Apollodore

APOLLODORE

 

BIBLIOTHÈQUE

 

Ἀππολόδωρος Βιβλιοθήκη

 

LIVRE I - chapitre VII + NOTES

chapitre VI - chapitre VIII

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

APOLLODORE

 

BIBLIOTHÈQUE

 

 

 

VII.

§ 1. Προμηθεὺς δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ πῦρ, λάθρᾳ Διὸς ἐν νάρθηκι κρύψας. Ὡς δὲ ᾔσθετο Ζεύς, ἐπέταξεν Ἡφαίστῳ τῷ Καυκάσῳ ὄρει τὸ σῶμα αὐτοῦ προσηλῶσαι· τοῦτο δὲ Σκυθικὸν ὄρος ἐστίν. Ἐν δὴ τούτῳ προσηλωθεὶς Προμηθεὺς πολλῶν ἐτῶν ἀριθμὸν ἐδέδετο· καθ᾽ ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἀετὸς ἐφιπτάμενος αὐτῷ τοὺς λοβοὺς ἐνέμετο τοῦ ἥπατος αὐξανομένου διὰ νυκτός. Καὶ Προμηθεὺς μὲν πυρὸς κλαπέντος δίκην ἔτινε ταύτην, μέχρις Ἡρακλῆς αὐτὸν ὕστερον ἔλυσεν, ὡς ἐν τοῖς καθ᾽ Ἡρακλέα δηλώσομεν.

§ 2. Προμηθέως δὲ παῖς Δευκαλίων ἐγένετο. Οὗτος βασιλεύων τῶν περὶ τὴν Φθίαν τόπων γαμεῖ Πύρραν τὴν Ἐπιμηθέως καὶ Πανδώρας, ἣν ἔπλασαν θεοὶ πρώτην γυναῖκα. Ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺς τὸ χαλκοῦν ἠθέλησε γένος, ὑποθεμένου Προμηθέως Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενος, εἰς ταύτην μετὰ Πύρρας εἰσέβη. Ζεὺς δὲ πολὺν ὑετὸν ἀπ᾽ οὐρανοῦ χέας τὰ πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος κατέκλυσεν, ὥστε διαφθαρῆναι πάντας ἀνθρώπους, ὀλίγων χωρὶς οἳ συνέφυγον εἰς τὰ πλησίον ὑψηλὰ ὄρη. Τότε δὲ καὶ τὰ κατὰ Θεσσαλίαν ὄρη διέστη, καὶ τὰ ἐκτὸς Ἰσθμοῦ καὶ Πελοποννήσου συνεχέθη πάντα. Δευκαλίων δὲ ἐν τῇ λάρνακι διὰ τῆς θαλάσσης φερόμενος <ἐφ᾽> ἡμέρας ἐννέα καὶ νύκτας <τὰς> ἴσας τῷ Παρνασῷ προσίσχει, κἀκεῖ τῶν ὄμβρων παῦλαν λαβόντων ἐκβὰς θύει Διὶ φυξίῳ. Ζεὺς δὲ πέμψας Ἑρμῆν πρὸς αὐτὸν ἐπέτρεψεν αἱρεῖσθαι ὅ τι βούλεται· ὁ δὲ αἱρεῖται ἀνθρώπους αὐτῷ γενέσθαι. Καὶ Διὸς εἰπόντος ὑπὲρ κεφαλῆς ἔβαλλεν αἴρων λίθους, καὶ οὓς μὲν ἔβαλε Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς δὲ Πύρρα, γυναῖκες. Ὅθεν καὶ λαοὶ μεταφορικῶς ὠνομάσθησαν ἀπὸ τοῦ λᾶας ὁ λίθος.

Γίνονται δὲ ἐκ Πύρρας Δευκαλίωνι παῖδες Ἕλλην μὲν πρῶτος, ὃν ἐκ Διὸς γεγεννῆσθαι <ἔνιοι> λέγουσι, <δεύτερος δὲ> Ἀμφικτύων ὁ μετὰ Κραναὸν βασιλεύσας τῆς Ἀττικῆς, θυγάτηρ δὲ Πρωτογένεια, ἐξ ἧς καὶ Διὸς Ἀέθλιος.

§ 3. Ἕλληνος δὲ καὶ νύμφης Ὀρσηίδος Δῶρος Ξοῦθος Αἴολος. Αὐτὸς μὲν οὖν ἀφ᾽ αὑτοῦ τοὺς καλουμένους Γραικοὺς προσηγόρευσεν Ἕλληνας, τοῖς δὲ παισὶν ἐμέρισε τὴν χώραν· καὶ Ξοῦθος μὲν λαβὼν τὴν Πελοπόννησον ἐκ Κρεούσης τῆς Ἐρεχθέως Ἀχαιὸν ἐγέννησε καὶ Ἴωνα, ἀφ᾽ ὧν Ἀχαιοὶ καὶ Ἴωνες καλοῦνται, Δῶρος δὲ τὴν πέραν χώραν Πελοποννήσου λαβὼν τοὺς κατοίκους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Δωριεῖς ἐκάλεσεν, Αἴολος δὲ βασιλεύων τῶν περὶ τὴν Θεσσαλίαν τόπων τοὺς ἐνοικοῦντας Αἰολεῖς προσηγόρευσε, καὶ γήμας Ἐναρέτην τὴν Δηιμάχου παῖδας μὲν ἐγέννησεν ἑπτά, Κρηθέα Σίσυφον Ἀθάμαντα Σαλμωνέα Δηιόνα Μάγνητα Περιήρην, θυγατέρας δὲ πέντε, Κανάκην Ἀλκυόνην Πεισιδίκην Καλύκην Περιμήδην. Περιμήδης μὲν οὖν καὶ Ἀχελῴου Ἱπποδάμας καὶ Ὀρέστης, Πεισιδίκης δὲ καὶ Μυρμιδόνος Ἄντιφος καὶ Ἄκτωρ.

 Ἀλκυόνην δὲ Κῆυξ ἔγημεν Ἑωσφόρου παῖς. Οὗτοι δὲ δι᾽ ὑπερηφάνειαν ἀπώλοντο· ὁ μὲν γὰρ τὴν γυναῖκα ἔλεγεν Ἥραν, ἡ δὲ τὸν ἄνδρα Δία, Ζεὺς δὲ αὐτοὺς ἀπωρνέωσε, καὶ τὴν μὲν ἀλκυόνα ἐποίησε τὸν δὲ κήυκα.

§ 4. Κανάκη δὲ ἐγέννησεν ἐκ Ποσειδῶνος Ὁπλέα καὶ Νιρέα καὶ Ἐπωπέα καὶ Ἀλωέα καὶ Τρίοπα. Ἀλωεὺς μὲν οὖν ἔγημεν Ἰφιμέδειαν τὴν Τρίοπος, ἥτις Ποσειδῶνος ἠράσθη, καὶ συνεχῶς φοιτῶσα ἐπὶ τὴν θάλασσαν, χερσὶν ἀρυομένη τὰ κύματα τοῖς κόλποις ἐνεφόρει. Συνελθὼν δὲ αὐτῇ Ποσειδῶν δύο ἐγέννησε παῖδας, Ὦτον καὶ Ἐφιάλτην, τοὺς Ἀλωάδας λεγομένους. Οὗτοι κατ᾽ ἐνιαυτὸν ηὔξανον πλάτος μὲν πηχυαῖον μῆκος δὲ ὀργυιαῖον· ἐννέα δὲ ἐτῶν γενόμενοι, καὶ τὸ μὲν πλάτος πηχῶν ἔχοντες ἐννέα τὸ δὲ μέγεθος ὀργυιῶν ἐννέα, πρὸς θεοὺς μάχεσθαι διενοοῦντο, καὶ τὴν μὲν Ὄσσαν ἐπὶ τὸν Ὄλυμπον ἔθεσαν, ἐπὶ δὲ τὴν Ὄσσαν θέντες τὸ Πήλιον διὰ τῶν ὀρῶν τούτων ἠπείλουν εἰς οὐρανὸν ἀναβήσεσθαι, καὶ τὴν μὲν θάλασσαν χώσαντες τοῖς ὄρεσι ποιήσειν ἔλεγον ἤπειρον, τὴν δὲ γῆν θάλασσαν, ἐμνῶντο δὲ Ἐφιάλτης μὲν Ἥραν Ὦτος δὲ Ἄρτεμιν. Ἔδησαν δὲ καὶ Ἄρην. Τοῦτον μὲν οὖν Ἑρμῆς ἐξέκλεψεν, ἀνεῖλε δὲ τοὺς Ἀλωάδας ἐν Νάξῳ Ἄρτεμις δι᾽ ἀπάτης· ἀλλάξασα γὰρ τὴν ἰδέαν εἰς ἔλαφον διὰ μέσων αὐτῶν ἐπήδησεν, οἱ δὲ βουλόμενοι εὐστοχῆσαι τοῦ θηρίου ἐφ᾽ ἑαυτοὺς ἠκόντισαν.

§ 5. Καλύκης δὲ καὶ Ἀεθλίου παῖς Ἐνδυμίων γίνεται, ὅστις ἐκ Θεσσαλίας Αἰολέας ἀγαγὼν Ἦλιν ᾤκισε. Λέγουσι δὲ αὐτόν τινες ἐκ Διὸς γενέσθαι. Τούτου κάλλει διενεγκόντος ἠράσθη Σελήνη, Ζεὺς δὲ αὐτῷ δίδωσιν ὃ βούλεται ἑλέσθαι· ὁ δὲ αἱρεῖται κοιμᾶσθαι διὰ παντὸς ἀθάνατος καὶ ἀγήρως μένων.

§ 6.  Ἐνδυμίωνος δὲ καὶ νηίδος νύμφης, ἢ ὥς τινες Ἰφιανάσσης, Αἰτωλός, ὃς ἀποκτείνας Ἆπιν τὸν Φορωνέως καὶ φυγὼν εἰς τὴν Κουρήτιδα χώραν, κτείνας τοὺς ὑποδεξαμένους Φθίας καὶ Ἀπόλλωνος υἱούς, Δῶρον καὶ Λαόδοκον καὶ Πολυποίτην, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν χώραν Αἰτωλίαν ἐκάλεσεν.

Αἰτωλοῦ δὲ καὶ Προνόης τῆς Φόρβου Πλευρὼν καὶ Καλυδὼν ἐγένοντο, ἀφ᾽ ὧν αἱ ἐν Αἰτωλίᾳ πόλεις ὠνομάσθησαν.

§ 7. Πλευρὼν μὲν οὖν γήμας Ξανθίππην τὴν Δώρου παῖδα ἐγέννησεν Ἀγήνορα, θυγατέρας δὲ Στερόπην καὶ Στρατονίκην καὶ Λαοφόντην· Καλυδῶνος δὲ καὶ Αἰολίας τῆς Ἀμυθάονος Ἐπικάστη <καὶ> Πρωτογένεια, ἐξ ἧς καὶ Ἄρεος Ὄξυλος.

Ἀγήνωρ δὲ ὁ Πλευρῶνος γήμας Ἐπικάστην τὴν Καλυδῶνος ἐγέννησε Πορθάονα καὶ Δημονίκην, ἧς καὶ Ἄρεος Εὔηνος Μῶλος Πύλος Θέστιος.

§ 8. Εὔηνος μὲν οὖν ἐγέννησε Μάρπησσαν, ἣν Ἀπόλλωνος μνηστευομένου Ἴδας ὁ Ἀφαρέως ἥρπασε, λαβὼν παρὰ Ποσειδῶνος ἅρμα ὑπόπτερον. Διώκων δὲ Εὔηνος ἐφ᾽ ἅρματος ἐπὶ τὸν Λυκόρμαν ἦλθε ποταμόν, καταλαβεῖν δ᾽ οὐ δυνάμενος τοὺς μὲν ἵππους ἀπέσφαξεν, ἑαυτὸν δ᾽ εἰς τὸν ποταμὸν ἔβαλε· καὶ καλεῖται Εὔηνος ὁ ποταμὸς ἀπ᾽ ἐκείνου.

§ 9. Ἴδας δὲ εἰς Μεσσήνην παραγίνεται, καὶ αὐτῷ ὁ Ἀπόλλων περιτυχὼν ἀφαιρεῖται τὴν κόρην. Μαχομένων δὲ αὐτῶν περὶ τῶν τῆς παιδὸς γάμων, Ζεὺς διαλύσας ἐπέτρεψεν αὐτῇ τῇ παρθένῳ ἑλέσθαι ὁποτέρῳ βούλεται συνοικεῖν· ἡ δὲ δείσασα, ὡς ἂν μὴ γηρῶσαν αὐτὴν Ἀπόλλων καταλίπῃ, τὸν Ἴδαν εἵλετο ἄνδρα.

§ 10. Θεστίῳ δὲ ἐξ Εὐρυθέμιδος τῆς Κλεοβοίας ἐγένοντο θυγατέρες μὲν Ἀλθαία Λήδα Ὑπερμνήστρα, ἄρρενες δὲ Ἴφικλος Εὔιππος Πλήξιππος Εὐρύπυλος.

§ 11. Πορθάονος δὲ καὶ Εὐρύτης <τῆς> Ἱπποδάμαντος ἐγένοντο παῖδες Οἰνεὺς Ἄγριος Ἀλκάθοος Μέλας Λευκωπεύς, θυγάτηρ δὲ Στερόπη, ἐξ ἧς καὶ Ἀχελῴου Σειρῆνας γενέσθαι λέγουσιν.

CHAPITRE VII.

§ 1. Prométhée (01), ayant formé les hommes avec de la terre et de l'eau, leur donna le feu, à l'insu de Jupiter, l'ayant dérobé dans tine tige de férule. Jupiter s'en étant aperçu, ordonna à Vulcain de le clouer sur le Caucase, qui est une montagne de la Scythie (02). Prométhée y demeura attaché un grand nombre d'années, et un aigle venait lui manger chaque jour le foie, qui renaissait pendant la nuit. Ce fut ainsi que Prométhée fut puni d'avoir dérobé le feu, jusqu'à l'époque à laquelle il fut délivré par Hercule, comme on le verra par la suite.

§ 2. Prométhée eut pour fils Deucalion (03), qui régna sur la Phthiotide, et épousa Pyrrha, fille d'Epiméthée et de Pandore, la première femme que les Dieux créèrent. Jupiter voulant détruire l'espèce des hommes d'airain, Deucalion se fabriqua, par le conseil de Prométhée, un coffre, dans lequel il mit toutes les choses nécessaires à la vie, et s'y retira avec Pyrrha. Jupiter ayant fait tomber beaucoup de pluie du Ciel, la plus grande partie de la Grèce fut inondée (04), et tous les hommes périrent, à l'exception de quelques-uns qui se réfugièrent sur les hauteurs des montagnes voisines. Ce fut alors que se séparèrent les montagnes de la Thessalie (05). Toute la partie de la Grèce, en dehors du Péloponnèse et de l'Isthme, fut inondée. Deucalion ayant été ballotté par la mer pendant neuf jours et neuf nuits, aborda enfin au Parnasse ; la pluie ayant cessé alors, il sortit de son coffre, et offrit un sacrifice à Jupiter Phyxius. Jupiter ayant envoyé Mercure vers lui, lui permit de demander ce qu'il voudrait. Deucalion le pria de repeupler la terre ; alors} d'après l’ordre de Jupiter, ils jetèrent des pierres derrière eux; celles que Déucalion jetait se changeaient en hommes, celles que Fyrrha jetait se changeaient en femmes. C'est de là que les peuples furent appelés, par métaphore, Λαοὶ de Λάας, pierre.

Déucalion eut de Pyrrha plusieurs enfants, Hellen fut le premier ; quelques-uns le disent fils de Jupiter (06). Le second fut Amphictyon (07), qui régna sur l'Attique après Cranaiis ; il eut pour fille Protogénie (08), qui eut de Jupiter un fils nommé Aëthlius. D'Hellen et de la nymphe Orséide naquirent Dorus, Xuthus et Æolus (09).

§ 3. Ce fut d’Hellen que les Grecs 10 prirent le nom d'Hellènes. Il divisa ce pays à ses enfants, et Xuthus ayant pris pour sa part le Péloponnèse 11, eut de Creüse, fille d'Erechthée, deux fils, Achæus et Ion, qui donnèrent aux habitants de ce pays les noms d'Achéens 12 et d'Ioniens 13, Dorus ayant pris le pays vis-à-vis le Péloponnèse 14, donna le nom de Doriens à ceux qui l'habitaient. Enfin Æolus régnant sur la Thessalie et les pays circonvoisins 15, fit porter le nom d'Æoliens aux peuples qui les habitaient. Ayant épousé Enarète, fille de Déimaque, il eut d'elle sept fils, savoir : Créthée, Sisyphe, Athamas, Salmonée, Déionée, Magnés et Périérès; et cinq filles, savoir : Canacé, Alcyone, Pisidice, Calyce et Périmède. De Périmède et du fleuve Achéloüs 16, naquirent Hippodamas et Orestes. De Pisidice et de Myrmidon 17, naquirent Antiphus et Actor.

Céyx, fils de Lucifer 18, épousa Alcyone ; leur orgueil fut cause de leur perte; Céyx donnait en effet le nom de Junon à sa femme, et elle appelait son mari Jupiter : ce dieu les changea en oiseaux, la femme en alcyon, et le mari en plongeon.

§ 4. Canacé eut de Neptune Oplée, Nerée, Epopée, Aloée, et Triops 19. Aloée épousa Iphimédie, fille de Triops. Iphimédie étant devenue amoureuse de Neptune, allait souvent vers les bords de la mer, elle en puisait l'eau avec ses mains, et la portait dans son sein. Neptune ayant joui d'elle, elle en eut deux enfants, Otus et Ephialtes, qu'on nomme ordinairement les Aloïdes. Ils croissaient chaque année d'une coudée en grosseur 20, et d'une toise en hauteur ; de sorte qu'ils avaient à neuf ans neuf coudées d'épaisseur et neuf toises de haut. Alors ils voulurent faire la guerre aux Dieux, et ayant mis l'Ossa sur l'Olympe, et le Pélion 21 sur l'Ossa, ils menaçaient d'escalader le Ciel ; ils se proposaient de combler la mer avec des montagnes, et de lui faire changer de place avec la terre. Ils voulaient aussi épouser Ephialtes, Junon, et Otus, Diane. Ils avaient garrotté Mars, que Mercure délivra par adresse 22. Enfin Diane les fit périr par ruse dans l'île de Naxos; s'étant changée en cerf, elle s'élança au milieu d'eux; voulant à l'envi tirer dessus, ils se tuèrent l'un l'autre 23.

§ 5. De Calyce et d'Aëthlius naquit Endymion 24, qui conduisit dans l'Elide une colonie d'Æoliens de la Thessalie 25 : suivant d'autres, il était fils de Jupiter. Comme il était d'une rare beauté, la Lune en devint amoureuse. Jupiter lui ayant promis de lui accorder ce qu'il souhaiterait, il demanda de dormir éternellement, et sans vieillir.

§ 6. D'Endymion et de Séide, nymphe Naïade 26, ou, comme d'autres le disent, d'Iphianasse, naquit Ætolus, qui ayant tué Apis 27, fils de Phoronée, s'enfuit dans le pays des Curetés; et là, ayant tué Dorus, Laodocus et Polypœtes fils d'Apollon et de Phthia 28, qui lui avaient donné l'hospitalité, il donna son nom à la contrée.

D'Ætolus et de Pronoé, fille de Phorbus, naquirent Pleuron et Calydon 29, qui donnèrent leurs noms à deux villes d’Etolie.

§ 7. Pleuron ayant épousé Xanthippe, fille de Dorus, en eut un fils nommé Agénor, et trois filles, Stérope, Stratonice et Laophonte. De Calydon et d'Æolie, fille d'Amythaon, .naquirent Epicaste, et Protogénie qui eut de Mars Oxylus.

Agénor, fils de Pleuron, épousa Epicaste, fille de Calydon ; il en eut Parthaon 30 et Démonice. De cette dernière et de Mars naquirent Evénus, Molus, Pylus et Thestius 31.

§ 8. D'Evenus 32 naquit Marpesse ; Apollon l'ayant demandée en mariage, Idas, fils d'Apharée, l'enleva dans un char ailé que Neptune lui avait donné. Evénus le poursuivit dans son char, jusqu'au fleuve Lycormas, et n'ayant pu l'atteindre, il égorgea ses chevaux, et se précipita dans le fleuve, qui a pris de lui le nom d'Evenus 33.

§ 9. Idas se rendit à Messène ; Apollon l'ayant rencontré, voulut lui enlever Marpesse ; comme ils se battaient à qui l'épouserait, Jupiter ayant fait cesser le combat, dit à la fille de choisir entre les deux celui qu'elle voulait épouser. Marpesse craignant qu'Apollon ne l'abandonnât quand elle serait vieille, choisit Idas pour son époux.

§ 10. Thestius eut d'Eurythémis, fille de Cléobée 34, trois filles, Althée, Léda et Hypermnestre, et quatre fils, Iphicle, Evippe, Pléxippe et Eurypyle 35.

§ 11. De Parthaon et d’Euryte, fille d’Hippodamas, naquirent Œnée, Agrius, Alcathous, Mêlas, Leucopéus 36, et une fille nommée Stérope, qui eut les Sirènes du fleuve Achéloüs.

NOTES DU CHAPITRE VII.

 

Note 1. Nous avons déjà vu (C. 11, note 6) la généalogie de Prométhée ; elle ne noua apprend point si c'était un personnage historique. Hérodore, cité par le schol. d'Apollonius de Rhodes (L. ii, v. 1253), dit que ses Etats étaient dans la Scythie, ce qui me paraît peu vraisemblable. Les premiers pays où Deucalion son fils s'établit furent, suivant Denys d’Halicarnasse (A. R. L. I, C. 17), l'Ætolie et la Locride ; et d'après cela, je crois qu'il était venu du Péloponnèse. Nous verrons effectivement par la suite qu'Atlas, frère de Prométhée, habitait l’Arcadie. Le mot Προμηθεύς, qui signifie prévoyant, me paraît un nom allégorique plutôt qu'un nom propre. Il n'est point question de lui dans Homère. Hésiode, qui est le premier qui en parle, ne lui attribue point la création de l'homme ; il semble seulement supposer que la première femme fut formée de son temps, ou plutôt, qu'une nouvelle race de femmes fut créée i cette époque ; car il dit très positivement que le genre humain existait déjà, puisque Prométhée vola le feu pour le lui communiquer, et que ce fut pour l'en punir que Jupiter forma cette femme. Eschyle ne lui attribue pas non plus la création des hommes, mais Prométhée se glorifie, dans la tragédie qui porte son nom, de s'être opposé à ce que Jupiter détruisit le genre humain (v. 244 et suiv.) ; ce qui suppose qu'il était créé depuis longtemps. Ce n'est donc que postérieurement à Eschyle qu'on a imaginé cette création. Quoi qu'il en soit, il en est déjà question dans Platon, et l'on ne sera pas fâché de voir ici comment Protagoras la raconte dans le dialogue qui porte son nom. (t. 3, p. 107, éd. Bip.)

« Il fut un temps où les Dieux existaient, mais où l'espèce humaine était dans le néant ; l'époque fixée par les destins pour sa création étant arrivée, les Dieux formèrent les animaux dans l'intérieur de la terre, d'un mélange de terre, de feu, et de tout ce qui peut s'allier avec ces deux éléments. Le moment de les produire à la lumière étant venu, les dieux chargèrent Prométhée et Épiméthée de les orner et de les douer des qualités qui convenaient à chacun. Épiméthée pria son frère de lui laisser ce soin : vous examinerez, lui dit-il, mon opération lorsqu'elle sera terminée. Prométhée ayant consenti à cela.... Épiméthée, qui n'était pas fort habile, épuisa en faveur des brutes toutes les qualités qu'il avait à distribuer, de façon qu'il se trouva très embarrassé lorsqu'il en fut à l'espèce humaine. Prométhée étant arrivé sur ces entrefaites, examina la distribution ; il vit que les animaux étaient bien tout ce qui pouvait servir à leurs besoins, que l'homme seul était nu, sans défense et sans armes : cependant le jour fatal où il fallait que l'homme aussi sortit de la terre, approchait ; ne sachant comment faire pour le mettre en état de se défendre, il déroba à Minerve et à Vulcain la science des arts avec le feu, sans lequel cette science aurait été inutile et les donna aux hommes, qui se trouvèrent ainsi pourvus des sciences et des arts si nécessaires à la vie ; mais ils n'eurent point la science politique. Jupiter qui en était en possession, la tenait enfermée dans sa citadelle, où il n'était plus permis à Prométhée d'entrer, et qui d'ailleurs était gardée avec la plus rigoureuse exactitude; mais comme Minerve et Vulcain avaient un atelier commun, il y pénétra sans beaucoup de peine, et ce fut pour ce larcin qu'il fut puni. »

Il paraît que cette fable est de l'invention de Platon. Eschyle dit aussi que ce fut pour le vol du feu que Prométhée fut puni, et ce dieu se glorifie dans la tragédie de ce poète, de s'être opposé à ce que Jupiter détruisit les hommes ; de leur avoir fait présent du feu ; de leur avoir fait connaître l'usage des métaux ; de leur avoir appris à connaître l'avenir par l'inspection, des entrailles des victimes ; enfin, de leur avoir donné les arts et d'avoir introduit la civilisation qui en est la suite (Prométhée, 442 et suiv.). Elien, dans son histoire des animaux (L. VI, C. 51), raconte d'après Sophocle, Ibycus et plusieurs autres poètes, que Jupiter, pour récompenser les hommes qui lui avaient découvert le vol du feu fait à Vulcain, leur fit don d'un remède qui préservait de la vieillesse. Ils mirent ce remède sur un âne : c'était dans l'été ; cet âne arriva mourant de soif auprès d'une fontaine; mais cette fontaine était gardée par un serpent qui ne voulait pas le laisser boire. L'âne pressé par le besoin, lui offrit le remède qu'il portait, s'il voulait le laisser apaiser sa soif. Le serpent y consentit, et c'est depuis ce temps qu'il a acquis la faculté de se rajeunir.

On montrait à Panopée, dans la Phocide, des pierres qui avaient une odeur pareille à celle de la peau humaine ; elles étaient, à ce que l’on prétendait, le reste du limon avec lequel Prométhée avait pétri les hommes (Pausanias, L. X, C. 4) ; Ésope disait que Prométhée avait employé des larmes pour humecter ce limon (Thémistius dans Stobée, p. 21).

Note 2. Sa punition, quoique motivée sur le vol du feu, avait, suivant Hésiode, une autre cause qui ne faisait pas beaucoup d'honneur à Jupiter. Les dieux étant assemblés à Mécone, qu'on croît l'ancienne Sicyone, Prométhée tua un bœuf, et ayant mis d'un côté dans la peau la chair et les intestins, et de l'autre les os qu'il avait recouverts de graisse, il donna le choix à Jupiter qui se laissa tromper, et prit les os. C'est depuis cette époque que les hommes, lorsqu'ils offraient des sacrifices, ne faisaient plus brûler que les os qu'ils recouvraient de graisse, et qu'ils parsemaient de quelques morceaux de chair détachés de toutes les parties de la victime, usage dont il est a chaque instant question dans Homère, tandis qu'auparavant ils faisaient brûler les victimes en entier (Hésiode Théog., v. 535 et suiv., Lucien dans son Prométhée et Hygin, pœt. astron. L. ii, C. 15)

On a vu ci-dessus (C. ii, note 6) Une autre raison de la haine de Jupiter contre Prométhée. Duris de Samos disait qu'il l'avait attaché sur le Caucase, pour le punir de ce qu'il avait osé devenir amoureux de Minerve, et c'était pour cela que les habitants du Caucase et des environs ne sacrifiaient jamais à Jupiter ni à Minerve, maïs bien à Hercule qui avait tué l'aigle qui dévorait le foie de Prométhée. On peut voir une autre tradition à cet égard dans le Traité des Fleuves attribué à Plutarque.

Note 3. Deucalion était, suivant le catalogue des femmes célèbres, poème attribué à Hésiode, fils de Prométhée et de Pandore. Strabon dit même qu'il donna à la portion de la Thessalie sur laquelle il régnait, le nom de Pandore sa mère (L. IX, p. 677). Cependant Hésiode, dans son poème des Travaux et des Jours, dit que ce fut Épiméthée qui épousa Pandore, malgré les avis de Prométhée. Deucalion était, suivant Denys d'Halicarnasse, fils de Prométhée et de Clymène, fille de l'Océan (Ant. Rom., L. I, C. 17, t. i, p. 47). C'est aussi ce que dit le scholiaste de Pindare (Olymp, ix, v. 68), où il faut lire, d'après la correction de Sevin : ἐκ μὲν Προμηθέως καὶ Κλυμένης Δευκαλίων ἀφ' ο λλην καὶ λληνες. J'ai déjà dit que Deucalion était probablement venu du Péloponnèse. Différentes circonstances me paraissent appuyer cette conjecture. Prométhée était, comme on le sait, frère d'Atlas (il y a effectivement neuf générations d'Atlas à Énée et à Hector, qui descendaient de lui, de même que de Prométhée à Idoménée, Glaucus et plusieurs autres chefs des Grecs au siège de Troie). On verra dans ma note 2, C. 12, L. III, qu'Atlas était, suivant Arctinus de Milet, l'un des souverains de l'Arcadie. Prométhée était donc du même pays. Hésiode dit que ce fut à Mécone qu'il fit ce partage qui le brouilla arec Jupiter : or, Mécone était, suivant le scholiaste d'Hésiode, la même ville que Sicyone, qui était précisément vis-à-vis Delphes, dont les environs furent le premier pays où Deucalion s'établit. Les liaisons qui subsistèrent presque toujours entre les descendons de Deucalion et les habitants de l'Eliade ; les égards que les Doriens eurent pour eux, lorsqu'ils s'emparèrent du Péloponnèse ; la vénération qu'ils témoignèrent pour le temple de Jupiter Olympien: tout me paraît venir à l'appui de cette conjecture, qui est encore confirmée par les expressions de Pausanias, qui parle en plusieurs endroits (L. III, C. 1, L. V, C. 3, et L. VIII, C. 5) du retour des Doriens dans le Péloponnèse. Il les en supposait donc originaires. Nous avons si peu de monuments, que je n'ose pas pousser mes conjectures plus loin ; mais ce que je viens de dire suffit pour donner quelque probabilité à l'opinion que j'avance.

Note 4. Homère et Hésiode ne disent rien du déluge, le dernier en avait cependant une belle occasion, à l'endroit où il parle des âges qui avaient précédé le sien. Le premier auteur qui en parle, est Pindare dans sa neuvième Olympique il paraît, d'après son récit, que Deucalion et Pyrrha se retirèrent pendant l'inondation sur le Parnasse, et que lorsque les eaux se furent écoulées, ils descendirent à Opunte, qui fut leur première demeure. Apollodore, cité par le scholiaste de Pindare (v. 64), dit que ce fut à Cynos, ce qui est la même chose ; car Cynos était le port d'Opunte, Au reste, Pindare ne dit rien qui puisse nous donner une idée de l'étendue de pays qui fut inondée, Platon parle aussi du déluge dans son Critias (t. X, p. 45), mais il n'entre dans aucun détail. Il en est enfin question dans un passage des Météorologiques d'Aristote, qui a souvent été cité, maïs qui, à ce que je crois, a été mal entendu ; c'est pourquoi je me crois forcé de m'écarter un peu de mon sujet pour l'expliquer. Aristote, en parlant des déluges qui reviennent à certaines époques, dit qu'ils n'arrivent pas toujours dans les mêmes endroits : ἀλλ' ὥσπερ ὁ καλούμενος ἐπµi Δευκαλίωονος καρακλυσμς: καὶ γὰρ οὗτος περὶ τὸλληνικὸς ἐγένετο μάλισα τόπον· καὶ τούτου περὶ τὴνλλάδα τὴν ἀρχαίαν. Αὐτὴ δ' ἐσὶν ἡ περὶ τὴν  Δωδώνην καὶ τὸ Ἀρχελῷον.  Οὗτος γὰρ πολλαχοῦ τὸ ῥεῦμα μεταβένληκεν, ᾤκουν γὰρ Σελλοὶ ἐνταῦθα, καὶ εἰ καλεύμενοι τότε μὲν Γραικοὶ, νῦν δε Ἕλληνες : « Comme le déluge qui arriva sous Deucalion ; car ce déluge se fit sentir principalement dans le pays des Hellènes, et surtout dans l'ancienne Hellade, c'est-à-dire, le pays qui était aux environs de Dodone et de l'Achéloüs (car ce fleuve a changé plusieurs fois de cours). Ce pays était habité par les Selles, et par ceux qu'on appelait alors les Grecs, et qu'on nomme maintenant les Hellènes. » En expliquant ce passage comme on l'a fait jusqu'à présent, il en résulterait qu'Aristote aurait placé l'ancienne Hellade le long de la mer Ionique, depuis l'Epire jusqu'au golfe de Corinthe, à l'entrée duquel l'Achéloüs se jette dans la mer, et qu'il lui aurait donné une situation absolument opposée à celle que lui donnent Homère et tous les anciens géographes. Aristote dit à la vérité que l'Achéloüs a changé plusieurs fois de cours, mais il ne peut pas en avoir changé au point de se jeter dans une mer opposée à celle où il se jetait. On ne peut donc supposer qu'Aristote ait fait une faute aussi grossière ; pour le concilier avec les antres auteurs, il faut chercher dans la Thessalie une ville du nom de Dodone, et un fleuve qui porte celui d'Achéloüs, et nous trouvons justement l'un et l’autre dans le voisinage de l'ancienne Hellade. Strabon (L. ix, p. 663) place auprès de Lamia, ville de la Thessalie, un neuve Achéloüs, sur les bords duquel habitaient les Paracheloïtes, qui portaient, comme il le remarque, le même nom que les Paracheloïtes de l'Etolie, ce qui prouve qu'ils entendent parler de deux fleures différents. Quant à Dodone, on ne peut placer ailleurs que dans la Thessalie celle dont Homère parle dans les vers suivants (Il., L. II, v. 748).

Γουνεὺς δ᾽ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας·
τῷ δ᾽ Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ
οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί᾽ ἔθεντο,
οἵ τ᾽ ἀμφ᾽ ἱμερτὸν Τιταρησσὸν ἔργα νέμοντο
ὅς ῥ᾽ ἐς Πηνειὸν προΐει καλλίρροον ὕδωρ,

« Gounéus amena de Cyphos vingt-deux vaisseaux ; il avait sous ses ordres les Enianes et les courageux Perrhtebes ; ceux qui habitent la froide Dodone, et ceux qui cultivent les bords de l'aimable Titaresius, qui verse dans le Pénée ses belles eaux. » Le Titaresius et le Pénée sont des fleuves de la Thessalie, et on n'en connaît point de ce nom dans l'Epire ; aussi ce passage a-t-il fort embarrassé M. Heyne qui, dans ses notes sur Homère, ne savait pas trop comment Gounéus pouvait avoir sous ses ordres des peuples aussi éloignés, ce qui le porte à soupçonner dans sa note sur le vers 751, que ces cinq vers ont été ou ajoutés ou tout au moins interpolés par les Rhapsodes ; mais je crois tout simplement qu'on a eu tort de les appliquer à Dodone de l'Empire, et qu'il faut les entendre de Dodone de la Perrhœbie, qui, suivant Etienne de Byzance, était la même ville que celle qu'on appela par la suite Βωδώνη, Bodone. Il paraît que Cinéas le Thessalien, qui avait été longtemps à la cour de Pyrrhus, et qui devait par conséquent bien connaître l'Epire et la Thessalie, la plaçait aussi dans ce dernier pays ; car Etienne de Byzance après avoir rapporté les opinions de ceux qui prétendaient qu'Homère avait connu deux Dodones, l'une dans l'Epire où était l'Oracle, et l'autre dans la Thessalie, où était le Jupiter qu'Achille invoque dans l'Iliade, et dont je parlerai ci-après, ajoute : Κινέας δέ φησι, πόλιν ἐν Θεσσαλίᾳ εἶναι καὶ φηγὸν, καὶ τὸ τοῦ Διὸς μαντεῖον εἰςπειρον. Cinéas dit que la ville et le hêtre sacré étaient dans la Thessalie, et que l'oracle de Jupiter avait été transporté delà dans l'Epire. Suidas, ancien écrivain, cité par Strabon (L. vii, p. 507), disait aussi que l'ancienne Dodone était dans la Thessalie, et dans l'endroit où l'on bâtit par la suite Scotuse, c'est-à-dire, dans la Pélasgiotide. Strabon, à la vérité, n'adopte pas cette opinion, mais ce n'est pas une raison pour la rejeter ; car il s'est trompé très souvent sur la situation des villes dont parle Homère. Epaphrodite et Philoxène, deux anciens commentateurs d'Homère, cités par Etienne de Byzance (v. Δωδώνη), supposaient aussi que c'était de celle de la Thessalie que parlait Homère, et il paraît que tous ces auteurs la regardaient comme la métropole de celle de l’Épire. En effet, Pyrrhus fut, à ce qu'il paraît, de tous les chefs des Thessaliens, le seul qui revint dans la Thessalie, et il ne put pas y rester, Acaste s’étant emparé de ses États pendant son absence ; ce fut alors qu'il alla s'établir dans l’Épire, il dut y être suivi par tous ceux des Thessaliens qui avaient été au siège de Troyes, tant sous ses ordres que sous ceux des autres chefs. Comme Dodone de la Thessalie était célèbre par l'oracle de Jupiter, que cet oracle devait avoir perdu beaucoup de son crédit par l'établissement de celui de Delphes, qui n'avait précédé tout au plus que d'une génération le siège de Troyes, il ne leur fut pas difficile de le transporter en Épire ; et ce fut peut-être par une suite de la rivalité entre ces deux oracles, que Pyrrhus alla attaquer celui de Delphes pour le piller, et l'on sait qu'il y fut tué. Je crois donc que lorsqu'Achille, dans l'Iliade (L. xv, v. 233), invoque Jupiter-Dodonæen et Pélasgique, c'est du Jupiter adoré à Dodone en Thessalie qu'il entend parler, et que c'était autour de son temple que demeuraient les Selles, qui, d'après la description qu'en donne Homère, n'étaient autre chose que les ministres de son culte.

Pour me résumer, il est évident qu'il y a eu dans la Thessalie une ville nommée Dodone, et un fleuve nommé Achéloüs; c'est donc entre cette ville et ce fleuve qu'il faut placer l'Hellade dont parle Aristote, et c'est là effectivement qu'était la Phthiotide, qui était l'Hellade proprement dite. Cette inondation ayant ravagé la Phthiotide, qui était la partie la plus basse de la Thessalie, Deucalion qui s'était établi dans la partie élevée entre l'Œta et le Parnasse, que ses descendants regardèrent longtemps comme leur métropole, profita de l'occasion pour s'établir dans le pays qui venait d'être ravagé, et il ne l'occupa même pas en entier, comme nous le verrons par la suite ; et comme ses sujets et lui sortaient d'un pays rempli de rochers, cela donna probablement lieu à la fable qui les faisait naître des pierres. Il ne chassa donc point les Pélasges de toute la Thessalie, comme le dit Denys d'Halicarnasse (Ant. Rom., L. i, C. 18) ; nous verrons même par la suite que ces derniers restèrent maîtres de presque toute la Grèce jusqu'à l'invasion des Doriens dans le Péloponnèse. On ne doit par conséquent avoir aucun égard à ce que dit la Chronique de Paros, que Deucalion, pour fuir l'inondation, se retira de Lycorée, ville qu'il avait fondée sur le Parnasse, à Athènes, auprès de Cranaüs, et qu'il y fonda le temple de Jupiter-Olympien ; ce récit est contredit, en effet, par les traditions les plus reçues, qui nous apprennent que Deucalion et ses sujets se retirèrent sur les sommets du Parnasse (Pausanias, L. X, C. 6). Suivant Arrien, dans ses Bithyniques, cité par le grand Etymologiste (v. Ἀφεσίος), Deucalion s'était retiré pour se mettre à l'abri du déluge, dans la citadelle d'Argos, ou il bâtît un temple à Jupiter-Aphésius. On sent que cette tradition n'a aucune vraisemblance.

Note 5. Sénèque parle de cette séparation dans ses questions naturelles (L. vi, C. 25). Si velis credere, aiunt aliquando Ossam Olympo cohœsisse, deinde terrarum motu recessisse, et scissam unius magnitudinem montis in duas partes. Tunc effugisse Peneum, qui paludes quibus laborabat Thessalia, siccavit, abductis in se quœ sine exitu stagnaverant aquœ, « Si vous roulez le croire, on dit que jadis l’Ossa adhérait à l'Olympe, qu'un tremblement de terre les sépara, et que par Ιo, ce qui ne formait qu'un mont, fut divisé en deux. Le Penée se fit alors une issue, et laissa à sec les marais, dont la Thessalie était couverte, en emmenant avec lui les eaux qui, jusque-là, faute d'issue, avaient été stagnantes. »

Note 6. Euripide, cité par Dicéarque (v. 22), donne Jupiter pour père à Hellen, et Dicéarque suit lui-même cette opinion, car il dit : Ἑλλς μὲν οὖν ἐστιν, ὥσπερ πρότερον εἰρήκαμεν, ν ὀ Διὸς λλην ἔκτισεν. L’Hellade est, comme je l'ai dit ci-dessus, la ville que fonda Hellen fils de Jupiter. Cela prouve qu'il faut lire avec Sevin, à la page précédente : ἡ γὰρ λλὰς τοπαλαιὸν οὖσά ποτε πόλις, ἀφ' λληνος τοῦ Διὸς κλίθη τε καὶ ἐκτίσθη. « L'Hellade était anciennement une ville qui avait pris son nom de son fondateur Hellen, fils de Jupiter. » On lit dans toutes les éditions : ἀφ' λληνος τοῦ ιόλου, ce qui est une faute. Conon, dans Photius (Narr. 27), dit aussi que suivant quelques auteurs, il était fils de Jupiter ; Hygin dit la même chose dans un passage qui a été fort bien rétabli par Bachet de Méziriac, cité par Sevin. En parlant des fils que Jupiter avait eus (C. l53), il dit Helena ex Pyrrha Epimeti filia. Il est évident qu'il faut lire Heltea ex Pyrrha Epimethei filia. Derichidas, cité par le schol. d'Apollonius de Rhodes (L. I, v. 118), dit qu'Hellen était fils de Jupiter et de Dorippe, mais le plus grand nombre d'auteurs le disent fils de Deucalion (Hérodote, L. I, C. 56 ; Thucydide, L. i, C. 3, Chron, de Paros, ep. 10).

Note 7. Amphictyon me paraît un personnage imaginaire, car la plupart des auteurs qui parlent d'Hellen, n'en disent rien, et sa famille ne joue aucun rôle parmi les descendants de Deucalion. J'en parlerai plus au long dans mes notes sur le chap. xiv du troisième livre.

Note 8. Pausanias (L. iv, C. 1), le scholiaste de Pindare (Olymp. ix, 64), et Hygin (Fab. 165), disent que Protogénie était fille de Deucalion. Opuns, roi des Epéens, avait une fille du même nom, dont Pindare parle dans sa neuvième Olympique (v. 63 et suiv.). Il y en avait une troisième, fille de Calydon, dont Apollodore parlera bientôt.

Note 9. Hésiode est un des premiers qui ait parlé des trois fils d'Hellen, dans son poème intitulé la Généalogie des Héros. Le scholiaste de Lycophron (v. 384), et celui de Pindare, rapportent quelques vers de cette généalogie. Voici les deux premiers:

λληνος δ' ἐγένοντο θεμεσεπόλου βασιλῆος

Δῶρος τε Ξοῦθος τε, καὶ Αἔολος ἱππειχάμης

« D’Hellen, ce roi équitable, naquirent Dorus, Xuthus et Æolus le vaillant cavalier. »

Note 10. Nous avons vu par un passage des Météorologiques d'Aristote, que les habitants de l'Hellade se nommaient Grecs, à l'époque du déluge de Deucalion. La Chronique de Paros dit aussi (L. 10 et 11), qu'il donna le nom d'Hellènes à ceux qui portaient avant celui de Grecs. Ce dernier leur avait été donné, suivant Etienne de Byzance (v. Γραικὸς), par Græcus, fils de Thessalus. Thessalus était, suivant Rhianus, cité par le scholiaste d'Apollonius (L. III, v. 1089), fils d'Hæmon, fils de Pélasgus, l'un des chefs de la colonie qui vint d'Argos dans la Thessalie. Les habitants de la Thessalie étaient, à ce qu'il paraît, les seuls qui eussent pris le nom de Grecs, et il est très probable qu'ils ne le quittèrent pas tous ; car Hellen ne put donner le sien qu'à ses sujets, et ils n'étaient pas très nombreux, l'Hellade proprement dite ne formant qu'une portion du royaume d'Achille, qui n'était lui-même qu'une portion de la Thessalie. Ce qui semble prouver qu'ils ne quittèrent pas tous le nom de Grecs, c'est que les colonies qui allèrent s'établir en Italie le conservèrent : or, ces colonies n'y passèrent que postérieurement à Hellen ; ce nom existait donc encore dans la Thessalie, d'où elles étaient parties pour la plupart. Je dis que ces colonies avaient conservé ce nom, parce que ce ne pouvait être que d'elles que les Romains l'avaient appris, et l'on sait qu'ils le donnaient non seulement aux Grecs de l'Italie, niais encore à ceux de la Grèce proprement dite, qui, très probablement, ne s'étaient jamais nommés ainsi.

Note 11. Euripide, dans la tragédie d'Ion, dit que Xuthus était fils d'Eole, et Eole fils de Jupiter. Comme il écrivait durant la guerre du Péloponnèse, à une époque où la rivalité entre les Doriens et les Ioniens était dans toute sa force, il a sans doute mieux aimé s'écarter des traditions reçues, que de reconnaître que les Ioniens tenaient leur nom d'un descendant d'Hellen. Apollodore est le seul qui dise que Xuthus alla d'abord dans le Péloponnèse ; Pausanias (L. vii, C. 1) dit qu'il fut chassé de la Thessalie par ses frères, qui l'accusaient de s'être approprié les trésors de leur père·; il s'enfuit à Athènes où il épousa Creuse, fille d'Erechthée. Euripide (Ion., v. 58) dit que ce prince lui donna sa fille, par reconnaissance des services qu'il lui avait rendus dans une guerre contre les Chalcidiens de l'Eubée. Erechthée étant mort, ses fils s'en rapportèrent à lui pour le choix d'un successeur; il décida en faveur de Cécrops, qui était l'aîné, et les autres irritée de cette préférence, le chassèrent de l'Attique. Ce fut alors, suivant Pausanias, qu'il alla s'établir dans l’Ægialée. Strabon (L. viii, p. 587) dit qu'Hellen laissa ses Etats à Æolus, l'aîné de ses fils, et envoya les deux autres chercher fortune dans d'autres pays: Dorus s'établit dans les environs du Pâmasse, et Xuthus alla dans l'Attique, où il fonda quatre villes, ce qu'on nominait la Tétrapole de l'Attique. Ces quatre villes étaient, Œnoé, Marathon, Probalinthe et Tricoryntha. Conon dit à peu près la même chose (narr. 27); Apollodore s'est donc trompé, ou plutôt son abréviateur aura supprimé une partie de son récit.

Note 12. Ce n'était point d'Achæus fils de Xuthus, que les Achéens tiraient leur origine. Denys d'Halicarnasse (L. i, C. 17) parle d'un autre Achæus qui alla avec Phthius et Pélasgus ses frères s'établir dans la Thessalie, six générations avant Deucalion, et c'était sans doute de lui qu'ils avaient pris leur nom. On les trouve, en effet, à l'époque du siège de Troie, établis précisément dans le voisinage de la Phthiotide et de la Pélasgiotide, et ils étaient du nombre des sujets d'Achille. Cet Achæus eut un fils nommé Phthius, qui fut père d'Archandre et d'Architèles, qui épousèrent deux filles de Danaüs. C'est sans doute faute d'y avoir réfléchi, que Pausanias (L. vii, C. 1) leur donne pour père Achæus fils de Xuthus. Il est évident que cela ne peut être. Danaüs était antérieur de deux générations à Deucalion : il y en avait quatre de Deucalion à Xuthus ; les enfants de ce dernier étaient donc postérieurs de sept générations à Danaüs. D'après cela, il est impossible qu'ils aient épousé ses filles : mais comme le premier Achæus n'était antérieur à Danaüs que de trois générations, ses petits-fils se trouvaient contemporains de ce prince. Il n'est donc pas nécessaire, comme le fait M. Larcher (Chronologie d'Hérodote, p. 322 & 428), de supposer un second Danaüs dont on ne trouve aucune trace dans l'histoire ; il faut seulement supposer qu'on a confondu les deux Achæus, ou peut-être, qu'on a inventé ce dernier pour donner aux Achéens une origine Hellène. Ces Achéens avaient pu venir dans le Péloponnèse avec Archandre et Architèles ; mais il est beaucoup plus probable qu'ils n'y vinrent qu'avec Pélops, qui, suivant Strabon (L. viii, p. 561), amena dans la Laconie des Achéens de la Phthiotide. Ils donnèrent leur nom au pays ; et comme les descendants de Pélops s'emparèrent par la suite de presque tout le Péloponnèse, le nom d'Achéens devint commun à tous les habitants de cette contrée ; c'est par cette raison qu'Homère l'emploie assez souvent pour désigner les Grecs en général,

Note 13. L'histoire d'Ion a encore été plus défigurée par les fables que celle d'Achæus ; ce qui n'est pas étonnant, cette histoire étant liée aux origines d'une des deux grandes divisions de la nation Grecque. C'était de lui, en effet, que les Ioniens tenaient leur nom, et comme les Athéniens en faisaient partie, les poètes tragiques, qui étaient presque tous Athéniens, avaient dû s'exercer de préférence sur cette histoire. Euripide (in Ione), Strabon (L. viii, p. 588) et Conon (narr. 27) disent qu'il avait été roi d'Athènes. Il paraît que les deux derniers l'ont dit sur l'autorité d'Euripide, car il n'en est question dans aucun historien. Hérodote dit à la vérité (L. v, C 66) qu'il avait donné les noms de ses quatre fils aux quatre tribus d'Athènes, mais il ne dit pas qu'il y ait été roi. Il avait suivant Pausanias (L. vii, C. 1) et Strabon (L. viii, p. 588), commandé les Athéniens dans une guerre qu'ils eurent à soutenir contre les Thraces qui habitaient Eleusine ; mais ce service était-il assez grand pour qu'ils lui eussent décerné la couronne au préjudice des fils d'Erechthée ? Cela ne paraît pas probable, et cela ne peut se concilier ni avec Apollodore, ni avec aucun des autres chronologistes, qui tous placent le règne du second Cécrops immédiatement après celui d'Erechthée. D'après cela, je ne vois pas comment Ion avait pu acquérir assez d'autorité pour donner son nom aux Athéniens, et celui de ses fils à leurs tribus. Aussi Plutarque (vie de Solon, C. xxiii ou xlv, de la trad. d'Amyot) dit-il que suivant quelques auteurs, ces tribus avaient pris leurs noms des professions de ceux qui les composaient, ce qui est plus vraisemblable. Ces noms à la vérité étaient les mêmes que ceux des tribus des Ioniens, comme on levait par quelques inscriptions ; mais les Ioniens ayant demeuré longtemps dans l'Attique, après leur expulsion du Péloponnèse, avaient dû s'incorporer dans les tribus Athéniennes, comme le firent par la suite les Platéens ; et d'après cela, cette conformité de noms n'a rien de surprenant. Ce fut sans doute, ou pendant ce séjour, ou peut-être quelque temps après, que les Athéniens prirent le nom d'Ioniens ; mais je ne crois pas qu'ils le portassent auparavant ; et le passage d'Homère (Il., L. xiii, v. 685) sur lequel on se fonde pour le leur donner, me paraît évidemment interpolé, d'après le vers 147 de l'hymne à Apollon. Dans ces deux passages, les Ioniens sont nommés 'Ελκεχέτωνες, aux robes traînantes ; or, on sait que ces longs vêtements sont propres aux peuples de l'Asie, et ils ne pouvaient convenir à un peuple belliqueux comme l'étaient alors les Grecs. D'ailleurs, si les Athéniens avaient été vêtus d'une manière aussi contraire à celle de tous les autres Grecs, Homère n'aurait pas manqué d'en dire quelque chose dans le Catalogue. Les Ioniens prirent sans doute l'usage de ces longues robes, après leur établissement dans l'Asie, et ils le communiquèrent aux Athéniens, qui le quittèrent cependant dès qu'ils se virent obligés à des guerres plus fréquentes. D'après cela, tout ce qui me paraît probable dans l'histoire d'Ion, c'est qu'il était fils de Creuse, fille d'Erechthée, et qu'il fonda un Etat dans le Péloponnèse : tout le reste est de l'invention des poètes tragiques, qui ne concevant pas comment Athènes pouvait être la métropole de l'Ionie, sans que les Athéniens eussent eux-mêmes portés le nom d'Ioniens, imaginèrent toutes ces fables pour en rendre raison. On trouvera de plus grands détails dans ma dissertation préliminaire.

Note 14. Il y a dans le texte : Δῶρος δὲ τὴν πέραν χώραν Πελεποννήσου λαβὼν. J'ai traduit πέραν, par vis-à-vis, quoique je n'aie trouvé aucun exemple de ce mot employé dans cette signification. Il paraît cependant que c'est ce qu'Apollodore a voulu dire; le Parnasse, dans les environs duquel Dorus s'établit, suivant Strabon (L. viii., p. 587), était effectivement vis-à-vis le Péloponnèse. Mais Strabon n'est point d'accord en cela arec Hérodote, dont je vais rapporter un passage concernant les Doriens : « Les Hellènes habitaient la Phthiotide sous le règne de Deucalion et sous celui de Dorus fils d'Hellen, le pays appelé Histiæotide, au pied des monts Ossa et Olympe. Chassés de l'Histiæotide par les Cadméens, ils allèrent s'établir dans le Pinde, où ils furent appelés Macédnes ; de là ils passèrent dans la Dryopide, et de la Dryopide dans le Péloponnèse, ou ils furent appelés Doriens. » Je crois devoir faire quelques observations sur ce passage, qui est important pour l'histoire des Doriens. Nous avons vu en quoi consistait l'établissement des Hellènes dans la Phthiotide ; Strabon les fait passer immédiatement delà dans la Doride située dans les environs du Parnasse et du mont Œta ; mais il se trompe, ils avaient habité dans l'intervalle un autre pays qui avait aussi porté le nom de Doride. Un fragment d'Andron, rapporté par Etienne de Byzance (v. Δώριον), et par Strabon (L. x, p. 720), nous apprend que Tectaphus (Diodore de Sicile, L. iv, C. 60, le nomme Tectainus), fils de Dorus, partit de la partie de la Thessalie, qui se nommait alors Doride, et qui prit depuis le nom d'Histiæotide, arec une armée de Doriens, d'Achéens et de Pélasges, avec lesquels il alla s'établir dans l'ile de Crète. Ce Tectainus avait épousé, suivant Diodore de Sicile, une fille de Créthée, dont il eut vu fils nommé Astérius, qui épousa Europe, mère de Minos. Scylax, cité par Etienne de Byzance (ibid.), dit aussi que Dorus eut pour sa portion la partie de la Thessalie au couchant du Pinde, qu'il nomma Doride, et qui prit depuis le nom d'Histiæotide. Enfin, Strabon lui-même reconnait que l'Histiæotide avait anciennement porté le nom de Doride (L. ix, p. 668). Les Doriens y étaient encore du rivant d’Hercules ; ce héros, en effet, assista Ægimius leur roi, dans une guerre contre les Lapithes qui habitaient le mont Olympe (Apollodore L. ii, C. vii ; Diodore, L. iv, C. 37), et Diodore dit expressément que les Doriens habitaient alors l'Histiæotide. Il est vrai que Strabon dit que ce fut à Æpalius roi de la Doride, entre l’Œta et le Parnasse, qu'Hercules donna ce secours, mais il est le seul qui parle de cet Æpalius. Ils furent chassés de leur pays peu de temps après la mort d'Hercules, par les Thébains, qu'Hérodote nomme les Cadméens. Ces derniers ayant été vaincus à Glisante par les Argiens, ne voulurent plus rentrer dans leur ville, et une partie d'entre eux alla fondre sur les Doriens, ou plutôt alla se réunir avec eux, comme je le prouverai dans mes notes sur le chapitre 7 du livre II. Les Doriens se trouvant trop resserrés, à cause de ces nouveaux habitants, s'étendirent sur le Pinde, qui était alors habité par les Macednes, avec qui ils devaient avoir des baisons, puisque les Macednes descendaient de Macédon, fils de Thya fille de Deucalion, suivant Hésiode ; ou fils d'Eole, suivant Hellanicus (Constantin Porphyr. Themata Imperii, L. ii, p. 22, t. i Imperii Orient. Bandurii) ; et c'est probablement à cause de cela qu'Hérodote dit qu'ils en prirent le nom. Ils n'y restèrent pas longtemps, car il paraît qu'ils furent entièrement chassés de leur ancien pays par les Histiaéens de l'Eubée, et ils allèrent alors dans la Dryopide, où ils fondèrent trois villes, suivant Andron (Strabon, L. x, p. 729), Erinéum, Bœum et Cytinium. Strabon (L. ix, p. 654), Scymnus Chius (v. 591 et suiv.), et plusieurs autres y ajoutent une quatrième ville, qu'ils nomment Pindus, pour former ce qu'on appelait la tétrapole Dorienne. Strabon reprend même Andron (L. x, p. 729), de ce qu'il n'a donné que trois villes aux Doriens, qui, suivant lui, en avaient quatre. Mais malgré toute l'autorité qu'il doit avoir en pareilles matières, je crois qu'il se trompe ; car Thucydide (L. 1, C. 107) dit en parlant de la guerre que les Phocéens firent, aux Doriens de la Doride, qu'ils n'avaient que trois villes ; il leur donne les mêmes noms qu'Andron, et il ajoute qu'elles étaient la métropole des Doriens. Diodore de Sicile (L. xi, C. 79), en parlant de la même guerre, s'accorde avec Thucydide ; enfin, Conon, qui dit que ces villes furent fondées par Dorus lui-même, n'en nomme que trois. Strabon, Scyranus et les autres qui supposent que Dorus, au sortir de la Thessalie, alla s'établir auprès du Parnasse, auront cru que le Pinde, sur lequel on disait que les Doriens avaient demeuré, était le nom d'une de leurs villes. Je ne conçois pas comment Hérodote a pu dire que les Doriens n'avaient pris ce nom qu'à leur entrée dans le Péloponnèse. Il est probable qu'il s'est trompé ; car Homère parle dans son Odyssée des Doriens qui étaient dans l'île de Crète, bien antérieurement à l'époque dont il s'agit, et ces Doriens venaient de la Thessalie, comme nous l'avons vu.

Note 15. Strabon dit que le royaume d'Eole s'étendait depuis le fleuve Asope jusqu'au Pénée, ce qui me paraît bien vague; car si c'était en suivant les bords de la mer, il aurait eu la plus grande partie de la Thessalie. Conon dit que ses Etats étaient situés entre l'Asope et l'Enipée; l'Asope était un petit fleuve qui se jetait dans le golfe Maliaque, auprès de Trachine. Alors les Etats d'Eole auraient été à peu près les mêmes que ceux qu'Achille eut par la suite. Suivant la description qu'en donne Homère (Il., L. ii, v. 681 et suiv.), Trachine était l'une des extrémités ; Phthie, presqu'au confluent de l'Enipée et de l'Apidan, était à l'autre ; ils s'étendaient du coté de la mer, jusqu'à Larisse, qui est, à ce que je crois, la même ville qu'Argos le Pélasgique, dont parle Homère. Larissa, comme on le sait, était le nom que portaient les citadelles des villes nommées Argos. Mais je ne crois pas qu'Eole ait régné sur tout ce pays ; car il paraît que Myrmidon en avait la plus grande partie, comme nous le verrons bientôt. D'après cela, le royaume d'Eole devait se borner à l'Hellade proprement dite. Mais si un des fils d'Hellen y était resté, Hérodote n'aurait pas dît que les Hellènes, sous le règne de Dorus, avaient été habiter l’Histiæotide, ce qui suppose qu'ils avaient quitté l'Hellade. Je suis donc tenté de croire que le royaume d'Eole dans la Thessalie, était purement imaginaire ; j'observerai à l'appui de cette conjecture, qu'on ne trouve aucune partie de la Thessalie qui ait porté le nom d’Eolide. Diodore de Sicile dit à la vérité (L. xiv, C. 67 que Mimus, fils d'Eole, gouverna, après la mort de son père, la partie de la Thessalie nommée Eolide ; qu'il eut un fils nommé Hippotas, qui fut père d'un second Eole, dont la fille nommée Arné, eut de Neptune un fils nommé Bœotus, qui emmena une partie des Eoliens dans le pays auquel il donna son nom : mais on ne trouve nulle part dans la Thessalie cette Eolide ; nous voyons, au contraire, par Thucydide (L. iii, C. 102), que le pays de Calydon et la Pleuronie avaient anciennement porté le nom d'Eolide, et c'est probablement là qu'il faut chercher le royaume d'Eole. Nous avons vu que Deucalion s'était d'abord établi dans les environs du Parnasse ; il s'étendit sans doute de là dans le pays des Curètes et des Lélèges (c'est-à-dire l'Etolie et la Locride), puisque ce fut avec eux, suivant Denys d'Halicarnasse (L. I, C. 17, p. 47), qu'il chassa les Pélasges de la partie de la Thessalie dont il s'empara. Cette partie de la Thessalie devait être très peu considérable, puisque nous avons vu qu’Hellen son fils n'avait donné son nom qu'à un très petit canton ; ses nouvelles conquêtes ne le firent sans doute pas renoncer à ses anciens Etats, et il paraît qu'ils furent gouvernés après sa mort par Orestheus son fils (Pausanias, L. x, C. 38), et Æole succéda probablement à ce dernier.

Note 16. Euripide, dans des vers cités par Dicæarque (De statu Grœciæ, p. 22, et 1 des petits Géogr.), ne donne à Eole que quatre fils : Sisyphe, Athamas, Créthée et Salmonée. Nous verrons effectivement par la suite, que ces quatre sont les seuls dont l'origine ne sait pas contestée.

Note 17. Myrmidon était fils de Jupiter et d'Euryméduse fille de Clitor; on dit que pour la séduire, Jupiter se changea en fourmi, ce qui fut l'origine du nom de son fils (Clément. d'Alex., Exhort., p. 34) ; Arnobe, L. iv, p. 143). Actor son fils épousa Ægine mère d'Æaque, et laissa ses Etats à Pélée fils de ce dernier, comme nous le verrons par la suite. Ces Etats étaient précisément ceux sur lesquels on disait qu'Eole avait régné. Et c'est d'après cela que Prideaux, dans ses notes sur les marbres d'Arondel, suppose que Myrmidon ne régna qu'après la mort d'Achæus, à qui il succéda, comme époux d'une des filles d'Eole ; mais les auteurs qu'il cite ne disent rien de cela.

Note 18. Je n'ai pas besoin de rappeler ici la fable de Céyx et d'Alcyone, telle qu'elle est rapportée dans les Métamorphoses d'Ovide (L. xi, v. 430 et suiv.), par Hygin (Fab. 65), et par d'autres. Il est probable qu'Hésiode est l’auteur qu'Apollodore a suivi ; ce n'est, en effet, qu'a l'histoire de Céyx et d'Alcyone qu'on peut rapporter ce que dit Julien l'Empereur (Orat. vii, p. 235): Τὸ δὲ ἐκ τῶν σιόδου λεγόμενεν ὑπὲρ τῶν ὀνομασντων ἑαυτος τοῖς τῶν θεῶν ὀνόμασεν, ρας τε καὶ Διὸς· εἰ μή πω καὶ νῦν ἀκήκεας ἔχω σοι συγγνώμην. « Si ce n'est que maintenant que tu w entends parler de ce qu'Hésiode raconte de ceux qui se donnaient à eux-mêmes les noms des dieux, et qui se nommaient Junon et Jupiter, je te le pardonne. » Ovide a confondu ce Céyx avec celui qui était contemporain d'Hercules et de Pelée.

Note 19. Nérée et Oplée nous sont absolument inconnus; je parlerai d'Epopeus sur le chap. V du troisième livre. Triops ou Triopas était, suivant quelques auteurs, fils du Soleil et de Rhodé (Diodore de Sicile, L. v, 61) ; Callimaque le dit fils de Neptune et de Canacé fille d'Eole. Mais comme on trouve plusieurs Triopas dans la famille des rois de l'Argolide, il est très probable que celui-ci était de la branche qui s'était établie dans la Thessalie. Effectivement, la ville de Dotium qu'il habitait, avait été fondée, suivant Mnaséas et Hérodien, cités par Etienne de Byzance (v. Δώτιον), par Dotus fils de Pélasgus, et il était sans doute l'un de ses descendants. Il était, suivant Callimaque, père d'Erysichthon, qui ayant fait couper un arbre dans une forêt consacrée à Cérès, en fut puni par la déesse, qui lui donna une faim telle, que rien ne pouvait l'assouvir; ce fut sans doute à la suite de cela que Triopas alla s'établir à Cnide, où il fonda Triopium. Diodore de Sicile dit que c'était Triopas lui-même qui avait coupé ce bois, et qu'il avait été obligé de s'enfuir pour se soustraire à l’indignation de ses sujets.

Aloée est bien moins connu par lui-même que par ses fils, dont Homère parle en plusieurs endroits. Il dit dans son Odyssée (L. xi, v. 3o4) qu'ils étaient fils de Neptune ; mais Diodore de Sicile (L. v, C. 51) et Parthénius (Narr. 19) disent qu'ils étaient fils d'Aloée. Ile étaient, suivant Eratosthène, fils de la Terre, et comme Iphimédie les avait élevée, ils passaient pour fils d'Aloée (Apollonii sch., I, 482).

Note 20. Hygin (Fab. 65) dit qu'ils croissaient tous les mois de neuf doigts chacun. Apollodore a suivi Homère (Od., L. xi, v. 320).

Note 21. On voit par là qu'ils habitaient la Thessalie, et c'était l'opinion de beaucoup d'auteurs, comme nous le verrons ; mais suivant les Béotiens, ils avaient habité la Béotie, et Pausanias (L. ix, C. 39) cite des vers d'un ancien poète nommé Hégésinoüs, dont les ouvrages étaient déjà perdus de son temps, qui disait qu'ils avaient fondé la ville d'Ascra, de concert avec Eole, fils de Neptune et d'Ascra. Pausanias ajoute qu'ils fixèrent les premiers le nombre des Muses à trois, et établirent un culte en leur honneur.

Note 22. Il est question de cette captivité de Mars dans l'Iliade (L. v, v. 385), et Eustathe dit qu'ils avaient enchaîné Mars pour le punir de ce qu'il avait tué Adonis, dont Vénus leur avait confié la garde. Mais je crois que ce récit est allégorique, et qu'il a rapport à la guerre qu'ils eurent contre les Thraces, qui étaient spécialement sous la protection de Mars. Parthénius en dit quelque chose (Narr. 19) ; mais Diodore de Sicile la raconte plus en détail {L. v, C. 50). Borée avait eu de deux femmes, Lycurgue et Butès ; Lycurgue étant monté sur le trône, Butès conspira contre lui ; ses projets ayant été découverts, il s'enfuit avec ses complices, et s'empara de Strongylé, l’une des Cyclades ; comme ils n'avaient point de femmes, ils cherchèrent à s'en procurer en les enlevant. Dans une de leurs courses, ils débarquèrent dans la Phthioride, où ils trouvèrent les nourrices de Bacchus occupées à célébrer les orgies de ce dieu. Butès enleva Coronis, l’une d'elles, et la viola ; elle invoqua le secours de Bacchus, qui rendit Butès furieux à un tel point, qu'il se précipita dans un puits, et se tua. Les autres Thraces enlevèrent plusieurs femmes, parmi lesquelles étaient Iphimédie et Pancratis sa fille, que Parthénius nomme Pancrato, et ils retournèrent a Strongylé où ils choisirent pour roi Agassamène, à qui ils donnèrent en mariage Pancratis, et il donna Iphimédie à un de ses amis. Aloée envoya Otus et Ephialte ses deux fils à la recherche de sa femme et de sa fille ; ils abordèrent à Strongylé, défirent, les Thraces et prirent leur ville : Pancratis mourut quelque temps après. Ils restèrent dans l'île, qu'ils nommèrent Dia, et régnèrent sur les Thraces qui γ étaient. La discorde s'étant mise entre eux quelque temps après, il y eut un combat où ils se tuèrent l'on l'autre. Dia prit par la suite le nom de Naxos.

Note 23. Homère dit qu'Apollon les tua à coups de flèches» avant qu'ils fussent parvenus a l'âge viril ; il a été suivi par Apollonius (L. i, v. 484) et par plusieurs autres poètes. Il paraît que c'était l’ancienne tradition, car le scholiaste d'Homère (Od., L. xi, v. 317), après avoir raconté leur mort comme Apollodore, ajoute : c'est une tradition des modernes. Hygin (Fab. 28) dit qu'ils voulurent violer Diane, et que ce fut Apollon qui envoya la biche. Homère ne dit point où ils furent tués ; mais Pindare (Pyth. 4, 156) et Diodore de Sicile (L. v, C. 51) disent que ce fut dans l'île de Naxos. Cependant les Béotiens, suivant Pausanias, montraient leur tombeau auprès d'Anthédon. Philostrate semble dire qu'on voyait leurs os dans la Thessalie (Heroic., C. 1, § 3).

Note 24. Presque tous les auteurs sont d'accord sur les parents d'Endymion ; mais il n'en est pas de même de son histoire, sur laquelle il y a trois traditions bien distinctes, dont deux se trouvaient dans des ouvrages attribués à Hésiode. Suivant la première, qui avait été suivie par Pisandre, Phérécyde, Acusilas, Nicandre et Théopompe, Jupiter avait fait Endymion le dispensateur du trépas, de manière qu'il pouvait ne mourir que lorsque cela lui plairait. Suivant la seconde, qui se trouvait dans l'ouvrage nommé Megalæ Eoœ, il l'avait admis dans le ciel ; Endymion y étant devenu amoureux de Junon, fut trompé par une nuée, à qui Jupiter avait donné la forme de cette déesse, et ce dieu le précipita dans le Tartare. Suivant Epiménides, il le condamna seulement à un sommeil éternel. Suivant la troisième tradition, qui avait été suivie pax Sapho, Endymion demeurait dans la Carie ; la Lune en étant devenue amoureuse, l'endormit dans un antre de la montagne de Latmos, où elle allait le voir toutes les nuits (Apollonii schol., L. iv, 51), et elle en eut, suivant Pausanias (L. v, C. 1), cinquante filles. Nicandre, dans son poème sur l'Etolie, avait transporté cette scène sur une montagne auprès de Trachine. Comme cette montagne se nommait Aselena, sans lune, il prétendait qu'on lui avait donné ce nom, parce que le reste de la terre était privé de lune, lorsque cette déesse dormait avec Endymion (Etym. magnum, v. 'Ασέληνος). C'était probablement de la Lune qu'il avait eu un fils nommé Phtheir, qui donna son nom à une montagne de la Carie (Homeri schol., Il., L. ii, v. 868). Je crois que dans ces différentes fables il s'agit de plusieurs personnages qui ont porté le même nom. C'était sans doute dé l'Endymion de Carie que le Sommeil était devenu amoureux, suivant Licymnius de Chio (Athénée, L. xiii, p. 564).

Note 25. Pausanias (L. v, C. viii) dit que, suivant les Eliens, l'Elide était alors gouvernée par Clymenus fils de Cardys, l'un des descendants d'Hercules Idæen. Clymenus était venu de l'île de Crète s'établir dans l'Elide, environ cinquante ans après le déluge de Deucalion. II fut détrôné par Endymion.

Note 26. Il y avait dans le texte : 'Ενδυμίωνος δὲ καὶ Σηίδος Νύμφης ἤ Νηίδος. M. Heyne a renfermé les mots Σηίδος νύμφης entre deux parenthèses, et il croît qu'il faut les retrancher ; mais je ne retranche que , et je lis Νύμφης ἤ Νηίδος: nous voyons de même dans le L. iii, C. 3, Νύμφης Νηίδος Κλεεχαρέιας. Pausanias (L. v, C. 1) dit qu'on n'était pas d'accord sur le nom de sa femme, qui était ou Astérodie, ou Chromie fille d’Itonus fils d'Amphictyon, ou Hypérippe fille d'Arcas. Il ajoute qu'il eut plusieurs enfants, savoir, trois fils : Pæon, Epéus et Ætolus ; et une fille nommée Eurycyda. Conon (Narr. 14) ne lui donne que deux enfants, Ætolus et Eurypyle; cette dernière eut de Neptune un fils nommé Elis, qui est saris doute celui que Pausanias nomme Elius.

Note 27. Ce fut Apis fils de Jason qu'Ætolus tua par mégarde aux jeux funèbres qui se célébrèrent à la mort d'Azan (Pausanias, L. v, C. 1), et non Apis fils de Phoronée, qui était antérieur de plusieurs générations à Deucalion. Cette faute ne peut être d'Apollodore, qui nous apprend lui-même (L. iii, C. 1) qu'Apis fils de Phoronée fut tué par Thelxion et Thelchin, Strabon (L. viii, p. 547) dit d'après Ephore, qu'Ætolus fut chassé de l'Elide par Salmonée son oncle. Quoiqu'il en soit, il est certain qu'il se retira dans le pays des Curètes, avec une partie des habitants de l'Elide, et qu'il lui donna le nom d'Etolie ; et l’on voyait encore du temps d'Ephore, à Thermes, ville où les Etoliens tenaient leurs assemblées, une statue d'Ætolus, avec une inscription que Strabon rapporte (L. x, p. 711). Etienne de Byzance parle d'un autre Ætolus père de Physcus, et fils d'Amphictyon : Φύσκος πόλις Λοκρίδος ἀπὸ Φύσκευ τοῦ Αἰτολοῦ, Ἀμφικτύονος τοῦ Δευκαλίωνες. Mais je crois que ce passage est tronqué ; l'oubli de l'article τοῦ avant Αμφικτύονος me fait soupçonner qu'on y a oublié autre chose, et je crois qu'il faut y lire τῆς Χρομίας τοῦ τώνου, τοῦ μφικτύονος. C’est à la même tradition que se rapporte ce que dit Scymnus Chius, v. 686.

Ἀπέναιτι δ' Εὐβοίας κατοικοῦσι Λοκροι;
Ὧν πρῦτος ἦρξεν, ὡς λέγουσιν, Ἀμφικτύων
Ὁ Δευκαλίωνος, ἐχόμενος δὲ ἀφ' αἵματος
Αἰτωλός· εἶτα Φύσκος ὃς γεννᾶ Λοκρόν.
.

« Vis-à-vis l'Eubée sont les Locriens, qui furent gouvernés d'abord, à ce qu'on dit, par Amphictyon, fils de Deucalion ; ensuite par Ætolus qui lui tenait par les liens du sang ; et après lui, par Physcus, qui fut père de Locrus. Ætolus était fils de la petite-fille d’Amphictyon ; c'est pour cela que Scymnus dit qu'il lui tenait par les liens du sang.

Note 28. Autocrates, cité par Athénée, racontait dans ses Archaïques, que Jupiter s’était transformé en colombe pour jouir de Phthia, jeune fille d'Ægium, (Athénée, L. ix, p. 305), Elien, Hist. div., L. i, C. 15): Etienne de Byzance parle d'une autre Phthia (v. Φθία); mais elles nous sont toutes les deux inconnues d'ailleurs. On ne connait pas davantage les trois fils de celle-ci.

Note 29. L'auteur du Traité des Fleuves, attribué à Plutarque, parle de deux autres Calydon ; l'un fils de Thestius, et l'autre fils de Mars et d'Astynomé. Ce dernier fut changé en rocher, pour avoir vu Diane aubain (t. v, p. 1046, ed.de Wyttembach), Etienne de Byzance (v. Καλυδὼν) dît que suivant quelques auteurs, Calydon était fils d'Endymion.

Note 30. Homère (Il., L. xiv, v. 115) et Antoninus Liberalis le nomment Porthéus. Pausanias le nomme Parthaon (L. iv, C. 35).

Note 31. On peut voir sur l'extraction de Thestius, Bachet de Méziriac sur Ovide, t. i, p. 279.

Note 32. Presque tous les auteurs donnent Mars pour père à Evénus, excepté Hygin (Fab. 167 et 242), qui le dit fils d'Hercules ; mais il est probable qu'il s'est trompé. On lit dans les Petits Parallèles attribués à Plutarque (C. 40), qu'il était fils de Mars et de Stéropé : Εὔηνοςρεος καὶ Στερόπης τὴν Οἰνομάευ γήμας λκίππην. Il est évident qu'il faut corriger arec Sevin. Εὔητος Ἄρεως, τὴν Οἰνομαίου καὶ Στετόπης γήμας Ἀλκίπτην. Tout le monde sait que Stéropé, fille d'Atlas, était la femme d'Œnomaüs.

Note 33. La tradition que suit Apollodore, avait été adoptée par Simonide, cité par le scholiaste d'Homère (édition de Venise, Il, L. ix, v. 553). Ce poète disait que les chevaux qu'avait Idas étaient ceux de Neptune lui-même, et qu'il avait enlevé Marpesse à Ortygie en Chalcide, dans l'île d'Eubée. Suivant une autre tradition rapportée par le même scholiaste, et qui avait été, à ce qu'il parait, suivie par Bacchylides (Pindari schol., Isthm. iv, 92), Evénus définit à la course des chars ceux qui venaient lui demander la main de sa fille ; il les tuait après les avoir vaincus, et exposait leurs têtes sur le haut de.sa maison pour épouvanter ceux qui voudraient se présenter. Il en avait déjà fait périr beaucoup, mais Idas se fiant à la vitesse des chevaux que Neptune lui avait donnés, se présenta à la course, et enleva Merpesse, qui était alors à danser dans le temple de Diane.

Note 34. Les anciens n'étaient pas d'accord sur le nom de la femme de Thestius. Phérécyde disait que Léda et Althée étaient filles de Thestius, qu'il nomme Thespius (ces deux noms étant très souvent confondus), et de Laophonte fille de Pleuron (Apollonii schol., X, 146). Le scholiaste d'Apollonius dit ailleurs qu'Iphiclus et Althée étaient enfants de Déïdamie, fille de Périérès. Hygin (Fab. 14, p. 48) dit aussi qu'Iphiclus et Althée avaient la même mère, mais il la nomme Leucippe. Suivant d'autres auteurs, Léda n'était point fille de Thestius, et voici ce que dit le scholiaste d'Apollonius de Rhodes (L. 1, v. 146) :

 :

Εὔμαλες δὲ ἐν Κορινθιακοῖς Γλαύκου τοῦ Σισύφου θυγατέρα φησὶν αὐτὴν καὶ Παντειδύιας.  Ἀπεολεμένον γὰρ τῶν ἵππων τῖω Γλαύκῳ, ἀφικνεῖται εἰς τὴν Λακηνικὴν κατὰ ζήτησιν αὐτῶν, κᾳκεῖ συγγένηται Παντειδυίᾳ, ἣν ὕστερον γήμασθαι φησὶ Θεσπίῳ.  Τὴν δὲ Λήδαν, Γλαύκου οὖσαν, κληθῆναι Θεσπίου

« Eumélus dans ses Corinthiaques, dit que Léda était fille de Glaucus, fils de Sisyphe. Glaucus, en effet, ayant perdu ses chevaux, vint dans la Laconie pour les chercher ; il y eut commerce avec Pantidyia, que Thespius épousa ensuite, de manière que Léda, qui était fille de Glaucus, passa pour fille de Thespius. » J'ai corrigé ce passage d'après une copie tirée sur un Ms. de la bibliothèque nationale. Cette copie a été faite, à ce que je crois, par le savant M. Schneider, pour M. Brunck, lequel l'a donnée à M. Schwœighæuser le fils, qui a eu la complaisance de me la prêter. Les fautes qui sont dans l'imprime ont induit en erreur M. Heyne dans son commentaire sur Apollodore, p. 109 et 45 de la dernière édition. Le scholiaste imprimé ajoute ensuite, qu'il paraissait que Phérécyde croyait qu'Althée était aussi fille de Glaucus : 'Οτε δὲ Γλαύκου ἐστὶ Θυγατὴρ καὶ Αλταία αἰνίπτεται λέγων, τοὺς πέκο Θυγατὴρ Γλαύκου μάκαιρα. Φησὶ τὸν μὲν Πολυδεύκη Διὸς τὸν δὲ Κάστορα Τυνδάρεω. Il donne aussi à entendre qu'Althée était fille de Glaucus ; car il dit, ceux qu'enfanta la fille heureuse de Glaucus, faisant allusion à Pollux, fils de Jupiter, et à Castor, fils de Tyndare. » J'ai rétabli par conjecture ce dernier passage, qui ne se trouve pas dans le Ms. que j'ai cité, et qui me paraît mutilé, car il devrait y être question de Léda, qui était la mère de Castor et de Pollux.

Note 35. Le scholiaste d'Homère (L. ix, v. 563, Iliade) donne cinq fils à Thestius, et il les nomme Iphiclus, Polyphantès, Phases, Eurypylus et Plexippus. Ovide semble n'en reconnaître que deux, puisque dans l'énumération qu'il fait de ceux qui se rassemblèrent pour la chasse du sanglier de Calydon, il dit (Métam. L. viii, v. 304) : Et duo Thestiada.

Et dans la suite, il les nomme, Plexippus et Toxéus (v. 440, 441). Il n'y en avait que deux sur le fronton du temple de Minerve Aléa à Tégée, dont Pausanias donne la description (L. viii, C. 45), et il le· nomme Prothoüs et Comètes. Hygin en compte trois (Fab. 173), qu'il nommé Plexippus, Ideus et Lynceus ; mais il est probable que ces noms sont corrompus.

Note 36. Homère ne donne à Porthaon, qu'il nomme Porthens, que trois fils : Agrius, Mêlas et Œnée (Iliade L. xiv, v. 115); et, suivant son scholiaste, Lycopeus et Alcathoüs étaient fils d'Agrius. Apollonius de Rhodes donne à Œnée un autre frère, nommé Laocoon, mais qui n'était pas de la même mère (L. i, v 192).