Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME DEUXIÈME : VIE  DE MARIUS (partie 1 - partie 2)

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

 

 

PLUTARQUE

 

II

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

 

TOME DEUXIÈME

Timoléon. - Paul Emile
Pélopidas. — Marcelllus. - Aristide

Marcus Caton. — Philopoemen. — Titus Quintius

Flamininus. — Pyrrhus. — Marius

Lysandre. — SyllaPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

17, Rue de Lille

 

----

1845PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

---------------------------------

 

CAIUS MARIUS.

(De l'an 167 à l'an 86 avant J.-C.)


ΜΑΡΙΟΣ.

 

 

précédent

[26] Τότε δ' οὐχὶ κατὰ στόμα προσεφέροντο τοῖς Ῥωμαίοις, ἀλλ' ἐκκλίνοντες ἐπὶ δεξιὰ ὑπῆγον αὑτοὺς κατὰ μικρόν, ἐμβάλλοντες εἰς τὸ μέσον αὐτῶν τε καὶ τῶν πεζῶν ἐξ ἀριστερᾶς παρατεταγμένων. Καὶ συνεῖδον μὲν οἱ τῶν Ῥωμαίων στρατηγοὶ τὸν δόλον, ἐπισχεῖν δὲ τοὺς στρατιώτας οὐκ ἔφθησαν, ἀλλ' ἑνὸς ἐκβοήσαντος, ὅτι φεύγουσιν οἱ πολέμιοι, πάντες ὥρμησαν διώκειν. Καὶ τὸ πεζὸν ἐν τούτῳ τῶν βαρβάρων ἐπῄει καθάπερ πέλαγος ἀχανὲς κινούμενον. Ἐνταῦθα νιψάμενος ὁ Μάριος τὰς χεῖρας καὶ πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀνασχών, εὔξατο τοῖς θεοῖς καθ' ἑκατόμβης· εὔξατο δὲ καὶ Κάτλος ὁμοίως ἀνασχὼν τὰς χεῖρας καθιερώσειν τὴν τύχην τῆς ἡμέρας ἐκείνης. Τὸν δὲ Μάριον καὶ θύσαντα λέγεται, τῶν ἱερῶν αὐτῷ δειχθέντων, μέγα φθεγξάμενον εἰπεῖν· "ἐμὴ <ἡ> νίκη." γενομένης δὲ τῆς ἐφόδου πρᾶγμα νεμεσητὸν παθεῖν τὸν Μάριον οἱ περὶ Σύλλαν ἱστοροῦσι· κονιορτοῦ γὰρ ἀρθέντος οἷον εἰκὸς ἀπλέτου καὶ τῶν στρατοπέδων ἀποκεκρυμμένων, ἐκεῖνον μέν, ὡς τὸ πρῶτον ὥρμησε πρὸς τὴν δίωξιν, ἐπισπασάμενον τὴν δύναμιν ἀστοχῆσαι τῶν πολεμίων, καὶ παρενεχθέντα τῆς φάλαγγος ἐν τῷ πεδίῳ διαφέρεσθαι πολὺν χρόνον· τῷ δὲ Κάτλῳ τοὺς βαρβάρους ἀπὸ τύχης συρραγῆναι, καὶ γενέσθαι τὸν ἀγῶνα κατ' ἐκεῖνον καὶ τοὺς ἐκείνου μάλιστα στρατιώτας, ἐν οἷς αὐτὸς ὁ Σύλλας τετάχθαι φησί· συναγωνίσασθαι δὲ τοῖς Ῥωμαίοις τὸ καῦμα καὶ τὸν ἥλιον ἀντιλάμποντα τοῖς Κίμβροις. Δεινοὶ γὰρ ὄντες ὑπομεῖναι κρύη καὶ τόποις ἐντεθραμμένοι σκιεροῖς ὡς λέλεκται καὶ ψυχροῖς, ἀνετρέποντο πρὸς τὸ θάλπος, ἱδρῶτά τε μετ' ἄσθματος πολὺν ἐκ τῶν σωμάτων ἀφιέντες, καὶ τοὺς θυρεοὺς προβαλλόμενοι πρὸ τῶν προσώπων, ἅτε δὴ καὶ μετὰ τροπὰς θέρους τῆς μάχης γενομένης, ἃς ἄγουσι Ῥωμαῖοι πρὸ τριῶν ἡμερῶν τῆς νουμηνίας τοῦ νῦν μὲν Αὐγούστου, τότε δὲ Σεξτιλίου μηνός. ὤνησε δὲ καὶ πρὸς τὸ θαρρεῖν ὁ κονιορτός, ἀποκρύψας τοὺς πολεμίους· οὐ γὰρ κατεῖδον ἐκ πολλοῦ τὸ πλῆθος αὐτῶν, ἀλλὰ δρόμῳ τοῖς καθ' αὑτοὺς ἕκαστοι προσμείξαντες, ἐν χερσὶν ἦσαν ὑπὸ τῆς ὄψεως μὴ προεκφοβηθέντες. Οὕτω δ' ἦσαν διάπονοι τὰ σώματα καὶ κατηθληκότες, ὡς μήθ' ἱδροῦντά τινα μήτ' ἀσθμαίνοντα Ῥωμαίων ὀφθῆναι, διὰ πνίγους τοσούτου καὶ μετὰ δρόμου τῆς συρράξεως γενομένης, ὡς τὸν Κάτλον αὐτὸν ἱστορεῖν λέγουσι μεγαλύνοντα τοὺς στρατιώτας.

[27] Τὸ μὲν οὖν πλεῖστον μέρος καὶ μαχιμώτατον τῶν πολεμίων αὐτοῦ κατεκόπη· καὶ γὰρ ἦσαν ὑπὲρ τοῦ μὴ διασπᾶσθαι τὴν τάξιν οἱ πρόμαχοι μακραῖς ἁλύσεσι πρὸς ἀλλήλους συνεχόμενοι, διὰ τῶν ζωστήρων ἀναδεδεμέναις· τοὺς δὲ φεύγοντας ὤσαντες πρὸς τὸ χαράκωμα, τραγικωτάτοις ἐνετύγχανον πάθεσιν. Αἱ γὰρ γυναῖκες ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν μελανείμονες ἐφεστῶσαι, τούς τε φεύγοντας ἔκτεινον, αἱ μὲν ἄνδρας, αἱ δ' ἀδελφούς, αἱ δὲ πατέρας, καὶ τὰ νήπια τῶν τέκνων ἀπάγχουσαι ταῖς χερσὶν ἐρρίπτουν ὑπὸ τοὺς τροχοὺς καὶ τοὺς πόδας τῶν ὑποζυγίων, αὑτὰς δ' ἀπέσφαττον. Μίαν δέ φασιν ἐξ ἄκρου ῥυμοῦ κρεμαμένην τὰ παιδία τῶν αὑτῆς σφυρῶν ἀφημμένα βρόχοις ἑκατέρωθεν ἠρτῆσθαι· τοὺς δ' ἄνδρας ἀπορίᾳ δένδρων τοῖς κέρασι τῶν βοῶν, τοὺς δὲ τοῖς σκέλεσι προσδεῖν τοὺς αὑτῶν τραχήλους, εἶτα κέντρα προσφέροντας ἐξαλλομένων τῶν βοῶν ἐφελκομένους καὶ πατουμένους ἀπόλλυσθαι. Πλὴν καίπερ οὕτως αὐτῶν διαφθαρέντων, ἑάλωσαν ὑπὲρ ἓξ μυριάδας· αἱ δὲ τῶν πεσόντων ἐλέγοντο δὶς τοσαῦται γενέσθαι.

Τὰ μὲν οὖν χρήματα διήρπασαν οἱ Μαρίου στρατιῶται, τὰ δὲ λάφυρα καὶ τὰς σημαίας καὶ τὰς σάλπιγγας εἰς τὸ Κάτλου στρατόπεδον ἀνενεχθῆναι λέγουσιν· ᾧ καὶ μάλιστα τεκμηρίῳ χρῆσθαι τὸν Κάτλον, ὡς κατ' αὐτὸν ἡ νίκη γένοιτο. Καὶ μέντοι καὶ τοῖς στρατιώταις ὡς ἔοικεν ἐμπεσούσης ἔριδος, ᾑρέθησαν οἷον διαιτηταὶ πρέσβεις Παρμητῶν παρόντες, οὓς οἱ Κάτλου διὰ τῶν πολεμίων νεκρῶν ἄγοντες ἐπεδείκνυντο τοῖς ἑαυτῶν ὑσσοῖς διαπεπαρμένους· γνώριμοι δ' ἦσαν ὑπὸ γραμμάτων, τοὔνομα τοῦ Κάτλου παρὰ τὸ ξύλον αὐτῶν ἐγχαράξαντος. Οὐ μὴν ἀλλὰ τῷ Μαρίῳ προσετίθετο σύμπαν τὸ ἔργον, ἥ τε προτέρα νίκη καὶ τὸ πρόσχημα τῆς ἀρχῆς. Μάλιστα δ' οἱ πολλοὶ κτίστην τε Ῥώμης τρίτον ἐκεῖνον ἀνηγόρευον, ὡς οὐχ ἥττονα τοῦ Κελτικοῦ τοῦτον ἀπεωσμένον τὸν κίνδυνον, εὐθυμούμενοί τε μετὰ παίδων καὶ γυναικῶν ἕκαστοι κατ' οἶκον ἅμα τοῖς θεοῖς καὶ Μαρίῳ δείπνου καὶ λοιβῆς ἀπήρχοντο, καὶ θριαμβεύειν μόνον ἠξίουν ἀμφοτέρους τοὺς θριάμβους. Οὐ μὴν ἐθριάμβευσεν οὕτως, ἀλλὰ μετὰ τοῦ Κάτλου, μέτριον ἐπὶ τηλικαύταις εὐτυχίαις βουλόμενος παρέχειν ἑαυτόν, ἔστι δ' ὅτι καὶ τοὺς στρατιώτας φοβηθείς, παρατεταγμένους εἰ Κάτλος ἀπείργοιτο τῆς τιμῆς μηδ' ἐκεῖνον ἐᾶν θριαμβεύειν.

[28] Πέμπτην μὲν οὖν ὑπατείαν διεῖπε· τῆς δ' ἕκτης ὡς οὐδ' εἷς πρώτης ὠρέγετο, θεραπείαις τε τὸν δῆμον ἀναλαμβάνων καὶ πρὸς χάριν ἐνδιδοὺς τοῖς πολλοῖς, οὐ μόνον παρὰ τὸν ὄγκον καὶ τὸ κοινὸν ἀξίωμα τῆς ἀρχῆς, ἀλλὰ καὶ παρὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ὑγρός τις εἶναι βουλόμενος καὶ δημοτικός, ἥκιστα τοιοῦτος πεφυκώς. Ἀλλ' ἦν ὡς λέγουσι πρὸς πολιτείαν καὶ τοὺς ἐν ὄχλοις θορύβους ὑπὸ φιλοδοξίας ἀτολμότατος, καὶ τὸ παρὰ τὰς μάχας ἀνέκπληκτον καὶ στάσιμον ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἀπέλειπεν αὐτόν, ὑπὸ τῶν τυχόντων ἐπαίνων καὶ ψόγων ἐξιστάμενον. Καίτοι λέγεται Καμερίνων ἄνδρας ὁμοῦ χιλίους διαπρεπῶς ἀγωνισαμένους ἐν τῷ πολέμῳ δωρησάμενος πολιτείᾳ, δοκοῦντος εἶναι τούτου παρανόμου καί τινων ἐγκαλούντων, εἰπεῖν ὅτι τοῦ νόμου διὰ τὸν τῶν ὅπλων ψόφον οὐ κατακούσειεν. Οὐ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον ἔοικεν ἐκπλήσσεσθαι καὶ δεδιέναι τὴν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις κραυγήν. Ἐν μέν γε τοῖς ὅπλοις ἀξίωμα καὶ δύναμιν εἶχε διὰ τὴν χρείαν, ἐν δὲ τῇ πολιτείᾳ περικοπτόμενος τὰ πρωτεῖα, κατέφευγεν ἐπὶ τὴν τῶν πολλῶν εὔνοιαν καὶ χάριν, ὑπὲρ τοῦ μέγιστος γενέσθαι τὸ βέλτιστος εἶναι προϊέμενος. Πᾶσι μὲν οὖν προσέκρουε τοῖς ἀριστοκρατικοῖς, μάλιστα δ' ὀρρωδῶν τὸν Μέτελλον, ἠχαριστημένον ὑπ' αὐτοῦ καὶ φύσει δι' ἀρετὴν ἀληθῆ πολεμοῦντα τοῖς οὐ κατὰ τὸ βέλτιστον ὑποδυομένοις τὰ πλήθη καὶ πρὸς ἡδονὴν δημαγωγοῦσιν, ἐπεβούλευε τῆς πόλεως ἐκβαλεῖν τὸν ἄνδρα. Καὶ πρὸς τοῦτο Γλαυκίαν καὶ Σατορνῖνον ἀνθρώπους θρασυτάτους καὶ πλῆθος ἄπορον καὶ θορυβοποιὸν ὑφ' αὑτοῖς ἔχοντας οἰκειωσάμενος, εἰσέφερε νόμους δι' αὐτῶν, καὶ τὸ στρατιωτικὸν ἐπάρας κατεμείγνυε ταῖς ἐκκλησίαις καὶ κατεστασίαζε τὸν Μέτελλον. Ὡς δὲ Ῥουτίλιος ἱστορεῖ, τὰ μὲν ἄλλα φιλαλήθης ἀνὴρ καὶ χρηστός, ἰδίᾳ δὲ τῷ Μαρίῳ προσκεκρουκώς, ὥς φησι, καὶ τῆς ἕκτης ἔτυχεν ὑπατείας ἀργύριον εἰς τὰς φυλὰς καταβαλὼν πολὺ καὶ πριάμενος τὸ Μέτελλον ἐκκροῦσαι τῆς ἀρχῆς, Οὐαλλέριον δὲ Φλάκκον ὑπηρέτην μᾶλλον ἢ συνάρχοντα τῆς ὑπατείας λαβεῖν. Οὐδενὶ μέντοι τῶν πρὸ αὐτοῦ πλὴν μόνῳ Κορβίνῳ Οὐαλλερίῳ τοσαύτας ὑπατείας ἔδωκεν ὁ δῆμος, ἀλλ' ἐκείνῳ μὲν ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν τελευταίαν ἔτη πέντε καὶ τεσσαράκοντα γενέσθαι λέγουσι, Μάριος δὲ μετὰ τὴν πρώτην τὰς πέντε ῥύμῃ μιᾷ τύχης διέδραμε.

[29] Καὶ μάλιστα περὶ τὴν τελευταίαν ἐφθονεῖτο, πολλὰ συνεξαμαρτάνων τοῖς περὶ τὸν Σατορνῖνον. Ὧν ἦν καὶ ὁ Νωνίου φόνος, ὃν ἀντιπαραγγέλλοντα δημαρχίαν ἀπέσφαξεν ὁ Σατορνῖνος. Εἶτα δημαρχῶν ἐπῆγε τὸν περὶ τῆς χώρας νόμον, ᾧ προσεγέγραπτο τὴν σύγκλητον ὀμόσαι προσελθοῦσαν, ἦ μὴν ἐμμενεῖν οἷς ἂν ὁ δῆμος ψηφίσαιτο καὶ πρὸς μηδὲν ὑπεναντιώσεσθαι. Τοῦτο τοῦ νόμου τὸ μέρος προσποιούμενος ἐν τῇ βουλῇ διώκειν ὁ Μάριος οὐκ ἔφη δέξεσθαι τὸν ὅρκον, οὐδ' ἄλλον οἴεσθαι σωφρονοῦντα· καὶ γὰρ εἰ μὴ μοχθηρὸς ἦν ὁ νόμος, ὕβριν εἶναι τὰ τοιαῦτα τὴν βουλὴν διδόναι βιαζομένην, ἀλλὰ μὴ πειθοῖ μηδ' ἑκοῦσαν. Ταῦτα δ' οὐχ οὕτως φρονῶν ἔλεγεν, ἀλλ' ἀπάτην τῷ Μετέλλῳ περιτιθεὶς ἄφυκτον. Αὐτὸς μὲν γὰρ εἰς ἀρετῆς καὶ δεινότητος μερίδα τὸ ψεύσασθαι τιθέμενος, λόγον οὐδένα τῶν πρὸς τὴν σύγκλητον ὡμολογημένων ἕξειν ἔμελλε, τὸν δὲ Μέτελλον εἰδὼς βέβαιον ἄνδρα καὶ τὴν "ἀλήθειαν ἀρχὴν μεγάλης ἀρετῆς" κατὰ Πίνδαρον ἡγούμενον, ἐβούλετο τῇ πρὸς τὴν σύγκλητον ἀρνήσει προληφθέντα καὶ μὴ δεξάμενον τὸν ὅρκον εἰς ἀνήκεστον ἐμβαλεῖν πρὸς τὸν δῆμον ἔχθραν. Ὃ καὶ συνέβη. Τοῦ γὰρ Μετέλλου φήσαντος μὴ ὀμόσειν, τότε μὲν ἡ βουλὴ διελύθη·

μετὰ δ' ἡμέρας ὀλίγας τοῦ Σατορνίνου πρὸς τὸ βῆμα τοὺς συγκλητικοὺς ἀνακαλουμένου καὶ τὸν ὅρκον ὀμνύειν ἀναγκάζοντος, ὁ Μάριος παρελθών, γενομένης σιωπῆς καὶ πάντων εἰς ἐκεῖνον ἀνηρτημένων, μακρὰ χαίρειν φράσας τοῖς ἐν τῇ βουλῇ νεανιευθεῖσιν ἀπὸ φωνῆς, οὐχ οὕτω πλατὺν ἔφη φορεῖν τὸν τράχηλον, ὡς προαποφαίνεσθαι καθάπαξ εἰς πρᾶγμα τηλικοῦτον, ἀλλ' ὀμεῖσθαι καὶ τῷ νόμῳ πειθαρχήσειν, εἴπερ ἔστι νόμος· καὶ γὰρ τοῦτο προσέθηκε τὸ σοφὸν ὥσπερ παρακάλυμμα τῆς αἰσχύνης. Ὁ μὲν οὖν δῆμος ἡσθεὶς ὀμόσαντος ἀνεκρότησε καὶ κατευφήμησε, τοὺς δ' ἀρίστους κατήφεια δεινὴ καὶ μῖσος ἔσχε τοῦ Μαρίου τῆς μεταβολῆς. ὤμνυσαν οὖν ἅπαντες ἐφεξῆς δεδιότες τὸν δῆμον ἄχρι Μετέλλου· Μέτελλος δέ, καίπερ ἀντιβολούντων καὶ δεομένων τῶν φίλων ὀμόσαι καὶ μὴ περιβαλεῖν ἑαυτὸν ἐπιτιμίοις ἀνηκέστοις, ἃ κατὰ τῶν μὴ ὀμνυόντων ὁ Σατορνῖνος εἰσέφερεν, οὐχ ὑφήκατο τοῦ φρονήματος οὐδ' ὤμοσεν, ἀλλ' ἐμμένων τῷ ἤθει καὶ πᾶν παθεῖν δεινὸν ἐπὶ τῷ μηθὲν αἰσχρὸν ἐργάσασθαι παρεσκευασμένος, ἀπῆλθεν ἐκ τῆς ἀγορᾶς, διαλεγόμενος τοῖς περὶ αὐτόν, ὡς τὸ κακόν τι πρᾶξαι φαῦλον εἴη, τὸ δὲ καλὸν μέν, ἀκινδύνως δὲ κοινόν, ἴδιον δ' ἀνδρὸς ἀγαθοῦ τὸ μετὰ κινδύνων τὰ καλὰ πράσσειν. Ἐκ τούτου ψηφίζεται Σατορνῖνος ἐπικηρύξαι τοὺς ὑπάτους, ὅπως πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ στέγης εἴργηται Μέτελλος· καὶ τὸ φαυλότατον αὐτοῖς τοῦ πλήθους παρῆν ἕτοιμον ἀποκτιννύναι τὸν ἄνδρα. Τῶν δὲ βελτίστων περιπαθούντων καὶ συντρεχόντων πρὸς τὸν Μέτελλον, οὐκ εἴα στασιάζειν δι' αὐτόν, ἀλλ' ἀπῆλθεν ἐκ τῆς πόλεως, ἔμφρονι λογισμῷ χρησάμενος. "ἢ γὰρ ἀμεινόνων" ἔφη "τῶν πραγμάτων γενομένων καὶ τοῦ δήμου μετανοήσαντος ἀφίξομαι παρακαλούμενος, ἢ μενόντων ὁμοίων, ἀπηλλάχθαι κράτιστον." ἀλλὰ γὰρ ὅσης μὲν ἀπέλαυσεν εὐνοίας παρὰ τὴν φυγὴν καὶ τιμῆς Μέτελλος, ὃν δὲ τρόπον ἐν Ῥόδῳ φιλοσοφῶν διῃτήθη, βέλτιον ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου γραφομένοις εἰρήσεται.

[30] Μάριος δὲ τὸν Σατορνῖνον ἀντὶ τῆς ὑπουργίας ταύτης ἐπὶ πᾶν προϊόντα τόλμης καὶ δυνάμεως περιορᾶν ἀναγκαζόμενος, ἔλαθεν οὐκ ἀνεκτὸν ἀπεργασάμενος κακόν, ἀλλ' ἄντικρυς ὅπλοις καὶ σφαγαῖς ἐπὶ τυραννίδα καὶ πολιτείας ἀνατροπὴν πορευόμενον. Αἰδούμενος δὲ τοὺς κρατίστους, θεραπεύων δὲ τοὺς πολλούς, ἔργον ἀνελεύθερον ἐσχάτως ὑπέμεινε καὶ παλίμβολον. Ἐλθόντων γὰρ ὡς αὐτὸν ὑπὸ νύκτα τῶν πρώτων ἀνδρῶν καὶ παρακαλούντων ἐπὶ τὸν Σατορνῖνον, ἑτέραις θύραις ἐκεῖνον ὑπεδέξατο τούτων ἀγνοούντων· εἶτα πρόφασιν λέγων πρὸς ἀμφοτέρους κοιλίας διάρροιαν, νῦν μὲν ὡς τούτους, νῦν δ' ὡς ἐκεῖνον ἐπὶ τῆς οἰκίας ἀνὰ μέρος διατρέχων, συνέκρουε καὶ παρώξυνεν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῆς βουλῆς καὶ τῶν ἱππέων συνισταμένων καὶ ἀγανακτούντων, ἐξήνεγκεν εἰς ἀγορὰν τὰ ὅπλα, καὶ καταδιωχθέντας αὐτοὺς εἰς τὸ Καπετώλιον εἷλε δίψει· τοὺς γὰρ ὀχετοὺς ἀπέκοψεν, οἱ δ' ἀπειπόντες ἐκεῖνον ἐκάλουν καὶ παρέδωκαν σφᾶς αὐτοὺς διὰ τῆς λεγομένης δημοσίας πίστεως. Ἐπεὶ δὲ παντοῖος γενόμενος ὑπὲρ τοῦ σῶσαι τοὺς ἄνδρας οὐδὲν ὤνησεν, ἀλλὰ κατιόντες εἰς ἀγορὰν ἀνῃρέθησαν, ἐκ τούτου τοῖς τε δυνατοῖς ἅμα καὶ τῷ δήμῳ προσκεκρουκώς, τιμητείας παραπεσούσης ἐπίδοξος ὢν οὐ μετῆλθεν, ἀλλ' εἴασεν ἑτέρους ὑποδεεστέρους αἱρεθῆναι, δεδιὼς ἀποτυχεῖν. Ἄλλως δ' αὐτὸς ἐκαλλωπίζετο πολλοῖς μὴ θέλειν ἀπεχθάνεσθαι, τοὺς βίους αὐτῶν καὶ τὰ ἤθη πικρῶς ἐξετάζων.

[31] Δόγματος δ' εἰσφερομένου Μέτελλον ἀπὸ τῆς φυγῆς ἀνακαλεῖσθαι, πολλὰ καὶ διὰ λόγων καὶ δι' ἔργων μάτην ἐναντιωθείς, τέλος ἀπεῖπε· καὶ δεξαμένου τὴν γνώμην τοῦ δήμου προθύμως, οὐχ ὑπομένων κατερχόμενον ἐπιδεῖν τὸν Μέτελλον, ἐξέπλευσεν εἰς Καππαδοκίαν καὶ Γαλατίαν, λόγῳ μὲν ἀποδώσων ἃς εὔξατο τῇ Μητρὶ τῶν θεῶν θυσίας, ἑτέραν δὲ τῆς ἀποδημίας ἔχων ὑπόθεσιν λανθάνουσαν τοὺς πολλούς. Ἀφυὴς γὰρ ὢν πρὸς εἰρήνην καὶ ἀπολίτευτος, ηὐξημένος δὲ τοῖς πολέμοις, εἶτα κατὰ μικρὸν αὖθις ὑπ' ἀργίας καὶ ἡσυχίας ἀπομαραίνεσθαι τὴν δύναμιν αὑτοῦ καὶ τὴν δόξαν οἰόμενος, ἐζήτει καινῶν (4) πραγμάτων ἀρχάς. ἤλπιζε γὰρ τοὺς βασιλεῖς συνταράξας καὶ Μιθριδάτην ἐπίδοξον ὄντα πολεμήσειν ἀναστήσας καὶ παροξύνας, εὐθὺς ἐπ' αὐτὸν ἡγεμὼν αἱρεθήσεσθαι καὶ νέων μὲν τὴν πόλιν θριάμβων, σκύλων δὲ Ποντικῶν καὶ πλούτου βασιλικοῦ τὸν οἶκον ἐμπλήσειν. Διὸ καὶ Μιθριδάτου πάσῃ χρησαμένου θεραπείᾳ καὶ τιμῇ πρὸς αὐτόν, οὐ καμφθεὶς οὐδ' ὑπείξας, ἀλλ' εἰπών "ἢ μεῖζον ὦ βασιλεῦ πειρῶ δύνασθαι Ῥωμαίων, ἢ ποίει σιωπῇ τὸ προστασσόμενον", ἐξέπληξεν αὐτόν, ὡς φωνῆς μὲν πολλάκις, παρρησίας δὲ τότε πρῶτον ἀκούσαντα Ῥωμαϊκῆς.

[32] Ἐπανελθὼν δ' εἰς Ῥώμην, οἰκίαν ἐδείματο τῆς ἀγορᾶς πλησίον, εἴθ', ὡς αὐτὸς ἔλεγε, τοὺς θεραπεύοντας αὐτὸν ἐνοχλεῖσθαι μὴ βουλόμενος μακρὰν βαδίζοντας, εἴτε τοῦτ' αἴτιον οἰόμενος εἶναι τοῦ μὴ πλείονας ἄλλων ἐπὶ θύρας αὐτοῦ φοιτᾶν. Τὸ δ' οὐκ ἦν ἄρα τοιοῦτον· ἀλλ' ὁμιλίας χάριτι καὶ πολιτικαῖς χρείαις ἑτέρων λειπόμενος, ὥσπερ ὄργανον πολεμικὸν ἐπ' εἰρήνης παρημελεῖτο. Καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις ἧττον ἤχθετο παρευδοκιμούμενος, σφόδρα δ' αὐτὸν ἠνία Σύλλας, ἐκ τοῦ πρὸς ἐκεῖνον αὐξανόμενος φθόνου τῶν δυνατῶν καὶ τὰς πρὸς ἐκεῖνον διαφορὰς ἀρχὴν πολιτείας ποιούμενος. Ἐπεὶ δὲ καὶ Βόκχος ὁ Νομὰς σύμμαχος Ῥωμαίων ἀναγεγραμμένος ἔστησεν ἐν Καπετωλίῳ Νίκας τροπαιοφόρους καὶ παρ' αὐταῖς ἐν εἰκόσι χρυσαῖς Ἰουγούρθαν ἐγχειριζόμενον ὑπ' αὐτοῦ Σύλλᾳ, τοῦτ' ἐξέστησεν ὀργῇ καὶ φιλονικίᾳ Μάριον, ὡς Σύλλα περισπῶντος εἰς ἑαυτὸν τὰ ἔργα, καὶ παρεσκευάζετο βίᾳ τὰ ἀναθήματα καταβάλλειν. Ἀντεφιλονίκει δὲ Σύλλας, καὶ τὴν στάσιν ὅσον οὔπω φερομένην εἰς μέσον ἐπέσχεν ὁ συμμαχικὸς πόλεμος, ἐξαίφνης ἐπὶ τὴν πόλιν ἀναρραγείς. Τὰ γὰρ μαχιμώτατα τῶν Ἰταλικῶν ἐθνῶν καὶ πολυανθρωπότατα κατὰ τῆς Ῥώμης συνέστησαν καὶ μικρὸν ἐδέησαν συγχέαι τὴν ἡγεμονίαν, οὐ μόνον ὅπλοις ἐρρωμένα καὶ σώμασιν, ἀλλὰ καὶ τόλμαις στρατηγῶν καὶ δεινότησι χρησάμενα θαυμασταῖς καὶ ἀντιπάλοις.

[33] Οὗτος ὁ πόλεμος τοῖς πάθεσι ποικίλος γενόμενος καὶ ταῖς τύχαις πολυτροπώτατος, ὅσον Σύλλᾳ προσέθηκε δόξης καὶ δυνάμεως, τοσοῦτον ἀφεῖλε Μαρίου. Βραδὺς γὰρ ἐφάνη ταῖς ἐπιβολαῖς, ὄκνου τε περὶ πάντα καὶ μελλήσεως ὑπόπλεως, εἴτε τοῦ γήρως τὸ δραστήριον ἐκεῖνο καὶ θερμὸν ἐν αὐτῷ κατασβεννύντος - ἑξηκοστὸν γὰρ ἤδη καὶ πέμπτον ἔτος ὑπερέβαλλεν - εἴθ', ὡς αὐτὸς ἔλεγε, περὶ νεῦρα γεγονὼς νοσώδης καὶ σώματι δύσεργος ὢν ὑπέμενε παρὰ δύναμιν αἰσχύνῃ τὰς στρατείας. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τότε μάχῃ τε μεγάλῃ νικήσας, ἑξακισχιλίους ἀνεῖλε τῶν πολεμίων καὶ λαβὴν οὐδαμῇ παρέσχεν αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ περιταφρευόμενος ἠνέσχετο καὶ χλευαζόμενος καὶ <προ>καλούμενος οὐ παρωξύνθη. Λέγεται δὲ Ποπαιδίου Σίλωνος, ὃς μέγιστον εἶχε τῶν πολεμίων ἀξίωμα καὶ δύναμιν, εἰπόντος πρὸς αὐτόν "εἰ μέγας εἶ στρατηγὸς ὦ Μάριε, διαγώνισαι καταβάς", ἀποκρίνασθαι· "σὺ μὲν οὖν, εἰ μέγας εἶ στρατηγός, ἀνάγκασόν με διαγωνίσασθαι μὴ βουλόμενον." πάλιν δέ ποτε τῶν μὲν πολεμίων καιρὸν ἐπιχειρήσεως παραδιδόντων, τῶν δὲ Ῥωμαίων ἀποδειλιασάντων, ὡς ἀνεχώρησαν ἀμφότεροι, συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν τοὺς στρατιώτας "ἀπορῶ" φησὶ "πότερον εἴπω τοὺς πολεμίους ἀνανδροτέρους ἢ ὑμᾶς· οὔτε γὰρ ἐκεῖνοι τὸν νῶτον ὑμῶν οὔθ' ὑμεῖς ἐκείνων τὸ ἰνίον ἰδεῖν ἐδυνήθητε." τέλος δ' ἀφῆκε τὴν στρατηγίαν ὡς ἐξαδυνατῶν τῷ σώματι διὰ τὴν ἀσθένειαν.

[34] Ἐπεὶ δ' ἤδη τῶν Ἰταλῶν ἐγκεκλικότων ἐμνηστεύοντο πολλοὶ τὸν Μιθριδατικὸν πόλεμον ἐν Ῥώμῃ διὰ τῶν δημαγωγῶν, παρὰ πᾶσαν ἐλπίδα Σουλπίκιος δήμαρχος ἀνὴρ θρασύτατος παραγαγὼν Μάριον ἀπεδείκνυεν ἀνθύπατον στρατηγὸν ἐπὶ Μιθριδάτην. Καὶ ὁ δῆμος διέστη, τῶν μὲν αἱρουμένων τὰ Μαρίου, τῶν δὲ Σύλλαν καλούντων καὶ τὸν Μάριον ἐπὶ θερμὰ κελευόντων εἰς Βαΐας βαδίζειν καὶ τὸ σῶμα θεραπεύειν ὑπό τε γήρως καὶ ῥευμάτων ἀπειρηκός, ὡς αὐτὸς ἔλεγε. Καὶ γὰρ ἦν ἐκεῖ περὶ Μισηνοὺς τῷ Μαρίῳ πολυτελὴς οἰκία, τρυφὰς ἔχουσα καὶ διαίτας θηλυτέρας ἢ κατ' ἄνδρα πολέμων τοσούτων καὶ στρατειῶν αὐτουργόν. Ταύτην λέγεται μυριάδων ἑπτὰ ἡμίσους Κορνηλία πρίασθαι, χρόνου δ' οὐ πάνυ πολλοῦ <δια>γενομένου Λεύκιος Λεύκολλος ὠνεῖται μυριάδων πεντήκοντα καὶ διακοσίων· οὕτως ταχέως ἀνέδραμεν ἡ πολυτέλεια, καὶ τοσαύτην ἐπίδοσιν τὰ πράγματα πρὸς τρυφὴν ἔλαβεν. Οὐ μὴν ἀλλὰ Μάριος φιλοτίμως πάνυ καὶ μειρακιωδῶς ἀποτριβόμενος τὸ γῆρας καὶ τὴν ἀσθένειαν, ὁσημέραι κατέβαινεν εἰς τὸ πεδίον, καὶ μετὰ τῶν νεανίσκων γυμναζόμενος ἐπεδείκνυε τὸ σῶμα κοῦφον μὲν ὅπλοις, ἔποχον δὲ ταῖς ἱππασίαις, καίπερ οὐκ εὐσταλὴς γεγονὼς ἐν γήρᾳ τὸν ὄγκον, ἀλλ' εἰς σάρκα περιπληθῆ καὶ βαρεῖαν ἐνδεδωκώς. Ἐνίοις μὲν οὖν ἤρεσκε ταῦτα πράττων, καὶ κατιόντες ἐθεῶντο τὴν φιλοτιμίαν αὐτοῦ καὶ τὰς ἁμίλλας, τοῖς δὲ βελτίστοις ὁρῶσιν οἰκτίρειν ἐπῄει τὴν πλεονεξίαν καὶ τὴν φιλοδοξίαν, ὅτι πλουσιώτατος ἐκ πένητος καὶ μέγιστος ἐκ μικροῦ γεγονώς, ὅρον οὐκ οἶδεν εὐτυχίας, οὐδὲ θαυμαζόμενος ἀγαπᾷ καὶ ἀπολαύων ἐν ἡσυχίᾳ τῶν παρόντων, ἀλλ' ὥσπερ ἐνδεὴς ἁπάντων εἰς Καππαδοκίαν καὶ τὸν Εὔξεινον Πόντον ἄρας ἐκ θριάμβων καὶ δόξης ἐκφέρει τοσοῦτον γῆρας, Ἀρχελάῳ καὶ Νεοπτολέμῳ τοῖς Μιθριδάτου σατράπαις διαμαχούμενος. Αἱ δὲ πρὸς ταῦτα τοῦ Μαρίου δικαιολογίαι παντάπασιν ἐφαίνοντο ληρώδεις· ἔφη γὰρ ἐθέλειν τὸν υἱὸν ἀσκῆσαι παρὼν αὐτὸς ἐπὶ στρατείας.

[35] Ταῦτα τὴν πόλιν ἐκ πολλῶν χρόνων ὕπουλον γεγενημένην καὶ νοσοῦσαν ἀνέρρηξεν, εὐφυέστατον εὑρόντος ὄργανον Μαρίου πρὸς τὸν κοινὸν ὄλεθρον τὸ Σουλπικίου θράσος, ὃς διὰ τἆλλα πάντα θαυμάζων καὶ ζηλῶν τὸν Σατορνῖνον, ἀτολμίαν ἐπεκάλει τοῖς πολιτεύμασιν αὐτοῦ καὶ μέλλησιν. Αὐτὸς δὲ μὴ μέλλων ἑξακοσίους μὲν εἶχε περὶ αὑτὸν τῶν ἱππικῶν οἷον δορυφόρους, καὶ τούτους ἀντισύγκλητον ὠνόμαζεν, ἐπελθὼν δὲ μεθ' ὅπλων ἐκκλησιάζουσι τοῖς ὑπάτοις, τοῦ μὲν ἑτέρου φυγόντος ἐξ ἀγορᾶς τὸν υἱὸν ἐγκαταλαβὼν ἀπέσφαξε, Σύλλας δὲ παρὰ τὴν οἰκίαν τοῦ Μαρίου διωκόμενος, οὐδενὸς ἂν προσδοκήσαντος εἰσέπεσε· καὶ τοὺς μὲν διώκοντας ἔλαθε δρόμῳ παρενεχθέντας, ὑπ' αὐτοῦ δὲ Μαρίου λέγεται κατὰ θύρας ἑτέρας ἀσφαλῶς ἀποπεμφθεὶς διεκπεσεῖν εἰς τὸ στρατόπεδον. Αὐτὸς δὲ Σύλλας ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν οὔ φησι καταφυγεῖν πρὸς τὸν Μάριον, ἀλλ' ἀπαλλαχθῆναι βουλευσόμενος ὑπὲρ ὧν Σουλπίκιος ἠνάγκαζεν αὐτὸν ἄκοντα ψηφίσασθαι, περισχὼν ἐν κύκλῳ ξίφεσι γυμνοῖς καὶ συνελάσας πρὸς τὸν Μάριον, ἄχρι οὗ προελθὼν ἐκεῖθεν εἰς ἀγορὰν ὡς ἠξίουν ἐκεῖνοι τὰς ἀπραξίας ἔλυσε. Γενομένων δὲ τούτων, ὅ τε Σουλπίκιος ἤδη κρατῶν ἐπεχειροτόνησε τῷ Μαρίῳ τὴν στρατηγίαν, ὅ τε Μάριος ἐν παρασκευῇ τῆς ἐξόδου καθειστήκει, καὶ δύο χιλιάρχους ἐξέπεμψε παραληψομένους τὸ Σύλλα στράτευμα. Σύλλας δὲ τοὺς στρατιώτας παροξύνας - ἦσαν δὲ τρισμυρίων καὶ πεντακισχιλίων οὐ μείους ὁπλῖται - προήγαγεν ἐπὶ τὴν Ῥώμην. Τοὺς δὲ χιλιάρχους οὓς ἔπεμψε Μάριος προσπεσόντες οἱ στρατιῶται διέφθειραν.

Πολλοὺς δὲ καὶ Μάριος ἐν Ῥώμῃ τῶν Σύλλα φίλων ἀνῃρήκει, καὶ δούλοις ἐλευθερίαν ἐκήρυττεν ἐπὶ συμμαχίᾳ· λέγονται δὲ τρεῖς μόνοι προσγενέσθαι. Μικρὰ δ' ἀντιστὰς εἰσελάσαντι τῷ Σύλλᾳ καὶ ταχέως ἐκβιασθεὶς ἔφυγε. Τῶν δὲ περὶ αὐτὸν ὡς πρῶτον ἐξέπεσε τῆς πόλεως διασπαρέντων, σκότους ὄντος εἴς τι τῶν ἐπαυλίων αὑτοῦ Σολώνιον κατέφυγε. Καὶ τὸν μὲν υἱὸν ἔπεμψεν ἐκ τῶν Μουκίου τοῦ πενθεροῦ χωρίων οὐ μακρὰν ὄντων τὰ ἐπιτήδεια ληψόμενον, αὐτὸς δὲ καταβὰς εἰς Ὠστίαν, φίλου τινὸς Νουμερίου πλοῖον αὐτῷ παρασκευάσαντος, οὐκ ἀναμείνας τὸν υἱόν, ἀλλὰ Γράνιον ἔχων μεθ' αὑτοῦ τὸν πρόγονον, ἐξέπλευσεν. Ὁ δὲ νεανίας ὡς ἦλθεν εἰς τὰ χωρία τοῦ Μουκίου, λαμβάνων τι καὶ σκευαζόμενος ἡμέρας καταλαβούσης οὐ παντάπασι τοὺς πολεμίους ἔλαθεν, ἀλλ' ἦλθον ἱππεῖς ἐλαύνοντες καθ' ὑπόνοιαν ἐπὶ τὸν τόπον· οὓς ὁ τῶν ἀγρῶν ἐπιμελητὴς προϊδόμενος, ἔκρυψε τὸν Μάριον ἐν ἁμάξῃ κυάμους ἀγούσῃ, καὶ βοῦς ὑποζεύξας ἀπήντα τοῖς ἱππεῦσιν, εἰς πόλιν ἐλαύνων τὴν ἅμαξαν. Οὕτω δὲ πρὸς τὴν οἰκίαν τῆς γυναικὸς ὁ Μάριος διακομισθεὶς καὶ λαβὼν ὅσων ἐδεῖτο, νυκτὸς ἐπὶ θάλασσαν ἧκε καὶ νεὼς ἐπιβὰς εἰς Λιβύην πλεούσης ἀπεπέρασεν.

[36] Ὁ δὲ πρεσβύτης Μάριος ὡς ἀνήχθη, πνεύματι φορῷ κομιζόμενος παρὰ τὴν Ἰταλίαν, ἐφοβήθη Γεμίνιόν τινα τῶν ἐν Ταρρακίνῃ δυνατῶν ἐχθρὸν αὑτοῦ, καὶ τοῖς ναύταις προεῖπεν εἴργεσθαι Ταρρακίνης. Οἱ δ' ἐβούλοντο μὲν αὐτῷ χαρίζεσθαι, τοῦ δὲ πνεύματος εἰς πελάγιον μεθισταμένου καὶ κλύδωνα κατάγοντος πολύν, οὔτε τὸ πορθμεῖον ἐδόκει περικλυζόμενον ἀνθέξειν, τοῦ τε Μαρίου δυσφοροῦντος καὶ κακῶς ἔχοντος ὑπὸ ναυτίας, μόλις ἀντιλαμβάνονται τῶν περὶ τὸ Κίρκαιον αἰγιαλῶν. Τοῦ δὲ χειμῶνος αὐξανομένου καὶ τῶν σιτίων ἐπιλιπόντων, ἐκβάντες ἐπλάζοντο πρὸς οὐδένα σκοπόν, ἀλλ' οἷα συμβαίνει ταῖς μεγάλαις ἀπορίαις ἀεὶ φεύγειν ἐκ τοῦ παρόντος ὡς χαλεπωτάτου καὶ τὰς ἐλπίδας ἔχειν ἐν τοῖς ἀδήλοις. Ἐπεὶ πολεμία μὲν ἐκείνοις ἡ γῆ πολεμία δ' ἡ θάλασσα, φοβερὸν δ' ἦν ἀνθρώποις περιπεσεῖν, φοβερὸν δὲ μὴ περιπεσεῖν δι' ἔνδειαν τῶν ἀναγκαίων. Οὐ μὴν ἀλλ' ὀψέ που βοτῆρσιν ὀλίγοις ἐντυγχάνουσιν, οἳ δοῦναι μὲν οὐδὲν ἔσχον αὐτοῖς δεομένοις, γνωρίσαντες δὲ τὸν Μάριον ἐκέλευον ἀπαλλάττεσθαι τὴν ταχίστην· ὀλίγον γὰρ ἔμπροσθεν αὐτόθι κατὰ ζήτησιν αὐτοῦ συχνοὺς ἱππέας ὀφθῆναι διεξελαύνοντας. Ἐν παντὶ δὴ γεγονὼς ἀπορίας, μάλιστα δὲ νηστείᾳ τῶν περὶ αὐτὸν ἀπαγορευόντων, τότε μὲν ἐκτραπόμενος τῆς ὁδοῦ καὶ καταβαλὼν ἑαυτὸν εἰς ὕλην βαθεῖαν, ἐπιπόνως διενυκτέρευσε. Τῇ δ' ὑστεραίᾳ συνηγμένος ὑπ' ἐνδείας, καὶ τῷ σώματι πρὶν ἐκλελύσθαι παντάπασι χρήσασθαι βουλόμενος, ἐχώρει παρὰ τὸν αἰγιαλόν, ἐπιθαρσύνων τοὺς ἑπομένους καὶ δεόμενος μὴ προαποκάμνειν τῆς τελευταίας ἐλπίδος, ἐφ' ἣν ἑαυτὸν φυλάττει μαντεύμασι παλαιοῖς πιστεύων. Νέος γὰρ ὢν ἔτι παντελῶς καὶ διατρίβων κατ' ἀγρόν, ὑποδέξασθαι τῷ ἱματίῳ καταφερομένην ἀετοῦ νεοττιὰν ἑπτὰ νεοττοὺς ἔχουσαν· ἰδόντας δὲ τοὺς γονεῖς καὶ θαυμάσαντας διαπυνθάνεσθαι τῶν μάντεων· τοὺς δ' εἰπεῖν, ὡς ἐπιφανέστατος ἀνθρώπων ἔσοιτο, καὶ τὴν μεγίστην ἡγεμονίαν καὶ ἀρχὴν ἑπτάκις αὐτὸν λαβεῖν ἀναγκαῖον εἴη. Ταῦθ' οἱ μὲν ἀληθῶς τῷ Μαρίῳ συντυχεῖν οὕτω λέγουσιν, οἱ δὲ (του)τοὺς τότε καὶ παρὰ τὴν ἄλλην φυγὴν ἀκούσαντας αὐτοῦ καὶ πιστεύσαντας ἀναγράψαι, πρᾶγμα κομιδῇ μυθῶδες. Ἀετὸς γὰρ οὐ τίκτει πλείονα τῶν δυεῖν, ἀλλὰ καὶ Μουσαῖον ἐψεῦσθαι λέγουσιν, εἰπόντα περὶ τοῦ ἀετοῦ·

ὃς τρία μὲν τίκτει, δύο δ' ἐκλέπει, ἓν δ' ἀλεγίζει. 

Τὸ μέντοι πολλάκις ἐν τῇ φυγῇ καὶ ταῖς ἐσχάταις ἀπορίαις Μάριον εἰπεῖν, ὡς ἄχρις ἑβδόμης ὑπατείας πρόεισιν, ὁμολογούμενόν ἐστιν.

[37] Ἤδη δὲ Μιντούρνης πόλεως Ἰταλικῆς ὁδὸν εἴκοσι σταδίων ἀπέχοντες, ὁρῶσιν ἱππέων ἴλην πρόσωθεν ἐλαύνοντας ἐπ' αὐτοὺς καὶ κατὰ τύχην ὁλκάδας δύο φερομένας. Ὡς οὖν ἕκαστος ποδῶν εἶχε καὶ ῥώμης, καταδραμόντες ἐπὶ τὴν θάλασσαν καὶ καταβαλόντες ἑαυτοὺς προσενήχοντο ταῖς ναυσί· καὶ λαβόμενοι τῆς ἑτέρας οἱ περὶ τὸν Γράνιον ἀπεπέρασαν εἰς τὴν ἄντικρυς νῆσον· Αἰναρία καλεῖται. Αὐτὸν δὲ Μάριον βαρὺν ὄντα τῷ σώματι καὶ δυσμεταχείριστον οἰκέται δύο μόλις καὶ χαλεπῶς ὑπὲρ τῆς θαλάττης ἐξάραντες εἰς τὴν ἑτέραν ἔθεντο ναῦν, ἤδη τῶν ἱππέων ἐφεστώτων καὶ διακελευομένων ἀπὸ γῆς τοῖς ναύταις κατάγειν τὸ πλοῖον ἢ τὸν Μάριον ἐκβαλόντας αὐτοὺς ἀποπλεῖν ὅπῃ χρῄζοιεν. Ἱκετεύοντος δὲ τοῦ Μαρίου καὶ δακρύοντος, οἱ κύριοι τῆς ὁλκάδος ὡς ἐν ὀλίγῳ πολλὰς ἐπ' ἀμφότερα τῆς γνώμης τροπὰς λαβόντες, ὅμως ἀπεκρίναντο τοῖς ἱππεῦσι μὴ προ<ής>εσθαι τὸν Μάριον. Ἐκείνων δὲ πρὸς ὀργὴν ἀπελασάντων, αὖθις ἑτέρων γενόμενοι λογισμῶν κατεφέροντο πρὸς τὴν γῆν· καὶ περὶ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Λίριος ποταμοῦ διάχυσιν λιμνώδη λαμβάνοντος ἀγκύρας βαλόμενοι, παρεκάλουν αὐτὸν ἐκβῆναι καὶ τροφὴν ἐπὶ γῆς λαβεῖν καὶ τὸ σῶμα θεραπεῦσαι κεκακωμένον, ἄχρι οὗ φορὰ γένηται· γίγνεσθαι δὲ <περὶ> τὴν εἰωθυῖαν ὥραν τοῦ πελαγίου μαραινομένου καὶ τῶν ἑλῶν αὔραν ἀναδιδόντων ἐπιεικῶς διαρκῆ. Ταῦτα πεισθεὶς ὁ Μάριος ἔπραττε· καὶ τῶν ναυτῶν ἐξελομένων αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν, κατακλινεὶς ἔν τινι πόᾳ πορρωτάτω τοῦ μέλλοντος εἶχε τὴν διάνοιαν. Οἱ δ' εὐθὺς ἐπιβάντες ἐπὶ τὴν ναῦν καὶ τὰς ἀγκύρας ἀναλαβόντες ἔφευγον, ὡς οὔτε καλὸν ἐκδοῦναι τὸν Μάριον αὐτοῖς οὔτε σῴζειν ἀσφαλές.

Οὕτω δὴ πάντων ἔρημος ἀπολειφθείς, πολὺν μὲν χρόνον ἄναυδος ἐπὶ τῆς ἀκτῆς ἔκειτο, μόλις δέ πως ἀναλαβὼν ἑαυτὸν ἐπορεύετο ταλαιπώρως ἀνοδίαις· καὶ διεξελθὼν ἕλη βαθέα καὶ τάφρους ὕδατος καὶ πηλοῦ γεμούσας, ἐπιτυγχάνει καλύβῃ λιμνουργοῦ γέροντος, ὃν περιπεσὼν ἱκέτευε γενέσθαι σωτῆρα καὶ βοηθὸν ἀνδρός, εἰ διαφύγοι τὰ παρόντα, μείζονας ἐλπίδων ἀμοιβὰς ἀποδώσοντος. Ὁ δ' ἄνθρωπος εἴτε πάλαι γινώσκων, εἴτε πρὸς τὴν ὄψιν ὡς κρείττονα θαυμάσας, ἀναπαύσασθαι μὲν ἔφη δεομένῳ τὸ σκηνύδριον ἐξαρκεῖν, εἰ δέ τινας ὑποφεύγων πλάζοιτο, κρύψειν αὐτὸν ἐν τόπῳ μᾶλλον ἡσυχίαν ἔχοντι. Τοῦ δὲ Μαρίου δεηθέντος τοῦτο ποιεῖν, ἀγαγὼν αὐτὸν εἰς τὸ ἕλος καὶ πτῆξαι κελεύσας ἐν χωρίῳ κοίλῳ παρὰ τὸν ποταμόν, ἐπέβαλε τῶν τε καλάμων πολλοὺς καὶ τῆς ἄλλης ἐπιφέρων ὕλης ὅση κούφη καὶ περιπέσσειν ἀβλαβῶς δυναμένη.

[38] Χρόνου δ' οὐ πολλοῦ διαγενομένου, ψόφος αὐτῷ καὶ θόρυβος ἀπὸ τῆς καλύβης προσέπεσεν. Ὁ γὰρ Γεμίνιος ἐκ Ταρρακίνης ἔπεμψε πολλοὺς ἐπὶ τὴν δίωξιν, ὧν ἔνιοι κατὰ τύχην ἐκεῖ προσελθόντες ἐξεφόβουν καὶ κατεβόων τοῦ γέροντος ὡς ὑποδεδεγμένου καὶ κατακρυβόντος πολέμιον Ῥωμαίων. Ἐξαναστὰς οὖν ὁ Μάριος καὶ ἀποδυσάμενος καθῆκεν ἑαυτὸν εἰς τὴν λίμνην, ὕδωρ παχὺ καὶ τελματῶδες ἔχουσαν. Ὅθεν οὐ διέλαθε τοὺς ζητοῦντας, ἀλλ' ἀνασπασθεὶς βορβόρου κατάπλεως καὶ γυμνὸς εἰς Μιντούρνας ἀνήχθη καὶ παρεδόθη τοῖς ἄρχουσιν.Ἦν γὰρ εἰς ἅπασαν ἤδη πόλιν ἐξενηνεγμένον παράγγελμα περὶ τοῦ Μαρίου, δημοσίᾳ διώκειν καὶ κτείνειν τοὺς λαβόντας. Ὅμως δὲ βουλεύσασθαι πρότερον ἐδόκει τοῖς ἄρχουσι· καὶ κατατίθενται τὸν Μάριον εἰς οἰκίαν Φαννίας, γυναικὸς οὐκ εὐμενῶς δοκούσης ἔχειν πρὸς αὐτὸν ἐξ αἰτίας παλαιᾶς.Ἦν γὰρ ἀνὴρ τῇ Φαννίᾳ Τιτίννιος· τούτου διαστᾶσα τὴν φερνὴν ἀπῄτει λαμπρὰν οὖσαν. Ὁ δὲ μοιχείαν ἐνεκάλει· καὶ γίνεται Μάριος ὑπατεύων τὸ ἕκτον δικαστής. Ἐπεὶ δὲ τῆς δίκης λεγομένης ἐφαίνετο καὶ τὴν Φαννίαν ἀκόλαστον γεγονέναι, καὶ τὸν ἄνδρα τοιαύτην εἰδότα λαβεῖν καὶ συμβιῶσαι πολὺν χρόνον, ἀμφοτέρους δυσχεράνας, τὸν μὲν ἄνδρα τὴν φερνὴν ἐκέλευσεν ἀποδοῦναι, τῆς δὲ γυναικὸς ἀτιμίας ἕνεκα τῇ καταδίκῃ χαλκοῦς τέσσαρας προσετίμησεν. Οὐ μὴν ἥ γε Φαννία τότε πάθος γυναικὸς ἠδικημένης ἔπαθεν, ἀλλ' ὡς εἶδε τὸν Μάριον, πορρωτάτω γενομένη τοῦ μνησικακεῖν, ἐκ τῶν παρόντων ἐπεμελεῖτο καὶ παρεθάρρυνεν αὐτόν. Ὁ δὲ κἀκείνην ἐπῄνει καὶ θαρρεῖν ἔφασκε· σημεῖον γὰρ αὐτῷ γεγονέναι χρηστόν.Ἦν δὲ τοιοῦτον. Ὡς ἀγόμενος πρὸς τῇ οἰκίᾳ τῆς Φαννίας ἐγεγόνει, τῶν θυρῶν ἀνοιχθεισῶν ὄνος ἔνδοθεν ἐχώρει δρόμῳ, πιόμενος ἀπὸ κρήνης ἐγγὺς ἀπορρεούσης· προσβλέψας δὲ τῷ Μαρίῳ λαμυρόν τι καὶ γεγηθός, ἔστη πρῶτον ἐναντίον, εἶτα φωνὴν ἀφῆκε λαμπρὰν καὶ παρεσκίρτησε παρ' αὐτὸν ὑπὸ γαυρότητος. Ἐξ οὗ συμβαλὼν ὁ Μάριος ἔφασκεν, ὡς διὰ θαλάσσης αὐτῷ μᾶλλον ἢ διὰ γῆς ὑποδείκνυσι σωτηρίαν τὸ δαιμόνιον· τὸν γὰρ ὄνον οὐ προσέχοντα τῇ ξηρᾷ τροφῇ πρὸς τὸ ὕδωρ (10) ἀπ' αὐτοῦ τραπέσθαι. Ταῦτα διαλεχθεὶς τῇ Φαννίᾳ καθ' αὑτὸν ἀνεπαύετο, τὴν θύραν τοῦ δωματίου προσθεῖναι κελεύσας.

[39] Βουλευομένοις δὲ τοῖς ἄρχουσι καὶ συνέδροις τῶν Μιντουρνησίων ἔδοξε μὴ μέλλειν, ἀλλὰ διαχρήσασθαι τὸν ἄνδρα. Καὶ τῶν μὲν πολιτῶν οὐδεὶς ὑπέστη τὸ ἔργον, ἱππεὺς δὲ Γαλάτης τὸ γένος ἢ Κίμβρος - ἀμφοτέρως γὰρ ἱστορεῖται - λαβὼν ξίφος ἐπεισῆλθεν αὐτῷ. Τοῦ δ' οἰκήματος, ἐν ᾧ ἔτυχε μέρει κατακείμενος, οὐ πάνυ λαμπρὸν φῶς ἔχοντος, ἀλλ' ὄντος ἐπισκίου, λέγεται τὰ μὲν ὄμματα τοῦ Μαρίου φλόγα πολλὴν ἐκβάλλοντα τῷ στρατιώτῃ φανῆναι, φωνὴν δὲ μεγάλην ἐκ τοῦ παλισκίου γενέσθαι· "σὺ δὴ τολμᾷς ἄνθρωπε Γάιον Μάριον ἀνελεῖν;" ἐξῆλθεν οὖν εὐθὺς ὁ βάρβαρος φυγῇ, καὶ τὸ ξίφος ἐν μέσῳ καταβαλὼν ἐχώρει διὰ θυρῶν, τοῦτο μόνον βοῶν· "οὐ δύναμαι Γάιον Μάριον ἀποκτεῖναι." πάντας οὖν ἔκπληξις ἔσχεν, εἶτ' οἶκτος καὶ μετάνοια τῆς γνώμης καὶ κατάμεμψις ἑαυτῶν, ὡς βούλευμα βεβουλευκότων ἄνομον καὶ ἀχάριστον ἐπ' ἀνδρὶ σωτῆρι τῆς Ἰταλίας, ᾧ μὴ βοηθῆσαι δεινὸν ἦν. "ἴτω δ' οὖν ὅπῃ χρῄζει φυγάς, ἀνατλησόμενος ἀλλαχόθι τὸ μεμορμένον. Ἡμῖν δ' εὐχώμεθα μὴ νεμεσῆσαι θεούς, Μάριον ἄπορον καὶ γυμνὸν ἐκ τῆς πόλεως ἐκβαλοῦσιν."

πὸ τοιούτων λογισμῶν εἰσπεσόντες ἀθρόοι καὶ περισχόντες αὐτὸν ἐξῆγον ἐπὶ τὴν θάλασσαν. Ἄλλου δ' ἄλλο τι προθύμως ὑπηρετοῦντος καὶ σπευδόντων ἁπάντων, ἐγίνετο τριβὴ τοῦ χρόνου. Τὸ γὰρ τῆς λεγομένης Μαρίκας ἄλσος, ὃ σέβονται καὶ παραφυλάττουσι μηθὲν ἐκεῖθεν ἐκκομισθῆναι τῶν εἰσκομισθέντων, ἐμποδὼν ἦν τῆς ἐπὶ θάλασσαν ὁδοῦ, καὶ κύκλῳ περιιόντας ἔδει βραδύνειν, ἄχρι οὗ τῶν πρεσβυτέρων τις ἐκβοήσας ἔφη μηδεμίαν ἄβατον μηδ' ἀπόρευτον ὁδὸν εἶναι δι' ἧς σῴζεται Μάριος, καὶ πρῶτος αὐτὸς λαβών τι τῶν κομιζομένων ἐπὶ ναῦν διὰ τοῦ τόπου διεξῆλθε. [40] Τοιαύτῃ προθυμίᾳ ταχὺ πάντων συμπορισθέντων, καὶ Βηλαίου τινὸς ναῦν τῷ Μαρίῳ παρασχόντος, ὃς ὕστερον πίνακα τῶν πράξεων ἐκείνων γραψάμενος ἀνέθηκεν εἰς τὸ ἱερὸν ὅθεν ἐμβὰς ὁ Μάριος ἀνήχθη, τῷ φέροντι χρώμενος ἐφέρετό (δὲ) πως κατὰ τύχην πρὸς Αἰναρίαν τὴν νῆσον, ὅπου τὸν Γράνιον καὶ τοὺς ἄλλους φίλους εὑρών, ἔπλει μετ' αὐτῶν ἐπὶ Λιβύης. Ὕδατος δ' ἐπιλιπόντος αὐτούς, ἀναγκαίως Σικελίᾳ κατὰ τὴν Ἐρυκίνην προσέσχον. Ἔτυχε δὲ περὶ τοὺς τόπους ἐκείνους ὁ Ῥωμαίων ταμίας παραφυλάσσων, καὶ μικροῦ μὲν αὐτὸν ἀποβάντα τὸν Μάριον εἷλεν, ἀπέκτεινε δὲ περὶ ἑκκαίδεκα τῶν ὑδρευομένων. Μάριος δὲ κατὰ σπουδὴν ἀναχθεὶς καὶ διαπεράσας τὸ πέλαγος πρὸς Μήνιγγα τὴν νῆσον, ἐνταῦθα διαπυνθάνεται πρῶτον, ὡς ὁ παῖς αὐτοῦ διασέσῳσται μετὰ Κεθήγου καὶ πορεύονται πρὸς τὸν βασιλέα τῶν (5) Νομάδων Ἰάμψαν, δεησόμενοι βοηθεῖν. Ἐφ' οἷς μικρὸν ἀναπνεύσας, ἐθάρρησεν ἀπὸ τῆς νήσου πρὸς τὴν Καρχηδονίαν προσβαλεῖν. Ἐστρατήγει δὲ τῆς Λιβύης τότε Σεξτίλιος, ἀνὴρ Ῥωμαῖος οὔτε φαῦλον οὐθὲν οὔτε χρηστὸν ἐκ Μαρίου προειληφώς, ἀλλ' ὅσον ἀπ' οἴκτου τι προσδοκώμενος ὠφελήσειν. Ἄρτι δ' αὐτοῦ μετ' ὀλίγων ἀποβεβηκότος, ὑπηρέτης ἀπαντήσας καὶ καταστὰς ἐναντίον εἶπεν· "ἀπαγορεύει σοι Σεξτίλιος ὁ στρατηγὸς ὦ Μάριε Λιβύης ἐπιβαίνειν· εἰ δὲ μή, φησὶν ἀμυνεῖν τοῖς τῆς βουλῆς δόγμασιν, ὡς Ῥωμαίων πολεμίῳ χρώμενος." ταῦτ' ἀκούσαντα τὸν Μάριον ὑπὸ λύπης καὶ βαρυθυμίας ἀπορία λόγων ἔσχε, καὶ πολὺν χρόνον ἡσυχίαν ἦγε, δεινὸν εἰς τὸν ὑπηρέτην ἀποβλέπων. Ἐρομένου δ' ἐκείνου τί φράζῃ καὶ τί λέγῃ πρὸς τὸν στρατηγόν, ἀπεκρίνατο μέγα στενάξας· "ἄγγελλε τοίνυν ὅτι Γάιον Μάριον ἐν τοῖς Καρχηδόνος ἐρειπίοις φυγάδα καθεζόμενον εἶδες", οὐ κακῶς ἅμα τήν τε τῆς πόλεως ἐκείνης τύχην καὶ τὴν ἑαυτοῦ μεταβολὴν ἐν παραδείγματος λόγῳ θέμενος.

Ἐν τούτῳ δ' Ἰάμψας ὁ βασιλεὺς τῶν Νομάδων ἐπαμφοτερίζων τοῖς λογισμοῖς, ἐν τιμῇ μὲν ἦγε τοὺς περὶ τὸν νέον Μάριον, ἀπιέναι δὲ βουλομένους ἔκ τινος ἀεὶ προφάσεως κατεῖχε, καὶ δῆλος ἦν ἐπ' οὐδενὶ χρηστῷ ποιούμενος τὴν ἀναβολήν. Οὐ μὴν ἀλλὰ συμβαίνει τι τῶν <ἀπ>εικότων αὐτοῖς πρὸς σωτηρίαν. Ὁ γὰρ νέος Μάριος εὐπρεπὴς ὢν τὴν ὄψιν ἠνία τινὰ τῶν παλλακίδων τοῦ βασιλέως παρ' ἀξίαν πράττων· ὁ δ' οἶκτος οὗτος ἀρχὴ καὶ πρόφασις ἦν  ἔρωτος. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἀπετρίβετο τὴν ἄνθρωπον· ὡς δ' οὔτε φυγῆς ἑτέραν ὁδὸν ἑώρα, καὶ τὰ παρ' ἐκείνης σπουδαιότερον ἢ πρὸς ἡδονὴν ἀκόλαστον διεπράττετο, δεξάμενος τὴν φιλοφροσύνην καὶ συνεκπεμφθεὶς ὑπ' αὐτῆς ἀπέδρα μετὰ τῶν φίλων καὶ διέφυγε πρὸς τὸν Μάριον. Ἐπεὶ δ' ἀλλήλους ἠσπάσαντο, πορευόμενοι παρὰ τὴν θάλασσαν ἐντυγχάνουσι σκορπίοις μαχομένοις· καὶ τὸ σημεῖον ἐφάνη τῷ Μαρίῳ πονηρόν. Εὐθὺς οὖν ἁλιάδος ἐπιβάντες εἰς Κέρκιναν διεπέρων νῆσον, ἀπέχουσαν οὐ πολὺ τῆς ἠπείρου· καὶ τοσοῦτον ἔφθασαν, ὅσον ἀνηγμένων αὐτῶν ἱππεῖς ὁρᾶσθαι παρὰ τοῦ βασιλέως ἐλαύνοντας ἐπὶ τὸν τόπον ὅθεν ἀνήχθησαν. Τοῦτον οὐδενὸς ἐλάττονα <τὸν> κίνδυνον ἔδοξεν ἐκφυγεῖν ὁ Μάριος.

[41] Ἐν δὲ Ῥώμῃ Σύλλας μὲν ἠκούετο τοῖς Μιθριδάτου πολεμεῖν στρατηγοῖς περὶ Βοιωτίαν, οἱ δ' ὕπατοι στασιάσαντες ἐχώρουν εἰς ὅπλα. Καὶ μάχης γενομένης, Ὀκτάβιος μὲν κρατήσας ἐξέβαλε Κίνναν ἐπιχειροῦντα τυραννικώτερον ἄρχειν, καὶ κατέστησεν ἀντ' αὐτοῦ Κορνήλιον Μερούλαν ὕπατον, ὁ δὲ Κίννας ἐκ τῆς ἄλλης Ἰταλίας συναγαγὼν δύναμιν, αὖθις διεπολέμει πρὸς αὐτούς. Ταῦτα τῷ Μαρίῳ πυνθανομένῳ πλεῦσαι τὴν ταχίστην ἐφαίνετο· καὶ παραλαβὼν ἔκ τε Λιβύης Μαυρουσίων τινὰς ἱππότας καὶ τῶν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας τινὰς καταφερομένων, συναμφοτέρους οὐ πλείονας χιλίων γενομένους, ἀνήχθη, μεθ' ὧν προσβαλὼν Τελαμῶνι τῆς Τυρρηνίας καὶ ἀποβάς, ἐκήρυττε δούλοις ἐλευθερίαν· καὶ τῶν αὐτόθι γεωργούντων καὶ νεμόντων ἐλευθέρων κατὰ δόξαν αὐτοῦ συντρεχόντων ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἀναπείθων τοὺς ἀκμαιοτάτους, ἐν ἡμέραις ὀλίγαις χεῖρα μεγάλην ἤθροισε καὶ τεσσαράκοντα ναῦς ἐπλήρωσεν. Εἰδὼς δὲ τὸν μὲν Ὀκτάβιον ἄριστον ἄνδρα καὶ τῷ δικαιοτάτῳ τρόπῳ βουλόμενον ἄρχειν, τὸν δὲ Κίνναν ὕποπτόν τε τῷ Σύλλᾳ καὶ πολεμοῦντα τῇ καθεστώσῃ πολιτείᾳ, τούτῳ προσνέμειν ἑαυτὸν ἔγνω μετὰ τῆς δυνάμεως. Ἔπεμψεν οὖν ἐπαγγελλόμενος ὡς ὑπάτῳ πάντα ποιήσειν τὰ προστασσόμενα. Δεξαμένου δὲ τοῦ Κίννα καὶ προσαγορεύσαντος αὐτὸν ἀνθύπατον, ῥάβδους δὲ καὶ τἆλλα παράσημα τῆς ἀρχῆς ἀποστείλαντος, οὐκ ἔφη πρέπειν αὐτοῦ ταῖς τύχαις τὸν κόσμον, ἀλλ' ἐσθῆτι φαύλῃ κεχρημένος καὶ κομῶν ἀφ' ἧς ἔφυγεν ἡμέρας, ὑπὲρ ἑβδομήκοντα γεγονὼς ἔτη, βάδην προῄει, βουλόμενος μὲν ἐλεεινὸς εἶναι, τῷ δ' οἰκτρῷ συμμέμεικτο τὸ οἰκεῖον τῆς ὄψεως αὐτοῦ πλέον, τὸ φοβερόν, καὶ διέφαινεν ἡ κατήφεια τὸν θυμὸν οὐ τεταπεινωμένον, ἀλλ' ἐξηγριωμένον ὑπὸ τῆς μεταβολῆς.

[42] . Ἀσπασάμενος δὲ τὸν Κίνναν καὶ τοῖς στρατιώταις ἐντυχών, εὐθὺς εἴχετο τοῦ ἔργου καὶ μεγάλην μεταβολὴν τῶν πραγμάτων ἐποίησε. Πρῶτον μὲν γὰρ ταῖς ναυσὶ τὰ σιτηγὰ περικόπτων καὶ τοὺς ἐμπόρους ληιζόμενος, ἐκράτησε τῆς ἀγορᾶς, ἔπειτα τὰς παραλίους πόλεις ἐπιπλέων ᾕρει. Τέλος δὲ τὴν Ὠστίαν αὐτὴν λαβὼν ἐκ προδοσίας, τά τε χρήματα διήρπασε καὶ τῶν ἀνθρώπων τοὺς πολλοὺς ἀπέκτεινε, καὶ γεφυρώσας τὸν ποταμὸν ἀπέκοψε κομιδῇ τὰς ἐκ θαλάσσης εὐπορίας τῶν πολεμίων. Ἄρας δὲ τῷ στρατῷ πρὸς τὴν πόλιν ἐχώρει καὶ τὸ καλούμενον Ἰανοῦκλον ὄρος κατέσχεν, οὐ τοσοῦτον ἀπειρίᾳ τοῦ Ὀκταβίου τὰ πράγματα βλάπτοντος, ὅσον ἀκριβείᾳ τῶν δικαίων προϊεμένου τὰ χρειώδη παρὰ τὸ συμφέρον, ὅς γε πολλῶν κελευόντων αὐτὸν ἐπ' ἐλευθερίᾳ καλεῖν τοὺς οἰκέτας, οὐκ ἔφη δούλοις μεταδώσειν τῆς πατρίδος, ἧς άιον Μάριον εἴργει τοῖς νόμοις ἀμύνων. Ἐπεὶ δὲ Μέτελλος, υἱὸς ὢν Μετέλλου τοῦ στρατηγήσαντος ἐν Λιβύῃ καὶ διὰ Μάριον ἐκπεσόντος, ἧκεν εἰς Ῥώμην καὶ πολὺ τοῦ Ὀκταβίου στρατηγικώτερος ἐφαίνετο, καταλιπόντες οἱ στρατιῶται τὸν Ὀκτάβιον ἧκον ὡς ἐκεῖνον, ἄρχειν δεόμενοι καὶ σῴζειν τὴν πόλιν· εὖ γὰρ ἀγωνιεῖσθαι καὶ κρατήσειν, ἔμπειρον ἡγεμόνα καὶ δραστήριον λαβόντες. Ἀγανακτήσαντος δὲ τοῦ Μετέλλου καὶ κελεύσαντος ἀπιέναι πρὸς τὸν ὕπατον, ᾤχοντο πρὸς τοὺς πολεμίους· ὑπεξέστη δὲ καὶ Μέτελλος ἀπογνοὺς τὴν πόλιν. Ὀκτάβιον δὲ Χαλδαῖοι καὶ θύται τινὲς καὶ σιβυλλισταὶ πείσαντες ἐν Ῥώμῃ κατέσχον, ὡς εὖ γενησομένων. Ὁ γὰρ ἀνὴρ οὗτος δοκεῖ, τἆλλα Ῥωμαίων εὐγνωμονέστατος γενόμενος καὶ μάλιστα δὴ τὸ πρόσχημα τῆς ὑπατείας ἀκολάκευτον ἐπὶ τῶν πατρίων ἐθῶν καὶ νόμων ὥσπερ διαγραμμάτων ἀμεταβόλων διαφυλάξας, ἀρρωστίᾳ τῇ περὶ ταῦτα χρήσασθαι, πλείονα δὲ συνὼν χρόνον ἀγύρταις καὶ μάντεσιν ἢ πολιτικοῖς καὶ πολεμικοῖς ἀνδράσιν. Οὗτος μὲν οὖν, πρὶν εἰσελθεῖν τὸν Μάριον, ὑπὸ τῶν προπεμφθέντων ἀπὸ τοῦ βήματος κατασπασθεὶς ἐσφάττετο, καὶ λέγεται διάγραμμα Χαλδαϊκὸν ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ φονευθέντος εὑρεθῆναι. Καὶ τὸ πρᾶγμα πολλὴν ἀλογίαν εἶχε, τὸ δυεῖν ἡγεμόνων ἐπιφανεστάτων Μάριον μὲν σῶσαι τὸ μὴ καταφρονῆσαι μαντικῆς, Ὀκτάβιον δ' ἀπολέσαι.

[43] Οὕτω δὴ τῶν πραγμάτων ἐχόντων, ἡ βουλὴ συνελθοῦσα πρέσβεις ἐξέπεμψε πρὸς Κίνναν καὶ Μάριον, εἰσιέναι καὶ φείδεσθαι δεομένη τῶν πολιτῶν. Κίννας μὲν οὖν ὡς ὕπατος ἐπὶ τοῦ δίφρου καθήμενος ἐχρημάτιζε καὶ φιλανθρώπους ἀποκρίσεις ἔδωκε τοῖς πρέσβεσι, Μάριος δὲ τῷ δίφρῳ παρειστήκει, φθεγγόμενος μὲν οὐδέν, ὑποδηλῶν δ' ἀεὶ τῇ βαρύτητι τοῦ προσώπου καὶ τῇ στυγνότητι τοῦ βλέμματος ὡς εὐθὺς ἐμπλήσων φόνων τὴν πόλιν. Ἐπεὶ δ' ἀναστάντες ἐβάδιζον, Κίννας μὲν εἰσῄει δορυφορούμενος, Μάριος δὲ παρὰ ταῖς πύλαις ὑποστὰς εἰρωνεύετο πρὸς ὀργήν, φυγὰς εἶναι λέγων καὶ τῆς πατρίδος εἴργεσθαι κατὰ τὸν νόμον, εἰ δὲ χρῄζοι τις αὐτοῦ παρόντος, ἑτέρᾳ ψήφῳ λυτέον εἶναι τὴν ἐκβαλοῦσαν, ὡς δὴ νόμιμός τις ὢν ἀνὴρ καὶ κατιὼν εἰς πόλιν ἐλευθέραν. Ἐκαλεῖτο δὴ τὸ πλῆθος εἰς ἀγοράν· καὶ πρὸ τοῦ τρεῖς ἢ τέσσαρας φυλὰς ἐνεγκεῖν τὴν ψῆφον ἀφεὶς τὸ πλάσμα καὶ τὴν φυγαδικὴν ἐκείνην δικαιολογίαν κατῄει, δορυφόρους ἔχων λογάδας ἐκ τῶν προσπεφοιτηκότων δούλων, οὓς Βαρδυαίους προσηγόρευεν. Οὗτοι πολλοὺς μὲν ἀπὸ φωνῆς, πολλοὺς δ' ἀπὸ νεύματος ἀνῄρουν προστάσσοντος αὐτοῦ, καὶ τέλος Ἀγχάριον, ἄνδρα βουλευτὴν καὶ στρατηγικόν, ἐντυγχάνοντα τῷ Μαρίῳ καὶ μὴ προσαγορευθέντα καταβάλλουσιν ἔμπροσθεν αὐτοῦ ταῖς μαχαίραις τύπτοντες. Ἐκ δὲ τούτου καὶ τῶν ἄλλων, ὅσους ἀσπασαμένους μὴ προσαγορεύσειε μηδ' ἀντασπάσαιτο, τοῦτ' αὐτὸ σύμβολον ἦν ἀποσφάττειν εὐθὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς, ὥστε καὶ τῶν φίλων ἕκαστον ἀγωνίας μεστὸν εἶναι καὶ φρίκης, ὁσάκις ἀσπασόμενοι τῷ Μαρίῳ πελάζοιεν.

Κτεινομένων δὲ πολλῶν, Κίννας μὲν ἀμβλὺς ἦν καὶ μεστὸς ἤδη τοῦ φονεύειν, Μάριος δὲ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἀκμάζοντι τῷ θυμῷ καὶ διψῶντι διὰ πάντων ἐχώρει τῶν ὁπωσοῦν ἐν ὑποψίᾳ γεγονότων. Καὶ πᾶσα μὲν ὁδός, πᾶσα δὲ πόλις τῶν διωκόντων καὶ κυνηγετούντων τοὺς ὑποφεύγοντας καὶ κεκρυμμένους ἔγεμεν. ἠλέγχετο δὲ καὶ ξενίας καὶ φιλίας πίστις οὐδὲν ἔχουσα παρὰ τὰς τύχας βέβαιον· ὀλίγοι γὰρ ἐγένοντο παντάπασιν οἱ μὴ προδόντες αὐτοῖς τοὺς παρὰ σφᾶς καταφυγόντας. Ἄξιον οὖν ἄγασθαι καὶ θαυμάσαι τοὺς τοῦ Κορνούτου θεράποντας, οἳ τὸν δεσπότην ἀποκρύψαντες οἴκοι, νεκρὸν δέ τινα τῶν πολλῶν, ἀναρτήσαντες ἐκ τοῦ τραχήλου καὶ περιθέντες αὐτῷ χρυσοῦν δακτύλιον, ἐπεδείκνυον τοῖς Μαρίου δορυφόροις, καὶ κοσμήσαντες ὡς ἐκεῖνον αὐτὸν ἔθαπτον. Ὑπενόησε δ' οὐδείς, ἀλλ' οὕτω λαθὼν ὁ Κορνοῦτος ὑπὸ τῶν οἰκετῶν εἰς Γαλατίαν διεκομίσθη.

[44] Χρηστῷ δὲ καὶ Μᾶρκος Ἀντώνιος ὁ ῥήτωρ φίλῳ χρησάμενος, ἠτύχησεν. Ὁ γὰρ ἄνθρωπος ἦν μὲν πένης καὶ δημοτικός, ὑποδεξάμενος δὲ πρῶτον ἄνδρα Ῥωμαίων καὶ φιλοφρονούμενος ἐκ τῶν παρόντων, οἰκέτην ἔπεμψε πρός τινα τῶν ἐγγὺς καπήλων, ληψόμενον οἶνον. Διαγευομένου δ' ἐπιμελέστερον καὶ βελτίονα μετρῆσαι κελεύοντος, ἠρώτησεν ὁ κάπηλος, τί παθὼν οὐχὶ τὸν νέον ὥσπερ εἴωθεν ὠνεῖται καὶ δημοτικόν, ἀλλὰ τοῦ σπουδαίου καὶ πολυτελοῦς. Ἁπλῶς δέ πως ἐκείνου φράσαντος ὡς πρὸς συνήθη καὶ γνώριμον, ὅτι Μᾶρκον Ἀντώνιον ὁ δεσπότης ἑστιᾷ παρ' αὐτῷ κρυπτόμενον, ἀσεβὴς καὶ μιαρὸς ὢν ὁ κάπηλος ἅμα τῷ τὸν οἰκέτην ἀπελθεῖν αὐτὸς συνέτεινε πρὸς Μάριον ἤδη περὶ δεῖπνον ὄντα, καὶ προσαχθεὶς ὡμολόγησε παραδώσειν αὐτῷ τὸν Ἀντώνιον. Ἀκούσας οὖν ἐκεῖνος ἐκκραγεῖν λέγεται μέγα καὶ ταῖς χερσὶν ὑφ' ἡδονῆς ἀνακροτῆσαι· καὶ μικροῦ μὲν ἐδέησεν ἐξαναστὰς αὐτὸς ἐπὶ τὸν τόπον φέρεσθαι, τῶν δὲ φίλων κατασχόντων, Ἄννιον ἔπεμπε καὶ στρατιώτας μετ' αὐτοῦ, κελεύσας κατὰ τάχος τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἀντωνίου (5) κομίζειν. Ὡς οὖν ἧκον ἐπὶ τὴν οἰκίαν, ὁ μὲν Ἄννιος ὑπέστη παρὰ τὰς θύρας, οἱ δὲ στρατιῶται διὰ κλιμάκων ἀναβάντες εἰς τὸ δωμάτιον καὶ θεασάμενοι τὸν Ἀντώνιον, ἄλλος ἄλλον ἐπὶ τὴν σφαγὴν ἀνθ' ἑαυτοῦ παρεκάλει καὶ προὐβάλλετο. Τοιαύτη δέ τις ἦν ὡς ἔοικε τοῦ ἀνδρὸς ἡ τῶν λόγων σειρὴν καὶ χάρις, ὥστ' ἀρξαμένου λέγειν καὶ παραιτεῖσθαι τὸν θάνατον ἅψασθαι μὲν οὐδεὶς ἐτόλμησεν οὐδ' ἀντιβλέψαι, κάτω δὲ κύψαντες ἐδάκρυον ἅπαντες. Διατριβῆς δὲ γενομένης, ἀναβὰς ὁ Ἄννιος ὁρᾷ τὸν μὲν Ἀντώνιον διαλεγόμενον, τοὺς δὲ στρατιώτας ἐκπεπληγμένους καὶ κατακεκηλημένους ὑπ' αὐτοῦ· κακίσας οὖν ἐκείνους καὶ προσδραμὼν αὐτὸς ἀποτέμνει τὴν κεφαλήν. Κάτλος δὲ Λουτάτιος <ὁ> Μαρίῳ συνάρξας καὶ συνθριαμβεύσας ἀπὸ Κίμβρων, ἐπεὶ πρὸς τοὺς δεομένους ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ παραιτουμένους ὁ Μάριος τοσοῦτον μόνον εἶπεν "ἀποθανεῖν δεῖ", κατακλεισάμενος εἰς οἴκημα καὶ πολλοὺς ἄνθρακας ἐκζωπυρήσας ἀπεπνίγη.

ιπτουμένων δὲ τῶν σωμάτων ἀκεφάλων καὶ πατουμένων ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἔλεος οὐκ ἦν, ἀλλὰ φρίκη καὶ τρόμος ἁπάντων πρὸς τὴν ὄψιν. ἠνία δὲ μάλιστα τὸν δῆμον ἡ τῶν καλουμένων Βαρδυαίων ἀσέλγεια. Τοὺς γὰρ δεσπότας ἐν ταῖς οἰκίαις σφάττοντες, ᾔσχυνον μὲν αὐτῶν παῖδας, ἐμείγνυντο δὲ βίᾳ ταῖς δεσποίναις, ἀκατάσχετοι δ' ἦσαν ἁρπάζοντες καὶ μιαιφονοῦντες, ἕως οἱ περὶ Κίνναν καὶ Σερτώριον συμφρονήσαντες ἐπέθεντο κοιμωμένοις αὐτοῖς ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ κατηκόντισαν ἅπαντας.

[45] Ἐν τούτῳ δ' ὥσπερ τροπαίας τινὸς ἀμειβούσης ἐφοίτων ἄγγελοι πανταχόθεν, ὡς Σύλλας συνῃρηκὼς τὸν Μιθριδατικὸν πόλεμον καὶ τὰς ἐπαρχίας ἀνειληφὼς ἐπιπλέοι μετὰ πολλῆς δυνάμεως. Καὶ τοῦτο βραχεῖαν ἐπίσχεσιν ἐποίησε καὶ παῦλαν ὀλίγην ἀφάτων κακῶν, ὅσον  οὔπω τὸν πόλεμον ἥκειν ἐπ' αὐτοὺς οἰομένων. Ὕπατος μὲν οὖν ἀπεδείχθη τὸ ἕβδομον Μάριος, καὶ προελθὼν αὐταῖς Καλάνδαις Ἰανουαρίαις, ἔτους ἀρχῇ, Σέξτον τινὰ Λικίννιον κατεκρήμνισεν· ὃ κἀκείνοις καὶ τῇ πόλει τῶν αὖθις ἐδόκει κακῶν γεγονέναι σημεῖον μέγιστον. Αὐτὸς δ' ἤδη τοῖς τε πόνοις ἀπειρηκὼς καὶ ταῖς φροντίσιν οἷον ὑπέραντλος ὢν καὶ κατάπονος, τὴν ψυχὴν πρὸς τοσαύτην αὖθις ἐπίνοιαν νέου πολέμου καὶ καινῶν ἀγώνων καὶ φόβων ὑπ' ἐμπειρίας δεινῶν καὶ καμάτου τρέμουσαν οὐκ ἀνέφερε, λογιζόμενος ὡς οὐ πρὸς Ὀκτάβιον οὐδὲ Μερούλαν σύγκλυδος ὁμίλου καὶ στασιώδους ὄχλου στρατηγοὺς ὁ κίνδυνος ἔσοιτο, Σύλλας δ' ἐκεῖνος ἔπεισιν ὁ τῆς πατρίδος αὐτὸν ἐξελάσας πάλαι, νῦν δὲ Μιθριδάτην συνεσταλκὼς εἰς τὸν Εὔξεινον Πόντον. Ὑπὸ τοιούτων θραυόμενος λογισμῶν, καὶ τὴν μακρὰν ἄλην αὑτοῦ καὶ φυγὰς καὶ κινδύνους διὰ γῆς καὶ θαλάττης ἐλαυνομένου λαμβάνων πρὸ ὀφθαλμῶν, εἰς ἀπορίας ἐνέπιπτε δεινὰς καὶ νυκτερινὰ δείματα καὶ ταραχώδεις ὀνείρους, ἀεί τινος ἀκούειν φθεγγομένου δοκῶν·

"δειναὶ γὰρ κοῖται καὶ ἀποιχομένοιο λέοντος".

Μάλιστα δὲ πάντων φοβούμενος τὰς ἀγρυπνίας, ἐνέβαλεν εἰς πότους ἑαυτὸν καὶ μέθας ἀώρους καὶ παρ' ἡλικίαν, ὥσπερ ἀπόδρασιν τῶν φροντίδων τὸν ὕπνον μηχανώμενος. (7) τέλος δ' ὡς ἧκέ τις ἀπαγγέλλων ἀπὸ θαλάσσης , Νέοι προσπίπτοντες αὐτῷ φόβοι, τὰ μὲν δέει τοῦ μέλλοντος, τὰ δ' ὥσπερ ἄχθει καὶ κόρῳ τῶν παρόντων, ῥοπῆς βραχείας ἐπιγενομένης, εἰς νόσον κατηνέχθη πλευρῖτιν, ὡς ἱστορεῖ Ποσειδώνιος ὁ φιλόσοφος, αὐτὸς εἰσελθεῖν καὶ διαλεχθῆναι περὶ ὧν ἐπρέσβευεν ἤδη νοσοῦντι φάσκων αὐτῷ. Γάιος δέ τις Πίσων ἀνὴρ ἱστορικὸς ἱστορεῖ τὸν Μάριον ἀπὸ δείπνου περιπατοῦντα μετὰ τῶν φίλων ἐν λόγοις γενέσθαι περὶ τῶν καθ' ἑαυτὸν πραγμάτων, ἄνωθεν ἀρξάμενον· καὶ τὰς ἐπ' ἀμφότερα πολλάκις μεταβολὰς ἀφηγησάμενον, εἰπεῖν ὡς οὐκ ἔστι νοῦν ἔχοντος ἀνδρὸς ἔτι τῇ τύχῃ πιστεύειν ἑαυτόν· ἐκ δὲ τούτου τοὺς παρόντας ἀσπασάμενον καὶ  κατακλινέντα συνεχῶς ἡμέρας ἑπτὰ τελευτῆσαι. Τινὲς δὲ τὴν φιλοτιμίαν αὐτοῦ φασιν ἐν τῇ νόσῳ παντάπασιν ἀποκαλυφθεῖσαν εἰς ἄτοπον ἐξοκεῖλαι παρακοπήν, οἰομένου τὸν Μιθριδατικὸν στρατηγεῖν πόλεμον, εἶθ', ὥσπερ ἐπ' αὐτῶν εἰώθει τῶν ἀγώνων, σχήματα παντοδαπὰ καὶ κινήματα σώματος μετὰ συντόνου κραυγῆς καὶ πυκνῶν ἀλαλαγμάτων ἀποδιδόντος. Οὕτως δεινὸς αὐτῷ καὶ δυσπαραμύθητος ἐκ φιλαρχίας καὶ ζηλοτυπίας ἔρως ἐντετήκει τῶν πράξεων ἐκείνων· δι' ὅν, ἔτη μὲν ἑβδομήκοντα βεβιωκώς, ὕπατος δὲ πρῶτος ἀνθρώπων ἑπτάκις ἀνηγορευμένος, οἶκόν τε καὶ πλοῦτον ἀρκοῦντα βασιλείαις ὁμοῦ πολλαῖς κεκτημένος, ὠδύρετο τὴν ἑαυτοῦ τύχην, ὡς ἐνδεὴς καὶ ἀτελὴς ὧν ἐπόθει προαποθνῄσκων.

[46] Πλάτων μὲν οὖν, ἤδη πρὸς τῷ τελευτᾶν γενόμενος, ὕμνει τὸν αὑτοῦ δαίμονα καὶ τὴν τύχην, ὅτι πρῶτον μὲν ἄνθρωπος, οὐκ ἄλογον τῇ φύσει θηρίον, εἶθ' Ἕλλην, οὐ βάρβαρος γένοιτο, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τοῖς Σωκράτους χρόνοις ἀπήντησεν ἡ γένεσις αὐτοῦ. Καὶ νὴ Δία τὸν Ταρσέα λέγουσιν Ἀντίπατρον ὡσαύτως ὑπὸ τὴν τελευτὴν ἀναλογιζόμενον ὧν τύχοι μακαρίων, μηδὲ τῆς εἰς Ἀθήνας οἴκοθεν εὐπλοίας ἐπιλαθέσθαι, καθάπερ φιλοχρήστου τῆς τύχης ἅπασαν δόσιν εἰς μεγάλην χάριν τιθέμενον καὶ σῴζοντα τῇ μνήμῃ διὰ τέλους, ἧς οὐδέν ἐστιν ἀνθρώπῳ ταμιεῖον ἀγαθῶν βεβαιότερον. Τοὺς δ' ἀμνήμονας καὶ ἀνοήτους ὑπεκρεῖ τὰ γιγνόμενα μετὰ τοῦ χρόνου· διὸ μηθὲν στέγοντες μηδὲ διατηροῦντες, ἀεὶ κενοὶ μὲν ἀγαθῶν, πλήρεις δ' ἐλπίδων, πρὸς τὸ μέλλον ἀποβλέπουσι, τὸ παρὸν προϊέμενοι. Καίτοι τὸ μὲν ἂν ἡ τύχη κωλῦσαι δύναιτο, τὸ δ' ἀναφαίρετόν ἐστιν· ἀλλ' ὅμως τοῦτο τῆς ψυχῆς ὡς ἀλλότριον ἐκβάλλοντες, ἐκεῖνο τὸ ἄδηλον ὀνειρώττουσιν, εἰκότα πάσχοντες. Πρὶν γὰρ ἐκ λόγου καὶ παιδείας ἕδραν ὑποβαλέσθαι καὶ κρηπῖδα τοῖς ἔξωθεν ἀγαθοῖς, συνάγοντες αὐτὰ καὶ συμφοροῦντες, ἐμπλῆσαι τῆς ψυχῆς οὐ δύνανται τὸ ἀκόρεστον.

Ἀποθνῄσκει δ' οὖν Μάριος, ἡμέρας ἑπτακαίδεκα τῆς ἑβδόμης ὑπατείας ἐπιλαβών· καὶ μέγα ἔσχε παραυτίκα τὴν Ῥώμην χάρμα καὶ θάρσος, ὡς χαλεπῆς τυραννίδος ἀπηλλαγμένην. Ὀλίγαις δ' ἡμέραις ᾔσθοντο νέον ἀντηλλαγμένοι καὶ ἀκμάζοντα ἀντὶ πρεσβύτου δεσπότην· τοσαύτην ὁ υἱὸς αὐτοῦ Μάριος ὠμότητα καὶ πικρίαν ἀπεδείξατο, τοὺς ἀρίστους καὶ δοκιμωτάτους ἀναιρῶν. Δόξας δὲ καὶ τολμητὴς καὶ φιλοκίνδυνος εἶναι πρὸς τοὺς πολεμίους, ἐν ἀρχῇ παῖς Ἄρεως ὠνομάζετο, ταχὺ δὲ τοῖς ἔργοις ἐλεγχόμενος, αὖθις Ἀφροδίτης υἱὸς ἐκαλεῖτο. Τέλος δὲ κατακλεισθεὶς εἰς Πραινεστὸν ὑπὸ Σύλλα καὶ πολλὰ φιλοψυχήσας μάτην, ὡς ἦν ἄφυκτα τῆς πόλεως ἁλισκομένης, αὐτὸς αὑτὸν ἀπέκτεινεν.
 

précédent

Dans cette journée ils ne marchèrent pas de front sur les Romains ; mais, obliquant à droite, ils manœuvrèrent de manière à les jeter peu à peu entre eux et leur infanterie, qui était rangée sur la gauche. Les généraux romains virent bien le stratagème, mais il n'était plus temps d'arrêter les soldats : un d'eux s'était écrié que les ennemis prenaient la fuite, et tous s'étaient mis à les 423 poursuivre. Dans le même temps l'infanterie des Barbares se mettait en mouvement comme les flots d'une mer immense. Alors Marius se lava les mains, les éleva vers le ciel, et promit aux dieux une hécatombe ; Catulus, élevant de même les mains au ciel, fit vœu de bâtir un temple à la Fortune de ce jour (37). On dit que Marius, ayant offert un sacrifice, et voyant les entrailles qu'on lui présentait, s'écria à haute voix : « La victoire est à moi ! » Cependant, au moment de la charge, il survint un accident qui était, au rapport de Sylla, une vengeance divine contre Marius. II s'éleva, comme cela ne pouvait manquer, un immense nuage de poussière, tellement que les deux armées se perdirent de vue ; et Marius, entraînant après lui la sienne dans la direction par où il avait d'abord suivi les ennemis, les manqua, et, passant à côté de leur infanterie, il erra longtemps par la plaine. Pendant ce temps-là, le hasard porta les Barbares sur Catulus, et c'est lui qui soutint tout leur effort, seul avec ses troupes, dans lesquelles Sylla dit qu'il se trouvait. Les Romains furent secondés par la chaleur, et le soleil qui donnait dans les yeux des Cimbres. Forts contre le froid, nourris dans des climats sans soleil, dit-on, et glacés, ils étaient sans énergie pour lutter contre la chaleur ; haletants et le corps inondé de sueur, ils se mettaient leurs boucliers devant le visage ; car la bataille se livra après le solstice d'été, trois jours avant la néoménie du mois que les Romains appellent maintenant auguste, et el qu'ils appelaient alors sextilis  (38). Ce qui servit aussi à 424 entretenir la confiance des Romains, c'est que la poussière leur dérobait les ennemis : ils ne distinguaient pas de loin leur multitude innombrable ; et chaque bataillon ayant couru charger ceux qu'il avait en face, ils en étaient venus aux mains avant que la vue pût les effrayer. D'ailleurs leurs corps étaient si exercés, si endurcis à la fatigue, qu'on n'en voyait pas un suer ni haleter, malgré une chaleur étouffante, et quoiqu'ils eussent chargé en courant. C'est ce que Catulus lui-même rapporte, dit-on, à la louange de ses soldats (39).

En cet endroit périt le plus grand nombre des ennemis, et c'étaient les plus braves. Pour que leurs lignes ne pussent se rompre, les hommes des premiers rangs s'étaient liés les uns aux autres par de longues chaînes attachées à leurs baudriers. Cependant, lorsqu'on les eut mis en fuite et poussés jusqu'à leurs retranchements, on vit un spectacle bien horrible. Les femmes, vêtues de noir, s'étaient placées sur les chariots, et elles tuaient les fuyards, celles-ci leurs maris, celles-là leurs frères ou leurs pères ; et elles étranglaient de leurs mains leurs enfants à la mamelle, et les jetaient sous les roues des chariots et sous les pieds des chevaux ; puis elles s'égorgeaient elles-mêmes. On dit qu'on en vit une se pendre à l'extrémité d'un timon avec ses deux enfants attachés par des lacs et pendus à ses deux pieds. Quant aux hommes, à défaut d'arbres, ils s'attachaient par le cou aux cornes ou aux jambes des bœufs, et puis les piquaient de l'aiguillon ; et ils périssaient entraînés et écrasés sous leurs pieds. Beaucoup périrent de cette manière ; on fit ce- 425 pendant plus de soixante mille prisonniers, et l'on évaluait au double le nombre des morts.

Les soldats de Marius pillèrent les richesses du camp ; mais les dépouilles des morts, les enseignes et les trompettes furent rapportées dans le camp de Catulus ; c'est le fait que Catulus allégua pour prouver que c'était à lui que l'on devait la victoire. Il paraît qu'il s'éleva à ce sujet une dispute entre les soldats des deux armées, et qu'ils prirent pour juges des députés de Parme (40), qui se trouvaient présents. Les soldats de Catulus les conduisirent parmi les cadavres des ennemis, et leur firent remarquer que les javelots qui avaient percé les cadavres étaient les leurs : ce qu'il était aisé de reconnaître aux lettres qu'ils portaient ; parce que Catulus avait fait graver son nom sur la hampe. Cependant on attribuait à Marius tout l'honneur de cette journée, et à cause de sa première victoire et par égard pour sa dignité. Et le peuple l'appelait le troisième fondateur de Rome, parce que ce danger dont il venait de la délivrer n'était pas moindre que celui qu'elle avait couru dans la guerre des Celtes (41). Et tous, dans leur enthousiasme, avec leurs femmes et leurs enfants ils faisaient, chacun dans sa maison, des festins et des libations tout à la fois en l'honneur des Dieux et de Marius ; et ils jugeaient qu'à lui seul appartenait le triomphe pour les deux victoires. Toutefois il ne triompha pas seul, mais avec Catulus : il voulait se montrer modéré dans une telle prospérité ; et il avait d'ailleurs un autre motif, c'est que les soldats de Catulus étaient bien déterminés à ne le pas laisser triompher, si l'on privait leur général de cet honneur.

426 Son cinquième consulat passa donc ; et il aspira au sixième avec plus d'ardeur que jamais personne n'en brigua un premier, cherchant à gagner le peuple par des caresses, cédant à tous les caprices de la multitude, faisant fléchir la hauteur et la majesté des fonctions publiques qu'il remplissait, je dis plus, la fierté même de son propre caractère, et jouant l'affable et le populaire, quand il ne l'était nullement de sa nature. On dit que dans l'administration civile et en présence des agitations de la foule, l'amour de la réputation le rendait timide ; la fermeté et l'intrépidité qu'il montrait dans les batailles l'abandonnaient dans les assemblées publiques, où le moindre mot de louange ou de blâme le mettait hors de lui. Toutefois on rapporte qu'il donna le droit de cité tout d'une fois à mille hommes de Caméries (42), parce qu'ils s'étaient distingués à la guerre ; ce qui était contraire à la loi ; et, comme on lui en fit des reproches : « Le bruit des armes, répliqua-t-il, ne m'a point permis d'entendre la loi. » Il est vrai pourtant que les clameurs des assemblées civiles le troublaient et l'effrayaient. A la guerre, il avait la dignité et l'autorité convenables, parce qu'il sentait le besoin qu'on avait de lui ; mais, dans l'administration civile, il perdait sa supériorité, et alors il avait recours à la bienveillance et à la faveur de la multitude, sacrifiant au plaisir d'être le plus grand, celui d'être le meilleur. Il offensa tous les hommes de l'aristocratie ; mais il n'y en avait pas un qui lui fût aussi antipathique que Métellus : il l'avait outragé par son ingratitude ; et c'était un homme naturellement et sincèrement ennemi de tous ceux qui s'insinuaient dans les bonnes grâces du peuple par des moyens honteux, et qui dans leurs actes publics ne s'étudiaient qu'à lui plaire. Marius médita 427 donc de le faire bannir. Pour cela il s'attacha Glaucia et Saturninus, deux hommes très-violents et très-emportés, qui disposaient d'une tourbe d'indigents toujours prêts au désordre : il se servit d'eux pour proposer de nouvelles lois, fit venir à Rome des gens de guerre, qu'il mêla dans les assemblées, et fomenta une sédition contre Métellus. Suivant le récit de Rutilius (43), d'ailleurs homme de bien et ami de la vérité, mais ennemi particulier de Marius, celui-ci n'obtint son sixième consulat qu'en répandant de grandes sommes d'argent dans les tribus, qu'en achetant l'exclusion de Métellus, et l'élection de Valérius Flaccus, qu'il prit pour second et non pour collègue dans le consulat. Jamais avant lui le peuple n'avait conféré autant de fois la dignité consulaire à personne, si ce n'est à Valérius Corvinus, encore Valérius vit-il s'écouler quarante-cinq années entre son premier consulat et son dernier, tandis que Marius, poussé par un élan soutenu de la fortune, parcourut, après son premier consulat, cinq consulats successifs.

C'est pendant le dernier qu'il amassa le plus de haine contre lui, en se rendant complice des nombreux méfaits de Saturninus, entre autres du meurtre de Nonius : Nonius disputait le tribunat à Saturninus, Saturninus l'assassina. Devenu tribun, Saturninus proposa la loi agraire : il y était expressément porté que le Sénat viendrait jurer d'observer les décrets du peuple, et de ne point mettre obstacle à leur exécution. Cet article de la loi, Marius affecta de l'attaquer dans le Sénat, et il déclara qu'il ne prêterait pas le serment, et qu'il pensait qu'aucun homme sage ne le prêterait, parce que, si la loi était mauvaise, c'était insulter le Sénat que de lui faire prêter ce serment 428 par la violence, malgré lui, et non par persuasion. Tels n'étaient point ses sentiments, mais il parlait ainsi pour faire tomber Métellus dans un piège inévitable. Il faisait du mensonge habile un mérite et une science ; il devait donc ne tenir aucun compte de sa déclaration devant le Sénat. Connaissant au contraire Métellus pour un homme ferme, et qui faisait de la vérité la base d'une grande vertu, comme parle Pindare, son intention était de l'engager d'avance par un refus dans le Sénat, afin qu'en ne prêtant pas le serment il devînt pour le peuple l'objet d'une haine implacable. C'est ce qui arriva : Métellus déclara qu'il ne prêterait point le serment, et le Sénat leva la séance.

Quelques jours après, Saturninus appela les sénateurs à la tribune, et exigea d'eux le serment : Marius s'avança, au milieu d'un grand silence et d'une attente générale, et dit, au mépris des belles paroles qu'il avait prononcées dans le Sénat du bout des lèvres, qu'il n'avait pas le cou assez large (44) pour avoir pu décider à l'avance et sans appel une affaire d'une si haute importance, et qu'il s'engageait par serment à l'observation de la loi, « s'il y a loi, » dit-il : restriction qu'il ajouta adroitement comme un voile pour couvrir sa honte. Il jura, et le peuple charmé applaudit du geste et de la voix. Mais le changement de Marius remplit les gens de bien d'indignation et de douleur ; par crainte du peuple tous jurèrent, jusqu'à ce que vînt le tour de Métellus. Pour lui, ses amis eurent beau le presser, le conjurer de prêter le serment, de ne pas s'exposer aux peines énormes que Saturninus prononçait contre ceux qui refuseraient ; il ne fléchit point, ne jura point, mais il conserva son ca- 429 ractère, et se tint prêt à tout souffrir plutôt que de rien faire de honteux. Il s'en alla de l'assemblée conversant avec ceux qui l'accompagnaient : « Faire une mauvaise action est blâmable, dit-il ; en faire une belle, mais sans danger, c'est chose commune ; c'est le propre de l'homme vertueux de faire le bien quand il y a danger à le faire. >» A l'instant même Saturninus décréta que les consuls feraient publier par les hérauts que le feu, l'eau et le couvert étaient interdits à Métellus. La plus vile populace s'offrait pour le tuer, mais les plus gens de bien accouraient indignés à son aide. Métellus ne voulut pas causer une sédition : il s'éloigna de Rome en faisant ce sage raisonnement : « Ou bien les temps deviendront meilleurs, et je reviendrai rappelé par le peuple repentant ; ou bien les choses demeureront dans le même état, et alors il vaudra mieux en être loin. » Quels témoignages de bienveillance et de respect Métellus reçut dans son exil, et comment il passa ce temps à Rhodes, dans l'étude de la philosophie, c'est ce qui sera le plus convenablement rapporté dans sa Vie (45).

Cependant Marius se vit dans la nécessité de permettre à Saturninus, en échange de ce service, de se livrer à tous les emportements, et d'abuser de sa puissance ; il en avait fait, sans le savoir, un fléau insupportable, et cet homme marchait droit à la tyrannie et au renversement de l'État, par la force des armes et par les meurtres. Marius donc, qui craignait les grands et caressait la multitude, fit l'action du dernier des lâches et des fourbes. Les principaux citoyens s'étaient rendus un soir chez lui, et lui conseillaient d'agir contre Saturninus ; il avait reçu en même temps celui-ci par une autre porte, sans qu'ils en sussent rien ; et, prétextant avec lui et avec les autres qu'il 430 avait un cours de ventre, il allait tour à tour de ceux-ci à celui-là, et ne fit que les aigrir et les irriter davantage. Contraint enfin par les plaintes réunies et l'indignation du Sénat et des chevaliers, il rassembla des troupes sur le Forum, poursuivit les séditieux dans le Capitole, et les prit par la soif, en coupant les aqueducs. Reconnaissant la résistance impossible, ils l'appelèrent, et se rendirent sur ce qu'on appelait la foi publique. Il fit tout pour les sauver, mais inutilement ; à peine furent-ils descendus au Forum qu'on les mit à mort. Tout cela avait encore irrité les grands et le peuple ; aussi, quand les comices consulaires arrivèrent peu après, il ne se mit pas sur les rangs, quoiqu'on s'y attendît : il laissa élire des hommes qui lui étaient bien inférieurs, parce qu'il craignait d'échouer. Et il s'en faisait un mérite, disant qu'il n'avait point voulu s'attirer la haine d'une foule de gens, en recherchant avec rigueur leur vie et leurs mœurs.

Lorsqu'on proposa le décret du rappel de Métellus, il s'y opposa vainement par ses paroles et par ses actions, et y renonça enfin ; et, comme le peuple adopta la proposition avec empressement, Marius, ne pouvant se résoudre à être témoin du retour de Métellus, s'embarqua pour la Cappadoce et la Galatie, sous prétexte de sacrifices qu'il avait fait vœu d'offrir à la Mère des dieux ; mais son voyage avait un autre motif, qui échappait au vulgaire. Dépourvu des qualités nécessaires dans la paix et dans le maniement des affaires politiques, il ne devait son élévation qu'à la guerre ; dans le repos et l'inaction, son crédit et sa considération devaient par la suite s'éclipser peu à peu ; il le sentait, et il cherchait à faire naître des embarras nouveaux. En semant la discorde entre les rois, en soulevant et en excitant Mithridate, qu'on s'attendait chaque jour à voir prendre les armes, il espérait être aussitôt choisi pour commander contre lui, et revenir de là remplir la ville de nouveaux triomphes et sa mai- 431 son des dépouilles du Pont et des richesses du roi. Mithridate le reçut avec tous les égards et tout le respect possibles ; Marius n'en fut point touché ni ébranlé : « Roi, lui dit-il, essaie de devenir plus puissant que les Romains, ou fais sans murmurer ce qu'ils te commandent. » Cette parole étonna le roi ; il avait souvent ouï parler du langage des Romains, mais c'était la première fois qu'il entendît de ses propres oreilles leurs hardies remontrances.

De retour à Rome, il se fit bâtir une maison près du Forum, soit, comme il le disait, pour épargner la fatigue d'une longue route à ceux qui lui feraient leur cour, soit dans l'espoir que la proximité attirerait à sa porte un plus grand nombre de personnes. Mais son éloignement n'était point ce qui rebutait : on ne trouvait pas chez lui les agréments du commerce ni cette capacité civile qui distinguaient les autres ; il n'était qu'un instrument de guerre, qu'on négligeait pendant la paix. Il s'affectait particulièrement de voir sa réputation éclipsée par celle de Sylla ; il en éprouvait un vif chagrin, car c'était la haine^des grands pour lui qui avait élevé Sylla, et Sylla s'était fait de ses différends avec Marius un titre pour avancer dans la politique. D'ailleurs Bocchus le Numide, ayant été inscrit au nombre des alliés de Rome, fit placer dans le Capitole des statues de la Victoire qui portaient des trophées, et, auprès d'elles, des figures d'or qui représentaient Bocchus remettant Jugurtha entre les mains de Sylla. Ce fait mit Marius hors de lui : outré de colère et de jalousie, parce que Sylla s'attribuait ces faits à lui-même, il se disposait à abattre et à enlever de force ces offrandes. Sylla résistait avec l'opiniâtreté d'un rival, et leur lutte était presque déclarée, lorsqu'elle fut arrêtée par la guerre sociale, qui éclata tout à coup. Les peuplades de l'Italie les plus belliqueuses et les plus puissantes se soulevèrent toutes ensemble contre Rome, et elles faillirent bouleverser l'empire, non-seulement par 432 la force de leurs armes et par la vigueur des combattants, mais par l'audace et l'habileté étonnante que déployèrent leurs chefs, dignes rivaux des généraux de Rome (46).

Cette guerre, si féconde en événements divers, et si variée dans ses succès, acquit à Sylla autant de crédit et de réputation qu'elle en fit perdre à Marius. On ne voyait chez celui-ci que lenteur dans les attaques, nonchalance et irrésolution en toutes choses, soit que la vieillesse eût éteint en lui l'activité ou la chaleur, car il avait alors plus de soixante-cinq ans, soit que, comme il le disait, souffrant d'une maladie de nerfs et de douleurs dans tous les membres, il fît, par amour-propre, plus que ses forces ne le lui permettaient. Toutefois il gagna une grande bataille dans laquelle il tua aux ennemis six mille hommes ; et il ne leur donna jamais prise sur lui. Enfermé par eux, environné de leurs retranchements, leurs cris et leurs défis ne furent point capables de le mettre en colère. On rapporte que Popédius Silo, celui des capitaines ennemis qui avait le plus d'autorité et de considération, lui disait : « Marius, si tu es un si grand général, descends donc et viens combattre. — Et toi donc, répondit Marius, si tu es un si grand général, force-moi de te livrer bataille malgré moi. » Une autre fois les ennemis lui donnèrent encore l'occasion de les charger, mais les Romains montrèrent de la crainte. Lorsque les deux partis se furent séparés, il appela ses troupes au conseil : « Je ne sais, leur dit-il, qui je dois appeler les plus lâches de vos ennemis ou de vous ; ni eux n'ont osé regarder votre dos, ni vous leur nuque. » A la fin, il abandonna le commandement, parce que la faiblesse de son corps le mettait hors d'état d'agir de sa personne.

Cependant la guerre d'Italie touchait à sa fin ; plusieurs briguaient à Rome, par l'organe des démagogues 433 le commandement de la guerre contre Mithridate. Au grand étonnement de tout le monde, le tribun Sulpicius, homme entreprenant et audacieux, mit en avant Marius, et le proposa pour général contre Mithridate avec le titre de proconsul. Le peuple se divisa en deux partis : les uns voulaient Marius, les autres demandaient Sylla, et engageaient Marius à s'en aller aux eaux de Baïes, y soigner son corps usé de vieillesse, et qui se fondait en humeurs, comme il le disait lui-même. En effet, Marius avait dans ce pays, près de Misène, une fort belle maison, pleine de délices et de délicatesses bien efféminées pour un homme qui avait fait de telles expéditions et de telles guerres. Cornélie Tacheta, dit-on, soixante et quinze mille drachmes (47) ; et, peu d'années après, Lucius Lucullus la paya deux millions cinq cent mille (48). Tant la somptuosité s'accrut promptement ; tant la prospérité développa le goût du luxe !

Cependant Marius, avec une ambition et une ardeur de jeune homme, cherchait à faire disparaître aux yeux sa vieillesse et ses infirmités ; tous les jours on le voyait descendre dans le Champ-de-Mars, s'exercer parmi les jeunes gens, faire montre de sa souplesse dans le maniement des armes, de sa vigueur à monter à cheval, quoique l'âge lui eût ôté son agilité par l'excès de l'embonpoint, et qu'il fût devenu trop replet et pesant. Il y en avait à qui cela plaisait, et qui allaient le voir chercher des applaudissements et s'efforcer défaire mieux que les autres. Mais les gens de bien avaient pitié de son ambition insatiable, et de voir que, devenu très-riche de pauvre qu'il était, et de petit très-grand, il ne savait pas mettre de bornes à sa prospérité, et se contenter d'être admiré et de jouir tranquillement de sa fortune ; et que, comme s'il eût manqué de 434 tout après tant de triomphes et tant de gloire, il s'en allât transporter sa vieillesse déjà si avancée, dans la Cappadoce et le Pont-Euxin, pour y combattre un Archélaüs. et un Néoptolème, lieutenants de Mithridate. Les raisons qu'alléguait sur cela Marius étaient réellement frivoles : il voulait, disait-il, exercer son fils, sous ses yeux, au métier des armes.

C'est là ce qui fit éclater enfin la maladie secrète que Rome couvait dans son sein ; car Marius avait trouvé l'instrument de la ruine commune dans l'audace de Sulpicius. Admirateur de Saturninus, Sulpicius le prenait pour modèle, et ne reprochait que deux choses à sa façon de mener les affaires, la timidité et l'hésitation. Pour lui, il n'hésitait jamais : il était sans cesse entouré de six cents chevaliers comme d'une garde, et qu'il appelait l'anti-Sénat Un jour que les consuls tenaient l'assemblée, il survint avec ses gens armés, mit les consuls en fuite, prit et tua le fils de l'un d'eux. (49).Sylla, en se sauvant, passa devant la maison de Marius ; et, ce à quoi personne ne se serait attendu, il s'y jeta, et ceux qui le poursuivaient passèrent en courant devant la maison, sans l'avoir vu ; et l'on dit que Marius lui-même le fit sortir en sûreté par une autre porte, de manière qu'il put s'échapper et gagner son camp. Sylla rapporte lui-même, dans ses Mémoires, non pas qu'il se soit réfugié auprès de Marius, mais qu'il y fut amené pour délibérer sur un décret que Sulpicius lui arracha de force, en l'environnant d'épées nues, et après l'avoir chassé devant lui jusque chez Marius ; qu'ensuite ils le ramenèrent sur le Forum, et qu'il y dut faire ce qu'ils demandaient : c'était de casser le décret par lequel son collègue et lui avaient suspendu la justice (50). Après cela, Sulpicius triomphant fit donner le 435 commandement à Marius ; celui-ci, tandis qu'il faisait ses préparatifs de départ, envoya deux tribuns de légions pour recevoir l'armée des mains de Sylla. Mais Sylla fit soulever ses troupes, au nombre d'au moins trente mille hommes d'infanterie et cinq mille de cavalerie, et les conduisit sur Rome. Quant aux tribuns qu'avait envoyés Marius, les soldats tombèrent sur eux et les massacrèrent.

De son côté, Marius, à Rome, fit périr plusieurs des amis de Sylla, et il promit la liberté aux esclaves qui prendraient les armes pour lui : on dit qu'il ne s'en présenta que trois. Aussi fit-il peu de résistance lorsque Sylla arriva ; bientôt, contraint de céder, il prit la fuite. A peine était-il sorti de la ville, que ceux qui l'accompagnaient s'étant dispersés, il se trouva seul dans l'obscurité, et se réfugia à Solonium, une de ses maisons de campagne. De là il envoya son fils prendre les provisions nécessaires dans les terres de Mucius, son beau-père, qui n'étaient pas éloignées. Pour lui, il descendit vers Ostie, où Numérius, un de ses amis, lui tenait un navire tout préparé ; et, sans attendre son fils, il s'embarqua avec son beau-fils Granius. Cependant le jeune Marius arrive dans les terres de Mucius ; il y prend et fait disposer des provisions : mais le jour survint, et peu s'en fallut qu'il ne tombât entre les mains de ses ennemis. Des cavaliers, qui soupçonnaient quelque chose, vinrent dans ce lieu. L'intendant des terres de Mucius les avait aperçus de loin ; il cacha Marius dans un chariot chargé de fèves, attela des bœufs, et s'en alla au-devant des cavaliers, conduisant le chariot vers la ville. Marius fut ainsi transporté jusqu'à la maison de sa femme ; il s'y munit des objets dont il avait besoin, et, quand la nuit fut venue, il 436 s'en alla vers la nier, s'embarqua, et fit la traversée sur un navire qui mettait à la voile pour l'Afrique.

Cependant le vieux Marius avait levé l'ancre, et, porté par un bon vent, il suivait la côte d'Italie ; mais il craignait un certain Géminius, l'un des principaux habitants de Terracine, qui était son ennemi, et il recommanda aux matelots de s'éloigner de Terracine. Ils auraient bien voulu lui faire ce plaisir ; mais le vent sauta, et souffla de la haute mer, et il s'éleva une si furieuse tempête qu'il parut impossible que le navire résistât longtemps à l'effort des vagues ; d'ailleurs Marius souffrait, et il était malade du mal de mer ; et ils abordèrent à grand'peine sur le rivage de Circéi (51). La tempête augmentait : les vivres leur manquant, ils débarquèrent, et se mirent à errer sans but, et, comme il arrive dans les grandes détresses, cherchant à éviter le mal présent comme le plus redoutable, et n'espérant qu'en ce qu'ils ne voyaient point. Il y avait pour eux péril sur terre comme péril sur mer, crainte de rencontrer des hommes, et crainte de n'en pas rencontrer, parce qu'ils manquaient des choses nécessaires. Enfin, l'heure étant déjà avancée, ils rencontrèrent des bouviers qui n'avaient rien à leur donner, mais qui reconnurent Marius, et lui conseillèrent de s'éloigner au plus vite, parce qu'ils venaient de voir passer une troupe de cavaliers qui le cherchaient. Alors, ne sachant plus ce qu'il devait faire, et voyant ceux qui l'accompagnaient épuisés de besoin, il s'écarta de la route et se jeta dans un bois épais, où il passa la nuit en proie à une angoisse profonde. Le lendemain, la nécessité l'en fit sortir ; et, pour user du reste de ses forces avant qu'elles fussent toutes épuisées, il s'en alla le long du rivage, encourageant ses compagnons, les priant de ne point désespérer avant d'avoir perdu l'espérance dernière, pour laquelle 437 il se conservait encore, sur la foi d'anciennes prédictions. Car, dans son enfance, lorsqu'il vivait à la campagne, il était tombé dans sa robe une aire d'aigle qui contenait sept aiglons. Ses parents, étonnés, consultèrent les devins, et ceux-ci répondirent qu'il serait un homme des plus illustres, et qu'il était destiné à obtenir sept fois la plus grande magistrature et l'autorité suprême. Il y en a qui disent que ce prodige arriva en effet à Marius. D'autres rapportent que ceux qui l'accompagnaient y avaient ajouté foi pour le lui avoir entendu raconter en cette occasion et ailleurs pendant sa fuite, et l'avaient mis ensuite par écrit, quoique ce fût une pure invention ; car l'aigle ne fait que deux petits. Et ils ajoutent que Musée (52) est dans l'erreur lorsqu'il dit au sujet de l'aigle :

Elle pond trois œufs, en fait éclore deux, et ne nourrit qu'un aiglon.

Toutefois, que pendant sa fuite et dans les situations les plus désespérées Marius ait dit à plusieurs reprises qu'il arriverait à un septième consulat, c'est ce dont les historiens conviennent.

Ils n'étaient plus qu'à environ vingt stades (53) de Minturnes, ville d'Italie, lorsqu'ils virent une troupe de cavaliers qui s'avançaient sur eux, et par hasard deux barques qui étaient à flot. Tous se mirent, chacun selon ses forces et son agilité, à courir vers la mer ; ils s'y jetèrent et nagèrent vers les deux barques. Granius atteignit l'une, et passa dans une île située en face de ce point de la côte, et qu'on nomme Énaria ; mais Marius était 438 pesant, et deux esclaves, ne pouvant le prendre comme ils auraient voulu, le soutinrent avec beaucoup de peine et d'efforts sur les eaux, et le placèrent dans l'autre embarcation, lorsque déjà les cavaliers étaient arrêtés et criaient du rivage aux mariniers d'amener la barque, ou bien de jeter Marius à la mer et de s'en aller où bon leur semblerait. Marius suppliait, versait des larmes ; et les gens de la barque, après avoir en un moment changé plusieurs fois de résolution, répondirent cependant aux cavaliers qu'ils n'abandonneraient point Marius. A peine les cavaliers se furent-ils éloignés pleins de colère, les mariniers prirent une autre résolution encore, et naviguèrent vers la côte. Ils jetèrent l'ancre à l'embouchure du Liris, dont les eaux forment un marais en se répandant par-dessus leurs rives ; et ils engagèrent Marius à descendre à terre pour prendre de la nourriture et se remettre du mal de mer, jusqu'à ce qu'il s'élevât un bon vent, ce qui devait arriver à une heure fixe à laquelle le vent de mer mollit ordinairement, et où il devait s'élever des marais une brise suffisante pour prendre le large. Marius les crut et suivit ce conseil ; les mariniers le déposèrent sur le rivage, et il se coucha dans un pré, bien éloigné de penser à ce qui allait arriver. Mais eux, remontant aussitôt dans leur barque, levèrent l'ancre et s'enfuirent, comme n'étant ni honnête de livrer Marius ni sûr pour eux de le sauver.

Ainsi seul, abandonné de tous, il demeura longtemps étendu sur le rivage sans proférer une parole ; puis, se levant avec peine, il se mit à marcher péniblement sur un terrain sans routes tracées. Après avoir traversé des marais profonds et des fossés pleins d'eau et de boue, le hasard le conduisit à la chaumière d'un vieillard qui vivait de son travail dans ces marais. Marius tombe à ses pieds, et le supplie de sauver, de secourir un homme qui, s'il échappait aux dangers présents, pourrait le récompenser au delà de ses espérances. L'homme, soit qu'il 439 l'eût autrefois connu, soit qu'il remarquât dans ses traits quelque chose qui annonçait un personnage considérable, répondit que s'il n'avait besoin que de se reposer, sa cabane suffisait ; mais que s'il errait pour échapper à des ennemis, il le cacherait dans un endroit où il serait plus tranquille. C'est ce que Marius le pria de faire. Il le conduisit donc dans le marais, le fit entrer et se tapir dans un creux au bord de la rivière, jeta sur lui des roseaux et le couvrit d'autres choses légères propres à le cacher sans l'incommoder de leur poids.

Il n'y avait pas longtemps qu'il était là, lorsqu'il entendit du bruit et des voix qui venaient de la chaumière. Géminius de Terracine avait envoyé un grand nombre de gens à sa poursuite ; quelques-uns étaient par hasard venus dans cet endroit, et ils cherchaient à effrayer le vieillard, en criant qu'il avait recueilli et qu'il cachait l'ennemi de Rome. Marius se leva donc de sa cachette, et, se dépouillant de ses vêtements, il s'enfonça dans l'eau bourbeuse du marais ; ce qui le fit apercevoir de ceux qui le cherchaient. Ils le tirèrent de là tout nu et couvert de boue, l'emmenèrent à Minturnes, et le livrèrent aux magistrats. Car déjà s'était répandu dans toutes les villes le décret qui ordonnait de poursuivre Marius, et de le tuer quand on pourrait l'atteindre. Néanmoins les magistrats crurent devoir en délibérer auparavant, et ils le placèrent dans la maison et sous la garde d'une femme nommée Fannia, que l'on croyait fort mal disposée à son égard pour une cause déjà ancienne. Cette Fannia était mariée à Tinnius : elle se sépara de lui, et redemanda sa dot, qui était considérable ; mais le mari l'accusait d'adultère. L'affaire fut jugée par Marius, alors consul pour la sixième fois. Les débats firent connaître que Fannia avait été d'abord une femme de mauvaise vie ; que Tinnius savait ce qui en était, et nonobstant cela l'avait épousée et avait vécu longtemps avec elle ; le juge, 440 indigné de la conduite de l'un et de l'autre, condamna le mari à rendre la dot, et la femme à payer une amende de quatre pièces de monnaie de cuivre, comme note d'infamie. Pourtant Fannia, dans cette occasion, ne se conduisit point en femme offensée ; bien loin que la vue de Marius lui rappelât des souvenirs mauvais, elle lui offrit ce qu'elle avait chez elle, en l'exhortant à prendre courage. Il la remercia, et lui assura qu'il était plein de confiance, parce qu'il venait de voir un présage favorable. Voici ce que c'était. Comme il arrivait, conduit par les gardes, auprès de la maison de Fannia, au moment où l'on avait ouvert la porte un âne en était sorti en courant pour aller boire à la fontaine qui coulait près de là ; et, regardant Marius d'un air de gaieté enjouée, il s'était d'abord arrêté court devant lui, et s'était mis à braire d'une voix haute et retentissante, puis il avait passé à côté de lui en bondissant de joie. « J'en conjecture, disait Marius, que les dieux me font connaître par là que j'échapperai plutôt par mer que par terre, puisque l'âne ne s'est point soucié d'une nourriture sèche, et qu'il Ta quittée pour courir à l'eau. » Après cette conversation avec Fannia, il voulut se reposer seul, et il ordonna qu'on fermât la porte de la chambre.

Cependant les magistrats et les décurions de Minturnes avaient décidé, après délibération, qu'il serait mis à mort sans retard. Mais il ne se trouva pas un citoyen qui voulût se charger de l'exécution. Alors un cavalier, Gaulois de nation suivant les uns, Cimbre suivant d'autres, prit une épée et entra près de Marius. La chambre, à l'endroit où il se trouvait couché, recevait peu de jour et était assez obscure ; on raconte que le soldat crut voir les yeux de Marius lancer des flammes ardentes, et qu'il entendit une grande voix qui lui criait du fond de l'obscurité : « Oses-tu bien, malheureux ! égorger Caïus Marius ? » Aussitôt le Barbare sortit en fuyant ; il jeta son glaive, et, en fran- 441 chissant le seuil, il s'écriait : « Non, je ne puis tuer Caïus Marius ! » Tous alors furent saisis d'étonnement, puis de pitié et de repentir ; ils se reprochaient d'avoir pris cette résolution cruelle et ingrate contre un homme qui avait sauvé l'Italie, alors que ne lui pas prêter secours c'était déjà un crime ; et ils se dirent : « Qu'il s'en aille fugitif où il voudra, souffrir ailleurs sa destinée ; et nous, prions les Dieux de nous pardonner d'avoir jeté hors de notre ville Marius nu et dépourvu de tout secours. »

En faisant ces réflexions ils entrèrent en foule dans la chambre, et, lui faisant cortège, ils l'emmenèrent vers la mer. Comme chacun d'eux lui donnait de bon cœur tout ce qui pouvait lui être utile, il se passa un temps considérable : d'ailleurs le bois qu'on appelle Marica, qu'ils ont en grande vénération et d'où ils n'emportent rien de ce qu'ils y ont une fois porté, se trouvait entre eux et la mer, et on eût perdu beaucoup de temps en tournant alentour. Enfin un de leurs vieillards s'écria qu'il n'y avait pas de passage interdit, pas de route prohibée, quand il s'agissait de sauver Marius. Et lui-même prenant quelqu'une des provisions que l'on portait au navire, il se mit à marcher à travers le bois. On lui offrit avec le même empressement des provisions de tout genre, et un certain Béléus lui fournit un navire ; et dans la suite Marius fit représenter tous ces faits sur un tableau qu'il plaça comme offrande dans le temple d'où il s'était embarqué alors par un vent favorable. Un heureux hasard le porta vers l'île d'Énaria, où il trouva Granius et ses amis ; puis, tous ensemble, ils cinglèrent vers l'Afrique. Le manque d'eau les obligea de relâcher en Sicile, près d'Éryx. Il se trouva que le questeur romain gardait la côte sur ce point ; il faillit prendre Marius, qui était lui-même venu à terre, et il tua environ seize de ses gens occupés à faire de l'eau. Marius se rembarqua promptement, traversa la 442 mer et arriva sur l'île de Méninx (54), où il reçut la première nouvelle que son fds s'était sauvé avec Céthégus, et qu'ils se rendaient auprès du roi des Numides, Hiempsal, pour lui demander secours. Il reprit courage, et se hasarda à passer de l'île sur le territoire de Carthage. Le préteur d'Afrique était alors un Romain nommé Sextilius, qui n'avait reçu de Marius ni bien ni mal ; Marius espérait que la pitié le porterait à lui prêter assistance. Mais, à peine fut-il débarqué avec quelques-uns des siens, qu'un licteur vint à sa rencontre, et, lui barrant le chemin, lui dit : «Marius, le préteur Sextilius te défend de mettre le pied sur la terre d'Afrique, ou, sinon, il te déclare qu'il exécutera le décret du Sénat, en te traitant comme ennemi public de Rome. » A cette déclaration, Marius demeura muet de douleur et d'abattement ; il resta longtemps immobile et lançant au licteur des regards terribles. Et comme celui-ci lui demandait quelle réponse il le chargeait de porter au préteur, il poussa un profond soupir, et lui dit : « Annonce-lui donc que tu as vu Marius fugitif assis sur les ruines de Carthage. » Réponse pleine de sens par laquelle il mettait devant les yeux de Sextilius l'exemple de la fortune de cette ville et du renversement de sa propre fortune.

Pendant ce temps-là, Hiempsal, le roi des Numides, ne savait quel parti prendre : il traitait bien avec honneur le jeune Marius et ceux qui l'accompagnaient, mais, lors qu'ils voulaient s'en aller, il les retenait sous divers prétextes. Évidemment il n'apportait point ces retards dans de bonnes intentions. Cependant il leur arriva une chose qui fut cause de leur salut. Le jeune Marius était de belle ligure : une des concubines du roi s'affligea de le voir si maltraité de la fortune ; la pitié fut pour elle une source 443 et un prétexte d'amour. D'abord il repoussa les propositions de cette femme ; mais, quand il vit qu'il n'avait pas d'autre moyen d'échapper, et qu'il reconnut en elle plus d'empressement à le servir que de passion pour le plaisir, il accepta son attachement ; et, cette femme ayant facilité sa fuite, il s'échappa avec ses amis et se retira vers Marius. Après s'être embrassés, comme ils marchaient le long de la mer, ils rencontrèrent deux scorpions qui se battaient, chose qui parut de mauvais présage à Marius. Ils montèrent donc dans une barque de pécheur, et passèrent dans l'Ile de Cercine (55), qui n'est pas loin du continent. A peine avaient-ils levé l'ancre, qu'ils virent arriver à l'endroit qu'ils venaient de quitter des cavaliers envoyés par le roi à leur poursuite. Marius avoua qu'il n'avait pas encore échappé à un plus pressant danger.

A Rome, cependant, on apprenait que Sylla faisait la guerre en Béotie contre les généraux de Mithridate ; les consuls se divisèrent et prirent les armes. Un combat eut lieu, et Octavius, resté vainqueur, chassa Cinna, qui essayait d'exercer un pouvoir absolu ; il lui substitua, dans les fonctions consulaires, Cornélius Mérula. Cinna leva des troupes chez les autres peuples de l'Italie, et soutint la guerre contre les consuls. A ces nouvelles, Marius se décida à se mettre en mer sur-le-champ ; il prit avec lui quelques cavaliers maurusiens, tirés de la Libye (56), et quelques hommes qui s'étaient échappés d'Italie, ce qui ne formait qu'un corps de mille hommes au plus ; il mit avec eux à la voile, et aborda au port de Télamon, en Étrurie (57). A peine débarqué, il ht une proclamation dans laquelle il promettait la liberté aux esclaves ; et il vit accourir au rivage, attirés par sa réputation, les laboureurs et les pâtres 444 de condition libre qui habitaient ce pays. Il s'attacha les plus vigoureux, et en quelques jours il eut rassemblé des forces considérables, dont il remplit quarante vaisseaux. Il connaissait Octavius pour un homme-de bien, et qui ne voulait commander que selon les lois et la justice ; il savait que Cinna, au contraire, portait ombrage à Sylla, et était ennemi déclaré du gouvernement : c'est à celui-ci qu'il résolut d'aller se joindre avec ses forces ; et il lui dépêcha un courrier pour lui annoncer qu'il lui obéirait en tout comme à un consul. Cinna accepta, le proclama proconsul, et lui envoya les faisceaux et les autres insignes du commandement ; ce que Marius refusa, disant que ces ornements ne convenaient point à sa position. Il portait un costume misérable, et laissait croître ses cheveux depuis le jour où il était parti pour l'exil à l'âge de plus de soixante et dix ans ; il affectait de marcher lentement afin d'exciter la compassion ; mais, à travers cette humiliation, éclatait cet air de fierté qui lui était naturel, où le sombre et le terrible l'emportaient. Et, sous cette tristesse même, on démêlait, non point une âme découragée, mais des ressentiments aigris par les revers.

Dès qu'il eut salué Cinna et harangué ses troupes, il mit aussitôt la main à l'œuvre ; et il s'opéra un grand changement dans les affaires. D'abord sa flotte coupait les vivres au continent, pillait les convois, et disposait de l'approvisionnement de Rome ; ensuite elle vogua vers les villes maritimes et s'en empara. À la fin, Ostie, livrée par la trahison, fut pillée, et la plus grande partie de sa population fut massacrée. Il jeta un pont sur le fleuve, et coupa à ses ennemis toute communication avec la mer ; puis il marcha sur Rome avec son armée de terre, et se saisit du mont appelé Janicule. Ce n'est point tant par incapacité qu'Octavius éprouvait des revers, qu'à cause de ses principes de justice rigoureuse, qui lui faisaient négliger, contre l'utilité présente, les moyens nécessaires. 445 Plusieurs lui conseillaient d'appeler aux armes les esclaves, en leur promettant la liberté : il répondit qu'il ne donnerait aux esclaves aucun droit dans cette patrie dont il repoussait Caïus Marius pour le maintien des lois. Sur ces entrefaites arrive à Rome Métellus, fils de Métellus, celui qui avait commandé en Afrique, et que Marius avait fait exiler. Les soldats, qui le croyaient meilleur général qu'Octavius, abandonnent celui-ci et s'en vont trouver Métellus, le priant de se mettre à leur tête et de sauver la ville, et disant qu'ils sauraient bien se battre et vaincre, s'ils avaient un général habile et entreprenant. Comme Métellus indigné les engageait à s'adresser au consul, ils s'en allèrent se joindre aux ennemis. Métellus lui-même s'éloigna, désespérant de la ville. Pour Octavius, il resta dans Rome, retenu par des Chaldéens, des aruspices et des prêtres sibyllins, qui l'assuraient que tout irait bien. Cet homme, doué d'ailleurs d'un sens droit, autant que pas un Romain, et qui maintenait l'autorité consulaire supérieure aux flatteries, ce fidèle observateur des coutumes et des lois anciennes, qui s'y tenait attaché comme à des formules immuables, montrait, ce me semble, une certaine faiblesse d'esprit, en ce qu'il fréquentait plus la société des devins et pronostiqueurs que celle des gens habiles dans la guerre et des hommes d'État. Marius, avant d'entrer dans la ville, envoya des hommes l'arracher de la tribune et l'égorger ; et l'on dit qu'après sa mort, on trouva dans son sein un horoscope dressé par des Chaldéens. Quelle différence dans la destinée de deux hommes, tous deux généraux distingués ! l'un, Marius, doit son salut à son respect pour la divination ; l'autre, Octavius, trouve dans le même sentiment sa perte.

Les choses étant dans cet état, le Sénat s'assembla, et envoya des députés vers Cinna et Marius, les priant d'entrer et d'épargner les citoyens. Cinna, en qualité de 446 consul, leur donna audience assis sur la chaise curule, et leur fit une réponse bienveillante. Marius, debout près de lui, restait silencieux ; mais son air sombre et ses regards farouches faisaient prévoir qu'il allait bientôt remplir la ville de massacres. Ils se mirent en marche, et Cinna entra dans Rome accompagné de gardes ; mais Marius s'arrêta auprès de la porte, disant, avec une ironie pleine de colère, qu'il était exilé, et que la loi lui interdisait sa patrie ; que si l'on désirait sa personne, il fallait, par un décret contraire, casser celui de son exil : comme s'il eût été un rigoureux observateur des lois, et qu'il entrât dans une ville libre. Il fit donc assembler le peuple ; mais, avant que trois ou quatre tribus eussent voté, il leva le masque, et, laissant là cette formalité de rappel, il entra entouré d'une garde d'élite composée des esclaves qui étaient venus à lui, et qu'il appelait Bardiéens (58). Ces hommes tuèrent une foule de personnes, sur un mot, sur un signe de ses yeux. Enfin Ancharius, sénateur et préteur, se présentant à Marius, ils se jetèrent au-devant de lui, et le percèrent de leurs épées, parce que Marius ne lui rendait point son salut. Depuis lors ce fut leur règle de conduite : ils égorgeaient incontinent dans les rues tous ceux auxquels il ne répondait point, ou ne rendait point le salut. C'était au point que ses amis mêmes avaient le frisson et tremblaient de peur, chaque fois qu'ils approchaient de lui pour le saluer.

Beaucoup déjà avaient été massacrés : Cinna s'amollissait, il était rassasié de carnage ; Marius, chaque jour plus aigri, plus altéré de sang, assouvissait sa fureur sur tous ceux dont il avait quelque défiance. Toutes les rues, toute la ville étaient pleines de gens qui poursuivaient des fugitifs, qui couraient à la chasse de ceux qui se cachaient. On eut alors la preuve que pour un homme mal- 447 heureux il n'y a plus d'hôtes, plus d'amis fidèles. Bien rares furent ceux qui ne livrèrent point les infortunés qui leur avaient demandé asile. Aussi devons-nous tous nos éloges, toute notre admiration aux esclaves de Cornutus. Après avoir caché leur maître dans sa maison, ils prirent un des nombreux cadavres qui jonchaient la rue, le pendirent par le cou, lui mirent au doigt un anneau d'or, et le montrèrent aux satellites de Marius ; puis, ils l'ensevelirent et l'enterrèrent. Personne n'eut aucun soupçon, et Cornutus, ainsi échappé grâce à ses esclaves, se retira en Gaule.

L'orateur Marcus Antonius (59) avait bien trouvé aussi un ami sûr ; mais il n'eut pas le bonheur de Cornutus. Cet ami était un homme du peuple, pauvre, et qui, ayant reçu chez lui un des principaux personnages de Rome, voulut le traiter aussi convenablement que ses moyens le lui permettaient. Il envoya son esclave chez un des cabaretiers voisins pour acheter du vin. Comme l'esclave le goûtait avec plus de soin qu'à l'ordinaire, et qu'il s'en faisait servir du meilleur, le marchand lui demanda pourquoi il n'achetait pas, comme de coutume, du vin nouveau, du commun, mais du recherché et du cher. L'esclave lui répondit naïvement, et comme à un camarade, à une ancienne connaissance, que son maître traitait Marcus Antonius, qu'il cachait dans sa maison. Et il ne fut pas plutôt sorti que le scélérat et perfide cabaretier courut chez Marius, qui était déjà à table. Introduit aussitôt, il annonce qu'il va lui livrer Antonius. A cette parole, Marius poussa, dit-on, un grand cri, et de joie il frappa dans ses mains ; et peu s'en fallut qu'il ne se levât de table pour aller lui-même dans cette maison ; 448 ses amis le retinrent, et il y envoya Annius et des soldats, avec ordre de lui apporter sur-le-champ la tête d'Antonius. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, Annius demeura devant la porte, et ses gens, montant l'escalier, entrèrent dans une chambre haute, où ils trouvèrent Antonius. Son aspect leur imposa tellement qu'ils se renvoyaient l'exécution les uns aux autres, aucun n'osant le frapper. Et il y avait, à ce qu'il paraît, tant de charmes et de grâces dans sa parole, que, dès qu'il eut ouvert la bouche pour demander la vie, aucun n'eut la hardiesse de le toucher, ni de le regarder en face ; mais tous restèrent les yeux baissés et pleins de larmes. Impatienté de leur retard, Annius monta, et, voyant Antonins qui les haranguait, et les soldats comme frappés de stupeur et fascinés par son éloquence, il les traita de lâches, s'élança lui-même sur Antonius et lui trancha la tête. Lutatius Catulus, qui avait été collègue de Marius dans le commandement et qui avait triomphé des Cimbres avec lui, avait des amis qui priaient pour lui et intercédaient auprès de Marius ; mais Marius ne faisait que cette réponse : « Il faut qu'il meure. » Alors il s'enferma dans sa chambre, y alluma un grand brasier, et s'asphyxia.

Des cadavres sans tête étaient jetés et foulés aux pieds par les rues ; et ils n'excitaient point la pitié ; mais tout le monde frissonnait d'horreur à ce spectacle. Mais ce qui affligeait le plus le peuple, c'était la licence effrénée de ce qu'on appelait les Bardiéens : ils entraient dans les maisons, égorgeaient les maîtres, abusaient des enfants, violaient les maîtresses, pillaient, ensanglantaient tout sans obstacle. Enfin Cinna et Sertorius se réunirent, fondirent sur eux pendant qu'ils dormaient dans leur camp, et les tuèrent tous à coups de javelots, sans qu'il en réchappât un seul.

Sur ces entrefaites, la fortune sembla changer : des 449 messagers arrivaient de toutes parts, annonçant que Sylla avait terminé la guerre contre Mithridate, recouvré les provinces perdues, et qu'il avait mis à la voile avec des troupes considérables. Alors il y eut comme un sursis, une courte suspension aux maux inexprimables qu'on endurait, parce que leurs auteurs s'attendaient à avoir bientôt la guerre sur les bras. Marius fut donc proclamé consul pour la septième fois ; et le jour des calendes de janvier, qui est le premier jour de l'année, en sortant de sa maison, il fit précipiter de la roche Tarpéienne un certain Sextus Lucinus, prélude qui parut un terrible présage de nouvelles calamités et pour ceux de l'autre parti et pour la ville. Mais lui, épuisé par les fatigues, l'âme accablée et comme noyée dans les chagrins, tourmenté par la pensée de cette nouvelle guerre et de ces nouveaux combats, des dangers et des cuisantes douleurs que lui faisait pressentir son expérience, il ne put se résigner. Il considérait que ce n'était plus avec un Octavius ou un Mérula, chefs d'une tourbe indisciplinée, conducteurs d'un peuple en émeute, qu'il allait avoir à lutter : c'était Sylla qui s'avançait, Sylla, qui l'avait d'abord chassé de sa patrie, et qui venait de renfermer Mithridate au fond du Pont-Euxin. Écrasé sous le poids de ces réflexions, il se remettait devant les yeux ses longues courses, son exil, ses périls lorsqu'il fuyait poursuivi sur terre et sur mer ; il tombait dans des angoisses terribles ; agité pendant la nuit d'apparitions affreuses, de songes effrayants, il croyait entendre sans cesse une voix lui crier :

Le gîte du lion est terrible, même quand le lion est absent.

Et, comme l'insomnie était ce qu'il redoutait le plus, il se mit à boire, à se livrer outre mesure à la débauche de la table, excès que son âge ne pouvait plus supporter, cherchant à se procurer le sommeil comme un re- 450 fuge contre ses pensées. Enfin des nouvelles vinrent de la mer, et alors il fut replongé dans des frayeurs plus grandes. Tremblant pour l'avenir, abattu sous le fardeau du présent, il ne fallut qu'un léger accident pour l'achever. Il tomba malade d'une pleurésie, suivant le récit du philosophe Posidonius, qui dit qu'il fut introduit auprès de lui, et traita avec lui de l'objet de son ambassade, lorsqu'il était déjà atteint de ce mal. Mais un certain Caïus Pison (60), historien, raconte que Marius, en se promenant après souper avec ses amis, vint à parler de ses aventures, et qu'il en reprit le récit dès le commencement ; qu'après avoir exposé les nombreuses et diverses vicissitudes qu'il avait subies, il ajouta qu'il n'était pas d'un homme sage de se fier davantage à la Fortune ; qu'après cela il salua ceux qui l'entouraient, puis demeura alité sept jours et mourut. Quelques-uns racontent que pendant sa maladie il manifesta que l'ambition le travaillait encore : dans un violent accès de délire, il croyait commander la guerre contre Mithridate, il prenait toutes les positions, faisait tous les mouvements d'un combattant au milieu de la mêlée, en poussant de toutes ses forces et à chaque instant des cris de guerre. Tant fut puissant en lui et incurable l'amour du commandement ; tant l'honneur de cette expédition avait allumé sa jalousie ! Agé de soixante et dix ans, après avoir le premier de tous été consul sept fois, possesseur d'une maison et d'une fortune qui auraient pu suffire à plusieurs rois ensemble, il se plaignait du sort, comme s'il fût mort avant d'avoir obtenu et accompli ce qu'il désirait.

Platon, au contraire, sur le point de mourir, remerciait son Génie et la Fortune de l'avoir fait naître d'abord 451 homme, ensuite Grec, et non point Barbare ni animal sans raison ; et en outre de ce que sa naissance s était rencontrée avec l'époque de Socrate. Que dis-je ? Antipater de Tarse énumérant de même, quelques moments avant sa mort, les divers bonheurs qu'il avait eus, n'oublia pas même, dit-on, son heureuse traversée de chez lui à Athènes : c'est qu'il regardait comme objet d'une grande reconnaissance tous les dons d'une fortune bienfaisante, et les conservait à jamais dans sa mémoire, la plus fidèle dépositaire des biens que l'homme a reçus. Pour les hommes dépourvus de mémoire et de sens, tout s'efface avec/le temps. Incapables de rien contenir en eux, de rien conserver, toujours vides de biens et pleins d'espérances, ils ont l'œil sans cesse fixé sur l'avenir, et laissent le présent leur échapper. Et cependant l'avenir est entre les mains de la Fortune, tandis qu'elle ne peut leur enlever le présent ; et ce bienfait de la Fortune, ils le rejettent néanmoins comme s'il n'était pas à eux, et ils ne rêvent que cet avenir incertain, juste punition de leur ingratitude. Trop pressés d'amasser le plus qu'ils peuvent de ces biens extérieurs avant de leur avoir donné, dans la raison et la sagesse, une base et des fondements solides, ils ne sauraient jamais satisfaire la soif insatiable qui les tourmente.

Donc Marius mourut le dix-septième jour de son septième consulat. Ce fut d'abord pour Rome un grand sujet de joie et de confiance, de se sentir délivrée d'une tyrannie insupportable ; mais, peu de jours après, on s'aperçut qu'on n'avait fait que changer un maître cassé par l'âge contre un maître jeune et dans toute sa vigueur ; tant Marius le fils signala sa cruauté et sa rage en faisant périr les personnages les plus distingués par leur mérite et leur réputation. Comme on l'avait cru intrépide et passionné pour les périls de la guerre, on l'avait surnommé le Fils de Mars ; mais à l'œuvre il s'était fait connaître 452 sous un tout autre jour, et on lui donnait un autre surnom : Fils de Vénus. Il finit par se faire enfermer dans Préneste par Sylla, et, après avoir en vain tout fait pour sauver sa vie, voyant que la ville allait être prise et qu'il ne pouvait échapper, il se donna la mort (61).

 

(Le parallèle de Pyrrhus et de Marius n'existe plus.)

 

   

(37) Ce temple fut en effet bâti, et dédié sous ce nom-là même : A la fortune de ce jour.

(38) Le jour de celle bataille est par conséquent le 30 juillet. Plutarque appelle néoménie, malgré l'impropriété du terme, puisque l'année romaine n'était pas une année lunaire, ce que les Romains appelaient calende, c'est-à-dire le premier jour du mois. C'était en l'an 101 avant J.-C.

(39) Catulus, que Plutarque ne cite que de seconde main, avait écrit l'histoire de son consulat et des actes de sa vie politique. Cicéron, dans le Brutus, fait l'éloge du style de cet ouvrage. Catulus se mêlait aussi de poésie, et il reste de lui deux épigrammes qui témoignent de l'enjouement de son esprit, mais non de la chasteté de ses mœurs.

(40) Plutarque, par une erreur facile à comprendre, donne à cette ville nom de Panonne, qu'elle n'a jamais porté, et qui ne lui conviendrait sous aucun rapport, puisqu'il ne convient qu'à une ville maritime, comme est Palerme, l'ancienne Panormus.

(41) Camille, vainqueur des Gaulois, avait reçu le nom de second fondateur de Rome. Voyez sa Vie dans le premier volume.

(42) Aujourd'hui Camérino dans la marche d'Ancône, au pied de l'Apennin.

(43) Publius Rulilius Rufus, cité plusieurs fois avec éloge par Cicéron. Il avait été consul l'année d'avant le second consulat de Marius. Il ne reste rien de ses écrits.

(44) Expression proverbiale pour désigner l'orgueil et la présomption. Dacier cite à ce propos le mot de Job parlant du superbe : Pingui cervice armatus est. XV, 26.

(45)  On ne sait pas si Plutarque écrivit la Vie de Métellus ; en tout cas celle Vie n'existe plus.

(46) Voyez la Vie de Sylla dans ce volume.

(47) Environ soixante-huit mille francs de notre monnaie.

(48) Environ deux millions deux cent cinquante mille francs.

(49)  Ce consul se nommait Pompéius Rufus.

(50) J'ai paraphrasé le texte, fort obscur a cet endroit, mais qui s'entend fort bien si l'on recourt au passage de la Vie de Sylla où Plutarque raconte le même événement.

(51)  Ville maritime du Latium.

(52) Poète fort ancien, né à Athènes, contemporain d'Orphée et de Linus, et qui avait composé des poèmes religieux dont il ne reste à peu près rien.

(53) Environ une lieue.

(54) Ile près de la côte d'Afrique au-dessous de la petite Syrte, entre Tripoli et Tunis : elle se nomme aujourd'hui l'Ile de Zerbi.

(55) Aujourd'hui Kerkéoi, prés de l'île de Zerbi.

(56) Les Maurusiens étaient une peuplade de la Mauritanie.

(57) C'est encore aujourd'hui le port Telamone en Toscane.

(58) On ignore l'origine de cette qualification.

(59) Aïeul du triumvir, et le plus célèbre des orateurs romains du temps. Cicéron a élevé dans le de Oratore un magnifique monument à sa gloire et à la gloire de son contemporain et ami Crassus.

(60) On connaît plusieurs écrivains latins du nom de Pison, mais leurs prénoms sont différents de ceux du Pison que cite Plutarque : ce Caïus est inconnu.

(61) Voyez la Vie de Sylla dans ce volume.