Hippocrate

HIPPOCRATE

PRÉNOTIONS DE COS. 

CHAPITRE IX. SIGNES TIRÉS DE LA VOIX.

CHAPITRE X.  SIGNES TIRÉS DE LA RESPIRATION.

CHAPITRE XI.  SIGNES FOURNIS PAR L'ÉTAT DU COU ET DU PHARYNX.

CHAPITRE XII. SIGNES TIRÉS DES HYPOCONDRES ET DES AUTRES PARTIES DU VENTRE.

chapitres VI à VIII - chapitres XIII à XV

 

HIPPOCRATE

 

 

 

 

 

 

 

245. Αἱ μετ´ ἐκλύσιος ἀφωνίαι, κάκισται.

246. Αἱ ἐπ´ ὀλίγον θρασέες παρακρούσιες, πονηρὸν καὶ θηριῶδες.

247. Οἷσι φωνὴ ἅμα πυρετῷ ἐκλείπει μετὰ ἀκρισίας, τρομώδεες θνήσκουσιν.

248. Αἱ ἐν πυρετῷ ἀφωνίαι σπασμώδεα τρόπον, ἐκστᾶσαι σιγῇ, ὀλέθριον.

249. Αἱ ἐκ πόνου ἀφωνίαι, δυσθάνατοι.

250. Αἱ μετ´ ἐκλύσιος κατόχως ἀφωνίαι, ὀλέθριοι.

251. Αἱ κατακλώμεναι φωναὶ μετὰ φαρμακείην, ἦρα πονηρόν; τουτέων οἱ πλεῖστοι ἐφιδροῦσι, καὶ κοιλίας καθυγραίνονται.

252. Ἐν ἀφωνίῃ πνεῦμα οἷον τοῖσι πνιγομένοισι πρόχειρον, πονηρόν· ἦρά γε καὶ παρακρουστικόν;

253. Αἱ ἐκ κεφαλαλγίης ἀφωνίαι ἅμα ἱδρῶτι πυρετώδεες, χαλῶντα ὑπ´ αὐτοὺς, ἀνιέντα, χρονιώτερα· ἐπιῤῥιγοῦν τουτέοισιν, οὐ πονηρόν.

254. Αἱ μετὰ ἀφωνίης ἐκστάσιες, ὀλέθριοι.

255. Αἱ τοῖσιν ἐπιῤῥιγέουσιν ἀφωνίαι, θανάσιμον· εἰσὶ δὲ κεφαλαλγέες οἱ τοιοῦτοι ἐπιεικέως.

256. Αἱ μετ´ ἐκλύσιος ἀφωνίαι ἐν πυρετῷ ὀξεῖ ἀνιδρωτί εἰσι μὲν θανάσιμοι, ἧσσον δὲ τῷ ἐφιδροῦντι, χρόνον δὲ σημαίνει· ἴσως δὲ καὶ οἱ ἐξ ὑποστροφῆς παθόντες τι τοιοῦτον, ἀσφαλέστατοι, ὀλεθριώτατοι δὲ τῶν τοιουτέων, οἷσι τὰ ἐκ ῥινέων, καὶ οἷσι κοιλίαι καθυγραίνονται.

257. Ὀξυφωνίη κλαυθμώδης, καὶ ὀμμάτων ἀμαύρωσις, σπασμῶδες· οἱ ἐς τὰ κάτω πόνοι τουτέοισιν εὔφορον.

258. Ἅμα φωνῇ τρομώδει, λύσις κοιλίης παράλογος, ἐν τοῖσι διεστηκόσι χρονίοισιν ὀλέθριον.

259. Αἱ πυκναὶ ὑποκαρώδεες ἀφωνίαι ξύστασιν φθινώδεα προσημαίνουσιν.

 

 

260. Πνεῦμα πυκνὸν μὲν καὶ σμικρὸν ἐὸν, φλεγμονὴν καὶ πόνον ἐν τοῖσι καιρίοισι τόποισι σημαίνει· μέγα δὲ καὶ διὰ πολλοῦ, παραφροσύνην ἢ σπασμόν· ψυχρὸν δὲ, θανάσιμον· θανάσιμον δὲ καὶ πυρετῶδες καὶ λιγνυῶδες πνεῦμα, ἧσσον δὲ τοῦ ψυχροῦ· καὶ τὸ μέγα ἔξω πνεόμενον, σμικρὸν δὲ εἴσω, καὶ τὸ σμικρὸν ἔξω, μέγα δὲ εἴσω, κάκιστον δὴ καὶ πλησίον θανάτου· καὶ τὸ ἐκτεῖνον καὶ κατεπεῖγον, καὶ ἀμαυρὸν, καὶ διπλῆ εἴσω ἐπανάκλησις, ὁκοῖον ἐπεισπνέουσιν· εὔπνοια δὲ ἐν πᾶσιν, ὁκόσα ἐν πυρετῷ ὀξεῖ, κἢν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσι κρίνηται, μεγάλην ἔχει ῥοπὴν ἐς σωτηρίην.

 

 

 

261. Τράχηλος σκληρὸς καὶ ἐπώδυνος, καὶ γενύων σύνδεσις, καὶ φλεβῶν σφαγιτίδων παλμὸς ἰσχυρὸς, καὶ τενόντων ξύντασις, ὀλέθριον.

262. Τὰ ἐν φάρυγγι ἰσχνῇ ἀλγήματα πνιγώδεα, ἀπὸ κεφαλῆς ἀλγηδόνος ὁρμώμενα, σπασμώδεα.

263. Αἱ τραχήλου καὶ μεταφρένου ψύξιες, δοκέουσαι καὶ ὅλου δὲ τοῦ σώματος, σπασμώδεες· ἐν τουτέοισι κριμνώδεες οὐρήσιες.

264. Οἷσι κατὰ φάρυγγα ἐρεθισμοὶ, ἐπιεικέως τὰ παρ´ οὖς ἐπάρματα.

265. Φάρυγξ ἐπώδυνος, ἰσχνὴ, μετὰ δυσφορίης, ὀλέθριον ὀξέως.

266. Οἷσι πνεῦμα ἀνέλκεται, καὶ φωνὴ πνιγμώδης, σπόνδυλός τε ἐγκάθηται, τουτέοισιν ἐπὶ τῇσι τελευτῇσιν οἷον συσπῶντός τινος τὸ πνεῦμα γίνεται.

267. Φάρυγξ τρηχυνθεῖσα ἐπ´ ὀλίγον, καὶ κοιλίη κενεῇσιν ἀναστάσεσι, μετώπου ἀλγήματα, ψηλαφώδεες, ὀδυνώδεες· τὰ ἐκ τουτέων αὐξανόμενα, δύσκολα.

268. Τὰ κατὰ φάρυγγα ἰσχυρὰ ἀλγήματα παρ´ οὖς ἔπαρμα καὶ σπασμοὺς ἐργάζεται.

269. Καὶ τραχήλου καὶ νώτου ἀλγήματα, μετὰ πυρετοῦ ὀξέος, σπασμῷ, ὀλέθριον.

270. Τραχήλου καὶ πήχεων ἀλγήματα, σπασμώδεα· ἀπὸ προσώπου δὲ ταῦτα, καὶ κατὰ φάρυγγα·

271. ὠχροὶ, ἰσχνοὶ, πτυαλίζοντες, ἐν τουτέοισιν, ἐν ὕπνοισιν ἱδρῶτες ἀγαθοί· ἦρά γε καὶ τῷ ἱδρῶτι κουφίζεσθαι, τοῖσι πλείστοισιν οὐ πονηρόν; οἱ ἐς τὰ κάτω πόνοι τουτέοισιν, εὔφοροι.

272. Ἐν ἀλγήματι νώτου καὶ στήθεος αἱματώδης οὔρησις ἐπιστᾶσα, ὀλέθριος ἐπιπόνως.

273. Τραχήλου πόνος, κακὸν μὲν ἐν πυρετῷ παντὶ, κάκιστον δὲ ἐν οἷσι καὶ ἐκμανῆναι ἐλπίς.

274. Ἐπὶ στήθεος ἀλγήματι πυρετώδει κοιλίη ταραχώδης, ναρκώδης, σημεῖον μελαινῶν ὑποχωρησίων.

275. Τὰ ἐν ὀξέσι κατὰ φάρυγγα μικρὰ ὀδυνώδεα, ὅτε χάνοι, μὴ ῥηϊδίως συνάγοντι, ἰσχνῷ, παρακρουστικά· ἐκ τουτέων φρενιτικοὶ, ὀλέθριον.

276. Φάρυγξ ἑλκουμένη ἐν πυρετῷ μετ´ ἄλλου σημείου τῶν δυσκόλων, κινδυνῶδες.

277. Ἐν πυρετοῖσιν ἐξαπίνης πνίγεσθαι, καὶ καταπίνειν μὴ δύνασθαι, χωρὶς οἰδήματος, κακόν.

278.Τράχηλον ἐπιστραφῆναι μὴ δύνασθαι, μηδὲ καταπίνειν, θανάσιμον ὡς τὰ πολλά.

 

 

279. Ὑποχόνδριον δὲ χρὴ μαλθακὸν εἶναι καὶ ἄπονον καὶ ὁμαλές· φλεγμαῖνον δὲ, ἢ ἀνωμάλως ἔχον, ἢ ἀλγούμενον, σημεῖον ἀῤῥωστίης ἐστὶν οὐκ εὐήθεος.

280. Οἴδημα δὲ ἐν ὑποχονδρίοισι, σκληρόν τε ἐὸν καὶ ἐπώδυνον, κάκιστον μὲν, εἰ παρὰ πάντων εἴη τῶν μερέων· τῶν δὲ ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρεος, ἀκινδυνότερον τὸ ἐκ τῶν ἀριστερῶν· σημαίνει δὲ ἐν ἀρχῇ μὲν τὰ τοιαῦτα θάνατον σύντομον, ὑπερβάλλοντα δὲ τὰς εἴκοσι, τοῦ πυρετοῦ μένοντος, ἐμπύησιν· γίνεται δὲ τούτοισιν ἐν τῇ πρώτῃ περιόδῳ ῥῆξις αἵματος διὰ ῥινῶν, καὶ κάρτα ὠφελέει· τὰ γὰρ πολλὰ κεφαλὴν οὗτοι πονέουσι, καὶ ὄψις ἀμαυροῦται, καὶ μᾶλλον εἰς ταῦτα προσγίνεσθαι προσδέχου τὴν ῥῆξιν, ἡλικίῃσι δὲ πέντε καὶ τριήκοντα ἐτέων, τοῖσι δὲ πρεσβυτέροισιν ἧσσον.

281. Τὰ μαλθακὰ δὲ καὶ ἀνώδυνα τῶν οἰδημάτων, χρονιώτερα δὲ τὰς κρίσιας ποιέεται, καὶ ἧσσόν ἐστιν ἐπικίνδυνα· τὰς δὲ ἑξήκοντα καὶ ταῦτα ὑπερβάλλοντα, τοῦ πυρετοῦ μένοντος, ἐμπυοῦται. Παραπλήσια δὲ σημαίνει τοῖσιν ἐν ὑποχονδρίοισι καὶ τὰ περὶ κοιλίην, πλὴν ἧσσον ἐκπυοῦται ταῦτα ἐκείνων, ἥκιστα δὲ ὑπ´ ὀμφαλόν· καὶ γίνεται δὲ ταῦτα μὲν ἐν χιτῶνι, τὰ δ´ ἄνω κεχυμένα· θανάσιμα δ´ ἐστὶν αὐτῶν, ὅσα ἂν εἴσῳ ῥαγῇ· τῶν δὲ λοιπῶν ἐμπυημάτων τὰ μὲν ἔξω ῥηγνύμενα, βέλτιστον μὲν ὡς εἰς ἐλάχιστον καὶ ὀξύτατον συλλέγεσθαι· τὰ δὲ εἴσω, μήτε ὄγκῳ, μήτε πόνῳ, μήτε χρώματι διάδηλον ἔξω ποιέειν· τὸ δὲ ἐναντίον κάκιστον· τινὰ δὲ τούτων διὰ πάχος πύου οὐ διασημαίνει. Τὰ δὲ πρόσφατα τῶν ἐν τοῖσιν ὑποχονδρίοισιν ἐπαρμάτων, ἢν μὴ σὺν φλεγμονῇ ᾖ, καὶ τοὺς ἀπ´ αὐτῶν πόνους λύει βορβορυγμὸς γενόμενος ἐν ὑποχονδρίῳ, καὶ μάλιστα μὲν διεκπεσὼν δι´ οὔρων καὶ διαχωρημάτων· εἰ δὲ μὴ, καὶ αὐτὸς διαπεραιωθείς· ὠφελεῖ δὲ καὶ ὑποκαταβὰς ἐς τὰ κάτω χωρία.

282. Σφυγμὸς ἐν ὑποχονδρίῳ μετὰ θορύβου, παρακρουστικὸν, καὶ μᾶλλον ἢν αἱ ὄψιες πυκνὰ κινέωνται.

283. Καρδίης πόνος καὶ σφυγμὸς ὑποχονδρίων, πυρετοῦ περιψυχθέντος, κακὸν, ἄλλως τε κἢν ἐφιδρῶσιν.

284. Ἐς ὑποχόνδριον ἐμπίπτοντα ἀλγήματα, ἄλλως τε πονηρὸν, καὶ ἢν κοιλίας καθυγραίνῃ· κακίω δὲ, ἐν ὀλίγῳ γινόμενα· καὶ τὰ παρ´ οὖς τε ἀνιστάμενα ἐκ τουτέων, κακοήθεα, καὶ τὰ ἄλλα ἐκπυήματα.

285. Καρδιαλγικὰ καὶ μετὰ στρόφου, κοιλίης θηρία καταῤῥήγνυται.

286. Καρδίης ἄλγημα, πρεσβυτέρῳ πυκνὰ ἐπιφοιτέον, θάνατον ἐξαπίναιον σημαίνει.

287. Οἷσιν ὑποχόνδρια μετεωρίζεται, κοιλίης ἐπιστάσης, κακόν· μάλιστα δὲ ἐν φθινώδεσι τῶν μακρῶν, καὶ οἷσι κοιλίαι ὑγραίνονται.

288. Ἐν ὑποχονδρίῳ φλεγμονὴ ἀποπυητικὴ, ἔστιν οἷς πρὸ τῶν θανάτων μέλανα διαχωρέει.

289. Ὑποχονδρίων σύντασις, μετὰ κώματος ἀσώδεος, κεφαλαλγικῷ, τὰ παρ´ οὖς ἐπαίρει.

290. Μετὰ ὑποχονδρίων ἔπαρσιν, τοῖσι χολώδεσι, πνεῦμα μέγα καὶ πυρετὸς ὀξὺς τὰ παρ´ οὖς ἐπαίρει.

291. Ἐν ὑποχονδρίων ἀλγήματι, ὑποβορβορύζοντι, ὀσφύος ἄλγημα ἐπιγενόμενον ἐν πυρετοῖς κοιλίας ἐπιπολὺ καθυγραίνει, ἢν μὴ φῦσα καταῤῥαγῇ, ἢ οὔρου πλῆθος ἔλθῃ.

292. Ἐπὶ ὑποχονδρίῳ χρονίῳ καὶ κοιλίῃ δυσώδει, παρ´ οὖς ἀπόστημα κτείνει.

293. Τοῖσιν ἀπὸ ὑποχονδρίων ἀλγήμασι κοιλίη κατὰ μικρὸν ὑπόγλισχρα διαδιδοῦσα βραχέα κοπρώδεα, ἐκχλοιοῖ· ἆρα καὶ αἱμοῤῥαγεῖ;

294. Οἷσιν ἐξαίφνης ἀπυρέτοισιν ἐοῦσιν ὑποχονδρίου καὶ καρδίης πόνος, καὶ περὶ σκέλεα καὶ τὰ κάτω μέρεα, καὶ κοιλίη ἐπῆρται, λύει φλεβοτομίη καὶ κοιλίης ῥύσις· πυρέξαι βλαβερὸν τούτοισιν· μακροὶ γὰρ οἱ πυρετοὶ καὶ ἰσχυροὶ γίνονται, καὶ βῆχες καὶ πνεῦμα καὶ λυγμοὶ γίνονται· λύεσθαι δὲ μελλόντων τούτων, πόνος ἰσχυρὸς ἰσχίων ἢ σκελέων, ἢ πύου πτύσις, ἢ ὀφθαλμῶν στέρησις ἐπιγίνεται.

295. Οἷσι πόνοι ὑποχονδρίων, καρδίης, ἥπατος, τῶν περὶ ὀμφαλὸν μερῶν, αἵματος διαχωρήσαντος, σώζονται, μὴ διαχωρήσαντος δὲ, θνήσκουσιν.

296. Οἷσιν ὑποχόνδρια [μὴ] λαπαρὰ, πρόσωπον ἐῤῥωμένον, οὐ λύεται χωρὶς αἵματος ῥύσιος ἐκ ῥινῶν πολλοῦ, ἢ σπασμοῦ, ἢ ὀδύνης ἰσχίων.

297. Αἱ πρὸς ὑποχόνδρια ἐν πυρετῷ ὀδύναι ἀναύδῳ, ἀνιδρωτὶ λυόμεναι, κακόν· τούτοισιν ἐς ἰσχία ἀλγήματα.

298. Οἱ κατὰ κοιλίην ἐν πυρετῷ παλμοὶ ἐκστάσιας ποιέουσιν· αἱμοῤῥοίη δὲ φρικώδης.

299. Αἱ ἐς ὑποχόνδρια ἐν πυρετῷ ὀδύναι ἀναΐσσουσαι, ἀνιδρωτὶ λυόμεναι, κακοήθεες, τούτοισιν ἐς ἰσχία ἀλγήματα, ἅμα πυρετῷ καυσώδει, κοιλίη καταῤῥαγεῖσα, ὀλέθριον.

300. Οἱ περὶ ὀμφαλὸν πόνοι παλμώδεες ἔχουσι μέν τι καὶ γνώμης παράφορον· περὶ κρίσιν δ´ οὖν τούτοισι φλέγμα ἅλες συχνὸν σὺν πόνῳ διέρχεται.

301. Μετὰ κοιλίης ἐπίστασιν ὑποχόνδρια μετέωρα, κακόν· μάλιστα δὲ τοῖσι φθινώδεσι τῶν μακρῶν, καὶ οἷσι κοιλίαι ὑγραίνονται.

302. Τοῖσιν ἀλυσμώδεσιν ἐν ὑποχονδρίῳ τὰ παρ´ οὖς ἐπαρθέντα κτείνει.

303. Τὰ κατὰ κοιλίην σκληρύσματα μετὰ πόνου, πυρετοῖσι φρικώδεσιν, ἀποσίτοισι, σμικρὰ ἐφυγραινομένης, κάθαρσιν οὐ διδόντα, ἐς ἐμπύησιν ἥξει.

 

CHAPITRE IX.

SIGNES TIRÉS DE LA VOIX.

245. L'aphonie, avec résolution des forces, est très mauvaise. (Prorrh. 24 et 96.)

246. Le délire qui s'exaspère en peu de temps, est funeste ; c'est un délire férin. (Prorrh. 26.)

247. Ceux qui dans le cours d'une fièvre perdent la parole ; sans qu'il y ait de crise, meurent dans les tremblements. (Prorrh. 91.)

248. Dans une fièvre, l'aphonie qui survient d'une manière convulsive, et qui aboutit à une extase silencieuse , c'est pernicieux. (Prorrh. 54.)

249. Chez ceux qui deviennent aphones à la suite d'un excès de souffrance, la mort est très pénible. (Prorrh. 55. )

250. L'aphonie avec résolution des forces et catoché est pernicieuse. ( Prorrh 96)

251. La voix entrecoupée après un - purgatif , est-ce funeste ? La plupart de ces malades ont de petites sueurs et leur ventre se relâche.

252. Dans l'aphonie, la respiration apparente comme chez les individus qui suffoquent, c'est funeste ; c'est aussi un signe de délire. (Prorrh. 25.)

253. L'aphonie à la suite de céphalalgie, quand les malades ont de la fièvre avec sueur et lâchent tout sous eux , et que le mal présente des rémissions suivies bientôt d'exacerbations, est un signe de prolongation de la maladie. Dans ce cas s'il survient du frisson, ce n'est pas funeste. (Prorrh. 94.)

254. Un délire violent avec aphonie est pernicieux.

255. L'aphonie chez les individus qui ont du frisson, c'est mortel. Ces malades sont assez ordinairement pris de céphalalgie.

256. L'aphonie, avec prostration, dans une fièvre aiguë sans sueur, est mortelle ; elle l'est moins chez un malade qui a de petites sueurs. Alors elle indique la prolongation du mal. Également ceux qui sont ainsi affectés d'aphonie à la suite d'une rechute, sont très en sûreté; mais ils sont en très grand danger ceux qui ont un saignement de nez et dont le ventre se relâche.

257. La voix aiguë et gémissante, l'amurose des yeux , c'est spasmodique ; dans ces cas les douleurs aux parties inférieures sont avantageuses. (Prorrh. 47.)

258. Avec la voix tremblante, le relâchement du ventre contre toute attente, chez des malades qui ont été longtemps clans le même état, c'est pernicieux.

259. L'aphonie complète souvent réitérée avec un état qui se rapproche du carus présage la phthisie.

CHAPITRE X.

SIGNES TIRÉS DE LA RESPIRATION.

260. La respiration fréquente et petite indique de la phlegmasie et un état de souffrance des régions diaphragmatiques; grande et se faisant à de longs intervalles , elle indique du délire ou un état spasmodique; froide elle est mortelle; brûlante et fuligineuse elle est également mortelle, mais moins que la froide. L'expiration grande et l'inspiration petite, ou l'expiration petite et l'inspiration grande, c'est assurément très mauvais ; c'est un signe de mort prochaine. Il en est de même si la respiration est lente, précipitée ou obscure, et si l'inspiration se fait à deux reprises comme chez ceux dont la respiration est entrecoupée. Mais la respiration facile dans toutes les maladies accompagnées de fièvre aiguë, et qui se jugent dans les quarante jours, a une très grande influence sur le salut des malades. (Pronost. 5.)

CHAPITRE XI.

SIGNES FOURNIS PAR L'ÉTAT DU COU ET DU PHARYNX.

261. Le cou raide et douloureux, le serrement des mâchoires, le battement violent des vaisseaux jugulaires, la contraction des tendons, c'est pernicieux.

262. Les douleurs suffocantes au pharynx avec absence de gonflement, quand elles proviennent d'une douleur de tête , sont spasmodiques. (Prorrh. 104.)

263. L e refroidissement qui se fait sentir au cou et au dos et qui semblent gagner [ensuite] tout le corps, est spasmodique. En pareil cas les urines sont furfuracées. (Prorrh. 113.)

264. Chez ceux qui éprouvent de l'éréthisme au pharynx, il se forme ordinairement des parotides.

265. Le pharynx douloureux sans gonflement, avec agitation, c'est très pernicieux. (Prorrh. 86.)

266. Chez ceux dont la respiration est sublime, et la voix étouffée, si la vertèbre se luxe, la respiration devient, aux approches de la mort, semblable à celle de quelqu'un qui est étranglé. (Prorrh. 87.)

267. Le pharynx qui s'est irrité en peu de temps, des envies inutiles d'aller à la selle, de la douleur au front, de la carphologie, de la souffrance, sont des symptômes fâcheux s'ils s'aggravent. (Prorrh. 109.)

265. Les fortes douleurs du pharynx produisent des parotides et des spasmes.

269. Une douleur au cou et au dos, avec une fièvre aigue et des convulsions, c'est pernicieux.

270. Les douleurs du cou et des coudes produisent des spasmes qui commencent au visage. (Prorrh. 114.)

271. Les individus qui éprouvent de la gêne au pharynx sans qu'il y ait de tuméfaction, qui crachent souvent, s'ils suent pendant le sommeil, se trouvent bien. Est-ce qu'il n'est pas avantageux pour le plus grand nombre d'être soulagé par la sueur ? Dans ce cas, des douleurs aux parties inférieures sont avantageuses. (Prorrh. 114.)

272. Dans les cas de douleurs au dos et à la poitrine, la suppression d'urines sanguinolentes c'est pernicieux; la mort [quelle entraîne] est très douloureuse.

273. Une douleur de cou, c'est mauvais dans toute fièvre, mais c'est très mauvais chez ceux qui sont menacés de délire violent. (Prorrh. 73.)

274. Dans une douleur de poitrine avec fièvre, des perturbations du ventre et un état d'engourdissement, sont des signes de déjections noires.

275. Dans les maladies aiguës, quand le pharynx est rétréci, sans qu'il existe de gonflement [à l'extérieur], et qu'il est douloureux, de telle sorte que le malade ne puisse facilement ouvrir la bouche, c'est un signe de délire. Ceux qui, à la suite, deviennent phrénétiques, sont dans un état pernicieux. (Prorrh. 11.)

276. Le pharynx ulcéré dans une fièvre, avec quelque autre signe fâcheux c'est dangereux. (Pronost. 23, initio.)

277. Dans les fièvres, suffoquer instantanément, être dans l'impossibilité d'avaler les liquides, sans qu'il y ait de tuméfaction [au pharynx], c'est mauvais.

278. Ne pouvoir tourner le cou, ni avaler de liquides, c'est le plus souvent mortel. 

CHAPITRE XII.

SIGNES TIRÉS DES HYPOCONDRES ET DES AUTRES PARTIES DU VENTRE.

279. L'hypocondre doit être souple, sans douleur, sans inégalité, mais, s'il y a de la plilegmasie, de l'inégalité, de la douleur, c'est le signe d'une maladie qui n'est pas exempte de danger. (Pronost. 7, initio.)

280. Une tumeur dure et douloureuse siégeant dans les hypocondres, est très mauvaise si elle en occupe toute l'étendue. Bornée à un seul côté, elle est moins dangereuse, particulièrement à gauche. Ces tumeurs apparaissant au début de la maladie, présagent une mort prompte. Si elles se prolongent an delà de vingt jours avec persistance de la fièvre, il faut s'attendre à la suppuration. Chez ces malades, il survient dans la première période un flux de sang par le nez, et cela est fort utile, car le plus ordinairement ces sujets ont mal à la tête et leur vue s'obscurcit ; s'il en est ainsi, attendez-vous au flux de sang, surtout chez les individus de trente-cinq ans ; mais n'y comptez pas autant chez ceux qui sont plus âgés. (Pronost: 7, in medio.)

281. Les tumeurs molles et indolentes se jugent plus lentement et sont moins dangereuses : mais celles qui passent soixante jours avec persistance de la fièvre arrivent à suppuration. Les tumeurs de la région de l'estomac ont la même signification que celles des hypocondres, sauf qu'elles sont moins sujettes à suppurer; celles de la région ombilicale ne suppurent pas du tout. Ces collections purulentes se forment dans une tunique [et sont situées profondément], ou bien elles sont superficielles et diffuses. Parmi ces collections, sont mortelles celles qui se rompent à l'intérieur. Quant aux autres collections purulentes, pour celles qui s'ouvrent au dehors, ce qu'il y a de plus avantageux c'est qu'elles soient circonscrites et qu'elles s'élèvent en pointe. Mais celles qui s'ouvrent intérieurement ne doivent se déceler ni par leur saillie, ni parla douleur, ni par un changement de couleur à la peau. Le contraire est très mauvais. (Pronost. 7, in fine.) Quelques-unes de ces collections ne fournissent aucun signe à cause de l'épaisseur du pus. Les tumeurs récentes des hypocondres, si elles ne sont pas accompagnées de phlegmasie, et les douleurs qui en résultent, se dissipent par un borborygme qui se forme dans les hypocondres, surtout s'il s'échappe, avec des urines ou des excréments; sinon [il soulage] en traversant l'hypocondre. Il soulage également quand il roule vers les régions inférieures [du ventre]. (Pronost. 11, in fine.)

282. Un battement dans l'hypocondre, avec trouble, c'est un signe de délire, surtout si les prunelles sont continuellement agitées. (Pronost. 7, initio.)

283. Une douleur du cardia, un battement clans les hypocondres, la fièvre s'étant refroidie à l'extérieur [et s'étant concentrée à l'intérieur], c'est mauvais, surtout si les malades ont de petites sueurs.

284. Des douleurs qui envahissent l'hypocondre, sont funestes, surtout si elles relâchent le ventre : elles sont encore plus mauvaises quand elles se développent rapidement. Les parotides qui se forment à la suite de ces douleurs, présentent un mauvais caractère. Il en est de même des autres dépôts purulents.

285. La cardialgie accompagnée de tranchées, fait sortir des vers.

286. Chez un homme âgé, une douleur au cardia revenant fréquemment présage une mort subite.

287. Chez ceux dont les hypocondres sont météorisés, la suppression des selles, c'est mauvais, surtout chez les individus depuis longtemps attaqués de plithisie et chez ceux qui ont le ventre [habituellement] relâché.

288. La phlegmasie de l'hypocondre a tourné à suppuration chez ceux qui rendent des selles noires peu avant de mourir

289. La tension des hypocondres avec chaleur vive et anxiété chez un individu pris de céphalalgie, développe des parotides. (Prorrh. 169.)

290. Chez les sujets bilieux, quand les hypocondres sont gonflés, la respiration grande et une fièvre aiguë, développent des parotides. (Prorrh. 164.)

291. Dans les fièvres, quand il .y a douleur aux hypocondres avec borborygmes, s'il survient une douleur aux lombes, le plus souvent elle lâche le ventre, à moins que des vents ne s'échappent. en tumulte, ou qu'il ne s'écoule beaucoup d'urines.

292. Dans les affections chroniques des hypocondres, avec déjections fétides, les dépôts [qui se forment] auprès des oreilles, tuent. (Prorrh. 158.)

293. Dans le cas de douleurs aux hypocondres, le ventre rendant peu à peu des matières faiblement visqueuses [et] peu excrémentielles, les malades prennent une couleur verdâtre, et il peut survenir une hémorragie.

294. Les sujets qui, sans fièvre, sont pris subitement d'une douleur à l'hypocondre, au cardia, aux jambes et aux parties inférieures, et dont le ventre se tuméfie, une saignée et un cours de ventre les délivrent. Il est dangereux pour eux d'être pris de fièvre, car ce sont des fièvres longues et violentes qui s'allument ; il arrive aussi de la toux, de la dyspnée et des hoquets. Lorsque ces malades sont sur le point d'être délivrés, il survient une forte douleur aux hanches ou aux jambes, ou un crachement de pus, ou la perte de la vue.

295. Ceux qui éprouvent de la douleur aux hypocondres, au cardia, au foie, à la région ombilicale, sont sauvés s'il survient des selles sanguinolentes. S'ils n'en rendent pas de telles, ils meurent.

296. Ceux dont les hypocondres ne sont pas souples, dont le visage est fortement coloré, ne sont point délivrés sans un saignement de nez abondant, ou un spasme, ou une douleur des hanches. 

297. Dans la fièvre, des douleurs aux hypocondres avec aphonie, qui se dissipent sans sueurs, c'est mauvais : dans ce cas il survient des souffrances aux hanches. (Prorrh. 90.)

298. Les battements à l'abdomen, dans une fièvre, produisent des extases. [II arrive aussi] une hémorragie avec horripilation. (Prorrh. 144.)

299. Dans la fièvre, les douleurs qui se portent violemment aux hypocondres et qui se dissipent sans sueur, sont de mauvais caractère. En pareilles circonstances, des douleurs qui se déclarent aux hanches avec une fièvre causale, le ventre s'étant relâché subitement et copieusement, c'est pernicieux. (Prorrh. 90.)

300. Les douleurs avec battements à l'ombilic ont quelque chose qui présage l'égarement de l'esprit ; mais vers la crise, les malades rendent fréquemment par le bas une grande quantité de phlegme avec douleur. (Prorrh. 36.)

304. Le météorisme du ventre, avec suppression des selles, c'est mauvais, surtout chez les individus depuis longtemps attaqués de phthisie, et chez ceux dont le ventre est habituellement relâché.

302. Quand des parotides se développent chez des individus qui éprouvent de l'anxiété par suite d'une douleur à l'hypocondre , elles les tuent.

303. Les tumeurs inflammatoires et douloureuses du ventre dans les fièvres avec horripilation et dégoût, si le ventre ne s'humecte pas un peu et s'il ne survient pas de purgation, tournent à suppuration.

 
font color="#FF0000">294.