Sozomène

SOZOMENE

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

ΣΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΡΜΕΙΟΥ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

LIVRE I

livre II

 

 

 

94 HISTOIRE DE L'EGLISE

Ecrite par

SOZOMENE.

 

HISTOIRE DE L'ÉGLISE

 

Ecrite par Sozomène.

 

LIVRE PREMIER.

 

 

ΣΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΡΜΕΙΟΥ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Φασὶ τῶν πάλαι αὐτοκρατόρων ἐπιμελές τι χρῆμα γενέσθαι τοῖς μὲν φιλοκόσμοις ἁλουργίδα καὶ στέφανον καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια, τοῖς δ´ αὖ τὰ περὶ λόγους σπουδάσασι μυθώδη τινὰ ποίησιν ἢ σύγγραμμα θέλγειν δυνάμενον, τοῖς δὲ τὰ περὶ πόλεμον ἀσκοῦσι βέλος εὐστόχως ἀφεῖναι καὶ θῆρα βαλεῖν ἢ δόρυ ἀκοντίζειν ἢ εἰς ἵππον ἅλλεσθαι· προσήγγελλον δὲ ἑαυτοὺς τοῖς βασιλείοις ἕκαστος ἐπιτηδεύων ὃ τῷ κρατοῦντι φίλον ἐτύγχανεν, ὁ μὲν δυσπόριστον ψηφῖδα προσφέρων, ἕτερος δὲ λαμπροτέραν βαφὴν ἁλουργίδος ὑποτιθέμενος, ὁ δὲ ποίημα ἢ σύγγραμμα προσφωνῶν, ἄλλος δὲ εὔζωνον καὶ ξένον περὶ τὰ ὅπλα τρόπον εἰσηγούμενος· μέγιστον δὲ καὶ βασιλικὸν ἐνομίζετο ταυτησὶ τῆς δημώδους ἀρετῆς μόριον ἓν κεκτῆσθαι τὸν πάντων ἡγούμενον, εὐσεβείας δέ, τοῦ ἀληθοῦς κόσμου τῆς βασιλείας, οὐδενὶ τοσοῦτος λόγος ἐγένετο. Σὺ δέ, ὦ κράτιστε βασιλεῦ Θεοδόσιε, συλλήβδην εἰπεῖν πᾶσαν ἐπήσκησας ἀρετὴν διὰ θεοῦ, ἁλουργίδα δὲ καὶ στέφανον πρὸς τοὺς θεωμένους σύμβολον τῆς ἀξίας περικείμενος, ἔνδοθεν ἀεὶ τὸν ἀληθῆ κόσμον τῆς βασιλείας ἠμφίεσαι, τὴν εὐσέβειαν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν. Ὅθεν ἑκάστοτε ποιηταὶ καὶ συγγραφεῖς καὶ τῶν σῶν ὑπάρχων οἱ πλείους καὶ τῶν λοιπῶν ὑπηκόων περὶ σὲ καὶ τὰς σὰς πράξεις πονοῦσιν. Ἀγωνοθέτης δὲ καὶ λόγων κριτὴς προκαθήμενος, οὐ κομψῇ τινι φωνῇ καὶ σχήματι κλέπτῃ τὴν ἀκρίβειαν, ἀλλ´ εἰλικρινῶς βραβεύεις, λέξιν οἰκείαν σκοπῶν τῇ προθέσει τοῦ πράγματος καὶ σχῆμα λόγου καὶ μέρη καὶ τάξιν καὶ ἁρμονίαν καὶ φράσιν καὶ συνθήκην καὶ ἐπιχειρήματα καὶ νοῦν καὶ ἱστορίαν· ἀμείβῃ δὲ τοὺς λέγοντας τῇ τε κρίσει τῇ σῇ καὶ τοῖς κρότοις καὶ χρυσαῖς εἰκόσιν 〈καὶ〉 ἀναθέσει ἀνδριάντων καὶ δώροις καὶ τιμαῖς παντοδαπαῖς. Οἷον δὲ σαυτὸν περὶ τοὺς λέγοντας παρέχεις, οὐ τοιοῦτοι Κρητῶν οἱ πάλαι ἐγένοντο περὶ τὸν ἀοίδιμον ἐκεῖνον Ὅμηρον, ἢ Ἀλευάδαι περὶ Σιμωνίδην, ἢ Διονύσιος ὁ Σικελίας τύραννος περὶ Πλάτωνα τὸν Σωκράτους ἑταῖρον, ἢ Φίλιππος ὁ Μακεδὼν περὶ Θεόπομπον τὸν συγγραφέα, ἢ Σευῆρος ὁ Καῖσαρ περὶ Ὀππιανόν, τὸν ἐν τοῖς μέτροις τῶν ἰχθύων τὰ γένη καὶ τὴν φύσιν καὶ τὴν θήραν ἀφηγησάμενον· Κρῆτες μὲν γὰρ ἐν χιλίοις νομίσμασιν Ὅμηρον ἀμειψάμενοι τῆς εὐεπείας, ὡς ἀνυπέρβλητον φιλοτιμίαν αὐχοῦντες, ἐν στήλῃ δημοσίᾳ τὴν δωρεὰν ἀνεγράψαντο· Ἀλευάδαι δὲ καὶ Διονύσιος καὶ Φίλιππος οὐκ ἂν στεγανώτεροι Κρητῶν ἐγένοντο, τῶν ἐπὶ πολιτείᾳ ἀτύφῳ καὶ φιλοσόφῳ σεμνυνομένων, ἀλλὰ τάχος ἂν τὴν ἐκείνων στήλην ἐμιμήσαντο, εἰ μὴ κατόπιν ἦσαν τῇ δωρεᾷ· Σευῆρος δὲ μετρίας ποιήσεως χρυσοῦν κατὰ στίχον Ὀππιανῷ δωρησάμενος, οὕτω τῇ φιλοτιμίᾳ κατέπληξεν, ὡς χρυσᾶ ἔπη τὰ Ὀππιανοῦ εἰσέτι νῦν παρὰ τοῖς πολλοῖς ὀνομάζεσθαι. Ταῦτα τῶν πάλαι φιλομαθῶν καὶ φιλολόγων τὰ δῶρα. Σὺ δέ, ὦ βασιλεῦ, οὐδενὶ τῶν πώποτε ὑπερβολὴν κατέλιπες ἐν ταῖς περὶ τοὺς λόγους φιλοτιμίαις· καί μοι δοκεῖς οὐκ ἀπεικότως τοῦτο ποιεῖν. Πάντας γὰρ νικῆσαι ταῖς ἀρεταῖς σπουδάζων, εἰς ἐπίδοσιν ἄγεις τὰ σὰ καθότι τῶν πάλαι κατωρθωμένων Ἕλλησί τε καὶ Ῥωμαίοις τὴν ἱστορίαν ἠκρίβωσας. Φασὶ δέ σε μεθ´ ἡμέραν μὲν τὰ περὶ τὰ ὅπλα καὶ τὸ σῶμα ἀσκεῖν καὶ τὰ τῶν ἀρχομένων διατάττειν πράγματα, δικάζοντά τε καὶ ἃ χρὴ γράφοντα, ἰδίᾳ τε καὶ κοινῇ τὰ πρακτέα διασκοποῦντα· νύκτωρ δὲ τὰς βίβλους περιέπειν. Διακονεῖν δέ σοι λόγος πρὸς τὴν τούτων εἴδησιν λύχνον ἐκ μηχανῆς τινος αὐτομάτως τῇ θρυαλλίδι ἐπιχέοντα τὸ ἔλαιον, ὡς ἂν μηδὲ εἷς τῶν περὶ τὰ βασίλεια ἐν τοῖς σοῖς πόνοις ταλαιπωρεῖν ἀναγκάζηται καὶ τὴν φύσιν βιάζηται πρὸς τὸν ὕπνον μαχόμενος· οὕτω τις φιλάνθρωπος καὶ πρᾶος καὶ πρὸς τοὺς πέλας καὶ πρὸς πάντας ὑπάρχεις, τὸν οὐράνιον βασιλέα τὸν σὸν προστάτην μιμούμενος, ᾧ φίλον ἐστὶν ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους ὕειν καὶ τὸν ἥλιον ἀνατέλλειν καὶ τἆλλα ἀφθόνως παρέχειν. Ὑπὸ γοῦν πολυμαθείας, ὡς εἰκός, ἀκούω σε καὶ λίθων εἰδέναι φύσεις καὶ δυνάμεις ῥιζῶν καὶ ἐνεργείας ἰαμάτων, οὐχ ἧττον ἢ Σολομὼν ὁ Δαβὶδ ὁ σοφώτατος. Μᾶλλον δὲ κἀκείνου πλεονεκτεῖς ταῖς ἀρεταῖς· ὁ μὲν γὰρ δοῦλος γενόμενος τῶν ἡδονῶν οὐ μέχρι τέλους τὴν εὐσέβειαν διεφύλαξε τὴν αἰτίαν τῶν ἀγαθῶν καὶ τῆς σοφίας αὐτῷ γενομένην· σὺ δέ, ὦ κράτιστε, τὸν ἐγκρατῆ λογισμὸν ἀντιτάξας τῇ ῥᾳστώνῃ, εἰκότως νομίζῃ μὴ μόνον ἀνθρώπων αὐτοκράτωρ εἶναι, ἀλλὰ καὶ τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Εἰ δὲ δεῖ καὶ ταῦτα λέγειν, πυνθάνομαί σε καὶ παντὸς ὄψου καὶ ποτοῦ τὴν ἐπιθυμίαν νικᾶν, καὶ μήτε σῦκα γλυκερά, ποιητικῶς εἰπεῖν, μήτ´ ἄλλο τι τῶν ὡραίων ἑλεῖν σε δύνασθαι, πλὴν ὅσον ἐπιψαῦσαι καὶ μόνον ἀπογεύσασθαι, πρότερον εὐλογήσαντα τὸν πάντων δημιουργόν. Δίψους δὲ καὶ πνίγους καὶ ῥίγους κρατεῖν ἐθισθεὶς ἐν ταῖς καθ´ ἡμέραν ἀσκήσεσι, φύσιν ἔχειν νομίζῃ τὴν ἐγκράτειαν. Πρώην γέ τοι τὴν ἐν Πόντῳ πόλιν Ἡρακλέος ἐπώνυμον σπεύδων ἰδεῖν καὶ ἐγεῖραι τῷ χρόνῳ κάμνουσαν, ὥρᾳ θέρους τὴν διὰ Βιθυνῶν ᾔεις ὁδόν. Τοῦ δὲ ἡλίου σφόδρα φλέγοντος περὶ μέσην ἡμέραν ἰδὼν σέ τις τῶν δορυφόρων ἱδρῶτι πολλῷ καὶ κονιορτῷ πεφυρμένον, ὡς δὴ χαριούμενος φθάσας προσεκόμισέ σοι φιάλην εὖ μάλα λαμπρῶς πρὸς τὰς ἀκτῖνας ἀντιστίλβουσαν, ἡδὺν αὐτῇ τινα πότον ἐμβαλὼν καὶ ψυχρὸν ὕδωρ ἐπιχέας. Σὺ δέ, ὦ κράτιστε, προσδεξάμενος ἐπῄνεσας μὲν τῆς προθυμίας τὸν ἄνδρα καὶ δῆλος ἦσθα μετ´ οὐ πολὺ τοῦτον φιλοτιμίᾳ βασιλικῇ καλῶς ποιήσων, πάντων δὲ τῶν στρατιωτῶν πρὸς τὴν φιάλην κεχηνότων καὶ μακαριούντων ὃς πίεται, πάλιν αὐτῷ, ὦ γενναῖε, τὸ ποτὸν ἀπέδωκας καὶ ὅπῃ φίλον αὐτῷ κεχρῆσθαι ἐκέλευσας. Ὥστε μοι δοκεῖ εἰκότως ταῖς σαῖς ἀρεταῖς νενικῆσθαι καὶ Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου· ᾧ λέγεται παρὰ τῶν τὰ ἐκείνου θαυμαζόντων δι´ ἀνύδρου τόπου βαδίζοντι μετὰ τῶν Μακεδόνων ἐπιμελῆ στρατιώτην ὕδωρ εὑρόντα ἀρύσασθαι καὶ προσκομίσαι· τὸν δὲ μὴ πιεῖν, ἀλλ´ ἐκχέαι τὸ πόμα. Συνελόντα οὖν εἰπεῖν, τῶν πρὸ σοῦ βασιλέων βασιλεύτερόν σε κυρίως καλεῖν ἔστι κατὰ τὸν Ὅμηρον· τοὺς μὲν γὰρ οὐδὲν οἷον ἄγασθαι κεκτημένους παρειλήφαμεν, τοὺς δὲ ἐπὶ ἑνὶ μόλις ἢ δύο τὴν βασιλείαν σεμνύναντας· σὺ δέ, ὦ κράτιστε, πάσας ὁμοῦ συλλαβὼν τὰς ἀρετάς, πάντας ὑπερεβάλου εὐσεβείᾳ καὶ φιλανθρωπίᾳ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ σωφροσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ φιλοτιμίᾳ καὶ μεγαλοψυχίᾳ βασιλικῇ πρεπούσῃ ἀξίᾳ. Ἀναίμακτον δὲ καὶ καθαρὰν φόνου πάντων τῶν πώποτε γενομένων μόνην τὴν σὴν ἡγεμονίαν ὁ πᾶς αἰὼν αὐχεῖ. Ἡδονῇ δὲ τὰ σπουδαῖα τοὺς ὑπηκόους κελεύεις παιδεύεσθαι, εὐνοίᾳ τε καὶ αἰδοῖ τὴν περὶ σὲ σπουδὴν καὶ τὰ κοινὰ ἐνδείκνυσθαι.

Ὥστε μοι πάντων ἕνεκεν ἀναγκαῖον καταφαίνεται ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν συγγράφοντι, σοὶ προσφωνῆσαι. Τίνι γὰρ μᾶλλον οἰκειότερον τοῦτο ποιήσω, πολλῶν καὶ θεσπεσίων ἀνδρῶν ἀρετὴν ἀφηγεῖσθαι μέλλων καὶ τὰ συμβάντα περὶ τὴν καθόλου ἐκκλησίαν, ὅσοις τε ἐχθροῖς ὑπαντήσασα εἰς τοὺς σοὺς καὶ τῶν σῶν πατέρων λιμένας κατῆρεν. Ἄγε οὖν, ὦ πάντα εἰδὼς καὶ πᾶσαν ἀρετὴν ἔχων καὶ μάλιστα τὴν εὐσέβειαν, ἣν ἀρχὴν εἶναι σοφίας θεῖός ἐστι λόγος, δέχου παρ´ ἐμοῦ ταύτην τὴν γραφὴν καὶ ἐξέτασον, καὶ τὰς τῆς σῆς ἀκριβείας προσθέσεις τε καὶ ἀφαιρέσεις προσαγαγὼν τοῖς σοῖς πόνοις κάθαρον· πάντως γὰρ ὅπῃ ἂν σοὶ φίλον δοκῇ, ταύτῃ καὶ τοῖς ἐντυγχάνουσι χρήσιμον καὶ λαμπρὸν φανεῖται οὐδ´ ἐπιθήσει τις δάκτυλον τῇ δοκιμασίᾳ τῇ σῇ.

Πρόεισι δέ μοι ἡ γραφὴ ἀπὸ τῆς Κρίσπου καὶ Κωνσταντίνου τῶν Καισάρων τρίτης ὑπατείας μέχρι τῆς ἑπτακαιδεκάτης τῆς σῆς. Ἔδοξε δέ μοι καλῶς ἔχειν εἰς ἐννέα μέρη τὴν πᾶσαν πραγματείαν διελεῖν. Περιέξει δὲ ὁ πρῶτος καὶ δεύτερος τόμος τὰ ἐπὶ Κωνσταντίνου συμβάντα ταῖς ἐκκλησίαις· ὁ δὲ τρίτος καὶ τέταρτος τὰ ἐπὶ τῶν αὐτοῦ παίδων· ὁ δὲ πέμπτος καὶ ἕκτος τὰ ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ ἀνεψιοῦ τῶν παίδων τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, καὶ Ἰοβιανοῦ, καὶ προσέτι Οὐαλεντινιανοῦ καὶ Οὐάλεντος. Ὁ δὲ ἕβδομος καὶ ὄγδοος ἡμῖν δηλώσει τόμος τὰ ἐπὶ Γρατιανοῦ καὶ Οὐαλεντινιανοῦ τῶν ἀδελφῶν, μέχρι τῆς ἀναρρήσεως Θεοδοσίου τοῦ θεσπεσίου σου πάππου, ἐσότε δὴ ὁ ὑμέτερος, κράτιστε βασιλεῦ, ἀοίδιμος πατὴρ Ἀρκάδιος τὴν πατρῴαν ἡγεμονίαν διαδεξάμενος ἅμα τῷ εὐσεβεστάτῳ σου θείῳ Ὀνωρίῳ τὴν Ῥωμαίων οἰκουμένην ἰθύνειν ἔλαχε. Τὸ δὲ ἔννατον βιβλίον ἀνατέθεικα τῇ φιλοχρίστῳ καὶ εὐαγεστάτῃ ὑμῶν κορυφῇ, ἣν εἰσαεὶ φυλάττοι θεὸς ἐν ἀκλονήτοις εὐθυμίαις, κατευμεγεθοῦσαν ἐχθρῶν καὶ πάντας ἔχουσαν ὑπὸ πόδας καὶ εἰς παῖδας παίδων παραπέμπουσαν τὴν εὐσεβῆ βασιλείαν, κατανεύοντος τοῦ Χριστοῦ· δι´ οὗ καὶ μεθ´ οὗ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ ἡ δόξα σὺν τῷ ἁγίῳ πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.  

 

LIVRE PREMIER,

Discours adressé à l'Empereur Théodose, contenant l'argument de cette Histoire.

Il n'y a point eu d'Empereur dans  l'antiquité, qui n'ait eu quelque inclination particulière. Les uns ont été curieux de riches étoffes teintes en pourpre, de couronnes, et de semblables ornements. Les autres se sont plus 26 à l'éloquence, aux fictions de la poésie, et aux inventions ingénieuses. Les autres ont aimé la guerre, la chasse, les exercices du corps, comme à tirer de l'arc, à lancer le javelot, et à monter à cheval. Ceux qui ont eu de quoi entretenir ou flatter l'inclination de ces Princes, n'ont pas manqué de tâcher de se produire en leur Cour. Les uns leur ont apporté des pierres dont la rareté fait le prix, les autres des étoffes d'une teinture extraordinaire et d'un nouvel éclat ; les autres ont récité en leur présence des Poèmes, ou des Panégyriques ; les autres ont inventé de nouvelles armes, et de nouvelles machines de guerre. On se contentait que ces Princes eussent une de ces vertus, et on croyait que c'était un assez grand avantage. Mais aucun d'eux n'a eu un fort grand soin de la piété, bien qu'elle soit le principal ornement des Diadèmes, et des Empires. Il n'y a que vous, Théodose, qui étant conduit de Dieu comme par la main, avez recherché toutes les vertus, et qui vous êtes paré de la douceur et de la piété, comme des. plus précieux ornements de la dignité Souveraine, et comme de la pourpre, et de la couronne la plus éclatante. Les Poètes, les Orateurs, les Gouverneurs de Provinces, les Officiers, et vos autres sujets travaillent à l'envi pour relever vos actions par leurs louanges. Vous jugez de leurs ouvrages avec une lumière à laquelle rien n'échappe. Vous considérez le dessein, l'invention, l'ordre, la conduite, le choix des termes, leur disposition, le style, les raisonnements, les pensées, et donnez à chaque chose son juste prix, Vous honorez les Orateurs non seulement par votre approbation, et par vos applaudissements, mais encore par de magnifiques présents, et par des statues. Vous exercez envers eux la même libéralité que les habitants l'île de Crète exer- 27 cèrent autrefois envers le fameux Homère : les Rois de Thessalie envers Simonide, Denys tyran de Sicile, envers Platon disciple de Socrate ; Philippe Roi de Macédoine envers Théopompe ; l'Empereur Sévère envers Oppien, qui avait écrit en Vers de la nature des poissons, de leurs espèces, et de la pêche. Les habitants de l'île de Crète ayant récompensé un Poème d'Homère de mille pièces d'or, en firent graver une inscription sur une colonne pour célébrer eux-mêmes la grandeur de leur magnificence. Les Rois de Thessalie surnommés Alévades, Denys, et Philippe eussent érigé une colonne aussi bien qu'eux pour servir de monument de leur libéralité, si leur libéralité n' eût été trop médiocre pour être ainsi publiée. L'Empereur Sévère donna à Oppien amant de pièces d'or qu'il avait fait de Vers, bien que ces Vers ne fussent que médiocres, et on les a appelés depuis des Vers d'or. Voila les magnifiques présents qui ont été faits autrefois par ceux qui aimaient l'éloquence et les sciences. Mais vous ne cédez en rien à ceux qui ont en la plus noble passion d'obliger les gens de lettres. Vous les surpassez tous par l'éminence de vos vertus, vous agrandissez de jour en jour votre Empire, et vous étudiez l'histoire des Grecs et des Romains, qui se sont rendus les plus célèbres par leurs belles actions. On dit qu'après avoir employé le jour aux exercices du corps, et à régler les affaires de vos sujets, à juger leurs différends, à donner les ordres nécessaires, et à signer des expéditions, vous passez la nuit sur les livres : vous vous servez pour cet effet d'une lampe où l'huile coule de soi-même sans qu'aucun de vos domestiques soit obligé de veiller pour la verser, et de combattre contre le sommeil. Vous faites paraître de la sorte votre douceur et votre bonté envers les Officiers de votre maison, aussi bien qu'envers 28 le reste de vos sujets à l'imitation du Maître des Empereurs qui prend plaisir à répandre la pluie, à faire éclater la lumière du Soleil, et à verser les autres faveurs indifféremment sur tous les hommes, sur les bons, et sur les méchants. J'apprends que vous avez eu une si forte passion pour les sciences, que vous connaissez aussi parfaitement que Salomon les pierreries, les plantes, la force qu'elles ont de guérir les maladies les plus désespérées. Mais vous le surpassez en vertu. Car au lieu qu'il a été esclave de ses passions, et qu'il n'a pas conservé jusqu'à la fin de sa vie la piété qui était la source de tous ses biens, et même de sa sagesse, vous avez fait triompher en vous la raison, et appris à commander à vos passions avec un pouvoir plus absolu qu'à vos sujets. Que s'il faut que je descende au détail de toutes ces choses, j'apprends que vous avez vaincu le plaisir du boire et du manger, et que vous ne désirez, ni les figues, ni les autres fruits qu'on recherche dans la saison. Que si vous en goûtez, ce n'est que légèrement, et après avoir rendu des actions de grâces à Dieu qui les donne. Vous vous êtes accoutumé à souffrir la soif, le froid, et le chaud, et vous avez contracté une si forte habitude de tempérance, qu'elle vous tient lieu comme d'une seconde nature. Il n'y a pas longtemps que vous hâtant d'aller visiter Héraclée ville de Pont, pour réparer les ruines que le temps y avait faites, vous traversâtes la Bithynie durant les plus grandes ardeurs de l'Eté. Un de vos Gardes s'étant aperçu que sur le midi vous étiez tout couvert de sueur, et de poussière, vous présenta un verre qui luisait au Soleil avec un merveilleux éclat, et versa dedans un breuvage délicieux, et une eau extrêmement fraîche. Vous prîtes le verre de la main du Garde, et après avoir loué son zèle, vous fîtes réflexion 29 qu'il n'y avait personne dans votre armée qui n'enviât votre bonheur, et qui n'eût voulu avoir une pareille liqueur pour apaiser la soif dont il était pressé, et vous la rendîtes au Garde pour en disposer comme il le jugerait à propos, il me semble que vous avez surpassé en ce point Alexandre fils de Philippe, à qui un soldat ayant présenté de l'eau comme il passait par un pays extrêmement sec, selon le rapport d'un de ses Admirateurs, ii la répandit au lieu de la boire. Vous êtes plus digne de l'Empire qu'aucun Empereur qui vous ait précédé, pour parler aux termes d'Homère. Car au lieu que les uns n'avaient aucune bonne qualité, et que les autres n'en avaient qu'une, ou deux, qui les puissent rendre recommandables, vous les avez surpassés tous en piété, en valeur, en tempérance, en justice, en libéralité, en magnificence. Tous les siècles célébreront votre règne, comme un règne heureux qui n'a été souillé par le sang de qui que ce soit. Vous portez vos sujets à la vertu par d'agréables remontrances, et à votre service par l'affection que vous leur témoignez, et par la honte qu'ils auraient de n'y pas répondre.

Toutes ces considérations m'ont obligé a vous dédier cette Histoire de l'Eglise. En effet, à qui aurais-je pu adresser plutôt qu'à vous cet ouvrage, où je décris les actions merveilleuses de tant d'hommes éminents en sainteté, les événements les plus considérables qui soient arrivés dans l'Église. Les tempêtes que la fureur de ses ennemis a excitées contre elle, et la sûreté, et le repos qu'elle a trouvés sur vos terres, et sur celles de vos pères. Faites-moi donc la grâce de recevoir favorablement cet Ouvrage, vous qui avez toutes les belles connaissances, qui possédez toutes les vertus et principalement la piété, qui selon le témoi- 30 gnage de l'Ecriture est la source de la sagesse. Ayez la bonté de l'examiner, de le polir, d*en retrancher, et d'y ajouter tout ce que vous jugerez à propos. Tout le monde l'estimera, s'il a le bonheur de vous plaire, et personne n'y trouvera rien à redire, si vous l'honorez de votre approbation.

Il commence au troisième Consulat de Crispe, et de Constantin, et finit au dix-septième des vôtres. Je le diviserai en neuf Livres. Le premier et le second contiendront les affaires arrivées à l'Eglise sous le règne de Constantin ; le troisième et e quatrième celles qui lui sont arrivées sous le règne des enfants de ce Prince, le cinquième, et le sixième, l'état où elle a été sous Julien, cousin de ces mêmes enfants de Constantin, et sous Jovien, Valentinien, et Valens, le Septième, et le huitième représenteront ce qui y est arrivé de remarquable sous le règne de Gratien, et de Valentinien, jusques à la proclamation de Théodose votre aïeul, et ce qui s'est fait sous son règne, jusques au temps auquel Arcadius votre père prit possession de la souveraine puissance avec le très pieux Honorius votre oncle, le neuvième contiendra ce qui s'est passé dans la même Eglise, sous le règne de votre personne sacrée, à qui je prie Dieu de donner une prospérité continuelle, une pleine et entière victoire sur ses ennemis, et la grâce d'avoir des su jets obéissants, et ses enfants pour successeurs par le mérite du Sauveur, par qui et avec qui gloire soit au Père, et au saint Esprit durant tous les siècles..

 

Ι.

Ὡς μὲν οὖν Ἑβραῖοι πλείοσι καὶ σαφεστέραις προφητείαις χρησάμενοι περὶ τῆς παρουσίας Χριστοῦ κατόπιν Ἑλλήνων ἐγένοντο περὶ τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν, ἀπόχρη τοσοῦτον εἰπεῖν. Οὐ μὴν οὐδ´ οὕτω παράλογον δόξειε διὰ τῶν ἄλλων ἐθνῶν εἰς τὰ μάλιστα τὴν ἐκκλησίαν ἐπιδοῦναι, πρῶτον μὲν καθότι φιλεῖ ὁ θεὸς τὰς ἐκ παραδόξου μεταβάσεις βραβεύειν ἐπὶ τοῖς θείοις καὶ μεγίστοις πράγμασιν· ἔπειτα δὲ οὐ ταῖς τυχούσαις ἀρεταῖς τῶν ἐξ ἀρχῆς προστάντων αὐτῆς οἰκονομηθεῖσαν ἔστιν εὑρεῖν τὴν θρησκείαν. Εἰ γὰρ καὶ γλῶσσαν πρὸς φράσιν ἢ κάλλος λέξεως ἠκονημένην οὐκ εἶχον οὐδὲ λέξεσιν ἢ γραμμικαῖς ἀποδείξεσι τοὺς ἐντυγχάνοντας ἔπειθον, οὐ παρὰ τοῦτο χεῖρον αὐτοῖς ἐπράχθη τὸ σπουδαζόμενον· ἀλλ´ ἀποδυόμενοι τὰς οὐσίας καὶ τῶν οἰκείων ἀμελοῦντες, ἀνασκολοπιζόμενοί τε καὶ ὡς ἐν ἀλλοτρίοις σώμασι τὰς πολλὰς καὶ χαλεπὰς βασάνους δεχόμενοι καὶ μήτε τῶν κατὰ πόλιν δήμων καὶ ἀρχόντων ταῖς κολακείαις ὑπαγόμενοι μήτε ταῖς ἀπειλαῖς ἐκπληττόμενοι δῆλον πᾶσιν ἐποίησαν ὡς ὑπὲρ μεγίστων ἄθλων τὸν ἀγῶνα τοῦτον ὑπομένουσιν· ὥστε οὐδὲ πειθοῦς ἔδει λόγων, ἀκονιτὶ τῶν πραγμάτων κατ´ οἴκους καὶ πόλεις πιστεύειν βιαζομένων ἃ μὴ πρότερον ἀκηκόασι.

2. Τοσαύτης οὖν θείας καὶ παραδόξου μεταβολῆς τῇ οἰκουμένῃ συμβάσης, ὡς καὶ τῆς προτέρας θρησκείας καὶ τῶν πατρίων νόμων ἀμελῆσαι, ἦ δεινὸν ἂν εἴη τὸν μὲν ἐν Καλυδῶνι κάπρον καὶ τὸν ἐν Μαραθῶνι ταῦρον καὶ ἄλλα τοιαῦτα κατὰ χώρας ἢ πόλεις γενόμενα ἢ μυθευόμενα τοσαύτης ἀξιωθῆναι σπουδῆς, ὡς πολλοὺς τῶν παρ´ Ἕλλησιν εὐδοκιμωτάτων συγγραφέων περὶ ταῦτα πονῆσαι, φύσεως εὖ ἔχοντας γράφειν, ἐμὲ δὲ μὴ τὴν φύσιν βιάσασθαι καὶ ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν συγγράψαι. Πέπεισμαι γάρ, ὡς ὑποθέσεως οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δημιουργηθείσης παραδόξως ἀναφανῆναί με συγγραφέα οὐκ ἄπορον τῷ θεῷ. Ὡρμήθην δὲ τὰ μὲν πρῶτα ἀπ´ ἀρχῆς ταύτην συγγράψαι τὴν πραγματείαν. Λογισάμενος δὲ ὡς καὶ ἄλλοι ταύτης ἐπειράθησαν μέχρι τῶν κατ´ αὐτοὺς χρόνων, Κλήμης τε καὶ Ἡγήσιππος, ἄνδρες σοφώτατοι, τῇ τῶν ἀποστόλων διαδοχῇ παρακολουθήσαντες, καὶ Ἀφρικανὸς ὁ συγγραφεὺς καὶ Εὐσέβιος ὁ ἐπίκλην Παμφίλου, ἀνὴρ τῶν θείων γραφῶν καὶ τῶν παρ´ Ἕλλησι ποιητῶν καὶ συγγραφέων πολυμαθέστατος ἵστωρ, ὅσα μὲν τῶν εἰς ἡμᾶς ἐλθόντων ταῖς ἐκκλησίαις συνέβη μετὰ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον τοῦ Χριστοῦ μέχρι τῆς Λικινίου καθαιρέσεως, ἐπιτεμόμενος ἐπραγματευσάμην ἐν βιβλίοις δύο, νῦν δέ, σὺν θεῷ φάναι, τὰ μετὰ ταῦτα διεξελθεῖν πειράσομαι.

3. Μεμνήσομαι δὲ πραγμάτων οἷς παρέτυχον καὶ παρὰ τῶν εἰδότων ἢ θεασαμένων ἀκήκοα, κατὰ τὴν ἡμετέραν καὶ πρὸ ἡμῶν γενεάν. Τῶν δὲ περαιτέρω τὴν κατάληψιν ἐθήρασα ἀπὸ τῶν τεθέντων νόμων διὰ τὴν θρησκείαν καὶ τῶν κατὰ καιροὺς συνόδων καὶ νεωτερισμῶν καὶ βασιλικῶν καὶ ἱερατικῶν ἐπιστολῶν, ὧν αἱ μὲν εἰσέτι νῦν ἐν τοῖς βασιλείοις καὶ ταῖς ἐκκλησίαις σῴζονται, αἱ δὲ σποράδην παρὰ τοῖς φιλολόγοις φέρονται. Τούτων δὲ τὰ ῥητὰ περιλαβεῖν τῇ γραφῇ πολλάκις ἐννοηθεὶς ἄμεινον ἐδοκίμασα διὰ τὸν ὄγκον τῆς πραγματείας τὴν ἐν αὐτοῖς διάνοιαν συντόμως ἀπαγγεῖλαι, πλὴν εἰ μή τι τῶν ἀμφιλόγων εὑρήσομεν, ἐφ´ ὧν διάφορός ἐστι τοῖς πολλοῖς δόξα· τηνικαῦτα γὰρ εἰ εὐπορήσω τινὸς γραφῆς, παραθήσομαι ταύτην εἰς ἀπόδειξιν τῆς ἀληθείας.

Ἵνα δὲ μή τις ἀγνοίᾳ τῶν ὄντων καταψηφίσηται ψεῦδος τῆς πραγματείας, ἐναντίαις ἴσως ἐντυχὼν γραφαῖς, ἰστέον, ὡς προφάσει τῶν Ἀρείου δογμάτων καὶ τῶν ὕστερον ἀναφυέντων διαφερόμενοι πρὸς ἀλλήλους οἱ τῶν ἐκκλησιῶν ἄρχοντες ἕκαστοι περὶ ὧν ἐσπούδαζον πρὸς τοὺς ὁμοδόξους ἔγραφον, καὶ καθ´ ἑαυτοὺς συνιστάμενοι κατὰ συνόδους ἐψηφίζοντο ἅπερ ἠβούλοντο, καὶ τῶν τἀναντία δοξαζόντων πολλάκις ἐρήμην κατεδίκαζον, καὶ τοὺς κατὰ καιρὸν βασιλέας καὶ τοὺς ἀμφ´ αὐτοὺς δυναμένους περιέποντες ὡς εἶχον δυνάμεως ἔπειθον καὶ ὁμόφρονας αὐτοῖς κατεσκεύαζον, εἰς ἀπόδειξίν τε τοῦ δόξαι σέβειν ὀρθῶς οἱ μὲν τοῖς, οἱ δὲ ἐκείνοις προστιθέμενοι συναγωγὴν ἐποιήσαντο τῶν ὑπὲρ τῆς οἰκείας αἱρέσεως φερομένων ἐπιστολῶν καὶ τὰς ἐναντίας παρέλιπον. Ὃ δὴ σκολιὰν ἡμῖν λίαν κατεσκεύασε τὴν εὕρεσιν τῶν περὶ ταῦτα συμβάντων. Ἐπεὶ δὲ μάλιστα τῆς ἀληθείας ἐπιμελεῖσθαι χρεὼν διὰ τὸ τῆς ἱστορίας ἀκίβδηλον, ἀναγκαῖον ἐφάνη μοι, ὡς οἷόν τε ἦν, πολυπραγμονῆσαι καὶ τὰς τοιαύτας γραφάς. Εἰ τοίνυν καὶ στάσεις ἐκκλησιαστικῶν πρὸς ἑαυτοὺς περὶ προεδρίας ἢ προτιμήσεως τῆς οἰκείας αἱρέσεως διεξέλθω, μή τῳ φορτικὸν ἢ ἐθελοκάκου προαιρέσεως εἶναι δόξῃ τοιαῦτά με ἱστορεῖν. Πρῶτον μὲν γάρ, ὡς εἴρηται, πάντα δεύτερα ποιεῖσθαι τῆς ἀληθείας τὸν συγγραφέα προσῆκεν· ἔπειτα δὲ τὸ δόγμα τῆς καθόλου ἐκκλησίας γνησιώτατον ὅτι μάλιστα φανεῖται πολλάκις μὲν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν ἐναντία δοξαζόντων δοκιμασθέν, οἷα δὲ θειόθεν τὸ κρατεῖν λαχὸν αὖθις εἰς τὴν οἰκείαν ἐπανελθὸν δύναμιν καὶ πάσας τὰς ἐκκλησίας καὶ τὰ πλήθη πρὸς τὴν οἰκείαν ἀλήθειαν ἐπισπασάμενον. Βουλευομένῳ δέ μοι, εἰ ὧν ἔγνων μόνα προσῆκεν ἀναγράψαι τὰ γενόμενα περὶ τὴν ἐκκλησίαν ἀνὰ τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν, ἔδοξεν εὖ ἔχειν, ἐφ´ ὅσον ἐφικέσθαι δυνήσομαι, καὶ τὰ παρὰ Πέρσαις καὶ βαρβάροις συμβάντα ἐπὶ τῇ θρησκείᾳ ἱστορῆσαι, οὐκ ἀνοίκειον δὲ εἶναι τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ διεξελθεῖν καὶ τίνες ποτὲ ἦσαν οἱ ὥσπερ πατέρες καὶ εἰσηγηταὶ γενόμενοι τῶν καλουμένων μοναχῶν καὶ οἱ μετ´ αὐτοὺς κατὰ διαδοχὰς ὧν ἴσμεν ἢ ἀκηκόαμεν εὐδοκιμήσαντες. Οὔτε γὰρ ἀχάριστοι δόξομεν εἶναι πρὸς αὐτοὺς ἀμνηστίᾳ παραδεδωκότες τὴν αὐτῶν ἀρετήν, οὔτε ἀπείρως ἔχειν τῆς κατὰ τοῦτο ἱστορίας, μετὰ τοῦ καὶ τοῖς προῃρημένοις ὧδε φιλοσοφεῖν ὑπόδειγμα καταλιπεῖν ἀγωγῆς, ᾗ χρώμενοι μακαριωτάτου καὶ εὐδαίμονος μεθέξουσι τέλους. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν προϊὼν ὁ λόγος ὡς οἷόν τε παραφυλάξει. Τρέπομαι δὲ ἤδη ἐπὶ τὴν ἀφήγησιν τῶν πραγμάτων, συνεργὸν καὶ ἵλεων τὸν θεὸν ἐπικαλεσάμενος. ἕξει δὲ τὴν ἀρχὴν ἡ παροῦσα γραφὴ ἐνθένδε.  

31 CHAPITRE PREMIER.

1. De la Nation des Juifs. 2.  D'où l'Auteur a tiré ce qui écrit. 3. Du soin qu'il a eu de ne dire que la Vérité.

1. Je me suis souvent étonné de ce que les autres peuples se sont trouvés mieux disposés que les Juifs à croire l'Evangile, bien que ceux-ci eussent reçu dés le commencement le véritable culte de Dieu, et qu'ils eussent été avertis par les Prophètes de l'avènement du Sauveur. Abraham chef de leur nation, et auteur de la circoncision a mérité de voir et de recevoir le Fils de Dieu. Isaac son fils a eu l'honneur d'être la figure de son sacrifice, quand il a été mis sur le bûcher par son père, comme le témoignent ceux qui ont pénétré le sens des saintes Ecritures. Jacob a prédit le mystère qui faisait l'attente des nations, et le temps auquel il devait être accompli, quand il a dit que les Princes de la tribu de Juda manqueraient parmi les Juifs. Il désignait lé temps de la principauté d'Hérode qui était né d'un père lduméen et d'une mère Arabe, et qui reçut de l'Empereur Auguste, et du Sénat le Gouvernement de Judée. D'autres Prophètes ont prédit la naissance de Jésus-Christ, sa conception ineffable, sa famille, sa patrie, et le privilège admirable que sa mère aurait de demeurer Vierge. D'autres ont parlé de ses actions toutes divines, de sa Mort et de son Ascension glorieuse. Que si quelqu'un ignore la vérité de ce que je dis, il lui est aisé de s'en instruire par la. Lecture des Livres sacrés. Joseph Sacrificateur fils de Mathias, homme célèbre parmi les Juifs, 32 et les Romains, a rendu un témoignage irréprochable à l'avantage de Jésus-Christ. Il fait difficulté de l'appeler homme, à cause des miracles qu'il a opérés, et de la vérité qu'il a enseignée. Mais il l'appelé Christ, et dit qu'il parut vivant trois jours après qu'il eut expiré sur la croix. Il paraît n'avoir pas ignoré les prédictions si admirables que les Prophètes ont faites de lui, et témoigne que plusieurs tant Juifs, que Grecs qu'il avait attirés a lui, demeurèrent fermes dans sa doctrine, et que la secte de ceux qui portent son nom s'était toujours conservée. Il me semble qu'en écrivant de la sorte, il publie hautement qu'il est Dieu, et qu'étonné de la grandeur de ses miracles, il use de ce tempérament de ne rien dire contre ceux qui avaient cru en lui, et d'approuver plutôt leur foi par son silence. Quand je fais réflexion sur toutes ces choses, je ne puis n'être pas surpris d'un extrême étonnement, de ce que les Juifs n'ont pas embrassé la piété Chrétienne avant tous les autres peuples . Car bien que la vérité des mystères qui devaient être accomplis en la personne de Jésus-Christ, ait été prédite par la Sibylle, et par d'autres Oracles, il ne faut pas accuser pour cela tous les Grecs d'infidélité ; parce que ces Oracles étant conçus, au moins la plupart, en Vers, et en termes obscurs et peu intelligibles au peuple, ils ne pouvaient être connus que d'un petit nombre de savants. C'a été à mon sens, une sage conduite de la Providence, de découvrir l'avenir non seulement à ses Prophètes, mais encore à ceux qui semblaient éloignés de la connaissance de la vérité, afin de réunir les peuples dans une même créance. Elle semble avoir fait en cela quelque chose de semblable à ce que font les Musiciens, quand pour jouer quelque air nouveau, ils couchent des cordes inutiles.

Voila ce que 33 j'avais à dire au sujet des Juifs, qui ont reconnu plus tard que les autres peuples la vérité de notre Religion, bien qu'ils eussent été avertis de l'avènement de Jésus-Christ par des Prophéties très-claires et très-expresses. Il ne faut pas pour cela trouver étrange que l'Eglise ait été accrue dans son commencement par la conversion des Païens. Dieu fait dans les occasions importantes de ces changements extraordinaires, contre l'opinion commune des hommes. Notre Religion fut établie par la vertu de ceux qui la gouvernèrent en sa naissance ; car ils vinrent heureusement à bout de ce qu'ils avaient entrepris, bien qu'ils n'eussent jamais appris l'art de parler et qu'ils n'usassent point d'arguments de Mathématiques pour convaincre leurs auditeurs. Quand on vit qu'ils renonçaient par un généreux mépris, à la possession de leurs biens, qu'ils souffraient les plus cruels supplices avec la même patience que s'ils les eussent soufferts dans un corps emprunté, qu'ils n'étaient ni touchés des caresses des Peuples et des Magistrats, ni ébranlés de leurs menaces, on juge qu'il fallait qu'ils attendissent de magnifiques récompenses. Ils n'eurent donc pas besoin d'éloquence pour persuader leur doctrine, puisque leurs actions et leurs souffrances imposaient quelque sorte de nécessité de la recevoir.

2. Dieu ayant apporté un changement si surprenant dans le monde, que les hommes ont renoncé à la Religion de leurs pères, et aux lois de leur pays, ne serait-il pas étrange que les plus célèbres Ecrivains de la Grèce, a qui la nature avait donné d'excellentes qualités pour entreprendre et pour achever de beaux ouvrages, se soient appliqués à décrire le Sanglier de Calydon, le Taureau de Marathon et d'au-34  très choses semblables qui sont arrivées ou qui ont été feintes en quelques pays, et que je ne tâchasse pas de m'élever au dessus de moi-même pour écrire l'Histoire de l'Eglise ? Puisque les événements qu'elle renferme sont des effets de la puissance de Dieu, plutôt que de celle des hommes, ne lui est-il pas aisé de me rendre capable d'en parler ? J'avais dessein de la commencer dès son origine. Mais parce que plusieurs l'ont commencée de la sorte, et l'ont continuée jusques à leur temps, comme Clément, et Hegésippe hommes d'une éminente sagesse, qui n'ont pas été éloignés du siècle des Apôtres ; Africain, et Eusèbe surnommé Pamphile, très savant dans l'Ecriture et dans la doctrine des Grecs tant Poètes qu'Historiens, j'ai abrégé tout ce qui s'est fait dans l'Eglise depuis l'Ascension du Sauveur, jusques à la déposition de Licinius, et l'ai renfermé en deux Livres. Je tâcherai maintenant, avec l'aide de Dieu, d'écrire la suite.

3. Je rapporterai les choses que j'ai vues, ou que j'ai apprises de ceux qui les avaient vues, et qui sont arrivées en mon temps, ou peu auparavant. Quant à celles qui sont plus anciennes, j'ai tâché de m'en instruire par la recherche que j'ai faite des Conciles qui ont été tenus, des Canons qui ont été faits dans ces Conciles et des lettres qui ont été écrites par les Empereurs et par les Évêques, dont quelques-unes sont gardées avec soin dans les Palais des Princes, et dans les Eglises et les autres se trouvent entre les mains des savants. J'avais résolu de les insérer entières dans mon Ouvrage ; mais leur longueur m'a fait juger depuis, que je ferais mieux d'en rapporter le sens en peu de paroles ; si ce n'est lorsqu'il s'agit de quelque sujet touchant lequel tout le monde n'est pas d'accord. Car alors je n'appréhenderai point la peine de transcrire une pièce qui 35 servira à l'éclaircissement de la vérité. Que personne, pour ne pas savoir les choses, ne m'accuse d'avoir déguisé la vérité, sous prétexte qu'il aura trouvé des relations et des mémoires contraires à ce que j'ai écrit.

Car il faut savoir que les Évêques ayant eu des différends entre eux touchant les dogmes d'Arius, et touchant d'autres qui se sont élevés depuis, ils ont écrit a ceux qui étaient de leur sentiment, ont tenu des Conciles, ont ordonné ce qu'il leur a plu ; et ont souvent condamné ceux qui n'étaient pas de leur avis, sans les avoir entendus. Ils ont fait tout leur possible pour engager dans leur parti les Empereurs, les Grands de l'Empire, et pour faire accroire à tout le monde que leur doctrine était orthodoxe, ils ont ramassé les Epîtres qui avaient été écrites en leur faveur, et ont omis celles qui leur étaient contraires. Ce qui nuit, sans doute, beaucoup au dessein que l'on a de découvrir la vérité. Mais parce qu'il est absolument nécessaire de la savoir quand on veut écrire une histoire qui soit exacte, j'ai cru devoir rechercher avec soin toutes ces pièces. Que si je rapporte les troubles et les séditions que des Ecclésiastiques ont excitées, soit l'orsqu'ils ont aspiré aux premières places, ou lorsqu'ils ont disputé opiniâtrement pour la défense de leurs dogmes, je prie ceux qui prendront la peine de lire mon ouvragé, de ne le point trouver mauvais et de ne l'attribuer à aucune malignité. Car, comme je l*ai déjà dit, un Historien doit préférer la vérité à toute autre chose. De plus, les efforts que les ennemis de l'Églises font pour altérer sa doctrine, sont une épreuve à laquelle on en reconnaît la pureté, Dieu l'ayant toujours rendue victorieuse, et lui ayant donné la force d'attirer et de s'assujettir tous les peuples.  J'avais dessein d'abord de ne parler que de ce qui est arrivé à l'Eglise dans l'étendue de l'Em- 36, pire, mais depuis j'ai jugé que je ferais bien de rapporter aussi ce qui lui est arrivé parmi les Perses, et les autres Etrangers.. J'ai cru aussi que je ne ferais rien d'éloigné de mon sujet, si je parlais des Fondateurs et des premiers Supérieurs des Monastères, et de leurs successeurs que l'avais vus, ou que j'avais appris, s'être rendus célèbres dans la même profession. Ainsi on verra que leur vertu ne m'a pas été inconnue, et que je ne lui ai pas refusé les éloges qu'elle mérite. Le portrait que j'en ferai pourra servir de modèle à ceux qui voudront l'imiter, et à les conduire au comble de la félicité et de la gloire. Je m'en vais commencer, en priant Dieu de m'aider dans mon travail.

II.

Κρίσπου καὶ Κωνσταντίνου τῶν Καισάρων ὑπατευόντων ἡγεῖτο μὲντῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας Σίλβεστρος, τῆς δὲ Ἀλεξανδρέων Ἀλέξανδρος καὶΜακάριος τῆς Ἱεροσολύμων. Τῆς δὲ Ἀντιοχέων τῶν πρὸς τῷ Ὀρόντῃ μετὰῬωμανὸν οὔπω τις ἐπετέτραπτο, τῶν διωγμῶν, ὡς εἰκός, μὴ συγχωρούντων γενέσθαι τὴν χειροτονίαν. Οὐκ εἰς μακρὰν δὲ οἱ εἰς Νίκαιαν συνεληλυθότες, θαυμάσαντες τοῦ βίου καὶ τῶν λόγων Εὐστάθιον, ἄξιον ἐδοκίμασαντοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου ἡγεῖσθαι, καὶ ἐπίσκοπον ὄντα τῆς γείτονος Βεροίαςεἰς Ἀντιόχειαν μετέστησαν. Τῶν δὲ Χριστιανῶν οἱ μὲν πρὸς ἕω μέχρι τῶνὁμόρων Αἰγυπτίοις Λιβύων οὐκ ἐθάρρουν τότε εἰς τὸ φανερὸν ἐκκλησιάζειν μεταβαλομένου Λικινίου τῆς πρὸς αὐτοὺς εὐνοίας· οἱ δὲ ἀνὰ τὴν δύσιν Ἕλ–ληνές τε καὶ Μακεδόνες καὶ Ἰλλυριοὶ ἀδεῶς ἐθρήσκευον διὰ Κωνσταντῖνον,ὃς ἡγεῖτο τῶν τῇδε Ῥωμαίων.

CHAPITRE II.

Des Evêques des grandes villes sous le règne de Constantin.

Silvestre gouvernait l'Eglise de Rome sous le Consulat de Crispe et de Constantin, Alexandre celle d'Alexandrie, et Macaire celle de Jérusalem. Antioche cette ville si célèbre assise sur le fleuve Oronte n'avait point d'Evêque depuis: la mort de Romain, et il est probable que la persécution avait empêché de procéder à l'élection. Mais les Évêques s'étant assemblés bientôt après â Nicée, ils conçurent une si haute estime du mérite, et de la doctrine d*Eustate, qu'ils le jugèrent digne de remplir ce siège Apostolique, et qu'ils le tirèrent de Bérée pour l'y placer. Les Chrétiens qui demeuraient en Orient, en Libye et proche d'Egypte n'osaient plus faire publiquement leurs a9;acquittaient sans crainte des exercices de leur Religion sous la protection de Constantin.

III.

Τούτῳ γὰρ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα συγκυρῆσαι παρειλήφαμεν, οἷς ἐπείσθη τὸ τῶν Χριστιανῶν δόγμα πρεσβεύειν, μάλιστα δὲ τὴν φανεῖσαν αὐτῷ θεοσημείαν. Ἡνίκα γὰρ ἐπιστρατεῦσαι Μαξεντίῳ ἐβεβούλευτο, οἷά γε εἰκὸς ἠπόρει καθ´ ἑαυτὸν, ὅπως ἄρα τὰ τῆς μάχης ἀποβήσεται καὶ τίς αὐτῷ βοηθὸς ἔσται. Ἐν τοιαύταις δὲ φροντίσι γενόμενος ὄναρ εἶδε τὸ τοῦ σταυροῦ σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ σελαγίζον. Τεθηπότι δὲ αὐτῷ πρὸς τὴν ὄψιν παραστάντες θεῖοι ἄγγελοι «ὦ Κωνσταντῖνε,» ἔφησαν, «ἐν τούτῳ νίκα». Λέγεται δὲ καὶ αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐπιφανέντα αὐτῷ δεῖξαι τοῦ σταυροῦ τὸ σύμβολον καὶ παρακελεύσασθαι ἐοικὸς τούτῳ ποιῆσαι καὶ ἐν τοῖς πολέμοις ἔχειν ἐπίκουρον καὶ νίκης ποριστικόν. Εὐσέβιός γε μὴν ὁ Παμφίλου αὐτοῦ φήσαντος ἐνωμότως τοῦ βασιλέως ἀκηκοέναι ἰσχυρίζεται, ὡς ἀμφὶ μεσημβρίαν ἤδη τοῦ ἡλίου ἀποκλίναντος σταυροῦ τρόπαιον ἐκ φωτὸς συνεστὼς καὶ γραφὴν συνημμένην αὐτῷ «τούτῳ νίκα» λέγουσαν ἐν τῷ οὐρανῷ ἐθεάσατο αὐτός τε καὶ οἱ σὺν αὐτῷ στρατιῶται. Πορευομένῳ γάρ πῃ σὺν τῷ στρατεύματι κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν τόδε τὸ θαῦμα ἐπεγένετο, λογιζομένῳ δὲ αὐτῷ ὅ τι εἴη νὺξ ἐπῆλθε. Καθεύδοντί τε τὸν Χριστὸν ὀφθῆναι σὺν τῷ φανέντι ἐν οὐρανῷ σημείῳ καὶ παρακελεύσασθαι μίμημα ποιήσασθαι τούτου καὶ ἀλεξήματι κεχρῆσθαι ἐν ταῖς πρὸς τοὺς πολεμίους μάχαις. Ἐπεὶ δὲ λοιπὸν ἑρμηνέως οὐδὲν ἔδει, ἀλλὰ περιφανῶς ἐδείχθη τῷ βασιλεῖ, ᾗ χρὴ περὶ θεοῦ νομίζειν, ἅμα ἡμέρᾳ συγκαλέσας τοὺς ἱερέας τοῦ Χριστοῦ περὶ τοῦ δόγματος ἐπυνθάνετο. Οἱ δὲ τὰς ἱερὰς βίβλους προϊσχόμενοι τὰ περὶ τοῦ Χριστοῦ ἐξηγοῦντο· καὶ πρὶν γενέσθαι, σαφῆ τὴν ἐπὶ τούτοις πρόρρησιν ἐκ τῶν προφητῶν ἀπέδειξαν. Τὸ δὲ φανὲν αὐτῷ σημεῖον σύμβολον εἶναι ἔλεγον τῆς κατὰ τοῦ ᾅδου νίκης, ἣν εἰς ἀνθρώπους ἐλθὼν κατώρθωσε τῷ σταυρωθῆναι καὶ ἀποθανεῖν καὶ τριταῖος ἀναβιῶναι. Κατὰ τοῦτο γὰρ ἔφασαν ἐλπίζειν μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τῆς ἐνταῦθα βιοτῆς πρὸς τῷ τέλει τοῦ παρόντος αἰῶνος ἀνίστασθαι πάντας ἀνθρώπους καὶ ἀθανάτους ἔσεσθαι, τοὺς μὲν ἐπὶ ἀμοιβαῖς ὧν εὖ ἐβίωσαν ἐν τούτοις τοῖς πράγμασιν, τοὺς δὲ ἐπὶ τιμωρίαις ὧν κακῶς ἔδρασαν· εἶναι μέντοι καὶ τοῖς ἐνταῦθα πλημμελήσασιν ἀφορμὴν σωτηρίας καὶ καθαρμὸν ἁμαρτημάτων, ἀμυήτοις μὲν μύησιν κατὰ τὸν νόμον τῆς ἐκκλησίας, τοῖς δὲ μεμυημένοις τὸ μὴ πάλιν ἁμαρτεῖν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο παντελῶς ὀλίγων καὶ θείων ἀνδρῶν ἔστι κατορθῶσαι, ἐδίδασκον δεύτερον καθαρμὸν τετάχθαι ἐκ μετανοίας. Φιλάνθρωπον γὰρ ὄντα τὸν θεὸν συγγνώμην νέμειν τοῖς ἐπταικόσιν, εἰ μεταμεληθῶσι καὶ ἔργοις ἀγαθοῖς τὴν μεταμέλειαν βεβαιώσωσι.

CHAPITRE III.

Constantin est converti à la Religion Chrétienne par la vue du signe de la Croix.

Entre les événements par lesquels nous avons appris qu'il fut porté à embrasser la Religion Chrétienne, il y sur porté par la vue d'un signe qui lui parut dans le Ciel.  Il y a apparence que quand il eut résolu de faire la guerre à Maxence, il commenta à en appréhender le succès, et à songer de qui il pourrait implorer la protection. Comme il avait l'esprit occupé de cette pensée, il vit dans le Ciel une Croix toute éclatante de lumière, et cette vue lui ayant donné de l'étonnement, les Anges de Dieu qui l'environnaient lui dirent ;Constantin, remportez la victoire a la faveur de ce signe. On dit même que JESUS-CHRIST lui apparut, et que lui ayant montré l'Etendard de la Croix, il lui commanda d'en faire faire un semblable, et de s'en servir dans les combats pour vaincre ses ennemis. Eusèbe surnommé Pamphile assure qu'il lui a ouï raconter avec serment, qu'il avait vu sur le midi le trophée de la Croix tout brillant de lumière, avec cette inscription : VAINQUEZ A LA FAVEUR DE CE SIGNE. Les soldats à la tête desquels il marchait le virent aussi bien que lui, et comme il doutait de ce qu'il signifiait, il entendit une voix qui venait du Ciel. JESUS-CHRIST lui apparut depuis durant son sommeil avec le même signe, et lui commanda d'en faire un semblable pour s'en servir dans ses armées, Etant alors pleinement persuadé de la 38 vérité de la divinité, il envoya quérir les Prêtres pour s'instruire des maximes de la Religion. Ces Prêtres lui apportèrent l'Ecriture, et lui expliquèrent de quelle manière les Prophéties avaient été accomplies en la personne du Sauveur. Ils lui dirent que le signe qu'il avait vu était le trophée par lequel il avait vaincu l'enfer, soit durant le cours de sa vie mortelle, ou au temps de sa Passion, et de sa Résurrection, que tous les hommes ressusciteraient de la même sorte à la fin des siècles pour vivre éternellement, et que les uns recevraient la récompense de leur vertu, et les autres le châtiment de leurs crimes. Que ceux qui ont commis des péchés durant cette vie en peuvent être lavés ; savoir ceux qui n'ont point encore participé aux mystères en y participant selon l'usage de l'Eglise, et ceux qui y ont participé en s'abstenant de pécher. Mais parce qu'un si rare bonheur n'est accordé qu'à un petit nombre de personnes, Dieu a eu la bonté d'instituer un second remède qui est la pénitence, par laquelle il pardonne à ceux qui conçoivent un sincère repentir, et qui le témoignent par leurs actions.

IV.

Τοιαῦτα τῶν ἱερέων ὑφηγουμένων θαυμάσας τὰς περὶ τοῦ Χριστοῦ προφητείας ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσεν ἄνδρας ἐπιστήμονας χρυσῷ καὶ λίθοις τιμίοις εἰς σταυροῦ σύμβολον μετασκευάσαι τὸ παρὰ Ῥωμαίοις καλούμενον λάβωρον. Σημεῖον δὲ τοῦτο πολεμικὸν τῶν ἄλλων τιμιώτερον, καθότι ἀεὶ τοῦ βασιλέως ἡγεῖσθαι καὶ προσκυνεῖσθαι νενόμιστο παρὰ τῶν στρατιωτῶν. ᾗ μάλιστα οἶμαι Κωνσταντῖνον τὸ ἐπισημότατον σύμβολον τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς εἰς Χριστοῦ σημεῖον μεταβαλεῖν, ὥστε τῇ συνεχεῖ θέᾳ καὶ θεραπείᾳ ἀπεθισθῆναι τῶν πατρίων τοὺς ἀρχομένους, μόνον δὲ τοῦτον ἡγεῖσθαι θεόν, ὃν καὶ βασιλεὺς σέβει καὶ ἡγεμόνι καὶ συμμάχῳ χρῆται κατὰ τῶν πολεμίων. Ἀεὶ γὰρ τοῦτο τὸ σημεῖον προὐβάλλετο τῶν οἰκείων ταγμάτων· καὶ ταῖς καμνούσαις φάλαγξιν ἐν ταῖς μάχαις παρεῖναι ἐκέλευε, φανεροὺς τάξας τῶν δορυφόρων περὶ τοῦτο πονεῖν, οἷς ἔργον ἦν ἕκαστον ἀμοιβαίως ἐπὶ τῶν ὤμων φέρειν τὸ σημεῖον καὶ περιιέναι τὰς τάξεις. Λέγεται γοῦν ποτε τὸν τοῦτο φέροντα ἀθρόον ἐπιδραμόντων τῶν πολεμίων δείσαντα ἑτέρῳ παραδοῦναι καὶ ἑαυτὸν τῆς μάχης ὑπεξαγαγεῖν, ἤδη δὲ τῶν βελῶν ἔξω γενόμενον ἐξαπίνης πεσεῖν βληθέντα καιρίαν· τὸν δὲ παραλαβόντα τὸ θεῖον σύμβολον ἄτρωτον διαμεῖναι πολλῶν ἐπ´ αὐτῷ τοξευόντων. Παραδόξως γάρ πως ὡς ὑπὸ θείας δυνάμεως ἰθυνόμενα τὰ βέλη τῶν πολεμίων τῷ σημείῳ προσεπήγνυντο, τοῦ δὲ φέροντος καὶ μέσου τῶν κινδύνων ὄντος ἀφίπταντο. Λέγεται δὲ μήτε ἄλλον πώποτε τούτῳ τῷ σημείῳ διακονούμενον, οἷά γε εἰκὸς ἐν πολέμῳ στρατιώτην, σκαιᾷ περιπεσεῖν συμφορᾷ καὶ τραυματίαν ἢ αἰχμάλωτον γενέσθαι.

CHAPITRE IV,

Constantin fait porter l'Etendard de la Croix dans ses armées.

Constantin ayant admiré les Prophéties que les Prêtres lui avaient expliquées de JESUS-CHRIST, commanda à d'excellents ouvriers de faire l'Etendard de la Croix, et de l'enrichir d'or et de perles. Il était beaucoup plus beau que les autre»; parce qu'il devait être toujours 39  porté devant l'Empereur, et être adoré par les soldats. Je me persuade que ce Prince fit du trophée de notre Religion l'Etendard de son armée, afin que les Romains l'ayant continuellement devant les jeux, renonçassent peu à peu à la superstition de leurs pères, et reconnurent le seul Dieu que l'Empereur adorait, et par le secours duquel il remportait la victoire. Ce signe était toujours à la tête de ses troupes, et leur servait comme de rempart pour les couvrir. Il y avait des soldats qui le portaient tour à tour, et qui l'opposaient aux attaques des ennemis. On dit qu'un soldat qui le portait ayant été saisi de peur le donna à un autre, et prit la fuite, et quand il fut hors de la portée du trait il reçut un coup mortel, au lieu que celui qui tenait l'Etendard ne pût jamais être blessé, bien que les ennemis tirassent sans celle sur lui. Tous les traits tombaient sur l'Etendard, et aucun ne touchait au soldat qui le portait. On dit que jamais aucun de ceux qui l'ont porté n'a été, ni blessé, ni pris.

V.

Οὐκ ἀγνοῶ δέ, ὡς Ἕλληνες λέγουσι Κωνσταντῖνον ἀνελόντα τινὰς τῶν ἐγγυτάτω γένους καὶ τῷ θανάτῳ Κρίσπου τοῦ ἑαυτοῦ παιδὸς συμπράξαντα μεταμεληθῆναι καὶ περὶ καθαρμοῦ κοινώσασθαι Σωπάτρῳ τῷ φιλοσόφῳ κατ´ ἐκεῖνο καιροῦ προεστῶτι τῆς Πλωτίνου διαδοχῆς· τὸν δὲ ἀποφήνασθαι μηδένα καθαρμὸν εἶναι τῶν τοιούτων ἁμαρτημάτων· ἀδημονοῦντα δὲ τὸν βασιλέα ἐπὶ τῇ ἀπαγορεύσει περιτυχεῖν ἐπισκόποις, οἳ μετανοίᾳ καὶ βαπτίσματι ὑπέσχοντο πάσης αὐτὸν ἁμαρτίας καθαίρειν, ἡσθῆναί τε τούτοις κατὰ σκοπὸν εἰρηκόσι καὶ θαυμάσαι τὸ δόγμα καὶ Χριστιανὸν γενέσθαι καὶ τοὺς ἀρχομένους ἐπὶ τοῦτο ἀγαγεῖν. Ἐμοὶ δὲ δοκεῖ ταῦτα πεπλάσθαι τοῖς σπουδάζουσι τὴν Χριστιανῶν θρησκείαν κακηγορεῖν. Κρίσπος μὲν γάρ, δι´ ὅν φασι Κωνσταντῖνον καθαρμοῦ δεηθῆναι, τῷ εἰκοστῷ ἔτει ἐτελεύτησε τῆς τοῦ πατρὸς ἡγεμονίας, ἔτι περιὼν πολλοὺς σὺν αὐτῷ θέμενος νόμους ὑπὲρ Χριστιανῶν, ἅτε δὴ κατὰ τὸ δεύτερον σχῆμα τῆς βασιλείας τετιμημένος καὶ Καῖσαρ ὤν, ὡς εἰσέτι νῦν μαρτυροῦσιν οἱ τοῖς νόμοις ὑποτεταγμένοι χρόνοι καὶ τῶν νομοθετῶν αἱ προσηγορίαι. Σώπατρον δὲ πρῶτον μὲν οὐκ εἰκὸς ἦν εἰς ὁμιλίαν ἐλθεῖν Κωνσταντίνῳ μόνης τῆς πρὸς τῷ ὠκεανῷ καὶ τῷ Ῥήνῳ μοίρας ἡγουμένῳ. Διὰ γὰρ τὴν πρὸς Μαξέντιον διαφορὰν ἐπὶ τῆς Ἰταλίας διάγοντα ἐστασίαζε τὰ Ῥωμαίων· καὶ οὐκ εὐπετὲς ἦν τότε ἐπιδημεῖν Γαλάταις καὶ Βρεττανοῖς καὶ τοῖς τῇδε κατοικοῦσι, παρ´ οἷς συνωμολόγηται τῆς τῶν Χριστιανῶν θρησκείας μετασχεῖν Κωνσταντῖνον, πρὶν ἐπὶ Μαξέντιον στρατεῦσαι καὶ παρελθεῖν ἐπὶ Ῥώμην καὶ Ἰταλούς. Καὶ μάρτυρες τούτου πάλιν οἱ χρόνοι καὶ οἱ νόμοι οὓς ὑπὲρ τῆς θρησκείας ἔθετο. Εἰ δὲ καὶ ῥᾳδίως ὡδίπως συγχωρήσομεν ἐντυχεῖν Σωπάτρῳ τὸν βασιλέα ἢ δι´ ἐπιστολῆς αὐτοῦ πυθέσθαι περὶ ὧν ἠβούλετο, οὐ δήπου πιθανὸν ἦν τὸν φιλόσοφον ἀγνοεῖν, ὡς Ἡρακλῆς ὁ Ἀλκμήνης Ἀθήνῃσιν ἐκαθάρθη μετὰ τὴν τεκνοκτονίαν τοῖς Δήμητρος μυστηρίοις καὶ μετὰ τὸν Ἰφίτου φόνον, ὃν ξένον τε ὄντα καὶ φίλον ἀδίκως ἀνεῖλεν. Ὡς μὲν οὖν οἱ Ἕλληνες τῶν τοιούτων πλημμελημάτων καθαρμοὺς ἐπηγγέλλοντο, ἀπόχρη τὰ εἰρημένα καὶ ψεῦδος κατηγορεῖ τῶν ἐναντία ἀποφήνασθαι Σώπατρον πλασαμένων. Οὐ γὰρ ἂν εἴποιμι ταῦτα ἠγνοηκέναι τὸν ἐπισημότατον τότε παρ´ Ἕλλησιν ἐπὶ παιδεύσει γεγενημένον.

CHAPITRE V.

Réfutation de ceux qui disent, que Constantin se fit Chrétien à l'occasion du meurtre de Crispe son fils.

Je sais que les Païens ont accoutumé de dire que quand Constantin eût fait mourir quelques-uns de ses proches, et qu'il eût consenti au meurtre de Crispe son fils, il en conçut du regret, et demanda au Philosophe Sopater qui enseignait dans l'école de Plotin, quel moyen il y avait d'expier ces crimes. Que Sopater lui ayant répondu qu'il y en avait point, il trouva 40 des Evêques qui lui promirent de les effacer par la pénitence, et par le baptême. Qu'ayant été fort satisfait de leur réponse, il avait admiré leur Religion, l'avait embrassée, et excité les autres à l'embrasser aussi bien que lui. Tout cela me semble avoir été inventé par ceux qui le plaisent à déshonorer la piété Chrétienne. Crispe. dont on prétend que Constantin eut besoin d'expier la mort, ne mourut que la vingtième année de son règne. Comme il tenait le premier rang après son père en qualité de César, il avait publié avec lui plusieurs fois, en faveur des Chrétiens. Je n'avance rien qu'il ne soit aisé de justifier par les années, et par les dates. Il n'y a point d'apparence que Sopater ait jamais parlé à Constantin , puisque ce Prince était alors vers l'Océan et vers le Rhin. Car les différends avec Maxence qui régnait en Italie, avaient apporté de si grands troubles dans l'Empire, qu'il n'était pas aisé d'aller aux Gaules, en Angleterre, ni aux autres Provinces, où il est constant que Constantin fit profession de la Religion Chrétienne avant qu'il eût déclaré la guerre à Maxence, et avant qu'il eut été en Italie, et à Rome, comme les lois qu'il fit en faveur des Chrétiens le font voir. Mais supposé que Constantin ait consulté Sopater par lettres, il n'est pas probable que ce Philosophe ait ignoré qu'après qu'Hercule fils d'Alcmène se fut souillé par le meurtre de ses enfants, et d'Iphite son hôte, et son ami, il se purifia à Athènes par les mystères de Cérès. Cet exemple fait voir très-clairement que les Grecs prétendaient avoir des moyens d'expier les plus grands crimes, et que c'est une imposture d'assurer que Sopater répondit le contraire , car je ne saurais me persuader que cela ait été ignoré par un des plus grands hommes de la Grèce.

VI.

Αἱ δὲ κατὰ τὴν ἀρχομένην ὑπὸ Κωνσταντίνου ἐκκλησίαι καταθυμίως ἔπραττον καὶ ὁσημέραι ἐπεδίδουν εὔνου καὶ ὁμόφρονος βασιλέως εὐεργεσιῶν ἀξιούμεναι· ταύτας δὲ καὶ ἄλλως πρὸ τούτου διωγμῶν καὶ ταραχῆς ἀπειράτους τὸ θεῖον ἐφύλαξε. Διωκομένων γὰρ τῶν ἀνὰ τὴν ἄλλην οἰκουμένην ἐκκλησιῶν μόνος Κωνστάντιος ὁ Κωνσταντίνου πατὴρ ἀδεῶς θρησκεύειν συνεχώρησε τοῖς Χριστιανοῖς. Ἀμέλει τοιόνδε τι θαυμαστὸν καὶ συγγραφῆς ἄξιον ἔγνων εἰργάσθαι αὐτῷ. Δοκιμάσαι θέλων τίνες τῶν ἐν τοῖς βασιλείοις Χριστιανῶν ἄνδρες εἰσὶ καλοὶ καὶ ἀγαθοί, συγκαλέσας πάντας προηγόρευσεν, εἰ μὲν ἕλοιντο θύειν καὶ θρησκεύειν ὁμοίως, ἀμφ´ αὐτὸν εἶναι καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς μένειν ἀξίας· εἰ δὲ παραιτήσαιντο, ἐξιέναι τῶν βασιλείων χάριν ἔχοντας ὅτι μὴ καὶ τιμωρίας προσώφλησαν. Ἐπεὶ δὲ εἰς ἑκάτερον διεκρίθησαν, οἱ μὲν τὴν θρησκείαν προδόντες, οἱ δὲ τῶν παρόντων τὰ θεῖα προτιμήσαντες, ἔγνω φίλοις καὶ συμβούλοις χρῆσθαι τοῖς περὶ τὸ κρεῖττον πιστοῖς διαμείνασι· τοὺς δὲ ὡς ἀνάνδρους καὶ κοβάλους ἀπεστράφη καὶ τῆς πρὸς ἑαυτὸν ὁμιλίας ἀπεώσατο, λογισάμενος μήποτε ἔσεσθαι περὶ βασιλέα εὔνους τοὺς ὧδε ἑτοίμους θεοῦ προδότας γεγενημένους. Ἐντεῦθεν εἰκότως ἔτι Κωνσταντίου περιόντος οὐκ ἐδόκει παράνομον χριστιανίζειν τοῖς Ἰταλῶν ἐπέκεινα Γαλάταις τε καὶ Βρεττανοῖς καὶ ὅσοι περὶ τὸ Πυρηναῖον ὄρος οἰκοῦσι μέχρι τοῦ πρὸς ἑσπέραν ὠκεανοῦ. Ἐπεὶ δὲ καὶ Κωνσταντῖνος τὴν αὐτὴν ἀρχὴν διεδέξατο, μᾶλλον διεφάνη τὰ τῆς ἐκκλησίας πράγματα. Μαξεντίου τε γὰρ τοῦ Ἑρκουλίου παιδὸς ἀναιρεθέντος καὶ τῆς αὐτοῦ μοίρας εἰς Κωνσταντῖνον μεταπεσούσης λοιπὸν ἀδεῶς ἐθρήσκευον ὅσοι τε περὶ τὸν Θύβριν ποταμὸν ᾤκουν καὶ τὸν Ἠριδανόν, ὃν Πάδον οἱ ἐπιχώριοι καλοῦσι, καὶ τὸν Ἄκυλιν· εἰς ὃν λόγος καθελκυσθῆναι τὴν Ἀργὼ καὶ πρὸς τὸ Τυρρηνῶν διασωθῆναι πέλαγος. Οἱ γὰρ Ἀργοναῦται τὸν Αἰήτην φεύγοντες οὐ τὸν αὐτὸν πλοῦν ἐν τῇ ἐπανόδῳ ἐποιήσαντο. Περαιωθέντες δὲ τὴν ὑπὲρ Σκύθας θάλασσαν διὰ τῶν τῇδε ποταμῶν ἀφίκοντο εἰς Ἰταλῶν ὅρια, καὶ χειμάσαντες ἐνταῦθα πόλιν ἔκτισαν Ἤμωνα προσαγορευομένην. Τοῦ δὲ θέρους ἐπικαταλαβόντος, συμπραξάντων αὐτοῖς τῶν ἐπιχωρίων, ἀμφὶ τοὺς τετρακοσίους σταδίους ὑπὸ μηχανῆς ἕλκοντες τὴν Ἀργὼ διὰ γῆς ἐπὶ τὸν Ἄκυλιν ποταμὸν ἤγαγον, ὃς τῷ Ἠριδανῷ συμβάλλει· Ἠριδανὸς δὲ εἰς τὴν κατὰ Ἰταλοὺς θάλασσαν τὰς ἐκβολὰς ἔχει. Μετὰ δὲ τὴν περὶ Κιβάλας μάχην Δαρδάνιοί τε καὶ Μακεδόνες καὶ ὅσοι περὶ τὸν Ἴστρον οἰκοῦσιν, ἥ τε καλουμένη Ἑλλὰς καὶ πᾶν τὸ Ἰλλυριῶν ἔθνος ὑπὸ Κωνσταντῖνον ἐγένοντο.

CHAPITRE VI.

Constance permet l'accroissement de la Religion Chrétienne et Constantin l'accroît lui-même.

L'Eglise florissait sous le règne de Constantin, et croissait de jour en jour. Elle avait joui dès auparavant une paix profonde. Car au lieu qu'elle était persécutée en plusieurs Provinces de l'Empire, elle avait la liberté de ses exercices dans l'étendue de celles qui obéissaient à Constance. J'ai appris qu'il fît un jour une action merveilleuse, qui mérite d'être rapportée. Voulant éprouver la vertu des Chrétiens qui avaient des charges dans sa maison,  il ordonna que ceux qui désiraient de les conserver sacrifiassent aux Dieux, et que ceux qui n'en voudraient rien faire se retirassent. Ces Officiers s'étant donc partagés en deux bandes, et les uns ayant trahi leur Religion, et les autres l'ayant préférée à leur fortune, il estima et honora ceux qui étaient demeurés fermes dans leur créance, et méprisa comme des lâches ceux qui avaient changé de sentiment, ne voulut jamais se servir d'eux, et ne crut pas qu'ils lui puissent être fidèles, puisqu'ils ne l'avaient point été à Dieu. Ceux qui habitaient dans les Gaules, dans l'Angleterre, vers les Pyrénées, et jusques sur les bords de l'Océan, eurent la liberté de l'exercice de leur Religion. Mais depuis que ces Provinces-là furent échues à Constantin par droit de succession, l'Eglise reçut un notable accroissement. Car Maxence fils d'Herculius ayant été tué, et les pays de son obéissance ayant été réduits sous celle.de Constantin,  les peuples qui 42 habitent aux environs du Tibre, du Pô, et de l'Aquilin, où l'on dit que le Vaisseau d'Argos fut tiré, eurent une pleine liberté de rendre à Dieu leurs adorations, et leurs hommages. On dit que quand les Argonautes s'enfuirent de peur de tomber entre les mains d'Aétès, ils ne prirent pas le même chemin par où ils étaient venus, mais qu'ayant passé la mer de Scythie, ils arrivèrent en Italie par l'embouchure de quelque fleuve, et qu'y étant demeurés durant l'Hiver, ils y fondèrent la ville d'Emone, et que l'Eté suivant, ils traînèrent leur vaisseau l'espace de quatre cent stades, avec le secours de ceux du pays, et le mirent sur l'Aquilin qui se décharge dans le Pô, et avec le Pô dans la mer d'Italie. Au reste les Grecs, les Macédoniens, les peuples qui habitent sur les bords du Danube dans l'Achaïe, et dans l'Illyrie reconnurent Constantin après la bataille de Cibale.

VII.

Λικίνιος δὲ μετὰ τὴν ἐνθάδε τροπήν, πρότερον τὰ Χριστιανῶν πρεσβεύων, μετεβάλετο τὴν γνώμην καὶ πολλοὺς τότε τῶν ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ ἀρχῇ ἱερέων ἐκάκωσε, πολλοὺς δὲ καὶ τῶν ἄλλων καὶ μάλιστα τοῦ στρατιωτικοῦ πλήθους. Σφόδρα γὰρ ἀπηχθάνετο πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς διὰ τὴν πρὸς Κωνσταντῖνον διαφοράν, οἰόμενος αὐτὸν λυπήσειν ταῖς δυσπραγίαις τῆς θρησκείας, ἅμα δὲ καὶ τὰς ἐκκλησίας ὑπολαμβάνων εὔχεσθαι καὶ σπουδάζειν ὑπ´ αὐτοῦ μόνου βασιλεύεσθαι. Πρὸς τούτοις δέ, οἷα φιλεῖ γίνεσθαι, πάλιν εἰς μάχην καθίστασθαι μέλλων Κωνσταντίνῳ, τοῦ προσδοκωμένου πολέμου πρόνοιαν ἐποιεῖτο διά τε σφαγίων καὶ μαντειῶν, καὶ ὑπαχθείς τισιν ὑπισχνουμένοις αὐτῷ κρατήσειν εἰς Ἑλληνισμὸν ἐτράπη. Ἀμέλει τοι καὶ Ἕλληνές φασιν αὐτὸν τότε ἀποπειραθῆναι τοῦ ἐν Μιλήτῳ μαντείου τοῦ Διδυμαίου Ἀπόλλωνος· ἐρομένῳ δὲ αὐτῷ περὶ τοῦ πολέμου χρῆσαι τὸ δαιμόνιον τουτουσὶ τοὺς Ὁμηρικοὺς στίχους·

Ἐκ πολλῶν μὲν οὖν καὶ ἄλλων ἔδοξέ μοι τὸ δόγμα τῶν Χριστιανῶν θεοῦ προνοίᾳ συνίστασθαι καὶ εἰς τοσαύτην παρελθεῖν ἐπίδοσιν, οὐχ ἥκιστα δὲ ἐκ τῶν τότε γενομένων. Μέλλοντι γὰρ ἤδη Λικινίῳ διώκειν πάσας τὰς ὑπ´ αὐτὸν ἐκκλησίας συνίσταται ὁ ἐν Βιθυνίᾳ πόλεμος, ὃν τελευταῖον ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους αὐτός τε καὶ Κωνσταντῖνος. Τοσαύτῃ δὲ θείᾳ ῥοπῇ ἐχρήσατο Κωνσταντῖνος, ὡς κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν κρατῆσαι τῶν ἐναντίων, ἀποβαλόντα δὲ Λικίνιον τὸ πεζὸν καὶ τὸ ναυτικὸν ἑαυτὸν ἐν Νικομηδείᾳ προδοῦναι καὶ ἰδιώτην ἐπί τινα χρόνον διαγαγεῖν ἐν Θεσσαλονίκῃ κἀκεῖσε ἀναιρεθῆναι, ἄνδρα τὰ πρῶτα τῆς ἡγεμονίας ἐν πολέμοις καὶ τοῖς ἄλλοις εὐδοκιμώτατον γενόμενον καὶ τῷ γάμῳ τῆς ἀδελφῆς Κωνσταντίνου τετιμημένον, εἰς τοῦτο δὲ καταστάντα τέλους.  

CHAPITRE VII.

Différend entre Licinius et Constantin à l'occasion des Chrétiens. Défaite de Licinius. Sa mort.

Licinius qui avait paru favorable aux Chrétiens changea de sentiment depuis cette bataille, et commença à persécuter les Prêtres qui demeuraient dans l'étendue de son Empire, et quantité d'autres personnes, et principalement les Officiers de l'armée. Les différends qu'il avait avec Constantin l'avaient extraordinairement aigri contre les Chrétiens, et il affectait de les maltraiter, tant pour fâcher Constantin, que pour se venger de ce qu'il croyait qu'ils souhai- 43 taient de le voir seul en possession de l'Empire. Etant prêt de lui donner une seconde bataille, il sacrifia des victimes, et consulta les Devins. Et s'étant laissé tromper par des imposteurs qui lui promettaient la victoire, il s'abandonna entièrement aux superstitions Païennes. Les Païens racontent eux-mêmes, que Licinius ayant consulté en ce temps-là l'Oracle d'Apollon Didyméen qui est dans la ville de Miléte, touchant l'événement de la guerre, il lui répondit par ces vers d'Homère :

De jeunes combattants dans la fleur de leur âge, Sur la fin de tes jours, t'abattront le courage.

J'ai reconnu en plusieurs rencontres le soin particulier que la divine Providence prend de protéger et d'agrandir la Religion Chrétienne, mais je l'ai principalement reconnu en celle dont je parle. Car dans le moment que Licinius était prêt de persécuter l' Eglise, la guerre de Bithynie s'éleva. Dieu y fut si favorable à Constantin, qu'il vainquit ses ennemis sur mer, et sur terre. Licinius fut contraint de le rendre à Nicomédie, et après avoir demeuré quelque temps à Thessalonique comme simple particulier, il y fut enfin tué. Il s'était rendu fort célèbre au commencement de son règne, tant durant la paix, que durant la guerre, et avait eu l'honneur d'épouser la sœur de Constantin. Mais il eut depuis le malheur de finir de la manière que je viens de dire.

VIII.

Κωνσταντῖνος δέ, εἰς μόνον αὐτὸν πάσης τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς περιστάσης, γράμματι δημοσίῳ προηγόρευσε τοῖς ἀνὰ τὴν ἕω ὑπηκόοις τὴν Χριστιανῶν σέβειν θρησκείαν καὶ τὸ θεῖον ἐπιμελῶς θεραπεύειν, θεῖον δὲ νοεῖν μόνον ὃ καὶ ὄντως ἐστὶ καὶ διαρκῆ κατὰ παντὸς τοῦ χρόνου τὴν δύναμιν ἔχει. Τάδε μὲν γὰρ σπουδάζουσιν ἄφθονα πάντα τὰ ἀγαθὰ φιλεῖν προσγίνεσθαι, καὶ ἅπερ ἂν ἐγχειρῶσιν, μετὰ χρηστῶν ἐλπίδων ἀπαντᾶν· τοῖς δὲ περὶ τὸ κρεῖττον ἁμαρτάνουσιν κοινῇ καὶ ἰδίᾳ ἐν πολέμοις τε καὶ εἰρήνῃ πάντα δυσχερῆ συμβαίνειν. Χάριν τε ὁμολογῶν, οὐ κομπάζων λέγειν ἰσχυρίζετο, ὡς ἐπιτήδειον ὑπηρέτην ἀξιώσας αὐτὸν εἶναι ὁ θεὸς τῆς αὐτοῦ βουλήσεως ἀπὸ τῆς πρὸς Βρεττανοὺς θαλάσσης μέχρι τῶν ἑῴων χωρίων προήγαγεν, ὅπως ἡ Χριστιανῶν αὐξηθείη θρησκεία καὶ οἱ θεραπείας θεοῦ ἕνεκεν καρτερικοὶ διαμείναντες ἐν ὁμολογίαις ἢ μαρτυρίαις ἐπιφανέστεροι ταῖς τιμαῖς ἀναδειχθῶσι. Τοιαῦτα ἀναγορεύσας καὶ ἄλλα μυρία διεξελθών, δι´ ὧν ᾤετο τὸ ὑπήκοον πρὸς τὴν θρησκείαν ἐπάγεσθαι, ἄκυρα εἶναι ἐψηφίσατο τὰ κατὰ τῆς θρησκείας δόξαντα ἢ πεπραγμένα ἐπὶ τῶν διωξάντων τὴν ἐκκλησίαν· ἄφεσίν τε πάντας ἔχειν ἐνομοθέτησεν, ὅσοι διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν κατεδικάσθησαν μετοικεῖν ἢ ἐν νήσοις ἢ ἀλλαχόσε παρὰ γνώμην διατρίβειν ἢ μετάλλοις ἐμπονεῖν ἢ δημοσίοις ἔργοις ἢ γυναικείοις ἢ λινυφίοις ὑπηρετεῖν ἢ βουλευτηρίοις συναριθμεῖσθαι μὴ βουλευταὶ ὄντες πρότερον· ἀτίμοις δὲ γενομένοις τὴν ἀτιμίαν ἔλυσε· τοῖς δὲ στρατείας τινὸς ἀφαιρεθεῖσιν ἐν γνώμῃ εἴασεν ἢ ἐφ´ οὗπερ ἦσαν σχήματος εἶναι, ἢ μετὰ ἀφέσεως ἐντίμου ἐλευθέραν ἄγειν σχολήν. Ἐπεὶ δὲ πάντας εἰς τὴν προτέραν ἐλευθερίαν καὶ τὰς συνήθεις τιμὰς ἀνεκαλέσατο, καὶ τὰς οὐσίας αὐτοῖς ἀπέδωκεν. Εἰ δέ τινες θάνατον καταδικασθέντες τῶν ὄντων ἀφῃρέθησαν, προσέταξε τοῖς ἐγγυτέρω γένους διαφέρειν τοὺς κλήρους, μηδενὸς δὲ τούτων ὄντος τὴν καθέκαστον ἐπιχώριον ἐκκλησίαν κληρονομεῖν, εἴτε δὲ ἰδιώτης εἴτε τὸ δημόσιον ἐκ τοιαύτης οὐσίας ἔχοι τι, ἀποδιδόναι. Τῶν δὲ παρὰ τοῦ ταμείου πριαμένων ἢ δωρεὰν λαβόντων εἰς τὸν δυνατὸν καὶ πρέποντα τρόπον προνοεῖν ὑπέσχετο.

Τάδε μέν, ὡς εἴρηται, τῷ βασιλεῖ ἔδοξε καὶ νόμῳ ἐκυρώθη, ἀμελλητί τε τοῦ προσήκοντος τέλους ἐτύγχανε. Χριστιανοὶ δὲ ὡς ἐπίπαν τὰς Ῥωμαίων ἀρχὰς ἐπετρόπευον· καὶ τοῦ λοιποῦ θύειν ἀπείρητο πᾶσιν ἢ μαντείαις καὶ τελεταῖς κεχρῆσθαι ἢ ξόανα ἀνατιθέναι ἢ Ἑλληνικὰς ἄγειν ἑορτάς. Πολλὰ δὲ καὶ τῶν κατὰ πόλεις ἐθῶν ἠμείβετο τῆς ἀρχαιότητος. Ἀμέλει τοι παρὰ μὲν Αἰγυπτίοις οὐκέτι εἰς τοὺς εἰωθότας Ἑλληνικοὺς ναούς, εἰς δὲ τὰς ἐκκλησίας ἐξ ἐκείνου προσφέρεται ὁ πῆχυς, ᾧ σημαίνεται τῶν τοῦ Νείλου ὑδάτων ἡ ἐπίδοσις· παρὰ δὲ Ῥωμαίοις τότε πρῶτον ἡ τῶν μονομάχων ἐκωλύθη θέα· παρὰ δὲ Φοίνιξιν, οἳ τὸν Λίβανον καὶ τὴν Ἡλιούπολιν οἰκοῦσιν, οὐκέτι θέμις ἦν ἐκπορνεύεσθαι τὰς παρθένους πρὶν τοῖς ἀνδράσι συνελθεῖν, οἷς νόμῳ γάμου συνοικεῖν εἰώθασι μετὰ τὴν πρώτην πεῖραν τῆς ἀθεμίτου μίξεως. Τῶν δὲ εὐκτηρίων οἴκων οἱ μὲν ἀρκούντως μεγέθους ἔχοντες ἐπανωρθοῦντο, οἱ δὲ εἰς ἐπίδοσιν ὕψους καὶ πλάτους λαμπρῶς ἐπεσκευάζοντο, ἑτέρωθι δὲ τὴν ἀρχὴν μὴ ὄντες ἐκ θεμελίων ἐδημιουργοῦντο. Τὰ δὲ χρήματα ἐκ τῶν βασιλικῶν θησαυρῶν ἐχορήγει ὁ βασιλεὺς γράψας τοῖς κατὰ πόλιν ἐπισκόποις καὶ τοῖς ἡγουμένοις τῶν ἐθνῶν, τοῖς μὲν ἐπιτάττειν ὅ τι βούλοιντο, τοὺς δὲ πειθαρχεῖν καὶ σπουδαίως ὑπηρετεῖσθαι τοῖς ἱερεῦσιν. Εὐημερούσης δὲ αὐτῷ τῆς ἀρχῆς συνεπεδίδου ἡ θρησκεία. Ἐπὶ τοσοῦτον δὲ καὶ μετὰ τὸν πρὸς Λικίνιον πόλεμον ἐπιτευκτικὸς ἐγένετο ἐν ταῖς κατὰ τῶν ἀλλοφύλων μάχαις, ὡς καὶ Σαυροματῶν κρατῆσαι καὶ τῶν καλουμένων Γότθων καὶ τὸ τελευταῖον ἐν μέρει χάριτος σπείσασθαι πρὸς αὐτούς. Τοῦτο δὲ τὸ ἔθνος ᾤκει μὲν τότε πέραν τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ, μαχιμώτατον δὲ τυγχάνον καὶ πλήθει καὶ μεγέθει σωμάτων ἐν ὅπλοις ἀεὶ παρεσκευασμένον τῶν μὲν ἄλλων βαρβάρων ἐκράτει, μόνους δὲ Ῥωμαίους ἀνταγωνιστὰς εἶχεν. Οὐχ ἥκιστα δὲ λέγεται καὶ τοῦτον τὸν πόλεμον ἐπιδεῖξαι Κωνσταντίνῳ διὰ σημείων καὶ ὀνειράτων ὅσης θειόθεν ἠξίωτο προνοίας. Κρατήσας δὲ πάντων τῶν ἐπ´ αὐτοῦ συμβάντων πολέμων καθάπερ ἀντιφιλοτιμούμενος τὸν Χριστὸν ἠμείβετο τῇ περὶ τὴν θρησκείαν σπουδῇ, ταύτην μόνην πρεσβεύειν καὶ σωτήριον ἡγεῖσθαι τοὺς ἀρχομένους προτρέπων. Ἐκ δὲ τῆς οὔσης ὑποφόρου γῆς καθ´ ἑκάστην πόλιν ἐξελὼν τοῦ δημοσίου ῥητὸν τέλος ταῖς κατὰ τόπον ἐκκλησίαις καὶ κλήροις ἀπένειμε καὶ τὴν δωρεὰν κυρίαν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον εἶναι ἐνομοθέτησε. Προσεθίζων δὲ τοὺς στρατιώτας ὁμοίως αὐτῷ τὸν θεὸν σέβειν, τὰ τούτων ὅπλα τῷ συμβόλῳ τοῦ σταυροῦ κατεσήμαινε καὶ ἐν τοῖς βασιλείοις εὐκτήριον οἶκον κατεσκεύασε καὶ σκηνὴν εἰς ἐκκλησίαν εἰκασμένην περιέφερεν, ἡνίκα πολεμίοις ἐπεστράτευεν, ὥστε μηδὲ ἐν ἐρημίᾳ διάγοντα αὐτὸν ἢ τὴν στρατιὰν ἱεροῦ οἴκου ἀμοιρεῖν, ἐν ᾧ δέοι τὸν θεὸν ὑμνεῖν καὶ προσεύχεσθαι καὶ μυστηρίων μετέχειν. Συνείποντο γὰρ καὶ ἱερεῖς καὶ διάκονοι τῇ σκηνῇ προσεδρεύοντες, οἳ κατὰ τὸν νόμον τῆς ἐκκλησίας τὴν περὶ ταῦτα τάξιν ἐπλήρουν. Ἐξ ἐκείνου δὲ καὶ τὰ Ῥωμαίων τάγματα, ἃ νῦν ἀριθμοὺς καλοῦσιν, ἕκαστον ἰδίαν σκηνὴν κατεσκευάσατο καὶ ἱερέας καὶ διακόνους ἀπονενεμημένους εἶχε. Τὴν δὲ κυριακὴν καλουμένην ἡμέραν, ἣν Ἑβραῖοι πρώτην ὀνομάζουσιν, Ἕλληνες δὲ ἡλίῳ ἀνατιθέασι, καὶ τὴν πρὸ τῆς ἑβδόμης ἐνομοθέτησε δικαστηρίων καὶ τῶν ἄλλων πραγμάτων σχολὴν ἄγειν πάντας καὶ εὐχαῖς καὶ λιταῖς τὸ θεῖον θεραπεύειν. Ἐτίμα δὲ τὴν κυριακὴν ὡς ἐν ταύτῃ τοῦ Χριστοῦ ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν, τὴν δὲ ἑτέραν ὡς ἐν αὐτῇ σταυρωθέντος· πάνυ γὰρ πολὺ σέβας εἶχε τοῦ θείου σταυροῦ ἔκ τε τῶν ὑπαρξάντων αὐτῷ τῇ ἐνθένδε ῥοπῇ ἐν ταῖς κατὰ τῶν ἐναντίων μάχαις καὶ ἐκ τῆς συμβάσης αὐτῷ περὶ τούτου θεοσημείας. Ἀμέλει τοι πρότερον νενομισμένην Ῥωμαίοις τὴν τοῦ σταυροῦ τιμωρίαν νόμῳ ἀνεῖλε τῆς χρήσεως τῶν δικαστηρίων· πλαττομένῳ τε ἐν νομίσμασι καὶ ἐν εἰκόσι γραφομένῳ ἐκέλευσεν ἀεὶ συγγράφεσθαι καὶ συντυποῦσθαι τοῦτο τὸ θεῖον σύμβολον. Καὶ μαρτυροῦσιν εἰσέτι νῦν εἰκόνες αὐτοῦ ἐπὶ τούτου οὖσαι τοῦ σχήματος.

Καὶ ἐν ἅπασι μέν, νομοθετῶν δὲ μάλιστα, ἐσπούδαζε θεραπεύειν τὸ θεῖον. Φαίνεται γοῦν τὰς ἀκολάστους καὶ κατεβλακευμένας μίξεις, πρὸ τούτου μὴ κωλυομένας, ἐπανορθώσας, ὡς ἐξ αὐτῶν συνιδεῖν ἔστι τῶν περὶ τούτων κειμένων νόμων, εἴ τῳ τοῦτο ἐπιμελὲς τυγχάνει. Νυνὶ γὰρ περὶ τὸ τέλος τοῦτο πονεῖν οὐκ εὔκαιρον εἶναί μοι δοκεῖ. Τὰ δὲ ἐπὶ τιμῇ καὶ συστάσει τῆς θρησκείας νενομοθετημένα πρὸς τοῖς εἰρημένοις διεξελθεῖν ἀναγκαῖον μέρος ὄντα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας. Ἄρξομαι δὲ ἐντεῦθεν.  

44 CHAPITRE VIII.

Constantin autorise l'exercice de la Religion Chrétienne, et fait bâtir des Eglises.

Quand Constantin se vit en possession paisible de tout l'Empire, il fit publier un Edit, par lequel il exhorta les peuples d'Orient à faire profession de la Religion Chrétienne, et à reconnaître un seul Dieu dont la puissance est éternelle, qui comble de toute sorte de biens ceux qui l'adorent, qui fait heureusement réussir toutes leurs entreprises, et qui châtie en tout temps, soit durant la paix ou durant la guerre, ceux qui l'offensent. Il ajoute, non par une ridicule vanité, mais par une humble reconnaissance, que Dieu lui ayant fait l'honneur de le choisir, pour être le ministre et l'exécuteur de ses ordres, il a passé depuis l'Océan Britannique jusques en Orient, y a accru le culte de la véritable Religion , et y a fait respecter ceux qui avaient signalé leur foi par la générosité de leur confession, ou par leur confiance dans.les tourments. Après avoir rapporté ces choses, et plusieurs autres qu'il jugeait propres â porter, les peuples à la piété, il révoque tout ce qui avait été ordonné par les persécuteurs de l'Eglise, rappelle les Chrétiens qui avaient été ou relégués dans les îles, ou condamnés aux métaux, aux ouvrages publics, aux manufactures, ou aux charges de la Cour. Il laissa la liberté à ceux qui avaient été privés des Charges de l'armée, ou de les exercer comme auparavant, ou de vivre en repos. Il ne se contenta pas de leur rendre les honneurs et les dignités,  il les rétablit en la possession de 45 leurs biens ; et parce que quelques-uns de ceux qui avaient été injustement dépouillés étaient morts, il ordonna que ce qui leur avait été ôté serait rendu à leurs héritiers, et qu'au défaut d'héritiers l'Eglise en jouirait, soit qu'il eût été usurpé par des particuliers, ou par l'Etat. A  l'égard des biens qui avaient été achetés des Empereurs, ou donnés, il promit d'y pourvoir.

Aussitôt que cette Ordonnance eut été publiée, elle fut par tout observée très-exactement. Depuis ce temps-là les principales Charges de l'Empire furent exercées par les Chrétiens, et il fut défendu à toutes personne de sacrifier aux Dieux, de consulter les devins, de se faire initier, de dédier des statues, et d*observer les fêtes du paganisme. On abolit alors de très-anciennes coutumes. On ne porta plus depuis dans les Temples la mesure avec laquelle on mesure la hauteur et l'accroissement du Nil ; mais on la porta dans les Eglises. On défendit les combats des Gladiateurs. Parmi les Phéniciens qui habitent le Mont Liban et la ville d'Héliopole, il ne fut plus permis aux filles de se prostituer avant que d'être mariées. On répara les Eglises qui étaient assez grandes, et on augmenta celles qui ne l'étaient pas assez. On en bâtit de neuves en quelques endroits, et l'Empereur fournit tout ce qui fut nécessaire pour la dépense. Il écrivit aux Évêques, qu'ils demandaient ce qu'il leur plairait, et aux Gouverneurs de Provinces, qu'ils donnassent aux Évêques ce qu'ils auraient demandé. La prospérité de l'Église croissait de jour en jour, à mesure que croissait celle de l'Empire. Depuis la défaite de Licinius, Constantin fut si heureux dans toutes les guerres étrangères, qu'il vainquit les Sarmates, et les Goths, et fit enfin la paix avec 46 eux. Ces peuples habitent au delà du Danube et comme ils sont fort nombreux et fort aguerris, ils remportent de l'avantage sur les autres Nations, et ne trouvent de la résistance que de la part des Romains. On dit que Constantin eut des songes et des visions durant cette guerre, par lesquelles il reconnut clairement combien Dieu prenait de soin de le protéger. Ayant donc remporté la victoire sur tous les ennemis qui s'étaient opposé à sa puissance, il en témoigna à Dieu sa reconnaissance par le zèle qu'il fit paraître pour la véritable Religion, et par le soin qu'il prit d'exciter les peuples à en faire profession. Il donna aux Eglises une partie des impositions publiques. Il mit la croix sur les armes de ses soldats, pour les accoutumer à respecter ce signe de la rédemption. Il fit bâtir un Oratoire dans son Palais, et lorsqu'il allait à la guerre, il y faisait porter une tente en forme de Chapelle où on pouvait louer Dieu, faire des prières, et participer aux saints mystères. Il y avait des Prêtres et des Diacres qui suivaient les troupes, pour faire leurs fonctions. Depuis ce temps-là chaque Légion a eu dans sa tente une Chapelle, des Prêtres et des Diacres. Outre cela Constantin a ordonné que le jour du Dimanche, que les Juifs appelaient le premier d'après le Sabbat, et que les Païens avaient consacré au Soleil, et que le jour de devant le Sabbat on s'abstint de plaider et de travailler, et on s'appliquât à la prière et au service de Dieu. Il honora de la sorte ces deux jours, parce que le Sauveur était mort en l'un, et ressuscité en l'autre. Il avait un respect singulier pour la croix, tant en reconnaissance des victoires qu'il avait remportées à la faveur, que de ce qu'elle lui était apparue dans l'air d'une manière miraculeuse. Il abolit le supplice de la croix, qui était en usage parmi les Romains. Il la fit graver sur ses mon- 47  naies et peindre avec son portrait.

Il rapporta ses actions, ses discours, et principalement les lois au culte de Dieu. Il défendit la fornication, qui avait été permise jusques alors, comme il paraît par les lois qu'il fit sur ce sujet. Je serais trop long si je voulais les rapporter. Je me contenterai de celles qu'il a publiées en faveur de la Religion parce qu'elles sont une partie considérable de l'Histoire de l'Eglise.

IX.

Νόμος ἦν Ῥωμαίοις παλαιὸς ἀπὸ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν τῶν ἴσων ἀξιοῦσθαι κωλύων τοὺς ἀγάμους τοῖς μὴ τοιούτοις, περὶ ἄλλα τε πολλὰ καὶ τὸ μηδὲν κερδαίνειν ἐκ διαθήκης τοὺς μὴ γένει ἐγγυτάτω προσήκοντας, τοὺς δὲ ἄπαιδας ζημιῶν τὸ ἥμισυ τῶν καταλελειμμένων. Ἔθεντο δὲ τοῦτον οἱ πάλαι Ῥωμαῖοι, πολυάνθρωπον ἔσεσθαι τὴν Ῥώμην καὶ τὴν ὑπήκοον οἰόμενοι, καθότι οὐ πρὸ πολλοῦ τοῦ νόμου ἔτυχον ἀποβαλόντες τὰ σώματα ἐν ἐμφυλίοις πολέμοις. Ὁρῶν οὖν ὁ βασιλεὺς παρὰ τοῦτο χεῖρον πράττοντας τοὺς παρθενίαν καὶ ἀπαιδίαν διὰ θεὸν ἀσκοῦντας εὔηθες ἐνόμισεν ἐξ ἐπιμελείας καὶ σπουδῆς ἀνθρώπων δύνασθαι τὸ τούτων γένος αὔξειν, τῆς φύσεως ἀεὶ κατὰ τὴν ἄνωθεν ἐπιμέτρησιν φθορὰν καὶ αὔξησιν δεχομένης. Καὶ νόμον τῷ δήμῳ προσεφώνησεν, ὥστε ἐπίσης πάντων τῶν ὁμοίων ἀπολαύειν τοὺς ἀγάμους καὶ ἄπαιδας· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πλέον ἔχειν ἐνομοθέτησε τοὺς 〈ἐν〉 ἐγκρατείᾳ καὶ παρθενίᾳ βιοῦντας, ἄδειαν αὐτοῖς δοὺς ἄρρεσί τε καὶ θηλείαις καὶ ἀνήβοις οὖσι διατίθεσθαι παρὰ τὸ κοινῇ κρατοῦν ἐν τῇ Ῥωμαίων πολιτείᾳ. Περὶ πάντων γὰρ εὖ βουλεύεσθαι ᾠήθη, οἷς ἔργον ἀεὶ τὸ θεῖον θεραπεύειν καὶ φιλοσοφίαν ἀσκεῖν· ἐπεὶ τούτου χάριν καὶ οἱ πάλαι Ῥωμαῖοι ἀδεῶς διατίθεσθαι τὰς Ἑστιάδας παρθένους καὶ ἑξαετεῖς οὔσας ἐνομοθέτησαν.

Τεκμήριον δὲ κἀκεῖνο μέγιστον τῆς τοῦ βασιλέως περὶ τὴν θρησκείαν αἰδοῦς. Τοὺς μὲν γὰρ πανταχῇ κληρικοὺς θέσει νόμου ἀτελεῖς ἀνῆκε, τῶν δὲ ἐπισκόπων ἐπικαλεῖσθαι τὴν κρίσιν ἐπέτρεψε τοῖς δικαζομένοις, ἢν βούλωνται τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντας παραιτεῖσθαι· κυρίαν δὲ εἶναι τὴν αὐτῶν ψῆφον καὶ κρείττω τῆς τῶν ἄλλων δικαστῶν ὡσανεὶ παρὰ τοῦ βασιλέως ἐξενεχθεῖσαν, εἰς ἔργον δὲ τὰ κρινόμενα ἄγειν τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς διακονουμένους αὐτοῖς στρατιώτας· ἀμετατρέπτους τε εἶναι τῶν συνόδων τοὺς ὅρους.

Εἰς τοῦτο δέ με προελθόντα γραφῆς ἄξιον μὴ παραλιπεῖν τὰ νενομοθετημένα ἐπ´ ὠφελείᾳ τῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐλευθερουμένων. Ὑπὸ γὰρ ἀκριβείας νόμων καὶ ἀκόντων τῶν κεκτημένων πολλῆς δυσχερείας οὔσης περὶ τὴν κτῆσιν τῆς ἀμείνονος ἐλευθερίας, ἣν πολιτείαν Ῥωμαίων καλοῦσι, τρεῖς ἔθετο νόμους ψηφισάμενος πάντας τοὺς ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐλευθερουμένους ὑπὸ μάρτυσι τοῖς ἱερεῦσι πολιτείας Ῥωμαϊκῆς ἀξιοῦσθαι. Ταύτης τῆς εὐσεβοῦς ἐφευρέσεως εἰσέτι νῦν ὁ χρόνος φέρει τὸν ἔλεγχον, ἔθους κρατοῦντος τοὺς περὶ τούτου νόμους προγράφεσθαι ἐν τοῖς γραμματείοις τῶν ἐλευθεριῶν. Ὁ μὲν δὴ Κωνσταντῖνος τοιαῦτα ἐνομοθέτει καὶ διὰ πάντων ἐσπούδαζε τὴν θρησκείαν γεραίρειν· ἦν δὲ καὶ καθ´ ἑαυτὴν εὐκλεὴς διὰ τὴν ἀρετὴν τῶν· τότε μετιόντων αὐτήν.  

CHAPITRE IX.

Lois faites en faveur des Ecclésiastiques, et de ceux qui gardaient la Continence.

Il y avait une ancienne loi parmi les Romains, par laquelle il était ordonné que ceux qui ayant plus de vingt-cinq ans vivaient encore dans le célibat, ne jouiraient pas des mêmes droits que ceux qui étaient mariés, et que sur tout ils ne pourraient rien recevoir par testament de ceux dont ils n'étaient point parents. La même loi privait ceux qui n'avaient plus d'enfants de la moitié des biens qui leur avaient été légués. Ceux qui avaient inventé cette loi, avaient prétendu repeupler par ce moyen Rome et les Provinces, et réparer les pertes que l'Empire avait faites dans les guerres qui avaient précédé. L'Empereur ayant considéré que cette loi rendait la condition de ceux qui vivent pour l'amour de Dieu, ou dans la virginité, ou dans le célibat, moins avantageuse que celle des autres, crut que c'étai tune extravagance de s'imaginer que la multiplication du genre humain fut un effet de nos soins, au lieu de se persuader qu'il croît et diminue selon l'ordre de la Providence. Il fit donc une nouvelle 48 ordonnance, par laquelle il ordonna que ceux qui vivaient dans le célibat, et qui n'avaient point d'enfants, jouiraient des mêmes droits que les autres. Il accorda même des privilèges à ceux qui vivaient dans la virginité et dans la continence, en leur permettant de faire testament avant le temps de la puberté contre l'usage reçu dans toute Vestales pourraient faire testament dès l'âge de six ans.

La loi qu'il fit en faveur des Ecclésiastiques est une preuve illustre de la piété qu'il avait pour l'Eglise. Il permit à toutes les parties qui auraient des différends, de les porter devant les Évêques, si elles ne voulaient pas plaider devant les juges séculiers, et ordonna que les sentences des Évêques prévaudraient à celles des autres Juges, de la même sorte que si elles avaient été prononcées par l'Empereur, et qu'elles eussent été mises à exécution par les Gouverneurs des Provinces. Il ordonna de plus que les Canons des Conciles demeureraient fermes, et inébranlables.

Puisque je suis venu si avant, je ne dois pas omettre ce qu'il a ordonné en faveur de ceux qui sont affranchis dans l'Eglise. Comme il était très-difficile, à cause de la rigueur des anciennes lois, d'obtenir la liberté entière par laquelle on devient citoyen Romain lors même que les maîtres étaient disposés à l'accorder, il fit trois lois par lesquelles il ordonna que ceux qui seraient affranchis dans l'Eglise en présence des Prêtres, l'acquerraient. Ces trois lois font encore aujourd'hui les premières parmi celles, où il est parlé des manières d'acquérir la liberté, et elles servent d'un monument à la piété de ce Prince.

X.

Ἄλλοι τε γὰρ πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ Χριστιανῶν ἦσαν τότε, ἔναγχός τε τῶν διωγμῶν πεπαυμένων εἰσέτι πλεῖστοι τῶν ὁμολογητῶν τῷ βίῳ περιόντες τὰς ἐκκλησίας ἐσέμνυνον, ὡς ὁ Ὅσιος ὁ Κουρδούβης ἐπίσκοπος καὶ Ἀμφίων ὁ Ἐπιφανείας τῆς Κιλίκων καὶ Μάξιμος ὁ μετὰ Μακάριον τὴν Ἱεροσολύμων ἐκκλησίαν ἐπιτραπεὶς καὶ Παφνούτιος ὁ ἐξ Αἰγύπτου, δι´ οὗ φασι πλεῖστα θαυματουργῆσαι τὸ θεῖον, δαιμόνων τε κρατεῖν καὶ ποικίλων παθημάτων ἰάσεις αὐτῷ χαρισάμενον. Ἐγένοντο δὲ Παφνούτιος οὗτος καὶ Μάξιμος ὁ δηλωθεὶς ἐξ ἐκείνων τῶν ὁμολογητῶν, οὓς Μαξιμῖνος ἐν τοῖς μετάλλοις ἐργάζεσθαι κατεδίκασε, τοὺς δεξιοὺς αὐτῶν ἐκκόψας ὀφθαλμοὺς καὶ τὰς ἀριστερὰς ἀγκύλας ἀποτεμών.

CHAPITRE X.

Des Confesseurs qui vivaient encore en ce temps-là.

Bien que ces privilèges donc je viens de parler relevassent merveilleusement l'éclat de la Religion Chrétienne, la vertu de ceux qui en faisaient profession le relevait encore davantage. L'Eglise était remplie d'un grand nombre personnes de piété, et conservait au milieu de la paix de généreux défenseurs qui avaient fait profession de sa foi durant la violence des persécutions. Elle avait Osius Évêque de Cordoue, Amphion Evêque d'Epiphanie en Cilicie, Maxime qui avait succédé à Macaire dans le gouvernement de l'Eglise de Jérusalem, et Paphnuce natif d'Egypte, dont on dit que Dieu s'était servi pour faire plusieurs miracles, pour guérir les maladies, et pour chasser les démons. Paphnuce et Maxime étaient du nombre de ceux que Maximin avait condamnés à travailler aux métaux, après leur avoir fait crever un œil, et leur avait fait couper le nerf de la jambe.

XI.

Κατὰ τούτους δὲ γενέσθαι παρειλήφαμεν καὶ Σπυρίδωνα τὸν Τριμυθοῦντος τῆς Κύπρου ἐπίσκοπον, οὗ τὴν ἀρετὴν ἐπιδεῖξαι τὴν ἔτι κρατοῦσαν περὶ αὐτοῦ φήμην ἀρκεῖν ἡγοῦμαι. Τῶν δὲ δι´ αὐτοῦ σὺν θείᾳ ῥοπῇ γενομένων τὰ μὲν πλείω, ὥς γε εἰκός, οἱ ἐπιχώριοι ἴσασιν, ἐγὼ δὲ τὰ εἰς ἡμᾶς ἐλθόντα οὐκ ἀποκρύψομαι. Ἐγένετο γὰρ οὗτος ἄγροικος, γαμετὴν καὶ παῖδας ἔχων, ἀλλ´ οὐ παρὰ τοῦτο τὰ θεῖα χείρων. Φασὶ δέ ποτε νύκτωρ ἐλθεῖν κακούργους ἄνδρας ἐπὶ τὴν αὐλὴν τῶν αὐτοῦ προβάτων καὶ κλέψαι ἐπιχειρήσαντας ἐξαπίνης γενέσθαι δεσμίους μηδενὸς δήσαντος· ἅμα δὲ ἡμέρᾳ παραγενόμενον αὐτὸν πεπεδημένους εὑρεῖν τούτους καὶ λῦσαι μὲν τῶν ἀοράτων δεσμῶν, μέμψασθαι δὲ ὅτι ἐξὸν πεῖσαι καὶ λαβεῖν, ἅ γε ἐπεθύμουν, κλέψαι μᾶλλον εἵλοντο καὶ ἐν νυκτὶ τοσοῦτον ταλαιπωρῆσαι. Ὅμως δ´ οὖν αὐτοὺς ἐλεήσας, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἀμείνω βίον μετατεθῆναι παιδεύων « Ἄπιτε», ἔφη, «τοῦτον τὸν κριὸν λαβόντες· κεκμήκατε γὰρ ἀγρυπνοῦντες, καὶ δεῖ ὑμᾶς μὴ μεμφομένους τοὺς πόνους ἐκ τῆς ἐμῆς αὐλῆς ἀπαλλάττεσθαι.»

Τοῦτο θαυμάσειε μὲν ἄν τις εἰκότως, οὐχ ἧττον δὲ κἀκεῖνο. Θυγατρὶ αὐτοῦ παρθένῳ Εἰρήνῃ τοὔνομα παρέθετό τι τῶν γνωρίμων τις. Ἡ δὲ λαβοῦσα κατώρυξεν οἴκοι, ὅπως ἐπιμελῶς φυλάττοιτο. Συμβὰν δὲ τὴν κόρην τελευτῆσαι μηδὲν εἰποῦσαν, ἧκεν ὁ ἄνθρωπος τὴν παρακαταθήκην ἀπαιτῶν. Ἀγνοοῦντος δὲ Σπυρίδωνος ὅ τι λέγοι, ἀναζητήσαντος δὲ ὅμως κατὰ τὴν οἰκίαν καὶ μὴ εὑρόντος ἔκλαιε καὶ τὰς τρίχας ἔτιλλε καὶ θανατιῶν δῆλος ἦν. Κινηθεὶς δὲ πρὸς ἔλεον ὁ Σπυρίδων ἦλθεν ἐπὶ τὸν τάφον καὶ ὀνομαστὶ τὴν παῖδα ἐκάλεσε. Τῆς δὲ ἀποκριναμένης ἤρετο περὶ τῆς παρακαταθήκης, καὶ μαθὼν ἀνέστρεφε καὶ εὑρών, ᾗ ἐσήμανεν, ἀπέδωκε τῷ ἀνθρώπῳ.

Ἐπεὶ δὲ εἰς τοῦτο προήχθην λόγου, οὐκ ἄτοπον καὶ τοῦτο προσθεῖναι. Ἔθος ἦν τούτῳ τῷ Σπυρίδωνι τῶν γινομένων αὐτῷ καρπῶν τοὺς μὲν πτωχοῖς διανέμειν, τοὺς δὲ προῖκα δανείζειν τοῖς ἐθέλουσιν. Οὔτε δὲ διδοὺς οὔτε ἀπολαμβάνων δι´ ἑαυτοῦ παρεῖχεν ἢ ὑπεδέχετο, μόνον δὲ τὸ ταμιεῖον ἐπιδεικνὺς ἐπέτρεπε τοῖς προσιοῦσιν, ὅσου δέονται, κομίζεσθαι καὶ πάλιν ἀποδιδόναι, ὅσον ᾔδεσαν κομισάμενοι. Δανεισάμενος οὖν τις τοῦτον τὸν τρόπον ἧκεν ὡς ἀποδώσων. Ἐπιτραπεὶς δὲ κατὰ τὸ ἔθος αὐτὸς καθ´ ἑαυτὸν ἀποδοῦναι τῷ ταμιείῳ τὰ δεδανεισμένα, πρὸς ἀδικίαν εἶδε· καὶ νομίσας λανθάνειν οὐκ ἀπέδωκε τὸ χρέος, ἀλλ´ ὑφελόμενος τοῦ ὀφλήματος τὴν ἀπόδοσιν, ὡς ἀποτίσας ἀπῆλθε. Τὸ δὲ ἄρα οὐκ ἤμελλεν ἐπὶ πολὺ λήσειν. Μετὰ γάρ τινα χρόνον ὁ μὲν πάλιν ἐδεῖτο δανείζεσθαι, ὁ δὲ πρὸς τὸ ταμιεῖον ἀπέπεμπεν ἐξουσίαν δοὺς αὐτὸν ἑαυτῷ παραμετρεῖν ὅσον βούλεται. Κενὸν δὲ τὸν οἶκον ἰδὼν ἐμήνυσε τῷ Σπυρίδωνι. Ὁ δὲ πρὸς αὐτόν «θαυμαστόν, ὦ ἄνθρωπε», ἔφη, «πῶς σοὶ μόνῳ ἔδοξε τὸ ταμιεῖον ἐπιλείπειν τὰ ἐπιτήδεια. Σκόπει οὖν κατὰ σαυτόν, μὴ χρησάμενος ἄλλοτε τὰ πρῶτα οὐκ ἀπέδωκας· εἰ γὰρ μὴ τοῦτό ἐστι, πάντως οὐκ ἀποτεύξῃ ὧν δέῃ, καὶ πάλιν ἴθι θαρρῶν ὡς εὑρήσων.» καὶ ὁ μὲν οὕτω φωραθεὶς κατεμήνυσε τὴν ἁμαρτίαν. Ἄξιον δὲ τούτου τοῦ θείου ἀνδρὸς θαυμάσαι τὸ ἐμβριθὲς καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Λέγεται γοῦν χρόνῳ ὕστερον κατά τινα χρείαν εἰς ταὐτὸν συνελθεῖν τοὺς ἐπισκόπους τῆς Κύπρου, εἶναι δὲ ἐν αὐτοῖς Σπυρίδωνα τοῦτον καὶ Τριφύλλιον τὸν Λεδρῶν ἐπίσκοπον, ἄνδρα ἄλλως τε ἐλλόγιμον καὶ διὰ νόμων ἄσκησιν πολὺν χρόνον ἐν τῇ Βηρυτίων πόλει διατρίψαντα. Συνάξεως δὲ ἐπιτελουμένης ἐπιτραπεὶς Τριφύλλιος διδάξαι τὸ πλῆθος, ἐπεὶ τὸ ῥητὸν ἐκεῖνο παράγειν εἰς μέσον ἐδέησε τὸ « Ἆρόν σου τὸν κράββατον καὶ περιπάτει», σκίμποδα ἀντὶ τοῦ κραββάτου μεταβαλὼν τὸ ὄνομα εἶπε. Καὶ ὁ Σπυρίδων ἀγανακτήσας « Οὐ σύ γε», ἔφη, «ἀμείνων τοῦ κράββατον εἰρηκότος, ὅτι ταῖς αὐτοῦ λέξεσιν ἐπαισχύνῃ κεχρῆσθαι;», καὶ τοῦτο εἰπὼν ἀπεπήδησε τοῦ ἱερατικοῦ θρόνου τοῦ δήμου ὁρῶντος, ταύτῃ γε μετριάζειν παιδεύων τὸν τοῖς λόγοις ὠφρυωμένον. Ἱκανὸς γὰρ ἦν ἐντρέπειν, αἰδέσιμός τε ὢν καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἐνδοξότατος, ἅμα δὲ καὶ πρεσβύτερος τῇ ἡλικίᾳ τε καὶ ἱερωσύνῃ τυγχάνων.

Ὅπως δὲ διέκειτο περὶ τὰς δεξιώσεις τῶν ξένων, ἐντεῦθεν ἰστέον. ἤδη τῆς τεσσαρακοστῆς ἐνστάσης ἧκέ τις πρὸς αὐτὸν ἐξ ὁδοιπορίας, ἐν αἷς εἰώθει μετὰ τῶν οἰκείων ἐπισυνάπτειν τὴν νηστείαν καὶ εἰς ῥητὴν ἡμέραν γεύεσθαι ἄσιτος τὰς ἐν μέσῳ διαμένων· ἰδὼν δὲ τὸν ξένον μάλα κεκμηκότα «ἄγε δή», πρὸς τὴν θυγατέρα ἔφη, «ὅπως τοῦ ἀνδρὸς τοὺς πόδας νίψῃς καὶ φαγεῖν αὐτῷ παραθῇς.» εἰπούσης δὲ τῆς παρθένου μήτε ἄρτον εἶναι μήτε ἄλφιτα (περιττὴ γὰρ ἦν ἡ τούτων παρασκευὴ διὰ τὴν νηστείαν) εὐξάμενος πρότερον καὶ συγγνώμην αἰτήσας ἐκέλευσε τῇ θυγατρὶ κρέα ὕεια, ἅπερ ἔτυχεν ἐν τῇ οἰκίᾳ τεταριχευμένα, ἑψεῖν. Ἐπεὶ δὲ ἥψητο, καθίσας ἅμα αὐτῷ τὸν ξένον, παρατεθέντων τῶν κρεῶν ἤσθιε καὶ τὸν ἄνδρα παρεκάλει αὐτὸν μιμεῖσθαι. Παραιτούμενον δὲ καὶ Χριστιανὸν λέγοντα ἑαυτόν «ταύτῃ μᾶλλον», ἔφη, «οὐ παραιτητέον. Πάντα γὰρ καθαρὰ τοῖς καθαροῖς ὁ θεῖος ἀπεφήνατο λόγος.» τάδε μὲν περὶ Σπυρίδωνος.  

CHAPITRE XI.

Vertu admirable de Spyridion Évêque de Chypre.

Spyridion Évêque de Trmite en Chypre vivait dans le même-temps. La grandeur de la réputation où il est encore aujourd'hui, est une preuve certaine de l'éminence de sa vertu. Les miracles que Dieu a opérés par son ministère, sont dans la mémoire, et dans la bouche de ceux du pays. Je rapporterai ici ceux qui sont venus à ma connaissance. Il n'était fils que d'un paysan. Il eut dans sa jeunesse une femme et des enfants, et n'en fut pas en moindre considéra bon devant Dieu. On dit que des Voleurs étant allés une nuit à sa bergerie pour voler ses moutons, ils furent liés par une main invisible. Spyridion étant arrivé à la pointe du jour, et les ayant trouvés en cet état, les délia, et les reprit d'avoir voulu voler les moutons au lieu de les demander. En les renvoyant, il leur donna un bélier, et leur dit : II n'est pas juste que vous ayez pris tant de peine inutilement, ni que vous vous en retourniez les mains vides, après avoir veillé toute la nuit.

Si cette histoire est admirable, celle que je vais raconter le paraitra encore plus. Un particulier ayant confié un dépôt à Irène sa fille, elle le cacha sous la terre afin qu'il fût plus sûrement, et mourut bientôt après sans le déclarer à personne. Celui qui avait confié le dépôt étant retourné pour le demander, Spyridion le chercha dans la maison, et ne l'ayant point trouvé alla au tombeau de sa fille, l'appela à haute voix, et lui demanda ce qu'elle avait fait du dépôt. Quand 51 elle lui eut déclaré l'endroit ou elle l'avait caché, il retourna à la maison, le trouva, et le rendit à celui à qui il appartenait.

Puisque je me suis engagé à parler de ce saint homme, j'ajouterai encore quelque chose. Il avait accoutumé de distribuer une partie de ses fruits aux pauvres, et de prêter l'autre sans intérêt à ceux qui en avaient besoin. Quand quelqu'un en allait emprunter, il lui montrait le cellier, et lui disait, qu'il prît ce qu'il voudrait. Quand il le rapportait, il lui disait qu'il le remit où il l'avait pris. Un homme étant allé un jour pour rendre ce qu'il avait emprunté, Spyridion lui dit, qu'il le remît dans le cellier. Mais au lieu de le remettre, il l'emporta. Sa tromperie fut bientôt découverte. Car étant retourné une autre fois pour emprunter des grains, Spyridion lui dit qu'il en allât prendre. Cet homme n'en ayant point trouvé dans le cellier, en avertit Spyridion. Alors ce saint homme lui dit : Je m'étonne que vous trouviez seul le cellier vide. Faites un peu réflexion sur vous-même, et songez, si vous n'avez point négligé de rendre ce que vous aviez emprunté ; car sans cela vous n'auriez jamais manqué de trouver ce dont vous avez besoin. Ayez confiance en Dieu, et vous trouverez ce que vous cherchez. Cet homme ayant été surpris die la forte, reconnut sa faute, et en demanda pardon. Spyridion s'acquittait des fonctions Ecclésiastiques avec une gravité, et une vigilance qui donnaient de l'admiration. On dit que les Évêques de Chypre s'étant assemblés pour les affaires de l'Eglise, Triphylles Evêque de Lédres homme très éloquent, et qui avait étudié longtemps les lois Romaines à Béryte, fut choisi pour prêcher. En prêchant, et citant cette parole de l'Evangile : Levez-vous, et emportez votre lit, il usa d'une façon de parler qui lui semblait plus élégante.  52 Alors Spyridion ému d'indignation lui dit : Valez-vous mieux que celui qui a dit, emportez votre lit, et avez-vous honte de vous servir des termes, dont il s'est servi ? Il se leva à l'heure même en présence de tout le peuple, et réprima de la sorte la vanité que Triphyllius tirait de son éloquence. Son âge, la gravité de ses mœurs, et la sévérité de la vertu imprimaient du respect.

Ce que je raconterai ici peut faire connaître de quelle manière il recevait les étrangers. Un homme étant allé le visiter durant le temps auquel il jeûnait avec toute sa famille, et auquel après avoir mangé un jour, il passait les autres, sans manger, il dit à sa fille, lavez les pieds de cet étranger, et lui donnez de quoi manger. La fille lui ayant répondu qu'il n'y avait ni pain, ni farine dans la maison, parce qu'il aurait été inutile d'en garder au temps du jeûne, il se mit en prières, et ayant demandé pardon à Dieu, il commanda à sa fille de faire cuire du porc salé. Quand il fut cuit, il se mit à table, y fit mettre l'étranger avec lui, mangea de la viande, et invita l'étranger à en manger. Comme il s'en excusait sur ce qu'il était Chrétien. C'est pour cela, lui dit Spyridion,. que vous ne devez pas vous en excuser. Car l'Ecriture sainte enseigne que toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs.

XII.

Οὐχ ἥκιστα δὲ ἐπισημοτάτην τὴν ἐκκλησίαν ἔδειξαν καὶ τὸ δόγμα ἀνέσχον ταῖς ἀρεταῖς τοῦ βίου οἱ τότε μετιόντες τὴν μοναστικὴν πολιτείαν. ὠφελιμώτατον γάρ τι χρῆμα εἰς ἀνθρώπους ἐλθοῦσα παρὰ θεοῦ ἡ τοιαύτη φιλοσοφία μαθημάτων μὲν πολλῶν καὶ διαλεκτικῆς τεχνολογίας ἀμελεῖ ὡς περιέργου καὶ τὴν ἐν τοῖς ἀμείνοσι σχολὴν ἀφαιρουμένης καὶ πρὸς τὸ βιοῦν ὀρθῶς οὐδὲν συλλαμβανομένης. Μόνῃ δὲ φυσικῇ καὶ ἀπεριέργῳ φρονήσει παιδεύει τὰ παντελῶς κακίαν ἀναιροῦντα ἢ μείονα ἐργαζόμενα. Ἐν οὐδεμιᾷ δὲ τάξει ἀγαθῶν τίθεται τὰ μεταξὺ κακίας καὶ ἀρετῆς ὄντα, μόνοις δὲ τοῖς καλοῖς χαίρει. Καὶ τὸν ἀπεχόμενον τοῦ κακοῦ, μὴ δρῶντα δὲ τὸ ἀγαθὸν φαῦλον νομίζει· οὐ γὰρ ἐπιδείκνυται ἀρετήν, ἀλλ´ ἀσκεῖ παρ´ οὐδὲν ποιουμένη τὴν πρὸς ἀνθρώπους δόξαν. Ἀνδρείως δὲ μάλα ἀνθισταμένη τοῖς πάθεσι τῆς ψυχῆς οὔτε ταῖς ἀνάγκαις τῆς φύσεως ὑπείκει οὔτε ταῖς τοῦ σώματος ὑποκατακλίνεται ἀσθενείαις. Θείου δὲ νοῦ δύναμιν κεκτημένη πρὸς τὸν δημιουργὸν τῶν ὅλων ἀποβλέπει ἀεὶ καὶ νύκτωρ καὶ μεθ´ ἡμέραν αὐτὸν σέβει καὶ εὐχαῖς καὶ λιταῖς ἐξιλεοῦται. Καθαρότητι δὲ ψυχῆς καὶ πολιτείᾳ πράξεων ἀγαθῶν εἰς τὸ θρησκεύειν εὐαγῶς ἐρχομένη καθαρμῶν καὶ περιρραντηρίων καὶ τῶν τοιούτων ὑπερορᾷ· μόνα γὰρ μιάσματα ἡγεῖται τὰ ἁμαρτήματα. Κρείττων δὲ οὖσα τῶν ἔξωθεν συμπιπτόντων καί, ὡς εἰπεῖν, ἁπάντων δεσπόζουσα οὔτε ὑπὸ τῆς κατεχούσης τὸν βίον ἀταξίας ἢ ἀνάγκης τῆς προαιρέσεως μεθίσταται οὔτε ὑβριζομένη ἀνιᾶται οὔτε κακῶς πάσχουσα ἀμύνεται οὔτε νόσῳ ἢ ἐνδείᾳ ἐπιτηδείων πιεζομένη καταπίπτει. Μᾶλλον δὲ ἐπὶ τούτοις σεμνύνεται, τὸ καρτερικὸν καὶ πρᾶον καὶ τὸ ὀλίγων δεῖσθαι δι´ ὅλου τοῦ βίου ἀσκοῦσα καί, ὡς οἷόν τε ἀνθρώπου φύσει, ἐγγυτάτω θεῷ γινομένη. Ὡς ἐν παρόδῳ δὲ τῇ παρούσῃ βιοτῇ κεχρημένη οὔτε περὶ κτῆσιν πραγμάτων ἀσχολουμένη ἄγχεται οὔτε πέρα τῆς κατεπειγούσης χρείας τῶν παρόντων προνοεῖ, ἀεὶ δὲ τὸ λιτὸν καὶ εὔζωνον τῆς ἐνταῦθα κατασκευῆς ἐπαινοῦσα καραδοκεῖ τὴν ἐκεῖθεν μακαριότητα καὶ συντέταται ἀεὶ πρὸς τὴν εὐδαίμονα λῆξιν. Ἀναπνέουσα δὲ διὰ παντὸς τὴν εἰς τὸ θεῖον εὐλάβειαν αἰσχρορρημοσύνης ἀηδίαν ἀποστρέφεται, μηδὲ μέχρι φωνῆς ἀνεχομένη τούτων, ὧν τὰς πράξεις τῆς οἰκείας ἀγωγῆς ἀφώρισεν. Ἐπὶ βραχύ τε συστέλλουσα τὴν χρείαν τῆς φύσεως καὶ τὸ σῶμα συναναγκάζουσα τῶν μετρίων δεῖσθαι, σωφροσύνῃ μὲν τῆς ἀκολασίας κρατεῖ, δικαιοσύνῃ δὲ τὴν ἀδικίαν κολάζει καὶ ἀληθείᾳ τὸ ψεῦδος, καὶ εὐταξίᾳ τῶν ἐπὶ πᾶσι μέτρων μεταλαγχάνει. Ἐν ὁμονοίᾳ τε καὶ κοινωνίᾳ τῇ πρὸς τοὺς πέλας τὴν πολιτείαν καθίστησι· προνοητικὴ φίλων καὶ ξένων ἐστὶ καὶ τὰ οἰκεῖα κοινὰ ποιεῖται τῶν δεομένων καὶ τὰ πρόσφορα ἑκάστῳ συλλαμβάνεται, μήτε χαίροντας ἐνοχλοῦσα καὶ λυπουμένους παραμυθουμένη, καθόλου δὲ σπουδάζουσα καὶ πρὸς τὸ ὄντως ἀγαθὸν τὴν ἐπιμέλειαν τείνουσα λόγοις σώφροσι καὶ σοφοῖς ἐννοήμασι καλλωπισμοῦ καὶ κακηγορίας ἀμοίροις παιδεύει καὶ ὥσπερ φαρμάκοις τισὶν ἰᾶται τοὺς ἀκούοντας, μετὰ τιμῆς καὶ αἰδοῦς τὰς διαλέξεις ποιουμένη, καὶ ἔριδος καὶ τωθασμοῦ καὶ ὀργῆς ἐλευθέρα. Λογικὴ γὰρ οὖσα παραιτεῖται πᾶσαν ἀλόγιστον κίνησιν καὶ καθάπαξ κρατεῖ τῶν παθῶν τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς.

Ταύτης δὲ τῆς ἀρίστης φιλοσοφίας ἤρξατο μέν, ὥς τινες λέγουσιν, Ἠλίας ὁ προφήτης καὶ Ἰωάννης ὁ βαπτιστής. Φίλων δὲ ὁ Πυθαγόριος ἐν τοῖς κατ´ αὐτὸν χρόνοις ἱστορεῖ τοὺς πανταχόθεν Ἑβραίων ἀρίστους εἴς τι χωρίον ὑπὲρ τὴν Μαρίαν λίμνην ἐπὶ γεωλόφου κείμενον φιλοσοφεῖν. Οἴκησιν δὲ αὐτῶν καὶ δίαιταν καὶ ἀγωγὴν τοιαύτην παρίστησιν, οἵαν καὶ ἡμεῖς νῦν παρὰ τοῖς Αἰγυπτίων μοναχοῖς πολιτευομένην ὁρῶμεν. Γράφει γὰρ ἀρχομένους αὐτοὺς τοῦ φιλοσοφεῖν ἐξίστασθαι τῶν ὄντων τοῖς προσήκουσι καὶ πράγμασι καὶ ἐπιμιξίαις ἀπαγορεύοντας ἔξω τειχῶν ἐν μοναγρίοις καὶ κήποις διατρίβειν, οἰκήματα δὲ αὐτοῖς εἶναι ἱερά, ἃ καλεῖται μοναστήρια, ἐν τούτοις δὲ μεμονωμένους σεμνὰ μυστήρια ἐπιτελεῖν, ἐπιμελῶς δὲ ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις τὸ θεῖον θεραπεύειν· καὶ πρὸ ἡλίου δύσεως μὴ ἀπογεύεσθαι τροφῆς, τοὺς δὲ διὰ τριῶν ἡμερῶν καὶ πλειόνων· καὶ λοιπὸν ῥηταῖς ἡμέραις χαμευνεῖν, καὶ οἴνου πάμπαν καὶ ἐναίμων ἀπέχεσθαι, ὄψον δὲ αὐτοῖς εἶναι ἄρτον καὶ ἅλας καὶ ὕσσωπον καὶ ποτὸν ὕδωρ· γυναῖκας δὲ αὐτοῖς συνεῖναι γηραλέας παρθένους δι´ ἔρωτα φιλοσοφίας ἑκουσίῳ γνώμῃ τὴν ἀγαμίαν ἀσκούσας. Καὶ ὁ μὲν Φίλων ὧδέ πῃ ἱστορῶν ἔοικεν ὑποφαίνειν τοὺς κατ´ αὐτὸν ἐξ Ἑβραίων χριστιανίσαντας ἔτι Ἰουδαϊκώτερον βιοῦντας καὶ τὰ ἐκείνων ἔθη φυλάττοντας. Παρ´ ἄλλοις γὰρ οὐκ ἔστιν εὑρεῖν ταύτην τοῦ βίου τὴν διαγωγήν. Ὅθεν συμβάλλω ἐξ ἐκείνου παρ´ Αἰγυπτίοις ἀκμάσαι ταυτηνὶ τὴν φιλοσοφίαν. Ἄλλοι δέ φασιν αἰτίαν ταύτῃ παρασχεῖν τοὺς κατὰ καιρὸν τῇ θρησκείᾳ συμβάντας διωγμούς. Ἐπεὶ γὰρ φεύγοντες ἐν ὄρεσι καὶ νάπαις καὶ ἐρημίαις τὰς διατριβὰς ἐποιοῦντο, ἐθάδες τοῦ βίου τούτου ἐγένοντο.  

CHAPITRE XII.

De la manière de vivre des Moines, et de leurs Fondateurs.

Ceux qui embrassèrent en ce temps-là la vie Monastique firent grand honneur à l'Eglise, et confirmèrent extrêmement la vérité de sa doctrine par la pureté de leurs mœurs. La Philosophie dont ils font profession, est un des plus riches présents que le Ciel ait jamais fait à la terre. Ils négligent les démonstrations de Mathématique, et les arguments de Logique, parce qu'ils sont persuadés qu'ils dérobent beaucoup de temps, et qu'ils ne servent de rien pour bien vivre, et s'adonnent à la prudence naturelle qui retranche absolument le vice, ou au moins le diminue.  Ils ne mettent point au nombre des biens ce qui tient comme le milieu entre le vice, et la vertu, et ils croient que c'est être méchant que de s'abstenir du mal, et de ne point faire de bien. Ils recherchent la vertu pour elle-même, et non pour les louanges des hommes. Ils combat#39;ils lui rendent dans la pureté de leur cœur, et dans la sainteté de leur vie: ils se mettent fort peu en peine des purifications extérieures. Ils ne croient point qu'il y ait de véritables taches que celles qui viennent du péché, et ainsi ne se soucient point de laver celles du corps. Comme ils sont au dessus des accidents, et des dangers qui sur- 54 viennent dans le cours de la vie : l'inconstance qui règne avec tant de pouvoir dans le monde, la nécessité qui y exerce un empire tyrannique, ne les font jamais changer de sentiment. Ils ne se fâchent point des injures qu'on leur fait, et ne médisent point de s'en venger. Ils ne perdent point courage quand ils sont attaqués par la maladie, ou pressés par la disette. Ils en font plutôt gloire, et le souffrent avec patience. Ils s'accoutument durant toute leur vie à se contenter de peu, et ils s'approchent par-là de l'indépendance de Dieu, autant qu'il est possible à l'infirmité humaine. Ils ne s'inquiètent point pour acquérir des biens, parce qu'ils ne regardent cette vie que comme un passage, et qu'ils ne font des provisions qu'autant que la nécessité les y oblige. Ils louent la manière de vivre la plus impie, et ne songent qu'à la félicité qui nous est promise. Ils ne respirent que la piété, et évitent dans leurs discours les impuretés, qu'ils ont bannies de leurs actions. Ils accoutument leur corps à se contenter de peu, et surmontent l'intempérance par la tempérance, l'injustice par la justice, la vérité par le mensonge. Ils entretiennent la paix, et la bonne intelligence avec tous ceux qui approchent d'eux. Ils ont soin de leurs amis, et des étrangers, ils communiquent ce qu'ils ont à ceux qui n'ont rien. Ils consolent ceux qui sont dans l'affliction, et n'affligent point ceux qui sont dans la joie. Comme ils sont sérieux en toutes choses, et qu'ils rapportent toutes leurs actions au souverain bien, ils instruisent par de sages et judicieuses remontrances, où il n'y a ni flatterie, ni aigreur, et où ceux qui les écoutent trouvent des remèdes salutaires qui guérissent les maladies de leurs âmes. Ils s'entretiennent ensemble avec honneur, et avec respect, sans contestation, sans raillerie, sans colère, n'agissant que par la raison. Ils répriment tous les 55 mouvements qui y sont contraires, et commandent aux passions de l'esprit et du corps.

Quelques-uns assurent que le Prophète Elie, et Jean Baptiste ont été les deux Auteurs de cette sublime Philosophie. Philon Pythagoricien dit, que les plus excellents hommes qu'il y eût parmi les Juifs s'assemblèrent de son temps sur une colline proche du lac de Maréote, pour suivre ce genre de vie. Ils décrit leurs bâtiments et leurs exercices tels que loue aujourd'hui ceux des Moines. Il témoigne que dès qu'ils commencent à s'appliquer à l'étude de la sagesse, ils laissent leurs biens à leurs proches, qu'ils renoncent aux affaires et au mariage, et qu'ils se retirent dans des jardins hors des villes : Qu'ils ont des Monastères, et des Chapelles où ils célèbrent les saints Mystères, et où ils chantent des Psaumes, et des Hymnes, qu'ils ne mangent point avant que le Soleil soit couché, que quelques-uns ne mangent qu'une fois en trois jours, et d'autres plus rarement, qu'ils couchent certains jours sur la terre, qu'ils s'abstiennent de vin, et de tout ce qui a eu vie, qu'ils ne mangent que du pain du sel et de l'hysope, et ne boivent que de l'eau, qu'il y a parmi eux de vieilles filles qui ont renoncé au mariage pour acquérir une plus haute perfection. Philon semble le décrire par ce discours, des Juifs qui ayant embrassé la Religion Chrétienne, retenaient encore quelques cérémonies de leur pays, car il ne paraît aucun vestige de ce genre de vie parmi les autres nations, ce qui me fait croire que depuis ce temps-là il a toujours fleuri en Egypte. D'autres assurent qu'il ne procède que des persécutions dont l'Eglise a été agitée de temps en temps, et que les Chrétiens qui s'étaient retirés dans les solitudes, dans les forêts, et sur les montagnes, se font accoutumés à y demeurer.

XIII.

Ἀλλ´ εἴτε Αἰγύπτιοι εἴτε ἄλλοι τινὲς ταύτης προὔστησαν ἐξ ἀρχῆς τῆς φιλοσοφίας, ἐκεῖνο γοῦν παρὰ πᾶσι συνωμολόγηται, ὡς εἰς ἄκρον ἀκριβείας καὶ τελειότητος ἤθεσι καὶ γυμνασίοις τοῖς πρέπουσιν ἐξήσκησε ταυτηνὶ τοῦ βίου τὴν διαγωγὴν Ἀντώνιος ὁ μέγας μοναχός· ὃν τηνικαῦτα διαπρέποντα ἐν ταῖς κατ´ Αἴγυπτον ἐρημίαις κατὰ κλέος τῆς τοῦ ἀνδρὸς ἀρετῆς φίλον ἐποιήσατο Κωνσταντῖνος ὁ βασιλεὺς καὶ γράμμασιν ἐτίμα καὶ περὶ ὧν ἐδεῖτο γράφειν προὐτρέπετο. Ἐγένετο δὲ οὗτος Αἰγύπτιος τῷ γένει τῶν εὐπατριδῶν ἀπὸ Κομᾶ· κώμη δὲ αὕτη νομοῦ Ἡρακλείας τῆς παρ´ Αἰγυπτίοις Ἀρκάσι. Βούπαις δὲ καταλειφθεὶς ὀρφανὸς τοὺς μὲν πατρῴους ἀγροὺς ἐδωρήσατο τοῖς κωμήταις, τὴν δὲ ἄλλην οὐσίαν διαθεὶς τὸ τίμημα τοῖς πενομένοις διένειμε. Σπουδαίου γὰρ εἶναι φιλοσόφου κατεῖδεν μὴ μόνον ἑαυτὸν γυμνῶσαι χρημάτων, ἀλλὰ καὶ εἰς δέον ταῦτα ἀναλῶσαι. Συγγενόμενος δὲ τοῖς κατ´ αὐτὸν σπουδαίοις τὰς πάντων ἐζήλωσεν ἀρετάς· δοκιμάσας δὲ τὸν ἀγαθὸν βίον ἡδὺν ἔσεσθαι τῇ συνηθείᾳ καὶ χαλεπὸν ὄντα τὰ πρῶτα, τρόπους περινοῶν συντονωτέρας ἀσκήσεως, καθ´ ἡμέραν ἐπεδίδου τῇ ἐγκρατείᾳ, καὶ ὡς ἀεὶ ἀρχόμενος ἀνενέου τὴν προθυμίαν, ταῖς μὲν ταλαιπωρίαις τοῦ σώματος τὰς ἡδονὰς κολάζων, θεοσόφῳ δὲ προαιρέσει τοῖς πάθεσι τῆς ψυχῆς ἀντιταττόμενος. Ἦν δὲ αὐτῷ τροφὴ μόνος ἄρτος καὶ ἅλας, ὕδωρ δὲ ποτόν, καὶ ἀρίστου καιρὸς δυόμενος ἥλιος. Πολλάκις δὲ δύο καὶ πλείους ἡμέρας διέμενεν ἄσιτος. ἠγρύπνει δὲ ἀεὶ μέν, ὡς εἰπεῖν, ὁλοκλήρους νύκτας, καὶ εὐχόμενος τῆς ἡμέρας ἐφήπτετο· εἰ δ´ ἄρα καὶ ὕπνου ἐγεύσατο, ἐπὶ ῥιπὸς ἀκαριαῖον ἐκάθευδε. Τὰ πολλὰ δὲ καὶ χαμαὶ κείμενος αὐτὴν μόνην τὴν γῆν στρωμνὴν ἐποιεῖτο. Ἐλαίου τε τὴν ἀλοιφὴν καὶ λουτρῶν καὶ τῶν παραπλησίων τὴν χρῆσιν παρῃτεῖτο, ὡς ὑγρότητι τὸ σύντονον τοῦ σώματος εἰς τὸ χαῦνον μεταβάλλουσαν. Φασὶ δὲ μηδὲ γυμνὸν αὐτὸν θεαθῆναί ποτε. Γράμματα δὲ οὐδὲ ἠπίστατο οὐδὲ ἐθαύμαζεν, ἀλλὰ νοῦν ἀγαθὸν ὡς πρεσβύτερον τῶν γραμμάτων καὶ αὐτὸν τούτων εὑρετὴν ἐπῄνει. Ἐγένετο δὲ πρᾶος τὰ μάλιστα καὶ φιλανθρωπότατος καὶ ἐχέφρων καὶ ἀνδρεῖος, χαρίεις τε τοῖς ἐντυγχάνουσι καὶ ἄλυπος οἷς διελέγετο, εἰ καὶ ἐριστικῶς τὰς διαλέξεις ἐποιοῦντο. Σοφῶς γάρ πως τῷ οἰκείῳ ἤθει καὶ ἐπιστήμῃ τινὶ φιλονικίαν αὐξομένην κατέπαυε καὶ πρὸς τὸ μέτρον μετετίθει καὶ τῶν ὁμιλούντων αὐτῷ τὸν τόνον ἐκίρνα καὶ τοὺς τρόπους ἐρρύθμιζε. Διὰ τοσούτων δὲ ἀρετῶν ἔμπλεως θείας προγνώσεως γεγονὼς οὐχ ἡγεῖτο ἀρετὴν προειδέναι τὸ μέλλον, καὶ κατὰ τοῦτο μὴ πονεῖν εἰκῇ περὶ τοῦτο συνεβούλευεν, οὔτε τὸν ἀγνοοῦντα τὰ ἐσόμενα εὐθύνας ὑφέξειν οὔτε τὸν εἰδότα παρὰ τοῦτο ζηλωτὸν ἔσεσθαι ἀποφαινόμενος· τὸ γὰρ ἀληθῶς μακάριον ὑπάρχειν ἐν τῷ σέβειν τὸν θεὸν εἶναι καὶ τοὺς νόμους αὐτοῦ φυλάττειν. Εἰ δὲ καὶ τούτου, φησί, μέλει τῳ, καθαρευέτω τὴν ψυχήν· τουτὶ γὰρ δύνασθαι διορατικὴν αὐτὴν ποιεῖν καὶ τῶν ἐσομένων ἐπιστήμονα τοῦ θεοῦ τὸ μέλλον προαναφαίνοντος. Ἀργεῖν δὲ οὔτε αὐτὸς ἠνείχετο καὶ τὸν μέλλοντα καλῶς βιοῦν ἐργάζεσθαι παρεκελεύετο καὶ καθ´ ἑαυτὸν ἀνακρίνειν καὶ λόγον τιθέναι ὧν ἐποίησε νύκτωρ καὶ μεθ´ ἡμέραν. Εἰ δέ τι μὴ δέον πέπραχεν, ἀναγράφεσθαι τοῦτο, ἵνα τοῦ λοιποῦ φείδοιτο τῶν ἁμαρτημάτων, ἑαυτὸν αἰδούμενος εἰ πολλὰ εὕροι ἐγγεγραμμένα, ἅμα τε δεδιώς, μὴ φωραθείσης αὐτῷ τῆς γραφῆς κατάδηλος ἄλλοις γένηται μοχθηρὸς ὤν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς προστασίας τῶν ἀδικουμένων, εἰ καί τις ἄλλος, ὑπερφυῶς σπουδαιότατος ἐγένετο· καὶ τούτων ἕνεκα πολλάκις εἰς τὰς πόλεις ἐφοίτα. Παροδυρόμενοι γὰρ αὐτῷ πολλοὶ ἐβιάζοντο πρεσβεύειν ὑπὲρ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς ἐν τέλει· πολλοῦ γὰρ ἂν ἕκαστος ἐτιμήσατο ἰδεῖν αὐτὸν καὶ λαλοῦντος ἀκοῦσαι καὶ κελεύοντι πειθαρχῆσαι, ἐπεὶ καὶ τηλικοῦτος ὢν ἐσπούδαζεν ἀγνοεῖσθαι καὶ ἐν ταῖς ἐρημίαις λανθάνειν. Εἰ δὲ καὶ βιασθείς ποτε εἰς πόλιν ἦλθεν ἐπικουρῆσαι δεομένοις, διαθεὶς ὅτου χάριν παρεγένετο αὐτίκα ἐπὶ τὴν ἔρημον ἐπανῄει. Τοὺς μὲν γὰρ ἰχθύας ἔλεγε τὴν ὑγρὰν οὐσίαν τρέφειν, μοναχοῖς δὲ κόσμον φέρειν τὴν ἔρημον, ἐπίσης τε τοὺς μὲν ξηρᾶς ἁπτομένους τὸ ζῆν ἀπολιμπάνειν, τοὺς δὲ τὴν μοναστικὴν σεμνότητα ἀπολλύειν τοῖς ἄστεσι προσιόντας. Πειθήνιον δὲ καὶ κεχαρισμένον τοῖς ὁρῶσιν ἑαυτὸν παρέχων ἐπεμελεῖτο μήτε φύσιν ὑπερορῶσαν ἔχειν μήτε δοκεῖν εἶναι τοῦτο.

Ἀλλὰ ταῦτα μὲν μικρὰ ἄττα τῶν Ἀντωνίου πολιτευμάτων εἰπεῖν προήχθην, ἵν´ ὑποδείγμασι χρώμενοι τοῖς εἰρημένοις ἀναλογισώμεθα τοῦ ἀνδρὸς τὴν φιλοσοφίαν.  

Πλείστους δὲ καὶ εὐδοκιμωτάτους μαθητὰς ἔσχεν, ὧν οἱ μὲν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Λιβύῃ, οἱ δὲ ἐν Παλαιστίνῃ καὶ Συρίᾳ καὶ Ἀραβίᾳ διέπρεψαν. Καὶ ἕκαστος οὐχ ἧττον ἢ ὁ διδάσκαλος, παρ´ οἷς διέτριβε, διεβίω τε καὶ ἐπολιτεύσατο καὶ πολλοὺς ἐπαίδευσε καὶ εἰς τὴν ὁμοίαν ἀρετὴν καὶ φιλοσοφίαν ἤγαγεν, ὥστε ἔργον εἶναι κατὰ πόλεις καὶ χώρας περιιόντα ἐπιμελῶς ζητεῖν τοὺς Ἀντωνίου ἑταίρους ἢ τοὺς τούτων διαδόχους. Πῶς γὰρ καὶ ῥᾳδία γένοιτο τούτων ἡ εὕρεσις, οἷς ἐν τῷ βίῳ λανθάνειν ἐσπουδάζετο ἐπιμελέστερον ἢ πολλοὶ τῶν νῦν ἀνθρώπων ὑπὸ φιλοτιμίας τυφούμενοι πομπεύουσιν ἑαυτοὺς καὶ καταδήλους ποιοῦσιν. Ἐγένοντό γε μὴν εὐδοκιμώτατοι ὧν παρειλήφαμεν Ἀντωνίου μαθητῶν ἄλλοι τε πολλοί, οὓς κατὰ τὸν οἰκεῖον καιρὸν ἀναγράψομαι, καὶ Παῦλος ὁ ἐπίκλην ἁπλοῦς. Ὅν φασιν ἄγροικον ὄντα καλῇ τὸ εἶδος γυναικὶ συνοικῆσαι· ἐπ´ αὐτοφώρῳ δὲ αὐτὴν καταλαβόντα μοιχευομένην ἠρέμα ἐπιγελάσαι καὶ ὅρκον προσθεῖναι ὡς οὐκέτι αὐτῇ συνοικήσει· «ἔχε» δὲ «αὐτήν» πρὸς τὸν μοιχὸν εἰπὼν εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἐρημίαν ἀνῆλθε πρὸς Ἀντώνιον. Πραότατον δὲ καὶ καρτερικὸν εἰσάγαν λέγεται τόνδε γενέσθαι τὸν ἄνδρα· ἀμέλει τοι καὶ γηραλέῳ ὄντι καὶ μοναστικῆς τληπαθείας ἀήθει (ἔτι γὰρ νέηλυς ἦν) παντοδαπαῖς πείραις προσβαλὼν Ἀντώνιος ἐν οὐδενὶ ἀγεννῆ ἐφώρασε· τελείαν δὲ αὐτῷ φιλοσοφίαν ἐπιμαρτυρήσας καθ´ ἑαυτὸν διάγειν ἐπέτρεπεν ὡς μηδὲν διδασκάλου δεόμενον. Ἐπεψηφίζετο δὲ καὶ ὁ θεὸς τῇ Ἀντωνίου μαρτυρίᾳ, καὶ τοῖς ἔργοις ἐπεδείκνυ τὸν ἄνδρα ἐνδοξότατον, κρείττονα δὲ καὶ αὐτοῦ τοῦ διδασκάλου εἰς τὸ κακοῦν καὶ ἀπελαύνειν τοὺς δαίμονας.  

56 CHAPITRE XIII.

Manière de vivre de saint Antoine, et de saint Paul.

Soit que la gloire d'avoir inventé cette sublime Philosophie, soit due aux Egyptiens, ou à d'autres, il est certain qu'elle a été portée par le grand Antoine à une haute perfection. L'éclat avec lequel sa vertu brillait au milieu de la solitude, porta Constantin à rechercher son amitié, et à lui offrir tout ce qu'il pourrait désirer. Il était d'un bourg d'Egypte nommé Coma, proche d'Héraclée. Ayant perdu ses père et mère en bas âge, il laissa les terres qu'il avait eues de leur succession à ceux du pays, et ayant vendu les meubles, il en distribua le prix aux pauvres, dans la créance qu'un véritable Philosophe ne doit pas se contenter de se dépouiller de son bien sans en faire un bon usage. Il contracta habitude particulière avec tous ceux de son siècle qui étaient les plus éminents en sainteté, et s'efforça de les imiter. Sachant que l'exercice de la vertu est amère à ceux qui commencent, et qu'il devient doux à ceux qui y ont fait quelques progrès, il s'y appliqua de telle sorte qu'il se rendit de jour en jour plus sévère à soi-même, et qu'il renouvela incessamment son ardeur, et son zèle. Il réprima les mouvements de la volupté par les austérités de la pénitence, et combattit les passions les plus spirituelles, et les plus subtiles par les maximes saintes de la sagesse de Dieu. Il ne mangeait que du pain et du sel, et ne buvait que de l'eau ; il ne rompait l'abstinence qu'après que le Soleil était couché. Il passait souvent deux jours, et 57 quelquefois davantage sans boire et sans manger. Il priait toute la nuit, et quand il dormait, ce n'était que sur une natte, et fort peu de temps. Il couchait le plus souvent à terre. Il ne se frottait jamais d'huile, et ne se baignait jamais, et disait que c'était une délicatesse qui amollissait le corps, On dit que jamais il ne le vit nu. Il n'était point savant, et n'estimait point les sciences, mais il louait le bon esprit, et le bon sens qui est plus ancien que les sciences, et qui les a inventées. Il était extrêmement doux, prudent, et généreux. Il avait une conversation honnête et agréable, et ne fâchait jamais, personne, non pas même ceux qui aimaient les disputes, et les querelles. Il usait toujours d'une merveilleuse adresse, qu'il ne manquait jamais d'apaiser les contestations dans leur naissance. Bien que Dieu lui eût accordé la connaissance de l'avenir en récompense de sa vertu, il ne tenait pas que ce fut une vertu que de connaître l'avenir. Il ne conseillait à personne de rechercher cette connaissance, parce que ceux qui ne l'ont point n'en seront pas punis, et que ceux qui l'ont n'en seront pas récompensés, et que la véritable félicité ne consiste que dans le culte de Dieu, et dans l'accomplissement de sa volonté. Que si néanmoins, ajoutait-il, quelqu'un désire d'acquérir la connaissance de l'avenir, qu'ils ait soin de purifier son âme : car plus elle sera dégagée des ténèbres des péchés, plus elle aura de pénétration et de lumière. Il n'était jamais oisif, et il exhortait tout le monde à travailler continuellement, et s'examiner soi-même, à se rendre compte de ce qu'on avait fait le jour et la nuit, et à dire ses fautes, afin d'en avoir de la confusion, et d'appréhender qu'elles ne vinssent à la connaissance des autres. Il avait un zèle plus aident que nul autre pour la défense de ceux qui souffraient quelque injustice, et il allait souvent 58 dans les villes à leur prière pour parler en leur faveur aux Gouverneurs et aux Magistrats. Il n'y en avait pas un qui ne fut ravi de le voir, de l'écouter, et de lui accorder ce qu'il désirait. Mais il aimait mieux demeurer caché et inconnu, que de paraître et d'être estimé. Dès qu'il avait fait les affaires pour lesquelles il était allé à la ville, il retournait à sa solitude, et disait qu'un Moine hors de sa cellule est comme un poisson hors de l'eau, et que comme un poisson perd la vie sur la terre, un Moine perd sa gravité et sa réputation dans le monde. Il affectait d'être civil et modeste, et évitait de paraître fier et méprisant.

Voila ce que j'avais à dire d'Antoine pour tracer une image de son excellente Philosophie.

Il eut plusieurs disciples, dont les uns fleurirent en Egypte, et les autres en Lybie, en Palestine, en Syrie, en Arabie, et qui non contents d'imiter sa vertu, et de suivre sa manière de vivre, l'enseignèrent à plusieurs autres. Il était néanmoins difficile de les trouver, parce qu'ils prenaient autant de soin de se cacher, que les autres en prennent de se produire. Nous ne laisserons pas de parler des plus célèbres, et surtout de Paul, surnommé le simple. On dit qu'il déjeunait à la campagne, où il avait une belle femme, et que l'ayant trouvée avec un autre homme, il lui dit en riant qu'il ne demeurerait jamais avec elle, et qu'à l'heure-même il alla trouver Antoine. On assure qu'il avait une douceur, et une patience admirable, et qu'Antoine l'ayant prouvé par tous les exercices de la vie Monastique auxquels il n'était point du tout accoutumé, bien qu'l fût fort avancé en âge, il s'en acquitta de telle sorte qu'il fût jugé capable d'être abandonné à sa propre conduite, comme un parfait solitaire qui n'avait plus besoin de Directeurs.  Dieu confirmera ce témoignage par les dons qu'il 59 lui départit, par la grâce de faire des miracles, par lesquels il le rendit plus célèbre qu'Antoine même , et par la force de chasser les démons.

XIV.

Περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ Ἀμοῦν ὁ Αἰγύπτιος ἐφιλοσόφει. Ὃν δὴ λόγος βιασαμένων τῶν οἰκείων γυναῖκα ἀγαγέσθαι, μὴ πειραθῆναι δὲ αὐτῆς ᾗ θέμις ἀνδράσιν. Ὡς γὰρ ἀρχὴν εἶχεν αὐτοῖς ὁ γάμος καὶ νύμφην οὖσαν οἷα νυμφίος εἰς τὸν θάλαμον λαβὼν ἐμονώθη, «ὁ μὲν δὴ γάμος ἡμῖν οὗτος», ἔφη, «ὦ γύναι, μέχρι τούτων τετέλεσται»· ἡλίκον δὲ ἀγαθόν ἐστι δυνηθῆναι παρθένον διαμεῖναι, ἐκ τῶν ἱερῶν γραφῶν ὑφηγεῖτο, καὶ ἐπειρᾶτο καθ´ ἑαυτὸν οἰκεῖν. Ἀλλ´ ἐπειδὴ τοὺς περὶ παρθενίας λόγους ἐπῄνει ἡ γυνή, χωρισθῆναι δὲ αὐτοῦ χαλεπῶς ἔφερεν, ἰδίᾳ καθεύδων ἐπὶ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτεσι συνῆν αὐτῇ μηδὲ οὕτω μοναχικῆς ἀσκήσεως ἀμελῶν. Ἐν τοσούτῳ δὲ χρόνῳ ζηλώσασα τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἀρετὴν ἡ γυνὴ ἐλογίσατο μὴ δίκαιον εἶναι τηλικοῦτον ὄντα οἴκοι κρύπτεσθαι δι´ αὐτήν, καὶ χρῆναι ἑκάτερον κεχωρισμένως οἰκοῦντα φιλοσοφεῖν. Καὶ περὶ τούτου ἐδεήθη τοῦ ἀνδρός. Ὁ δὲ χάριν ὁμολογήσας τῷ θεῷ ὑπὲρ τῶν βεβουλευμένων τῇ γυναικί «σὺ μὲν δή», ἔφη, «τοῦτον τὸν οἶκον ἔχε· ἐγὼ δὲ ἕτερον ἐμαυτῷ ποιήσω.» καὶ πρὸς μεσημβρίαν τῆς Μαρίας λίμνης καταλαβὼν ἔρημον τόπον ἀμφὶ τὴν Σκῆτιν καὶ τὸ καλούμενον τῆς Νιτρίας ὄρος δύο καὶ εἴκοσι ἔτη ἐνθάδε ἐφιλοσόφησε, δὶς ἑκάστου ἔτους τὴν γυναῖκα θεώμενος. Τούτῳ δὲ τῷ θεσπεσίῳ ἀρχηγῷ γενομένῳ τῶν τῇδε μοναστηρίων πολλοὶ καὶ ἀξιόλογοι ἐγένοντο μαθηταί, ὡς αἱ διαδοχαὶ ἐπιδείξουσι. Πολλὰ δὲ καὶ θεσπέσια ἐπ´ αὐτῷ συμβέβηκεν, ἃ μάλιστα τοῖς κατ´ Αἴγυπτον μοναχοῖς ἠκρίβωται, περὶ πολλοῦ ποιουμένοις διαδοχῇ παραδόσεως ἀγράφου ἐπιμελῶς ἀπομνημονεύειν τὰς τῶν παλαιοτέρων ἀσκητῶν ἀρετάς. Ἐμοὶ δὲ τῶν εἰς ἡμᾶς ἐλθόντων ἐκεῖνα ῥητέον. Ἐδέησεν αὐτῷ καὶ Θεοδώρῳ τῷ αὐτοῦ μαθητῇ ἀπιοῦσί που διαβῆναι διώρυγα, ἣν Λύκον καλοῦσιν. ἵνα δὲ μὴ γυμνοὺς ἀλλήλους θεάσωνται, ἐκέλευσεν Ἀμοῦν ὑπαναχωρῆσαι Θεόδωρον. Ὡς δὲ καὶ ἑαυτὸν ᾐσχύνετο γυμνὸν ἰδεῖν, ἐξαπίνης ὑπὸ θείας δυνάμεως μετάρσιος ἀρθεὶς ἐπὶ τὴν ἀντικρὺ ὄχθην μετετέθη. Διαβὰς δὲ τὸ ὕδωρ Θεόδωρος καὶ θεασάμενος αὐτοῦ τὴν ἐσθῆτα καὶ τοὺς πόδας ἀβρόχους ἐλιπάρει τὸν πρεσβύτην φράζειν αὐτῷ τὴν αἰτίαν. Ἐπεὶ δὲ ὁ μὲν παρῃτεῖτο λέγειν, ὁ δὲ μὴ ἄλλως ἀνήσειν ἰσχυρίζετο, εἰ μὴ μάθοι, συνθεμένου Θεοδώρου ζῶντος αὐτοῦ μηδενὶ λέξειν, ὡμολόγησε τὸ συμβάν. Παραπλήσιον δὲ τῷ εἰρημένῳ εἰς θαῦμα καὶ τοῦτο. Ἄδικοι πατέρες ὑπὸ κυνὸς λυσσῶντος ἴδιον παῖδα δηχθέντα καὶ ὅσον οὔπω ἀπολεῖσθαι προσδοκώμενον ἤγαγον ὡς αὐτόν, καὶ ὀλοφυρόμενοι ἐδέοντο αὐτοῦ θεραπεῦσαι τὸν υἱόν. Ὁ δὲ πρὸς αὐτούς «ἀλλ´ οὐδέν», ἔφη, «δεῖται τῆς παρ´ ἐμοῦ θεραπείας· ὑμεῖς δὲ εἰ βούλεσθε τὸν βοῦν ὃν κεκλόφατε ἀποδοῦναι τοῖς δεσπόταις, αὐτίκα ἰαθήσεται.» ὃ καὶ συνέβη· ἅμα γὰρ ὁ βοῦς ἀπεδόθη καὶ τὸ πάθος τὸν παῖδα ἀπέλιπεν. Ἡνίκα δὲ ὁ Ἀμοῦς οὗτος ἐτελεύτα, λέγεται τὸν Ἀντώνιον θεάσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐπὶ τὸν οὐρανὸν ἀναγομένην θείων δυνάμεων σὺν ψαλμῳδίαις ἡγουμένων. Πυνθανομένοις δὲ τοῖς περὶ αὐτὸν τοῦ θαύματος τὴν αἰτίαν οὐκ ἀπεκρύψατο· δῆλος γὰρ ἦν σπουδαίως τὸν ἀέρα κατανοῶν καὶ ἐκπεπληγμένος πρὸς τὴν ὄψιν τοῦ παραδόξου θεάματος. Ὡς δὲ μετὰ ταῦτα παραγενόμενοί τινες ἀπὸ τῆς Σκήτεως ἀνήγγειλαν τὴν ὥραν τῆς Ἀμοῦς τελευτῆς, τἀληθὲς ἐδείχθη τῆς Ἀντωνίου προρρήσεως. Καὶ ἀμφοτέρους ἐμακάριζον, τὸν μὲν ἐπὶ ὁμολογουμένοις ἀγαθοῖς μεταστάντα τῆς ἐνταῦθα βιοτῆς, τὸν δὲ τοσαύτης ἀξιωθέντα θέας, ἣν ὁ θεὸς αὐτῷ ἀπὸ τοσούτου ἐδήλωσε. Πολλῶν γὰρ ἡμερῶν ὁδός ἐστι τὸ μέσον τῶν τόπων ἐν οἷς ἑκάτερος διέτριβε. Καὶ τάδε μὲν ὧδε ἱστόρηται παρὰ τῶν Ἀντωνίῳ καὶ Ἀμοῦν συγγενομένων.

Ἐπὶ ταύτης δὲ τῆς ἡγεμονίας εὐδοκίμως ἐπυθόμην φιλοσοφῆσαι καὶ Εὐτυχιανόν, ὃς ἐν Βιθυνίᾳ περὶ τὸν Ὄλυμπον τὰς διατριβὰς εἶχεν, αἵρεσιν δὲ τὴν Ναυατιανῶν πρεσβεύων θείας χάριτος μετεῖχε θεραπείαις παθῶν καὶ παραδόξοις πράξεσιν, ὡς καὶ αὐτῷ Κωνσταντίνῳ διὰ τὴν ἀρετὴν τοῦ βίου συνήθη καὶ φίλον εἶναι. Κατ´ ἐκεῖνο γοῦν καιροῦ δεσμώτου ὄντος του τῶν δορυφόρων (ὑποπτευθεὶς γὰρ τυραννικὰ φρονεῖν ἔφυγε καὶ περὶ τὸν Ὄλυμπον ἀναζητηθεὶς συνελήφθη), δεηθέντων δὲ τῶν ἐπιτηδείων Εὐτυχιανοῦ πρεσβεύειν ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα, πρότερον δὲ προνοεῖν, ὥστε τῶν δεσμῶν ἀφεθῆναι τὸν ἄνθρωπον, μὴ χαλεπῶς δεδεμένος φθάσῃ ἀπολόμενος, λέγεται, ὡς τοὺς δεσμοφύλακας πέμψας ἐδεήθη τῶν δεσμῶν αὐτὸν ἀνεῖναι οἱ πρὸς βασιλέα παραγενέσθαι ἐν Βυζαντίῳ τότε διατρίβοντα, ἑτοίμως τε τὴν χάριν λαβεῖν. Οὐ γὰρ εἰώθει Κωνσταντῖνος δυσχεραίνειν ἐπὶ ταῖς αὐτοῦ αἰτήσεσι· σφόδρα γὰρ ἐν πλείστῃ τιμῇ τὸν ἄνδρα ἦγε. Τάδε μὲν ἡμῖν ὡς ἐν βραχεῖ δεδηλώσθω περὶ τῶν τότε λαμπρῶς ἐν μοναχοῖς φιλοσοφησάντων· ᾧ δὲ ἀκριβείας τῆς περὶ τούτων μέλει, ζητῶν ἂν εὕροι τῶν πλειόνων τοὺς βίους ἀναγράπτους.  

CHAPITRE XIV.

Vie admirable d'Ammon, et d'Eutychien.

Amnon Egyptien s'adonna dans le même temps aux exercices de la vie Monastique.  On dit qu'il se maria à la prière de ses parents, mais qu'après la célébration du mariage, au lieu de coucher arec sa femme, il lui représenta les avantages que la sainte Ecriture attribue à la virginité, et tacha de lui faire trouver bon qu'ils se séparassent. Elle consentit de garde sa virginité, mais elle eut peine à être privée de sa présence. Il demeura donc avec elle dix-huit ans dormant toujours à part et observant exactement les règles de la vie Monastique. Sa femme ayant imité sa vertu durant tout ce temps, elle crut ne devoir plus retenir davantage dans l'obscurité tant de talents éclatants, et lui proposa de se séparer de demeure. Il loua Dieu de cette résolution qu'elle avait prise, et se retira dans une solitude proche du lac de Maréote, dû côté de Midi aux environs de la montagne de Nitrie, et y vécut vingt-deux ans dans les exercices continuels de la sainte Philosophie. Il allait visiter sa femme deux fois chaque année. Il fonda plusieurs Monastères en ces pays-là, fit instruire plusieurs disciples qui devinrent depuis fort célèbres et que nous ferons paraître dans sa suite de cet ouvrage. Les Moines d'Egypte ont écrit un grand nombre de ses miracles, selon la louable coutume qu'ils ont de célébrer les grands hommes de leur profession. 60 Je ne marquerai ici qu'une partie de ceux qui sont venus à ma connaissance. Faisant un jour voyage avec un de ses disciples nomme Théodore, ils se trouvèrent obligés de passer un fossé que ceux du pays appellent le Lyque. Ammon commanda à Théodore de se mettre à l'écart, de peur qu'ils ne se vissent nus. Mais ayant peur de se voir nu soi-même, il fut miraculeusement transporté sur l'autre bord du fossé, sans que ses habits fussent mouillés. Théodore étant passé ensuite, et ayant remarqué que les habits, et les pieds d'Ammon étaient secs, il le supplia de lui dire d'où cela procédait. Ammon s'excusa longtemps de le déclarer, mais enfin étant pressé par Théodore, il lui fit promettre de ne le rapporter à personne durant sa vie, et lui avoua comment cela était arrivé. Je raconterai encore ici un autre miracle semblable. Des personnes injustes lui ayant amené leur fils qui avait été mordu par un chien enragé, et l'ayant supplié de le guérir, il leur répondit, votre fils n'a pas besoin de mon ministère. Si vous voulez qu'il soit guéri, rendez le bœuf à ceux à qui vous l'avez pris. Cette parole fut accomplie, et le bœuf ayant été rendu, l'enfant fut guéri. On dit que quand Ammon mourut, Antoine vit son âme que les Anges portaient au Ciel en chantant des Hymnes. Comme il regardait ce spectacle avec autant d'attention que d'étonnement, et que ceux qui étaient avec lui en étaient surpris, il leur dit ce qu'il avait vu. La nouvelle de la mort d'Ammon ayant depuis été apportée, la vérité de la vision d'Antoine fut reconnue. Tout le monde jugea qu'ils étaient tous deux fort heureux : l'un d'avoir été retiré de cette vie après y avoir exercé toute sorte de vertus, et l'autre d'avoir vu, miraculeusement ce qui se passait en un lieu 61 éloigné de plusieurs journées. Ceux qui ont familièrement conversé avec Ammon et avec Antoine, rapportent d'eux ce que je viens de dire.

J'ai appris qu'Eutychien faisait profession du même genre de vie, sous le même règne, en Bithynie, aux environs du mont Olympe, Il était de la secte des Novatiens, avait reçu de Dieu le don de faire des miracles et de guérir des maladies, et était connu et aimé de Constantin. Un des Gardes de l'Empereur ayant été mis en prison aux environs du Mont Olympe sous quelques soupçons qu'il avait conjuré contre son maître, Eutychien fut prié de s'interposer en sa faveur, et de le soulager cependant du poids de ses chaînes ; de peur qu'il n'en fut accablé. On dit qu'Eutychien envoya prier les Gardes d'avoir la bonté de lui ôter les fers ; mais que n'en ayant rien voulu faire, Eutychien alla à la prison, qu'a sa présence les portes s'ouvrirent, et les chaînes tombèrent d'elles-mêmes. Il alla ensuite trouver l'Empereur à Constantinople, et obtint sans peine la grâce qu'il lui demandait, ce Prince l'estimant trop pour lui refuser aucune chose. Voila ce que j'avais à dire en peu de paroles de ceux qui se sont rendus les plus célèbres dans la profession de la vie Monastique. Ceux qui désireront s'en instruire plus particulièrement, pourront lire les vies de plusieurs qui ont été données au public.

XV.

Ἀλλὰ γὰρ καίπερ ὧδε καὶ διὰ πάντων τῶν ἄλλων τῆς θρησκείας εὐδοκιμούσης, ἐριστικαί τινες διαλέξεις ἐτάραττον τὰς ἐκκλησίας, ἐπὶ προφάσει δῆθεν εὐσεβείας καὶ τῆς τοῦ θεοῦ τελείας εὑρέσεως εἰς ζήτησιν ἄγουσαι τὰ πρότερον ἀνεξέταστα. Ἦρξε δὲ τούτων τῶν λόγων Ἄρειος πρεσβύτερος τῆς κατ´ Αἴγυπτον Ἀλεξανδρείας. Ὃς ἐξ ἀρχῆς σπουδαῖος εἶναι περὶ τὸ δόγμα δόξας νεωτερίζοντι Μελιτίῳ συνέπραττε· καταλιπὼν δὲ τοῦτον ἐχειροτονήθη διάκονος παρὰ Πέτρου τοῦ Ἀλεξανδρέων ἐπισκόπου· καὶ πάλιν αὖ παρ´ αὐτοῦ τῆς ἐκκλησίας ἐξεβλήθη, καθότι Πέτρου τοὺς Μελιτίου σπουδαστὰς ἀποκηρύξαντος καὶ τὸ αὐτῶν βάπτισμα μὴ προσιεμένου τοῖς γινομένοις ἐπέσκηπτε καὶ ἠρεμεῖν οὐκ ἠνείχετο. Ἐπεὶ δὲ Πέτρος ἐμαρτύρησε, συγγνώμην αἰτήσας Ἀχιλλᾶν ἐπετράπη διακονεῖν καὶ πρεσβυτερίου ἠξιώθη. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ Ἀλέξανδρος ἐν τιμῇ εἶχεν αὐτόν. Διαλεκτικώτατος δὲ γενόμενος (ἐλέγετο γὰρ μηδὲ τῶν τοιούτων ἀμοιρεῖν μαθημάτων) εἰς ἀτόπους ἐξεκυλίσθη λόγους, ὡς τοῦτο πρότερον παρ´ ἑτέρου μὴ εἰρημένον τολμῆσαι ἐν ἐκκλησίᾳ ἀποφήνασθαι, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἐξ οὐκ ὄντων γεγενῆσθαι, καὶ εἶναί ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καὶ αὐτεξουσιότητι κακίας καὶ ἀρετῆς δεκτικὸν ὑπάρχειν καὶ κτίσμα καὶ ποίημα καὶ ἄλλα πολλά, ἃ λέγειν εἰκὸς τὸν τούτοις συνιστάμενον εἰς διαλέξεις προϊόντα καὶ τὰς κατὰ μέρος ζητήσεις. Λαβόμενοι δέ τινες τῶν εἰρημένων, ἐμέμφοντο Ἀλέξανδρον ὡς οὐ δέον ἀνεχόμενον τῶν κατὰ τοῦ δόγματος νεωτερισμῶν. Ὁ δὲ ὑπολαβὼν ἄμεινον εἶναι περὶ τῶν ἀμφιβόλων ἑκατέρῳ μέρει προθεῖναι λόγον, ὥστε μὴ δόξαι ἀνάγκῃ ἀλλὰ πειθοῖ τῆς ἔριδος αὐτοὺς παύειν, κριτὴς καθίσας σὺν τοῖς ἀπὸ τοῦ κλήρου εἰς ἅμιλλαν ἀμφοτέρους ἤγαγεν. Ὡς δὲ συμβαίνειν φιλεῖ περὶ τὰς ἔριδας τῶν λόγων, ἑκάτερος ἐπειρᾶτο νικᾶν. Συνίστατο δὲ Ἄρειος μὲν τοῖς παρ´ αὐτοῦ εἰρημένοις, οἱ δὲ ὡς ὁμοούσιος καὶ συναΐδιός ἐστιν ὁ υἱὸς τῷ πατρί. Συνεδρίου δὲ πάλιν γενομένου τοσαύτας διαλέξεις ἀνακινήσαντες οὐ συνέβησαν ἀλλήλοις. Ἀμφηρίστου δὲ τῆς ζητήσεως ἔτι δοκούσης εἶναι πέπονθέ τι καὶ Ἀλέξανδρος τὰ πρῶτα πῇ μὲν τούτους πῇ δὲ ἐκείνους ἐπαινῶν. Τελευτῶν δὲ τοῖς ὁμοούσιον καὶ συναΐδιον εἶναι τὸν υἱὸν ἀποφαινομένοις ἔθετο· καὶ τὸν Ἄρειον ὁμοίως φρονεῖν ἐκέλευσε τῶν ἐναντίων λόγων ἀφέμενον. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔπεισεν, ἤδη δὲ πολλοὶ τῶν ἀμφ´ αὐτὸν τῶν ἐπισκόπων καὶ τοῦ κλήρου λέγειν ὀρθῶς τὸν Ἄρειον ἐνόμιζον, ἀπεκήρυξε τῆς ἐκκλησίας αὐτόν τε καὶ τοὺς συμπράττοντας αὐτῷ περὶ τὸ δόγμα κληρικούς. Συνέπραττον δὲ αὐτῷ τῆς Ἀλεξανδρέων παροικίας πρεσβύτεροι μὲν Ἀειθαλὴς καὶ Ἀχιλλεύς, Καρπώνης τε καὶ Σαρμάτης καὶ Ἄρειος, διάκονοι δὲ Εὐζώιος καὶ Μακάριος, Ἰούλιος καὶ Μηνᾶς καὶ Ἑλλάδιος. Ἐντεῦθεν δὲ καὶ τοῦ λαοῦ οὐκ ὀλίγη μοῖρα μετέθεντο πρὸς αὐτούς, οἱ μὲν ὁμοίως χρῆναι περὶ θεοῦ νομίζειν ἡγούμενοι, οἱ δέ—τοῦτο δὴ τὸ τοῖς πολλοῖς συμβαῖνον — ὡς ἠδικημένους ἐλεοῦντες καὶ τῆς ἐκκλησίας ἀκρίτως ἐκβεβλημένους. Ἐπεὶ δὲ 〈τὰ〉 κατὰ Ἀλεξάνδρειαν ὧδε εἶχεν, λογισάμενοι οἱ ἀμφὶ τὸν Ἄρειον ἀναγκαῖον εἶναι τὴν εὔνοιαν προφθάσαι τῶν κατὰ πόλιν ἐπισκόπων πρεσβεύονται πρὸς αὐτούς. Καὶ γράψαντες, ὡς ἐπίστευον, ἐζήτουν, εἰ μὲν ὀρθῶς ἔχει τάδε νομίζειν περὶ θεοῦ, δηλῶσαι Ἀλεξάνδρῳ μὴ χαλεπαίνειν αὐτοῖς· εἰ δὲ μή, διδάσκεσθαι ὃν χρὴ τρόπον δοξάζειν. Οὐ μετρίως δὲ ὤνησεν αὐτοὺς τοῦτο τὸ σπουδαζόμενον. Διασπαρέντος γὰρ σχεδὸν εἰς πάντας τοῦ τοιούτου δόγματος, κοινῇ τοῖς πανταχῇ ἐπισκόποις ἡ αὐτὴ γέγονε ζήτησις. Καὶ οἱ μὲν ἔγραφον Ἀλεξάνδρῳ μὴ προσίεσθαι τοὺς περὶ Ἄρειον, εἰ μὴ τὴν ἑαυτῶν πίστιν ἀποκηρύξουσιν· οἱ δὲ μὴ τοῦτο ποιεῖν ἐδέοντο. Ἰδὼν οὖν Ἀλέξανδρος πλείστους ἀγαθοῦ βίου προσχήματι σεμνοὺς καὶ πιθανότητι λόγου δεινοὺς συλλαμβανομένους τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἄρειον, καὶ μάλιστα Εὐσέβιον τὸν τότε προεστῶτα τῆς Νικομηδέων ἐκκλησίας, ἄνδρα ἐλλόγιμον καὶ ἐν τοῖς βασιλείοις τετιμημένον, ἔγραψε τοῖς πανταχῇ ἐπισκόποις μὴ κοινωνεῖν αὐτοῖς. Ἐκ τούτου δὲ ἔτι μᾶλλον ἐπὶ ἑκάτερα ἐξεκαίετο ἡ σπουδὴ καὶ μείζων, οἷα φιλεῖ, ἀνεκινήθη ἔρις. Ἐπεὶ γὰρ πολλάκις δεηθέντες Ἀλεξάνδρου οἱ ἀμφὶ τὸν Εὐσέβιον οὐκ ἔπεισαν, ὡς ὑβρισμένοι ἐχαλέπαινον καὶ προθυμότεροι ἐγένοντο κρατῦναι τὸ Ἀρείου δόγμα. Καὶ σύνοδον ἐν Βιθυνίᾳ συγκροτήσαντες γράφουσι τοῖς ἁπανταχῇ ἐπισκόποις ὡς ὀρθῶς δοξάζουσι κοινωνῆσαι τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἄρειον, παρασκευάσαι δὲ καὶ Ἀλέξανδρον κοινωνεῖν αὐτοῖς. Ὡς δὲ οὐδὲν ἧττον παρὰ γνώμην αὐτοῖς ἐχώρει ἡ σπουδὴ Ἀλεξάνδρου μὴ εἴκοντος, πρεσβεύεται ὁ Ἄρειος πρὸς Παυλῖνον τὸν Τύρου ἐπίσκοπον καὶ Εὐσέβιον τὸν Παμφίλου, ἐπιτροπεύοντα τὴν ἐκκλησίαν τῆς ἐν Παλαιστίνῃ Καισαρείας, καὶ Πατρόφιλον τὸν Σκυθοπόλεως, καὶ ἐξαιτεῖ ἅμα τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν ἐπιτραπῆναι ἐκκλησιάζειν τὸν μετ´ αὐτοῦ λαόν, ὡς πρότερον τὴν τῶν πρεσβυτέρων τάξιν ἐπέχοντας. Εἶναι γὰρ ἔθος ἐν Ἀλεξανδρείᾳ (καθάπερ καὶ νῦν) ἑνὸς ὄντος τοῦ κατὰ πάντων ἐπισκόπου τοὺς πρεσβυτέρους ἰδίᾳ τὰς ἐκκλησίας κατέχειν καὶ τὸν ἐν αὐταῖς λαὸν συνάγειν. Οἱ δὲ ἅμα καὶ ἄλλοις ἐπισκόποις ἐν Παλαιστίνῃ συνελθόντες ἐπεψηφίσαντο τῇ Ἀρείου αἰτήσει, παρακελευσάμενοι συνάγειν μὲν αὐτοὺς ὡς πρότερον, ὑποτετάχθαι δὲ Ἀλεξάνδρῳ καὶ ἀντιβολεῖν ἀεὶ τῆς πρὸς αὐτὸν εἰρήνης καὶ κοινωνίας μετέχειν.

CHAPITRE XV.

Origine de l'erreur d'Arius : Son progrès. Contestations entre les Évêques.

Bien que l'état de l'Eglise fut alors fort heureux, soit que l'on considère l'éclat quelle tirait de la vertu des Solitaires dont je viens de tracer l'image, ou de la paix dont la piété de Constantin la faisait jouir, elle ne laissa pas d'errer inquiétée par certaines questions, dont on n'avait jamais entendu parler, et que quelques-uns agitèrent sous prétexte de parvenir à une plus haute piété, et d'acquérir une plus parfaite connaissance de Dieu. Ce fut Arius Prêtre de la ville d'Alexandrie en Egypte qui les proposa le premier. Il sembla d'abord défendre la saine doctrine, mais depuis il favorisa les nouveautés de Méléce. L'ayant ensuite abandonné, il fut ordonné Diacre par Pierre Évêque d'Alexandrie. Il fut après chassé de l'Egypte par lui-même, parce qu'il ne pouvait souffrir que cet Évêque eût excommunié les partisans de Méléce, et qu'il ne reçût point leur baptême. Lorsque Pierre eut souffert le martyre, il demanda pardon à Achillas, fut rétabli dans les fonctions de son Ordre, et depuis élevé à celui de Prêtre. II fut fort considéré par Alexandre successeur d'Achillas. Comme il s'adonnait à l'art de raisonner, il s'engagea en des discours fort impertinents, et osa publier dans l'Eglise ce que personne n'avait jamais avancé, que le Fils de Dieu a été fait de ce qui n'était point auparavant, qu'il y a eu un temps auquel il n'était point, qu'étant libre il était capable de se porter au vice ou à la vertu, qu'il 63 était créé et fait, et plusieurs autres choses qu'on est obligé de dire quand on veut soutenir de semblables propositions. Quelques-uns de ceux qui avaient entendu parler de ces nouveautés, blâmaient Alexandre de ce qu'il souffrait qu'on les avançât. Mais cet Évêque jugeant qu'il était à propos de laisser la liberté aux deux partis de disputer sur une matière obscure, de peur que s'il la leur ôtait on ne crût qu'il aurait apaisé leur contestation par autorité et par force, plutôt que par persuasion, et par raison, il s'assit au milieu de son Clergé, et permit à chacun de dire ce qu'il voudrait. Il arriva dans cette dispute ce qui arrive d'ordinaire dans les autres, qui est que les deux partis tâchèrent de vaincre. Arius défendit opiniâtrement ses sentiments, et ceux du parti contraire soutinrent que le Fils de Dieu est de même substance que son Père, et éternel comme lui. S'étant assemblés une seconde fois, ils disputèrent encore sans se pouvoir accorder. Alexandre inclinait tantôt d'un côté, et tantôt d'un autre : mais enfin il se déclara pour ceux qui soutenaient que le Fils de Dieu est consubstantiel, et coéternel à son Père, et commanda à Arius de tenir le même sentiment ; et parce qu'il refusa de le faire, il le chassa de l'Eglise, avec les Prêtres, et les Diacres qui croyaient que sa doctrine était Orthodoxe. Les Prêtres étaient Aitalas, Achillas, Carpon, Sarmate, et Arius et les Diacres Euzoius, Macaire, Jules, Menas, et Helladius. Plusieurs personnes du peuple suivirent leur parti, soit qu'ils fussent persuadés qu'ils défendaient la vérité, en qu'ils eussent compassion de leur disgrâce, et qu'ils crussent qu'ils avaient été injustement chassés de l'Eglise. Les partisans d'Arius tâchèrent de prévenir les Évêques des autres villes, et pour cet effet leur envoyèrent leur profession de foi, et les prièrent au 64 cas qu'ils la trouvaient Orthodoxe, qu'ils écrivissent à Alexandre qu'il cessât de les persécuter, et s'ils jugeaient qu'il y eût quelque chose à redire, qu'ils leur fissent la grâce de le leur apprendre. Cette députation ne leur fut pas inutile, car le bruit de ces contestations s'étant répandu partout, elles commencèrent à partager les Pasteurs. Les uns écrivirent à Alexandre qu'il n'admît point Arius, ni ses partisans à sa communion qu'ils n'eussent rétracté leur doctrine, et les autres le prièrent de ne les en point retrancher. Alexandre voyant qu'Arius était appuyé par plusieurs personnes considérables par leur éloquence, et par la réputation de leur piété, et entre autres par Eusèbe Evêque de Nicomédie, homme savant et fort estimé à la Cour, écrivit aux Evêques qu'ils ne les reçussent point dans leur communion. Cette lettre aigrit extrêmement les esprits, et augmenta la chaleur de la dispute. Car après qu'Eusèbe, et ses partisans eussent plusieurs fois conjuré Alexandre de ne point rompre l'unité sans avoir pu le fléchir, ils commencèrent à se plaindre de sa dureté, et à soutenir avec plus d'animosité les sentiments d'Arius. S'étant donc assemblés à Bithynie, ils écrivirent à tous les Évêques de communier avec les artisans d'Arius, comme avec autres Orthodoxes, et d'exhorter Alexandre à y communiquer aussi. Alexandre n'ayant point déféré à leur prière, Arius envoya à Paulin Evêque de Tyr, à Eusèbe surnommé Pamphile Evêque de Césarée, à Patrophile Evêque de Scythopole pour leur demander qu'il lui fût permis, et aux autres Prêtres de son parti de faire leurs fonctions, et d'assembler le peuple, selon la coutume qui s'observe encore aujourd'hui à Alexandrie, que les Prêtres aient sous l'Evêque, des Eglises où ils assemblent les fidèles. Ces trois Evêques s'é-  65 tant assemblés avec les autres de Palestine , accordèrent à Arius sa demande , lui permirent d'assembler le peuple, comme il avait accoutumé , à condition de demeurer cependant soumis à Alexandre , et de le supplier de l'admettre à sa communion.

XVI.

Ἐπεὶ δὲ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ συνόδων περὶ τούτου πολλῶν γενομένων ἤκμαζεν ἡ ἔρις, ὡς μέχρι τῶν βασιλείων ἐλθεῖν, οὐ μετρίως ἐδυσφόρει Κωνσταντῖνος ὁ βασιλεύς, καθότι προσφάτως τῆς θρησκείας αὔξειν ἀρχομένης πολλοὺς χριστιανίζειν ἀπέτρεπεν ἡ διαφωνία τῶν δογμάτων. Καὶ τούτου χάριν δῆλος ἦν ἐν αἰτίᾳ ποιούμενος Ἄρειόν τε καὶ Ἀλέξανδρον. Καὶ γράψας αὐτοῖς ἐνεκάλει, ὡς δυναμένην λαθεῖν εἰς τὸ φανερὸν ἐξήγαγον ταύτην τὴν ζήτησιν καὶ τῇ ἄγαν πρὸς τὸ ἐναντίον σπουδῇ φιλονίκως ἀνεκίνησαν, ἃ μήτε ζητεῖν τὴν ἀρχὴν ἔδει μήτε ἐνθυμεῖσθαι καὶ ἐνθυμηθέντας σιωπῇ παραδοῦναι, ἐξὸν ἀλλήλων μὴ χωρίζεσθαι, εἰ καὶ περί τι μέρος τοῦ δόγματος διαφέρονται. Περὶ μὲν γὰρ τῆς θείας προνοίας μίαν καὶ τὴν αὐτὴν πίστιν ἔχειν ἀναγκαῖον· τὰς δὲ περὶ τῶν τοιούτων ζητήσεων ἀκριβολογίας, κἂν μὴ πρὸς μίαν συμφέρωνται γνώμην, προσήκειν ἐν ἀπορρήτῳ κατὰ διάνοιαν ἔχειν. Ἀφεμένους τε τῆς περὶ ταῦτα λέσχης ἐκέλευσεν ὁμονοεῖν· ἄχθεσθαι γὰρ οὐ μετρίως, καὶ διὰ τοῦτο σπουδάζοντα τὰς ἐπὶ τῆς ἕω πόλεις ἰδεῖν ἐπισχεῖν.

Ἀλεξάνδρῳ μὲν οὖν καὶ Ἀρείῳ πῇ μὲν μεμφόμενος πῇ δὲ συμβουλεύων τοιάδε ἔγραψε.

Χαλεπῶς δὲ ἔφερε πυνθανόμενός τινας ἐναντίως πᾶσι τὴν τοῦ πάσχα ἄγειν ἑορτήν. Τηνικαῦτα γὰρ ἐν ταῖς πρὸς ἕω πόλεσι διαφερόμενοί τινες περὶ τοῦτο τῆς μὲν πρὸς ἀλλήλους οὐκ ἀπείχοντο κοινωνίας, Ἰουδαϊκώτερον δὲ τὴν ἑορτὴν ἦγον, καὶ ὡς εἰκὸς τῇ περὶ τούτου διχονοίᾳ τὴν λαμπρότητα τῆς πανηγύρεως ἔβλαπτον. Κατ´ ἀμφότερα τοίνυν ἀστασίαστον εἶναι τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδαζε· νομίσας τε δύνασθαι προκαταλαβεῖν τὸ κακόν, πρὶν εἰς πλείους χωρῆσαι, πέμπει ἄνδρα τῶν ἀμφ´ αὐτὸν πίστει καὶ βίῳ ἐπίσημον καὶ ταῖς ὑπὲρ τοῦ δόγματος ὁμολογίαις ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις εὐδοκιμηκότα, διαλλάξοντα τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ διὰ τὸ δόγμα στασιάζοντας καὶ τοὺς πρὸς ἕω περὶ τὴν ἑορτὴν διαφερομένους·

CHAPITRE XVI.

L'Empereur Constantin exhorte les Evêques à s'accorder touchant la question de la consubstantialité du Fils de Dieu, et touchant la célébration de la fête de Pâque.

Après que plusieurs Conciles eurent été tenus en Egypte sans que les contestations eussent été apaisées, le bruit qu'elles faisaient se répandit jusques dans le Palais de l'Empereur Constantin, qui fut très-fâché de voir qu'elles troublaient la Religion, au temps qu'elle commencent à s'accroître, et qu'ils détournaient plusieurs personnes de faire profession de la foi. Il en rejeta la faute sur Arius, et sur Alexandre, et les reprit d'avoir agité une question inutile, qui ne leur devait jamais être entrée dans l'esprit, ou qui si elle y était entrée, devait avoir été ensevelie sous le silence. Que quand ils auraient eu de différends sentiments, ils n'auraient pas dû pour cela se séparer : qu'il faut tenir la même foi touchant la Providence divine , mais que quand on ne s'accorde pas touchant des questions subtiles et difficiles, il les faut tenir secrètes. Ainsi il leur ordonna de renoncer à leurs disputes, et de s'unir dans le même sentiment : et ajouta.que leur contestation l'avait si fort touché, qu'elle l'avait empêché de faire, un voyage en Orient.

Voila ce 66 qu'il manda à Arius, et à Alexandre, tant pour blâmer leur opiniâtreté, que pour les exhorter à la paix.

Il y eut encore un sensible déplaisir de ce que quelques-uns célébraient en Orient la fête de Pâque autrement que les autres ; car bien qu'ils ne rompissent pas l'union de l'Eglise, ils suivaient la coutume des Juifs, et ternissaient par cette différence, l'éclat de cette grande solennité. Il souhaitait avec passion de terminer ces différends, et il choisît pour cet effet Osius Evêque de Cordoue, qui s'était rendu fort célèbre par la généricité avec laquelle il avait fait profession de la foi durant les persécutions, et l'envoya pour tâcher de réunir à l'Église tant ceux qui tenaient en Egypte une doctrine contraire à la foi, que ceux que ceux qui célébraient en Orient la fête de Pâque à la façon des Juifs.

XVII.

Ἦν δὲ οὗτος Ὅσιος ὁ Κουρδούβης ἐπίσκοπος.  Ἐπεὶ δὲ παρ´ ἐλπίδας ἐχώρει τὸ πρᾶγμα καὶ κρείττων ἦν διαλλαγῶν ἡ ἔρις, ἄπρακτός τε ἐπανῄει ὁ τὴν εἰρήνην βραβεῦσαι ἀπεσταλμένος, συνεκάλεσε σύνοδον εἰς Νίκαιαν τῆς Βιθυνίας καὶ πανταχῇ τοῖς προεστῶσι τῶν ἐκκλησιῶν ἔγραψεν εἰς ῥητὴν ἡμέραν παρεῖναι. Ἐκοινώνουν δὲ τούτου τοῦ συλλόγου τῶν μὲν ἀποστολικῶν θρόνων Μακάριος ὁ Ἱεροσολύμων καὶ Εὐστάθιος ἤδη τὴν Ἀντιοχείας τῆς πρὸς τῷ Ὀρόντῃ ἐκκλησίαν ἐπιτραπεὶς καὶ Ἀλέξανδρος ὁ Ἀλεξανδρείας τῆς παρὰ τὴν Μαρίαν λίμνην. Ἰούλιος δὲ ὁ Ῥωμαίων ἐπίσκοπος διὰ γῆρας ἀπελιμπάνετο· παϖν καὶ λέγειν ἱκανοὶ εἰδήσει τε τῶν ἱερῶν βίβλων καὶ τῆς ἄλλης παιδεύσεως ἐπίσημοι ἢ ἀρετῇ βίου διαπρέποντες, οἱ δὲ κατ´ ἀμφότερον εὐδοκιμοῦντες. Ἦσαν δὲ ἐπίσκοποι ὑπὲρ ἀμφὶ τριακόσιοι εἴκοσι· πρεσβυτέρων τε καὶ διακόνων ὡς εἰκὸς ἑπομένων οὐκ ἦν ὀλίγον πλῆθος. Συμπαρῆσαν δὲ αὐτοῖς ἄνδρες διαλέξεως ἔμπειροι ἐκείνοις βοηθεῖν λόγοις σπουδάζοντες.

Οἷα δὲ φιλεῖ γίνεσθαι, πολλοὶ τῶν ἱερέων, ὡς ὑπὲρ ἰδίων πραγμάτων ἀγωνίσασθαι συνελθόντες, καιρὸν ἔχειν ἐνόμισαν τῆς τῶν λυπούντων διορθώσεως· καὶ περὶ ὧν ἕκαστος τὸν ἄλλον ἐμέμφετο, βιβλίον ἐπιδοὺς βασιλεῖ τὰ εἰς αὐτὸν ἡμαρτημένα προσήγγελλεν.

Ἐπεὶ δὲ ἐφ´ ἑκάστης εὐχερῶς τοῦτο συνέβαινε, προσέταξεν ὁ βασιλεὺς εἰς ῥητὴν ἡμέραν ἕκαστον περὶ ὧν ἐνεκάλει δῆλον ποιεῖν. Ἀφικομένης δὲ τῆς προθεσμίας τὰ ἐπιδοθέντα βιβλία δεξάμενος « Αὗται μέν», ἔφη, «αἱ κατηγορίαι καιρὸν οἰκεῖον ἔχουσι τὴν ἡμέραν τῆς μεγάλης κρίσεως, δικαστὴν δὲ τὸν μέλλοντα πᾶσι τότε κρίνειν· ἐμοὶ δὲ οὐ θεμιτὸν ἀνθρώπῳ ὄντι τοιαύτην εἰς ἑαυτὸν ἕλκειν ἀκρόασιν, ἱερέων κατηγορούντων καὶ κατηγορουμένων, οὓς ἥκιστα χρὴ τοιούτους ἑαυτοὺς παρέχειν, ὡς παρ´ ἑτέρου κρίνεσθαι. Ἄγε οὖν μιμησάμενοι τὴν θείαν φιλανθρωπίαν ἐν τῇ πρὸς ἀλλήλους συγγνώμῃ ἀπαλειφθέντων τῶν κατηγορουμένων σπεισώμεθα καὶ τὰ περὶ τῆς πίστεως σπουδάσωμεν, οὗ ἕνεκεν δεῦρο συνεληλύθαμεν.» ταῦτα εἰπὼν ὁ βασιλεὺς τὴν ἑκάστου γραφὴν ἀργεῖν καὶ τὰ βιβλία καυθῆναι προσέταξε· καὶ ἡμέραν ὥρισε, καθ´ ἣν ἐχρῆν λῦσαι τὰ ἀμφισβητούμενα. Πρὸ δὲ τῆς προθεσμίας συνιόντες καθ´ ἑαυτοὺς οἱ ἐπίσκοποι μετεκαλοῦντο τὸν Ἄρειον· καὶ προτιθεμένων εἰς τὸ κοινὸν ὧν ἐδόξαζον διελέγοντο. Οἷα δὲ εἰκὸς εἰς διαφόρους ζητήσεις περιισταμένης τῆς διασκέψεως, οἱ μὲν μηδὲν νεωτερίζειν περὶ τὴν ἀρχῆθεν παραδοθεῖσαν πίστιν συνεβούλευον, καὶ μάλιστα οἷς τὸ τῶν τρόπων ἁπλοῦν ἀπεριέργως εἰσηγεῖτο προσίεσθαι τὴν εἰς τὸ θεῖον πίστιν· οἱ δὲ ἰσχυρίζοντο μὴ χρῆναι ἀβασανίστως ταῖς παλαιοτέραις δόξαις ἕπεσθαι.

 Πολλοὶ δὲ τῶν τότε συνεληλυθότων ἐπισκόπων καὶ τῶν ἑπομένων αὐτοῖς κληρικῶν, δεινοὶ διαλέγεσθαι καὶ τὰς τοιαύτας μεθόδους τῶν λόγων ἠσκημένοι, διέπρεψαν καὶ βασιλεῖ γνώριμοι καὶ τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν ἐγένοντο. Ἐξ ἐκείνου δὲ καὶ Ἀθανάσιος ὁ Ἀλεξανδρείας ἔτι τότε διάκονος Ἀλεξάνδρῳ τῷ ἐπισκόπῳ συνὼν πλεῖστον ἔδοξεν εἶναι μέρος τῆς περὶ ταῦτα βουλῆς.

CHAPITRE XVII.

Concile de Nicée.

OSius ayant trouvé les contesterions trop aigries pour les pouvoir apaiser, et étant revenu sans rien faire, l'Empereur convoqua à Nicée ville de Bithynie, les Evêques de toutes les Eglises. Les Pasteurs de trois Églises fondées par les Apôtres, se trouvèrent à ce Concile, savoir Macaire Evêque de Jérusalem, Eustate Evêque d'Antioche ville assise sur le fleuve Oronte, et Alexandre Evêque d'Alexandrie. Jules Evêque de Rome ne pût s'y trouver à cause de son grand âge ; mais Viton et Vincent Prêtres de on Eglise, s'y trouvèrent en sa place. Il s'y fit un merveilleux concours des Prélats de toutes les 67 provinces, dont les uns étaient recommandables par leur science, les autres par leur éloquence, les autres par leur piété, et quelques-uns pat toutes ces qualités jointes ensemble. Il y avait environ trois cens vingt Evêques, et quantité de Prêtres et de Diacres qui les accompagnaient. Il y avait aussi des hommes exercés. dans l'art de disputer, qui étaient prêts à les aider, et disposer les matières.

Plusieurs Evêques regardant le Concile, comme ils auraient regardé un Tribunal, qui aurait été établi pour décider leurs affaires particulières, entreprirent d'y faire réformer ce qui leur déplaisait, et présentèrent à l'Empereur des mémoires qui contenaient le sujet de leurs plaintes.

Comme l'Empereur était importuné presque tous les jours d'accusations de cette sorte, il les remit toutes à un certain jour. Quand ce jour-là fut arrivé, il dit : Toutes ces plaintes seront jugées au jour du jugement par le juge commun de tous les hommes Il ne m'appartient pas d'en connaître à moi qui ne suis qu'un homme, puisque les accusés et les accusateurs sont des Evêques, qui ne doivent rien faire qui les soumette à être jugés par d'autres. Imitons la miséricorde de Dieu en nous pardonnant les uns aux autres, et en renonçant à toutes ces accusations ; accordons-nous pour examiner les questions de foi pour lesquelles nous nous sommes assemblés. Après avoir parlé de la sorte, il commanda de jeter tous les mémoires dans le feu, et marqua le jour auquel on commencerait à agiter les questions pour lesquelles on était assemblé. Avant que ce jour-là fût arrivé, les Evêques s'assemblèrent en particulier, envoient quérir Arius, et chacun proposa son opinion. Après de longues contestations, les uns furent d'avis qu'on n'introduisît aucune nouveauté contraire à la foi, et ceux-là étaient les plus simples, 68 qui étaient accoutumés à croire les vérités de la Religion sans les examiner avec trop de curiosité. Les autres soutenaient au contraire, qu'il ne fallait pas suivre les sentiments des anciens sans les avoir examinés.

Il y eut un grand nombre d'Évêques, et d'autres Ecclésiastiques de leur suite , qui acquirent de la réputation par ces disputes, et qui le firent connaître de l'Empereur et de la Cour. Athanase Diacre de l'Église d'Alexandrie, qui avait suivi son Évêque, eut dès lors la principale part dans cette importante affaire.

XVIII.

Οὐ μὴν ἀλλὰ καί τινες τῶν παρ´ Ἕλλησι φιλοσόφων ἐπίτηδες τουτωνὶ τῶν διαλέξεων μετέσχον, οἱ μὲν ὅ τι ποτέ ἐστι τὸ δόγμα μανθάνειν σπουδάζοντες· οἱ δὲ προσφάτως ἀπόλλυσθαι τῆς Ἑλληνικῆς θρησκείας ἀρχομένης ἀπεχθανόμενοι τοῖς Χριστιανοῖς τὴν περὶ τοῦ δόγματος ζήτησιν εἰς ἔριδας λόγων ἐνέβαλλον, ὥστε πρὸς ἑαυτὸ στασιάζειν καὶ ἐναντίον δοκεῖν. Λέγεται οὖν, ὥς τινος αὐτῶν ὑπὸ φιλοτιμίας λόγων κομπάζοντος καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἐπιτωθάζοντος οὐκ ἤνεγκε τὸν τῦφον γέρων ἁπλοῦς τις τῶν ἐν ὁμολογίαις εὐδοκιμησάντων· τοιούτων δὲ σκινδαλμῶν καὶ τερθρείας ἄμοιρος ὢν τὸν πρὸς αὐτὸν ἀνεδέξατο λόγον. Ἐπὶ τούτῳ δὲ τοῖς μὲν προπετέσι τῶν εἰδότων τὸν ὁμολογητὴν γέλωτα ἐκίνησε τὸ πρᾶγμα, τοῖς δὲ ἐπιεικέσι δέος, προορωμένοις μὴ παρὰ ἀνδρὶ τεχνίτῃ λόγων γελοῖος φανείη. Ὅμως δ´ οὖν συγχωρησάντων λέγειν ἃ βούλεται (ἀντιτείνειν γὰρ αὐτῷ τοιούτῳ ὄντι ἐπὶ πολὺ ᾐδοῦντο)

«Ἐν ὀνόματι», ἔφη, «Ἰησοῦ Χριστοῦ, φιλόσοφε ἄκουσον. Εἷς ἐστι θεός, οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ πάντων τῶν ὁρωμένων καὶ ἀοράτων δημιουργός, ὁ πάντα ταῦτα τῇ δυνάμει τοῦ λόγου αὐτοῦ ποιήσας καὶ τῇ ἁγιωσύνῃ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ στηρίξας. Οὗτος οὖν ὁ λόγος», φησίν, «ὃν ἡμεῖς υἱὸν θεοῦ προσαγορεύομεν, ἐλεήσας τοὺς ἀνθρώπους τῆς πλάνης καὶ τῆς θηριώδους πολιτείας εἵλετο ἐκ γυναικὸς τεχθῆναι καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνομιλῆσαι καὶ ἀποθανεῖν ὑπὲρ αὐτῶν· ἥξει δὲ πάλιν κριτὴς τῶν ἑκάστῳ βεβιωμένων. Ταῦτα οὕτως ἔχειν ἀπεριέργως πιστεύομεν. Μὴ τοίνυν μάτην πόνει τῶν πίστει κατορθουμένων ἐλέγχους ἐπιζητῶν καὶ τρόπον, ᾧ γενέσθαι ταῦτα ἢ μὴ γενέσθαι ἐνεδέχετο. Ἀλλ´ εἰ πιστεύεις, ἐρομένῳ μοι ἀποκρίνου

Πρὸς ταῦτα καταπλαγεὶς ὁ φιλόσοφος «πιστεύω» φησί. Καὶ τῆς ἥττης χάριν ὁμολογήσας τὰ αὐτὰ τῷ πρεσβύτῃ ἐδόξαζε καὶ τοῖς πρότερον ὁμοίως διακειμένοις ὁμοφρονεῖν συνεβούλευεν, οὐκ ἀθεεὶ μετατεθεῖσθαι ἐπομνύμενος, ἀλλ´ ἀφράστῳ τινὶ δυνάμει χριστιανίσαι προτραπείς.

Λέγεται δὲ τῷ εἰρημένῳ παραπλήσιον γενέσθαι θαῦμα δι´ Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐπιτροπεύσαντος τὴν Κωνσταντινουπόλεως ἐκκλησίαν. Ἡνίκα γὰρ παρεγένετο Κωνσταντῖνος εἰς τὸ Βυζάντιον, προσελθόντες αὐτῷ φιλόσοφοί τινες ἐμέμφοντο ὡς οὐ δεόντως θρησκεύοι καὶ περὶ τὰ θεῖα νεωτερίζοι καινὸν εἰσάγων σέβας τῇ πολιτείᾳ παρὰ τὰ νενομισμένα τοῖς αὐτοῦ προγόνοις καὶ πᾶσιν, ὅσους Ἑλλήνων τε καὶ Ῥωμαίων ἡγεμόνας ὁ παρελθὼν αἰὼν ἤνεγκε· καὶ ἐζήτουν διαλεχθῆναι Ἀλεξάνδρῳ τῷ ἐπισκόπῳ περὶ τοῦ δόγματος. Ὁ δὲ καίπερ ὢν τοιαύτης γυμνασίας λόγων ἀτριβής, ἴσως δὲ τῷ βίῳ πεποιθώς (ἐγένετο γὰρ καλὸς καὶ ἀγαθός) ὑπέστη τὸν ἀγῶνα τοῦ βασιλέως προστάξαντος. Συνελθόντων δὲ τῶν φιλοσόφων, ἐπειδὴ πάντες διαλέγεσθαι ἠβούλοντο, ἕνα αὐτοὺς αἱρεῖσθαι ὃν θέλουσιν ἠξίου, τοὺς δὲ ἄλλους παρόντας ἡσυχίαν ἄγειν. Ἀναδεξαμένου δὲ ἑνὸς τὸν λόγον

«Ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ», ἔφη πρὸς αὐτὸν Ἀλέξανδρος, «ἐπιτάττω σοι μὴ λαλεῖν

ἅμα δὲ τῷ λόγῳ καὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτίκα τὸ στόμα πεδηθεὶς ἐσιώπα. ἆρ´ οὖν δίκαιον ἀναλογίσασθαι, πότερον μεῖζον ἐν παραδόξοις ἄνθρωπον, καὶ ταῦτα φιλόσοφον, οὕτω ῥᾳδίως ἀφελέσθαι τοῦ λόγου ἢ λίθον βίᾳ λόγου τῇ χειρὶ διελεῖν, ὃ πρός τινων ἐπὶ Ἰουλιανῷ τῷ καλουμένῳ Χαλδαίῳ κεκομπολογῆσθαι ἀκήκοα; καὶ τὰ μὲν ὧδε ἐπυθόμην.  

CHAPITRE XVIII.

Deux Philosophes convertis à la foi par des personnes simples.

Il y eut des Philosophes qui se mêlèrent de cette dispute , les uns par la curiosité d'apprendre la matière dont il s'agissait, et les autres par le dépit de ce que leur Religion commençait à perdre son crédit, et par le désir de diviser les Chrétiens, et de mettre parmi eux la mauvaise intelligence. On dit que comme un d'entre eux tirait avantage de son éloquence pour insulter à la simplicité des Prêtres, un homme simple, mais qui avait eu le courage de faire profession publique de la foi durant la persécution, ne pouvant souffrir son insolence, entreprit de conférer avec lui bien qu'il ne sût rien de l'art de raisonner et de discourir. Les moins sérieux qui connaissaient le vieillard, se moquèrent de la témérité de son entreprise, et les plus graves appréhendèrent qu'il ne se rendît ridicule. Néanmoins l'autorité qu'il s'était acquise ne leur permettant pas de lui imposer silence, il parla de cette sorte.:

 Philosophe, je 69 vous conjure au nom de Jésus-Christ de m'écouter. Il n'y a qu'un Dieu qui a créé le ciel et la terre et toutes les choses visibles, qui a tout fait par la force de son Verbe, et tout affermi,, par la sainteté de son esprit. Ce Verbe que nous appelons le Fils de Dieu ayant eu pitié de l'égarement des hommes, et de l'ignorance où ils vivaient comme des bêtes, a bien voulu naître d'une femme, vivre parmi les hommes, et mourir pour leur salut. Il viendra un jour pour juger ce que chacun aura fait durant cette vie. Nous croyons simplement toutes ces choses. N'entreprenez point inutilement de combattre des vérités qui ne peuvent être comprises que par la foi, et ne cherchez point des raisonnements pour prouver qu'elles ont pu, ou qu'elles n'ont pu être accomplies. Répondez-moi seulement si vous croyez.

Le Philosophe, surpris de ce discours, répondit qu'il croyait, remercia le vieillard de l'avoir vaincu, conseilla à ceux dont il avait tenu les sentiments, de suivre son exemple, leur protestant qu'il avait été excité par une inspiration divine à faire profession de la Religion Chrétienne.

On dit qu'Alexandre Evêque de Constantinople fit un semblable miracle. Lorsque Constantin retourna dans cette ville, quelques Philosophes se plaignirent à lui du changement qu'il avait apporté dans la Religion, et de la nouveauté du culte qu'il avait introduit contre les lois de tous ses prédécesseurs, et demandèrent à conférer avec Alexandre, touchant la Religion. Bien que cet Evêque ne fut point accoutumé à disputer, il accepta le défi par déférence à la volonté de l'Empereur ; et lorsque tous les Philosophes furent assemblés, il leur dit qu'ils en choisissent un d'entre eux pour porter la parole. Quand ils en eurent consenti, Alexandre lui dit;

Je vous commande au 70 nom de Jésus-Christ de vous taire, et à l'heure-même il se tut.

Je laisse à juger à tout le monde, si ce ne fut pas un aussi grand miracle de lier ainsi la langue d'un Philosophe, que de fendre une pierre par la force de la parole, comme j'apprends que fit autrefois un nommé Julien natif de Chaldée.

XIX.

Οἱ δὲ ἐπίσκοποι συνεχῶς συνιόντες τὸν Ἄρειον εἰς μέσον παρῆγον καὶ ἀκριβῆ βάσανον ἐποιοῦντο τῶν αὐτοῦ προτάσεων, προπετῶς δὲ ἐπὶ θάτερα τὴν ψῆφον ἄγειν ἐφυλάττοντο. Ἐπεὶ δὲ ἡ κυρία παρῆν, καθ´ ἣν ὥριστο τεμεῖν τὰ ἀμφίβολα, συνῆλθον εἰς τὰ βασίλεια, καθότι καὶ τῷ κρατοῦντι δέδοκτο κοινωνῆσαι αὐτοῖς τῆς βουλῆς. Ἐπεὶ δὲ εἰς ταὐτὸ παρεγένετο τοῖς ἱερεῦσι, διαβὰς πρὸς τὴν ἀρχὴν τοῦ συλλόγου ἐπὶ θρόνου τινὸς ἐκάθισεν, ὅσπερ αὐτῷ κατεσκεύαστο· καὶ ἡ σύνοδος καθῆσθαι ἐκελεύσθη. Παρεσκεύαστο γὰρ ἑκατέρωθεν βάθρα πολλὰ παρεκτεινόμενα τοῖς τοίχοις τοῦ βασιλείου οἴκου· μέγιστος δὲ ἦν οὗτος καὶ τοὺς ἄλλους ὑπερφέρων. Καθεζομένων δὲ αὐτῶν ἀναστὰς Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου λόγον τινὰ τῷ βασιλεῖ προσεφώνησε καὶ δι´ αὐτὸν τῷ θεῷ χαριστήριον ὕμνον. Παυσαμένου δὲ αὐτοῦ καὶ σιγῆς γενομένης

«Πάντων μὲν ἕνεκεν», ἔφη ὁ βασιλεύς, «τῷ θεῷ τὴν χάριν ἔχω, οὐχ ἥκιστα δὲ τὸν ὑμέτερον σύλλογον ὁρῶν, ὦ φίλοι. Καί μοι κρεῖττον εὐχῆς ἀπέβη τοσούτους ἱερέας Χριστοῦ εἰς ταὐτὸν ἀγαγεῖν. Βουλοίμην δ´ ἂν ὁμόφρονας ὑμᾶς θεάσασθαι καὶ συμφώνου γνώμης κοινωνούς, ἐπεὶ παντὸς κακοῦ χαλεπώτερον ἡγοῦμαι τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ στασιάζειν. Ὅτε οὖν ἠγγέλθη ὧν οὐκ ὤφελον ἀκοῦσαι, σφόδρα τὴν ψυχὴν ἠνιάθην, διχονοεῖν ὑμᾶς πυθόμενος, οὓς ἥκιστα προσῆκε θεοῦ λειτουργοὺς ὄντας καὶ βραβευτὰς εἰρήνης. Καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἱερὰν ὑμῶν συνεκρότησα σύνοδον· βασιλεύς τε ὢν καὶ συνθεράπων ὑμέτερος χάριν αἰτῶ λαβεῖν ἀρεστὴν θεῷ τῷ κοινῷ δεσπότῃ ἐμοί τε λαβεῖν καὶ ὑμῖν δοῦναι πρέπουσαν. Ἡ δέ ἐστι προενεγκεῖν εἰς μέσον τὰ αἴτια τῆς ἀμφισβητήσεως καὶ ὁμόφρον καὶ εἰρηναῖον αὐτοῖς ἐπιθεῖναι τέλος, ὥστε με σὺν ὑμῖν τοῦτο τὸ τρόπαιον ἀναστῆσαι κατὰ τοῦ φθονεροῦ δαίμονος, ὃς τῶν ἀλλοφύλων καὶ τυράννων ἐκποδὼν γενομένων ταυτηνὶ τὴν ἐμφύλιον στάσιν ἤγειρε, νεμεσήσας τοῖς ἡμετέροις ἀγαθοῖς

Τοιαῦτα τῇ Ῥωμαίων φωνῇ τοῦ βασιλέως εἰπόντος παρεστώς τις ἡρμήνευεν.

CHAPITRE XIX.

Discours de Constantin aux Évêques.

Les Évêques s'assemblaient continuellement, et ayant Arius au milieu d'eux, examinaient avec soin les propositions qu'il avait avancées. Lorsque le jour auquel ils devaient prononcer la décision fut arrivé, ils se trouvèrent dans une grande salle du Palais ; parce que l'Empereur désirait d'y être présent. Il passa au milieu d'eux, et s'étant mis sur une chaise qui lui avait été préparée, il leur commanda de s'asseoir sur les bancs qui étaient rangés des deux côtés le long des murailles. Alors Eusèbe surnommé Pamphile se leva, et prononça un discours en l'honneur de Constantin. Des qu'il eut achevé, ce Prince prenant la parole dit :

Je remercie Dieu de toutes choses ; mais principalement de ce qu'il m'a fait la grâce d'assembler dans le même lieu tant de saints Évêques. Il ne me reste plus qu'à souhaiter de vous voir réunis dans le même sentiment, ne trouvant rien de si fâcheux que les différends qui divisent l'Eglise. Je n'ai jamais eu de douleur si sensible, que d'apprendre que vous ayez entre vous des contestations que vous ne devriez point avoir, étant, comme vous êtes, les ministres de Dieu et les dispen- 71  sateurs de la paix. L'honneur que j'ai d'être assis sur le trône et de servir le même Maître que vous me fait souhaiter une grâce qu'il ne vous sera pas moins glorieux de me faire , qu'à moi de la recevoir qui est que vous examiniez vos différends , et que vous les terminiez , afin que nous érigions tous ensemble le trophée de la paix contre la jalousie du démon , qui de rage de ce que nous avons abattu la puissance des usurpateurs et des tyrans, nous a suscité ces disputes et ces querelles.

L'Empereur prononça ce discours en Latin, et le fit expliquer en Grec.

XX.

Ἐκ τούτου δὲ ἡ περὶ τοῦ δόγματος διάλεξις ἐκινήθη τοῖς ἱερεῦσι. Σχολῇ δὲ καὶ μάλα ἀνεξικάκως ἠκροᾶτο ὁ βασιλεὺς τῶν ἑκατέρωθεν λόγων· καὶ τοῖς μὲν εὖ λέγουσιν ἐτίθετο, τοὺς δὲ φιλονικοῦντας μετετίθει τῆς ἔριδος, πράως ἑκάστῳ διαλεγόμενος, ὡς ἀκούειν ἠπίστατο, καθότι οὐδὲ τῆς Ἑλλήνων γλώττης ἀπείρως εἶχε. Τὸ δὴ τελευταῖον συνέβησαν ἀλλήλοις πάντες οἱ ἱερεῖς καὶ ὁμοούσιον εἶναι τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν ἐψηφίσαντο. Μόνοι δὲ τὰ μὲν πρῶτα δέκα καὶ ἑπτὰ λέγονται τὴν Ἀρείου δόξαν ἐπαινέσαι, παραχρῆμα δὲ καὶ τούτων οἱ πλείους πρὸς τὸ κοινῇ δόξαν μετέθεντο. Ταύτῃ δὲ τῇ γνώμῃ καὶ ὁ βασιλεὺς ἐπεψηφίσατο συμβαλὼν θειόθεν αὐτὴν δεδοκιμάσθαι τὴν συμφωνίαν τοῦ συλλόγου. Ὑπερορίῳ τε φυγῇ ζημιωθήσεσθαι προηγόρευσε τὸν ἐναντίον τῶν δεδογμένων ἐρχόμενον, ὡς διαφθείροντα τοὺς θείους ὅρους.

Ἵνα δὲ καὶ εἰς τὸν ἑξῆς χρόνον βέβαιον καὶ δῆλον τοῖς ἐσομένοις ὑπάρχῃ τὸ σύμβολον τῆς τότε συναρεσάσης πίστεως, ἀναγκαῖον ᾠήθην εἰς ἀπόδειξιν τῆς ἀληθείας αὐτὴν τὴν περὶ τούτων γραφὴν παραθέσθαι· εὐσεβῶν δὲ φίλων καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιστημόνων οἷα δὴ μύσταις καὶ μυσταγωγοῖς μόνοις δέον τάδε λέγειν καὶ ἀκούειν ὑφηγουμένων ἐπῄνεσα τὴν βουλήν (οὐ γὰρ ἀπεικὸς καὶ τῶν ἀμυήτων τινὰς τῇδε τῇ βίβλῳ ἐντυχεῖν), ὡς ἔνι δὴ τῶν ἀπορρήτων ἃ χρὴ σιωπᾶν ἀποκρυψάμενος·

 

CHAPITRE XX.

Les Évêques conviennent d'une même doctrine. Les partisans d'Arius sont condamnés: au bannissement.

Les Évêques commencèrent ensuite à examiner la doctrine. L'Empereur les écoutait avec patience, approuvant ceux qui tenaient le bon sentiment , tachant d'apaiser les opiniâtres, et parlant à tous avec beaucoup de civilité, aurevinrent à l'avis des autres L'Empereur attribuait un ordre particulier de Dieu la conformation de leurs sédiments, déclara que ceux qui désobéissaient à ce qui avait été décidé par le Concile, seraient condamnés au bannissement, comme des personnes qui s'opposeraient au juge- 72 ment de Dieu même.

J'avais cru d'abord devoir transcrire le Symbole qui fut composé dans cette sainte assemblée, afin de laisser à la postérité un monument public de la vérité , mais des personnes de vertu, avec qui je fuis lié par une étroite amitié, m'ayant conseillé de passer sous silence des choses qui ne doivent être connues que des Prêtres, et des fidèles, j'ai déféré à leur sentiment. Car il y a apparence que mon ouvrage tombera entre les mains de quelques personnes qui n'ont point connaissance de nos mystères.

XXI.

Ὡς 〈δὲ〉 μὴ πάμπαν ἀγνοεῖν τὰ δόξαντα τῇ συνόδῳ, ἰστέον [δὲ] ὅτι τὸν μὲν υἱὸν ὁμοούσιον εἶναι τῷ πατρὶ ἀπεφήναντο· τοὺς δὲ λέγοντας «ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν» καὶ «πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν» καὶ ὅτι «ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο» ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας, ἢ τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτόν, ἀπεκήρυξαν καὶ τῆς καθόλου ἐκκλησίας ἀλλοτρίους ἐψηφίσαντο. Ταύτην δὲ τὴν γραφὴν ἐπῄνεσαν Εὐσέβιός τε ὁ Νικομηδείας καὶ Θεόγνιος ὁ Νικαίας, Μάρις τε ὁ Χαλκηδόνος καὶ Πατρόφιλος ὁ Σκυθοπόλεως καὶ Σεκοῦνδος ὁ Πτολεμαΐδος τῆς Λιβύης. Εὐσέβιος δὲ ὁ Παμφίλου μικρὸν ἐπισχὼν ἐπεσκέψατο ταύτην καὶ ἐπῄνεσεν. Ἡ δὲ σύνοδος ἀπεκήρυξεν Ἄρειον καὶ τοὺς ὁμοίως αὐτῷ φρονοῦντας· Ἀλεξανδρείας τε μὴ ἐπιβαίνειν αὐτὸν ἐψηφίσαντο. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰς λέξεις τῆς αὐτοῦ δόξης ἀπεκήρυξαν καὶ τὸ βιβλίον ὃ περὶ ταύτης συντάξας Θαλίαν ἐπέγραψε. Τούτου δὲ τοῦ συντάγματος, ὡς ἐπυθόμην (οὐ γὰρ ἐνέτυχον), διαλελυμένος τίς ἐστιν ὁ χαρακτήρ, ὡς ἐμφερὴς εἶναι τῇ χαυνότητι τοῖς Σωτάδου ᾄσμασιν. Ἰστέον μέντοι ὡς τῇ Ἀρείου καθαιρέσει οὔτε ἔθεντο οὔτε ὑπέγραψαν Εὐσέβιος ὁ Νικομηδείας καὶ Θεόγνιος ὁ Νικαεύς, καίπερ τῇ γραφῇ τῆς πίστεως συναινέσαντες. Ὁ δὲ βασιλεὺς Ἄρειον μὲν ὑπερορίῳ φυγῇ ἐζημίωσε· καὶ τοῖς πανταχῇ ἐπισκόποις καὶ λαοῖς νομοθετῶν ἔγραψεν ἀσεβεῖς ἡγεῖσθαι αὐτόν τε καὶ τοὺς αὐτοῦ ὁμόφρονας καὶ πυρὶ παραδιδόναι, εἴ τι αὐτῶν εὑρίσκοιτο σύγγραμμα, ὥστε μήτε αὐτοῦ μήτε τοῦ δόγματος, οὗ εἰσηγήσατο, ὑπόμνημα φέρεσθαι. Εἰ δέ τις φωραθείη κρύπτων καὶ μὴ παραχρῆμα καταμηνύσας ἐμπρήσῃ, θάνατον εἶναι τὴν ζημίαν καὶ τιμωρίαν εἰς κεφαλήν. Καὶ ἄλλας δὲ κατὰ πόλιν ἐπιστολὰς διεπέμψατο κατὰ Ἀρείου καὶ τῶν ὁμοδόξων αὐτοῦ. Εὐσέβιον δὲ καὶ Θεόγνιον φεύγειν προσέταξεν ἃς ἐπεσκόπουν πόλεις· τῇ δὲ Νικομηδέων ἐκκλησίᾳ ἔγραψεν ἔχεσθαι τῆς πίστεως ἣν ἡ σύνοδος παρέδωκεν, ὀρθοδόξους δὲ προβάλλεσθαι ἐπισκόπους καὶ τούτοις πείθεσθαι, τῶν δὲ λήθῃ παραδοῦναι τὴν μνήμην· τοὺς δὲ ἐπαινεῖν ἢ τὰ αὐτῶν φρονεῖν ἐπιχειροῦντας ἠπείλησε τιμωρεῖσθαι. Ἐν τούτοις δὲ τοῖς γράμμασι καὶ ἄλλως ἀπεχθάνεσθαι πρὸς Εὐσέβιον ἐδήλου ὡς πρότερον ἤδη τὰ τοῦ τυράννου φρονήσαντα καὶ αὐτῷ ἐπιβουλεύσαντα. Κατὰ ταῦτα μὲν οὖν τὰ βασιλέως γράμματα ἀφῃρέθησαν ὧν εἶχον ἐκκλησιῶν Εὐσέβιός τε καὶ Θεόγνιος. Παραλαμβάνει δὲ τὴν Νικομηδέων Ἀμφίων, Χρῆστος δὲ τὴν Νικαίας. Παυσαμένης δὲ τῆς ἐπὶ τῷ δόγματι ζητήσεως ἔδοξε τῇ συνόδῳ καὶ τὴν πασχαλίαν ἑορτὴν ἅπαντας κατὰ τὸν αὐτὸν ἐπιτελεῖν καιρόν.  

CHAPITRE XXI.

Arius est condamné, et ses livres sont brûlés.

Bien que je ne veuille rien découvrir de ce qui doit demeurer secret, je ne puis néanmoins me dispenser de dire que les Evêques définirent que le Fils de Dieu est de même substance que son Père, et qu'ils retranchèrent de l'Église ceux qui assurent qu'il y a eu un temps auquel il n'était point, qu'il n'était point avant qu'il eût été fait, qu'il a été fait de ce qui n'était point auparavant, qu'il a une autre nature, et une autre substance que son Père, et qu'il est sujet au changement. Cette profession de foi fut approuvée par Eusèbe Evêque de Nicomédie, par Théognis Evêque de Nicée, par Maris Evêque de Calcédoine, par Patrophile Evêque de Scythopole, par Second Evêque de Ptolemaïde en Lybie. Eusèbe surnommé Phamphile sembla douter durant quelque temps s'il l'approuverait, mais enfin après l'avoir examinée, il l'approuva. Arius, et ses partisans furent excommuniés parle Concile, et il lui fut défendu d'entrer dans Alexandrie, Le 73 livre qu'il avait composé sur le même sujet, et qui avait pour titre Thalie, fut condamné, ainsi que les expressions dont il s'était servi pour expliquer son opinion. Je n'ai point lu ce livre-là. Mais j'ai ouï dire que le style est un style lâche, et étendu et semblable à celui des Odes de Sotade. Il est bon de savoir qu'encore qu'Eusèbe Evêque de Nicomédie, et Théognis Évêque de Nicée eussent consenti à l'exposition de la foi qui avait été faite dans le Concile, ils ne signèrent point la déposition d'Arius, L'Empereur Constantin l'envoya en exil, et fit publier un Edit par lequel il était déclaré impie, et ordonné que ses livres seraient brûlés, afin qu'il ne restât plus aucun vestige de sa doctrine, sous peine du dernier supplice contre ceux qui au lieu de brûler ces livres les auraient gardés. Il écrivit plusieurs lettres contre Arius et ses sectateurs. Il en écrivit deux entre autres aux habitants de Nicomédie, et de Nicée, pour les exhorter à tenir la foi qui avait été proposée dans le Concile, et à élire des Evêques en la place d'Eusèbe et de Théognis qu'il avait condamnés au bannissement. Il menaça par les mêmes lettres de châtier ceux qui suivraient leurs erreurs, et témoigna quelque ressentiment contre Eusèbe pour avoir autrefois favorisé le parti du tyran, et avoir tramé des intrigues contre lui. Eusèbe et Théognis ayant été châtiés de la sorte de leurs Eglises, Amphion, et Chreste furent élus en leur place. Après que le Concile eut décidé les différends touchant la doctrine, il ordonna que la fête de Pâque serait célébrée le même jour par toute l'Eglise.

XXII.

Λέγεται δὲ τὸν βασιλέα τῆς πάντων Χριστιανῶν ὁμονοίας προνοοῦντα καὶ Ἀκέσιον, ὃς ἐπίσκοπος ἦν τῆς Ναυατιανῶν ἐκκλησίας, ἐπὶ τὴν σύνοδον καλέσαι καὶ τὸν περὶ τῆς πίστεως καὶ τῆς ἑορτῆς ἐπιδεῖξαι ὅρον ἤδη [δὲ] βεβαιωθέντα ταῖς τῶν ἐπισκόπων ὑπογραφαῖς, πυθέσθαι τε εἰ καὶ αὐτὸς τούτοις συναινεῖ· τὸν δὲ φάναι μηδὲν ὡρίσθαι καινόν, καὶ ἐπαινέσαι τὸ τῇ συνόδῳ δόξαν· οὕτω γὰρ καὶ αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς παρειληφέναι πιστεύειν τε καὶ ἑορτάζειν. «τί οὖν», ἔφη ὁ βασιλεύς, «ὁμοίως φρονῶν χωρίζῃ τῆς κοινωνίας;» τοῦ δὲ προφέροντος τὴν ἐπὶ Δεκίου Ναυάτῳ καὶ Κορνηλίῳ συμβᾶσαν διαφοράν, καὶ ὡς μετὰ τὸ βάπτισμα κοινωνίας οὐκ ἀξιοῖ μυστηρίων τοὺς ἁμαρτίας ἐνόχους, ἣν πρὸς θάνατον καλοῦσιν αἱ θεῖαι γραφαί (θεοῦ γὰρ ἐξουσίας μόνου, οὐχ ἱερέων ἠρτῆσθαι τὴν ἄφεσιν) ὑπολαβὼν ὁ βασιλεὺς εἶπεν· «ὦ Ἀκέσιε, κλίμακα θὲς καὶ μόνος εἰς οὐρανοὺς ἀνάβηθι.» ταῦτα δὲ οἶμαι εἰπεῖν τὸν βασιλέα πρὸς Ἀκέσιον οὐκ ἐπαινοῦντα, ἀλλ´ ὅτι ἄνθρωποι ὄντες ἀναμαρτήτους σφᾶς εἶναι νομίζουσιν.  

74 CHAPITRE XXII.

Acèse Évêque des Novatiens est invité d'assister au Concile.

On dit que comme l'Empereur souhaitait avec passion de réunir tous les Chrétiens, il invita Acèse Evêque des Novatiens d'assister au Concile, et que lui ayant montré ce qui avait été ordonné pour la décision de la doctrine, et poux la célébration de la fête de Pâque, il lui demanda s'il y consentait : qu'Acése lui ayant répondu qu'il n'y avait rien de nouveau dans cette définition, qu'il avait toujours tenu cette doctrine, .et toujours célébré la fête de Pâque de cette sorte, l' Empereur lui dit, pourquoi vous séparez-vous donc de la communion de ceux dont vous tenez la doctrine ? Acèse ayant rapporté le différend qui s'était ému entre Novat et Corneille sous le règne de Dèce, et ayant déclaré qu'il tenait, que ceux qui avaient commis depuis leur baptême quelqu'un des péchés que l'Ecriture appelé, péchés à la mort, étaient indignes de la communion de l'Eglise, et que la rémission de ces péchés-la. dépendait de la volonté de Dieu, et non de celle des Prêtres. Constantin lui dit, prenez une échelle, Acèse, et montez seul au Ciel : ce que je me. persuade qu'il lui dit, non pour le louer mais pour le blâmer de ce qu'étant homme, il le tenait exempt de péché.

XXIII.

Ἡ δὲ σύνοδος ἐπανορθῶσαι τὸν βίον σπουδάζουσα τῶν περὶ τὰς ἐκκλησίας διατριβόντων ἔθετο νόμους οὓς κανόνας ὀνομάζουσιν. Ἐν δὲ τῷ περὶ τούτου βουλεύεσθαι τοῖς μὲν ἄλλοις ἐδόκει νόμον ἐπεισάγειν ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους διακόνους τε καὶ ὑποδιακόνους μὴ συγκαθεύδειν ταῖς γαμεταῖς, ἃς πρὶν ἱερᾶσθαι ἠγάγοντο. Ἀναστὰς δὲ ἐν μέσῳ Παφνούτιος ὁ ὁμολογητὴς ἀντεῖπε τίμιόν τε τὸν γάμον ἀποκαλῶν σωφροσύνην τε τὴν πρὸς τὰς ἰδίας γαμετὰς συνουσίαν· συνεβούλευσέν τε τῇ συνόδῳ μὴ τοιοῦτον θέσθαι νόμον· χαλεπὸν γὰρ εἶναι τὸ πρᾶγμα φέρειν· ἴσως δὲ καὶ αὐτοῖς καὶ ταῖς τούτων γαμεταῖς τοῦ μὴ σωφρονεῖν αἰτία γενήσεται· κατὰ δὲ τὴν ἀρχαίαν τῆς ἐκκλησίας παράδοσιν τοὺς μὲν ἀγάμους τοῦ ἱερατικοῦ τάγματος κοινωνήσαντας μηκέτι γαμεῖν, τοὺς δὲ μετὰ γάμον ὧν ἔχουσι γαμετῶν μὴ χωρίζεσθαι. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ Παφνούτιος, καίπερ ἄπειρος ὢν γάμου, εἰσηγήσατο. Ἐπῄνεσε δὲ καὶ ἡ σύνοδος τὴν βουλὴν καὶ περὶ τούτου οὐδὲν ἐνομοθέτησεν, ἀλλὰ τῇ ἑκάστου γνώμῃ τὸ πρᾶγμα, οὐκ ἐν ἀνάγκῃ ἔθετο. Περὶ δὲ τῶν ἄλλων, ᾗπερ αὐτῇ καλῶς ἔχειν ἐδόκει, νόμους ἀνεγράψατο, καθ´ οὓς πολιτεύεσθαι προσήκει τὰ τῆς ἐκκλησίας πράγματα. Ἀλλὰ τούτοις μέν, εἴ τῳ φίλον, ῥᾴδιον ἐντυχεῖν παρὰ πολλοῖς φερομένοις.

75 CHAPITRE XXIII.

Paphnuce empêche que le Concile ne fasse un Canon, pour obliger les Ecclésiastiques à la continence.

Le Concile, désirant réformer les mœurs des Ecclésiastiques, fît plusieurs lois que l'on appelle Canons. Quelques Prélats ayant proposé qu'il ne fût plus permis à l'avenir aux Evêques, aux Prêtres, aux Diacres, et aux Sous-diacres de demeurer avec les femmes qu'ils avaient épousées avant leur ordination, un Confesseur nommé Paphnuce se leva, et s'y opposa, en disant que le mariage est un état honorable, et un état de chasteté, que la loi qui était proposé serait difficile à observer, et servirait d'occasion d'incontinence, tant aux Ecclésiastiques qu'à leurs femmes , que l'ancienne tradition de l'Eglise était que ceux qui avaient été promus aux Ordres dans le Célibat ne pussent plus se marier ; mais que ceux qui s'étaient mariés avant que d'être promus ne fussent point séparés de leurs femmes. Voila l'avis que Paphnuce proposa bien qu'il ne fût point marié. Le Concile le suivit, et au lieu de faire un Canon sur ce sujet, laissa à la liberté des Ecclésiastiques d'en user comme il leur plairait. II fit plusieurs autres Canons pour le Gouvernement de l'Eglise. Chacun les peut lire parce qu'ils font entre les mains de tout le monde.

XXIV.

Ἐξετασθέντων δὲ καὶ τῶν κατὰ Μελίτιον ἀνὰ τὴν Αἴγυπτον συμβάντων κατεδίκασεν αὐτὸν ἡ σύνοδος ἐν τῇ Λυκῷ διατρίβειν ψιλὸν ὄνομα ἐπισκοπῆς ἔχοντα, τοῦ δὲ λοιποῦ μήτε ἐν πόλει μήτε ἐν κώμῃ χειροτονεῖν· τοὺς δὲ ἤδη παρ´ αὐτοῦ καταστάντας κοινωνεῖν καὶ λειτουργεῖν, δευτερεύειν δὲ ταῖς τιμαῖς τῶν ἐν ἑκάστῃ ἐκκλησίᾳ καὶ παροικίᾳ κληρικῶν. Ἐπαναβαίνειν δὲ ταῖς τάξεσι τῶν προτελευτώντων, εἰ ψήφῳ τοῦ πλήθους ἄξιοι φανεῖεν, ἐπιχειροτονοῦντος τοῦ ἐπισκόπου τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας· μὴ ἐξεῖναι δὲ αὐτοῖς ἐπιλέγεσθαι κατὰ γνώμην ἰδίαν οὓς ἂν ἐθέλωσιν. Ἐφάνη δὲ τοῦτο τῇ συνόδῳ δίκαιον, λογιζομένῃ τὸ προπετὲς καὶ ἕτοιμον εἰς χειροτονίαν Μελιτίου καὶ τῶν τὰ αὐτὰ φρονούντων, ὥστε καὶ Πέτρου τοῦ μαρτυρήσαντος, ἡνίκα ἡγεῖτο τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας, φεύγοντος διὰ τὸν τότε διωγμόν, τὰς διαφερούσας αὐτῷ χειροτονίας ὑφήρπασε.

76 CHAPITRE XXIV.

Des Ordinations faites par Mélèce.

 Le Concile ayant examiné la conduite que Mélèce avait tenue en Egypte, ordonna qu'il demeurerait dans la ville de Lyce avec la qualité d'Évêque sans faire aucune Ordination. A l'égard de ceux qui avaient reçu de lui les Ordres , il leur permit de demeurer dans la communion de l'Église, et dans l'exercice de leur ministère, à la charge néanmoins qu'ils n'auraient rang qu'après les autres Ecclésiastiques, de qu'ils pourraient pourtant leur succéder après leur mort, s'ils en étaient jugés dignes par le peuple. et que l'Évêque d'Alexandrie y consentît, que pour eux ils n'auraient aucun suffrage dans les élections. Voila ce que le Concile trouva à propos de prononcer pour châtier la témérité avec laquelle Mélèce avait usurpé le droit d'imposer les mains au préjudice de Pierre Évêque d'Alexandrie qui remporta depuis la couronne du martyre dans le temps qu'il fut obligé de se retirer pour éviter la fureur de la persécution.

XXV.

Τούτων ὧδε δοξάντων τῇ συνόδῳ ξυνηνέχθη κατὰ ταὐτὸν ἑορτὴν εἶναι εἰκοσαετηρίδα τῆς Κωνσταντίνου βασιλείας. Ἔθος δὲ Ῥωμαίοις δημοτελῆ πανήγυριν ἄγειν καθ´ ἑκάστην δεκαετίαν τῆς τοῦ κρατοῦντος ἀρχῆς. Εὔκαιρον οὖν εἶναι νομίσας ὁ βασιλεὺς προετρέψατο τότε τὴν σύνοδον εἰς ἑστίασιν καὶ τοῖς προσήκουσι δώροις ἐτίμησεν. Ἐπεὶ δὲ οἴκαδε ἐπανιέναι παρεσκευάσαντο, συγκαλέσας ἅπαντας συνεβούλευσεν ὁμονοεῖν περὶ τὴν πίστιν καὶ τῆς πρὸς σφᾶς αὐτοὺς εἰρήνης ἔχεσθαι, ὡς ἂν ἀστασίαστοι τοῦ λοιποῦ διαμένοιεν. Καὶ πολὺν περὶ τούτου λόγον διεξελθὼν τὸ τελευταῖον ἐκέλευεν ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ παίδων καὶ βασιλείας εὔχεσθαι σπουδαίως καὶ τὸν θεὸν ἱκετεύειν ἑκάστοτε. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς τότε ἀφικομένους εἰς Νίκαιαν τοιαῦτα εἰπὼν συνετάξατο. Δῆλα δὲ ποιῶν καὶ τοῖς μὴ παροῦσι τὰ ἐν τῇ συνόδῳ κατωρθωμένα, γράμματα πέπομφε ταῖς κατὰ πόλιν ἐκκλησίαις, τῇ δὲ Ἀλεξανδρέων ἰδίᾳ ἕτερα παρὰ ταῦτα, προτρέπων πάσης ἀφεμένους διχονοίας ὁμονοῆσαι περὶ τὴν ἐκτεθεῖσαν παρὰ τῆς συνόδου πίστιν· μηδὲν γὰρ ἕτερον εἶναι ταύτην ἢ θεοῦ γνώμην ἐκ συμφωνίας τηλικούτων καὶ τοσούτων ἱερέων ἁγίῳ πνεύματι συστᾶσαν μετά 〈τε〉 ζήτησιν ἀκριβῆ καὶ βάσανον πάντων τῶν ἀμφιβόλων δοκιμασθεῖσαν.  

 CHAPITRE XXV.

Honneurs rendus aux Évêques par l'Empereur.

Lorsque le Concile fut terminé, on fit dans la vingtième année du règne de Constantin, les réjouissance publiques qui se renouvellent tous les dix ans, en comptant du commencement  77 de chaque règne, il fit un festin, et des présents aux Évêques, et lorsqu'ils furent prêts à partir pour retourner à leurs Eglises, il les exhorta à tenir tous la même doctrine, sans avoir plus ensemble aucune contestation. En les renvoyant, il les supplia de prier Dieu pour lui , pour sa famille. et pour l'Empire. Il écrivit à toutes les Eglises pour les informer de ce qui avait été fait dans le Concile, et en particulier à celle d'Alexandrie, pour l'exhorter à recevoir la définition qui avait été résolue après un sérieux examen, et une mûre délibération, par on grand nombre d'Evêques remplis de l'esprit de Dieu.

 
 

 

es ; mais principalement de ce qu'il m'a fait la