Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE TREIZE CHAPITRE I (31-fin)

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE TREIZE CHAPITRE I (1 à 30) - LIVRE TREIZE CHAPITRE II

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΓ' 

 

précédent

[31] Μετὰ δὲ τὸ Ῥοίτειον ἔστι τὸ Σίγειον, κατεσπασμένη πόλις, καὶ τὸ ναύσταθμον καὶ ὁ Ἀχαιῶν λιμὴν καὶ τὸ Ἀχαϊκὸν στρατόπεδον καὶ ἡ στομαλίμνη καλουμένη καὶ αἱ τοῦ Σκαμάνδρου ἐκβολαί. Συμπεσόντες γὰρ ὅ τε Σιμόεις καὶ ὁ Σκάμανδρος ἐν τῷ πεδίῳ πολλὴν καταφέροντες ἰλὺν προσχοῦσι τὴν παραλίαν καὶ τυφλὸν στόμα τε καὶ λιμνοθαλάττας καὶ ἕλη ποιοῦσι. Κατὰ δὲ τὴν Σιγειάδα ἄκραν ἐστὶν ἐν τῇ Χερρονήσῳ τὸ Πρωτεσιλάειον καὶ ἡ Ἐλαιοῦσσα, περὶ ὧν εἰρήκαμεν ἐν τοῖς Θρᾳκίοις.

[32] Ἔστι δὲ τὸ μῆκος τῆς παραλίας ταύτης ἀπὸ τοῦ Ῥοιτείου μέχρι Σιγείου καὶ τοῦ Ἀχιλλέως μνήματος εὐθυπλοούντων ἑξήκοντα σταδίων· ὑποπέπτωκε δὲ τῷ Ἰλίῳ πᾶσα, τῷ μὲν νῦν κατὰ τὸν Ἀχαιῶν λιμένα ὅσον δώδεκα σταδίους διέχουσα, τῷ δὲ προτέρῳ τριάκοντα ἄλλοις σταδίοις ἀνωτέρῳ κατὰ τὸ πρὸς τὴν Ἴδην μέρος. Τοῦ μὲν οὖν Ἀχιλλέως καὶ ἱερόν ἐστι καὶ μνῆμα πρὸς τῷ Σιγείῳ, Πατρόκλου δὲ καὶ Ἀντιλόχου μνήματα, καὶ ἐναγίζουσιν οἱ Ἰλιεῖς πᾶσι καὶ τούτοις καὶ τῷ Αἴαντι. Ἡρακλέα δ´ οὐ τιμῶσιν αἰτιώμενοι τὴν ὑπ´ αὐτοῦ πόρθησιν. Ἀλλ´ ἐκεῖνος μέν, φαίη τις ἄν, οὕτως ἐπόρθησεν ὥστ´ ἀπολιπεῖν τοῖς ὕστερον ἐκπορθήσουσι κεκακωμένην μέν, πόλιν δέ· διὸ καὶ οὕτως εἴρηκεν ὁ ποιητής

Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ´ ἀγυιάς.

Ἡ γὰρ χηρεία λειπανδρία τίς ἐστιν, οὐκ ἀφανισμὸς τέλειος· οὗτοι δ´ ἠφάνισαν τελέως, οἷς ἐναγίζειν ἀξιοῦσι καὶ τιμᾶν ὡς θεούς· εἰ μὴ τοῦτ´ αἰτιάσαιντο διότι οὗτοι μὲν δίκαιον πόλεμον ἐξήνεγκαν, ἐκεῖνος δὲ ἄδικον „ἕνεχ´ ἵππων Λαομέδοντος.“ Πρὸς τοῦτο δὲ πάλιν ἀντιτίθεται μῦθος· οὐ γὰρ ἕνεκα ἵππων, ἀλλὰ μισθοῦ ὑπὲρ τῆς Ἡσιόνης καὶ τοῦ κήτους. Ἀλλ´ ἐάσωμεν ταῦτα· εἰς γὰρ μύθων ἀνασκευὰς ἐκπίπτει· τάχα δὲ λανθάνουσί τινες ἡμᾶς αἰτίαι πιστότεραι δι´ ἃς τοῖς Ἰλιεῦσιν ἐπῆλθε τοὺς μὲν τιμᾶν τοὺς δὲ μή. Ἔοικε δὲ ὁ ποιητὴς μικρὰν ἀποφαίνειν τὴν πόλιν ἐν τῷ περὶ Ἡρακλέους λόγῳ, εἴπερ

Ἓξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν
Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν.

Καὶ φαίνεται ὁ Πρίαμος τῷ τοιούτῳ λόγῳ μέγας ἐκ μικροῦ γεγονὼς καὶ βασιλεὺς βασιλέων, ὡς ἔφαμεν. Μικρὸν δὲ προελθοῦσιν ἀπὸ τῆς παραλίας ταύτης ἐστὶ τὸ Ἀχαίιον ἤδη τῆς Τενεδίων περαίας ὑπάρχον.

[33] Τοιούτων δὲ τῶν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ τόπων ὄντων ὑπέρκειται τούτων τὸ Τρωικὸν πεδίον μέχρι τῆς Ἴδης ἀνῆκον ἐπὶ πολλοὺς σταδίους κατὰ τὸ πρὸς ἕω μέρος. Τούτου δ´ ἡ μὲν παρώρειός ἐστι στενή, τῇ μὲν ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν τεταμένη μέχρι τῶν κατὰ Σκῆψιν τόπων, τῇ δ´ ἐπὶ τὰς ἄρκτους μέχρι τῶν κατὰ Ζέλειαν Λυκίων. Ταύτην δ´ ὁ ποιητὴς ὑπ´ Αἰνείᾳ τάττει καὶ τοῖς Ἀντηνορίδαις, καλεῖ δὲ Δαρδανίαν. Ὑπὸ δὲ ταύτῃ Κεβρηνία, πεδιὰς ἡ πλείστη, παράλληλός πως τῇ Δαρδανίᾳ· ἦν δὲ καὶ πόλις ποτὲ Κεβρήνη. Ὑπονοεῖ δ´ ὁ Δημήτριος μέχρι δεῦρο διατείνειν τὴν περὶ τὸ Ἴλιον χώραν τὴν ὑπὸ τῷ Ἕκτορι, ἀνήκουσαν ἀπὸ τοῦ ναυστάθμου μέχρι Κεβρηνίας· τάφον τε γὰρ Ἀλεξάνδρου δείκνυσθαί φησιν αὐτόθι καὶ Οἰνώνης, ἣν ἱστοροῦσι γυναῖκα γεγονέναι τοῦ Ἀλεξάνδρου πρὶν Ἑλένην ἁρπάσαι· λέγειν τε τὸν ποιητήν

Κεβριόνην νόθον υἱὸν ἀγακλῆος Πριάμοιο,

ὃν εἰκὸς εἶναι ἐπώνυμον τῆς χώρας ἢ καὶ πόλεως, ὅπερ πιθανώτερον· τὴν δὲ Κεβρηνίαν διήκειν μέχρι τῆς Σκηψίας, ὅριον δ´ εἶναι τὸν Σκάμανδρον μέσον αὐτῶν ῥέοντα· ἔχθραν δ´ ἀεὶ καὶ πόλεμον εἶναι τοῖς τε Κεβρηνοῖς καὶ τοῖς Σκηψίοις, ἕως Ἀντίγονος αὐτοὺς συνῴκισεν εἰς τὴν τότε μὲν Ἀντιγόνειαν νῦν δὲ Ἀλεξάνδρειαν· τοὺς μὲν οὖν Κεβρηνιέας συμμεῖναι τοῖς ἄλλοις ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ, τοὺς δὲ Σκηψίους ἐπανελθεῖν εἰς τὴν οἰκείαν ἐπιτρέψαντος Λυσιμάχου.

[34] Ἀπὸ δὲ τῆς κατὰ {τούτους} τοὺς τόπους Ἰδαίας ὀρεινῆς δύο φησὶν ἀγκῶνας ἐκτείνεσθαι πρὸς θάλατταν, τὸν μὲν εὐθὺ Ῥοιτείου τὸν δὲ Σιγείου, ποιοῦντας ἐξ ἀμφοῖν γραμμὴν ἡμικυκλιώδη· τελευτᾶν δ´ ἐν τῷ πεδίῳ, τοσοῦτον ἀπέχοντας τῆς θαλάττης ὅσον τὸ νῦν Ἴλιον. Τοῦτο μὲν δὴ μεταξὺ τῆς τελευτῆς τῶν λεχθέντων ἀγκώνων εἶναι, τὸ δὲ παλαιὸν κτίσμα μεταξὺ τῆς ἀρχῆς· ἀπολαμβάνεσθαι δ´ ἐντὸς τό τε Σιμοείσιον πεδίον δι´ οὗ ὁ Σιμόεις φέρεται, καὶ τὸ Σκαμάνδριον δι´ οὗ Σκάμανδρος ῥεῖ. Τοῦτο δὲ καὶ ἰδίως Τρωικὸν λέγεται, καὶ τοὺς πλείστους ἀγῶνας ὁ ποιητὴς ἐνταῦθα ἀποδίδωσι· πλατύτερον γάρ ἐστι, καὶ τοὺς ὀνομαζομένους τόπους ἐνταῦθα δεικνυμένους ὁρῶμεν, τὸν ἐρινεόν, τὸν τοῦ Αἰσυήτου τάφον, τὴν Βατίειαν, τὸ τοῦ Ἴλου σῆμα. Οἱ δὲ ποταμοὶ ὅ τε Σκάμανδρος καὶ ὁ Σιμόεις, ὁ μὲν τῷ Σιγείῳ πλησιάσας ὁ δὲ τῷ Ῥοιτείῳ, μικρὸν ἔμπροσθεν τοῦ νῦν Ἰλίου συμβάλλουσιν, εἶτ´ ἐπὶ τὸ Σίγειον ἐκδιδόασι καὶ ποιοῦσι τὴν στομαλίμνην καλουμένην. Διείργει δ´ ἑκάτερον τῶν λεχθέντων πεδίων ἀπὸ θατέρου μέγας τις αὐχὴν τῶν εἰρημένων ἀγκώνων ἐπ´ εὐθείας, ἀπὸ τοῦ νῦν Ἰλίου τὴν ἀρχὴν ἔχων συμφυὴς αὐτῷ, τεινόμενος δ´ ἕως τῆς Κεβρηνίας καὶ ἀποτελῶν τὸ Ε γράμμα πρὸς τοὺς ἑκατέρωθεν ἀγκῶνας.

[35] Ὑπὲρ δὲ τούτου μικρὸν ἡ τῶν Ἰλιέων κώμη ἐστίν, ἐν ᾗ νομίζεται τὸ παλαιὸν Ἴλιον ἱδρῦσθαι πρότερον, τριάκοντα σταδίους διέχον ἀπὸ τῆς νῦν πόλεως. Ὑπὲρ δὲ τῆς Ἰλιέων κώμης δέκα σταδίοις ἐστὶν ἡ Καλλικολώνη, λόφος τις, παρ´ ὃν ὁ Σιμόεις ῥεῖ πενταστάδιον διέχων· γίνεται οὖν εὔλογον πρῶτον μὲν τὸ ἐπὶ τοῦ Ἄρεος

ὦρτο δ´ Ἄρης ἑτέρωθεν ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσος,
ὀξὺ κατ´ ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων,
ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ.

Τῆς γὰρ μάχης ἐπὶ τῷ Σκαμανδρίῳ πεδίῳ συντελουμένης πιθανῶς ἂν ὁ Ἄρης ἄλλοτε μὲν τὴν ἐγκέλευσιν ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως ποιοῖτο, ἄλλοτε δ´ ἐκ τῶν πλησίον τόπων τοῦ τε Σιμόεντος καὶ τῆς Καλλικολώνης, μέχρι οὗ εἰκὸς καὶ τὴν μάχην παρατετάσθαι· τετταράκοντα δὲ σταδίους διεχούσης τῆς Καλλικολώνης ἀπὸ τοῦ νῦν Ἰλίου, τί χρήσιμον ἐπὶ τοσοῦτον μεταλαμβάνεσθαι τοὺς τόπους ἐφ´ ὅσον ἡ διάταξις οὐ διέτεινε; τό τε

πρὸς Θύμβρης δ´ ἔλαχον Λύκιοι

οἰκειότερόν ἐστι τῷ παλαιῷ κτίσματι· πλησίον γάρ ἐστι τὸ πεδίον ἡ Θύμβρα καὶ ὁ δι´ αὐτοῦ ῥέων ποταμὸς Θύμβριος, ἐμβάλλων εἰς τὸν Σκάμανδρον κατὰ τὸ Θυμβραίου Ἀπόλλωνος ἱερόν, τοῦ δὲ νῦν Ἰλίου καὶ πεντήκοντα σταδίους διέχει. Ὅ τε ἐρινεός, τραχύς τις τόπος καὶ ἐρινεώδης, τῷ μὲν ἀρχαίῳ κτίσματι ὑποπέπτωκεν, ὥστε τὸ

Λαὸν δὲ στῆσον παρ´ ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα
ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος

οἰκείως ἂν λέγοι ἡ Ἀνδρομάχη· τῆς δὲ νῦν πόλεως πάμπολυ ἀφέστηκε· καὶ ὁ φηγὸς δὲ μικρὸν κατωτέρω ἐστὶ τοῦ ἐρινεοῦ, ἐφ´ οὗ φησιν ὁ Ἀχιλλεύς

Ὄφρα δ´ ἐγὼ μετ´ Ἀχαιοῖσιν πολέμιζον,
οὐκ ἐθέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Ἕκτωρ,
ἀλλ´ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν.

[36] Καὶ μὴν τό γε ναύσταθμον τὸ νῦν ἔτι λεγόμενον πλησίον οὕτως ἐστὶ τῆς νῦν πόλεως, ὥστε θαυμάζειν εἰκότως ἄν τινα τῶν μὲν τῆς ἀπονοίας τῶν δὲ τοὐναντίον τῆς ἀψυχίας· ἀπονοίας μέν, εἰ τοσοῦτον χρόνον ἀτείχιστον αὐτὸ εἶχον, πλησίον οὔσης τῆς πόλεως καὶ τοσούτου πλήθους τοῦ τ´ ἐν αὐτῇ καὶ τοῦ ἐπικουρικοῦ· νεωστὶ γὰρ γεγονέναι φησὶ τὸ τεῖχος (ἢ οὐδ´ ἐγένετο, ὁ δὲ πλάσας ποιητὴς ἠφάνισεν, ὡς Ἀριστοτέλης φησίν)· ἀψυχίας δέ, εἰ γενομένου τοῦ τείχους ἐτειχομάχουν καὶ εἰσέπεσον εἰς αὐτὸ τὸ ναύσταθμον καὶ προσεμάχοντο ταῖς ναυσίν, ἀτείχιστον δὲ ἔχοντες οὐκ ἐθάρρουν προσιόντες πολιορκεῖν μικροῦ τοῦ διαστήματος ὄντος· ἔστι γὰρ τὸ ναύσταθμον πρὸς Σιγείῳ, πλησίον δὲ καὶ ὁ Σκάμανδρος ἐκδίδωσι διέχων τοῦ Ἰλίου σταδίους εἴκοσιν. Εἰ δὲ φήσει τις τὸν νῦν λεγόμενον Ἀχαιῶν λιμένα εἶναι τὸ ναύσταθμον, ἐγγυτέρω τινὰ λέξει τόπον ὅσον δώδεκα σταδίους διεστῶτα τῆς πόλεως, {τὸ} ἐπὶ θαλάττῃ πεδίον συμπροστιθείς ... Διότι τοῦτο πᾶν πρόχωμα τῶν ποταμῶν ἐστι τὸ πρὸ τῆς πόλεως ἐπὶ θαλάττῃ πεδίον, ὥστε εἰ δωδεκαστάδιόν ἐστι νῦν τὸ μεταξύ, τότε καὶ τῷ ἡμίσει ἔλαττον ὑπῆρχε. Καὶ ἡ διήγησις δ´ ἡ πρὸς τὸν Εὔμαιον ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως διασκευασθεῖσα μέγα ἐμφαίνει τὸ διάστημα τὸ μέχρι τῆς πόλεως ἀπὸ τοῦ ναυστάθμου

Ὡς ὅθ´ ὑπὸ Τροίῃ λόχον ἤγομεν.

Φησὶ γὰρ ὑποβάς

Λίην γὰρ νηῶν ἑκὰς ἤλθομεν.

Ἐπί τε τὴν κατασκοπὴν πέμπονται γνωσόμενοι, πότερον μενοῦσι παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν πολὺ ἀπεσπασμένοι τοῦ οἰκείου τείχους

Ἠὲ πόλινδε
ἂψ ἀναχωρήσουσι.

Καὶ ὁ Πολυδάμας

Ἀμφὶ μάλα φράζεσθε, φίλοι· κέλομαι γὰρ ἔγωγε
ἄστυδε νῦν ἰέναι

φησίν

Ἑκὰς δ´ ἀπὸ τείχεός εἰμεν.

Παρατίθησι δ´ ὁ Δημήτριος καὶ τὴν Ἀλεξανδρίνην Ἑστίαιαν μάρτυρα, τὴν συγγράψασαν περὶ τῆς Ὁμήρου Ἰλιάδος, πυνθανομένην εἰ περὶ τὴν νῦν πόλιν ὁ πόλεμος συνέστη, καὶ ... Τὸ Τρωικὸν πεδίον, ὃ μεταξὺ τῆς πόλεως καὶ τῆς θαλάττης ὁ ποιητὴς φράζει· τὸ μὲν γὰρ πρὸ τῆς νῦν πόλεως ὁρώμενον πρόχωμα εἶναι τῶν ποταμῶν ὕστερον γεγονός.

[37] Ὅ τε Πολίτης

Ὃς Τρώων σκοπὸς ἷζε ποδωκείῃσι πεποιθώς,
τύμβῳ ἐπ´ ἀκροτάτῳ Αἰσυήταο γέροντος,

μάταιος ἦν. Καὶ γὰρ εἰ ἐπ´ ἀκροτάτῳ, ὅμως {ἀπὸ} πολὺ ἂν μείζονος ὕψους τῆς ἀκροπόλεως ἐσκόπευεν ἐξ ἴσου σχεδόν τι διαστήματος, μὴ δεόμενος μηδὲν τῆς ποδωκείας τοῦ ἀσφαλοῦς χάριν· πέντε γὰρ διέχει σταδίους ὁ νῦν δεικνύμενος τοῦ Αἰσυήτου τάφος κατὰ τὴν εἰς Ἀλεξάνδρειαν ὁδόν. Οὐδ´ ἡ τοῦ Ἕκτορος δὲ περιδρομὴ ἡ περὶ τὴν πόλιν ἔχει τι εὔλογον· οὐ γάρ ἐστι περίδρομος ἡ νῦν διὰ τὴν συνεχῆ ῥάχιν· ἡ δὲ παλαιὰ ἔχει περιδρομήν.

[38] Οὐδὲν δ´ ἴχνος σώζεται τῆς ἀρχαίας πόλεως. Εἰκότως· ἅτε γὰρ ἐκπεπορθημένων τῶν κύκλῳ πόλεων, οὐ τελέως δὲ κατεσπασμένων, ταύτης δ´ ἐκ βάθρων ἀνατετραμμένης, οἱ λίθοι πάντες εἰς τὴν ἐκείνων ἀνάληψιν μετηνέχθησαν. Ἀρχαιάνακτα γοῦν φασι τὸν Μιτυληναῖον ἐκ τῶν ἐκεῖθεν λίθων τὸ Σίγειον τειχίσαι. Τοῦτο δὲ κατέσχον μὲν Ἀθηναῖοι Φρύνωνα τὸν ὀλυμπιονίκην πέμψαντες, Λεσβίων ἐπιδικαζομένων σχεδόν τι τῆς συμπάσης Τρῳάδος· ὧν δὴ καὶ κτίσματά εἰσιν αἱ πλεῖσται τῶν κατοικιῶν, αἱ μὲν συμμένουσαι καὶ νῦν αἱ δ´ ἠφανισμέναι. Πιττακὸς δ´ ὁ Μιτυληναῖος, εἷς τῶν ἑπτὰ σοφῶν λεγομένων, πλεύσας ἐπὶ τὸν Φρύνωνα στρατηγὸν διεπολέμει τέως διατιθεὶς καὶ πάσχων κακῶς, ὕστερον δ´ ἐκ μονομαχίας, προκαλεσαμένου τοῦ Φρύνωνος, ἁλιευτικὴν ἀναλαβὼν σκευὴν συνέδραμε, καὶ τῷ μὲν ἀμφιβλήστρῳ περιέβαλε τῇ τριαίνῃ δὲ καὶ τῷ ξιφιδίῳ ἔπειρε καὶ ἀνεῖλε. Μένοντος δ´ ἔτι τοῦ πολέμου Περίανδρος διαιτητὴς αἱρεθεὶς ὑπὸ ἀμφοῖν ἔλυσε τὸν πόλεμον.

[39] Τίμαιον δὲ ψεύσασθαί φησιν ὁ Δημήτριος ἱστοροῦντα ἐκ τῶν λίθων τῶν ἐξ Ἰλίου Περίανδρον ἐπιτειχίσαι τὸ Ἀχίλλειον τοῖς Ἀθηναίοις, βοηθοῦντα τοῖς περὶ Πιττακόν· ἐπιτειχισθῆναι μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν Μιτυληναίων τὸν τόπον τοῦτον τῷ Σιγείῳ, οὐ μὴν ἐκ λίθων τοιούτων οὐδ´ ὑπὸ τοῦ Περιάνδρου. Πῶς γὰρ ἂν αἱρεθῆναι διαιτητὴν τὸν προσπολεμοῦντα; Ἀχίλλειον δ´ ἔστιν ὁ τόπος ἐν ᾧ τὸ Ἀχιλλέως μνῆμα, κατοικία μικρά. Κατέσκαπται δὲ καὶ τὸ Σίγειον ὑπὸ τῶν Ἰλιέων ἀπειθοῦν· ὑπ´ ἐκείνοις γὰρ ἦν ὕστερον ἡ παραλία πᾶσα ἡ μέχρι Δαρδάνου, καὶ νῦν ὑπ´ ἐκείνοις ἐστί. Τὸ δὲ παλαιὸν ὑπὸ τοῖς Αἰολεῦσιν ἦν τὰ πλεῖστα, ὥστε Ἔφορος οὐκ ὀκνεῖ πᾶσαν τὴν ἀπὸ Ἀβύδου μέχρι Κύμης καλεῖν Αἰολίδα. Θουκυδίδης δέ φησιν ἀφαιρεθῆναι τὴν Τροίαν ὑπὸ Ἀθηναίων τοὺς Μιτυληναίους ἐν τῷ Πελοποννησιακῷ πολέμῳ τῷ Παχητείῳ.

[40] Λέγουσι δ´ οἱ νῦν Ἰλιεῖς καὶ τοῦτο ὡς οὐδὲ τελέως ἠφανίσθαι συνέβαινεν τὴν πόλιν κατὰ τὴν ἅλωσιν ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν, οὐδ´ ἐξελείφθη οὐδέποτε. Αἱ γοῦν Λοκρίδες παρθένοι μικρὸν ὕστερον ἀρξάμεναι ἐπέμποντο κατ´ ἔτος· καὶ ταῦτα δ´ οὐχ Ὁμηρικά· οὐδὲ γὰρ τῆς Κασάνδρας φθορὰν οἶδεν Ὅμηρος, ἀλλ´ ὅτι μὲν παρθένος ἦν ὑπ´ ἐκεῖνον τὸν χρόνον λέγει

Πέφνε γὰρ Ὀθρυονῆα, Καβησόθεν ἔνδον ἐόντα,
ὅς ῥα νέον πτολέμοιο μετὰ κλέος εἰληλούθει.
ᾜτεε δὲ Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην,
Κασσάνδρην, ἀνάεδνον.

Βίας δὲ οὐδὲ μέμνηται, οὐδ´ ὅτι ἡ φθορὰ τοῦ Αἴαντος ἐν τῇ ναυαγίᾳ κατὰ μῆνιν Ἀθηνᾶς συνέβη ἢ κατὰ τοιαύτην αἰτίαν, ἀλλ´ ἀπεχθανόμενον μὲν τῇ Ἀθηνᾷ κατὰ τὸ κοινὸν εἴρηκεν (ἁπάντων γὰρ εἰς τὸ ἱερὸν ἀσεβησάντων ἅπασιν ἐμήνιεν), ἀπολέσθαι δὲ ὑπὸ Ποσειδῶνος μεγαλορρημονήσαντα· τὰς δὲ Λοκρίδας πεμφθῆναι Περσῶν ἤδη κρατούντων συνέβη.

[41] Οὕτω μὲν δὴ λέγουσιν οἱ Ἰλιεῖς, Ὅμηρος δὲ ῥητῶς τὸν ἀφανισμὸν τῆς πόλεως εἴρηκεν

Ἔσσεται ἦμαρ ὅταν ποτ´ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρή.
Ἦ γὰρ καὶ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν.
Πέρθετο δὲ Πριάμοιο πόλις δεκάτῳ ἐνιαυτῷ.

Καὶ τὰ τοιαῦτα δὲ τοῦ αὐτοῦ τίθενται τεκμήρια, οἷον ὅτι τῆς Ἀθηνᾶς τὸ ξόανον νῦν μὲν ἑστηκὸς ὁρᾶται, Ὅμηρος δὲ καθήμενον ἐμφαίνει· πέπλον γὰρ κελεύει
Θεῖναι Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν.
Βέλτιον γὰρ οὕτως ἢ ὡς τινὲς δέχονται ἀντὶ τοῦ

Παρὰ τοῖς γόνασι θεῖναι

παρατιθέντες τὸ

Ἡ δ´ ἧσται ἐπ´ ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ

ἀντὶ τοῦ „παρ´ ἐσχάρῃ.“ Τίς γὰρ ἂν νοηθείη πέπλου ἀνάθεσις παρὰ τοῖς γόνασι; καὶ οἱ τὴν προσῳδίαν δὲ διαστρέφοντες, „γουνάσιν“ ὡς θυιάσιν, ὁποτέρως ἂν δέξωνται, ἀπεραντολογοῦσιν, εἴθ´ ἱκετ{είας ἑρμην}εύοντες {εἴ}τε φρένας. Πολλὰ δὲ τῶν ἀρχαίων τῆς Ἀθηνᾶς ξοάνων καθήμενα δείκνυται, καθάπερ ἐν Φωκαίᾳ Μασσαλίᾳ Ῥώμῃ Χίῳ ἄλλαις πλείοσιν. Ὁμολογοῦσι δὲ καὶ οἱ νεώτεροι τὸν ἀφανισμὸν τῆς πόλεως, ὧν ἔστι καὶ Λυκοῦργος ὁ ῥήτωρ· μνησθεὶς γὰρ τῆς Ἰλιέων πόλεως φησί „τίς οὐκ ἀκήκοεν, ὡς ἅπαξ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων κατεσκάφθη, ἀοίκητον οὖσαν;“

[42] Εἰκάζουσι δὲ τοὺς ὕστερον ἀνακτίσαι διανοουμένους οἰωνίσασθαι τὸν τόπον ἐκεῖνον, εἴτε διὰ τὰς συμφορὰς εἴτε καὶ καταρασαμένου τοῦ Ἀγαμέμνονος κατὰ παλαιὸν ἔθος, καθάπερ καὶ ὁ Κροῖσος ἐξελὼν τὴν Σιδήνην,
εἰς ἣν ὁ τύραννος κατέφυγε Γλαυκίας, ἀρὰς ἔθετο κατὰ τῶν τειχιούντων πάλιν τὸν τόπον. Ἐκείνου μὲν οὖν ἀποστῆναι τοῦ χωρίου, ἕτερον δὲ τειχίσαι. Πρῶτοι μὲν οὖν Ἀστυπαλαιεῖς οἱ τὸ Ῥοίτειον κατασχόντες συνῴκισαν πρὸς τῷ Σιμόεντι Πόλιον, ὃ νῦν καλεῖται Πόλισμα, οὐκ ἐν εὐερκεῖ τόπῳ· διὸ κατεσπάσθη ταχέως. Ἐπὶ δὲ τῶν Λυδῶν ἡ νῦν ἐκτίσθη κατοικία καὶ τὸ ἱερόν· οὐ μὴν πόλις γε ἦν, ἀλλὰ πολλοῖς χρόνοις ὕστερον καὶ κατ´ ὀλίγον, ὡς εἴρηται, τὴν αὔξησιν ἔσχεν. Ἑλλάνικος δὲ χαριζόμενος τοῖς Ἰλιεῦσιν, οἷος ἐκείνου θυμός, συνηγορεῖ τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι πόλιν τὴν νῦν τῇ τότε. Τὴν δὲ χώραν ἀφανισθείσης τῆς πόλεως οἱ τὸ Σίγειον καὶ τὸ Ῥοίτειον ἔχοντες διενείμαντο καὶ τῶν ἄλλων ὡς ἕκαστοι τῶν πλησιοχώρων, ἀπέδοσαν δ´ ἀνοικισθείσης.

[43] Πολυπίδακον δὲ τὴν Ἴδην ἰδίως οἴονται λέγεσθαι διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐξ αὐτῆς ῥεόντων ποταμῶν καθ´ ἃ μάλιστα ἡ Δαρδανικὴ ὑποπέπτωκεν αὐτῇ καὶ μέχρι Σκήψεως καὶ τὰ περὶ Ἴλιον. Ἔμπειρος δ´ ὢν τῶν τόπων ὡς ἂν ἐπιχώριος ἀνὴρ ὁ Δημήτριος τοτὲ μὲν οὕτως λέγει περὶ αὐτῶν „ἔστι γὰρ λόφος τις τῆς Ἴδης Κότυλος· ὑπέρκειται δ´ οὗτος ἑκατόν που καὶ εἴκοσι σταδίοις Σκήψεως, ἐξ οὗ ὅ τε Σκάμανδρος ῥεῖ καὶ ὁ Γράνικος καὶ Αἴσηπος, οἱ μὲν πρὸς ἄρκτον καὶ τὴν Προποντίδα ἐκ πλειόνων πηγῶν συλλειβόμενοι, ὁ δὲ „Σκάμανδρος ἐπὶ δύσιν ἐκ μιᾶς πηγῆς· πᾶσαι δ´ ἀλλήλαις πλησιάζουσιν ἐν εἴκοσι σταδίων περιεχόμεναι διαστήματι· πλεῖστον δ´ ἀφέστηκεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τὸ τοῦ Αἰσήπου τέλος, σχεδόν τι καὶ πεντακοσίους σταδίους. Παρέχει δὲ λόγον πῶς φησὶν ὁ ποιητής

Κρουνὼ δ´ ἵκανον καλιρρόω, ἔνθα δὲ πηγαὶ
δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος·
ἡ μὲν γάρ θ´ ὕδατι λιαρῷ ῥέει,

ὅ ἐστι θερμῷ· ἐπιφέρει δέ

ἀμφὶ δὲ καπνὸς
γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡσεὶ πυρός.
Ἡ δ´ ἑτέρη θέρεϊ προρέει εἰκυῖα χαλάζῃ
ἢ χιόνι ψυχρῇ.

Οὔτε γὰρ θερμὰ νῦν ἐν τῷ τόπῳ εὑρίσκεται, οὔθ´ ἡ τοῦ Σκαμάνδρου πηγὴ ἐνταῦθα ἀλλ´ ἐν τῷ ὄρει, καὶ μία, ἀλλ´ οὐ δύο. Τὰ μὲν οὖν θερμὰ ἐκλελεῖφθαι εἰκός, τὸ δὲ ψυχρὸν κατὰ διάδυσιν ὑπεκρέον ἐκ τοῦ Σκαμάνδρου κατὰ τοῦτ´ ἀνατέλλειν τὸ χωρίον, ἢ καὶ διὰ τὸ πλησίον εἶναι τοῦ Σκαμάνδρου καὶ τοῦτο τὸ ὕδωρ λέγεσθαι τοῦ Σκαμάνδρου πηγήν· οὕτω γὰρ λέγονται πλείους πηγαὶ τοῦ αὐτοῦ ποταμοῦ.

[44] Συμπίπτει δ´ εἰς αὐτὸν ὁ Ἄνδιρος ἀπὸ τῆς Καρησηνῆς, ὀρεινῆς τινος πολλαῖς κώμαις συνοικουμένης καὶ γεωργουμένης καλῶς, παρακειμένης τῇ Δαρδανικῇ μέχρι τῶν περὶ Ζέλειαν καὶ Πιτύειαν τόπων· ὠνομάσθαι δὲ τὴν χώραν φασὶν ἀπὸ τοῦ Καρήσου ποταμοῦ, ὃν ὠνόμακεν ὁ ποιητής

Ῥῆσός θ´ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε·

Τὴν δὲ πόλιν κατεσπάσθαι τὴν ὁμώνυμον τῷ ποταμῷ. Πάλιν δ´ οὕτως φησίν „ὁ μὲν Ῥῆσος ποταμὸς νῦν καλεῖται Ῥοείτης, εἰ μὴ ἄρα ὁ εἰς τὸν Γράνικον ἐμβάλλων Ῥῆσός ἐστιν. Ἑπτάπορος δέ, ὃν καὶ Πολύπορον λέγουσιν, ἑπτάκις διαβαινόμενος ἐκ τῶν περὶ τὴν „καλὴν πεύκην χωρίων ἐπὶ Μελαινὰς κώμην ἰοῦσι καὶ τὸ Ἀσκληπίειον, ἵδρυμα Λυσιμάχου. Περὶ δὲ τῆς καλῆς πεύκης Ἄτταλος ὁ πρῶτος βασιλεύσας οὕτως γράφει· τὴν μὲν περίμετρον εἶναί φησι ποδῶν τεττάρων καὶ εἴκοσι, τὸ δὲ ὕψος ἀπὸ μὲν ῥίζης ἀνιέναι ἐπὶ ἑξήκοντα καὶ ἑπτὰ πόδας, εἶτ´ εἰς τρία σχιζομένην ἴσον ἀλλήλων διέχοντα, εἶτα πάλιν συναγομένην εἰς μίαν κορυφήν, ἀποτελοῦσαν τὸ πᾶν ὕψος δυεῖν πλέθρων καὶ πεντεκαίδεκα πηχῶν· Ἀδραμυττίου δὲ διέχει πρὸς ἄρκτον ἑκατὸν καὶ ὀγδοήκοντα σταδίους. Κάρησος δ´ ἀπὸ Μαλοῦντος ῥεῖ, τόπου τινὸς κειμένου μεταξὺ Παλαισκήψεως καὶ Ἀχαιίου τῆς Τενεδίων περαίας· ἐμβάλλει δὲ εἰς τὸν Αἴσηπον. Ῥοδίος δὲ ἀπὸ Κλεανδρίας καὶ Γόρδου, ἃ διέχει τῆς καλῆς πεύκης ἑξήκοντα σταδίους· ἐμβάλλει δ´ εἰς τὸν Αἴνιον.

[45] Τοῦ δ´ αὐλῶνος τοῦ περὶ τὸν Αἴσηπον ἐν ἀριστερᾷ τῆς ῥύσεως αὐτοῦ πρῶτον ἔστι Πολίχνα τειχῆρες χωρίον, εἶθ´ ἡ Παλαίσκηψις, εἶτ´ Ἀλαζόνιον.“ Τοῦτ´ ἤδη πεπλασμένον πρὸς τὴν τῶν Ἁλιζώνων ὑπόθεσιν, περὶ ὧν εἰρήκαμεν. Εἶτα Κάρησος ἐρήμη καὶ ἡ Καρησηνὴ καὶ ὁμώνυμος ποταμός, ποιῶν καὶ αὐτὸς αὐλῶνα ἀξιόλογον, ἐλάττω δὲ τοῦ περὶ τὸν Αἴσηπον. Τὰ δ´ ἑξῆς ἤδη τὰ τῆς Ζελείας ἐστὶ πεδία καὶ ὀροπέδια καλῶς γεωργούμενα· ἐν δεξιᾷ δὲ τοῦ Αἰσήπου μεταξὺ Πολίχνας τε καὶ Παλαισκήψεως ἡ Νέα κώμη καὶ Ἀργυρία. Καὶ τοῦτο πάλιν πλάσμα πρὸς τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν, ὅπως σωθείη τὸ

Ὄθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη.

Ἡ οὖν Ἀλύβη ποῦ ἢ Ἀλόπη ἢ ὅπως βούλονται παρονομάζειν; ἐχρῆν γὰρ καὶ τοῦτο πλάσαι παρατριψαμένους τὸ μέτωπον, καὶ μὴ χωλὸν ἐᾶν καὶ ἕτοιμον πρὸς ἔλεγχον ἅπαξ ἤδη ἀποτετολμηκότας. Ταῦτα μὲν οὖν ἔνστασιν ἔχει τοιαύτην, τἆλλα δὲ ὑπολαμβάνομεν, ἢ τά γε πλεῖστα, δεῖν προσέχειν ὡς ἀνδρὶ ἐμπείρῳ καὶ ἐντοπίῳ, φροντίσαντί τε τοσοῦτον περὶ τούτων ὥστε τριάκοντα βίβλους συγγράψαι στίχων ἐξήγησιν μικρῷ πλειόνων ἑξήκοντα, τοῦ καταλόγου τῶν Τρώων. Φησὶ δ´ οὖν τὴν Παλαίσκηψιν τῆς μὲν Νέας διέχειν πεντήκοντα σταδίους, τοῦ δὲ ποταμοῦ τοῦ Αἰσήπου τριάκοντα· ἀπὸ δὲ τῆς Παλαισκήψεως ταύτης διατεῖναι τὴν ὁμωνυμίαν καὶ εἰς ἄλλους πλείους τόπους. Ἐπάνιμεν δὲ ἐπὶ τὴν παραλίαν ὅθενπερ ἀπελίπομεν.

[46] Ἔστι δὴ μετὰ τὴν Σιγειάδα ἄκραν καὶ τὸ Ἀχίλλειον ἡ Τενεδίων περαία τὸ Ἀχαίιον καὶ αὐτὴ ἡ Τένεδος, οὐ πλείους τῶν τετταράκοντα σταδίων διέχουσα τῆς ἠπείρου· ἔχει δὲ τὴν περίμετρον ὅσον ὀγδοήκοντα σταδίων καὶ πόλιν Αἰολίδα καὶ λιμένας δύο καὶ ἱερὸν τοῦ Σμινθέως Ἀπόλλωνος, καθάπερ καὶ ὁ ποιητὴς μαρτυρεῖ

Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις,
Σμινθεῦ.

περίκειται δ´ αὐτῇ νησία πλείω, καὶ δὴ καὶ δύο ἃ καλοῦσι Καλύδνας, κειμένας κατὰ τὸν ἐπὶ Λεκτὸν πλοῦν· καὶ αὐτὴν δὲ τὴν Τένεδον Κάλυδναν τινὲς εἶπον, ἄλλοι δὲ Λεύκοφρυν. Μυθεύουσι δ´ ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τὸν Τέννη ἀφ´ οὗ καὶ τοὔνομα τῇ νήσῳ, καὶ τὰ περὶ τὸν Κύκνον, Θρᾷκα τὸ γένος, πατέρα δ´, ὥς τινες, τοῦ Τέννου, βασιλέα δὲ Κολωνῶν.

[47] Ἦν δὲ τῷ Ἀχαιίῳ συνεχὴς ἥ τε Λάρισα καὶ Κολωναί, τῆς {Τενεδίων περ}αίας οὖσαι πρότερον, καὶ ἡ νῦν Χρῦσα, ἐφ´ ὕψους τινὸς πετρώδους ὑπὲρ τῆς θαλάττης ἱδρυμένη, καὶ ἡ Ἁμαξιτὸς ἡ τῷ Λεκτῷ ὑποκειμένη συνεχής· νῦν δ´ ἡ Ἀλεξάνδρεια συνεχής ἐστι τῷ Ἀχαιίῳ· τὰ δὲ πολίσματα ἐκεῖνα συνῳκισμένα τυγχάνει, καθάπερ καὶ ἄλλα πλείω τῶν φρουρίων, εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν, ὧν καὶ Κεβρήνη καὶ Νεανδρία ἐστὶ καὶ τὴν χώραν ἔχουσιν ἐκεῖνοι· ὁ δὲ τόπος ἐν ᾧ νῦν κεῖται ἡ Ἀλεξάνδρεια Σιγία ἐκαλεῖτο.

[48] Ἐν δὲ τῇ Χρύσῃ ταύτῃ καὶ τὸ τοῦ Σμινθέως Ἀπόλλωνός ἐστιν ἱερόν, καὶ τὸ σύμβολον τὸ τὴν ἐτυμότητα τοῦ ὀνόματος σῶζον, ὁ μῦς, ὑπόκειται τῷ ποδὶ τοῦ ξοάνου· Σκόπα δ´ ἐστὶν ἔργα τοῦ Παρίου· συνοικειοῦσι δὲ καὶ τὴν ἱστορίαν εἴτε μῦθον τούτῳ τῷ τόπῳ τὴν περὶ τῶν μυῶν. Τοῖς γὰρ ἐκ τῆς Κρήτης ἀφιγμένοις Τεύκροις (οὓς πρῶτος παρέδωκε Καλλῖνος ὁ τῆς ἐλεγείας ποιητής, ἠκολούθησαν δὲ πολλοί) χρησμὸς ἦν, αὐτόθι ποιήσασθαι τὴν μονὴν ὅπου ἂν οἱ γηγενεῖς αὐτοῖς ἐπιθῶνται· συμβῆναι δὲ τοῦτ´ αὐτοῖς φασι περὶ Ἁμαξιτόν· νύκτωρ γὰρ πολὺ πλῆθος ἀρουραίων μυῶν ἐξανθῆσαν διαφαγεῖν ὅσα σκύτινα τῶν τε ὅπλων καὶ τῶν χρηστηρίων· τοὺς δὲ αὐτόθι μεῖναι· τούτους δὲ καὶ τὴν Ἴδην ἀπὸ τῆς ἐν Κρήτῃ προσονομάσαι. Ἡρακλείδης δ´ ὁ Ποντικὸς πληθύοντάς φησι τοὺς μύας περὶ τὸ ἱερὸν νομισθῆναί τε ἱεροὺς καὶ τὸ ξόανον οὕτω κατασκευασθῆναι βεβηκὸς ἐπὶ τῷ μυΐ. Ἄλλοι δ´ ἐκ τῆς Ἀττικῆς ἀφῖχθαί τινα Τεῦκρόν φασιν ἐκ δήμου Τρώων, ὃς νῦν οἱ Ξυπετεῶνες λέγεται, Τεύκρους δὲ μηδένας ἐλθεῖν ἐκ τῆς Κρήτης. Τῆς δὲ πρὸς τοὺς Ἀττικοὺς ἐπιπλοκῆς τῶν Τρώων τιθέασι σημεῖον καὶ τὸ παρ´ ἀμφοτέροις Ἐριχθόνιόν τινα γενέσθαι τῶν ἀρχηγετῶν. Λέγουσι μὲν οὖν οὕτως οἱ νεώτεροι, τοῖς δ´ Ὁμήρου μᾶλλον ἔπεσι συμφωνεῖ τὰ ἐν τῷ Θήβης πεδίῳ καὶ τῇ αὐτόθι Χρύσῃ ἱδρυμένῃ ποτὲ δεικνύμενα ἴχνη, περὶ ὧν αὐτίκα ἐροῦμεν. Πολλαχοῦ δ´ ἐστὶ τὸ τοῦ Σμινθέως ὄνομα· καὶ γὰρ περὶ αὐτὴν τὴν Ἁμαξιτὸν χωρὶς τοῦ κατὰ τὸ ἱερὸν Σμινθίου δύο τόποι καλοῦνται Σμίνθια· καὶ ἄλλοι δ´ ἐν τῇ πλησίον Λαρισαίᾳ· καὶ ἐν τῇ Παριανῇ δ´ ἔστι χωρίον τὰ Σμίνθια καλούμενον, καὶ ἐν Ῥόδῳ καὶ ἐν Λίνδῳ, καὶ ἄλλοθι δὲ πολλαχοῦ· καλοῦσι δὲ νῦν τὸ ἱερὸν Σμίνθιον. Χωρὶς γοῦν καὶ τὸ Ἁλήσιον πεδίον οὐ μέγα ἐντὸς τοῦ Λεκτοῦ καὶ τὸ Τραγασαῖον ἁλοπήγιον αὐτόματον τοῖς ἐτησίαις πηγνύμενον πρὸς Ἁμαξιτῷ. Ἐπὶ δὲ τῷ Λεκτῷ βωμὸς τῶν δώδεκα θεῶν δείκνυται, καλοῦσι δ´ Ἀγαμέμνονος ἵδρυμα· ἐν ἐπόψει δὲ τῷ Ἰλίῳ ἐστὶ τὰ χωρία ταῦτα, ὡς ἐν διακοσίοις σταδίοις ἢ μικρῷ πλείοσιν· ὡς δ´ αὕτως καὶ τὰ περὶ Ἄβυδον ἐκ θατέρου μέρους, μικρὸν δ´ ὅμως ἐγγυτέρω ἡ Ἄβυδος.

[49] Κάμψαντι δὲ τὸ Λεκτὸν ἐλλογιμώταται πόλεις τῶν Αἰολέων καὶ ὁ Ἀδραμυττηνὸς κόλπος ἐκδέχεται, ἐν ᾧ τοὺς πλείους τῶν Λελέγων κατοικίζων ὁ ποιητὴς φαίνεται καὶ τοὺς Κίλικας διττοὺς ὄντας. Ἐνταῦθα δὲ καὶ ὁ τῶν Μιτυληναίων ἐστὶν αἰγιαλός, κώμας τινὰς ἔχων τῶν κατὰ τὴν ἤπειρον τῶν Μιτυληναίων. Τὸν δὲ αὐτὸν κόλπον καὶ Ἰδαῖον λέγουσιν· ἡ γὰρ ἀπὸ τοῦ Λεκτοῦ ῥάχις ἀνατείνουσα πρὸς τὴν Ἴδην ὑπέρκειται τῶν πρώτων τοῦ κόλπου μερῶν, ἐν οἷς πρῶτον τοὺς Λέλεγας ἱδρυμένους ὁ ποιητὴς πεποίηκεν.

[50] Εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν καὶ πρότερον· καὶ νῦν δὲ προσληπτέον ὅτι Πήδασόν τινα λέγει πόλιν αὐτῶν ὑπὸ Ἄλτῃ τεταγμένην

Ἄλτεω, ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει,
Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι.

Καὶ νῦν ὁ τόπος δείκνυται τῆς πόλεως ἔρημος. Γράφουσι δέ τινες οὐκ εὖ „ὑπὸ Σατνιόεντι,“ ὡς ὑπὸ ὄρει Σατνιόεντι κειμένης τῆς πόλεως· οὐδὲν δ´ ἐστὶν ὄρος ἐνταῦθα Σατνιόεις προσαγορευόμενον, ἀλλὰ ποταμὸς ἐφ´ ᾧ ἵδρυται ἡ πόλις· νῦν δ´ ἐστὶν ἐρήμη. Ὀνομάζει δὲ τὸν ποταμὸν ὁ ποιητής·

Σάτνιον οὔτασε δουρὶ
Οἰνοπίδην, ὃν ἄρα νύμφη τέκε Νηὶς ἀμύμων
Οἴνοπι βουκολέοντι παρ´ ὄχθαις Σατνιόεντος

καὶ πάλιν

Ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐυρρείταο παρ´ ὄχθαις
Πήδασον αἰπεινήν.

Σατνιόεντα δ´ ὕστερον εἶπον, οἱ δὲ Σαφνιόεντα· ἔστι δὲ χείμαρρος μέγας· ἄξιον δὲ μνήμης πεποίηκεν ὀνομάζων ὁ ποιητὴς αὐτόν. Οὗτοι δ´ οἱ τόποι συνεχεῖς εἰσι τῇ Δαρδανίᾳ καὶ τῇ Σκηψίᾳ, ὥσπερ ἄλλη τις Δαρδανία, ταπεινοτέρα δέ.

[51] Ἀσσίων δ´ ἐστὶ νῦν καὶ Γαργαρέων ἕως τῆς κατὰ Λέσβον θαλάττης περιεχόμενα τῇ τε Ἀντανδρίᾳ καὶ τῇ Κεβρηνίων καὶ Νεανδριέων καὶ Ἁμαξιτέων. Τῆς μὲν γὰρ Ἁμαξιτοῦ Νεανδριεῖς ὑπέρκεινται, καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐντὸς Λεκτοῦ, μεσογειότεροι δὲ καὶ πλησιαίτεροι τῷ Ἰλίῳ· διέχουσι γὰρ ἑκατὸν καὶ τριάκοντα σταδίους. Τούτων δὲ καθύπερθε Κεβρήνιοι, τούτων δὲ Δαρδάνιοι μέχρι Παλαισκήψεως καὶ αὐτῆς τῆς Σκήψεως. Τὴν δὲ Ἄντανδρον Ἀλκαῖος μὲν καλεῖ Λελέγων πόλιν

Πρῶτα μὲν Ἄντανδρος Λελέγων πόλις.

Ὁ δὲ Σκήψιος ἐν ταῖς παρακειμέναις τίθησιν, ὥστ´ ἐκπίπτοι ἂν εἰς τὴν τῶν Κιλίκων· οὗτοι γάρ εἰσι συνεχεῖς τοῖς Λέλεξι μᾶλλόν πως τὸ νότιον πλευρὸν τῆς Ἴδης ἀφορίζοντες· ταπεινοὶ δ´ ὅμως καὶ οὗτοι καὶ τῇ παραλίᾳ συνάπτοντες μᾶλλον τῇ κατὰ Ἀδραμύττιον. Μετὰ γὰρ τὸ Λεκτὸν τὸ Πολυμήδειον ἔστι χωρίον τι ἐν τετταράκοντα σταδίοις, εἶτ´ ἐν ὀγδοήκοντα Ἄσσος μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης, εἶτ´ ἐν ἑκατὸν καὶ τετταράκοντα Γάργαρα· κεῖται δὲ τὰ Γάργαρα ἐπ´ ἄκρας ποιούσης τὸν ἰδίως Ἀδραμυττηνὸν καλούμενον κόλπον. Λέγεται γὰρ καὶ πᾶσα ἡ ἀπὸ Λεκτοῦ μέχρι Κανῶν παραλία τῷ αὐτῷ τούτῳ ὀνόματι, ἐν ᾧ καὶ ὁ Ἐλαϊτικὸς περιλαμβάνεται· ἰδίως μέντοι τοῦτον φασὶν Ἀδραμυττηνόν, τὸν κλειόμενον ὑπὸ ταύτης τε τῆς ἄκρας ἐφ´ ᾗ τὰ Γάργαρα, καὶ τῆς Πυρρᾶς ἄκρας προσαγορευομένης ἐφ´ ᾗ καὶ ἀφροδίσιον ἵδρυται. Πλάτος δὲ τοῦ στόματός ἐστιν ἀπὸ τῆς ἄκρας ἐπὶ τὴν ἄκραν δίαρμα ἑκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίων. Ἐντὸς δὲ ἥ τε Ἄντανδρός ἐστιν ὑπερκείμενον ἔχουσα ὄρος ὃ καλοῦσιν Ἀλεξάνδρειαν, ὅπου τὰς θεὰς κριθῆναί φασιν ὑπὸ τοῦ Πάριδος, καὶ ὁ Ἀσπανεὺς τὸ ὑλοτόμιον τῆς Ἰδαίας ὕλης· ἐνταῦθα γὰρ διατίθενται κατάγοντες τοῖς δεομένοις. Εἶτ´ Ἄστυρα, κώμη καὶ ἄλσος τῆς Ἀστυρηνῆς Ἀρτέμιδος ἅγιον. Πλησίον δ´ εὐθὺς τὸ Ἀδραμύττιον, Ἀθηναίων ἄποικος πόλις ἔχουσα καὶ λιμένα καὶ ναύσταθμον· ἔξω δὲ τοῦ κόλπου καὶ τῆς Πυρρᾶς ἄκρας ἥ τε Κισθήνη ἐστὶ πόλις ἔρημος ἔχουσα λιμένα. Ὑπὲρ αὐτῆς δ´ ἐν τῇ μεσογαίᾳ τό τε τοῦ χαλκοῦ μέταλλον καὶ Περπερηνὴ καὶ Τράριον καὶ ἄλλαι τοιαῦται κατοικίαι. Ἐν δὲ τῇ παραλίᾳ τῇ ἐφεξῆς αἱ τῶν Μιτυληναίων κῶμαι Κορυφαντίς τε καὶ Ἡράκλεια, καὶ μετὰ ταῦτα Ἄττεα, εἶτ´ Ἀταρνεὺς καὶ Πιτάνη καὶ αἱ τοῦ Καΐκου ἐκβολαί· ταῦτα δ´ ἤδη τοῦ Ἐλαϊτῶν κόλπου· καὶ ἔστιν ἐν τῇ περαίᾳ ἡ Ἐλαία καὶ ὁ λοιπὸς μέχρι Κανῶν κόλπος. Λέγωμεν δὲ ἀναλαβόντες περὶ τῶν καθ´ ἕκαστα πάλιν, εἴ τι παραλέλειπται μνήνης ἄξιον, καὶ πρῶτον περὶ τῆς Σκήψεως.

[52] Ἔστι δ´ ἡ μὲν Παλαίσκηψις ἐπάνω Κεβρῆνος κατὰ τὸ μετεωρότατον τῆς Ἴδης ἐγγὺς Πολίχνας· ἐκαλεῖτο δὲ τότε Σκῆψις, εἴτ´ ἄλλως εἴτ´ ἀπὸ τοῦ περίσκεπτον εἶναι τὸν τόπον, εἰ δεῖ τὰ παρὰ τοῖς βαρβάροις ἐν τῷ τότε ὀνόματα ταῖς Ἑλληνικαῖς ἐτυμολογεῖσθαι φωναῖς· ὕστερον δὲ κατωτέρω σταδίοις ἑξήκοντα εἰς τὴν νῦν Σκῆψιν μετῳκίσθησαν ὑπὸ Σκαμανδρίου τε τοῦ Ἕκτορος καὶ Ἀσκανίου τοῦ Αἰνείου παιδός· καὶ δύο γένη ταῦτα βασιλεῦσαι πολὺν χρόνον ἐν τῇ Σκήψει λέγεται· μετὰ ταῦτα δ´ εἰς ὀλιγαρχίαν μετέστησαν, εἶτα Μιλήσιοι συνεπολιτεύθησαν αὐτοῖς καὶ δημοκρατικῶς ᾤκουν· οἱ δ´ ἀπὸ τοῦ γένους οὐδὲν ἧττον ἐκαλοῦντο βασιλεῖς, ἔχοντές τινας τιμάς· εἶτ´ εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν συνεπόλισε τοὺς Σκηψίους Ἀντίγονος, εἶτ´ ἀπέλυσε Λυσίμαχος, καὶ ἐπανῆλθον εἰς τὴν οἰκείαν.

[53] Οἴεται δ´ ὁ Σκήψιος καὶ βασίλειον τοῦ Αἰνείου γεγονέναι τὴν Σκῆψιν, μέσην οὖσαν τῆς τε ὑπὸ τῷ Αἰνείᾳ καὶ Λυρνησσοῦ, εἰς ἣν φυγεῖν εἴρηται διωκόμενος ὑπὸ τοῦ Ἀχιλλέως· φησὶ γοῦν ὁ Ἀχιλλεύς

Ἢ οὐ μέμνῃ, ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα
σεῦα κατ´ Ἰδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσι,
κεῖθεν δ´ ἐς Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες· αὐτὰρ ἐγὼ τὴν
πέρσα, μεθορμηθείς.

Οὐχ ὁμολογεῖ δὲ τῷ περὶ τῶν ἀρχηγετῶν τῆς Σκήψεως λόγῳ τῷ λεχθέντι νῦν τὰ περὶ τοῦ Αἰνείου θρυλούμενα. Περιγενέσθαι γὰρ δὴ τοῦτόν φασιν ἐκ τοῦ πολέμου διὰ τὴν πρὸς Πρίαμον δυσμένειαν

Αεὶ γὰρ Πριάμῳ ἐπεμήνιε δίῳ,
οὕνεκ´ ἄρ´ ἐσθλὸν ἐόντα μετ´ ἀνδράσιν οὔ τι τίεσκε,

τοὺς δὲ συνάρχοντας Ἀντηνορίδας καὶ αὐτὸν τὸν Ἀντήνορα διὰ τὴν Μενελάου παρ´ αὐτῷ ξενίαν. Σοφοκλῆς γοῦν ἐν τῇ ἁλώσει τοῦ Ἰλίου παρδαλέαν φησὶ πρὸ τῆς θύρας τοῦ Ἀντήνορος προτεθῆναι σύμβολον τοῦ ἀπόρθητον ἐαθῆναι τὴν οἰκίαν. Τὸν μὲν οὖν Ἀντήνορα καὶ τοὺς παῖδας μετὰ τῶν περιγενομένων Ἑνετῶν εἰς τὴν Θρᾴκην περισωθῆναι κἀκεῖθεν διαπεσεῖν εἰς τὴν λεγομένην κατὰ τὸν Ἀδρίαν Ἑνετικήν, τὸν δὲ Αἰνείαν μετ´ Ἀγχίσου τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ παιδὸς Ἀσκανίου λαὸν ἀθροίσαντα πλεῦσαι· καὶ οἱ μὲν οἰκῆσαι περὶ τὸν Μακεδονικὸν Ὄλυμπον φασίν, οἱ δὲ περὶ Μαντίνειαν τῆς Ἀρκαδίας κτίσαι Καπύας, ἀπὸ Κάπυος θέμενον τοὔνομα τῷ πολίσματι, οἱ δ´ εἰς Αἴγεσταν κατᾶραι τῆς Σικελίας σὺν Ἐλύμῳ Τρωὶ καὶ Ἔρυκα καὶ Λιλύβαιον κατασχεῖν, καὶ ποταμοὺς περὶ Αἴγεσταν προσαγορεῦσαι Σκάμανδρον καὶ Σιμόεντα· ἔνθεν δ´ εἰς τὴν Λατίνην ἐλθόντα μεῖναι κατά τι λόγιον τὸ κελεῦον μένειν ὅπου ἂν τὴν τράπεζαν καταφάγῃ· συμβῆναι δὲ τῆς Λατίνης περὶ τὸ Λαουίνιον τοῦτο, ἄρτου μεγάλου τεθέντος ἀντὶ τραπέζης κατὰ ἀπορίαν καὶ ἅμα ἀναλωθέντος τοῖς ἐπ´ αὐτῷ κρέασιν.

Ὅμηρος μέντοι συνηγορεῖν οὐδετέροις ἔοικεν, οὐδὲ τοῖς περὶ τῶν ἀρχηγετῶν τῆς Σκήψεως λεχθεῖσιν· ἐμφαίνει γὰρ μεμενηκότα τὸν Αἰνείαν ἐν τῇ Τροίᾳ καὶ διαδεδεγμένον τὴν ἀρχὴν καὶ παραδεδωκότα παισὶ παίδων τὴν διαδοχὴν αὐτῆς, ἠφανισμένου τοῦ τῶν Πριαμιδῶν γένους·

Ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἤχθηρε Κρονίων.
Νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει
καὶ παίδων παῖδες, τοί κεν μετόπισθε γένωνται.

Οὕτω δ´ οὐδ´ ἡ τοῦ Σκαμανδρίου διαδοχὴ σώζοιτ´ ἄν. Πολὺ δὲ μᾶλλον τοῖς ἑτέροις διαφωνεῖ τοῖς μέχρι καὶ Ἰταλίας αὐτοῦ τὴν πλάνην λέγουσι καὶ αὐτόθι ποιοῦσι τὴν καταστροφὴν τοῦ βίου. Τινὲς δὲ γράφουσιν

Αἰνείαο γένος πάντεσσιν ἀνάξει,
καὶ παῖδες παίδων,

τοὺς Ῥωμαίους λέγοντες.

[54] Ἐκ δὲ τῆς Σκήψεως οἵ τε Σωκρατικοὶ γεγόνασιν Ἔραστος καὶ Κορίσκος καὶ ὁ τοῦ Κορίσκου υἱὸς Νηλεύς, ἀνὴρ καὶ Ἀριστοτέλους ἠκροαμένος καὶ Θεοφράστου, διαδεδεγμένος δὲ τὴν βιβλιοθήκην τοῦ Θεοφράστου, ἐν ᾗ ἦν καὶ ἡ τοῦ Ἀριστοτέλους· ὁ γοῦν Ἀριστοτέλης τὴν ἑαυτοῦ Θεοφράστῳ παρέδωκεν, ᾧπερ καὶ τὴν σχολὴν ἀπέλιπε, πρῶτος ὧν ἴσμεν συναγαγὼν βιβλία καὶ διδάξας τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ βασιλέας βιβλιοθήκης σύνταξιν. Θεόφραστος δὲ Νηλεῖ παρέδωκεν· ὁ δ´ εἰς Σκῆψιν κομίσας τοῖς μετ´ αὐτὸν παρέδωκεν, ἰδιώταις ἀνθρώποις, οἳ κατάκλειστα εἶχον τὰ βιβλία οὐδ´ ἐπιμελῶς κείμενα· ἐπειδὴ δὲ ᾔσθοντο τὴν σπουδὴν τῶν Ἀτταλικῶν βασιλέων ὑφ´ οἷς ἦν ἡ πόλις, ζητούντων βιβλία εἰς τὴν κατασκευὴν τῆς ἐν Περγάμῳ βιβλιοθήκης, κατὰ γῆς ἔκρυψαν ἐν διώρυγί τινι· ὑπὸ δὲ νοτίας καὶ σητῶν κακωθέντα ὀψέ ποτε ἀπέδοντο οἱ ἀπὸ τοῦ γένους Ἀπελλικῶντι τῷ Τηίῳ πολλῶν ἀργυρίων τά τε Ἀριστοτέλους καὶ τὰ τοῦ Θεοφράστου βιβλία· ἦν δὲ ὁ Ἀπελλικῶν φιλόβιβλος μᾶλλον ἢ φιλόσοφος· διὸ καὶ ζητῶν ἐπανόρθωσιν τῶν διαβρωμάτων εἰς ἀντίγραφα καινὰ μετήνεγκε τὴν γραφὴν ἀναπληρῶν οὐκ εὖ, καὶ ἐξέδωκεν ἁμαρτάδων πλήρη τὰ βιβλία. Συνέβη δὲ τοῖς ἐκ τῶν περιπάτων τοῖς μὲν πάλαι τοῖς μετὰ Θεόφραστον οὐκ ἔχουσιν ὅλως τὰ βιβλία πλὴν ὀλίγων, καὶ μάλιστα τῶν ἐξωτερικῶν, μηδὲν ἔχειν φιλοσοφεῖν πραγματικῶς, ἀλλὰ θέσεις ληκυθίζειν· τοῖς δ´ ὕστερον, ἀφ´ οὗ τὰ βιβλία ταῦτα προῆλθεν, ἄμεινον μὲν ἐκείνων φιλοσοφεῖν καὶ ἀριστοτελίζειν, ἀναγκάζεσθαι μέντοι τὰ πολλὰ εἰκότα λέγειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν. Πολὺ δὲ εἰς τοῦτο καὶ ἡ Ῥώμη προσελάβετο· εὐθὺς γὰρ μετὰ τὴν Ἀπελλικῶντος τελευτὴν Σύλλας ἦρε τὴν Ἀπελλικῶντος βιβλιοθήκην ὁ τὰς Ἀθήνας ἑλών, δεῦρο δὲ κομισθεῖσαν Τυραννίων τε ὁ γραμματικὸς διεχειρίσατο φιλαριστοτέλης ὤν, θεραπεύσας τὸν ἐπὶ τῆς βιβλιοθήκης, καὶ βιβλιοπῶλαί τινες γραφεῦσι φαύλοις χρώμενοι καὶ οὐκ ἀντιβάλλοντες, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει τῶν εἰς πρᾶσιν γραφομένων βιβλίων καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ. Περὶ μὲν οὖν τούτων ἀπόχρη.

[55] Ἐκ δὲ τῆς Σκήψεως καὶ ὁ Δημήτριος ἔστιν οὗ μεμνήμεθα πολλάκις, ὁ τὸν Τρωικὸν διάκοσμον ἐξηγησάμενος γραμματικός, κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον γεγονὼς Κράτητι καὶ Ἀριστάρχῳ· καὶ μετὰ τοῦτον Μητρόδωρος, ἀνὴρ ἐκ τοῦ φιλοσόφου μεταβεβληκὼς ἐπὶ τὸν πολιτικὸν βίον καὶ ῥητορεύων τὸ πλέον ἐν τοῖς συγγράμμασιν· ἐχρήσατο δὲ φράσεώς τινι χαρακτῆρι καινῷ καὶ κατεπλήξατο πολλούς· διὰ δὲ τὴν δόξαν ἐν Χαλκηδόνι γάμου λαμπροῦ πένης ὢν ἔτυχε καὶ ἐχρημάτιζε Χαλκηδόνιος· Μιθριδάτην δὲ θεραπεύσας τὸν Εὐπάτορα συναπῆρεν εἰς τὸν Πόντον ἐκείνῳ μετὰ τῆς γυναικὸς καὶ ἐτιμήθη διαφερόντως, ταχθεὶς ἐπὶ τῆς δικαιοδοσίας, ἀφ´ ἧς οὐκ ἦν τῷ κριθέντι ἀναβολὴ τῆς δίκης ἐπὶ τὸν βασιλέα. Οὐ μέντοι διηυτύχησεν, ἀλλ´ ἐμπεσὼν εἰς ἔχθραν ἀδικωτέρων ἀνθρώπων ἀπέστη τοῦ βασιλέως κατὰ τὴν πρὸς Τιγράνην τὸν Ἀρμένιον πρεσβείαν· ὁ δ´ ἄκοντα ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Εὐπάτορι, φεύγοντι ἤδη τὴν προγονικήν, κατὰ δὲ τὴν ὁδὸν κατέστρεψε τὸν βίον εἴθ´ ὑπὸ τοῦ βασιλέως εἴθ´ ὑπὸ νόσου· λέγεται γὰρ ἀμφότερα. Περὶ μὲν τῶν Σκηψίων ταῦτα.

[56] Μετὰ δὲ Σκῆψιν Ἄνδειρα καὶ Πιονίαι καὶ ἡ Γαργαρίς. Ἔστι δὲ λίθος περὶ τὰ Ἄνδειρα, ὃς καιόμενος σίδηρος γίνεται· εἶτα μετὰ γῆς τινος καμινευθεὶς ἀποστάζει ψευδάργυρον, ἣ προσλαβοῦσα χαλκὸν τὸ καλούμενον γίνεται κρᾶμα, ὅ τινες ὀρείχαλκον καλοῦσι· γίνεται δὲ ψευδάργυρος καὶ περὶ τὸν Τμῶλον. Ταῦτα δ´ ἐστὶ τὰ χωρία, ἃ οἱ Λέλεγες κατεῖχον· ὡς δ´ αὕτως καὶ τὰ περὶ Ἄσσον.

[57] Ἔστι δὲ ἡ Ἄσσος ἐρυμνὴ καὶ εὐτειχής, ἀπὸ θαλάττης καὶ τοῦ λιμένος ὀρθίαν καὶ μακρὰν ἀνάβασιν ἔχουσα, ὥστ´ ἐπ´ αὐτῆς οἰκείως εἰρῆσθαι δοκεῖ τὸ τοῦ Στρατονίκου τοῦ κιθαριστοῦ

Ἄσσον ἴθ´, ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ´ ἵκηαι.

Ὁ δὲ λιμὴν χώματι κατεσκεύασται μεγάλῳ. Ἐντεῦθεν ἦν Κλεάνθης, ὁ στωικὸς φιλόσοφος, ὁ διαδεξάμενος τὴν Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως σχολήν, καταλιπὼν δὲ Χρυσίππῳ τῷ Σολεῖ· ἐνταῦθα δὲ καὶ Ἀριστοτέλης διέτριψε διὰ τὴν πρὸς Ἑρμείαν τὸν τύραννον κηδείαν. Ἦν δὲ Ἑρμείας εὐνοῦχος, τραπεζίτου τινὸς οἰκέτης· γενόμενος δ´ Ἀθήνησιν ἠκροάσατο καὶ Πλάτωνος καὶ Ἀριστοτέλους· ἐπανελθὼν δὲ τῷ δεσπότῃ συνετυράννησε, πρῶτον ἐπιθεμένῳ τοῖς περὶ Ἀταρνέα καὶ Ἄσσον χωρίοις· ἔπειτα διεδέξατο ἐκεῖνον καὶ μετεπέμψατο τόν τε Ἀριστοτέλην καὶ Ξενοκράτην καὶ ἐπεμελήθη αὐτῶν, τῷ δ´ Ἀριστοτέλει καὶ θυγατέρα ἀδελφοῦ συνῴκισε. Μέμνων δ´ ὁ Ῥόδιος ὑπηρετῶν τότε τοῖς Πέρσαις καὶ στρατηγῶν, προσποιησάμενος φιλίαν καλεῖ πρὸς ἑαυτὸν ξενίας τε ἅμα καὶ πραγμάτων προσποιητῶν χάριν, συλλαβὼν δ´ ἀνέπεμψεν ὡς τὸν βασιλέα, κἀκεῖ κρεμασθεὶς ἀπώλετο· οἱ φιλόσοφοι δ´ ἐσώθησαν φεύγοντες τὰ χωρία ἃ οἱ Πέρσαι κατέσχον.

[58] Φησὶ δὲ Μυρσίλος Μηθυμναίων κτίσμα εἶναι τὴν Ἄσσον, Ἑλλάνικός τε καὶ Αἰολίδα φησίν, ὥσπερ καὶ τὰ Γάργαρα καὶ ἡ Λαμπωνία Αἰολέων. Ἀσσίων γάρ ἐστι κτίσμα τὰ Γάργαρα, οὐκ εὖ συνοικούμενα· ἐποίκους γὰρ οἱ βασιλεῖς εἰσήγαγον ἐκ Μιλητουπόλεως ἐρημώσαντες ἐκείνην, ὥστε ἡμιβαρβάρους γενέσθαι φησὶ Δημήτριος αὐτοὺς ὁ Σκήψιος ἀντὶ Αἰολέων. Καθ´ Ὅμηρον μέντοι ταῦτα πάντα ἦν Λελέγων, οὓς τινὲς μὲν Κᾶρας ἀποφαίνουσιν, Ὅμηρος δὲ χωρίζει

Πρὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι
καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες.

Ἕτεροι μὲν τοίνυν τῶν Καρῶν ὑπῆρξαν, ᾤκουν δὲ μεταξὺ τῶν ὑπὸ τῷ Αἰνείᾳ καὶ τῶν καλουμένων ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ Κιλίκων· ἐκπορθηθέντες δὲ ὑπὸ τοῦ Ἀχιλλέως μετέστησαν εἰς τὴν Καρίαν, καὶ κατέσχον τὰ περὶ τὴν νῦν Ἁλικαρνασὸν χωρία.

[59] Ἡ μὲν τοίνυν ἐκλειφθεῖσα ὑπ´ αὐτῶν πόλις Πήδασος οὐκέτ´ ἐστίν, ἐν δὲ τῇ μεσογαίᾳ τῶν Ἁλικαρνασέων τὰ Πήδασα ὑπ´ αὐτῶν ὀνομασθέντα ἦν πόλις, καὶ νῦν ἡ χώρα Πηδασὶς λέγεται. Φασὶ δ´ ἐν αὐτῇ καὶ ὀκτὼ πόλεις ᾠκίσθαι ὑπὸ τῶν Λελέγων πρότερον εὐανδρησάντων, ὥστε καὶ τῆς Καρίας κατασχεῖν τῆς μέχρι Μύνδου καὶ Βαργυλίων, καὶ τῆς Πισιδίας ἀποτεμέσθαι πολλήν. Ὕστερον δ´ ἅμα τοῖς Καρσὶ στρατευόμενοι κατεμερίσθησαν εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ ἠφανίσθη τὸ γένος, τῶν δ´ ὀκτὼ πόλεων τὰς ἓξ Μαύσωλος εἰς μίαν τὴν Ἁλικαρνασὸν συνήγαγεν, ὡς Καλλισθένης ἱστορεῖ· Συάγγελα δὲ καὶ Μύνδον διεφύλαξε. Τοῖς δὲ Πηδασεῦσι τούτοις φησὶν Ἡρόδοτος ὅτε μέλλοι τι ἀνεπιτήδειον ἔσεσθαι καὶ τοῖς περιοίκοις, τὴν ἱέρειαν τῆς Ἀθηνᾶς πώγωνα ἴσχειν· τρὶς δὲ συμβῆναι τοῦτο αὐτοῖς. Πήδασον δὲ καὶ ἐν τῇ νῦν Στρατονικέων πολίχνιόν ἐστιν. Ἐν ὅλῃ δὲ Καρίᾳ καὶ ἐν Μιλήτῳ Λελέγων τάφοι καὶ ἐρύματα καὶ ἴχνη κατοικιῶν δείκνυται.

[60] Μετὰ δὲ τοὺς Λέλεγας τὴν ἑξῆς παραλίαν ᾤκουν Κίλικες καθ´ Ὅμηρον, ἣν νῦν ἔχουσιν Ἀδραμυττηνοί τε καὶ Ἀταρνεῖται καὶ Πιταναῖοι μέχρι τῆς ἐκβολῆς τοῦ Καΐκου. Διῄρηντο δ´ εἰς δύο δυναστείας οἱ Κίλικες, καθάπερ εἴπομεν, τήν τε ὑπὸ τῷ Ἠετίωνι καὶ τὴν ὑπὸ Μύνητι.

[61] Τοῦ μὲν οὖν Ἠετίωνος λέγει πόλιν Θήβην

ᾨχόμεθ´ ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος.

Τούτου δὲ καὶ τὴν Χρῦσαν {τὴν ἔχουσαν} τὸ ἱερὸν τοῦ Σμινθέως Ἀπόλλωνος ἐμφαίνει, εἴπερ ἡ Χρυσηὶς ἐκ τῆς Θήβης ἑάλω·

ᾨχόμεθα γάρ, φησίν, ἐς Θήβην·
τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα.
Καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν {υἷες Ἀχαιῶν},
ἐκ δ´ ἕλον Ἀτρείδῃ Χρυσηίδα.

Τοῦ δὲ Μύνητος τὴν Λυρνησσόν· ἐπειδὴ

Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης

τόν τε Μύνητα καὶ τὸν Ἐπίστροφον ἀνεῖλεν Ἀχιλλεύς, ὥστε ὅταν φῇ ἡ Βρισηίς

οὐδέ μ´ ἔασκες, ὅτ´ ἄνδρ´ ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ἔκτεινεν, πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος,

οὐ τὴν Θήβην λέγοι ἄν (αὕτη γὰρ Ἠετίωνος) ἀλλὰ τὴν Λυρνησσόν· ἀμφότεραι δ´ ἦσαν ἐν τῷ κληθέντι μετὰ ταῦτα Θήβης πεδίῳ, ὃ διὰ τὴν ἀρετὴν περιμάχητον γενέσθαι φασὶ Μυσοῖς μὲν καὶ Λυδοῖς τὸ πρότερον, τοῖς δ´ Ἕλλησιν ὕστερον τοῖς ἐποικήσασιν ἐκ τῆς Αἰολίδος καὶ τῆς Λέσβου. Ἔχουσι δὲ νῦν Ἀδραμυττηνοὶ τὸ πλέον· ἐνταῦθα γὰρ καὶ ἡ Θήβη καὶ ἡ Λυρνησσός, ἐρυμνὸν χωρίον· ἔρημοι δ´ ἀμφότεραι· διέχουσι δὲ Ἀδραμυττίου σταδίους ἡ μὲν ἑξήκοντα ἡ δὲ ὀγδοήκοντα καὶ ὀκτὼ ἐπὶ θάτερα.

[62] Ἐν δὲ τῇ Ἀδραμυττηνῇ ἔστι καὶ ἡ Χρῦσα καὶ ἡ Κίλλα· πλησίον οὖν τῆς Θήβης ἔτι νῦν Κίλλα τις τόπος λέγεται, ἐν ᾧ Κιλλαίου Ἀπόλλωνος ἔστιν ἱερόν· παραρρεῖ δ´ αὐτῷ ἐξ Ἴδης φερόμενος ὁ Κίλλαιος ποταμός· ταῦτα δ´ ἐστὶ κατὰ τὴν Ἀντανδρίαν· καὶ τὸ ἐν Λέσβῳ δὲ Κίλλαιον ἀπὸ ταύτης τῆς Κίλλης ὠνόμασται· ἔστι δὲ καὶ Κίλλαιον ὄρος μεταξὺ Γαργάρων καὶ Ἀντάνδρου. φησὶ δὲ Δάης ὁ Κολωναεὺς ἐν Κολωναῖς ἱδρυθῆναι πρῶτον ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς Ἑλλάδος πλευσάντων Αἰολέων τὸ τοῦ Κιλλαίου Ἀπόλλωνος ἱερόν· καὶ ἐν Χρύσῃ δὲ λέγουσι Κίλλαιον Ἀπόλλωνα ἱδρῦσθαι, ἄδηλον εἴτε τὸν αὐτὸν τῷ Σμινθεῖ εἴθ´ ἕτερον.

[63] Ἡ δὲ Χρῦσα ἐπὶ θαλάττῃ πολίχνιον ἦν ἔχον λιμένα, πλησίον δὲ ὑπέρκειται ἡ Θήβη· ἐνταῦθα δ´ ἦν καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Σμινθέως Ἀπόλλωνος καὶ ἡ Χρυσηίς· ἠρήμωται δὲ νῦν τὸ χωρίον τελέως· εἰς δὲ τὴν νῦν Χρῦσαν τὴν κατὰ Ἁμαξιτὸν μεθίδρυται τὸ ἱερόν, τῶν Κιλίκων τῶν μὲν εἰς τὴν Παμφυλίαν ἐκπεσόντων τῶν δὲ εἰς Ἁμαξιτόν. Οἱ δ´ ἀπειρότεροι τῶν παλαιῶν ἱστοριῶν ἐνταῦθα τὸν Χρύσην καὶ τὴν Χρυσηίδα γεγονέναι φασὶ καὶ τὸν Ὅμηρον τούτου τοῦ τόπου μεμνῆσθαι. Ἀλλ´ οὔτε λιμήν ἐστιν ἐνταῦθα, ἐκεῖνος δέ φησιν

Οἱ δ´ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο,

οὔτ´ ἐπὶ θαλάττῃ τὸ ἱερόν ἐστιν, ἐκεῖνος δ´ ἐπὶ θαλάττῃ ποιεῖ τὸ ἱερόν

Ἐκ δὲ Χρυσηὶς νηὸς βῆ ποντοπόροιο·
τὴν μὲν ἔπειτ´ ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς
πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίθει,

οὔτε Θήβης πλησίον, ἐκεῖνος δὲ πλησίον· ἐκεῖθεν γοῦν ἁλοῦσαν λέγει τὴν Χρυσηίδα. Ἀλλ´ οὐδὲ Κίλλα τόπος οὐδεὶς ἐν τῇ Ἀλεξανδρέων χώρᾳ δείκνυται, οὐδὲ Κιλλαίου Ἀπόλλωνος ἱερόν· ὁ ποιητὴς δὲ συζεύγνυσιν

Ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας
Κίλλαν τε ζαθέην.

Ἐν δὲ τῷ Θήβης πεδίῳ δείκνυται πλησίον· ὅ τε πλοῦς ἀπὸ μὲν τῆς Κιλικίου Χρύσης ἐπὶ τὸ ναύσταθμον ἑπτακοσίων που σταδίων ἐστὶν ἡμερήσιός πως, ὅσον φαίνεται πλεύσας ὁ Ὀδυσσεύς. Ἐκβὰς γὰρ εὐθὺς παρίστησι τὴν θυσίαν τῷ θεῷ καὶ τῆς ἑσπέρας ἐπιλαβούσης μένει αὐτόθι, πρωὶ δὲ ἀποπλεῖ· ἀπὸ δὲ Ἁμαξιτοῦ τὸ τρίτον μόλις τοῦ λεχθέντος διαστήματός ἐστιν, ὥστε παρῆν τῷ Ὀδυσσεῖ αὐθημερὸν ἀναπλεῖν ἐπὶ τὸ ναύσταθμον τελέσαντι τὴν θυσίαν. Ἔστι δὲ καὶ Κίλλου μνῆμα περὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Κιλλαίου Ἀπόλλωνος, χῶμα μέγα· ἡνίοχον δὲ τοῦτον Πέλοπός φασιν ἡγησάμενον τῶν τόπων, ἀφ´ οὗ ἴσως ἡ Κιλικία ἢ ἔμπαλιν.

[64] Τὰ οὖν περὶ τοὺς Τεύκρους καὶ τοὺς μύας, ἀφ´ ὧν ὁ Σμινθεύς, ἐπειδὴ σμίνθοι οἱ μύες, δεῦρο μετενεκτέον. Παραμυθοῦνται δὲ τὴν ἀπὸ μικρῶν ἐπίκλησιν τοιούτοις τισί·  καὶ γὰρ ἀπὸ τῶν παρνόπων, οὓς οἱ Οἰταῖοι κόρνοπας λέγουσι, κορνοπίωνα τιμᾶσθαι παρ´ ἐκείνοις Ἡρακλέα ἀπαλλαγῆς ἀκρίδων χάριν· ἰποκτόνον δὲ παρ´ Ἐρυθραίοις τοῖς τὸν Μίμαντα οἰκοῦσιν, ὅτι φθαρτικὸς τῶν ἀμπελοφάγων ἰπῶν· καὶ δὴ παρ´ ἐκείνοις μόνοις τῶν Ἐρυθραίων τὸ θηρίον τοῦτο μὴ γίνεσθαι. Ῥόδιοι δὲ ἐρυθιβίου Ἀπόλλωνος ἔχουσιν ἐν τῇ χώρᾳ ἱερόν, τὴν ἐρυσίβην καλοῦντες ἐρυθίβην· παρ´ Αἰολεῦσι δὲ τοῖς ἐν Ἀσίᾳ μείς τις καλεῖται πορνοπίων, οὕτω τοὺς πάρνοπας καλούντων Βοιωτῶν, καὶ θυσία συντελεῖται πορνοπίωνι Ἀπόλλωνι.

[65] Μυσία μὲν οὖν ἔστιν ἡ περὶ τὸ Ἀδραμύττιον· ἦν δέ ποτε ὑπὸ Λυδοῖς, καὶ νῦν πύλαι Λύδιαι καλοῦνται ἐν Ἀδραμυττίῳ, Λυδῶν (ὥς φασι) τὴν πόλιν ἐκτικότων. Μυσίας δὲ {καὶ} Ἄστυρα τὴν πλησίον κώμην φασίν. Ἦν δὲ πολίχνη ποτέ, ἐν ᾗ τὸ τῆς Ἀστυρηνῆς Ἀρτέμιδος ἱερὸν ἐν ἄλσει, προστατούμενον μετὰ ἁγιστείας ὑπ´ Ἀντανδρίων, οἷς μᾶλλον γειτνιᾷ· διέχει δὲ τῆς παλαιᾶς Χρύσης εἴκοσι σταδίους, καὶ αὐτῆς ἐν ἄλσει τὸ ἱερὸν ἐχούσης. Αὐτοῦ δὲ καὶ ὁ Ἀχίλλειος χάραξ· ἐν δὲ τῇ μεσογαίᾳ ἀπὸ πεντήκοντα σταδίων ἐστὶν ἡ Θήβη ἔρημος, ἥν φησιν ὁ ποιητής „ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ.“ Οὔτε δὲ Πλάκος ἢ Πλὰξ ἐκεῖ τι λέγεται, οὔθ´ ὕλη ὑπέρκειται καίτοι πρὸς τῇ Ἴδῃ. Ἀστύρων δ´ ἡ Θήβη διέχει εἰς ἑβδομήκοντα σταδίους, Ἀνδείρων δὲ ἑξήκοντα. Πάντα δὲ ταῦτά ἐστι τὰ ὀνόματα τόπων ἐρήμων ἢ φαύλως οἰκουμένων ἢ ποταμῶν χειμάρρων· τεθρύληται δὲ διὰ τὰς παλαιὰς ἱστορίας.

[66] Πόλεις δ´ εἰσὶν ἀξιόλογοι Ἄσσος τε καὶ Ἀδραμύττιον. Ἠτύχησε δὲ τὸ Ἀδραμύττιον ἐν τῷ Μιθριδατικῷ πολέμῳ· τὴν γὰρ βουλὴν ἀπέσφαξε τῶν πολιτῶν Διόδωρος στρατηγὸς χαριζόμενος τῷ βασιλεῖ, προσποιούμενος δ´ ἅμα τῶν τε ἐξ Ἀκαδημίας φιλοσόφων εἶναι καὶ δίκας λέγειν καὶ σοφιστεύειν τὰ ῥητορικά· καὶ δὴ καὶ συναπῆρεν εἰς τὸν Πόντον τῷ βασιλεῖ· καταλυθέντος δὲ τοῦ βασιλέως ἔτισε δίκας τοῖς ἀδικηθεῖσιν· ἐγκλημάτων γὰρ ἐπενεχθέντων ἅμα πολλῶν, ἀπεκαρτέρησεν αἰσχρῶς οὐ φέρων τὴν δυσφημίαν ἐν τῇ ἡμετέρᾳ πόλει. Ἀνὴρ δὲ Ἀδραμυττηνὸς ῥήτωρ ἐπιφανὴς γεγένηται Ξενοκλῆς, τοῦ μὲν Ἀσιανοῦ χαρακτῆρος, ἀγωνιστὴς δὲ εἴ τις ἄλλος καὶ εἰρηκὼς ὑπὲρ τῆς Ἀσίας ἐπὶ τῆς συγκλήτου καθ´ ὃν καιρὸν αἰτίαν εἶχε Μιθριδατισμοῦ.

[67] Πρὸς δὲ τοῖς Ἀστύροις λίμνη καλεῖται Σάπρα βαραθρώδης εἰς ῥαχιώδη τῆς θαλάττης αἰγιαλὸν τὸ ἔκρηγμα ἔχουσα. Ὑπὸ δὲ τοῖς Ἀνδείροις ἱερόν ἐστι μητρὸς θεῶν Ἀνδειρηνῆς ἅγιον καὶ ἄντρον ὑπόνομον μέχρι Παλαιᾶς. Ἔστι δ´ ἡ Παλαιὰ κατοικία τις οὕτω καλουμένη, διέχουσα τῶν Ἀνδείρων ἑκατὸν καὶ τριάκοντα σταδίους· ἔδειξε δὲ τὴν ὑπονομὴν χίμαρος ἐμπεσὼν εἰς τὸ στόμα καὶ ἀνευρεθεὶς τῇ ὑστεραίᾳ κατὰ Ἄνδειρα ὑπὸ τοῦ ποιμένος κατὰ τύχην ἐπὶ θυσίαν ἥκοντος. Ἀταρνεὺς δ´ ἐστὶ τὸ τοῦ Ἑρμείου τυραννεῖον, εἶτα Πιτάνη πόλις Αἰολική, δύο ἔχουσα λιμένας, καὶ ὁ παραρρέων αὐτὴν ποταμὸς Εὔηνος, ἐξ οὗ τὸ ὑδραγωγεῖον πεποίηται τοῖς Ἀδραμυττηνοῖς. Ἐκ δὲ τῆς Πιτάνης ἐστὶν Ἀρκεσίλαος ὁ ἐκ τῆς Ἀκαδημίας, Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως συσχολαστὴς παρὰ Πολέμωνι. Καλεῖται δὲ καὶ ἐν τῇ Πιτάνῃ τις τόπος ἐπὶ θαλάττῃ Ἀταρνεὺς ὑπὸ τῇ Πιτάνῃ κατὰ τὴν καλουμένην νῆσον Ἐλαιοῦσσαν. Φασὶ δ´ ἐν τῇ Πιτάνῃ τὰς πλίνθους ἐπιπολάζειν ἐν τοῖς ὕδασι, καθάπερ καὶ ἐν τῇ Τυρρηνίᾳ νησὶς πέπονθε· κουφοτέρα γὰρ ἡ γῆ τοῦ ἐπισόγκου ὕδατός ἐστιν ὥστ´ ἐποχεῖσθαι. Ἐν Ἰβηρίᾳ δέ φησιν ἰδεῖν Ποσειδώνιος ἐκ τινος γῆς ἀργιλώδους, ᾗ τὰ ἀργυρώματα ἐκμάττεται, πλίνθους πηγνυμένας καὶ ἐπιπλεούσας. Μετὰ δὲ τὴν Πιτάνην ὁ Κάικος εἰς τὸν Ἐλαΐτην καλούμενον κόλπον ἐν τριάκοντα σταδίοις ἐκδίδωσιν. Ἐν δὲ τῷ πέραν τοῦ Καΐκου δώδεκα διέχουσα τοῦ ποταμοῦ σταδίους Ἐλαία πόλις Αἰολικὴ καὶ αὕτη, Περγαμηνῶν ἐπίνειον, ἑκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίους διέχουσα τοῦ Περγάμου.

[68] Εἶτ´ ἐν ἑκατὸν σταδίοις ἡ Κάνη, τὸ ἀνταῖρον ἀκρωτήριον τῷ Λεκτῷ καὶ ποιοῦν τὸν Ἀδραμυττηνὸν κόλπον, οὗ μέρος καὶ ὁ Ἐλαϊτικός ἐστι. Κάναι δὲ πολίχνιον Λοκρῶν τῶν ἐκ Κύνου κατὰ τὰ ἄκρα τῆς Λέσβου τὰ νοτιώτατα κείμενον ἐν τῇ Καναίᾳ· αὕτη δὲ μέχρι τῶν Ἀργινουσσῶν διήκει καὶ τῆς ὑπερκειμένης ἄκρας, ἣν Αἶγά τινες ὀνομάζουσιν ὁμωνύμως τῷ ζώῳ. Δεῖ δὲ μακρῶς τὴν δευτέραν συλλαβὴν ἐκφέρειν Αἰγάν, ὡς ἀκτὰν καὶ ἀρχάν· οὕτω γὰρ καὶ τὸ ὄρος ὅλον ὠνομάζετο, ὃ νῦν Κάνην καὶ Κάνας λέγουσι. Κύκλῳ δὲ περὶ τὸ ὄρος πρὸς νότον μὲν καὶ δύσιν ἡ θάλαττα, πρὸς ἕω δὲ τὸ Καΐκου πεδίον ὑπόκειται, πρὸς ἄρκτον δὲ ἡ Ἐλαῗτις· αὐτὸ δὲ καθ´ αὑτὸ ἱκανῶς συνέσταλται, προσνεύει δὲ ἐπὶ τὸ Αἰγαῖον πέλαγος, ὅθεν αὐτῷ καὶ τοὔνομα· ὕστερον δὲ αὐτὸ τὸ ἀκρωτήριον Αἰγὰ κεκλῆσθαι, τὸ δὲ λοιπὸν Κάνη καὶ Κάναι.

[69] Μεταξὺ δὲ Ἐλαίας τε καὶ Πιτάνης καὶ Ἀταρνέως καὶ Περγάμου Τευθρανία ἐστί, διέχουσα οὐδεμιᾶς αὐτῶν ὑπὲρ ἑβδομήκοντα σταδίους ἐντὸς τοῦ Καΐκου, καὶ ὁ Τεύθρας Κιλίκων καὶ Μυσῶν ἱστόρηται βασιλεύς. Εὐριπίδης δ´ ὑπὸ Ἀλέου φησὶ τοῦ τῆς Αὔγης πατρὸς εἰς λάρνακα τὴν Αὔγην κατατεθεῖσαν ἅμα τῷ παιδὶ Τηλέφῳ καταποντωθῆναι, φωράσαντος τὴν ἐξ Ἡρακλέους φθοράν· Ἀθηνᾶς δὲ προνοίᾳ τὴν λάρνακα περαιωθεῖσαν ἐκπεσεῖν εἰς τὸ στόμα τοῦ Καΐκου, τὸν δὲ Τεύθραντα ἀναλαβόντα τὰ σώματα τῇ μὲν ὡς γαμετῇ χρήσασθαι τῷ δ´ ὡς ἑαυτοῦ παιδί. Τοῦτο μὲν οὖν μῦθος, ἄλλην δέ τινα δεῖ γεγονέναι συντυχίαν, δι´ ἣν ἡ τοῦ Ἀρκάδος θυγάτηρ τῷ Μυσῶν βασιλεῖ συνῆλθε καὶ ὁ ἐξ αὐτῆς διεδέξατο τὴν ἐκείνου βασιλείαν. Πεπίστευται δ´ οὖν ὅτι καὶ ὁ Τεύθρας καὶ ὁ Τήλεφος ἐβασίλευσαν τῆς χώρας τῆς περὶ τὴν Τευθρανίαν καὶ τὸν Κάικον, ὁ δὲ ποιητὴς ἐπὶ τοσοῦτον μέμνηται μόνον τῆς ἱστορίας ταύτης

Ἀλλ´ οἷον τὸν Τηλεφίδην κατενήρατο χαλκῷ
ἥρω Εὐρύπυλον, πολλοὶ δ´ ἀμφ´ αὐτὸν ἑταῖροι
Κήτειοι κτείνοντο γυναίων εἵνεκα δώρων,

αἴνιγμα τιθεὶς ἡμῖν μᾶλλον ἢ λέγων τι σαφές. Οὔτε γὰρ τοὺς Κητείους ἴσμεν οὕστινας δέξασθαι δεῖ, οὔτε τὸ „γυναίων εἵνεκα δώρων.“ Ἀλλὰ καὶ οἱ γραμματικοὶ μυθάρια παραβάλλοντες εὑρεσιλογοῦσι μᾶλλον ἢ λύουσι τὰ ζητούμενα.

[70] Ἐάσθω δὴ ταῦτα, ἐκεῖνο δ´ ὅπερ ἐστὶ μᾶλλον ἐν φανερῷ λαβόντες λέγωμεν, ὅτι ἐν τοῖς περὶ τὸν Κάικον τόποις φαίνεται βεβασιλευκὼς καθ´ Ὅμηρον ὁ Εὐρύπυλος, ὥστ´ ἴσως καὶ τῶν Κιλίκων τι μέρος ἦν ὑπ´ αὐτῷ, καὶ οὐ δύο δυναστεῖαι μόνον ἀλλὰ καὶ τρεῖς ὑπῆρξαν ἐν αὐτοῖς. Τῷ δὲ λόγῳ τούτῳ συνηγορεῖ τὸ ἐν τῇ Ἐλαΐτιδι χειμαρρῶδες ποτάμιον δείκνυσθαι Κήτειον· ἐμπίπτει δ´ οὗτος εἰς ἄλλον ὅμοιον, εἶτ´ ἄλλον, καταστρέφουσι δὲ εἰς τὸν Κάικον· ὁ δὲ Κάικος οὐκ ἀπὸ τῆς Ἴδης ῥεῖ, καθάπερ εἴρηκε Βακχυλίδης, * οὔθ´ ὡς Εὐριπίδης τὸν Μαρσύαν φησί

Τὰς διωνομασμένας
ναίειν Κελαινὰς ἐσχάτοις Ἴδης τόποις.

πολὺ γὰρ τῆς Ἴδης ἄπωθεν αἱ Κελαιναί, πολὺ δὲ καὶ αἱ τοῦ Καΐκου πηγαί· δείκνυνται γὰρ ἐν πεδίῳ. Τῆμνον δ´ ἔστιν ὄρος ὃ διορίζει τοῦτό τε καὶ τὸ καλούμενον Ἀπίας πεδίον, ὃ ὑπέρκειται ἐν τῇ μεσογαίᾳ τοῦ Θήβης πεδίου· ῥεῖ δ´ ἐκ τοῦ Τήμνου ποταμὸς Μύσιος ἐμβάλλων εἰς τὸν Κάικον ὑπὸ ταῖς πηγαῖς αὐτοῦ, ἀφ´ οὗ δέχονταί τινες εἰπεῖν Αἰσχύλον κατὰ τὴν εἰσβολὴν τοῦ ἐν Μυρμιδόσι προλόγου

ἰὼ Κάικε Μύσιαί τ´ ἐπιρροαί.

ἐγγὺς δὲ τῶν πηγῶν κώμη Γέργιθα ἔστιν, εἰς ἣν μετῴκισεν Ἄτταλος τοὺς ἐν τῇ Τρῳάδι τὸ χωρίον ἐξελών.

suite


 

précédent

XIII, 1 - La Troade.

31. Passé Rhoetéum, la côte présente successivement Sigée, ville aujourd'hui en ruines, le Naustathme, le Port et le Camp des Achéens, le Stomalimné et les Bouches du Scamandre : je dis les bouches, car on sait qu'après s'être réunis dans la plaine, le Simoïs et le Scamandre, qui charrient tous deux une grande masse de limon, vont former en avant du rivage maint atterrissement et sur le rivage même plusieurs fausses embouchures, ainsi que des lagunes et des marécages. A la hauteur du cap Sigée, dans la Chersonnèse, on aperçoit le Protésilaum et la ville d'Eléüssa, dont nous avons parlé dans notre description de la Thrace.

32. Cette partie de la côte, depuis Rhoetéum jusqu'au cap Sigée et jusqu'au tombeau d'Achille, mesure 60 stades en ligne droite. Elle s'étend exactement au-dessous d'Ilion, tant de la Nouvelle Ilion (dont elle n'est distante, au port des Achéens, que de 12 stades environ) que de l'Ilium Vetus, dont 30 stades de plus la séparent, 30 stades à faire en montant dans la direction de l'Ida. Achille a son temple et son tombeau auprès de Sigée, qu'avoisinent également les tombeaux de Patrocle et d'Antiloque. Ces trois héros, ainsi qu'Ajax, sont l'objet d'un véritable culte de la part des Iliéens, qui, en revanche, ne rendent nul honneur à Hercule, lui reprochant le sac de leur ville. Ne pourrait-on pas cependant prendre contre eux la défense d'Hercule et leur dire que, s'il a saccagé Ilion, il a laissé du moins quelque chose à faire aux dévastateurs futurs, la ville étant sortie de ses mains, très maltraitée, il est vrai, mais encore à l'état de ville, comme Homère l'atteste expressément, quand il rappelle que «d'Ilion il dévasta l'enceinte et laissa les rues veuves de leurs habitants» (Il. V, 642).

Cette idée de veuvage n'implique en effet qu'une perte d'hommes et nullement l'anéantissement de la ville elle-même, tandis qu'elle fut littéralement anéantie par ces autres héros que les Iliéens se plaisent à honorer de leurs pieux hommages et à adorer comme des dieux. Peut-être bien qu'aussi les Iliéens s'excuseraient en disant que ces derniers faisaient à Troie une guerre juste et Hercule, au contraire, une guerre injuste, dans le but uniquement de se rendre maître des coursiers de Laomédon. Mais à cela même il serait facile d'opposer le témoignage de la Fable ; car, suivant la Fable, les coursiers de Laomédon ne furent pour rien dans les violences d'Hercule, dont le seul motif fut le déni qui lui fut fait de la récompense solennellement promise à l'occasion d'Hésione et du monstre marin. Au surplus laissons ces discussions, qui n'aboutiraient qu'à réfuter la Fable par la Fable elle-même, d'autant qu'il y a eu sans doute d'autres motifs à nous cachés, et beaucoup plus plausibles, pour décider ainsi les Iliéens à honorer certains héros et à en négliger

d'autres. Homère, d'ailleurs, nous donne une pauvre idée de l'importance et de l'étendue d'Ilion, dans ce passage relatif à Hercule, puisque,«avec six vaisseaux seulement et un très petit nombre de compagnons, Hercule put dévaster toute la cité d'Ilion» (Il. V, 641).

En revanche le même témoignage rehausse singulièrement la gloire de Priam, puisqu'il nous le montre petit à ses débuts et grandissant ensuite rapidement, jusqu'à mériter, avons-nous dit d'être appelé «le roi des rois».
Pour peu, maintenant, que l'on s'avance, le long de la mer, au delà des points que nous venons de décrire, on atteint Achadium, qui {n'appartient plus à la même côte}, mais qui dépend déjà de la portion du littoral correspondant à Ténédos.

33. On connaît, par ce que nous venons de dire, tout le détail de la côte qui borde la plaine de Troie ; décrivons à présent la plaine même, laquelle s'étend vers l'est sur un espace de plusieurs stades, de manière à atteindre le pied de l'Ida. La partie de cette plaine qui longe la montagne est étroite et se trouve bornée, au midi par le canton de Scepsis, au nord par le territoire des Lyciens de Zélia. Le poète la range sous l'autorité d'Enée et des fils d'Anténor et lui donne le nom de Dardanie. Au-dessous était la Cébrénie, pays généralement plat et uni, parallèle, ou peu s'en faut, à la Dardanie. Ajoutons qu'il existait anciennement une ville appelée Cébréné. Démétrius soupçonne que le canton voisin d'Ilion sur lequel régnait Hector s'étendait jusque-là, comprenant par conséquent tout l'intervalle du Naustathme à la Cébrénie, et il en donne une double preuve : c'est qu'on y voit le tombeau de Pâris et celui d'Oenone, connue pour avoir été l'épouse de Pâris avant l'enlèvement d'Hélène, et que, comme Homère a nommé, dans l'Iliade (XVI, 738),

«Cébrionès l'un des fils naturels de l'illustre Priam»,

il y a lieu de reconnaître dans ce prince le héros éponyme du canton, ou plus probablement de la ville. Le même auteur ajoute que la Cébrénie s'étendait jusqu'à la Scepsie (le cours du Scamandre formant la limite commune aux deux cantons), et qu'entre Cébréniens et Scepsiens la haine et la guerre n'ont pas cessé d'exister jusqu'au moment où les uns et les autres furent transportés par Antigone dans sa nouvelle ville d'Antigonie, devenue bientôt l'Alexandrie que nous connaissons ; qu'enfin les Cébréniens y sont demeurés confondus pour toujours avec le reste de la population, mais que les Scepsiens obtinrent presque aussitôt de Lysimaque de pouvoir retourner dans leur ancienne patrie.

34. Suivant le même auteur, des parties du mont Ida qui avoisinent la Cébrénie se détachent deux bras {ou contre-forts}, qui descendent vers la mer, l'un droit sur Rhoetéum, et l'autre sur Sigée, en décrivant ensemble comme une demi-circonférence, vu qu'ils se terminent l'un et l'autre dans la plaine à la même distance de la mer où est la Nouvelle Ilion et que celle-ci est située juste à égale distance des extrémités de ces deux bras, tandis que l'Ancienne occupait l'intersection de leurs deux points de départ. Démétrius ajoute que cette demi-circonférence circonscrit à la fois la plaine Simoïsienne où coule le Simoïs, et la Scamandrienne que le Scamandre arrose. Or cette dernière plaine représente proprement la plaine de Troie, théâtre des principaux combats chantés par Homère : d'abord elle est plus large que l'autre, puis nous y retrouvons encore aujourd'hui la plupart des lieux mentionnés dans l'Iliade, l'Erinée, par exemple, et le tombeau d'Aesyétès, Batiéa et le monument d'Ilus. Quant au Scamandre et au Simoïs, après avoir fait mine de s'approcher l'un de Sigée, l'autre de Rhoetéum, ils unissent leurs eaux un peu en avant de la Nouvelle Ilion et vont déboucher dans la mer près de Sigée, en formant le Stomalimné. Les deux plaines Scamandrienne et Simoïsienne sont séparées l'une de l'autre par une longue arête montagneuse, s'étendant perpendiculairement au point d'intersection des deux bras de l'Ida, depuis la Nouvelle Ilion qui semble faire corps avec elle jusqu'à la Cébrénie, et figurant avec les deux mêmes bras exactement la lettre E.

35. Un peu au-dessus est l'Iliéôn-Comé ou bourg des Iliéens, qui occupe, à ce qu'on croit, l'emplacement de l'Ancienne Ilion et qui se trouve être distant de 30 stades de l'Ilion moderne. A 10 stades au-dessus de l'Iliéôn-Comé, on atteint Calli-Coloné, monticule pouvant avoir 5 stades de tour et dont le Simoïs baigne le pied. Cette disposition des lieux rend compte de la façon la plus satisfaisante de plusieurs passages {de l'Iliade}, de celui-ci d'abord qui se rapporte au dieu Mars :

«D'autre part, déchaîné comme le sombre ouragan, il encourageait les Troyens, tantôt criant de sa voix perçante du point le plus élevé de la citadelle, tantôt courant tout le long du Simoïs, sur la crête du Calli-Coloné» (Il. XX, 51).

Et en effet, le combat, se livrant dans la plaine du Scamandre, le poète a pu, sans invraisemblance, nous montrer Mars excitant les Troyens, tantôt du sommet de l'acropole, tantôt d'autres stations aux environs de la ville, telles que les bords du Simoïs et la crête du Calli-Coloné, jusqu'où le combat apparemment pouvait s'étendre, tandis qu'avec la distance de 40 stades, qui sépare le Calli-Coloné de la Nouvelle Ilion, on se demande à quoi bon avoir fait passer le dieu alternativement du sommet de l'acropole à d'autres points tellement éloignés, qu'il est évident que les combattants n'auraient pu y atteindre. Cet autre détail {de l'Iliade} :

«Du côté de Thymbré est le campement échu aux soldats lyciens» (Il. X, 430),

convient également mieux au site de l'Ancienne Ilion, site notoirement très rapproché de la plaine de Thymbra et du cours même du Thymbrius, qui au bout de la plaine, tout près du temple d'Apollon Thymbréen, se jette dans le Scamandre, tandis que la même plaine est éloignée de la Nouvelle Ilion au moins de 50 stades. Ajoutons qu'Erinée, lieu âpre, couvert uniquement de figuiers sauvages, est situé de même au-dessous d'{Iliéôn-Comé}, emplacement, avons-nous dit, de l'Ancienne Ilion, ce qui s'adapte au mieux aux paroles d'Andromaque :

«Range tes troupes tout auprès d'Erinée, car c'est de ce côté que la ville est le plus accessible et son enceinte le plus menacée d'un assaut» (Il. VI, 433),

mais implique en même temps un bien grand éloignement du site de la Nouvelle Ilion. Enfin où peut-on mieux placer qu'à une petite distance au-dessous d'Erinée le Hêtre dont parle Achille dans cet autre passage :
«Tant que je combattis mêlé aux autres Grecs, Hector refusa d'engager le combat loin des remparts d'Ilion ; dès les portes Scées, il s'arrêtait et ne dépassait pas l'abri du Hêtre» (Il. IX, 352).

36. Telle est, en outre, la proximité du naustathme (comme on l'appelle encore aujourd'hui) par rapport à la ville actuelle {d'Ilion}, qu'elle donnerait lieu en vérité de se demander comment les Grecs, d'une part, ont pu être si peu sages et les Troyens, de l'autre, si peu hardis : les Grecs, si peu sages d'avoir tant attendu pour fortifier une position pareille à portée de la ville ennemie et de l'immense agglomération de ses défenseurs, indigènes et auxiliaires, puisque Homère confesse que le mur du Naustathme ne fut élevé que très tard, si même il a jamais existé ailleurs que dans l'imagination du poète, qui alors a bien pu se croire en droit, pour nous servir de l'expression d'Aristote, de jeter par terre à un moment donné ce que lui seul avait construit ; - et les Troyens, de leur côté, si peu hardis d'avoir laissé bâtir un mur, qu'il leur fallut plus tard forcer, quand ils se ruèrent enfin sur le Naustathme à l'attaque des vaisseaux, et de n'avoir pas osé s'approcher du Naustathme ni en faire le siége, quand la muraille n'était pas encore construite, bien qu'il y eût pour cela si peu de distance à franchir, vu que le Naustathme touchait à Sigée et à l'embouchure du Scamandre, laquelle n'est qu'à 20 stades d'Ilion. Voulût-on même reconnaître {l'ancien} Naustathme dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Port des Achéens, qu'on ne ferait encore que rapprocher la distance, car le Port des Achéens est à 12 stades seulement de la Nouvelle Ilion, sans compter {qu'on se tromperait fort}, si l'on faisait figurer dans cette distance l'étendue de la plaine qui borde aujourd'hui la mer, toute cette plaine maritime située en avant de la ville étant le produit récent des alluvions des deux fleuves, d'où il suit que l'intervalle qui est actuellement de 12 stades était alors moindre de moitié. Non, la distance du Naustathme à la ville était fort considérable, c'est ce que prouvent et ce passage du faux récit que fait Ulysse à Eumée :

«Comme en ces jours où nous dressions sous Troie quelque adroite embuscade» (Od. IV, 469), passage qui se termine un peu plus bas par ces mots :

«Car nous nous sommes par trop éloignés des vaisseaux» (Od. XIV, 496),

et cet autre passage relatif aux espions que les Grecs se proposent d'envoyer à la découverte, pour apprendre d'eux si les Troyens comptent demeurer près des vaisseaux à une si grande distance de leurs propres remparts, «Ou s'ils doivent bientôt se replier sur leur ville » (Il. X, 208) ;

voire ce troisième passage dans lequel {le troyen} Polydamas s'écrie :

«Hâtez-vous, mes amis, délibérez ; mais moi, je vous invite à regagner la ville... car nous sommes présentement loin, bien loin des remparts de Troie» (Il. XVIII, 254).

Démétrius invoque même, à ce propos, le témoignage d'Hestiée, {cette fameuse grammairienne,} native d'Alexandrie, qui, dans son Commentaire de l'Iliade d'Homère, se demande si réellement les environs de la ville actuelle d'Ilion ont pu être le théâtre des hostilités entre les Grecs et les Troyens, et où, dans ce cas, il conviendrait de chercher cette plaine de Troie, que le poète signale entre la ville et la mer, puisqu'il est constant que tout le terrain qu'on voit en avant de la ville actuelle a été formé à une époque postérieure des alluvions des fleuves.

37. Et Polite,

«L'éclaireur Troyen, qui, se fiant à son agilité de coureur, était venu se poster au faîte du tombeau du vieil Aesyétès» (Il. II, 792),

Polite, par la même raison, n'aurait été qu'un niais. Car, bien qu'il eût choisi là un observatoire à coup sûr très élevé, il aurait pu, en se plaçant simplement sur l'acropole, observer l'ennemi de beaucoup plus haut et presque d'aussi près, et n'aurait pas été réduit à ne compter, pour son salut, que sur l'agilité de ses jambes, le tombeau d'Aesyétès (on peut le voir encore aujourd'hui sur la route d'Alexandrie) n'étant qu'à 5 stades {de l'acropole ou citadelle de la Nouvelle Ilion}. Enfin la {triple} course d'Hector autour de la ville doit nous paraître tout aussi absurde, puisque la crête ou arête montagneuse qui tient à la ville actuelle empêche absolument qu'on n'en fasse le tour. Le circuit de l'Ancienne, au contraire, était parfaitement libre.

38. Mais, dira-t- on, comment ne reste-t-il plus trace de l'Ancienne Ilion ? - Rien de plus naturel, car toutes les villes environnantes n'ayant été que dévastées, sans être complétement détruites, tandis qu'Ilion avait été ruinée de fond en comble, on dut enlever de celle-ci jusqu'à la dernière pierre pour pouvoir réparer les autres. On assure, par exemple, que ce fut d'Ilion qu'Archaeanax de Mitylène tira toutes les pierres dont il avait besoin pour fortifier Sigée, ce qui n'empêcha pas du reste Sigée de tomber plus tard au pouvoir d'une armée athénienne commandée par Phrynon, le même qui remporta le prix {du pancrace} aux jeux olympiques. C'était l'époque où les Lesbiens revendiquaient la possession de presque toute la Troade, dont la plupart des villes, florissantes ou ruinées, se trouvent être effectivement des colonies lesbiennes. Pittacus de Mitylène, l'un des sept sages, vint avec toute une flotte combattre Phrynon, le général athénien, et guerroya contre lui un certain temps avec une alternative de succès et de revers. Pour en finir, Phrynon défia Pittacus en combat singulier, et celui-ci, s'étant porté à sa rencontre dans le costume et avec l'attirail d'un pêcheur, l'enlaça dans les mailles de son filet, le perça de son trident et l'acheva d'un coup de poignard. Cette mort, néanmoins, n'arrêta pas les hostilités, et il fallut que les deux partis s'en remissent à l'arbitrage de Périandre, qui mit fin à la guerre.

39. Démétrius, à ce propos, reproche à Timée d'avoir menti quand il a avancé que Périandre, avec des pierres tirées d'Ilion, avait fortifié Achilléum contre les Athéniens, pour venir en aide à Pittacus. Il soutient que ladite position fut fortifiée par les Mityléniens contre Sigée avec d'autres matériaux que les pierres tirées d'Ilion et sans que Périandre y fût pour rien : si Périandre avait pris part aux hostilités, dit-il, comment l'eût-on choisi pour arbitre entre les deux partis ? Achilléum est la localité où s'élève le tombeau d'Achille : sa population est de peu d'importance, car elle fut ruinée comme le fut Sigée elle-même par les Iliéens pour refus d'obéissance. Les Iliéens, en effet, sont devenus avec le temps les maîtres de toute la côte jusqu'à Dardanus, laquelle aujourd'hui encore demeure en leur possession. Mais anciennement la plus grande partie de cette même côte était au pouvoir des Aeoliens, si bien qu'Ephore ne craint pas d'étendre le nom d'Aeolide à toute la contrée comprise entre Abydos et Cume. Nous lisons, maintenant, dans Thucydide, que, durant la guerre du Péloponnèse, pendant la période du commandement de Pachès, les Athéniens enlevèrent la Troade aux Mityléniens.

40. Les habitants de la Nouvelle Ilion prétendent bien encore que la prise de Troie par les Grecs ne fut pas suivie de la destruction totale de la ville, et que celle-ci ne fut même jamais complètement abandonnée, puisque l'envoi annuel à Ilion de {deux} vierges locriennes commença presque tout de suite. Malheureusement cette dernière tradition n'a rien d'homérique. Homère n'a rien su du viol de Cassandre ; il indique bien qu'elle était restée vierge jusque dans les derniers temps du siège, lorsqu'il dit :

«Le héros (Idoménée) immole ensuite Othryonée qui, à peine arrivé de Cabesus pour chercher la gloire dans les combats, avait demandé à Priam d'épouser Cassandre, la plus belle de ses filles, et de l'épouser sans dot» (Il. XIII, 363),

mais nulle part il n'a mentionné l'attentat d'Ajax sur sa personne, non plus que la tradition qui fait périr ce héros dans un naufrage par suite du courroux de Minerve ou de toute cause analogue, il se borne à dire en thèse générale qu'Ajax était odieux à la déesse (odieux, ni plus ni moins que les autres Grecs qui, ayant participé tous à la profanation de son temple, se trouvaient confondus par elle sans exception dans un même sentiment de haine), et il le montre succombant sous les coups de Neptune, victime uniquement de sa jactance. Ajoutons qu'il est avéré que, lorsque l'envoi des vierges locriennes commença, les Perses occupaient déjà la Troade.

41. Quant à la destruction totale de l'Ancienne Ilion que nient les Iliéens d'aujourd'hui, Homère l'atteste expressément, {et à plusieurs reprises : témoin les vers suivants} :

«Un jour viendra que la ville sacrée d'Ilion périra...» (Il. VI, 448)

«Après que nous eûmes détruit de la cité de Priam les hautes et menaçantes murailles ...» (Od. III, 130).

«Lorsque, dix ans passés, la ville eut été détruite par les Grecs...» (Il. XII, 15).

On peut même en donner d'autres preuves, celle-ci, par exemple, que la statue de Minerve qui se voit aujourd'hui dans Ilion représente la déesse debout, tandis que celle dont parle Homère semble avoir été une figure assise, à en juger par ce vers dans lequel {Hélénus} ordonne qu'un voile précieux soit

«Déposé sur les genoux d'Athéné» (Il. VI, 92 et 273),

sens bien préférable à celui qu'adoptent certains grammairiens qui traduisent

«déposé PRES des genoux d'Athéné»,

se fondant sur cet autre passage où g-epi a la signification de g-para,

«C'est là qu'elle est assise près du foyer à la clarté de la flamme qui rayonne» (Od. VI, 305),

car imagine-t-on un voile placé ou déposé auprès des genoux ? Il y a bien encore ceux qui dans le mot g-gounasin déplacent l'accent et le prononcent g-gounasin comme on dit g-thuiasin ; mais, de quelque façon qu'ils interprètent ce mot ainsi formé, qu'ils l'entendent d'une génuflexion proprement dite ou de prières mentales, le résultat est le même, ils parlent pour ne rien dire. Rappelons d'ailleurs qu'on peut voir encore aujourd'hui beaucoup de ces anciennes statues assises de Minerve : à Phocée notamment, à Massilie, à Rome, à Chios et dans maint autre lieu. De leur côté, nombre d'auteurs modernes certifient la destruction totale de l'Ancienne Ilion. L'orateur Lycurgue, par exemple, ayant eu occasion de prononcer le nom d'Ilion, s'écrie :

«Quel est celui de nous qui n'a pas entendu dire que, du jour où cette ville avait été détruite par les Grecs, elle avait pour jamais cessé d'être habitée ?»

42. On présume aussi que ceux à qui plus tard la pensée vint de relever Ilion jugèrent que l'ancien site était devenu un lieu d'abomination, soit à cause des malheurs dont il avait été le théâtre, soit par l'effet des imprécations qu'Agamemnon avait lancées contre Troie, obéissant en cela à une très ancienne coutume, que Crésus observait encore quand, après avoir pris et détruit Sidène, dernier refuge du tyran Glaucias, il prononçait de même une malédiction solennelle contre ceux qui tenteraient jamais de relever ses murs. Toujours est-il qu'on crut devoir renoncer à l'emplacement primitif d'Ilion, et qu'on en chercha un autre pour y élever la ville nouvelle. D'abord les Astypaléens de Rhoetéum choisirent un site voisin du Simoïs et y bâtirent Polium (ou, comme on dit aujourd'hui, Polisma) ; mais, la position n'étant pas suffisamment forte, le nouvel établissement ne tarda pas à être ruiné. Plus tard, au temps de la domination lydienne, l'Ilion actuelle avec son temple fut bâtie, sans qu'on pût toutefois lui donner déjà le nom de ville : elle ne mérita ce nom que longtemps après, ne s'étant accrue (nous l'avons déjà dit plus haut) que lentement et par degrés. Hellanicus, lui, affirme que la nouvelle et l'ancienne ville d'Ilion n'ont jamais fait qu'une seule et même cité, mais c'est apparemment pour flatter les Iliéens, ce qu'il a toujours eu à coeur de faire. Quant au territoire que s'étaient partagé, après la destruction de Troie, les Sigéens, les Rhoetéens et les autres peuples circonvoisins, il fut restitué après que la Nouvelle Ilion eut été construite.

43. Appliquée à l'Ida, la qualification de polypidakon (Il. XIV, 283) qu'emploie Homère semble particulièrement juste, à cause du grand nombre de cours d'eau qui descendent de cette montagne et surtout du versant Dardanien, lequel s'étend jusqu'à Scepsis et jusqu'au territoire d'Ilion. Démétrios, qui devait bien connaître tout ce pays, puisqu'il y était né, le décrit en ces termes :

«Il y a dans l'Ida une colline appelée Cotylus, située à 120 stades environ au-dessus de Scepsis : de cette colline on voit sortir, non seulement le Scamandre, mais encore le Granique et l'Aesépus, ceux-ci formés chacun de la réunion de plusieurs sources, et prenant leur course au nord pour gagner la Propontide où ils débouchent ; le Scamandre, au contraire, né d'une source unique et s'en éloignant dans la direction du couchant. Toutes ces sources d'ailleurs se trouvent être fort rapprochées les unes des autres, étant comprises toutes dans un espace de 50 stades. Des trois fleuves, l'Aesépus est celui dont le terme est le plus éloigné de son point de départ, car son cours mesure environ 500 stades. Cela étant, une question se présente : comment Homère a-t-il pu dire ce qui suit ?

«Ils atteignent les deux belles sources d'où jaillissent par une double ouverture les eaux de l'impétueux Scamandre ; l'une de ces sources est TIEDE» (Il. XXII, 147)

(lisez CHAUDE apparemment, puisque le poète ajoute tout aussitôt que

«Un nuage de vapeurs s'en dégage semblable à la fumée d'un grand feu, tandis que l'autre, même en été, coule aussi froide, aussi glacée que la grêle ou la neige»).

Aujourd'hui, en effet, on ne voit plus trace d'eaux chaudes au lieu indiqué par Homère, et ce n'est pas là non plus que le Scamandre prend naissance, il sort du coeur même de la montagne, formé non par deux sources, mais bien par une source unique. Or il est tout naturel de penser que la source chaude s'est tarie et que la source froide n'était qu'un bras du Scamandre, qui, après s'être dérobé un certain temps au moyen de quelque conduit souterrain, reparaissait à la surface du sol précisément à l'endroit que nous marque le poète ; peut-être même celui-ci n'a-t-il appelé cette eau la source du Scamandre qu'à cause de la proximité où elle était du fleuve, car c'est là le plus souvent l'unique cause qui fait attribuer plusieurs sources à un même fleuve.

44. Dans le Scamandre tombe l'Andirus, qui vient de la Carésène, canton montagneux couvert de nombreux villages et de belles cultures, et dont le cours borde la Dardanie jusqu'aux confins du territoire de Zélia et de Pityéa. On croit généralement que la Carésène a emprunté son nom du fleuve Carésus qu'on trouve mentionné par Homère :

«Et le Rhésus, l'Heptaporus, le Carésus et le Rhodius» (Il. XII, 20),

mais que la ville qui s'appelait Carésus comme le fleuve a été complètement détruite. Continuons du reste à laisser parler Démétrius :

«Le Rhésus d'Homère porte aujourd'hui le nom de Rhoïtès, à moins qu'on n'aime mieux l'identifier avec un affluent du Granique appelé aussi le Rhésus. Quant à l'Heptaporus, connu également sous le nom de Polyporus, il n'est autre que ce cours d'eau qu'on passe sept fois quand on va de Kalé-Peucé ou du Beau Pin au bourg de Mélaenae et à l'Asclépiéum bâti par Lysimaque. Attale, premier du nom, nous a laissé la description du Beau Pin : de son temps le tronc mesurait 25 pieds de tour et 67 pieds de hauteur depuis les racines ; puis il se partageait en trois branches également espacées, qui finissaient par se réunir de nouveau en une seule et même cime, laquelle portait la hauteur totale de l'arbre à 2 plèthres 15 coudées. Ce bel arbre se voit encore aujourd'hui à 180 stades au nord d'Adramyttium. Le Carésus, à son tour, vient de Malûs, lieu situé entre Palaescepsis et Achaeium, petite localité appartenant à la côte qui fait face à Ténédos, et c'est dans l'Aesépus qu'il se jette. Enfin le Rhodius, qui a ses sources dans les bourgs de Cléandria et de Gordus, distants de Kalé-Peucé de 60 stades, va s'unir également à l'Aesépus.

45. Dans la vallée de l'Aesépus, sur la rive gauche du fleuve, la première localité qu'on rencontre est Polichna, petite place défendue par un mur d'enceinte ; puis on arrive à Palaescepsis et à Alazonium (Démétrius forge ce nom pour les besoins de son hypothèse sur les Halizônes, dont nous avons parlé plus haut). Vient ensuite Carésus, lieu aujourd'hui désert, avec la Carésène et un cours d'eau de même nom qui forme, lui aussi, une vallée considérable, de moindre étendue pourtant que la vallée de l'Aesépus. Puis à la Carésène succèdent les plaines et plateaux si bien cultivés de Zélia. Quant à la rive droite de l'Aesépus, elle nous montre entre Polichna et Paliescepsis les localités de Néakômé et d'Argyria».

Ce dernier nom, c'est encore Démétrius qui le forge pour les besoins de sa même hypothèse, et pour sauver dans le texte d'Homère la leçon consacréeg-othen g-argurou g-esti g-genethlê (Il. II, 857).

Mais Alybé ou Alopé (la forme du nom est indifférente), qu'en fait-on ? Où devons-nous la chercher ? N'aurait-on pas dû pousser l'effronterie jusqu'au bout, et, une fois en train, ne pas craindre d'imaginer aussi un site, un emplacement, pour cette prétendue ville, plutôt que de laisser tout le système clocher et prêter le flanc à la critique ? Sur ce point-là, la chose est sûre, la description de Démétrius est attaquable ; en revanche, le reste (au moins dans sa plus grande partie) nous paraît mériter la plus sérieuse attention, comme émanant d'un homme éclairé, né dans le pays, et tellement consciencieux dans ses recherches, qu'il n'a pas consacré moins de trente livres à commenter les soixante et quelques vers que représente, dans Homère, le Catalogue des vaisseaux troyens. Or Démétrius ajoute que Palaescepsis est à 50 stades de distance de Néa (Kômé} et à 30 stades des bords de l'Aesépus, et que c'est d'elle qu'ont emprunté leurs noms toutes les Palaescepsis qu'on trouve en d'autres lieux.Mais il est temps de reprendre la description du littoral au point où nous l'avons laissée.
46. Au delà du promontoire Sigée et de l'Achilléum, on range la partie de la côte qui fait face à Ténédos en passant successivement devant Achaeium et devant Ténédos elle-même, laquelle n'est qu'à 40 stades de la terre ferme. Cette île peut avoir 80 stades de tour. Elle contient, indépendamment d'une ville d'origine aeolienne, deux ports et un temple d'Apollon Sminthien dont Homère atteste déjà l'existence lorsqu'il dit :

«Toi, dont l'arc invincible protège Ténédos, dieu de Sminthe» (Il. I, 38).

Plusieurs îlots entourent Ténédos ; les plus remarquables sont les deux Calydnes, qu'on rencontre dans le trajet de Ténédos au Lectum. Quelques auteurs ont prétendu que Ténédos elle-même s'était appelée Calydna ; d'autres l'appellent Leucophrys. La Fable fait de la même île le théâtre des aventures, non seulement de Tennès qui lui aurait donné son nom, mais encore du héros Cycnus, Thrace d'origine, qui passe pour avoir été le père de Tennès et pour avoir régné à Colones.

47. A la suite, immédiatement, d'Achaeium, et, comme autant de dépendances {de Ténédos}, s'élevaient naguère Larisa et Colones, Chrysa, sur un rocher qui domine de très haut la mer, et Hamaxitos, au pied même du Leetutu. Mais aujourd'hui c'est Alexandria qui fait suite et qui confine à Achaeium, toutes les petites localités que nous venons de nommer, plus un certain nombre de postes fortifiés, tels que Cébréné et Néandrie, s'étant en quelque sorte fondus dans Alexandria, qui en a absorbé et qui en détient aujourd'hui tout le territoire. Quant à l'emplacement même occupé par la ville d'Alexandria, il s'appelait autrefois Sigia. Ladite Chrysa possède, non seulement le temple d'Apollon Sminthien, mais aussi le fameux emblème auquel on doit d'avoir conservé le vrai sens de cette qualification ou épithète, à savoir une figure de rat sculptée sous le pied du dieu. La statue est de Scopas le Parien. Quant à l'histoire ou au mythe des rats, voici sous quelle forme la tradition locale se l'est appropriée. Dès en arrivant de Crète, les Teucriens (c'est Callinus, le poète élégiaque, qui le premier a mentionné ce peuple, et les autres auteurs n'ont fait que le suivre en répétant ce nom), les Teucriens furent avertis par un oracle d'avoir à fixer leur demeure dans le lieu où ils auraient été assaillis par les enfants de la terre. Or ils le furent, dit-on, aux environs d'Hamaxitos : la nuit, il y eut comme une irruption de rats des champs, qui, sortant de terre, vinrent dévorer tout le cuir des armes et des ustensiles des Teucriens. Ceux-ci naturellement s'arrêtèrent en ce lieu, et c'est à eux qu'on attribue d'avoir donné à la montagne le nom d'Ida, en souvenir de l'Ida de Crète. Mais Héraclide de Pont prétend qu'à force de voir les rats pulluler aux environs du temple la population en était venue à les considérer comme sacrés, et que c'est pour cela uniquement que la statue du dieu le représente un pied posé sur un rat. D'autres auteurs font venir d'Attique un certain Teucer, originaire du dème Troôn (ou comme on dirait aujourd'hui du dème Xypétéônes), mais ils nient en même temps qu'il soit jamais venu de Teucriens de l'île de Crète. Ils voient d'ailleurs un autre indice des antiques liens de parenté des Troyens avec les populations de l'Attique dans la présence d'un Erichthonius au nombre des auteurs de l'une et de l'autre race.Voilà ce que marquent les témoignages modernes. En revanche, celui d'Homère concorde mieux avec les vestiges que la plaine de Thébé et l'emplacement de l'ancienne Chrysa, bâtie dans cette plaine, ont conservés et que nous décrirons tout à l'heure. Quant au nom de Sminthe, il se rencontre en beaucoup d'autres lieux : dans le canton d'Hamaxitos, par exemple, indépendamment du Sminthium contigu au temple, on connaît deux localités du nom de Sminthies ; on en connaît d'autres aussi non loin de là, dans l'ancien territoire de Larisa. Aux environs de Parium également existe un petit endroit connu sous le nom de Sminthies, et le même nom se retrouve à Rhodes, à Lindos et dans maint autre pays. Ajoutons qu'aujourd'hui le temple de {Chrysa} n'est jamais appelé autrement que le Sminthium. Cela dit, il ne nous reste plus à signaler, en deçà du Lectum, que la petite plaine d'Halésium, et la saline de Tragasaeum, saline naturelle voisine d'Hamaxitos, dans laquelle le sel se forme de lui-même, sous l'influence des vents étésiens. Sur le Lectum même, s'élève l'autel des douze grands dieux, qui passe pour un monument de la piété d'Agamemnon. Toutes ces localités, comprises dans un rayon d'un peu plus de 200 stades, s'aperçoivent d'Ilion, qui, du côté opposé, découvre de même tous les environs d'Abydos : Abydos toutefois est un peu plus rapproché.

49. Le Lectum une fois doublé, on voit se succéder les principales villes de l'Aeolide, et s'ouvrir en même temps le golfe d'Adramyttium, sur les bords duquel Homère paraît avoir placé la plupart des établissements Lélèges et ceux de la nation cilicienne, qu'il nous montre partagée en deux corps. Sur les bords du même golfe est la côte des Mityléniens, ainsi nommée d'un certain nombre de bourgs que les Mityléniens y bâtirent pour avoir un commencement d'établissement sur le continent. Le golfe d'Adramyttium est souvent aussi désigné sous le nom de golfe de l'Ida : ce qui se conçoit, car l'arête montagneuse, qui part du Lectum et remonte vers l'Ida, domine toute la partie antérieure dudit golfe, celle précisément qu'Homère nous signale comme ayant été primitivement occupée par les Lélèges.

50. Nous avons ci-dessus parlé tout au long des Lélèges ; nous n'ajouterons qu'un mot au sujet d'une de leurs villes, Pédase, qu'Homère nous donne pour la résidence du roi Altée :

«D'Altée, qui règne sur les hardis Lélèges, et occupe sur le Satnioïs la citadelle élevée de Pédase» (Il. XXI, 86).

On peut voir, aujourd'hui encore, l'emplacement de ladite ville, mais devenu complètement désert. C'est bien à tort que, dans ce passage d'Homère, certains grammairiens ont admis la leçon g-upo g-Satnioenti, «sous le Satnioïs», comme si la ville ou citadelle de Pédase eût été adossée à une montagne appelée ainsi ; car il n'existe nulle part, dans le pays, de montagne du nom de Satnioïs ; on n'y connaît sous ce nom qu'un fleuve qui baignait le pied de la ville de Pédase, aujourd'hui déserte. Le poète nomme ce fleuve en plus d'un endroit :

«(Ajax) d'un coup de sa lance blesse Satnius l'Enopide, que Naïs, belle entre toutes les nymphes, engendra d'Enops quand celui-ci faisait paître sur les rives du Satnioïs les troupeaux de son père » (Il. XIV, 443);

et ailleurs :

«Sur les rives du Satnioïs aux eaux vives et limpides se dresse comme un pic la ville de Pédase : c'est là qu'habitait ( Elatus)» (Il. VI, 34).

Plus tard le nom de ce cours d'eau s'est altéré, et le Satnioïs n'est plus appelé que le Saphnioïs. Ce n'est qu'un fort torrent, mais le poète l'a rendu à tout jamais illustre en le mentionnant dans ses vers. Tout ce canton confine à la Dardanie et à la Scepsie, et constitue en quelque sorte une seconde Dardanie, plus basse seulement que la première.

51. Sa partie maritime, c'est-à-dire tout ce que baigne la mer de Lesbos, dépend actuellement du territoire des Assiens et des Gargaréens, et se trouve avoir pour ceinture l'Antandrie, la Cébrénie, la Néandrie et l'Hamaxitie. La Néandrie s'étend juste au-dessus d'Hamaxitos, en deçà du Lectum, comme cette ville, mais plus avant dans les terres et plus près d'Ilion, puisqu'elle n'en est plus qu'à 130 stades. Puis la Cébrénie s'étend au-dessus de la Néandrie, et la Dardanie à son tour au-dessus de la Cébrénie jusqu'à Palaescepsis, de manière à comprendre Scepsis elle-même. Quant à Antandros, qu'Alcée qualifie expressément de ville des Lélèges :

«Et d'abord Antandros, cette cité des Lélèges»,

Démétrius se borne à la ranger au nombre des villes limitrophes du territoire Lélège, mais cela équivaut, ce semble, à l'avoir rejetée en dedans du territoire cilicien, car, d'après leur situation sur le versant méridional de l'Ida, les Ciliciens peuvent bien être considérés comme les plus proches voisins des Lélèges : disons seulement que leur territoire était plus bas, se rapprochant davantage du golfe d'Adramyttium. Après le Lectum, on rencontre successivement Polymédium, petite localité à 40 stades dudit promontoire ; 80 stades plus loin et un peu au-dessus de la mer, Assos ; puis, à 140 stades d'Assos, Gargara. Cette dernière ville est située sur la pointe qui forme le golfe proprement dit. A la vérité, on désigne quelquefois sous ce même nom de golfe d'Adramyttium tout l'enfoncement entre le Lectum et les Cana, y compris le golfe Elaïtique, mais cette dénomination s'applique plus particulièrement au golfe formé d'un côté par la pointe sur laquelle est bâtie Gargara, et de l'autre par la pointe de Pyrrha que couronne de même un Aphrodisium, golfe dont l'ouverture, représentée par le trajet d'une pointe à l'autre, peut avoir 120 stades de largeur. En dedans de ce golfe, on rencontre d'abord Antandros au pied d'une montagne que les gens du pays nomment l'Alexandria, parce qu'ils croient qu'elle fut le théâtre du jugement de Pâris entre les trois déesses. Vient ensuite Aspanée, qu'on peut appeler le chantier des forêts de l'Ida, car c'est sur ce point qu'on dirige tout le bois abattu, pour l'y ranger et le débiter au fur et à mesure de la demande ; puis le bourg d'Astyra avec l'enclos sacré de Diane Astyrène ; et, immédiatement après Astyra, la ville d'Adramyttium, colonie athénienne, pourvue d'un port et d'un arsenal maritime. Une fois hors du golfe, après qu'on a doublé la pointe de Pyrrha, on atteint vite le port de Cisthène et l'emplacement d'une ville qui portait le même nom, mais qui est aujourd'hui complétement déserte. Juste au-dessus, dans l'intérieur, on signale, outre la fameuse mine de cuivre, Perpéréné, Trarium et d'autres localités d'aussi mince importance. Puis, en continuant à ranger la côte, on reconnaît successivement les bourgs des Mityléniens, Coryphantis et Héraclée, suivis d'Attée, d'Atarnée, de Pitané et des bouches du Caïcus, tous points compris déjà dans l'intérieur du golfe Elaïtique. De l'autre côté du Caïcus, maintenant, on aperçoit Elea et l'on voit le reste de la côte du golfe se dérouler jusqu'au cap Cane.

Mais reprenons chaque localité en particulier et notons ce que nous pouvons avoir omis d'intéressant en commençant par Scepsis.

52. Palaescepsis est située au-dessus de Cébrên, dans la partie la plus haute de l'Ida, tout près de Polichnae. On ne l'appelait dans le principe que Scepsis, soit à cause de sa position élevée qui la faisait apercevoir également de tous les côtés (periskepton), soit pour quelque raison analogue, si tant est qu'il faille expliquer par des étymologies grecques les noms des lieux qu'occupaient anciennement les Barbares. Mais dans la suite les habitants furent transférés 60 stades plus bas, sur l'emplacement de la ville actuelle de Scepsis, par les soins de Scamandrius, fils d'Hector et du fils d'Enée, Ascagne : on assure même que pendant longtemps les descendants de ces deux familles régnèrent concurremment à Scepsis. Mais un jour vint où la cité, changeant la forme de son gouvernement, se constitua en oligarchie ; plus tard encore, elle reçut dans son sein une colonie milésienne et {à l'imitation de Milet} adopta pour elle-même le régime démocratique, sans cesser pour cela d'accorder aux descendants de Scamandrius et d'Ascagne le titre de rois et certaines prérogatives. Enfin, Antigone prétendit réunir les Scepsiens aux habitants d'Alexandria ; mais, Lysimaque n'ayant pas maintenu cette mesure, ils purent regagner leurs foyers.

53. Démétrius croit que Scepsis servait déjà de résidence royale à Enée : il se fonde sur ce qu'elle était située juste entre les Etats de ce prince et cette ville de Lyrnesse où Homère nous montre le héros troyen cherchant un refuge contre la poursuite furieuse d'Achille. Ecoutons les paroles mêmes d'Achille :

«Ne te souvient-il plus du jour où, t'apercevant seul et loin de tes troupeaux, je m'élançai à ta poursuite de toute la vitesse de mes jambes et te forçai à te précipiter des hauteurs de l'Ida pour fuir jusque dans Lyrnesse... ? J'y pénétrais bientôt après toi, y portant le deuil et la dévastation» (Il. XX, 188).

Malheureusement, il est difficile de concilier ce que nous venons de dire des premiers fondateurs de Scepsis avec les différentes traditions qui ont cours sur Enée. On prétend, en effet, que, si ce prince survécut à la guerre de Troie, il le dut uniquement à la haine ouverte qu'il professait pour le roi Priam.

«Car il frémissait, indigné dès longtemps contre le divin Priam, qui ne faisait rien pour honorer sa mâle bravoure dans les combats» (Il. XIII, 460),

de même que les Anténorides, qui s'étaient partagé avec Enée la souveraineté de la Dardanie, voire Anténor lui-même, ne durent leur salut, paraît-il, qu'au souvenir de l'hospitalité que Ménélas avait reçue d'Anténor. Sophocle rappelle le fait, dans sa Prise d'Ilion, quand il dit qu'on avait placé la dépouille d'une panthère devant la porte d'Anténor pour indiquer que sa demeure devait être respectée. De Troie, Anténor et
ses fils, à la tête des Hénètes qui avaient survécu, se sauvèrent, dit-on, en Thrace, d'où ils finirent par gagner l'Hénétie actuelle, au fond de l'Adriatique. Dans le même temps, Enée, après avoir rallié une petite armée, s'embarquait avec son père Anchise et le jeune Ascagne, son fils, et allait s'établir, suivant les uns, en Macédoine, non loin du mont Olympe ; suivant les autres, en Arcadie, près de Mantinée, où il fondait la petite ville de Capyes, ainsi nommée par lui en l'honneur de Capys {son aïeul} ; et, suivant d'autres encore, en Sicile, aux environs d'Egeste, où il aurait débarqué en compagnie du troyen Elymus, aurait occupé Eryx et Lilybée et donné aux cours d'eau qui arrosent le territoire d'Egeste les noms de Scamandre et de Simoïs, pour passer de là dans le Latium et s'y fixer sur la foi d'un oracle : cet oracle lui avait prescrit de s'arrêter dans sa course errante au lieu où lui et ses compagnons en auraient été réduits à manger leur table : or la chose s'était vérifiée dans le Latium, précisément aux environs de Lavinium, un jour que, faute de mieux, ils s'étaient servis d'un grand pain en guise de table et l'avaient {sans y penser} dévoré du même coup que les viandes posées dessus. Mais Homère, il faut bien le dire, ne s'accorde pas plus avec l'une ou l'autre des deux premières traditions qu'avec ce qu'on rapporte des premiers fondateurs de Scepsis, car il nous montre Enée demeurant à Troie, y succédant au roi Priam, et, par suite de l'extinction de la famille des Priamides, transmettant le pouvoir aux fils de ses fils :

«Depuis longtemps déjà Jupiter a pris en haine la race de Priam, et désormais c'est Enée en personne qui régnera sur les Troyens, pour transmettre ensuite le sceptre à ses fils et aux fils de ses fils» (Il. XX, 306).

On voit même que le fait de la succession de Scamandrius ne saurait tenir contre ce témoignage d'Homère. Mais la tradition la plus inconciliable de beaucoup avec le témoignage du poète est celle qui conduit Enée à travers les mers jusqu'en Italie et l'y fait terminer ses jours. Aussi quelques grammairiens ont-ils proposé cette variante :

«Et désormais c'est Enée en personne qui régnera sur la terre, pour transmettre ensuite aux fils de ses fils le sceptre de l'univers»,

voulant que la prédiction pût s'appliquer aux Romains.

54. Scepsis a donné naissance à plusieurs philosophes de l'école socratique, notamment à Eraste, à Coriscus et à Nélée, fils de Coriscus, disciple d'Aristote et de Théophraste, et légataire qui plus est de la bibliothèque de Théophraste, laquelle se trouvait comprendre aussi celle d'Aristote. On sait, en effet, qu'Aristote, en laissant à Théophraste son école, lui avait laissé tous ses livres : or il avait été le premier, à notre connaissance, à faire ce qu'on appelle une collection de livres, en même temps qu'il donnait aux rois d'Egypte l'idée de former leur bibliothèque. Des mains de Théophraste, ladite collection passa à celles de Nélée, qui, l'ayant transportée à Scepsis, la laissa à ses héritiers ; mais ceux-ci étaient des gens grossiers, illettrés, qui se contentèrent de la garder enfermée, sans prendre la peine de la ranger. Ils se hâtèrent même, quand ils apprirent avec quel zèle les princes de la famille des Attales, dans le royaume desquels Scepsis était comprise, faisaient chercher les livres de toute nature pour en composer la bibliothèque de Pergame, de creuser un trou en terre et d'y cacher leur trésor. Aussi ces livres étaient-ils tout gâtés par l'humidité et tout mangés aux vers, quand plus tard les descendants de Nélée vendirent à Apellicôn de Téos, pour une somme considérable, la collection d'Aristote, augmentée de celle de Théophraste. Par malheur, cet Apellicôn était lui-même plutôt un bibliophile qu'un philosophe, il chercha à réparer le dommage que les vers et les rats avaient causé et fit faire de ces livres de nouvelles copies, mais les lacunes furent suppléées tout de travers et il n'en donna qu'une édition pleine de fautes. Les premiers péripatéticiens, successeurs immédiats de Théophraste, n'ayant plus à leur disposition les livres mêmes du Maître, à l'exception d'un petit nombre de traités, mais de traités exotériques pour la plupart, s'étaient vus dans l'impossibilité d'aborder aucune question philosophique suivant la vraie méthode d'Aristote et ils avaient été réduits à développer en style ampoulé de simples lieux communs. En revanche, du moment que les livres {d'Aristote} eurent reparu, on put observer chez leurs successeurs un progrès marqué : leur méthode était devenue plus philosophique, plus aristotélique, bien que conjecturale encore sur beaucoup de points, par suite des fautes nombreuses qui s'étaient introduites dans le texte original. Ces fautes, Rome ne contribua pas peu à en accroître le nombre ; car, à peine Apellicôn fut-il mort, que Sylla, qui venait de prendre Athènes, mit la main sur la bibliothèque et la fit transporter ici, à Rome, où le grammairien Tyrannion, péripatéticien passionné, qui avait su gagner les bonnes grâces du bibliothécaire, en disposa tout à son aise. Quelques libraires aussi y eurent accès, mais ils n'employèrent que de mauvais copistes, dont ils ne prirent pas même la peine de collationner le travail, ce qui est le cas, du reste, de toutes les copies qui, se font pour la vente, aussi bien à Alexandrie qu'ici. - Mais nous en avons dit assez sur ce sujet.

55. C'est à Scepsis aussi qu'est né ce grammairien que nous avons eu si souvent l'occasion de citer, Démétrius, auteur du Commentaire sur le Diacosme ou Dénombrement troyen, et contemporain de Cratès et d'Aristarque. La même ville, plus tard, vit naître Métrodore, {personnage singulier,} qui de philosophe se fit homme politique, après avoir écrit presque tous ses ouvrages dans la manière des rhéteurs, mais avec un tour, un cachet de nouveauté, qui fit un moment sensation. Cette célébrité lui fit faire, malgré sa pauvreté, un très brillant mariage à Chalcédoine, et, à partir de ce moment, il se fit appeler le Chalcédonien. Puis, s'étant attaché par ambition à la fortune de Mithridate Eupator, il l'accompagna dans le Pont avec sa femme et s'y vit traiter avec une distinction toute particulière jusqu'à être investi d'un office de judicature jouissant de cette prérogative, qu'on ne pouvait en appeler au Roi des sentences qu'il rendait. Mais cette prospérité n'eut pas de durée : s'étant attiré la haine de personnages violents et injustes, Métrodore voulut quitter le service du Roi pendant une mission dont il avait été chargé à la cour de Tigrane, roi d'Arménie. Tigrane ne tint pas compte de son désir et le renvoya à Eupator, comme ce prince venait de fuir hors de ses Etats héréditaires. Or, en chemin, Métrodore mourut, soit de maladie, soit que Mithridate eût ordonné son supplice, car l'une et l'autre versions ont cours. - Voilà ce que nous avions à dire des célébrités de Scepsis.

56. A cette ville succèdent Andira, Pionies et Gargaris. On trouve aux environs d'Andira une pierre qui, soumise à l'action du feu, se change en fer : mélangé ensuite d'une certaine terre et brûlé dans un fourneau, ce fer se fond en zinc ou pseudargyre ; enfin, pour peu qu'on ajoute à cette terre quelques parties de cuivre, on obtient un nouveau mélange qui est ce que l'on appelle parfois l'orichalque. Mais le pseudargyre se rencontre aussi à l'état natif aux environs du Tmole. Les localités que nous venons de nommer formaient proprement, avec le canton d'Assos, le territoire des Lélèges.

57. Déjà très forte par sa position, Assos est rendue plus forte encore par l'excellence de ses murailles. Elle est séparée de la mer et de son port par une longue rampe très raide qui paraît justifier tout à fait ce jeu de mots de Stratonicus le Cithariste :

«Allez à Assos, si vous avez ASSEZ de la vie».

Pour former ce port d'Assos, on a dû construire une jetée considérable. Le stoïcien Cléanthe, à qui Zénon de Citium laissa le soin de continuer son enseignement et qui le transmit à son tour à Chrysippe de Soles, était natif d'Assos. Aristote séjourna dans cette même ville par suite de l'alliance de famille qu'il avait contractée avec le tyran Hermias. Celui-ci était eunuque et avait servi un riche banquier. Dans un voyage qu'il avait fait à Athènes, il avait suivi les leçons de Platon et d'Aristote. Puis, de retour à Assos, il s'était vu associer par son maître à ses projets de tyrannie ; il avait pris part à son premier coup de main sur Atarnée et sur Assos et avait fini par hériter de son pouvoir. C'est alors qu'appelant auprès de lui Aristote et Xénocrate, il voulut prendre soin de leur fortune et qu'il maria Aristote à une fille de son frère. Dans ce temps-là Memnon le Rhodien était au service de la Perse et commandait les armées du Grand Roi : il simula pour Hermias une grande amitié et l'invita à venir le trouver sous prétexte de lui faire fête et de se concerter avec lui au sujet d'affaires soi-disant urgentes ; mais, s'étant emparé de sa personne, il l'envoya sous bonne escorte à la cour du Grand Roi qui le fit pendre dès son arrivée. Quant aux deux philosophes {amis d'Hermias}, ils n'eurent d'autre moyen de sauver leur vie que de s'enfuir loin d'Assos, les Perses ayant brusquement occupé la ville.

58. Suivant Myrsile, Assos aurait été fondée par les Méthymnéens. Hellanicus la qualifie en outre de ville aeolienne, au même titre que Gargara et que Lamponia. On sait en effet que Gargara fut fondée par les Assiens, mais que, comme sa population était notoirement insuffisante, les Rois dépeuplèrent Milétopolis pour y envoyer une colonie, ce qui faisait dire à Démétrius de Scepsis que les Gargaréens, d'Aeoliens qu'ils étaient, étaient devenus à moitié barbares. Maintenant, quand on consulte Homère, on voit que tout ce canton avait appartenu aux Lélèges, et que les Lélèges, que certains auteurs identifient avec les Cariens, en sont très nettement séparés par le poète : témoin ce passage de l'Iliade :

«Sur le rivage même campent les Cariens, les Paeones à l'arc recourbé, les Lélèges, les Caucones» (Il. X, 428),

duquel il résulte clairement que les Lélèges formaient un peuple distinct des Cariens : ils habitaient entre les Etats d'Enée et le territoire attribué par Homère aux Ciliciens. Mais les incursions et dévastations d'Achille les forcèrent d'émigrer en Carie, où ils vinrent occuper tout le canton dépendant aujourd'hui d'Halicarnasse.

59. De la ville de Pédasus qu'ils abandonnèrent à cette occasion, il ne reste plus vestige aujourd'hui ; seulement ils donnèrent le nom de Pédasa à une ville de l'intérieur du canton d'Halicarnasse, et cette partie du canton a continué jusqu'à présent à s'appeler la Pédaside. Ils avaient même, {à côté de Pédala,} bâti, dit-on, huit villes nouvelles, et s'étaient multipliés, au point de se répandre en Carie et de s'y emparer de toutes les terres jusqu'à Myndos et jusqu'à Bargylia, voire d'empiéter sensiblement sur les limites de la Pisidie. Mais plus tard, s'étant laissé entraîner par les Cariens dans des expéditions lointaines, ils se dispersèrent par toute la Grèce, si bien que leur race finit par disparaître complètement. Quant à leurs huit villes, voici, au rapport de Callisthène, quelle fut leur destinée : six furent fondues ensemble par Mausole qui les annexa à Halicarnasse, ne laissant subsister que les deux autres, Syangela et Myndos. C'est aux Pédaséens {du canton d'Halicarnasse} que se rapporte la tradition mentionnée par Hérodote, qu'à la veille d'un danger quelconque qui vient à les menacer, eux et leurs voisins, une barbe épaisse pousse tout à coup au menton de la prêtresse de Minerve. Hérodote ajoute que le phénomène s'était déjà produit trois fois. On connaît aussi dans le canton dépendant aujourd'hui de Stratonicée une petite ville du nom de Pedasum. Enfin on rencontre à chaque pas en Carie et dans le territoire de Milet des tombeaux, des remparts et des ruines d'habitations lélèges.

60. A la suite des Lélèges, sur la côte occupée actuellement par les Adramyttènes, les Atarnites et les Pitanéens, et qui s'étend jusqu'à l'embouchure du Caïcus, habitait, suivant Homère, la nation cilicienne, divisée, avons-nous dit, en deux principautés, celle d'Eétion et celle de Mynès.

61. Homère désigne expressément Thébé comme ayant été la ville ou résidence royale d'Eétion :

«Nous partîmes pour Thébé, la ville sacrée d'Eétion» (Il. I, 366).

Ajoutons que, par le fait, Homère attribue au même prince la possession de Chrysa, de cette Chrysa qu'embellissait le temple d'Apollon Sminthien, puisque Chryséis fut prise par Achille dans Thébé :

«Nous partîmes, fait-il dire à ce héros, nous partîmes pour Thébé, et, l'ayant saccagée, nous amenémes ici tout le butin. Les fils des Grecs, dans un juste partage, choisirent Chryséis et l'assignèrent au fils d'Atrée» (Il. Ibid).

Mêmes présomptions pour attribuer, d'après Homère, Lyrnessos à Mynès. On se rappelle, en effet, qu'Achille, «après avoir ravagé Lyrnessos ainsi que Thébé aux fortes murailles» (Il. II, 691), avait tué de sa main Mynès et Epistrophos. Or Briséis s'écrie :

«Ô Patrocle... tu sus me consoler et sécher mes pleurs, même en ce jour fatal où l'impétueux Achille, meurtrier de mon époux, ruina pour jamais la ville du divin Mynès» (Il. XIX, 295),

et par ces derniers mots il est clair qu'elle n'a pu désigner que Lyrnesse, puisque Thébé appartenait à Eétion. D'ailleurs les deux villes se trouvaient situées dans ce qu'on a appelé plus tard la plaine de Thébé, canton d'une extrême fertilité devenu, à cause de cela, un sujet de querelles continuelles, d'abord entre les Mysiens et les Lydiens, et plus tard entre les colons grecs de l'Aeolide et leurs frères de Lesbos. Aujourd'hui les Adramyttènes en possèdent la plus grande partie, puisque c'est chez eux que se trouvent, mais dans un état complet d'abandon, l'emplacement de Thébé et le site naturellement très fort de Lyrnessos, le premier à 60 stades d'Adramyttium, le second à 88 stades de l'autre côté de la ville.

62. C'est aussi dans l'Adramyttène qu'il faut chercher Chrysa et Cilla. Tout près de Thébé, précisément, on montre une localité portant aujourd'hui encore le nom de Cilla, avec un temple consacré à Apollon Cilléen. Près de cette localité passe le fleuve Cillaeus qui descend de l'Ida.On est là proprement sur la frontière de l'Antandrie. Cillaeum, dans l'île de Lesbos, tire son nom de cette même ville de Cilla. Il y a aussi le mont Cillaeus entre Gargara et Antandros. Suivant Daès de Colones, le premier temple d'Apollon Cilléen aurait été bâti à Colones par les Aeoliens, comme ils arrivaient de Grèce sur leurs vaisseaux. Enfin l'on en signale un autre à Chrysa, mais sans dire clairement s'il faut l'identifier avec le temple d'Apollon Sminthien ou bien l'en distinguer.

63. Chrysa était une petite ville située près de la mer et possédant un port ; dans son voisinage, et juste au-dessus d'elle, était la ville de Thébé. C'est dans Chrysa qu'était le temple d'Apollon Sminthien et qu'habitait Chryséis. Aujourd'hui cette première Chrysa se trouve complétement abandonnée. Quant à son temple, il a été transporté dans la nouvelle ville bâtie auprès d'Hamaxitos, lorsque les Ciliciens émigrèrent, les uns en Pamphylie, les autres à Hamaxitos. Certains grammairiens, trop peu au fait des anciennes traditions, assignent cette nouvelle Chrysa pour demeure à Chrysès et à Chryséis, soutenant qu'elle est la même qu'Homère a eue en vue et dont il a parlé. Malheureusement il ne s'y trouve point de port, et Homère mentionne expressément la présence d'un port à Chrysa :

«Lorsqu'ils eurent pénétré dans l'intérieur du port sinueux et profond» (Il. I, 432).

Le temple n'y est pas non plus bâti sur le rivage même, contrairement à l'indication du poète qui l'y place formellement :
«Chryséis sort alors du vaisseau qui l'a ramenée ; le sage Ulysse la conduit aussitôt jusqu'à l'autel et la remet aux mains de son père» (Il. I, 439) ;

et, tandis que la moderne Chrysa est loin de Thébé, Homère nous montre les deux villes, Chrysa et Thébé, comme étant fort rapprochées l'une de l'autre, notamment quand il rappelle que c'est dans le sac de Thébé que Chryséis fut prise. Ajoutons que, dans tout le territoire dépendant aujourd'hui d'Alexandria, il n'y a pas de lieu appelé Cilla ni de temple dédié à Apollon Cilléen, tandis que dans la plaine de Thébé, conformément au témoignage du poète qui unit les deux noms,

«Toi qui protèges Chryse et Cilla la divine» (Il. I, 37),

on retrouve les deux emplacements attenants pour ainsi dire l'un à l'autre. Enfin le trajet par mer de la Chrysa cilicienne au Naustathme est de 700 stades, ce qui représente à peu de chose près une journée de navigation, juste le temps qu'Ulysse semble avoir employé. Ulysse en effet, dès en débarquant, se met en mesure de sacrifier au dieu, et, comme le jour touche à sa fin, il prend le parti de rester et ne se rembarque que le lendemain matin. Mais d'Hamaxitos la distance étant, tout au plus, le tiers de celle que nous venons d'indiquer, Ulysse, on le voit, aurait eu tout le temps, son sacrifice fini, de regagner le Naustathme le même jour. Dans le voisinage du temple d'Apollon Cilléen il y a encore à signaler un grand tumulus, dit le tombeau de Cillus. On croit que ce Cillus, après avoir été le conducteur du char de Pélops, régna sur tout ce canton : or il pourrait se faire qu'il eût donné son nom à la Cilicie. Peut-être bien aussi est-ce l'inverse qui a eu lieu.

64. C'est donc ici, {dans la plaine de Thébé,} qu'il nous faut transporter l'aventure des Teucri et cette irruption de rats, qui paraît avoir donné lieu au surnom de sminthien, le mot sminthi ayant le sens de rats. Pour excuser cette humble et vile étymologie, les grammairiens invoquent quelques exemples analogues, ils rappellent que les parnopes, ou, comme on dit dans l'Oeta, les cornopes, ont donné lieu au nom de Cornopion, sous lequel les Oetéens honorent Hercule, pour avoir délivré leur pays d'une irruption de sauterelles ; que le même dieu est adoré sous le nom d'ipoctone par les Erythréens du mont Mimas, pour avoir purgé leurs vignes des ipes, ou pucerons, qui les rongeaient (et il est de fait que, de tous les Erythréens, ceux du Mimas sont les seuls chez qui cet insecte ne se montre pas). Les Rhodiens ont aussi chez eux un temple dédié à Apollon Erythibius : car ils nomment érythibé ce qu'on appelle ailleurs la rouille ou érysibé. Enfin les Aeoliens d'Asie ont donné à un de leurs mois le nom de pornopion (en Béotie on dit pornopes au lieu de parnopes), et tous les ans ils offrent un sacrifice solennel à Apollon Pornopion.

65. C'est à la Mysie qu'appartient aujourd'hui le canton d'Adramyttium, mais anciennement il dépendait de la Lydie. L'une des portes d'Adramyttium s'appelle encore actuellement la Porte Lydienne, ce qui semble encore donner raison à ceux qui prétendent qu'Adramyttium fut bâti par les Lydiens. On rattache {également} à la Mysie le bourg d'Astyra, situé non loin d'Adramyttium : c'était autrefois une petite ville dans laquelle s'élevait, à l'ombre d'un bois sacré, le temple de Diane Astyrène, administré et desservi avec piété par les Antandriens, qui en sont les plus proches voisins. D'Astyra à l'ancienne Chrysa qui, elle aussi, avait son temple au fond d'un bois sacré, on compte une distance de 20 stades. Du même côté est le Retranchement ou Fossé d'Achille. Dans l'intérieur des terres, maintenant, à 50 stades, est l'emplacement aujourd'hui désert de Thébé, de Thébé Hypoplacie, comme l'appelle Homère :

«Sous les bois ombreux de Placos, dans Thébé Hypoplacie» (Il. VI, 397).

Seulement, on ne connaît plus dans le pays de lieu appelé Plax ou Placos, et, malgré le voisinage de l'Ida, il n'y a plus trace de bois ombreux dominant le site en question, lequel est à 70 stades d'Astyra et à 60 d'Andira. Tous ces noms-là, du reste, ne désignent plus que des lieux complètement déserts ou à peine peuplés, que des fleuves réduits à l'état de torrents ; ce qui n'empêche pas qu'ils ne soient encore dans toutes les bouches, à cause des anciennes traditions.

66. Assos et Adramyttium, en revanche, sont présentement des villes considérables. Encore Adramyttium a-t-elle eu beaucoup à souffrir durant la guerre contre Mithridate, ayant vu notamment son sénat égorgé en masse par ordre du stratège Diodore. Diodore avait espéré par là mériter la faveur du roi, lui qui se donnait pour philosophe ! pour philosophe académicien, en même temps qu'il se piquait de briller au barreau et de connaître toutes les ressources, toutes les finesses de la rhétorique ! Il ne s'en tint pas là et voulut suivre Mithridate dans le Pont ; mais, à la chute de celui-ci, il ne tarda pas à porter la peine de ses iniquités, et, mille plaintes ayant été portées contre lui, il ne put supporter l'idée d'avoir à soutenir un procès infamant et par lacheté se laissa mourir de faim. Il habitait alors ma ville natale. Adramyttium a donné le jour à Xénoclès, orateur illustre, {ayant, il est vrai, tous les défauts} de l'école asiatique, mais dialecticien incomparable, comme le prouve le plaidoyer qu'il prononça devant le Sénat pour la province d'Asie accusée de mithridatisme.

67. Astyra a dans son voisinage un lac appelé le Sapra, rempli de trous et de gouffres, et qui se déverse directement dans la mer, mais sur un point de la côte que borde une chaîne de récifs. Il y a de même, au-dessous d'Andira, avec un temple dédié à la Mère des dieux ou {Cybèle} Andirène, une caverne en forme de galerie souterraine, laquelle se prolonge jusqu'à Palau. On nomme ainsi un petit groupe d'habitations éloigné d'Andira de 130 stades. La longueur du souterrain fut révélée par cette circonstance singulière, qu'un bouc, qui était tombé dans l'un des trous qui lui servent d'ouverture, fut retrouvé le lendemain auprès d'Andira par le berger lui-même venu là fortuitement pour assister à un sacrifice. Marnée est l'ancienne résidence du tyran Hermias. Elle précède Pitané, ville eolienne pourvue d'un double port, et l'embouchure du fleuve Evénus, lequel baigne les murs de Pitané et envoie ses eaux à Adramyttium, au moyen d'un aqueduc que les Adramyttènes ont bâti. Pitané a vu naître Arcésilas, philosophe académicien, que Zénon de Citium eut pour condisciple, quand il étudiait sous Polémon. Dans Pitané même, sur la plage, on remarque un endroit appelé Atarnée sous Pitane, qui fait face à l'île d'Eleüssa. Les briques de Pitané passent pour avoir la propriété de flotter sur l'eau, propriété que possède aussi certaine terre de Tyrrhénie, qui, pesant moins que le volume d'eau qu'elle déplace, surnage tout naturellement. En Ibérie aussi Posidonius dit avoir vu des briques faites d'une terre argileuse employée habituellement pour nettoyer l'argenterie et qui dans l'eau surnageaient. - Passé Pitané et 30 stades plus loin, on voit le fleuve Caïcus déboucher dans le golfe Elaïte {ou Elaïtique}. De l'autre côté, maintenant, du Caïcus, à 12 stades de sa rive, est Elea, autre ville éolienne, distante de 120 stades de Pergame à qui elle sert de port et d'arsenal.

68. On atteint ensuite, 100 stades plus loin, le promontoire Cané, qui, placé comme il est, juste à l'opposite du cap Lectum, forme le golfe d'Adramyttium, dont fait partie le golfe Elaïtique. Cane, petite ville fondée par des Locriens de Cynus, se trouve située à la hauteur de la pointe méridionale de Lesbos, dans le canton de Canée, lequel s'étend jusqu'aux Arginusses et jusqu'au cap qui domine ce groupe d'îles. Quelques auteurs appellent ce cap Aega, comme qui dirait la Chèvre, mais c'est une erreur : il faut, en prononçant ce nom, appuyer longuement sur la seconde syllabe, comme dans les mots actân et archân, et dire Aegân. Anciennement on étendait ce nom à toute la montagne appelée aujourd'hui Cané ou Canes. Cette montagne est entourée au midi et au couchant par la mer ; à l'est, elle domine la plaine du Caïcus et au nord toute l'Elaïtide. Bien que passablement ramassée sur sa base, elle incline dans la direction de la mer Egée, et c'est ce qui lui avait valu à l'origine ce nom d'Aegân, que plus tard on paraît avoir restreint au cap ou promontoire, pour donner au reste de la montagne le nom de Cané ou de Canes.

69. Entre Elée, Pitané, Atarnée et Pergame, à 70 stades au plus de chacune de ces villes et en deçà du Caïcus, est Teuthranie, {dont le fondateur} Teuthras passe pour avoir régné sur les Ciliciens et les Mysiens. Euripide raconte qu'Iléus, père d'Augé, ayant découvert que sa fille avait été séduite et mise à mal par Hercule, fit enfermer dans un coffre et jeter à la mer l'infortunée Augé avec Télèphe, l'enfant qu'elle avait eu d'Hercule ; que, grâce à l'intervention providentielle de Minerve, le coffre, après avoir traversé heureusement toute la mer, était venu s'échouer à l'embouchure du Caïcus, où la mère et son enfant avaient été recueillis encore vivants par Teuthras, qui n'avait pas tardé à faire d'Augé sa femme et de Télèphe son fils adoptif. Mais ce n'est là qu'une fable, et il est évident qu'un autre concours de circonstances a dû amener cette union de la fille d'un roi d'Arcadie avec le roi des Mysiens et la transmission du sceptre de celui-ci au fils de cette princesse. Quoi qu'il en soit, s'il est un fait généralement admis, c'est que Teuthras et Télèphe ont régné sur tout le canton qui dépend de Teuthranie et qu'arrose le Caïcus. Quant au témoignage d'Homère sur cette même tradition, il se réduit au peu que voici :

«Tel était le fils de Télèphe, le héros Eurypyle ; et quand le fer {de Néoptolème} trancha le fil de ses jours, les Cétéens, ses compagnons, tombèrent en foule autour de lui, victimes eux aussi de la tentation d'une femme» (Od. XI, 519), sans compter qu'en s'exprimant comme il fait le poète nous pose une énigme plutôt qu'il ne nous instruit de rien de positif. Car nous ne savons ni quel peuple il a voulu désigner sous ce nom de Cétéens, ni à quoi font allusion ces derniers mots «victimes de la tentation d'une femme» ; et les grammairiens, de leur côté, en multipliant les citations et les rapprochements, font plutôt étalage d'érudition mythologique qu'ils n'éclaircissent et ne résolvent la question.

70. Laissons donc cela de côté, et, ne prenant du témoignage d'Homère que ce qui est clair et précis, disons que, comme, d'après lui, Eurypyle paraît avoir régné sur toute la contrée qu'arrose le Caïcus, il pourrait se faire qu'une partie aussi du territoire cilicien eût été rangée sous son autorité et que ce territoire eût ainsi formé trois principautés, au lieu de deux. Et ce qui semble autoriser cette supposition, c'est la présence constatée dans l'Elaïtide d'un petit cours d'eau ou torrent portant le nom de Cétéum, lequel se jette dans un autre torrent tout pareil, affluent d'un troisième, qui finit par porter au Caleus toutes ces eaux réunies. Quant au Caïcus, il n'est pas vrai qu'il descende de l'Ida, et Bacchylide, qui avance le fait, se trompe aussi grossièrement qu'Euripide, quand il nous montre Marsyas

«Habitant l'illustre Celaenae tout à l'extrémité de l'Ida»,

car c'est à une très grande distance de l'Ida qu'est située Celaenae, à une très grande distance aussi que se trouvent les sources du Caïcus, puisqu'on voit ces sources jaillir en rase campagne. Ajoutons que la plaine où elles sont est séparée par le mont Temnos d'une autre plaine appelee la plaine d'Apia et située dans l'intérieur des terres au-dessus de celle de Thebé, et que du Temnos descend un cours d'eau, le Mysius, qui se jette dans le Caïcus immédiatement au-dessous des sources de celui-ci, et le même (à ce que prétendent certains grammairiens) que nomme Eschyle tout au début du prologue de sa tragédie des Myrmidons :

«Ô divin Caïcus, et vous, eaux du Mysius qui grossissez son cours».

Près de ces sources du Caïcus est un bourg appelé Gergitha où le roi Attale transporta les Gergithiens de la Troade, après avoir pris et détruit leur ville.

suite