Anonyme

ANONYME

 

Le Périple de la Mer Erythrée. (1 à 20) (21 à 40) (41 à 66)

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

ANONYME

 

Le Périple de la Mer Erythrée.

 

Περίπλους τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης

 

 

 

 

 

 

 

précédent

21. Καὶ μετὰ ταύτας ἐν κόλπῳ τῷ τελευταιοτάτῳ τῶν εὐωνύμων τούτου τοῦ πελάγους ἐμπόριόν ἐστι νόμιμον παραθαλάσσιον Μούζα, σταδίους ἀπέχον τοὺς πάντας ἀπὸ Βερνίκης, παρ´ αὐτὸν τὸν νότον πλεόντων, ὡς εἰς μυρίους δισχιλίους. Τὸ μὲν ὅλον Ἀράβων ναυκληρικῶν ἀνθρώπων καὶ ναυτικῶν πλεονάζει καὶ τοῖς ἀπ´ ἐμπορίας πράγμασι κινεῖται· συγχρῶνται γὰρ τῇ τοῦ πέραν ἐργασίᾳ καὶ Βαρυγάζων ἰδίοις ἐξαρτισμοῖς.

22. Ὑπέρκειται δὲ αὐτῆς ἀπὸ τριῶν ἡμερῶν πόλις Σαύη, τῆς περὶ αὐτὴν Μαφαρίτιδος λεγομένης χώρας· ἔστι δὲ τύραννος καὶ κατοικῶν αὐτὴν Χόλαιβος.

23. Καὶ μετ´ ἄλλας ἐννέα ἡμέρας Σαφὰρ μητρόπολις, ἐν ᾗ Χαριβαὴλ, ἔνθεσμος βασιλεὺς ἐθνῶν δύο, τοῦ τε Ὁμηρίτου καὶ τοῦ παρακειμένου λεγομένου Σαβαΐτου, συνεχέσι πρεσβείαις καὶ δώροις φίλος τῶν αὐτοκρατόρων.

24. Τὸ δὲ ἐμπόριον ἡ Μούζα ἀλίμενον μὲν εὔσαλον δὲ καὶ εὔορμον διὰ τὰ περὶ αὐτὴν ἀμμόγεια ἀγκυροβόλια. Φορτία δὲ εἰς αὐτὴν προχωρεῖ πορφύρα, διάφορος καὶ χυδαία, καὶ ἱματισμὸς Ἀραβικὸς χειριδωτὸς, ὅ τε ἁπλοῦς καὶ ὁ κοινὸς, καὶ σκοτουλάτος καὶ διάχρυσος, καὶ κρόκος καὶ κύπερος καὶ ὀθόνιον καὶ ἀβόλλαι καὶ λώδικες οὐ πολλαὶ, ἁπλοῖ τε καὶ ἐντόπιοι, ζῶναι σκιωταὶ καὶ μύρον μέτριον καὶ χρῆμα ἱκανὸν οἶνός τε καὶ σῖτος οὐ πολύς. Φέρει γὰρ καὶ ἡ χώρα πυρὸν μετρίως καὶ οἶνον πλείονα. Τῷ δὲ βασιλεῖ καὶ τῷ τυράννῳ δίδονται ἵπποι τε καὶ ἡμίονοι νωτηγοὶ καὶ χρυσώματα καὶ τορνευτὰ ἀργυρώματα καὶ ἱματισμὸς πολυτελὴς καὶ χαλκουργήματα. Ἐξάγεται δὲ ἐξ αὐτῆς ἐντόπια μὲν, σμύρνα ἐκλεκτὴ καὶ στακτὴ * ἀβειρμιναία, λύγδος καὶ τὰ ἀπὸ τῆς πέραν Ἀδουλὶ προειρημένα φορτία πάντα. Πλεῖται δὲ εἰς αὐτὴν εὐκαίρως περὶ τὸν Σεπτέμβριον μῆνα, ὅς ἐστι Θώθ· οὐδὲν δὲ κωλύει κἂν τάχιον.

25. Μετὰ δὲ ταύτην ὡσεὶ τριακοσίους παραπλεύσαντες σταδίους, ἤδη συνερχομένης τε τῆς Ἀραβικῆς ἠπείρου καὶ τῆς πέραν κατὰ τὸν Αὐαλίτην Βαρβαρικῆς χώρας, αὐλών ἐστιν οὐ μακρὸς, ὁ συνάγων καὶ εἰς στενὸν ἀποκλείων τὸ πέλαγος, οὗ τὸν μεταξὺ πόρον ἑξήκοντα σταδίων μεσολαβεῖ νῆσος ἡ Διοδώρου· διὸ καὶ ῥοώδης, καταπνεόμενος ἀπὸ τῶν παρακειμένων ὀρῶν, ἐστὶν ὁ κατ´ αὐτὴν διάπλους. Κατὰ τοῦτον τὸν ἰσθμὸν παραθαλάσσιός ἐστιν Ἀράβων κώμη τῆς αὐτῆς τυραννίδος Ὄκηλις, οὐχ οὕτως ἐμπόριον ὡς ὅρμος καὶ ὕδρευμα καὶ πρώτη καταγωγὴ τοῖς ἔσω διαίρουσι.

26. Μετὰ δὲ Ὄκηλιν, ἀνοιγομένης πάλιν τῆς θαλάσσης εἰς ἀνατολὴν καὶ κατὰ μικρὸν εἰς πέλαγος ἀποφαινομένης, ἀπὸ σταδίων ὡς χιλίων διακοσίων ἐστὶν Εὐδαίμων Ἀραβία, κώμη παραθαλάσσιος, βασιλείας τῆς αὐτῆς Χαριβαὴλ, τοὺς ὅρμους μὲν ἐπιτηδείους καὶ ὑδρεύματα γλυκύτερα [καὶ] κρείσσονα τῆς Ὀκήλεως ἔχουσα, ἤδη δὲ ἐν ἀρχῇ κόλπου κειμένη τῷ τὴν χώραν ὑποφεύγειν. Εὐδαίμων δ´ ἐπεκλήθη, πρότερον οὖσα πόλις, ὅτε, μήπω ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς εἰς τὴν Αἴγυπτον ἐρχομένων μηδὲ ἀπὸ [τῆς] Αἰγύπτου τολμώντων εἰς τοὺς ἔσω τόπους διαίρειν, ἀλλ´ ἄχρι ταύτης παραγινομένων, τοὺς παρ´ ἀμφοτέρων φόρτους ἀπεδέχετο, ὥσπερ Ἀλεξάνδρεια καὶ τῶν ἔξωθεν καὶ τῶν ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου φερομένων ἀποδέχεται. Νῦν δὲ οὐ πρὸ πολλοῦ τῶν ἡμετέρων χρόνων Καῖσαρ αὐτὴν κατεστρέψατο.

27. Ἀπὸ δὲ τῆς Εὐδαίμονος Ἀραβικῆς ἐκδέχεται συναφὴς αἰγιαλὸς ἐπιμήκης καὶ κόλπος ἐπὶ δισχιλίους ἢ πλείονας παρήκων σταδίους, Νομάδων τε καὶ Ἰχθυοφάγων κώμαις παροικούμενος, οὗ μετὰ τὴν προέχουσαν ἄκραν ἐμπόριόν ἐστιν ἕτερον παραθαλάσσιον, Κανὴ, βασιλείας Ἐλεάζου, χώρας λιβανωτοφόρου, καὶ κατ´ αὐτὴν ἔρημοι νῆσοι δύο, μία μὲν ἡ τῶν Ὀρνέων, ἡ δ´ ἑτέρα λεγομένη Τρούλλας, ἀπὸ σταδίων ἑκατὸν εἴκοσι τῆς Κανῆς. Ὑπέρκειται δὲ αὐτῆς μεσόγειος ἡ μητρόπολις Σαββαθὰ, ἐν ᾗ καὶ ὁ βασιλεὺς κατοικεῖ. Πᾶς δὲ ὁ γεννώμενος ἐν τῇ χώρᾳ λίβανος εἰς αὐτὴν ὥσπερ ἐκδοχεῖον εἰσάγεται καμήλοις τε καὶ σχεδίαις ἐντοπίαις δερματίναις ἐξ ἀσκῶν καὶ πλοίοις. Ἔχει δὲ καὶ αὐτὴ σύγχρησιν τῶν τοῦ πέραν ἐμπορίων, Βαρυγάζων καὶ Σκυθίας καὶ Ὀμάνων καὶ τῆς παρακειμένης Περσίδος.

28. Εἰσάγεται δὲ εἰς αὐτὴν ἀπ´ Αἰγύπτου μὲν ὁμοίως πυρὸς ὀλίγος καὶ οἶνος ὥσπερ καὶ εἰς Μούζα, καὶ ἱματισμὸς Ἀραβικὸς, ὁμοίως καὶ κοινὸς καὶ ἁπλοῦς καὶ ὁ νόθος περισσότερος, καὶ χαλκὸς καὶ κασσίτερος καὶ κοράλλιον καὶ στύραξ καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα εἰς Μούζα· τὰ πλείονα δὲ ἀργυρώματα τετορευμένα καὶ χρήματα τῷ βασιλεῖ, [καὶ] ἵπποι δὲ καὶ ἀνδριάντες καὶ ἱματισμὸς διάφορος ἁπλοῦς. Ἐξάγεται δὲ ἐξ αὐτῆς ἐντόπια μὲν φορτία, λίβανος καὶ ἀλόη, τὰ δὲ λοιπὰ κατὰ μετοχὴν τῶν ἄλλων ἐμπορίων. Πλεῖται δὲ εἰς αὐτὴν περὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν ὃν καὶ εἰς Μούζα, πρωϊμώτερον δέ.

29. Μετὰ δὲ Κανὴν, τῆς γῆς ἐπὶ πλεῖον ὑποχωρούσης, ἄλλος ἐκδέχεται βαθύτατος κόλπος, ἐπὶ πολὺ παρεκτείνων, ὁ λεγόμενος Σαχαλίτης, καὶ χώρα λιβανωτοφόρος, ὀρεινή τε καὶ δύσβατος, ἀέρα παχὺν ἔχουσα καὶ ὁμιχλώδη [καὶ] κατὰ τῶν δένδρων φερόμενον τὸν λίβανον. Ἔστι δὲ τὰ δένδρα τὰ λιβανοφόρα οὐ μεγάλα λίαν οὐδὲ ὑψηλὰ, φέρει δὲ ἐπὶ τῷ φλοιῷ πησσόμενον τὸν λίβανον, ὥς τινα καὶ τῶν παρ´ ἡμῖν ἐν Αἰγύπτῳ δένδρων δακρύει τὸ κόμμι. Μεταχειρίζεται δὲ ὁ λίβανος ὑπὸ δούλων βασιλικῶν καὶ τῶν ἐπὶ τιμωρίᾳ πεμπομένων. Ἐπίνοσοι δὲ δεινῶς οἱ τόποι, καὶ τοῖς μὲν παραπλέουσι λοιμικοὶ, τοῖς δὲ ἐργαζομένοις πάντοτε θανατώδεις, ἔτι (δὲ) καὶ διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς τροφῆς εὐχερῶς ἀπολλυμένοις.

30. Τούτου δ´ ἐστὶν ἀκρωτήριον τοῦ κόσμου μέγιστον, ἀποβλέπον εἰς ἀνατολὴν, ὁ καλούμενος Σύαγρος, ἐφ´ οὗ φρούριόν ἐστι τῆς χώρας καὶ λιμὴν καὶ ἀποθήκη τοῦ συναγομένου λιβάνου· καὶ κατὰ τοῦτον ἐν τῷ πελάγει νῆσος, ἀνὰ μέσον τούτου καὶ τοῦ πέραν ἀκρωτηρίου τῶν Ἀρωμάτων, τῷ Συάγρῳ συνορίζουσα μᾶλλον, ἡ Διοσκορίδου καλουμένη, μεγίστη μὲν ἔρημος δὲ καὶ κάθυγρος, ἔχουσα ποταμοὺς ἐν αὑτῇ καὶ κροκοδείλους καὶ ἐχίδνας πλείστας καὶ σαύρας ὑπερμεγέθεις, ὧν τὸ κρέας ἐσθίουσι τὸ δὲ λίπος τήκουσι καὶ ἀντ´ ἐλαίου χρῶνται· καρπὸν δὲ οὔτε ἀμπέλου οὔτε σιτικὸν ἡ νῆσος φέρει. Οἱ δ´ ἐνοικοῦντες αὐτὴν ὀλίγοι κατὰ μίαν πλευρὰν τῆς νήσου τὴν πρὸς ἀπαρκτίαν οἰκοῦσι, καθ´ ὃ μέρος ἀποβλέπει τὴν ἤπειρον· εἰσὶ δὲ ἐπίξενοι καὶ ἐπίμικτοι Ἀράβων τε καὶ Ἰνδῶν καὶ ἔτι Ἑλλήνων τῶν πρὸς ἐργασίαν ἐκπλεόντων. Φέρει δὲ ἡ νῆσος χελώνην τήν τε ἀληθινὴν καὶ χερσαίαν καὶ τὴν λευκὴν, πλείστην τε καὶ διάφορον τοῖς ὀστράκοις μείζοσι, τήν τε ὀρεινὴν ὑπερμεγέθη καὶ παχύτατον ὄστρακον ἔχουσαν, οὗ τὰ παρὰ τὴν κοιλίαν μέρη μὲν τομὴν οὐκ ἐπιδέχεται, καίπερ στερρότερα ὄντα· ὁλοτελῶς δὲ τὰ εὐχρηστοῦντα εἰς γλωσσόκομα καὶ πινακίδια καὶ μαγίδια καὶ τοιαύτην τινὰ γρύτην κατατέμνεται. Γίνεται δὲ ἐν αὐτῇ καὶ κιννάβαρι τὸ λεγόμενον Ἰνδικὸν, ἀπὸ τῶν δένδρων ὡς δάκρυ συναγόμενον.

31. Ὑποπίπτει μὲν οὖν, ὥσπερ ἡ Ἀζανία Χαριβαῆλι καὶ τῷ Μαφαρείτῃ τυράννῳ, καὶ ἡ νῆσος αὐτῷ τῷ βασιλεῖ τῆς λιβανωτοφόρου. Συνεχρήσαντο δὲ αὐτῇ καὶ ἀπὸ Μούζα τινὲς καὶ τῶν ἐκπλεόντων ἀπὸ Λιμυρικῆς καὶ Βαρυγάζων ὅσοι κατὰ τύχην εἰς αὐτὴν ἐπιβάλλοντες ὄρυζάν τε καὶ σῖτον καὶ ὀθόνην Ἰνδικὴν ἀντικαταλλασσόμενοι καὶ σώματα θηλυκὰ διὰ σπάνιν ἐκεῖ προχωροῦντα, χελώνην ἀντεφορτίζοντο πλείστην· νῦν δὲ ὑπὸ τῶν βασιλέων ἡ νῆσος ἐκμεμίσθωται καὶ παραφυλάσσεται.

32. Μετὰ δὲ τὸν Σύαγρον κόλπος ἐστὶ συναφὴς ἐπὶ βάθος ἐνδύνων εἰς τὴν ἤπειρον, Ὄμανα, σταδίους ἔχων ἑξακοσίους τὸ διαπέραμα, καὶ μετ´ αὐτὸν ὑψηλὰ ὄρη πετρώδη καὶ ἀπόκοπα ἀνθρώπων ἐν σπηλαίοις κατοικούντων, ἐπὶ σταδίους ἄλλους πεντακοσίους, καὶ μετ´ αὐτοὺς ὅρμος ἀποδεδειγμένος τοῦ Σαχαλίτου λιβάνου πρὸς ἐμβολὴν, Μόσχα λιμὴν λεγόμενος, εἰς ἣν ἀπὸ Κανῆς συνήθως πλοῖα πέμπεταί τινα, καὶ παραπλέοντα ἀπὸ Λιμυρικῆς ἢ Βαρυγάζων ὀψινοῖς καιροῖς παραχειμάσαντα παρὰ τῶν βασιλικῶν πρὸς ὀθόνιον καὶ σῖτον καὶ ἔλαιον λίβανον ἀντιφορτίζουσι παρ´ ὅλον τὸν Σαχαλίτην χώμασι κείμενον καὶ ἀφύλακτον, δυνάμει θεῶν τινὶ τοῦτον τὸν τόπον ἐπιτηρούντων· οὔτε γὰρ λάθρα οὔτε φανερῶς χωρὶς βασιλικῆς δώσεως εἰς πλοῖον ἐμβληθῆναι δύναται· κἂν χόνδρον τις ἄρῃ, οὐ δύναται πλεῦσαι τὸ πλοῖον ἀπὸ [τοῦ] λιμένος.

33. [Ἀπὸ δὲ Μόσχα] λιμένος ἐπ´ ἄλλους σταδίους ὡς χιλίους πεντακοσίους ἕως Ἀσὶχ ὄρος τῇ γῇ παρατείνει, καὶ κατὰ τὸ ἀπολῆγον αὐτοῦ μέρος ἑπτὰ νῆσοι πρόκεινται κατὰ τὸ ἑξῆς, αἱ Ζηνοβίου λεγόμεναι, μεθ´ ἃς ἄλλη παράκειται χώρα βάρβαρος οὐκ ἔτι τῆς αὐτῆς βασιλείας, ἀλλ´ ἤδη τῆς Περσίδος, ἣν ἀφ´ ὕψους παραπλέοντι ὡς σταδίους δισχιλίους ἀπὸ τῶν Ζηνοβίου συναντᾷ νῆσος Σαράπιδος λεγομένη, ἀπὸ σταδίων τῆς γῆς ὡσεὶ ἑκατὸν εἴκοσι. Ταύτης τὸ μὲν πλάτος ἐστὶν ὡσεὶ σταδίων διακοσίων, τὸ δὲ μῆκος ἑξακοσίων, οἰκεῖται δὲ κώμαις τρισὶ καὶ ἀνθρώποις ἱεροῖς Ἰχθυοφάγων· γλώσσῃ δὲ Ἀραβικῇ χρῶνται καὶ περιζώμασι φύλλων κουκίνων. Ἔχει δὲ ἡ νῆσος χελώνην ἱκανὴν καὶ διάφορον· ἐξαρτίζουσι δὲ εἰς αὐτὴν συνήθως οἱ ἀπὸ Κανῆς σκάφας καὶ ἐφόλκια.

34. Περικολπίζοντι δὲ τὴν ἐχομένην ἤπειρον εἰς αὐτὴν τὴν ἄρκτον ἤδη περὶ τὴν εἰσβολὴν τῆς Περσικῆς θαλάσσης κεῖνται νῆσοι πλείονες, αἱ Καλαίου λεγόμεναι (νῆσοι), σχεδὸν ἐπὶ σταδίους δισχιλίους παρατεταμμέναι τῇ χώρᾳ· πονηροὶ δὲ οἱ κατοικοῦντες αὐτὰς ἄνθρωποι καὶ ἡμέρας οὐ πολύ τι βλέποντες.

35.  Περὶ δὲ τὴν ἐσχάτην κεφαλὴν τῶν Καλαίου νήσων καὶ τὸ λεγόμενον Καλὸν ὄρος· ἐκδέχεται μετ´ οὐ πολὺ τὸ στόμα τῆς Περσικῆς, καὶ πλεῖσται κολυμβήσεις εἰσὶ τοῦ πινικίου κόγχου. Τούτου δὲ τοῦ στόματος ἐκ τῶν εὐωνύμων ἐστὶν ὄρη μέγιστα λεγόμενα Ἀσαβῶν, ἐκ δὲ τῶν δεξιῶν ἄντικρυς ἀφορώμενον ἄλλο στρογγύλον ὑψηλὸν, τὸ Σεμιράμεως λεγόμενον, καὶ μέσος αὐτὸς ὁ διάπλους τοῦ στόματος ὡς σταδίους ἑξακοσίους, δι´ οὗ μέγιστος καὶ πλατύτατος εἰς τοὺς ἐσωτάτους τόπους ὁ Περσικὸς κόλπος ἀναχεῖται, καθ´ ὃν ἐν τοῖς ἐσχάτοις αὐτοῦ μέρεσιν ἐμπόριόν ἐστι νόμιμον, λεγόμενον ἡ Ἀπολόγου, κειμένη κατὰ Πασίνου Χάρακα καὶ ποταμὸν Εὐφράτην.

36. Παραπλεύσαντι δὲ τοῦτο τὸ στόμα τοῦ κόλπου μετὰ δρόμους ἓξ ἕτερον ἐμπόριόν ἐστι τῆς Περσίδος, τὰ λεγόμενα Ὄμανα. Ἐξαρτίζεται δὲ εἰς αὐτὴν συνήθως, ἀπὸ μὲν Βαρυγάζων εἰς ἀμφότερα ταῦτα τῆς Περσίδος ἐμπόρια πλοῖα μεγάλα χαλκοῦ καὶ ξύλων σανταλίνων καὶ δοκῶν καὶ κεράτων καὶ φαλάγγων σασαμίνων καὶ ἐβενίνων, εἰς δὲ τὰ Ὄμανα καὶ ἀπὸ Κανῆς λίβανος, καὶ ἀπ´ Ὀμάνων εἰς τὴν Ἀραβίαν ἐντόπια ῥαπτὰ πλοιάρια, τὰ λεγόμενα μαδάρα. Εἰσφέρεται δὲ ἀπὸ ἑκατέρων τῶν ἐμπορίων εἴς τε Βαρύγαζα καὶ εἰς Ἀραβίαν πινικὸν, πολὺ μὲν, χεῖρον δὲ τοῦ Ἰνδικοῦ, καὶ πορφύρα καὶ ἱματισμὸς ἐντόπιος καὶ οἶνος καὶ φοῖνιξ πολὺς καὶ χρυσὸς καὶ σώματα.

37. Μετὰ δὲ τὴν Ὀμανιτικὴν χώραν ὁμοίως ἡ Παρσιδῶν παράκειται, βασιλείας ἑτέρας, καὶ κόλπος τῶν Τεράβδων λεγόμενος, οὗ κατὰ μέσον εἰς τὸν κόλπον [ἄκρα] παρανατείνει. Καὶ παρ´ αὐτὸν ποταμός ἐστιν, ἔχων εἰσαγωγὴν πλοίοις, καὶ μικρὸν ἐπὶ τοῦ στόματος ἐμπόριον Ὠραία λεγόμενον, καὶ κατὰ νώτου μεσόγειος πόλις, [ἀπ]έχουσα ὁδὸν ἡμερῶν ἑπτὰ ἀπὸ θαλάσσης, ἐν ᾗ καὶ βασιλεία ἡ λεγομένη *. Φέρει δὲ ἡ χώρα σῖτον πολὺ καὶ οἶνον καὶ ὄρυζαν καὶ φοίνικα, πρὸς δὲ τὴν ἤπειρον οὐδὲν ἕτερον ἢ βδέλλαν.

38. Μετὰ δὲ ταύτην τὴν χώραν, ἤδη τῆς ἠπείρου διὰ τὸ βάθος τῶν κόλπων ἐκ τῆς ἀνατολῆς ὑπερκερώσης, ἐκδέχεται [τὰ] παραθαλάσσια μέρη τῆς Σκυθίας παρ´ αὐτὸν κειμένης τὸν βορέαν, ταπεινὰ λίαν, ἐξ ὧν ποταμὸς Σίνθος, μέγιστος τῶν κατὰ τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν ποταμῶν καὶ πλεῖστον ὕδωρ εἰς θάλασσαν ἐκβάλλων, ὥστε ἄχρι πολλοῦ (καὶ πρὶν ἢ συμβάλῃ τῇ χώρᾳ) εἰς τὸ πέλαγος ἀπαντᾶν ἀπ´ αὐτοῦ λευκὸν ὕδωρ. Σημεῖον δὲ ἤδη τῆς περὶ αὐτὴν [τὴν] χώραν ἐπιβολῆς τοῖς ἐκ πελάγους ἐρχομένοις οἱ προαπαντῶντες ὄφεις ἐκ τοῦ βάθους· τῶν γὰρ ἐπάνω καὶ περὶ τὴν Περσίδα τόπων σημεῖόν ἐστιν αἱ λεγόμεναι γράαι. Ἑπτὰ δὲ οὗτος ὁ ποταμὸς ἔχει στόματα, λεπτὰ δὲ ταῦτα καὶ τεναγώδη, καὶ τὰ μὲν ἄλλα διάπλουν οὐκ ἔχει, μόνον δὲ τὸ μέσον, ἐφ´ οὗ καὶ παραθαλάσσιον ἐμπόριόν ἐστιν Βαρβαρικόν. Πρόκειται δὲ αὐτοῦ νησίον μικρὸν, καὶ κατὰ νώτου μεσόγειος ἡ μητρόπολις αὐτῆς τῆς Σκυθίας Μινναγάρ· βασιλεύεται δὲ ὑπὸ Πάρθων, συνεχῶς ἀλλήλους ἐνδιωκόντων.

39. Τὰ μὲν οὖν πλοῖα κατὰ τὴν Βαρβαρικὴν διορμίζεται, τὰ δὲ φορτία πάντα εἰς τὴν μητρόπολιν ἀναφέρεται διὰ τοῦ ποταμοῦ τῷ βασιλεῖ. Προχωρεῖ δὲ εἰς τὸ ἐμπόριον ἱματισμὸς ἁπλοῦς ἱκανὸς καὶ νόθος οὐ πολὺς, πολύμιτα καὶ χρυσόλιθον καὶ κοράλλιον καὶ στύραξ καὶ λίβανος καὶ ὑαλὰ σκεύη καὶ ἀργυρώματα καὶ χρῆμα, οἶνος δὲ οὐ πολύς. Ἀντιφορτίζεται δὲ κόστος, βδέλλα, λύκιον, νάρδος καὶ καλλεανὸς λίθος καὶ σάπφειρος καὶ Σηρικὰ δέρματα καὶ ὀθόνιον καὶ νῆμα Σηρικὸν καὶ Ἰνδικὸν μέλαν. Ἀνάγονται δὲ καὶ αὐτοὶ οἱ πλέοντες μετὰ τῶν Ἰνδικῶν * περὶ τὸν Ἰούλιον μῆνα, ὅς ἐστιν Ἐπιφί· δυσεπίβολος μὲν, ἐπιφορώτερος δὲ ἐκείνων καὶ συντομώτερος ὁ πλοῦς.

40. Μετὰ δὲ τὸν Σίνθον ποταμὸν ἕτερός ἐστι κόλπος ἀθεώρητος παρὰ τὸν βορέαν· ὀνομάζεται δὲ Εἰρινὸν, ἐπιλέγεται δὲ ὁ μὲν μικρὸν ὁ δὲ μέγα· πελάγη δέ ἐστιν ἀμφότερα τεναγώδη καὶ δίνας ἐλαφρὰς ἔχοντα καὶ συνεχεῖς καὶ μακρὰς ἀπὸ τῆς γῆς, ὡς πολλάκις, τῆς ἠπείρου μηδὲ βλεπομένης, ἐποκέλλειν τὰ πλοῖα, ἐνδοτέρω δὲ προληφθέντα καὶ ἀπόλλυσθαι. Τούτου δὲ ὑπερέχει τοῦ κόλπου ἀκρωτήριον, ἐπικαμπὲς ἀπὸ τοῦ Εἰρίνου μετὰ τὴν ἀνατολὴν καὶ τὸν νότον ὡς εἰς τὴν δύσιν, ἐμπεριλαμβάνον αὐτὸν τὸν κόλπον λεγόμενον Βαράκην, νήσους ἑπτὰ ἐμπεριειλημμένον, οὗ περὶ μὲν τὰς ἀρχὰς οἱ περιπεσόντες ὀλίγον ὀπίσω καὶ εἰς τὸ πέλαγος ἀναδραμόντες ἐκφεύγουσιν, οἱ δὲ εἰς αὐτὴν κατακλεισθέντες τὴν τοῦ Βαράκου κοιλίαν ἀπόλλυνται· τὸ μὲν γὰρ κῦμα μέγα καὶ βαρὺ λίαν, ἡ δὲ θάλασσα ταραχώδης καὶ θολερὰ καὶ δίνας ἔχουσα καὶ ῥοώδεις εἰλίγγους. Ὁ δὲ βυθὸς ἔν τισι μὲν ἀπόκοπος ἔν τισι δὲ πετρώδης καὶ ἀπόξυρος, ὥστε τέμνεσθαι τὰς παρακειμένας ἀγκύρας διὰ ταχέων ἀποκοπτομένας, ἃς δὲ καὶ συντριβομένας ἐν τῷ βυθῷ. Σημεῖον δ´ αὐτῶν τοῖς ἀπὸ πελάγους ἐρχομένοις οἱ προαπαντῶντες ὄφεις ὑπερμεγέθεις καὶ μέλανες· ἐν γὰρ τοῖς μετὰ ταῦτα τόποις καὶ τοῖς περὶ Βαρύγαζα μικρότεροι καὶ τῷ χρώματι χλωροὶ καὶ χρυσίζοντες ὑπαντῶσιν.

suivant

 

ANONYME

Le Périple de la Mer Erythrée.

Περίπλους τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης

 précédent

21. Au-delà de ces régions, dans la dernière baie sur le rivage côté gauche de ce golfe, se trouve un endroit sur la côte appelé Mouza, ville commerçante établie légitimement, lointaine d’environ douze mille stades[80] en tout de Bérénice quand on fait voile droit vers le sud. Et l'endroit tout entier est rempli d’Arabes, armateurs, hommes de mer et est entièrement animé par les affaires commerciales; car ces gens partagent un commerce maritime avec la côte lointaine[81] et avec Barygaza, en y envoyant leurs propres embarcations.

22. A trois jours de ce port dans l'intérieur des terres se trouve la ville appelée Saue,[82] en plein milieu de la province appelée Mapharitis[83]; et son gouverneur résident se nomme Cholaibos.[84]

23. Neuf journées plus loin, on trouve Saphar, métropole, où vit Charibael,[85] roi légitime de deux tribus, les Homérites et leurs voisin, appelés les Sabéens; c’est un ami des empereurs grâce à l’envoi continuel d’ambassadeurs et de présents.

24. Le ville commerçante de Mouza n’a pas de port, mais elle a une bonne rade et un ancrage grâce au fond sablonneux environnant, où les ancres tiennent en toute quiétude. Les marchandises qu’on y importe sont : des tissus pourpres, premier choix et grossiers ; des vêtements arabes à manches; les uns simples et communs, les autres soutachés ou brodés avec du fil d'or; du safran, du souchet,[86] des mousselines, des manteaux, quelques couvertures, les unes ordinaires, les autres fabriquées au goût du pays,; des ceintures de différentes couleurs, une certaine quantité d’onguents parfumés, un peu de vin et du blé. Le pays d’ailleurs produit lui-même du froment en quantité modérée et beaucoup de vin. Au roi et au seigneur on apporte des chevaux et des mules de bât, des vases d’or et d'argent ciselés, des vêtements finement tissés et des ustensiles en cuivre. On exporte de Mouza les produits du pays : la myrrhe locale de la meilleure qualité et de la résine minéenne, de l'albâtre et toutes les marchandises déjà mentionnées d'Avalitès[87] sur la côte d’en face. Le meilleur moment pour voyager à cet endroit est le mois de septembre, i.e. Thoth; mais rien ne s’oppose à ce qu’on y vienne plus tôt.

25. Après avoir navigué au-delà de ce port pendant environ trois cents stades, la côte d'Arabie se rapproche maintenant du pays barbare vers le golfe d’Avalès, il existe un chenal, pas très long, qui rétrécit la mer et l’enferme dans un détroit.[88] Au milieu de ce passage de soixante stades, s’élève l'île de Diodore[89]. Aussi la traversée dans les parages de cette île est sujette à de forts courants et exposée à de forts vents soufflant des arêtes des montagnes avoisinantes. Près de ce détroit il y a un village arabe appelé Océlis[90] sur la côte, qui dépend du même gouverneur[91] ; ce n'est pas à proprement parler un comptoir mais plutôt un mouillage, un point d’eau et le premier point d’ancrage pour ceux qui entrent dans le golfe.

26. Quand on a dépassé Océlis, le détroit s’épanouit de nouveau vers l'est et devient peu à peu une mer ouverte ; à environ mille deux cents stades se trouve sur la côte un bourg appelé « Arabie Eudaemon[92] », faisant aussi parti du royaume de Charibael. Il possède des ancrages commodes et des points d’eau, plus douce et meilleure qu’à Océlis; il est à l'entrée d'une baie formée par une terre qui s’en retire. On l'a appelé Eudaemon, parce qu'avant qu’on y assît une ville, quand les marins n’osaient pas encore tenter la traversée de l'Inde en Egypte ni partir d'Egypte pour rejoindre les ports de cet océan, mais que tous se réunissaient là, il recevait les cargaisons des deux pays, comme Alexandrie reçoit maintenant à la fois les marchandises apportées tant de l'étranger que de l'Egypte. Mais peu de temps avant notre époque, Charibael détruisit cette place.

27. Lorsqu’on a dépassé Eudaemon, le rivage et le golfe, sur un espace de plus de deux mille stades, n’ont d’autres habitants villageois que des Nomades et des Ichtyophages; puis se présente caché derrière un promontoire élevé, l’autre comptoir maritime de ce rivage, Cana,[93] du royaume d'Eléazos,[94] le Pays de l'Encens; et en face, à cent vingt stades de Cana, s’élèvent deux îles désertes, l’une s’appelle l’île aux Oiseaux, l'autre l’île du Dôme. À l'intérieur de cet endroit est la métropole Sabbata,[95] résidence du roi. Tout l'encens produit dans le pays est apporté à cet endroit sur les chameaux pour être entreposés et à Cana sur des radeaux soutenus, selon la coutume indigène, par des outres ou sur de petites barques. Et Cana entretient aussi un commerce actif avec les ports éloignés de Barygaza, de la Scythie, d’Omana[96] ainsi qu’avec la côte proche de la Perse.[97]

28. De Cana on importe d'Egypte un peu de blé et du vin, comme à Mouza; des vêtements arabes, les uns ordinaire et unis, avec un grand assortiment d’entre eux fabriqués en fraude; du cuivre, de l’étain, du corail, du storax[98] et d'autres produits de même sorte envoyés à Mouza; pour le roi on importe habituellement la vaisselle d'or, les monnaies d’argent, des chevaux, des statues et des vêtements de qualité parfaite. Et on exporte toutes sortes de produits locaux, l'encens, l’aloès et les mêmes articles qu’on peut se procurer dans les autres ports. La meilleure saison pour rejoindre Cana est la même que celle pour Mouza, mais peut-être un peu plus tôt.

29. Après Cané, la côte court tout droit au nord-est jusqu'au point où elle se creuse de nouveau pour former un golfe très profond et d'une grande longueur. Ce golfe, nommé le golfe de Sachalitès,[99] borde le pays de l'encens, pays montagneux et d'un accès difficile, où l'air est épais et lourd. L'encens qu'on y recueille provient d'arbres peu élevés et grands à peine comme des arbustes. La résine odorante se coagule sous l'écorce à la façon de ces larmes de gomme qui suintent en Égypte de certains arbres. Pour la récolte, on emploie des esclaves du roi et des criminels qui sont envoyés dans cette région malsaine en expiation de leurs méfaits. Toute la contrée est des plus insalubres ; les vaisseaux mêmes ne la côtoient pas impunément. L'air y est mortel aux travailleurs; n'oublions pas non plus les tristes effets d'une nourriture insuffisante.

30. Sur cette baie il y a un très grand promontoire appelé Syagros[100] qui fait face au Levant, sur lequel est un fort pour la défense du pays et un port pour l'entrepôt de l'encens recueilli; et en face du cap Syagrus et du côté du sud, on remarque une île qui tient à peu près le milieu entre le continent arabe et le promontoire des Aromates. L'île est cependant un peu plus rapprochée du cap Syagros : elle est appelée Dioscoride.[101] C'est une très grande île, mais une île à peu près déserte, quoique l'eau n'y manque pas. On y rencontre, en effet, des fleuves infestés de crocodiles, beaucoup de serpents et d'énormes lézards, dont les indigènes mangent la chair[102] et emploient la graisse fondue en guise d'huile. L'île ne produit ni raisin ni blé. Les habitants, peu nombreux, se sont rassemblés sur un seul côté, de l'île, celui qui regarde le nord et fait face à l'Arabie. Cette population n'est pas aborigène; elle se compose d'un mélange d'Arabes et d'Indiens, de quelques Grecs aussi, jetés là par les hasards de la navigation. On trouve à Dioscoride des tortues de mer et des tortues de terre celles qui fournissent de l'écaille blonde, et qui sont remarquables par leur grande carapace aussi bien que les tortues de montagne,[103] à la vaste et épaisse cuirasse, dont la partie qui protège le ventre ne peut guère, à cause de sa dureté, être entamée par le ciseau. On s'en sert pour fabriquer des coffrets, des tablettes, des plats à gâteaux et divers genres d’ustensiles. L’île Dioscoride produit encore cette gomme sous forme de larmes, qui a reçu le cinabre indien.[104]

31. De même que l'Azania, l'île Dioscoride reconnaît le pouvoir de Charibaël,[105] roi du pays de l'encens,[106] et celui du chef de la Mopharitide. Les marins de Mouza et ceux qui, partis de Damirica[107], et de Barygaza, venaient par aventure aborder à ces rivages, échangeaient contre l'écaille de tortue, dont ils chargeaient en majeure partie leurs vaisseaux, du riz, du blé, des mousselines de l'Inde, des esclaves femelles, qui, très rares en ce lieu, s'y vendaient aisément. Maintenant, l'île est affermée par les rois de la côte arabique, qui y ont mis garnison.

32. Après le promontoire Syagros le golfe dont nous avons déjà parlé se prolonge au loin, pénétrant profondément dans la côte d'Oman sa longueur est bien de six cents stades. Puis viennent, sur un espace de cinq cents stades environ, de hauts rochers dans lesquels les habitants se sont creusé des cavernes, et, plus loin encore, le port désigné pour y déposer l'encens sachalitique. Ce port est appelé Moscha[108]: quelques navires y sont envoyés régulièrement depuis Cana; des vaisseaux revenant du Limyriké et de Barygaza, attardés dans leur navigation, s'y réfugient souvent pour y passer l'hiver. Les officiers du roi leur livrent des chargements d'encens en échange de blé et de mousselines. Sur toute la côte du Sachalitès, on remarque de grands tas d'encens qui ne sont gardés par personne; on s'est contenté de les mettre sous la protection des dieux. Il n'est pas à craindre qu'aucun vaisseau, ni clandestinement ni ouvertement, se hasarde à en détacher la moindre parcelle; le capitaine qui se rendrait coupable d'un pareil acte verrait son navire impitoyablement retenu au port.

33. Au-delà du port de Moscha sur environ mille cinq cents stades autant qu'Asich, une chaîne de montagnes descend jusqu’au rivage[109] ; à l'extrémité de ce rivage abrupt se détachent au large sept îles appelées les îles Zénobies.[110] Une autre contrée barbare, qui ne fait plus partie des états de Charibaël, mais qui appartient déjà au royaume de Perse, s'étend ensuite jusqu’à une distance de deux mille stades. Là, séparée de la terre ferme par un canal d’environ cent vingt stades, s'élève l'île de Sérapis.[111] Cette île a six cents stades de long et à peu près deux cents de large. Elle renferme trois bourgs habités par des Ichtyophages, qui parlent la langue arabe et t ont pour tout vêtement des ceintures fabriquées avec des feuilles de palmiers. L'île de Sérapis fournit une très belle écaille, que viennent chercher de petits voiliers et des navires de charge expédiés régulièrement de Cané.

34. En naviguant le long de la côte, qui se prolonge au nord jusqu’à l'entrée du Golfe persique, il existe de nombreuses îles s'étendant le long du rivage sur environ deux mille stades et connues sous le nom de Calées.[112] Les habitants de ces îles sont hostiles et très peu civilisés.

35. A l'extrémité de cette côte basse et à demi noyée, peu après s'ouvre le Golfe Persique, bordé de nombreuses pêcheries d'huîtres perlières. A gauche de l'entrée du golfe surgissent les monts Asabôn[113] ; à droite apparaît, s'élevant au milieu des sables, le mont rond et haut appelé Sémiramis.[114] Entre ces deux chaînes montagneuses, la distance est d’environ six cents stades. C'est par cette vaste bouche qu'on pénètre dans le Golfe Persique. Tout au fond du golfe a été établi, pour servir de bureau de douanes et d'entrepôt légal, le comptoir d'Apologos,[115] situé non loin de Charax Spasinou[116] sur l'Euphrate.

36. A six jours de navigation de l’embouchure du Golfe, se trouve un autre comptoir de la Perse appelé Ommana.[117] On expédie sur ces deux marchés, celui d'Apologos et celui d'Ommana, de grands navires de Barygaza, chargés de cuivre, de bois de santal et de bois de teck, de rondins d'ébène et de sésamine.[118] Omnana entretient, en outre, un commerce particulier avec le port de Cana. Ce comptoir envoie à Ommana de l'encens; il en reçoit de petits navires très légers, propres à ce pays et connus sous le nom de madarate.[119] D'Ommana et d'Apologos, on importe à Barygaza et vers l’Arabie beaucoup de perles, inférieures aux perles de l'Inde, de la pourpre, des vêtements fabriqués à la mode locale, du vin, une grande quantité de dattes, de l'or et des esclaves.

37. Après la région d’Oman, s’étend toujours la côte des Persides, dépendant d’un autre royaume, et le golfe dit « de Gédrosie[120] », au milieu duquel, un promontoire fait saillie dans la baie. Une rivière débouchant dans ce golfe est navigable et permet d’arriver à un petit port de commerce, situé près de l’embouchure, que l’on appelle Oraia, et dans l’arrière-pays, à l’intérieur des terres, une ville, à sept jours de marche de la mer, où se trouve, là aussi, une autre cour royale, que l’on appelle <**[121]>. Cette région produit beaucoup de blé, de vin, de riz et de dattes, tandis que vers l’intérieur des terres, on ne trouve rien d’autre que du bdellium.[122]

38. A la suite de cette contrée, la terre se courbe depuis l'est et forme une série de golfes très profonds qui se déploient comme un vaste croissant. Ce sont là les parties maritimes de la Scythie qui regardent le nord.[123] La côte est extrêmement basse; un grand fleuve, le plus grand fleuve de la Mer Erythrée, le Sinthus,[124] y débouche dans la mer avec une telle abondance que, bien longtemps avant d'atteindre le rivage, on voit la mer blanchir par suite des eaux douces qui s'y mêlent. On reconnaît l'approche de la terre, quand on vient du large, à. l'apparition de certains serpents de mer qu'on rencontre également sur les côtes de la Perside et appelés graae.[125] Le Sinthus a sept branches; ces diverses branches ont malheureusement peu de profondeur et s'égarent dans des terrains marécageux: on n'y peut naviguer. La seule branche praticable est la branche du milieu, qui conduit au comptoir de Barbarikon.[126] En face de l'embouchure s'étend une petite île; qu’on dépasse pour trouver en arrière, dans l'intérieur des terres, Minnagara,[127] capitale de la Scythie maritime. Cette ville, appartient à l'empire des Parthes, dont les princes, perpétuellement divisés, ne cessent de se renverser tour à tour du trône.

39. Les navires mouillent à Barbarikon, mais leurs cargaisons sont emportées jusqu'à la capitale par le fleuve, pour le roi. Les objets d'importation sont surtout des vêtements unis, quelques draps de couleur, des tapis à trames variées, des topazes, du corail, du storax, de l'encens, des verreries, des vases d’or, des pièces de monnaie, un peu de vin. En retour, les vaisseaux rapportent en Égypte du costus,[128] du bdellium, du lycium,[129] du nard, des turquoises, des lapis-lazuli, des peaux du pays des Sères,[130] des étoffes de coton, de la soie et de l'indigo. Et les marins se mettent en route là avec les vents Etésiens indiens, vers le mois de juillet, qui est Epiphi : c'est plus dangereux alors, mais par ces vents, le voyage est plus direct et plus tôt accompli.

40. Au-delà du fleuve Sinthus on rencontre un golfe qui s'enfonce vers le nord dans l'intérieur des terres et dont l'entrée est difficile à distinguer. Ce golfe porte le nom d'Eirinon.[131] Il y a le grand et le petit Eirinon. Les deux Eirinons forment une mer marécageuse sillonnée de grands courants et semée de nombreux hauts-fonds qui se prolongent au large. Souvent les vaisseaux, avant d'apercevoir la côte, ont échoué sur ces bancs, ou, portés à terre, y ont péri. Le golfe est dominé par un promontoire qui part de l'Eirinon, se dirige d'abord vers l'est, puis vers le midi, tourne enfin à l'ouest, embrassant ainsi à la fois la baie de Baraca[132] et sept îles. Les navires qui atterrissent à l'entrée de ce golfe et prennent le large pour contourner les bancs peuvent gagner le port sains et saufs; ceux, au contraire, qui s'engagent sans précaution dans l'enfoncement de Baraca, sont certains de périr. Le courant est, dans ces parages, très violent, la mer fort agitée et remplie des tourbillons les plus dangereux. Un fond inégal, abrupt sur quelques points, rocheux et tranchant sur d'autres, augmente le péril; les câbles sont promptement coupés ou s'usent lentement si l'on jette l'ancre. L'approche de cette partie de la côte est généralement signalée par la rencontre de gros serpents noirs; les serpents, que l'on trouve plus au sud, dans les environs de Barygaza, sont plus petits et de couleur vert clair tirant sur l’or.

suivant


 

[80] C’est sans doute une erreur car la distance actuelle est d’environ 8.000 stades.

[81] En face en Afrique.

[82] Ce toponyme peut être identifié sans ambiguïté avec l’antique Sawâ (actuelle al-Sawâ, 13°20’N-43°55’E, à une vingtaine de kilomètres au sud de Ta‘izz) Cf. http://cy.revues.org/1671#ftn10.

[83] Ma‘âfir comme on l’a vu dans une note précédente du § 16.

[84] Ce personnage a été identifié avec Kulayb Yuha’min.

[85] Le texte corrompu contient Caesar, mais aucun empereur n’ordonna cette destruction.

[86] Plante dont les parfumeurs emploient la racine réduite en poudre dans la composition de leurs aromates.

[87] Le texte corrompu porte Adulis, mais cette cité n’est pas face à Mounza.

[88] Evidemment celui de Bab el-Mandeb, ou « Porte des Larmes », ainsi nommée à cause de ses vents et courants traîtres.

[89] Ile de Perim.

[90] Ville avec une baie située à l'extrême pointe sud-ouest de l'Arabie, à l'entrée du détroit de Bab-el-Mandeb, du côté nord du promontoire de Cheikh al-Sa’id par 12° 48 lat. N., 43° 28 long.

[91] Que Mouza.

[92] Eudaemon = Heureuse. C’est Aden.

[93] L'ancienne cité portuaire de Qanî, la Kanê emporion des auteurs grecs et latins, connue de Pline l'Ancien et de Ptolémée, a été implantée au début du Ier siècle ap. J.-C. sur la côté méridionale du Yémen. Sa fondation témoigne du développement des relations maritimes entre l'Inde et le monde gréco-romain. Les Etats d'Arabie du Sud y jouaient alors un rôle très actif. Aujourd’hui sur la baie de Bi'r 'Alî.

[94] Ili-azzu Yalut = « mon Dieu est tout puissant », roi du Hadramut. Le roi Il'az (Éléazos du Périple) avait épousé la sœur du roi de Saba. Cependant celui-ci n'en a pas moins mené deux campagnes terribles contre Shabwa et Cane, et après avoir livré la capitale au massacre et au pillage, il a remmené à Saba la reine, sa sœur.

[95] Le nom d’origine était Shabwa. Ce serait un endroit déserté sauf de quelques bédouins travaillant dans des mines de sel à proximité. C’est la Sabota de Pline (VI, 32). Sabbata serait environ à 100 km à l’ouest de Shibam, ville du Yémen, située dans l'Hadramaout et peuplée de 7.000 habitants dont l’architecture en immeubles de briques terre crue de plusieurs étages séparés par un dédale de ruelles étroites lui vaut le surnom de « Manhattan du désert » et son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Shibam fut à de nombreuses reprises la capitale du royaume Hadramaout.

[96] Ce nom d’Omana, le même qu’Oman, semble avoir désigné à l’époque de l’auteur du Périple, une zone plus étendue.

[97] C’est la partie du sud de la côte Arabique entre la baie de Kura Muria et Raas el-Hadd.

[98] Substance résineuse aromatique provenant de certaines espèces de styrax, anciennement utilisée comme encens ou dans différentes préparations pharmaceutiques. Le stryrax est un arbrisseau de la famille des Styracacées, dont certaines espèces fournissent des baumes.

[99] Aujourd’hui Ghubbet el Kamar dans le sud de l’Oman.

[100] Le cap Syagros est le Ras Fartak, en Arabie du Sud, par 52° 12' E. L'élévation du promontoire Syagros dépasse 812 mètres ; on l'aperçoit d'une distance de 60 milles.

[101] Avant l'expansion de l'Islam en 639, l'île, peuplée de chrétiens nestoriens, s'appelait Dioscoride et était un comptoir égypto-byzantin qui commerçait avec les chrétiens de Kerala, en Inde. Son premier nom signifiait « île des Dioscures ». Elle porte aujourd’hui le nom de Socotra ou Suqutra et c’est une île du Yémen située en mer d'Oman, dans le Nord-Ouest de l'océan Indien, à l'entrée du golfe d'Aden. Agatharchide la connaît sous le nom d’île des Bienheureux. Des Grecs y furent installés dès l'époque des Ptolémées, selon Cosmas Indicopleustes qui y passa au vie siècle, mentionnant sa conversion au christianisme : l'île était encore chrétienne à l'époque où Marco Polo y passa au xive siècle (III, 32) mais la communauté chrétienne semble avoir été détruite au xve siècle. Les Portugais l'occupèrent de 1507 à 1622.

[102] Vraisemblablement des varans du Nil.

[103] Ces tortues de Socotora sont difficiles à identifier. L'écaillé du commerce provient de Chelone imbricata, véritable tortue de mer ; la tortue de montagne peut être Chelone mydas, la tortue verte, également marine, mais plus vraisemblablement une espèce éteinte de Testudo (la Testudo grandidieri de Madagascar était dans ce cas) et Testudo gigantea et daudini se trouvent encore dans des îles peu fréquentées. La tortue terrestre et la tortue blanche peuvent être des Cinyxis, des Pyxis et des Testudo.

[104] Ce « cinabre indien » est le « sandragon », exsudation du Dracaena cinnabari de Socotora, du Dracaena schizantha de Somalie et du Calamus draco de l'Inde. Selon la légende rapportée par Pline (XXXIII, 38 et VIII, 12), le cinabre venait des sangs du dragon et de l'éléphant, mélangés de leurs combats. Il note aussi l'erreur faite par les médecins de son temps, prescrivant du cinnabre espagnol (sulphide rouge de mercure, qui est un poison), au lieu de cinabre indien.

Il est curieux de noter que la principale production ancienne de Socotra, l'aloès amer, originaire presque exclusivement de l'île, n'est pas mentionné ici, mais plus haut au § 28, comme exporté de Cana, port d'Arabie du Sud ; il est probable que l'île, qui était sujette de l'Hadramaout, voyait tout son aloès monopolisé par Cana.

[105] Charibael est l'arabe Kariba-il : « Dieu le bénit ». C'est un titre royal plutôt qu'un nom. Voir J. Pirenne, 1961, p. 20 sq.

[106] Le pays de l'encens est l'Hadramaout, pays des Atramitae.

[107] Ou Limyriké. Ces deux mots seront employés avec la même signification dans le texte. C’est ainsi que les géographes gréco-romains désignaient l’Inde du Sud.

[108] Schoff identifie cette cité avec Khor Rori, également appelée Sumhuram, qui est une zone archéologique et les ruines d'une ville fortifiée et d’un port. Ce site est à proximité de la ville de Taqah-Salalah en Oman. Sumhuram fut un avant-poste du royaume d’Hadramaout, fondé pour des raisons commerciales et économiques loin de la capitale Shabwa, le long de la côte d’Oman.

[109] Asich est Ras Hasik et la chaîne de montagnes est le djebel Samhan. Au sud, dans la province du Dhofar, on trouve la chaîne montagneuse homonyme, dont le djebel Samhan constitue le pic le plus élevé culminant à 1.463 m.

[110] C’est-à-dire les îles Kura-Maria, au large de l'actuel sultanat d'Oman.

[111] Elle porte sur nos cartes modernes le nom de Masirah, île de la côte est d’Oman, 658 km².

[112] Les îles Daimaniyat Kalaiou, N. O. de Muscat (23° 48' N., 58° 0' E.)

[113] Sans doute nom tribal, « montagne des Asabi » ou Beni Assab.

[114] Haut de 260 mètres, qui doit être, dit Müller, le Koh-Mubarek, la montagne de la Bonne Fortune, à moins que ce ne soit plutôt le Djebel Serraovat

[115] Nom originel Obollah ou Obolleh. Port situé sur le Chatt el-Arab, qui est l'embouchure conjointe du Tigre et de l'Euphrate.

[116] Charax Spasinou (La ville de Hyspaosinès). La ville moderne de Mohammerah est sur l'emplacement de l'ancienne Charax. Charax est le lieu de naissance du géographe grec Isidore de Charax. Pline, Josèphe, Ptolémée, Lucien et les inscriptions anciennes ne séparent jamais ces deux mots, Spasinou-Charax, pour distinguer cette ville des autres du même nom. C'est elle qui a donné son nom à la Characène. Charax était située au fond du golfe Arabo-Persique dans le delta du Tigre, sur une éminence artificielle entre le Tigre et l'Eulaus (mod. Karoum), ou plutôt au confluent de l'Euleus avec un canal (mod. Haffar) partant du Tigre, car l'Eulaeus est un fleuve qui se jette directement dans la mer. Elle était environnée d'ouvrages construits pour la défendre contre les attaques des deux fleuves, mais ces travaux d'art furent insuffisants, car elle fut ruinée à plusieurs reprises par les eaux. Fondée par Alexandre le Grand, qui lui donna le nom d'Alexandrie (Alexandria Characenes), elle fut peuplée avec les habitants d'une autre ville royale appelée Durine, dont l'emplacement est inconnu, et avec les vétérans de l'armée macédonienne (Pline, VI, 31). Un demi-siècle plus tard, cette ville était détruite par la mer et elle fut restaurée en 205 par Antiochus III le Grand, sous le nom d'Antiochia. (www.cosmovisions.com).

[117] Sans doute la ville de Sohar dans le sultanat d’Oman.

[118] Essence inconnue.

[119] Bateau cousu, fabriqué en Oman et distribué en Arabie méridionale.

[120] W. Vincent dit « de Terabdon », que les anciens ont placée entre le cap Jask et Guadel. (Voyage de Néarque)

[121] Probablement Rhambacia.

[122] Le bdellium (du grec bdellion) est une gomme-résine que l'on faisait venir des Indes orientales, d'Afrique et d'Arabie par les routes commerciales du Levant.

[123] On sait qu'une dynastie d'Indo-Scythes remplaça, vers le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, en l'année 120, les rois grecs de la Bactriane.

[124] L’Indus.

[125] Du sanscrit graha (souvent synonyme de maraka qui veut dire crocodile). Ces serpents étaient très vraisemblablement des crocodiles ou peut-être de grands serpents d’eau.

[126] L’ancien port de Barbariké/Daybul est maintenant un camp de ruines connu sous le nom de Banbhore, site archéologique situé au nord-ouest de Karachi, sur la route de Thatta. Banbhore se trouve sur la rive nord de la Gharro Creek près de la côte de l'océan Indien. Les fouilles archéologiques du site ont révélé que son occupation s’échelonnait du Ier siècle au XIIIe siècle, avec trois périodes distinctes : scytho-parthe, hindo-bouddhiste et islamique.

[127] Patala ou Bahmanabad, à l’embouchure de l’Indus ; signifierait « ville des envahisseurs ».

[128] Costus est un genre d'environ 150 espèces de la famille des Costaceae. Il est présent dans toutes les régions tropicales. Par exemple, le Costus arabicus L. : ses racines pouvaient être un des multiples constituants de la thériaque de la pharmacopée maritime occidentale au XVIIIe siècle

[129] Lycium est un genre de plantes de la famille des Solanacées. Il comporte environs 70 espèces d'arbustes épineux et de petits arbres. Entre autre le goji ou baie de goji est le nom commercial de la baie du lyciet commun (Lycium barbarum) et du lyciet de Chine (Lycium chinense). Il se présente sous la forme d'une petite baie orange, allongée, de saveur légèrement sucrée. On lui accorde en Asie des vertus médicinales exceptionnelles liées à la quête d'immortalité taoïstes et il est souvent commercialisé sous forme séchée ou sous forme de jus (généralement mélangé à d'autres jus de fruits).

[130] Les Seres ou Sères (les "soyeux") étaient le nom que les Grecs et les Romains donnaient, à partir du IVe siècle av. J.-C., aux habitants de la Chine, pays de la soie qui ne faisait pas partie de leurs possessions.

[131] Le Rann de Kutch est une région marécageuse située dans le Gujarat, qui borde le Sindh, une région du Pakistan. Le nom Rann vient d'un mot hindi ran qui signifie marais de sel. Le Rann occupe une superficie totale de 27.900 km. La région appartenait à l'origine à la mer d'Oman. Mais les forces géologiques, principalement les séismes, ont créé un barrage vers le haut de la région et l'ont ainsi transformée en une lagune d'eau salée. Cette zone s'est peu à peu remplie de vase, si bien qu'elle est devenue un marais de sel saisonnier. Durant la période des moussons, le Rann de Kutch devient un marais peu profond (l'eau arrive à peu près au niveau des genoux). Après les moussons, la région s'assèche. Wikipédia

[132] Le golfe de Kutch est un bras de la mer d'Oman situé sur la côte occidentale de l'Inde, dans l'État du Gujerat. Long d'environ 160 km, il sépare le Kutch de la péninsule du Kâthiâwar. La Rukmavati y a son embouchure.