Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME QUATRIEME : VIE D’ANTOINE

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Vie d'Antoine (partie 2)    Vie de Dion

 

 

PLUTARQUE

 

IV

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

IVPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

---------------------------------

 

290 ANTOINE.

 

(De l’an 86 ou 83 à l’an 30 avant J.-C. )ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

précédent

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ

 

 

 

88 (1). Ἐπεὶ τοίνυν μεγάλαι περὶ ἀμφοτέρους γεγόνασι μεταβολαί, πρῶτον τὰ τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐπιφανείας σκοπῶμεν, ὅτι τῷ μὲν ἦν πατρῷα καὶ προκατειργασμένα, μέγιστον ἰσχύσαντος Ἀντιγόνου τῶν διαδόχων καὶ πρὸ τοῦ Δημήτριον ἐν ἡλικίᾳ γενέσθαι τὰ πλεῖστα  τῆς Ἀσίας ἐπελθόντος καὶ κρατήσαντος· Ἀντώνιος δὲ χαρίεντος μὲν ἄλλως, ἀπολέμου δὲ καὶ μέγα μηδὲν εἰς δόξαν αὐτῷ καταλιπόντος γενόμενος πατρός, ἐπὶ τὴν Καίσαρος ἐτόλμησεν ἀρχὴν οὐδὲν αὐτῷ κατὰ γένος προσήκουσαν ἐλθεῖν, καὶ τοῖς ἐκείνῳ προπεπονημένοις αὐτὸς ἑαυτὸν εἰσεποίησε διάδοχον. Καὶ τοσοῦτον ἴσχυσεν ἐκ μόνων τῶν περὶ αὐτὸν ὑπαρχόντων ὁρμώμενος, ὥστε δύο μοίρας τὰ σύμπαντα ποιησάμενος, τὴν ἑτέραν ἑλέσθαι καὶ λαβεῖν τὴν ἐπιφανεστέραν, ἀπὼν δ' αὐτὸς ὑπηρέταις τε καὶ ὑποστρατήγοις Πάρθους τε νικῆσαι πολλάκις καὶ τὰ περὶ Καύκασον ἔθνη βάρβαρα μέχρι τῆς Κασπίας ὤσασθαι θαλάσσης. Μαρτύρια δὲ τοῦ μεγέθους αὐτῷ καὶ δι' ἃ κακῶς ἀκούει. Δημητρίῳ μὲν γὰρ ὁ πατὴρ ἠγάπησε τὴν Ἀντιπάτρου Φίλαν ὡς κρείττονα συνοικίσαι παρ' ἡλικίαν, Ἀντωνίῳ δ' ὁ Κλεοπάτρας γάμος ὄνειδος ἦν, γυναικὸς ὑπερβαλομένης δυνάμει καὶ λαμπρότητι πάντας πλὴν Ἀρσάκου τοὺς καθ' αὑτὴν  βασιλεῖς. Ἀλλ' οὕτως ἐποίησε μέγαν ἑαυτόν, ὥστε τοῖς ἄλλοις μειζόνων ἢ ἐβούλετο δοκεῖν ἄξιος.

89 (2). Ἡ μέντοι προαίρεσις, ἀφ' ἧς ἐκτήσαντο τὴν ἀρχήν, ἄμεμπτός ἐστιν ἡ τοῦ Δημητρίου, κρατεῖν καὶ βασιλεύειν ἀνθρώπων εἰθισμένων κρατεῖσθαι καὶ βασιλεύεσθαι ζητοῦντος, ἡ δ' Ἀντωνίου χαλεπὴ καὶ τυραννική, καταδουλουμένου τὸν Ῥωμαίων δῆμον ἄρτι διαφυγόντα τὴν ὑπὸ Καίσαρι μοναρχίαν. Ὃ δ' οὖν μέγιστον αὐτῷ καὶ λαμπρότατόν ἐστι τῶν εἰργασμένων, ὁ πρὸς Κάσσιον καὶ Βροῦτον πόλεμος, ἐπὶ τῷ τὴν πατρίδα καὶ τοὺς πολίτας ἀφελέσθαι τὴν ἐλευθερίαν ἐπολεμήθη. Δημήτριος δὲ καί, πρὶν εἰς τύχας ἐλθεῖν ἀναγκαίας, ἐλευθερῶν τὴν Ἑλλάδα καὶ τῶν πόλεων ἐξελαύνων τὰς φρουρὰς διετέλεσεν, οὐχ ὥσπερ Ἀντώνιος, ὅτι τοὺς ἐλευθερώσαντας τὴν Ῥώμην ἀπέκτεινεν ἐν Μακεδονίᾳ, σεμνυνόμενος. ἓν τοίνυν ἐστὶ τῶν ἐπαινουμένων Ἀντωνίου, τὸ φιλόδωρον καὶ μεγαλόδωρον, ἐν ᾧ τοσοῦτον ὑπεραίρει Δημήτριος, ὥστε χαρίσασθαι τοῖς πολεμίοις ὅσα τοῖς φίλοις οὐκ ἔδωκεν Ἀντώνιος. Καίτοι ταφῆναί γε καὶ περισταλῆναι κελεύσας Βροῦτον ἐκεῖνος εὐδοκίμησεν· οὗτος δὲ καὶ τοὺς ἀποθανόντας τῶν πολεμίων πάντας ἐκήδευσε, καὶ τοὺς ἁλόντας Πτολεμαίῳ μετὰ χρημάτων καὶ δωρεῶν ἀπέπεμψεν.

90 (3). Ὑβρισταὶ μὲν εὐτυχοῦντες ἀμφότεροι καὶ πρὸς τρυφὰς ἀνειμένοι καὶ ἀπολαύσεις. Οὐκ ἂν εἴποι δέ τις, ὡς Δημήτριον ἐν εὐπαθείαις καὶ συνουσίαις ὄντα πράξεων καιρὸς ἐξέφυγεν, ἀλλὰ τῇ περιουσίᾳ τῆς σχολῆς ἐπεισῆγε τὰς ἡδονάς, καὶ τὴν Λάμιαν ὥσπερ τὴν μυθικὴν ἀτεχνῶς παίζων καὶ νυστάζων ἐποιεῖτο διαγωγήν· ἐν δὲ ταῖς τοῦ πολέμου παρασκευαῖς οὐκ εἶχεν αὐτοῦ τὸ δόρυ κιττόν, οὐδὲ μύρων ὠδώδει τὸ κράνος, οὐδὲ γεγανωμένος καὶ ἀνθηρὸς ἐπὶ τὰς μάχας ἐκ τῆς γυναικωνίτιδος προῄει, κοιμίζων δὲ τοὺς θιάσους καὶ τὰ βακχεῖα καταπαύων,

ἀμφίπολος Ἄρεος ἀνιέρου,

κατὰ τὸν Εὐριπίδην, ἐγίνετο, καὶ δι' ἡδονὴν ἢ ῥᾳθυμίαν οὐθὲν ἁπλῶς ἔπταισεν. Ἀντώνιον δ', ὥσπερ ἐν ταῖς γραφαῖς ὁρῶμεν τοῦ Ἡρακλέους τὴν Ὀμφάλην ὑφαιροῦσαν τὸ ῥόπαλον καὶ τὴν λεοντῆν ἀποδύουσαν, οὕτω πολλάκις Κλεοπάτρα παροπλίσασα καὶ καταθέλξασα συνέπεισεν ἀφέντα μεγάλας πράξεις ἐκ τῶν χειρῶν καὶ στρατείας ἀναγκαίας ἐν ταῖς περὶ Κάνωβον καὶ Ταφόσιριν ἀκταῖς ἀλύειν καὶ παίζειν μετ' αὐτῆς. Τέλος δ' ὡς ὁ Πάρις ἐκ τῆς μάχης ἀποδρὰς εἰς τοὺς ἐκείνης κατεδύετο κόλπους· μᾶλλον δ' ὁ μὲν Πάρις ἡττηθεὶς ἔφευγεν εἰς τὸν θάλαμον, Ἀντώνιος δὲ Κλεοπάτραν διώκων ἔφευγε καὶ προήκατο τὴν νίκην. 91 (4). Ἔτι Δημήτριος μέν, οὐ κεκωλυμένον, ἀλλ' ἀπὸ Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου γεγονὸς ἐν ἔθει τοῖς Μακεδόνων βασιλεῦσιν, ἐγάμει γάμους πλείονας ὥσπερ Λυσίμαχος καὶ Πτολεμαῖος, ἔσχε δὲ διὰ τιμῆς ὅσας ἔγημεν· Ἀντώνιος δὲ πρῶτον μὲν ὁμοῦ δύο γυναῖκας ἠγάγετο, πρᾶγμα μηδενὶ Ῥωμαίῳ τετολμημένον, ἔπειτα τὴν ἀστὴν καὶ δικαίως γαμηθεῖσαν ἐξήλασε, τῇ ξένῃ καὶ μὴ κατὰ νόμους συνούσῃ χαριζόμενος· ὅθεν ἐκ γάμου τῷ μὲν οὐθέν, τῷ δὲ τὰ μέγιστα τῶν κακῶν ἀπήντησεν. Ἀσέβημα μέντοι τοσοῦτον δι' ἀσέλγειαν οὐθὲν ταῖς Ἀντωνίου πράξεσιν ὅσον ταῖς Δημητρίου πρόσεστιν. Οἱ μὲν γὰρ ἱστορικοί φασι καὶ τῆς ἀκροπόλεως ὅλης εἴργεσθαι τὰς κύνας διὰ τὸ τὴν [4] μεῖξιν ἐμφανῆ μάλιστα τοῦτο ποιεῖσθαι τὸ ζῷον· ὁ δ' ἐν αὐτῷ τῷ Παρθενῶνι ταῖς τε πόρναις συνῆν καὶ τῶν ἀστῶν κατεπόρνευσε πολλάς· καὶ οὗ τις ἂν ἥκιστα τὰς τοιαύτας τρυφὰς καὶ ἀπολαύσεις οἴοιτο μετέχειν κακοῦ, τῆς ὠμότητος, τοῦτ' <ἔν>εστι τῇ Δημητρίου φιληδονίᾳ, περιιδόντος, μᾶλλον δ' ἀναγκάσαντος οἰκτρῶς ἀποθανεῖν τὸν κάλλιστον καὶ σωφρονέστατον Ἀθηναίων, φεύγοντα [6] τὸ καθυβρισθῆναι. Συνελόντι δ' εἰπεῖν, Ἀντώνιος μὲν ἑαυτὸν διὰ τὴν ἀκρασίαν, Δημήτριος δ' ἄλλους ἠδίκησε.

92 (5). Πρὸς μέντοι γονεῖς ἄμεμπτον ἑαυτὸν εἰς ἅπαντα παρέσχεν ὁ Δημήτριος· Ἀντώνιος δὲ τὸν ἀδελφὸν τῆς μητρὸς ἐξέδωκεν ἐπὶ τῷ Κικέρωνα ἀποκτεῖναι, πρᾶγμα καὶ καθ' ἑαυτὸ μιαρὸν καὶ ὠμόν, ὡς μόλις <ἂν> Ἀντώνιον ἐπ' αὐτῷ συγγνώμης τυχεῖν, εἰ σωτηρίας τοῦ θείου μισθὸς ἦν ὁ Κικέρωνος θάνατος. Ἃ τοίνυν ἐπιώρκησαν ἀμφότεροι καὶ παρεσπόνδησαν, ὁ μὲν Ἀρταουάσδην συλλαβών, ὁ δ' Ἀλέξανδρον ἀποκτείνας, Ἀντωνίῳ μὲν ἔχει τὴν πρόφασιν ὁμολογουμένην· ἀπελείφθη γὰρ ἐν Μήδοις ὑπ' Ἀρταουάσδου καὶ προεδόθη· Δημήτριον δὲ πολλοὶ λέγουσι ψευδεῖς αἰτίας ἐφ' οἷς ἔδρασε πλασάμενον κατηγορεῖν ἀδικηθέντος, οὐκ ἀδικήσαντα ἀμύνασθαι.

Πάλιν δὲ τῶν μὲν κατορθωμάτων αὐτουργὸς ὁ Δημήτριος γέγονε, καὶ τοὐναντίον ὁ Ἀντώνιος ἐν οἷς οὐ παρῆν καλλίστας καὶ μεγίστας διὰ τῶν στρατηγῶν ἀνῃρεῖτο νίκας. 93 (6). Ἐξέπεσον δὲ τῶν πραγμάτων ἀμφότεροι μὲν δι' αὑτούς, οὐ μὴν ὁμοίως, ἀλλ' ὁ μὲν ἐγκαταλειφθείς, ἀπέστησαν γὰρ αὐτοῦ Μακεδόνες, ὁ δ' ἐγκαταλιπών, ἔφυγε γὰρ τοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ κινδυνεύοντας· ὥστε τοῦ μὲν ἔγκλημα εἶναι τὸ δυσμενεῖς οὕτω πρὸς αὑτὸν ἀπεργάσασθαι τοὺς μαχομένους, τοῦ δὲ τὸ παρεσκευασμένην εὔνοιαν τοιαύτην καὶ πίστιν ἐγκαταλιπεῖν.

Τὸν δὲ θάνατον οὐδετέρου μὲν ἔστιν ἐπαινέσαι, ψεκτὸς δ' ὁ Δημητρίου μᾶλλον· αἰχμάλωτός τε γὰρ ὑπέμεινε γενέσθαι, καὶ καθειρχθεὶς ἠγάπησεν ἐπικερδᾶναι τριετίαν οἴνῳ καὶ γαστρί, καθάπερ τὰ ζῷα χειροήθης γενόμενος. Ἀντώνιος δὲ δειλῶς μὲν καὶ οἰκτρῶς καὶ ἀτίμως, οὐ μὴν ἀλλὰ πρό γε τοῦ κύριον γενέσθαι τὸν πολέμιον τοῦ σώματος ἑαυτὸν ἐξήγαγεν. 

précédent

387 COMPARAISON

DE

DÉMÉTRIUS ET D’ANTOINE.

 

Comme ces deux personnages ont éprouvé dans leur fortune de grandes vicissitudes, nous allons considérer d’abord quel a été et d’où leur est venu le haut degré de puissance et de gloire qu’ils ont atteint l’un et l’autre. La puissance de Démétrius lui était déjà acquise par son père Antigonus, le plus puissant des successeurs d’Alexandre ; car Antigonus avait parcouru et soumis la plus grande partie de l’Asie, que Démétrius était à peine sorti de l’enfance. Antoine, au contraire, né d’un père homme de bien d’ailleurs, mais qui, du reste, était impropre à la guerre et ne lui avait laissé iiul moyen de s’illustrer, osa néanmoins aspirer à l’empire de César, auquel sa naissance ne lui donnait aucun droit : il succéda aux travaux et aux conquêtes du dictateur ; et, par ses seules ressources, il parvint à un tel point de grandeur que, l’empire romain ayant été divisé en deux parties, il prit pour lui la plus considérable ; qu’absent, il vainquit plusieurs fois les Parthes par ses lieutenants, et repoussa jusqu’à la mer Caspienne les nations barbares répandues autour du mont Caucase. Les choses mêmes qu’on lui reproche sont autant de témoignages de sa grandeur. Antigonus regarde comme un grand avantage pour Démétrius de lui faire épouser Phila, fille d’Antipater, dont 388 l’âge était peu proportionné au sien : au contraire, on reprocha à Antoine, comme une chose honteuse pour lui, son mariage avec Cléopâtre, laquelle surpassait en puissance et en splendeur tous les rois de son temps, Arsacès seul excepté ; mais il était élevé si haut, qu’on le jugeait digne d’une fortune plus grande encore que celle où il aspirait lui-même.

Maintenant, si on les juge d’après les motifs qui les élevèrent l’un et l’autre à l’empire, Démétrius sera sur ce pointa l’abri de tout reproche : il régna sur des peuples accoutumés à être gouvernés par des rois, et qui demandaient des rois pour les gouverner ; mais on ne peut disculper Antoine du reproche de violence et de tyrannie, lui qui réduisit en servitude le peuple romain, lequel venait naguère de s’affranchir de la monarchie de César. Aussi bien, le plus grand, le plus éclatant des exploits d’Antoine, la guerre qu’il entreprit contre Brutus et Cassius, n’eut pour objet que de ravir la liberté à sa patrie et à ses concitoyens. Démétrius, avant les funestes revers que la Fortune lui fit éprouver, ne cessa de travailler à l’affranchissement de la Grèce, et à chasser de ses villes les garnisons étrangères : bien différent d’Antoine, qui se vantait d’avoir tué en Macédoine ceux qui avaient rendu à Rome sa liberté. Il est, dans Antoine, une qualité digne d’éloges, c’est sa libéralité et sa munificence ; mais, en cela même, Démétrius l’emporte de beaucoup sur lui ; car il donna à ses ennemis plus qu’Antoine ne donna à ses amis eux-mêmes. La manière généreuse dont Brutus fut enterré fit honneur à Antoine ; mais Démétrius accorda les honneurs de la sépulture à tous- ceux de ses ennemis qui avaient péri sur le champ de bataille, et renvoya à Ptolémée tous les prisonniers qu’il avait faits, comblés de présents.

Ils abusèrent l’un et l’autre de leur fortune, et se plongèrent dans le luxe et dans les plaisirs ; mais on ne saurait 389 eprocher à Démétrius d’avoir laissé échapper les occasions de se signaler par de grands exploits, pour se livrer à la débauche et aux voluptés : il n’usait des plaisirs que pour remplir le vide de ses heures perdues ; et sa Lamia ne lui servait, comme celle de la Fable, qu’à l’amuser ou à l’endormir. Quand il faisait des préparatifs de guerre, sa pique n’était point entourée de lierre, ni son casque n’exhalait point l’odeur des parfums ; il ne sortait pas non plus de l’appartement des femmes, respirant la joie et tout brillant de volupté, pour aller aux combats ; mais, laissant là les chœurs de danse, et renonçant à tous les divertissements bachiques, il devenait, pour me servir de l’expression d’Euripide (75),

Un ministre du cruel dieu Mars.

Jamais ni les plaisirs ni la paresse ne lui attirèrent le moindre échec. Il n’en était pas de même d’Antoine ; car, comme les peintres nous représentent Omphale dépouillant Hercule de sa massue et de sa peau de lion, de même Cléopâtre le désarma souvent : par ses caresses séduisantes, elle lui fit abandonner plusieurs fois des expéditions nécessaires, et perdre les plus belles occasions d’acquérir de la gloire ; et cela pour venir s’amuser avec elle, et pour perdre un temps précieux sur les rivages de Canope et de Taphosiris. Enfin, nouveau Paris, il quittait le champ de bataille pour aller se jeter dans les bras de cette femme ; ou plutôt il surpassa encore la lâcheté de Paris, car Paris ne se réfugia dans le sein d’Hélène qu’après avoir été vaincu (76), tandis qu’Antoine, pour suivre Cléopâtre, prit honteusement la fuite, et abandonna une victoire certaine. Démétrius eut à la fois plusieurs femmes qu’il avait 390 épousées ; ce qui n’était point défendu par la loi : c’était un usage introduit par Philippe et par Alexandre chez les rois de Macédoine, et que suivirent Lysimachus et Ptolémée ; mais du moins il traita avec beaucoup d’égards les femmes qu’il avait épousées. Antoine eut deux femmes en même temps, ce que nul Romain n’avait osé faire avant lui ; il chassa la romaine, celle qu’il avait épousée légitimement, pour s’attacher uniquement à une étrangère, à laquelle il s’était uni au mépris des lois. Aussi n’arriva-t-il aucun malheur à Démétrius de ses divers mariages, tandis que celui de Cléopâtre fut pour Antoine la source des plus grands maux. Il est vrai que parmi toutes les actions d’Antoine on ne trouve pas d’impiété pareille à celle dont Démétrius se rendit coupable dans ses débauches. Les historiens rapportent qu’on ne laissait entrer aucun chien dans la citadelle d’Athènes, parce que cet animal s’accouple publiquement ; et ce fut dans Parthénon même que Démétrius s’unit à des prostituées et corrompit des femmes de condition honnête. D’ailleurs, le vice qu’on croirait le plus incompatible avec le luxe et les voluptés, ~à savoir la cruauté, s’alliait aux plaisirs de Démétrius. Il vit sans s’émouvoir, ou plutôt il causa la perte du plus beau comme du plus sage des jeunes garçons d’Athènes, lequel préféra à l’infamie la plus cruelle de toutes les morts. En somme, Antoine ne nuisit qu’à lui-même par son intempérance, au heu que celle de Démétrius devint funeste à un grand nombre d’autres.

Démétrius se montra toujours irréprochable envers ses parents : Antoine, au contraire, sacrifia le propre frère de sa mère, pour obtenir de tuer Cicéron, action cruelle et détestable en soi, et qu’à peine pourrait-on lui pardonner, la mort de Cicéron. eût-elle été même le prix du salut de son oncle. Ils violèrent l’un et l’autre la foi qu’ils avaient jurée, Antoine en arrêtant Artabaze prisonnier, Démétrius en faisant massacrer Alexandre : 391 toutefois Antoine avait un prétexte plausible à alléguer, car Artabaze l’avait trahi et abandonné en Médie ; tandis que Démétrius, s’il faut en croire plusieurs historiens, inventa de fausses accusations pour justifier son crime : il calomnia, disent-ils, un innocent, et se vengea, non des torts qu’il avait endurés, mais de ceux qu’il avait fait souffrir lui-même.

Démétrius ne dut qu’à lui-même ses plus grands exploits ; Antoine, au contraire, n’eut de succès que lorsqu'il n’était pas à la tête de ses armées ; et ce fut par ses lieutenants qu’il remporta ses plus illustres victoires. Tous deux ruinèrent eux-mêmes leurs affaires, mais par des causes bien différentes : l'un fut abandonné des Macédoniens, tandis que l’autre abandonna lui-même son armée ; Antoine prit la fuite, et trahit ceux qui s’exposaient pour lui aux plus grands dangers. Ainsi, la faute de Démétrius, c’est de s’être fait des ennemis de ses propres soldats ; celle d’Antoine, c’est d’avoir trahi l’affection et la fidélité que les siens lui témoignaient.

Quant à leur mort, on ne peut louer ni celle de l’un ni celle de l’autre ; toutefois celle de Démétrius est la plus blâmable : il souffrit d’être fait prisonnier, et n’eut pas honte de gagner trois ans de vie pour les consumer dans des débauches de table, et de s’apprivoiser à la servitude, comme font les bêtes fauves qu’on enferme dans des loges. Antoine mourut lâchement ; ses derniers moments sont misérables et honteux ; mais du moins il sortit de la vie avant que son corps tombât au pouvoir de son ennemi.

(1)  Voyez la Vie de Marius dans le deuxième volume.

(2) Le père d’Antoine fut tué en Crète l’an 75 avant J.-C. Il avait commencé la conquête de cette île, qui fut achevée par Quintus Métellus : c’est là ce qui lui valut le surnom de Crétique.

(3) Environ quinze cent mille francs de notre monnaie.

(4) C’est l’école d’éloquence qu’avait fondée l’orateur Eschine, après avoir été forcé de quitter Athènes, et qui se perpétua longtemps après lui. Voyez la Vie de Cicéron dans ce volume.

(5) En qualité de proconsul.

(6) Ptolémée Aulétès.

(7)  Environ suivante millions de francs.

(8) Ce lac se joignait à la nier par son extrémité occidentale, d’où il s’étendait parallèlement à la mer, depuis Casium jusqu’à la Palestine.

(9) La mer Méditerranée.

(10) Environ deux cent vingt-cinq mille francs.

(11) Voyez la Vie de César et celle de Pompée dans le troisième volume.

(12) Dans la seconde, celle qu’Antoine lui fît payer de sa vie.

(13) L’empereur Auguste.

(14) Voyez, sur cette institution religieuse, la Vie de Romulus dans le premier volume.

(15) Voyez, pour plus de détails, la Vie de César dans le troisième volume.

(16) Environ vingt-quatre millions de francs.

(17) Les Romains donnaient le nom d’Orcinus, qui est la même chose que Χαρωνίτης en grec, aux affranchis qui devaient leur liberté aux dispositions testamentaires de leur maître défunt.

(18) Environ soixante sept francs cinquante centimes de notre monnaie.

(19) Sur les rapports de Cicéron et d’Octave, voyez la Vie de Cicéron dans ce volume.

(20) Voyez, dans la quinzième Philippique de Cicéron, le magnifique éloge de ceux qui avaient péri dans cette bataille.

(21) Du mol cotyle, mesure de capacité chez les Grecs, qui servait surtout pour le vin : il est donc probable que c’est en l’honneur de son talent de bien boire que Varius avait été décoré de ce surnom.

(22) Paulus ne périt pas, non plus que Lucius César : celui-ci fut sauvé par sa sœur, mère d’Antoine, comme on va le voir, et Paulus s’échappa, et put aller rejoindre Brutus et Cassius

(23)  Voyez la Vie de Cicéron dans ce volume.

(24)  Environ quatre mille cinq cents francs de notre monnaie.

(25)  C’est un des premiers vers de l’Œdipe roi, quand Œdipe décrit l’aspect de la ville de Thèbes, ravagée par la peste

(26)  On immolait des hommes à Bacchus Omestès ; voyez la Vie de Thémistocle dans le premier volume.

(27) Ce surnom de Bacchus vient du mot ἄγριος, sauvage.

(28) Environ douze cents millions de francs.

(29) Allusion au passage de l’Iliade, xiv, 162, où Junon s’apprête à endormir Jupiter sur le mont Ida, en allant emprunter la ceinture de Vénus.

(30) Ce mot signifie menant une vie inimitable.

(31)  Dans le Gorgias.

(32) On avait décerné à César les honneurs divins.

(33) C’est le même qui est appelé Hyrodes dans la Vie de Crassus.

(34) Cette fontaine était dans l’Acropole : on la nommait Clepsydre, parce que tantôt elle était pleine et tantôt à sec : elle se remplissait au temps où soufflent les vents étésiens, et tarissait dans les autres temps.

(35)  Environ six millions de francs.

(36) Environ dix-huit cent mille francs de notre monnaie.

(37) Dans le Phèdre, Platon compare notre âme à un attelage traîné par deux coursiers et dirigé par un cocher : le coursier rétif figure la partie sensuelle et grossière de nos penchants.

(38) L’Océan.

(39)  Antigonus n’était pas roi, mais il exerçait l’autorité royale sous le nom de grand prêtre : il avait dépossédé de celte charge Hyrcan, et s’était substitué à sa place, l’an 40 avant J.-C

(40)  Environ quatre cents lieues.

(41) Dion le nomme Statianus.

(42) Dion nomme cette ville Praaspa.

(43) Environ deux lieues et demie

(44) Environ quarante-cinq francs.

(45) Environ douze lieues.

(46) Plutarque dit plus haut six mille.

(47) Environ cent vingt millions de francs.

(48) Ville d’Ionie, dans l’Asie Mineure.

(49) Dellius avait écrit la relation de l’expédition d’Antoine contre les Parthes, à laquelle, comme nous l’avons vu, il avait assisté lui-même.

(50) Il manque ici un nom dans le texte : Amyntas n’était pas roi des Galates, mais bien Déjotarus, qu’on verra tout à l’heure quitter, ainsi qu’Amyntas, le parti d’Antoine, et passer du coté de César.

(51) En Acarnanie.

(52) C’est-à-dire la ville de la victoire, ainsi nommée en l’honneur de la victoire qu’v remporta Auguste.

(53)  Il y a là un jeu de mots intraduisible. Le mot τορύνη, nom de la ville, signifie aussi une cuiller à pot : Cléopâtre dit qu’il ne faut pas s’effrayer de voir César assis ἐπὶ τῇ τορύνῃ, occupé à écumer le pot avec la cuiller.

(54) Heureux.

(55) Victorieux.

(56)  Un peu moins d’une demi lieue.

(57) Arruntius commandait le centre de la flotte de César.

(58) Ce mot est de Marcus Caton. Voyez sa Vie dans le deuxième volume.

(59) Il y avait deux villes de ce nom, l’une sur le golfe de Corinthe, l’autre sur le golfe de Malée Il est probable qu’il s’agit ici de la première, qui était le chemin le plus court pour porter des vivres à Αctium.

(60) Ville maritime d’Afrique.

(61) Voyez la Vie de Brutus dans ce volume.

(62) Environ quinze lieues.

(64)  Platon le comique.

(65) C’était le deuxième jour des Anthestéries, solennité en l’honneur de Bacchus Le premier jour se nommait les Pithœgies, ou l’ouverture des tonneaux : c’était le 11 du mois ; on commençait ce jour-là à boire le vin nouveau. Le second jour se nommait les Choées ou les libations : c’était une commémoration de la réception qu’on avait faite pendant  la fête de Bacchus à Oreste, meurtrier de sa mère : on avait mis devant chaque convive une coupe, afin qu’Oreste ne communiquât point de libations avec les autres, et pourtant ne fût point exclu de la cérémonie religieuse. Le troisième et dernier jour se nommait les Chytres ou les marmites, parce qu’on y faisait cuire des graines dans des pots, pour les offrira Mercure souterrain.

(66) Il y avait deux dèmes de ce nom en Attique.

(67) C’est-à-dire qui doivent mourir ensemble.

(68) Diodore le nomme Thyrsus.

(69)  On ne sait pas d’où est tiré ce vers ; c’est peut-être l’œuvre de Philostrate lui-même.

(70) Parodie du vers si connu d’Homère, Iliade, II, 204.

(71) Voyez la Vie de Cicéron, vers la fin, dans ce volume.

(72) Environ six millions de noire monnaie.

(73)  Celui qui se distingua comme historien et que Plutarque cite souvent.

(74)  C’est le Marcellus du sixième livre de l’Enéide.

(75) Dans une de ses pièces qui n’existent plus.

(76) Voyez le troisième livre de l'Iliade.