Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE ONZE CHAPITRE VIII : LE PAYS DES SACES

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE ONZE CHAPITRE VII- LIVRE ONZE CHAPITRE IX

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ IA' 

 

 

précédent

VIII. Ἀπὸ δὲ τῆς Ὑρκανίας θαλάττης προϊόντι ἐπὶ τὴν ἕω δεξιὰ μέν ἐστι τὰ ὄρη μέχρι τῆς Ἰνδικῆς θαλάττης παρατείνοντα, ἅπερ οἱ Ἕλληνες ὀνομάζουσι Ταῦρον, ἀρξάμενα ἀπὸ τῆς Παμφυλίας καὶ τῆς Κιλικίας καὶ μέχρι δεῦρο προϊόντα ἀπὸ τῆς ἑσπέρας συνεχῆ καὶ τυγχάνοντα ἄλλων καὶ ἄλλων ὀνομάτων. Προσοικοῦσι δ' αὐτοῦ τὰ προσάρκτια μέρη πρῶτοι μὲν οἱ Γῆλαι καὶ Καδούσιοι καὶ Ἄμαρδοι, καθάπερ εἴρηται, καὶ τῶν Ὑρκανίων τινές, ἔπειτα τὸ τῶν Παρθυαίων ἔθνος καὶ τὸ τῶν Μαργιανῶν καὶ τῶν Ἀρίων καὶ ἡ ἔρημος, ἣν ἀπὸ τῆς Ὑρκανίας ὁρίζει ὁ Σάρνιος ποταμὸς πρὸς ἕω βαδίζουσι καὶ ἐπὶ τὸν Ὦχον. Καλεῖται δὲ τὸ μέχρι δεῦρο ἀπὸ τῆς Ἀρμενίας διατεῖνον ἢ μικρὸν ἀπολεῖπον Παραχοάθρας. Ἔστι δὲ ἀπὸ τῆς Ὑρκανίας θαλάττης εἰς τοὺς Ἀρίους περὶ ἑξακισχιλίους σταδίους· εἶθ' ἡ Βακτριανή ἐστι καὶ ἡ Σογδιανή, τελευταῖοι δὲ Σκύθαι νομάδες. Τὰ δ' ὄρη Μακεδόνες μὲν ἅπαντα τὰ ἐφεξῆς ἀπὸ Ἀρίων Καύκασον ἐκάλεσαν, παρὰ δὲ τοῖς βαρβάροις τά τε ἄκρα κατὰ μέρος ὠνομάζετο ὁ Παροπάμισος τὰ προσβόρεια καὶ τὰ Ἠμωδὰ καὶ τὸ Ἴμαον καὶ ἄλλα τοιαῦτα ὀνόματα ἑκάστοις μέρεσιν ἐπέκειτο.

[2] Ἐν ἀριστερᾷ δὲ τούτοις ἀντιπαράκειται [τὰ] Σκυθικὰ ἔθνη καὶ τὰ νομαδικὰ ἅπασαν ἐκπληροῦντα τὴν βόρειον πλευράν. Οἱ μὲν δὴ πλείους τῶν Σκυθῶν ἀπὸ τῆς Κασπίας θαλάττης ἀρξάμενοι Δᾶαι προσαγορεύονται, τοὺς δὲ προσεῴους τούτων μᾶλλον Μασσαγέτας καὶ Σάκας ὀνομάζουσι, τοὺς δ' ἄλλους κοινῶς μὲν Σκύθας ὀνομάζουσιν ἰδίᾳ δ' ὡς ἑκάστους· ἅπαντες δ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ νομάδες. Μάλιστα δὲ γνώριμοι γεγόνασι τῶν νομάδων οἱ τοὺς Ἕλληνας ἀφελόμενοι τὴν Βακτριανήν, Ἄσιοι καὶ Πασιανοὶ καὶ Τόχαροι καὶ Σακάραυλοι, ὁρμηθέντες ἀπὸ τῆς περαίας τοῦ Ἰαξάρτου τῆς κατὰ Σάκας καὶ Σογδιανούς, ἣν κατεῖχον Σάκαι. Καὶ τῶν Δαῶν οἱ μὲν προσαγορεύονται Ἄπαρνοι οἱ δὲ Ξάνθιοι οἱ δὲ Πίσσουροι. Οἱ μὲν οὖν Ἄπαρνοι πλησιαίτατα τῇ Ὑρκανίᾳ παράκεινται καὶ τῇ κατ' αὐτὴν θαλάττῃ, οἱ δὲ λοιποὶ διατείνουσι καὶ μέχρι τῆς ἀντιπαρηκούσης τῇ Ἀρίᾳ.

[3] Μεταξὺ δ' αὐτῶν καὶ τῆς Ὑρκανίας καὶ τῆς Παρθυαίας μέχρι Ἀρίων ἔρημος πρόκειται πολλὴ καὶ ἄνυδρος, ἣν διεξιόντες μακραῖς ὁδοῖς κατέτρεχον τήν τε Ὑρκανίαν καὶ τὴν Νησαίαν καὶ τὰ τῶν Παρθυαίων πεδία· οἱ δὲ συνέθεντο φόρους· φόρος δ' ἦν τὸ ἐπιτρέπειν τακτοῖς τισι χρόνοις τὴν χώραν κατατρέχειν καὶ φέρεσθαι λείαν. Ἐπιπολαζόντων δ' αὐτῶν παρὰ τὰ συγκείμενα ἐπολεμεῖτο, καὶ πάλιν διαλύσεις καὶ ἀναπολεμήσεις ὑπῆρχον. Τοιοῦτος δὲ καὶ ὁ τῶν ἄλλων νομάδων βίος, ἀεὶ τοῖς πλησίον ἐπιτιθεμένων τοτὲ δ' αὖ διαλλαττομένων.

[4] Σάκαι μέντοι παραπλησίας ἐφόδους ἐποιήσαντο τοῖς Κιμμερίοις καὶ Τρήρεσι, τὰς μὲν μακροτέρας τὰς δὲ καὶ ἐγγύθεν· καὶ γὰρ τὴν Βακτριανὴν κατέσχον καὶ τῆς Ἀρμενίας κατεκτήσαντο τὴν ἀρίστην γῆν, ἣν καὶ ἐπώνυμον ἑαυτῶν κατέλιπον τὴν Σακασηνήν, καὶ μέχρι Καππαδόκων καὶ μάλιστα τῶν πρὸς Εὐξείνῳ οὓς Ποντικοὺς νῦν καλοῦσι, προῆλθον. Ἐπιθέμενοι δ' αὐτοῖς πανηγυρίζουσιν ἀπὸ τῶν λαφύρων οἱ ταύτῃ τότε τῶν Περσῶν στρατηγοὶ νύκτωρ ἄρδην αὐτοὺς ἠφάνισαν. Ἐν δὲ τῷ πεδίῳ πέτραν τινὰ προσχώματι συμπληρώσαντες εἰς βουνοειδὲς σχῆμα ἐπέθηκαν τεῖχος καὶ τὸ τῆς Ἀναί̈τιδος καὶ τῶν συμβώμων θεῶν ἱερὸν ἱδρύσαντο, Ὠμανοῦ καὶ Ἀναδάτου Περσικῶν δαιμόνων, ἀπέδειξάν τε πανήγυριν κατ' ἔτος ἱεράν, τὰ Σάκαια, ἣν μέχρι νῦν ἐπιτελοῦσιν οἱ τὰ Ζῆλα ἔχοντες· οὕτω γὰρ καλοῦσι τὸν τόπον· ἔστι δὲ ἱεροδούλων πόλισμα τὸ πλέον· Πομπήιος δὲ προσθεὶς χώραν ἀξιόλογον καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ συνοικίσας εἰς τὸ τεῖχος μίαν τῶν πόλεων ἀπέφηνεν ὧν διέταξε μετὰ τὴν Μιθριδάτου κατάλυσιν.

[5] Οἱ μὲν [οὖν] οὕτω λέγουσι περὶ τῶν Σακῶν, οἱ δ' ὅτι Κῦρος ἐπιστρατεύσας τοῖς Σάκαις ἡττηθεὶς τῇ μάχῃ φεύγει, στρατοπεδευσάμενος δ' ἐν ᾧ χωρίῳ τὰς παρασκευὰς ἀπολελοίπει πλήρεις ἀφθονίας ἁπάσης καὶ μάλιστα οἴνου, διαναπαύσας μικρὰ τὴν στρατιάν, ἤλαυνεν ἀφ' ἑσπέρας ὡς φεύγων, πλήρεις ἀφεὶς τὰς σκηνάς· προελθὼν δ' ὅσον ἐδόκει συμφέρειν ἱδρύθη· ἐπιόντες δ' ἐκεῖνοι καὶ καταλαβόντες ἔρημον ἀνδρῶν τὸ στρατόπεδον τῶν δὲ πρὸς ἀπόλαυσιν μεστόν, ἀνέδην ἐνεπίμπλαντο· ὁ δ' ὑποστρέψας ἐξοίνους κατέλαβε καὶ παραπλῆγας, ὥσθ' οἱ μὲν ἐν κάρῳ κείμενοι καὶ ὕπνῳ κατεκόπτοντο, οἱ δ' ὀρχούμενοι καὶ βακχεύοντες γυμνοὶ περιέπιπτον τοῖς τῶν πολεμίων ὅπλοις, ὀλίγου δ' ἀπώλοντο ἅπαντες. Ὁ δὲ θεῖον νομίσας τὸ εὐτύχημα, τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἀνιερώσας τῇ πατρίῳ θεῷ προσηγόρευσε Σάκαια· ὅπου δ' ἂν ᾖ τῆς θεοῦ ταύτης ἱερόν, ἐνταῦθα νομίζεται καὶ ἡ τῶν Σακαίων ἑορτὴ βακχεία τις μεθ' ἡμέραν καὶ νύκτωρ, διεσκευασμένων σκυθιστί, πινόντων ἅμα καὶ πληκτιζομένων πρὸς ἀλλήλους ἅμα τε καὶ τὰς συμπινούσας γυναῖκας.

[6] Μασσαγέται δ' ἐδήλωσαν τὴν σφετέραν ἀρετὴν ἐν τῷ πρὸς Κῦρον πολέμῳ, περὶ οὗ θρυλοῦσι πολλοί, καὶ δεῖ πυνθάνεσθαι παρ' ἐκείνων. Λέγεται δὲ καὶ τοιαῦτα περὶ τῶν Μασσαγετῶν, ὅτι κατοικοῦσιν οἱ μὲν ὄρη τινὲς δ' αὐτῶν πεδία οἱ δὲ ἕλη ἃ ποιοῦσιν οἱ ποταμοί, οἱ δὲ τὰς ἐν τοῖς ἕλεσι νήσους. Μάλιστα δέ φασι τὸν Ἀράξην ποταμὸν κατακλύζειν τὴν χώραν πολλαχῆ σχιζόμενον, ἐκπίπτοντα δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις στόμασιν εἰς τὴν ἄλλην τὴν πρὸς ἄρκτοις θάλατταν, ἑνὶ δὲ μόνῳ πρὸς τὸν κόλπον τὸν Ὑρκάνιον. Θεὸν δὲ ἥλιον μόνον ἡγοῦνται, τούτῳ δὲ ἱπποθυτοῦσι· γαμεῖ δ' ἕκαστος μίαν, χρῶνται δὲ καὶ ταῖς ἀλλήλων οὐκ ἀφανῶς, ὁ δὲ μιγνύμενος τῇ ἀλλοτρίᾳ τὴν φαρέτραν ἐξαρτήσας ἐκ τῆς ἁμάξης φανερῶς μίγνυται· θάνατος δὲ νομίζεται παρ' αὐτοῖς ἄριστος, ὅταν γηράσαντες κατακοπῶσι μετὰ προβατείων κρεῶν καὶ ἀναμὶξ βρωθῶσι· τοὺς δὲ νόσῳ θανόντας ῥίπτουσιν ὡς ἀσεβεῖς καὶ ἀξίους ὑπὸ θηρίων βεβρῶσθαι. Ἀγαθοὶ δὲ ἱππόται καὶ πεζοί, τόξοις δὲ χρῶνται καὶ μαχαίραις καὶ θώραξι καὶ σαγάρεσι χαλκαῖς, ζῶναι δὲ αὐτοῖς εἰσι χρυσαῖ καὶ διαδήματα ἐν ταῖς μάχαις· οἵ τε ἵπποι χρυσοχάλινοι, καὶ μασχαλιστῆρες δὲ χρυσοῖ· ἄργυρος δ' οὐ γίνεται παρ' αὐτοῖς, σίδηρος δ' ὀλίγος, χαλκὸς δὲ καὶ χρυσὸς ἄφθονος.

[7] Οἱ μὲν οὖν ἐν ταῖς νήσοις οὐκ ἔχοντες σπόριμα ῥιζοφαγοῦσι καὶ ἀγρίοις χρῶνται καρποῖς, ἀμπέχονται δὲ τοὺς τῶν δένδρων φλοιούς ̔οὐδὲ γὰρ βοσκήματα ἔχουσἰ, πίνουσι δὲ τὸν ἐκ τῶν δένδρων καρπὸν ἐκθλίβοντες· οἱ δ' ἐν τοῖς ἕλεσιν ἰχθυοφαγοῦσιν, ἀμπέχονται δὲ τὰ τῶν φωκῶν δέρματα τῶν ἐκ θαλάττης ἀνατρεχουσῶν· οἱ δ' ὄρειοι τοῖς ἀγρίοις τρέφονται καὶ αὐτοὶ καρποῖς· ἔχουσι δὲ καὶ πρόβατα ὀλίγα ὥστ' οὐδὲ κατακόπτουσι φειδόμενοι τῶν ἐρίων χάριν καὶ τοῦ γάλακτος· τὴν δ' ἐσθῆτα ποικίλλουσιν ἐπιχρίστοις φαρμάκοις δυσεξίτηλον ἔχουσι τὸ ἄνθος. Οἱ δὲ πεδινοὶ καίπερ ἔχοντες χώραν οὐ γεωργοῦσιν, ἀλλὰ ἀπὸ προβάτων καὶ ἰχθύων ζῶσι νομαδικῶς καὶ Σκυθικῶς. Ἔστι γάρ τις καὶ κοινὴ δίαιτα πάντων τῶν τοιούτων ἣν πολλάκις λέγω, καὶ ταφαὶ δ' εἰσὶ παραπλήσιαι καὶ ἤθη καὶ ὁ σύμπας βίος, αὐθέκαστος μὲν σκαιός τε καὶ ἄγριος καὶ πολεμικός, πρὸς δὲ τὰ συμβόλαια ἁπλοῦς καὶ ἀκάπηλος.

[8] Τοῦ δὲ τῶν Μασσαγετῶν καὶ τῶν Σακῶν ἔθνους καὶ οἱ Ἀττάσιοι καὶ οἱ Χωράσμιοι, εἰς οὓς ἀπὸ τῶν Βακτριανῶν καὶ τῶν Σογδιανῶν ἔφυγε Σπιταμένης, εἷς ἐκ τῶν ἀποδράντων Περσῶν τὸν Ἀλέξανδρον, καθάπερ καὶ Βῆσσος· καὶ ὕστερον δὲ Ἀρσάκης τὸν Καλλίνικον φεύγων Σέλευκον εἰς τοὺς Ἀπασιάκας ἐχώρησε. Φησὶ δ' Ἐρατοσθένης τοὺς Ἀραχωτοὺς καὶ Μασσαγέτας τοῖς Βακτρίοις παρακεῖσθαι πρὸς δύσιν παρὰ τὸν Ὦξον, καὶ Σάκας μὲν καὶ Σογδιανοὺς τοῖς ὅλοις ἐδάφεσιν ἀντικεῖσθαι τῇ Ἰνδικῇ, Βακτρίους δ' ἐπ' ὀλίγον· τὸ γὰρ πλέον τῷ Παροπαμισῷ παρακεῖσθαι· διείργειν δὲ Σάκας μὲν καὶ Σογδιανοὺς τὸν Ἰαξάρτην, καὶ Σογδιανοὺς δὲ καὶ Βακτριανοὺς τὸν Ὦξον, μεταξὺ δὲ Ὑρκανῶν καὶ Ἀρίων Ταπύρους οἰκεῖν· κύκλῳ δὲ περὶ τὴν θάλατταν μετὰ τοὺς Ὑρκανοὺς Ἀμάρδους τε καὶ Ἀναριάκας καὶ Καδουσίους καὶ Ἀλβανοὺς καὶ Κασπίους καὶ Οὐιτίους, τάχα δὲ καὶ ἑτέρους μέχρι Σκυθῶν, ἐπὶ θάτερα δὲ μέρη τῶν Ὑρκανῶν Δέρβικας, τοὺς δὲ Καδουσίους συμψαύειν Μήδων καὶ Ματιανῶν ὑπὸ τὸν Παραχοάθραν.

[9] Τὰ δὲ διαστήματα οὕτω λέγει· ἀπὸ μὲν τοῦ Κασπίου ἐπὶ τὸν Κῦρον ὡς χιλίους ὀκτακοσίους σταδίους, ἔνθεν δ' ἐπὶ Κασπίας πύλας πεντακισχιλίους ἑξακοσίους, εἶτ' εἰς Ἀλεξάνδρειαν τὴν ἐν Ἀρίοις ἑξακισχιλίους τετρακοσίους, εἶτ' εἰς Βάκτραν τὴν πόλιν, ἣ καὶ Ζαριάσπα καλεῖται, τρισχιλίους ὀκτακοσίους ἑβδομήκοντα, εἶτ' ἐπὶ τὸν Ἰαξάρτην ποταμόν, ἐφ' ὃν Ἀλέξανδρος ἧκεν, ὡς πεντακισχιλίους· ὁμοῦ δισμύριοι δισχίλιοι ἑξακόσιοι ἑβδομήκοντα. Λέγει δὲ καὶ οὕτω τὰ διαστήματα ἀπὸ Κασπίων πυλῶν εἰς Ἰνδούς· εἰς μὲν Ἑκατόμπυλον χιλίους ἐνακοσίους ἑξήκοντά φασιν, εἰς δ' Ἀλεξάνδρειαν τὴν ἐν Ἀρίοις τετρακισχιλίους πεντακοσίους τριάκοντα, εἶτ' εἰς Προφθασίαν τὴν ἐν Δραγγῇ χιλίους ἑξακοσίους, οἱ δὲ πεντακοσίους, εἶτ' εἰς Ἀραχωτοὺς τὴν πόλιν τετρακισχιλίους ἑκατὸν εἴκοσιν, εἶτ' εἰς Ὀρτόσπανα ἐπὶ τὴν ἐκ Βάκτρων τρίοδον δισχιλίους, εἶτ' εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰνδικῆς χιλίους· ὁμοῦ μύριοι πεντακισχίλιοι τριακόσιοι. Ἐπ' εὐθείας δὲ τῷ διαστήματι τούτῳ τὸ συνεχὲς δεῖ νοεῖν, τὸ ἀπὸ τοῦ Ἰνδοῦ μέχρι τῆς ἑῴας θαλάττης μῆκος τῆς Ἰνδικῆς. Ταῦτα μὲν τὰ περὶ τοὺς Σάκας.

suivant

précédent

XI, 8 - Le pays des Saces

1. Si de la mer Hyrcanienne on s'avance à présent dans la direction de l'E., on se trouve avoir à droite une chaîne de montagnes qui s'étend jusqu'à la mer de l'Inde. C'est la même chaîne, à laquelle les Grecs ont donné la dénomination [générale] de Taurus et qui se prolonge sans interruption de l'0. à l'E. à partir de la Pamphylie et de la Cilicie, mais en prenant successivement différents noms. Le long du versant septentrional de cette chaîne on rencontre d'abord, ainsi que nous l'avons déjà dit, les Gèles, les Cadusii et les Amardes, puis quelques peuples hyrcaniens, suivis des trois grandes nations parthyaeenne, margiane et arienne ; après quoi, en continuant à s'avancer vers l'E. et dans la direction de l'Ochus, on atteint le désert que le cours du Sarnius sépare de l'Hyrcanie. La partie de la chaîne qui s'étend depuis l'Arménie jusqu'ici ou peu s'en faut est connue sous le nom de Parachoathras. Quant à la distance, elle mesure depuis la mer Hyrcanienne jusqu'au pays des Arii 6000 stades environ. Au delà, maintenant, se trouve la Bactriane ; puis, après la Bactriane, la Sogdiane ; et finalement le territoire des Scythes nomades. Les Macédoniens avaient appelé du nom de Caucase tout le prolongement correspondant de la chaîne de montagnes à partir de l'Arie, mais, chez les Barbares, l'usagea prévalu de désigner par des noms différents, tels que monts [Saphries], monts Paropamises, monts [O]ttorocorrées, monts Emodes, mont Imatis et autres semblables, chaque partie de cette longue chaîne.

2. Les pays que nous venons d'énumérer sont bordés à gauche par les possessions des peuples scythes et des peuples nomades, lesquelles forment à proprement parler tout le côté septentrional de l'Asie. Les premiers peuples scythes à partir de la mer Caspienne sont généralement compris sous le nom de Dam, mais on désigne plus volontiers sous les noms de Massagètes et de Saces ceux qui habitent à l'E. des Daae ; quant aux autres, l'usage est de les envelopper dans la dénomination commune de Scythes, bien qu'on sache que chacun d'eux a un nom particulier. Cela tient à ce qu'ils ont tous les mêmes habitudes, j'entends les habitudes de la vie nomade. Quelques-uns pourtant ont su se faire une certaine célébrité, ce sont ceux qui ont enlevé naguère aux Grecs la Bactriane, à savoir les Asii, les [Pasiaci], les Tochari et les Sacaraules, tous peuples venus de l'autre côté de l'Iaxarte, c'est-à-dire, de la rive qui fait face aux possessions [actuelles] des Saces et à la Sogdiane, et qui se trouvait alors occupée par les Saces eux-mêmes. Un petit nombre de tribus, parmi les Scythes Daae, ont su également acquérir quelque renom, ce sont les Aparni, les Xanthi et les Pissuri. De ces trois tribus, la première se trouve être aussi par le fait la plus rapprochée de l'Hyrcanie et de la mer Hyrcanienne ; quant aux deux autres, elles s'étendent assez loin vers l'E. pour ne s'arrêter que là où le pays commence à courir parallèlement à l'Arie.

3. Il existe, à la vérité, entre le territoire de ces peuples, l'Hyrcanie et la Parthyène, un désert immense et entièrement dépourvu d'eau ; mais de tout temps les Scythes nomades ont assez aisément franchi cet obstacle en forçant leur marche ordinaire de manière à se jeter, suivant leur bon plaisir, soit sur l'Hyrcanie et la Nésée, soit sur les plaines de la Parthyène. De tout temps aussi, les populations de ces pays se sont empressées de leur promettre le tribut, lequel consistait à les laisser venir à époques fixes faire des incursions sur leurs terres pour y enlever tout le butin qu'ils voudraient. Seulement, comme ceux-ci ne respectaient guère le traité et qu'ils multipliaient leurs courses plus que de raison, il arriva souvent qu'une guerre en règle éclata, mais pour aboutir bientôt à d'autres traités précurseurs eux-mêmes d'autres guerres. Du reste, ce genre de vie est celui de toutes les nations nomades : toutes, elles ont pour habitude d'attaquer incessamment leurs voisins, quittes à traiter au moment même avec ceux qu'elles ont attaqués.

4. A le bien prendre pourtant, les incursions des Saces soit sur les terres de leurs voisins soit dans des pays plus éloignés, rappelleraient plutôt les grandes migrations des Cimmériens et des Trères : ils ont en effet conquis et occupé toute la Bactriane, pris possession également du canton le plus fertile de l'Arménie (lequel même a retenu en souvenir de leur occupation le nom de Sacasène) et se sont avancés jusqu'à la Cappadoce, voire jusqu'à la partie qui avoisine l'Euxin et qu'on nomme aujourd'hui la Cappadoce Pontique. Mais ils furent surpris à leur tour la nuit au milieu d'une de ces grandes réjouissances qui suivent chez eux le partage du butin et exterminés jusqu'au dernier par les généraux perses qui commandaient alors dans cette province. La plaine en cet endroit était dominée par un énorme rocher, les vainqueurs entassèrent tout autour des masses de terre de manière à former une butte arrondie, puis ils élevèrent sur cette base un mur d'enceinte et un temple dédié à Anaïtis, ainsi qu'à Oman et à Anadate, divinités persiques toujours associées au culte d'Anaïtis, et instituèrent finalement, pour être célébrée chaque année, la fête religieuse des Sacées, que les habitants de Zéla (tel est le nom de cette localité) observent aujourd'hui encore. Zéla n'a été longtemps qu'une toute petite ville, peuplée surtout de hiépodules, mais Pompée en fit une grande cité en lui annexant un territoire considérable dont les habitants durent venir se fixer dans ses murs. Pompée avait voulu, on le sait, après la ruine de Mithridate, créer [dans le Pont] quelques grands centres de population : Zéla fut du nombre.

5. Telle est l'origine, que certains auteurs attribuent aux [Sacées], mais il en est d'autres qui [font honneur de cette institution à Cyrus]. Ils racontent qu'ayant entrepris une expédition contre les Saces Cyrus fut vaincu dans un premier combat et réduit à fuir ; qu'il se replia sur une position où il avait laissé des magasins remplis de provisions de toute nature et de vin surtout, y fit reposer un peu son armée puis décampa le soir avec la précipitation du général qui fuit, sans permettre qu'on pliât les tentes et qu'on emportât rien ; mais que, quand il crut s'être assez éloigné pour la réussite de son projet, il s'arrêta. Les Saces qui le poursuivaient, trouvant ce camp abandonné et rempli de tout ce qu'il fallait pour faire bonne chère, se laissèrent aller sans mesure à leur gourmandise, et, quand Cyrus, qui était revenu sur ses pas, rentra dans le camp, ils étaient tous ivres-morts et abrutis ; les uns furent frappés en plein engourdissement, en plein sommeil, les autres surpris au milieu de leurs danses et de leurs bacchanales se virent envelopper sans pouvoir se défendre par des bataillons armés et furent presque tous massacrés. Or Cyrus, suivant la tradition, se serait persuadé que cet événement ne pouvait être qu'une faveur divine et sous le nom de Fête des Sacées il aurait consacré cet heureux jour à la grande déesse des Perses. Le fait est que, partout où il y a un temple d'Anaïtis, l'usage veut qu'on célèbre aussi les Sacées, sorte d'orgie qui dure un jour et une nuit et pendant laquelle les hommes et les femmes, tous vêtus à la mode des Scythes, se réunissent et boivent à l'envi, les hommes se provoquant entre eux par des paroles mordantes et excitant qui plus est les femmes à imiter leurs exploits bachiques.

6. Les Massagètes, eux, déployèrent une grande valeur dans leur guerre contre Cyrus. Mais beaucoup d'auteurs ont parlé de cette guerres et c'est chez eux qu'il faut en chercher les détails. En revanche, nous croyons devoir consigner ici les particularités suivantes relatives au même peuple. Les Massagètes habitent, les uns dans la montagne, et les autres dans la plaine ; d'autres aussi habitent les marais que forment les différents cours d'eau [qui arrosent leur pays], d'autres enfin ont pour demeure les îles situées au milieu de ces marais. On dit que c'est surtout à l'Araxe que le pays des Massagètes doit d'être ainsi détrempé et inondé, ce fleuve s'y divisant en plusieurs bras, dont un seul du reste débouche dans le golfe Hyrcanien, tandis que les autres vont se jeter dans l'autre mer, c'est-à-dire dans la mer Boréale. Les Massagètes croient à l'existence d'un Dieu unique, le Soleil, et ils l'honorent en lui immolant des chevaux. Ils n'épousent tous qu'une seule femme, mais ils usent sans scrupule des femmes des autres, et cela ostensiblement, l'homme qui a commerce avec la femme d'autrui ayant soin, au préalable, de suspendre son carquois au chariot de cette femme pour rendre la chose aussi publique que possible. La mort réputée la plus enviable parmi eux, c'est d'être, au terme de la vieillesse, haché menu avec d'autres viandes et mangé par les siens ; mais tout homme qui est mort de maladie est censé un impie, qui n'est bon qu'à servir de proie aux bêtes féroces. Aussi exercés à combattre à pied qu'à cheval, les Massagètes se servent d'arcs, de sabres courts, de cuirasses et de haches d'airain à deux tranchants ; ils portent dans les combats des ceinturons en or et des diadèmes de même métal. Les freins et les plastrons de leurs chevaux sont également d'or massif. Il n'y a pas de mines d'argent chez eux et les mines de fer y sont rares ; en revanche ils ont du cuivre et de l'or en abondance.

7. Les Massagètes des îles n'ayant point de grains vivent de racines et de fruits sauvages. Faute de bêtes à laine, ils tissent leurs vêtements avec l'écorce des arbres. Leur boisson habituelle consiste en une espèce de liqueur qu'ils expriment des fruits des arbres en les écrasant. Les Massagètes des marais sont ichthyophages et ils n'ont pour se vêtir que la peau des phoques qui remontent le cours des fleuves depuis leur embouchure. Comme les Massagètes des îles, ceux des montagnes se nourrissent de fruits sauvages ; comme eux aussi ils ne possèdent que peu de bétail, de sorte qu'ils n'en abattent jamais, réservant tout celui qu'ils ont en vue de la laine et du lait qu'il peut leur fournir. A l'aide des sucs de certaines plantes ils appliquent sur leurs vêtements des dessins, dont les couleurs ont une fraîcheur et un éclat qui s'effacent difficilement. Enfin les Massagètes de la plaine, bien que la terre ne leur fasse pas défaut, dédaignent l'agriculture et aiment mieux vivre de la chair et du lait de leurs troupeaux, ainsi que du produit de leur pêche, et cela à la façon des Nomades et des Scythes ; car il n'y a en réalité qu'un seul et même genre de vie pour tous les peuples de ces contrées et c'est celui que j'ai eu souvent déjà l'occasion de décrire. J'ajoute que chez tous les sépultures se ressemblent, que leurs moeurs sont partout identiques et qu'en somme toutes leurs habitudes accusent un esprit indépendant, mais grossier, sauvage et belliqueux, joint, il faut bien le dire, à une grande droiture dans les transactions et à une ignorance complète des fraudes propres aux nations commerçantes.

8. A la nation des Massagètes et des Saces se rattachent aussi les [Augasii] et les Chorasmii. C'est chez ce dernier peuple qu'après s'être vu chasser de la Bactriane et de la Sogdiane Spitamène avait cherché un refuge, Spitamène, l'un de ces satrapes perses, qui, à l'exemple de Bessus, cherchèrent à se soustraire à la domination d'Alexandre. Arsace, fuyant devant la colère de Séleucus Callinicus, trouva de même par la suite un asile dans le pays des Apasiakes. Eratosthène prétend que le territoire des [Sacaraules] et des Massagètes, lequel longe l'Oxus, forme la bordure occidentale de la Bactriane ; que celui des Saces et des Sogdiens s'étend d'un bout à l'autre parallèlement à la frontière de l'Inde ; que la Bactriane, au contraire, bordée comme elle est dans presque toute sa longueur par le Paropamisus, ne touche à cette frontière que sur une faible étendue. Eratosthène ajoute que le cours de l'Iaxarte forme la séparation entre les Saces et les Sogdiens, et le cours de l'Oxus la séparation entre les Sogdiens et les Bactriens ; que les Tapyres habitent entre les Hyrcani et les Arii ; qu'après les Hyrcani différents peuples sont rangés autour de la mer Caspienne, à savoir, d'un côté, les Amardes, les Anariakes, les Cadusii, les Albani, les Caspii, les Vitii, et d'autres encore peut-être jusqu'aux Scythes, et, du côté opposé, les Derbices ; qu'enfin les Cadusii, placés comme ils sont au pied du Parachoathras, se trouvent toucher à la fois aux Mèdes et aux Matianes.

9. Quant aux distances, voici comment Eratosthène les évalue : depuis le [mont] Caspius jusqu'à [l'embouchure du] Cyrus, 1800 stades environ ; de là aux Pyles Caspiennes, 5600 stades ; ensuite, jusqu'à la ville d'Alexandria du pays des Arii, 6400 stades ; puis, jusqu'à la ville de Bactres ou de Zariaspe (comme on l'appelle aussi quelquefois), 38[70] stades ; enfin jusqu'au point du cours de l'Iaxarte atteint par Alexandre 5000 stades environ, ce qui donne une distance totale de 22 670 stades. Voici aussi, d'après le même auteur, le détail des distances comprises entre les Pyles Caspiennes et l'Inde : jusqu'à Hécatompylos, 1960 stades ; jusqu'à la ville d'Alexandria du pays des Arii, 4530 stades ; puis, jusqu'à Prophthasia chez les Dranges, 1600 stades, d'autres disent 1500 ; jusqu'à la ville d'Arachoti ensuite, 4120 stades ; 2000 stades encore jusqu'à Ortospana, point où la route de Bactres se partage en trois bras ; et enfin 1000 stades jusqu'à la frontière de l'Inde, ce qui représente une ligne totale de 15 300 stades, à laquelle il faut donner par la pensée comme prolongement direct la longueur même de l'Inde comprise entre l'Indus et la mer Orientale. - Mais ici s'arrêtera notre description du pays des Saces.

suivant