Strabon

STRABON

GEOGRAPHIE.

LIVRE ONZE CHAPITRE VII : L'HYRCANIE

Traduction française : Amédée TARDIEU

LIVRE ONZE CHAPITRE VI - LIVRE ONZE CHAPITRE VIII

 

 

 

STRABON

Géographie 

 

ΣΤΡΑΒΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ IA' 

 

 

précédent

 VII. Τοὺς δ' οὖν ἐν ἀριστερᾷ εἰσπλέοντι τὸ Κάσπιον πέλαγος παροικοῦντας νομάδας Δάας οἱ νῦν προσαγορεύουσι τοὺς ἐπονομαζομένους Πάρνους· εἶτ' ἔρημος πρόκειται μεταξύ, καὶ ἐφεξῆς ἡ Ὑρκανία, καθ' ἣν ἤδη πελαγίζει μέχρι τοῦ συνάψαι τοῖς Μηδικοῖς ὄρεσι καὶ τοῖς Ἀρμενίων. Τούτων δ' ἐστὶ μηνοειδὲς τὸ σχῆμα κατὰ τὰς ὑπωρείας, αἳ τελευτῶσαι πρὸς θάλατταν ποιοῦσι τὸν μυχὸν τοῦ κόλπου. Οἰκεῖ δὲ τὴν παρώρειαν ταύτην μέχρι τῶν ἄκρων ἀπὸ θαλάττης ἀρξαμένοις ἐπὶ μικρὸν μὲν τῶν Ἀλβανῶν τι μέρος καὶ τῶν Ἀρμενίων, τὸ δὲ πλέον Γῆλαι καὶ Καδούσιοι καὶ Ἄμαρδοι καὶ Οὐίτιοι καὶ Ἀναριάκαι. Φασὶ δὲ Παρρασίων τινὰς συνοικῆσαι τοῖς Ἀναριάκαις, οὓς καλεῖσθαι νῦν Παρσίους· Αἰνιᾶνας δ' ἐν τῇ Οὐιτίᾳ τειχίσαι πόλιν ἣν Αἰνιάνα καλεῖσθαι, καὶ δείκνυσθαι ὅπλα τε Ἑλληνικὰ ἐνταῦθα καὶ σκεύη χαλκᾶ καὶ ταφάς· ἐνταῦθα δὲ καὶ πόλιν Ἀναριάκην, ἐν ᾗ, φασί, δείκνυται μαντεῖον ἐγκοιμωμένων . . . καὶ ἄλλα τινὰ ἔθνη λῃστρικὰ καὶ μάχιμα μᾶλλον ἢ γεωργικά· ποιεῖ δὲ τοῦτο ἡ τραχύτης τῶν τόπων. Τὸ μέντοι πλέον τῆς περὶ τὴν ὀρεινὴν παραλίας Καδούσιοι νέμονται, σχεδὸν δέ τι ἐπὶ πεντακισχιλίους σταδίους, ὥς φησι Πατροκλῆς, ὃς καὶ πάρισον ἡγεῖται τὸ πέλαγος τοῦτο τῷ Ποντικῷ. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ χωρία λυπρά.

[2] Ἡ δ' Ὑρκανία σφόδρα εὐδαίμων καὶ πολλὴ καὶ τὸ πλέον πεδιὰς πόλεσί τε ἀξιολόγοις διειλημμένη, ὧν ἐστι Ταλαβρόκη καὶ Σαμαριανὴ καὶ Κάρτα καὶ τὸ βασίλειον Τάπη, ὅ φασι μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης ἱδρυμένον διέχειν τῶν Κασπίων πυλῶν σταδίους χιλίους τετρακοσίους. Σημεῖα δὲ τῆς εὐδαιμονίας· ἡ μὲν γὰρ ἄμπελος μετρητὴν οἴνου φέρει, ἡ δὲ συκῆ μεδίμνους ἑξήκοντα, ὁ δὲ σῖτος ἐκ τοῦ ἐκπεσόντος καρποῦ τῆς καλάμης φύεται, ἐν δὲ τοῖς δένδρεσι σμηνουργεῖται καὶ τῶν φύλλων ἀπορρεῖ μέλι· τοῦτο δὲ γίνεται καὶ τῆς Μηδίας ἐν τῇ Ματιανῇ καὶ τῆς Ἀρμενίας ἐν τῇ Σακασηνῇ καὶ τῇ Ἀραξηνῇ. Τῆς μέντοι προσηκούσης ἐπιμελείας οὐκ ἔτυχεν οὔτε αὐτὴ οὔτε ἡ ἐπώνυμος αὐτῇ θάλαττα ἄπλους τε οὖσα καὶ ἀργός· νῆσοί τέ εἰσιν οἰκεῖσθαι δυνάμεναι, ὡς δ' εἰρήκασί τινες καὶ χρυσῖτιν ἔχουσαι γῆν. Αἴτιον δ' ὅτι καὶ οἱ ἡγεμόνες οἵ τ' ἐξ ἀρχῆς ἐτύγχανον βάρβαροι ὄντες οἱ τῶν Ὑρκανῶν, Μῆδοί τε καὶ Πέρσαι καὶ οἱ ὕστατοι Παρθυαῖοι, χείρους ἐκείνων ὄντες, καὶ ἡ γείτων ἅπασα χώρα λῃστῶν καὶ νομάδων μεστὴ καὶ ἐρημίας. Μακεδόνες δ' ὀλίγον μὲν χρόνον ἐπῆρξαν, ἀλλ' ἐν πολέμοις ὄντες καὶ τὰ πόρρω σκοπεῖν οὐ δυνάμενοι. Φησὶ δ' Ἀριστόβουλος ὑλώδη οὖσαν τὴν Ὑρκανίαν δρῦν ἔχειν, πεύκην δὲ καὶ ἐλάτην καὶ πίτυν μὴ φύειν, τὴν δ' Ἰνδικὴν πληθύειν τούτοις. Τῆς δὲ Ὑρκανίας ἐστὶ καὶ ἡ Νησαία· τινὲς δὲ καὶ καθ' αὑτὴν τιθέασι τὴν Νησαίαν.

[3] Διαρρεῖται δὲ καὶ ποταμοῖς ἡ Ὑρκανία τῷ τε Ὤχῳ καὶ Ὤξῳ μέχρι τῆς εἰς θάλατταν ἐκβολῆς, ὧν ὁ Ὦχος καὶ διὰ τῆς Νησαίας ῥεῖ· ἔνιοι δὲ τὸν Ὦχον εἰς τὸν Ὦξον ἐμβάλλειν φασίν. Ἀριστόβουλος δὲ καὶ μέγιστον ἀποφαίνει τὸν Ὦξον τῶν ἑωραμένων ὑφ' ἑαυτοῦ κατὰ τὴν Ἀσίαν πλὴν τῶν Ἰνδικῶν· φησὶ δὲ καὶ εὔπλουν εἶναι καὶ οὗτος καὶ Ἐρατοσθένης παρὰ Πατροκλέους λαβών, καὶ πολλὰ τῶν Ἰνδικῶν φορτίων κατάγειν εἰς τὴν Ὑρκανίαν θάλατταν, ἐντεῦθεν δ' εἰς τὴν Ἀλβανίαν περαιοῦσθαι καὶ διὰ τοῦ Κύρου καὶ τῶν ἑξῆς τόπων εἰς τὸν Εὔξεινον καταφέρεσθαι. Οὐ πάνυ δὲ ὑπὸ τῶν παλαιῶν ὁ Ὦχος ὀνομάζεται· Ἀπολλόδωρος μέντοι ὁ τὰ Παρθικὰ γράψας συνεχῶς αὐτὸν ὀνομάζει ὡς ἐγγυτάτω τοῖς Παρθυαίοις ῥέοντα.

[4] Προσεδοξάσθη δὲ καὶ περὶ τῆς θαλάττης ταύτης πολλὰ ψευδῆ διὰ τὴν Ἀλεξάνδρου φιλοτιμίαν· ἐπειδὴ γὰρ ὡμολόγητο ἐκ πάντων ὅτι διείργει τὴν Ἀσίαν ἀπὸ τῆς Εὐρώπης ὁ Τάναϊς ποταμός, τὸ δὲ μεταξὺ τῆς θαλάττης καὶ τοῦ Τανάιδος πολὺ μέρος τῆς Ἀσίας ὂν οὐχ ὑπέπιπτε τοῖς Μακεδόσι, στρατηγεῖν δ' ἔγνωστο ὥστε τῇ φήμῃ γε κἀκείνων δόξαι τῶν μερῶν κρατεῖν τὸν Ἀλέξανδρον, εἰς ἓν συνῆγον τήν τε Μαιῶτιν λίμνην τὴν δεχομένην τὸν Τάναϊν καὶ τὴν Κασπίαν θάλατταν, λίμνην καὶ ταύτην καλοῦντες καὶ συντετρῆσθαι φάσκοντες πρὸς ἀλλήλας ἀμφοτέρας, ἑκατέραν δὲ εἶναι μέρος τῆς ἑτέρας. Πολύκλειτος δὲ καὶ πίστεις προφέρεται περὶ τοῦ λίμνην εἶναι τὴν θάλατταν ταύτην, ὄφεις τε γὰρ ἐκτρέφειν καὶ ὑπόγλυκυ εἶναι τὸ ὕδωρ· ὅτι δὲ καὶ οὐχ ἑτέρα τῆς Μαιώτιδός ἐστι, τεκμαιρόμενος ἐκ τοῦ τὸν Τάναϊν εἰς αὐτὴν ἐμβάλλειν· ἐκ γὰρ τῶν αὐτῶν ὀρῶν τῶν Ἰνδικῶν ἐξ ὧν ὅ τε Ὦχος καὶ ὁ Ὦξος καὶ ἄλλοι πλείους φέρεται καὶ ὁ Ἰαξάρτης ἐκδίδωσί τε ὁμοίως ἐκείνοις εἰς τὸ Κάσπιον πέλαγος πάντων ἀρκτικώτατος. Τοῦτον οὖν ὠνόμασαν Τάναϊν, καὶ προσέθεσάν γε τούτῳ πίστιν, ὡς εἴη Τάναϊς ὃν εἴρηκεν ὁ Πολύκλειτος· τὴν γὰρ περαίαν τοῦ ποταμοῦ τούτου φέρειν ἐλάτην καὶ οἰστοῖς ἐλατίνοις χρῆσθαι τοὺς ταύτῃ Σκύθας· τοῦτο δὲ καὶ τεκμήριον τοῦ τὴν χώραν τὴν πέραν τῆς Εὐρώπης εἶναι, μὴ τῆς Ἀσίας· τὴν γὰρ Ἀσίαν τὴν ἄνω καὶ τὴν πρὸς ἕω μὴ φύειν ἐλάτην. Ἐρατοσθένης δέ φησι καὶ ἐν τῇ Ἰνδικῇ φύεσθαι ἐλάτην καὶ ἐντεῦθεν ναυπηγήσασθαι τὸν στόλον Ἀλέξανδρον· πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τοιαῦτα συγκρούειν Ἐρατοσθένης πειρᾶται, ἡμῖν δ' ἀποχρώντως εἰρήσθω περὶ αὐτῶν.

[5] Καὶ τοῦτο δ' ἐκ τῶν κατὰ τὴν Ὑρκανίαν ἱστορουμένων παραδόξων ἐστὶν ὑπὸ Εὐδόξου καὶ ἄλλων, ὅτι πρόκεινταί τινες ἀκταὶ τῆς θαλάττης ὕπαντροι, τούτων δὲ μεταξὺ καὶ τῆς θαλάττης ὑπόκειται ταπεινὸς αἰγιαλός, ἐκ δὲ τῶν ὕπερθεν κρημνῶν ποταμοὶ ῥέοντες τοσαύτῃ προφέρονται βίᾳ ὥστε ταῖς ἀκταῖς συνάψαντες ἐξακοντίζουσι τὸ ὕδωρ εἰς τὴν θάλατταν, ἄρραντον φυλάττοντες τὸν αἰγιαλὸν ὥστε καὶ στρατοπέδοις ὁδεύσιμον εἶναι σκεπαζομένοις τῷ ῥεύματι, οἱ δ' ἐπιχώριοι κατάγονται πολλάκις εὐωχίας καὶ θυσίας χάριν εἰς τὸν τόπον, καὶ ποτὲ μὲν ὑπὸ τοῖς ἄντροις κατακλίνονται, ποτὲ δ' ὑπ' αὐτῷ τῷ ῥεύματι ἡλιαζόμενοι ἄλλως ἄλλοι τέρπονται, παραφαινομένης ἅμα καὶ τῆς θαλάττης ἑκατέρωθεν καὶ τῆς ᾐόνος ποώδους καὶ ἀνθηρᾶς οὔσης διὰ τὴν ἰκμάδα.

suivant

précédent

XI, 7 - L'Hyrcanie

1. Les populations nomades qui bordent la mer Caspienne tout de suite à gauche de l'entrée sont connues aujourd'hui sous le nom de Daae, ou mieux sous celui de Dam-Parni, vu qu'à la dénomination générale on ajoute habituellement cette désignation particulière. Le territoire de ces populations est séparé de l'Hyrcanie par un vaste désert intermédiaire ; puis, immédiatement après ce désert, commence l'Hyrcanie. C'est à la hauteur de cette contrée que la Caspienne devient proprement une mer, aspect qu'elle conserve jusqu'au pied des montagnes de Médie et d'Arménie. Car ces montagnes qui, dans leurs parties basses, se creusent en manière de croissant, viennent finir en quelque sorte au bord de la mer et forment bien réellement le fond du golfe Caspien. On trouve là échelonnées, à partir de la mer et en remontant jusqu'au sommet, différentes populations : d'abord, dans des limites assez resserrées, quelques tribus albaniennes et arméniennes, puis, sur un espace beaucoup plus étendu, les Gèles, les Cadusii les Amardes, les [Cyrtii], les Anariakes et mainte autre tribu que la nature des lieux âpre et stérile a réduite à vivre de brigandage et à délaisser les travaux de l'agriculture pour les habitudes guerrières. Toutefois, ce sont les Cadusii qui occupent la plus grande partie de cette côte montagneuse : leur territoire peut avoir 5000 stades [de longueur], c'est du moins ce que dit Patrocle, qui estime en même temps que l'étendue de la mer Caspienne ne diffère pas sensiblement de celle du Pont-Euxin. Mais, dans tout le territoire des Cadusii, le sol est particulièrement pauvre et aride.

2. Par opposition, l'Hyrcanie est une contrée aussi riche que spacieuse, composée pour la plus grande partie de plaines, et qui se trouve parsemée pour ainsi dire de très grandes villes, telles que Talabroca, Saramiané (ou, comme on l'appelle aussi, Cartan) et Tapé, résidence royale située, dit-on, à une faible distance de la côte, à 14[10] stades des Pyles Caspiennes. On peut juger aux indices suivants de la fertilité exceptionnelle de l'Hyrcanie : un seul pied de vigne y donne un métrète de vin ; un seul figuier 60 médimnes de figues ; le grain tombé des épis suffit à y faire lever une moisson nouvelle ; les arbres y servent de ruches aux abeilles et laissent le miel dégoutter de leurs feuilles, ce qui, du reste, s'observe aussi en Médie dans le canton de Matiané et en Arménie dans ceux de Sacasène et d'Araxène. Et pourtant on n'a point encore tiré tout le parti qu'on aurait pu de ce beau pays, non plus que de la mer qui porte son nom et qui demeure inexplorée et improductive, bien qu'il s'y trouve, à ce que certains auteurs assurent, des îles parfaitement habitables et riches en terrains aurifères. La cause en est que, dès le principe, l'Iyrcanie a toujours été au pouvoir des Barbares, des Mèdes d'abord, puis des Perses et en dernier lieu des Parthes, pires encore que les autres s'il est possible, et qu'en outre elle est environnée uniquement de brigands, de Nomades et d'affreuses solitudes. Il est vrai de dire que les Macédoniens l'ont possédée quelque temps, mais ils étaient, comme on sait, engagés dans des guerres continuelles et ne pouvaient à cause de cela surveiller les provinces lointaines de leur empire. - Aristobule s'étonne que l'Hyrcanie, pays très boisé, et qui produit des chênes en quantité, manque absolument de sapins et de pins, et en général d'arbres résineux, desquels abondent, au contraire, dans les forêts de l'Inde. - A la rigueur on peut considérer la Nésée elle-même comme une dépendance de l'Hyrcanie. Toutefois quelques auteurs font de cette province un état séparé.

3. A ses autres avantages l'Hyrcanie joint celui d'être sillonnée de grands fleuves : et, en effet, l'Ochus et l'Oxus la traversent tout entière dans leur cours inférieur avant d'aller se jeter dans la mer Caspienne. L'Ochus arrose également la Nésée ; mais, suivant certains auteurs, il ne faudrait voir dans ce cours d'eau qu'un affluent de l'Oxus. Quant à l'Oxus, Aristobule dit n'avoir pas vu de plus grand fleuve dans toute l'Asie, à l'exception des fleuves de l'Inde. Il ajoute (ce qu'Eratosthène, du reste, rapporte aussi, mais sur la foi de Patrocle), il ajoute que ce fleuve est aisément navigable et qu'il sert à transporter une bonne partie des marchandises de l'Inde jusqu'à la mer Hyrcanienne, par laquelle ces marchandises gagnent en peu de temps la côte d'Albanie, pour remonter ensuite le Cyrus, atteindra le versant opposé et redescendre alors jusqu'à l'Euxin. C'est à peine si les Anciens font mention de l'Ochus ; en revanche, Apollodore, l'auteur des Parthiques, le nomme à tout instant comme étant le cours d'eau le plus voisin du pays des Parthes.

4. Le désir de flatter l'ambition d'Alexandre a fait imaginer plus d'un mensonge sur la mer Hyrcanienne [comme sur le Caucase]. Ainsi, bien qu'il fût universellement admis que le cours du Tanaïs est ce qui sépare l'Europe de l'Asie et que tout l'espace compris entre la mer Hyrcanienne et le Tanaïs (espace qui forme une portion notable de l'Asie) était resté en dehors des conquêtes des Macédoniens, on résolut de biaiser et de faire en sorte que, nominalement du moins, Alexandre parût régner sur cette contrée lointaine comme il régnait en réalité sur le reste de l'Asie. On prétendit alors que le Palus-Maeotis où se jette le Tanaïs ne faisait qu'un avec la mer Caspienne ou Hyrcanienne, qu'on affecta d'appeler aussi du nom de lac, en même temps qu'on affirmait que les deux bassins communiquent par des conduits souterrains et se trouvent ainsi dépendre étroitement l'un de l'autre. L'historien Polyclite essaya même de démontrer l'une et l'autre proposition, alléguant pour prouver que la Caspienne n'est qu'un lac qu'elle nourrit des serpents et que ses eaux sont peu salées, et pour prouver qu'elle n'est autre que le Maeotis lui-même s'appuyant sur ce fait qu'elle compte le Tanaïs au nombre de ses tributaires. Or, on savait que des mêmes montagnes de l'Inde où prennent leurs sources l'Ochus, l'Oxus et plusieurs autres fleuves encore, descend aussi l'Iaxarte, qui va se jeter comme eux (plus au N. seulement) dans la mer Caspienne : on s'empressa donc de transporter le nom de Tanaïs au fleuve Iaxarte, et, pour achever de démontrer son identité avec le Tanaïs de Polyclite, on fit remarquer que le sapin croît dans tout le pays situé à droite de ce fleuve et que les Scythes qui habitent de ce côté n'emploient même jamais d'autre bois pour leurs flèches, et de cette circonstance on voulut conclure que toute la contrée à droite de l'Iaxarte appartenait à l'Europe et non à l'Asie, le sapin, suivant ces mêmes auteurs, ne croissant ni dans la Haute-Asie, ni dans l'Asie-Orientale. Malheureusement Eratosthène affirme qu'il y a des forêts de sapins jusque dans l'Inde et que c'est avec du bois de sapin uniquement qu'Alexandre construisit sa flotte. Eratosthène, comme on sait, relève et réfute [dans ses Mémoires] beaucoup d'autres mensonges de ce genre, mais nous croyons, nous, en avoir dit assez sur ce sujet.

5. Quant aux réelles merveilles dont la nature, au dire d'Eudoxe et d'autres historiens, s'est plu à enrichir l'Hyrcanie, le détail suivant pourra du moins en donner l'idée. Dans certains endroits, la mer Hyrcanienne est bordée de hautes falaises, creusées par-dessous en forme de grottes et s'avançant de manière à laisser entre leur pied et la mer une plage unie et basse ; or, les fleuves qui tombent dans la mer du haut de ces escarpements acquièrent une extrême rapidité en approchant du bord des falaises et lancent pour ainsi dire leurs eaux par-dessus la plage, laquelle demeure intacte au point qu'un corps d'armée tout entier pourrait y passer à pied sec, protégé même par la cascade comme par une voûte. Les gens du pays descendent souvent en ce lieu pour y célébrer un banquet, un sacrifice ou simplement pour s'y reposer, les uns, à l'ombre, sous les falaises, les autres, au soleil sous la cascade, chacun s'amusant là à sa guise et jouissant à la fois de la perspective d'une mer immense qui se prolonge à droite et à gauche du spectateur et de la vue [plus rapprochée] de ce rivage, entretenu toujours aussi vert et aussi fleuri par la perpétuelle humidité qui y règne.

suivant