Apollodore

APOLLODORE

 

BIBLIOTHÈQUE

 

Ἀππολόδωρος Βιβλιοθήκη

 

LIVRE I - chapitre VI + NOTES

chapitre V - chapitre VII

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

APOLLODORE

 

BIBLIOTHÈQUE

 

 

 

VI.

§ 1. Περὶ μὲν οὖν Δήμητρος ταῦτα λέγεται· Γῆ δὲ περὶ Τιτάνων ἀγανακτοῦσα γεννᾷ Γίγαντας ἐξ Οὐρανοῦ, μεγέθει μὲν σωμάτων ἀνυπερβλήτους, δυνάμει δὲ ἀκαταγωνίστους, οἳ φοβεροὶ μὲν ταῖς ὄψεσι κατεφαίνοντο, καθειμένοι βαθεῖαν κόμην ἐκ κεφαλῆς καὶ γενείων, εἶχον δὲ τὰς βάσεις φολίδας δρακόντων. Ἐγένοντο δέ, ὡς μέν τινες λέγουσιν, ἐν Φλέγραις, ὡς δὲ ἄλλοι, ἐν Παλλήνῃ. Ἠκόντιζον δὲ εἰς οὐρανὸν πέτρας καὶ δρῦς ἡμμένας. Διέφερον δὲ πάντων Πορφυρίων τε καὶ Ἀλκυονεύς, ὃς δὴ καὶ ἀθάνατος ἦν ἐν ᾗπερ ἐγεννήθη γῇ μαχόμενος. Οὗτος δὲ καὶ τὰς Ἡλίου βόας ἐξ Ἐρυθείας ἤλασε. Τοῖς δὲ θεοῖς λόγιον ἦν ὑπὸ θεῶν μὲν μηδένα τῶν Γιγάντων ἀπολέσθαι δύνασθαι, συμμαχοῦντος δὲ θνητοῦ τινος τελευτήσειν. Αἰσθομένη δὲ Γῆ τοῦτο ἐζήτει φάρμακον, ἵνα μηδ᾽ ὑπὸ θνητοῦ δυνηθῶσιν ἀπολέσθαι. Ζεὺς δ᾽ ἀπειπὼν φαίνειν Ἠοῖ τε καὶ Σελήνῃ καὶ Ἡλίῳ τὸ μὲν φάρμακον αὐτὸς ἔτεμε φθάσας, Ἡρακλέα δὲ σύμμαχον δι᾽ Ἀθηνᾶς ἐπεκαλέσατο. Κἀκεῖνος πρῶτον μὲν ἐτόξευσεν Ἀλκυονέα· πίπτων δὲ ἐπὶ τῆς γῆς μᾶλλον ἀνεθάλπετο· Ἀθηνᾶς δὲ ὑποθεμένης ἔξω τῆς Παλλήνης εἵλκυσεν αὐτόν.

§ 2. Κἀκεῖνος μὲν οὕτως ἐτελεύτα, Πορφυρίων δὲ Ἡρακλεῖ κατὰ τὴν μάχην ἐφώρμησε καὶ Ἥρᾳ. Ζεὺς δὲ αὐτῷ πόθον Ἥρας ἐνέβαλεν, ἥτις καὶ καταρρηγνύντος αὐτοῦ τοὺς πέπλους καὶ βιάζεσθαι θέλοντος βοηθοὺς ἐπεκαλεῖτο· καὶ Διὸς κεραυνώσαντος αὐτὸν Ἡρακλῆς τοξεύσας ἀπέκτεινε. Τῶν δὲ λοιπῶν Ἀπόλλων μὲν Ἐφιάλτου τὸν ἀριστερὸν ἐτόξευσεν ὀφθαλμόν, Ἡρακλῆς δὲ τὸν δεξιόν· Εὔρυτον δὲ θύρσῳ Διόνυσος ἔκτεινε, Κλυτίον δὲ δᾳσὶν Ἑκάτη, Μίμαντα δὲ Ἥφαιστος βαλὼν μύδροις. Ἀθηνᾶ δὲ Ἐγκελάδῳ φεύγοντι Σικελίαν ἐπέρριψε τὴν νῆσον, Πάλλαντος δὲ τὴν δορὰν ἐκτεμοῦσα ταύτῃ κατὰ τὴν μάχην τὸ ἴδιον ἐπέσκεπε σῶμα. Πολυβώτης δὲ διὰ τῆς θαλάσσης διωχθεὶς ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶνος ἧκεν εἰς Κῶ· Ποσειδῶν δὲ τῆς νήσου μέρος ἀπορρήξας ἐπέρριψεν αὐτῷ, τὸ λεγόμενον Νίσυρον. Ἑρμῆς δὲ τὴν Ἄιδος κυνῆν ἔχων κατὰ τὴν μάχην Ἱππόλυτον ἀπέκτεινεν, Ἄρτεμις δὲ Γρατίωνα, μοῖραι δ᾽ Ἄγριον καὶ Θόωνα χαλκέοις ῥοπάλοις μαχόμεναι τοὺς δὲ ἄλλους κεραυνοῖς Ζεὺς βαλὼν διέφθειρε· πάντας δὲ Ἡρακλῆς ἀπολλυμένους ἐτόξευσεν.

§ 3. Ὡς δ᾽ ἐκράτησαν οἱ θεοὶ τῶν Γιγάντων, Γῆ μᾶλλον χολωθεῖσα μίγνυται Ταρτάρῳ, καὶ γεννᾷ Τυφῶνα ἐν Κιλικίᾳ, μεμιγμένην ἔχοντα φύσιν ἀνδρὸς καὶ θηρίου. Οὗτος μὲν καὶ μεγέθει καὶ δυνάμει πάντων διήνεγκεν ὅσους ἐγέννησε Γῆ, ἦν δὲ αὐτῷ τὰ μὲν ἄχρι μηρῶν ἄπλετον μέγεθος ἀνδρόμορφον, ὥστε ὑπερέχειν μὲν πάντων τῶν ὀρῶν, ἡ δὲ κεφαλὴ πολλάκις καὶ τῶν ἄστρων ἔψαυε· χεῖρας δὲ εἶχε τὴν μὲν ἐπὶ τὴν ἑσπέραν ἐκτεινομένην τὴν δὲ ἐπὶ τὰς ἀνατολάς· ἐκ τούτωνδὲ ἐξεῖχον ἑκατὸν κεφαλαὶ δρακόντων. Τὰ δὲ ἀπὸ μηρῶν σπείρας εἶχεν ὑπερμεγέθεις ἐχιδνῶν, ὧν ὁλκοὶ πρὸς αὐτὴν ἐκτεινόμενοι κορυφὴν συριγμὸν πολὺν ἐξίεσαν. Πᾶν δὲ αὐτοῦ τὸ σῶμα κατεπτέρωτο, αὐχμηραὶ δὲ ἐκ κεφαλῆς καὶ γενύων τρίχες ἐξηνέμωντο, πῦρ δὲ ἐδέρκετο τοῖς ὄμμασι. Τοιοῦτος ὢν ὁ Τυφὼν καὶ τηλικοῦτος ἡμμένας βάλλων πέτρας ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν οὐρανὸν μετὰ συριγμῶν ὁμοῦ καὶ βοῆς ἐφέρετο· πολλὴν δὲ ἐκ τοῦ στόματος πυρὸς ἐξέβρασσε ζάλην. Θεοὶ δ᾽ ὡς εἶδον αὐτὸν ἐπ᾽ οὐρανὸν ὁρμώμενον, εἰς Αἴγυπτον φυγάδες ἐφέροντο, καὶ διωκόμενοι τὰς ἰδέας μετέβαλον εἰς ζῷα. Ζεὺς δὲ πόρρω μὲν ὄντα Τυφῶνα ἔβαλλε κεραυνοῖς, πλησίον δὲ γενόμενον ἀδαμαντίνῃ κατέπληττεν ἅρπῃ, καὶ φεύγοντα ἄχρι τοῦ Κασίου ὄρους συνεδίωξε· τοῦτο δὲ ὑπέρκειται Συρίας. Κεῖθι δὲ αὐτὸν κατατετρωμένον ἰδὼν εἰς χεῖρας συνέβαλε. Τυφὼν δὲ ταῖς σπείραις περιπλεχθεὶς κατέσχεν αὐτόν, καὶ τὴν ἅρπην περιελόμενος τά τε τῶν χειρῶν καὶ ποδῶν διέτεμε νεῦρα, ἀράμενος δὲ ἐπὶ τῶν ὤμων διεκόμισεν αὐτὸν διὰ τῆς θαλάσσης εἰς Κιλικίαν καὶ παρελθὼν εἰς τὸ Κωρύκιον ἄντρον κατέθετο. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ νεῦρα κρύψας ἐν ἄρκτου δορᾷ κεῖθι ἀπέθετο, καὶ κατέστησε φύλακα Δελφύνην δράκαιναν· ἡμίθηρ δὲ ἦν αὕτη ἡ κόρη. Ἑρμῆς δὲ καὶ Αἰγίπαν ἐκκλέψαντες τὰ νεῦρα ἥρμοσαν τῷ Διὶ λαθόντες. Ζεὺς δὲ τὴν ἰδίαν ἀνακομισάμενος ἰσχύν, ἐξαίφνης ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ πτηνῶν ὀχούμενος ἵππων ἅρματι, βάλλων κεραυνοῖς ἐπ᾽ ὄρος ἐδίωξε Τυφῶνα τὸ λεγόμενον Νῦσαν, ὅπου μοῖραι αὐτὸν διωχθέντα ἠπάτησαν· πεισθεὶς γὰρ ὅτι ῥωσθήσεται μᾶλλον, ἐγεύσατο τῶν ἐφημέρων καρπῶν. Διόπερ ἐπιδιωκόμενος αὖθις ἧκεν εἰς Θρᾴκην, καὶ μαχόμενος περὶ τὸν Αἷμον ὅλα ἔβαλλεν ὄρη. Τούτων δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν ὑπὸ τοῦ κεραυνοῦ πάλιν ὠθουμένων πολὺ ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐξέκλυσεν αἷμα· καί φασιν ἐκ τούτου τὸ ὄρος κληθῆναι Αἷμον. Φεύγειν δὲ ὁρμηθέντι αὐτῷ διὰ τῆς Σικελικῆς θαλάσσης Ζεὺς ἐπέρριψεν Αἴτνην ὄρος ἐν Σικελίᾳ· τοῦτο δὲ ὑπερμέγεθές ἐστιν, ἐξ οὗ μέχρι δεῦρό φασιν ἀπὸ τῶν βληθέντων κεραυνῶν γίνεσθαι πυρὸς ἀναφυσήματα. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων μέχρι τοῦ δεῦρο ἡμῖν λελέχθω.

CHAPITRE VI.

§ 1. La Terre, irritée du malheur des Titans, eut d'Uranus les Géants (01), d'une force et d'une taille au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Leur vue était effrayante ; ils avaient de longues barbes et de longs cheveux, les jambes couvertes d'écaillés de serpent ; ils demeuraient, suivant les uns, dans les campagnes de Phlégre, et, suivant d'autres, à Pallène. Ils lançaient contre le Ciel des rochers (02) et des chênes enflammés. Porphyrion et Alcyonée étaient surtout remarquables; ce dernier était immortel, tant qu'il combattait sur la terre de laquelle il était né. L'autre avait enlevé dans Erythie les bœufs du Soleil. Il était connu dans le Ciel que les Dieux tout seuls ne pouvaient faire périr aucun des Géants, et que, pour y parvenir, il fallait qu'ils empruntassent le secours d'un mortel. La Terre ayant appris cela, se mit à la recherche d'une plante qui devait les empêcher d'être tués, même par les mains des hommes : mais Jupiter ayant défendu au Soleil, à la Lune et à l'Aurore de paraître, prévint la Terre, et coupa cette plante. Il fit ensuite appeler par Minerve Hercule à son secours (03). Hercule perça d'abord Alcyonée à coups de flèches; mais comme en touchant la terre il reprenait de nouvelles forces, Hercule l'entraîna hors de Pallène par le conseil de Minerve, et alors il mourut (04).

§ 2. Porphyrion ayant attaqué tout à la fois Hercule et Junon, Jupiter lui inspira des désirs pour cette dernière ; comme il lui déchirait ses vêtements et cherchait à la violer, elle appela à son secours; alors Jupiter renversa Porphyrion d'un coup de foudre, et Hercule (05) l'acheva à coups de flèches. Quant aux autres géants, Apollon perça l'œil droit d'Ephialte d'un coup de flèche, et Hercule perça le gauche. Bacchus tua (06) Eurytus d'un coup de Thyrse ; Hécate, ou plutôt Vulcain, tua Clytius en lui jetant des pierres enflammées. Minerve jeta l'île de Sicile sur Encélade qui fuyait (07), et ayant écorché Pallas, elle se servit de sa peau pour se couvrir dans les combats. Polybotes, poursuivi à travers la mer par Neptune, se réfugia dans l'île de Cos : Neptune en arracha la partie qu'on appelle Nisyre et la lui lançant, l'accabla dessous (08). Mercure, armé du casque de Platon, tua Hippolyte. Diane tua Gration. Les Parques tuèrent Agrius et Thoon, qui combattaient avec des massues d'airain. Jupiter fit périr les autres en les foudroyant, et Hercule les acheva tous à coups de flèches (09).

§ 3. Les Dieux ayant vaincu les Géants, la Terre, encore plus irritée, coucha avec le Tartare, et mit au monde dans la Cilicie Typhon (10), qui était à moitié homme et à moitié bête féroce. Il surpassait, en force et en grandeur, tous ceux qu'elle avait produits jusqu'alors. Il avait la forme d'un homme pour la moitié supérieure du corps, et surpassait en hauteur les plus hautes montagnes. De sa tête il touchait souvent aux astres ; de ses mains, l'une touchait au levant, l'autre au couchant, et il en sortait cent têtes de serpent ; de ses cuisses sortaient des vipères nombreuses, qui, en formant des replis tortueux, l'entortillaient jusqu'à la tête, et faisaient entendre des sifflements effroyables. Tout son corps était couvert de plumes; des crins épais et mêlés flottaient sur sa tête et sur ses joues ; ses regards étaient enflammés : étant tel et si puissant, et lançant contre le Ciel des pierres enflammées, il s'y portait avec des sifflements et des cris, et des torrents de flammes sortaient de sa bouche. Les Dieux le voyant escalader le Ciel, s'enfuirent dans l'Egypte (11), en prenant les formes de toutes sortes d'animaux. Tant que Typhon fut éloigné, Jupiter le frappait à coups de tonnerre; mais lorsqu'il se fut approché, il l'épouvanta avec une faux de diamant, et l'ayant mis en fuite, il le poursuivit jusqu'au mont Casius, qui est au-dessus de la Syrie. Là, le voyant blessé, il en vint aux mains avec lui ; mais Typhon l'ayant enlacé dans ses replis de serpent, s'empara de lui, et lui ayant pris sa faux, lui coupa les nerfs des pieds et des mains, et l'ayant mis sur ses épaules, il le porta à travers la mer dans la Cilicie, où il le déposa dans l'antre Corycien ; il y mit aussi ses nerfs enveloppés dans une peau d'ours, et y laissa, pour le garder, Delphyné, qui avait la moitié du corps d'une femme, et l'autre moitié d'un serpent. Mercure et Ægipan ayant dérobé ses nerfs, les lui rajustèrent en secret; Jupiter ayant alors recouvré toutes ses forces, partit de l'Olympe sur un char attelé de chevaux ailés, et poursuivit Typhon en le foudroyant jusqu'au mont appelé Nysa : là les Parques trompèrent Typhon, et lui faisant croire qu'il acquerrait de nouvelles forces, elles lui firent manger des fruits éphémères (12). Jupiter revenant à sa poursuite, il s'enfuit en Thrace près du mont Hæmus, et de là il lançait en combattant des monts entiers contre Jupiter; ce dernier les lui repoussant par des coups de tonnerre, Typhon y perdit beaucoup de sang, et ce fut delà, dit-on, que cette montagne prit son nom. Essayant ensuite de fuir à travers la mer de Sicile, Jupiter lui jeta l'Etna dessus (13) Cette montagne est d'une hauteur prodigieuse ; et le feu qu'elle jette depuis ce temps-là provient des tonnerres qui l'enflammèrent alors. Mais en voilà assez sur cet article.

NOTES DU CHAPITRE VI.

(01) La Terre ayant, suivant Hésiode, reçu les gouttes de sang qui découlèrent de la blessure d'Uranus, lorsqu'il fut mutilé par son fils, produisit les Géants. Il ne dit rien de leur combat arec les Dieux ; on n'en trouve même aucune trace dans Homère. Ce dernier parle à la vérité dans l'Odyssée d'un peuple de Géants, qui avait pour roi Eurymédon, père de Péribée, mère d'Areté femme d'Alcinoüs, roi des Phaeaques, et il ajoute qu'il périt arec son peuple impie (Odyss., l. VII, v. 59.); mais, ils n'avaient rien de commun avec ceux dont il s'agit ici. Cette guerre avait été le sujet d'un grand nombre de poèmes, dont il ne nous reste que le commencement d'un poème latin de Claudien, et quelques vers de son poème grec. On n'est d'accord, ni sur la situation de Phlégres, ni sur celle de Pallène. Les champs Phlégréens étaient, suivant Strabon (L. V, p. 373}, dan· la Campanie ; d'autres les plaçaient dans les environs de Pallène en Thrace (Strabon. Epitom., L. VII, p. 510 ; Etienne de Byzance, v. Παλλήνη) Le scholiaste d'Homère place le champ de bataille, à Tartesse en Espagne (Il., l. VIII, v. 479).

(02) Duris de Samos, cité par le schol. d'Apollonius de Rhodes (l. I, v. 501), dit, que des pierres que les Géants lancèrent contre les Dieux, celles qui retombèrent sur la terre, formèrent les montagnes, et celles qui tombèrent dans la mer, devinrent des îles. Mais suivant Valérius Flaccus (L. II, v. 18), les Géants furent eux-mêmes changés en montagnes par la Terre.

(03) La Terre avait prédit, suivant le scholiaste de Pindare (Nem. Ode I, v. 100), qu'on ne vaincrait jamais les Géants sans le secours de deux demi-dieux. En conséquence les Dieux appelèrent Hercule et Bacchus : et les troupes de ce dernier contribuèrent beaucoup à la victoire, suivant une fable rapportée par Eratosthène (Catastérismes, v. XI ; Hygin, poet. astron., l. II, c. 23): les Satyres et les Silènes étaient montés sur des ânes ; ces animaux à l’approche des Géants se mirent à braire d'une manière si épouvantable, que les Géants effrayés crurent que c'était quelque monstre inconnu que les dieux amenaient contre eux, et ils prirent la fuite sur le champ.

(04) Pindare parle en plusieurs endroits (Nem. iv, 43 ; Isthm. vii, 47) du combat d'Hercule contre Alcyonée ; et il semble par ce qu'il dit, que ce combat n'avait rien de commun avec la guerre des dieux et des Géants. Hercules était à la tête d'une armée, et il avait Télamon avec lui ; Alcyonée lui lança un rocher qui écrasa douze chars et vingt-quatre des héros qui le suivaient (Nem. IV, 43). On voyait encore, à ce que dit le scholiaste, ce rocher vers l'isthme de Pallène, à l’endroit où se livra le combat. Hercule le tua ensuite· On voit par là que Pindare parle d'une guerre particulière ; cependant il dit ailleurs (Nem. I, v. 100), qu'Hercule assista les dieux dans la bataille qu'ils livrèrent aux Géants, dans les champs de Phlégres.

(05) Porphyrion fut tué par Apollon, suivant Pindare (Pyth. IV, 15 et suiv.)

(06) Bentley, dans ses notes sur Horace (l. IV, Ode xix, v. 23), croit qu'il faut lire ici  Ῥοῦτον au lieu de Εὔτυτον. Cependant Rhaetus, dont parle Horace, fat bien tué par Bacchus, mais ce dieu avait pris la forme d'un lion, et nous voyons ici qu'il avait tué Eurytus d'un coup de thyrse. Les auteurs sont si peu d'accord sur les noms des Géants, qu'il est très difficile de les corriger les uns par les autres.

(07) Le combat de Minerve contre Encelade et les autres Géants, était ordinairement représenté sur le voile que les Athéniens offraient à cette déesse à la fête des Panathénées (Meursius, Panathen., c. 18). Et même Aristide, dans son discours sur Jupiter, lui attribue la plus grande part dans la victoire que remportèrent les Dieux (tom. I, p. 11). Cependant Silène dans le Cyclope d'Euripide (v. 5), se vante d'avoir tué Encelade d'un coup de lance.

(08) Etienne de Byzance (v. Νίσυρος) dit que Polybotes ayant été frappé par Jupiter, se jeta à la nage dans la mer ; alors Neptune lui lança son trident, mais il le manqua, et frappa l'île de Cos, dont il sépara une partie, qui forma celle de Nisyre. Ce que Strabon dit de cet événement, s'accorde avec le récit d'Apollodore ; et il parait que c'était la tradition la plus suivie : car suivant Pausanias (l. I, c. 2), on avait représenté à Athènes, Neptune frappant Polybotes de son trident.

(09) Vénus contribua aussi à la défaite des Géants ; et le scholiaste d'Aristophane (Oiseaux, v. 554) dit qu'elle en tua un nommé Cébriones. Il y avait à Phanagorie, suivant Strabon (l. X, p. 767), un temple de Vénus Apaturie ou trompeuse. On avait donné ce nom à la déesse, parce que lors de la guerre contre les Géants, elle fit cacher Hercule dans une caverne ; elle y attirait les Géants les uns après les autres, on devine aisément par quel moyen, et Hercule les tuait. Arsénius nous a conservé dans son recueil d'Apophtegmes quelques vers grecs de la Gigantomachie de Claudien, qu'on a mis dans toutes les éditions de ce poète. Ils ont rapport à cette aventure de Vénus ; et Claudien y fait la description de la toilette qu'elle fit pour séduire les Géants ; ce qui n'a été remarqué par aucun des commentateurs de ce poète.

(10) Homère, dans son hymne à Apollon (v. 305 et suiv.), fait une histoire bien différente de l'origine de Typhon. Junon irritée contre Jupiter de ce qu'il avait produit Minerve de sa tète, pria la Terre, le Ciel et les Titans de lui faire concevoir un enfant sans son mari, et cependant sans manquer à la foi conjugale. La Terre exauça ses vœux, et elle mit au monde Typhon qu'elle donna à élever au serpent qui gardait Delphes. Stésichore, cité par le grand Etymologiste (v. Τυφωεύς), s'accorde avec Homère. Mais cette histoire est racontée un peu différemment dans les scholies publiées par M. de Villoison (Bœotie, v. 290), qui ont été copiées littéralement par Eudoxie (Violarium, p. 406), et par Eustathe (t. I, p. 345). La Terre irritée de la défaite des Titans parvint à brouiller Junon avec Jupiter. Junon ayant été raconter à Saturne les sujets de plainte qu'elle croyait avoir contre Jupiter, ce dieu lui donna deux œufs enduits de sa propre semence, lui dit de les enterrer, et qu'ils produiraient un Génie assez puissant pour détrôner Jupiter. Junon persistant dans sa colère, les enterra à Arimes en Cilicie ; mais lorsque Typhon fut venu au monde, elle se réconcilia avec Jupiter et lui conta ce qui s'était passé ; ce dieu foudroya sur le champ Typhon, et l'ensevelit sous la Sicile. Le récit d'Apollodore est tiré de la Théogonie d'Hésiode (v. 820).

(11) M. Visconti soupçonne dans ce passage une transposition, qui n'a point été aperçue par M. Heyne, et il croit qu'il faut lire ainsi : Τὰ δὲ ἀπὸ μηρῶν σπείρας εἶχεν ὑπερμεγέθεις ἐχιδνῶν, ὧν ὁλκοὶ πρὸς αὐτὴν ἐκτεινόμενοι κορυφὴν συριγμὸν πολὺν ἐξίεσαν, ἐκ τούτωνδὲ ἐξεῖχον ἑκατὸν κεφαλαὶ δρακόντων.

Il reste encore cependant une difficulté ; συριγμὸν πολὺν ἐξίεσαν  devrait se rapporter à κεφαλαὶ et non ὁλκο. Tout cela aura été brouillé par l'abréviateur.

Antoninus Liberalis (c. 28), d'après Nicandre, dans le quatrième livre des Métamorphoses ; Nigidius Figulus, cité par le schol. de Germanicus (p. 120) ; Ovide (Mëtamorph., l. V, v. 327), et beaucoup d'autres auteurs parlent de cette fuite des dieux en Egypte, et de leur changement en divers animaux. Suivant Antoninus Liberalis, Apollon se changea en épervier, Mercure en ibis, Mars en un poisson nommé lépidotus, Diane en chat, Bacchus en bouc, Hercule en faon de biche, Vulcain en bœuf, et Latone en musaraigne.

(12) J'ai traduit ἐφημέρον καρπῶν, par fruits éphémères ; il est difficile de savoir ce que notre auteur a entendu par là. Peut-être a-t-il voulu dire des fruits à l’usage des mortels. En effet, ceux dont les dieux faisaient usage, devaient être comme eux, non sujets à la corruption ; et en faisant manger à Typhon des fruits mortels, les Parques durent le rendre sujet a la mort.

(13) On peut voir la description du combat entre Jupiter et Typhon, dans la Théogonie d'Hésiode (v. 837 et suiv.), et dans les deux premiers livres des Dionysiaques de Nonnos, qui a presque tout puisé dans son imagination. Le récit d'Homère est le plus simple de tous ; il n'y est question d'aucun combat. Hésiode raconte celui de Jupiter et de Typhon, mais il n'y fait point intervenir les autres dieux, et ne parle point de la fuite de Jupiter. Eschyle, dans son Prométhée, semble donner à entendre qu'il fit la guerre à tous les Dieux.

Τυφῶτα θοῦρον, πᾶσι ὃς ἀνέστη θεοῖς
Σμερδναῖσι γαμφηλῇσι συρίζων φόνον.

« Le vaillant Typhon qui résista à tous les Dieux, soufflant la mort de ses horribles mâchoires. »

Apollodore a beaucoup ajouté au récit d'Hésiode, et probablement d'après des poètes plus modernes; je crois même pouvoir supposer que c'est d'après des poètes du siècle des Ptolémées, qui voulant concilier les fables Égyptiennes avec les fables Grecques, confondirent deux personnages très différents, car le Typhon des Grecs n'était pas le même que le Typhon des Egyptiens, comme le prouve très bien Jablonsky (Panthéon Aegypt., l. V, c. 2, § 2). Ce furent probablement ces poètes qui imaginèrent la fuite des Dieux en Egypte, leur métamorphose en divers animaux adorés dans le pays, la victoire de Typhon sur Jupiter, et la manière dont il lui coupa les nerfs, ce qui ressemble beaucoup à ce que Typhon fît à Osiris.

On plaçait la sépulture de Typhon en beaucoup d'endroits ; Homère ne parle que de celui où il avait pris naissance, et non de celui où il avait été enterré. Hésiode dit que Jupiter le précipita dans le Tartare (Théog., v. 867). Pindare (Pyth. I, v. 29 et suiv.), et Eschyle (Prométh., 355 et suiv.), sont à ma connaissance les deux premiers qui aient dit qu'il était enseveli sous la Sicile. Suivant Phérécyde, cité par le schol. d'Apollonius (l. II, 1214), il s'enfuit d'abord vers le Caucase : mais Jupiter ayant enflammé cette montagne, il se réfugia dans l'Italie ; et Jupiter lui jeta l’île Pithécuse Sur le corps. Apollonius de Rhodes (l. II, v. 1219) dit qu'il est enseveli dans le lac Serbonite, près de l'Egypte, ce qui semble tenir à quelque tradition Egyptienne.