Hippocrate

HIPPOCRATE

PRÉNOTIONS DE COS. 

CHAPITRE XIII. SIGNES FOURNIS PAR LES LOMBES.

CHAPITRE XIV. SIGNES TIRÉS DES HÉMORRAGIES.

CHAPITRE XV. DES TREMBLEMENTS ET DES SPASMES.

chapitres IX à XII - chapitres XVI et XVII

 

HIPPOCRATE

 

 

 

 

 

 

 

304. Ὑπὲρ ὀμφαλὸν πόνος, καὶ ὀσφύος ἄλγημα, φαρμακείη μὴ λυόμενα, ἐς ὑδρωπιῶδες ξηρὸν ἀποτελευτᾷ.

305. Τὰ ἐξ ὀσφύος ἀλγήματα, χρονιώτερα, πυρετῷ παροξυνόμενα τριταιογενῶς, ποιέει τὰ θρομβώδεα αἵματα διαχωρέειν.

306. Τὰ ἐν ὀσφύϊ ἀλγήματα, αἱμοῤῥοϊκά.

307. Αἱ ἐξ ὀσφύος ἀλγήματος αἱμόῤῥοιαι, λαῦραι.

308. Οἷσιν ἐξ ὀσφύος ἀλγήματος ἀναδρομὴ ἐς κεφαλὴν, καὶ χεῖρες ναρκώδεες, καὶ καρδιαλγικὰ, καὶ ἠχώδεα, αἱμοῤῥαγικὰ λάβρως, καὶ κοιλίαι καταῤῥήγνυνται τούτοισι, καὶ γνῶμαι ταραχώδεες ἐπιπολύ.

309. Αἱ ἐκ νώτου ἀλγήματος ἀῤῥωστίης ἀρχαὶ, δύσκολοι.

310. Ἐν ὀσφύος ἀλγήματι συντόνῳ καὶ ὑποφορῇ πλέονι, ἀπ´ ἐλλεβόρου ἐμέσαι ἀφρώδεα συχνὰ, ὠφελεῖ.

311. Ῥάχιος διαστροφὴν καὶ δύσπνοιαν αἵματος ῥύσις λύει.

312. Ἐν ὀσφύϊ ἐπωδύνῳ καρδιαλγικὰ προσελθόντα, σημεῖα αἱμοῤῥοώδεα, ἢ καὶ προγεγενημένα.

313. Τὰ ἐξ ὀσφύος ἐς τράχηλον καὶ κεφαλὴν ἀναδιδόντα, παραλύοντα παραπληκτικὸν τρόπον, σπασμώδεα, παρακρουστικά· ἆρα καὶ λύεται τὰ τοιαῦτα σπασμοῖσιν; ἢ τῶν τοιούτων κοιλίαι νοσέουσι, διὰ τῶν αὐτῶν ἰόντων;

314. Ἐξ ὀσφύος ἀναδρομὴ πόνου, ὀφθαλμῶν ἴλλωσις, κακόν.

315. Πόνος ἐς στῆθος ἱδρυνθεὶς νωθρότητι, κακόν· ἐπὶ πυρετῷ οὗτοι ὀξέως ἀπόλλυνται.

316. Ἐξ ὀσφύος ἀλγήματος ἀναδρομαὶ ἐς καρδίην, πυρετώδεες, φρικώδεες, ἀνεμέοντες λεπτὰ, ὑδατώδεα, παρενεχθέντες ἄφωνοι, ἐμέσαντες μέλανα, τελευτῶσιν.

317. Τὰ κατ´ ὀσφὺν καὶ τὸ λεπτὸν χρόνια ἀλγήματα, καὶ πρὸς ὑποχόνδρια πόνοι, ἀπόσιτοι, ἅμα πυρετῷ, τούτοισιν ἐς κεφαλὴν ἄλγημα σύντονον ἐλθὸν κτείνει ὀξέως τρόπον σπασμώδεα.

318. Οἷσιν ὀσφύος ἄλγημα, οὗτοι κακοί· ἆρα τούτοισι τρομώδεα γίνεται, καὶ φωνὴ δ´ ὡς ἐν ῥίγει;

319. Ἆρα τοῖς ὀσφυαλγέσιν, ἀσώδεσιν, ἀνημέτοισιν, ὀλίγα θρασέως παρακρούσασιν, ἐλπὶς μέλανα διελθεῖν;

320. Ὀσφύος πόνος, καρδιαλγικῷ, μετὰ ἀναχρέμψιος βιαίης, ἔχει τι σπασμῶδες.

321. Ὑπάφωνον ἅμα κρίσει ῥῖγος.

322. Ὀσφύος ἄλγημα, ἄνευ προφάσιος πυκνὰ ἐπιφοιτέον, κακοήθεος ἀῤῥωστίης σημεῖον.

323. Ὀσφύος ἄλγημα μετὰ καύματος ἀσώδεος, πονηρόν.

324. Ὀσφύος σύντασις ἐκ γυναικείων πλήθεος, ἐκπυητικόν· καὶ τὰ ποικίλως ἰόντα, γλίσχρα, δυσώδεα, πνιγώδεα, ἐπὶ τοῖσι προειρημένοισιν, ἐκπυητικόν· οἶμαι δὲ καὶ παρακρούειν τι τὰς τοιαύτας.

325. Οἷσιν ὀσφύος ἄλγημα καὶ πλευροῦ ἄνευ προφάσιος, ἰκτεριώδεες γίνονται.

326. Αἱ ἐν κρισίμοισιν ἐκ τῶν αἱμοῤῥαγιῶν περιψύξιες νεανικαὶ, κάκισται.

327. Τὸ ἀνάπαλιν αἱμοῤῥαγέειν, πονηρὸν, οἷον ἐπὶ σπληνὶ μεγάλῳ ἐκ τῶν δεξιῶν· καὶ κατὰ ὑποχόνδρια ὡσαύτως.

328. Τὰ αἱμοῤῥαγεῦντα, ἐπιῤῥιγοῦντα τρώματα, κακοήθεα· διαλεγόμενοι λαθραίως τελευτῶσιν.

329. Τὰ πεμπταῖα αἱμοῤῥαγοῦντα λάβρως, ἕκτῃ ἐπιῤῥιγώσαντα, ἑβδόμῃ περιψυχθέντα, ἀναθερμανθέντα ὀξέως, τούτοισι κοιλίαι πονηρεύονται.

330. Μεθ´ αἱμοῤῥαγίην μελάνων διαχώρησις, κακόν· πονηρὸν δὲ καὶ τὰ ἐξερυθρώδεα· τεταρταίοισιν αἱ τοιαῦται αἱμοῤῥαγίαι· κωματώδεες, ἐκ τοιούτων σπασθέντες θνήσκουσι, μελάνων προδιελθόντων, καὶ κοιλίης ἐπαρθείσης.

331. Μεθ´ αἱμοῤῥοίας καὶ μελάνων διαχωρήσιας ἐν ὀξεῖ κώφωσις, κακόν· αἵματος διαχώρησις τούτοισιν ὀλέθριον, κώφωσιν δὲ λύει.

332. Οἷσιν αἱμοῤῥαγίαι πλείους, προϊόντος χρόνου, κοιλίαι πονηρεύονται, ἢν μὴ οὖρον πέπον ἔλθῃ· ἆρά γε τὸ ὑδατῶδες οὖρον τοιοῦτόν τι σημαίνει;

333. Οἷσιν ἐπὶ αἱμοῤῥαγίῃ λάβρῳ πυκνῇ μετὰ μελάνων συχνὴ διαχώρησις, ἐπιστάσης δὲ αἱμοῤῥοεῖ, οὗτοι κοιλίας ὀδυνώδεες, ἅμα δέ τισι φύσῃσιν εὔφοροι· ἆρα οἱ τοιοῦτοι ἐφιδροῦσι πολλοῖσι ψυχροῖσιν; τὸ ἀνατεταραγμένον οὖρον ἐν τούτοισιν οὐ πονηρὸν, οὐδὲ τὸ ἐφιστάμενον γονοειδές· ἐπιπολὺ δὲ οὗτοι ὑδατώδεα οὐρέουσιν.

334. Οἷσιν ἐκ ῥινῶν ἐπὶ κωφώσει καὶ νωθρότητι μικρὰ ἀποστάζει, ἔχει τι δύσκολον· ἔμετος τούτοισι συμφέρει καὶ κοιλίης ταραχή.

335. Αἱ ἐν ἀρχῇσι μεγάλαι αἱμοῤῥαγίαι περὶ ἀνακομιδὴν κοιλίας καθυγραίνουσιν.

336. Τὰ ἐκ ῥινῶν λάβρα βίῃ ἀποληφθέντα, ἔστιν ὅτε σπασμὸν ἐπικαλεῖται, φλεβοτομίη λύει.

337. Αἱ ἑνδεκαταῖαι στάξιες, δύσκολοι, ἄλλως τε καὶ ἢν δὶς ἐπιστάξῃ.

338. Ἐπὶ αἵματος ῥύσει πολλῇ, ἢ λυγμὸς ἢ σπασμὸς, κακόν.

339. Τοῖσι νέοις ἐτῶν ἑπτὰ ἀδυναμίη μετὰ ἀχροίης, καὶ πνεῦμα ἁλιζόμενον ἐν τῇσιν ὁδοῖσι, καὶ γῆς ἐπιθυμίη, αἵματος φθορὴν καὶ ἔκλυσιν σημαίνει.

340. Ἐν τοῖσι μακροῖσι τὰ μικρὰ ἐπιφαινόμενα αἱμοῤῥοώδεα, ὀλέθρια.

341. Τὰ σκοτώδεα ἐξ ἀρχῆς αἱμοῤῥοίη ῥινὸς λύει.

342. Τὰ ἐκ ῥινῶν σμικροῖς ἱδρῶσι περιψυχόμενα, κακοήθεα.

343. Αἵματος ἀφαίρεσις ἐν καταψύξει νενωθρευμένῃ, κακόν.

344. Ὅσοι, κοιλίης ἐπιστάσης, αἱμοῤῥοέουσι, καὶ ἐπιῤῥιγοῦσιν ἅμα τῷ αἱμοῤῥοεῖν, τούτοισι κοιλίην λειεντεριώδεα ποιέει καὶ ἐπίσκληρον, καὶ ἀσκαρίδας, ἢ ἀμφότερα.

345. Τὰ τεταγμένοισι χρόνοισιν αἱμοῤῥοώδεα, διψώδεα, μὴ αἱμοῤῥαγήσαντα, ἐπιληπτικῶς θνήσκει.

346. Ἐξ αἱμοῤῥοΐδος ὅσον ἐπιφανείσης σκοτώδεα ἐλθόντα, παραπληγικὸν μικρὸν καὶ ἐπ´ ὀλίγον σημαίνει· λύει φλεβοτομίη· καὶ πᾶν τὸ οὕτως ἐπιφαινόμενον κακόν τι σημαίνει.

 

347. Οἱ παλμώδεες δι´ ὅλου, ἆρα καὶ ἄφωνοι τελευτῶσιν;

348. Τὰ τρομώδεα, σπασμώδεα γενόμενα, ἐφιδροῦσι, φιλυπόστροφα· τούτοισι κρίσις ἐπιῤῥιγώσασιν· ἐπιῤῥιγέουσι δ´ οὗτοι ἐπὶ κοιλίην καύματι προκληθέντες· ὕπνος πουλὺς ἐν τούτοισι, σπασμῶδες, καὶ τὰ ἐς μέτωπον βάρεα, καὶ οὔρησις δυσκολαίνουσα.

349. Οἱ ἐν ὑστερικοῖσιν ἄπυροι σπασμοὶ, εὐχερεῖς.

350. Τὰ σπασμώδεα, ἀνιδρῶντι, πτύελα παραῤῥέοντα, πυρετώδει ἐόντι, εὐήθεα· τούτοισιν, ἐπεὶ κοιλίαι τι καθυγραίνονται, τάχα δέ τι καὶ ἐς ἄρθρα ἀποστήσονται.

351. Οἷσιν ἐν σπασμώδεσιν ὀφθαλμοὶ ἐκλάμπουσιν ἀτενέως, οὔτε παρ´ ἑωυτοῖσίν εἰσι, διανοσέουσί τε μακροτέρως.

352. Τὰ σπασμώδεα τρόπον παροξυνόμενα κατόχως, τὰ παρ´ οὖς ἐπαίρει.

353. Τρομώδεσιν, ἀσώδεσι, μικρὰ τὰ παρ´ οὖς ἐπάρματα σπασμὸν σημαίνει, κοιλίης πονηρευομένης.

354. Τὰ σπασμώδεα καὶ τετανώδεα πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει.

355. Σπασμὸς ἐπὶ τρώματι, θανάσιμον.

356. Σπασμὸς ἐπὶ πυρετῷ γενόμενος, ὀλέθριον, ἥκιστα δὲ παιδίοισιν.

357. Οἱ πρεσβύτεροι ἑπτὰ ἐτέων ἐν πυρετῷ οὐχ ἁλίσκονται ὑπὸ σπασμοῦ· εἰ δὲ μὴ, ὀλέθριον.

358. Σπασμοῦ λυτικὸν πυρετὸς ἐπιγενόμενος ὀξὺς, μὴ πρότερον γεγονώς· εἰ δὲ εἴη πρότερον γεγονὼς, παροξυνθείς· ὠφελέει δὲ καὶ οὔρου διέξοδος ὑαλοειδὴς πολλὴ, καὶ ῥύσις κοιλίης, καὶ ὕπνοι· τῶν δὲ ἐξαπίνης σπασμῶν λυτικὸν, πυρετὸς, κοιλίης ῥύσις.

359. Ἐν τοῖσι σπασμοῖσιν ἀναυδίη ἐπὶ πολὺ, κακόν· τὸ δὲ ἐπὶ μικρὸν, ἤτοι γλώσσης ἀποπληξίην, ἢ βραχίονος, καὶ τῶν ἐπὶ δεξιὰ σημαίνει· λύεται δὲ οὔροισιν ἐξαπίνης ἐλθοῦσι, πολλοῖσιν, ἀθρόοισιν.

360. Ἱδρῶτες δὲ, οἱ μὲν κατὰ μικρὸν, ὠφελέουσιν· οἱ δὲ ἀθρόοι, καὶ αἱ τῶν αἱμάτων ἀφαιρέσιες αἱ ἀθρόοι, βλάπτουσιν.

361. Ἐν τοῖσι τετάνοισι καὶ ὀπισθοτόνοισι γένυες λυόμεναι, θανάσιμον· θανάσιμον δὲ καὶ ἱδροῦν ἐν ὀπισθοτόνῳ καὶ τὸ σῶμα διαλύεσθαι, καὶ ἀνεμεῖν ὀπισθοτόνῳ διὰ ῥινῶν, ἢ ἐξ ἀρχῆς ἄφωνον ἐόντα βοᾷν ἢ φλυηρεῖν· ἐς γὰρ τὴν ὑστεραίην θάνατον σημαίνει.

362. Πυρετώδεα ὀπισθοτονώδεα γονοειδέες οὐρήσιες λύουσιν.

 

CHAPITRE XIII.

SIGNES FOURNIS PAR LES LOMBES.

304. Une sensation pénible au-dessus de l'ombilic et une douleur des lombes qui ne cèdent pas à un purgatif, aboutissent à une hydropisie sèche.

305. Les douleurs chroniques des lombes qui redoublent avec une fièvre du type tierce [en suivant ce même type], font rendre du sang grumeux par les selles.

306. Les douleurs des lombes donnent lieu à des hémorragies.

307. Les hémorragies qui succèdent à une douleur des lombes se font largement.

308. Les individus chez lesquels une douleur remonte des lombes à la tête, dont les mains sont engourdies, qui ont des douleurs au cardia et des tintements d'oreilles, sont pris de grandes hémorragies, de diarrhées copieuses, et le plus souvent de troubles de l'esprit. (Prorrh. 139.)

309. Les maladies qui débutent par une douleur au dos, sont d'une solution difficile.

310. Dans le cas de douleur lombaire intense, de déjections abondantes, après avoir pris de l'ellébore, vomir à plusieurs reprises des matières spumeuses, soulage.

311. Un flux de sang dissipe la déviation du rachis et la dyspnée.

312. De la cardialgie survenant quand les lombes sont douloureuses, annonce un flux hémorroïdal, ou indique qu'il y en a eu un. (Prorrh. 130.)

313. Des douleurs qui se transportent des lombes au cou et à la tête, en produisant une sorte de résolution paraplégique, indiquent des spasmes et du délire. Cet état sera-t-il dissipé par des spasmes ? ou bien le ventre deviendra-t-il malade, ces individus restant dans la même situation ? (Prorrh. 118.)

314. La déviation des yeux, par métastase d'une douleur lombaire, c'est mauvais. (Prorrh. 69.)

315. Une douleur fixée à la poitrine avec engourdissement, c'est mauvais; si elle se complique de fièvre, les malades sont rapidement enlevés. (Prorrh. 70.)

316. Si, par suite d'une métastase de douleurs lombaires sur le cardia, les malades ont de la fièvre, des frissonnements, s'ils vomissent des matières ténues, aqueuses, s'ils sont pris de délire et d'aphonie, s'ils vomissent des matières noires, ils meurent. (Prorrh. 83.)

317. Les souffrances chroniques des lombes et de l'intestin grêle, les douleurs aux hypocondres, le dégoût avec fièvre, s'il survient une céphalalgie intense, tuent rapidement le malade, dans une sorte d'état spasmodique. (Prorrh. 100. )

318. Ceux qui ont des douleurs aux lombes sont dans un mauvais état. Ne leur survient-il pas des tremblements, et leur voix n'est-elle pas comme dans le frisson ?

319. Chez les individus qui ont des douleurs aux lombes, des nausées sans vomissements, un délire un peu furieux, ne doit-on pas s'attendre à des selles noires ? (Prorrh. 85.)

320. La douleur des lombes chez un individu qui a de la cardialgie, avec de violents efforts d'expectoration, a quelque chose de spasmodique. (Prorrh. 106.)

321. Le frisson pendant la crise est redoutable. (Prorrh. 107.)

322. Une douleur des lombes qui survient fréquemment sans cause apparente  annonce une maladie de mauvais caractère.

323. Une douleur des lombes avec chaleur brûlante et anxiété, c'est funeste. (Prorrh. 42.)

324. La tension des lombes par suite de pléthore menstruelle, amène de la suppuration : et, dans les circonstances qui viennent d'être indiquées, des menstrues variées, visqueuses, fétides, accompagnées de suffocations, amènent aussi de la suppuration. Je pense même que les femmes auront un peu de délire.

325. Ceux qui ont une douleur aux lombes et au côté, sans cause appréciable, deviennent ictériques.

CHAPITRE XIV.

SIGNES TIRÉS DES HÉMORRAGIES.

326. Dans les jours critiques, les refroidissements violents qui viennent à la suite d'hémorragie, sont très mauvais. (Prorrh. 134.)

327. L'hémorragie nasale, du côté opposé à celui du mal, c'est funeste; par exemple, celle de la narine droite, dans le gonflement de la rate ; [il en est] de même à l'égard des hypocondres. (Prorrh. 125.)

328. Les blessures accompagnées de petits frissons, d'hémorragies, sont des blessures de mauvais caractère. Les malades meurent en parlant, sans qu'on s'en doute. (Prorrh. 128 )

329. Quand il y a au cinquième jour une forte hémorragie, du frisson au sixième, du refroidissement au septième, puis un prompt retour de là chaleur fébrile, le ventre est en mauvais état.

330. Après une hémorragie, des selles noires c'est mauvais ; des selles très rouges érugineuses, c'est également funeste. Ces hémorragies arrivent le quatrième jour. Les malades qui, à la suite, tombent dans un état comateux, meurent dans les spasmes après une évacuation de matières noires, et un gonflement du ventre. (Prorrh. 127. )

331. Après une hémorragie et des selles noires, la surdité dans une maladie, c'est mauvais. Dans ce cas une évacuation du sang par les selles, c'est pernicieux. La surdité délivre [de ce flux de sang]. (Prorrh. 129.)

332. Chez ceux qui ont des hémorragies prolongées, le ventre devient malade après quelque temps, à moins qu'il n'arrive des urines cuites. Des urines aqueuses ne présagent-elles pas quelque chose de semblable? (Prorrh. 133.)

333. Ceux qui à la suite d'une large et abondante hémorragie ont des déjections alvines, et qui sont repris d'hémorragie quand ces déjections se suppriment, ont le ventre douloureux, mais s'il survient un écoulement de sang ils se trouvent mieux. N'ont-ils pas des sueurs froides abondantes ? En pareil cas les urines troubles ne sont pas mauvaises, non plus qu'un sédiment séminiforme : mais les malades rendent le plus souvent des urines aqueuses (Prorrh. 140.)

334. Quand une petite hémorragie survient dans le cas de surdité et d'engourdissement, il y a quelque chose de fâcheux; dans ce cas un vomissement et des perturbations du ventre sont avantageuses. (Prorrh. 141.)

335. Au début des maladies les brandes hémorragies humectent le ventre à l'époque de la convalescence.

336. De larges hémorragies du nez, arrêtées par des moyens violents, occasionnent quelquefois des spasmes. La saignée les fait cesser. (Prorrh. 145.)

337. Une épistaxis est fâcheuse le onzième jour ; surtout si elle se réitère. (Prorrh. 148.)

338. Pendant une grande hémorragie, le hoquet on des spasmes, c'est mauvais.

339. Chez les individus parvenus à leur septième année, la décoloration, la dyspnée en marchant, l'envie de manger de la terre, indiquent la corruption du sang et la résolution des forces.

340. Des flux de sang peu abondants arrivant dans les maladies de long cours, sont pernicieux.

341. Une hémorragie nasale dissipe l'obscurcissement ténébreux de la vue, si elle arrive au début.

342. Le refroidissement général, avec de petites sueurs, a la suite d'épistaxis, est [un signe] de mauvais caractère. (Prorrh. 7 26.)

343. Une évacuation sanguine dans le cas, de refroidissement avec torpeur, c'est mauvais.

344. Une hémorragie après un resserrement du ventre et des frissons pendant cette hémorragie, produisent de la lienterie, ou durcit le ventre, ou fait rendre des ascarides, ou produit l'un et l'autre accident. (Prorrh. 135.)

345. Quand il y a des hémorragies à des époques réglées, et que ces hémorragies n'ayant pas lieu, il survient de la soif [du malaise], de la prostration, les malades meurent dans un état épileptiforme. (Prorrh. 131.)

346. A la suite d'hémorroïdes qui ont flué faiblement et peu longtemps, l'obscurcissement de la vue par des nuages, est un signe de paraplégie ; la saignée en délivre ; en général tout ce qui paraît ainsi présage quelque chose de mauvais.

CHAPITRE XV.

DES TREMBLEMENTS ET DES SPASMES.

347. Ceux dont tout le corps palpite, ne meurent-ils pas aphones? (Prorrh. 30.)

348. Les tremblements spasmodiques qui surviennent pendant la sueur, sont sujets à récidive. La crise arrive chez les malades qui ont eu des frissons, et ces frissons sont provoqués par une chaleur très vive du ventre. En pareil cas un sommeil profond est un indice de spasmes, de même que la pesanteur du front et la dysurie. (Prorrh. 405.)

349. Dans les affections hystériques, sans fièvre les spasmes n'ont rien de dangereux. (Prorrh. 119.)

350. Chez un fébricitant, quand il n'y a point de sueur, une expectoration spasmodique abondante est de bon caractère; dans ce cas, le ventre se lâche un peu : peut-être aussi se fera-t-il des dépôts aux articulations. (Prorrh. 122.)

351. Ceux qui au milieu de spasmes, ont les yeux étincelants et fixes, n'ont pas l'esprit présent, et sont plus long temps malades. (Prorrh. 124.)

352. Les paroxysmes qui reviennent d'une manière spasmodique avec catoché, développât des parotides. (Prorrh. 161.

353. Chez les malades pris de tremblements et d'anxiétés les petites tumeurs qui s'élèvent près des oreilles présagent des spasmes, quand l'état du ventre est mauvais. (Prorrh 162.)

354. La fièvre survenant dans un état spasmodique ou tétanique le fait cesser.

355. Un spasme à la suite d'une blessure c'est mortel.

356. Un spasme survenant pendant la fièvre, c'est pernicieux; mais moins chez les enfants.

357. Ceux qui sont âgés de plus de sept ans ne sont pas pris de spasmes dans la fièvre, sinon c'est funeste.

358. L'invasion d'une fièvre aiguë fait cesser le spasme, lorsquelle n'existe pas avant lui ; lorsqu'elle existe déja [quand le spasme survient, elle le fait cesser] en redoublant. Sont également avantageux un flux abondant d'urines vitrées, un cours de ventre, le sommeil. La fièvre, ou le cours de ventre font cesser les spasmes dont l'invasion est subite.

359. Dans les spasmes la mutité prolongée c'est mauvais ; de courte durée, elle présage une apoplexie ou de la langue, ou d'un bras, ou des parties droites. Elle est dissipée par un flux subit d'urines abondantes et précipitées.

360. Les sueurs qui viennent peu à peu sont utiles ; celles qui arrivent précipitamment, de même que les évacuations sanguines précipitées, sont nuisibles.

361. Dans le cas de tétanos et d'opisthotonos, les mâchoires paralysées, c'est mortel. Il est également mortel de suer dans l'opisthotonos, d'avoir le corps paralysé, et de rejeter par les narines [ce qu'on introduit dans la bouche], ou de crier et de parler beaucoup après avoir eu d'abord de l'aphonie : car cela présage la mort pour le lendemain.

 362. Les urines séminiformes résolvent les fièvres avec opisthotonos.

 
ρευμένῃ, κακόν.