Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE DEUX (I à XX)

LIVRE PREMIER - LIVRE DEUX (XXI à XXXVI)

Traduction srançaise : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VI.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymère.

LIVRE SECOND.

 

 

 

précedent

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ

αʹ. Ὅπως ὁ πατριάρχης Ἀρσένιος ἐν φροντίσιν ἦν περὶ τῆς ἀρχῆς.

1. Ἀρσενίῳ δὲ τῷ πατριαρχοῦντι νέων ἦρξε φροντίδων ἡ τῆς ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ καταστάσεως τοῦ Παλαιολόγου ἀνάγκη, μεγάλη τις οὖσα καὶ ἀπαραίτητος. Πλὴν γὰρ ὀλίγων, καὶ τούτων καιρὸν οὐκ ἐχόντων διὰ τὴν τῶν ἄλλων, πολλῶν καὶ μεγάλων ὄντων, βούλησιν ἐφ´ ᾧ ἐπίσχοιεν, φανερῶς οἱ ἄλλοι πάντες μιᾶς βουλῆς ἦσαν καὶ γνώμης, ἀγαπητῶς ἔχοντες, εἰ βασιλεύοιντο ὑπ´ ἐκείνῳ· ἀρίστην γὰρ βασιλείαν εἶναι οὐ τὴν ἀπὸ γένους, οὐδέ γε τὴν κληρωτήν, ἣν ὀλίσθῳ τύχης τινὶ ἔστι λαγχάνειν καὶ τὸν ἀνάξιον, εἰς ἣν παρεισφθαρέντες πολλάκις λανθάνουσι καὶ οἱ κάκιστοι, οὓς δὴ καὶ ἀποδοκιμάσειεν ἂν ὁ ἀγαθὸς ἄρχων καὶ ἐν ὑπηκόων ἐξετάζεσθαι μοίρᾳ, ἀλλὰ τὴν ἐξ ἀρετῆς καὶ δοκιμασίας ἀρίστης ὧν ἄρχειν μέλλει. Αὕτη γὰρ καὶ λυσιτελὴς τοῖς πλήθεσιν, ἐνδόντων τῶν εἰς ἀρχὴν καταστάντων ἐπὶ τίνι καὶ προσεκλήθησαν. Ἰατρὸν γὰρ οὔτε τὸν ἐκ τύχης οὔτε τὸν ἐκ γένους εἰς τὸ ποιεῖν ὑγείαν τοῖς νοσοῦσιν ἀξιόχρεων εἴποιμεν· καὶ εἰ ἐκ γένους τὸν κυβερνήσοντα ἐγκρινοῦμεν, καταποντιστὴν μᾶλλον ἢ κυβερνήτην ἐπιστήσομεν τῇ νηΐ. Κινδυνεύειν δ´ οὕτως καὶ τὸν μᾶλλον καθάρσεως, εἴτ´ οὖν παιδεύσεως, εἰς τὸ καλῶς βασιλεύειν δεόμενον ἀκάθαρτον εἶναι μάλιστα, ἅμα γεννηθέντα καὶ ἅμα τρυφαῖς καὶ σπατάλαις παραληφθέντα βασιλικαῖς, ἐφεδρευούσης τε κολακείας, ἐκποδὼν δ´ οὔσης ἀληθείας καὶ τῶν κακίστων ὡς καλλίστων ὑποκοριζομένων. Ὡς ὁ παλαιὸς λόγος ἔχει, ὅτε καὶ τὸ ἐμμελῶς βήττειν ἀκούειν ἦν ἐκ κολάκων τῷ ἅμα μὲν ἄρχοντι, ἅμα δὲ πάσχοντι, κἄν τις νουθετῶν ὑπογρύξοι, ὡς δύσνους καὶ κάκιστος διεβάλλετο, ὡς τὴν παραίνεσιν πρόσταξιν ἐχόντων. Οἱ δὲ καὶ τὰ γενόμενα δυσχεραίνοντες οὐδὲν ἧττον κολακεύουσιν, ἀποσεμνύνοντες πλέον τοῦ μετρίου τὸν ἄρχοντα, καὶ τὸν τῦφον συναύξουσιν· ἐκεῖνοι δέ, ὥσπερ ἐπὶ σκηνῆς διάφορα προσωπεῖα περιτιθέμενοι, πρὸς τὸ ἀρίστως βασιλεύειν τὸ γένος ἐχέγγυον οἴονται, ὥσπερ ἐν ταῖς πρώταις τῶν σπερμάτων καταβολαῖς βασιλικῶν τινων δυνάμεων εἰς ἀρίστην ἡγεμονίαν ἐνουσῶν. Ταῦτα λέγοντες, ἐπέκειντο πλέον ἰδεῖν τὸν δεσπότην καὶ στεφηφόρον καὶ ἤνυτον, προσαναγκάζοντες συνεχῶς.

2. Ἦν γὰρ καὶ ὁ Παλαιολόγος, ἐντεῦθεν συγκροτηθείς, τὰ αὐτὰ λέγων καὶ ὡς, εἰ μὴ ἄξιος τῆς ἡγεμονίας κριθείη καὶ ὁ ἐξ αὐτοῦ, αὐτὸς ἐντεῦθεν ἐκεῖνον ἀποψηφίζεται· πλὴν καὶ πολλά τινα κατορθοῦν ὑπισχνεῖτο, τὴν μὲν ἐκκλησίαν ἀνυψοῦν ὅσον, τοὺς δ´ ἱερωμένους καὶ πλέον τοῦ μετρίου τιμᾶν, ἀξίαις τε μεγίσταις τοὺς ἀξίους τῶν ἐν τέλει προβιβάζειν καὶ κρίσεις ὑπεραποδέχεσθαι δικαίας καὶ τοὺς ἀρρεπῶς κρινοῦντας ἐγκαθιστᾶν, ὧν καὶ μάλα καὶ πρώτιστον τὸν Κακὸν Μιχαήλ, τὸν καὶ Σεναχηρεὶμ ἐπικεκλημένον, εὖ τῶν λόγων καὶ τῶν νόμων ἔχοντα, ἐν τῷ δοῦναί οἱ καὶ πρωτοασηκρῆτις πάλαι σβεσθὲν ἀξίωμα καί οἱ θέλειν ἀσηκρῆτις ὑποτάξαι, ἐφ´ ᾧ ἀδεκάστως καὶ ἀνεριθεύτως κρίνοιεν· ἔτι τε λόγον τιμῆσαι καὶ τοὺς ἐν λόγῳ περὶ πλείστου τῶν ἄλλων ποιεῖν· τὸ δέ γε στρατιωτικὸν ὑπεραγαπᾶν καὶ τὰς ἐκείνων προνοίας, κἂν ἐν πολέμῳ πίπτοιεν, κἂν ἀποθνῄσκοιεν, γονικὰς ἐγκαθιστᾶν τοῖς παισί, κἄν τισιν αἱ γυναῖκες κατὰ γαστρὸς ἔχοιεν τὸ κυοφορούμενον· εἰσπράξεων δ´ ἀδίκων μηδ´ ὄνομα εἶναι, μηδὲ χώραν διδόναι διαβολαῖς, ἀργοῦντος μὲν τοῦ ἐπὶ ταύταις μονομαχίου, ἀργοῦντος δὲ καὶ τοῦ σιδήρου, ὡς ἐπηρτημένου καὶ κινδύνου μεγίστου, εἴ τις τολμῴη τῶν δυναμένων καὶ ἐν ἀρχαῖς ὑπέχειν τὸν μύδρον καταναγκάζειν· τὰ δὲ τῆς πολιτείας οὕτως ἀφόβως ἐν εἰρήνῃ διατηρεῖσθαι ὥστε καὶ τοὺς εὐποροῦντας, ἱκανῶς τῆς περιουσίας ἔχοντας, ἐπιδεικνυμένους τὰ ὑπάρχοντα κυδροῦσθαι καὶ τὸ παράπαν μὴ δεδιέναι· ἐπὶ πᾶσιν ὑπακούειν τῆς ἐκκλησίας καὶ μητέρα ταύτην ὡς εἰκὸς ἡγεῖσθαι καὶ πᾶν τὸ εἰς κατάστασιν αὐτῆς πραγματεύεσθαι. Ταῦτα δὲ προσετίθει, ὅτι καὶ ἐν ὑπονοίαις ὁ προβασιλεύων ἦν τοῦ καταφρονεῖν τῶν ἐκείνης προνομίων καὶ βασιλικῶς κατεπαίρεσθαι, ὥστε καὶ ἐπὶ πολλοῖς τὸν πατριάρχην λυπεῖσθαι καὶ τὴν τοῦ λαοῦ προστασίαν ἀποπροσποιεῖσθαι, μηδέν, κἂν δικαίως ὑπέρ τινων λέγοι, εἰσακουόμενον.

3. Ἦσαν οὖν τότε τῷ πατριάρχῃ καὶ οἷς τῶν ἀρχιερέων τὸ εἰς τὸ μέλλον προμηθὲς ἦν διττοί τινες λογισμοί, πρὸς ἀμφότερα κρούοντες καὶ ἑκατέρωθεν ἰσχυροί· ὅτε γὰρ πρὸς τὴν τῆς βασιλείας ἐντέλειαν ἀποβλέψαιεν, καὶ τὸ παρ´ ἀμφοῖν βασιλέοιν, τοῦ μὲν νεοκομουμένου, τοῦ δ´ ἐνεργοῦντος, ἄρχεσθαι ὡς καλὸν ὁμοῦ καὶ τῷ ὑπηκόῳ σωτήριον κατενόουν· πρὸς δὲ καὶ τὰ μέλλοντα προσγενήσεσθαι, ἅμα μὲν ἐξ ὧν τὴν ἱκανὴν πληροφορίαν ἐπὶ τἀνδρὶ εἶχον ἐκ πλείστου, ἅμα δὲ καὶ ἐξ ὧν τότε ὑπισχνουμένου κατήκουον, ὑπεραποδεχομένοις ἐῴκεσαν πραχθησόμενα. Ὅτε δ´ αὖ πάλιν πρός τε τὸ τοῦ ἑνὸς ἀφιλονείκητόν τε καὶ ἀνερίθευτον καὶ τὸ ἐπὶ δυσὶ στασιαστικόν τε καὶ μάχιμον ἐννοήσαιεν, τάς θ´ ἑκατέρωθεν ἐπιβουλὰς καὶ τὰς ὑποψίας ἑνὸς ἐπὶ θάτερον καὶ τέλος τὸν ἐφ´ ἑνὶ κίνδυνον παρὰ τοῦ κρατήσαντος, διεφώνουν καὶ ἀπηγόρευον· εἶναι γὰρ τὴν βασιλείαν καὶ ἄλλως χρῆμα μὲν ὀρεκτὸν καὶ τοῦ παντὸς ἄξιον, ὑποπτικὸν δ´ ἄλλως, ὥστε καὶ μὴ οὖσαν κακίαν εἰδωλοποιῆσαι διὰ τὴν ὑποψίαν καὶ οὖσαν μετιέναι παρασκευάζειν τὸν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, ὡς οὕτω μόνως ἀσφαλῶς βασιλεύσοντα, ἂν καὶ τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα μετίῃ· ᾧ δέ τις πρὸς ταῦτα καὶ ὑποστέλλοιτ´ ἄν; Ἐπὶ τῷ μή τισιν ἄδικος δόξαι τῇ μοναρχίᾳ ἐπιτιθέμενος, σοφόν τιν´ εἰδὼς λόγον καὶ παλαιὸν ἐκ τραγῳδίας εἶναι τὸν ἐξαιροῦντα τὸν ἐπὶ τῇ δόξῃ τῆς ἀδικίας μῶμον, λέγοντα, εἴπερ ἀδικεῖν δέοι, ὑπὲρ τυραννίδος κάλλιστον ἀδικεῖν. Ταῦτ´ ἐκείνοις λογιζομένοις δέος ἐπῄει· καὶ παρὰ ταῦτα μὲν πλησίον ἦσαν τοῦ πράττειν, τούτων δὲ προσκρουόντων τοὺς λογισμούς, ἀργοὶ πρὸς τὸ δρᾶν ἦσαν, κἂν ὅσοι καὶ ὥρμων λέγειν.

4. Νικᾷ δ´ ὅμως τὸ μόρσιμον. Καὶ τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν ἐγχειρίζειν ἐκείνῳ οἱ πλεῖστοι γίνονται, καὶ σχεδὸν πάντες· ὅμως δ´ ἐμπεδοῦν ὅρκοις φρικώδεσι καὶ ἀραῖον ἔχειν ὑπὲρ θατέρου θάτερον τοῦ μή τι δεινὸν βουλεύσασθαι κατ´ ἀλλήλων τοὺς βασιλέας, τῶν εἰκότων ἐνόμισαν.

βʹ. Ὅπως ἀνίεσαν τὸν Παλαιολόγον ταῖς ἀραῖς αἷς ὑπέκειτο.

Ἑτοίμως δ´ ἀφῄρουν καὶ τὸ δοκοῦν τοῖς πραττομένοις προσίστασθαι, ἐφέσει τοῦ ταῦτα γενέσθαι. Ὡς γὰρ αἱ γεγονυῖαι συνθεσίαι τοῦ Παλαιολόγου πρὸς τὸν πάππον τοῦ βασιλέως καὶ αἱ δι´ ἀφορισμῶν ἐμπεδώσεις ἦ μὴν μή τι κατὰ τοῦ γένους τοῦ βασιλείου βουλεύσασθαι παρά των προὐτείνοντο, ὡς ἱστὸν ἀράχνης ὁ τῶν ἀρχιερέων σύλλογος τὰς συνθήκας ἐκείνας διέλυον· μηδὲ γὰρ εἶναι τὸ τοιοῦτον κατὰ τοῦ βασιλεύοντος κάκιστον βούλευμα, ἀλλὰ μᾶλλον συνεργίαν τῆς βασιλείας καὶ συντήρησιν ἀδιάδοχον, κατὰ καιρὸν συναιρομένου τῆς ἀρχῆς τῷ νέῳ βοηθείας χρῄζοντι· τὰς τοὐντεῦθεν δὲ τῶν ὅρκων συμβάσεις ἐπὶ τοσοῦτον τὸ ἰσχυρὸν ἔχειν καὶ ἀδιάλυτον ὥστε καὶ τὰς προτέρας συνεῖναι ταύταις, ὡς καὶ ἀμφοτέραις τὸν Παλαιολόγον ἐνέχεσθαι, εἴ ποι τῷ νέῳ ἐπιβουλεύοι. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ ἀντιστρόφως ἐζήτει τὴν ἀρὰν τίθεσθαι καὶ τοὺς ὅρκους γίνεσθαι, εἴ που καὶ ὁ νέος κατ´ αὐτοῦ μελετήσας διαπράξοιτο, ὡς ἐξ ἀνάγκης τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι. Προβαίνει ταῦτα, καὶ γραφαῖς οἱ ὅρκοι κατασφαλίζονται· καὶ ὁ γράφων ὁ εἰς πρωτασηκρῆτις τεταγμένος Κακὸς ἦν.

γʹ. Ὅπως ὤμνυον καὶ ἐπ´ ἀμφοτέροις δουλείας ὅρκον Ῥωμαῖοι καὶ ἐν ποίοις διορισμοῖς.

Τάττεται δὲ καὶ τοὺς ὁπουδήποτε τῆς Ῥωμαΐδος ὀμνύειν ἐπ´ ἀμφοτέροις ὅρκον δουλείας κατὰ τὸ σύνηθες. Πλὴν προσέκειντο τοῖς συντεθειμένοις, ἐπ´ ἀσφαλείᾳ καὶ ἀμφοτέρων μείζονι, ἦ μὴν ἕτοιμον εἶναι τὸ ὑπήκοον ἐπ´ ἐκεῖνον ὁρμᾶν φονώσῃ χειρὶ ὃς ἂν ἐπιβουλεύσοι θατέρῳ· ὡρκωμότουν γὰρ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τοῦτο, κατὰ φόβον, οἶμαι, ἢ χρείαν ἀληθινήν· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ οὐδὲν ἂν καταγνοίη τις μεῖζον τῶν ταῦτα πραττόντων ἢ τὸ ἐμφυλίους πολέμους τῷ κοινῷ προξενεῖν, εἴ ποτε τοῦτο συμβαίη. Ὅμως ἐδόκει ταῦτα, καὶ εἰς ἔργον τὰ βουλευόμενα προὔβαινον. Χεῖρα τοιγαροῦν ἐτίθουν, καὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων εὐαγγελίων ὤμνυον ἦ μὴν καὶ ἀμφοτέροις δουλεύειν καὶ ταῦτ´ ἐκτελεῖν.

δʹ. Ὅπως ὤμνυεν ὁ Παλαιολόγος ἐπὶ τῷ παιδὶ καὶ οἱ μεγιστᾶνες.

Τέως δ´ ἡ κυρία παρῆν, ἥτις ἦν, ὡς ἐρρέθη, ἑκατομβαιῶνος νουμηνία. Καὶ πρῶτος αὐτὸς ὁ εἰς βασιλείαν προβιβαζόμενος ὤμνυε τὰ εἰκότα ὑπὲρ τοῦ παιδός τε καὶ βασιλέως, πλὴν οὐχ ὡς δουλεύσων, ἀλλ´ ὡς συμβουλεύσων ἐκείνῳ καὶ μηδὲν ἀνήκεστον μελετήσων κατ´ ἐπιβουλήν. Ὤμνυον δὲ καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ ὡς δουλεύσοντες ἀμφοτέροις καὶ ὡς ἀμυνοῦντες αὐτίκα, ἤν πού τις ἐπιβουλεύοι, τῷ ἐπιβουλευθέντι. Καὶ οὕτως τελεσθέντων τῶν ὅρκων, ἀσπίδι βασιλικῇ ἐνιζάνει ὁ εἰς τὴν βασιλείαν ἑτοιμαζόμενος, πρῶτον τὼ πόδε τοῖς βασιλικοῖς συμβόλοις ἐναρμοσθείς· καὶ χερσὶν ἔνθεν μὲν ἀρχιερέων, ἔνθεν δὲ μεγιστάνων ἀρθείς, ἀνακτορικοῖς παιάνοις καὶ κρότοις παρὰ πάντων ἐμεγαλύνετό τε καὶ ἐφημίζετο.

εʹ. Ὅπως ὁ Παλαιολόγος καταστὰς εἰς τὴν βασιλείαν ἐφιλοτιμεῖτο τὰ μέγιστα.

1. Τὸ δ´ ἐντεῦθεν οἱ μὲν τῆς γερουσίας προσήκουσιν ὀφφικίοις ἐνεσεμνύνοντο. Καὶ ἄλλοις μὲν ἄλλα τὰ μὲν ἐδίδοντο, τὰ δ´ ἐν ὑποσχέσεσιν ἦσαν· τὸν δ´ αὐτάδελφον Ἰωάννην, μέγαν δομέστικον ἔτι ὄντα, τῷ τοῦ σεβαστοκράτορος σεμνύνειν ἀξιώματι ἐδικαίου καί οἱ τὴν τοῦ Τορνικίου Κωνσταντίνου θυγατέρα πρὸς γάμου κοινωνίαν συνήρμοττε, κἂν ἐν ἀναβολαῖς ἦν τὸ ἀξίωμα· θάτερον δὲ τῶν ἀδελφῶν Κωνσταντῖνον ἔτι εἶχεν ἐν ἰδιώταις, κατὰ καιρὸν τιμᾶν αὐτὸν καίσαρα προθυμούμενος, συνήρμοττε δὲ καὶ αὐτῷ πρὸς γάμον τὴν τοῦ Βρανᾶ παῖδα, εὐγενῆ γε οὖσαν, σοφόν τι ποιῶν καὶ τοὺς ἐν τέλει τοῖς κήδεσι προσποιούμενος. Καὶ τοὺς μὲν τῆς γερουσίας οὕτω μεγαλοπρεπῶς ἐθεράπευε, προνοίας τούτοις ἐπαύξων καὶ προστιθείς, καὶ χαίρειν ἐφιεὶς τοῖς πᾶσι, τῶν ἀγαθῶν τὰ μὲν λαμβάνουσι, τὰ δ´ ἐλπίζουσι.

2. Τὸ δὲ στρατιωτικόν τε καὶ τὴν πληθύν, τοὺς μὲν καθημεριναῖς φιλοτιμίαις ὤφελλε καὶ χρυσοβούλλοις τὰ ὑπεσχημένα τούτοις ἐπλήρου καὶ πρὸς τὸ μέλλον εὐθυμοτέρους καθίστα, ὡς ἀθανάτους τὰς τῆς ζωῆς προνοίας καὶ τὰ διδόμενα σιτηρέσια τοῖς παισὶν ἕξοντας, τοὺς δ´ ἐθεράπευεν, ἀνοιγνὺς φυλακὰς καὶ χρεῶν δημοσίων ἀπολύων τοὺς ὠφληκότας, ἀπορουμένοις τε τὰ πρὸς ζωὴν διδοὺς ἀφθονώτερα καί γε τοῖς ἠδικημένοις ἀμύνων καὶ φιλοτιμούμενος δαψιλέστερον, ὥστ´ εἶναι ἅμα μὲν ἀνενεγκεῖν περί τού τινα καὶ ἅμα προβαίνειν γράμμα βασιλικὸν προστάσσον ἐκείνῳ τὸ κατὰ βούλησιν, εἰ καὶ δυσὶ χρόνοις ὕστερον ἀνελάμβανε τὰ προστεταγμένα· κἄν πού τις, ἐφ´ οἷς εἶχεν ὀχλούμενος, τὸ γράμμα τῆς χάριτος προὔτεινεν, εὐθὺς φανὲν δευτέρας ἰνδικτιῶνος ὄν, τὴν δόσιν ἀπεψηφίζετο, ὡς ἐν καιρῷ μηδὲν ἀκριβείας καὶ προσοχῆς ἔχον τὸ γεγονός. Τότε δὲ καὶ πόλλ´ ἄττα τοῦ κοινοῦ ταμιείου ἐξεφόρει καί, δημηγορῶν τοῖς συνειλεγμένοις πρὸς χάριν ἅπασαν, εἶτ´ ἀμφοτέραις ἐκείνοις ἐξήντλει τὰ χρήματα, χύδην ἐκρίπτων κυνηδὸν συλλέγουσιν. Ἦν ταῦτα.


 

précedent

Chapitre Premier.

1. Les Partisans de Paléologue représentent l'avantage des Etats ou la puissance n'est déférée qu'au mérite. 2. Paléologue fait de belles promesses. 3. Irrésolution du Patriarche, et des Prélats. 4. Paléologue est déclaré Empereur.

1. La nécessité pressante et inévitable qui portait Paléologue sur le trône, fut au Patriarche Arsène un sujet de cuisantes inquiétudes. Car à la réserve d'un petit nombre de  70 personnes dont la voix n'était pas écoutée dans la foule, tout le monde paraissait désirer de vivre sous sa domination. On n'entendait de tous côtés que des Partisans passionnés qui criaient que de toutes les Monarchies il n'y en a point de meilleure, que celle où la fortune n'a point de part, et où le droit de la naissance n'élève point des indignes sur le trône. La couronne, disaient-ils, doit être le prix de la vertu, et pour cela elle doit être déférée par le choix des peuples. Car quand elle échet par l'ordre de la succession, elle tombe quelquefois entre les mains de personnes, qui bien loin d'être élevées au-dessus des autres, dans un état bien gouverné, auraient peine à y être soufferts dans le dernier rang. Quand nous choisissons un Médecin, nous choisissons le plus savant, et le plus expérimenté, et non pas le mieux fait, ou le plus riche. Quand nous prenons un Pilote, nous ne nous informons pas, s'il est issu d'une ancienne noblesse, mais nous nous mettons en peine de savoir, s'il est prudent et habile. Ceux qui naissent avec la souveraine puissance, sont pour l'ordinaire les moins propres à l'exercer. Ils sont élevés entre les bras de la volupté. Ils sont éloignés de la vérité, et assiégés par la flatterie, et la première chose qu'ils apprennent, est de donner les plus beaux noms aux plus sales choses. Les flatteurs qui les environnent leur corrompent l'esprit par leurs louanges, et ces louanges sont quel- 71 quefois si basses, et si indignes qu'elles vont jusques adiré qu'il y a quelque chose d'harmonieux dans la toux d'un Prince malade. S'il se trouve un homme de bien qui ait la générosité de donner un bon conseil, il est aussitôt noirci par la calomnie, et accusé de trahison. Ceux mêmes qui désapprouvent le gouvernement font semblant de l'approuver. Et enflent tellement l'orgueil du Prince par leurs faux éloges, qu'il devient comme un personnage de théâtre qui s'imagine être capable de gouverner, parce qu'il est descendu d'une famille Impériale.

2. Paléologue en faveur de qui se faisaient tous ces discours ne manquait pas de les appuyer, en déclarant qu'il consentait que si son fils n'était pas capable de lui succéder, on en mît un autre en sa place. De plus, iî promettait d'honorer l'Eglise, et les Ecclésiastiques, de donner les charges aux personnes de mérite, de rendre exactement la Justice, d'établir de bons Juges, donc . le premier et le plus considérable, fut Michel surnommé le méchant, et Sennacherim homme cloquent, et grand Jurisconsulte, à qui il donna la charge de premier Secrétaire qui avait été éteinte, et sous qui il choisit encore, d'autres Secrétaires pour juger. Il promit aussi de donner aux hommes de Lettres des marques solides de son estime, de chérir les gens de guerre, et soit qu'ils mourussent sous les armes, ou dans leurs maisons, de récompenser leurs services en la 72 personne de leurs enfants, même des Posthumes. De ne point faire de nouvelles importions, de ne plus souffrir que les accusés fussent obligés de se purger, ni par le combat singulier, ni par l'attouchement du fer chaud, et de défendre aux Juges sous de grandes peines d'ordonner ces sortes d'épreuves. D'établir une si bonne police, que ceux qui étaient alors les plus pauvres deviendraient si accommodez, qu'ils n'auraient plus rien à craindre que la vanité, qui naît d'ordinaire de l'abondance. Parmi toutes ces promesses, il n'oublia pas de faire de grandes protestations de respecter l'Eglise comme sa mère. Ce qu'il faisait pour éloigner de soi le soupçon où avait été le précèdent Empereur de mépriser les Prélats, et de s'élever si fièrement au-dessus d'eux, que le Patriarche n'avait plus la liberté de lui représenter les besoins des peuples, parce qu'ii n'écoutait jamais favorablement les remontrances qu'il lui faisait en leur faveur.

3. Le Patriarche et les Prélats qui prévoyaient l'avenir, se trouvaient partagés par des sentiments différents. Quand ils considéraient d'un côté la sagesse, et le courage de Paléologue, ils jugeaient que les peuples seraient heureux sous son règne, et ils étaient d'avis de l'associer avec le jeune Empereur. Mais lorsqu'ils faisaient réflexion d'un autre côté, qu'il n'y a rien que les hommes recherchent avec une ardeur si violente, que l'autorité souverain, que pour la con- 73 server ils trouvent des crimes dans les actions les plus innocentes, qu'ils sont perpétuellement dans les défiances, dans les soupçons, dans les contestations, et dans les querelles, et que le plus faible est en danger de succomber sous la puissance de l'autre. Que ceux mêmes qui sont naturellement les plus éloignés, de commettre des injustices, se fortifient contre leur propre inclination, par cette parole si remarquable d'une ancienne Comédie, que s'il y a quelque occasion où il soit permis de violer les Lois, c'est celle où il s'agit de régner, ils étaient saisis de frayeur. Puis ne sachant à quoi se résoudre, ils demeuraient comme interdits.

4. Néanmoins le décret de l'éternelle Providence, qui destinait Michel Paléologue à l'Empire, l'emporta sur ces irrésolutions, et le fit nommer Empereur de presque toutes les voix. Le tempérament que l'on apporta, fut d'obliger les deux Empereurs à se promettre avec d'exccrables serments, de vivre dans une parfaite intelligence, sans rien entreprendra l'un contre l'autre.

74 Chapitre II.

Paléologue est dispensé de son serment.

L'Impatience que les Prélats avaient de voir Paléologue sur le trône, les porta à lever sans scrupule tout ce qui semblait s'y opposer, et à rompre comme des toiles d'araignée les serments par lesquels il s'était obligé de garder une fidélité inviolable à l'Empereur défunt, et à tous ses descendants. Ils usaient aussi de ce prétexte de dire que pour être associé à l'Empire, il ne violerait pas son serment, puisqu'il n'y était associé que pour soulager le jeune Prince dans son bas âge, et pour lui conserver la souveraine puissance: Et que s'il manquait à cette dernière obligation, il serait coupable de l'infraction du premier serment. Paléologue demanda que le jeune Empereur fît aussi les mêmes imprécations, et qu'il jurât de ne rien entreprendre contre lui, ce qui lui fût accordé, et l'acte en fut dressé par le Secrétaire que nous avons dit avoir été surnommé le méchant.

75 Chapitre III.

Serment prêté aux deux Empereurs.

Tous les Romains prêtèrent serment de fidélité aux deux Empereurs, et s'obligèrent de prendre les armes contre celui qui dresserait des pièges à l'autre. Mais cette clause était une précaution fort inutile, car ceux qui prendront la peine d'y faire quelque attention remarqueront aisément que c'était se préparer à une guerre civile, Cela fut cependant exécute de la sorte, et tous les sujets mirent la main sur les Saints Evangiles, et jurèrent qu'ils serraient fidèles aux deux Empereurs, et qu'ils prendraient les armes contre celui qui serait injustement attaqué.

Chapitre IV.

Paléologue est associé à l'Empire.

LE Dimanche premier jour de Janvier étant arrivé, Paléologue prit possession de l'Empire, et jura au jeune Prince qu'il lui serait fidèle, non en lui obéissant comme son sujet, mais en lui donnant de bons conseils comme son Collègue. Les Grands de l'Empire jurèrent aussi qu'ils obéiraient aux deux Princes, et qu'ils 76 vengeraient celui contre qui l'autre ferait quelque entreprise. Les serments ayant été prêtés de la sorte, Paléologue se mit sur le Bouclier, ayant déjà aux pieds les Brodequins de pourpre, et alors il fut élevé d'un côté par les mains des Prélats, et de l'autre par celles des Grands, et proclamé par la voix de tout le peuple.

Chapitre V.

1. Paléologue marie ses deux frères. 2. Il fait des largesses excessives.

1.  Il donna aux principaux du Sénat les premières charges, et il en promit à ceux à qui il n'en put donner. Il maria ses frères, savoir Jean grand Domestique, à la fille de Constantin Tornice, et Constantin à la fille de Uranas, homme d'une illustre naissance, remettant à un autre temps de les élever aux dignités. En quoi il est certain qu'il agissait fort prudemment de s'appuyer par l'alliance des plus puissantes familles.

2. Il gagna par ses largesses l'affection des gens de guerre, et du peuple. Il fit payer à ceux qui avaient des lettres, les sommes qui y étaient contenues. Il remit les dettes à ceux qui devaient. Il ouvrit les prisons à ceux qui y étaient enfermés. Il reçut les requêtes, accorda les demandes, et par une trop grande passion de plaire à ses sujets, il épuisa les trésors de l'Empire qu'il 77 fallait cependant remplir avec des vexations incroyables.

ιϛʹ. Ὅπως τὰς ἄκρας ὠχύρου καὶ μήπω στεφθεὶς ὁ Παλαιολόγος.

1. Κἀκεῖνος μὲν κατοχυροῦν τὰς ἄκρας προὔργου ποιούμενος, ἅμα δὲ καὶ δηλοποιούμενος αὐτῷ προσώπῳ τὴν τῆς βασιλείας ἀνάρρησιν, ἐπὶ Φιλαδελφείας ἔγνω χωρεῖν, λιπὼν τὸν νέον ἐν Μαγνησίᾳ, βασιλικῶς, ὡς ἔδει, θεραπευόμενον. Συνείπετο δέ οἱ καὶ ἅπαν τὸ στρατιωτικόν, προασπίζον τοῦ βασιλέως μεθ´ ὅτι πλείστης εὐνοίας καὶ πρὸς τὸ πονεῖν ὁρμῆς ἑτοίμου, ὅπου γε καὶ καθ´ ὧν ἴοι, προθύμως πολεμησείοντες. Τὸν μέντοι γε πατριάρχην ἐς Νίκαιαν ἀποπέμπει, μετ´ ὀλίγον καταλαβεῖν καὶ αὐτὸς ὑπισχνούμενος συνάμα τῷ νέῳ, ταινιωθησόμενοι καὶ ἀμφότεροι. Ὁ μὲν οὖν πατριάρχης συνάμα τῷ κλήρῳ καὶ τοῖς ἀρχιερεῦσι, συνταξάμενοι τὰ εἰκότα τοῖς βασιλεῦσι, τῆς ἐπὶ Νίκαιαν ἥπτοντο·

2. ὁ δέ γε βασιλεύς, τὰς δυνάμεις ἀναλαβὼν καὶ συντάξας, συνάμα τοῖς ἐν τέλει ἐπὶ Φιλαδέλφειαν ἤλαυνε· καὶ δὴ ἐπιστὰς τῇ πόλει, ἐκεῖθεν τὰς ἄκρας ὠχύρου, τοὺς μὲν πέμπων, ἄλλους δ´ ἐκεῖθεν δεχόμενος κατιόντας καὶ δώροις ὡς οἷόν τε φιλοτιμούμενος, προθύμους εἰς φυλακὴν ποιῶν καὶ θαρραλεωτέρους ἐλπίσι χρησταῖς καθιστάς. Προβὰς δ´ ἐκεῖθεν μικρὸν καὶ τὰ κύκλῳ περιελθών, καὶ τοὺς μὲν προσλαλιαῖς ἀγαθαῖς, τοὺς δὲ φιλοτιμίαις, τοὺς δὲ καὶ ὑποσχέσεσιν, ἔστι δ´ οὗ καὶ φόβον κιρνὰς ἡμερότητι, βασιλικῶς τὰ παρεμπίπτοντα μετερχόμενος, ὡς οἷόν τε τἀκεῖ καθίστα καὶ ἀσφαλέστερον φρουροῖς κατωχύρου.

3. Εἶχε γὰρ τὴν ἐπὶ δύσιν μέριμναν, ὡς ἑτοίμως πρὸς τὸ ἀφηνιᾶν ἐχόντων, εἰ εὐχερείας τινὸς ἐπιδράττοιντο. Ὅθεν καὶ πρέσβεις εἰς Πέρσας ἐξαποστείλας, τοῦτο μὲν δηλώσοντας εἰς τὴν ἀρχὴν καταστάντα ὃν καὶ ἀκριβῶς ἰδόντες ᾔδεσαν, τοῦτο δὲ καὶ τοῖς ἀμφὶ τὸν σουλτὰν περὶ τῶν ἐκεῖ πραγμάτων κοινολογησομένους, οὐδὲ τούτοις ἀγνοοῦσι τὸν βασιλεύσαντα, ἀλλ´ ἐς τὰ μάλιστα φίλοις οὖσιν, αὐτὸς τὴν ταχίστην ὑποστρέψας καὶ τὸν παῖδα παραλαβών, ὑπὸ πολλῇ τρυφῇ τε καὶ δορυφορίᾳ μεγίστῃ τῆς ἐπὶ τῆς Νικαίας ἥπτετο. Ὡς δ´ ἐπέστησαν, μὴ μελλήσαντες—οὐδὲ γὰρ ἦν ἀμελεῖν περὶ τῶν δυτικῶν σκοπουμένοις—, εὐθὺς ηὐτρεπίζοντο τὰ τῆς ταινιώσεως, ἐλπιζόντων πάντων, ὃ δὴ καὶ συγκείμενον ἦν, ταινιωθῆναι μὲν τὸν νέον βασιλικῶς καὶ πρώτως εὐφημηθῆναι, στεφανωθέντα, καὶ προκατάγειν τὸν θρίαμβον, ἐκεῖνον δὲ καὶ τὴν ἐκείνου σύζυγον, ἐν ὑστέρῳ στεφανωθέντας, τῷ πρώτῳ μεθέψεσθαι κατὰ τὴν βασιλικὴν καὶ συνήθη προέλευσιν.

ζʹ. Ὅπως παρελογίσατο τὰς συνθήκας τῆς στεφηφορίας ὁ Παλαιολόγος.

1. Τὸ δ´ ἦν ἐκ πρώτης ἀφετηρίας δόλος καὶ παρασπόνδησις, εἰς οἷον ἧξον τέλος, οὐδὲν τὸ παράπαν ἀγνοηθὲν τοῖς πολλοῖς. Οἱ μὲν οὖν ἐν τέλει προκατελήφθησαν, εὖ παθόντες καὶ εὖ ἔτι τυχεῖν ἐλπίζοντες· ἐπέδησε δ´ αὐτῶν τὰς γλώσσας, πλὴν ὀλίγων τινῶν, τὰ φιλοτιμήματα, καὶ εἶχον ἡσύχως καθ´ ὅ τι πραχθείη.

2. Τινὲς δὲ τῶν κακῶς παθόντων, εἰς ἄμυναν λογιζόμενοι τὴν τοῦ παιδὸς καταφρόνησιν, καὶ προσέχαιρον. Ὁ μέντοι γε πατριάρχης ἔτι καὶ αὐτὸς ἐν ἐλπίσιν ἦν τοῦ μηδέν τι παραβαθῆναι τῶν συγκειμένων καὶ οὐδέν τι προσεξηρεύνα.

3. Ἐκεῖνος δέ, τισὶ τῶν ἀρχιερέων τὸ σκέμμα κοινωσάμενος καὶ ὡς οὐκ ἄξιον εἴη παιδὶ ὄντι καὶ τὴν ἡλικίαν ἀτελεῖ τὴν τῆς βασιλείας ταινίωσιν προσδεδέχθαι καί οἱ προβεβηκότος ἤδη καὶ τὸν βίον κατατετριφότος ἐν πράγμασι προηγεῖσθαι ἐν θριάμβοις καὶ εὐφημίαις, ἐθάρρει λαβὼν ὑποσχέσεις, ὡς καὶ αὐτούς, ἀξιοῦντας ταῦτα καὶ ὡς δικαίοις προσκειμένους τοῖς λεγομένοις, ἔχειν καὶ τὸν πατριάρχην συμπείθειν τὰς ἐπὶ τῷ παιδὶ ἀναρρήσεις πρὸς τὸ παρὸν ἀναβαλέσθαι, ὡς ἐγκαίρως ταινιωθησομένῳ· εἵπετο δὲ πάντως ἐντεῦθεν, εἰ μὴ βασιλικῶς στέφοιτο, κἀν ταῖς εὐφημίαις καὶ πᾶσιν ἑτέροις τοῦ ἤδη ταινιωθέντος καθυστερεῖν· πλὴν σοφιστέον ἔλεγον τὴν ἐγχείρησιν καὶ ἅμα τελουμένων κινητέον τὰ περὶ τούτου, ὅπως μὴ καὶ προαισθόμενος ὁ τὸ στέφος δώσων τὰς ταινιώσεις ὑπέρθοιτο.

ηʹ. Ὅπως ἐστέφθη ὁ Παλαιολόγος καὶ τὸ παιδίον παρεωράθη.

1. Ἦν ταῦτα, καὶ ἡ κυρία τῶν ἡμερῶν παρῆν, καὶ πάντ´ εὐτρεπῆ ἦσαν, καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, τὰς στολὰς ἐνδύντες τὰς ἱεράς, πρὸς τὸ τὰ τῆς τελετῆς ἐνεργεῖν ἑτοίμως εἶχον καὶ τοὺς βασιλεύοντας περιέμενον.

2. Ἀλλ´ εὐθέως κοινοῦται τὸ σκέμμα, καὶ ταραχὴ ἦν, τῶν μὲν ταῦτα, τῶν δ´ ἐκεῖνα λεγόντων. Τῶν δέ γε τῆς γερουσίας τινὲς καὶ προσηπείλουν κακῶς δρᾶν τὸ παιδίον καὶ διαχρᾶσθαι, εἰ ἄλλως πράττειν ἡ ἐκκλησία βούλοιτο. Λόγοι γοῦν ἐγένοντο, καὶ διεφιλονείκουν· ὁ δὲ πατριάρχης ἐν ἀμηχανίᾳ ἦν καὶ οὐκ εἶχεν οἷς προστεθείη. Παρήρχετο ἡ ἡμέρα, καὶ συμφωνεῖν οὐκ εἶχον. Μόλις οὖν καὶ μετὰ τὴν πολλὴν διαφιλονεικίαν οἱ ἀρχιερεῖς πάντες πλήν τινων ὑποκλίνουσιν· ἦσαν δ´ οὗτοι Ἀνδρόνικος ὁ τῶν Σάρδεων καὶ Μανουὴλ ὁ Θεσσαλονίκης, ὁ τοὐπίκλην Ψαρᾶς καὶ Δισύπατος. Ἀλλ´ ὁ τῶν Σάρδεων, ἅμα τῷ τὸν πατριάρχην πεισθῆναι, καὶ αὐτὸς συνεπείθετο, τὰ πολλὰ συμβαλλομένου τῇ καταθέσει τοῦ τῆς κατὰ τὴν Ὀρεστιάδα Ἀδριανουπόλεως Γερμανοῦ, ἔτι δὲ Γρηγορίου Ἀγκύρας καὶ τοῦ Μελαγγείων Κωνσταντίνου· ὁ δέ γ´ Ἐφέσου Νικηφόρος, εὐλαβὴς ὢν ἀνὴρ καὶ τίμιος, οὐχ ὑπενόει τὸ ὑπορυττόμενον, ὡς ἐν ἁπλότητι ζῶν, καὶ εὐθὺς συνυπήγετο. Τοῦτ´ ἔπασχον καὶ ἄλλοι πολλοί. Ὁ δὲ πατριάρχης ἔγνω μὲν ἀπατηθείς, οὐκ εἶχε δὲ ὅ τι πράττοι, πολλῆς τῆς ἀνάγκης περιστάσης.

Καὶ δὴ καθυπέγραφον μὲν οὗτοι τὰ ἐγνωσμένα, τῷ δέ γε Θεσσαλονίκης οὐδ´ ἀκουστὰ ταῦτ´ ἦσαν, μηδ´ ἄκροις ὠσὶ δέξασθαι καταδεχομένῳ· τὸν γὰρ τῆς βασιλείας κληρονόμον πρῶτον ἠξίου ἐν πᾶσι γίγνεσθαι. Ὡς δὲ τὸ μάρπου ὑπεμιμνῄσκετο καὶ πέμπων ὁ βασιλεύων κατωνείδιζεν, ὡς αὐτὸς εἴη ὁ προαγγέλλων τὴν βασιλείαν ἐν ἰδιώταις ἔτι τελοῦντι, ζῶντος τοῦ βασιλέως, ἐκεῖνος καὶ προσωμολόγει καὶ ἕτοιμον ἑαυτὸν παρεῖχεν δέχεσθαί τε καὶ στέργειν, εἴπερ ἐν ἅπασι προηγοῖτο ὁ κατὰ κληρονομίαν βασιλεύς. Ὡς δ´ ἐκείνῳ παρίστων καὶ τὸ παιδίον, διερμηνεύοντες κατανεύειν τὸ ταινιωθῆναι μόνον ἐκεῖνον καὶ αὐτὸν ἀγαπᾶν—καὶ δὴ ταῦτα πρὸς τὸν ἀρχιερέα ψελλίζον ἔλεγεν, ὡς καταδέχοιτο—, εἰ μόνον αὐτὸ ζῴη, μηδὲν παθὸν ἔκ τινος —πολλοὶ γὰρ καὶ ἠπείλουν προεξανίστασθαι, εἰ ἀντέχοιτο, καὶ τὸ Κελτικὸν πελεκυφόρον περιεστὸς ἕτοιμον ἦν καὶ κατὰ φυλακὴν καὶ κατ´ ἐπίθεσιν πράττειν, εἴ γ´ ὁρισθείη παρὰ τῶν δυναμένων μάλιστα—, ὁ ἀρχιερεύς, ὀλίγα τῶν παρὰ τοῦ παιδὸς λεγομένων φροντίζων, ἑνὸς ἦν τοῦ ὑπὲρ ἐκείνου ἀντέχεσθαι. Ἀλλ´ ἀντίσχειν εἰς τέλος οὐκ εἶχε· πολλοὶ γὰρ καὶ προσωνείδιζον καὶ προὐτρέποντο νεμεσῶντες, εἰ μόνος αὐτὸς ὁμόσε τοσούτοις χωροίη. Τότε τοιγαροῦν ὑπογράφει κἀκεῖνος πεισθείς. Πλὴν εἰς πιθανὴν δοκοῦσαν παραίτησιν τὸ ὁμοιοτρόπως προσέθετο· τοῦ ὁμοίου γὰρ ἐπὶ χειρίστοις λαμβανομένου παρὰ τῷ ποιητῇ, ἐξέφηνεν ἐκεῖνος ἐκ τούτου τὸ ἀναγκαστικὸν καὶ κακότροπον τῆς ὑπογραφῆς, ὡς οὐκ ἐν καλῇ πάντως πίστει καὶ χάριτι τὴν πρᾶξιν προσέμενος, ἀλλ´ ἐξ ἀνάγκης καὶ βίᾳ τοῦ συνειδότος. Ὃ δὴ τὸ ὁμοῖον ὑπέφηνεν· ὁμοῖος γὰρ πόλεμος καὶ ὁμοῖον γῆρας τῷ ποιητῇ λελέχαται. Ἐπεὶ γοῦν τὰ τῆς βασιλείου τελετῆς ἤνυσται καὶ ἔδει χωρεῖν τοὺς στεφθέντας πρὸς τὰ ἀνάκτορα, προηγοῦντο μὲν οἱ τὸ στέφος δεξάμενοι, μεθείπετο δὲ τὸ παιδίον, οὐκ ἐν στέφει βασιλικῷ, ἀλλ´ ἐν μόνῳ κεκρυφάλῳ ἡμιτυμβίῳ, λίθοις καὶ μαργάροις κεκοσμημένῳ. Ἦν δ´ ἐκείνῳ μέλον οὐδὲν μὴ νοοῦντι· ἕκαστος γὰρ τὸ καθ´ ἑαυτὸν σκοπῶν οὐ προσεῖχεν. Ἔμελλε δ´ αὐτοὺς πάντως ἡ Δίκη ἐς τὸ μετέπειτα μετελθεῖν, ὡς ἐγνώκαμεν.

θʹ. Ὅπως στεφθεὶς ὁ Μιχαὴλ ὑπεποιεῖτο τοὺς πολλοὺς καὶ λόγοις καὶ πράξεσιν.

1. Τότε δὲ ἀτημελήτως τὸ παιδίον διάγον πρὸς παιγνίοις ἦν παιδικοῖς, καὶ ὁ βασιλεύων ἐν δημηγορίαις τῆς ἡμέρας συχνάκις, εἶθ´ ὕστερον καὶ προσφιλοτιμούμενος τοὺς πολλούς, κατὰ μέσον σφῶν ἐρρίπτει καὶ ἀμφοτέραις ἀργύρια· οἱ δὲ προσσυλλέγοντες ἀνύμνουν δῆθεν τὸν εὐεργέτην, παιδίον καὶ τὰ κατ´ ἐκεῖνο χαίρειν ἐῶντες, μηδ´ οἷ κακοῦ εἰδότες γεγόνασιν· ἡ γὰρ κατὰ θατέρου ἐπιβουλὴ τοῦ ἑτέρου ἐντεῦθεν ἤρχετο.

2. Τί γοῦν λοιπόν; Ὑγρῶν οὐσῶν ἔτι τῶν γεγραμμένων, αὐτοὶ κατημέλουν μὴ ξίφος κατὰ τὰ ὀμωμοσμένα κινεῖν. Οἱ δὲ τῆς ἐκκλησίας, κἂν ὁ κλῆρος ἠμέλει, ἀλλ´ οἵ γε τὸ ἀρχιερατικὸν ἀξίωμα φέροντες, τὶ μὴ ἔχοντες ἀμύνειν, τὸν λαὸν οὕτως κατενεπέδουν φρικώδεσιν ὅρκοις ὥστ´ ἐξ ἀνάγκης ἓν τῶν δύο τούτοις ἐπισυμβαίνειν, ἢ ἐμφυλίοις ἐνδιδόναι πολέμοις καὶ σφάττεσθαι, ἢ μὴν τὰ μέγιστα εἰς Θεὸν ἁμαρτάνειν ἐπιορκοῦντας. Ἀλλ´ ὡς ἔοικε τὸ παρὰ πολλοῖς ὑμνούμενον ἀληθές, ὡς τὸ μέλλον γενέσθαι ἀντιπράττει καὶ τῷ φρονεῖν.

3. Ἐκεῖνος τοίνυν, μεθὸ καὶ δημηγορήσειε, κοντοῖς καὶ σφαίραις τοῖς ἄρχουσι συνιππάζετό τε καὶ συνέπαιζε, καὶ τρυφὴ ἦν τοῖς βλέπουσι τὰ πραττόμενα. Εἰς τόσον δὲ τὸ πλῆθος δημηγορῶν εἰς ἄνεσιν ἔτρεπε καί σφιν χρηστὰς τὰς ἐλπίδας ὑπέτεινεν, ὡς καλῶς εἰς τοὐπιὸν βιώσουσιν, ὥστε καὶ χαρίτων ἀρχαίων πολιτικῶν ὑπεμίμνῃσκεν, ἐλευθερίας φερουσῶν σύμβολον. Ἦσαν δ´ ἐκεῖναι προσκλώθειν τὰς γενειάδας πέκοντας καὶ χαίρειν ἀνέδην· καί τινες προσέκλωθον δίχα, καὶ σφᾶς ἑώρων ἐγὼ γαννυμένους ὅτι τοῦτο κελεύοι ὁ βασιλεύς, τὴν ἐπὶ τῶν πραγμάτων εὐμάρειαν ὑπισχνούμενος.

4. Ἦσαν δέ τινες οὐκ οἶδ´ ὁπόθεν τῶν μελλόντων προφοιβασταὶ καὶ κλώθειν προσέταττον χαίρουσι τοῖς ἐλπιζομένοις, ὡς συροῦσι λυπουμένοις τοῖς πραττομένοις, εἰ πεινῷεν ἐσύστερον. Οἱ δ´ ὡς εἰκαίως λεγομένοις οὐ προσεῖχον, ἀλλὰ τῶν ἀγαθῶν ἦσαν ἐλπίδων, κἂν φόβους τις λέγοι. Εἰ γοῦν ἀληθῆ τὰ φοιβάσματα, ἔδειξεν ὁ καιρός, καὶ ἡμεῖς κατὰ τόπον ἐροῦμεν, μηδὲν προσθέντες εἰς τὴν τῆς ἀληθείας σύστασιν. Τότε τοίνυν, ἐφ´ ἡμέραις τισὶ διατρίψας κατὰ τὴν Νίκαιαν, ἐπεὶ παλινοστεῖν ἔδει πρὸς Νύμφαιον, τῷ πατριάρχῃ συνταξάμενος καὶ τὸ παιδίον παραλαβών, ὁ κηδεύειν ὑποσχὼν ἑαυτὸν ἔξεισιν ἅμα τοῖς ἐν τέλει καὶ τῷ στρατῷ.

ιʹ. Ὅπως, ὑποστραφεὶς εἰς Νύμφαιον μετὰ τοῦ παιδός, πρέσβεις ἐδέχετο πανταχόθεν.

Καὶ ὁ μέν, καταλαβὼν τὸ Νύμφαιον, Περσῶν μὲν ἐδέχετο πρέσβεις καὶ δῶρα καὶ τῷ σουλτάν, καταιγιζομένῳ ἐκ παλιρροίας πραγμάτων, ὑπισχνεῖτο προσχωρήσαντα τῇ Ῥωμαίων ὑπτίαις τε δέχεσθαι χερσὶ καὶ εἰς καιρὸν πέμπειν αὖθις μετ´ ἀσφαλείας, τῶν πραγμάτων ἡσυχασάντων. Ὁ γὰρ Μελὴκ προσκεχωρήκει, καὶ δέος ἦν τῷ σουλτὰν μήπως ἐκεῖνος ἐπανήξοι μεθ´ ἱκανῆς καὶ ὅσην οὐκ ἦν ὑποστῆναι δυνάμεως. Ἐγγύας δ´ ἐδίδου τοῦ μὴ φοβεῖσθαι τὴν πάλαι συνήθειαν. Ἐπρεσβεύοντο δὲ πρὸς ἐκεῖνον καὶ οἱ κατὰ τὴν μεγαλόπολιν Ἰταλοί, καὶ ἀνακωχὴν ἐδίδου τῇ πρὸς ἐκείνους μάχῃ, ὡς καὶ μετ´ ὀλίγον κραταιότερον σπεισόμενος σφίσιν, εἰ προτενοῦντός τινα ἐκπληροῖεν· πλὴν καὶ τοὺς πρέσβεις Ῥωμαίους καὶ ἐκ Ῥωμαίων ὄντας ὡς εἶχε μετεχειρίζετο καί, μηδὲν ἔχων ἐν τῇ πόλει, ζητούντων ἐδίδου, εἰ ἕξει, καὶ χρυσοβουλλείοις λόγοις κατησφαλίζετο τὰ διδόμενα. Κἀντεῦθεν προσεφέρετο ὡς ἰδίοις καί, πεῖραν διδοὺς καὶ λαμβάνων, ἀνήρτα τὰ τῶν σπονδῶν, προσδοκῶν τι μεῖζον ἐξ ὧν ἐμάνθανε, τοῖς πρέσβεσιν ὁμιλῶν.

 

Chapitre VI.

1. Paléologue va à Philadelphe. 2. Il donne les ordres nécessaires pour la sûreté des places. 3. Il envoie une ambassade aux Turcs. 4.. Il revient à Nicée.

1. Ayant dessein de se montrer avec les marques de la souveraine puissance à ceux qui n'avaient pas assisté à sa proclamation, il laissa le jeune Empereur à Magnese, avec une garde convenable à sa dignité, et partit pour aller à Philadelphe avec toute l'armée, qui témoignait une merveilleuse ardeur de supporter pour son service toute sorte de fatigues. Il envoya cependant le Patriarche à Nicée avec promesse de s'y rendre bientôt pour y être couronné avec le jeune Empereur.

2. Quand il fut à Philadelphe, il envoya les ordres pour la fortification des places avec de nouvelles garnisons, qu'il anima par ses présents à bien faire leur devoir. Il visita ensuite les lieux d'alentour, et gagna l'affection des uns par ses caresses, des autres par ses bienfaits, et de tous par ses promesses.

3. Comme les affaires d'Occident où tout était 78 disposé à la révolte, lui donnaient de l'inquiétude, il envoya une Ambassade aux Turcs, pour leur faire savoir sa promotion, de laquelle il croyait qu'ils concevraient de la joie à cause de la connaissance, et de l'estime qu'ils avaient de son mérite, et pour la communiquer au Sultan qui avait été uni par une habitude étroite avec le défunt Empereur.

4. Après cela il s'en retourna en diligence, et ayant pris en passant le jeune Empereur, il se rendit à Nicée avec un superbe équipage, et avec des compagnies de gardes fort complètes, et fort nombreuses.

Chapitre VII.

1. On se prépare au couronnement des deux Empereurs: 2. Les Grands demeurent dans le silence. 3. Paléologue déclare son dessein à quelques Prélats.

1.  Ils n'y furent pas sitôt arrivés qu'ils se préparèrent à la cérémonie du couronnement. Mais au lieu que chacun s'attendait que le jeune Empereur serait couronné, et proclamé le premier, les traités et les serments furent si ouvertement violés en cette occasion solennelle, qu'il fut aisé de juger aux personnes prudentes, combien les suites d'une si noire perfidie seraient fâcheuses et funestes.

79 2. Ceux qui espéraient des bienfaits de Paléologue, ou qui en avaient déjà reçu demeuraient dans le silence. Ceux qui avaient été maltraités par le défunt Empereur, se réjouissaient dans le fond de leur cœur de l'abaissement de son fils. Le Patriarche présumant qu'il ne se ferait point de contravention à l'accord, n'approfondissait point l'affaire.

3. Paléologue découvrit son dessein à quelques Prélats, et leur déclara qu'il ne croyait pas qu'un Prince dût être couronné en bas âge, ni le précéder dans les pompes, et dans les acclamations publiques, lui qui avait vieilli dans l'administration des affaires. Lorsqu'ils lui eurent promis d'appuyer ses prétentions, et de persuader le Patriarche de le couronner seul, il en conçut bonne espérance. Car c'était une suite nécessaire que s'il était couronné le premier, il serait aussi nommé le premier dans toutes les cérémonies.  Ils lui dirent néanmoins que c'était une affaire qui devait être ménagée avec adresse, et dont il ne fallait parler au Patriarche que dans le temps même de la cérémonie, de peur que si l'on lui en parlait auparavant il ne la différât.

80 Chapitre VIII.

1. On propose de couronner Paléologue seul. 2. Contestation sur ce sujet. 3. Un Evêque de Thessalonique refuse de signer le décret, et le signe ensuite comme les autres,

1. Le jour du couronnement étant arrivé, et toutes choses ayant été préparées pour cet effet, comme les Prélats étaient revêtus de leurs habits Pontificaux, et qu'ils attendaient les Empereurs, on proposa tout d'un coup le dessein que Paléologue avait de se faire couronner seul.

2. Cette proposition-là mit la division dans l'assemblée ; et fut cause de plusieurs discours, et de plusieurs contestations qui furent faites de côté, et d'autre. Il y eut des Sénateurs qui menacèrent de faire violence au jeune Empereur, au cas que les Prélats s'opiniâtrassent à le vouloir couronner avant qu'il fût en âge. Le Patriarche était dans une étrange perplexité, et ne savait à quoi se résoudre. Le jour était fort avancé, et ils n'étaient non plus d'accord qu'au commencement. Mais enfin les Prélats se rendirent à la réserve d'Andronique Évêque de Sardes, et de Manuel surnommé Pharas, et de Disypate Évêque de Thessalonique. Celui de Sardes céda aussitôt qu'il vit que le Patriarche se déclarait en faveur 81 de de Paléologue, et ce furent Germain Evêque d'Andrinople, Grégoire Évêque d'Ancyre, et Constantin Évêque de Melangie, qui contribuèrent le plus à le vaincre. Nicéphore Evêque d'Ephese, qui était un homme d'une pieuse simplicité se laissa aller aussi bien que plusieurs autres, pour n'avoir pas découvert les artifices de ses confrères. Le Patriarche ne reconnut que trop que l'on le trompait, mais il ne sut qu'y faire, et il trouva de trop grandes difficultés de tous côtés pour les pouvoir vaincre.

Ils signèrent tous le Décret. Il n'y eût que l'Evêque de Thessalonique qui refusa d'abord de le signer, et qui soutint que le premier rang devait être conservé au légitime héritier de l'Empire. On ne manqua pas de lui rappeler dans la mémoire le mot de Marpou, et de lui reprocher qu'il avait prédit l'Empire à Paléologue, lorsqu'il n'était que particulier. Mais il répondit qu'il était prêt aussi de le reconnaitre en qualité d'Empereur, pourvu qu'il laissât le premier rang à celui à qui il appartenait par le droit de la naissance. On lui représenta que le jeune Prince faisait signe qu'il voulait bien que Paléologue fût couronné seul, et qu'il disait en bégayant qu'il serait assez content si on lui sauvait la vie. On le menaçait en effet de le tuer, et on lui montrait une compagnie de Français armés de haches, qui n'attendaient que l'ordre qu'on leur donnerait, ou de le défendre, ou de le perdre. Cependant 82 ce Prélat se souciant sort peu de ce qu'on faisait dire à ce jeune Prince soutint seul ses intérêts. Mais il n'eût pas le courage de les soutenir jusques à la fin. Car plusieurs s'étant élevés contre lui de ce qu'il résistait seul à une si grande assemblée, il signa, et pour excuser en quelque sorte sa signature, il ajouta qu'il signait d'une manière semblable à celle dont ils avaient signé. Parce que dans le Poète le mot de semblable se prend en mauvaise part, il s'en servit pour marquer que sa signature était contraire aux bonnes mœurs,, qu'elle était forcée et faite contre la lumière de sa conscience, et contre l'inclination de sa volonté. Voila pourquoi il dit qu'elle était semblable à celle des autres dans le même sens qu'Homère dit, une guerre semblable, et une vieillesse semblable. Lorsque la cérémonie fut achevée, Paléologue et l'Impératrice sa femme s'en retournèrent avec la couronne sur la tête, et le jeune Prince avec un simple Diadème enrichi de perles, et de pierreries. La faiblesse de son âge lui ôtait le sentiment de cette injure. Personne n'y faisait de réflexion, parce que chacun ne songeait qu'à ses intérêts. Cela n'empêchait pas toutefois que les Auteurs n'en dussent être punis dans un autre temps

83 Chapitre IX.

1. Paléologue se rend populaire. 2. Connivence criminelle du peuple et des Ecclésiastiques. 3. Réjouissances ridicules. 4. Vaines prédictions.

1. Pendant que le jeune Prince vivait dans les jeux, et dans les divertissements de l'enfance, Paléologue haranguait le peuple, et à la fin de chaque harangue il jetait quantité de pièces d'or et d'argent, qui étaient ramassées avec des louanges excessives de sa libéralité, parmi lesquelles on ne mêlait jamais rien à l'avantage de son Collègue.

2. C'était déjà là un commencement de conspiration contre l'héritier légitime de l'autorité souveraine. L'Acte de serment de fidélité qu'ils avaient signé n'était pas encore sec, et ils ne songeaient pas à prendre les armes pour le maintenir. Le Clergé demeurait dans une dissimulation, et dans une connivence égale à celle du peuple. Il n'y eût que quelques Prélats qui se servirent de l'unique moyen qu'ils avaient entre les mains pour défendre le jeune Prince, qui fut d'exhorter les peuples à s'entretuer, à moins qu'ils ne voulussent demeurer coupables devant Dieu d'un exécrable parjure. Mais ce que l'on dit d'ordinaire est très-vrai qu'il n'y a point de pru- 84 dence qui puisse éviter les malheurs qui doivent arriver.

3. Paléologue après avoir harangué le peuple jouait à la paume, et chacun était tellement enivré par ses flatteries, que l'on ne se promettait sous son règne que de la joie et du plaisir, et que l'on se ressouvenait de certains mots que les anciens avaient autrefois employés pour se féliciter du bonheur dont ils jouissaient, en disant que le temps était venu auquel on devait se friser, et se retrousser la barbe. J'en ai vu qui divisaient leur barbe en deux, et qui disaient qu'il en fallait user de la sorte, puisque la bonté de l'Empereur leur procurait un repos si doux et si agréable.

4. Cette réjouissance publique fut un peu troublée par certains Devins qui prédirent à ceux qui se retroussaient la barbe, qu'un jour ils se l'arracheraient de rage, et de désespoir. Mais ils n'en crurent rien, et ils se gardèrent bien de mêler la crainte avec leur espérance. Le temps a fait voir ce qu'il fallait croire de ces prédictions, comme nous le remarquerons ci-après sans user d'aucun déguisement. Paléologue après être demeuré quelques jours à Nicée prit congé du Patriarche, et emmena avec lui le jeune Empereur.

85 Chapitre X.

Paléologue donne audience aux Ambassadeurs.

Dès qu'il fut arrivé à Nymphée. Il y reçût une Ambassade, et des présents de la part des Turcs, et il promit au Sultan, de qui les affaires étaient en mauvais état de le recevoir favorablement, au cas qu'il eût agréable de le venir trouver, et de le renvoyer lorsqu'elles seraient rétablies. Le sujet de la crainte du Sultan était la nouvelle de l'arrivée de Melec à la tête d'une formidable armée. Il reçut aussi une ambassade de la part des Français qui étaient à Constantinople, et il leur accorda une trêve en attendant qu'il leur accordât la paix. Au reste parce que ces Ambassadeurs étaient Romains il les accueillit très civilement, et bien qu'il n'eût rien à Constantinople, il leur donna ce qu'il y avait, et leur en fit expédier les lettres. S'étant ensuite entretenu sort familièrement avec eux comme avec ses sujets, et ayant reconnu dans la conversation qui se passa avec des marques d'une confiance réciproque, qu'il pouvait espérer des conditions plus avantageuses que celles qu'ils lui proposaient, il remit à un autre temps la conclusion du traité.

ιιαʹ. Ὅπως ὁ τοῦ βασιλέως αὐτάδελφος Ἰωάννης τὰ ἀξιώματα ἐλάμβανε.

1. Τοῖς δὲ δυτικοῖς καὶ προσετετήκει· ὅθεν καὶ τὸν οἰκεῖον ἀδελφὸν Ἰωάννην, μέγαν ἔτι δομέστικον ὄντα, συνάμα πλείσταις δυνάμεσι πέμπει, ὅς, τοῖς δυτικοῖς ἐπιστάς, φοβερὸν ἔδοξε πνέειν ἐκείνοις, ἅμα μὲν τῷ θερμῷ τῆς νεότητος, ἅμα δὲ καὶ τῷ περὶ ἐκεῖνον στρατεύματι κουφιζόμενος.

2. Καὶ ἀπτέρῳ τάχει αἱρεῖ μὲν τὸ περὶ τὰ Κάνινα φρούριον, αἱρεῖ δὲ καὶ τὸ περὶ τὰ Βελλάγραδα καὶ Πόλογον καὶ Κολώνειαν, χειροῦται δὲ καὶ Καστορίαν καὶ Πελαγονίαν καὶ Δεύρας, Τζέρνικόν τε καὶ Διάβολιν καὶ τὴν Πρίλαπον, Βοδεεινά τε καὶ Βόστρον, ἔλλιμνον νῆσον, Πέτραν, Πρέσπαν τε καὶ Στερίδολα καὶ Ἀχρίδαν καὶ τὰ Ἰλλυριῶν ὀχυρώματα, καὶ ἕως Δυρραχίου φθάνει τὸ δόρυ κινῶν· προσβάλλει δὲ καὶ Πάτρᾳ καὶ Τρίκκῃ. Καὶ τὰ κύκλῳ κατὰ συνθήκας κρατήσας, καὶ ἀμαχεὶ τὰ πλεῖστα, εἰς φόβον μέγαν καθίστησι τὸν δεσπότην καὶ ἐν στενῷ κομιδῇ.

3. Τότε καὶ ἐγγίονος ἀξιῶν τύχης αὐτὸν πρὸς αὐτὸν καὶ ὁ κρατῶν, πέμψας τὰ σύμβολα, σεβαστοκράτορα καθιστᾷ.

ιβʹ. Ὅπως Μιχαὴλ ὁ δεσπότης στενοχωρηθεὶς πέμπει τὴν σύζυγον καὶ τὸν υἱὸν πρὸς βασιλέα.

1. Ὁ δὲ Μιχαήλ, μεθό, συγχρησαμένου ταῖς ἀπὸ τοῦ γαμβροῦ Μαφρὲ συμμαχίαις, τὰ κατὰ τὸν καίσαρα συνέβη περὶ ὧν μοι καὶ προανετάθη, νοῦν λαβών, ἁλούσης τῆς πόλεως, πέμπει πρὸς βασιλέα τήν τε σύζυγον Θεοδώραν καὶ Ἰωάννην τὸν παῖδα, ἐκείνην μὲν τὰς εἰρηνικὰς πρεσβεύσουσαν, τὸν δ´ υἱὸν ἐσόμενον ὅμηρον, πλὴν ἐς διηνεκές, ἐφ´ ὅσον ζῴη, ἀξόμενον καὶ τὴν συνοικήσουσαν προσηκόντως, ἣν δὴ καὶ δώσει ὁ βασιλεύς.

2. Τότε γοῦν ἐκεῖνος, διὰ τάχους καταστρεψάμενος τἀκεῖ, ἀρεϊκῶς ἠγωνισμένος, μᾶλλον δὲ καὶ καταστήσας, φρουροὺς ἐμβαλὼν καὶ φυλακὰς ἐπιστήσας, ἐπανέζευξε μετὰ λαμπρῶν καὶ περιφανῶν τῶν τροπαίων, καὶ λείαν οὐκ ὀλίγην περιβαλλόμενος. Τιμᾷ τε τοῖς ἀξίοις ἐκεῖνον ὁ βασιλεύς, σὺν ἐκείνῳ δὲ καὶ πολλοὺς ἄλλους μεγίσταις δωρούμενος ταῖς ἀξίαις.

ιγʹ. Ὅπως τοὺς μεγιστᾶνας ἀξιώμασιν ἐτίμα ὁ κρατῶν.

Τὸν μὲν οὖν Ἰωάννην δεσπότην ἐγκαθιστᾷ—αἱ δέ γε πράξεις ἐκείνου καὶ μέγαν ἐφήμιζον—, θάτερον δὲ τῶν ἀδελφῶν Κωνσταντῖνον σεβαστοκράτορα μετὰ καίσαρα· ἅμα γὰρ τὸν Ἰωάννην σεβαστοκράτορα καὶ αὐτὸν καίσαρα ἀπεδείκνυ. Τὸν δέ γε πενθερὸν τοῦ δεσπότου, τὸν Τορνίκιον Κωνσταντῖνον, ἐκ μεγάλου πριμμικηρίου σεβαστοκράτορα καὶ αὐτὸν καθίστησι, πλὴν οὐ κατὰ τὸν πρῶτον καὶ ἀδελφόν· ἐκεῖνον γὰρ καὶ βασιλικοῖς ἀετοῖς κατὰ τὸ σύνηθες ἐμεγάλυνε, τοῦτον δὲ δίχα τῶν συμβόλων ἐκείνων ἐν μόνοις τοῖς κυανοῖς σεβαστοκράτορα ἔγραφεν. Ἐξεδίδου δὲ καὶ τὴν αὐτοῦ θυγατέρα τὴν μετὰ τὴν προτέραν, ἣν ὁ δεσπότης εἶχε, τῷ τοῦ δεσπότου υἱῷ ἐκ δύσεως Ἰωάννῃ, ὃν καὶ ὡς ὅμηρον πεμφθῆναι τῷ βασιλεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ὁ λόγος προέγραφεν. Ἀλέξιον δὲ τὸν γέροντα Στρατηγόπουλον προὐβάλλετο καίσαρα, τὸν δὲ γέροντα Λάσκαριν τὸν τοῦ Τζαμαντούρου ἀδελφόν—αὐτὸς γὰρ ὑπέδυ τὸν μοναχόν—μέγαν δοῦκα ἐφήμιζε. Ἰωάννην τε τὸν Ῥαούλ, υἱὸν τοῦ πρωτοβεστιαρίου Ῥαούλ, καὶ τὸν τοῦ πηρωθέντος Φιλῆ υἱὸν Ἀλέξιον, τὸν μέν, τῇ τοῦ πρωτοβεστιαρίου Μουζάλωνος, πρὸ μικροῦ χηρωθείσῃ τρόπον ὃς εἴρηται, Θεοδώρᾳ, ἀδελφιδῇ αὐτοῦ γε οὔσῃ, Εὐλογίας ἐκ Καντακουζηνοῦ θυγατρὶ τῆς αὐτοῦ αὐταδέλφης, εἰς γάμον συναρμόσας, πρωτοβεστιάριον ἀποκαθίστησι, τὸν δέ, εἰς ἓν λέχος τῇ αὐταδέλφῃ ταύτης Μαρίᾳ συναγαγών, μέγαν δομέστικον ἀποδείκνυσι. Τὴν δὲ ἐκ θατέρας τῶν αὐταδέλφων αὐτοῦ Μάρθας γεννηθεῖσαν Θεοδώραν, ἣν καὶ ὁ Καβαλλάριος Βασίλειος εἶχε, διαζεύξας ἐκεῖνον αὐτῆς, τῆς αὐταδέλφης δεηθείσης διὰ τὰ συμβάντα οἱ παρὰ τὴν αὐτοῦ αἰτίαν, τῷ Βαλανιδιώτῃ ἐκδίδωσιν, ὃν καὶ μέγαν στρατοπεδάρχην τιμᾷ· τοὺς δὲ ταύτης αὐταδέλφους, Μάρθας τῆς αὐταδέλφης υἱούς, νέους ὄντας, ὑπερηγάπα καὶ ἐντὸς τῶν βασιλείων εἶχεν ἐκτρεφομένους—Μιχαὴλ δ´ ἦσαν καὶ Ἀνδρόνικος καί γε Ἰωάννης αὐτοῖς τὰ ὀνόματα—, ὡς καὶ πολλῷ ὕστερον καὶ τὸν ἐκ δύσεως Παλαιολόγον Ἀνδρόνικον, ὃν καὶ ἐξάδελφον ἔγραφε, συναναβάντα τῷ δεσπότῃ συνάμα καὶ ἄλλοις πολλοῖς δυτικοῖς ἄρχουσι, συνοικίσας τῇ τοῦ Ῥαοὺλ θυγατρί, κεχηρωμένῃ οὔσῃ καὶ ταύτῃ τοῦ Ἀνδρονίκου Μουζάλωνος, ὃν καὶ μέγαν δομέστικον ἀνεγράφομεν, πρωτοστράτορα ἀποδείκνυσι. Τότε δ´ ἐπὶ τῷ ἀξιώματι τούτῳ καὶ τὸν Φιλανθρωπηνὸν Ἀλέξιον ἐγκαθίστα. Τὸν δὲ τῆς πενθερᾶς αὐτοῦ αὐτάδελφον Ἄγγελον μέγαν ποιεῖ πριμμικήριον, πρωτοσεβαστὸν δὲ τὸν Νοστόγγον Μιχαὴλ καὶ μυστικὸν τὸν Παλαιολόγον Μιχαήλ, οὓς καὶ αὐτανεψίους ἐλέγομεν εἶναι κατὰ γένος τῷ βασιλεῖ. Ἄλλους τε πολλοὺς τῶν ἀρχόντων τοῖς ὀφφικίοις προσανεβίβαζεν, ὡς καὶ τὸν λογοθέτην τῶν ἀγελῶν Ἁγιοθεοδωρίτην λογοθέτην τῶν οἰκειακῶν ἐπαναβιβάζων ἐκάλει καὶ Μιχαὴλ τὸν Κακόν, πρωτασηκρῆτις ἀναδείξας, εὐγενεῖ συνήρμοττε κόρῃ ἐκ τοῦ τῶν Φιλανθρωπηνῶν γένους, καὶ ἁπλῶς πολὺς ἦν τοὺς ἄρχοντας δεξιούμενος.

ιδʹ. Ὅπως διὰ σπουδῆς εἶχεν ὁ βασιλεὺς τὸ τὴν πόλιν ἑλεῖν καὶ ὅπως Σηλυβρίαν εἷλεν.

1. Ἦν οὖν αὐτῷ διὰ σπουδῆς μεγίστης καὶ τὴν πόλιν ἑλεῖν, καὶ προσηνάγκαζε, τρόπους ἐφευρίσκων μάχης πρὸς Ἰταλούς, καὶ τὰ κύκλῳ ταύτης προκαταλαβεῖν ἠπείγετο. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἔτι παρ´ Ἰταλῶν ἡ Σηλυβρία κατείχετο, πέμψας αἱρεῖ κατὰ κράτος καὶ τῶν Ῥωμαίων ποιεῖται τὴν πόλιν ἀκονιτί. Ἔτι τε προσεχώρουν ἐγγύτερον οἱ ἡμέτεροι καὶ τὰ ἔξω τῆς πόλεως ἐν χερσὶν εἶχον πλὴν Ἀφαμείας, ἰσχυροῦ φρουρίου κατεχομένου τοῖς Ἰταλοῖς.

2. Ἦσαν δέ τινες κατοικοῦντες ἀπὸ Χρυσείας τε καὶ ἐπέκεινα, ἀνέτους τὰς γνώμας ἔχοντες, εἴτε πρὸς Ῥωμαίους εἴτε πρὸς Ἰταλοὺς ἐθέλοιεν ἀποκλίνειν, τῶν μὲν Ῥωμαίων προσκειμένων αὐτοῖς οὖσι Ῥωμαίοις, τῶν δ´ Ἰταλῶν φυλακὴν ἐκ τούτων πιστευόντων ἔχειν διὰ τὸ πρὸς αὐτοὺς σύνηθες· οὐ γὰρ ἦν ἑτέροις πιστεύειν. Τὸ δὲ καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐκδιῶξαι, μὴ καὶ κίνδυνος ἐκ τῆς ἐρημίας προσέσται. Ἦσαν γοῦν μεταξὺ Ῥωμαίων καὶ Ἰταλῶν καὶ διὰ τοῦτο ἐκέκληντο καὶ θεληματάριοι, τὴν ἔξω τῆς πόλεως γῆν καρπιζόμενοι καὶ διαζῶντες ἐκεῖθεν καὶ παρ´ ἀμφοτέρων εἰς ἄνεσιν μένοντες, χρῃζόντων ἑκατέρων τῆς ἐκείνων ἀγάπης, ὡς ἄν γε μὴ βλάπτοιντο· δῆλοι γὰρ ἦσαν διὰ μίσους τοὺς οὐκ οἰκείους ἕξοντες. Ἦν γὰρ καὶ τοὺς Ἰταλοὺς ἐκ τοῦ ἀναχωρεῖν ἐκεῖθεν ἐκείνους βλάπτεσθαι, ἐρημωθέντος τοῦ τόπου, καὶ τοὺς Ῥωμαίους, εἰ ἐγχειροῖεν ἐπί τι, μὴ ὅπως γε συνεργεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ κατὰ κράτος εἴργεσθαι παρ´ αὐτῶν διὰ τὸ πρὸς ἐκείνους μῖσος καθαρῶς προσκειμένων τοῖς Ἰταλοῖς. Μετὰ γοῦν τὴν τῆς Σηλυβρίας ἅλωσιν οὐδὲν ἦν μέσον αὐτῶν τε καὶ τῶν ἡμετέρων, ἀλλ´ εἴ που συντύχοιεν ἀλλήλοις, φιλικῶς εἶχον αὐτοί τε πρὸς ἐκείνους κἀκεῖνοι πρὸς τούτους, καὶ τρόπον μάχης οὐδέτεροι θατέρους ἐσκύλευον. Ἐδόκει γοῦν τῷ βασιλεῖ δι´ Ἑλλησπόντου περαιωθέντα τὴν Σηλυβρίαν ἄρτι ἁλοῦσαν καταλαβεῖν καὶ τὰ περὶ τοῦ πῶς ἂν ἡ πόλις Ῥωμαίοις ἁλῴη, ἐκεῖ καθήμενον, πραγματεύεσθαι. Ἀλλὰ τὸ περὶ τὴν ἐκκλησίαν συμβὰν οὐκ εἴα τοῦτον διαπερᾶν.

ιεʹ. Ὅπως ὁ πατριάρχης Ἀρσένιος τοῦ πατριαρχείου ὑπεξίσταται.

1. Ὁ γὰρ πατριάρχης Ἀρσένιος, εἴτ´ ἐπιλογισάμενος τὸ ἐπὶ τῷ βασιλεῖ πραχθέν, ὡς ἐξηπάτηται μὲν αὐτός, ὁ δὲ τῆς βασιλείας ὄρπηξ ἀγέραστος μένει περιφρονούμενος, τῶν πραγμάτων ὅλων ὑπὸ τῷ Παλαιολόγῳ διοικουμένων, εἴτε καὶ ἄλλου νύξαντος, ὡς ἐπινυστάξειε, μέγιστα πράξας καὶ ἄληστα, εἴτε τι καὶ ἄλλο τι τὸ λυποῦν ἦν—οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνος δῆλον ἦν ποιῶν ἐφ´ ᾧ ἐξεχώρει, αἰτίας δ´ ἐπλάττετο, ὡς καταφρονοῖτο καὶ ὡς οὐδὲν παρὰ βασιλεῖ ἀνύτοι, λέγων ὑπὲρ τῶν τῇ ἐκκλησίᾳ καθηκόντων—, ἅμ´ εἰπὼν πρὸς τὸν κλῆρον καὶ ἅμ´ ὁρμήσας, τὴν πύλην τῆς πόλεως Νικαίας καταλαμβάνει πεζῇ καί, ὡς εἶχε τὸν περὶ αὐτὸν ὄχλον ἀποτιναξάμενος, ἀμεταστρεπτὶ ἵεται, ὀλίγους ἔχων τοὺς συνεπομένους. Καί τινι πρὸς τῷ τείχει, τῇ τοῦ Ἀγαλμάτου, προσκαθίσας μονῇ, νυκτὶ τὴν πορείαν πιστεύει καὶ φέρων ἑαυτὸν τῇ τοῦ Πασχασίου μονῇ δίδωσι, μονῇ πρὸς ἡσυχίαν εὐθέτῳ, ἔνθεν μὲν ἐχούσῃ τὴν θάλασσαν, ἔνθεν δ´ ὑπερανῳκισμένῃ τοῦ ποταμοῦ Δράκοντος, καὶ ἐφ´ ἡσυχίας ἐκεῖσε καθῆστο. Καὶ ὁ μέν, οὕτως τῷ τόπῳ ἐνησυχάζων, οὐδενὸς τῶν καθηκόντων τῇ πατριαρχίᾳ ἥπτετο, πάντ´ ἐάσας, ἑαυτῷ δὲ μόνῳ προσλαλῶν καὶ Θεῷ.

2. Οἱ δὲ τοῦ κλήρου καὶ ὅσοι τῶν ἀρχιερέων τῇ Νικαίᾳ ἐπεδήμουν δεινὸν τὸ συμβὰν ἡγοῦντο καὶ προσεπέστελλον ἱκετεύοντες, μή που καὶ βασιλεὺς ἀκούσας ἐν δεινῷ τὸ πραχθὲν ποιήσοι· καὶ ἄλλως δίκαιον εἶναι, εἴ τίς που καὶ λυποίη, αὐτοῦ που τοῦ πατριαρχείου καθῆσθαι καί γε ἐλέγχειν τὸν κατ´ ἐπήρειαν ἐνοχλοῦντα, προσαναφέροντα καὶ τῷ βασιλεῖ· εἰ δ´ αὐτὸς καὶ μόνος εἴη ὁ ἐνοχλῶν, αὐτὸν νουθετεῖν, ἐλέγχειν, παρακαλεῖν, συλλαμβανόντων καὶ τῶν ἀρχιερέων καθ´ ὅσον ἰσχύοιεν· τὸ δ´ ἀναχωρεῖν μὴ προφανῶς τὰς αἰτίας λέγοντι, μὴ καὶ μάταιον νομισθῇ τὸ ἐγχείρημα. Ἦν δὲ ἄρα καὶ ἀμφοτέροις ἀνήνυτα τὰ πραττόμενα, τοῖς τ´ ἐπιστέλλουσι καὶ τῷ ἡσυχάζοντι, δοκήσει τῶν μὲν τοῦ μὴ ἔχειν ἀποσπᾶν ἐκεῖθεν ἐκεῖνον, κἂν ὅ τι λέγοιεν, τοῦ δὲ τοῦ μὴ ἐπὶ ῥητοῖς ἱστᾶν τὰ τῆς ἀναχωρήσεως αἴτια, ἐφ´ ᾧ πολλάκις καὶ θεραπεία γένοιτο.

3. Τριβομένου δὲ τοῦ καιροῦ, φθάνει καὶ ἐς βασιλέα τὸ δρᾶμα καὶ βαρὺ αὐτίκα δοκεῖ ἀκουσθέν· καὶ ὃς τοῖς ἀμφ´ αὑτὸν ἀρχιερεῦσι τὸ πραχθὲν τῷ πατριάρχῃ κοινοῦται καὶ τὸ ποιητέον ζητεῖ. Τοῖς μὲν οὖν προτροπὴ ἦν ἐπὶ τὸ διὰ πλείστου τιθέναι τὴν ἀναχώρησιν τό τε τοῦ πράγματος ἄηθες καὶ ἡ τῆς εἰρήνης συνήθεια καὶ τὸ μὴ ἐξ ἑτοίμου δόξαι ἀποπροσποιεῖσθαι τὸν πρῶτον καὶ ζητεῖν ἕτερον, πρὸ δὲ τούτων ἁπάντων ἡ τοῦ βασιλέως παράκλησις Μιχαήλ, λιπαρῶς δεδιότος μὴ ἐφ´ αὑτῷ τὰ τῆς ἀναχωρήσεως γένοιτο αἴτια· τὸ γὰρ συνειδὸς ἀρρεπὲς κριτήριον ἦν, καὶ τὸ λυποῦν οὐκ ἠγνόει, κἂν ἐκεῖνος οὐκ ἔλεγε φανερῶς, λύπην μόνην κωφὴν καὶ καταφρόνησιν προβαλλόμενος. Ἐκεῖσε γοῦν τῶν ὁπουδήποτε συναχθέντων ἱεραρχῶν, ζήτησις ἦν περὶ τούτων καὶ σκέψις. Καὶ τέλος πέμπουσι τοὺς περὶ τὸν Νικομηδείας Ἰωάννην—ἔτυχε γὰρ τότε καὶ πατριάρχης τῇ μονῇ τοῦ Ἁγίου Διομήδους προσμένων—, ἀγγελοῦντας μὲν πρὸς αὐτὸν καὶ τὰ ἀπὸ τῆς συνόδου, μετακαλουμένης αὐτὸν καὶ βαρεῖαν δοκούσης ἡγεῖσθαι τὴν ἀναχώρησιν, ἑτοίμου τ´ οὔσης πρὸς τὸ μαθεῖν εἰπόντος τὰ αἴτια, πλὴν δὲ καὶ ὀνειδιοῦντας ὡς οὐ δεόντως διαπράξοιτο, ἀλλά, συναρπασθεὶς ἴσως ἐξ ὀδύνης, τὸ μὴ κατὰ τὸ εἰκὸς ποιήσειεν, ἣν ἔδει συναχθεῖσι δηλοῦν καὶ διορθοῦν ἀξιοῦν, πατριάρχην ὄντα καὶ τοὺς τῶν πατέρων κανόνας διὰ πλείστου τιθέμενον· ποῦ γὰρ τὸ ἐλέγχειν, ποῦ τὸ παρακαλεῖν, ποῦ τὸ ἐπιτιμᾶν, εἰ καὶ τούτου δεήσειε; Τέως δὲ καὶ ὡς θέλοιεν πάλιν μαθεῖν τὰς αἰτίας, ὡς καὶ θεραπεύειν, εἰ δύναιντο, ἕτοιμοι. Καὶ ταῦτα μὲν ἦσαν τὰ πρὸς ἐκεῖνον· προστέτακτο δὲ τοῖς ἀπαγγελοῦσιν ὡς, εἰ μὲν πραΰνοιτο, καὶ ἐπανήξειν ὑπόσχοιτο· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ αὐτοὺς ἀναγκάζειν δυοῖν θάτερον ἐκτελεῖν, ἢ ἐπανελθεῖν πάλιν καὶ τὰ τῆς ἐκκλησίας ἀναλαβεῖν, ἢ μήν, εἰ μὴ βούλοιτο, διδόναι λίβελλον παραιτήσεως· μηδὲ γὰρ καλὸν εἶναι τὴν ἐκκλησίαν ἀποίμαντον. Ταύτας οἱ ἀμφὶ τὸν Νικομηδείας δεξάμενοι τὰς ἐπιστολὰς ἐπὶ Νικαίας ἐχώρουν, σπουδῇ τὰ προστεταγμένα ἐπιτελέσοντες. Ὡς δ´ ἐξελθόντες ἐπέστησαν τῇ ἐν ᾗ κατῴκει μονῇ, προσελθόντες τῷ πατριάρχῃ καθὼς εἶχον, τῆς ἀπὸ τῆς συνόδου κελεύσεως ἔλεγον.

4. Ὁ δέ, τὸν μὲν τῆς αἰτίας καιρὸν αὐτοῖς παρῳχηκέναι φήσας, πρέπειν δὲ σιγῇ τῶν πραγμάτων ἐξίστασθαι—μηδὲ γὰρ εἶναι θεραπεύειν τὰ ἀνιάτρευτα—, ὅλος ἦν πρὸς τῷ παραιτεῖσθαι. Οἱ δ´ ὡς πολλάκις προσβαλόντες ἐφ´ ᾧ τῆς ἐκείνου γνώμης κρατήσειαν, ἐν ἀμηχανίᾳ τοῦ πράττειν τι καὶ ἀνύειν ἐγένοντο, ὅπερ εἶχον δι´ ἀπορρήτων πράττειν, ἐπὶ τούτοις ἐξέφαινον· καὶ ἐξαιτούντων ἐκείνων παραίτησιν, εὐθὺς παρῃτεῖτο. Ὡς δ´ ἔδει συντάττεσθαι ταύτην καὶ συνετάττετο, τοῦ Ἡρακλείας ὑπαγορεύοντος, τὸ ἀνάξιος προστεθὲν τῆς ἱερωσύνης εἰς τὸ τῆς παραιτήσεως εὔλογον ἠγρίαινέ τε τὸν ἄνδρα, καὶ ταραχὴ ἦν. Καί· «Τί δ´ οὐκ ἀρκούμενοι, ἔλεγε, τῇ ἐκ λόγων ἢ μὴν καὶ πράξεως παραιτήσει, καὶ αἰτίαις οὐκ ἀγαθαῖς συμπλέκειν ἡμᾶς βούλεσθε; Ἑκόντες ἐξιστάμεθα τῶν πραγμάτων, οὐδὲν ἡμῖν μέλον, κἂν ὅ τι γένηται.»

5. Οὕτω τοίνυν ἀποκρουσθέντες ἐμβριθῶς ἀποπεμπομένου, διὰ ταχέων τὸ μεταξὺ διανύσαντες, πρὸς τὸν κρατοῦντα καὶ τὴν σύνοδον ἀπαντῶσι· καὶ ἀπαγγέλλουσι μὲν τὰ τῷ πατριάρχῃ λεχθέντα, τέλος δὲ καὶ τὰ τῆς παραιτήσεως παρενείροντες ἀμετάθετον τὴν ἐκείνου γνώμην διεβεβαίουν· ἀπολήψεσθαι δὲ καὶ τὴν πεῖραν ἀσφαλεστέραν, εἰ, τινῶν σταλέντων, τὴν βακτηρίαν καὶ τὸ λαμπαδοῦχον ἀναλαβεῖν αὐτὸς εὐθέως παράσχοι. Ὃ δὴ καὶ γέγονε, καὶ παρεχώρει λαμβάνειν, εἰ βούλοιντο.
Ὁ βασιλεὺς δ´ ἐπὶ τούτοις οὐκέτ´ ἀνεκτὸν ἡγούμενος ἀναμένειν, εἰς ἱκανὴν ἀπολογίαν τῷ πατριάρχῃ τῶν ἐπιγενησομένων καὶ τὴν παρ´ ἑαυτοῦ λιπαρὰν νομίσας ἀξίωσιν, ἄλλως τε δὲ καὶ τοῦ Ἐφέσου Νικηφόρου μὴ κατὰ κανόνας προβῆναι τὴν χειροτονίαν ἐκείνου διαβεβαιοῦντος—σπουδὴ γὰρ ἦν τοῦ κρατοῦντος τότε Θεοδώρου ἐφ´ ᾧ ταινιώσεσθαι καὶ τεταραγμένοις τοῖς κατὰ δύσιν ἐπεισπεσεῖν πράγμασι· παρ´ ἣν αἰτίαν παρ´ οὐδεμίαν μεταξὺ σχεδὸν ἡμέραν, ἀλλὰ συνεχῶς ἁπάσαις, τοὺς τῆς ἱερωσύνης βαθμοὺς ἐτελεῖτο πάντας καὶ οὕτως πρὸς τὴν πρώτην τῆς ἱεραρχίας τάξιν ἀνεβιβάζετο—, διὰ ταῦτα ὁ βασιλεὺς τοῖς ἀρχιερεῦσιν ὑφῆκε πράττειν ὅ τι καὶ βούλοιντο. Καὶ δὴ σκεπτομένων ἐκείνων ἐπὶ πολλαῖς ταῖς ἡμέραις, οὐδὲν πλέον ὑπῆρξε τῷ πατριάρχῃ παθεῖν ἀνυπομονησίας καὶ καταγνώσεως, ὡς ἐξὸν λέγειν καὶ ζητεῖν διόρθωσιν μικροψυχοῦντι καὶ τοῦ θρόνου ἑτέροις παραχωροῦντι.

6. Κἀκεῖνοι μὲν οὕτως· ἦν δὲ ἄρα, ὡς ἔδειξεν ὕστερον, τὸ ζητούμενον μὴ ὅτι γε δυσχερῆ θεραπείαν προσιέμενον, ἀλλὰ καὶ ὅλως ἀνίατον· διὸ καὶ δίκην τῆς ἀγνοίας ἄντικρυς ἑκουσίαν εἰς ἀπολογίαν τὴν πρὸς Θεὸν ἐπιτιθέναι ἠβούλετο ἑαυτῷ, μὴ κατ´ ἐλπίδας προχωρησάντων αὐτῷ τῶν πραγμάτων.

 

86 Chapitre XI.

1. Jean frère de Paléologue va en Occident. 2. Ses conquêtes. 3. Sa dignité.

1. Comme les affaires d'Occident l'inquiétaient, il y envoya Jean son frère grand Domestique, avec des troupes considérables.

2. Il n'y fut pas sitôt arrivé qu'il s'y rendit formidable, et qu'il y prit d'abord les forts de Canine, de Bellegrade, de Pologue, de Cologne, de Castorie, de Pelagonie, de Duras, de Sernique, de Diavoli, et de Prilape. Il s'avança à main armée jusques à Vodene à l'Ile de Bostre qui est dans un lac, à Petre, à Prespe, à Steridole, à Acride, à Duras, et à d'autres places d'Illyrie. Il attaqua aussi Patre et Tricé, et ayant pris par composition presque toutes les villes et toutes les forteresses, il réduisît le Despote à l'extrémité.

3. En récompense de ces glorieux exploits Paléologue l'honora de la charge de Sebastocrator, et lui en envoya les ornements.

87 Chapitre XII.

1. Michel Despote envoie sa femme et ses enfants à l'Empereur. 2. Jean revient trouver son frère,

1. Après que les troupes que Michel avait reçues de Manifroi son gendre eurent eu le mauvais succès que nous avons vu, et que d'ailleurs la ville de Constantinople eut été reprise par l'Empereur, il lui envoya sa femme Théodore pour traiter d'accommodement, et son fils Jean pour demeurer prés de lui en otage, et pour épouser celle qu'il lui plairait de lui donner en mariage.

2. Jean frère de l'Empereur ayant couru l'Occident avec une extrême diligence, et ayant laissé partout des marques de sa valeur, il établit des garnisons, et éleva des trophées dans les places qu'il avait réduites, et revint chargé de dépouilles.

Chapitre XIII.

L'Empereur donne plusieurs charges.

Ses glorieux exploits lui ayant acquis le surnom de grand, l'Empereur le fit Despote. Il fit Constantin son autre frère Sebastocrator, et 88 ensuite César, au lieu qu'il avait fait Jean Sebastocrator, et César en même temps. Il fit Constantin Tornice beau-père du Despote Sebastocrator, au lieu qu'il n'était que Primecier. Mais.il mit cette différence entre lui et son frère, qu'il donna à celui-ci les aigles Impériales, et qu'il n'accorda à l'autre que la couleur à d'azur. Il donna en mariage la seconde fille de Tornice, sœur de la femme de son frère le Despote, à Jean fils de Michel Despote d'Occident qu'il avait en otage. Il accorda la dignité de César au vieil Alexis Strategopule, et celle de grand Duc au vieux Lascaris, frère de Sancanture, qui s'était fait Moine. Il honora de la charge de Protovestiaire Jean Raoul fils de Raoul, et lui donna en mariage la veuve de Muzalon Protovestiaire., dont nous avons décrit la mort si triste et si tragique. Elle se nommait Théodore, et était nièce de l'Empereur Paléologue et fille d'Eulogie sa sœur. Il donna aussi en mariage Marie fille de la même Eulogie, à Alexis fils de Philés, qui avait eu les yeux crevez, et le fit grand Domestique. Il donna encore la charge de grand Stratopedarque à Balanidiote, et en même temps il lui donna en mariage sa nièce Théodore fille de Marthe sa sœur. Elle avait été mariée auparavant à Basile Caballaire, et depuis séparée d'avec lui a cause de ce qui était arrivé à Marthe sa mère. Il prit un soin particulier de ses neveux Michel, Andronique et Jean, tous trois fils de sa même sœur, et il les fit élever auprès de 89 lui dune manière convenable à leur naissance. Il donna la charge de Protostrator à un autre Andronique Paléologue, qui était venu d'Occident se rendre à lui avec plusieurs personnes de qualité du même pays ; et il lui donna en mariage la veuve d'Andronique Muzalon grand Domestique; et en même temps il lui donna pour Collègue Alexis Philantropene. Il fit l'Ange frère de sa belle mère grand Primecier, Michel Nostonge Protosebaste, et Michel Paléologue Mystique, en considération de ce qu'ils avaient l'honneur de lui être unis de parenté. Il éleva de la même sorte aux charges plusieurs autres personnes, comme Agiotheodorite qu'il fit Logothète des Domestiques, au lieu qu'il ne l'était auparavant que de l'armée. Il donna la charge de premier Secrétaire à Michel surnommé le méchant, comme nous l'avons déjà dit, et il lui donna en mariage une fille de la famille des Philantropenes ; enfin il fit tout son possible pour gagner par sa libéralité l'affection de tous les grands.

Chapitre XIV.

1. L'Empereur reprend de petites places. 2. Peuples neutres entre les Romains et les Français.

1.  Comme il souhaitait avec passion de reprendre Constantinople, il chercha un 90 prétexte de faire la guerre aux Français, et de se rendre maître des petites places d'alentour. Il envoya pour cet effet des troupes à Selivrée, et la réduisit sans peine. Ses gens s'étant avancés davantage prirent tous les dehors de la ville, à la réserve du sort d'Apamée qui demeura en la possession des Français.

2. Les habitans de ce pays-là y étaient venus de Chrysée, et des lieux plus éloignés, et ils conservaient leur liberté sans se déclarer, ni pour les Français, ni pour les Romains. Ces derniers avaient inclination pour eux à cause de la patrie, et les autres leur confiaient la garde des places, faute d'autres à qui ils la pussent confier ; et ils leur permettaient de cultiver le pays, parce que s'ils les en avaient chassés, ils ne l'auraient pu cultiver eux-mêmes. On les appelait volontaires, parce qu'ils étaient neutres entre les Français et les Romains, et qu'ils vivaient en paix avec les uns et les autres. Il leur aurait été aisé de nuire à ceux contre qui ils auraient voulu se déclarer. Ils auraient incommodé les Français en se retirant, et en laissant le pays désert, et les Romains en fondant sur eux à main armée. Ils semblaient un peu plus disposés à prendre ce dernier parti, à cause de l'habitude qu'ils avaient contractée avec les Français. Etant néanmoins devenus proches voisins des Romains depuis la prise de Selivrée, ils vécurent avec eux en sort bonne intelligence. L'Empereur avait alors dessein de traverser l'Hel- 91 lespont et de se rendre à Selivrée pour chercher le moyen d'entrer dans Constantinople, mais les affaires qui survinrent dans l'Eglise l'en empêchèrent.

Chapitre XV.

1. Le Patriarche abandonne son Eglise. 2. Les Évêques le supplient de revenir. 3. Ils lui envoient Nicolas Évêque d*Héraclée. 4. Sa réponse. 5. Expédient propose par Nicétas. 6. Election d'un autre Patriarche.

1. Le Patriarche Arsène faisant réflexion sur la manière dont il avait été trompé dans le couronnement de Paléologue, étant rempli d'indignation, de ce qu'au préjudice de l'héritier légitime il retenait seul toute l'autorité, étant aussi peut-être pressé par les remords de sa conscience, car au lieu de déclarer ingénument ses sentiments, il apportait des prétextes qui paraissaient visiblement faux, en disant qu'étant méprisé par l'Empereur, il ne pouvait rendre auprès de lui aucun service à l'Eglise; Enfin par quelque motifs que ce fût il découvrit à son Clergé la résolution qu'il avait prise d'abandonner son Siège, et à l'heure-même il partit de Nicée suivi de peu de personnes. S'étant arrêté un peu de temps au Monastère d'Agalmate, qui est hors des mu- 92 railles, il marcha toute la nuit seul et à pied, et arriva au Monastère de Pascase, qui étant assis entre la mer, et le fleuve Draco est fort éloigné du bruit, et du tumulte du monde. Là il ne songea qua jouir d'un profond repos, et qu'à s'entretenir avec Dieu, et avec soi-même, sans prendre aucun soin des affaires de son Eglise.

2. Les Ecclésiastiques et les Évêques qui se trouvèrent alors à Nicée, ne pouvant approuver cette retraite, le supplièrent de revenir à son Eglise, de peur que l'Empereur ne trouvât mauvais qu'il l'eût quittée de la sorte. Et ils lui représentèrent que s'il s'était passé quelque chose qui lui eût déplu, il avait dû demeurer sur son trône pour le réformer, et que s'il n'avoir pu le réformer seul, il avait dû recourir à l'autorité de l'Empereur. Que si l'Empereur était tombé lui-même dans quelque faute il avait été obligé de l'en avertir, et de l'en reprendre. Que les autres Évêques l'auraient secondé dans un dessein si louable, mais qu'ils ne pouvaient le louer d'avoir quitté son Église sans en vouloir même dire de raison. Il n'eut point d'oreilles pour écouter ces remontrances, et il parût toujours résolu de demeurer dans sa solitude, sans déclarer le motifs pour lequel il s'y était retiré, de peur que l'on n'y apportât du remède.

3. Dès que l'Empereur en fut la nouvelle il en ressentit beaucoup de douleur, et il consulta les Evêques pour savoir ce qu'il fallait faire en cette 93 occasion. La première chose qu'ils firent fut de témoigner de l'étonnement de ce que le Patriarche avait abandonné son Siège en un temps où l'Eglise jouissait d'une paix profonde, et de déclarer qu'ils trouvaient de la difficulté à en mettre un autre en sa place. Rien ne leur donnait tant de peine que l'inquiétude dont ils voyaient que Paléologue était agité. Car comme sa conscience lui reprochait qu'il était cause de la retraite du Patriarche, il appréhendait d'en être accusé, bien que le Patriarche ne l'en accusât pas lui-même, et bien qu'il se contentât de témoigner du ressentiment de la manière méprisante dont il avait été traité. Les Évêques s'étant assemblés examinèrent l'affaire, et envoyèrent Nicétas Évêque d'Héraclée au Monastère de saint Diomède où était le Patriarche, pour lui témoigner le déplaisir qu'ils avaient de sa retraite, et le désir d'en apprendre les motifs. Ils le chargèrent même de lui reprocher qu'il n'en avait pas bien usé, et que la violence de sa douleur lui avait fait oublier son devoir; de lui représenter qu'au lieu de se retirer il avait dû leur proposer le sujet de son mécontentement, et que comme il avait du zèle pour l'observation des saints Canons, ils y auraient cherché tous ensemble un remède convenable. Qu'il avait été obligé de reprendre, de prier, de crier lorsqu'il était nécessaire. Qu'ils étaient prêts d'entendre ses raisons, et de chercher les expédients les plus propres pour 94 remédier aux maux dont il se plaignait. De plus ils chargèrent Nicétas de lui dire qu'il fallait ou qu'il reprît la conduite de son Eglise, ou qu'il y renonçât par écrit, parce qu'elle ne pouvait demeurer plus longtemps sans Pasteur. Nicétas marcha en diligence vers Nicée, et de là il se rendit au Monastère où était le Patriarche, et lui déclara les intentions de l'assemblée.

4. Il répondit que le temps était passé, qu'il ne fallaitt plus chercher de remède à des maux incurables ; et qu'il ne changerait point de résolution. Après avoir fait inutilement tous leurs efforts pour découvrir ses sentiments, ils lui exposèrent l'ordre qu'ils avaient reçu de lui demander sa démission par écrit. Il consentit de la donner à l'heure-même. Mais Nicétas lui ayant proposé d'y insérer qu'il était indigne du gouvernement de son Eglise, il s'emporta et lui dit en colère, contentez-vous que je renonce à mon Siège par mes actions, et par mes paroles, sans que j'en rende des raisons contraires à la vérité. Je l'abandonne volontairement, et je ne me soucie point de ce qui en pourra arriver.

5. Nicétas ayant été renvoyé de la sorte, revint rapporter en diligence à l'Empereur, et aux Évêques la réponse du Patriarche, et il ajouta qu'il y avait encore un moyen de découvrir son sentiment, qui était de lui demander sa crosse, et son chandelier. Ce qui ayant été fait, il dit qu'on les prît si l'on voulait. Nicéphore Évêque d'E- 95 phese, ayant dit que le Patriarche avoir été ordonné contre les Canons, et que parce que l'Empereur Théodore se hâtait de se faire sacrer pendant les troubles d'Occident, il avait reçu tous les ordres sans garder aucun interstice, l'Empereur crut avoir satisfait à tout ce que l'on pouvoir attendre de lui, et permit aux Prélats d'ordonner ce qu'ils jugeraient à propos. Après un long examen ils ne trouvèrent le Patriarche coupable d'aucune autre faute que de s'être abandonné à l'impatience, et d'avoir quitté son Église, au lieu de chercher le remède au désordre qu'il y voyait. On reconnut néanmoins depuis qu'il était pénétré d'un cuisant regret d'avoir couronné Paléologue, et qu'il en voulait faire une sérieuse pénitence.

6. Les Prélats, ou les principaux par l'avis desquels les autres avaient accoutumé de se conduire, ayant longtemps considéré qui serait le plus propre à gouverner l'Eglise, convinrent enfin de l'Évêque d'Ephese.

ιϛʹ. Ὅπως ὁ Ἐφέσου Νικηφόρος πατριάρχης ἀποκατέστη.

1. Ἐκεῖνοι δὲ τότε περὶ τοῦ τίς ἂν τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τὸ ἐχέγγυον παραλήψαιτο τὰ πολλὰ ζητήσαντες, καὶ μᾶλλον οἱ δοκοῦντες, ὧν καὶ τὸ λοιπὸν τῶν ἀρχιερέων πλῆθος ἐξήρτηντο, τέλος μιᾶς ἐπὶ τῷ Ἐφέσου γνώμης γίνονται, ἀνδρὸς εὐλαβοῦς καὶ κατ´ ἀρετὴν ἐπιδόξου καὶ λόγῳ μετρίως κοσμουμένου, γηρῶντος ἤδη, ᾧ δὴ καὶ ζῆλος ἦν ἱκανὸς ὡς ὑπὲρ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν αὐτῆς νόμων καταφρονουμένων ἐκκαίεσθαι. Συμβὰν δὲ καί τι, ὃ δὴ καὶ τὸν ὅλον τῆς ἱεραρχίας χρόνον ἐκεῖνον ἐπέκνιζεν—ἐψήφιστο γὰρ εἰς πατριαρχεῖον παρὰ τῆς συνόδου ἐπὶ Ἰωάννου τοῦ Δούκα πρὸ τοῦ πατριάρχου Μανουήλ, καὶ ὁ βασιλεύων τὰς ψήφους συνέχει, τὸν ζῆλον δεδιττόμενος τοῦ ἀνδρός, φήσας· «Ὃν οὐ δύναταί τις ὑποστῆναι ἀρχιδιάκονον ὄντα, πῶς ἂν πατριαρχοῦντα ὑπομείνειε;» Διὸ δὴ καὶ τῆς Ἐφέσου προχειρισθείς, ὅμως ἠδικῆσθαι παρὰ βασιλέως εἰς τὴν ἰδίαν τιμὴν διετείνετο—,

2. τοῦτο δὴ μεσολαβῆσαν ἐποίει τότε τὸν ἄνδρα πειθήνιον προσκαλούμενον, καὶ τὴν ἐκλογὴν ἀσμένως ἐδέχετο· εἶναι γὰρ ἔκτοτε τεταγμένον εἰς τοῦτο παρὰ τῆς χάριτος, εἰ καί, κωλυθέντος παρὰ τὴν ῥηθεῖσαν αἰτίαν, ἱκανήν γε οὖσαν καὶ ταύτην μᾶλλον εἰς σύστασιν ἑαυτοῦ, τὸν αὐτοῦ τόπον ἐξ ἀνάγκης ἀναπληρώσοντες εἰσήχθησαν ἕτεροι. Οὕτως ἐκεῖνος, τὴν ἐκλογὴν θεόθεν κατὰ τὴν δικαίαν ἐκείνου κρίσιν ὑπολογισάμενος, οὐδὲν ἀναβαλλόμενος, ἀναγορεύεται πατριάρχης. Ὃν δὴ καὶ ἐν τιμῇ μεγίστῃ ὁ βασιλεὺς πρὸς Νίκαιαν ἀποστείλας, αὐτὸς ἠπείγετο πρὸς τὴν Λάμψακον, περαιωθησόμενος πρὸς τὴν ἀντιπέραν Καλλιούπολιν· συνεκρότει γὰρ καὶ δυνάμεις οὐκ ὀλίγας κατ´ Ἰταλῶν, ἐφ´ ᾧ προσκαθίσας πειρῷτο κρατήσειν τὸ καταντικρὺ τῆς Βυζαντίδος φρούριον, τὸ οὕτω πως λεγόμενον Γαλατᾶν.

ιζʹ. Ὅπως ὁ Σάρδεων καὶ ὁ Θεσσαλονίκης ἐπὶ τούτοις οὐ συνεφώνουν τοῖς ἄλλοις.

1. Τότε τοίνυν ὅ τε Σάρδεων Ἀνδρόνικος καὶ ὁ Θεσσαλονίκης Μανουήλ—ὁ γὰρ Καλοφόρος Σμύρνης, εἰ καὶ παρῃτεῖτο, ἀλλ´ οὖν αἰτίας ἑτέρας προὐβάλλετο δοξάσας ἱκανὰς εἰς παραίτησιν—, οἱ δὲ φανερῶς ἀντέτεινον, καὶ τῷ δοκεῖν μὲν ὑπὲρ τοῦ πατριάρχου κακῶς παροφθέντος ἐζήλουν, τῷ δὲ κρυπτομένῳ καὶ ὑπὲρ ὧν ὁ πατριάρχης ζηλῶν, ὡς τέως οὐκ ἀνυστῶν, ὑπεχώρει.

2. Ὁ μέντοι γε τότε πατριαρχεύων Νικηφόρος, ὁ ἀπὸ Ἐφέσου, συγκροτούμενος μὲν τῇ συνόδῳ, πολλῷ δὲ πλέον καὶ τῇ τοῦ βασιλέως θελήσει, ἔχων καὶ πολὺν συναχθέντα ἐκ τῆς Ἐφέσου χρυσόν, ἐφίσταται τῇ Νικαίᾳ. Καὶ πρῶτον μὲν ἐπειρᾶτο ποικίλως τῶν σχιζομένων ἀρχιερέων, ἐφ´ ᾧ συνέλθοιέν τέ οἱ καὶ εἰρηνεύοιεν, καὶ πολὺς ἦν αὐτοὺς μετερχόμενος ἀπειλαῖς· ἀλλ´ οὐκ ἔπειθε, πλέον δὲ παρέθηγε τὸν ζῆλον ἐκείνων, καὶ κατεγέλων τῶν μηνυμάτων. Ὡς δ´ οὐκ ἔπειθε πάντα πράξας, ἀντεισάγειν ἄλλους ταῖς ἐκκλησίαις ἐσκέπτετο· ὃ δὴ καὶ γέγονεν ὕστερον. Αὐτὸς δὲ τῶν ἄλλων ἀπεπειρᾶτο, καὶ ἡ ταραχὴ πολλὴ ἦν, καὶ τὸ κατ´ ἐκείνου σκάνδαλον ᾔρετο· πλὴν γὰρ τῶν εἰς ἄρχοντας τεταγμένων τῆς ἐκκλησίας, οἱ λοιποὶ τὴν ἐκείνου κοινωνίαν ἀπέστεργον. Ὅμως οἱ μὲν ἑκόντως, οἱ δὲ καὶ ἀκόντως, πλὴν ὀλίγων, καθυπεκλίνοντο, διασεσεισμένοι δ´ ὄντες τὰς γνώμας, πράξει τοὺς μὴ πειθομένους ὠχύρουν. Τὸ δὲ λαϊκὸν πλῆθος, τὸν νέον ποιμένα καὶ λίαν ἀποπροσποιούμενοι, ἐζήτουν τὸν γνήσιον.

3. Οὕτω γοῦν τεταραγμένων τῶν πραγμάτων, ἐπεὶ καὶ τὸν κρατοῦντα ἐμάνθανε μάχην μέλλειν συγκροτεῖν μεγίστην κατὰ φρουρίου τοῦ Γαλατᾶ, ὥσθ´ αἱρήσειν, κἂν εἴ τι καὶ πάθοι—ἐκεῖθεν γὰρ καὶ τὴν τῆς μεγαλοπόλεως ἤλπιζεν ἅλωσιν—, ὀλίγον κατὰ Νίκαιαν διαμείνας, ὁρμήσας αὐτίκα καὶ κατὰ τὴν πύλην γεγονώς, τὸν κονιορτὸν τῶν βλαυτῶν ἀποτιναξάμενος ὡς εἰς μαρτύριον δῆθεν, ἐξῄει· καὶ διὰ τοῦ κατὰ τὴν Ἑλενόπολιν τῆς θαλάσσης πορθμοῦ πρὸς ἐκεῖνον ἠπείγετο, ἅμα μὲν ἐνασμενίσων ἐκεῖθεν τῇ ἐκ βασιλέως παραμυθίᾳ, ἅμα δὲ καὶ μεγάλα ἤλπιζε, συγκροτουμένην μάχην βλέπων κατὰ τῆς πόλεως, ὡς ἁλούσης αὐτίκα τῆς ἐκκλησίας ἐπιβησόμενος, ἀπαλλαγεὶς Νικαίας καὶ τῶν ἐκεῖ. Ἐν ὅσῳ δὲ τὴν μεταξὺ πορείαν διήνυεν, ἐν Σηλυβρίᾳ καὶ ἔτι ἦν ὁ κρατῶν, ὅτε συνέβη καὶ Ἀνδρόνικον τὸν Σάρδεων ἐκεῖσε παρεῖναι· δυοῖν γὰρ σχιζομένοιν, αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Θεσσαλονίκης Μανουήλ, ἐκεῖνος μὲν ἑαυτὸν εἰς ἐξορίαν ἐδίδου καὶ ἐξωρίζετο.

ιηʹ. Ὅπως ὁ Σάρδεων κατὰ Σηλυβρίαν μοναχικῶς ἀπεκείρατο.

Ὁ δὲ Σάρδεων, σοφόν τι οἰόμενος πράττειν, εἰ μὴ τῷ βασιλεῖ διαμάχοιτο, τοῦ πατριαρχεύοντος ἀφιστάμενος, ἔγνω δι´ ἄλλης ὁδοῦ ὑπελθεῖν τὸν κρατοῦντα. Καὶ δή, ἐπεὶ ὁ μὲν Φιλαδελφείας Ἰωαννίκιος κατὰ τὴν μονὴν τοῦ Σωτῆρος ἱερούργει, τοῦ βασιλέως προτρεψαμένου, ὁ δὲ βασιλεὺς παρῆν καὶ ὁ Σάρδεων συμπαρῆν, προσελθὼν αὐτὸς βασιλεῖ, περὶ ἑαυτοῦ ὑπεμίμνῃσκεν ὡς τὰ τῶν μοναχῶν ἀναληψόμενος ταῖς τοῦ Φιλαδελφείας χερσί. Καὶ ὅς —οὐδὲ γὰρ ἠγνόει τὸ τῆς γνώμης τοῦ λέγοντος ὕπουλον, ὡς ἕξοντός ποτε, εἰ αἱροῖτο, πρόφασιν τὴν τοῦ ἄνακτος παρουσίαν, ὡς βίᾳ τῇ ἐκεῖθεν λαβόντος τὸ σχῆμα· μηδὲ γὰρ θέλειν ἐκ προαιρέσεως—ἐκεῖνον μὲν καὶ τί παθὼν διηρώτα μετασχηματίζεσθαι βούλοιτο καὶ εἰς τί βλέπων τὸν ἡσύχιον καὶ ἀπράγμονα βίον αἱροῖτο· πλὴν οὐδείς, ἔλεγεν, ὁ κωλύσων, εἰ οὕτω βούλεται. Ἐκείνου δὲ τὰς αἰτίας συνείροντος καὶ τὴν τοῦ ὑπονοουμένου σκανδάλου δόξαν διὰ πολλῶν ἀναιροῦντος, ὁ βασιλεὺς διακόψας, ἐπεὶ καὶ τὰ τῆς λειτουργίας ἤνυστο, προσέρχεται μὲν τῷ λειτουργήσαντι καὶ σφραγίζεται, λαβὼν εἰς ἁγιασμὸν καὶ τὸ ἱερὸν κλάσμα, ἐκείνους δ´ ἀφείς, παραυτίκα ἐξέρχεται τοῦ νεώ, ὡς ὅ τι θέλοιεν, ἀπόντος ἐκείνου, πράξοντας. Ὁ δὲ καὶ οὕτως προσέρχεται καὶ τὸ σχῆμα δέχεται, Ἀθανάσιος ἀντ´ Ἀνδρονίκου ὀνομασθείς.

ιθʹ. Ὅπως πολλοὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν δι´ ὀλίγου θνῄσκουσιν.

1. Θαυμάσειε δ´ ἄν τις καὶ τὴν Δίκην τότε· οὐδὲ γὰρ ἐξ αὐτομάτου γενέσθαι τὸν τόσων ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων ὑποτοπάσειε θάνατον· θνῄσκουσι γὰρ ἐγγὺς τῶν δέκα, ἐννέα μηνῶν, ἄνδρες πολὺ τὸ σεμνὸν καὶ ἀξιοπρεπὲς ἔχοντες, ἐφ´ οἷς ἔλεγεν ὁ τοὖναρ ἰδὼν πρότερον ἢ θανεῖν ἐκείνους·

2. ὁ Βέκκος δ´ ἦν οὗτος Ἰωάννης, ὅς, ἐσύστερον καὶ μετὰ τὸν χαρτοφύλακα πατριαρχεύσας, πολλὰ πέπονθε τὰ δεινά, ὡς ὁ λόγος κατὰ καιρὸν ἐρεῖ. Τὸ γοῦν ὄναρ ἐκεῖνος ἰδὼν ἐξήγγελλεν οὕτως· ἔδοξε γὰρ ἐπ´ ἀγχωμάλου πεδίου διερχομένους ἐφίππους τοὺς ἄρχοντας, πολλὴν ἐξηνυκότας ὁδόν, κατὰ χεῖλος στῆναι μεγίστου καὶ φοβεροῦ ποταμοῦ παραρρέοντος, ἄρξασθαι δ´ ἐκείνους κατὰ τὴν τάξιν τοῦ σφίσιν ἀποβησομένου θανάτου περᾶν, πρῶτον τόνδε καὶ δεύτερον τόνδε καὶ ἐφεξῆς τοὺς λοιπούς· οὐδὲ γὰρ σύνδυο καὶ σύντρεις ἐπεραιοῦντο, ἀλλ´ εἷς ἕκαστος καθ´ αὑτόν. Ὡς γοῦν ὁ βλέπων ἱστάμενος καὶ θεωρῶν ἐξεπλήττετο, ἔμφροντις ὢν κἀκεῖνος ὅπως περαιωθήσεται, ἀκούει φωνῆς ἔκποθεν διικνουμένης· «Τί φροντίζεις; Οὐ σὺ νῦν διαβήσῃ τὸν ποταμόν· ἔνι γὰρ καιρὸς καθ´ ὃν καὶ αὐτὸς ἐξ ἀνάγκης περαιωθήσῃ· νῦν δ´ ἀπελθὼν σῴζου, ἐν πραγμάτων ἡμέρᾳ διατηρούμενος.» Οὕτως ἔλεγεν ὁ τοὖναρ ἰδὼν μετὰ χρόνους, καὶ ἡμεῖς ἀκούοντες ἐθαυμάζομεν. Ἐκεῖνος δέ, καὶ ἄλλως φιλαλήθης ὤν, εἰς πίστιν τῶν λεγομένων προσετίθει καὶ ὅρκον, θαυμάζων ἅμα καὶ τὸ τῆς προνοίας δραστικόν τε καὶ ἄφυκτον.

κʹ. Περὶ τῆς κατὰ τοῦ Γαλατᾶ φρουρίου τοῦ βασιλέως προσβολῆς.

1. Ὡς γοῦν ὁ κρατῶν, τὰς δυνάμεις συναγαγών, πολλὰς οὔσας καὶ διαφόρους, τῷ Γαλατᾷ προσέβαλεν, αὐτὸς μέν, ἐφ´ ἱκανὸν μακρόθεν σκηνοποιησάμενος, ἐφ´ ὑψηλοῦ καθῆστο, προσορῶν τὰ δρώμενα, ἅμα δὲ καὶ πειρώμενος εὐσύνοπτος εἶναι τοῖς ἐναντίοις πρὸς ἔκπληξιν, συνέρρεον δὲ πανταχόθεν δίκην ῥυάκων οἱ πολεμεῖν μέλλοντες, καὶ δὴ ὅσον ἐξωτέρω βέλους εἶναι καὶ αὐτοὶ σκηνοποιησάμενοι, ἕτοιμοι προσβαλεῖν ἦσαν. Εὐθέως δὲ προσβολὰς ἐποιοῦντο μερισθέντες· ἔστι δ´ οὗ καὶ τειχομαχικὰ στήσαντες ἐπειρῶντο τοῦ τείχους. Πλῆθος δ´ ἦν μεῖζον ἢ κατὰ πόλεμον τοιούτου φρουρίου· πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις, πολλοῖς γε οὖσι καὶ ἰσχυροῖς μάχεσθαι, καὶ ἄνδρες τοξόται ἐκ τῶν κατὰ Νίκαιαν μερῶν ἐκεῖσε, προστάττοντος βασιλέως, συνήχθησαν καί, εὔσκοπα βάλλοντες, οὐδὲ παρακύπτειν τοὺς ἐντὸς εἴων, ἀλλ´ ἀπήντων συχνῶς τοξαζόμενοι κατὰ στόμα, εἴ που φανεῖεν. Ἰταλοὶ δ´ ἐκ διαδοχῆς καθ´ ἡμέραν νέοι ταῖς ἁλιάσι διαπεραιούμενοι, διὰ τῆς πρὸς θαλάσσῃ πύλης διεκπαιόμενοι, ἑαυτοὺς εἰσώθουν καί, ξύλοις μεγάλοις τὸ ἐντὸς εἰς περίπατον κρατυνάμενοι, καρτερῶς ἀπημύνοντο τοῦ τείχους, ἐξ ὧν συνέβαινε συχνοὺς καταπίπτειν τῶν ἔξω, ἐξ ἀφανοῦς βαλλομένους· ποσὶ γὰρ ἀσφαλέσιν ἑστῶτες, ἀκμῆτες ἄνδρες ἐκ διαδοχῆς ἄρτι φανέντες ἐνέτεινόν τε ῥᾳδίως τὰ σφίσι συνήθη γε ἰοβόλα σκεύη καί, σκεπόμενοι ταῖς ἐπάλξεσι, δι´ ὀπῶν κατηκόντιζον. Οἱ ἔξω δὲ ταῖς τειχομαχίαις περιῆσαν, πετροβόλοις βάλλοντες μηχανήμασι, πρὸς ἅ, κληματίδας ξυμφορήσαντες ἐξ ἀμπέλων καὶ τὰ πονοῦντα τῶν μερῶν πυκάσαντες, ταῖς βολαῖς ἀντεῖχον. Αὐτοὶ δέ, προσκαταβαίνοντες ταῖς στοαῖς, τὸ ἀσφαλὲς μὲν κατὰ κεφαλῆς ἐκ τῶν κληματίδων εἶχον, ἐκεῖθεν δέ, κατὰ διοπτείαν ταῖς ὀπαῖς χρώμενοι, ὡς εἶχον ἠμύνοντο.
Καὶ τοὺς μὲν πλῆθος καὶ ἰσχὺς μετ´ ἐμπειρίας παρεκρότει, ἅμα δὲ καὶ τό, ἐφορῶντος τοῦ βασιλέως, μάχεσθαι, Ἰταλοὺς δὲ τὸ σπουδαῖόν τε καὶ εὐσύνετον, ἔτι δὲ καὶ τὸ ἐκ διαδοχῆς εἰς ἡμέραν προκινδυνεύειν, οἴκοθεν ὡρμημένους. Ἐκδρομαὶ μὲν οὖν οὐκ ἀσφαλεῖς σφίσιν ἦσαν—τῷ γὰρ πλήθει καὶ λίαν ἡττῶντο τῶν ἔξω—, τόλμῃ δὲ τρεφομένῃ δέει συγκροτούμενοι, ὁσημέραι διεκαρτέρουν. Ἀγὼν δ´ ἦν ἀμφοτέροις, τοῖς μὲν κατὰ κράτος ἑλεῖν, ὡς ἅμα τῷ φρουρίῳ τὴν πόλιν ἕξουσιν, τοῖς δ´ ἀντέχειν, ὡς συναπολλυμένης ἐξ ἀνάγκης τῷ φρουρίῳ τῆς πόλεως. Κατήντα δ´ ἡ μάχη σφίσι διαχρονίζουσι μαχομένοις τοῖς μὲν περὶ τὸν βασιλέα εἰς αἰδῶ προφανῆ τοῦ μὴ περιγενέσθαι φρουρίου ἐπὶ τοσοῦτον μαχομένους τόσον πλῆθος, οὐδὲν σεμνὸν ἔχοντος καί τισιν ὀλίγοις διαφυλαττομένου, τοῖς δ´ Ἰταλοῖς εἰς φιλοτιμίαν τοῦ τόσους μὴ περιγενέσθαι παρασκευάσαι, αὐτοὺς ὀλίγους ὄντας, ὡς μηδὲ τολμᾶν ἐξιέναι, ἅμα δὲ καὶ τοῦ αὐτὸν βασιλέα δόξαι νικᾶν καὶ πᾶσαν τὴν αὐτοῦ δύναμιν ἐπὶ ταὐτὸ συνελθοῦσαν ἅμα. Τότε γοῦν πολλῶν καθ´ ἡμέραν ἐκ τοῦ τείχους βαλλομένων τε καὶ πιπτόντων ἰοβόλοις μεγίστοις μαγγάνοις, ὥστε καὶ οἰκτίζοντο κατειρωνευόμενοι, μὴ θέλοντες βάλλειν, ἀλλ´ ἀποπέμπειν τὸν ἐντὸς τοῦ βέλους ἰόντα διὰ τὴν ἐγγύτητα, ὡς τῇ γυναικί, ὡς ἔλεγον, διασῴζοιτο,

2. καὶ ἅμα φήμης διαχεθείσης, ὡς ἐξ ἀποστολῆς ἐπέστησαν ἄλλοι πλεῖστοι καὶ ἰσχυροί, ὑπερπαθήσας οἷον διά τε τὸ τοῦ κόπου κενὸν καὶ μετὰ τὴν τῶν πεσόντων ἀποβολήν, εἰ καὶ γέλωτα ὤφλει μηδὲν καταπράξας, ἔγνω καταλύειν τὸν πόλεμον, πλὴν οὐ κατὰ συνθήκας, ἵν´ ἑαυτῷ ἀπολογίαν εὐπρεπῆ καταλείψοι, ὡς καὶ πάλιν κατ´ ἀγαθὰς ἐλπίδας ἐπιθησόμενος.

suivant

96 Chapitre XVI.

1. Ancienne prétention de Nicéphore Évêque d'Ephese au siège de Constantinople. 2. Il accepte cette dignité. 3. Il reçoit de grands honneurs de l'empereur.

1.  Il était fort célèbre pour sa piété, et pour sa vertu. Assez savant, et assez avancé en âge. Il avait un zèle si ardent pour la discipline de l'Eglise, et pour l'observation des saints Canons, qu'il ne les pouvait voir violer sans en témoigner une extrême douleur. Il croyait avoir un juste sujet de plainte, de ce qu'ayant autrefois été élu Patriarche, avant que Manuel fût élevé à cette dignité, l'Empereur Jean Ducas s'y opposa par l'appréhension qu'il avait de son zèle. Comment, disait-il., le pourrions-nous souffrir s'il était Patriarche, puisque nous avons peine à le souffrir, maintenant qu'il n'est qu'Archidiacre ? Ayant depuis été élevé sur le siège de l'Eglise d'Ephese, il crût toujours qu'on lui faisait injustice, et il ne cessa d'aspirer au trône Patriarcal, qu'il prétendait lui appartenir.

2. Voila pourquoi il n'eut point de peine à se rendre à la volonté des Prélats, ni à consentir à son élection. Il prétendait-méme que cette dignité lui appartenait depuis longtemps par l'or- 97 de Dieu, quoi qu'il en eût été exclus par la puissance des hommes. Il fut donc déclaré Patriarche, et il déclara lui-même que c'était une disposition particulière delà Providence divine. 3. L'Empereur lui ayant fait de grands honneurs, et l'ayant envoyé à Nicée, partit pour aller à Lampsaque, et pour traverser de là à Callipole. Il avait amassé des troupes à dessein de se rendre maître de la forteresse de Galate, qui est vis-à-vis de Constantinople.

Chapitre XVII.

1. Deux Évêques s'opposent à l'élection de Nicéphore. 2. Il tache de gagner les Prélats. 3. Il va trouver l'Empereur.

1. Andronique Évêque de Sardes, et Manuel Évêque de Thessalonique, s'opposèrent à l'élection de Nicéphore, déclarant ouvertement ne pouvoir approuver la déposition d'Arsène. La vérité est que dans le fond de leur cœur ils étaient irrités des mêmes désordres, pour lesquels il avait abandonné son Eglise. Calosore Évêque de Smyrne était dans le même sentiment, mais c'était par des motifs particuliers.

2. Nicéphore étant appuyé par les suffrages des Prélats, et encore plus par l'autorité de l'Empereur, et d'ailleurs se fiant fort à l'argent qu'il avait apporté d'Éphèse, entra à Nicée, et usa de 98 divers moyens pour gagner l'affection des Évêques qui s'éloignaient de lui, et pour les obligera vivre dans sa communion. Il employa les menaces envers quelques-uns, mais ils s'en moquèrent. Enfin ne sachant plus que faire, il se résolut de les chasser de leurs Eglises, et d'en mettre d'autres en leur place, comme il fit depuis. Il n'oubliait rien cependant pour en attirer quelqu'un à son parti. Ce qui faisait un éclat, et un scandale extraordinaire. Il n'y avait que des Évêques, et des Ecclésiastiques qui fussent dans sa communion. Encore y en avoir-il plusieurs qui témoignaient assez ouvertement qu'ils n'y étaient que contre leur inclination. Car tout le peuple s'éloignait de lui, et redemandait Arsène comme son légitime Pasteur.

3. Nicéphore ayant appris au milieu de tout ce désordre que l'Empereur était sur le point d'attaquer le sort de Galate, à dessein de mettre ensuite le Siège devant Constantinople, il secoua la poussière de ses pieds, partit de Nicée, et traversa le détroit d'Helenopole, tant pour jouir de la consolation de sa présence, que pour se repaître de l'espérance d'être bientôt rétabli dans son Siège par la prise de la capitale. Pendant qu'il faisait ce voyage, l'Empereur était à Sélivrée où se trouva aussi l'Évêque de Sardes. Car pour celui de Thessalonique,. il s'était condamné à un exil volontaire.

99 Chapitre XVIII.

Andronique Eveque de Sardes se fait Moine.

Andronique Évêque de Sardes jugeant que ce serait agir prudemment que de ne pas combattre ouvertement les intentions de l'Empereur, en se retranchant absolument de la Communion du Patriarche, usa de cet artifice. Comme Joannice Évêque de Philadelphe célébrait les saints Mystères dans le Monastère du divin Sauveur, il s'approcha de l'Empereur qui était présent, et il lui dit qu'il avait dessein de recevoir l'habit de Moine de la main de l'Évêque de Philadelphe. L'Empereur s'étant défié de la tromperie, et s'étant douté qu'il se voulait réserver un moyen pour quitter l'habit qu'il allait prendre, en disant en un autre temps qu'il ne l'aurait pas pris librement, parce qu'il l'aurait pris en sa présence, lui demanda quelle raison il avait de changer de profession, et de s'enfermer dans la solitude, et lui ajouta néanmoins qu'il pouvait faire ce qu'il lui plairait. Andronique lui répondit que c'était pour lever le scandale. Alors l'Empereur l'interrompit et s'approcha de l'Évêque qui achevait le Sacrifice, fit le signe de la Croix, reçut une portion de la sainte Hostie, et sortit hors de l'Église afin qu'Andronique prît, s'il voulait, l'habit en son 100 absence, comme il fit, et en le prenant il prit aussi le nom d'Athanase.

Chapitre XIX.

1. Mort de plusieurs Prélats. 2. Songe de Veccus.

1. Il y a sujet d'admirer les effets surprenants de la justice Divine dans la mort des Prélats. Car il en mourut dix-neuf en très-peu de temps, et une si étrange mortalité ne peut venir d'aucune autre cause.

2. Jean Veccus qui après avoir exercé la charge de Cartophylax., fut élevé à la dignité de Patriarche, et qui y souscrit de longues persécutions que nous verrons dans la suite, fut averti de leur mort en songe. Voici comment il le racontait. Il disait qu'il avait vu des Prélats marcher à cheval dans une vaste campagne, et arriver au bord d'un fleuve fort large et sort terrible. Qu'ils le traversèrent ensuite l'un après l'autre, chacun selon l'ordre auquel ils devaient mourir. Comme il s'étonnait de les voir passer de la sorte,  et qu'il était en peine de passer lui-même, il entendit une voix qui lui dit, tu ne passeras pas maintenant ce fleuve, tu le passeras une autre sois. Sauve-toi, tu es réservé à d'autres affaires. Je lui ai entendu saire ce récit longtemps depuis, et je 101 l'ai entendu avec étonnement. Comme il aimait la vérité il le confirment par serment, et il témoignait être surpris de la puissance infaillible et inévitable des décrets de Dieu.

Chapitre XX.

1. L'Empereur met le siège devant Galate. 2. Il le lève.

1.  L'Empereur ayant ramassé quantité de troupes attaqua le sort de Galate, et se tint un peu loin sur une hauteur, tant pour voir ce qui se passait, que pour imprimer par sa présence de la terreur aux ennemis. Les gens de guerre fondaient de toutes parts comme des torrents, et se campant hors de la portée du trait ils se préparaient à l'attaque. Ils commencèrent à l'heure même des escarmouches. Quelques-uns dressèrent des machines pour saper la muraille. Ils étaient en plus grand nombre qu'il n'était nécessaire pour prendre une aussi petite place que celle-là. Parmi les vaillants hommes qui se trouvèrent à cette attaque, il y en avait des environs de Nicée qui étaient si adroits à tirer de l'arc, que pas un des assiégés ne pouvait paraître sans être frappé à l'heure même. Les habitants mettaient chaque jour de nouveaux soldats dans des barques de pécheurs, et les faisaient sortir par la porte qui est du côté de la mer. Ils avaient forti- 102 fié le rempart avec des pieux, et tirant incessamment à couvert sur les assiégeants ils en tuaient un grand nombre. Ceux-ci employaient de leur côté des instruments propres à jeter de grosses pierres. Ils portaient des échelles faites de bois de vigne, et ils se couvraient de leurs boucliers pour y monter. Les assiégés ne laissaient pas de les incommoder en tirant par les embrasures. Les Romains étaient animés par leur nombre, par leur courage, par leur expérience, et par la présence de l'Empereur. Les Français se défendaient vaillamment, parce que ne combattant que tour à tour ils étaient toujours frais. Ils n'osaient plus néanmoins faire de sorties, parce que quand ils en faisaient ils étaient accablés par le nombre. Les deux partis combattaient opiniâtrement, les uns pour prendre la ville en prenant la forteresse, les autres pour conserver l'une et l'autre. Les uns avaient honte de ne pas emporter une place si peu considérable, et qui était défendue par un si petit nombre de combattants, et les autres étaient flattés de la gloire de résister à toutes les forces de l'Empire animées par la présence de l'Empereur. Non contents de tuer chaque jour un grand nombre de Romains, ils les raillaient quand ils les voyaient à la portée du trait, et ils leur disaient qu'ils ne voulaient pas se servir de leur avantage en les tirant de si près, et qu'ils aimaient mieux les renvoyer à leurs femmes.

103 2. Le bruit s'étant répandu en même temps que le Pape envoyait un grand secours aux assiégés, l'Empereur fâché d'avoir inutilement supporté un si pénible travail, et appréhendant d'être moqué après avoir perdu tant de vaillants hommes, se résolut de lever le siège, sans néanmoins saire aucune capitulation, pour pouvoir dire qu'il n'abandonnait pas son entreprise, et qu'il ne faisait que la remettre à un autre temps.

suivant