Plutarque, traduit par R. Richard

PLUTARQUE

 

OEUVRES MORALES

DE LA FACE QUI PARAÎT SUR LA LUNE (partie 1- partie 2)

 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΜΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΙ ΚΥΚΛΩΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Traduction française : D. RICHARD

Quel est le plus utile, du feu ou de l'eau? TOME IV LES ANIMAUX DE TERRE ONT-ILS PLUS D'ADRESSE QUE CEUX DE MER?

 

 

DE LA FACE QUI PARAÎT SUR LA LUNE

 

 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΜΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΙ ΚΥΚΛΩΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΜΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΙ ΚΥΚΛΩΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

[920b] ... † Ὀαυνοσύλλας « Ταῦτ´ » εἶπε· « τῷ γὰρ ἐμῷ μύθῳ προσήκει κἀκεῖθέν ἐστι· ἀλλ´ εἰ δή τι πρὸς τὰς ἀνὰ χεῖρα ταύτας καὶ διὰ στόματος πᾶσι δόξας περὶ τοῦ προσώπου τῆς σελήνης προανεκρούσασθε, πρῶτον ἡδέως ἄν μοι δοκῶ πυθέσθαι » « Τί δ´ οὐκ ἐμέλλομεν », εἶπον, « ὑπὸ τῆς ἐν τούτοις ἀπορίας ἐπ´ ἐκεῖνα ἀπωσθέντες; Ὡς γὰρ οἱ ἐν νοσήμασι χρονίοις πρὸς τὰ κοινὰ βοηθήματα καὶ τὰς συνήθεις διαίτας ἀπειπόντες ἐπὶ καθαρμοὺς καὶ περίαπτα καὶ ὀνείρους τρέπονται, οὕτως ἀναγκαῖον ἐν δυσθεωρήτοις καὶ ἀπόροις σκέψεσιν, [920c] ὅταν οἱ κοινοὶ καὶ ἔνδοξοι καὶ συνήθεις λόγοι μὴ πείθωσι, πειρᾶσθαι τῶν ἀτοπωτέρων καὶ μὴ καταφρονεῖν ἀλλ´ ἐπᾴδειν ἀτεχνῶς ἑαυτοῖς τὰ τῶν παλαιῶν καὶ διὰ πάντων τἀληθὲς ἐξελέγχειν.

Ὁρᾷς γὰρ εὐθὺς ὡς ἄτοπος ὁ λέγων τὸ φαινόμενον εἶδος ἐν τῇ σελήνῃ πάθος εἶναι τῆς ὄψεως ὑπεικούσης τῇ λαμπρότητι δι´ ἀσθένειαν, ὃ 〈μαρμαρυγὴν〉 καλοῦμεν, οὐ συνορῶν ὅτι πρὸς τὸν ἥλιον ἔδει τοῦτο γίνεσθαι μᾶλλον ὀξὺν ἀπαντῶντα καὶ πλήκτην — ὥς που καὶ Ἐμπεδοκλῆς τὴν ἑκατέρων ἀποδίδωσιν οὐκ ἀηδῶς διαφοράν

« Ἥλιος ὀξυβελὴς ἠδ´ ἱλάειρα Σελήνη, »

[920d] τὸ ἐπαγωγὸν αὐτῆς καὶ ἱλαρὸν καὶ ἄλυπον οὕτως προσαγορεύσας —, ἔπειτα λόγον ἀποδιδούς, καθ´ ὃν αἱ ἀμυδραὶ καὶ ἀσθενεῖς ὄψεις οὐδεμίαν διαφορὰν ἐν τῇ σελήνῃ μορφῆς ἐνορῶσιν, ἀλλὰ λεῖος αὐταῖς ἀντιλάμπει καὶ περίπλεως αὐτῆς ὁ κύκλος, οἱ δ´ ὀξὺ καὶ σφοδρὸν ὁρῶντες ἐξακριβοῦσι μᾶλλον καὶ διαστέλλουσιν ἐκτυπούμενα τὰ εἴδη τοῦ προσώπου καὶ τῆς διαφορᾶς ἅπτονται σαφέστερον· ἔδει γὰρ οἶμαι τοὐναντίον, εἴπερ ἡττωμένου πά〈θος〉 ὄμματος ἐποίει τὴν φαντασίαν, ὅπου τὸ πάσχον ἀσθενέστερον, 〈σαφέστερον〉 εἶναι τὸ φαινόμενον. Ἡ δ´ ἀνωμαλία καὶ παντάπασιν ἐλέγχει τὸν λόγον· οὐ γὰρ ἔστι συνεχοῦς σκιᾶς καὶ συγκεχυμένης ὄψις, [920e] ἀλλ´ οὐ φαύλως ὑπογράφων ὁ Ἀγησιάναξ εἴρηκε

« Πᾶσα μὲν ἥδε πέριξ πυρὶ λάμπεται, ἐν δ´ ἄρα μέσσῃ
γλαυκότερον κυάνοιο φαείνεται ἠύτε κούρης
ὄμμα καὶ ὑγρὰ μέτωπα· τὰ δὲ ῥέθει ἄντα ἔοικεν· »

ὄντως γὰρ ὑποδύεται περιόντα τοῖς λαμπροῖς τὰ σκιερὰ καὶ πιέζει 〈πιεζόμενα〉 πάλιν ὑπ´ αὐτῶν καὶ ἀποκοπτόμενα, καὶ ὅλως πέπλεκται δι´ ἀλλήλων, ... γραφικὴν τὴν δια〈τύπωσιν〉 εἶναι τοῦ σχήματος.

〈Ταὐτὸ δὲ〉 καὶ πρὸς Κλέαρχον, ὦ Ἀριστότελες, οὐκ ἀπιθάνως ἐδόκει λέγεσθαι τὸν ὑμέτερον· ὑμέτερος γὰρ ἁνήρ, [920f] Ἀριστοτέλους τοῦ παλαιοῦ γεγονὼς συνήθης, εἰ καὶ πολλὰ τοῦ Περιπάτου παρέτρεψεν. » Ὑπολαβόντος δὲ τοῦ Ἀπολλωνίδου τὸν λόγον καὶ τίς ἦν ἡ δόξα τοῦ Κλεάρχου διαπυθομένου « Παντὶ μᾶλλον » ἔφην « ἀγνοεῖν ἢ σοὶ προσῆκόν ἐστι λόγον ὥσπερ ἀφ´ ἑστίας τῆς γεωμετρίας ὁρμώμενον. Λέγει γὰρ ἁνὴρ εἰκόνας ἐσοπτρικὰς εἶναι καὶ εἴδωλα τῆς μεγάλης θαλάσσης ἐμφαινόμενα τῇ σελήνῃ τὸ καλούμενον πρόσωπον. [921a] Ἥ τε γὰρ ἀκτὶς ἀνακλωμένη πολλαχόθεν ἅπτεσθαι τῶν οὐ κατ´ εὐθυωρίαν ὁρωμένων πέφυκεν, ἥ τε πανσέληνος αὐτὴ πάντων ἐσόπτρων ὁμαλότητι καὶ στιλπνότητι κάλλιστόν ἐστι καὶ καθαρώτατον. Ὥσπερ οὖν τὴν ἶ〈ριν〉 οἴεσθ´ ὑμεῖς ἀνακλωμένης ἐπὶ τὸν ἥλιον τῆς ὄψεως ἐνορᾶσθαι τῷ νέφει λαβόντι νοτερὰν ἡσυχῇ λειότητα καὶ 〈πῆ〉ξιν, οὕτως ἐκεῖνος ἐνορᾶσθαι τῇ σελήνῃ τὴν ἔξω θάλασσαν οὐκ ἐφ´ ἧς ἐστι χώρας, ἀλλ´ ὅθεν ἡ κλάσις ἐποίησε τῇ ὄψει τὴν ἐπαφὴν αὐτῆς καὶ τὴν ἀνταύγειαν· ὥς που πάλιν ὁ Ἀγησιάναξ εἴρηκεν

[921b] « ᾞ πόντου μέγα κῦμα καταντία κυμαίνοντος
δείκελον ἰνδάλλοιτο πυριφλεγέθοντος ἐσόπτρου. »

Ἡσθεὶς οὖν ὁ Ἀπολλωνίδης « Ὡς ἴδιον » εἶπε « καὶ καινὸν ὅλως τὸ σκευώρημα τῆς δόξης, τόλμαν δέ τινα καὶ μοῦσαν ἔχοντος ἀνδρός· ἀλλὰ πῆ τὸν ἔλεγχον αὐτῷ προσῆγε »;

« Πρῶτον μέν » εἶπον, « ᾗ μία φύσις τῆς ἔξω θαλάσσης ἐστί, σύρρουν καὶ συνεχὲς 〈κύκλῳ〉 πέλαγος, ἡ δ´ ἔμφασις οὐ μία τῶν ἐν τῇ σελήνῃ μελασμάτων, ἀλλ´ οἷον ἰσθμοὺς ἔχουσα, τοῦ λαμπροῦ διαιροῦντος καὶ διορίζοντος τὸ σκιερόν· ὅθεν ἑκάστου τόπου χωρισθέντος καὶ πέρας [921c] ἴδιον ἔχοντος αἱ τῶν φωτεινῶν ἐπιβολαὶ τοῖς σκοτεινοῖς ὕψους εἰκόνα καὶ βάθους λαμβάνουσαι τὰς περὶ τὰ ὄμματα καὶ τὰ χείλη φαινομένας εἰκόνας ὁμοιότατα διετύπωσαν· ὥστ´ ἢ πλείονας ἔξω θαλάσσας ὑποληπτέον ἰσθμοῖς τισι καὶ ἠπείροις ἀπολαμβανομένας, ὅπερ ἐστὶν ἄτοπον καὶ ψεῦδος, ἢ μιᾶς οὔσης οὐ πιθανὸν εἰκόνα διεσπασμένην οὕτως ἐμφαίνεσθαι.

« Ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἐρωτῶν ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἢ ἀποφαίνεσθαι σοῦ παρόντος, εἰ τῆς οἰκουμένης εὖρος τοσαύτης καὶ μῆκος ἐνδέχεται πᾶσιν ὡσαύτως ἀπὸ τῆς σελήνης ὄψιν ἀνακλωμένην ἐπιθιγγάνειν τῆς θαλάσσης, καὶ τοῖς ἐν αὐτῇ τῇ μεγάλῃ θαλάττῃ πλέουσι νὴ Δία καὶ οἰκοῦσιν, [921d] ὥσπερ Βρεττανοῖς, καὶ ταῦτα μηδὲ τῆς γῆς, ὥς φατε, πρὸς τὴν σφαῖραν τῆς σελήνης κέντρου λόγον ἐπεχούσης. Τουτὶ μὲν οὖν » ἔφην « σὸν ἔργον ἐπισκοπεῖν, τὴν δὲ πρὸς τὴν σελήνην [ἢ] τῆς ὄψεως κλάσιν οὐκέτι σὸν οὐδ´ Ἱππάρχου· καίτοι γε φιλοπράγμ〈ων ἁνήρ〉· ἀλλὰ πολλοῖς οὐκ ἀρέσκει φυσιολογῶν περὶ τῆς ὄψεως. 〈Ὡς〉 αὐτὴν ὁμοπαθῆ κρᾶσιν ἴσχειν καὶ σύμπηξιν εἰκός ἐστι μᾶλλον ἢ πληγάς τινας καὶ ἀποπηδήσεις, οἵας ἔπλαττε τῶν ἀτόμων Ἐπίκουρος. Οὐκ ἐθελήσει δ´ οἶμαι τὴν σελήνην ἐμβριθὲς ὑποθέσθαι σῶμα καὶ στερεὸν ὑμῖν ὁ Κλέαρχος, ἀλλ´ ἄστρον αἰθέριον καὶ φωσφόρον, ὥς φατε· τοιαύτῃ 〈δὲ〉 τὴν ὄψιν ἢ θραύειν προσήκει ἢ ἀποστρέφειν, ὥστ´ οἴχεσθαι τὴν ἀνάκλασιν. [921e] Εἰ δὲ προσαμυνεῖταί τις ἡμᾶς, ἐρησόμεθα πῶς μόνον πρόσωπόν ἐστιν ἐν τῇ σελήνῃ τὸ τῆς θαλάσσης ἔσοπτρον, ἄλλῳ δ´ οὐδενὶ τῶν τοσούτων ἀστέρων ἐνορᾶται· καίτοι τό γ´ εἰκὸς ἀπαιτεῖ πρὸς ἅπαντας ἢ πρὸς μηθένα τοῦτο πάσχειν τὴν ὄψιν. Ἀλλ´ ... » Πρὸς τὸν Λεύκιον ἔφην ἀποβλέψας, « Ὃ πρῶτον ἐλέχθη τῶν ἡμετέρων ὑπόμνησον.»

Καὶ ὁ Λεύκιος « Ἀλλὰ μὴ δόξωμεν » ἔφη « κομιδῇ προπηλακίζειν τὸν Φαρνάκην, οὕτω τὴν Στωικὴν δόξαν ἀπροσαύδητον ὑπερβαίνοντες, [921f] εἰπὲ δή τι πρὸς τὸν ἄνδρα, πα〈γέ〉ντος ἀέρος μῖγμα καὶ μαλακοῦ πυρὸς ὑποτιθέμενον τὴν σελήνην, εἶθ´ οἷον ἐν γαλήνῃ φρίκης ὑποτρεχούσης φάσκοντα τοῦ ἀέρος διαμελαίνοντος ἔμφασιν γίνεσθαι μορφοειδῆ ... .» « Χρηστῶς γ´ » εἶπον « Ὦ Λεύκιε, τὴν ἀτοπίαν εὐφήμοις περιαμπέχεις ὀνόμασιν· οὐχ οὕτω δ´ ὁ ἑταῖρος ἡμῶν, ἀλλ´, ὅπερ ἀληθὲς ἦν, ἔλεγεν ὑπωπιάζειν αὐτοὺς τὴν σελήνην, σπίλων καὶ μελασμῶν ἀναπιμπλάντας, [922a] ὁμοῦ μὲν Ἄρτεμιν καὶ Ἀθηνᾶν ἀνακαλοῦντας ὁμοῦ δὲ σύμμιγμα καὶ φύραμα ποιοῦντας ἀέρος ζοφεροῦ καὶ πυρὸς ἀνθρακώδους, οὐκ ἔχουσαν ἔξαψιν οὐδ´ αὐγὴν οἰκείαν, ἀλλὰ δυσκρινές τι σῶμα τυφόμενον ἀεὶ καὶ πυρίκαυστον, ὥσπερ τῶν κεραυνῶν τοὺς ἀλαμπεῖς καὶ « ψολόεντας » ὑπὸ τῶν ποιητῶν προσαγορευομένους. Ὅτι μέντοι πῦρ ἀνθρακῶδες, οἷον οὗτοι τὸ τῆς σελήνης ποιοῦσιν, οὐκ ἔχει διαμονὴν οὐδὲ σύστασιν ὅλως, ἐὰν μὴ στερεᾶς ὕλης καὶ στεγούσης ἅμα καὶ τρεφούσης ἐπιλάβηται, βέλτιον οἶμαι συνορᾶν ἐνίων [922b] φιλοσόφων τοὺς ἐν παιδιᾷ λέγοντας τὸν Ἥφαιστον εἰρῆσθαι χωλόν, ὅτι τὸ πῦρ ξύλου χωρὶς ὥσπερ οἱ χωλοὶ βακτηρίας οὐ πρόεισιν. Εἰ οὖν ἡ σελήνη πῦρ ἐστι, πόθεν αὐτῇ τοσοῦτος ἐγγέγονεν ἀήρ; Ὁ γὰρ ἄνω καὶ κύκλῳ φερόμενος οὑτοσὶ τόπος οὐκ ἀέρος, ἀλλὰ κρείττονος οὐσίας καὶ πάντα λεπτύνειν καὶ συνεξάπτειν φύσιν ἐχούσης ἐστίν· εἰ δ´ ἐγγέγονε, πῶς οὐκ οἴχεται μεταβάλλων εἰς ἕτερον εἶδος ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἐξαιθερωθείς, ἀλλὰ σῴζεται καὶ συνοικεῖ πυρὶ τοσοῦτον χρόνον, ὥσπερ ἥλοις ἀραρὼς ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς μέρεσι καὶ συγγεγομφωμένος; Ἀραιῷ μὲν γὰρ ὄντι καὶ συγκεχυμένῳ μὴ μένειν ἀλλὰ σφάλλεσθαι προσήκει, [922c] συμπεπηγέναι δ´ οὐ δυνατὸν ἀναμεμιγμένον πυρὶ καὶ μήθ´ ὑγροῦ μετέχοντα μήτε γῆς, οἷς μόνοις ἀὴρ συμπήγνυσθαι πέφυκεν. Ἡ δὲ ῥύμη καὶ τὸν ἐν λίθοις ἀέρα καὶ τὸν ἐν ψυχρῷ μολίβδῳ συνεκκάει, μήτι γε δὴ τὸν ἐν πυρὶ δινούμενον μετὰ τάχους τοσούτου.

« Καὶ γὰρ Ἐμπεδοκλεῖ δυσκολαίνουσι πάγον ἀέρος χαλαζώδη ποιοῦντι τὴν σελήνην ὑπὸ τῆς τοῦ πυρὸς σφαίρας περιεχόμενον, αὐτοὶ δὲ τὴν σελήνην σφαῖραν οὖσαν πυρὸς ἀέρα φασὶν ἄλλον ἄλλῃ διεσπασμένον περιέχειν, καὶ ταῦτα μήτε ῥήξεις ἔχουσαν ἐν ἑαυτῇ μήτε βάθη καὶ κοιλότητας, ἅπερ οἱ γεώδη ποιοῦντες ἀπολείπουσιν, [922d] ἀλλ´ ἐπιπολῆς δηλονότι τῇ κυρτότητι ἐπικείμενον. Τοῦτο δ´ ἐστὶ καὶ πρὸς διαμονὴν ἄλογον καὶ πρὸς θέαν ἀδύνατον ἐν ταῖς πανσελήνοις· διορίσασθαι γὰρ οὐκ ἔδει μέλανα 〈μένοντα〉 καὶ σκιερόν, ἀλλ´ ἀμαυροῦσθαι κρυπτόμενον ἢ συνεκλάμπειν ὑπὸ τοῦ ἡλίου καταλαμβανομένης τῆς σελήνης. Καὶ γὰρ παρ´ ἡμῖν ὁ μὲν ἐν βάθεσι καὶ κοιλώμασι τῆς γῆς, οὗ μὴ δίεισιν αὐγή, διαμένει σκιώδης καὶ ἀφώτιστος, ὁ δ´ ἔξωθεν τῇ γῇ περικεχυμένος φέγγος ἴσχει καὶ χρόαν αὐγοειδῆ. Πρὸς πᾶσαν μὲν γάρ ἐστι ποιότητα καὶ δύναμιν εὐκέραστος ὑπὸ μανότητος, [922e] μάλιστα δὲ φωτὸς ἂν ἐπιψαύσῃ μόνον, ὥς φατε, καὶ θίγῃ, δι´ ὅλου τρεπόμενος ἐκφωτίζεται. Ταὐτὸν οὖν τοῦτο καὶ τοῖς εἰς βάθη τινὰ καὶ φάραγγας συνωθοῦσιν ἐν τῇ σελήνῃ τὸν ἀέρα κἂν καλῶς ἔοικε βοηθεῖν, ὑμᾶς τε διεξελέγχει τοὺς ἐξ ἀέρος καὶ πυρὸς οὐκ οἶδ´ ὅπως μιγνύντας αὐτῆς καὶ συναρμόζοντας τὴν σφαῖραν. Οὐ γὰρ οἷόν τε λείπεσθαι σκιὰν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας, ὅταν ὁ ἥλιος ἐπιλάμπῃ τῷ φωτὶ πᾶν ὁπόσον καὶ ἡμεῖς ἀποτεμνόμεθα τῇ ὄψει τῆς σελήνης. »

Καὶ ὁ Φαρνάκης ἔτι μου λέγοντος « Τοῦτ´ ἐκεῖνο πάλιν » εἶπεν « ἐφ´ ἡμᾶς ἀφῖκται τὸ περίακτον ἐκ τῆς Ἀκαδημείας, [922f] ἐν τῷ πρὸς ἑτέρους λέγειν διατρίβοντας ἑκάστοτε μὴ παρέχειν ἔλεγχον ὧν αὐτοὶ λέγουσιν, ἀλλ´ ἀπολογουμένοις ἀεὶ χρῆσθαι, μὴ κατηγοροῦσιν, ἂν ἐντυγχάνωσιν. Ἐμὲ δ´ οὖν οὐκ ἐξάξεσθε τήμερον εἰς τὸ διδόναι λόγον ὧν ἐπικαλεῖτε τοῖς Στωικοῖς, πρὶν εὐθύνας λαβεῖν παρ´ ὑμῶν ἄνω τὰ κάτω τοῦ κόσμου ποιούντων. » Καὶ ὁ Λεύκιος γελάσας « Μόνον » εἶπεν « ὦ τάν, μὴ κρίσιν ἡμῖν ἀσεβείας ἐπαγγείλῃς, [923a] ὥσπερ Ἀρίσταρχον ᾤετο δεῖν Κλεάνθης τὸν Σάμιον ἀσεβείας προσκαλεῖσθαι τοὺς Ἕλληνας ὡς κινοῦντα τοῦ κόσμου τὴν ἑστίαν, ὅτι 〈τὰ〉 φαινόμενα σῴζειν ἁνὴρ ἐπειρᾶτο μένειν τὸν οὐρανὸν ὑποτιθέμενος, ἐξελίττεσθαι δὲ κατὰ λοξοῦ κύκλου τὴν γῆν, ἅμα καὶ περὶ τὸν αὑτῆς ἄξονα δινουμένην. Ἡμεῖς μὲν οὖν οὐδὲν αὐτοὶ παρ´ αὑτῶν λέγομεν· οἱ δὲ γῆν ὑποτιθέμενοι τὴν σελήνην, ὦ βέλτιστε, τί μᾶλλον ὑμῶν ἄνω τὰ κάτω ποιοῦσι τὴν γῆν ἱδρυόντων ἐνταῦθα μετέωρον ἐν τῷ ἀέρι, πολλῷ τινι μείζονα τῆς σελήνης οὖσαν, ὡς ἐν τοῖς ἐκλειπτικοῖς πάθεσιν οἱ μαθηματικοὶ [καὶ] ταῖς διὰ τοῦ σκιάσματος [923b] παρόδοις τῆς ἐποχῆς τὸ μέγεθος ἀναμετροῦσιν; Ἥ τε γὰρ σκιὰ τῆς γῆς ἐλάττων ὑπὸ μείζονος τοῦ φωτίζοντος ἀνατείνει καὶ τῆς σκιᾶς αὐτῆς λεπτὸν ὂν τὸ ἄνω καὶ στενὸν οὐδ´ Ὅμηρον, ὥς φασιν, ἔλαθεν, ἀλλὰ τὴν νύκτα « θοήν » ὀξύτητι τῆς σκιᾶς προσηγόρευσεν· ὑπὸ τούτου δ´ ὅμως ἁλισκομένη ταῖς ἐκλείψεσιν ἡ σελήνη τρισὶ μόλις τοῖς αὑτῆς μεγέθεσιν ἀπαλλάττεται. Σκόπει δὴ πόσων ἡ γῆ σεληνῶν ἐστιν, εἰ σκιὰν ἀφίησιν, ᾗ βραχυτάτη, πλάτος τρισέληνον. Ἀλλ´ ὅμως ὑπὲρ τῆς σελήνης μὴ πέσῃ δεδοίκατε, περὶ δὲ τῆς γῆς ἴσως Αἰσχύλος ὑμᾶς πέπεικεν ὡς ὁ Ἄτλας

« Ἕστηκε κίον´ οὐρανοῦ τε καὶ χθονὸς
[923c] ὤμοις ἐρείδων, ἄχθος οὐκ εὐάγκαλον.»

417 DE LA FACE QUI PARAÎT SUR LA LUNE.

[920b] Tel fut le discours de Sylla ; il s'accordait avec le récit que je venais de faire, et semblait en être tiré (01). Mais je demanderais volontiers à quoi bon un tel préambule pour en venir à des opinions si connues sur la face de la lune, et qui sont dans la bouche de tout le monde ? « Pourquoi, lui dis-je, le regardez-vous comme inutile, puisque les difficultés que présente la première question nous ont conduits à celle-ci ? Ceux qui, dans des maladies chroniques, ne retirent aucun soulagement des remèdes et du régime ordinaires, ont recours à des expiations, à des amulettes (02), à des interprétations de songes. De même, dans les questions obscures et difficiles, [920c] quand les raisons les plus simples et les plus frappantes ne satisfont point, il faut en essayer d'extraordinaires ; et, loin de rien mépriser, on doit user même des enchantements et des fables anciennes, et ne négliger aucun moyen de découvrir la vérité.

« Vous apercevez au premier coup d'œil tout le ridicule de l'opinion qui attribue cette figure qu'on voit sur le globe de la lune à un accident de la vue éblouie par la lumière de cette planète (03). On ne fait pas réflexion que cet accident devrait plutôt avoir lieu à l'égard du soleil, 418 dont la lumière frappe nos yeux bien plus vivement. Empédocle a marqué avec justesse la différence de ces deux effets, lorsqu'il a dit :

Le soleil de ses feux embrase l'hémisphère ;
Par de plus doux rayons la lune nous éclaire.

[920d] « Il désigne dans le dernier la clarté bienfaisante de la lune, qui nous attire sans jamais nous fatiguer. Je ne trouve pas ces philosophes mieux fondés, lorsqu'ils disent que les vues faibles et courtes n'aperçoivent aucune différence de forme sur la lune ; qu'elle leur paraît tout unie et également claire partout, tandis que ceux qui ont des yeux vifs et perçants distinguent très bien les différents traits de sa figure et en voient nettement toutes les parties. Mais ce serait tout le contraire, si l'éblouissement que la clarté de la lune ferait éprouver aux vues faibles était la cause de cette apparence. Alors, plus l'œil affecté serait débile, et plus cette apparence serait sensible. D'ailleurs, l'inégalité de la surface de la lune détruit absolument cette opinion ; car cette figure ne paraît point dans une ombre continue et entièrement obscure, [920e] comme le fait assez bien entendre le poète Agésianax (04), lorsqu'il
dit :

La lune nous présente un contour lumineux ;
En elle on voit briller la douce et pure image
D'une .jeune beauté que la couleur des cieux
En relevant ses traits embellit davantage.
Dans ses yeux, sur son front, une vive rougeur
S'allie avec éclat à la simple candeur.

En effet, les ombres y sont tranchées par des masses de lumière ; ces contrastes font qu'elles paraissent s'abaisser et s'élever réciproquement ; et elles s'entrelacent tellement les unes les autres, qu'elles représentent au nature  419 une figure humaine. Aussi j'adopte volontiers la réfutation que votre Aristote faisait de l'opinion de Cléarque (05) : je dis le vôtre, celui qui fut l'ami particulier [920f] du premier philosophe de ce nom, quoiqu'il ait renversé plusieurs points de la doctrine du Lycée.

 — Et quelle était l'opinion de ce Cléarque ? dit alors Apollonides (06). -— Il serait, lui répondis-je, plus excusable à tout autre qu'à vous d'ignorer une opinion qui est entièrement fondée sur la géométrie. Il disait que ce que nous regardons comme une figure humaine dans la lune est l'image de la grande mer, représentée sur cette planète comme dans un miroir. [921a] Les réflexions qu'elle éprouve dans plusieurs points de sa circonférence trompent la vue, comme il arrive dans ce qui ne vient pas frapper directement cet organe ; et la pleine lune, par l'égalité et l'éclat de sa surface, est le plus beau et le plus pur des miroirs. Comme vous croyez que l'arc-en-ciel est produit par la réflexion des rayons du soleil qui frappent notre vue après avoir été réfractés dans une nuée dont les vapeurs légères et humides ont été condensées, de même, selon lui, la mer extérieure (07) était représentée sur le globe de la lune, non à la place même où cette mer est située, mais dans l'endroit où la réfraction en produit l'image, que la réflexion des rayons lunaires renvoie jusqu'à nous. C'est ce que dit encore Agésianax dans le passage suivant :

[921b] L'image de la mer par les vents agitée,
Là, comme en un miroir, était représentée.»

420 Apollonides fut charmé de cette idée. « Quelle opinion neuve, s'écria-t-il, et qu'elle est bien d'un homme instruit, quoique hardi dans ses sentiments ! Mais comment fut-elle combattue ?

— Premièrement, lui dis-je, si la mer extérieure est partout d'une même nature, elle doit former un tout un et continu. Mais les taches noires qui paraissent sur le disque de la lune ne font pas un tout continu ; on y voit comme des isthmes lumineux, et les parties éclairées y sont distinctes des parties obscures et ténébreuses. Ainsi chacun de ces endroits étant séparé [921c] et comme circonscrit par des bornes, ceux où la clarté confine avec l'ombre offrent des enfoncements et des élévations qui représentent une figure humaine sur laquelle on distingue sensiblement des yeux et des lèvres. Il faut donc supposer ou que la terre a plusieurs grandes mers entrecoupées d'isthmes et de continents, ce qui est faux et absurde, ou, s'il n'y a qu'une seule mer, il n'est pas vraisemblable que son image, représentée sur la lune, paraisse divisée en plusieurs parties.

« Il  y a bien moins de danger à demander qu'à affirmer en votre présence si, la terre étant égale en largeur et en longueur (08), il est possible que l'image entière de la lune, réfléchie sur la terre, atteigne ainsi tout l'Océan et tous ceux qui naviguent sur cette mer ou même qui l'habitent, [921d] comme les peuples de la Grande-Bretagne, surtout la terre n'étant, selon vous, qu'un point, comparée au globe de la lune (09). C'est à vous, ajoutai-je, à l'examiner. Quant à la réflexion de l'image de 421 la lune, cela ne regarde ni vous ni Hipparque (10). D'ailleurs, mon ami, bien des physiciens n'approuvent pas cette doctrine sur la réflexion qu'éprouve notre vue ; ils croient plus vraisemblable qu'elle a, par sa conformation, de l'analogie et de l'accord avec les objets qui l'affectent, et non qu'elle ait des chocs et des répercussions tels qu'Épicure en supposait dans ses atomes. Car je ne crois pas que Cléarque veuille nous donner la lune pour un corps pesant et massif. C'est un astre dont la nature éthérée et lumineuse ne peut, selon vous-même, éprouver ces sortes de réflexions et de réverbérations ; en sorte que cette prétendue réfraction se réduit à rien. [921e] Mais si l'on veut que nous l'admettions, je demanderai pourquoi cette image de la mer n'est représentée que sur la lune, comme dans un miroir, et non sur aucun des autres astres.  Car il est naturel que cette représentation ait également lieu sur tous, ou qu'elle ne soit dans aucun. Mais vous, dis-je à Lucius en jetant les yeux sur lui, rappelez-moi ce qui fut dit d'abord par les philosophes de notre école.

— Mais plutôt, me dit Lucius, afin de ne pas blesser Pharnace en laissant de côté l'opinion des stoïciens sans la combattre, réfutez, je vous prie, [921f] le sentiment de ce philosophe qui suppose que la lune n'est dans toute sa masse qu'un composé d'air mêlé d'un feu doux et tranquille, et qui prétend que, comme dans le calme, il s'élève quelquefois un vent léger qui fait rider la surface des flots, de même l'air, en se noircissant, imprime sur la lune l'apparence de cette figure. — Lucius, lui dis-je, vous êtes trop bon de présenter sous des termes si doux et si honnêtes une opinion aussi absurde que celle-là. Notre ami n'en usait pas de même ; il disait sans détour, ce qui est vrai, que les stoïciens défiguraient la lune en la couvrant de 422 taches et de noirceurs ; qu'ils l'invoquent [922a] sous les noms de Diane et de Minerve, et que cependant ils font de cette planète une masse pétrie d'un air ténébreux et d'un feu de charbon, qui ne doit à elle-même ni sa chaleur ni sa lumière, un corps dont la nature est difficile à déterminer, toujours couvert de fumée et miné par le feu, à peu près semblable à ces foudres qui n'ont, suivant les poètes, que de la fumée sans clarté. Quant à ce qu'ils prétendent qu'un feu de charbon, tel qu'ils supposent celui de la lune, ne peut durer ni se conserver s'il ne trouve une matière solide qui lui serve d'aliment et lui donne de la consistance, je crois qu'en cela ils n'ont pas aussi bien vu [922b] que ceux qui ont dit en plaisantant que Vulcain était boiteux, pour faire entendre que le feu ne peut aller sans bois, comme un boiteux ne va pas sans bâton. Mais si la lune est une substance ignée, comment peut-elle contenir une si grande quantité d'air ? Car cette région supérieure qui se meut circulairement n'est pas formée d'air, mais d'une meilleure substance, propre à subtiliser et à réduire en feu toutes choses. Si cet air s'y est depuis engendré, comment le feu ne l'a-t-il pas fait changer de nature et ne l'a-t-il pas converti en éther ? Comment subsiste-t-il si longtemps au milieu du feu, comme un clou toujours fixé à la même place ? Sa rareté et sa diffusion naturelles le disposent bien plutôt à changer qu'à se conserver tel qu'il est. [922c] Il paraît impossible qu'il prenne de la consistance tant qu'il est mêlé avec le feu et qu'il est privé de terre et d'eau, qui seules peuvent lui donner de la solidité et le fixer. Un mouvement rapide enflamme l'air contenu dans les pierres et dans le plomb même, tout froid qu'il est ; à plus forte raison s'enflammerait-il étant agité dans le feu avec une si grande impétuosité.

« Ils blâment Empédocle d'avoir fait de la lune une masse d'air congelé semblable à la grêle et environnée de la sphère du feu ; et cependant ils disent eux-mêmes qu'elle 423 est un globe de feu qui contient une grande quantité d'air disséminé de côté et d'autre, quoiqu'ils ne lui supposent ni ruptures, ni cavités, ni profondeurs, comme y en admettent ceux qui la croient de terre ; [922d] ils veulent que l'air soit posé sur sa surface convexe ; mais cette supposition ne peut s'accorder avec sa permanence, et elle est contraire à ce que nous voyons dans les pleines lunes ; car on ne pourrait pas le distinguer, étant noir et ténébreux, et il faudrait qu'il fût ou totalement caché ou tout à fait éclairé quand le soleil est en opposition avec la lune. Ici-bas l'air contenu dans des endroits creux et profonds où la lumière ne pénètre pas reste toujours obscur, et celui qui est répandu autour de la terre est éclairé et a une couleur lumineuse. Sa rareté le rend susceptible de toutes sortes de qualités et de propriétés ; [922e] et surtout, comme vous le dites vous-même, pour peu que la lumière le frappe, il en est bientôt tout pénétré, et éprouve un changement sensible. Cette raison si puissante en faveur de ceux qui renferment l'air de la lune dans des cavités et des profondeurs, vous est bien contraire à vous qui formez son globe de je ne sais quel mélange d'air et de feu. Il est impossible qu'il paraisse aucune obscurité ou aucune ombre sur sa surface lorsque le soleil éclaire de ses rayons tout ce que notre vue peut apercevoir et pour ainsi dire dessiner du globe de la lune. »

Pharnace alors m'interrompant : «Voilà, dit-il, qu'on met en jeu contre nous la ruse familière aux philosophes de l'Académie, [922f] qui ont toujours soin d'attaquer les autres sans jamais leur laisser le temps de les combattre et de les convaincre de faux. Ils ont l'art d'obliger leurs adversaires à se tenir sur la défensive, et ne leur permettent jamais d'être assaillants. Pour moi, je vous déclare qu'aujourd'hui vous ne me contraindrez point à vous rendre raison des imputations dont vous chargez les stoïciens, que vous-mêmes vous n'ayez rendu compte de la har-  424 diesse avec laquelle vous bouleversez le monde entier. — Je le veux bien, lui dit Lucius en souriant, à condition seulement que vous n'intenterez pas contre nous une action d'impiété, [923a] comme Cléanthe le Samien voulait que les Grecs en accusassent Aristarque, pour avoir, disait-il, troublé le repos de Vesta et des dieux lares, protecteurs de l'univers, lorsqu'en raisonnant d'après les apparences, il supposait que le ciel était immobile, que la terre faisait une révolution oblique le long du zodiaque, et qu'outre cela elle tournait sur son axe (11). Pour nous, nous ne dirons rien qui ne soit emprunté d'eux. Mais, mon ami, ceux qui regardent la lune comme une terre, en quoi renversent-ils l'ordre du monde plutôt que vous, qui suspendez la terre au milieu des airs, quoiqu'elle soit beaucoup plus grande que la lune, comme l'assurent les mathématiciens, qui, dans les éclipses, [923b] mesurent sa grandeur par le temps que la lune met à traverser l'ombre de la terre ? Car cette ombre est moindre que la terre, parce que le corps lumineux qui la produit est plus grand que notre globe ; son extrémité a peu de largeur, et se termine en pointe ; ce qu'Homère lui-même n'a pas ignoré, puisqu'il donne à la nuit l'épithète de pointue,  425 par allusion à l'extrémité de l'ombre de la terre. Cependant la lune, qui, quand elle s'éclipse, est renfermée dans cette ombre, parcourt pour en sortir un espace trois fois aussi grand que son globe. Considérez donc à combien de lunes la terre doit être égale, puisque la moindre largeur de son ombre équivaut à trois lunes (12).

Mais peut-être craignez-vous dans cette supposition la chute de la lune ; car, par rapport à la terre, Eschyle sans doute vous rassure sur son compte, lorsqu'il dit d'Atlas,

Qu'il porte sur son dos avec tant de vigueur
[923c] De ce vaste univers l'énorme pesanteur.

Ἢ τῇ μὲν σελήνῃ κοῦφος ἀὴρ ὑποτρέχει καὶ στερεὸν ὄγκον οὐκ ἐχέγγυος ἐνεγκεῖν, τὴν δὲ γῆν κατὰ Πίνδαρον « ἀδαμαντοπέδιλοι κίονες » περιέχουσι, καὶ διὰ τοῦτο Φαρνάκης αὐτὸς μὲν ἐν ἀδείᾳ τοῦ πεσεῖν τὴν γῆν ἐστιν, οἰκτίρει δὲ τοὺς ὑποκειμένους τῇ μεταφορᾷ τῆς σελήνης Αἰθίοπας ἢ Ταπροβηνούς, μὴ βάρος αὐτοῖς ἐμπέσῃ τοσοῦτον; Καίτοι τῇ μὲν σελήνῃ βοήθεια πρὸς τὸ μὴ πεσεῖν ἡ κίνησις αὐτὴ καὶ τὸ ῥοιζῶδες τῆς περιαγωγῆς, ὥσπερ ὅσα ταῖς σφενδόναις ἐντεθέντα τῆς καταφορᾶς κώλυσιν ἴσχει τὴν κύκλῳ περιδίνησιν· ἄγει γὰρ ἕκαστον [923d] ἡ κατὰ φύσιν κίνησις, ἂν ὑπ´ ἄλλου μηδενὸς ἀποστρέφηται. Διὸ τὴν σελήνην οὐκ ἄγει τὸ βάρος, ὑπὸ τῆς περιφορᾶς τὴν ῥοπὴν ἐκκρουόμενον· ἀλλὰ μᾶλλον ἴσως λόγον εἶχε θαυμάζειν μένουσαν αὐτὴν παντάπασιν ὥσπερ ἡ γῆ καὶ ἀτρεμοῦσαν. Νῦν δὲ σελήνη μὲν ἔχει μεγάλην αἰτίαν τοῦ δεῦρο μὴ φέρεσθαι, τὴν δὲ γῆν ἑτέρας κινήσεως ἄμοιρον οὖσαν εἰκὸς ἦν μόνῳ τῷ βαρύνοντι κινεῖν. Βαρυτέρα δ´ ἐστὶ τῆς σελήνης οὐχ ὅσῳ μείζων, ἀλλ´ ἔτι μᾶλλον, ἅτε δὴ διὰ θερμότητα καὶ πύρωσιν ἐλαφρᾶς γεγενημένης. Ὅλως δ´ ἔοικεν ἐξ ὧν λέγεις ἡ σελήνη μᾶλλον, εἰ πῦρ ἐστι, γῆς δεῖσθαι καὶ ὕλης, ἐν ᾗ βέβηκε [923e] καὶ προσπέφυκε καὶ συνέχει καὶ ζωπυρεῖ τὴν δύναμιν (οὐ γὰρ ἔστι πῦρ χωρὶς ὕλης διανοηθῆναι σῳζόμενον)· γῆν δέ φατε ὑμεῖς ἄνευ βάσεως καὶ ῥίζης διαμένειν. »

« Πάνυ μὲν οὖν » εἶπεν ὁ Φαρνάκης, « τὸν οἰκεῖον καὶ κατὰ φύσιν τόπον ἔχουσαν, ὥσπερ αὕτη, τὸν μέσον. Οὗτος γάρ ἐστι, περὶ ὃν ἀντερείδει πάντα τὰ βάρη ῥέποντα καὶ φέρεται καὶ συννεύει πανταχόθεν· ἡ δ´ ἄνω χώρα πᾶσα, κἄν τι δέξηται γεῶδες ὑπὸ βίας ἀναρριφέν, εὐθὺς [923f] ἐκθλίβει δεῦρο, μᾶλλον δ´ ἀφίησιν, ᾗ πέφυκεν οἰκείᾳ ῥοπῇ καταφερόμενον. » Πρὸς τοῦτ´ ἐγὼ τῷ Λευκίῳ χρόνον ἐγγενέσθαι βουλόμενος ἀναμιμνησκομένῳ, τὸν Θέωνα καλέσας « Τίς » ἔφην « ὦ Θέων, εἴρηκε τῶν τραγικῶν ὡς ἰατροί

« Πικρὰν πικροῖς κλύζουσι φαρμάκοις χολήν; »

Ἀποκριναμένου δὲ τοῦ Θέωνος ὅτι Σοφοκλῆς, « Καὶ δοτέον » εἶπον « ὑπ´ ἀνάγκης ἐκείνοις· φιλοσόφων δ´ οὐκ ἀκουστέον, ἂν τὰ παράδοξα παραδόξοις ἀμύνεσθαι βούλωνται καὶ μαχόμενοι πρὸς τὰ θαυμάσια τῶν δογμάτων ἀτοπώτερα καὶ θαυμασιώτερα πλάττωσιν, [924a] ὥσπερ οὗτοι τὴν ἐπὶ τὸ μέσον φορὰν εἰσάγουσιν. ᾟ τί παράδοξον οὐκ ἔνεστιν; Οὐχὶ τὴν γῆν σφαῖραν εἶναι, τηλικαῦτα βάθη καὶ ὕψη καὶ ἀνωμαλίας ἔχουσαν; Οὐκ ἀντίποδας οἰκεῖν ὥσπερ θρῖπας ἢ γαλεώτας τραπέντα ἄνω τὰ κάτω τῇ γῇ προσισχομένους; Ἡμᾶς δ´ αὐτοὺς μὴ πρὸς ὀρθὰς βεβηκότας ἀλλὰ πλαγίους ἐπιμένειν ἀπονεύοντας, ὥσπερ οἱ μεθύοντες; Οὐ μύδρους χιλιοταλάντους διὰ βάθους τῆς γῆς φερομένους, ὅταν ἐξίκωνται πρὸς τὸ μέσον, ἵστασθαι μηδενὸς ἀπαντῶντος μηδ´ ὑπερείδοντος, εἰ δὲ ῥύμῃ κάτω φερόμενοι τὸ μέσον ὑπερβάλλοιεν, αὖθις ὀπίσω στρέφεσθαι καὶ ἀνακάμπτειν ἀπ´ αὐτῶν; [924b] Οὐ τμήματα δοκῶν ἀποπρισθέντα τῆς γῆς ἑκατέρωθεν μὴ φέρεσθαι κάτω διὰ παντός, ἀλλὰ προσπίπτοντα πρὸς τὴν γῆν ἔξωθεν εἴσω διωθεῖσθαι καὶ ἀποκρύπτεσθαι περὶ τὸ μέσον; Οὐ ῥεῦμα λάβρον ὕδατος κάτω φερόμενον εἰ πρὸς τὸ μέσον ἔλθοι σημεῖον, ὅπερ αὐτοὶ λέγουσιν ἀσώματον, ἵστασθαι περικορυσσόμενον 〈ἢ〉 κύκλῳ περιπολεῖν, ἄπαυστον αἰώραν καὶ ἀκατάπαυστον αἰωρούμενον; Οὐδὲ γὰρ ψευδῶς ἔνια τούτων βιάσαιτο ἄν τις αὑτὸν εἰς τὸ δυνατὸν τῇ ἐπινοίᾳ καταστῆσαι. Τοῦτο γάρ ἐστι τὰ ἄνω κάτω κἂν πάντα τραπέμπαλιν εἶναι, τῶν ἄχρι τοῦ μέσου κάτω τῶν δ´ ὑπὸ τὸ μέσον αὖ πάλιν ἄνω γινομένων· [924c] ὥστ´, εἴ τις συμπαθείᾳ τῆς γῆς τὸ μέσον αὐτῆς ἔχων σταίη περὶ τὸν ὀμφαλόν, ἅμα καὶ τὴν κεφαλὴν ἄνω καὶ τοὺς πόδας ἄνω ἔχειν τὸν αὐτόν· κἂν μὲν διασκάπτῃ τις τὸν ἐπέκεινα τόπον, ἀνακύπτον αὐτοῦ τὸ ... εἶναι καὶ κάτω ἄνωθεν ἕλκεσθαι τὸν ἀνασκαπτόμενον, εἰ δὲ δὴ τούτῳ τις ἀντιβεβηκὼς νοοῖτο, τοὺς ἀμφοτέρων ἅμα πόδας ἄνω γίνεσθαι καὶ λέγεσθαι.

Τοιούτων μέντοι καὶ τοσούτων παραδοξολογιῶν οὐ μὰ Δία πήραν, ἀλλὰ θαυματοποιοῦ τινος ἀποσκευὴν καὶ πυλαίαν κατανωτισάμενοι καὶ παρέλκοντες ἑτέρους φασὶ γελοιάζειν, [924d] ἄνω τὴν σελήνην γῆν οὖσαν ἐνιδρύοντας, οὐχ ὅπου τὸ μέσον ἐστί. Καίτοι γ´ εἰ πᾶν σῶμα ἐμβριθὲς εἰς τὸ αὐτὸ συννεύει καὶ πρὸς τὸ αὑτοῦ μέσον ἀντερείδει πᾶσι τοῖς μορίοις, οὐχ ὡς μέσον οὖσα τοῦ παντὸς ἡ γῆ μᾶλλον ἢ ὡς ὅλον οἰκειώσεται μέρη αὐτῆς ὄντα τὰ βάρη· καὶ τεκμήριον ... ἔσται τῶν ῥεπόντων οὐ τῇ 〈γῇ〉 τῆς μεσότητος πρὸς τὸν κόσμον, ἀλλὰ πρὸς τὴν γῆν κοινωνίας τινὸς καὶ συμφυΐας τοῖς ἀπωσμένοις αὐτῆς εἶτα πάλιν καταφερομένοις. Ὡς γὰρ ὁ ἥλιος εἰς ἑαυτὸν ἐπιστρέφει τὰ μέρη ἐξ ὧν συνέστηκε, καὶ ἡ γῆ τὸν λίθον ὥσπερ ... προσήκοντα δέχεται καὶ φέρει προσκείμενον· [924e] ὅθεν ἑνοῦται τῷ χρόνῳ καὶ συμφύεται πρὸς αὐτὴν τῶν τοιούτων ἕκαστον. Εἰ δέ τι τυγχάνει σῶμα τῇ γῇ μὴ προσνενεμημένον ἀπ´ ἀρχῆς μηδ´ ἀπεσπασμένον, ἀλλά που καθ´ αὑτὸ σύστασιν ἔσχεν ἰδίαν καὶ φύσιν, ὡς φαῖεν ἂν ἐκεῖνοι τὴν σελήνην, τί κωλύει χωρὶς εἶναι καὶ μένειν περὶ αὑτό, τοῖς αὑτοῦ πεπιεσμένον μέρεσι καὶ συμπεπεδημένον; Οὔτε γὰρ ἡ γῆ μέσον οὖσα δείκνυται τοῦ παντὸς ἥ τε πρὸς τὴν γῆν τῶν ἐνταῦθα συνέρεισις καὶ σύστασις ὑφηγεῖται τὸν τρόπον, ᾧ μένειν τὰ ἐκεῖ συμπεσόντα πρὸς τὴν σελήνην εἰκός ἐστιν. [924f] Ὁ δὲ πάντα τὰ γεώδη καὶ βαρέα συνελαύνων εἰς μίαν χώραν καὶ μέρη ποιῶν ἑνὸς σώματος οὐχ ὁρῶ διὰ τί τοῖς κούφοις τὴν αὐτὴν ἀνάγκην οὐκ ἀνταποδίδωσιν, ἀλλ´ ἐᾷ χωρὶς εἶναι συστάσεις πυρὸς τοσαύτας καὶ οὐ πάντας εἰς ταὐτὸ συνάγων τοὺς ἀστέρας ἓν φῶς οἴεται δεῖν καὶ σῶμα κοινὸν εἶναι τῶν ἀνωφερῶν καὶ φλογοειδῶν ἁπάντων.

[925a] Ἀλλ´ ἥλιον μὲν ἀπλέτους μυριάδας ἀπέχειν τῆς ἄνω περιφορᾶς φατε » εἶπον, « ὦ φίλε Ἀπολλωνίδη, καὶ φωσφόρον ἐπ´ αὐτῷ καὶ στίλβοντα καὶ τοὺς ἄλλους πλάνητας ὑφιεμένους τε τῶν ἀπλανῶν καὶ πρὸς ἀλλήλους ἐν διαστάσεσι μεγάλαις φέρεσθαι, τοῖς δὲ βαρέσι καὶ γεώδεσιν οὐδεμίαν οἴεσθε τὸν κόσμον εὐρυχωρίαν παρέχειν ἐν ἑαυτῷ καὶ διάστασιν; Ὁρᾶτε ὅτι γελοῖόν ἐστιν, εἰ γῆν οὐ φήσομεν εἶναι τὴν σελήνην, ὅτι τῆς κάτω χώρας ἀφέστηκεν, ἄστρον δὲ φήσομεν, ὁρῶντες ἀπωσμένην τῆς ἄνω περιφορᾶς μυριάσι σταδίων τοσαύταις ὥσπερ 〈εἰς〉 βυθόν τινα καταδεδυκυῖαν. [925b] Τῶν μέν γ´ ἄστρων κατωτέρω τοσοῦτόν ἐστιν, ὅσον οὐκ ἄν τις εἴποι μέτρον, ἀλλ´ ἐπιλείπουσιν ὑμᾶς τοὺς μαθηματικοὺς ἐκλογιζομένους οἱ ἀριθμοί, τῆς δὲ γῆς τρόπον τινὰ ψαύει καὶ περιφερομένη πλησίον, « Ἅρματος ὡς πέρι χνοίη ἑλίσσεται » φησὶν Ἐμπεδοκλῆς « ἥ τε περὶ ἄκραν ... . » Οὐδὲ γὰρ τὴν σκιὰν αὐτῆς ὑπερβάλλει πολλάκις ἐπὶ μικρὸν αἰρομένην τῷ παμμέγεθες εἶναι τὸ φωτίζον, ἀλλ´ οὕτως ἔοικεν ἐν χρῷ καὶ σχεδὸν ἐν ἀγκάλαις τῆς γῆς περιπολεῖν, ὥστ´ ἀντιφράττεσθαι πρὸς τὸν ἥλιον ὑπ´ αὐτῆς, μὴ ὑπεραίρουσα τὸν σκιερὸν καὶ χθόνιον καὶ νυκτέριον τοῦτον τόπον, ὃς γῆς κλῆρός ἐστι. [925c] Διὸ λεκτέον οἶμαι θαρροῦντας ἐν τοῖς γῆς ὅροις εἶναι τὴν σελήνην ὑπὸ τῶν ἄκρων αὐτῆς ἐπιπροσθουμένην.

Σκόπει δὲ τοὺς ἄλλους ἀφεὶς ἀπλανεῖς καὶ πλάνητας, ἃ δείκνυσιν Ἀρίσταρχος ἐν τῷ Περὶ μεγεθῶν καὶ ἀποστημάτων, ὅτι τὸ τοῦ ἡλίου ἀπόστημα τοῦ ἀποστήματος τῆς σελήνης ὃ ἀφέστηκεν ἡμῶν πλέον μὲν ἢ ὀκτωκαιδεκαπλάσιον ἔλαττον δ´ ἢ εἰκοσαπλάσιόν ἐστι. Καίτοι ὁ τὴν σελήνην ἐπὶ μήκιστον αἴρων ἀπέχειν φησὶν ἡμῶν ἓξ καὶ πεντηκονταπλάσιον τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς· αὕτη δ´ ἐστὶ τεσσάρων μυριάδων καὶ κατὰ τοὺς μέσως ἀναμετροῦντας· [925d] καὶ ἀπὸ ταύτης συλλογιζομένοις ἀπέχει ὁ ἥλιος τῆς σελήνης πλέον ἢ τετρακισχιλίας τριάκοντα μυριάδας· οὕτως ἀπῴκισται τοῦ ἡλίου διὰ βάρος καὶ τοσοῦτο τῇ γῇ προσκεχώρηκεν. Ὥστε, εἰ τοῖς τόποις τὰς οὐσίας διαιρετέον, ἡ γῆς μοῖρα καὶ χώρα προσκαλεῖται σελήνην, καὶ τοῖς περὶ γῆν πράγμασι καὶ σώμασιν ἐπίδικός ἐστι κατ´ ἀγχιστείαν καὶ γειτνίασιν. Καὶ οὐδὲν οἶμαι πλημμελοῦμεν, ὅτι τοῖς ἄνω προσαγορευομένοις βάθος τοσοῦτο καὶ διάστημα διδόντες ἀπολείπομέν τινα καὶ τῷ κάτω περιδρομὴν καὶ πλάτος, ὅσον ἐστὶν ἀπὸ γῆς ἐπὶ σελήνην. Οὔτε γὰρὁ τὴν ἄκραν ἐπιφάνειαν τοῦ οὐρανοῦ μόνην ἄνω [925e] τἄλλα δὲ κάτω προσαγορεύων ἅπαντα μέτριός ἐστιν, οὔθ´ ὁ τῇ γῇ μᾶλλον δ´ ὁ τῷ κέντρῳ τὸ κάτω περιγράφων ἀνεκτός· ἀλλὰ καὶ κινητικὸ〈ν〉 ταύτῃ διάστημα δοτέον ἐπιχωροῦντος τοῦ κόσμου διὰ μέγεθος. Πρὸς δὲ τὸν ἀξιοῦντα πᾶν εὐθὺς ἄνω καὶ μετέωρον εἶναι τὸ ἀπὸ τῆς γῆς ἕτερος ἀντηχεῖ πάλιν εὐθὺς εἶναι κάτω τὸ ἀπὸ τῆς ἀπλανοῦς περιφορᾶς.

Ὅλως δὲ πῶς λέγεται καὶ τίνος ἡ γῆ μέση κεῖσθαι; Τὸ γὰρ πᾶν ἄπειρόν ἐστι, τῷ δ´ ἀπείρῳ μήτ´ ἀρχὴν ἔχοντι μήτε πέρας οὐ προσήκει μέσον ἔχειν· πέρας γάρ τι καὶ τὸ μέσον, ἡ δ´ ἀπειρία περάτων στέρησις. Ὁ [925f] δὲ μὴ τοῦ παντὸς ἀλλὰ τοῦ κόσμου μέσην εἶναι τὴν γῆν ἀποφαινόμενος ἡδύς ἐστιν, εἰ μὴ καὶ τὸν κόσμον αὐτὸν ἐνέχεσθαι ταῖς αὐταῖς ἀπορίαις νομίζει. Τὸ γὰρ πᾶν οὐδὲ τούτῳ μέσον ἀπέλιπεν, ἀλλ´ ἀνέστιος καὶ ἀνίδρυτός ἐστιν ἐν ἀπείρῳ κενῷ φερόμενος πρὸς οὐδὲν οἰκεῖον· εἰ 〈δ´〉 [926a] ἄλλην τινὰ τοῦ μένειν εὑράμενος αἰτίαν ἕστηκεν, οὐ κατὰ τὴν τοῦ τόπου φύσιν, ὅμοια καὶ περὶ γῆς καὶ περὶ σελήνης εἰκάζειν τινὶ πάρεστιν, ὡς ἑτέρᾳ τινὶ τύχῃ καὶ φύσει μᾶλλον 〈ἢ τόπου〉 διαφορᾷ τῆς μὲν ἀτρεμούσης ἐνταῦθα τῆς δ´ ἐκεῖ φερομένης. Ἄνευ δὲ τούτων, ὅρα μὴ μέγα τι λέληθεν αὐτούς· εἰ γάρ, καὶ ὁπωσοῦν ὅ τι ἂν ἐκτὸς γένηται τοῦ κέντρου τῆς γῆς, ἄνω ἐστίν, οὐθέν ἐστι τοῦ κόσμου κάτω μέρος,

ἀλλ´ ἄνω καὶ ἡ γῆ καὶ τὰ ἐπὶ γῆς, καὶ πᾶν ἁπλῶς σῶμα τὸ κέντρῳ περιεστηκὸς ἢ περικείμενον ἄνω γίνεται, κάτω δὲ μόνον [ὂν] ἕν, τὸ ἀσώματον σημεῖον ἐκεῖνο, ὃ πρὸς πᾶσαν ἀντικεῖσθαι τὴν τοῦ κόσμου φύσιν ἀναγκαῖον, [926b] εἴ γε δὴ τὸ κάτω πρὸς τὸ ἄνω κατὰ φύσιν ἀντίκειται. Καὶ οὐ τοῦτο μόνον τὸ ἄτοπον, ἀλλὰ καὶ τὴν αἰτίαν ἀπόλλυσι τὰ βάρη, δι´ ἣν δεῦρο καταρρέπει καὶ φέρεται· σῶμα μὲν γὰρ οὐθέν ἐστι κάτω πρὸς ὃ κινεῖται, τὸ δ´ ἀσώματον οὔτ´ εἰκὸς οὔτε βούλονται τοσαύτην ἔχειν δύναμιν, ὥστε πάντα κατατείνειν ἐφ´ ἑαυτὸ καὶ περὶ αὑτὸ συνέχειν. Ἀλλ´ ὅλως ἄλογον εὑρίσκεται καὶ μαχόμενον τοῖς πράγμασι τὸ ἄνω τὸν κόσμον ὅλον εἶναι, τὸ δὲ κάτω μηθὲν ἀλλ´ ἢ πέρας ἀσώματον καὶ ἀδιάστατον· ἐκεῖνο δ´ εὔλογον, ὡς λέγομεν ἡμεῖς, τῷ τ´ ἄνω χώραν καὶ τῷ κάτω πολλὴν καὶ πλάτος [926c] ἔχουσαν διῃρῆσθαι.

Οὐ μὴν ἀλλὰ θέντες, εἰ βούλει, παρὰ φύσιν ἐν οὐρανῷ τοῖς γεώδεσι τὰς κινήσεις ὑπάρχειν, ἀτρέμα, μὴ τραγικῶς ἀλλὰ πράως σκοπῶμεν, ὅτι τοῦτο τὴν σελήνην οὐ δείκνυσι γῆν μὴ οὖσαν ἀλλὰ γῆν ὅπου μὴ πέφυκεν οὖσαν· ἐπεὶ καὶ τὸ πῦρ τὸ Αἰτναῖον ὑπὸ γῆν παρὰ φύσιν ἐστίν, ἀλλὰ πῦρ ἐστι, καὶ τὸ πνεῦμα τοῖς ἀσκοῖς περιληφθὲν ἔστι μὲν ἀνωφερὲς φύσει καὶ κοῦφον, ἥκει δ´ ὅπου μὴ πέφυκεν ὑπ´ ἀνάγκης· αὐτὴ δ´ ἡ ψυχή, πρὸς Διός » εἶπον « Οὐ παρὰ φύσιν τῷ σώματι συνεῖρκται βραδεῖ ταχεῖα καὶ ψυχρῷ πυρώδης, ὥσπερ ὑμεῖς φατε, καὶ ἀόρατος αἰσθητῷ; [926d] Διὰ τοῦτ´ οὖν σώματι ψυχὴν μὴ λέγωμεν 〈ἐν〉εῖναι μηδὲ νοῦ〈ν〉, χρῆμα θεῖον, 〈ἀήττητον〉 ὑπὸ βρίθους καὶ πάχους οὐρανόν τε πάντα καὶ γῆν καὶ θάλασσαν ἐν ταὐτῷ περιπολοῦντα καὶ διιπτάμενον, εἰς σάρκας ἥκειν καὶ νεῦρα καὶ μυελοὺς καὶ παθέων μυρίων μεστὰς ὑγρότητας; Ὁ δὲ Ζεὺς ὑμῖν οὗτος οὐ τῇ μὲν αὑτοῦ φύσει χρώμενος ἕν ἐστι μέγα πῦρ καὶ συνεχές, νυνὶ δ´ ὑφεῖται καὶ κέκαμπται καὶ διεσχημάτισται, πᾶν χρῶμα γεγονὼς καὶ γινόμενος ἐν ταῖς μεταβολαῖς;

Ὥσθ´ ὅρα καὶ σκόπει, δαιμόνιε, μὴ μεθιστὰς καὶ ἀπάγων ἕκαστον, ὅπου πέφυκεν εἶναι, διάλυσίν τινα κόσμου φιλοσοφῇς καὶ [926e] τὸ νεῖκος ἐπάγῃς τὸ Ἐμπεδοκλέους τοῖς πράγμασι, μᾶλλον δὲ τοὺς παλαιοὺς κινῇς Τιτᾶνας ἐπὶ τὴν φύσιν καὶ Γίγαντας καὶ τὴν μυθικὴν ἐκείνην καὶ φοβερὰν ἀκοσμίαν καὶ πλημμέλειαν ἐπιδεῖν ποθῇς, χωρὶς τὸ βαρὺ πᾶν καὶ χωρὶς ... τὸ κοῦφον

« Ἔνθ´ οὔτ´ ἠελίοιο δεδίσκεται ἀγλαὸν εἶδος,
οὐδὲ μὲν οὐδ´ αἴης λάσιον γένος, οὐδὲ θάλασσα »,

ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς, οὐ γῆ θερμότητος μετεῖχεν, οὐχ ὕδωρ πνεύματος, οὐκ ἄνω τι τῶν βαρέων, οὐ κάτω τι τῶν κούφων· ἀλλ´ ἄκρατοι καὶ ἄστοργοι καὶ μονάδες αἱ τῶν ὅλων ἀρχαί, μὴ προσιέμεναι σύγκρισιν ἑτέρου [926f] πρὸς ἕτερον μηδὲ κοινωνίαν, ἀλλὰ φεύγουσαι καὶ ἀποστρεφόμεναι καὶ φερόμεναι φορὰς ἰδίας καὶ αὐθάδεις οὕτως εἶχον ὡς ἔχει πᾶν οὗ θεὸς ἄπεστι κατὰ Πλάτωνα, τουτέστιν, ὡς ἔχει τὰ σώματα νοῦ καὶ ψυχῆς ἀπολιπούσης, ἄχρις οὗ τὸ ἱμερτὸν ἧκεν ἐπὶ τὴν φύσιν ἐκ προνοίας, Φιλότητος ἐγγενομένης καὶ Ἀφροδίτης καὶ Ἔρωτος, [927a] ὡς Ἐμπεδοκλῆς λέγει καὶ Παρμενίδης καὶ Ἡσίδος, ἵνα καὶ τόπους ἀμείψαντα καὶ δυνάμεις ἀπ´ ἀλλήλων μεταλαβόντα καὶ τὰ μὲν κινήσεως τὰ δὲ μονῆς ἀνάγκαις ἐνδεθέντα καὶ καταβιασθέντα πρὸς τὸ βέλτιον, ἐξ οὗ πέφυκεν, ἐνδοῦναι καὶ μεταστῆναι ... ἁρμονίαν καὶ κοινωνίαν ἀπεργάσηται τοῦ παντός.

Εἰ μὲν γὰρ οὐδ´ ἄλλο τι τῶν τοῦ κόσμου μερῶν παρὰ φύσιν ἔσχεν, ἀλλ´ ἕκαστον ᾗ πέφυκε κεῖται, μηδεμιᾶς μεθιδρύσεως μηδὲ μετακοσμήσεως δεόμενον μηδ´ ἐν ἀρχῇ δεηθέν, ἀπορῶ τί τῆς προνοίας ἔργον ἐστὶν ἢ τίνος γέγονε ποιητὴς καὶ πατὴρ δημιουργὸς ὁ Ζεὺς « ὁ ἀριστοτέχνας. » [927b] Οὐ γὰρ ἐν στρατοπέδῳ τακτικῶν ὄφελος, εἴπερ εἰδείη τῶν στρατιωτῶν ἕκαστος ἀφ´ ἑαυτοῦ τάξιν τε καὶ χώραν κατὰ καιρὸν οὗ δεῖ λαβεῖν καὶ διαφυλάσσειν, οὐδὲ κηπουρῶν οὐδ´ οἰκοδόμων, εἰ πῆ μὲν αὐτὸ τὸ ὕδωρ ἀφ´ αὑτοῦ πέφυκεν ἐπιέναι τοῖς δεομένοις καὶ κατάρδειν ἐπιρρέον, πῆ δὲ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ λίθοι ταῖς κατὰ φύσιν χρώμενα ῥοπαῖς καὶ νεύσεσιν ἐξ ἑαυτῶν καταλαμβάνειν τὴν προσήκουσαν ἁρμονίαν καὶ χώραν.

Au-dessous de la lune circule un air léger, trop faible pour soutenir une masse si pesante ; mais la terre, suivant Pindare, a pour appui des colonnes de diamant. Pharnace donc ne craint pas la chute de la terre ; mais il a pitié de ces malheureux peuples qui sont placés directement sous l'orbite de la lune, tels que les Éthiopiens et les habitants de la Taprobane ; il craint qu'une si lourde masse ne tombe à plomb sur eux. Cependant la rapidité de sa révolution empêche sa chute, comme les corps qu'on agite dans une fronde sont retenus par le mouvement circulaire qu'on leur imprime. Chaque corps [923d] suit son mouvement naturel, à moins que quelque cause particulière ne l'en détourne. Ainsi la lune n'obéit pas à son mouvement de pesanteur, parce qu'il est arrêté par la violence de sa révolution ; et il serait plus étonnant qu'elle restât immobile comme la terre. Une cause puissante 426 s'oppose à ce que la lune tende vers nous ; pour la terre, qui n'a aucun mouvement, il est vraisemblable qu'elle est fixée à sa place par sa seule pesanteur. Elle est plus pesante que la lune, non seulement à raison de sa plus grande masse, mais encore parce que le feu que la lune contient, et la chaleur qu'il lui communique, la rendent plus légère (13). En un mot, il paraît, d'après ce que vous dites, que la lune, si elle est un globe de feu, n'en a que plus de besoin de terre ou de quelque autre matière [923e] qui lui serve de siège et d'appui, qui maintienne et pour ainsi dire nourrisse ses facultés. En effet, est-il possible d'imaginer qu'un feu puisse s'entretenir sans des matières qui l'alimentent ? Pour la terre, vous dites vous-même qu'elle se soutient sans fondement et sans racine.

 — Sans doute, dit Pharnace, parce qu'elle occupe sa place naturelle qui est le centre de l'univers ; centre vers lequel tendent et se portent de toutes parts les corps graves et pesants. Quand un corps terrestre, lancé avec violence, s'élève jusqu'à la région supérieure, elle le repousse à l'instant, [923f] ou plutôt elle l'abandonne à sa tendance naturelle vers la terre. » Comme je voulus donner à Lucius le temps de se rappeler ce qu'il avait à dire pour répondre à Pharnace, je me tournai vers Théon, et je lui demandai quel était ce poète qui avait dit que les médecins emploient

Des remèdes amers contre une bile amère.

« C'est Sophocle, me répondit-il. — Il faut, dis-je, le leur passer, puisque la nécessité leur en fait une loi. Mais gardons-nous de prêter l'oreille à ces philosophes qui opposent paradoxes à paradoxes, et combattent des systèmes merveilleux par des opinions plus étonnantes et 427 plus absurdes, [924a] comme ceux-ci, par exemple, ont imaginé ce mouvement autour du centre. Eh ! quelle sorte d'absurdité ne trouve-t-on pas dans ce système ? Ne disent-ils pas que la terre a la forme d'une sphère, quoique nous y voyions tant de hauteurs, de profondeurs et d'inégalités (14) ? Ne soutiennent-ils pas qu'il y a des antipodes qui, la tête renversée, sont attachés à la terre, comme des artisons ou des chats qui s'accrochent avec leurs griffes ? Ne veulent-ils pas que nous soyons nous-mêmes placés sur la terre, non à plomb et à angles droits, mais penchés sur le côté comme des gens ivres ? Ne prétendent-ils pas que des poids de mille talents qui tomberaient dans le sein de la terre, arrivés au centre, s'y arrêteraient, quand même ils ne rencontreraient aucun corps qui les retint ; ou que, si la violence de leur chute leur faisait passer ce milieu, ils remonteraient sur le champ, et viendraient se fixer à ce centre ? [924b] N'assurent-ils pas que les deux bouts d'une poutre qu'on aurait sciés de chaque côté de la terre ne tendraient pas toujours vers le bas, mais que, tombant tous deux par le dehors sur la terre, ils se rencontreraient au centre, et s'y arrêteraient ? Ne supposent-ils pas qu'un torrent impétueux, qui, coulant sous terre, arriverait jusqu'au centre, lequel, selon eux, n'est qu'un point incorporel, y serait arrêté, et, tournant comme autour d'un pôle, resterait perpétuellement suspendu ? Opinions pour la plupart si absurdes que l'imagination la plus facile n'en saurait admettre la possibilité (15). C'est mettre en haut ce qui est en bas ; c'est tout bouleverser, et vouloir que  428 tout ce qui s'étend de la surface de la terre à son centre soit le bas, et que tout ce qui est au-dessous soit le haut. Si donc il était possible qu'un homme eût son nombril placé précisément au centre de la terre, il aurait en même temps la tête et les pieds en haut ; [924c] il arriverait tout à la fois que si l'on creusait au delà du centre, pour l'en retirer, la partie de son corps qui occuperait le bas serait tirée en haut, et que celle qui occuperait le haut serait tirée en bas ; et si l'on en imaginait un second placé à l'opposite de celui-là, les pieds de l'un et de l'autre, quoique opposés, seraient tout à la fois situés en haut.

Ainsi donc pendant qu'ils traînent après eux, je ne dis pas une simple gibecière de joueur de gobelets, mais un plein sac de bateleurs, farci des raisonnements les plus absurdes, ils accusent d'erreur ceux qui placent, non au centre du monde, [924d] mais dans la région supérieure, la lune, qui, selon eux-mêmes, n'est autre chose qu'une terre. En effet, si tous les corps graves tendent vers un même lieu, et que de toutes leurs parties, il se portent vers un centre commun, certainement ce ne sera pas comme occupant le milieu de l'univers, mais comme faisant un tout, que la terre s'appropriera les masses pesantes qui sont ses parties, et cette réunion des corps graves autour d'elle prouvera, non qu'elle est le centre du monde, mais que ces corps qui ont été arrachés de son globe, et qui s'y portent de nouveau, ont avec elle une conformité de nature. Comme le soleil change en sa substance toutes les parties dont il est composé, de même la terre reçoit la pierre comme partie d'elle-même, [924e] en sorte que par la suite des temps chacun de ces corps s'unit et s'incorpore avec elle. S'il est par hasard quelque corps qui n'ait pas, dès l'origine, appartenu à la terre, et qui n'en ait pas été séparé, mais qui ait eu à part son existence et sa nature, comme ces philosophes pourraient le dire de la lune, qui empêche qu'il ne subsiste séparément, composé et comme 429 lié de ses propres parties ? Car ils ne démontrent pas que la terre soit le centre de l'univers ; et la réunion des corps graves qui sont sur la terre, leur coalition avec elle, nous font concevoir comment les parties qui sont réunies auprès de la lune peuvent y rester attachées. [924f] Mais celui qui pousse et range dans un même lieu tous ces corps graves et terrestres, qui en fait autant de parties d'un même corps, je ne vois pas pourquoi il ne soumet pas les corps légers à la même nécessité, pourquoi il laisse séparées les unes des autres tant de masses de feu, ne rassemble pas en un même lieu toutes les étoiles, et enfin pourquoi il ne forme pas un seul corps de toutes les substances enflammées qui s'élèvent dans la région supérieure.

[925a] Mais les mathématiciens comme vous, Apollonides, prétendent que le soleil est éloigné du premier mobile (16) d'une infinité de milliers de stades ; qu'au-dessus de lui sont Vénus, Mercure (17) et les autres planètes, qui, placées au-dessous des étoiles fixes, font leurs révolutions à de très grandes distances les unes des autres. Et cependant vous ne voulez pas que l'univers laisse aux corps pesants et terrestres un vaste espace où ils soient réciproquement entre eux à une grande distance. Ne voyez-vous pas qu'il serait ridicule de nier que la lune soit une terre parce qu'elle n'est pas située dans la région inférieure, et d'affirmer qu'elle est un astre, quoiqu'elle soit à tant de milliers de stades du premier mobile, et comme plongée dans un gouffre profond ? [925b] Elle est si fort au-dessous des étoiles, qu'on ne saurait mesurer l'intervalle qui l'en sépare,  et que les nombres manquent aux mathématiciens 430 pour le calculer. Il semble qu'elle touche à la terre, et elle fait sa révolution si près de nos montagnes, que, suivant Empédocle, elle y imprime la trace de son char ; car elle s'élève rapidement au-dessus de l'ombre de la terre, qui a peu d'étendue à cause de la grandeur immense du soleil qui l'éclaire. Elle tourne donc si près de la surface, et, pour ainsi dire, du sein de la terre, qu'elle nous cache la vue du soleil quand elle ne s'élève pas au-dessus de cette région terrestre, ombragée et obscure, qui est le partage de notre globe. [925c] Je crois donc qu'on peut dire hardiment que la lune est dans les limites de la terre, puisque sa lumière est souvent interceptée par les sommets de nos montagnes (18).

Mais laissant là les étoiles fixes et les planètes, rappelez-vous ce qu'Aristote a démontré dans son traité des grandeurs et des distances, que le soleil est éloigné de la terre dix-huit fois plus que la lune, et qu'il ne l'est pas vingt fois plus (19). Ceux qui donnent à la lune le moins d'élévation disent que son éloignement de nous est de cinquante-six demi-diamètres de la terre, et le demi-diamètre de la terre est de quarante mille stades (20). [925d] En prenant 431 une distance moyenne, et raisonnant d'après cette supputation, la lune est distante du soleil de plus de quarante millions trois cent mille stades (21), tant sa gravité naturelle l'éloigne de cet astre et la rapproche de la terre! Si donc il faut distinguer les substances par les lieux qu'elles occupent, la région de la terre revendique à juste titre la lune, qui, par droit de voisinage et de proximité, doit être comptée parmi les substances terrestres. Je crois que nous ne sommes pas dans l'erreur, lorsque ayant donné aux corps qu'on nomme supérieurs une si grande élévation et un espace si immense, nous laissons aux substances inférieures, pour y faire leur révolution, tout l'intervalle qui s'étend depuis la terre jusqu'à la lune. Ni ceux qui donnent la région supérieure à la seule surface du ciel et regardent [925e] tout le reste comme la région inférieure, ni ceux qui fixent à la terre ou même à son centre la région inférieure, ne sont dans un juste milieu, d'autant que la vaste étendue de l'univers permet d'assigner à cette dernière région un espace convenable au mouvement qui lui est nécessaire. Pour celui qui voudrait soutenir que tout ce qui est au-dessus de la terre forme la région supérieure, un autre lui opposera sur-le-champ que tout ce qui est au-dessous de la sphère des étoiles fixes doit être regardé comme la région inférieure.

Mais comment peut-on dire que la terre occupe le milieu ? Et de quel milieu veut-on parler ? L'univers est infini ; or, l'infini, qui n'a ni commencement ni fin, ne saurait avoir un milieu ; le milieu est une sorte de limite, et l'in- 432 fini est une privation de toute espèce de limite. Dire que la terre n'est pas le centre de l'univers, mais du monde, c'est être dans l'erreur ; cette seconde assertion offre les mêmes difficultés. [925f] L'univers ne laisse pas un milieu au monde lui-même, qui, n'ayant ni fondement ni siège déterminé, se meut dans un vide infini, sans se porter vers aucun lieu qui soit sa place naturelle ; [926a] ou s'il est arrêté, c'est par une autre cause que le lieu qu'il occupe. On peut de même conjecturer par rapport à la lune, que c'est par le moyen d'une autre âme et d'une autre nature, ou plutôt de quelque autre différence, qu'elle se meut, tandis que la terre demeure ici-bas immobile. Il est d'ailleurs un grand inconvénient auquel ces philosophes ne pensent pas. Si tout ce qui se trouve hors du centre de la terre, de quelque manière que ce soit, est réellement au-dessus d'elle, il n'y a aucune partie du monde qui soit au-dessous.

Mais la terre elle-même, et tout ce qui est sur la terre, enfin tout corps placé aux environs du centre, seront au-dessus, et il n'y aura au-dessous qu'un point incorporel qui seul sera nécessairement opposé à toute la nature du monde, [926b] puisque le dessus et le dessous sont naturellement contraires l'un à l'autre. Une nouvelle absurdité de ce système, c'est que la cause qui fait tendre les corps graves en bas ne subsistera plus, puisqu'il n'y aura plus en bas aucun corps vers lequel ils se portent. Quant à ce point incorporel, il n'est pas vraisemblable (et c'est leur opinion) qu'il ait assez de force pour attirer tous les corps et les retenir autour de lui. Il est aussi contraire à la raison qu'à la nature que le monde entier soit le dessus, et que le dessous ne soit qu'un point incorporel et indivisible. Il est bien plus raisonnable de supposer, comme nous le faisons, que la région supérieure est séparée de l'inférieure, et qu'elles occupent chacune [926c] un espace considérable.

Supposons cependant, si vous le voulez, que les corps terrestres aient, contre leur nature, des mouvements dans 433 le ciel ; et considérons alors, non avec emportement, mais d'un ton doux et tranquille, qu'il ne s'ensuit pas de là que la lune ne soit pas une terre, mais seulement que la terre n'est pas à sa place naturelle. En effet, le feu de l'Etna est contre sa nature au-dessous de la terre, et il ne laisse pas d'être feu. L'air enfermé dans des outres est naturellement léger et tend à s'élever ; mais il a été forcé de venir occuper un espace vers lequel sa nature ne le portait pas. Et, grands dieux ! l'âme elle-même n'est-elle pas, contre sa nature, renfermée dans un corps froid, pesant et palpable, quoiqu'elle soit une substance ignée et légère, comme vous le reconnaissez vous-même, et entièrement inaccessible aux sens ? [926d] Prétendons-nous pour cela qu'elle ne soit rien dans le corps ? Ne disons-nous pas au contraire qu'elle est, dans une masse épaisse et pesante, une substance divine qui parcourt en un moment le ciel, la terre et les mers, qui pénètre les chairs, les nerfs et la moelle, où elle est, avec les humeurs, le principe d'une multitude d'affections différentes ? Et votre Jupiter lui-même, tel que vous l'imaginez, n'est-il pas de sa nature un feu éternel ? Cependant il se prête et se plie à toutes les formes, et par des changements successifs il se métamorphose en toutes sortes de substances (22).

Prenez donc garde, mon ami, qu'en voulant remettre chaque corps à la place qui lui est assignée par la nature, votre philosophie ne vous conduise à une entière dissolution du monde, [926e] et ne réveille cette discorde des éléments que supposait Empédocle. Ou plutôt craignez de soulever contre la nature les géants et les titans antiques, d'intro- 434 duire cette confusion horrible de l'univers dont parle la Fable, où tous les corps pesants soient d'un côté et les corps légers de l'autre ; où, suivant Empédocle,

Le soleil de ses feux n'éclaire point le monde ;
On ne voit point les fruits de la terre féconde ;
Et la mer n'offre pas le sombre azur des flots.

La terre y est privée de chaleur ; l'eau n'est point agitée par le souffle des vents. Il n'y a aucun corps peant dans la région supérieure, aucun corps léger dans l'inférieure. Les principes différents des êtres y sont solitaires, sans union, sans amour les uns pour les autres ; ils ne souffrent aucune société, [926f] aucun mélange réciproque ; ils les fuient même avec une sorte d'aversion, suivent avec une fierté dédaigneuse leurs mouvements particuliers et isolés, et sont enfin dans le même état où se trouve l'univers, quand Dieu, suivant Platon, en est absent, c'est-à-dire tels que sont nos corps quand l'entendement et l'âme en sont séparés. Cet état dure jusqu'à ce que, par la volonté de la Providence, le désir se forme dans la nature ; que l'Amitié, Vénus et l'Amour, [927a] comme disent Empédocle, Parménide et Hésiode, y soient engendrés, afin que changeant mutuellement de place, et s'entre communiquant leurs facultés, forcés les uns au mouvement et les autres au repos par les lois de la nécessité, et tous obligés de se conformer à un meilleur ordre que celui que la nature leur avait assigné, il suive de leurs cessions mutuelles un accord et une harmonie durables.

Si aucune autre partie de l'univers n'était disposée contre sa nature, mais que chacune occupât sa place naturelle, sans avoir besoin de changement ni de transposition, sans même en avoir eu besoin dans l'origine des choses, je ne vois pas quel aurait été l'ouvrage de la Providence, ni en quoi Jupiter, cet architecte si parfait, [927b] se serait montré le père et le créateur de l'univers. Il ne faudrait pas dans un camp des officiers  435 instruits de la tactique, si chaque soldat savait de lui-même prendre ou garder son rang. Quel besoin aurait-on de jardiniers et de maçons, si l'eau pouvait toute seule se distribuer à toutes les plantes pour les humecter, ou si les briques, les bois et les pierres, par un mouvement et une disposition naturels, allaient se ranger d'eux-mêmes à leur place et former un édifice régulier ?

 

Εἰ δ´ οὗτος μὲν ἄντικρυς ἀναιρεῖ τὴν πρόνοιαν ὁ λόγος, τῷ θεῷ δ´ ἡ τάξις τῶν ὄντων προσήκει καὶ 〈τὸ〉 διαιρεῖν, τί θαυμαστὸν οὕτως τετάχθαι καὶ διηρμόσθαι τὴν φύσιν, ὡς ἐνταῦθα μὲν πῦρ ἐκεῖ δ´ ἄστρα, [927c] καὶ πάλιν ἐνταῦθα μὲν γῆν ἄνω δὲ σελήνην ἱδρῦσθαι, βεβαιοτέρῳ τοῦ κατὰ φύσιν τῷ κατὰ λόγον δεσμῷ περιληφθεῖσαν; Ὡς, εἴ γε πάντα δεῖ ταῖς κατὰ φύσιν ῥοπαῖς χρῆσθαι καὶ φέρεσθαι καθ´ ὃ πέφυκε, μήθ´ ἥλιος κυκλοφορείσθω μήτε φωσφόρος μηδὲ τῶν ἄλλων ἀστέρων μηδείς· ἄνω γάρ, οὐ κύκλῳ τὰ κοῦφα καὶ πυροειδῆ κινεῖσθαι πέφυκεν. Εἰ δὲ τοιαύτην ἐξαλλαγὴν ἡ φύσις ἔχει παρὰ τὸν τόπον, ὥστ´ ἐνταῦθα μὲν ἄνω φαίνεσθαι φερόμενον τὸ πῦρ, ὅταν δ´ εἰς τὸν οὐρανὸν παραγένηται, τῇ δίνῃ συμπεριστρέφεσθαι, τί [927d] θαυμαστὸν εἰ καὶ τοῖς βαρέσι καὶ γεώδεσιν ἐκεῖ γενομένοις συμβέβηκεν ὡσαύτως εἰς ἄλλο κινήσεως εἶδος ὑπὸ τοῦ περιέχοντος ἐκνενικῆσθαι; Οὐ γὰρ δὴ τῶν μὲν ἐλαφρῶν τὴν ἄνω φορὰν ἀφαιρεῖσθαι τῷ οὐρανῷ κατὰ φύσιν ἐστί, τῶν δὲ βαρέων καὶ κάτω ῥεπόντων οὐ δύναται κρατεῖν, ἀλλ´ 〈ᾗ〉 ποτ´ ἐκεῖνα δυνάμει, καὶ ταῦτα μετακοσμήσας ἐχρήσατο τῇ φύσει αὐτῶν ἐπὶ τὸ βέλτιον.

Οὐ μὴν ἀλλ´ εἴ γε δεῖ τὰς καταδεδουλωμένας ἕξεις ... δόξας ἀφέντας ἤδη τὸ φαινόμενον ἀδεῶς λέγειν, οὐδὲν ἔοικεν ὅλου μέρος αὐτὸ καθ´ ἑαυτὸ τάξιν ἢ θέσιν ἢ κίνησιν ἰδίαν ἔχειν, ἣν ἄν τις ἁπλῶς κατὰ φύσιν προσαγορεύσειεν· [927e] ἀλλ´ ὅταν ἕκαστον, οὗ χάριν γέγονε καὶ πρὸς ὃ πέφυκεν ἢ πεποίηται, τούτῳ 〈μέλλῃ〉 παρέχειν χρησίμως καὶ οἰκείως κινούμενον ἑαυτὸ καὶ πάσχον ἢ ποιοῦν ἢ διακείμενον, ὡς ἐκείνῳ πρὸς σωτηρίαν ἢ κάλλος ἢ δύναμιν ἐπιτήδειόν ἐστι, τότε δοκεῖ τὴν κατὰ φύσιν χώραν ἔχειν καὶ κίνησιν καὶ διάθεσιν. Ὁ γοῦν ἄνθρωπος, ὡς εἴ τι τῶν ὄντων ἕτερον κατὰ φύσιν γεγονώς, ἄνω μὲν ἔχει τὰ ἐμβριθῆ καὶ γεώδη μάλιστα περὶ τὴν κεφαλήν, ἐν δὲ τοῖς μέσοις τὰ θερμὰ καὶ πυρώδη· τῶν δ´ ὀδόντων οἱ μὲν ἄνωθεν οἱ δὲ κάτωθεν ἐκφύονται καὶ οὐδέτεροι παρὰ φύσιν ἔχουσιν· οὐδὲ τοῦ πυρὸς τὸ μὲν ἄνω περὶ τὰ ὄμματα [927f] ἀποστίλβον κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ δ´ ἐν κοιλίᾳ καὶ καρδίᾳ παρὰ φύσιν, ἀλλ´ ἕκαστον οἰκείως καὶ χρησίμως τέτακται. « Ναὶ μὴν κηρύκων τε λιθορρίνων » χελωνῶν τε καὶ παντὸς ὀστρέου φύσιν, ὥς φησιν ὁ Ἐμπεδοκλῆς, καταμανθάνων

« Ἔνθ´ ὄψει χθόνα χρωτὸς ὑπέρτατα ναιετάουσαν »,

καὶ οὐ πιέζει τὸ λιθῶδες οὐδὲ καταθλίβει τὴν ἕξιν ἐπικείμενον, [928a] οὐδέ γε πάλιν τὸ θερμὸν ὑπὸ κουφότητος εἰς τὴν ἄνω χώραν ἀποπτάμενον οἴχεται, μέμικται δέ πως πρὸς ἄλληλα καὶ συντέτακται κατὰ τὴν ἑκάστου φύσιν.

Ὥσπερ εἰκὸς ἔχειν καὶ τὸν κόσμον, εἴ γε δὴ ζῷόν ἐστι, πολλαχοῦ γῆν ἔχοντα πολλαχοῦ δὲ πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ πνεῦμα, οὐκ ἐξ ἀνάγκης ἀποτεθλιμμένον ἀλλὰ λόγῳ διακεκοσμημένον. Οὐδὲ γὰρ ὀφθαλμὸς ἐνταῦθα τοῦ σώματός ἐστιν ὑπὸ κουφότητος ἐκπιεσθείς, οὐδ´ ἡ καρδία τῷ βάρει ὀλισθοῦσα πέπτωκεν εἰς τὸ στῆθος, ἀλλ´ ὅτι βέλτιον ἦν οὕτως ἑκάτερον τετάχθαι. Μὴ τοίνυν μηδὲ τῶν τοῦ κόσμου μερῶν νομίζωμεν [928b] μήτε γῆν ἐνταῦθα κεῖσθαι συμπεσοῦσαν διὰ βάρος, μήτε τὸν ἥλιον, ὡς ᾤετο Μητρόδωρος ὁ Χῖος, εἰς τὴν ἄνω χώραν ἀσκοῦ δίκην ὑπὸ κουφότητος ἐκτεθλῖφθαι, μήτε τοὺς ἄλλους ἀστέρας ὥσπερ ἐν ζυγῷ σταθμοῦ διαφορᾷ ῥέψαντας ἐν οἷς εἰσι γεγονέναι τόποις· ἀλλὰ τοῦ κατὰ λόγον κρατοῦντος οἱ μὲν ὥσπερ « Ὄμματα φωσφόρα » τῷ προσώπῳ τοῦ παντὸς « ἐνδεδεμένοι » περιπολοῦσιν, ἥλιος δὲ καρδίας ἔχων δύναμιν ὥσπερ αἷμα καὶ πνεῦμα διαπέμπει καὶ διασκεδάννυσιν ἐξ ἑαυτοῦ θερμότητα καὶ φῶς, γῇ δὲ καὶ θαλάσσῃ χρῆται κατὰ φύσιν ὁ κόσμος, ὅσα κοιλίᾳ καὶ κύστει ζῷον. [928c] Σελήνη δ´ ἡλίου μεταξὺ καὶ γῆς ὥσπερ καρδίας καὶ κοιλίας ἧπαρ ἤ τι μαλθακὸν ἄλλο σπλάγχνον ἐγκειμένη τήν τ´ ἄνωθεν ἀλέαν ἐνταῦθα διαπέμπει καὶ τὰς ἐντεῦθεν ἀναθυμιάσεις πέψει τινὶ καὶ καθάρσει λεπτύνουσα περὶ ἑαυτὴν ἀναδίδωσιν. Εἰ δὲ καὶ πρὸς ἄλλα τὸ γεῶδες αὐτῆς καὶ στερέμνιον ἔχει τινὰ πρόσφορον χρείαν, ἄδηλον ἡμῖν. Ἐν παντὶ δὲ κρατεῖ τὸ βέλτιον τοῦ κατηναγκασμένου. Τί γὰρ 〈οὐχ〉 οὕτως λάβωμεν, ἐξ ὧν ἐκεῖνοι λέγουσι, τὸ εἰκός; Λέγουσι δὲ τοῦ αἰθέρος τὸ μὲν αὐγοειδὲς καὶ λεπτὸν ὑπὸ μανότητος οὐρανὸν γεγονέναι, τὸ δὲ πυκνωθὲν καὶ συνειληθὲν ἄστρα· τούτων δὲ τὸ νωθρότατον εἶναι τὴν σελήνην καὶ θολερώτατον. [928d] Ἀλλ´ ὅμως ὁρᾶν πάρεστιν οὐκ ἀποκεκριμένην τοῦ αἰθέρος τὴν σελήνην, ἀλλ´ ἔτι πολλῷ μὲν τῷ περὶ αὐτὴν ἐμφερομένην, πολλὴν δ´ ὑφ´ ἑαυτὴν ἔχουσαν ἀνέμων ... δινεῖσθαι καὶ κομήτας. Οὕτως οὐ ταῖς ῥοπαῖς σεσήκωται κατὰ βάρος καὶ κουφότητα τῶν σωμάτων ἕκαστον, ἀλλ´ ἑτέρῳ λόγῳ κεκόσμηται.»

Λεχθέντων δὲ τούτων κἀμοῦ τῷ Λευκίῳ τὸν λόγον παραδιδόντος ἐπὶ τὰς ἀποδείξεις βαδίζοντα τοῦ δόγματος, Ἀριστοτέλης μειδιάσας « Μαρτύρομαι » εἶπεν « ὅτι τὴν πᾶσαν ἀντιλογίαν πεποίησαι πρὸς τοὺς αὐτὴν μὲν [928e] ἡμίπυρον εἶναι τὴν σελήνην ὑποτιθεμένους, κοινῇ δὲ τῶν σωμάτων τὰ μὲν ἄνω τὰ δὲ κάτω ῥέπειν ἐξ ἑαυτῶν φάσκοντας· εἰ δ´ ἔστι τις ὁ λέγων κύκλῳ τε κινεῖσθαι κατὰ φύσιν τὰ ἄστρα καὶ πολὺ παρηλλαγμένης οὐσίας εἶναι τῶν τεττάρων, οὐδ´ ἀπὸ τύχης ἦλθεν ἐπὶ μνήμην ἡμῖν, ὥστ´ ἐμέ τε πραγμάτων ἀπηλλάχθαι καὶ ... Λεύκιος « 〈Ἥκιστα,〉 ὠγαθέ » εἶπεν, « ἀλλὰ τὰ ἄλλα μὲν ἴσως ἄστρα καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν εἴς τινα φύσιν καθαρὰν καὶ εἰλικρινῆ καὶ τῆς κατὰ πάθος ἀπηλλαγμένην μεταβολῆς τιθεμένοις ὑμῖν καὶ κύκλον ἄγουσιν ἀιδίου καὶ ἀτελευτήτου περιφορᾶς ...

[928f] Οὐκ ἄν τις ἔν γε τῷ νῦν διαμάχοιτο, καίτοι μυρίων οὐσῶν ἀποριῶν· ὅταν δὲ καταβαίνων ὁ λόγος οὕτω θίγῃ τῆς σελήνης, οὐκέτι φυλάττει τὴν ἀπάθειαν ἐν αὐτῇ καὶ τὸ κάλλος ἐκείνου τοῦ σώματος· ἀλλ´ ἵνα τὰς ἄλλας ἀνωμαλίας καὶ διαφορὰς ἀφῶμεν, αὐτὸ τοῦτο τὸ διαφαινόμενον πρόσωπον πάθει τινὶ τῆς οὐσίας ἢ ἀναμίξει πως ἑτέρας ἐπιγέγονε· πάσχει δέ τι καὶ τὸ μιγνύμενον· ἀποβάλλει γὰρ τὸ εἰλικρινές, βίᾳ τοῦ χείρονος ἀναπιμπλάμενον. [929a] Αὐγῆς δὲ νώθειαν καὶ τάχους ἀμβλύτητα καὶ τὸ θερμὸν ἀδρανὲς καὶ ἀμαυρόν, ᾧ κατὰ τὸν Ἴωνα

« Μέλας οὐ πεπαίνεται βότρυς »,

εἰς τί θησόμεθα πλὴν ἀσθένειαν αὐτῆς καὶ πάθος; 〈Πόθεν οὖν πάθους〉 ἀιδίῳ σώματι καὶ ὀλυμπίῳ μέτεστιν; Ὅλως γάρ, ὦ φίλε Ἀριστότελες, γῆ μὲν οὖσα πάγκαλόν τι χρῆμα καὶ σεμνὸν ἀναφαίνεται καὶ κεκοσμημένον, ὡς δ´ ἄστρον ἢ φῶς ἤ τι σῶμα θεῖον καὶ οὐράνιον δέδια μὴ ἄμορφος ᾖ καὶ ἀπρεπὴς καὶ καταισχύνουσα τὴν καλὴν ἐπωνυμίαν· εἴ γε τῶν ἐν οὐρανῷ τοσούτων τὸ πλῆθος ὄντων μόνη φωτὸς ἀλλοτρίου δεομένη περίεισι, κατὰ Παρμενίδην

[929b] « Ἀεὶ παπταίνουσα πρὸς αὐγὰς ἠελίοιο »

ὁ μὲν οὖν ἑταῖρος ἐν τῇ διατριβῇ τοῦτο δὴ τὸ Ἀναξαγόρειον ἀποδεικνύς, ὡς ἥλιος ἐντίθησι τῇ σελήνῃ τὸ λαμπρόν, ηὐδοκίμησεν· ἐγὼ δὲ ταῦτα μὲν οὐκ ἐρῶ, ἃ παρ´ ὑμῶν ἢ μεθ´ ὑμῶν ἔμαθον, ἔχων δὲ τοῦτο πρὸς τὰ λοιπὰ βαδιοῦμαι.

Φωτίζεσθαι τοίνυν τὴν σελήνην οὐχ ὡς ὕελον ἢ κρύσταλλον ἐλλάμψει καὶ διαφαύσει τοῦ ἡλίου πιθανόν ἐστιν, οὐδ´ αὖ κατὰ σύλλαμψίν τινα καὶ συναυγασμόν, ὥσπερ αἱ δᾷδες αὐξομένου τοῦ φωτός· οὕτως γὰρ οὐδὲν ἧττον ἐν νουμηνίαις ἢ διχομηνίαις ἔσται πανσέληνος ἡμῖν, εἰ μὴ στέγει μηδ´ ἀντιφράττει τὸν ἥλιον, ἀλλὰ δίεισιν ὑπὸ μανότητος [929c] ἢ κατὰ σύγκρασιν εἰσλάμπει καὶ συνεξάπτει περὶ αὐτὴν τὸ φῶς. Οὐ γὰρ ἔστιν ἐκκλίσεις οὐδ´ ἀποστροφὰς αὐτῆς, ὥσπερ ὅταν ᾖ διχότομος καὶ ἀμφίκυρτος ἢ μηνοειδής, αἰτιᾶσθαι περὶ τὴν σύνοδον, ἀλλὰ κατὰ στάθμην, φησὶ Δημόκριτος, ἱσταμένη τοῦ φωτίζοντος ὑπολαμβάνει καὶ δέχεται τὸν ἥλιον, ὥστ´ αὐτήν τε φαίνεσθαι καὶ διαφαίνειν ἐκεῖνον εἰκὸς ἦν. Ἡ δὲ πολλοῦ δεῖ τοῦτο ποιεῖν· αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις,

« Ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς »,

ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς,

† « Ἔστε αἶαν καθύπερθεν, ἀπεσκνίφωσε δὲ γαίης
τόσσον, ὅσον τ´ εὖρος γλαυκώπιδος ἔπλετο μήνης »,

[929d] καθάπερ εἰς νύκτα καὶ σκότος οὐκ εἰς ἄστρον ἕτερο〈ν〉 τοῦ φωτὸς ἐμπεσόντος. Ὃ δὲ λέγει Ποσειδώνιος, ὡς ὑπὸ βάθους τῆς σελήνης οὐ περαιοῦται δι´ αὐτῆς τὸ τοῦ ἡλίου φῶς πρὸς ἡμᾶς, ἐλέγχεται καταφανῶς. Ὁ γὰρ ἀὴρ ἄπλετος ὢν καὶ βάθος ἔχων πολλαπλάσιον τῆς σελήνης ὅλος ἐξηλιοῦται καὶ καταλάμπεται ταῖς αὐγαῖς. Ἀπολείπεται τοίνυν τὸ τοῦ Ἐμπεδοκλέους, ἀνακλάσει τινὶ τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν σελήνην γίνεσθαι τὸν ἐνταῦθα φωτισμὸν ἀπ´ αὐτῆς. Ὅθεν οὐδὲ θερμὸν οὐδὲ λαμπρὸν ἀφικνεῖται πρὸς ἡμᾶς, ὥσπερ ἦν εἰκὸς ἐξάψεως καὶ μίξεως 〈δυοῖν〉 φώτων γεγενημένης ἀλλ´ οἷον αἵ τε φωναὶ [929e] κατὰ τὰς ἀνακλάσεις ἀμαυροτέραν ἀναφαίνουσι τὴν ἠχὼ τοῦ φθέγματος αἵ τε πληγαὶ τῶν ἀφαλλομένων βελῶν μαλακώτεραι προσπίπτουσιν,

« Ὣς αὐγὴ τύψασα σεληναίης κύκλον εὐρύν»

ἀσθενῆ καὶ ἀμυδρὰν ἀνάρροιαν ἴσχει πρὸς ἡμᾶς, διὰ τὴν κλάσιν ἐκλυομένης τῆς δυνάμεως ».

Ὑπολαβὼν δ´ ὁ Σύλλας « Ἀμέλει ταῦτ´ » εἶπεν « ἔχει τινὰς πιθανότητας· ὃ δ´ ἰσχυρότατόν ἐστι τῶν ἀντιπιπτόντων, πότερον ἔτυχέ τινος παραμυθίας ἢ παρῆλθεν ἡμῶν τὸν ἑταῖρον; « Τί τοῦτο » ἔφη « λέγεις; » Ὁ Λεύκιος· « Ἦ τὸ πρὸς τὴν διχότομον ἀπορούμενον » « Πάνυ μὲν οὖν » [929f] ὁ Σύλλας εἶπεν· « Ἔχει γάρ τινα λόγον τὸ πάσης ἐν ἴσαις γωνίαις γινομένης ἀνακλάσεως, ὅταν ἡ σελήνη διχοτομοῦσα μεσουρανῇ, μὴ φέρεσθαι τὸ φῶς ἐπὶ γῆς ἀπ´ αὐτῆς ἀλλ´ ὀλισθάνειν ἐπέκεινα τῆς γῆς· ὁ γὰρ ἥλιος ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος ὢν ἅπτεται τῇ ἀκτῖνι τῆς σελήνης· [930a] διὸ καὶ κλασθεῖσα πρὸς ἴσα〈ς〉 ἐπὶ θάτερον ἐκπεσεῖται πέρας καὶ οὐκ ἀφήσει δεῦρο τὴν αὐγήν· ἢ διαστροφὴ μεγάλη καὶ παράλλαξις ἔσται τῆς γωνίας, ὅπερ ἀδύνατόν ἐστιν ». « Ἀλλὰ νὴ Δί´ » εἶπεν ὁ Λεύκιος « καὶ τοῦτ´ ἐρρήθη ». Καὶ πρός γε Μενέλαον ἀποβλέψας ἐν τῷ διαλέγεσθαι τὸν μαθηματικόν « Αἰσχύνομαι μέν » ἔφη « σοῦ παρόντος, ὦ φίλε Μενέλαε, θέσιν ἀναιρεῖν μαθηματικὴν ὥσπερ θεμέλιον τοῖς κατοπτρικοῖς ὑποκειμένην πράγμασιν· ἀνάγκη δ´ εἰπεῖν ὅτι τὸ πρὸς ἴσας γίνεσθαι γωνίας ἀνάκλασιν πᾶσαν οὔτε φαινόμενον αὐτόθεν οὔθ´ ὁμολογούμενόν ἐστιν, [930b] ἀλλὰ διαβάλλεται μὲν ἐπὶ τῶν κυρτῶν κατόπτρων, ὅταν ἐμφάσεις ποιῇ μείζονας ἑαυτῶν πρὸς ἓν τὸ τῆς ὄψεως σημεῖον, διαβάλλεται δὲ τοῖς διπτύχοις κατόπτροις, ὧν ἐπικλιθέντων πρὸς ἄλληλα καὶ γωνίας ἐντὸς γενομένης ἑκάτερον τῶν ἐπιπέδων διττὴν ἔμφασιν ἀποδίδωσι καὶ ποιεῖ τέτταρας εἰκόνας ἀφ´ ἑνὸς προσώπου, δύο μὲν ἀντιστρόφους τοῖς ἔξωθεν [ἀριστεροῖς] μέρεσι, δύο δὲ δεξιοφανεῖς 〈ἀλλ´〉 ἀμαυρὰς ἐν βάθει τῶν κατόπτρων. Ὧν τῆς γενέσεως τὴν αἰτίαν Πλάτων ἀποδίδωσιν. Εἴρηκε γὰρ ὅτι τοῦ κατόπτρου ἔνθεν καὶ ἔνθεν [930c] ὕψος λαβόντος ὑπαλλάττουσιν αἱ ὄψεις τὴν ἀνάκλασιν ἀπὸ τῶν ἑτέρων ἐπὶ θάτερα μεταπίπτουσαν. Εἴπερ οὖν τῶν ὄψεων εὐθὺς πρὸς ἡμᾶς ... ἀνατρέχουσιν, αἱ δ´ ἐπὶ θάτερα μέρη τῶν κατόπτρων ὀλισθάνουσαι πάλιν ἐκεῖθεν ἀναφέρονται πρὸς ἡμᾶς, οὐ δυνατόν ἐστιν ἐν ἴσαις γωνίαις γίνεσθαι πάσας ἀνακλάσεις. Οἷς οἱ ὁμόσε χωροῦντες ἀξιοῦσιν αὐτοῖς τοῖς ἀπὸ τῆς σελήνης ἐπὶ γῆν φερομένοις ῥεύμασι τὴν ἰσότητα τῶν γωνιῶν ἀναιρεῖν, πολλῷ τοῦτ´ ἐκείνου πιθανώτερον εἶναι νομίζοντες. Οὐ μὴν ἀλλ´ εἰ δεῖ τοῦτο χαρίζεσθαι τῇ πολλὰ δὴ φίλῃ γεωμετρίᾳ καὶ δοῦναι, [930d] πρῶτον μὲν ἀπὸ τῶν ἠκριβωμένων ταῖς λειότησι συμπίπτειν ἐσόπτρων εἰκός ἐστιν, ἡ δὲ σελήνη πολλὰς ἀνωμαλίας ἔχει καὶ τραχύτητας, ὥστε τὰς αὐγὰς ἀπὸ σώματος μεγάλου προσφερομένας ὕψεσιν ἀξιολόγοις ἀντιλάμψεις καὶ διαδόσεις ἀπ´ ἀλλήλων λαμβάνουσιν, ἀνακλᾶσθαί τε παντοδαπῶς καὶ περιπλέκεσθαι καὶ συνάπτειν αὐτὴν ἑαυτῇ τὴν ἀνταύγειαν, οἷον ἀπὸ πολλῶν φερομένην πρὸς ἡμᾶς κατόπτρων. Ἔπειτα κἂν πρὸς αὐτῇ τῇ σελήνῃ τὰς ἀντανακλάσεις ἐν ἴσαις γωνίαις ποιῶμεν, οὐκ ἀδύνατον φερομένας ἐν διαστήματι τοσούτῳ τὰς αὐγὰς κλάσεις ἴσχειν καὶ περιολισθήσεις, ὡς συγχεῖσθαι [930e] καὶ κάμπτειν τὸ φῶς.

Ἔνιοι δὲ καὶ δεικνύουσι γράφοντες, ὅτι πολλὰ τῶν φώτων αὐγὴν ἀφίησι κατὰ γραμμῆς ὑπὸ τὴν κεκλιμένην ὑποταθείσης· σκευωρεῖσθαι δ´ ἅμα λέγοντι διάγραμμα, καὶ ταῦτα πρὸς πολλούς, οὐκ ἐνῆν.

Τὸ δ´ ὅλον » ἔφη « θαυμάζω πῶς τὴν διχότομον ἐφ´ ἡμᾶς κινοῦσιν ἐμπίπτουσαν μετὰ τῆς ἀμφικύρτου καὶ τῆς μηνοειδοῦς. Εἰ γὰρ αἰθέριον ὄγκον ἢ πύρινον ὄντα τὸν τῆς σελήνης ἐφώτιζεν ὁ ἥλιος, οὐκ ἂν ἀπέλειπεν αὐτῆ〈ς〉 σκιερὸν ἀεὶ καὶ ἀλαμπὲς ἡμισφαίριον πρὸς αἴσθησιν, ἀλλ´ εἰ καὶ κατὰ μικρὸν ἔψαυε περιών, ὅλην ἀναπίμπλασθαι [930f] καὶ δι´ ὅλης τρέπεσθαι τῷ φωτὶ πανταχόσε χωροῦντι δι´ εὐπετείας ἦν προσῆκον. Ὅπου γὰρ οἶνος ὕδατος θιγὼν κατὰ πέρας καὶ σταγὼν αἵματος εἰς ὑγρὸν ἐμπεσόντος ἀνέχρωσε πᾶν ἅμα ... φοινιχθέν, αὐτὸν δὲ τὸν ἀέρα λέγουσιν οὐκ ἀπορροίαις τισὶν οὐδ´ ἀκτῖσι μεμιγμέναις ἀλλὰ τροπῇ καὶ μεταβολῇ κατὰ νύξιν ἢ ψαῦσιν ἀπὸ τοῦ φωτὸς ἐξηλιοῦσθαι, πῶς ἄστρον ἄστρου καὶ φῶς φωτὸς ἁψάμενον οἴονται μὴ κεράννυσθαι μηδὲ σύγχυσιν ποιεῖν δι´ ὅλου καὶ μεταβολὴν [931a] ἀλλ´ ἐκεῖνα φωτίζειν μόνον, ὧν ἅπτεται κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν; Ὃν γὰρ ὁ ἥλιος περιιὼν κύκλον ἄγει καὶ περιστρέφει περὶ τὴν σελήνην, νῦν μὲν ἐπιπίπτοντα τῷ διορίζοντι τὸ ὁρατὸν αὐτῆς καὶ τὸ ἀόρατον, νῦν δ´ ἀνιστάμενον πρὸς ὀρθὰς ὥστε τέμνειν ἐκεῖνον ὑπ´ ἐκείνου τε τέμνεσθαι, ἄλλαις 〈δὲ〉 κλίσεσι καὶ σχέσεσι τοῦ λαμπροῦ πρὸς τὸ σκιερὸν ἀμφικύρτους καὶ μηνοειδεῖς ἀποδιδόντα μορφὰς ἐν αὐτῇ, παντὸς μᾶλλον ἐπιδείκνυσιν οὐ σύγκρασιν ἀλλ´ ἐπαφήν, οὐδὲ σύλλαμψιν ἀλλὰ περίλαμψιν αὐτῆς ὄντα τὸν φωτισμόν.

Ἐπεὶ δ´ οὐκ αὐτὴ φωτίζεται μόνον ἀλλὰ καὶ δεῦρο [931b] τῆς αὐγῆς ἀναπέμπει τὸ εἴδωλον, ἔτι καὶ μᾶλλον ἰσχυρίσασθαι τῷ λόγῳ περὶ τῆς οὐσίας δίδωσιν. Αἱ γὰρ ἀνακλάσεις γίνονται πρὸς οὐδὲν ἀραιὸν οὐδὲ λεπτομερές, οὐδ´ ἔστι φῶς ἀπὸ φωτὸς ἢ πῦρ ἀπὸ πυρὸς ἀφαλλόμενον [ἢ] νοῆσαι ῥᾴδιον, ἀλλὰ δεῖ τὸ ποιῆσον ἀντιτυπίαν τινὰ καὶ κλάσιν ἐμβριθὲς εἶναι καὶ πυκνόν, ἵνα πρὸς αὐτὸ πληγὴ καὶ ἀπ´ αὐτοῦ φορὰ γένηται. Τὸν γοῦν αὐτὸν ἥλιον ὁ μὲν ἀὴρ διίησιν οὐ παρέχων ἀνακοπὰς οὐδ´ ἀντερείδων, ἀπὸ δὲ ξύλων καὶ λίθων καὶ ἱματίων εἰς φῶς τιθεμένων πολλὰς ἀντιλάμψεις καὶ περιλάμψεις ἀποδίδωσιν. Οὕτω [91c] δὲ καὶ τὴν γῆν ὁρῶμεν ὑπ´ αὐτοῦ φωτιζομένην· οὐ γὰρ εἰς βάθος ὥσπερ ὕδωρ οὐδὲ δι´ ὅλης ὥσπερ ἀὴρ διίησι τὴν αὐγήν, ἀλλ´ οἷος τὴν σελήνην περιστείχει κύκλος αὐτοῦ καὶ ὅσον ὑποτέμνεται μέρος ἐκείνης, τοιοῦτος ἕτερος περίεισι τὴν γῆν καὶ τοσοῦτον φωτίζων ἀεὶ καὶ ἀπολείπων ἕτερον ἀφώτιστον· ἡμισφαιρίου γὰρ ὀλίγῳ δοκεῖ μεῖζον εἶναι τὸ περιλαμπόμενον ἑκατέρας. Δότε δή μοι γεωμετρικῶς εἰπεῖν πρὸς ἀναλογίαν ὡς, εἰ τριῶν ὄντων οἷς τὸ ἀφ´ ἡλίου φῶς πλησιάζει, γῆς σελήνης ἀέρος, ὁρῶμεν οὐχ ὡς ὁ ἀὴρ μᾶλλον ἢ ὡς ἡ γῆ φωτιζομένην τὴν σελήνην, ἀνάγκη φύσιν ἔχειν ὁμοίαν ἃ τὰ αὐτὰ πάσχειν [931d] ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ πέφυκεν. »

 Si votre système détruit manifestement la Providence, si l'ordre et la distinction des êtres qui composent l'univers sont l'ouvrage de Dieu, pourquoi s'étonner qu'il ait disposé et ordonné la nature de manière que le feu soit dans un lieu séparé, les astres à part dans un autre ; [927c] que la terre occupe le bas, et que la lune soit dans la région supérieure, bien plus sûrement placée dans l'espèce de prison que la raison lui a assignée, que dans l'espace qui lui avait été marqué par la nature ? S'il fallait que tous les corps suivissent leur inclination naturelle, ni le soleil, ni Vénus, ni aucun astre n'aurait un mouvement circulaire, puisque les corps légers et de nature ignée tendent à s'élever par une ligne droite, et non à décrire un cercle. Si telle est la variété de la nature, par rapport à ces changements de place, qu'ici-bas le feu tende toujours en haut par son mouvement naturel, et qu'ensuite, parvenu au ciel, il soit entraîné par la révolution circulaire du firmament, [927d] faut-il être surpris que les corps graves et terrestres, dominés par l'air qui les environne, soient forcés de suivre un autre mouvement que celui qui leur est naturel ? On ne peut pas dire que le ciel ait naturellement le pouvoir d'ôter aux substances légères la propriété de s'élever en haut, ni qu'il puisse vaincre les corps pesants et les empêcher de tendre en bas ; mais quelquefois il a usé de sa puissance et s'est conformé à la nature des êtres, et toujours pour les mieux ordonner.

Si donc, nous dépouillant des habitudes et des opinions qui nous tiennent asservis, nous voulons dire librement 436 ce que nous croyons vrai, il paraît qu'aucune partie n'a d'elle-même un rang, une situation et un mouvement particuliers qu'on puisse regarder comme lui étant naturels. [927e] Mais quand chacune d'elles se laisse mouvoir, affecter, disposer et conduire de la manière la plus convenable et la plus utile vers la fin à laquelle sa nature l'a destinée, et selon qu'il est plus expédient pour sa conservation, sa beauté et sa puissance, alors elle est, ce semble, à sa véritable place ; elle a le mouvement et la disposition qui sont les plus analogues à sa nature. Nous en avons la preuve dans l'homme, celui de tous les êtres dont l'organisation est la plus conforme à sa nature. Il a dans la partie supérieure du corps, et principalement autour de la tête, les substances pesantes et terrestres ; dans le milieu celles qui par leur chaleur tiennent de la nature du feu ; de ses dents, les unes sont en haut, les autres en bas, et ni les unes ni les autres ne sont placées contre leur nature. Le feu qui éclate dans ses yeux [927f] n'est pas plus dans sa situation naturelle que celui qui a son siége au cœur et dans l'estomac n'est placé contre sa nature ; ils occupent l'un et l'autre la place qui leur est la plus convenable et la plus utile. Considérez la nature des coquillages et voyez comment, pour me servir des termes d'Empédocle,

La conque, la tortue et l'huître aux dos voûtés,
Portent avec lenteur sur leurs corps emboîtés
Une masse écailleuse à la pierre semblable.

[928a] Cependant ni cette croûte aussi dure et aussi pesante que la pierre, ainsi placée sur leur dos, ne les accable de son poids ; ni leur chaleur ne s'envole par l'effet de sa légèreté naturelle, et ne se perd dans les airs ; ces substances différentes sont mêlées les unes avec les autres, et disposées chacune selon leur nature.

Il est donc vraisemblable que si le monde est un animal, il contient en plusieurs endroits de la terre, et en 437 plusieurs autres, de l'eau, du feu el de l'air, et que ces éléments n'y ont pas été poussés par la nécessité, mais disposés par l'intelligence ; car dans le corps humain l'œil n'a pas été porté où il est par sa légèreté naturelle, ni le cœur déprimé dans la poitrine par sa pesanteur ; mais l'un et l'autre ont été placés ainsi parce que cet ordre était le meilleur. Ne croyons pas non plus qu'entre les parties qui composent le monde, [928b] la terre soit assise où elle est parce que sa gravité l'y a précipitée ; que, suivant l'opinion de Métrodore de Chio, le soleil, comme une outre remplie de vent, soit monté par sa légèreté naturelle dans le lieu qu'il occupe ; que les autres astres, comme placés sur une balance, aient pris leurs places actuelles selon leur degré de pesanteur ou de légèreté. Mais une raison souveraine ayant présidé à l'organisation du monde, les astres, comme des yeux destinés à répandre la lumière, ont été attachés au ciel, qui est comme le front de l'univers, et ils y font leur révolution. Le soleil, qui remplit les fonctions du cœur, envoie partout sa lumière et sa chaleur, qui sont comme le sang et les esprits. La terre et la mer sont pour le monde ce que l'estomac et la vessie sont pour l'animal. [928c] La lune, placée entre le soleil et la terre, comme le foie ou quelque autre des viscères mous sont situés entre le cœur et l'estomac, nous transmet la chaleur des substances supérieures, et attirant à elle les vapeurs qui s'élèvent de la terre, elle les atténue et les purifie par la sorte de coction qu'elle leur fait subir. Si sa substance solide et terrestre lui donne quelque autre propriété, c'est ce que nous ignorons ; mais, en toutes choses, il est plus sûr de s'en tenir à ce qui est nécessaire. En effet, que peut-on conclure de vraisemblable de leur opinion ? Ils prétendent que les parties de l'éther les plus subtiles et les plus lumineuses ont, à raison de leur rarité, formé le ciel ; que les parties qui se sont condensées et pressées les unes contre les autres ont fait les astres, 438 entre lesquels la lune a été produite de la matière la plus trouble et la plus épaisse ; [928d] mais il est facile de voir qu'elle n'a pas été séparée de l'air, qu'au contraire elle fait sa révolution à travers celui qui l'environne, c'est-à-dire dans la région des vents, qui est aussi celle des comètes (23). Ce n'est donc pas à raison de sa légèreté ou de sa gravité naturelle que chaque corps a été ainsi placé : c'est une autre loi qui a présidé à leur arrangement.

Je m'arrêtai pour laisser parler Lucius, à qui il ne restait plus qu'à donner les démonstrations de cette doctrine ; mais Aristote prenant la parole : « Je suis témoin, dit-il en souriant, que vous avez dirigé tous vos raisonnements contre ceux qui, [928e] supposant que la lune est à moitié ignée, affirment que généralement tous les corps tendent d'eux-mêmes, les uns en haut et les autres en bas ; mais il ne vous est pas même incidemment venu en pensée de nous dire si quelqu'un a cru que les astres aient un mouvement circulaire qui leur soit naturel, et que leur substance diffère entièrement de celle des quatre éléments ; en sorte que je ne suis pour rien dans votre réfutation. — Certainement, lui dit Lucius, si vous supposez que les autres astres et le ciel même sont d'une substance pure et sans mélange qui n'est sujette à aucune altération, et que, placés sur des cercles, ils y font perpétuellement leur révolution, peut-être ne trouverez-vous personne qui vous contredise, [928f] encore que cette supposition laisse subsister un grand nombre de difficultés.

« Mais quand il est question de la lune, on ne peut lui conserver cette propriété de n'éprouver aucune altération ni lui attribuer une beauté parfaite. Sans parler de ses autres inégalités, cette face qui paraît sur son disque 439 ne peut venir que de quelque affection de sa substance ou du mélange de quelque autre corps ; car tout mélange produit une altération et fait perdre à une substance sa pureté, en la pénétrant d'une matière moins bonne. [929a] D'ailleurs la lenteur de son cours, la débilité de sa chaleur (24), qui, suivant le poète Ion,

Ne fait jamais mûrir le fruit noir de la vigne,

à quoi les attribuerons-nous, si ce n'est à sa faiblesse et à quelque affection qu'elle éprouve, si toutefois un corps céleste et éternel est susceptible de passion ? En un mot, mon cher Aristote, la lune, comme terre, est un corps très beau, très admirable et fort bien ordonné ; mais comme astre, comme corps lumineux céleste et divin, je crains qu'on ne puisse lui reprocher sa laideur et sa difformité, et qu'elle ne déshonore le beau nom qu'elle porte, si, de ce grand nombre de substances célestes, elle est la seule qui ait besoin d'une lumière empruntée, et qui toujours, suivant Parménide,

[929b] Tienne sur le soleil ses regards attachés. »

Notre ami, dans cette dispute, ayant démontré cette assertion d'Anaxagore, que la lune reçoit du soleil ce qu'elle a de clarté, il fut fort applaudi. Pour moi, je ne dirai pas ce que j'en ai appris de vous, ou du moins avec vous ; mais le regardant comme accordé, je passe à d'autres objets.

Il est probable que la lune n'est pas éclairée par le soleil comme un verre ou un cristal que cet astre pénètre de ses rayons ; que ce n'est pas non plus par le contact et la communication de sa lumière, comme en allumant une torche à une autre on augmente réciproque- 440 ment leur clarté. Car alors si elle n'arrêtait ou ne renvoyait pas les rayons de cet astre, mais qu'à cause de la rarité de sa substance elle leur donnât passage, [929c] ou que, par une sorte de mélange, il allumât en elle sa clarté, elle ne serait pas moins pleine dans sa nouveauté ou à son premier quartier, que dans son opposition avec le soleil. Dans sa conjonction on ne peut alléguer ses déclinaisons et ses aberrations, comme dans ses trois autres phases, puisque alors, suivant Démocrite, étant directement au-dessous du soleil, elle reçoit tellement la lumière de cet astre, qu'elle devrait nous apparaître elle-même et nous laisser apercevoir le soleil à travers son globe. Mais loin que l'un et l'autre arrivent, elle nous est au contraire alors cachée, et souvent même elle nous dérobe la vue du soleil ; et, comme dit Empédocle,

De toute la grandeur de son globe obscurci
Arrêtant ses rayons au haut de l'hémisphère,
Elle empêche souvent qu'ils n'éclairent la terre.

[929d] Il semble qu'alors la lumière du soleil tombe dans la nuit et dans les ténèbres, et non pas sur un autre astre. Quant à ce que dit Posidonius, que la profondeur du corps de la lune fait que le soleil ne peut pas la pénétrer pour arriver jusqu'à nous, cela se réfute d'une manière évidente par l'exemple de l'air, qui, quoique immense et d'une profondeur bien plus considérable que celle de la lune, est entièrement éclairé par les rayons du soleil. Il faut donc s'en tenir à l'opinion d'Empédocle, qui croit que la clarté de la lune est l'effet de la réflexion des rayons solaires. Voilà pourquoi elle arrive sur la terre sans chaleur et sans éclat ; au lieu qu'elle aurait l'un et l'autre si cette clarté venait [929e] d'inflammation ou du mélange de la lumière des deux astres. Mais comme l'écho formé par la répercussion de la voix est toujours plus sourd et plus obscur que la parole, et que les flèches renvoyées par un corps 441 solide portent des coups plus faibles, de même quand le soleil

Vient frapper de ses feux le globe de la lune,

cette planète ne nous renvoie qu'une lumière faible et débile, parce que la réflexion en diminue la force, »

Alors Sylla prenant la parole : « Certainement, dit-il, vos assertions ne manquent pas de probabilité ; mais a-t-on répondu à la plus forte objection qu'on y oppose, ou notre ami l'a-t-il oubliée ? — De quelle objection parlez-vous ? lui dit Lucius. Est-ce de la difficulté qui se tire de la lune à son premier quartier ? — Précisément, lui répondit [929f] Sylla. Puisque toute réflexion se fait à angles égaux (25), il n'est pas sans quelque vraisemblance que quand la lune a. son premier quartier se trouve au milieu du ciel, la lumière qu'elle envoie ne devrait pas donner sur la terre, mais glisser au delà ; car le soleil, étant sur l'horizon, atteint la lune de ses rayons, [930a] qui, se réfléchissant à angles égaux, doivent se porter à l'autre bout de l'horizon, et non frapper la terre ; ou bien il faudrait qu'il se fit un grand écartement de l'angle, ce qui est impossible. — Il s'en faut bien, lui dit Lucius, que cette objection ait été oubliée. » En même temps, jetant les yeux sur le mathématicien Ménélaùs : « J'ai honte, lui dit-il, d'entreprendre en votre présence de détruire une proposition mathématique qu'on regarde comme fondamentale en matière de catoptrique ; mais je le crois nécessaire, parce qu'il n'est ni démontré ni généralement reconnu que toute réflexion se fasse à angles égaux. [930b] Premièrement, ce principe est contredit par l'exemple des miroirs concaves, dans lesquels les images des objets qui se peignent en un point de la vue paraissent plus grandes que nature. Se- 442 condement, il est combattu par ce qui arrive dans des miroirs doubles, qui, placés l'un devant l'autre de manière à former entre eux un angle par leur inclinaison, rendent chacun une image double ; en sorte qu'au lieu d'un objet on en voit quatre, dont deux répondent en dehors au côté gauche, et deux à droite, plus obscures, se peignent dans le fond des miroirs, où ces images paraissent en un point de la vue plus grandes que nature. Platon, pour expliquer ce phénomène, dit que lorsque les miroirs sont ainsi élevés des deux côtés, [930c] il se fait dans la vue plusieurs réflexions qui partent de points différents. De ces images les unes reviennent aussitôt vers nous ; les autres, glissant d'abord sur la partie opposée des miroirs, ne nous arrivent qu'après une seconde réflexion ; il n'est donc pas possible que toutes les réflexions se fassent à angles égaux. Aussi ceux qui combattent notre opinion prétendent-ils, par les réflexions de la lumière qui se font de la lune à la terre, détruire cette égalité des angles : ils croient l'un bien plus vraisemblable que l'autre (26).

« Mais quand nous devrions accorder le principe de l'égalité des angles en faveur de la géométrie, cette science qui nous est si chère, [930d] d'abord il est probable qu'elle n'a lieu dans les miroirs qu'à raison du poli parfait de leur surface, au lieu que celle de la lune a beaucoup d'inégalités et d'aspérités ; en sorte que les rayons, qui, dardés par un aussi grand corps que le soleil, donnent dans des hauteurs assez considérables, se renvoient et s'entre-communiquent leurs lumières, qui se réfléchissent, se mêlent ensemble de toutes manières et se rencontrent mutuellement, comme si elles venaient à nous de plusieurs  443 miroirs. D'ailleurs, en supposant que la réflexion de la lumière se fasse à angles égaux sur la surface de la lune, il est possible que les rayons qui viennent de là jusqu'à nous par un si long intervalle soient brisés et inclinés dans leur route, en sorte qu'ils donnent, en se réunissant, [930e] une lumière plus considérable.

Il y a même des astronomes qui démontrent par des figures mathématiques que plusieurs de ces rayons, réfléchis par la lune, viennent à nous par une ligne tirée perpendiculairement au-dessous d'elle dans son inclinaison. Mais il n'était pas facile de faire en public une telle démonstration, et surtout devant une si nombreuse assemblée.

« En un mot, disait-il, je m'étonne qu'ils allèguent contre notre opinion le premier quartier de la lune, puisque c'est la même raison que pour son plein et pour son décours. En effet, si cette planète était un corps céleste ou igné, le soleil, en l'éclairant, ne laisserait pas la moitié de son globe obscur et ténébreux comme il l'est toujours ; mais pour peu qu'il touchât sa surface, elle devrait être totalement pénétrée de ses rayons [930f] et se montrer sous une apparence toute différente, à cause de la facilité avec laquelle la lumière s'insinue partout. Le vin, en touchant l'eau par un seul point, lui communique sa couleur, et une goutte de sang qui tombe dans une liqueur la colore en entier. L'air lui-même est, dit-on, altéré par l'infusion de la lumière, non seulement parce que les rayons lumineux le traversent et se mêlent avec lui, mais parce qu'il éprouve un changement total qui se fait par le seul contact de la lumière. Comment donc peuvent-ils imaginer qu'un astre ou une lumière qui vient en frapper une autre ne se mêlent, ne se confondent pas, ne se changent pas entièrement l'un dans l'autre, [931a] et qu'il n'y a d'éclairé que la portion de surface que les rayons atteignent ? Car le cercle que le soleil décrit autour de la lune, et qui tantôt tombe sur la ligne de séparation de la partie visi- 444 ble d'avec celle qui ne l'est pas, tantôt s'élevant perpendiculairement au-dessus de cette planète qu'il coupe en deux parties égales, comme il en est coupé lui-même ; qui, par les différents rapports et les inclinaisons réciproques de la portion éclairée avec celle qui est dans les ténèbres, cause les diverses phases de la lune ; ce cercle, dis-je, démontre plus sensiblement que toute autre preuve, que sa clarté n'est pas l'effet de la réunion des deux lumières, mais du simple contact de celle du soleil, qui l'éclaire en tournant autour d'elle.

« Mais outre qu'elle est elle-même éclairée, elle envoie [931b] aussi jusqu'à nous l'image de sa lumière, ce qui confirme encore ce que nous avons déjà dit de sa substance. Un corps dont les parties sont rares et déliées ne réfléchit pas les corps qui le frappent, et il n'est pas facile d'imaginer comment une lumière ou un feu pourrait en réfléchir un autre. La réflexion ne peut se faire que par un corps assez solide et assez dense pour renvoyer celui qui le frappe. L'air, par exemple, donne [passage au soleil, il n'arrête ni ne repousse ses rayons ; au contraire, nous voyons que les bois, les pierres et les vêtements exposés au soleil produisent autour d'eux plusieurs réflexions de lumière. [931c] La terre n'est pas non plus éclairée jusqu'au fond, comme l'eau, ni dans sa totalité, comme l'air, deux substances qui donnent à la lumière un libre passage. Mais comme le cercle que le soleil décrit autour de la lune coupe cette planète en deux parties, de même un autre de ses cercles environne la terre et en éclaire une partie. tandis qu'il laisse l'autre dans l'obscurité ; et ce qui est éclairé dans ces deux planètes est un peu plus que la moitié d'une sphère. Maintenant permettez-moi d'employer, pour conclure, des proportions à la manière des géomètres. Si de trois corps qui sont frappés par la lumière du soleil, la terre, la lune et l'air, nous voyons la lune éclairée, non comme l'air, mais comme la terre, il faut né- 445 cessairement que ces deux planètes aient une même nature, puisqu'une même cause produit [931d] sur elles les mêmes effets.

Ἐπεὶ δὲ πάντες ἐπῄνεσαν τὸν Λεύκιον, « Εὖ γ´ » ἔφην « ὅτι καλῷ λόγῳ καλὴν ἀναλογίαν προσέθηκας· οὐ γὰρ ἀποστερητέον σε τῶν ἰδίων ». Κἀκεῖνος ἐπιμειδιάσας « Οὐκοῦν » ἔφη « καὶ δεύτερον ἀναλογίᾳ προσχρηστέον, ὅπως μὴ 〈τῷ〉 τὰ αὐτὰ πάσχειν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ταὐτὰ ποιεῖν ταὐτὸν ἀποδείξωμεν τῇ γῇ τὴν σελήνην προσεοικυῖαν. Ὅτι μὲν γὰρ οὐδὲν οὕτως τῶν περὶ τὸν ἥλιον γινομένων ὅμοιόν ἐστιν ὡς ἔκλειψις ἡλίου δύσει, δότε μοι ταύτης τῆς ἔναγχος συνόδου μνησθέντες, ἣ πολλὰ μὲν ἄστρα πολλαχόθεν τοῦ οὐρανοῦ διέφηνεν εὐθὺς [931e] ἐκ μεσημβρίας ἀρξαμένη, κρᾶσιν δ´ οἵαν τὸ λυκαυγὲς τῷ ἀέρι παρέσχεν. Εἰ δὲ μή, Θέων ἡμῖν οὗτος τὸν Μίμνερμον ἐπάξει καὶ τὸν Κυδίαν καὶ τὸν Ἀρχίλοχον, πρὸς δὲ τούτοις τὸν Στησίχορον καὶ τὸν Πίνδαρον ἐν ταῖς ἐκλείψεσιν ὀλοφυρομένους « Ἄστρον φανερώτατον κλεπτόμενον » καί « μέσῳ ἄματι νύκτα γινομένην » καὶ τὴν « ἀκτῖνα τοῦ ἡλίου σκότους ἀτραπὸν 〈ἐσσυμέναν〉 » φάσκοντας, ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸν Ὅμηρον νυκτὶ καὶ ζόφῳ τὰ πρόσωπα κατέχεσθαι τῶν ἀνθρώπων λέγοντα καί « τὸν ἥλιον ἐξαπολωλέναι τοῦ οὐρανοῦ » περὶ τὴν † σελήνην καὶ ... τοῦτο γίνεσθαι πέφυκε

 [931f] « τοῦ μὲν φθίνοντος μηνὸς τοῦ δ´ ἱσταμένου ».

Τὰ λοιπὰ δ´ οἶμαι ταῖς μαθηματικαῖς ἀκριβείαις εἰς τὸν ... ἐξῆχθαι καὶ βέβαιον, ὡς ἥ γε νύξ ἐστι σκιὰ γῆς, ἡ δ´ ἔκλειψις τοῦ ἡλίου σκιὰ σελήνης, ὅταν ἡ ὄψις ἐν αὐτῇ γένηται. Δυόμενος γὰρ ὑπὸ τῆς γῆς ἀντιφράττεται πρὸς τὴν ὄψιν, ἐκλιπὼν δ´ ὑπὸ τῆς σελήνης· [932a] ἀμφότεραι δ´ εἰσὶν ἐπισκοτήσεις, ἀλλ´ ἡ μὲν δυτικὴ τῆς γῆς ἡ δ´ ἐκλειπτικὴ τῆς σελήνης τῇ σκιᾷ καταλαμβανούσης τὴν ὄψιν. Ἐκ δὲ τούτων εὐθεώρητον τὸ γινόμενον. Εἰ γὰρ ὅμοιον τὸ πάθος, ὅμοια τὰ ποιοῦντα· τῷ γὰρ αὐτῷ τὰ αὐτὰ συμβαίνειν ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἀναγκαῖόν ἐστιν.

Εἰ δ´ οὐχ οὕτως τὸ περὶ τὰς ἐκλείψεις σκότος βύθιόν ἐστιν οὐδ´ ὁμοίως τῇ νυκτὶ πιέζει τὸν ἀέρα, μὴ θαυμάζωμεν· οὐσία μὲν γὰρ ἡ αὐτὴ τοῦ τὴν νύκτα ποιοῦντος καὶ τοῦ τὴν ἔκλειψιν σώματος, μέγεθος δ´ οὐκ ἴσον· ἀλλ´ Αἰγυπτίους μὲν ἑβδομηκοστόδυον οἶμαι φάναι μόριον εἶναι τὴν σελήνην, [932b] Ἀναξαγόραν δ´ ὅση Πελοπόννησος. Ἀρίσταρχος δὲ 〈τὴν διάμετρον τῆς γῆς πρὸς〉 τὴν διάμετρον τῆς σελήνης λόγον ἔχουσαν ἀποδείκνυσιν, ὃς ἐλάττων μὲν ἢ ἑξήκοντα πρὸς δεκαεννέα, μείζων δ´ ἢ ὡς ἑκατὸν ὀκτὼ πρὸς τεσσαράκοντα τρί´ ἐστίν. Ὅθεν ἡ μὲν γῆ παντάπασι τῆς ὄψεως τὸν ἥλιον ἀφαιρεῖται διὰ μέγεθος· μεγάλη γὰρ ἡ ἐπιπρόσθησις καὶ χρόνον ἔχουσα τὸν τῆς νυκτός· ἡ δὲ σελήνη κἂν ὅλον ποτὲ κρύψῃ τὸν ἥλιον, οὐκ ἔχει χρόνον οὐδὲ πλάτος ἡ ἔκλειψις, ἀλλὰ περιφαίνεταί τις αὐγὴ περὶ τὴν ἴτυν, οὐκ ἐῶσα βαθεῖαν γενέσθαι τὴν σκιὰν καὶ ἄκρατον. Ἀριστοτέλης δ´ ὁ παλαιὸς αἰτίαν τοῦ πλεονάκις τὴν σελήνην [932c] ἐκλείπουσαν ἢ τὸν ἥλιον καθορᾶσθαι πρὸς ἄλλαις τισὶ καὶ ταύτην ἀποδίδωσιν· ἥλιον γὰρ ἐκλείπειν σελήνης ἀντιφράξει, σελήνην δὲ ... . Ὁ δὲ Ποσειδώνιος ὁρισάμενος οὕτω τόδε τὸ πάθος « ἔκλειψίς ἐστιν ἡλίου † σύνοδος σκιᾶς σελήνης ἧς τὴν ἔκλειψιν ....»· Ἐκείνοις γὰρ μόνοις ἔκλειψίς ἐστιν, ὧν ἂν ἡ σκιὰ τῆς σελήνης καταλαβοῦσα τὴν ὄψιν ἀντιφράξῃ πρὸς τὸν ἥλιον· ὁμολογῶν δὲ σκιὰν τῆς σελήνης φέρεσθαι πρὸς ἡμᾶς οὐκ οἶδ´ ὅ τι λέγειν ἑαυτῷ καταλέλοιπεν *** ἄστρου δὲ σκιὰν ἀδύνατον γενέσθαι· τὸ γὰρ ἀφώτιστον σκιὰ λέγεται, τὸ δὲ [932d] φῶς οὐ ποιεῖ σκιὰν ἀλλ´ ἀναιρεῖν πέφυκεν.»

« Ἀλλὰ τί δή » ἔφη « μετὰ τοῦτο τῶν τεκμηρίων ἐλέχθη »; Κἀγώ « Τὴν αὐτήν » ἔφην « ἐλάμβανεν ἡ σελήνη ἔκλειψιν ». « )Ορθῶς » εἶπεν « ὑπέμνησας· ἀλλὰ δὴ πότερον ὡς πεπεισμένων ὑμῶν καὶ τιθέντων ἐκλείπειν τὴν σελήνην ὑπὸ τοῦ σκιάσματος ἁλισκομένην ἤδη τρέπωμαι πρὸς τὸν λόγον, ἢ βούλεσθε μελέτην ποιήσωμαι καὶ ἀπόδειξιν ὑμῖν τῶν ἐπιχειρημάτων ἕκαστον ἀπαριθμήσας »; « Νὴ Δί´ » εἶπεν ὁ Θέων « Τούτοις καὶ ἐμμελέτησον· ἐγὼ δὲ καὶ πειθοῦς τινος δέομαι, ταύτῃ μόνον ἀκηκοὼς ὡς ἐπὶ μίαν [932e] [μὲν] εὐθεῖαν τῶν τριῶν σωμάτων γιγνομένων, γῆς καὶ ἡλίου καὶ σελήνης, αἱ ἐκλείψεις συντυγχάνουσιν· ἡ γὰρ γῆ τῆς σελήνης ἢ πάλιν ἡ σελήνη τῆς γῆς ἀφαιρεῖται τὸν ἥλιον· ἐκλείπει γὰρ οὗτος μὲν σελήνης, σελήνη δὲ γῆς ἐν μέσῳ τῶν τριῶν ἱσταμένης· ὧν γίνεται τὸ μὲν ἐν συνόδῳ τὸ δ´ ἐν διχομηνίᾳ ». Καὶ ὁ Λεύκιος ἔφη « σχεδὸν μέντοι τῶν λεγομένων κυριώτατα ταῦτ´ ἐστί· πρόσλαβε δὲ πρῶτον, εἰ βούλει, τὸν ἀπὸ τοῦ σχήματος τῆς σκιᾶς λόγον· ἔστι γὰρ κῶνος, ἅτε δὴ μεγάλου πυρὸς ἢ φωτὸς σφαιροειδοῦς ἐλάττονα σφαιροειδῆ δὲ περιβάλλοντος ὄγκον. Ὅθεν ἐν ταῖς ἐκλείψεσι τῆς σελήνης αἱ περιγραφαὶ τῶν μελαινομένων [932f] πρὸς τὰ λαμπρὰ τὰς ἀποτομὰς περιφερεῖς ἴσχουσιν· ἃς γὰρ ἂν στρογγύλον στρογγύλῳ προσμῖξαν ἢ δέξηται τομὰς ἢ παράσχῃ, πανταχόσε χωροῦσαι δι´ ὁμοιότητα γίνονται κυκλοτερεῖς. Δεύτερον οἶμαί σε γινώσκειν, ὅτι σελήνης μὲν ἐκλείπει πρῶτα μέρη τὰ πρὸς ἀπηλιώτην, ἡλίου δὲ τὰ πρὸς δύσιν, κινεῖται δ´ ἡ μὲν σκιὰ τῆς γῆς ἐπὶ τὴν ἑσπέραν ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν, ἥλιος δὲ καὶ σελήνη τοὐναντίον ἐπὶ τὰς ἀνατολάς. [933a] Ταῦτα γὰρ ἰδεῖν τε παρέχει τῇ αἰσθήσει τὰ φαινόμενα κἀκ λόγων οὐ πάνυ τι μακρῶν μαθεῖν ἔστιν· ἐκ δὲ τούτων ἡ αἰτία βεβαιοῦται τῆς ἐκλείψεως. Ἐπεὶ γὰρ ἥλιος μὲν ἐκλείπει καταλαμβανόμενος, σελήνη δ´ ἀπαντῶσα τῷ ποιοῦντι τὴν ἔκλειψιν, εἰκότως μᾶλλον δ´ ἀναγκαίως ὁ μὲν ὄπισθεν ἁλίσκεται πρῶτον ἡ δ´ ἔμπροσθεν. Ἄρχεται γὰρ ἐκεῖθεν ἡ ἐπιπρόσθησις, ὅθεν πρῶτον [μὲν] ἐπιβάλλει τὸ ἐπιπροσθοῦν· ἐπιβάλλει δ´ ἐκείνῳ μὲν ἀφ´ ἑσπέρας ἡ σελήνη πρὸς αὐτὸν ἁμιλλωμένη, ταύτῃ δ´ ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν, ὡς πρὸς τοὐναντίον ὑποφερομένη.

Τρίτον τοίνυν ἔτι τὸ [933b] τοῦ χρόνου λάβε καὶ τὸ τοῦ μεγέθους τῶν ἐκλείψεων αὐτῆς. Ὑψηλὴ μὲν ἐκλείπουσα καὶ ἀπόγειος ὀλίγον ἀποκρύπτεται χρόνον, πρόσγειος δὲ καὶ ταπεινὴ αὐτὸ τοῦτο παθοῦσα σφόδρα πιέζεται καὶ βραδέως ἐκ τῆς σκιᾶς ἄπεισι. Καίτοι ταπεινὴ μὲν οὖσα τοῖς μεγίστοις χρῆται κινήμασιν, ὑψηλὴ δὲ τοῖς ἐλαχίστοις· ἀλλὰ τὸ αἴτιον ἐν τῇ σκιᾷ τῆς διαφορᾶς ἔστιν. Εὐρυτάτη γὰρ οὖσα περὶ τὴν βάσιν, ὥσπερ οἱ κῶνοι, συστελλομένη τε κατὰ μικρὸν εἰς ὀξὺ τῇ κορυφῇ καὶ λεπτὸν ἀπολήγει πέρας. Ὅθεν ἡ σελήνη ταπεινὴ μὲν ἐμπεσοῦσα τοῖς μεγίστοις λαμβάνεται κύκλοις ὑπ´ αὐτῆς καὶ διαπερᾷ τὸ βύθιον καὶ σκοτωδέστατον, [933c] ἄνω δ´ οἷον ἐν τενάγει διὰ λεπτότητα τοῦ σκιεροῦ χρανθεῖσα ταχέως ἀπαλλάττεται. Παρίημι δ´ ὅσα χωρὶς ἰδίᾳ πρὸς τὰς βάσεις καὶ 〈τὰς〉 διαφορήσεις ἐλέχθη· καὶ γὰρ ἐκεῖναι μέχρι γε τοῦ ἐνδεχομένου προσίενται τὴν αἰτίαν· ἀλλ´ ἐπανάγω πρὸς τὸν ὑποκείμενον λόγον ἀρχὴν ἔχοντα τὴν αἴσθησιν.

Ὁρῶμεν γὰρ ὅτι πῦρ ἐκ τόπου σκιεροῦ διαφαίνεται καὶ διαλάμπει μᾶλλον, εἴτε παχύτητι τοῦ σκοτώδους ἀέρος οὐ δεχομένου τὰς ἀπορρεύσεις καὶ διαχύσεις ἀλλὰ συνέχοντος ἐν ταὐτῷ τὴν οὐσίαν καὶ σφίγγοντος, εἴτε τῆς αἰσθήσεως τοῦτο πάθος ἐστίν, ὡς τὰ θερμὰ παρὰ τὰ ψυχρὰ θερμότερα καὶ τὰς ἡδονὰς παρὰ τοὺς πόνους σφοδροτέρας, οὕτω τὰ λαμπρὰ φαίνεσθαι παρὰ τὰ σκοτεινὰ φανερώτερα, τοῖς διαφόροις πάθεσιν ἀντεπιτείνοντα τὴν φαντασίαν. Ἔοικε δὲ πιθανώτερον εἶναι τὸ πρότερον· [933d] ἐν γὰρ ἡλίῳ πᾶσα πυρὸς φύσις οὐ μόνον τὸ λαμπρὸν ἀπόλλυσιν, ἀλλὰ τῷ εἴκειν γίνεται δύσεργος καὶ ἀμβλυτέρα· σκίδνησι γὰρ ἡ θερμότης καὶ διαχέει τὴν δύναμιν.

Εἴπερ οὖν ἡ σελήνη πυρὸς εἴληχε βληχροῦ καὶ ἀδρανοῦς, ἄστρον οὖσα θολερώτερον, ὥσπερ αὐτοὶ λέγουσιν, οὐθὲν ὧν πάσχουσα φαίνεται νῦν, ἀλλὰ τὰ ἐναντία πάντα πάσχειν αὐτὴν προσῆκόν ἐστι, φαίνεσθαι μὲν ὅτε κρύπτεται, κρύπτεσθαι δ´ ὁπηνίκα φαίνεται· τουτέστι κρύπτεσθαι μὲν τὸν ἄλλον χρόνον ὑπὸ τοῦ περιέχοντος αἰθέρος ἀμαυρουμένην, ἐκλάμπειν δὲ καὶ γίνεσθαι καταφανῆ δι´ ἓξ μηνῶν [933e] καὶ πάλιν διὰ πέντε τῇ σκιᾷ τῆς γῆς ὑποδυομένην. Αἱ γὰρ πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τετρακόσιαι περίοδοι τῶν ἐκλειπτικῶν πανσελήνων τὰς τέσσαρας καὶ τετρακοσίας ἑξαμήνους ἔχουσι τὰς δ´ ἄλλας πενταμήνους. Ἔδει τοίνυν διὰ τοσούτων χρόνων φαίνεσθαι τὴν σελήνην ἐν τῇ σκιᾷ λαμπρυνομένην· ἡ δ´ ἐν 〈τῇ σκιᾷ〉 μὲν ἐκλείπει καὶ ἀπόλλυσι τὸ φῶς, ἀναλαμβάνει δ´ αὖθις, ὅταν ἐκφύγῃ τὴν σκιάν, καὶ φαίνεταί γε πολλάκις ἡμέρας, ὡς [933f] πάντα μᾶλλον ἢ πύρινον οὖσα σῶμα καὶ ἀστεροειδές. »

Εἰπόντος δὲ τοῦτο τοῦ Λευκίου συνεξέδραμον ἅμα πως τῷ ... ὅ τε Φαρνάκης καὶ ὁ Ἀπολλωνίδης· εἶτα τοῦ Ἀπολλωνίδου παρέντος ὁ Φαρνάκης εἶπεν, ὅτι τοῦτο καὶ μάλιστα τὴν σελήνην δείκνυσιν ἄστρον ἢ πῦρ οὖσαν· οὐ γάρ ἐστι παντελῶς ἄδηλος ἐν ταῖς ἐκλείψεσιν, ἀλλὰ διαφαίνει τινὰ χρόαν ἀνθρακώδη καὶ βλοσυράν, ἥτις ἴδιός ἐστιν αὐτῆς. Ὁ δ´ Ἀπολλωνίδης ἐνέστη περὶ τῆς σκιᾶς· ἀεὶ γὰρ οὕτως ... ὀνομάζειν τοὺς μαθηματικοὺς τὸν ἀλαμπῆ τόπον ... σκιάν τε μὴ δέχεσθαι τὸν οὐρανόν. [934a] Ἐγὼ δέ « Τοῦτο μὲν » ἔφην » « πρὸς τοὔνομα μᾶλλον ἐριστικῶς ἢ πρὸς τὸ πρᾶγμα φυσικῶς καὶ μαθηματικῶς ἐνισταμένου. Τὸν γὰρ ἀντιφραττόμενον ὑπὸ τῆς γῆς τόπον εἰ μὴ σκιάν τις ἐθέλοι καλεῖν ἀλλ´ ἀφεγγὲς χωρίον, ὅμως ἀναγκαῖον ἐν αὐτῷ τὴν σελήνην γενομένην ... καὶ ὅλως » ἔφην « εὔηθές ἐστιν ἐκεῖ μὴ φάναι τῆς γῆς ἐξικνεῖσθαι τὴν σκιάν, ... ἡ σκιὰ τῆς σελήνης ἐπιπίπτουσα τῇ ὄψει καὶ 〈διήκουσα〉 πρὸς τὴν γῆν ἔκλειψιν ἡλίου ποιεῖν.

Πρὸς σὲ δέ, ὦ Φαρνάκη, τρέψομαι. Τὸ γὰρ ἀνθρακῶδες ἐκεῖνο [934b] καὶ διακαὲς χρῶμα τῆς σελήνης, ὃ φῂς ἴδιον αὐτῆς εἶναι, σώματός ἐστι πυκνότητα καὶ βάθος ἔχοντος· οὐθὲν γὰρ ἐθέλει τοῖς ἀραιοῖς ὑπόλειμμα φλογὸς οὐδ´ ἴχνος ἐμμένειν οὐδ´ ἔστιν ἄνθρακος γένεσις, οὗ μὴ στερέμνιον σῶμα δεξάμενον διὰ βάθους τὴν πύρωσιν καὶ σῷζον· ὥς που καὶ Ὅμηρος εἴρηκεν

« Αὐτὰρ ἐπεὶ πυρὸς ἄνθος ἀπέπτατο, παύσατο δὲ φλὸξ
ἀνθρακιὴν στορέσασα ».

Ὁ γὰρ ἄνθραξ ἔοικεν οὐ πῦρ ἀλλὰ σῶμα πεπυρωμένον εἶναι καὶ πεπονθὸς ὑπὸ πυρὸς στερεῷ καὶ ῥίζαν ἔχοντι προσμένοντος ὄγκῳ καὶ προσδιατρίβοντος· αἱ δὲ φλόγες [934c] ἀραιᾶς εἰσιν ἔξαψις καὶ ῥεύματα τροφῆς καὶ ὕλης, ταχὺ δι´ ἀσθένειαν ἀναλυομένης. Ὥστ´ οὐδὲν ἂν ὑπῆρχε τοῦ γεώδη καὶ πυκνὴν εἶναι τὴν σελήνην ἕτερον οὕτως ἐναργὲς τεκμήριον, εἴπερ αὐτῆς ἴδιον ἦν ὡς χρῶμα τὸ ἀνθρακῶδες.

Ἀλλ´ οὐκ ἔστιν, ὦ φίλε Φαρνάκη· πολλὰς γὰρ ἐκλείπουσα χρόας ἀμείβει καὶ διαιροῦσιν αὐτὰς οὕτως οἱ μαθηματικοὶ κατὰ χρόνον καὶ ὥραν ἀφορίζοντες· ἂν ἀφ´ ἑσπέρας ἐκλείπῃ, φαίνεται μέλαινα δεινῶς ἄχρι τρίτης ὥρας καὶ ἡμισείας· ἂν δὲ μέσῃ, τοῦτο δὴ τὸ ἐπιφοινίσσον ἵησι καὶ [πῦρ καὶ] πυρωπόν· ἀπὸ δ´ ἑβδόμης ὥρας καὶ ἡμισείας ἀνίσταται τὸ ἐρύθημα· καὶ τέλος ἤδη πρὸς ἕω λαμβάνει χρόαν κυανοειδῆ καὶ χαροπήν, ἀφ´ ἧς δὴ καὶ [934d] μάλιστα « γλαυκῶπιν » αὐτὴν οἱ ποιηταὶ καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἀνακαλοῦνται. Τοσαύτας οὖν χρόας ἐν τῇ σκιᾷ τὴν σελήνην λαμβάνουσαν ὁρῶντες οὐκ ὀρθῶς ἐπὶ μόνον καταφέρονται τὸ ἀνθρακῶδες, ὃ μάλιστα φήσαι τις ἂν ἀλλότριον αὐτῆς εἶναι καὶ μᾶλλον ὑπόμιγμα καὶ λεῖμμα τοῦ φωτὸς διὰ τῆς σκιᾶς περιλάμποντος, ἴδιον δὲ τὸ μέλαν καὶ γεῶδες. Ὅπου δὲ πορφυρίσιν ἐνταῦθα καὶ φοινικίσι λίμναις τε καὶ ποταμοῖς δεχομένοις ἥλιον ἐπίσκια χωρία γειτνιῶντα συγχρῴζεται καὶ περιλάμπεται, διὰ τὰς ἀνακλάσεις ἀποδιδόντα πολλοὺς καὶ διαφόρους ἀπαυγασμούς, [934e] τί θαυμαστὸν εἰ ῥεῦμα πολὺ σκιᾶς ἐμβάλλον ὥσπερ εἰς πέλαγος οὐράνιον οὐ σταθεροῦ φωτὸς οὐδ´ ἠρεμοῦντος ἀλλὰ μυρίοις ἄστροις περιελαυνομένου μίξεις τε παντοδαπὰς καὶ μεταβολὰς λαμβάνοντος, ἄλλην ἄλλοτε χρόαν ἐκματτόμενον ἀπὸ τῆς σελήνης ἐνταῦθ´ ἀποδίδωσιν; Ἄστρον μὲν γὰρ ἢ πῦρ οὐκ ἂν ἐν σκιᾷ διαφανείη μέλαν ἢ γλαυκὸν ἢ κυανοειδές, ὄρεσι δὲ καὶ πεδίοις καὶ θαλάσσαις πολλαὶ μὲν ἀφ´ ἡλίου μορφαὶ χρωμάτων ἐπιτρέχουσι καὶ σκιαῖς καὶ ὁμίχλαις, οἵας φαρμάκοις γραφικοῖς μιγνύμενον ἐπάγει βαφὰς τὸ λαμπρόν. Ὧν τὰ μὲν τῆς θαλάττης ἐπικεχείρηκεν [934f] ἁμωσγέπως ἐξονομάζειν Ὅμηρος « ἰοειδέα » καλῶν καί « οἴνοπα πόντον », αὖθις δέ « πορφύρεον κῦμα » « γλαυκήν » τ´ ἄλλως « θάλασσαν » καί «λευκὴν γαλήνην », τὰς δὲ περὶ τὴν γῆν διαφορὰς τῶν ἄλλοτ´ ἄλλως ἐπιφαινομένων χρωμάτων παρῆκεν ὡς ἀπείρους τὸ πλῆθος οὔσας.

Τὴν δὲ σελήνην οὐκ εἰκὸς ὥσπερ τὴν θάλασσαν μίαν ἔχειν ἐπιφάνειαν, ἀλλ´ ἐοικέναι μάλιστα τῇ γῇ τὴν φύσιν, ἣν ἐμυθολόγει Σωκράτης ὁ παλαιός, [935a] εἴτε δὴ ταύτην αἰνιττόμενος εἴτε δὴ ἄλλην τινὰ διηγούμενος. Οὐ γὰρ ἄπιστον οὐδὲ θαυμαστόν, εἰ μηδὲν ἔχουσα διεφθορὸς 〈ἐν〉 ἑαυτῇ μηδ´ ἰλυῶδες, ἀλλὰ φῶς τε καρπουμένη καθαρὸν ἐξ οὐρανοῦ καὶ θερμότητος οὐ διακαοῦς οὐδὲ μανικοῦ πυρὸς ἀλλὰ νοτεροῦ καὶ ἀβλαβοῦς καὶ κατὰ φύσιν ἔχοντος οὖσα πλήρης κάλλη τε θαυμαστὰ κέκτηται τόπων ὄρη τε φλογοειδῆ καὶ ζώνας ἁλουργοὺς ἔχει χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οὐκ ἐν βάθει διεσπαρμένον, ἀλλὰ πρὸς τοῖς πεδίοις ἐξανθοῦντα πολὺν ἢ πρὸς ὕψεσι λείοις προφερόμενον.

Toute l'assemblée applaudit fort à la démonstration de Lucius. « Vous avez, lui dis-je, conclu un beau raisonnement par une belle proportion, car il ne faut pas vous priver des éloges qui vous sont dus. — Eh bien ! reprit-il en riant, je veux en faire une seconde pour prouver que la lune a la plus grande analogie avec la terre, non seulement parce que ces deux planètes sont affectées de la même manière par une même cause, mais parce qu'elles produisent l'une et l'autre les mêmes effets. Vous m'accorderez sans doute que rien ne ressemble plus au coucher du soleil que son éclipse, surtout si vous vous souvenez de celle que cet astre souffrit, il y a peu de temps, qui nous laissa voir à l'heure de midi plusieurs étoiles en divers endroits du ciel, [931e] et pendant laquelle l'air n'eut pas plus de clarté que dans le crépuscule (27). Si vous ne voulez pas m'accorder mon assertion, notre ami Théon appellera contre vous en témoignage Mimnerme, Cydias, Archiloque, et avec eux Stésichore et Pindare (28), qui, dans les éclipses, se plaignent que l'univers a perdu sa plus brillante lumière ; qui disent que la nuit vient au milieu du jour, et que les rayons du soleil ont passé dans la route des ténèbres. A tous ces poètes il joindra Homère, qui dit que les visages des amants de Pénélope étaient environnés de ténèbres épaisses, et que le soleil, ne brillant plus au ciel pour eux, les plongeait dans une affreuse obscurité. Cela arrive naturellement, suivant ce poète,

Lorsqu'un des mois finit et que l'autre commence (29).

446 [931f] Le reste du raisonnement me paraît aussi exact et aussi concluant que les démonstrations mathématiques ; car la nuit est l'ombre de la terre, comme l'éclipse du soleil est l'ombre de la lune, qui fait que notre vue se replie sur elle-même. Quand le soleil se couche, il disparaît à nos yeux, parce que la terre se place entre cet astre et nous ; et lorsqu'il s'éclipse, il nous est dérobé par la lune. [932a] Dans les deux cas, il y a obscurité ; mais celle du soleil couchant est causée par la terre, et celle du soleil éclipsé l'est par la lune, dont l'ombre intercepte notre vue. De là il est facile de tirer la conséquence. Si ces effets sont les mêmes, les causes efficientes le sont aussi ; car il est absolument nécessaire que les mêmes accidents dans un même sujet naissent d'une même cause.

« Si dans les éclipses l'obscurité n'est pas aussi profonde que pendant la nuit et ne s'empare pas également de l'air, il ne faut pas s'en étonner. La substance du corps qui cause la nuit est bien de la même nature que celle du corps qui produit l'éclipse, mais leur grandeur n'est pas égale. Suivant les Égyptiens, si je ne me trompe, la lune n'est que la soixante-douzième partie de la terre ; [932b] et Anaxagore prétend qu'elle n'est pas plus grande que le Péloponnèse. Aristarque croit que le diamètre de la lune est à celui de la terre dans une proportion plus petite que dix-neuf à soixante, et un peu plus grande que quarante-trois à cent huit ; ce qui fait que la terre, à cause de sa grandeur, nous dérobe entièrement la vue du soleil ; elle lui oppose une masse très considérable, et cet obstacle dure autant que la nuit (30). Mais quoique la lune cache quelquefois tout le disque du soleil, l'éclipse n'a pas autant de durée ni de largeur ; il paraît toujours à sa circonférence un arc lumi- 447 neux qui empêche que l'obscurité ne soit aussi profonde. L'ancien Aristote, en expliquant pourquoi les éclipses de lune [932c] sont plus fréquentes que celles du soleil, entre plusieurs autres causes qu'il assigne, donne pour raison que le soleil est éclipsé par l'interposition de la lune entre cet astre et nous, et la lune, par celle de la terre, qui, étant beaucoup plus grande, nous cache plus souvent cette planète. Posidonius définit l'éclipse du soleil, la conjonction de cet astre avec la lune, dont l'ombre vient frapper notre vue. Car il n'y a d'éclipse que pour ceux dont la vue, étant arrêtée par l'ombre de la lune, ne peut voir le soleil. Dès qu'il avoue que l'ombre de cette planète parvient jusqu'à nous, je ne vois pas ce qu'il lui reste à dire ; car il est impossible qu'un astre ait de l'ombre. On n'appelle ombre que ce qui n'est pas éclairé, et [932d] la lumière ne fait point d'ombre ; au contraire, elle la fait disparaître.

Quels autres arguments employa-t-il ensuite ? — La lune, lui dis-je, souffrait alors une semblable éclipse. — Vous l'avez rappelé fort à propos, me répondit-il. Mais voulez-vous que, comme si vous étiez convenu que la lune s'éclipse lorsqu'elle tombe dans l'ombre de la terre, je poursuive mon discours ? ou préférez-vous que, par manière d'exercice, je vous démontre ce point, en vous rapportant toutes les preuves les unes après les autres ? — Je vous en conjure, lui dit Théon, exposez-nous-les. Pour moi, j'ai besoin d'être persuadé sur ce point, ayant seulement entendu dire [932e] que les éclipses arrivent quand ces trois corps, la terre, le soleil et la lune, se trouvent placés sur une même ligne, parce que alors ou la terre cache le soleil à la lune, ou la lune le dérobe à la terre. Le soleil est éclipsé quand la lune est entre les deux autres ; c'est au contraire la lune, quand la terre est au milieu. La première éclipse arrive dans les conjonctions, et la seconde dans les oppositions du soleil et de la lune. — Voici, dit Lucius, les principaux points qui furent 448 traités. Commençons, si vous le voulez, par l'argument tiré de la figure de l'ombre, qui est celle d'un cône, attendu que tout grand corps de feu ou de lumière qui a la forme sphérique circonscrit une masse de moindre grandeur, mais de même figure. De là vient qu'aux éclipses de lune, les lignes qui séparent les parties noires et obscures [932f] de celles qui sont claires et lumineuses, ont toujours leurs sections circulaires ; car les approches d'un corps sphérique, quelque marche qu'il ait, et soit qu'il en coupe un autre ou qu'il en soit coupé lui-même, tiennent toujours, à raison des similitudes, de la forme circulaire. Je passe au second argument. Vous savez que le bord oriental de la lune est éclipsé le premier, et que, dans les éclipses de soleil, c'est le bord occidental (31). L'ombre de la terre se meut d'orient en occident ; au contraire, le soleil et la lune vont d'occident en orient : [933a] nos yeux seuls peuvent nous en convaincre par les phénomènes que nous voyons, sans qu'il soit besoin de leurs raisonnements pour le prouver ; et cela démontre la cause des éclipses. Le soleil s'éclipse parce qu'il est atteint par un corps qui intercepte sa lumière, et la lune, parce qu'elle va au-devant du corps qui lui cache le soleil. Il est donc vraisemblable ou plutôt nécessaire que le soleil soit d'abord pris par la partie postérieure, et la lune par la partie antérieure. En effet, l'obstruction doit commencer par le côté d'où s'approche d'abord le corps obstruant. Or, la lune venant de l'occident pour joindre le soleil, dispute de course avec lui, et l'ombre de la 449 terre, par un mouvement contraire, vient de l'orient.

« Le troisième argument [933b] se tire de la durée et de la grandeur des éclipses. Quand celle de la lune arrive dans son apogée, elle ne dure pas longtemps. Si c'est dans son périgée, elle est plongée très avant dans l'ombre de la terre, et son émersion est fort longue. Cependant, quand elle est à son périgée, son mouvement est plus rapide ; dans son apogée, il est plus lent. Cette différence donc dans la durée de l'éclipse vient de l'ombre de la terre, qui, plus large vers sa base comme dans tous les cônes, va toujours en se rétrécissant jusqu'au sommet, qui se termine en pointe. Ainsi, dans son périgée, la lune est comme enveloppée dans de grands cercles, et traverse toute la profondeur de l'ombre dans sa parie la plus ténébreuse. [933c] A son apogée, elle est dans la partie de l'ombre la plus étroite, et après un obscurcissement léger et rapide, elle en sort très promptement. Je laisse les effets qui tiennent à des causes particulières.

Nous voyons que le feu a beaucoup plus d'éclat dans un lieu obscur, à cause de la densité de l'air ténébreux qui ne permet pas la diffusion de la clarté, mais la resserre et la contient ; peut-être aussi faut-il l'attribuer simplement à notre sensation, comme on voit que les corps chauds placés auprès de corps froids paraissent avoir beaucoup plus de chaleur, et que les plaisirs sont plus vifs après de grands travaux. De même la lumière paraît plus brillante dans les ténèbres, à cause des affections différentes qui partagent l'imagination. Mais la première raison paraît beaucoup plus vraisemblable, [933d] car, auprès du soleil, toute espèce de feu perd sa clarté ; elle s'émousse même et devient moins propre à brûler, parce que la chaleur du soleil dissipe toute sa force.

« S'il était donc vrai que la lune fût un astre trouble et limoneux, et qui n'eût à ce titre qu'un feu débile et sans vertu, comme le veulent les stoïciens, il serait assez na-450 turel qu'elle n'éprouvât aucun des accidents que nous lui voyons maintenant, ou même qu'elle en eût de tout contraires ; qu'elle parût lorsqu'elle se cache et qu'elle se cachât quand elle paraît, c'est-à-dire qu'obscurcie tout le reste du temps par l'éther qui l'environne, elle devînt visible et brillante après un intervalle de six ou de cinq mois, lorsqu'elle entrerait dans l'ombre de la terre. Car, sur quatre cent soixante-cinq pleines lunes écliptiques, quatre cent quatre reviennent au bout de six mois, [933e] et les autres au bout de cinq seulement (32). Il faudrait donc que, dans de telles circonstances, la lune, traversant l'ombre de la terre, déployât toute sa lumière ; et nous voyons au contraire qu'alors elle s'éclipse et perd tout son éclat, et que c'est lorsqu'elle en sort qu'elle reprend sa clarté ; souvent même elle paraît pendant le jour (33), ce qui prouve [933f] qu'elle est tout autre chose qu'un corps igné qui tienne de la nature des astres. »

Quand Lucius eut fini, Apollonide et Pharnace se réunirent pour combattre ses preuves. Pharnace, soutenu de son collègue, prit la parole. « C'est là précisément, dit-il 451 à Lucius, ce qui prouve que la lune est un astre ou un corps igné ; car elle n'est pas entièrement obscurcie dans les éclipses, mais elle a une certaine couleur de charbon ardent effrayante à voir, et qui lui est particulière (34).» Apollonide insista sur le terme d'ombre : il dit que les mathématiciens donnaient ce nom à tout lieu qui n'est pas éclairé ; que, par conséquent, le ciel ne pouvait jamais avoir d'ombre. [934a] Je leur répondis que cette objection était plutôt une vaine dispute de mots qu'un raisonnement physique ou mathématique sur la question même ; que, si l'on ne veut pas appeler ombre le lieu qui est obscurci par l'interposition de la terre, et dire seulement qu'il est privé de lumière, il faut toujours nécessairement que lorsque la lune se trouve dans ce lieu, elle devienne obscure. «En un mot, lui dis-je, il est contre toute raison de dire que l'ombre de la terre ne parvient pas jusqu'à l'endroit d'où l'ombre de la lune, atteignant notre vue et arrivant jusqu'à la terre, fait éclipser le soleil.

« Maintenant je m'adresse à vous, Pharnace. Cette couleur de charbon ardent [934b] que vous dites être particulière à la lune ne peut convenir qu'à un corps qui a de l'épaisseur et de la profondeur ; car il ne reste jamais aucune trace, aucune apparence de feu dans les corps dont la substance est rare et déliée, et on ne peut faire de charbon qu'avec des corps solides dont l'épaisseur puisse se pénétrer de feu et le conserver longtemps. Homère dit quelque part :

Lorsque dans le foyer il ne voit plus de flamme,

Il étend les charbons ;

car le charbon est moins un véritable feu qu'un corps igné et tout pénétré du feu qu'il conserve dans une masse solide et durable ; au lieu que la flamme [934c] est l'expansion  452 d'une matière rare qui lui sert d'aliment, mais que sa faiblesse fait promptement dissiper ; en sorte que rien ne prouverait davantage que la lune est un corps solide et terrestre, sinon que sa couleur propre fût celle du charbon.

« Mais ce n'est point là, mon cher Pharnace, sa couleur particulière ; et la lune, pendant son éclipse, prend successivement plusieurs couleurs différentes que les mathématiciens déterminent suivant le temps et l'heure, et qu'ils distinguent ainsi : quand elle s'éclipse vers le soir, elle paraît d'un noir effrayant jusqu'à trois heures et demie ; si c'est à minuit, elle jette une couleur rougeâtre qui tient de celle du feu ; après sept heures et demie, sa couleur est purement rouge ; enfin, vers l'aube du jour, sa teinte est d'un bleu tirant sur le gris, ce qui lui fait donner par les poètes, et en particulier par Empédocle, [934d] le surnom de glaucopis (35). Puis donc que nous voyons la lune prendre successivement dans l'ombre tant de couleurs différentes, les stoïciens ont tort de ne lui attribuer que celle du charbon ardent, qu'on pourrait dire au contraire lui être moins propre qu'aucune autre, puisqu'elle est formée de rayons affaiblis qui brillent à travers l'ombre, et que la couleur noirâtre et terreuse serait plutôt celle de la lune. Nous voyons ici-bas que les lacs et les étangs, qui sont frappés des rayons du soleil, prennent à leur surface une teinte de rouge et de pourpre, et que les lieux voisins qui sont dans l'ombre offrent une légère nuance des mêmes couleurs, et, par l'effet des mêmes réflexions, renvoient plusieurs traits de lumière. [934e] Faut-il donc s'étonner si un grand fleuve d'ombre venant à tomber dans la vaste mer de la lumière céleste, qui, loin d'être stable et tranquille, est agitée par un nombre infini d'astres et reçoit toutes sortes de mélanges et de changements, faut-il, dis-je, s'étonner que cette 453 ombre nous renvoie les diverses couleurs que la lune lui imprime ? Un astre ou une masse de feu ne peuvent, dans l'ombre, paraître noirs, bleus ou grisâtres ; mais on voit se succéder sur les montagnes, sur les plaines et sur les mers, plusieurs sortes de couleurs que produit la réflexion du soleil, et qui sont l'effet du mélange de la lumière avec les ombres et les nuages, qu'on peut comparer aux premières matières que les peintres emploient pour leurs couleurs. [934f] Homère, pour exprimer ces diverses teintes qui paraissent sur la mer, dit que l'Océan a la couleur de la violette ou du vin ; que les flots sont teints de pourpre ou de bleu, et il désigne le calme par la blancheur. Quant à la variété des couleurs dont la terre se nuance, il n'en a point parlé, sans doute parce que le nombre en est infini.

« Il n'est pas vraisemblable que la lune n'ait, comme la mer, qu'une surface unie : elle doit plutôt ressembler à la terre, dont l'ancien Socrate [935a] raconte tant de choses fabuleuses, soit qu'il désigne d'une manière énigmatique celle que nous habitons, soit qu'il parle de quelque autre. Il n'est pas incroyable, il n'est pas même étonnant que la lune, qui n'a en soi rien de corrompu, rien de limoneux, qui reçoit du ciel une lumière pure et toute pénétrée d'une chaleur qui, loin de répandre des feux violents et nuisibles, n'a que des influences naturelles, douces et bienfaisantes, il n'est pas étonnant qu'elle ait sur son globe des lieux d'une beauté ravissante, des montagnes resplendissantes comme la flamme, des bandes couleur de pourpre, des mines abondantes d'or et d'argent non éparses dans l'intérieur de son globe, mais qui se trouvent à fleur de terre dans ses plaines ou le long des collines douces et unies qui sont à sa surface.

Εἰ δὲ τούτων ὄψις ἀφικνεῖται διὰ τῆς σκιᾶς ἄλλοτ´ ἄλλη [935b] πρὸς ἡμᾶς ἐξαλλαγῇ καὶ διαφορᾷ τινι τοῦ περιέχοντος, τό γε μὴν τίμιον οὐκ ἀπόλλυσι τῆς δόξης οὐδὲ τὸ θεῖον ἡ σελήνη, γῆ τις ... ἱερὰ πρὸς ἀνθρώπων νομιζομένη μᾶλλον ἢ πῦρ θολερόν, ὥσπερ οἱ Στωικοὶ λέγουσι, καὶ τρυγῶδες. Πῦρ μέν γε παρὰ Μήδοις καὶ Ἀσσυρίοις βαρβαρικὰς ἔχει τιμάς, οἳ φόβῳ τὰ βλάπτοντα θεραπεύουσι πρὸ τῶν σεμνῶν ἀφοσιούμενοι, τὸ δὲ γῆς ὄνομα παντί που φίλον Ἕλληνι καὶ τίμιον, καὶ πατρῷον ἡμῖν ὥσπερ ἄλλον τινὰ θεῶν σέβεσθαι. Πολλοῦ δὲ δέομεν ἄνθρωποι τὴν σελήνην, γῆν οὖσαν ὀλυμπίαν, ἄψυχον ἡγεῖσθαι σῶμα [935c] καὶ ἄνουν καὶ ἄμοιρον ὧν θεοῖς ἀπάρχεσθαι προσήκει, νόμῳ τε τῶν ἀγαθῶν ἀμοιβὰς τίνοντας καὶ κατὰ φύσιν σεβομένους τὸ κρεῖττον ἀρετῇ καὶ δυνάμει καὶ τιμιώτερον.

Ὥστε μηδὲν οἰώμεθα πλημμελεῖν γῆν αὐτὴν θέμενοι, τὸ δὲ φαινόμενον τουτὶ πρόσωπον αὐτῆς, ὥσπερ ἡ παρ´ ἡμῖν ἔχει γῆ κόλπους τινὰς μεγάλους, οὕτως ἐκείνην ἀνεπτύχθαι βάθεσι μεγάλοις καὶ ῥήξεσιν ὕδωρ ἢ ζοφερὸν ἀέρα περιέχουσιν, ὧν ἐντὸς οὐ καθίησιν οὐδ´ ἐπιψαύει τὸ τοῦ ἡλίου φῶς, ἀλλ´ ἐκλείπει καὶ διεσπασμένην ἐνταῦθα τὴν ἀνάκλασιν ἀποδίδωσιν.»

Ὑπολαβὼν δ´ ὁ Ἀπολλωνίδης « Εἶτ´, ὦ πρὸς αὐτῆς » [935d] ἔφη « τῆς Σελήνης, δυνατὸν εἶναι δοκεῖ ὑμῖν ῥηγμάτων τινῶν ἢ φαράγγων εἶναι σκιὰς κἀκεῖθεν ἀφικνεῖσθαι δεῦρο πρὸς τὴν ὄψιν, ἢ τὸ συμβαῖνον οὐ λογίζεσθε κἀγὼ τουτὶ εἴπω; Ἀκούοιτε δὲ καίπερ οὐκ ἀγνοοῦντες. Ἡ μὲν διάμετρος τῆς σελήνης δυοκαίδεκα δακτύλους ἔχει τὸ φαινόμενον ἐν τοῖς μέσοις ἀποστήμασι μέγεθος. Τῶν δὲ μελάνων καὶ σκιερῶν ἕκαστον ἡμιδακτυλίου φαίνεται μεῖζον, ὥστε τῆς διαμέτρου μεῖζον ἢ εἰκοστοτέταρτον εἶναι. Καὶ μήν, εἰ μόνων ὑποθοίμεθα τὴν περίμετρον τῆς σελήνης τρισμυρίων σταδίων μυρίων δὲ τὴν διάμετρον, κατὰ τὸ ὑποκείμενον οὐκ ἔλαττον ἂν εἴη πεντακοσίων σταδίων [935e] ἐν αὐτῇ τῶν σκιερῶν ἕκαστον. Ὅρα δὴ πρῶτον, ἂν ᾖ δυνατὸν τῇ σελήνῃ τηλικαῦτα βάθη καὶ τηλικαύτας εἶναι τραχύτητας ὥστε σκιὰν ποιεῖν τοσαύτην, ἔπειτα πῶς οὖσαι τηλικαῦται τὸ μέγεθος ὑφ´ ἡμῶν οὐχ ὁρῶνται. »

Κἀγὼ μειδιάσας πρὸς αὐτόν « Εὖγ´» ἔφην « ὅτι τοιαύτην ἐξεύρηκας ἀπόδειξιν, ὦ Ἀπολλωνίδη, δι´ ἧς κἀμὲ καὶ σαυτὸν ἀποδείξεις τῶν Ἀλωαδῶν ἐκείνων εἶναι μείζονας, οὐκ ἐν ἅπαντι μέντοι χρόνῳ τῆς ἡμέρας ἀλλὰ πρωῒ μάλιστα καὶ δείλης, 〈εἴ γ´〉 οἴει, τὰς σκιὰς ἡμῶν τοῦ ἡλίου ποιοῦντος ἠλιβάτους, τὸν καλὸν τοῦτο τῇ αἰσθήσει παρέχειν συλλογισμόν, [935f] ὡς, εἰ μέγα τὸ σκιαζόμενον, ὑπερμέγεθες τὸ σκιάζον. Ἐν Λήμνῳ μὲν οὐδέτερος ἡμῶν εὖ οἶδ´ ὅτι γέγονε, τουτὶ μέντοι τὸ τεθρυλημένον ἰαμβεῖον ἀμφότεροι πολλάκις ἀκηκόαμεν

« Ἄθως καλύψει πλευρὰ Λημνίας βοός·»

ἐπιβάλλει γὰρ ἡ σκιὰ τοῦ ὄρους, ὡς ἔοικε, χαλκέῳ τινι βοιδίῳ, [936a] μῆκος ἀποτείνουσα διὰ τῆς θαλάττης οὐκ ἔλαττον ἑπτακοσίων σταδίων, *** τὸ κατασκιάζον ὕψος εἶναι. Διὰ τίν´ αἰτίαν; Ὅτι πολλαπλασίους αἱ τοῦ φωτὸς ἀποστάσεις τῶν σωμάτων τὰς σκιὰς ποιοῦσι. Δεῦρο δὴ θεῶ καὶ τῆς σελήνης, ὅτε πάμμηνός ἐστι καὶ μάλιστα τὴν ἰδέαν ἔναρθρον τοῦ προσώπου βαθύτητι τῆς σκιᾶς ἀποδίδωσι, τὸ μέγιστον ἀπέχοντα διάστημα τὸν ἥλιον· ἡ γὰρ ἀπόστασις τοῦ φωτὸς αὕτη τὴν σκιὰν μεγάλην, οὐ τὰ μεγέθη τῶν ὑπὲρ τὴν σελήνην ἀνωμαλιῶν πεποίηκε. Καὶ μὴν οὐδὲ τῶν ὀρῶν τὰς ὑπεροχὰς ἐῶσι μεθ´ ἡμέραν αἱ [936b] περιαυγαὶ τοῦ ἡλίου καθορᾶσθαι, τὰ μέντοι βαθέα καὶ κοῖλα φαίνεται καὶ σκιώδη πόρρωθεν. Οὐδὲν οὖν ἄτοπον, εἰ καὶ τῆς σελήνης τὴν ἀντίλαμψιν καὶ τὸν ἐπιφωτισμὸν οὐκ ἔστι καθορᾶν ἀκριβῶς, αἱ δὲ τῶν σκιερῶν παραθέσεις παρὰ τὰ λαμπρὰ τῇ διαφορᾷ τὴν ὄψιν οὐ λανθάνουσιν.

Ἀλλ´ ἐκεῖνο μᾶλλον » ἔφην « ἐλέγχειν δοκεῖ τὴν λεγομένην ἀνάκλασιν ἀπὸ τῆς σελήνης, ὅτι τοὺς ἐν ταῖς ἀνακλωμέναις αὐγαῖς ἑστῶτας οὐ μόνον συμβαίνει τὸ φωτιζόμενον ὁρᾶν, ἀλλὰ καὶ τὸ φωτίζον. Ὅταν γὰρ αὐγῆς ἀφ´ ὕδατος πρὸς τοῖχον ἁλλομένης ὄψις ἐν αὐτῷ τῷ πεφωτισμένῳ κατὰ τὴν ἀνάκλασιν τόπῳ γένηται, τὰ τρία [936c] καθορᾷ, τήν τ´ ἀνακλωμένην αὐγὴν καὶ τὸ ποιοῦν ὕδωρ τὴν ἀνάκλασιν καὶ τὸν ἥλιον αὐτόν, ἀφ´ οὗ τὸ φῶς τῷ ὕδατι προσπίπτον ἀνακέκλασται. Τούτων δ´ ὁμολογουμένων καὶ φαινομένων κελεύουσι τοὺς ἀνακλάσει φωτίζεσθαι τὴν γῆν ὑπὸ τῆς σελήνης ἀξιοῦντας ἐπιδεικνύναι νύκτωρ ἐμφαινόμενον τῇ σελήνῃ τὸν ἥλιον, ὥσπερ ἐμφαίνεται τῷ ὕδατι μεθ´ ἡμέραν, ὅταν ἀνάκλασις ἀπ´ αὐτοῦ γένηται· μὴ φαινομένου δὲ τούτου, κατ´ ἄλλον οἴονται τρόπον, οὐκ ἀνακλάσει, γίνεσθαι τὸν φωτισμόν· εἰ δὲ μὴ τοῦτο, μηδὲ γῆν εἶναι τὴν σελήνην ».

« Τί οὖν » ἔφη « πρὸς αὐτοὺς λεκτέον »; [936d] Ὁ Ἀπολλωνίδης· « Κοινὰ γὰρ ἔοικε καὶ πρὸς ἡμᾶς εἶναι τὰ τῆς ἀνακλάσεως. » « Ἀμέλει τρόπον τινά » ἔφην ἐγώ « κοινά, τρόπον δ´ ἄλλον οὐ κοινά. Πρῶτον δ´ ὅρα τὰ τῆς εἰκόνος ὡς « ἄνω ποταμῶν » καὶ τραπέμπαλιν λαμβάνουσιν. Ἐπὶ γῆς γάρ ἐστι καὶ κάτω τὸ ὕδωρ, ὑπὲρ γῆς δὲ σελήνη καὶ μετέωρος· ὅθεν ἀντίστροφον αἱ κεκλασμέναι τὸ σχῆμα τῆς γωνίας ποιοῦσι, τῆς μὲν ἄνω πρὸς τῇ σελήνῃ τῆς δὲ κάτω πρὸς τῇ γῇ τὴν κορυφὴν ἐχούσης. Μὴ ἅπασαν οὖν ἰδέαν κατόπτρων μηδ´ ἐκ πάσης ἀποστάσεως ὁμοίαν ἀνάκλασιν ποιεῖν ἀξιούτωσαν, ἐπεὶ μάχονται πρὸς τὴν ἐνάργειαν. Οἱ δὲ σῶμα [936e] μὴ λεπτὸν μηδὲ λεῖον, ὥσπερ ἐστὶ τὸ ὕδωρ, ἀποφαίνοντες τὴν σελήνην ἀλλ´ ἐμβριθὲς καὶ γεῶδες οὐκ οἶδ´ ὅπως ἀπαιτοῦνται τοῦ ἡλίου τὴν ἔμφασιν ἐν αὐτῇ πρὸς τὴν ὄψιν. Οὐδὲ γὰρ τὸ γάλα τοὺς τοιούτους ἐσοπτρισμοὺς ἀποδίδωσιν οὐδὲ ποιεῖ τῆς ὄψεως ἀνακλάσεις διὰ τὴν ἀνωμαλίαν καὶ τραχύτητα τῶν μορίων· πόθεν γε τὴν σελήνην δυνατόν ἐστιν ἀναπέμπειν ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ὄψιν, ὥσπερ ἀναπέμπει τὰ λειότερα τῶν ἐσόπτρων; Καίτοι καὶ ταῦτα δήπουθεν, ἐὰν ἀμυχή τις ἢ ῥύπος ἢ τραχύτης καταλάβῃ τὸ σημεῖον [ἂν], ἀφ´ οὗ πέφυκεν ἡ ὄψις ἀνακλασθῆναι, [936f] τυφλοῦται, καὶ βλέπεται μὲν αὐτά, τὴν δ´ ἀνταύγειαν οὐκ ἀποδίδωσιν. Ὁ δ´ ἀξιῶν ἢ καὶ τὴν ὄψιν ἡμῶν ἐπὶ τὸν ἥλιον ἢ μηδὲ τὸν ἥλιον ἐφ´ ἡμᾶς ἀνακλᾶν ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν σελήνην ἡδύς ἐστι τὸν ὀφθαλμὸν ἥλιον ἀξιῶν εἶναι φῶς δὲ τὴν ὄψιν οὐρανὸν δὲ τὸν ἄνθρωπον.

Τοῦ μὲν γὰρ ἡλίου δι´ εὐτονίαν καὶ λαμπρότητα πρὸς τῇ σελήνῃ γινομένην μετὰ πληγῆς τὴν ἀνάκλασιν φέρεσθαι πρὸς ἡμᾶς εἰκός ἐστιν· ἡ δ´ ὄψις ἀσθενὴς οὖσα καὶ λεπτὴ καὶ ὀλιγοστὴ τί θαυμαστὸν εἰ μήτε πληγὴν ἀνακρουστικὴν ποιεῖ μήτ´ ἀφαλλομένης τηρεῖ τὴν συνέχειαν ἀλλὰ θρύπτεται καὶ ἀπολείπει, πλῆθος οὐκ ἔχουσα φωτὸς [937a] ὥστε μὴ διασπᾶσθαι περὶ τὰς ἀνωμαλίας καὶ τραχύτητας; Ἀπὸ μὲν γὰρ ὕδατος καὶ τῶν ἄλλων ἐσόπτρων ἰσχύουσαν ἔτι τῆς ἀρχῆς ἐγγὺς οὖσαν ἐπὶ τὸν ἥλιον ἅλλεσθαι τὴν ἀνάκλασιν οὐκ ἀδύνατόν ἐστιν· ἀπὸ δὲ τῆς σελήνης, κἂν γίνωνταί τινες ὀλισθήσεις αὐτῆς, ἀσθενεῖς ἔσονται καὶ ἀμυδραὶ καὶ προαπολείπουσαι διὰ τὸ μῆκος τῆς ἀποστάσεως. Καὶ γὰρ ἄλλως τὰ μὲν κοῖλα τῶν ἐσόπτρων εὐτονωτέραν ποιεῖ τῆς προηγουμένης αὐγῆς τὴν ἀνακλωμένην, ὥστε καὶ φλόγας ἀναπέμπειν πολλάκις, τὰ δὲ κυρτὰ καὶ τὰ σφαιροειδῆ τῷ μὴ πανταχόθεν ἀντερείδειν ἀσθενῆ καὶ ἀμαυράν ... . [937b] Ὁρᾶτε δήπουθεν, ὅταν ἴριδες δύο φανῶσι, νέφους νέφος ἐμπεριέχοντος, ἀμαυρὰ ποιοῦσαν καὶ ἀσαφῆ τὰ χρώματα τὴν περιέχουσαν· τὸ γὰρ ἐκτὸς νέφος ἀπωτέρω τῆς ὄψεως κείμενον οὐκ εὔτονον οὐδ´ ἰσχυρὰν τὴν ἀνάκλασιν ἀποδίδωσι. Καὶ τί δεῖ πλείονα λέγειν; Ὅπου γὰρ τὸ τοῦ ἡλίου φῶς ἀνακλώμενον ἀπὸ τῆς σελήνης τὴν μὲν θερμότητα πᾶσαν ἀποβάλλει, τῆς δὲ λαμπρότητος αὐτοῦ λεπτὸν ἀφικνεῖται μόλις πρὸς ἡμᾶς καὶ ἀδρανὲς λείψανον, ἦπου τῆς ὄψεως τὸν ἴσον φερομένης δίαυλον ἐνδέχεται μόριον ὁτιοῦν λείψανον ἐξικέσθαι πρὸς [937c] τὸν ἥλιον ἀπὸ τῆς σελήνης; Ἐγὼ μὲν οὐκ οἶμαι. Σκοπεῖτε δ´ » εἶπον « Καὶ ὑμεῖς· εἰ τὰ αὐτὰ πρὸς τὸ ὕδωρ καὶ τὴν σελήνην ἔπασχεν ἡ ὄψις, ἔδει καὶ γῆς καὶ φυτῶν καὶ ἀνθρώπων καὶ ἄστρων ἐμφάσεις ποιεῖν τὴν πανσέληνον, οἵας τὰ λοιπὰ ποιεῖται τῶν ἐσόπτρων· εἰ δ´ οὐ γίνονται πρὸς ταῦτα τῆς ὄψεως ἀνακλάσεις δι´ ἀσθένειαν αὐτῆς ἢ τραχύτητα τῆς σελήνης, μηδὲ πρὸς τὸν ἥλιον ἀπαιτῶμεν.

Ἡμεῖς μὲν οὖν » ἔφην, « ὅσα μὴ διαπέφευγε τὴν μνήμην τῶν ἐκεῖ λεχθέντων, ἀπηγγέλκαμεν· ὥρα δὲ καὶ Σύλλαν παρακαλεῖν μᾶλλον δ´ ἀπαιτεῖν τὴν διήγησιν, [937d] οἷον ἐπὶ ῥητοῖς ἀκροατὴν γεγενημένον· ὥστε, εἰ δοκεῖ, καταπαύσαντες τὸν περίπατον καὶ καθίσαντες ἐπὶ τῶν βάθρων ἑδραῖον αὐτῷ παράσχωμεν ἀκροατήριον. » Ἔδοξε δὴ ταῦτα, καὶ καθισάντων ἡμῶν ὁ Θέων « Ἐγώ τοι, ὦ Λαμπρία » εἶπεν « ἐπιθυμῶ μὲν οὐδενὸς ἧττον ὑμῶν ἀκοῦσαι τὰ λεχθησόμενα, πρότερον δ´ ἂν ἡδέως ἀκούσαιμι περὶ τῶν οἰκεῖν λεγομένων ἐπὶ τῆς σελήνης, οὐκ εἰ κατοικοῦσί τινες ἀλλ´ εἰ δυνατὸν ἐκεῖ κατοικεῖν. Εἰ γὰρ οὐ δυνατόν, ἄλογον καὶ τὸ γῆν εἶναι τὴν σελήνην. Δόξει γὰρ πρὸς οὐθὲν ἀλλὰ μάτην γεγονέναι μήτε καρποὺς ἐκφέρουσα [937e] μήτ´ ἀνθρώποις τισὶν ἕδραν παρέχουσα καὶ γένεσιν καὶ δίαιταν· ὧν ἕνεκα καὶ ταύτην γεγονέναι φαμὲν κατὰ Πλάτωνα « τροφὸν ἡμετέραν ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ἀτρεκῆ φύλακα καὶ δημιουργόν ». Ὁρᾷς δ´ ὅτι πολλὰ λέγεται καὶ σὺν γέλωτι καὶ μετὰ σπουδῆς περὶ τούτων. Τοῖς μὲν γὰρ ὑπὸ τὴν σελήνην οἰκοῦσιν ὥσπερ Ταντάλοις ἐκ κεφαλῆς ἐκκρέμασθαί φασι, τοὺς δ´ οἰκοῦντας αὖ πάλιν ἐπ´ αὐτῆς ὥσπερ Ἰξίονας ἐνδεδεμένους ῥύμῃ τόση... . Καίτοι μίαν οὐ κινεῖται κίνησιν, ἀλλ´, ὥς που καὶ λέγεται, Τριοδῖτίς ἐστιν, ἅμα μῆκος ἐπὶ τοῦ ζῳδιακοῦ καὶ πλάτος φερομένη καὶ βάθος· ὧν [937f] τὴν μὲν περιδρομὴν τὴν δ´ ἕλικα τὴν δ´ οὐκ οἶδα πῶς ἀνωμαλίαν ὀνομάζουσιν οἱ μαθηματικοί, καίπερ οὐδεμίαν † ὁμαλὴν οὐδὲ τεταγμένην ταῖς ἀποκαταστάσεσιν ὁρῶντες ἔχουσαν.

Οὔκουν εἰ λέων τις ἔπεσεν ὑπὸ ῥύμης εἰς Πελοπόννησον, ἄξιόν ἐστι θαυμάζειν, ἀλλ´ ὅπως οὐ μυρί´ ὁρῶμεν ἀεὶ « πεσήματ´ ἀνδρῶν καὶ ἀπολακτισμοὺς βίων » ἐκεῖθεν οἷον ἐκκυβιστώντων καὶ περιτρεπομένων. [938a] Καὶ γὰρ γελοῖον περὶ μονῆς τῶν ἐκεῖ διαπορεῖν, εἰ μὴ γένεσιν μηδὲ σύστασιν ἔχειν δύνανται. Ὅπου γὰρ Αἰγύπτιοι καὶ Τρωγλοδῦται, οἷς ἡμέρας μιᾶς ἀκαρὲς ἵσταται κατὰ κορυφὴν ὁ ἥλιος ἐν τροπαῖς εἶτ´ ἄπεισιν, ὀλίγον ἀπέχουσι τοῦ κατακεκαῦσθαι ξηρότητι τοῦ περιέχοντος, ἦπου τοὺς ἐπὶ τῆς σελήνης εἰκός ἐστι δώδεκα θερείας ὑπομένειν ἔτους ἑκάστου, κατὰ μῆνα τοῦ ἡλίου πρὸς κάθετον αὐτοῖς ἐφισταμέ�ου καὶ στηρίζοντος, ὅταν ᾖ πανσέληνος; Πνεύματά γε μὴν καὶ νέφη καὶ ὄμβρους, ὧν χωρὶς οὔτε γένεσις φυτῶν ἔστιν οὔτε σωτηρία γενομένοις, [938b] ἀμήχανον ἐκεῖ διανοηθῆναι συνιστάμενα διὰ θερμότητα καὶ λεπτότητα τοῦ περιέχοντος. Οὐδὲ γὰρ ἐνταῦθα τῶν ὀρῶν τὰ ὑψηλὰ δέχεται τοὺς ἀγρίους καὶ ἐναντίους χειμῶνας, ἀλλ´ ... ἤδη καὶ σάλον ἔχων ὑπὸ κουφότητος ὁ ἀὴρ ἐκφεύγει τὴν σύστασιν ταύτην καὶ πύκνωσιν. Εἰ μὴ νὴ Δία φήσομεν, ὥσπερ ἡ Ἀθηνᾶ τῷ Ἀχιλλεῖ νέκταρός τι καὶ ἀμβροσίας ἐνέσταξε μὴ προσιεμένῳ τροφήν, οὕτω τὴν σελήνην, Ἀθηνᾶν λεγομένην καὶ οὖσαν, τρέφειν τοὺς ἄνδρας ἀμβροσίαν ἀνιεῖσαν αὐτοῖς ἐφημέριον, ὡς Φερεκύδης ὁ παλαιὸς οἴεται σιτεῖσθαι τοὺς θεούς. Τὴν μὲν γὰρ Ἰνδικὴν ῥίζαν, ἥν φησι Μεγασθένης τοὺς 〈μήτ´ ἐσθίοντας〉 [938c] μήτε πίνοντας ἀλλ´ ἀστόμους ὄντας ὑποτύφειν καὶ θυμιᾶν καὶ τρέφεσθαι τῇ ὀσμῇ, πόθεν ἄν τις ἐκεῖ φυομένην λάβοι μὴ βρεχομένης τῆς σελήνης; »

Ταῦτα τοῦ Θέωνος εἰπόντος 〈« Κάλλιστά〉 γε » ἔφην « καὶ ἄριστα τῇ παιδιᾷ τοῦ λόγου τὰς ὀφρῦς 〈ἡμῶν ἔλυσας· δι´〉 ἃ καὶ θάρσος ἡμῖν ἐγγίνεται πρὸς τὴν ἀπόκρισιν, μὴ πάνυ πικρὰν μηδ´ αὐστηρὰν εὐθύνην προσδοκῶσι. Καὶ γὰρ ὡς ἀληθῶς τῶν σφόδρα πεπεισμένων τὰ τοιαῦτα διαφέρουσιν 〈οὐδὲν〉 οἱ σφόδρα δυσκολαίνοντες αὐτοῖς καὶ διαπιστοῦντες ἀλλὰ μὴ πράως τὸ δυνατὸν καὶ τὸ ἐνδεχόμενον ἐθέλοντες ἐπισκοπεῖν. Εὐθὺς οὖν τὸ πρῶτον οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστιν, εἰ μὴ κατοικοῦσιν ἄνθρωποι [938d] τὴν σελήνην, μάτην γεγονέναι καὶ πρὸς μηθέν. Οὐδὲ γὰρ τήνδε τὴν γῆν δι´ ὅλης ἐνεργὸν οὐδὲ προσοικουμένην ὁρῶμεν, ἀλλὰ μικρὸν αὐτῆς μέρος ὥσπερ ἄκροις τισὶν ἢ χερρονήσοις ἀνέχουσιν ἐκ βυθοῦ γόνιμόν ἐστι ζῴων καὶ φυτῶν, τῶν δ´ ἄλλων τὰ μὲν ἔρημα καὶ ἄκαρπα χειμῶσι καὶ αὐχμοῖς, τὰ δὲ πλεῖστα κατὰ τῆς μεγάλης δέδυκε θαλάσσης. Ἀλλὰ σύ, τὸν Ἀρίσταρχον ἀγαπῶν ἀεὶ καὶ θαυμάζων, οὐκ ἀκούεις Κράτητος ἀναγινώσκοντος

« Ὠκεανός, ὅσπερ γένεσις πάντεσσι τέτυκται
ἀνδράσιν ἠδὲ θεοῖς, πλείστην ἐπὶ γαῖαν ἵησιν.»

Ἀλλὰ πολλοῦ δεῖ μάτην ταῦτα γεγονέναι· καὶ γὰρ ἀναθυμιάσεις [938e] ἡ θάλασσα μαλακὰς ἀνίησι, καὶ τῶν πνευμάτων τὰ ἥδιστα θέρους ἀκμάζοντος ἐκ τῆς ἀοικήτου καὶ κατεψυγμένης αἱ χιόνες ἀτρέμα διατηκόμεναι χαλῶσι καὶ διασπείρουσιν, « ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς » ἕστηκεν ἀτρεκὴς ἐν μέσῳ « φύλαξ » κατὰ Πλάτωνα « καὶ δημιουργός ». Οὐδὲν οὖν κωλύει καὶ τὴν σελήνην ζῴων μὲν ἔρημον εἶναι, παρέχειν δ´ ἀνακλάσεις τε τῷ φωτὶ περὶ αὐτὴν διαχεομένῳ καὶ συρροὴν ταῖς τῶν ἀστέρων αὐγαῖς ἐν αὐτῇ καὶ σύγκρασιν, ᾗ συνεκπέττει τε τὰς ἀπὸ τῆς γῆς ἀναθυμιάσεις ἅμα τε καὶ τοῦ ἡλίου τὸ ἔμπυρον ἄγαν καὶ σκληρὸν ἀνίησι. Καί πού τι καὶ παλαιᾷ φήμῃ διδόντες Ἄρτεμιν [938f] αὐτὴν νομισθῆναι φήσομεν ὡς παρθένον καὶ ἄγονον, ἄλλως δὲ βοηθητικὴν καὶ ὠφέλιμον.

Ἐπεὶ τῶν γ´ εἰρημένων οὐδέν, ὦ φίλε Θέων, ἀδύνατον δείκνυσι τὴν λεγομένην ἐπ´ αὐτῆς οἴκησιν. Ἥ τε γὰρ δίνη πολλὴν ἔχουσα πραότητα καὶ γαλήνην ἐπιλεαίνει τὸν ἀέρα καὶ διανέμει συγκατακοσμούμενον, [939a] ὥστε μηδὲν εἶναι δέος ἐκπεσεῖν καὶ ἀποσφαλῆναι τοὺς ἐκεῖ βεβηκότας, † εἰ δὲ μὴ δὲ αὐτὴ † καὶ τὸ ποικίλον τοῦτο τῆς φορᾶς καὶ πεπλανημένον οὐκ ἀνωμαλίας οὐδὲ ταραχῆς ἐστιν, ἀλλὰ θαυμαστὴν ἐπιδείκνυνται τάξιν ἐν τούτοις καὶ πορείαν οἱ ἀστρολόγοι κύκλοις τισὶ περὶ κύκλους ἑτέρους ἐξελιττομένοις συνάγοντες, 〈οἳ ἄγουσιν〉 αὐτὴν οἱ μὲν ἀτρεμοῦσαν, οἱ δὲ λείως καὶ ὁμαλῶς ἀεὶ τάχεσι τοῖς αὐτοῖς ἀνθυποφερομένην· αὗται γὰρ αἱ τῶν κύκλων ἐπιβάσεις καὶ περιαγωγαὶ καὶ σχέσεις πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς ἡμᾶς τὰ φαινόμενα τῆς κινήσεως ὕψη καὶ βάθη καὶ τὰς κατὰ [939b] πλάτος παραλλάξεις ἅμα ταῖς κατὰ μῆκος αὐτῆς περιόδοις ἐμμελέστατα συμπεραίνουσι.

Τὴν δὲ πολλὴν θερμότητα καὶ συνεχῆ πύρωσιν ὑφ´ ἡλίου [οὐ] παύσῃ φοβούμενος, ἂν πρῶτον μὲν ἀντιθῇς † ταῖς ἕνδεκα θεριναῖς συνόδοις τὰς πανσελήνους· εἴσῃ † δὲ τὸ συνεχὲς τῆς μεταβολῆς ταῖς ὑπερβολαῖς χρόνον οὐκ ἐχούσαις πολὺν ἐμποιεῖν κρᾶσιν οἰκείαν καὶ τὸ ἄγαν ἑκατέρας ἀφαιρεῖν· διὰ μέσου δὲ τούτων, ὡς εἰκός, ὥραν ἔαρι προσφορωτάτην ἔχουσιν. Ἔπειτα πρὸς μὲν ἡμᾶς καθίησι δι´ ἀέρος θολεροῦ καὶ συνεπερείδοντος τὴν θερμότητα ταῖς ἀναθυμιάσεσι τρεφομένην, ἐκεῖ δὲ λεπτὸς ὢν [939c] καὶ διαυγὴς ὁ ἀὴρ σκίδνησι καὶ διαχεῖ τὴν αὐγήν, ὑπέκκαυμα καὶ σῶμα μηδὲν ἔχουσαν.

suite

« L'image de ces divers objets, qui parvient jusqu'à nous à travers l'ombre, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, [935b] les changements et les variations qu'éprouve l'air 454 dont la lune est environnée, ne font rien perdre à cette planète de l'opinion que nous avons de sa divinité ni de la vénération qu'on lui doit ; elle n'en est pas moins estimée par les hommes une terre céleste plutôt qu'un feu trouble et bourbeux, comme le croient les stoïciens. Le feu lui-même reçoit chez les Mèdes et les Assyriens des honneurs barbares. Ces peuples adorent par crainte ce qui peut leur nuire, et lui rendent de plus grands hommages qu'aux êtres qui sont saints de leur nature. Quant au nom de la terre, il est vénérable et cher à tous les Grecs, qui ont reçu de leurs ancêtres l'usage de l'honorer autant qu'aucune autre divinité. Nous sommes aussi bien éloignés de croire que la lune, que nous regardons comme une terre céleste, soit un corps [935c] sans âme et sans esprit, privé de tous les biens dont nous offrons les prémices aux dieux. Au contraire, nos lois nous obligent de nous acquitter envers elle pour tous les bienfaits que nous en recevons, et, par un sentiment naturel, nous adorons ce qui possède une vertu plus parfaite et une plus grande puissance, sans croire manquer au respect que nous devons à la lune, en supposant qu'elle est semblable à la terre.

« Quant à cette face qui paraît sur son disque, nous croyons que, comme notre terre contient des vallées profondes, de même la lune est entrecoupée de vastes cavités pleines d'eau ou d'un air très épais, au fond desquelles le soleil ne pénètre jamais, et où ses rayons rompus ne nous renvoient ici-bas qu'une faible réflexion.»

Alors, Apollonides prenant la parole : [935d] « Eh quoi ! dit-il, j'en atteste la lune elle-même, croyez-vous possible qu'il y ait dans cette planète des ombres causées par des cavités et des profondeurs dont la vue parvienne jusqu'à nous ? Ne sentez-vous pas les conséquences qui suivent de cette opinion ? Je vais vous les exposer, quoique sans doute vous ne les ignoriez pas.  Écoutez-moi.  Le diamètre 455 lune, tel qu'il nous paraît dans sa distance moyenne, est de douze doigts : chacune des taches noires et obscures qui sont à sa surface a un peu plus d'un demi-doigt et excède par conséquent la vingt-quatrième partie de son diamètre (36). Maintenant, si nous supposons que la circonférence de la lune est de trente mille stades (37), son diamètre, d'après cette supposition, sera de dix mille stades, et chacune de ces taches n'aura pas moins [935e] de cinq cents stades. Considérez donc, en premier lieu, s'il est possible qu'il y ait dans la lune des inégalités et des profondeurs assez considérables pour faire des ombres de cette grandeur ; et en second lieu, comment, étant aussi grandes, il se fait que nous ne les voyons pas.

— Je vous sais gré, Apollonides, lui dis-je en souriant, d'avoir trouvé une démonstration qui prouvera que vous et moi nous sommes, non à toute heure du jour, mais principalement le matin et le soir, plus grands que les Aloïdes (38). Pensez-vous que quand le soleil donne à nos ombres tant de longueur, il nous suggère ce beau raisonnement que, si le corps d'où l'ombre est projetée a une grande masse, [935f] celui qui produit cette ombre doit être excessivement grand ? Je sais que ni vous ni moi nous page 456 n'avons été à Lemnos ; mais nous avons souvent entendu, l'un et l'autre, ces vers ïambes :

L'ombre que fait au loin le sommet de l'Athos
Couvre le dos du bœuf que l'on voit à Lemnos.

Cette ombre, à ce qu'il paraît, tombe sur un bœuf d'airain qui est à Lemnos : [936a] elle se prolonge par-dessus la mer à une distance qui n'est pas moins de 700 stades (39), ce qui ne vient pas de la hauteur de la montagne d'où l'ombre est projetée, mais de l'éloignement de la lumière, qui fait que les ombres excèdent de beaucoup la grandeur naturelle des corps qui les projettent. Remarquez encore que quand la lune est dans son plein, et que la profondeur de l'ombre rend la face de son disque plus sensible, elle se trouve alors à une plus grande distance du soleil ; car c'est l'éloignement de la lumière qui prolonge les ombres, et non la grandeur des aspérités qui sont sur le disque de la lune. D'ailleurs les rayons du soleil ne permettent pas qu'on voie pendant le jour les [936b] sommets des montagnes, au lieu qu'on aperçoit de loin les vallées, les cavités et les endroits ombragés qui sont à leur racine.

« Il n'y a donc rien d'extraordinaire si nous ne pouvons pas voir exactement comment la lune est éclairée et reçoit les rayons du soleil. Le voisinage des corps obscurs et ténébreux auprès de ceux qui sont éclairés en rend, par ce contraste, la vue plus sensible. Mais il me semble, ajoutai-je, que cela prouve davantage contre la réflexion qu'on attribue à la lune, parce que ceux qui se trouvent dans les rayons réfléchis voient non seulement le corps 457 qui est éclairé, mais encore celui d'où part la lumière. En effet, quand un rayon lumineux est réfléchi par l'eau contre une muraille, et que la vue porte sur l'espace éclairé par la réflexion, l'œil voit trois choses différentes : [936c] la lumière réfléchie, l'eau qui produit la réflexion, et le soleil lui-même, dont les rayons viennent frapper l'eau qui les réfléchit. Ces points étant avoués et reconnus, on demande à ceux qui veulent que la lune éclaire la terre en lui réfléchissant les rayons du soleil, qu'ils fassent voir pendant la nuit l'image du soleil sur le disque de la lune, comme le jour elle paraît sur l'eau qui réfléchit les rayons de cet astre ; et comme elle n'y est pas visible, on en infère que c'est d'une autre manière que par la réflexion que la lune est éclairée, et que, si cette réflexion n'a pas lieu, la lune n'est pas une terre.

— Que faut-il répondre à cette objection, qui porte également contre nous ? [936d] me dit Apollonides. — Elle vous est commune, lui dis-je, sous certains rapports, et non pas sous d'autres. Premièrement, observez comment ils prennent en sens contraire et, comme on dit, en faisant remonter les fleuves vers leur source, la comparaison qu'ils emploient. L'eau est en bas sur la terre, et la lune est au-dessus de nous dans une région fort élevée. Ainsi les angles de réflexion sont absolument opposés, l'un ayant son sommet en haut vers la lune, et l'autre en bas vers la terre. Qu'ils ne demandent donc pas que toute image soit semblable à un miroir, ni que, de tout intervalle, les réflexions soient égales, car cela répugne à l'évidence. Pour ceux qui disent que la lune n'est pas un corps [936e] lisse et uni comme l'eau, mais que c'est une masse terrestre et pesante, je ne sais pas pourquoi ils veulent qu'on y voie imprimée l'image du soleil ; car le lait lui-même, à cause de l'inégalité et des aspérités de ses parties, ne rend pas ces sortes d'images spéculaires, et ne réfléchit pas la lumière à notre vue. Comment donc serait-il pos- 458 sible que la lune nous renvoyât ces images de sa surface comme les réfléchissent les miroirs les plus polis, lors même que les miroirs ont quelque tache, quelque raie ou quelque inégalité sur leur surface où l'objet réfléchi prend sa forme ? [936f] On voit bien les miroirs, mais ils ne renvoient pas la lumière. Celui donc qui veut que l'image du soleil paraisse dans la lune, ou que notre vue soit réfléchie vers le soleil, qu'il demande aussi que l'œil soit le soleil, que la vue soit la lumière, et l'homme, le ciel.

« Il est vraisemblable que les rayons du soleil, qui se réfléchissent sur la lune, ayant beaucoup de force et d'éclat, rejaillissent vers nous avec une vive impression ; mais comme notre vue est petite et faible, il n'est pas surprenant qu'elle n'imprime pas un coup assez fort pour produire une réverbération, ou que, s'il s'en fait une, au lieu de se continuer quelque temps, elle se brise et se dissipe, parce que sa lumière n'est pas assez abondante [937a] pour se conserver au milieu de tant d'inégalités. Il n'est pas impossible que la réflexion que notre vue éprouve sur l'eau et sur ces miroirs étant encore dans sa force et près de son origine, revienne de ces objets à nos yeux. Mais celles qui se font sur la lune, quoiqu'elles puissent venir en glissant jusqu'à nous, n'y arrivent que faibles et obscures, à cause du grand espace qu'elles ont à parcourir ; elles sont dissipées avant de nous parvenir. Les miroirs concaves réfléchissent les rayons avec beaucoup plus de force qu'ils ne les reçoivent, au point qu'ils enflamment souvent les objets ; au contraire, les miroirs convexes et bombés les renvoient plus faibles et plus obscurs, parce qu'ils ne les réfléchissent pas de tous les côtés. [937b] Vous voyez que lorsqu'il paraît deux arcs-en-ciel, ce qui arrive quand une nuée en environne une autre, la nuée supérieure ne donne que des couleurs faibles et douteuses, parce que étant plus éloignée de notre vue et plus en dehors, elle ne produit pas une réflexion aussi vive et 459 aussi forte que la nuée intérieure. Qu'ai-je besoin d'en dire davantage, puisque la lumière du soleil réfléchie par la lune perd toute sa chaleur, et que de sa clarté même il n'en parvient qu'avec peine jusqu'à nous un bien faible reste ? Est-il donc possible que notre vue, en traversant le même espace, rapporte de la lune la plus petite portion [937c] de l'image solaire ? Pour moi, je ne le pense pas. Vous-mêmes, leur dis-je, faites réflexion que si notre vue était affectée de la même manière par l'eau et par la lune, il faudrait que cette planète dans son plein représentât les images de la terre, des arbres, des hommes et des astres comme font les miroirs. Mais si notre vue n'éprouve pas la réflexion de ces objets, soit à cause de sa faiblesse, soit à raison de la surface raboteuse de la lune, ne demandons pas non plus qu'elle se réfléchisse jusqu'au soleil.

« J'ai rapporté, autant que j'ai pu m'en souvenir, tout ce qui fut dit dans cette conférence. Il est temps de prier Sylla, ou plutôt de le sommer de nous faire le récit qu'il nous a promis, [937d] puisque ce n'est qu'à cette condition que nous l'avons admis à notre entretien. Si donc vous le trouvez bon, suspendons la promenade, et asseyons-nous ici pour écouter tranquillement sa narration. » Tout le monde en fut d'avis, et chacun se plaça. Mais Théon prenant la parole : « Je suis, dit-il, aussi curieux qu'aucun de vous d'entendre ce récit ; mais je voudrais qu'auparavant on nous dît quelque chose sur l'opinion qui place des habitants dans la lune. Je désirerais savoir, non pas précisément si elle est habitée, mais s'il est possible qu'elle le soit. S'il est impossible qu'il y ait des habitants, on ne peut soutenir raisonnablement que la lune soit une terre ; autrement elle aurait été créée en vain et sans motif, puisqu'elle ne porterait aucun fruit, [937e] et qu'aucune race d'hommes n'y trouverait une assiette solide pour y naître et pour s'y nourrir, fins pour lesquelles nous croyons avec Platon qu'a été formée la terre que nous 460 habitons ; Dieu l'a faite pour être la nourrice du genre humain, pour produire le jour et la nuit et en maintenir fidèlement la durée. Vous savez qu'on dit sur cette matière beaucoup de choses sérieuses et beaucoup de plaisanteries. On prétend que ceux qui habitent au-dessous de la lune ont, comme autant de Tantales, cette planète suspendue sur leur tête ; et que ceux qui habitent au-dessus y sont attachés comme d'autres Ixions, et sont emportés avec elle par la révolution la plus rapide. La lune a plus d'un mouvement ; on en distingue trois qui lui ont fait donner le nom de Trivia ; elle se meut dans le zodiaque en longitude, en latitude et en profondeur. [937f] Le premier mouvement s'appelle révolution ; le second se fait par une ligne spirale ; et le troisième a été, je ne sais pourquoi, nommé inégalité par les mathématiciens, quoiqu'ils voient qu'elle n'a dans aucun de ses mouvements rien d'uniforme et de réglé (40).

« Il ne faut donc pas s'étonner si la violence de ce mouvement a fait tomber une fois de la lune un lion dans le Péloponnèse (41). On doit plutôt être surpris de ne pas voir tous les jours des milliers d'hommes et d'animaux, fortement secoués, en tomber la tête la première. [938a] Car il serait ridicule de disputer sur leur habitation dans la lune, s'ils ne pouvaient ni naître ni subsister dans cette planète. Si 461 les Égyptiens et les Troglodytes (42), qui n'ont qu'un seul jour dans les solstices le soleil perpendiculaire sur leur tête, et qui le voient aussitôt s'éloigner, sont presque brûlés par la sécheresse de l'air qu'ils respirent, comment les habitants de la lune pourraient-ils soutenir tous les ans les chaleurs de douze étés, lorsque le soleil à chaque pleine lune frapperait à plomb sur leur tête ? Quant aux vents, aux nuages et aux pluies, sans lesquels les fruits de la terre ne peuvent naître ni se conserver, [938b] est-il possible d'en supposer dans une planète où l'air est si vif et si chaud, puisqu'ici-bas même les plus hautes montagnes n'éprouvent point des hivers âpres et rigoureux (43). Comme l'air y est pur et tranquille à cause de sa légèreté, il est à l'abri de la condensation que le nôtre éprouve pendant l'hiver. A moins qu'on ne dise que comme Minerve donnait à Achille du nectar et de l'ambroisie quand ce héros ne prenait aucune nourriture, de même la lune, qui s'appelle et qui est véritablement Minerve, nourrit ses habitants, en faisant croître tous les jours pour eux l'ambroisie, cet aliment ordinaire des dieux, suivant l'ancien Phérécyde. Pour cette racine indienne que font brûler, suivant Mégasthène (44), [938c] certains peuples de l'Inde, qui, n'ayant point de bouche, sont, pour cette raison, appelés Astomes, qui ne mangent ni ne boivent, et ne font que respirer l'odeur de cette plante, comment pourrait-elle naître dans la lune, qui n'est jamais arrosée d'aucune pluie ? »

Quand Théon eut fini, je pris la parole : « Vous avez, lui dis-je, égayé fort à propos par cette plaisanterie le sé- 462 rieux de notre entretien, et je n'en suis que plus hardi à vous répondre, parce que, si je me trompe, je n'aurai pas à craindre une punition bien sévère ; car, en vérité, ceux qui s'offensent de cette doctrine et qui la rejettent absolument, sans même vouloir examiner de sang-froid ce qu'elle a de vraisemblable et de possible, ne sont pas plus raisonnables que ceux qui en sont trop fortement persuadés. Premièrement, quand la lune n'aurait pas d'habitants, [938d] il ne faudrait pas en conclure qu'elle aurait été créée inutilement et sans aucun but. Notre terre elle-même n'est ni habitée ni cultivée partout ; ce n'est que sa moindre partie qui, semblable à des promontoires ou à des presqu'îles élevées au-dessus de la mer, produit des animaux et des plantes. Tout le reste est désert et stérile à cause des grands froids et des chaleurs excessives (45), et la plus grande partie du globe est couverte par les flots de la mer. Mais parce que vous aimez et admirez toujours Aristarque, vous n'écoutez point Cratès (46) quand il vous dit : 

Des dieux et des mortels l'Océan est le père ;
Il couvre de ses flots presque toute la terre.

Cependant il s'en faut de beaucoup que tout cela ait été fait en vain. [938e] La mer nous envoie des exhalaisons douces ; et au fort de l'été, il s'élève des vents très agréables qui nous viennent des contrées froides et inhabitées lorsque les neiges commencent à y fondre. Le milieu est occupé par la terre, gardien fidèle du jour et de la nuit, comme dit Platon. Rien n'empêche donc que la lune, quoique privée d'animaux, n'occasionne les réflexions de la lu- 463 mière qui se répand autour d'elle, qu'elle ne reçoive l'influence des rayons des astres qui s'y mêlent et s'y confondent, et lui servent à élaborer les vapeurs qui s'élèvent de la terre, en même temps qu'ils adoucissent la chaleur trop dévorante du soleil. Ainsi, en donnant à la tradition des anciens toute l'autorité qu'elle mérite, nous dirons qu'ils l'ont nommée Diane [938f] parce qu'elle est vierge et sans fécondité, mais d'ailleurs utile et salutaire au monde.

« Au reste, dans tout ce qui a été dit, mon cher Théon, rien ne prouve que la lune ne puisse pas être habitée. Sa révolution douce et tranquille rend l'air qui 'environne léger et uni et lui donne une agréable température ; [939a] en sorte qu'il n'y aurait point de chute à craindre pour ceux qui l'habiteraient, à moins qu'elle ne tombât elle-même. La variété et les aberrations de son mouvement ne viennent pas d'inégalité ou de désordre  ; les astronomes démontrent au contraire qu'elles sont l'effet d'un ordre et d'un cours admirables ; ils la font passer dans des cercles qui s'entrelacent les uns dans les autres  ; quelques uns supposent qu'elle est immobile  ; d'autres veulent qu'elle ait un mouvement uniforme et d'une vitesse toujours égale. Ce sont les ascensions de ces cercles, leurs révolutions, leurs situations respectives, leurs positions par rapport à nous, qui produisent, avec beaucoup de régularité, ces hauteurs, ces dépressions que nous observons dans son mouvement, et ces aberrations en [939b] latitude, toujours jointes à la révolution périodique qu'elle fait en longitude.

« Quant à l'excessive et continuelle chaleur que le Soleil, dites-vous, lui ferait éprouver, vous cesserez de la craindre (47), si vous opposez premièrement aux douze 464 conjonctions de l'été les douze oppositions, ensuite la continuité de ses changements, qui, ne laissant pas aux affections extrêmes un long espace de temps et leur ôtant ce qu'elles ont de trop violent, les réduisent à une température très agréable et rendent le temps qui s'écoule entre les deux extrêmes assez semblable à notre printemps. D'ailleurs le soleil nous envoie ses rayons à travers un air épais  ; et sa chaleur, nourrie par ces vapeurs, en acquiert beaucoup plus de force, au lieu que dans la lune, [939c] où l'air est subtil et transparent, les rayons, ne trouvant aucun corps qui leur serve de foyer et d'aliment, se divisent et se dispersent.

suite

(01) Ce traité est malheureusement incomplet, et il est impossible de déterminer ce qui a amené la question qu'on y discute. Nous verrons seulement vers la fin qu'on demande à Sylla un épisode qu'il avait promis de raconter, pour avoir la liberté d'assister à cet entretien. Cela fait croire que ce que nous avons perdu doit être considérable, puisqu'on avait déjà traité une première question, qui avait conduit à celle-ci.

(02) Ces amulettes étaient différents corps de pierre, d'ambre, de corail, ou même de métal, chargés de caractères hiéroglyphiques, et quelquefois de figures obscènes, que les anciens regardaient comme des talismans ou préservatifs contre les enchantements et les maladies. Les Grecs y avaient la plus grande confiance, et ces amulettes s'attachaient au cou.

(03) Cette opinion se conserva jusqu'au temps de Kepler, dans le seizième siècle.

(04) Agésianax avait fait un poème sur les phénomènes célestes.

(05) Cléarque de Soli avait été disciple d'Aristote, et passait pour un de ses plus savants disciples. L'autre Aristote, dont il est question ensuite, n'est point connu d'ailleurs. Diogène Laerce, qui compte sept écrivains de ce nom, ne parle point de celui-ci, et Jonsius ne le cite que d'après ce passage de Plutarque, sans en rien dire de plus. 

(06) Il y a dans le texte Apolloniades ; mais ce philosophe, dont le nom se trouve en plusieurs endroits de ce traité, est toujours appelé Apollonides. Il paraît seulement, par ce qui va être dit, qu'il était géomètre.

(07) Les anciens donnaient à l'Océan occidental le nom de grande mer ou de mer extérieure, par opposition à la mer Méditerranée ou intérieure.

(08) Il s'agit de la terre habitable connue par les anciens, qui s'étaient peu étendus en latitude, surtout du côté du midi ; ils connaissaient beaucoup plus de pays d'orient en occident, et c'est ce qui fit qu'ils comptèrent dans cette direction les degrés de longitude.

(09) Il n'est personne qui ne sache aujourd'hui que la terre est au contraire beaucoup plus grande que la lune, dont le diamètre n'est qu'un peu moins du tiers de celui de la terre.

(10)  Hipparque fut un astronome célèbre de Nicée, qui vivait environ cent cinquante ans avant Jésus-Christ.

(11) Aristarque et Cléanthe étaient contemporains : celui-ci succéda à Zénon dans l'école du Portique, la cent vingt-neuvième olympiade, deux cent soixante-quatre ans avant Jésus-Christ. C'est une chose assez digne de remarque que ce même système, aujourd'hui si universellement adopté, ait été deux fois, et à des époques si éloignées, dénoncé comme impie. Nous ignorons si la dénonciation de Cléanthe eut pour Aristarque des suites aussi fâcheuses que celle qu'on fil contre Galilée, qui fut emprisonné par ordre de l'inquisition et condamné à des pénitences ridicules. Mais on doit, ce me semble, être encore moins surpris de ce jugement dans les temps d'ignorance où vivait Galilée, que de voir chez les Grecs, dans le siècle de la philosophie et des lumières, un philosophe lui-même dénoncer comme impie un système de physique. Au reste, comme l'a observé M. Bailly, « Plutarque ne dit point, ni aucun autre auteur, que le successeur de Zénon ait traduit Aristarque devant les tribunaux comme partisan de l'opinion pythagoricienne. Alors le philosophe seul est coupable, et la nation est justifiée. »

(12) Plutarque se trompe ici, car il suivrait de ce qu'il dit que, dans chaque éclipse de lune, cette planète serait totalement éclipsée, puisque la moindre largeur de l'ombre de la terre, el son extrémité même, serait trois fois plus large que le globe de la lune. Cependant il est bien rare que dans les éclipses cette planète disparaisse entièrement ; aussi, d'après les observations astronomiques, dans l'endroit où la  lune traverse l'ombre de la terre, l'épaisseur de cette ombre est à peu près triple du diamètre lunaire.

(13) C'est la plus grande solidité de la terre, quarante-neuf fois plus grosse que la lune, qui rend la terre plus pesante, et non la substance différente de ces deux planètes.

(14) Les montagnes qui couvrent en bien des endroits la surface de la terre, et qui forment à nos yeux des inégalités si sensibles, n'empêchent pas que la terre ne doive être regardée comme un corps sphérique.

(15) Ce n'est pas à l'imagination à juger de la vérité ou de la fausseté de ces opinions. Combien de choses qui l'étonnent et la confondent, telles que la divisibilité de la matière à l'infini, l'immensité et l'énorme distance des globes célestes, et qui sont néanmoins rigoureusement démontrées aux yeux de la raison, et soumises à un calcul exact !

(16) Le premier mobile était la dernière sphère ou la circonférence du monde la plus élevée, à laquelle étaient attachées les étoiles fixes.

(17) Cela est vrai dans le système de Platon. Ptolémée plaçait la terre au centre, la lune auprès d'elle, ensuite Mercure, Vénus, et puis le soleil. Il est prouvé aujourd'hui que Mercure est la planète la plus proche du soleil Vénus ensuite. Les Égyptiens avaient déjà compris que Mercure et Vénus tournaient autour du soleil.

(18) C'est encore ici une grande erreur astronomique. Quoique la distance de la lune aux étoiles fixes soit immense, aussi bien que celle de la terre à ces étoiles, il s'en faut bien cependant que cette planète fasse sa révolution si près de la terre. Sa plus grande distance de notre globe est de plus de quatre-vingt-dix mille lieues. Si elle nous cache la lumière du soleil, cela ne vient pas de son plus ou moins de proximité, mais de sa situation entre nous et cet astre. Que sa lumière soit interceptée par les sommets des montagnes, cela ne prouve encore rien ce n'est qu'au moment de son lever et de son coucher qu'elle nous est ainsi dérobée, ce qui arrive même au soleil, malgré sa prodigieuse distance de la terre.

(19) On sent combien Aristarque est loin de la vérité. Nous venons de dire que la distance de la lune à la terre n'est que d'environ quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt-cinq lieues, suivant M. de la Lande, i-t la distance moyenne de la terre au soleil est de plus de trente-quatre millions de lieues.

(20) Le demi-diamêtre ou le rayon de la terre est de quatorze cent trente-deux lieues et demie de deux mille deux cent quatre-vingt-trois toises. Le stade des Grecs est d'un peu plus de cent quatre toises, ce qui, multiplié par quarante-quatre mille, donne un peu plus de dix-huit cents lieues de deux mille deux cent quatre-vingt-trois toises. Ainsi l'évaluation que Plutarque donne du rayon de la terre est un peu forcée, et elle placerait la lune à plus de cent mille lieues de nous.

(21) Ce calcul est bien au-dessous du vrai : il faut presque substituer une lieue à un stade, qui n'en est que la vingtième partie. Malgré cette erreur, Aristarque avait fait au delà de l'école d'Aristote un grand pas vert la connaissance de la distance du soleil à la terre.

(22) Les stoïciens disaient que Jupiter était un feu artiste, non ce feu grossier et matériel qui sert à noire usage sur la terre, mais une substance infiniment subtile qu'Aristote appelait éther ou quintessence, pour la distinguer des quatre éléments sublunaires. Jupiter était en même temps l'âme du monde, répandue partout sous différentes formes. C'était Dieu, la Nature universelle, le Destin, Junon, Vénus, Minerve, la Providence. On peut voir leur système sur ce point développé dans Sénèque .

(23) La lune est trop éloignée de la terre pour faire sa révolution dans la région des vents, qui ne s'étend pas au delà de l'atmosphère terrestre, dont la plus grande hauteur, suivant l'estimation la plus commune, n'est que d'environ quinze ou seize lieues. Par conséquent ce n'est pas non plus là que les comètes ont leur orbite.

(24) Plusieurs expériences faites avec des miroirs concaves de la plus grande force n'ont jamais pu rendre sensible la chaleur de la lune ; d'où on peut conclure qu'elle n'en a aucune. La chaleur que les rayons du soleil peuvent lui communiquer, ne venant à nous que par réflexion, se dissipe avant que de nous parvenir.

(25)  Cela veut dire que l'angle de réflexion est toujours égal à l'angle d'incidence.

(26) Les phénomènes que présentent les miroirs rapprochés les uns des autres ne sont pas applicables à la réflexion des rayons solaires par la lune. Cette planète nous renvoie ces rayons par des angles égaux, et toujours les mêmes, sans que les inégalités qui sont à sa surface, comme Plutarque va le dire, nuisent à l'égalité de ces angles, parce que ces inégalités, par rapport à la terre, se réduisent presque à rien.

(27) Plutarque parle ici probablement d'une éclipse de soleil qui dut être totale le 1er juin de l'an 115.

(28) Pindare et Archiloque sont assez connus. Stésichore, poète lyrique, contemporain d'Alcée et de Sapho, vivait dans la cinquante-cinquième olympiade, six cent douze ans avant Jésus-Christ.

(29) C'est-à-dire que les éclipses de soleil n'arrivent qu'aux nouvelles lunes.

(30) La durée de la nuit ou de la disparition du soleil sous l'horizon, plus grande que son éclipse, ne dépend point de la différente grandeur de la terre et de la lune, mais du mouvement diurne apparent du soleil, qui fait chaque jour une révolution autour de l'axe du monde.

(31) Dans une éclipse de soleil, la lune passe d'occident en orient devant cet astre, et, dans une éclipse de lune, cette planète passe derrière la terre ; et comme le mouvement de la lune d'occident en orient est plus prompt que celui du soleil, elle atteint le bord occidental du soleil avant le bord oriental ; ainsi, c'est par le premier que l'éclipse du soleil doit commencer. Par la même raison, c'est le bord oriental de la lune qui doit s'éclipser le premier, parce que cette planète allant d'occident en orient, c'est son bord oriental qui entre le premier dans le cône ombreux de la terre.

(32) M. Pingré, chanoine régulier de Sainle-Geneviève, et membre de l'Académie des Sciences, qui a calculé les éclipses pour deux mille huit cents ans, observe que la période de quatre cent soixante-cinq lunaisons écliptiques est formée de deux mille sept cent vingt-neuf mois lunaires, au bout desquels l'ordre des éclipses revient à très peu prés le même, mais d'un nœud à l'autre. Ce nombre de deux mille sept cent vingt-neuf est composé de quatre cent quatre multipliés par six, et de soixante et un multipliés par cinq, parce qu'il y a quatre cent quatre éclipses qui reviennent après six mois, et soixante et une après cinq mois, comme le dit Plutarque ; et cela est effectivement vrai, du moins en supposant la latitude de la lune assez grande au commencement pour qu'il y ait à peine une éclipse.

(33) Kepler dit que la lune et la terre s'éclairent mutuellement.... Cette lumière réfléchie produit deux phénomènes. Lorsque la lune éclipse le soleil, lorsqu'elle est par conséquent tout à fait privée de la lumière directe, ces rayons réfléchis éclairent sa face obscure et la rendent visible pour nous. Lorsque la lune est nouvelle, et sous la forme de croissant, par un ciel pur et serein, la même lumière réfléchie nous fait apercevoir le globe entier au moyen d'une nuance claire et cendrée qui y est répandue.

(34) Cette couleur, qui est proprement celle d'un fer médiocrement rouge, vient de ce que la lune, même an plus fort de l'éclipse, reçoit quelques rayons du soleil, rompus et croises dans l'atmosphère de la terre.

(35)  C'est-à-dire l'astre aux yeux gris ou couleur d'azur.

(36) C'est la division que les astronomes ont adoptée pour calculer la grandeur des éclipses. Ils partagent les diamètres du soleil et de la lune en douze parties qu'ils appellent doigts, et chaque doigt en soixante minutes. Ainsi, par exemple, si le tiers du disque se trouve caché, ils disent que l'éclipse est de quatre doigts.

(37) Le diamètre de la lune est de sept cent quatre-vingt-deux lieues, par conséquent les dix mille stades qu'Apollonides lui donne n'en feraient guère que la moitié. Wailder, dans l'éclipse du soleil du 15 mai 1755, observa que « la vallée entre deux montagnes du bord de la lune pouvait avoir une profondeur qui était la deux centième partie du rayon de la lune ; c'est environ deux de nos lieues. Nous n'avons pas de montagne si haute sur la terre.»

(38) Les Aloïdes étaient les deux fils du géant Aloüs, que sa femme Iphimédie avait eus de Neptune ; ils étaient jumeaux, et se nommaient Otus et Éphialte. Ils croissaient de neuf pouces tous les mois, el n'étaient âgés que de neuf ans lorsqu'ils se distinguèrent dans la guerre des géants contre les dieux.

(39) Ainsi l'ombre du mont Athos se prolongerait à une distance d'environ trente-cinq lieues. Pline dit qu'elle est de quatre-vingt-sept mille pas, ce qui serait à peu prés la même chose. Mais les cartes géographiques les plus exactes, suivant l'observation de M. l'abbé Brotier, réduisent cette distance à quarante mille pas, ce qui fait encore plus de quinze lieues ; au reste, l'ombre devient infinie quand le soleil est à l'horizon ; ainsi l'on peut lui donner la longueur que l'on veut.

(40) Le mouvement de la lune le long de l'écliptique, et que Plutarque appelle mouvement en longitude, est sa révolution périodique autour de la terre qu'elle achève en vingt-sept jours et quelques heures. Les anciens avaient reconnu que les planètes décrivaient des cercles inclinés à l'écliptique, et qu'en parcourant leur orbite, elles s'écartaient tantôt plus, tantôt moins du cercle de l'écliptique. La lune s'en éloigne quelquefois un peu plus de cinq degrés, soit au nord, soit au midi de ce cercle. Ce sont ces variations que les anciens appelaient mouvement en latitude. Les cercles que la lune, le soleil et les planètes paraissent décrire, sont des lignes spirales qui sont la suite de la combinaison de leur mouvement propre avec leur mouvement diurne. 

(41) On sent que cette prétendue chute n'a pas besoin d'être réfutée, non plus que la fable de ce peuple de l'Inde nommé Astomes,que Plutarque va rapporter.

(42) Les Troglodytes ou habitants des Cavernes étaient un peuple de l'Asie qui occupait la côte méridionale et occidentale du golfe Arabique, dans le voisinage de l'Éthiopie.

(43) L'expérience dément cette assertion. Les glaces qui couvrent toute l'année les plus hautes montagnes déposent de la rigueur des hivers qu'on y éprouve.

(44) Mégasthène, auteur d'une histoire des Indes, vivait sous le premier Ptolémée, roi d'Égypte.

(45) Les anciens, qui n'avaient pas poussé bien loin leurs découvertes géographiques, étaient dans ce préjugé que les climats brûlants, placés entre les tropiques, et les pays glacés qui avoisinent les pôles, étaient inaccessibles à toute habitation et a toute culture. Cependant Pythagore croyait que la terre était partout habitée, car il admettait les antipodes.