Apollodore

APOLLODORE

 

BIBLIOTHÈQUE

 

Ἀππολόδωρος Βιβλιοθήκη

 

LIVRE I - chapitre ΙΧ + NOTES (partie I - partie II)

chapitre IX, partie 1

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

APOLLODORE

 

BIBLIOTHÈQUE

 

 

 

 précédent

IX.

§ 16. Αἴσονος δὲ τοῦ Κρηθέως καὶ Πολυμήδης τῆς Αὐτολύκου Ἰάσων. Οὗτος ᾤκει ἐν Ἰωλκῷ, τῆς δὲ Ἰωλκοῦ Πελίας ἐβασίλευσε μετὰ Κρηθέα, ᾧ χρωμένῳ περὶ τῆς βασιλείας ἐθέσπισεν ὁ θεὸς τὸν μονοσάνδαλον φυλάξασθαι. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἠγνόει τὸν χρησμόν, αὖθις δὲ ὕστερον αὐτὸν ἔγνω. Τελῶν γὰρ ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ Ποσειδῶνι θυσίαν ἄλλους τε πολλοὺς ἐπὶ ταύτῃ καὶ τὸν Ἰάσονα μετεπέμψατο. Ὁ δὲ πόθῳ γεωργίας ἐν τοῖς χωρίοις διατελῶν ἔσπευσεν ἐπὶ τὴν θυσίαν· διαβαίνων δὲ ποταμὸν Ἄναυρον ἐξῆλθε μονοσάνδαλος, τὸ ἕτερον ἀπολέσας ἐν τῷ ῥείθρῳ πέδιλον. Θεασάμενος δὲ Πελίας αὐτὸν καὶ τὸν χρησμὸν συμβαλὼν ἠρώτα προσελθών, τί ἂν ἐποίησεν ἐξουσίαν ἔχων, εἰ λόγιον ἦν αὐτῷ πρός τινος φονευθήσεσθαι τῶν πολιτῶν. Ὁ δέ, εἴτε ἐπελθὸν ἄλλως, εἴτε διὰ μῆνιν Ἥρας, ἵν᾽ ἔλθοι κακὸν Μήδεια Πελίᾳ (τὴν γὰρ Ἥραν οὐκ ἐτίμα), "τὸ χρυσόμαλλον δέρας" ἔφη "προσέταττον ἂν φέρειν αὐτῷ." Τοῦτο Πελίας ἀκούσας εὐθὺς ἐπὶ τὸ δέρας ἐλθεῖν ἐκέλευσεν αὐτόν. Τοῦτο δὲ ἐν Κόλχοις ἦν <ἐν> Ἄρεος ἄλσει κρεμάμενον ἐκ δρυός, ἐφρουρεῖτο δὲ ὑπὸ δράκοντος ἀύπνου.

Ἐπὶ τοῦτο πεμπόμενος Ἰάσων Ἄργον παρεκάλεσε τὸν Φρίξου, κἀκεῖνος Ἀθηνᾶς ὑποθεμένης πεντηκόντορον ναῦν κατεσκεύασε τὴν προσαγορευθεῖσαν ἀπὸ τοῦ κατασκευάσαντος Ἀργώ· κατὰ δὲ τὴν πρῷραν ἐνήρμοσεν Ἀθηνᾶ φωνῆεν φηγοῦ τῆς Δωδωνίδος ξύλον. Ὡς δὲ ἡ ναῦς κατεσκευάσθη, χρωμένῳ ὁ θεὸς αὐτῷ πλεῖν ἐπέτρεψε συναθροίσαντι τοὺς ἀρίστους τῆς Ἑλλάδος. Οἱ δὲ συναθροισθέντες εἰσὶν οἵδε· Τῖφυς Ἁγνίου, ὃς ἐκυβέρνα τὴν ναῦν, Ὀρφεὺς Οἰάγρου, Ζήτης καὶ Κάλαϊς Βορέου, Κάστωρ καὶ Πολυδεύκης Διός, Τελαμὼν καὶ Πηλεὺς Αἰακοῦ, Ἡρακλῆς Διός, Θησεὺς Αἰγέως, Ἴδας καὶ Λυγκεὺς Ἀφαρέως, Ἀμφιάραος Ὀικλέους, Καινεὺς Κορώνου Παλαίμων Ἡφαίστου ἢ Αἰτωλοῦ, Κηφεὺς Ἀλεοῦ, Λαέρτης Ἀρκεισίου, Αὐτόλυκος Ἑρμοῦ, Ἀταλάντη Σχοινέως, Μενοίτιος Ἄκτορος, Ἄκτωρ Ἱππάσου, Ἄδμητος Φέρητος, Ἄκαστος Πελίου, Εὔρυτος Ἑρμοῦ, Μελέαγρος Οἰνέως, Ἀγκαῖος Λυκούργου, Εὔφημος Ποσειδῶνος, Ποίας Θαυμάκου, Βούτης Τελέοντος, Φᾶνος καὶ Στάφυλος Διονύσου, Ἐργῖνος Ποσειδῶνος, Περικλύμενος Νηλέως, Αὐγέας Ἡλίου, Ἴφικλος Θεστίου, Ἄργος Φρίξου, Εὐρύαλος Μηκιστέως, Πηνέλεως Ἱππάλμου, Λήιτος Ἀλέκτορος, Ἴφιτος Ναυβόλου, Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος Ἄρεος, Ἀστέριος Κομήτου, Πολύφημος Ἐλάτου.

§ 17. Οὗτοι ναυαρχοῦντος Ἰάσονος ἀναχθέντες προσίσχουσι Λήμνῳ. Ἔτυχε δὲ ἡ Λῆμνος ἀνδρῶν τότε οὖσα ἔρημος, βασιλευομένη δὲ ὑπὸ Ὑψιπύλης τῆς Θόαντος δι᾽ αἰτίαν τήνδε. Αἱ Λήμνιαι τὴν Ἀφροδίτην οὐκ ἐτίμων· ἡ δὲ αὐταῖς ἐμβάλλει δυσοσμίαν, καὶ διὰ τοῦτο οἱ γήμαντες αὐτὰς ἐκ τῆς πλησίον Θρᾴκης λαβόντες αἰχμαλωτίδας συνευνάζοντο αὐταῖς. Ἀτιμαζόμεναι δὲ αἱ Λήμνιαι τούς τε πατέρας καὶ τοὺς ἄνδρας φονεύουσι· μόνη δὲ ἔσωσεν Ὑψιπύλη τὸν ἑαυτῆς πατέρα κρύψασα Θόαντα. Προσσχόντες οὖν τότε γυναικοκρατουμένῃ τῇ Λήμνῳ μίσγονται ταῖς γυναιξίν. Ὑψιπύλη δὲ Ἰάσονι συνευνάζεται, καὶ γεννᾷ παῖδας Εὔνηον καὶ Νεβροφόνον.

§ 18. Ἀπὸ Λήμνου δὲ προσίσχουσι Δολίοσιν, ὧν ἐβασίλευε Κύζικος. Οὗτος αὐτοὺς ὑπεδέξατο φιλοφρόνως. Νυκτὸς δὲ ἀναχθέντες ἐντεῦθεν καὶ περιπεσόντες ἀντιπνοίαις, ἀγνοοῦντες πάλιν τοῖς Δολίοσι προσίσχουσιν. Οἱ δὲ νομίζοντες Πελασγικὸν εἶναι στρατόν (ἔτυχον γὰρ ὑπὸ Πελασγῶν συνεχῶς πολεμούμενοι) μάχην τῆς νυκτὸς συνάπτουσιν ἀγνοοῦντες πρὸς ἀγνοοῦντας. Κτείναντες δὲ πολλοὺς οἱ Ἀργοναῦται, μεθ᾽ ὧν καὶ Κύζικον, μεθ᾽ ἡμέραν, ὡς ἔγνωσαν, ἀποδυράμενοι τάς τε κόμας ἐκείραντο καὶ τὸν Κύζικον πολυτελῶς ἔθαψαν. Καὶ μετὰ τὴν ταφὴν πλεύσαντες Μυσίᾳ προσίσχουσιν.

§ 19. Ἐνταῦθα δὲ Ἡρακλέα καὶ Πολύφημον κατέλιπον. Ὕλας γὰρ ὁ Θειοδάμαντος παῖς, Ἡρακλέους δὲ ἐρώμενος, ἀποσταλεὶς ὑδρεύσασθαι διὰ κάλλος ὑπὸ νυμφῶν ἡρπάγη. Πολύφημος δὲ ἀκούσας αὐτοῦ βοήσαντος, σπασάμενος τὸ ξίφος ἐδίωκεν, ὑπὸ λῃστῶν ἄγεσθαι νομίζων. Καὶ δηλοῖ συντυχόντι Ἡρακλεῖ. Ζητούντων δὲ ἀμφοτέρων τὸν Ὕλαν ἡ ναῦς ἀνήχθη, καὶ Πολύφημος μὲν ἐν Μυσίᾳ κτίσας πόλιν Κίον ἐβασίλευσεν, Ἡρακλῆς δὲ ὑπέστρεψεν εἰς Ἄργος. Ἡρόδωρος δὲ αὐτὸν οὐδὲ τὴν ἀρχήν φησι πλεῦσαι τότε, ἀλλὰ παρ᾽ Ὀμφάλῃ δουλεύειν. Φερεκύδης δὲ αὐτὸν ἐν Ἀφεταῖς τῆς Θεσσαλίας ἀπολειφθῆναι λέγει, τῆς Ἀργοῦς φθεγξαμένης μὴ δύνασθαι φέρειν τὸ τούτου βάρος. Δημάρατος δὲ αὐτὸν εἰς Κόλχους πεπλευκότα παρέδωκε· Διονύσιος μὲν γὰρ αὐτὸν καὶ ἡγεμόνα φησὶ τῶν Ἀργοναυτῶν γενέσθαι.

§ 20. Ἀπὸ δὲ Μυσίας ἀπῆλθον εἰς τὴν Βεβρύκων γῆν, ἧς ἐβασίλευεν Ἄμυκος Ποσειδῶνος παῖς καὶ <νύμφης> Βιθυνίδος. Γενναῖος δὲ ὢν οὗτος τοὺς προσσχόντας ξένους ἠνάγκαζε πυκτεύειν καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἀνῄρει. Παραγενόμενος οὖν καὶ τότε ἐπὶ τὴν Ἀργὼ τὸν ἄριστον αὐτῶν εἰς πυγμὴν προεκαλεῖτο. Πολυδεύκης δὲ ὑποσχόμενος πυκτεύσειν πρὸς αὐτόν, πλήξας κατὰ τὸν ἀγκῶνα ἀπέκτεινε. Τῶν δὲ Βεβρύκων ὁρμησάντων πρὸς αὐτόν, ἁρπάσαντες οἱ ἀριστεῖς τὰ ὅπλα πολλοὺς φεύγοντας φονεύουσιν αὐτῶν.

§ 21. Ἐντεῦθεν ἀναχθέντες καταντῶσιν εἰς τὴν τῆς Θρᾴκης Σαλμυδησσόν, ἔνθα ᾤκει Φινεὺς μάντις τὰς ὄψεις πεπηρωμένος. Τοῦτον οἱ μὲν Ἀγήνορος εἶναι λέγουσιν, οἱ δὲ Ποσειδῶνος υἱόν· καὶ πηρωθῆναί φασιν αὐτὸν οἱ μὲν ὑπὸ θεῶν, ὅτι προέλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὰ μέλλοντα, οἱ δὲ ὑπὸ Βορέου καὶ τῶν Ἀργοναυτῶν, ὅτι πεισθεὶς μητρυιᾷ τοὺς ἰδίους ἐτύφλωσε παῖδας, τινὲς δὲ ὑπὸ Ποσειδῶνος, ὅτι τοῖς Φρίξου παισὶ τὸν ἐκ Κόλχων εἰς τὴν Ἑλλάδα πλοῦν ἐμήνυσεν. Ἔπεμψαν δὲ αὐτῷ καὶ τὰς ἁρπυίας οἱ θεοί· πτερωταὶ δὲ ἦσαν αὗται, καὶ ἐπειδὴ τῷ Φινεῖ παρετίθετο τράπεζα, ἐξ οὐρανοῦ καθιπτάμεναι τὰ μὲν πλείονα ἀνήρπαζον, ὀλίγα δὲ ὅσα ὀσμῆς ἀνάπλεα κατέλειπον, ὥστε μὴ δύνασθαι προσενέγκασθαι. Βουλομένοις δὲ τοῖς Ἀργοναύταις τὰ περὶ τοῦ πλοῦ μαθεῖν ὑποθήσεσθαι τὸν πλοῦν ἔφη, τῶν ἁρπυιῶν αὐτὸν ἐὰν ἀπαλλάξωσιν. Οἱ δὲ παρέθεσαν αὐτῷ τράπεζαν ἐδεσμάτων, ἅρπυιαι δὲ ἐξαίφνης σὺν βοῇ καταπτᾶσαι τὴν τροφὴν ἥρπασαν. Θεασάμενοι δὲ οἱ Βορέου παῖδες Ζήτης καὶ Κάλαϊς, ὄντες πτερωτοί, σπασάμενοι τὰ ξίφη δι᾽ ἀέρος ἐδίωκον. Ἦν δὲ ταῖς ἁρπυίαις χρεὼν τεθνάναι ὑπὸ τῶν Βορέου παίδων, τοῖς δὲ Βορέου παισὶ τότε τελευτήσειν ὅταν διώκοντες μὴ καταλάβωσι. Διωκομένων δὲ τῶν ἁρπυιῶν ἡ μὲν κατὰ Πελοπόννησον εἰς τὸν Τίγρην ποταμὸν ἐμπίπτει, ὃς νῦν ἀπ᾽ ἐκείνης Ἅρπυς καλεῖται· ταύτην δὲ οἱ μὲν Νικοθόην οἱ δὲ Ἀελλόπουν καλοῦσιν. Ἡ δὲ ἑτέρα καλουμένη Ὠκυπέτη, ὡς δὲ ἔνιοι Ὠκυθόη (Ἡσίοδος δὲ λέγει αὐτὴν Ὠκυπόδην), αὕτη κατὰ τὴν Προποντίδα φεύγουσα μέχρις Ἐχινάδων ἦλθε νήσων, αἳ νῦν ἀπ᾽ ἐκείνης Στροφάδες καλοῦνται· ἐστράφη γὰρ ὡς ἦλθεν ἐπὶ ταύτας, καὶ γενομένη κατὰ τὴν ἠιόνα ὑπὸ καμάτου πίπτει σὺν τῷ διώκοντι. Ἀπολλώνιος δὲ ἐν τοῖς Ἀργοναύταις ἕως Στροφάδων νήσων φησὶν αὐτὰς διωχθῆναι καὶ μηδὲν παθεῖν, δούσας ὅρκον τὸν Φινέα μηκέτι ἀδικῆσαι.

§ 22. Ἀπαλλαγεὶς δὲ τῶν ἁρπυιῶν Φινεὺς ἐμήνυσε τὸν πλοῦν τοῖς Ἀργοναύταις, καὶ περὶ τῶν συμπληγάδων ὑπέθετο πετρῶν τῶν κατὰ θάλασσαν. Ἦσαν δὲ ὑπερμεγέθεις αὗται, συγκρουόμεναι δὲ ἀλλήλαις ὑπὸ τῆς τῶν πνευμάτων βίας τὸν διὰ θαλάσσης πόρον ἀπέκλειον. Ἐφέρετο δὲ πολλὴ μὲν ὑπὲρ αὐτῶν ὁμίχλη πολὺς δὲ πάταγος, ἦν δὲ ἀδύνατον καὶ τοῖς πετεινοῖς δι᾽ αὐτῶν διελθεῖν. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ἀφεῖναι πελειάδα διὰ τῶν πετρῶν, καὶ ταύτην ἐὰν μὲν ἴδωσι σωθεῖσαν, διαπλεῖν καταφρονοῦντας, ἐὰν δὲ ἀπολομένην, μὴ πλεῖν βιάζεσθαι. Ταῦτα ἀκούσαντες ἀνήγοντο, καὶ ὡς πλησίον ἦσαν τῶν πετρῶν, ἀφιᾶσιν ἐκ τῆς πρῴρας πελειάδα· τῆς δὲ ἱπταμένης τὰ ἄκρα τῆς οὐρᾶς ἡ σύμπτωσις τῶν πετρῶν ἀπεθέρισεν. Ἀναχωρούσας οὖν ἐπιτηρήσαντες τὰς πέτρας μετ᾽ εἰρεσίας ἐντόνου, συλλαβομένης Ἥρας, διῆλθον, τὰ ἄκρα τῶν ἀφλάστων τῆς νεὼς περικοπείσης. Αἱ μὲν οὖν συμπληγάδες ἔκτοτε ἔστησαν· χρεὼν γὰρ ἦν αὐταῖς νεὼς περαιωθείσης στῆναι παντελῶς.

§ 23. Οἱ δὲ Ἀργοναῦται πρὸς Μαριανδυνοὺς παρεγένοντο, κἀκεῖ φιλοφρόνως ὁ βασιλεὺς ὑπεδέξατο Λύκος. Ἔνθα θνήσκει μὲν Ἴδμων ὁ μάντις πλήξαντος αὐτὸν κάπρου, θνήσκει δὲ καὶ Τῖφυς, καὶ τὴν ναῦν Ἀγκαῖος ὑπισχνεῖται κυβερνᾶν.

Παραπλεύσαντες δὲ Θερμώδοντα καὶ Καύκασον ἐπὶ Φᾶσιν ποταμὸν ἦλθον· οὗτος τῆς Κολχικῆς ἐστιν. Ἐγκαθορμισθείσης δὲ τῆς νεὼς ἧκε πρὸς Αἰήτην Ἰάσων, καὶ τὰ ἐπιταγέντα ὑπὸ Πελίου λέγων παρεκάλει δοῦναι τὸ δέρας αὐτῷ· ὁ δὲ δώσειν ὑπέσχετο, ἐὰν τοὺς χαλκόποδας ταύρους μόνος καταζεύξῃ. Ἦσαν δὲ ἄγριοι παρ᾽ αὐτῷ ταῦροι δύο, μεγέθει διαφέροντες, δῶρον Ἡφαίστου, οἳ χαλκοῦς μὲν εἶχον πόδας, πῦρ δὲ ἐκ στομάτων ἐφύσων. Τούτους αὐτῷ ζεύξαντι ἐπέτασσε σπείρειν δράκοντος ὀδόντας· εἶχε γὰρ λαβὼν παρ᾽ Ἀθηνᾶς τοὺς ἡμίσεις ὧν Κάδμος ἔσπειρεν ἐν Θήβαις. Ἀποροῦντος δὲ τοῦ Ἰάσονος πῶς ἂν δύναιτο τοὺς ταύρους καταζεῦξαι, Μήδεια αὐτοῦ ἔρωτα ἴσχει· ἦν δὲ αὕτη θυγάτηρ Αἰήτου καὶ Εἰδυίας τῆς Ὠκεανοῦ, φαρμακίς. Δεδοικυῖα δὲ μὴ πρὸς τῶν ταύρων διαφθαρῇ, κρύφα τοῦ πατρὸς συνεργήσειν αὐτῷ πρὸς τὴν κατάζευξιν τῶν ταύρων ἐπηγγείλατο καὶ τὸ δέρας ἐγχειριεῖν, ἐὰν ὀμόσῃ αὐτὴν ἕξειν γυναῖκα καὶ εἰς Ἑλλάδα σύμπλουν ἀγάγηται. Ὀμόσαντος δὲ Ἰάσονος φάρμακον δίδωσιν, ᾧ καταζευγνύναι μέλλοντα τοὺς ταύρους ἐκέλευσε χρῖσαι τήν τε ἀσπίδα καὶ τὸ δόρυ καὶ τὸ σῶμα· τούτῳ γὰρ χρισθέντα ἔφη πρὸς μίαν ἡμέραν μήτ᾽ ἂν ὑπὸ πυρὸς ἀδικηθήσεσθαι μήτε ὑπὸ σιδήρου. Ἐδήλωσε δὲ αὐτῷ σπειρομένων τῶν ὀδόντων ἐκ γῆς ἄνδρας μέλλειν ἀναδύεσθαι ἐπ᾽ αὐτὸν καθωπλισμένους, οὓς ἔλεγεν ἐπειδὰν ἀθρόους θεάσηται, βάλλειν εἰς μέσον λίθους ἄποθεν, ὅταν δὲ ὑπὲρ τούτου μάχωνται πρὸς ἀλλήλους, τότε κτείνειν αὐτούς. Ἰάσων δὲ τοῦτο ἀκούσας καὶ χρισάμενος τῷ φαρμάκῳ, παραγενόμενος εἰς τὸ τοῦ νεὼ ἄλσος ἐμάστευε τοὺς ταύρους, καὶ σὺν πολλῷ πυρὶ ὁρμήσαντας αὐτοὺς κατέζευξε. Σπείραντος δὲ αὐτοῦ τοὺς ὀδόντας ἀνέτελλον ἐκ τῆς γῆς ἄνδρες ἔνοπλοι· ὁ δὲ ὅπου πλείονας ἑώρα, βάλλων ἀφανῶς λίθους, πρὸς αὐτοὺς μαχομένους πρὸς ἀλλήλους προσιὼν ἀνῄρει. Καὶ κατεζευγμένωντῶν ταύρων οὐκ ἐδίδου τὸ δέρας Αἰήτης, ἐβούλετο δὲ τήν τε Ἀργὼ καταφλέξαι καὶ κτεῖναι τοὺς ἐμπλέοντας. Φθάσασα δὲ Μήδεια τὸν Ἰάσονα νυκτὸς ἐπὶ τὸ δέρας ἤγαγε, καὶ τὸν φυλάσσοντα δράκοντα κατακοιμίσασα τοῖς φαρμάκοις μετὰ Ἰάσονος, ἔχουσα τὸ δέρας, ἐπὶ τὴν Ἀργὼ παρεγένετο. Συνείπετο δὲ αὐτῇ καὶ ὁ ἀδελφὸς Ἄψυρτος. Οἱ δὲ νυκτὸς μετὰ τούτων ἀνήχθησαν.

§ 24. Αἰήτης δὲ ἐπιγνοὺς τὰ τῇ Μηδείᾳ τετολμημένα ὥρμησε τὴν ναῦν διώκειν. Ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν πλησίον ὄντα Μήδεια τὸν ἀδελφὸν φονεύει καὶ μελίσασα κατὰ τοῦ βυθοῦ ῥίπτει. Συναθροίζων δὲ Αἰήτης τὰ τοῦ παιδὸς μέλη τῆς διώξεως ὑστέρησε· διόπερ ὑποστρέψας, καὶ τὰ σωθέντα τοῦ παιδὸς μέλη θάψας, τὸν τόπον προσηγόρευσε Τόμους. Πολλοὺς δὲ τῶν Κόλχων ἐπὶ τὴν ζήτησιν τῆς Ἀργοῦς ἐξέπεμψεν, ἀπειλήσας, εἰ μὴ Μήδειαν ἄξουσιν, αὐτοὺς πείσεσθαι τὰ ἐκείνης.

Οἱ δὲ σχισθέντες ἄλλος ἀλλαχοῦ ζήτησιν ἐποιοῦντο. Τοῖς δὲ Ἀργοναύταις τὸν Ἠριδανὸν ποταμὸν ἤδη παραπλέουσι Ζεὺς μηνίσας ὑπὲρ τοῦ φονευθέντος Ἀψύρτου χειμῶνα λάβρον ἐπιπέμψας ἐμβάλλει πλάνην. Καὶ αὐτῶν τὰς Ἀψυρτίδας νήσους παραπλεόντων ἡ ναῦς φθέγγεται μὴ λήξειν τὴν ὀργὴν τοῦ Διός, ἐὰν μὴ πορευθέντες εἰς τὴν Αὐσονίαν τὸν Ἀψύρτου φόνον καθαρθῶσιν ὑπὸ Κίρκης. Οἱ δὲ παραπλεύσαντες τὰ Λιγύων καὶ Κελτῶν ἔθνη, καὶ διὰ τοῦ Σαρδονίου πελάγους διακομισθέντες, παραμειψάμενοι Τυρρηνίαν ἦλθον εἰς Αἰαίην, ἔνθα Κίρκης ἱκέται γενόμενοι καθαίρονται.

§ 25. Παραπλεόντων δὲ Σειρῆνας αὐτῶν, Ὀρφεὺς τὴν ἐναντίαν μοῦσαν μελῳδῶν τοὺς Ἀργοναύτας κατέσχε. Μόνος δὲ Βούτης ἐξενήξατο πρὸς αὐτάς, ὃν ἁρπάσασα Ἀφροδίτη ἐν Λιλυβαίῳ κατῴκισε.

Μετὰ δὲ τὰς Σειρῆνας τὴν ναῦν Χάρυβδις ἐξεδέχετο καὶ Σκύλλα καὶ πέτραι πλαγκταί, ὑπὲρ ὧν φλὸξ πολλὴ καὶ καπνὸς ἀναφερόμενος ἑωρᾶτο. Ἀλλὰ διὰ τούτων διεκόμισε τὴν ναῦν σὺν Νηρηίσι Θέτις παρακληθεῖσα ὑπὸ Ἥρας.

Παραμειψάμενοι δὲ Θρινακίαν νῆσον Ἡλίου βοῦς ἔχουσαν εἰς τὴν Φαιάκων νῆσον Κέρκυραν ἧκον, ἧς βασιλεὺς ἦν Ἀλκίνοος.

Τῶν δὲ Κόλχων τὴν ναῦν εὑρεῖν μὴ δυναμένων οἱ μὲν τοῖς Κεραυνίοις ὄρεσι παρῴκησαν, οἱ δὲ εἰς τὴν Ἰλλυρίδα κομισθέντες ἔκτισαν Ἀψυρτίδας νήσους· ἔνιοι δὲ πρὸς Φαίακας ἐλθόντες τὴν Ἀργὼ κατέλαβον καὶ τὴν Μήδειαν ἀπῄτουν παρ᾽ Ἀλκινόου. Ὁ δὲ εἶπεν, εἰ μὲν ἤδη συνελήλυθεν Ἰάσονι, δώσειν αὐτὴν ἐκείνῳ, εἰ δ᾽ ἔτι παρθένος ἐστί, τῷ πατρὶ ἀποπέμψειν. Ἀρήτη δὲ ἡ Ἀλκινόου γυνὴ φθάσασα Μήδειαν Ἰάσονι συνέζευξεν· ὅθεν οἱ μὲν Κόλχοι μετὰ Φαιάκων κατῴκησαν, οἱ δὲ Ἀργοναῦται μετὰ τῆς Μηδείας ἀνήχθησαν.

§ 26. Πλέοντες δὲ νυκτὸς σφοδρῷ περιπίπτουσι χειμῶνι. Ἀπόλλων δὲ στὰς ἐπὶ τὰς Μελαντίους δειράς, τοξεύσας τῷ βέλει εἰς τὴν θάλασσαν κατήστραψεν. Οἱ δὲ πλησίον ἐθεάσαντο νῆσον, τῷ δὲ παρὰ προσδοκίαν ἀναφανῆναι προσορμισθέντες Ἀνάφην ἐκάλεσαν· ἱδρυσάμενοι δὲ βωμὸν Ἀπόλλωνος αἰγλήτου καὶ θυσιάσαντες ἐπ᾽ εὐωχίαν ἐτράπησαν. Δοθεῖσαι δ᾽ ὑπὸ Ἀρήτης Μηδείᾳ δώδεκα θεράπαιναι τοὺς ἀριστέας ἔσκωπτον μετὰ παιγνίας· ὅθεν ἔτι καὶ νῦν ἐν τῇ θυσίᾳ σύνηθές ἐστι σκώπτειν ταῖς γυναιξίν.

Ἐντεῦθεν ἀναχθέντες κωλύονται Κρήτῃ προσίσχειν ὑπὸ Τάλω. Τοῦτον οἱ μὲν τοῦ χαλκοῦ γένους εἶναι λέγουσιν, οἱ δὲ ὑπὸ Ἡφαίστου Μίνωι δοθῆναι· ὃς ἦν χαλκοῦς ἀνήρ, οἱ δὲ ταῦρον αὐτὸν λέγουσιν. Εἶχε δὲ φλέβα μίαν ἀπὸ αὐχένος κατατείνουσαν ἄχρι σφυρῶν· κατὰ δὲ τὸ τέρμα τῆς φλεβὸς ἧλος διήρειστο χαλκοῦς. Οὗτος ὁ Τάλως τρὶς ἑκάστης ἡμέρας τὴν νῆσον περιτροχάζων ἐτήρει· διὸ καὶ τότε τὴν Ἀργὼ προσπλέουσαν θεωρῶν τοῖς λίθοις ἔβαλλεν. Ἐξαπατηθεὶς δὲ ὑπὸ Μηδείας ἀπέθανεν, ὡς μὲν ἔνιοι λέγουσι, διὰ φαρμάκων αὐτῷ μανίαν Μηδείας ἐμβαλούσης, ὡς δέ τινες, ὑποσχομένης ποιήσειν ἀθάνατον καὶ τὸν ἧλον ἐξελούσης, ἐκρυέντος τοῦ παντὸς ἰχῶρος αὐτὸν ἀποθανεῖν. Τινὲς δὲ αὐτὸν τοξευθέντα ὑπὸ Ποίαντος εἰς τὸ σφυρὸν τελευτῆσαι λέγουσι.

Μίαν δὲ ἐνταῦθα νύκτα μείναντες Αἰγίνῃ προσίσχουσιν ὑδρεύσασθαι θέλοντες, καὶ γίνεται περὶ τῆς ὑδρείας αὐτοῖς ἅμιλλα. Ἐκεῖθεν δὲ διὰ τῆς Εὐβοίας καὶ τῆς Λοκρίδος πλεύσαντες εἰς Ἰωλκὸν ἦλθον, τὸν πάντα πλοῦν ἐν τέτταρσι μησὶ τελειώσαντες.

§ 27. Πελίας δὲ ἀπογνοὺς τὴν ὑποστροφὴν τῶν Ἀργοναυτῶν τὸν Αἴσονα κτείνειν ἤθελεν· ὁ δὲ αἰτησάμενος ἑαυτὸν ἀνελεῖν θυσίαν ἐπιτελῶν ἀδεῶς τοῦ ταυρείου σπασάμενος αἵματος ἀπέθανεν. Ἡ δὲ Ἰάσονος μήτηρ ἐπαρασαμένη Πελίᾳ, νήπιον ἀπολιποῦσα παῖδα Πρόμαχον ἑαυτὴν ἀνήρτησε· Πελίας δὲ καὶ τὸν αὐτῇ καταλειφθέντα παῖδα ἀπέκτεινεν. Ὁ δὲ Ἰάσων κατελθὼν τὸ μὲν δέρας ἔδωκε, περὶ ὧν δὲ ἠδικήθη μετελθεῖν ἐθέλων καιρὸν ἐξεδέχετο. Καὶ τότε μὲν εἰς Ἰσθμὸν μετὰ τῶν ἀριστέων πλεύσας ἀνέθηκε τὴν ναῦν Ποσειδῶνι, αὖθις δὲ Μήδειαν παρακαλεῖ ζητεῖν ὅπως Πελίας αὐτῷ δίκας ὑπόσχῃ. Ἡ δὲ εἰς τὰ βασίλεια τοῦ Πελίου παρελθοῦσα πείθει τὰς θυγατέρας αὐτοῦ τὸν πατέρα κρεουργῆσαι καὶ καθεψῆσαι, διὰ φαρμάκων αὐτὸν ἐπαγγελλομένη ποιήσειν νέον· καὶ τοῦ πιστεῦσαι χάριν κριὸν μελίσασα καὶ καθεψήσασα ἐποίησεν ἄρνα. Αἱ δὲ πιστεύσασαι τὸν πατέρα κρεουργοῦσι καὶ καθέψουσιν. Ἄκαστος δὲ μετὰ τῶν τὴν Ἰωλκὸν οἰκούντων τὸν πατέρα θάπτει, τὸν δὲ Ἰάσονα μετὰ τῆς Μηδείας τῆς Ἰωλκοῦ ἐκβάλλει.

§ 28. Οἱ δὲ ἧκον εἰς Κόρινθον, καὶ δέκα μὲν ἔτη διετέλουν εὐτυχοῦντες,

αὖθις δὲ τοῦ τῆς Κορίνθου βασιλέως Κρέοντος τὴν θυγατέρα Γλαύκην Ἰάσονι ἐγγυῶντος, παραπεμψάμενος Ἰάσων Μήδειαν ἐγάμει. Ἡ δέ, οὕς τε ὤμοσεν Ἰάσων θεοὺς ἐπικαλεσαμένη καὶ τὴν Ἰάσονος ἀχαριστίαν μεμψαμένη πολλάκις, τῇ μὲν γαμουμένῃ πέπλον μεμαγμένον φαρμάκοις ἔπεμψεν, ὃν ἀμφιεσαμένη μετὰ τοῦ βοηθοῦντος πατρὸς πυρὶ λάβρῳ κατεφλέχθη, τοὺς δὲ παῖδας οὓς εἶχεν ἐξ Ἰάσονος, Μέρμερον καὶ Φέρητα, ἀπέκτεινε, καὶ λαβοῦσα παρὰ Ἡλίου ἅρμα πτηνῶν δρακόντων ἐπὶ τούτου φεύγουσα ἦλθεν εἰς Ἀθήνας. Λέγεται δὲ <καὶ> ὅτι φεύγουσα τοὺς παῖδας ἔτι νηπίους ὄντας κατέλιπεν, ἱκέτας καθίσασα ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς Ἥρας τῆς ἀκραίας· Κορίνθιοι δὲ αὐτοὺς ἀναστήσαντες κατετραυμάτισαν.

Μήδεια δὲ ἧκεν εἰς Ἀθήνας, κἀκεῖ γαμηθεῖσα Αἰγεῖ παῖδα γεννᾷ Μῆδον. Ἐπιβουλεύουσα δὲ ὕστερον Θησεῖ φυγὰς ἐξ Ἀθηνῶν μετὰ τοῦ παιδὸς ἐκβάλλεται. Ἀλλ᾽ οὗτος μὲν πολλῶν κρατήσας βαρβάρων τὴν ὑφ᾽ ἑαυτὸν χώραν ἅπασαν Μηδίαν ἐκάλεσε, καὶ στρατευόμενος ἐπὶ Ἰνδοὺς ἀπέθανε· Μήδεια δὲ εἰς Κόλχους ἦλθεν ἄγνωστος, καὶ καταλαβοῦσα Αἰήτην ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ Πέρσου τῆς βασιλείας ἐστερημένον, κτείνασα τοῦτον τῷ πατρὶ τὴν βασιλείαν ἀποκατέστησεν.

précédent

CHAPITRE IX.

§ 16. Jason était fils d'Æson fils de Créthée, et de Polymède, fille d'Autolycus 53. Il habitait Iolchos, dont Pélias était roi après la mort de Créthée 54. Les dieux ayant averti Pélias qui les consultait sur le sort de son royaume, de se méfier de celui qui n'aurait qu'un pied chaussé, il ne sut d'abord ce que signifiait cet oracle; mais il en eut bientôt l'intelligence ; faisant en effet auprès de la mer un sacrifice à Neptune, il y avait invité plusieurs personnes, et Jason, entre autres. Ce dernier, qui demeurait à la campagne par goût pour l'agriculture, s'empressa d'y venir ; il perdit un de ses souliers en traversant le fleuve Anaurus 55, et en sortit avec un seul pied chaussé. Pélias y ayant pris garde et se rappelant de l'oracle, s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il ferait, en ayant le pouvoir, s'il lui avait été prédit qu'il serait tué par quelqu'un de ses concitoyens. Alors, sait que cela lui vint naturellement à l'idée, soit que cela lui fut inspiré par Junon qui, irritée de ce que Pélias ne lui rendait aucun culte, voulait faire venir Médée dans la Grèce pour son malheur, Jason répondit qu'il lui ordonnerait d'apporter la toison d'or ; et Pélias lui ordonna aussitôt d'aller la chercher. Cette toison était à Colchos, suspendue à un chêne, dans un bois consacré à Mars, et gardée par un dragon qui ne dormait jamais.

Jason ayant reçu cet ordre, fit venir Argus, fils de Phrixus 56, qui lui construisit, sous la direction de Minerve, un vaisseau à cinquante rames qu'on nomma Argos, à cause de celui qui l'avait fabriqué. Minerve ajusta à la proue une pièce de hêtre parlant de la forêt de Dodone : lorsque le vaisseau fut achevé, Jason consulta l'oracle, qui l'exhorta à partir après avoir rassemblé les principaux de la Grèce. Ceux qui se rassemblèrent pour cette expédition, furent :Tiphys, fils d'Hagnius 57, qui fut chargé de la conduite du vaisseau ; Orphée, fils d'Œagre 58 ; Zétès et Calaïs, fils de Borée ; Castor et Pollux, fils de Jupiter ; Télamon et Pelée, fils d'Æaque; Hercules, fils de Jupiter ; Thésée, fils d'Ægée 59 ; Idas et Lyncée, fils d'Apharée ; Amphiaraus 60 fils d'Oiclès ; Coromis, fils de Cænée 61 ; Palsemon 62, fils de Vulcain ou d'Ætolus ; Céphée, fils d'Aléas ; Laërtes, fils d'Axcisius 63 ; Autolycus, fils de Mercure 64 ; Atalante, fille de Schœnée 65 ; Menœtius, fils d'Actor ; Actor 66, fils d'Hippasns; Admète, fils de Phérès ; Acaste, fils de Pélias ; Eurytus, fils de Mercure 67 ; Méléagre, fils d'Œnée ; Ancée, fils de Lycurgue ; Euphémus, fils de Neptune 68 ; Pœas 69, fils de Thaumacus ; Butès, fils de Téléon 70 ; Phanus 71 et Stapbylus 72, fils de Bacchus ; Ergiuus, fils de Neptune 73; Périclymènes, fils de Nélée; Augias, fils du Soleil ; Iphiclus, fils de Thestius ; Argus, fils de Phrixus ; Euryale 74, fils de Mécistée ; Pénélée,fils d'Hippalmus ; Léïtus, fils d'Alec-tor ; Iphitus, fils de Naubolus 75 ; Ascalaphe et Ialménus, fils de Mars 76; Astérius 77, fils de Comètes, et Polyphême, fils d'Elatus 78.

§ 17. S'étant tous embarqués 79 sous les ordres de Jason, ils abordèrent d'abord à Lemnos 80 ; cette île était alors absolument dépeuplée d'hommes, et elle était gouvernée par Hypsipyle, fille de Thoas ; voici comment cela était arrivé : les Lemniennes ne rendaient aucun culte à Vénus ; la déesse, pour s'en venger, leur donna à toutes une si mauvaise odeur, que leurs maris ne pouvant en approcher, enlevèrent dans la Thrace, qui était voisine, des jeunes filles, et partagèrent leur lit avec elles. Irritées de ce mépris, les Lemniennes tuèrent leurs pères et leurs maris, à. l'exception de la seule Hypsipyle qui cacha Thoas son père. Les Argonautes, ayant abordé à cette île, gouvernée alors par des femmes, couchèrent avec elles, et Hypsipyle eut de Jason deux fils, Eunéus et Nebrophonus 81.

§ 18. Etant partis de Lemnos, ils abordèrent dans le pays des Dolions, où régnait Cyzique 82, qui les reçut avec beaucoup d'humanité. En étant partis de nuit, ils y furent ramenés, sans s'en apercevoir, par les vents contraires : les Dolions croyant que c'étaient les Pélasges 83, leurs ennemis habituels, qui venaient les attaquer, allèrent à leur rencontre, et ils se livrèrent combat sans se reconnaître ; les Argonautes en ayant tué beaucoup, et entre autres Cyzicus 84, reconnurent leur erreur lorsque le jour fut venu; affligés de cet événement, ils coupèrent leurs cheveux, et firent à Cyzicus des funérailles magnifiques ; ils partirent ensuite, et allèrent aborder dans la Mysie.

§ 19. Ils laissèrent dans ce dernier pays, Hercules et Polyphème : Hylas, fils de Thidamas 85 et le bien-aimé d'Hercules, ayant été puiser de l'eau, fut ravi par les nymphes éprises de sa beauté : Polyphème l'ayant entendu appeler à son secours, tira son épée et y courut, croyant qu'il était emmené par des brigands; ayant rencontré Hercules, il lui fit part de ce qu'il avait entendu ; tandis qu'ils cherchaient tous deux Hylas, le vaisseau partit. Polyphème fonda, dans la Mysie, une ville nommée Cios, dont il fut le roi; quant à Hercules, il retourna à Argos : suivant Hérodore, il n'était même pas du nombre des Argonautes, mais il était alors esclave chez Omphale, reine de Lydie, Phérécydes dit qu'on le laissa à Aphètes en Thessalie, le vaisseau Argos ayant dit qu'il ne pouvait le portera cause de sa pesanteur 86. Démarate dit qu'il alla jusqu'à Colchos, et Denys ajoute même qu'il était le chef des Argonautes.

§ 20. De la Mysie ils abordèrent dans le pays des Bébryces, où régnait Amycus, fils de Neptune et de Bithynis 87 ; cet Amycus était courageux, et forçait ceux qui s'arrêtaient dans ses États, à se battre au pugilat avec lui ; il avait déjà fait périr ainsi beaucoup de voyageurs ; s'étant présenté au vaisseau, il de manda si quelqu'un voulait se mesurer avec lui. Pollux accepta le défi, et le tua en le frappant sur le cou 88. Les Bébryces s'étant précipités sur lui, les autres Argonautes prirent leurs armes et les mirent en fuite après en avoir tué un grand nombre.

§ 21. Ils abordèrent ensuite à Salmydesse, en Thrace, où demeurait alors Phinée, habile dans l'art de prédire l'avenir, et privé de la vue. Il était fils d'Agénor, suivant les uns ; de Neptune, suivant les autres 89. Les uns disent que les dieux l'avaient privé de la vue, parée qu'il prédisait aux hommes ce qui devait arriver 90 ; il en fut privé, suivant d'autres, par Borée et les Argonautes 91, parce que, sur un faux rapport de leur belle-mère 92, il avait aveuglé ses propres enfants. Enfin quelques-uns disent que ce fut Neptune qui la lui fit perdre par ce qu'il avait enseigné aux enfants de Phrixus, qui demeuraient à Colchos, le chemin qu'ils devaient prendre pour se rendre par mer dans la Grèce 93. Les dieux lui avaient envoyé les Harpyes 94; elles avaient des ailes et fondaient du haut des airs sur ce qu'on lui servait à manger, en emportaient la plus grande partie, et infectaient tellement le reste, que personne ne pouvait y toucher 95. Les Argonautes désirant savoir ce qui concernait leur voyage, Phinée promit de le leur apprendre, s'ils le délivraient de ces monstres. Pour y parvenir, ils firent servir une table couverte de mets : les Harpyes ayant fondu dessus avec de grands cris, les enlevèrent. Alors Zétès et Calaïs, fils de Borée, qui avaient des ailes, tirèrent leurs épées, et se mirent à leur poursuite à travers les airs. Le destin avait réglé que les Harpyes périraient de la main des en-fans de Borée, ou que les enfants de Borée périraient eux-mêmes, s'ils ne réussissaient pas à les atteindre. Les Harpyes étant ainsi poursuivies, l'une tomba dans le Tigrès, fleuve du Péloponnèse, qui a pris de là le nom d'Harpys: elle se nommait Nicothoé, suivant les uns, et Ællopos, suivant d'autres. La seconde, nommée Ocypeté, ou, d'après d'autres écrivains, Ocythoé, ou enfin, suivant Hésiode, Ocypode, s'enfuit à travers la Propontide jusqu'aux îles Echinades, qui portent depuis ce temps le nom de Strophades (tournantes), parce qu'arrivée là, elle se retourna et tomba de lassitude sur le rivage avec celui qui la poursuivait. Apollonius, dans son poème des Argonautes, dit qu'elles furent poursuivies jusqu'aux îles Strophades, mais qu'elles ne reçurent aucun mal, ayant prêté serment de ne plus nuire à Phinée.

§ 22. Phinée étant délivré des Harpyes, enseigna aux Argonautes comment ils devaient y gouverner dans leur navigation, et les précautionna contre les roches Symplégades : ces roches s'élevaient de beaucoup au-dessus de la mer, et les vents les faisaient heurter l'une contre l'autre de telle manière qu'elles fermaient le passage ; elles étaient toujours environnées de brouillards épais, il s'y faisait un bruit épouvantable, et il était impossible aux oiseaux mêmes d'y passer. Phinée leur conseilla de lâcher un pigeon à travers ces roches, et leur dit que si le pigeon y passait, ils pouvaient y passer sans rien craindre, sinon, de ne pas tenter le passage. Ils partirent munis de tontes ces instructions, et étant arrivés auprès des roches, ils lâchèrent un pigeon de la proue ; le pigeon ayant pris son vol au travers, les deux roches en se rejoignant, lui emportèrent le bout de la queue. Ils saisirent alors le moment où les rochers s'écartaient de nouveau, et y passèrent à force de rames et par le secours de Junon. Le bout de leur poupe fut cependant fracassé 96. A compter, de ce moment, les Symplégades demeurèrent stables, d'après l'arrêt du Destin, qu'elles le seraient aussitôt qu'un vaisseau aurait passé au travers.

§ 23. Les Argonautes arrivèrent ensuite dans le pays des Maiandyniens 97, et Lycus, le roi du pays, les reçut avec beaucoup d'humanité 98. Idmon, le devin, y mourut blessé par un sanglier; Tiphys, leur pilote, y mourut aussi 99, et Ancée se chargea du gouvernement du vaisseau.

Après avoir passé le Caucase et le fleuve Thermodon, ils arrivèrent enfin à l'entrée du Phase, qui est un fleuve de la Colchide. Jason, ayant laissé le vaisseau dans le port alla trouver Æétes, et lui faisant part des ordres de Pélias, lui demanda la toison. Æétes avait eu en présent de Vulcain deux taureaux sauvages d'une grandeur extraordinaire 100 qui soufflaient le feu par les narines, et qui avaient des pieds d’airain. Il promit la toison à Jason s'il parvenait, tout seul, à mettre ces taureaux sous le joug, et s’il semait ensuite des dents du dragon que Cadmus avait tué à Thèbes, car Minerve avait donné la moitié de ces dents à Æétes. Jason était fort embarrassé de savoir comment s’y prendre pour mettre ces taureaux sous le joug, lorsque Médée devint amoureuse de lui. Elle était fîlle d’Æétes et d’Idya, fille de l'Océan 101 ; et savante magicienne. Craignant que Jason ne fut tué par des taureaux, elle lui fit dire, à l'insu de son père, qu'elle l’aiderait à les mettre sous le joug, et qu'elle lui donnerait la toison s'il lui jurait de la prendre pour femme, et de l’emmener avec lui dans la Grèce. Jason lui en ayant fait le serment, elle lui donna une composition, elle lui dit de s'en frotter tout le corps, d'en frotter aussi son bouclier et sa lance, et que par ce moyen le fer, ni le feu ne pourraient l'endommager de tout le jour. Elle l’avertit aussi que des dents du dragon qu'il sèmerait, il en sortirait des hommes tout armés; qu'il, fallait jeter des pierres au milieu d'eux lorsqu'il les verrait réunis, et profiter du moment où ils se battraient les uns contre les autres pour les tuer. Ayant reçu toutes, ces instructions, Jason se frotta de la composition; entra dans le bois qui était devant le temple, et y chercha les taureaux. Ils fondirent sur lui en jetant beaucoup de flammes; il les réduisit cependant sous le joug, et ayant semé les dents, des hommes, armés sortirent de la terre; lorsqu'il les voyait en grand nombre, il jetait, sans en être aperçu, des pierres au milieu, d'eux, et fondant sur eux lorsqu'il» étaient occupés à se battre les uns contre les autres, il les tuait. Quoiqu'il eut mis les taureaux sous le joug, Æétes ne voulait cependant pas lui donner la toison, il voulait même brûler le vaisseau, et faire périr ceux qui le montaient 102. Mais Médée l'ayant prévenu, conduisit Jason, durant la nuit, à l'endroit où était la toison, et ayant endormi par des breuvages le dragon qui la gardait 103, elle la prit et s'embarqua avec Jason et son frère Absyrte, et les Argonautes partirent la même nuit avec eux.

§ 24. Æétes voyant ce que Médée avait osé faire, alla à la poursuite du vaisseau. Médée le voyant approcher, tua son frère, et l'ayant coupé par morceaux, le jeta dans la mer 104. Æétes n'ayant pu l'atteindre, parce qu'il s'était occupé à rassembler les membres de son fils, retourna sur ses pas pour leur donner la sépulture, et nomma Tomes le lieu où il les déposa. Il envoya ensuite un grand nombre de Colchidiens à la poursuite du vaisseau Argos, en les menaçant de leur faire subir la punition qu'il destinait à Médée, s'ils revenaient sans elle. Ils se dispersèrent donc de côté et d'autre pour la chercher.

Les Argonautes étant arrivés auprès du fleuve Eridan, Jupiter irrité du meurtre d'Absyrte, fit élever une forte tempête qui les jeta tors de leur route ; lorsqu'ils passèrent vers les îles Absyrtides 105, le vaisseau leur dit que la colère de Jupiter ne cesserait de les poursuivre, que lorsqu'ils auraient été dans l'Ausonie se faire purifier par Circé du meurtre d'Absyrte ; côtoyant donc le pays des Celtes et celui des Libyens 106, ils se rendirent dans la mer de Sardaigne, et ayant passé par le pays des Tyrrhéniens, ils abordèrent à Ææa, où s'étant présentés à Circé en posture de suppliants, ils furent purifiés par elle.

§ 25. En passant auprès des Sirènes, Orphée prit la contrepartie de leur chant, et retint par là les Argonautes ; le seul Butés se jeta dans la mer pour aller les joindre ; mais Vénus l'enleva et le porta à Lilybée.

Ils trouvèrent ensuite Charybde, Scylla et les roches errantes sur lesquelles on voyait beaucoup de flammes et de fumée; mais Thétis et les Néréides, à la prière de Junon, firent passer leur vaisseau sans accident à travers tous ces dangers.

Ils laissèrent ensuite de côté l'île Thrinacie, où étaient les bœufs du Soleil, et arrivèrent à Corcyre, l'île des Phæaciens, où régnait alors Alcinoüs.

Quant aux Colchidiens qui avaient été envoyés à la poursuite du vaisseau, et qui n'avaient pu l'atteindre, les uns s'établirent sur les monts Cérauniens; d'autres, jetés sur les côtes de l'Illyrie, y peuplèrent les îles Absyrtides; quelques-uns enfin arrivèrent dans l'île des Phæaciens, où ils trouvèrent les Argonautes ; ils redemandèrent Médée à Alcinoüs; il répondit que si elle était encore vierge, il la rendrait à son père, mais que si son mariage était consommé, il la laisserait à Jason ; Arété, femme d'Alcinoùs, le prévint 107, et maria sur le champ Médée avec Jason.

§ 26. Les Colchidiens restèrent donc avec les Phæaciens, et les Argonautes partirent avec Médée. Ils furent surpris durant la nuit par une violente tempête; alors Apollon se tenant sur les roches nommées le Col Melantien, tira dans la mer une flèche et en fit sortir des éclairs, à la lueur desquels ils aperçurent auprès d'eux une île qu'ils nommèrent Anaphé, parée qu'elle leur avait apparu subitement. Ils y élevèrent un autel à Apollon Flamboyant, et lui ayant offert un sacrifice, ils prirent ensuite leur repas ; alors les douze filles qu'Arété avait données à Médée, se mirent à les railler, par manière de divertissement; et de là est en usage encore maintenant que lorsqu’on offre ce sacrifice, les femmes raillent les hommes.

Ils arrivèrent ensuite à la vue de l'île de Crète, dont Talus les empêcha d'approcher. Ce Talus était de la race des hommes d'airain ; suivant d'autres, Vulcain l'avait donné à Minos 108, d'autres le nomment Taurus: Il avait une veine qui lui prenait depuis le cou jusqu'au talon, et qui était fermée avec un clou d'airain 109. Il faisait trois fois par jour le tour de l'île pour la garder ; et ayant aperçu le vaisseau des Argonautes, il l’éloignait à coups de pierres. Médée le fit périr, les uns disent que ce fut en le rendant frénétique par un breuvage qu'elle lui donna; suivant d'autres, lui ayant promis de le rendre immortel, elle lui ôta le clou d'airain qui tenait sa veine fermée; et tout son sang s'étant écoulé, il perdit la vie sur le champ; enfin, d'autres disent que Pœas le tua en le perçant d'une flèche au talon.

Ayant passé là une nuit, ils abordèrent à Ægine pour y faire de l’eau, et ils eurent à ce sujet un combat avec les habitants. De là, ils passèrent entre l'Eubée et la Locride, et arrivèrent à Iolchos, après avoir employé quatre mois dans toute leur navigation.

§ 27. Pélias ne croyant point que les Argonautes reviendraient; avait voulu faire périt Æson ; celui-ci ayant obtenu la permission de se faire mourir lui-même, offrit un sacrifice, et termina ses jours avec courage, en buvant du sang de taureau 110. La mère de Jason après avoir fait des imprécations contre Pélias, se pendit, laissant un fils encore enfant 111, nommé Promaque, que Pélias fit périr aussi. Jason étant de retour, lui donna la toison, et attendit une occasion favorable pour se venger. Il alla d abord à l'Isthme avec les principaux Argonautes, et y consacra son vaisseau à Neptune. Il pria ensuite Médée de chercher quelque moyen de le venger de Pélias : pour y parvenir, elle alla dans le palais de ce prince, et engagea ses filles [Astéropée et Antinoé 112] à le couper par morceaux et à le faire cuire, leur promettant de le rajeunir par ses médicaments ; et poux leur en donner la preuve, elle fit cette expérience sur un bélier qu'elle fit redevenir agneau. Elles suivirent ses conseils, et firent ainsi périr leur père;

§ 28. Acaste et les habitants d'Iolchos donnèrent la sépulture à Pélias, et chassèrent de la ville Médée et Jason.

Ils se retirèrent à Corinthe, et y vécurent dix ans assez heureux ; mais Créon, roi de cette ville 113, ayant promis sa fille Glaucé à Jason, celui-ci répudia Médée pour l'épouser. Alors cette princesse invoquant les dieux par lesquels Jason avait juré, et se plaignant amèrement de son ingratitude, envoya à la nouvelle mariée un manteau empoisonné ; celle-ci s'en étant revêtue, fut consumée avec son père qui avait voulu la secourir, par le feu qui en sortit. Médée tua ensuite Mermérus et Phérès, les deux enfants qu'elle avait eus de Jason 114, et s'enfuit à Athènes sur un char attelé de dragons, que le Soleil lui avait donné. D'autres disent qu'elle laissa ses enfants très-jeunes, après les avoir mis sous la protection de Junon Ascræenne, et que les Corinthiens les ayant arrachés de son temple, les tuèrent.

Médée se rendit à Athènes, et y épousa Ægée, dont elle eut un fils nommé Médus 115. Ayant cherché par la suite à faire périr Thésée, elle en fut chassée avec son fils. Celui-ci, après avoir vaincu beaucoup de peuples barbares, donna le nom de Médie au pays qu'il avait conquis. Ayant ensuite entrepris une expédition contre les Indiens, il y perdit la vie.

Médée retourna à Colchos sans y être connue; et ayant trouvé Æétes détrôné par son frère Persès, elle tua ce dernier, et rendit la couronne à son père.

Notes du LIVRE I

CHAPITRE IX.

(53) Note 53. Le scholiaste d'Homère (Odyssée, L. xii, v. 70) dit que, suivant Hésiode, la mère de Jason se nominait Polymèle ; mais je crois qu'il faut lire Polymède, comme dans Apollodore et dans le schol. de Lycophron (v. 173) : le Δ et le Λ sont deux lettres qui se confondent fréquemment. Il en est peut-être de même d'Hérodore, cité par le schol. d'Apollonius (L. I, v. 45). Il la nomme Polyphème; mais comme il dit aussi qu'elle était fille d'Autolycus, il paraît qu'il avait suivi la même tradition, et que la différence de noms ne provient que de quelque erreur de copiste. Suivant une autre tradition, qui avait été suivie par Phérécyde (Homeri schol. Odyss. 12, 70), et par Apollonius de Rhodes (L. I, v. 45 et 230) Jason était fils d'Alcimède, fille de Phylaque et de Clymène, fille de Minyas. (Cette Clymène est sans doute la même que celle qui, suivant l'auteur du poème des Retours, cité par Pausanias (L. X, C. 29), avait épousé Céphale, fils de Deionée, dont elle avait eu Iphiclus. Si ce qui suit dans Pausanias ne prouvait pas que c'est bien de Céphale qu'il a voulu parler, on croirait qu'il y a une faute dans son texte ; car nous voyons par Phérécyde, et par Apollonius de Rhodes, que Clymène, fille de Minyas, avait épousé Phylaque et en avait eu un fils nommé Iphiclus, ce qui établit une parfaite identité entre elle, et celle dont parle Pausanias ; c'est pourquoi je serais tenté de croire qu'il avait lu le poème des Retours dans quelque exemplaire vicieux, ce qui n'était pas rare de son temps, et qu'occupé comme il l'était d'un ouvrage de longue haleine, il n'aura pas réfléchi sur la leçon qu'il y trouvait). Suivant Stésichore, Alcimède était fille d'Etéoclymène, aussi fille de Minyas (Apollon. schol. I, 230). On peut voir sur les autres traditions relatives à la mère de Jason, Bachet de Méziriac sur Ovide, T. II, p, 16 et suivantes.

(54) Note 54. Pélias, suivant Pindare (Pyth. 4, v. 190), s'était emparé des Etats de Créthée, au préjudice d’Æson, qui en était le légitime héritier, et on ne saura Jason, qu'en le faisant passer pour mort, et en renvoyant en secret au centaure Chiron, qui prit soin de son éducation. On peut voir sur tout cela, Bachet de Méziriac, ibid., p. 21 et suiv.

(55) Note 55. Apollonius de Rhodes dit aussi que ce fut en traversant l'Anaurus que Jason perdit sa chaussure (L. I, v. 9 et 10), Pindare (Pyth. 4, v. 170) dit bien qu'il n'avait qu'un soulier, mais il ne dit pas où il avait perdu l'autre. Hygin (Fab. 13) dit qu'il l’avait perdu en traversant le fleuve Εvenus pour transporter Junon de l'autre côté; mais il est probable qu'il a, suivant sa coutume, confondu deux fables très-distinctes· Quelques poètes ne croyant pas que la haine de Junon pour Pélias fut un motif suffisant de la protection qu'elle accordait à Jason, avaient dit qu'elle était devenue amoureuse de ce héros ; suivant les uns, c'était à cause de sa beauté (Pindari schol. Pyth. 4, 156) ; suivant d'autres, c'était par reconnaissance, parce que Junon se trouvant un jour sons la forme d'une vieille, sur les bords de l'Enipée enflé par un orage, Jason l'avait transportée de l'autre côté. C'est sans doute de cette fable qu'Hygin veut parler. Maïs Valérius Flaccus en parle comme d'une chose qui s'était passée long-tempe avant. Comme tout ce qui concerne cette expédition a été traité de la manière la plus savante par Bachet de Méziriac, dans son commentaire sur l’épître d'Hypsipyle à Jason, et que cet ouvrage, qui est indispensable à tous ceux qui veulent connaître à fond l'ancienne Mythologie, est très commun, j'y renverrai mes lecteurs, toutes les Cois que je n'aurai rien à y ajouter (Voyez-le sur ceci t. II, p. 25 et suiv,),

(56) Note 56. Apollodore a suivi, à ce qu'il paraît, Phérécyde (Apollonii schol. I, 4) ; mais Apollonius distingue deux Argus, l’un fils d'Arestor, qui fabriqua le vaisseau (L. I, v. 112), et l'autre fils de Phrixus, que les Argonautes rencontrèrent dans leur voyage (L. II, v. 1125). Méziriac (T. II, p. 71) cherche à prouver que dans le premier passage d'Apollonius, il faut lire Alestorides, au lieu d'Arestorides ; il est bien facile, en effet, de mettre l'un de ces noms pour l'autre, mais je ne crois pas cette correction nécessaire, il suffit seulement de savoir qu'il ne faut pas le confondre avec Argus aux cent yeux, qui était fils d'un autre Arestor. On peut voir aussi le même auteur (ibid. p. 69 et 76) sur les différentes étymologies du nom Argos qu'on donna au vaisseau. Je crois que ce nom lui fut donné en l'honneur de la ville d'Argos qui était, comme je l'ai prouvé, la métropole de toute la Grèce.

(57Note 57. Voyez sur Tiphys, Bachet de Méziriac, t. II, p. 60.

(58) Note 58. Il y avait eu, suivant Hérodore, deux Orphée, et ce fut le dernier qui alla avec les Argonautes; il ajoute que Jason l'emmena, tout faible qu'il était, parce que Chiron lui avait prédit que sans lui ils ne pourraient pas passer auprès des Sirènes sans danger (Apollonii schol, I, 27, 31).

(59) Note 59. Apollonius dit (L. I, v. 101) que Thésée ne fut point de cette expédition, se trouvant alors retenu aux enfers avec Pirithoüs ; c'était aussi l'opinion d'Hérodore qui disait, que de toutes les expéditions-qui s'étaient faites à cette époque, celle des Lapithes contre les Centaures était la seule à laquelle Thésée se fut trouvé ; cependant Plutarque ajoute que, suivant d'autres, Thésée, s'était trouvé à la chasse du sanglier de Calydon, et à l'expédition contre Colchos (Vie de Thésée, C. 29) ; il n'est donc pas surprenant qu'Apollodore, qui était Athénien, l'ait mis dans le nombre des Argonautes. Il y est aussi mis par Stace (Theb. L. V, 431 ; Achill. 1, 156) et par Hygin (Fab. XIV. 42).

(60Note 60. Orphée, Apollonius de Rhodes et Valérius Flaccus ne mettent point Amphiarsas du nombre des Argonautes. Il en était cependant, suivant Deiochus (Apollonii schol. 1, 139) et Stace (Theb. L. III, v. 611). Quant à Hygin, le passage ou l'on croit qu'il parle de lui (Fab. XIV, p. 50) est si mutilé que, bien que Bachet de Méziriac, cité par Sevin, l’ait suppléé de la même manière que Perizonius, je n'ose en tirer aucune conséquence.

(61) Note 61. Tous les Mss. portent καινεὺς κορώνου, mais il est évident qu'il faut lire κόρωνος καινέως. Coronus est, en effet, mis au nombre des Argonautes par Orphée (L. I, v. 136) et car Apollonius de Rhodes (L. I, v. 56). Le Cænée dont il s'agit était fils d'Atrax, et il ne faut pas le confondre, comme l'ont fait Ovide (Met. L. XII, v. 189 et 209) et différents scholiastes, avec Cænée fils d'Elatus. Le premier était Thessalien et roi des Lapithes. Ovide se contredit même à son égard, car dans le vers 189, il le nomme Elateius et dans le vers 209, Atracides. Peut-être a-t-il pris ce dernier nom pour un nom de ville. Antoninus Liberalis (Metam. C. XVII, p. 114) dit qu'il était fils ou plutôt fille d'Atrax (on sait qu'il fut changé de fille en homme), ce qui est plus exact. Atrax était probablement celui dont parle Etienne de Byzance (v. ’'ατραξ), qui était fils du fleuve Pénée et de Bura. (Diodore de Sicile (L. IV, C. 69) dit que ce fleuve était le père des Lapithes). Il avait donné son nom à une ville de la Thessalie, dans le voisinage de Gyrtone, ville d'où presque tous les auteurs font venir Coronus, et dont les habitants allèrent au siège de Troie sous les ordres de Leontéus Ats de Coronus (Homère, L. II, v. 745).

L'autre Garée était fils d'Elatus, qui était probablement le même que le fils d'Arcas. Hygin (Fab. 252) dit qu'il se tua lui-même, mais il ne noua en apprend pas la cause ; cela prouve cependant qu'il ne faut pas le confondre avec l'autre Cænée, qui fut tué par les Centaures, Celui dont nous parlons maintenant habitait probablement l'Arcadie car Hygin dit que Clyménus son fils était roi d'Arcadie, et qu'il se tua de désespoir d'avoir couché avec sa fille (ibidem). Quelques auteurs disaient que c'était Cænée lui-même qui s'était trouvé avec les Argonautes (Apollonii schol. I, 57).

(62Note 62. Palæmon, ou plutôt Palæmonius, comme le nomment Orphée (v. 208), Apollonius (L. I, v. 202) et Hygin (Fab. XIV, p. 150), était, suivant tous ces auteurs, fils de Lernus. Orphée dit qu'on l’appelait fils de Vulcain, parce qu'il avait les deux pieds estropiés. Mais, suivant Apollonius, il n’était fils de Lernus que de nom, et il était réellement fils de Vulcain. Ce Lernus n'est pas le même que celui dont Apollonius donne la généalogie (L. I, v. 135 et suiv,), et dont Nauplius, l'un des Argonautes, était l'arrière petit-fils. Ce dernier demeurait dans l'Eubée, et Lernus, le père de Palæmonius demeurait, suivant Apollonius, à Olen, probablement dans l'Ætolie, car Palæmonius, suivant Hygin, était Calydonien. Comme ces deux pays sont très voisins, il n'est pas nécessaire de lire dans Hygin, Olenius au lieu de Calydonius, comme le propose Muncker.

(63) Note 63. Apollodore est le seul qui mette au nombre des Argonautes, Lærte, plus célèbre par Ulysse son fils que par ses actions. On peut voir sur Arcisius son père et sur lui, Bachot de Méziriac, t. I, p. 12 et suiv.

(64) Note 64. Apollodore a confondu Autolycus, fils de Mercure, avec Autolycus, fils de Deïmachus, qui se joignit aux Argonautes, auprès de Sinope, ville sur les borda du Pont-Euxin, avec ses deux frères Phlogius et Deiléon. Ils y avaient suivi Hercules dans son expédition contre les Amazones, et ils s'étaient trouvés égarés lors du départ de la flotte (Apollonius, L. II, 957). On peut voir sur l'autre Autolycus, Méziriac, t. I, p. 16 et suiv.

(65) Note 65. Apollodore et Diodore de Sicile sont les seuls qui mettent Atalante au nombre des Argonautes. Apollonius de Rhodes dit qu'elle avait envie de les suivre, mais que Jason l'en empêcha, craignant les suites· de la présence d'une femme parmi tant d'hommes (L. I, v. 769).

(66 Note 66. Il ne faut point confondre cet Actor avec celui qui était père de Menætius. Comme l'identité de noms met souvent de la confusion dans l'histoire héroïque, je crois devoir faire ici une digression sur les Actors les plus célèbres. Le plus ancien était Actor, fils de Myrmidon et de Pisidice, fille d'Eole. Il était roi de la Phthiotide, et il épousa Egine, mère d'Eaque, comme nous l’avons déjà vu. Pindare dit qu'il était père de Menoetius (Olym. IX, v. 106), mais je croîs qu'il s'est trompé ; Apollonius de Rhodes dit, en effet, que Menœtius avait envoyé d’Opunte Menœtius son fils ; or, Opunte était dans le voisinage de la Phocide, et Actor, fils de Myrmidon, demeurait dans la Phthiotide. Je croîs donc que le père de Menœtius était Actor, fils de Deipnèe ; nous avons déjà vu que Deionée demeurait dans la Phocide, il était tout naturel qu'un de ses fils eût été s'établir à Opunte. Il paraît que Diodore de Sicile (L. IV, C. 72) avait bien distingué ces deux personnages, car il dit qu'Actor, roi de la Phthiotide, n'ayant point d'enfant, laissa ses Etats à Pélée. On a cru qu'il s'était trompé ; mais on a eu tort. Il avait fort bien senti que l’Actor qui avait laissé ses Etats à Pélée, ne pouvait être le même que le père de Menœtius; on ne conçoit pas, en effet, comment ayant des fils, qui en avaient déjà eux-mêmes, il aurait laissé ses Etats à un étranger. On conçoit encore moins comment Patrocle, son petit-fils, aurait pu être si étroitement uni avec Achille, qu'il aurait dû regarder comme un usurpateur, puisqu'il aurait possédé les Etats de son grand-père. Le troisième Actor est celai qui était père d'Eurytus et de Ctéatus, plus connue sons le nom de Molionides, et dont je parlerai par la fuite. Le quatrième est celui dont il s'agit ici, qui nous est absolument inconnu, ainsi qu'Hippasus son père, car on ne peut pas supposer que cet Hippasus sait celui dont il a été question ci-dessus (Chap. viii, note 10), comme s'étant trouvé à la chasse du sanglier de Calydon. L'expédition des Argonautes ayant précédé cette chasse de quelques années, le père aurait dû s'y trouver plutôt que le fils. Le cinquième enfin, est délai dont il est question dans Homère (L. II, v. 513). Il était, suivant Eustathe, fils d'Azéus, fils d'Æginus ; mais suivant Pausanias (L. IX, C. 37), il était fils d'Azéus, fils de Clyménus ; il était par conséquent frère et non pas fils d’Erginus.

(67 Note 67. Orphée (v. 133), Pindare (Pyth. 4, 319) et Apollonius de Rhodes (L. I, v. 52) le nomment Erytus. Valérius Flaccus et Hygin le nomment Eurytus comme Apollodore. Je suis surpris de ce que ce dernier ne parle point d'Echion son frère, qui, suivant tous les auteurs que j'ai cités, se trouva avec lui à cette expédition. Ils étaient, suivant Orphée, fils de Mercure et de Laothoè, fille de Mérétus ; ou d'Antianire, fille de Ménétus, suivant Apollonius de Rhodes et Hygin. Ils venaient d'Alopé en Thessalie.

(68 Note 68. Euphémus a été beaucoup moins célèbre par ses actions que par ses descendant, qui fondèrent Cyrène dans la Lybie, et la gouvernèrent long-tempe. Tous les écrivains le mettent au nombre des Argonautes, et tous le disent fils de Neptune : mais on varie beaucoup sur le nom de sa mère; suivant Pindare (Pyth. IV, v. 81), Europe lui avait donné le jour sur les bords de Céphise, fleuve de la Béotie. Apollonius de Rhodes (L. I, v. 179) et Hygin (Fab. XIV p. 47) ont suivi la même tradition. Ils s'accordent aussi tous les trois à dire qu'il demeurait à Ténare, dans la Laconie. Il en é tait même roi, suivant Pindare. Mais l'auteur du poème nommé Megalæ Eoæ (Pindari schol. Pyth. 4, 39), lui donnait pour mère Mecionicé, qui lui avait donné le jour à Hyries. Mecionicé était, suivant Tzetzès (Chiliade II, hist. 43), fille d'Orion ; et suivant le scholiaste de Pindare, elle était fille de l'Eurotas ; il est donc très difficile de savoir s'il était né à Hyrie dans la Béotie, ou à Hyrie dans l'Argolide, qui n'était pas très éloignée de l'Eurotas. Neptune, suivant Apollonius de Rhodes, l'avait doué de la faculté de courir sur les flots, sans se mouiller les pieds.

(69) Note 69. Apollodore est le seul qui fasse mention de Posas. Burman, dans le Catalogue des Argonautes, veut qu'on lise ici Φυλάκου au lieu de Θαυμάκου parce que, suivant le plus grand nombre d'auteurs, Pesas, père de Philoctète, était fils de Phylaque ; mais il n'y faut rien changer. Etienne de Byzance dit que Thaumacie, ville de la Thessalie, avait pris son nom de Thaumacus père de Pæas (v. Θαυμακία).

(70Note 70. Butés était, suivant Hygin (Fab. 14), fils de Téléonte et de Zeuxippe, fille du fleuve Eridan. Burman croit qu'il faut lire Apidani au lieu d'Eridani ; mais il n'y a rien à changer. Il y avait, en effet, dans l’Attique un petit fleuve nommé Eridan, qui se jetait dans l'Ilissus (Pausanias, L. I, C. 19) ; et comme Butés était de l'Attique, suivant Apollonius de Rhodes et Valérius Flaccus, on doit croire que c'était de ce Fleuve que sa more était fille. Orphée semble lui don» lier une origine différente, car il le nomme ΒούτηςΑινειάδης. Butès Ænéade. Mais on ne sait pas à quoi cela peut avoir rapport.

(71) Note 71. Comme ce nom de Phanus est absolument inconnu, Heinsterhuis a proposé de lire Φλίας, Phlias. Et Serin avait fait la même conjecture. Effectivement Orphée (v. 192) et Apollonius (L. I, v. 115) mettent au nombre des Argonautes Phlias, fils de Bacchus. Hygin le nomme Phliasus. Il avait pour mère, suivant Pausanias (L. II, C. 12), Arsathyrée, fille d'Arans le premier roi du pays de Phliunte. D'autres disaient qu'il était fils de Chthonophylé, fille de Sicyon (Etienne de Byz. v. Φλιοῦς ; Apoll. schol. I, 115) ; mais Pausanias dit que Chthonophylé était sa femme, et non sa mère, et qu'il en avait eu un fils nommé Androdamas. Il était, suivant Hygin (Fab. 14), fils de Bacchus et d'Ariane.

(72Note 72. Apollodore est le seul qui mette Staphylus au nombre des Argonautes. Mais d'après les diverses traditions qu'on a sur lui, il est impossible qu'il se soit trouvé à cette expédition. Il était, suivant Parthénius (Narr. 1), contemporain d’Io, fille d'Inachus, et par conséquent trop ancien ; et suivant le poète Ion, cité par Plutarque (Thésée C. 20), il était fils de Bacchus et d'Ariane, et devait par conséquent être trop jeune pour se trouver à cette expédition.

(73Note 73. Burraan, dans son Catalogue des Argonautes, a confondu mal à propos Erginus, qu'Orphée, Apollonius de Rhodes et Apollodore mettent au nombre des Argonautes avec Erginus, fils de Clyménus, et roi d'Orchomène. Celui dont il s'agit ici, était de Milet. Erginus, dit Orphée (v. 150), laissant les champs fertiles de Branchus et les tours de Milet, y vint aussi. Apollonius (L. I, v. 186) et Hygin (Fab. 14) disent également qu'il venait de Milet. Je ne conçois donc pu comment il a pu les confondre. Nous ne savons rien de plus sur cet Erginus; quant à celui qui fut roi d'Orchomène, j'en parlerai par la suite.

(74Note 74. Euryalus, fils de Mécistée, était l'un des chefs des Argiens au siège de Troie ; il n'a donc pu être l’un des Argonautes. Il en est de même des deux suivants, qui commandaient les Béotiens à ce même siège; je crois donc que leurs noms ont été ajoutés au Catalogue d'Apollodore.

(75Note 75. Naubolus, le père d’Iphitus, est celui qu'Apollonius désigne par le nom d'Ornytide (L. I, v. 207), pour le distinguer d'un autre Naubolus file de Lernus, dont nous avons parlé. Il descendait d’Ornytus, fils de Sisyphe, et voici sa généalogie suivant le scholiaste de Venise (Homère Il. L. II, v. 517). Sisyphe ; Ornytus : Phœua : Ornytion ; Naubolus : Iphitus. Le schol. d'Apollonius (L. I, v. 207) dit que la mère d'Iphitus était Périnice, fille d'Hippomachus.

(76) Note 76. Ascalaphe et Ialménus étaient petit-fils du cinquième Actor dont j'ai parlé ci-dessus (note 66). Ils commandaient les Orchoméniens au siège de Troie ; ils étaient donc postérieurs à l’expédition des Argonautes, et cette fonte ne peut être d'Apollodore.

(77 Note 77. Tous les critiques sont d'accord qu'il faut lire ici 'Αστερίων, Astérion, au lien de 'Αστερίος, pour ne pas le confondre avec Astérius, qui était aussi du nombre des Argonautes. C'est ainsi que le nomment Orphée, Apollonius de Rhodes et Pausanias : ce dernier nous apprend (L. V, C. 17) qu'il était représenté sur le coffre de Cypsèle. Comètes son père est sans doute, le même que le frère d'Althée, qui était, suivant le même auteur (L. VIII, C. 45), représenté sur un des frontons du temple de Minerve Aléa.

(78) Note 78. Le scholiaste d'Apollonius (L. IV. V. 40 et 1241) dit que, suivant Isocrate et Euphorion, Polyphème était fils de Neptune ; mais il est probable, comme l’a observé St.-Amand dans sa note (v. 40), qu'il l’a confondu avec Polyphème le Cyclope. Je crois aussi que c'est par erreur qu'il dit qu'il avait épousé Laonomé, fille d'Amphytrion et d'Alcmène; elle avait, suivant le scholiaste de Pindare (Pyth. 4, v. 15) épousé Euphémus, fils de Neptune, avec qui Polyphème a souvent été confondu.

(79) Note 79. Voici les noms de ceux qu'Apollodore ne nomme pas, et que d'autres auteurs mettent dans le nombre des Argonautes:

1°. Acaste, fils de Pélias qui, suivant Apollonius (L. I, v. 224) se joignit aux Argonautes, à l'insu de son père. J'en parlerai par la suite.

2°. Actoridès. Un Argonaute est désigné sous ce nom par Orphée, (v. 136), qui dit :

Αὐτίκα δ' ’Ακτορίδης καὶ βουφάγος ἦλθε Κόρωνος

« Vinrent ensuite Actoridès, et le vorace Coronus. »

Ce nom est-il un patronymique, ou un nom propre ?

C'est ce que nous ignorons, et ce n'est pas la seul· chose qu'on ne comprenne pas dans ce poème obscur, qui est sans doute l'ouvrage de quelque ancien grammairien d'Alexandrie.

3°. Actorion, fils d’Irus, cité par le même (v. 177). Je crois avec Burman, qu'il faut y substituer le nom d'Eurytion. J'en parlerai par la suite.

4°. Æthalide fils de Mercure et d'Eupolémie, fille de Myrmidon, suivant Orphée (v. 131) et Apollonius (L. I, v. 55). Il était le héraut des Argonautes, comme on peut le voir dans Apollonius (L. I, v. 641), qui ajoute qu'il, obtînt de Mercure son père, que son âme en passant dans les enfers, ne perdit pas la mémoire de ce qui lui serait arrivé dans les corps qu'elle aurait habités précédemment. C'était probablement d'après cette tradition rapportée par Phérécyde (Apollonii schol. I, 641), que les disciples de Pythagore prétendaient que cette âme était celle qui avait animé ce philosophe. Et Héraclide de Pont, cité par Diogène Laërce, dit que Pythagore disait de lui-même, qu'il avait été d'abord Æthalide, fils de Mercure, ce dieu lui ayant promis de lui accorder tout ce qu'il demanderait, excepté l'immortalité, il lui demanda de conserver la mémoire de ce qui lui serait arrivé dans les différents corps par lesquels son âme passerait. Quelque temps après sa mort, elle revint sur la terre dans le corps d'Euphorbe, qui fut blessé au siège de Troie par Ménélas ; elle revint ensuite dam le corps d'Hermotime, et il reconnut dans le temple d'Apollon Branchide, son bouclier que Ménélas y avait consacré. Elle revint ensuite dans le corps d'un certain Pyrrhus, pécheur à Délos, et enfin, dans celui de Pythagore. Le scholiaste d'Apollonius n'est pas tout-à-fait d'accord avec Diogène Laërce, car il-dit qu'après la mort d'Euphorbe, son âme passa dans le corps de Pyrrhus le Crétois, de là dans celui d'un Elien dont le nom nous est inconnu, et ensuite dans celui de Pythagore. On peut voir dans le dialogue de Lucien, intitulé Le Coq l'histoire des corps dans lesquels elle passa depuis.

5°. Amphidamas, fils d’Aléus, de Tégée en Arcadie, suivant Apollonius (L. I, v. 161.) et Orphée (v. 148). Ce dernier le nomme Iphidamas, ce qui est probablement une faute de copiste.

6°, Amphion et Astérius, de Pallène, ville de l'Achaïe, selon Orphée (314) et Apollonius (L. I, v. 176). Ils étaient, suivant le scholiaste d'Apollonius, fils d'Hypérasius, qu'Hygin nomme Hippasus (Fab. XIV, p. 147), Mais quel que fût le nom de leur père, Apollonius noua apprend que leur grand-père était Pellen, le fondateur de Pellène. Il était, suivant Pausanias (L. VII, C. 26), fils de Triopas, fils de Phorbas, l'un des descendants de Phoronée. Valérius Flaccus ne parle point d'Astérius ; il donne (L. I, v. 366) Deucalion pour frère à Amphion, et il ajoute que leur mère se nommait Hypsa. Il ne parle point de leur père.

7°. Ancée, fils de Neptune et d'Astypalée, suivant Apollonius (L.·II, v. 867). D'après le poète Asius, cité par Pausanias (L. V, C. 4), Astypalée était fille de Phœnix et de Périmède, fille d'Œnée. Mais si ce Phœnix est le même que le fils d'Agénor, il paraît difficile qu'il ait épousé une fille d’Œnée, à moins qu'il n'y en ait eu un plus ancien que le père de Méléagre. Le scholiaste d'Euripide dit qu'Astypalée était fille de Téléphé, fille d’Epimèduse (Phoenic. v. 5). Ancée fut le fondateur de la ville de Samoa. Il était après Hercules le plus rigoureux des Argonautes, et on leur donna en conséquence les rames du milieu (Apollon. L. 1, v. 531).

8°. Amyrus. Il n'en est question que dans Etienne de Byzance (v.’'Αμυρος), qui dit qu'Amyros, ville de la Thessalie, avait pris son nom d’un Argonaute. Le scholiaste d'Apollonius (L. I, v. 596) dit qu'il était fils de Neptune.

9°. Areius, l'un des fils de Βias· Orphée, v. 147, et Apollonius, L. I, v. 118.

10°. Arménus, suivant Strabon (L. XI, p. 802), d’Arménium, ville de la Thessalie, sur le lac Boébéide, entre Phères et Larisse, suivit Jason dans bette expédition, et donna son nom à l’Arménie. Justin (L. XLII, ' C. 2) le nomme Arménius.

11°. Æsculape, suivant Hygin (Fab. 14) et Clément d'Alexandrie (Stromat. L. I, p. 382) Ce dernier cite pour son auteur, Apollonius de Rhodes, qui n'en parle point ; mais nous verrons par la suite qu’Æsculape était contemporain des Argonautes.

12°. Astérius. Voyez le n° 6.

13°. Canthus, fils de Canéthus. Il venait de l’Eubée, suivant Apollonius de 'Rhodes (L. I, v. 77). Suivant son scholiaste, Canéthus était fils d'Abas, qui avait donné son nom aux habitants de cette île. Abas était fils de Neptune, suivant quelques auteurs; suivant, quelques autres il était venu d'Argos (Etienne de Byz. v. Αβάντις).

14°·Cius, l'un des compagnons d'Hercules qui au retour de l'expédition fonda la ville de Cio, suivant Strabon (L. XII, p. 845).

15°. Clyménus, frère d'Iphiclus. Valérius Flaccus est le seul qui en parle (L. I, v. 369).

16°. Clytius et Iphitus, file d'Eurytus, roi d'Œchalie. Apollonius (L. I, v. 86). J’en parlerai ailleurs.

17°. Déiléon, Autolycus et Phlogius. Voyez la note 64.

18°. Deucalion, fils de Minos et de Pasiphaé. Hygin est le seul qui en parle (Fab. 14). Il l'aura peut-être confondu avec un autre Deucalion, frère d'Amphion, qui ne nous est connu que par Valérius Flaccus. Voyez ci-dessus, n° 6.

19°. Echion, frère d'Eurytus et fils de Mercure, Voyez la note 67.

20. Eribotes ou Eurybates, fils de Téléon, Apollonius le nomme Eribotes (L. I, ν. 75), mais le scholiaste dit qu'Hérodore le nommait Eurybates, et Hygin lui donne les deux noms. Il paraît qu'il s'entendait à la mé decine ; car il pansa Oïlée lorsqu'il fut blessé par les oiseaux Stymphalides, suivant Apollonius (L. XI, v. 1041). Canthus, dont j'ai parlé ci-dessus et lui furent tués, dans la Libye par le berger Céphalion, frère de Nasamon, et fils d’Amphithémis et de la nymphe Tritonide.

21°. Eumédon, fils de Bacchus et d'Ariane, fille de Minos. Hygin (C. 14) est le seul qui en parle.

22°. ·Eurydamas, fils de Ctiménus, de la Thessalie, auprès du lac Bœbeïde. Orphée. (v. 164), et Apollonius de Rhodes (L. I, v. 67).

23°. Eurytion, fils d'Irus, frère de Ménoetius et fils d'Actor, Je prouverai dans mes notes sur le livre III, qu’Apollonius· s'est trompé en disant Irus frère de Ménœtius.

24°. Glaucus d'Anthédon, en Béotie. Posis, cité par Athénée (L. VII, p. 296), dit que c'était lui qui avait fabriqué le vaisseau Argos, et que c'était lui qui le gouvernait. Les Argonautes eurent un combat à sou· tenir contre les Tyrrhéniens, dans lequel il fut le seul qui ne fut pas blessé. Il disparut à la fin de ce combat, et fut changé en dieu marin.

25°. Hippalcimus, fils de Pélops et d'Hippodamie. Hygin est le seul qui le mette parmi les Argonautes. Le scoliaste d’Euripide (Oreste, v. 5) le nomme Hippalmus ; celui de Pindare (Olymp. I, 144), Hippalemus. Je crois qu'il faut corriger ces deux derniers, d'après Hygin.

26°. Idmon, célèbre devin, dont Apollodore raconte la mort dans le pays des Mariandyniens ; il était, suivant Phérécydes, fils d’Apollon et d'Astérie, fille de Coronus (Apollon. schol. I, 139) ; d'Apollon et de la nymphe Cyrène, suivant Hygin (Fab. 14) ; ou d'Apollon et d'Antianire, fille de Phérès, suivant Orphée (v. 185). On lui donnait Apollon pour père à cause de ses connaissances dans l'art de prédire l'avenir, mais il était réellement fils d'Abas, fils de Mélampe (Orphée, Apollonius et Hygin, ibid.), et il était par conséquent de la famille qui était en possession de fournir des devins à la Grèce. Il prit part à cette expédition, quoique son art lui eut appris qu'il devait y périr (Apollonius, ibidem).

27°. Iolas, fils d’Iphiclus, frère d'Hercules. Hygin, (Fab. 14).

28°. Iphiclus, fils de Phylacus, fils de Déionée et de Périclymène, fille de Minyas, ou, suivant Pausanias (L. X, C. 29), fils de Céphale, fils de Déionée et de Clymène, fille de Minyas. Orphée (v. 137), Apollonius de Rhodes (L. I, v. 45) et Hygin (Fab. 14) le mettent au nombre des Argonautes ; cependant le scholiaste d'Apollonius dit qu'Hésiode ni Phérécyde ne l'avaient point compris dans leurs Catalogues ; il ajoute que, suivant Hésiode, il était si léger à la course, qu'il courait sur un champ de blé sans faire plier les épis, ou, comme le disait Démarète, qu'il courait sur la mer sans y enfoncer.

29°. Iphis, fils de Sthénélus, et frère d'Eurysthée. Valérius Flaccus le met au nombre des Argonautes (L. IV, v. 441) ; et Wesseling a bien vu qu'il fallait mettre son nom à la place de celui d'Iphitus dans Diodore de Sicile (L. IV, C. 48). Effectivement, le scholiaste d'Apollonius (L. IV, v. 428) nous apprend que, suivant Denys de Milet, Iphis, frère d'Eurysthée, avait été tué dans un combat qu'il y avait en entre les Argonautes et des cavaliers qu'Æétes avait menés à leur poursuite.

30°. Laocoon, fils de Porthaon, et par conséquent frère d’Œnée, mais né d'une esclave ; il était déjà vieux lors de cette expédition, et Œnée l'y envoya pour avoir soin de Méléagre (Apollonius, L. I, v. 191). ·

31°. Laodocus, fils de Bias, et frère de Talaüs et d'Areius. (Orphée, v. 146 ; Apollonius I, 118).

32°. Mélas, Argus, Cytisorus et Phrontis, fils de Phrixus. J'en parlerai par la suite.

33°. Mopsus, fils d'Ampycus et de la nymphe Chloris, suivant le scholiaste d'Apollonius (L. I, v. 65), ou d'Arégonis, suivant Orphée (v. 181). Ampycus était fils de Titaron, suivant le scholiaste d'Apollonius. Hésiode, dans le bouclier d'Hercules, le met au nombre des Lapithes qui combattirent les Centaures. Il était des environs du mont Titartis, dans la Thessalie ; il était célèbre devin, et c'est probablement pour cela que Valérius Flaccus dit qu'il était fils d'Apollon (L. I, v. 383). Il mourut dans l'Afrique de la piqûre d'un serpent (Hygin, Fab. XIV, p. 55). Une faut pas le confondre avec un autre Mopsus fils de Rhacius et de Manto, fille de Tirésias, également devin, mais qui vivait à l'époque du siège de Troie.

34°. Nauplius, fils de Neptune et d'Amymone fille de Danaüs, suivant Orphée (v. 200) et Hygin (Fab. 14). Mais cela ne s'accorde point avec le nombre de sept générations qu'il y avait entre ce Nauplius et Hercules qui descendait aussi de Danaüs, et qui était l'un des Argonautes. La généalogie que lui donne Apollonius de Rhodes est beaucoup plus vraisemblable (L. I, v. 133) ; la voici : Nauplius l'Argonaute : Clytonéus : Naubolus : Lernus : Prœtus : Nauplius : Amymone : Danaüs. J'en parlerai plus au long dans le livre suivant.

35°. Néléus ou Miléus, fils d'Hippocoon, Hygin est le seul qui en parle,

36°. Nestor, fils de Nélée. Valérius Flaccus le met au nombre des Argonautes (L. I, v. 380).

37°. Oïlée, beaucoup plus connu par Ajax son fils, que par ses actions. Il était, suivant Hygin, fils de Léo-docus et d'Agrionomé, fille de Penéon ; mais, suivant Eustathe (Il. L. II, p. 277), il était fils de Hodoedocus et de Laonomé. Hodoedocus était fils de Cynus, qui avait pour père Opuns, fils de Locrus. Lycophron semble avoir adopté cette généalogie, car il dit (v. 1160) :

Καὶ τᾶς Οδοιδόκειος Ιλέως δόμος.

« Et toute la famille Hodœdocienne d’Iléus. »

Ιλεὺς est le même nom que ‘Οῖλευς comme l’observe Eustathe. Quant à sa mère, Etienne de Byzance (v: Καλλίαρος) dit aussi que Laonomé était la femme de Hodœdocus.

38°. Phalérus, fils d'Alcon, Orphée (v. 142) et Apollonius de Rhodes (L. I, v. 96). Alcon était fils d'Erechthée, suivant le scholiaste de ce dernier.

39°. Pirithoüs, fils d'Ixion. Hygin le met an nombre des Argonautes, mais Apollonius dit qu'il ne put se trouver à cette expédition. Voyez la note 59.

40°. Talaüs, fils de Bias. Voyez ci-dessus n° 31.

41°. Télamon, fils d'Eaque, et frère de Pelée, Apollonius (L. I, v. 90), Valérius Flaccus (L. I, v. 351) et Stace. Theb. (L. V, v. 378).

42°. Philaramon, fils d'Apollon et de Chioné. Le scholiaste d'Apollonius (L. I, v. 24) dit que, suivant Phérécyde, c'était lui qui avait suivi Jason dans cette expédition, et non Orphée.

43°. Philoctète, fils de Posas. Hygin (Fab. 14), et Valérius Flaccus (L. I, v. 391).

44°. Thersanor, fils du Soleil et de Leuconoé, de l'île d'Andros. Hygin (Fab. 14).

On les nommait en général les Minyens; il y a beaucoup d'opinions sur l'origine de cette dénomination. On peut les voir dans le commentaire de Bachet de Méziriac sur les Héroïdes d'Ovide (t. II, p. 56 et suiv.) ; mais j'avoue qu'il n'y en a aucune qui me satisfasse.

(80) Note 80. Tous ceux qui ont célébré cette expédition, ont parlé du séjour des Argonautes dans l'île de Lemnos. Hypsipyle raconte elle-même tous ces événements dans le cinquième livre de la Thébaïde de Stace. On les trouve aussi dans le premier livre du Poème des Argonautes d’Apollonius, dont M. Caussin a donné une bonne traduction. Enfin, on trouvera les plus grands détails dans le commentaire de Bachet de Méziriac, sur l'Epître d'Hypsipyle à Jason. Comme ces livres sont entre les mains de tout le monde, je ne redirai pas ce qu'on peut y voir. Thoas, père d'Hypsipyle était, suivant tous les auteurs, fils de Bacchus et d'Ariane, ce qui paraît très difficile à concilier avec l'enlèvement d'Ariane par Thésée, dont il est cependant question dans Homère·

(81) Note 81. Hygin les nomme (Fab. 15 et 273) Eunéus et Deïphile. Le scholiaste de Pindare, Eunéus et Thoas (Argum. in Nemea).

(82) Note 82. Cyzicus était fils d’Ænéus, fils d'Apollon et de Stilbé. Ænéus né dans la Thessalie, l'avait quittée pour aller s'établir sur les bords de l'Hellespont. Il y épousa Ænété, fille d'Eusorus, roi Thrace, et il en eut. Cyzicus, qui fonda une ville à laquelle il donna son nom (Apollon. schol. I, 948). Stilbé, mère d'Ænéus, est sans doute la même que la fille du fleuve Pénée et de la nymphe Creuse qui, suivant Diodore de Sicile, avait eu d'Apollon deux autres fils, Lapithus et Centaurus; Cyzique épousa, suivant les uns, Clité, fille de Mérops, roi de Percote (Apollonius, I, 978) ; suivant d'autres, Larissa, fille de Piasus, roi des Pélasges qui étaient établis sur les bords de l'Hellespont (Parthenius, narr. 28). Le scholiaste d'Apollonius (L. I, 1063) dit que quelques auteurs la nommaient Thressa, Θρῆσσαν, et qu'elle était fille de Piasus ; mais je crois qu'il est corrompu, et qu'il faut lire Λάρισσαν, Larissa. C'était, en effet, le nom de la fille de Piasus, non seulement suivant Parthénius, mais encore suivant Strabon (L. XIII, p. 922). Conon (Narr. 41) dit que c'était Cyzicus lui-même qui était fils d'Apollon, et qu'il était roi des Pélasges dans la Thessalie. Il en fut chassé par les Æolides, et il alla s'établir dans la Chersonnèse de l'Asie à qui il donna son nom; son Empire, qui était très petit dans les commencements, prit un très grand accroissement par son alliance avec Mérops, roi des environs du fleuve Rhyndacus, dont Clité, qu'il épousa, était fille. Les Argonautes ayant abordé dans son pays, les Pélasges, qui surent qu'ils venaient de la Thessalie, les attaquèrent de nuit pour se venger de ce qu'ils les en avaient chassés : Cyzicus s'étant jeté au milieu d'eux pour faire cesser le combat, Jason le tua sans le connaître. Ephore et Callisthène, cités par le scholiaste d'Apollonius (L. I, v. 1037), disent aussi que ce furent les Doliones qui attaquèrent les Argonautes ; cependant il paraît que tous les poètes qui avaient célébré cette expédition, avaient suivi la même tradition qu'Apollodore.

(83Note 83. Apollonius de Rhodes les nomme les Pélasges-Macriéens (L. I, 1024), et le scholiaste dit qu'ils étaient originaires de l’île d'Eubée qui se nommait anciennement Macris.

(84 Note 84. Cyricus fut tué par Jason, suivant Apollonius de Rhodes (L. I, v. 1032) et Conon (narr. 41). Le scholiaste d'Apollonius (L. I, 1040) dit que ceint par les Dioscures ; et suivant Orphée, ce fut Hercules qui le tua d'un coup de flèche (v. 521). Il y avait très peu de temps qu'il était marié, et Clité son épouse se pendit de regret (Apollonius, L. I, 1065; Parthenius, narr. 28).

(85) Note 85. Presque tous les auteurs sont d'accord avec Apollodore, sur le nom du père d'Hylas. Théodamas était fils de Dryops, suivant le scholiaste d'Apollonius (L. I, v. 131) ; et nous en parlerons par la suite. Cependant, suivant Hellanicus, son père se nommait Theiomnestes (Apollon. schol. I, 131 et 1207) ; et suivant Nicandre, Hylas était fils de Céyx, roi de Trachine (Antonin. Lib. narr. 26). Anticlides, qui avait écrit sur l’île de Délos, disait que ce n'était pas Hylas, mais Hyllus, fils d'Hercules, qui ayant été chercher de l'eau avait disparu. Mais le scholiaste d'Apollonius (v. 1207) qui rapporte ce fait, a probablement été trompé par quelque exemplaire vicieux de l'auteur qu'il cite. On voit par le même scholiaste (ibid.) qu’Onasus avait raconté l'histoire d'Hylas dans le premier livre de son Amazonide, ce qui pourrait faire croire qu'il plaçait cet événement dans expédition d'Hercules contre les Amazones, ce qui est plus vraisemblable.

(86) Note 86. Il faut expliquer, d'après cette tradition, un passage des Politiques d'Aristote qui n'a été entendu, ni par Dan. Heinsius, dans sa paraphrase, ni par les autres traducteurs. Il s'y agit de l'ostracisme que plusieurs républiques avaient admis pour se délivrer de ceux qui par leurs richesses, par le grand nombre de leurs amis, ou par leurs talents politiques pouvaient être dangereux pour la liberté. Il ajoute :

Μυτολογεῖτας δὲ καὶ τοὺςΑργοναύτας τὸνΗρακλέος καταλιπεῖν διὰ τοιαύτην αἰτίαν. Οὑ γὰρ ἔθελειν ὤγειν αὐτὸν τὴνΑργὼ μετὰ τῶν ἄλλων, ὡς ὑπεροάλλοντα πολὺ τῶν πλοτήρων.

Je ne rapporterai pas les erreurs des traducteurs et des paraphrastes de ce passage ; je crois qu'il faut le traduire ainsi : « c'est par une raison pareille que les Argonautes laissèrent, à ce qu'on dit, Hercules ; Argo ne voulait plus, en effet, le porter avec les autres, parce qu'il surpassait de beaucoup en poids les autres passagers. » (Politic. L. III, C. 9, p. 342, ex edit. D. Heinsii et p. 84, ex edit. Sylburgii), Outre Phérécyde qui est cité par Apollodore le poète Antimaque et Posidippe, cités par le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. I, v. 1289), avaient suivi la même tradition. Diodore de Sicile (L. IV, C. 41) et Antoninus Liberalis (C. 26) disent qu'Hercules était le chef des Argonautes, et que ce ne fut qu'après l'avoir laissé, qu'ils donnèrent le commandement à Jason. Denys de Mitylène (ou plutôt Denys de Milet J, et Démarète, cités par le schol. d'Apollonius (ibid.), disaient qu'Hercules avait fait toute l'expédition avec les Argonautes. Suivant Théocrite (id. XIII, v. 70), il fut laissé dans la Mysie ; mais il n'en alla pas moins à Colchos, et il fit le restant du chemin à pied. Enfin, Ephore disait qu'il était resté volontairement dans la Lydie, auprès d'Omphale (Schol. Apollon, ibidem).

(87) Note 87. Bithynis, mère d'Amycus, était, suivant Apollonius de Rhodes (L. II, v. 4), une nymphe Ménade.

(88) Note 88. J’ai suivi dans ma traduction la conjecture de Paulmier de Grentemesnil, adoptée par M. Heyne, qui propose de lire πλήξας κατὰ τὸν αυχένα au lieu de τὸν ἀγκῶνα. Epicharme et Pisandre disaient que Pollux n'avait point tué Amycus, mais s'était contenté de le lier et c'est ainsi qu'il est représenté sur un vase funéraire publié par Winckelman (Hist. de l'Art, pl. 18, éd. de 1789, in-8°). Théocrite, qui raconte ce combat dans le plus grand détail (Idylle 22), dit que Pollux ne le tua point, mais lui fit prêter le serment de ne plus maltraiter les étrangers qui passeraient dans ses Etats. Amycus fut, suivant Clément d'Alexandrie (Stromates, L. I, p.363), l'inventeur des cestes dont on fait usage au pugilat. Nicéphore Calliste (Histoire Ecoles. L. VII, C. 50) rapporte une ancienne tradition, qui n'est point à dédaigner; Les Argonautes ayant abordé au pays des Bébryces, se mirent à le ravager; mais Amycus leur fondit dessus avec ses sujets, et les mit en fuite. Ils se réfugièrent dans une forêt très épaisse, d'où ils n'osaient plus sortir, lorsqu'une des puissances célestes, sous la forme d'un homme, avec des ailes d'aigle, leur apparut, et leur promit la victoire. Ils marchèrent alors contre Amycus, défirent ses troupes, et le tuèrent lui-même. Ils bâtirent dans cet endroit, en mémoire de cet événement, un temple qu'ils nommèrent Sosthenium parce qu'ils y avaient recouvré leur valeur, et y érigèrent une statue pareille à la divinité qui leur avait apparu. Constantin en fit par la suite l'église de l'archange Michel.

(89) Note 89. Phinée était fils d'Agénor, suivant Hellanicuf (Apollon. schol. II, 178) ; Orphée (v. 678) et Apollonius de Rhodes (L. II, v. 178) mais Hésiode, Phérécyde, Antimaque et Asclépiades le disaient fils de Phoenix, fils d'Agénor et de Cassiopée, fille d'Arabus (Apollon. schol. ibid.). Mais lequel de ces deux qu'on lui donne pour père, cela est également difficile à accorder avec la Chronologie. En effet, Hercules, qui était l'un des Argonautes, ou qui tout au moins était leur, contemporain, était l'arrière petit-fils de Persée, qui avait épouse Andromède, fille de Céphée, frère de Phinée. C'est ce qui avait fait supposer à quelques auteurs, dont le scholiaste d'Apollonius rapporte l'opinion, qu'il y avait eu deux Phinées, et que celui qui reçut les Argonautes, descendait à la septième génération de Phœnix (Apollon. schol. ibid.). Etienne de Byzance semble avoir adopté cette opinion, car au mot Sesamum, il dit que c'était une ville de la Cappadoce qu'habitait le premier Phinée. Apollodore est le seul qui dise que Phinée était fils de Neptune. Il y avait deux traditions absolument opposées, sur la manière dont il avait reçu les Argonautes. Suivant la plus ancienne, dont je parlerai dans les notes suivantes, il avait été puni par les Argonautes de sa cruauté envers set fils. Apollodore a suivi Apollonius de Rhodes, qu'on peut voir L. II, v. 177 et suiv.

(90Note 90. Cette première opinion est celle d'Apollonius de Rhodes (L. II, v. 180 et suiv.) ; elle est probablement de son invention, car on ne trouve dans aucun auteur plus ancien, que Phinée fut doué du talent de prédire l'avenir.

(91) Note 91. Comme Apollodore a suivi Apollonius de Rhodes, il s'est beaucoup écarté de l'ancienne tradition ; je rais la rapporter telle qu'on la trouve dans Diodore de Sicile (L. IV, C. 40 et 44). Phinée avait d'abord épousé Cléopâtre, fille de Borée et d'Orithye, et il en avait eu deux fils. Il épousa ensuite du vivant même de Cléopâtre, Idæa, fille de Dardanus, roi des Scythes, elle vint à bout de le captiver entièrement, et lui dit que ses deux fils avaient voulu la violer, dans le dessein de venger leur mère, Phinée croyant ce qu'elle lui disait, les envoya dans un endroit désert, où il les fit enferrer en partie, et il laissa auprès d'eux des gardes qui les frappaient fréquemment à coups de verges. Ce fut dam cet état que les Argonautes les trouvèrent ; ils demandèrent grâce pour eux à Phinée, qui leur répondit avec aigreur, qu'ils ne devaient point se mêler de ce qui ne les regardait pas. Alors les fils de Borée, qui étaient avec les Argonautes, prirent leurs armes, tuèrent ceux qui gardaient ces jeunes gens, et brisèrent leurs liens. Les Thraces ayant accouru de toutes parts, il y eut un combat dans lequel Hercules détruisit une grande partie de l'armée de Phinée, et le tua lui-même ; il délivra ensuite Cléopâtre de la prison où elle était renfermée, et livra Idæa aux deux jeunes gens, pour la traiter comme ils le jugeraient à propos; mais comme ils voulaient se venger eux-mêmes, il leur conseilla de n'en rien faire, et de l'envoyer à son père, pour qu'il la punit des crimes dont elle s'était rendue coupable. Ils suivirent son conseil ; et Dardanus vit mourir sa fille. Denys de Milet, qui avait compilé, d'après les anciens poètes, ce qu'on nommait le Cycle épique, racontait cette histoire à peu près de même; Hercules, suivant lui, ayant trouvé ces deux jeunes gens dans le désert, apprit que Phinée les avait chasses, d'après les calomnies d'une femme Scythe qu'il avait épousée; il voulut les ramènera la maison paternelle, mais à leur approche Phinée s'étant levé et ayant voulu eu précipiter un dans la mer, Hercules lui donna un coup de pied et le tua. Sophocle dit que Phinée leur avait arraché les yeux, d'après les calomnies de leur belle-mère (Antigone, v. 978). Il avait suivi la même tradition dans le Drame satirique de Phinée. Il disait dans une autre pièce, qu'après leur avoir arraché les yeux, leur belle-mère les avait enfermés dans un tombeau (Schol. ad Antig. v. 980). On n'était point d'accord sur le nom de ses deux fils. Le scholiaste d'Apollonius les nomme (L. II, v. 140), Parthénius et Crambis, et un peu plus bas (L. II, v. 178), Orithyus et Crambis. Celui de Sophocle, les nomme Plexippus et Pandion ; ou Gérymbas et Aspondus (Sophocles schol. Antig. v. 980). Il en est de même de sa seconde femme, que le scholiaste d'Apollonius (L. II, v. 168) nomma Dia, ce qui est peut-être une faute de copiste, pour Idæa, quoique ce nom se trouve écrit de même dans le Ms. dont j'ai parlé. Celui de Sophocle dit que, suivant quelques auteurs, elle se nommait Idothée, et était sœur de Cadmus (Antigone, v. 980).

(92 Note 92. Il y a dans le texte : οἱ δὲ ὑπὸ καὶ τῶνΑργοναυτῶν. Ceux-là par Borée et les Argonautes. Je crois que notre auteur a réuni mal à propos deux traditions différentes. Quelques mythographes disaient, suivant Diodore de Sicile (L. IV, C. 44), que Phinée ayant privé ses deux fils de la vue, en avait été privé lui-même par Borée ; mais il n'était nullement question des Argonautes dans ce récit. Orphée dit (Argon. v. 670) que Phinée, séduit par les calomnies de leur belle-mère, fit arracher les yeux à ses fils, et les exposa sur des rochers pour y être dévorés par les bêtes féroces ; les Argonautes étant arrivés, les fils de Borée les délivrèrent, leur rendirent la vue et en privèrent leur père. Si c'est de cette dernière tradition qu'Apollodore veut parler, il faut lire ὑπὸ Βορεαδῶν καὶ τῶνΑ.

(93) Note 93. Cette opinion se rapproche de celle du poète Istrus, qui disait qu'JSétes ayant appris que Phinée avait, par le secours de son art, procuré aux fils de Phrixus les moyens de s'échapper de ses Etats, et de retourner dans la Grèce, supplia le Soleil son père de le Venger, et ce Dieu aveugla Phinée. Hésiode, dans l'ouvrage intitulé Megalæ Eoæ, disait que les dieux l’avaient privé de la vue, pour le punir de ce qu'il avait montré à Phrixus le chemin de la Colchide (Apollon. schol., II, 181).

(94Note 94. Apollodore ne dit point pourquoi les Dieux envoyèrent les Harpyes ; en voici la raison, suivant Asclépiades (Homeri schol. Odyss. L. XII, v. 70). Phinée ayant abandonné ses fils à la haine de leur belle-mère, Jupiter, pour le punir, lui donna le choix entre la mort ou la cécité. Phinée ayant choisi cette dernière punition, le Soleil irrité de ce qu'il avait consenti si facilement à se priver de la vue de ses rayons, envoya les Harpyes, qui dévoraient et infestaient tout ce qu'il vouloir manger. Je crois qu'Asclépiades avait suivi en cela Hésiode, car ce poète disait, suivant le scholiaste d'Apollonius (L. II, v. 178), que le Soleil avait privé Phinée de la rue, pour le punir de ce qu'A avait préféré une longue vie à l'usage de ses yeux.

Mais dans ce cas, la cécité n'aurait pas été une punition pour lui. Hésiode avait donc du parler d'une autre punition, et c'était probablement lui qui avait imaginé cette histoire des Harpyes ; on verra, en effet, dans la note suivante, qu'il leur avait fait jouer un grand rôle dans l'histoire de Phinée.

(95) Note 95. Les anciens poètes ne représentaient pas les Harpyes comme des monstres aussi difformes que l'ont fait les poètes plus récents. Hésiode dans sa Théogonie (v. 267) les nomme ἠυκόμους, aux beaux cheveux, et Homère (L. XV, v. 150, Il.) en donne une pour épouse au Zéphyre, le plus aimable de tous les vents. Leur fonction, dans les anciens portes, était d'enlever ceux que les Dieux voulaient faire disparaître· Pénélope se plaint plusieurs fois dans l'Odyssée, de ce qu'elle n'entend pas plus parler de son mari, que s'il avait été enlevé par les Harpyes (Odyssée., L. I, v. 241, et XIV, 371) ; elle dit ailleurs qu'elles avaient enlevé les filles de Pandare (ibid. L. XX, v. 77). C'était ainsi que, suivant Hésiode, cité par Strabon, elles avaient enlevé Phinée, et l'avaient transporté dans le pays des Galactophages (L. VII, p. 463). C'est sans doute la même tradition qu'Orphée a suivie, en disant que Borée l'enleva : στροφάδεσσιν ἀέλλαις, par des tourbillons de vent, et le transporta dans le pays des Bistoniens. Hésiode avait probablement raconté cela de plusieurs manières, car le scholiaste d'Apollonius (L. XI, v. 397) dit que, suivant lui, Zethès et Calaïs étant à la poursuite des Harpyes, adressèrent leurs prières à Jupiter. Leur poursuite ne pouvait avoir pour but que de délivrer Phinée d'elles. Elles ne l'avaient donc point enlevé comme il le dit dans le fragment cité par Strabon.

(96Note 96. Orphée dit qu'au moment où les Argonautes se disposaient à passer entre les Symplégades, Minerve, par le conseil de Junon, envoya un héron qui y passa; mais les roches en se rejoignant, lui emportèrent le bout de la queue. Orphée, alors, se mit à chanter pour les apaiser, et le vaisseau passa sans accident (Argonaut. 692 et suiv.). Apollonius est le seul qui dise que Phinée leur donna des conseils sur la manière de passer à travers ces roches.

(97) Note 97. Les Mariandyniens avaient, suivant le scholiaste d'Apollonius (L. II, v. 140 et 181), pris leur nom de Mariandynus, frère de Thynus, et ainsi que lui, fils de Phinée et d'Idæa sa seconde femme. Ils ne pouvaient donc pas encore porter ce nom lorsque les Argonautes y passèrent. Suivant d'autres auteurs, Mariandynus était fils de Titye, et c'est peut-être d'après cette tradition, qu'Etienne de Byzance dit que le pays des Mariandyniens avait pris son nom de l'un des Æolides. En effet, Elara, mère de Titye, était fille d'Orchoménus ou de Minyas, qui descendaient tous les deux d'Æole.

(98) Note 98. Lycus était suivant Hérodore et Nymphis, fils de Dascylus fils de Tantale, et d'Anthemoïsia, fille du fleuve Lycus (Apollonii schol. II, 754).

(99Note 99. Tiphys ne mourut qu'au retour, suivant Hérodore, qui ajoutait que c'était Erginus qui avait pris le gouvernail après sa mort (idem. II, 856 ; 897). Ancée qui, suivant Apollonius et Apollodore, prit le gouvernement du vaisseau, est le fils de Neptune et d'Astypalée, dont j'ai parlé ci-dessus note 79, n° 7.

(100) Note 100. Vulcain avait donné ces taureaux au Soleil, Pour lui témoigner sa reconnaissance, de ce que le voyant fatigué lors du combat contre les Géants, il lui avait donné place sur son char.

(101) Note 101. Nous avons vu plus haut qu’Æétes était file du Soleil et de Perséïs, fille de l'Océan, c'est l'opinion d'Hésiode (Théog. v. 955 et suiv.), qui lui donne Circé pour sœur. Médée était, suivant lui, fille d’Æétes et d'Idyia, aussi fille de l'Océan. Denys de Milet, que Diodore de Sicile paraît avoir suivi (L. IV, C. 45), racontait cette généalogie d'une manière toute différente (Apollonii schol. III, 200). Le Soleil avait eu, suivant lui, deux fils, Perséus et Æétes ; le premier était roi de la Tauride, Æétes régnait sur les Palus Mæotides, et la Colchide. Perséus ayant épousé, suivant les uns, une femme du pays, ou, suivant d'autres, une nymphe, en «eut une fille nommée Hécate, qui se livrait à la chasse comme un homme, et ne se faisait aucun scrupule de lancer ses traits sur les humains, lorsqu'elle ne trouvait pas des animaux. Elle fut la première qui se livra à la recherche des vertus des plantes, tant nuisibles qu'utiles, et elle en faisait l'expérience sur les étrangers ; elle découvrit ainsi l'aconit, et acquit une très grande connaissance des plantes qui pouvaient donner la mort ou rendre la santé, et elle ôta par ce moyen la vie à son propre père. Elle épousa Æétes, dont elle eut deux filles, Circé et Médée, et un fils nommé Ægialus. Eumélus, poète Corinthien, avait suivi une tradition toute différente ; le Soleil, suivant lui, avait eu deux fils, Aloée et Æétes ; il donna au premier l'Asopie, on autrement le pays de Sicyone, et au second le pays d'Ephyre. Æétes voulant aller chercher fortune ailleurs, confia le soin de ses Etats à Bunus, fils de Mercure et d'Alcidamie, à condition qu'il les lui rendrait, à lui ou à celui de ses descendants qui viendrait les réclamer, et il s’en alla à Colchos (Pausanias, L. II, C. 3; Lycophr. Schol. v. 174). Epiménides disait aussi qu'Æétes était Corinthien et il lui donnait pour mère Ephyra (Apollonii schol. L. III, v. 242).

(102Note 102. L'auteur de poème nommé les Naupactiques, disait qu'Æétes ayant conçu le projet de faire périr les Argonautes, Vénus, pour leur donner le temps de s'échapper, lui inspira des désirs pour Eurylyte, son épouse, et l'endormit dans ses bras.

Δὴ τὸ τ' ἄρ' Αἰήτῃ πόθον ἔμβαλε δίΑφροδίτη

Εὐρυλύτης Φιλότητι μιγήμεναι, ἧ ἀλόχοιο

Κεδομένη Φρεσὶν ᾗσιν ὅπως μετ' ἄεθλον ’Ιήσων

Νοστήσῃ οἶκονδε σὺν ἀγχεμάχοις ἐτάροισιν

 

Idmon ayant deviné ses projets, avertît les Argonautes et les engagea à prendre la fuite ; et Médée entendant le bruit qu'ils faisaient en marchant, se leva et hâta leur départ (Apollonii schol. IV, 86).

(103 Note 103. Apollodore a suivi Antimaque et Apollonius, qui disent que Médée s'était contentée d'endormir le serpent par ses enchantements (Apollonius, L. IV, v. 156, et le schol.), et c'est sans doute d'après cette tradition, que quelques poètes disaient que ce serpent avait reparu par la suite dans l'île des Phaeataciens, où il faisait beaucoup de mal. Diomède étant venu dans cette île après le siège de Troie, l'attira par la lueur du bouclier d'or de Glaucus, que le serpent prit pour la toison d'or, et le tua (Lycophronis schol. 615). Mais Phérécyde, dans son septième livre, disait que Jason l'avait fait périr, et il avait été suivi par Hérodore. Ce dernier racontait, en effet, que Jason l'ayant tué, apporta la toison à j£étes, qui alors invita les Argonautes à diner pour les faire périr (Apollonii schol. IV, 87).

(104) Note 104. L'opinion la plus commune était que Médée avait elle-même tué Absyrte, et l'avait coupé en morceaux-pour retarder son père dans sa poursuite; mais on n'est point d'accord sur l'endroit où il fut tué. Sophocle dans la tragédie des Colchidiennes, disait qu'elle l'avait égorgé auprès de la maison de son père (Apollonii schol. IV, 288). Orphée dit qu'Absyrte étant allé, d'après les ordres de son père, à la poursuite de Médée, tomba dans une embuscade que les Argonautes lui avaient dressée près de l'embouchure du fleuve ; il y fut tué, et son corps fut jeté dans la mer, qui le porta aux îles qui prirent son nom. Suivant Arrien, il fut tué à Absuras, où l'on montrait encore son tombeau (Periplus Ponti Euxini, p. 6). Ovide dit dans ses Tristes (L. III, El., 9), qu'il fut tué à Tomes, et que Médée éparpilla ses membres sur le rivage, pour qu'Æétes, occupé à les rassembler, n'eût pas le temps de la poursuivre. Apollodore a suivi à peu près la même tradition, excepté que, suivant lui, ce fut dans la mer qu'elle jeta les membres de son frère, ce qu'il a pris je ne sais où : M. Heyne, trompé par le scholiaste imprimé d'Apollonius, dit que c'est dans Phérécyde, mais ce passage est écrit tout différemment dans le Ms. que j'ai cité : et comme M. Brunck l'a donné d'après ce Ms., dans ses fragments de Sophocle (Art. Σκύται), je me contenterai d'en donner la traduction, « Phérécyde dit dans son quatrième livre, que Médée prit Absyrte, encore enfant, dans son berceau, Jason lui ayant dit de l'apporter aux Argonautes : lorsqu'ils se virent poursuivis, ils l'égorgèrent, et l'ayant coupé par morceaux, ils le jetèrent dans le fleuve. » (Apollonii schol., L. IV, 223). M. Sturz, dans son recueil des fragments de Phérécyde (p. 121), a cité ce fragment d'après le scholiaste imprimé, sans prendre garde qu'il y a une contradiction entre les deux passages qu'il rapporte, puisque dans l'un, Phérécyde dit qu'il fut tué par sa sœur, et dans l'autre, qu'il fut tué par les Argonautes.

Absyrte était, suivant Apollonius (L. III, v. 242), fils d’Æétes et d'Astérodie, l’une des nymphes du Caucase, et il était né avant le mariage d’Æétes et d'Idya. Nous avons vu que, suivant Phérécyde, il était encore enfant lors de l'arrivée des Argonautes; l'auteur des Naupactiques le disait fils d'Eurylyte, la seconde femme d’Æétes (Apollonii schol. III, 242). Il était aussi plus jeune, suivant Sophocle, qui disait dans la tragédie des Scythes : « ils n'étaient point de la même mère, mais une Néréide venait de donner le jour à Absyrte, et Médée était née longtemps avant, d’Idia, fille de l'Océan » (idem, L. IV, 223. Denys de Milet dit qu'Æétes poursuivit les Argonautes jusque sur les bords de la mer, ou il y eut un combat dans lequel Iphis fils de Sthénélus et frère d'Eurysthée, fut tué par Æétes, les Colchidiens furent cependant repousses (ibidem et v. 228). Diodore de Sicile ajoute, probablement d'après le même auteur, que Méléagre tua JËétes et presque tous ceux qui étaient avec lui (L. VI, C. 48). Comme il ne dit rien d'Absyrte, il est probable que Denys de Milet n'en parlait pas.

(105) Note 105. Les îles Absyrtides sont sur les côtes de la Dalmatie ; les anciens supposaient que le Danube, en sortant des montagnes des Gaules, se rendait dans un grand lac, où il se divisait en deux branches, dont Tune se rendait dans le Font Euxin, et l'autre dans la Mer Adriatique. Ce fut en remontant l’une de ces branches, et en descendant l’autre, que les Argonautes arrivèrent aux îles Absyrtides (Apollonii schol., L. IV. 259,) ; on les faisait revenir par d'autres routes non moins extraordinaires, et leur itinéraire a fourni le sujet de plusieurs dissertations très étendues. Suivant Hérodore, Sophocle et Callimaque, ils étaient revenus par le même chemin que celui qu'ils avaient pris en allant (idem, IV, 284).

(106) Note 106. Th. Gale a proposé de lire ici : τὰ Λιγύων, au lieu de τὰ Λιβύων, et cette conjecture a paru si vraisemblable à M. Heyne, qu'il l’a admise dans le texte. Il se fonde sur ce que dit Apollonius de Rhodes:

………………. δὲ ἕθνεα μυρία Κελτῶν

Καὶ Λιγυων περόωντες ἀδήιοι (L. IV, v. 646).

 

« Passant sans dangers à travers des peuples nombreux de Celtes et de Liguriens. »

Mais il s'agit dans Apollonius, de la navigation des Argonautes sur l’Εridan, qui, suivant la description qu'il en donne, traversait les pays habites par ces deux nations. Ici, au contraire, il ne s'agit pas de l'Eridan, puisqu'Apollodore rient de dire que les Argonautes l'avaient passé, lis étaient sur la mer, et 'tout auprès des îles Absyrtides, qui sont vis-à-vis la Dalmatie. Pour aller delà dans l'Ausonie, il fallait, ou qu'ils suivissent les cotes jusqu'au fond du Golfe Ionique, et vinssent faire le tour de l'Italie (et il paraît qu'ils ne prirent point cette route, puisque ce ne fut qu'à leur retour de l'Ausonie qu'ils passèrent auprès de la Sicile), ou qu'ils fissent le tour de la Méditerranée, en suivant les côtes, dont le peu de connaissance qu'on avait alors de la navigation ne permettait pas de s'écarter, et alors, ils passaient nécessairement devant la Libye. Mais sans leur faire faire tout ce circuit, nous savons par plusieurs traditions, que la tempête les jeta sur les côtes de la Libye. Hérodote dit que ce fut en allant a Colchos (L. IV, C. 179), et Pindare paraît être de la même opinion (Pyth. 4, 45 et suiv.) ; Apollonius, au contraire, dit que ce fut à leur retour, et après avoir quitté le pays des Phœaciens. Il est probable qu'Apollodore a suivi d'autres auteurs qui les y faisaient passer en allant chercher l'Ausonie. Je crois donc qu'il ne faut rien changer, et comme je l'ai déjà observé, il faut être très circonspect à proposer des corrections, pour accorder les Mythographes les uns avec les autres. Nous trouvons des traditions si opposées dans le petit nombre d'auteurs qui nous restent, qu'il serait téméraire de supposer qu'un passage est corrompu, parce que le trait d'histoire auquel il fait allusion ne nous est pas connu' d'ailleurs.

(107) Note 107. Apollodore a suivi, en ceci, Apollonius de Rhodes (L. IV, v. 1114 et suiv.). Orphée dit que ce fut Junon elle-même qui, sous la forme d'une servante, alla avertir Jason de la résolution d'Alcinoüs (Orphée, Argon, v. 1528). Il y a plusieurs traditions sur l'endroit où se célébrèrent ces noces. Timonax disait que Jason avait épousé Médée à Colchos, et du consentement d'Æétes (Apollonii schol. L. IV, 1217). Suivant Apollonius, ce fut à Corcyre, dans l'antre où Macris avait élevé Bacchus (L. IV, 1130 et suiv.) Orphée (v. 1331) dit qu'il l'épousa sur le vaisseau même. Denys de Milet disait que leur mariage s'était fait à Byzance (Apollonii schol. IV, 1153). Timée, qui était dans l'opinion que ce mariage s'était fait à Corcyre, disait qu'on y offrait encore de son temps, dans le temple d'Apollon, des sacrifices qui y avaient été institués par Médée, et qu'on y voyait entre la ville et la mer, deux autels qu'elle avait érigés, l'un aux Nymphes, et l'autre aux Néréides, en mémoire de son mariage (idem, IV, 1217).

(108) Note 108. Presque tout ce qu'Apollodore dit de Talus, est tiré d'Apollonius de Rhodes (L. IV, 1638 et suiv.) ; mais cela est exprimé avec une négligence qui prouve bien que ce que nous avons, n'est que l'ouvrage d'un abréviateur. ‘'Ος ἠν χαλκοῦς ἀνὴρ, qui était un homme d'airain, est tiré d'Apollonius, v. 1645, mais cela n'a point de liaison avec ce qui précède ni avec ce qui suit. Les mots, Οἱ δὲ Ταῦρον αὐτὸν λέγουσιν (d'autres le nomment Taurus) ont bien l'air, comme l'a déjà observé Mittscherlich, de n'être qu'une corruption du v. 1643 d'Apollonius.

Εὐρώπῃ Κρονίδης νήσου πόρεν ἔμμεναι οὖρον.

« Jupiter le donna à Europe, pour être le gardien de l'ile », et alors il faudrait lire οἱ δὲ οὖρον αὐτὸν λέγουσιν. D'autres disent qu’il était le gardien (de l’île) :

(109) Note 109. Il y a dans le texte κατὰ δὲ τὸ δέρμα τῆς Φλέβος ἧλος διήρειστο χαλκοῦς, ce qui veut dire : un clou d'airain était enfoncé dans la peau de cette veine. Ce qui n'offre aucun sens. On lit cependant cela, précisément avec les mêmes expressions, dans les proverbes de Zénobius (Cent, v. 85). Je crois, quoi qu'en dise Tan. le Fevre, qu'il faut lire dans l'un comme l'autre : κατὰ δὲ τὸ τέρμα clou d'airain était enfoncé à l’extrémité de cette veine. Apollonius parle, à la vérité, de la peau de cette veine : λεπτὸς ὑμὴν, une membrane mince. Mais comme il ne dit rien du clou, il est évident qu'il s’agit, ici d'une tradition différente.

(110) Note 110. Tous les auteurs ne sont pas d'accord sur la mort du père de Jason, et même l'auteur du poème des Retours disait que Médée l'avait rajeuni par ses enchantements (Argaun. in Medeam Euripidis) et Ovide l'a suivi dans ses Métamorphoses.

(111) Note 111. Il y avait dans toutes les éditions avant celle de M. Heyne, παῖδα, ὡς πρὸς πόλεμον πρόμαχον. Ces trois mots, ὡς πρὸς πόλεμον, ont sans doute été ajoutés par quelque copiste qui ne savait pas que πρόμαχος fut un nom propre. J'ai donc cru devoir les retrancher de l'exemple de M. Heyne, d'après l'autorité de Gale et celle de Wesseling (sur Diodore de Sicile) p. 293.

(112) Note 112. Ces noms ne sont pas les mêmes que ceux que nous avons vus ci-dessus, § 10. Cependant comme ils se trouvent dans quelques manuscrits, je n'ai pas cru devoir les retrancher. Apollodore ne suit pas toujours les mêmes traditions; on voit par Pausanias (L. VIII, C. 11.), que Micon leur avait donné les mêmes noms, et il est probable qu'ils n'étaient pas de son invention.

(113 Note 113. Il est très difficile de savoir quel est le roi de Corinthe, que les Mythologues ont voulu désigner par ce nom de Créon, qui me paraît plutôt un nom de dignité qu'un nom propre. Paulmier de Grentemesnil croit que ce Créon était le même que Glaucus fils de Sisyphe ; mais l'expédition des Argonautes ne précéda que d'une génération le siège de Troie, et il y en avait an moins quatre entre Glaucus et ce siège, comme on le voit par la généalogie de Glaucus fils d'Hippolochus, dans le sixième livre de l'Iliade. Je croirais donc plutôt que le roi dont il s'agit ici, était Prœtus fils de Thersandre ; je prouverai dans mes notes sur le livre suivant, qu'il fut roi de Corinthe et qu'il en chassa Bellérophon. Ce fut peut-être sous son règne que Médée arriva à Corinthe, et Glaucé sa fille, que d'autres nomment Creuse, était peut-être la même que Mœro dont parle Homère (Od. L. II, v. 325), qui était fille de Prœtus, fils de Thersandre suivant Pausanias (L. X, C. 30), qui ajoute qu'elle était morte vierge, ce qui arriva aussi a Glaucé ; Homère, dans sa description des enfers, la met avec les femmes qui avaient péri par quelque événement malheureux, savoir : Phœdre, Procris, Ariane, Eriphyle ; ce qui semblerait prouver qu'elle avait éprouvé quelque chose de pareil. Au reste, je ne donne ceci que comme une conjecture.

(114) Note 114. Il paraît qu'Euripide est le premier qui ait dit que Médée avait tué les enfants qu'elle avait eus de Jason ; et suivant Parmenisque, cité par le schol. d'Euripide (Médée, v. 5), il avait reçu cinq talents des Corinthiens pour inventer cette fable. Le même Parmenisque dit (ibid. v. 273) que Médée s'était emparé du trône de Corinthe, comme lui appartenant, à cause d'Æétes son père (voyez la note 102). Les Corinthiens ne voulant pas être gouvernés par une femme étrangère et magicienne, se soulevèrent contre elle, et la chassèrent· Avant que de s'enfuir, elle mit les enfants qu'elle avait eus de Jason (qui étaient au nombre de quatorze, sept garçons et sept filles), sur l'autel de Junon Ascraeénne. Les Corinthiens les égorgèrent sur l'autel même. La peste étant survenue peu de temps après, et faisant beaucoup de ravages, les Corinthiens consultèrent l'Oracle, qui leur dit qu'il fallait apaiser les mânes des enfants de Médée ; et ils instituèrent en leur honneur une fête, dans laquelle sept jeunes garçons et sept jeunes filles des premières familles de la ville, la tête rasée et vêtus de noir, offraient des sacrifices dam le temple de la déesse pour apaiser la colère qu'elle avait conçue de la violation de son temple. Pausanias (L. II, C. 3) parle aussi de ce meurtre, et des cérémonies qu'on institua pour l'expier, mais il dit qu'elle n'avait que deux fils. Suivant Eumélus, cité par le même auteur, Bonus, a qui Æétes avait laissé ses Etats, étant mort sans enfants, Epopée, fils d'Aloée, frère d'Æétes, lui succéda; Corinthus, fils de Marathon, prit ensuite la couronne, et comme il ne laissa point de postérité, les Corinthiens appelèrent au trône Médée, et elle le partagea avec Jason. Elle eut plusieurs enfants de lui, et elle avait coutume de les cacher dans le temple de Junon, espérant par là les rendre immortels, ce qui ne lui réussit pas. Jason s'en étant aperçu, l'abandonna et retourna à Iolchos. Médée alors s'en alla aussi, et laissa le trône à Sisyphe dont elle était amoureuse, suivant Théopompe cité par le scholiaste de Pindare (Olymp. 13, v. 75). Le même scholiaste dit que Médée étant à Corinthe, Jupiter devint amoureux d'elle, mais Médée n'ayant pas voulu céder à sa passion, dans la crainte de déplaire à Junon, cette déesse lui en sut tant de gré, qu'elle lui promit de rendre ses enfants immortels, et c'était comme tels qu'on les honorait à Corinthe. Il est aisé de sentir que cette tradition relative à Sisyphe, est contraire à toute la Chronologie. Il en est de même de celle relative au mariage de Médée avec-Jugée ; Thésée, fils de ce dernier, était contemporain des Argonautes, ainsi JSgée devait être mort avant cette expédition.

(115) 115. Médée avait eu Médus de Jason, suivant Hésiode (Théog. v. 1000). Il ne lui donne pais même d'autres enfants : il ajoute que Médée fut élevée par Chiron, ce qui prouve qu'il ne connaissait pas les fables qu'on inventa depuis sur Médus. Justin dit que Jason se réconcilia par la suite avec Médée, qu'il retourna à Colchos avec elle et Médus, le fils qu'elle avait eu d'Ægée, et que, de concert, ils rétablirent sur le trône Æétes qui en avait été chassé.