Apollodore

APOLLODORE

 

BIBLIOTHÈQUE

 

Ἀππολόδωρος Βιβλιοθήκη

 

LIVRE I - chapitre ΙΧ + NOTES (partie I - partie II)

chapitre VIII

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

APOLLODORE

 

BIBLIOTHÈQUE

 

 

 

 précédent

IX.

§ 1. Τῶν δὲ Αἰόλου παίδων Ἀθάμας, Βοιωτίας δυναστεύων, ἐκ Νεφέλης τεκνοῖ παῖδα μὲν Φρίξον θυγατέρα δὲ Ἕλλην. Αὖθις δὲ Ἰνὼ γαμεῖ, ἐξ ἧς αὐτῷ Λέαρχος καὶ Μελικέρτης ἐγένοντο. Ἐπιβουλεύουσα δὲ Ἰνὼ τοῖς Νεφέλης τέκνοις ἔπεισε τὰς γυναῖκας τὸν πυρὸν φρύγειν. Λαμβάνουσαι δὲ κρύφα τῶν ἀνδρῶν τοῦτο ἔπρασσον. Γῆ δὲ πεφρυγμένους πυροὺς δεχομένη καρποὺς ἐτησίους οὐκ ἀνεδίδου. Διὸ πέμπων ὁ Ἀθάμας εἰς Δελφοὺς ἀπαλλαγὴν ἐπυνθάνετο τῆς ἀφορίας. Ἰνὼ δὲ τοὺς πεμφθέντας ἀνέπεισε λέγειν ὡς εἴη κεχρησμένον παύσεσθαι τὴν ἀκαρπίαν, ἐὰν σφαγῇ Διὶ ὁ Φρίξος. Τοῦτο ἀκούσας Ἀθάμας, συναναγκαζόμενος ὑπὸ τῶν τὴν γῆν κατοικούντων, τῷ βωμῷ παρέστησε Φρίξον. Νεφέλη δὲ μετὰ τῆς θυγατρὸς αὐτὸν ἀνήρπασε, καὶ παρ᾽ Ἑρμοῦ λαβοῦσα χρυσόμαλλον κριὸν ἔδωκεν, ὑφ᾽ οὗ φερόμενοι δι᾽ οὐρανοῦ γῆν ὑπερέβησαν καὶ θάλασσαν. Ὡς δὲ ἐγένοντο κατὰ τὴν μεταξὺ κειμένην θάλασσαν Σιγείου καὶ Χερρονήσου, ὤλισθεν εἰς τὸν βυθὸν ἡ Ἕλλη, κἀκεῖ θανούσης αὐτῆς ἀπ᾽ ἐκείνης Ἑλλήσποντος ἐκλήθη τὸ πέλαγος. Φρίξος δὲ ἦλθεν εἰς Κόλχους, ὧν Αἰήτης ἐβασίλευε παῖς Ἡλίου καὶ Περσηίδος, ἀδελφὸς δὲ Κίρκης καὶ Πασιφάης, ἣν Μίνως ἔγημεν. Οὗτος αὐτὸν ὑποδέχεται, καὶ μίαν τῶν θυγατέρων Χαλκιόπην δίδωσιν. Ὁ δὲ τὸν χρυσόμαλλον κριὸν Διὶ θύει φυξίῳ, τὸ δὲ τούτου δέρας Αἰήτῃ δίδωσιν· ἐκεῖνος δὲ αὐτὸ περὶ δρῦν ἐν Ἄρεος ἄλσει καθήλωσεν. Ἐγένοντο δὲ ἐκ Χαλκιόπης Φρίξῳ παῖδες Ἄργος Μέλας Φρόντις Κυτίσωρος.

§ 2. Ἀθάμας δὲ ὕστερον διὰ μῆνιν Ἥρας καὶ τῶν ἐξ Ἰνοῦς ἐστερήθη παίδων· αὐτὸς μὲν γὰρ μανεὶς ἐτόξευσε Λέαρχον, Ἰνὼ δὲ Μελικέρτην μεθ᾽ ἑαυτῆς εἰς πέλαγος ἔρριψεν. Ἐκπεσὼν δὲ τῆς Βοιωτίας ἐπυνθάνετο τοῦ θεοῦ ποῦ κατοικήσει· χρησθέντος δὲ αὐτῷ κατοικεῖν ἐν ᾧπερ ἂν τόπῳ ὑπὸ ζῴων ἀγρίων ξενισθῇ, πολλὴν χώραν διελθὼν ἐνέτυχε λύκοις προβάτων μοίρας νεμομένοις· οἱ δέ, θεωρήσαντες αὐτόν, ἃ διῃροῦντο ἀπολιπόντες ἔφυγον. Ἀθάμας δὲ κτίσας τὴν χώραν Ἀθαμαντίαν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προσηγόρευσε, καὶ γήμας Θεμιστὼ τὴν Ὑψέως ἐγέννησε Λεύκωνα Ἐρύθριον Σχοινέα Πτῶον.

§ 3. Σίσυφος δὲ ὁ Αἰόλου κτίσας Ἐφύραν τὴν νῦν λεγομένην Κόρινθον γαμεῖ Μερόπην τὴν Ἄτλαντος. Ἐξ αὐτῶν παῖς γίνεται Γλαῦκος, ᾧ παῖς Βελλεροφόντης ἐξ Εὐρυμέδης ἐγεννήθη, ὃς ἔκτεινε τὴν πυρίπνουν Χίμαιραν. Κολάζεται δὲ Σίσυφος ἐν Ἅιδου πέτρον ταῖς χερσὶ καὶ τῇ κεφαλῇ κυλίων, καὶ τοῦτον ὑπερβάλλειν θέλων· οὗτος δὲ ὠθούμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ ὠθεῖται πάλιν εἰς τοὐπίσω. Τίνει δὲ ταύτην τὴν δίκην διὰ τὴν Ἀσωποῦ θυγατέρα Αἴγιναν· ἁρπάσαντα γὰρ αὐτὴν κρύφα Δία Ἀσωπῷ μηνῦσαι ζητοῦντι λέγεται.

§ 4. Δηιὼν δὲ βασιλεύων τῆς Φωκίδος Διομήδην τὴν Ξούθου γαμεῖ, καὶ αὐτῷ γίνεται θυγάτηρ μὲν Ἀστεροδία, παῖδες δὲ Αἰνετὸς Ἄκτωρ Φύλακος Κέφαλος, ὃς γαμεῖ Πρόκριν τὴν Ἐρεχθέως. Αὖθις δὲ ἡ Ἠὼς αὐτὸν ἁρπάζει ἐρασθεῖσα.

§ 5. Περιήρης δὲ Μεσσήνην κατασχὼν Γοργοφόνην τὴν Περσέως ἔγημεν, ἐξ ἧς Ἀφαρεὺς αὐτῷ καὶ Λεύκιππος καὶ Τυνδάρεως ἔτι τε Ἰκάριος παῖδες ἐγένοντο. Πολλοὶ δὲ τὸν Περιήρην λέγουσιν οὐκ Αἰόλου παῖδα ἀλλὰ Κυνόρτα τοῦ Ἀμύκλα· διόπερ τὰ περὶ τῶν Περιήρους ἐκγόνων ἐν τῷ Ἀτλαντικῷ γένει δηλώσομεν.

§ 6. Μάγνης δὲ γαμεῖ νύμφην νηίδα, καὶ γίνονται αὐτῷ παῖδες Πολυδέκτης καὶ Δίκτυς· οὗτοι Σέριφον ᾤκισαν.

§ 7. Σαλμωνεὺς δὲ τὸ μὲν πρῶτον περὶ Θεσσαλίαν κατῴκει, παραγενόμενος δὲ αὖθις εἰς Ἦλιν ἐκεῖ πόλιν ἔκτισεν. Ὑβριστὴς δὲ ὢν καὶ τῷ Διὶ ἐξισοῦσθαι θέλων διὰ τὴν ἀσέβειαν ἐκολάσθη· ἔλεγε γὰρ ἑαυτὸν εἶναι Δία, καὶ τὰς ἐκείνου θυσίας ἀφελόμενος ἑαυτῷ προσέτασσε θύειν, καὶ βύρσας μὲν ἐξηραμμένας ἐξ ἅρματος μετὰ λεβήτων χαλκῶν σύρων ἔλεγε βροντᾶν, βάλλων δὲ εἰς οὐρανὸν αἰθομένας λαμπάδας ἔλεγεν ἀστράπτειν. Ζεὺς δὲ αὐτὸν κεραυνώσας τὴν κτισθεῖσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ πόλιν καὶ τοὺς οἰκήτορας ἠφάνισε πάντας.

§ 8. Τυρὼ δὲ ἡ Σαλμωνέως θυγάτηρ καὶ Ἀλκιδίκης παρὰ Κρηθεῖ (τῷ Σαλμωνέως ἀδελφῷ) τρεφομένη ἔρωτα ἴσχει Ἐνιπέως τοῦ ποταμοῦ, καὶ συνεχῶς ἐπὶ τὰ τούτου ῥεῖθρα φοιτῶσα τούτοις ἐπωδύρετο.Ποσειδῶν δὲ εἰκασθεὶς Ἐνιπεῖ συγκατεκλίθη αὐτῇ· ἡ δὲ γεννήσασα κρύφα διδύμους παῖδας ἐκτίθησιν. Ἐκκειμένων δὲ τῶν βρεφῶν, παριόντων ἱπποφορβῶν ἵππος μία προσαψαμένη τῇ χηλῇ θατέρου τῶν βρεφῶν πέλιόν τι τοῦ προσώπου μέρος ἐποίησεν. Ὁ δὲ ἱπποφορβὸς ἀμφοτέρους τοὺς παῖδας ἀνελόμενος ἔθρεψε, καὶ τὸν μὲν πελιωθέντα Πελίαν ἐκάλεσε, τὸν δὲ ἕτερον Νηλέα. Τελειωθέντες δὲ ἀνεγνώρισαν τὴν μητέρα, καὶ τὴν μητρυιὰν ἀπέκτειναν Σιδηρώ· κακουμένην γὰρ γνόντες ὑπ᾽ αὐτῆς τὴν μητέρα ὥρμησαν ἐπ᾽ αὐτήν, ἡ δὲ φθάσασα εἰς τὸ τῆς Ἥρας τέμενος κατέφυγε, Πελίας δὲ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν βωμῶν αὐτὴν κατέσφαξε, καὶ καθόλου διετέλει τὴν Ἥραν ἀτιμάζων.

§ 9. Ἐστασίασαν δὲ ὕστερον πρὸς ἀλλήλους, καὶ Νηλεὺς μὲν ἐκπεσὼν ἧκεν εἰς Μεσσήνην καὶ Πύλον κτίζει, καὶ γαμεῖ Χλωρίδα τὴν Ἀμφίονος, ἐξ ἧς αὐτῷ γίνεται θυγάτηρ μὲν Πηρώ, ἄρρενες δὲ Ταῦρος Ἀστέριος Πυλάων Δηίμαχος Εὐρύβιος Ἐπίλαος Φράσιος Εὐρυμένης Εὐαγόρας Ἀλάστωρ Νέστωρ Περικλύμενος, ᾧ δὴ καὶ Ποσειδῶν δίδωσι μεταβάλλειν τὰς μορφάς, καὶ μαχόμενος ὅτε Ἡρακλῆς ἐξεπόρθει Πύλον, γινόμενος ὁτὲ μὲν λέων ὁτὲ δὲ ὄφις ὁτὲ δὲ μέλισσα, ὑφ᾽ Ἡρακλέους μετὰ τῶν ἄλλων Νηλέως παίδων ἀπέθανεν. Ἐσώθη δὲ Νέστωρ μόνος, ἐπειδὴ παρὰ Γερηνίοις ἐτρέφετο· ὃς γήμας Ἀναξιβίαν τὴν Κρατιέως θυγατέρας μὲν Πεισιδίκην καὶ Πολυκάστην ἐγέννησε, παῖδας δὲ Περσέα Στράτιχον Ἄρητον Ἐχέφρονα Πεισίστρατον Ἀντίλοχον Θρασυμήδην.

§ 10 Πελίας δὲ περὶ Θεσσαλίαν κατῴκει, καὶ γήμας Ἀναξιβίαν τὴν Βίαντος, ὡς δὲ ἔνιοι Φυλομάχην τὴν Ἀμφίονος, ἐγέννησε παῖδα μὲν Ἄκαστον, θυγατέρας δὲ Πεισιδίκην Πελόπειαν Ἱπποθόην Ἄλκηστιν.

§ 11. Κρηθεὺς δὲ κτίσας Ἰωλκὸν γαμεῖ Τυρὼ τὴν Σαλμωνέως, ἐξ ἧς αὐτῷ γίνονται παῖδες Αἴσων Ἀμυθάων Φέρης.

Ἀμυθάων μὲν οὖν οἰκῶν Πύλον Εἰδομένην γαμεῖ τὴν Φέρητος, καὶ γίνονται παῖδες αὐτῷ Βίας καὶ Μελάμπους, ὃς ἐπὶ τῶν χωρίων διατελῶν, οὔσης πρὸ τῆς οἰκήσεως αὐτοῦ δρυὸς ἐν ᾗ φωλεὸς ὄφεων ὑπῆρχεν, ἀποκτεινάντων τῶν θεραπόντων τοὺς ὄφεις τὰ μὲν ἑρπετὰ ξύλα συμφορήσας ἔκαυσε, τοὺς δὲ τῶν ὄφεων νεοσσοὺς ἔθρεψεν. Οἱ δὲ γενόμενοι τέλειοι παραστάντες αὐτῷ κοιμωμένῳ τῶν ὤμων ἐξ ἑκατέρου τὰς ἀκοὰς ταῖς γλώσσαις ἐξεκάθαιρον. Ὁ δὲ ἀναστὰς καὶ γενόμενος περιδεὴς τῶν ὑπερπετομένων ὀρνέων τὰς φωνὰς συνίει, καὶ παρ᾽ ἐκείνων μανθάνων προύλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὰ μέλλοντα. Προσέλαβε δὲ καὶ τὴν διὰ τῶν ἱερῶν μαντικήν, περὶ δὲ τὸν Ἀλφειὸν συντυχὼν Ἀπόλλωνι τὸ λοιπὸν ἄριστος ἦν μάντις.

§ 12. Βίας δὲ ἐμνηστεύετο Πηρὼ τὴν Νηλέως· ὁ δὲ πολλῶν αὐτῷ μνηστευομένων τὴν θυγατέρα δώσειν ἔφη τῷ τὰς Φυλάκου βόας κομίσαντι αὐτῷ. Αὗται δὲ ἦσαν ἐν Φυλάκῃ, καὶ κύων ἐφύλασσεν αὐτὰς οὗ οὔτε ἄνθρωπος οὔτε θηρίον πέλας ἐλθεῖν ἠδύνατο. Ταύτας ἀδυνατῶν Βίας τὰς βόας κλέψαι παρεκάλει τὸν ἀδελφὸν συλλαβέσθαι. Μελάμπους δὲ ὑπέσχετο, καὶ προεῖπεν ὅτι φωραθήσεται κλέπτων καὶ δεθεὶς ἐνιαυτὸν οὕτω τὰς βόας λήψεται. Μετὰ δὲ τὴν ὑπόσχεσιν εἰς Φυλάκην ἀπῄει καί, καθάπερ προεῖπε, φωραθεὶς ἐπὶ τῇ κλοπῇ δέσμιος ἐν οἰκήματι ἐφυλάσσετο. Λειπομένου δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ βραχέος χρόνου, τῶν κατὰ τὸ κρυφαῖον τῆς στέγης σκωλήκων ἀκούει, τοῦ μὲν ἐρωτῶντος πόσον ἤδη μέρος τοῦ δοκοῦ διαβέβρωται, τῶν δὲ ἀποκρινομένων λοιπὸν ἐλάχιστον εἶναι. Καὶ ταχέως ἐκέλευσεν αὑτὸν εἰς ἕτερον οἴκημα μεταγαγεῖν, γενομένου δὲ τούτου μετ᾽ οὐ πολὺ συνέπεσε τὸ οἴκημα. Θαυμάσας δὲ Φύλακος, καὶ μαθὼν ὅτι ἐστὶ μάντις ἄριστος, λύσας παρεκάλεσεν εἰπεῖν ὅπως αὐτοῦ τῷ παιδὶ Ἰφίκλῳ παῖδες γένωνται. Ὁ δὲ ὑπέσχετο ἐφ᾽ ᾧ τὰς βόας λήψεται. Καὶ καταθύσας ταύρους δύο καὶ μελίσας τοὺς οἰωνοὺς προσεκαλέσατο· παραγενομένου δὲ αἰγυπιοῦ, παρὰ τούτου μανθάνει δὴ ὅτι Φύλακός ποτε κριοὺς τέμνων ἐπὶ τῶν αἰδοίων παρὰ τῷ Ἰφίκλῳ τὴν μάχαιραν ᾑμαγμένην ἔτι κατέθετο, δείσαντος δὲ τοῦ παιδὸς καὶ φυγόντος αὖθις κατὰ τῆς ἱερᾶς δρυὸς αὐτὴν ἔπηξε, καὶ ταύτην ἀμφιτροχάσας ἐκάλυψεν ὁ φλοιός. Ἔλεγεν οὖν, εὑρεθείσης τῆς μαχαίρας εἰ ξύων τὸν ἰὸν ἐπὶ ἡμέρας δέκα Ἰφίκλῳ δῷ πιεῖν, παῖδα γεννήσειν. Ταῦτα μαθὼν παρ᾽ αἰγυπιοῦ Μελάμπους τὴν μὲν μάχαιραν εὗρε, τῷ δὲ Ἰφίκλῳ τὸν ἰὸν ξύσας ἐπὶ ἡμέρας δέκα δέδωκε πιεῖν, καὶ παῖς αὐτῷ Ποδάρκης ἐγένετο. Τὰς δὲ βόας εἰς Πύλον ἤλασε, καὶ τῷ ἀδελφῷ τὴν Νηλέως θυγατέρα λαβὼν ἔδωκε. Καὶ μέχρι μέν τινος ἐν Μεσσήνῃ κατῴκει, ὡς δὲ τὰς ἐν Ἄργει γυναῖκας ἐξέμηνε Διόνυσος, ἐπὶ μέρει τῆς βασιλείας ἰασάμενος αὐτὰς ἐκεῖ μετὰ Βίαντος κατῴκησε.

§ 13. Βίαντος δὲ καὶ Πηροῦς Ταλαός, οὗ καὶ Λυσιμάχης τῆς Ἄβαντος τοῦ Μελάμποδος Ἄδραστος Παρθενοπαῖος Πρῶναξ Μηκιστεὺς Ἀριστόμαχος Ἐριφύλη, ἣν Ἀμφιάραος γαμεῖ. Παρθενοπαίου δὲ Πρόμαχος ἐγένετο, ὃς μετὰ τῶν ἐπιγόνων ἐπὶ Θήβας ἐστρατεύθη, Μηκιστέως δὲ Εὐρύαλος, ὃς ἧκεν εἰς Τροίαν. Πρώνακτος δὲ ἐγένετο Λυκοῦργος, Ἀδράστου δὲ καὶ Ἀμφιθέας τῆς Πρώνακτος θυγατέρες μὲν Ἀργεία Δηιπύλη Αἰγιάλεια, παῖδες δὲ Αἰγιαλεὺς <καὶ> Κυάνιππος.

§ 14. Φέρης δὲ ὁ Κρηθέως Φερὰς ἐν Θεσσαλίᾳ κτίσας ἐγέννησεν Ἄδμητον καὶ Λυκοῦργον. Λυκοῦργος μὲν οὖν περὶ Νεμέαν κατῴκησε, γήμας δὲ Εὐρυδίκην, ὡς δὲ ἔνιοί φασιν Ἀμφιθέαν, ἐγέννησεν Ὀφέλτην <τὸν ὕστερον> κληθέντα Ἀρχέμορον.

§ 15. Ἀδμήτου δὲ βασιλεύοντος τῶν Φερῶν, ἐθήτευσεν Ἀπόλλων αὐτῷ μνηστευομένῳ τὴν Πελίου θυγατέρα Ἄλκηστιν. Ἐκείνου δὲ δώσειν ἐπαγγειλαμένου τὴν θυγατέρα τῷ καταζεύξαντι ἅρμα λέοντος καὶ κάπρου, Ἀπόλλων ζεύξας ἔδωκεν· ὁ δὲ κομίσας πρὸς Πελίαν Ἄλκηστιν λαμβάνει. Θύων δὲ ἐν τοῖς γάμοις ἐξελάθετο Ἀρτέμιδι θῦσαι· διὰ τοῦτο τὸν θάλαμον ἀνοίξας εὗρε δρακόντων σπειράμασι πεπληρωμένον. Ἀπόλλων δὲ εἰπὼν ἐξιλάσκεσθαι τὴν θεόν, ᾐτήσατο παρὰ μοιρῶν ἵνα, ὅταν Ἄδμητος μέλλῃ τελευτᾶν, ἀπολυθῇ τοῦ θανάτου, ἂν ἑκουσίως τις ὑπὲρ αὐτοῦ θνήσκειν ἕληται. Ὡς δὲ ἦλθεν ἡ τοῦ θνήσκειν ἡμέρα, μήτε τοῦ πατρὸς μήτε τῆς μητρὸς ὑπὲρ αὐτοῦ θνήσκειν θελόντων, Ἄλκηστις ὑπεραπέθανε. Καὶ αὐτὴν πάλιν ἀνέπεμψεν ἡ Κόρη, ὡς δὲ ἔνιοι λέγουσιν, Ἡρακλῆς <πρὸς αὐτὸν ἀνεκόμισε>; μαχεσάμενος Ἅιδῃ.

suite

précédent

CHAPITRE IX.

§ 1. Athamas, l'un des fils d'vEole, régnant sur la Béotie, eut de Néphèlé 1 un fils, nommé Phrixus, et une fille nommée Hellé. Il épousa ensuite Ino 2, dont il eut Léarque et Mélicerte. Ino voulant faire périr les enfants de Néphèlé, engagea les femmes à griller, à l'insu de leurs maris, les grains qu'on destinait aux semences; la terre ne recevant que des semences grillées, ne donnait point de récolte. Athamas envoya alors à Delphes consulter l'oracle sur les moyens de remédier à cette calamité; Ino gagna ceux qu'il y envoyait pour leur faire dire que l'oracle avait répondu que cette calamité cesserait, si on sacrifiait Phrixus à Jupiter 3. Athamas ayant reçu cette réponse, se préparait à sacrifier Phrixus, s'y voyant contraint par les habitants du pays. Phrixus était déjà près de l'autel, lorsque Néphèlé sa mère l'enleva avec sa sœur, et leur donna un bélier à toison d'or qu'elle avait eu de Mercure 4. Ce bélier les porta par les airs, à travers la terre et la mer. Lorsqu'ils furent arrivés à la mer qui sépare Sigée de la Chersonèse, Hellé se laissa tomber dans les eaux, et cette mer prit d'elle le nom d'Hellespont 5. Phrixus arriva à Colchos où régnait alors Æétes, fils du Soleil, et de Perséïs ; frère de Circé et de Pasiphaé, femme de Minos 6. Æétes le reçut, et lui donna en mariage Chalciope, l’une de ses filles 7. Phrixus sacrifia le bélier à Jupiter-Phyxius 8, et donna sa peau à Æétes, qui la cloua à un chêne dans un bois consacré à Mars. Phrixus eut de Chalciope 9 quatre fils, Argus, Mêlas, Phrontis et Cytisorus 10.

§ 2. Athamas perdit aussi, quelque temps après, par l'effet de la colère de Junon 11, les enfants qu'il avait eus d'Ino : il tua Léarque à coups de flèches dans un accès de frénésie, et Ino se précipita avec Mélicerte dans la mer. Athamas ayant été chassé de la Bœotie, consulta Apollon pour savoir où il irait s'établir ; le dieu lui répondit de chercher le lieu où les bêtes féroces lui donneraient l'hospitalité; après avoir parcouru beaucoup de pays, if rencontra enfin des loups qui dévoraient des brebis, et qui s'enfuirent à son approche, en lui laissant leur proie, il y fonda un Etat qu'il nomma Athamantie 12 ; et ayant épousé Thémisto, fille d’Hypsée 13, il en eut Leucon 14, Erythrius, Schœnée et Ptoüs.

 § 3. Sisyphe, fils d'Æole 15; ayant fondé Ephyre, qu'on nomme maintenant Corinthe, épousa Mérope, fille d'Atlas ; il en eut un fils nommé Glaucus 16, qui eut d'Eurymède, Bellerophon qui tua la Chimère ; ce monstre jetait du feu par la gueule, et par les narines. Sisyphe est condamné dans les enfers à rouler un rocher avec sa tête et ses mains, il s'efforce de le pousser en haut, mais lorsqu'il l'a poussé, le rocher est repoussé en bas. Il est condamné à ce supplice pour avoir dit au fleuve Asope, où était sa fille Ægine, que Jupiter avait enlevée en secret 17.

§ 4. Déion 18 qui régnait sur la Phocide, épousa Diomède, fille de Xuthus; il en eut une fille nommée Astéropée 19, et plusieurs fils, savoir : Ænète, Actor, Phylacus et Céphale qui épousa Procris, fille d'Erechthée ; l'Aurore étant devenue amoureuse de lui, l'enleva.

§ 5. Périères s'étant établi à Messène, épousa Gorgophone, fille de Persée, dont il eut Apharée, Leucippe, Tyndare et Icarius. Beaucoup d'écrivains disent que Périères n'était pas fils d'Æole, mais de Cynortas, fils d'Amyclas ; c'est pourquoi je renverrai à parler de sa postérité à l'article des Atlantiades.

§ 6. Magnés, fils d'Æole, épousa une Nymphe Naïade 20, et il en eut Polydecte et Dictys qui fondèrent Sériphe.

§ 7. Salmonée habitait d'abord la Thessalie; il vint ensuite dans l'Elide, et y fonda une ville 21. Il était d'une insolence extrême, et osait se comparer à Jupiter, ce dieu le punit de son impiété. Il voulait en effet se faire passer pour Jupiter, défendait qu'on lui offrît des sacrifices, et se les faisait offrir à lui-même ; traînant à son char des cuirs secs et des vases d'airain, il imitait le bruit du tonnerre; il lançait des torches enflammées contre le ciel, pour imiter les éclairs. Jupiter l’ayant foudroyé, le fît disparaître, ainsi que la ville qu'il avait fondée et tous ses habitants.

§8. Tyro, fille de Salmonée et d'Alcidice, pendant qu'elle était élevée chez Crethée, le frère de Salmonée 22, devint amoureuse du fleuve Enipée; elle allait souvent répandre des larmes sar ses bords. Neptune ayant pris la ressemblance de ce fleuve, jouît d'elle 23, et elle accoucha en secret de deux jumeaux qu'elle exposa. Des pâtres de chevaux passant auprès de ces enfants, un cheval en frappa un du pied, et lui fît au visage une tache livide ; un de ces pâtres les emporta, et nomma celui qui avait été ainsi frappé, Pélias, et l'autre, Nélée 24. Etant parvenus à l'âge, viril, ils reconnurent leur mère, et tuèrent Sidéro, sa belle-mère; ayant appris en effet qu'elle faisait éprouver à leur mère toutes sortes de mauvais traitements, ils fondirent sur elle. Sidéro s'enfuit, pour les éviter, dans le temple de Junon, et Pélias la tua aux pieds même des autels, sans aucun respect pour la déesse 25.

§ 9. Ils prirent ensuite querelle l'un contre l'autre ; et Nélée forcé de fuir, se retira dans la Messénie, où il fonda la ville de. Pylos 26. Il y épousa Chloris 27, fille d'Amphion ; il en eut une fille nommée Péro, et plusieurs fils, savoir : Taurus, Astérius, Pylaon, Déïmaque, Eurybius, Epidaüs, Rhadius, Eu-rymènes, Evagore, Alastor, Nestor et Périclymènes 28 que Neptune 29 dota de la faculté de se revêtir de toutes sortes de formes. Hercules, lorsqu'il saccagea Pylos, le tua, ainsi que tous les autres fils de Nélée 30, quoiqu'en combattant il se fût changé successivement en lion, en serpent et en abeille. Nestor qui était élevé chez les Géréniens, fut le seul qui échappa ; il épousa Anaxibie, fille de Cratiéus 31, il en eut deux filles, Pisidice et Polycaste 32, et sept fils, savoir : Persée, Stratichus, Arérus, Echephron, Pisistrate, Antiloque et Thrasymèdes.

§ 10. Pélias habitait la Thessalie ; il épousa Anaxibie, fille de Bias 33, ou, suivant d'autres auteurs, Philomaque, fille d'Amphion; il en eut un fils nommé Acaste, et quatre filles, Pisidice, Pélopée, Hippothoé et Alceste 34.

§ 11. Créthée, le fondateur d’Iolchos 35, épousa Tyro, fille de Salmonée, et en eut pour fils Æson, Amythaon et Phérès.

Amythaon habitait Pylos 36, où il épousa Idomène, fille de Phérès 37 ; il en eut deux fils, Bias et Mélampe 38. Ce dernier, habitant la campagne, avait devant sa maison un chêne dans lequel était un repaire de serpents; ses domestiques ayant tué ces serpents, Mélampe fit apporter du bois, les brûla et éleva leurs petits 39. Ces serpents étant devenus grands, s'entortillèrent autour de ses épaules pendant son sommeil, et lui purifièrent les oreilles avec leur langue 40. Il s'éveilla saisi de frayeur, mais il s'aperçut ensuite qu'il entendait le langage des oiseaux ; et d'après ce qu'ils disaient, il prédisait l'avenir. Il s'instruisit aussi dans la partie de la divination qui se fait par les sacrifices. Enfin, ayant rencontré Apollon près du fleuve Alphée, il s'instruisit à fond dans toutes les parties de l'art de prédire l'avenir.

§ 12. Bias, fils d'Amythaon, recherchait en mariage Péro, fille de Nélée ; d'autres la demandant aussi, Nélée la promit à celui qui lui amènerait les bœufs de Phylacus 41 ; ces bœufs étaient à Phylaque, et un chien les gardait de telle manière, que ni homme, ni bête féroce, ne pouvaient en approcher. Bias ne sachant comment s'y prendre pour les dérober, pria son frère de lui rendre ce service; Mélampe le lui promit, en l'avertissant d'avance qu'il serait pris sur le fait, qu'il resterait un an en prison, mais qu'il aurait enfin les bœufs. Ayant fait cette promesse, il alla à Phylaque, il y fut pris comme il l'avait prédit, et fut enchaîné dans une prison: l'année étant presque révolue, il entendit dans le faîte de la maison, quelques vers qui se parlaient ; l'un demandait s'il restait encore beaucoup de la poutre à ronger, et les autres lui répondaient qu'elle était presque finie 42. Mélampe demanda alors qu'on le transférât sur le champ dans une autre chambre : celle qu'il venait de quitter, étant tombée peu de temps après son départ, Phylacus étonné, et apprenant qu'il était un excellent devin, le délivra, et lui demanda par quel moyen Iphiclus, son fils, parviendrait à avoir des enfants ? Mélampe lui promit de le lui dire, s'il voulait lui donner ses bœufs pour récompense. Phylacus les lui ayant promis, Mélampe sacrifia deux taureaux, et les ayant coupés par petits morceaux, il invita les oiseaux à manger. Dans le nombre se trouvait un vautour qui lui apprit que Phylacus 43, taillant un jour des béliers dans ses champs, avait posé auprès d'Iphiclus son couteau tout ensanglanté; l'enfant s'étant enfui saisi de frayeur, Phylacus ramassa le couteau, et le piqua dans un chêne sacré ; il l'y oublia, et le chêne en croissant l'enveloppa de son écorce : le vautour ajouta que, pour qu’Iphiclus pût avoir des enfants, il fallait retrouver le couteau, en racler la rouille, et lui en faire boire pendant dix jours, Mélampe le retrouva, fit boire de la rouille à Iphiclus, qui eut un fils nommé Podarque. Mélampe emmena ensuite les bœufs à Pylos, et ayant obtenu par ce moyen la fille de Nélée, il la maria à Bias, son frère. Il demeura quelque temps dans la Messénie, mais Bacchus ayant rendu folles les femmes d'Argos, il les guérit moyennant la cession qu'on lui fit d'une partie du royaume d'Argos, et il s'y établit avec son frère Bias.

§ 13. De Bias et de Péro naquit Talaüs 44, qui eut de Lysimaque, fille d'Abas 45, fils de Mélampe, Adraste, Parthénopée, Pronax 46, Mécisiée, Aristomaque et Eryphile, qu'Amphiaraiïs épousa.

De Parthénopée naquit Promaque, qui se trouva avec les Epigones à la guerre de Thèbes.

Euryale qui alla au siège de Troyes, était fils de Mécistée, et Lycurgue était fils de Pronax.

D'Adraste et d'Amphithée, fille de Pronax 47, naquirent trois filles, Argie, Déïpyle et Ægialée, et deux fils, Ægialéus et Cyanippe.

§ 14. Phérès, fils de Créthée, fonda Phéres dans la Thessalie 48 ; il eut pour fils Admète et Lycurgue. Lycurgue, qui habitait les environs de Némée, épousa Eurydice, ou, suivant d'autres, Amphithée ; il en eut pour fils Opheltes, connu sous le nom d'Archémore.

§ 15. Admète était roi de Phéres : Apollon était à son service à l'époque où il recherchait en mariage Alceste, fille de Pélias 49 ; ce dernier ayant promis de la donner à celui qui lui amènerait un char attelé d'un lion et d'un sanglier, Apollon attela ces deux animaux à un char 50, et Admète l'ayant présenté à Pélias, obtint sa fille en mariage. Faisant un sacrifice à ses noces, il oublia Diane, et lorsqu'il voulut entrer le soir dans sa chambre pour se coucher, il la trouva pleine de serpents entortillés 51. Apollon lui ayant conseillé d'apaiser la déesse, obtint en outre des Parques que lorsqu'Admète serait sur le point d'expirer, il serait rendu à la vie si quelqu'un voulait mourir pour lui. Etant près de sa dernière heure, et son père et sa mère s'étant refusés à perdre la vie pour lui, Alceste se dévoua à sa place, et Proserpine la renvoya, ou, comme d'autres le disent, Hercules l'enleva à Hadès, en se battant contre lui 52.

suite

Notes du LIVRE I

CHAPITRE IX.

(1 Note 1. Presque tous les auteurs sont d'accord sur le nom de la mère de Phrixus et d'Hellé ; cependant le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. II, v. 147) semble attribuer une autre opinion à Hérodore ; car il dit que, suivant cet auteur, Athamas avait eu de Thémisto, Schoenée, Erythrius, Leucon, Pœus, et Phrixus et Hellé qui étaient les plus jeunes : νεωτάτους δὲ φρίξον καὶ ’'ελλην. « Mais je crois avec Sevin, qu'il faut lire νεφέλης δὲ φρίξον καὶ ’'ελλην. Presque tous disent aussi que Néphélé avait été la première femme d'Athamas; cependant Philostephanus, contemporain de Callimaque, disait qu'Athamas avait d'abord épousé Ino, fille de Cadmus, dont il avait eu deux fils, Léarque et Mélicerte. Junon lui ayant ordonné de répudier Ino, il épousa Néphélé, et il en eut deux enfants, Phrixus et Hellé; mais Néphélé s'étant aperçue qu'il continuait à voir Ino, l'abandonna ; Ino étant rentré· dans ses droits, chercha à faire périr les enfants de Néphélé; le reste de l'histoire est comme dans Apollodore. Suivant le scholiaste d'Aristophane (Nuées, v. 255), qui a probablement extrait le premier Athamas de Sophocle, Athamas avait d'abord épousé Néphélé, dont il avait eu Phrixus et Hellé, il la négligea par la suite pour se livrer à l'amour d'une mortelle, Néphélé indignée s'envola dans le ciel, et pour se venger affligea le pays d'une grande sécheresse ; Athamas envoya consulter l'oracle de Delphes, sur les moyens de la faire cesser, et Ino gagna ceux qu'on y envoyait, pour leur faire rendre la réponse dont parle Apollodore. On voit par là que Néphélé était une déesse ; cependant Menécrates de Tyr, cité par Zenobius (Cent. 4, 38), disait qu'Athamas n'avait épousé Ino qu'après la mort de Néphélé.

(2) Note 2. Il y avait plusieurs traditions sur le nom de la belle-mère de Phrixus et d'Hellé. Pélias dit dans la quatrième Pythique de Pindare (v. 283 et suiv.) que Phrixus lui a apparu en songe, et lui a ordonné de ramener dans sa patrie son âme, et d'y rapporter la toison du bélier qui l'avait sauvé des flots, et des poursuites impies de sa belle-mère.

δέρμα τε κριοῦ βαθύμαλλον ἄγειν,

τῷ ποτ ἐκ πόντου σκώθη ;

’'εκ τε ματρυιᾶς ἀθέωσ βελέων

Le scholiaste dit à ce sujet : ’'ε κακώθη γὰρ διὰ τὴν μητρυιὰι, ἐραστουῖσαν, αὐτοῦ, καὶ ἑπεβουλέυθη, ὥστε φυγεῖν. ταύτην δὲ ὁ μὲν πίνδαρος ἐν ὕμοις, δημοτικήν φησιν, ιππίας δὲ, γοργῶπιν, σοφοκλῆς δὲ ἐναθάμαντι, νεφέλην, φερεκύδῆς, δὲ θεμιστώ. « Il fut en effet maltraité à cause de sa belle-mère qui était amoureuse de lui, ce qui l'obligea à s'enfuir. Pindare dans ses hymnes la nomme Demoticé ; Hippias la nomme Gorgopis ; Sophocle, dans son Athamas, lui donne le nom de Néphélé; enfin, suivant Phérécyde, elle se nommait Themisto. » On voit qu'il s'agit dans ce passage de la belle-mère de Phrixus, et non de sa mère, comme le dit M. Sturz, dans son recueil des fragments de Phérécyde, p. 170. Mais il est probable que ce passage est tronqué. On y lit que, suivant Sophocle, Néphélé était la belle-mère de Phrixus; mais nous avons vu par le scholiaste d'Aristophane, que c'était sa mère elle-même que Sophocle nommait Néphélé, comme tous les autres. Je ne crois pas non plus que Pindare ait nommé Démoticé, ou plutôt Démodicé la femme d'Athamas. Hygin dans son Poeticon Astronomicon (L. II, C. 20), nous apprend que, suivant quelques auteurs, Démodicé était femme de Crethée, frère d'Athamas ; elle devint amoureuse de Phrixus son neveu, et comme elle ne put le faire consentir à ses désirs, elle l'accusa auprès de Crethée d'avoir voulu la violer ; Crethée s'en plaignit à Athamas et exigea de lui qu'il punit son fils ; il s’y disposait, lorsque Néphélé l'enleva avec Hellé sa sœur, et les mit sur le bélier. Il est probable que cette histoire est celle que Pindare racontait dans ses hymnes.

(3) Note 3. Suivant Phérécyde, cité par le scholiaste de Pindare (Pyth. 4, 288), Phrixus s'offrit lui-même pour être sacrifié pour son pays. Hygin dit la même chose dans sa deuxième fable.

(4 Note 4. Le bélier que Néphélé donna à ses enfants était, suivant Hygin (Fab. 3 et 188) et le schol. de Germanicus (v. 223), né de Neptune et de Théophane, fille de Bysalte. Théophane était très belle, et elle était recherchée par beaucoup de prétendants; Neptune l'enleva et la transporta dans l’île Crimisse ou Cromyuse. Ses amants l'ayant suivie, Neptune se changea en bélier, transforma Théophane en brebis, et tous les habitants de l'île en moutons. Les amants de Théophane ayant débarqués, et ne trouvant aucun homme, se mirent à tuer des moutons pour se nourrir. Alors Neptune les changea eux-mêmes en loups. Etant sous cette forme de bélier il jouit de Théophane, qui en conçut le bélier à toison d'or. La toison de ce bélier était tantôt blanche, tantôt pourpre, suivant Simonide (Apollon. schol. L. IV, 177). Philostephanus dit que ce fut le bélier lui-même qui avertit Phrixus et Hellé du projet d'Athamas, de les sacrifier (Homeri schol., Il. 7, 86) ; et en effet il était doué de la parole, suivant Hécatée et plusieurs autres auteurs (Apollonii schol., I, 250). Enfin, suivant Denys de Mytilène ou plutôt de Milet, cité par le scholiaste d'Apollonius (L. I, 256, et IV, 177), Crius ou Bélier était le gouverneur de Phrixus ; ayant eu connaissance du projet d'Athamas, il l'en avertit et s'enfuit avec lui. Voyez au reste sur ce bélier Bachet de Méziriac sur Ovide, T. II, p. 131 et suiv.

(5) Note 5. On voyait dans la Chersonnèse de la Troade le tombeau d'Hellé (Hérodote, L. VII, C. 58). Cependant, suivant quelques auteurs, elle fut sauvée par Neptune, qui en eut un fils nommé Pason (Eratosthène Cataster., C. 19). Hygin, qui a traduit Eratosthène, et qui l'avait plus ample qu'il ne nous est parvenu, dit que quelques auteurs y joignaient Hedonus. Suivant Etienne de Byzance (v. αλμωπία), elle en avait eu un autre fils nommé Almopius.

(6Note 6. Hésiode, dans sa Théogonie, dit bien qu’Æétes et Circé étaient enfants du Soleil et de Perséis, mais il ne parle point de Pasiphaé. Je parlerai d'elle dans mes notes sur le troisième livre.

(7Note 7. Æétes, suivant Apollonius de Rhodes, ne voulût recevoir Phrixus que lorsque Jupiter lui en eut fait donner l'ordre par Mercure (L. III, v. 684). Mais suivant l'auteur du poème d'Ægimius, Phrixus se présenta tenant la toison, ce qui le fit bien recevoir (Apollon. schol., ibid.,) Hygin dit qu'Æétes fit périr Phrixus pour se garantir de l'effet d'une prédiction qui lui annonçait qu'il devait être tué par un des Solides (Hygin, Fab. 3),

(8Note 8. Apollonius de Rhodes (L. II, v. 1151) est d'accord avec Apollodore sur le surnom de Jupiter à qui Phrixus sacrifia le bélier; mais Pausanias (L. I, C. 24) semble croire que ce fut à Jupiter Laphystius, qui était, suivant Hérodote (L. VII, C. 197) et Pausanias lui-même (L. IX, C. 34), celui à qui Athamas voulait le sacrifier. Ce surnom lui venait, à ce que dit Pausanias, d'une montagne de la Béotie ; il semble cependant, par ce que dit Hérodote, que son temple était dans l'Achaïe de la Thessalie, Eratosthène dit que ce bélier était immortel, et que lorsqu'il eut mis Phrixus en sûreté dans les Etats d’Æétes, sur les bords du Pont Euxin, il lui donna lui-même, dans le temple de Jupiter, sa toison pour la conserver en mémoire de lui, et il alla ensuite se placer parmi les astres (Eratosthène Catast., C. 19).

(9Note 9. La fille d'Æétes que Phrixus épousa, se nomment Iophossa, suivant Hésiode et Acusilas, cités par le schol. d'Apollonius (L. II, 1153). On pourrait soupçonner que Chalciopé n'était qu'une traduction de ce nom, car on trouve dans Hésychius : Ίοφῶσσα * ἠ χάλκειος, ὥς φησι Φερεκύδης. Il paraît que, suivant Phérécyde, elle avait plusieurs noms; car le schol. d'Apollonius (L. II, 1153) dit en parlant d'elle: Φερεκύδης ἐν ἕκτῳ εὐηνιαν αὐτὴν φησὶ καλεῖσθαι. ’επώνυμον δὲ Xαλακιόπη καὶοφιοῦσα. « Phérécyde, dans son sixième livre, dit qu'elle se nominait Evenia. Elle était surnommée Chalciopé et Ophiusa. » Il est probable qu'il faut lire Ίοφῶσσα au lieu de οφιοῦσα.

(10) Note 10. Epiménides (Apollonii schol. II, 1125) ajoutait à ces quatre fils un cinquième, nommé Presbon, dont Pausanias parle aussi, L. IX, C. 34·

(11) Note 11. La colère de Junon venait de ce qu'Ino avait été la nourrice de Bacchus, comme on le verra ci-après, (L. III, C. 4). C'était contre Athamas lui-même, suivant le scholiaste de Lycophron (v. 22), que la déesse était irritée, parce qu'il avait reçu Bacchus de Mercure, et l'avait élevé déguisé en fille. Philostephanus, cité par le schol. d'Homère (Il., L. VII, 86), dit qu'Athamas ayant eu connaissance par la suite de la fraude qu'Ino avait employée pour faire périr ses premiers enfants, voulut s'en venger sur ceux qu'il avait eus d'elle. Il tua Léarque de sa propre main, et se mit à la poursuite d'Ino qui s'enfuyait tenant Mélicertes. Ino se voyant prête à être atteinte, se précipita dans la mer. Hygin dit que la fraude fut découverte par celui qu'Ino avait séduit, qui la fit connaître au moment où Phrixus et Hellé allaient être sacrifiés. Athamas la livra avec Mélicertes son fils, à Phrixus, pour en faire ce qu'il voudrait, et comme il allait les faire conduire au supplice, Bacchus le priva de la vue, et enleva Ino sa nourrice. Jupiter ayant ensuite rendu Athamas furieux, il tua Léarque son fils, et Ino se précipita avec Mélicertes dans les flots. Ovide dit que ce fut une servante qu'il aimait, qui découvrit à Athamas la fraude qu'Ino avait employée pour faire périr ses enfants (Fastes, L. VI, v. 551), mais il paraît qu'il a voulu concilier deux traditions différentes ; Plutarque (Questions Rom. t. VII, p. 84) dit qu'Ino étant jalouse d'une servante Æolienne, nommée Antiphéra, dont elle croyait son mari amoureux, devint furieuse, et fit périr son fils. Ils ajoutent tous les deux, que c'était par cette raison qu'on ne laissait pas approcher les esclaves de son temple. Euripide dit dans Médée (p. 1284), qu'Ino tua ses deux fils, il avait fait lui-même une tragédie sur ce sujet, dans laquelle il s'écartait de toutes les traditions reçues, au moins suivant l'extrait qu'Hygin en a donné. Ino, suivant lui, s'étant égarée dans les bois, en célébrant les Bacchanales, Athamas la crut perdue, et épousa Thémisto, fille d'une nymphe, dont il eut deux fils. Ayant appris ensuite qu'Ino était sur le Parnasse, il l'envoya chercher, et la fit venir chez lui sans la faire connaître. Thémisto ayant appris qu'Ino était retrouvée, mais ignorant qu'elle fut dans sa maison, voulut faire périr ses enfants, et la prit elle-même pour confidente de son projet ; elle lui dit donc de mettre des vêtements noirs aux enfants d'Ino, et des vêtements blancs aux siens. Ino fit tout le contraire, de manière que Thémisto trompée par les vêtements tua ses propres enfants. Athamas étant ensuite devenu furieux, tua Léarque, et Ino se précipita dans les flots avec Mélicertes (Hygin, Fab. 4). Nonnus, dans ses Dionysiaques, raconte cette histoire à peu près de même, L. X et XI.  

(12) Note 12. Athamas avait, à ce qu'il paraît, donné son nom à plusieurs endroits : il y avait, suivant Pausanias, dans la Bosotie, une plaine nommée Athamantium, qu'il avait habitée. Un canton de la Béotie portait le même nom, suivant Apollonius de Rhodes (L. ii., v. 516) ; le grand étymologiste (v. 'Aθαμάντιον) dit qu'il avait été ainsi nommé, parce qu'Athamas y avait erré longtemps, lorsque Junon l'eût rendu furieux. Il paraît que ce canton était dans la Phthiotide, et il y avait fondé une ville qu'il avait nommée Alos, soit en mémoire de ses longs voyages, soit par reconnaissance pour la servante qui lui avait découvert le crime d'Ino, et qui se nommait Alos (Etienne de Byzance, v. 'Aλος). On y montrait encore son palais, lors de l'expédition de Xerxès contre les Grecs, et on racontait que les habitants voulant le sacrifier à Jupiter Laphystius, pour purifier le pays, probablement à cause du meurtre de Léarque, Cytisorus, fils de Phrixus, survint et le délivra, ce qui attira sur sa famille la colère des dieux. On peut voir cette histoire dans Hérodote (L. VII, C. 197).

Sophocles avait sans doute tire de là le sujet de son second Athainas, mais il avait arrangé cette histoire différemment; c'était, suivant lui, Néphélé qui voulait le faire sacrifier, et il était déjà couronné et auprès de l'autel, lorsqu'Hercules survint et le délivra (Aristoph. schol. Nub. V. 256). Enfin, il y avait entre l’Epire et la Thessalie un pays qui se nommait Athamantie ou Athamanie (Scymnus Chius. v. 613), et c'est sans doute celui dont il s'agissait dans l'Oracle dont parle Apollodore.

(13Note 13. Hypsée était probablement le roi des Lapithes, dont parlent Pindare (Pyth. 9 ; 23, et le schol.) et Diodore de Sicile (L. IV, C. 69), qui était aussi père de Cyrène, mère d'Aristée. Nous avons déjà vu que, suivant Euripide et Nonnus, Athauias avait épousé Thémisto, du vivant d'Ino, et il paraît par ce que dit Pausanias qu'il avait continué à rester dans la Béotie, puisque Ptoüs, l'un des fils qu'il en avait eus, avait donné son nom à une montagne de cette contrée (L. IX, C. 23) ; il ne la quitta que lorsqu'après la mort de Leucon, il se crut sans enfants mâles, ne sachant pas que Phrixus était encore vivant (ibid., C.·34).

(14Note 14. Leucon était fils de Neptune et de Thémisto, suivant Hygin (Fol. 157). Dans le nombre des fils que ce dieu avait eus, il met Leuconoe ex Themisto Hypsei filia. Il est évident qu'il faut lire, Leucon. Leucon mourut avant Athamas, et il ne laissa point de fils. Nous connaissons deux de ses filles, Evippé, qu'Athamas maria à Andréus, roi du pays qui prit par la suite le nom d'Orchomène (Pausanias, L. ix, C. 34), et Pisidice; on ne sait pas à qui cette dernière fut mariée ; mais elle eut, suivant les Mythologues, un fils nommé Argynnus, célèbre par l'amour qu'Agamemnon eut pour lui (Etienne de Byzance, v. ’'Aργυννος ; Athénée, L. XIII, p. 603 ; Properce, L. III, El. 6). Cependant Etienne de Byzance est le seul qui dise qu'Argynnus était fils de Pisidice, fille de Leucon, fils d'Athamas, mais comme ce passage est corrompu, on ne peut guères s'en autoriser.

(15 Note 15. Simson prétend dans sa chronologie, qu'il y a eu deux Sisyphes, l'un fils d'Eole, et un autre qui corrompit Anticlée, mère d'Ulysse, et de qui on prétendait que ce dernier était fils. Mais cette histoire me paraît de l'invention des poètes tragiques, qui, d'après la réputation de fourberie qu'avait Sisyphe, avaient cru devoir le donner pour père à Ulysse, qui n'était pas moins renommé en ce genre. Il faudrait en supposer un second, si on adoptait ce que dit Eumélus, cité par Pausanias (L. II, C. 3), que Médée, en quittant Corinthe, laissa ses Etats à Sisyphe ; car il paraît difficile que le premier Sisyphe fût encore vivant à cette époque. Mais j'examinerai plus au long cette tradition par la suite. Apollodore est le seul qui dise qu'Ephyre avait été fondée par Sisyphe; Homère dit seulement qu'il y demeurait (L. VI, v. 157). J'examinerai l'origine de cette ville dans mes notes sur Pausanias.

(16) Note 16. Glaucus fut dévoré par ses juments, si l’on en croit un très grand nombre d'auteurs, qui racontent cependant cette fable avec quelque différence. Pausanias dit (L. VI, C. 20) que ses chevaux le tuèrent aux jeux qu'Acaste fit célébrer pour la mort de Pélias son père ; c'est aussi ce que donne à entendre Euripide, (Phœnic., v. 1131) ; car il dit que ses juments étaient représentées sur le bouclier de Polynice, prenant le mors aux dents, et s'enfuyant épouvantées. Mais Strabon, Palarphate, Virgile et ses anciens commentateurs, et Hygin disent qu'il fut dévoré par ses juments. Virgile attribue leur fureur à l'amour (Georg., L. III, v. 266).

Scilicet ante omnes, furor est insignis equarum :

Et mentem Venus ipsa dedit, quo tempore Glauci

Potniades malis membra absumsere quadriga.

 

Des Cavales surtout, rien n'égale les feux :

Venus même allume leurs transports furieux,

Quand, pour avoir frustré leur amoureuse messe,

Elle livra Glaucus à leur dent vengeresse·

Strabon (L. IX, p. 627), le schol. d'Euripide (Phœnic. v. 1131) et Philargyrius (Georg. ibid.) disent qu'elles avaient bu dans une fontaine qui avait la propriété de rendre furieux. Cette fontaine était à Potnie, dans la Béotie ; Pausanias (L. IX, C. 8) et Sotion (Arisiotelis Opuscula varia, p. 123) en parlent. Enfin, Asclépiades, cité par Probus (Virg., Georgic., ibid.), dit qu'il nourrissait ses juments de chair humaine. On ne s'accordait pas non plus sur l'endroit où il avait été déchiré. Pausanias et Hygin disent que cela était arrivé aux jeux funèbres qu'Acaste faisait célébrer en l'honneur de Pélias son père. Hygin ajoute même qu’Iolaüs, fils d'Iphiclus frère d'Hercules, y remporta le prix de la course des chars. Mais Strabon et le schol. d'Euripide disent que ce fut auprès de Potnie même. Ce Glaucus était célèbre par son goût pour les chevaux; nous avons vu ci-dessus (Chap. VII, note 35) qu’il était allé jusque dans la Laconie pour les chercher, et le grand Etymologiste (v. ’'Ακτωρ) rapporte qu’Azéus, père d’Actor, le vainquit aux jeux Olympiques en brisant son char. J’aurai occasion par la suite de parler de Bellérophon son fils, mais je dois remarquer ici que Sisyphe eut plusieurs autres fils dont Apollodore ne parle pas. Pausanias les nomine Ornytion, Thersandre et Nalmus (L. XI, C. 4). Ornytion fut père de Phocus et de Thoas; Phocus alla s’établir dans le pays de Tithorée, qui prit de lui le nom de Phocide, et je parlerai de lui par la suite. Thoas resta à Corinthe; il eut un fils nommé Démophoon, qui fut père de Propodas. Ce dernier eut pour fils fondas et Hyanthidas, sous le règne desquels les Doriens s’emparèrent de Corinthe.

Thersandre eut trois fils ; Haliartus, Coronus et Prætus; ce dernier ne laissa qu’une fille, nommé Mero, qui mourut sans avoir été mariée (Pausanias, L. X, C. 30). Athamas croyant n’avoir plus de fils vivants, abandonna ses Etats à Haliartus et à Coronus, qui les rendirent â Phrixus ou à Presbon son fils; et ils allèrent fonder Haliarte et Coronée (idem, L. XX, C. 31) Il est probable qu’Anaxirrhoé, qu’Epéus épousa (idem, L. V, C. 1), était fille de ce Coronus. On ne connaît pas le reste de leur postérité.

Alinus ou Hahnus, quatrième fils de Sisyphe, vint aussi s’établir dans la Bœotie, où Etéocle lui donna un canton; il ne laissa que deux filles, Chrysogénie et Chrysé. Celle-ci eut de Mars un fils nommé Phlégyas, qui succéda à Etéocle. Chrysogénie eut de Neptune un fils nommé Chrysés, qui succéda à Phlégyas, et fut père de Minyas (Pausanias, L. IX, C. 35)

(17) Note 17. Phérécydes, cité par le schol. d’Homère (Il. L. VI, v. 253), entre dans des détails que je crois devoir rapporter ici. Jupiter ayant enlevé Egine de Phliunte, pour la transporter à Œnoné, passa avec elle à travers le pays de Corinthe; Asope étant allé à la recherche de sa fille, Sisyphe lui en fit connaître le ravisseur, et s’attira par là la colère de Jupiter, qui envoya la Mort le prendre. Mais Sisyphe la saisit elle-même, et l’enchaîna si bien, que personne ne mourait plus; Mars ayant délivré la Mort, lui livra Sisyphe; mais avant de mourir, il recommanda à Mérope sa femme, de ne pas lui rendre les devoirs qu’on a coutume de rendre aux morts. Il descendit ensuite aux enfers, d’où Pluton le renvoya quelque temps après, pour réclamer ces devoirs; il revint à Corinthe, et y resta; il mourut enfin dans un âge extrêmement avancé, et on le condamna dans les enfers â rouler une très-grosse pierre, pour qu’il ne put pas s’échapper de nouveau. Le même scholiaste raconte ailleurs (Il. L. X, v. 130) cette histoire d’une manière un peu différente, mais sans citer son auteur. Jupiter ayant enlevé Ægine, fLue du fleuve Asope, la conduisit à Phliunte, ou il eut commerce avec elle; mais sachant que son père la cherchait, il l’emmena à Œnone. Sisyphe l’ayant aperçu lorsqu’il passait à Corinthe, le dit à Asope, qui ayant poursuivi Jupiter, l’aurait surpris avec Ægine, si ce dieu ne l’eut changée en île, et ne se fit transformé lui-même en pierre. Dans la suite pour punir Sisyphe, il le condamna à porter dans les enfers une pierre aussi grosse que celle en laquelle il s'était transformé. Théognis parle du retour de Sisyphe sur la terre (v. 527et suiv.), et il dit qu'il parvint par ses beaux discours à engager Proserpine à le laisser aller.

(18) Note 18. Il ne faut pas confondre Deion ou Deionée (car on le trouve écrit des deux manières) avec Eionée père de Dia, qu'Ixion épousa, que quelques auteurs nomment aussi Deionée. La conformité de noms est la seule raison pour croire que c'est le même personnage ; et ce n'était pas une chose rare alors que de voir plusieurs personnages importons porter le même nom, c'est même une des principales causes de l'obscurité de l'histoire héroïque, Ixion étant fils de Périmèle, fille d'Amythaon, petit-fils d'Æole, était postérieur de quatre générations au Deionée dont il s'agit ici. Sirason dans sa Chronologie, A° 2596, propose de lire ici Φθιώτιδος, la Phthiotide, au lieu de Φωκίδος, et cette conjecture a été approuvée par Th. Gale et par M. Heyne. Mais il ne faut rien changer ; nous verrons par la suite qu'Actor fils de Deionée était établi à Opunte, dans le voisinage de la Phocide ; et Diodore de Sicile parle d'un fils de Céphale fils de Deionée, qui régnait dans la Phocide même (L. IV, C. 49).

(19) Note 19. Le scholiaste d'Homère (Il., L. II, v. 520) la nomme Astérodie ; elle était, suivant lui, mère de Crissus, et la ville de Crissa avait pris son nom, 'Aπὸ Kρίσσου, τοῦ τυράννον, καὶ 'Aστεροδίας τῆς δηῖονέως. De Crissus fils de Tyrannus et d'Astérodie, fille de Deionée. Lee mots τοῦ τυράννον me paraissent une faute qui nous cache le nom du père de Crissus. Mais il m'est impossible de deviner quel nom il faut mettre à la place. Celui de Φώκου me paraît en effet trop éloigné. Il était cependant le père de Crissus, suivant Pausanias (L. II, C. 29). Le scholiaste, publié par M. de Villoison, et Eustathe ont la même faute. Peut-être ce Tyrannus était-il le fils de Ptérélas dont il sera question, L. II, C. 4, § 3.

(20) Note 20. Eustathe dit que la femme de Magnés se nommait Mélibée ; il donna son nom à une ville de la Thessalie, et il eut d'elle un fils nommé Alector qui fut père d'Hœmon ; celui-ci eut pour fils Hyperochus ce dernier fut père de Tenthrédon ; Tenthrédon fut père de Prothoüs qui commandait les Thessaliens de la Magnésie au siège de Troie (Eustathe, p. 338). Eustathe a pris cela d'un ancien scholiaste ; mais il Ta eu plus entier que nous ne l'avons, car les noms d'Hasmon et d'Hyperochus manquent dans celui qui a été publié par M. de Villoison (Il. L. II, v. 756). Ils ne disent rien ni l'un ni l'autre de Dictys ni de Polydecte. Apollodore ne dit rien ici de Pierus, dont il a parlé ci-dessus (C. iii, § 3) ; mais il est probable qu'il était fils d'un autre Magnés, peut-être de celui qui était fils d'Argus fils de Phrixus, et dont il est question dans Antoninus Libéralis (Narr. 23) ; je crois aussi que c'est d'un autre Magnès que parle Pisandre, cité par le scholiaste d'Euripide (Phœnic. v. 1748). Ce dernier avait épousé Philodicé, dont il avait eu deux fils, Eurynomus et Eionéus; Eurynomus avait combattu contre les Centaures; il avait eu un fils nommé Hippias » qui fut enlevé par le Sphinx. Eionéus fut un des prétendants à la main d'Hippodamie, et il fut tué par Œnomaüs (Pausanias, L. VI, C. 21). Euripide, dans les vers que j'ai cité ci-dessus, ne met point Magnés au nombre des fils d'Æole.

(21 Note 21. Salmonée, suivant Diodore de Sicile (L. IV, C. 68), partit de l’Æolide, avec une multitude considérable, et alla s'établir dans l'Elide, sur les bords de l'Alphée. Nous avons déjà vu que l’Æolide était le pays de Fleuron et de Calydon, et il paraît que depuis Deucalion, il y avait eu un échange presque continuel de population entre l'Eolide, les pays voisins tels que la Locride, la Phocide et même la Béotie, et la partie du Péloponnèse située sur le golfe de Corinthe, d'où il paraît, comme on l’a vu, que Deucalion était originaire. Salmonée y épousa Alcidice, fille d'Aléus roi du pays, c'est-à-dire de l’Arcadie, dont l'Elide faisait partie, et il y fonda une ville que Diodore nomme Salmonie, mais que Strabon (L. VIII, p. 545) et Etienne de Byzance (v. Σαλμώνη) nomment Salmoné ; ce fut sans doute delà qu'il partit pour aller attaquer Ætolus ; car il paraît par Ephore (Strabon, L. VIII, p. 548) que Salmonée était déjà roi des Eléens et des Pisæates lorsqu'il conquit l'Elide sur Ætolus. La ville qu'il avait fondée existait encore du temps de Strabon ; Apollodore s'est donc trompé, en disant que Jupiter l'avait détruite ; ou plutôt il aura suivi, d'après sa coutume, les poètes tragiques, à qui il avait plu de faire de Salmonée un prince impie, tandis qu'Homère le nomme ἀμύμωη, irréprochable,

(22) Note 22. Diodore de Sicile (L. IV, C. 68) dit qu'Alcidice, mère de Tyro, étant morte, Salmonée épousa Sidéro, qui accablait Tyro de mauvais traitements, ce qui lui fit prendre le parti de s'enfuir ; elle se retira suivant Eustathe (sur l'Odyssée, p. 1685), auprès de Deionée, frère de son père, et ce fut tandis qu'elle était chez lui, que Neptune prit la forme de l'Enipée pour en jouir : Deionée la donna ensuite en mariage à Créthée. Diodore dit qu'elle n'était pas encore mariée lorsque Neptune coucha avec elle ; mais cela paraît difficile à concilier avec les expressions d'Homère, qui dit positivement qu'elle était déjà femme de Créthée lorsqu'elle devint amoureuse de l'Enipée (Odyssée, L. xi, v. 235). Au reste, quoiqu'en dise Strabon (L. VIII, p. 546), il ne s'agit pas ici de l'Enipée de l'Elide, mais de celui de la Thessalie.

(23 Note 23. Voyez l'Odyssée d'Homère et les Dialogues marins de Lucien (Dial. 13). Ovide, dans ses Métamorphoses (L. VI, v. 116), semble attribuera cette métamorphose de Neptune la naissance des Aloïdes.

……………………. Tu visus Enipeus

Gignis Aloïdas.

Nous avons vu un peu plus haut qu'Iphimédie, femme d'Aloée, était devenue amoureuse de Neptune, et allait fréquemment sur les bords de la mer, comme Tyro allait sur ceux de l'Enipée ; il serait possible qu'Ovide eût confondu les deux fables. Bachet de Méziriac, dans une note citée par Sevin, dit qu'Ovide a pu désigner par ce mot Aloïdas, Pélias et Nélée, parce que Créthée et Salmonée étaient fils de Laodicé, fille d'Aloée : je ne sais pas où il a pris cette Laodicé, mais Aloée était lui-même petit-fils d’Æole; Une pouvait donc pas être le grand-père de Créthée et de Salmonée.

On pourrait lire : Gignis et Æolidas.

Mais l'expression me paraît bien générale pour désigner Pélias et Nélée. Heinsius et Burman n'ont fait aucune remarque sur ce vers.

(24Note 24. Pausanias dit que Nélée était fils de Créthée, et il pensait sans doute de même à l'égard de Pélias. Le scholiaste de Théocrite dit la même chose (Idylle 3, v. 45). Celui d'Homère, publié par M, de Villoison, dit aussi que Pélias et Nélée étaient fils de Créthée (Bœotie v. 98).

(25 Note 25. Toute cette histoire est de l'invention des poètes tragiques, et ne peut se concilier, ni avec Homère » ni avec les événements postérieurs. Il faudrait, en effet, supposer que Tyro ne se maria avec Créthée, que lorsqu'elle eût été délivrée par ses fils ; et cependant on voit par l'histoire des Argonautes, qu'il n'y avait pas une grande différence d'âge entre Æson fils de Créthée et de Tyro, et Pélias. Sophocle avait fait sur ce sujet une pièce, dont on peut voir les fragments dans le recueil de Brunck. Voyez aussi Bachet de Méziriac sur Ovide, T. II, p. 27 et 28. On trouve dans Hygin une autre tradition, qu'il est impossible d'appliquer à la naissance de Pélias et de Nélée. Π dit que Sisyphe et Salmonée étaient ennemis le premier demanda à Apollon le moyen de se venger : le dieu lui répondit que s'il parvenait à avoir des enfants de la fille de son frère, ils seraient ses vengeurs. Sisyphe parvint à la séduire, et en eut deux fils, mais Tyro ayant appris quelle était leur destinée, les fit périr. Comme il revient à trois fois sur cette fable (Fab. 60, 209 et 254), on ne peut pas soupçonner que le nom de Tyro sait corrompu, mais je n'ai rien trouvé ailleurs qui eut rapport à cette tradition.

(26Note 26. On n'est point d'accord sur le pays où Nélée fonda Pylos, et Strabon paraît ne savoir à quoi se décider. Je crois que c'était dans l’Elide, et je discuterai cela dans mes notes sur le livre suivant.

(27) Note 27. Chloris était fille d'Amphion, fils d'Iasus roi d'Orchomène, comme le dit Homère (Odyssée, L. xi, v. 282). Les poètes postérieurs disaient qu'elle était fille de l'autre Amphion. J'examinerai cette tradition dans mes notes sur te troisième livre.

(28) Note 28. Homère parle dans l'Iliade (L. XI, v. 691) des douze fils de Nélée, mais dans l'Odyssée (L. xi, v. 283) il dit que Chloris ne fut mère que de trois, Nestor, Chromius et Périclymènes, et d'une fille qui fut la célèbre Péro : quant aux autres, ils étaient nés de différentes femmes, suivant le scholiaste d'Homère (Odyss. II, v. 285), et celui d'Apollonius (L. I, v. 156). Mais le passage de ce dernier est tout différent dans le Ms. que j’ai cité ; c'est pourquoi je vais le transcrire. νηλέως παῖδες ἐγένοντο, ἐκ μὲν χλωρίδος νέστωρ, περικλύμενος, χρόμιος * ἐκ δὲ φάρης, σκύρος, ’αστέριος, λυκάων, ’ευρύβιος, δόμαχος, ’επιμένης, φράσις, ’αντιμένης, ’ευαγόρας, ὡς’ ’ασκληπιάδης φησὶ. Nélée suivant Asclépiade, eut de Clitoris, Nestor, Périclymène et Chromius. Il eut de Phare, Scyrus, Astérie, Lycaon, Eurybius, Domachus, Epiménes, Phrasis, Antimènes et Evagoras. » Cette liste diffère, comme on le voit, de celle d'Apollodore ; elle diffère aussi de celle du scholiaste imprimé, qui les nomme dans l'ordre suivant : Nestor, Périclymène et Chromius, de Chloris ; de diverses femmes, Taurus, Astérius, Lycaon, Déimaque, Eurybius, Epiléon, Phrasis, Antimènes et Alastor. Il paraît qu'Eudoxie a fait usage d'un Ms. pareil à celui de la Bibliothèque nationale (Villoison, Anec. græc., t. I, ρ. 523), car elle les nomme a peu près de même. M. Heyne croit que son texte est corrompu, mais d'après sa conformité avec notre Ms., je crois plutôt que c'est le scholiaste imprimé qu'il faut corriger.

(29 Note 29. Sénèque le tragique (Médée, v. 635) semble dire que Périclymène était fils de Neptune.

Patre Neptuno genitum necavit

Sumere innumeras solitum figuras.

Il a sans doute été trompé par les vers 306 et suivant de la quatrième Ode Pythique de Pindare, où ils sont nommés Euphémus, et lui, εννοσίδα γένος, race de Neptune. Mais Pindare, comme l'observe le scholiaste, a seulement voulu dire qu'il descendait: de Neptune par Nélée son père. De tous les fils de Nélée, il était celui que ce dieu chérissait le plus; et il l'avait doué suivant Hésiode, qu'Apollodore à suivi, de la faculté de prendre la forme qu'il lui plairait. Voici les vers de ce poète qui nous ont été conservés par le scholiaste d'Apollonius, L. I, v. 156:

……............................ περικλύμενόν τ ἀγέρωχον

’'ολβιον, ὧ πόρε δῶρα ποσειδάων ἐνοσίχθων

παντοῖ, ἄλλοτε μὲν γὰρ ἐν ὀρνίθεσσι. φάνεσκεν

αἰετός· ἄλλοτε δ αὖτε πελέσκετο (θαῦμα ἰδέσθαι)

μύρμηξ· ἄλλοτε δ αὖτε μελισσάων ἀγλαὰ φῦλα

’'αλλοτε δεινὸς ὄφις καὶ ἀμείλικος. εἴχε δὲ δῶρα,

παντοῖ 'οὐκ ὀνομαστὰ, τὰ μιν καὶ ἔπειτα δόλωσε

βουλ αθηναίης.

 

« Et le vaillant Périclymène, heureux mortel, que le puissant Neptune avait doué des dons les plus précieux. Tantôt, il paraissait en aigle parmi les oiseaux ; tantôt (chose admirable) il se changeait en fourmi ; quelquefois il devenait une abeille, et quelquefois un serpent terrible et cruel: enfin il prenait mille formes qu'il est impossible de détailler; mais par les conseils de Minerve, il (Hercules) éluda tous ses artifices. « C'est mal à propos, comme l’a déjà observé Ruhnkenius (Epist. crit., p. 111), que D. Heinsius a mis à la tête de ce fragment un vers et demi, que le schol. d'Apollonius cite comme étant d'Homère. Le même scholiaste dit que, suivant quelques auteurs, Hercules, par le conseil de Minerve, l'écrasa d'un coup de massue, au moment où, transformé en mouche, il ce disposait à le piquer ; Hésiode disait, qu'ayant pris quelqu'une des formes qui lui étaient ordinaires· ; il s'était placé sur le timon-du chair d'Hercules pour le provoquer au combat, mais que Minerve dirigea ce héros qui le rua d'un coup de flèche. Il était, suivant Ovide (Métam. L. III, v. 556 et suiv.), sous la forme d'un aigle lorsqu'Hercules le tua. Il laissa un fils nommé Penthilus, qui fut père de Borus, celui-ci fut père d'Andropompus, qui eut pour fils Mélanthus. Ce dernier fut chassé de Pylos par les Héraclides, et ii se retira à Athènes (Pausanias, L. II, C. 18).

(30Note 30. Nestor dit quelque chose dans l'Iliade (L. xi, v. 691) de la mort de ses frères. Elle était racontée plus en détail dans le Catalogue des Héros par Hésiode, d'où sont probablement tirés les vers que j'ai cités dans la note précédente ; il y parlait aussi de la retraite de Nestor dans le pays des Géréniens.

κτεῖνε δὲ νηλῆος ταλασίφρονος ὑίας ἐστλοὺς

’'ενδεκα * δοδέκατος δὲ γερήνιος ἱππότα νέστωρ

ξεῖνος ἐὼν ἐτύχησε παρ ἱπποδάμοισι γερήνοις

et

νέστωρ οἶος ἄλυξεν ἐν ἀνθεμόεντε γερήνῳ

 

« Il tua (c'est toujours d'Hercules dont il s'agit) onze vaillants fils de l'infortuné Nélée. Nestor le douzième, se trouvait alors chez les Géréniens» Et, Nestor, seul, se trouvant dans l'aride Gérèné, évita la mort. »

(31) Note 31. Eustathe, sur Homère (Iliade, p. 396), dit qu'Anaxibie était fille d'Atrée et sœur d'Agamemnon, et en conséquence, Bachet de Méziriac propose de lire ici Tὴν 'Aτρέως au lieu de Tὴν Kρατιέως : ce qui me paraît assez probable ; je sais bien que Pausanias dit que cette Anaxibie, sœur d'Agamemnon, avait épousé Strophius, et était mère de Pylade; mais Apollodore pourrait avoir suivi une autre tradition. Il s'est en effet écarté d'Homère, qui dit (Odyss. L. III, 452), que la femme de Nestor était Eurydice, fille de Clyménus. Eustathe cherche à la vérité à concilier ces deux traditions, en disant que Nestor avait épousé Anaxibie après la mort d'Eurydice : mais on voit par Homère, qu'Eurydice vivait encore lorsque Télémaque alla chez Nestor, c'est-à-dire, plusieurs années après le siège de Troie ; ainsi, il n'est pas probable que Nestor lui ait survécu assez longtemps pour se remarier. L'un des scholiastes publiés par M. de Villoison (Il. L. XI, v. 691), dit que Nestor avait épousé Mnésioché (je crois qu'il faut lire Μνησιλόχη, Mnésiloché), fille d'Amphidamas.

(32Note 32. Suivant Hésiode, cité par Eustathe (p. 1796), Polycaste épousa Télémaque, fils d'Ulysse, et elle fut mère de Persépolis.

τηλεμάχῳ δ ἄρ ἔτικτεν εύζωνος πολυκάστη

νέστορος ὁπλοτάτη κούρη νηληιάδαο

περσέπολιν, μιχθεῖσα διὰ χρυσῆν αφροδίτην.

 

« La belle Polycaste la plus jeune fille de Nestor, fils de Nélée, unie à Télémaque, lui enfanta Persépolis. »

Quant aux fils de Nestor, Pisistrate laissa un fils du même nom que lui, qui ayant été chassé du Péloponnèse par les Héraclides, se retira on ne sait où. Les fils de Pæon, fils d'Antilochus, et Alcméon fils de Sillus, fils de Thrasymèdes, chassés du Péloponnèse à la même époque, se retirèrent à Athènes, où ils furent la souche de deux illustres familles ; celle des Pæonides, et celle des Alcméonides (Pausanias, L. II, C. 18).

(33 Note 33. Hygin (Fol. 14 et 51) dit qu'Anaxibie, femme vie Pélias, était fille de Dyinas. On a proposé de le corriger d'après Apollodore, mais je n'en vois pas la nécessité. Le Bias dont Pélias épousa la fille, suivant Apollodore, est aussi inconnu que Dyinas ; car on ne peut pas le confondre avec Bias fils d'Amythaon, qui épousa la fille de Nélée frère de Pélias. Il faudrait, en effet, supposer que Pélias ne se maria que très âgé, ce qui n'est pas probable.

(34) Note 34. Pausanias (L. VIII, C. 11) dit qu'il n'avait trouvé le nom des filles de Pélias dans aucun des anciens poètes qu'il avait lus, niais que Micon le peintre les avait nommées Asteropée et Antinoë. Hygin (Fab. 24) en nomme cinq, Alceste, Pélopie, Méduse, Isidoce et Hippothoé. On croit que le nom d'Isidoce est corrompu, et qu'il faut lire Pisidice.

(35) Note 35. Iolcos avait été fondée par Iolcus, fils d'Amyros, suivant Etienne de 'Byzance (v. 'Iωλκὸς). Le schol. d'Homère, publié par M. de Villoison (Bœotie, v. 98), dit que Créthée s'y établit après en avoir chassé les Pélasges.

(36 Note 36. Il semble par ce que dit Apollodore, qu'Amythaon demeurait tout simplement à Pylos, sans y avoir aucune autorité ; il y avait probablement suivi Nélée son frère : Diodore de Sicile ne nomme à la vérité que Mélampe et Bias, parmi ceux que Nélée emmena avec lui, mais il paraît qu'il emmena aussi Amythaon. Car Pindare dit que ce dernier vint de Messène, qui était auprès de Pylos, féliciter Æson, son frère, lorsque Jason revint de chez Chiron (Pyth. iv, v. 123). Pausanias donne cependant à entendre qu'il avait quelque autorité dans l'Elide, car il y fit célébrer les jeux Olympiques (L. V, C. 8) ; et Rhianus, cité par Etienne de Byzance, dit qu'une partie de l'Elide avait pris le nom d'Amythaonie (v. 'Aμυταονία).

(37) Note 37. Apollodore dit un peu plus bas (L. xi, C. 2), probablement d'après quelque autre auteur, qu'elle était fille d'Abas, sans doute le roi d'Argos ; et je crois que c'est d'après cette tradition que l'auteur du poème des Argonautes, qui a pris le nom d'Orphée, dit en parlant des fils de Bias (v. 147) : 'Aβαντιάδαι περιώνυμοι. Diodore de Sicile (L. IV, C. 68) la nomme Aglaïre ; elle se nommait Rhodope, suivant le scholiaste de Théocrite (Id. 3, v. 43).

(38Note 38. Sa mère, après sa naissance, l'exposa dans un endroit où son corps était à l'abri du soleil à l'exception des pieds qui furent noircis, et ce fut pour cela qu'on le nomma Mελάμπους, Melampus, ou aux pieds noirs (Apollonii schol. I, 118; Theocriti schol. Id., 3, v. 43). Il fut la souche d'une famille qui se rendit célèbre dans la Grèce par ses connaissances dans l'art de prédire l'avenir; car c'est principalement à la branche qui sortait de lui qu'il faut appliquer ce qu'Hésiode disait des Amythaonides :

αλκὴν μὲν γὰρ ἔδωκεν ολύμπιος αἰακίδησι,

νοῦν δ αμυθαονίδαις, πλοῦτον δὲ περ ατρέιδῃσι

 

« Jupiter a donné la force aux Æacides, la sagesse aux descendants d'Amythaon, et la richesse aux Atrides. » (Suidas, v. 'Αλκὴ).

Cette famille subsistait encore durant la guerre du Péloponnèse, et Tisamène Elien, qui fit remporter aux Lacédémoniens plusieurs grandes victoires, en était.

(39)   Note 39. Le traducteur latin s'est trompé sur le sens de ce passage : Occisis a ministris serpentibus, cetera quidem reptilia congestis lignis concremavit atque serpentium partus educavit. Il semble supposer qu'il y avait des serpents, et d'autres reptiles ; ce qui n'est point dans le texte. Cet endroit est tiré de quelque poète, dont Apollodore a conservé les expressions. Les serpents que les domestiques de Mélampe tuèrent, sont les mêmes que ceux qu'il brûla pour leur rendre les honneurs funèbres. Comme Mélampe avait, suivant Hérodote, appris beaucoup de choses des pré-j très Egyptiens, il pouvait avoir pris d'eux la coutume de donner la sépulture aux animaux. Voyez la note suivante.

(40) Note 40. Le schol. de Lycophron dit qu'Hélénus et la célèbre Cassandre reçurent par le même moyen l'art de la divination. On les porta après leur naissance dans le temple d'Apollon Thymbræen, pour sacrifier à ce dieu en action de grâces. On les laissa dans le temple pendant le banquet qui suivit le sacrifice ; et ce banquet t'étant prolongé fort avant dans la nuit, on retourna à la ville sans penser à eux, de manière qu'ils passèrent la nuit dans le temple. Lorsqu'on revînt le lendemain les chercher on trouva des serpents entortillés autour d'eux, qui, bien loin de leur avoir ait du mal, leur avaient purifié les organes de l’ouïe, en leur léchant les oreilles (Argum. in Alexandram). Le scholiaste d'Homère (Il. L. vii, v. 44) raconte la chose à peu prés de même, d'après Anticlides. L'auteur du poème intitulé Megalœ Boeri, qu'on attribuait à Hésiode racontait un peu différemment l'histoire de Mélampe, Comme ce passage est plus complet dans le Ms. que dans le schol. imprimé, je vais le rapporter en entier :

εν δὲ ταῖς καλουμεναις μεγάλαις ἠ οἰκις λέγεται ὡς ἄρα μελάμπους φίλος ὢν τῶ απόλλωνι, ἀποδημησας κατέλυσε παρὰ πολυφάτῃ. βοῦν δ αὐτῷ θύοντι δράκων ἀνερπύσας κατέφαγε τὸν τοῦ πολυφάτου θεράποντα. Xαλεπήνας δὲ ὁ βασιλεὺς ἀποκτείνει τὸν δράκοντα, μελάμπους δὲ ἐκεῖνον μὲν θάπτει * τὰ δὲ ἔκγονα αὐτοῦ ἐκτρέφει * κακεῖνα περιλείχοντα τὰ ὧτα αὐτοῦ, ἐνέπνευσαν αὐτῷ τὴν μαντικὴν. « L'auteur du poème nommé » Megalœ fondit que Mélampe était cher à Apollon. » Etant en voyage, il s'arrêta chez Folyphate. Celui-ci ayant sacrifié un bœuf, un serpent s'approcha et dévora son domestique ; le roi irrité, tua le serpent ; Mélampe lui donna la sépulture, et éleva ses petits, qui lui inspirèrent l’art de la divination, en lui léchant les oreilles » (Apollonii schol. I, 118). Ce passage confirme l’explication' que j'ai donnée dans la note précédente, du texte d'Apollodore. Celui-ci dit en effet, que Mélampe leur donna la sépulture, ce que notre auteur a exprimé d'une autre manière, en disant qu'il les brûla.

(41Note 41. Homère fait allusion à cette histoire dans deux endroits (Odyssée, L. II, v. 286, et L. XV, v. 225) ; mais elle avait, à ce qu'il parait, été traitée beaucoup plus au long par Hésiode, sait dans l'ouvrage que j'ai cité dans la note précédente, sait dans le poème qu'il avait fait sur Mélampe dont Athénée nous a conservé quelques fragments (L. XI, p. 498), qui ont rapport au séjour de Mélampe chez Iphiclus. C'était de lui, sans doute, que Phérécyde et Apollodore avaient tiré ce qu'ils en racontaient. Comme le récit d'Apollodore est tronqué, je vais le suppléer par celui de Phérécyde, que le scholiaste d'Homère nous a conservé (Odyssée, L. XX, v. 289). « Nélée, fils de Neptune, avait une fille nommée Péro, qui était célèbre par sa beauté ; il ne voulait la donner en mariage qu'à celui qui lui ramènerait les bœufs de Tyro sa mère, qui étaient restés à Phylaque, en la possession d’Iphiclus ; Bias seul osa les lui promettre, et il chercha à engager Mélampe son frère, à exécuter ce projet. Mélampe, quoique prévoyant par son art qu'il serait retenu prisonnier pendant un an, alla vers le mont Othrys, où étaient ces bœufs. Les bergers et les gardes l'ayant surpris en flagrant délit, le saisirent et le conduisirent à Iphiclus, qui le fit enchanter, et le renferma. Il mit auprès de lui deux de ses esclaves, un homme et une femme : l'homme le traitait avec quelques égards, mais la femme n'en avait aucun. It y avait prés d'un an que Mélampe était renfermé, lorsqu'il entendit au-dessus de lui la conversation de quelques vers, qui disaient que la poutre était presque rongée. Il appela alors ceux qui le servaient, et leur ordonna de le transporter ailleurs ; il dit à la femme de prendre son lit par le pied et à l'homme de le prendre par la tête : ils suivirent ses ordres et l'emportèrent ainsi ; au même instant la poutre se rompit, et tomba sur la femme, qu'elle tua. L'homme alla raconter cela à Phylaque, qui le dit à Iphiclus ; ils se rendirent alors tous les deux vers Mélampe, et lui demandèrent qui il était, il leur apprit qu'il était devin ; alors ils lui promirent de lui donner les bœufs, s'il trouvait le moyen de faire avoir des enfants à Iphiclus, et ils engagèrent leur parole. Mélampe ayant sacrifié un bœuf à Jupiter, le coupa par morceaux, et invita tous les oiseaux. Ils y vinrent tous à l'exception d'un vautour. Mélampe leur demanda si quelqu'un d'eux connaissait les moyens de faire avoir des enfants à Iphiclus ; ceux-ci ne sachant que répondre, amenèrent le vautour, qui trouva bientôt la cause de l'impossibilité où était Iphiclus d'avoir des enfants. Il était encore fort jeune lorsque Phylaque son père lui voyant faire quelque chose qui ne lui convenait pas, lui courut après, tenant un couteau à la main, et comme il ne pouvait l'atteindre, il planta son couteau dans un sauvageon, et l'écorce ayant cru par dessus, le recouvrit. La frayeur qu'eut Iphiclus, le rendit incapable d'avoir des enfants. Le vautour dit que pour le guérir, il fallait ôter le couteau de dedans le sauvageon, en racler la rouille, et lui en faire boire dans du vin dix jours de suite. Iphiclus l'ayant fait, reprit ses forces, et eut un fils qu'il nomma Podarque. Il donna les bœufs à Mélampe [qui les ayant conduits à Pylos, les donna à Nélée, pour sa fille Péro] qu'il fit épouser à Bias, qui en eut deux fils, Périalcès et Arétus ; et une fille nommée Alphésibée ». Le scholiaste dit que ce passage est tiré du septième livre de Phérécyde. M. Sturz l’a inséré dans son recueil des fragments de Phérécyde (p. 124) mais il y a laissé quelques fautes qu'il aurait pu corriger en consultant l'édition de Barnès. Il y aurait vu qu'au lieu des mots τὴν Όφρὺν qu'il cherche à expliquer (p. 128), il fallait lire τὴν Όθρὺν correction qui est confirmée parle schol. de Théocrite (id. 3, v. 45), qui dit que Mélampe amena ces bœufs du mont Othrys, qui était effectivement auprès de Phylaque (Strabon, L. IX, p. 661). Il se serait aussi servi des mots que j'ai mis entre des crochets, que Barnès a pris sans doute dans quelque manuscrit, et qui sont nécessaires au sens. Je dois d'ailleurs lui rendre justice en disant qu'il a fort bien corrigé quelques endroits de ce fragment, et que j'ai fait usage de ses corrections en le traduisant. Le scholiaste d'Apollonius, celui de Théocrite et Eustathe disent aussi quelque chose de cette histoire, mais aucun d'eux n'est entré dans d'aussi grands détails que celui que je riens de citer.

(42 Note 42. Il y a dans toutes les éditions : κορυφαῖον τῶν κατὰ τὸ τῆς στέγης σκωλήκων. Différents critiques ont proposé de changer τὸ κορυφαῖον, et Gale veut qu'on lise τὸ κρυφαῖον, M. Heyne a adopté cette correction, et l'a même insérée dans le texte. Mais je crois qu'il ne faut rien changer. Le schol. d'Homère, qui rapporte à peu prés la même tradition, dit : μελάμπους ἀκούες ὑπερθεν τίνων σκωλήκων. υπερθεν répond aux mots κατὰ τὸ κορυφαῖον d'Apollodore, le faîte du toit. De ce que cette expression n'est pas ordinaire, ce n'est pas une raison pour la rejeter ; Apollodore extrait souvent les poètes, sans se donner la peine de changer leurs expressions ; et il suffit qu'il se fasse entendre pour qu'on ne doive pas chercher à le corriger.

(43) Note 43. Il nous paraît singulier de voir un roi s'occuper lui-même de détails aussi bas ; mais si l'on fait attention à la quantité prodigieuse de petits Etats qui composaient alors la Grèce, on sentira que beaucoup de nos fermiers sont plus riches que ne L'étaient la plupart de ces souverains. Apollodore a sans doute pris ces détails dans quelque poète très ancien, et qui vivait à une époque où l'on ne regardait comme ignoble aucune occupation utile, Hésiode en fait même un précepte, car il dit dans son poème des Travaux (v. 311) : ’'Εργον δ' οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίν δέ ἶ ὄνειδος. Aucun travail ne déshonore, c’est l'oisiveté qui déshonore. D'après cela, je serais assez porté à croire que cette histoire, telle qu'Apollodore la raconte, est tirée de la Mélampodie d'Hésiode. Le scoliaste de Théocrite dit que Phylaque était alors occupé à couper un arbre, ce qui semblerait pris de quelque poète plus récent, qui a voulu lui donner une occupation plus noble. Mais je crois que ce scholiaste est corrompu en cet endroit; car Eustathe, qui le cite (p. 1685, L. 38 et suiv), dit que, suivant lui, Phylaque était occupé à tailler des bestiaux. Il ajoute qu'il a lu dans d'anciens auteurs, que Mélampe ayant retrouvé le couteau, offrit un sacrifice pour apaiser les dieux irrités de ce qu'on mutilait ainsi les animaux.

(44) Note 44. Orphée (Argon, v. 146) et Apollonius de Rhodes (L. I, v. 118 et 119), nomment trois fils de Bias; Laodocus, Talaüs et Areius. Ce dernier est sans doute celui que, Phérécyde, dans le passage que j'ai cité (note 41), nomme Arétus.

(45) Note 45. Lysimaché était fille de Polybus, roi de Sicyone suivant un passage de Menæchmus de Sicyone, que je rapporterai dans la note suivante. Hérodote ne la nomme pas, mais il dit qu'Adræte était fils de la fille de Polybus (L. V, C. 67) ; enfin Pausanias, qui la nomme Lysianasse (ce qui est peut-être une faute), lui donne également Polybus pour père (L. II, C. 6). Cela paraît beaucoup plus probable que ce que dit Apollodore ; Mélampe ne se maria que quelques temps après avec Βias, comme nous le verrons par la suite ; il est donc impossible que Talaüs ait épousé sa petite fille. Hygin dit que Talaüs avait épousé Eurynome fille d'Iphitus.

(46) Note 46. Pronax succéda, à ce qu'il parait, à Bias, et il fut tué dans une sédition excitée contre lui par Amphiaraüs et les fils d'Anaxagoras. C'est ce que nous apprenons d'un fragment de Menæchmus de Sicyone (Pindari schol., Nem. 9 ; 30).

Χρόνον παρελθόντος πολλοῦ, Πρώναξ μὲν ὁ Τωλαοῦ καὶ Λυσιμάχης τῆς Πολύβου, βασιλεύωνΑργείων ἀποθνήσκει, κατασταθεὶς ὑπὸΑμφιαράου καὶ τῶνΑναξαγοριδῶν. « Longtemps après, Pronax fils de Talaüs et de Lysimaché, fille de Polybus roi d'Argos, fut tué dans une sédition qui fut excitée contre lui par Amphiaraüs et les Anaxagorides ». Je crois qu'il faut lire dans ce passage καταστασιασθεὶς au lieu de κατασταθεὶς, qui n'offre aucun sens. Pindare parle de cette sédition à la suite de laquelle Adraste et les autres fils de Talaüs furent chassés d'Argos par Amphiaraos (Nem. 9, 30 et suiv.). J'en dirai encore quelque chose par la suite. Je ne sais si c'est à cette affaire qu'avait rapport un des bas-reliefs qu’on voyait sur le trône d'Apollon Amycléen. Il représentait, à ce que dit Pausanias (L. III, C. 18), Adraste et Tydée séparant Amphiaraüs et Lycurgue, fils de Pronax, qui combattaient l'un contre l'autre. On pourrait supposer qu'il s'agissait de ce qui se passa à Némée, lors de la mort d’Opheltes, surnommé Archemore, et que Pausanias a confondu Lycurgue fils de Pronax, avec Lycurgue, père de cet enfant; mais le rôle que joue Amphiaraüs dans toute la guerre de Thèbes, et celui que Stace lui donne dans cette affaire, ne permettent pas de supposer qu'il se fut laissé emporter par la colère, au point de se battre avec un père justement affligé de la mort de son file. Je croirais plutôt que cela avait rapport à quelque tradition sur la guerre de Thèbes, que nous ignorons, maie dont noue trouvons de» traces dans Elien (Hist. div. L. IV, C. 5), et dans le troisième argument des Néméennes de Pindare. Ces deux auteurs disent que les sept chefs avaient institue le· jeux Néméens, non pat en l’honneur d'Archemore, comme ont· croit ordinairement, mais pour honorer la mémoire de Pronax qui avait perdu la rie pour eux· Voyez les notes de Perizonius sur Elien, p. 337.

(47) Note 47. Athénée (L. XII, p. 528) nous a conservé des vers de Thyeste, tragédie d'Agathon, qui nous apprennent que Pronax avait rassemblé chez lui tous les prétendants à la main de sa fille. Hygin (Fab. 71) donne à la femme d’Adraste le nom de Démoanasse, et non d’Eurynome, comme le dit M. Heyne, qui a pris le nom, de la mère d'Adraste pour celui de sa femme.

(48) Note 48. Phéret avait, suivant quelques auteurs, prie son nom de Phéra, fille d'Æole (Voy. Etienne de Byz.), mais la tradition qui lui donne Phérès pour fondateur, est la plus suivie. Il avait pour épouse, suivant Hygin (Fab. 14, p. 40), Péziclymène, fille de Minyas. Le scholiaste d'Euripide (Alceste, v. 16) dit qu'elle sa nommait Clymène, mais je crois qu'il tant le corriger d'après Hygin. Minyas avait, en effet, trois filles, Clyméne, Périclymène et Etéoclymène (Apollonii schol. I, 130), et Clymène était la mère d'Iphiclus, comme nous le verrons par la suite.

(49) Note 49. Apollon avait servi chez Admète, en punition du meurtre des Cyclopes, comme on le verra ci-après, L. III, C. 16. Phérécydes, cité par le schol. d'Euripide (Alceste, v. 1), dit que c'était parce qu'il avait tué les fils des Cyclopes Brontès, Stéropès et Argès, pour se venger de ce que Jupiter avait foudroyé Esculape son fils. Suivant Anaxandride, il avait été exilé pour avoir tué le serpent Python ; enfin, suivant Rhianus, Apollon servait volontairement chez Admète, dont il était amoureux (ibidem). La première opinion est la plus reçue, et elle avait rapport à un usage des temps héroïques dont j'ai parlé ci-dessus, C. III, nota 14.

(50Note 50. Cette histoire était représentée dans l'intérieur du trône d'Apollon Amyclæen (Pausanias, L. III, C. 10). Voyez aussi Hygin (Fab., 50).

(51) Note 51. J'ai suivi dans ce passage la correction de M. Heyne, qui propose de lire τὸν Θάλαμον ἀνοίξας, εὖρε δρακόντων σπειράμασι πεπληρομένον. Peut-être vaudrait-il mieux lire: δρακόντων σπιραμα συμπεπληρομένων, un peloton de serpents entortillés.

(52) Note 52. Cette dernière tradition a été adoptée par Euripide (Alceste, v. 846). Hercules y dit, qu'il épiera le moment où le roi des morts viendra boire le sang des victimes, pour le saisir. Et il raconte un peu plus bas, comment il s'est mis en embuscade auprès du tombeau, et comment il l'a saisi (v. 1145). Cela a rapport à l’opinion où étaient les anciens, que les âmes erraient autour des corps, jusqu'à ce qu'on leur eût rendu les honneurs funèbres. C'est pourquoi, Patrocle, dans l’Iliade, se plaint à Achille, de ce qu'en négligeant de lui rendre les derniers devoirs il retarde son entrée dans les enfers, C’était sur la même opinion, qu'était fondée la fable de Sisyphe, dont j'ai parlé ci-dessus, note 17.