Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE PREMIER (XVI à XXXI)-

LIVRE I (I à XV- LIVRE II)

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VI.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

HISTOIRE

DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymère,

 

 

 

précédent

ιϛʹ. Δημηγορία τοῦ πρωτοβεστιαρίου Μουζάλωνος.

«Τὸ μὲν τὰ ἡμέτερα ἀρχῆθεν πρὸς ὑμᾶς ἀρτίως συντάττειν, εὐγενεῖς ἄνδρες καὶ σύντροφοι, περιττόν, οἶμαι, δοκεῖ καὶ τοῦ παρόντος ἔξω καιροῦ· ἀνάγκη γὰρ ἐπείγει, ταῦτα παρέντας, τὰ κατὰ πόδας διεξιέναι. Τέως δ´ οὖν μόνον οὐ γεννηθέντες ἐν τοῖς βασιλείοις, ὑπὸ πατρὶ ὑπηρετοῦντι κἀκείνῳ τοῖς βασιλεῦσιν ἐτράφημεν, καὶ προσληφθέντες ὡς ἀνήχθημεν παιδευόμενοι ὑπὸ τοῦ μακαρίτου βασιλέως ἡμῶν, ὑφηγεμονεύοντος τῷ πατρί· καὶ ὡς πιστῶς ὑπηρετοῖμεν, προσκείμενοι ἐφ´ οἷς ἂν καὶ προστάσσοι, ἀγάπην φόβῳ μιγνύντες, πάντες ἂν μαρτυρήσοιτε. Οὐ γὰρ ἦν ἡμᾶς ἐπ´ ἄλλο τι τρέπεσθαι ἢ καθυπουργεῖν ἀδόλως τῷ κυριεύοντι, κἂν ἴσως τὸ εὐδοκιμεῖν οὐκ ἦν ἐφ´ οἷς προὐθυμούμεθα· πίστιν δὲ μετὰ προθυμίας, κἂν μὴ ἀνύῃ τις, καὶ δύσνουν νικᾶν εὐδοκίμησιν οἴδαμεν. Τὸ δὲ καὶ τιμὰς λαβεῖν ἡμᾶς καὶ τῶν ἀξιωμάτων παρ´ ὃ προσεδοκῶμεν τὰ μέγιστα, βασιλεύσαντος τοῦ δεσπότου, ἐκείνου θέλοντος ἦν. Τί γὰρ ἡμῖν καὶ ἤνυστο θαυμαστόν, ὥστε καὶ τιμηθῆναι τοσαῦτα; Ὅμως ἐδόκει τῷ βασιλεύοντι, καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῶν ἀξιωμάτων ἦμεν, οὐ μὴν δὲ ὥστε καὶ κακεντρεχῶς ὑπέρχεσθαι τὸν καιρὸν καὶ τὰ ἐς βλάβην τισὶ πραγματεύεσθαι· οἶδεν εἰς τοῦτο τὸ ἡμέτερον συνειδός. Οὔτε γὰρ τὸ τοιοῦτον ἦρξεν ἡμῖν τῆς τιμῆς, καὶ τὸ μετὰ ταῦτα κρατύνειν οὕτως αὐτὴν καὶ λίαν ἡγούμεθα τῶν αἰσχίστων· ἀνδρὶ γὰρ δυναμένῳ μέγα παρ´ ἄρχοντι, εἰ τοὺς ἄλλους πτερνίζοι, ὑποβάλλων τὰ μὴ καθήκοντα, οὐκ ἔστιν ὅστις οὐ δικαίως ἂν νεμεσήσειεν. Ἀλλὰ καὶ τὸ μὴ θωπείαις ἀγενέσι καὶ ἀνελευθέροις ὑποποιήσεσιν ὑποτρέχειν τὸν ἄρχοντα καὶ πρὸς ἑαυτοὺς ἐφέλκεσθαι τὰς θύρας τῆς ἐκείνου εὐμενείας, τοῖς ἑτέροις ἐπιζυγοῦντας, ἔδειξαν αἱ πολλαὶ τῶν ἐκείνου πληγῶν ἐπιφοραί, ὥστε πολλάκις ἡμᾶς ἐγγίζειν τῷ θανάτῳ μαστιγουμένους. Ὅπως δὲ καὶ πρὸς ὑμῶν ἕκαστον ἀγάπης εἴχομεν καὶ ὡς τὴν ὑμετέραν παρ´ ἐκείνῳ ἀποδοχὴν τοῦ παντὸς ἐτιμώμεθα, πολλοὺς οἶμαι γινώσκοντας ἐξειπεῖν· εἰ δέ πῃ καὶ μὴ ἀνύοιμεν ἱκετεύοντες, οὐ πρὸς ἡμᾶς οἶδα τοῦτο. Πλὴν τὸ δύσκολον τοῦ καιροῦ περιβάλλειν μεγίσταις ὑποψίαις καὶ τοὺς μηδὲν δικαίως ἂν ἐγκληθησομένους, εἰ ὀρθῶς τις κρίνοι, οὐδὲν ἀπεικὸς ἴσως· ἡ γὰρ τοῦ καιροῦ δυσκολία, ἁψαμένη καὶ τῶν μεγίστων καὶ οἷς οὐκ ἦν παθεῖν ἐκ δικαίου, ἐκείνοις μὲν συμφοράν, ἡμῖν δὲ ὑποψίαν—οὐ γὰρ κακίαν εἴποιμεν—ἐκ τοῦ εἰκότος προσῆψε· πλὴν ἑκάστου κριτὴς τὸ θεῖον ὄμμα, ὃς οἶδε καὶ κακίαν κολάζειν μηδὲν ἐχόντων παραλογίζεσθαι. Οὕτως ἡμεῖς ἐλεύθεροι τῶν τοιούτων, ἄν τισι συνέβη καὶ τὰ ἀνήκεστα. Τὸ γὰρ ἐκείνου θέλημα περιῆν παντὸς ἐμποδὼν ἱσταμένου· ᾧ δὴ καὶ προσίστασθαι μὴ καὶ κίνδυνος ἦν ἐξ ἀνάγκης, καὶ ἡ ἀκαιρία προσῆν. Κρείσσων γὰρ βασιλεύς, ὅτ´ ὀργίζοιτο χείρονι. Καὶ ταῦτα μὲν ὥστε δεῖξαι μήτε τὰ ἀξιώματα σπουδάσαντας σχεῖν, μήτε τῆς ἐπί τινας τῶν μεγιστάνων τοῦ βασιλέως ὀργῆς δικαίως ἔχειν ἡμᾶς αἰτιᾶσθαί τινας. Ἀλλ´ ἦν μὲν ἴσως καὶ πταῖσμά τινι, ἦν δ´ ἄλλοις καὶ οὐκ ἐπ´ ἀγαθοῖς ὑποψία, ἦν δὲ καὶ βασιλέως ἐπί τισι θέλημα θυμῷ συγκροτούμενον· καὶ ἄλλος, ἀγαθὸς ὤν, ἀδόκιμος ἔδοξε καὶ παρώραται, ἥκιστ´ ἄξιος ὤν. Ἦν οὖν ἐκείνων καιρός, οὕτω δόξαν τῷ κρείττονι, ἀλλὰ νῦν, οἶμαι, ἔστι καὶ τῆς ἀνέσεως. Ἰδοὺ γὰρ ὁ κρατῶν ἐκποδών, καὶ ὁ ἐξ ἐκείνου ἄξιος ἄρχειν μεῖράξ ἐστιν, ὡς ὁρᾶτε· καὶ διὰ τοῦτο πολλῆς μὲν πιστοῖς οὖσι τῆς ἐπ´ αὐτῷ δεῖ φροντίδος, συχνῆς δὲ τῆς ἐπιμελείας, ὡς ἂν καὶ πρὸς τοὺς ἐντὸς καὶ πρὸς τοὺς ἐκτὸς ἀγρυπνεῖν ὀφείλουσι, μήπως λαθόν τι τῶν ἀνηκέστων γένηται. Ὅπως δὲ καὶ καλῶς ἔχει καὶ δίκαιον πιστοτέραν τὴν ὑπηρεσίαν νῦν ἢ τὸ πρότερον συντηρεῖν τῷ δεσπόζοντι, οὐδὲν ὑποστειλάμενος λέξω. Πρῶτον μὲν τὸ νέαις τῆς ἡλικίας φροντίσιν ἀττάλλειν καὶ μηδὲν ὑπορύττειν τὸν βασιλεύοντα πρὸς τὰ παρὰ τῶν ἀρχομένων πραττόμενα ἐφέλκοντός ἐστιν ἐφ´ ἑαυτὸν τὴν παρὰ πάντων εὔνοιαν, μηδὲν ὑπονοούντων πείσεσθαι, καί, τοῦ φόβου ἀπόντος, μὴ δειλιῶν τις περὶ ἑαυτῷ ἕτοιμος ἐσεῖται τὰ τῆς ἀγάπης ἐνδείκνυσθαι· τὸ γὰρ σπουδαῖον, ἐφ´ ᾧ τις ὑπηρετοίη, ἢ φόβου ἢ μὴν ἀγάπης συνιστώντων καὶ ἡμῖν ἀνάγκης πάντως οὔσης ὑπηρετεῖν, ἀπόντος τοῦ φόβου, τῇ ἀγάπῃ τὸ πᾶν περιστήσεται· παρούσης δὲ καθαρᾶς τῆς ἀγάπης καὶ ἀθολώτου, οὐκ ἔστιν ὅστις καθυφήσει τοῦ πρὸς τὴν ὑπηρεσίαν ἐπιβάλλοντος, ὥστε καὶ ἀμελεῖν. Καὶ πρῶτον μὲν τοῦτο· δεύτερον δὲ καὶ ὅτι ὑπὸ νέῳ καθισταμένῳ δεσπότῃ βασιλευόμενοι, ὅτε καὶ μὴ ἀναγκαίαν τὴν εὐεργεσίαν οὖσαν τὴν ἀπ´ ἐκείνου πρὸς τὸ ὑπήκοον ὁ καιρὸς ἀναγκαίαν ποιεῖ, οὐχ ὅπως ἐκφύγοιμεν κακῶς παθεῖν μέλλοντες ζητήσαιμεν, ἀλλ´ ὅπως εὖ παθεῖν ἡμῖν γένοιτο ἐλπίζοιμεν ἂν προσδοκῶντες. Ἑτοίμως δὲ καὶ ὧνπερ ἕκαστος θέλει, εἰ μόνον ἄξιος κρίνοιτο, τυχεῖν ἔστι, καὶ τὸ δαψιλὲς τῆς εὐεργεσίας προσέσται· νέος γὰρ ὢν ὁ κρατῶν καὶ ὑπὸ κηδεμόσι τελῶν τῇ μὲν σφετέρᾳ βουλήσει, ὅθεν πολλάκις καὶ τὸ σφάλλεσθαι πρὸς τὸ πρέπον ἐστίν, ἀρχοντικοῦ τύφου τοὺς λογισμοὺς ὑπερβαίνοντος, οὐχ ἕξει χώραν διδόναι. Τοῖς δὲ κηδεμόσιν ἔστι καὶ προσελθεῖν ἐκ τοῦ παραχρῆμα καὶ νύξαι λέγοντα συνεχέστερον· τῷ γοῦν ἐλπίζειν ἐντεῦθεν ῥᾳδίως τυχεῖν ὧν ἔραταί τις, πῶς οὐ μετὰ ῥᾳστώνης ἁπάσης δουλευτέον τῷ βασιλεῖ; Χωρὶς δὲ τούτων, καὶ σιωπῶ τὰ πλεῖστα, τότε μὲν γὰρ καὶ δέος ἦν μὴ κατορθώσας παρακρουσθῇ τις, ἄλλων τὴν βασιλικὴν ὑποποιουμένων ὁρμὴν τρόποις οἷς ἐκείνη πέφυκε κλέπτεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο οὔτ´ ἦν σπουδάζειν ἐπὶ τῷ μεῖζον ἢ κατὰ τοὺς ἄλλους πράττειν πειρᾶσθαι, τοῦ δυναμένου λέγειν πρὸς βασιλέα καὶ μαρτυρεῖν καθαρῶς οὐκ ὄντος, καὶ μάταιος ἦν ἡ σπουδὴ τῷ σπουδάζοντι, παραλογιζομένῳ πολλάκις καὶ ζημιουμένῳ τὴν ἐφ´ οἷς ἔπραξεν εὐδοκίμησιν. Νῦν δ´ ἀλλ´ ἐπὶ τῶν κηδεμόνων τῶν πραγμάτων τελουμένων, καλῶς ἂν ἔχοι τὴν ἑκάστου σπουδὴν φανερὰν εἶναι καὶ τοῖς ἀμείνοσιν ἀνταμείβεσθαι· διὸ καὶ σπουδαστέον ἡμῖν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι τὸ τὸν βασιλέα δεδιέναι, τὸ ὑπὲρ τοῦ βασιλέως φοβεῖσθαι, ὡς ἐντεῦθεν ἢ εὖ, εἰ σῴζοιτ´ ἐκεῖνος, ἢ κακῶς, εἰ μὴ σῴζοιτο, ἡμῖν ἐλπίζειν συμβαίνειν. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς τοὺς ἐμοὺς συστρατιώτας ὑμᾶς καὶ συντρόφους· πρὸς δὲ τοὺς οἷς ὑπερέχει τὸ γένος καὶ διαπρέπει τὰ ἀξιώματα, ἐπέρχεταί μοι μετὰ παρρησίας καὶ τῆς προσηκούσης ἐλευθερίας εἰπεῖν, ὡς ἀληθῆ λέξοντι. Ἐγὼ οὔτ´ ἰδίαις καὶ αὐτοβούλοις προαιρέσεσιν, οὔτε μὴν σκοπῷ τινι καὶ μελέτῃ ταῖς τοῦ βασιλέως προσανέχειν ἐπιτροπαῖς ᾕρημαι, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐπιστολὰς πληρῶν βασιλέως, ἔπειτα δέ ..., ἀλλ´ οὐ βούλομαι λέγειν. Πλὴν καὶ ὑμῶν θελόντων, οὕτω καὶ μόνον προσανέχειν καὶ ἔτι ταῖς ἐπιτροπαῖς βούλομαι· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ ὑμεῖς μὲν τὸν ἐπιτροπεύσοντα ἐφιστᾶτε, ἐμοὶ δ´ ἀρκέσει τὸ ἐπ´ ἐσχάτοις τάττεσθαι. Κἄν τις τὴν βασιλικὴν σωτηρίαν πρεπόντως πολυωροίη, καὶ ἰδιωτεύσας ἀγαπήσω καὶ προσλιπαρήσω μὴ ὀργίζεσθαι τὸν δεσπότην, εἰ λυπεῖν τινας ὑμῶν δοκοίη τὸ ἐμὸν ἀξίωμα· κρεῖσσον γὰρ ὡς ἕνα τῶν στρατιωτῶν ἐξυπηρετοῦντα ἀσφαλῶς διάγειν ἢ φόβῳ καὶ ὑπονοίαις μετ´ ἀξιώματος ζῆν. Ἰδοὺ τοίνυν κατ´ ἀγαθὴν πάντως πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ὑπήκοον εὐπειθεῖ, καὶ τὸ στρατιωτικὸν εὐτακτεῖ, καὶ τὰ τῶν ἐχθρῶν ἠρεμεῖ. Καὶ πολλοί τινες ὑμεῖς καὶ μεγάλοι, οἱ μὲν πρὸς αἵματος τῷ κρατοῦντι, οἱ δὲ καὶ τοῖς ἀξιώμασι διαπρέποντες καὶ καθ´ ὅ τι ἄν τις εἴποι καλὸν καὶ γενναῖον ὑπερτεροῦντες· καὶ ἀνάγκης οὔσης νεοκομεῖσθαι τὸν βασιλέα, ἐκλεγέσθω μὲν ὁ μὴ ἀπᾴδων, ἕψομαι δὲ κἀγὼ καὶ τῷ κοινῷ ψηφίσματι θήσομαι· οὐ γὰρ ἰδίας συστάσεις, ἀλλὰ τὴν τοῦ βασιλέως προὔργου παντὸς ποιούμεθα. Κἂν οὐ θέλοι τις, ἄλλων ψηφιζομένων, οὐδὲν ἀνύσειεν ἂν μὴ θέλων ἐκεῖνος· ἡ γὰρ ὑμετέρα ὑπερτερήσει βούλησις. Οὕτως ἐγὼ δημοτικῶς ἔχω ὥστε καὶ μηδὲν ἐπὶ μηδενὶ ἀξιούμενος μείζονι ἀγαπᾶν καί, θελόντων μὲν προφρόνων ὑμῶν, ἐπὶ τῶν πραγμάτων μένειν αἱρεῖσθαι, μὴ θελόντων δέ, πάντ´ ἐᾶν καὶ μηδὲν πολυπραγμονεῖν ἐθέλειν, κἂν ζημιῶμαι τὰ ἔσχατα. Παρακαλῶ τοίνυν, μηδὲν ὑποκρυπτομένους, καὶ ὑμᾶς τἀληθὲς ἐρεῖν· τίς γὰρ ἡ τῆς δειλίας ἀνάγκη τοῦ μὴ τὸ παριστάμενον λέγειν; Ὁ γὰρ ἀντιλέξων οὐκ ἔστι, καὶ φόβος οὐδείς, ἤν τις τὸ δοκοῦν λέγειν αἱρῆται. Αὐτόθεν τοιγαροῦν καὶ βουλευέτω τις καὶ πραττέτω σὺν ἄλλοις τὸ χρήσιμον· καὶ τό τινι παραστὰν εἰς γνώμην εἰπεῖν ἀσφαλές, ὡς εὐμενῶς ἀκουσομένων, κἂν ὅ τι λέξειε· δεσπότῃ γὰρ προσκρούειν ἴσως οὐκ ἀσφαλές, ἐξ ἴσου δὲ προσφερομένῳ τῷ λέγοντι τὰ τῆς παρρησίας ἔχοι καιρόν, ὡς μείζονος ὂν ἢ κατ´ ἐκείνους τὸ κρίνειν· ἀλλὰ καὶ τούτου νῦν οὐχ ὑπόντος, ὁ λέξων ὅ τι καὶ βούλεται ἑκατέρωθεν ἔχει τὸ εἰς αὐτὸν ἀκίνδυνον.»

2. Ταῦτ´ εἰπόντος τοῦ πρωτοβεστιαρίου, ἀθροῦν μὲν τὸ πλῆθος ξυμμιγῆ τὴν φωνὴν ἀφῆκαν καὶ ὑπεραποδεχομένοις ἐῴκεσαν τὸ ὑπ´ ἐκείνῳ μετὰ τὸν βασιλέα τετάχθαι· ἐμφανεῖς τε ἦσαν ἐνασμενίζοντες μὲν τῷ κρατοῦντι, παρενείροντες δὲ κἀκείνῳ πλείστους καὶ παρὰ τὸ εἰκὸς τοὺς ἐπαίνους, ὡς ἀξίῳ μετ´ ἐκεῖνον σφῶν ἄρχειν, ἐθεράπευον τὸν καιρὸν οὐχ ἧττον, τὴν παρακινδύνευσιν δεδιότες, ἢ τὰ κατὰ νοῦν ἔλεγον. Τῶν δέ γε μεγιστάνων ἄλλος ἄλλο τι πρὸς τὸ παρὸν ὑποφωνοῦντες, δῆλοι ἦσαν τῷ καιρῷ χαριζόμενοι, σεμνολογοῦντες οἷον καὶ ἑαυτῶν ἐκεῖνον ὑπερτιθέμενοι. Τῶν δὲ συμβάντων τοσοῦτον ἀπεῖχον ἐκεῖνον δοκεῖν αἰτιᾶσθαι ὥστε καὶ τῷ βασιλεῖ μόνῳ τὰς αἰτίας προσῆπτον καὶ ὡμολόγουν οὐκ ἔξω τοῦ δικαίου παθεῖν, εἰ μὴ δι´ ἓν ἄλλο ἢ τό, ὑπὸ δεσπότην τελοῦντας, τὴν σφῶν εἰς χεῖρας ζωὴν ἔχοντα, ἐκείνῳ καὶ μόνον δοκοῦν ὑπευθύνους εἶναι καὶ τιμωρεῖσθαι.

ιζʹ. Ἀπολογία πρὸς τὴν δημηγορίαν τοῦ Παλαιολόγου.

Ὁ δέ γε Παλαιολόγος Μιχαὴλ καὶ μέγας κονοσταῦλος τὸ τηνικαῦτα, ἢ καὶ ταῖς ἀληθείαις ὢν θεῖος ἐκ γυναικὸς ἐκείνου καὶ συμμετέχειν ὥσπερ τοῦ γένους ἐκείνῳ οὕτω καὶ τῆς δόξης οἰόμενος, ἢ μὴν καὶ θωπευτικῶς πρὸς τὸν καιρὸν ὑπερχόμενος, μετὰ τὴν τῶν ἄλλων ἀπολογίαν καὶ τὴν ἐμφαινομένην ὑπόπτωσιν, παρρησιαστικώτερον πρὸς τοὺς λόγους ἀπελογεῖτο· «Καὶ τί ποτε ἄρα τοιαῦτα λέγειν παρέστη σοι πρὸς ἡμᾶς ἀρτίως, ὁ ταῖς ἀξίαις ὑπερέχων καὶ τῶν ἄλλων κρίσει βασιλείῳ ὑπερφερόμενος; Τί δὲ καὶ περὶ ἡμῶν σοι ἤκουσται, ὡς ἐγκοτεῖν δῆθεν δοκούντων διοικοῦντι τὰ βασιλέως; Τίς δέ σε καὶ αἰτιάσαιτο δικαίως ὧν, ὀργισθέντος τοῦ βασιλέως, ξυνέβη οἱ παθεῖν; Οὐδεὶς εἰς τόσον προεληλύθει ἀγνοίας ὥστε καὶ βασιλέως ὀργὴν ἀγνοεῖν καὶ τὴν τοῦ καιροῦ μὴ εἰδέναι πικρίαν, ὁπόση ἦν καὶ ὅπως ἐφῆπται πᾶσι, καὶ μᾶλλον τοῖς πλησιάζουσι· καὶ τί γάρ, εἰ μὴ πόρρω τῶν ἡμετέρων ἔτυχεν ὢν κἀκ γένους ἀλλοδαπός; Πλὴν ἐπεὶ ξυμβαίνει δουλοῦσθαι, ὅρκοις καὶ συνθήκαις ἐπὶ πίστει ξυνισχημένους, οὐδὲν ἀπεικὸς καὶ πάσχειν ἀνήκεστα, δοκοῦν ἐκείνῳ, κἂν μηδεὶς ἐποτρύνοι ἐπηρεάζων τῷ πεισομένῳ. Ὅπου τοίνυν τῆς αἰτίας καὶ ὁ δράσας ἀφεῖται τοῖς τὰ τῆς μοναρχίας ἐπισταμένοις ἴδια, σχολῇ γ´ ἂν ἁλῷεν ἄλλοι, συκοφαντεῖν ὑπονοούμενοι καὶ ἐξάπτειν τὰ τῆς ὀργῆς. Γέγονε ταῦτα καὶ παρῆλθε, καὶ τὸ περὶ τοιούτων ἀρτίως διεξιέναι ὅμοιον ὥσπερ ἂν εἰ περὶ νεκρῶν ὅπως ἐντεῦθεν ἀπῆλθον ἐπολυπραγμονοῦμεν· ὡς γὰρ ἐκεῖ τὸ χρεὼν ἀναγκαῖον, κἂν νόσος ἐνσκήψῃ, κἂν μή, οὕτως ἐνταῦθα τὸ παθεῖν ἐγγὺς τοῦ χρεών, κἂν εἶεν οἱ λόγους ὑποβαλλόμενοι, κἂν μὴ εἶεν· καὶ τὸ τεταγμένον ὑπ´ ἄλλῳ καὶ δοῦλον ὄντα ὅσον εἰς λύπην παθεῖν δικαίως, τοσοῦτον εἰς παραμυθίαν τὸ ἀδίκως, κἂν τὰ μέγιστα πάσχοι, παθεῖν. Ποῦ τοίνυν καιρὸς τῶν τοιούτων ἡμῖν, οὕτως ἔχουσι, τῶν πραγμάτων μεμνῆσθαι καὶ μηδὲν προσῆκον ὑμῖν ἔγκλημα περιάπτειν; Τὸ δ´ ὑμᾶς παρὰ τοῦ βασιλέως τιμᾶσθαι τοῖς μείζοσιν ἀξιώμασιν οὐ θέλημα μόνον ἦν βασιλέως καὶ σχέσις περὶ ὑμᾶς ἄκαιρος καὶ ὁρμή τις ἄλογός τε καὶ περιττή—μαίνοιτο ἄν τις, εἰ οὕτως ὑπονοοῖτο—, ἀλλὰ τὰ ὑμῖν προσόντα πλεονεκτήματα καὶ τὸ ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς εἰδέναι καὶ λέγειν καὶ πράττειν καὶ ἡ πρὸς ἐκεῖνον ἄδολος πίστις καὶ καθαρὰ καὶ τὸ τῶν βασιλείων πραγμάτων ὑπερπονεῖν καὶ τἆλλα οἷς ἂν ὁ ἀληθὴς ἀνὴρ σεμνύνοιτο, τοιαύτην ἔχων κατάστασιν, ταῦτα τὴν βασιλέως ἔπειθε γνώμην καλῶς ἔχειν ὑμῖν καὶ τιμᾶν τοῖς προσήκουσι. Τί δὲ καὶ παρὰ τοῦτο καί τις ἠδίκηται; Ὥσπερ ἂν οὐκ ἄλλως ἦν τοὺς ἄλλους τιμᾶσθαι, εἰ μὴ ἐν ἐσχάτῃ τάξει ὑμεῖς τάττοισθε. Εἰ μὲν γὰρ οὕτως ἦν τὸ τοὺς ἄλλους τιμᾶσθαι ἐκ τοῦ ὑμᾶς παρορᾶσθαι, καλῶς ἂν εἶχεν ὑμᾶς ἐν αἰτίαις εἶναι· ἐπεὶ δὲ ἦν ἅμα καὶ ὑμᾶς τιμᾶσθαι καὶ τοῖς ἄλλοις οὐδὲν ἧττον τὰ τῶν ἀξιωμάτων ὡς εἰκὸς προσνέμεσθαι, καὶ τοὺς μὲν τὰ οἰκεῖα ἔχειν, τοὺς δὲ καὶ λαμβάνειν παρὰ βασιλέως τὰ σφίσι προσήκοντα, ποῦ δίκαιον, εἰ μὴ ἦν ἄμφω καὶ ἐνεχώρει, οὕτω δοκοῦν βασιλεῖ, ὅμως ὑμᾶς, δεξιᾶς πειρωμένους τῆς τύχης, αἰτίους τῆς ἐκείνων δυσπραγίας κρίνεσθαι; Παῦσαι τοίνυν τοιούτους λογισμοὺς στρέφων ἐν τῇ ψυχῇ, ἐξ ὧν συμβαίνει οὐκ ὀλίγα λυπεῖσθαι καὶ τοὺς ἀκούοντας, ὡς ἔγωγε, πολλὰ ἂν εἰπεῖν ἔχων περὶ τούτων, ἓν καὶ μόνον ἐρῶ, ὡς, εἴπερ ἐπ´ ἀλλοδαπῆς ἦτε τοιοῦτοι ὄντες, πολλὰ ἂν ηὐξάμην ἂν ἐν ἀκαρεῖ, εἴπερ οἷόν τε, τοῖς ἡμετέροις, οὕτως καὶ μᾶλλον ἔχουσιν, ἐπιστῆναι, ἢ ἀλλ´ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ χρήμασι καὶ τρόποις ἑτέροις ζητεῖν τὴν ὑμετέραν πρὸς ἡμᾶς ἄφιξιν καὶ ἀξιοῦν ἐπιστάντας τῶν ἡμετέρων ἀντιλαμβάνεσθαι. Σὺ δέ, ὥσπερ ἂν ἀξιώτερος ἄλλος ἦν εἰς κηδεμονίαν βασιλικήν, τὴν ἡμετέραν βούλησιν ἀναμένεις. Τίς τοίνυν ἱκανὸς ἀναλύειν ψῆφον βασίλειον; Τίς δὲ παρὰ σὲ τὸ ἐχέγγυον ἔχων φανεῖται ἐπὶ μεγίστῃ τοιαύτῃ προσεδρείᾳ καὶ βασιλικοῖς πράγμασι; Σὺ γὰρ καὶ ταῖς ἀξίαις προέχεις καὶ συνέσει, ὡς οὐδὲν ἐλλείπων, ὑπερτερεῖς. Ἄρχε τοίνυν, καὶ προνόει μὲν βασιλέως, προνόει δὲ καὶ τῶν τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας πραγμάτων, καὶ ἡμεῖς εὐπειθοῦντες ἑψόμεθα· οὐ γὰρ πάντες ἄρξομεν, οὐδὲ πάντες ἐπιτάττειν ἔχομεν· ἄναρχον γὰρ τὸ πολύαρχον. Ἐπεὶ δ´ ἕνα προέχειν μετὰ βασιλέα τῶν ἀναγκαίων ἐστί, τίς ἄλλος καὶ προάρχειν ἄξιος, εἰ μὴ ὁ ταῖς ἀξίαις ὑπερφερόμενος;
Τὸ γοῦν ἐμὸν ὅσον ἦν εἰπεῖν, εἴρηται· ὅτῳ δ´ ἑτέρως δοκεῖ, καλὸν ἐξειπεῖν τέως· οὐ γὰρ δέος κωλύσει, καὶ ἀκουσόμεθα, ἂν ἄλλως τέως ἔχοι τις λέγειν. Ἀλλὰ μηδέ τις τῶν πάντων, ὡς ἐκ τῶν πραγμάτων ἔστι μανθάνειν, μᾶλλον δὲ καὶ ἐξ ὧν ἀκούω λεγόντων, ἀμφιγνωμονήσοι πρὸς τὰ λεγόμενα.»

2. Ταῦτα τοῦ μεγάλου κονοσταύλου διεξελθόντος, οἱ ἐν τέλει πάντες, ὡς ἀπὸ μιᾶς ὥσπερ ὁρμῆς καὶ προθέσεως, ὡς δῆθεν μὴ πλέον ἔχοντες λέγειν, ἐμφανεῖς ἦσαν συντιθέμενοι τοῖς ῥηθεῖσι· μᾶλλον μὲν οὖν ὤχθησάν τε καὶ βαρυνομένοις ἐῴκεσαν παραχρῆμα, εἰ ἄλλο τι παρὰ τὰ λεχθέντα λέγειν ὑπονοοῖτό τις ἐκεῖσε παρών. Ὅθεν καὶ προὐλάμβανεν ἄλλος ἄλλον λέξων τὰ πρὸς χάριν καὶ δείξων ὡς τὸ ὑπ´ ἐκείνῳ τάττεσθαι τοῦ ἄρχειν αὐτὸν ἐκεῖνον περὶ πλείονος ἄγοι. Τὰ δ´ ἦσαν σκῆψις καὶ κόμπος ἄλλως, ὡς ἔδειξε. Τότε γοῦν τοῦ συλλόγου διαλυθέντος, τὰ πιστὰ λαβὼν ἐντεῦθεν ὁ πρωτοβεστιάριος τοῦ, καὶ ἑκόντων δῆθεν τῶν μεγιστάνων, βασιλέως καὶ τῶν πραγμάτων αὐτὸν καὶ μόνον ἐκεῖνον εἶναι διαφερόντως τὸν φροντιστήν, ἀναλαβὼν τὴν πᾶσαν δύναμιν, ἐπὶ Μαγνησίας ἐχώρει. Καὶ δὴ τὰς φυλακὰς τὴν μὲν βασιλέως ἀνδράσι πιστοῖς ἐγχειρίσας, τὴν δὲ τοῦ βασιλικοῦ ταμιείου ἑτέροις ὁμοίως πιστοῖς καὶ ἀξίοις, ἀπὸ πολλῶν τὸ ἐχέγγυον ἔχουσιν, ὧν δὴ ὁ λογοθέτης τότε τῶν ἀγελῶν ὁ Ἁγιοθεοδωρίτης ἐξηγεῖτο, αὐτὸς ἐπὶ ταῖς τῶν κοινῶν διοικήσεσι μετὰ τῶν λοιπῶν ἐσπουδαιοτρίβει. Συνετάττοντο τοίνυν προστάγματα πανταχοῦ πόλεων τῆς Ῥωμαίων γῆς ἀποσταλησόμενα, καὶ κατ´ ἄλλας μὲν χρείας ἑτέρας, τὸ δὲ πλεῖστον καὶ μέγιστον κατά τε δήλωσιν τοῦ θανάτου τοῦ βασιλέως, ἅμα δὲ καὶ τῆς τοῦ νέου βασιλέως ἀναρρήσεως, καὶ τοῦ εἰς ἐκεῖνον προστίθεσθαι χάριν συνθήκαις ὅρκων κατὰ τὸ σύνηθες. Καὶ ἐξετίθεντο μὲν τὰ προσταττόμενα παμπληθεί, τὰς δὲ δι´ ἐρυθρῶν βασιλικὰς ὑποσημάνσεις, ἐπεὶ οὐκ ἦν τὸν νέον βασιλέα χεῖρα κινεῖν καὶ ὑποσημαίνεσθαι, τῷ δηλωθέντι λογοθέτῃ τῶν ἀγελῶν ποιεῖν ἐνεδίδοσαν. Ὁ μὲν οὖν πρωτοβεστιάριος πρὸς ταῖς περὶ τῶν ὅλων φροντίσιν ἦν καὶ ἀσχόλως εἶχεν, ἐλευθέρῳ χρώμενος, ὡς μηδὲν ὑπειδόμενος, τῷ φρονήματι ἐφ´ οἷς ἔπραττεν.

ιηʹ. Ἐπίθεσις τοῦ στρατοῦ κατὰ τῶν Μουζαλώνων.

Ἦν δὲ ἄρα ὁ πρὸς ἐκεῖνον φθόνος οἰδαίνων βαρὺς καὶ δεινὸς ὑφεῖρπεν ἐκείνῳ, μὴ τὸ σύνολον ἐπαΐοντι. Καὶ ἡ σκῆψις τῶν ἀπορρήτων κατ´ ἐκείνου τοῖς ὀργιζομένοις ὡς πιθανή· ἐδόκουν γὰρ καὶ ὑπὲρ βασιλέων ζηλοῦν, τοῦ μὲν ὅτι μαγγανείαις ταῖς παρ´ ἐκείνων συσκευασθείσαις νοσοίη καὶ ὡς κακῶς ἀπαλλάξειε πρόωρος, τοῦ δὲ ὅτι βασιλειᾷ καὶ ὑφαρπάζειν τὴν ἀρχὴν μελετᾷ καὶ μεῖζον ἢ καθ´ αὑτὸν φρονεῖ, περιφρονῶν τοῦ βασιλέως καὶ τὴν βασιλείαν εὐπροσώπως ὑποποιούμενος. Τοῖς δὲ τῶν ξενικῶν Ἰταλοῖς, οὓς δὴ καὶ ὑπὸ χεῖρα εἶχεν ὁ μέγας κονοσταῦλος, καὶ ἄλλα ἴδι´ ἄττα ἦσαν τῆς κατ´ ἐκεῖνον ὁρμῆς αἰτιάματα, ὡς παρὰ Μουζαλώνων, καὶ μᾶλλον ἑνὸς τοῦ πρώτου, στεροῖντο, ζῶντος βασιλέως, τῶν εἰς ῥόγας αὐτοῖς ἀποτεταγμένων, ὡς καταφρονοῖντο ἐφ´ οἷς ἐδικαίουν ἑαυτοὺς τετιμῆσθαι, ὡς τῆς πρὸς τὸν βασιλέα ἀποκλείοιντο παρρησίας εἰσηγήσεσι ταῖς ἐκείνου, ὡς ἀτιμοῖντο, τοῦ πρωτοβεστιαρίου προστάσσοντος. Τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις τὸ ξανθόν τε καὶ ἀριμάνιον γένος ἐρεθιζόμενοι ἕτοιμοι ἦσαν κατασφάττειν ἐκείνους, εἰ μόνον τις παρορμῴη. Αἰτίαν δ´ ἔσχεν εἰς τοῦτο, ὡς ὁ τῶν πολλῶν λόγος ἔχει, ὁ τούτων τῆς φάλαγγος ἐξηγούμενος, ὃς καὶ πάλαι μὲν ὡρμημένους αὐτούς, τότε δ´ ἐξαφθέντας πλέον, ἀνεθέντας τοῦ φόβου καὶ δρασείοντας τὰ ἀνήκεστα ἐξ ἑτοίμου, ἠρέθισε τὸν φόνον ἐπιτολμῆσαι, καιρὸν ἔχοντας. Καὶ ὁ λόγος ἐκ τῶν ὑστέρων φέρει τὸ πιθανόν· οὐδὲ γὰρ ἂν ἐτόλμων, εἰ μή τινας προβιβάσεις εἶχον, ἀλλοεθνεῖς ὄντες καὶ τὸ πλέον ἐπήλυδες. Καὶ εἰ οὕτως εἶχον καὶ μόνως θαρρεῖν, ἀνάγκη παντὸς μᾶλλον τὸν ἄγοντα ὑποπτεύεσθαι.

ιθʹ. Ὅπως παρὰ τοῦ στρατοῦ ἐτολμήθη ὁ φόνος τοῖς Μουζάλωσιν.

Τέως δ´ οὖν ἡ ἐπὶ τῷ ἀποιχομένῳ ἐννάτη κειμένῳ παρῆν, καὶ ἔδει τὴν μνήμην ἄγειν ἐκείνῳ κατὰ τὸ σύνηθες. Ἀνέρχονται τοίνυν εἰς τὴν τῶν Σωσάνδρων μονήν, ὅπου καὶ ὁ νεκρὸς τοῦ βασιλέως ἐχόμενα τοῦ πατρὸς τέθαπτο, τῶν ἱερωμένων ὅσοι παρῆσαν ἐκεῖσε· ἀνέρχονται δὲ καὶ οἱ ἐν τέλει πάντες, χωρὶς δ´ ἐκείνων καὶ τῶν γυναικῶν αἱ προὔχουσαι καὶ ματρῶναι, καὶ πᾶν ὅσον ἦν ὑπηρετικὸν τοῖς κρατοῦσι. Τὸ μέντοι γε στρατιωτικόν, ἐκ προνοίας καὶ μᾶλλον, κάτω περὶ τὸν βασιλέα ἐγκαταλέλειπτο. Ὡς γοῦν πανοικὶ καὶ οἱ Μουζάλωνες ᾔεσαν, ἰδίαν παρὰ τοὺς ἄλλους στοργὴν πρὸς τὸν θανόντα ἐπιδεικνύμενοι, τότε τὸ στρατιωτικόν, διαφερόντως δὲ τὸ Ἰταλικόν τε καὶ ξενικόν, ἁρπάσαντες τὸν καιρόν, οἱ μὲν ἀμύνεσθαι τοὺς λυπήσαντας ὀρεγόμενοι, οἱ δ´ ἐφηδόμενοι τοῖς, εἰ δυνηθεῖεν ἐκεῖνοι, τολμηθησομένοις—ταῖς γὰρ καινοτομίαις ἀεί ποτε χαίρουσιν ἄνθρωποι, καὶ ῥᾷόν τις, ἰδὼν καινὸν κακὸν τελεσθέν, ἐφησθείη παθοῦσιν ἢ ἀγαθὸν συνησθείη τοῖς ἀπολαύσασιν—, συμμιγεῖς τῷ πλήθει γενόμενοι, φωνὰς ἠφίουν δεινὰς κάτωθεν ἄνω καὶ μὴ φαινομένῳ τῷ βασιλεῖ καὶ ἐπενεκάλουν κατὰ τῶν δῆθεν ἀπίστων, τοὺς Μουζάλωνας αἰνιττόμενοι, ζῆλον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῦ γένους ἐνδεικνυμένοις ἐοικότες θερμόν. Καὶ ἵνα μὴ φθάσειαν ἐκεῖνοι πρὸ τοῦ παθεῖν δράσαντες, δεδιότες δῆθεν, ἐπέσπευδον τὴν ἐπ´ ἐκείνους τοῦ βασιλέως ἐγχώρησιν καὶ ἅμ´ ἐδήλουν ὡς εἴπερ ὁ βασιλεύων ἐφήσει· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ ἐκεῖνοι καὶ οὕτως ἐπιδραμοῦνται καὶ καταπράξονται. Ταῦτα λεγόντων ἅμα καὶ θορυβούντων, οἱ τὴν βασιλικὴν φυλακὴν ἐπιτετραμμένοι, δηλωθὲν κἀκείνοις τὸ τόλμημα ἢ καὶ παρά του τὸ πρότερον ἢ μὴν ἅμα τῷ θορυβεῖν ἐκείνους, δείσαντες δῆθεν, ἐξάγουσιν εὐθὺς τὸ παιδίον κατὰ δυσωπίαν ἐλπιζομένην, ὡς ἐκείνους ἐμφαίνειν ποιοῦντας ἐμφανῆ τὸν κρατοῦντα. Ὡς δὲ φανέντος τοῦ νέου, καὶ μείζων ᾔρετο ἡ φωνὴ καὶ ἀτακτότερον ἐθορύβουν, χειρὶ κατανεύειν οἱ ἀμφ´ ἐκεῖνον ἐκεῖνον διδάσκουσι· τὸ δ´ ἦν ἅμα κροῦον καὶ πρὸς ἀμφότερα, ὅτι τε ἀναστέλλοι τὸν θόρυβον καὶ ὅτι ἐκχωροίη διδούς. Καὶ τοῖς μὲν περὶ τὸν νέον ἄρχοντα ἱκανὸν εἰς ἀπολογίαν ἐσύστερον πρὸς τοὺς ἄρχοντας ἡ τῆς χειρὸς κατάνευσις ὑπολέλειπτο, ὡς δῆθεν ἐπισχεῖν οἰκονομοῦσι τὸν θόρυβον, τοῖς δὲ καὶ λίαν ἀρκοῦν ἐνομίζετο πρὸς ἐκχώρησιν. Εὐθὺς οὖν βοὴ ἤρθη, ὡς ἐκχωροῦντος τοῦ βασιλέως, καὶ ἅμ´ ἐχέοντο παμπληθεί, καὶ ὡς τιμωρὸς τῆς βασιλικῆς σωτηρίας συνέθεεν ἕκαστος, ὡς καὶ προκινδυνεύσειν, εἰ δέοι· καὶ ἀλλήλους τῷ θορύβῳ παρακροτοῦντες, ἐπὶ τῆς μονῆς ἠπείγοντο τῶν Σωσάνδρων, τὰ ἔσχατα κακὰ τούς, ὡς αὐτοὶ ἔλεγον, δύσνους τῷ βασιλείῳ κράτει πραξείοντες. Εἰσὶ δ´ οἳ καὶ ἔμενον μὴ συναπιόντες, προμηθέστερον ποιοῦντες ἢ τολμηρότερον καὶ ἅμα, εἰ ἐκποδὼν γενομένους τοὺς καθ´ ὧν συνέθεον μάθοιεν, αὐθαδέστερον δρασείοντες ἐπὶ ταῖς σκηναῖς πρὸς τὸ ἐκφορεῖν τὰ κειμήλια· μὴ γὰρ εἶναι τὸν κωλύσοντα, οὕτω τῶν κεκτημένων ἀπολωλότων. Ὡς γοῦν οἱ μὲν συνάμα καί τισι τῶν ἐν τέλει, τῆς ὑμνῳδίας τελουμένης, ἐντὸς εἱστήκεισαν τοῦ ναοῦ, οἱ δὲ συνέθεον πανδημεί, θορυβοῦντες παρὰ τὸ σύνηθες, καὶ ἤδη τοῖς ἐντὸς ἐμφανεῖς ἦσαν εὐθὺ τῆς μονῆς ἰόντες, τινὲς τῶν ἐκτὸς ὄντων ὑπηρετῶν, τὸν ἐκείνων ὑποτοπάσαντες θόρυβον, μή τί που καὶ τῶν ἀπειρημένων δράσαιεν, σχεδὸν αὐτόνομοι ὄντες, ἅμα δὲ καὶ τὸν νεωτερισμὸν ὑποπτεύοντες, δηλοῦσι σὺν ὠχρῷ τῷ προσώπῳ τοῖς ἔνδον. Οἱ δὲ σπουδῇ τοῖς κυρίοις τὸ δηλωθὲν ἀπαγγέλλουσι καὶ ὡς ἐπιζυγῶσαι τὰς τῆς μονῆς πύλας τοῖς ἐρχομένοις συμφέρει, μάλα θερμῶς εἰσηγοῦνται. Οἱ δ´ ἠμέλουν ἀκούοντες—μηδὲ γὰρ ἔχειν συμβαλεῖν ὁπόθεν ἐπὶ σφετέρῳ κακῷ ἴοιεν οἱ συνθέοντες—, ἔρχεσθαι δὲ κἀκείνους εἰς τὰς κοινὰς ἐκείνας τελετὰς ὑπελάμβανον. Ὡς δὲ καὶ αὖθις ἐξελθόντες ἐκεῖνοι πλησιασάντων καὶ μᾶλλον τὸ θορυβῶδες καὶ ἄτακτον ὑπενόουν, ἔτι μᾶλλον κατωρρώδουν καὶ μετὰ σπουδῆς εἰσήγγελλον τὰ γιγνόμενα, καὶ ἐπ´ ἐκείνοις ἄλλοι ταχυδρομοῦντες, καὶ αὖθις ἄλλοι· οὐδὲ γὰρ ἦν ὅστις τότε βλέπων μὴ ἐπὶ κακῷ μεγίστῳ τὴν ἐκείνων ἄφιξιν ὑπενόει. Ὅθεν καὶ πολλοὶ μέν, περὶ ἑαυτοῖς δεδιότες ἐκ τῶν οὐ καλῶν ἐκείνων ὑποψιῶν, ἄλλος ἀλλαχοῦ κατεδύοντο· οἷς δ´ ἔμελε τῶν Μουζαλώνων πλέον τῶν ἄλλων, προσιόντες καὶ αὖθις ἀτάκτῳ ἤθει προσώπου, τὴν εἰσβολὴν τῶν ἀνδρῶν ὑπεμίμνῃσκον· καὶ ἐφεκτέον τὸ τάχος ἔλεγον προκαταλαβοῦσι τὴν ἐκείνων ὁρμὴν διὰ τῆς τῶν πυλῶν ἐπιθέσεως, μήπως καὶ φθάσωσιν εἰσελθόντες· μηδὲ γὰρ ἐπὶ καλῷ τινι τὸν τοσοῦτον θόρυβον εἶναι, ἀλλ´ εἴς τι λήξειν κακόν. Οἱ δὲ τῶν φόβους λεγόντων οὐκ ἦσαν ὅλως· ἦγε γάρ, οἶμαι, τούτους τὸ μόρσιμον, καὶ τὸ λεγόμενον ἀληθές, ὡς ἀφαιρεῖται τὰς φρένας ὃν ἀπολέσαι μέλλει τὸ θεῖον. Οὐ μὴν δὲ ἀλλ´ οὐδὲ τοῖς παροῦσι τῶν μεγιστάνων ἔμελε τὸ δρώμενον ἀκούουσιν, εἴτε κατά τινα πρόγνωσιν τῶν μελλόντων, εἴτε μὴν καὶ αὐτοῖς οὐ μέλον, κἂν ὅ τι καὶ δράσειαν συναχθέντες.
Ἀλλ´ ἐν τοσούτῳ τὰς εἰσόδους προκαταλαμβάνουσι καὶ κρατοῦσιν οἱ ἐπιόντες, καὶ ἅμ´ εἰσχεομένων ἐντὸς πανικοὶ θόρυβοι ἦσαν, καὶ οἷς ἔδρων τε καὶ ἠπείλουν πρότερον ἢ τὸν ναὸν εἰσελθεῖν δῆλοι ἦσαν φονῶντες.

3. Ἦν οὖν τῷ πρωτοβεστιαρίῳ γραμματικὸς οἰκεῖος, Θεοφύλακτος τοὔνομα καὶ ἐμὸς συγγενής, προσόμοιος τῷ κυρίῳ τὰ πάντα. Ἐξελθόντος γοῦν ἐπὶ τῷ μαθεῖν ἐκείνου, σφάλλει τοὺς ἐπιόντας ἡ ὁμοιότης, συναιρομένης καὶ τῆς ἀμπεχόνης, πενθίμου οὔσης ἐπ´ ἴσης καὶ μικροῖς καὶ μεγάλοις διὰ τὸν τοῦ βασιλέως θάνατον, κἀκεῖνον ὑποτοπάσαντες τὸν ζητούμενον εἶναι, εὐθὺς ἀναιροῦσι κοπίσι μυρίαις· οὐ γὰρ ἦν ὅστις καὶ τεθνηκότι τὸ ἔγχος οὐκ ἔβαπτεν ἐπ´ ἐκείνῳ· ὡς δὲ ἐγώ τινος ἤκουσα, καὶ ἀπερρόφουν ἐκ τῆς δεινῆς μανίας τοῦ αἵματος. Πλὴν ἀλλ´ εὐθὺς οὐκ ἠγνόουν σφαλέντες· τὸ γὰρ πέδιλον ὑποφανὲν τοῦ ποδός, μέλαν ὄν, τῶν δεδρακότων φανερὰν ἄγνοιαν κατηγόρει. Καὶ παραυτίκα μεθ´ ὅτι πλείστης μανίας καὶ ταραχῆς ξιφήρεις ἐμπίπτουσι τῷ ναῷ, καὶ παραχρῆμα, φανέντων τῶν φονώντων ἐκείνων, ὁ μὲν ἱερὸς ὕμνος κατασιγάζεται, ἄλλων ἀλλαχοῦ τῶν ψαλλόντων σκεδαννυμένων καὶ παραδυομένων γωνίαις καὶ τόποις οἷς ἤλπιζον σῴζεσθαι. Οἱ δὲ Μουζάλωνες, ὁ μὲν τοῖς ἀδύτοις προστρέχει καί, τὴν μυστικὴν τράπεζαν ὑπελθών, ἐκεῖθεν ᾤετο σῴζεσθαι, ὁ δ´ ὄπισθεν τῆς τοῦ ναοῦ πύλης ἑαυτὸν συνωθήσας, ἐφ´ αὑτῷ ὑφεῖλκε στερρῶς καὶ ὡς εἶχεν, ὡς συνιζάνειν ἐν ἐπιπέδῳ οἱ τὴν θύραν, ὡς καὶ προσκολλᾶσθαι δοκεῖν ἠνεῳγμένην τῷ ἀντιθύρῳ, μηδενὸς ἐμποδὼν ὄντος· ὁ δ´ ἐκείνων γαμβρός—καὶ οὗτος γὰρ ὥσπερ τῆς εὐπραγίας τοῖς συγγενέσι μετεῖχεν, οὕτω καὶ κοινωνὸς ἔμελλε γενέσθαι τῆς δυσπραγίας—, ἀλλαχοῦ περί που τὸ τῶν βασιλέων ἡρῷον ὡς εἶχε παραδυόμενος, λαθεῖν ἔσπευδεν· ὁ μέντοι γε πρωτοβεστιάριος, ἐν τοῖς ἀδύτοις καὶ αὐτὸς εἰσελθὼν τοῦ ναοῦ καὶ πρὸς τῇ κόγχῃ γενόμενος τῆς προθέσεως, ἐπί τι κιονῶδες ἱστάμενον ὑπανέρχεται καὶ τῷ ἐκεῖσε σκοτώδει σὺν τοῖς ἀδύτοις θαρρεῖ. Ἀλλ´ οὐκ ἦν οἱστισινοῦν ἐκείνων διαδρᾶσαι τὸν κίνδυνον. Πλεῖστοι γὰρ ὄντες οἱ ἐφορμῶντες τοὺς μὲν ἄλλους ἐποίουν φεύγειν, περὶ τῇ σφετέρᾳ ζωῇ δεδιότος ἑκάστου, ἀπενεοῦσθαι δὲ καὶ τοὺς ἐν τέλει συνέβαινε, μηδὲν ἔχοντας πράττειν. Ἐκεῖνοι δέ, ἐκ πολλοῦ τοῦ πρὸς τὸ θαρρεῖν περιόντος, παράβακχόν τι καὶ μανικὸν ἐφαλλόμενοι, ἀκριβῶς ἠρεύνων, μηδὲν τῶν τοῦ ναοῦ καταλιπόντες ἀνεξερεύνητον· ὅθεν καὶ ἄλλος ἄλλον εὑρών τε καὶ κατασχών, ἀπηνῶς καὶ ὡς αὐτῷ δοκοῦν διεχρᾶτο. Οὐ μὴν δὲ οἱ ἄλλοι κατερρᾳθύμουν, ἀλλ´ ἐφ´ ἑνὶ πολλοί τινες περιστάντες ἔβαλλον, ἔπληττον, ᾐκίζοντο καὶ νεκρὸν τὸν ἄθλιον, ὡς καὶ εἰς πολλὰ τὸν ἕνα κατακεκόφθαι· οὕτως ὥπλιζεν αὐτοὺς ἡ κακία, καὶ ὁ θυμὸς μεμηνότας θῆρας ἐδείκνυ.

5. Τὸν μέντοι γε πρωτοβεστιάριον, Κάρουλός τις, τῶν ἀδύτων κατατολμήσας καὶ τὰ πολλὰ διερευνησάμενος, ἐπεὶ οὐχ εὕρισκεν, ἀπειπών, ἔμελλεν ὑποστρέφειν, ἀλλ´ ἡ μοῖρα οὐδ´ ἐκεῖνον εἴα τοῦ πάθους ἐκτός· τὴν γὰρ πρόθεσιν εἰσελθὼν καὶ τῇδε κἀκεῖσε περιβλεψάμενος, ἐπὶ γόνασι συνιζάνοντα κάτωθεν εἶδε τὸν οἴκτιστον καὶ ἰδὼν ὁρμᾷ καθαιρεῖν ἀπηνῶς. Καὶ ὃς δυσωπεῖ, τὸ οἰκεῖον αἷμα πολλοῦ τινος ἐξωνούμενος· ὁ δὲ οὔτε πρὸς τὸ σχῆμα τῆς ἱκετείας ἀπεῖδεν, οὔτε μὴν ὑπεκλάσθη τοῖς ἐπηγγελμένοις, ἀλλ´ εὐθὺς κατασχὼν ἀναιρεῖ ξιφιδίῳ. Καὶ δῆλον γεγονὸς τὸ πραχθέν, οὐκ ἦν ὅστις ἀπῆν ἐκεῖθεν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐπιστάς, ὡς εἶχεν οὐτάζων καὶ μεθ´ ὕβρεων, ᾔκιζε, καὶ ἐς τοσοῦτον μελεϊστὶ κατεδάσαντο ὥστε καὶ τοὺς ἐνταφιαστὰς ὕστερον, σάκκῳ τὰ μέλη καταθέντας, οὕτως ἐκφορῆσαι καὶ τάφῳ δοῦναι.

6. Ἐπεὶ δ´ εἰς τέλος τοῖς ἀνημέροις ἐκείνοις ἐπράχθη τὸ τόλμημα, συὸς τρόπον θήξαντες τοὺς ὀδόντας, ὡς μηδὲ καὶ τοὺς ἐν τέλει κατωπαδὶς ἐκείνων ἔχειν ἵστασθαι καὶ ἐλέγχειν ἢ μὴν ἐρωτᾶν τί παθόντες καὶ τίνος ὁρμήσαντος τοιαῦτα πράττοιεν, ἐπὶ τὰς σκηνὰς εὐθὺς ὥρμων τῶν φονευθέντων, καὶ ᾧ προστετύχει ἕκαστος, μεθ´ ὅτι γενναίου τοῦ παραστήματος, ὡς οὐδενὸς καινοῦ γεγονότος, ἐξεφόρουν ἐπεγγελῶντες, καὶ τὸ ἐπὶ γλώσσης ἔγκλημα συχνάκις λεγόμενον ἦν· «Οἱ ἐχθροὶ καὶ δύσνοι τοῖς βασιλεῦσιν, οἱ βασιλειῶντες, οἱ παντὶ τρόπῳ, εἰ μὴ κεκώλυντο, οἷοί τ´ ἄρξαι, οἱ τοῦ στρατιωτικοῦ ἀλιτήριοι, οἱ μαγγανείαις μὲν τὸν πατέρα μεθ´ ὑπουλότητος ὑπελθόντες, φυλακῆς δὲ δόξῃ καὶ ἀσφαλείας τῷ υἱῷ ἐφεδρεύοντες, ὡς δεδώκασιν ἀξίας καὶ ὡς ἔδει τὰς δίκας, ὡς εἰκότως διαπεπράχαται καὶ ὡς εὐνοϊκῶς τοῦ λοιποῦ δουλεύσομεν τῷ δεσπότῃ, τῶν ἐκεῖθεν ἀπαλλαγέντες κακῶν.»
Ταῦτ´ ἔλεγον, καὶ λείαν Μυσῶν τἀκείνων ἐποίουν, ἀμφοτέραις ἐξαντλοῦντες τὸν πλοῦτον ἐκ τῶν σκηνῶν. Τούτων οὖν οὕτω τελεσθέντων, μηδενὸς οἵου τε δοκοῦντος μαργῶντι πλήθει καὶ ἀναρχίᾳ ἐμποδὼν ἵστασθαι, τῶν μὲν ταῖς ἀληθείαις δεδιότων, τῶν δὲ καὶ κατὰ προσποίησιν—σημεῖον δέ· καὶ γὰρ τῆς τοῦ πρωτοβεστιαρίου συζύγου ἐκεῖσε παρούσης καὶ δεινὰ ποιούσης τε καὶ λεγούσης ἐπὶ τοῖς τολμηθεῖσιν, ἐμβριθέστερον ὁ μέγας κονοσταῦλος καὶ θεῖος αὐτόθεν ἐπεῖχεν, ἐπιτάττων σιγᾶν φοβουμένῃ μὴ καὶ αὐτὴ πάθοι, εἰ μὴ σιγῴη, τὰ ὅμοια—, ὡς γοῦν συνεχέθησαν ἅπαντες καὶ κύριοι καὶ ὑπηρέται ἐπ´ ἴσης εἶχον τῶν φοβερῶν, ἑκάστου ζητοῦντος τὸ σῴζεσθαι, ἀπαίρουσιν ἐντεῦθεν εὐθύς, ἐφ´ ὅ τι καὶ παραγένοιντο μὴ φροντίσαντες καὶ σὺν οὐδενὶ κόσμῳ φεύγοντες. Τῷ μὲν βασιλεῖ ἀσφαλῆ πλέον ἢ πρότερον τὰ τῆς φυλακῆς ἐφιστῶσι, μή τι καὶ νεωτερισθῇ πλέον. Οὕτω συγχυθέντων ἁπάντων, ἕκαστος δὲ τὰ καθ´ ἑαυτὸν ὡς εἶχε κατησφαλίζετο.

κʹ. Ὅπως τῶν μεγιστάνων διὰ ταῦτά τινες ἀπεχώρουν, οἱ δὲ καὶ διεφυλάττοντο.

Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Καρυανίτην, πρωτοβεστιαρίτην τότε τυγχάνοντα, ἄνδρα γεραρὸν καὶ πολλοῦ τινος ἄξιον, φυγῇ ἐχρῶντο πρὸς Πέρσας αὐτομολοῦντες, οὐ βασιλεῖ ἐγκοτοῦντες, ἀλλὰ περὶ ἑαυτοῖς δεδοικότες διὰ τὴν τῶν πραγμάτων σύγχυσιν· εἴτε γὰρ αὐτοβούλως ὥρμων οἱ ἐπιθέμενοι, μή τινος παρορμῶντος, ἔχειν καὶ πάλιν οὕτως ὁρμᾶν, μηδ´ ὁτιοῦν κολασθέντας· εἴτε καὶ ἄλλοι σφᾶς ὁρμῶντας παρώτρυναν, ἐκείνους καὶ κατ´ αὐτῶν παροτρύνειν ἔχειν, κἀντεῦθεν κινδυνεύειν μὴ προσδοκῶντας πολλούς, καὶ μᾶλλον τοὺς ἐπ´ ἐξουσίας ὄντας, οἷς ὁ φθόνος ὑφεῖρπε πολὺς καὶ δεινός. Οἱ μὲν οὖν διὰ ταῦτα αὐτονυχεὶ εὐθὺς Περσίδος ἀνὰ κράτος ἤλαυνον, ἄλλοι δ´ ἀλλαχοῦ ἀνεχώρουν, κινδύνους ὑφορώμενοι τοὺς μεγίστους, ἄλλοι δὲ καὶ ὡς οἷοί τ´ ἦσαν διεφυλάττοντο. Ὁ μέντοι γε μέγας κονοσταῦλος, τοὺς ἀδελφοὺς ἐπιστήσας, νέους ὄντας καὶ συνετούς, ὧν ἅτερος μὲν Ἰωάννης, ὁ δὲ δεύτερος μετ´ ἐκεῖνον Κωνσταντῖνος ἐλέγοντο, ὀφφικίοις καὶ οὔπω σεμνυνομένους, τὰς πρεπούσας ἑαυτῷ φυλακὰς καθίστη. Ἐντεῦθεν καὶ συνεχέστερον μὲν ἐφοίτων πρὸς βασιλέα καὶ διημέρευον σὺν ἐκείνῳ, οἱ πλείους δὲ καὶ διενυκτέρευον· τὰ δὲ τῆς πρὸς ἐκεῖνον εὐνοίας καὶ πίστεως, καὶ μᾶλλον φιλοτιμούμενοι πρὸς ἀλλήλους ἐνεδεικνύοντο ἐμφανῆ καὶ ὡς οὐκ ἄλλως γε μείζονα.

 

précédent

29 Chapitre XVI.

1. Harangue de Muzalon. 2. Applaudissement de l'assemblée.

1. L'illustre Noblesse avec laquelle j'ai eu l'honneur d'être élevé, il n'est pas nécessaire de reprendre nos affaires dès le commencement. Le temps-même ne le permet pas. Au contraire il nous oblige à parler du présent. N'étant pas né à la Cour ; j'y ai été amené, et nourri par mon père qui avait l'honneur de servir le dernier Empereur de glorieuse mémoire. Vous êtes témoins que nous avons toujours suivi ses ordres avec une fidélité parfaite, et avec une affection inviolable, mêlée d'une crainte respectueuse. Bien que nous n'ayons pas toujours été assez heureux pour lui plaire, nous n'avons jamais eu d'autre intention que de lui obéir. Pour ce qui est des honneurs et des dignités auxquelles il nous a élèves, et qui ont surpassé nos espérances, nous les avons attribuées à sa bonté, et non à notre mérite. Nous en jouissons sans user du pouvoir qu'elles nous donnent au préjudice de qui que ce soit, et nous sommes persuadés qu'il nous serait honteux de nous y maintenir par des voies injustes. Quand ceux qui ont les bonnes grâces de leur Prince ne s'en servent que pour lui donner de mauvais conseils, et pour ruiner la fortune des autres, il n'y a personne qui ne déteste leur lâcheté. Nous ne nous sommes point insinués dans son 30 esprit par de basses flatteries, et quand nous y sommes entrés nous n'avons point taché d'empêcher que les autres n'y entraient aussi bien que nous. Il n'en faut point d'autre preuve que les châtiments que nous avons subis, et que les dangers que nous avons courus. Plusieurs d'entre vous peuvent dire combien nous leur avons témoigné d'affection, et combien nous nous sommes empressés de leur rendre de bons offices. Que si les prières que nous avons faites en votre faveur vous ont été inutiles, vous le devez imputer au malheur du temps qui était contraire aux personnes les plus innocentes. On nous a quelquefois accusé des maux que nous n'avons pu empêcher. Cependant Dieu qui voit tout, et qui ne manque jamais de punir les crimes, sait que nous rien sommes pas coupables. Ainsi ceux qui les ont soufferts auraient tort de s'en prendre à nous. La volonté absolue du Prince était un obstacle invincible à nos bonnes intentions. Car quand il y aurait eu de la sureté à s'y opposer, il n'y aurait pas eu de prudence, puisque sa colère n'était que trop forte contre les faibles. Voila ce que j'avais à dire pour montrer que nous n'avons pas recherché les dignités par une ambition précipitée, et que nous n'avons été cause des disgrâces de personne. Les uns y sont tombés par leur faute, d'autres par de faux soupçons, d'autres par le naturel d'un Prince sujet a la colère. Des gens de bien ont passé pour des méchants, et ont été méprisés au lieu d'être honorés comme ils méritaient. Telle était la condition du gouvernement sous lequel Dieu voulait que nous vécussions. Nous en avons maintenant un plus modéré. L'Empereur est mort, et il 31 nous a laissé son fils pour successeur, qui étant encore jeune comme vous voyez a besoin d'un grand nombre de sujets fidèles qui emploient un soin, et une vigilance extraordinaire pour empêcher que dans l'Empire ou dehors il ne se forme aucune entreprise contre son service. Je vous proposerai les motifs qui nous obligent a témoigner maintenant un zèle plus ardent que jamais pour son service. Premièrement sin âge qui ne lui permet pas de cacher, ni d'entretenir sourdement aucune mauvaise volonté contre ses sujets doit gagner leur affection. Car du moment qu'ils n'appréhenderont plus de rigoureux traitements il faudra qu'ils aiment leur Prince. On ne peut obéir que par crainte, ou par amour. Dès que la crainte est bannie il ne reste qu'un amour sincère qui ne refuse aucun office. En second lieu sa minorité lui rend nécessaire la libéralité qui serait libre en un autre temps. De sorte que bien loin, de redouter des violences, nous n'avons que des grâces à attendre pour peu que nous nous en voulions rendre dignes. Comme il est jeune, et qu'il a des tuteurs on ne doit point avoir peur de l'aborder, ni d'être refusé par le faste si ordinaire aux Princes. Ses tuteurs sont de facile accès, et ils sont toujours prêts d'écouter, et d'accorder les demandes. Ce qui étant ainsi ne doit on pas vivre dans un parfait repos, et dans une entière assurance  Outre ce que je viens de dire, car je suis obligé de passer beaucoup de raisons sous silence, nous avons de grands avantages sous ce règne- ci que nous n'avions pas sous le précèdent. On appréhendait alors d'être puni pour avoir bien sait, parce qu'il y avait des 32 personnes qui savaient aigrir le Prince par les moyens par lesquels il était le plus aisé de tromper. On ne se souciait pas de surpasser les autres en un temps où les plus louables efforts étaient inutiles, où personne ne parlait en faveur de la vertu, et ou le mérite trouvait plutôt des châtiments que des récompenses. Mais maintenant que le gouvernement est entre les mains des tuteurs, il n'y a personne qui ne doive désirer de le produire, et de faire paraitre les bonnes qualités, puisqu elles ne peuvent plus paraitre sans être honorées. N'ayant rien à appréhender de la part de l'empereur, n'appréhendons plus que pour lui, et tenons pour certain que sa perte et sa conservation est inséparable de la nôtre. Voila ce que j'avais à dire a mes compagnons avec qui j'ai vécu, et avec qui j'ai été élevé. Le reste de mon discours s'adressera aux personnes éminentes en naissance ou en dignité, et conservera toute la liberté et toute l'assurance que la vérité donne à ceux qui ne parlent qu'a son avantage. Ce n'a été ni par mon choix, ni par mon inclination que j'ai accepté le gouvernement. Ça été premièrement par déférence à la volonté du défunt Empereur, et ensuite par, je n'achèverai pas, et je ne dirai rien autre chose, sinon que je ne le veux retenir qu'autant que vous l'aurez agréable. Si vous en voulez mettre un autre en ma place je serai content de me tenir dans le dernier rang. Si celui que vous aurez choisi s'acquitte dignement de la tutelle, je n'aurai point de regret de vivre dans une condition privée, et je supplierai l'Empereur de le trouver bon. J'aimerais mieux n'être que simple soldat,  que de posséder les charges les 33 plus éminentes pour être exposé aux traits de l'envie. Les peuples sont maintenant par une faveur singulière de la providence divine dans l'obéissance, les gens de guerre dans la discipline, les ennemis dans la crainte. Vous êtes ici un grand nombre de personnes considérables soit par l'honneur d'appartenir à la ramille Royale, ou par l'importance de vos emplois. Choisissez parmi vous un tuteur a l'empereur s et je confirmerai votre choix par mon suffrage. Je ne cherche point mes intérêts. Je ne cherche que la sureté du Prince. Quand celui que vous aurez élu refuserait d'accepter cet emploi, sa résistance ne lui servirait de rien,  et votre choix l'emporterait sur sa modestie. Je veux dépendre si absolument du jugement de l'assemblée, que je demeurerai en l'état où je suis, ou j'en sortirai selon qu'il vous plaira de l'ordonner quand en vous obéissant je devrais perdre ma fortune. Je vous conjure de déclarer librement vos sentiments,et de vous assurer que personne n'a envie de s'y opposer. Si l'Empereur était présent on pourrait peut-être appréhender de dire quelque chose qui lui déplût, mais puisque nous sommes égaux la liberté est de saison.

2. Ce discours fut approuvé par un bruit confus des assistants qui faisaient semblant d'être fort contents que le gouvernement fût entre ses mains. Il n'était que trop visible qu'ils s'accommodaient au temps, et qu'ils l'élevaient à l'envi au-dessus d'eux pour gagner les bonnes grâces du Prince. Bien loin de l'accuser des violences qu'ils avaient souffertes sous le règne précèdent, ils 34 en rejetaient toute la faute sur le défunt Empereur, et ils avouaient qu'ils les avaient bien méritées puisqu'ils s'étaient trouvés engagés sous la domination d'un Prince qui était maître de leur fortune, et qui pouvait disposer de leur vie selon son caprice.

Chapitre XVII.

1. Réponse de Michel Paléologue. 2. Basses flatteries des principaux de l'Empire.

1. Michel Paléologue grand Connétable, oncle de sa femme, éleva sa voix par dessus les autres, soit par pure flatterie ou par le désir d'avoir part à sa fortune, aussi-bien qu'à son alliance, et lui dit avec une hardiesse pleine de liberté. De quoi vous avisez-vous de nous faire ce discours vous qui avez été élevé au dessus de nous par le jugement de l'Empereur ? Avez-vous ouï dire que quelqu'un se plaignît de ce que vous avez fait sous l'autorité du Prince défunt ? Les effets de sa colère peuvent ils vous être imputés avec la moindre apparence de justice ? II n'y a personne, même parmi les étrangers qui ne sache quels étaient ses emportements, et quelle était la dureté de son règne. Quand on se soumet à la servitude par un serment solennel on s'oblige à souscrire tout ce qu'il plaira au Souverain. Il dépend de lui d'exercer les plus rigoureux traitements, et 35 s'il n'en peut être repris, puisqu'en cela il ne sait qu'user du droit de la Monarchie, comment pourrait-on s'en prendre à un autre ? Mais ce temps-là n'est plus, et il serait aussi inutile d'en parler, que de demander pourquoi les morts ne sont plus en vie ? Car comme la mort est nécessaire et inévitable, soit qu'elle procède de maladie ou qu'elle vienne d'une autre cause, les mauvais traitements que les Princes sont le sont aussi, soit qu'ils les fassent d'eux-mêmes, ou par le conseil de leurs ministres. Toute la différence qu'il y a entre les sujets qui les souffrent injustement, est que ceux qui les souffrent trouvent une sensible consolation dans leur innocence, au-lieu que ceux qui les ont mérités en ressentent une affliction plus cuisante. Les choses étant en cet état, quelle apparence de rechercher le passé, et de vous accuser des crimes dont vous ne pouvez être coupable : Pour les honneurs auxquels vous avez été élevé, ce ne sont pas des effets de la volonté absolue du Souverain, ni d'une affection déréglée, et aveugle. Il faudrait avoir perdu le sens pour en juger de la sorte. Ce sont des marques de votre suffisance,  et de votre fidélité. En cela a-t'il fait tort à quelqu'un  Votre élévation a-t'elle été l'abaissement des autres ? Il y aurait quelque raison dans les plaintes de ceux à qui votre grandeur donne de la jalousie, s'il avait fallu nécessairement les éloigner des dignités auxquelles ils aspiraient, pour vous élever à celle que vous possédez. Mais puisque vôtre élévation n'empêchait pas qu'ils ne fussent pourvus des em- 36 plois dont on les jugeait capables, pourquoi se figurer des inconvénients, et des incompatibilités où il n'y en a point, et pourquoi considérer votre fortune comme la source de leur disgrâce ? Chassez donc s'il vous plaît de votre esprit ces pensées que vous ne sauriez nous proposer sans nous donner beaucoup de douleur. Je ne dirai plus qu'une chose sur ce sujet, bien que j'en pusse dire beaucoup d'antres. Si vous étiez dans un pays étranger je n'appréhenderais ni les dangers ni les fatigues des voyages pour vous en retirer. Et cependant vous attendez notre consentement pour accepter la tutelle de l'Empereur, commesi quelqu'autre en était plus digne que vous. Qui est-ce qui aurait assez de présomption pour s'opposer au jugement du Prince son père, et pour vouloir prendre votre place ? Continuez donc à la remplir aussi dignement que vous avez fait jusques ici, gouvernez l'Empire, et veillez à la sureté de notre Souverain. Mous ne voulons avoir que l'obéissance en partage. Aussi bien ne pouvons nous pas tous commander, et si nous commandions tous, personne n'obéirait. Puisqu'il faut que quelqu'un gouverne sous l'autorité de l'Empereur, qui peut mieux gouverner que celui qui a plus de sagesse, et de suffisance  ?Voila ce que j'avais à dire. Si quelqu'un a un meilleur avis il ne doit point craindre de le proposer, nous sommes prêts de l'entendre. Mais je reconnais par les voix que j'entends de tous côtés qu'il n'y a personne qui n'approuve mon sentiment.

2. Paléologue ayant parlé de la sorte, tous les 37 Grands de l'Empire applaudirent à son discours, et témoignèrent hautement qu'ils ne souffriraient pas qu'aucun fût si hardi que de l'improuver. Chacun s'empressant à l'envi pour surpasser les autres par la bassesse de ses flatteries protestait qu'il aimerait mieux obéir au Protovestiaire que de commander. Ce n'était néanmoins que dissimulation, et qu'imposture, comme il a paru depuis. Le Protovestiaire ayant rompu l'assemblée crut que tout ce qu'il y avoir dedans dans l'Empire consentaient qu'il eût seul la tutelle de l'Empereur, et s'étant mis à la tête des troupes il marcha vers Magnese. Il mit ensuite des gardes au Palais, et à l'Epargne sous la conduite d'Agiotheodorite Logothète. On expédia cependant des lettres pour porter dans les Villes, et dans les Provinces la nouvelle de la mort de l'Empereur Théodore et de la proclamation de Jean son sils, et pour exiger le serment accoutumé en semblables changements. Le jeune Prince ne pouvant encore signer les expéditions, le Logothète des troupes, les signa en sa place. Cependant le Protovestiaire disposait de toutes les affaires avec une entière liberté, sans que personne osât trouvera redire à sa conduite.

38 Chapitre XVIII.

Sédition des gens de Guerre.

La jalousie ne laissa pas de se soulever contre lui sans qu'il s'en aperçût, et de se couvrir d'un prétexte sort spécieux. Elle prit le masque de l'affection pour l'Empereur défunt qu'elle le soupçonnait d'avoir enlevé du monde par les secrets abominables de la magie, et pour le jeune Prince qu'elle l'accusait de vouloir dépouiller de la souveraine puissance, Les troupes auxiliaires commandées par le Grand Connétable avoienc des motifs particuliers de ressentiment contre l'aîné des Muzalons, parce qu'elles prétendaient qu'il les avait frustrées par ses artifices des gratifications que le défunt Empereur avait eu intention de leur faire, Cette nation blonde et belliqueuse paraissait toute disposée à attenter à leur vie pour peu qu'elle y sût poussée, On dit que leur Commandant ayant remarqué l'ardeur dont il croient transportez depuis longtemps, et l'impatience dont ils brûlaient alors, les excita a commettre le massacre dont ils avaient l'occasion. Et cette opinion a été confirmée par ce qui est arrivé depuis. En effet il n'y a guère d'apparence de croire que des Etrangers eussent formé d'eux-mêmes une conspiration si hardie, et il y a plus de sujet d'assurer qu'ils ne l'auraient jamais faite s'ils ne s'étaient sentis autorisés.

39 Chapitre XIX.

1. Sédition excitée aux funérailles de l'Empereur. 2. Avis donné aux Muzalons. 3. Massacre d'un cousin de Pachymère. 4. Fureur des séditieux. 5 . Massacre du Protovestiaire. 6. Pillage des maisons. 7. Parole rude du Connétable.

1. Neuf jours après la mort de l'Empereur les Religieux et les Prêtres, les Officiers et les Dames, enfin toutes les personnes de qualité s'assemblèrent au Monastère de Sosanche où le corps était enterré auprès de celui de l'Empereur son père, pour assister à la cérémonie de sa pompe funèbre. Les Muzalons s'y étant rendus des premiers avec leur suite pour signaler leur zèle envers la mémoire du Prince défunt, les soldats, et principalement les Français, et les autres soudoyés crurent avoir trouvé le temps favorable, les uns de se venger de leurs ennemis, et les autres de féliciter leurs compagnons de l'heureux succès de leur vengeance. Car les hommes sont faits de telle façon qu'ils se plaisent aux changements, et qu'ils se réjouissent du mal plutôt que du bien. S'étant donc mêlés avec la foule du peuple, ils commencèrent à crier devant les fenêtres, bien que l'Empereur n'y parût pas encore, à ac- 40 cuser Ies Muzalons de trahison, à demander permission de prévenir leurs mauvais desseins, et à menacer de les prévenir sans en avoir obtenu la permission. Le tumulte croissant de la sorte les gardes soit qu'ils en eussent été avertis ou non firent paraitre le jeune Empereur. Mais sa présence ayant redoublé les cris et augmenté la sédition, ils lui apprirent à faire un signe de la main lequel étant équivoque, et pouvant avoir été fait à dessein d'apaiser le tumulte fut pris par les séditieux en un autre sens et pour une approbation de leur entreprise. Comme ils n'en demandaient pas davantage, et que les gardes se contentaient d'avoir un prétexte pour se justifier devant les Muzalons, au cas que la conjuration sût dissipée, il s'éleva tout à coup un grand cri, et à l'heure-même les séditieux coururent vers le Monastère de Sosandre comme des défenseurs du salut du Prince, et remplirent l'air de menaces contre ceux qu'ils appelaient leurs ennemis. Il y en eut néanmoins quelques-uns qui eurent un peu plus de retenue, et qui demeurèrent derrière les autres se réservant à piller les maisons.

2. Les Muzalons étant debout dans l'Eglise avec d'autres personnes de qualité pendant que l'on récitait les Hymnes, quelques valets qui étaient dehors appréhendant que l'audace des soldats mutinés ne se portât aux dernières extrémités entrèrent avec un visage pâle et défiguré 41 pour pour dire à ceux qui étaient dedans que les séditieux accouraient avec un bruit, et avec des clameurs furieuses. Ceux-ci le dirent à l'instant à leurs maîtres, et leur remontrèrent la nécessité qu'il y avait de fermer les portes. Mais au lieu de les faire fermer ils répondirent qu'ils ne pouvaient s'imaginer que cette multitude eût aucun mauvais dessein contre eux, et qu'il y avoir apparence qu'ils accouraient plutôt pour assister à la cérémonie des funérailles. Lorsque ceux qui avaient donné cet avis surent sortis de l'Eglise, et qu'ils virent que le tumulte augmentait, ils surent saisis d'une frayeur encore plus grande que devant, et revinrent sur leurs pas rapporter encore ce qui se passait. D'autres vinrent le dire après eux n'y ayant personne qui ne jugeât que cette entreprise aurait des suites très-funestes. Plusieurs qui ne craignaient que pour eux-mêmes se cachèrent le mieux qu'ils purent. Ceux qui étaient les plus affectionnés aux Muzalons accoururent tout interdits les avertir de l'irruption des factieux, et leur conseiller de fermer les portes. Mais au milieu d'un si extrême péril ils se tenaient dans une pleine assurance, et soit que leur moment fatal fût arrivé, ou que Dieu ayant résolu leur perte leur eût ôté le jugement, ils ne firent rien pour leur propre conservation. Les Grands de l'Etat qui se trouvèrent présents ne s'inquiétèrent point., soit qu'ils fussent ce qui devait arriver, ou qu'ils en fussent bien aises. Sur ces en- 42 trefaites les factieux se saisirent des portes de l'Eglise, et entrèrent dedans avec un tumulte qui ne le peut exprimer, et avec des menaces qui ne retiraient que le sang.

3. Un de mes cousins savant Grammairien nommé Theophyladite qui était au Protovestiaire, qui lui ressemblait de visage, et qui était vécu comme lui, les Grands et les médiocres portant tous le deuil, étant sorti hors de l'Eglise fut percé à l'heure-même de plusieurs coups. Après qu'il fut mort il n'y eut personne qui ne lui voulût enfoncer encore son épée dans le corps. J'ai ouÎ dire à un homme qui était présent que les séditieux se portèrent jusques à cet excès de fureur que de lui sucer le sang.

4. Ils reconnurent incontinent par la couleur noire de ses souliers qu'ils s'étaient trompés, et à l'heure-même ils entrèrent dans l'Eglise l'épée à la main. Le Clergé disparut, et se sauva. Un des Muzalons se glissa sous l'Autel où il se crût en sureté. L'autre se mit derrière la porte, et la tira si prés sur lui qu'il ne paraissait point qu'il y fût. Leur gendre qui devait avoir part à leur disgrâce aussi bien qu'à leur bonne fortune, se cacha dans un coin proche du tombeau des Empereurs. Le Protovestiaire qui était sous l'Autel ayant aperçu entre deux colonnes un petit espace où il se pouvait tenir debout, s'y mit dans l'espérance de s'y sauver à la saveur de l'obscurité et de la sainteté du lieu. Mais il n'y avait point de lieu pour 43 obscur ni pour saint qu'il pût être qui sût inaccessible à ces furieux. Leur multitude et leur rage donnaient une telle épouvante qu'il n'y avait personne qui ne prît la suite. Les Magistrats ne pouvant arrêter le désordre songeaient aussi bien que les autres à leur propre sureté. Les séditieux remplis d'une confiance pleine d'audace cherchaient dans tous les endroits les plus cachés de l'Eglise, et dès qu'ils avaient trouvé quelqu'un ils le massacraient. Ils s'acharnaient plusieurs sur un seul, le battaient, le déchiraient, et lui faisaient mille outrages après la mort.

5. Un certain nommé Charles fut si hardi que de s'approcher de l'Autel pour y chercher le Protovestiaire, ou ne l'ayant point trouvé il se coula dessus par je ne sais quel hasard, et l'ayant aperçu à genoux il se jeta sur lui pour l'arracher de son asile. Quoi qu'il lui demandât la vie, et qu'il lui offrit de grandes sommes pour se racheter, il ne le pût ni fléchir par la soumission de ses prières, ni émouvoir par la grandeur de ses offres, et en, même temps il le tua de plusieurs coups de poignard. Après cela, ils se jetèrent avec fureur sur le corps, et le déchirèrent en tant de pièces que ceux qui eurent soin de la sépulture furent obligés de les ramasser, et de les mettre dans un sac pour les porter dans le tombeau.

6. Après que ces inhumains eurent achevé ce massacre sans que les Magistrats osassent paraître pour réprimer leurs attentats, ils se jetèrent 44 dans les maisons de ceux qu'ils avaient tués, et aiguisant leurs dents comme des sangliers, ils dirent que c'étaient des ennemis de l'Empereur qui aspiraient à la tyrannie, et qui y seraient parvenus par les moyens les plus détestables s'ils n'en avaient été empêchés: que c'étaient les persécuteurs des gens de guerre qui avaient fait mourir l'Empereur par leurs enchantements, et qui tenaient son fils en prison sous prétexte de le garder. Qu'ils avaient reçu le châtiment qu'ils méritaient, et que pour eux étant délivrés de ces redoutables ennemis, ils obéiraient avec joie à leur Souverain. En disant cela ils pillaient les maisons, et en enlevaient toutes les richesses.

7. Je rapporterai ici un exemple qui servira de preuve de la licence de la sédition, et de l'oppression de la liberté publique. Comme la femme du Protovestiaire déplorait son malheur, le grand Connétable son oncle la reprit avec aigreur, et lui commanda de se taire si elle ne voulait souffrir elle-même un pareil traitement. Les maîtres, et les valets saisis d'une égale crainte se retirèrent en désordre. On redoubla les gardes de l'Empereur de peur que l'on n'entreprît quelque chose contre lui.

Chapitre XX.

Les Grands se sauvent le mieux qu'ils peuvent.

Chacun tacha de pourvoir à sa sureté. Caryanite Protovestiaire qui était un vénérable vieillard se retira chez les Turcs par le déplaisir de voir les affaires dans une si horrible confusion plutôt que par aucune aversion qu'il eût de la domination de l'Empereur. Il jugeait que si les séditieux s'étaient portés d'eux-mêmes aux attentats qu'ils avaient commis ils pourraient bien s'y porter encore, et que s'ils y avaient été excitez par d'autres ils pourraient y être excités sur tout en un temps où les Magistrats étant chargés de la haine publique n'avaient pas assez d'autorité pour réprimer leur insolence. Les autres se sauvèrent comme ils purent. Le grand Connétable ayant pris ses deux frères Jean et Constantin qui bien que fort jeunes et non encore dans les charges ne laissaient pas d'avoir beaucoup de prudence il les fît veiller le jour et la nuit à la garde de l'Empereur à qui ils donnèrent incessamment des preuves de leur fidélité, et de leur zèle.

καʹ. Ὅπως ἐφιλονείκουν οἱ ἄρχοντες περὶ τὴν τοῦ βασιλέως κηδεμονίαν.

Ὅμως καὶ πρὸς ἀλλήλους ἐφιλονείκουν καὶ ἐρίζειν ἀπήρχοντο. Ἡ δὲ φιλονεικία ἐκ φιλοτιμίας σφίσιν ἐτύγχανεν· ἠμφισβήτουν γὰρ ἀλλήλοις τῆς περὶ τὸν βασιλέα φροντίδος, ἑκάστου τῶν ἐν ἀξιώματι ὄντων μὴ φέροντος τοῖς ὁμοίοις ὑποτετάχθαι. Ἦσαν γὰρ ἔνθεν μὲν οἱ ἐκ Λασκαρίων Τζαμάντουροι, γήρᾳ τε καὶ συνέσει κεκοσμημένοι, οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ τὸ πρὸς τὸν νέον βασιλέα συγγενῶς ἔχειν καὶ παππικῶς πολλὴν ἐνεποίει τὴν τοῦ ταῦτα ζητεῖν παρρησίαν, ἔνθεν δὲ οἱ ἐκ Τορνικίων τὸ γένος ἕλκοντες, ὧν ὁ πρῶτος καὶ μέγας πριμμικήριος ἦν· εἶχον γοῦν καὶ οὗτοι τὸ πρὸς τὸ ἀμφιβαλλόμενον ἰσχυρόν, τὸ ἀπὸ πατρὸς οἰκεῖον καὶ ἀδελφικὸν ἐν γράμμασι πρὸς τὸν τοῦ νέου πάππον καὶ βασιλέα Ἰωάννην τὸν Δούκαν. Ἐκεῖθεν οἱ Στρατηγόπουλοι, ὧν τοῦ γένους ἐπίδοξος ὁ Ἀλέξιος, πολλὴν φέρων τὴν αἰδῶ ὡς εὔγηρως ἀπὸ πάντων καὶ πλεῖστα προσέτι κατωρθωκώς· οὗ καὶ ὁ παῖς Κωνσταντῖνος, γαμβρὸς ἐπ´ ἀδελφιδῇ τοῦ βασιλέως Ἰωάννου, ἐξ ἀριστείας φανείς, ὕστερον στερεῖται τῶν ὀφθαλμῶν, ἄρτι Θεοδώρου τοῦ Λάσκαρι μοναρχήσαντος· αἰτίαν δ´ ἔσχεν ὡς καθυπερηφανεύοιτο τοῦ κρατοῦντος, ὑπεροπτικῶς πρὸς ἐκεῖνον ἔχων, νεωστὶ μετὰ τὸν πατέρα τῶν σκήπτρων ἐπειλημμένον. Καὶ οἱ ἐκ τοῦ Ῥαοὺλ εὐγενεῖς ἄλλοι, μετὰ τὸν πατέρα τὸν τοῦ ἀξιώματος ἐκπεσόντα, ὡς φθάσαντες εἴπομεν, ἔτι νεάζοντες, καὶ Παλαιολόγοι. Σὺν οἷς καὶ Βατάτζαι καὶ οἱ τοῦ Φιλῆ, ὧν ὁ πατὴρ Θεόδωρος τετύφλωτο καὶ αὐτὸς σὺν τῷ Στρατηγοπούλῳ τῆς αὐτῆς ἐκείνῳ χάριν αἰτίας, σὺν Καβαλλαρίοις τε οἱ Νοστόγγοι καὶ οἱ Καμύτζαι, σύν τε Ἀπρηνοῖς καὶ Ἀγγέλοις οἱ Λιβαδάριοι, Ταρχανειῶται, Φιλανθρωπηνοὶ καὶ οἱ εὐγενεῖς Καντακουζηνοί, καὶ ὅσοι ἄλλοι οἷς ἡ μεγαλογενὴς σειρὰ καὶ χρυσῆ συγκεκρότητο.  Ὁ μέντοι γε Νοστόγγος Γεώργιος καὶ προσεφιλοτιμεῖτο· ἐκυδροῦτο γὰρ τῶν ἄλλων εἰς κῆδος βασιλικὸν προτιμώμενος. Καὶ γὰρ ἔτι ζῶν ὁ κρατῶν, ἁρμόζειν εἰς γάμον αὐτῷ τὴν παῖδα διὰ βουλῆς ἔχων, πολλοῖς καὶ ἄλλοις ἐπίστευε τὴν βουλὴν κἂν ἐπλήρου καὶ τὸ συνάλλαγμα, εἰ μή γε θάνατος, τῷ βασιλεῖ ἐπελθών, ἐμποδὼν ἔστη τῇ πράξει. Τότε δ´ αὖθις ἐπιθαρροῦντα τοῖς ἐγνωσμένοις, ὡς καὶ πάλιν τυχεῖν ἔσται οἱ τοῦ κήδους, μέγα φρονεῖν ἡ ἐλπὶς ἐποίει, καὶ κατηλαζονεύετο πρὸς τοὺς ἄλλους, καὶ μᾶλλον τὸν αὐτανέψιον, ὃς ἦν ὁ μέγας κονοσταῦλος, διαφιλοτιμούμενος· ὅθεν κἀν τοῖς βασιλικοῖς προαυλίοις ἀνέδην ἐσκήνει καὶ καθ´ ἡδονὴν διατριβῆς ἱππαζομένοις τοῖς ἄρχουσιν ἐπὶ κοντῶν συντριβῇ ἢ καὶ κατὰ παίγνιον σύνηθες σφίσι τῆς σφαίρας, ἐκ μεγάλου τοῦ θάρρους συνιππάζετο καὶ συνέπαιζεν, ἐγγὺς ἱσταμέναις καὶ ὁρώσαις ταῖς βασιλίσιν ἐπιδεικνύμενος.

κβʹ. Ὅπως προετιμήθη εἰς τοῦτο τῶν ἄλλων ὁ Παλαιολόγος.

Τέως γε μήν, ἐπεὶ οὐκ ἦν ἀνεπιτρόπευτον μένειν τὸν βασιλέα, ἐν ἀφήλιξι γνωριζόμενον καὶ ἁπαλὸν ἦτορ φέροντα, συνελθόντες ἅμα οἱ ἐν τέλει καὶ βουλευσάμενοι ὡς οὐκ ἀσφαλὲς δίχα τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ ταύτης προεστῶτος—Ἀρσένιος δ´ οὗτος ἦν—καθιστᾶν τὰ τοιαῦτα, πρὸς μὲν τὸν ἐξ Αὐτωρειανῶν πατριάρχην πέμπουσι τὴν ταχίστην μετακαλούμενοι Νικαίηθεν τοῦτον· αὐτῶν δὲ καθ´ ἑαυτοὺς ἐφ´ ἡμέραις διασκεπτομένων, ἄλλον ἄλλου εἰς κηδεμονίαν τοῦ βασιλέως προκρίνοντος, τέλος ἐπὶ τῷ μεγάλῳ κονοσταύλῳ, τῷ ῥηθέντι Παλαιολόγῳ, ἡ κοινὴ βουλὴ καταντᾷ, ὡς αὐτοῦ γε καὶ μόνου παρὰ τοὺς ἄλλους ἱκανοῦ πρὸς τοῦτο φανέντος· εἴπερ γὰρ ἄλλον, στρατηγικώτατον εἶναι τὸν ἄνδρα, καί οἱ ἐκ παλαιοῦ αὔταρκες εἶναι τὸ εὐγενές, καὶ τρίτον τὸ πρὸς τὸν κρατοῦντα συγγενές, ἅμα μὲν αὐτόθεν, ἅμα δὲ καὶ ἐκ τῆς συζύγου—τῆς μὲν γὰρ δεύτερος αὐτανέψιος ἦν, τοῦ δὲ δευτέρου αὐτανεψίου υἱός—, πολλὴν ἐμποιεῖν αὐτῷ τὴν εἰς τὸ κηδεμονικὸν τοῦ βασιλέως παρὰ τοὺς ἄλλους ἐκχώρησιν. Ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκείνου πρὸς τὸ προτιμᾶσθαι τῶν ἄλλων δίκαια ταῦτ´ ἦσαν, καὶ ὁ ὑπὲρ ἐκείνου λέγων ταῦτα προὐβάλλετο. Παρέχει δὲ καὶ τὸ εἰκὸς ἐννοεῖν ὡς κἀκεῖνος τὸ πρᾶγμα μετεχειρίζετο, οὐκ ὀλίγους κλέπτων ταῖς ἀγαθαῖς ὑποσχέσεσι, καὶ μᾶλλον οἷς ἐκπεσεῖν τῶν ἀξιωμάτων ξυνέβη ἐκ τῆς τοῦ καιροῦ δυσκολίας τὸ πρότερον. Ὁ δὲ ὑπελθεῖν μὲν τὴν φροντίδα, μηδὲν μελλήσας, κατένευε, πένης ὢν καὶ μηδὲν ἔχων κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀξιώματος φιλοτιμότερον διαζῆν· ὡς ἂν δὲ μὴ δοκοίη τῷ ἐξ ἑτοίμου λαμβάνειν χάριν τοῖς παρέχουσιν ἔχειν, μηδ´ ὡς φορτίον ἐπωμιζόμενος παραιτεῖσθαι, ἐζήτει μὲν καὶ τὴν τοῦ πατριάρχου ὅσον οὔπω ἐπιστησομένου συναίνεσιν, οὐ κατὰ χρείαν μᾶλλον, ἀλλ´ ἵν´ ἀσφαλέστερον τὸ γινόμενον καθιστῷτο. Πλὴν ἀλλ´ ἀντιδοθῆναί οἱ καὶ τῆς ἐπὶ τῷ βασιλεῖ κηδεμονίας τὰ ὑψηλότερα τῶν ἀξιωμάτων προσαπαιτεῖ.

κγʹ. Ὅπως ὁ Παλαιολόγος ἐτιμήθη εἰς μέγαν δοῦκα.

Οἱ δὲ τῶν μὲν οἰκείων βουλευμάτων τὸ κῦρος οὐχ ἧττον καὶ ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ἤθελον εἶναι, οὐ μὴν δὲ ὥστε καὶ σφᾶς ἀναγκάζεσθαι ἐφ´ οἷς ἐδέδοκτο σφίσι μεταβουλεύεσθαι· τὸ δὲ προβιβασθῆναι τὸν τοῦ βασιλέως ἐπίτροπον εἰς βαθμὸν τοῦ ἀξιώματος μείζονα εἰκός γε εἶναι διωμολόγουν, κἀπὶ τούτῳ συνεφώνουν οἱ πλεῖστοι. Καὶ εἰς μέγαν δοῦκα ὁ τῶν βασιλικῶν πραγμάτων ἐπίτροπος μετατίθεται, τοῦ βασιλέως δῆθεν διδόντος· καὶ τὸ λοιπὸν ὁ Παλαιολόγος, μέγας δοὺξ καὶ τοῦ βασιλέως ἐπίτροπος φημιζόμενος, πρὸς ταῖς φροντίσι τῶν κοινῶν ἦν καὶ ἐξ ἐπιτάγματος ἀπαραιτήτου, συμπραττόντων καὶ τῶν ἐν τέλει, διῴκει ταῦτα. Καί πως καὶ ἀμηγέπη διὰ ταῦτα κατ´ ἀναγκαίας χρείας τῶν βασιλικῶν ταμιείων προσήπτετο. Ἦν γὰρ χρημάτων πλῆθος ἐναποτεθησαυρισμένον ἐν Μαγνησίᾳ, οὐ ῥᾳδίως ἀριθμητόν, συλλεγὲν καὶ ἀποτεθὲν παρ´ Ἰωάννου τοῦ Δούκα καὶ βασιλέως· τὸ γὰρ παρὰ τοῦ παιδὸς ἐκείνου Θεοδώρου τοῦ Λάσκαρι συναγόμενον ἰδίως ἄλλο τι χρῆμα, εἰς βασιλείας αὔταρκες ὄγκον, ἐν τῷ κατὰ τὰ ἄνω Σκαμάνδρου φρουρίῳ, τῷ οὕτω πως Ἀστριτζίῳ ὑποκοριζομένῳ, ἀσφαλῶς ἐναπέκειτο. Πλὴν οὐκ ἐκλογαὶ ταῦτα καὶ εἴσπραξις ἄδικος, οὐδ´ ἀνθρώπων βίοι καὶ πενήτων οὐχ ἧττον ἢ χρυσὸς αἵματα, ἀλλὰ πλοῦτος ἔκ τε τῆς περὶ τὰ ἴδια προμηθείας καὶ ἐκ τῆς τῶν ἀλλοτρίων κατὰ προσένεξιν εἰσφορᾶς συλλεγείς τε καὶ αὐξηθείς· τὸν μὲν γὰρ ἐκ γεωπονίας συνῆγον, τὸν δ´ ἐξ ἀλλοδαπῆς συνέλεγον· πλὴν οὐχ ὥστε καὶ ἀποτεθησαυρίσθαι τὸν πάντα, μηδενὸς μετέχοντος, ἀλλ´ ἐξαιρουμένων τῶν ἀναγκαίων εἰς δόσεις καὶ ῥόγας καὶ δαπανήματα, καὶ μᾶλλον εἰς ἐπιφανῶν μὲν ἀνδρῶν φιλοτιμίας, πενήτων δὲ χορηγίας, ὡς ἐκχεῖσθαι κατ´ ἀεννάων ποταμῶν πλημμύρας τὸ βασιλικὸν ἔλεος· τὸ λοιπὸν τῶν χρημάτων τοῖς ταμείοις ἐντεθησαύριστο. Τὸ γὰρ ἐπὶ Κύρου καὶ Δαρείου τὸ πάλαι λεγόμενον ἐπ´ ἐκείνοις ἄντικρυς ἦν, καὶ ὁ μὲν Ἰωάννης πατὴρ Ῥωμαίων, ὁ δ´ αὖ Θεόδωρος δεσπότης ἐπωνομάζοντο. Ἐς τόσον καὶ γὰρ ὁ μὲν Ἰωάννης προμηθευτικῶς τοῖς ἅπασιν εἶχεν ὥστε καί, ἰδίαν πρόνοιαν τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας τὰ λεγόμενα ζευγηλατεῖα ἡγούμενος, παρ´ ἕκαστον κάστρον καὶ φρούριον κώμας ἐπὶ τούτοις καθίστη, ἐφ´ ᾧπερ ἐκ τῆς ἐκείνων ἐπικαρπίας καὶ εἰσφορᾶς σιταρκοῖτο μὲν καὶ τὸ παρακείμενον φρούριον, ἔχοι δέ γε καὶ ὁ κρατῶν ἐντεῦθεν πολλοῖς ἢ καὶ πᾶσιν ἐξαντλεῖν τὰς τῆς εὐεργεσίας ἀμάρας. Ὁ δέ γε Θεόδωρος εἰ καὶ δραστικώτερον ἐχρυσολόγει ἐκ τῶν κοινῶν συνδόσεων, ἀλλ´ εἰς τὸ πολλαπλάσιον ἐξεκένου γνώμης ἁπλότητι, ἐξ ὧν ἀμπώτιδές τινες καὶ χαρύβδεις, ὡς ἐκεῖ τῆς θαλάσσης, ἐνταῦθα τῶν χρημάτων ἐδείκνυντο· τὸ γὰρ ἀφαιρούμενον ἐπληροῦτο πάλιν ἐκ τοῦ ῥᾳδίως προσγιγνομένου, καὶ ἦν ἡ τοῦ ὄντος ἀφαίρεσις τοῦ προσγιγνομένου τοῖς ἀφαιρεθεῖσι πρόσθεσις πλείων, ἑκάστου μεῖον μὲν συνδιδόντος διὰ τὴν κοινὴν εἴσπραξιν, πλέον δ´ ἔχοντος οὗπερ ἀφῄρηται ἐκ τοῦ πάντας ἐκ βασιλέως ἔχειν, κἀντεῦθεν καὶ ἐπιχορηγεῖν ὅτου δέοιτό τις ἐκ τοῦ προχείρου κἀν τῷ διδόναι μᾶλλον χαίρειν ἢ τῷ λαμβάνειν. Καὶ τί γὰρ ὁ τοῦ Χριστοῦ νόμος ἄλλο βούλεται ὁ διδόναι πᾶσιν ἐπιτάττων αἰτοῦσιν ἢ ὥστε πάντας ἔχειν καὶ ἐξαπορεῖσθαι μηδένα, κοινοῦ προκειμένου τοῦ νόμου, ὡς ἄλλου παρέξοντος ἑτοίμου, εἴ γε ἄλλος ἀπορήσει διδούς; Τοῖς δέ γε μικροψύχοις καὶ τὸ κατ´ ἐγγύην χρέος εἰς πολλαπλάσιον πρόσεστι, καὶ ὁ ἐγγυητὴς Θεός, τὸ θαυμάσιον.

κδʹ. Ὅπως νοσήσας ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης πολλὰ τοῖς πένησιν ἐχορήγησεν.

Βούλομαι τοίνυν καὶ ἄλλο τι διηγήσασθαι περὶ τούτων, παραιτοῦμαι δὲ ὅτι καὶ ὁ λόγος διὰ τὸ χρήσιμον παραβέβασται. Νόσος ἐνέσκηψε τῷ βασιλεῖ Ἰωάννῃ ποτέ, ἀφαιρεθέντι τὴν ἐπ´ ἀγαθοῖς βοηθὸν σύζυγον, τὴν οὐκ οἶδ´ ὅ τι καὶ φῶ τῶν θαυμασίων ὀνομάτων Εἰρήνην, καὶ ἡ νόσος ὡς χαλεπή· ἐπείληπτο γὰρ διὰ τὸ γῆρας, οἶμαι. Τῶν γοῦν ἰατρῶν ἀπορούντων ἐφ´ ὅ τι καὶ τράποιντο, αὐτὸς ἐπὶ Θεὸν καταφεύγει καὶ τὸ ἐκείνου πρὸς πάντας ἔλεος κατὰ τὸ δυνατὸν ἐκμιμεῖται. Ὥριστο τοίνυν, καὶ σάκκοις ὁ χρυσὸς ἐξαντλεῖται, καὶ ἀνὰ ἓξ καὶ τριάκοντα τῶν ἀκιβδήλων νομισμάτων ἑκάστῃ τῶν ὁπουδήποτε ἀπόρων δίδοται, χωρὶς τῶν εἰς θείους ναοὺς καὶ μονὰς καὶ θεοφιλεῖς ἄνδρας ἐξαντληθέντων, ἐπιμεμετρημένου τοῦ ἐλέους πλείστοις ἡμιόνων σάγμασιν· ἀλλ´ ἐπιμετρεῖται τῷ ἐλέει τὸ τοῦ Θεοῦ ἔλεος, καὶ ῥαΐζει τῆς νόσου ὁ ἀσθενῶν, καὶ ἐπιγάννυνται ὡς εἰκὸς τῷ ἐλέει. Καὶ Ῥωμαίοις ἀπολογεῖσθαι θέλων ὡς ἀμείωτα τὰ κοινά, τοῦ τοσούτου προβάντος ἐλέου, αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν ἐλεήσαντα τῶν λεγομένων ἔφερε μάρτυρα πρὸς τὸν πατριάρχην Μανουήλ, λέγων ὡς οὐδὲν ἐξήντληται τῶν κοινῶν, ἀλλ´ ἐκ προμηθείας κτήσαιτο ταῦτα καὶ μελέτης ἰδίας, ἐξ ὧν γεωπονῶν οὐκ ἀνίει δι´ εἰδημόνων ἀνδρῶν, ἔτι δὲ καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς δὴ τοῖς κτήμασι θρεμμάτων διαφόρων ἐπιμελούμενος. Οὕτως ἦν αὐτοῖς τὸ θεοφιλές, καὶ οὕτω τὸ φιλορρώμαιον ἔγνωστο.

κεʹ. Ὅπως ἐπιπολαίως ὁ μέγας δοὺξ τῶν βασιλικῶν χρημάτων ἁπτόμενος περιεποίει ἑαυτῷ τὴν εὔνοιαν.

Τότε δὲ πολλοῦ τινος ἐν Μαγνησίᾳ τεθησαυρισμένου χρήματος, οὐκ ἐξὸν ἦν τῷ μεγάλῳ δουκί τε καὶ ἐπιτρόπῳ ῥᾷστα λαμβάνειν καὶ χορηγεῖν, ὅπου ἦν βουλομένῳ οἱ· ἐφειστήκει γὰρ τὸ Κελτικὸν καὶ πελεκυφόρον, ἐφέξον, ἤν τις ἐπιχειροίη, καὶ φυλακὴ ἦν τοῖς ταμείαις ὡς γνωστῶς δίδοσθαι, ὅπου τὸ ἀναγκαῖον τῆς χρείας ἀπῄτει· ἐδίδοντο δὲ πολλάκις καί τισιν, ἐπιτάττοντος, προφάσει χρείας οὐκ οὔσης. Κἀντεῦθεν ἀρχὰς ἑαυτῷ εὐμενείας προὐκατεβάλλετο, οἷς οὐκ ἦν τῆς εὐεργεσίας ἐπιλελῆσθαι. Καὶ δικαίως ἂν ἀπολογησόμενος, εἰ μή τινι παρεῖχεν αὐτὸς διὰ τὴν ἐνοῦσαν πενίαν, ὅμως ἀφορμὰς ἐδίδου λαμβάνειν τινάς, οὐ μᾶλλον κατὰ φιλοτιμίαν ἢ κατὰ πρόνοιαν τῶν μελλόντων, ὡς ἔδειξε. Τὴν δ´ ἐκείνου πενίαν, εἰπόντος ἐκείνου ποτέ, παρὼν καὶ ἀκούσας ὁ γράφων, εἰ μαρτυροίη, ψεύδους ἁλῶναι οὐ δέδοικεν, ἐπεὶ κἀκείνῳ εἰς καύχημα δόξης ἦν ἡ πενία τότε λέγοντι· τρισὶ γὰρ καὶ μόνοις νομίσμασι κατὰ τὰς κατ´ οἶκον χρείας τὸ προσὸν αὐτῷ, ὅτε βασιλεύοι, ὡς ἔλεγε, περιίστατο. Καὶ τὸν Ἄγγελον, ἀδελφὸν ὄντα τῆς αὐτοῦ πενθερᾶς, ὃν καὶ μέγαν πριμμικήριον αὐτὸς βασιλεύσας ἀπέδειξεν, ἐκάλει παρόντα, ὅπως αὐτὸς λαγχάνοι παρ´ αὐτοῦ δίκας ὑπὲρ τῆς τῆς ἀδελφιδῆς προικὸς μαρτυρήσοντα· κἀκεῖνος ἐγγὺς παραστὰς ἐμαρτύρει, καὶ ἡμεῖς ἠκούομεν λέγοντος καὶ ὅρκον προστιθέντος τοῖς λεγομένοις. Τότε τοιγαροῦν τοὺς πολλούς, καὶ μᾶλλον οἷς εὐγενὲς τὸ γένος, ὑποποιούμενος, παρεῖχεν ἐξ εὐλόγου δῆθεν προφάσεως τῶν βασιλικῶν χρημάτων ἀπόνασθαι, αὐτὸς τέως ὡς εἶχεν συντηρῶν ἑαυτὸν τῶν λημμάτων ἀνώτερον.
 

46 Chapitre XXI.

Prétentions des Grands à la tutelle de l'Empereur.

L'Ambition excita diverses prétentions entre les Grands pour la tutelle du jeune Prince. Les Sancantures issus de la famille des Lascaris aspiraient à cet honneur avec d'autant plus de liberté qu'ils étaient sort vénérables par leur âge, et par leur prudence, et qu'ils étaient proches parents de l'Empereur. Les Tornices dont le Primecier était le premier appuyaient leur prétention sur la faveur que leur père avait autrefois possédée auprès de Jean Ducas aïeul de Jean. D'autre part, les Straregopules se faisaient fort considérer. Alexis la gloite de leur maison était en singulière vénération à cause de son grand âge, et de ses biles actions. Constantin, son fils allié de l'Empereur Jean donc il avait épousé la nièce avait eu les yeux crevés sous le règne de Théodore Lascaris en punition de l'insolence avec laquelle il l'avait traité. De plus, les fils de Raoul les Paléologues, les Vataces, les fils Philés dont le père Théodore avoir eu les yeux crevez avec Strategopule, les Caballaires, les Nostonges, les Camytzes, les Aprenés, les Anges, les Libadaires, les Tarcaniotes, les Philantropenes, les Cantacuzenes et plusieurs autres qui é- 47 taient dans le premier rang de la Noblesse. George Nostongce s'élevait au-dessus des autres à cause de l'honneur que l'Empereur lui avait voulu faire de lui donner sa fille en mariage et qu'il lui eût sait s'il n'en eût été empêché par la mort. L'espérance qu'il conservait encore de parvenir à cette alliance lui donnait du mépris pour tous les autres, et même pour le grand Connétable son neveu, et le mettait de tous les divertissements de l'Empereur, de sorte qu'il jouait souvent à la paume avec lui, et qu'il courait sur un bâton en présence des Princesses ses sœurs.

Chapitre XXII.

Paléologue est préféré aux autres.

Le bas âge de l'Empereur ne permettant pas de le laisser sans tuteur les Grands de l'Empire s'étant assemblés ne crurent pas devoir faire un choix de si grande importance en l'absence du Patriarche Arsène qui était alors à Nicée, et pour cet effet ils l'envoyèrent quérir par le Patriarche des Auctoraniens. Après qu'ils eurent contesté durant quelques jours, et que plusieurs eurent été proposés pour cet emploi, ils convinrent enfin que Paléologue grand Connétable en était plus digne que nul autre soit pour sa valeur, ou pour sa noblesse ou pour sa parenté avec la famille Impériale, vu qu'il était petit neveu de l'im- 48 pératrice, et fils du petit neveu du défunt Empereur. Outre ces droits que celui qui parlait en sa faveur faisait valoir on n'oublia pas les cabales, les intrigues pour gagner les voix de ceux qui avaient été maltraités sous le règne précèdent. Il accepta cette charge sans difficulté, parce qu'il n'avait pas sans cela de quoi soutenir sa dignité, ni de quoi vivre avec l'éclat, et avec la dépense qu'il souhaitait. Il voulut toutefois user de quelque tempérament pour n'en être pas tout-à-fait redevable à ceux qui la lui avaient déférée et il demanda qu'on attendît le consentement du Patriarche, bien qu'il ne le crût pas nécessaire, et qu'on lui donnât les premières dignités en récompense de la peine qu'il aurait à exercer la tutelle.

Chapitre XXIII.

Paléologue est fait Grand Duc.

Les Granas de l'Etat voulaient bien que leur choix fût confirmé par l'autorité de l'Eglise sans néanmoins que cette confirmation les pût obligera changer de sentiment. Ils demeurèrent aussi d'accord qu'il était juste que celui qui avait été honoré de la tutelle du Prince fût élevé aux principales dignités de l'Etat. Paléologue fut donc déclaré Grand Duc dans le même temps qu'il fut élu tuteur, et en prenant connaissance 49 des affaires, il prit possession des trésors de l'Epargne. Il y avait à Magnese des sommes innombrables qui avaient été amassées par l'Empereur Jean Ducas. Il y en avait dans la Citadelle d'Astyze, c'est-à-dire petite Ville assise sur le Scamandre, qui avaient été amassées par l'Empereur Théodore Lascaris son fils, et qui étaient gardées avec grand soin. Au reste ces richesses-là n'avaient point été acquises par des voies injustes, ni odieuses, et on ne pouvait dire qu'elles fussent le sang ni la vie des peuples. Elles procédaient du revenu ordinaire, des terres, et du commerce. On ne les avait pas réservées pour demeurer inutiles. On les destinait aux dépenses nécessaires, et on les employait à récompenser les services des Officiers, et à soulager la misère des pauvres. Après que la libéralité du Prince s'était répandue sur les besoins de ses sujets, ce qui restait demeurait à l'Epargne comme les. eaux d'une rivière demeurent dans leur lit après qu'elle s'est débordée sur la campagne. On disait en ce temps-là de l'Empereur Jean, et de l'Empereur Théodore ce que l'on avait dit autrefois de Cyrus, et de Darius, savoir que Jean était le père, et que Théodore était le Seigneur des Romains. Jean veillait avec une telle application aux nécessités de ses sujets qu'il ne dédaignait pas de prendre soin des instruments qui servent à l'agriculture. Il assignait à chaque forteresse un certain nombre de villages desquels 50 on tirait non seulement de quoi subvenir à la subsistance des soldats, mais aussi de quoi fournir aux largesses que le Prince désirait faire. Pour Théodore bien qu'il recherchât l'argent avec plus d'ardeur, il le prodiguait avec plus de profusion. Il faisait un flux et un reflux continuel semblable à celui que la mer fait en certains endroits. Ce qu'il ôtait à quelques-uns, il le leur rendait avec abondance. Au lieu qu'il tirait peu de chose de chaque particulier, il donnait libéralement à tous ceux qui avaient besoin. Il était plus aise de dépenser, que de recevoir. Il accomplissait ce commandement du Sauveur de donner à tous ceux qui demandent, si bien que chacun avait ce qui lut était nécessaire. Les incrédules et les avares ont Dieu pour garant que ce qu'ils auront donné de la sorte leur sera rendu.

Chapitre XXIV.

Aumônes faites par l'Empereur Jean durant une maladie.

Je ferai ici une digression qui m'éloignera un peu de mon sujet. Mais l'utilité qu'on en peut tirer me servira d'une excuse suffisante. Dans le temps que l'Empereur Jean perdît l'Impératrice Irène cette excellente Princesse, de qui je ne saurais dignement louer les vertus, et de qui il recevait de puissants secours dans toutes les nécessités 51 de la vie, il fut attaqué par une fâcheuse maladie, qui semblait accompagnée de symptômes d'épilepsie, quoi que ce ne fût peut-être qu'une défaillance causée par son grand âge. Les Médecins ne sachant quel remède y apporter, il eut recours à Dieu, et pour obtenir plus efficacement ses grâces il tacha d'imiter sa miséricorde. Pour cet effet il fit tirer de l'Epargne des sacs pleins d'or, et d'argent, et commanda de distribuer trente-six pièces à chaque pauvre, outre ce qui fut envoyé aux Eglises, et aux Monastères. Cette tendresse qu'il eût pour les pauvres toucha le cœur de Dieu, si bien qu'il ressentit aussitôt du soulagement, et peu après obtint une parfaite guérison. Comme on l'accusait depuis d'avoir épuisé les trésors de l'Empire par l'excès de sa charité, il jura en présence du Patriarche que ce qu'il avoir donne ne procédait pas des revenus publics, mais de son Epargne particulière, et qu'il avait soulagé les pauvres sans faire tort au reste de ses sujet.

Chapitre XXV.

Libéralité et modération du Grand Duc.

Quoiqu'il y eût de grandes sommes d'argent dans Magnese, le Grand Duc n'avait pas la liberté entière d'en disposer, parce qu'elles étaient gardées par une garnison de Français qui ne permettaient d'y toucher que pour des néces- 52 sités pressantes. Il en tira néanmoins quelquefois sous de faux prétextes, et la profusion qu'il en fit fut le fondement de l'affection que le peuple lui porta depuis. Quand on l'accusait de dissiper les finances, il se justifiait en faisant voir qu'il ne les employait pas à son profit, et en montrant sa pauvreté. Il est vrai aussi qu'il les distribuait avec plus de prudence que de vanité, et l'événement l'a fait assez reconnaître. L'Auteur de cette Histoire n'appréhende point que son témoignage soit suspect de fausseté s'il rapporte ce dont il lui a ouï faire gloire. Il lui a ouï dire depuis qu'il fut parvenu à l'Empire que la dépense de sa maison n'était que de trois écus par jour, et il le lui a vu assurer avec serment dans un procès qu'Ange Primecier frère de sa belle mère avait touchant la dot de sa nièce. Voila comment il trouva le moyen d'assister la noblesse dans le temps-même qu'il vivait avec une grande modération, et qu'il était tout à sait au dessus de l'intérêt.

κϛʹ. Ὅπως, ἐλθόντος τοῦ πατριάρχου, πολλὴν ὁ μέγας δοὺξ ἐπεδείξατο τὴν ὑπόπτωσιν.

1. Ἐν τοσούτῳ δὲ καὶ ὁ πατριάρχης σύν τε τοῖς ἐκκρίτοις τοῦ κλήρου καὶ τοῖς ἀρχιερεῦσι παρεῖναι ἠκούετο· καὶ ὃς αὐτίκα μαθὼν πρὸ τῶν ἄλλων αὐτὸς ὑπαντᾷ μακρόθεν, τιμὴν τὴν μεγίστην ἀφοσιούμενος τῷ τε πατριάρχῃ καὶ παντὶ τῷ ἱερῷ πληρώματι, πεζῇ τε βαδίζων καὶ τὰς τῆς ἡμιόνου τοῦ ἱερέως χαλινοὺς κατέχων, ἕως καὶ αὐτῶν ἐντὸς ἀνακτόρων προηγούμενος καθιστᾷ. Καὶ δὴ σκηνὴν μὲν βασιλικὴν ἐκείνου χάριν ὑποστῆναι κελεύει, ἅμα μὲν καὶ κατὰ τὴν εἰς ἐκεῖνον τιμήν, ὑποτρέχων ἐν πᾶσι καὶ θεραπεύων, ἅμα δὲ καὶ ἐς πρόφασιν ἀναγκαίαν τοῦ ἔχειν ἐκ τοῦ ῥᾴστου πλησιάζειν τῷ βασιλεῖ, τοῦ καιροῦ διδόντος, αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν πατριάρχην, μηδεμιᾶς ὥρας τοῦ κρατοῦντος ἀπολιμπάνεσθαι. Συγκεχωρήκει δέ οἱ ἀσμένως πάντα, ὡς οὐκ ἄλλως ἐπιτροπεύσων, εἰ μὴ αὐτός γε κελεύοι καὶ ἐπινεύοι ἡ σύνοδος. Ὅθεν καὶ φέρων μὲν τὸν νέον εἰς χεῖρας τῷ πατριάρχῃ ποιεῖται, οὕτω καὶ τοῖς ἄλλοις μετὸν τῆς βουλῆς, ἐκείνου δ´ ἐξαρτᾷ τὰ παρόντα, καὶ πολλάκις ἄγει καὶ δείκνυσι τὰ κειμήλια, σιωπηλῶς τὴν ἐξουσίαν ἐμφαίνων ἐξημμένην ἐκείνου καὶ μόνου, κἂν αὐτὸς κελεύοι, ἐκεῖθεν τοὺς ἄλλους ἕξοντας. Ἦν δὲ ἄρα οἱ τὸ σοφὸν ἐκείνῳ μὲν ἐνδιδόναι τῶν ὅλων ἄρχειν, αὐτὸν δ´ ὑποποιούμενον τὸν ἐξάρχοντα, λαμβάνειν οἷόν τ´ εἶναι, ὡς ἐπ´ ἀναγκαίοις παρέξοντα.

3. Καὶ ἐπεὶ ἀνάγκη ἦν ἐκ τῶν κοινῶν τοῖς περὶ τὸν πατριάρχην οἰκονομεῖσθαι, καὶ μᾶλλον τοῖς ἀρχιερεῦσι, τὰ ἐπιτήδεια, αὐτὸς λαμβάνων ἐδίδου καὶ προσεπεφιλοτιμεῖτο τὰ πλείονα, τὸ μὲν πρόδηλον ἐπ´ ἀναγκαίαις ταῖς προφάσεσι, τὸ δέ γε σπουδαζόμενον παρ´ ἐκείνου σοφῶν ὀφθαλμοὺς ἐκτυφλώττειν δώροις καὶ τὴν ἐκείνων ὑποποιεῖσθαι εὔνοιαν. Ὃ καὶ γινόμενον καθ´ ἑκάστην ῥοπὴν εὐμενείας ἐνεποίει μεγίστην παρ´ ἐκείνων ἑαυτῷ διδόντι, καὶ τὰ τῆς πρὸς ἕκαστον ἐκείνων τιμῆς τε καὶ ὑποπτώσεως ἦσαν ὡς, ὀλίγον τὸ μεταξὺ διελθεῖν, καὶ πάντας ἔχειν ἐκείνους ἐκ τῶν ῥινῶν καὶ ἄγειν δύνασθαι ὅπῃ βούλοιτο. Οὐδὲ γὰρ ἦν, οὐκ ἦν ἐκείνων ὅστις οὐ δι´ εὐφήμου μνήμης ἐκεῖνον μὴ παρόντα ἐπὶ τοῦ κοινοῦ συνεδρίου ἐποίει καὶ ὃς οὐκ ἠξίου ὑπὲρ τοὺς ἄλλους τὸν Παλαιολόγον ἐπὶ τῶν κοινῶν εἶναι κατασταθέντα, πλὴν καὶ ἐπὶ μεγίσταις ἀξίαις καὶ βασιλεωπάτορα φημιζόμενον. Ταῦτα δ´ ἦσαν αἱ νυκτεριναὶ πρὸς ἐκείνους πέμψεις καὶ σκέψεις καὶ πρὸς τὸ μέλλον ὑποσχέσεις μεγίσταις συγκροτήσεσι.

κζʹ. Ὅπως κατεδημαγώγουν τοὺς πλείστους οἱ ὑπὲρ τοῦ μεγάλου δουκὸς λέγοντες καὶ δεσπότης γέγονεν.

Τῷ γὰρ ὑπούλῳ τῆς γνώμης καὶ τῷ τῶν τρόπων θωπευτικῷ οὕτως ἑάλωσαν πάντες ὡς, ἐκκλησίας γενομένης, ἐφ´ ᾧ τοὺς ἱεράρχας συνάμα τοῖς ἐν τέλει περὶ τῆς ἀρχῆς σκέπτεσθαι—καὶ ὁ καιρὸς ἐζήτει τὸν τῶν πραγμάτων ἀφηγησόμενον—, τοὺς τοῦ ἱεροῦ καταλόγου πάντας ὑπὲρ ἐκείνου λέγειν καὶ μὴ λαλοῦντος· ὡς οὐ χρὴ τὸν τῆς βασιλείας ἐπίτροπον, καὶ ταῦτα τοιοῦτον ὄντα, κατὰ τοὺς ἄλλους εἶναι, ἀλλ´ ἐξῃρημένον τῶν πολλῶν, μεγίστῳ σεμνύνεσθαι καὶ βασιλικῷ ἀξιώματι. Ἐπὶ τί γὰρ καὶ φροντίζων ὁσημέραι πονοίη καὶ φόβον ἐφ´ ἑαυτὸν τὸν μέγιστον ἕλκοι, εἰ μή τι καὶ κερδαίνειν ἔχοι ὁ τόσον ὄχλον ἀναδεξάμενος; Καὶ ἄλλως οὕτως αὐτῷ καὶ τὸ τῆς ἐπιταγῆς ἀνυστόν, εἴπερ ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ὢν ἐπιτάττοι. Καλὸν σεμνύνεσθαι δεσποτείᾳ τὸν τοῦ βασιλέως ἐπίτροπον· οὕτω γὰρ καὶ αὐτὸς τηρήσει τὰ τῆς εὐνοίας ἀθόλωτα πρὸς τὸν ἐκ γένους βασιλεύοντα, ἀξίαν νομίζων ἀμοιβὴν τὸ ἀξίωμα. Τί δὲ καὶ ξένον κεκλῆσθαι δεσπότῃ ᾧ δὴ καὶ ὁ πρὸς μητρὸς πάππος δεσπότης ἦν καὶ κατ´ Ἰταλῶν κατώρθου τὰ μέγιστα; Ἦ γὰρ οὐκ οἴδαμεν τοῦτον ὡς θεοφιλῆ, ὡς ζῆλον ἔχοντα τοῦ καλοῦ, ὡς φιλομόναχον καὶ τὰ τῆς ἐκκλησίας ἐκτόπως σέβοντα; Μαρτυρεῖ τὸ προσὸν αὐτῷ ταπεινὸν καὶ δημοτικὸν καὶ ἱλαρὸν πρὸς ἅπαντας, τὸ δέ γε φιλόδωρόν τε καὶ μεταδοτικὸν τὸ τῆς περιουσίας πενέστατον παραστήσει, ὥστε καλῶς ἂν ἔχοι καὶ συμφερόντως τοῖς πράγμασιν, εἰ πρὸς τῇ βασιλεωπατορίᾳ καὶ ἀξίως τιμῷτο ὁ ἐπιτροπεύων τοῦ βασιλεύοντος.
Ταῦτά τινων προτεινόντων, πολλοὶ μὲν τῶν ἀρχιερέων ὡς δικαίοις δοκοῦσι τοῖς λόγοις συνῄνουν, καὶ τῶν ἐν τέλει τισὶ συνεδέδοκτο· οἱ ἄλλοι δὲ διεφιλονείκουν καὶ τὰς γνώμας ἀλλήλοις οὐμενοῦν οὐ συνέβαινον. Οἱ μὲν γάρ, καὶ μᾶλλον οἱ ἐκ τῶν Λασκαρίων Τζαμάντουροι, σὺν οἷς καὶ ὁ Νοστόγγος Γεώργιος, τὸ μὲν βασιλεωπάτορα καὶ εἶναι καὶ ὀνομάζεσθαι μόλις μέν, ἀλλ´ ὅμως καὶ μὴ θέλοντες ἐνεδίδουν, ἱκανὸν δ´ εἶναι τῷ ἐπιτρόπῳ τὸ τῆς δουκικῆς μεγαλεῖον ἀξίας διισχυρίζοντο· ὀφφικίῳ δὲ βασιλείας φέροντι ὄνομα σεμνύνεσθαι τοῦτον καὶ τοιαύταις ἀξίαις τιμᾶσθαι κρείττοσιν ἢ κατ´ αὐτόν, μὴ καὶ ἐπὶ τοῖς μεγίστοις τε καὶ τιμίοις παράβασις εἴη· εἶναι γὰρ βασιλίδας ὡραίας γάμων, ἃς ἀνάγκη γαμεῖσθαι τοῖς προέχειν δοκοῦσιν· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ αὐταῖς ἐξ αὐτῶν μέγα τὸ δίκαιον ἔχειν τοιούτοις μετὰ τῶν συζύγων σεμνύνεσθαι ἀξιώμασιν, αὐταδέλφαις βασιλέως οὔσαις καὶ βασιλίσιν ἐκ τριγονίας ἢ καὶ τετραγονίας μᾶλλον βασιλικῆς. Οἱ ἀμφὶ τὸν Στρατηγόπουλον δὲ Ἀλέξιον καὶ οἱ τοῦ Φιλῆ, καὶ σὺν αὐτοῖς οἱ Τορνίκιοι καὶ οἱ τυφλοὶ μᾶλλον, οἳ δὴ καὶ παθόντες ἀμύνειν ἤθελον, σὺν δ´ αὐτοῖς καὶ ὅσοι κατὰ συγγένειαν ἢ οὖσαν ἢ ἐλπιζομένην τοῖς Παλαιολόγοις προσέκειντο, ἰσχυρῶς ἀντέσπων, δίκαιον εἶναι λέγοντες καὶ ἄλλως συμφέρον τὸν ἐγγὺς βασιλέως ὄντα καὶ πατρὸς ὄνομα φέροντα τιμᾶσθαι καὶ δεσποτείᾳ· οὕτω γὰρ εἶναι τὸ συγκεχωρηκὸς αὐτῷ παρὰ πάντων καὶ οὕτω τὰ πράγματα διιθύνεσθαι. Παιδὶ γὰρ μὴ οἵῳ τε φρονεῖν τίς ἂν καὶ προσέξοι; Εἰ δὲ καὶ ὁ ἀντ´ ἐκείνου προστάσσων ἰδιώτης εἴη, οὐδὲν τὸ πρὸς ἀνάγκην πεῖθον ἐσεῖται. Μιμητέον τοίνυν τοὺς ἐπὶ τῶν νεῶν· ἐκεῖνοι γὰρ καθ´ αὑτοὺς τὸ ἐλεύθερον ἔχοντες καὶ αὐτόγνωμον, κατὰ πλοῦν ἀναγκαῖον ἐμβάντες, ἐπίτροπον ἐκλεξάμενοι ἐφιστᾶσι τοῖς σφῶν πράγμασιν, ᾧ δὴ καὶ πείθονται δουλωθέντες ἑκόντες, εἴ τι καὶ λέγοι· ὁ δέ γ´ ἀπειθῶν δίδωσι τὰς δίκας ἀξίας, ὡς εἰς δεσπότην τὰ μέγιστα ἁμαρτών. Πλὴν οὐ καθ´ αὑτοὺς καὶ ὡς ἕνα πάντων αὐτὸν καθιστᾶσιν, ἀλλὰ πρὸς τὸ σεμνότερον μετασχηματίζουσι καὶ τῷ τῆς καταστάσεως μεγαλειοτέρῳ τὸ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀπ´ αὐτοῦ φοβερὸν σχεδιάζουσιν. Οὕτω καὶ πόλις καὶ ἀρχὴ συσταθήσεται πᾶσα, τοῦ ἐφεστῶτος ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς ὄντος.
Οἱ δέ γε τυφλοὶ καὶ ἠλευθεροστόμουν καὶ παρρησιαστικώτερον· «Μὴ διὰ βρέφος ἕν, ἔλεγον, ἀρχὴ τοσαύτη καὶ τόσα πράγματα κινδυνεύσειαν, ἀλλὰ καταστατέον εἰς ἀρχὴν τὰ παρόντα, εἰ μέλλοιμεν σῴζεσθαι. Ἦ οὐκ οἴδαμεν ἐς ὁπόσον δυστυχίας ἡ τῶν Ῥωμαίων προῆλθεν ἀρχή, ὥστε καὶ ἀπελαθῆναι τῆς πατρίδος καὶ τὸ πᾶν ἀπολέσαι, μικροῖς περιγραφομένους ὁρίοις, βασιλέων ὄντων καὶ ταῦτα; Ἀλλ´ ὅμως τῷ μὴ κατὰ τρόπον ἄρχεσθαι, ἐξ εὐπλοίας ὅτι θαυμαστῆς ἐναυάγησαν. Εἰ γοῦν τῷ μὴ καλῶς ἐς τὸ ἀκριβὲς ἄρχεσθαι τόσα συνέβη τὰ δυσχερῆ, τὸ μὴ ὅλως ἄρχεσθαι πόσον εἰς κίνδυνον; Ἡμῖν μὲν οὖν καλὸν μὲν καὶ τὸ πρὸς τὴν βασιλείαν πιστὸν ἥγηται, καλὸν δὲ καὶ τὸ τοῖς ὅρκοις ἐμμένοντας σῴζεσθαι· κἂν ἀπῇ τὸ σῴζεσθαι, μάταιον τὸ πιστόν. Κατὰ τί δὲ καὶ λυμανεῖται τῇ βασιλείᾳ, εἰ προσέσται τῷ φροντιστῇ τὸ ἀξίωμα; Μᾶλλον μὲν οὖν καὶ συνοίσει τὰ πλεῖστα· ὄνομα γὰρ τίμιον περιθέμενος, ἐπ´ αὐτῶν τῶν πραγμάτων κρατυνεῖ μᾶλλον τὴν ἀρχὴν τῷ κρατοῦντι· ἐκ γὰρ πολλοῦ τοῦ περιόντος πρέσβεσι μὲν χρηματίσοι, λαοῖς δ´ ὁμιλήσοι, ἐπιτάξοι δὲ στρατιώταις καὶ ἄρχουσι, καὶ οὐδὲν ὅ τι μὴ ὡς εἰκὸς καταστήσοι, δυσωπουμένων τὸ ἀξίωμα πάντων. Εἰ δέ τις τοῖς ἐξ ἴσου, κἂν ἄρχοι, προσφέροιτο, οὐ πείσει ῥᾳδίως ὅ τι προστάσσοι, μηδὲν ἐξ ὑπερτέρας χειρὸς ἐπιτιμᾶν τοῖς ἀνθισταμένοις δυνάμενος. Ῥωμαίων δὲ πολιτείαν εἰ καὶ ἄλλως ἢ κατὰ μοναρχίαν διοικεῖν ἐθέλοι τις, θαυμάζοιμεν ἄν. Ἀμέλει τοι καὶ προηγείσθω μέν, κἂν ἀτελὴς ὁ κρατῶν εἴη, τὸ μοναρχεῖν· μενεῖ γὰρ καὶ οὕτως, κἂν δοκοίη, τὸ σύνηθες. Ἀρισταρχήσεται δὲ κατ´ ἀνάγκην τὸ καθ´ ἡμᾶς μαθὸν μοναρχεῖσθαι, ἄρξει δ´ εἷς τῶν λοιπῶν, δυνάμει προέχων καὶ ἀξιώματι, ὡς ἂν τῷ μὲν εἷς εἶναι τὸ μόναρχον εἰκονίζοιτο, τὸ δὲ σὺν πολλοῖς πράττειν, ἀδυνατεῖν κινδυνεύων τοῦ μονήρους χάριν, νικῴη τῷ ἀξιώματι. Οὕτως ἐστὶν ἐπάναγκες τὸν ἐκλελεγμένον εἰς ἐπιτροπείαν τῷ βασιλεῖ μέγα φέρειν καὶ τὸ ἀξίωμα. Κἂν ὁ ταχθεὶς ἐξ ἡμῶν εἴη, αὐτῷ προσέσται καὶ τοῦτο· εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ ἄλλος ζητείσθω, ὅτι μηδ´ αὐτὸς ἀκλεῶς τὰς ἐπὶ τούτῳ φροντίδας εὐμαρῶς ὑπέρχεται. Κἂν ἐκεῖνος καὶ δίχα σεμνώματος καταδέχοιτο τὴν ἐπὶ τοῖς πράγμασι προσεδρείαν, ἀλλ´ οὖν ὁ τῆς ἀνάγκης λόγος οὕτως ἀπαιτεῖ, καθὼς καὶ λέλεκται, τὴν ἐπιτροπείαν γίγνεσθαι.»

κηʹ. Ὅπως ὁ πατριάρχης συνῄνει τοῖς ὑπὲρ τοῦ Παλαιολόγου λέγουσιν.

Τούτων ῥηθέντων τῶν λόγων, ἐπεὶ καὶ ὁ πρωτοθύτης τὴν πλείστην ῥοπὴν ἐδίδου τοῖς ὑπὲρ τοῦ Παλαιολόγου λέγουσι ... Προκατείληπτο γὰρ καὶ αὐτὸς ἐπὶ τούτῳ ὡς καλῶς ἄρξοντι, προσπαθῶν ἐκ πολλοῦ, ἔτι δὲ καὶ τὸ μεῖζόν τι πρᾶξαι ἐκ πολλῶν συνηρπάζετο. Καὶ δῆλον ἐξ ὧν, ἀγγελθὲν αὐτῷ ἐν Νικαίᾳ ὡς τεθνήκει ὁ βασιλεύς, οὔπω μαθόντων τῶν ἄλλων, ἐπίστευε μὲν τὸν λόγον τινὶ τῶν οἰκείων αὐτοῦ· ὁ Γεμιστὸς δ´ οὗτος ἦν, ὃς καὶ μέχρι τοῦ μεγάλου οἰκονομάτου κατηντήκει κατὰ τὴν πόλιν ἐσύστερον· ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τῆς τῶν πραγμάτων διοικήσεως ὁ λόγος ἐκείνοις ἦν, τὸν Παλαιολόγον ἐκεῖνος προὐτίθει πάντων.
Ἐπὶ τούτοις οὖν ὁ πατριάρχης, προκατειλημμένος ὤν, εὐθὺς συγκάταινος ἦν τοῖς ὑπὲρ τοῦ Παλαιολόγου λεγομένοις καὶ τὴν δεσποτείαν αὐτῷ ἐψηφίζετο. Καὶ δὴ ὁ μὲν Παλαιολόγος τὸν μέγαν δοῦκα εἰς τὸν δεσπότην μετεσκευάζετο, ὁ δὲ βασιλεὺς παρεῖχε, συναιρομένου καὶ τοῦ πατριάρχου, τὰ τῆς δεσποτείας σύμβολα. Ἀμέλει καὶ ὡς δεσπότης ἐπεβάλλετο μὲν ἀνέδην τοῖς πᾶσιν, ὑπεποιεῖτο δὲ τοὺς ἐν τέλει φιλοτιμίαις ἁπάσαις καὶ τοῖς ἐκ τῶν κοινῶν χαρίσμασι· βεβαίας δὲ καὶ τὰς πρὸς ἐκείνους ὑποσχέσεις παρεῖχε δοκεῖν ἐσύστερον, ἐξ ὧν ἐποίει τῷ τότε, καὶ φιλοτιμότερον προσεφέρετο. Τοῖς δέ γε τοῦ ἱεροῦ καταλόγου καὶ ἐκ φιλοτιμοτέρας χειρὸς ἐχορήγει, καὶ κρύφα καὶ φανερῶς, τὸ μὲν ὡς ἀνάγκης οὔσης, ἐφ´ ᾧ διαζῆν ἐκείνους, τὸ δὲ κρύβδην νυκτὸς πεμπομένων, καὶ τὸ μεῖζον ὑπορύττοντος καὶ ζητοῦντος, ὡς οὕτως αὔταρκες ὂν ἐκείνῳ, εἰ συμβασιλεύοι τῷ βασιλεῖ. Προὐβάλλετο γὰρ κινδύνους καὶ φόβους ἐπηρτημένους αὐτῷ καὶ τὰ τῶν Μουζαλώνων εἰσῆγεν, ὡς κἀκείνων οὕτως ἀπολωλότων ἐκ φθόνου, καὶ τὸ τῆς ὑποψίας δεινὸν ὑπεδείκνυ, ὡς αὐτίκα κινδυνεύσων, εἰ μὴ προσέχοι. Ὁ δὲ φυλάττειν ἄλλον ἐπιτραπείς, αὐτὸς πολλοὺς φυλαττόμενος, οὐκ ἔμμονον ἕξει τῷ φυλαττομένῳ τὴν ἀσχολίαν, περὶ ἑαυτῷ δεδοικὼς τὰ πλεῖστα· παντὶ δ´ ἐγχωρεῖν μᾶλλον ἢ φύλακι δεῖσθαι φύλακος.

κθʹ. Ὅπως ὑποποιούμενος ὁ Παλαιολόγος τοὺς πολλοὺς ἀπῄτει δι´ αὐτῶν καὶ τὸ μέγιστον.

1. Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα προτείνων, πολὺς ἦν καὶ τὸ μεῖζον προσαπαιτῶν. Ἀμέλει τοι καὶ ὅσοις ὑπόπτως εἶχε καὶ πρὸς τὸ παρὸν δυσχεραίνοντας καὶ πρὸς τὸ μέλλον προσστησομένους, ἰσχὺν ἐντεῦθεν λαβὼν καὶ κράτος ἔχων τὸ μέγιστον, ἐκποδὼν ἐποίει, τοὺς μὲν ἑκουσίους ὑποχωροῦντας καὶ καθ´ ἑαυτοὺς διάγοντας, τοὺς δὲ καὶ αὐτὸς καθειργνύς, ὡς ἄλλους μὲν ἀλλαχοῦ, τὸν δὲ Τζαμάντουρον εἰς Προῦσαν ἐξαποστεῖλαι καί οἱ φυλακὴν ὡς κατακρίτῳ ἐγκαταστῆσαι. Οἱ δέ γε προσκείμενοι τούτῳ καὶ λίαν ἐν ἐλπίσιν ἦσαν χρησταῖς καὶ ἀνέδην συνήργουν ἐς ὅτι μάλιστα. Θάτερον δὲ τῶν ἀδελφῶν Ἰωάννην τῷ τοῦ μεγάλου δομεστίκου ἀξιώματι, τοῦ βασιλέως διδόντος δῆθεν, περιφανῆ καθίστα καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων μέγα δυνάμενον.

2. Τότε τοίνυν καὶ μείζοσι θερμανθέντες ἐλπίσι, παρὰ τὸν πατριάρχην γενόμενοι καὶ τὴν σύνοδον, οὐκ ἀνήσειν ἔφασκον, εἰ μή γ´ ὁ δεσπότης καὶ τοῦ μείζονος ἐπιλήψαιτο· αὐτὸν γὰρ εἶναι καὶ μόνον τὸν μετὰ τὸν ἐκ γένους βασιλέα ἄξιον ἄρχειν καὶ σὺν ἐκείνῳ, καὶ δεῖν οὕτως ἔχουσι βασιλέως ἐντελοῦς, ἐς ὅ τι καὶ πράξοι. Τὸ μὲν οὖν ἀναμένειν τὴν τοῦ ἀφήλικος ἡλικίαν, μὴ καὶ φθάσῃ τις κηδεμονίας δεόμενος ἐκποδὼν γεγονὼς πρὶν ἢ ὁ εὖ δράσων ἐκεῖνον τελείαν λάβῃ τὴν ἡλικίαν. Τὸ δ´ ἐπὶ τῶν πραγμάτων ὄντα τὸν κηδεμόνα μὴ ὡς βασιλέα πράττειν, μὴ καὶ ἀβέβαιος ἡ χάρις καὶ ἄστατος ᾖ.

3. Ταῦτ´ ἔλεγον οἱ ἐν τέλει καὶ τὸν πατριάρχην μαλακιζόμενον ἔπειθον· οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνος ἠμέλει τῶν καθηκόντων καὶ οἷς ὁ ἱερὸς μαλάσσοιτο σύλλογος. Ὥριστο μὲν οὖν ἡ ἡμέρα τῆς ἀναρρήσεως, ἑκατομβαιῶνος νουμηνία τῆς τότε τρεχούσης δευτέρας ἐπινεμήσεως.

λʹ. Ὅπως ὁ ἐν τῇ δύσει δεσπότης Μιχαὴλ κατεπήρθη τῶν πραγμάτων.

Ἐν τοσούτῳ δὲ καὶ ὁ ἐν τῇ δύσει δεσπότης Μιχαήλ, τοῦ προβεβασιλευκότος ἐκεῖσε Θεοδώρου ἀνεψιός, ἀκούσας τὰ κατ´ ἀνατολὴν ὡς εἶχον καὶ ὅτι, ἐκποδὼν γεγονότος τοῦ Λάσκαρι, ἐν μειρακυλλίοις μὲν ὁ ἐξ ἐκείνου Ἰωάννης τελεῖ, εἰς προνομὴν δὲ ἡ τῶν Ῥωμαίων βασιλεία κεῖται τῷ βουλομένῳ, ἀνάγει τὸν νοῦν πρὸς τὸν θεῖον Θεόδωρον, ὅπως κἀκεῖνος, εὐγενὴς ὢν καὶ τὰ πρῶτα τῶν εὐγενῶν, τῆς πρώτης ἐκείνης συγχύσεως ξυμπεσούσης Ῥωμαίοις, ἑαυτὸν ἀναλαμβάνει καί, πλείστοις ὅσοις τοῖς κατ´ Ἰταλῶν πολέμοις ἐνανδραγαθήσας, τῆς βασιλείας ἐπείληπτο, στεφθεὶς παρὰ τοῦ Ἀχριδῶν Ἰακώβου, καὶ τὰ κατὰ δύσιν τοὺς Ἰταλοὺς ἀφελόμενος προσεκτήσατο, μέγας ἐπὶ τῶν πραγμάτων φανείς, μέχρι καί, μοίρᾳ λαιᾷ προσκρούσας καὶ κατασχεθεὶς τῷ Ἀσάν, ἀφῃρέθη τῶν ὀφθαλμῶν. Ταῦτα τοίνυν ὁ Μιχαὴλ ἐν νῷ θέμενος καὶ καταλαζονευθεὶς τῶν πραγμάτων ἀρρώστως ἐχόντων, ἐπεὶ καὶ τὸ κατὰ πόλιν Ἰταλικὸν ἠσθένει τοῖς καθ´ αὑτὸ πράγμασι, βουλὴν βουλεύεται ὡς λίαν νεανικὴν καὶ τῆς αὐτοῦ εὐγενείας ἀξίαν. Ἡ δὲ βουλή· πλείστας ὅσας συναθροίσας δυνάμεις καὶ τῇ πόλει προσσχών, περικαθίσαι καὶ πειραθῆναι κατασχεῖν, καὶ οὕτως βασιλεὺς ἀναγορευθῆναι Ῥωμαίων· μηδὲ γὰρ εἶναι πρὸς αὐτὸν μηδὲν μήτε Λάσκαριν μήτ´ ἄλλον ὁντιναοῦν αὐτάρκη πρὸς βασιλείαν, εὐγενῆ γε ὄντα καὶ τῶν Ἀγγέλων.
Καὶ δὴ ἐπεὶ γαμβροὺς ἐπὶ θυγατράσιν εἶχε τόν τε ῥῆγα Πουλείας Μαφρέ, τὸν καὶ τῆς δεσποίνης τῶν Ῥωμαίων Ἄννης αὐτάδελφον, ᾗ πρὸς τῷ γήρᾳ ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης ἡρμόσατο ... Εἶχε μὲν οὖν ἐκεῖνον ἐπὶ τῇ θυγατρὶ Ἑλένῃ γαμβρὸν ὁ δεσπότης, εἶχε δὲ καὶ ἄλλον ἐπὶ τῇ Ἄννῃ τὸν πρίγκιπα τῆς Ἀχαΐας Γουλίελμον· πέμψας παρὰ μὲν τοῦ Μαφρὲ τρισχιλίους οὓς αὐτοὶ λέγουσι καβαλλαρίους λαμβάνει, ἀνδρείους ἐκ Γερμανῶν, τὸν δέ γε πρίγκιπα ὅλον εἶχε σὺν τοῖς στρατεύμασιν. Εἶχε δὲ καὶ τὸν ἐκ νοθείας υἱὸν Ἰωάννην, μετὰ τοῦ οἰκείου λαοῦ τὰ μέγιστα συναιρόμενον· ἐκεῖνος καὶ γὰρ ἤδη καθ´ αὑτόν, τῇ τοῦ Ταρωνᾶ θυγατρὶ συνών, λαὸν ἔξαιτον ἔχων, δυνατὸς ἦν καὶ μόνος στρατηγεῖν καὶ προσκτᾶσθαι· τοὺς γὰρ τὸ παλαιὸν Ἕλληνας, οὓς Ἀχιλλεὺς ἦγε, Μεγαλοβλαχίτας καλῶν, ἐπεφέρετο, ὥστε μηδ´ ἔξω προβαίνειν εἴα Βερροίας τὸν Παλαιολόγον καὶ μέγαν δομέστικον Ἰωάννην, τὸν Στρατηγόπουλον Ἀλέξιον καὶ τρίτον τὸν Ῥαοὺλ Ἰωάννην, συχνὰς δυνάμεις περὶ αὐτοὺς ἔχοντας. Τότε τοίνυν συναγαγὼν πάντας ὁ δεσπότης τοὺς εἰρημένους, ἔχων καὶ τοὺς ἑαυτοῦ ἐς ὅτι πλείστους, προσκροῦσαι μὲν τὰ πρῶτα τοῖς στρατηγοῖς καὶ συρρήξας, ὡς ᾤετο, προσβαλεῖν Θεσσαλονίκῃ καὶ τὰ κατὰ δύσιν καταδραμεῖν καὶ αὐτῆς δὴ πειραθῆναι Κωνσταντινουπόλεως ἐπὶ νοῦν ἔστρεφεν· εὔκαιρον γὰρ καὶ τοῦτό οἱ ξυνέπιπτεν, ἐξ αἰτίας τῆς ὅτι καὶ ὁ Μαφρὲ παρὰ πατρὸς Θευδερίχου ὡς κλῆρόν τινα εἶχε τὸ τῆς ἐκκλησίας ἀποστατεῖν, ὥστε μὴ ξένον εἶναι τὸ Γερμανοὺς τοῖς ἐν τῇ πόλει Ἰταλοῖς μάχεσθαι· καί γε ὁ πρίγκιψ καθ´ αὑτὸν ἦν, τὰ περί τε τὴν Ἀχαΐαν πᾶσαν καὶ τὸν Μορέαν προσκεκληρωμένος. Ἐπεὶ οὖν εἰς ταὐτὸν αἱ δυνάμεις συνῆσαν καὶ ἤδη πρὸς πόλεμον ἡτοιμάζοντο—οὐδὲ γὰρ οὐδ´ οἱ στρατηγοὶ ἠρεμεῖν εἶχον, τόσον συνηθροῖσθαι τὸ Ἰταλικὸν πυνθανόμενοι, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἑτέρωθεν ηὐτρεπίζοντο—, ὡς γοῦν ὅσον οὔπω ὁμαιχμήσαντες οἱ τοῦ δεσπότου ἔμελλον προσβαλεῖν, ἡ μυθευομένη Ἔρις ἐκείνη, ἡ μεταξὺ τῶν τριῶν θεαινῶν τὸ μῆλον ῥίψασα πρὸς φιλονεικίαν τὴν περὶ κάλλους, ἐκείνη καὶ τούτοις ἐμπίπτει. Καὶ ἡ αἰτία παρὰ μικρὸν ἐμφερής.

Chapitre XXVI.

1. Le grand Duc va au devant du Patriarche. 2. Il lui demande permission d'exercer la tutelle. 3. Il gagne les Ecclésiastiques par présents.

1 On n'eût pas sitôt apporté la nouvelle que le Patriarche venait avec les Archevê- 53 ques, et avec les principaux du Clergé, que le grand Duc alla bien loin au-devant de lui, qu'il se mit à pied et qu'il prit la bride de sa mule pour le conduire au palais. Il commanda d'abaisser le Dais pour lui faire honneur, et courut de côté et d'autre pour écarter la foule du peuple,et pour lui rendre le passage libre.

2. Il demeura ensuite à son côté, lui remit son élection entre les mains, et lui témoigna qu'il ne voulait exercer la tutelle ; que de son consentement ; et pour confirmer ses paroles par ses actions, il plaça le jeune Prince au milieu du Clergé, et touchant les marques de sa dignité, il protesta qu'il était prêt de les déposer, s'il jugeait qu'il y en eût quelqu'autre, à qui elles dussent être déférées plutôt qu'à lui.

3. Comme c'était la coutume de fournir au Patriarche, aux Prélats, et à leur suite, ce qui était nécessaire pour leur dépense, le grand Duc ne manqua pas d'en prendre le soin, et bien qu'il semblât ne s'acquitter en cela que d'un devoir ordinaire, il avait néanmoins intention d'aveugler les plus sages par ses présents. La continuation de ces bons offices fut un accroissement de la bonne volonté qu'ils avaient pour lui, qui monta en peu de temps à un tel point qu'il disposait de tous les Prélats comme il lui plaisait, et qu'il n'y en avait pas un qui ne lui donnât des louanges extraordinaires dans toutes les assemblées, et qui ne publiât qu'il était plus capable 54 et plus digne qu'aucun autre de gouverner l'état, et de porter les titres les plus magnifiques, et même celui de père du Prince. Voila le fruit qu'il reçut des pratiques secrètes qu'il fit avec ceux durant la nuit, et des promettes dont il flatta leur avarice.

Chapitre XXVII.

1. Les Prélats proposent de donner au grand Duc le titre de Despote. 2. Les Sancanturcs s'y opposent. 3. Ceux qui avaient été maltraités sous le règne précèdent appuient la proposition des Prélats.

1.  Il se rendit tellement maître de leurs esprits par l'adresse de sa conduite, et par l'artifice de ses flatteries, qu'en une assemblée qu'ils firent avec les principaux de l'Etat, pour délibérer touchant la forme du gouvernement, ils déclarèrent qu'ils étaient d'avis qu'il fut autant élevé au-dessus des autres par l'éminence des dignités, qu'il l'était par la grandeur de ses vertus. Pourquoi, dirent-ils, s'accablerait-il de travaux, et d'inquiétudes, et pourquoi se métrait-il au milieu des hasards, sans en recevoir quelque avantage, vu principalement que l'autorité qu'il aura, augmentera la vigueur du gouvernement, et ôtera aux sujets la licence de désobéir. Elle lui impo- 55 sera aussi une nouvelle obligation de garder une inviolable fidélité envers son Prince ? Au reste ce n'est pas une chose nouvelle de l'honorer du titre de Despote, puisque son aïeul maternel l'a possédé, en récompense des glorieux exploits par lesquels il s'était signalé dans les guerres contre les Français. Ne savons-nous pas quel est son zèle pour le service de Dieu, sa bonté pour les Moines, sa piété pour l'Eglise ? Ne connaissons-nous pas la modération de son esprit, et l'inclination généreuse par laquelle il se prive lui- même de la jouissance de ses biens, pour les communiquer plus libéralement aux autres ? Il est donc non seulement raisonnable, mais aussi avantageux au bien de l'Etat, qu'outre le titre de père du Prince, il soit encore honoré des autres.

2. Pendant que quelques Prélats parlaient de la sorte, plusieurs autres, et même quelques-uns des principaux de la Cour applaudissaient à leurs avis. Il y en avoir néanmoins quelques-uns qui le désapprouvaient bien qu'ils ne fussent pas d'accord entr'eux. Les Sancanturcs ne pouvant consentir qu'il eût la qualité de père du Prince, soutenaient qu'il se devait contenter de celle de grand Duc, et qu'il n'y avait point d'apparence de lui donner celle de maître de l'Empire, qui était au-dessus de lui. Ils ajoutaient que les sœurs de l'Empereur qui étaient en âge d'être mariées ne pourraient être pourvues selon leur naissance, si ceux qui auraient l'honneur de les épouser ne 56 recevaient en faveur de mariage les principales charges de l'Empire, et qu'ainsi il n'était pas juste de les donner toutes à un seul, de peur que ces Princesses qui étaient filles, et petites filles d'Empereur, ne fussent mariées à des hommes d'une condition trop inégale, et ne tombassent dans le rang des personnes ordinaires.

3. Le sentiment contraire était fortement soutenu par Strategopule, par Alexis, par les fils de Philés, par les Aveugles qui brûlaient du désir de se venger, par ceux qui étaient unis de parenté, ou d'alliance avec Paléologue, et par ceux qui désiraient de s'y unir. Ils disaient que l'équité, et la bienséance désiraient que celui qui était chargé de l'éducation du Prince, et qui lui tenait lieu de père, fût honoré du titre de Despote, qui marquait la soumission que tous les autres seraient tenus de lui rendre, et que c'était l'unique moyen d'assurer la tranquillité publique. Que puisqu'il n'y avait personne qui voulût obéir à un enfant, qui n'avait pas l'usage de la raison, il fallait que celui qui commanderait en sa place eût la puissance en main pour se faire obéir, et pour punir ceux qui lui désobéiraient. Que l'on devait imiter ceux qui voyagent sur mer, qui bien qu'ils fussent libres, ne laissaient pas de se soumettre à la conduite d'un pilote,et de relever sa puissance par l'éclat des ornements extérieurs, afin qu'il ne sût plus considéré comme un homme du commun, Qu'il était à propos de 57 suivre le même ordre dans l'Etat, et de choisir un chef que tout le monde sût obligé de reconnaître. Les Aveugles parlaient avec beaucoup plus, de liberté que les autres. Il n'est pas juste, disaient-ils, que la considération d'un enfant jette un Empire aussi florissant que le nôtre dans un danger tout évident de sa ruine. Nous ne le saurions sauver qu'en établissant un bon gouvernement. Ne voyons nous pas que les Empereurs précédents pour avoir mal conduit le vaisseau de l'Etat, l'ont mis à deux doits du naufrage ? et c'est par là que l'Empire a été réduit à des bornes si étroites, qu'à peine pouvons nous trouver notre pais. Que si leur mauvaise manière de gouverner a produit tant de malheurs, que devons-nous appréhender si nous n'en avons aucune. Il est sort honnête de conserver la fidélité que l'on a vouée au Prince, mais il n'est pas moins honnête de se conserver en la gardant. Car quand on se perd que devient la fidélité ? Bien loin que l'Empire souffre préjudice, si le tuteur du Prince est éminent en dignité, il en tirera grand avantage. Quand il sera revêtu d'une dignité éclatante il en affermira plus solidement le pouvoir de son pupille. Il donnera audience aux Ambassadeurs, il gouvernera les peuples, il enverra les ordres nécessaires aux Commandants, et aux gens de guerre. Si celui qui commande est égal aux autres, comment se fera-t-il obéir ?î Nous nous étonnerions si quelqu'un nous vouloir gouver- 58 ner autrement que par un gouvernement Monarchique. Pour en conserver au moins une image, il faut que celui qui gouvernera ait une puissance absolue, bien qu'il ne soit que dans une condition privée ; afin que la faiblesse de sa condition soit soutenue par la force de sa puissance. Ainsi il y a nécessité d'accorder au tuteur de l'Empereur les titres les plus relevez afin que les autres soient obligés de lui obéir. Que l'on en choisisse un autre, dira quelqu'un qui se charge des soins de la tutelle sans rechercher l'éclat de la dignité. Mais nous avons sait voir que sans la dignité il est impossible de s'acquitter de la tutelle.

Chapitre XXVIII.

1. Le Patriarche se déclare en faveur de Paléologue. 2. Il est déclaré Despote. 3. Il gagne les Ecclésiastiques par présents.

1. L'autorité du Patriarche donna un grand poids à ces discours qui se faisaient à l'avantage de Paléologue. Il y avait déjà longtemps qu'il était prévenu en sa faveur par l'opinion qu'il était plus capable que nul autre de gouverner, et dès qu'il apprit à Nicée la nouvelle de la mort de l'Empereur, il ne feignit point de déclarer ses sentiments à Gemiste qui est par- 59 venu depuis à la charge de grand Oeconome.

2. Etant prévenu de la sorte il confirma par son suffrage l'avis de ceux qui le voulaient élever à la dignité de Despote. Et à-l'heure-même en ayant reçu les marques de la main de l'Empereur, il en prit possession, et commença à l'exercer publiquement.

3. Il continua depuis à gagner l'affection des Grands, et des Ecclésiastiques par des largesses extraordinaires qu'il leur faisait des deniers publics avec une ambition excessive. Il envoyait à ces derniers des présents durant la nuit, et il leur faisait dire secrètement qu'il ne serait jamais en sureté qu'il ne fût associé à l'Empire : Qu'il était exposé à des pièges semblables à ceux où les Muzalons étaient péris, et qu'il ne pourrait jamais appliquer comme il devait tous ses soins à la garde du Prince, tant qu'il serait obligé de veiller à sa propre conservation.

60 Chapitre XXIX.

1. Paléologue éloigne ceux qui lui sont contraires, et emploie ceux qui lui sont favorables. 2. Ses amis gagnent le Patriarche. 3. On prend jour pour s'associer à l'Empire.

1. Que s'il usait de ces artifices envers ceux qui favorisaient ses desseins, il employait le pouvoir de sa charge contre ceux qui les traversaient, et qui ayant son élévation suspecte ne pouvaient approuver le gouvernement présent. Il y en eut quelques-uns qu'il obligea de se retirer d'eux-mêmes, et il y en eut d'autres qu'il chassa par force. Il relégua Sancanturc à Pruse, où il le fit garder avec la même rigueur que s'il eût été condamné. Il remplit au contraire de belles espérances ceux qui suivirent sa fortune, et qui portèrent ses intérêts. Il obtint la charge de grand Domestique pour Jean son frère, et lui donna part au gouvernement.

2. Ses partisans ne pouvant modérer l'ardeur de leur ambition ne cessaient de presser le Patriarche, et les Ecclésiastiques de faire en sorte qu'il fût associé à l'Empire, protestant que sans cela les affaires ne seraient jamais dans un état assuré. Que l'Empereur qui avait été mis sur le 61 trône par le droit de sa naissance n'étant pas en âge décommander, on ne pouvait attendre qu'il y rut parvenu, parce que l'Empire pourrait périr avant ce temps-là. Que la qualité de tuteur ne donnant pas à Paléologue une autorité assez absolue, il lui fallait mettre entre les mains la souveraine puissance.

3. Le Patriarche s'étant laissé gagner par ces discours, et Paléologue n'ayant cependant rien omis de ce qui pouvait servir à ses intérêts, on arrêta qu'il serait proclamé Collègue de l'Empire le premier jour de Janvier en la seconde Indication.

Chapitre XXX.

1. Michel Despote d'Occident entreprend de se rendre maître de l'Empire. 2.. Il assemble des troupes pour cet effet.

1. Michel Despote d'Occident neveu de Théodore, ayant appris la mort de Théodore Lascaris, et le bas âge de Jean son fils, et considérant que l'Empire était comme exposé en proie au premier qui voudrait s'en emparer, se remplit l'esprit de hautes espérances, et se proposa de suivre les traces de son oncle Théodore qui étant de la noblesse la plus ancienne, et la plus illustre, s'anima lui-même à de grandes en- 62 treprises dans le temps du premier désordre des affaires de l'Empire, se signala en plusieurs guerres d'Italie, et se fit couronner par Jaques Évêque d'Acride. Il reprit ensuite ce que les Italiens avaient usurpé en Occident, et acquit une grande réputation jusques à ce qu'ayant été abandonné de sa bonne fortune, il fut pris par Asan, et eut les yeux crevés.

2. Michel se proposant cet exemple, et méprisant la faiblesse des Français qui tenaient Constantinople forma un dessein sort hardi, et sort digne de la grandeur de sa naissance de lever des troupes, et de se faire proclamer Empereur. Il prétendait qu'étant de la famille des Anges, il n'y avait personne ni Lascaris ni autre qui lui pût disputer l'Empire. De plus il faisait un grand fond sur le secours de ses gendres, Manisfoi Roi de Sicile frère de l'Impératrice Anne qui avait été mariée à l'Empereur Jean déjà fort âgé, et Guillaume Prince d'Achaïe. En effet le premier lui envoya trois mille homme de cavalerie Allemande, outre le secours d'un autre Prince de la même nation. Il avait de plus Jean son fils naturel gendre de Taron Prince d'une nation fort nombreuse. Ce Jean s'était rendu si puissant qu'il était en état de faire de lui-même des conquêtes. Il avait une armée de Grecs que l'on appelé maintenant grands Valaches, et qui sont descendus de ceux qui ont autrefois servi sous Achille: Et avec cette armée-là il était seul assez fort pour 63 arrêter trois Grands Capitaines Jean Paléologue Grand Domestique, Alexis Strategopule, et Jean Raoul pour les empêcher d'aller plus loin que Berée, bien qu'ils eussent tous trois des forces considérables. Le Despote d'Occident ayant donc amassé tous ces secours, et les ayant joints à ses troupes avoir envie de donner bataille, de prendre Thessalonique, de courir tout l'Occident, et d'attaquer Constantinople. Ce lui était un notable avantage pour l'exécution de ses desseins que Manisfoi avait hérité de son père Frédéric le mépris qu'il avoir pour l'Eglise, et que les Allemands qu'il lui avait envoyés étaient accoutumés à porter les armes contre les Français, et que Guillaume s'était rendu maître absolu de l'Achaïe et de la Morée, sans reconnaître ni les Français, ni les Empereurs de Constantinople.

λαʹ. Ὅπως ὁ τῆς Ἀχαΐας πρίγκιψ Ῥωμαίοις ἑάλω.

1. Λέγεται γὰρ τοὺς περὶ τὸν πρίγκιπα μεγιστᾶνας, οὓς ἐκεῖνοι καβαλλαρίους λέγουσι, τούτων τινὰς ἐποφθαλμίζειν κατ´ ἔρωτας τῇ τοῦ Δούκα Ἰωάννου συζύγῳ, ἣν καὶ τοῦ Ταρωνᾶ θυγατέρα ὁ λόγος ἐδείκνυ. Τοῦτο δ´ ἦν ἄρα τῷ ἐκείνης ἀνδρὶ εἰς προφανῆ τινα ὕβριν καὶ καταφρόνησιν· καὶ δὴ ὑβριοπαθῶν ἐκεῖνος ἐν τούτοις δεινὰ ἐποίει καὶ τοῖς ὑβρίσασιν ἀνταμύνεσθαι κατηπείλει. Καὶ ἔρις ἦν ἀμφοτέρωθεν ἰσχυρά, καὶ εἰς πόλεμον ἐκορύσσετο, καὶ οἱ εἰς ὁμαιχμίαν κληθέντες κατ´ ἀλλήλων συνίσταντο. Τότε λέγεται καὶ αὐτὸν πρίγκιπα, ὁρῶντα τὴν μάχην, ἀγανακτεῖν, καὶ τοῖς μὲν σφετέροις μὴ ἔχειν ἐπιπλήττειν, τῷ δέ γε Δούκᾳ καὶ λίαν ἐπιμωκησάμενον χλευάσαι καὶ τὰ εἰς γένος, ὡς νόθος, μάλα λαμπρῶς ὀνειδίσαι, καὶ ὡς οὗτος εἴη φάναι, τὸν Νικηφόρον δείξας, ὁ ἐμὸς ἀδελφός, σὺ δὲ σκότιος καὶ οὐχ ὅπως ἐλεύθερος, ἀλλὰ καὶ δοῦλος αὐτοῦ. Ταῦτα μετ´ ἐμβριθείας εἰπόντος τοῦ πρίγκιπος, Ἀχιλλεὺς ἦν ἄλλος ὁ Ἰωάννης μηνίσας.

2. Τότε θέλων δεῖξαι αὐτὸς ὢν τὸ πᾶν τοῦ στρατοῦ καί, οἷς ἂν προσκέοιτο, ἐκείνους νικῶντας, πέμψας δι´ ἀπορρήτων νυκτὸς τοῖς στρατηγοῖς διαμηνύεται ὡς αὐτὸς μετ´ αὐτῶν ἔσται καὶ ὡς ἐπιθήσεται τοῖς μετ´ αὐτοῦ Ἰταλοῖς, βλαξὶ καὶ τρυφεροῖς οὖσιν, εἰ μόνον ἐκεῖνοι ὁρμῷεν. Πλὴν καθιστῶν πρὸς ἐκείνους τοὺς ὅρκους, τὰ πιστὰ ἐτήρει τοῖς περὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν αὐτοῦ ἀδελφὸν Νικηφόρον, ὥστε, ἀλωβήτους αὐτοὺς διατηρήσαντας, τοῖς λοιποῖς, Ἰταλοῖς οὖσι, καὶ διαφερόντως τοῖς τοῦ πρίγκιπος, ὁμόσε χωρεῖν.Ταῦτα συνθεμένων ἐκείνων καὶ ἀνταλλαξάντων εἰς ὅρκους τὰ ἱερὰ περιάμματα, συρρήγνυται μάχη μεγίστη ἔνθεν μὲν Ῥωμαίοις σὺν Πέρσαις καὶ Σκυθικῷ πλείστῳ, ἐκεῖθεν δὲ τοῖς τοῦ πρίγκιπος Ἰταλοῖς· τὸν γὰρ πατέρα καὶ ἀδελφὸν σὺν τοῖς περὶ ἐκείνους, σφίσι τὰ δεινὰ ἐπισείσας, ἀποναρκᾶν πρὸς τὴν μάχην ἐποίει καὶ οὐχ ὅπως τὸν πόλεμον ἀναβάλλεσθαι, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ πόδα ἀναχωρεῖν, αὐτὸς δέ, κατὰ νώτου τοῖς Ἰταλοῖς προσεπιτιθέμενος, δεινὰ ἐποίει. Καὶ τότε ἔγνωσαν Ἰταλοὶ παραδεδομένοι καὶ ἀπεδίδρασκον· οὐ μὴν δὲ καὶ τὸν κίνδυνον ὑπεξέφυγον, ἀλλὰ πολλοί, τῷ Σκυθικῷ στρατεύματι συγκαταλαμβανόμενοι, συχνοῖς τοῖς ὀϊστοῖς τιτρωσκόμενοι ἔπιπτον, ἄλλοι δὲ τοῖς Πέρσαις ἡλίσκοντο. Καὶ τέλος αὐτὸς ὁ πρίγκιψ, θάμνῳ τινὶ παρεισδύς, ἐκεῖθεν ἐθάρρει λαθεῖν, ἀλλ´ οὐκ ἤνυε τὸ παράπαν· ἐπιστάντες γὰρ καὶ αὐτὸν ἀκλεῶς ᾕρουν. Καὶ μέγα τι ἀκονιτὶ ἐν στενῷ κατόρθωμα τότ´ ἐπράττετο, ἐν ὀλίγῳ πόνῳ κέρδος νεανικόν. Τότε τοίνυν τὰ θαυμαστὰ καὶ μεγάλα οἱ στρατηγοὶ ἀπενεγκάμενοι λάφυρα, ἐφ´ οἷς καὶ αὐτὸν δὴ τὸν τῆς Ἀχαΐας πρίγκιπα, ἐπ´ ἀνατολὴν συνάμα καὶ τῷ περὶ αὐτοὺς στρατεύματι ἤλαυνον, κατοχυρώσαντες ὡς οἷόν τε πρότερον καὶ τοὺς κατὰ δύσιν τόπους, ὡς ἐπὶ πλεῖστον φυλάττοιντο. Ὡς γοῦν ἐπανῆκον μετὰ λαμπρῶν τῶν τροπαίων, κατειλήφει μὲν καὶ ἔτι ὁ Στρατηγόπουλος ἐν ἀκαταστασίᾳ τὰ πράγματα, οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ αὐτὸς τῷ Παλαιολόγῳ συναίρεται τῆς ὀρέξεως.
Τὸν μέντοι γε πρίγκιπα κατὰ τὸ παρεστὸς μὲν τότε τῇ φυλακῇ ἐδίδοσαν· μετέπειτα δέ, ἁλούσης τῆς πόλεως—ὡς ἂν καθ´ εἱρμὸν καὶ ταῦτα ῥηθείη καὶ μὴ τὸ τῆς διηγήσεως συνεχὲς διακόπτοιτο, εἰ καὶ ξυνέπεσεν ὕστερον—, τῆς γοῦν πόλεως ἁλούσης, ἐτοῖν παραδραμόντοιν δυοῖν, ὁ μὲν πρίγκιψ τὸν σοβαρὸν αὐχένα κλίνει τῷ βασιλεῖ καὶ ἄρτι πρῶτον βλέπειν ἐκεῖνον ἄνακτα Ῥωμανίας ἔλεγεν, ἐπειλημμένον ὡς ἐχρῆν τοῦ θρόνου, καί γε ἑαυτὸν πείθειν καθυποκλίνεσθαι καὶ εἰς πόδας πίπτειν βασιλεῖ γε ὄντι τελείῳ· εἰ δὲ βούλοιτο, καὶ λύτρα διδόναι ὑπὲρ αὐτοῦ ὧν ἔχει τὰ κάλλιστα, ἅ, εἰ μή γε ἀνὰ χεῖρας ἡ πόλις ἔκειτο, οὐκ ἂν ἠξίωντο τοῖς Ῥωμαίοις τοῦ μηδενός· νῦν δὲ καὶ λαβεῖν ἀσμένως πιστεύειν καὶ ἔχοντας ἱκανῶς μεγαλύνεσθαι. Καὶ ὁ μὲν πρίγκιψ ταῦτα, ἀξιῶν καὶ δοῦλος ἐς ἀεὶ κεκλῆσθαι καί τι σημεῖον ἔχειν ἐκ βασιλείας τῆς δουλείας σύμβολον.

4. Ὁ δέ γε βασιλεύς, ἀκούσας μὲν καὶ τὰ λύτρα καὶ διαγνοὺς ἱκανά—πόλεις γὰρ ἐδίδου καὶ χώρας, ἀπόμοιραν ἑαυτοῦ ἐν Πελοπονήσῳ, ἱκανὰς εἰς δεσποτείας σέμνωμα μέγα—, ἀποβλέψας δὲ καὶ πρὸς τὴν εἰσέπειτα τοῦ Λατίνου δουλείαν, ὡς ἐντεῦθεν καὶ μεγαλύνεσθαι τοὺς Ῥωμαίους καί γε κερδαίνειν, ἔγνω σπείσασθαι τὰ πρὸς τοῦτον. Ἐπὶ ῥητοῖς γοῦν ἐκβάλλει τοῦτόν τε τῆς φυλακῆς καὶ τῶν ἀμφ´ αὐτὸν ὅσοι περιῆσαν ἐν φυλακαῖς προσταλαιπωρούμενοι, τιμᾷ δὲ καὶ δεξιοῦται τοῖς πρέπουσι καὶ οὕτως ἑαυτῷ οἰκειοῦται ὥστε καὶ ἀνάδοχον αὐτὸν καταστῆσαι παιδὸς ἰδίου ἐκ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος κατά τινα πληροφορίαν μεγίστην· συνέθεντό τε μετὰ ταῦτα τοὺς ὅρκους φρικτούς, ὡς λέγουσί τινες, ὥστε καὶ φρύκτωρα ἀνάψαντας ἅμα τοῖς λεχθεῖσιν εἰς ὅρκους καὶ ἀρὰς τὰς παλαμναιοτάτας σβῆναι ποιῆσαι, ὃ δὴ καὶ εἰς ἀσφαλὲς τοῖς Ἰταλοῖς τῶν παρ´ ἐκείνοις ἀφορισμῶν τελεῖται. Ἦσαν δὲ σφίσιν αἱ συνθεσίαι ἦ μὴν τὸν μὲν πρίγκιπα Ῥωμαίοις δοῦναι καὶ βασιλεῖ ἐξ αὐτῆς κατασχεῖν εἰς δεσποτείαν ἀναφαίρετον τὰ κατὰ Πελοπόνησον ταῦτα, Μονεμβασίαν, Μαΐνην, Ἱεράκιον, Μυζηθρᾶν—Ἀνάπλιον δὲ καὶ Ἄργος ἐν ἀμφιβόλοις ἐτίθει—καὶ ἅμα πᾶν τὸ περὶ τὴν Κινστέρναν θέμα, πολύ γε ὂν τὸ μῆκος καὶ πολλοῖς βρύον τοῖς ἀγαθοῖς, καί γε αὐτὸν ἐς ἀεὶ δοῦλον κεκλῆσθαι Ῥωμαίων καὶ βασιλέως καὶ ὀφφίκιον ἐντεῦθεν εἰς δουλείας σημεῖον ἀποφερόμενον, τὸν δέ γε βασιλέα, σεμνύναντα τοῦτον τῷ τοῦ μεγάλου ἀξιώματι δομεστίκου, μετὰ τιμῆς ἀποστεῖλαι συνάμα τοῖς ἀμφ´ αὐτόν, ὅσοι καὶ περιόντες ἦσαν. Καὶ δὴ ἐπὶ τούτοις γεγονυιῶν τῶν σπονδῶν, αὐτὸν μὲν ἀπέστελλε σὺν τιμαῖς πρεπούσαις, τοὺς δέ γε ληψομένους τὰ λύτρα προσεπεπόμφει. Καί γε ὁ πρίγκιψ τὰ ἴδια κατελάμβανε, πρίγκιψ Ἀχαΐας καὶ μέγας δομέστικος Ῥωμανίας ἐπιφημιζόμενος, καὶ ἅμα τῷ ἐπιστῆναι, μηδὲν μελλήσας, ἀπεδίδου τὰ λύτρα, ὡς προϋπέσχετο. Κἂν ἐνέμεινε καὶ ἐς τέλος ἐνσπόνδως ἔχων πρὸς Ῥωμαίους, τῷ τῆς Ῥωμαΐδος κλεϊζόμενος ὀφφικίῳ, εἰ μή γε ὁ πάπας ἀκούσας, παροξυνθεὶς καὶ ταῦτα πρὸς τοῦ ῥηγός, καὶ αὐτοῦ γε προσδραμόντος καὶ ἱκετεύσαντος—οὐ γὰρ εἰς συνοῖσον ἐδόκει οἱ τὸ διὰ τέλους σπένδεσθαι πρὸς Ῥωμαίους—, τὰς συνθήκας ἐκείνας διέλυε καὶ τοὺς ὅρκους παρ´ οὐδὲν ἐτίθει, ὡς ἐν φυλακῇ καὶ ἀφύκτοις δεσμοῖς καὶ μὴ ἑκουσίως, ὡς ἐχρῆν, πράττοντος. Ὅθεν καὶ εἰς τὸ μετέπειτα συνεχεῖς καὶ μεγάλοι σφίσι καὶ ἀμφοτέροις ἀνερρώγασι πόλεμοι. Καὶ ταῦτα μὲν ἐπράττετο τῇδε.

λβʹ. Ὅπως ὁ δεσπότης Μιχαὴλ νικᾷ Ῥωμαίους καὶ αἱρεῖ καίσαρα.

Ὁ μέντοι γε δεσπότης Μιχαήλ, νῦν μὲν καὶ ἀπὸ τούτων κολουθεὶς τῆς δυνάμεως—πλείστῃ γὰρ ἐχρᾶτο καὶ παρὰ τοῦ τῆς Ἀχαΐας πρίγκιπος τῇ συμμαχίᾳ—, ἔτι δὲ καὶ παρὰ τῶν ἀμφὶ τὸν τότε σεβαστοκράτορα Ἰωάννην τὸν Παλαιολόγον μεθ´ ὕστερον τὰ πολλὰ κακωθείς, ὡς καὶ ἐν στενῷ καταστῆναι πάμπαν τῶν τε χωρῶν καὶ αὐτῆς τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως, πέμψας πρὸς Μαφρέ, τὸν τῆς Πουλείας ῥῆγα καί γ´ ἐπὶ θυγατρὶ γαμβρὸν ἑαυτοῦ, καὶ πλείστην συμμαχίαν λαβών, παραδίδωσι τὰς δυνάμεις τῷ υἱῷ αὐτοῦ Νικηφόρῳ—συμπράττων κἀκεῖνος—, ὃς καί, συμβαλὼν περὶ τὴν Τρικόρυφον τοῖς ἀμφὶ τὸν καίσαρα καὶ μάχην συρράξας δεινήν, πλείστους τε πεσεῖν τῶν Νικαέων παρεσκεύασε, πλείστους τε καὶ ἄλλους οὓς μὲν φονεύσας, οὓς δὲ περισχών, καὶ αὐτὸν αἱρεῖ καίσαρα. Ὡς δ´ αὖθις σπονδῶν γενομένων ἐλύετο, τότε μὲν τὰ κατὰ τὴν πόλιν συμπράττει, περὶ ὧν αὐτίκα ῥηθήσεται, ὕστερον δ´ αὖθις τοῖς δυτικοῖς προσβαλὼν αἱρεῖται πάλιν καὶ τότε παρὰ τοῦ δεσπότου Μιχαὴλ πρὸς τὸν ῥῆγα Πουλείας τὸν Μαφρὲ ἀποστέλλεται καί γε τῇ παρ´ ἐκείνῳ δίδοται φυλακῇ· χρόνῳ δ´ ὕστερον τῆς δεσποίνης Ἄννης, ἀδελφῆς οὔσης Μαφρέ, ἀνταμείβεται. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐσαῦθις ἐροῦμεν.

livre II

 

64 Chapitre XXXI.

1. Discorde entre Jean et les chefs des Italiens. 2. Jean traite avec les Romains. 3. Les Italiens sont défaits, Guillaume Prince d' Achaïe est pris. 4. Il si soumet à l'Empereur et obtient sa liberté. 5. Le Pape déclare le traité nul.

1. Lorsque toutes les troupes furent assemblées, et que les deux partis furent prêts de donner bataille, la discorde si fameuse dans les ouvrages des Poètes qui avait jeté autrefois la pomme de division entre les Déesses, la jeta encore ici entre les chefs. On dit que quelques-uns des grands que l'on appelle Chevaliers, étant devenus amoureux de la femme de Jean fille de Taron, son mari outré de cette injure menaça hautement de s'en venger. La querelle s'étant échauffée, les troupes qui avaient été assemblées pour former un même corps se divisèrent, et tournèrent leurs armes les unes contre les autres. Le Prince d'Achaïe fâché de cette division n'osa en faire réprimande aux siens, mais il en témoigna sa colère à Jean, et lui reprocha ouvertement l'infamie de sa naissance, car comme il appelait Nicéphore son frère, vous êtes plutôt son esclave, lui dit-il, vous qui n'êtes pas d'une condi- 65 tion libre. Ces paroles prononcées avec véhémence allumèrent le feu de la colère dans le cœur de Jean, de sorte qu'il ne respirait pas moins ardemment la vengeance, qu'Achille la respira autrefois lorsqu'il fut offensé par Agamemnon.

2. Voulant donc faire voir qu'il avait les principales forces de l'armée, et qu'il ne tenait qu'à lui de faire incliner la victoire du côté pour lequel il lui plairait de se déclarer, il manda secrètement aux Chefs des ennemis qu'il suivrait leur parti, et que s'ils voulaient attaquer les Italiens qui n'étaient que des efféminés, et des lâches il donnerait aussi sur eux. Il prit néanmoins cette précaution de les obliger par serment à renvoyer le Despote son père, et Nicéphore son frère sans leur faire aucun mal, au cas qu'ils tombassent entre leurs mains, consentant d'ailleurs que les Italiens, et principalement les gardes de Guillaume Prince d'Achaïe fussent traités avec toute la rigueur de la guerre.

3. Après qu'ils se furent respectivement obligés par les plus saints de tous les serments, et par l'échange des reliques qu'ils portaient au cou, ils donnèrent une furieuse bataille. Jean avait conseillé à son père, et à son frère de lâcher le pic, sans s'exposer au hasard de cette journée. Dès que les deux partis en surent venus aux mains, il fondit par derrière sur les Italiens, et en fit un grand carnage. Quand ils reconnurent qu'ils étaient trahis, ils prirent la fuite, mais ils n'y 66 trouvèrent pas de salut. Car les uns surent taillés en pièces, et les autres urent pris. Le Prince d'Achaïe s'enfonça dans un bois fort épais, où il espérait trouver quelque sureté, mais il y fut découvert, et emmené honteusement. Ainsi cette grande expédition se termina en peu de temps à une mémorable défaite. Les Chefs de l'armée Romaine remportèrent une quantité incroyable de butin, et après avoir pourvu à la sureté des frontières d'Occident, ils emmenèrent le Prince d'Achaïe captif. Strategopule étant de retour après un exploit si célèbre, et si heureux, trouva les affaires en désordre, et contribua de tout ion pouvoir à l'accomplissement des desseins de Paléologue.

4. Le Prince d'Achaïe fut mis alors en prison, mais depuis, car je dirai ici tout ce qui le regarde, bien que je sache qu'en cela je préviens un peu l'ordre du temps, la ville de Constantinople ayant été reprise par les Romains, il abaissa Ion orgueil, et offrit de se prosterner aux pieds de l'Empereur pour lui rendre les honneurs qui lui sont dus, de se soumettre à son obéissance, et de traiter de sa liberté. L'Empereur ayant examiné ses propositions, et ayant reconnu que les villes qu'il offrait pour sa rançon faisaient une partie considérable de la Morée, il les accepta, le mit en liberté avec tous ceux de sa suite, lui rendit de grands honneurs, et contracta avec lui une si étroite habitude, que de lui faire tenir un 67 de ses fils sur les fonds. Après cela ils s'obligèrent réciproquement par des serments exécrables ; tenant tous deux un cierge allumé à ta main, ils prononcèrent contre eux-mêmes les imprécations les plus horribles, et éteignirent incontinent les cierges, selon la coutume que les Italiens observent dans leurs excommunications. Les conditions du traité furent, que le Prince d'Achaïe donnerait à l'Empereur Monembase, Maine, Hieracion, et Myzetre. Qu'Anaplion, Argos, et le pays qui s'étend le long de Citerne, et qui est un pays fort fertile demeurerait en contestation. Que l'Empereur le mettrait en liberté, et l''honorerait de la charge de Grand Domestique. Le traité ayant été accordé de la sorte, l'Empereur le renvoya fort honorablement, et envoya aussi avec lui des personnes, entre les mains desquelles il devait remettre les places qu'il avoir promises.

5. Il les remit, et conserva le titre de Grand Domestique. Et comme ce titre le tenait attaché aux intérêts de l'Empire, il eût entretenu de bonne soi le traité, si le Pape ayant été aigri par le Roi de Sicile, et ne croyant pas d'ailleurs qu'il lui fut avantageux que l'Empereur et le Prince d'Achaïe demeurassent toujours en bonne intelligence, n'eût déclaré le traité nul, comme ayant été sait en prison par force, et par crainte. Cette rupture fut cause d'une guerre fort opiniâtrée, et fort furieuse.

68 Chapitre XXXII.

Michel Despote défait les Romains et prend le César prisonnier.

Michel Despote étant fort affaibli par la défaite dont nous venons de parler, et par la perte des troupes du Prince d'Achaïe qui faisaient la partie la plus considérable de son armée .,et ayant encore été battu depuis par Jean Paléologue Sebastocrator, eut recours à Manifroi Roi de Sicile son gendre, et ayant obtenu de lui de nouvelles troupes, il les donna à Nicéphore son fils, qui soutenait avec vigueur ses intérêts, et qui en étant venu aux mains avec le César proche de Tricoryphe, tua un grand nombre des habitants de Nicée, et en prit un grand nombre prisonniers, entre lesquels était le César, qui ayant été mis en liberté fit à Constantinople ce que nous raconterons dans la suite. Il fut pris depuis en Occident par Michel Despote, et envoyé à Manifroi Roi de Sicile, qui l'échangea avec Anne sa sœur. Mais cela n'arriva pas si tôt.

livre II