Plutarque, traduit par R. Richard

PLUTARQUE

OEUVRES MORALES.

TOME ΙV :

ABRÉGÉ DE LA COMPARAISON D'ARISTOPHANE ET DE MÉNANDRE.

ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΤΟΜΗ

Traduction française : D. RICHARD

 

 Décrets proposés aux Athéniens - De la malignité d'Hérodote 

 

PLUTARQUE

 

ABRÉGÉ DE LA COMPARAISON

D'ARISTOPHANE ET DE MÉNANDRE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΤΟΜΗ

(853a) * * * Ὡς μὲν κοινῶς καὶ καθόλου εἰπεῖν πολλῷ προκρίνει τὸν Μένανδρον, ὡς δ´ ἐπὶ μέρους καὶ ταῦτα προστίθησι·

(853b) « Τὸ φορτικόν, » φησίν, « ἐν λόγοις καὶ θυμελικὸν καὶ βάναυσον ὥς ἐστιν Ἀριστοφάνει, Μενάνδρῳ δ´ οὐδαμῶς. Καὶ γὰρ ὁ μὲν ἀπαίδευτος καὶ ἰδιώτης, οἷς ἐκεῖνος λέγει, ἁλίσκεται· ὁ δὲ πεπαιδευμένος δυσχερανεῖ· λέγω δὲ τὰ ἀντίθετα καὶ ὁμοιόπτωτα καὶ παρωνυμίας. Τούτοις γὰρ ὁ μὲν μετὰ τοῦ προσήκοντος λόγου καὶ ὀλιγάκις χρῆται ἐπιμελείας αὐτὰ ἀξιῶν, ὁ δὲ καὶ πολλάκις καὶ οὐκ εὐκαίρως καὶ ψυχρῶς· ἐπαινεῖται γάρ, »

φησίν,

Ὅτι τοὺς ταμίας ἐβάπτισεν,
οὐχὶ ταμίας ἀλλὰ Λαμίας

ὄντας. Καὶ

Οὗτος ἤτοι καικίας ἢ συκοφαντίας πνεῖ

καὶ

(853c) Γάστριζε καὶ τοῖς ἐντέροις καὶ τοῖς κόλοις

καὶ

Ὑπὸ τοῦ γέλωτος εἰς Γέλαν ἀφίξομαι

καὶ

Τί δῆτα δράσω σ´, ὦ κακόδαιμον, ἀμφορεὺς
ἐξοστρακισθείς;

Καὶ

Ἄγρια γὰρ ἡμᾶς, ὦ γυναῖκες, δρᾷ κακά,
ἅτ´ ἐν ἀγρίοισι τοῖς λαχάνοις αὐτὸς τραφείς

καὶ

Ἀλλ´ ἦ τριχόβρωτες τὸν λόφον μου κατέφαγον

καὶ

Γέρε δεῦρο γοργόνωτον ἀσπίδος κύκλον.
Κἀμοὶ πλακοῦντος τυρόνωτον δὸς κύκλον

Καὶ πολλὰ τοιαῦτα.

Ἔνεστι μὲν οὖν ἐν τῇ κατασκευῇ τῶν ὀνομάτων αὐτῷ τὸ τραγικὸν τὸ κωμικὸν τὸ σοβαρὸν τὸ πεζόν, ἀσάφεια, κοινότης, ὄγκος καὶ δίαρμα, σπερμολογία καὶ φλυαρία ναυτιώδης.

Καὶ (853d) τοσαύτας διαφορὰς ἔχουσα καὶ ἀνομοιότητας ἡ λέξις οὐδὲ τὸ πρέπον ἑκάστῃ καὶ οἰκεῖον ἀποδίδωσιν· οἷον λέγω βασιλεῖ τὸν ὄγκον ῥήτορι τὴν δεινότητα γυναικὶ τὸ ἁπλοῦν ἰδιώτῃ τὸ πεζὸν ἀγοραίῳ τὸ φορτικόν· ἀλλ´ ὥσπερ ἀπὸ κλήρου ἀπονέμει τοῖς προσώποις τὰ προστυχόντα τῶν ὀνομάτων, καὶ οὐκ ἂν διαγνοίης εἴθ´ υἱός ἐστιν εἴτε πατὴρ εἴτ´ ἄγροικος εἴτε θεὸς εἴτε γραῦς εἴθ´ ἥρως ὁ διαλεγόμενος.

« Ἡ δὲ Μενάνδρου φράσις οὕτω συνέξεσται καὶ συμπέπνευκε κεκραμένη πρὸς ἑαυτήν, ὥστε διὰ (853e) πολλῶν ἀγομένη παθῶν καὶ ἠθῶν καὶ προσώποις ἐφαρμόττουσα παντοδαποῖς μία τε φαίνεσθαι καὶ τὴν ὁμοιότητα τηρεῖν ἐν τοῖς κοινοῖς καὶ συνήθεσι καὶ ὑπὸ τὴν χρείαν ὀνόμασιν· ἐὰν δέ τινος ἄρα τερατείας εἰς τὸ πρᾶγμα καὶ ψόφου δεήσῃ, καθάπερ αὐλοῦ πάντρητον ἀνασπάσας ταχὺ πάλιν καὶ πιθανῶς ἐπέβαλε καὶ κατέστησε τὴν φωνὴν εἰς τὸ οἰκεῖον. Πολλῶν δὲ γεγονότων εὐδοκίμων τεχνιτῶν, οὔθ´ ὑπόδημα δημιουργὸς οὔτε προσωπεῖον σκευοποιὸς οὔτε τις ἱμάτιον ἅμα ταὐτὸν ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ καὶ μειρακίῳ καὶ γέροντι καὶ οἰκότριβι πρέπον ἐποίησεν· (853f) ἀλλὰ Μένανδρος οὕτως ἔμιξε τὴν λέξιν, ὥστε πάσῃ καὶ φύσει καὶ διαθέσει καὶ ἡλικίᾳ σύμμετρον εἶναι, καὶ ταῦτα νέος μὲν ἔτι τοῦ πράγματος ἁψάμενος, ἐν ἀκμῇ δὲ τοῦ ποιεῖν καὶ διδάσκειν τελευτήσας, ὅτε μάλιστα καὶ πλείστην ἐπίδοσιν, ὡς Ἀριστοτέλης φησί, λαμβάνει τὰ περὶ τὴν λέξιν τοῖς γράφουσιν. Εἰ οὖν πρὸς τὰ πρῶτα τῶν Μενάνδρου δραμάτων τὰ μέσα καὶ τὰ τελευταῖα παραβάλοι τις, ἐξ αὐτῶν ἐπιγνώσεται, ὅσα ἔμελλεν, εἰ ἐπεβίω, καὶ τούτοις ἕτερα προσθήσειν.

(854a) « Ὅτι τῶν διδασκόντων οἱ μὲν πρὸς τὸν ὄχλον καὶ τὸν δῆμον γράφουσιν οἱ δὲ τοῖς ὀλίγοις, τὸ δ´ ἐν ἀμφοῖν ἁρμόττον τοῖς γένεσιν οὐ ῥᾴδιον ὅτῳ τῶν πάντων ὑπῆρξεν εἰπεῖν. Ἀριστοφάνης μὲν οὖν οὔτε τοῖς πολλοῖς ἀρεστὸς οὔτε τοῖς φρονίμοις ἀνεκτός, ἀλλ´ ὥσπερ ἑταίρας τῆς ποιήσεως παρηκμακυίας, εἶτα μιμουμένης γαμετήν, οὔθ´ οἱ πολλοὶ τὴν αὐθάδειαν ὑπομένουσιν οἵ τε σεμνοὶ βδελύττονται τὸ ἀκόλαστον καὶ κακόηθες. Ὁ δὲ Μένανδρος μετὰ χαρίτων μάλιστα ἑαυτὸν αὐτάρκη παρέσχηκεν, ἐν θεάτροις ἐν διατριβαῖς ἐν συμποσίοις, ἀνάγνωσμα (854b) καὶ μάθημα καὶ ἀγώνισμα κοινότατον ὧν ἡ Ἑλλὰς ἐνήνοχε καλῶν παρέχων τὴν ποίησιν, δεικνὺς ὅ τι δὴ καὶ ὁποῖον ἦν ἄρα δεξιότης λόγου, ἐπιὼν ἁπανταχόσε μετὰ πειθοῦς ἀφύκτου καὶ χειρούμενος ἅπασαν ἀκοὴν καὶ διάνοιαν Ἑλληνικῆς φωνῆς.

Τίνος γὰρ ἄξιον ἀληθῶς εἰς θέατρον ἐλθεῖν ἄνδρα πεπαιδευμένον ἢ Μενάνδρου ἕνεκα; πότε δὲ θέατρα πίμπλαται ἀνδρῶν φιλολόγων, κωμικοῦ προσώπου δειχθέντος; ἐν δὲ συμποσίοις τίνι δικαιότερον ἡ τράπεζα παραχωρεῖ καὶ τόπον ὁ Διόνυσος δίδωσι; φιλοσόφοις δὲ καὶ φιλολόγοις, ὥσπερ ὅταν οἱ γραφεῖς ἐκπονηθῶσι τὰς ὄψεις, ἐπὶ τὰ ἀνθηρὰ (854c) καὶ ποώδη χρώματα τρέπουσιν, ἀνάπαυλα τῶν ἀκράτων καὶ συντόνων ἐκείνων Μένανδρός ἐστιν, οἷον εὐανθεῖ λειμῶνι καὶ σκιερῷ καὶ πνευμάτων μεστῷ δεχόμενος τὴν διάνοιαν.

« Ὅτι κωμῳδίας ὑποκριτὰς τοῦ χρόνου τούτου πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς τῆς πόλεως ἐνεγκούσης, μόναι αἱ Μενάνδρου κωμῳδίαι ἀφθόνων ἁλῶν καὶ ἱλαρῶν μετέχουσιν, ὥσπερ ἐξ ἐκείνης γεγονότων τῆς θαλάττης, ἐξ ἧς Ἀφροδίτη γέγονεν. Οἱ δ´ Ἀριστοφάνους ἅλες πικροὶ καὶ τραχεῖς ὄντες ἑλκωτικὴν δριμύτητα καὶ δηκτικὴν ἔχουσι· καὶ οὐκ οἶδ´ ἐν οἷς ἔστιν ἡ θρυλουμένη δεξιότης ὑπ´ αὐτοῦ, ἐν λόγοις ἢ προσώποις·

ἀμέλει καὶ τὰ μεμιμημένα πρὸς τὸ χεῖρον μεμίμηται· (854d) τὸ γὰρ πανοῦργον οὐ πολιτικὸν ἀλλὰ κακόηθες, καὶ τὸ ἄγροικον οὐκ ἀφελὲς ἀλλ´ ἠλίθιον, καὶ τὸ γελοῖον οὐ παιγνιῶδες ἀλλὰ καταγέλαστον, καὶ τὸ ἐρωτικὸν οὐχ ἱλαρὸν ἀλλ´ ἀκόλαστον. Οὐδενὶ γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἔοικε μετρίῳ τὴν ποίησιν γεγραφέναι, ἀλλὰ τὰ μὲν αἰσχρὰ καὶ ἀσελγῆ τοῖς ἀκολάστοις, τὰ βλάσφημα δὲ καὶ πικρὰ τοῖς βασκάνοις καὶ κακοήθεσιν. »

 

205 (853b) On voit qu'en général Plutarque donne à Ménandre une préférence marquée sur Aristophane (01) ; et quand il entre dans le détail, il dit que le style de ce dernier est bas, grossier, et digne seulement d'amuser la populace, au lieu que celui de Ménandre n'a aucun de ces défauts. Aussi le premier plaira-t-il à des lecteurs ignorants et sans éducation, mais les honnêtes gens le rejetteront avec indignation. Ils n'aimeront ni ses antithèses, ni ses jeux de mots, ni ses allusions. Ménandre en use quelquefois, mais toujours à propos, et avec la décence convenable. L'autre en fait un usage continuel, et presque toujours ils sont froids et déplacés.

On loue, ajoute-t-il, Aristophane d'avoir, pour ainsi dire, noyé les trésoriers du fisc, en disant qu'ils

étaient des sangsues publiques;

d'avoir dit de quelqu'un :

 il exhale la calomnie et la méchanceté (02); d'un autre,

(853c) quil vit de son ventre , de ses entrailles et de ses boyaux (03).

Il fait dire à un de ses acteurs :

On m'apprête tant à rire, que je parviendrai enfin à rire (04).

Et ailleurs :

Que ferai-je de toi, malheureuse 206 cruche qu'on a, comme moi, ostracismée ?

Ô mes amis, quels maux sauvages cet homme ne nous a-t-il pas faits ! Aussi a-t-il été nourri lui-même d'herbes sauvages (05).

Ces insectes ont mangé le cimier de mon casque.

Apporte-moi mon bouclier à tête de Gorgone. Donne-moi ce gâteau à forme de fromage (06); et tant d'autres phrases du même genre.

Son style est un mélange de tragique et de comique, de sublime et de bas, d'enflure et d'obscurité, de sérieux et de badin, qui va jusqu'à la satiété; c'est en un mot une inégalité continuelle.

(853d) Il ne donne pas à ses personnages le ton qui convient à leurs caractères: chez lui un prince parle sans dignité, un orateur sans noblesse ; une femme n'y a pas la simplicité de son sexe ; un bourgeois et un paysan, le langage commun et grossier de leur état. Il les fait tous parler au hasard, et leur met à la bouche les premières expressions qui se présentent; en sorte qu'on ne peut distinguer si c'est un fils ou un père qui parle, un homme rustique, un dieu, une femmelette ou un héros.

Mais le style de Ménandre, toujours poli, toujours égal, (853e) s'ajuste à tous les caractères, se plie à toutes les passions et prend le ton de tous les personnages. Il se montre toujours uniforme, et conserve cette égalité lors même qu'il emploie les expressions les plus familières. Si son sujet exige plus de force et plus de mouvements, alors il imite 207 ces musiciens habiles qui, ouvrant tous les trous de leur flûte, les ferment promptement avec adresse, et reprennent un ton plus naturel. Les meilleurs artisans ne sauraient atteindre à cette perfection de Ménandre. Il n'en est point qui pût faire un soulier, un habit ou un masque, également propre aux hommes et aux femmes, aux jeunes et aux vieux, aux esclaves, aux héros. (853f) Mais telle est la souplesse de la diction de Ménandre, qu'elle convient à tous les caractères, à tous les états et à tous les âges. Et ce qui ajoute beaucoup au mérite de ce poète, c'est qu'il a commencé d'écrire dans sa première jeunesse, et qu'il a fini à la force de l'âge, à cette époque de la vie où, suivant Aristote, le style a acquis toute sa perfection. Si on compare ses premières comédies avec les suivantes, et surtout avec les dernières, on verra sans peine combien il se fût surpassé lui-même, si la mort ne l'eût pas prévenu.

(854a) Parmi les poètes comiques, les uns écrivent pour la multitude, les autres pour le petit nombre de gens instruits ; et l'on trouve difficilement un auteur qui ait su saisir le caractère de ces deux genres différents. Aristophane, insupportable aux personnes sensées, ne plaît pas même à la multitude. Sa poésie ressemble à une courtisane usée qui veut contrefaire la prude ; le peuple ne peut souffrir son impudence, et les honnêtes gens détestent sa corruption et sa méchanceté. Ménandre, au contraire, ne se présente jamais qu'accompagné des Grâces. Il plaît également partout, au théâtre, à la table et dans les cercles, fait pour être toujours lu, toujours représenté et appris par mémoire, (854b) comme une des plus estimables productions dont la Grèce puisse s'honorer en ce genre. Sa poésie respire cet art puissant de la persuasion dont l'attrait inévitable charme également les sens et l'esprit, et fait sentir à tous les lecteurs la douceur de la langue grecque.

Quel motif peut attirer au spectacle un homme instruit,  208 si ce n'est le plaisir d'y voir Ménandre ? Quand est-ce que nos théâtres sont plus remplis de gens de lettres, que lorsque ses pièces y sont jouées ? A quel autre poète, dans les banquets, les plaisirs de la table, et Bacchus lui-même, cèdent-ils la place avec plus de justice? Les peintres, dont les yeux ont été fatigués par des couleurs trop vives, les reposent sur la verdure. De même les philosophes qui ont besoin de se délasser d'un travail pénible trouvent dans Ménandre un repos agréable. (854c) Il est pour eux comme une prairie émaillée de fleurs, où l'on respire sous les ombrages une fraîcheur délicieuse.
Dans le grand nombre de poètes comiques qu'Athènes produisit alors, Ménandre est celui dont les pièces sont toujours assaisonnées d'un sel pur et divin qui semble sorti de la même mer qui donna naissance à Vénus. Le sel d'Aristophane est un sel acre et amer qui blesse et qui déchire ; et je ne sais où est en lui cette adresse qu'on vante tant, si c'est dans les rôles ou dans les mots.

Il gâte tout ce qu'il imite. (854d) Ses ruses, au lieu de finesse, n'ont que de la malignité. La simplicité de ses paysans va jusqu'à la bêtise ; ses railleries, loin de faire rire, ne méritent que d'être sifflées, et ses amours ont moins de gaieté que d'effronterie et d'impudence. Enfin il semble avoir écrit, non pour des lecteurs honnêtes, mais pour des hommes perdus de débauche, envieux et méchants, qu'il amuse par des obscénités et par les traits amers d'une satire calomnieuse.
 

(01) Ce début prouve que cet opuscule n'est que l'abrégé d'un ouvrage que Plutarque aurait écrit sur ce sujet, et que cet abrégé est l'œuvre d'une main étrangère.

(02) Ici le jeu de mot porte sur l'expression grecque κακίας, malice, qui ne diffère que par une seule lettre du mot καικίας, nom d'un vent auquel on attribuait la vertu d'attirer les nuées; et, à son imitation, cet homme rassemblait auprès de lui la calomnie et la malice.

(03) Cela était dit d'un parasite, qui vivait aux dépens d'autrui, et qui n'employait pour gagner sa vie que le travail de ses intestins, comme les autres se servent du travail de leurs mains. Ainsi l'allusion est fondée sur la double signification du mot xraXci;, qui veut dire également un intestin, et un membre, comme le pied, la main. Ces deux derniers jeux de mots peuvent passer.

(04) Cette plaisanterie n'est pas d'aussi bon aloi que les précédentes ; j'avoue même que je n'en sens pas le sel. Aristophane veut-il dire qu'il y a dans le monde tant de choses risibles, qu'à peine on a le temps de rire de chacune autant qu'elle le demanderait? C'est ainsi que Frischlinus l'entend ; mais je ne puis trouver, comme lui, dans ce mot beaucoup de finesse.

(05) Ici les femmes athéniennes se plaignent des maux sauvages qu'Euripide leur a faits. Aristophane n'aimait pas ce poêle, et il ne laissait échapper aucune occasion d'exercer sur lui sa critique. Ces femmes donnent pour raison du caractère farouche d'Euripide, qu'il avait été nourri d'herbes sauvages, lui reprochant par là que sa mère était marchande d'herbes.

(06) Un soldat est en scène avec un bourgeois, nommé Dicéopolis, et de mande à un esclave son armure pièce par pièce, d'un ton emphatique et fanfaron. Le bourgeois, de son côte, demande, a chaque fois, qu'on lui apporte un plat de quelque bon mets. Cette espèce de parodie est assez amusante.