Anonyme

ANONYME

 

Le Périple de la Mer Erythrée. (1 à 20) (21 à 40) (41 à 66)

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

ANONYME

 

Le Périple de la Mer Erythrée.

 

Περίπλους τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης

 

 

 

 

 

 

 

précédent

41. Μετὰ δὲ τὸν Βαράκην εὐθύς ἐστιν ὁ Βαρυγάζων κόλπος καὶ ἡ ἤπειρος τῆς Ἀριακῆς χώρας, τῆς Μαμβάρου βασιλείας ἀρχὴ καὶ τῆς ὅλης Ἰνδικῆς οὖσα. Ταύτης τὰ μὲν μεσόγεια τῇ Σκυθίᾳ συνορίζοντα Ἀβηρία καλεῖται, τὰ δὲ παραθαλάσσια Συραστρηνή. Πολυφόρος δὲ ἡ χώρα σίτου καὶ ὀρύζης καὶ ἐλαίου σησαμίνου καὶ βουτύρου καὶ καρπάσου καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς Ἰνδικῶν ὀθονίων τῶν χυδαίων· βουκόλια δὲ ἐν αὐτῇ πλεῖστα καὶ ἄνδρες ὑπερμεγέθεις τῷ σώματι καὶ μέλανες τῇ χροιᾷ. Μητρόπολις δὲ τῆς χώρας Μιννάγαρα, ἀφ´ ἧς καὶ πλεῖστον ὀθόνιον εἰς Βαρύγαζα κατάγεται. Σώζεται δὲ ἔτι καὶ νῦν τῆς Ἀλεξάνδρου στρατιᾶς σημεῖα περὶ τοὺς τόπους, ἱερά τε ἀρχαῖα καὶ θεμέλιοι παρεμβολῶν καὶ φρέατα μέγιστα. Ὁ δὲ παράπλους ταύτης τῆς χώρας ἀπὸ τοῦ Βαρβαρικοῦ μέχρι τοῦ κατὰ Ἀστάκαπρα πέραν Βαρυγάζων ἀκρωτηρίου, τῆς λεγομένης Παπικῆς, ἐστὶ σταδίων τρισχιλίων.

42. Μεθ´ ἧς ἕτερός ἐστι κόλπος, ἔσω κυμάτων, εἰς αὐτὸν ἐνδύνων τὸν βορέαν, οὗ κατὰ μὲν τὸ στόμα νῆσός ἐστιν ἡ λεγομένη Βαιώνης, ἐν δὲ τοῖς ἐσωτάτοις τόποις μέγιστος ποταμὸς ὁ λεγόμενος Μάϊς. Τοῦτον τὸν κόλπον, τὸ πλάτος ὡς σταδίων τριακοσίων, οἱ πλέοντες εἰς Βαρύγαζα διαπερῶνται, ἐξ εὐωνύμων ἀκροφανῆ καταλιπόντες τὴν νῆσον, (καὶ) εἰς αὐτὴν [τὴν] ἀνατολὴν ἐπ´ αὐτὸ τὸ στόμα τοῦ ποταμοῦ Βαρυγάζων· λέγεται δὲ αὐτὸς ὁ ποταμὸς Ναμνάδιος.

43. Ὁ δὲ κόλπος αὐτὸς ὁ κατὰ Βαρύγαζα στενὸς ὢν τοῖς ἐκ πελάγους ἐρχομένοις ἐστὶ δυσεπίβολος· ἢ γὰρ εἰς τὰ δεξιὰ ἢ εἰς τὰ εὐώνυμα παραπίπτουσιν, ᾗ γε ἐπιβολὴ κρείσσων ἐστὶ τῆς ἑτέρας. Ἀλλ´ ἐκ μὲν τῶν δεξιῶν κατ´ αὐτὸ τὸ στόμα τοῦ κόλπου παράκειται ταινία τραχεῖα καὶ διάσπιλος, Ἡρώνη λεγομένη, κατὰ Καμμωνὶ κώμην· ἐκ δὲ τῶν εὐωνύμων ἀπέναντι ταύτης τὸ πρὸ Ἀστακάπρων ἀκρωτήριον, ἡ Παπικὴ λεγομένη, δύσορμος οὖσα διά τε τὸν ῥοῦν τὸν περὶ αὐτὴν καὶ διὰ τὸ ἀποκόπτειν τὰς ἀγκύρας τραχὺν ὄντα καὶ πετρώδη τὸν βυθόν. Κἂν κατ´ αὐτὸν δέ τις ἐπιβάλῃ τὸν κόλπον, αὐτὸ τὸ στόμα τοῦ κατὰ Βαρύγαζα ποταμοῦ δυσεύρετόν ἐστι διὰ τὸ τὴν χώραν ταπεινὴν εἶναι καὶ μηδὲν ἐγγύτερον ἐνεχύρως θεωρεῖσθαι κἂν εὑρεθῇ, δυσείσβολός ἐστι διὰ τὰ περὶ αὐτὸν τενάγη τοῦ ποταμοῦ.

44. Τούτου χάριν περὶ αὐτὸν τὸν εἴσπλουν βασιλικοὶ ἁλιεῖς ἐντόπιοι πληρώμασι μακρῶν πλοίων, ἃ λέγεται τράππαγα καὶ κότυμβα, πρὸς ἀπάντησιν ἐξέρχονται μέχρι τῆς Συραστρηνῆς, ἀφ´ ὧν ὁδηγεῖται τὰ πλοῖα μέχρι Βαρυγάζων. Κλίνουσι γὰρ εὐθὺς ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ κόλπου διὰ τενάγη τοῖς πληρώμασι καὶ ῥυμουλκοῦσιν αὐτὰ σταθμοῖς ἤδη τεταγμένοις, ἀρχομένης μὲν τῆς πλήμης αἴροντες, ἱσταμένης δὲ διορμίζοντες κατά τινας ὅρμους καὶ κυθρίνους. Οἱ δὲ κύθρινοι τόποι εἰσὶ τοῦ ποταμοῦ βαθύτεροι μέχρι Βαρυγάζων· ἀπέχει γὰρ ἀπὸ τοῦ στόματος ἄνω παρὰ τὸν ποταμὸν κειμένη ὡς σταδίων τριακοσίων.

45. Πᾶσα μὲν ἡ Ἰνδικὴ χώρα ποταμοὺς ἔχει πλείστους, ἀμπώτεις τε καὶ πλήμας μεγίστας, συναυξομένας ὑπὸ τὴν ἀνατολὴν καὶ τὴν πανσέληνον ἄχρι τριῶν ἡμερῶν, καὶ τοῖς μεταξὺ καταστήμασι τῆς σελήνης ἐλασσουμένας, πολὺ δὲ μᾶλλον ἡ κατὰ Βαρυγάζων, ὥστε αἰφνίδιον τόν τε βυθὸν ὁρᾶσθαι, καὶ ** τινα μέρη τῆς ἠπείρου, ποτὲ δὲ ξηρὰ τὰ πρὸ μικροῦ πλωϊζόμενα, τούς τε ποταμοὺς ὑπὸ τὴν εἰσβολὴν τῆς πλήμης, τοῦ πελάγους ὅλου συνωθουμένου, σφοδρότερον ἄνω φέρεσθαι τοῦ κατὰ φύσιν ῥεύματος ἐπὶ πλείστους σταδίους.

46. Διὸ καὶ κινδυνώδεις εἰσὶν αἱ τῶν πλοίων προσαγωγαὶ καὶ ἐξαγωγαὶ τοῖς ἀπείροις καὶ πρώτως εἰσάγουσιν εἰς τὸ ἐμπόριον. Γινομένης γὰρ ὁρμῆς ἤδη περὶ τὴν πλήμην οὐδὲν παριεμένης οὐκ ἀντέχουσιν [αἱ] ἄγκυραι· διὸ καὶ τὰ προληφθέντα πλοῖα τῇ ἰναίᾳ, πλαγιασθέντα ὑπὸ τῆς ὀξύτητος τοῦ ῥοὸς, ἐποκέλλει τοῖς τενάγεσι καὶ ἀνακλᾶται, τὰ δὲ μικρότερα καὶ περιτρέπεται, τινὰ δὲ καὶ περὶ τὰς διώρυχας ἀποκεκλικότα διὰ τὸ περὶ τὴν ἄμπωτιν, ὅταν μὴ διερείσῃς, τῆς πλήμης αἰφνίδιον ἐπελθούσης, ὑπὸ τῆς πρώτης κεφαλῆς τοῦ ῥοὸς ἐμπίμπλαται. Τοσαῦται γὰρ περὶ τὴν εἰσβολὴν τῆς θαλάσσης γίνονται βίαι κατὰ τὰς νεομηνίας ὑπὸ τὴν νυκτερινὴν μάλιστα πλήμην, ὥστε ἀρχομένης ἤδη τῆς εἰσαγωγῆς, ὅταν ἠρεμῇ τὸ πέλαγος, ὑπ´ αὐτοῦ φέρεσθαι τοῖς ἐπὶ τοῦ στόματος παραπλήσιον βοῇ στρατοπέδου μακρόθεν ἀκουομένῃ, καὶ μετ´ ὀλίγον αὐτὴν ἐπιτρέχειν τοῖς τενάγεσι ῥοίζῳ τὴν θάλασσαν.

47. Ἐπίκειται δὲ τοῖς Βαρυγάζοις κατὰ τὰ μεσόγεια πλείονα ἔθνη, τό τε τῶν Ἀρατρίων καὶ Ἀραχωσίων καὶ Γανδαραίων καὶ τῆς Προκλαΐδος, ἐν ᾗ ἡ Βουκέφαλος Ἀλεξάνδρεια. Καὶ τούτων ἐπάνω μαχιμώτατον ἔθνος Βακτριανῶν, ὑπὸ βασιλέα ὄντων ἰδιότοπον. Καὶ Ἀλέξανδρος ὁρμηθεὶς ἀπὸ τῶν μερῶν τούτων ἄχρι τοῦ Γάγγους διῆλθε, καταλιπὼν τήν τε Λιμυρικὴν καὶ τὰ νότια τῆς Ἰνδικῆς· ἀφ´ οὗ μέχρι νῦν ἐν Βαρυγάζοις παλαιαὶ προχωροῦσι δραχμαὶ, γράμμασιν Ἑλληνικοῖς ἐγκεχαραγμέναι ἐπίσημα τῶν μετ´ Ἀλέξανδρον βεβασιλευκότων Ἀπολλοδότου καὶ Μενάνδρου.

48. Ἔνι δὲ αὐτῇ καὶ ἐξ ἀνατολῆς πόλις λεγομένη Ὀζήνη, ἐν ᾗ καὶ τὰ βασίλεια πρότερον ἦν· ἀφ´ ἧς πάντα τὰ πρὸς εὐθηνίαν τῆς χώρας εἰς Βαρύγαζα καταφέρεται καὶ τὰ πρὸς ἐμπορίαν τὴν ἡμετέραν, ὀνυχίνη λιθία καὶ μουρρίνη καὶ σινδόνες Ἰνδικαὶ καὶ μολόχιναι καὶ ἱκανὸν χυδαῖον ὀθόνιον. Κατάγεται δὲ δι´ αὐτῆς καὶ ἀπὸ τῶν ἄνω τόπων ἡ διὰ Προκλαΐδος καταφερομένη νάρδος ἡ Καττυβουρίνη καὶ ἡ Πατροπαπίγη καὶ ἡ Καβαλίτη καὶ ἡ διὰ τῆς παρακειμένης Σκυθίας, ὅ τε κόστος καὶ ἡ βδέλλα.

49. Προχωρεῖ δὲ εἰς τὸ ἐμπόριον οἶνος προηγουμένως Ἰταλικὸς καὶ Λαοδικηνὸς καὶ Ἀραβικὸς καὶ χαλκὸς καὶ κασσίτερος καὶ μόλυβδος, κοράλλιον καὶ χρυσόλιθον, ἱματισμὸς ἁπλοῦς καὶ νόθος παντοῖος, πολύμιτοι ζῶναι πηχυαῖαι, στύραξ, μελίλωτον, ὕαλος ἀργὴ, σανδαράκη, στίμμι, δηνάριον χρυσοῦν καὶ ἀργυροῦν, ἔχον ἀλλαγὴν καὶ ἐπικέρδειάν τινα πρὸς τὸ ἐντόπιον νόμισμα, μύρον οὐ βαρύτιμον οὐδὲ πολύ· τῷ δὲ βασιλεῖ κατ´ ἐκείνους τοὺς καιροὺς εἰσφερόμενα βαρύτιμα ἀργυρώματα καὶ μουσικὰ καὶ παρθένοι εὐειδεῖς πρὸς παλλακίαν καὶ διάφορος οἶνος καὶ ἱματισμὸς ἁπλοῦς πολυτελὴς καὶ μύρον ἔξοχον. Φέρεται δὲ ἀπὸ τούτων τῶν τόπων νάρδος, κόστος, βδέλλα, ἐλέφας, ὀνυχίνη λιθία καὶ μουρρίνη καὶ λύκιον καὶ ὀθόνιον παντοῖον καὶ Σηρικὸν καὶ μολόχινον καὶ νῆμα καὶ πέπερι μακρὸν καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ἐμπορίων φερόμενα. Ἀποπλέουσι δὲ κατὰ καιρὸν οἱ ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου εἰς τὸ ἐμπόριον ἀναγόμενοι περὶ τὸν Ἰούλιον μῆνα, ὅς ἐστιν Ἐπιφί.

50. Μετὰ δὲ τὰ Βαρύγαζα εὐθέως ἡ συναφὴς ἤπειρος ἐκ τοῦ βορέου εἰς τὸν νότον παρεκτείνει· διὸ καὶ Δαχιναβάδης καλεῖται ἡ χώρα· δάχανος γὰρ καλεῖται ὁ νότος τῇ αὐτῶν γλώσσῃ. Ταύτης ἡ μὲν ὑπερκειμένη πρὸς ἀνατολὰς μεσόγειος ἐμπεριέχει χώρας τε πολλὰς καὶ ἐρήμους καὶ ὄρη μεγάλα καὶ θηρίων γένη παντοίων, παρδάλεις τε καὶ τίγρεις καὶ ἐλέφαντας καὶ δράκοντας ὑπερμεγέθεις καὶ κροκόττας καὶ κυνοκεφάλων πλεῖστα γένη, ἔθνη τε πλεῖστα καὶ πολυάνθρωπα μέχρι τοῦ Γάγγους.

51. Τῶν δὲ ἐν αὐτῇ τῇ Δαχιναβάδει δύο ἐστὶ τὰ διασημότατα ἐμπόρια, Παίθανα μὲν ἀπὸ Βαρυγάζων ἀπέχοντα ὁδὸν ἡμερῶν εἴκοσι πρὸς νότον, ἀπὸ δὲ ταύτης ὡς ἡμερῶν δέκα πρὸς ἀνατολὴν ἑτέρα πόλις μεγίστη Τάγαρα. Κατάγεται δὲ ἐξ αὐτῶν πορείαις ἁμαξῶν καὶ ἀνοδίαις μεγίσταις εἰς τὰ Βαρύγαζα ἀπὸ μὲν Παιθάνων ὀνυχίνη λιθία πλείστη, ἀπὸ δὲ Ταγάρων ὀθόνιον πολὺ χυδαῖον καὶ σινδόνων παντοῖα καὶ μολόχινα καί τινα ἄλλα τοπικῶς ἐκεῖ προχωροῦντα φορτία τῶν παραθαλασσίων μερῶν. Ὁ δὲ ὅλος παράπλους μέχρι τῆς Λιμυρικῆς ἐστὶ σταδίων ἑπτακισχιλίων, πλεῖστοι δὲ εἰς Αἰγιαλόν.

52. Τοπικὰ δὲ ἐμπόρια κατὰ τὸ ἑξῆς κείμενα Ἀκαβάρου, Σούππαρα, Καλλίενα πόλις, ἐπὶ τῶν Σαραγάνου τοῦ πρεσβυτέρου χρόνων ἐμπόριον ἔνθεσμον γενόμενον· μετὰ γὰρ τὸ κατασχεῖν αὐτὴν Σανδάνην ἐκωλύθη ἐπὶ πολὺ, καὶ γὰρ τὰ ἐκ τύχης εἰς τούτους τοὺς τόπους εἰσβάλλοντα πλοῖα Ἑλληνικὰ μετὰ φυλακῆς εἰς Βαρύγαζα εἰσάγεται.

53. Μετὰ δὲ Καλλίεναν ἄλλα ἐμπόρια τοπικὰ Σήμυλλα καὶ Μανδαγόρα καὶ Παλαιπάτμαι καὶ Μελιζειγάρα καὶ Βυζάντιον [καὶ] Τοπαρὸν καὶ Τυραννοσβόας. Εἶτα Σησεκρείεναι λεγόμεναι νῆσοι καὶ ἡ τῶν Αἰγιδίων καὶ ἡ τῶν Καινειτῶν κατὰ τὴν λεγομένην Χερσόνησον, καθ´ οὓς τόπους εἰσὶ πειραταὶ, καὶ μετὰ ταύτην Λευκὴ νῆσος. Εἶτα Νάουρα καὶ Τύνδις τὰ πρῶτα ἐμπόρια τῆς Λιμυρικῆς, καὶ μετὰ ταύτας Μουζιρὶς καὶ Νέλκυνδα, αἱ νῦν πράσσουσαι.

54. Βασιλείας δ´ ἐστὶν ἡ μὲν Τύνδις Κηπροβότρου, κώμη παραθαλάσσιος ἔνσημος· ἡ δὲ Μουζιρὶς βασιλείας μὲν τῆς αὐτῆς, ἀκμάζουσα δὲ τοῖς ἀπὸ τῆς Ἀριακῆς εἰς αὐτὴν ἐρχομένοις πλοίοις καὶ τοῖς Ἑλληνικοῖς· κεῖται δὲ παρὰ ποταμὸν, ἀπέχουσα ἀπὸ μὲν Τύνδεως διὰ τοῦ ποταμοῦ καὶ διὰ θαλάσσης σταδίους πεντακοσίους, ἀπὸ δὲ τοῦ * κατ´ αὐτὴν εἴκοσι. Ἡ δὲ Νέλκυνδα σταδίους μὲν ἀπὸ Μουζιρέως ἀπέχει σχεδὸν πεντακοσίους, ὁμοίως διά τε ποταμοῦ (καὶ πεζῇ) καὶ διὰ θαλάσσης, βασιλείας δέ ἐστιν ἑτέρας, τῆς Πανδίονος· κεῖται δὲ καὶ αὐτὴ παρὰ ποταμὸν, ὡσεὶ ἀπὸ σταδίων ἑκατὸν εἴκοσι τῆς θαλάσσης.

55. Ἑτέρα δὲ κατ´ αὐτὸ τὸ στόμα τοῦ ποταμοῦ πρόκειται κώμη Βακαρὴ, εἰς ἣν ἀπὸ Νελκύνδων ἐπὶ τῆς ἀναγωγῆς προκαταβαίνουσι τὰ πλοῖα καὶ ἐπὶ σάλου διορμίζεται πρὸς ἀνάληψιν τῶν φορτίων διὰ δὴ τὸν ποταμὸν ἕρματα καὶ διάπλους ἔχειν ἐλαφρούς. Αὐτοὶ δὲ οἱ βασιλεῖς ἀμφοτέρων τῶν ἐμπορίων ἐν τῇ μεσογείᾳ κατοικοῦσι. Καὶ περὶ τούσδε τοὺς τόπους τοῖς ἐκ πελάγους [ἐρχομένοις] σημεῖον ἐπιβολῆς εἰσιν οἱ προαπαντῶντες ὄφεις, μέλανες μὲν καὶ αὐτοὶ τὴν χρόαν, βραχύτεροι δὲ καὶ δρακοντοειδεῖς τὴν κεφαλὴν καὶ τοῖς ὄμμασιν αἱματώδεις.

56. Πλεῖ δὲ εἰς τὰ ἐμπόρια ταῦτα μεγάλα πλοῖα διὰ τὸν ὄγκον καὶ τὸ πλῆθος τοῦ πεπέρεως καὶ τοῦ μαλαβάθρου. Προχωρεῖ δὲ εἰς αὐτὴν προηγουμένως χρήματα πλεῖστα, χρυσόλιθα, ἱματισμὸς ἁπλοῦς οὐ πολὺς, πολύμιτα, στίμμι, κοράλλιον, ὕαλος ἀργὴ, χαλκὸς, κασσίτερος, μόλυβδος, οἶνος οὐ πολὺς, ὡσεὶ δὲ τοσοῦτον ὅσον ἐν Βαρυγάζοις, σανδαράκη, ἀρσενικὸν, σῖτος δὲ ὅσος ἀρκέσει τοῖς περὶ τὸ ναυκλήριον διὰ τὸ μὴ τοὺς ἐμπόρους αὐτῷ χρῆσθαι. Φέρεται δὲ πέπερι μονογενῶς ἐν ἑνὶ τόπῳ τούτων τῶν ἐμπορίων γεννώμενον πολὺ, τῇ λεγομένῃ Κοττοναρικῇ· φέρεται δὲ καὶ μαργαρίτης ἱκανὸς καὶ διάφορος καὶ ἐλέφας καὶ ὀθόνια Σηρικὰ καὶ νάρδος ἡ Γαγγητικὴ καὶ μαλάβαθρον ἐκ τῶν ἔσω τόπων εἰς αὐτὴν, καὶ λιθία διαφανὴς παντοία καὶ ἀδάμας καὶ ὑάκινθος καὶ χελώνη ἥ τε Χρυσονησιωτικὴ καὶ ἡ περὶ τὰς νήσους θηρευομένη τὰς προκειμένας αὐτῆς τῆς Λιμυρικῆς. Πλέουσι δὲ εἰς αὐτὴν οἱ κατὰ καιρὸν ἀναγόμενοι ἀπ´ Αἰγύπτου περὶ τὸν Ἰούλιον μῆνα, ὅ ἐστιν Ἐπιφί.

57. Τοῦτον δὲ ὅλον τὸν εἰρημένον περίπλουν ἀπὸ Κανῆς καὶ τῆς Εὐδαίμονος Ἀραβίας οἱ μὲν * μικροτέροις πλοίοις περικολπίζοντες ἔπλεον, πρῶτος δὲ Ἵππαλος κυβερνήτης, κατανοήσας τὴν θέσιν τῶν ἐμπορίων καὶ τὸ σχῆμα τῆς θαλάσσης, τὸν διὰ πελάγους ἐξεῦρε πλοῦν, ἀφ´ οὗ καὶ τοπικῶς ἐκ τοῦ ὠκεανοῦ φυσώντων, κατὰ τὸν καιρὸν τῶν παρ´ ἡμῖν, ἐτησίων ἐν τῷ Ἰνδικῷ πελάγει ὁ λιβόνοτος φαίνεται [ἵππαλος] προσονομάζεσθαι 〚ἀπὸ τῆς προσηγορίας τοῦ πρώτως ἐξευρηκότος τὸν διάπλουν〛. Ἀφ´ οὗ μέχρι καὶ νῦν τινὲς μὲν εὐθὺς ἀπὸ τῶν Κανῆς, τινὲς δὲ ἀπὸ τῶν Ἀρωμάτων ἀφιέντες οἱ μὲν εἰς Λιμυρικὴν πλέοντες ἐπὶ πλεῖον τραχηλίζοντες, οἱ δὲ εἰς Βαρύγαζα οἵ τε εἰς Σκυθίαν οὐ πλεῖον ἢ τρεῖς ἡμέρας ἀντέχουσι καὶ τὸ λοιπὸν παρεπίφορον πρὸς ἴδιον δρόμον ** ἐκ τῆς χώρας ὑψηλοὶ διὰ τοῦ ἔξωθεν γῆς παραπλέουσι τοὺς προειρημένους κόλπους.

58. Ἀπὸ δὲ Βακαρῆς τὸ λεγόμενον Πυρρὸν ὄρος ἄλλῃ παρήκει χώρᾳ τῇ * κης η * Παραλίᾳ λεγομένῃ πρὸς αὐτὸν τὸν νότον (ἐν ᾗ καὶ κολύμβησίς ἐστιν ὑπὸ τὸν βασιλέα Πανδίονα πινικοῦ καὶ πόλις ἡ λεγομένη Κόλχοι.) Πρῶτος τόπος Βαλίτα καλούμενος ὅρμον καλὸν ἔχων καὶ κώμην παραθαλάσσιον· ἀπὸ δὲ ταύτης ἐστὶν ἕτερος τόπος τὸ Κομὰρ λεγόμενον, ἐν ᾧ τόπῳ βριάριόν * ἐστι καὶ λιμὴν, εἰς ὃν οἱ βουλόμενοι τὸν μέλλοντα αὐτοῖς χρόνον ἱεροὶ γενέσθαι ἐρχόμενοι ἀπολούονται καὶ χῆροι μένουσιν αὐτοῦ· τὸ δὲ αὐτὸ καὶ γυναῖκες· ἱστορεῖται γὰρ τὴν θεὸν ἐκεῖ ἐπιμεῖναι κατά τινα χρόνον καὶ ἀπολελοῦσθαι.

59. Ἀπὸ δὲ τοῦ Κομαρεὶ ἐκτείνουσα (πρὸς τὸν νότον) χώρα μέχρι Κόλχων, ἐν ᾗ κολύμβησις τοῦ πινικοῦ ἐστίν· ἀπὸ δὲ κατακρισίμων κατεργάζεται· ὑπὸ τὸν βασιλέα Πανδίονά ἐστι. Μετὰ δὲ Κόλχους ἐκδέχεται πρότερος * αἰγιαλὸς ἐν κόλπῳ κείμενος, ἔχων χῶρον μεσόγειον, λεγόμενον Ἀργάλου· ἐν ἑνὶ τόπῳ * τερονεῖται τὸ παρ´ αὐτὴν τὴν Ἠπιοδώρου [νῆσον] συλλεγόμενον πινικόν· φέρονται γὰρ ἐξ αὐτῆς σινδόνες, * ἐβαργαρείτιδες λεγόμεναι.

60. Τῶν δὲ τοπικῶν ἐμπορίων τε καὶ ὅρμων, εἰς οὓς οἵ τε ἀπὸ τῆς Λιμυρικῆς καὶ ἀπ´ ἄρκτου πλέοντες κατάγονται, ἐπισημότερα καὶ κατὰ τὸ ἑξῆς κείμενά ἐστιν ἐμπόρια Καμάρα καὶ Ποδούκη καὶ Σωπάτμα, ἐν οἷς τοπικὰ μέν ἐστι πλοῖα μέχρι Λιμυρικῆς παραλεγόμενα τὴν γῆν, ἕτερα δ´ ἐκ μονοξύλων πλοίων μεγίστων ἁφαῖς ἐζευγμένων, λεγόμενα σάγγαρα, τὰ δὲ εἰς τὴν Χρυσῆν καὶ εἰς τὸν Γάγγην διαίροντα κολανδιοφωντα τὰ μέγιστα. Προχωρεῖ δὲ εἰς τοὺς τόπους πάντα τὰ εἰς τὴν Λιμυρικὴν ἐργαζόμενα, καὶ σχεδὸν εἰς αὐτοὺς καταντᾷ τό τε χρῆμα τὸ ἀπ´ Αἰγύπτου φερόμενον τῷ παντὶ χρόνῳ καὶ τὰ πλεῖστα γένη πάντων τῶν ἀπὸ Λιμυρικῆς φερομένων, [καὶ] διὰ ταύτης τῆς παραλίας ἐπιχορηγουμένων.

61. Περὶ δὲ τὴν μετ´ αὐτὴν χώραν, ἤδη πρὸς ἀνατολὴν τοῦ πλοὸς ἀπονεύοντος, εἰς πέλαγος ἔκκειται πρὸς αὐτὴν τὴν δύσιν νῆσος λεγομένη Παλαισιμούνδου, παρὰ δὲ τοῖς ἀρχαίοις αὐτῶν Ταπροβάνη. Ταύτης τὰ μὲν πρὸς βορέαν ἐστὶν ἥμερα καὶ διαπλεῖται τοῖς εἰς τὸν * πλιονακιστινει καὶ σχεδὸν εἰς τὸ κατ´ αὐτῆς ἀντιπαρακείμενον Ἀζανίας παρήκει. Γίνεται δὲ ἐν αὐτῇ πινικὸν καὶ λιθία διαφανὴς καὶ σινδόνες καὶ χελῶναι.

62. Περὶ δὲ τούτους τοὺς τόπους πολὺ τῇ μεσογείῳ παρήκουσα Μασαλία παράκειται χώρα· γίνονται ἐν αὐτῇ σινδόνες πλεῖσται. Ἀπὸ δὲ ταύτης εἰς αὐτὴν τὴν ἀνατολὴν διαπεράσαντι τὸν παρακείμενον κόλπον ἡ Δησαρηνὴ χώρα, φέρουσα ἐλέφαντα τὸν λεγόμενον βωσαρὴ, καὶ μετ´ αὐτὴν, εἰς τὸν βορέαν ἤδη ἀπονεύοντος τοῦ πλοὸς, βάρβαρα πολλὰ ἔθνη, ἐν οἷς οἱ Κιρρᾶδαι, γένος ἀνθρώπων ἐντεθλιμμένων τὴν ῥῖνα, ἀγρίων, καὶ Βαργύσων ἕτερον ἔθνος καὶ τὸ τῶν Ἱππιοπροσώπων [ἢ] Μακροπροσώπων, λεγόμενον ἀνθρωποφάγον εἶναι.

63. Μετὰ δὲ ταῦτα, εἰς τὴν ἀνατολὴν [πλεόντων] καὶ τὸν ὠκεανὸν ἐν δεξιοῖς ἐχόντων, εὐώνυμα δὲ τὰ λοιπὰ μέρη ἔξωθεν παραπλεόντων, ὁ Γάγγης ἀπαντᾷ καὶ ἡ περὶ αὐτὴν ἐσχάτη τῆς ἀνατολῆς ἤπειρος, ἡ Χρυσῆ. Ποταμὸς δέ ἐστι περὶ αὐτὴν ὁ Γάγγης λεγόμενος, καὶ αὐτὸς μέγιστος τῶν κατὰ τὴν Ἰνδικὴν, ἀπόβασίν τε καὶ ἀνάβασιν τὴν αὐτὴν ἔχων τῷ Νείλῳ, καθ´ ὃν καὶ ἐμπόριόν ἐστιν ὁμώνυμον τῷ ποταμῷ, ὁ Γάγγης, δι´ οὗ φέρεται τό τε μαλάβαθρον καὶ ἡ Γαγγητικὴ νάρδος καὶ πινικὸν καὶ σινδόνες αἱ διαφορώταται, αἱ Γαγγητικαὶ λεγόμεναι. Λέγεται δὲ καὶ χρυσωρύχια περὶ τοὺς τόπους εἶναι, νόμισμά τε χρυσοῦ, ὁ λεγόμενος κάλτις. Κατ´ αὐτὸν δὲ τὸν ποταμὸν νῆσός ἐστιν ὠκεάνιος, ἐσχάτη τῶν πρὸς ἀνατολὴν μερῶν τῆς οἰκουμένης, ὑπ´ αὐτὸν ἀνέχοντα τὸν ἥλιον, καλουμένη Χρυσῆ, χελώνην ἔχουσα πάντων τῶν κατὰ τὴν Ἐρυθρὰν τόπων ἀρίστην.

64. Μετὰ δὲ ταύτην τὴν χώραν ὑπ´ αὐτὸν ἤδη τὸν βορέαν, ἔξωθεν εἰς Θινός τινα τόπον ἀποληγούσης τῆς θαλάσσης, παράκειται ἐν αὐτῇ πόλις μεσόγειος μεγίστη, λεγομένη Θῖναι, ἀφ´ ἧς τό τε ἔριον καὶ τὸ νῆμα καὶ τὸ ὀθόνιον τὸ Σηρικὸν εἰς τὰ Βαρύγαζα διὰ Βάκτρων πεζῇ φέρεται καὶ εἰς τὴν Λιμυρικὴν πάλιν διὰ τοῦ Γάγγου ποταμοῦ. Εἰς δὲ τὴν Θῖνα ταύτην οὐκ ἔστιν εὐχερῶς ἀπελθεῖν· σπανίως γὰρ ἀπ´ αὐτῆς τινὲς οὐ πολλοὶ ἔρχονται. Κεῖται δὲ ὁ τόπος ὑπ´ αὐτὴν τὴν μικρὰν ἄρκτον, λέγεται δὲ συνορίζειν τοῖς ἀπεστραμμένοις μέρεσι τοῦ Πόντου καὶ τῆς Κασπίας θαλάσσης, καθ´ ἣν ἡ παρακειμένη λίμνη Μαιῶτις εἰς τὸν ὠκεανὸν συναναστομοῦσα.

65. Κατ´ ἔτος δὲ παραγίνεται ἐπὶ τὴν συνορίαν τῆς Θινὸς ἔθνος τι, τῷ μὲν σώματι κολοβοὶ καὶ σφόδρα πλατυπρόσωποι, ἐννοίαις δὲ λῷστοι· αὐτοὺς [δὲ] λέγεσθαί [φασι] Σησάτας, παρομοίους ἀνημέροις· παραγίνονται σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις, βαστάζοντες φορτία μεγάλα [καὶ] ταρπόνας ὠμαμπελίνοις παραπλησίας, εἶτ´ ἐνεπιμένουσιν ἐπί τινα τόπον τῆς συνορίας αὐτῶν καὶ τῶν ἐπὶ τῆς Θινὸς, καὶ ἑορτάζουσιν ἐπί τινας ἡμέρας, ὑποστρώσαντες ἑαυτοῖς τὰς ταρπόνας, καὶ ἀπαίρουσιν εἰς τὰ ἴδια εἰς τοὺς ἐσωτέρους τόπους. Οἱ δὲ ταῦτα δοκεύοντες τότε παραγίνονται ἐπὶ τοὺς τόπους καὶ συλλέγουσι τὰ ἐκείνων ὑποστρώματα, καὶ ἐξινιάσαντες καλάμους τοὺς λεγομένους πέτρους ἐπὶ λεπτὸν ἐπιδιπλώσαντες τὰ φύλλα καὶ σφαιροειδῆ ποιοῦντες διείρουσι ταῖς ἀπὸ τῶν καλάμων ἴναις. Γίνεται δὲ γένη τρία· ἐκ μὲν τοῦ μείζονος φύλλου τὸ ἁδρόσφαιρον μαλάβαθρον λεγόμενον, ἐκ δὲ τοῦ ὑποδεεστέρου τὸ μεσόσφαιρον, ἐκ δὲ τοῦ μικροτέρου τὸ μικρόσφαιρον. Ἔνθεν τὰ τρία μέρη τοῦ μαλαβάθρου γίνεται καὶ τότε φέρεται εἰς τὴν Ἰνδικὴν ὑπὸ τῶν κατεργαζομένων αὐτά.

66. Τὰ δὲ μετὰ [τούτους] τοὺς τόπους, διά τε ὑπερβολὰς χειμώνων καὶ πάγους μεγίστους δύσβατα ὄντα, εἴτε καὶ θείᾳ τινὶ δυνάμει θεῶν, ἀνερεύνητά ἐστιν.

ANONYME

Le Périple de la Mer Erythrée.

Περίπλους τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης

précédent

 

41. Après la baie de Baraca se déploie le golfe de Barygaza et la côte de l'Ariace,[133] où commence, avec le royaume de Mambara,[134] le reste de l'Inde. La partie intérieure de la province, limitrophe de la Scythie,[135] se nomme l'Aberia,[136] la partie maritime porte le nom de Sysastrène.[137] Le pays est fertile en blé, riz, sésame, beurre et beurre clarifié. On y fabrique des toiles de la texture la plus grossière avec le coton de l'Inde. Le gros bétail abonde dans l'Aberia; les indigènes y sont de haute taille et noirs de couleur. La ville de Minnagara,[138] est le chef-lieu du pays. Les toiles fabriquées, dans la province sont portées à Barygaza. Il existe encore à notre époque, des monuments de l'expédition d'Alexandre, des enceintes consacrées, des fondations de camps et de grands puits. De Barbarikon sur l'Indus au promontoire de Papica en face de Barygaza et avant Astacampra,[139] la distance est de trois mille stades.

42. Immédiatement après le promontoire de Papica, vous trouverez une longue baie, bien abritée des vagues, que couvre tout entière l'île Bæones.[140] Dans le fond de la baie débouche un très grand fleuve appelé le Mahi.[141] Dans sa plus grande dimension, la baie de Bæones a une étendue d'environ 300 stades. Pour se rendre à Barygaza, traversent cette baie en faisant route vers l’est et en laissant l'île sur leur gauche, juste visible par ses collines. On se dirige ainsi vers l'embouchure du fleuve de Barygaza, qui porte le nom de Nammadus.[142]

43. Le canal qui conduit à Barygaza est étroit et l'accès en est difficile pour les navires qui arrivent du large. On a quelque peine à ne pas tomber à droite ou à gauche du bon chenal; cependant, sur la gauche, la route est meilleure. A droite, l'entrée même est encombrée par un banc de roches sous l'eau, dont quelques têtes seulement sont visibles. Ce banc, connu sous le nom de « Héron », part de la côte sur laquelle est bâti le village de Kammoni.[143] A gauche se projette le promontoire de Papica qui prend naissance près d'Astacampra. Les abords de ce promontoire ne laissent pas d'être assez dangereux car la marée le contourne et si elle vous oblige à jeter un pied d'ancre, vos câbles courent grand risque de se couper sur le fond. Alors même qu'on a pénétré heureusement dans le golfe, il n'est pas aisé de trouver l’entrée du fleuve de Barygaza, car la côte est très basse, et on n'y découvre aucun amer. L'entrée trouvée, il reste encore à éviter les bancs qui obstruent l'embouchure et en rendent l'accès fort périlleux.

44. Aussi les pêcheurs indigènes du roi, qui se tiennent d'ordinaire à l'entrée de la baie, ont-ils coutume de se porter au-devant des navires attendus jusqu'à la Syrastrène. Ces pêcheurs montent de longues barques appelées, dans la langue du pays, des trappagas et des cotymbas. Ce sont eux, sorte de pilotes jurés, qui se chargent de conduire les vaisseaux étrangers à Barygaza. Leurs barques savent trouver le droit chemin au milieu des bancs et traîner au besoin de mouillage en mouillage les bâtiments qu'elles ont pris à la remorque. Elles appareillent à la marée montante; quand survient le jusant, elles vont jeter l'ancre dans certains replis de la côte où le fond est plus grand et où elles n'ont pas à craindre de demeurer échouées à la marée basse. Barygaza se trouve à trois cents stades environ de la bouche du fleuve.

45. Maintenant l'Inde entière possède un grand nombre de fleuves et de très grand flux et reflux de marées; augmentant à la nouvelle lune et à la pleine lune pendant trois jours et s’achevant pendant les quartiers lunaires extrêmes. Mais à Barygaza c'est beaucoup plus important, si bien qu’on voit subitement le fond et qu’alors des zones de terre sèche précédemment recouvertes par la mer, sont désormais à sec là où les navires naviguaient juste auparavant; et les fleuves, sous la poussée de la marée montante, quand la force entière de la mer est dirigée contre eux, sont emportés plus fortement à contre courant, sur de nombreuses stades.

46. Les marins qui ne connaissent pas ces parages, et qui viennent aborder pour la première fois au comptoir de Barygaza, courent de grands risques tant à l'entrée qu'à la sortie. Rien ne peut arrêter l'impétuosité du flot qui monte ou qui descend; les ancres ne résistent pas. Les navires, jetés alors en travers, sont entraînés par la violence de la marée sur les bancs; les vaisseaux de petites dimensions chavirent même quelquefois; ceux qui restent échoués avec le jusant s'inclinent sur le côté si l'on ne prend soin de les accorer,[144] ils se remplissent et sont submergés quand le flot revient. La force de la marée, surtout de la marée montante, est telle dans les syzygies, qu'au moment du flot, par la mer la plus calme, les riverains de l'embouchure entendent d'abord un bruit semblable à celui que produiraient les clameurs lointaines d'une armée; puis bientôt le flot fait irruption dans les marais avec un fracas épouvantable.

47. Dans l'intérieur du pays de Barygaza, on compte plusieurs peuplades distinctes des Aratrioi, des Arachosioi et des Gandaraioi. Au-delà, se trouve les gens de Proklais,[145] où Alexandre fonda Bucéphalie[146] ; plus loin encore habite la très belliqueuse nation des Bactriens constitués en royaume. C'est de la Bactriane que partit Alexandre, quand il pénétra jusqu'au Gange. Il laissa de côté Lymiriké et la partie méridionale de l'Inde. Des drachmes antiques sont encore aujourd'hui en circulation à Barygaza: ces drachmes portent gravés en lettres grecques les noms de ceux qui régnèrent après Alexandre le Grand : Apollodote[147] et Ménandre.[148]

48. Dans la partie orientale de la province de Barygaza, on trouve la ville d'Ozène, [149] qui fut jadis résidence royale. La majeure partie des produits exportés de Barygaza, onyx et vases de porcelaine, mousselines et madras, indiennes ordinaires, ivoire, soie, cachou et poivre long, venaient de l'intérieur et en majeure partie d'Ozène. Le nard y arrivait par Proklais des pays les plus extravagants : Caspapyrene, Paropanisene et Cabolitique.[150] On en recevait aussi de la Scythie adjacente. Par la même voie descendaient à la côte le costus et le bdellium.

49. A Barygaza on importe du vin d'Italie, de Laodicée, et d'Arabie, du cuivre, de l'étain, du plomb, du corail, des topazes, des vêtements unis ou nuancés de toutes sortes, des ceintures de couleurs vives, des coussins, du storax, du mélilot,[151] du verre grossier, du réalgar,[152] de l'antimoine, des monnaies d'or et d'argent, dont l'échange avec le numéraire du pays est assez lucratif, enfin quelques parfums, mais non pas des parfums de grand prix. Sous le nom de tribut, on envoyait au roi des vases précieux d'argent, des instruments de musique, de belles jeunes filles pour lui servir de concubines, du vin de choix, des vêtements unis, somptueux cependant, et des parfums délicats. On exporte de là : nard, costus, bdellium, ivoire, agate et cornaline, lycium, tissu de coton de toutes les sortes, tissu de soie, tissu de mauve, fil, long poivre et toutes autres choses qui sont apportées ici des villes de marché différentes. Ceux qui sont liés à cette ville comptoir depuis l'Egypte font le voyage favorablement au mois de juillet, i.e. Epiphi.

50. La côte qui suit Barygaza s'étend du nord au sud en ligne droite; on l'appelle la côte de Dakhinabades.[153] Dakhanos, dans la langue du pays signifie le midi. A l'intérieur en arrière de la côte vers l'est, on rencontre de nombreuses régions désertiques, de hautes montagnes, et des bêtes fauves de tout genre panthères, tigres, éléphants, serpents d'une taille énorme, hyènes, cynocéphales. De la côte jusqu'au Gange sont répandues des populations très nombreuses.

51. Parmi les villes comptoirs de Dakhinabades il y en a deux d'importance particulière; Pæthana,[154] lointain le voyage d'environ vingt jours au sud de Barygaza; au-delà dont, le voyage d'environ dix jours à l'est, il y a une autre très grande ville, Tagara. [155] Là sont envoyés à Barygaza de ces endroits par chariots et par de vastes étendues sans routes, depuis Pæthana une grande quantité de cornaline et depuis Tagara beaucoup de tissus communs, toutes sortes de mousselines et de mauve et d'autres marchandises apportées là localement depuis les régions du littoral. De Barygaza, si l'on continue de descendre la côte, on compte sept mille stades jusqu’au Damirica; de la route est encore plus longue jusqu’au Pays de la Côte.[156]

52. Il existe au-dessous de Barygaza des comptoirs de moindre importance : Suppara[157] ; Kalliena[158] qui, au temps de Saraganus[159] l'Ancien, fut un grand entrepôt. Quand cette ville tomba au pouvoir de Sandares,[160] elle perdit beaucoup de son importance. Si le hasard y conduit des navires grecs, on les amène sous bonne garde à Barygaza.

53. Après Kalliena, on trouve encore de nombreux marchés Semylla,[161] Mandagora[162] ; Palaepatmae[163] ; Melizigara[164] ; Byzance[165] ; Toparus[166] ; Aurannoboas.[167] Pas une rivière débouchant à la côte qui n'ait à la fois son port et son comptoir. Plus au midi encore, vous trouverez les îles Sesecrienae,[168] puis viennent les îles des Agidiens,[169] vous arrivez enfin à l’île des Caenites,[170] située en face de la presqu'île de l'endroit appelé Chersonesus[171] (et dans ces endroits il y a des pirates) et après cela l'île Blanche.[172] Voici d'abord Naura,[173] et Tyndis,[174] les premiers comptoirs du Damirica, puis Muziris,[175] et Nelcynda.[176] C'est à Muziris et à Nelcynda que le commerce a une importance prépondérante.

54. Tyndis appartient au royaume de Cerobothra[177] ; c'est un village bien visible depuis la mer. Muziris, du même royaume, abonde en navires envoyés ici avec des cargaisons depuis l'Arabie et par les Grecs. La ville est située sur une rivière, éloignée de Tyndis par rivière et mer de cinq cents stades, et en remontant la rivière de vingt stades depuis le rivage. Nelcynda est éloigné de Muziris par la rivière et la mer d'environ cinq cents stades, et appartient à un autre royaume, celui des Pandya.[178] Cet endroit est également situé sur un fleuve, à environ cent vingt stades de la mer.

55. Une autre ville est assise à l'embouchure même c'est le bourg de Bakaré.[179] Les navires s'arrêtent à Bakaré, avant de prendre le large ils mouillent sur cette rade pour y embarquer leur chargement, parce que la rivière de Nelcynda est, à son entrée, tout encombrée de bancs au milieu desquels la navigation est fort dangereuse. On reconnaît ici, comme sur les autres points de la côte, l'approche de la terre à la rencontre de serpents, noirs aussi, mais moins gros que ceux de la côte septentrionale ces serpents ont la tête du dragon et l'œil injecté de sang.

56. On fréquente ces divers marchés avec de grands navires, à cause du volume et de la quantité des marchandises qu'on en exporte poivre et malabathrum[180], nous verrons plus loin que le malabathrum devait être du thé, de l'argent monnayé, des topazes, quelques vêtements unis, d'autres à plusieurs trames, de l'antimoine, du corail, du verre grossier, du cuivre, de l'étain, du plomb, un peu de vin, la quantité seulement qu'on en peut vendre à Barygaza, du réalgar, de l'arsenic, du blé pour la nourriture des matelots, car le blé ne saurait être dans ces parages un objet de commerce. Le poivre qu'on trouve dans ces comptoirs vient du Cottonara,[181] le seul pays de la côte qui en produise. On y apporte aussi beaucoup de perles parfaites, de l'ivoire, des étoffes de Chine, du nard des bords du Gange, du malabathrum de l'intérieur, des pierres précieuses, diamants, améthystes, de l'écaille de tortue, venant de l'île de Chrysé[182] ou de l'archipel situé le long de la côte du Damirica. Pour atteindre cette partie de l'Inde, il convient de partir d'Égypte vers le mois de juillet, soit Epiphi.

57. Tout ce voyage comme décrit précédemment, depuis Cana et l'Arabie Heureuse, on avait l'habitude de le faire dans de petits vaisseaux, en suivant de près les rivages des golfes; Hippalos[183] fut le pilote qui, en observant la localisation des ports et les conditions de la mer, découvrit le premier comment traverser directement l'océan. Car au moment où, pour nous, soufflent les vents étésiens, sur les côtes de l'Inde le vent souffle de l'océan et ce vent du sud-ouest est appelé Hippalos, du nom de celui qui découvrit le premier cette traversée. Depuis lors jusqu’à aujourd'hui, les navires partent, les uns directement de Cana et d'autres du cap des Aromates[184] ; et quant à ceux qui vont vers le Damirica, ils doivent subir pendant assez longtemps le vent du travers ; tandis que ceux qui vont à Barygaza et vers la Scythie ne longent pas la côte plus de trois jours et pour le reste du temps, suivent de même une course directe de pleine mer à partir de cette région, avec un vent favorable, en laissant loin la terre et naviguant ainsi hors des golfes susmentionnés.

58. Après Bakaré, le mont Rouge ou Rufus,[185] s'étend vers le sud[186] une autre contrée appelée Paralia.[187] Le premier endroit qu'on rencontre sur ce territoire se nomme Balita.[188] Cette ville possède un bon mouillage et un bourg maritime. Après Balita se présentent un autre endroit nommé Comari,[189] où est situé le cap Comari ; c’est là que les hommes et les femmes viennent faire leurs ablutions s’ils veulent se consacrer au célibat et donner à leur vie un caractère de sainteté. Car on dit qu’une déesse[190] s'est arrêtée un jour en ce lieu et s'y est baignée.

59. De Comari vers le sud cette région s'étend à Kolchi, où les pêcheries de la perle sont; (ils sont travaillés par les criminels condamnés); et il appartient au royaume Pandya. Au-delà de Kolchi suit un autre district appelé le Pays de la Côte,[191] qui est sur une baie et a une région à l'intérieur appelée Argaru.[192] A cet endroit et nulle part ailleurs, sont achetées les perles recueillies aux environs de la côte; et de là on exporte des mousselines dites Argaritiques.

60. Parmi les marchés de ces pays et les ports d’où les navires viennent du Damirica et du nord, les plus importants sont, dans l'ordre, le premier Camara,[193] puis Poduca,[194] et Sopatma[195] ; dans lequel il y a des navires du pays suivant la côte le long du rivage jusqu’au Damirica; et d'autres très grands vaisseaux faits de rondins simples liés ensemble, appelés sangara; mais ceux qui font le voyage à Chrysé[196] et vers le Gange sont appelés kolandia et sont très grands. On importe dans ces endroits tout les produits du Damirica et la plus grande partie de ce qui est provient n'importe quand d'Egypte arrive ici, avec toutes sortes de choses qui sont apportées du Damirica et de celles amenées par le Paralia.

61. Dans les environs de la région suivante, quand déjà la route se dirige vers l'est, on rencontre en pleine mer vers l'ouest l'île de Palaesimundu, appelée par les anciens Taprobane.[197] La partie septentrionale est à une journée de navigation du continent indien la partie méridionale se dirige peu à peu vers l'ouest et finit par se trouver en face de la côte de l'Azania.[198] L’île produit des perles, des pierres précieuses, des mousselines et de l’écaille de tortue.

62. Dans ces mêmes parages s'étend largement le long de la côte avant le continent, la province de Masalia,[199] contrée il se fabrique une grande quantité de mousselines. Le navigateur qui se dirige ensuite vers l'est pour traverser le golfe rencontre d'abord la Dosarene,[200] produisant l’ivoire connu sous le nom de dosarénique. La côte se redresse un peu plus loin au nord vivent de nombreuses peuplades barbares, et parmi elles les Cirrhades,[201] race farouche au nez épaté ; aussi se rencontrent les Bargyses,[202] c'est-à-dire au long visage ou au visage de cheval.[203] On croit ces populations anthropophages.

63. Après cette portion de côte, si vous faites de nouveau route à l'est, ayant l'océan à droite, et la terre à gauche, vous trouverez, en venant du large, le Gange, et, près du Gange, la dernière contrée de l'Orient, Chrysé.[204] Dans les environs de Chrysé coule le Gange, qui a, comme le Nil, ses crues périodiques. Sur les bords du Gange il existe un marché, auquel l'antiquité avait donné le nom du fleuve Gange. De ce marché s'exportent du malabathrum, du nard gangétique,[205] des perles,[206] des mousselines appelées également gangétiques. On assure, en outre, qu'il existe dans cette province des mines d'or[207] et une sorte de monnaie d'or connue sous le nom de caltis. Juste en face de ce fleuve se trouve une île dans l’océan. C'est la dernière partie du monde habité du côté du Levant: elle est située aux lieux d'où le soleil se lève et appelée Chrysé. Il n'est pas un marché de la mer Érythrée qui fournisse d'aussi belle écaille.

64. Après Chrysé, se déploie vers le nord la mer extérieure, qui aboutit à un endroit nommé This.[208]. Dans l'intérieur des terres existe une très grande ville, nommée Thinæ.[209] C'est de Thinæ que viennent la laine, le fil et la mousseline de Chine qui sont apportés à Barygaza par voie de terre à travers la Bactriane; au Limyriké[210] par le Gange. » Il n'est pas facile de parvenir dans le pays des This; bien peu de voyageurs en arrivent et rarement. Cette contrée, en effet, est située sous la Petite Ourse[211] ; elle confine, dit-on, par sa côte opposée au Pont-Euxin et à la mer Caspienne, près de laquelle se trouve le lac Palus Méotide, qui se déverse dans l'Océan.

65. Chaque année, se présente sur la frontière du pays de This, une race d'hommes au corps chétif, à la face large, d'humeur douce, semblables à des bêtes sauvages. On appelle ces tribus errantes des Bésates. Ils émigrent avec leurs femmes et leurs enfants, portant de grands paniers remplis de feuilles assez semblables aux feuilles de vigne. Ils se rencontrent dans un endroit entre leur propre pays et la terre de This. Ils demeurent pendant quelques jours sur la frontière qui leur est commune avec This, font grande fête, couchés sur leurs paniers, puis ils s'enfoncent de nouveau dans l'intérieur et retournent chez eux. Les habitants de la contrée de This attendent le départ des Bésates et viennent alors ramasser les corbeilles abandonnées. Avec des roseaux qu'ils appellent des petri,[212] ils fabriquent des tamis à travers lesquels ils passent, après les avoir pliées et roulées, les feuilles apportées par les Bésates. On recueille ainsi trois espèces de feuilles les plus grandes fournissent le malabathrum hadrosphoerum,[213] les moyennes, le mesophælum,[214] les plus petites le mieropharum.[215] Ces trois sortes de malabathrum sont ensuite apportées dans l'Inde par ceux qui les ont préparées.

66. Les contrées qui se trouvent au-delà du pays de This, soit à cause des tempêtes trop fréquentes qui les dévastent, soit à cause des froids extrêmes qui y règnent et qui en rendent l'accès affreusement difficile, n'ont jamais pu être explorées.

 

Ainsi finit le périple de la mer Erythrée.


 

 

[133] L'Ariace paraît avoir été la presqu'île de Gujerat; le golfe de Barygaza était le golfe de Cambaye, qui suit immédiatement au midi le golfe de Kutch.

[134] En fait Nambanus, satrape de cette région. Peut-être Nahapana, dirigeant important des Kshatrapas, descendants des Indo-Scythes, dans le nord-ouest de l’Inde. Selon la numismatique, il serait le fils de Bhumaka. (Wikipédia)

[135] C'est-à-dire du royaume fondé par les Indo-Scythes.

[136] Abiria était une région du Sindh, au Pakistan, décrite par les auteurs classiques, principalement Ptolémée. Elle couvre la zone est du delta de l'Indus et tient apparemment son nom des peuples Abhira, supposés vivre dans la région.

[137] Actuelle péninsule de Kathiawar

[138] Une seconde Minnagara. Aujourd’hui sans doute la moderne Indore ; Vincent y voit les ruines de la ville de Tamvavati nagari appelée « Madhyamika nagari »

[139] Le Promontoire of Papica est Goaphat ou la Pointe de Gopinath Point dans la péninsule de Gujarat. Astacampra doit être identifiée avec Hastakavapra.

[140] L’île Piram. Face à l’embouchure de la Narmadâ est un fleuve (appelé aussi Narbadâ) qui coule d'est en ouest dans le centre de l'Inde. La Narmadâ fait partie des sept rivières sacrées de l'Inde.

[141] A Cambay, dans le nord de l'Inde (État du Gujarat), à l'embouchure de la rivière Mahi, se poursuit l'un des artisanats les plus anciens au monde : la taille des pierres de roches dures. L'étude de ces perles permet de proposer des hypothèses sur la dynamique à l'origine de la civilisation harappéenne (3e millénaire av. J.-C.). Des spécialistes venus de différents domaines du savoir, préhistoriens spécialistes en technologie lithique et ornementale, ingénieur en balistique, chercheurs en sciences du mouvement et en économie, ont élaboré des référentiels interprétatifs applicables aux perles archéologiques (perles de Nausharo, de Kalibangan, de Mésopotamie et de l'Indus). (Maison des sciences de l’homme)

[142] La Narmâda, cf. plus haut.

[143] Sans doute le port médiéval de Surat, ville actuelle de la côte ouest de l’Inde.

[144] Accorer : maintenir un navire en équilibre sur sa quille par des accores placées, sous les flancs, l'étrave et derrière l'étambot.

[145] Pushkalavati est un site antique situé dans la vallée de Peshawar, dans la province Nord-ouest du Pakistan. Il est situé sur les rives de la rivière Swat, près de sa jonction avec la rivière Kaboul, il est maintenant connu sous le nom Charsadda. Pushkalavati signifiant ville du Lotus était la capitale de l'ancien royaume Gandhara (du 6ème siècle avant JC jusqu’au 2ème siècle de notre ère). Wikipédia.

[146] Bucéphalie était une ville fondée sur la rivière Jhelum à l'endroit de la mort de Bucéphale, le cheval d'Alexandre le Grand, durant la Bataille d'Hydaspe en -326. La ville port maintenant le même nom Jhelum, que la rivière, au Pakistan.

[147] La plupart des pièces frappées par Apollodote Ier Sôter, qui régna entre 180 et 160 av. J.-C. en Bactriane, étaient bilingues (grec/karoshti).

[148] Ménandre Ier, en sanskrit Milinda, fut le plus remarquable des rois indo-grecs qui succédèrent en Afghanistan, au Pakistan et en Inde du nord à la dynastie gréco-bactrienne. Il régna de -160 à -135, établit sa capitale à Sagala (actuelle Sialkot, au Pakistan) et se convertit probablement au bouddhisme. Le récit de ses entretiens avec le moine Nagasena, le Milindapañha, est un des livres canoniques du bouddhisme.

[149] Ancien nom : Ujjain, l’une des sept cités sacrées de l’Inde.

[150] Le district d’Attock (Pakistan), l’Hindu Kush et la vallée de Kaboul.

[151] Le Mélilot officinal ou Mélilot jaune (Melilotus officinalis) est une plante herbacée à fleurs jaunes de la famille des Fabacées (Légumineuses) qui présente un intérêt comme plante fourragère et comme plante mellifère. La sommité fleurie du mélilot possède surtout des propriétés : antispasmodique du tractus digestif ; diurétique ; anticoagulante ; tonique veineuse régularisant la fonction lymphatique ; légèrement astringente, anti-inflammatoire et anti-œdémateuse par voie externe.

[152] Le mot viendrait de l'arabe « rhag al-ghar » (poussière de caverne), ou de « rhag al-far » (poudre des rats) du fait d'une erreur de lecture : le réalgar était effectivement utilisé comme mort-aux-rats.

[153] C’est aujourd'hui le Dekkan moderne.

[154] Ou Plithana. Peut-être la moderne Paithan, sur la rivière Godavari.

[155] « A 450 km au sud-est de Bombay, le site de la ville de Ter (Tagara) nécessite des fouilles urgentes. Cette ville, qualifiée de « Pompéi indienne » fut créée au IIème siècle av. J.C. et dut, en tant que comptoir commercial mentionné dans un texte grec du Ier siècle, entretenir des contacts avec Rome et la Grèce: du matériel romain, des sculptures et objets en terre cuite, des bijoux et de l'ivoire y ont été découverts lors de sondages. Pillé et recouvert de briqueteries quasi inamovibles, le site antique risque de sombrer dans l'oubli. »

[156] Ce pays différent et au-delà du royaume Pandya, est le troisième des états dravidiens, le royaume de Chola et à l’époque du périple, le plus riche, vaste et prospère des trois.

[157] Suppára, Suppáraka. Un port de mer de l’Inde. A seaport in India. C’est dans la contrée de Sunáparanta que naquit Punna.

[158] Aujourd’hui Kalyana, non loin de Bombay.

[159] Vraisemblablement Gautamiputra Satakarni (connu aussi sous le nom de Shalivahana) (~ 78-102) fut le 23e dirigeant de l’empire Satavahana.

[160] Sundara Satakarni, qui régna une année ?

[161] Aujourd’hui Chaul, sur la rivière de Kundulika. Chaul est une ville ancienne de l'Inde portugaise, aujourd'hui en ruines. Elle est située à 60 km au sud de Mumbai, dans le district Raigad de l'état de Maharashtra en Inde occidentale.

[162] Probablement Bankot.

[163] Probablement la moderne Dabhol.

[164] Que Pline appelle Sigerus. Ce pourrait être Dánda-Rájápur, ou l’autre île rocheuse de Suvarndurg.

[165] Une faute qui correspond au port de Vijayadrug ou Geriah

[166] Auquel a succédé Devgarh

[167] Sur l'emplacement qu'occupe maintenant Malwan.

[168] Groupe à la hauteur de Malwan, dont l'îlot principal porte de nos jours le nom de Singi-Drog

[169] Qui ne peuvent avoir été que les îles Vingorla ou îles brûlées. (Jurien de la Gravière).

[170] Sur cette presqu'île s'élève aujourd'hui la ville de Murmagar; l’île des Cænites est incontestablement l'île Saint-George nous sommes à l'entrée de la baie de Goa. (Jurien de la Gravière).

[171] La moderne Karwar, sur les bords de la rivière Kali.

[172] Schoff dit que c’est Pigeon Island, située au sud de Bogmalo, un éperon rocheux dotée qui offre une excellente visibilité jusqu'à 30 m.

[173] Dont le nom à peine altéré se retrouve dans Cannanore, la moderne Kannur. Mais ce pourrait être Honavar, ville du district d’Uttara Kannada dans le Karnataka.

[174] Peut-être l’actuelle Ponnani, ville côtière et municipalité du district de Malappuram dans l’état indien de Kerala. Ou peut-être encore Thondi, ville côtière du district de Ramanathapuram dans l’état de Tamil Nadu.

[175] Bien qu'il soit été mentionné à de nombreuses reprises dans les documents anciens, le site du port de Muziris est longtemps resté introuvable. Des recherches archéologiques récentes ont identifié le village de Pattanam (non loin de Parur ou Paravur), en raison des nombreuses découvertes de poteries romaines, de pièces et d'autres indices d'un commerce antique à cet endroit. Le port de Muziris semble avoir décliné au VIe siècle. On avait aussi avancé le nom de Kodungalur (Cranganore).

[176] Nommée Nelcynda dans le Périple, par Pline l'Ancien et plus tard par Cosmas Indicopleustès ou Nelkunda par Ptolémée, et identifiée à l'actuel village de Niranam dans le Kerala, cette ville, située dans le royaume pandyan, est décrite comme un port majeur du Sud. Sa localisation précise n’est pas connue.

[177] Kerala Putra ; la première mention connue du Kerala existe sur l'une des inscriptions rupestres laissé par Asoka, empereur des Indes, au cours du IIIe siècle avant J.-C. Ce fut ensuite un royaume indépendant connu sous le nom de Kerala Putra, dirigé par la puissante dynastie Chera jusqu'au 5ème siècle après J.-C.

[178] L'empire Pândya était un empire de guerriers qui ont participé à la guerre de Kurukshetra et qui ont été mentionnés dans le Mahabharata épique et le Ramayana épique.

[179] Très vraisemblablement Purakkad, village du district d’Alappuzha, dans l’état de Kerala.

[180] Malabathrum, également nommé Malobathrum ou feuille de Malabar, est le nom utilisé dans les textes anciens et médiévaux pour la feuille du Cinnamomum tamala ; sous le nom de Malabarthe, ses feuilles étaient, comme la cannelle un des multiples constituants de la thériaque de la pharmacopée maritime occidentale au XVIIIe siècle. On en tirait une essence pour la chevelure.

[181] Kuttanadu est une région dans l'Etat méridional du Kerala, en Inde, bien connu pour ses vastes rizières pittoresques et ses particularités géographiques. C'est la région à l’altitude la plus basse en Inde, et l'un des rares endroits au monde où l'agriculture est faite au-dessous du niveau de la mer.

[182] Ile d’or.

[183] Le paragraphe a un intérêt tout particulier puisqu'il décrit la route maritime entre la sortie de la Mer Rouge et l'Inde, dont Pline de son côté retrace l'évolution dans son Histoire Naturelle. La découverte des routes les plus directes pour se rendre de la mer Rouge dans les Indes est attribuée par Pline (VI, 100-106) et le Périple à Hippalos, probablement un Grec d'Egypte familier de l'océan Indien. Cette découverte dut avoir lieu en plusieurs étapes, au cours de la première moitié du Ier siècle, apr. J.-C. comme le montre Warmington (1928, p. 44-61). Pline estime à 40 jours environ la traversée entre Océlis (Bab el-Mandeb) et Muziris (Inde du Sud). J. Pirenne, 1961, p. 180, situe la date de la découverte de cette route par Hippalos « vers 47 apr. J.-C. au plus tôt ».

[184] Le cap Guadafui (Ras Asir), en Somalie, est la pointe connue habituellement sous le nom de « Corne de l’Afrique. »

[185] Probablement la chaîne des Ghats.

[186] En réalité, la côte méridionale tourne brusquement à l'est et au nord (Jurien de la Gravière).

[187] Paralia serait la contrée proche de la rivière Parali ou Vattaar, dans le sud du Travancore, qui correspond à un territoire comprenant la majorité du sud de l'état du Kerala et le district actuel de Kanyakumari de l'État du Tamil Nadu.

[188] C’est Vizhinjam, une petite ville côtière du district de Thiruvananthapuram de l'état de Kerala, Inde du Sud. Il y a un port de mer important dans Vizhinjam.

[189] Kanyakumari, anciennement nommée Cap Comorin. Cette petite ville (19.000 hab.) se trouve à l'extrême pointe sud de l'Inde. Les européens l'avaient baptisé Cap Comorin. À cette situation géographique exceptionnelle, se rajoute le fait que Kanyakumari est un grand centre de pèlerinage hindou.

[190] Durga (?), l'épouse de Shiva.

[191] Cf. § 51.

[192] Connue anciennement sous les noms divers d’Uraiyur, Urantai, Koli or Koliyur, Urakapura, c’est maintenant une banlieue de Tiruchirappalli ou Trichinopoly, grande ville de l'Inde située dans l'état du Tamil Nadu.

[193] Aujourd’hui Kaveripatnam en Inde.

[194] Le marché de Podouké, mentionné dans le Périple, a été associé au site archéologique d'Arikamedu, proche de Pondichéry, qui a été un grand port à l'époque du Chola. Un grand nombre de d'amphores et de poteries romaines y ont été retrouvées, et des recherches archéologiques menées entre 1944 et 1949 ont révélé qu'il s'agissait d'un centre de commerce depuis lequel des produits romains étaient importés durant la première moitié du Ier siècle. (Wikipédia)

[195] Aujourd’hui Marakkanam, ville côtière (est de l’Inde) du district de Viluppuram dans l’état indien de Tamil Nadu.

[196] « Sumatra était dans l'antiquité « l'île d'or » par excellence, l'île Chrysé du Périple de la mer Erythrée, le Suvarnadvîpa des textes sanscrits. Le fait qu'on y a découvert des mines d'or très anciennes et qu'on y gagne encore de l'or tant par exploitation des mines que par orpaillage, montre que ces noms n'étaient pas purement honorifiques. » Cf. Robert Heine-Geldern, Le pays de P'i-k'ien, le Roi au Grand Cou et le Singa Mangaradja, 1959 (www.persee.fr).

[197] Taprobane désigne l'île de Ceylan dans les textes grecs de l'Antiquité.

[198] Le nom ne semble pas établi avec certitude : Azania, Zingis, Zendj,… mot mutilé fréquemment.

[199] Aujourd’hui Machilipatnam, cité dans le district de Krishna, Andhra Pradesh, Inde.

[200] La moderne Orissa est l'un des États de l'Union indienne, bordé par la baie du Bengale à l'est.

[201] Cirrhadae. Les Kirata ou Bhota (peuple de l'ancien Tibet), mentionnés dans la littérature sanskrite sont venus du nord-est et se sont installés dans la frange la plus au nord et après un laps de siècles se sont mélangées avec les habitants.

[202] Les Bhargas, voisins des Kiratas.

[203] Jurien de la Gravière traduit par hippioprosopes ou macroprosopes.

[204] Au temps du géographe Ptolémée, c'est-à-dire au IIe siècle de notre ère, 120 ou 130 ans après le règne de Claude, le progrès des connaissances géographiques avait appris aux Romains que Chrysé était une presqu'île. L'empire des Birmans et la presqu'île de Malacca étaient compris dans cette dénomination générale d'île Chrysé, qui devint, un peu plus tard, la Chersonèse d'or.

[205] Provenant de l’Himalaya ?

[206] De moindre qualité dit Schoff.

[207] Situées sans doute sur le plateau de Chota Nagpur est un plateau de l'est de l'Inde, qui recouvre une grande partie du Jharkhand ainsi que les parties adjacentes de l'Orissa, du Bihar et du Chhattisgarh. La superficie totale du plateau de Chota Nagpur est approximativement de 65.000 km². Ce plateau est célèbre pour ses importantes réserves de minerais et de charbon.

[208] Une région de la Chine.

[209] « L'analogie des noms nous permettra-t-elle de reconnaître ici la capitale du Chen-Si et de retrouver dans la ville de Thinæ la ville chinoise de Tsin? Les érudits se sont en général rangés à cette opinion, et je la crois, pour ma part, très plausible. » (Cf. Jurien de la Gravière).

[210] Ou Damirica, la côte du Malabar de l’Inde du sud.

[211] Aucune région de Chine ne peut avoir cette disposition car aucune n’est située à ce point au nord. Cela signifierait être dans le Cercle Arctique.

[212] Du sanscrit patra, feuille.

[213] Les notes qui viennent ainsi que les noms latins des trois malabathrum dans le texte sont de Jurien de la Gravière. Nous dirions aujourd'hui le thé souchong.

[214] Très probablement le thé péko.

[215] Thé vert, thé impérial ou thé poudre à canon.