Hippocrate

HIPPOCRATE

 

PRÉNOTIONS DE COS. 

CHAPITRE VI. SIGNES TIRÉS DU VISAGE.

CHAPITRE VII. SIGNES TIRÉS DES YEUX.

CHAPITRE VIII. SIGNES TIRÉS DE LA LANGUE ET DES AUTRES PARTIES DE LA BOUCHE.

 

chapitres iii à v - chapitre IX à XII

 

HIPPOCRATE

 

 

 

 

 

8

8

 

 

211. Πρόσωπον ἐκ μετεώρου ταπεινούμενον, καὶ φωνὴ λειοτέρη καὶ ἀσθενεστέρη γινομένη, καὶ πνεῦμα μανότερον καὶ λεπτότερον, ἄνεσιν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν σημαίνει.

212. Προσώπου διαφθορὴ, θανάσιμον· ἧσσον δ´ ἢν δι´ ἀγρυπνίην, ἢ λιμὸν, ἢ κοιλίης ἐκτάραξιν γένηται· καθίσταται δὲ ἐν ἡμέρῃ καὶ νυκτὶ τὸ διὰ ταῦτα διαφθαρέν· γένοιτο δ´ ἂν τοιοῦτον, ὀφθαλμοὶ κοῖλοι, ῥὶς ὀξεῖα, κρόταφοι συμπεπτωκότες, ὦτα ψυχρὰ καὶ συνεσταλμένα, δέρμα σκληρὸν, χρῶμα ὠχρὸν ἢ μέλαν· πελιαινόμενον δὲ ἐπὶ τουτέοισι βλέφαρον, ἢ χεῖλος, ἢ ῥὶς, συντόμως θανάσιμον.

213. Προσώπου εὔχροια καὶ σκυθρωπότης ἐν ὀξεῖ, κακόν· μετώπου ξυναγωγὴ ἐπὶ τουτέοισι, φρενιτικόν.

214. Περὶ πρόσωπον εὔχροια καὶ ἱδρῶτες ἀπυρέτοισι, κόπρανα παλαιὰ ὑπεόντα σημαίνει, ἢ διαίτης ἀταξίην.

215. Τὰ κατὰ ῥῖνας ἐρυθήματα, κοιλίης ὑγραινομένης σημεῖα·

216. τοῖσι κατὰ τὰ ὑποχόνδρια ἢ τὸν πλεύμονα πόνοισι [ἢ] ἐμπυομένοισι κακόν.

 

 

217. Ὀφθαλμῶν καθαρότης καὶ τὰ λευκὰ αὐτέων ἐκ μελάνων ἢ πελίων καθαρὰ γίνεσθαι, κρίσιμον· ταχέως μὲν οὖν καθαιρομένων, ταχεῖαν σημαίνει κρίσιν, βραδέως δὲ βραδυτέρην.

218. Τὸ ἀχλυῶδες τῶν ὀφθαλμῶν, ἢ τὸ λευκὸν ἐρυθραινόμενον, ἢ πελιαινόμενον, ἢ φλεβίων μελάνων πληρούμενον, οὐκ ἀστεῖον· φλαῦρον δὲ καὶ τὸ τὴν αὐγὴν φεύγειν, ἢ δακρύειν, ἢ διαστρέφεσθαι, καὶ τὸν ἕτερον ἐλάσσω γίνεσθαι· πονηρὸν, καὶ τὸ τὰς ὄψιας πυκνὰ διαῤῥίπτειν, ἢ λημία σμικρὰ περὶ αὐτὰς, ἢ αἰγίδα λεπτὴν ἴσχειν, ἢ τὸ λευκὸν μέζον γίνεσθαι, τὸ δὲ μέλαν ἔλασσον, ἢ κρύπτεσθαι τὸ μέλαν ὑπὸ τὸ ἄνω βλέφαρον· πονηρὸν δὲ καὶ κοιλότης ὀμμάτων, καὶ ἔκθλιψις ἔξω σφοδρὴ, καὶ λαμπηδόνος ἔκθλιψις, ὥστε μὴ δύνασθαι τὴν κόρην ἐκτείνεσθαι, καὶ βλεφαρίδων καμπυλότης καὶ πῆξις ὀμμάτων, συνεχέως τε μύειν, καὶ χρώματα μεταβάλλειν· καὶ βλέφαρα μὴ συμβάλλειν ἐν τῷ καθεύδειν, ὀλέθριον· κακὸν δὲ καὶ ἰλλαίνων ὀφθαλμός.

219. Ὀφθαλμῶν ἔρευθος ἐν πυρετῷ γενόμενον, κοιλίης πονηρίην χρονίην σημαίνει.

220. Αἱ παρ´ ὀφθαλμὸν ἐπαναστάσιες ἐν τῇσιν ἀνακομιδῇσι, κοιλίην καταῤῥηγνύουσιν.

221. Ἐπὶ ὀμμάτων διαστροφῇ, κοπιώδει, πυρετώδει, ῥῖγος, ὀλέθριον· καὶ οἱ κωματώδεες ἐν τουτέοισι, κακόν.

222. Ὀφθαλμιῶντι ἀνδρὶ, πυρετοῦ ἐπιγενομένου, λύσις· εἰ δὲ μὴ, κίνδυνος τυφλωθῆναι, ἢ ἀπολέσθαι, ἢ ἀμφότερα.

223. Οἷσιν ὀφθαλμιῶσι κεφαλαλγίη προσγίνεται, καὶ παρακολουθεῖ χρόνον πουλὺν, κίνδυνος τυφλωθῆναι.

224. Ὀφθαλμιῶντι διάῤῥοια ἀπὸ ταυτομάτου, χρήσιμον.

225. Ὀμμάτων ἀμαύρωσις, καὶ τὸ πεπηγὸς, ἀχλυῶδες, κακόν.

226. Ὀμμάτων ἀμαύρωσις ἅμα ἀψυχίῃ, σπασμῶδες συντόμως.

227.  Ὀμμάτων ὀρθότης ἐν ὀξεῖ, ἢ κίνησις ὀξείη, καὶ ὕπνος ταραχώδης, ἢ ἀγρυπνίη, ποτὲ δὲ καὶ στάξιες ἐκ ῥινῶν, οὐδὲν ἀγαθόν·

228. πρὸς τὴν ἁφὴν μὴ περικαέες, φρενιτικοὶ γίνονται, καὶ μᾶλλον ἢν αἷμα ῥυῇ.

 

229. Γλῶσσα κατ´ ἀρχὰς μὲν πεφρικυῖα, τῷ δὲ χρώματι διαμένουσα, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου τρηχυνομένη, καὶ πελιαινομένη, καὶ ῥηγνυμένη, θανάσιμον· σφόδρα δὲ μελαινομένη, ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ κρίσιν γενέσθαι δηλοῖ· χαλεπωτάτη δέ ἐστιν ἡ μέλαινα καὶ χλωρή.

230. Γλώσσης παρὰ τὸ δικροῦν ὥσπερ σιάλῳ λευκῷ καταλείφεσθαι, σημεῖον ἀνέσεως πυρετοῦ· παχέος μὲν ἐόντος τοῦ ἐπιγεννήματος, αὐθημερόν· λεπτοτέρου δὲ, ἐς τὴν ὑστεραίην· ἔτι λεπτοτέρου, τριταίην· τὰ δὲ αὐτὰ σημαίνει καὶ ἐπ´ ἄκρην τὴν γλῶσσαν γινόμενα, ἧσσον δέ.

231. Γλῶσσα τρομώδης, μετὰ ἐρυθήματος κατὰ ῥῖνας καὶ κοιλίης ὑγρῆς, τὰ δὲ ἄλλα ἀσήμως ἔχοντα κατὰ πλεύμονα, πονηρὰ, καὶ ὀξείας καθάρσιας ὀλεθρίους σημαίνει.

232. Γλῶσσα παρὰ λόγον ἁπαλυνομένη, καὶ ἀσώδης, μεθ´ ἱδρῶτος ψυχροῦ, ἐπὶ κοιλίῃ ὑγρῇ, μελάνων ἐμέτων ἐστὶ σημεῖον· τὸ κοπιῶδες ἐν τουτέοισι κακόν.

233. Αἱ τρομώδεες γλῶσσαί τισι καὶ κοιλίην ὑγρήν ποτε ποιέουσιν· μελανθεῖσαι δὲ ἐν τουτέοισι, ταχὺν θάνατον σημαίνουσιν· ἦρά γε τρομώδης γλῶσσα σημαίνει οὐχ ἱδρυμένην γνώμην;

234. Αἱ δασεῖαι, κατάξηροι, φρενιτικαί.

235. Ὀδόντας συνερίζειν ἢ πρίειν, ᾧ μὴ σύνηθες ἐκ παιδίου, μανικὸν καὶ θανάσιμον· ἤδη δὲ παραφρονέων ἢν ποιέῃ τοῦτο, παντελῶς ὀλέθριον· ὀλέθριον δὲ καὶ ξηραίνεσθαι τοὺς ὀδόντας.

236. Ὀδόντος σφακελισμὸς ἀπόστημα παρὰ οὖλον γενόμενον λύει.

237. Ἐπὶ ὀδόντος σφακελισμῷ πυρετὸς ἐπιγενόμενος σφοδρὸς, καὶ παραφροσύνη, θανάσιμον· ἢν δὲ σώζωνται, ἕλκεα ἐκπυήσει, καὶ ὀστέα ἀφίσταται.

238. Οἷσι περὶ τὴν ὑπερῴην ὑγροῦ σύστασις γίνεται, ὡς τὰ πολλὰ πυοῦται.

239. Τὰ περὶ γένυας ἀλγήματα σφοδρὰ κίνδυνος εἰς ὀστέου ἀνάπλευσιν ἐλθεῖν.

240. Χεῖλος συσπώμενον σημαίνει κοιλίης χολώδεος κατάῤῥηξιν.

241. Τὰ ἀπὸ οὔλων αἵματα ἐπὶ κοιλίῃ ὑγρῇ, ὀλέθρια.

242. Πτυάλου ἀναχρέμψιες ἐν πυρετῷ πελιδναὶ, μέλαιναι, χολώδεες, ἐπιστᾶσαι μὲν, κακόν· ἀποχωρέουσαι δὲ κατὰ λόγον, χρήσιμον.

243. Οἷσιν ἁλμώδεα πτύαλα καὶ βὴξ προσίσταται, τουτέοισι χρὼς ἐρυθραίνεται, οἷον ἐξανθίσματα, πρὸ δὲ τῆς τελευτῆς τρηχύνεται.

244. Ἀνάχρεμψις πυκνὴ, ἢν δή τι καὶ ἄλλο σημεῖον προσῇ, φρενιτικόν.

 

CHAPITRE VI.

SIGNES TIRÉS DU VISAGE.

211. Le visage affaissé, de tuméfié qu'il était, la voix devenue plus coulante et plus faible, la respiration plus lente, présagent une rémission pour le jour suivant.

212. La décomposition du visage, c'est mortel. C'est moins dangereux si elle est causée par l'insomnie, la faim ou une perturbation abdominale : en effet, la décomposition qui provient de ces causes disparaît dans l'espace d'une nuit et d'un jour. Or, voici quelle est cette altération : yeux enfoncés, nez effilé, tempes affaissées, oreilles froides et rétractées, peau rugueuse, teinte jaunâtre ou noirâtre ; si les paupières, le nez et les lèvres prennent en outre une teinte livide ; c'est un signe de mort prochaine. (Pronost. 2, init.

213. Le visage haut en couleur et l'air refrogné dans une maladie aiguë, c'est mauvais. La contraction du front s'ajoutant à ces signes, c'est un signe de phrénitis. (Prorrh. 49.)

214. Le visage haut en couleur et des sueurs chez des individus sans fièvre, indiquent qu'il y a des excréments anciens [dans les intestins], ou que le régime est déréglé.

215. Les érythèmes aux narines sont des signes de selles liquides.

216. Chez les empyématiques, des douleurs à l'hypocondre ou au poumon, c'est mauvais.

CHAPITRE VII.

SIGNES TIRÉS DES YEUX.

217. Quand les yeux reprennent leur éclat, que le blanc devient pur de noir ou livide qu'il était, c'est un signe de crise. Quand les yeux s'éclaircissent promptement, ils annoncent une crise prompte ; quand ils s'éclaircissent lentement, ils annoncent une crise plus lente.

218. L'obscurcissement des yeux par un nuage, le blanc devenu rouge ou livide, ou parsemé de veines noirâtres, ce n'est pas louable. Il est également suspect que les yeux fuient la lumière, ou larmoient, ou soient divergents, ou que l'un paraisse plus petit que l'autre. Il est encore funeste que les prunelles se portent souvent de côté et d'autre, qu'elles présentent à leur surface un peu de chassie ou une petite concrétion blanche, que le blanc paraisse prendre plus de dimension et le noir diminuer d'étendue, que le noir soit caché sous la paupière supérieure. Il est également funeste que les yeux s'enfoncent ou qu'ils deviennent très saillants, de sorte même que la pupille ne puisse se dilater. Avoir les paupières rétractées et immobiles ; mouvoir sans cesse les yeux ; voir les couleurs différentes de ce qu'elles sont ; ne pas clore les paupières pendant le sommeil, c'est pernicieux. La déviation de l'oeil, c'est également mauvais. (Pronost. 2, in fine.)

219. De la rougeur survenant aux yeux dans une fièvre, indique un long état de souffrance du ventre.

220. Les gonflements qui se forment autour des yeux, dans la convalescence, indiquent un relâchement précipité du ventre. 

221. Dans le cas de déviation des yeux avec fièvre et sentiment de brisure, le frisson est pernicieux; ceux qui, dans ces circonstances, ont du coma sont dans un mauvais état. (Prorrh. 89.).

222. La fièvre survenant chez un individu pris d'ophthalmie, en amène la solution ; autrement on doit craindre là cécité ou la mort, ou l'un et l'autre.

223. Chez ceux qui sont affectés d'ophthalmie, quand il survient de la céphalalgie et qu'elle dure longtemps, il y a danger de perdre la vue.

224. Chez un individu pris d'ophthalmie, une diarrhée spontanée, c'est utile.

225. L'amaurose des yeux, leur immobilité, leur obscurcissement par un nuage, c'est mauvais. (Prorrh. 46.)

226. L'amaurose des yeux avec abattement, c'est un signe de spasmes prochains.

227. Dans une maladie aiguë, la fixité du regard, les mouvements brusques de l'oeil, tantôt un sommeil troublé, tantôt de l'insomnie, de légères épistaxis, n'ont rien de bon.

228. Ceux qui ne sont pas brûlants au toucher, deviennent phrénétiques, surtout s'il ne survient pas d'hémorragie.

CHAPITRE VIII.

SIGNES TIRÉS DE LA LANGUE ET DES AUTRES PARTIES DE LA BOUCHE.

229. La langue pointillée dès le début [d'une maladie ) mais conservant sa couleur naturelle, et puis avec le temps devenant rugueuse, livide et fendillée, c'est mortel. Quand elle devient très noire , elle présage une crise pour le quatorze. Elle est d'un très mauvais augure quand elle est noire ou verte.

230. Quand le sillon de la langue se recouvre d'un enduit blanc, c'est un signe de rémission dans la fièvre, et si cet enduit est épais, la rémission aura lieu le jour même ; s'il est plus ténu, ce sera pour le lendemain ; mais s'il est encore plus ténu, ce sera pour le surlendemain. Les mêmes phénomènes se montrant à la pointe de la langue, présagent les mêmes choses, mais avec moins de certitude.

231. Le tremblement de la langue avec un érythème aux narines et un relâchement du ventre, quand du reste il n'apparaît aucun signe critique du côté des poumons, c'est funeste ; c'est aussi le présage de purgations précipitées et pernicieuses.

232. La langue extraordinairement ramollie, et nauséeuse, avec une sueur froide à la suite d'un relàchement du ventre, c'est le présage d'un vomissement de matières noires ; un sentiment de brisure en pareil cas, c'est mauvais.

233. Le tremblement de la langue produit quelquefois un cours de ventre ; quand elle noircit en pareil cas, c'est le présage d'une mort imminente. Est-ce que le tremblement de langue n'est pas un signe de l'égarement de l'esprit ? (Prorrh. 20.)

234. La langue épaisse et très sèche est un signe de phrénitis. (Prorrh. 3.)

235. Claquer ou grincer des dents  chez un individu qui n'y est pas accoutumé dès l'enfance, est un signe de manie et de mort. Si le malade le fait étant déjà en délire, le cas est absolument mortel. Il est également pernicieux d'avoir les dents sèches. (Prorrh. 48. Pronost. 3, in fine.)

236. Lé sphacèle.de la dent se dissipe par un abcès à la gencive.

237. Dans le cas de sphacèle à une dent, s'il survient une fièvre intense et du délire, c'est mortel. Si les malades réchappent, il se forme des ulcérations et les os se carient.

238. Quand il se forme une collection d'humeurs au palais, le plus souvent elle arrive à suppuration.

239. Dans le cas de douleurs très vives aux gencives, il est à craindre que l'os ne se remplisse [d'humeur].

240. La lèvre contractée présage un cours de ventre bilieux.

241. Le sang coulant des gencives lorsque le ventre est relâché, c'est pernicieux.

242. Dans la fièvre, une expectoration de matières livides, noirâtres, bilieuses qui s'arrête, c'est mauvais ; mais si elle se fait convenablement, c'est avantageux.

243. Chez ceux dont les crachats sont salés et dont la toux s'arrête, la peau rougit comme si elle était couverte d'exanthèmes ; avant la mort elle devient rugueuse.

244. De fréquents [mais inutiles efforts] pour cracher, s'il s'y joint quelque autre signe, annoncent le phrénitis. (Prorhh. 6.)

 
S YEUX.