Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE HUIT CHAPITRE VIII : L'ARCADIE

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE HUIT CHAPITRE VII - LIVRE IX CHAPITRE I

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Η'   

 

 

 

précédent

1. Ἀρκαδία δ᾽ ἐστὶν ἐν μέσῳ μὲν τῆς Πελοποννήσου, πλείστην δὲ χώραν ὀρεινὴν ἀποτέμνεται. Μέγιστον δ᾽ ὄρος ἐν αὐτῇ Κυλλήνη· τὴν γοῦν κάθετον οἱ μὲν εἴκοσι σταδίων φασὶν οἱ δ᾽ ὅσον πεντεκαίδεκα. Δοκεῖ δὲ παλαιότατα ἔθνη τῶν Ἑλλήνων εἶναι τὰ Ἀρκαδικά, Ἀζᾶνές τε καὶ Παρράσιοι καὶ ἄλλοι τοιοῦτοι. Διὰ δὲ τὴν τῆς χώρας παντελῆ κάκωσιν οὐκ ἂν προσήκοι μακρολογεῖν περὶ αὐτῶν· αἵ τε γὰρ πόλεις ὑπὸ τῶν συνεχῶν πολέμων ἠφανίσθησαν ἔνδοξοι γενόμεναι πρότερον, τήν τε χώραν οἱ γεωργήσαντες ἐκλελοίπασιν ἐξ ἐκείνων ἔτι τῶν χρόνων ἐξ ὧν εἰς τὴν προσαγορευθεῖσαν Μεγάλην πόλιν αἱ πλεῖσται συνῳκίσθησαν. Νυνὶ δὲ καὶ αὐτὴ ἡ Μεγάλη πόλις τὸ τοῦ κωμικοῦ πέπονθε καὶ

“ ἐρημία μεγάλη 'στὶν ἡ Μεγάλη πόλις.”

βοσκήμασι δ᾽ εἰσὶ νομαὶ δαψιλεῖς, καὶ μάλιστα ἵπποις καὶ ὄνοις τοῖς ἱπποβάταις· ἔστι δὲ καὶ τὸ γένος τῶν ἵππων ἄριστον τὸ Ἀρκαδικόν, καθάπερ καὶ τὸ Ἀργολικὸν καὶ τὸ Ἐπιδαύριον. Καὶ ἡ τῶν Αἰτωλῶν δὲ καὶ Ἀκαρνάνων ἐρημία πρὸς ἱπποτροφίαν εὐφυὴς γέγονεν οὐχ ἧττον τῆς Θετταλίας.

2 Μαντίνειαν μὲν οὖν ἐποίησεν ἔνδοξον Ἐπαμεινώνδας, τῇ δευτέρᾳ νικήσας μάχῃ Λακεδαιμονίους ἐν ᾗ καὶ αὐτὸς ἐτελεύτα. Καὶ αὕτη δὲ καὶ Ὀρχομενὸς καὶ Ἡραία καὶ Κλείτωρ καὶ Φενεὸς καὶ Στύμφαλος καὶ Μαίναλος καὶ Μεθύδριον καὶ Καφυεῖς καὶ Κύναιθα ἢ οὐκέτ᾽ εἰσὶν ἢ μόλις αὐτῶν ἴχνη φαίνεται καὶ σημεῖα. Τεγέα δ᾽ ἔτι μετρίως συμμένει καὶ τὸ ἱερὸν τῆς Ἀλέας Ἀθηνᾶς· τιμᾶται δ᾽ ἐπὶ μικρὸν καὶ τὸ τοῦ Λυκαίου Διὸς ἱερὸν κατὰ τὸ Λύκαιον [μέγιστον] ὄρος. Τῶν δ᾽ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένων

“ Ῥίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην”

εὑρεῖν τε χαλεπὸν καὶ εὑροῦσιν οὐδὲν ὄφελος διὰ τὴν ἐρημίαν.

3ρη δ᾽ ἐπιφανῆ πρὸς τῇ Κυλλήνῃ Φολόη τε καὶ Λύκαιον καὶ Μαίναλος καὶ τὸ Παρθένιον καλούμενον καθῆκον ἐπὶ τὴν Ἀργείαν ἀπὸ τῆς Τεγεάτιδος

4 Περὶ δὲ τοῦ Ἀλφειοῦ καὶ τοῦ Εὐρώτα τὸ συμβεβηκὸς παράδοξον εἴρηται καὶ τὸ περὶ Ἐρασῖνον τὸν ἐκδιδόντα ἐκ τῆς Στυμφαλίδος λίμνης εἰς τὴν Ἀργείαν νυνί, πρότερον δ᾽ οὐκ ἔχοντα ἔκρυσιν, τῶν βερέθρων, ἃ καλοῦσιν οἱ Ἀρκάδες ζέρεθρα, τυφλῶν ὄντων καὶ μὴ δεχομένων ἀπέρασιν ὥστε τὴν τῶν Στυμφαλίων πόλιν νῦν μὲν καὶ πεντήκοντα διέχειν σταδίους ἀπὸ τῆς λίμνης, τότε δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῆς κεῖσθαι. Τἀναντία δ᾽ ὁ Λάδων ἔπαθε τοῦ ῥεύματος ἐπισχεθέντος ποτὲ διὰ τὴν ἔμφραξιν τῶν πηγῶν· συμπεσόντα γὰρ τὰ περὶ Φενεὸν βέρεθρα ὑπὸ σεισμοῦ, δι᾽ ὧν ἦν ἡ φορά, μονὴν ἐποίησε τοῦ ῥεύματος μέχρι τῶν κατὰ βάθους φλεβῶν τῆς πηγῆς. Καὶ οἱ μὲν οὕτω λέγουσιν· Ἐρατοσθένης δέ φησι περὶ Φενεὸν μὲν τὸν Ἀνίαν καλούμενον ποταμὸν λιμνάζειν τὰ πρὸ τῆς πόλεως, καταδύεσθαι δ᾽ εἴς τινας ἠθμοὺς οὓς καλεῖσθαι ζέρεθρα· τούτων δ᾽ ἐμφραχθέντων ἔσθ᾽ ὅτε ὑπερχεῖσθαι τὸ ὕδωρ εἰς τὰ πεδία, πάλιν δ᾽ ἀναστομουμένων ἄθρουν ἐκ τῶν πεδίων ἐκπεσὸν εἰς τὸν Λάδωνα καὶ τὸν Ἀλφειὸν ἐμβάλλειν, ὥστε καὶ τῆς Ὀλυμπίας κλυσθῆναί ποτε τὴν περὶ τὸ ἱερὸν γῆν, τὴν δὲ λίμνην συσταλῆναι· τὸν Ἐρασῖνον δὲ παρὰ Στυμφάλου ῥέοντα ὑποδύντα ὑπὸ τὸ ὄρος ἐν τῇ Ἀργείᾳ πάλιν ἀναφανῆναι· διὸ δὴ καὶ Ἰφικράτη πολιορκοῦντα τὸν Στύμφαλον καὶ μηδὲν περαίνοντα ἐπιχειρῆσαι τὴν κατάδυσιν ἀποφράξαι σπόγγους πορισάμενον πολλούς, παύσασθαι δὲ διοσημίας γενομένης. Περὶ Φενεὸν δ᾽ ἔστι καὶ τὸ καλούμενον Στυγὸς ὕδωρ, λιβάδιον ὀλεθρίου ὕδατος νομιζόμενον ἱερόν.

Τοσαῦτα καὶ περὶ Ἀρκαδίας εἰρήσθω.

5 Πολυβίου δ᾽ εἰρηκότος τὸ ἀπὸ Μαλεῶν ἐπὶ τὰς ἄρκτους μέχρι τοῦ Ἴστρου διάστημα περὶ μυρίους σταδίους, εὐθύνει τοῦτο ὁ Ἀρτεμίδωρος οὐκ ἀτόπως, ἐπὶ μὲν Αἴγιον χιλίους καὶ [τετρακος]ίους εἶναι λέγων ἐκ Μαλεῶν ὁδόν, ἐνθένδε εἰς [Κίρραν πλοῦν] διακοσίων, ἐνθένδε διὰ Ἡρακλείας [εἰς Θαυμακοὺς] πεντακοσίων ὁδόν, εἶτα εἰς Λάρισαν [καὶ τὸν Πηνειὸν] τριακοσίων τετταράκοντα, εἶτα διὰ [τῶν Τεμπῶν ἐπὶ τὰς Πη]νειοῦ ἐκβολὰς διακοσίων τετταράκον[τα, εἶτα εἰς τὴν Θεσσα]λονίκειαν ἑξακοσίων ἑξήκοντα, ἐντεῦ[θεν ἐπ᾽ Ἴστρον δι᾽ Εἰδομ]ένης καὶ Στόβων καὶ Δαρδανίων τρισχι[λίους καὶ διακοσίο]υς. Κατ᾽ ἐκεῖνον δὴ συμβαίνει τὸ ἐκ [τοῦ Ἴστρου ἐπὶ τὰς Μαλ]έας ἑξακισχιλίων πεντακοσίων. Αἴτιον δὲ τούτου τὸ μὴ τὴν σύντομον καταμετρεῖν, ἀλλὰ τὴν τυχοῦσαν ἣν ἐπορεύθη τῶν στρατηγῶν τις.

Οὐκ ἄτοπον δ᾽ ἴσως καὶ τοὺς οἰκιστὰς προσθεῖναι τῶν τὴν Πελοπόννησον οἰκούντων, οὓς εἶπεν Ἔφορος, τοὺς μετὰ τὴν Ἡρακλειδῶν κάθοδον· Κορίνθου μὲν Ἀλήτην, Σικυῶνος δὲ Φάλκην, Ἀχαΐας δὲ Τισαμενόν, Ἤλιδος δ᾽ Ὄξυλον, Μεσσήνης δὲ Κρεσφόντην, Λακεδαίμονος δ᾽ Εὐρυσθένη καὶ Προκλῆ, Ἄργους δὲ Τήμενον κ[αὶ Κισσόν, τῶν δὲ] περὶ τὴν Ἀκτὴν Ἀγραῖον καὶ Δηιφόντην.

suivant

 

précédent

VIII, 8 - L'Arcadie

1. L'Arcadie occupe le centre du Péloponnèse, c'est-à-dire presque toute la portion montagneuse de la péninsule. Son plus haut sommet est le Cyllène, qui mesure, suivant les uns, 2O stades, suivant les autres 15 stades environ de hauteur perpendiculaire. Ses peuples, notamment les Azanes, les Parrhasiens, etc., passent pour les plus anciens de toute la Grèce. Mais, vu l'état de désolation où se trouve aujourd'hui le pays qu'ils habitent, il n'y a pas autrement lieu d'insister sur leur histoire. Les villes les plus célèbres autrefois ont péri sans laisser de traces par suite des guerres continuelles dont l'Arcadie a été le théâtre, et les campagnes elles-mêmes ont cessé d'être habitées et cultivées depuis que Mégalopolis a absorbé ce qui restait des anciennes cités. Ajoutons que Mégalopolis elle-même vérifie aujour-d'hui le jeu de mots d'un poète comique :

«Son nom est Mégalérémie et non plus Mégalopolis».

En revanche, le pays abonde en excellents pâturages, où l'on élève surtout des chevaux et des ânes mulassiers. Les chevaux d'Arcadie passent même pour être de race supérieure, comme ceux de la plaine d'Argos et de l'Epidaurie. L'Aetolie et l'Acarnanie, pays également très dévastés, renferment de même d'immenses espaces qui, pour l'élève des chevaux, ne le cèdent pas aux gras pâturages de la Thessalie.

2. Mantinée, rendue naguère si célèbre par la seconde victoire d'Epaminondas sur les Lacédémoniens, victoire qui malheureusement coûta la vie au héros, et, avec Mantinée, Orchomène, Hérée, Clitor, Phénée, Stymphale, Moenale, Methydrium, Caphyes et Cinoethe ou n'existent plus aujourd'hui, ou n'ont laissé d'elles-mêmes que de faibles et rares vestiges. Plus heureuse, Tégée s'est maintenue dans un état encore assez florissant. Il en est de même du temple de Minerve Alea [qui l'avoisine]. On continue à rendre certains honneurs à cette déesse ainsi qu'à Jupiter Lycéen dans son temple du mont Lycée. Quant aux trois villes mentionnées par Homère (Il. II, 606),

«Et Rhipé et Stratie, et Enispé toujours battue des vents»,

il serait difficile de retrouver leurs traces, et, les retrouvât-on, la découverte offrirait peu d'intérêt, puisque le canton où elles étaient situées est aujourd'hui complétement désert.

3. Après le mont Cyllène, les montagnes les plus connues de l'Arcadie sont le Pholoé, le Lycée, le Ménale et le Parthénius, lequel se prolonge des environs de Tégée au territoire d'Argos.

4. Nous avons décrit ci-dessus le phénomène étrange commun aux fleuves Alphée et Eurotas, ainsi que le changement survenu dans le cours de l'Erasinus, qu'on voit aujourd'hui à une certaine distance de sa sortie du lac Stymphalide reparaître dans la plaine d'Argos, tandis qu'il se trouvait autrefois interrompu et privé d'écoulement, les bérèthres où il tombe (les zérèthres pour mieux dire, car c'est ainsi que le mot se prononce en Arcadie) n'offrant alors aucune issue et retenant ses eaux en quelque sorte emprisonnées, changement par suite duquel la ville de Stymphale, située naguère sur les bords mêmes du lac, en est aujourd'hui à cinq stades. Eh bien ! le changement inverse s'est opéré dans le cours du Ladon : on a vu ce fleuve s'arrêter tout d'un coup par suite d'une obstruction de ses sources. Les bérèthres qui existent aux environs de Phénée et qui servaient au transport des eaux [dont ce fleuve est formé], ayant été ébranlés par un tremblement de terre, s'effondrèrent, et leurs débris en atteignant et en comblant les veines les plus profondes de la source, occasionnèrent cette interruption momentanée du cours du fleuve. Du moins, est-ce ainsi que certains auteurs expliquent le phénomène. Erathosthène, lui, en voit la cause dans l'existence de ce lac temporaire que forme auprès de Phénée la rivière [Aroanius] : «cette rivière, dit-il, s'engouffre dans des pertuis appelés zérèthres, et, suivant qu'elles les trouvent obstrués ou libres, ses eaux refluent dans la plaine et l'inondent ou laissant la plaine à sec s'en vont rejoindre le Ladon et l'Alphée : c'est ainsi qu'on vit coïncider naguère avec le retrait de ce lac de Phénée l'inondation de la plaine qui environne le temple d'Olympie». Eratosthène ajoute «que le fleuve Erasinus, qui vient de Stymphale, s'engouffre de même sous le mont [Chaüs] et reparaît plus loin aux environs d'Argos ; qu'Iphicrate, après s'être épuisé en efforts inutiles au siège de Stymphale, songea à intercepter cette chute du fleuve, et se procura même une masse d'éponges à cet effet, mais qu'en présence d'un signe de la volonté céleste il renonça à son entreprise». Il y a près de Phénée également ce qu'on appelle l'Eau du Styx : c'est l'égout d'une eau infecte et malsaine, mais qui n'en est pas moins réputé comme sacré.

Ici s'arrête notre description de l'Arcadie.

5. Polybe dit quelque part que la distance entre le cap Malées au S. et le cours de l'Ister au N. est de 10 000 stades environ. Mais Artémidore rectifie ce calcul, et, suivant nous, avec toute apparence de raison. Il compte d'abord depuis Malées jusqu'à Aegium par terre un trajet de 1400 stades ; puis d'Aegium [à Cirrha une traversée] de 200 stades ; un nouveau trajet de 500 stades jusqu'à [Thaumaci] en passant par Héraclée ; 340 stades ensuite jusqu'à Larisse et au Pénée ; puis, par [Tempé jusqu'aux] bouches du [Pénée], 240 stades ; 660 stades enèore [jusqu'à Thessa]lonique et enfin de Thessalonique [à l'Ister en passant par Idom]éné, par Stobi et le pays des Dardaniens 3200 stades ; soit en tout 6500 stades pour la distance du cap Malées à l'Ister. Ce qui a causé l'erreur de Polybe, c'est qu'il n'a pas pris pour base de son calcul la voie la plus courte, mais le premier itinéraire venu d'un général marchant à la tête de son armée.

Il ne sera peut-être pas hors de propos d'ajouter à ce qui précède, telle que nous la donne Ephore, la liste des différents chefs par qui furent fondés, après le retour des Héraclides, les principaux Etats du Péloponnèse. Corinthe le fut par Alétès, Sicyone par Phalcès, l'Achaïe par Tisomène, l'Elide par Oxylus, Messène par Cresphonte, Lacédémone par Eurysthène et Proclès, Argos par Téménus [et Cissus], l'Attique enfin par Agaeus et Déiphonte.

suivant