Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE HUIT CHAPITRE VII : L'ACHAÏE

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE VIII CHAPITRE VI - LIVRE VIII CHAPITRE VIII

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Η'   

 

 

 

précédent

1. Ταύτης δὲ τῆς χώρας τὸ μὲν παλαιὸν Ἴωνες ἐκράτουν, ἐξ Ἀθηναίων τὸ γένος ὄντες, ἐκαλεῖτο δὲ τὸ μὲν παλαιὸν Αἰγιάλεια καὶ οἱ ἐνοικοῦντες Αἰγιαλεῖς, ὕστερον δ᾽ ἀπ᾽ ἐκείνων Ἰωνία, καθάπερ καὶ ἡ Ἀττική, ἀπὸ Ἴωνος τοῦ Ξούθου. Φασὶ δὲ Δευκαλίωνος μὲν Ἕλληνα εἶναι, τοῦτον δὲ περὶ τὴν Φθίαν τῶν μεταξὺ Πηνειοῦ καὶ Ἀσωποῦ δυναστεύοντα τῷ πρεσβυτάτῳ τῶν παίδων παραδοῦναι τὴν ἀρχήν, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἔξω διαπέμψαι ζητήσοντας ἵδρυσιν ἕκαστον αὑτῷ· ὧν Δῶρος μὲν τοὺς περὶ Παρνασσὸν Δωριέας συνοικίσας κατέλιπεν ἐπωνύμους αὑτοῦ, Ξοῦθος δὲ τὴν Ἐρεχθέως θυγατέρα γήμας ᾤκισε τὴν τετράπολιν τῆς Ἀττικῆς, Οἰνόην Μαραθῶνα Προβάλινθον καὶ Τρικόρυνθον. Τῶν δὲ τούτου παίδων Ἀχαιὸς μὲν φόνον ἀκούσιον πράξας ἔφυγεν εἰς Λακεδαίμονα καὶ Ἀχαιοὺς τοὺς ἐκεῖ κληθῆναι παρεσκεύασεν, Ἴων δὲ τοὺς μετ᾽ Εὐμόλπου νικήσας Θρᾷκας οὕτως ηὐδοκίμησεν ὥστ᾽ ἐπέτρεψαν αὐτῷ τὴν πολιτείαν Ἀθηναῖοι. Ὁ δὲ πρῶτον μὲν εἰς τέτταρας φυλὰς διεῖλε τὸ πλῆθος, εἶτα εἰς τέτταρας βίους· τοὺς μὲν γὰρ γεωργοὺς ἀπέδειξε τοὺς δὲ δημιουργοὺς τοὺς δὲ ἱεροποιούς, τετάρτους δὲ τοὺς φύλακας· τοιαῦτα δὲ πλείω διατάξας τὴν χώραν ἐπώνυμον ἑαυτοῦ κατέλιπεν. Οὕτω δὲ πολυανδρῆσαι τὴν χώραν τότε συνέπεσεν ὥστε καὶ ἀποικίαν τῶν Ἰώνων ἔστειλαν εἰς Πελοπόννησον Ἀθηναῖοι, καὶ τὴν χώραν ἣν κατέσχον ἐπώνυμον ἑαυτῶν ἐποίησαν Ἰωνίαν ἀντ᾽ Αἰγιάλου κληθεῖσαν, οἵ τε ἄνδρες ἀντὶ Αἰγιαλέων Ἴωνες προσηγορεύθησαν εἰς δώδεκα πόλεις μερισθέντες. Μετὰ δὲ τὴν Ἡρακλειδῶν κάθοδον ὑπ᾽ Ἀχαιῶν ἐξελαθέντες ἐπανῆλθον πάλιν εἰς Ἀθήνας· ἐκεῖθεν δὲ μετὰ τῶν Κοδριδῶν ἔστειλαν τὴν Ἰωνικὴν ἀποικίαν εἰς τὴν Ἀσίαν· ἔκτισαν δὲ δώδεκα πόλεις ἐν τῇ παραλίᾳ τῆς Καρίας καὶ τῆς Λυδίας, εἰς τοσαῦτα μέρη διελόντες σφᾶς ὅσα καὶ ἐν τῇ Πελοποννήσῳ κατεῖχον. Οἱ δ᾽ Ἀχαιοὶ Φθιῶται μὲν ἦσαν τὸ γένος, ᾤκησαν δ᾽ ἐν Λακεδαίμονι, τῶν δ᾽ Ἡρακλειδῶν ἐπικρατησάντων ἀναληφθέντες ὑπὸ Τισαμενοῦ τοῦ Ὀρέστου παιδός, ὡς προειρήκαμεν, τοῖς Ἴωσιν ἐπέθεντο, καὶ γενόμενοι κρείττους τοὺς μὲν ἐξέβαλον, αὐτοὶ δὲ κατέσχον τὴν γῆν, καὶ διεφύλαξαν τὸν αὐτὸν τῆς χώρας μερισμὸν ὅνπερ καὶ παρέλαβον. Οὕτω δ᾽ ἴσχυσαν ὥστε τὴν ἄλλην Πελοπόννησον ἐχόντων τῶν Ἡρακλειδῶν ὧν ἀπέστησαν, ἀντεῖχον ὅμως πρὸς ἅπαντας Ἀχαΐαν ὀνομάσαντες τὴν χώραν. Ἀπὸ μὲν οὖν Τισαμενοῦ μέχρι Ὠγύγου βασιλευόμενοι διετέλουν· εἶτα δημοκρατηθέντες τοσοῦτον ηὐδοκίμησαν περὶ τὰς πολιτείας ὥστε τοὺς Ἰταλιώτας μετὰ τὴν στάσιν τὴν πρὸς τοὺς Πυθαγορείους τὰ πλεῖστα τῶν νομίμων μετενέγκασθαι παρὰ τούτων συνέβη· μετὰ δὲ τὴν ἐν Λεύκτροις μάχην ἐπέτρεψαν Θηβαῖοι τούτοις τὴν δίαιταν περὶ τῶν ἀντιλεγομένων ταῖς πόλεσι πρὸς ἀλλήλας· ὕστερον δ᾽ ὑπὸ Μακεδόνων λυθείσης τῆς κοινωνίας ἀνέλαβον σφᾶς πάλιν κατὰ μικρόν· ἦρξαν δὲ Πύρρου στρατεύσαντος εἰς Ἰταλίαν τέτταρες συνιοῦσαι πόλεις, ὧν ἦσαν Πάτραι καὶ Δύμη· εἶτα προσελάμβανόν τινας τῶν δώδεκα πλὴν Ὠλένου καὶ Ἑλίκης, τῆς μὲν οὐ συνελθούσης τῆς δ᾽ ἀφανισθείσης ὑπὸ κύματος.

2 ξαρθὲν γὰρ ὑπὸ σεισμοῦ τὸ πέλαγος κατέκλυσε καὶ αὐτὴν καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἑλικωνίου Ποσειδῶνος, ὃν καὶ νῦν ἔτι τιμῶσιν Ἴωνες, καὶ θύουσιν ἐκεῖ τὰ Πανιώνια. Μέμνηται δ᾽, ὡς ὑπονοοῦσί τινες, ταύτης τῆς θυσίας Ὅμηρος ὅταν φῇ

“ αὐτὰρ ὁ θυμὸν ἄισθε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος
ἤρυγεν ἑλκόμενος Ἑλικώνιον ἀμφὶ ἄνακτα.”

τεκμαίρονταί τε νεώτερον εἶναι τῆς Ἰωνικῆς ἀποικίας τὸν ποιητήν, μεμνημένον γε τῆς Πανιωνικῆς θυσίας ἣν ἐν τῇ Πριηνέων χώρᾳ συντελοῦσιν Ἴωνες τῷ Ἑλικωνίῳ Ποσειδῶνι, ἐπεὶ καὶ αὐτοὶ οἱ Πριηνεῖς ἐξ Ἑλίκης εἶναι λέγονται· καὶ δὴ πρὸς τὴν θυσίαν ταύτην καθιστᾶσιν ἄνδρα νέον Πριηνέα τὸν τῶν ἱερῶν ἐπιμελησόμενον. Τεκμηριοῦνται δ᾽ ἔτι μᾶλλον τὸ προκείμενον ἐκ τῶν περὶ τοῦ ταύρου πεφρασμένων· τότε γὰρ νομίζουσι καλλιερεῖν περὶ τὴν θυσίαν ταύτην Ἴωνες, ὅταν θυόμενος ὁ ταῦρος μυκήσηται. Οἱ δ᾽ ἀντιλέγοντες μεταφέρουσιν εἰς τὴν Ἑλίκην τὰ λεχθέντα τεκμήρια περὶ τοῦ ταύρου καὶ τῆς θυσίας, ὡς ἐκεῖ νενομισμένων τούτων καὶ τοῦ ποιητοῦ παραβάλλοντος τὰ ἐκεῖ συντελούμενα. Κατεκλύσθη δ᾽ ἡ Ἑλίκη δυσὶν ἔτεσι πρὸ τῶν Λευκτρικῶν. Ἐρατοσθένης δὲ καὶ αὐτὸς ἰδεῖν φησι τὸν τόπον, καὶ τοὺς πορθμέας λέγειν ὡς ἐν τῷ πόρῳ ὀρθὸς ἑστήκει Ποσειδῶν χάλκεος, ἔχων ἱππόκαμπον ἐν τῇ χειρὶ κίνδυνον φέροντα τοῖς δικτυεῦσιν. Ἡρακλείδης δέ φησι κατ᾽ αὐτὸν γενέσθαι τὸ πάθος νύκτωρ, δώδεκα σταδίους διεχούσης τῆς πόλεως ἀπὸ θαλάττης καὶ τούτου τοῦ χωρίου παντὸς σὺν τῇ πόλει καλυφθέντος, δισχιλίους δὲ παρὰ τῶν Ἀχαιῶν πεμφθέντας ἀνελέσθαι μὲν τοὺς νεκροὺς μὴ δύνασθαι, τοῖς δ᾽ ὁμόροις νεῖμαι τὴν χώραν. Συμβῆναι δὲ τὸ πάθος κατὰ μῆνιν Ποσειδῶνος· τοὺς γὰρ ἐκ τῆς Ἑλίκης ἐκπεσόντας Ἴωνας αἰτεῖν πέμψαντας παρὰ τῶν Ἑλικέων μάλιστα μὲν τὸ βρέτας τοῦ Ποσειδῶνος, εἰ δὲ μή, τοῦ γε ἱεροῦ τὴν ἀφίδρυσιν· οὐ δόντων δὲ πέμψαι πρὸς τὸ κοινὸν τῶν Ἀχαιῶν· τῶν δὲ ψηφισαμένων οὐδ᾽ ὣς ὑπακοῦσαι· τῷ δ᾽ ἑξῆς χειμῶνι συμβῆναι τὸ πάθος, τοὺς δ᾽ Ἀχαιοὺς ὕστερον δοῦναι τὴν ἀφίδρυσιν τοῖς Ἴωσιν. Ἡσίοδος δὲ καὶ ἄλλης Ἑλίκης μέμνηται Θετταλικῆς.

3 Εἴκοσι μὲν δὴ ἔτη διετέλεσαν γραμματέα κοινὸν ἔχοντες καὶ στρατηγοὺς δύο κατ᾽ ἐνιαυτὸν οἱ Ἀχαιοί, καὶ κοινοβούλιον εἰς ἕνα τόπον συνήγετο αὐτοῖς (ἐκαλεῖτο δὲ Ἁμάριον) ἐν ᾧ τὰ κοινὰ ἐχρημάτιζον καὶ οὗτοι καὶ Ἴωνες πρότερον· εἶτα ἔδοξεν ἕνα χειροτονεῖσθαι στρατηγόν. Ἄρατος δὲ στρατηγήσας ἀφείλετο Ἀντίγονον τὸν Ἀκροκόρινθον, καὶ τὴν πόλιν τοῖς Ἀχαιοῖς προσέθηκε καθάπερ καὶ τὴν πατρίδα· προσελάβετο δὲ καὶ Μεγαρέας· καὶ τὰς παρ᾽ ἑκάστοις τυραννίδας καταλύων Ἀχαιοὺς ἐποίει τοὺς ἐλευθερωθέντας . . . Τὴν δὲ Πελοπόννησον ἠλευθέρωσε τῶν τυραννίδων, ὥστε καὶ Ἄργος καὶ Ἑρμιὼν καὶ Φλιοῦς καὶ Μεγάλη πόλις, ἡ μεγίστη τῶν ἐν Ἀρκαδίᾳ, προσετέθη τοῖς Ἀχαιοῖς, ὅτε δὴ καὶ πλεῖστον ηὔξηντο. Ἦν δ᾽ ὁ καιρὸς ἡνίκα Ῥωμαῖοι Καρχηδονίους ἐκ τῆς Σικελίας ἐκβαλόντες ἐστράτευσαν ἐπὶ τοὺς περὶ τὸν Πάδον Γαλάτας. Μέχρι δὲ τῆς Φιλοποίμενος στρατηγίας συμμείναντες ἱκανῶς οἱ Ἀχαιοὶ διελύθησαν κατ᾽ ὀλίγον, ἤδη Ῥωμαίων ἐχόντων τὴν Ἑλλάδα σύμπασαν καὶ οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον ἑκάστοις χρωμένων, ἀλλὰ τοὺς μὲν συνέχειν τοὺς δὲ καταλύειν βουλομένων . . .

4 δὲ τάξις τῶν τόπων, οὓς κατῴκουν εἰς δώδεκα μέρη διῃρημένοι, τοιαύτη τίς ἐστι· μετὰ Σικυῶνα Πελλήνη κεῖται· εἶτα Αἴγειρα δευτέρα· τρίτη Αἰγαί, Ποσειδῶνος ἱερὸν ἔχουσα· τετάρτη Βοῦρα· μετ᾽ αὐτὴν Ἑλίκη, εἰς ἣν καταπεφεύγεισαν Ἴωνες, μάχῃ κρατηθέντες ὑπ᾽ Ἀχαιῶν, καὶ τὸ τελευταῖον ἐξέπεσον ἐνθένδε· μετὰ δὲ Ἑλίκην Αἴγιον καὶ Ῥύπες καὶ Πατρεῖς καὶ Φαρεῖς· εἶτ᾽ Ὤλενος, παρ᾽ ὃν Πεῖρος ποταμὸς μέγας· εἶτα Δύμη καὶ Τριταιεῖς. Οἱ μὲν οὖν Ἴωνες κωμηδὸν ᾤκουν, οἱ δ᾽ Ἀχαιοὶ πόλεις ἔκτισαν, ὧν εἴς τινας ὕστερον συνῴκισαν καὶ ἐκ τῶν ἄλλων μερίδων ἐνίας, καθάπερ τὰς Αἰγὰς εἰς Αἴγειραν (Αἰγαῖοι δ᾽ ἐλέγοντο οἱ ἐνοικοῦντες), Ὤλενον δὲ εἰς Δύμην. Δείκνυται δ᾽ ἴχνη μεταξὺ Πατρῶν καὶ Δύμης τοῦ παλαιοῦ τῶν Ὠλενίων κτίσματος· αὐτοῦ δὲ καὶ τὸ τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἱερὸν ἐπίσημον, [ὃ] Δύμης μὲν ἀπέχει τετταράκοντα σταδίους, Πατρῶν δὲ ὀγδοήκοντα. Ὁμώνυμοι δ᾽ εἰσὶ ταῖς μὲν Αἰγαῖς ταύταις αἱ ἐν Εὐβοίᾳ, τῷ δὲ Ὠλένῳ τὸ ἐν Αἰτωλίᾳ κτίσμα καὶ αὐτὸ ἴχνη σῶζον μόνον. Ὁ δὲ ποιητὴς τοῦ μὲν ἐν Ἀχαΐᾳ Ὠλένου οὐ μέμνηται, ὥσπερ οὐδ᾽ ἄλλων πλειόνων τῶν περὶ τὸν Αἰγιαλὸν οἰκούντων, ἀλλὰ κοινότερον λέγει

“ Αἰγιαλόν τ᾽ ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ᾽ Ἑλίκην εὐρεῖαν.”

τοῦ δ᾽ Αἰτωλικοῦ μέμνηται ὅταν φῇ

“ οἳ Πλευρῶν᾽ ἐνέμοντο καὶ Ὤλενον.”

τὰς δ᾽ Αἰγὰς ἀμφοτέρας λέγει, τὴν μὲν Ἀχαϊκήν

“ οἱ δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ᾽ ἀνάγουσι.”

ὅταν δὲ φῇ

“ Αἰγάς, ἔνθα τέ οἱ κλυτὰ δώματα βένθεσι λίμνης·”

“ ἔνθ᾽ ἵππους ἔστησε Ποσειδάων,”

βέλτιον δέχεσθαι τὰς ἐν Εὐβοίᾳ, ἀφ᾽ ὧν εἰκὸς καὶ τὸ πέλαγος Αἰγαῖον λεχθῆναι· ἐκεῖ δὲ καὶ τῷ Ποσειδῶνι ἡ πραγματεία πεποίηται ἡ περὶ τὸν Τρωικὸν πόλεμον. Πρὸς δὲ ταῖς Ἀχαϊκαῖς Αἰγαῖς ὁ Κρᾶθις ῥεῖ ποταμὸς ἐκ δυεῖν ποταμῶν αὐξόμενος, ἀπὸ τοῦ κίρνασθαι τὴν ὀνομασίαν ἔχων· ἀφ᾽ οὗ καὶ ὁ ἐν Ἰταλίᾳ Κρᾶθις.

5κάστη δὲ τῶν δώδεκα μερίδων ἐκ δήμων συνειστήκει ἑπτὰ καὶ ὀκτώ· τοσοῦτον εὐανδρεῖν τὴν χώραν συνέβαινεν. Ἔστι δ᾽ ἡ Πελλήνη στάδια ἑξήκοντα τῆς θαλάττης ὑπερκειμένη, φρούριον ἐρυμνόν. Ἔστι δὲ καὶ κώμη Πελλήνη, ὅθεν καὶ αἱ Πελληνικαὶ χλαῖναι, ἃς καὶ ἆθλα ἐτίθεσαν ἐν τοῖς ἀγῶσι· κεῖται δὲ μεταξὺ Αἰγίου καὶ Πελλήνης· τὰ δὲ Πέλλανα ἕτερα τούτων ἐστί, Λακωνικὸν χωρίον, ὡς πρὸς τὴν Μεγαλοπολῖτιν νεῦον. Αἴγειρα δὲ ἐπὶ βουνοῦ κεῖται. Βοῦρα δ᾽ ὑπέρκειται τῆς θαλάττης ἐν τετταράκοντά πως σταδίοις, ἣν ὑπὸ σεισμοῦ καταποθῆναι συνέβη. Ἀπὸ δὲ τῆς ἐνταῦθα κρήνης Συβάριδος τὸν κατὰ τὴν Ἰταλίαν ποταμὸν ὀνομασθῆναί φασιν. Ἡ δ᾽ Αἰγὰ (καὶ γὰρ οὕτω λέγουσι τὰς Αἰγὰς) νῦν μὲν οὐκ οἰκεῖται, τὴν δὲ χώραν ἔχουσιν Αἰγιεῖς. Αἴγιον δὲ ἱκανῶς οἰκεῖται· ἱστοροῦσι δ᾽ ἐνταῦθα τὸν Δία ὑπ᾽ αἰγὸς ἀνατραφῆναι, καθάπερ φησὶ καὶ Ἄρατος

“ αἲξ ἱερή, τὴν μέν τε λόγος Διὶ μαζὸν ἐπισχεῖν.”

ἐπιλέγει δὲ καὶ ὅτι

“ Ὠλενίην δέ μιν αἶγα Διὸς καλέους᾽ ὑποφῆται”

δηλῶν τὸν τόπον διότι πλησίον Ὠλένη. Αὐτοῦ δὲ καὶ ἡ Κερύνεια ἐπὶ πέτρας ὑψηλῆς ἱδρυμένη. Αἰγιέων δ᾽ ἐστὶ καὶ ταῦτα καὶ Ἑλίκη καὶ τὸ τοῦ Διὸς ἄλσος τὸ Ἁμάριον, ὅπου συνῄεσαν οἱ Ἀχαιοὶ βουλευσόμενοι περὶ τῶν κοινῶν. ῥεῖ δὲ διὰ τῆς Αἰγιέων ὁ Σελινοῦς ποταμός, ὁμώνυμος τῷ τε ἐν Ἐφέσῳ παρὰ τὸ Ἀρτεμίσιον ῥέοντι, καὶ τῷ ἐν τῇ νῦν Ἠλείᾳ τῷ παραρρέοντι τὸ χωρίον ὅ φησιν ὠνήσασθαι τῇ Ἀρτέμιδι Ξενοφῶν κατὰ χρησμόν· ἄλλος δὲ Σελινοῦς ὁ παρὰ τοῖς Ὑβλαίοις Μεγαρεῦσιν, οὓς ἀνέστησαν Καρχηδόνιοι. Τῶν δὲ λοιπῶν πόλεων τῶν Ἀχαϊκῶν εἴτε μερίδων Ῥύπες μὲν οὐκ οἰκοῦνται, τὴν δὲ χώραν Ῥυπίδα καλουμένην ἔσχον Αἰγιεῖς καὶ Φαρεῖς· καὶ Αἰσχύλος δὲ λέγει που· “ Βοῦραν θ᾽ ἱερὰν καὶ κεραυνίας Ῥύπας.
”117ἐκ δὲ τῶν Ῥυπῶν ἦν ὁ Μύσκελλος ὁ Κρότωνος οἰκιστής· τῆς δὲ Ῥυπίδος καὶ τὸ Λεῦκτρον ἦν, δῆμος τῶν Ῥυπῶν. Μετὰ δὲ τούτους Πάτραι πόλις ἀξιόλογος· μεταξὺ δὲ τὸ Ῥίον ἀπέχον Πατρῶν στάδια τετταράκοντα. Ῥωμαῖοι δὲ νεωστὶ μετὰ τὴν Ἀκτιακὴν νίκην ἵδρυσαν αὐτόθι τῆς στρατιᾶς μέρος ἀξιόλογον, καὶ διαφερόντως εὐανδρεῖ νῦν ἀποικία Ῥωμαίων οὖσα· ἔχει δὲ ὕφορμον μέτριον. Ἐφεξῆς δ᾽ ἐστὶν ἡ Δύμη, πόλις ἀλίμενος, πασῶν δυσμικωτάτη, ἀφ᾽ οὗ καὶ τοὔνομα· πρότερον δ᾽ ἐκαλεῖτο Στράτος· διαιρεῖ δ᾽ αὐτὴν ἀπὸ τῆς Ἠλείας κατὰ Βουπράσιον ὁ Λάρισος ποταμός, ῥέων ἐξ ὄρους· τοῦτο δ᾽ οἱ μὲν Σκόλλιν καλοῦσιν, Ὅμηρος δὲ πέτρην Ὠλενίην. Τοῦ δ᾽ Ἀντιμάχου Καυκωνίδα τὴν Δύμην εἰπόντος, οἱ μὲν ἐδέξαντο ἀπὸ τῶν Καυκώνων ἐπιθέτως εἰρῆσθαι αὐτὸ μέχρι δεῦρο καθηκόντων, καθάπερ ἐπάνω προείπομεν· οἱ δ᾽ ἀπὸ Καύκωνος ποταμοῦ τινος, ὡς αἱ Θῆβαι Διρκαῖαι καὶ Ἀσωπίδες, Ἄργος δ᾽ Ἰνάχειον, Τροία δὲ Σιμουντίς. Δέδεκται δ᾽ οἰκήτορας καὶ ἡ Δύμη μικρὸν πρὸ ἡμῶν ἀνθρώπους μιγάδας, οὓς ἀπὸ τοῦ πειρατικοῦ πλήθους περιλιπεῖς ἔσχε Πομπήιος, καταλύσας τὰ λῃστήρια καὶ ἱδρύσας τοὺς μὲν ἐν Σόλοις τοῖς Κιλικίοις τοὺς δ᾽ ἄλλοθι καὶ δὴ καὶ ἐνταῦθα. Ἡ δὲ Φάρα συνορεῖ μὲν τῇ Δυμαίᾳ. Καλοῦνται δὲ οἱ μὲν ἐκ ταύτης τῆς Φάρας Φαρεῖς, οἱ δ᾽ ἐκ τῆς Μεσσηνιακῆς Φαραιᾶται· ἔστι δ᾽ ἐν τῇ Φαραϊκῇ Δίρκη κρήνη ὁμώνυμος τῇ ἐν Θήβαις. Ἡ δ᾽ Ὤλενος ἔστι μὲν ἔρημος, κεῖται δὲ μεταξὺ Πατρῶν καὶ Δύμης· ἔχουσι δὲ Δυμαῖοι τὴν χώραν.

Εἶτ᾽ Ἄραξος, τὸ ἀκρωτήριον τῆς Ἠλείας, ἀπὸ Ἰσθμοῦ στάδιοι χίλιοι [τριάκοντα].

suivant
 

précédent

 VIII, 7 - L'Achaïe

1. Toute cette partie du Péloponnèse fut occupée anciennement par les Ioniens, originaires de l'Attique. Auparavant, elle s'appelait Aegialée et ses habitants Aegialéens, mais elle prit naturellement des Ioniens le nom d'Ionie, comme avait fait l'Attique, en souvenir d'Ion, fils de Xuthus. L'histoire nous apprend qu'Hellen, fils de Deucalion, qui régnait dans la Phthie sur les peuples compris entre le Pénée et l'Asopus, transmit son royaume à l'aîné de ses fils, et commanda aux autres d'émigrer, les laissant libres d'aller s'établir où chacun d'eux voudrait. Dorus réunit en un seul corps d'état les montagnards du Parnasse et mérita que de son nom ils fussent appelés Doriens ; de son côté Xuthus épousa la fille d'Erechthée et fonda la tétrapole attique composée d'Oenoé, de Marathon, de Probalinthe et de Tricorynthus. L'un des fils de celui-ci, Achaïus, à la suite d'un meurtre involontaire, s'enfuit en Laconie et donna son nom aux populations qui l'avaient accueilli. L'autre fils de Xuthus, Ion, se couvrit de gloire en remportant une victoire signalée sur les Thraces d'Eumolpus et fut investi par le voeu des Athéniens de l'autorité suprême. Cela fait, il commença par diviser la population entière de l'Attique en quatre tribus, puis il distingua d'après leurs professions respectives quatre classes de citoyens, les laboureurs, les artisans, les prêtres et les phylaques ou miliciens ; il compléta cette double mesure par d'autres dispositions analogues et finit par laisser son nom au pays tout entier. L'Attique cependant se trouvait avoir une population surabondante, une première colonie d'Ioniens sortit d'Athènes et passa dans le Péloponnèse où elle se choisit pour demeure l'Aegialée qui en retint le nom d'Ionie. Les habitants distribués en douze cités quittèrent de même leur ancien nom d'Aegialéens pour prendre celui d'Ioniens. Mais, après le retour des Héraclides, les Ioniens s'étant vu chasser de leurs foyers par les Achéens durent regagner Athènes. Alors, sous la conduite des Codrides, partit pour l'Asie la grande colonie ionienne : elle s'établit sur les côtes de la Carie et de la Lydie et y fonda douze villes, conservant ainsi le même nombre de divisions politiques qui avait été établi naguère dans le Péloponnèse. De leur côté, les Achéens, qui étaient venus du fond de la Phthiotie, leur patrie, habiter la Laconie, voyant le pays retombé au pouvoir des Héraclides, s'étaient rassemblés sous les ordres de Tisamène, fils d'Oreste, avaient attaqué comme nous l'avons dit, les Ioniens, et, s'étant trouvés les plus forts, les avaient expulsés hors du Péloponnèse et avaient pris possession de leurs terres, sans rien changer pourtant aux divisions établies par eux. Telle était l'énergie militaire de ces peuples, que, quoique les Héraclides, au joug desquels ils s'étaient soustraits, fussent maîtres du reste du Péloponnèse, ils tinrent seuls contre tous, cantonnés dans le petit pays qui de leur nom fut appelé désormais Achaïe. De Tisamène à Ogygès, les Achéens furent toujours gouvernés par des rois, toutefois le régime démocratique finit par prévaloir chez eux et ils se firent alors un tel renom par la sagesse de leurs institutions que, quand les Italiotes rompirent avec le Pythagoréisme, c'est à eux qu'ils empruntèrent la plupart de leurs lois, et qu'après la bataille de Leuctres les Thébains soumirent à leur arbitrage toutes les contestations survenues entre les différentes villes de la Grèce. Dissoute par les Macédoniens, leur ligue on confédération parvint, quoique lentement, à se reformer. Sur les douze villes primitives, il y en eut quatre, à l'époque du départ de Pyrrhus pour l'Italie, qui se rapprochèrent et s'associèrent : Patrae et Dymé étaient du nombre. Six autres se réunirent encore à celles-ci. Mais Olénus n'existait plus en tant que cité indépendante et Hélicé avait péri, submergée par une inondation de la mer.

2. C'est à la suite d'un tremblement de terre que la mer soulevée engloutit Hélicé et avec Hélicé le temple de Neptune Héliconien, dieu dont le culte s'est conservé chez les Ioniens [d'Asie] et en l'honneur de qui se célèbrent les fêtes dites Panionies. Certains grammairiens supposent qu'Homère a voulu parler de ces fêtes dans le passage où il dit (Il. XX, 403) :

«Et cependant il rendit l'âme en mugissant, comme fait le taureau traîné aux autels du dieu Héliconien».

Ils en concluent que le poète devait vivre postérieurement à la grande migration ionienne, puis qu'il a fait mention des sacrilices panioniques, sacrifices que les Ioniens célèbrent aujourd'hui encore en l'honneur de Neptune Héliconien et toujours sur le territoire de Priène (on sait que les Priénéens passent pour être originaires d'Hélicé), avec un jeune Priénéen qui plus est pour hiérophante ou roi du sacrifice. Le détail qu'ajoute Homère au sujet du taureau paraît à ces grammairiens donner encore plus de vraisemblance à leur conjecture, puisque les Ioniens reconnaissent que le sacrifice a eu lieu dans des conditions favorables quand le taureau a mugi à l'autel. Mais d'autres grammairiens, d'avis tout opposé, transportent à Hélicé ces prétendus indices tirés du mugissement du taureau et de la forme du sacrifice, et soutiennent que les mêmes rites se pratiquaient déjà à Hélicé, et que ce sont ceux d'Hélicé que le poète a connus et auxquels il a emprunté sa comparaison. - La submersion d'Hélicé eut lieu deux ans avant la bataille de Leuctres. Eratosthène dit avoir vu de ses yeux le lieu de la catastrophe et avoir entendu dire aux marins qui font faire la traversée du golfe, qu'on apercevait encore debout au fond de l'eau la statue en bronze de Neptune et que l'hippocampe que le dieu tenait dans sa main formait un écueil dangereux pour les filets des pêcheurs. Héraclide en parle aussi comme d'un événement arrivé de son temps.

«C'était pendant la nuit, dit-il, et, bien que la ville fût séparée de la mer par une distance de 12 stades, tout cet espace intermédiaire et la ville elle-même furent submergés. Deux mille Achéens furent envoyés pour recueillir les corps des victimes, sans pouvoir suffire à cette tâche. Il ne resta qu'une petite partie du territoire d'Hélicé qui fut divisée entre les villes voisines». Héraclide ajoute que cette catastrophe était une vengeance de Neptune, que les Ioniens chassés d'Hélicé avaient envoyé d'Asie redemander aux nouveaux Hélicéens la statue de Neptune ou tout au moins une copie du temple, que, sur leur refus, ils s'étaient adressés à l'assemblée générale des Achéens, mais que, malgré l'avis favorable émis par cette assemblée, les Hélicéens avaient persisté dans leur refus : or l'hiver d'après la catastrophe avait lieu, et les Achéens octroyaient aux Ioniens cette copie du temple qu'ils avaient demandée. - Hésiode, lui, signale une autre ville du nom d'Hélicé en Thessalie.

3. Les Achéens, après avoir conservé vingt [cinq] ans la forme de gouvernement établie par les Ioniens, à savoir un scribe ou greffier commun aux douze villes, deux stratèges annuels et un conseil général s'assemblant en un lieu appelé Hamarium pour décider les affaires communes, jugèrent à propos de ne plus élire qu'un seul stratège. Aratus, une fois élevé à cette dignité, enleva par surprise l'Acrocorinthe à Antigone et rattacha Corinthe, ainsi que Sicyone, sa ville natale, à la ligue Achéenne. Il y incorpora de même Mégare, et, continuant à détruire partout la tyrannie, fit de toutes ces villes affranchies autant de villes achéennes [...], ainsi que, dans le Péloponnèse, il affranchit tour à tour Argos, Hermione, Phlionte et Mégalopolis, le chef-lieu de l'Arcadie, pour amener ensuite toutes ces villes à la ligue. C'est là le moment de la plus grande puissance des Achéens. Dans le même temps, les Romains qui venaient de chasser les Carthaginois de la Sicile commençaient à guerroyer contre les Gaulois des bords du Pô. La ligue Achéenne se maintint encore passablement jusqu'à la stratégie de Philopémen, mais on la vit alors se dissoudre peu à peu, par suite de la politique des Romains, qui, devenus maîtres de toute la Grèce, s'appliquèrent à ne pas traiter de même tous les Etats, maintenant et agrandissant les uns, tandis qu'ils démembraient et affaiblissaient les autres.

4. Voici dans quel ordre se succèdent les douze villes qui se partageaient naguère le territoire de l'Achaïe. Après Sicyone, la première qui se présente est Pellène ; puis vient Agira ; la troisième était Aegae, si célèbre par son temple de Neptune ; la quatrième Bura et la cinquième Hélicé. C'est dans cette dernière que les Ioniens se retirèrent après avoir été vaincus en bataille rangée par les Achéens et qu'ils essayèrent, mais en vain, de se maintenir. Au delà d'Hélicé, on rencontre successivement Aegium, Rhypes, Patrées, Pharées, et l'emplacement d'Olénus sur les bords du [Pirus], cours d'eau assez considérable Dymé enfin et Tritée. Du temps des Ioniens, les populations vivaient disséminées dans des bourgs ouverts ; ce furent les Achéens qui les enfermèrent dans des villes. Il arriva aussi dans la suite que deux de ces villes fussent réunies ensemble et que les populations fussent transportées d'un point sur un autre : c'est ainsi qu'Aegae (les habitants de cette ville se nommaient Aegaeens) fut réunie à Agira et Olénus réunie à Dymé. On peut voir aujourd'hui encore, entre Patrae et Dymé, les vestiges de l'ancienne cité des Oléniens : son fameux temple d'Esculape, notamment, est encore debout et se trouve à 40 stades de Dymé et à 80 stades de Patrae. Il ne faut pas confondre cette ancienne ville d'Aegae avec la ville de même nom située en Eubée, non plus qu'Olénus avec la ville de même nom située en Béotie, qui du reste aujourd'hui n'offre plus également que des ruines. Homère ne parle pas de l'Olénus d'Achaïe, non plus que de mainte autre ville de l'Aegiale, qu'il se borne à indiquer d'une façon générale (Il. II, 576),

«Et tous les peuples de l'Aegiale et ceux qui habitent aux environs de la vaste Hélicé»,

il nomme uniquement l'Olénus d'Atolie,

«Possesseurs de Pleuron, d'Olénus...» (Ibid. II, 639).

En revanche, il a fait mention de l'une et de l'autre Aegae, car si, dans le vers suivant,

«Ils t'offrent cependant dans Hélicé, comme dans Aegae, ils t'offrent sans cesse de nouveaux dons» (Ibid. VIII, 203),

l'Aegae d'Achaïe est clairement indiquée, dans cet autre passage,

«Il atteint Aegae, où, dans les profondeurs de la mer, Neptune s'est bâti une splendide demeure : c'est là que le dieu arrête ses fiers coursiers» (Ibid. XIII, 21, 34),

il vaut mieux reconnaître l'Aegae de l'île d'Eubée, d'autant que c'est elle qui paraît avoir donné son nom à la mer Egée et que dans l'Iliade l'action et le rôle de Neptune sont comme concentrés au sein de cette mer. Le Crathis, qui passe près de l'Aegae d'Achaïe, est un fleuve formé de deux cours d'eau et qui tire son nom précisément de ce mélange ou confluent. Il y a aussi en Italie un fleuve Crathis, mals qui n'a été appelé de la sorte qu'en souvenir de celui-ci.

5. Chacun des douze Etats de l'Achaïe comprenait sept ou huit dèmes, tant le pays était peuplé. Pellène n'est pas sur le littoral même, mais bien à 60 stades dans l'intérieur : c'est une place d'une assiette très forte. Il y a aussi le bourg de Pellène, entre la ville de ce nom et Aegium, où se fabriquent ces chloenes ou manteaux dits helléniques qu'on décerne en prix dans les jeux. Il faut se garder de confondre ces deux localités avec Pellane, autre bourg situé en Laconie, vers la frontière de la Mégalopolitide. Agira occupe le haut d'une colline. Bure, qui se trouvait à 40 stades environ de la mer, a été engloutie à la suite d'un tremblement de terre. On prétend que c'est de la fontaine Sybaris, située en ce lieu, que le fleuve Sybaris d'Italie a emprunté son nom. Aega ou Aegae (le nom a les deux formes) est aujourd'hui complètement abandonnée et son territoire a été réuni à celui d'Aegium. Cette dernière ville, au contraire, est restée un centre de population assez considérable. Suivant la tradition, Jupiter y naquit et y fut nourri du lait d'une chèvre. Aratus rappelle cette tradition dans le passage suivant :

«Chèvre sacrée, qui approchas, dit-on, tes mamelles des lèvres de Jupiter» ;

et, quand il ajoute que

«Les prêtres de Jupiter nomment Olénie la chèvre qui nourrit leur dieu»,

il ne fait que rappeler indirectement le lieu de la scène par le nom d'une localité voisine, Olénus. Cérynée, bâtie ici auprès sur un rocher élevé, dépend aussi d'Aegium et il en est de même du territoire d'Hélicé et de l'Hamarium, ce bois consacré à Jupiter, où le conseil de la ligue achéenne délibérait sur les affaires communes. La ville d'Aegium est traversée par une rivière appelée Sélinus, comme celle qui passe à Ephèse le long de l'Artémisium et comme cette autre qui borde, en Elide, le terrain que Xénophon nous dit avoir acheté sur l'indication d'un oracle pour le consacrer à Diane. Il y a aussi un cours d'eau du nom de Sélinus qui arrose le territoire occupé par les Hyblaeens Mégariens avant leur expulsion par les Carthaginois. Mais passons aux autres villes ou cités de l'Achaïe : la première, qui est Rhypes, est aujourd'hui déserte, et son territoire, l'ancienne Rhypide, a été partagé entre les Aegiéens et les Pharéens. Myscellus, fondateur de Crotone, en était originaire. Leuctrum, l'un des bourgs de la Rhypide, formait en quelque sorte un dème de Rhypes. Après Rhypes, vient Patrae, ville très considérable. Il y a aussi entre Rhypes et Patrae, à 40 stades de cette dernière, Rhium, où Auguste, tout de suite après sa victoire d'Actium, établit une partie notable de son armée : déjà la nouvelle colonie forme un centre de population important. Elle possède d'ailleurs un port qui ne manque pas d'étendue. Dymé au contraire (c'est la ville qui lui fait suite) n'a point de port. De toutes les villes de l'Achaïe, Dymé est la plus occidentale ; elle doit même son nom actuel à cette circonstance. Anciennement, on l'appelait Strates. La limite de l'Elide et de l'Achaïe est formée, entre Buprasium et Dymé, par le cours du Larisus, fleuve qui descend d'une montagne appelée Scollis par les auteurs modernes, mais qu'Homère nomme la Roche Olénie. Quant à la qualification de Cauconide donnée par Antimaque à Dymé, on y voit soit une épithète dérivée du nom des Caucones et destinée à rappeler ce que nous disions plus haut, que ce peuple s'était avancé jusqu'à cette ville ; soit une indication topographique rappelant le voisinage d'un certain fleuve Gaucon, indication du même genre que celles qui se retrouvent dans les dénominations de Thèbes Dircéenne ou Asopide, d'Argos Inachien et de Troie Simuntide. Dymé, elle aussi, un peu avant la génération présente, avait reçu dans son sein une colonie : c'étaient des hommes de toute nation, ayant appartenu à cette agglomération de pirates dont Pompée venait de détruire les repaires. Epargnés par le vainqueur, ils furent établis par lui en partie à Soles en Cilicie, en partie dans d'autres lieux, et notamment ici. Au territoire de Dymé touche le bourg de Phara dont les habitants sont appelés Pharéens pour empêcher qu'on ne les confonde avec les habitants de Phara en Messénie, qui sont connus sous le nom de Phariates. Et près de Phara est une fontaine appelée Dircé, comme celle qui est à Thèbes. Quant à Olénus, ville située entre Patrie et Dymé, elle est aujourd'hui complètement abandonnée et son territoire a été réuni à celui de Dymé.

Le cap Araxus, qui s'offre à nous maintenant, est en Elide : et sa distance par rapport à l'isthme de Corinthe est de 10[30] stades.

suivant