Flavius Josèphe

Flavius Josèphe

 

ANTIQUITES JUDAÏQUES

LIVRE VIII

 

texte numérisé et mis en page par François-Dominique FOURNIER (relu et corrigé pour les notes en grec)

  7 - 8 VI à X   

 

 

 

 

Flavius Josèphe

 

 

 

 

 

I.

(1)[1] Περὶ μὲν οὖν Δαυίδου καὶ τῆς ἀρετῆς αὐτοῦ καὶ ὅσων ἀγαθῶν αἴτιος γενόμενος τοῖς ὁμοφύλοις πολέμους τε καὶ μάχας ὅσας κατορθώσας γηραιὸς ἐτελεύτησεν, ἐν τῇ πρὸ ταύτης βίβλῳ δεδηλώκαμεν. [2] Σολόμωνος δὲ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ νέου τὴν ἡλικίαν ἔτι ὄντος τὴν βασιλείαν παραλαβόντος, ὃν ἔτι ζῶν ἀπέφηνε τοῦ λαοῦ δεσπότην κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ βούλησιν, καθίσαντος ἐπὶ τὸν θρόνον ὁ μὲν πᾶς ὄχλος ἐπευφήμησεν, οἷον εἰκὸς ἐπ' ἀρχομένῳ βασιλεῖ, τελευτῆσαι καλῶς αὐτῷ τὰ πράγματα καὶ πρὸς γῆρας ἀφικέσθαι λιπαρὸν καὶ πανεύδαιμον τὴν ἡγεμονίαν.

(2)[3] Ἀδωνίας δέ, ὃς καὶ τοῦ πατρὸς ἔτι ζῶντος ἐπεχείρησε τὴν ἀρχὴν κατασχεῖν, παρελθὼν πρὸς τὴν τοῦ βασιλέως μητέρα Βερσάβην καὶ φιλοφρόνως αὐτὴν ἀσπασάμενος, πυθομένης εἰ καὶ διὰ χρείαν τινὰ πρὸς αὐτὴν ἀφῖκται καὶ δηλοῦν κελευούσης ὡς ἡδέως παρεξομένης ἤρξατο λέγειν, [4] ὅτι γινώσκει μὲν τὴν βασιλείαν καὶ αὐτὴ καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν καὶ διὰ τὴν τοῦ πλήθους προαίρεσιν οὖσαν αὐτοῦ, μεταβάσης δὲ πρὸς Σολόμωνα τὸν υἱὸν αὐτῆς κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ γνώμην στέργει καὶ ἀγαπᾷ τὴν ὑπ' αὐτῷ δουλείαν καὶ τοῖς παροῦσιν [ἥδεται πράγμασιν]. [5] δεῖτο δ' οὖν διακονῆσαι πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτῷ καὶ πεῖσαι δοῦναι τὴν τῷ πατρὶ συγκοιμωμένην πρὸς γάμον αὐτῷ Ἀβισάκην: οὐ γὰρ πλησιάσαι τὸν πατέρα διὰ τὸ γῆρας αὐτῇ, μένειν δ' ἔτι παρθένον. [6] δὲ Βερσάβη καὶ διακονήσειν σπουδαίως ὑπέσχετο καὶ καταπράξεσθαι τὸν γάμον δι' ἀμφότερα, τοῦ τε βασιλέως αὐτῷ χαρίσασθαί τι βουλησομένου καὶ δεησομένης αὐτῆς λιπαρῶς. Καὶ ὁ μὲν εὔελπις ἀπαλλάττεται περὶ τοῦ γάμου, ἡ δὲ τοῦ Σολόμωνος μήτηρ εὐθὺς ὥρμησεν ἐπὶ τὸν υἱὸν διαλεξομένη περὶ ὧν Ἀδωνίᾳ δεηθέντι κατεπηγγείλατο. [7] Καὶ προυπαντήσαντος αὐτῇ τοῦ παιδὸς καὶ περιπλακέντος, ἐπεὶ παρήγαγεν εἰς τὸν οἶκον, οὗ συνέβαινεν αὐτῷ κεῖσθαι τὸν βασιλικὸν θρόνον, καθίσας ἐκέλευσεν ἕτερον ἐκ δεξιῶν τεθῆναι τῇ μητρί. Καθεσθεῖσα δ' ἡ Βερσάβη “μίαν, εἶπεν, ὦ παῖ, χάριν αἰτουμένῃ κατάνευσον καὶ μηδὲν ἐξ ἀρνήσεως δύσκολον μηδὲ σκυθρωπὸν ἀπεργάσῃ.” Τοῦ δὲ Σολόμωνος προστάττειν κελεύοντος, [8] πάντα γὰρ ὅσιον εἶναι μητρὶ παρέχειν, καί τι προσμεμψαμένου τὴν ἀρχήν, ὅτι μὴ μετ' ἐλπίδος ἤδη βεβαίας τοῦ τυχεῖν ὧν ἀξιοῖ ποιεῖται τοὺς λόγους ἀλλ' ἄρνησιν ὑφορωμένη, δοῦναι τὴν παρθένον αὐτὸν Ἀβισάκην Ἀδωνίᾳ τἀδελφῷ πρὸς γάμον παρεκάλει.

(3)[9] Λαβὼν δὲ πρὸς ὀργὴν ὁ βασιλεὺς τὸν λόγον ἀποπέμπεται μὲν τὴν μητέρα μειζόνων ὀρέγεσθαι πραγμάτων εἰπὼν Ἀδωνίαν καὶ θαυμάζειν, πῶς οὐ παραχωρῆσαι καὶ τῆς βασιλείας ὡς πρεσβυτέρῳ παρακαλεῖ τὸν γάμον αὐτῷ τὸν Ἀβισάκης αἰτουμένη φίλους ἔχοντι δυνατοὺς Ἰώαβον τὸν στρατηγὸν καὶ Ἀβιάθαρον τὸν ἱερέα, μεταπεμψάμενος δὲ Βαναίαν τὸν ἐπὶ τῶν σωματοφυλάκων ἀποκτεῖναι προσέταξεν αὐτῷ τὸν ἀδελφὸν Ἀδωνίαν. [10] Καλέσας δὲ τὸν Ἀβιάθαρον τὸν ἱερέα “θανάτου μέν, εἶπε, ῥύεταί σε τά τε ἄλλα ὅσα τῷ πατρὶ συνέκαμες καὶ ἡ κιβωτός, ἣν σὺν αὐτῷ μετήνεγκας. Ταύτην δέ σοι τὴν τιμωρίαν ἐπιτίθημι ταξαμένῳ μετὰ Ἀδωνία καὶ τὰ ἐκείνου φρονήσαντι: μήτε ἐνθάδε ἴσθι μήτε εἰς ὄψιν ἀπάντα τὴν ἐμήν, ἀλλ' εἰς τὴν πατρίδα πορευθεὶς ἐν τοῖς ἀγροῖς ζῆθι καὶ τοῦτον ἄχρι τελευτῆς ἔχε τὸν βίον ἁμαρτὼν τοῦ μηκέτ' εἶναι δι [11] καίως ἐν ἀξίᾳ.” Καταλύεται μὲν οὖν ἀπὸ τῆς ἱερατικῆς τιμῆς ὁ Ἰθαμάρου οἶκος διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν, καθὼς καὶ τῷ Ἀβιαθάρου πάππῳ προεῖπεν ὁ θεὸς Ἠλεί, μετέβη δ' εἰς τὸ Φιναάσου γένος πρὸς Σάδωκον. [12] Οἱ δὲ ἰδιωτεύσαντες ἐκ τοῦ Φιναάσου γένους καθ' ὃν καιρὸν εἰς τὸν Ἰθαμάρου οἶκον ἡ ἀρχιερωσύνη μετῆλθεν Ἠλεὶ πρώτου ταύτην παραλαβόντος ἦσαν οὗτοι: ὁ τοῦ ἀρχιερέως Ἰησοῦ υἱὸς Βοκίας, τούτου δὲ Ἰώθαμος, Ἰωθάμου δὲ Μαραίωθος, Μαραιώθου δὲ Ἀροφαῖος, Ἀροφαίου δὲ Ἀχίτωβος, Ἀχιτώβου δὲ Σάδωκος, ὃς πρῶτος ἐπὶ Δαυίδου τοῦ βασιλέως ἀρχιερεὺς ἐγένετο.

(4)[13] Ἰώαβος δὲ ὁ στρατηγὸς τὴν ἀναίρεσιν ἀκούσας Ἀδωνία περιδεὴς ἐγένετο, φίλος γὰρ ἦν αὐτῷ μᾶλλον ἢ τῷ βασιλεῖ Σολόμωνι, καὶ κίνδυνον ἐκ τούτου διὰ τὴν πρὸς ἐκεῖνον εὔνοιαν οὐκ ἀλόγως ὑποπτεύων καταφεύγει μὲν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ἀσφάλειαν δὲ ἐνόμιζεν αὑτῷ ποριεῖν ἐκ τῆς πρὸς τὸν θεὸν εὐσεβείας τοῦ βασιλέως. [14] δὲ ἀπαγγειλάντων αὐτῷ τινων τὴν Ἰωάβου γνώμην πέμψας Βαναίαν ἐκέλευσεν ἀναστήσαντα ἄγειν ἐπὶ τὸ δικαστήριον ὡς ἀπολογησόμενον. Ἰώαβος δὲ οὐκ ἔφη καταλείψειν τὸ ἱερόν, ἀλλ' αὐτοῦ τεθνήξεσθαι μᾶλλον ἢ ἐν ἑτέρῳ χωρίῳ. [15] Βαναίου δὲ τὴν ἀπόκρισιν αὐτοῦ τῷ βασιλεῖ δηλώσαντος προσέταξεν ὁ Σολόμων ἐκεῖ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀποτεμεῖν, καθὼς βούλεται, καὶ ταύτην λαβεῖν τὴν δίκην ὑπὲρ τῶν δύο στρατηγῶν, οὓς ὁ Ἰώαβος ἀνοσίως ἀπέκτεινε, θάψαι δ' αὐτοῦ τὸ σῶμα, ὅπως τὰ μὲν ἁμαρτήματα μηδέποτε καταλείπῃ τὸ γένος τὸ ἐκείνου, τῆς δὲ Ἰωάβου τελευτῆς αὐτός τε καὶ ὁ πατὴρ ἀθῷοι τυγχάνωσι. [16] Καὶ Βαναίας μὲν τὰ κελευσθέντα ποιήσας αὐτὸς ἀποδείκνυται στρατηγὸς πάσης τῆς δυνάμεως, Σάδωκον δὲ ποιεῖ μόνον ἀρχιερέα ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν Ἀβιαθάρου τόπον, ὃν μετεστήσατο. 

(5)[17] Σουμουίσῳ δὲ προσέταξεν οἰκίαν οἰκοδομήσαντι μένειν ἐν Ἱεροσολύμοις αὐτῷ προσεδρεύοντι καὶ μὴ διαβαίνειν τὸν χειμάρρουν Κεδρῶνα ἔχειν ἐξουσίαν, παρακούσαντι δὲ τούτων θάνατον ἔσεσθαι τὸ πρόστιμον. Τῷ δὲ μεγέθει τῆς ἀπειλῆς καὶ ὅρκους αὐτῷ προσηνάγκασε ποιήσασθαι. [18] Σουμούισος δὲ χαίρειν οἷς προσέταξεν αὐτῷ Σολόμων φήσας καὶ ταῦτα ποιήσειν προσομόσας καταλιπὼν τὴν πατρίδα τὴν διατριβὴν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐποιεῖτο. Διελθόντων δὲ τριῶν ἐτῶν ἀκούσας δύο δούλους ἀποδράντας αὐτὸν ἐν Γίττῃ τυγχάνοντας ὥρμησεν ἐπὶ τοὺς οἰκέτας. [19] πανελθόντος δὲ μετ' αὐτῶν ὁ βασιλεὺς αἰσθόμενος, ὡς καὶ τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καταφρονήσαντος καὶ τὸ μεῖζον τῶν ὅρκων τοῦ θεοῦ μηδεμίαν ποιησαμένου φροντίδα, χαλεπῶς εἶχε καὶ καλέσας αὐτόν “οὐ σύ, φησίν, ὤμοσας μὴ καταλείψειν ἐμὲ μηδ' ἐξελεύσεσθαί ποτ' ἐκ ταύτης τῆς πόλεως εἰς ἄλλην; [20] οὔκουν ἀποδράσῃ τὴν τῆς ἐπιορκίας δίκην, ἀλλὰ καὶ ταύτης καὶ ὧν τὸν πατέρα μου παρὰ τὴν φυγὴν ὕβρισας τιμωρήσομαί σε πονηρὸν γενόμενον, ἵνα γνῷς ὅτι κερδαίνουσι μὲν οὐδὲν οἱ κακοὶ μὴ παρ' αὐτὰ τἀδικήματα κολασθέντες, ἀλλὰ παντὶ τῷ χρόνῳ ᾧ νομίζουσιν ἀδεεῖς εἶναι μηδὲν πεπονθότες αὔξεται καὶ γίνεται μείζων ἡ κόλασις αὐτοῖς ἧς ἂν παραυτίκα πλημμελήσαντες ἔδοσαν.” Καὶ Σουμούισον μὲν κελευσθεὶς Βαναίας ἀπέκτεινεν.

LIVRE VIII

I

1. Avènement de Salomon. — 2. Adonias demande la main d’Abisag. — 3. Salomon le condamne à mort et destitue Abiathar. — 4. Exécution de Joab. — 5. Exécution de Séméi.

1[1]. Sur David et ses vertus, le bien qu’il fit à son peuple, les guerres et les batailles qu’il soutint heureusement, sa mort dans un âge avancé, nous nous sommes étendu dans le livre précédent. [2] Quand son fils Salomon, jeune encore[2], eut reçu la royauté, que son père lui avait attribuée dès son vivant selon la volonté de Dieu, le peuple entier l’acclama en lui souhaitant, comme il est coutume à l’avènement d’un roi, bonne réussite dans ses entreprises, et de voir son règne parvenir à une vieillesse heureuse et prospère[3].

2[4]. [3] Adonias, qui, du vivant même de son père, avait tenté de s’emparer du pouvoir, vint trouver Bersabé, la mère du roi, et la salua avec empressement. Elle lui demanda quel besoin l’amenait chez elle et le pria de s’expliquer, affirmant qu’elle le satisferait de grand cœur. Alors il commença par lui dire [4] qu'elle savait fort bien elle-même qu’il avait droit au trône tant par son âge que par le choix du peuple, mais puisque la royauté était échue à Salomon, son fils, par la volonté de Dieu, il aimait et se plaisait à servir sous lui, et se déclarait satisfait de sa condition présente. [5] Toutefois il suppliait Bersabé d’intercéder pour lui auprès de son frère et de le persuader de lui accorder pour femme Abisaké, la concubine de son père : car celui-ci, en raison de sa vieillesse, n’avait pas eu commerce avec elle ; elle était donc restée vierge. [6] Bersabé promit de lui prêter tout son concours, disant qu’elle ne doutait pas du succès, d’abord parce que le roi tiendrait à faire plaisir à son frère, ensuite parce qu’elle l’en prierait avec instance. Adonias se retira, plein d’espoir, et la mère de Salomon s’empressa aussitôt d’aller voir son fils pour l’entretenir de ce qu’elle avait promis à la prière d’Adonias. [7] Son fifs, étant venu à sa rencontre, l’embrassa, puis, l’ayant conduite dans l’appartement où se trouvait son trône royal, s’y assit et fit placer à sa droite un autre trône pour sa mère. Bersabé s’étant assise : « J’ai une grâce, dit-elle, à te demander mon fils : accorde-la-moi et épargne-moi le chagrin et l’ennui d’un refus. » [8] Salomon l’invite à faire connaître sa volonté, car c’était un devoir de tout accorder à une mère. Il lui reproche même doucement de n’avoir pas, dès ses premières paroles, montré la ferme confiance de voir exaucer son désir et d’avoir paru appréhender un refus ; alors Bersabé le pria de donner en mariage à son frère Adonias la vierge Abisaké.

3[5]. [9] Le roi, violemment irrité par ce discours, congédie sa mère, et s’écrie que sûrement Adonias visait encore plus haut. Il s’étonne qu’elle ne fait pas invité à livrer encore la royauté à ce frère, en raison de son âge, alors qu’elle réclame la main d’Abisaké pour un homme qui a des amis puissants, Joab le général en chef et le prêtre Abiathar. Puis il mande Banéas, le chef des gardes du corps, et lui ordonne de mettre à mort son frère Adonias. [10] Ensuite, ayant appelé le prêtre Abiathar : « Si tu échappes à la mort, dit-il, c’est en considération de toutes les épreuves que tu as subies aux côtés de mon père et de l’aide que tu lui as prêtée pour transporter l’arche. Mais voici le châtiment que je t’inflige, pour t’être rangé du parti d’Adonias et avoir épousé ses projets : aie garde de ne point demeurer ici, ni de te trouver jamais devant mes yeux ; mais retourne dans ton pays natal[6], vis aux champs et mène cette existence jusqu’à la mort ; ta faute t’enlève le droit de demeurer désormais à ton poste. » [11] C’est pour ce motif que la maison d’Ithamar, selon ce que Dieu avait prédit au grand-père d’Abiathar, Éli, fut destituée de la dignité sacerdotale, laquelle passa dans la race de Phinéès, à Sadoc. [12] Les membres de la famille de Phinéès, qui restèrent dans la vie privée à partir de l’époque on le grand pontificat avait passé à la maison d’Ithamar, et en premier lieu à Éli, furent : Boccias, fils du grand-prêtre Joseph, son fils Jotham(os), puis Maréoth(os), fils de Jotham, Arophéos, fils de Maréoth, Achitob(os), fils d’Arophéos, et Sadoc, fils d’Achitob, qui le premier devint grand-prêtre sous le roi David[7].

4[8]. [13] Joab, le général en chef, avant appris la mort d’Adonias, entra dans une grande frayeur, car il lui était plus attaché qu’au roi Salomon[9], et, craignant non sans raison que cette amitié ne lui valût des dangers, il alla se réfugier auprès de l’autel : il s’imaginait que la piété du roi l’y laisserait en sûreté. [14] Mais Salomon, à qui l’on était venu rapporter le dessein de Joab, lui envoya Banéas avec ordre de le faire lever et de le mener au tribunal pour s’y justifier. Joab déclara qu’il ne quitterait pas le saint lieu, et qu’il aimait mieux mourir là qu’ailleurs. [15] Banéas avant rapporté sa réponse au roi. Salomon ordonna de lui trancher la tête sur place, comme il le désirait, et de venger ainsi les deux généraux que Joab avait injustement assassinés. Toutefois il commanda d’enterrer son corps, afin que ses crimes continuassent à jamais à peser sur sa famille, et d’autre part, que lui-même et son père fussent innocentés de la mort de Joab[10] (?). [16] Banéas, après avoir exécuté ces ordres, est désigné lui-même comme général en chef de l’armée, et Sadoc est fait seul grand-prêtre à la place d’Abiathar, que le roi avait destitué.

5[11]. [17] Quant à Séméi, il lui ordonna de se bâtir une maison à Jérusalem et d’y demeurer à la disposition du roi, sans avoir le droit, sous peine de la vie, de franchir le torrent de Kédron. A la gravité de la menace, il ajouta pour lui l’obligation de se lier par serment. [18] Séméi se déclara fort satisfait des ordres de Salomon et, ayant juré de s’y conformer, quitta sa ville natale pour fixer sa demeure à Jérusalem. Cependant, trois ans plus tard, informé que deux esclaves qui s’étaient enfuis de chez lui se trouvaient à Gitta, il courut à leur poursuite. [19] Mais quand il fut revenu avec eux, le roi apprit le fait et s’irrita de cette infraction à ses ordres et plus encore de son oubli des serments prêtés à Dieu. Alors l’ayant mandé : « N’avais-tu pas juré, dit-il, de ne pas me quitter et de ne jamais sortir de cette ville pour aller dans une autre ? [20] Eh bien ! tu expieras ce parjure et, puisque tu t’es mal conduit, je te châtierai et de ce crime et des outrages dont tu te rendis coupable envers mon père. lors de sa fuite, afin que tu saches que les méchants ne gagnent rien à éviter le châtiment immédiat de leurs forfaits, loin de là, pendant tout le temps où leur impunité leur donne un semblant de sécurité, le châtiment ne fait que croître et devient plus grave que celui qu’ils eussent subi au moment même du crime. Et sur l’ordre du roi, Banéas mit Séméi à mort.

 

II

(1)[21] Ἤδη δὲ τὴν βασιλείαν βεβαίως ἔχων Σολόμων καὶ τῶν ἐχθρῶν κεκολασμένων ἄγεται τὴν Φαραώθου τοῦ τῶν Αἰγυπτίων βασιλέως θυγατέρα: καὶ κατασκευάσας τὰ τείχη [τῶν] Ἱεροσολύμων πολλῷ μείζω καὶ ὀχυρώτερα τῶν πρόσθεν ὄντων διεῖπε τὰ πράγματα λοιπὸν ἐπὶ πολλῆς εἰρήνης μηδ' ὑπὸ τῆς νεότητος πρός τε δικαιοσύνην καὶ φυλακὴν τῶν νόμων καὶ μνήμην ὧν ὁ πατὴρ τελευτῶν ἐπέστειλε βλαπτόμενος, ἀλλὰ πάνθ' ὅσα οἱ τοῖς χρόνοις προβεβηκότες καὶ πρὸς τὸ φρονεῖν ἀκμάζοντες μετὰ πολλῆς ἀκριβείας ἐπιτελῶν. [22] γνω δ' εἰς Γιβρῶνα παραγενόμενος ἐπὶ τοῦ χαλκέου θυσιαστηρίου τοῦ κατασκευασθέντος ὑπὸ Μουσείου θῦσαι τῷ θεῷ καὶ χίλια τὸν ἀριθμὸν ὡλοκαύτωσεν ἱερεῖα. Τοῦτο δὲ ποιήσας μεγάλως ἔδοξε τὸν θεὸν τετιμηκέναι: φανεὶς γὰρ αὐτῷ κατὰ τοὺς ὕπνους ἐκείνης τῆς νυκτὸς ἐκέλευσεν αἱρεῖσθαι, τίνας ἀντὶ τῆς εὐσεβείας παράσχῃ δωρεὰς αὐτῷ. [23] Σολόμων δὲ τὰ κάλλιστα καὶ μέγιστα καὶ θεῷ παρασχεῖν ἥδιστα καὶ λαβεῖν ἀνθρώπῳ συμφορώτατα τὸν θεὸν ᾔτησεν: οὐ γὰρ χρυσὸν οὐδ' ἄργυρον οὐδὲ τὸν ἄλλον πλοῦτον ὡς ἄνθρωπος καὶ νέος ἠξίωσεν αὑτῷ προσγενέσθαι, ταῦτα γὰρ σχεδὸν νενόμισται παρὰ τοῖς πλείστοις μόνα σπουδῆς ἄξια καὶ θεοῦ δῶρα εἶναι, ἀλλὰ “δός μοι φησί, δέσποτα, νοῦν ὑγιῆ καὶ φρόνησιν ἀγαθήν, οἷς ἂν τὸν λαὸν τἀληθῆ καὶ τὰ δίκαια λαβὼν κρίνοιμι.” [24] Τούτοις ἥσθη τοῖς αἰτήμασιν ὁ θεὸς καὶ τά τε ἄλλα πάνθ' ὧν οὐκ ἐμνήσθη παρὰ τὴν ἐκλογὴν δώσειν ἐπηγγείλατο πλοῦτον δόξαν νίκην πολεμίων, καὶ πρὸ πάντων σύνεσιν καὶ σοφίαν οἵαν οὐκ ἄλλος τις ἀνθρώπων ἔσχεν οὔτε βασιλέων οὔτ' ἰδιωτῶν, φυλάξειν τε καὶ τοῖς ἐκγόνοις αὐτοῦ τὴν βασιλείαν ἐπὶ πλεῖστον ὑπισχνεῖτο χρόνον, ἂν δίκαιός τε ὢν διαμένῃ καὶ πειθόμενος αὐτῷ καὶ τὸν πατέρα μιμούμενος ἐν οἷς ἦν ἄριστος. [25] Ταῦτα τοῦ θεοῦ Σολόμων ἀκούσας ἀνεπήδησεν εὐθὺς ἐκ τῆς κοίτης καὶ προσκυνήσας αὐτὸν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ πρὸ τῆς σκηνῆς μεγάλας ἐπιτελέσας θυσίας κατευωχεῖ τοὺς Ἰουδαίους ἅπαντας.

(2)[26] Ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κρίσις ἐπ' αὐτὸν ἤχθη δυσχερής, ἧς τὸ τέλος εὑρεῖν ἦν ἐπίπονον: τὸ δὲ πρᾶγμα περὶ οὗ συνέβαινεν εἶναι τὴν δίκην ἀναγκαῖον ἡγησάμην δηλῶσαι, ἵνα τοῖς ἐντυγχάνουσι τό τε δύσκολον τῆς κρίσεως γνώριμον ὑπάρξῃ, καὶ τοιούτων μεταξὺ πραγμάτων γενόμενοι λάβωσιν ὥσπερ ἐξ εἰκόνος τῆς τοῦ βασιλέως ἀγχινοίας τὸ ῥᾳδίως ἀποφαίνεσθαι περὶ τῶν ζητουμένων δυνηθῆναι. [27] Δύο γυναῖκες ἑταῖραι τὸν βίον ἧκον ἐπ' αὐτόν, ὧν ἡ ἀδικεῖσθαι δοκοῦσα πρώτη λέγειν ἤρξατο: “οἰκῶ μέν, εἶπεν, ὦ βασιλεῦ, μετὰ ταύτης ἐν ἑνὶ δωματίῳ, συνέβη δ' ἀμφοτέραις ἡμῖν ἐπὶ μιᾶς ἡμέρας ἀποτεκεῖν κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν ἄρρενα παιδία. [28] Τρίτης δὲ ἡμέρας διελθούσης ἐπικοιμηθεῖσα τῷ αὑτῆς παιδίῳ αὕτη τοῦτο μὲν ἀποκτείνει, βαστάσασα δὲ τοὐμὸν ἐκ τῶν γονάτων πρὸς αὑτὴν μεταφέρει καὶ τὸ νεκρὸν ἐμοῦ κοιμωμένης εἰς τὰς ἀγκάλας μου τίθησι. [29] Πρωὶ δὲ θηλὴν ὀρέξαι βουλομένη τῷ παιδίῳ τὸ μὲν ἐμὸν οὐχ εὗρον, τὸ δὲ ταύτης νεκρὸν ὁρῶ μοι παρακείμενον: ἀκριβῶς γὰρ κατανοήσασα τοῦτο ἐπέγνων: ὅθεν ἀπαιτῶ τὸν ἐμὸν υἱὸν καὶ οὐκ ἀπολαμβάνουσα καταπέφευγα, δέσποτα, ἐπὶ τὴν παρὰ σοῦ βοήθειαν: τῷ γὰρ εἶναι μόνας καὶ μηδένα τὸν ἐλέγξαι δυνάμενον φοβεῖσθαι [30] καταφρονοῦσα ἰσχυρῶς ἀρνουμένη παραμένει.” Ταῦτ' εἰπούσης ὁ βασιλεὺς ἀνέκρινε τὴν ἑτέραν, τί τοῖς εἰρημένοις ἀντιλέγειν ἔχει. Τῆς δὲ ἀρνουμένης τοῦτο πεποιηκέναι, τὸ δὲ παιδίον ζῆν τὸ αὑτῆς λεγούσης, τὸ δὲ τῆς ἀντιδίκου τεθνηκέναι, μηδενὸς ἐπινοοῦντος τὴν κρίσιν ἀλλ' ὥσπερ ἐπ' αἰνίγματι περὶ τὴν εὕρεσιν αὐτοῦ πάντων τῇ διανοίᾳ τετυφλωμένων μόνος ὁ βασιλεὺς ἐπενόησέ τι τοιοῦτον: [31] κελεύσας κομισθῆναι καὶ τὸ νεκρὸν καὶ τὸ ζῶν παιδίον μεταπέμπεταί τινα τῶν σωματοφυλάκων καὶ σπασάμενον ἐκέλευσε τὴν μάχαιραν ἀμφότερα διχοτομῆσαι τὰ παιδία, ὅπως ἑκάτεραι λάβωσιν ἀνὰ ἥμισυ τοῦ τε ζῶντος καὶ τοῦ τετελευτηκότος. [32] πὶ τούτῳ πᾶς μὲν ὁ λαὸς λανθάνων ἐχλεύαζεν ὡς μειράκιον τὸν βασιλέα, μεταξὺ δὲ τῆς μὲν ἀπαιτούσης καὶ ἀληθοῦς μητρὸς ἀνακραγούσης τοῦτο μὴ ποιεῖν ἀλλὰ παραδιδόναι τῇ ἑτέρᾳ τὸ παιδίον ὡς ἐκείνης, ἀρκεῖσθαι γὰρ τῷ ζῆν αὐτὸ καὶ βλέπειν μόνον κἂν ἀλλότριον δοκῇ, τῆς δ' ἑτέρας ἑτοίμως ἐχούσης διαιρούμενον ἰδεῖν τὸ παιδίον καὶ προσέτι βασανισθῆναι καὶ αὐτὴν ἀξιούσης, [33] ὁ βασιλεὺς ἐπιγνοὺς τὰς ἑκατέρων φωνὰς ἀπὸ τῆς ἀληθείας γεγενημένας τῇ μὲν ἀνακραγούσῃ τὸ παιδίον προσέκρινε, μητέρα γὰρ αὐτὴν ἀληθῶς εἶναι, τῆς δὲ ἄλλης κατέγνω πονηρίαν τό τε ἴδιον ἀποκτεινάσης καὶ τὸ τῆς φίλης σπουδαζούσης ἀπολλύμενον θεάσασθαι. [34] Τοῦτο μέγα δεῖγμα καὶ τεκμήριον τῆς τοῦ βασιλέως φρονήσεως καὶ σοφίας ἐνόμιζε τὸ πλῆθος, κἀξ ἐκείνης τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας ὡς θείαν ἔχοντι διάνοιαν αὐτῷ προσεῖχον.

(3)[35] Στρατηγοὶ δ' αὐτῷ καὶ ἡγεμόνες ἦσαν τῆς χώρας ἁπάσης οἵδε: τῆς μὲν Ἐφραίμου κληρουχίας Οὔρης: ἐπὶ δὲ τῆς Βιθιέμες τοπαρχίας ἦν Διόκληρος: τὴν δὲ τῶν Δώρων καὶ τὴν παραλίαν Ἀβινάδαβος εἶχεν ὑπ' αὐτῷ γεγαμηκὼς τὴν Σολόμωνος θυγατέρα: [36] τὸ δὲ μέγα πεδίον ἦν ὑπὸ Βαναίᾳ τῷ Ἀχίλου παιδί, προσεπῆρχε δὲ καὶ τῆς ἄχρι Ἰορδάνου πάσης: τὴν δὲ Γαλαδῖτιν καὶ Γαυλανῖτιν ἕως τοῦ Λιβάνου ὄρους καὶ πόλεις ἑξήκοντα μεγάλας καὶ ὀχυρωτάτας ἔχων ὑφ' αὑτὸν Γαβάρης διεῖπεν: Ἀχινάδαβος δὲ τῆς Γαλιλαίας ὅλης ἄχρι Σιδῶνος ἐπετρόπευε συνοικῶν καὶ αὐτὸς θυγατρὶ Σολόμωνος Βασίμα τοὔνομα: [37] τὴν δὲ περὶ Ἀκὴν παραλίαν εἶχε Βανακάτης: Σαφάτης δὲ τὸ Ἰταβύριον ὄρος καὶ Καρμήλιον καὶ τὴν κάτω Γαλιλαίαν ἄχρι τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνου χώραν ἐπὶ τούτῳ πᾶσαν ἐπετέτραπτο: Σουμούις δὲ τὴν τῆς Βενιαμίδος κληρουχίαν ἐγκεχείριστο: Γαβάρης δὲ εἶχε τὴν πέραν τοῦ Ἰορδάνου χώραν: ἐπὶ δὲ τούτων εἷς πάλιν ἄρχων ἀποδέδεικτο. [38] Θαυμαστὴν δ' ἐπίδοσιν ἔλαβεν ὅ τε τῶν Ἑβραίων λαὸς καὶ ἡ Ἰούδα φυλὴ πρὸς γεωργίαν τραπέντων καὶ τὴν τῆς γῆς ἐπιμέλειαν: εἰρήνης γὰρ ἀπολαύοντες καὶ πολέμοις καὶ ταραχαῖς μὴ περισπώμενοι καὶ προσέτι τῆς ποθεινοτάτης ἐλευθερίας ἀκρατῶς ἐμφορούμενοι πρὸς τῷ συναύξειν ἕκαστος τὰ οἰκεῖα καὶ ποιεῖν ἄξια πλείονος ὑπῆρχεν.

(4)[39] Ἦσαν δὲ καὶ ἕτεροι τῷ βασιλεῖ ἡγεμόνες, οἳ τῆς τε Σύρων γῆς καὶ τῶν ἀλλοφύλων ἥτις ἦν ἀπ' Εὐφράτου ποταμοῦ διήκουσα μέχρι τῆς Αἰγυπτίων ἐπῆρχον ἐκλέγοντες αὐτῷ φόρους παρὰ τῶν ἐθνῶν. [40] Συνετέλουν δὲ καὶ τῇ τραπέζῃ καθ' ἡμέραν καὶ τῷ δείπνῳ τοῦ βασιλέως σεμιδάλεως μὲν κόρους τριάκοντα, ἀλεύρου δὲ ξ, σιτιστοὺς δὲ βόας δέκα καὶ νομάδας βόας εἴκοσι, σιτιστοὺς δὲ ἄρνας ἑκατόν. Ταῦτα πάντα πάρεξ τῶν ἀπ' ἄγρας ἐλάφων λέγω καὶ βουβάλων καὶ τῶν πετεινῶν καὶ ἰχθύων ἐκομίζετο καθ' ἡμέραν βασιλεῖ παρὰ τῶν ἀλλοφύλων. [41] Τοσοῦτον δὲ πλῆθος ἦν ἁρμάτων Σολόμωνι, ὡς τέσσαρας εἶναι μυριάδας φατνῶν τῶν ὑποζευγνυμένων ἵππων: χωρὶς δὲ τούτων ἦσαν ἱππεῖς δισχίλιοι καὶ μύριοι, ὧν οἱ μὲν ἡμίσεις τῷ βασιλεῖ προσήδρευον ἐν Ἱεροσολύμοις, οἱ δὲ λοιποὶ κατὰ τὰς βασιλικὰς διεσπαρμένοι κώμας ἐν αὐταῖς κατέμενον. δ' αὐτὸς ἡγεμὼν ὁ τὴν τοῦ βασιλέως δαπάνην πεπιστευμένος καὶ τοῖς ἵπποις ἐχορήγει τὰ ἐπιτήδεια συγκομίζων εἰς ὃν ὁ βασιλεὺς διέτριβε τόπον.

(5)[42] Τοσαύτη δ' ἦν ἣν ὁ θεὸς παρέσχε Σολόμωνι φρόνησιν καὶ σοφίαν, ὡς τούς τε ἀρχαίους ὑπερβάλλειν ἀνθρώπους καὶ μηδὲ τοὺς Αἰγυπτίους, οἳ πάντων συνέσει διενεγκεῖν λέγονται, συγκρινομένους λείπεσθαι παρ' ὀλίγον, ἀλλὰ πλεῖστον ἀφεστηκότας τῆς τοῦ βασιλέως φρονήσεως ἐλέγχεσθαι. [43] περῆρε δὲ καὶ διήνεγκε σοφίᾳ καὶ τῶν κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν δόξαν ἐχόντων παρὰ τοῖς Ἑβραίοις ἐπὶ δεινότητι, ὧν οὐ παρελεύσομαι τὰ ὀνόματα: ἦσαν δὲ Ἄθανος καὶ Αἱμανὸς καὶ Χάλκεος καὶ Δάρδανος υἱοὶ Ἡμάωνος. [44] Συνετάξατο δὲ καὶ βιβλία περὶ ᾠδῶν καὶ μελῶν πέντε πρὸς τοῖς χιλίοις καὶ παραβολῶν καὶ εἰκόνων βίβλους τρισχιλίας: καθ' ἕκαστον γὰρ εἶδος δένδρου παραβολὴν εἶπεν ἀπὸ ὑσσώπου ἕως κέδρου, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ κτηνῶν καὶ τῶν ἐπιγείων ἁπάντων ζῴων καὶ τῶν νηκτῶν καὶ τῶν ἀερίων: οὐδεμίαν γὰρ φύσιν ἠγνόησεν οὐδὲ παρῆλθεν ἀνεξέταστον, ἀλλ' ἐν πάσαις ἐφιλοσόφησε καὶ τὴν ἐπιστήμην τῶν ἐν αὐταῖς ἰδιωμάτων ἄκραν ἐπεδείξατο. [45] Παρέσχε δ' αὐτῷ μαθεῖν ὁ θεὸς καὶ τὴν κατὰ τῶν δαιμόνων τέχνην εἰς ὠφέλειαν καὶ θεραπείαν τοῖς ἀνθρώποις: ἐπῳδάς τε συνταξάμενος αἷς παρηγορεῖται τὰ νοσήματα καὶ τρόπους ἐξορκώσεων κατέλιπεν, οἷς οἱ ἐνδούμενοι τὰ δαιμόνια ὡς μηκέτ' ἐπανελθεῖν ἐκδιώξουσι. [46] Καὶ αὕτη μέχρι νῦν παρ' ἡμῖν ἡ θεραπεία πλεῖστον ἰσχύει: ἱστόρησα γάρ τινα Ἐλεάζαρον τῶν ὁμοφύλων Οὐεσπασιανοῦ παρόντος καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ χιλιάρχων καὶ ἄλλου στρατιωτικοῦ πλήθους ὑπὸ τῶν δαιμονίων λαμβανομένους ἀπολύοντα τούτων. δὲ τρόπος τῆς θεραπείας τοιοῦτος ἦν: [47] προσφέρων ταῖς ῥισὶ τοῦ δαιμονιζομένου τὸν δακτύλιον ἔχοντα ὑπὸ τῇ σφραγῖδι ῥίζαν ἐξ ὧν ὑπέδειξε Σολόμων ἔπειτα ἐξεῖλκεν ὀσφρομένῳ διὰ τῶν μυκτήρων τὸ δαιμόνιον, καὶ πεσόντος εὐθὺς τἀνθρώπου μηκέτ' εἰς αὐτὸν ἐπανήξειν ὥρκου, Σολόμωνός τε μεμνημένος καὶ τὰς ἐπῳδὰς ἃς συνέθηκεν ἐκεῖνος ἐπιλέγων. [48] Βουλόμενος δὲ πεῖσαι καὶ παραστῆσαι τοῖς παρατυγχάνουσιν ὁ Ἐλεάζαρος, ὅτι ταύτην ἔχει τὴν ἰσχύν, ἐτίθει μικρὸν ἔμπροσθεν ἤτοι ποτήριον πλῆρες ὕδατος ἢ ποδόνιπτρον καὶ τῷ δαιμονίῳ προσέταττεν ἐξιὸν τἀνθρώπου ταῦτα ἀνατρέψαι καὶ παρασχεῖν ἐπιγνῶναι τοῖς ὁρῶσιν, ὅτι καταλέλοιπε τὸν ἄνθρωπον. [49] Γινομένου δὲ τούτου σαφὴς ἡ Σολόμωνος καθίστατο σύνεσις καὶ σοφία δι' ἣν, ἵνα γνῶσιν ἅπαντες αὐτοῦ τὸ μεγαλεῖον τῆς φύσεως καὶ τὸ θεοφιλὲς καὶ λάθῃ μηδένα τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον ἡ τοῦ βασιλέως περὶ πᾶν εἶδος ἀρετῆς ὑπερβολή, περὶ τούτων εἰπεῖν προήχθημεν.

(6)[50] Ὁ δὲ τῶν Τυρίων βασιλεὺς Εἴρωμος ἀκούσας ὅτι Σολόμων τὴν τοῦ πατρὸς διεδέξατο βασιλείαν ὑπερήσθη, φίλος γὰρ ἐτύγχανε τῷ Δαυίδῃ, καὶ πέμψας πρὸς αὐτὸν ἠσπάζετό τε καὶ συνέχαιρεν ἐπὶ τοῖς παροῦσιν ἀγαθοῖς. ποστέλλει δὲ πρὸς αὐτὸν Σολόμων γράμματα δηλοῦντα τάδε: [51] “βασιλεὺς Σολόμων Εἱρώμῳ βασιλεῖ. σθι μου τὸν πατέρα βουληθέντα κατασκευάσαι τῷ θεῷ ναὸν ὑπὸ τῶν πολέμων καὶ τῶν συνεχῶν στρατειῶν κεκωλυμένον: οὐ γὰρ ἐπαύσατο πρότερον τοὺς ἐχθροὺς καταστρεφόμενος πρὶν ἢ πάντας αὐτοὺς φόρων ὑποτελεῖς πεποιηκέναι. [52] γὼ δὲ χάριν οἶδα τῷ θεῷ τῆς παρούσης εἰρήνης καὶ διὰ ταύτην εὐσχολῶν οἰκοδομῆσαι τῷ θεῷ βούλομαι τὸν οἶκον: καὶ γὰρ ὑπ' ἐμοῦ τοῦτον ἔσεσθαι τῷ πατρί μου προεῖπεν ὁ θεός. Διὸ παρακαλῶ σε συμπέμψαι τινὰς τοῖς ἐμοῖς εἰς Λίβανον τὸ ὄρος κόψοντας ξύλα: πρὸς γὰρ τομὴν ὕλης ἐπιστημονέστερον ἔχουσι τῶν ἡμετέρων οἱ Σιδώνιοι. Μισθὸν δ' ὃν ἂν ὁρίσῃς ἐγὼ τοῖς ὑλουργοῖς παρέξω.”

(7)[53] Ἀναγνοὺς δὲ τὴν ἐπιστολὴν Εἵρωμος καὶ τοῖς ἐπεσταλμένοις ἡσθεὶς ἀντιγράφει τῷ Σολόμωνι: “βασιλεὺς Εἵρωμος βασιλεῖ Σολόμωνι. Τὸν μὲν θεὸν εὐλογεῖν ἄξιον, ὅτι σοι τὴν πατρῴαν παρέδωκεν ἡγεμονίαν ἀνδρὶ σοφῷ καὶ πᾶσαν ἀρετὴν ἔχοντι, ἐγὼ δὲ τούτοις ἡδόμενος ἅπαντα ὑπουργήσω τὰ ἐπεσταλμένα: [54] τεμὼν γὰρ ξύλα πολλὰ καὶ μεγάλα κέδρου τε καὶ κυπαρίσσου διὰ τῶν ἐμῶν καταπέμψω ἐπὶ θάλασσαν καὶ κελεύσω τοὺς ἐμοὺς σχεδίαν πηξαμένους εἰς ὃν ἂν βουληθῇς τόπον τῆς σαυτοῦ χώρας πλεύσαντας ἀποθέσθαι: ἔπειθ' οἱ σοὶ διακομίσουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα. πως δὲ καὶ σὺ παράσχῃς ἡμῖν ἀντὶ τούτων σῖτον, οὗ διὰ τὸ νῆσον οἰκεῖν δεόμεθα, φρόντισον.”

(8)[55] Διαμένει δὲ ἄχρι τῆς τήμερον τὰ τῶν ἐπιστολῶν τούτων ἀντίγραφα οὐκ ἐν τοῖς ἡμετέροις μόνον σωζόμενα βιβλίοις ἀλλὰ καὶ παρὰ Τυρίοις, ὥστε εἴ τις ἐθελήσειε τὸ ἀκριβὲς μαθεῖν, δεηθεὶς τῶν ἐπὶ τοῦ Τυρίων γραμματοφυλακείου δημοσίων εὕροι συμφωνοῦντα τοῖς εἰρημένοις ὑφ' ἡμῶν τὰ παρ' ἐκείνοις. [56] Ταῦτα μὲν οὖν διεξῆλθον βουλόμενος γνῶναι τοὺς ἐντευξομένους, ὅτι μηδὲν μᾶλλον ἔξω τῆς ἀληθείας λέγομεν, μηδὲ πιθανοῖς τισι καὶ πρὸς ἀπάτην καὶ τέρψιν ἐπαγωγοῖς τὴν ἱστορίαν διαλαμβάνοντες τὴν μὲν ἐξέτασιν φεύγειν πειρώμεθα, πιστεύεσθαι δ' εὐθὺς ἀξιοῦμεν, οὐδὲ συγκεχωρημένον ἡμῖν κατεξανισταμένοις τοῦ πρέποντος τῇ πραγματείᾳ ἀθῴοις ὑπάρχειν, ἀλλὰ μηδεμιᾶς ἀποδοχῆς τυγχάνειν παρακαλοῦντες, ἂν μὴ μετὰ ἀποδείξεως καὶ τεκμηρίων ἰσχυρῶν ἐμφανίζειν δυνώμεθα τὴν ἀλήθειαν.

(9)[57] Ὁ δὲ βασιλεὺς Σολόμων ὡς ἐκομίσθη τὰ παρὰ Τυρίων βασιλέως γράμματα τήν τε προθυμίαν αὐτοῦ καὶ τὴν εὔνοιαν ἐπῄνεσε καὶ οἷς ἠξίωσε τούτοις αὐτὸν ἠμείψατο, σίτου μὲν αὐτῷ κατ' ἔτος πέμψας δισμυρίους κόρους καὶ τοσούτους ἐλαίου βάτους, ὁ δὲ βάτος δύναται ξέστας ἑβδομήκοντα δύο: τὸ δ' αὐτὸ μέτρον καὶ οἴνου παρεῖχεν. [58] μὲν οὖν Εἱρώμου φιλία καὶ Σολόμωνος ἀπὸ τούτων ἔτι μᾶλλον ηὔξησε καὶ διαμένειν ὤμοσαν εἰς ἅπαν. δὲ βασιλεὺς ἐπέταξε παντὶ τῷ λαῷ φόρον ἐργάτας τρισμυρίους, οἷς ἄπονον τὴν ἐργασίαν κατέστησε μερίσας αὐτὴν συνετῶς: μυρίους γὰρ ἐποίησε κόπτοντας ἐπὶ μῆνα ἕνα ἐν Λιβάνῳ ὄρει δύο μῆνας ἀναπαύεσθαι παραγινομένους ἐπὶ τὰ οἰκεῖα, μέχρις οὗ πάλιν οἱ δισμύριοι τὴν [59] ἐργασίαν ἀναπληρώσωσι κατὰ τὸν ὡρισμένον χρόνον ἔπειθ' οὕτως συνέβαινε τοῖς πρώτοις μυρίοις διὰ τετάρτου μηνὸς ἀπαντᾶν ἐπὶ τὸ ἔργον. γεγόνει δ' ἐπίτροπος τοῦ φόρου τούτου Ἀδώραμος. σαν δ' ἐκ τῶν παροίκων οὓς Δαυίδης καταλελοίπει τῶν μὲν παρακομιζόντων τὴν λιθίαν καὶ τὴν ἄλλην ὕλην ἑπτὰ μυριάδες, τῶν δὲ λατομούντων ὀκτάκις μύριοι, τούτων δ' ἐπιστάται τρισχίλιοι καὶ τριακόσιοι. [60] Προστετάχει δὲ λίθους μὲν αὐτοῖς τέμνειν μεγάλους εἰς τοὺς τοῦ ναοῦ θεμελίους, ἁρμόσαντας δὲ πρῶτον καὶ συνδήσαντας ἐν τῷ ὄρει κατακομίζειν οὕτως εἰς τὴν πόλιν. γίνετο δὲ ταῦτ' οὐ παρὰ τῶν οἰκοδόμων τῶν ἐγχωρίων μόνον, ἀλλὰ καὶ ὧν ὁ Εἵρωμος ἔπεμψε τεχνιτῶν.

 

II

1. Salomon demande la sagesse à Dieu. — 2. Jugement de Salomon. — 3. administration du royaume ; sa prospérité. — 4. Train de vie de Salomon. — 5. Sa science, son savoir médical. Eléazar et les démons. — 6. Lettre de Salomon à Hiram. — 7. Réponse de Hiram. — 8. Authenticité de leur correspondance. — 9. Travaux préparatoires à la construction du Temple.

1[12]. [21] Après avoir affermi son trône et châtié ses ennemis, Salomon épouse la fille de Pharaon (Pharaôthès), roi des Égyptiens ; il munit Jérusalem de remparts plus grands et plus forts que précédemment et gouverne dès lors dans une paix profonde, sans que sa jeunesse l’empêche de pratiquer la justice, d’observer les lois et de se souvenir des recommandations de son père mourant ; au contraire, il montra erg toute chose une parfaite exactitude de jugement, autant que des hommes avancés en âge et parvenus à la maturité de la raison. [22] Il résolut d’aller à Gibron[13] pour y sacrifier à Dieu sur l’autel d’airain érigé par Moïse[14], et il y immola mille victimes en holocaustes. Cet acte témoignait de sa grande vénération pour Dieu. Aussi. Dieu lui apparut cette nuit-là pendant son sommeil et l’invita à lui demander le présent qu’il choisissait en récompense de sa piété. [23] Salomon demanda à Dieu la chose la plus belle et la plus grande, ce que Dieu a le plus de plaisir à donner et l’homme le plus de profit à recevoir ; ce n’est pas l’or, ni l’argent, ni toute autre richesse, qu’il désirait, lui, un homme et un homme jeune, — bien que ce soient la, pour la plupart des gens, presque les seuls biens désirables et les seuls dons de Dieu, — mais : « Donne-moi, dit-il, Seigneur, un jugement sain et un sens droit, afin de juger le peuple selon la vérité, et la justice. » [24] Cette prière réjouit Dieu ; tout ce que Salomon n’avait pas mentionné dans son choix, il promit de le lui accorder par surcroît : richesse, gloire, victoire sur ses ennemis, mais avant tout une intelligence et une sagesse telles que jamais il n’en échut de semblable à aucun homme, roi ou particulier. De plus, Dieu promit de conserver très longtemps la royauté à ses descendants, s’il persistait à rester juste, à lui obéir et à imiter son père dans ses vertus. [25] Salomon, ayant entendu ces promesses de Dieu, sauta aussitôt de sa couche et se prosterna devant lui, puis il revint à Jérusalem et, après avoir immolé de nombreuses-victimes devant le tabernacle, offrit un festin à tous les siens[15].

2[16]. [26] En ce temps-là, on lui apporta un procès épineux, dont il était malaisé de trouver la solution. Je crois devoir exposer le litige, afin que les lecteurs se rendent compte de la difficulté du cas et que, venant à se trouver dans de semblables conjonctures, ils puissent s’inspirer de la sagacité du roi pour trancher plus facilement les questions qui leur seront soumises. [27] Deux femmes, courtisanes de leur métier, vinrent en sa présence : l'une d’elles, qui se disait victime d’une injustice, prit la parole la première : « Je demeure, ô roi, dit-elle, dans la même chambre que cette femme ; or, il nous est arrivé à toutes deux de mettre au monde le même jour, à la même heure, un enfant mâle[17]. [28] Le surlendemain, cette femme, s’étant endormie sur son enfant, l’étouffe ; elle prend alors le mien de mon sein, l’emporte, et pose le cadavre du sien dans mes bras durant mon sommeil. [29] Au matin, voulant donner le sein à mon enfant, je ne le trouve point, et je m’aperçois que c’est le cadavre du sien qui est couché près de moi ; car je le reconnus après un examen attentif. Sur quoi je lui réclame mon fils, et, n’ayant pu l’obtenir, je me réfugie, seigneur, sous ta protection. Car du fait que nous étions seules et qu’elle n’appréhende point que nul témoin puisse la confondre, elle prend de l’assurance et s’obstine à nier de toute sa force. » [30] Quand elle eut ainsi parlé, le roi demanda à l’autre femme ce qu’elle avait à répliquer. Celle-ci nia tout le fait et soutint que c’était son enfant qui vivait et celui de son adversaire qui était mort. Comme personne ne trouvait d’issue et qu’on restait là comme devant une énigme dont le mot échappait à des esprits aveuglés, seul le roi eut une idée. [31] Il fait apporter l’enfant mort et le vivant, mande un de ses gardes du corps et lui ordonne de tirer son glaive et de couper en deux les corps des deux enfants afin que chacune des mères eut la moitié du vivant et la moitié du mort[18]. [32] Là-dessus, tout le peuple de se moquer tout bas d’un roi aussi puéril. Mais voici que la plaignante, qui était la vraie mère, s’écria qu’il n’en fallait pas user de la sorte, mais qu’on livrât l’enfant à l’autre femme comme si c’était vraiment le sien : tout ce qu’elle demande, c’est qu’il vive et qu’elle puisse le voir, dût-il passer pour l’enfant d’une autre. L’autre femme, au contraire. se tenait prête à voir trancher l’enfant en deux et désirait en outre que sa rivale subit la torture[19]. [33] Le roi, ayant reconnu que la parole de chacune d’elles révélait ses véritables sentiments, adjugea l’enfant à celle qui avait poussé le cri, — comme étant vraiment la mère, — et condamna la scélératesse de l’autre, qui non contente d’avoir tué son propre enfant, souhaitait de voir périr celui de sa compagne. [34] Le peuple vit là une grande marque et un témoignage éclatant de la grandeur et de la sagesse du roi ; et de ce jour ils commencèrent à l’écouter comme s’il était rempli de l’esprit de Dieu.

3[20]. [35] Voici les généraux et les gouverneurs qu’il institua dans tout le pays. A la tête du district d’Éphraïm fut placé Ourès[21]. La toparchie de Bethsémès se trouvait sous Diocléros[22]. Celle de Dora et la région maritime obéissaient à Abinadab(os)[23], qui avait épousé la fille de Salomon[24] ; [36] la grande Plaine à Banéas, fils d’Achilos[25], qui gouvernait aussi toute la région jusqu’au Jourdain. La Galaditide et la Gaulanitide jusqu’au mont Liban avaient pour gouverneur Gabarès[26], qui commandait à soixante villes grandes et très fortifiées. Achinadab(os) administrait la Galilée entière jusqu’à Sidon[27] ; il avait lui aussi pour femme une fille de Salomon, nommée Basima[28]. [37] Banacatès[29] gouvernait le littoral autour d’Aké, Saphatès[30] le mont Itabyrion (Thabor), le Carmel et la Galilée inférieure jusqu’au fleuve Jourdain : au-dessus des deux gouverneurs un chef suprême fut placé (?)[31]. A Soubéès[32] fut confié le district de Benjamin, à Gabarès[33] la Transjordanie. Et au-dessus de ces chefs, de nouveau un seul gouverneur[34] fut préposé (?)[35]. [38]  Le peuple hébreu et la tribu de Juda prirent un prodigieux accroissement, grâce aux soins donnés à l’agriculture et à l’exploitation du sol ; jouissant de la paix, n’étant distrait par aucune guerre ni aucun tracas, savourant à longs traits la liberté tant désirée, chacun pouvait se consacrer à faire prospérer et croître de valeur son patrimoine.

4. [39] Le roi avait encore d’autres gouverneurs préposés au pays des Syriens et des gens de race étrangère[36], qui va de l’Euphrate[37] à l’Égypte, et chargés de percevoir pour lui les impôts des peuples. [40] Ils fournissaient journellement, pour la table et la chère du roi, trente cors[38] de fleur de farine, soixante de farine ordinaire, dix bœufs engraissés, vingt bœufs de pâture et cent agneaux gras. Tout cela sans compter les bues prises à la chasse, c’est-à-dire cerfs et buffles, les volailles et les poissons, était apporté journellement an roi par les peuples de race étrangère. [41] Salomon avait une telle quantité de chars qu’il lui fallait quarante mille mangeoires[39] pour ses chevaux d’attelage. En outre, il avait douze mille cavaliers dont la moitié étaient stationnés près du roi à Jérusalem, tandis que les autres demeuraient dispersés dans les villages royaux. Le même intendant à qui était confiée la dépense du roi fournissait aussi le nécessaire aux chevaux et le dirigeait partout où se trouvait le roi.

5[40]. [42] Tels étaient le jugement et la sagesse dispensés par Dieu à Salomon qu’il surpassait les anciens[41], et qu’à le comparer même aux Égyptiens qu’on dit les plus intelligents du monde, non seulement sa supériorité n’était pas médiocre, mais on se convainquait qu’elle était éclatante. [43] Il surpassa et vainquit en sagesse ceux qui en ce temps-là étaient réputés chez les Hébreux pour leur pénétration, et dont je ne veux pas omettre les noms. C’étaient Athan(os), Héman(os), Chalcéos et Dardanos, les fils de Hémaon[42]. [44] Il composa aussi mille cinq livres[43] de poèmes et de chants, et trois mille livres de paraboles et de comparaisons. Sur chaque espèce d’arbre il fit une parabole depuis l’hysope jusqu’au cèdre, et de même sur les bêtes de somme et tous les animaux de la terre, de l’eau et de l’air. Il n’ignora rien, en effet, de leur histoire naturelle, ne laissa rien inexploré ; il sut raisonner sur tous et montra une science parfaite de leurs propriétés. [45] Dieu lui accorda aussi l’art de combattre les démons[44] pour l’utilité et la guérison des hommes.

Comme il avait composé des incantations pour conjurer les maladies, il a laissé des formules d’exorcisme pour enchaîner et chasser les démons, de façon qu’ils ne reviennent plus. [46] Et cette thérapeutique est encore très en vigueur jusqu’ici chez nous. C’est ainsi que j’ai vu un certain Eléazar[45] de ma race qui, en présence de Vespasien, de ses fils, des tribuns et du reste de l’armée, délivrait des gens possédés des démons. [47] Le mode de guérison était celui-ci : il approchait du nez du démoniaque un anneau dont le chaton enfermait une des racines indiquées par Salomon[46], puis, le faisant respirer, il effrayait l’esprit démoniaque par les narines ; l’homme tombait aussitôt et Eléazar adjurait le démon de ne plus revenir en lui, en prononçant le nom de Salomon et les incantations composées par celui-ci. [48] A l’effet de persuader et rendre plus manifeste aux assistants qu’il possédait bien ce pouvoir, Eléazar plaçait à proximité un gobelet plein d’eau ou un bain de pieds et il ordonnait au démon, une fois sorti de l’homme, de renverser ces récipients et de faire ainsi connaître aux spectateurs qu’il avait quitté l’homme. [49] C’est ce qui arriva et ainsi s’affirmèrent l’intelligence et la sagesse de Salomon ; c’est à cause d’elles, pour que tout le monde sache la grandeur de son génie, et combien il fut cher à Dieu, et afin que personne sous le soleil n’ignore l’excellence du roi dans tous les genres de vertus, que nous avons été conduit à cette digression.

6[47]. [50] Le roi des Tyriens, Hirôm(os)[48], ayant appris[49] que Salomon avait succédé à son père sur le trône, se réjouit fort, car il était l’ami de David, et il lui fit porter ses salutations et ses félicitations pour sa prospérité présente. Salomon lui répond par une lettre ainsi conçue : [51] « Le roi Salomon au roi Hirôm. Sache que mon père, qui voulait édifier un Temple à Dieu, en a été empêché par ses guerres et ses expéditions continuelles. Il n’a pas cessé, en effet, de guerroyer contre ses ennemis jusqu’à les réduire tous à lui payer, tribut. [52] Pour moi, je rends grâce à Dieu de la paix présente, et dans les heureux loisirs qui en résultent, je désire bâtir cette maison à Dieu. Aussi bien, Dieu a prédit à mon père que cette maison serait faite par moi. Aussi je te prie d’envoyer des hommes avec les miens au mont Liban pour y couper du bois. Car, pour la coupe du bois, les Sidoniens sont plus experts que les nôtres. Quant au salaire, je donnerai aux bûcherons celui que tu fixeras toi-même. »

7. [53] Ayant lu la lettre et satisfait de cette proposition, Hirôm répond à Salomon : « Le roi Hirôm au roi Salomon. Il convient de louer Dieu d’avoir transmis la couronne de ton père à un homme sage comme toi et doué de toutes les vertus ; pour moi, j’en suis heureux et j’exécuterai tout ce que tu m’as demandé : [54] je ferai couper une grande quantité de bois de cèdre et de cyprès[50] ; je la ferai diriger vers la mer par mes gens et je donnerai ordre aux miens d’en faire un radeau et de les déposer à tel endroit de la côte de ton pays que tu désireras. Ensuite, les tiens tes transporteront à Jérusalem. Veille, en échange, de ton côté, à nous fournir du blé, dont nous sommes mal pourvus. nous qui habitons une île[51]. »

8. [55] Il subsiste encore aujourd’hui des copies de ces lettres, conservées non seulement dans nos livres, mais aussi chez les Tyriens, en sorte que si quelqu’un désirait savoir la chose en toute certitude, il n’aurait qu’à s’informer auprès des conservateurs des archives publiques de Tyr et trouverait leurs documents conformes à ce que nous avons dit[52]. [56] Si je m’étends là-dessus, c’est pour que mes lecteurs sachent que nous n’avons rien à dire en dehors de la vérité ; comprenant l’histoire autrement que certaines gens qui, se contentant d’hypothèses plausibles, ne cherchent qu’à en imposer ou à plaire, nous ne prétendons pas échapper à la critique et ne tenons pas à être cru sur parole ; nous n’avons reçu aucune immunité qui nous permette de manquer à nos devoirs dans le traitement de notre sujet, et nous prions, au contraire, qu’on ne nous accorde aucune approbation à moins d’obtenir de nous une démonstration et des témoignages solides pour la manifestation de la vérité.

9[53]. [57] Le roi Salomon, quand on lui eut apporté les lettres du roi des Tyriens, loua fort son empressement et sa bienveillance et lui accorda eu retour ce qu’il avait sollicité : il lui envoya annuellement vingt mille cors de froment et autant de baths d’huile[54] : le bath contient soixante-douze setiers[55], et il lui fournit aussi même mesure de vin. [58] L’amitié d’Hirôm et de Salomon ne fit que croître dans la suite, et ils se jurèrent une fidélité perpétuelle. Le roi imposa à tout le peuple un contingent de trente mille ouvriers, auxquels il rendit la tâche moins fatigante par une sage répartition. Il établit, en effet, que dix mille hommes couperaient du bois pendant un mois sur le mont Liban, puis se reposeraient deux mois dans leurs foyers, jusqu’à ce que, à leur tour, les vingt mille autres aient accompli leur besogne dans le temps fixé. [59] Ensuite. ce serait aux premiers dix mille de revenir au travail le quatrième mois. Le surveillant de cette corvée fut Adoram(os)[56]. Parmi les métèques que David avait rassemblés, il y en avait 10.000 d’occupés à porter les pierres et autres matériaux, et 80.000 tailleurs de pierre, surveillés par 3.300 contremaîtres[57]. [60] Il leur était prescrit de tailler de grandes pierres pour les fondements du Temple, et après les avoir assemblées et liées ensemble sur la montagne, de les transporter dans la ville. Ces travaux furent exécutés non seulement par les constructeurs indigènes, mais par les artisans que Hirôm envoya.

 

III

(1)[61] Τῆς δ' οἰκοδομίας τοῦ ναοῦ Σολόμων ἤρξατο τέταρτον ἔτος ἤδη τῆς βασιλείας ἔχων μηνὶ δευτέρῳ, ὃν Μακεδόνες μὲν Ἀρτεμίσιον καλοῦσιν Ἑβραῖοι δὲ Ἰάρ, μετὰ ἔτη πεντακόσια καὶ ἐνενήκοντα καὶ δύο τῆς ἀπ' Αἰγύπτου τῶν Ἰσραηλιτῶν ἐξόδου, μετὰ δὲ χίλια καὶ εἴκοσι ἔτη τῆς Ἁβράμου εἰς τὴν Χαναναίαν ἐκ τῆς Μεσοποταμίας ἀφίξεως, ἀπὸ δὲ τῆς ἐπομβρίας μετὰ χίλια καὶ τετρακόσια καὶ τεσσαράκοντα: [62] ἀπὸ δὲ τοῦ πρώτου γεννηθέντος Ἀδάμου ἕως οὗ τὸν ναὸν ᾠκοδόμησε Σολόμων διεληλύθει τὰ πάντα ἔτη τρισχίλια καὶ ἑκατὸν δύο. Καθ' ὃν δὲ ὁ ναὸς ἤρξατο οἰκοδομεῖσθαι χρόνον, κατ' ἐκεῖνον ἔτος ἤδη τῆς ἐν Τύρῳ βασιλείας ἑνδέκατον ἐνειστήκει Εἱρώμῳ, τῆς δὲ οἰκήσεως εἰς τὴν οἰκοδομίαν τοῦ ναοῦ διεγεγόνει χρόνος ἐτῶν τεσσαράκοντα καὶ διακοσίων.

(2)[63] Βάλλεται μὲν οὖν τῷ ναῷ θεμελίους ὁ βασιλεὺς ἐπὶ μήκιστον τῆς γῆς βάθος ὕλης λίθων ἰσχυρᾶς καὶ πρὸς χρόνον ἀντέχειν δυναμένης, οἳ τῇ τε γῇ συμφυέντες ἔμελλον ἔδαφος καὶ ἔρεισμα τῆς ἐποικοδομησομένης κατασκευῆς ἔσεσθαι καὶ διὰ τὴν κάτωθεν ἰσχὺν οἴσειν ἀπόνως μέγεθός τε τῶν ἐπικεισομένων καὶ κάλλους πολυτέλειαν, ᾗ βάρος ἔμελλεν οὐχ ἧττον εἶναι τῶν ἄλλων ὅσα πρὸς ὕψος καὶ πρὸς ὄγκον κόσμου τε χάριν καὶ μεγαλουργίας ἐπενοεῖτο. [64] νήγαγε δὲ αὐτὸν ἄχρι τῆς ὀροφῆς ἐκ λευκοῦ λίθου πεποιημένον. Τὸ μὲν οὖν ὕψος ἦν ἑξήκοντα πηχῶν, τῶν δ' αὐτῶν καὶ τὸ μῆκος, εὖρος δ' εἴκοσι. Κατὰ τούτου δὲ ἄλλος ἦν ἐγηγερμένος ἴσος τοῖς μέτροις, ὥστε εἶναι τὸ πᾶν ὕψος τῷ ναῷ πηχῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι: [65] τέτραπτο δὲ πρὸς τὴν ἀνατολήν. Τὸ δὲ προνάιον αὐτοῦ προύστησαν ἐπὶ πήχεις μὲν εἴκοσι τὸ μῆκος πρὸς τὸ εὖρος τοῦ οἴκου τεταμένον, ἔχον δὲ πλάτος πήχεις δέκα καὶ εἰς ὕψος δὲ ἀνεγηγερμένον πηχῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι. Περιῳκοδόμησε δὲ τὸν ναὸν ἐν κύκλῳ τριάκοντα βραχέσιν οἴκοις, οἳ συνοχή τε τοῦ παντὸς ἔμελλον ἔσεσθαι διὰ πυκνότητα καὶ πλῆθος ἔξωθεν περικείμενοι, καὶ δὴ καὶ τὰς εἰσόδους αὐτοῖς δι' ἀλλήλων κατεσκεύασεν. [66] καστος δὲ τῶν οἴκων τούτων εὖρος μὲν εἶχε πέντε πήχεις, μῆκος δὲ τοὺς αὐτούς, ὕψος δὲ εἴκοσιν. πῳκοδόμηντο δὲ τούτοις ἄνωθεν ἕτεροι οἶκοι καὶ πάλιν ἄλλοι κατ' αὐτῶν ἴσοι καὶ τοῖς μέτροις καὶ τῷ ἀριθμῷ, ὡς τὸ πᾶν ὕψος αὐτοὺς λαβεῖν τῷ κάτωθεν οἴκῳ παραπλήσιον: ὁ γὰρ ὑπερῷος οὐκ ἦν περιῳκοδομημένος. [67] ροφος δὲ αὐτοῖς ἐπεβέβλητο κέδρου καὶ τοῖς μὲν οἴκοις ἴδιος ἦν οὗτος ἑκάστῳ πρὸς τοὺς πλησίον οὐ συνάπτων, τοῖς δ' ἄλλοις ὑπῆρχεν ἡ στέγη κοινὴ δι' ἀλλήλων δεδομημένη μηκίσταις δοκοῖς καὶ διηκούσαις ἁπάντων, ὡς τοὺς μέσους τοίχους ὑπὸ τῶν αὐτῶν συγκρατουμένους ξύλων ἐρρωμενεστέρους διὰ τοῦτο γίνεσθαι. [68] Τὴν δὲ ὑπὸ τὰς δοκοὺς στέγην τῆς αὐτῆς ὕλης ἐβάλετο πᾶσαν ἐξεσμένην εἰς φατνώματα καὶ προσκόλλησιν χρυσοῦ. Τοὺς δὲ τοίχους κεδρίναις διαλαβὼν σανίσι χρυσὸν αὐταῖς ἐνετόρευσεν, ὥστε στίλβειν ἅπαντα τὸν ναὸν καὶ περιλάμπεσθαι τὰς ὄψεις τῶν εἰσιόντων ὑπὸ τῆς αὐγῆς τοῦ χρυσοῦ πανταχόθεν φερομένης. [69] δ' ὅλη τοῦ ναοῦ οἰκοδομία κατὰ πολλὴν τέχνην ἐκ λίθων ἀκροτόμων ἐγένετο συντεθέντων ἁρμονίως πάνυ καὶ λείως, ὡς μήτε σφύρας μήτε ἄλλου τινὸς ἐργαλείου τεκτονικοῦ τοῖς κατανοοῦσιν ἐργασίαν δηλοῦσθαι, ἀλλὰ δίχα τῆς τούτων χρήσεως πᾶσαν ἡρμόσθαι τὴν ὕλην προσφυῶς, ὡς ἑκούσιον τὴν ἁρμονίαν αὐτῆς δοκεῖν μᾶλλον ἢ τῆς τῶν ἐργαλείων ἀνάγκης. [70] φιλοτέχνησε δὲ ὁ βασιλεὺς ἄνοδον εἰς τὸν ὑπερῷον οἶκον διὰ τοῦ εὔρους τοῦ τοίχου: οὐ γὰρ εἶχε θύραν μεγάλην κατὰ τῆς ἀνατολῆς ὡς εἶχεν ὁ κάτωθεν οἶκος, ἀλλ' ἐκ τῶν πλευρῶν ἦσαν εἴσοδοι διὰ μικρῶν πάνυ θυρῶν. Διέλαβε δὲ τὸν ναὸν καὶ ἔνδοθεν καὶ ἔξωθεν ξύλοις κεδρίνοις ἁλύσεσι παχείαις συνδεδεμένοις, ὥστε ἀντ' ὀχυρωμάτων καὶ ῥώμης τοῦτο εἶναι.

(3)[71] Διελὼν δὲ τὸν ναὸν εἰς δύο τὸν μὲν ἔνδοθεν οἶκον εἴκοσι πηχῶν ἐποίησεν ἄδυτον, τὸν δὲ τεσσαράκοντα πηχῶν ἅγιον ναὸν ἀπέδειξεν. κτεμὼν δὲ τὸν μέσον τοῖχον θύρας ἐπέστησε κεδρίνας χρυσὸν πολὺν αὐταῖς ἐνεργασάμενος καὶ τορείαν ποικίλην. [72] Κατεπέτασε δὲ ταύτας ὕφεσιν εὐανθεστάτοις ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κόκκου πεποιημένοις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ βύσσου λαμπροτάτης καὶ μαλακωτάτης. νέθηκε δὲ εἰς τὸ ἄδυτον εἴκοσι πηχῶν τὸ εὖρος τῶν δ' αὐτῶν καὶ τὸ μῆκος δύο Χερουβεῖς ὁλοχρύσους πηχῶν ἑκατέραν τὸ ὕψος πέντε, δύο δ' ἦσαν ἑκατέρᾳ πτέρυγες ἐπὶ πέντε πήχεις ἐκτεταμέναι. [73] Διὸ καὶ οὐ μακρὰν ἀλλήλων αὐτὰς ἀνέστησεν, ἵνα τῶν πτερύγων τῇ μὲν ἅπτωνται τοῦ κατὰ νότον κειμένου τοίχου τοῦ ἀδύτου, τῇ δὲ κατὰ βορέαν, αἱ δ' ἄλλαι πτέρυγες αὑταῖς συνάπτουσαι τεθείσῃ μεταξὺ αὐτῶν τῇ κιβωτῷ σκέπη τυγχάνωσι. Τὰς δὲ Χερουβεῖς οὐδεὶς ὁποῖαί τινές εἰσιν εἰπεῖν οὐδ' εἰκάσαι δύναται. [74] Κατέστρωσε δὲ καὶ τοῦ ναοῦ τὸ ἔδαφος ἐλάσμασι χρυσοῦ, ἐπέθηκε δὲ καὶ τῷ πυλῶνι τοῦ ναοῦ θύρας πρὸς τὸ ὕψος τοῦ τοίχου συμμεμετρημένας εὖρος ἐχούσας πηχῶν εἴκοσι, καὶ ταύτας κατεκόλλησε χρυσῷ. [75] Συνελόντι δ' εἰπεῖν οὐδὲν εἴασε τοῦ ναοῦ μέρος οὔτε ἔξωθεν οὔτε ἔνδοθεν, ὃ μὴ χρυσὸς ἦν. Κατεπέτασε δὲ καὶ ταύτας τὰς θύρας ὁμοίως ταῖς ἐνδοτέρω καταπετάσμασιν. δὲ τοῦ προναίου πύλη τούτων οὐδὲν εἶχε.

(4)[76] Μεταπέμπεται δ' ἐκ Τύρου Σολόμων παρὰ Εἱρώμου τεχνίτην Χείρωμον ὄνομα μητρὸς μὲν ὄντα Νεφθαλίτιδος τὸ γένος, ἐκ γὰρ ταύτης ὑπῆρχε τῆς φυλῆς, πατρὸς δὲ Οὐρίου γένος Ἰσραηλίτου. Οὗτος ἅπαντος μὲν ἐπιστημόνως εἶχεν ἔργου, μάλιστα δὲ τεχνίτης ἦν χρυσὸν ἐργάζεσθαι καὶ ἄργυρον καὶ χαλκόν, ὑφ' οὗ δὴ καὶ πάντα κατὰ τὴν τοῦ βασιλέως βούλησιν τὰ περὶ τὸν ναὸν ἐμηχανήθη. [77] Κατεσκεύασε δὲ ὁ Χείρωμος οὗτος καὶ στύλους δύο χαλκοῦς ἔσωθεν τὸ πάχος τεσσάρων δακτύλων. ν δὲ τὸ μὲν ὕψος τοῖς κίοσιν ὀκτωκαίδεκα πήχεων, ἡ δὲ περίμετρος δέκα καὶ δύο πηχῶν: χωνευτὸν δ' ἐφ' ἑκατέρᾳ κεφαλῇ κρίνον ἐφειστήκει τὸ ὕψος ἐπὶ πέντε πήχεις ἐγηγερμένον, ᾧ περιέκειτο δίκτυον ἐλάτῃ χαλκέᾳ περιπεπλεγμένον καλύπτον τὰ κρίνα. [78] Τούτου δὲ ἀπήρτηντο κατὰ διστιχίαν καὶ ῥοιαὶ διακόσιαι. Τούτων τῶν κιόνων τὸν μὲν ἕτερον κατὰ τὴν δεξιὰν ἔστησε τοῦ προπυλαίου παραστάδα καλέσας αὐτὸν Ἰαχείν, τὸν δ' ἕτερον κατὰ τὸ ἀριστερὸν ὀνομάσας αὐτὸν Ἀβαίζ.

(5)[79] Ἐχώνευσε δὲ καὶ θάλασσαν χαλκῆν εἰς ἡμισφαίριον ἐσχηματισμένην: ἐκλήθη δὲ τὸ χαλκούργημα θάλασσα διὸ τὸ μέγεθος: ἦν γὰρ ὁ λουτὴρ τὴν διάμετρον πηχῶν δέκα καὶ ἐπὶ παλαιστιαῖον πάχος κεχωνευμένος. περήρειστο δὲ κατὰ τὸ μεσαίτατον τοῦ κύτους σπείρᾳ περιαγομένῃ εἰς ἕλικας δέκα: [80] ἦν δὲ τὴν διάμετρον πήχεως, περιειστήκεσαν δὲ περὶ αὐτὴν μόσχοι δώδεκα πρὸς τὰ κλίματα τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀποβλέποντες καθ' ἕκαστον αὐτῶν τρεῖς, εἰς τὰ ὀπίσθια νενευκότες, ὥστ' αὐτοῖς ἐπικαθέζεσθαι τὸ ἡμισφαίριον κατὰ περιαγωγὴν ἔνδον ἀπονεῦον. δέχετο δὲ ἡ θάλασσα βάτους τρισχιλίους.

(6)[81] Ἐποίησε δὲ καὶ λουτήρων δέκα βάσεις χαλκᾶς τετραγώνους. Τούτων ἑκάστη μῆκος γεγόνει πηχῶν πέντε πλάτος τεσσάρων ὕψος ἕξ. Συνεκέκλειτο δὲ τὸ ἔργον κατὰ μέρος τετορευμένον οὕτως: τέσσαρες ἦσαν κιονίσκοι κατὰ γωνίαν ἑστῶτες τετράγωνοι τὰ πλευρὰ τῆς βάσεως ἐξ ἑκατέρου μέρους ἐν αὑτοῖς ἔχοντες ἐξηρμοσμένα. [82] ν δὲ ταῦτα τριχῇ διῃρημένα: ἑκάστην δὲ χώραν ὅρος ἐπεῖχεν εἰς ὑπόβασιν κατεσκευασμένος, ἐφ' οἷς ἐτετόρευτο πῇ μὲν λέων πῇ δὲ ταῦρος καὶ ἀετός, ἐπὶ δὲ τῶν κιονίσκων ὁμοίως ἐξείργαστο τοῖς κατὰ τὰ πλευρὰ τετορευμένοις. [83] Τὸ δὲ πᾶν ἔργον ἐπὶ τεσσάρων αἰωρούμενον τροχῶν εἱστήκει. Χωνευτοὶ δ' ἦσαν οὗτοι πλήμνας καὶ ἄντυγας πήχεως καὶ ἡμίσους ἔχοντες τὴν διάμετρον. θαύμασεν ἄν τις τὰς ἀψῖδας τῶν τροχῶν θεασάμενος, ὅπως συντετορευμέναι καὶ τοῖς πλευροῖς τῶν βάσεων προσηνωμέναι ἁρμονίως ταῖς ἄντυξιν ἐνέκειντο: ἦσαν δ' ὅμως οὕτως ἔχουσαι. [84] Τὰς δὲ γωνίας ἄνωθεν συνέκλειον ὦμοι χειρῶν ἀνατεταμένων, οἷς ἐπεκάθητο σπεῖρα κατὰ κοῖλον ἐπικειμένη τὸν λουτῆρα ταῖς χερσὶν ἐπαναπαυόμενον ἀετοῦ καὶ λέοντος αὐτοῖς ἐφηρμοσμένων, ὡς σύμφυτα ταῦτ' εἶναι δοκεῖν τοῖς ὁρῶσι. Μεταξὺ δὲ τούτων φοίνικες ἦσαν τετορευμένοι. Τοιαύτη μὲν ἡ κατασκευὴ τῶν δέκα βάσεων ὑπῆρχε. [85] Προσεξείργαστο δὲ καὶ χυτρογαύλους δέκα λουτῆρας στρογγύλους χαλκοῦς, ὧν ἕκαστος ἐχώρει τεσσαράκοντα χόας: τὸ γὰρ ὕψος εἶχε τεσσάρων πηχῶν καὶ τοσούτοις ἀλλήλων αὐτοῖς διειστήκει τὰ χείλη. Τίθησι δὲ τοὺς λουτῆρας τούτους ἐπὶ τῶν δέκα βάσεων τῶν κληθεισῶν Μεχενώθ. [86] Πέντε δὲ λουτῆρας ἵστησιν ἐξ ἀριστεροῦ μέρους τοῦ ναοῦ, τέτραπτο δὲ τοῦτο κατὰ βορέαν ἄνεμον, καὶ τοσούτους ἐκ τοῦ δεξιοῦ πρὸς νότον ἀφορῶντας εἰς τὴν ἀνατολήν: κατὰ δ' αὐτὸ καὶ τὴν θάλασσαν ἔθηκε. [87] Πληρώσας δὲ ὕδατος τὴν μὲν θάλασσαν ἀπέδειξεν εἰς τὸ νίπτειν τοὺς εἰς τὸν ναὸν εἰσιόντας ἱερεῖς ἐν αὐτῇ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας μέλλοντας ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸν βωμόν, τοὺς δὲ λουτῆρας εἰς τὸ καθαίρειν τὰ ἐντὸς τῶν ὁλοκαυτουμένων ζῴων καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν.

(7)[88] Κατεσκεύασε δὲ καὶ θυσιαστήριον χάλκεον εἴκοσι πηχῶν τὸ μῆκος καὶ τοσούτων τὸ εὖρος τὸ δὲ ὕψος δέκα πρὸς τὰς ὁλοκαυτώσεις. ποίησε δὲ αὐτοῦ καὶ τὰ σκεύη πάντα χάλκεα ποδιστῆρας καὶ ἀναλημπτῆρας: οὐ μὴν ἀλλὰ πρὸς τούτοις Χείρωμος καὶ λέβητας καὶ ἅρπαγας καὶ πᾶν σκεῦος ἐδημιούργησεν ἐκ χαλκοῦ τὴν αὐγὴν ὁμοίου χρυσῷ καὶ τὸ κάλλος: [89] τραπεζῶν τε πλῆθος ἀνέθηκεν ὁ βασιλεύς, καὶ μίαν μὲν μεγάλην χρυσέαν, ἐφ' ἧς ἐτίθεσαν τοὺς ἄρτους τοῦ θεοῦ, καὶ ταύτῃ παραπλησίας μυρίας πρὸς αὐταῖς ἑτέρῳ τρόπῳ γεγενημένας, ἐφ' ὧν ἐπέκειτο τὰ σκεύη φιάλαι τε καὶ σπονδεῖα χρύσεα μὲν δισμύρια ἀργύρεα δὲ τετρακισμύρια. [90] Καὶ λυχνίας δὲ μυρίας ἐποίησε κατὰ τὴν Μωυσέος προσταγήν, ἐξ ὧν μίαν ἀνέθηκεν εἰς τὸν ναόν, ἵνα καίηται καθ' ἡμέραν ἀκολούθως τῷ νόμῳ, καὶ τράπεζαν μίαν ἐπικειμένην ἄρτους πρὸς τὸ βόρειον τοῦ ναοῦ μέρος ἀντικρὺ τῆς λυχνίας: ταύτην γὰρ κατὰ νότον ἔστησεν, ὁ δὲ χρύσεος βωμὸς μέσος αὐτῶν ἔκειτο. Ταῦτα πάντα εἶχεν ὁ τῶν τεσσαράκοντα πηχῶν οἶκος πρὸ τοῦ καταπετάσματος τοῦ ἀδύτου: ἐν τούτῳ δὲ ἡ κιβωτὸς ἔμελλε κεῖσθαι.

(8)[91] Οἰνοχόας δ' ὁ βασιλεὺς μυριάδας ὀκτὼ κατεσκεύασε καὶ φιαλῶν χρυσέων δέκα ἀργυρέας δὲ διπλασίονας. Πινάκων δὲ χρυσέων εἰς τὸ προσφέρειν ἐν αὐτοῖς πεφυραμένην σεμίδαλιν τῷ βωμῷ μυριάδας ὀκτώ, τούτων δ' ἀργυροῦς διπλασίονας. Κρατῆρας δ' οἷς ἐνεφύρων τὴν σεμίδαλιν μετ' ἐλαίου χρυσέους μὲν ἑξακισμυρίους, ἀργυρέους δὲ δὶς τοσούτους. [92] Τὰ μέτρα δὲ τοῖς Μωυσήου λεγομένοις δὲ ειν καὶ ἐσσάρωνες παραπλήσια, χρυσᾶ μὲν δισμύρια ἀργύρεα δὲ διπλασίονα. Θυμιατήρια δὲ χρυσᾶ ἐν οἷς ἐκομίζετο τὸ θυμίαμα εἰς τὸν ναὸν δισμύρια: ὁμοίως ἄλλα θυμιατήρια οἷς ἐκόμιζον ἀπὸ τοῦ μεγάλου βωμοῦ πῦρ ἐπὶ τὸν μικρὸν βωμὸν τὸν ἐν τῷ ναῷ πεντακισμύρια. [93] Στολὰς δὲ ἱερατικὰς τοῖς ἀρχιερεῦσι σὺν ποδήρεσιν ἐπωμίσι καὶ λογίῳ καὶ λίθοις χιλίας: ἡ δὲ στεφάνη, εἰς ἣν τὸν θεὸν Μωυσῆς ἔγραψε, μία ἦν καὶ διέμεινεν ἄχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας: τὰς δὲ ἱερατικὰς στολὰς ἐκ βύσσου κατεσκεύασε καὶ ζώνας πορφυρᾶς εἰς ἕκαστον μυρίας. [94] Καὶ σαλπίγγων κατὰ Μωυσέος ἐντολὴν μυριάδας εἴκοσι, καὶ στολῶν τοῖς ὑμνῳδοῖς Ληουιτῶν ἐκ βύσσου μυριάδας εἴκοσι: καὶ τὰ ὄργανα τὰ μουσικὰ καὶ πρὸς τὴν ὑμνῳδίαν ἐξηυρημένα, ἃ καλεῖται νάβλας καὶ κινύρας, ἐξ ἠλέκτρου κατεσκεύασε τετρακισμύρια.

(9)[95] Ταῦτα πάντα ὁ Σολόμων εἰς τὴν τοῦ θεοῦ τιμὴν πολυτελῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς κατεσκεύασε μηδενὸς φεισάμενος ἀλλὰ πάσῃ φιλοτιμίᾳ περὶ τὸν τοῦ ναοῦ κόσμον χρησάμενος, ἃ καὶ κατέθηκεν ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ θεοῦ. Περιέβαλε δὲ τοῦ ναοῦ κύκλῳ γείσιον μὲν κατὰ τὴν ἐπιχώριον γλῶτταν τριγχὸν δὲ παρ' Ἕλλησι λεγόμενον εἰς τρεῖς πήχεις ἀναγαγὼν τὸ ὕψος, εἴρξοντα μὲν τοὺς πολλοὺς τῆς εἰς τὸ ἱερὸν εἰσόδου, μόνοις δὲ ἀνειμένην αὐτὴν τοῖς ἱερεῦσι σημανοῦντα. [96] Τούτου δ' ἔξωθεν ἱερὸν ᾠκοδόμησεν: ἐν τετραγώνου σχήματι στοὰς ἐγείρας μεγάλας καὶ πλατείας καὶ πύλαις ὑψηλαῖς ἀνεῳγμένας, ὧν ἑκάστη πρὸς ἕκαστον τῶν ἀνέμων τέτραπτο χρυσέαις κλειομένη θύραις. Εἰς τοῦτο τοῦ λαοῦ πάντες οἱ διαφέροντες ἁγνείᾳ καὶ παρατηρήσει τῶν νομίμων εἰσῄεσαν. [97] Θαυμαστὸν δὲ καὶ λόγου παντὸς ἀπέφηνε μεῖζον, ὡς δὲ εἰπεῖν καὶ τῆς ὄψεως, τὸ τούτων ἔξωθεν ἱερόν: μεγάλας γὰρ ἐγχώσας φάραγγας, ἃς διὰ βάθος ἄπειρον οὐδὲ ἀπόνως ἐννεύσαντας ἦν ἰδεῖν, καὶ ἀναβιβάσας εἰς τετρακοσίους πήχεις τὸ ὕψος ἰσοπέδους τῇ κορυφῇ τοῦ ὄρους ἐφ' ἧς ὁ ναὸς ᾠκοδόμητο κατεσκεύασε: καὶ διὰ τοῦτο ὕπαιθρον ὂν τὸ ἔξωθεν ἱερὸν ἴσον ὑπῆρχε τῷ ναῷ. [98] Περιλαμβάνει δ' αὐτὸ καὶ στοαῖς διπλαῖς μὲν τὴν κατασκευήν, λίθου δ' αὐτοφυοῦς τὸ ὕψος κίοσιν ἐπερηρεισμέναις: ὀροφαὶ δ' αὐταῖς ἦσαν ἐκ κέδρου φατνώμασιν ἀνεξεσμέναι. Τὰς δὲ θύρας τῷ ἱερῷ τούτῳ πάσας ἐπέστησεν ἐξ ἀργύρου.

III

1. Date de la construction du Temple. — 2. Les édifices dit Temple. — 3. Le Saint des Saints, le Sanctuaire, les Chérubins. — 4. Les colonnes du Temple. — 5. La Mer d’airain. — 6. Les bassins. — 7. Les deux autels. — 8. Les vases, les vêtements, les instruments de musique. — 9. L’enceinte du Temple et le Sanctuaire extérieur.

1[58]. [61] Salomon commença la construction du Temple dans la quatrième année de son règne, le second mois, que les Macédoniens appellent Artémisios et les Hébreux Iar[59], cinq cent quatre-vingt-douze ans[60] après que les Israélites étaient sortis d’Égypte,1020 ans[61] après qu’Abram était venu de Mésopotamie en Chananée, 1440 ans après le déluge[62]. [62] Depuis la naissance du premier homme Adam jusqu’à l’époque où Salomon construisit le Temple, il s’était écoulé en tout 3102 ans[63]. Et l’époque où commença la construction du Temple se trouva être la onzième année du règne de Hirôm à Tyr, et depuis la fondation (de cette ville) jusqu’à la construction du Temple s’étaient écoulés 240 ans.

2[64]. [63] Le roi jeta les fondements du Temple à une très grande profondeur sous terre, en pierres d’une matière solide et capable de résister au temps qui, s’incorporant à la terre, pussent servir de piédestal et de base à toutes les superstructures, et, grâce à la force d’en bas, supporter sans peine la masse des édifices supérieurs et la magnificence des ornements ; par leur poids ces fondements rivalisaient, avouons-le, avec le reste des appareils projetés pour faire l’édifice haut et ample en même temps que beau et grandiose[65]. [64] On éleva l’édifice jusqu’au toit en marbre blanc. La hauteur en était de soixante coudées, la longueur d’autant, la largeur de vingt[66]. Sur ce premier étage s’élevait un second de mêmes dimensions, si bien qu’au total la hauteur du Temple était de cent vingt coudées[67]. [65] Il était tourné vers l’Orient. Par devant se dressait le portique : il mesurait vingt coudées de long, correspondant à la largeur de l’édifice, avec dix coudées de large et s’élevait à cent vingt coudées de haut. Puis le roi édifia tout autour du Temple trente petites chambres[68] qui devaient, grâce à leur resserrement et leur nombre, former une enceinte extérieure continue. De plus, il aménagea les entrées en sorte qu’on eût accès de l’une dans l’autre[69]. [66] Chacune de ces chambres mesurait cinq coudées de large, autant de long et vingt de haut[70]. Sur elles s’étageaient d’autres logements et encore d’autres sur ceux-ci, de mêmes dimensions et de même nombre, de sorte qu’au total ils avaient même hauteur que l’édifice principal[71] ; car l’étage supérieur de celui-ci n’était pas entouré de chambres. [67] Tout l’édifice avait une toiture de cèdre. Les chambres avaient chacune son toit propre, sans attache avec les voisines, tuais le reste du Temple possédait un toit commun construit en très longues poutres qui en traversaient toutes les parties (?), de sorte que les murs intermédiaires étaient maintenus ensemble par les mêmes pièces de bois, ce qui renforçait leur solidité[72]. [68] Quant au plafond sous les poutres du toit, il le fit de même matière, creusé pour former des caissons et recevoir des applications d’or. Les murs, garnis de boiseries de cèdre, furent également incrustés d’or, de sorte que tout le Temple étincelait, et que les yeux de ceux qui y pénétraient étaient éblouis par l’éclat de l’or répandu de toutes parts. [69] L’ensemble de la construction du Temple fut faite avec beaucoup d’art, au moyen de pierres polies, assemblées avec tant d’exactitude et si bien nivelées qu’aucune trace de marteau ai d’aucun antre outil architectonique n’apparaissait au regard. Il semblait que, sans l’intervention d’instruments, tous les matériaux s’étaient congrûment ajustés les uns aux autres et que les parties avaient réglé leur harmonie d’elles-mêmes plutôt qu’en subissant la contrainte de l’ouvrier[73]. [70] Le roi ménagea, pour monter à l’étage de dessus, un escalier dans l’épaisseur du mur, car cet étage n’avait pas une grande porte à l’est comme en avait celui d’en bas ; c’était par les côtés qu’on y avait accès au moyen de portes très petites Il garnit encore le Temple[74], à l’intérieur comme à l’extérieur, de grands ais de cèdres reliés par des chaînes[75] épaisses, de façon à servir d’étais et de renforts.

3[76]. [71] Ayant séparé le Temple en deux travées, il fit de la salle intérieur, longue de vingt coudées, le Saint des Saints (l’Inaccessible), et l’autre, de quarante coudées, il la désigna comme le Sanctuaire. Il pratiqua une ouverture dans le mur de séparation et y plaça des portes de cèdre, qu’il orna de beaucoup d’or et d’incrustations variées. [72] Il tendit ces portes de voiles somptueusement fleuris d’hyacinthe, de pourpre et d’écarlate, faits d’un byssus éclatant et moelleux[77]. Puis il plaça dans le Saint des Saints, large de vingt coudées et long d’autant, deux Chérubins tout en or ayant chacun cinq coudées de haut[78], et munis chacun de deux ailes de cinq coudées d’envergure. C’est pourquoi il les disposa à faible distance l’un de l’autre, de telle sorte que de l’une des ailes ils touchaient le mur sud du Saint des Saints et de l’autre le mur nord, tandis que les ailes intérieures, en contact l’une avec l’autre, abritaient l’arche dressée entre les deux. Quant aux Chérubins, nul ne peut dire ou s’imaginer quel genre de figure ils présentaient. [74] Il revêtit aussi le pavé du Temple de lames d’or et adapta au pylône du Temple des portes d’une hauteur proportionnée à celle du mur, d’une largeur de vingt coudées[79] qu’il garnit d’or. [75] En somme, il ne laissa aucune partie du Temple, ni à l’extérieur, ni à l’intérieur, qui ne reluisit d’or[80]. Ces portes extérieures furent tendues de voiles semblables à ceux des portes intérieures. Mais la porte du pronaos n’eut rien de pareil.

4[81]. [76] Salomon fit venir de Tyr, de chez Hirôm, un artisan nommé Chiram(os) de la race de Nephtali par sa mère, — qui était de cette tribu, — et par son père, Ourias (?), de race Israélite (?)[82]. Cet homme était expert en tout travail, mais spécialement adroit à travailler l’or, l’argent et l’airain[83]. C’est par lui que furent exécutés, selon la volonté du roi, tous les ornements du Temple. [77] Ce Chiram fabriqua aussi deux colonnes d’airain dont le métal avait une épaisseur de quatre doigts[84]. La hauteur de ces colonnes était de dix-huit coudées, leur circonférence de douze coudées[85]. Sur le sommet de chaque cotonne, il plaça un (chapiteau) de fonte en forme de lys[86] d’une hauteur de cinq coudées, autour duquel était posé un filet[87] tout tressé de palmes d’airain enveloppant les lys. [78] De ce filet pendaient en deux rangées deux cents grenades. Il plaça l’une de ces colonnes contre l’aile droite du vestibule, et l’appela Yachin, et l’autre à gauche, sous le nem de Baïz[88].

5[89]. [79] Il fit fondre aussi une « Mer d’airain », en lui donnant la forme d’un hémisphère. Ou appela cet ouvrage Mer, à cause de son énormité. La vasque, en effet, avait dia coudées de diamètre et on l’avait fondue de l’épaisseur d’une palme[90]. La partie centrale de la cavité était soutenue par un support en spirale qui faisait dix tours et mesurait une coudée de diamètre[91]. [80] Autour de ce pilier étaient placés douze taureaux regardant dans les quatre directions des vents, trois clans chaque sens, inclinés en arrière afin de porter l’hémisphère dont la rotondité se recourbait en dedans[92] (?). La capacité de la Mer était de trois mille baths[93].

6[94]. [81] Il fit en outre dix socles, ou bases de bassins, de forme quadrangulaire et en airain[95]. Chacun de ces socles mesurait cinq coudées de long, quatre de large et six de haut[96]. L’ouvrage, en partie ciselé, était appareillé[97] de la façon suivante : il y avait quatre pilastres quadrangulaires disposés à chaque angle, entre lesquels s’emboîtaient de part et d’autre les faces des socles en s’y adaptant exactement[98]. [82] Ces faces étaient partagées en trois compartiments. Sur chaque champ était sculptée une montagne[99] (?) formant base sur laquelle étaient figurés ici un lion, là un taureau, enfin un aigle[100], et les pilastres portaient un travail de décoration analogue aux faces. [83] L’ensemble de l’ouvrage se tenait suspendu sur quatre roues[101]. Ces roues avaient des moyeux et des cercles (?)[102] venus de fonte, et d’une coudée et demie de diamètre. C’était merveille de voir comment les jantes des roues bien ciselées et unies aux faces des socles s’emboîtaient exactement avec les rais (?) : telle était cependant leur structure. [84] Les angles supérieurs du socle étaient enfermés dans des épaules[103] aux mains étendues, sur (chacune ?) desquelles s’appuyait une base de colonne[104] placée sous le creux du bassin, qui reposait ainsi sur ces mains ; l’aigle et le lion s’ajustaient si bien à ces épaules, que le tout semblait au spectateur fondu d’une seule pièce. Entre ces mains étaient ciselées des palmes[105]. Telle était la structure des dis socles. [85] Il fabriqua, en outre, dix grands bassins, ou récipients arrondis en cuivre, dont chacun contenait quarante ronges. La hauteur en était de quatre coudées et l’écartement des bords pareil. [86] Il posa ces bassins sur les dix socles, appelés Méchonot[106]. Il en disposa cinq du côté gauche du Temple, lequel était tourné au nord et autant du côté droit, c’est-à-dire au midi, mais de sorte que leur face (?) regardait l’orient[107]. C’est dans ce sens aussi qu’il disposa la Mer. [87] Ayant rempli d’eau les bassins et la lier, il destina la Mer aux ablutions des mains et des pieds prescrites aux prêtres quand ils pénétraient dans le Temple au moment de monter à l’autel, et les bassins à la purification des entrailles et des pieds, des victimes offertes en holocauste[108].

7[109]. [88] Il fabriqua aussi un autel de cuivre, long de vingt coudées, large d’autant, et haut de dix, pour les holocaustes. Il en fit aussi tous les ustensiles en cuivre, trépieds et vases à puiser l’eau[110]. En outre, Chirâm fabriqua les chaudrons, les crocs[111] et tous les instruments en un cuivre pareil à l’or par l’éclat et la beauté[112]. [89] Le roi consacra aussi quantité de tables[113], dont une grande en or, sur laquelle on posait les pains de Dieu ; et une foule d’autres semblables à celle-ci, de formes variées, où l’on posait les vases — phiales et patères à libations — dont il y eut vingt mille en or et quarante mille en argent[114]. [90] Il fit aussi dix mille candélabres, selon la prescription de Moïse ; il en consacra un dans le Temple, où il devait brûler tout le jour, conformément à la loi, et une table[115] surmontée des pains au côté nord du Temple en face du candélabre lequel était placé du côté sud. L’autel d’or était posé au milieu. Tous ces objets étaient contenus dans l’édifice de quarante coudées en avant du voile du Saint des Saints : dans ce dernier devait reposer l’arche.

8[116]. [91] Le roi fit préparer quatre-vingt mille cruches à vin, puis dix mille coupes en or, et deux fois autant en argent ; des plateaux en or pour porter à l’autel la fleur de farine pétrie, au nombre de quatre-vingt mille, et le double en argent ; des cratères où l’on mélangeait la fleur de farine avec l’huile, soixante mille en or et deux fois autant en argent. [92] Les mesures, semblables à celles que Moïse appelait hin et essaron, étaient au nombre de vingt mille en or et le double en argent. Il y avait des encensoirs en or, dans lesquels on apportait les parfums au Temple, au nombre de vingt mille. D’autres encensoirs servaient à transporter le feu du grand autel extérieur au petit autel situé dans le Temple, au nombre de cinquante mille. [93] On fit des vêtements pontificaux pour les grands-prêtres avec des manteaux longs, un oracle (pectoral) et des pierres précieuses, au nombre de mille ; quant à la couronne où Moïse écrivit le nom de Dieu. elle. était unique et est demeurée jusqu’aujourd’hui. Les vêtements pour les simples prêtres furent tissés en byssus, avec des ceintures de pourpre pour chacun, au nombre de dix mille. [94] Il y eut deux cent mille trompettes, selon les instructions de Moïse, et deux cent mille robes de byssus pour les chantres Lévites[117]. Les instruments de musique nommés nabels et cinyres, faits pour accompagner les hymnes, furent fabriqués eu électrum, au nombre de quarante mille.

9[118]. [95] Toutes ces choses, Salomon les prépara pour la gloire de Dieu avec somptuosité et magnificence ; loin d’épargner aucune dépense, il déploya la plus grande largesse pour orner le Temple, et il enferma ces objets dans les trésors de Dieu. De plus, il entoura le Temple d’une enceinte appelée gession (gis)[119] dans la langue du pays et thrincos (mur de clôture) en grec ; elle s’élevait à une hauteur de trois coudées. Elle avait pour but d’interdire à la foule l’accès du sanctuaire et indiquait qu’il s’ouvrait seulement aux prêtres. [96] En dehors de cette enceinte il bâtit un sanctuaire de forme quadrangulaire muni de grands et larges portiques qui s’ouvraient par de hautes portes, orientées aux quatre directions des vents et fermées par des battants d’or. Dans cet édifice avaient accès tous les gens du peuple à condition d’être purs et d’observer les lois. [97] Enfin, une merveille défiant toute description et, pour ainsi dire, tout regard fut le (troisième) Sanctuaire, extérieur aux deux précédents[120]. Salomon, en effet, combla de grands ravins où le retard avait peine à plonger, tant la profondeur en était immense, et. les ayant nivelés à une hauteur de quatre cents coudées, donna au terrain la même altitude qu’à la cime du mont sur laquelle s’élevait le Temple. Et c’est ainsi que le sanctuaire extérieur, qui était hypèthre (sans toiture), se trouvait à la même hauteur que le Temple. [98] Il l’environna de portiques doubles avec de hautes colonnes en pierres prises sur les Ces portiques avaient des toits de cèdre lambrissé. Muant aux portes de ce sanctuaire il les fit toutes en argent.

 

IV

(1)[99] Τὰ μὲν οὖν ἔργα ταῦτα καὶ τὰ μεγέθη καὶ κάλλη τῶν τε οἰκοδομημάτων καὶ τῶν εἰς τὸν ναὸν ἀναθημάτων Σολόμων ὁ βασιλεὺς ἐν ἔτεσιν ἑπτὰ συντελέσας καὶ πλούτου καὶ προθυμίας ἐπίδειξιν ποιησάμενος, ὡς ἄν τις ἰδὼν ἐνόμισεν ὡς ἐν τῷ παντὶ κατασκευασθῆναι χρόνῳ ταῦτα ἐν οὕτως ὀλίγῳ πρὸς τὸ μέγεθος συγκρινόμενα τοῦ ναοῦ συμπερασθῆναι, γράψας τοῖς ἡγεμόσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις τῶν Ἑβραίων ἐκέλευσεν ἅπαντα τὸν λαὸν συναγαγεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα ὀψόμενόν τε τὸν ναὸν καὶ μετακομιοῦντα τὴν τοῦ θεοῦ κιβωτὸν εἰς αὐτόν. [100] Καὶ περιαγγελθείσης τῆς εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα πᾶσιν ἀφίξεως ἑβδόμῳ μηνὶ μόλις συνίασιν, ὑπὸ μὲν τῶν ἐπιχωρίων Ἀθύρει, ὑπὸ δὲ τῶν Μακεδόνων Ὑπερβερεταίῳ λεγομένῳ. Συνέδραμε δ' εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ ὁ τῆς σκηνοπηγίας καιρὸς ἑορτῆς σφόδρα παρὰ τοῖς Ἑβραίοις ἁγιωτάτης καὶ μεγίστης. [101] Βαστάσαντες οὖν τὴν κιβωτὸν καὶ τὴν σκηνήν, ἣν Μωυσῆς ἐπήξατο, καὶ πάντα τὰ πρὸς τὴν διακονίαν τῶν θυσιῶν τοῦ θεοῦ σκεύη μετεκόμιζον εἰς τὸν ναόν. Προῆγον δὲ μετὰ θυσιῶν αὐτός τε ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ λαὸς ἅπας καὶ οἱ Λευῖται σπονδαῖς τε καὶ πολλῶν ἱερείων αἵματι τὴν ὁδὸν καταντλοῦντες καὶ θυμιῶντες ἀπειρόν τι θυμιαμάτων πλῆθος, [102] ὡς ἅπαντα τὸν πέριξ ἀέρα πεπληρωμένον καὶ τοῖς πορρωτάτω τυγχάνουσιν ἡδὺν ἀπαντᾶν καὶ γνωρίζειν ἐπιδημίαν θεοῦ καὶ κατοικισμὸν κατ' ἀνθρωπίνην δόξαν εἰς νεοδόμητον αὐτῷ καὶ καθιερωμένον χωρίον: καὶ γὰρ οὐδ' ὑμνοῦντες οὐδὲ χορεύοντες ἕως οὗ πρὸς τὸν ναὸν ἦλθον ἔκαμον. [103] Τούτῳ μὲν οὖν τῷ τρόπῳ τὴν κιβωτὸν μετήνεγκαν. ς δ' εἰς τὸ ἄδυτον αὐτὴν εἰσενεγκεῖν ἔδει, τὸ μὲν ἄλλο πλῆθος μετέστη, μόνοι δὲ κομίσαντες οἱ ἱερεῖς μεταξὺ τῶν δύο Χερουβὶμ κατέθεσαν: αἱ δὲ τοὺς ταρσοὺς συμπλέξασαι, καὶ γὰρ οὕτως ἦσαν ὑπὸ τοῦ τεχνίτου κατεσκευασμέναι, τὴν κιβωτὸν ὡς ὑπὸ σκηνῇ τινι καὶ θόλῳ κατεσκέπασαν. [104] Εἶχε δὲ ἡ κιβωτὸς οὐδὲν ἕτερον ἢ δύο λιθίνας πλάκας, αἳ τοὺς δέκα λόγους τοὺς ὑπὸ τοῦ θεοῦ Μωυσεῖ λαληθέντας ἐν Σιναίῳ ὄρει ἐγγεγραμμένους αὐταῖς ἔσωζον. Τὴν δὲ λυχνίαν καὶ τὴν τράπεζαν καὶ τὸν βωμὸν τὸν χρύσεον ἔστησαν ἐν τῷ ναῷ πρὸ τοῦ ἀδύτου κατὰ τοὺς αὐτοὺς τόπους, οὓς καὶ τότε ἐν τῇ σκηνῇ κείμενοι κατεῖχον, καὶ τὰς καθημερινὰς θυσίας ἀνέφερον. [105] Τὸ δὲ θυσιαστήριον τὸ χάλκεον ἵστησι πρὸ τοῦ ναοῦ ἀντικρὺ τῆς θύρας, ὡς ἀνοιχθείσης αὐτὸ κατὰ πρόσωπον εἶναι καὶ βλέπεσθαι τὰς ἱερουργίας καὶ τὴν τῶν θυσιῶν πολυτέλειαν. Τὰ δὲ λοιπὰ σκεύη πάντα συναλίσας ἔνδον εἰς τὸν ναὸν κατέθετο.

(2)[106] Ἐπεὶ δὲ πάντα διακοσμήσαντες οἱ ἱερεῖς τὰ περὶ τὴν κιβωτὸν ἐξῆλθον, ἄφνω πίλημα νεφέλης οὐ σκληρὸν οὐδ' οἷον ὥρᾳ χειμῶνος ὑετοῦ γέμον ἵσταται κεχυμένον δὲ καὶ κεκραμένον εἰς τὸν ναὸν εἰσερρύη, καὶ ταῖς μὲν ὄψεσι τῶν ἱερέων ὡς μὴ καθορᾶν ἀλλήλους ἐπεσκότει, ταῖς δὲ διανοίαις ταῖς ἁπάντων φαντασίαν καὶ δόξαν παρεῖχεν ὡς τοῦ θεοῦ κατεληλυθότος εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κατεσκηνωκότος ἡδέως ἐν αὐτῷ. [107] Καὶ οἱ μὲν ἐπὶ ταύτης εἶχον αὑτοὺς τῆς ἐννοίας ὁ δὲ βασιλεὺς Σολόμων ἐξεγερθείς, ἔτυχε γὰρ καθεζόμενος, ἐποιήσατο λόγους πρὸς τὸν θεόν, οὓς τῇ θείᾳ φύσει πρέποντας ὑπελάμβανε καὶ καλῶς εἶχεν αὐτῷ λέγειν: “σοὶ γάρ, εἶπεν, οἶκον μὲν αἰώνιον, ὦ δέσποτα, καὶ ἄξιον αὑτῷ εἰργάσω γεγονότα τὸν οὐρανὸν οἴδαμεν καὶ ἀέρα καὶ γῆν καὶ θάλασσαν, δι' ὧν ἁπάντων οὐδὲ τούτοις ἀρκούμενος κεχώρηκας, [108] τοῦτον δέ σοι κατεσκεύακα τὸν ναὸν ἐπώνυμον, ὡς ἂν ἀπ' αὐτοῦ σοι τὰς εὐχὰς θύοντες καὶ καλλιεροῦντες ἀναπέμπωμεν εἰς τὸν ἀέρα καὶ πεπεισμένοι διατελοίημεν, ὅτι πάρει καὶ μακρὰν οὐκ ἀφέστηκας [οὐδὲ σαυτῶ]: τῷ μὲν γὰρ πάντ' ἐφορᾶν καὶ πάντ' ἀκούειν οὐδὲ νῦν ὅπου σοι θέμις οἰκῶν ἀπολείπεις τοῦ πᾶσιν ἔγγιστα εἶναι, μᾶλλον δ' ἑκάστῳ καὶ βουλευομένῳ καὶ διὰ νυκτὸς καὶ [109] ἡμέρας συμπάρει.” Ταῦτα ἐπιθειάσας πρὸς τὸν θεὸν ἀπέστρεψεν εἰς τὸ πλῆθος τοὺς λόγους ἐμφανίζων τοῦ θεοῦ τὴν δύναμιν αὐτοῖς καὶ τὴν πρόνοιαν, ὅτι Δαυίδῃ τῷ πατρὶ περὶ τῶν μελλόντων ἅπαντα καθὼς ἀποβέβηκεν ἤδη τὰ πολλὰ καὶ γενήσεται τὰ λείποντα δηλώσειε, καὶ ὡς αὐτὸς ἐπιθείη τὸ ὄνομα μήπω γεγεννημένῳ καὶ [110] τίς μέλλοι καλεῖσθαι προείποι καὶ ὅτι τὸν ναὸν οὗτος οἰκοδομήσει αὐτῷ βασιλεὺς μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν γενόμενος: ἃ βλέποντας κατὰ τὴν ἐκείνου προφητείαν ἐπιτελῆ τὸν θεὸν εὐλογεῖν ἠξίου καὶ περὶ μηδενὸς ἀπογινώσκειν ὧν ὑπέσχηται πρὸς εὐδαιμονίαν ὡς οὐκ ἐσομένου πιστεύοντας ἐκ τῶν ἤδη βλεπομένων.

(3)[111] Ταῦτα διαλεχθεὶς πρὸς τὸν ὄχλον ὁ βασιλεὺς ἀφορᾷ πάλιν εἰς τὸν ναὸν καὶ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν ὄχλον ἀνασχών “ἔργοις μέν, εἶπεν, οὐ δυνατὸν ἀνθρώποις ἀποδοῦναι θεῷ χάριν ὑπὲρ ὧν εὖ πεπόνθασιν: ἀπροσδεὲς γὰρ τὸ θεῖον ἁπάντων καὶ κρεῖττον τοιαύτης ἀμοιβῆς: ᾧ δὲ τῶν ἄλλων ζῴων ὑπὸ σοῦ, δέσποτα, κρείττονες γεγόναμεν, τούτῳ τὴν σὴν εὐλογεῖν μεγαλειότητα καὶ περὶ τῶν ὑπηργμένων εἰς τὸν ἡμέτερον οἶκον καὶ τὸν Ἑβραίων εὐχαριστεῖν ἀνάγκη. [112] Τίνι γὰρ ἄλλῳ μᾶλλον ἱλάσασθαι μηνίοντα καὶ δυσμεναίνοντα εὐμενῆ δεξιώτερόν ἐστιν ἡμῖν ἢ φωνῇ, ἣν ἐξ ἀέρος τε ἔχομεν καὶ δι' αὐτοῦ πάλιν ἀνιοῦσαν οἴδαμεν; χάριν οὖν ἔχειν δι' αὐτῆς ὁμολογῶ σοι περί τε τοῦ πατρὸς πρῶτον, ὃν ἐξ ἀφανοῦς εἰς τοσαύτην ἀνήγαγες δόξαν, [113] ἔπειθ' ὑπὲρ ἐμαυτοῦ πάντα μέχρι τῆς παρούσης ἡμέρας ἃ προεῖπας πεποιηκότι, δέομαί τε τοῦ λοιποῦ χορηγεῖν ὅσα θεῷ δύναμις ἀνθρώποις ὑπὸ σοῦ τετιμημένοις, καὶ τὸν οἶκον τὸν ἡμέτερον αὔξειν εἰς πᾶν, ὡς καθωμολόγησας Δαυίδῃ τῷ πατρί μου καὶ ζῶντι καὶ παρὰ τὴν τελευτήν, ὅτι παρ' ἡμῖν ἡ βασιλεία μενεῖ καὶ τὸ ἐκείνου γένος αὐτὴν διαδοχαῖς ἀμείψει μυρίαις. Ταῦτ' οὖν ἡμῖν ἐπάρκεσον καὶ παισὶ τοῖς ἐμοῖς ἀρετὴν ᾗ σὺ χαίρεις παράσχου. [114] Πρὸς δὲ τούτοις ἱκετεύω καὶ μοῖράν τινα τοῦ σοῦ πνεύματος εἰς τὸν ναὸν ἀποικίσαι, ὡς ἂν καὶ ἐπὶ γῆς ἡμῖν εἶναι δοκῇς. Σοὶ μὲν γὰρ μικρὸν οἰκητήριον καὶ τὸ πᾶν οὐρανοῦ καὶ τῶν κατὰ τοῦτον ὄντων κύτος, οὐχ ὅτι γε οὗτος ὁ τυχὼν ναός, ἀλλὰ φυλάσσειν τε ἀπόρθητον ἐκ πολεμίων ὡς ἴδιον εἰς ἅπαν καὶ προνοεῖν ὡς οἰκείου κτήματος παρακαλῶ. [115] Κἂν ἁμαρτών ποτε ὁ λαὸς ἔπειτα πληγῇ τινι κακῷ διὰ τὴν ἁμαρτίαν ἐκ σοῦ γῆς ἀκαρπίᾳ καὶ φθορᾷ λοιμικῇ ἤ τινι τούτων τῶν παθημάτων, οἷς σὺ τοὺς παραβάντας τι τῶν ὁσίων μετέρχῃ, καὶ καταφεύγῃ πᾶς ἀθροισθεὶς ἐπὶ τὸν ναὸν ἱκετεύων σε καὶ σωθῆναι δεόμενος, ἐπήκοος αὐτοῦ γενόμενος ὡς ἔνδον ὢν ἐλεήσῃς καὶ τῶν συμφορῶν ἀπαλλάξῃς. [116] Ταύτην δὲ οὐχ Ἑβραίοις μόνον δέομαι παρὰ σοῦ τὴν βοήθειαν εἶναι σφαλεῖσιν, ἀλλὰ κἂν ἀπὸ περάτων τῆς οἰκουμένης τινὲς ἀφίκωνται κἂν ὁποθενδηποτοῦν προστρεπόμενοι καὶ τυχεῖν τινος ἀγαθοῦ λιπαροῦντες, δὸς αὐτοῖς ἐπήκοος γενόμενος. [117] Οὕτως γὰρ ἂν μάθοιεν πάντες, ὅτι σὺ μὲν αὐτὸς ἐβουλήθης παρ' ἡμῖν κατασκευασθῆναί σοι τὸν οἶκον, ἡμεῖς δ' οὐκ ἀπάνθρωποι τὴν φύσιν ἐσμὲν οὐδ' ἀλλοτρίως πρὸς τοὺς οὐχ ὁμοφύλους ἔχομεν, ἀλλὰ πᾶσι κοινὴν τὴν ἀπὸ σοῦ βοήθειαν καὶ τὴν τῶν ἀγαθῶν ὄνησιν ὑπάρχειν ἠθελήσαμεν.”

(4)[118] Εἰπὼν ταῦτα καὶ ῥίψας αὑτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐπὶ πολλὴν ὥραν προσκυνήσας ἀναστὰς θυσίας τῷ θεῷ προσήνεγκε καὶ γεμίσας τῶν ὁλοκλήρων ἱερείων ἐναργέστατα τὸν θεὸν ἡδέως ἔγνω τὴν θυσίαν προσδεχόμενον: πῦρ γὰρ ἐξ ἀέρος διαδραμὸν καὶ πάντων ὁρώντων ἐπὶ τὸν βωμὸν ᾆξαν ἅπασαν τὴν θυσίαν ἀνήρπασε καὶ κατεδαίσατο. [119] Ταύτης δὲ τῆς ἐπιφανείας γενομένης ὁ μὲν λαὸς δήλωσιν εἶναι τοῦτ' εἰκάσας τῆς ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ διατριβῆς ἐσομένης καὶ ἡσθεὶς προσεκύνει πεσὼν ἐπὶ τοὔδαφος, ὁ δὲ βασιλεὺς εὐλογεῖν τε ἤρξατο καὶ τὸ πλῆθος ταὐτὸ ποιεῖν παρώρμα δείγματα μὲν ἔχοντας ἤδη τῆς τοῦ θεοῦ πρὸς αὐτοὺς εὐμενείας, [120] εὐχομένους δὲ τοιαῦτα ἀποβαίνειν ἀεὶ τὰ παρ' ἐκείνου, καὶ τὴν διάνοιαν αὐτοῖς καθαρὰν ἀπὸ πάσης φυλάττεσθαι κακίας ἐν δικαιοσύνῃ καὶ θρησκείᾳ καὶ τῷ τὰς ἐντολὰς τηρεῖν ἃς διὰ Μωυσέος αὐτοῖς ἔδωκεν ὁ θεὸς διαμενούσας: ἔσεσθαι γὰρ οὕτως εὔδαιμον τὸ Ἑβραίων ἔθνος καὶ παντὸς ἀνθρώπων γένους μακαριώτερον. [121] Παρεκάλει τε μνημονεύειν, ὡς οἷς ἐκτήσαντο τὰ παρόντα ἀγαθὰ τούτοις αὐτὰ καὶ βέβαια ἕξειν καὶ μείζω καὶ πλείω καταστήσειν: οὐ γὰρ λαβεῖν αὐτὰ μόνον δι' εὐσέβειαν καὶ δικαιοσύνην, ἀλλὰ καὶ καθέξειν διὰ ταῦτα προσῆκεν ὑπολαμβάνειν: εἶναι δὲ τοῖς ἀνθρώποις οὐχ οὕτως μέγα τὸ κτήσασθαί τι τῶν [οὐχ] ὑπαρχόντων, ὡς τὸ σῶσαι τὰ πορισθέντα καὶ μηδὲν ἁμαρτεῖν εἰς. Βλάβην αὐτῶν.

(5)[122] Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς διαλεχθεὶς ταῦτα πρὸς τὸ πλῆθος διαλύει τὴν ἐκκλησίαν τελέσας θυσίας ὑπέρ τε αὑτοῦ καὶ πάντων Ἑβραίων, ὡς μόσχους μὲν καταθῦσαι μυρίους καὶ δισχιλίους, προβάτων δὲ μυριάδας δώδεκα. [123] Τὸν μὲν γὰρ ναὸν τότε πρῶτον ἔγευσεν ἱερουργημάτων καὶ κατευωχήθησαν ἐν αὐτῷ πάντες σὺν γυναιξὶν Ἑβραῖοι καὶ τέκνοις, ἔτι δὲ καὶ τὴν σκηνοπηγίαν καλουμένην ἑορτὴν πρὸ τοῦ ναοῦ λαμπρῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς ἐπὶ δὶς ἑπτὰ ἡμέρας ἤγαγεν ὁ βασιλεὺς σὺν ἅπαντι τῷ λαῷ κατευωχούμενος.

(6)[124] Ἐπεὶ δ' εἶχεν αὐτοῖς ἀποχρώντως ταῦτα καὶ μηδὲν ἐνέδει τῇ περὶ τὸν θεὸν εὐσεβείᾳ πρὸς αὑτοὺς ἕκαστος τοῦ βασιλέως ἀπολύσαντος ἀπῄεσαν εὐχαριστήσαντες τῷ βασιλεῖ τῆς τε περὶ αὐτοὺς προνοίας καὶ ὧν ἐπεδείξατο ἔργων, καὶ εὐξάμενοι τῷ θεῷ παρασχεῖν αὐτοῖς εἰς πολὺν χρόνον Σολόμωνα βασιλέα τὴν πορείαν ἐποιοῦντο μετὰ χαρᾶς καὶ παιδιᾶς ὕμνους εἰς τὸν θεὸν ᾄδοντες, ὡς ὑπὸ τῆς ἡδονῆς ἀπόνως τὴν ὁδὸν τὴν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα πάντας ἀνύσαι. [125] Καὶ οἱ μὲν τὴν κιβωτὸν εἰς τὸν ναὸν εἰσαγαγόντες καὶ τὸ μέγεθος καὶ τὸ κάλλος ἱστορήσαντες αὐτοῦ καὶ θυσιῶν ἐπ' αὐτῷ μεγάλων καὶ ἑορτῶν μεταλαβόντες εἰς τὰς αὑτῶν ἕκαστοι πόλεις ὑπέστρεψαν. ναρ δ' ἐπιφανὲν τῷ βασιλεῖ κατὰ τοὺς ὕπνους ἐσήμαινεν αὐτῷ τῆς εὐχῆς ἐπήκοον τὸν θεὸν γεγονέναι, [126] καὶ ὅτι φυλάξει τε τὸν ναὸν καὶ διὰ παντὸς ἐν αὐτῷ μενεῖ τῶν ἐκγόνων αὐτοῦ καὶ αὐτοῦ καὶ τῆς ἁπάσης πληθύος τὰ δίκαια ποιούσης, αὐτόν τε πρῶτον ἐμμένοντα ταῖς τοῦ πατρὸς ὑποθήκαις ἔλεγεν εἰς ὕψος καὶ μέγεθος εὐδαιμονίας ἀνοίσειν ἄπειρον καὶ βασιλεύσειν ἀεὶ τῆς χώρας τοὺς ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ καὶ τῆς Ἰούδα φυλῆς: [127] προδόντα μέντοι τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ λήθην αὐτῶν ποιησάμενον καὶ ξενικοὺς θεοὺς θρησκεύειν μεταβαλόμενον πρόρριζον ἐκκόψειν καὶ μήτε τοῦ γένους τι λείψανον αὐτῶν ἐάσειν μήτε τὸν τῶν Ἰσραηλιτῶν λαὸν ἀπαθῆ παρόψεσθαι, πολέμοις δ' αὐτοὺς καὶ κακοῖς ἐξαφανίσειν μυρίοις κἀκ τῆς γῆς, ἣν τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἔδωκεν, [128] ἐκβαλὼν ἐπήλυδας ἀλλοτρίας καταστήσειν, τὸν δὲ ναὸν τὸν νῦν οἰκοδομηθέντα καταπρησθησόμενον τοῖς ἐχθροῖς παραδώσειν καὶ διαρπαγησόμενον, κατασκάψειν δὲ καὶ τὴν πόλιν χερσὶ τῶν πολεμίων καὶ ποιήσειν μύθων ἄξια τὰ παρ' αὐτοῖς κακὰ καὶ πολλῆς δι' ὑπερβολὴν μεγέθους ἀπιστίας, [129] ὡς τοὺς προσοίκους ἀκούοντας τὴν συμφορὰν θαυμάζειν καὶ τὴν αἰτίαν πολυπραγμονεῖν δι' ἣν οὕτως ἐμισήθησαν Ἑβραῖοι τῷ θεῷ πρότερον εἰς δόξαν καὶ πλοῦτον ὑπ' αὐτοῦ παραχθέντες, καὶ παρὰ τῶν ὑπολειπομένων ἀκούειν ἐξομολογουμένων τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰς τῶν πατρίων νομίμων παραβάσεις. Ταῦτα μὲν αὐτῷ τὸν θεὸν εἰπεῖν κατὰ τοὺς ὕπνους ἀναγέγραπται.

IV

1. Convocation dit peuple à Jérusalem et transfert de l’arche dans le Temple. — 2. Apparition de la nuée divine ; discours de Salomon. — 3. Prière de Salomon. — 4. Combustion des sacrifices ; exhortations au peuple. — 5. Sacrifices et festins ; fête des Cabanes (Scénopégie). — 6. Départ des Israélites : songe de Salomon ; promesses et menaces divines.

1[121]. [99] Tous ces ouvrages, ces grandes et splendides constructions, ces trésors déposés dans le Temple furent achevés par le roi Salomon en sept ans. Ayant ainsi fait éclater ses richesses et son zèle en parachevant dans un temps aussi court, eu égard à la grandeur du Temple, une oeuvre qui à première vue ne paraissait guère pouvoir s’accomplir dans toute la durée des siècles, il écrivit aux chefs et aux anciens des Hébreux et leur ordonna de rassembler tout le peuple à Jérusalem pour contempler le Temple et y transporter l’arche de Dieu. [100] Et quand tous eurent reçu la convocation de se rendre à Jérusalem. ils s’y réunirent non sans peine au septième mois, appelé thesri[122] par ceux du pays, et hyperbérétéos par les Macédoniens. Cette époque coïncidait avec celle de la fête des Cabanes[123], particulièrement sainte et importante chez les Hébreux. [101] Ayant donc été chercher l’arche et le tabernacle que Moise avait dressé et tous les ustensiles destinés au service des sacrifices divins, ils les transportèrent dans le Temple. Par devant marchaient avec les victimes le roi en personne et tout le peuple et les Lévites, arrosant le chemin de libations et du sang de nombreux sacrifices, [102] et faisant fumer une quantité infinie d’encens, de sorte que toute l’atmosphère alentour en était imprégnée et en apportait l’agréable odeur même aux plus éloignés, leur annonçant que Dieu était en route[124] et allait venir habiter, selon la croyance humaine, dans le lieu récemment édifié et consacré en son honneur : en effet, ils ne se lassèrent point de chanter et de danser jusqu’à leur arrivée au Temple. [103] Voilà comment ils transportèrent l’arche. Mais lorsqu’il fallut l’introduire dans le Saint des Saints, le peuple s’arrêta, et seuls les prêtres l’apportèrent et la placèrent entre les deux Chérubins. Ceux-ci, avec les extrémités entrecroisées de leurs ailes, — car c’est ainsi que l’artiste Les avait disposés, — couvrirent l’arche comme sous une tente et un dais. [104] L’arche ne contenait rien d’autre que deux tables de pierre, qui conservaient gravés les dix- commandements dictés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Quant ait candélabre, à la table et à l’autel d’or, on les posa dans le Temple devant le Saint des Saints aux mêmes places qu’ils occupaient jusqu’alors dans le tabernacle, et on offrit les sacrifices quotidiens[125]. [105] L’autel de cuivre, (le Roi) le plaça devant le Temple en face de la porte[126], de sorte que, celle-ci ouverte, il se trouvât bien de front et qu’on vit les cérémonies sacrées et la magnificence des sacrifices. Puis ayant rassemblé tout le reste des ustensiles, il les déposa à l’intérieur du Temple.

2[127]. [106] Lorsque les prêtres, après avoir tout mis en ordre autour de l’arche furent sortis (du Saint des Saints), soudain une nuée épaisse, non pas opaque et chargée de pluie comme on en voit eu hiver, mais molle et tempérée, enveloppa le Temple et obscurcit les veux des prêtres au point qu’ils ne pouvaient plus se voir ; elle fit supposer et croire à tous que Dieu était descendu dans le sanctuaire et prenait plaisir à y fixer sa résidence. [107] Pendant que cette pensée occupait les assistants, le roi Salomon, qui se trouvait sur un siège, se leva, et adressa à Dieu les paroles qu’il estimait convenir à la divinité d’entendre et à lui de prononcer : « Sans doute, ô Seigneur, tu possèdes, nous le savons, une demeure éternelle et digne de toi, que tu as créée pour toi-même — le ciel, l’air, la terre et la mer, — dont tu traverses toute l’étendue sans qu’elle suffise à te contenir. [108] Pourtant je t’ai édifié ce Temple consacré à ton nom, pour que de ce lieu nous puissions élever dans l’espace nos prières vers toi en accomplissant les sacrifices et les cérémonies favorables et que nous ayons toujours la conviction que tu es là, non loin de nous, car, toi qui vois et entends toute chose même en ce lieu où tu peux maintenant habiter, tu ne cesseras pas d’être près de tous, et tu assisteras nuit et jour quiconque aura à te consulter. » [109] Après cette déclaration solennelle à Dieu, il adressa la parole au peuple, lui dépeignant la puissance de Dieu et sa providence, comment il avait révélé à David son père les événements futurs tels que la plupart s’étaient déjà produits et qu’adviendraient tous les autres, comment il lui avait conféré un nom à lui-même avant sa naissance et annoncé d’avance comment on l’appellerait et comment lui-même bâtirait le Temple, devenu roi après la mort de son père. [110] Témoins de l’accomplissement de ces prophéties, il les invitait à bénir Dieu et à ne jamais désespérer de l’effet de ses promesses de félicité, puisant leur confiance dans celles qu’il avait déjà remplies.

3[128]. [111] Après ce discours adressé à la multitude, le roi considéra à nouveau le Temple et levant la main droite vers le ciel[129] : « Par leurs oeuvres, dit-il, il n’est pas possible aux hommes de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits : car la divinité, n’ayant besoin de rien, est au-dessus de pareilles marques de reconnaissance. Mais ce don, par quoi, Seigneur, tu nous as faits supérieurs aux autres êtres, il nous faut l’employer à célébrer ta majesté et à te remercier de ce que tu as accompli pour notre maison et pour le peuple des Hébreux. [112] Quel instrument plus propre, en effet, avons-nous pour apaiser ton ressentiment et nous concilier ta perpétuelle bienveillance que la parole, qui nous vient de l’air et qui. nous le savons, s’en retourne par l’air[130] ? Grâce à elle donc je te déclare ma reconnaissance, d’abord pour mon père que tu as fait passer de l’obscurité à tant de gloire, [113] ensuite pour moi-même, en faveur de qui tu as accompli jusqu’à ce jour tout ce que tu avais promis : je te supplie de m’accorder à l’avenir tout ce que Dieu peut donner aux hommes qu’il veut honorer et d’augmenter notre maison à travers tous les âges, selon ce que tu as promis à mon père David de son vivant et à sa mort, à savoir que la royauté nous demeurerait et que sa race la transmettrait à d’innombrables descendants. Daigne donc nous accorder ce bienfait et donne à mes enfants la vertu où tu te complais. [114] En outre, je te supplie d’envoyer dans ce Temple une parcelle de ton esprit afin que sur terre même tu paraisses être avec nous. Certes, c’est une infime demeure pour toi que toute la profondeur même du ciel et de ce qu’il renferme, à plus forte raison ce Temple quelconque ; cependant je te prie de le protéger contre toute dévastation des ennemis comme étant ta propriété pour toujours et de veiller sur lui comme sur ton bien propre. [115] Que si un jour le peuple vient à pécher[131], et que, ensuite, pour son péché, tu le frappes d’un fléau, — stérilité du sol, ravages de la peste, ou l’un de ces maux dont tu poursuis ceux qui ont violé une loi sainte — et s’il se réfugie en foule dans ce Temple pour implorer ta miséricorde et te demander le salut, exauce-le, comme si tu y habitais, prends-le en pitié et délivre-le de ces calamités. [116] Cette assistance, je ne te la demande pas seulement pour les Hébreux qui auraient failli : si l’on vient des extrémités de la terre[132] et de quelque côté qu’on se tourne vers toi et qu’on sollicite de toi un bienfait, prête l’oreille et daigne l’accorder. [117] Ainsi chacun saura, d’une part, que tu as souhaité toi-même te voir ériger par nous cette maison, d’autre part que nous ne sommes pas des êtres insociables animés de sentiments hostiles à l’égard de ceux qui ne sont pas de notre peuple[133], mais que nous avons voulu faire participer tout le monde à ta protection et à la jouissance de tes bienfaits. »

4[134]. [118] Ce disant, il se prosterna à terre et, après être demeuré longtemps en adoration, il se redressa et offrit des sacrifices à Dieu sur l’autel, puis, l’avant rempli de victimes entières, il s’aperçut de la façon la plus manifeste que Dieu avait bien agréé l’offrande : une flamme courut, en effet, à travers les airs et, se précipitant violemment sur l’autel aux veux de tous, saisit et consuma toute l’offrande. [119] Dans cette apparition, le peuple vit une preuve certaine que Dieu consentait à habiter dans le Temple et. plein de joie, se jeta sur le sol en l’adorant. Le roi commença à réciter des bénédictions et exhorta le peuple à faire de même, car ils possédaient maintenant des signes de la bonté de Dieu à leur égard [120] et ils devaient le prier de les traiter toujours de même et de garder leur âme pure de tout mal, persévérant dans la justice, la piété et l’observance des préceptes que Dieu leur avait donnés par Moïse. Ainsi le peuple hébreu serait heureux et surpasserait tout le genre humain en félicité. [121] Et il les exhortait à se souvenir que les mêmes moyens qui leur avaient procuré les biens présents leur en assureraient aussi la conservation et l’accroissement dans l’avenir. Il ne fallait pas croire que la piété et la justice ne servissent qu’à les obtenir, mais qu’elles servaient aussi à les garder. Or, la grande affaire pour les hommes n’est pas de gagner ce qu’ils n’ont pas, mais de conserver ce qu’ils ont acquis et de ne commettre aucune faute qui puisse eu causer la perte.

5[135]. [122] Le roi, ayant ainsi parlé au peuple, congédia l’assemblée, après avoir offert des sacrifices tant pour lui-même que pour tous les Hébreux, de sorte qu’il immola douze mille veaux et cent vingt mille brebis[136]. [123] Ce fut la première fois qu’il fit goûter au Temple la chair des victimes, et tous les Hébreux y furent conviés à des festins avec leurs femmes et leurs enfants. De plus, le roi célébra la fête dite des Cabanes (Scénopégie) pendant deux semaines devant le Temple, de façon éclatante et magnifique, en faisant bonne chère avec tout le peuple.

6[137]. [124] Quand ils se furent acquittés de toutes ces solennités et que rien ne manqua plus à leur piété envers Dieu, ils s’en retournèrent chacun chez soi, congédiés par le roi. après l’avoir béni de sa sollicitude à leur égard et des ouvrages qu’il avait accomplis et prié Dieu de leur conserver longtemps le roi Salomon. Et ils rentrèrent pleins de joie et de rires en chantant des cantiques à Dieu, si bien que le plaisir leur fit oublier à tous la fatigue du chemin. [125] Pendant que ces hommes qui avaient introduit l’arche dans le Temple, contemplé sa grandeur et sa beauté, pris part aux grandioses sacrifices et aux fêtes qu’on y avait accomplis, s’en retournaient ainsi chacun dans sa ville, un songe que le roi eut dans son sommeil lui révéla que Dieu avait exaucé sa prière, [126] qu’il protégerait le Temple et y séjournerait pour toujours, si ses descendants et tout le peuple agissaient avec droiture. Et lui tout le premier, s’il demeurait fidèle aux instructions de son père, Dieu l’élèverait à une hauteur et à une grandeur de prospérité illimitées, et la domination du pays resterait toujours à ceux de sa race et à la tribu de Juda. [127] Que si, au contraire, il désertait ces principes et les oubliait au point de passer au culte des dieux étrangers, il le trancherait dans sa racine, ne permettrait pas qu’il subsistât aucun vestige de sa famille, et ne laisserait pas non plus le peuple des Israélites à l’abri du malheur, mais les anéantirait dans des guerres et des fléaux sans nombre, les chasserait du sol qu’il avait donné à leurs pères et ferait d’eux des exilés en pays étranger. [128] Le Temple qui venait d’être bâti, il le livrerait aux ennemis pour le brûler et le piller ; il détruirait la ville de fond en comble par les mains des ennemis et ferait de leur désastre un sujet de fable, absolument incroyable dans son énormité. [129] Les voisins, à la nouvelle de la catastrophe, frappés de stupeur, demanderaient avec curiosité pourquoi les Hébreux s’étaient ainsi fait haïr de Dieu après avoir d’abord été conduits par lui à la gloire et à la fortune ; en réponse, les survivants confesseraient leurs péchés et leur infidélité aux lois de leurs pères. Telles sont les paroles que Dieu, selon l’Écriture, lui adressa pendant son sommeil.

 

V

(1)[130] Μετὰ δὲ τὴν τοῦ ναοῦ κατασκευὴν ἐν ἔτεσιν ἑπτὰ καθὼς προειρήκαμεν γενομένην τὴν τῶν βασιλείων οἰκοδομὴν κατεβάλετο, ἣν ἔτεσι τρισὶ καὶ δέκα μόγις ἀπήρτισεν: οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ἐσπουδάζετο τρόπον ὅνπερ καὶ τὸ ἱερόν, ἀλλὰ τὸ μὲν καίπερ ὂν μέγα καὶ θαυμαστῆς ἐργασίας καὶ παραδόξου τετυχηκὸς ἔτι καὶ θεοῦ συνεργοῦντος, εἰς ὃν ἐγίνετο, τοῖς προειρημένοις ἔτεσιν ἔλαβε πέρας: [131] τὰ δὲ βασίλεια πολὺ τῆς ἀξίας τοῦ ναοῦ καταδεέστερα τυγχάνοντα τῷ μήτε τὴν ὕλην ἐκ τοσούτου χρόνου καὶ τῆς αὐτῆς ἡτοιμάσθαι φιλοτιμίας καὶ βασιλεῦσιν οἰκητήριον ἀλλ' οὐ θεῷ γίνεσθαι, βράδιον ἠνύσθη. [132] Καὶ αὐτὰ μὲν οὖν ἄξια λόγου καὶ κατὰ τὴν εὐδαιμονίαν τῆς Ἑβραίων χώρας καὶ τοῦ βασιλέως ᾠκοδομήθη, τὴν δὲ ὅλην αὐτῶν διάταξιν καὶ τὴν διάθεσιν εἰπεῖν ἀναγκαῖον, ἵν' οὕτως ἐκ τούτου στοχάζεσθαι καὶ συνορᾶν ἔχωσι τὸ μέγεθος οἱ τῇ γραφῇ μέλλοντες ἐντυγχάνειν.

(2)[133] Οἶκος ἦν μέγας καὶ καλὸς πολλοῖς στύλοις ἐρηρεισμένος, ὃν εἰς τὰς κρίσεις καὶ τὴν τῶν πραγμάτων διάγνωσιν πλῆθος ὑποδέξασθαι καὶ χωρῆσαι σύνοδον ἀνθρώπων ἐπὶ δίκας συνεληλυθότων κατεσκεύασεν ἑκατὸν μὲν πηχῶν τὸ μῆκος εὖρος δὲ πεντήκοντα τὸ δ' ὕψος τριάκοντα, κίοσι μὲν τετραγώνοις ἀνειλημμένον ἐκ κέδρου πᾶσιν, ἐστεγασμένον δὲ Κορινθίως, ἰσομέτροις δὲ φλιαῖς καὶ θυρώμασι τριγλύφοις ἀσφαλῆ τε ὁμοῦ καὶ κεκαλλωπισμένον. [134] τερος δὲ οἶκος ἦν ἐν μέσῳ κατὰ ὅλου τοῦ πλάτους τεταγμένος [τετράγωνος] εὖρος πηχῶν τριάκοντα, ἄντικρυς ἔχων ναὸν παχέσι στύλοις ἀνατεταμένον: ἦν δὲ ἐν αὐτῷ ἐξέδρα διαπρεπής, ἐν ᾗ καθεζόμενος ὁ βασιλεὺς ἔκρινεν, ᾗ παρέζευκτο κατεσκευασμένος ἄλλος οἶκος τῇ βασιλίσσῃ καὶ τὰ λοιπὰ τὰ πρὸς τὴν δίαιταν καὶ τὰς ἀναπαύσεις οἰκήματα μετὰ τὴν τῶν πραγμάτων ἀπόλυσιν, ἐστρωμένα πάντα σανίσι τετμημέναις ἐκ κέδρου. [135] Καὶ τὰ μὲν ᾠκοδομήσατο λίθοις δεκαπήχεσιν, ἑτέρῳ δὲ πριστῷ τοὺς τοίχους καὶ πολυτελεῖ κατημφίεσεν, ὃν εἰς κόσμον ἱερῶν καὶ βασιλείων οἴκων θεωρίων γῆ μεταλλεύεται τοῖς φέρουσιν αὐτὸν τόποις ἐπαινουμένη. [136] Καὶ τὸ μὲν ἀπ' αὐτοῦ κάλλος ἐπὶ τριστιχίαν ἦν ἐνυφασμένον, τετάρτη δὲ μοῖρα γλυφέων παρεῖχε θαυμάζειν ἐπιστήμην, ὑφ' ὧν πεποίητο δένδρα καὶ φυτὰ παντοῖα σύσκια τοῖς κλάδοις καὶ τοῖς ἐκκρεμαμένοις αὐτῶν πετάλοις, ὡς ὑπονοεῖν αὐτὰ καὶ σαλεύεσθαι δι' ὑπερβολὴν λεπτότητος καλύπτοντα τὸν ὑπ' αὐτοῖς λίθον. [137] Τὸ δὲ ἄλλο μέχρι τῆς στέγης χριστὸν ἦν καὶ καταπεποικιλμένον χρώμασι καὶ βαφαῖς. Προσκατεσκεύασε δὲ τούτοις ἄλλα τε πρὸς τρυφὴν οἰκήματα καὶ δὴ καὶ στοὰς μηκίστας καὶ ἐν καλῷ τῶν βασιλείων κειμένας, ἐν αἷς λαμπρότατον οἶκον εἰς ἑστίασιν καὶ συμπόσια χρυσοῦ περίπλεων: καὶ τἆλλα δὲ ὅσα τοῦτον ἔχειν ἔδει πρὸς τὴν τῶν ἑστιωμένων ὑπηρεσίαν σκεύη πάντ' ἐκ χρυσοῦ κατεσκεύαστο. [138] Δύσκολον δ' ἐστὶν καταριθμήσασθαι τὸ μέγεθος καὶ τὴν ποικιλίαν τῶν βασιλείων, ὅσα μὲν ἦν αὐτοῖς τὰ μέγιστα οἰκήματα, πόσα δὲ τὰ τούτων ὑποδεέστερα καὶ πόσα ὑπόγεια καὶ ἀφανῆ, τά τε τῶν ἀνειμένων εἰς ἀέρα κάλλη καὶ τὰ ἄλση πρὸς θεωρίαν ἐπιτερπεστάτην καὶ θέρους ὑποφυγὴν καὶ σκέπην εἶναι τοῖς σώμασιν. [139] ν κεφαλαίῳ δ' εἰπεῖν τὴν ὅλην οἰκοδομίαν ἐκ λίθου λευκοῦ καὶ κέδρου καὶ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου πᾶσαν ἐποιήσατο τοὺς ὀρόφους καὶ τοὺς τοίχους τοῖς ἐγκλειομένοις χρυσῷ λίθοις διανθίσας τὸν αὐτὸν τρόπον, ὡς καὶ τὸν τοῦ θεοῦ ναὸν τούτοις κατηγλάισεν. [140] Εἰργάσατο δὲ καὶ ἐξ ἐλέφαντος θρόνον παμμεγεθέστατον ἐν κατασκευῇ βήματος ἔχοντα μὲν ἓξ βαθμούς, ἑκάστῳ δὲ τούτων ἐξ ἑκατέρου μέρους δύο λέοντες ἐφειστήκεσαν τοσούτων ἄνωθεν ἄλλων παρεστώτων. Τὸ δ' ἐνήλατον τοῦ θρόνου χεῖρες ἦσαν δεχόμεναι τὸν βασιλέα, ἀνακέκλιτο δ' εἰς μόσχου προτομὴν τὰ κατόπιν αὐτοῦ βλέποντος, χρυσῷ δὲ ἅπας ἦν δεδεμένος.

(3)[141] Ταῦτα Σολόμων εἰκοσαετίᾳ κατασκευάσας, ἐπεὶ πολὺν μὲν αὐτῷ χρυσὸν πλείω δ' ἄργυρον ὁ τῶν Τυρίων βασιλεὺς Εἴρωμος εἰς τὴν οἰκοδομίαν συνήνεγκεν ἔτι δὲ καὶ ξύλα κέδρου καὶ πίτυος, ἀντεδωρήσατο καὶ αὐτὸς μεγάλαις δωρεαῖς τὸν Εἴρωμον σῖτόν τε κατ' ἔτος πέμπων αὐτῷ καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον, ὧν μάλιστα διὰ τὸ νῆσον οἰκεῖν, ὡς καὶ προειρήκαμεν ἤδη, χρῄζων διετέλει. [142] Πρὸς τούτοις δὲ καὶ πόλεις αὐτῷ τῆς Γαλιλαίας εἴκοσι μὲν τὸν ἀριθμὸν οὐ πόρρω δὲ τῆς Τύρου κειμένας ἐχαρίσατο, ἃς ἐπελθὼν καὶ κατανοήσας Εἴρωμος καὶ δυσαρεστήσας τῇ δωρεᾷ πέμψας πρὸς Σολόμωνα μὴ δεῖσθαι τῶν πόλεων ἔλεγε κἄκτοτε προσηγορεύθησαν Χαβαλὼν γῆ: μεθερμηνευόμενον δὲ τὸ χάβαλον κατὰ Φοινίκων γλῶτταν οὐκ ἀρέσκον σημαίνει. [143] Καὶ σοφίσματα δὲ καὶ λόγους αἰνιγματώδεις διεπέμψατο πρὸς Σολόμωνα ὁ τῶν Τυρίων βασιλεὺς παρακαλῶν, ὅπως αὐτῷ σαφηνίσῃ τούτους καὶ τῆς ἀπορίας τῶν ἐν αὐτοῖς ζητουμένων ἀπαλλάξῃ. Τὸν δὲ δεινὸν ὄντα καὶ συνετὸν οὐδὲν τούτων παρῆλθεν, ἀλλὰ πάντα νικήσας τῷ λογισμῷ καὶ μαθὼν αὐτῶν τὴν διάνοιαν ἐφώτισε.

(1)[144] Μέμνηται τούτων τῶν δύο βασιλέων καὶ Μένανδρος ὁ μεταφράσας ἀπὸ τῆς Φοινίκων διαλέκτου τὰ Τυρίων ἀρχεῖα εἰς τὴν Ἑλληνικὴν φωνὴν λέγων οὕτως: “τελευτήσαντος δὲ Ἀβιβάλου διεδέξατο τὴν βασιλείαν παρ' αὐτοῦ υἱὸς Εἴρωμος, ὃς βιώσας ἔτη πεντηκοντατρία ἐβασίλευσε τριάκοντα καὶ τέσσαρα. [145] Οὗτος ἔχωσε τὸ Εὐρύχωρον τόν τε χρυσοῦν κίονα τὸν ἐν τοῖς τοῦ Διὸς ἀνέθηκεν: ἔτι [τε] ὕλην ξύλων ἀπελθὼν ἔκοψεν ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ λεγομένου Λιβάνου εἰς τὰς τῶν ἱερῶν στέγας: [146] καθελών τε τὰ ἀρχαῖα ἱερὰ καὶ ναὸν ᾠκοδόμησε τοῦ Ἡρακλέους καὶ τῆς Ἀστάρτης, πρῶτός τε τοῦ Ἡρακλέους ἔγερσιν ἐποιήσατο ἐν τῷ Περιτίῳ μηνί: τοῖς τε Ἰτυκαίοις ἐπεστρατεύσατο μὴ ἀποδιδοῦσι τοὺς φόρους καὶ ὑποτάξας πάλιν αὑτῷ ἀνέστρεψεν. πὶ τούτου ἦν Ἀβδήμονος παῖς νεώτερος, ὃς ἀεὶ ἐνίκα τὰ προβλήματα, [147] ἃ ἐπέτασσε Σολόμων ὁ Ἱεροσολύμων βασιλεύς.” Μνημονεύει δὲ καὶ Δῖος λέγων οὕτως: “Ἀβιβάλου τελευτήσαντος ὁ υἱὸς αὐτοῦ Εἴρωμος ἐβασίλευσεν. Οὗτος τὰ πρὸς ἀνατολὰς μέρη τῆς πόλεως προσέχωσε καὶ μεῖζον τὸ ἄστυ ἐποίησε καὶ τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς τὸ ἱερὸν καθ' ἑαυτὸ ὂν ἐγχώσας τὸν μεταξὺ τόπον συνῆψε τῇ πόλει καὶ χρυσοῖς ἀναθήμασιν ἐκόσμησεν: ἀναβὰς δὲ εἰς τὸν Λίβανον ὑλοτόμησε πρὸς τὴν τῶν ἱερῶν κατασκευήν. [148] Τὸν δὲ τυραννοῦντα Ἱεροσολύμων Σολόμωνα πέμψαι φησὶ πρὸς Εἴρωμον αἰνίγματα καὶ παρ' αὐτοῦ λαβεῖν ἀξιοῦντα, τὸν δὲ μὴ δυνηθέντα διακρῖναι τῷ λύσαντι χρήματα ἀποτίνειν. [149] μολογήσαντα δὲ τὸν Εἴρωμον καὶ μὴ δυνηθέντα λῦσαι τὰ αἰνίγματα πολλὰ τῶν χρημάτων εἰς τὸ ἐπιζήμιον ἀναλῶσαι: εἶτα δὲ Ἀβδήμονά τινα Τύριον ἄνδρα τὰ προτεθέντα λῦσαι καὶ αὐτὸν ἄλλα προβαλεῖν, ἃ μὴ λύσαντα τὸν Σολόμωνα πολλὰ τῷ Εἰρώμῳ προσαποτῖσαι χρήματα.” Καὶ Δῖος μὲν οὕτως εἴρηκεν.

 

 — V

1. Construction du palais royal. — 2. Description du palais. — 3. Relations entre Hiram et Salomon.

1[138]. [130] Après les travaux du Temple, qui prirent sept ans. ainsi que nous l’avons dit plus haut, Salomon entreprit la construction du palais royal, qu’il eut peine à finir en treize ans. En effet, il n’y apporta pas la même ardeur que pour le sanctuaire. Pour achever celui-ci, malgré ses grandes dimensions, la merveilleuse et incroyable main-d’œuvre qu’il exigea, grâce à la coopération de Dieu à qui il était destiné, il ne fallut que le petit nombre d’années qu’on a vu. [131] Le palais, beaucoup moins précieux que le Temple, parce que les matériaux n’eu avaient pas été préparés depuis si longtemps, ni avec la même recherche, et qu’il s’agissait de loger des rois, non la divinité, demanda des délais plus longs. [132] Cependant, ce fut là aussi une construction mémorable, digne de la prospérité du pays des Hébreux et du roi. Il me faut en décrire toute la disposition et l’aménagement afin que le lecteur puisse eu imaginer et eu concevoir la grandeur.

2. [133] Il y avait d’abord un édifice[139] vaste et magnifique, solidement appuyé sur de nombreuses colonnes, aménagé pour recevoir un peuple nombreux attiré par les procès civils et criminels à décider et pour abriter la foule des plaideurs. Cet édifice mesurait cent coudées de long, cinquante de large, trente de haut ; il reposait sur des piliers quadrangulaires, tous en bois de cèdre, avait une corniche d’ordre corinthien. des portes carrées et des fenêtres à trois pointes (?)[140] qui assuraient à la fois sa solidité et sa beauté. Venait ensuite un autre édifice, au milieu du terre-plein (?), [134] dont il occupait toute la longueur sur une largeur de trente coudées[141] ; il était précédé d’un portique (?) porté par d’épaisses colonnes. Là se trouvait une salle du trône magnifique[142], ou le roi s’asseyait pour rendre la justice. Tout à côté, du troisième palais qui servait à la reine[143] et d’autres locaux destinés aux repas et aux plaisirs, une lois les affaires expédiées ; tous étaient parquetés avec des planches taillées de bois de cèdre. [135] Les soubassements (?) étaient en pierres de dix coudées de côté[144] : les murs étaient revêtus d’une autre pierre plus précieuse, débitée à la scie, qu’on extrait, pour orner les temples et les palais royaux, de la terre de Bethoron (?), illustrée par les lieux qui la recèlent[145]. [136] Ce revêtement somptueux formait trois bandes superposées ; sur la quatrième éclatait l’art des sculpteurs : ils y avaient figuré des arbres, des plantes variées, dont les rameaux et les feuilles pendantes répandaient l’ombrage, si légers qu’on eût cru les voir s’agiter et cacher la pierre qui était en dessous[146]. [137] Le reste du plat du mur, jusqu’au toit, était recouvert d’un enduit enluminé de vives couleurs. Le roi fit construire encore d’autres appartements d’agrément et d’immenses portiques heureusement situés dans le palais royal ; au milieu de ces portiques s’élevait un pavillon splendide, ruisselant d’or, pour y venir festoyer et boire. Tous les ustensiles nécessaires pour traiter ses convives furent confectionnés en or[147]. [138] Il est malaisé de dénombrer la grandeur et la variété des appartements royaux, combien de grandes salles, combien de petits appartements, de chambres souterraines et invisibles, la beauté des terrasses en plein air, des bosquets aménagés pour le charme des yeux, refuge et protection des corps contre la chaleur. [139] En résumé, toute la construction était en marbre blanc, en cèdre, en or et en argent ; les toitures et les parois ornés de pierres incrustées d’or, comme on avait fait pour le Temple de Dieu. [140] Le roi fit aussi tailler dans l’ivoire un trône[148] colossal en forme d’estrade, pourvu de six degrés, sur chacun desquels de part et d’autre se tenaient deux lions, et il y en avait deux autres en faut. Enchâssés dans le trône, deux bras s’avançaient comme pour recevoir le roi : il s’appuyait sur une protomé de taureau[149] qui le regardait par derrière ; le tout était fixé avec des attaches d’or.

3[150]. [141] Salomon acheva tout cet oeuvre[151] en vingt ans, pendant lesquels le roi de Tyr, Hirôm, lui avait fourni pour la construction quantité d’or et encore plus d’argent et, en outre, du bois de cèdre et de pin[152]. À son tour il fit à Hirôm des présents considérables, en envoyant chaque année du blé, du vin et de l’huile, dont, en sa qualité d’insulaire, comme nous l’avons déjà dit précédemment, ce prince avait grand besoin. [142] En outre, il lui donna des villes de Galilée, au nombre de vingt, situées non loin de Tyr. Mais Hirôm. les ayant visitées et examinées, fut peu satisfait de ce cadeau et envoya dire à Salomon qu’il n’en avait pas besoin ; depuis lors ces villes reçurent le nom de pays de Chabalôn[153], nom qui, interprété dans la langue phénicienne, signifie déplaisant[154]. [143] De plus, le roi de Tyr adressa à Salomon des problèmes et des énigmes en l’invitant à les éclaircir et à le délivrer des difficultés qu’ils présentaient. Comme Salomon était fort sagace et pénétrant, rien ne lui échappa de ces questions ; triomphant sur toute la ligne par la force du raisonnement, il en comprit et en expliqua lumineusement le sens.

[144] Mention de ces deux rois se trouve aussi chez Ménandre qui a traduit de la langue des Phéniciens en grec les archives tyriennes ; il s’exprime ainsi[155] : « Après la mort d’Abibalos, la succession de son trône échut à son fils Hirôm, qui vécut cinquante-trois ans et en régna trente-quatre. [145] Il créa, en le comblant, l’Eurychoros (grande place), et dédia la colonne d’or dans le temple de Zeus ; puis il s’en alla faire couper sur le mont qu’on nomme Liban quantité de bois pour la couverture des temples. [146] Après avoir démoli les anciens sanctuaires, il bâtit le temple d’Héraclès et d’Astarté et célébra le premier le Réveil d’Héraclès au mois Péritios. Et il fit campagne contre les gens d’Utique qui refusaient le tribut et après les avoir de nouveau soumis s’en revint chez lui. Sous son règne vivait Abdémonos, enfant encore jeune qui triomphait toujours des problèmes posés par Salomon, roi de Jérusalem. » [147] Dios en fait mention aussi en ces termes[156] : « après la mort d’Abibal, son fils Hirôm devint roi. Il combla les parties orientales de la ville et agrandit ainsi la. cité. Le temple de Zeus olympien était isolé ; il le relia à Tyr par une levée de terre et l’orna d’offrandes d’or. Enfin il monta sur le Liban, où il y fit couper des bois pour la construction des temples. » [148] Il ajoute que le tyran de Jérusalem, Salomon, adressa à Hirôm des énigmes et demanda à en recevoir de lui ; celui qui échouerait devait payer une somme à celui qui les aurait résolues. [149] Hirôm y consentit et, n’ayant pu résoudre les énigmes, dut livrer, pour payer l’amende, une grande partie de ses trésors. Mais ensuite, grâce à un certain Tyrien, nommé Abdémon, il résolut les questions proposées et lui-même en proposa d’autres ; Salomon ne les résolut pas et dut (tout restituer et) payer en plus à Hirôm une somme considérable. Voilà ce qu’a raconté Dios.

 

 

[1] I Rois, II, 12.

[2] Josèphe, plus loin, donne à Salomon quatorze ans à son avènement. La tradition ne lui en donne que douze (Temoura, 14a ; Nasir, 5a ; Séder Otam Rabba, éd. Ratner, ch. XIV ; traduction syrienne de la LXX dite p dans de Lagarde, Bibl. Syriaca, 1).

[3] Nous lisons πανεύδαιμον (γήρας) avec les mss. O, E et Naber.

[4] I Rois, II, 13.

[5] I Rois, II, 22 (excepté les § 11-12).

[6] Bible : à Anatoth.

[7] I Chron., VI, 4-8 ; VI, 50-54. La liste biblique diffère de celle de Josèphe. Celui-ci écrit Joseph au lieu d’Abischous, Jotham au lieu de Zerahya ou d’Ouzzi, Arophéos au lieu d’Amaria ; il omet Zerabya (ou Ouzzi). Mais il y a des divergences plus singulières entre notre texte et celui d’Ant., V, II, 5. Là le nom correspondant à l’Abischoua de la Bible est Abiézer et non pas comme ici Joseph, qui paraît être une faute de copiste. De plus, la liste d’Ant.. V, compte Ozi. Enfin, chose curieuse, la lignée d’Éléazar n’y est destituée du sacerdoce qu’après Ozi, tandis que, dans notre passage, la rentrée dans la vie privée (ίδεωτεύσαντες) commence déjà avec Boukki.

[8] I Rois, II, 28.

[9] Comme la Vulgate et les versions syriennes, mais l’hébreu et la LXX ont ici : « Joab avait embrassé le parti d’Adonias, tandis qu’il n’avait pas favorisé Absalom. »

[10] Texte peu intelligible et probablement altéré. L’hébreu signifie que la famille de David sera ainsi innocentée du sang versé par Joab.

[11] I Rois, II, 36. Entre les versets 35 et 36 on trouve chez les LXX un assez long passage qui n’a son correspondant ni dans l’hébreu, ni dans la Vulgate. Josèphe suit un texte conforme à l’hébreu.

[12] I Rois, III, 1 ; II Chroniques, I, 1. Josèphe est conforme à l’hébreu de I Rois, III, 1 et commence son chapitre II par des mots qui répondent à la fin du verset 46 du ch. II. Les LXX ne connaissent pas les mots et, de plus, insèrent ici encore un long passage sans analogue dans l’hébreu ni dans la Vulgate. Josèphe témoigne en faveur d’un texte mentionnant le mariage de Salomon avec la fille de Pharaon immédiatement après l’exécution de Séméi.

[13] Hébreu : Gibeôn ; LXX : Γαβαών. La leçon des mss. R O M Γιβρώνα doit être préférée à Χεβρώνα adopté par Naber.

[14] D’après I Chroniques, I, 5 ; l’autel de cuivre est attribué à Beçalel (et Exode, XXXVIII, 1), mais Moïse est cité au verset 3 comme l’auteur de la tente d’Assignation (Ohel moed).

[15] L’hébreu dit : « à tous ses serviteurs ». On peut donc lire ίόίους (M S P) et non Ίουδαίους (Niese et Naber).

[16] II Rois, III, 16.

[17] D’après la Bible, l’enfant de l’autre femme (la défenderesse) est né le troisième jour après celui de la plaignante.

[18] Ήμισυ τοϋ τε ζώντος xαί τοϋ τετελευτηκότος. La Bible ne parle de partager que l’enfant vivant. Cette singulière addition, de caractère aggadique, et qui semble due à une réminiscence de Exode, XXI, 35, se retrouve seulement dans la version lucienne des LXX (καὶ τὸ τεθνηκὸς μοιως διλετε καὶ δτε μφοτραις).

[19] Addition inepte de Josèphe.

[20] I Rois, IV, 7. Josèphe omet les premiers versets du chapitre, qui énumèrent les officiers de la cour.

[21] Hébreu : Ben-Hour ; LXX : Βεν ύ. ρ (autres mss. Βαεωρ).

[22] Hébreu : Ben-Deker ; LXX : υἱὸς Δακάρ (BL : υἱὸς Ρηχαβ). Josèphe, qui suit pour les livres des Rois un texte proche de notre texte massorétique, a-t-il écrit Διόxληρος ? La leçon de la version latine Dochir semble refléter une meilleure leçon : Δοχηρος (?). Quant au nom de la ville, Bethléhem est la leçon de S P Lat. adoptée par Naber. Mais la Bible dit : Bethschémesch. Il faut donc préférer, avec Niese, la leçon de Βιθιέμες ; et la corriger avec Bosius en Βηθσέμες ou, avec Schotanus, en Βαιθσέμες.

[23] Comme l’hébreu : Ben Abinadab : LXX : Άχιναδάβ. Josèphe omet le Ben Hésed de la Bible.

[24] Tafat dans la Bible.

[25] Hébreu : Baana, fils d’Ahiloud.

[26] Hébreu : Ben Géber.

[27] La Bible ne lui attribue que Mahanaïm.

[28] Basemath dans la Bible, mariée, non à Achinadab, mais à Achimaaç. le personnage suivant de la liste, omis par Josèphe.

[29] Bible : Baana ben Houschi.

[30] Bible : Josaphat ; il n’y a pas de raison décisive de corriger Saphatès en Josaphatès, comme fait Naber.

[31] χώραν έπ τούτων πσαν (lat. : Basan)  ἐπετέτραπτο, texte altéré.

[32] Σουβέης est la leçon des mss. S P M ; Niese préfère Σουμούις ; Naber Σεμεεί. LXX : Σεμεϊ, Σαμαα ; hébreu : Schim’i.

[33] Hébreu : Géber.

[34] Hébreu où les LXX ont vu un nom propre : Νασεφ. Josèphe est plus conforme à l’hébreu, qui est, d’ailleurs, corrompu.

[35] Pour les §§ 39-41, Josèphe suit I Rois, IV, 20 - V, 6 ; versets qu’on ne trouve pas dans les LXX à l’endroit correspondant, mais à la fin du ch. II.

[36] Κα τν λλοφλων, expression prise des LXX, qui traduisent habituellement ainsi l’hébreu « Philistins ».

[37] L’hébreu du livre des Rois (lXX :  ἀπὸ ποταμοῦ γῆς ἀλλοφύλωνà texste inintelligible si l’on n’y insère le mot « jusqu’à » d’après le passage parallèle II Chron., IX, 26. Josèphe a suivi les Chroniques ou un texte des Rois plus correct.

[38] Le Kor hébreu ou phénicien vaut à peu prés 3,6 hectolitres (Hultsch, Métrologie, p. 436).

[39] φατνών = de I Rois, V, 6. Les LXX ont une autre traduction τοκάδες ππῶν (II Chron., IX, 23 : θήλειαι ϊπποι) « juments »

[40] I Rois, V, 9 ; cf. Sap. Sal., VII, 17-21.

[41] ρχείευς νθρώπους ; même traduction que dans les LXX de l’hébreu , qu’on traduit communément par les Orientaux.

[42] Hébreu : Ethau l’Ezrahite, Hêmau, Calcol et Dorda, fils de Mabol ; LXX : Ταιθάν, Αναν, Χαλxάδ, Δαρλα υος Μάλ. Josèphe, ici encore, paraît plus près de l’hébreu, mais il ne résulte pas clairement de son texte que seuls les trois derniers sont fils d’Hémaon (Mahol).

[43] Comme l’hébreu ; LXX : 5.000 (πεντακισχίλιαι), mais Josèphe a transformé les morceaux en livres.

[44] Tradition extra biblique qui se retrouve dans le Midrash. Dans Tanhouma et la Pesikta sur I Rois, V, 10, on demande : quelle est cette sagesse qui surpassait celle de tous les Orientaux ? Réponse : c’est la science des sorts et de l’astrologie.

[45] Cet Éléazar était sans doute de la secte des Esséniens qui passaient pour avoir entre leurs mains certains ouvrages spéciaux, au nombre desquels ce livre de thérapeutique () attribué au roi Salomon et mis de côté par Ézéchias dont il est question dans une Baraïta de Pesahim. Cf. le commentaire hébraïque de Senior Sachs dans l’édition du Séfer Tagin (liber coronularum) par Bargès, Paris, 1866, p. 33.

[46] Probablement la racine Baara, dont Josèphe décrit ailleurs longuement les vertus fabuleuses (Guerre, VII, 6, 3). (T.-R.)

[47] I Rois, V, 15 (LXX : 7, 1) ; cf. Contre Apion, I. 17, § 111 et note. Les deux lettres sont données avec toute sorte de détails imaginaires par Eusèbe, Præp. evang., IX, 33.34, très probablement d’après Eupolémos.

[48] Bible : Hiram.

[49] Conforme à l’hébreu. Les LXX ont sauté quelques mots du texte, et il en est résulté cette absurdité : καὶί πέστειλε Χιράμ... χρίσει τν Σαλωμών.

[50] Κυπαρίττου : héb. : (I Rois, V, 22) ; LXX : πεύκινα, pins.

[51] Ces derniers mots sont une addition de Josèphe.

[52] Le renseignement sur les archives de Tyr est emprunté sans doute à Dios ou à Ménandre. Cf. C. Apion, I, 17-18.

[53] I Rois, V, 25 ; II Chroniques, II, 2.

[54] Les données diffèrent des Rois aux Chroniques. D’après I Rois, V, 25, Salomon fournit à Hiram 20.000 cors de froment et 20 cors d’huile (LXX : 20.000). D’après II Chroniques, II, 9, 20.000 cors de froment, 20.000 cors d’orge, 20.000 baths de vin et 20.000 baths d’huile. Josèphe a ici comme source les Chroniques. Ce qui suit est d’après I Rois, V, 26.

[55] Le bath vaut 1/10 de cor, soit environ 36 litres.

[56] L’hébreu l’appelle tantôt Adoniram, tantôt Adoram (II Samuel, XX, 24 ; I Rois, III, 18 ; II Chroniques, X, 18. Les LXX ont partout Adoniram, Josèphe toujours Adoram comme l’hébreu.

[57] LXX : 3.600, confirme, d’ailleurs, à II Chroniques, II, 1, 16, 17. A noter que la version lucienne a 3.700, l’Hexateuque 5.500, chiffre donné par Josèphe lui-même au livre précédent.

[58] I Rois, VI, 1 ; II Chroniques, III, 2. Toutes les données chronologiques, sauf l’an et le mois de la construction, appartiennent à Josèphe.

[59] L’hébreu dit : au mois de ziv.

[60] Ce chiffre concorde avec celui qu’on a lu supra (Ant., VII). D’après ce texte, il se serait écoulé 515 ans depuis les campagnes de Josué jusqu’à la prise de Jérusalem par David ; en ajoutant à ce chiffre, d’une part, les 40 ans de Moïse, de l’autre les 33 de David et les 4 de Salomon, on obtient bien 592. Mais l’hébreu, I Rois, VI, 1, donne un tout autre chiffre : 480 ans (LXX : 440), c’est-à-dire douze générations.

[61] En ajoutant aux 592 ans les 430 indiqués dans Ant., II, § 318, d’après Exode, XII, 40, on obtient 1022. Peut-être faut-il ajouter avec Schotanus Κα δο ?

[62] D’après ce chiffre, il se serait écoulé 420 ans entre le déluge et la venue d’Abraham en Canaan. C’est un résultat tout différent de celui auquel on arrive en rapprochant Ant., I, § 148 et 154, d’après quoi cet intervalle serait de 992 + 75, soit 1067 ans, ou, si l’on préfère la leçon de certains manuscrits, de 292 + 75 = 367 ans. Il faudrait donc ici, soit 2087 (ou, avec la correction proposée note précédente, 2089), soit 1387(9) ; mais, même corrigé, ce chiffre ne concorderait pas avec ceux du livre X des Antiquités (§ 147, cf. la note sur ce passage). La vérité, c’est sans doute que Josèphe a suivi, dans ces différents passages, des systèmes différents empruntés à des sources différentes, qu’il ne s’est pas donné la peine de concilier ou qu’il n’a combinés qu’en partie. Il est décevant de chercher à corriger les chiffres de Josèphe.

[63] Ce chiffre appelle des observations analogues. Si l’on conserve les 1440 ans écoulés depuis le déluge jusqu’à la construction du temple et qu’on se reporte à Ant., I, § 82, qui donne un intervalle de 2262 ans depuis Adam jusqu’au déluge, on est tenté de lire 3702 au lieu de 3102. Mais la leçon 2262 n’est pas assez assurée pour l’autoriser. Si on lit 1656 (qui est la leçon de quelques manuscrits), on obtient, en additionnant ce chiffre avec 1440, 3096, chiffre qui se rapproche des 3102 de notre texte, mais sans qu’on puisse se permettre d’unifier ces chiffres. La correction de Bekker, qui veut lire 3050 à cause d’Ant., X, § 147-148, ne nous paraît pas plausible (cf. la note sur ce passage).

[64] I Rois, VI, 2 ; II Chroniques, III, 3.

[65] Texte altéré, nous traduisons au jugé.

[66] L’hébreu donne d’autres dimensions : 60 de long, 20 de large et 30 de haut ; le grec (B) : 40, 20 et 25 (A : 30).

[67] Rien de semblable dans la Bible à cette étrange superstructure. La hauteur de 120 coudées est celle du portique d’après II Chroniques, III, 4 ; Josèphe reproduit, d’ailleurs, ce chiffre l’instant d’après en parlant dudit portique.

[68] Ce sont, les étages ( ) ou les cellules () de I Rois, VI, 5, rendus par μέλαθρα chez les LXX. Le chiffre de 30 n’est pas dans la Bible ; il résulte du rapport entre la longueur de l’enceinte du temple et la largeur attribuée aux chambrettes (cinq coudées) flanquant ladite enceinte, en en exceptant toutefois la façade (60 + 60 + 20 = 140 : 5 = 28) ; en ajoutant les deux coins, on obtient le chiffre de 30.

[69] Détail inconnu à la Bible.

[70] La hauteur des « étages », d’après I Rois, V, 10, semble être de cinq coudées. Josèphe attribue vingt coudées de haut à chacun des trois étages pour obtenir les soixante coudées de la partie inférieure du temple, conformément à l’indication donnée plus haut.

[71] Tous ces détails sont propres à Josèphe.

[72] Texte très obscur et peut-être altéré, que nous traduisons par à peu près. (T. R.)

[73] Josèphe paraphrase assez malheureusement le verset 7 du texte biblique qui dit simplement que les pierres furent apportées sur le chantier toutes taillées, de manière qu’on n’eut pas, sur l’emplacement du temple, à employer le marteau et la lime. (T. R.)

[74] Josèphe n’a rien qui corresponde aux versets 11-13, omis aussi dans les versions BL des LXX.

[75] Άλύσεσι = (II Chroniques, III, 5), les LXX traduisent le mot par χαλαστά. La version lucienne a le même mot que Josèphe : άλύσεις.

[76] I Rois, VI, 16.

[77] Imité du grec de II Chroniques, III, 14. La description du livre des Rois ne parle pas d’un voile tendu entre le Debir et le Hêkhal.

[78] 10 coudées dans la Bible (VI, 23 et 96), ce qui donne une proportion plus convenable.

[79] Le texte des Rois n’indique aucune dimension. Josèphe s’est souvenu d’Ézéchiel, XLI, 2, mais ici la porte entière n’a que 10 coudées de large : Josèphe aura confondu la porte et le battant. (T. R.)

[80] Nous lisons, avec Enthoven, ο (au lieu de ό) μ χρυσς ν.

[81] Josèphe saute ici le passage, I Rois, VII, 1-12. qui interrompt les descriptions relatives au Temple, et en reporte les indications en leur lieu, c’est-à-dire au moment de parler du palais royal.

[82] Πετρς δ’ Ορίου, γένος σραηλτου. Il y a là une double bévue : Οὐρίας est une altération du Τύριος des LXX traduisant de’hébreu, et Ίσραηλίτου semble bien résulter d’une lecture fautive de . Comment ce singulier doublet a-t-il pu se produire sous la plume de Josèphe ? Comment, dans les mots νρ Τύριος des LXX, même en lisant par erreur Ορος, a-t-il pu voir un nom de personne ? Faut-il, avec Rahlfs (Septuaginta-Studien, 3, p. 92, note), voir dans Ορίου une faute de copiste pour Τυρίου et dans γένος σραηλτου et une « addition tertiaire » occasionnée ultérieurement par cette variante fautive ? C’est méconnaître le rapport assez probable entre Ίσραηλιτου et de l'hébreu et c’est, de plus, faire remonter l’erreur du copiste à l’archétype de tous les manuscrits connus actuellement de Josèphe, car ils ont, sans exception, la leçon Ούρίου Force est donc d’imputer cette double bévue, si grossière soit-elle, à Josèphe lui-même.

[83] L’or et l’argent, d’après II Chron., II, 13. Les Rois ne parlent que de son habileté comme ouvrier en cuivre.

[84] Manque dans l’hébreu, mais se retrouve dans les LXX, I Rois, VII, 15, (τὸ πέχος τοῦ στύλου τεσσάρων δακτύλων)conformément, d’ailleurs, à Jérémie, LII, 21 . Quant au mot σωθεν (τ πάχος), s’il ne résulte pas d’une erreur, il implique que les colonnes étaient creuses ; l’épaisseur est celle de l’airain entourant l’âme.

[85] Δώδεxα πήχεων. Il est absurde de corriger, comme Ernesti, suivi par Naber, en δαxτύλων, puisque la Bible (hébreu et grec) parle ici de coudées. Le chiffre de douze est conforme à l’hébreu. Les LXX, sur I Rois, VII, 15, ont 14. La suite est un abrégé de la description, d’ailleurs obscure, de I Rois, VII, 16-20.

[86] Κρίνον. Cf. ργον κρίνον des LXX (v. 19) = .

[87] Δίκτυον, comme LXX  traduit de l'hebreu. Josèphe ne parle, ainsi que les LXX, que d’un réseau. L’hébreu en mentionne sept par chapiteau au v. 17 et seulement deux au v. 41. Il est probable que le mot du v. 17 doit se lire .

[88] Hébreu : Boaz ; LXX : Βολωζ, Βαλαζ (L : Βααζ). Dans II Chroniques, III, 17, les LXX traduisent Boaz et Yakhin par Κατόρθωσις et Ίσχς.

[89] I Rois, VII, 23 ; II Chroniques, IV, 2.

[90] Comme les LXX, v. 26 β · Καὶ τὸ  πάχος σύτῆς πελειστῆς = .

[91] Le texte biblique parle (v. 24) de Pekaïm, « coloquintes », disposées autour du rebord circulairement, au nombre de dix par coudée. Il n’y est pas question d’un support central hélicoïdal d’une coudée de diamètre.

[92] Κατὰ περιεγωγὴν ἔνδον ἀπονεῦον. Sens et texte douteux.

[93] D’après II Chroniques, IV, 5 ; le livre des Rois indique 2.000, chiffre déjà très supérieur à la capacité probable de la « Mer ». Selon Benzinger (Archãol., p. 184), 2.000 baths feraient 72.800 litres ; or, l’hémisphère de la Mer d’airain, d’après les indications données, n’aurait qu’une capacité variant entre 36.000 et 40.000 litres.

[94] I Rois, VII, 27 ; II Chroniques, IV, 6.

[95] Λουτήρων, comme le grec des Chroniques, traduisant . Βάσεις répond aux  des Rois, transcrits μεχωνωθ par les LXX. Josèphe reproduit lui-même ce mot plus loin (§ 85).

[96] Mêmes dimensions que dans les LXX ; l’hébreu a 4, 4, 3.

[97] Συνεκέπλειστο. Cp. συγκλειστόν des LXX, traduisant de l’hébreu (moulures ?).

[98] Cette description ne répond à rien dans la Bible.

[99] Je lis : ρος κατεσκευασμένον avec le ms. P au lieu de ρος κατεσκευασμένος de la Vulgate. (T. R.)

[100] Ἀστός. Doit correspondre aux . Les LXX reproduisent simplement le mot χερουβειμ.

[101] Τροχν comme les LXX. Τρόχοι  =

[102] Πλήμνας καὶ ντυγες : le sens de ce dernier terme est douteux, on ne voit pas bien en quoi il se distingue de l’ψίς (jante) nommée un peu plus loin. Il ne semble pas qu’il puisse s’agir des rais. (T. R.)

[103] Les LXX ont (v. 34) μίαι = de l’hébreu.

[104] Σπερα, terme vague répondant sans doute à l’énigmatique objet arrondi (héb. LXX : στρογγύλον) qui servait de support particulier au bassin (v. 35).

[105] Φοίνιxες, comme LXX = du v. 36.

[106] Dans ce paragraphe, Josèphe reproduit les expressions des LXX (v. 38).  χυτρογεύλους, τετταράκοντα μεχωνώθ. L’imitation est d’autant plus manifeste qu’il emploie, d’autre part, les mots λουτήρας pour bassins et βάσεις pour les socles. On trouve, d’ailleurs, ces deux mots également dans les LXX. Le diamètre des bassins n’est pas indiqué dans la Bible.

[107] Dans le texte biblique, c’est la « mer » seule qui est placée (semble-t-il) au Sud-Est.

[108] D’après II Chroniques, IV, 6.

[109] II Chroniques, IV, 1 ; I Rois, VII, 40.

[110] Ποδιστήρας καὶ ναληπτήρας. Les deux mots se retrouvent dans le grec de II Chroniques, IV, 16, traduisant . Dans les Rois, ces deux mots sont traduits par λέβητας et θαρμαστρες.

[111] Λέβητας καὶ ρπαγας. Cf. LXX (Chron.) : λέβητας καὶ κρεάγας La leçon λαβίδας (M) préférée par Naber est fautive.

[112] Paraphrase de χαλκᾶ ἄρδην  = οθ χαλκᾶ παυέρου = I ΙI Chroniques, IV, 16.

[113] Les Rois ne parlent que d’une seule table ; les Chroniques en mentionnent dix (IV, 8).

[114] Chiffres fantastiques : la Bible n’indique pas le nombre des vases. Quant aux candélabres, elle en mentionne dix en tout, cinq à droite et cinq à gauche. (On peut se demander si μυρίας dans le texte de Josèphe ne résulte pas d’une fausse lecture, par un copiste, d’un chiffre inférieur.) (T. R.)

[115] Josèphe a déjà parlé de cette table plus haut. (T. R.)

[116] I Rois, VII, 50 : toute l’énumération des vases, vêtements et instruments avec les chiffras énormes donnés par Josèphe est inconnue à la Bible. Josèphe applique sans doute à l’époque salomonienne des données qui conviennent au second temple, non sans les majorer encore. (D’autre part, il semble que les 30.000 coupes (φιέλαι) ci-après font double emploi avec les 60.000 φιάλαι xαί σπονθεϊα cités plus haut.)

[117] Cf. II Chroniques, V, 12.

[118] I Rois, VII 51 ; II Chroniques, V, 1. Les détails sur l’enceinte du gis, sur les sanctuaires extérieurs, les grands travaux de terrassement effectués par Salomon sont encore des anachronismes. Cf. Ant., IV, § 398 et suiv. ; Guerre, V, 1.

[119] Mot syriaque (cf. Ant., IV, § 417).

[120] τ τούτων ξωθεν ίερν : il s’agit donc bien d’une troisième enceinte et non, comme l’a cru Arnaud, de l’enceinte des Israélites dont il vient d’être question. Cette dernière a, d’ailleurs, des portes d’or, tandis que la troisième cour a des portes d’argent.

[121] I Rois, VIII, 1 ; II Chroniques, V, 2.

[122] La Bible (I Rois, VIII, 2) dit : au mois des Ethanim, à la fête, à savoir au 7e mois. Les LXX ont seulement : έν μηνί Άθανείν (nom de mois cananéen). Les manuscrits de Josèphe portent άθύρει, θοιρι, etc. (theseri Lat.).

[123] Nommée simplement dans l’hébreu (LXX sur Chron. : ν τ ορτ).

[124] Ces détails sur les parfums sont étrangers à la Bible.

[125] Détails ajoutés par Josèphe.

[126] La porte du pronaos, puisque l’autel est placé hors du naos. (T. R.)

[127] I Rois, VIII, 10 ; II Chroniques, V, 13.

[128] I Rois, VIII, 22 ; II Chroniques, VI, 12.

[129] Nous lisons ούρανόμ avec Naber (mss. δχλον).

[130] Verbiage surajouté au discours biblique.

[131] Dans ce paragraphe, Josèphe condense la prière de Salomon (I Rois, VIII, 31-40 ; II Chroniques, VI, 22-31).

[132] II Chroniques, VI, 32 : I Rois, VIII, 41.

[133] Josèphe a soin de souligner la largeur d’esprit qui se remarque dans la prière du roi Salomon.

[134] II Chroniques, VII, 1 ; I Rois, VIII, 54.

[135] I Rois, VIII, 62 ; II Chroniques, VII, 5.

[136] Bible : 22.000.

[137] I Rois, VIII, 66 : IX, 1 ; II Chroniques, VII, 10.

[138] I Rois, VII, 1. Josèphe place la description du palais royal après celle du Temple. Dans la Bible, cette description vient s’insérer dans celle du Temple ; de plus, l’apparition divine a lieu, selon le livre des Rois, après la construction des deux édifices, tandis que, dans Josèphe, elle a lieu avant la construction du palais royal.

[139] C’est la maison dite du bois de Liban (I Rois, VII, 2-6).

[140] Détails peu clairs ajoutés à la description biblique d’ailleurs très obscure. Ίσομέτροις paraît correspondre à τετρέγωνοι de la Septante. Noter l’anachronisme plaisant de l’ordre corinthien.

[141] La Bible donne 50 coudées de long sur 30 de large. Dans le texte de Josèphe, έντιxρυς έχων ναόν n’est pas intelligible (des commentateurs l’ont entendu du Temple !). Ναόν est peut-être une faute de copie pour στοέν.

[142] Dans la Bible, c’est encore un autre corps de bâtiment.

[143] Josèphe ne mentionne pas le palais propre de Salomon, I Rois, VII, 8.

[144] Bible : les unes dix, les autres huit.

[145] Θεωρια ou Θεωριων γ. Les conjectures Θεωρίαν (Hudson). Τυρίων (Ernesti) ne satisfont pas. La vraie leçon reste à trouver. J’ai pensé à Βαιθώρων (XII, 289) γ ? (T. R.)

[146] Détails de fantaisie suggérés par le souvenir des ornements du temple d’Hérode.

[147] I Rois, X, II Chroniques, IX, 20.

[148] I Rois, X, 18 ; II Chroniques, IX, 17.

[149] Ες μόσχου προτομήν. Emprunté aux LXX qui traduisent le de l'hébreu (lu ) par προτομα μόσχων.

[150] I Rois, IX, 10.

[151] C’est-à-dire le Temple et les Palais.

[152] Πέτυος. LXX : Πευxίνοις (ξόλοις) = .

[153] Cp. hébreu : Ereç Kaboul ; LXX :ριον répond à la lecture .

[154] Mot inconnu en sémitique. Josèphe a peut-être interprété pour , dont un des sens est : dommage, douleur.

[155] Le même texte se retrouve dans le Contre Apion, I, 18, §§ 117-120.

[156] Reproduit aussi dans le Contre Apion, I, 17, §§ 113-115.

 

g="el">κέπλειστο. Cp. συγκλειστόν