Catacuzène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

LIVRE PREMIER (chapitres I à X)

(chapitres XI à XX)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE PREMIER.

 

 

 

ΝΕΙΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΩι.

ἐπειδή σε βούλεσθαι οἶδα μηδὲν τῶν ἡμετέρων ἀγνοεῖν, εἰ καὶ μηδέν τι γενναῖον ἔχοιμεν λέγειν, ἅ γε ἔνεστι, σιωπᾷν οὐ θέμις. Οἶσθα τοὺς περιπάτους οὓς ἑκάστοτε μετὰ τῶν φίλων ποιούμεθα, ἐν οἷς πολλὰ, τὰ μὲν σπουδῇ, τὰ δὲ παιδιᾷ προσήκοντα λέγεται. Ἐν τούτοις τινῶν τὸν τῶν βασιλέων διεξιόντων πόλεμον, ὅπως τε τὴν ἀρχὴν συνέστη καὶ ἤκμασεν εἰς τοσοῦτον, καὶ τί τὸ πεῖσαν τοὺς γενναίους ἀγνοῆσαι τὴν φύσιν, καὶ πότερος αὐτῶν μάχης ἤρξατο, καὶ τίς πρὸς διαλλαγὰς ὀξύτερος· οἱ μὲν τὸν πάππον, οἱ δὲ τὸν νεώτερον αἰτίαις ἐνέχεσθαι ἠξίουν. Ἐγὼ δὲ ἀκούων ἐπλήγην τοῖς λόγοις, ῥᾳθυμίαν κατεγνωκὼς τῶν ἀνδρῶν, οἳ παρηκολουθηκότες τοῖς πράγμασιν ἐξ ἀρχῆς, οὐ κατέλιπον τῷ βίῳ τὴν τῶν πεπραγμένων διήγησιν. Ἀλλ´ ἔστι καὶ περὶ ἐκείνων διπλᾶ λογίζεσθαι, καθάπερ καὶ περὶ τῶν Εὐκλείδου φασίν. Ἀλλὰ σὺ δίκαιος ἂν εἴης ἀπαλλάττειν πραγμάτων ἡμᾶς, τά τε ἐπὶ τῶν βασιλέων τά τε ἐφ´ ἡμῶν γεγονότα διδάξας· τὸ δ´ ἂν γένοιτο, ἐπιτομωτάτῃ χρησάμενος ὁ δῷ τινι συγγραφῆς, δι´ ἧς μόνης ἔξεστι τἀληθὲς εὑρεῖν. Καὶ ὅτε γὰρ τὰ κοινὰ διετέλεις πράττων, σωτηρία τοῖς πράγμασιν ἦσθα· καὶ νῦν σαυτοῦ γεγονὼς, ἀληθείας καὶ δικαιοσύνης παράδειγμα τὸν βίον κατέστησας τὸν σαυτοῦ. Ὡς μὲν οὖν τῶν γεγονότων καὶ νομιζόμενος καὶ ὢν αὐτουργὸς, οὐκ ἀγνοήσεις δήπου τὰ σά· ὡς δὲ μηδὲν τῆς ἀληθείας διὰ βίου πρότερον ἡγησάμενος, τἀληθὲς ἐρεῖς· ὡς δὲ ῥᾳθυμίαν ἐξορίσας παντάπασι τῆς ψυχῆς, οὐ λογιῇ τὸν ἐπὶ τῷ πράγματι πόνον. Ἔστι δὲ καὶ εἰς παράδειγμα τὴν ἡμετέραν ἱκετείαν ἀνενεγκεῖν. Ἄν τε γὰρ τοὺς ἔξωθεν, ἄν τε τοὺς ἡμετέρους ἡγεμόνας ἐνθυμηθῇς, οὐδαμῶς ἀτιμάσεις τὴν ἱστορίαν. Καὶ οὗτοι γὰρ κἀκεῖνοι ἐπὶ τὸ συγγράφειν καθῆκαν ἑαυτοὺς, οὐ μικρὰ τὸν ἀνθρώπινον βίον ἐκ τοιούτων ὀνήσειν οἰόμενοι. Καὶ ἁπλῶς δὲ εἰπεῖν, οἱ μὲν ἠθικοὶ τῶν λόγων, ὅσοι ἢ ἀρετὴν ἐπῄνεσαν ἢ κακίαν διέβαλον, καλοί τέ εἰσι καὶ θαυμάζεσθαι δίκαιοι· εἰ δὲ καὶ δυνατὸν κατὰ τούτους τοὺς ἀνθρώπους βιῶναι, ἐνταῦθα δὴ πολὺς ὁ λόγος, τινῶν ἀξιούντων μὴ δύνασθαι τὰ πράγματα διὰ τέλους συμβαίνειν τοῖς λόγοις. Οἷς δὲ ἐμέλησε πράξεις ἀνδρῶν ἀναγράφειν, ἐξ ὧν ἀρετὴν καὶ κακίαν, τὴν μέν ἐστιν ἑλέσθαι, τὴν δὲ φυγεῖν, τοῖς τοιούτοις ἀντιλέγειν οὐ πάνυ τοι ῥᾴδιον, ὅτι μὴ λογισμοῖς, ἀλλὰ  πράγμασι πείθουσιν, οἷς ἐρίζειν μανία σαφής. Ὡς οὖν τὰ μέγιστα ὀνήσων τὸν ἀνθρώπινον βίον, ἂν μὴ κατ´ ἐλπίδας τὰ παρόντα ἐκβῇ, ἐξ ὧν ἐστι τούς τε ἄλλους εὖ ποιεῖν καὶ τὸ σαυτοῦ διασώζειν ἦθος, ἑλοῦ.
 

LETTRE DE NILE A CHRISTODULE.

Il n'est pas permis de demeurer dans le silence, puisque vous voulez savoir ce que nous faisons, bien que nous ne fassions rien qui mérite de vous être dit. En nous promenant avec nos amis, nous nous entretenons tantôt de matières sérieuses, et tantôt de matières divertissantes. 2 Quelques-uns ayant parle de la guerre des deux Empereurs, des différends qui l'ont fait naître, de l'excès de fureur où elle est montée, et des motifs qui ont pu porter de si excellents naturels à se dépouiller des sentiments de la nature, ils ont demandé lequel des deux l'a commencée, et lequel des deux a été le plus disposé à la finir, et les uns en ont rejette la faute sur l'aïeul, et les autres sur le petit-fils. Etonné de leurs discours je n'ai pu m'empêcher de blâmer la négligence de ceux, qui ayant eu connaissance des affaires, n'ont pas voulu prendre la peine de les écrire, et qui ont laissé monde dans l'ignorance de la vérité, et dans une incertitude égale à celle avec laquelle on dit que les Disciples d'Euclide contenaient sur les questions de Philosophie. Vous êtes plus capable que nul autre de nous tirer de l'erreur, en nous représentant la vérité de ce qui s'est passé dans cette guerre, et de ce qui est arrivé depuis. Car vous avez conservé l'Empire tant que vous en avez eu le gouvernement entre les mains, et depuis que vous y avez renoncé vous avez été un modèle parfait d'équité et de justice. Vous ne pouvez donc ignorer ce que vous avez fait vous-même, ni le dissimuler, puisque vous avez toujours fait profession de dire la vérité, ni appréhender ce travail, puis que vous avez toujours évité l'oisiveté sur toutes choses. Ce que nous vous demandons n'est pas sans exemple, et soit que vous jetiez les yeux sur les 3 actions des Romains, ou sur celles des étrangers vous ne sauriez refuser de les écrire. Ceux qui par le passé ont entrepris un pareil travail, ont cru rendre en cela un service utile au public. Bien que les discours de morale qui font faits pour louer la vertu, ou pour blâmer le vice, soient beaucoup à estimer, plusieurs doutent néanmoins qu'ils puissent servir de règle, ni être réduits à une pratique exacte ; au lieu que personne ne peut douter sans une extravagance manifeste, que les préceptes que l'Histoire donne ne puissent être suivis, puisqu'elle en convainc l'esprit, non par la subtilité des raisonnements, mais par l'évidence des exemples. Ne faites donc point de difficulté d'entreprendre un travail, par lequel vous pouvez procurer de grands avantages aux autres, en vous acquérant à vous-même beaucoup de gloire.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΕΙΛΩι

Ἐπῄνεσα σοῦ τὸν τρόπον, ὦ φίλε Νεῖλε, τὴν σὴν ἐπιστολὴν ἀναγνούς. Τὸ γὰρ μαθεῖν ἐθέλειν ἃ τοῖς βασιλεῦσι Ῥωμαίων συνέβησαν ἐφ´ ἡμῶν, τἀληθές ἐστιν εἰδέναι ποθοῦντος. Παράδοξα γάρ τινα καὶ ἀλλόκοτα συνέβησαν ἐπ´ αὐτῶν καὶ οὐδαμῶς προσόμοια τοῖς ἐπὶ τῶν προτέρων βασιλέων, ἀλλὰ πολύν τινα τὸν παράλογόν ἐστιν εὑρεῖν ἐν αὐτοῖς, ἔν τε ταῖς ἀγχιστρόφοις τῶν πραγμάτων μεταβολαῖς καὶ ἐν τοῖς τῶν ἀνθρώπων ἤθεσι καὶ βίοις, τῶν μὲν εἰς τὸ πάντη εὐσταθὲς καὶ ἀκίνητον καὶ μηδαμῶς εἶκον ταῖς μεταβολαῖς τῶν πραγμάτων ἑαυτοὺς κάλλιστα ἁρμοσάντων, τῶν δὲ τοὐναντίον ἅπαν Εὐρίπου δίκην μεταφερομένων ἀεὶ καὶ ἀστατούντων. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν τοῦ θεοῦ κριμάτων τὸ βάθος φανεῖται τῷ βουλομένῳ τοῖς πράγμασι προσέχειν ἐπιμελῶς. Τούτου δὴ χάριν ὤκνουν ἐπιπολὺ τῶν λόγων ἅψασθαι τουτωνὶ, τῆς διηγήσεως ἀναλογιζόμενος τὸ πολυειδὲς καὶ ποικίλον· ἐπεὶ δὲ φιλίας οὐδὲν ἰσχυρότερον οὐδὲ πιθανώτερον καὶ τοῖς ὑπὲρ δύναμιν ἐγχειρεῖν, ταύτῃ βιασθεὶς κἀγὼ ἤδη ἄρχομαι λόγου. Ὁ δὲ τῆς ἀληθείας θεὸς μὴ περιέλοι λόγον ἀληθείας ἐκ στόματός μου· οὐ γὰρ ἀπεχθείᾳ τινὶ ἢ φιλίᾳ, ἐξ ὧν τὸ ψεῦδος ἐπιπολὺ τίκτεται, πρὸς τούτους ὑπήχθην τοὺς λόγους, ἀλλ´ ἀληθείας ἕνεκα καὶ πρὸς ἀληθείας ἐραστὴν τούτους ποιοῦμαι. Ἔτι δὲ οὐδ´ ἀκοῇ ταῦτα πρὸς τῶν παλαιοτέρων παρειληφὼς ἢ φήμαις προσέχων καὶ μύθοις ὑγιὲς οὐδὲν ἔχουσιν, ἐξ ὧν συμβέβηκε τοῖς πολλοῖς τῶν συγγραφέων ἀποπλανηθῆναι τῆς ἀληθείας, ἀλλ´ αὐτὸς ἐφ´ ἅπασι παρὼν καὶ ὡς ἔνεστι μάλιστα τἀληθῆ περὶ πάντων εἴπερ τις εἰδὼς, οὕτω δὴ ποιήσομαι τὴν περὶ αὐτῶν διήγησιν, τὴν ἀλήθειαν προστησάμενος καὶ πάσης ἄλλης αἰτίας αὐτὴν προτιμήσας. Εἰ δὴ σὺ μὲν ἀληθείας ἐραστὴς, ἐμέ τε οὐδέν ἐστι τὸ πεῖσον ταύτης ἀποστῆναι διὰ πάσης τῆς διηγήσεως, ἔχεις ὅπερ ἐπόθεις. Ἄξιον δὲ μικρὸν ἄνωθεν ἀναλαβεῖν τὴν σειρὰν τοῦ γένους τῶν βασιλέων, ὡς ἂν εἰδείημεν, τίς ἐκ τίνος ἔφυ, τίνας τε αὐτὸς τετοκὼς τίνα προέστησε βασιλεύειν, τοὺς ἄλλους καταστήσας τελεῖν ὑπ´ αὐτόν.

Ὁ βασιλεὺς τοίνυν Ἀλέξιος, ὁ τὴν ἐπωνυμίαν Ἄγγελος, τῷ Θεοδώρῳ Λάσκαρι τὴν θυγατέρα κατεγγυήσας, τὴν βασίλειον ἀρχὴν παρέπεμψε πρὸς αὐτόν. Οὗτος δὲ αὖ πάλιν ἄῤῥενος παιδὸς ἀπορῶν, Ἰωάννῃ τῷ Βατάτζῃ ἐξ ἀρχοντικῆς τάξεως ὄντι Εἰρήνην τὴν θυγατέρα συνέζευξεν, ἀποδείξας καὶ βασιλέα τὸν κηδεστήν.

αὐτῷ δὲ Θεόδωρος γεγέννηται παῖς, Ῥωμαίων καὶ αὐτὸς βασιλεύσας. Ἐξ αὐτοῦ δὲ γεγέννηται Ἰωάννης, ἐφ´ οὗ δὴ τῆς βασιλικῆς τοῦ γένους διατμηθείσης σειρᾶς, ἐπὶ Μιχαὴλ τὸν Παλαιολόγον ἡ βασιλεία μετέβη· ὃς δὴ παῖδας ἐγέννησεν ἄῤῥενας τρεῖς, Ἀνδρόνικον, ὃς καὶ τῶν βασιλικῶν ἐπελάβετο σκήπτρων, καὶ Κωνσταντῖνον τὸν ἐν τῇ πορφύρᾳ τεχθέντα, καὶ τρίτον Θεόδωρον· ἀλλὰ καὶ θηλείας τοσαύτας, Εἰρήνην καὶ Εὐδοκίαν καὶ Ἄνναν. Οὗτος δὴ ὁ βασιλεὺς Ἀνδρόνικος ὁ τοῦ Μιχαὴλ βασιλέως παῖς, δυσὶ γάμοις προσομιλήσας, ἐκ μὲν Ἄννης τῆς θυγατρὸς τοῦ τῆς Οὐγκρίας ῥηγὸς, παῖδας ἐγέννησεν ἄῤῥενας δύο, Μιχαὴλ τὸν βασιλεύσαντα σὺν αὐτῷ, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Κωνσταντῖνον δεσπότην ὀνομασθέντα, ὡς καὶ μετὰ τὸν βασιλέα τεχθέντα καὶ τὰ δευτερεῖα φερόμενον ἐπὶ πᾶσιν. Ἐκ δὲ τῆς πρὸς δεύτερον γάμον ὁμιλησάσης αὐτῷ Εἰρήνης, τῆς θυγατρὸς μαρκέση Μουμφαρὰ ἄρχοντος Λουμπαρδίας, ἐγέννησεν υἱοὺς τρεῖς, Ἰωάννην, Θεόδωρον καὶ Δημήτριον, καὶ θυγατέρα μίαν τὴν Σιμωνίδα. Ὁ δέ γε βασιλεὺς Μιχαὴλ, ὁ τοῦ προῤῥηθέντος Ἀνδρονίκου βασιλέως παῖς, εἰς γάμον ἑαυτῷ συναρμόσας τὴν θυγατέρα τοῦ τῆς Ἀρμενίας ῥηγὸς, παῖδας ἔσχεν ἐξ αὐτῆς τόν τε βασιλέα Ἀνδρόνικον καὶ Μανουὴλ τὸν δεσπότην, καὶ θυγατέρας, Ἄνναν καὶ Θεοδώραν. Ἃ μὲν οὖν συμβέβηκεν ἐπὶ τῶν ἀναγεγραμμένων βασιλέων, ἀπὸ τῶν τοῦ Λάσκαρι χρόνων ἄχρι Μιχαὴλ βασιλέως τοῦ τῶν Παλαιολόγων δευτέρου, πολλοῖς ἐγένετο συγγράψασθαι σπούδασμα οὐ μικρόν· ἐξ ὧν αὐτός τε σὺ καὶ εἴ τις ἕτερος βούλοιτο, δυνηθείη ἂν ἀκριβῶς μαθεῖν περὶ τῶν πεπραγμένων· εἴ γε μὴ κἀκεῖνοι, ταῖς προῤῥηθείσαις ἐνσχεθέντες αἰτίαις, τὸ μὲν ἀληθῆ λέγειν εἴασαν χαίρειν, αὐτοὶ δὲ ὅπως ποτὲ ἔτυχον διακείμενοι περὶ ὧν διελέγοντο, οὕτω δὴ καὶ τὴν διήγησιν ἀπέδωκαν τῶν πραγμάτων, ἀρκεῖν αὐτοῖς ἡγούμενοι πρὸς ἀντιμισθίαν τῶν πόνων, ἢ τὸν φιλούμενον ἐπαινέσαι, ἢ τὸν μισούμενον καθυβρίσαι, τῆς δ´ ἀληθείας μηδὲν φροντίσαντες. Ἐξ ὅτου δ´ ὁ βασιλεὺς Μιχαὴλ, τῶν Παλαιολόγων ὁ δεύτερος δηλαδὴ, τοῦ παρόντος ἀπέστη βίου, ἢ οὐδεὶς συνεγράψατο τὰ τοῖν βασιλέοιν ἐξειργασμένα ἔν τε τοῖς εἰρήνης καιροῖς καὶ ἐν οἷς περὶ τῆς ἀρχῆς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους· ἢ εἴγε καὶ συνεγράψατο, οὐκ ἂν οἶμαι καθαρῶς τῆς ἀληθείας αὐτὸν ἐφάπτεσθαι, ἅτε δὴ τῶν πραγμάτων ἀκριβῆ γνῶσιν οὐκ ἐσχηκότα, πολλῶν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ καὶ ποικίλων συνενεχθέντων. Διὸ σύ τε καλῶς ἐποίησας παρὰ τοῦ σαφῶς εἰδότος ἐθελήσας μαθεῖν, ἐγώ τε μηδὲν μελλήσας, τὴν διήγησιν ἐκθήσομαι τῶν πραγμάτων, τῆς ἀληθείας προτιμήσας μηδέν.
 

Réponse de Christodule à Nile.

Quand j'ai lu vôtre lettre, mon cher Nile, j'ai admiré votre vertu. Car le désir que vous avez de savoir ce qui est arrivé dans la guerre des deux Empereurs, ne procède que de l'amour de la vérité. Or il y est arrivé des choses étranges, et si surprenantes, qu'il ne se trouve tien de semblable sous le règne des Empereurs précédents, soit que l'on considère la 4 variété des événements ou la diversité des mœurs des hommes, dont les uns sont demeurés comme immobiles au milieu des changements, et les autres ont changé avec la. même inconstance que l'Euripe. On y peut aussi remarquer la profondeur des jugements de Dieu dans la conduite des affaires. La considération de toutes ces choses m'a longtemps détourné d'écrire. Mais parce qu'il n'y a rien de si fort pour persuader que l'amitié, je ne laisserai pas de l'entreprendre, et de prier le Dieu de la vérité de ne la point ôter de ma bouche, ni de ma plume. Je n'écrirai rien, ni par affection, ni par haine, ce qui fait souvent avancer des faussetés. Je ne dirai rien, ni sur le rapport d'autrui, ni sur les bruits de la renommée. Je ne dirai que ce que j'ai vu. Ainsi puisque vous ne cherchez que la vérité, il vous fera très-aisé de la connaître. Mais il est à propos de remonter à l'origine des Empereurs pour faire voir la suite de leurs descendants.

L'Empereur Alexis surnommé l'Ange, ayant donné en mariage sa fille à Théodore Lascaris, il lui laissa l'Empire. Théodore Lascaris n'ayant point de fils, maria Irène sa fille à Jean Vatace, et en le choisissant pour son gendre il le choisit aussi pour Empereur.

Jean Vatace eut un fils nommé Théodore qui lui succéda. Théodore eut un fils nomme Jean, en la personne duquel la race des Empereurs étant finie, la Souveraine puissance passa 5 entre les mains de Michel Paléologue qui eut six enfants, trois fils, Andronique qui fut Empereur, Constantin et Théodore, et trois filles, Irène, Eudocie, et Anne. Andronique eut d'Anne fille du Roi de Hongrie sa première femme, Michel qui régna avec lui, et Constantin Despote. Il eut d'Irène sa seconde femme fille du Marquis de Montferrat en Lombardie trois fils, Jean, Théodore, et Demetrius, et une fille nommée Simone. Michel épousa la fille du Roi d'Arménie, et en eut deux fils, Andronique qui lui succéda à l'Empire, et Manuel Despote, et deux filles, Anne et Théodore. Plusieurs ayant écrit ce qui s'est passé depuis le règne de Théodore Lascaris jusques à celui de Michel le second des Paléologues, chacun peut s'instruire de la vérité par la lecture de leurs ouvrages, si ce n'est qu'ayant été sujets aux défauts que nous venons de marquer, ils n'aient suivi que leurs passions, et ils ne se soient point proposé d'autre fin de leur travail que de louer ceux qu'ils aimaient, et de .blâmer ceux qu'ils n'aimaient pas. Mais depuis la mort de Michel le second des Paléologues, où personne n'a écrit ce qui est arrivé durant la guerre civile des deux Empereurs : où si quelqu'un a entrepris de l'écrire, il n*a pas été assez particulièrement informé du secret de leurs affaires. C'est pourquoi vous faites fort sagement, mon cher Nile, de le vouloir apprendre de celui qui en a eu une con- 6 naissance très-exacte, et je ne différerai point de vous donner cette satisfaction, en protestant de préférer la vérité à toutes choses.

 

 

 

 

αʹ. Ὁ τοίνυν βασιλεὺς οὑτοσὶ Μιχαὴλ, συμβασιλεύων Ἀνδρονίκῳ τῷ βασιλεῖ καὶ πατρὶ, καὶ παῖδας ἐσχηκὼς, καθάπερ εἰπόντες ἔφθημεν, ἄῤῥενας δύο καὶ θυγατέρας τοσαύτας, τὴν μὲν ἑτέραν τῶν θυγατέρων τὴν Ἄνναν Θωμᾷ τῷ δεσπότῃ, τῷ τοῦ Νικηφόρου τοῦ δεσπότου παιδὶ, ἄρχοντι τῆς Ἀκαρνανίας πρὸς γάμον ἐξέδωκε· τὴν Θεοδώραν δὲ τῷ βασιλεῖ Μυσῶν Σφεντισθλάβῳ· τοὺς υἱοὺς δὲ αὐτοῦ, τὸν βασιλέα Ἀνδρόνικον καὶ Μανουὴλ τὸν δεσπότην, παρὰ τῷ βασιλεῖ καὶ πάππῳ αὐτῶν ἀφεὶς ἀνάγεσθαι βασιλικῶς,

2. Αὐτὸς ἐπεραιώθη πρὸς ἕω, τοῖς ὑπηκόοις ἐκεῖσε τῇ βασιλείᾳ Ῥωμαίων τὴν δυνατὴν εἰσοίσων βοήθειαν, πάσχουσι κακῶς ὑπὸ τῶν Περσῶν.

3. Ὀλίγον δέ τινα χρόνον ἐνδιατρίψας ἐκεῖ, καὶ πρὸς τὴν Κωνσταντίνου πόλιν ἐπανελθὼν, πέμπεται παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτῷ καὶ βασιλέως τῇ Ἀδριανοῦ πόλει ἐνδιατρίβειν. Καὶ διέτριψεν ἐκεῖ χρόνον τινὰ συχνόν· εἶτα τοῦ πατρὸς πάλιν προστεταχότος, πρὸς Θεσσαλονίκην ἀπῆρεν. Ἐν τούτοις ὄντος αὐτοῦ, ἥκουσι κακῶν ἄγγελοι πρὸς αὐτὸν, τὴν τῷ δεσπότῃ συνοικοῦσαν Θωμᾷ θυγατέρα αὐτοῦ λέγοντες τεθνηκέναι· καὶ μετὰ μικρὸν ἕτεροι τῶν προτέρων βαρυτέρας φέροντες ἀγγελίας τὸν υἱὸν αὐτοῦ Μανουὴλ δεσπότην ἔφασαν τεθνηκέναι.

4. Εἴτε δὲ καὶ νόσημά τι τῶν ὀξέων ἔνδον οἰκουροῦν ἔτι ἡ τῆς ἀθυμίας ὑπανῆψε φλὸξ, εἴτε καὶ αὐτὴ καθ´ αὑτὴν ἡ ἀμετρία τῆς λύπης ἤρκεσε πρὸς θάνατον αὐτῷ, μετὰ ὀγδόην ἡμέραν τῆς ἀγγελίας τῆς τελευτῆς τοῦ παιδὸς τελευτᾷ καὶ αὐτὸς ἐν Θεσσαλονίκῃ, τρίτον πρὸς τεσσαράκοντα χρόνον ἄγων τῆς ἡλικίας, ἔτους ἐννάτου πρὸς τοῖς εἴκοσι καὶ ὀκτακοσίοις καὶ ἑξακισχιλίοις, δωδεκάτῃ μηνὸς ὀκτωβρίου, ἡμέρᾳ πρώτῃ τῆς ἑβδομάδος.

5. Τούτων οὕτω συνενεχθέντων, ἀγγέλλεται τῷ βασιλεῖ Ἀνδρονίκῳ τῷ τοῦ τετελευτηκότος πατρὶ ἡ τοῦ βασιλέως καὶ υἱοῦ τελευτὴ, καὶ χρόνον μέν τινα συχνὸν ἐπένθησεν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ καὶ παιδί· οὐ γὰρ ἄκρας ἔψαυσεν αὐτοῦ καρδίας ἡ τοῦ καλοῦ παιδὸς τελευτή·

6. Εἶτα δαίμονός τινος τῶν ἐξητασμένων ἐπὶ φθορᾷ, βαρὺ καὶ ἄγριον κατὰ τῆς Ῥωμαίων πνεύσαντος εὐτυχίας, ἢ τἀληθέστερον μᾶλλον εἰπεῖν, αὐτοῦ τοῦ τὰ πάντα οἰκονομοῦντος θεοῦ πρὸς ἔκτισιν τῶν ἐπὶ πλήθει καὶ μεγέθει τὸ μέτρον ὑπερβαινόντων ἡμετέρων σφαλμάτων τὰ τοιαῦτα παραχωροῦντος, ἐπὶ νοῦν ἔρχεται τῷ βασιλεῖ Ἀνδρονίκῳ, τὸν μὲν καθεστῶτα βασιλέα τὸν ἔγγονον αὐτοῦ τὸν νέον Ἀνδρόνικον ἀποστερῆσαι τῆς βασιλείας καὶ εἰς ἰδιώτου μεταστῆσαι σχῆμα, τὸν υἱὸν δὲ αὐτοῦ τὸν Κωνσταντῖνον δεσπότην ὄντα τῷ διαδήματι τῆς βασιλείας κοσμῆσαι. Οὐ μᾶλλον αὐτοῦ τούτου γε ἕνεκα διανοηθεὶς τοῦτο τοῦ Κωνσταντίνου, ἢ ὥστε τὸ τῆς βασιλείας ἀξίωμα καὶ εἰς τὸν ἐκ παλλακῆς αὐτῷ δὴ τῷ Κωνσταντίνῳ προσόντα παῖδα μεταβῆναι τὸν Μιχαὴλ, ὡς πατρόθεν καὶ ἐξ ἁρμονίας αὐτῷ προσῆκον,

7. Ὃς δὴ καὶ Καθαρὸς ὠνόμαστο, μητρόθεν λαχὼν τὴν κλῆσιν. Οὗτος δὴ ὁ Μιχαὴλ εἷλκε μὲν καὶ τὰς τοῦ γένους πηγὰς ἐκ φαύλης καὶ ἀσήμου μητρὸς, ἦν δὲ καὶ τἆλλα ἄξιος οὐδενός. Οὔτε γὰρ φύσεως ἔτυχεν εὐρώστου πρὸς τὸ φρονεῖν, οὔτ´ ἐγκυκλίου πεῖραν ἔσχε παιδείας, οὔτε πρὸς στρατείας ἤσκητο τὸ παράπαν, οὔτε πρός τι τῶν ὅσα νέους κοσμεῖ εὐφυῶς εἶχε κἂν ἐπ´ ὀλίγον, ἀλλ´ οὕτω παντάπασιν ὄντα παντὸς ἐστερημένον καλοῦ, δεινὸς ἔρως εἰσῆλθε τὸν βασιλέα, τῇ λαμπρᾷ ταύτῃ καὶ βαθείας δεομένῃ φρενὸς ἐπιστῆσαι βασιλείᾳ Ῥωμαίων.

8. Οὕτω δὴ διανοηθεὶς καὶ ἔργου ἥπτετο ἤδη, καὶ τὸν Μιχαὴλ ἐκ τῆς παρὰ μητρὶ διατριβῆς ἀφελὼν, σύνοικον ἀπέδειξεν ἑαυτῷ καὶ συνδιατρίβοντα, αὑτῷ τε ἀεὶ παρακαθήμενον καὶ παριστάμενον, καὶ τὰ πρῶτα τῶν γνησίων ἀποφερόμενον, ὅσα γε εἰς τιμήν· ἔτι τε διὰ σπουδῆς ἐποιεῖτο πάσης, ἔν τε τοῖς πρὸς τοὺς ὁθενδήποθεν πρέσβεις χρηματισμοῖς, κἀν ταῖς πρὸς ἀρχιερέας ἤ τινας τῶν σοφῶν ὁμιλίαις, ἢ καὶ ἄλλοις τισὶ λόγοις τὸν ἀκροατὴν δοκοῦσι συνετώτερον ποιεῖν ἑαυτοῦ, παρεῖναι καὶ ἀκροᾶσθαι τὸν Μιχαήλ· εἰ δέ ποτε συμβεβήκει τὸν Μιχαὴλ μὴ παρεῖναι ταῖς ἀγωνιστικαῖς ὁμιλίαις τοῦ βασιλέως, μετεκαλεῖτο τοῦτον διὰ πολλῶν ὡς δή τι προὔργου ποιῶν. Σκοπὸς δ´ ἦν αὐτῷ, τὸ ἐμφανὲς μὲν, ὡς ἂν αὐτῷ περιποιήσῃ τιμὴν καὶ Ῥωμαίους πείσῃ ὡς ἐγγόνῳ βασιλέως αὐτῷ προσέχειν· τῇ δ´ ἀληθείᾳ, πρὸς τὸ μελετώμενον αὐτὸν τῆς ἀρχῆς ἐξασκῆσαι ὕψος, καὶ πρὸς πεῖραν ἀναγαγεῖν διοικήσεως πραγμάτων βασιλικῶν. Καίτοι γε αὐτὸς ὁ βασιλεὺς Ἀνδρόνικος μετὰ τὰς συμβάσεις, ἃς ἐποιήσατο πρὸς τὸν ἔγγονον καὶ βασιλέα τὸν νέον Ἀνδρόνικον, ἑαυτὸν ἐξαιτιώμενος περὶ τούτου, οὐκ ἐκ περινοίας τινὸς ἢ κακούργου σκέψεως ἔλεγε τὰ κατὰ τὸν Μιχαὴλ γεγενῆσθαι, ἀλλ´ ἀπεριέργως οὕτω καὶ ἁπλῶς ἐκ τοῦ συντυχόντος. Καὶ ἦν ἂν τοῖς τοιούτοις λόγοις ἰσχυρὰ πίστις τό τε τοῦ βασιλέως ἀξίωμα καὶ τὸ διὰ βίου παντὸς αὐτὸν τῇ ἀληθείᾳ προσέχειν, εἰ μὴ τὰ τῶν πραγμάτων τέλη τὰς ἀρχὰς ἀπέδειξαν ἑαυτῶν οὐχ ὡς ἔτυχεν, οὐδ´ ἐκ τοῦ συμβεβηκότος, ἀλλ´ ἐκ περινοίας καὶ σκέψεως οὐ δικαίας γεγενημένας· σκεπτέον δὲ ἐκ τῶν πραγμάτων.
 

Chapitre I.

1. Enfants de Michel fils d'Andronique. 2. Son voyage en Orient. 3. Autre voyage à Andrinople et à Thessalonique. 4. Sa mort. 5. Deuil d'Andronique. 6. Il se résout d'élever Constantin son fils sur le trône au préjudice d Andronique son petit-fils. 7. Mauvaises qualités. de Michel fils de Constantin. Soin qu'Andronique son aïeul prend de l'instruire.

1. Michel qui gouvernait l'Empire conjointement avec Andronique son père eut deux fils et deux filles. Il donna en mariage l'aînée de ses filles nommée Anne à Thomas Despote, fils de Nicéphore Despote Prince d'Acarnanie, et Théodore à Venceslas Roi de Bulgarie. Quant à ses deux fils, savoir l'Empereur Andronique, et Manuel Despote, il confia leur éducation à Andronique son père et leur aïeul.

2. Après cela, il partit pour aller secourir ses sujets qui étaient mal traités en Orient par les Turcs.

7 3. Son voyage n'ayant pas été long, il fut envoyé par l'Empereur son père à Andrinople, où il demeura assez longtemps jusques à ce que par les ordres du même Prince, il alla à Thessalonique où il reçut deux tristes nouvelles, l'une de la mort de sa fille aînée, et l'autre de celle de Thomas Despote son fils.

4. Soit que la violence de la douleur eût allumé dans ses entrailles le feu de la fièvre, ou que l'excès de son affliction suffît pour lui ôter la vie, il mourut huit jours après, un Dimanche douzième du mois d'Octobre, en sa quarante troisième année, qui était la six mille huit cent vingt-neuvième depuis la création du monde.

5. Ces accidents si funestes étant arrivés, l'Empereur Andronique ressentit un regret extrême de la perte de l'Empereur Michel son fils, et comme la douleur avoir fait une impression fort profonde sur son âme, il en fit paraitre longtemps les marques devant tout le monde.

6. Il arriva par l'envie d'un pernicieux démon qui ne pouvait souffrir la prospérité de l'Empire, ou pour mieux dire, par un ordre de la Justice de Dieu qui voulait punir nos péchés, dont la multitude et l'énormité étaient montés à un excès tout à fait insupportable, qu'il put envie à l'Empereur Andronique d'ôter Andronique son petit-fils de dessus le trône où il l'avait mis, et d'y mettre en sa place Constan- 8 tin Despote son fils. Ce ne fut pas toutefois en faveur de Constantin qu'il forma cette résolution, ni à dessein de le mettre en possession de la souveraine puissance. Ce ne fut que pour l'assurer à Michel fils de Constantin, et pour faire en sorte qu'il la recueillit à l'avenir comme une succession qui lui serait déférée par l'ordre des lois et de la nature.

7. Ce Michel fut surnommé Cathare à cause de sa mère qui était d'une naissance basse et méprisable, et d'une vie infâme et criminelle. Pour lui, il n'avait ni mérite, ni esprit, ni étude, et il ne s'était jamais mis en peine d'acquérir par le travail les sciences auxquelles la nature lui avait donné fort peu de disposition. Bien loin de s'être instruit de l'art de la guerre, il n'avait jamais appris les exercices du corps qui font si nécessaires pour former un jeune Prince. Mais tout dépourvu qu'il était de bonnes qualités, la passion de son aïeul l'éleva sur le trône.

8. Il n'eut pas sitôt pris cette résolution, que pour l'exécuter il le retira de dessous la conduite de sa mère, et le prit auprès de lui, le faisant assister aux audiences qu'il donnait aux Ambassadeurs, et aux conférences qu'il avait avec les Évêques, et avec les autres savants, et même il l'envoyait quérir toutes les fois qu'il manquait de s'y trouver. Il prétendait par là attirer sur lui le respect des peuples, et le rendre capable de commander. Depuis, néanmoins, qu'il se 9 fut réconcilié avec le jeune Andronique son petit-fils, il avait accoutumé de dire, pour se justifier sur ce point, que cela s'était fait par hasard. L'éminence de sa dignité, et la sincérité qu'il avait fait paraître dans tout le cours de sa vie, aurait fait ajouter foi à ces discours, s'ils n'avaient été démentis par la fuite des affaires, comme nous verrons incontinent.

 

 

 

 βʹ. 1. Ἔθους γὰρ ἐπικρατοῦντος παρὰ Ῥωμαίοις, ἐπειδὰν ἀπολίπῃ τὸν βίον ὁ βασιλεὺς, τοὺς μὲν ἐπιτρόπους τῶν ἐπαρχιῶν ἅπαντας παραλύεσθαι τῆς ἀρχῆς, εἰς ἓν δὲ συνιόντας, ὅρκοις βεβαιοῦν τὴν πίστιν τῷ ὑπολειπομένῳ βασιλεῖ, εἴ γε εἷς ἐστιν ἢ καὶ δύο, εἶτ´ αὖθις, οἷς ἂν αὐτῷ δόξειε, τὰς ἀρχὰς ἐγχειρίζειν· ὥριστο καὶ τότε παρὰ τοῦ βασιλέως, μετὰ τὴν τοῦ υἱοῦ καὶ βασιλέως τελευτὴν Μιχαὴλ, τούς τε ἐν τέλει καὶ τοὺς ἐν ἀξιώμασι πάντας, μέλλοντας καθίστασθαι πρὸς ἀρχὰς, ὅρκοις ἐμπεδοῦν τὴν πίστιν τοῖς βασιλεῦσιν. Ἐτελοῦντο τοίνυν οἱ ὅρκοι οὐ κατὰ τὸν πρότερον συνήθη τύπον. Ἔτι γὰρ καὶ Μιχαὴλ ἐν ζῶσιν ὄντος τοῦ βασιλέως, εἴπερ ἐδέησέ τινα ὅρκῳ δοῦναι πίστιν τοῖς βασιλεῦσι, προαπαριθμησάμενος τὰ ἅγια ἐν οἷς ὤμνυεν, εἶτα στέργειν ἔλεγε καὶ βασιλέας, πρῶτον μὲν Ἀνδρόνικον τὸν καὶ πρεσβύτερον τῷ χρόνῳ καὶ πατέρα τῶν βασιλέων, καὶ τὴν αὐτοῦ γαμετὴν, εἶτα μετ´ ἐκεῖνον τὸν υἱὸν αὐτοῦ Μιχαὴλ ὁμοῦ τῇ συζύγῳ, καὶ τρίτον τὸν νέον Ἀνδρόνικον, υἱὸν μὲν ὄντα τοῦ Μιχαὴλ, υἱωνὸν δὲ Ἀνδρονίκου· τοῦ τοιούτου ἔθους ἀπὸ τῶν χρόνων ἀρξαμένου τοῦ πρώτου βεβασιλευκότος Παλαιολόγου τοῦ Μιχαήλ· πρότερον γὰρ οὐκ ἐξῆν τῷ παιδὶ τοῦ βασιλέως ὅρκους ἀποδιδόναι, ἀλλ´ οὐδὲ παρασήμοις κεκοσμῆσθαι βασιλικοῖς, εἰ μὴ, τοῦ πατρὸς αὐτῷ μεταστάντος τοῦ βίου, τὸ κράτος τῆς βασιλείας ἤδη καθαρῶς πρὸς αὐτὸν μεταβαίη. Ὥσπερ ἔφημεν τοίνυν, ἔτι τοῦ Μιχαὴλ ζῶντος τελουμένων τῶν ὅρκων, μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ὥριστο τοὺς ὀμνύοντας πρὸς μόνον τὸν πρεσβύτερον Ἀνδρόνικον ποιεῖσθαι τοὺς ὅρκους καὶ ὃν ἂν αὐτὸς βασιλέα Ῥωμαίων καταστήσῃ, τὸ τοῦ νέου βασιλέως ὄνομα Ἀνδρονίκου παντάπασιν ἐκβαλόντας.

2. Τοῦτο πάντας μὲν ἠνίασε τοὺς συνετωτέρους Ῥωμαίων, καταστοχαζομένους ἤδη τὴν μέλλουσαν ἔσεσθαι τῶν Ῥωμαϊκῶν πραγμάτων φθορὰν ἐκ τῆς ἀναφυομένης μεταξὺ τῶν βασιλέων στάσεως καὶ διαφορᾶς· τῷ δέει μέντοι τοῦ κρατοῦντος ἄκοντες πάντες ὤμνυον ὡς ἐκελεύοντο, πλὴν ἑνὸς μόνου τοῦ Καντακουζηνοῦ Ἀνδρονίκου, τῇ τοῦ παρακοιμωμένου τετιμημένου ἀξίᾳ· οὗτος γὰρ χρησάμενος παῤῥησίᾳ κατὰ καιρὸν, ἀθέτησιν ἔλεγεν εἶναι τοῦ θεοῦ φανερὰν, εἰ μὴ καὶ τὸν νέον βασιλέα Ἀνδρόνικον συμπαραλάβοι τοῖς ὅρκοις· τοῦτον γὰρ τὸν τρόπον καὶ πρότερον ὀμωμοκέναι. Διὸ καὶ οἱ ἐπὶ τῆς ὁρκωμοσίας τεταγμένοι, συνιδόντες τὴν ἔνστασιν τοῦ ἀνδρὸς ὡς δικαίαν, ἄκοντες μὲν, ὅμως δ´ οὖν συνεχώρησαν αὐτῷ τὸν πρότερον τύπον ἐκθέσθαι τοῦ ὅρκου· τοῦτο δὴ παρ´ αὐτῶν γνωρίσας ὁ πάππος καὶ βασιλεὺς, βαρέως μὲν ἤνεγκε τὴν τοῦ ἀνδρὸς παῤῥησίαν, τοῦ δὲ μή τινα ταραχὴν ποιῆσαι τὴν πρὸς ἐκεῖνον ἔνστασιν, συνεχώρησε καὶ αὐτός.

3. Ὁ μέντοι νέος Ἀνδρόνικος ταῦτα μαθὼν, ἐπλήγη μὲν σφοδρῶς τὴν ψυχὴν, τὴν ἀρχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων εἰς αὐτοῦ καταστροφὴν ἀποβλέπουσαν ἐννοῶν, ἔφερε δὲ τὸ ἄλγος σιγῇ, θυμὸν ἔδων, καθ´ Ὅμηρον, καὶ οὐδὲ λόγῳ γοῦν ἐθέλων δοκεῖν ἀπαυθαδιάζειν πρὸς τὸν πάππον καὶ βασιλέα. Ἐκεῖνος μὲν οὖν οὕτω καθῆστο σιγῇ·

4. Εἷς δέ τις τῶν ἐπ´ εὐγενείᾳ λαμπρυνομένων, καὶ τὰς σειρὰς ἑλκόντων τοῦ γένους μητρόθεν μὲν ἐξ αἱμάτων βασιλικῶν, πατρὸς δὲ ὢν παῖς τοῦ παρὰ τοῖς Κομάνοις εὐγενεστάτου, οἳ προσεχώρησαν Βατάτζῃ τῷ βασιλεῖ τῆς Ῥωμαίων βασιλείας ἐπειλημμένῳ, Συτζιγὰν βαρβαρικῶς καλουμένου, ἐκ δὲ τοῦ ἀπὸ τοῦ ἁγίου φωτίσματος αὐτὸν ἀναδεξαμένου Συργιάννη ἐπικληθέντος· τούτου δὴ τοῦ Συργιάννη παῖς Συργιάννης νυκτὸς τῷ νέῳ βασιλεῖ προσελθὼν, „πάντως ἤκουσταί σοι, βασιλεῦ“ ἔφη „τὰ καινουργήματα ταυτὶ τὰ νέα, καὶ στοχάζεσθαι τὸ τέλος τῶν πραγμάτων ἐκ τῆς ἀρχῆς ὄντι συνετῷ σοι προσήκει. Οὐ γάρ ἐστιν εἰπεῖν, ὡς ὁ σὸς πάππος καὶ βασιλεὺς ἐξ ἀνοίας ἢ ἀπειρίας τοιαῦτα προήχθη δρᾷν. Ὁ παρελθὼν γὰρ χρόνος καὶ ἐμπειρίαν πολλὴν καὶ φρονήσεως αὐτῷ μέγεθος μαρτυρεῖ· ἀλλ´ εἰ μὴ πρότερον ὃν μέλλει τῷ τῆς ἁλουργίδος ἄνθει κοσμήσειν, κατέστησεν ἐν βεβαίῳ, οὐκ ἂν ἀπεστέρει σὲ ταύτης ἀναφανδόν. Τὸ γὰρ σὲ μὲν ἐκβαλεῖν τῶν ὅρκων, ἀντεισαγαγεῖν δὲ ὃν ἂν αὐτὸς καταστήσῃ, οὐδὲν ἄλλο δύνασθαί μοι δοκεῖ. Δεῖ δή σε βουλεύσασθαι περὶ τοῦ πράγματος συνετῶς· οὐ γὰρ περὶ μικρῶν καὶ εὐκαταφρονήτων βουλεύσῃ, ἀλλ´ ἢ καλῶς ζῆν, ἢ μὴ ἀτίμως ἀποθανεῖν· ἐγὼ δ´ ἐμαυτὸν παρέξω σοι προθυμότατον πρὸς ἅπαν τὸ προσταττόμενον, ἑτοίμως ἔχοντα μὴ πράγματα μόνον καὶ κτήματα, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ζωὴν ὑπὲρ τῆς σῆς προέσθαι τιμῆς.“

5. Τούτων τῶν λόγων ἀκούσας ὁ βασιλεὺς, „τῆς μὲν εἰς ἐμέ σου φιλίας ἕνεκα καὶ προθυμίας ὁμολογῶ σοι χάριν“ ἔφη „πολλήν· ἐπεὶ δ´ ὁ μέγας δομέστικος ὁ Καντακουζηνὸς Ἰωάννης καὶ σοὶ μὲν οἰκείως διάκειται πάνυ καὶ φιλικῶς, ἐμοὶ δὲ συνδέδεται δεσμοῖς φιλίας ἀῤῥήκτοις, ἐκ βρεφικῆς ἡλικίας ἄχρι καὶ δεῦρο συνηυξημένης ἡμῖν καὶ εἰς βάθος προκοψάσης τοσοῦτον, ὡς δοκεῖν τὴν μὲν ἐμὴν ψυχὴν τὸ ἐκείνου σῶμα κινεῖν, τὴν δ´ ἐκείνου ψυχὴν ἐν ἐμοὶ κινεῖσθαι καὶ ταῦτα καὶ λέγειν καὶ πράττειν ἅπερ ἂν ἐγὼ βούλωμαι, καὶ τρόπον τινὰ τὰς ἀμφοτέρων ψυχὰς συντακείσας εἰς μίαν ἀμφότερα τὰ σώματα κινεῖν· ἐπεὶ τοίνυν συμφυῶς οὕτως ἔχομεν πρὸς ἀλλήλους, οὐκ ἀνεκτὸν ἡγοῦμαι μόνος τι βουλεύσασθαι περὶ ἐμαυτοῦ, κἂν ἐν ἐσχάτοις κινδύνοις συμβαίνῃ περιπεσεῖν. Ἀλλ´ ἐπεὶ σὺ πρὸς Θρᾴκην ἀπέρχῃ τῆς ἐκείνου διάδοχος ἐσόμενος ἀρχῆς, γράμματα πρὸς αὐτὸν λαβὼν τῆς ἐμῆς χειρὸς, ὡς ἂν πιστεύσῃ πρὸς λόγους σοι συνελθεῖν, ἄλλως γὰρ οὐ θαῤῥήσειεν ἂν, ταῦτ´ ἐπίδος αὐτῷ· καὶ συνελθόντων ὑμῶν εἰς ἓν καὶ βουλευσαμένων περὶ τῶν προκειμένων, ἅπερ ἂν ὑμῖν δόξῃ λυσιτελῆ καὶ ὠφέλιμα, ταῦτ´ ἔσται συνδοκοῦντα κἀμοί. Πέπεισμαι γὰρ ἀκριβῶς, ὡς, εἰ μὴ θεὸς οἷς οἶδε τρόποις τὴν ὑμῶν σφήλειε γνῶσιν, οὐκ ἂν ἁμάρτοι τοῦ καλοῦ καὶ λυσιτελοῦντος καὶ ὠφελίμου, καὶ φρονήσεως ὀξείας ἕνεκα καὶ πείρας πραγμάτων πολιτικῶν καὶ τῆς περὶ ἐμὲ φιλίας ἄκρας καὶ συναφείας.

6. Τούτων οὕτω ῥηθέντων, τὰ γράμματα λαβὼν ἐκ βασιλέως ὁ Συργιάννης ἐχώρει πρὸς Θρᾴκην· ἔνθα δὴ τῷ μεγάλῳ συγγενόμενος δομεστίκῳ, καὶ τά τε συμβάντα γνωρίσας αὐτῷ, καὶ τὰ τοῦ βασιλέως γράμματα ἐγχειρίσας, ἐβουλεύοντο περὶ τῶν παρόντων, καὶ δύο καὶ τρισὶν ἐφεξῆς ἡμέραις. Καὶ ποικίλης καὶ πολυειδοῦς τῆς βουλῆς γενομένης, ἐπεὶ περὶ τῶν μεγίστων ἦν ὁ ἀγών· καὶ πολλῶν ῥηθέντων παρ´ ἀμφοτέρων, ἐπεὶ καὶ φρονήσεως ἕνεκα καὶ πείρας στρατηγικῆς τοῖς μάλιστα πρώτοις τῶν Ῥωμαίων συνημιλλῶντο· τέλος ὁ μέγας δομέστικος εἶπε τοιάδε·
 

Chapitre II.

1. Changement apporté à la manière de prêter le serment. 2. Généreuse liberté de Cantacuzène. 3. Sage retenue du jeune Andronique. 4. Syrgian lui offre son service. 5. Il donne à Syrgian une lettre de créance pour le grand Domestique. 6. Conférence entre le grand Domestique et Syrgian.

1. Au lieu que c'était une coutume établie parmi les Romains, que quand un Empereur mourait, les gouvernements des Provinces vaquaient par sa mort, et les Gouverneurs s'assemblaient pour prêter le serment de fidélité à celui, ou à ceux qui lui succédaient, et de qui il dépendait de rétablir ceux qu'il leur plaisait : L'Empereur Andronique ordonna après la mort de Michel son fils, de prêter le serment 10 d'une manière nouvelle; car au lieu que durant la vie de Michel quand quelqu'un devait prêter le serment, il nommait les choses saintes sur lesquelles il jurait, et promettait ensuite de reconnaître, et de servir premièrement le vieil Andronique père des Empereurs, et l'Impératrice sa femme, en second lieu, Michel son fils et l'Impératrice, en troisième lieu, le jeune Andronique fils de Michel. Cette formule de jurer avait été introduite sous le règne de Michel le premier des Paléologues. Avant ce temps-là on ne prêtait point de serment au fils de l'Empereur, et l'on ne le revêtait jamais des marques de l'autorité Souveraine, qu'il n'en fût devenu maître absolu par la mort de son père. Au lieu donc que durant la vie de Michel on prêtait le serment de la manière que je dis, il fut ordonné après sa mort, que l'on le prêterait au vieil Andronique, et à celui qu'il choisirait pour son successeur, sans parler du jeune Andronique.

2. Les plus prudents prévirent aisément la division que ce changement apporterait dans la famille Royale, et ils en eurent du déplaisir. Mais bien loin d'en rien témoigner, ils prêtèrent le serment tel qu'on le leur demanda, de peur de déplaire à celui qui commandait. Il n'y eut que Cantacuzène Paracemomène qui usant à propos d'une honnête liberté, déclara qu'il ne pouvait sans un crime manifeste exclure le jeune Andronique de son serment, après l'a- 11 voir compris dans les autres qu'il avait déjà faits. Ceux qui étaient préposés pour recevoir les serments voyant que son excuse était légitime, lui permirent malgré qu'ils en eussent, de suivre l'ancien usage. L'Empereur n'eut pas sa liberté agréable. Il ne voulut pas néanmoins le contraindre de peur de faire du bruit.

3. Le jeune Andronique fut outré de douleur, quand il apprit cette nouvelle ordonnance, jugeant bien qu'elle tendait à la ruine de sa fortune. Mais il cacha son ressentiment, et il le digéra dans le silence, comme dit Homère, sans lâcher la moindre parole contraire au respect qu'il devait à Andronique son aïeul et son Souverain.

4. Il y avait un homme d'une très-illustre naissance, qui du côté de sa mère rapportait son origine aux Empereurs, et dont le père était de la plus ancienne noblesse des Comanes, qui sont des peuples qui se rendirent aux Romains sous le règne de Vatace. Il se nommait Sultigan, du nom barbare de sa nation ; mais il avait été nommé Syrgian à son Baptême. Il avait un fils nommé Syrgian comme lui, qui étant allé trouver de nuit le jeune Andronique, lui parla de cette sorte. Vous savez ce que l'on a introduit de nouveau, et vous avez trop d'esprit pour ne pas juger par le commencement de cette affaire, quelle issue elle doit avoir. On ne peut pas dire que l'Empereur votre aïeul ait agi en cette rencontre par inconsidération, ni 12 par légèreté, après les preuves qu'il a données par le passé de son habileté et de son expérience. Il ne vous dépouillerait pas de la robe Impériale, s'il n'avait déjà choisi celui qu'il en veut revêtir. Car il me semble que c'est vous en dépouiller, que d'effacer votre nom de la formule des serments, pour y mettre celui d'un autre. Pensez sérieusement à cette affaire, qui est la plus grande que vous puissiez jamais avoir. Il s'agit ou de vivre dans l'honneur, ou de mourir sans infamie. Je fuis prêt d'exécuter tout ce que vous me commanderez, et d'employer non seulement mon bien, mais ma vie pour votre gloire.

5. L'Empereur lui répondit. Je vous remercie de l'affection que vous avez pour mon service ; mais comme Jean Cantacuzène grand Domestique est votre ami, et qu'il est aussi le mien, que notre amitié a commencé des notre enfance, qu'elle s'est accrue avec nous, et quelle s'est tellement fortifiée par le temps, qu'il semble que mon âme anime son corps, et que son âme anime le mien, ou que nos deux âmes soient comme mêlées et comme confondues ensemble pour animer nos deux corps, et pour y produire une conformité parfaite de sentiments et d'actions, j'estime que bien que le péril soit extrême, ce serait un crime de rien résoudre sans lui sur une affaire qui m'est aussi importante que celle-ci. C'est pourquoi puis que vous allez en Thrace pour lui succéder au gouvernement de cette Province, je vous donnerai une lettre de créance pour lui. La lettre était conçue en ces termes. Quand vous aurez conféré et délibéré sur ce qui me regarde, je suivrai ab- 13 solument votre avis. Je suis très-persuadé qu'à moins que Dieu voulût vous aveugler pour des raisons qui ne sont connues que de lui, vous avez une prudence trop éclairée, une expérience trop profonde une affection trop sincère, pour manquer de prendre la résolution qui me sera la plus honnête et la plus utile. .

6. Syrgian s'en alla en Thrace avec cette lettre, il la donna au grand Domestique, lui exposa tout ce qui était arrivé, et conféra deux ou trois jours avec lui sur cette affaire ; et parce qu'elle était très-difficile, ils apportèrent plusieurs raisons de part et d'autre, et à la fin le grand Domestique fit le discours qui suit.

 γʹ. „Πολλῶν ἂν ἠλλαξάμην πραγμάτων, ὦ βέλτιστε φίλων, ἢ μᾶλλον καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς οὐκ ὀλίγου μέρους τινὸς, μὴ τὴν βουλὴν ἡμῖν περὶ πραγμάτων προκεῖσθαι τοιούτων, ὥστ´ ἀμφοτέρωθεν ἔχειν τὸ ἐπικίνδυνον οὐκ ὀλίγον, ὅπως ἂν ἀποβαίη. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων πραγμάτων βουλευομένοις ἐστὶ συνάγειν ἐκ λογισμῶν, ὡς, ὡδὶ μὲν ἀπαντησάντων, σχήσει καλῶς, μὴ οὕτω δὲ, τοὐναντίον ἅπαν ἂν ἀποβαίη· ἐφ´ οὗ δὲ νῦν βουλευόμεθα, εἰ μὲν νικήσει τὰ χείρω, τῆς ζωῆς ἐστιν ἐκπεσεῖν· εἰ δὲ τὰ δοκοῦντα βελτίω γένηται κρείττω, κακῶν ἐσμὸν προσδοκᾷν ἀνάγκη. Τοῦ βασιλέως γὰρ ἡμῶν τοιαῦτα βουλευομένου περὶ τοῦ ἐγγόνου καὶ βασιλέως, εἰ μὲν εἰς πέρας ἔλθῃ τὰ μελετώμενα, οὐδεμίαν ὑπερβολὴν ἐλλείψει κακῶν. Ἄνθρωπον γὰρ πολλῶν ἀντάξιον ἄλλων, φρονήσει μὲν τοῖς πρώτοις τῶν πρωτείων ἀμφισβητοῦντα, ἀνδρίᾳ δὲ ψυχῆς πολλῷ τῷ μέσῳ τοὺς ἄλλους ὑπερνικῶντα, ἐλευθερίᾳ δὲ γνώμης καὶ φύσεως ἐπιτηδειότητι τῷ τοσούτῳ μεγέθει προσήκοντα τῆς ἀρχῆς, φιλίας δὲ εἰδότα καὶ τηροῦντα θεσμοὺς, ὅλως δὲ κοινὸν ἄγαλμα τῆς φύσεως ὄντα, οὕτως ἐρήμην ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἁλῶναι συμβαίνει, καὶ ἢ ζῆν παντὸς θανάτου βαρυτέραν ζωὴν, (ὁ χθὲς καὶ πρώην ὡς βασιλεὺς καὶ προσκυνούμενος καὶ τιμώμενος, σήμερον καταφρονούμενος καὶ περιυβριζόμενος καὶ τῶν ἀγοραίων καὶ τοῦ δήμου νομιζόμενος εἷς,) ἢ τεθνάναι παντὸς ἔξω καὶ δικαίου καὶ λόγου. Εἰ δὲ δυνηθείη τρόπῳ δή τινι τὸν κίνδυνον ἐκφυγεῖν, τότ´ ἤδη τραγικοῦ τινος δεησόμεθα ποιητοῦ τὰς συμβησομένας παρ´ ἀλλήλων Ῥωμαίοις ἐκτραγῳδήσοντος συμφοράς. Τίς γὰρ οὐκ ἐννοεῖ, κἂν ἀψύχων ἀναισθητότερος ᾖ, ὡς διαστάντων τῶν βασιλέων, ἀνάγκη συνδιαστῆναι καὶ τὴν ἀρχὴν, καὶ μάχας συῤῥαγῆναι παρ´ ἀμφοτέρων μερῶν, καὶ ὥσπερ ἐν νυκτομαχίᾳ συμπεσόντας ἀλλήλοις συγγενικῶν αἱμάτων ἐμπλησθῆναι καὶ φιλικῶν; καὶ ἐῶ λεηλασίας καὶ πραγμάτων φθορὰς, ἐν αἷς διαφθεροῦμεν τὴν οἰκείαν ὡς πολεμίαν. Τί οὖν ἄν τις βουλεύσαιτο πρὸς τοσαύτην ἀνακύπτουσαν βλάστην κακῶν; τὸ μὲν γὰρ τὸν νέον βασιλέα περιϊδεῖν οὕτως ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας προπηλακισθέντα καὶ τὴν βασιλείαν ἀφαιρεθέντα, ἴσως δὲ καὶ περὶ τὸ ζῆν κινδυνεύσοντα, οὐδὲν ἔμοιγε ἧττον θανάτου· τὸ δ´ αὖ πάλιν πρὸ τοῦ προσήκοντος χρόνου πρὸς πόλεμον ἑτοίμους ὀφθῆναι, ὡς δοκεῖν καὶ τοῖς ἔξωθεν αὐτοὺς ἡμᾶς ἐξεπίτηδες τὸν βασιλέα παρορμᾷν πρὸς ἀποστασίαν τοῦ πάππου καὶ βασιλέως, ἀβουλίας εἶναί μοι δοκεῖ τῆς ἐσχάτης. Ἐγὼ γὰρ τοσούτου δέω πρὸς ἀποστασίαν τοῦ βασιλέως τὸν ἔγγονον αὐτοῦ καὶ βασιλέα παρακινεῖν, ὥστε, καίτοι τοῦτον πάνυ φιλῶν καὶ, ὡς ὁρᾷς, ἕτοιμος ὢν καὶ τὴν ψυχὴν αὐτὴν ὑπὲρ αὐτοῦ προέσθαι, εὖ ἴσθι σαφῶς, οὐκ ἂν αὐτῷ συνέπραξα πρὸς οὐδὲν, εἴγε τῆς ἀρχῆς αὐτὸν ἑώρων προθυμούμενον ἀποστερῆσαι τὸν βασιλέα χρησάμενον πλεονεξίᾳ καὶ ἁρπαγῇ. ἦν γὰρ ἂν ἐκεῖνος μὲν οὐδὲν διαφέρων Ἀβεσσαλὼμ, Ἀχιτόφελ δ´ ἐγώ. Τοιγαροῦν ἐπειδήπερ εἰς τοιαύτην συνηλάθημεν ἀνάγκην πραγμάτων, δεῖν εἶναι νομίζω τὸ μέσον ἑλομένους, ἑκατέρων ἀποσχέσθαι τῶν ἄκρων, καὶ μήτ´ ἀμελῶς πάνυ καὶ ῥᾳθύμως διάγειν, ὡς μηδενὸς προσδοκωμένου δεινοῦ, μήτ´ αὖ πάλιν ἀπερισκέπτως οὕτω καὶ θρασέως τὰ δοκοῦντα συμφέροντα πράττειν. Τοῦτο δὲ γένοιτ´ ἂν, εἴγε τὴν μὲν προσδοκωμένην φλόγα τῶν πειρασμῶν σβεννύομεν, ὅση δύναμις, συνέσει χρώμενοι καὶ εὐβουλίᾳ· τὸν νέον δὲ βασιλέα καταστήσομεν ἐν ἀσφαλείᾳ, ὡς μηδένα κίνδυνον ὑφορᾶσθαι, ἂν τῆς θαλάσσης ἐκταραχθείσης τὸ κλυδώνιον ὑπερζέσῃ. Εἰ μὲν οὖν τὰς ἡμετέρας τε καὶ πάντων Ῥωμαίων ἁμαρτίας ὑπεριδὼν ὁ θεὸς ἄνωθεν κατασβέσει τὴν προσδοκωμένην φλόγα τῶν πειρασμῶν, τὴν καρδίαν τοῦ βασιλέως εὐθεῖαν ἀπεργασάμενος πρὸς βασιλέα τὸν νέον, συχνὰς αὐτῷ προσήκει χάριτας ὁμολογεῖν ῥυσαμένῳ τῶν συμφορῶν· εἰ δ´ αὖ, ὃ μὴ γένοιτο, ἵνα πολλῶν κακῶν πεῖραν Ῥωμαῖοι λάβωσιν, ἡ ψυχὴ σκληρυνθεῖσα τοῦ βασιλέως ἀνήκεστόν τι βουλεύσεται περὶ τοῦ ἐγγόνου, τότ´ ἤδη τῇ προκατασκευασθείσῃ ἀσφαλείᾳ τὸν νέον θέμενοι βασιλέα, οὕτω χωρήσομεν πρὸς τὸ πράττειν, τὸν θεὸν προστησάμενοι μάρτυρα τῆς ἀδικίας καὶ τῶν πραττομένων ἐξεταστήν.“
 

Chapitre III.

Discours du grand Domestique.

Mon cher ami, Je voudrais avoir donné une grande partie de mon bien, et même de mes années, pour n être point obligé de dire mon sentiment sur une affaire dont l'événement ne peut être que très périlleux. Dans les autres délibérations on peut conclure par le raisonnement, si les choses prennent un tel train elles réussiront heureusement, ou si elles prennent un train contraire elles auront un mauvais succès. Mais dans celle-ci il est évident que si le mauvais parti est le plus fort il faudra mourir, et si celui que nous croyons le meilleur a l'avantage, cet avantage aura des suites fâcheuses. Si l'Empereur exécute ce qu'il 14 médite contre son petit fils, il ne se pourra, rien ajouter à la grandeur de la misère dont nous serons accablés. Un homme dont le mérite n'est égalé par aucun autre, dont la prudence efface la réputation des plus fameux Politiques, dont la valeur surpasse les exploits des plus célèbres Conquérants, dont la magnanimité est digne du commandement, qui sait parfaitement les règles de l'amitié, et qui les observe religieusement, sera condamné sans avoir le moyen de se défendre, et il ne pourra éviter la mort : Ou s'il l'évite, ce ne sera que pour mener une vie plus insupportable que la mort même, puis qu'il se verra méprisé et outragé comme le dernier de tous les hommes, après s'être vu respecté et honoré en qualité de Souverain. Quand il serait assez heureux pour échapper de ce danger, les Romains tomberaient dans des malheurs qui ne peuvent être bien décrits que par des Poètes tragiques. Car qui ne voit, pour peu qu'il ait de lumière, que la division de la famille Royale produira la division des sujets, et formera des partis contraires, où combattant les uns contre les autres comme dans l'obscurité de la nuit, nous tremperons nos mains, malgré nous, dans le sang de nos amis, et de nos proches, je ne parle point du dégât que nous ferons sur nos terres. Qui pourrait arrêter cette source de tant de maux ? J'aimerais mieux mourir que d'abandonner le jeune Empereur dans l'injustice qu'on lui veut faire. Mais d'un autre coté, je trouve que ce serait la dernière de toutes les imprudences que de prendre les armes avant le temps, et de donner sujet aux étrangers, de croire que nous aurions engagé ce Prince 15 dans une rébellion contre l'Empereur son aïeul. Je suis si éloigné de cette pensée, que bien que je le chérisse tendrement, et bien que je sois prêt d'exposer ma vie pour ses intérêts, je ne voudrais prendre aucune part à ces desseins, si je voyais qu'il aspirât à la tyrannie, car, alors, il ressemblerait à Absalon et si je le secondais, je ressemblerais à Achitophel. Puisque nous nous trouvons dans une si fâcheuse conjoncture, j'estime que nous nous devons tenir au milieu, c'est-à- dire, que nous ne devons, ni nous abandonner à l'oisiveté, comme si nous n'avions rien à craindre, ni aussi nous engager témérairement à ce qui nous paraît le plus avantageux. Usons de prudence pour éteindre l'embrasement qui nous menace, de peur que le jeune Empereur n'en soit consumé, mettons-le dans un lieu de sureté. Que si Dieu a la bonté de détourner ses yeux de nos péchés, et de répandre dans le cœur du vieil Empereur des sentiments de bonté et de justice pour son petit-fils, nous serons obligés de lui en rendre d'immortelles actions de grâces. Que si au contraire le cœur de ce Prince s'endurcit, et qu'il s'opiniâtre dans quelque mauvaise résolution, alors prenant Dieu à témoin de la violence que nous souffrirons et de la justice de notlre cause, nous pourvoirons à notre sureté.

δʹ. 1. Οὕτω τοῦ μεγάλου δομεστίκου διαλεχθέντος, πάντα μὲν ἔφησεν ὁ Συργιάννης πρὸς γνώμης αὑτῷ εἰρῆσθαι καὶ πᾶσιν ὡς καλῶς ἔχουσι συμφωνεῖν, πλὴν ὀλίγου τινὸς ἐνδεῖν ἔτι τοῖς λόγοις ἐλθεῖν πρὸς πέρας· δεῖν γὰρ ἐξευρεῖν, ὅπως ποτὲ καὶ ἥτις ἔσται ἡ τοῦ βασιλέως ἀσφάλεια. Κοινῇ δὲ συνδιασκεψαμένοις περὶ τούτου, ἔδοξεν ἀμφοτέροις αἵρεσιν προθεῖναι τῷ νέῳ βασιλεῖ τῶν δύο τουτωνὶ ἑτέρου, ἢ πρὸς τὴν Ἀδριανοῦ μεταβῆναι πόλιν, ἅτε μεγάλην οὖσαν καὶ πολυάνθρωπον καὶ στρατιὰν οὐκ εὐκαταφρόνητον ἔχουσαν ἱδρυμένην ἐν ἑαυτῇ, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ τοῦ βασιλέως Μιχαὴλ τοῦ πατρὸς αὐτῷ χρόνον ἐκεῖ διατρίψαντος μάλα συχνὸν, πολλοὶ προσεγένοντο αὐτῷ οἰκεῖοι καὶ φίλοι καὶ βουλησόμενοι μάλα προθύμως ὑπὲρ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ διακινδυνεύειν· ἢ, εἰ μὴ τοῦτο βούλοιτο, δεδιὼς ὡς, εἰ μὴ πρὸς συμβάσεις ὁ βασιλεὺς καὶ πάππος αὐτῷ, ἀλλὰ πρὸς πόλεμον μᾶλλον ὑπὲρ τὸ δέον χωρήσει παροξυνθεὶς, ῥᾳδίως σχήσων στρατιὰς συχνὰς ἐκπέμπειν πρὸς μάχην, οἷα δὴ πλησίον οὔσης τῆς Κωνσταντίνου, πρὸς τὸ τῆς Χριστοῦ πόλεως φρούριον ἀφικέσθαι, ἅμα μὲν ὡς ὂν καρτερὸν ἔκ τε τῆς φύσεως τῆς κατασκευῆς, τοῦτό που καὶ τῶν τειχῶν, ἅμα δ´ ὅτι καὶ ὡσπερεί τι κλεῖθρον κεῖται τῶν κλιμάτων ἑκατέρων μέσον, τὴν δυτικὴν στρατιὰν πολλήν τινα οὖσαν καὶ πρὸς μάχας ἐξησκημένην τῆς ἐκ τῆς ἕω καὶ τῆς Θρᾴκης διεῖργον· καὶ τρίτον, ὅτι παράλιον ὂν καὶ τὴν ἐκ θαλάττης ὁθενδήποθεν εὐκαίρως ἂν παράσχοιτο συμμαχίαν.

2. Τοῦτο πέρας ἐπιθέμενοι τῇ βουλῇ, ἀλλήλοις τε συνταξάμενοι, ὁ μὲν ἔμεινεν ἐν Θρᾴκῃ, ταύτης ἐπιτροπεύων, Καντακουζηνὸς δ´ ὁ μέγας δομέστικος τῆς πρὸς τὴν Κωνσταντινοῦ φερούσης εἴχετο,

3. Τὴν σύνευνον αὐτῷ καταλιπὼν ἐν τῇ Καλλίου πόλει· ἐν ταύτῃ γὰρ διέτριβε τὸ πλεῖστον τοῦ χρόνου, τοῦτο μὲν ὡς ἐπικαίρως ἔχοντος τοῦ χωρίου πρὸς τὰς ἐφόδους ἀνθίστασθαι τῶν βαρβάρων, τοῦτο δ´ ὅτι καὶ τοῦ ναυτικοῦ παντὸς ἐν ταύτῃ κατῳκισμένου, πολλῶν ὄντων τριήρεων πληρωμάτων, τοὺς ἐγχωρίους συνέβαινεν ἁρπαγὰς ὑπομένειν καὶ βίας, τοῦ φοβοῦντος οὐκ ὄντος καὶ τὰς ὁρμὰς ἐπέχοντος· ναυτικὴ γὰρ ἀναρχία κρείσσων, τὶς ἔφη, πυρός. Κατέλιπε δ´ ἐκεῖ τὴν γυναῖκα, τῷ δοκεῖν μὲν, ὡς οὐ ῥᾳδίως ἔχων ἐπισύρεσθαι τὴν γυναικωνῖτιν, τῇ δ´ ἀληθείᾳ, ὅπως αὑτῷ πρόφασιν εὐπρόσωπον ὑπολίπηται, εἰ δέοι τῷ Συργιάννῃ συγγενέσθαι πάλιν καὶ εἰς λόγους ἐλθεῖν.

4. Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Κωνσταντίνου καὶ τῷ νέῳ βασιλεῖ προσελθὼν καὶ τὰ τῆς βουλῆς ἀπαγγείλας, ἔτι δὲ καὶ τὸν Ἀπόκαυχον, ἄνδρα γένους μὲν ἀφανοῦς ὄντα καὶ ταῖς τῶν δημοσίων πράξεσιν ἠσχολημένον, (τῶν δημοσίων γὰρ ἁλῶν τότε τὴν διάθεσιν ἐποιεῖτο,) ἄλλως δὲ βαθείας ὄντα φρενὸς καὶ δυνάμενον καιροῖς καὶ πράγμασι χρῆσθαι, προσοικειώσας τῷ βασιλεῖ, χάριν ἐν τούτῳ πλείστην τινὰ τῷ Συργιάννῃ κατατιθέμενος, (ἦν γὰρ αὐτὸς τὸν μέγαν δομέστικον περὶ τούτου πολλὰ παρακεκληκὼς,) ἐν πᾶσιν εἶχεν ἐπινεύοντα καὶ συνευδοκοῦντα τὸν βασιλέα· τοῖς βεβουλευμένοις δὲ καὶ τοῦτο προσέθηκεν ὁ βασιλεὺς, ὅτι „τὸ μὲν ἡμῖν αὐτοῖς τὴν ἀσφάλειαν προετοιμάσαι, ὥστ´ ἔχειν ἀποφυγὴν τῶν δεινῶν ἐπιόντων, καὶ τῶν πάνυ συμφερόντων εἶναί μοι δοκεῖ καὶ τῶν ἀναγκαίων. Διὸ καὶ τοῦτο χρὴ σπουδάσαι προὔργου παντὸς εἰς πέρας ἰδεῖν ἐλθόν· μεγαλοψυχίας δὲ καὶ κρατερίας οὐδὲν ἐλλιπέσθαι, ἀλλ´ ἄχρι καὶ αὐτῆς διακαρτερῆσαι τῆς ἀκμῆς τῶν κινδύνων μένοντας ἐπὶ τῶν προτέρων. Κἂν μέν τινα σχῶμεν τῆς καρτερίας καρπὸν, τοῦ βασιλέως ἴσως μεταβαλόντος καὶ τῶν μελετωμένων καθ´ ἡμῶν παυσαμένου, πάντοθεν ἂν ἔχοι καλῶς· εἰ δ´ οὖν, ἀλλὰ τοῦτό γε ἡμῖν περιέσται πάντως, τὸ μὴ δοκεῖν αὐθαδείᾳ καὶ θρασύτητι τρόπων, μηδὲ πλεονεξίᾳ γνώμης καὶ φιλαρχίᾳ, τοῦ βασιλέως καὶ πάππου κατεξανίστασθαι, ἀλλ´ ἀδικουμένους καὶ τὰ ἔσχατα ὑπομένοντας τὸν προὖπτον κίνδυνον ἀποδιδράσκειν.“ καὶ ταῦτα μὲν βασιλεὺς ὁ νέος.
 

Chapitre IV.

1. Cantacuzène et Syrgian résolvent de conduire le jeune Empereur à Andrinople ou à Christopole. 2. Syrgian demeure en Thrace. 3. Cantacuzène laisse sa femme à CalIipole. 4. Il confère avec le jeune Empereur, et ils communiquent leur secret à Apocauque. 5. Le jeune Empereur est d'avis de s'assurer d'un lieu ou il puisse se retirer.

1. Le grand Domestique ayant parlé de la sorte, Syrgian lui témoigna qu'il se rendait à son sentiment;, mais qu'il fallait un peu de temps pour l'exécuter, et pour trouver un lieu où le jeune Empereur pût être en sureté. Apres avoir conféré ensemble sur ce sujet, ils convinrent de lui donner le choix, ou de s'enfermer dans Andrinople, qui est une ville fort grande et fort peuplée, dans laquelle il trouverait quantité d'amis de son père, ou s'il avait peur d'y être assiégé, de se retirer dans le fort de Christopole, qui outre l'avantage de son assiette, a été fortifié par de bonnes murailles, et sépare l'Orient de l'Occident.

2. Après avoir ainsi terminé leur conférence ils se séparèrent. Syrgian demeura en Thrace 17 dont il était Gouverneur, et Cantacuzène s'en retourna à Constantinople.

3. Il laissa sa femme à Callipole, ou il avait accoutumé de passer la plus grande partie de l'année, tant parce que l'assiette en était avantageuse pour réprimer les incurvions des Barbares, que parce que sa présence y était nécessaire pour retenir les matelots dans leur devoir, et pour les empêcher de piller les habitants: car comme un ancien a dit, la licence des gens de mer ressembla à un feu dévorant. Le prétexte qu'il prit pour laisser sa femme dans cette ville fut, qu'il aurait trop de peine à emmener le bagage ; mais c'était en effet pour avoir occasion d'aller conférer avec Syrgian.

4. Quand il fut de retour à Constantinople, il fit un récit exact au jeune Andronique,de la résolution qu'il avait prise avec Syrgian, et lui présenta Apocauque pour entrer dans leur secret. C'était un homme d'une naissance fort obscure, qui était intéressé dans les Gabelles, et qui avait une adresse extraordinaire pour la conduite des affaires.

5. Le jeune Empereur approuva tout ce qui avait été résolu, et ajouta que rien ne lui paraissait si utile, ni si nécessaire, que de s'assurer d'un lieu où ils pussent faire une honorable retraite, lots qu'ils se verraient pressés. Que s'ils pouvaient par leur fermeté faire perdre à son aïeul l'envie de le ruiner, ils tiendraient cela pour un 18 bonheur singulier, sinon qu'ils feraient voir à tout le monde qu'ils n'avaient jamais eu d'autre dessein que de le garantir de l'oppression.

εʹ. Ὁ δέ γε πρεσβύτερος τῷ πρὸς τὸν ἔγγονον μίσει τὴν καρδίαν μᾶλλον οἰδαίνων, ἀγγέλλει διά τινος αὐτῷ τῶν συγκλητικῶν· „οἶσθα πρὸ καιροῦ τινος αἰτησάμενός με τὸ βασιλικὸν ἀποθέσθαι σχῆμα καὶ εἰς ἰδιώτου τάξιν τελεῖν. Ἐγὼ δὲ τότε μὲν ἀπεκρινάμην ὅσα προσῆκε, νῦν δ´ ἐξετάσει τὸ πρᾶγμα δοὺς καὶ καλῶς ἔχειν ἡγησάμενος ὅπερ αἰτεῖς, καὶ βούλομαι τοῦτο καὶ σοὶ δῆλον ποιῶ. Ὁ μέντοι τὴν βασιλείαν διαδεξόμενος ἐν τῇ πρώτῃ σε τιμῇ καὶ ἀγάπῃ τηρήσει. Καὶ οὐχ ὑπαναστήσεται μὲν, σοῦ προσιόντος, τοῦ θρόνου· οὐδὲ γὰρ ἔθος βασιλεῦσιν ἐξανίστασθαι ἰδιώταις· εὑρήσεις μέντοι προσιὼν ὀρθὸν ἑστηκότα, ὡς ἂν καὶ σοὶ τὸ τῆς τιμῆς κἀκείνῳ τὸ τῆς βασιλείας δίκαιον περισώζοιτο. Ταῦτ´ ἔδοξε καὶ ἔσο ταῦτα εἰδώς.

2. Πρὸς ταῦτ´ ἀπεκρίνατο μὲν ὁ νέος Ἀνδρόνικος ἃ μετὰ μικρὸν ἐροῦμεν· νυνὶ δὲ ἄξιον ἱστορῆσαι, ὅθεν κἀκ τίνος αἰτίας εἰς τούτους προήχθη τοὺς λόγους ὁ βασιλεύς. Ὁ νέος Ἀνδρόνικος, ἕν που καὶ εἴκοσι γεγονὼς ἔτη, περὶ τὸ Βυζάντιον ἀεὶ διέτριβε μηδαμῆ συγχωρούμενος περαιτέρω προβαίνειν. Οἷα δὲ σφριγῶν νεότητι καὶ φύσεως ὀξύτητι τὸ ἀκάθεκτον ἔχων, ἐδυσχέραινε μὲν εἰργόμενος μακροτέρας τὰς ἀποδημίας ποιεῖσθαι, καὶ οὐδὲν ἄμεινον διέκειτο τῶν κατακεκλεισμένων φρουρᾷ· ἔστεργε δὲ ὅμως, τοῖς τοῦ βασιλέως καὶ πάππου προστάγμασι πειθόμενος ἀναγκαίως. Ὅμως δὲ αὑτῷ τινα παραμυθίαν ἐκ τῶν ἐνόντων κατασκευάζων, κυνηγεσίαις ἐσχόλαζε καὶ ἱπποδρομίαις, ὡς δοκεῖν μηδὲ ὕπνου μεταλαγχάνειν τῇ ἀσχολίᾳ τῇ περὶ ταῦτα·

3. Ἐν οἷς ὑπεραχθόμενος ὁ πάππος καὶ βασιλεὺς τραχύτερον ἐπέπληττε τὸν νέον ὀνειδιστικοῖς τοῖς σκώμμασι βάλλων, οὐκ ἰδίᾳ μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλῶν παρόντων καὶ τῶν τῆς συγκλήτου καὶ τῶν κατὰ γένος προσηκόντων αὐτῷ. Πάντα μὲν οὖν ἐλύπει τὴν τοῦ νέου ψυχὴν οὕτως ὑπὸ τοῖς ἁπάντων ὀφθαλμοῖς δοκοῦντος περιυβρίζεσθαι· ὃ δὲ τῶν ἄλλων μᾶλλον ἠνία, τοῦτ´ ἦν, ὅτι πρὸς τοὺς παρόντας μαρτυρόμενος τὸ τοῦ ἐγγόνου διάστροφον δῆθεν ὁ βασιλεὺς ἔλεγεν· „εἰ πρός τι τῶν ἀναγκαίων χρήσιμος οὗτος ἀποδειχθῇ, ζῶν μὲν ἄξιος βληθῆναι λίθοις ἐγὼ, ἀποθανὼν δὲ ἀνορυχθῆναι καὶ παραδοθῆναι πυρί.“ μεταξὺ δὲ τῶν σκωμμάτων τούτων καί τι τοιοῦτον συνηνέχθη γενέσθαι. ἦλθέ ποτε βασιλεὺς ὁ νέος τὴν συνήθη προσκύνησιν ἀποδώσων τῷ πάππῳ· εἰσιὼν δὲ τοῦ οἰκίσκου τὴν θύραν, ἐν ᾧ καθῆστο συνήθως ὁ βασιλεὺς, ἐκ μαρμάρων οὖσαν τὴν φλοιὰν ἡρμοσμένην, συμβέβηκε τὸν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς λίθον τῷ μαρμάρῳ προσαῤῥαχθῆναι, ἐφ´ ᾧ διαταραχθεὶς οὐκ ὀλίγον ὁ βασιλεὺς, καὶ σιγῇ μὴ δυνηθεὶς καρτερῆσαι, „ὁρᾷς“, εἶπε μεγάλῃ τῇ φωνῇ, „ὡς, ὅπερ ἐγὼ λέγω, καὶ θεὸς ἐπιμαρτυρόμενος ἄνωθεν ἀνάξιον κέκρικέ σε τῆς βασιλείας, καὶ διὰ τοῦτό σε τὸ σύμβολον αὐτῆς τῇ πέτρᾳ προσαῤῥάξαι παρακεχώρηκε;“ τοῦτο παντὸς βέλους πικρότερον ἐλυμήνατο καὶ κατέτρωσε τὰ σπλάγχνα τοῦ νέου, καὶ πρὸς τὴν οἰκίαν τὴν ἑαυτοῦ ἀπελθὼν, ἔκειτο βαρέα στενάχων, ψυχὴν ἐρευγόμενος, ποιητικῶς εἰπεῖν.
 

Chapitre V.

1. Le vieil Andronique envoie déclarer sa résolution à son petit-fils. 2. Passions du jeune Andronique pour la chasse. 3. Railleries piquantes et outrageuses du vieil Andronique.

1. La haine que le vieil Andronique portait à son petit-fils augmentant de jour en jour, il lui envoya dire par un Sénateur ce qui suit. Vous savez que vous m'avez autrefois demandé la permission de quitter les marques de la dignité impériale et de vous réduire à une condition privée.  Je vous répondis alors ce que je jugeai à propos ; mais ayant depuis examiné votre demande, je l'ai trouvée fortuite, et je vous la veux bien accorder. Celui qui vous succèdera vous portera toujours beaucoup d'honneur y il ne se lèvera pas de son trône pour vous saluer quand vous entrerez, parce que ce n'est pas la coutume que les supérieurs saluent les particuliers de la sorte ; mais il vous recevra debout toutes les fois que vous l'irez visiter. Voila ce que j'ai résolu, ce que j'ai bien voulu vous faire savoir.

2. Je rapporterai incontinent la réponse du jeune Andronique, mais je crois devoir remar- 19 quer auparavant le sujet qui porta l'Empereur son aïeul à lui faire tenir ce discours. Le jeune Andronique n'avait point encore eu la liberté de sortir de Constantinople à l'âge de vint-et-un an. L'ardeur de son âge et de son humeur le portant à entreprendre de grands voyages, elle lui faisait considérer cette demeure comme une prion. Il ne laissait pas de se contraindre pour obéir à la volonté de son aïeul. Ce qu'il pouvait faire pour se divertir, c'était de monter à cheval, d'aller à la chasse, et de s'adonner aux autres exercices du corps.

3. L'Empereur son aïeul ne pouvant souffrir qu'il recherchât ces divertissements avec une si forte passion, le piquait par de sanglantes railleries, non seulement quand ils étaient seuls, mais aussi en présence de leurs parents. Ce jeune Prince était percé de douleur de se voir ainsi publiquement outragé. Mais ce qui le piqua plus sensiblement que le reste fut, que l'Empereur son aïeul dit un jour, S'il est propre à quoi que ce soit je veux que l'on me lapide durant ma vie, et que I'on me déterre pour me brûler après ma mort. Dans le temps de ces mépris injurieux et de ces railleries outrageuses, il arriva un accident fort fâcheux au jeune Andronique. Comme il venait un jour à son ordinaire saluer son aïeul, et qu'il entrait dans l'appartement revêtu de marbre, son bonnet enrichi de pierreries tomba sur le plancher, dont le vieil Empereur fut si fort ému, 20 que ne pouvant retenir ni sa colère, ni sa voix, s'écria, Voyez-vous comme Dieu confirme par un témoignage visible le jugement que j'ai prononcé, et comme il vous déclare indigne de la dignité Souveraine, en permettant que la marque que vous en portez tombe par terre ? Cette parole fut comme un trait qui perça le cœur du jeune Andronique, et qui lui ht presque rendre l'âme.

ϛʹ. 1. Ὅμως δ´ ἑαυτὸν τῆς πολλῆς ἀθυμίας ἀναλαβὼν, ἔγνω δεῖν πρεσβείᾳ χρήσασθαί τινι πρὸς τὸν πάππον καὶ βασιλέα, ἅμα μὲν καὶ τὴν ὀργὴν ἐκμειλιξόμενος τὴν ἐκείνου καὶ πρᾳότερον καταστήσων, ἅμα δὲ καὶ τὴν αἰτίαν ἐθέλων μαθεῖν, δι´ ἣν πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεὺς οὕτως ἐκπεπολέμωτο. Πέμπει δή τινα τῶν ἐπ´ ἀρετῇ καὶ φιλοσοφίᾳ γνωρίμων καὶ παρὰ τοῖς ἁπάντων στόμασι κείμενον Ἰωσὴφ, ὃς ἐφιλονείκησε μὲν, τό γε εἰς αὐτὸν ἧκον, τὸν λύχνον ὑπὸ τὸν μόδιον κρύψαι, οὐκ ἠδυνήθη δὲ, τοῦ δεσποτικοῦ λόγου πάντως μὴ δυναμένου διαπεσεῖν, ἀλλ´ εἰς τοσοῦτον ἦλθε περιφανείας, ὡς ψήφῳ κοινῇ βασιλέως τε καὶ συνόδου τῆς ἱερᾶς, ἔτι δὲ καὶ συγκλήτου πάσης, τῶν ἐκκλησιαστικῶν θρόνων τῆς νέας ταυτησὶ Ῥώμης ἄξιος ἀποδειχθῆναι, κἂν αὐτὸς τῷ λίαν ταπεινῷ καὶ μετρίῳ τοῦ ἤθους ἀπώσατο τὴν ἀξίαν, τὸ τῆς καθέδρας ὕψος καὶ τὸ μέγεθος εὐλαβηθεὶς τῆς ἀρχῆς. Τούτῳ δὴ χρησάμενος πρεσβευτῇ, ἀναφέρει δι´ αὐτοῦ τῷ βασιλεῖ καὶ πάππῳ τοιάδε· „Τῶν γεγεννηκότων πάντων πρὸς τοὺς ἐξ αὐτῶν φυσικῇ τινι κεκρατημένων στοργῇ, εἰκός ἐστι δήπου καὶ τὰ τῶν παίδων ἐλαττώματα συσκιάζειν ἐθέλειν. Κἄν τις ὑπὲρ τοῦ παιδὸς πολλούς τινας διεξέλθῃ καὶ θαυμασίους ἐπαίνους, ὑποψίαν οὐ μικρὰν τοῖς ἀκούουσι παρέχει ὡς οὐ τοῦ παιδὸς ὄντος τοιούτου, ἀλλὰ πολλῷ τῷ μέτρῳ λειπομένου τῶν ἐπαίνων, αὐτοῦ δὲ ἀπατωμένου διὰ τὴν σχέσιν τὴν πρὸς αὐτόν· ἂν δ´ ὁ πατὴρ τῷ παιδί τινα καὶ μικρὸν προστρίψηται ψόγον, πάλιν ἐκ διαμέτρου πολλαπλασίονα τὸν ψόγον ὑπονοοῦσι, τὴν ἴσην προστιθέντες αἰτίαν. Σοῦ τοίνυν τοῦ πατρὸς κατ´ ἐμοῦ τοῦ παιδὸς οὕτως ἐξωργισμένου, καὶ πολλὰς καὶ ποικίλας ὁσημέραι καταχέοντος τὰς λοιδορίας καὶ τὰ ὀνείδη, καὶ, τὸ πάντων ἐμοὶ βαρύτατον καὶ ὃ μήτ´ ἀκούειν μήτε λέγειν ἀνεκτὸν ἐμοὶ, κατὰ σεαυτοῦ πολλάκις τὰ δεινότατα ἐπαρωμένου, εἴποτ´ ἐγὼ πρός τι τῶν χρησίμων εὐφυῶς ἔχων φανείην· τὸ δ´ ἔτι ὂν θανάτου πικρότερον, τὸ καὶ μικρά τινα συμβάματα, ὡς ἔτυχεν ἐκ τοῦ συμπεσόντος γεγενημένα, θεοσημείας καὶ θεοῦ βουλῆς ἀποκαλύψεις ἡγεῖσθαι, ἐμὲ τῆς βασιλείας οὐκ ἄξιον ἀποδεικνύντος, τίς ἔσται Ῥωμαίων, ὃς ταῦτα ἀκούων, οὐ θαλάσσας ὅλας κακῶν ἐμοὶ συνειδέναι λογιεῖται τὸν πατέρα; καὶ διὰ τοῦτο καὶ μικρά τινα προχεῖσθαι τοῖς ἔξω, δεῖγμα τοῦ κεκρυμμένου πλήθους τῶν ἀφορήτων κακῶν καὶ σοὶ τῷ πατρί· ὅπου γε καὶ θαυμάζοντός σου καὶ πολλοὺς ἐπαίνους διεξιόντος καὶ πλέον σεμνύνοντος ἢ προσῆκε, τούτους δὲ εἰκὸς ἦν τὸν ἔπαινον ὑποπτεύειν, τῇ πρὸς τὸν παῖδα διαθέσει τοῦτο λογιζομένους. Ταῦτ´ ἔστιν ἅ με λυπεῖ καὶ τὴν ζωὴν ἀηδεστέραν ποιεῖ θανάτου. Ἁμαρτάνειν μὲν οὖν ὁμολογῶ καὶ πληγῶν ἄξια καὶ μαστίγων, καὶ ἦν ἂν ἐμοὶ τῶν εὐεργεσιῶν ἡ μεγίστη, εἴ γε ἐν τῷ κεκρυμμένῳ παρὰ σοῦ τοῦ πατρὸς τῶν σφαλμάτων χάριν ἐμαστιγούμην· τὸ δ´ εἰς τοσοῦτον ἐξάγεσθαι τὴν ὀργὴν, ὡς καὶ πολλῶν παρόντων οὕτω προπηλακίζεσθαι, πάντων ἀνιαρώτερον. ἂν τοίνυν ἵλεων ἐπιβλέψας ὁ θεὸς ταῖς ἐμαῖς ἁμαρτίαις, ὁδηγήσει καὶ σὲ πρᾳότερόν μοι γενέσθαι καὶ συμπαθεῖν ὡς υἱῷ, τοῦτ´ ἂν εἴη βέλτιστον· εἰ δ´ ὁμοίως ὥσπερ νῦν, κἀν τοῖς ἐφεξῆς τελεῖσθαι μέλλει, ἕτερος προβληθήτω σοι βασιλεὺς, ὃς ἄν σοι δόξῃ χρήσιμος καὶ καλός.“ Ταῦτα διαπρεσβευσαμένου Ἰωσὴφ ἐξ Ἀνδρονίκου βασιλέως πρὸς τὸν πάππον καὶ βασιλέα, εἶτα καὶ παρ´ ἑαυτοῦ συχνούς τινας ἐγκωμίων λόγους τοῦ νέου βασιλέως διεξελθόντος καὶ πρᾴως πως καθαψαμένου τοῦ βασιλέως, ὡς τραχύτερον ἢ προσήκει προσφερομένου τῷ νέῳ, ἀντεμήνυσε καὶ αὐτὸς τοιαῦτα·

2. „Τῶν ἄλλων πάντων πατέρων ἅμα τῇ τῶν παίδων γεννήσει τὸ πρὸς αὐτοὺς φίλτρον κτωμένων καὶ συναυξανόντων αὐξανομένοις, αὐτὸς οὕτως ἐφίλησά σε καὶ πρὶν εἰς φῶς προελθεῖν, ὡς καὶ πολλοὺς τῶν διαβεβοημένων ἐπ´ ἀρετῇ καὶ θεῷ προσεγγίζοντα βίον ζῶντας μάρτυρας ἔχειν τοῦ φίλτρου. Οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ ἔστιν οὐδεὶς, ὃν οὐ πολλὰ πολλάκις ἱκέτευσα, θερμοτέρας καὶ συχνὰς ὑπὲρ σοῦ θεῷ προσάγειν εὐχὰς, ὡς μὴ μόνον μηδὲν δυσχερὲς ἀπαντῆσαι τῇ σῇ γεννήσει, ἀλλὰ καὶ τεχθέντα, πάντα ἄριστον καὶ τῶν τοσούτων εὐχῶν ἄξιον ἀποδειχθῆναι. Καὶ αὐτὸς δὲ ἐγὼ προπετῶς μὲν διὰ τὸ μὴ τὸ θαῤῥεῖν ἔχειν ἐκ τῆς τοῦ βίου διαστροφῆς, ἔπραττον δ´ οὖν ὅμως, πολλὰ πολλάκις ἐδάκρυσα προσευχόμενος τῷ θεῷ, ὥστε σε καὶ γεννηθῆναι, καὶ γεννηθέντα τῶν ἐμῶν εὐχῶν ἄξιον ἀποβῆναι. Ὃν οὖν ἔτι τοῖς μητρικοῖς θαλάμοις ἐνδιατρίβοντα οὕτως ἐφίλησα καὶ ὑπὲρ τὸ μέτρον, πῶς εἰς τοσοῦτον ἡλικίας προήκοντα νῦν μισεῖν εἶχον καὶ ἀποσείεσθαι; οὐκ ἔστι σὺν λόγῳ φθέγγεσθαι ταῦτα. Τὸ δέ με τραχυτέραις χρῆσθαι ταῖς διορθώσεσι καὶ δάκνουσι καθάπτεσθαι λόγοις, οὐ μίσους τεκμήριον χρὴ ποιεῖσθαι, ἄκρας δὲ μᾶλλον ἀγάπης καὶ κηδεμονίας πατρὶ πρεπούσης, βουλομένῳ τὸν υἱὸν διὰ πάντων ἄριστον εἶναι, καὶ μάλιστα πρὸς ὄγκον τηλικαύτης ἀρχῆς ἐπιβαίνοντα ἤδη. Ἐν ἐκείνῳ γὰρ καὶ τὸ φαυλότατον τῶν ἁμαρτημάτων παρ´ εὖ φρονοῦσι μέγιστον ἂν κριθείη, ὡς μίμημα παντὸς καλοῦ πᾶσι κειμένῳ καὶ διὰ τοῦτο εἰς κάλλος ἀπεξέσθαι διὰ πάντων δικαίῳ ὄντι.

3. Ταύταις ταῖς ἀποκρίσεσιν οὕτως ἡμέροις οὔσαις καὶ προσηνέσι καὶ ὁ νέος χαριεστέρας ἀντέπεμπε τῷ βασιλεῖ τὰς εὐχαριστίας, καὶ δυσὶν ἔτεσιν ἐφεξῆς ἐλώφησε τὸ κακὸν, τοῦ βασιλέως εὐμενέστερον ἐπιβλέποντος τῷ ἐγγόνῳ, εἰ δέ ποτε καὶ ἐπιπλήττειν ἔδει, συμμέτρως τοῦτο ποιοῦντος, ὡς καὶ τὸν νέον, οἷα δὴ νουθετούμενον, χάριν ὁμολογεῖν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἔτι περιόντος βασιλέως τοῦ Μιχαήλ· ἐπεὶ δ´ ἐτεθνήκει, τά τε ἄλλα ἐκπεπολέμωτο πρὸς τὸν ἔγγονον ὁ βασιλεὺς, καὶ δὴ καὶ, ὃ μικρῷ πρόσθεν εἴρηται, μεμνημένος, ὡς ὁ νέος Ἀνδρόνικος ἀλγυνόμενος ταῖς πέρα τοῦ δέοντος ἐπιπλήξεσι μεμήνυκε πρὸς αὐτὸν, ὡς „εἰ μὲν μεταβάλοις τῆς εἰς ἐμὲ πικρίας· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ ἕτερος ὃν ἂν ἐθέλῃς προβεβλήσθω σοι βασιλεύς.“ ἀντεμήνυσεν αὐτῷ νῦν καὶ αὐτὸς, ὡς „ὃ πρόσθεν ἐζήτεις, γενήσεται νῦν, καὶ ἕτερος ἀντὶ σοῦ προβληθήσεται βασιλεὺς, σοῦ τὰς πρώτας παρ´ αὐτοῦ τιμὰς καρπουμένου.“ πρὸς ταῦθ´ ὁ νέος Ἀνδρόνικος ἀπεκρίνατο τοιαῦτα·
 

Chapitre VI.

1. Le jeune Andronique envoie se plaindre a son aïeul de sa trop grande rigueur. 2. Réponse de l'aïeul. 3. Il use de douceur durant deux ans.

1. Néanmoins quand il fut un peu revenu à lui-même, il trouva à propos d'envoyer quelqu'un à l'Empereur son aïeul, et pour l'apaiser, et pour apprendre pour quel sujet il le traitait avec tant de rigueur. Il choisit pour cet effet Joseph, homme fort renommé pour sa vertu, et pour son savoir, et qui faisait toutefois son possible pour cacher la lampe sous le boisseau. Mais comme Dieu ne peut manquer à sa parole, il acquit une si grande réputation, que par les communs suffrages de l'Empereur, du Clergé, et du Sénat, il fut jugé digne d'être élevé sur le trône de l'Eglise de la nouvelle Ro- 21 me, quelque résistance que sa modestie fît pour ne pas accepter une charge dont il redoutait le poids et l'éclat. Le jeune Andronique emprunta donc la bouche de ce grand homme pour aller faire de sa part ce discours à son aïeul. L'amour que la nature a gravé pour les enfants dans le cœur des pères, les porte à cacher leurs défauts. Quand un père loue son fils, il se rend suspect; de flatterie, et fait croire qu'il est trompé par l'excès de son affection. Quand il le blâme, il est accusé d'en juger avec trop de sévérité. C'est pourquoi lors que vous vous emportez de colère contre moi, lors que vous me chargez d'injures, et ce que j'ai plus de peine, et à entendre et à répéter, lorsque vous prononcez des imprécations contre vous-même, pour assurer avec plus de force que je ne fuis capable de rien, et que prenant des accidents les plus fortuits pour des présages infaillibles, vous protestez que Dieu me déclare indigne de gouverner l'Empire, y a-t-il personne qui puisse voir ni entendre toutes ces choses sans s'imaginer que j'ai des défauts considérables dont vous avez une pleine connaissance ? Quand vous découvrez une faute légère à des étrangers, ils jugent que vous cachez des crimes énormes. Vous devriez plutôt faire mon éloge, et donner sujet de croire que vous me louez plus que je ne mérite. Voila ce qui m'afflige au dernier point, et ce qui me rend la vie plus insupportable que la mort.  J'avoue que je fais des fautes et je serais fort aise que vous eussiez la bonté de m'en reprendre en particulier ; mais je ne puis souffrir que vous me chargiez de confusion devant tout le mon- 22 de. Que je serais heureux si Dieu daignant me regarder de l'œil de sa miséricorde, vous inspirait des sentiments plus doux envers moi. Que si vous êtes résolu de me traiter toujours de la même forte, choisissez qui vous voudrez pour le faire empereur en ma place. Voila ce que Joseph dit par l'ordre du jeune Andronique. Il ajouta de son chef des louanges de ce jeune Prince., et une espèce de doux reproche au vieil Empereur de sa trop grande sévérité. L'Empereur le chargea ensuite de faire cette réponse.

2. Au lieu que les autres pères ne conçoivent de l'affection pour leurs enfants que le jour de leur naissance, et que cette affection croît en eux à mesure que les enfants croissent, j'ai commencé de vous aimer avant que vous eussiez commencé de vivre, et j'ai pour témoins de ce que je dis, quantité de personnes de vertu et de piété.  Il n'y a pas une seule de ces personnes-là que je n'aie souvent conjurée de faire à Dieu d'ardentes et de continuelles prières, pour obtenir de lui non seulement que votre naissance fût heureuse ; mais aussi que votre éducation fut telle, que vous répondissiez un jour à mes intentions, et a leurs vœux. Bien que mes imperfections m'ôtassent la confiance d'obtenir de Dieu tout l'effet de mes demandes, je n'ai pas laissé de le prier avec larmes. Serait- il donc possible qu'après vous avoir chéri si tendrement, lors que vous n'étiez que dans le ventre de votre mère, j'eusse de l'aversion pour vous y maintenant que vous êtes dans la fleur de votre jeunesse ? Cela ne se peut dire avec aucune apparence de raison. Que si j'ai quelquefois usé de paro- 23 les un peu fortes et de réprimandes qui avaient quelque chose de rude, il faut les attribuer non à l'aversion, mais à l'amour d'un père qui souhaite avec ardeur que fin fis arrive aune perfection extraordinaire, et surtout, un fils qui étant déjà sur le trône, doit servir de modèle aux autres, et dont les moindres défauts paraissent comme des monstres.

3. Le jeune Empereur fut fort satisfait de cette réponse, et envoya en faire de très-humbles remerciements à l'Empereur son aïeul. Les deux années suivantes il le regarda de bon œil, et lors qu'il fut obligé de lui faire des remontrances, il les fit avec tant de douceur, que le jeune Andronique en fut fort satisfait, et lui en rendit de grandes actions de grâces. Mais après la mort de l'Empereur Michel son père, il recommença à le maltraiter, et rappelant dans sa mémoire cette parole qu'il lui avait dite autrefois, Ou renoncez à l'aversion que vous avez pour moi, ou choisissez qui il vous plaira pour vous succéder à l'Empire, il lui fît dire, je vous accorde maintenant ce que vous m'avez autrefois demandé. Je mettrai un autre empereur en votre place, qui vous donnera après lui le premier rang. Je crois devoir ajouter ici la repartie que fit faire le jeune Andronique. En voici les propres termes.

ζʹ. 1. „Τοῖς ἐξ ὀργῆς ἢ λύπης ἤ τινος τῶν τοιούτων τεταραγμένοις τοὺς λογισμοὺς ἀκόλουθόν ἐστι, μήθ´ ὧν λέγουσι μήθ´ ὧν δρῶσιν ἐν τοῖς τῆς ταραχῆς καιροῖς παρακατέχειν τὴν μνήμην. Ὅπου γὰρ μήθ´ ὧν πράττουσιν αἰσθάνονται κἂν πρὸς βραχὺ, σχολῇ γ´ ἂν μεμνήσονται λόγων παρεῤῥυηκότος χρόνου. Οἱ δέ γε παρά τινος λόγοις ἢ πράγμασιν εὐεργετούμενοι, καὶ εἰς πολλοὺς ἐνιαυτοὺς τὴν μνήμην παρακατέχουσι τῶν εὐεργετημάτων. Ἡμέρου γὰρ οὔσης τῆς ψυχῆς καὶ καθεστηκυίας καὶ ταῖς εὐεργεσίαις ἐνηδομένης, ὡς ἐν χαλκῷ συμβαίνει καὶ τῶν λόγων καὶ τῶν ἔργων ἐγκολάπτεσθαι τὰς μνήμας. Καὶ αὐτὸς τοίνυν, ὦ βασιλεῦ, ὧν μὲν ἐφθεγξάμην ἐν οἷς ἠγανάκτουν, ἐπιλέλησμαι παντελῶς· ὧν δ´ ἠκηκόειν εὐεργετούμενος παρὰ σοῦ, οὕτως ἔχω τὴν μνήμην ἀνθοῦσαν καὶ νεαρὰν, ὡς δοκεῖν οὔπω χθὲς καὶ πρώην ἀκηκοέναι. Καὶ σὲ δὲ αὐτὸν ἐλογιζόμην τὸν ἴσον ἐμοὶ διακεῖσθαι τρόπον, καὶ ὧν μὲν ὀργιζόμενος ἐφθέγξω, τὴν ταχίστην τὴν μνήμην ἀποβαλεῖν, ὧν δὲ εὐηργέτηκας, ἀσφαλῶς παρακατέχειν. Νῦν δὲ τοὐναντίον ἅπαν ὁρῶ συμβαῖνον. Τοὺς γὰρ τῆς εἰρήνης λόγους βυθῷ Λήθης φέρεσθαι παραδοὺς, τοὺς ἐξ ἀμετρίας ἐξενηνεγμένους λύπης εἰς μέσον ἄγεις. Ἐγὼ δ´ ὅτι μὲν εἰρήκειν, ἀνεμνήσθην ἀκηκοώς· οὐ μὴν ὡς δή τι τῶν αἰσχίστων τὴν βασιλείαν ἀποποιούμενος, τοιαῦτ´ εἰρήκειν. ἦ γὰρ ἂν ἦν παντάπασιν ἐστερημένος φρενῶν καὶ ἀχαριστίας ὑπερβολὴν καταλιπὼν οὐδεμίαν, εἰ ἃ θεὸς ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ σὺ αὐτὸς ὁ κύριος καὶ πατὴρ πᾶσαν εὐεργεσίαν ὑπερβαίνοντα ἐχαρίσασθε, ταῦτ´ αὐτὸς ἀνοήτῳ καὶ παραβόλῳ φρενὶ ὥς τι τῶν ἀχρήστων ἀπεβαλόμην. Ἀλλ´ ἐκ λίαν ἐνωδύνου καὶ τεταραγμένης ψυχῆς τοὺς τοιούτους λόγους προῄειν, λογιζόμενος ὅτι τὸ λίαν ἐνώδυνον καὶ οἷον πικρίας γέμον τοῦ παιδὸς φθέγμα πρὸς συμπάθειαν κάμψει τὰ σπλάγχνα τὰ πατρικά· ὃ δὴ καὶ κατὰ γνώμην ἐμὴν ἀπέβη, καὶ πολλῆς ἀπέλαυσα μέχρι δεῦρο τῆς εὐμενείας τῆς πατρικῆς. Νῦν οὖν εἰ μέν ἐστί τις ἐξελέγξων ἄξιά μέ τινα εἰργασμένον θανάτου, οὐ παραιτήσομαι τὸ δικαίως ἀποθανεῖν. Εἰ δ´ ἄρα τοιαῦτ´ ἔστι τὰ ἐγκλήματα ὡς παιδείας δεῖσθαι καὶ μάστιγος πατρικῆς, τὰ μὲν ἀφήσεις, ὡς καὶ αὐτὸς παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως καὶ θέσει πατρὸς τὴν τῶν πλημμελημάτων συγχώρησιν ἐξαιτούμενος ὁσημέραι· ὑπὲρ δὲ τῶν ἔξεστί σοι δίκας λαμβάνειν τῶν πλημμελημάτων ἀξίας, τοὺς τοιούτους ἐπαχθεῖς καὶ παντὸς βαρυτέρους φορτίου μακρὰν ἡμῶν ἀπελαύνοντι λόγους.“ Τοιαῦτα καὶ Ἀνδρονίκου τοῦ νέου ἀποκριναμένου τῷ πάππῳ, αὐτὸς μὲν πρὸς τὴν ἀπολογίαν ἀντεῖπεν οὐδὲν, βαρεῖαν δ´ ἦν τῇ σιγῇ καὶ τοῖς ἤθεσι τὴν ὀργὴν ἐνδεικνύμενος τῷ ἐγγόνῳ.

2. Ὁ μέντοι μέγας δομέστικος ἐκ Θρᾴκης ἐλθὼν ἐπεὶ ἐπύθετο τὰ συμβάντα παρὰ βασιλέως τοῦ νέου, πολλὰ θαυμάσας τῶν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως κατορχουμένων κακῶν, καὶ τὴν ἀδικίαν καταμεμψάμενος ὡς καὶ κατ´ αὐτῆς τῆς φύσεως ὁπλίζουσαν τοὺς ἁλόντας αὐτῇ καθάπαξ· „κράτιστε βασιλεῦ“ ἔφη „τὸ μὲν κακὸν κατάδηλον αὐτόθεν, ὥς ἐστι τῶν ἀνηκέστων· τὴν δὲ πρὸς σέ μου πίστιν καὶ δόλου παντὸς ἀμιγῆ φιλίαν, καὶ ὁ παρελθὼν μὲν χρόνος βεβαιώσασθαι ἱκανὸς, ἡλικιῶτιν καὶ τοῖς σώμασιν ἡμῖν συναυξανομένην ἀποδείξας τρόπον τινά· διόπερ οὐδὲ λόγων δεῖν πρὸς ἀλλήλους ἡμᾶς ἡγοῦμαι, ἑαυτῷ τὸν ἕτερον ἑκατέρους οἰκειουμένους· καὶ ὁ μέλλων δὲ οὐκ ἔλαττον δείξει, φίλων πιστοτάτων δεησόμενος ὡς ὁρῶ. Εἰ μὲν οὖν ἑώρων σε κακοηθείᾳ χρώμενον καὶ αὐθαδείᾳ πρὸς βασιλέα τὸν πάππον, τῆς ἀρχῆς ἐκεῖνον μὲν ἀποστερεῖν, σεαυτῷ δὲ μόνῳ περιποιεῖσθαι βούλεσθαι, εὖ ἴσθι, καίτοι λίαν φιλῶν, οὐκ ἂν οὕτως ἀτόπου πράξεως εἱλόμην σοι κοινωνεῖν. Ἐπεὶ δ´ ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας τοιαῦθ´ ὁρῶ φυόμενα κακὰ κατὰ σοῦ, ὥστ´ εἰ μὴ θεὸς ἄνωθεν αὐτὰ διαλύσει, οὐδὲ πάνυ πόῤῥω προσδοκίας εἰς ὕψος ἀρθῆναι βαθὺ, ἑκὼν αὐτὸς ἐπιδίδωμι τοῖς κινδύνοις τοῖς ὑπὲρ σοῦ οὐ χρήματα μόνον καὶ κτῆσιν καὶ οἰκέτας καὶ φίλους, ἀλλ´ ἤδη καὶ αὐτὸν ἐμὲ, ὥστε ἔχειν ὅ,τι βουλήσῃ χρῆσθαι.

3. Ἐπὶ τούτοις τοῦ βασιλέως δομεστίκῳ τῷ μεγάλῳ πολλὴν χάριν ὁμολογήσαντος, καὶ προσθέντος, ὡς „ὁ πάντ´ ἀμβλύνων χρόνος καὶ κατὰ μικρὸν ὑποῤῥέειν ποιῶν, τῆς ἡμετέρας ἥττηται πρὸς ἀλλήλους φιλίας, ἐῤῥωμενεστέρας ἀεὶ καὶ ἀκμαιοτέρας προϊόντος φαινομένης“ καὶ δένδρῳ προσεικάσαντος ἀεὶ βρίθοντι τοῖς καρποῖς καὶ τὸν παρεληλυθότα τῷ ἐνεστῶτι νικῶντι χρόνῳ, ἐτράποντο πρὸς τὸ βουλεύεσθαι περὶ τῶν παρόντων. Καὶ πρῶτον ἐδόκει πάντων, ἐκλογὴν ποιήσασθαι τοῦ μέλλοντος αὐτοὺς ὑποδέξεσθαι φεύγοντας φρουρίου, ἐπικαίρως κεισομένου καὶ πρὸς τὸ φυλάξαι διαδράντας καὶ πρὸς τὸ τοῖς μαχομένοις ἀντεπιχειρεῖν ῥαστώνην παρέχειν. Ἐδόκει μὲν οὖν ἑλέσθαι τὴν ἐν Ὀδρυσοῖς ἐπώνυμον Ἀδριανῷ πόλιν, πολλῶν ἕνεκα καὶ ἀναγκαιοτάτων αἰτιῶν. Δεδιότες δὲ μὴ καταπόδας τῆς φυγῆς ἐπιστρατεύσαντος αὐτοῖς τοῦ βασιλέως, ἅτε καὶ στρατιὰν ἔχοντος ἐξ ἑτοίμου, καὶ τῆς ὁδοῦ δυοῖν ἢ τριῶν ἡμερῶν ἔλαττον οὔσης, ἁλῶσιν, ἀμύνασθαι μὴ δυνάμενοι τοὺς ἐπιόντας, ἐξεκρούοντο τῶν λογισμῶν, συνετίθεντο δὲ μᾶλλον πρὸς τὴν ἐν Θρᾴκῃ Χριστοῦ πόλιν ἀπελθεῖν.

4. Οὕτω περὶ τῶν καθ´ ἑαυτοὺς βουλευομένων αὐτῶν, ἀφικνεῖται παρὰ τοῦ Τριβαλῶν ἄρχοντος Κράλη Στεφάνου πρὸς βασιλέα πρεσβεία, ὃς ἦν γεγαμηκὼς τὴν βασιλέως θυγατέρα τὴν Σιμωνίδα. Ἡ δὲ τῆς πρεσβείας πρόφασις ἦν, ὅτι ἐκ τῆς αὐτοῦ στρατιᾶς Κομάνων ὀλίγων δέοντας δισχιλίων λαβὼν, οὐκ ἀπέδωκε τοὺς στρατιώτας, ἀλλὰ πείσας μένειν παρακατεῖχεν. Ἐφ´ οἷς ὁ Κράλης παροξυνόμενος διεπρεσβεύετο πρὸς τὸν κηδεστήν. Ὁ πρεσβευτὴς δὲ μοναχὸς ἦν, Καλλίνικος κεκλημένος, τὸ γένος μὲν καὶ αὐτὸς Τριβαλὸς, εὖ δὲ εἰδὼς καιροῖς καὶ πράγμασι πολιτικοῖς χρῆσθαι δι´ ἐμπειρίαν. Ὃς δὴ τὴν μεταξὺ τῶν βασιλέων ἀναφυομένην στάσιν μὴ ἀγνοήσας, καὶ συνιδὼν, ὡς ἡ τοιαύτη διχοστασία καιρὸν ἂν παράσχῃ τῷ ἰδίῳ δεσπότῃ παρὰ βασιλέως ὧν ἠδίκητο περὶ τὴν στρατιὰν δίκας λαβεῖν, ἐβούλετο κρύφα τῷ νέῳ βασιλεῖ συντυχεῖν.
 

24 Chapitre VII.

1. Répartie du jeune Andromède. 2. Cantacuzène s'offre à lui. 3. Ils résolvent de se retirer a Chrstiopole. 4.. Ambassade des Triballes.

1. Ceux qui ont eu l'esprit troublé par la colère, par la tristesse, ou par une autre passion, ne se souviennent plus de ce qu'ils ont fait, ni de ce qu'ils ont dit durant ce trouble. Ils n'ont garde de s'en souvenir après un long temps, puis qu'ils ne s'en aperçoivent pas à l'heure même qu'ils agissent, ou qu'ils parlent. Au contraire, ceux que l'on oblige par des paroles ou par des actions, en conservent la mémoire l'espace de plusieurs années. Car comme ils sont d'une constitution douce et tranqu'ille, les bienfaits se gravent sur leur âme comme sur le bronze. C'est ce qui fait, Seigneur, que ne me souvenant plus des paroles qui me font échappées dans la chaleur de la colère, je me souviens seulement de celles que vous avez eu la bonté de me dire Je vous tenais dans une pareille disposition, et je me persuadais qu'ayant oublié ce que l'indignation avait arraché de votre bouche, vous aviez retenu ce que la justice et l'amour vous avaient fait dire en ma faveur, se vois cependant tout le contraire, et je reconnais qu'ayant enseveli dans l'oubli tous les discours de réconciliation, vous ne rapportez qu'un mot que l'excès de la douleur m'a fait dire malgré moi. Je m'en suis souvenu quand 25 on me l'a apporté; mais je me suis souvenu en même temps, que je ne l'ai jamais dit à dessein de renoncer à la Couronne, comme si c'était un bien que l'on pût mépriser. Il faudrait que j'eusse perdu le sens, et que je fusse le plus ingrat de tous les hommes pour refuser le comble de la grandeur, qui m'est offert par la main de Dieu qui est le Roi des Rois, et qui vous a fait mon souverain et mon père. Je n'ai lâché ce mot-là, dans l'émotion ou j'étais, que pour toucher vos entrailles paternelles, en quoi je n'ai pas mal réussi, puis que j'ai éprouvé depuis plusieurs effets de votre bonté. Si quelqu'un me peut convaincre d'avoir commis un crime qui mérite la mort, je ne demande point de grâce. Pour les fautes légères qui ont besoin de la correction d'un père, je vous prie de me les pardonner, comme vous priez tous les jours ce grand Monarque de qui nous sommes tous les enfants de vous pardonner les vôtres. Vous les punirez néanmoins comme il vous plaira, pourvu que vous ne les punissiez point par ces invectives outrageuses, qui me font plus insupportables que le plus cruel de tous les supplices. Le vieil Empereur ne dit rien contre cette justification de son petit-fils, il se contenta de témoigner sa colère par ses gestes et par son silence.

2. Lors que le grand Domestique fut de retour de Thrace, et qu'il eut appris ce qui était arrivé au jeune Andronique, il admira la grandeur des disgrâces auxquelles les hommes sont sujets, et déplora le pouvoir de l'injustice qui dépouille les hommes des sentiments de la natu- 26 re, quand elle s'est une fois emparée de leur cœur. Il lui dit ensuite, ô le meilleur des Empereurs, il ne se peut rien ajouter à l'extrémité des maux auxquels nous sommes réduits. Le temps passé est un témoin plus que suffisant de la sincérité de l'affection que je vous porte, puisqu'il l'a toujours vu croître à meure qu'il nous a vu croître nous mêmes. C'est pourquoi il n''est pas besoin d'employer des paroles pour nous en donner mutuellement de nouvelles assurances. Aussi bien je prévois que l'avenir qui demandera des amis d'une fidélité éprouvée et d'une fermeté inébranlable nous en assurera assez. Si je reconnaissais que vous conspirassiez contre l'Empereur votre aïeul par un esprit de révolte, par un désir de régner, je ne prendrais point de part à une entreprise si injuste et si criminelle. Mais parce que je vois que vous n'avez point donné de sujet à cette furieuse persécution qui s'élevé contre vous, et qui si Dieu ne la dissipe par des moyens extraordinaires, s'augmentera jusqu'a un excès horrible, je exposerai à toute sorte de hasards pour vos intérêts, et je vous donnerai mon bien, mes serviteurs, mes amis et moi-même, pour en disposer comme il vous plaira.

3. Le jeune Andronique fit de grands remerciements au grand Domestique, et il ajouta, que le temps qui détruit tout n'affaiblirait jamais leur amitié, et qu'il l'augmenterait plutôt comme un arbre qui se couvre de feuilles et de fruits dans la saison. Ils délibérèrent en fuite sur l'état de leurs affaires résolurent avant toutes cho- 27 ses de choisir une place forte et bien munie, où ils pussent se retirer et se défendre. La ville d'Andrinople, bâtie autrefois par Adrien dans le pays des Odrysiens, leur parut, pour plusieurs raisons, fort propre à cet effet. Néanmoins ayant fait réflexion qu'elle n'était qu'à deux ou trois journées de Constantinople et que le vieil Andonique avait des troupes, ils appréhendèrent qu'il ne les suivît, et ils se résolurent de se retirer plutôt à Christopole ville de Thrace.

4. Pendant qu'ils délibéraient de la sorte, Etienne Crale de Servie et gendre de l'Empereur Andronique lui envoya une ambassade, pour se plaindre de ce qu'au lieu de lui renvoyer deux mille Comanes qu'il lui avait prêtés, il les retenait par des caresses. Son Ambassadeur qui était un Moine nommé Callinique, Servien de nation, homme rompu dans les affaires, croyant que son Maître pourrait tirer avantage de la division qui se formait dans la famille Impériale, il désira s'en entretenir secrètement avec le jeune Empereur.

ηʹ. 1. Τὸ δ´ αὐτὸ καὶ βασιλεὺς ὁ νέος σὺν δομεστίκῳ τῷ μεγάλῳ λυσιτελεῖν αὑτοῖς ἡγησάμενοι πρὸς τὸν Κράλην διαπρεσβεύσασθαι περὶ συμμαχίας, τὸν Καλλίνικον μετακαλεσάμενοι καὶ περὶ τῆς τοῦ Κράλη συμμαχίας καὶ φιλίας διαλεχθέντες καὶ πείσαντες ἐκ τοῦ ῥᾴστου διὰ τὸ καὶ αὐτὸν τὴν πρεσβείαν ταύτην τῷ Κράλῃ νομίζειν λυσιτελεῖν, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ πρὸς Συργιάννην αὐτῷ φιλίας ἐνέχυρα καὶ πρότερον ἦσαν, ἐξαποστέλλουσιν. Ὁ δὲ σπούδῃ καὶ προθυμίᾳ πολλῇ τὴν ὁδὸν τάχιστα διανύσας, τῷ Κράλῃ τε συγγενόμενος, καὶ τὴν τοῦ νέου βασιλέως ἀπαγγείλας πρεσβείαν, εὗρε καὶ αὐτὸν ὥσπερ ἕρμαιον ἡγησάμενον τὸν καιρὸν, καὶ παντὶ σθένει συμμαχήσειν ὑπισχνούμενον τῷ νέῳ βασιλεῖ, πρὸς τῷ καὶ χάριν εἰδέναι, εἰ μόνον τοῦ πάππου καὶ βασιλέως ἀποστὰς, πρὸς τοῖς μέρεσι γένοιτο Μακεδονίας· ᾤετο γὰρ τὴν πρὸς αὐτὸν συμμαχίαν κάκωσιν εἶναι τῶν τοῦ κηδεστοῦ καὶ βασιλέως πραγμάτων. Λαβὼν τοίνυν ὁ Καλλίνικος τὰς ἐπαγγελίας, ἐπάνεισι πρὸς τὸ Βυζάντιον κατὰ τάχος καὶ χαίρων ὀφθεὶς τῷ βασιλεῖ χαίροντι ἀπήγγελλέ τε τὰ τῆς πρεσβείας, καὶ τὴν συμμαχίαν αὐτῷ τοῦ Κράλη ἐν βεβαίῳ κεῖσθαι διϊσχυρίζετο, ἢν μόνον πρὸς τοῖς μέρεσι γένηται Μακεδονίας. Οὕτω μὲν καὶ περὶ τῆς τοῦ Κράλη συμμαχίας ὁ νέος Ἀνδρόνικος κατεπράξατο. Τὸν μέντοι βασιλέα καὶ πάππον ὁρῶν τοῖς ἤθεσι καὶ τοῖς λόγοις τῆς προτέρας δυσμενείας οὐχ ὑφιέμενον, τὰ πρὸς τὴν ἰδίαν φυλακὴν ἐξηρτύετο καὶ αὐτὸς, τοῦτο διανοούμενος, ὡς εἰ μὲν τρόπῳ δή τινι διαλυθείη τὰ δυσχερῆ, ὑπὸ τῷ βασιλεῖ καὶ πάππῳ τελέσων ἄχρις ἂν ἀποστῇ τοῦ ζῇν· εἰ δ´ ἐπὶ τὰ πρόσω προΐοι καὶ ἤδη πρὸς τέλος ἐγγίζοι κακὸν, τότ´ ἤδη τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων ἀποστὰς, ἑαυτόν τε διασώζοι καὶ τοὺς συνόντας.

2. Ἐν τοῖς τοιούτοις δὴ τριβομένου τοῦ χρόνου, καὶ ὁ Συναδηνὸς Θεόδωρος ὁ καὶ πρωτοστράτωρ ἧκεν εἰς Βυζάντιον ἐκ τῆς ἑσπέρας παραλυθεὶς τῆς ἀρχῆς· ἐπετρόπευε δὲ Πριλλάπου καὶ τῶν περὶ αὐτὸν χωρῶν τε καὶ πολιχνίων κατωτέρω Μακεδονίας. ἦν δ´ ὁ Συναδηνὸς οὗτος ἐξ εὐπατριδῶν καὶ τὸ γένος περιφανής· μητρόθεν μὲν γὰρ εἰς βασιλέας ἀνῆγε τὰς τοῦ γένους σειρὰς, ἐξ ἀδελφοῦ τοῦ πρώτου τῶν Παλαιολόγων βασιλεύσαντος Μιχαὴλ τῆς μητρὸς αὐτῷ γεννηθείσης· ὁ δέ γε πατὴρ τοῦ πρὸς ἑσπέραν κατὰ τὴν Δαλματίαν λεγομένου Πολόγου τοπάρχης ἦν· ἣν δὴ τοπαρχίαν σὺν ἑαυτῷ τῷ πρώτῳ τῶν βασιλέων προσαγαγὼν Παλαιολόγῳ τῷ Μιχαὴλ καὶ ὑποχείριον ἀποδείξας αὐτῷ, τιμῶν τε ἠξιώθη μεγάλων παρὰ Ῥωμαίοις καὶ γάμου κοινωνίας ἐπιφανοῦς, τῇ βασιλέως ἀνεψιᾷ συναφθείς· οὗτος τοίνυν ὁ πρωτοστράτωρ ἐκ τῆς ἑσπέρας, ὥσπερ ἔφημεν, εἰς Βυζάντιον ἀφικόμενος, καὶ ὅσα πρὸς βασιλέως εἴρηταί τε καὶ πέπρακται ἐπὶ τῇ καταλύσει τοῦ ἐγγόνου καὶ βασιλέως ἀκηκοὼς, ἠγανάκτει τε οὐκ ἀνεκτῶς καὶ πολλὴν κατεγίνωσκε τοῦ πράγματος ἀγνωμοσύνην. Διὸ δὴ καὶ θαῤῥήσαντες ὁ νέος βασιλεὺς σὺν δομεστίκῳ τῷ μεγάλῳ, ἄλλως θ´ ὅτι καὶ φιλίως πρὸς αὐτοὺς διέκειτο καὶ πρότερον ὁ πρωτοστράτωρ, τῷ μεγάλῳ δὲ μάλιστα δομεστίκῳ ἐκ τῆς πρὸς Ἀδριανοῦ πόλιν παρὰ τῷ βασιλεῖ Μιχαὴλ διατριβῆς, χρόνῳ πολλῷ τῆς φιλίας αὐτοῖς ἰσχυρᾶς γενομένης, δεῖν ᾠήθησαν κοινωνὸν καὶ αὐτὸν τῶν πραττομένων παραλαβεῖν· φιλίας τε τῆς πρὸς αὐτοὺς ἕνεκα καὶ ἀνδρίας καὶ πολεμικῆς ἐμπειρίας καὶ φρονήσεως, ἧς αἱ τοιαῦται μάλιστα τῶν πράξεων δέονται· ἀνακαλύπτουσιν αὐτῷ τοιγαροῦν ὅσα τε ὁ βασιλεὺς μηνύσειε τῷ ἐγγόνῳ, ὁποίων τε τύχοι τῶν ἀποκρίσεων, ἔτι τε ὅσα καὶ αὐτοὶ περὶ τῶν καθ´ ἑαυτοὺς βουλεύσαιντο πραγμάτων. ἃ δὴ πάντα καλῶς ἔχειν ἐπιψηφισάμενος καὶ αὐτὸς, κοινωνεῖν αὐτοῖς εἵλετο καὶ τῶν βουλευμάτων καὶ τῶν κινδύνων μέχρι παντός. Ἐδέδοκτο δὲ τούτοις ἅμα τῷ βασιλεῖ, πρὸς μηδένα μηδαμῶς ἕτερον τῶν Ῥωμαίων ἐκφανῆ γενέσθαι τὰ βουλευόμενα, ὅτι μὴ τουτοισὶ τοῖς τρισὶ, δομεστίκῳ δηλαδὴ τῷ μεγάλῳ καὶ τῷ Συναδηνῷ πρωτοστράτορι καὶ Συργιάννῃ, καὶ Γεννουΐταις Λατίνοις ἑτέροις τρισὶ, φίλοις μὲν οὖσι δεδοκιμασμένοις τῷ βασιλεῖ, δυναμένοις δὲ μεγάλα πρὸς τὴν εἰς Χριστοῦ πόλιν ἐκ Βυζαντίου συγκαταπράξασθαι φυγὴν αὐτοῖς. Ἐπηγγείλαντο γὰρ αὐτοὶ, τρεῖς μὲν τριήρεις οἰκείοις ἀναλώμασι πληρώσειν, ἑπτὰ δ´ ἑτέρας ἐκ βασιλέως λαβόντες χρήματα, ὡς δέκα τὰς συμπάσας γενομένας, καὶ πρὸς τὴν ἀπόδρασιν, εἰ δεήσει, συνάρασθαι τῷ βασιλεῖ, καὶ πρὸς τῇ Χριστοῦ πόλει συμμαχούσας καρτερῆσαι, ἄχρις ἂν ὁ βασιλεὺς εὖ διάθοιτο τὰ κατ´ αὐτόν· ὀνόματα δ´ αὐτοῖς, ἀπὸ μὲν τοῦ τῶν Ὀρίων γένους, Ῥάφων τε Ὄρια, ἀπὸ δὲ τοῦ Σπινουλῶν, Φρερίγω Σπίνουλα, ἐκ δὲ τῶν Ντεμὰρ, Ῥάφων Ντεμάρ.

3. Αὖθις δ´ ἅμα τοῖς δυσὶ βουλευομένῳ τῷ βασιλεῖ περὶ τοῦ, ποτέραν χρὴ τῶν πόλεων ἀποδιδράσκοντας ἑλέσθαι, ὡς ἂν καὶ ὁ πρωτοστράτωρ τὴν δοκοῦσαν αὐτῷ τὸ νικᾷν ἔχειν εἰσενέγκῃ ψῆφον, καὶ τὴν μὲν Χριστοῦ πόλιν τῇ παρὰ τοῦ Κράλη συμμαχίᾳ παραζευγνύοντος, τῇ Ἀδριανοῦ δὲ τὴν πολυανθρωπίαν καὶ τὴν ἐγκαθιδρυμένην ἐκεῖ στρατιὰν, καὶ τὸ πλείστους εἶναι τῶν οἰκούντων ἐκεῖ τὰ τοῦ νέου βασιλέως ᾑρημένους· ὁ πρωτοστράτωρ μὲν τὴν εἰς Ἀδριανοῦ πόλιν ᾑρεῖτο·

4. Οὔπω δὲ πέρας τῆς βουλῆς λαβούσης, ἀνέστησαν. Εἶτ´ αὖθις ἅμα δομεστίκῳ τῷ μεγάλῳ μόνῳ καὶ βασιλεῖ περὶ τῶν αὐτῶν τούτων βουλευομένων καὶ συνιδόντων, ὡς Συργιάννῃ μὲν καὶ τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ, τῇ Θρᾴκῃ τῶν γαμετῶν ἐνδιατριβουσῶν, ῥᾴδιόν ἐστιν ὅποι βούλονται ταύτας ἀπαγαγεῖν, πρωτοστράτορι δὲ τῆς γαμετῆς ἅμα δυσὶ θυγατριδίοις τῇ Ἀδριανοῦ πόλει ἐγκαθιδρυμένης, πολὺ τὸ δύσκολον μετακινεῖσθαι· εἶτα καὶ τοῦτο προσεπινοουμένων, ὡς καὶ τὸ τοσαύτην ἀνάγκην τῷ πρωτοστράτορι ἐπαγαγεῖν, ἀγνωμοσύνης ἂν εἴη πολλῆς, καὶ τὸ δυσκόλως ἔχοντα πρὸς ταῦτα τῆς κοινωνίας ἀπωθεῖσθαι, καὶ ἀβουλίας ἅμα καὶ ἀδικίας· τοῦτο μὲν, εἰ πρὸς πάντα βέλτιστον ἄνδρα μικρᾶς ἀπώσαιντο αἰτίας ἕνεκα· ἀδικίας δ´, ὅτι αὐτοὶ προσκαλεσάμενοι καὶ προσεταιρισάμενοι, καὶ σπουδὴν πολλὴν καὶ προθυμίαν πρὸς τὸ σὺν αὐτοῖς κινδυνεύειν εἰσενεγκόντα νῦν ἀπωθοῦνται, ἔδοξε θεῷ θαῤῥήσαντας, καὶ ὑποψίαν κινδύνου μικρὰν τοῦ ἑταίρου χάριν ἀναδεξαμένους τὴν εἰς Ἀδριανοῦ πόλιν μᾶλλον ἐπιψηφίσασθαι. Οὕτω πέρας ἐπιθέντες τῇ περὶ τούτου βουλῇ, καὶ τῷ πρωτοστράτορι δῆλα καταστήσαντες τὰ τῆς γνώμης, ἀνεπτέρωσάν τε πρὸς τὸ πράττειν, καὶ προθυμότερον ἀπέδειξαν ἑαυτοῦ.

5. Ἀλλὰ τὰ μὲν κατ´ αὐτοὺς τοιαῦτα, βασιλεὺς δ´ ὁ πρεσβύτερος τῇ πρὸς τὸν ἔγγονον ὀργῇ λίαν παρωξυμένος, οὔτε προσιόντα καθημέραν προσηγόρευε τὸν ἔγγονον, οὔτε μὴν πρὸς τὴν οἰκίαν ἀπιόντα πάλιν προσρήσεως ἠξίου τινός· ἀλλ´ οὐδὲ βελτίονος ἢ φαύλου λόγου ἐπὶ τέσσαρσιν ὅλοις μησὶ μετέδωκε, πλὴν ὅτι τοῦ νέου βασιλέως ἐξεπίτηδες ὁσημέραι τοῖς βασιλείοις καὶ ὑπὲρ τὸ δέον προσκαρτεροῦντος, ὁρῶν ὁ βασιλεὺς τῆς προσεδρείας τὴν ἀκαιρίαν, ὥσπερ ὑπ´ ἀνάγκης συνωθούμενος, „ἄπελθε λοιπὸν πρὸς τὴν σὴν οἰκίαν“ ἔλεγε τῷ ἐγγόνῳ, μηδέν τι τούτου προστιθεὶς πλέον. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν τῆς συγκλήτου καὶ τῶν ἐν ἀξιώμασι τοῦ νέου βασιλέως τῷ πάππῳ παρισταμένου, οὐδέποτ´ ἐπέτρεψε καθεσθῆναι, πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους τῆς ἐπιτροπῆς γινομένης, ἐξ ἀνάγκης ἐκαθέζετο καὶ αὐτὸς, πάντων πρὸς αὐτὸν ὁρώντων καὶ τοῖς νεύμασι δηλούντων, ὡς οὐδ´ ἂν αὐτοὶ καθεσθεῖεν ἑστηκότος αὐτοῦ· ὃ δὴ καὶ μᾶλλον τὸν νέον ἔδακνε βασιλέα, ὡς καὶ πρὸς οὓς εἶχε θαῤῥεῖν λέγειν, ὡς βούλοιτο τοῦ κυρίου καὶ βασιλέως (τοῦτον γὰρ ἀεὶ τὸν τρόπον τὸ τοῦ βασιλέως καὶ πάππου προέφερεν ὄνομα,) τοῖς ἄλλοις ἐπιτρέποντος τὴν ἀνάκλισιν, αὐτῷ δὲ μὴ, ἑστάναι ἐπιπολύ· ἐπιτρεπομένων δ´ αὐτῶν, „ἀλλ´ ὑμῖν μὲν“ εἰπεῖν „πρὸς τοῦ κυρίου καὶ βασιλέως τὴν καθέδραν ἐπιτετράφθαι, ἐμοὶ δὲ μή· διόπερ ὑμᾶς μὲν καθεσθῆναι προσήκει, τὸ προσταττόμενον ἐκπληροῦντας, ἐμὲ δ´ ἑστηκέναι ἄχρις οὗ τὸ ἐπίταγμα φθάσῃ καὶ πρὸς ἐμέ.“ τοιαῦτ´ ἔλεγε πρὸς οὓς ἐθάῤῥει, τὸ τῆς ψυχῆς ἄλγος ἀνακαλύπτων. Ἐφ´ οἷς αὐτὸν ὁ μέγας δομέστικος παραμυθούμενος, ἄλλα τε κατεπῇδε τῆς λύπης, καὶ τὸ Σολομώντειον ἔλεγε δεῖν ἐκπληροῦν, ὑπομονὴν ἐνδεικνύμενον καὶ καρτερίαν κατὰ καιρόν.

6. Τὸ δ´ ἑξῆς ὁ νέος βασιλεὺς καὶ οἱ ἀμφ´ αὐτὸν διά τινος τῶν οἰκείων μηνύουσι Συργιάννῃ πρὸς τὴν Κωνσταντίνου ταχέως ἐπανελθεῖν, εὐπρόσωπόν τινα πλασάμενον αἰτίαν τῆς ἐπανόδου. Τὰ γὰρ κατ´ αὐτοὺς πράγματα πῇ μὲν ἐπὶ τὸ βέλτιον, πῇ δ´ ἐπὶ τὸ χεῖρον χωρεῖν. Ὁ δὲ σὺν σπουδῇ πολλῇ κατὰ τάχος ἐπανελθὼν καὶ συγγενόμενος βασιλεῖ καὶ τοῖς ἑταίροις, καὶ τὸ μὲν ἐπὶ τὸ βέλτιον προκεχωρηκέναι σφίσι τὰ πράγματα, τοῦ πρωτοστράτορος Συναδηνοῦ χάριν εἰρῆσθαι μαθὼν, τὸ δ´ εἰς τὸ χεῖρον, διὰ τὸ μᾶλλον ἐκπεπολεμῶσθαι τῷ ἐγγόνῳ τὸν βασιλέα, καὶ τἄλλα ἐκδιδαχθεὶς, ὅσα δὴ συμβεβήκει μετὰ τὸ εἰς Θρᾴκην αὐτὸν ἀπᾶραι, περὶ τοῦ, τί χρὴ πράττειν, ἐβουλεύοντο κατὰ σφᾶς, καὶ ὅπως ἂν αὐτοὺς γένοιτο τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων ἀκινδύνως ὑπεξελθεῖν. Πρῶτος τοίνυν εἶπεν ὁ πρωτοστράτωρ Συναδηνός.


 

Chapitre VIII.

1. Le jeune Andronique s'assure du secours du Crale. 2. Il engage Synadène et trois Génois dans son parti. 3. Il délibère touchant le lieu où il se doit retirer. 4. Il choisit Andrinople. 5. Il est méprisé par son aïeul. 6. Il mande Syrgian.

1. Le jeune Andronique et le grand Domestique, qui de leur côté étaient persuadés que ce leur serait un avantage considérable d'être fortifiés par l'alliance du Crale, mandèrent Callinique, et lui persuadèrent sans peine de l'aller proposer à son maître, tant parce qu'il était ami de Syrgian, que parce qu'il croyait l'affaire avantageuse. Le Crale se trouva fort disposé à profiter de cette occasion, et promit d'assister le jeune Andronique de tout son pouvoir, à la charge néanmoins qu'il se retirerait en Macédoine, parce qu'il croyait qu'en s'y retirant il incommoderait plus notablement le vieil Andronique, qu'en se retirant en une autre Province. Callinique revint en diligence à Constantinople, et alla fort joyeux trouver Andronique, qui fut bien aise aussi de le revoir. Il l'affura du secours du Crale son Maître, sous la condition que je viens de dire, et ainsi le Traité 29 fut conclu. Le jeune Andronique voyant que l'Empereur son aïeul lui donnait de jour en jour par les actions et par ses paroles de nouvelles marques de son ancienne aversion, se résolut de demeurer jusqu'à la fin de sa vie sous son obeissance, pourvu que sa colère ne s'accrût pas, sinon, de se retirer de Constantinople, et de se sauver avec ceux de son parti.

2. En ce même temps Théodore Synadène Protostrator revint de son gouvernement de Prillape, et de quelques-autres petites places dans le voisinage de la Macédoine, dont if avoir été déposé. Il était issu d'une race fort illustre. Il rapportait du côté de sa mère son origine aux Empereurs, parce qu'elle était fille du frère de Michel, le premier des Paléologues qui monta sur le trône. Son père était Seigneur d'un petit pays de Dalmatie nommé Pologue, qu'il donna à Michel, de qui il reçut en échange de grandes dignités, et sa cousine en mariage. Le retour de ce Synadène donna au jeune Andronique une nouvelle confiance ; car comme il était de ses amis, et qu'il avait contracté une étroite habitude avec le grand Domestique, durant qu'ils avaient demeuré ensemble à Andrinople sous le règne de Michel, ils crurent devoir faire fond sur sa prudence, sur son expérience, et sur son courage, et ils lui communiquèrent ce que l'Empereur avait fait dire à son petit-fils, ce que celui-ci avait répondu, et 30 ce qu'ils avaient depuis résolu. Synadène approuva leur résolution, leur promit de prendre part à leurs desseins, et de courir avec eux les mêmes hasards. Ils jugèrent à propos de découvrir leur résolution à trois Génois qui pouvaient leur rendre un service très-considérable en favorisant la retraite que l'on méditait de faire, parce qu'ils offraient d'équiper trois galères à leurs dépens, et sept aux dépens du jeune Empereur. Le premier se nommait Raphon Oria, le second Frédéric Spinola, et le troisième Raphon Temar.

3. Le jeune Empereur tint conseil ensuite, pour résoudre où ils se retireraient. D'un côté il y avait du secours à attendre du Crale, de Servie à Christopole, et de l'autre le Protostrator souhaitait que l'on choisît Andrinople, où il y avait quantité d'habitants et une forte garnison. Ils se séparèrent néanmoins sans rien résoudre.

4. Le jeune Andronique conféra une autre fois sur le même sujet avec le grand Domestique seul, et ils considérèrent qu'au lieu qu'il était aisé à Syrgian et au grand Domestique qui y avaient leurs femmes en Thrace, de les emmener où il leur plairait, il était difficile au Protostrator de tirer la sienne et ses filles d'Andrinople, où elles avaient une demeure arrêtée ; qu'il y aurait de la dureté à lui imposer cette condition, et de l'imprudence et de l'injustice à se 31 séparer de lui au cas qu'il refusât de s'y soumettre ; de l'imprudence, parce qu'ils se priveraient d'un si excellent homme pour un sujet fort léger, et de l'injustice, parce qu'ils l'avaient attiré eux-mêmes à leur parti. Ayant ainsi conclu leur délibération, ils firent savoir leur résolution au Protostrator, à qui ils donnèrent par cette nouvelle une ardeur extraordinaire, de travailler à l'exécution de ce qu'ils avaient arrêté. Voila quel était l'état de leurs affaires.

5. Cependant le vieil Andronique possédé de plus en plus par la haine, et par la colère qu'il avait conçue contre son petit-fils, ne lui dit pas une parole durant quatre mois qu'il alla tous les jours à la Cour, si ce n'est qu'y allant à la fin plus souvent, et y demeurant plus tard que de coutume, il lui dit, tenez-vous déformais chez vous, il ne lui commanda plus de s'asseoir. Et néanmoins lors qu'il le commandait aux Sénateurs, et aux autres personnes de qualité, il était obligé de prendre un siège, parce qu'ils le regardaient tous, et qu'ils lui faisaient entendre par des signes et par leurs gestes, qu'ils ne pouvaient être assis pendant qu'il serait debout. Cela le piquait sensiblement, et il disait à ceux en qui il avait plus de confiance, L'Empereur mon maître, ( car c'est ainsi qu'il appelait toujours son aïeul) vous commande de vous asseoir, et ne me le commande pas; c'est pourquoi vous devez être assis, et je dois être debout. C'est ainsi qu'il se consolait 32 avec ceux à qui il avait la liberté de découvrir ses sentiments, et surtout avec le grand Domestique, qui l'exhortait à exercer la patience au besoin, selon la parole du sage.

6. Le jeune Empereur et ceux de son parti envoyèrent un homme exprès à Syrgian, pour lui mander de venir promptement à Constantinople, où les affaires allaient mieux d'un côté, et plus mal de l'autre. Il revint en diligence, et il apprit que ce que l'on lui avait mandé que les affaires allaient mieux, regardait Synadène, qui s'était uni à eux, et que ce que l'on lui avait mandé qu'elles allaient plus mal, regardait le vieil Empereur, dont l'aversion pour son petit-fils augmentait de jour en jour. Ils lui racontèrent tout ce qui était arrivé en son absence, et délibérèrent sur ce qu'ils avaient à faire.

θʹ. 1. „Ἐμοὶ πολύν τινα καὶ προφανῆ τὸν κίνδυνον ἐκ τῶν πραγμάτων ἐστὶ συνορᾷν. Εἰ γὰρ ἡμῶν ὅπως ποτὲ ταυτησὶ τῆς πόλεως ὑπεξελθόντων ἐπιστρατεύσει καταπόδας ὁ βασιλεὺς, τίς μηχανὴ μὴ οὐχὶ τὸ παραυτίκα πρὸς ἔσχατον ἐλθεῖν κινδύνου; ἔστι δὲ ἀνθρώπων, οἶμαι, σωφρονούντων καὶ βουλομένων σώζεσθαι, μὴ τοὺς προδήλους ἀνθαιρεῖσθαι κινδύνους τῆς ἐν βεβαίῳ κεισομένης σωτηρίας. Τοῦ τοίνυν τῆς πόλεως ὑπεξελθεῖν, δυνατώτατον ἀνταγωνιστὴν ὀπίσω καταλιπόντας τὸν βασιλέα, οὕτως ὑποψίαν δεινὴν παρέχοντος, μακρὰν ἀφεστηκέναι παντὸς κακοῦ καὶ πολλὴν τὴν ἀσφάλειαν ἡμῖν παρέχειν τὸ τοῦτον κατασχόντας, ὃ δυνήσεσθαι δοκῶ ῥᾳδίως, κατακλεῖσαι φρουρᾷ. Οὕτω γὰρ οὐδενὸς ἀνταγωνιζομένου, ῥᾷστα κρατήσομεν ἁπάντων.“ Συργιάννης δὲ μετ´ ἐκεῖνον εὐθύς·

2.  „Καὶ τοῦθ´ ὅπερ εἴρηκας“ ἔφη, „πολλοὺς ἔχον ἐξετάζοντι φανεῖται τοὺς κινδύνους. Πρῶτον μὲν γὰρ οὐ μικρὸν ἔργον τὸ κατασχεῖν, πολλῶν περὶ αὐτὸν εὐνοϊκῶς διακειμένων καὶ τῶν τῆς συγκλήτου καὶ τῶν ἐν τέλει, καὶ μισθοφόρων ἀεὶ πολλῶν διατριβόντων ἐν βασιλείοις· ἔπειθ´ ὅτι καὶ τοῦτ´ εἰ μετὰ πολλῶν τῶν κινδύνων κατορθωθείη, τότ´ ἤδη χαλεπωτέροις περιπεσούμεθα κινδύνοις, πολλὰς ὑποπτεύοντες ἐκ τῶν φυλάκων καὶ τῶν πραγμάτων τὰς μεταβολάς. Ὅτε τοίνυν καὶ ἀμφοτέρωθεν ὑποψία δεινὴ, βέλτιον βραχείᾳ καιροῦ ῥοπῇ τῆς ζωῆς ἀποστερήσαντας βεβαίως ἄρχειν, αὐτοῦ τε οὐκ ἀμυνουμένου καὶ τῶν ἄλλων οὐδενὸς διακινδυνεύειν ὑπὲρ αὐτοῦ κειμένου βουλησομένου.“ Τὴν δὲ τοιαύτην βουλὴν ἐξήνεγκε μὲν κατὰ βασιλέως ὁ Συργιάννης ἐξ ἑαυτοῦ μὲν, ἐνῆγε δ´ εἰς αὐτὴν μάλιστα καὶ Ἀπόκαυχος, ἐκσπόνδως πρὸς βασιλέα ἐξ αἰτιῶν διακείμενος παραλόγων, μὴ δι´ αὐτοῦ δὲ δυνάμενος εἰσάγειν τὴν γνώμην, (οὔπω γὰρ ᾠκείωτο βασιλεῖ τοσοῦτον ὡς καὶ μετέχειν βουλῆς,) φίλῳ ὄντι τῷ Συργιάννῃ τὰς βουλὰς ὑπετίθει ὡς αὐτῷ παῤῥησίᾳ βουλευσομένῳ.

3. Πρὸς ταῦθ´ ὁ μέγας δομέστικος· „ἐμοὶ τὸ πρῶτον“ ἔφη „τῶν βουλευμάτων τῶν ἀπανθρώπων κρίνοντι, τὸ δεύτερον οὐδ´ ὠμότητος καὶ ἀπανθρωπίας ὑπερβολὴν ἐλλείπειν οὐδεμίαν φαίνεται. Διὸ συμφέρειν ἡγοῦμαι τούτων ἀποστάντας ἁπάντων, τῶν προτέρων ἔχεσθαι βουλευμάτων, καὶ σκοπεῖν οὐχ ὅπως βασιλεῖ κακῶν ἀνηκέστων αἴτιοι φανῶμεν, ἀλλ´ ὅπως ἡμᾶς αὐτοὺς ἀπαθεῖς διατηρήσωμεν κακῶν, εἰς τοῦτο γὰρ καὶ συνεληλύθειμεν, ὅπως τῷ μὲν τῶν βασιλέων ἀδικουμένῳ, θεοῦ συναιρομένου, καὶ τὴν ζωὴν διατηρήσωμεν καὶ τὴν τιμὴν, τῷ δὲ, μηδεμιᾶς ἀκολουθούσης ἀνάγκης, μηδ´ εἰς τὴν τιμὴν παρενοχλῆσαι, μήτοιγε τὴν ζωήν.“ Τούτων οὕτως ἀλλήλοις ἐναντία βουλευομένων, ὁ μὲν βασιλεὺς καθῆστο σιγῇ, τῶν λεγομένων ἐπακροώμενος,

4. Ὁ Συργιάννης δὲ τὸν λόγον ἀναλαβὼν, ἐκ τῶν ἐναντίων ἀντιλέγων πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον ἔφη· „τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τὸ ἐνδεὲς ἐχούσης καὶ τῆς τελείας τῶν ὄντων γνώσεως ἀπολειπομένης, οὐδένα δεῖν οἶμαι τοῖς ἀπ´ ἀρχῆς δεδογμένοις ἐμμένειν, ἂν μετὰ ταῦτα βελτίω τἀναντία φαίνηται· ἢ εἰ τοῦτο κρατήσῃ, οὐκ ἂν φθάνοι πάντ´ ἄνω καὶ κάτω γενόμενα. ἂν γὰρ μήτ´ ἔμπορος, μήθ´ ὁ γεωργὸς, μήθ´ ὁ κυβερνήτης πρὸς τὰ δοκοῦντα λυσιτελῆ μεθαρμόζηται, ἀλλ´ ἀναγκαίως ἐμμένῃ τοῖς ἀπ´ ἀρχῆς δεδογμένοις, ταχέως ὁ μὲν κυβερνήτης ἑαυτῷ συγκαταδύσῃ τὴν ναῦν ἐναντίων κινηθέντων πνευμάτων· ὁ δ´ ἔμπορος ἐπανήξει κενὸς χρημάτων, ὁ γεωργὸς δὲ πρὸς τῇ τῶν πόνων ἀποστερήσει καὶ βαθὺν ὀφλήσει γέλωτα. Προσθήσομεν δέ τι καὶ τῶν οἰκείων παραδειγμάτων. Οὐκ ἂν οὐδὲ στρατηγὸς τοῖς ἀπ´ ἀρχῆς ἐμμένων βεβουλευμένοις τρόπαιον ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀναστήσει, ἀλλ´ αἰσχρῶς καὶ ἀγεννῶς ἡττηθεὶς, συγκινδυνεύσει τοῖς στρατιώταις· ἂν γὰρ συμβῇ τυχὸν τὴν μὲν ἑαυτοῦ στρατιὰν πολλαπλασίονα τῶν πολεμίων καὶ πρὸς τὰ πολεμικὰ μᾶλλον ἠσκημένην ἡγεῖσθαι καὶ διὰ τοῦτο δεῖν βουλεύσηται μάχην συνάπτειν, εἶτ´ ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἐλθὼν, τὴν τῶν ἐναντίων ἴδῃ καὶ τῷ πλήθει καὶ τῇ ἀσκήσει καὶ τοῖς ὅπλοις ὑπερέχουσαν πολλῷ τῷ μέτρῳ· διὰ δὲ τὸ μὴ λῦσαι τὰ δεδογμένα, ἀλογίστως συμπλέκηται καὶ παραβόλως, οὐκ ἂν ἐγγὺς τοῦ μαίνεσθαι φαίημεν τὸν στρατηγὸν ἐκεῖνον; παντί που δῆλον. Διό μοι καὶ σὲ νῦν ἔπεισι θαυμάζειν, οὕτως ἀποφηνάμενον ὡς χρὴ τοῖς ἐξ ἀρχῆς δεδογμένοις ἐμμένειν, ἐκ πρώτης ἡλικίας ἐς τόδε χρόνου στρατείαις καὶ τοῖς ἐκ στρατείας ἐνδιατρίψαντα πόνοις, τοῦτο δὲ ἠγνοηκότα, ὡς μία καιροῦ ῥοπὴ πολλῶν ποιήσει πραγμάτων μεταβολάς.“ Ἐπὶ τούτοις ὁ μέγας δομέστικος εἶπε τοιάδε·

5. „Οὐδένα νομίζω τῶν καὶ ὁπωσοῦν μετειληχότων φρενῶν, οὕτως ἑαυτὸν οἷς ἐξ ἀρχῆς ἐβουλεύσατο πεπεικέναι βεβαίως ἐμμένειν, ὥστε μὴ μεταβάλλειν, ἑτέρων ἐν ὑστέρῳ φαινομένων βελτιόνων. Καὶ σὲ δὲ αὐτὸν, οὐκ ἂν εὐπορήσειν ἐπ´ ἐμοὶ λοιδορίας ὑπερβολῆς, ἢ οὕτω περὶ τῶν πραγμάτων λέγειν ἔχειν, ἐν διαφορᾷ καταστάντα. Ἐγὼ δὲ τοσούτου δέω ὁποῖον εἶναί φατε, ὥστε κἀν τοῖς δημοσίοις, κἀν τοῖς ἰδίοις, ψῆφον ὡς καλῶς ἔχουσαν καὶ τοῦ λυσιτελοῦντος τὸ δοκεῖν ἐς τὰ μάλιστα ἐφικνουμένην περί τινος πολλάκις ἐξενεγκὼν, ἤδη δὲ καὶ πρὸς τὸ πράττειν χωρῶν, ἔπειτ´ ἢ ἑτέρῳ τὸ ἧσσον ἔχειν ἐπὶ τῷ φρονεῖν δοκοῦντι, ἢ αὐτὸς ἐμαυτῷ τὴν ἐναντίαν πεισθεὶς εἱλόμην. Ἐφ´ οἷς δὲ νυνὶ σκοποῦμεν, μάλιστα μὲν ὧν ὑμεῖς βουλεύεσθε, ἀποσχέσθαι, ὧν δ´ ἐμοὶ δοκεῖ, δεῖν ἔχεσθαι νομίζω πολλῶν ἕνεκεν αἰτιῶν. Πρῶτον μὲν γὰρ τὸ χεῖρα κινῆσαι κατὰ βασιλέως καὶ τῷ θεῷ κεχρισμένου, καὶ σωτηρίαν ἀποστερῆσαι ψυχῆς, οὐ μόνον πάσης ἐν ἀνθρώποις ἀπεστέρηται συγγνώμης, ἀλλὰ καὶ παρὰ θεῷ τὰς ἐσχάτας τῶν τοιούτων ἔργων πεπείσμεθα κεῖσθαι τὰς ἀντιδόσεις. Ἔπειτα δὲ, οὐδὲ τοῦτο ἐξ ἀρχῆς ὑπεθέμεθα, ὥστε τὸν μὲν ἀνελεῖν, τὸν δ´ ἐγκαθιδρύσαι τοῖς θρόνοις τῶν βασιλέων· ἀλλὰ πολύν τινα τὸν δικαίου ποιούμενοι λόγον, ἀμύνειν τῷ νέῳ προὐθυμήθημεν βασιλεῖ, ἀδικουμένῳ τε περὶ τὴν ἀρχὴν καὶ δεδοικότι περὶ τὸ ζῆν. Ἄτοπον οὖν, τῷ μὲν σὺν τῷ δικαίῳ τὴν ἀρχὴν κατακτᾶσθαι, τὸν δ´ ἀδίκως ἀφαιρεῖσθαι καὶ τὴν ζωήν· καὶ ἃ περὶ τὸν ἕνα πραττόντων ἑτέρων, τῶν ἀτοπωτάτων ἐδόκει, τούτων χαλεπώτερα περὶ τὸν ἕτερον ἐξειργασμένους αὐτοὺς ὀφθῆναι, καὶ ὥσπερ ἐν ζυγοῖς τῶν πραγμάτων ἐφ´ ἑτέρῳ μέρει βαρυνομένων, ἐπὶ τὴν ἴσην ἀμετρίαν πρὸς τοὐναντίον αὐτοὺς καταπιέσαι, δέον ἐπὶ τὸ ἴσον ἀναγαγεῖν. Οὐ μὴν οὐδὲ τὸ δήσαντας φρουρεῖν, τοῦ ἅπαξ ἡμερώτερον ἀποκτεῖναι. Τοῖς γὰρ ἐν ἔθει τοῦ θεραπεύεσθαι καὶ δορυφορεῖσθαι, φοβερώτερον τοῦ ἀποθανεῖν, τὸ παρ´ ἀξίαν κακοπραγεῖν. Διὸ καὶ πολλοὶ τῶν ὑμνουμένων παρὰ Ῥωμαίοις αὐτοκρατόρων, μᾶλλον εἵλοντο ἀποθανεῖν, ἢ ζῶντες αἰσχρῶς δουλεύειν ἀτυχήσαντες περὶ τὰς μάχας· καὶ χωρὶς δὲ τούτων, τὸ παρὰ τῶν φυλάκων ὡς δεσμώτῃ προσεχόντων περιυβρίζεσθαι καὶ λοιδορεῖσθαι, παντὸς ἂν εἴη πικρότερον ὕδατος Στυγός. Ἔτι δ´ οὐδ´ ἀσφάλειαν ἡμῖν παρέχει τὸ δήσαντας φρουρεῖν. ἂν γὰρ ὁτῳδήτινι τρόπῳ δυνηθείη τὰ δεσμὰ διαφυγεῖν, ὅπερ ἡμῖν πρόσεστι νῦν, τὸ δοκοῦντας ἀδικεῖσθαι καρποῦσθαι τὴν ἁπάντων εὔνοιαν, ἐκείνῳ περιστήσεται, καὶ σφοδρότερον πολεμήσει, συμμάχοις προθύμοις καὶ τοῖς περιοίκοις βαρβάροις καὶ Ῥωμαίοις χρώμενος. Ὅτε τοίνυν τὸ μὲν ἀποκτεῖναι ἀλαστόρων καὶ ἀνδροφόνων ἐπιτιμίαν οὐ μόνον ἡμῖν, ἀλλὰ καὶ παισὶν ἡμετέροις ἔπειτα προσάπτει, τὸ δ´ εἵρξαντας φρουρεῖν μετὰ τοῦ αἰσχροῦ καὶ τοὺς ἐσχάτους ὑποπτεύει κινδύνους, καὶ λυσιτελὲς ἅμα καὶ δίκαιον εἶναι νομίζω, τῶν προτέρων ἐχομένους λογισμῶν, τὸν ἡμέτερον βασιλέα διασώζειν ἀμυνομένους ἄν τις ἐπίῃ. Ἀλλ´ ἐρεῖς, Τί οὖν; ἂν ἐπιστρατεύῃ βασιλεὺς ἡμῖν, οὐ μαχούμεθα αὐτῷ, οὐδ´ ἀποκτενοῦμεν, ἂν οὕτω συμβαίη; Μάλιστα μὲν οὖν ἀμυνούμεθα πάσῃ δυνάμει, ἀλλ´ οὐ τὸν αὐτὸν ἔχει τό, τε κατάρχειν καὶ τὸ ἀμύνασθαί τινα, λόγον. Τῷ μὲν γὰρ πρὸς τῷ αἰσχρῷ πρόσεστι καὶ τὸ ἀδικεῖν, τὸ δ´ ἀμύνασθαι πρὸς τῷ δικαίῳ καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων εὔκλειαν ἔχει. ἂν γὰρ συμβῇ τὸν προκατάρχοντα παθεῖν κακῶς, οὐ τῷ ἀμυνομένῳ τὴν ἀπόβασιν ἀλλὰ τῷ ἐπιόντι λογίζεσθαι τῶν ἔργων δίκαιον. Ἡμῖν μὲν οὖν ἐπ´ ἀμφότερα γυμνάζουσι τὸν λόγον ἑκατέροις εἴρηται πολλά. Βασιλεῖ δὲ πάντων ἀκροωμένῳ ἐξέσται τὸν τῶν ἁλιέων τρόπον τῆς σαγήνης πολλὰ περισχούσης τὰ χρήσιμα ἐκλεξαμένῳ, τῶν ἀχρήστων ἀποσχέσθαι.“ ἐπὶ τούτοις καὶ τῶν ἄλλων συνθεμένων καὶ τὴν διάκρισιν τῶν λόγων ἀναθεμένων τῷ βασιλεῖ, εἶπε καὶ αὐτὸς τοιαῦτα·
 

CHAPITRE IX.

1. Avis de Synadène. 2. Avis de Syrgian. 3. Avis de Cantacuzène. 4. Réplique de Syrgian. 5. Réplique de Cantacuzène.

1. Synadène par la le premier en ces termes.  Je vois que l'affaire que nous entreprenons est environnée d'une infinité de périls. Si l'Empereur nous poursuit incontinent après que nous serons partis de Constantinople, quel moyen aurons-nous de nous échapper ? Il est du devoir d'un homme sage de ne se pas 33 précipiter précipiter dans le danger. J'estime qu'il est plus sûr de nous, saisir de l'Empereur, que de quitter Constantinople. Quand nous l'aurons arrêté, nous serons maîtres de tout, et nous ne trouverons plus de résistance. Synadène ayant parlé de la forte, Syrgian lui répondit.

2. Quiconque fera une sérieuse réflexion sur votre avis, trouvera qu'il est sujet à de grands inconvénient. Premièrement, il n'est pas aisé d'enlever un Empereur qui est environné de Gardes et d'Officiers qui le chérirent. En second lieu, quand cette entreprise qui d'elle-même est très-périlleuse réussirait, nous tomberions en de grandes difficultés, à cause des soupçons et des défiances que nous aurions de la fidélité des Gardes que nous aurions choisies. Il vaut mieux le priver du peu de temps qui lui reste à vivre, et nous mettre en possession de l'empire que personne n'aura plus envie de nous disputer en sa faveur lors qu'il sera mort. Syrgian. proposa cet avis à la sollicitation d'Apocauque, qui, pour des causes très-injustes, était mal affectionné envers le vieil Empereur; mais qui n'avoir osé le proposer lui-même, parce qu'il n'avait pas encore assez de familiarité avec le jeune Andronique.

3. Le grand Domestique dit son sentiment en ces termes. Le premier avis me semble cruel, et le second me semble aller au delà de toute sorte de cruauté. C'est pourquoi j'estime que nous nous devons éloigner de l'un et de l'autre, et demeurant dans les termes de nos premières résolutions, chercher non à faire du 34 mal à l'Empereur, mais à empêcher qu'il ne nous en fasse. Nous ne nous sommes unis ensemble qu'à dessein de conserver la vie et l'honneur au jeune Andronique, et non à dessein de les ôter à son aïeul. Pendant qu'ils opinaient de la sorte l'un contre l'autre, le jeune Empereur était assis, les écoutant en grand silence.

4. Syrgian prenant la parole pour réfuter le grand Domestique, dit : Comme les connaissances des hommes sont imparfaites, personne ne se doit opiniâtrer dans son premier sentiment, si l'on en propose un meilleur, autrement la société civile serait pleine de désordre. Si un Marchand, un Laboureur, et un Pilote demeuraient obstinément attaché à l'opinion qu'ils ont une fois embrassée, sans vouloir changer pour suivre l'utilité qui se prévente le Pilote serait abîmé sous les eaux avec son vaisseau, le Marchand reviendrait chez lui sans profit après un long voyage, et le Laboureur ne recueillerait point d'autres fruits de son travail que d'être immolé à la risée publique. Mais pour me servir d'un exemple tiré de notre profession, un Capitaine qui affecterait de ne se départir jamais du dessein qu'il a une fois entrepris, bien loin d'élever des trophées, serait honteusement défait: Car si, sans avoir vu les ennemis, il prend la résolution de leur donner bataille, et qu'étant depuis venu en présence, il reconnaisse qu'ils le surpassent en nombre, ne jugerait-on pas qu'il aurait perdu le sens, si pour ne point changer de résolution il les combattait avec des forces inégales ? On en jugerait,sans doute, de la sorte. C'est 35 pourquoi je ne puis assez m'étonner de ce que vous, qui avez été élevés dans l'exercice des armes, soutenez qu'il faut demeurer ferme dans la première résolution qui a été prise, comme si vous ne saviez pas qu'il ne faut qu'un moment pour changer la face des choses. Voici comment le grand Domestique répliqua.

5. Je suis persuadé qu'il n'y a personne, qui pour peu qu'il ait d'esprit, veuille demeurer dans son premier avis, lors que l'on lui en fait voir un meilleur. Je pense même que vous n'auriez pu me traiter aussi injurieusement que vous avez fait, ni parler avec tant d'artifice, si nous étions de différents sentiments. Je suis si éloigné de celui que vous m'attribuez, qu'il m'est arrivé souvent qu'après avoir proposé dans des affaires particulières, ou publiques, des avis qui me semblaient les meilleurs, je me suis depuis rendu à d'autres, bien qu'ils ne fussent proposé que par des personnes d'une intelligence très-médiocre. Quant a l'affaire touchant laquelle nous délibérons, j'estime que mon sentiment doit être préféré au vôtre pour plusieurs raisons. Premièrement porter les mains parricides sur la personne sacrée d'un Souverain, est un crime que les hommes ne laissent guère impuni et que Dieu ne manque jamais de châtier avec toute la sévérité de sa justice. De plus, en formant notre entreprise, nous n'avons point proposé de nous défaire de l'Empereur, pour élever son petit-fils sur le trône. Nous n'avons jamais eu d'autre intention que de délivrer celui-ci de l'oppression. Ne serait-il pas ridicule d'ôter la vie à un Empereur y pour conserver le droit qu'un autre a à la Cour- 36 ronne, et de commettre des cruautés plus horribles que celles dont nous nous voulons garantir ? Mettre Andromède en prison ne serait pas un traitement moins fâcheux que de le tuer. Ces changements de fortune sont plus insupportables que la mort, à des Princes qui sont accoutumés à être environnés par leurs Gardes, et honorés par leurs Sujets. Plusieurs ayant été pris dans des batailles, ont mieux aimé mourir, que de vivre dans la servitude. De plus, la vue du fleuve infernal n'est pas si funeste ni si exécrable que celle des Gardes qui les observent sans cesse, et qui leur font mille outrages. Enfin, il n'y aurait pas trop de sureté aie garder en prison ; car s'il trouvait moyen de s'échapper, l'affection des peuples, que la persécution que nous souffrons a mise de notre coté, passerait du sien, et combattrait contre nous en sa faveur, avec les Romains, et avec les étrangers. Puisque nous ne le pouvons assassiner sans passer pour des scélérats, et pour des parricides, et sans laisser la tache de notre crime à nos descendants, ni l'arrêter sans nous couvrir d'infamie, et nous jeter dans le danger; il est plus juste, et en même temps plus utile, d'exécuter la première résolution que nous avons prise, de défendre son petit-fils contre ceux qui le voudront attaquer. Vous me direz, que si le vieil Empereur prend les armes, nous serons obligés de nous défendre, et peut-être de le tuer. Il faudra sans doute nous défendre ; mais autre chose est de se défendre, et autre chose d'attaquer. Dans l'un, il n'y a que de l'infamie et de l'injustice, dans l'autre, il n'y a que de la justice et de la gloire. S'il arrivait que 37 l'Empereur fût tué dans une bataille ; sa mort lui serait imputée, et non pas à nous, puisque nous ne l'aurions tué qu'en nous défendant. Nous avons avancé plusieurs raisons de part et d'autre pour appuyer nos avis. Il dépendra de l'Empereur qui les a entendues de choisir, ou de rejettera celles qu'il trouvera à propos, comme les pécheurs qui ayant un filet plein de poissons en prennent quelques, uns et laissent les autres. L'assemblée s'en étant rapportée à son jugement il parla de cette sorte.

ιʹ. „Τοῖς περὶ μεγάλων πραγμάτων βουλευομένοις ἀναγκαῖον εἶναι νομίζω καὶ πολλοῖς εἶναι τὸν ἀριθμόν. Διὸ καὶ Ῥωμαῖοι καὶ Ἕλληνες τὸ παλαιὸν, καὶ δημοκρατούμενοι καὶ τῶν ἀρίστων ἀρχόντων, ἐκ πλειόνων τὰς βουλὰς συνεκρότουν, τοῦ καλοῦ καὶ συμφέροντος οὕτως οὐκ ἂν οἰόμενοι ῥᾳδίως ἁμαρτεῖν, ὀρθῶς φρονοῦντες. Καὶ τῶν παλαιῶν δέ τις σοφὸς τῆς ἡμετέρας αὐλῆς ἐν πολλῇ βουλῇ τὴν σωτηρίαν εἴρηκεν εἶναι, καὶ πολέμιον ἑαυτῷ τὸν ἀσύμβουλον ἀπεφήνατο. Καὶ ὑμῶν τοίνυν καὶ πολλῶν καὶ περὶ ταῦτα ἀρίστων ὄντων καὶ λόγοις οὐκ ὀλίγοις περὶ τοῦ πράγματος χρησαμένων, ἐξέσται κἀμοὶ ὃν εἰρήκατε τῶν ἁλιέων τρόπον, πολλὰ τῆς σαγήνης καταγαγούσης, τὰ χρήσιμα ἐκλεξαμένῳ ἀποῤῥίψαι τὰ μὴ τοιαῦτα. Ἐρῶ τοίνυν καὶ αὐτὸς ἅ μοι δοκεῖ βέλτιστα εἶναι, ὑμῖν δ´ ἐξέσται ἑκάστῳ ἃ δοκεῖ συμφέροντα ἑλέσθαι. Οὐ πᾶσιν ἀνθρώποις τὰ αὐτὰ αἱρετὰ καὶ φευκτὰ, καὶ ἡδέα καὶ μὴ τοιαῦτα δοκεῖ, ἀλλ´ ὅπως ποτὲ ἔχουσι περὶ αὐτὰ, τοιαύτας καὶ περὶ αὐτῶν ἐξάγουσι τὰς κρίσεις. Ὡς ἔχω τοίνυν καὶ αὐτὸς περὶ τῶν προκειμένων ἐρῶ. Τοσούτου δέω τοῦ τι τῶν ἀνηκέστων καὶ ζωῆς ἕνεκα καὶ τιμῆς περὶ τὸν ἐμὸν κύριον καὶ βασιλέα γενέσθαι βούλεσθαι, ὥστ´ εἰ συμβέβηκε τὸν αὐτὸν ξίφος ὡς ἀποκτενοῦντά με σπασάμενον ἐπιέναι, φυγῇ μὲν ἂν ἐπραγματευσάμην τὴν σωτηρίαν· εἰ δὲ κώλυμά τι μεταξὺ φεύγοντι συμβέβηκε τῆς φυγῆς, τοσοῦτον ἀπέχω τοῦ συστραφεὶς ἀμύνεσθαι βούλεσθαι, ὥστ´ ἐγκαλυψάμενος ἐδεχόμην ἂν σιγῇ τὰς πληγὰς, δείσας μὴ πρὸς ἐκεῖνον ὁρῶν καὶ οἷον τῷ πάθει τῶν φρενῶν ἐκκρουσθείς, πρὸς τὸ λαβεῖν ἐξ αὐτοῦ κινηθῶ καὶ μακρὰν ἀποῤῥίψαι τὸ ξίφος, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο τῶν ἀνοσίων κρίνω, καθ´ ὅντινα τρόπον χεῖρας ἀνασχεῖν τῷ πατρί. Τοιαύτην ἔχειν γνώμην περὶ τῆς εἰς τὸν πάππον τιμῆς τὸν πάντα ἐφορῶντα μαρτύρομαι ὀφθαλμὸν τοῦ θεοῦ. Διὸ δὴ καὶ ὑμᾶς βούλομαι οὕτως ἔχειν σαφῶς πεισθέντας, μηδένα περὶ τούτου λόγον κινεῖν, μηδὲ μεταπείθειν ἐπιχειρεῖν· ἔσεσθε γὰρ ἠνυκότες πλέον οὐδέν. Εἰ μὲν οὖν ἐθελήσετε τῶν ἐξ ἀρχῆς ἐχόμενοι λογισμῶν, τὴν σωτηρίαν ἑαυτοῖς ποριζομένοις φυγῇ τὸν ὑφορώμενον κίνδυνον διαδιδράσκειν, εὖ ἂν ἔχοι, καὶ τὴν κοινωνίαν αὐτὸς ἀσπάζομαι τὴν ὑμετέραν, καὶ συγκινδυνεύειν ὑμῖν αἱροῦμαι· εἰ δὲ τῆς προτέρας ἀτολμίαν καὶ ἀνανδρίαν καταγνόντες βουλῆς, ἐμμένειν ἀσφαλῶς κεκρίκατε τοῖς δευτέροις, μὴ πειθομένου δ´ ἐμοῦ, οὐδ´ αὐτοὶ λυσιτελεῖν ἑαυτοῖς ἅπερ ἐγὼ βούλομαι ἡγεῖσθε, ἐγὼ μὲν τῶν τοιούτων ἔργων κοινωνεῖν ὑμῖν οὐκ ἂν ἑλοίμην ποτὲ, ὑμᾶς δὲ τὸ οἰκεῖον ἀσφαλὲς ἔξεστι περισώζοντας, ἃ συμφέρειν ὑμῖν οἴεσθε ἑλέσθαι. Χάριν δὲ πολλὴν ὁμολογῶ τῷ θεῷ, ὅτι τῆς εἰς ἐμὲ εὐνοίας οὐδὲν οὐδέ πω καὶ νῦν ὑμῖν ἀπήντηκε τῶν δυσχερῶν, οὐδὲ περὶ ὧν ἐβουλευσάμεθα κατάδηλον οὐδὲν γέγονεν οὐδενὶ πλὴν ὑμῶν. Ἐγὼ δὲ ὡς ἂν οἷός τε ὦ, καὶ ὡς ἂν ὁ θεὸς διδῷ, τὸν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ κίνδυνον διακυβερνήσω. Οἶδα μὲν οὖν ὡς, ἂν συμβῇ μαχόμενόν με πεσεῖν, πολλὰ μὲν ἐπιθρηνήσετε κειμένῳ, πολλὰ δὲ πολλάκις ἀνακλαύσεσθε τὸν φίλον, εἰ δή τι καὶ μνήμης ἄξιον ἐνεδειξάμεθα φιλίας εἰς ὑμᾶς. Εἰ δ´ ἔτι περιόντι πάλιν ἐθελήσετε προσελθεῖν, μηδαμῶς ὑμῖν ἐμπόδιον τὸ νῦν ἡμᾶς χωρίζεσθαι καταστήτω· εὑρήσετε γὰρ ἀεὶ τὸν αὐτὸν ὄντα καὶ φιλικῶς ὥσπερ καὶ νῦν διακείμενον πρὸς ὑμᾶς. Μὴ νομίσητε δὲ ἐμὲ μήτε ἀλύπως ἐπὶ τῷ χωρισμῷ ὑμῶν διακεῖσθαι, μήθ´ ὡς τοῦ μηδενὸς ἀξίους ὑμᾶς οὕτως ἐκ τοῦ παραυτίκα ἀπωθεῖσθαι. Ἐξ ὅτου γὰρ περὶ τῶν τοιούτων ἠρξάμην λέγειν, πολλῶν τὴν διάστασιν ὑμῶν ἐννοῶν αἰσθάνομαι τῶν ἀλγηδόνων· οἶδα δ´ ἐν τῷ μετὰ ταῦτα καὶ πλειόνων αἰσθησόμενος καὶ σφοδροτέρων· φέρειν δὲ ἀνάγκη, τῶν πραγμάτων ἀσυμβάτως ἐχόντων· εἰ μὲν οὖν, ὥσπερ εἶπον, ἐθελήσετε τῶν προτέρων ἐχομένους λογισμῶν, ὑπὲρ μὲν τῆς ἡμετέρας σωτηρίας φροντίσαι, μηδὲν δὲ κατὰ βασιλέως βουλεύσασθαι τῶν ἀπεικότων, καὶ ἐμὲ κοινωνὸν ἕξετε τῶν πραττομένων· εἰ δ´ ἑτέρως ὑμῖν δοκεῖ, οὐδὲν ἄλλο λοιπὸν, ἢ πολλὰ τῆς εἰς ἐμὲ φιλίας ἐπευξάμενον ἀγαθὰ, καθ´ ἑαυτὸν ἅ μοι δοκῶ συμφέροντα πράττειν.“

2. Τοιαῦτα καὶ τοῦ βασιλέως εἰπόντος, ἐπὶ πολὺ μὲν πρὸς ἀλλήλους ἑώρων, τὸ τῆς γνώμης θαυμάζοντες ἐπὶ τὰ καλὰ βεβηκὸς, ὡς μηδὲν τῆς πρὸς τὸν βασιλέα καὶ πάππον αἰδοῦς ὑφεῖναι, καίτοι πολλοῖς αὐτὸν τοῖς λυποῦσιν ἀμειβομένου. Εἶθ´ ὁ πρωτοστράτωρ ἀπεκρίνατο τοιαῦτα· „ἡμῖν, ὦ βασιλεῦ, τὸ συμφέρον σοί τε καὶ ἡμῖν αὐτοῖς σκοποῦσιν, ἃ λυσιτελεῖν ἐδοκοῦμεν, ἐφθεγξάμεθα. ἃ δὲ περὶ βασιλέως ἐφθεγξάμεθα, οὐκ αὐτὸ τοῦτο μόνον ὅπως κακόν τι πάθοι σκοποῦντες ἐβουλευσάμεθα, ἀλλ´ ὅπως μὴ μετὰ τὸ φανερῶς εἰς τὸν πόλεμον καταστῆναι, τὶς ὑπολείποιτο μετὰ σοῦ προσδοκία δεινοῦ· τοῦτο γὰρ ἡμῖν περὶ πλείστου σκοπεῖται. Ἐπεὶ δ´ ὡς ἠκούσαμεν τῆς εἰς τὸν βασιλέα καὶ πάππον ἀσφαλείας τε καὶ τιμῆς τὴν οἰκείαν σωτηρίαν καὶ ἀσφάλειαν ἐν δευτέρῳ λογίζῃ, θαυμάζειν μὲν ἔπεισι τῆς μεγαλοψυχίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, πείθεσθαι δὲ οἷς ἂν ἐθέλῃς, καὶ ταῦτα νομίζειν καὶ δίκαια καὶ συμφέροντα, ἅπερ ἂν καὶ σοὶ συνδοκῇ. Εἰ δέ τι καὶ πρότερον διηνέχθημεν περὶ τοὺς λόγους, οὐκ ἀλλήλοις ἐναντία βουλευόμενοι, ἀλλ´ ὅπως μηδὲν τῶν δεόντων ἀνεξέταστον διαφύγῃ. Τοιγαροῦν ἐπεὶ τῆς ἀμφιβολίας παυσαμένης εἰς ἓν συνήλθομεν ταῖς γνώμαις, οὐδὲν ἄλλο λείπεται ἢ τοὺς λόγους καταλιπόντας, χωρεῖν ἐπὶ τὸ πράττειν τὰ δεδογμένα.

3. Καὶ Συργιάννη κατὰ γνώμην αὐτῷ εἰπόντος εἰρῆσθαι καὶ τοῦτο προσθέντος, ὡς „τῆς εἰς τὸν βασιλέα καὶ πάππον αἰδοῦς καὶ κηδεμονίας, ὦ βασιλεῦ, πολλαί σοι παρὰ τῷ μεγάλῳ καὶ οὐρανίῳ βασιλεῖ κείσονται χάριτες, καὶ ἢ μεταβαλεῖ τὰς γνώμας τῶν ἐπιβουλευόντων, ἢ, κακοῦν ὡρμημένων, αὐτὸς ὑπὲρ ἡμῶν πολεμήσει,“ τοῦ τε βασιλέως τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας καὶ εὐπειθείας πολλὴν ὁμολογήσαντος χάριν αὐτοῖς, εἰ φευκτέα ἢ μὴ, ἐσκόπουν. Ὁρῶντες δὲ ἀεὶ τὴν ἐπιοῦσαν μεῖζόν τι φύουσαν κακὸν, καὶ τοὺς κατὰ βασιλέως τοῦ πάππου καὶ βασιλέως θυμοὺς ἐπὶ μᾶλλον αὐξομένους, ἐκ τοῦ μηδαμοῦ τεκμαιρόμενοι μηδὲ λόγου τινὸς ψιλοῦ τούτῳ μεταδιδόναι· καὶ δεδοικότες μή τινος τῶν ἀδοκήτων ἐκ τοῦ αἰφνιδίου συμβάντος, οὐδ´ αὐτὸ τοῦτο διαδρᾶναι δυνηθεῖεν, ἐδόκει νῦν ὡς καιρὸν ἔχουσι καὶ ἀδείας εὐποροῦσιν, ἀφίστασθαι τοῦ Βυζαντίου.

4. Βασιλεὺς δὲ αὐτοὺς ταῦτα μὲν ᾗ ἔχουσιν εἰρηκέναι καὶ καλῶς στοχάσασθαι ἔφη, ἔτι μέντοι γε καρτερίας καὶ μεγαλοψυχίας προσδεῖν, ἄχρι καὶ αὐτῆς τῶν κινδύνων τῆς ἀκμῆς. Ἤλπιζε γὰρ ἀεὶ μεταβαλεῖν καὶ τῶν μελετωμένων ἀποστήσεσθαι τὸν βασιλέα. „τὸ δὲ νῦν ἔχον, περὶ τῆς βασιλίδος“ ἔφη „τῆς ἐμοὶ συνοίκου σκεπτέον, εἰ χρὴ καὶ ταύτην φεύγουσιν ἡμῖν συνέπεσθαι.“ ἦν δ´ ἐκ Γερμανῶν αὕτη θυγάτηρ δουκὸς ντὶ Μπρουζουὴκ τοῦ παρ´ αὐτοῖς ἐπιφανεστάτου καὶ λαμπρότητι πάντας τοὺς ὁμοφύλους ὑπερβάλλοντος τοῦ γένους. Τοῖς μὲν οὖν δυσὶ τῶν ἀναγκαίων ἐδόκει καὶ τὴν τοῦ βασιλέως γαμετὴν συμπαραλαβεῖν, διὰ τὸ καὶ αὐτοὺς τὰς γυναῖκας ἔχειν μεθ´ ἑαυτῶν, καὶ διὰ τοῦτο δέον εἶναι πάσῃ μηχανῇ χρήσασθαι, ὥστε καὶ τὴν βασιλίδα συνεῖναι τῷ βασιλεῖ.

suite
 

Chapitre X.

1. Discours du jeune Andronique. 2. Réponse de Synadène. 3. Ils proposent de partir de Constantinople. 4.. Ils mettent en délibération si le jeune Empereur emmènera sa femme avec lui.

1. Les grandes affaires ne doivent être traitées que dans les grandes assemblées. C'est pour cela que les anciens Grecs et Romains ont voulu que le Sénat fût composé de plusieurs Sénateurs, parce qu'ils étaient persuadés que tant de sages têtes jointes ensemble, ne pourraient jamais manquer de choisir en toutes fortes d'occasions le parti le plus honnête et le plus utile. C'est pour la même raison qu'un des Ecrivains Sacrés a dit, que le salut dépend de la multitude des Conseillers, et que celui qui manque de conseil est ennemi de soi-même. Comme vous êtes ici un grand nombre et 38 que vous avez tous une rare suffisance, Il me sera aisé de profiter de vos lumières pour former mon avis. Les mêmes choses ne paraissent pas agréables ou désagréables, désirables ou rejetables à tous les hommes, chacun en juge selon la disposition où il se trouve, ce fera aussi la disposition où je suis qui servira de règle à l'avis que je vais prendre.  Je suis si éloigné de vouloir rien faire contre l'honneur, ou contre la personne de mon Seigneur, que s'il me poursuivait l'épée à la main, je mettrais l'espérance de mon salut dans la fuite. Que si en fuyant je rencontrais quelque obstacle qui m'arrêtât, bien loin de me retourner pour me défendre, je me couvrirais le virage, de peur que si je le regardais, la violence de la colère, ou de la douleur ne me contraignît de lui arracher l'épée d'entre les mains, parce que je fuis persuadé que c'est une impiété à un fils de mettre la main sur son père, en quelque manière, et pour quelque occasion que ce soit. Je prends à témoin l'œil perçant de la justice Divine, qui est ouvert sur toutes les créatures, que j'ai un profond respect pour mon aïeul, et je vous prie de ne me rien dire qui le puisse diminuer, car ce serait inutilement. Si vous persistez dans votre première résolution, et si vous êtes prêts d'éviter par une sage retraite le péril qui nous menace, je m'offre de me joindre à vous, et de partager votre bonne, ou votre mauvaise fortune. Que si au contraire vous le rejetez, comme procédant de faiblesse ou de lâcheté, et si méprisant mes raisons,vous vous attachez au second avis, je vous déclare franchement que je n'y prendrai point de part, et que je vous laisserai 39 agir comme il vous plaira. Je rends à Dieu d'immortelles actions de grâces, de ce que l'affection que vous avez eue pour moi ne vous a point fait de tort, et de ce que nos délibérations ne sont venues à la connaissance de personne. Pour moi je me conduirai comme je pourrai, et comme il plaira à Dieu, dans le péril qui m'environne. Je sais bien que si je meurs dans le combat, vous répandrez des larmes sur mon tombeau, et vous conserverez la mémoire de notre amitié. Que si j'échappe de ce danger, il dépendra de vous de vous rejoindre à moi, et la séparation que nous allons faire n'empêchera, point cette réunion si vous ne voulez. Vous me trouverez toujours le même, et vous aurez toujours en ma personne un ami confiant et fidèle. Ne croyez pas néanmoins que notre séparation me soit indifférente, ni que je vous puisse quitter comme des personnes pour qui je n'aie qu'une affection, et une estime médiocre. Depuis que je parle, j'ai le cœur déchiré par la douleur que me donne la diversité de nos avis. Je suis assuré que j'en ressentirai de plus violentes à l'avenir ; mais je tâcherai de les supporter avec confiance, puis que nous ne trouvons point de voie d'accommodement. Car si vous étiez disposé à exécuter votre première résolution, sans entreprendre sur la vie de mon aïeul, je serais de votre parti; mais si vous êtes dans une autre pensée, je ne puis faire autre chose que vous remercier de votre amitié, et pourvoir à ma sureté le mieux qu'il me fera possible.

2. Apres que le jeune Empereur eut parlé de la sorte, ils s'entreregardèrent, admirant l'excès 40 de la générosité qui ne lui permettait pas de s'éloigner le moins du monde du respect qu'il portait à son aïeul, dans le temps qu'il en recevait les plus rigoureux traitements. Ensuite Synadène lui parla de cette sorte. Nous vous avons proposé sincèrement ce que nous avons cru être plus avantageux pour vos intérêts, et pour les nôtres. Ce n'était pas pour faire du mal à votre aïeul que nous avions pris contre lui l'avis que vous désapprouvez, mais seulement pour l'empêcher de vous en faire, au cas que l'on en vînt à une guerre. Mais puisque nous voyons que vous êtes plus en peine de sa conservation que de la votre, nous admirons votre magnanimité, et votre amour pour la justice, et déférant à vos volontés avec une parfaite soumission, nous les suivons comme la véritable règle, et de l'équité et de l'intérêt. Que si d'abord nous avons paru partager, ce n'était pas par un esprit de division, mais par un soin de ne rien laisser échapper sans l'avoir mûrement examiné. Maintenant que nous avons terminé toutes les difficultés, et que nous revenons tous a un même sentiment, il ne reste plus rien que de cesser de parler, et de commencer à agir.

3. Syrgian ayant dit que c'était-là son avis, et ayant ajouté,que le respect et la vénération que le jeune Andronique conservait pour l'Empereur son aïeul, attireraient sur lui de magnifiques récompenses de la bonté du Souverain des Empereurs, et qu'ils méritaient, ou qu'il exterminât les méchants, ou qu'il dissipât leurs desseins, 41 et le jeune Empereur ayant reparti, pour les remercier de l'affection, et du zèle qu'ils lui témoignaient, ils consultèrent s'ils devaient se retirer. Comme ils s'apercevaient clairement que le mal croissait de jour en jour, et que la colère du vieil Empereur s'augmentait à tel point, qu'il ne faisait plus l'honneur à son petit-fils de lui dire la moindre parole, et qu'ils appréhendaient d'être surpris, ils jugèrent qu'ils devaient partir de Constantinople, pendant qu'ils en avaient le temps et la liberté.

4. Bien que le jeune Andronique avouât que leur avis était fort judicieux et fort sage, il souhaitait néanmoins d'attendre jusqu'à ce que le péril fût extrême, dans la créance que son aïeul pourrait changer de disposition. Il ajouta qu'il fallait voir s'il était à propos que sa femme les suivît. Elle était Allemande de nation, fille du Duc de Brunfsvic, de la plus illustre famille, et de la plus ancienne noblesse. Synadène et Syrgian souhaitaient avec passion qu'elle suivît, parce qu'ils avaient les leurs avec eux, et il n'y avait point de machine qu'ils ne remuassent pour cet effet.

suite