Apollodore

APOLLODORE

 

BIBLIOTHÈQUE

 

Ἀππολόδωρος Βιβλιοθήκη

 

LIVRE I - chapitre VIII + NOTES

chapitre VII - chapitre IX

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

APOLLODORE

 

BIBLIOTHÈQUE

 

 

 

VIII.

§ 1. Οἰνεὺς δὲ βασιλεύων Καλυδῶνος παρὰ Διονύσου φυτὸν ἀμπέλου πρῶτος ἔλαβε. Γήμας δὲ Ἀλθαίαν τὴν Θεστίου γεννᾷ Τοξέα, ὃν αὐτὸς ἔκτεινεν ὑπερπηδήσαντα τὴν τάφρον, καὶ παρὰ τοῦτον Θυρέα καὶ Κλύμενον, καὶ θυγατέρα Γόργην, ἣν Ἀνδραίμων ἔγημε, καὶ Δηιάνειραν, ἣν Ἀλθαίαν λέγουσιν ἐκ Διονύσου γεννῆσαι. Αὕτη δ᾽ ἡνιόχει καὶ τὰ κατὰ πόλεμον ἤσκει, καὶ περὶ τῶν γάμων αὐτῆς Ἡρακλῆς πρὸς Ἀχελῷον ἐπάλαισεν.

§ 2. Ἐγέννησε δὲ Ἀλθαία παῖδα ἐξ Οἰνέως Μελέαγρον, ὃν ἐξ Ἄρεος γεγεννῆσθαί φασι. Τούτου δ᾽ ὄντος ἡμερῶν ἑπτὰ παραγενομένας τὰς μοίρας φασὶν εἰπεῖν, <ὅτι> τότε τελευτήσει Μελέαγρος, ὅταν ὁ καιόμενος ἐπὶ τῆς ἐσχάρας δαλὸς κατακαῇ. Τοῦτο ἀκούσασα τὸν δαλὸν ἀνείλετο Ἀλθαία καὶ κατέθετο εἰς λάρνακα.

Μελέαγρος δὲ ἀνὴρ ἄτρωτος καὶ γενναῖος γενόμενος τόνδε τὸν τρόπον ἐτελεύτησεν. Ἐτησίων καρπῶν ἐν τῇ χώρᾳ γενομένων τὰς ἀπαρχὰς Οἰνεὺς θεοῖς πᾶσι θύων μόνης Ἀρτέμιδος ἐξελάθετο. Ἡ δὲ μηνίσασα κάπρον ἐφῆκεν ἔξοχον μεγέθει τε καὶ ῥώμῃ, ὃς τήν τε γῆν ἄσπορον ἐτίθει καὶ τὰ βοσκήματα καὶ τοὺς ἐντυγχάνοντας διέφθειρεν. Ἐπὶ τοῦτον τὸν κάπρον τοὺς ἀρίστους ἐκ τῆς Ἑλλάδος πάντας συνεκάλεσε, καὶ τῷ κτείναντι τὸν θῆρα τὴν δορὰν δώσειν ἀριστεῖον ἐπηγγείλατο. Οἱ δὲ συνελθόντες ἐπὶ τὴν τοῦ κάπρου θήραν ἦσαν οἵδε· Μελέαγρος Οἰνέως, Δρύας Ἄρεος, ἐκ Καλυδῶνος οὗτοι, Ἴδας καὶ Λυγκεὺς Ἀφαρέως ἐκ Μεσσήνης, Κάστωρ καὶ Πολυδεύκης Διὸς καὶ Λήδας ἐκ Λακεδαίμονος, Θησεὺς Αἰγέως ἐξ Ἀθηνῶν, Ἄδμητος Φέρητος ἐκ Φερῶν, Ἀγκαῖος <καὶ> Κηφεὺς Λυκούργου ἐξ Ἀρκαδίας, Ἰάσων Αἴσονος ἐξ Ἰωλκοῦ, Ἰφικλῆς Ἀμφιτρύωνος ἐκ Θηβῶν, Πειρίθους Ἰξίονος ἐκ Λαρίσης, Πηλεὺς Αἰακοῦ ἐκ Φθίας, Τελαμὼν Αἰακοῦ ἐκ Σαλαμῖνος, Εὐρυτίων Ἄκτορος ἐκ Φθίας, Ἀταλάντη Σχοινέως ἐξ Ἀρκαδίας, Ἀμφιάραος Ὀικλέους ἐξ Ἄργους· μετὰ τούτων καὶ οἱ Θεστίου παῖδες. Συνελθόντας δὲ αὐτοὺς Οἰνεὺς ἐπὶ ἐννέα ἡμέρας ἐξένισε· τῇ δεκάτῃ δὲ Κηφέως καὶ Ἀγκαίου καί τινων ἄλλων ἀπαξιούντων μετὰ γυναικὸς ἐπὶ τὴν θήραν ἐξιέναι, Μελέαγρος ἔχων γυναῖκα Κλεοπάτραν τὴν Ἴδα καὶ Μαρπήσσης θυγατέρα, βουλόμενος δὲ καὶ ἐξ Ἀταλάντης τεκνοποιήσασθαι, συνηνάγκασεν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν θήραν μετὰ ταύτης ἐξιέναι. Περιστάντων δὲ αὐτῶν τὸν κάπρον, Ὑλεὺς μὲν καὶ Ἀγκαῖος ὑπὸ τοῦ θηρὸς διεφθάρησαν, Εὐρυτίωνα δὲ Πηλεὺς ἄκων κατηκόντισε. Τὸν δὲ κάπρον πρώτη μὲν Ἀταλάντη εἰς τὰ νῶτα ἐτόξευσε, δεύτερος δὲ Ἀμφιάραος εἰς τὸν ὀφθαλμόν· Μελέαγρος δὲ αὐτὸν εἰς τὸν κενεῶνα πλήξας ἀπέκτεινε, καὶ λαβὼν τὸ δέρας ἔδωκεν Ἀταλάντῃ. Οἱ δὲ Θεστίου παῖδες, ἀδοξοῦντες εἰ παρόντων ἀνδρῶν γυνὴ τὰ ἀριστεῖα λήψεται, τὸ δέρας αὐτῆς ἀφείλοντο, κατὰ γένος αὑτοῖς προσήκειν λέγοντες, εἰ Μελέαγρος λαμβάνειν μὴ προαιροῖτο.

§ 3. Ὀργισθεὶς δὲ Μελέαγρος τοὺς μὲν Θεστίου παῖδας ἀπέκτεινε, τὸ δὲ δέρας ἔδωκε τῇ Ἀταλάντῃ. Ἀλθαία δὲ λυπηθεῖσα ἐπὶ τῇ τῶν ἀδελφῶν ἀπωλείᾳ τὸν δαλὸν ἧψε, καὶ ὁ Μελέαγρος ἐξαίφνης ἀπέθανεν.

Οἱ δέ φασιν οὐχ οὕτω Μελέαγρον τελευτῆσαι, ἀμφισβητούντων δὲ τῆς δορᾶς τῶν Θεστίου παίδων ὡς Ἰφίκλου πρώτου βαλόντος, Κούρησι καὶ Καλυδωνίοις πόλεμον ἐνστῆναι, ἐξελθόντος δὲ Μελεάγρου καί τινας τῶν Θεστίου παίδων φονεύσαντος Ἀλθαίαν ἀράσασθαι κατ᾽ αὐτοῦ· τὸν δὲ ὀργιζόμενον οἴκοι μένειν. Ἤδη δὲ τῶν πολεμίων τοῖς τείχεσι προσπελαζόντων καὶ τῶν πολιτῶν ἀξιούντων μεθ᾽ ἱκετηρίας βοηθεῖν, μόλις πεισθέντα ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἐξελθεῖν, καὶ τοὺς λοιποὺς κτείναντα τῶν Θεστίου παίδων ἀποθανεῖν μαχόμενον. Μετὰ δὲ τὸν Μελεάγρου θάνατον Ἀλθαία καὶ Κλεοπάτρα ἑαυτὰς ἀνήρτησαν, αἱ δὲ θρηνοῦσαι τὸν νεκρὸν γυναῖκες ἀπωρνεώθησαν.

§ 4. Ἀλθαίας δὲ ἀποθανούσης ἔγημεν Οἰνεὺς Περίβοιαν τὴν Ἱππονόου. Ταύτην δὲ ὁ μὲν γράψας τὴν Θηβαΐδα πολεμηθείσης Ὠλένου λέγει λαβεῖν Οἰνέα γέρας, Ἡσίοδος δὲ ἐξ Ὠλένου τῆς Ἀχαΐας, ἐφθαρμένην ὑπὸ Ἱπποστράτου τοῦ Ἀμαρυγκέως, Ἱππόνουν τὸν πατέρα πέμψαι πρὸς Οἰνέα πόρρω τῆς Ἑλλάδος ὄντα, ἐντειλάμενον ἀποκτεῖναι.

§ 5. Εἰσὶ δὲ οἱ λέγοντες Ἱππόνουν ἐπιγνόντα τὴν ἰδίαν θυγατέρα ἐφθαρμένην ὑπὸ Οἰνέως, ἔγκυον αὐτὴν πρὸς τοῦτον ἀποπέμψαι. Ἐγεννήθη δὲ ἐκ ταύτης Οἰνεῖ Τυδεύς. Πείσανδρος δὲ αὐτὸν ἐκ Γόργης γενέσθαι λέγει· τῆς γὰρ θυγατρὸς Οἰνέα κατὰ τὴν βούλησιν Διὸς ἐρασθῆναι. Τυδεὺς δὲ ἀνὴρ γενόμενος γενναῖος ἐφυγαδεύθη, κτείνας, ὡς μέν τινες λέγουσιν, ἀδελφὸν Οἰνέως Ἀλκάθοον, ὡς δὲ ὁ τὴν Ἀλκμαιωνίδα γεγραφώς, τοὺς Μέλανος παῖδας ἐπιβουλεύοντας Οἰνεῖ, Φηνέα Εὐρύαλον Ὑπέρλαον Ἀντίοχον Εὐμήδην Στέρνοπα Ξάνθιππον Σθενέλαον, ὡς δὲ Φερεκύδης φησίν, Ὠλενίαν ἀδελφὸν ἴδιον. Ἀγρίου δὲ δίκας ἐπάγοντος αὐτῷ φυγὼν εἰς Ἄργος ἧκε πρὸς Ἄδραστον, καὶ τὴν τούτου γήμας θυγατέρα Δηιπύλην ἐγέννησε Διομήδην.

Τυδεὺς μὲν οὖν ἐπὶ Θήβας μετ᾽ Ἀδράστου στρατευσάμενος ὑπὸ Μελανίππου τρωθεὶς ἀπέθανεν·

§ 6. Οἱ δὲ Ἀγρίου παῖδες, Θερσίτης Ὀγχηστὸς Πρόθοος Κελεύτωρ Λυκωπεὺς Μελάνιππος, ἀφελόμενοι τὴν Οἰνέως βασιλείαν τῷ πατρὶ ἔδοσαν, καὶ προσέτι ζῶντα τὸν Οἰνέα καθείρξαντες ᾐκίζοντο. Ὕστερον δὲ Διομήδης ἐξ Ἄργους παραγενόμενος μετ᾽ Ἀλκμαίωνος κρύφα τοὺς μὲν Ἀγρίου παῖδας, χωρὶς Ὀγχηστοῦ καὶ Θερσίτου, πάντας ἀπέκτεινεν (οὗτοι γὰρ φθάσαντες εἰς Πελοπόννησον ἔφυγον), τὴν δὲ βασιλείαν, ἐπειδὴ γηραιὸς ἦν ὁ Οἰνεύς, Ἀνδραίμονι τῷ τὴν θυγατέρα τοῦ Οἰνέως γήμαντι δέδωκε, τὸν δὲ Οἰνέα εἰς Πελοπόννησον ἦγεν. Οἱ δὲ διαφυγόντες Ἀγρίου παῖδες ἐνεδρεύσαντες περὶ τὴν Τηλέφου ἑστίαν τῆς Ἀρκαδίας τὸν πρεσβύτην ἀπέκτειναν. Διομήδης δὲ τὸν νεκρὸν εἰς Ἄργος κομίσας ἔθαψεν ἔνθα νῦν πόλις ἀπ᾽ ἐκείνου Οἰνόη καλεῖται, καὶ γήμας Αἰγιάλειαν τὴν Ἀδράστου, <ἢ> ὡς ἔνιοι φασι τὴν Αἰγιαλέως, ἐπί τε Θήβας καὶ Τροίαν ἐστράτευσε.

CHAPITRE VIII.

§ 1. Œnée régnait à Calydon; il reçut le premier de Bacchus le fruit de la vigne 1. Ayant épousé Althée, fille de Thestius, il en eut Toxée, qu'il tua lui-même, pour avoir franchi un fossé ; il en eut ensuite Thyrée fit Clymenus ; et deux filles, savoir, Gorgé qu’Andræmon 2 épousa, et Déjanire qu'Althée eut, à ce qu'on dit, de Bacchus. Elle avait le talent de conduire un char, et se plaisait à tous les exercices militaires. Hercule disputa sa main au fleuve Achéloüs, en se battant contre lui.

§ 2. Althée eut encore d'Œnée, Méléagre, qu'on dit aussi fils de Mars. Il n'avait que sept jours, lorsque les Parques étant venues, dirent qu'il mourrait, quand un tison qui était sur le brasier serait consumé. Althée ayant entendu cela, retira le tison du feu, et le serra dans une armoire.

Méléagre parvenu à l’âge viril, était vaillant et invulnérable ; il mourut de la manière que je vais raconter. Œnée sacrifiant aux dieux les prémices des fruits du pays, oublia la seule Diane. La déesse irritée, envoya un sanglier terrible par sa force et par sa taille 3, qui ravageait les moissons, détruisait les troupeaux, et tuait tous les hommes qu'il rencontrait. Œnée rassembla les plus vaillants des Grecs pour donner la chasse à ce monstre, et en promit la dépouille pour récompense à celui qui le tuerait. Ceux qui se rendirent à cette chasse, furent Méléagre, fils d'Œnée ; Dryas, fils de Mars 4, tous d'eux de Calydon ; Idas et Lyncée, fils d'Apharée, de Messène ; Castor et Pollux, fils, de Jupiter et de Léda, de Lacédémone; Thésée, fils d'Ægée, d'Athènes; Admète, fils de Phérès, de Phère ; Céphée, et Ancée 5, fils de Lycurgue, de l’Arcadie ; Jason, fils d'Æson, d'Iolcos ; Iphiclès 6, fils d'Amphytrion, de Thèbes ; Pirithoüs, fils d’Ixion 7, de Larisse; Pelée, fils d'Æaque, de Phthie; Télamon, fils d'Æaque, de Salamine ; Eurytion, fils d'Actor 8, de Phthie ; Atalante, fille de Schœnée 9, de l’Arcadie; Amphiaraus, fils d'Oïclée, d'Argos; et avec eux, les fils de Thestius 10. Œnée les traita pendant neuf jours; au dixième, Céphée et Ancée parurent dédaigner d'aller à la chasse avec une femme ; Méléagre, qui était déjà marié à Cléopâtre, fille d’Idas et de Marpesse, et qui désirait néanmoins avoir des enfants d'Atalante, les força à l'admettre dans leur compagnie. Lorsqu'ils furent tous rassemblés autour du sanglier, Hyléus et Ancée 11 furent tués par cet animal ; Pélée tua involontairement Eurytion d'un coup de flèche ; Atalante blessa la première le sanglier d'un coup de flèche dans le dos. Amphiaraüs lui perça ensuite l'œil, et Méléagre le tua enfin 12 en le frappant au côté. Après en avoir ôté la dépouille, il la donna à Atalante ; les fils de Thestius se croyant déshonorés, si une femme avait le prix en présence de tant d'hommes, la lui ôtèrent, disant qu'elle leur appartenait par droit de naissance, si Méléagre ne la prenait pas pour lui.

§ 3. Irrité de cela, Méléagre tua les fils de Thestius, et rendit la peau du sanglier à Atalante. Althée, chagrine de la mort de ses frères, brûla le tison fatal, et Méléagre mourut sur le champ 13.

D'autres disent que ce ne fut pas ainsi que périt Méléagre; une dispute s'étant élevée sur la question de savoir qui avait le premier blessé le sanglier, les fils de Thestius prétendant que c'était Iphiclès, il s'éleva une guerre entre les Curètes et les Calydoniens. Méléagre ayant, dans une sortie, tué quelques-uns des fils de Thestius, Althée lui donna sa malédiction. Irrité de cela, Méléagre resta dans sa maison, jusqu'à ce que les ennemis «'approchant des murs, et les habitants le suppliant de les secourir 3 il se laissa à peine persuader par sa femme de prendre les armes, et ayant tué les autres fils de Thestius, il périt lui-même dans le combat. Après sa mort, Althée et Cléopâtre 14 se pendirent et les femmes qui pleuraient à ses funérailles, furent changées en oiseaux,

§ 4. Althée étant morte, Œnée épousa Péribée, fille d’Hipponoüs ; suivant l'auteur de la Thébaïde il l'avait eue pour sa part du butin à la prise d'Olène. Hésiode dit qu'ayant été corrompue par Hippostrate, fils d'Amaryncée 15, Hipponoüs son père l'envoya d'Olène vers Œnée, et le pria de la faire transporter dans un pays éloigné de la Grèce 16.

§ 5. Suivant d'autres enfin, Hipponoüs apprenant que sa fille avait été corrompue par Œnée, la lui envoya lorsqu'il s'aperçut qu'elle était enceinte 17. Œnée eut d'elle Tydée ; Pisandre dit qu'il l'avait eu de Gorgès, sa propre fille, dont il était devenu amoureux par la volonté de Jupiter.

Tydée étant devenu un très vaillant guerrier, fut obligé de s'enfuir de son pays 18, pour avoir tué, suivant les uns, Alcathoüs, frère d'Œnée, ou, suivant l'auteur de l'Alcmæonide, Phénée, Euryale, Hyperlaüs, Antiochès, Eumédes, Sternope, Xanthippe et Sthénélus, fils de Mélas, qui avaient conspiré contre Œnée; ou enfin, suivant Phérécydes, pour avoir tué Olénias son propre frère. Poursuivi par Agrius à cause de ce meurtre, il s'enfuit à Argos vers Adraste, qui lui donna en mariage sa fille Déïpyle, dont il eut Diomèdes.

Tydée étant allé au siège de Thèbes avec Adraste son beau-père, y fut tué par Mélanippe.

§ 6. Quant aux fils d'Agrius, Thersites, Oncheste, Prothoüs, Céleutor, Lycopée et Mé-lanippe, ils ôtèrent la couronne à Œnée, et la donnèrent à leur père; et en outre, ils tenaient Œnée renfermé et le maltraitaient ; mais, quelques temps après, Diomèdes étant venu secrètement d'Argos avec un autre, les tua tous, à l'exception d'Onchestus et de Thersites, qui s'enfuirent dans le Péloponnèse 19. Œnée étant déjà vieux, Diomèdes mit sur le trône Andræmon qui avait épousé la fille de ce prince et l'emmena lui-même à Argos 20. Ceux des fils d'Agrius qui s'étaient échappés, lui dressèrent une embuscade près de l'endroit de l'Arcadie nommé la table de Télèphe 21, et y tuèrent le vieillard. Diomèdes ayant emporté son corps à Argos, l'y enterra, et donna son nom à une ville qui se nomme, encore Œnoé ; et ayant épousé Ægialée, fille d'Adraste 22, ou, comme d'autres le disent, d'Ægialéus, il alla à la seconde guerre de Thèbes et à celle de Troie.

 

CHAPITRE VIII.

 

(1 Note 1. Hécatée de Milet, cité par Athénée (L. II, p. 35), dit qu'Oresthée, fils de Deucalion, étant venu s'établir dans l’Ætolie, sa chienne y mit bas d'un tronçon de bois ; il le fit enterrer, et ce tronçon produisit un cep de vigne chargé de raisins. En mémoire de cet événement, il nomma Phytius le fils qu'il eut ensuite. Phytius fut père d'Œnée, qu'on nomme ainsi, parce que les Grecs nommaient alors la vigne Œnée, οἶνη. Œnée fut père d'Ætolus. Pausanias raconte à peu près de même l'origine de la vigne ; mais suivant lui, cela se passa dans le pays des Locriens Ozoles (L. X, C. 38). Au reste, cette fable ne peut avoir rapport à Œnée, dont il s'agit ici, qui était postérieur à Deucalion de sept générations. Suivant une autre tradition, rapportée par Servius (Géorgiques, L. I, v. ix), Œnée, roi d’Etolie, avait un berger nommé Staphylus. Ce berger s'étant aperçu qu'une de ses chèvres s'écartait du reste du troupeau pour paître, et qu'elle devenait de jour en jour plus grasse, la suivit, et ayant vu qu'elle mangeait du raisin, il en goûta lui-même. Il trouva ce fruit si agréable, qu'il en porta à son maître ; Œnée en exprima le jus, et en fit une liqueur qu'il appela Œnos ; et par reconnaissance pour le berger, il donna au fruit le nom de Staphylé. Hygin raconte la chose d'une manière plus simple. Bacchus étant venu chez Œnée, devint amoureux d'Althée. Œnée s'en étant aperçu, fit semblant d'être obligé de s'absenter pour un sacrifice, et les laissa seuls ensemble. Bacchus coucha avec Althée, dont il eut une fille nommée Déjanire, et pour récompenser Œnée de sa complaisance, il lui apprit à cultiver la vigne, et donna son nom au jus du fruit qui en provînt.

(2) Note 2. Andræmon était fils d'Oxylus, suivant Antoninus Liberalis (Narr. 32). Cet Oxylus est probablement celui dont Apollodore vient de parler, qui était fils de Mars et de Protogénie, fille de Calydon. Andræmon était père de Thoas, qui commandait les Etoliens au siège de Troie. Thoas eut pour fils Hæmon, père d'un autre Oxylus, qui ramena les Dorions dans le Péloponnèse. Cette généalogie est très bien établie par Pausanias (L. V, C. 3), qui ajoute que la mère de Thoas et celle d'Hyllus étaient sœurs. C'est donc mal à propos que Werheyck a cherché des difficultés dans le passage d'Antoninus Liberalis que je viens d'indiquer ; s'il s'était rappelé d'Oxylus, fils de Protogénie, il n'aurait pas dit que par ces mots δραὶμων ὁ ξύλου, il fallait entendre Andræmon, père d'Oxylus. Antoninus Liberalis dit qu'il avait épousé Dryopé, fille de Dryops, fils du fleuve Sperchée et de Polydore, l’une des filles de Danaüs (Narr. 32). On montrait à Amphisse, à ce que dit Pausanias, le tombeau d'Andræmon, et on disait que Gorgé y était aussi enterrée (L. X, C. 38).

(3) Note 3. Comme les anciens n'étaient pas moins curieux de conserver la généalogie des animaux fameux, que celle des hommes célèbres quelques auteurs nous apprennent que ce sanglier, ainsi que celui d'Erymanthe, avaient été produits par la laie de Crommyon, que Thésée tua par la suite (Etienne de Byz. v. Kρομμύων). Athénée nous apprend que ce sanglier était femelle, et de couleur blanche (L. IX, p. 401).

(4 Note 4. Dryas est probablement celui que Nestor nomme comme un des héros qu'il avait vus dans sa jeunesse (Iliade, L. I, v. 263). Il fut un de ceux qui combattirent avec les Lapithes contre les Centaures (Ovide, Métam. xiii, 290).

(5) Note 5. Il y avait ici une faute dans le texte ; Céphée était fils d'Aléus, et par conséquent frère de Lycurgue, comme nous le verrons ci-après, L. III, C. 9 ; et comme le disent Apollonius de Rhodes (L. I, v. 164), Hygin (Fab. 14), et Pausanias (L. VIII, C. 4). J'ai donc cru devoir corriger, comme le propose Bachet de Méziriac, Kηφεὺς, καὶ Aγκαῖος λκούργου. « Céphée, et Ancée fils de Lycurgue. »

(6Note 6. Pausanias (L. VIII, C. 45), Ovide (Met., L. VIII, 310) et Hygin (Fab. 173) mettent Iolaüs, fils d'Iphiclus, au lieu de son père.

(7Note 7. Stace, dans sa Thébaïde, a mis au nombre des chasseurs, Ixion au lieu de Pirithoüs son fils. Il dit, en effet, en parlant du sanglier (L. II, v. 473) :

Jam Telamona solo, jam stratum Ixiona linquens,

Te Meleagre subit.

Ce serait ici le lieu de dire quelque chose sur l’extraction de Pirithoüs, si Bachet de Méziriac n'avait pas épuisé la matière dans ses commentaires sur Ovide, T. I, p. 150 et suiv.

(8Note 8. Actor, père d'Eurytion, était fils de Myrmidon, comme on l'a vu ci-dessus. J'aurai occasion d'en parler plus au long par la suite, et de distinguer les différents Actor.

(9Note 9. Atalante avait amené arec elle une chienne célèbre, nommée Aura; elle fut tuée par le sanglier, et c'était pour honorer sa mémoire, qu'on avait nommé Cynos Sema un endroit de l'Etolie.

(10) Note 10. Aux héros dont Apollodore vient de parler, il faut joindre les suivants, d'après divers auteurs :

1. Eurytus et Echion, fils de Mercure, nommés par Hygin (Fab. 173), suivant la conjecture de Munkerus ;

2. Æsculape, fils d'Apollon (idem, ibid.) ;

3. Alcon, fils de Mars (idem, ibid.) ;

4. Euphémus, fils de Neptune ; Hygin (Fab. 173).

5. Lærtes, fils d'Acrisius ; Ovide (Met., L. VIII, v. 315), et Hygin.

6. Deucalion, fils de Minos ; Hygin.

7. Hippothoüs, fils de Cercyon ; Pausanias (L. VIII, C. 45), et Hygin.

8. Cæneus, fils d'Elatus ; Ovide (Met., L. VIII, v. 305), et Hygin.

9. Mopsus, fils d'Ampycus ; Ovide (ibid. 316), et Hygin.

10. Hippasus, fils d'Eurytus ; Ovide (ibid. 313) et Hygin.

11. Phoenix, fils d'Amyntor ; Ovide (ibid. 307), et Hygin.

12. Les fils d'Hippocoon ; Ovide (ibid. 314), et Hygin.

13. Acaste, fils de Pélias; Ovide (ibid, 306).

14. Lelex ; Ovide (ibid. 312).

15. Panopus, fils de Phocus ; Ovide (ibid. 312).

16. Echépolis fils d'Alcathus, fils de Pélops (Pausanias, L. I, 42) ·

17. Thersite, fils d'Agrius. Il était aussi à cette chasse, suivant Euphorion, cité par le scholiaste d'Homère (Il., L. II, v. 212). La frayeur lui fit abandonner le poste où on l'avait placé, et il alla se mettre en sûreté sur une hauteur. Méléagre indigné de sa lâcheté, lui dit des injures et le poursuivit. Thersite en fuyant, se laissa tomber sur des rochers, et sa chute le rendit tel que nous le dépeint Homère. Il est évident que cette chasse fut postérieure à l'expédition des Argonautes ; car Ancée et Méléagre, qui étaient des deux expéditions, périrent, l'un à la chasse même, et l’autre peu de temps après.

(11) Note 11. Il semblerait, d'après le schol. d'Apollonius (L. I, v. 188), que, suivant Phérécyde, ce fut Ancée, fils de Neptune, qui fut tué par le sanglier ; mais il a probablement attribué à un Ancée ce que Phérécyde disait de l'autre. Celui qui était fils de Neptune demeurait à Samos, comme nous le· ferons voir par la suite, et il fut aussi tué par un sanglier. Il aimait beaucoup l'agriculture ; il avait fait planter une vigne, et y faisait travailler ses esclaves avec beaucoup de dureté. Un d'eux, irrité, lui dit qu'il ne boirait pas du vin qu'elle produirait. Le raisin étant mûr, Ancée se hâta de le faire vendanger, et l’ayant fait presser, il ordonna à ce même esclave de lui remplir une coupe, et lorsqu'il la tint à la main, il lui rappela sa prédiction. L'esclave répondit : il peut arriver beaucoup de choses, avant que la coupe soit aux lèvres. Au même instant, on annonce à Ancée qu'un sanglier monstrueux ravage sa vigne ; il laisse là sa coupe, et court attaquer le sanglier qui le tue (Apollonii schol. I, 188 ; Zenobius, Cent. V, 71). On voit qu'il ne s'agit point ici du sanglier de Calydon, et que la scène dut se passer à Samos. C'était de cet événement qu'il s'agissait dans un tableau d'Aristophon dont parle Pline (L. XXXV, p. 706). Aristophon (sous-entendez laudatus) Ancæo vulnerato ab apro, cum socia doloris Astypale. « Aristophon est célèbre par un tableau qui représente Ancée blessé par un sanglier, avec Astypalée qui partage sa douleur. » Astypalée était la mère d’Ancée de Samos, comme nous le verrons par la suite. Ce passage de Pline a été mal à propos appliqué par les commentateurs à Ancée, fils de Lycurgue.

(12) Note 12. Méléagre avait consacré à Sicyone, dans le temple d'Apollon, la lance avec laquelle il avait tué le sanglier. Elle avait été brûlée avec le temple avant l'époque où Pausanias voyagea dans la Grèce (Pausanias, L. II, C. 7).

(13Note 13. Voici ce que Pausanias dit de la mort de Méléagre (L. X, C. 31) : « Homère dit au sujet de Méléagre, que les Furies exaucèrent les imprécations de sa mère, et lui donnèrent la mort ; l’auteur du poème, nommé Megalæ Eoæ, et celui de la Minyade racontent sa mort différemment ; il fut tué, suivant eux, par Apollon, qui était venu au secoure des Curètes contre les Etoliens. Quant à la fable du tison, que les Parques donnèrent à Althée, en lui disant que son fils mourrait lorsque le tison serait consumé, et ce qu'on ajoute, qu'elle le brûla dans un mouvement de colère, Phrynichus, fils de Polyphradmon, est le premier qui ait dit cela dans sa tragédie de Pleuron. Il dit, en effet :

Il ne put échapper à son malheureux destin, et il fut consumé avec le tison fatal, que son implacable mère mit dans le feu.

Cependant Phrynichus ne s'étend pas sur ce sujet comme il n'aurait pas manqué de le faire, si cette fable avait été de son invention ; il n'en parle qu'en passant, et comme d'un événement déjà célèbre dans la Grèce. »

On voit par là qu'il y avait trois opinions sur la mort de Méléagre ; celle d'Homère, qui ne s'explique point sur la manière dont il périt : il dit seulement, que sa mère prosternée, et frappant la terre de sa main, pria Pluton et Proserpine de donner la mort à son fils, et que les Furies exaucèrent sa prière (Il., L. IX, v. 565 et suiv.) Mais ce qu'il dit par la suite (v. 505) prouve qu'il ne périt pas dans cette guerre puisqu'il repoussa les Etoliens. Apollodore, dans son second récit, paraît avoir suivi la tradition de l'auteur des Megalæ Eoæ, et de celui de la Minyade ; ces deux auteurs disaient à la vérité que Méléagre avait été tué par Apollon ; mais il est possible que L'abréviateur ait oublié cette circonstance. La tradition de Phrynichus a été suivie par Eschyle (Choéphores, v. 602 et suiv.), par Ovide et par presque tous les poètes. Nicandre, cité par Antoninus Liberalis (Narr. 2), paraît avoir mêlé ces deux dernières traditions.

(14Note 14. Suivant l'auteur du poème connu, sous le nom de Vers Cypriens, Polydora, femme de Protésilas, était fille de Méléagre et de Cléopâtre ; cette dernière était, comme on l’a vu, fille d'Idas et de Marpesse ; et Pausanias remarque que ces trois femmes se tuèrent après la mort de leurs maris (L. IV, C. 2).

(15 Note 15. Amaryncée était, suivant Pausanias (L. V, C. 1), fils de Pyttius, qu'Hésiode nomme Phycteus, dans un fragment que je vais rapporter. Il était venu de la Thessalie s'établir dans l'Elide, et Augias lui avait donné une partie de ses Etats, pour s'assurer son alliance contre Hercules. Deux vers d'Hésiode, que cite le scholiaste de Pindare (Olymp. 10, v. 56), nous apprennent que Hippostratus était fils de Phyctée, et petit-fils d'Amaryncée.

 

τὴν δ'αμαρυγκείδηςιππόστρατος, ὅζος ’'αρηος

φυκτέως ἀγαὸς ὑιὸς, ’επειῶν ὄρχαμος ἀνδρῶν.

« Hippostratus, digne rejeton de Mars, fils de Phyctèe, descendant d'Amaryncée, et chef des Epéens. » Ruhnkénius, dans sa première lettre critique (p. 3), croit que ces deux vers ont rapport à l’événement dont il s'agit ici. Diodore de Sicile (L. IV, C. 35) dit que Péribée prétendait avoir été corrompue par le dieu Mars.

(16) Note 16. Il y a dans toutes les éditions : ιππόνουν τὸν πατέρα πέμψαι πρὸς οἰνέα πόῤῥω τῆςελλαδος ὄντα, ἐντειλάμενον ἀποστεῖλαι. Qu'Hipponoüs son père l'avait envoyée vers Œnée qui demeurait loin de la Grèce le priant de l'envoyer. Tannegui Le Febvre a proposé de lire ἀποκτεῖναι, le chargeant de la tuer, et ce changement a été approuvé par Wesselingius, dans ses notes sur Diodore de Sicile (L. IV, C. 35), et par M. Heyne, qui a même admis cette conjecture dans le texte. Mais je crois avec Sevin, qu'il faut seulement supprimer le mot ὄντα, et lire, πρὸς οἰνέα, πόῤῥω τῆςελλαδος ἐντειλάμενον ἀποστεῖλαι; l’envoya vers Œnée; le priant de la faire transporter loin de la Grèce. On sait qu'il était ordinaire qu'on donnât les filles qui s'étaient laissées séduire à vendre dans des pays éloignés. Voyez au livre 2, chap. 7, l'histoire d'Augé; et au livre 3, chap. 3, § 3, celle d'Aérope et celle de Clymène.

(17) Note 17. On lit dans les Proverbes publiés par Schotty sous le nom d’Appendix Vaticana (Cent. 4, 25), et dans la collection des Proverbes d'Alexandrie, attribuée à Plutarque (proverbe 5), qu'Œnée ayant violé Péribée, fille d'Hipponoüs, le père, lorsqu'il s'aperçut qu'elle était grosse, la livra avec Tydée son fils à un porcher. Ils ont probablement tiré cette tradition de la Thébaïde d'Antimaque, car le scholiaste d'Homère, publié par M. de Villoison (Il., L. IV v. 400), dit que, suivant ce poète, Tydée avait été élevé par des gardiens de porcs.

(18) Note 18. Les anciens ne sont pas trop d'accord sur les causes de l'exil de Tydée ; Diodore de Sicile dit qu’il avait tué Lycopéus et Alcathoüs ses deux cousins (L. IV, C. 65). Eustathe, qui dit la même chose, ajoute qu'il les tua parce qu'ils avaient conspiré contre son père, et qu'il tua par mégarde avec eux Mélas, frère d'Œnée. Apollodore a dit ci-dessus que Lycopéus et Alcathoüs étaient frères d'Œnée ; mais il s'est sans doute trompé, car suivant Diodore de Sicile (L. XV, C. 66) ils étaient cousins de Tydée, et Phérécyde, cité par le scholiaste d'Homère (Il., L. XIV, v. 120), dit que Tydée, encore jeune, voyant son père déjà très vieux prêt à être détrôné par les fils d'Agrius, prit sa défense et les tua, et qu'il tua involontairement son frère avec eux. Ce frère se nommait Olénias suivant Apollodore ; Hygin (Fab. 69) le nomme Mélanippus. Il nous est absolument inconnu d'ailleurs.

(19) Note 19. On a vu dans la note précédente, que suivant Phérécyde, c'était Tydée lui-même qui avait tué les fils d'Agrius, et qui avait rétabli Œnée sur le trône. Pausanias (L. II, C. 25), Antoninus Liberalis (narr. 37), le schol. d'Aristophane (Acharn.v. 17), et Hygin (Fab. 175), attribuent tout cela à Diomède ; et Ephore, cité par Strabon (L. X, p. 109) ; dit que ce fut au retour de la guerre des Epigones que Diomède, accompagné d'Almæon, alla remettre Œnée sur le trône. Quelques auteurs, tels qu'Antoninus Liberalis (narr. 37) et Hygin (Fab. 175), ont même reculé cette expédition jusqu'après le siège de Troie, et Hygin ajoute que Sthénélus s'y trouva arec Diomède ; mais il paraît que toutes ces traditions étaient de l'invention des poètes tragiques, qui s'embarrassaient très peu de la vraisemblance, et Aristophane s'en moque avec raison dans ses Acharnéens (v. 417). Œnée était déjà vieux lorsque Tydée était venu au monde ; il n'est donc pas probable qu'il ait vécu assez longtemps pour pouvoir être secouru par son petit-fils.

(20) Note 20. Pausanias dit que Diomède ayant tué les fils d'Agrius, voulut remettre Œnée sur le trône, mais comme il ne pouvait pas rester avec lui, Œnée aima mieux le suivre à Argos ; Diomède en eut très grand soin, et après sa mort il lui donna la sépulture à Œnée (L. II, C. 25). Cela prouve qu'il n'adoptait point la tradition qui le faisait tuer par les fils d'Agrios. M. Heyne, dans son savant commentaire (p. 131 ou p. 53 de la dern. éd.), cite pour prouver qu'Œnée vivait encore pendant le siège de Troie, le vers que dit Diomède dans l'Iliade (L. VI, v. 221).

καὶ μιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ ἐμοῖσι.

« Et je l'ai laissé en partant dans ma maison. »

C'est aussi l'opinion du scholiaste publié par M. de Villoison. Cependant il semble qu'Homère dit (Il., L. II, v. 641) qu'Œnée était mort, c'est pourquoi, je crois que Diomède parle ici de la coupe que Bellérophon avait donnée à son grand-père.

(21 Note 21. Th. Gale propose de lire τέλφουσσαν au lieu de τελέφου ἑστίαν. Il y avait, en effet, dans l'Arcadie, une ville nommée Telphusse ou Thelpuse, très célèbre par le culte qu'on y rendait à Cérès ; et Sevin approuve cette correction. M. Heyne croit qu'il ne faut rien changer. Cependant, il paraît difficile que Télèphe eût déjà donné son nom à cet endroit, lors de la mort d'Œnée.

(22) Note 22. Homère (Il., L. IV, v. 412) dit qu'Ægialée était fille d'Adraste; et c'est l'opinion la plus généralement suivie.