Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE NEUF CHAPITRE I : L'ATTIQUE

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE HUIT CHAPITRE VIII - LIVRE NEUF CHAPITRE II

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Θ'   

 

 

 

précédent

1 Περιωδευκόσι δὲ τὴν Πελοπόννησον, ἣν πρώτην ἔφαμεν καὶ ἐλαχίστην τῶν συντιθεισῶν τὴν Ἑλλάδα χερρονήσων, ἐφεξῆς ἂν εἴη τὰς συνεχεῖς ἐπελθεῖν· Ἦν δὲ δευτέρα μὲν ἡ προστιθεῖσα τῇ Πελοποννήσῳ τὴν Μεγαρίδα, ὥστε τὸν Κρομμυῶνα Μεγαρέων εἶναι καὶ μὴ Κορινθίων· τρίτη δὲ ἡ πρὸς ταύτῃ προσλαμβάνουσα τὴν Ἀττικὴν καὶ τὴν Βοιωτίαν καὶ τῆς Φωκίδος τι μέρος καὶ τῶν Ἐπικνημιδίων Λοκρῶν· Περὶ τούτων οὖν [λεκτέον]· Φησὶ δ᾽ Εὔδοξος, εἴ τις νοήσειεν ἀπὸ τῶν Κεραυνίων ὀρῶν ἐπὶ Σούνιον τὸ τῆς Ἀττικῆς ἄκρον ἐπὶ τὰ πρὸς ἕω μέρη τεταμένην εὐθεῖαν, ἐν δεξιᾷ μὲν ἀπολείψειν τὴν Πελοπόννησον ὅλην πρὸς νότον, ἐν ἀριστερᾷ δὲ καὶ πρὸς τὴν ἄρκτον τὴν ἀπὸ τῶν Κεραυνίων ὀρῶν συνεχῆ παραλίαν μέχρι τοῦ Κρισαίου κόλπου καὶ τῆς Μεγαρίδος καὶ συμπάσης τῆς Ἀττικῆς· νομίζει δ᾽ οὐδ᾽ ἂν κ[οιλαίνεσθαι οὕτως] τὴν ᾐόνα τὴν ἀπὸ Σουνίου μέχρι [τοῦ Ἰσθμοῦ ὥστε μεγάλην] ἔχειν ἐπιστροφήν, εἰ μὴ προσῆν τῇ [ᾐόνι ταύτῃ καὶ] τὰ συνεχῆ τῷ Ἰσθμῷ χωρία τὰ [ποιοῦντα τὸν κόλπον τὸν] Ἑρμιονικὸν καὶ τὴν Ἀκτήν· ὡς δ᾽ αὕ[τως οὐδ᾽ ἂν τὴν ἀπὸ τῶν Κεραυν]ίων ἐπὶ τὸν Κορινθιακὸν κόλπον ἔχειν τινὰ τοσαύ[την ἐπιστρο]φὴν ὥστε κοιλαίνεσθαι κολποειδῶς καθ᾽ αὑ[τήν, εἰ μὴ τὸ] Ῥίον καὶ τὸ Ἀντίρριον συναγόμενα εἰς στενὸν [ἐποίει τὴν] ἔμφασιν ταύτην· ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περι[έχοντα] τὸν μυχόν, εἰς ἃ καταλήγειν συμβαίνει τὴν [ταύτῃ] θάλατταν.

2 Οὕτω δ᾽ εἰρηκότος Εὐδόξου, μαθηματικοῦ ἀνδρὸς καὶ σχημάτων ἐμπείρου καὶ κλιμάτων καὶ τοὺς τόπους τούτους εἰδότος, δεῖ νοεῖν τήνδε τὴν πλευρὰν τῆς Ἀττικῆς σὺν τῇ Μεγαρίδι τὴν ἀπὸ Σουνίου μέχρι Ἰσθμοῦ κοίλην μὲν ἀλλ᾽ ἐπὶ μικρόν· Ἐνταῦθα δ᾽ ἐστὶ κατὰ μέσην που τὴν λεχθεῖσαν γραμμὴν ὁ Πειραιεὺς τὸ τῶν Ἀθηνῶν ἐπίνειον· Διέχει γὰρ τοῦ μὲν Σχοινοῦντος τοῦ κατὰ τὸν Ἰσθμὸν περὶ τριακοσίους πεντήκοντα σταδίους, τοῦ δὲ Σουνίου τριάκοντα καὶ τριακοσίους· [τός]ον πώς ἐστι διάστημα καὶ τὸ ἐπὶ Πηγὰς ἀπὸ τοῦ Πει[ραιῶς], ὅσονπερ καὶ ἐπὶ Σχοινοῦντα· δέκα δ᾽ ὅμως στα[δίοις] πλεονάζειν φασί· Κάμψαντι δὲ τὸ Σούνιον πρὸς ἄρκτον μὲν ὁ πλοῦς, ἐκκλίνων [δὲ] πρὸς δύσιν.

3 Ἀκτὴ δ᾽ ἐστὶν [ἡ Ἀττικὴ] ἀμφιθάλαττος, στενὴ τὸ πρῶτον, εἶτ᾽ εἰς τὴν μεσόγαιαν πλατύνεται, μηνοειδῆ δ᾽ οὐδὲν ἧττον ἐπιστροφὴν λαμβάνει πρὸς Ὠρωπὸν τῆς Βοιωτίας τὸ κυρτὸν ἔχουσαν πρὸς θαλάττῃ· τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ δεύτερον πλευρὸν ἑῷον τῆς Ἀττικῆς· Τὸ δὲ λοιπὸν ἤδη τὸ προσάρκτιόν ἐστι πλευρὸν ἀπὸ τῆς Ὠρωπίας ἐπὶ δύσιν παρατεῖνον μέχρι τῆς Μεγαρίδος, ἡ Ἀττικὴ ὀρεινή, πολυώνυμός τις, διείργουσα τὴν Βοιωτίαν ἀπὸ τῆς Ἀττικῆς· ὥσθ᾽, ὅπερ εἶπον ἐν τοῖς πρόσθεν, ἰσθμὸν γίνεσθαι τὴν Βοιωτίαν ἀμφιθάλαττον οὖσαν τῆς τρίτης χερρονήσου τῆς λεχθείσης, ἀπολαμβάνοντα ἐντὸς τὰ πρὸς τῇ Πελοποννήσῳ τήν τε Μεγαρίδα καὶ τὴν Ἀττικήν· Διὰ δὲ τοῦτο καὶ Ἀκτήν φασι λεχθῆναι τὸ παλαιὸν καὶ Ἀκτικὴν τὴν νῦν Ἀττικὴν παρονομασθεῖσαν, ὅτι τοῖς ὄρεσιν ὑποπέπτωκε τὸ πλεῖστον μέρος αὐτῆς ἁλιτενὲς καὶ στενόν, μήκει δ᾽ ἀξιολόγῳ κεχρημένον, προπεπτωκὸς μέχρι Σουνίου· Ταύτας οὖν διέξιμεν ἀναλα[βόντες πάλιν ἀπὸ τῆς π]αραλίας ἀφ᾽ ἧσπερ ἀπελίπομεν.

4 Μετὰ δὴ Κρομμυῶνα ὑπέρκεινται τῆς Ἀττικῆς αἱ Σκιρωνίδες πέτραι πάροδον οὐκ ἀπολείπουσαι πρὸς θαλάττῃ· ὑπὲρ αὐτῶν δ᾽ ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ἐπὶ Μεγάρων καὶ τῆς Ἀττικῆς ἀπὸ τοῦ Ἰσθμοῦ· οὕτω δὲ σφόδρα πλησιάζει ταῖς πέτραις ἡ ὁδὸς ὥστε πολλαχοῦ καὶ παράκρημνός ἐστι διὰ τὸ ὑπερκείμενον ὄρος δύσβατόν τε καὶ ὑψηλὸν ὄν· ἐνταῦθα δὲ μυθεύεται τὰ περὶ τοῦ Σκείρωνος καὶ τοῦ Πιτυοκάμπτου τῶν λῃζομένων τὴν λεχθεῖσαν ὀρεινήν, οὓς καθεῖλε Θησεύς· Ἀπὸ δὲ τῶν ἄκρων τούτων καταιγίζοντα σκαιὸν τὸν ἀργέστην σκίρωνα προσηγορεύκασιν Ἀθηναῖοι· Μετὰ δὲ τὰς Σκιρωνίδας πέτρας ἄκρα πρόκειται Μινῴα ποιοῦσα τὸν ἐν τῇ Νισαίᾳ λιμένα· Ἡ δὲ Νίσαια ἐπίνειόν ἐστιν τῶν Μεγάρων δεκαοκτὼ σταδίους τῆς πόλεως διέχον, σκέλεσιν ἑκατέρωθεν συναπτόμενον πρὸς αὐτήν· ἐκαλεῖτο δὲ καὶ τοῦτο Μινῴα.

5 Τὸ παλαιὸν μὲν οὖν Ἴωνες εἶχον τὴν χώραν ταύτην οἵπερ καὶ τὴν Ἀττικήν, οὔπω τῶν Μεγάρων ἐκτισμένων· διόπερ οὐδ᾽ ὁ ποιητὴς μέμνηται τῶν τόπων τούτων ἰδίως, ἀλλ᾽ Ἀθηναίους καλῶν τοὺς ἐν τῇ Ἀττικῇ πάντας συμπεριείληφε καὶ τούτους τῷ κοινῷ ὀνόματι Ἀθηναίους νομίζων, ὡς ὅταν φῇ ἐν τῷ καταλόγῳ

“ οἳ δ᾽ ἄρ᾽ Ἀθήνας εἶχον, ἐυκτίμενον πτολίεθρον”

δέχεσθαι δεῖ καὶ τοὺς νῦν Μεγαρέας, ὡς καὶ τούτους μετασχόντας τῆς στρατείας· Σημεῖον δέ· ἡ γὰρ Ἀττικὴ τὸ παλαιὸν Ἰωνία καὶ Ἰὰς ἐκαλεῖτο, καὶ ὁ ποιητὴς ὅταν φῇ

“ ἔνθα δὲ Βοιωτοὶ καὶ Ἰάονες”

τοὺς Ἀθηναίους λέγει· ταύτης δ᾽ ἦν μερὶς καὶ ἡ Μεγαρίς.

6 Καὶ δὴ καὶ τῶν ὁρίων ἀμφισβητοῦντες πολλάκις οἵ τε Πελοποννήσιοι καὶ Ἴωνες, ἐν οἷς ἦν καὶ ἡ Κρομμυωνία, συνέβησαν καὶ στήλην ἔστησαν ἐπὶ τοῦ συνομολογηθέντος τόπου περὶ αὐτὸν τὸν Ἰσθμόν, ἐπιγραφὴν ἔχουσαν ἐπὶ μὲν τοῦ πρὸς τὴν Πελοπόννησον μέρους

“ τάδ᾽ ἐστὶ Πελοπόννησος οὐκ Ἰωνία,”

ἐπὶ δὲ τοῦ πρὸς Μέγαρα

“ τάδ᾽ οὐχὶ Πελοπόννησος ἀλλ᾽ Ἰωνία.”

Οἵ τε δὴ τὴν Ἀτθίδα συγγράψαντες πολλὰ διαφωνοῦντες τοῦτό γε ὁμολογοῦσιν οἵ γε λόγου ἄξιοι, διότι τῶν Πανδιονιδῶν τεττάρων ὄντων, Αἰγέως τε καὶ Λύκου καὶ Πάλλαντος καὶ τετάρτου Νίσου, καὶ τῆς Ἀττικῆς εἰς τέτταρα μέρη διαιρεθείσης, ὁ Νῖσος τὴν Μεγαρίδα λάχοι καὶ κτίσαι τὴν Νίσαιαν. Φιλόχορος μὲν οὖν ἀπὸ Ἰσθμοῦ μέχρι τοῦ Πυθίου διήκειν αὐτοῦ φησι τὴν ἀρχήν, Ἄνδρων δὲ μέχρι Ἐλευσῖνος καὶ τοῦ Θριασίου πεδίου· Τὴν δ᾽ εἰς τέτταρα μέρη διανομὴν ἄλλων ἄλλως εἰρηκότων ἀρκεῖ ταῦτα παρὰ Σοφοκλέους λαβεῖν· φησὶ δ᾽ ὁ Αἰγεὺς ὅτι ὁ πατὴρ ὥρισεν ἐμοὶ μὲν ἀ[πελθεῖ]ν εἰς ἀκτὰς τῆσδε γῆς πρεσβεῖα νείμας· [εἶτ]α Λύκῳ

“ Τὸν ἀντίπλευρον κῆπον Εὐβοίας νέμει,
Νίσῳ δὲ τὴν ὅμαυλον ἐξαιρεῖ χθόνα
Σκείρωνος ἀκτῆς, τῆς δὲ γῆς τὸ πρὸς νότον
ὁ σκληρὸς οὗτος καὶ γίγαντας ἐκτρέφων
εἴληχε Πάλλας.”

Ὅτι μὲν οὖν ἡ Μεγαρὶς τῆς Ἀττικῆς μέρος ἦν, τούτοις χρῶνται τεκμηρίοις.

7 Μετὰ δὲ τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν κάθοδον καὶ τὸν τῆς χώρας μερισμὸν ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ τῶν συγκατελθόντων αὐτοῖς Δωριέων ἐκπεσεῖν τῆς οἰκείας συνέβη πολλοὺς εἰς τὴν Ἀττικήν, ὧν ἦν καὶ ὁ τῆς Μεσσήνης βασιλεὺς Μέλανθος· οὗτος δὲ καὶ τῶν Ἀθηναίων ἐβασίλευσεν ἑκόντων, νικήσας ἐκ μονομαχίας τὸν τῶν Βοιωτῶν βασιλέα Ξάνθον· Εὐανδρούσης δὲ τῆς Ἀττικῆς διὰ τοὺς φυγάδας φοβηθέντες οἱ Ἡρακλεῖδαι, παροξυνόντων αὐτοὺς μάλιστα τῶν ἐν Κορίνθῳ καὶ τῶν ἐν Μεσσήνῃ, τῶν μὲν διὰ τὴν γειτνίασιν, τῶν δὲ ὅτι Κόδρος τῆς Ἀττικῆς ἐβασίλευε τότε ὁ τοῦ Μελάνθου παῖς, ἐστράτευσαν ἐπὶ τὴν Ἀττικήν· ἡττηθέντες δὲ μάχῃ τῆς μὲν ἄλλης ἐξέστησαν γῆς, τὴν Μεγαρικὴν δὲ κατέσχον καὶ τήν τε πόλιν ἔκτισαν τὰ Μέγαρα καὶ τοὺς ἀνθρώπους Δωριέας ἀντὶ Ἰώνων ἐποίησαν· ἠφάνισαν δὲ καὶ τὴν στήλην τὴν ὁρίζουσαν τούς τε Ἴωνας καὶ τοὺς Πελοποννησίους.

8 Πολλαῖς δὲ κέχρηται μεταβολαῖς ἡ τῶν Μεγαρέων πόλις, συμμένει δ᾽ ὅμως μέχρι νῦν· Ἔσχε δέ ποτε καὶ φιλοσόφων διατριβὰς τῶν προσαγορευθέντων Μεγαρικῶν, Εὐκλείδην διαδεξαμένων ἄνδρα Σωκρατικόν, Μεγαρέα τὸ γένος· καθάπερ καὶ Φαίδωνα μὲν τὸν Ἠλεῖον οἱ Ἠλειακοὶ διεδέξαντο, καὶ τοῦτον Σωκρατικόν, ὧν ἦν καὶ Πύρρων, Μενέδημον δὲ τὸν Ἐρετριέα οἱ Ἐρετρικοί· Ἔστι δ᾽ ἡ χώρα τῶν Μεγαρέων παράλυπρος καθάπερ καὶ ἡ Ἀττική, καὶ τὸ πλέον αὐτῆς ἐπέχει τὰ καλούμενα Ὄνεια ὄρη, ῥάχις τις μηκυνομένη μὲν ἀπὸ τῶν Σκιρωνίδων πετρῶν ἐπὶ τὴν Βοιωτίαν καὶ τὸν Κιθαιρῶνα, διείργουσα δὲ τὴν κατὰ Νίσαιαν θάλατταν ἀπὸ τῆς κατ[ὰ τὰς Παγὰς] Ἀλκυονίδος προσαγορευομένης.

9 Πρόκειται δ᾽ ἀπὸ Νισαίας πλέοντι εἰς τὴν Ἀττικὴν πέντε νησία· Εἶτα Σαλαμὶς ἑβδομήκοντά που σταδίων οὖσα τὸ μῆκος, οἱ δ᾽ ὀγδοήκοντά φασιν· ἔχει δ᾽ ὁμώνυμον πόλιν τὴν μὲν ἀρχαίαν ἔρημον πρὸς Αἴγιναν τετραμμένην καὶ πρὸς νότον (καθάπερ καὶ Αἰσχύλος εἴρηκεν

“ Αἴγινα δ᾽ αὕτη πρὸς νότου κεῖται πνοάς”),

τὴν δὲ νῦν ἐν κόλπῳ κειμένην ἐπὶ χερρονησοειδοῦς τόπου συνάπτοντος πρὸς τὴν Ἀττικήν· Ἐκαλεῖτο δ᾽ ἑτέροις ὀνόμασι τὸ παλαιόν· καὶ γὰρ Σκιρὰς καὶ Κύχρεια ἀπό τινων ἡρώων, ἀφ᾽ οὗ μὲν Ἀθηνᾶ τε λέγεται Σκιρὰς καὶ τόπος Σκίρα ἐν τῇ Ἀττικῇ καὶ ἐπὶ Σκίρῳ ἱεροποιία τις καὶ ὁ μὴν ὁ Σκιροφοριών, ἀφ᾽ οὗ δὲ καὶ Κυχρείδης ὄφις, ὅν φησιν Ἡσίοδος τραφέντα ὑπὸ Κυχρέως ἐξελαθῆναι ὑπὸ Εὐρυλόχου λυμαινόμενον τὴν νῆσον, ὑποδέξασθαι δὲ αὐτὸν τὴν Δήμητρα εἰς Ἐλευσῖνα καὶ γενέσθαι ταύτης ἀμφίπολον. ὠνομάσθη δὲ καὶ Πιτυοῦσσα ἀπὸ τοῦ φυτοῦ· ἐπιφανὴς δὲ ἡ νῆσος ὑπῆρξε διά τε τοὺς Αἰακίδας ἐπάρξαντας αὐτῆς, καὶ μάλιστα δι᾽ Αἴαντα τὸν Τελαμώνιον, καὶ διὰ τὸ περὶ τὴν νῆσον ταύτην καταναυμαχηθῆναι Ξέρξην ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων καὶ φυγεῖν εἰς τὴν οἰκείαν· Συναπέλαυσαν δὲ καὶ Αἰγινῆται τῆς περὶ τὸν ἀγῶνα τοῦτον δόξης, γείτονές τε ὄντες καὶ ναυτικὸν ἀξιόλογον παρασχόμενοι. Βώκαρος δ᾽ ἐστὶν ἐν Σαλαμῖνι ποταμός, ὁ νῦν Βωκαλία καλούμενος.

10 Καὶ νῦν μὲν ἔχουσιν Ἀθηναῖοι τὴν νῆσον, τὸ δὲ παλαιὸν πρὸς Μεγαρέας ὑπῆρξεν αὐτοῖς ἔρις περὶ αὐτῆς· καί φασιν οἱ μὲν Πεισίστρατον οἱ δὲ Σόλωνα παρεγγράψαντα ἐν τῷ νεῶν καταλόγῳ μετὰ τὸ ἔπος τοῦτο

“ Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας”

ἑξῆς τοῦτο

“ στῆσε δ᾽ ἄγων, ἵν᾽ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες,”

μάρτυρι χρήσασθαι τῷ ποιητῇ τοῦ τὴν νῆσον ἐξ ἀρχῆς Ἀθηναίων ὑπάρξαι· Οὐ παραδέχονται δὲ τοῦθ᾽ οἱ κριτικοὶ διὰ τὸ πολλὰ τῶν ἐπῶν ἀντιμαρτυρεῖν αὐτοῖς· Διὰ τί γὰρ ναυλοχῶν ἔσχατος φαίνεται ὁ Αἴας, οὐ μετ᾽ Ἀθηναίων ἀλλὰ μετὰ τῶν ὑπὸ Πρωτεσιλάῳ Θετταλῶν;

“ ἔνθ᾽ ἔσαν Αἴαντός τε νέες καὶ Πρωτεσιλάου”

καὶ ἐν τῇ ἐπιπωλήσει ὁ Ἀγαμέμνων

“ εὗρ᾽ υἱὸν Πετεῶο Μενεσθῆα πλή[ξιππον
ἑστα]ότ᾽, ἀμφὶ δ᾽ Ἀθηναῖοι, μήστωρες ἀυτῆς.
αὐτὰρ ὁ πλησίον ἑστήκει πολύμητις Ὀδυσσεύς,
πὰρ δὲ Κεφαλλήνων ἀμφὶ στίχες.”

ἐπὶ δὲ τὸν Αἴαντα καὶ τοὺς Σαλαμινίους πάλιν

“ ἦλθε δ᾽ ἐπ᾽ Αἰάντεσσι,”

καὶ παρ᾽ αὐτούς

“ Ἰδομενεὺς δ᾽ ἑτέρωθεν,”

οὐ Μενεσθεύς· Οἱ μὲν δὴ Ἀθηναῖοι τοιαύτην τινὰ σκήψασθαι μαρτυρίαν παρ᾽ Ὁμήρου δοκοῦσιν, οἱ δὲ Μεγαρεῖς ἀντιπαρῳδῆσαι οὕτως

“ Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν νέας, ἔκ τε Πολίχνης,
ἔκ τ᾽ Αἰγειρούσσης Νισαίης τε Τριπόδων τε.”

Ἅ ἐστι χωρία Μεγαρικά, ὧν οἱ Τρίποδες Τριποδίσκιον λέγονται, καθ᾽ ὃ ἡ νῦν ἀγορὰ τῶν Μεγάρων κεῖται.

11 Τινὲς δ᾽ ἀπὸ τοῦ τὴν ἱέρειαν τῆς Πολιάδος Ἀθηνᾶς χλωροῦ τυροῦ τοῦ μὲν ἐπιχωρίου μὴ ἅπτεσθαι, ξενικὸν δὲ μόνον προσφέρεσθαι, χρῆσθαι δὲ καὶ τῷ Σαλαμινίῳ, ξένην φασὶ τῆς Ἀττικῆς τὴν Σαλαμῖνα οὐκ εὖ· καὶ γὰρ τὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων νήσων τῶν ὁμολογουμένως τῇ Ἀττικῇ προσχώρων προσφέρεται, ξενικὸν πάντα τὸν διαπόντιον νοησάντων τῶν ἀρξάντων τοῦ ἔθους τούτου· Ἔοικε δὴ τὸ παλαιὸν ἡ νῦν Σαλαμὶς καθ᾽ αὑτὴν τάττεσθαι, τὰ δὲ Μέγαρα τῆς Ἀττικῆς ὑπάρξαι μέρος· Ἐν δὲ τῇ παραλίᾳ τῇ κατὰ Σαλαμῖνα κεῖσθαι συμβαίνει τὰ ὅρια τῆς τε Μεγαρικῆς καὶ τῆς Ἀτθίδος, ὄρη δύο ἃ καλοῦσι Κέρατα.

12 Εἶτ᾽ Ἐλευσὶς πόλις, ἐν ᾗ τὸ τῆς Δήμητρος ἱερὸν τῆς Ἐλευσινίας καὶ ὁ μυστικὸς σηκός, ὃν κατεσκεύασεν Ἰκτῖνος ὄχλον θεάτρου δέξασθαι δυνάμενον, ὃς καὶ τὸν παρθενῶνα ἐποίησε τὸν ἐν ἀκροπόλει τῇ Ἀθηνᾷ, Περικλέους ἐπιστατοῦντος τῶν ἔργων· ἐν δὲ τοῖς δήμοις καταριθμεῖται ἡ πόλις.

13  Εἶτα τὸ Θριάσιον πεδίον καὶ ὁμώνυμος αἰγιαλὸς καὶ δῆμος· εἶθ᾽ ἡ ἄκρα ἡ Ἀμφιάλη καὶ τὸ ὑπερκείμενον λατόμιον καὶ ὁ εἰς Σαλαμῖνα πορθμὸς ὅσον διστάδιος, ὃν διαχοῦν ἐπειρᾶτο Ξέρξης, ἔφθη δὲ ἡ ναυμαχία γενομένη καὶ φυγὴ τῶν Περσῶν· Ἐνταῦθα δὲ καὶ αἱ Φαρμακοῦσσαι, δύο νησία ὧν ἐν τῷ μείζονι Κίρκης τάφος δείκνυται.

14 Ὑπὲρ δὲ τῆς ἀκτῆς ταύτης ὄρος ἐστὶν ὃ καλεῖται Κορυδαλλός, καὶ ὁ δῆμος οἱ Κορυδαλλεῖς· εἶθ᾽ ὁ Φώρων λιμὴν καὶ ἡ Ψυττάλεια, νησίον ἔρημον πετρῶδες ὅ τινες εἶπον λήμην τοῦ Πειραιῶς· πλησίον δὲ καὶ ἡ Ἀταλάντη ὁμώνυμος τῇ περὶ Εὔβοιαν καὶ Λοκρούς, καὶ ἄλλο νησίον ὅμοιον τῇ Ψυτταλείᾳ καὶ τοῦτο· εἶθ᾽ ὁ Πειραιεὺς καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς δήμοις ταττόμενος καὶ ἡ Μουνυχία. [

15 Λόφος δ᾽ ἐστὶν ἡ Μουνυχία χερρονησιάζων καὶ κοῖλος καὶ ὑπόνομος πολὺ μέρος φύσει τε καὶ ἐπίτηδες ὥστ᾽ οἰκήσεις δέχεσθαι, στομίῳ δὲ μικρῷ τὴν εἴσοδον ἔχων· Ὑποπίπτουσι δ᾽ αὐτῷ λιμένες τρεῖς· Τὸ μὲν οὖν παλαιὸν ἐτετείχιστο καὶ συνῴκιστο ἡ Μουνυχία παραπλησίως ὥσπερ ἡ τῶν Ῥοδίων πόλις, προσειληφυῖα τῷ περιβόλῳ τόν τε Πειραιᾶ καὶ τοὺς λιμένας πλήρεις νεωρίων, ἐν οἷς καὶ ἡ ὁπλοθήκη Φίλωνος ἔργον· ἄξιόν τε ἦν ναύσταθμον ταῖς τετρακοσίαις ναυσίν, ὧν οὐκ ἐλάττους ἔστελλον Ἀθηναῖοι· Τῷ δὲ τείχει τούτῳ συνῆπτε τὰ καθειλκυσμένα ἐκ τοῦ ἄστεος σκέλη· ταῦτα δ᾽ ἦν μακρὰ τείχη τετταράκοντα σταδίων τὸ μῆκος, συνάπτοντα τὸ ἄστυ τῷ Πειραιεῖ· Οἱ δὲ πολλοὶ πόλεμοι τὸ τεῖχος κατήρειψαν καὶ τὸ τῆς Μουνυχίας ἔρυμα, τόν τε Πειραιᾶ συνέστειλαν εἰς ὀλίγην κατοικίαν τὴν περὶ τοὺς λιμένας καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Διὸς τοῦ σωτῆρος· τοῦ δὲ ἱεροῦ τὰ μὲν στοΐδια ἔχει πίνακας θαυμαστούς, ἔργα τῶν ἐπιφανῶν τεχνιτῶν, τὸ δ᾽ ὕπαιθρον ἀνδριάντας· Κατέσπασται δὲ καὶ τὰ μακρὰ τείχη, Λακεδαιμονίων μὲν καθελόντων πρότερον Ῥωμαίων δ᾽ ὕστερον, ἡνίκα Σύλλας ἐκ πολιορκίας εἷλε καὶ τὸν Πειραιᾶ καὶ τὸ ἄστυ.

16 Τὸ δ᾽ ἄστυ αὐτὸ πέτρα ἐστὶν ἐν πεδίῳ περιοικουμένη κύκλῳ· ἐπὶ δὲ τῇ πέτρᾳ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἱερὸν ὅ τε ἀρχαῖος νεὼς ὁ τῆς Πολιάδος ἐν ᾧ ὁ ἄσβεστος λύχνος, καὶ ὁ παρθενὼν ὃν ἐποίησεν Ἰκτῖνος, ἐν ᾧ τὸ τοῦ Φειδίου ἔργον ἐλεφάντινον ἡ Ἀθηνᾶ· Ἀλλὰ γὰρ εἰς πλῆθος ἐμπίπτων τῶν περὶ τῆς πόλεως ταύτης ὑμνουμένων τε καὶ διαβοωμένων ὀκνῶ πλεονάζειν, μὴ συμβῇ τῆς προθέσεως ἐκπεσεῖν τὴν γραφήν· Ἔπεισι γὰρ ὅ φησιν Ἡγησίας “ὁρῶ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὸ περιττῆς τριαίνης ἐκεῖθι σημεῖον, ὁρῶ τὴν Ἐλευσῖνα, καὶ “τῶν ἱερῶν γέγονα μύστης· ἐκεῖνο Λεωκόριον, τοῦτο “Θησεῖον· οὐ δύναμαι δηλῶσαι καθ᾽ ἓν ἕκαστον· ἡ “γὰρ Ἀττικὴ θεῶν αὐτοῖς . . · Καταλαβόντων καὶ “τῶν προγόνων ἡρώων ...” οὗτος μὲν οὖν ἑνὸς ἐμνήσθη τῶν ἐν ἀκροπόλει σημείων, Πολέμων δ᾽ ὁ περιηγητὴς τέτταρα βιβλία συνέγραψε περὶ τῶν ἀναθημάτων τῶν ἐν ἀκροπόλει· τὸ δ᾽ ἀνάλογον συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῆς πόλεως μερῶν καὶ τῆς χώρας· Ἐλευσῖνά τε εἰπὼν ἕνα τῶν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα δήμων πρὸς δὲ καὶ τεττάρων, ὥς φασιν, οὐδένα τῶν ἄλλων ὠνόμακεν.

17 Ἔχουσι δὲ κἂν εἰ μὴ πάντες οἵ γε πολλοὶ μυθοποιίας συχνὰς καὶ ἱστορίας· καθάπερ Ἄφιδνα μὲν τὴν τῆς Ἑλένης ἁρπαγὴν ὑπὸ Θησέως καὶ τὴν ὑπὸ τῶν Διοσκούρων ἐκπόρθησιν αὐτῆς καὶ ἀνακομιδὴν τῆς ἀδελφῆς, Μαραθὼν δὲ τὸν Περσικὸν ἀγῶνα, Ῥαμνοῦς δὲ τὸ τῆς Νεμέσεως ξόανον, ὅ τινες μὲν Διοδότου φασὶν ἔργον τινὲς δὲ Ἀγορακρίτου τοῦ Παρίου, καὶ μεγέθει καὶ κάλλει σφόδρα κατωρθωμένον καὶ ἐνάμιλλον τοῖς Φειδίου ἔργοις· Οὕτω δὲ καὶ Δεκέλεια μὲν τὸ ὁρμητήριον τῶν Πελοποννησίων κατὰ τὸν Δεκελεικὸν πόλεμον, Φυλὴ δὲ ὅθεν ἐπήγαγε τὸν δῆμον Θρασύβουλος εἰς Πειραιᾶ κἀκεῖθεν εἰς ἄστυ· Οὕτω δὲ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων πλειόνων ἔστιν ἱστορεῖν πολλά· καὶ ἔτι τὸ Λεωκόριον καὶ τὸ Θη[σεῖον μύθο]υς ἔχει, καὶ τὸ Λύκειον καὶ τὸ Ὀλυμπικὸν . . . ὸ τὸ Ὀλύμπιον, ὅπερ ἡμιτελὲς κατέλιπε τελευτῶν ὁ ἀναθεὶς βασιλεύς· ὁμοίως δὲ καὶ ἡ Ἀκαδημία καὶ οἱ κῆποι τῶν φιλοσόφων καὶ τὸ Ὠιδεῖον καὶ ἡ ποικίλη στοὰ καὶ τὰ ἱερὰ τὰ ἐν τῇ πό[λει πλεῖστα] ἔχοντα τεχνιτῶν ἔργα.

18 Πολὺ δ᾽ ἂν πλείων εἴη λόγος, εἰ τοὺς ἀρχηγέτας τοῦ κτίσματος ἐξετάζοι τις ἀρξάμενος ἀπὸ Κέκροπος· οὐδὲ γὰρ ὁμοίως λέγουσιν ἅπαντες· Τοῦτο δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ὀνομάτων δῆλον· Ἀκτὴν μὲν γὰρ ἀπὸ Ἀκταίωνος φασίν, Ἀτθίδα δὲ καὶ Ἀττικὴν ἀπὸ Ἀτθίδος τῆς Κραναοῦ, ἀφ᾽ οὗ καὶ Κραναοὶ οἱ ἔνοικοι, Μοψοπίαν δὲ ἀπὸ Μοψόπου, Ἰωνίαν δὲ ἀπὸ Ἴωνος τοῦ Ξούθου, Ποσειδωνίαν δὲ καὶ Ἀθήνας ἀπὸ τῶν ἐπωνύμων θεῶν· Εἴρηται δ᾽ ὅτι κἀνταῦθα φαίνεται τὸ τῶν Πελασγῶν ἔθνος ἐπιδημῆσαν, καὶ διότι ὑπὸ τῶν Ἀττικῶν Πελαργοὶ προσηγορεύθησαν διὰ τὴν πλάνην.

19 Ὅσῳ δὲ πλέον ἐστὶ τὸ φιλότιμον περὶ τὰ ἔνδοξα καὶ πλείους οἱ λαλήσαντές τι περὶ αὐτῶν, τοσῷδε μείζων ὁ ἔλεγχος, ἐὰν μὴ κρατῇ τις τῆς ἱστορίας· οἷον ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν ποταμῶν ὁ Καλλίμαχος γελᾶν φησιν, εἴ τις θαρρεῖ γράφειν τὰς τῶν Ἀθηναίων παρθένους “ἀφύσσεσθαι καθαρὸν γάνος Ἠριδανοῖο,” οὗ καὶ τὰ βοσκήματα ἀπόσχοιτ᾽ ἄν· Εἰσὶ μὲν νῦν αἱ πηγαὶ καθαροῦ καὶ ποτίμου ὕδατος, ὥς φασιν, ἐκτὸς τῶν Διοχάρους καλουμένων πυλῶν πλησίον τοῦ Λυκείου· πρότερον δὲ καὶ κρήνη κατεσκεύαστό τις πλησίον πολλοῦ καὶ καλοῦ ὕδατος· εἰ δὲ μὴ νῦν, τί ἂν εἴη θαυμαστόν, εἰ πάλαι πολὺ καὶ καθαρὸν ἦν ὥστε καὶ πότιμον εἶναι, μετέβαλε δὲ ὕστερον; ἐν μὲν οὖν τοῖς καθ᾽ ἕκαστα τοσούτοις οὖσιν οὐκ ἐνδέχεται διατρίβειν, οὐ μὴν οὐδὲ σιγῇ παρελθεῖν ὥστε μηδ᾽ ἐν κεφαλαίῳ μνησθῆναί τινων.

20 Τοσαῦτ᾽ οὖν ἀπόχρη προσθεῖσιν ὅτι φησὶ Φιλόχορος πορθουμένης τῆς χώρας ἐκ θαλάττης μὲν ὑπὸ Καρῶν ἐκ γῆς δὲ ὑπὸ Βοιωτῶν, οὓς ἐκάλουν Ἄονας, Κέκροπα πρῶτον εἰς δώδεκα πόλεις συνοικίσαι τὸ πλῆθος, ὧν ὀνόματα Κεκροπία Τετράπολις Ἐπακρία Δεκέλεια Ἐλευσὶς Ἄφιδνα (λέγουσι δὲ καὶ πληθυντικῶς Ἀφίδνας) Θόρικος Βραυρὼν Κύθηρος Σφηττὸς Κηφισιά . . · Πάλιν δ᾽ ὕστερον εἰς μίαν πόλιν συναγαγεῖν λέγεται τὴν νῦν τὰς δώδεκα Θησεύς· Ἐβασιλεύοντο μὲν [οὖν οἱ Ἀθηναῖοι] πρότερον, εἶτ᾽ εἰς δημοκρατίαν μετέστησαν· τυράννων δ᾽ ἐπιθεμένων αὐτοῖς, Πεισιστράτου καὶ τῶν παίδων, ὕστερόν τε ὀλιγαρχίας γενομένης τῆς τε τῶν τετρακοσίων καὶ τῆς τῶν τριάκοντα τυράννων, οὓς ἐπέστησαν Λακεδαιμόνιοι, τούτους μὲν διεκρούσαντο ῥᾳδίως, ἐφύλαξαν δὲ τὴν δημοκρατίαν μέχρι τῆς Ῥωμαίων ἐπικρατείας· Καὶ γὰρ εἴ τι μικρὸν ὑπὸ τῶν Μακεδονικῶν βασιλέων παρελυπήθησαν ὥσθ᾽ ὑπακούειν αὐτῶν ἀναγκασθῆναι, τόν γε ὁλοσχερῆ τύπον τῆς πολιτείας τὸν αὐτὸν διετήρουν· Ἔνιοι δέ φασι καὶ βέλτιστα τότε αὐτοὺς πολιτεύσασθαι δεκαετῆ χρόνον ὃν ἦρχε Μακεδόνων Κάσανδρος· Οὗτος γὰρ ὁ ἀνὴρ πρὸς μὲν τὰ ἄλλα δοκεῖ τυραννικώτερος γενέσθαι, πρὸς Ἀθηναίους δὲ εὐγνωμόνησε λαβὼν ὑπήκοον τὴν πόλιν· ἐπέστησε γὰρ τῶν πολιτῶν Δημήτριον τὸν Φαληρέα τῶν Θεοφράστου τοῦ φιλοσόφου γνωρίμων, ὃς οὐ μόνον οὐ κατέλυσε τὴν δημοκρατίαν ἀλλὰ καὶ ἐπηνώρθωσε· Δηλοῖ δὲ τὰ ὑπομνήματα ἃ συνέγραψε περὶ τῆς πολιτείας ταύτης ἐκεῖνος· Ἀλλ᾽ οὕτως ὁ φθόνος ἴσχυσε καὶ ἡ πρὸς ὀλίγους ἀπέχθεια ὥστε μετὰ τὴν Κασάνδρου τελευτὴν ἠναγκάσθη φυγεῖν εἰς Αἴγυπτον· τὰς δ᾽ εἰκόνας αὐτοῦ πλείους ἢ τριακοσίας κατέσπασαν οἱ ἐπαναστάντες καὶ κατεχώνευσαν, ἔνιοι δὲ καὶ προστιθέασιν ὅτι καὶ εἰς ἀμίδας. Ῥωμαῖοι δ᾽ οὖν παραλαβόντες αὐτοὺς δημοκρατουμένους ἐφύλαξαν τὴν αὐτονομίαν αὐτοῖς καὶ τὴν ἐλευθερίαν· Ἐπιπεσὼν δ᾽ ὁ Μιθριδατικὸς πόλεμος τυράννους αὐτοῖς κατέστησεν οὓς ὁ βασιλεὺς ἐβούλετο· τὸν δ᾽ ἰσχύσαντα μάλιστα τὸν Ἀριστίωνα καὶ ταύτην βιασάμενον τὴν πόλιν ἐκ πολιορκίας ἑλὼν Σύλλας ὁ τῶν Ῥωμαίων ἡγεμὼν ἐκόλασε, τῇ δὲ πόλει συγγνώμην ἔνειμε· καὶ μέχρι νῦν ἐν ἐλευθερίᾳ τέ ἐστι καὶ τιμῇ παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις.

21 Μετὰ δὲ τὸν Πειραιᾶ Φαληρεῖς δῆμος ἐν τῇ ἐφεξῆς παραλίᾳ· εἶθ᾽ Ἁλιμούσιοι Αἰξωνεῖς Ἁλαιεῖς οἱ Αἰξωνικοὶ Ἀναγυράσιοι· εἶτα Θοραιεῖς Λαμπτρεῖς Αἰγιλιεῖς Ἀναφλύστιοι Ἀζηνιεῖς· οὗτοι μὲν οἱ μέχρι τῆς ἄκρας τοῦ Σουνίου· Μεταξὺ δὲ τῶν λεχθέντων δήμων μακρὰ ἄκρα, πρώτη μετὰ τοὺς Αἰξωνέας Ζωστήρ, εἶτ᾽ ἄλλη μετὰ Θοραιέας Ἀστυπάλαια· ὧν τῆς μὲν πρόκειται νῆσος Φάβρα τῆς δ᾽ Ἐλαιοῦσσα· καὶ κατὰ τοὺς Αἰξωνέας δ᾽ ἔστιν Ὑδροῦσσα· περὶ δὲ Ἀνάφλυστόν ἐστι καὶ τὸ Πανεῖον καὶ τὸ τῆς Κωλιάδος Ἀφροδίτης ἱερόν, εἰς ὃν τόπον ἐκκυμανθῆναι τὰ τελευταῖα τὰ ἐκ τῆς περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίας τῆς Περσικῆς ναυάγιά φασι, περὶ ὧν καὶ τὸν Ἀπόλλω προειπεῖν

“Κωλιάδες δὲ γυναῖκες ἐρετμοῖσι φρύξουσι.”

πρόκειται δὲ καὶ τούτων τῶν τόπων Βέλβινα νῆσος οὐ πολὺ ἄπωθεν καὶ ὁ Πατρόκλου χάραξ· ἔρημοι δ᾽ αἱ πλεῖσται τούτων.

22 Κάμψαντι δὲ τὴν κατὰ τὸ Σούνιον ἄκραν ἀξιόλογος δῆμος Σούνιον, εἶτα Θόρικος, εἶτα Ποταμὸς δῆμος οὕτω καλούμενος, ἐξ οὗ οἱ ἄνδρες Ποτάμιοι, εἶτα Πρασιὰ Στειριὰ Βραυρών, ὅπου τὸ τῆς Βραυρωνίας Ἀρτέμιδος ἱερόν, [Ἁλαὶ Ἀραφη]νίδες, ὅπου τὸ τῆς Ταυροπόλου, Μυρρινοῦς Προβάλινθος Μαραθών, ὅπου Μιλτιάδης τὰς μετὰ Δάτιος τοῦ Πέρσου δυνάμεις ἄρδην διέφθειρεν οὐ περιμείνας ὑστερίζοντας Λακεδαιμονίους διὰ τὴν πανσέληνον· ἐνταῦθα μεμυθεύκασι καὶ τὸν Μαραθώνιον ταῦρον ὃν ἀνεῖλε Θησεύς· Μετὰ δὲ Μαραθῶνα Τρικόρυνθος, εἶτα Ῥαμνοῦς, [ὅπου] τὸ τῆς Νεμέσεως ἱερόν, εἶτα Ψαφὶς ἡ τῶν Ὠρωπίων· ἐνταῦθα δέ που καὶ τὸ Ἀμφιαράειόν ἐστι τετιμημένον ποτὲ μαντεῖον, ὅπου φυγόντα τὸν Ἀμφιάρεων, ὥς φησι Σοφοκλῆς,

“ἐδέξατο ῥαγεῖσα Θηβαία κόνις αὐτοῖσιν ὅπλοις καὶ τετρωρίστῳ δίφρῳ.”

Ὠρωπὸς δ᾽ ἐν ἀμφισβητησίμῳ γεγένηται πολλάκις· ἵδρυται γὰρ ἐν μεθορίῳ τῆς τε Ἀττικῆς καὶ τῆς Βοιωτίας· Πρόκειται δὲ τῆς παραλίας ταύτης πρὸ μὲν τοῦ Θορίκου καὶ τοῦ Σουνίου νῆσος Ἑλένη τραχεῖα καὶ ἔρημος, παραμήκης ὅσον ἑξήκοντα σταδίων τὸ μῆκος, ἧς φασι μεμνῆσθαι τὸν ποιητὴν ἐν οἷς Ἀλέξανδρος λέγει πρὸς τὴν Ἑλένην

“οὐδ᾽ ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς [ἔπλεον]
“ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσι, νήσῳ δ᾽ ἐν Κρανάῃ ἐμίγην φιλότητι καὶ εὐνῇ.”

 ταύτην γὰρ λέγει Κρανάην τὴν νῦν Ἑλένην ἀπὸ τοῦ ἐκεῖ γενέσθαι τὴν μῖξιν· Μετὰ δὲ τὴν Ἑλένην ἡ Εὔβοια πρόκειται τῆς ἑξῆς παραλίας, ὁμοίως στενὴ καὶ μακρὰ καὶ κατὰ μῆκος τῇ ἠπείρῳ παραβεβλημένη καθάπερ ἡ Ἑλένη· Ἔστι δ᾽ ἀπὸ τοῦ Σουνίου πρὸς τὸ νότιον τῆς Εὐβοίας ἄκρον, ὃ καλοῦσι Λευκὴν ἀκτήν, σταδίων τριακοσίων πλοῦς· ἀλλὰ περὶ Εὐβοίας μὲ[ν λέξομεν ὕστερον], τοὺς δ᾽ ἐν τῇ μεσογαίᾳ δήμους τῆς Ἀττικῆς μακρὸν εἰπεῖν διὰ τὸ πλῆθος.

23 Τῶν δ᾽ ὀρῶν τὰ μὲν ἐν ὀνόματι μάλιστά ἐστιν ὅ τε Ὑμηττὸς καὶ Βριλησσὸς καὶ Λυκαβηττός, ἔτι δὲ Πάρνης καὶ Κορυδαλλός· Μαρμάρου δ᾽ ἐστὶ τῆς τε Ὑμηττίας καὶ τῆς Πεντελικῆς κάλλιστα μέταλλα πλησίον τῆς πόλεως· ὁ δ᾽ Ὑμηττὸς καὶ μέλι ἄριστον ποιεῖ· Τὰ δ᾽ ἀργυρεῖα τὰ ἐν τῇ Ἀττικῇ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἦν ἀξιόλογα, νυνὶ δ᾽ ἐκλείπει· καὶ δὴ καὶ οἱ ἐργαζόμενοι, τῆς μεταλλείας ἀσθενῶς ὑπακουούσης, τὴν παλαιὰν ἐκβολάδα καὶ σκωρίαν ἀναχωνεύοντες εὕρισκον ἔτι ἐξ αὐτῆς ἀποκαθαιρόμενον ἀργύριον, τῶν ἀρχαίων ἀπείρως καμινευόντων· Τοῦ δὲ μέλιτος ἀρίστου τῶν πάντων ὄντος τοῦ Ἀττικοῦ πολὺ βέλτιστόν φασι τὸ ἐν τοῖς ἀργυρείοις, ὃ καὶ ἀκάπνιστον καλοῦσιν ἀπὸ τοῦ τρόπου τῆς σκευασίας.

24 Ποταμοὶ δ᾽ εἰσὶν ὁ μὲν Κηφισσὸς ἐκ Τρινεμέων τὰς ἀρχὰς ἔχων ῥέων δὲ διὰ τοῦ πεδίου, ἐφ᾽ οὗ καὶ ἡ γέφυρα καὶ οἱ γεφυρισμοί, διὰ δὲ τῶν σκελῶν τῶν ἀπὸ τοῦ ἄστεος εἰς τὸν Πειραιᾶ καθηκόντων ἐκδίδωσιν εἰς τὸ Φαληρικόν, χειμαρρώδης τὸ πλέον, θέρους δὲ μειοῦται τελέως· Ἔστι δὲ τοιοῦτος μᾶλλον ὁ Ἰλισσός, ἐκ θατέρου μέρους τοῦ ἄστεος ῥέων εἰς τὴν αὐτὴν παραλίαν ἐκ τῶν ὑπὲρ τῆς Ἄγρας καὶ τοῦ Λυκείου μερῶν καὶ τῆς πηγῆς ἣν ὕμνηκεν ἐν Φαίδρῳ Πλάτων·

Περὶ μὲν τῆς Ἀττικῆς ταῦτα.

suivant

 

précédent

IX, 1 - L'Attique

1. Après avoir parcouru tout le Péloponnèse, qui forme, avons-nous dit, la première et la moins grande des cinq presqu'îles dont se compose la Grèce, il nous faut décrire les quatre autres dans l'ordre naturellement où elles se présentent · or, on se souvient que la seconde de ces presqu'îles n'ajoutait rien de plus au Péloponnèse que la Mégaride, augmentée toutefois de la Crommyonie, qui, avec ce mode de division, cesse d'appartenir à la Corinthie ; et que la troisième se composait, d'un côté, de la presqu'île précédente, et, de l'autre, de l'Attique, de la Béotie, d'une partie de la Phocide, et d'une partie aussi de la Locride Epicnémidienne. Décrivons donc actuellement ces différentes contrées. «Si l'on conçoit, dit Eudoxe, une ligne partant des monts Cérauniens et se prolongeant directement vers l'est jusqu'au cap Sunium en Attique, cette ligne laissera à droite, c'est-à-dire au midi, tout le Péloponnèse, et à gauche, c'est-à-dire au nord, toute cette suite de côtes qui, des monts Cérauniens, s'étend jusqu'au fond du golfe de Crissa et à la Mégaride, voire jusqu'à l'extrémité de l'Attique». Dans la pensée d'Eudoxe, du moment qu'on retranche de la côte comprise entre le cap Sunium et l'Isthme la portion attenante à l'Isthme même qui incline vers le golfe d'Hermione et l'Acté [Argolique], la courbure de la portion restante n'est plus assez forte pour produire dans la direction générale de la ligne en question une déviation sensible. De même, sans le brusque rapprochement de la côte opposée qui rétrécit le passage entre Rhium et Antirrhium et dessine ainsi la figure d'un golfe, la courbure que peut offrir la côte comprise entre les monts Cérauniens et le golfe de Corinthe ne serait pas assez marquée pour déterminer à elle seule cette configuration particulière, et l'on peut en dire autant de la portion du littoral où vient finir la mer [dite de Crissa] et qui forme proprement le fond du golfe.

2. D'après ce qui précède (et l'on peut s'en rapporter à Eudoxe, excellent mathématicien, expert à tracer les figures et à déterminer les climats, et qui d'ailleurs connaissait les lieux dont il s'agit), représentons-nous donc ce côté-ci de l'Attique, c'est-à-dire le côté qui s'étend du cap Sunium à l'Isthme (la Mégaride comprise), comme formant une ligne légèrement concave. A peu près au milieu de cette ligne est le Pirée, port ou arsenal d'Athènes. Le Pirée se trouve en effet à 350 stades environ de Schoenûs, port situé dans l'Isthme, et à 330 stades du cap Sunium. Du Pirée à Pagae il y a [par terre] la même distance à peu près que du Pirée à Schoenûs. Quelques auteurs pourtant comptent 10 stades de plus. - Si, maintenant, l'on double le cap Sunium, et qu'on continue à ranger la côte, on se dirige au nord ou plus exactement au nord-ouest.

3. L'Attique, comme on voit, s'avance en pointe entre deux mers : très étroite en commençant, elle s'élargit à mesure qu'elle remonte vers l'intérieur des terres ; toutefois, en approchant de la ville d'Orope sur la frontière de Béotie, elle se replie sur elle-même pour former ensuite un croissant dont la convexité regarde la mer. C'est là le second côté ou côté oriental de l'Attique. Quant au troisième côté, ou côté septentrional, lequel s'étend de l'est à l'ouest de l'Oropie à la Mégaride, il coïncide avec la partie montagneuse de l'Attique et est représenté par la chaîne, qui en changeant plusieurs fois de nom dans son parcours sépare la Béotie de l'Attique, de sorte que la Béotie, qui elle aussi s'étend d'une mer à l'autre, est bien ce que nous avons dit ci-dessus, l'isthme de la troisième des grandes presqu'îles de la Grèce, laquelle comprend, outre le Péloponnèse, la Mégaride et l'Attique. Ajoutons qu'on s'explique également bien le nom d'Acté ou d'Actiké donné primitivement, dit-on, à l'Attique actuelle, quand on voit comment, à partir des montagnes, tout le pays descend vers la mer en se rétrécissant et en s'allongeant de manière à finir en pointe au cap Sunium. - Mais reprenons sur le littoral du point où nous nous sommes arrêté et décrivons le pays en détail.

4. Après Crommyôn, l'Acté présente les roches Scironides, et, comme celles-ci interceptent tout passage le long de la mer, il a fallu faire passer par derrière la route qui va de l'Isthme à Mégare et à Athènes. On a même dû tenir cette route très près des rochers, vu l'élévation et l'escarpement des montagnes qu'elle longe, de sorte qu'en maint endroit elle est bordée d'affreux précipices. C'est ici du reste que la fable a placé le repaire de Sciron et du Pityocampte, ces farouches montagnards dont Thésée purgea naguère le pays. Du haut des mêmes rochers l'Argeste déchaîne souvent la tempête, aussi les Athéniens désignent-ils plutôt ce terrible vent d'ouest sous le nom de Sciron. - Passé les roches Scironides, la côte projette une pointe de terre connue sous le nom de Minoa et qui forme le port de Nisée. Nisée est l'arsenal maritime de Mégare, une distance de dix-huit stades la sépare de la ville, à laquelle elle est reliée par des skèles ou longs murs. Elle aussi s'appelait dans le principe Minoa.

5. Anciennement (j'entends avant la fondation de Mégare) les Ioniens, maîtres de l'Attique, possédaient en même temps la Mégaride, et c'est ce qui explique pourquoi Homère n'a pas mentionné spécialement cette dernière contrée. Ayant compris sous le nom d'Athéniens tous les peuples de l'Attique, le poète a tout naturellement étendu cette dénomination à ceux de la Mégaride, contrée qu'il considérait comme une partie de l'Attique. Ainsi, lorsqu'il dit dans son Catalogue des vaisseaux (Il. II, 546) :

«Et ceux qui occupaient Athènes, la ville aux belles et fortes murailles»,

il faut entendre qu'il désigne comme ayant pris part à l'expédition aussi bien les peuples de la Mégaride actuelle [que ceux de l'Attique proprement dite]. En veut-on la preuve démonstrative ? Les Anciens désignaient l'Attique sous le nom d'Ias ou d'Ionie et quand le poète dit (Ibid. XIII, 685) :

«Là étaient les Béotiens et les Ioniens»,

il entend par Ioniens les habitants de l'Attique ; mais la Mégaride faisait alors notoirement partie de l'Ionie.

6. On sait en effet qu'à la suite de longues contestations sur leurs limites respectives, et notamment sur la possession de la Crommyonie, les Péloponnésiens et les Ioniens convinrent d'ériger dans l'Isthme même, en un lieu déterminé, une stèle portant sur la face qui regardait le Péloponnèse cette inscription :

«Ceci est le Péloponnèse et non l'Ionie»,

et sur celle qui regardait Mégare cette autre inscription :

«Ceci n'est pas le Péloponnèse, mais bien l'Ionie».

J'ajoute que les Atthidographes, parmi toutes leurs divergences d'opinion, s'entendent généralement sur un point (je ne parle bien entendu que des principaux), c'est que Pandion ayant eu quatre fils, Aegée, Lycus, Pallas et Nisus, et ayant voulu partager l'Attique en quatre lots, la Mégaride échut à Nisus, le quatrième fils, qui y fonda Nisée. Suivant Philochore, le royaume de Nisus s'étendait depuis l'Isthme jusqu'à Pythium, mais Andron en recule les limites jusqu'à Eleusis et au champ Thriasien. Sur la distribution même des lots entre les quatre frères, fait très diversement exposé par les auteurs, qu'il nous suffise de citer le témoignage de Sophocle. Voici les propres paroles qu'il met dans la bouche d'Aegée :

«Mon père a décidé dans sa sagesse que j'irais prendre possession de l'Acté [ou rivage occidental de la contrée], tel est le lot qu'il m'a assigné à titre d'aîné ; [au second de ses fils], à Lycus, il a destiné [la côte opposée], le riant jardin qui regarde l'Eubée ; il a fait ensuite en faveur de Nisus, un domaine à part de tout le canton qui avoisine les roches de Soiron ; quant aux terres qui se prolongent vers le midi, elles ont été attribuées par lui au plus rude de ses enfants, père lui-même d'une race de géants, elles forment le lot de Pallas».

Or, ces différentes preuves n'établissent-elles pas que la Mégaride faisait anciennement partie de l'Attique ?

7. Mais après le retour des Héraclides et le partage du Péloponnèse qui intervint alors, beaucoup des anciens habitants, s'étant vu chasser par les conquérants et par les Doriens qui les accompagnaient, durent passer en Attique. Mélanthus, roi de Messène, était du nombre, et, comme il avait été vainqueur en combat singulier de Nanthus, chef des Béotiens, les Athéniens spontanément l'élurent pour leur roi. La population de l'Attique cependant s'était considérablement accrue par l'arrivée de tous ces émigrants, les Héraclides alors prirent peur, et, comme ils étaient d'ailleurs excités par les Péloponnésiens, par les Corinthiens surtout et les Messéniens, jaloux de l'Attique, les premiers pour raison de voisinage, les seconds parce que l'Attique avait alors pour roi Codrus, propre fils de Mélanthus, ils envahirent l'Attique à main armée. Vaincus en bataille rangée, ils durent évacuer le reste du pays, mais ils retinrent la Mégaride, y fondèrent la ville de Mégare, et, ayant transformé les habitants, tous Ioniens jusque-là, en une population dorienne, ils firent disparaître la stèle qui séparait naguère les possessions des Ioniens de celles des Péloponnésiens.

8. Malgré les nombreuses révolutions dont elle a eu à souffrir, la ville de Mégare est encore debout. On sait qu'elle possédait naguère jusqu'à une école philosophique, dite école de Mégare parce qu'elle remontait à Euclide, disciple de Socrate et mégarien de naissance, tout comme l'école d'Elée, qu'a illustrée, entre autres philosophes, Pyrrhon, remontait à Phédon l'éléate, autre disciple de Socrate, et l'école d'Erétrie à l'érétrien Ménédème. Le territoire de Mégare est, comme celui de l'Attique, d'une extrême stérilité ; il est, en effet, dans la plus grande partie de son étendue, couvert par les monts Onées, longue arête qui part des roches Scironides et ne se termine qu'à la Béotie et au Cithéron, formant ainsi la séparation entre la mer sur laquelle s'ouvre la port de Nisée et la mer [qui baigne Pagie] autrement dit la mer Alcyonide.

9. Dans le trajet de Nisée à la frontière de l'Attique, on rencontre cinq îlots qui précèdent Salamine. Cette dernière île, longue de 70 stades environ, d'autres disent de 80, contient une ville de même nom. La vieille ville, aujourd'hui déserte, était tournée vers Aegine et regardait par conséquent le midi : on connaît le vers d'Eschyle,

«Aegine regarde le point de l'horizon d'où souffle le Notus».

Mais la ville actuelle est située au fond d'un golfe sur une espèce de presqu'île qui de loin paraît appartenir à l'Attique. Salamine, dans l'antiquité, a porté différents noms, notamment ceux de Sciras et de Cychrea, empruntés aux mêmes héros que rappellent, d'une part, l'épithète de Scirade attribuée à Minerve, le nom de Scira donné à une petite localité d'Attique, la cérémonie religieuse dite de Sciros et le mois de Scirophorion, et, d'autre part, le serpent Cychridès, dont parle Hésiode, et qui, nourri d'abord par le héros Cychrée, fut chassé par Euryloque à cause des ravages qu'il exerçait dans l'île, et passa à Eleusis, où il fut recueilli par Cérès et devint le serviteur familier de la déesse. Salamine s'est encore appelée Pityussa, mais d'un des produits de son sol. Quant à son illustration, elle la doit et à ses anciens rois les Aeacides, à Ajax surtout, fils de Télamon, et à ce combat naval livré dans ses eaux où elle fut témoin de la victoire des Grecs sur Xerxès et de la fuite honteuse de ce prince. Disons pourtant qu'Aegine, tant à cause de sa proximité que de l'empressement avec lequel elle mit toute sa flotte au service des alliés, partage avec Salamine la gloire de ce mémorable événement. - Salamine a pour principal cours d'eau le Bocarus.

10. Cette île qui actuellement dépend d'Athènes avait été anciennement un sujet de vives contestations entre Athènes et Mégare. C'est même à l'occasion de cette querelle que Pisistrate, d'autres disent Solon, aurait dans le Catalogue des vaisseaux, immédiatement après le vers :

«Ajax avait amené de Salamine douze vaisseaux» (Il. II, 557),

inséré frauduleusement celui-ci :

«Il les vint ranger là où se tenaient les phalanges athéniennes»,

et cela dans le but d'user ultérieurement du témoignage d'Homère pour établir que l'île de Salamine, dès le principe, appartenait aux Athéniens. Mais les critiques n'ont pas admis ce vers que trop d'autres passages dans Homère contredisent. Comment expliquer en effet qu'ailleurs Ajax se trouve occuper l'extrémité de la ligne des vaisseaux, non plus avec les Athéniens, mais avec les Thessaliens de Protésilas :

«Là étaient les vaisseaux d'Ajax et ceux de Protésilas» (Ibid. XIII, 681) ;

qu'ailleurs encore, c'est-à-dire dans la Revue qu'il passe de l'armée des Grecs (Ibid. IV, 327), Agamemnon

«trouve le fils de Pétéus, Ménesthée, ce hardi dompteur de chevaux, debout et entouré des Athéniens, bouillants d'ardeur, et tout à côté le prudent Ulysse, guidant les bataillons céphalléniens»,

tandis qu'il s'était dirigé à l'opposite pour rencontrer Ajax et les Salaminiens :

«Il s'avance alors vers les deux Ajax» (Il. IV, 273),

et que là à côté d'eux il avait trouvé Idoménée :

«Idoménée venait après» (Ibid. III, 230),

Idoménée, notez bien, et non pas Ménesthée ? Du reste, s'il paraît avéré que les Athéniens ont voulu tirer parti de ce prétendu témoignage d'Homère, de leur côté les Mégariens passent pour leur avoir riposté par l'interpolation des deux vers suivants (Ibid. II, 557) :

«Ajax conduisait les vaisseaux de Salamine et ceux de Polichna, d'Aegirussa, de Nisaea et de Tripodes».

Tous ces lieux-là, en effet, appartiennent à la Mégaride. Seulement Tripodes s'appelle aujourd'hui Tripodiscium : l'agora actuelle de Mégare en est tout près.

11. De cette autre circonstance, que la prêtresse de Minerve Poliade, à qui il est interdit de jamais manger de fromage frais fait dans le pays et à qui pour cette raison l'on n'en sert jamais que d'étranger, mange pourtant volontiers du fromage de Salamine, quelques auteurs infèrent que Salamine a été de tout temps une terre étrangère par rapport à l'Attique, mais c'est mal raisonner. Comme on sert en effet à ladite prêtresse du fromage provenant d'autres îles qui dépendent, elles, notoirement de l'Attique, il est évident que, dans la pensée de ceux qui dans le principe instituèrent cet usage sacré, il suffisait qu'une denrée eût passé la mer pour être réputée de provenance étrangère. Néanmoins il paraît probable que Salamine avait commencé par former un Etat indépendant, tandis que Mégare faisait primitivement partie intégrante de l'Attique. - C'est sur le rivage qui fait face à Salamine que vient aboutir la frontière commune à la Mégaride et à l'Attique : deux montagnes connues sous le nom de Kerata en marquent l'extrémité.

12. Passé cette frontière, la ville d'Eleusis se présente la première, avec son temple de Cérès Eleusinienne et ce sêcos ou sanctuaire mystique, bâti sur un plan assez vaste pour pouvoir contenir autant de monde qu'un théâtre par le même Ictinus, qui, du temps que Périclès avait à Athènes la surintendance des travaux publics, y éleva dans l'Acropole en l'honneur de Minerve le temple du Parthénon. La ville d'Eleusis est au nombre des dèmes de l'Attique.

13. Le champ Thriasien, avec la plage et le dème de même nom, lui succède ; puis, après avoir dépassé la pointe d'Amphialé que domine une carrière de marbre, on arrive à ce détroit large à peine de deux stades où se fait habituellement la traversée entre la côte d'Attique et Salamine, et que Xerxès avait entrepris de combler quand il se vit prévenu par la bataille de Salamine et la dispersion de sa flotte. Ici près, sont les Pharmacusses, deux petites îles, dans la plus grande desquelles on montre un tombeau de Circé.

14. Au-dessus de cette partie du rivage est le mont Corydallus, avec le dème des Corydalléens ; puis viennent successivement le Phorônlimen, Psyttalie, îlot désert et rocheux qu'on a quelquefois appelé la taie du Pirée, une autre petite île tout à côté appelée Atalanté comme l'île située entre l'Eubée et la Locride, un troisième îlot (tout pareil celui-là à Psyttalie), enfin le Pirée, qui compte aussi parmi les dèmes de l'Attique, et, après le Pirée, Munychie.

15. Munychie est une colline qui s'avance dans la mer en forme de presqu'île, et qui se trouve percée à l'intérieur de cavernes et de galeries, les unes naturelles, les autres artificielles, mais pouvant toutes servir d'habitations. Trois ports à chenal étroit s'ouvrent au pied de ce promontoire. Par ses fortifications et par son plan général, Munychie anciennement ressemblait à la ville de Rhodes : elle comprenait dans son enceinte le Pirée et ses différents ports ou bassins, avec toutes leurs dépendances, avec le bel arsenal notamment qu'y a bâti Philon. C'était, comme on le voit, un établissement maritime en rapport avec l'importance de la flotte athénienne, Athènes, à cette époque, n'entretenant jamais moins de quatre cents vaisseaux. Au mur d'enceinte de Munychie venaient aboutir les skeles, longs murs tirés au cordeau depuis Athènes sur un espace de quarante stades, et destinés à relier cette ville au Pirée. Mais tant de guerres successives ont ruiné le mur d'enceinte et les fortifications de Munychie, et réduit le Pirée à n'être plus qu'une chétive bourgade dans le voisinage des ports et du temple de Jupiter Sauveur. Les stoïdes de ce temple cependant ont conservé quelques belles peintures, oeuvres d'artistes éminents, et l'hypaethre est encore décoré de quelques-unes de ses statues. En revanche, les longs murs ont eux-mêmes disparu : rasés une première fois par les Lacédémoniens, ils ont été définitivement démolis par la main des Romains, quand, après un long siège, Sylla eut emporté d'assaut le Pirée et l'Asty.

16. L'Asty ou ville proprement dite est un rocher qui s'élève du milieu de la plaine et qu'environnent de tous côtés des habitations. Au faîte même du rocher s'élève le sanctuaire de Minerve, composé et de l'ancien temple dit de Minerve Poliade, où brûle une lampe qui ne s'éteint jamais, et du Parthénon, construit par Ictinus et décoré de la statue de la déesse en ivoire, chef-d'oeuvre de Phidias. Mais ici, en présence de tout ce qui a été écrit de panégyriques, de dithyrambes, pour glorifier les merveilles d'Athènes, j'ai peur de me laisser aller à de trop longs développements qui risqueraient d'altérer les justes proportions de mon livre. Les paroles d'Hégésias me reviennent en mémoire : «Je découvre l'Acropole, et aussitôt je crois voir le colossal trident s'agiter devant moi ; j'aperçois Eleusis, et soudain l'enthousiasme mystique s'empare de mes sens. Là bas est le Léocorium ; ici près, le Théséum. Mais comment tout nommer, tout décrire, quand tout dans l'Attique rappelle les dieux qui l'ont choisie pour demeure et les héros qui furent les ancêtres des générations présentes ?» Effectivement, Hégésias se borne à indiquer un seul des monuments de l'Acropole, bien différent en cela de Polémon le Périégète, qui a consacré quatre livres rien qu'à l'énumération des pieuses offrandes que l'Acropole renferme ; et pour toutes les autres parties, soit d'Athènes, soit de l'Attique, son procédé est le même : il dit qu'Eleusis est l'un des cent soixante-dix, voire des cent soixante-quatorze dèmes qu'on prétend exister en Attique, mais il s'en tient là, sans nommer un seul dème de plus.

17. Et cependant à ces dèmes (sinon à tous, du moins au plus grand nombre) se rattachent maintes légendes sacrées, maints souvenirs historiques. Aphidna rappelle l'enlèvement d'Hélène par Thésée et les cruelles représailles des Dioscures après qu'ils eurent délivré leur soeur ; Marathon rappelle la grande bataille contre les Perses, et Rhamnus cette statue de Némésis due au ciseau de Diodote, d'autres disent d'Agoracrite de Paros, mais digne, à coup sûr, par sa perfection, par la justesse de ses proportions et, la beauté de ses lignes, de rivaliser avec les plus belles oeuvres de Phidias. D'autre part on se souvient que Decélie a servi de place d'armes aux Péloponnésiens pendant toute la guerre décélique, et que Phylé a été l'asile d'où Thrasybule a ramené les proscrits du parti populaire au Pirée et du Pirée à Athènes ; et nous pourrions citer encore maint autre dème dont le nom évoque ainsi des souvenirs historiques. Il y a plus, [chaque monument rappelle un mythe, une tradition,] le Léocorium a sa légende et le Théséum la sienne, et l'on peut en dire autant du Lycéum, voire de ce monument que la mort du roi qui l'avait dédié a laissé inachevé et qu'on nomme indifféremment l'Olympiéum ou l'Olympium. Bref, il en est de même de l'Académie et des Jardins des philosophes, de l'Odéon, du Poecile et de cette quantité de temples qu'on rencontre dans Athènes, et qui tous possèdent aujourd'hui encore des chefs-d'oeuvre des plus grands maîtres.

18. Mais ce qui allongerait bien davantage, ce serait de rechercher, parmi toutes les controverses des auteurs, quels ont été à partir de Cécrops les archégètes ou fondateurs successifs de l'illustre cité. On en peut juger en voyant combien de noms elle leur a empruntés, puisqu'elle s'est appelée tour à tour, à ce qu'on prétend, Actaea en mémoire d'Actaeon, Atthis et Attiké en mémoire d'Atthis, fille de ce Cranaüs qui, lui même, avait mérité que le nom de Cranai fût donné à l'ensemble des habitants de l'Attique, Mopsopia et Ionia en mémoire de Mopsopus et d'Ion, fils de Xuthus, Posidonia enfin et Athenae du nom de ses deux divinités tutélaires, sans compter que, comme il a été dit ci-dessus, les Pélasges paraissent s'être, dans leurs migrations, avancés jusqu'en Attique, et y avoir reçu des indigènes, en raison de leurs habitudes errantes et vagabondes, le nom de Pélarges.

19. Plus est vif, du reste, le sentiment d'intérêt et de curiosité qui s'attache aux beautés et illustrations d'un pays, plus celles-ci ont déjà provoqué de recherches et de controverses savantes, plus l'on s'expose aux sévérités de la critique si l'on s'écarte, en ce qui concerne ledit pays, de l'exactitude historique. Prenons un exemple : pourquoi, dans son Catalogue ou Dénombrement des fleuves, Callimaque trouve-t-il si ridicule qu'on ait osé nous montrer les jeunes Athéniennes allant puiser l'eau pure de l'Eridan, «c'est-à-dire une eau dont les bestiaux eux-mêmes ne voudraient pas ?» Aujourd'hui, l'eau de l'Eridan, au moins celle de ses sources (lesquelles sont situées en dehors de la porte de Diocharès, tout auprès du Lycée), passe pour être parfaitement pure et potable, et l'on avait même bâti naguère dans le voisinage de ces sources une fontaine qu'elles alimentaient abondamment d'excellente eau. Mais il en serait aujourd'hui autrement, qu'il n'y aurait rien d'étonnant qu'une eau eût été anciennement abondante et pure, pure au point d'être potable, et qu'avec le temps elle eût changé de nature. On n'en finirait pas, sans doute, si l'on voulait insister, comme nous venons de le faire, sur chaque détail en particulier, mais on ne peut cependant pas non plus tout passer sous silence, sans mentionner, ne fût-ce que sommairement, les faits principaux.

20. En conséquence, voici un court résumé emprunté à Philochore, que nous croyons devoir ajouter à ce qui précède. Comme l'Attique se trouvait exposée à la fois, du côté de la mer, aux descentes des Cariens, et, du côté de l'intérieur, aux courses des Béotiens ou Aones, Cécrops eut le premier l'idée de réunir toute la population du pays et d'en former douze villes. De ces douze villes, qui furent appelées Epacria, Decelia, Eleusis, Aphidna (ou, avec la forme du pluriel qu'on rencontre quelquefois, Aphidnae), Thoricus, Brauron, Cytherus, Sphettus, Cephisia..., Thésée, suivant la tradition, fit plus tard une seule et même cité qui est la ville actuelle. Gouvernés à l'origine par des rois, les Athéniens adoptèrent, avec le temps, le régime démocratique, et, bien que leur liberté ait eu à souffrir dans l'intervalle, soit des entreprises des tyrans tels que Pisistrate et ses fils, soit de l'établissement d'oligarchies violentes, telles que l'oligarchie des Quatre-Cents et celle des Trente tyrans que soutenaient les Lacédémoniens, en général, ils secouèrent assez facilement le joug qu'on leur avait imposé, et réussirent à maintenir leur constitution démocratique jusqu'à l'époque de la conquête romaine. Il est vrai que les rois de Macédoine durent les violenter quelque peu pour les amener à leur jurer obéissance, mais ils n'en respectèrent pas moins leur constitution dans ses traits essentiels. On a même prétendu que jamais Athènes n'avait été mieux administrée que pendant les dix années que dura le règne de Cassandre en Macédoine. Et, de fait, ce prince, qui, dans tout le reste, paraît avoir été plutôt porté à la tyrannie, témoigna aux Athéniens, une fois qu'ils eurent fait acte de soumission envers lui, une bienveillance particulière. C'est ainsi qu'il leur donna pour administrateur un des leurs, Démétrius de Phalère, disciple et ami de Théophraste, qui, loin de détruire à Athènes la constitution démocratique, s'employa au contraire à la restaurer, comme l'attestent les Mémoires qu'il a composés sur son administration. Mais, à la longue, la jalousie naturelle aux Athéniens et leur horreur de l'oligarchie reprirent le dessus, et, lorsque Cassandre vint à mourir, Démétrius fut forcé de s'enfuir en Egypte. Ses statues, au nombre de plus de trois cents, furent ren-versées par les insurgés et fondues : on aurait même été, disent certains historiens, jusqu'à en faire des pots de chambre. Athènes était donc encore en pleine possession de sa constitution démocratique, quand les Romains reçurent sa soumission ; eux aussi lui laissèrent son autonomie et sa liberté ; en revanche, après que la guerre contre Mithridate eut éclaté, elle dut subir les nouveaux tyrans qu'il plut au roi barbare de lui imposer, Aristion, notamment, le plus puissant et le plus violent de tous. Enfin Sylla, à la tête de l'armée romaine, reprit Athènes, il envoya Aristion au supplice et pardonna aux Athéniens, qui depuis vingt ans n'ont plus cessé de jouir d'une liberté complète, en même temps que de l'estime et de la considération des Romains.

21. Le premier dème qui se présente sur la côte après le Pirée est le dème des Phaléréens ; puis viennent ceux des Halimuses, des Aexonéens, des Alaeens-Aexoniques, des Anagyrases, suivis de ceux des Thoraeens, des Lamptréens, des Aegiliéens, des Anaphlystii et finalement des Azéniéens, ce dernier dème s'étendant jusqu'au cap Sunium. Dans cet intervalle, la côte projette différents caps, et d'abord, après le dème des Aexonéens, la longue pointe du Zoster ; puis, après le dème des Thoraeens, la pointe d'Astypalée. Chacun de ces promontoires fait face à une île ; le premier, à l'île Phabras ; le second, à l'île Elteüssa. Il y a aussi, juste à la hauteur du dème des Aexonéens, l'îe d'Hydrussa. Près d'Anaphlyste, maintenant, signalons le Panéum et le temple de Vénus Coliade, bâti en un endroit de la côte où, après la bataille de Salamine, vinrent échouer, dit-on, les derniers débris des vaisseaux des Perses. Ainsi se trouvait vérifié l'oracle d'Apollon :

«Et les femmes du Colias allumeront leur foyer avec le bois des rames».

En face des mêmes lieux, à une faible distance de la côte, se trouvent l'île Belbina et le Fossé de Patrocle. Mais en général tous ces îlots sont déserts.

22. Le cap Sunium doublé, on arrive à Sunium même, chef-lieu d'un dème très considérable, puis à Thoricus et à Potamus, qui donne son nom au dème des Potamii. Viennent ensuite Prasia, Stiria, Brauron, avec le temple de Diane Brauronie et [Halae Araphén]ides avec celui de Diane Tauropole, puis Myrrhinus, Probalinthus et Marathon, où Miltiade extermina l'armée persane commandée par Datis, avant d'avoir été rejoint par les Spartiates que retenait l'attente de la pleine lune. C'est aussi à Marathon que la Fable a placé le théâtre des ravages de ce taureau furieux qui tomba sous les coups de Thésée. Passé Marathon, on arrive à Tricorynthus, puis à Rhamnus, où Némésis a ce fameux temple ; enfin, à Psaphis, dépendance d'Orope. Ici près doit être le mantéum ou sanctuaire prophétique d'Amphiaraüs, toujours fort révéré des populations, et qui s'élève, dit-on, juste à l'endroit où Amphiaraüs fuyant vit

«Le sol thébain, ce sol poudreux, s'ouvrir sous ses pas pour l'engloutir, lui, ses armes et son char».

Ainsi parle Sophocle. Bâtie comme elle est sur la frontière même de l'Attique et de la Béotie, Orope a été naturellement un sujet de fréquentes contestations entre les deux pays. La partie de la côte que nous venons de décrire présente, en face de Thoricus et de Sunium, une île déserte, d'aspect très âpre et de forme allongée, pouvant bien mesurer soixante stades : c'est l'île Héléné, la même, à ce que prétendent certains auteurs, qu'Homère a voulu désigner dans ce passage de l'entretien de Pâris et d'Hélène (Il. III, 443) :

«Non, même dans ce premier moment d'ivresse, quand, fuyant avec toi sur mon vaisseau rapide
loin de la riante Lacédémone, j'atteignis file de Cranaé, et qu'il me fut donné de jouir enfin de ta beauté, de ton amour...».

On conçoit en effet qu'en souvenir de la première union des deux amants on ait appelé Héléné la Cranaé d'Homère. Immédiatement après Héléné, l'Eubée commence à border la côte de l'Attique. Etroite et longue comme Héléné, cette île s'étend aussi dans le sens de la longueur du continent. Le trajet par mer du cap Sunium à la pointe méridionale de l'Eubée, autrement dit au cap Leucé Acté, est de 300 stades. [Mais nous n'ajouterons rien pour le moment] au sujet de l'Eubée, [comptant donner plus loin, de cette île, une description spéciale.] Quant aux dèmes de l'intérieur de l'Attique, ils sont si nombreux qu'il serait en vérité par trop long de les énumérer tous.

23. Des différents sommets de l'Attique les plus renommés sont l'Hymette, le Brilesse et le Lycabette, auxquels on peut joindre le Parnès et le Corydalle. Les plus belles carrières de marbre, c'est-à-dire celles qui donnent le marbre dit hymettien et le marbre pentélique, sont dans le voisinage même d'Athènes. L'Hymette, comme on sait, donne aussi d'excellent miel. Mais les mines d'argent de l'Attique, qui naguère étaient très productives, se trouvent aujourd'hui complétement épuisées ; le rendement dans ces derniers temps en était même si faible, si peu en rapport avec le travail et la dépense, que les fermiers ont eu l'idée de remettre à la fonte les déblais et les scories des premières exploitations, et ont réussi ainsi à extraire encore une certaine quantité d'argent pur, tant les Anciens étaient inhabiles à traiter le minerai. Il est remarquable que le miel des cantons où sont les mines d'argent est aussi supérieur au miel du reste de l'Attique, que celui-ci l'est au miel des autres pays. On le connaît sous le nom de miel akapniste, qui rappelle le procédé employé pour le recueillir.

24. Passons aux fleuves ou cours d'eau de l'Attique. Le Céphise, après avoir pris sa source dans le dème des Trinéméens, traverse la plaine où sont les bourgs de Géphyra et des Géphyrismes, coupe ensuite les skèles ou longs murs qui relient Athènes au Pirée, et vient finir son cours sur le territoire de Phalère. Véritable torrent pendant tout le reste de l'année, le Céphise en été est complétement dépourvu d'eau. Telle est aussi, et d'une façon encore plus marquée, la nature de l'Ilissus, qu'on voit déboucher à la mer dans le même endroit du rivage que le Céphise, mais qui vient d'un point opposé de la ville, à savoir des terrains situés au-dessus de l'Agora et du Lycée. C'est là, en effet, qu'est la source de l'Ilissus si poétiquement décrite dans le Phèdre de Platon.

Ici s'arrêtera notre description de l'Attique.

suivant