Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE TREIZE CHAPITRE I (1 à 30)

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE DOUZE CHAPITRE VIII - LIVRE TREIZE CHAPITRE UN (SUITE)

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΓ' 

 

LIVRE XIII

livre I - livre II - livre III - livre IV - livre VII - livre X - livre XI

 

précédent

[1] Μέχρι μὲν δεῦρο ἀφωρίσθω τὰ περὶ τῆς Φρυγίας ἐπανιόντες δὲ πάλιν ἐπὶ τὴν Προποντίδα καὶ τὴν ἐφεξῆς τῷ Αἰσήπῳ παραλίαν τὴν αὐτὴν τῆς περιοδείας τάξιν ἀποδώσομεν. Ἔστι δὲ Τρῳὰς πρώτη τῆς παραλίας ταύτης, ἧς τὸ πολυθρύλητον καίπερ ἐν ἐρειπίοις καὶ ἐν ἐρημίᾳ λειπομένης ὅμως πολυλογίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν παρέχει τῇ γραφῇ. Πρὸς τοῦτο δὲ συγγνώμης δεῖ καὶ παρακλήσεως, ὅπως τὴν αἰτίαν τοῦ μήκους μὴ ἡμῖν μᾶλλον ἀνάπτωσιν οἱ ἐντυγχάνοντες ἢ τοῖς σφόδρα ποθοῦσι τὴν τῶν ἐνδόξων καὶ παλαιῶν γνῶσιν· προσλαμβάνει δὲ τῷ μήκει καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἐποικησάντων τὴν χώραν Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων, καὶ οἱ συγγραφεῖς οὐχὶ τὰ αὐτὰ γράφοντες περὶ τῶν αὐτῶν οὐδὲ σαφῶς πάντα· ὧν ἐν τοῖς πρώτοις ἐστὶν Ὅμηρος εἰκάζειν περὶ τῶν πλείστων παρέχων. Δεῖ δὲ καὶ τὰ τούτου διαιτᾶν καὶ τὰ τῶν ἄλλων ὑπογράψαντας πρότερον ἐν κεφαλαίῳ τὴν τῶν τόπων φύσιν.

[2] Ἀπὸ δὴ τῆς Κυζικηνῆς καὶ τῶν περὶ Αἴσηπον τόπων καὶ Γράνικον μέχρι Ἀβύδου καὶ Σηστοῦ τὴν τῆς Προποντίδος παραλίαν εἶναι συμβαίνει, ἀπὸ δὲ Ἀβύδου μέχρι Λεκτοῦ τὰ περὶ Ἴλιον καὶ Τένεδον καὶ Ἀλεξάνδρειαν τὴν Τρῳάδα· πάντων δὴ τούτων ὑπέρκειται ἡ Ἴδη τὸ ὄρος μέχρι Λεκτοῦ καθήκουσα· ἀπὸ Λεκτοῦ δὲ μέχρι Καΐκου ποταμοῦ καὶ τῶν Κανῶν λεγομένων ἔστι τὰ περὶ Ἄσσον καὶ Ἀδραμύττιον καὶ Ἀταρνέα καὶ Πιτάνην καὶ τὸν Ἐλαϊτικὸν κόλπον· οἷς πᾶσιν ἀντιπαρήκει ἡ τῶν Λεσβίων νῆσος· εἶθ´ ἑξῆς τὰ περὶ Κύμην μέχρι Ἕρμου καὶ Φωκαίας, ἥπερ ἀρχὴ μὲν τῆς Ἰωνίας ἐστὶ πέρας δὲ τῆς Αἰολίδος.

[3] Τοιούτων δὲ τῶν τόπων ὄντων ὁ μὲν ποιητὴς ἀπὸ τῶν περὶ Αἴσηπον τόπων καὶ τῶν περὶ τὴν νῦν Κυζικηνὴν χώραν ὑπαγορεύει μάλιστα τοὺς Τρῶας ἄρξαι μέχρι τοῦ Καΐκου ποταμοῦ διῃρημένους κατὰ δυναστείας εἰς ὀκτὼ μερίδας ἢ καὶ ἐννέα· τὸ δὲ τῶν ἄλλων ἐπικούρων πλῆθος ἐν τοῖς συμμάχοις διαριθμεῖται.
Οἱ δ´ ὕστερον τοὺς ὅρους οὐ τοὺς αὐτοὺς λέγουσι καὶ τοῖς ὀνόμασι χρῶνται διηλλαγμένως, διαιρέσεις νέμοντες πλείους. Μάλιστα δὲ αἱ τῶν Ἑλλήνων ἀποικίαι παρεσχήκασι λόγον· ἧττον μὲν ἡ Ἰωνική (πλείονι γὰρ διέστηκε τῆς Τρῳάδος), ἡ δὲ τῶν Αἰολέων παντάπασι· καθ´ ὅλην γὰρ ἐσκεδάσθη ἀπὸ τῆς Κυζικηνῆς μέχρι τοῦ Καΐκου καὶ ἐπέλαβεν ἔτι πλέον, τὴν μεταξὺ τοῦ Καΐκου καὶ τοῦ Ἕρμου ποταμοῦ.

τέτταρσι γὰρ δὴ γενεαῖς πρεσβυτέραν φασὶ τὴν Αἰολικὴν ἀποικίαν τῆς Ἰωνικῆς, διατριβὰς δὲ λαβεῖν καὶ χρόνους μακροτέρους. Ὀρέστην μὲν γὰρ ἄρξαι τοῦ στόλου, τούτου δ´ ἐν Ἀρκαδίᾳ τελευτήσαντος τὸν βίον διαδέξασθαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ Πενθίλον, καὶ προελθεῖν μέχρι Θρᾴκης ἑξήκοντα ἔτεσι τῶν Τρωικῶν ὕστερον, ὑπ´ αὐτὴν τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν εἰς Πελοπόννησον κάθοδον· εἶτ´ Ἀρχέλαον υἱὸν ἐκείνου περαιῶσαι τὸν Αἰολικὸν στόλον εἰς τὴν νῦν Κυζικηνὴν τὴν περὶ τὸ Δασκύλιον· Γρᾶν δὲ τὸν υἱὸν τούτου τὸν νεώτατον προελθόντα μέχρι τοῦ Γρανίκου ποταμοῦ καὶ παρεσκευασμένον ἄμεινον περαιῶσαι τὸ πλέον τῆς στρατιᾶς εἰς Λέσβον καὶ κατασχεῖν αὐτήν· Κλεύην δὲ τὸν Δώρου καὶ Μαλαόν, καὶ αὐτοὺς ἀπογόνους ὄντας Ἀγαμέμνονος, συναγαγεῖν μὲν τὴν στρατιὰν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον καθ´ ὃν καὶ Πενθίλος, ἀλλὰ τὸν μὲν τοῦ Πενθίλου στόλον φθῆναι περαιωθέντα ἐκ τῆς Θρᾴκης εἰς τὴν Ἀσίαν, τούτους δὲ περὶ τὴν Λοκρίδα καὶ τὸ Φρίκιον ὄρος διατρῖψαι πολὺν χρόνον, ὕστερον δὲ διαβάντας κτίσαι τὴν Κύμην τὴν Φρικωνίδα κληθεῖσαν ἀπὸ τοῦ Λοκρικοῦ ὄρους.

[4] Τῶν Αἰολέων τοίνυν καθ´ ὅλην σκεδασθέντων τὴν χώραν, ἣν ἔφαμεν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λέγεσθαι Τρωικήν, οἱ ὕστερον οἱ μὲν πᾶσαν Αἰολίδα προσαγορεύουσιν οἱ δὲ μέρος, καὶ Τροίαν οἱ μὲν ὅλην οἱ δὲ μέρος αὐτῆς, οὐδὲν ὅλως ἀλλήλοις ὁμολογοῦντες. Εὐθὺς γὰρ ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν Προποντίδα τόπων ὁ μὲν Ὅμηρος ἀπὸ Αἰσήπου τὴν ἀρχὴν ποιεῖται τῆς Τρῳάδος, Εὔδοξος δὲ ἀπὸ Πριάπου καὶ Ἀρτάκης τοῦ ἐν τῇ Κυζικηνῶν νήσῳ χωρίου ἀνταίροντος τῷ Πριάπῳ, συστέλλων ἐπ´ ἔλαττον τοὺς ὅρους, Δαμάστης δ´ ἔτι μᾶλλον συστέλλει ἀπὸ Παρίου· καὶ γὰρ οὗτος μὲν ἕως Λεκτοῦ προάγει, ἄλλοι δ´ ἄλλως· Χάρων δ´ ὁ Λαμψακηνὸς τριακοσίους ἄλλους ἀφαιρεῖ σταδίους, ἀπὸ Πρακτίου ἀρχόμενος (τοσοῦτοι γάρ εἰσιν ἀπὸ Παρίου εἰς Πράκτιον), ἕως μέντοι Ἀτραμυττίου πρόεισι· Σκύλαξ δὲ ὁ Καρυανδεὺς ἀπὸ Ἀβύδου ἄρχεται· ὁμοίως δὲ τὴν Αἰολίδα Ἔφορος μὲν λέγει ἀπὸ Ἀβύδου μέχρι Κύμης, ἄλλοι δ´ ἄλλως.

[5] Τοπογραφεῖ δὲ κάλλιστα τὴν ὄντως λεγομένην Τροίαν ἡ τῆς Ἴδης θέσις, ὄρους ὑψηλοῦ βλέποντος πρὸς δύσιν καὶ τὴν ταύτῃ θάλατταν, μικρὰ δ´ ἐπιστρέφοντος καὶ πρὸς ἄρκτον καὶ τὴν ταύτῃ παραλίαν. Ἔστι δὲ αὕτη μὲν τῆς Προποντίδος ἀπὸ τῶν περὶ Ἄβυδον στενῶν ἐπὶ τὸν Αἴσηπον καὶ τὴν Κυζικηνήν· ἡ δ´ ἑσπερία θάλαττα ὅ τε Ἑλλήσποντός ἐστιν ὁ ἔξω καὶ τὸ Αἰγαῖον πέλαγος. Πολλοὺς δ´ ἔχουσα πρόποδας ἡ Ἴδη καὶ σκολοπενδρώδης οὖσα τὸ σχῆμα ἐσχάτοις ἀφορίζεται τούτοις, τῷ τε περὶ τὴν Ζέλειαν ἀκρωτηρίῳ καὶ τῷ καλουμένῳ Λεκτῷ, τῷ μὲν τελευτῶντι εἰς τὴν μεσόγαιαν μικρὸν ὑπὲρ τῆς Κυζικηνῆς (καὶ δὴ καὶ ἔστι νῦνἡ Ζέλεια τῶν Κυζικηνῶν)· τὸ δὲ Λεκτὸν εἰς τὸ πέλαγος καθήκει τὸ Αἰγαῖον ἐν παράπλῳ κείμενον τοῖς ἐκΤενέδου πλέουσιν εἰς Λέσβον.

Ἴδην δ´ ἵκανον πολυπίδακα μητέρα θηρῶν,
Λεκτὸν ὅθι πρῶτον λιπέτην ἅλα

Ὕπνος καὶ Ἥρα, τοῖς οὖσιν οἰκείως τοῦ ποιητοῦ φράζοντος τὸ Λεκτόν· καὶ γὰρ ὅτι τῆς Ἴδης ἐστὶ τὸ Λεκτὸν καὶ διότι πρώτη ἀπόβασις ἐκ θαλάττης αὕτη τοῖς ἐπὶ τὴν Ἴδην ἀνιοῦσιν, εἴρηκεν ὀρθῶς. Τοὺς δὴ πρόποδας τοὺς ἐσχάτους ἐφ´ ἑκάτερα φράζων οὕτως τὸ Λεκτὸν καὶ τὴν Ζέλειαν, οἰκείως τούτων ἀκρώρειαν ἀφορίζει Γάργαρον, ἄκρον λέγων· καὶ γὰρ καὶ νῦν Γάργαρον ἐν τοῖς ἄνω μέρεσι τῆς Ἴδης δείκνυται τόπος, ἀφ´ οὗ τὰ νῦν Γάργαρα πόλις Αἰολική. Ἐντὸς μὲν οὖν τῆς Ζελείας καὶ τοῦ Λεκτοῦ πρῶτά ἐστιν ἀπὸ τῆς Προποντίδος ἀρξαμένοις {τὰ} μέχρι τῶν κατ´ Ἄβυδον στενῶν, εἶτ´ ἔξω τῆς Προποντίδος τὰ μέχρι Λεκτοῦ.

[6] Κάμψαντι δὲ τὸ Λεκτὸν ἀναχεῖται κόλπος μέγας, ὃν ἡ Ἴδη ποιεῖ πρὸς τὴν ἤπειρον ἀποχωροῦσα ἀπὸ τοῦ Λεκτοῦ, καὶ αἱ Κάναι, τὸ ἐκ θατέρου μέρους ἀντικείμενον ἀκρωτήριον τῷ Λεκτῷ· καλοῦσι δ´ οἱ μὲν Ἰδαῖον κόλπον, οἱ δ´ Ἀδραμυττηνόν. Ἐν τούτῳ δὲ αἱ τῶν Αἰολέων πόλεις μέχρι τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ἕρμου, καθάπερ εἰρήκαμεν. Εἴρηται δὲ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ὅτι τοῖς ἐκ Βυζαντίου πλέουσι πρὸς νότον ἐπ´ εὐθείας ἐστὶν ὁ πλοῦς, πρῶτον ἐπὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον διὰ μέσης τῆς Προποντίδος, ἔπειτα * τῆς παραλίας τῆς Ἀσίας μέχρι Καρίας. Ταύτην δὴ φυλάττοντας χρὴ τὴν ὑπόθεσιν ἀκούειν τῶν ἑξῆς, κἂν λέγωμεν κόλπους τινὰς ἐν τῇ παραλίᾳ, τάς τε ἄκρας δεῖ νοεῖν τὰς ποιούσας αὐτοὺς ἐπὶ τῆς αὐτῆς γραμμῆς κειμένας ὥσπερ τινὸς μεσημβρινῆς.

[7] Ἐκ δὴ τῶν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένων εἰκάζουσιν οἱ φροντίσαντες περὶ τούτων πλέον τι, πᾶσαν τὴν παραλίαν ταύτην ὑπὸ τοῖς Τρωσὶ γεγονέναι, διῃρημένην μὲν εἰς δυναστείας ἐννέα, ὑπὸ δὲ τῷ Πριάμῳ τεταγμένην κατὰ τὸν Ἰλιακὸν πόλεμον καὶ λεγομένην Τροίαν· δῆλον δὲ ἐκ τῶν κατὰ μέρος. Οἱ γὰρ περὶ τὸν Ἀχιλλέα τειχήρεις ὁρῶντες τοὺς Ἰλιέας κατ´ ἀρχάς, ἔξω ποιεῖσθαι τὸν πόλεμον ἐπεχείρησαν καὶ περιιόντες ἀφαιρεῖσθαι τὰ κύκλῳ

Δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ´ ἀνθρώπων,
πεζὸς δ´ ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον.

Τροίαν γὰρ λέγει τὴν πεπορθημένην ἤπειρον· πεπόρθηται δὲ σὺν ἄλλοις τόποις καὶ τὰ ἀντικείμενα τῇ Λέσβῳ τὰ περὶ Θήβην καὶ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον τὴν τῶν Λελέγων καὶ ἔτι ἡ τοῦ Εὐρυπύλου τοῦ Τηλέφου παιδός

Ἀλλ´ οἷον τὸν Τηλεφίδην κατενήρατο χαλκῷ

ὁ Νεοπτόλεμος

Ἥρω Εὐρύπυλον.

Ταῦτα δὴ πεπορθῆσθαι λέγει καὶ αὐτὴν τὴν Λέσβον

Ὅτε Λέσβον ἐυκτιμένην ἕλεν αὐτός.

Καὶ

Πέρσε δὲ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον.

Καὶ

Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης.

Ἐκ μὲν Λυρνησσοῦ ἡ Βρισηὶς ἑάλω

Τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο.

Ἧς ἐν τῇ ἁλώσει τὸν Μύνητα πεσεῖν φησιν, ὡς ἡ Βρισηὶς θρηνοῦσα τὸν Πάτροκλον δηλοῖ

Οὐδὲ μὲν οὐδέ μ´ ἔασκες, ὅτ´ ἄνδρ´ ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ἔκτεινεν, πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος,
κλαίειν.

Ἐμφαίνει γὰρ τὴν Λυρνησσὸν λέγων „πόλιν θείοιο Μύνητος, ὡς ἂν δυναστευομένην ὑπ´ αὐτοῦ, καὶ ἐνταῦθα πεσεῖν αὐτὸν μαχόμενον. Ἐκ δὲ τῆς Θήβης ἡ Χρυσηὶς ἐλήφθη

ᾨχόμεθ´ ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος.

Ἐκ δὲ τῶν ἀχθέντων ἐκεῖθεν φησὶν εἶναι τὴν Χρυσηίδα.

Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος,
Ἠετίων, ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ,
Θήβῃ ὑποπλακίῃ, Κιλίκεσς´ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων.

Δευτέρα

οὖν αὕτη δυναστεία Τρωικὴ μετὰ τὴν ὑπὸ Μύνητι. Οἰκείως δὲ τούτοις καὶ τὸ ὑπὸ τῆς Ἀνδρομάχης λεχθὲν οὕτως

Ἕκτορ, ἐγὼ δύστηνος· ἰῇ ἄρα γεινόμεθ´ αἴσῃ
ἀμφότεροι, σὺ μὲν ἐν Τροίῃ Πριάμου ἐνὶ οἴκῳ,
αὐτὰρ ἐγὼ Θήβῃσιν,

οὐκ οἴονται δεῖν ἐξ εὐθείας ἀκούειν, ἀλλὰ καθ´ ὑπερβατόν „ἀμφότεροι ἐν Τροίῃ, σὺ μὲν

Πριάμου ἐνὶ οἴκῳ,
αὐτὰρ ἐγὼ Θήβῃσι.

Τρίτη δ´ ἐστὶν ἡ τῶν Λελέγων, καὶ αὕτη Τρωική,

Ἄλτεω, ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει.

Οὗ τῇ θυγατρὶ συνελθὼν Πρίαμος γεννᾷ τὸν Λυκάονα καὶ Πολύδωρον. Καὶ μὴν οἵ γε ὑπὸ τῷ Ἕκτορι ἐν τῷ καταλόγῳ ταττόμενοι λέγονται Τρῶες

Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ.

Εἶθ´ οἱ ὑπὸ τῷ Αἰνείᾳ

Δαρδανίων αὖτ´ ἦρχεν ἐὺς πάις Ἀγχίσαο

καὶ οὗτοι Τρῶες· φησὶ γοῦν

Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε.

Εἶθ´ οἱ ὑπὸ Πανδάρῳ Λύκιοι, οὓς καὶ αὐτοὺς καλεῖ Τρῶας·

Οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης,
Ἀφνειοί, πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο,
Τρῶες· τῶν αὖτ´ ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός,
Πάνδαρος.

Ἕκτη δ´ αὕτη δυναστεία. Καὶ μὴν οἵ γε μεταξὺ τοῦ Αἰσήπου καὶ Ἀβύδου Τρῶες· ὑπὸ μὲν γὰρ τῷ Ἀσίῳ ἐστὶ τὰ περὶ Ἄβυδον

Οἳ δ´ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο,
καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην,
τῶν αὖθ´ Ὑρτακίδης ἦρχ´ Ἄσιος.

Ἀλλ´ ἐν Ἀβύδῳ μὲν υἱὸς τοῦ Πριάμου διέτριβεν, ἵππους νέμων, πατρῴας δηλονότι

Ἀλλ´ υἱὸν Πριάμοιο νόθον βάλε Δημοκόωντα,
ὅς οἱ Ἀβυδόθεν ἦλθε παρ´ ἵππων ὠκειάων.

Ἐν δὲ Περκώτῃ υἱὸς Ἱκετάονος ἐβουνόμει οὐκ ἀλλοτρίας οὐδ´ οὗτος βοῦς

Πρῶτον δ´ Ἱκεταονίδην ἐνένιπεν,
ἴφθιμον Μελάνιππον· ὁ δ´ ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς
βόσκ´ ἐν Περκώτῃ.

Ὥστε καὶ αὕτη ἂν εἴη Τρῳὰς καὶ ἡ ἐφεξῆς ἕως Ἀδραστείας· ἦρχον γὰρ αὐτῆς

Ὑἷε δύω Μέροπος Περκωσίου.

Πάντες μὲν δὴ Τρῶες οἱ ἀπὸ Ἀβύδου μέχρι Ἀδραστείας, δίχα μέντοι διῃρημένοι, οἱ μὲν ὑπὸ τῷ Ἀσίῳ οἱ δ´ ὑπὸ τοῖς Μεροπίδαις· καθάπερ καὶ ἡ τῶν Κιλίκων διττή, ἡ μὲν Θηβαϊκὴ ἡ δὲ Λυρνησσίς· ἐν αὐτῇ δ´ ἂν λεχθείη ἡ ὑπὸ Εὐρυπύλῳ ἐφεξῆς οὖσα τῇ Λυρνησσίδι. Ὅτι δὲ τούτων ἁπάντων ἦρχεν ὁ Πρίαμος οἱ τοῦ Ἀχιλλέως λόγοι πρὸς τὸν Πρίαμον σαφῶς ἐμφανίζουσι

Καί σε, γέρον, τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι,
ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος πόλις ἐντὸς ἐέργει,
καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων.

[8] Τότε μὲν οὖν τοιαῦτα ὑπῆρχεν, ὕστερον δὲ ἠκολούθησαν μεταβολαὶ παντοῖαι. Τὰ μὲν γὰρ περὶ Κύζικον Φρύγες ἐπῴκησαν ἕως Πρακτίου, τὰ δὲ περὶ Ἄβυδον Θρᾷκες· ἔτι δὲ πρότερον τούτων ἀμφοῖν Βέβρυκες καὶ Δρύοπες· τὰ δ´ ἑξῆς Τρῆρες, καὶ οὗτοι Θρᾷκες· τὸ δὲ Θήβης πεδίον Λυδοί, οἱ τότε Μῄονες, καὶ Μυσῶν οἱ περιγενόμενοι τῶν ὑπὸ Τηλέφῳ πρότερον καὶ Τεύθραντι. Οὕτω δὴ τοῦ ποιητοῦ τὴν Αἰολίδα καὶ τὴν Τροίαν εἰς ἓν συντιθέντος, καὶ τῶν Αἰολέων τὴν ἀπὸ τοῦ Ἕρμου πᾶσαν μέχρι τῆς κατὰ Κύζικον παραλίας κατασχόντων καὶ πόλεις κτισάντων, οὐδ´ ἂν ἡμεῖς ἀτόπως περιοδεύσαιμεν, εἰς ταὐτὸ συντιθέντες τήν τε Αἰολίδα νῦν ἰδίως λεγομένην τὴν ἀπὸ τοῦ Ἕρμου μέχρι Λεκτοῦ καὶ τὴν ἐφεξῆς μέχρι τοῦ Αἰσήπου. Ἐν γὰρ τοῖς καθ´ ἕκαστα διακρινοῦμεν πάλιν, παρατιθέντες ἅμα τοῖς νῦν οὖσι τὰ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ καὶ τῶν ἄλλων λεγόμενα.

[9] Ἔστιν οὖν μετὰ τὴν τῶν Κυζικηνῶν πόλιν καὶ τὸν Αἴσηπον ἀρχὴ τῆς Τρῳάδος καθ´ Ὅμηρον. Λέγει δ´ ἐκεῖνος μὲν οὕτω περὶ αὐτῆς

Οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης
Ἀφνειοί, πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο,
Τρῶες· τῶν αὖθ´ ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός,
Πάνδαρος.

Τούτους δὲ ἐκάλει καὶ Λυκίους· Ἀφνειοὺς δὲ ἀπὸ τῆς Ἀφνίτιδος νομίζουσι λίμνης· καὶ γὰρ οὕτω καλεῖται ἡ Δασκυλῖτις.

[10] Ἡ μὲν δὴ Ζέλεια ἐν τῇ παρωρείᾳ τῇ ὑστάτῃ τῆς Ἴδης ἔστιν, ἀπέχουσα Κυζίκου μὲν σταδίους ἐνενήκοντα καὶ ἑκατόν, τῆς δ´ ἐγγυτάτω θαλάττης καθ´ ἣν ἐκδίδωσιν Αἴσηπος ὅσον ὀγδοήκοντα. Ἐπιμερίζει δὲ συνεχῶς τὰ κατὰ τὴν μετὰ τὸν Αἴσηπον

Οἳ δ´ Ἀδρήστειάν τ´ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ,
καὶ Πιτύαν εἶχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ,
τῶν ἦρχ´ Ἄδρηστός τε καὶ Ἄμφιος λινοθώρηξ,
υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου.

Ταῦτα δὲ τὰ χωρία τῇ Ζελείᾳ μὲν ὑποπέπτωκεν, ἔχουσι δὲ Κυζικηνοί τε καὶ Πριαπηνοὶ μέχρι καὶ τῆς παραλίας. Περὶ μὲν οὖν τὴν Ζέλειαν ὁ Τάρσιος ἔστι ποταμός, εἴκοσιν ἔχων διαβάσεις τῇ αὐτῇ ὁδῷ, καθάπερ ὁ Ἑπτάπορος, ὅν φησιν ὁ ποιητής.

[11] Ὑπὲρ δὲ τῆς ἐκβολῆς τοῦ Αἰσήπου σχεδόν τι --- σταδίοις κολωνὸς ἔστιν, ἐφ´ ᾧ τάφος δείκνυται Μέμνονος τοῦ Τιθωνοῦ· πλησίον δ´ ἔστι καὶ ἡ Μέμνονος κώμη. Τοῦ δὲ Αἰσήπου καὶ τοῦ Πριάπου μεταξὺ ὁ Γράνικος ῥεῖ τὰ πολλὰ δι´ Ἀδραστείας πεδίου, ἐφ´ ᾧ Ἀλέξανδρος τοὺς Δαρείου σατράπας ἀνὰ κράτος ἐνίκησε συμβαλών, καὶ πᾶσαν τὴν ἐντὸς τοῦ Ταύρου καὶ τοῦ Εὐφράτου παρέλαβεν. Ἐπὶ δὲ Γρανίκῳ πόλις ἦν Σιδήνη χώραν ἔχουσα πολλὴν ὁμώνυμον, κατέσπασται δὲ νῦν. Ἐν δὲ τῇ μεθορίᾳ τῆς Κυζικηνῆς καὶ τῆς Πριαπηνῆς ἔστι τὰ Ἁρπάγια τόπος, ἐξ οὗ τὸν Γανυμήδην μυθεύουσιν ἡρπάχθαι· ἄλλοι δὲ περὶ Δαρδάνιον ἄκραν πλησίον Δαρδάνου.

[12] Πρίαπος δ´ ἔστι πόλις ἐπὶ θαλάττῃ καὶ λιμήν· κτίσμα δ´ οἱ μὲν Μιλησίων φασίν, οἵπερ καὶ Ἄβυδον καὶ Προκόννησον συνῴκισαν κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν, οἱ δὲ Κυζικηνῶν· ἐπώνυμος δ´ ἐστὶ τοῦ Πριάπου τιμωμένου παρ´ αὐτοῖς, εἴτ´ ἐξ Ὀρνεῶν τῶν περὶ Κόρινθον μετενηνεγμένου τοῦ ἱεροῦ, εἴτε τῷ λέγεσθαι Διονύσου καὶ νύμφης τὸν θεὸν ὁρμησάντων ἐπὶ τὸ τιμᾶν αὐτὸν τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδὴ σφόδρα εὐάμπελός ἐστιν ἡ χώρα καὶ αὕτη καὶ {ἡ} ἐφεξῆς ὅμορος, ἥ τε τῶν Παριανῶν καὶ ἡ τῶν Λαμψακηνῶν· ὁ γοῦν Ξέρξης τῷ Θεμιστοκλεῖ εἰς οἶνον ἔδωκε τὴν Λάμψακον. Ἀπεδείχθη δὲ θεὸς οὗτος ὑπὸ τῶν νεωτέρων· οὐδὲ γὰρ Ἡσίοδος οἶδε Πρίαπον, ἀλλ´ ἔοικε τοῖς Ἀττικοῖς Ὀρθάνῃ καὶ Κονισάλῳ καὶ Τύχωνι καὶ τοῖς τοιούτοις.

[13] Ἐκαλεῖτο δ´ ἡ χώρα αὕτη Ἀδράστεια καὶ Ἀδραστείας πεδίον, κατὰ ἔθος τι οὕτω λεγόντων τὸ αὐτὸ χωρίον διττῶς, ὡς καὶ Θήβην καὶ Θήβης πεδίον, καὶ Μυγδονίαν καὶ Μυγδονίας πεδίον. Φησὶ δὲ Καλλισθένης ἀπὸ Ἀδράστου βασιλέως, ὃς πρῶτος Νεμέσεως ἱερὸν ἱδρύσατο, καλεῖσθαι Ἀδράστειαν. Ἡ μὲν οὖν πόλις μεταξὺ Πριάπου καὶ Παρίου, ἔχουσα ὑποκείμενον πεδίον ὁμώνυμον, ἐν ᾧ καὶ μαντεῖον ἦν Ἀπόλλωνος Ἀκταίου καὶ Ἀρτέμιδος κατὰ τὴν * Πυκάτην· εἰς δὲ Πάριον μετηνέχθη πᾶσα ἡ κατασκευὴ καὶ λιθεία κατασπασθέντος τοῦ ἱεροῦ, καὶ ᾠκοδομήθη ἐν τῷ Παρίῳ βωμὸς, Ἑρμοκρέοντος ἔργον, πολλῆς μνήμης ἄξιον κατά τε μέγεθος καὶ κάλλος· τὸ δὲ μαντεῖον ἐξελείφθη, καθάπερ καὶ τὸ ἐν Ζελείᾳ. Ἐνταῦθα μὲν οὖν οὐδὲν ἱερὸν Ἀδραστείας δείκνυται, οὐδὲ δὴ Νεμέσεως, περὶ δὲ Κύζικον ἔστιν Ἀδραστείας ἱερόν. Ἀντίμαχος δ´ οὕτω φησίν

Ἔστι δέ τις Νέμεσις μεγάλη θεὸς, ἣ τάδε πάντα
πρὸς μακάρων ἔλαχεν· βωμὸν δέ οἱ εἵσατο πρῶτος
Ἄδρηστος, ποταμοῖο παρὰ ῥόον Αἰσήποιο,
ἔνθα τετίμηταί τε καὶ Ἀδρήστεια καλεῖται.

[14] Ἔστι δὲ καὶ τὸ Πάριον πόλις ἐπὶ θαλάττῃ, λιμένα ἔχουσα μείζω τῆς Πριάπου καὶ ηὐξημένη γε ἐκ ταύτης· θεραπεύοντες γὰρ οἱ Παριανοὶ τοὺς Ἀτταλικοὺς ὑφ´ οἷς ἐτέτακτο ἡ Πριαπηνή, πολλὴν αὐτῆς ἀπετέμοντο ἐπιτρεπόντων ἐκείνων. Ἐνταῦθα μυθεύουσι τοὺς Ὀφιογενεῖς συγγένειάν τινα ἔχειν πρὸς τοὺς ὄφεις· φασὶ δ´ αὐτῶν τοὺς ἄρρενας τοῖς ἐχεοδήκτοις ἄκος εἶναι συνεχῶς ἐφαπτομένους ὥσπερ τοὺς ἐπῳδούς, πρῶτον μὲν τὸ πελίωμα εἰς ἑαυτοὺς μεταφέροντας, εἶτα καὶ τὴν φλεγμονὴν παύοντας καὶ τὸν πόνον. Μυθεύουσι δὲ τὸν ἀρχηγέτην τοῦ γένους ἥρωά τινα ἐξ ὄφεως μεταβαλεῖν· τάχα δὲ τῶν Ψύλλων τις ἦν τῶν Λιβυκῶν, εἰς δὲ τὸ γένος διέτεινεν ἡ δύναμις μέχρι ποσοῦ. Κτίσμα δ´ ἐστὶ τὸ Πάριον Μιλησίων καὶ Ἐρυθραίων καὶ Παρίων.

[15] Πιτύα δ´ ἐστὶν ἐν Πιτυοῦντι τῆς Παριανῆς ὑπερκείμενον ἔχουσα πιτυῶδες ὄρος· μεταξὺ δὲ κεῖται Παρίου καὶ Πριάπου κατὰ Λίνον χωρίον ἐπὶ θαλάττῃ, ὅπου οἱ Λινούσιοι κοχλίαι ἄριστοι τῶν πάντων ἁλίσκονται.

[16] Ἐν δὲ τῷ παράπλῳ τῷ ἀπὸ Παρίου εἰς Πρίαπον ἥ τε παλαιὰ Προκόννησός ἐστι καὶ ἡ νῦν Προκόννησος, πόλιν ἔχουσα καὶ μέταλλον μέγα λευκοῦ λίθου σφόδρα ἐπαινούμενον· τὰ γοῦν κάλλιστα τῶν ταύτῃ πόλεων ἔργα, ἐν δὲ τοῖς πρῶτα τὰ ἐν Κυζίκῳ ταύτης ἐστὶ τῆς λίθου. Ἐντεῦθέν ἐστιν Ἀριστέας ὁ ποιητὴς τῶν Ἀριμασπείων καλουμένων ἐπῶν, ἀνὴρ γόης εἴ τις ἄλλος.

[17] Τὸ δὲ Τηρείης ὄρος οἱ μὲν τὰ ἐν Πειρωσσῷ ὄρη φασὶν ἃ ἔχουσιν οἱ Κυζικηνοὶ τῇ Ζελείᾳ προσεχῆ, ἐν οἷς βασιλικὴ θήρα κατεσκεύαστο τοῖς Λυδοῖς, καὶ Πέρσαις ὕστερον· οἱ δ´ ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων Λαμψάκου δεικνύουσι λόφον, ἐφ´ ᾧ μητρὸς θεῶν ἱερόν ἐστιν ἅγιον Τηρείης ἐπικαλούμενον.

[18] Καὶ ἡ Λάμψακος δ´ ἐπὶ θαλάττῃ πόλις ἐστὶν εὐλίμενος καὶ ἀξιόλογος, συμμένουσα καλῶς, ὥσπερ καὶ ἡ Ἄβυδος· διέχει δ´ αὐτῆς ὅσον ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατὸν σταδίους· ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Πιτυοῦσσα, καθάπερ καὶ τὴν Χίον φασίν· ἐν δὲ τῇ περαίᾳ τῆς Χερρονήσου πολίχνιόν ἐστι Καλλίπολις· κεῖται δ´ ἐπ´ ἀκτῆς ἐκκειμένη πολὺ πρὸς τὴν Ἀσίαν κατὰ τὴν Λαμψακηνῶν πόλιν, ὥστε τὸ δίαρμα μὴ πλέον εἶναι τετταράκοντα σταδίων.

[19] Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ Λαμψάκου καὶ Παρίου Παισὸς ἦν πόλις καὶ ποταμός· κατέσπασται δ´ ἡ πόλις, οἱ δὲ Παισηνοὶ μετῴκησαν εἰς Λάμψακον, Μιλησίων ὄντες ἄποικοι καὶ αὐτοί, καθάπερ καὶ οἱ Λαμψακηνοί. Ὁ δὲ ποιητὴς εἴρηκεν ἀμφοτέρως, καὶ προσθεὶς τὴν πρώτην συλλαβήν

Καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ,

καὶ ἀφελών

Ὃς ῥ´ ἐνὶ Παισῷ
ναῖε πολυκτήμων

καὶ ὁ ποταμὸς νῦν οὕτω καλεῖται. Μιλησίων δ´ εἰσὶ καὶ αἱ Κολωναὶ αἱ ὑπὲρ Λαμψάκου ἐν τῇ μεσογαίᾳ τῆς Λαμψακηνῆς· ἄλλαι δ´ εἰσὶν ἐπὶ τῇ ἐκτὸς Ἑλλησποντίᾳ θαλάττῃ, Ἰλίου διέχουσαι σταδίους τετταράκοντα πρὸς τοῖς ἑκατόν· ἐξ ὧν τὸν Κύκνον φασίν. Ἀναξιμένης δὲ καὶ ἐν τῇ Ἐρυθραίᾳ φησὶ λέγεσθαι Κολωνὰς καὶ ἐν τῇ Φωκίδι καὶ ἐν Θετταλίᾳ· ἐν δὲ τῇ Παριανῇ ἔστιν Ἰλιοκολώνη. Ἐν δὲ τῇ Λαμψακηνῇ τόπος εὐάμπελος Γεργίθιον· ἦν δὲ καὶ πόλις Γέργιθα ἐκ τῶν ἐν τῇ Κυμαίᾳ Γεργίθων· ἦν γὰρ κἀκεῖ πόλις πληθυντικῶς καὶ θηλυκῶς λεγομένη αἱ Γέργιθες, ὅθενπερ ὁ Γεργίθιος ἦν Κεφάλων· καὶ νῦν ἔτι δείκνυται τόπος ἐν τῇ Κυμαίᾳ Γεργίθιον πρὸς Λαρίσῃ. Ἐκ Παρίου μὲν οὖν ὁ γλωσσογράφος κληθεὶς ἦν Νεοπτόλεμος μνήμης ἄξιος, ἐκ Λαμψάκου δὲ Χάρων τε ὁ συγγραφεὺς καὶ Ἀδείμαντος καὶ Ἀναξιμένης ὁ ῥήτωρ καὶ Μητρόδωρος ὁ τοῦ Ἐπικούρου ἑταῖρος· καὶ αὐτὸς δ´ Ἐπίκουρος τρόπον τινὰ Λαμψακηνὸς ὑπῆρξε, διατρίψας ἐν Λαμψάκῳ καὶ φίλοις χρησάμενος τοῖς ἀρίστοις τῶν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τοῖς περὶ Ἰδομενέα καὶ Λεοντέα. Ἐντεῦθεν δὲ μετήνεγκεν Ἀγρίππας τὸν πεπτωκότα λέοντα, Λυσίππου ἔργον· ἀνέθηκε δὲ ἐν τῷ ἄλσει τῷ μεταξὺ τῆς λίμνης καὶ τοῦ εὐρίπου.

[20] Μετὰ δὲ Λάμψακον ἔστιν Ἄβυδος καὶ τὰ μεταξὺ χωρία, περὶ ὧν οὕτως εἴρηκε συλλαβὼν ὁ ποιητὴς καὶ τὴν Λαμψακηνὴν καὶ τῆς Παριανῆς τινα (οὔπω γὰρ ἦσαν αὗται αἱ πόλεις κατὰ τὰ Τρωικά)

Οἳ δ´ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο,
καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην·
τῶν αὖθ´ Ὑρτακίδης ἦρχ´ Ἄσιος

φησίν

Ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι
αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.

Οὕτω δ´ εἰπὼν ἔοικε τὸ βασίλειον ἀποφαίνειν τοῦ Ἀσίου τὴν Ἀρίσβην, ὅθεν ἥκειν αὐτόν φησιν

Ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι
ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.

Οὕτω δ´ ἀφανῆ τὰ χωρία ταῦτά ἐστιν ὥστε οὐδ´ ὁμολογοῦσι περὶ αὐτῶν οἱ ἱστοροῦντες, πλὴν ὅτι περὶ Ἄβυδον καὶ Λάμψακόν ἐστι καὶ Πάριον, καὶ ὅτι * ἡ πάλαι Περκώτη μετωνομάσθη ὁ τόπος.

[21] Τῶν δὲ ποταμῶν τὸν μὲν Σελλήεντά φησιν ὁ ποιητὴς πρὸς τῇ Ἀρίσβῃ ῥεῖν, εἴπερ ὁ Ἄσιος Ἀρίσβηθέν τε ἧκε καὶ ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος· ὁ δὲ Πράκτιος ποταμὸς μὲν ἔστι, πόλις δ´ οὐχ εὑρίσκεται, ὥς τινες ἐνόμισαν· ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος μεταξὺ Ἀβύδου καὶ Λαμψάκου· τὸ οὖν

Καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο

οὕτω δεκτέον ὡς περὶ ποταμοῦ, καθάπερ κἀκεῖνα

Οἵ τ´ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον,

καὶ

Ἀμφί τε Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ ἔργ´ ἐνέμοντο.

Ἦν δὲ καὶ ἐν Λέσβῳ πόλις Ἀρίσβα, ἧς τὴν χώραν ἔχουσι Μηθυμναῖοι· ἔστι δὲ καὶ ποταμὸς Ἄρισβος ἐν Θρᾴκῃ, ὥσπερ εἴρηται, καὶ τούτου πλησίον οἱ Κεβρήνιοι Θρᾷκες. Πολλαὶ δ´ ὁμωνυμίαι Θρᾳξὶ καὶ Τρωσίν, οἷον Σκαιοὶ Θρᾷκές τινες καὶ Σκαιὸς ποταμὸς καὶ Σκαιὸν τεῖχος καὶ ἐν Τροίᾳ Σκαιαὶ πύλαι· Ξάνθιοι Θρᾷκες, Ξάνθος ποταμὸς ἐν Τροίᾳ· Ἄρισβος ὁ ἐμβάλλων εἰς τὸν Ἕβρον, Ἀρίσβη ἐν Τροίᾳ· Ῥῆσος ποταμὸς ἐν Τροίᾳ, Ῥῆσος δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Θρᾳκῶν. Ἔστι δὲ καὶ τῷ Ἀσίῳ ὁμώνυμος ἕτερος παρὰ τῷ ποιητῇ Ἄσιος

Ὃς μήτρως ἦν Ἕκτορος ἱπποδάμοιο,
αὐτοκασίγνητος Ἑκάβης, υἱὸς δὲ Δύμαντος,
ὃς Φρυγίην ναίεσκε ῥοῇς ἐπὶ Σαγγαρίοιο.

[22] Ἄβυδος δὲ Μιλησίων ἐστὶ κτίσμα ἐπιτρέψαντος Γύγου τοῦ Λυδῶν βασιλέως· ἦν γὰρ ἐπ´ ἐκείνῳ τὰ χωρία καὶ ἡ Τρῳὰς ἅπασα, ὀνομάζεται δὲ καὶ ἀκρωτήριόν τι πρὸς Δαρδάνῳ Γύγας· ἐπίκειται δὲ τῷ στόματι τῆς Προποντίδος καὶ τοῦ Ἑλλησπόντου, διέχει δὲ τὸ ἴσον Λαμψάκου καὶ Ἰλίου, σταδίους περὶ ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δ´ ἔστι τὸ ἑπταστάδιον ὅπερ ἔζευξε Ξέρξης, τὸ διορίζον τὴν Εὐρώπην καὶ τὴν Ἀσίαν. Καλεῖται δ´ ἡ ἄκρα τῆς Εὐρώπης Χερρόνησος διὰ τὸ σχῆμα, ἡ ποιοῦσα τὰ στενὰ τὰ κατὰ τὸ ζεῦγμα· ἀντίκειται δὲ τὸ ζεῦγμα τῇ Ἀβύδῳ. Σηστὸς δὲ ἀρίστη τῶν ἐν Χερρονήσῳ πόλεων· διὰ δὲ τὴν γειτοσύνην ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἡγεμόνι καὶ αὕτη ἐτέτακτο, οὔπω ταῖς ἠπείροις διοριζόντων τῶν τότε τὰς ἡγεμονίας. Ἡ μὲν οὖν Ἄβυδος καὶ ἡ Σηστὸς διέχουσιν ἀλλήλων τριάκοντά που σταδίους ἐκ λιμένος εἰς λιμένα, τὸ δὲ ζεῦγμά ἐστι μικρὸν ἀπὸ τῶν πόλεων παραλλάξαντι ἐξ Ἀβύδου μὲν ὡς ἐπὶ τὴν Προποντίδα, ἐκ δὲ Σηστοῦ εἰς τοὐναντίον· ὀνομάζεται δὲ πρὸς τῇ Σηστῷ τόπος Ἀποβάθρα, καθ´ ὃν ἐζεύγνυτο ἡ σχεδία. Ἔστι δὲ ἡ Σηστὸς ἐνδοτέρω κατὰ τὴν Προποντίδα ὑπερδέξιος τοῦ ῥοῦ τοῦ ἐξ αὐτῆς· διὸ καὶ εὐπετέστερον ἐκ τῆς Σηστοῦ διαίρουσι παραλεξάμενοι μικρὸν ἐπὶ τὸν τῆς Ἡροῦς πύργον, κἀκεῖθεν ἀφιέντες τὰ πλοῖα συμπράττοντος τοῦ ῥοῦ πρὸς τὴν περαίωσιν· τοῖς δ´ ἐξ Ἀβύδου περαιουμένοις παραλεκτέον ἐστὶν εἰς τἀναντία ὀκτώ που σταδίους ἐπὶ πύργον τινὰ κατ´ ἀντικρὺ τῆς Σηστοῦ, ἔπειτα διαίρειν πλάγιον καὶ μὴ τελέως ἐναντίον ἔχουσι τὸν ῥοῦν. ᾬκουν δὲ τὴν Ἄβυδον μετὰ τὰ Τρωικὰ Θρᾷκες, εἶτα Μιλήσιοι. Τῶν δὲ πόλεων ἐμπρησθεισῶν ὑπὸ Δαρείου τοῦ Ξέρξου πατρὸς τῶν κατὰ τὴν Προποντίδα, ἐκοινώνησε καὶ ἡ Ἄβυδος τῆς αὐτῆς συμφορᾶς· ἐνέπρησε δὲ πυθόμενος μετὰ τὴν ἀπὸ τῶν Σκυθῶν ἐπάνοδον τοὺς νομάδας παρασκευάζεσθαι διαβαίνειν ἐπ´ αὐτὸν κατὰ τιμωρίαν ὧν ἔπαθον, δεδιὼς μὴ αἱ πόλεις πορθμεῖα παράσχοιεν τῇ στρατιᾷ. Συνέβη δὲ πρὸς ταῖς ἄλλαις μεταβολαῖς καὶ τῷ χρόνῳ καὶ τοῦτο αἴτιον τῆς συγχύσεως τῶν τόπων. Περὶ δὲ Σηστοῦ καὶ τῆς ὅλης Χερρονήσου προείπομεν ἐν τοῖς περὶ τῆς Θρᾴκης τόποις. Φησὶ δὲ τὴν Σηστὸν Θεόπομπος βραχεῖαν μὲν εὐερκῆ δέ, καὶ σκέλει διπλέθρῳ συνάπτειν πρὸς τὸν λιμένα, καὶ διὰ ταῦτ´ οὖν καὶ διὰ τὸν ῥοῦν κυρίαν εἶναι τῶν παρόδων.

[23] Ὑπέρκειται δὲ τῆς τῶν Ἀβυδηνῶν χώρας ἐν τῇ Τρῳάδι τὰ Ἄστυρα, ἃ νῦν μὲν Ἀβυδηνῶν ἔστι, κατεσκαμμένη πόλις, πρότερον δὲ ἦν καθ´ αὑτά, χρυσεῖα ἔχοντα ἃ νῦν σπάνιά ἐστιν, ἐξαναλωμένα, καθάπερ τὰ ἐν τῷ Τμώλῳ τὰ περὶ τὸν Πακτωλόν. Ἀπὸ Ἀβύδου δ´ ἐπὶ Αἴσηπον περὶ ἑπτακοσίους φασὶ σταδίους, εὐθυπλοίᾳ δὲ ἐλάττους.

[24] Ἔξω δὲ Ἀβύδου τὰ περὶ τὸ Ἴλιον ἔστι, τά τε παράλια ἕως Λεκτοῦ καὶ τὰ ἐν τῷ Τρωικῷ πεδίῳ καὶ τὰ παρώρεια τῆς Ἴδης τὰ ὑπὸ τῷ Αἰνείᾳ. Διττῶς δὲ ταῦτ´ ὀνομάζει ὁ ποιητής, τοτὲ μὲν οὕτω λέγων
Δαρδανίων αὖτ´ ἦρχεν ἐὺς πάις Ἀγχίσαο,
Δαρδανίους καλῶν, τοτὲ δὲ Δαρδάνους

Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί.

Εἰκὸς δ´ ἐνταῦθα ἱδρῦσθαι τὸ παλαιὸν τὴν λεγομένην ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ Δαρδανίαν

Δάρδανον αὖ πρῶτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς,
κτίσσε δὲ Δαρδανίην.

Νῦν μὲν γὰρ οὐδ´ ἴχνος πόλεως σώζεται αὐτόθι.

[25] Εἰκάζει δὲ Πλάτων μετὰ τοὺς κατακλυσμοὺς τρία πολιτείας εἴδη συνίστασθαι· πρῶτον μὲν τὸ ἐπὶ τὰς ἀκρωρείας ἁπλοῦν τι καὶ ἄγριον, δεδιότων τὰ ὕδατα ἐπιπολάζοντα ἀκμὴν ἐν τοῖς πεδίοις· δεύτερον δὲ τὸ ἐν ταῖς ὑπωρείαις, θαρρούντων ἤδη κατὰ μικρόν, ἅτε δὴ καὶ τῶν πεδίων ἀρχομένων ἀναψύχεσθαι· τρίτον δὲ τὸ ἐν τοῖς πεδίοις. Λέγοι δ´ ἄν τις καὶ τέταρτον καὶ πέμπτον ἴσως καὶ πλείω, ὕστατον δὲ τὸ ἐν τῇ παραλίᾳ καὶ ἐν ταῖς νήσοις, λελυμένου παντὸς τοῦ τοιούτου φόβου. Τὸ γὰρ μᾶλλον καὶ ἧττον θαρρεῖν πλησιάζειν τῇ θαλάττῃ πλείους ἂν ὑπογράφοι διαφορὰς πολιτειῶν καὶ ἠθῶν, καθάπερ τῶν ἁπλῶν τε καὶ τῶν ἀγρίων * ἔτι πως ἐπὶ τὸ ἥμερον τῶν δευτέρων ὑποβεβηκότων. Ἔστι δέ τις διαφορὰ καὶ παρὰ τούτοις τῶν ἀγροίκων καὶ μεσαγροίκων καὶ πολιτικῶν· ἀφ´ ὧν ἤδη καὶ ἐπὶ τὸ ἀστεῖον καὶ ἄριστον ἦθος ἐτελεύτησεν ἡ τῶν ὀνομάτων κατ´ ὀλίγον μετάληψις, κατὰ τὴν τῶν ἠθῶν ἐπὶ τὸ κρεῖττον μετάστασιν, παρὰ τὰς τῶν τόπων καὶ τῶν βίων μεταβολάς. Ταύτας δὴ τὰς διαφορὰς ὑπογράφειν φησὶ τὸν ποιητὴν ὁ Πλάτων, τῆς μὲν πρώτης πολιτείας παράδειγμα τιθέντα τὸν τῶν Κυκλώπων βίον, αὐτοφυεῖς νεμομένων καρποὺς καὶ τὰς ἀκρωρείας κατεχόντων ἐν σπηλαίοις τισίν·

Ἀλλὰ τά γ´ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται,

φησίν, αὐτοῖς·

Τοῖσιν δ´ οὐκ ἀγοραὶ βουληφόροι, οὔτε θέμιστες·
ἀλλ´ οἵ γ´ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, θεμιστεύει δὲ ἕκαστος
παίδων ἠδ´ ἀλόχων.

τοῦ δὲ δευτέρου τὸν ἐπὶ τοῦ Δαρδάνου

Κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὔπω Ἴλιος ἱρὴ
ἐν πεδίῳ πεπόλιστο, πόλις μερόπων ἀνθρώπων,
ἀλλ´ ἔθ´ ὑπωρείας ᾤκεον πολυπιδάκου Ἴδης.

Τοῦ δὲ τρίτου ἐπὶ τοῦ Ἴλου τὸν ἐν τοῖς πεδίοις. Τοῦτον γὰρ παραδιδόασι τοῦ Ἰλίου κτίστην, ἀφ´ οὗ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν λαβεῖν τὴν πόλιν· εἰκὸς δὲ καὶ διὰ τοῦτο ἐν μέσῳ τῷ πεδίῳ τεθάφθαι αὐτόν, ὅτι πρῶτος ἐθάρρησεν ἐν τοῖς πεδίοις θέσθαι τὴν κατοικίαν

Οἱ δὲ παρ´ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο
μέσσον κὰπ πεδίον παρ´ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο.

Οὐδ´ οὗτος δὲ τελέως ἐθάρρησεν· οὐ γὰρ ἐνταῦθα ἵδρυσε τὴν πόλιν ὅπου νῦν ἔστιν, ἀλλὰ σχεδόν τι τριάκοντα σταδίοις ἀνωτέρω πρὸς ἕω καὶ πρὸς τὴν Ἴδην καὶ τὴν Δαρδανίαν κατὰ τὴν νῦν καλουμένην Ἰλιέων κώμην. Οἱ δὲ νῦν Ἰλιεῖς φιλοδοξοῦντες καὶ θέλοντες εἶναι ταύτην τὴν παλαιὰν παρεσχήκασι λόγον τοῖς ἐκ τῆς Ὁμήρου ποιήσεως τεκμαιρομένοις· οὐ γὰρ ἔοικεν αὕτη εἶναι ἡ καθ´ Ὅμηρον. Καὶ ἄλλοι δὲ ἱστοροῦσι πλείους μεταβεβληκέναι τόπους τὴν πόλιν, ὕστατα δ´ ἐνταῦθα συμμεῖναι κατὰ Κροῖσον μάλιστα. Τὰς δὴ τοιαύτας μεταβάσεις εἰς τὰ κάτω μέρη τὰς τότε συμβαινούσας ὑπολαμβάνω καὶ βίων καὶ πολιτειῶν ὑπογράφειν διαφοράς. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν καὶ ἄλλοτε ἐπισκεπτέον.

[26] Τὴν δὲ τῶν Ἰλιέων πόλιν τῶν νῦν τέως μὲν κώμην εἶναί φασι τὸ ἱερὸν ἔχουσαν τῆς Ἀθηνᾶς μικρὸν καὶ εὐτελές, Ἀλέξανδρον δὲ ἀναβάντα μετὰ τὴν ἐπὶ Γρανίκῳ νίκην ἀναθήμασί τε κοσμῆσαι τὸ ἱερὸν καὶ προσαγορεῦσαι πόλιν καὶ οἰκοδομίαις ἀναλαβεῖν προστάξαι τοῖς ἐπιμεληταῖς ἐλευθέραν τε κρῖναι καὶ ἄφορον· ὕστερον δὲ μετὰ τὴν κατάλυσιν τῶν Περσῶν ἐπιστολὴν καταπέμψαι φιλάνθρωπον, ὑπισχνούμενον πόλιν τε ποιῆσαι μεγάλην καὶ ἱερὸν ἐπισημότατον καὶ ἀγῶνα ἀποδείξειν ἱερόν. Μετὰ δὲ τὴν ἐκείνου τελευτὴν Λυσίμαχος μάλιστα τῆς πόλεως ἐπεμελήθη καὶ νεὼν κατεσκεύασε καὶ τεῖχος περιεβάλετο ὅσον τετταράκοντα σταδίων, συνῴκισέ τε εἰς αὐτὴν τὰς κύκλῳ πόλεις ἀρχαίας ἤδη κεκακωμένας, ὅτε καὶ Ἀλεξανδρείας ἤδη ἐπεμελήθη, συνῳκισμένης μὲν ἤδη ὑπ´ Ἀντιγόνου καὶ προσηγορευμένης Ἀντιγονείας, μεταβαλούσης δὲ τοὔνομα· ἔδοξε γὰρ εὐσεβὲς εἶναι τοὺς Ἀλέξανδρον διαδεξαμένους ἐκείνου πρότερον κτίζειν ἐπωνύμους πόλεις, εἶθ´ ἑαυτῶν· καὶ δὴ καὶ συνέμεινε καὶ αὔξησιν ἔσχε, νῦν δὲ καὶ Ῥωμαίων ἀποικίαν δέδεκται καὶ ἔστι τῶν ἐλλογίμων πόλεων.

[27] Καὶ τὸ Ἴλιον δ´ ὃ νῦν ἔστι κωμόπολίς τις ἦν, ὅτε πρῶτον Ῥωμαῖοι τῆς Ἀσίας ἐπέβησαν καὶ ἐξέβαλον Ἀντίοχον τὸν μέγαν ἐκ τῆς ἐντὸς τοῦ Ταύρου. Φησὶ γοῦν Δημήτριος ὁ Σκήψιος, μειράκιον ἐπιδημήσας εἰς τὴν πόλιν κατ´ ἐκείνους τοὺς καιρούς, οὕτως ὠλιγωρημένην ἰδεῖν τὴν κατοικίαν ὥστε μηδὲ κεραμωτὰς ἔχειν τὰς στέγας· Ἡγησιάναξ δὲ τοὺς Γαλάτας περαιωθέντας ἐκ τῆς Εὐρώπης ἀναβῆναι μὲν εἰς τὴν πόλιν δεομένους ἐρύματος, παρὰ χρῆμα δ´ ἐκλιπεῖν διὰ τὸ ἀτείχιστον· ὕστερον δ´ ἐπανόρθωσιν ἔσχε πολλήν. Εἶτ´ ἐκάκωσαν αὐτὴν πάλιν οἱ μετὰ Φιμβρίου Ῥωμαῖοι λαβόντες ἐκ πολιορκίας ἐν τῷ Μιθριδατικῷ πολέμῳ. Συνεπέμφθη δὲ ὁ Φιμβρίας ὑπάτῳ Ὀυαλερίῳ Φλάκκῳ ταμίας προχειρισθέντι ἐπὶ τὸν Μιθριδάτην· καταστασιάσας δὲ καὶ ἀνελὼν τὸν ὕπατον κατὰ Βιθυνίαν αὐτὸς κατεστάθη κύριος τῆς στρατιᾶς, καὶ προελθὼν εἰς Ἴλιον, οὐ δεχομένων αὐτὸν τῶν Ἰλιέων ὡς λῃστήν, βίαν τε προσφέρει καὶ δεκαταίους αἱρεῖ· καυχωμένου δ´ ὅτι ἣν Ἀγαμέμνων πόλιν δεκάτῳ ἔτει μόλις εἷλε τὸν χιλιόναυν στόλον ἔχων καὶ τὴν σύμπασαν Ἑλλάδα συστρατεύουσαν, ταύτην αὐτὸς δεκάτῃ ἡμέρᾳ χειρώσαιτο, εἶπέ τις τῶν Ἰλιέων

Οὐ γὰρ ἦν Ἕκτωρ ὁ ὑπερμαχῶν τῆς πόλεως.

Τοῦτον μὲν οὖν ἐπελθὼν Σύλλας κατέλυσε, καὶ τὸν Μιθριδάτην κατὰ συμβάσεις εἰς τὴν οἰκείαν ἀπέπεμψε, τοὺς δ´ Ἰλιέας παρεμυθήσατο πολλοῖς ἐπανορθώμασι. Καθ´ ἡμᾶς μέντοι Καῖσαρ ὁ θεὸς πολὺ πλέον αὐτῶν προὐνόησε ζηλώσας ἅμα καὶ Ἀλέξανδρον· ἐκεῖνος γὰρ κατὰ συγγενείας ἀνανέωσιν ὥρμησε προνοεῖν αὐτῶν, ἅμα καὶ φιλόμηρος ὤν· φέρεται γοῦν τις διόρθωσις τῆς Ὁμήρου ποιήσεως, ἡ ἐκ τοῦ νάρθηκος λεγομένη, τοῦ Ἀλεξάνδρου μετὰ τῶν περὶ Καλλισθένη καὶ Ἀνάξαρχον ἐπελθόντος καὶ σημειωσαμένου τινά, ἔπειτα καταθέντος εἰς νάρθηκα ὃν ηὗρεν ἐν τῇ Περσικῇ γάζῃ πολυτελῶς κατεσκευασμένον. Κατά τε δὴ τὸν τοῦ ποιητοῦ ζῆλον καὶ κατὰ τὴν συγγένειαν τὴν ἀπὸ τῶν Αἰακιδῶν τῶν ἐν Μολοττοῖς βασιλευσάντων, παρ´ οἷς καὶ τὴν Ἀνδρομάχην ἱστοροῦσι βασιλεῦσαι τὴν Ἕκτορος γενομένην γυναῖκα, ἐφιλοφρονεῖτο πρὸς τοὺς Ἰλιέας ὁ Ἀλέξανδρος· ὁ δὲ Καῖσαρ καὶ φιλαλέξανδρος ὢν καὶ τῆς πρὸς τοὺς Ἰλιέας συγγενείας γνωριμώτερα ἔχων τεκμήρια, ἐπερρώσθη πρὸς τὴν εὐεργεσίαν νεανικῶς· γνωριμώτερα δέ, πρῶτον μὲν ὅτι Ῥωμαῖος, οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τὸν Αἰνείαν ἀρχηγέτην ἡγοῦνται, ἔπειτα ὅτι Ἰούλιος ἀπὸ Ἰούλου τινὸς τῶν προγόνων· ἐκεῖνος δ´ ἀπὸ Ἰούλου τὴν προσωνυμίαν ἔσχε ταύτην, τῶν ἀπογόνων εἷς ὢν τῶν ἀπὸ Αἰνείου. Χώραν τε δὴ προσένειμεν αὐτοῖς καὶ τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀλειτουργησίαν αὐτοῖς συνεφύλαξε καὶ μέχρι νῦν συμμένουσιν ἐν τούτοις. Ὅτι δ´ οὐκ ἐνταῦθα ἵδρυται τὸ παλαιὸν Ἴλιον καθ´ Ὅμηρον σκοποῦσιν, ἐκ τῶν τοιῶνδε τεκμαίρονται. Πρότερον δὲ ὑπογραπτέον τοὺς τόπους ἀπὸ τῆς παραλίας ἀρξαμένους ἀφ´ ἧσπερ ἐλίπομεν.

[28] Ἔστι τοίνυν μετ´ Ἄβυδον ἥ τε Δαρδανὶς ἄκρα, ἧς μικρὸν πρότερον ἐμνήσθημεν, καὶ ἡ πόλις ἡ Δάρδανος, διέχουσα τῆς Ἀβύδου ἑβδομήκοντα σταδίους. Μεταξύ τε ὁ Ῥοδίος ἐκπίπτει ποταμός, καθ´ ὃν ἐν τῇ Χερρονήσῳ τὸ Κυνὸς σῆμά ἐστιν, ὅ φασιν Ἑκάβης εἶναι τάφον· οἱ δὲ τὸν Ῥοδίον εἰς τὸν Αἴσηπον ἐμβάλλειν φασίν· εἷς δ´ ἐστὶ τῶν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένων καὶ οὗτος

Ῥῆσός θ´ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε.

Ἡ δὲ Δάρδανος κτίσμα ἀρχαῖον, οὕτω δ´ εὐκαταφρόνητον ὥστε πολλάκις οἱ βασιλεῖς οἱ μὲν μετῴκιζον αὐτὴν εἰς Ἄβυδον οἱ δὲ ἀνῴκιζον πάλιν εἰς τὸ ἀρχαῖον κτίσμα. Ἐνταῦθα δὲ συνῆλθον Σύλλας τε Κορνήλιος ὁ τῶν Ῥωμαίων ἡγεμὼν καὶ Μιθριδάτης ὁ κληθεὶς Εὐπάτωρ, καὶ συνέβησαν πρὸς ἀλλήλους ἐπὶ καταλύσει τοῦ πολέμου.

[29] Πλησίον δ´ ἐστὶ τὸ Ὀφρύνιον, ἐφ´ ᾧ τὸ τοῦ Ἕκτορος ἄλσος ἐν περιφανεῖ τόπῳ· καὶ ἐφεξῆς * λίμνη Πτελεώς.

[30] Εἶτα Ῥοίτειον πόλις ἐπὶ λόφῳ κειμένη καὶ τῷ Ῥοιτείῳ συνεχὴς ᾐὼν ἁλιτενής, ἐφ´ ᾗ μνῆμα καὶ ἱερὸν Αἴαντος καὶ ἀνδριάς, ὃν ἄραντος Ἀντωνίου κομισθέντα εἰς Αἴγυπτον ἀπέδωκε τοῖς Ῥοιτειεῦσι πάλιν, καθάπερ καὶ ἄλλοις {ἄλλους}, ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ. Τὰ γὰρ κάλλιστα ἀναθήματα ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων ἱερῶν ὁ μὲν ἦρε τῇ Αἰγυπτίᾳ χαριζόμενος, ὁ δὲ θεοῖς ἀπέδωκε.

suite


 

précédent

XIII, 1 - La Troade.

1. Nous avons atteint, au point où nous sommes parvenu, la limite extrême de la Phrygie ; revenons maintenant à la Propontide et à la portion du littoral qui fait suite à {l'embouchure de} l'Aesépus, et achevons, toujours dans le même ordre, le périple commencé. Passé l'Aesépus, la Troade se présente à nous la première. Or, malgré l'état de ruine et d'abandon dans lequel elle se trouve aujourd'hui, cette contrée, par les mille souvenirs que son nom éveille, prête à une description particulièrement ample et détaillée. C'est là un avis préliminaire que nous croyons devoir au lecteur pour le désarmer et l'empêcher de mettre à notre charge certaines longueurs, motivées bien plutôt par l'extrême curiosité du public pour tout ce qui est glorieux et ancien. Deux choses d'ailleurs auront encore contribué à allonger outre mesure notre description de la Troade : le grand nombre des nations, d'abord, des nations grecques et barbares, qui s'y sont succédé et y ont formé des établissements ; puis cette autre circonstance, que les historiens non seulement parlent des mêmes faits de manière très différente, mais ne s'expliquent pas toujours clairement, Homère tout le premier, de qui le témoignage, dans la plupart des cas, donne lieu à des interprétations purement conjecturales. Cela étant, commençons par esquisser dans ses traits principaux l'état actuel des lieux ; après quoi, nous devrons discuter en règle tout ce qui a été dit de la Troade et par Homère et par les auteurs qui ont suivi.

2. Une première division, partant des confins de la Cyzicène et du district arrosé par l'Aesépus et le Granique et s'étendant jusqu'à la hauteur d'Abydos et de Sestos, se trouve former la côte même de la Propontide ; puis, entre Abydos et le promontoire Lectum, est comprise une seconde division, de laquelle dépendent Ilion, Ténédos et Alexandria Troas. Juste au-dessus de l'une et de l'autre règne la chaîne de l'Ida, qui finit, comme on sait, au Lectum. Du Lectum, maintenant, part une troisième division, dans laquelle on rencontre successivement Assus, Adramyttium, Atarnée, Pitané et le golfe Elaïtique, et qui se termine au fleuve Caïcus et au {cap} Canées, correspondant exactement, entre ces limites, aux deux extrémités de l'île de Lesbos. Enfin le canton de Cymé, qui suit immédiatement, {forme une dernière division} limitée au cours de l'Hermus et à la ville de Phocée, point extrême où commence l'Ionie, où finit l'Aeolide.

3. Cela dit sur l'état actuel de la Troade, {examinons le témoignage d'Homère} : ce qu'on en peut inférer, c'est que la domination des anciens Troyens, ou Troyens proprement dits, se trouvait resserrée entre les confins de la Cyzicène et du district qu'arrose l'Aesépus, d'une part, et le cours du Caïcus, de l'autre, formant en dedans de ces limites huit ou neuf provinces distinctes, sous autant de dynastes ou de chefs nationaux, qu'il ne faut pas confondre avec les différents princes venus au secours de Troie et que le poète range sous la dénomination commune d'alliés. 3. Quant aux écrivains postérieurs à Homère, ils n'assignent plus les mêmes limites à la Troade : ils la partagent en un plus grand nombre de provinces et naturellement remanient toute la nomenclature homérique. C'est qu'en effet de grands changements avaient eu lieu dans l'intervalle, par suite surtout de l'arrivée des colonies grecques, non pas tant des colonies ioniennes, lesquelles s'étaient toujours tenues plus éloignées de la Troade, que des aeoliennes, lesquelles, en se répandant dans tout l'espace compris entre la Cyzicène et le Caïcus, et en débordant même par de là sur la contrée qui se prolonge du Caïcus à l'Hermus, avaient tout bouleversé dans le pays.

Partie quatre générations, dit-on, avant la colonie ionienne, la colonie aeolienne avait, en revanche, éprouvé plus de retards et mis plus de temps à consommer son établissement. Oreste, premier chef de l'expédition, étant mort dès son arrivée en Arcadie, le commandement avait alors passé aux mains de Penthilus, son fils, qui, poussant en avant, atteignit la Thrace précisément comme s'effectuait, soixante ans après la prise de Troie, la rentrée des Héraclides dans le Péloponnèse. Plus tard, Archélaüs fils de Penthilus, fit passer le Détroit à la colonie aeolienne et vint s'établir avec elle dans la partie de la Cyzicène actuelle qui avoisine Dascylium. Le plus jeune des fils de Penthilus, Graüs, s'avança à son tour jusqu'au Granique, et, mieux pourvu de toute chose, transporta la majeure partie de l'armée aeolienne dans l'île de Lesbos, dont il s'empara. Deux autres descendants d'Agamemnon, Cleuas et Malaüs (le premier, fils de Dorus), avaient, dans le même temps que Penthilus rassemblait ses compagnons, entrepris une semblable expédition ; mais ils avaient laissé l'armée de Penthilus prendre les devants et passer la première de Thrace en Asie ; et eux-mêmes, s'attardant en Locride, y étaient restés longtemps campés autour du mont Phricius, jusqu'à ce qu'enfin, passant aussi la mer, ils vinrent fonder en Troade la ville de Cymé dite Phriconide, en souvenir apparemment du Phricius de Locride.

4. Déroutés naturellement par cette dissémination de la nation aeolienne dans toute l'étendue de la contrée qu'Homère appelle, avons-nous dit, le Pays des Troyens, les écrivains postérieurs à Homère donnent le nom d'Aeolide tantôt à l'ensemble, tantôt à une partie seulement de cette contrée ; et le nom de Troade pareillement, tantôt à cette contrée tout entière, tantôt à une partie seulement, les limites assignées à cette partie variant, qui plus est, du tout au tout d'un auteur à l'autre. Car, tandis qu'Homère faisait commencer la Troade, sur le littoral de la Propontide, dès l'embouchure de l'Aesépus, Eudoxe ne la fait plus partir que de Priapus et de la petite localité d'Artacé, sise dans l'île de Cyzique, juste en face de Priapus, resserrant par là sensiblement ses limites, que Damastès resserre encore davantage, puisqu'il fait commencer la Troade à Parium seulement, sans la prolonger, comme d'autres ont fait, au delà du promontoire Lectum. Avec Charon de Lampsaque, la Troade perd encore trois cents stades, car cet auteur ne la fait plus partir que du fleuve Practius, et c'est exactement trois cents stades que l'on compte entre Parium et le Practius ; mais au moins porte-t-il la limite opposée jusqu'à Adramyttium. Enfin, pour Scylax de Caryande, la Troade ne commence plus qu'à Abydos. Et la même diversité s'observe en ce qui concerne l'Aeolide, qu'Ephore, par exemple, fera partir d'Abydos et prolongera jusqu'à Cymé, tandis que d'autres auteurs lui assignent des limites très différentes.

5. Rien du reste n'est plus propre à déterminer ce qu'il faut entendre au vrai sous le nom de Troade que la situation de l'Ida, montagne très haute, et qui, tout en regardant principalement le couchant et la mer occidentale, se replie quelque peu dans la direction du nord et de la côte septentrionale, le nom de côte septentrionale désignant pour nous la portion du littoral de la Propontide qui s'étend du détroit d'Abydos à l'Aesépus et à la Cyzicène, tandis que celui de mer occidentale comprend à la fois l'Hellespont extérieur et la mer Egée. Or l'Ida projette en avant de soi un grand nombre de contreforts, qu'on prendrait pour les pieds d'une immense scolopendre : deux figurent ses extrémités antérieure et postérieure, le promontoire de Zélia, qui vient finir dans l'intérieur des terres un peu au-dessus de la Cyzicène (si même aujourd'hui Zélia ne se trouve comprise dans le territoire des Cyzicéniens) et le promontoire du Lectum, lequel s'avance, au contraire, jusque dans la mer Egée, de manière à se trouver placé sur le passage des navires allant de Ténédos à Lesbos :

«Ils eurent bientôt atteint l'Ida aux mille sources, refuge des bêtes féroces ; et, avec l'Ida, le Lectum, où d'abord ils quittèrent la mer» (Il. XIV, 283).

Homère parle là du Sommeil et de Junon, et, en ce qui concerne le Lectum, il ne pouvait rien dire de plus conforme à l'état vrai des lieux, car c'était rattacher en fait le Lectum à l'Ida comme en formant une partie intégrante et représenter ce cap au sortir de la mer en quelque sorte comme la première marche de la montée de l'Ida.Ajoutons qu'avec la même exactitude qu'il avait fait du Lectum et du promontoire de Zélia les extrémités antérieure et postérieure de l'Ida (Il. II, 824), Homère en détermine le point culminant, quand il donne au Gargarum le nom de pics (Il. XIV, 292) : il est notoire, en effet, que, même de nos jours, on montre dans la région supérieure de l'Ida un lieu appelé Gargarum, duquel évidemment a dû tirer son nom la ville aeolienne de Gargara, encore debout aujourd'hui.

Mais de tout ce qui précède il résulte que, dans l'intervalle compris entre Zélia et le Lectum, on doit distinguer soigneusement deux parties, la première qui borde la Propontide jusqu'au détroit d'Abydos, et l'autre qui s'étend en dehors de la Propontide jusqu'au Lectum.

6. Une fois qu'on a doublé le Lectum, on voit s'ouvrir devant soi un grand golfe que l'Ida, en remontant brusquement depuis le cap Lectum vers l'intérieur des terres, forme avec les Canées, autre cap situé juste à l'opposite du Lectum. Ce golfe est appelé tantôt golfe de l'Ida, tantôt golfe d'Adramytte ; et, comme nous l'avons dit plus haut, c'est sur ses bords surtout qu'on trouve échelonnées les villes des Aeoliens. Une autre remarque faite par nous précédemment, c'est qu'en naviguant toujours au midi, à partir de Byzance, on suit une ligne droite passant par le milieu de la Propontide et aboutissant d'abord à Sestos et à Abydos, pour longer au delà toute la côte de l'Asie jusqu'à la Carie : or c'est là une donnée qu'il importe de ne pas perdre de vue pour bien entendre la suite de notre description ; car, dans le cas où nous aurions à signaler quelques golfes sur cette partie du littoral, il faudrait concevoir que les pointes qui les forment sont situées sur une même ligne et comme qui dirait sous un même méridien.

7. Des paroles d'Homère les auteurs qui se sont plus particulièrement occupés de ces questions infèrent que cette portion du littoral appartenait tout entière aux Troyens : ils la montrent en effet, d'après le poète, bien que divisée en neuf ou dix principautés distinctes, soumise, au temps de la guerre de Troie, à l'autorité de Priam et portant un nom unique, celui de Troia. Et c'est ce qui ressort avec évidence de l'examen de certains passages détachés, de celui-ci, par exemple : Achille, voyant que les habitants d'Ilion, au début de la guerre, se tiennent renfermés au dedans de leurs murailles, a entrepris de ravager les dehors de la place, d'en faire tout le tour et d'en enlever une à une toutes les dépendances :

«Monté sur mes vaisseaux, dit-il, j'ai assailli et pillé douze cités populeuses ; j'en ai forcé onze autres à la tête de mes braves fantassins dans les plaines de la fertile Troie» (Il. IX, 328).

Mais, ici, sous ce nom de Troie, Achille apparemment désigne toute la partie du continent dévastée par ses armes : or, entre autres lieux, il avait dévasté tout ce qui fait face à Lesbos, et Thébé, et Lyrnesse, et Pédase, l'une des villes des Léléges, voire même tout le pays d'Eurypyle, fils de Télèphe :

«Ainsi déjà sous son fer (le fer de Néoptolème) était tombé le Téléphide, le héros Eurypyle» (Od. XI, 519).
Tels sont les lieux qu'Homère dit formellement avoir été dévastés par Achille, et auxquels on peut joindre Lesbos même, d'après ce passage :

«Quand il eut pris la riche et populeuse Lesbos» (Il. IX, 129).

On lit, en effet, dans l'Iliade (XX, 92) :

«Il détruisit et Lyrnesse et Pédase», et (ibid., II, 691) :

«Ayant saccagé Lyrnesse et forcé l'enceinte de Thébé».

Mais c'est dans Lyrnesse que Briséis était tombée au pouvoir d'Achille, Homère le dit expressément (Iliade, II, 690) :

«Il l'avait enlevée dans Lyrnesse» ;

c'est là aussi, et au même moment, que Mynès trouve la mort, Homère le dit encore, ou du moins l'indique par la bouche de Briséis, quand, parmi les plaintes que lui inspire la mort de Patrocle, celle-ci s'écrie :

«Jamais, non, jamais, même au lendemain du jour où le fougueux Achille avait tué mon époux et mis à sac la ville du divin Mynès, tu ne me laissas me noyer dans mes larmes » (Il. XIX, 295) ;

car, en appelant Lyrnesse, comme il fait, «la ville du divin Mynés» (ce qui revient à dire apparemment qu'elle avait Mynès pour roi), il donne bien aussi à entendre que c'était dans Lyrnesse, et en voulant la défendre, que Mynès avait succombé. C'est dans Thébé, maintenant, que fut prise Chryséis : témoin cet autre passage de l'Iliade :

«Nous allons à Thébé, la ville sacrée d'Eétion» (Il. I, 366),

dans lequel Achille, parlant du butin ramené par lui de Thébé, mentionne expressément Chryséis. Or de ce premier passage {et de celui-ci qui se rapporte à Andromaque, «la fille du magnanime Eétion»},

«Eétion habitait au pied des forêts du Placos, dans Thébé Ypoplacie, et de là régnait sur le peuple cilicien» (Il. VI, 396)

,il résulte que nous avons là un second Etat troyen à ajouter au royaume de Mynès ; et le fait serait encore confirmé par cette exclamation d'Andromaque :

«Hector, Hector, que je suis malheureuse ! Ah ! nous sommes nés tous deux pour le même destin : toi dans Troie, en la demeure de Priam ; moi à Thèbes, {au pied des forêts du Placos sous le toit d'Eétion}» (Il. XXII, 477),

s'il est vrai, comme certains grammairiens le prétendent, qu'il faille entendre ici les paroles du poète, non pas suivant leur ordre direct ou naturel, mais en les transposant, ce qui donne :

«Ah ! nous sommes nés tous deux DANS TROIE pour le même destin, toi en la demeure de Priam, moi à Thèbes, etc».

Un troisième Etat, celui des Léléges, dépendait également de la Troade, témoin le passage dans lequel, parlant d'Altée :

«D'Altée, qui commande aux valeureux Léléges» (Il. XXI, 86),

Homère rappelle que sa fille, unie à Priam par les liens de l'hyménée, en avait eu deux fils, Lycaon et Polydore. Ajoutons que les peuples qui figurent dans le Catalogue comme rangés sous les ordres immédiats d'Hector sont qualifiés de Troyens par le poète :

«Les Troyens marchaient sous la conduite du grand Hector au casque étincelant» (Il. II, 316).

On ne peut voir aussi que des Troyens dans ceux qui suivent, et que commandait Enée,

«Suivaient les Dardaniens aux ordres du bouillant fils d'Anchise» (Il. II, 819) ;

d'autant plus qu'ailleurs encore Homère {fait dire à Apollon} :

«Enée, toi qui sièges dans le conseil des Troyens» (Il. XX, 83).

Puis viennent les Lyciens de Pandarus, à qui Homère donne cette même dénomination de Troyens :

«Les Aphnii leur succèdent, les Troyens Aphnii, qui habitent Zélia à l'extrémité la plus reculée de l'Ida et qui boivent l'eau noire de l'Aesépus. Ils ont pour chef le fils illustre de Lycaon, Pandarus» (Il. II, 824).

Tel est donc le sixième Etat ou royaume de la Troade. Mais ce ne sont pas là tous les peuples troyens : les populations comprises entre l'Aesépus et la ville d'Abydos avaient droit au même nom ; car, si Asius régnait sur Abydos, comme le prouve ce passage de l'Iliade :

«Et les habitants de Percoté, et les riverains de Practius, et ceux qui occupaient Sestos et Abydos et la divine Arisbé, marchaient ensemble sous les ordres d'Asius fils d'Hyrtace» (Il. II, 835),

nous savons d'autre part qu'Abydos servait de résidence habituelle à l'un des fils de Priam, préposé là à la garde d'un parc ou d'un troupeau de cavales, dépendant apparemment du domaine de son père :

«Le fer du héros atteint Démocoon, fils naturel de Priam, qui, pour venir, avait dû quitter Abydos {et cesser de veiller} sur les rapides cavales {confiées à sa garde}» (Il. IV, 499).

Le fils d'Hikétaon, préposé, dans Percoté, à la garde des étables, ne gardait sans doute pas davantage le bien de l'étranger,«Le premier qu'{Hector} appelle à son aide est le fils d'Hikétaon, le vaillant Mélanippe, qui naguère encore faisait paître dans Percoté les belles vaches aux pas lents et contournés» (Il. XV, 546).

Il s'ensuit donc que Percoté, elle aussi, dépendait de la Troade ; et non seulement Percoté, mais tout le pays à la suite jusqu'à Adrastée, puisque ce pays reconnaissait pour chefs

«Les deux fils de Mérops, de Mérops le Percosien» (Il. II, 831).

Le nom de Troyens, on le voit, s'étendait à tous les peuples compris entre Abydos et Adrastée : seulement ces peuples formaient deux Etats distincts, obéissant l'un à Asius, l'autre aux fils de Mérops, tout comme le territoire cilicien se divisait en deux, comprenant d'une part la Thébaïque et de l'autre la Lyrnesside. Enfin l'on peut considérer comme le neuvième Etat troyen le royaume d'Eurypyle, lequel faisait suite immédiatement à la Lyrnesside. Que tous ces Etats, maintenant, aient reconnu l'autorité de Priam, la réponse d'Achille à Priam le donne assez à entendre :

«Ton sort est le même, ô vieillard, et nous savons combien naguère tu fus riche et prospère, quand tu possédais tout ce qu'enserrent et la cité de Macar, la haute île de Lesbos, et, derrière Lesbos, la Phrygie et l'immense Hellespont» (Il. XXIV, 543).

8. Telle était la division de la Troade {au temps d'Homère} ; mais plus tard différents événements survinrent, qui changèrent complétement l'état politique du pays. Les Phrygiens envahirent le territoire de Cyzique jusqu'au Practius, et les Thraces le territoire d'Abydos, succédant les uns et les autres à des envahisseurs plus anciens, aux Bébryces, aux Dryopes ; d'autres Thraces, connus sous le nom de Trères, occupèrent de même le pays qui fait suite à Abydos ; enfin la plaine de Thébé reçut des colons lydiens (ou, comme on disait alors, méoniens), joints aux derniers survivants des compagnons mysiens de Télèphe et de Teuthras.

Du moment donc qu'Homère n'a fait qu'un seul et même pays de l'Aeolide et de Troie, et que les Aeoliens ont notoirement occupé tout le territoire compris entre l'Hermus et la côte de Cyzique et y ont fondé des villes, on ne saurait trouver étrange qu'à notre tour, dans la présente description, nous ayons réuni l'Aeolide actuelle, comprise entre l'Hermus et le Lectum, au territoire qui lui fait suite jusqu'à l'Aesépus, d'autant qu'il nous sera facile, quand nous en viendrons au détail et que nous comparerons l'état actuel de chaque localité avec ce qu'ont pu dire Homère et les autres écrivains, de rétablir la distinction entre les deux pays.

9. C'est donc immédiatement après Cyzique et après l'Aesépus que commençait la Troade, au jugement d'Homère. Mais reprenons et commentons les propres paroles du poète :

«Puis venaient les Aphnii qui habitent Zélia, à l'extrémité la plus reculée de l'Ida, les Troyens Aphnii, qui boivent l'eau noire de l'Aesépus ; ils avaient pour chef le fils illustre de Lycaon, Pandarus» (Il. II, 824).

Homère appelle ici Troyens le même peuple qu'il nommera ailleurs «les Lyciens de Pandarus». Quant à cet autre nom d'Aphnii qu'il leur donne, on croit qu'il a trait à leur voisinage du lac Dascylitis, connu pour s'être aussi appelé l'Aphnitis.

10. De Zélia ce qu'il y a à dire, c'est qu'elle est située sur les dernières pentes de l'Ida, tout à l'extrémité de la chaîne, à 190 stades de distance de Cyzique et à {1}80 stades environ de l'embouchure de l'Aesepus, qui est le point de la côte le plus rapproché. Homère, cependant, poursuit son énumération, et, par le fait, il se trouve avoir relevé une à une et dans l'ordre les principales localités de la côte qui succède à l'Aesépus :

«Ceux qui habitent Adrastée, ceux du dème d'Apaesos et de la ville de Pitya, ceux qui occupent la montagne escarpée de Térée, marchaient sous les ordres d'Adraste et sous les ordres aussi d'Amphios, bien reconnaissable à sa cuirasse de lin : ces deux chefs sont frères, tous deux ils ont reçu le jour de Mérops le Percosien» (Il. II, 828).

Ces différentes localités sont situées, en effet, au-dessous de Zélia, mais dépendent aujourd'hui (côte comprise) du territoire de Cyzique et de celui de Priapus. Dans le voisinage immédiat de Zélia coule une rivière, le Tarsius, que la même route rencontre et franchit vingt fois, ce qui rappelle l'Heptaporos dont parle le poète (Il. XII, 20).

11. Au-dessus des bouches de l'Aesépus, à une distance de {20} stades environ, on rencontre une éminence que couronne le tombeau de Memnon, fils de Tithon, et qu'avoisine un bourg dit aussi de Memnon. Dans l'intervalle qui sépare Priapus de l'Aesépus, coule le Granique. Une bonne partie du cours de ce fleuve se trouve enfermée dans la plaine d'Adrastée, et c'est sur ses bords qu'Alexandre, qui rencontrait pour la première fois les satrapes de Darius, remporta cette pleine et entière victoire qui le rendit maître de toute la portion de l'Asie sise en deçà du Taurus et de l'Euphrate. Sur ses bords également s'élevait la ville de Sidène ; mais cette ville, qui possédait un territoire considérable, appelé de même du nom de Sidène, est aujourd'hui complétement détruite. Plus loin, sur les frontières mêmes de la Cyzicène et de la Priapène, est la localité dite des Harpayia, où eut lieu, suivant la Fable, l'enlèvement de Ganymède. Il faut dire que d'autres mythographes placent cette scène au promontoire Dardanium dans les environs de Dardanus.

12. Priapus a le rang de ville, elle est bâtie sur le bord même de la mer, et possède un port {de même nom}. Fondée, suivant les uns, par les Milésiens, dans le même temps apparemment où ceux-ci bâtissaient et Abydos et Proconnèse, elle l'aurait été, suivant d'autres, par les Cyzicéniens. Quant à son nom, c'est celui même du dieu Priape, lequel est, pour ses habitants, l'objet d'un culte spécial, soit que les Ornéates de la Corinthie l'aient importé parmi eux, soit que la tradition qui nous représente Priape comme né des amours de Bacchus et d'une nymphe ait tout naturellement attiré à ce dieu les hommages des populations, dans un pays où la vigne est d'une richesse incomparable : or tel est le cas, non seulement du territoire de Priapus, mais encore des cantons limitrophes de Parium et de Lampsaque ; et chacun sait que la ville attribuée par Xerxès à Thémistocle pour le vin de sa table n'était autre que Lampsaque. Pour en revenir à Priape, disons qu'il ne compte parmi les dieux que depuis une époque relativement moderne : il n'est point connu d'Hésiode, mais rappelle par certains traits les divinités de l'Attique, telles que Orthanès, Cônisalos, Tychôn, et autres semblables.

13. Les anciens auteurs appellent tout ce canton, indifféremment, Adrastée et plaine d'Adrastée, se conformant en cela à l'usage, qui n'est pas rare, de donner deux noms au même lieu et de dire, par exemple, aussi bien «Thébé» que «plaine de Thébé», aussi bien «Mygdonie» que «plaine de Mygdonie». Callisthène ajoute que ce nom d'Adrastée lui fut donné en l'honneur du roi Adraste, qui le premier érigea un temple à Némésis. La ville même d'Adrastée est située entre Priapus et Parium, au-dessus de la plaine précisément dont elle porte le nom et qui contenait, indépendamment du temple de Némésis, juste en face de Pactyé, un mantéum ou oracle commun à Apollon Actaeus et à Artémis. Le temple de Némésis fut détruit de fond en comble, et tous les matériaux, toutes les pierres, en furent transportés à Parium où ils servirent à bâtir un autel (oeuvre d'Hermocréon), qui, par ses dimensions colossales et sa magnificence, mérite de demeurer à jamais célèbre. Quant à l'oracle, il s'est vu, comme celui de Zélia, délaisser complètement avec le temps. On chercherait donc vainement, dans tout ce canton, un temple, soit d'Adrastée, soit de Némésis ; mais, aux environs de Cyzique, il existe encore un temple ou sanctuaire d'Adrastée, le même apparemment dont il est fait mention dans les vers suivants d'Antimaque :

«Il est une puissante déesse, Némésis, qui a reçu tous ces dons de la main des immortels. Adraste le premier lui bâtit un autel sur les bords du fleuve Aesépus. C'est là surtout qu'on l'honore : seulement on ne l'y invoque que sous le nom d'ADRASTEE».

14. Comme Priapus, Parium est bâtie sur le bord de la mer ; mais son port est plus grand. Ajoutons qu'elle s'est accrue aux dépens de Priapus. En faisant la cour habilement aux Attales qui se trouvaient posséder la Priapène, les Pariens réussirent (et du consentement même de ces princes) à empiéter considérablement sur les limites de ladite province. C'est ici, à Parium, que la Fable fait naître la famille des Ophiogènes, ainsi nommée de sa parenté avec les Ophidiens, les Serpents. Dans cette famille, tous les mâles, à ce qu'on assure, guérissent les morsures de vipère par l'apposition prolongée des mains sur la plaie (moyen qu'emploient aussi du reste les enchanteurs ordinaires) : ils commencent ainsi par attirer sur eux-mêmes la tache livide de la piqûre, et arrivent ensuite peu à peu à en calmer l'inflammation et la douleur. Les mythographes ajoutent que la famille avait eu pour auteur ou archégète un héros, de serpent fait homme. Peut-être était-ce simplement un de ces Psylles de Libye, auquel cas son secret aurait pu se conserver aisément parmi ses descendants pendant un certain nombre de générations. Quant à la fondation de Parium, elle fut l'oeuvre commune, paraît-il, des Milésiens, des Erythréens et des Pariens {de l'île de Paros}.

15. Pitya est une ville du canton de Pityûs, lequel dépend du territoire de Parium ; elle renferme dans ses murs une montagne couronnée de pins (pituôdes) et est située entre Parium et Priapus. Linum qui l'avoisine est une petite localité maritime où l'on pêche ces coquillages dits linusiens, les plus friands que l'on connaisse.
16. En rangeant la côte, de Parium à Priapus, on rencontre l'ancienne et la nouvelle Proconnèse, celle-ci avec une ville {de même nom} et une vaste carrière, très renommée pour le marbre blanc qu'on en extrait : naturellement c'est avec ce marbre qu'ont été bâtis les plus beaux édifices des villes de toute la côte, ceux de Cyzique notamment. Proconnèse a donné le jour à Aristée, l'auteur du poème des Arimaspées, et le plus grand charlatan qui ait jamais existé.

17. Pour ce qui est de la montagne de Térée, les uns la reconnaissent dans cette suite de hauteurs du canton de Pirossus, voisines de Zélia, mais dépendantes du territoire de Cyzique, où les rois de Lydie, et plus tard ceux de Perse, entretenaient un parc pour leurs chasses ; suivant d'autres, ce serait plutôt la colline qu'on aperçoit de Lampsaque à une distance de près de 40 stades, et que couronne un temple, dédié à la Mère des dieux, mais connu dans le pays sous le nom de temple de Térée.

18. La ville de Lampsaque, située, comme les précédentés, sur la côte même, possède un port excellent et présente une superficie considérable. Comme Abydos aussi, dont elle n'est guère éloignée que de 170 stades, elle n'a rien perdu de sa prospérité. Primitivement, elle portait le nom de Pityusa, ce qui est aussi le cas, assure-t-on, de l'île de Chios. Sur le rivage opposé de la Chersonnèse s'élève la petite ville de Callipolis : située, comme elle est, à l'extrémité d'un cap, elle semble s'avancer vers la côte d'Asie à la rencontre de Lampsaque. Ajoutons que le trajet entre deux n'excède pas 40 stades.

19. Dans l'intervalle de Lampsaque à Parium, la côte offrait naguère une ville et un fleuve du nom de Paesos ; mais la ville est depuis longtemps détruite, et ses habitants, d'origine milésienne comme les Lampsacéniens, ont transporté leur demeure à Lampsaque. On trouve dans Homère deux formes pour ce même nom, suivant que le poète ajoute une syllabe au commencement du mot, comme dans ce vers :

«Et le dème d'Apaesos» (Il. II, 828),

soit qu'il la retranche, comme dans cet autre :

«Il habitait dans Paesos et y possédait de grands biens» (Il. V, 612).

Mais aujourd'hui on n'appelle plus le fleuve autrement que Paesos. Ce sont encore les Milésiens qui ont fondé Colonne au-dessus de Lampsaque dans l'intérieur de la Lampsacène. Une autre ville du même nom se trouve sur les rivages de l'Hellespont, mais en dehors du détroit, à 140 stades d'Ilion : c'est dans cette dernière que la tradition fait naître Cycnus. Anaximène signale plusieurs autres Colone, une dans l'Erythrée, une seconde en Phocide, une troisième en Thessalie. Ajoutons qu'il existe dans le territoire de Parium une localité appelée Iliocoloné. On connaît dans la Lampsacène actuelle le riche vignoble de Gergithium ; mais il s'y trouvait aussi anciennement une ville de Gergithe, laquelle devait son origine à une colonie venue de Gergithes dans le territoire de Cume (car là aussi le même nom se retrouve, seulement sous la l'orme d'un féminin pluriel), et c'est de cette Gergithes cuméenne qu'était originaire Céphalon dit le Gergithien. Aujourd'hui même il existe dans le territoire de Cumes, non loin de Larisse, une localité appelée Gergithium.

Si Parium a vu naître un écrivain justement célèbre, Néoptolème dit le Glossographe, Lampsaque, à son tour, peut se glorifier d'avoir donné le jour à l'historien Charon, à Adimante, au rhéteur Anaximène, et à Métrodore, l'ami d'Epicure. A la rigueur même, Epicure peut passer pour un Lampsacénien, vu le long séjour qu'il fit à Lampsaque et l'étroite amitié qui l'unissait aux principaux citoyens de cette ville, Idoménée et Léontée. Enfin c'est de Lampsaque que provient cette belle oeuvre de Lysippe, le Lion abattu, qu'Agrippa a fait transporter à Rome pour l'y placer dans le Bois sacré situé entre la pièce d'eau {qui porte son nom} et le canal ou Euripe.

20. A Lampsaque succèdent Abydos et ces localités intermédiaires qu'Homère a réunies dans l'énumération suivante et qui se trouvent correspondre à la Lampsacène et à une partie du territoire de Parium (ni Lampsaque ni Parium n'existaient encore à l'époque de la guerre de Troie) :

«Et les habitants de Percoté et les riverains du Practius ; et ceux qui occupaient Sestos, Abydos et la divine Arisbé, marchaient ensemble sous les ordres d'Asius, fils d'Hyrtace» (Il. II, 835),

d'Asius, ajoute Homère, qui arrivait d'Arisbé et qu'un char attelé de grands chevaux noirs avait amené des bords du Selléis (Il. II, 839), ce qui donnerait à croire (disons-le en passant) qu'Homère regardait Arisbé comme la capitale ou la résidence habituelle du héros, autrement l'eût-il fait venir précisément d'Arisbé ?

«Il arrivait d'Arisbé : un char attelé de grands chevaux noirs l'avait amené des bords du Selléis».

Toutes ces localités, du reste, sont si obscures, que les commentateurs d'Homère qui se sont occupés d'en rechercher les emplacements ne s'accordent qu'en un point, à savoir, qu'elles devaient se trouver dans les environs d'Abydos, de Lampsaque et de Parium, et qu'en ce qui concerne la ville de Percoté il a pu y avoir un léger changement de nom (Palapercoté au lieu de Percoté), mais que la ville, à coup sûr, n'a nullement changé de place.

21. En fait de fleuves, outre le Selléis, qu'il nous montre coulant près d'Arisbé, lorsqu'il fait venir Asius d'Arisbé et des bords du Selléis, Homère nomme aussi le Practius. Ce nom, en effet, ne peut être que celui d'un fleuve, et d'un fleuve coulant, comme le Selléis, entre Abydos et Lampsaque, puisque, en dépit de ce que certains auteurs ont pu dire, on ne trouve nulle part de ville appelée ainsi : il faut donc entendre du voisinage d'un fleuve la phrase g-kai g-Praktion g-amphenemonto, ni plus ni moins que ces autres expressions :

«Et ceux qui habitaient auprès des bords du divin Céphise» (Il. II, 522),

«Et ceux qui cultivaient d'heureux champs dans le voisinage du fleuve Parthénius» (Il. II, 854).

On connaît dans Lesbos une autre ville du nom d'Arisba dont le territoire dépend aujourd'hui de Méthymne ; on connaît de même, en Thrace, un fleuve Arisbus : il en a été parlé plus haut, et les Thraces Cébrènes habitent dans son voisinage. Au surplus, on retrouve fréquemment les mêmes noms en Thrace et en Troade : citons, par exemple, les Scaei, l'un des principaux peuples de la Thrace, le fleuve Scaeus, le Scaeontichos ; et, en Troade, les portes Scées ; de même, en regard des Thraces Xanthii, citons le fleuve Xanthus de la Troade ; en regard de l'Arisbus, affluent de l'Hèbre, la ville d'Arisbé en Troade ; en regard du fleuve Rhésus, qui passe près de Troie, le fameux Rhésus, roi des Thraces. Asius d'Arisbé n'est pas non plus le seul héros de ce nom que mentionne Homère : il parle d'un autre Asius,

«oncle maternel du bouillant Hector, frère germain d'Hécube et fils de Dymas, lequel habitait en Phrygie, sur les bords mêmes du Sangarius» (Il. XVI, 717).

22. Abydos fut fondée par les Milésiens avec l'autorisation de Gygès, roi de Lydie. Tout ce canton, en effet, comme le reste de la Troade, était rangé sous la domination de ce prince : le nom de Gygas est même resté attaché à un cap voisin de Dardanus. Abydos commande le détroit qui donne accès, d'une part, dans la Propontide, de l'autre, dans l'Hellespont, et elle se trouve à égale distance (170 stades environ) de Lampsaque et d'Ilion. Ici même est l'Heptastade que Xerxès franchit naguère sur un pont de bateaux et qui sépare l'Europe de l'Asie. L'extrémité du continent d'Europe qui forme l'étroit canal sur lequel fut jeté ce pont a reçu le nom de Chersonnèse à cause de sa configuration. Sestos, la ville la plus forte de ladite Chersonnèse, est située en face d'Abydos, et, par suite de sa proximité, a souvent appartenu au même maître, dans un temps où la délimitation des Etats ne se faisait pas encore d'après la division naturelle des continents. A mesurer le trajet du port d'Abydos à celui de Sestos, la distance entre les deux villes est de 30 stades environ ; quant à la ligne même du Zeugma, elle s'écarte un peu de l'une et de l'autre ville, inclinant plus vers la Propontide du côté d'Abydos, et plus vers l'Hellespont du côté de Sestos. On donne le nom d'Apobathra au lieu voisin d'Abydos où l'une des deux extrémités du pont était attachée. Située comme elle est en deçà d'Abydos par rapport à la Propontide, Sestos se trouve au-dessus du courant qui sort de cette mer ; aussi la traversée est-elle plus facile quand on vient de Sestos : on commence par s'écarter un peu en gouvernant droit sur la tour d'Héro ; puis, à la hauteur de ce point, on abandonne l'embarcation à elle-même, et, avec l'aide du courant, on atteint promptement Abydos. En partant d'Abydos, au contraire, il faut remonter le long de la côte, l'espace de 8 stades, jusqu'à une certaine tour qui fait face juste à Sestos, et, de ce point, traverser, mais en biais, de manière à n'aller jamais droit à l'encontre du courant.

Abydos, postérieurement à la guerre de Troie, fut habitée par des Thraces d'abord, puis par des Milésiens. Lors de l'incendie des villes de la Propontide ordonné par Darius, père de Xerxès, Abydos partagea l'infortune commune. Darius avait appris, depuis son retour de l'expédition contre les Scythes, que ces peuples nomades se préparaient à franchir le détroit pour tirer vengeance de tout ce qu'il leur avait fait souffrir, et il avait donné ordre qu'on brûlât les villes de la Propontide, dans la crainte qu'elles ne fournissent aux barbares les moyens de passer la mer. S'ajoutant aux révolutions antérieures et aux effets désastreux du temps, cette catastrophe acheva de porter la confusion dans la géographie de cette contrée. Nous avons déjà parlé de Sestos et du reste de la Chersonnèse dans notre chorographie de la Thrace, rappelons cependant encore, d'après Théopompe, que Sestos, malgré son peu d'étendue, est munie d'une forte enceinte et qu'elle se trouve reliée à son port par un skélos ou long mur de 2 plèthres, et que ce double avantage, joint à ce qu'elle est située juste au-dessus du courant, la rend absolument maîtresse du passage.

23. En arrière du territoire d'Abydos, et en pleine Troade, est la ville d'Astyra : cette ville, aujourd'hui en ruines et dépendante des Abydéniens, jouissait anciennement de son autonomie et possédait de riches mines d'or ; mais celles-ci, avec le temps, sont devenues rares, les gisements s'étant épuisés là, comme dans le Tmolus aux environs du Pactole. - D'Abydos à l'Aesépus on compte environ 700 stades, mais moins, naturellement, si le trajet est direct.

24. Au delà d'Abydos, nous aurons à décrire Ilion et ses environs, la côte jusqu'au Lectum, puis différentes localités de la plaine troyenne et finalement toute la région basse de l'Ida, laquelle formait anciennement le royaume d'Enée. Homère a deux noms pour désigner les habitants de ce dernier canton, tantôt il dira :
«A la tête des Dardanii marchait le noble fils d'Anchise» (Il. II, 819),

les appelant, comme on le voit, Dardanii ; tantôt c'est le nom de Dardani qu'il leur donne, témoin le vers suivant :
«Les Troyens, les Lyciens, joints aux belliqueux Dardani» (Il. XV, 425).

Il y a lieu de penser que c'est aussi dans ce canton qu'était située cette Dardanie que mentionne Homère :

«Dardanus, le premier-né de Jupiter qui assemble les nuages, et le fondateur de Dardania» (Il. XX, 215).

Mais on n'y trouve point trace aujourd'hui de l'antique cité.

25. Platon conjecture qu'après les déluges ou cataclysmes les hommes ont dû passer par trois formes de sociétés très tranchées : une première société, simple et sauvage, composée d'hommes que la peur des eaux qui couvrent encore les plaines a refoulés vers les plus hauts sommets ; une seconde société fixée sur les dernières pentes des montagnes, et qui s'est rassurée peu à peu en voyant que les plaines commençaient à se sécher ; une troisième enfin qui a pris possession des plaines mêmes. A la rigueur, on pourrait supposer une quatrième forme, une cinquième, voire davantage, et, en tout cas, considérer comme la dernière la société que les hommes, une fois délivrés de toute terreur de ce genre, viennent former sur le bord de la mer et dans les îles. Car le plus ou moins de hardiesse que mettent les hommes à s'approcher de la mer semble dénoter parmi eux des différences sensibles sous le rapport des moeurs et du gouvernement ; et, de même qu'il a fallu déjà une certaine gradation pour passer de cette première vie simple et sauvage à la civilisation relative du second état, de même ce second état implique différents genres de vie qu'on peut appeler des noms de vie rustique, de vie semi-rustique et de vie politique, la vie politique n'atteignant pas non plus d'emblée la perfection et cette urbanité suprême à laquelle elle tend, mais n'y arrivant que par de lentes modifications attestées par autant de noms nouveaux, qui correspondent soit au progrès des moeurs, soit aux changements d'habitation et de manière de vivre. Platon ajoute qu'on retrouve dans Homère l'indication expresse de ces différents états : ainsi, suivant lui, la forme primitive de la société humaine serait représentée dans le tableau qu'Homère a tracé de la vie des Cyclopes, lorsqu'il nous montre ceux-ci se nourrissant des produits spontanés de la terre et habitant au sommet des montagnes, dans les creux de quelques rochers :

«Tout chez eux, dit Homère, croît sans semence, sans labour» (Od. IX, 109), et ailleurs,

«Chez eux, point d'assemblées pour délibérer en commun, point de lois, point de règlements généraux : ils habitent au faite des plus hautes montagnes dans le creux des rochers ; et là chacun à sa guise gouverne ses enfants et ses femmes» (Od. IX, 112).

L'établissement de Dardanus à son tour, figurerait le deuxième état :

«C'est lui qui édifia Dardanie, et la sacrée Ilios, appelée à devenir la plus populeuse des cités, n'était pas encore bâtie dans la plaine : les hommes n'avaient pas encore dépassé les dernières pentes de l'Ida si abondantes en sources» (Il. XX, 216).

Enfin le troisième état serait représenté par l'établissement d'Ilus dans la plaine même ; car c'est bien Ilus que la tradition nous donne pour le fondateur (et le fondateur éponyme) d'Ilion. Il est même probable qu'en ensevelissant, comme on avait fait, ce héros tout au milieu de la plaine, on avait voulu rappeler qu'il avait, lui le premier, osé quitter la montagne pour venir s'établir dans la plaine :

«Ils précipitaient leur course à travers la plaine vers l'antique tombeau du Dardanide Ilus, qu'ombrage ce figuier sauvage (Erinée)» (Il. XI, 166).

Encore Ilus n'avait-il osé qu'à demi, puisqu'il n'avait point bâti sa ville sur l'emplacement occupé aujourd'hui par la moderne Ilion, mais bien à une trentaine de stades plus à l'est, en remontant vers l'Ida et vers Dardanie, dans le lieu actuellement connu sous le nom d'Iliéôn-Kômé ou de Bourg des Iliéens. Les habitants de la moderne Ilion, à vrai dire, et cela par vanité nationale, veulent à toute force que leur ville soit l'antique Ilion, mais les commentateurs d'Homère en ont pris occasion pour examiner sur ce point le témoignage du poète ; et, d'après Homère, il ne paraît point que ce soit la même ville. Ajoutons qu'au dire de maint historien, Ilion se serait déplacée plus d'une fois avant de se fixer (vers l'époque de Crésus à peu près) dans les lieux qu'elle occupe aujourd'hui. Or, je le répète, à chacun de ces déplacements, qui, partant des lieux hauts, entraînaient les populations vers la plaine, correspondait probablement un changement marqué dans le genre de vie de ces populations et dans leur gouvernement. Mais ces questions demanderaient à être discutées plus longuement ailleurs.

26. La moderne Ilion n'était encore, à ce qu'on assure, qu'un simple bourg, avec un Athenaeum petit et mesquin, lorsque Alexandre, après sa victoire du Granique, voulut monter jusque-là : il décora le temple de pieuses offrandes, et gratifia le bourg lui-même du nom de ville. Puis, ayant chargé les propres intendants de son armée de l'agrandir par de nouvelles constructions, il déclara Ilion autonome et exempte de tout impôt. Il ne s'en tint pas là : mais, plus tard, à ce qu'on assure, quand il eut achevé de détruire l'empire perse, il adressa aux habitants la lettre la plus amicale, leur promettant de faire de leur ville une grande cité et de leur temple un des principaux sanctuaires, voire de fonder chez eux des jeux sacrés. Alexandre mort, Lysimaque prit un soin tout particulier d'Ilion : il l'enrichit d'un second temple, l'entoura d'un mur d'enceinte qui pouvait bien mesurer 40 stades et y réunit les populations des villes environnantes, toutes villes anciennes et déjà à moitié ruinées. Dans le même temps aussi il s'intéressait à la ville d'Alexandria {Troas}, la même qu'Antigone avait récemment fondée, mais fondée sous le nom d'Antigonie, tandis que lui, Lysimaque, voulut changer son nom, jugeant que les successeurs d'Alexandre devaient avoir le pieux scrupule de donner aux villes qu'ils fondaient le nom du héros, avant de leur donner le leur. Et, par le fait, c'est sous ce nom d'Alexandria que la ville a subsisté et grandi ; et aujourd'hui, qu'elle a reçu dans ses murs une colonie romaine, elle figure au nombre des principales villes de l'empire.

27. Quant à la moderne Ilion, elle ne méritait encore qu'à moitié le nom de ville lorsque les Romains mirent le pied pour la première fois en Asie et chassèrent Antiochus le Grand de toute la contrée sise en deçà du Taurus. Cela est si vrai que Démétrius de Scepsis qui, dans sa jeunesse et précisément à cette époque, eut occasion de visiter Ilion, fut frappé de l'état misérable des habitations, lesquelles n'étaient pas même couvertes en tuiles. Hégésianax, à son tour, raconte comment les Galates, après leur passage d'Europe en Asie, montèrent jusqu'à Ilion, dans l'espoir d'y trouver l'abri fortifié dont ils avaient besoin, mais s'en éloignèrent aussitôt, n'y ayant même pas trouvé de mur d'enceinte. Dans la suite, il est vrai, l'état de la ville fut sensiblement changé et amélioré. Cependant elle eut encore beaucoup à souffrir des Romains de Fimbria, qui, dans leur guerre contre Mithridate, en firent le siège et l'enlevèrent de vive force. Fimbria avait accompagné comme questeur en Asie le consul Valerius Flaccus désigné pour combattre Mithridate ; puis, une fois en Bithynie, il avait soulevé l'armée et tué de sa main le consul, s'était ensuite emparé du commandement, avait poussé jusqu'à Ilion, et, sur le refus des habitants de recevoir un brigand tel que lui, avait formé le siège de la ville, et l'avait prise après dix jours. En fanfaron qu'il était, il se glorifiait bien haut qu'une ville, qu'Agamemnon, avec ses mille vaisseaux et le secours de la Grèce entière confédérée, avait eu de la peine à prendre en dix ans, eût été réduite par lui en dix jours ; mais un Iliéen l'interrompant : «Hector n'était plus là, dit-il, pour défendre la ville !» Sur ces entrefaites, Sylla débarqua en Asie ; il fit mettre à mort Fimbria, et, ayant conclu avec Mithridate une convention qui forçait ce prince à rentrer dans ses Etats, il indemnisa les Iliéens en accordant à leur ville d'importantes réparations. On ne s'en tint pas là pourtant, et de nos jours le divin César voulut faire plus encore, par intérêt pour les Iliéens assurément, mais en même temps aussi par émulation à l'endroit d'Alexandre. Alexandre avait eu, pour s'intéresser à ce peuple, un double motif : le désir, d'abord, de renouveler avec lui certain lien d'antique parenté, puis son propre culte pour Homère. On connaît la fameuse diorthose ou révision des poésies d'Homère, dite de la cassette, et due à Alexandre, qui, après avoir lu de suite les poèmes entiers d'Homère en compagnie de Callisthène et d'Anaxarque et avoir consigné par écrit certaines remarques, avait serré le tout dans une cassette d'un travail magnifique trouvée parmi les dépouilles des Perses. C'était donc à la fois, je le répète, et par amour pour le poète et par respect de sa propre parenté avec les Aeacides, anciens rois de ce peuple Molosse sur lequel l'histoire fait aussi régner Andromaque, veuve d'Hector, qu'Alexandre avait voulu donner aux Iliéens des preuves éclatantes de sa bienveillance. Mais César, outre sa passion pour la mémoire d'Alexandre, avait un autre mobile qui le porta, d'une ardeur toute juvénile, à combler les Iliéens de ses bienfaits : il était personnellement uni à ce peuple par des liens de parenté, et d'une parenté même mieux établie, plus notoire, que celle du héros macédonien ; oui certes, plus notoire, car d'abord il était Romain (et les Romains, on le sait, regardent Enée comme l'auteur de leur race) ; puis, il portait le nom de Julius, et ce nom lui venait d'un de ses ancêtres appelé Jule ou Iule apparemment en l'honneur du fils d'Enée, étant du nombre des descendants directs du héros troyen. César attribua donc aux Iliéens tout un territoire, et, non content de cela, il leur assura, avec le maintien de leur autonomie, une exemption pleine et entière de toutes les charges publiques, avantages qu'ils ont conservés jusqu'à présent. Voici maintenant sur quoi se fondent ceux qui nient, Homère en main, que l'antique Ilion ait jamais occupé l'emplacement sur lequel s'élève aujourd'hui la Nouvelle. {Nous allons rappeler leurs principaux arguments}, mais auparavant décrivons l'état actuel des lieux, en commençant par le littoral, que nous reprendrons juste au point où nous nous étions arrêté.

28. Or nous dirons qu'immédiatement après Abydos, on rencontre et la pointe Dardanis, dont nous parlions il n'y a qu'un moment, et la ville de Dardanus, distante d'Abydos de 70 stades. Entre deux est l'embouchure du fleuve Rhodius à laquelle correspond, sur la côte de Chersonnèse, le Cynosséma, monument qu'on dit être le tombeau d'Hécube. D'autres auteurs font du Rhodius un affluent de l'Aesépus. Quoi qu'il en soit, il figure au nombre des cours d'eau mentionnés par Homère :

«Et le Rhésus, et l'Heptaporus, et le Carésus et le Rhodius» (Il. XII, 20).

La ville de Dardanus, d'origine très ancienne, a toujours été comptée pour si peu, qu'à plusieurs reprises les rois {de Perse} en déplacèrent la population tout entière, la transférant à Abydos pour la ramener plus tard aux lieux qu'elle occupait d'abord. C'est à Dardanus que Cornélius Sylla, le général romain, et Mithridate Eupator, eurent l'entrevue dans laquelle fut conclu le traité qui mettait fin à la guerre.

29. Tout près delà est Ophrynium et tout près d'Ophrynium, dans un lieu bien en vue, est le bois sacré d'Hector, suivi immédiatement d'un port, le port de Ptéléus.

30. La ville de Rhoetéum, qui succède à ces localités, est bâtie sur une éminence, mais touche à une plage très basse, sur laquelle s'élèvent le tombeau, le temple et la statue d'Ajax. La statue avait été enlevée par Antoine et transportée en Egypte ; elle fut restituée parmi d'autres morceaux précieux aux Rhoetéens par César Auguste. Et en effet, tandis qu'Antoine avait partout sur son passage, et à l'intention de son Egyptienne, dépouillé les principaux sanctuaires des chefs-d'oeuvre d'art offerts et consacrés par la piété des populations, partout Auguste rendit aux dieux ce qui leur appartenait.

suite