Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME DEUXIÈME : VIE  DE MARIUS (partie 1 - partie 2)

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

 

 

PLUTARQUE

 

II

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

 

TOME DEUXIÈME

Timoléon. - Paul Emile
Pélopidas. — Marcelllus. - Aristide

Marcus Caton. — Philopoemen. — Titus Quintius

Flamininus. — Pyrrhus. — Marius

Lysandre. — SyllaPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

17, Rue de Lille

 

----

1845PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

---------------------------------

 

CAIUS MARIUS.

(De l'an 167 à l'an 86 avant J.-C.)


ΜΑΡΙΟΣ.

 

 

[1] Γαΐου Μαρίου τρίτον οὐκ ἔχομεν εἰπεῖν ὄνομα, καθάπερ οὐδὲ Κοΐντου Σερτωρίου τοῦ κατασχόντος Ἰβηρίαν οὐδὲ Λευκίου Μομμίου τοῦ Κόρινθον ἑλόντος· ὁ γὰρ Ἀχαϊκὸς τούτῳ γε τῆς πράξεως ἐπώνυμον γέγονεν, ὡς ὁ Ἀφρικανὸς Σκιπίωνι καὶ ὁ Μακεδονικὸς Μετέλλῳ. Ἐξ οὗ καὶ μάλιστα Ποσειδώνιος ἐλέγχειν οἴεται τοὺς τὸ τρίτον ὄνομα Ῥωμαίοις κύριον εἶναι νομίζοντας, οἷον τὸν Κάμιλλον καὶ τὸν Μάρκελλον καὶ τὸν Κάτωνα· γίνεσθαι γὰρ <ἂν> ἀνωνύμους τοὺς ἀπὸ μόνων τῶν δυεῖν προσαγορευομένους. Λανθάνει δ' ἑαυτὸν ὅτι τούτῳ τῷ λόγῳ πάλιν αὐτὸς ἀνωνύμους ποιεῖ(ται) τὰς γυναῖκας· οὐδεμιᾷ γὰρ γυναικὶ τίθεται τῶν ὀνομάτων τὸ πρῶτον, ὅπερ οἴεται κύριον ὄνομα Ῥωμαίοις ὑπάρχειν ὁ Ποσειδώνιος· τῶν δ' ἄλλων τὸ μὲν κοινὸν ἀπὸ συγγενείας, τοὺς Πομπηίους καὶ τοὺς Μαλλίους καὶ τοὺς Κορνηλίους, ὥσπερ ἂν Ἡρακλείδας τις εἴποι καὶ Πελοπίδας, (τοῦ) τὸ δὲ προσηγορικὸν ἐξ ἐπιθέτου πρὸς τὰς φύσεις ἢ τὰς πράξεις ἢ τὰ τοῦ σώματος εἴδη καὶ πάθη τίθεσθαι, τὸν Μακρῖνον καὶ τὸν Τορκουᾶτον καὶ τὸν Σύλλαν, οἷόν ἐστιν ὁ Μνήμων ἢ ὁ Γρυπὸς ἢ ὁ Καλλίνικος. Εἰς μὲν οὖν ταῦτα πολλὰς δίδωσιν ἐπιχειρήσεις ἡ τῆς συνηθείας ἀνωμαλία.

[2] Τῆς δ' ὄψεως τῆς Μαρίου λιθίνην εἰκόνα κειμένην ἐν Ῥαβέννῃ τῆς Γαλατίας ἐθεώμεθα, πάνυ τῇ λεγομένῃ περὶ τὸ ἦθος στρυφνότητι καὶ πικρίᾳ πρέπουσαν. Ἀνδρώδης γὰρ φύσει καὶ πολεμικὸς γενόμενος, καὶ στρατιωτικῆς μᾶλλον ἢ πολιτικῆς παιδείας μεταλαβών, ἄκρατον ἐν ταῖς ἐξουσίαις τὸν θυμὸν ἔσχε. Λέγεται δὲ μήτε γράμματα μαθεῖν Ἑλληνικὰ μήτε γλώττῃ πρὸς μηδὲν Ἑλληνίδι χρῆσθαι τῶν σπουδῆς ἐχομένων, ὡς γελοῖον γράμματα μανθάνειν ὧν οἱ διδάσκαλοι δουλεύοιεν ἑτέροις· μετὰ δὲ τὸν δεύτερον θρίαμβον ἐπὶ ναοῦ τινος καθιερώσει θέας Ἑλληνικὰς παρέχων, εἰς τὸ θέατρον ἐλθὼν καὶ μόνον καθίσας εὐθὺς ἀπαλλαγῆναι. Ὥσπερ οὖν Ξενοκράτει τῷ φιλοσόφῳ σκυθρωποτέρῳ δοκοῦντι τὸ ἦθος εἶναι πολλάκις εἰώθει λέγειν ὁ Πλάτων· "ὦ μακάριε Ξενόκρατες, θῦε ταῖς Χάρισιν", οὕτως εἴ τις ἔπεισε Μάριον θύειν ταῖς Ἑλληνικαῖς Μούσαις καὶ Χάρισιν, οὐκ ἂν ἐκπρεπεστάταις στρατηγίαις καὶ πολιτείαις ἀμορφοτάτην ἐπέθηκε , ὑΠὸ θυμοῦ καὶ φιλαρχίας ἀώρου καὶ πλεονεξιῶν ἀπαρηγορήτων εἰς ὠμότατον καὶ ἀγριώτατον γῆρας ἐξοκείλας. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ τῶν πράξεων αὐτῶν εὐθὺς θεωρείσθω.

[3] Γενόμενος δὲ γονέων παντάπασιν ἀδόξων, αὐτουργῶν δὲ καὶ πενήτων, πατρὸς μὲν ὁμωνύμου, μητρὸς δὲ Φουλκινίας, ὀψέ ποτε πόλιν εἶδε καὶ τῶν ἐν πόλει διατριβῶν ἐγεύσατο, τὸν δ' ἄλλον χρόνον ἐν κώμῃ Κερεατίνων τῆς Ἀρπίνης δίαιταν εἶχε, πρὸς μὲν ἀστεῖον καὶ γλαφυρὸν βίον ἀγροικοτέραν, σώφρονα δὲ καὶ ταῖς πάλαι Ῥωμαίων τροφαῖς ἐοικυῖαν. Πρώτην δὲ στρατείαν στρατευσάμενος ἐπὶ Κελτίβηρας, ὅτε Σκιπίων Ἀφρικανὸς Νομαντίαν ἐπολιόρκει, τὸν στρατηγὸν οὐκ ἐλάνθανεν ἀνδρείᾳ τῶν ἄλλων νέων διαφέρων, καὶ τὴν μεταβολὴν τῆς διαίτης, ἣν ὑπὸ τρυφῆς καὶ πολυτελείας διεφθαρμένοις ἐπῆγε τοῖς στρατεύμασιν ὁ Σκιπίων, εὐκολώτατα προσδεχόμενος. Λέγεται δὲ καὶ πολέμιον ἄνδρα συστὰς καταβαλεῖν ἐν ὄψει τοῦ στρατηγοῦ. Διὸ ταῖς τ' ἄλλαις προήγετο τιμαῖς ὑπ' αὐτοῦ, καί ποτε λόγου μετὰ δεῖπνον ἐμπεσόντος ὑπὲρ στρατηγῶν, καὶ τῶν παρόντων ἑνὸς εἴτ' ἀληθῶς διαπορήσαντος εἴτε πρὸς ἡδονὴν ἐρομένου τὸν Σκιπίωνα, τίνα δὴ τοιοῦτον ἕξει μετ' ἐκεῖνον ἡγεμόνα καὶ προστάτην ὁ Ῥωμαίων δῆμος, ὑπερκατακειμένου τοῦ Μαρίου τῇ χειρὶ τὸν ὦμον ἠρέμα πατάξας ὁ Σκιπίων "τάχα δὲ τοῦτον" εἶπεν. Οὕτως εὐφυὴς ἦν ὁ μὲν ἐκ μειρακίου φανῆναι μέγας, ὁ δ' ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τὸ τέλος νοῆσαι.

[4] Τὸν δ' οὖν Μάριον ὑπὸ ταύτης λέγεται μάλιστα τῆς φωνῆς ὥσπερ ὑπὸ θείας κληδόνος ἐπαρθέντα ταῖς ἐλπίσιν ὁρμῆσαι πρὸς τὴν πολιτείαν, καὶ τυχεῖν δημαρχίας Καικιλίου Μετέλλου <συ>σπουδάσαντος, οὗ τὸν οἶκον ἐξ ἀρχῆς καὶ πατρόθεν ἐθεράπευεν. Ἐν δὲ τῇ δημαρχίᾳ νόμον τινὰ περὶ ψηφοφορίας γράφοντος αὐτοῦ, δοκοῦντα τῶν δυνατῶν ἀφαιρεῖσθαι τὴν περὶ τὰς κρίσεις ἰσχύν, ἐνιστάμενος Κόττας ὁ ὕπατος συνέπεισε τὴν βουλὴν τῷ μὲν νόμῳ μάχεσθαι, τὸν δὲ Μάριον καλεῖν λόγον ὑφέξοντα. Καὶ τοῦ δόγματος τούτου γραφέντος, εἰσελθὼν ἐκεῖνος οὐκ ἔπαθε νέου πάθος ἀπὸ μηδενὸς λαμπροῦ προεληλυθότος ἄρτι πρὸς τὴν πολιτείαν, ἀλλ' ἑαυτῷ διδοὺς ἤδη φρονεῖν ἡλίκον αἱ μετέπειτα πράξεις ἔδωκαν, ἠπείλησε τὸν Κότταν ἀπάξειν εἰς τὸ δεσμωτήριον, εἰ μὴ διαγράψει  τὸ δόγμα. Τοῦ δὲ πρὸς Μέτελλον τραπομένου καὶ γνώμην ἐρωτῶντος, Μέτελλος μὲν ἀναστὰς συνηγόρει τῷ ὑπάτῳ, Μάριος δὲ τὸν ὑπηρέτην μεταπεμψάμενος ἔξωθεν ἐκέλευεν ἀπάγειν αὐτὸν τὸν Μέτελλον εἰς τὸ δεσμωτήριον. Ἐκείνου δὲ τοὺς ἄλλους ἐπικαλουμένου δημάρχους, ἐβοήθει μὲν (6) οὐδείς, ἡ δὲ σύγκλητος εἴξασα προήκατο τὸ δόγμα. Καὶ λαμπρὸς ἐξελάσας ὁ Μάριος εἰς τὸ πλῆθος ἐκύρωσε τὸν νόμον, δόξας ἄκαμπτος μὲν εἶναι πρὸς φόβον, ἄτρεπτος δ' ὑπ' αἰδοῦς, δεινὸς δὲ κατὰ τῆς βουλῆς ἀνίστασθαι, χάριτι τῶν πολλῶν δημαγωγῶν. Οὐ μὴν ἀλλὰ ταύτην μὲν ταχέως μετέστησεν ἑτέρῳ πολιτεύματι τὴν δόξαν. Νόμου γὰρ εἰσφερομένου περὶ σίτου διανομῆς, τοῖς πολλοῖς ἐναντιωθεὶς ἐρρωμενέστατα καὶ κρατήσας, εἰς τὸ ἴσον ἑαυτὸν κατέστησε τῇ τιμῇ πρὸς ἀμφοτέρους, ὡς μηδετέροις παρὰ τὸ συμφέρον χαριζόμενος.

[5] Μετὰ δὲ τὴν δημαρχίαν ἀγορανομίαν τὴν μείζονα παρήγγειλε. Δύο γάρ εἰσι τάξεις ἀγορανομιῶν, ἡ μὲν ἀπὸ τῶν δίφρων τῶν ἀγκυλοπόδων, ἐφ' ὧν καθεζόμενοι χρηματίζουσιν, ἔχουσα τοὔνομα τῆς ἀρχῆς, τὴν δ' ὑποδεεστέραν δημοτικὴν καλοῦσιν· ὅταν δὲ τοὺς ἐντιμοτέρους ἕλωνται, περὶ τῶν ἑτέρων πάλιν τὴν ψῆφον λαμβάνουσιν. Ὡς οὖν ὁ Μάριος φανερὸς ἦν λειπόμενος ἐν ἐκείνῃ, ταχὺ μεταστὰς αὖθις ᾔτει τὴν ἑτέραν. Δόξας δὲ θρασὺς εἶναι καὶ αὐθάδης, ἀπέτυχε· καὶ δυσὶν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ περιπεσὼν ἀποτεύξεσιν, ὃ μηδεὶς ἔπαθεν ἄλλος, οὐδὲ μικρὸν ὑφήκατο τοῦ φρονήματος, ὕστερον δ' οὐ πολλῷ στρατηγίαν μετελθὼν ὀλίγον ἐδέησεν ἐκπεσεῖν, ἔσχατος δὲ πάντων ἀναγορευθείς, δίκην ἔσχε δεκασμοῦ. Μάλιστα δ' ὑποψίαν παρέσχε Κασσίου Σαβάκωνος οἰκέτης ὀφθεὶς ἐντὸς τῶν δρυφάκτων ἀναμεμειγμένος τοῖς φέρουσι τὰς ψήφους· ὁ γὰρ Σαβάκων ἦν ἑταῖρος ἐν τοῖς μάλιστα Μαρίου. Κληθεὶς οὖν οὗτος ὑπὸ τῶν δικαστῶν, ἔφη διὰ τὸ καῦμα διψήσας ὕδωρ ψυχρὸν αἰτῆσαι καὶ τὸν οἰκέτην ἔχοντα ποτήριον εἰσελθεῖν πρὸς αὐτόν, εἶτ' εὐθὺς οἴχεσθαι πιόντος. Οὗτος μὲν οὖν ὑπὸ τῶν μετὰ ταῦτα τιμητῶν ἐξέπεσε τῆς βουλῆς, ἐπιτήδειος εἶναι παθεῖν τοῦτο δόξας ἢ διὰ τὴν ψευδομαρτυρίαν ἢ διὰ τὴν ἀκρασίαν· ἐπὶ δὲ τὸν Μάριον καὶ Γάιος Ἑρέννιος μάρτυς εἰσαχθεὶς οὐκ ἔφη πάτριον εἶναι καταμαρτυρεῖν πελατῶν, ἀλλὰ τὸν νόμον ἀφιέναι ταύτης τῆς ἀνάγκης τοὺς πάτρωνας· οὕτως γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς προστάτας καλοῦσι· τοῦ δ' Ἑρεννίων οἴκου τοὺς Μαρίου γονεῖς καὶ Μάριον αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς γεγονέναι πελάτας. Ἀποδεξαμένων δὲ τὴν ἀπόρρησιν τῆς μαρτυρίας τῶν δικαστῶν, αὐτὸς ἀντεῖπεν ὁ Μάριος πρὸς τὸν Ἑρέννιον, ὡς ὅτε πρῶτον ἄρχων ἀνηγορεύθη τὸν πελάτην ἐκβεβηκώς. Ὅπερ ἦν οὐ παντάπασιν ἀληθές· ἀρχὴ γὰρ οὐ πᾶσα τοῦ νέμειν προστάτην ἀπαλλάσσει τοὺς τυχόντας αὐτοὺς καὶ γένος, ἀλλ' ᾗ τὸν ἀγκυλόποδα δίφρον ὁ νόμος δίδωσιν. Οὐ μὴν ἀλλὰ ταῖς πρώταις ἡμέραις ἐν τῇ δίκῃ κακῶς πράττων ὁ Μάριος καὶ χαλεποῖς χρώμενος τοῖς δικασταῖς, τῇ τελευταίᾳ παραλόγως ἀπέφυγεν ἴσων τῶν ψήφων γενομένων.

[6] Ἐν μὲν οὖν τῇ στρατηγίᾳ μετρίως ἐπαινούμενον ἑαυτὸν παρέσχε. Μετὰ δὲ τὴν στρατηγίαν κλήρῳ λαβὼν τὴν ἐκτὸς Ἰβηρίαν, λέγεται καθᾶραι λῃστηρίων τὴν ἐπαρχίαν, ἀνήμερον οὖσαν ἔτι τοῖς ἐθισμοῖς καὶ θηριώδη, καὶ τὸ λῃστεύειν οὔπω τότε τῶν Ἰβήρων οὐχὶ κάλλιστον ἡγουμένων. Ἐν δὲ τῇ πολιτείᾳ γενόμενος, οὐκ εἶχεν οὔτε πλοῦτον οὔτε λόγον, οἷς ἦγον οἱ τότε μάλιστα τιμώμενοι τὸν δῆμον. Αὐτὴν δὲ τὴν ἀνάτασιν τοῦ φρονήματος καὶ τὸ περὶ τοὺς πόνους ἐνδελεχὲς αὐτοῦ καὶ τὸ δημοτικὸν τῆς διαίτης ἔν τινι σπουδῇ τιθεμένων τῶν πολιτῶν, ηὐξάνετο τῇ τιμῇ πρὸς δύναμιν, ὥστε καὶ γάμον γῆμαι λαμπρὸν οἰκίας ἐπιφανοῦς τῆς Καισάρων Ἰουλίαν, ἧς ἦν ἀδελφιδοῦς Καῖσαρ ὁ χρόνοις ὕστερον Ῥωμαίων μέγιστος γενόμενος καί τι κατ' οἰκειότητα ζηλώσας Μάριον, ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου γέγραπται. Τῷ δὲ Μαρίῳ καὶ σωφροσύνην μαρτυροῦσι καὶ καρτερίαν, ἧς δεῖγμα καὶ τὸ περὶ τὴν χειρουργίαν ἐστίν. Ἰξιῶν γὰρ ὡς ἔοικε μεγάλων ἀνάπλεως ἄμφω τὰ σκέλη γεγονὼς καὶ τὴν ἀμορφίαν δυσχεραίνων, ἔγνω παρασχεῖν ἑαυτὸν ἰατρῷ· καὶ παρέσχεν ἄδετος θάτερον σκέλος, οὐδὲν κινηθεὶς οὐδὲ στενάξας, ἀλλὰ καθεστῶτι τῷ προσώπῳ καὶ μετὰ σιωπῆς ὑπερβολάς τινας ἀλγηδόνων ἐν ταῖς τομαῖς ἀνασχόμενος. Τοῦ δ' ἰατροῦ μετιόντος ἐπὶ θάτερον, οὐκέτι παρέσχε, φήσας ὁρᾶν τὸ ἐπανόρθωμα τῆς ἀλγηδόνος οὐκ ἄξιον.

[7] Ἐπεὶ δὲ Καικίλιος Μέτελλος ἀποδειχθεὶς ἐπὶ τὸν κατὰ Ἰουγούρθα πόλεμον ὕπατος στρατηγὸς εἰς Λιβύην ἐπηγάγετο πρεσβευτὴν Μάριον, ἐνταῦθα πράξεων μεγάλων καὶ λαμπρῶν ἀγώνων ἐπιλαβόμενος, τὸ μὲν αὔξειν τὸν Μέτελλον ὥσπερ οἱ λοιποὶ καὶ πολιτεύεσθαι πρὸς ἐκεῖνον εἴασε χαίρειν, ἀξιῶν δ' οὐχ ὑπὸ Μετέλλου κεκλῆσθαι πρεσβευτής, ὑπὸ δὲ τῆς τύχης εἰς εὐφυέστατον καιρὸν ὁμοῦ καὶ μέγιστον εἰσάγεσθαι πράξεων θέατρον, ἐπεδείκνυτο πᾶσαν ἀνδραγαθίαν. Καὶ πολλὰ τοῦ πολέμου δυσχερῆ φέροντος, οὔτε τῶν μεγάλων τινὰ πόνων ὑποτρέσας οὔτε τῶν μικρῶν ἀπαξιώσας, ἀλλὰ τοὺς μὲν ὁμοτίμους εὐβουλίᾳ καὶ προνοίᾳ τοῦ συμφέροντος ὑπερβαλλόμενος, πρὸς δὲ τοὺς στρατιώτας ὑπὲρ εὐτελείας καὶ καρτερίας διαμιλλώμενος, εὔνοιαν ἔσχε πολλὴν παρ' αὐτοῖς. Ὅλως μὲν γὰρ ἔοικε τοῦ κάμνειν ἑκάστῳ παραμυθία τὸ συγκάμνον ἑκουσίως εἶναι· δοκεῖ γὰρ ἀφαιρεῖν τὴν ἀνάγκην· ἥδιστον δὲ Ῥωμαίῳ θέαμα στρατιώτῃ στρατηγὸς ἐσθίων ἐν ὄψει κοινὸν ἄρτον ἢ κατακείμενος ἐπὶ στιβάδος εὐτελοῦς ἢ περὶ ταφρείαν τινὰ καὶ χαράκωσιν ἔργου συνεφαπτόμενος. Οὐ γὰρ οὕτως τοὺς τιμῆς καὶ χρημάτων μεταδιδόντας, ὡς τοὺς πόνου καὶ κινδύνου μεταλαμβάνοντας ἡγεμόνας θαυμάζουσιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀγαπῶσι τῶν ῥᾳθυμεῖν ἐπιτρεπόντων τοὺς συμπονεῖν ἐθέλοντας. Ταῦτα πάντα ποιῶν ὁ Μάριος καὶ διὰ τούτων τοὺς στρατιώτας δημαγωγῶν, ταχὺ μὲν ἐνέπλησε τὴν Λιβύην, ταχὺ δὲ τὴν Ῥώμην ὀνόματος καὶ δόξης, τῶν ἀπὸ στρατοπέδου τοῖς οἴκοι γραφόντων, ὡς οὐκ ἔστι πέρας οὐδ' ἀπαλλαγὴ τοῦ πρὸς τὸν βάρβαρον πολέμου μὴ Γάιον Μάριον ἑλομένοις ὕπατον.

[8] Ἐφ' οἷς δῆλος ἦν ὁ Μέτελλος ἀχθόμενος. Μάλιστα δ' αὐτὸν ἠνίασε τὸ περὶ Τουρπίλλιον. Οὗτος γὰρ ὁ ἀνὴρ ἦν μὲν ἐκ πατέρων ξένος τῷ Μετέλλῳ, καὶ τότε τὴν ἐπὶ τῶν τεκτόνων ἔχων ἀρχὴν συνεστράτευε· φρουρῶν δὲ Βάγαν πόλιν μεγάλην, καὶ τῷ μηδὲν ἀδικεῖν τοὺς ἐνοικοῦντας, ἀλλὰ πράως καὶ φιλανθρώπως αὐτοῖς προσφέρεσθαι πιστεύων, ἔλαθεν ὑποχείριος τοῖς πολεμίοις γενόμενος. Παρεδέξαντο γὰρ τὸν Ἰουγούρθαν, τὸν δὲ Τουρπίλλιον οὐδὲν ἠδίκησαν, ἀλλὰ σῷον ἐξαιτησάμενοι διῆκαν. Ἔσχεν οὖν αἰτίαν προδοσίας, καὶ παρὼν ὁ Μάριος τῇ κρίσει σύμβουλος, αὐτός θ' οἱ πικρὸς ἦν καὶ τῶν ἄλλων παρώξυνε τοὺς πλείστους, ὥστ' ἄκοντα τὸν Μέτελλον ἐκβιασθῆναι (καὶ) καταψηφίσασθαι θάνατον τοῦ ἀνθρώπου. Μετ' ὀλίγον δὲ τῆς αἰτίας ψευδοῦς φανείσης, οἱ μὲν ἄλλοι συνήχθοντο τῷ Μετέλλῳ βαρέως φέροντι, Μάριος δὲ χαίρων καὶ ποιούμενος ἴδιον τὸ ἔργον, οὐκ ᾐσχύνετο λέγειν περιιών, ὡς αὐτὸς εἴη προστετριμμένος ἀλάστορα τῷ Μετέλλῳ ξενοκτόνον.

κ τούτου φανερῶς ἀπηχθάνοντο· καὶ λέγεταί ποτε τοῦ Μαρίου παρόντος οἷον ἐφυβρίζων ὁ Μέτελλος εἰπεῖν· "σὺ δὴ καταλιπὼν ἡμᾶς ὦ γενναῖε πλεῖν ἐπ' οἴκου διανοῇ καὶ παραγγέλλειν ὑπατείαν; οὐ γὰρ ἀγαπήσεις, ἂν τᾠμῷ παιδὶ τούτῳ συνυπατεύσῃς;" ἦν δ' ὁ παῖς τότε τοῦ Μετέλλου παντάπασι μειράκιον. Οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦ Μαρίου σπουδάζοντος ἀφεθῆναι πολλὰς ἀναβολὰς ποιησάμενος, ἔτι δώδεκα λειπομένων ἡμερῶν ἐπὶ τὴν τῶν ὑπάτων ἀνάδειξιν ἀφῆκεν αὐτόν. Ὁ δὲ πολλὴν ἀπὸ στρατοπέδου τὴν ἐπὶ θάλασσαν εἰς Ἰτύκην ὁδὸν ἡμέραις δυσὶ καὶ μιᾷ νυκτὶ συνελών, ἔθυε πρὸ τοῦ πλοῦ· καὶ λέγεται τὸν μάντιν εἰπεῖν, ὡς ἀπίστους τινὰς τὸ μέγεθος καὶ κρείττονας ἐλπίδος ἁπάσης εὐπραξίας προφαίνοι τῷ Μαρίῳ τὸ δαιμόνιον. Ὁ δὲ τούτοις ἐπαρθεὶς ἀνήχθη, καὶ τὸ πέλαγος τεταρταῖος οὐρίῳ πνεύματι περάσας, αὐτίκα τε τῷ δήμῳ ποθεινὸς ὤφθη, καὶ προαχθεὶς ὑπό τινος τῶν δημάρχων εἰς τὸ πλῆθος, ἐπὶ πολλαῖς κατὰ τοῦ Μετέλλου διαβολαῖς ᾐτεῖτο τὴν ἀρχήν, ὑπισχνούμενος ἢ κτενεῖν ἢ ζῶντα λήψεσθαι τὸν Ἰουγούρθαν.

[9] Ἀναγορευθεὶς δὲ λαμπρῶς, εὐθὺς ἐστρατολόγει, παρὰ τὸν νόμον καὶ τὴν συνήθειαν πολὺν τὸν ἄπορον καὶ δοῦλον καταγράφων, τῶν πρόσθεν ἡγεμόνων οὐ προσδεχομένων τοὺς τοιούτους, ἀλλ' ὥσπερ ἄλλο τι τῶν καλῶν τὰ ὅπλα μετὰ τιμῆς τοῖς ἀξίοις νεμόντων, ἐνέχυρον τὴν οὐσίαν ἑκάστου τιθέναι δοκοῦντος. Οὐ μὴν ταῦτά γε μάλιστα διέβαλλε τὸν Μάριον, ἀλλ' οἱ λόγοι θρασεῖς ὄντες ὑπεροψίᾳ καὶ ὕβρει τοὺς πρώτους ἐλύπουν, σκῦλόν τε βοῶντος αὐτοῦ τὴν ὑπατείαν φέρεσθαι τῆς τῶν εὐγενῶν καὶ πλουσίων μαλακίας, καὶ τραύμασιν οἰκείοις πρὸς τὸν δῆμον, οὐ μνήμασι νεκρῶν οὐδ' ἀλλοτρίαις εἰκόσι νεανιεύεσθαι. Πολλάκις δὲ καὶ τοὺς ἀτυχήσαντας ἐν Λιβύῃ στρατηγούς, τοῦτο μὲν Βηστίαν, τοῦτο δ' Ἀλβῖνον, ἀνθρώπους οἴκων μὲν ἐπιφανῶν, αὐτοὺς δ' ἀπολέμους καὶ δι' ἀπειρίαν πταίσαντας ὀνομάζων, ἐπυνθάνετο τῶν παρόντων, εἰ μὴ καὶ τοὺς ἐκείνων οἴονται προγόνους αὐτῷ μᾶλλον ἂν εὔξασθαι παραπλησίους ἐκγόνους ἀπολιπεῖν, ἅτε δὴ μηδ' αὐτοὺς δι' εὐγένειαν, ἀλλ' ὑπ' ἀρετῆς καὶ καλῶν ἔργων ἐνδόξους γενομένους. Ταῦτα δ' οὐ κενῶς οὐδ' ἀλαζονικῶς ἔλεγεν οὐδὲ μάτην ἀπεχθάνεσθαι τοῖς δυνατοῖς βουλόμενος, ἀλλ' ὁ δῆμος αὐτόν, ἡδόμενός τε τῇ βουλῇ προπηλακιζομένῃ καὶ λόγου κόμπῳ μετρῶν ἀεὶ φρονήματος μέγεθος, ἐξεκούφιζε καὶ συνεξώρμα μὴ φείδεσθαι τῶν ἀξιολόγων, χαριζόμενον τοῖς πολλοῖς.

[10] Ὡς δὲ διέπλευσεν εἰς Λιβύην, Μέτελλος μὲν ἥττων τοῦ φθόνου γενόμενος καὶ περιπαθῶν, ὅτι κατειργασμένου τὸν πόλεμον αὐτοῦ καὶ μηδὲν ὑπόλοιπον ἢ τὸ σῶμα τοῦ Ἰουγούρθα λαβεῖν ἔχοντος, ἥκει Μάριος ἐπὶ τὸν στέφανον καὶ τὸν θρίαμβον, ἐκ τῆς πρὸς ἐκεῖνον ἀχαριστίας ηὐξημένος, οὐχ ὑπέμεινεν εἰς τὸ αὐτὸ συνελθεῖν, ἀλλ' αὐτὸς μὲν ὑπεξεχώρησε, Ῥουτίλιος δὲ τὸ στράτευμα τῷ Μαρίῳ παρέδωκε, πρεσβευτὴς γενονὼς τοῦ Μετέλλου. Καὶ περιῆλθέ τις νέμεσις ἐν τῷ τέλει τῶν πράξεων Μάριον· ἀφῃρέθη γὰρ ὑπὸ Σύλλα τὴν τοῦ κατορθώματος δόξαν, ὡς ὑπ' ἐκείνου Μέτελλος· ὃν τρόπον δ' ἀφηγήσομαι βραχέως, ἐπεὶ τὰ καθ' ἕκαστον μᾶλλον ἐν τοῖς περὶ Σύλλα γέγραπται. Βόκχος ὁ τῶν ἄνω βαρβάρων βασιλεὺς ἦν πενθερὸς Ἰουγούρθα, καὶ πολεμοῦντι μὲν οὐ πάνυ τι συλλαμβάνειν ἐδόκει, προβαλλόμενος αὐτοῦ τὴν ἀπιστίαν καὶ τὴν αὔξησιν δεδοικώς· ἐπεὶ δὲ φεύγων καὶ πλανώμενος ἐκεῖνον ὑπ' ἀνάγκης ἔθετο τῶν ἐλπίδων τελευταίαν καὶ κατῆρε πρὸς αὐτόν, αἰσχύνῃ μᾶλλον ὡς ἱκέτην ἢ δι' εὔνοιαν ὑποδεξάμενος διὰ χειρὸς εἶχε, φανερῶς μὲν ὑπὲρ αὐτοῦ παραιτούμενος Μάριον, καὶ γράφων ὡς οὐκ ἂν ἐκδῴη καὶ παρρησιαζόμενος, κρύφα δὲ βουλεύων προδοσίαν ἐπ' αὐτῷ καὶ μεταπεμπόμενος Λεύκιον Σύλλαν, ταμίαν μὲν ὄντα Μαρίου, χρήσιμον δὲ τῷ Βόκχῳ γεγενημένον ἐπὶ στρατείας. Ὡς δὲ πιστεύσας ἀνέβη πρὸς αὐτὸν ὁ Σύλλας, ἔσχε μέν τις τροπὴ γνώμης καὶ μετάνοια τὸν βάρβαρον, ἡμέρας τε συχνὰς διηνέχθη τῷ λογισμῷ, βουλευόμενος ἢ παραδοῦναι τὸν Ἰουγούρθαν ἢ μηδὲ τὸν Σύλλαν ἀφεῖναι. Τέλος δὲ τὴν προτέραν κυρώσας προδοσίαν, ἐνεχείρισε τῷ Σύλλᾳ ζῶντα τὸν Ἰουγούρθαν. Καὶ τοῦτο πρῶτον ὑπῆρξεν αὐτοῖς σπέρμα τῆς ἀνηκέστου καὶ χαλεπῆς ἐκείνης στάσεως, ἣ μικρὸν ἐδέησεν ἀνα(8)τρέψαι τὴν Ῥώμην. Πολλοὶ γὰρ ἐβούλοντο τοῦ Σύλλα τὸ ἔργον εἶναι, τῷ Μαρίῳ φθονοῦντες, αὐτός τε Σύλλας σφραγῖδα ποιησάμενος ἐφόρει, γλυφὴν ἔχουσαν ἐγχειριζόμενον ὑπὸ τοῦ Βόκχου τὸν Ἰουγούρθαν ἑαυτῷ. Καὶ ταύτῃ χρώμενος ἀεὶ διετέλει, φιλότιμον ἄνδρα καὶ πρὸς κοινωνίαν δόξης ἀγνώμονα καὶ δύσεριν ἐρεθίζων τὸν Μάριον, ἐναγόντων μάλιστα τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐκείνου καὶ τὰ μὲν πρῶτα τοῦ πολέμου καὶ μέγιστα τῷ Μετέλλῳ, τὰ δ' ἔσχατα καὶ τὸ πέρας αὐτοῦ Σύλλᾳ προστιθέντων, ὡς παύσαιτο θαυμάζων καὶ προσέχων ἐκείνῳ μάλιστα πάντων ὁ δῆμος.

[11] Ταχὺ μέντοι τὸν φθόνον τοῦτον καὶ τὰ μίση καὶ τὰς διαβολὰς ἀπεσκέδασε τοῦ Μαρίου καὶ μετέστησεν ὁ κατασχὼν τὴν Ἰταλίαν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας κίνδυνος, ἅμα τῷ πρῶτον ἐν χρείᾳ μεγάλου στρατηγοῦ γενέσθαι καὶ περισκέψασθαι τὴν πόλιν, ᾧ χρωμένη κυβερνήτῃ διαφεύξεται κλύδωνα πολέμου τοσοῦτον, οὐδενὸς ἀνασχομένου τῶν ἀπὸ γένους μεγάλων ἢ πλουσίων οἴκων ἐπὶ τὰς ὑπατικὰς κατιόντων ἀρχαιρεσίας, ἀλλ' ἀπόντα τὸν Μάριον ἀναγορευσάντων. Ἄρτι γὰρ ἀπηγγελμένης αὐτοῖς τῆς Ἰουγούρθα συλλήψεως, αἱ περὶ Τευτόνων καὶ Κίμβρων φῆμαι προσέπιπτον, ἀπιστίαν μὲν ἐν ἀρχῇ παρασχοῦσαι πλήθους τε καὶ ῥώμης τῶν ἐπερχομένων στρατῶν, ὕστερον δὲ τῆς ἀληθείας ὑποδεέστεραι φανεῖσαι. Μυριάδες μὲν γὰρ αἱ μάχιμοι τριάκοντα σὺν ὅπλοις ἐχώρουν, ὄχλοι δὲ παίδων καὶ γυναικῶν ἐλέγοντο πολλῷ πλείους συμπεριάγεσθαι, γῆς χρῄζοντες ἣ θρέψει τοσοῦτον πλῆθος, καὶ πόλεων ἐν αἷς ἱδρυθέντες βιώσονται, καθάπερ πρὸ αὐτῶν ἐπυνθάνοντο Κελτοὺς τῆς Ἰταλίας τὴν ἀρίστην κατασχεῖν, Τυρρηνῶν ἀφελομένους. Αὐτοὶ μὲν γὰρ ἀμειξίᾳ τῇ πρὸς ἑτέρους μήκει τε χώρας ἣν ἐπῆλθον ἠγνοοῦντο, τίνες ὄντες ἀνθρώπων ἢ πόθεν ὁρμηθέντες ὥσπερ νέφος ἐμπέσοιεν Γαλατίᾳ καὶ Ἰταλίᾳ. Καὶ μάλιστα μὲν εἰκάζοντο Γερμανικὰ γένη τῶν καθηκόντων ἐπὶ τὸν βόρειον ὠκεανὸν εἶναι τοῖς μεγέθεσι τῶν σωμάτων καὶ τῇ χαροπότητι τῶν ὀμμάτων, καὶ ὅτι Κίμβρους ἐπονομάζουσι Γερμανοὶ τοὺς λῃστάς. Εἰσὶ δ' οἳ τὴν Κελτικὴν διὰ βάθος χώρας καὶ μέγεθος ἀπὸ τῆς ἔξω θαλάσσης καὶ τῶν ὑπαρκτίων κλιμάτων πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα κατὰ τὴν Μαιῶτιν ἐπιστρέφουσαν ἅπτεσθαι τῆς Ποντικῆς Σκυθίας λέγουσι, κἀκεῖθεν τὰ γένη μεμεῖχθαι· τούτους ἐξαναστάντας οὐκ ἐκ μιᾶς ὁρμῆς οὐδὲ συνεχῶς, ἀλλ' ἔτους ὥρᾳ καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν εἰς τοὔμπροσθεν ἀεὶ χωροῦντας πολέμῳ, χρόνοις πολλοῖς ἐπελθεῖν τὴν ἤπειρον. Διὸ καὶ πολλὰς κατὰ μέρος ἐπικλήσεις ἐχόντων, κοινῇ Κελτοσκύθας τὸν στρατὸν ὠνόμαζον. Ἄλλοι δέ φασι Κιμμερίων τὸ μὲν πρῶτον ὑφ' Ἑλλήνων τῶν πάλαι γνωσθὲν(των) οὐ μέγα γενέσθαι τοῦ παντὸς μόριον, ἀλλὰ φυγὴν ἢ στάσιν τινὰ βιασθεῖσαν ὑπὸ Σκυθῶν εἰς Ἀσίαν ἀπὸ τῆς Μαιώτιδος διαπερᾶσαι Λυγδάμιος ἡγουμένου· τὸ δὲ πλεῖστον αὐτῶν καὶ μαχιμώτατον ἐπ' ἐσχάτοις οἰκοῦν παρὰ τὴν ἔξω θάλασσαν, γῆν μὲν νέμεσθαι σύσκιον καὶ ὑλώδη καὶ δυσήλιον πάντῃ διὰ βάθος καὶ πυκνότητα δρυμῶν, οὓς μέχρι τῶν Ἑρκυνίων εἴσω διήκειν, οὐρανοῦ δ' εἰληχέναι, καθ' ὃ δοκεῖ μέγα λαμβάνων ὁ πόλος ἔξαρμα διὰ τὴν ἔγκλισιν τῶν παραλλήλων, ὀλίγον ἀπολείπειν τοῦ κατὰ κορυφὴν ἱσταμένου σημείου πρὸς τὴν οἴκησιν, αἵ θ' ἡμέραι βραχύτητι καὶ μήκει πρὸς τὰς νύκτας ἴσαι κατανέμεσθαι τὸν χρόνον· διὸ καὶ τὴν εὐπορίαν τοῦ μυθεύματος Ὁμήρῳ γενέσθαι πρὸς τὴν νεκυίαν. Ἔνθεν οὖν τὴν ἔφοδον εἶναι τῶν βαρβάρων τούτων ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν, Κιμμερίων μὲν ἐξ ἀρχῆς, τότε δὲ Κίμβρων οὐκ ἀπὸ τρόπου προσαγορευομένων. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἰκασμῷ μᾶλλον ἢ κατὰ βέβαιον ἱστορίαν λέγεται.

Τὸ δὲ πλῆθος οὐκ ἔλαττον, ἀλλὰ πλέον εἶναι τοῦ λεχθέντος ὑπὸ πολλῶν ἱστόρηται. Θυμὸν δὲ καὶ τόλμαν ἀνυπόστατοι καὶ χειρῶν ἔργα παρὰ τὰς μάχας ὀξύτητι καὶ βίᾳ πυρὸς ἐοικότες ἐπῄεσαν, οὐδενὸς ἀντέχοντος αὐτῶν πρὸς τὴν ἔφοδον, ἀλλὰ πάντων μὲν ὅσους ἐπῆλθον ἐν λόγῳ λείας ἀγομένων καὶ φερομένων, πολλῶν δὲ καὶ μεγάλων Ῥωμαϊκῶν στρατοπέδων καὶ στρατηγῶν, ὅσοι προεκάθηντο τῆς ἐκτὸς Ἄλπεων Γαλατίας, ἀνηρπασμένων ἀκλεῶς. Οἳ καὶ μάλιστα τὴν φορὰν αὐτῶν κακῶς ἀγωνισάμενοι κατὰ τῆς Ῥώμης ἐπεσπάσαντο· νικήσαντες γὰρ οἷς ἐνέτυχον καὶ χρημάτων πολλῶν κρατήσαντες, ἔγνωσαν μηδαμοῦ γῆς ἑαυτοὺς ἱδρύειν, πρὶν <ἂν> ἀνατρέψωσι τὴν Ῥώμην καὶ διαπορθήσωσι τὴν Ἰταλίαν.

[12] Ταῦτα Ῥωμαῖοι πυνθανόμενοι πολλαχόθεν, ἐκάλουν Μάριον ἐπὶ τὴν στρατηγίαν, καὶ τὸ δεύτερον ὕπατος ἀπεδείχθη, τοῦ μὲν νόμου κωλύοντος ἀπόντα καὶ μὴ διαλιπόντα χρόνον ὡρισμένον αὖθις αἱρεῖσθαι, τοῦ δὲ δήμου τοὺς ἀντιλέγοντας ἐκβαλόντος. Ἡγοῦντο γὰρ οὔτε νῦν πρῶτον εἴξειν τῷ συμφέροντι τὸν νόμον, οὔτ' ἀλογωτέραν εἶναι τὴν παροῦσαν αἰτίαν ἐκείνης, δι' ἣν τὸν Σκιπίωνα παρὰ τοὺς νόμους ὕπατον ἀπέδειξαν, οὐ φοβούμενοι τὴν ἑαυτῶν ἀποβαλεῖν, ἀλλὰ τὴν Καρχηδονίων ἐπιθυμοῦντες ἀνελεῖν. Ταῦτ' ἔδοξε, καὶ Μάριος ἐκ Λιβύης μετὰ τοῦ στρατεύματος διακομισθείς, αὐταῖς Καλάνδαις Ἰανουαρίαις, ἣν ἔτους ἀρχὴν ἄγουσι Ῥωμαῖοι, τήν θ' ὑπατείαν ἀνέλαβε καὶ τὸν θρίαμβον εἰσήλασεν, ἄπιστον ἐπιδειξάμενος θέαμα Ῥωμαίοις Ἰουγούρθαν αἰχμάλωτον, οὗ ζῶντος οὐδ' ἂν εἷς ἤλπισε πολεμῶν κρατῆσαι· οὕτω τις ἦν ποικίλος ἀνὴρ τύχαις ὁμιλῆσαι, καὶ πανουργίᾳ πολλῇ μεμειγμένον ἔχων τὸ θυμοειδές. Ἀλλ' ἐξέστη γε πομπευθεὶς ὡς λέγουσι τότε τοῦ φρονεῖν, καὶ μετὰ τὸν θρίαμβον εἰς τὸ δεσμωτήριον ἐμπεσών, ὡς οἱ μὲν αὐτοῦ βίᾳ περιέρρηξαν τὸν χιτωνίσκον, οἱ δὲ σπεύδοντες ἀφελέσθαι βίᾳ τὸ χρυσοῦν ἐλλόβιον ἅμα τὸν λοβὸν συναπέρρηξαν, ὠσθεὶς δὲ γυμνὸς εἰς τὸ βάραθρον κατεβλήθη, μεστὸς ὢν ταραχῆς καὶ διασεσηρώς "Ἡράκλεις" εἶπεν, "ὡς ψυχρὸν ὑμῶν τὸ βαλανεῖον." ἀλλὰ τοῦτον μὲν ἓξ ἡμέραις ζυγομαχήσαντα τῷ λιμῷ καὶ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας ἐκκρεμασθέντα τῆς τοῦ ζῆν ἐπιθυμίας εἶχεν ἀξία δίκη τῶν ἀσεβημάτων. Ἐν δὲ τῷ θριάμβῳ κομισθῆναι λέγουσι χρυσοῦ μὲν ἑπτὰ καὶ τρισχιλίας λίτρας, ἀργύρου δ' ἀσήμου πεντακισχιλίας ἑπτακοσίας ἑβδομήκοντα πέντε, νομίσματος δὲ δραχμὰς ἑπτακισχιλίας ἐπὶ μυριάσιν ὀκτὼ καὶ εἴκοσι.

Μετὰ δὲ τὴν πομπὴν ὁ Μάριος σύγκλητον ἤθροισεν ἐν Καπετωλίῳ, καὶ παρῆλθε μὲν εἴτε λαθὼν αὑτὸν εἴτε τῇ τύχῃ χρώμενος ἀγροικότερον ἐν τῇ θριαμβικῇ σκευῇ, ταχὺ δὲ τὴν βουλὴν ἀχθεσθεῖσαν αἰσθόμενος, ἐξανέστη καὶ μεταλαβὼν τὴν περιπόρφυρον αὖθις <εἰς>ῆλθεν.

[13] Ἐν δὲ τῇ στρατείᾳ τὴν δύναμιν διεπόνει καθ' ὁδόν, ἐξασκῶν δρόμοις τε παντοδαποῖς καὶ μακραῖς ὁδοιπορίαις, ἑαυτῷ δ' <ἕκαστον> ἀχθοφορεῖν ἀναγκάζων καὶ αὐτουργεῖν τὰ πρὸς τὴν δίαιταν, ὥστε καὶ μετὰ ταῦτα τοὺς φιλοπόνους καὶ σιωπῇ μετ' εὐκολίας τὰ προστασσόμενα ποιοῦντας ἡμιόνους Μαριανοὺς καλεῖσθαι. Καίτοι τινὲς αἰτίαν ἑτέραν τοῦ λόγου τούτου νομίζουσι. Σκιπίωνος γὰρ ὅτε Νομαντίαν ἐπολιόρκει βουληθέντος ἐπιδεῖν μὴ μόνον τὰ ὅπλα μηδὲ τοὺς ἵππους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὀρεῖς καὶ τὰς ἁμάξας, ὅπως ἑκάστοις ἐξησκημένα καὶ παρεσκευασμένα τυγχάνοι, προαγαγεῖν τὸν Μάριον ἵππον τε κάλλιστα τεθραμμένον ὑπ' αὐτοῦ καὶ ἡμίονον εὐεξίᾳ καὶ λιπαρότητι καὶ ῥώμῃ διαφέροντα πολὺ τῶν ἄλλων· ἡσθέντος οὖν τοῦ στρατηγοῦ τοῖς τοῦ Μαρίου θρέμμασι καὶ πολλάκις αὐτῶν μνησθέντος, οὕτως ἄρα τοὺς σκώπτοντας ἐν ἐπαίνῳ τὸν ἐνδελεχῆ καὶ τλήμονα καὶ φιλόπονον Μαριανὸν ἡμίονον προσαγορεύειν.

[14] Εὐτύχημα δὲ δοκεῖ τῷ Μαρίῳ μέγα γενέσθαι· τῶν γὰρ βαρβάρων ὥσπερ τινὰ παλίρροιαν τῆς ὁρμῆς λαβόντων, καὶ ῥυέντων πρότερον ἐπὶ τὴν Ἰβηρίαν, χρόνον ἔσχε καὶ τὰ σώματα γυμνάσαι τῶν ἀνδρῶν καὶ τὰ φρονήματα πρὸς τὸ θαρρεῖν ἀναρρῶσαι, τὸ δὲ μέγιστον, αὐτὸς οἷος ἦν κατανοηθῆναι. Τὸ γὰρ ἐν ἀρχῇ σκυθρωπὸν αὐτοῦ καὶ περὶ τὰς τιμωρίας δυσμείλικτον ἐθισθεῖσι μηδὲν ἁμαρτάνειν μηδ' ἀπειθεῖν ἅμα τῷ δικαίῳ σωτήριον ἐφαίνετο, τήν τε τοῦ θυμοῦ σφοδρότητα καὶ τὸ τραχὺ τῆς φωνῆς καὶ <τὸ> ἀγριωπὸν τοῦ προσώπου συντρεφόμενον κατὰ μικρὸν οὐχ αὑτοῖς ἐνόμιζον εἶναι φοβερόν, ἀλλὰ τοῖς πολεμίοις. Μάλιστα δ' ἡ περὶ τὰς κρίσεις ὀρθότης αὐτοῦ τοῖς στρατιώταις ἤρεσκεν· ἧς καὶ τοιόνδε τι δεῖγμα λέγεται. Γάιος Λούσιος ἀδελφιδοῦς αὐτοῦ τεταγμένος ἐφ' ἡγεμονίας ἐστρατεύετο, τἆλλα μὲν ἀνὴρ οὐ δοκῶν εἶναι πονηρός, ἥττων δὲ μειρακίων καλῶν. Οὗτος ἤρα νεανίσκου τῶν ὑφ' αὑτῷ στρατευομένων ὄνομα Τρεβωνίου, καὶ πολλάκις πειρῶν οὐκ ἐτύγχανε· τέλος δὲ νύκτωρ ὑπηρέτην ἀποστείλας μετεπέμπετο τὸν Τρεβώνιον. Ὁ δὲ νεανίας ἧκε μέν, ἀντειπεῖν γὰρ οὐκ ἐξῆν καλούμενον, εἰσαχθεὶς δ' ὑπὸ τὴν σκηνὴν πρὸς αὐτόν, ἐπιχειροῦντα βιάζεσθαι σπασάμενος τὸ ξίφος ἀπέκτεινε. Ταῦτ' ἐπράχθη τοῦ Μαρίου μὴ παρόντος· ἐπανελθὼν δὲ προὔθηκε τῷ Τρεβωνίῳ κρίσιν. Ἐπεὶ δὲ πολλῶν κατηγορούντων, οὐδενὸς δὲ συνηγοροῦντος, αὐτὸς εὐθαρσῶς καταστὰς διηγήσατο τὸ πρᾶγμα, καὶ μάρτυρας ἔσχεν ὅτι πειρῶντι πολλάκις ἀντεῖπε τῷ Λουσίῳ καὶ μεγάλων διδομένων ἐπ' οὐδενὶ προήκατο τὸ σῶμα, θαυμάσας ὁ Μάριος καὶ ἡσθεὶς ἐκέλευσε τὸν πάτριον ἐπὶ ταῖς ἀριστείαις στέφανον κομισθῆναι, καὶ λαβὼν αὐτὸς ἐστεφάνωσε τὸν Τρεβώνιον, ὡς κάλλιστον ἔργον ἐν καιρῷ παραδειγμάτων δεομένῳ καλῶν ἀποδεδειγμένον.

Τοῦτ' εἰς τὴν Ῥώμην ἀπαγγελθὲν οὐχ ἥκιστα τῷ Μαρίῳ συνέπραξε τὴν τρίτην ὑπατείαν· ἅμα δὲ καὶ τῶν βαρβάρων ἔτους ὥρᾳ προσδοκίμων ὄντων, ἐβούλοντο μετὰ μηδενὸς ἄλλου στρατηγοῦ κινδυνεῦσαι πρὸς αὐτούς. Οὐ μὴν ἧκον ὡς προσεδοκῶντο ταχέως, ἀλλὰ πάλιν διῆλθε τῷ Μαρίῳ ὁ τῆς ὑπατείας χρόνος. Ἐνισταμένων δὲ τῶν ἀρχαιρεσιῶν καὶ τοῦ συνάρχοντος αὐτοῦ τελευτήσαντος, ἀπολιπὼν ἐπὶ τῶν δυνάμεων Μάνιον Ἀκύλλιον, αὐτὸς ἧκεν εἰς Ῥώμην. Μετιόντων δὲ πολλῶν καὶ ἀγαθῶν τὴν ὑπατείαν, Λούκιος Σατορνῖνος, ὁ μάλιστα τῶν δημάρχων ἄγων τὸ πλῆθος, ὑπὸ τοῦ Μαρίου τεθεραπευμένος ἐδημηγόρει, κελεύων ἐκεῖνον ὕπατον αἱρεῖσθαι. Θρυπτομένου δὲ τοῦ Μαρίου καὶ παραιτεῖσθαι τὴν ἀρχὴν φάσκοντος, ὡς δὴ μὴ δεομένου, προδότην αὐτὸν ὁ Σατορνῖνος ἀπεκάλει τῆς πατρίδος, ἐν κινδύνῳ τοσούτῳ φεύγοντα τὸ στρατηγεῖν. Καὶ φανερὸς μὲν ἦν ἀπιθάνως συνυποκρινόμενος τὸ προσποίημα τῷ Μαρίῳ, τὸν δὲ καιρὸν ὁρῶντες οἱ πολλοὶ τῆς ἐκείνου δεινότητος ἅμα καὶ τύχης δεόμενον, ἐψηφίσαντο τὴν τετάρτην ὑπατείαν, καὶ συνάρχοντα Κάτλον αὐτῷ Λουτάτιον κατέστησαν, ἄνδρα καὶ τιμώμενον ὑπὸ τῶν ἀρίστων καὶ τοῖς πολλοῖς οὐκ ἐπαχθῆ.

[15] Πυνθανόμενος δὲ τοὺς πολεμίους ὁ Μάριος ἐγγὺς εἶναι, διὰ ταχέων ὑπερέβαλε τὰς Ἄλπεις· καὶ τειχίσας στρατόπεδον παρὰ τῷ Ῥοδανῷ ποταμῷ, συνήγαγεν εἰς αὐτὸ χορηγίαν ἄφθονον, ὡς μηδέποτε παρὰ τὸν τοῦ συμφέροντος λογισμὸν ἐκβιασθείη δι' ἔνδειαν τῶν ἀναγκαίων εἰς μάχην καταστῆναι. Τὴν δὲ κομιδὴν ὧν ἔδει(το) τῷ στρατεύματι μακρὰν καὶ πολυτελῆ πρότερον οὖσαν πρὸς τὴν θάλασσαν αὐτὸς εἰργάσατο ῥᾳδίαν καὶ ταχεῖαν. Τὰ γὰρ στόματα τοῦ Ῥοδανοῦ, πρὸς τὰς ἀνακοπὰς τῆς θαλάττης ἰλύν τε πολλὴν λαμβάνοντα καὶ θῖνα πηλῷ βαθεῖ συμπεπιλημένην ὑπὸ τοῦ κλύδωνος, χαλεπὸν καὶ ἐπίπονον καὶ βραδύπορον τοῖς σιταγωγοῖς ἐποίει τὸν εἴσπλουν. Ὁ δὲ τρέψας ἐνταῦθα τὸν στρατὸν σχολάζοντα, τάφρον μεγάλην ἐνέβαλε, καὶ ταύτῃ πολὺ μέρος τοῦ ποταμοῦ μεταστήσας περιήγαγεν εἰς ἐπιτήδειον αἰγιαλόν, βαθὺ μὲν καὶ ναυσὶ μεγάλαις ἔποχον, λεῖον δὲ καὶ ἄκλυστον στόμα λαβοῦσαν πρὸς τὴν θάλασσαν. Αὕτη μὲν οὖν ἔτι <καὶ νῦν> ἀπ' ἐκείνου τὴν ἐπωνυμίαν φυλάττει.

Τῶν δὲ βαρβάρων διελόντων σφᾶς αὐτοὺς δίχα, Κίμβροι μὲν ἔλαχον διὰ Νωρικῶν ἄνωθεν ἐπὶ Κάτλον χωρεῖν καὶ τὴν πάροδον ἐκείνην βιάζεσθαι, Τεύτονες δὲ καὶ Ἄμβρωνες διὰ Λιγύων ἐπὶ Μάριον παρὰ θάλατταν. Καὶ Κίμβροις μὲν ἐγίνετο πλείων ἡ διατριβὴ καὶ μέλλησις, Τεύτονες δὲ καὶ Ἄμβρωνες ἄραντες εὐθὺς καὶ διελθόντες τὴν ἐν μέσῳ χώραν, ἐφαίνοντο πλήθει τ' ἄπειροι καὶ δυσπρόσοπτοι τὰ εἴδη, (7) φθόγγον τε καὶ θόρυβον οὐχ ἑτέροις ὅμοιοι. Περιβαλόμενοι δὲ τοῦ πεδίου μέγα καὶ στρατοπεδεύσαντες, προὐκαλοῦντο τὸν Μάριον εἰς μάχην.

[16] Ὁ δὲ τούτων μὲν οὐκ ἐφρόντιζεν, ἐν δὲ τῷ χάρακι τοὺς στρατιώτας συνεῖχε, καὶ καθήπτετο πικρῶς τῶν θρασυνομένων, καὶ τοὺς προπίπτοντας ὑπὸ θυμοῦ καὶ μάχεσθαι βουλομένους προδότας ἀπεκάλει τῆς πατρίδος. (2) οὐ γὰρ ὑπὲρ θριάμβων τὴν φιλοτιμίαν εἶναι καὶ τροπαίων, ἀλλ' ὅπως νέφος τοσοῦτον πολέμου καὶ σκηπτὸν ὠσάμενοι διασώσουσι τὴν Ἰταλίαν. Ταῦτα μὲν ἰδίᾳ πρὸς τοὺς ἡγεμόνας καὶ τοὺς ὁμοτίμους ἔλεγε, τοὺς δὲ στρατιώτας ὑπὲρ τοῦ χάρακος ἱστὰς ἀνὰ μέρος καὶ θεᾶσθαι κελεύων, εἴθιζε τὴν μορφὴν ἀνέχεσθαι τῶν πολεμίων καὶ τὴν φωνὴν ὑπομένειν, ὅλως οὖσαν ἀλλόκοτον καὶ θηριώδη, σκευήν τε καὶ κίνησιν αὐτῶν καταμανθάνειν, ἅμα τῷ χρόνῳ τὰ φαινόμενα δεινὰ ποιουμένους τῇ διανοίᾳ χειροήθη διὰ τῆς ὄψεως· ἡγεῖτο γὰρ πολλὰ μὲν ἐπιψεύδεσθαι τῶν οὐ προσόντων τὴν καινότητα τοῖς φοβεροῖς, ἐν δὲ τῇ συνηθείᾳ καὶ τὰ τῇ φύσει δεινὰ τὴν ἔκπληξιν ἀποβάλλειν.

Τῶν δ' οὐ μόνον ἡ καθ' ἡμέραν ὄψις ἀφῄρει τι τοῦ θάμβους, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς ἀπειλὰς τῶν βαρβάρων καὶ τὸν κόμπον οὐκ ἀνεκτὸν ὄντα θυμὸς αὐτοῖς παριστάμενος ἐξεθέρμαινε καὶ διέφλεγε τὰς ψυχάς, οὐ μόνον ἀγόντων καὶ φερόντων τὰ πέριξ ἅπαντα τῶν πολεμίων, ἀλλὰ καὶ τῷ χάρακι ποιουμένων προσβολὰς μετὰ πολλῆς ἀσελγείας καὶ θρασύτητος· ὥστε φωνὰς καὶ διαγανακτήσεις τῶν στρατιωτῶν πρὸς τὸν Μάριον ἐκφέρεσθαι· "τίνα δὴ καταγνοὺς ἀνανδρίαν ἡμῶν Μάριος εἴργει μάχης ὥσπερ γυναῖκας ὑπὸ κλεισὶ καὶ θυρωροῖς; φέρε παθόντες ἀνδρῶν πάθος ἐλευθέρων ἐρώμεθα, πότερον ἄλλους ἀναμένει μαχουμένους ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῆς Ἰταλίας, ἡμῖν δὲ λειτουργοῖς χρήσεται διὰ παντός, ὅταν δέῃ(ται) τάφρους ὀρύσσειν καὶ πηλὸν ἐκκαθαίρειν καὶ ποταμούς τινας παρατρέπειν; ἐπὶ ταῦτα γὰρ ὡς ἔοικεν ἤσκει τοῖς πολλοῖς πόνοις ἡμᾶς, καὶ ταῦτα τῶν ὑπατειῶν ἀποδειξάμενος (9) ἔργα τοῖς πολίταις ἐπάνεισιν.Ἣ τὰ Κάρβωνος αὐτὸν φοβεῖ καὶ Καιπίωνος, οὓς ἐνίκησαν οἱ πολέμιοι, πολὺ μὲν αὐτοὺς τῆς Μαρίου δόξης καὶ ἀρετῆς ἀποδέοντας, πολὺ δὲ χείρονα (10) στρατὸν ἄγοντας; ἀλλὰ καὶ παθεῖν τι δρῶντας ὡς ἐκεῖνοι κάλλιον, ἢ καθῆσθαι πορθουμένων τῶν συμμάχων θεατάς."

[17] Ταῦτ' ἀκούων ὁ Μάριος ἥδετο, καὶ κατεπράυνεν αὐτούς, ὡς οὐκ ἐκείνοις ἀπιστῶν, ἀλλ' ἔκ τινων λογίων τὸν τῆς νίκης ἅμα καιρὸν καὶ τόπον ἐκδεχόμενος. Καὶ γάρ τινα Σύραν γυναῖκα, Μάρθαν ὄνομα, μαντεύεσθαι λεγομένην ἐν φορείῳ κατακειμένην σεμνῶς περιήγετο, καὶ θυσίας ἔθυεν ἐκείνης κελευούσης. ἣν πρότερον μὲν ἀπήλασεν ἡ σύγκλητος, ἐντυχεῖν ὑπὲρ τούτων βουλομένην καὶ τὰ μέλλοντα προθεσπίζουσαν, ἐπεὶ δὲ πρὸς τὰς γυναῖκας εἰσιοῦσα διάπειραν ἐδίδου, καὶ μάλιστα τῇ Μαρίου παρακαθίζουσα παρὰ τοὺς ἀγῶνας τῶν μονομάχων ἐπιτυχῶς προηγόρευε τὸν μέλλοντα νικᾶν, ἀναπεμφθεῖσα πρὸς Μάριον ὑπ' ἐκείνης ἐθαυμάζετο. Καὶ τὰ πολλὰ μὲν ἐν φορείῳ παρεκομίζετο, πρὸς δὲ τὰς θυσίας κατῄει φοινικίδα διπλῆν ἐμπεπορπημένη καὶ λόγχην ἀναδεδεμένην ταινίαις καὶ στεφανώμασι φέρουσα. Τοῦτο μὲν οὖν τὸ δρᾶμα πολλοῖς ἀμφισβήτησιν παρεῖχεν, εἴτε πεπεισμένος ὡς ἀληθῶς εἴτε πλαττόμενος καὶ συνυποκρινόμενος ἐπιδείκνυται τὴν ἄνθρωπον.

Τὸ δὲ περὶ τοὺς γῦπας θαύματος ἄξιον Ἀλέξανδρος ὁ Μύνδιος ἱστόρηκε. Δύο γὰρ ἐφαίνοντο πρὸ τῶν κατορθωμάτων ἀεὶ περὶ τὰς στρατιὰς καὶ παρηκολούθουν, γνωριζόμενοι χαλκοῖς περιδεραίοις· ταῦτα δ' οἱ στρατιῶται συλλαβόντες αὐτοὺς περιῆψαν, εἶτ' ἀφῆκαν· ἐκ δὲ τούτου γνωρίζοντες ἠσπάζοντό θ' ὡς <συ>στρατιώτας, καὶ φανέντων ἐπὶ ταῖς ἐξόδοις ἔχαιρον ὡς ἀγαθόν τι πράξοντες.

Πολλῶν δὲ σημείων προφαινομένων, τὰ μὲν ἄλλα χαρακτῆρα κοινὸν εἶχεν, ἐκ δ' Ἀμερίας καὶ Τουδέρτου πόλεων Ἰταλικῶν ἀπηγγέλθη νυκτὸς ὦφθαι κατὰ τὸν οὐρανὸν αἰχμάς τε φλογοειδεῖς καὶ θυρεοὺς διαφερομένους τὸ πρῶτον, εἶτα συμπίπτοντας ἀλλήλοις καὶ σχήματα καὶ κινήματα λαμβάνοντας οἷα γίνεται μαχομένων ἀνδρῶν, τέλος δὲ τῶν μὲν ἐνδιδόντων, τῶν δ' ἐπιφερομένων, πάντας ἐπὶ δυσμὰς ῥυῆναι. Περὶ τοῦτον δέ πως τὸν χρόνον ἀφίκετο καὶ Βατάκης ἐκ Πεσσινοῦντος, ὁ τῆς Μεγάλης Μητρὸς ἱερεύς, ἀπαγγέλλων ὡς ἡ θεὸς ἐκ τῶν ἀνακτόρων ἐφθέγξατ' αὐτῷ, νίκην καὶ κράτος πολέμου Ῥωμαίοις ὑπάρχειν. Τῆς δὲ συγκλήτου προσεμένης καὶ τῇ θεῷ ναὸν ἐπινίκιον ἱδρύσασθαι ψηφισαμένης, τὸν Βατάκην εἰς τὸν δῆμον προελθόντα καὶ ταὐτὰ βουλόμενον εἰπεῖν ἐκώλυσε δημαρχῶν Αὖλος Πομπήιος, ἀγύρτην ἀποκαλῶν καὶ πρὸς ὕβριν ἀπελαύνων τοῦ βήματος. Ὃ δὴ καὶ μάλιστα τῷ λόγῳ τοῦ ἀνθρώπου πίστιν παρέσχεν· οὐ γὰρ ἔφθη τῆς ἐκκλησίας λυθείσης ὁ Αὖλος εἰς οἶκον ἐπανελθεῖν, καὶ πυρετὸς ἐξήνθησεν αὐτῷ τοσοῦτος, ὥστε πᾶσι καταφανῆ γενόμενον καὶ περιβόητον ἐντὸς ἑβδόμης ἡμέρας ἀποθανεῖν.

[18] Οἱ δὲ Τεύτονες ἐπεχείρησαν μὲν ἡσυχάζοντος τοῦ Μαρίου πολιορκεῖν τὸ στρατόπεδον, βέλεσι δὲ πολλοῖς ἐντυχόντες ἀπὸ τοῦ χάρακος φερομένοις καί τινας ἐξ αὑτῶν ἀποβαλόντες, ἔγνωσαν εἰς τοὔμπροσθεν χωρεῖν ὡς ὑπερβαλοῦντες ἀδεῶς τὰς Ἄλπεις. Καὶ συσκευασάμενοι παρήμειβον τὸ στρατόπεδον τῶν Ῥωμαίων, τότε δὴ μάλιστα παμπληθεῖς μήκει καὶ χρόνῳ τῆς παρόδου φανέντες· ἡμέραις γὰρ ἓξ λέγονται τὸν χάρακα τοῦ Μαρίου παραμείψασθαι συνεχῶς ὁδεύοντες. Ἐπορεύοντο δ' ἐγγύς, πυνθανόμενοι τῶν Ῥωμαίων μετὰ γέλωτος, εἴ τι πρὸς τὰς γυναῖκας ἐπιστέλλοιεν· αὐτοὶ γὰρ ἔσεσθαι ταχέως παρ' αὐταῖς. Ἐπεὶ δὲ παρήλλαξαν οἱ βάρβαροι καὶ προῄεσαν, ἄρας καὶ αὐτὸς ἐπηκολούθει σχέδην, ἐγγὺς μὲν ἀεὶ καὶ παρ' αὐτοὺς ἐκείνους ἱδρυόμενος, ὀχυραῖς δὲ χρώμενος στρατοπεδείαις καὶ χωρία καρτερὰ προβαλλόμενος, ὥστ' ἐν ἀσφαλεῖ νυκτερεύειν. Οὕτω δὴ προϊόντες ἐγένοντο πρὸς τοῖς καλουμένοις ὕδασι Σεξτίοις, ὅθεν ἔδει πορευθέντας οὐ πολλὴν ὁδὸν ἐν ταῖς Ἄλπεσιν εἶναι. Διὸ δὴ καὶ Μάριος ἐνταῦθα παρεσκευάζετο μάχεσθαι, καὶ κατέλαβε τῷ στρατοπέδῳ τόπον ἰσχυρὸν μέν, ὕδωρ δ' ἄφθονον οὐκ ἔχοντα, βουλόμενος ὥς φασι καὶ τούτῳ παροξῦναι τοὺς στρατιώτας. Πολλῶν γέ τοι δυσχεραινόντων καὶ διψήσειν λεγόντων, δείξας τῇ χειρὶ ποταμόν τινα ῥέοντα πλησίον τοῦ βαρβαρικοῦ χάρακος, ἐκεῖθεν αὐτοῖς ἔφησεν εἶναι ποτὸν ὤνιον αἵματος. "τί οὖν" ἔφασαν "οὐκ εὐθὺς ἡμᾶς ἄγεις ἐπ' αὐτούς, ἕως ὑγρὸν τὸ αἷμα ἔχομεν;" κἀκεῖνος ἠρέμα τῇ φωνῇ "πρότερον" εἶπεν "ὀχυρωτέον ἡμῖν τὸ στρατόπεδον."

[19] Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται καίπερ ἀσχάλλοντες ἐπείθοντο· τῆς δὲ θεραπείας τὸ πλῆθος, οὔτ' αὐτοὶ ποτὸν οὔθ' ὑποζυγίοις ἔχοντες, ἀθρόοι κατέβαινον ἐπὶ τὸν ποταμόν, οἱ μὲν ἀξίνας, οἱ δὲ πελέκεις, ἔνιοι δὲ καὶ ξίφη καὶ λόγχας ἅμα τοῖς ὑδρίοις ἀναλαβόντες, ὡς καὶ διὰ μάχης ὑδρευσόμενοι. Τούτοις τὸ πρῶτον ὀλίγοι προσεμάχοντο τῶν πολεμίων· ἔτυχον γὰρ ἀριστῶντες οἱ πολλοὶ μετὰ λουτρόν, οἱ δ' ἐλούοντο· ῥήγνυσι γὰρ αὐτόθι ναμάτων θερμῶν πηγὰς ὁ χῶρος· καὶ μέρος τι περὶ ταῦτα τοὺς βαρβάρους εὐπαθοῦντας καὶ πανηγυρίζοντας ἡδονῇ καὶ θαύματι τοῦ τόπου κατέλαβον οἱ Ῥωμαῖοι. Πρὸς δὲ τὴν κραυγὴν πλειόνων συντρεχόντων, τῷ τε Μαρίῳ χαλεπὸν ἦν ἔτι τοὺς στρατιώτας ἐπισχεῖν περὶ τῶν οἰκετῶν δεδιότας, καὶ τῶν πολεμίων τὸ μαχιμώτατον μέρος, ὑφ' οὗ προήττηντο Ῥωμαῖοι μετὰ Μαλλίου καὶ Καιπίωνος πρότερον - Ἄμβρωνες ὠνομάζοντο, καὶ πλῆθος ὑπὲρ τρισμυρίους αὐτοὶ καθ' ἑαυτοὺς ἦσαν - , ἀναΐξαντες ἐπὶ τὰς πανοπλίας ἐχώρουν. Τὰ μὲν οὖν σώματα πλησμονῇ βεβαρημένοι, τοῖς δὲ φρονήμασι γαῦροι καὶ διακεχυμένοι πρὸς τὸν ἄκρατον, οὐκ ἀτάκτοις οὐδὲ μανιώδεσι φερόμενοι δρόμοις οὐδ' ἄναρθρον ἀλαλαγμὸν ἱέντες, ἀλλὰ κρούοντες ῥυθμῷ τὰ ὅπλα καὶ συναλλόμενοι, πάντες ἅμα τὴν αὑτῶν ἐφθέγγοντο πολλάκις προσηγορίαν Ἄμβρωνες, εἴτ' ἀνακαλούμενοι σφᾶς αὐτούς, εἴτε τοὺς πολεμίους τῇ προδηλώσει προεκφοβοῦντες. Τῶν δ' Ἰταλικῶν πρῶτοι καταβαίνοντες ἐπ' αὐτοὺς Λίγυες, ὡς ἤκουσαν βοώντων καὶ συνῆκαν, ἀντεφώνουν καὶ αὐτοὶ τὴν πάτριον ἐπίκλησιν αὐτῶν εἶναι· σφᾶς γὰρ αὐτοὺς οὕτως κατὰ γένος ὀνομάζουσι Λίγυες. Πυκνὸν οὖν καὶ παράλληλον ἀντήχει πρὶν εἰς χεῖρας συνελθεῖν τὸ ἀναφώνημα· καὶ τῶν στρατιωτῶν ἑκατέροις ἀνὰ μέρος συναναφθεγγομένων καὶ φιλοτιμουμένων πρῶτον ἀλλήλους τῷ μεγέθει τῆς βοῆς ὑπερβαλέσθαι, παρώξυνε καὶ διηρέθιζε τὸν θυμὸν ἡ κραυγή.

Τοὺς μὲν οὖν Ἄμβρωνας διέσπασε τὸ ῥεῖθρον· οὐ γὰρ ἔφθασαν εἰς τάξιν καταστῆναι διαβάντες, ἀλλὰ τοῖς πρώτοις εὐθὺς μετὰ δρόμου τῶν Λιγύων προσπεσόντων, ἐν χερσὶν ἦν ἡ μάχη· τοῖς δὲ Λίγυσι τῶν Ῥωμαίων ἐπιβοηθούντων καὶ φερομένων ἄνωθεν ἐπὶ τοὺς (8) βαρβάρους, βιασθέντες ἐτράποντο. Καὶ πλεῖστοι μὲν αὐτοῦ περὶ τὸ ῥεῖθρον ὠθούμενοι κατ' ἀλλήλων ἐπαίοντο καὶ κατεπίμπλασαν φόνου καὶ νεκρῶν τὸν ποταμόν, τοὺς δὲ διαβάντες οἱ Ῥωμαῖοι μὴ τολμῶντας ἀναστρέφειν ἔκτεινον, ἄχρι τοῦ στρατοπέδου καὶ τῶν ἁμαξῶν φεύγοντας. Ἐνταῦθα δ' αἱ γυναῖκες ἀπαντῶσαι μετὰ ξιφῶν καὶ πελέκεων, δεινὸν τετριγυῖαι καὶ περίθυμον, ἠμύνοντο τοὺς φεύγοντας ὁμοίως καὶ τοὺς διώκοντας, τοὺς μὲν ὡς προδότας, τοὺς δ' ὡς πολεμίους, ἀναπεφυρμέναι μαχομένοις καὶ χερσὶ γυμναῖς τούς τε θυρεοὺς τῶν Ῥωμαίων ἀποσπῶσαι καὶ τῶν ξιφῶν ἐπιλαμβανόμεναι, καὶ τραύματα καὶ διακοπὰς σωμάτων ὑπομένουσαι, μέχρι τελευ(10)τῆς ἀήττητοι τοῖς θυμοῖς. Τὴν μὲν οὖν παραποτάμιον μάχην οὕτω κατὰ τύχην μᾶλλον ἢ γνώμῃ τοῦ στρατηγοῦ γενέσθαι λέγουσιν.

[20] Ἐπεὶ δὲ πολλοὺς τῶν Ἀμβρώνων οἱ Ῥωμαῖοι διαφθείραντες ἀνεχώρησαν ὀπίσω καὶ σκότος ἐπέσχεν, οὐχ ὥσπερ ἐπ' εὐτυχήματι τοσούτῳ τὸν στρατὸν ἐδέξαντο παιᾶνες ἐπινίκιοι καὶ πότοι κατὰ σκηνὰς καὶ φιλοφροσύναι περὶ δεῖπνα καὶ τὸ πάντων ἥδιστον ἀνδράσιν εὐτυχῶς μεμαχημένοις, ὕπνος ἤπιος, ἀλλ' ἐκείνην μάλιστα τὴν νύκτα φοβερὰν καὶ ταραχώδη διήγαγον.Ἦν μὲν γὰρ αὐτοῖς ἀχαράκωτον τὸ στρατόπεδον καὶ ἀτείχιστον, ἀπελείποντο δὲ τῶν βαρβάρων ἔτι πολλαὶ μυριάδες ἀήττητοι, καὶ συμμεμειγμένων τούτοις ὅσοι διαπεφεύγεσαν τῶν Ἀμβρώνων, ὀδυρμὸς ἦν διὰ νυκτὸς οὐ κλαυθμοῖς οὐδὲ στεναγμοῖς ἀνθρώπων ἐοικώς, ἀλλὰ θηρομιγής τις ὠρυγὴ καὶ βρύχημα μεμειγμένον ἀπειλαῖς καὶ θρήνοις ἀναπεμπόμενον ἐκ πλήθους τοσούτου τά τε πέριξ ὄρη καὶ τὰ κοῖλα τοῦ ποταμοῦ περιεφώνει. Καὶ κατεῖχε φρικώδης ἦχος τὸ πεδίον, τοὺς δὲ Ῥωμαίους δέος αὐτόν τε τὸν Μάριον ἔκπληξις, ἄκοσμόν τινα καὶ ταραχώδη νυκτομαχίαν προσδεχόμενον. Οὐ μὴν ἐπῆλθον οὔτε νυκτὸς οὔτε τῆς ἐπιούσης ἡμέρας, ἀλλὰ συντάττοντες ἑαυτοὺς καὶ παρασκευαζόμενοι διετέλουν.

ν τούτῳ δὲ Μάριος, ἦσαν γὰρ ἐκ κεφαλῆς τῶν βαρβάρων νάπαι περικλινεῖς καὶ κατάσκιοι δρυμοῖς αὐλῶνες, ἐνταῦθα Κλαύδιον Μάρκελλον ἐκπέμπει μετὰ τρισχιλίων ὁπλιτῶν, ἐνεδρεῦσαι κελεύσας κρύφα καὶ μαχομένοις ἐξόπισθεν ἐπιφανῆναι. Τοὺς δ' ἄλλους δειπνήσαντας ἐν ὥρᾳ καὶ κοιμηθέντας ἅμ' ἡμέρᾳ συνέταττε πρὸ τοῦ χάρακος ἀγαγών, καὶ προεξέπεμπε τοὺς ἱππέας εἰς τὸ πεδίον. Θεασάμενοι δ' οἱ Τεύτονες οὐκ ἠνέσχοντο καταβαίνοντας αὐτοῖς ἐξ ἴσου διαγωνίζεσθαι τοὺς Ῥωμαίους, ἀλλὰ σὺν τάχει καὶ δι' ὀργῆς ὁπλισάμενοι τῷ λόφῳ προσέβαλον. Ὁ δὲ Μάριος ἑκασταχοῦ διαπέμπων τοὺς ἡγεμόνας ἑστάναι καὶ καρτερεῖν παρεκάλει, πελασάντων δ' εἰς ἐφικτὸν ἐξακοντίσαι τοὺς ὑσσούς, εἶτα χρῆσθαι ταῖς μαχαίραις καὶ τοῖς θυρεοῖς ἀντερείσαντας βιάζεσθαι· τῶν γὰρ τόπων ἐπισφαλῶν ὄντων ἐκείνοις, οὔτε τόνον ἕξειν τὰς πληγὰς οὔτε ῥώμην τὸν συνασπισμόν, ἐν περιτροπῇ καὶ σάλῳ τῶν σωμάτων ὄντων διὰ τὴν ἀνωμαλίαν. Ταῦθ' ἅμα παρῄνει καὶ δρῶν ἑωρᾶτο πρῶτος· οὐδενὸς γὰρ ἤσκητο χεῖρον τὸ σῶμα, καὶ πάντας πολὺ τῇ τόλμῃ παρήλλαττεν.

[21] Ὡς οὖν ἀντιστάντες αὐτοῖς οἱ Ῥωμαῖοι καὶ συμπεσόντες ἔσχον ἄνω φερομένους, ἐκθλιβόμενοι κατὰ μικρὸν ὑπεχώρουν εἰς τὸ πεδίον· καὶ τῶν πρώτων ἤδη καθισταμένων εἰς τάξιν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις, βοὴ καὶ διασπασμὸς ἦν περὶ τοὺς ὄπισθεν. Ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἔλαθε τὸν Μάρκελλον, ἀλλὰ τῆς κραυγῆς ὑπὲρ τοὺς λόφους ἄνω φερομένης, ἀναστήσας τοὺς μετ' αὐτοῦ δρόμῳ καὶ ἀλαλαγμῷ προσέπιπτε κατὰ νώτου, κτείνων τοὺς ἐσχάτους. Οἱ δὲ τοὺς πρὸ αὑτῶν ἐπισπώμενοι, ταχὺ πᾶν τὸ στράτευμα ταραχῆς ἐνέπλησαν, οὐ πολύν τε χρόνον ἠνέσχοντο παιόμενοι διχόθεν, ἀλλὰ τὴν τάξιν λύσαντες  ἔφευγον. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι διώκοντες αὐτῶν μὲν ὑπὲρ δέκα μυριάδας ἢ ζῶντας εἷλον ἢ κατέβαλον, σκηνῶν δὲ καὶ ἁμαξῶν καὶ χρημάτων κρατήσαντες, ὅσα μὴ διεκλάπη, Μάριον λαβεῖν ἐψηφίσαντο. Καὶ δωρεᾶς ταύτης λαμπροτάτης τυχών, οὐδὲν ἄξιον ἔχειν ὧν ἐστρατήγησεν ἐνομίσθη (6) διὰ τὸ τοῦ κινδύνου μέγεθος. ἕτεροι δὲ περὶ τῆς δωρεᾶς τῶν λαφύρων οὐχ ὁμολογοῦσιν οὐδὲ περὶ τοῦ πλήθους τῶν πεσόντων. Μασσαλιήτας μέντοι λέγουσι τοῖς ὀστέοις περιθριγκῶσαι τοὺς ἀμπελῶνας, τὴν δὲ γῆν, τῶν νεκρῶν καταναλωθέντων ἐν αὐτῇ καὶ διὰ χειμῶνος ὄμβρων ἐπιπεσόντων, οὕτως ἐκλιπανθῆναι καὶ γενέσθαι διὰ βάθους περίπλεω τῆς σηπεδόνος ἐνδύσης, ὥστε καρπῶν ὑπερβάλλον εἰς ὥρας πλῆθος ἐξενεγκεῖν, καὶ μαρτυρῆσαι τῷ Ἀρχιλόχῳ λέγοντι πιαίνεσθαι πρὸς τοῦ τοιούτου τὰς ἀρούρας. Ἐπιεικῶς δὲ ταῖς μεγάλαις μάχαις ἐξαισίους ὑετοὺς ἐπικαταρρήγνυσθαι λέγουσιν, εἴτε δαιμονίου τινὸς τὴν γῆν καθαροῖς καὶ διιπετέσιν ἁγνίζοντος ὕδασι καὶ κατακλύζοντος, εἴτε τοῦ φόνου καὶ τῆς σηπεδόνος ἐξανιείσης ὑγρὰν καὶ βαρεῖαν ἀναθυμίασιν, ἣ τὸν ἀέρα συνίστησιν, εὔτρεπτον ὄντα καὶ ῥᾴδιον μεταβάλλειν ἀπὸ σμικροτάτης ἐπὶ πλεῖστον ἀρχῆς.

[22] Μετὰ δὲ τὴν μάχην ὁ Μάριος τῶν βαρβαρικῶν ὅπλων καὶ λαφύρων τὰ μὲν ἐκπρεπῆ καὶ ὁλόκληρα καὶ πομπικὴν ὄψιν τῷ θριάμβῳ δυνάμενα παρασχεῖν ἐπέλεξε, τῶν δ' ἄλλων ἐπὶ πυρᾶς μεγάλης κατασωρεύσας τὸ πλῆθος, ἔθυσε θυσίαν μεγαλοπρεπῆ. Καὶ τοῦ στρατοῦ περιεστῶτος ἐν ὅπλοις ἐστεφανωμένου, περιζωσάμενος αὐτὸς ὥσπερ ἔθος ἐστίν, ἀναβαλὼν τὴν περιπόρφυρον καὶ λαβὼν δᾷδα καιομένην καὶ δι' ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν ἀνασχὼν πρὸς τὸν οὐρανόν, ἔμελλεν ὑφήσειν τῇ πυρᾷ· καὶ προσελαύνοντες ἵπποις ἑωρῶντο φίλοι σὺν τάχει πρὸς αὐτόν, ὥστε πολλὴν γενέσθαι σιωπὴν καὶ (4) προσδοκίαν ἁπάντων. Ἐπεὶ δ' ἐγγὺς ἦσαν, ἀποπηδήσαντες ἐδεξιοῦντο τὸν Μάριον, εὐαγγελιζόμενοι τὸ πέμπτον αὐτὸν ὕπατον ᾑρῆσθαι, καὶ γράμματα περὶ τούτων ἀπ(5)έδοσαν. Μεγάλης οὖν χαρᾶς τοῖς ἐπινικίοις προσγενομένης, ὅ τε στρατὸς ὑφ' ἡδονῆς ἐνοπλίῳ τινὶ κρότῳ καὶ πατάγῳ συνηλάλαξαν, καὶ τῶν ἡγεμόνων τὸν Μάριον αὖθις ἀναδούντων δάφνης στεφάνοις, ἀνῆψε τὴν πυρὰν καὶ τὴν θυσίαν ἐπετελείωσεν.

[23] Ἡ δὲ μηθὲν ἐῶσα τῶν μεγάλων εὐτυχημάτων ἄκρατον εἰς ἡδονὴν καὶ καθαρόν, ἀλλὰ μείξει κακῶν καὶ ἀγαθῶν ποικίλλουσα τὸν ἀνθρώπινον βίον, ἢ τύχη τις ἢ νέμεσις ἢ πραγμάτων ἀναγκαία φύσις, οὐ πολλαῖς ὕστερον ἡμέραις ἐπήγαγε τῷ Μαρίῳ τὴν περὶ Κάτλου τοῦ συνάρχοντος ἀγγελίαν, ὥσπερ ἐν εὐδίᾳ καὶ γαλήνῃ νέφος αὖθις ἕτερον φόβον καὶ χειμῶνα τῇ Ῥώμῃ περιστήσασα. Ὁ γὰρ δὴ Κάτλος ἀντικαθήμενος τοῖς Κίμβροις, τὰς μὲν ὑπερβολὰς τῶν Ἄλπεων ἀπέγνω φυλάσσειν, μὴ κατὰ πολλὰ τὴν δύναμιν μέρη διαιρεῖν ἀναγκαζόμενος ἀσθενὴς γένοιτο, καταβὰς δ' εὐθὺς εἰς τὴν Ἰταλίαν, καὶ τὸν Νατισῶνα ποταμὸν λαβὼν πρὸ αὑτοῦ καὶ φραξάμενος πρὸς τὰς διαβάσεις ἑκατέρωθεν ἰσχυροῖς χαρακώμασιν, ἔζευξε τὸν πόρον, ὡς ἐπιβοηθεῖν εἴη τοῖς πέραν, εἰ πρὸς τὰ φρούρια βιάζοιντο διὰ τῶν στενῶν οἱ βάρβαροι. Τοῖς δὲ τοσοῦτον περιῆν ὑπεροψίας καὶ θράσους κατὰ τῶν πολεμίων, ὥστε ῥώμην καὶ τόλμαν ἐπιδεικνύμενοι μᾶλλον ἢ πράττοντές τι τῶν ἀναγκαίων, γυμνοὶ μὲν ἠνείχοντο νιφόμενοι καὶ διὰ πάγων καὶ χιόνος βαθείας τοῖς ἄκροις προσέβαινον, ἄνωθεν δὲ τοὺς θυρεοὺς πλατεῖς ὑποτιθέντες τοῖς σώμασιν, εἶτ' ἀφιέντες αὑτούς, ὑπεφέροντο κατὰ κρημνῶν ὀλισθήματα καὶ λισσάδας ἀχανεῖς ἐχόντων. Ὡς δὲ παραστρατοπεδεύσαντες ἐγγὺς καὶ κατασκεψάμενοι τὸν πόρον ἤρξαντο χοῦν, καὶ τοὺς πέριξ λόφους ἀναρρηγνύντες, ὥσπερ οἱ γίγαντες, ἅμα δένδρα πρόρριζα καὶ κρημνῶν σπαράγματα καὶ γῆς κολωνοὺς ἐφόρουν εἰς τὸν ποταμόν, ἐκθλίβοντες τὸ ῥεῦμα καὶ τοῖς ἐρείδουσι τὰ ζεύγματα βάθροις ἐφιέντες βάρη μεγάλα, συρόμενα κατὰ ῥοῦν καὶ τινάττοντα ταῖς πληγαῖς τὴν γέφυραν,

ἀποδειλιάσαντες οἱ πλεῖστοι τῶν στρατιωτῶν ἐξέλειπον τὸ μέγα στρατόπεδον καὶ ἀνεχώρουν. Ἔνθα δὴ Κάτλος ἔδειξεν ἑαυτόν, ὥσπερ χρὴ τὸν ἀγαθὸν καὶ τέλειον ἄρχοντα, τὴν αὑτοῦ δόξαν ἐν ὑστέρῳ τῆς τῶν πολιτῶν τιθέμενον. Ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἔπειθε τοὺς στρατιώτας μένειν, ἀλλ' ἑώρα περιδεῶς ἀναζευγνύντας, ἄρασθαι κελεύσας τὸν ἀετὸν εἰς τοὺς πρώτους τῶν ἀπερχομένων ὥρμησε δρόμῳ καὶ πρῶτος ἡγεῖτο, βουλόμενος αὑτοῦ τὸ αἰσχρόν, ἀλλὰ μὴ τῆς πατρίδος γενέσθαι, καὶ δοκεῖν μὴ φεύγοντας, ἀλλ' ἑπομένους τῷ στρατηγῷ ποιεῖσθαι τὴν ἀποχώρησιν. Οἱ δὲ βάρβαροι τὸ μὲν πέραν τοῦ Νατισῶνος φρούριον ἐπελθόντες ἔλαβον, καὶ τοὺς αὐτόθι Ῥωμαίους ἀνδρῶν κρατίστους γενομένους καὶ προκινδυνεύσαντας ἀξίως τῆς πατρίδος θαυμάσαντες ὑποσπόνδους ἀφῆκαν, ὀμόσαντες τὸν χαλκοῦν ταῦρον, ὃν ὕστερον ἁλόντα μετὰ τὴν μάχην εἰς τὴν Κάτλου φασὶν οἰκίαν ὥσπερ ἀκροθίνιον τῆς νίκης κομισθῆναι. Τὴν δὲ χώραν ἔρημον βοηθείας ἐπιχυθέντες ἐπόρθουν.

[24] Ἐπὶ τούτοις ἐκαλεῖτο Μάριος εἰς τὴν Ῥώμην· καὶ παραγενόμενος, πάντων αὐτὸν οἰομένων θριαμβεύσειν καὶ τῆς βουλῆς προθύμως ψηφισαμένης, οὐκ ἠξίωσεν, εἴτε τοὺς στρατιώτας καὶ συναγωνιστὰς ἀποστερῆσαι τῆς φιλοτιμίας μὴ βουλόμενος, εἴτε πρὸς τὰ παρόντα θαρρύνων τὸ πλῆθος, ὡς τῇ τύχῃ τῆς πόλεως παρακατατιθέμενος τὴν τῶν πρώτων κατορθωμάτων δόξαν, ἐν τοῖς δευτέροις λαμπροτέραν ἀποδοθησομένην. Διαλεχθεὶς δὲ τὰ πρέποντα τῷ καιρῷ καὶ πρὸς τὸν Κάτλον ἐξορμήσας, τοῦτόν τε παρεθάρρυνε καὶ τοὺς αὑτοῦ μετεπέμπετο στρατιώτας ἐκ Γαλατίας. Ὡς δ' ἀφίκοντο, διαβὰς τὸν Ἠριδανὸν εἴργειν ἐπειρᾶτο τῆς ἐντὸς Ἰταλίας τοὺς βαρβάρους. Οἱ δὲ τοὺς Τεύτονας ἐκδέχεσθαι καὶ θαυμάζειν ὡς βραδυνόντων φάσκοντες, ἀνεβάλλοντο τὴν μάχην, εἴτ' ἀγνοοῦντες ὄντως τὴν ἐκείνων φθοράν, εἴτε βουλόμενοι δοκεῖν ἀπιστεῖν. Καὶ γὰρ τοὺς ἀγγέλλοντας ᾐκίζοντο δεινῶς, καὶ τὸν Μάριον ᾔτουν πέμψαντες ἑαυτοῖς καὶ τοῖς ἀδελφοῖς χώραν καὶ πόλεις ἱκανὰς ἐνοικεῖν. Ἐρομένου δὲ τοῦ Μαρίου τοὺς πρέσβεις περὶ τῶν ἀδελφῶν, κἀκείνων ὀνομασάντων τοὺς Τεύτονας, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἐγέλασαν, ὁ δὲ Μάριος ἔσκωψεν εἰπών· "ἐᾶτε τοίνυν τοὺς ἀδελφούς· ἔχουσι γὰρ γῆν ἐκεῖνοι καὶ διὰ παντὸς ἕξουσι, παρ' ἡμῶν λαβόντες." οἱ δὲ πρέσβεις τὴν εἰρωνείαν <οὐ> συνέντες, ἐλοιδόρουν αὐτὸν ὡς δίκην ὑφέξοντα, Κίμβροις μὲν αὐτίκα, Τεύτοσι δ' ὅταν παραγένωνται. "καὶ μὴν πάρεισιν" ὁ Μάριος ἔφη "καὶ οὐχ ἕξει καλῶς ὑμῖν ἀπαλλαγῆναι πρότερον ἢ τοὺς ἀδελφοὺς ἀσπάσασθαι." καὶ ταῦτ' εἰπὼν ἐκέλευσε τοὺς βασιλεῖς τῶν Τευτόνων προσαχθῆναι δεδεμένους· ἑάλωσαν γὰρ ἐν ταῖς Ἄλπεσι φεύγοντες ὑπὸ Σηκουανῶν.

[25] Ὡς δ' ἀπηγγέλθη ταῦτα τοῖς Κίμβροις, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐχώρουν ἐπὶ τὸν Μάριον, ἡσυχάζοντα καὶ διαφυλάττοντα τὸ στρατόπεδον. Λέγεται δ' εἰς ἐκείνην τὴν μάχην πρῶτον ὑπὸ Μαρίου καινοτομηθῆναι τὸ περὶ τοὺς ὑσσούς. Τὸ γὰρ εἰς τὸν σίδηρον ἔμβλημα τοῦ ξύλου πρότερον μὲν ἦν δυσὶ περόναις κατειλημμένον σιδηραῖς, τότε δ' ὁ Μάριος τὴν μὲν ὥσπερ εἶχεν εἴασε, τὴν δ' ἑτέραν ἐξελὼν ξύλινον ἧλον εὔθραυστον ἀντ' αὐτῆς ἐνέβαλε, τεχνάζων προσπεσόντα τὸν ὑσσὸν τῷ θυρεῷ τοῦ πολεμίου μὴ μένειν ὀρθόν, ἀλλὰ τοῦ ξυλίνου κλασθέντος ἥλου καμπὴν γίνεσθαι περὶ τὸν σίδηρον καὶ παρέλκεσθαι τὸ δόρυ, διὰ τὴν στρεβλότητα τῆς αἰχμῆς ἐνεχόμενον.

Βοιῶριξ δ' ὁ τῶν Κίμβρων βασιλεὺς ὀλιγοστὸς προσιππεύσας τῷ στρατοπέδῳ, προὐκαλεῖτο τὸν Μάριον ἡμέραν ὁρίσαντα καὶ τόπον προελθεῖν καὶ διαγωνίσασθαι περὶ τῆς χώρας. Τοῦ δὲ Μαρίου φήσαντος οὐδέποτε Ῥωμαίους συμβούλοις κεχρῆσθαι περὶ μάχης τοῖς πολεμίοις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ χαριεῖσθαι τοῦτο Κίμβροις, ἡμέραν μὲν ἔθεντο τὴν ἀπ' ἐκείνης τρίτην, χώραν δὲ τὸ πεδίον τὸ περὶ Βερκέλλας, Ῥωμαίοις μὲν ἐπιτήδειον ἐνιππάσασθαι, τῶν δ' ἀνάχυσιν τῷ πλήθει παρασχεῖν. Τηρήσαντες οὖν τὸν ὡρισμένον χρόνον ἀντιπαρετάσσοντο, Κάτλος μὲν ἔχων δισμυρίους καὶ τριακοσίους στρατιώτας, οἱ δὲ Μαρίου δισχίλιοι μὲν ἐπὶ τρισμυρίοις ἐγένοντο, περιέσχον δὲ τὸν Κάτλον ἐν μέσῳ, νεμηθέντες εἰς ἑκάτερον κέρας, ὡς Σύλλας, ἠγωνισμένος ἐκείνην τὴν μάχην, γέγραφε. Καί φησι τὸν Μάριον ἐλπίσαντα τοῖς ἄκροις μάλιστα καὶ κατὰ κέρας συμπεσεῖν τὰς φάλαγγας, ὅπως ἴδιος ἡ νίκη τῶν ἐκείνου στρατιωτῶν γένοιτο, καὶ μὴ μετάσχοι τοῦ ἀγῶνος ὁ Κάτλος μηδὲ προσμείξειε τοῖς πολεμίοις, κόλπωμα τῶν μέσων ὥσπερ εἴωθεν ἐν μεγάλοις μετώποις λαμβανόντων, οὕτω διαστῆσαι τὰς δυνάμεις· ὅμοια δὲ καὶ τὸν Κάτλον αὐτὸν ἀπολογεῖσθαι περὶ τούτων ἱστοροῦσι, πολλὴν κατηγοροῦντα τοῦ Μαρίου κακοήθειαν πρὸς αὐτόν. Τοῖς δὲ Κίμβροις τὸ μὲν πεζὸν ἐκ τῶν ἐρυμάτων καθ' ἡσυχίαν προῄει, βάθος ἴσον τῷ μετώπῳ ποιούμενον· ἑκάστη γὰρ ἐπέσχε πλευρὰ σταδίους τριάκοντα τῆς παρατάξεως· οἱ δ' ἱππεῖς μύριοι καὶ πεντακισχίλιοι τὸ πλῆθος ὄντες ἐξήλασαν λαμπροί, κράνη μὲν εἰκασμένα θηρίων φοβερῶν χάσμασι καὶ προτομαῖς ἰδιομόρφοις ἔχοντες, ἃς ἐπαιρόμενοι λόφοις πτερωτοῖς εἰς ὕψος ἐφαίνοντο μείζους, θώραξι δὲ κεκοσμημένοι σιδηροῖς, θυρεοῖς δὲ λευκοῖς στίλβοντες. Ἀκόντισμα δ' ἦν ἑκάστῳ διβολία, συμπεσόντες δὲ μεγάλαις ἐχρῶντο καὶ βαρείαις μαχαίραις.

suite

Nous ne saurions donner à Caius Marius un troisième nom, pas plus qu'à Quintus Sertorius, celui qui fut le maître de l'Espagne, ou à Lucius Mummius, celui qui détruisit Corinthe (1). Car le nom d'Achaïque que porta ce dernier, n'était qu'un surnom tiré de sa victoire, comme celui d'Africain donné à Scipion, et celui de Macédonique à Métellus. C'est par cette raison surtout que Posidonius croit convaincre d'erreur ceux qui pensent que le nom propre des Romains est le troisième, comme Camille, Marcellus, Caton ; car il suivrait de là que ceux qu'on désigne par deux noms seulement n'auraient pas de nom propre. Posidonius ne s'aperçoit pas que, parce raisonnement, il fait, d'un autre côté, que les femmes sont sans nom propre ; puisqu'on ne donne à aucune le premier des noms, que Posidonius  pense être, chez les Romains, le nom propre (2), tandis que des deux autres l'un, suivant lui, serait le nom commun, le nom de la famille, les Pompéius, les Mallius, les Cornélius, comme qui dirait les Héraclides et les Pélopides, et l'autre serait 394 un surnom formé d'une épithète prise du caractère de l'individu, de ses actions, de ses qualités ou de ses défauts corporels : ainsi Macrinus (3), Torquatus (4), Sylla (5) ; comme sont chez nous Mnémon (6), Grypus (7), Callinicus (8). Mais, sur cette question, l'irrégularité de l'usage fourni-rait ample matière à controverse (9).

Quant à la figure de Marius, nous avons vu, à Ravenne en Gaule (10), une statue de marbre qui répond exactement à ce que l'on dit de la rudesse et de l'âpreté de son caractère. Doué d'une complexion robuste, né pour la guerre, son éducation fut militaire bien plus que civile : aussi était-il incapable de modération dans l'usage du pouvoir. On dit qu'il n'apprit pas les lettres grecques, et qu'il ne voulut faire usage de cette langue dans aucune .affaire importante : c'était, selon lui, chose ridicule d'apprendre une langue enseignée par des esclaves. Cependant, après son deuxième triomphe, à l'occasion de la dédicace d'un temple, il donna des jeux grecs, et il vint au théâtre ; mais il ne fit que s'y asseoir, et s'en alla aussitôt après. Le philosophe Xénocrate avait dans le caractère quelque chose d'un peu farouche, à raison de quoi Platon lui disait souvent : « Ο mon cher Xénocrate, sa- 392 crifie aux Grâces. » De même si l'on avait pu persuader à Marius de sacrifier aux Grâces et aux Muses grecques, il n'aurait point couronné par une fin hideuse les faits glorieux de sa vie militaire et politique, en se précipitant par ressentiment, par une ambition intempestive, par une avidité que rien ne pouvait assouvir, dans une vieillesse sanguinaire et féroce. C'est ce que l'on reconnaîtra bientôt par le récit de ses actions mêmes.

Il naquit de parents fort obscurs, pauvres, et vivant du travail de leurs mains. Son père se nommait, comme lui, Marius, et sa mère Fulcinia. Ce n'est que tard qu'il vit Rome, et qu'il goûta des mœurs de la ville ; jusqu'alors il avait vécu à Cirrhéaton (11) village du territoire d'Arpinum, d'une vie fort dure en comparaison de la douceur et de la politesse de celle qu'on menait à Rome, mais, sage, et conforme à l'éducation des Romains d'autrefois. Il fit ses premières armes dans une expédition contre les Celtibériens, lorsque Scipion l'Africain assiégea Numance. Le général le remarqua entre les autres jeunes gens pour son courage mâle, et pour sa facilité à accepter la nouvelle discipline que Scipion introduisit dans une armée corrompue par la mollesse et le luxe. On dit aussi que le général l'avait vu attaquer en sa présence un ennemi corps à corps et le renverser à terre. Il tâchait donc de se l'attacher par des récompenses honorifiques. En outre, un jour après souper, comme on parlait de généraux, un des convives, soit qu'il doutât réellement, soit pour faire plaisir à Scipion, lui demanda quel général et quel chef le peuple romain aurait après lui pour le remplacer. Scipion frappant doucement sur l'épaule de 393 Marius, qui était assis au-dessous de lui : « Peut-être bien celui-ci, répondit-il ; » tant ils étaient heureusement nés tous deux, l'un pour annoncer sa grandeur future dès sa jeunesse, l'autre pour comprendre par le début quelle serait la fin !

Cette parole, dit-on, comme une révélation divine, éleva les espérances de Marius. Il 3e jeta dans les affaires publiques, et obtint le tribunat par la protection de Cécilius Métellus, de la maison duquel il était client de père en fils. Pendant son tribunat, il proposa une loi sur les suffrages, qui paraissait enlever aux nobles leur influence dans les jugements. Le consul Cotta se leva pour repousser cette proposition, et engagea le Sénat à s'y opposer en masse, et à citer Marius à comparaître à sa barre pour y rendre compte de sa conduite. Ce décret fut rendu, et Marius entra au Sénat non point avec l'embarras d'un jeune homme que ne recommandait aucune action d'éclat et qui n'était qu'au début de sa carrière politique, mais avec cet air assuré que lui donnaient par avance les exploits qu'il devait accomplir un jour. Il menaça Cotta de le traîner en prison, s'il ne révoquait son décret. Celui-ci, se tournant alors vers Métellus, lui demanda son avis ; et Métellus se rangea à l'opinion du consul. Alors Marius fit entrer le licteur, et lui ordonna d'emmener Métellus en prison. Métellus réclamait l'appui des autres tribuns ; mais pas un ne le secourut, et le Sénat fut contraint décéder, et d'abandonner le décret. Marius sortit triomphant, s'en alla à l'assemblée du peuple, et fit adopter sa loi. On le regarda dès lors comme un homme inflexible à la crainte, inébranlable à toutes les considérations, qui saurait résister avec fermeté au Sénat, et exercer sa charge dans l'intérêt du peuple. Cependant il fit bientôt après changer par un autre acte public l'opinion qu'on avait conçue de lui. On proposait une loi sur une distribution de blé aux plé- 394 béiens : il y opposa la plus forte résistance, et son avis l'emporta ; ce qui le fit honorer également des deux partis, comme un homme qui ne cherchait à plaire ni aux uns ni aux autres, au préjudice du bien général.

Après son tribunat, il demanda la grande édilité ; car il y a deux sortes d'édiles : les uns tirent leur nom d'une chaise à pieds recourbés sur laquelle ils siègent lorsqu'ils exercent leurs fonctions (12) ; les édiles inférieurs sont appelés édiles plébéiens. Lorsqu'on a élu ceux du premier ordre, on passe aussitôt à l'élection des autres. Marius donc voyant bien qu'il allait .manquer la grande édilité, se retourna vers l'édilité inférieure, et la demanda. Cette conduite parut d'une confiance trop tenace, et il fut exclu. Deux refus en un même jour, échec jusqu'alors inouï, ne lui firent rien rabattre de ses prétentions ; au contraire, peu de temps après il brigua la préture, et il faillit encore échouer : élu le dernier, on l'accusa d'avoir usé de corruption. Les soupçons étaient principalement fondés sur ce que l'on avait vu un des gens de Cassius Sabacon en dedans du parc, et mêlé à ceux qui votaient : Sabacon était ami intime de Marius. Interpellé par les juges, Saba¬con répondit que la chaleur était si grande qu'il avait eu soif, qu'il avait demandé de l'eau fraîche, et qu'un de ses gens était venu avec un vase plein jusqu'à lui, et s'était retiré aussitôt. Quoi qu'il en fût, les censeurs de l'année suivante chassèrent Sabacon du Sénat ; et il parut avoir mérité sa dégradation, soit parce qu'il avait porté un faux témoignage, soit à cause de son intempérance. Caius Hérennius, appelé aussi en témoignage contre Marius, allégua qu'il était contraire aux usages antiques que l'on déposât dans une affaire qui concernait un client ; que la loi affranchissait de cette obligation les patrons (c'est le 395 nom que les Romains donnent aux protecteurs d'une famille), et que les parents de Marius et Marius lui-même avaient toujours été les clients de la maison des Hérennius. Les juges admirent cette excuse ; mais Marius répondit à Hérennius que, du moment qu'il avait été élu à une magistrature, il était sorti de clientèle. Ce qui n'était pas tout à fait vrai ; car toute magistrature n'a pas le privilège d'affranchir de leurs devoirs envers le patron, ceux qui l'ont obtenue, non plus que leur famille, mais celles-là seulement auxquelles la loi accorde la chaise curule. Dans les premiers jours du jugement toutefois, l'affaire de Marius allait mal ; les juges se montraient fort indisposés ; le dernier jour, contre toute attente, il échappa à une condamnation, parce que les suffrages s'étaient partagés également.

Il ne fit rien dans sa préture qui lui attirât de bien grands éloges ; mais, après qu'il fut sorti de charge, le sort lui assigna pour province l'Espagne ultérieure (13) ; et l'on rapporte qu'il purgea de brigands sa province, dont les mœurs étaient encore barbares et sauvages, car les Ibériens n'avaient pas encore cessé, jusqu'alors, de regarder le brigandage comme la plus belle chose du monde. Il avait abordé la carrière politique dépourvu de fortune et d'éloquence, deux sources de popularité où puisaient les personnages les plus distingués de ce temps. Mais l'élévation de ses sentiments, son ardeur infatigable, sa vie toute populaire, le recommandaient aux yeux de ses concitoyens : par là il croissait en considération, puis en autorité. Ainsi il fit un mariage brillant en épousant Julie, de l'illustre maison des Césars, et tante de César qui devint dans la suite le plus grand des Romains, 396 et qui, sans doute à raison de cette parenté, releva les honneurs de Marius, comme il a été rapporté dans sa Vie (14). On rend témoignage à la continence de Marius et à sa patience dans la douleur : voici une preuve qu'il en donna dans une opération qu'il se fit faire. Il paraît qu'il avait les deux jambes couvertes de varices considérables ; contrarié de cette difformité, il résolut de se mettre entre les mains d'un médecin. D'abord il présenta une jambe, sans vouloir qu'on le liât, et supporta en silence, sans faire un mouvement, sans pousser un soupir, sans aucune altération dans les traits, des douleurs excessives, pendant qu'on lui coupait les chairs ; mais, quand le médecin voulut passer à l'autre jambe, il ne la donna point, et dit : « Je vois que l'amendement ne compenserait pas la douleur. »

Cependant Cécilius Métellus, proclamé consul et chargé de la guerre contre Jugurtha, emmena Marius en Libye en qualité de lieutenant. Là, Marius, qui se voyait en position de faire de grandes choses et de signaler son courage dans-les combats, ne se mit point en peine de servir à l'élévation de Métellus, comme faisaient les autres, et de rapporter toutes ses actions à la gloire de son général. A son avis, c'était moins Métellus qui l'avait appelé à cette charge que la Fortune elle-même ; c'était elle, pensait-il, qui lui fournissait l'occasion la plus favorable, et en même temps le conduisait sur un théâtre propre aux plus grands exploits. Aussi donna-t-il des preuves signalées de sa vaillance . Il y a dans la guerre bien des difficultés et des peines : pour lui, jamais il ne craignit les travaux les plus rudes ; et il ne dédaignait pas les moindres. Il se montrait supérieur à ses égaux en sagesse et en prévoyance ; avec les soldats il rivalisait de simplicité dans le vivre, de patience dans les fatigues, et il se concilia ainsi l'affection de toute l'ar- 397 mée. Car c'est, en général, ce semble, une consolation pour ceux qui travaillent d'avoir des compagnons qui partagent volontairement leurs travaux, et qui en font disparaître pour ainsi dire la contrainte. Et c'était un spectacle agréable pour le soldat romain qu'un chef mangeant le même pain que lui trempé dans du vinaigre (15), couchant sur un lit grossier, mettant avec lui la main à l'œuvre, et travaillant aux fossés et aux retranchements. En effet, le général qu'on estime, c'est bien moins celui qui donne des honneurs et de l'argent que celui qui prend sa part à la fatigue et au danger ; et les soldats aiment plus celui qui veut bien travailler avec eux que celui qui les laisse s'abandonner à l'oisiveté. Telle était la conduite de Marius ; et il s'attachait ainsi les troupes. Bientôt la Libye, bientôt Rome même fut remplie de son nom et de sa réputation ; car ceux du camp écrivaient à leurs amis de Rome qu'on ne mettrait fin à la guerre contre le Barbare, qu'on n'en serait débarrassé que quand on aurait élu consul Caïus Marius.

Métellus ne pouvait cacher le chagrin qu'il en ressentait ; mais ce qui lui fit le plus de peine, ce fut l'affaire de Turpilius. Cet homme était héréditairement lié d'hospitalité avec Métellus, et il avait alors le commandement des ouvriers attachés à l'expédition. Commis à la garde de Vacca (16), ville considérable, il s'en reposa sur ce qu'il ne faisait aucun mal aux habitants, et sur ce qu'il les traitait avec douceur et humanité ; et, sans qu'il s'en fût 398 douté, il se trouva livré aux mains des ennemis : les habitants reçurent Jugurtha dans leurs murs, mais ils ne firent aucun mal à Turpilius ; au contraire, ils obtinrent pour lui la vie sauve, et le laissèrent partir. Accusé de trahison, il eut Marius pour un de ses juges. Marius ne se contenta pas de lui être contraire : il aigrit contre lui la plupart des autres juges ; de sorte que Métellus, malgré qu'il en eût, fut contraint, à la pluralité des voix, de le condamner à mort. Peu après on reconnut que l'accusation était fausse, et tous s'en affligèrent comme Métellus ; Marius, au contraire, s'en réjouissait, et il ne rougissait pas d'aller se vanter d'avoir tout fait lui seul, et d'avoir attaché à la conscience de Métellus une furie vengeresse qui le punissait d'avoir fait périr son hôte.

Depuis lors ils furent ennemis déclarés. On rapporte qu'un jour Métellus dit à Marius pour le railler : « Tu penses donc à nous quitter, mon brave, à t'embarquer pour aller à Rome demander le consulat ? il ne te suffirait donc pas d'être consul avec mon fils que voici ? » Or, le fils de Métellus était alors un tout jeune homme. Cependant Marius le pressait de lui donner un congé ; il affecta bien des retards, et il n'y avait plus que douze jours avant les élections consulaires, lorsqu'il le laissa enfin partir. Il y avait bien loin du camp à la mer, à Utique ; Marius fit cette route en deux jours et une nuit, et avant de s'embarquer il offrit un sacrifice. Le devin lui déclara, dit-on, que la Divinité lui annonçait des prospérités extraordinaires, et au-dessus de toute espérance. Cette prédiction le remplit de confiance : il mit à la voile, et, poussé par un vent favorable, il fit la traversée en quatre jours. Il se montra aussitôt au peuple qui le désirait ; conduit à l'assemblée par un tribun, il déclama longuement contre la conduite de Métellus dans le commandement, et se fit fort ou de tuer Jugurtha ou de le prendre vivant.

399  Il fut nommé tout d'une voix. Il se mit aussitôt à faire des levées ; et, contrairement aux lois et à l'usage, il enrôla une foule d'indigents et d'esclaves. Avant lui, les généraux n'admettaient pas de gens de cette espèce : ils ne distribuaient les armes, aussi bien que les autres fonctions honorables, qu'à ceux qui en étaient dignes, et qui en partant laissaient pour ainsi dire comme gage ce qu'ils possédaient. Ce n'est cependant pas ce qui excita le plus la haine contre Marius : ses discours hautains et pleins d'un mépris insultant offensaient les grands, quand il allait criant qu'il avait enlevé le consulat comme une dépouille conquise sur la mollesse des nobles et des riches, et qu'il n'avait à se vanter devant le peuple que de ses propres blessures, non des monuments des morts et de statues étrangères. Souvent même, parlant des généraux qui avaient essuyé des revers en Libye, tels que Bestia et Albinus, qui tous deux étaient de familles nobles, il les accusait d'ignorer l'art de la guerre, et d'avoir attiré leurs échecs par leur incapacité ; et il demandait à ses auditeurs si, selon eux, les ancêtres de ces deux hommes n'auraient pas été plus fiers d'avoir des descendants semblables à lui, puisqu'eux-mêmes ce n'était point à cause de leur naissance, mais par leur mérite et leurs belles actions qu'ils s'étaient-rendus illustres. Tous ces discours n'étaient pas vanité pure ni sotte présomption : ce n'était pas sans intention qu'il cherchait à exciter contre lui la haine des nobles ; mais le peuple, charmé d'entendre insulter le Sénat, et qui mesure toujours à la hauteur des paroles la grandeur des sentiments, le soutenait et l'excitait encore à ne pas épargner les personnages de distinction, puisque c'était le moyen de plaire à la multitude.

Il passa en Libye. Métellus, dominé par la jalousie, et outré de voir que, quand lui-même il avait conduit la guerre à sa fin, et qu'il ne lui restait plus qu'à se rendre 400 maître de la personne de Jugurtha, Marius venait lui enlever la couronne et le triomphe, grâce aune élévation qu'il ne devait qu'à son ingratitude envers lui, ne put se résoudre à le voir : il se retira. C'est Rutilius, son lieutenant, qui remit l'armée entre les mains de Marius. Mais une sorte de vengeance céleste en retomba sur Marius, par la manière dont les choses se terminèrent : Sylla lui enleva la gloire du succès, comme il l'avait enlevée à Métellus. Je vais raconter le fait en quelques mots, car je l'ai rapporté en détail dans la Vie de Sylla (17).
Bocchus, roi des Barbares de la haute Numidie, était beau-père de Jugurtha. On ne voit pas qu'il lui eût donné grands secours dans cette guerre, sous prétexte de sa mauvaise foi, et parce qu'il redoutait son agrandissement. Lorsqu'enfin fugitif, errant, réduit par la nécessité à mettre en Bocchus sa dernière espérance, Jugurtha se fut réfugié auprès de lui, Bocchus l'accueillit comme un suppliant, par un sentiment de pudeur plutôt que de bienveillance. Il l'avait donc entre ses mains. Alors il se défendait en apparence d'accéder aux propositions de Marius ; il lui écrivait ostensiblement, et avec un air de franchise, qu'il ne livrerait point Jugurtha ; mais, en secret, il méditait de le trahir, et il fit venir auprès de lui .Lucius Sylla, questeur de Marius, et qui avait rendu quelques services à Bocchus dans le cours de la guerre. Sylla vint chez le Numide avec confiance. Alors le Barbare se repentit, changea d'avis : il balança plusieurs jours dans l'indécision, délibérant s'il livrerait Jugurtha ou s'il retiendrait Sylla. A la fin, il s'arrêta à la trahison qu'il avait méditée d'abord, et il livra à Sylla Jugurtha vivant. Et ce fut là le premier germe de la haine implacable et cruelle qui divisa Marius et Sylla, et faillit renverser Rome. Beaucoup rapportaient la gloire du fait à Sylla, par envie con- 401 tre Marius ; et Sylla se fit faire un anneau, sur lequel il portait gravée l'image de Jugurtha livré par Bocchus à lui, Sylla. Il ne se servit plus désormais d'autre sceau, irritant par là Marius, homme ambitieux et jaloux, et qui ne voulait aucun partage dans la gloire. Et ce qui animait Sylla, c'était surtout le langage des ennemis de Marius, qui attribuaient les premiers et les plus grands succès de cette guerre à Métellus, les derniers et la fin de la guerre même à Sylla, dans le dessein de mettre un terme à l'admiration et à l'attachement que le peuple portait à Marius, entre tous les autres capitaines.

Mais bientôt ces jalousies, ces haines, ces récriminations, dont Marius était l'objet, furent dissipées et réprimées par le danger qui menaça l'Italie du côté de l'Occident, et qui fit sentir à la république le besoin d'un grand général. Elle cherchait des yeux quel pilote saurait diriger et sauver l'État dans une telle tourmente ; mais pas un homme des familles nobles et riches n'osait s'en charger ; pas un d'eux ne se présentait aux élections consulaires ; Marius était absent : c'est lui cependant que l'on élut. À peine avait-on annoncé à Rome la prise de Jugurtha, qu'arriva la nouvelle de l'immigration des Teutons et des Cimbres. D'abord on ne crut pas à ce qui se disait du nombre et de la force de l'armée envahissante ; mais ensuite on trouva ces bruits au-dessous de la réalité. Ils venaient au nombre de trois cent mille combattants armés, et traînaient avec eux, disait-on, une foule bien plus grande encore d'enfants et de femmes ; ils demandaient des terres pour nourrir cette immense multitude, des villes dans lesquelles ils pussent s'établir et vivre, comme ils entendaient dire qu'avant eux les Celtes avaient occupé la meilleure partie de l'Italie (18), après 402 en avoir chassé les Étrusques. Ils n'avaient aucun commerce avec les autres peuples ; ils avaient parcouru, depuis leur départ, une immense étendue de pays : aussi ne savait-on quels hommes c'était, ni d'où ils venaient fondre comme une nuée sur la Gaule et l'Italie. Ce que l'on conjecturait le plus généralement, c'est qu'ils étaient un des peuples germains qui habitent les côtes de l'Océan boréal, à cause de leur haute stature et de leurs yeux pers, et parce que les Germains donnent aux brigands le nom de Cimbres. Il y en a aussi qui disent que la Celtique, par la profondeur et l'étendue de ses plaines, court de la mer extérieure et des climats hyperboréens vers l'Orient, jusqu'aux Palus Méotides, et qu'elle touche à la Scythie pontique ; que de là est venu le mélange des peuples de ces deux pays ; qu'ils partaient, non pas tous ensemble ni par émigrations continues, mais au printemps de chaque année ; et que, marchant toujours en avant, et s'ouvrant un passage par la force des armes, ils avaient fini, avec le temps, par s'étendre sur tout le continent européen. Aussi, quoiqu'on leur donnât plusieurs noms, qui étaient particuliers à chacune de leurs peuplades, on désignait leur masse entière par le nom général de Celto-Scythes. D'autres disent que ce n'était qu'une petite portion des Cimmériens, jadis connus des anciens Grecs, une tribu ou une faction qui, forcée par les Scythes de quitter le pays, passa de la Méotide en Asie, sous la conduite de Lygdamis. La plupart d'entre eux, et les plus belliqueux, demeuraient aux extrémités du monde, sur le littoral de la mer extérieure. C'est une terre triste à habiter, sombre, couverte de bois, à peine éclairée par le soleil à cause de la profondeur et de l'épaisseur des forêts, qui se prolongent jusqu'à la forêt Hercynienne (19). Cette terre se trouve sous la partie du ciel où 403 l'inclinaison des cercles parallèles donne au pôle une telle élévation, qu'il est presque au zénith de ces peuples (20). Les jours y sont égaux aux nuits, et partagent le temps en deux portions égales. C'est là ce qui a fourni à Homère le sujet de son évocation des morts (21). Voilà d'où vinrent, vers l'Italie, ces Barbares appelés d'abord Cimmériens, et alors Cimbres, sans que leurs mœurs eussent aucune part à cette appellation. Mais tout cela n'est que conjecture, et n'offre aucun caractère de certitude historique.

Quant à leur nombre, plusieurs écrivains, loin de le faire moindre que nous n'avons dit, le portent bien plus haut encore. Leur audace et leur fureur étaient irrésistibles ; ils s'avançaient, renversant tout par la force de leurs bras dans les batailles, avec l'impétuosité et la violence du feu ; rien ne pouvait arrêter leur marche ; tous ceux qu'ils trouvaient sous leur passage, ils en faisaient leur proie, les emmenaient, et les entraînaient avec eux. Il y avait des armées romaines considérables et des préteurs chargés de défendre la Gaule transalpine : ils les avaient tous honteusement emportés dans leur course rapide. Et c'est, pardessus tout, la lâcheté de ceux ci dans les combats qui fit prendre aux Barbares le chemin de Rome, et les attira sur la ville : ils avaient vaincu les Romains qu'ils avaient rencontrés, ils avaient amassé des richesses considérables : aussi étaient-ils résolus de ne s'arrêter sur aucun point de la terre qu'après avoir ruiné Rome et saccagé l'Italie.

404 Les Romains recevaient ces nouvelles de tous les côtés ; et ils appelèrent Marius à la conduite de cette guerre. Il fut ainsi élu consul pour la deuxième fois, contrairement à la loi qui défendait d'élire un citoyen absent, ou un consulaire qui n'aurait pas laissé entre les deux consulats un temps prescrit. Le peuple renvoya bien loin ceux qui s'opposaient à cette élection, soutenant que ce n'était pas la première fois que la loi cédait à l'utilité publique ; que les circonstances présentes n'étaient pas moins impérieuses que celles dans lesquelles on avait élu Scipion consul en violant des lois (22), puisqu'alors on n'avait pas à craindre pour la patrie, et qu'on voulait seulement détruire Carthage. Ce fut cette opinion qui prévalut.
Marius quitta la Libye, et traversa la mer avec son armée ; et, le jour des calendes de janvier, qui est le premier jour de l'année chez les Romains, il entra en charge, et triompha. C'était pour les Romains un spectacle inespéré que de voir Jugurtha prisonnier ; personne n'avait pensé que la guerre pût se terminer, cet homme vivant, tant il savait se plier avec souplesse à tous les événements, tant il joignait d'artifice et de ruse à un grand courage. On dit que, pendant qu'il était traîné au char du triomphateur, il perdit la raison. Après la cérémonie du triomphe, il fut conduit dans la prison, et les licteurs, pressés d'avoir sa dépouille, lui mirent sa tunique en pièces, et lui arrachèrent les deux lobes des oreilles en arrachant les anneaux d'or qu'il y portait. Puis il fut jeté tout nu dans une fosse profonde ; et, comme on l'y poussait, il s'écria, dans le trouble de la raison, et riant d'un rire amer : « Par Hercule ! que ces étuves sont froides ! » Cependant il lutta six jours contre la faim, suspendu jus- 405 qu'au dernier moment au désir de vivre ; mais il subit à la fin le châtiment de ses forfaits. On dit qu'au triomphe de Marius il fut porté trois mille sept livres pesant d'or, cinq mille sept cent soixante et quinze livres d'argent non monnayé, et, en espèces, deux cent quatre-vingt-sept mille drachmes (23).

Marius, après son triomphe, convoqua le Sénat dans le Capitole ; et, soit oubli, soit grossièreté de parvenu, il entra dans l'assemblée avec son manteau triomphal. Mais aussitôt, remarquant l'indignation du Sénat, il se leva et sortit ; puis il revint avec la robe bordée de pourpre.

Parti pour l'expédition, il travaillait son armée, chemin faisant, en l'exerçant à des courses de toute espèce et à de longues marches, en obligeant chaque homme à porter son bagage, à se préparer soi-même sa nourriture. De sorte que depuis lors, les hommes laborieux et qui font sans réplique et de bonne humeur ce qui leur est commanderont appelés des mulets de Marius. Cependant plusieurs donnent à cette expression une autre origine. Scipion voulut, suivant eux, lors du siège de Numance, passer en revue non-seulement les armes et les chevaux, mais même les mulets et les chariots, et voir comment chacun les soignait et les entretenait ; Marius amena son cheval parfaitement nourri et pansé de sa main, et un mulet qui, par son embonpoint, sa docilité et sa force, l'emportait de beaucoup sur les autres. Scipion fut si satisfait des bêtes de Marius, qu'il en parlait souvent. Voilà pourquoi, quand on veut faire un éloge railleur d'un homme assidu, infatigable et patient dans le travail, on dit : « C'est un mulet de Marius. »

Il m'est avis qu'en cette rencontre Marius eut un grand bonheur ; car les Barbares, par une sorte de reflux, s'écoulèrent d'abord vers l'Espagne, et il eut ainsi le temps 406 d'exercer ses soldats, de fortifier leur corps et leur âme, de leur inspirer de la confiance, et, qui plus est, de se faire connaître d'eux. La dureté de son commandement, sa sévérité inflexible, ne leur parurent plus, quand ils eurent pris l'habitude de ne commettre aucune faute et d'obéir, qu'une justice salutaire. Lorsqu'ils se furent peu à peu habitués à la violence de son caractère, à la rudesse de sa voix, à son air dur et sauvage, ils les trouvèrent terribles non plus pour eux-mêmes, mais pour les ennemis. Ce qui plaisait surtout aux troupes, c'était sa droiture dans les jugements : on en rapporte un exemple que voici. Il y avait dans l'armée un certain Caïus Lusius, son neveu, qui commandait une compagnie. C'était un homme qui ne passait pas pour méchant, mais qui ne savait pas résister à la beauté des jeunes garçons. Il devint amoureux d'un jeune homme, nommé Trébonius, qui faisait partie du corps placé sous ses ordres. Il fit auprès de lui plusieurs tentatives inutiles ; une nuit enfin il envoya un de ses gens ordonner à Trébonius de se rendre dans sa tente. Le jeune homme y alla, car il ne pouvait désobéir. Mais quand il eut été introduit auprès de lui dans sa tente, Lusius voulant lui faire violence, il tira son épée et le tua. Marius était absent, lorsque cela se passait ; à son retour, il mit Trébonius en jugement. Plusieurs se présentèrent pour l'accuser, et personne pour le défendre ; pour lui, devant le tribunal, il raconta le fait avec assurance, et produisit des témoins, que plus d'une fois il avait refusé les propositions de Lusius et ses grands présents, et qu'il n'avait voulu pour quelque prix que ce fût, lui abandonner son corps, Marius lui témoigna son estime et sa satisfaction ; puis il se fit apporter une de ces couronnes qu'on décernait, d'après un usage antique, aux actes de valeur, et il en couronna lui-même Trébonius, comme ayant fait une fort belle action, et dans un temps où l'on avait besoin de beaux exemples.

407 Le récit de ce jugement parvint à Rome ; et ce n'est pas ce qui contribua le moins à faire élire Marius consul pour la troisième fois. En même temps on s'attendait à voir les Barbares au printemps suivant, et l'on ne voulait s'exposer à leurs coups sous les ordres d'aucun autre général. Cependant ils ne vinrent pas aussitôt qu'on l'avait cru ; et le troisième consulat de Marius passa encore. A. l'époque des comices, son collègue étant mort, il laissa l'armée sous les ordres de Manius Aquilus, et se rendit à Rome. Cette fois, plusieurs personnages distingués se présentèrent comme candidats ; mais Lucius Saturninus, celui des tribuns du peuple qui avait le plus de crédit sur la multitude, gagné par Marius, harangua les citoyens, et les engagea à élire Marius. Celui-ci faisait le difficile ; il disait qu'il refuserait le consulat, qu'il ne le demandait nullement ; et Saturninus l'appelait traître à la patrie, de ne point accepter le commandement de l'armée dans un si grand danger. On voyait bien qu'il jouait assez maladroitement un rôle convenu avec Marius. Mais le peuple, observant que les circonstances réclamaient son habileté et sa bonne fortune, l'élut pour la quatrième fois, et lui donna pour collègue Lutatius Catulus, homme fort considéré des grands, et qui ne déplaisait point à la multitude.

Marius, apprenant que les ennemis approchaient, franchit promptement les Alpes, et s'établit sur la rive du Rhône dans un camp retranché, qu'il eut soin de fournir abondamment de vivres, pour ne pas être forcé, par le manque de provisions de bouche, à livrer bataille quand il ne lui serait pas avantageux de le faire. Le transport des choses dont l'armée avait besoin était auparavant long et dispendieux ; il le rendit court et facile. Les courants de la mer avaient envasé les embouchures du Rhône ; les bancs de sable que le flot entassait sur cette bourbe profonde, ne laissaient que des passages 408 étroits et dangereux ; les convoie ne pouvaient entrer dans le lit du fleuve qu'avec beaucoup de peine : Marius dirigea sur ce point son année, qui était dans l'inaction ; il creusa un grand canal, où il détourna une grande partie des eaux du fleuve, et qui aboutissait à l'endroit le plus favorable du rivage, se déchargeant dans la mer par une embouchure profonde, capable de recevoir de grands bâtiments, sur un lit égal et plat„ et sans aucun choc ni courant. Ce canal conserve encore aujourd'hui le nom de fosse Mariane.

Cependant les Barbares s'étaient divisés en deux bandes : les Cimbres devaient marcher sur Catulus, par la Norique supérieure, et forcer le passage de ce côté ; les Teutons et les Ambrons devaient s'avancer contre Marius à travers la Ligurie, le long de la mer. Les Cimbres mirent plus de lenteur et plus de temps ; les Teutons et les Ambrons partirent sans différer, et ils eurent bientôt franchi l'espace qui les séparait de l'ennemi. Alors apparut leur multitude innombrable ; leur aspect était effrayant ; leurs voix et leurs clameurs mêmes ne tenaient en rien de celles des autres hommes. Ils s'étendirent au loin dans la plaine, y assirent leur camp, et provoquèrent Marius au combat.

Marius ne s'émut point de leurs bravades, et maintint ses troupes en dedans des retranchements, tançant ouvertement ceux qui se montraient téméraires, qui, emportés d'une ardeur trop vive, voulaient se jeter tète baissée dans le danger et livrer bataille, et les appelant traîtres à la patrie. « L'objet où doit viser notre ambition, disait-il, ce ne sont pas des triomphes, des trophées, c'est le moyen de sauver l'Italie, en repoussant cette nuée d'ennemis, cet ouragan qui la menace. » Tel était le langage qu'il tenait en particulier aux chefs de corps, aux principaux officiers ; quant aux soldats, il les plaçait par bandes tour à tour sur les retranchements, et leur 409 faisait considérer les ennemis, les accoutumant à soutenir leur aspect, à ne point s'étonner de leur voix brutale et sauvage, à envisager sans effroi leur armure et leurs mouvements ; aussi .finit - il par les familiariser avec ce qui leur paraissait d'abord effrayant ; car il pensait que la nouveauté ment beaucoup à l'imagination et lui fait exagérer ce qu'il y a de terrible dans les objets, au lieu que l'habitude ôte, même aux choses réellement effrayantes, une partie de l'effroi qu'elles peuvent inspirer.

Ainsi la vue journalière des Barbares effaçait peu à peu la crainte dont les soldats avaient été frappés ; leurs menaces et leur jactance insupportable excitaient la colère des Romains, échauffaient et enflammaient leurs âmes. L'ennemi enlevait, emportait tout ce qui se trouvait aux environs ; il se ruait même sur les retranchements avec une grande audace et une révoltante insolence ; tellement que les soldats, indignés, se laissaient aller à des murmures contre Marius. « Quelle lâcheté Marius a-t-il reconnue en nous pour nous tenir, loin du combat, comme des femmes, sous les clefs et le verrou. Hé bien ! montrons-nous des hommes libres, et demandons-lui s'il attend d'autres troupes pour défendre la liberté, et s'il ne voudra nous employer que comme manœuvres, lorsqu'il aura des fossés à creuser, de la bourbe à enlever, des rivières à détourner. C'est pour cela sans doute qu'il nous exerçait par tant de fatigues ; et voilà les beaux ouvrages qu'il a voulu montrer à ceux de Rome comme monuments de ses consulats ! Craint-il le sort de Carbon et de Cépion, que l'ennemi a vaincus ? Mais ils étaient bien au-dessous de Marius en réputation et en courage ; et ils avaient une armée bien moins forte que la sienne. Et, d'ailleurs, ce serait plus beau d'éprouver un revers, comme eux, en agissant du motos, que de rester là tranquilles spectateurs du pillage de nos alliés. »

410 Marius entendait ces murmures, et il s'en réjouissait ; et il calmait ses soldats en leur disant qu'il ne se défiait point d'eux, mais que, sur la foi de certains oracles, il attendait le lieu favorable et l'occasion de vaincre. Il y avait une Syrienne, nommée Marthe, qui passait pour prophétiser : il la menait toujours avec lui dans une litière, lui témoignant du respect, et n'offrant de sacrifices que sur ses avis. Elle avait d'abord voulu prophétiser devant le Sénat ; mais, repoussée par le Sénat, elle se tourna du côté des femmes, et leur donna des preuves de sa science, particulièrement à la femme de Marius. Un jour qu'elle était assise aux pieds de celle-ci, elle lui dit d'avance celui des deux gladiateurs qui devait vaincre ;' et elle dit vrai. La femme de Marius l'envoya vers son mari, qui se prit d'admiration pour elle ; et, depuis ce temps, il la faisait porter en litière à ses côtés : elle assistait aux sacrifices revêtue d'une robe de pourpre deux fois teinte, fermée avec des agrafes, et tenant à la main une javeline entourée de bandelettes et de guirlandes. Cet appareil de comédie fit douter à bien des gens si Marius croyait véritablement à ses prédictions, ou si c'était une feinte, et s'il mettait cette femme en avant pour tirer parti de sa fourberie.

Voici une histoire de vautours assez étonnante, que raconte Alexandre le Myndien (24). Il y avait deux vautours qui apparaissaient autour de l'armée toujours avant quelques succès, et qui la suivaient dans sa marche. On les reconnaissait à des colliers d'airain. Des soldats les avaient pris, leur avaient attaché ces colliers, et les avaient ensuite lâchés ; et, depuis lors, ils reconnaissaient les 411 soldats et les saluaient ; et si, en sortant du camp, on les voyait paraître, tous s'en réjouissaient comme d'un augure favorable.

Il apparut plusieurs signes avant la bataille, qui presque tous présentaient des caractères ordinaires. Mais on apprit d'Améria et de Tudertum (25), deux villes d'Italie, que, pendant la nuit, on avait vu au ciel des lances enflammées et des boucliers qui s'étaient d'abord partagés en deux bandes, et qui ensuite étaient tombés les uns sur les autres, offrant l'image et les mouvements de deux armées qui combattent ; et qu'à la fin, les uns avaient cédé, les autres les avaient poursuivis, et que tous s'étaient précipités vers le couchant. Vers le même temps arriva de Pessinunte (26) Batabacès, le prêtre de la Grande Mère (27), annonçant que la déesse lui avait parlé du fond de son sanctuaire, et qu'elle promettait aux Romains la victoire et une grande puissance guerrière. Le Sénat ajouta foi à son récit, et décréta qu'un temple serait élevé à la déesse en reconnaissance de la victoire. Batabacès se présenta au peuple, et voulut lui faire le même récit ; le tribun Aulus Pompéius s'y opposa, en l'appelant charlatan, et il le chassa outrageusement de la tribune. Mais ce fut là précisément ce qui fit le plus ajouter foi aux paroles de cet homme ; car, lorsque l'assemblée eut été congédiée, Aulus ne fut pas plutôt de retour chez lui qu'il fut saisi d'une fièvre dévorante, dont il mourut le septième jour : événement qui fut connu de tous, et dont la nouvelle courut par toute la ville.

Cependant les Teutons, qui voyaient que Marius restait dans l'inaction, entreprirent de lui donner assaut dans son camp ; mais, reçus à coups de traits du haut des 412 retranchements, ils perdirent quelques hommes, et alors ils résolurent de se porter en avant du côté des Alpes, qu'ils croyaient franchir sans danger. Ils plient donc bagage, et se mettent à défiler le long du camp des Romains. C'est alors surtout que leur nombre parut dans toute son immensité, à la longueur du temps que dura leur passage ; car, pendant six jours, dit-on, ils défilèrent sans interruption devant les retranchements de Marius. Et ils s'avançaient tout près, demandant aux Romains, par moquerie, s'ils avaient quelques commissions pour leurs femmes, parce qu'ils allaient être dans peu auprès d'elles. Lorsqu'ils eurent achevé de défiler, et pris le devant, Marius décampa aussi, et se mit à les suivre pas à pas, en ayant soin de camper toujours à côté d'eux, dans de bons retranchements et dans des positions fortes, afin de passer les nuits sans danger. Les deux armées marchèrent ainsi jusqu'à ce qu'elles arrivassent au lieu appelé les Eaux-Sextiennes (28). De là ils n'avaient plus guère à marcher pour entrer dans les Alpes ; c'est pourquoi Marius se disposa à leur livrer bataille. Il prit pour camper une position forte, il est vrai, mais où l'on devait manquer d'eau, et à dessein, dit-on, d'animer par là le courage de ses troupes. En effet, plusieurs se plaignant et disant qu'on mourrait de soif, il leur montra du doigt une rivière qui coulait près du camp des Barbares : « C'est là, dit-il, qu'il faut aller acheter à boire au prix de votre sang. — Pourquoi donc, répliquèrent-ils, ne nous conduis-tu pas sur-le-champ contre eux, tandis que notre sang coule encore dans nos veines ? » Mais lui avec douceur : « Auparavant, dit-il, nous avons à fortifier notre camp. »

413 Les soldats, quoique mécontents, obéirent ; mais les valets de l'armée n'ayant point d'eau, ni pour eux-mêmes ni pour leurs bêtes de somme, descendirent en foule vers le fleuve, emportant qui des cognées, qui des haches, qui des épées, qui des piques, avec leurs cruches, et décidés à se procurer de l'eau même en livrant combat. Ils ne furent attaqués d'abord que par un petit nombre d'ennemis, parce que la plupart étaient à prendre leur repos après le bain, ou à se baigner. 11Iljaillit dans cet endroit des sources d'eaux chaudes, et une bonne partie des Barbares s'y livraient au plaisir, savourant les délices et l'enchantement de ces lieux, lorsque survinrent les Romains. Aux cris des combattants, ils accourent plus nombreux ; et il était alors difficile à Marius de contenir plus longtemps ses gens, qui craignaient pour leurs valets. Le corps le plus belliqueux de l'armée ennemie, celui qui avait vaincu les Romains commandés par Manlius et Cépion ( on les appelait Ambrons, et ils formaient à eux seuls un corps de trente mille hommes), s'élança d'abord sur pied et courut aux armes. Appesantis par l'excès de la bonne chère, mais plus résolus et plus fiers que jamais, égayés d'ailleurs par le vin qu'ils venaient de boire, ils s'avançaient non pas en courant sans ordre et furibonds, et en poussant une clameur confuse, mais frappant leurs armes en cadence, bondissant tous en mesure, et répétant souvent leur nom : Ambrons ! soit pour s'appeler les uns les autres, soit pour effrayer l'ennemi en se faisant reconnaître. Ceux des Italiens qui descendirent les premiers contre eux furent les Liguriens. Lorsqu'ils eurent entendu ce cri et qu'ils l'eurent compris distinctement, ils répondirent par le même cri, comme étant de tout temps leur nom, car les Liguriens appellent leur race du nom général d'Ambrons. On répéta et on se renvoya souvent ce cri de part et d'autre avant d'en venir aux mains, et de chaque côté les chefs 414 poussaient le même cri tour à tour, disputant à qui crierait le plus fort ; et ces clameurs excitaient et irritaient les courages.

Cependant les Ambrons rompirent leur ordonnance en passant la rivière, et, avant qu'ils eussent pu la rétablir, les premiers rangs des Liguriens fondirent sur eux au pas de course, et les chargèrent. En même temps les Romains secondaient les Liguriens en fondant des hauteurs sur les Barbares. Ceux-ci furent culbutés et mis en déroute ; et la plus grande partie d'entre eux, poussés dans la rivière, tombèrent les uns sur les autres, et en remplirent le lit de sang et de morts. Quant aux autres, les Romains, après avoir eux-mêmes passé la rivière, les tuèrent sans qu'ils osassent faire volte-face, et fuyant toujours jusqu'à leur camp et à leurs chariots. Mais là ils rencontrèrent les femmes, armées d'épées et de haches, grinçant les dents, terribles, furieuses, et qui chargeaient également et les fuyards et ceux qui les poursuivaient, les uns comme traîtres, les autres comme ennemis. Elles se jettent au milieu des combattants, arrachant de leurs mains nues les boucliers des Romains, saisissant leurs épées, résistant à tous les coups, se faisant hacher, et conservant leur intrépidité jusqu'au dernier soupir. Voilà comment le combat fut, dit-on, livré sur la rivière plutôt par un effet du hasard que par la volonté et la résolution du général.

Les Romains revinrent dans leur camp à la nuit tombante, après avoir fait un grand carnage des Ambrons. Mais l'armée ne fit point entendre des chants de victoire, comme c'est l'ordinaire après un si grand succès ; ils ne se mirent pas à boire dans les tentes et à converser après le repas ; ils ne se permirent pas même le délassement le plus agréable pour des hommes qui ont heureusement combattu, la douceur d'un sommeil paisible. Toute la nuit se passa dans l'agitation et la frayeur. Le camp n'avait ni fossé ni retranchement ; il restait encore bien des milliers de 415 Barbares qui n'avaient pas souffert de cet échec ; à leurs cris se mêlaient les cris de douleur de ceux des Ambrons qui avaient échappé ; et on eût dit non pas des pleurs et des gémissements humains, mais des hurlements sauvages, des rugissements mêlés de menaces et de lamentations : les cris de cette multitude immense faisaient retentir les montagnes d'alentour et les gorges où coulait le fleuve ; et la plaine mugissait au loin de ce bruit épouvantable. Aussi les Romains étaient-ils dans la crainte ; et Marius lui-même n'était pas sans trouble, parce qu'il s'attendait à un combat de nuit, qui ne pourrait être sans désordre et sans confusion. Ils n'attaquèrent pourtant ni cette nuit-là ni le lendemain, occupés qu'ils étaient à se préparer et à se mettre en bataille.

Il y avait au-dessus de la position occupée par les Barbares des creux profonds et des ravins tout couverts de bois. Marius envoya sur ces entrefaites Claudius Marcellus s'y poster sans bruit en embuscade avec trois mille hommes de pied, pour qu'il les prit en queue quand le combat serait engagé ; le reste de l'armée soupa de bonne heure, et se livra au repos. Quand le jour parut, Marius fit sortir ses troupes, les rangea devant son camp, et lança la cavalerie dans la plaine. A cette vue, les Teutons, sans attendre qu'ils fussent descendus dans la plaine, où eux-mêmes auraient pu combattre les Romains sans désavantage, s'arment à la hâte et avec colère, et se ruent vers la colline. Marius envoya aussitôt de tous côtés par ses officiers l'ordre de faire halte, et de recevoir leur choc ; de lancer les javelots lorsqu'ils seraient à portée du trait, puis démettre l'épée à la main, et de les repousser en les heurtant du ^bouclier : le terrain sur lequel seraient alors les Barbares étant glissant, ni leurs coups ne pourraient avoir de force ni leur ordonnance se maintenir ; parce que leurs corps, sur ce terrain inégal, ne 416 feraient que tournoyer et vaciller comme dans une tourmente. Tels étaient ses ordres, et oh le voyait les exécuter le premier ; car il était aussi adroit que pas un aux armes, et il était bien supérieur à tous en audace.

Les Romains les attendirent donc de pied ferme, puis ils les heurtèrent tandis qu'ils gravissaient la colline ; alors les Barbares, refoulés, reculèrent peu à peu jusque dans la plaine. Déjà leurs premières lignes se formaient sur un terrain uni, lorsqu'il s'éleva sur les derrières une grande clameur : le trouble était à son comble. Marcellus avait saisi le moment favorable ; aussitôt que le bruit de la première attaque était parvenu aux hauteurs qu'il occupait, il avait fait lever ses gens, et, au pas de course, en poussant le cri de guerre, il était tombé sur les derrières de l'ennemi, taillant en pièces les derniers rangs. Cette attaque imprévue fit retourner ceux qui étaient les plus proches, et bientôt toute l'armée fut en désordre. Chargés des deux côtés-, ils ne résistèrent pas longtemps ; ils se débandèrent, et prirent la fuite. Les Romains s'étant mis à leur poursuite, il y eut plus de cent mille morts ou prisonniers. Maîtres des tentes, des chariots et de tout le bagage, ils décidèrent que tout ce qui n'aurait pas été soustrait serait donné en présent à Marius ; et, quelque magnifique que fût ce présent, on ne crut pas encore la récompense proportionnée au service qu'il avait rendu à son pays dans ce pressant danger. Il y a toutefois des auteurs qui ne conviennent pas du don des dépouilles ni de la multitude des morte. Ils disent, du reste, que les Massiliens eurent de quoi faire à leurs vignes des clôtures d'ossements, et que la terre, engraissée par les cadavres putréfiés dans son sein et par les grandes pluies qui tombèrent pendant l'hiver suivant, se pénétra si profondément et se remplit si bien de cet engrais, qu'elle rapporta en été une prodigieuse quan- 417 tité de fruits ; ce qui vérifia le mot d'Archiloque (29), que les batailles engraissent les guérets (30). Aussi dit-on, et cela n'est pas sans vraisemblance, qu'après les grandes batailles il vient des pluies extraordinaires, soit qu'une divinité veuille purger et laver la terre par ces eaux pures qui descendent du ciel, soit que du sang ou des cadavres en putréfaction, il s'élève des exhalaisons humides et pesantes qui épaississent l'atmosphère, naturellement si variable, et qui s'altère si facilement pour la cause la plus légère.

Après cette journée, Marius choisit et mit à part celles îles armes et des dépouilles des Barbares qui étaient les plus belles, les mieux conservées, et qui pouvaient donner à son triomphe un appareil imposant ; puis il fit amonceler le reste sur un bûcher, et en fit aux dieux un sacrifice magnifique. L'armée était rangée alentour, en armes et couronnée de fleurs ; lui, vêtu de pourpre et ceint à la romaine (31), il prit une torche allumée, et, l'élevant des deux mains vers le ciel, il allait la placer sur le bûcher. En ce moment on vit s'approcher quelques-uns de ses amis à toute bride, de sorte qu'il se fit un profond silence et que tous restèrent dans l'attente. En arrivant auprès de lui, ils s'élancèrent à terre, présentèrent la main à Marius, lui annoncèrent qu'il avait été élu consul pour la cinquième fois, et lui remirent des lettres qui lui étaient adressées à ce sujet. Ce fut une nouvelle et grande joie ajoutée à la joie de la victoire ; les soldats 418 témoignaient leur plaisir par leurs applaudissements en frappant sur leurs armes, et en poussant leur cri militaire ; les officiers offrirent de nouveau à Marius des couronnes de laurier : ensuite il mit le feu au bûcher, et consomma le sacrifice.

Mais cette puissance qui ne laisse jamais pure et sans mélange la joie des grands succès, et qui diversifie la vie humaine par le mélange des biens et des maux, qu'on l'appelle Fortune, destin jaloux, ou loi naturelle et inévitable des choses, apporta peu de jours après à Marius la nouvelle du désastre de Catulus, son collègue : amassant sur Rome un autre sujet d'épouvante, et comme un autre nuage et un ouragan au sein du calme et de la sérénité. Catulus, qui avait à faire tête aux Cimbres, renonça à garder les passages des Alpes, dans la crainte de s'affaiblir, parce qu'il était obligé pour cela de diviser son armée en plusieurs corps. Il descendit dans l'Italie, et, mettant devant lui le fleuve Atison (32), il en défendit le passage en établissant de bons retranchements sur les deux rives, et il jeta un pont sur le fleuve, afin de pouvoir se porter au secours des points situés de l'autre côté, si les Barbares venaient par les défilés attaquer ses postes. Mais ceux-ci avaient un tel mépris pour leurs ennemis, et les bravaient si ouvertement, que, pour faire montre de leur force et de leur audace, et sans nécessité aucune, ils se laissaient, tout nus, mouiller par la neige qui tombait ; ils gravissaient à travers les glaces et les neiges épaisses qui couvraient la cime des rochers, et de là s'élançaient, assis sur leurs larges boucliers, et descendaient glissant sur la pente rapide, le long des précipices béants autour d'eux. Lorsqu'ils eurent établi leur camp sur la 419 rive du fleuve, et qu'ils eurent examiné les moyens de passer, ils entreprirent de combler le lit à cet endroit. Ils arrachaient les coteaux voisins, comme eussent fait les géants ; ils jetaient dans le fleuve des arbres avec toutes leurs racines, d'énormes rochers, des tertres entiers, et resserraient ainsi les eaux ; puis ils lançaient en amont du pont des Romains d'énormes masses qui, entraînées par le courant, en battaient les appuis à coups redoublés.

Épouvantés de cette manœuvre, la plupart des soldats abandonnaient le grand camp, et se retiraient. Dans ces conjonctures, Catulus se montra tel que doit être un habile et accompli capitaine ; il fit voir qu'il plaçait l'honneur de ses concitoyens avant son propre honneur. Après de vains efforts pour persuader à ses troupes de rester à leur poste, voyant que tous pliaient bagage avec effroi, . il ordonna de lever les aigles, et, courant en avant de ceux qui ouvraient la retraite, il se mit à leur tête ; par ce moyen, et c'était son intention, la honte retombait sur lui seul, et non sur sa patrie, et l'armée n'avait plus l'air de prendre la fuite, mais de battre en retraite sous les ordres de son général. Alors les Barbares s'avancèrent contre le fort construit au delà de l'Atison, et s'en rendirent maîtres, malgré la défense vigoureuse des Romains qui s'y trouvaient. La bravoure extraordinaire qu'ils avaient montrée en combattant dignement pour leur patrie remplit d'une telle admiration les Barbares, qu'ils les laissèrent aller à des conditions honorables, en jurant la capitulation par leur taureau d'airain. Ce taureau fut ensuite pris après la bataille, et porté, dit-on, dans la maison de Catulus, comme la meilleure part du butin acquis par la victoire. Le pays était resté ouvert, sans défense ; les Barbares s'y répandirent et le dévastèrent.

C'est pourquoi Marius fut appelé à Rome. Tous pen- 420 saient qu'à son arrivée il triompherait, et le sénat s'empressa de lui décerner cet honneur ; pour lui, il ne jugea pas convenable d'accepter, soit pour ne pas priver de leur part du triomphe ses soldats et ses compagnons de guerre, soit pour inspirer au peuple plus de confiance dans le présent, en laissant la gloire des premiers succès en dépôt entre les mains de la fortune de Rome, qui devait la lui rendre plus brillante encore par une seconde victoire. Il fit ensuite une harangue convenable aux circonstances, et partit pour joindre Catulus, dont il releva le courage par sa présence. Ensuite il fit venir de la Gaule sa propre armée, et, aussitôt qu'elle fut arrivée, il passa l'Éridan (33), et il essaya de fermer aux Barbares l'Italie en deçà de ce fleuve. Ceux-ci attendaient les Teutons, et ils s'étonnaient, disaient-ils, de leur retard ; c'est pour cela qu'ils différaient la bataille ; sans doute ils ignoraient réellement la destruction de leurs alliés, ou bien ils voulaient paraître ne pas y croire. En effet, ils traitaient outrageusement ceux qui leur en apportaient la nouvelle ; et ils envoyèrent même demander à Marius, pour eux-mêmes et pour leurs frères, des terres et des villes suffisantes pour qu'ils pussent s'y établir. « De quels frères voulez-vous parler ? » demanda Marius aux envoyés. Et ceux-ci ayant nommé les Teutons, tous se mirent à rire, et Marius reprit d'un ton railleur : « Laissez donc la vos frères ; ils ont de la terre, et qu'ils auront toujours ; nous leur en avons donné. » Les envoyés comprirent la raillerie, et s'emportèrent en insultes et en menaces, déclarant qu'il serait puni de ce mot tout à l'heure par les Cimbres, et ensuite par les Teutons, dès qu'ils seraient arrivés. « Hé bien, ils sont ici ! » reprit Marius ; et il ne serait pas beau à vous de vous retirer avant 421 d'avoir salué vos frères. » En disant ces mots, il ordonna qu'où amenât enchaînés les rois des Teutons ; car ils avaient été pris par les Séquaniens (34) comme ils fuyaient dans les Alpes.

Lorsque ces nouvelles furent rapportées aux Cimbres, ils se mirent aussitôt en marche sur Marius. Pour lui, il demeura tranquille dans son camp, qu'il se contenta de garder. C'est pour ce combat, dit-on, qu'il introduisit un changement dans le javelot. La hampe était enchâssée dans le fer, et y était clouée par deux chevilles de fer : Marius laissa une de ces chevilles comme elle était auparavant ; mais il ôta l'autre, et il la remplaça par une cheville de bois très-facile à rompre. Par ce moyen ingénieux, le javelot, en tombant sur le bouclier d'un ennemi, ne devait pas y rester droit, mais la cheville de bois devait se rompre et la hampe se plier à l'endroit du fer, de façon à ce que le bois traînât par terre sans se détacher du bouclier.

Boïorix, le roi des Cimbres, vint à cheval avec un petit nombre de ses gens jusqu'auprès du camp, et défia Marius à fixer le jour et le lieu pour le combat qui déciderait de la possession du pays. Marius répondit que jamais les Romains n'avaient pris conseil de leurs ennemis pour combattre, que cependant il voulait bien faire ce plaisir aux Cimbres ; et ils convinrent que ce serait à trois jours de là, dans les plaines de Verceil, où la cavalerie romaine pourrait manœuvrer à l'aise, et les Barbares déployer leur multitude. Les deux partis arrivèrent au jour marqué, et se mirent en bataille. Catulus commandait vingt mille trois cents hommes, et Marius trente-deux mille. Celui-ci partagea les siens en deux corps sur les ailes, et enferma Catulus au centre, suivant le 422 récit de Sylla  (35), qui assistait à cette bataille. Marius, écrit-. il, espérait engager le combat par les extrémités, aux deux ailes, de manière que tout l'honneur de la victoire revint à ses propres troupes, sans que Catulus pût prendre part à l'engagement ni atteindre l'ennemi, parce qu'ordinairement le centre se replie en croissant lorsque les lignes ont tant d'étendue ; et c'est dans ce dessein qu'il avait ainsi disposé les deux armées. D'autres historiens racontent que Catulus, dans l'apologie à laquelle il fut obligé, fit la même observation, et accusa Marius d'une grande malveillance à son égard. L'infanterie des Cimbres sortit de ses retranchements d'un pas tranquille, et se forma en bataillon carré, dont chaque côté avait trente stades (36) d'étendue. La cavalerie, forte de quinze mille hommes, s'avançait magnifiquement ornée ; ils portaient des casques qui ressemblaient à des gueules d'animaux redoutables et à des mufles d'une forme étrange, et relevés par des panaches de plumes, ornement qui ajoutait encore à leur taille ; ils étaient couverts de cuirasses de fer et de boucliers d'une blancheur éclatante. Ils tenaient à la main deux javelots pour lancer de loin ; dans la mêlée ils se servaient d'épées longues et pesantes.

suite

   

(1) Corinthe, détruite par Mummius, était en ce temps-là la capitale de l'Achaïe, comme on désignait la réunion de plusieurs cantons du Péloponnèse.

(2) On trouve cependant des femmes appelées Caïa, Lucia, Publia, comme le remarque Dacier ; et Valère Maxime dit qu'il était d'usage, dans les temps anciens de Rome, que les femmes eussent des prénoms.

(3) Du mot macer, maigre.

(4) Du mot torques, collier.

(5) Nom dont l'étymologie est douteuse. Voyez la Vie de Sylla dans ce volume.

(6) Ce nom signifie qui a bonne mémoire.

(7) Qui a le nez aquilin.

(8)  Victorieux.

(9) On peut concilier l'opinion de Plutarque avec celle de Posidonius, en disant, ce qui parait certain, que l'usage avait changé depuis les derniers temps de la république, et que Posidonius a raison par rapport à l'époque où il écrivait, et Plutarque aussi par rapport au temps des empereurs.

(10) Ravenne se trouvait dans ce que les Romains appelaient la Gaule cisalpine, ou en deçà des Alpes.

(11) Ce nom paraît altéré. Il faut lire probablement Cernétum, bourgade mentionnée par Pline, et dont les habitants, en mémoire sans doute de la naissance de Marius, étaient surnommés Mariani. Du reste, les auteurs latins se contentent de dire que Marius était Arpinate, et ne nomment nulle part son village natal.

(12) C'est la chaise curule, prérogative de la grande édilité, ou édilité curule.

(13) L'Espagne ultérieure se composait de tout le pays situé au delà du fleuve Bétis, aujourd'hui Guadalquivir, et l'Espagne citérieure de tout le pays situé en deçà jusqu'aux Pyrénées.

(14) La Vie de César est dans le troisième volume.

(15) J'ai suivi, pour ce passage, la correction proposée par Dacier. Les éditeurs donnent ἐν ὄψει, mangeant à la vue des soldats, ce qui fait un pléonasme avec le mot θέαμα, spectacle, dont Plutarque s'est servi au commencement de la phrase ; tandis que la correction proposée ἐν ὄξει complète le sens, et rappelle les mœurs connues des rudes soldats de ce temps.

(16) Vacca ou Vaga était une ville de la petite Afrique, dans la Numidie propre : c'est aujourd'hui Végia dans l'Algérie.

(17) Cette Vie fait partie de ce volume.

(18) Celle que les Romains ont appelée depuis ce temps la Gaule cisalpine.

(19) La forêt Hercynienne couvrait autrefois presque toute la Gaule septentrionale et la plus grande partie de la Germanie. Il fallait, au rapport des anciens géographes, soixante jours pour la traverser.

(20) Je n'ai pas besoin de remarquer tout ce qu'il y a d'exagéré et d'erroné dans cette opinion.

(21) Dans le onzième livre de l'Odyssée. Plutarque veut dire seulement que les ténèbres du pays des Cimmériens ont été le modèle de ces autres ténèbres au sein desquelles Homère a fait apparaître les morts.

(22) L'âge prescrit par les lois pour être apte au consulat était quarante deux ans, et Scipion n'en avait pas encore trente quand il fut nommé consul.

(23) Environ deux cent soixante mille francs de notre monnaie.

(24) Cet auteur est inconnu. Diogène de Laërte parle d'un Alexon de Myndes qui avait écrit des livres intitulés : Contes fabuleux ; c'est peut être le même personnage dont Diogène aura corrompu le nom, péché commun aux compilateurs de son espèce.

(25) Ces deux villes étaient dans l'Ombrie.

(26) Ville de Phrygie.

(27) C'était le nom qu'on donnait à Cybèle.

(28Aquœ Sextiœ, c'est Aix en Provence, ville bâtie 133 ans avant J.-C. par le proconsul Sextius, en mémoire de la défaite des Gaulois Salviens qu'il avait vaincus dans plusieurs batailles.

(29) Poète grec né à Paros vers l'an 700 avant J.-C., inventeur du vers nommé ïambique.

(30) Le lieu où se donna cette grande bataille reçut depuis ce temps le nom de Champ-de-la-Pourrilure, Campi putridi, dont la trace subsiste encore aujourd'hui dans celui de la petite ville de Pourrières.

(31)  Virgile, au liv. VII, v. 612 de l'Énéide :
Ipse Quirinali trabea, cinctuque Gabino
Insignis.

(32) Les Latins le nommaient Athesis ; c'est aujourd'hui l'Adige, fleuve qui tient au Pô par diverses branches, et se jette comme lui dans la mer Adriatique.

(33)  L'Éridan ou Padus, aujourd'hui le Pô, le plus grand fleuve de l'Italie.

(34) Habitants de l'est de la Gaule, entre le Rhin, la Saône, le Rhône et les montagnes.

(35) Sylla avait laissé des mémoires, dont Plutarque a tiré, comme on le verra, le plus grand profil, car dans la Vie de Sylla il s'y réfère sans cesse.

(36)  Environ une lieue et demie.