Pachymère traduit par Mr. Cousin

PACHYMERE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE

LIVRE PREMIER (I à XV - XV à XXXII)

LIVRE I (XVI à XXXII)

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE

TOME VI.

 

CONTENANT

L'Histoire des Empereurs Michel et Andronique,

Ecrite par Pachymère.

HISTOIRE

DES EMPEREURS MICHEL ET ANDRONIQUE.

Ecrite par Pachymère,

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΗ

αʹ. Προοίμιον τοῦ συγγραφέως καὶ περὶ τῆς ἀληθείας τῶν λεγομένων.

Γεώργιος Κωνσταντινουπολίτης μὲν τὸ ἀνέκαθεν, ἐν Νικαίᾳ δὲ καὶ γεννηθεὶς καὶ τραφείς, ἐν Κωνσταντίνου δὲ καταστὰς αὖθις, ὅτε Θεοῦ νεύματι ὑπὸ Ῥωμαίους αὕτη ἐγένετο, ἔτη γεγονὼς εἴκοσιν ἑνὸς δέοντος τηνικάδε, καὶ κλήρῳ δοθεὶς θείῳ καὶ ἀξιώμασιν ἐκκλησιαστικοῖς διαπρέψας καὶ ἕως καὶ ἐς πρωτεκδίκου φθάσας τιμήν, ἔτι δὲ καὶ ἐν ἀνακτόρων εἰς δικαιοφύλακα τιμηθείς,

2. τάδε ξυνέγραψεν, οὐ λόγους λαβὼν ἄνωθεν ἀμαρτύρους, οὐδ´ ἀκοῇ πιστεύων μόνον, ἤν τις λέγοι ἑωρακὼς ἢ καὶ ἀκούσας αὐτός, πιστοὺς δ´ ἀξιοίη τοὺς λόγους, εἰ μόνον λέγοι, λογίζεσθαι, ἀλλ´ αὐτόπτης τὰ πλεῖστα, οὕτω ξυμβάν, γεγονὼς ἢ καὶ μαθὼν ἀκριβῶς παρ´ ὧν τὸ πρῶτον ὡράθη πραχθέντα, πλὴν δ´ οὐκ ἀμάρτυρα, ἀλλὰ καὶ πολλοῖς ἄλλοις συνηγορούμενα, ὡς ἂν μὴ ὁ ξύμπας χρόνος, φύσιν ἔχων τὰ πολλὰ κρύπτειν συχναῖς κυκλικαῖς περιόδοις, καὶ τάδ´ ἀφανίσειε, κατὰ μικρὸν ἐξίτηλα τῇ παραδρομῇ γιγνόμενα, διὰ τὸ φανέντα κρύπτεσθαι πάντα ἀνάγκην εἶναι, ὥς πού τις τῶν σοφῶν ἔφη καὶ ἀληθῶς ἐγνωμάτευσεν, οὐ μὴν ὥστε καὶ τὸ ἀληθὲς περὶ ἐλάττονος τοῦ ψεύδους ποιήσασθαι περὶ τοιούτων λέγοντα· ἱστορίας γάρ, ὡς ἄν τις εἴποι, ψυχὴ ἡ ἀλήθεια, καὶ τὸ τῆς ἀληθείας χρῆμα ἐπάναγκες ἱερόν, ὁ δὲ πρὸ ταύτης τὸ ψεῦδος ἄγων ἄντικρυς ἱερόσυλος. Ἄλλως τε καὶ ἡμῖν ἥκιστα πρόθεσις τοῖς πραχθεῖσι μέγεθος ἐντιθέναι, ὡσανείπερ κινουμένοις ἐκ μίσους ἢ μὴν εὐνοίας, ὡς ἂν πλέον ἢ εἰκὸς ἢ τὸ κακῶς ξυμβὰν διασυρείη ἢ τὸ εὖ ξυμπεσὸν ὑμνηθείη, τοῦ λόγου τὰς ἀκοὰς γοητεύοντος. Ἐπειδὴ γὰρ τὰ ὁπουδήπου πραχθέντα ἔστι μὲν καὶ διεξιέναι, οἷς δὴ καὶ λέγειν βουλομένοις ἐστίν, ἔστι δὲ καὶ ἐᾶν ἄρρητα, μὴ ἀνάγκης ὑπούσης, νικᾷ κατ´ ἐμὴν γνώμην τὸ σιωπᾶν ἢ τὸ λέγειν ἄλλως ἢ ὡς ἐπράχθησαν, καὶ κρεῖττον δήπου τοῖς ἀκουσείουσι τὸ μὴ μανθάνειν ὅλως ἢ τὸ μανθάνειν ἄλλως ἢ ὡς ἡ ὄντως ἱστορία βούλεται, ὡς ἐκεῖθεν μὲν τῆς ἁπλῆς εἰσαγομένης ἐκείνης ἀγνοίας ἐξ ἧς οὐ μῶμος προστρίβεται, ἐντεῦθεν δὲ τῆς διπλῆς, ὥστε μὴ εἰδέναι συμβαίνειν τὸν εἰδέναι οἰόμενον, οὗ δὴ καὶ χεῖρον οὐδέν. Οὐ μὴν ἀλλ´ οὐδ´ αὐτὸς ἐγκεχείρηκα ἂν τῇ γραφῇ, ἤν μοι μὴ ἐπῄει ἐλπίζειν, προϊόντος τοῦ χρόνου, τὰ χείρω καὶ ἔτι ξυμβαίνειν, ἐκ τῶν παρόντων καὶ τὰ ἐσαῦθις στοχαζομένῳ, ἢ μᾶλλον ἐκ τῶν συμβάντων λογιζομένῳ τὰ συμβησόμενα. Πολλῷ γὰρ δήπου εἰς ἀκοὴν ὠτίου θαυμασιώτερον ἐκ τοιαύτης, ἧς δὴ καὶ γεγεύμεθα, ἡσυχίας καὶ καταστάσεως εἰς τόδε ξυμφορᾶς τὰ πράγματα προελθεῖν, ἢ τοιαῦτα φανέντα καὶ οὕτως τῆς προτέρας εὐθαλείας, δεινοῦ χειμῶνος ἐπεισφρήσαντος, καταρρεύσαντα ἐπὶ μεῖζον καταυανθῆναι, ὥστε μὴ ὅπως εὐθαλεῖν, ἀλλ´ οὐδὲ ζωτικῆς τὸ παράπαν μετέχειν κινήσεως.

βʹ. Παραίτησις τοῦ μὴ τὰ πρότερα ἢ κατὰ τὸν συγγραφέα λέγειν.

Τὸ γοῦν ἀνατρέχειν ἐπὶ τοὺς πρότερον ἢ καθ´ ἡμᾶς ἄρξαντας κἀντεῦθεν ἄρχεσθαι τὰ ἐκείνων ἐπιόντας, ὅπως ἀσφαλῶς καὶ μεθ´ ὅτι πλείστης τῆς εὐβουλίας, ἧς οὐδὲν ἄμεινον, διῴκουν τὰ πράγματα, τὴν ἀρχὴν ἐντεῦθεν κατοχυροῦντες, καὶ ταῦτα περιγραφείσης εἰς μικρὸν ταύτης αὐτοῖς, ἐπὶ τρισὶ καὶ μόναις ἐπιπολαζούσαις ἀρχῆθεν ταῖς πόλεσι, Νικαίᾳ, Προύσῃ τε καὶ τρίτῃ Φιλαδελφείᾳ, τῆς πατρίδος ἐκπεσοῦσιν ἐξ ὧν αἰτιῶν ἴδμεν μαθόντες, οὔ μοι δοκεῖ, κἂν λέγειν θέλωμεν, ἀνυστὰ τῷ τε πολλὰ καὶ μεγάλα ξυμβῆναι, μεταξὺ κρατούντων ἐκείνων, καὶ πολλῆς εἰπεῖν μάλιστα δεόμενα ἀσχολίας, καὶ τῷ μηδ´ ἡμᾶς ἐς τἀκριβὲς εἰδέναι τί καὶ ἐφ´ οἵαις ταῖς αἰτίαις ξυνέπεσεν ἕκαστον, ἄλλως τε ὅτι καὶ ἄλλοις εἰπεῖν ἐπῆλθε περὶ ἐκείνων, οὐ πεπλανημένως, οἶμαι, καὶ ὥστε μὴ σφᾶς ἑαυτοῖς ἀσφαλῶς πιστεύειν ἐπεξιόντας καθ´ ἕκαστον, ἀλλ´ ἀκριβῶς καὶ ὡς εἰδότας ἐξ ὧν ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἦσαν καὶ περιῆσαν ἔτι εἰς τέλος πραχθέντων· καὶ τὸ τοῦ χρόνου μηχάνημα ἄπρακτον ἦν, ἅμα πραττομένων καὶ ἅμα γραφῇ διδομένων, ἀντιμαχομένου καὶ ἀντισκοποῦντος οἷον τοῦ Ἑρμοῦ τῇ Λητοῖ, ἢ καὶ μᾶλλον τὴν ἐκείνης πρόοδον ἀνακόπτοντος. Ταῦτ´ ἄρα καὶ τὰ κατ´ ἐκεῖνο συμβάντα τοῦ χρόνου ἐατέον ἡμῖν, ὡς οὐκ ἀνυστὰ καὶ ἄλλως τοῦ προκειμένου σκοποῦ ἐξαγώνια. Ἓν δὲ καὶ μόνον τέως λεκτέον ἐστί, καὶ ἴσως οὐ περιττόν, ὅτι καὶ μόνον ἐκεῖνό τινες αἰτιῶνται καὶ τῆς τότε τῶν πραγμάτων ἀσφαλείας καὶ καταστάσεως καὶ τῆς νῦν ἀνατροπῆς καὶ συγχύσεως, πλὴν οὐ κατὰ ταὐτὸν οὕτως ἔχον, ἀλλὰ παρὸν μὲν καὶ ὡς ἐχρῆν τελούμενον ἀσφαλείας, ἀπὸν δὲ καὶ ὡς οὐκ ἐχρῆν παρορώμενον τῆς παρούσης συγχύσεως.

γʹ. Ὅπως οἱ παλαιοὶ κατωχύρουν τὰς ἄκρας.

Ἐκεῖνοι τοίνυν δυοῖν μέσον ἐχθροῖν ἐναπειλημμένοι, ἐξ ἕω μὲν Περσῶν, ἐκ δύσεως δ´ Ἰταλῶν, οὐ μόνον τὸ πρὸς τῇ θαλάσσῃ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀνώτατον κατασχόντων, καὶ εἰς στενὸν κομιδῇ ἀμφοτέρωθεν καταστάντες, ὡς μηδ´ ἐλευθέρως ἀναπνεῖν ἐᾶσθαι, τῇ μὲν Ἰταλικὸν ἔχοντες συμμαχικὸν ἐπῄεσαν Πέρσαις, τῇ δὲ Σκυθικὸν προσλαβόμενοι, ἄρτι τότε φανέν τε καὶ προσληφθέν, ἀνώθουν τοὺς Ἰταλούς. Σκοπὸς δ´ ἦν ἐκείνοις ἄκραις ἀσφαλέσι τὸ μέσον κατοχυροῦν. Καὶ τὸ μὲν πρὸς θάλασσαν οὐκ εἶχον ὀχυρώματι ἄλλῳ ἢ θαλάσσῃ κατασφαλίζεσθαι—οὐδὲ γὰρ ἦν, θαλασσοκρατούντων τῶν Ἰταλῶν καὶ προσκατεχόντων τὰ πρόσω, ἀσφαλῶς τὸ λοιπὸν διάξειν—, τὸ δὲ πρὸς ἕω ὀχυροῦν εἶχον ἐρυμνοῖς ὄρεσιν, εἰ προλάβοιεν. Καὶ διὰ ταῦτα, ἐπεὶ οὐκ εἶχον ἅμα πρὸς ἑκάτερα μάχεσθαι καὶ ὅτι τὰ μὲν πρὸς ἕω ὄρη μέχρι πολλοῦ ἀνέχοντα καὶ τὸ ἀσφαλὲς κατεγγυῶντα τοῖς κατοικήσουσι, τοῖς Πέρσαις οὐκέτι διηνεκῶς προσκαταληφθέντα, προσδόκιμα σφίσι κατασχεῖν ἦσαν καὶ διὰ τῆς ἐκείνων ἀσφαλείας τὰ οἰκεῖα εὖ θέσθαι, τῷ δὲ τῆς θαλάττης μέρει οὐχ οἷοί τ´ ἦσαν χρήσασθαι ὀχυρώματι πρότερον ἢ τοὺς Ἰταλοὺς ἐκβαλεῖν ἐκεῖθεν, ἐσπένδοντο μὲν πλέον τοῖς Πέρσαις καὶ ἀνακωχὴν ἐδίδουν τῷ πρὸς ἐκείνους πολέμῳ, ἐτήσιον τέλος τάξαντες διδόναι, ὃ δὴ καὶ ἐδίδουν οὐκ ἐς μακρόν, τοῖς δ´ Ἰταλοῖς ὅλαις ἐπεῖχον ὁρμαῖς. Συχνοῖς δὲ πόνοις καὶ ἀκαταγωνίστοις πολέμοις ἐνιδροῦντες, ἐκείνους μὲν ἐξῶσαν καί, ναυσὶν οἰκείαις παραπλέειν παρεσχηκότες τὴν θάλασσαν, ἱκανὴν τοῖς ἐκεῖσε τῶν Ῥωμαίων οἰκοῦσιν ἐδίδουν ἀσφάλειαν· εἶτα νῶτα στρέψαντες, ἑκόντων ἀκόντων Περσῶν, ὄρεσιν ἐπεβάλοντο, συχνοῖς δὲ τοῖς πανταχόθεν ἐποίκοις καὶ ἰσχυροῖς κατασφαλισάμενοι, ἐρυμνὰ τείχη καὶ οἷον δυσεπιχειρήτους θριγκοὺς τῇ Ῥωμαΐδι ταῦτα κατέστησαν.

δʹ. Ὅπως τῶν ἐν ταῖς ἄκραις ἐπεμελοῦντο ἀνδρῶν καὶ πραγμάτων.

Οὐ μὴν δὲ καὶ ἀτημελήτους τοὺς πρὸς τοῖς ὄρεσιν οἰκοῦντας εἴων, ὡς ἑτοίμους μεταναστεύσοντας, εἴ που ἀμηγέπη οἱ ἐναντίοι προσβάλοιεν, μηδὲν ἔχοντας τὸ πεῖθον μένειν καὶ παρὰ δύναμιν, εἴ ποι παρείκοι, πρὸς ἐκείνους ἀνδρίζεσθαι· ἀλλ´ ἀτελείαις μὲν τοὺς πάντας, προνοίαις δ´ ἐκ τούτων τοὺς ἐπιδοξοτέρους καὶ οἷς τολμῆεν τὸ φρόνημα γράμμασιν ἐδωροῦντο βασιλικοῖς. Καὶ δή, τοῦ χρόνου προϊόντος, ηὔξανον ταῖς περιουσίαις, καὶ πλοῦτος ἐπέρρει σφίσι συχνός. Παρ´ ὅσον δ´ ἐκείνοις ἐνευθηνεῖσθαι ξυνέβαινε τοῖς κατὰ τὸν βίον, παρὰ τοσοῦτον καὶ πρὸς τοὺς ἐναντίους ἐθάρρουν, καὶ πολλοῖς τοῖς ἐκεῖθεν ἐτρύφων, νυκτιλοχοῦντες καὶ ὁσημέραι τὴν τῶν ἐναντίων περικόπτοντες καὶ τὰ πολλὰ ληϊζόμενοι· ἐξ ὧν συνέβαινεν αὐτοῖς μὲν ὁμόσε τοῖς ἀντιπάλοις χωροῦσι προβεβλῆσθαι τῶν ἐνδοτέρω, τοὺς δ´ ἐξαρτωμένους τὰς ἐλπίδας ἐκείνων ἐπὶ τῆς οἰκείας διατρίβειν ἀνέδην καὶ ταῖς οἰκείαις προσανέχειν φροντίσι, τοὺς μέντοι ἐπὶ τῶν ἀρχῶν τῆς στρατηγίας ὄντας, τῶν ὄπισθεν ἀσφαλῶς ὡς οἷόν τ´ ἔχοντας, τὴν μάχην ἑτέρωσε τρέπειν καὶ μὴ οὖσαν ταῖς ἐπιθέσεσιν ἐρεθίζειν καὶ φθάνειν κακῶς διατεθέντας ἑτέρους πρότερον ἢ ἀναμένειν πάσχειν ἑτέρωθεν τὰ δεινά. Τὸ δὲ σύμπαν ἦν κατορθούμενον, τῶν ἀκρῶν καλῶς ἐχουσῶν καὶ μηδ´ ἂν εἴ τι καὶ γένοιτο, τῶν ἐκεῖ καθυπειξόντων ἀνδρῶν, εἴ πῃ καὶ ἀντιτείνειν τολμῷεν οἱ ἀντικείμενοι, καὶ ταῦτα καὶ τῆς ἀρχῆς ἐγγύθεν οὔσης, ἀνθεξούσης ἑτοίμου πρὸς ἅπαν τὸ ἀντιστησόμενον. Καὶ τὰ μὲν πρότερα τοιαῦτα καὶ οὕτως ἔχοντα, μὴ μόνον αἷς ἐρρέθη ἀτελείαις τε καὶ προνοίαις, ἀλλά γε καὶ καθημεριναῖς φιλοτησίαις βασιλικαῖς τῶν τὰς ἄκρας οἰκούντων βρενθυομένων καὶ οὐδὲν ὅ τι μὴ πλούτου σημεῖον ἐχόντων, κἀντεῦθεν καὶ ἀρρᾳθυμότερον μὲν φυλασσόντων, θαρραλεώτερον δ´ εἰσβαλλόντων καὶ ἀντισχόντων τοῖς, εἴ πῃ ἰσχύσαιεν, κακοποιοῦσι τὰ ἡμέτερα.

εʹ. Ὅπως, ἁλούσης πάλαι τῆς πόλεως παρ´ Ἰταλῶν, ἐξησθένησε τὰ κατὰ τὴν ἀνατολὴν καὶ περὶ τοῦ Χαδηνοῦ.

Ἐξ ὅτου δ´ ἡ Κωνσταντίνου Ῥωμαίοις ἑάλω καὶ ἦν ἐπαναστρέφειν ἀνάγκη τῇ πατρίδι τὰ τέκνα, καὶ πρότερον τῶν ἄλλων οἷς ἦν τὸ κρατεῖν, ξυνέβαινε μὲν ἔνθεν ἐξασθενεῖν ἐκείνους τῇ διαστάσει τῶν βασιλέων, ἔδει δ´ ἐκείνοις πάντως προνοίας, καὶ μᾶλλον ἐφ´ ᾧ καὶ καθ´ ἑαυτοὺς οὐδὲν ἧττον θαρροῖεν, εἰ μηδ´ ἄλλοθεν, ἀλλ´ οὖν νεῦρα πολέμου τὸν σφῶν πλοῦτον ἔχουσιν. Ἀλλὰ χρόνῳ ὕστερον, τῆς βασιλείας μεταπεσούσης, Χαδηνός τις, ᾧ δὴ καὶ τὸ τῆς ἐπαρχίας ἀξίωμα ἐσαῦθις ἐπέθηκεν ὁ κρατῶν, τὰ πολλὰ παρ´ ἐκείνῳ δυνάμενος ἐξ αἰτιῶν ὅσον οὐκέτι ῥηθησομένων —ἐκεῖθεν γὰρ καὶ ὁ παρὼν λόγος εἰς κατάστασιν τὴν πρέπουσαν ἀναχθήσεται—, ἐκεῖνος τοίνυν, συμφέρον δοκεῖν ἐθέλων συμβουλεύειν τῷ βασιλεῖ —ὁ Παλαιολόγος δ´ οὗτος ἦν Μιχαήλ—, βουλὴν εἰσάγει τήνδε καὶ λίαν ἐπισφαλῆ, ὡς τὸ πρᾶγμα ἔδειξεν ὕστερον. Καὶ δεχθεὶς ὡς δῆθεν συμφερόντως λέγων, πέμπεται καταπρᾶξαι ἃ φθάσας βεβούλευται. Καὶ δὴ ἐπιστὰς ταχέως τοῖς τόποις—οὐ γὰρ ἦν πρὸς τὰ ἐπεσταλμένα βραδύνειν ὅλως αὐτὸν καταρξάμενον—, ἄνδρας βαθυπλούτους εὑρὼν καὶ κτήμασι καὶ θρέμμασι βρίθοντας, στρατεύει τούτους ἐκ τῶν σφετέρων ἐκείνων καὶ οἷς ὁ ἑκάστου βίος συνεκεκρότητο καί, εἰς τεσσαράκοντα νομίσματα τῷ ἑνὶ συμποσώσας, καὶ τούτων τὸ πλεῖστον ἐκ τῶν αὐτοῦ, τὸ λοιπὸν τοῦ τεθέντος τέλους, οὐκ ὀλίγον ὄν, τῷ βασιλικῷ ταμιείῳ εἰσκομίζεσθαι ἔταξεν. Ὃ καὶ πραχθὲν πρώτως, παθόντων τῶν ἀνδρῶν ἃ οὐκ ἤλπισαν πώποτε, ἐπέκλασέ τε τὴν προθυμίαν βουλομένοις καὶ καθυφείκεσαν τῆς δυνάμεως.
 

LIVRE PREMIER.

Chapitre Premier.

1. De l'auteur de cette Histoire. 2. De la fidélité avec laquelle il l'a écrite.

Cette Histoire a été écrite par George issu d'une ancienne famille de Constantinople, né et élevé à Nicée, et mené à Constantinople dans la dix-neuvième année de son âge, et dans le temps 2 auquel par la permission de Dieu elle fut remise sous la domination des Romains, il a depuis été reçu dans le Clergé, et il a été élevé dans l'Eglise jusques à la charge de Protecdice, et dans la Cour jusqu'à celle de Diceophylax.

2. Il n'a pas écrit sur des discours avancés en l'air, ni sur de vains bruits de la renommée, comme plusieurs historiens qui ajoutent légèrement soit à tout ce que l'on leur dit que l'on a vu, ou que l'on a ouï mais ou il a vu lui-même ce qu'il a rapporté, ou il l'a appris de ceux qui l'avaient vu, et il s'est assuré de la vérité par la conformité du rapport que plusieurs personnes lui ont fait des mêmes choses. Le dessein qu'il s'est proposé en cela, a été d'empêcher que le temps, qui comme un ancien a dit, efface tout par sa révolution continuelle n'effaçât ce qu'il avait à écrire. Il n'a point préféré le mensonge à la vérité qui est l'âme de l'Histoire, et qui étant une chose sacrée ne peut être violée sans sacrilège. Il n'a rien exagéré ni par amour, ni par haine. Il n'a point imposé à ses lecteurs par son éloquence en relevant les bonnes actions avec des louanges trop avantageuses, ou en rabaissant les mauvaises avec des paroles trop méprisantes. Puisque tout ce qui s'est jamais sait sur la terre peut être choisi pour matière par ceux qui désirent d'écrire, et peut aussi être omis par ceux qui ne le désirent-pas, il vaut mieux se taire que de parler d'une manière contraire à la vérité. Il est 3 plus utile de ne pas savoir les choses que de les savoir autrement qu'elles ne sont, puisqu'on les peut ignorer sans encourir de blâme, au lieu qu'on ne peut sans blâme se figurer les savoir dans le temps même qu'on les ignore. Il n'aurait pas fait cette entreprise, si ce n'est que jugeant de l'avenir par le passé, il a appréhendé que les temps ne soient plus mauvais qu'ils n'ont été. Car il est plus étonnant qu'après avoir joui d'une paix fort profonde nous soyons tombés dans les troubles dont nous avons été agités, qu'il ne le serait si la tranquillité présente se changeait en une si furieuse tempête, que l'année bien loin de nous donner des fruits d'une juste maturité, ne nous fournit qu'à peine de quoi entretenir notre langueur.

Chapitre II.

Pourquoi l'Auteur ne parle point des Empereurs qui ont été avant lui.

1. Il me semble que quand je voudrais remonter dans le passé, et commencer mon Histoire par le règne des Empereurs qui ont été avant nous, qui ont gouverné avec une rare prudence la plus excellente des vertus, et qui ont affermi par-là leur Empire bien qu'il fût renfermé dans des bornes fort étroites, et qu'il ne consistât plus qu'en trois villes, Nicée, Pruse, et 4 Philadelphe, il ne me serait pas aisé de le faire, Il y a eu en leur temps des affaires très-importantes dont le récit demande un grand loisir, et une exacte connaissance des motifs qui les ont produites. De plus il s'est trouvé des Historiens qui ont pris un soin particulier de les écrire après s'être instruits de la vérité, et qui les ont consignées à l'heure-même qu'elles sont arrivées pour rendre inutiles les efforts que le temps aurait pu faire pour les détruire, et pour les combattre de la même sorte que Mercure combat Latone. j'omettrai donc ce qui s'est fait dans ce temps-là. Aussi bien ne me serait il pas possible de le raconter, et quand il le serait, cela n'appartient pas au sujet que j'ai entrepris. Je n'en dirai qu'une chose, qui comme je crois ne sera pas inutile, et qui est considérée par quelques personnes comme la source de l'ordre, et de la tranquillité des temps pendant lesquels elle a été observée, et de la confusion et du trouble de ceux pendant lesquels elle a été négligée.

Chapitre III.

Comment les pas des Montagnes ont été gardés par les anciens.

Nos Ancêtres étaient attaqués par deux ennemis différents ; du côté d'Orient par les Turcs, et du côté d'Occident par les Français 5 qui tenaient non seulement les côtes de la mer, mais aussi les pays les plus éloignés, et qui les pressaient de telle sorte qu'ils ne leur donnaient aucun moyen de respirer. Ils se servaient quelquefois des Français pour battre les Turcs, et ils empruntaient quelquefois le secours des Scythes, quoi qu'ils n'aient paru que depuis peu, pour repousser les Français. Quelque désir qu'ils eussent de mettre les frontières en bon état, ils ne se pouvaient fortifier du côté de la mer, que par la mer même, parce que les Français en étaient maîtres, et qu'ils possédaient toutes les places des côtes, d'où il fallait avant toutes choses Ies chasser. C'est pourquoi ils firent une trêve avec les Turcs, et s'obligèrent à leur payer une grande somme par an ; et ils tournèrent toutes leurs forces contre les Français, les vainquirent avec des travaux incroyables, les ramenèrent sur leurs propres vaisseaux, et procurèrent par ce moyen un peu de repos aux habitants du pays. Quand ils furent de retour ils s'appliquèrent à fortifier les montagnes, quelque effort que les Turcs fussent pour les en empêcher. Ils y bâtirent des forts dont ils confièrent la garde à ceux du pays, et ainsi ils pourvurent de ce côté-là à la sureté de l'Empire.

6 Chapitre IV.

Des moyens dont se servirent les Romains pour retenir dans l'obéissance ceux qui gardaient les montagnes, et les sorts d'alentour.

Comme ils jugeaient que les peuples qui habitent les montagnes auraient inclination de changer de parti, et que s'ils étaient attaqués ils n'auraient aucun sujet de vouloir résister au-delà de leurs forces, ils les attachèrent à leurs intérêts par le soin qu'ils prirent d'eux, par les exemptions qu'ils leur accordèrent, et par les largesses extraordinaires qu'ils firent aux plus considérables d'entr'eux qui en peu de temps acquirent de grandes richesses.

L'ardeur qu'ils firent paraître contre l'ennemi s'accrut avec leur prospérité domestique, si bien qu'ils dressèrent divers pièges durant la nuit, qu'ils enlevèrent force butin, et qu'ainsi ils procurèrent du repos au pais, et mirent les gens de commandement en liberté de tourner leurs armes de tel côté qu'ils voulurent, et de prévenir l'ennemi plutôt que de l'attendre. Le soin que l'on prit des forteresses eut cet heureux succès, et de peur que ceux qui les gardaient ne fussent contraints de lâcher le pied, on tint dans le voisinage des 7 troupes prêtes pour les soutenir. Voila comment les exemptions, et les largesses dont on gratifiait ceux qui gardaient les montagnes leur inspirèrent une intrépidité nonpareille pour les défendre, et une impétuosité extrême pour fondre sur les ennemis du moment qu'ils osaient paraître.

CHAPITRE V.

1. Prise de Constantinople. 2. Mauvais conseil de Cadene.

1. Depuis que Constantinople eut été reprise par les Romains, et que les habitants et surtout ceux qui avaient le commandement entre les mains y furent retournés, les peuples qui gardaient les montagnes en surent notablement affaiblis, et ne recevant plus de secours, ils furent obligés de soutenir seuls le poids de la guerre.

2. L'Empire étant tombé depuis dans un état plus déplorable, Cadene Gouverneur de la ville de qui nous dirons beaucoup de choses dans la suite de notre Histoire donna à l'Empereur Michel Paléologue un conseil qu'il croyait fort bon, et que l'on reconnut être sort mauvais. Il sut envoyé lui-même pour l'exécuter. S'étant donc rendu en diligence sur les lieux, et y ayant trouvé quantité de personnes riches en argent, 8 et en troupeaux il fit un état de leurs biens, et leur ayant laissé à chacun quarante écus de pension il ordonna que le reste du revenu qui se tirait des terres, et qui montait à de grandes sommes serait porté à l'épargne. Ce mauvais traitement auquel les peuples ne s'étaient jamais attendus diminua leurs forces, et abattit leur courage.


 

ϛʹ. Ὅπως οἱ Πέρσαι κατέσχον τὰ τῆς Ῥωμαΐδος ὄρη.

Ἐντεῦθεν καὶ τοῖς τῶν Περσῶν μαχίμοις καὶ οἷς ἐν μαχαίρᾳ τὸ ζῆν, τῶν ἄλλων ὑποκλιθέντων τοῖς Τοχάροις, ἄρτι κατασχοῦσι τὴν τῆς Περσίδος ἀρχήν, συμφέρον ἐδόκει ἀφηνιάζουσι καταφεύγειν πρὸς τὰ τῶν ὀρῶν ὀχυρώτερα καί, τὰ πλησίον κατατρέχοντας, νόμῳ λῃστῶν ἀποζῆν. Ὃ καὶ γεγονός, συνέστησαν καθ´ αὑτοὺς πλεῖστοι καὶ συχνάκις ἰσχυροὶ ἐπετίθεντο ἀσθενέσι γενομένοις τοῖς ἡμετέροις καί, περιόντες κατ´ ὀλίγον ἀδυνατούντων, ὑπείκειν ἐποίουν. Καὶ τάχα ἂν ἐσχωροῦντες ὁσημέραι τοῖς ἐναντίοις τῶν θριγκῶν παρεχώρησαν, εἰ μή γε ταχθείσαις ῥόγαις—τὰ γὰρ σφέτερα οὐκ εἶχον κατέχειν—μόγις ὑπεῖκον προσοικοῦντες ἀντέχειν. Καὶ ἀντεῖχον τέως, τὰ πλεῖστα μὲν καὶ ἐξ ἑαυτῶν, ἦν δ´ οὗ καὶ πολλῶν ἐπεισφρούντων τῶν ἐναντίων, δῆλα τιθέντες τῷ ἡμετέρῳ στρατεύματι καὶ ἄπρακτον πολλάκις τὴν ἐκείνων ἐπισύστασιν καθιστῶντες. Καὶ ταῦτ´ ἦσαν, ἕως ἐδίδοντο ῥόγαι καιροῖς ὡρισμένοις κατὰ τὸ σύνηθες. Πλὴν φυλάσσεσθαι μόνον ἦν τὸ κακὸν ἐπιὸν καὶ μὴ προσχωρεῖν σφᾶς ἔτι, μηδὲ περιγίγνεσθαι, μηδ´ αὐτοὺς ζητεῖν κακοῦν τὴν ἐκείνων κατατρέχοντας, ἀλλ´ ἑαυτοὺς συντηρεῖν ἐπὶ τῆς οἰκείας μένοντας, ὡς μαχουμένων μέν, ὅτ´ ἐκεῖνοι ἐπὶ μέσου τῆς ἡμετέρας τὸν πόλεμον ἐξενέγκαιεν, μὴ μαχουμένων δέ, εἰ μὴ ἐκεῖνοι θέλοιεν πολεμεῖν. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ ταύτας οἱ ἄρχοντες ἐγλισχρεύοντο, καὶ μόλις καὶ ὑπερήμερον καὶ παρὰ τὸ ἀρχαῖον μεῖον ἦν τὸ διδόμενον, ἐφ´ ᾧπερ καὶ οἱ κατὰ καιροὺς τῶν στρατευμάτων ἡγεμόνες μερίτας ἐκ κλεμμάτων ἑαυτοὺς εἰσῆγον, ἀπώλετο μὲν ἡ πληθὺς ἐκείνων, τῶν μὲν ἔργον μαχαίρας γεγονότων, τῶν δὲ καὶ προσχωρησάντων τοῖς ἐναντίοις, ἄλλων δὲ καὶ ἀλλαχοῦ που, ἐπεὶ οὐκ ἦν ἐκεῖσε προσμένουσι φευκτὰ τὰ δεινά, μετοικησάντων καὶ ὡς εἶχον διαγαγόντων τὸν βίον, κατὰ πολλὴν δὲ τοῦ κωλύσοντος ἐρημίαν κατέσχον οἱ ἐναντίοι τὰ ὀχυρώματα, ἐξ ὧν καὶ κατατρέχειν οἷοί τ´ ἦσαν, ὁσάκις ἦν αὐτοῖς βουλομένοις, καὶ κακῶς ποιεῖν οὐχ ὅπως τοὺς προσχώρους—τούτους γὰρ εἶχον αὐτόθεν—, ἀλλὰ καὶ ὧν ἐς μακρὰν ἀπεῖχον. Τοῖς δὲ τῶν Ῥωμαίων στρατεύμασιν ἀσχολίαν παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν, πρὸς ἐκείνους ἐφ´ ᾧπερ ἐπίσχειν ἐς ἀεὶ ῥέπουσι καὶ τῶν ἄλλων ἀφεμένοις, οὐκ ὀλίγης χρῃζόντων ἐπικουρίας, καὶ μᾶλλον τῶν πρὸς δύσιν, ἃ δὴ καὶ κενωθέντων τῶν ἀνατολικῶν ἐκεῖσε τάξεων πρότερον ἢ ταῦτα γενέσθαι, μὴ ὅτι γε τὰ ἑῷα προσεζημίουν, ἀλλὰ καὶ καθ´ αὑτὰ ἀπόρως εἶχον, τῶν δυτικῶν ποτὲ μὲν ἐφ´ ἡμᾶς, ποτὲ δ´ ἐπ´ ἐκείνους τρεπομένων, καὶ τῇ τῆς γνώμης ἀστασίᾳ τριβὴν ἐμποιούντων καὶ ἀμφοτέροις, ὡς, παρόντων μὲν τῶν στρατευμάτων, χωρὶς ὑποκλίνειν ἀνάγκης, ἀνακωχῆς δὲ γενομένης ἐπὶ σμικρόν, πρὸς θάτερα αὖθις ῥᾳδίως τρέπεσθαι, εἰ μόνον ἴοιεν μεθ´ ὅπλων ἐπ´ αὐτούς. Οὕτω δ´ ἐχόντων τῶν τῆς ἀνατολῆς καὶ οὕτω τῶν δυσχερῶν ἐπιόντων, ἐς ὃ τύχης ὕστερον τἀκεῖθι πράγματα προὔβησαν ἐσαῦθις ἐροῦμεν, προσθέντες καὶ τὰς αἰτίας· τέως δ´ οὖν ἐπαναλαβόντες τὸν λόγον, τὴν ἀρχήν, ἐξ οὗπερ καὶ οὐ χεῖρον ἄρχεσθαι, καταστήσομεν.

ζʹ. Ὅπως ἐπὶ βασιλέως τοῦ Ἰωάννου ἐπὶ τῇ εἰς βασιλεῖς πίστει ὁ Παλαιολόγος Μιχαὴλ κατησφαλίζετο.

Ἤδη μὲν αὐτοκρατοῦντος μετὰ πατέρα τοῦ Λάσκαρι Θεοδώρου, ὁ ἐπὶ θυγατρὶ αὐτανεψίου ἐκείνου γαμβρὸς ὁ Παλαιολόγος Μιχαὴλ τῷ τοῦ μεγάλου κονοσταύλου διέπρεπεν ἀξιώματι—τὸ δ´ ἀξίωμα προνόμιον εἶχεν ἐκ παλαιοῦ εἰς χεῖρας ἄγειν τὸν ἔχοντα τοῦτο ἅπαν τὸ ἐξ Ἰταλῶν στρατιωτικὸν καὶ ὑπήκοον—, ὕποπτος μὲν εἰς βασιλείαν ἀεί ποτ´ ὢν καὶ δῆλος, ἐξ ὧν ὑποκαθημένως εἶχε, νεωτερίσων, εἰ καιροῦ λάβηται, τὰ πιστὰ δὲ δοὺς τῷ τοῦ κρατοῦντος πατρὶ ἀσφαλέσιν ὅρκοις καὶ δὴ καὶ ἀρχιερατικαῖς ἐμπεδωθεὶς ἀφοριζούσαις τῶν πιστῶν ἐκεῖνον ἀραῖς, εἴ που καὶ ἀποστατεῖν προαιροῖτο καὶ δυσνοεῖν ὅλως τοῖς βασιλεύουσι. Καὶ ταῦτ´ ἐπράττετο, ὅτε, τὴν τῶν δυσικῶν ἐμπεπιστευμένος παρὰ τοῦ βασιλέως ἀρχήν, αἰτίαν ἔσχε τοῦ συνθήκας ποιεῖν δι´ ἀπορρήτων πρὸς τὸν δεσπότην τῶν δυσικῶν Μιχαὴλ τὸν Ἄγγελον, ἐφ´ ᾧ κατεγγυῆσαι μὲν τὸν δεσπότην ἐκείνῳ τὴν ἰδίαν παῖδα πρὸς γάμον, αὐτὸν δὲ παραδοῦναι τὴν τοῦ βασιλέως χώραν καί, ὑπ´ ἐκείνῳ γενόμενον, συμπράττειν ὡς εἰκὸς τὴν ἀρχὴν τῷ δεσπότῃ καὶ πενθερῷ. Προσαγγελθεὶς δ´ ἐπὶ τούτῳ πρὸς βασιλέα πρὸς οἰκέτου, ᾧ δὴ καὶ τὰ τῆς βουλῆς, ὡς ἐκεῖνος κατηγορῶν ἔλεγε, προσανετίθετο, ἀνήρπαστό τε τὴν ταχίστην, παραλυθεὶς τῆς ἀρχῆς, καὶ τῇ φυλακῇ σιδηρόδετος ἐρριπτεῖτο.

Μὴ δήλου δὲ γενέσθαι δυναμένου τοῦ κατηγορήματος, ἄδηλον ὂν εἴτ´ ἀληθεύοι ὁ προσαγγέλλων, ὡς ἐκεῖνος ἰσχυρίζετο, εἴτε συκοφαντοίη, ὡς ὁ Παλαιολόγος ἀντεπιφέρων ἕτοιμος ἦν ὑπὲρ ἀληθείας μονομαχεῖν κατά τι κρατῆσαν ἐπὶ τοῖς ἀδήλοις τῶν προσαγγελιῶν ἀρχαῖον ἔθος τοῖς βασιλεῦσιν, ὅμως τὴν ὑποψίαν οὐκ εἶχε διολισθαίνειν καὶ τὸ τῆς ἀπιστίας ἔγκλημα εἰς τέλος διαδιδράσκειν, ἀλλ´ ἐφ´ ἱκανὸν χρόνον τῇ φυλακῇ κατείχετο δέσμιος, καὶ ἡ ὑποψία προσῆν. Ὡς δ´ οὐ χρῆν ὑπὲρ ἐκείνου ἄλλον τολμᾶν καὶ πρεσβεύειν τῷ βασιλεῖ, ὁ τηνικάδε πατριαρχεύων Μανουήλ, ἐπὶ μησὶ πλείστοις συνδιάγων κατὰ Λυδίαν τῷ βασιλεῖ, ἐπεὶ πρὸς ἔξοδον ἦν καὶ δῆλος ἦν ὁ κρατῶν πρὸς χάριν τελεῖν τι τῷ ἱερεῖ προθυμούμενος, αὐτίκ´ ἐκεῖνος, ἀφεὶς τἆλλα, τὴν ὑπὲρ τοῦ σιδηροδέτου πρεσβείαν εἰσῆγε καὶ ὡς συκοφαντούμενον ἱκέτευε κατοικτείρειν. «Εἰ δ´ οὖν, ἀλλ´ εἰ μὴ παρὰ σοὶ καθαρῶς, ἔφη, τῆς ὑποψίας ἀφεῖται, ὦ βασιλεῦ, ἀλλ´ ἐκεῖνος τὸ πιστὸν δώσει πρὸς τοὐπιόν, τὰς τῆς ἐκκλησίας ἐφ´ ἑαυτὸν ἐπιτιμήσεις καταδεξάμενος· αἷς καὶ μάλα κατεμπεδούμενος, καὶ αὐτὸ δὴ τὸ ἀκατέργαστον τοῦ νοὸς περὶ ἀποστασίας ἐνθύμιον οὐ προσήσεται, ἀλλά γε χριστιανὸς ὢν τὴν τοῦ Θεοῦ δίκην φυλάξεται καὶ ἀδόλως ἐμμενεῖ τοῖς ὅρκοις εἰς τὴν πρὸς σὲ πίστιν καὶ τὸ γένος τὸ σόν.»

Οὕτως εἰπόντος, δυσωπεῖται τὴν δέησιν ὁ κρατῶν καὶ ἐπινεύει πρὸς τὴν τοῦ κατακρίτου συμπάθειαν, εὐμενῆ συνόλως ἐκείνῳ τὴν ἰδίαν γενέσθαι ψυχὴν κατεγγυησάμενος, εἰ κἀκεῖνος τὰ τῆς εἰσέπειτα πρὸς αὐτὸν εὐνοίας, ὡς ὁ ἱερεὺς ὑπέσχετο, πιστὰ καταστήσειε. Καὶ δὴ περί που τὴν Ἀχυράους ὁ ἱερεὺς γεγονώς, συνάμα καὶ πλείστοις ἀρχιερεῦσι, στέλλει πρὸς τὸν κρατοῦντα, οὕτως ἐκείνου πρὸς τὸν ἀρχιθύτην συνταξαμένου καὶ οὕτω τάξαντος, τινὰ τῶν αὐτοῦ οἰκείων καὶ ἱερωσύνῃ κοσμούμενον, ὃν ὁ κρατῶν δεξάμενος ἀνίησι μὲν παραυτίκα τὸν κατεχόμενον τῶν δεσμῶν, ἀπολύει δ´ ἀσμένως πρὸς τὸν ἱεράρχην, ὁπαδοὺς αὐτῷ συνεξαγαγών. Ἅμα γοῦν ἐπέστη καὶ ἅμα, παρὰ τῆς συνόδου τὰ εἰκότα ἐνωτισάμενος, τὴν ἐκείνων ἐπιτίμησιν εἰς ἀσφαλῆ τῶν πρὸς βασιλέα ἰδίων ὅρκων βεβαίωσιν δέχεται. Καὶ πρὸς τὸν κρατοῦντα αὖθις ἐπανιών, πολλῆς τῆς παρ´ ἐκείνου εὐμενείας ἐτύγχανεν. Οὕτω τοιγαροῦν ἔχων καὶ οὕτω σπεύδων ἑαυτὸν φυλάττειν πάσης καχυποψίας ἀνώτερον, καὶ μᾶλλον ὅτι καὶ ἀξιώματος ἐπέβη μεγίστου, πολλῷ πλέον πρὸς τὸν μετ´ αὐτὸν τὸ κράτος ἔχοντα ἁλῶναι ταῖς ὑποψίαις διεφυλάττετο.

ηʹ. Ὅπως ὁ δεύτερος Λάσκαρις, πολλοὺς τῶν ἐν ἀξιώμασιν ὑπερορῶν, ἑτέρους ἀντικαθίστη.

Ἀλλ´ ἐπειδὴ θερμὸς ἦν ἐκεῖνος πρὸς πάντα, ἔτι δὲ καὶ τὴν τοῦ καταφρονεῖσθαι δόξαν—ἡ γὰρ νόσος ἐπεισπεσοῦσα καὶ μᾶλλον τρύχουσα ἔπειθε δεινὰ ὑπιδέσθαι—, παραλύει μὲν τοῦ ἀξιώματος εἰς πρωτοβεστιαρίου τεταγμένον τιμὴν τὸν Ῥαοὺλ Ἀλέξιον, ἀντεισάγει δ´ εἰς ταύτην τὸν ἐξ Ἀτραμμυτίου Γεώργιον τὸν Μουζάλωνα, συνοικίσας αὐτῷ καὶ τὴν ἐκ Καντακουζηνῶν Θεοδώραν, τοῦ Παλαιολόγου οὖσαν ἀδελφιδῆν, τὸν δὲ μετ´ ἐκεῖνον Ἀνδρόνικον μέγαν δομέστικον καθιστᾷ, τὴν τοῦ Ῥαοὺλ θυγατέρα οἱ συναρμόσας, τὸν δέ γε τρίτον τῶν ἀδελφῶν προβάλλεται πρωθιερακάριον, ἄνδρας οὐκ εὐγενείας μὲν μετέχοντας τὸ παράπαν, εἰς παιδοπούλους δὲ αὐθεντοπουλευομένῳ τεταγμένους αὐτῷ. Δύο μέντοι γε τῶν μεγιστάνων τῶν ὀμμάτων στερεῖ, ὧν ὁ μὲν εἷς υἱὸς ἦν τοῦ Στρατηγοπούλου Ἀλεξίου, ὁ Κωνσταντῖνος, ὃς ἠξιοῦτο καὶ κήδους—τὴν γὰρ ἀδελφιδῆν τοῦ βασιλέως Ἰωάννου, ἐκείνου διδόντος, εἶχε—περιφανοῦς καὶ μάλα λαμπροῦ, ἅτερος δὲ ὁ Φιλῆς ἦν Θεόδωρος. Καὶ πόλλ´ ἄττα ἐκαινοτόμει, τὴν ὀφρὺν τῶν πρὸς αἵματος καθαιρῶν καὶ τὸ ἀσφαλὲς ἐντεῦθεν ἑαυτῷ, ὡς ᾤετο, προμηθούμενος· οὐ γὰρ ἀναπνεῖν εἴα ἐκεῖνον ἡ νόσος, νύκτωρ καὶ μεθ´ ἡμέραν τὰ μὴ καλὰ φανταζόμενον.

θʹ. Ὅπως ὁ Κότυς τὸν Παλαιολόγον παρασκευάζει αὐτομολῆσαι πρὸς Πέρσας.

Τότε δὴ καὶ τοῦ Παλαιολόγου εἰς κεφαλὴν τεταγμένου Μεσοθινίας καὶ αὐτῶν Ὀπτιμάτων, ἐκείνου προστάξαντος, καὶ τὰ πολλὰ κατ´ Ἰταλῶν πράττοντος, προσῄει τις τῶν ἐκ τοῦ παλατίου, Κότυς ἐπώνυμον τῷ ἀνδρὶ καὶ ἐς τὰ μάλιστά οἱ τῶν φίλων ὤν, καὶ δῆλος ἦν περὶ τούτῳ ἀγωνιῶν ἐξ ὧν πρὸς αὐτὸν διεξῄει. Καί· «Εἰ μὴ φυγαδείᾳ χρήσαιο, ἔλεγεν, ἡμερῶν ὀλίγων εἰς μέγα συμφορᾶς τὰ κατὰ σὲ προβήσεται· ἀλλ´ οὐδ´ ἐμοὶ τοὐντεῦθεν ἀκίνδυνον μένειν, ἀλλ´ αὐτομολητέον πρὸς Πέρσας καὶ ἀμφοτέροις, εἴ σοι μέλει τῶν ὀφθαλμῶν.» Ταῦτα λέγει καὶ πείθει πληροφορῶν, φίλος ὤν, τὸν ἀεὶ περὶ ἑαυτῷ δεδιότα διὰ τὴν ὑποτρέχουσαν τῆς ἀρχῆς ὑποψίαν· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὸν θεῖον τούτου, εἰς μέγαν χαρτουλάριον τεταγμένον, Παλαιολόγον Μιχαὴλ καὶ αὐτὸν ἀκούοντα, ἀκίνδυνον εἴα ἡ ὑποψία, ἀλλά, περὶ τῆς ἀρχῆς ἐρωτηθέντα, ἁπλοϊκῶς φάναι λέγεται ὡς, εἰ κεχρεώστηταί τῳ πρὸς Θεοῦ τὸ ἄρξαι, ἀνυπαίτιος ὁ καλούμενος· οὗ δὴ χάριν καὶ νεμεσηθεὶς οἷον παρὰ τοῦ κρατοῦντος, εἰ τοιοῦτος ὢν τοιούτοις μετεωρίζει τὸν νοῦν, τῇ φυλακῇ δίδοται δέσμιος.
Τότε τοίνυν μαθὼν καὶ ὡς εἰκὸς δείσας, εἰ μένων μὲν κινδυνεύοι, δεινὸν ἡγεῖτο καὶ λίαν ἐλεεινόν, τὸ δ´ αὐτομολεῖν αὖθις πρὸς ἀλλοτρίους σωτήριον μέν, ἀλλ´ ἐπίμωμον ἔκρινε. Τέως δὲ δυοῖν νομιζομένοιν κακοῖν, τοῦ φόβου προστεθέντος, αἱρεῖται τοὔλαττον. Καὶ δὴ ἐκ πολλῶν, ὡς εἶχε, προμηθευσάμενος τὸ ἀφώρατον, παραλαβὼν καί τινας τῶν οἰκείων καὶ τὸν ποταμὸν περαιωθεὶς Σάγγαριν, τὴν εὐθὺ Περσίδος ἀνὰ κράτος ἵεται καὶ τῷ σουλτὰν προσχωρεῖ. Ὁ δ´ ἀσμένως δέχεται τοῦτον καὶ τιμᾷ τοῖς προσήκουσι. Τέως δέ γε κἀν τῇ ἀλλοδαπῇ σημαίαις βασιλικαῖς παραταξάμενος σὺν ἐκείνοις, κατὰ τῶν ἐχθρῶν τοῦ σουλτὰν ἀριστεύει, τὸν βασιλέα, εἴ που ἀκούσοι, ἐντεῦθεν ἐκμειλισσόμενος. Εἶτα μεταμεληθεὶς οἷον καὶ παλινδρομεῖν προαιρούμενος, τῷ τηνικάδε Ἰκονίου προσέρχεται καί οἱ μεσίτῃ χρᾶται πρὸς βασιλέα, εἴ πως, τὰ πιστὰ γράμμασι δόντος ἐκείνου ἦ μὴν τὴν ὀργὴν καθαρῶς ἀνασχεῖν, αὐτῷ καὶ πάλιν ἐπανελθεῖν γένοιτο. Τοῦ δ´ ἱεράρχου γράμμασι σχεδιάσαντος τὴν πρεσβείαν, ὁ κρατῶν κατένευσε τὴν συμπάθειαν, καὶ βασιλικαῖς συλλαβαῖς ἐπ´ ἀσφαλείᾳ τοῦ μή τι παθεῖν ἀνήκεστον ἐξ ὀργῆς ἐπάνεισιν· ὁ δὲ καὶ δέχεται τοῦτον πρόφρων ταπεινωθέντα καὶ ἀγκαλίζεται προσιόντα καὶ ὁμολογοῦντα ὡς ἑαυτῷ σύνοιδε πταίσας ἀσύγγνωστα συμπαθεῖ, καὶ ἐπὶ τῆς προτέρας ἔχων τιμῆς.

ιʹ. Ὅπως ἐπανελθὼν ὁ Παλαιολόγος καὶ δεχθεὶς στέλλεται στρατηγὸς ἐν τοῖς κατὰ τὴν δύσιν.

Ἐπεὶ καὶ τῆς κατὰ δύσιν Ἐπιδάμνου κατειλημμένης πρὸς τῶν ἡμετέρων, ἠγγέλλετο τὸ συμβάν, καὶ τοῖς ἐκεῖσε ἔδει μὲν ἀρχιερέως, ἔδει δ´ ἡγεμόνος καὶ στρατιώτιδος τάξεως, ἀρχιερέως ἐπικηρυχθέντος τοῦ Χαλκούτζη, ὃς καὶ τὴν τοῦ μεγάλου σκευοφύλακος ἐπὶ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας εἶχε τιμήν, τούτῳ συνεκπέμπει κἀκεῖνον ἡγεμονεύσοντα τῶν ἐκεῖ, προστάξας συμπράττειν τὸ δόξαν καὶ ἄλλοις μὲν ἀρχηγοῖς τοῖς ἐκεῖ, μάλιστα δέ γε τῷ ἱερεῖ. Ὡς γοῦν Θετταλίας διὰ ταχέων ἐπέβησαν καὶ ἤδη πρὸς τῷ περαιοῦσθαι τὸν ποταμὸν Βαρδάριον ἦσαν, περαιοῦται μὲν ὁ ἡγεμὼν σὺν ταῖς τάξεσι πρότερον, εὑρίσκει δὲ τὰ τῇδε συγκεχυμένα καὶ πρὸς ἀπιστίαν κλίναντα, ὅτε καὶ ὁ τοῦ δεσπότου Μιχαὴλ ἐκ νοθείας σκότιος παῖς Μανουήλ, τυχὼν ἐκεῖσε σὺν ἱκανῷ στρατεύματι καὶ συμπλακεὶς τῷ πολέμῳ, τὰ πρῶτα μέν, ὁμόσε χωρήσας τῷ ἡγεμόνι, τῷ κοντῷ συνωθεῖ καὶ ῥιπτεῖ, ἔπειτα δέ, συστάντος καὶ ἐπικαθεσθέντος τῷ ἵππῳ, παρ´ ἐκείνου καιρίαν βάλλεται, μὴ λαβὼν ἴσην.
 

Chapitre VI.

Les Turcs s'emparent des Montagnes.

1. Peu de temps après les plus vaillants des Turcs voyant que depuis qu'ils avaient été vaincus par les Tartares, il ne leur restait plus d'autre ressource que leurs armes, se retirèrent dans les montagnes, et y exercèrent des brigandages. Ils s'assemblèrent pour cet effet en grand nombre, attaquèrent nos gens qui étaient faibles, et les contraignirent de leur céder. Ils se seraient laissé entièrement chasser des pas, et des forteresses, si les pensions qu'ils touchaient encore alors ne les eussent retenus. Car ne possédant plus rien, la jouissance de cette gratification les obligeait à défendre les places, et à implorer le secours de nos troupes quand ils se sentaient pressés. Tant qu'ils reçurent leur pension ils demeurèrent dans les forteresses, et les défendirent courageusement, bien qu'ils ne se 9 hasardassent plus de faire des sorties, ni de combattre à la campagne, mais depuis qu'elle eut été retranchée quelques-uns des soldats furent tués, quelques-autres prirent parti chez l'ennemi, et quelques-autres enfin se retirèrent où ils purent. Les Turcs devenus maîtres des places, coururent et pillèrent tant qu'ils voulurent, non seulement les plus proches de nos terres, mais aussi les plus éloignées, et incommodèrent extrêmement nos troupes, qui ne leur pouvaient plus résister sans abandonner la défense de l'Occident. Quand les Turcs ne paraissaient qu'en petit nombre, les gens de guerre venaient au secours des nôtres qui étaient attaqués par les Français. Quand ils paraissaient avec des forces considérables, ils s'en retournaient aussitôt pour s'opposer de tout leur pouvoir au cours de leurs armes. Et changeant ainsi de pays et d'ennemis ils traversaient autant qu'ils pouvaient les déteins des uns, et des autres. Les choses étant en cet état en Orient, il faut que j'explique à quel point de misère la fortune réduisit l'Empire, et que je marque les raisons secrètes des principaux événements, et ce sera par où je commencerai mon histoire.

10 Chapitre VII.

1. Michel Paléologue est suspect de trahison. 2. Le Patriarche obtient sa liberté

Longtemps après que Théodore Lascaris eut succédé à la couronne de son père, Michel Paléologue qui avait épousé sa petite nièce, et qui en qualité de Connétable avait le commandement des troupes Françaises fut soupçonné de conjurer contre l'Empire, bien qu'il eut prêté serment de sidélité.au défunt Empereur, et qu'il se fût soumis aux Anathèmes les plus terribles de l'Église, au cas qu'il entreprît aucune chose contre son service. Néanmoins au temps-même qu'il prit possession de sa charge, il fut accusé d'avoir traité avec Michel l'Ange Despote d'Occident, et de lui avoir promis d'épouser sa fille, et d'employer l'autorité de sa charge pour réduire à son obéissance le pays dont il avait le gouvernement. Ayant été déféré par un de ses amis qui disait avoir appris de lui-même son secret, il fut privé de sa charge, et mis en prison. Bien qu'il n'y eût point de preuve contre lui, et qu'il offrit de se battre pour justifier son innocence selon l'ancienne coutume autorisée par les Empereurs, il demeura chargé de soupçons, et de chaînes.

11 2. Personne n'osant parler en sa saveur, le Patriarche Manuel qui était pour lors en Lydie, et qui était prêt d'en partir pour revenir à son Eglise voyant que l'Empereur était disposé à lui accorder ce qu'il lui demanderait, au-lieu de lui demander autre chose, le supplia d'avoir pitié de Paléologue qui était injustement accusé. Si sa fidélité, lui dit-il, vous est suspecte, il vous en donnera l'assurance la plus certaine, et le gage le plus inviolable que vous puissiez désirer en se soumettant aux foudres des excommunications. La crainte qu'il aura de la justice Divine Je retiendra dans une soumission parfaite envers vous, et envers vos descendants. L'Empereur eut du respect pour cette prière, et se laissa fléchir en saveur de l'accusé, à la charge qu'il donnerait les assurances que le Patriarche avait promises. Lorsque le Patriarche fut dans la ville d'Acyraüs avec plusieurs autres Évêques, il envoya un Prêtre à l'Empereur comme ils en étaient convenus. Il le reçut très-civilement, et à-l'heure-même il mit Paléologue., et ceux de sa suite en liberté. Paléologue se rendit aussitôt à l'assemblée des Evêques, où après avoir écouté leur remontrance il jura fidélité à l'Empereur dans les termes qu'ils lui prescrivirent. Il l'alla ensuite trouver, et en fut accueilli avec de grandes démonstrations d'amitié. Il se conduisit depuis fort sagement, et usa de toutes les précautions imaginables pour éviter les mau- 12 vais soupçons, et pour conserver en même temps sa charge, et les bonnes grâces de son Prince.

Chapitre VIII.

Changement de Magistrats.

Le jeune Empereur étant d'un naturel fort ardent, et la maladie à laquelle il était sujet augmentant l'inclination qu'il avait de croire qu'on le méprisait, il ôta la charge de Protovestiaire à Raoul Alexis, et la donna à George Muzalon natif d'Endromit, auquel il donna aussi en mariage Théodore qui était de la famille des Cantacuzenes, et nièce de Paléologue. Il donna la charge de grand domestique à Andronique frère de Muzalon avec Cloista fille de Raoul en mariage. Enfin il donna la charge de Protieracaire au troisième frère bien qu'ils ne fussent pas tous trois d'une noblesse fort reconnue, et bien qu'ils n'eussent point d'autre avantage que d'avoir été élevés avec lui dans leur enfance. Il priva de la vue deux hommes très-considerables, Constantin fils d'Alexis Strategopule, à qui il avait fait l'honneur de donner en mariage la fille de l'Empereur Jean, et Théodore Philès. Il se porta encore à d'autres actions semblables, à dessein d'abaisser l'orgueil des Princes de son sang, et de 13 pourvoir à sa sureté. C'était au moins la pensée, et l'imagination dont la maladie qui ne lui laissait aucun repos, lui remplissait l'esprit.

Chapitre IX.

1. Paléologue se retire chez les Turcs. 2. Il revient, et rentre dans les bonnes grâces de l'Empereur.

1. Comme Paléologue était gouverneur de Mesotynie, et qu'il se signalait dans la guerre qu'il faisait aux Français, un de ses amis nommé Corys le vint trouver et lui dit, si vous ne vous sauvez promptement vous serez accablé dans peu de jours par un grand malheur. Il ne me serait pas sûr à moi-même de demeurer ici, mais il faut si vous avez envie de conserver vos yeux que nous nous retirions tous deux chez les Turcs. Ces paroles trouvèrent aisément créance dans l'esprit de Paléologue à qui les anciens soupçons que l'on avait conçus contre lui donnaient toujours de la crainte. Michel Paléologue grand Cartulaire son oncle n'était pas lui-même exempt ni de péril, ni de soupçon. On dit que comme on lui parlait un jour de l'Empire il répondit que celui à qui Dieu le destinait serait bien de l'accepter, ce qui excita contre lui l'indignation de l'Empereur, et le porta à com- 14 mander de l'arrêter. Paléologue était rempli de frayeur, trouvant d'un côté que c'était une misère déplorable de demeurer exposé à un péril si extrême, et jugeant de l'autre que s'il y avait quelque nécessité de se retirer chez les étrangers il n'y avait pas moins d'infamie. Cependant la crainte lui fit choisir de deux maux celui qui paraissait le moindre. Ayant donc apporté toute la précaution possible pour n'être pas découvert j et ayant pris les plus fidèles de ses amis il traversa le Sangare, marcha en diligence vers la Perse, et alla trouver le Sultan de qui il reçut de grands honneurs.

2. Il combattit à l'heure-même les ennemis de ce Sultan sous les enseignes de l'Empereur qu'il espérait adoucir par ce moyen-là. Il témoigna du regret d'être sorti de ses terres, et du désir d'y retourner, et il employa l'Évêque de Cogni pour obtenir sa grâce, et son rappel. L'Évêque ayant écrit en sa saveur, l'Empereur lui fit expédier des lettres par lesquelles il lui remit le passé, après quoi il revint. Ce Prince voyant qu'il s abaissait humblement devant lui, et qu'il avouait sa faute le reçut avec une douceur, et avec une bonté singulière, et le rétablit dans sa charge.

15 Chapitre X.

Paléologue est envoyé en Occident en qualité de Gouverneur.

La ville de Duras ayant été prise en Occident, et la nouvelle en ayant été portée à Constantinople, les habitants se trouvèrent avoir besoin d'un Évêque, d'un Gouverneur, et d'une garnison. Calcutze Sacristain de la grande Eglise de Constantinople fut choisi pour Évêque, et Paléologue pour Gouverneur. Il eut ordre néanmoins de ne rien faire sans l'avis des autres chefs, et de l'Évêque. Quand ils eurent traversé la Thessalie avec une diligence extraordinaire 3 et que le Gouverneur eut passé le Fleuve Vardare., il trouva les affaires dans une horrible confusion, et dans une disposition toute visible à la révolte. Manuel sils naturel de Michel Despote vint au-devant de lui i la tête de quelques troupes, lui donna un coup de lance, dont il le jeta à la renverse, et en reçut un autre qui se trouva être mortel, sans pouvoir s'en venger.

ιαʹ. Ὅπως ἀποστέλλεται Χαδηνὸς ἀναγαγεῖν αὐτὸν σιδηρόδετον.

1. Ἀλλὰ τοῦ Δυρραχίου πρὸς Θεσσαλονίκην ὑποστραφέντος διὰ τὴν σύγχυσιν κἀκείνου ὡς εἰκὸς διαπονουμένου, ἐφ´ ᾧ συσταλείη τὸ ἀνθιστάμενον, φήμη προτρέχει τὸν τῶν βασιλικῶν ἵππων κόμητα Χαδηνὸν ὅσον οὐκ ἤδη καταλαμβάνειν Θεσσαλονίκην ἀγγέλλουσα, οὐκ ἄλλου χάριν ἢ τοῦ τὸν Παλαιολόγον καθέξοντα ὡς βασιλέα δέσμιον ἐνεγκεῖν· καὶ ὅς—ἔφθασε γὰρ διατρίβων ἐν Θεσσαλονίκῃ τῷ τηνικάδε—, ἀκούσας τὸ φημιζόμενον, δεινὰ ἐποίει καὶ στρέφων ἦν ἐπὶ λογισμῶν τί ποτε ἄρα τῷ βασιλεῖ δόξαν, ὡς ἑαυτὸν οὐχ ὡς ἔπεμψεν ἐπανάγει, ἀλλὰ τιμῇ προπέμψας ἐπανελθεῖν ἀναγκάζειν θέλει μετ´ ἀτιμίας καί, ὃν συμπαθείας ἠξίου διὰ γραμμάτων καὶ οὕτω καθαρῶς ἀμνημονεῖν ἐῴκει τῶν πεπραγμένων, ὡς καὶ ἡγεμονίας ἀξιοῦν μεγίστης, τοῦτον, τὰς συνθήκας ἀναλαμβάνων, ὡς ἐφ´ ὁμολογουμέναις καθοσιώσεσι κατακρίνει. Ὅμως οὐκ ἔχων ὅποι τῶν λογισμῶν καὶ τῶν ὁδῶν τράποιτο, ἐπὶ Θεὸν καταφεύγειν ἔγνω· κοινοῦταί τε τῷ Δυρραχίου τὰ κατὰ γνώμην καί οἱ τῆς πρὸς τὸ θεῖον ἱκετείας συνάρασθαι δέεται.

2. Εὐθὺς τοίνυν—ἐδόκει γὰρ αὐτόθεν καὶ τὸ πρᾶγμα θεοφιλές—ἐπὶ τῆς τοῦ Ἀκαπνίου μονῆς ὑμνολογεῖται παράκλησις νυκτὸς ἀφ´ ἑσπέρας, τῆς ἐπιγενησομένης ἡμέρας ἐν νῷ θέντος τοῦ ἀρχιερέως τὴν ἱερὰν τελέσαι μυσταγωγίαν.

Ὡς γοῦν ἐπέφωσκεν ἡ ἡμέρα καὶ τὰς νομιζομένας ὥρας διελθεῖν ἔμελλεν ὁ ἀρχιερεύς, ἐφ´ ᾧ λειτουργήσειε, σιγὴν μὲν ἐπισκήπτει τοῖς ἔξωθεν, αὐτὸς δὲ κατὰ μόνας ὡμίλει Θεῷ καὶ τὰς συνήθεις καὶ προτελεστικὰς εὐχὰς μεθ´ ὅτι πλείστης ἀπεδίδου τῆς ἡσυχίας. Τότε δὴ τότε λέγεται ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς αὐτῆς ἐκεῖνον ἐκ τρίτου, οὐχ ἅμα, ἀλλ´ ἐν τῷ μεταξὺ καιροῦ τινος διαλείποντος· καὶ ἡ φωνὴ λέξις ἦν οὐ συνήθης, οὔτε μὴν οὐχ ὅπως Ἑλληνικῇ, ἀλλ´ οὐδέ τινι ἑτέρᾳ γλώσσῃ προσήκειν δοκοῦσα· μάρπου γὰρ ἐλέγετο, καὶ πλέον οὐκ ἦν· ἐφ´ ᾧ δὴ θαυμάσαντα τὸν ἀρχιερέα εὐθὺς προσελθεῖν τῷ Θεσσαλονίκης—ὁ Δισύπατος δ´ ἦν Μανουήλ—καὶ ἀπαγγεῖλαι ὅπως τε σταθείη εἰς τὴν διὰ ψαλμῳδίας ἐντυχίαν Θεοῦ καὶ ὅπως ἀπροόπτως ἀφίκοιτο ἡ φωνή, λογιζομένῳ περὶ ὧν λογίζεσθαι ἔφη· καὶ τόν, ἐφ´ ἱκανὸν τὴν λέξιν σκεψάμενον, τὸ συμβὰν ἐπὶ τῷ πάλαι βεκλᾶς λαβεῖν ἐπὶ λογισμῶν καί, τὰ στοιχεῖα τῆς λέξεως ἀναπτύξαντα, ἀριδήλως φάναι τὴν βασιλείαν Ῥωμαίων τῷ Παλαιολόγῳ μνηστεύεσθαι· Μιχαὴλ γὰρ ἄναξ Ῥωμαίων Παλαιολόγος ὀξέως ὑμνηθήσεται, ὡς ἔλεγε, τὴν λέξιν δηλοῦν. Εἰσὶ δ´ οἵτινες λέγουσι μήτε τὸν Δυρραχίου τοιαῦτ´ ἀκοῦσαι, μήτε τὸν Θεσσαλονίκης τοιαῦτα φοιβάσασθαι, ἀλλά, σοφὸν ἐκεῖνον ὄντα καὶ περὶ τοιαύτας βίβλους, αἳ δὴ καὶ βασιλείας τὰς ἐς τοὐπιὸν διατυποῦσιν, ἐπτοημένον, φιλοπονώτερον ἐρευνῶντα, περὶ τοιούτων ἐγνωκέναι καὶ δή, γνωρίσαι θέλοντα ταῦτα ᾧ γε καὶ ἡ τῆς βασιλείας κατηγγυᾶτο περιωπὴ καὶ ἀναφέρειν οἷον ἐκεῖνον τῆς λύπης, ἐπεὶ καὶ περὶ αὐτῇ τῇ ζωῇ ἐδεδοίκει, τὸ μὲν ἐκ βίβλων εἰδέναι λέγειν, μὴ ἔχειν ἐκείνῳ πιστεύειν, τὸ δ´ ἐκ Θεοῦ φανερῶς ἀκοῦσαι, μὴ καὶ πολλάκις τὸν λόγον —οὐδὲ γὰρ ἀραρότως εἶχε ταῖς βίβλοις ἐπ´ ἀδήλοις ταῖς ἀποβάσεσι πιστεύειν—διαπεσεῖν δεδοικέναι, καὶ διὰ ταῦτα, τῷ Δυρραχίου περὶ τῶν τοιούτων κοινολογησάμενον, αὐτῷ μὲν ὑποθέσθαι λέγειν τῆς φωνῆς ἀκοῦσαι, ἐκεῖνον δ´ ἀναπτύσσειν προσποιεῖσθαι πρὸς ὅπερ καὶ βούλοιτο τὴν παρ´ αὐτοῦ συντεθεῖσαν λέξιν. Ἃ δὴ τῷ Παλαιολόγῳ μυστικῶς πιστεύοντες καὶ ἀμφότεροι, ἐκεῖνον μὲν ἐπ´ ἀγαθαῖς ἐλπίσιν εἶχον μετεωρίζειν, ἑαυτοῖς δέ, εἰ μὴ οὕτως ἀποβαίη, παραίτησιν ὑπελείποντο ὡς ἁμαρτοῦσι τῆς ἐξηγήσεως, ἄλλο τι τῆς φωνῆς τάχα δηλούσης ἢ ὡς ἐκείνοις ἐξήγητο.

3. Πλὴν ἀλλ´ ἐν τοσούτῳ φθάνει καὶ ὁ τῶν βασιλικῶν ἵππων κόμης, ὁ δηλωθεὶς Χαδηνός, καὶ ἐπιβαίνει ἀπτέρῳ τάχει Θεσσαλονίκης καὶ αὐτίκα τὸ πιστὸν τῆς φήμης ἔδειξε πράξας, τὸν Παλαιολόγον ἐν ἀσφαλεῖ κατασχών. Σιδήροις μέντοι οὐκ ἔγνω δεσμεύειν τὼ πόδε, ὡς δή οἱ καὶ προστεταγμένον ἦν, οὐκ οἶδ´ εἴτε τὸ τοῦ ἀνδρὸς αἰδούμενος εὐγενές, εἴτε τι καὶ φιλίας πρὸς ἐκεῖνον ἔχων· τὸ γὰρ ὑπονοεῖν τι περὶ ἐκείνου τῶν ἀγαθῶν τὰ τῆς ὀργῆς οὐκ ἐδίδουν. Τέως δ´ ἀφοσιωσάμενος ἐκείνῳ τὰ τῆς τιμῆς ὡς οἷόν τε ἀσφαλῶς, μὴ καὶ ἐπὶ πολλῶν ἐντὸς ἀτιμῷτο τῆς πόλεως τοῖς σιδήροις πεδούμενος, νυκτὸς ἔξεισιν. Ἐπεὶ δ´ ἱκανῶς τῆς πόλεως ἀπηλλαττέτην, ὁ μὲν γνωρίζει τὰ ὁρισθέντα καὶ ὡς αὐτὸς ἐν προνοίᾳ τινὶ τῆς ἐκείνου χάριν τιμῆς καταπεφρονήκει τῶν ὁρισθέντων, οὐκ ἐς πλέον δὲ τὰ τῆς τόλμης —οὐ γὰρ ἀσφαλὲς ἀμφοτέροις—προβαίνειν ἐβούλετο· ὁ δ´ αὖθις καὶ χάριν ὑπὲρ τούτου πολλὴν ἐοικὼς εἰδότι, ἕτοιμον παρεῖχεν ἑαυτὸν ἐκείνῳ τοῦ τὸ προσταττόμενον ἐκτελεῖν. Καὶ δὴ σιδήροις περιβαλών, ὥστ´ ἐκεῖνον καὶ ἐπὶ θάτερα τῶν πλευρῶν τῷ ἵππῳ ἐπικαθέζεσθαι, οὕτω σὺν ἐκείνῳ τὴν ὁδὸν ἤνυον καὶ ἀμφότεροι. Συνέβαινε δὲ καί τις τότε, τὴν ὁδὸν ἀνυόντων, ὡς λέγεται, ἀγαθὸς ὄρνις καὶ οἷον προφοίβασμα τοῖς μικρὸν γενησομένοις ὕστερον. Τὸ δ´ ἦν· διήρχοντο μὲν ὡς εἰκός, ὁ μὲν πρὸς τὸ μέλλον ἀλύων, ὁ δ´ ἀναφέρων ὡς εἶχε τῆς λύπης ἐκεῖνον καὶ μεταβάλλειν πειρώμενος πρὸς τὸ εὐθυμότερον. Ἐπεὶ δέ ποτε τῆς πολλῆς ἀνανεύσας ἐκεῖνος λύπης προσέταττε ψάλλειν καὶ ὃ παρασταίη κατὰ νοῦν ἐκείνῳ καλλιφωνεῖν—ἦν γάρ, ὡς ἔοικε, καὶ εἴδησιν ἔχων ὁ φέρων πρὸς ταῦτα—, ὡς ἄν, φησίν, ἐντεῦθεν καὶ μικρὸν ἀνεθείημεν, τηνικάδ´ ἐπῄει ἐκείνῳ παραυτίκα ἐμμελῶς ψάλλειν Νῦν προφητικὴ πρόρρησις πληρωθῆναι ἐπείγεται, οὐκ ἀνειμένως ἄλλως καὶ ἀναβεβλημένως, ἀλλ´ ἐνθουσιαστικῶς οἷον μάλα ὑπερφωνοῦντι καὶ ὑπὲρ δύναμιν· ἐφ´ ᾧ δὴ καὶ τὸν δεσμώτην τότε μεταβαλεῖν πρὸς τὸ εὐθυμότερον καὶ ἡσθῆναι δόξαι, ὡς μὲν ἦν δοκεῖν καὶ τῷ φαινομένῳ, τῇ μελῳδίᾳ, τῇ δ´ ἀληθείᾳ καὶ ὡς οὐκ ἦν τὸν μελῳδοῦντα ὑπονοεῖν, τῷ ἐπὶ τοῖς παροῦσι δόξαντί οἱ χρηστῷ ὄρνιθι.

4. Ἀλλ´ οὕτω μὲν ἐφ´ ἡμέραις τὴν ὁδὸν ἐξανυσάντων καὶ ὡς βασιλέα φθασάντων, ἐμφανίζεται μὲν ὅσον τάχος ὁ πεμφθεὶς τῷ κρατοῦντι καὶ ἀπαγγέλλει τὴν ἄφιξιν, τὸν δὲ μηδὲ τὸ παράπαν εἰσαχθέντα ἡ εἱρκτὴ ὡς κατάκριτον δέχεται· ἦν δ´ ἄλλως ὑπονοούμενον τό, ἐνευκαιρήσαντος τοῦ κρατοῦντος, ἐξετάσει τἀκείνου δοθήσεσθαι μείζονι ἢ κατὰ τὸν τότε καιρόν. Ἀλλὰ χρόνος ἐτρίβετο μεταξὺ νοσοῦντος τοῦ αὐτοκράτορος, κἀκεῖνον εἶχε δεσμώτην ἡ φυλακή, πλὴν οὐχ ὡς ἐφ´ ὁμολογουμέναις καθοσιώσεσιν· οὐ γὰρ ἦν ἔγκλημα τὸ παράπαν, εἰ μή γε τὴν ὑποψίαν καὶ τὸ πολλοὺς ἐν ἀπορρήτοις ἐκφέρειν, πρὸς οὓς ἦν πιστεύειν ὑποφωνοῦντας τὸ μόρσιμον, ἔγκλημα θείη τις τῷ κατεχομένῳ. Ἐδόκει δὲ τέως καὶ ἡ πρόφασις ἔγκλημα. Ἡ δ´ ἦν ..., ἀλλ´ ἀνακτέον τὸν λόγον, ἵν´ εὐμαθέστερον τῶν προκειμένων ἔχοιμεν.

ιβʹ. Ὅπως νοσῶν ὁ βασιλεὺς πάντας ἐπὶ μαγείαις ὑπώπτευε καὶ τὰ κατὰ τὴν Μάρθαν.

1. Νόσος ἦν ἐνσκήψασα τῷ κρατοῦντι καὶ ἡ νόσος δεινή· ἐπείληπτο γὰρ καταπίπτων συχνάκις. Τὸ δ´ ἦν, ὡς ἔοικεν, ἐκ ζέσεως φυσικῆς ἐγκαρδίου. Ὅθεν, οἶμαι, καὶ τὸ εὐφυὲς ἐκείνῳ καὶ ὑπὲρ τὸ προσῆκον ἦν, οὐ στέγοντος τοῦ μορίου τὸ πάθος κἀντεῦθεν ἐκτρεπομένου τοῦ εἰκότος, ὡς μηδὲ χρησίμους πολλάκις ἀναπέμπειν τῷ ἐγκεφάλῳ τὰς ἀναπνεύσεις, ὅθεν καὶ τὸ λογίζεσθαι. Ἐν τούτῳ γὰρ καὶ φιλοσόφων ἔριν περὶ τοῦ φρονεῖν συμβιβάζειν τις ἔχοι· πηγὴ γὰρ λογισμῶν ἡ καρδία, πλὴν ἀναγομένων πρὸς τὸν ἐγκέφαλον, ὡς ἐκεῖνος συμμετρίας ἢ μὴν ἀσυμμετρίας ἔχοι, οὕτως εἰδοποιεῖσθαι συμβαίνει τὸ ἀναγόμενον.

2. Τότε τοίνυν ἐπιπιπτούσης συχνάκις τῆς νόσου, οὐκ οἶδ´ ὁπόθεν, μήνιμα εἶναι τὸ πάθος ὁ πάσχων ἐκ μαγγανείας δαιμόνιον ὑπελάμβανε. Καὶ οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἔξω, οἷς ἦν τὰ τοιαῦτα πιστεύειν, τὸ ἔγκλημα προσέτριβον τοῖς Μουζάλωσι, παραλόγων καὶ ὡς οὐκ ἂν προσεδόκησαν τῶν ἀξιωμάτων τυχοῦσι· τῷ μέντοι γε πάσχοντι πᾶς ὕποπτος ἦν, εἰ μόνον τις ἐπὶ μαγγανείαις κατηγοροίη. Ὅθεν καὶ πλεῖστοι καὶ τῶν τυχόντων συνελαμβάνοντο, εἴ πού τις γρύξειεν ἐγκαλῶν. Καὶ ὁ μὲν διώκων μαγγανείας ἄλλον ὑπὲρ ἑαυτοῦ πολλάκις ἢ τοῦ πλησίον προὔβαλλε τοὔγκλημα, ὡς δίκας ληψόμενος ἀποδείξας· ἀναγόμενον δὲ πρὸς βασιλέα τὸ ἔγκλημα ἐκ τοῦ παραυτίκα —οὐ γὰρ ἦν σιωπᾶν ἀκούσαντα—, ὁ δέ, οὐχ ὑπὲρ ἄλλου του, ἀλλ´ αὐτὸς ἑαυτοῦ συνόλως ἀγωνιῶν, προσέταττεν ἐξετάζεσθαι.

3. Παράστασις δὲ τοῦ μὴ ψήφοις ἁπάσαις τὸν κρινόμενον αἱρεῖσθαι οὐ μαρτύρων παραγωγαί, οὐ προτεινόμενοι ὅρκοι, οὐ βίων τῶν πρὸ τοῦ ἐξετάσεις, οὐκ ἄλλ´ ἄττα οἷς τὸ ψεῦδος ἐλέγχεται· ἀλλ´ ἓν καὶ μόνον ἦν τὸ σῷζον τοὺς ἡλωκότας, εἰ μύδρον ἐκ πυρὸς ἤδη ζέοντα, ὃ δὴ καὶ ἅγιον ἐπεφήμιζον, τολμώσῃ χειρὶ κύψαντες ἀναλάβοιεν καὶ τρὶς βηματίσειαν ἔχοντες, πρότερον τρισὶν ἡμέραις τοῦ ταῦτα γενέσθαι νηστείᾳ καθηγνισμένοι καὶ προσευχῇ, ἐπισεσημασμένοι καὶ τὴν χεῖρα κεκρυφάλῳ καὶ βούλλῃ, ὡς μή τις ἐπιχειροίη ἀλείφων τισίν, ἐφ´ ᾧ μὴ ψαῦσαι μηδὲ καῦσαι τὸ πῦρ. Καὶ εἶδεν ὁ γράφων, ἡβῶν τῷ τότε, ὑποστάντας τινὰς τοιαῦτα, πλὴν καὶ ἀλωβήτως ἀπαλλάξαντας, τὸ θαυμάσιον.

4. Τότε τοίνυν ὥριστο μὲν καὶ ἄλλοις παρὰ τοῦ κρατοῦντος λαμβάνειν εἰς γάμον εὖ τοῦ γένους ἐχούσας, κἂν ἐκεῖνοι πολλάκις ἐκ σπερμάτων ἦσαν οὐκ εὐγενῶν· πλὴν τὸ εὐγενὲς ἐκείνοις πρὸς τοῦ κρατοῦντος ἔρρεπε, καί, ὡς σφᾶς ἔδει σεμνύνεσθαι ἀξιώμασιν, ἐν εὐεργεσίας μέρει καὶ ἀμφοτέροις τὸ κῆδος ὁ κρατῶν ἐτίθει, ὥστ´ ἐκείνους μὲν ταῖς ματρώναις, ὡς ὁ Ῥωμαῖος εἴποι, ὡς εἰκὸς μεγαλύνεσθαι, ἐκείνας δ´ αὖθις συμμετέχειν τῶν ἀξιωμάτων τοῖς ἀγομένοις. Προστάττει τοίνυν σὺν τοῖς ἄλλοις καί τινι τῶν εἰς παιδοπούλους ταχθέντων ἐκείνῳ, τοῦ πατρὸς ζῶντος, Βαλανιδιώτῃ τοὐπίκλην, τὴν τῆς αὐταδέλφης τοῦ Παλαιολόγου Μαρίας, εἴτε καὶ Μάρθας, κόρην Θεοδώραν, ἣν τῷ Ταρχανειώτῃ μεγάλῳ δομεστίκῳ ἐκείνη γεγέννηκεν, εἰς γάμον νόμιμον ἀγαγέσθαι. Καὶ ἦν ὁ λόγος τοῦ βασιλέως αὐτοῖς βεβαία τις κατεγγύησις, κἀντεῦθεν, ἐπεὶ καὶ πρὸς τὸν γάμον τὰ μέρη ἦσαν συγκάταινα, ὡς γαμβρὸς ἀνέδην τὴν τῆς κόρης οἰκίαν εἰσήρχετο. Ἀλλὰ παρερρύη χρόνος ὀλίγος ὁ τὴν μνηστείαν ἐκείνην ἐπιμετρῶν, καὶ οὐκ οἶδ´ ὅ τι παθὼν ὁ κρατῶν, πλὴν ἀλλ´ ἡ ἐξουσία κρεῖσσον δικαίου, τῷ τοῦ Καβαλλαρίου υἱῷ Βασιλείῳ, εὐγενεῖ γε ὄντι, ἐξεδίδου εὖ γένους ἔχουσαν τὴν ῥηθεῖσαν. Ὁ δ´ ἐν εὐεργεσίας μέρει δέχεται ἀσμένως τὸ δωρηθὲν καὶ κατεπείγει τοὺς γάμους. Ταῖς μέντοι γε γυναιξί, πρὸς τὸ πρῶτον ῥεπούσαις συνάλλαγμα, προκατειλημμέναις ἄτιμον ἐχούσαις τὸ μεταβαίνειν, ἀπόστοργος ὁ νυμφίος ἦν. Τέως δέ—ὁ γὰρ κρατῶν προσέταττεν—, ἑκουσῶν ἀκουσῶν ἐκείνων, τὰ νομιζόμενα ἐτελεῖτο, καὶ περιφανῶς οἱ ὑμέναιοι ἤγοντο. Ἀλλ´ ὁ νυμφίος ἐφ´ ἡμέραις οὐκ ἐπλήρου τῇ κόρῃ τὰ τῶν ἀνδρῶν· καὶ πυνθανομένου τοῦ βασιλέως ὅπως τοῦτο γένοιτο, ὁ δὲ πρῶτον μὲν ὑπεσκίαζε τὸν ἀπόλογον, ὡς μὴ θέλων ἐκκαλύπτειν δῆθεν, εἶθ´ ὡς καὶ δραστικώτερον ἀνεκρίνετο, μαγγανείαν τὸ ἐμποδὼν ἔλεγε. Καὶ εὐθὺς ὑποψία περὶ ἑαυτῷ τοῦ κρατοῦντος, καὶ θυμὸς μάλα δεινὸς καὶ οὐδὲν ὑφεῖναι δοκῶν, εἰ μὴ ὁμολογοῖτο ἡ μαγγανεία. Εὐθὺς οὖν σάκκος ἀχυρμιᾶς, καὶ γυμνὴ συνάμα γαλαῖς ἡ εὐγενὴς γραῦς ἐντὸς συναπείληπτο, ὧν, λύγοις ἔξωθεν μυωπιζομένων, ταῖς τῶν ὀνύχων ἀκμαῖς ἐπερονᾶτο ἡ πάσχουσα, ἐφ´ ᾧ ἀναγκαζομένην καὶ ἄκουσαν ἐξειπεῖν τὸ ἀπόρρητον. Ἀλλ´ οὐκ ἦν πλέον παρ´ ἐκείνης ἀκούειν ἢ τὸ μὴ συνειδέναι τι τοιοῦτον ἑαυτῇ πραξάσῃ καὶ ὡς οὐκ οἶδ´ εἰ ὁ νυμφίος μεμίσηται τῇ παιδί, ἄλλῳ τῳ πρότερον κατηγγυημένῃ. Ὁ μέντοι γε βασιλεύς, εἴτε τὸ πρὸς τὴν ὑποψίαν καὶ ἔτι ἀμετάθετον ἔχων, ὡς ἐκείνην, μαγγανείαις εἰθισμένην, εἰκὸς καὶ κατ´ αὐτοῦ τολμῆσαι τοιούτοις χρήσασθαι, συνυποπτευομένου καὶ τἀδελφοῦ, ὑπ´ αὐτῇ τραφέντος καὶ στεργομένου, εἴτε μὴν καὶ εἰς ἔννοιαν ἐλθὼν μήπως, τῶν πραχθέντων ὡς εἰκὸς ἀκουσθέντων, ὁ Παλαιολόγος, ὑβριοπαθήσας ὡς ἀδελφός, πρὸς νεωτερισμὸν ἀποκλίνειεν, οὕτως ἔχων, πέμψας καὶ τῆς ἡγεμονίας ἐκεῖνον παραλύσας, ἀνάγει δέσμιον, τῷ μὲν δοκεῖν περὶ τοῦ τῆς μαγγανείας ἐγκλήματος ἀπολογησόμενον, τῇ δ´ ἀληθείᾳ πρόσχημα ἦν τὸ πραχθὲν δειλίας τοῦ μή τι νεωτερίσαι ἀκούσαντα. Τὸ δ´ ἦν δῆλον ἐκ τοῦ μὴ ὅπως μετ´ ὀλίγον τῆς εἱρκτῆς ἐκεῖνον ἐσαῦθις ἀνακαλεῖσθαι καὶ συμπαθεῖν, ἀλλὰ καί, περὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς αὐτοῦ πράγμασι δεδοικότα διὰ τὴν νόσον, ἀνάδοχον ἀξιοῦν εἶναι τῷ γένει καὶ ἀπομνημονεύειν τὴν χάριν αὐτῷ ἐν τούτοις, ὅτι, παθεῖν κακῶς ἄξιον ὄντα διὰ τὰ φθάσαντα, οὐδὲν ἐκεῖνον ἐκ συμπαθείας ἀνήκεστον ἔδρασε.

ιγʹ. Θάνατος τοῦ βασιλέως Θεοδώρου καὶ τὰ ἔτι ζῶντος αὐτοῦ κατορθώματα.

1. Τοῦ δ´ αὐτοῦ χρόνου πρὸς τὸ φθινοπωρινὸν ἀποκλίνοντος, ἐπὶ τέτρασι παισὶ μεταλλάττει τὸ βιοῦν ὁ κρατῶν, τρισὶ μὲν θηλυτέραις, ἑνὶ δ´ ἐνναέτει ἄρρενι παππωνυμοῦντι τῷ Ἰωάννῃ· αἱ γὰρ πρῶται τῶν θυγατέρων, ἡ μὲν τῷ Βουλγαρίας ἄρχοντι Κωνσταντίνῳ τῷ Τείχῳ, ἡ δὲ τῷ τοῦ δυσικοῦ δεσπότου Μιχαὴλ παιδὶ Νικηφόρῳ, πρὸς γάμον ἔφθασαν ἐκδοθῆναι. Ὃ δὴ καὶ προεσήμηνέ τι σημεῖον· ἥλιος γὰρ ἐκλελοίπει ἐφ´ ὥραν, τρίτην ὥραν τῆς ἕκτης ἡμέρας, καὶ βαθὺ σκότος τὸ πᾶν κατειλήφει, ὥστε καὶ ἄστρα φανῆναι κατ´ οὐρανόν.

2.  Καὶ δὴ ἁρπάζεται καὶ πρὸ ὥρας ἀνὴρ βασιλικῶς μὲν καὶ γεννηθεὶς καὶ τραφείς, βασιλικῶς δ´ ἀναχθείς τε καὶ παιδευθείς, κἂν εἰ τῷ πατρὶ οὐ προσεῴκει τὸ βαθύ τε καὶ συνετόν, πρὸς ὅ τι λέξοι καὶ πράξοι, καὶ τὸ τῆς γνώμης στερρόν τε καὶ ἀμετάθετον, ἀλλ´ οὖν ἐκ πάππου μὲν ἔχων τὸ ἐς πάντ´ ὀξὺ καὶ μεγαλόφρον καὶ ἀρεϊκόν, ἐκ δὲ μητρὸς τὸ φιλοδωρότατον, ὡς ὅλαις χερσὶ τοῖς ὑπηκόοις τὰ χρήματα ἐξαντλεῖν καὶ ἐξαντλοῦντα οὐχ ὅπως ἀνιᾶσθαι, ἀλλὰ καὶ χαίρειν, φιλολογώτατος δ´ ἐς τὰ μάλιστα ὤν, καὶ πᾶσι μὲν λογίοις εὐεργετικῶς προσφερόμενος, οὐχ ἧττον δὲ καὶ αὐτὸς λογικῇ παιδείᾳ προσεσχηκώς, οὐ μᾶλλον ἐκ μαθήσεως ἢ φύσεως τὴν περὶ τὸ γράφειν δύναμιν ἔχων, ὡς καὶ πολλὰ ἐπιρρύδην ἐκτιθέναι, εἰ μόνον ὁρμήσειεν· ἔδει γάρ, καὶ σιωπῶ τὰ πλεῖστα, εἰ περιφανὴς ἁγίου ἐφειστήκει μνήμη, οὐδὲν προσθέντα ἢ ὅπως τῶν πραγμάτων μικρὸν ἀνεθέντα, ἑνὸς τῶν τοῦ κλήρου σχολαιότερον τὸν προκαταρκτικὸν τοῦ ὄρθρου μονολογοῦντος ἑξάψαλμον, κανόνα πλακῆναι τῷ μνημονευομένῳ ἐς ὅτι μάλιστα ἄριστον, ὥστε καὶ παμπληθὲς ἐκινδύνευεν εὐεργετεῖσθαι μὴ ὅτι τοὺς ψάλλοντας, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς τῶν ὕμνων ἀκροωμένους, κἂν τῶν προκοιτούντων ἦν τις, κἂν τῶν ὁπλοφόρων καὶ σωματοφυλακούντων τῷ βασιλεῖ, κἂν ἄλλως ὑπηρετοίη τοῖς βασιλείοις, κἂν ἄλλος ἄλλοθεν ἐπελθών· πᾶσι γὰρ ἐξ ἴσου τὸ βασιλικὸν ἀνεξαντλήτως ἐπέχεεν ἔλεος, στρατιώταις δὲ μᾶλλον καὶ οἷς ὁ λόγος τὸ σπουδαζόμενον ἦν. Οὐ γὰρ ἦν ἡμέρα, οὐ νύξ, οὐ καιρὸς δυσθυμίας, οὐχ ὥρα χαρᾶς, οὐκ ἀνατέλλων ἥλιος, οὐ δυόμενος, ὅτε τις εὐεργεσίας δίχα τὸν ἄνακτα, ἢ εὖ ἐκεῖνος πάσχων, ἢ ἄλλων τὰ ἶσα πασχόντων, ὁρᾶν ἢ καὶ ἀκούειν εἶχε. Τοιοῦτος δ´ ὤν, βαρὺς ἔδοξε τοῖς ἐν τέλει, ὅτι, οὐ κατ´ εὐγένειαν καὶ κῆδος βασιλικόν, ἀλλ´ ἀριστίνδην τοὺς ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἐκλεγόμενος, τοῖς προσήκουσιν ἐσέμνυνεν ἀξιώμασιν· οἷς δὲ συνέβαινε προσγενέσιν εἶναι καί οἱ πρὸς αἵματος, ἀρκεῖν ἔκρινε τὸ τοιοῦτον καὶ ἱκανὸν εἰς λόγον σεμνώματος. Τὸ δ´ ἦν, εἰ σκοποίη τις, ἀρετὴν ὀφέλλοντος ἄρχοντος καὶ παρακαλοῦντος πρὸς εὐδοκίμησιν τὸ ὑπήκοον· οὐ γὰρ βλακείας χάριν, ἀλλ´ ἀριστείας καὶ τοῦ καλῶς ἄγεσθαί τε πρὸς ἐκείνου καὶ ἄγειν ἄλλους, τὰς βασιλικὰς φιλοτησίας ἔκρινε διανέμεσθαι. Καὶ τὸ φοβερὸν προσῆν, ὡς ἑτοίμως καὶ τὸν ἄλλως ἢ ὡς ἔδει ποιοῦντα κολάζεσθαι καὶ τὸν κατορθοῦντα εὐεργετεῖσθαι· οὐ γὰρ μικρὸν τὸ τοῦ μεγιστᾶνος σφάλμα ἢ μὴν ἔμπαλιν τὸ κατόρθωμα, ἀλλ´ ἐκεῖνο μὲν ἐκτομίου πάθει προσέοικεν, ὡς τῇ τοῦ μορίου ἀφαιρέσει, μέγαν ἔχοντος λόγον τῇ φύσει, πάντα συμπαρασπᾶσθαι καὶ παρατρέπεσθαι, τὸ δὲ κατόρθωμα τῷ τοῦ κύκλου κέντρῳ, παμπόλλην ἀσφάλειαν τῇ περιφερείᾳ προσνέμοντι, εἰ κατὰ χώραν ἐκεῖνο μένοι. Καὶ πῶς γὰρ οὐκ ἔμελλε τὴν ἀρχὴν διοικεῖν κατὰ τὸ προσῆκον ὅστις ὑπὸ τοιῷδε πατρί, μηδ´ ὄνομα βασιλείας ἔχων, ὢν ἐξ ἐκείνου καὶ μόνος, ὅμως ἁγηλατεῖν ἀσφαλῶς προὐδιδάσκετο;

ιδʹ. Ὅπως ἐπαιδεύετο ὁ Λάσκαρις παρὰ τοῦ πατρὸς Ἰωάννου, εἰς βασιλείαν ἀναγόμενος.

Ὃς ἐπεί ποτε καὶ χρυσοφορῶν ἐξῄει εἰς κυνηγέσιον, ὑπέστρεφε μὲν ἐκεῖνος ἐκεῖθεν, συνήντα δὲ κατὰ τὸ προστυχὸν τῷ πατρί, καὶ δὴ προσκυνήσαντί οἱ μὴ βλέπειν ἐκεῖνος μηδὲ προσέχειν προσεποιεῖτο καὶ προσιόντος ἠμέλει· ὃ δὴ καὶ συμβαῖνον ὀργῆς πρὸς αὐτὸν πατρόθεν σημεῖον, ὅπερ καὶ ἀληθὲς ἦν, ἔδοξεν. Ὅθεν ἀλύων καὶ ὅ τι ἁμάρτοι διανοούμενος καὶ ζητῶν, πρόσεισιν οὐ μάλα θαρρούντως τῷ πατρὶ κατ´ ἰδίαν. Ὁ δ´ ἰδὼν εὐθέως καὶ ἀλαστήσας πρὸς ἐκεῖνον οἷον, τὴν τῆς ἀμπεχόνης ἀκαιρίαν ὠνείδιζε καί· «Τί καλὸν συνειδὼς ἑαυτῷ δράσας Ῥωμαίους, ἔφη, τὰ ἐκείνων ἐκχέεις ἐν διατριβαῖς μηδὲν τὸ ἀναγκαῖον ἐχούσαις αἵματα· ἦ γὰρ οὐκ οἶδας, φησίν, αἵματα εἶναι Ῥωμαίων τὰ χρυσόσημα ταῦτα καὶ σηρικά, οἷς ὑπὲρ ἐκείνων ἔδει χρῆσθαι, ἐκείνων γε οὖσι; Ζητεῖς δὲ μαθεῖν καὶ ὑπὲρ ἐκείνων πότε; Ὅτε δηλαδὴ ἐπιστᾶσι πρέσβεσιν ἐξ ἀλλοδαπῆς τὸν ἐκείνων πλοῦτον λαμπρειμονοῦντες δηλοῦν ἔχοιμεν· ὁ γὰρ βασιλέων πλοῦτος πλοῦτος τῶν ὑπηκόων λογίζεται· παρ´ ἣν αἰτίαν καὶ τὸ εἰς δουλείαν καθυπείκειν ἑτέροις σφίσιν οὕτως ἔχουσι καὶ λίαν ἀπώμοτον· οἷς σὺ διακενῆς χρώμενος, οὐ λογίζῃ τὸ πλημμελὲς ὁπόσον;» Οὕτω καὶ ἐπὶ τοιούτοις ὁ εἰς βασιλείαν ἀναχθησόμενος ἐπαιδεύετο.

ιεʹ. Ὅπως ὁ πρωτοβεστιάριος Μουζάλων τοῦ μειρακίσκου βασιλέως Ἰωάννου ἐπετρόπευεν.

Τότε δὲ θανόντος ἐκείνου, ἐπεὶ καὶ ὁ πρωτοβεστιάριος Μουζάλων τὴν ἐπιτροπὴν τοῦ ἀφήλικος βασιλέως ἔχειν ἠγγέλλετο παρὰ τοῦ πατρός τε καὶ βασιλέως, τὸν μοναχὸν ὑπελθόντος, τῷ μὲν μειρακίσκῳ ἐκείνῳ ἄνακτι Ἰωάννῃ, οὐχ οἵῳ τ´ ὄντι διὰ τὴν ἡλικίαν τὸ ἀσφαλὲς περιποιεῖν ἑαυτῷ, προνοίας ἔδει πάντως τοῦ μή τι παθεῖν ἀπροόπτως, πολλῶν ὄντων τῶν ἐπιβουλευόντων, κἄν τι μικρὸν κινηθείη, εὐθὺς δρασειόντων τὰ μέγιστα. Διὸ καὶ τῷ κατὰ τὸν Ἕρμον τῆς Μαγνησίας φρουρίῳ ἐκεῖνον φέροντες ἐγκατέστησαν, συχνοὺς τοὺς ὀπτῆρας ἐπὶ βασιλικαῖς ὑπηρεσίαις τάξαντες. Οἱ δὲ μεγιστᾶνες, οἱ μὲν ἐν ταῖς τιμαῖς ἔτι μένοντες, οἱ δὲ καὶ τῶν ὅπῃ ποτὲ γῆς ἀκηδέες ἔμενον ἐξ ὀργῆς γωνιῶν ἐξάλμενοι, τῶν μὲν πραγμάτων ἐλευθέρως εἶχον, τῆς δὲ γλώσσης οὔπω θαρροῦντες—οἱ γὰρ Μουζάλωνες ἐφειστήκεισαν—, ἐβυσσοδόμευον τὰς ὀργάς, καὶ πάντες προσεποιοῦντο πρὸς ἐκείνους τὸ εὐπειθές, ὡς ὑπὸ βασιλεῖ δῆθεν τελοῦντες τῷ μειρακίσκῳ, εἰ καὶ ὀδὰξ οἱ παθόντες παρὰ τοῦ πατρός, φαγόντος τοὺς τῆς ὀργῆς ὄμφακας καὶ κόνδυ πικρίας ἐκείνους ποτίσαντος, αἱμωδιᾶν ὠρέγοντο τὸν υἱόν· πλὴν καὶ οὕτως ἔχοντες δυσμενείας, οἱ μὲν τῷ ἐπιτροπευομένῳ καὶ νέῳ, οἱ δὲ τοῖς ἐφεστηκόσι, παθόντες μέν τι καὶ ἐξ ἐκείνων τὸ πρίν, οὐ μὴν δ´ ἀλλ´ οὐδ´ ἡ Νέμεσις ἠρεμεῖν εἴα, οὕτω παρὰ τὸ εἰκὸς τιμηθέντων, μὴ δυσμεναίνοντας κακουργεῖν, τῷ πρὸς ἐκείνους τέως φόβῳ συγκατεκλίνοντο. Τότε δ´ ὁ πρῶτος τῶν Μουζαλώνων, ὃς καὶ τῷ τοῦ πρωτοβεστιαρίου τετίμητο ἀξιώματι, ὁρῶν τὸν φθόνον πολὺν καὶ δεινὸν ὑφέρποντα καὶ ὡς βασιλειᾶν παρὰ πολλῶν ὑποπτεύοιτο, κἀντεῦθεν τὸν μέγαν κίνδυνον ὑφορώμενος, ἔγνω, συνετὸς ὤν, πείρᾳ τὸ στράτευμα δοκιμάσαι, ἅμα δὲ καὶ τοὺς μεγιστᾶνας γνωρίσαι ὅπως ἔχοιεν ἐκείνῳ τῆς διαθέσεως, πολλὰ πρότερον ὑποταγῆς καὶ δουλείας σύμβολα πρὸς τὸν ἀφήλικα δεσπότην σπουδάζων, οἷς λέγοι καὶ πράττοι, ἐνδείκνυσθαι. Τότε τοίνυν συγκαλεσάμενος ὅσον ἦν τὸ τῆς γερουσίας καὶ ὅσον τοῦ βασιλείου γένους, ὅσον τε τῶν ἀρχόντων καὶ ὅσον τῆς στρατιωτικῆς τάξεως, παρόντων ἐκεῖσε καὶ τῶν τοῦ προπάππου τοῦ βασιλέως Λάσκαρι αὐταδέλφων, ὃς δὴ καὶ οὗτος τὸ πάλαι βασιλείας διέπρεπεν διαδήματι καὶ τὰ τῆς Ῥωμαΐδος πράγματα συγχυθέντα ὡς εἶχεν ἀνεκαλεῖτο, οὐδὲ τῶν τυφλῶν ἐκεῖθεν ἀπόντων—ὁ Στρατηγόπουλος δ´ οὗτοι ἦσαν καὶ ὁ Φιλῆς—, καὶ παντὸς ἄλλου μεγιστᾶνος συμπληροῦντος τὸν σύλλογον, ἐφ´ ὑψηλοῦ στάς, ὡς ἂν ἅμα οἵ τε πρῶτοι ἀκούοιεν καὶ οἱ ὕστατοι, ἔλεγε τάδε.

suite

 

16 Chapitre XI.

1. Nouvelle de l'arrivée de Cadene. 2. Voix du Ciel entendue par l'Évêque de Duras. 3. Arrivée de Cadene, prise de Paléologue. 4. Heureux présage arrivé dans le chemin.

1. L'Evêque de Duras étant retourné à Thessalonique à cause des troubles dont sa ville était agitée, et y ayant persuadé d'envoyer des troupes pour résister aux ennemis, il se répandit un bruit que Cadene Général des postes venait pour arrêter Paléologue, et pour le mener à l'Empereur. Paléologue fut très-sensiblement touché de cette nouvelle, et il ne put assez s'étonner d'un changement si prompt de l'Empereur qui lui vouloir ôter avec outrage un emploi dont il l'avait honoré peu auparavant, et qui était prêtée le condamner comme un scélérat, après lui avoir accordé une amnistie solennelle. Ne sachant que penser, ni que faire, il eut recours a Dieu, et il implora le secours des prières de l'Évêque de Duras.

2. Ce Prélat trouvant que son intention était juste la suivit volontiers, et fit chanter Vêpres dans le Monastère d'Acatonion à dessein de célébrer le jour suivant les sacrés Mystères.

Dès que l'Aurore parut, et que l'Évêque se fut préparé au saint sacrifice par la récitation des Heures canoniales, il imposa silence au peuple, et pria à part. On dit qu'alors il entendit une voix qui répéta par trois fois un mot qui n'était ni grec, ni d'aucune autre Langue. Ce mot, c'était Marpou. L'Évêque étonné de ce qu'il avait entendu l'alla redire à Dysipate Évêque de Thessalonique qui y ayant sait une longue et sérieuse réflexion jugea que c'était un mot semblable à celui de Beclas, et prenant toutes les lettres pour les mettre au commencement d'autant de mots, il en composa une prédiction qui promettait à Paléologue qu'il serait bientôt proclamé Empereur. Quelques-uns disent qu'il n'est pas vrai que l'Évêque de Duras ait jamais entendu ce mot, ni que celui de Thessalonique en ait donné cette explication : mais que ce dernier étant fort savant, et qu'ayant fait une étude particulière des Livres où il est traité des prédictions touchant la succession des Royaumes, il avait découvert par une longue, et par une laborieuse recherche celui à qui la couronne était réservée, et que l'en voulant avertir pour apaiser la douleur violente dont il était pressé, et pour empêcher qu'elle ne lui causât la mort, il n'avait pas voulu lui dire qu'il l'avait apprise dans les livres de peur que l'incertitude de ces sortes de prédictions qui sont souvent fausses ne l'empêchât d'ajouter foi à celle-ci, ni lui déclarer que Dieu la lui avait ré-18 vélée de peur qu'une révélation si extraordinaire ne trouvât point de créance dans son esprit. Et qu'ainsi il en conféra avec l'Évêque de Duras, et qu'il le persuada d'assurer qu'il avait entendu une voix à laquelle il lui laisserait donner l'explication qu'il désirait. Qu'ayant tous deux rapporté cela à Paléologue ils l'avaient rempli d'espérances, et ils s'étaient réservé une excuse fort plausible, en cas que l'événement démentît leur prédiction qui serait de dire qu'ils n'avaient failli qu'en donnant une autre explication qu'il ne fallait à la parole qu'ils avaient entendue.

3. Cadene arriva cependant à Thessalonique, et en s'assurant de Paléologue, il confirma le bruit qui avait couru. Il ne lui mit pas néanmoins les sers aux pieds bien qu'il en eût reçu ordre. Je ne saisi ce sut par amitié ou par respect de sa condition, la violence de la colère de L'Empereur dont il était le ministre ne permettant pas de lui attribuer des sentiments si modérés. Il lui fit la grâce de l'emmener durant la nuit pour ne le point traduire devant le peuple. Mais lorsqu'ils surent à la campagne il lui déclara le commandement que l'Empereur lui avait fait, et il lui fit entendre qu'il y avait manqué jusques alors à dessein de le traiter favorablement, mais qu'à l'avenir il serait obligé de le garder plus étroitement, parce qu'il était dangereux à l'un et à l'autre d'en user d'une autre manière. Paléologue le remercia de sa civilité, lui témoigna qu'il était prêt de satisfaire aux 19 ordres de l'Empereur, et à l'heure-même il se mit les fers aux pieds, et ils continuèrent leur chemin à cheval.

4. On dit que pendant qu'ils marchaient ensemble Paléologue reçut un heureux présage de ce qui lui devait arriver. La pensée de l'avenir lui donnant de l'inquiétude, et Cadene faisant son possible pour la dissiper il témoigna de la joie, et le pria de chanter pour le divertir. Alors Cadene qui chantait fort bien entonna d'un ton plus haut, et plus élevé que sa voix ne semblait pouvoir porter ces paroles, la prédiction du Prophète est prête d'être accomplie. Le prisonnier fit paraître de la joie que Cadene croyait ne procéder que de l'air dont il chantait, bien qu'elle procédât des paroles qui semblaient confirmer la prédiction qui lui promettait l'Empire. Etant arrivés quelques jours après, l'Empereur sans vouloir voir Paléologue commanda de l'enfermer dans une étroite prison, comme s'il eût été condamné, et remit l'examen de son affaire à un autre temps. Il n'était cependant convaincu d'aucun crime, et il n'y avait contre lui que des bruits vagues, et que des soupçons mal fondés. La principale accusation était la prédiction faite en sa faveur. Je reprendrai la chose de plus haut pour la mieux faire entendre.

20 Chapitre XII.

1. Maladie de l'Empereur. 2. Ses défiances. 3. Preuve par l'attouchement du fer chaud. 4. Mariage de la nièce de Paléologue.

1. L'Empereur tombait fort souvent du mal caduc ce qui procédait, comme je crois d'une inflammation de cœur, d'où procédait aussi la rougeur extraordinaire qui paraissait sur son visage. Les noires fumées que ce feu envoyait au cerveau lui ôtaient l'usage de la raison. Car quelque contestation que les Philosophes forment sur ce sujet, il est certain que le cœur est la source du raisonnement, et que les fonctions de l'esprit dépendent de la qualité, et du tempérament des vapeurs qui montent à la tête.

2. Ce Prince attribuait sa maladie à la Magie, et au pouvoir des Démons. Le peuple qui est toujours sort disposé à suivre ces sortes d'opinions accusait les Muzalons d'en être les auteurs en haine de ce qu'ils ne pouvaient arriver aux dignités où ils aspiraient. Il ne fallait qu'être soupçonné de sortilège pour être accusé par l'Empereur d'être cause de sa maladie. Plusieurs furent arrêtés sur de simples bruits. Des gens de bien furent déférés par leurs ennemis. Dès que l'accusation était venue à la connaissance de l'Empereur, car il n'était ni permis ni possible de la lui 21 celer, il entrait en d'étranges perplexités, et il commandait de faire le procès aux coupables.

3. Le moyen d'éviter d'être condamné détoures les voix n'était pas de se justifier par la déposition des témoins, par la religion du serment par la suite d'une vie irréprochable, et par d'autres preuves semblables qui sont propres à confondre la calomnie, mais c'était de prendre d'une main hardie un fer brûlant qu'ils appellent le fer saint, après s'y être préparé par le jeûne., et par la prière durant trois jours, et après avoir eu la main enveloppée d'une écharpe et scellée du seau du Prince durant ce temps-là, de peur que l'on n'usât de quelque remède qui arrêtât l'avidité du feu, ou qui diminuât le sentiment de son action. L'Auteur de cette Histoire a vu avec étonnement dans sa jeunesse des accusés qui ont manié le fer chaud sans en ressentir aucun mal.

4. L'Empereur avait accoutumé en ce temps là de donner en mariage les filles des plus illustres maisons à des hommes d'une naissance inégale. Ces sortes d'alliances ne laissaient pas de tenir lieu de récompense aux deux partis, parce que ces hommes étant élevés aux premières dignités de l'Empire donnaient par-là autant d'éclat à leurs femmes qu'ils en recevaient de leur famille. Entre les autres mariages qu'il fit, il. commanda à Balanidiote qui avait été élevé avec lui pendant leur jeunesse d'épouser Théodore fille de Marie ou de Marthe sœur de Paleo- 22 logue, et veuve deTarcaniote grand Domestique. Le commandement de l'Empereur leur tint lieu d'une Loi inviolable, et Balanidiote commença à fréquenter dans la maison de son accordée avec une pleine liberté. Pendant qu'ils faisaient les préparatifs, l'Empereur changea tout d'un coup de résolution, et par une puissance absolue qui s'élève au-dessus des Lois et de la Justice, il donna Théodore à Basile jeune homme d'une illustre naissance, et fils de Caballaire. Il tint à honneur ce mariage, et le poursuivit avec ardeur. La mère, et la fille qui avaient inclination pour le premier, avec qui elles étaient engagées, et qui ne croyaient pas qu'il fût honnête de violer la foi qu'elles lui avaient donnée, ne pouvaient regarder de bon œil le second. La cérémonie des noces fut néanmoins achevée malgré qu'elles en eussent par l'exprès commandement de l'Empereur. Quelques jours s'étant écoulés depuis sans que le mariage eût été consommé, l'Empereur qui en eut avis demanda au mari d'où cela venait? Il éluda d'abord la demande ne voulant pas avouer la vérité. Mais depuis étant pressé il lui dit que cela venait de sortilège. L'Empereur entra incontinent dans une horrible colère, et concevant de grandes défiances pour soi-même, il se résolut de découvrir l'auteur de ce maléfice. Il fit mettre pour cet effet Marthe cette Dame d'une naissance si illustre dans un sac avec des chats que l'on piquait 23 par dehors à coups d'aiguilles afin qu'ils la déchirassent avec leurs griffes, et que la violence de la douleur la contraignît malgré qu'elle en eût de révéler son secret. On ne put rien tirer de (a bouche sinon qu'elle n'était point coupable de ce crime, et qu'elle ne savait pas si sa fille n'avait point d'aversion de son mari ayant été accordée à un autre. .L'Empereur ne voulut pas la tourmenter davantage soit qu'il crût qu'elle savait les secrets de la magie, et qu'il eût peur qu'elle ne s'en servît contre lui, ou qu'il appréhendât que son frère Paléologue ne se soulevât pour se venger des mauvais traitements qu'il lui aurait faits. C'est ce qui le porta à envoyer Cadene lui ôter son gouvernement et le charger déchaînes sous prétexte de magie, mais lorsqu'il se sentit pressé par sa maladie il l'envoya quérir, le conjura d'avoir soin de ses enfants, et de se souvenir de la grâce qu'il lui avait faite en l'exemptant du supplice qu'il avait mérité.

Chapitre XIII.

1. Mort de l'Empereur Théodore. 2. Son éloge.

1. Il mourut vers l'Automne de Ia même année, et laissa quatre entrants en bas âge, trois filles, et un fils de neuf ans nommé Jean comme son Aïeul. Je ne parle point des deux autres fil-  24 les qui avoienc été mariées long temps auparavant, l'une à Teque Roi de Bulgarie, et l'autre à Nicéphore fils de Michel Despote d'Occident. Ce triste accident avait été présagé longtemps auparavant par une éclipse de Soleil qui était arrivé un Samedi à trois heures après midi, et qui avait tellement obscurci l'air que l'on voyait les étoiles.

2. Voila comment ce Prince qui avait une naissance, et une éducation toute royale fut enlevé avant le temps. Bien qu'il n'eut pas la profonde prudence, ni l'inébranlable fermeté que son père avait fait paraitre dans ses actions, et dans ses discours, il avait néanmoins l'élévation, et la magnanimité de son aïeul, et la généreuse inclination de sa mère, de sorte qu'il n'avait jamais tant de joie que quand il versait sur ses sujets des richesses à pleines mains. Il aimait les sciences et il faisait du bien aux savants. Il écrivait fort bien quand il en voulait prendre la peine, quoi qu'en cela il suivît plutôt son génie que les règles. J'en rapporterai ici une preuve pour ne point parler de toutes les autres. Les jours de fête il détournait son esprit des affaires, et après qu'un Clerc avait récité les six Psaumes qui se disent avant Matines, il faisait sur le champ l'éloge du Saint, qui est ce qu'on appelé le Canon, et il terminait son discours par une libéralité si abondante qu'il n'y avait ni Clerc, ni Laïque, ni Officier, ni Soldat qui n'y eût sa part. Mais 25 les les gens de guerre, et les gens de Lettres étaient toujours plus avantageusement partagés que les autres. Il n'y avait ni jour ni nuit; ni temps de joie, ni temps de tristesse ; ni matin ni soir qu'il n'employât à faire des grâces. Mais quoi qu'il sût d'un naturel si bienfaisant, il ne laissa pas de mécontenter les principaux de l'Empire en donnant plutôt les charges au mérite qu'à la naissance. Il croyait que ceux qui avaient l'avantage de briller par la splendeur de leur noblesse, et par l'éclat qu'ils tiraient de sa parenté n'avaient pas besoin du lustre emprunté des dignités. Il était d'ailleurs persuadé qu'elles appartenaient plutôt à ceux qui y pouvaient faire paraître d'éminentes qualités, qu'à ceux qui ne les recherchaient que pour entretenir leur luxe. Si nous voulons faire une sérieuse attention à cette conduite, nous avouerons que c'était véritablement honorer la vertu, et exciter ses sujets aux belles actions. Il avait quelque chose de rude, et de terrible dans le visage, et il paraissait toujours prêt à punir ceux qui seraient mal, et à récompenser ceux qui seraient bien. Il est vrai aussi que les vices, ni les vertus des personnes éminentes n'ont jamais rien de médiocre. Leurs défauts sont semblables à la disgrâce des Eunuques qui en leur ôtant les parties qui les faisaient hommes leur ôte la force et la vigueur de tout le corps ; et leurs bonnes qualités sont semblables au centre qui demeurant im- 26 muable entretient la circonférence. Comment ce Prince n'aurait il pas gouverné sagement l'Empire puisqu'il avait appris à commander sous un père si habile, quoi qu'il n'eût sous lui aucune part au commandement.

Chapitre XIV.

Belle Leçon de l'Empereur Jean à son fils Théodore.

Un jour qu'il revenait de la chasse avec un habit enrichi d'or, il rencontra l'Empereur son père qu'il salua fort profondément. L'Empereur fit semblant de ne le pas voir, et même se détourna de peur de lui parler. Il jugea que son père était en colère, et cherchant dans son esprit en quoi il avait pu l'offenser, il l'alla trouver en particulier avec une contenance qui témoignait sa douleur, et sa crainte. Alors l'Empereur le regardant d'un œil sévère lui reprocha la magnificence qu'il faisait paraître hors de saison dans ses habits. Quel bon office, lui dit-il, pouvez-vous vous vanter d'avoir rendu aux Romains pour dissiper ainsi leur bien en des dépenses inutiles ? Ne savez vous pas que ces ornements d'or, et de soie sont leur sang, et leur substance, et que puisqu'ils sont à eux il ne s'en saut servir que pour leur profit? Si vous voulez savoir quand on peut s'en servir pour leur pro- 27 fit, c'est quand il vient des Ambassadeurs des pays étrangers, à qui il est nécessaire de faire voir la grandeur de l'Empire. Les richesses que les Empereurs étalent en ces occasions sont réputées appartenir à leurs peuples. Hors de-là il y a de la dureté, et de l'orgueil à les rechercher. Vous reconnaissez donc que vous avez commis une grande saute de les avoir employées si mal à propos. Voila les préceptes salutaires qu'il lui donnait pour le rendre capable de régner.

Chapitre XV.

Muzalon Protovestiaire prend la tutelle de l'Empereur Jean.

Aussitôt que l'Empereur Théodore fut mort, on publia qu'en prenant l'habit de Moine il avait nommé Muzalon Protovestiaire, Tuteur de Jean son fils. Il est certain que n'étant pas encore capable ni de se conduire, ni de se défendre, il avait besoin de quelqu'un qui veillât à sa conduite et à sa défense, et qui s'opposât aux desseins de ceux qui étaient prêts d'entreprendre des nouveautés dangereuses contre le bien de son service, et de faire beaucoup de mal. Pour prévenir les effets de leurs mauvaises intentions on le mena dans un fort qui est proche de l'Erme, et on y posa des gardes fort vigilants, 28 et fort fidèles. Quelques-uns des Grands de l'Etat étaient demeurés dans l'exercice de leurs charges. Quelques autres qui avaient été dispersés, s'étaient rassemblés et avaient repris la liberté d'agir comme auparavant. Ils retenaient néanmoins leur langue, et ils modéraient leur colère par la crainte des Muzalons. Ils feignaient d'être parfaitement soumis au jeune Prince, et à ses Ministres, quoi qu'ils souhaitassent avec passion de lui faire boire le jus des raisins verts que son père leur avait préparés. Le ressentiment de ceux qui prétendaient avoir été maltraités sous le règne précèdent étant si fort échauffés,,il est aisé de juger qu'il n'y avait que la crainte qui les retînt en repos. L'ainé des Muzalons qui était Protovestiaire, voyant que la jalousie s'allumait contre lui, et qu'on le soupçonnait d'aspirer à la souveraine puissance s'avisa par sa prudence ordinaire de pressentir la disposition des Grans, et des gens de guerre, et pour cet effet, après s'être efforcé de donner par ses paroles, et par ses actions des marques d'une profonde obéissance envers le jeune Empereur, il assembla les Princes, le Sénat, les Gens de commandement, sans oublier les frères du grand aïeul l'Empereur Lascaris qui avoir autrefois rétabli si heureusement les affaires de l'Empire, et sans omettre les deux aveugles Strategopule et Philés, et étant monté sur un lieu élevé d'où les plus éloignés le pouvaient entendre, il leur parla en ces termes.

suite