνων, ἢ ὅσοι προσεληλύθασιν αὐτῇ, τῶν εἰρηκότων ὄντων. Ἔπειτ´ ἐπιστήσαντα τὸν νοῦν καὶ τοῖς πραττομένοις ἀκριβῶς προσεσχηκότα, τὴν διαστροφὴν τῆς γνώμης καταμαθεῖν.

6. Καὶ πείθεσθαι ἀξιοῦντος καὶ αὐτὴν καὶ μὴ περὶ πράγματος οὕτω τὸν κίνδυνον ὀξὺν ἔχοντος διαμέλλειν, ἀλλ´ ἤδη περὶ σωτηρίας αὐτῆς τε καὶ τῶν τέκνων σκέπτεσθαι, ἀνεμίμνησκεν ἡ βασιλὶς τῶν πρὸς ἀλλήλους οὔπω χθὲς καὶ πρώην ἐπ´ αὐτοῦ γεγενημένων ὅρκων, ἐν οἷς ἄλλα τε εἴρητο τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ, ἔφασκεν, ὅσα σύνισμεν αὐτοὶ, καὶ πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων, ἵνα, ἄν τι κατηγορηθῇ παρά τινος, μὴ ἐρήμην οὕτως ἐκείνου καταψηφίζεσθαι ἡμᾶς, ἀλλ´ ἐπὶ δίκην καλέσαντας καὶ τόπον ἀπολογίας παρασχομένους, ἂν μὲν ἀδικῶν ἁλίσκηται καὶ ἐπιορκῶν, δίκας τὰς ἐσχάτας ἀπαιτεῖν· ἂν δὲ μηδὲν προσῇ τοῖς εἰρημένοις ἀληθὲς, τῶν ἐγκλημάτων μὲν ἐκεῖνον ἀπολύεσθαι, τοὺς συκοφάντας δὲ αὐτὸ τοῦθ´, ὅπερ εἰσὶν, ἀποδείκνυσθαι, συκοφάντας. Νυνὶ δὲ πολλῶν ὄντων τῶν ἀπιστίας καὶ ἐπιορκίας διωκόντων, οὐδένα ὁρᾷν, ὃς ἀντικαταστῆναι πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τῆς δίκης τολμήσει, ὥστ´ ἐξελέγχειν ἀδικοῦντα. Οὐ μὴν ἀλλ´ οὐδὲ νῦν τινα διαῤῥήδην ἐκείνου κατηγορεῖν, ὅτι πράττων κακῶς ὦπται καὶ προδότης περὶ ἐμὲ, ὥστ´ ἐκ τῶν λεγομένων καὶ αὐτὴν ἔχειν συνορᾷν, εἰ συκοφαντία τὰ εἰρημένα ἢ ἀληθείας ἔχεταί τινος. Ἀλλ´ οὕτως ὥσπερ ἐκ συνθήματος πάντες αὐτοῦ καταψηφίζονται τὴν βασιλείας ἁρπαγὴν, μηδὲν πλέον προστιθέντες. Οὐ δὴ δίκαιον, οὔτ´ ἄλλως εὐπρεπὲς ἐμοὶ, τοῖς παρὰ τῶν πολλῶν πεισθεῖσαν λόγοις, οὐδὲν βέβαιον πρὸς ἀπόδειξιν ἔχουσι τῆς ἀληθείας, πόλεμον πρὸς ἐκεῖνον ἐμφύλιον κινεῖν. Οὐ γὰρ τῶν πολλῶν εἷς, ὥστ´ αὐτοῦ ῥᾷστα περιγενέσθαι. Ἀλλὰ νῦν μὲν τῶν εἰρημένων δῆλον πρὸς αὐτὸν μηδὲν ποιεῖν, ἀλλὰ σκεψαμένους πολλὰ καὶ βασάνῳ τὸ πρᾶγμα δόντας ἀκριβεῖ, ἕως ἂν ἐκεῖνος ἀπῇ πρὸς τὴν ἑσπέραν, μετὰ τὴν ἐπάνοδον εὐθὺς καλεῖν ἐπὶ τὴν δίκην, καὶ καιρὸν παρασχομένους πρὸς ἀπολογίαν, ἢ καταψηφίζεσθαι, ἂν φαίνηται ἐπιορκῶν, ἢ τῶν ἐγκλημάτων ἀπολύειν, ἂν μηδὲν τῶν ὑποπτευομένων εἰργασμένος ᾖ. Τοιαῦτα μὲν ἡ βασιλὶς δίκαιά τε ὁμοῦ καὶ συμφέροντα οἰομένη, ἀπεκρίνατο.

suite

606 Chapitre XX.

1. Asan et Constantin disent à l'Impératrice que le grand Domestique a résolu de s'emparer de l'Empire. 2. Artot et sa mère lui donnent le même avis. 3. Chumne, Manuel Cantacuzène, et Gabalas le confirment. 4. Apocauque rassure les conjurés et leur conseille d'envoyer à l'Impératrice le Patriarche et Asan. 5. Discours du Patriarche. 6. Réponse de l'impératrice.

1. S'étant assemblés un jour chez le Patriarche, ils trouvèrent à propos de n'aller pas tous ensemble déclarer à l'Impératrice ce qu'ils avaient résolu ; mais d'y aller séparément, afin qu'elle fût plus étonnée de recevoir le même avis de différents endroits, et par la bouche de différentes personnes. Asan et Constantin son frère furent choisis pour le porter les premiers. L'ayant saluée, et lui ayant fait d'abord de grandes protestations de service pour elle et pour les Princes ses enfants, ils lui dirent qu'ils avaient appris que le grand Domestique avait résolu d'usurper la souveraine puissance ; et qu'il était sur le point d'exécuter sa résolution ; qu'ayant eu connaissance d'une trahison aussi détestable que celle-là, ils 607 avaient cru la lui devoir découvrir, afin qu'elle pourvût à sa sûreté, et à celle de ses enfants, qu'il ne s'agissait pas pour eux de peu de chose, puis qu'il s'agissait, ou de vivre sur le trône de leurs ancêtres, ou de mourir d'une mort infâme par la perfidie d'un Ministre qui avait usurpé un pouvoir absolu. L'Impératrice s'étant doutée que c'était une calomnie, bien loin d'ajouter foi à leurs rapports, les rejeta avec indignation, et leur défendit d'en plus faire de semblables à l'avenir, protestant qu'elle était si fort persuadée de la vertu, et de la fidélité du grand Domestique, que rien ne serait jamais capable de la mettre en mauvaise intelligence avec lui.

2. S'en étant donc retournés sans avoir rien fait, ils envoyèrent Artot avec sa mère, qui ayant dit les mêmes choses à l'Impératrice, en furent renvoyés sans qu'elle les voulût écouter.

3. Le jour suivant Chumne l'alla visiter, avec son fils, avec son gendre Manuel Cantacuzène, et avec Jean Gabalas. Lui ayant témoigné qu'ils avaient appris une dangereuse entreprise qui se formait contre son service, ils la pressèrent de ne se pas endormir, et de commencer promptement la guerre, offrant de la soutenir par leur argent, et par leurs armes, et l'assurant qu'ayant été élevés dans la fidélité au service de leurs Princes légitimes, ils mourraient plutôt que de souffrir une conspiration aussi criminelle que celle-là. Elle les remercia de l'ardeur qu'ils té- 608 moignaient à son service, et les exhorta à ne plus faire de semblables rapports contre le grand Domestique, parce qu'elle connaissait parfaitement sa fidélité, et que quand il serait de retour, il en serait fâché contr'eux.

4. Quand ils eurent rapporté cette réponse à leurs compagnons, ils furent tous saisis de crainte, et ils s'imaginèrent être environnés d'un extrême péril, à moins que de trouver quelque chose de plus fort que les paroles, dont ils avaient usé jusques alors. Apocauque les exhorta de ne point perdre de temps, parce que ce qu'ils avaient publié ne pouvant plus être secret, il ne pouvait être su par le grand Domestique, sans qu'ils coururent le dernier hasard. Il leur remontra, qu'ils ne devaient pas non plus perdre courage ; mais songer aux moyens de remporter l'avantage sur leur ennemi, de peur qu'il ne les traitât avec la dernière cruauté. Ils eurent recours au Patriarche, et à Andronique Asan beau-père du grand Domestique, comme à la dernière ancre de leur espérance. Ils crurent qu'ils seraient plus propres que les autres â ébranler la fermeté de l'Impératrice, parce qu'elle les jugerait plus dignes de créance. L'affection que le Patriarche lui avait toujours témoignée, et la sainteté de sa charge le mettaient au dessus de toute forte de soupçons. L'alliance dont Asan était uni avec le grand Domestique, faisait juger qu'il n'aurait pas voulu le déférer, s'il avait été inno- 609 cent, et qu'il aurait appréhendé de jeter sa fille dans un abîme de misère.

5. Ayant donc pris cette résolution, ils allèrent trouver l'Impératrice, et le Patriarche lui parla en ces termes. Il n'y a personne parmi les Romains, qui ne sache, et vous le savez mieux que personne, combien le grand Domestique m'a toujours témoigné d'affection, et combien il a pris de fin de mon établissement. Il ma retiré d'une condition basse et méprisable, pour m'élever à une dignité sublime et honorable, dont j'avoue que je lui suis fort obligé. Tant qu'il a tenu une conduite juste et irréprochable, et tant qu'il a gardé la fidélité qu'il vous devait et à l'Empereur votre fils, j'ai conservé pour lui les sentiments d'une amitié inviolable, et j'ai fait avec toute l'ardeur d'un bon père, ce que j'ai cru pouvoir relever l'éclat de sa gloire. Mais depuis que j'ai appris par le rapport de plusieurs personnes dignes de foi, et que j'ai reconnu moi-même qu'il tramait des desseins pleins d'injustice et de violence, et qu'il ne projetait rien moins que de priver vos enfants de l'Empire et de la vie, j'ai détesté son ingratitude et sa cruauté, et je l'ai regardé comme le plus dangereux de mes ennemis. Ayant jugé qu'il était important que vous fussiez informée de cette affaire, je suis venu vous la dire, afin que vous aviser à ce que vous avez à faire, non seulement pour votre conservation, et pour celle de vos enfants, mais aussi pour le bien de l'Empire, qui est menacé d'une prompte ruine. L'Impératrice lui ayant répondu avec beaucoup d'émotion, et beaucoup de trouble, qu'elle avait 610 ouï dire que le grand Domestique tramait une entreprise si détestable, que le démon même, qui est l'auteur du mal, ne l'aurait pu inventer; mais qu'elle ne le pouvait croire. Le Patriarche repartit, qu'au commencement il avait eu un pareil scrupule, et que ni la qualité, ni le nombre des personnes, qui l'avaient assuré que le grand Domestique tendait un piège pour ruiner la famille Impériale, n'avaient pu d'abord l'en convaincre ; mais que s'étant depuis appliqué sérieusement à considérer l'affaire, et qu'ayant examiné toutes les démarches du grand Domestique, il avoir reconnu si clairement la vérité, qu'il n'en pouvait plus douter.

6. L'Impératrice ayant rappelé dans sa mémoire la promette qu'elle avait faite au grand Domestique, et le serment par lequel elle s'était obligée à ne le point condamner sans l'entendre, mais à lui donner des Juges devant lesquels il se pût justifier, et demander réparation contre ses accusateurs, et ayant d'ailleurs fait réflexion, que bien que plusieurs l'accusassent en gênerai de trahison et de parjure, il n'y en avait pas un qui marquât aucune action en particulier, ni qui produisît des preuves, ou qui s'offrit de Je convaincre, elle se douta que tout ce que l'on publiait contre lui était une calomnie, et un effet de la jalousie de ses ennemis, et elle dit au Patriarche : Il n'est pas juste d'ajouter foi à des accusations sans fondement, ni de commencer si légèrement une 611 guerre civile. Le grand Domestique n'est pas un homme ordinaire. Il ne lui faut rien déclarer de l'accusation ; mais il en faut examiner les circonstances en son absence, pour le juger après son retour. Alors l'on lui donnera le temps de se défendre, et on le condamnera s'il est coupable. Voila la réponse toute pleine de sagesse, et d'équité, qui l'Impératrice fit au Patriarche.

suite