Socrate le Scolastique

SOCRATE

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

LIVRE II Partie II

Partie I

 

introduction - LIVRE I  - LIVRE II (partie I)

 

 


 

HISTOIRE

 

D E

 

L'ÉGLISE.

 

Écrite par Socrate.

LIVRE SECOND.

 

 

 

XXVI

.Ὡς τοῦ βασιλέως τῶν ἑσπερίων τελευτήσαντος αὖθις τῶν ἰδίων ἐξεβλήθησαν τόπων Παῦλος καὶ Ἀθανάσιος· καὶ ὡς Παῦλος μὲν εἰς ἐξορίαν ἀγόμενος ἀνῃρέθη· Ἀθανάσιος δὲ ἀπέδρα.

Τούτων δὲ πάντων τῶν κακῶν σύρροια ἐν βραχεῖ γέγονε χρόνῳ· τετάρτῳ γὰρ ὕστερον ἔτει μετὰ τὴν ἐν Σαρδικῇ σύνοδον γέγονε, κατὰ τὴν ὑπατείαν Σεργίου καὶ Νιγριανοῦ. Τούτων ἀγγελθέντων, ἐδόκει μὲν εἰς Κωνστάντιον μόνον περιεληλυθέναι τὰ τῆς βασιλείας· αὐτοκράτωρ δὲ ἐν τοῖς ἀνατολικοῖς ἀναδειχθεὶς μέρεσι, κατὰ τῶν τυράννων παντοῖος ἦν εὐτρεπίζεσθαι. Καιρὸν δὲ εὔκαιρον οἱ πρὸς Ἀθανάσιον διαφερόμενοι εὑρηκέναι νομίσαντες, αὖθις κατ´ αὐτοῦ καὶ μηδέπω τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπιστάντος μεγίστας διαβολὰς ἐξειργάζοντο· διδάσκουσί τε τὸν βασιλέα Κωνστάντιον, ὡς εἴη πᾶσαν ἀνατρέπων Αἴγυπτον καὶ Λιβύην. Μάλιστα δὲ τὴν διαβολὴν ηὔξησε τὸ χειροτονίας αὐτὸν ἐν ἀλλοτρίαις παροικίαις ποιήσασθαι. Ἀθανάσιος δὲ ἐν τοσούτῳ καταλαβὼν τὴν Ἀλεξάνδρειαν συνόδους τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἐπισκόπων συνήθροισεν· οἱ ὁμόφωνα ἐψηφίσαντο τοῖς τότε ἐν Σαρδικῇ συνελθοῦσι καὶ τῇ παρὰ Μαξίμου ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις γενομένῃ συνόδῳ. Ὁ δὲ βασιλεὺς, καὶ αὐτὸς πάλαι τῇ Ἀρειανῇ κατεχόμενος δόξῃ, πάντα τὰ μικρὸν ἔμπροσθεν αὐτῷ δεδογμένα εἰς τοὐναντίον μετέστρεφε. Καὶ πρῶτον μὲν τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸν ἐπίσκοπον Παῦλον ἐξόριστον γενέσθαι ἐκέλευσεν, ὃν οἱ ἀπαγαγόντες ἐν Κουκουσῷ τῆς Καππαδοκίας ἀπέπνιξαν. Μαρκέλλου δὲ ἐκβληθέντος, αὖθις τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ ἐκκλησίας ἐγκρατὴς Βασίλειος γέγονε. Λούκιος δὲ, ὁ τῆς Ἀδριανουπόλεως, σιδηροδέσμιος ἐν εἱρκτῇ διεφθάρη. Τοσοῦτο δὲ ἐπεκράτησε τὰ περὶ Ἀθανασίου λεγόμενα, ὡς εἰς ἄμετρον ὀργὴν ἐκπεσεῖν τὸν βασιλέα, κελεῦσαί τε ἀναιρεθῆναι αὐτὸν, ἔνθα ἂν εὑρίσκοιτο· σὺν αὐτῷ δὲ Θεόδουλον καὶ Ὀλύμπιον, προεστῶτας ἐκκλησιῶν ἐν Θρᾴκῃ. Ἀθανάσιον δὲ τὰ τῷ βασιλεῖ δεδογμένα οὐκ ἔλαθεν· ἀλλὰ προαισθόμενος αὖθις φυγῇ ἐχρήσατο, καὶ οὕτως τὴν ἀπειλὴν τοῦ βασιλέως διέφυγεν. Ταύτην αὐτοῦ τὴν φυγὴν διέβαλλον οἱ Ἀρειανίζοντες, καὶ μάλιστα Νάρκισσος ὁ Νερωνιάδος τῆς ἐν Κιλικίᾳ ἐπίσκοπος, καὶ Γεώργιος ὁ Λαοδικείας, καὶ Λεόντιος ὁ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκκλησίας τότε προεστηκὼς, ὅστις ἡνίκα πρεσβύτερος ἦν ἀφῃρέθη τῆς ἀξίας, ὅτι γυναικὶ συνδιημερεύων Εὐστολίῳ ὄνομα, καὶ τὴν εἰς αὐτὴν αἰσχρὰν ὑπόνοιαν ἐπικρύψαι σπουδάσας, τῶν γεννητικῶν ἐξέτεμεν ἑαυτὸν, καὶ τοῦ λοιποῦ παρρησιέστερον τῇ γυναικὶ συνδιῆγεν, ὡς μὴ ἔχων δι´ ἃ εἰς αὐτὴν διεβάλλετο. Γνώμῃ δὲ καὶ σπουδῇ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίου τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκκλησίας προεβλήθη ἐπίσκοπος μετὰ Στέφανον, ὃς Πλάκιτον διεδέδεκτο πρότερον. Τοσαῦτα μὲν περὶ τούτου.

précédent

CHAPITRE XXVI.

Paul et Athanase sont de nouveau chassés de leurs Sièges.

Tous ces maux, dont je viens de parler, arrivèrent au même temps, quatre ans depuis la célébration du Concile de Sardique, et sous le Consulat de Serge et de Nigrinien. La nouvelle n'en eut pas plutôt été portée en Orient, que 155 Constance, qui semblait devoir réunir en sa personne toute l'autorité de l'Empire, se prépara fortement à la guerre. Cependant les ennemis d'Athanase crurent avoir trouvé une conjoncture favorable de le noircir par de nouvelles calomnies, avant qu'il fut rentré dans Alexandrie, et se plaignirent à l'Empereur, qu'il renversait l'Egypte et la Libye. Il n'y avait rien qui donnât tant de couleur à ces calomnies, que les ordinations qu'il avait faites hors de son Diocèse. Des qu'il fut entré dans Alexandrie, il y tint avec des Évêques d'Egypte un Concile, où la doctrine qui avait été établie à Sardique, et depuis à Jérusalem, fut encore confirmée. Mais l'Empereur Constance, qui était infecté depuis longtemps de l'erreur des Ariens, changeant ce qu'il avait ordonné peu auparavant, condamna au bannissement Paul Evêque de Constantinople. Ceux qui le conduisaient, l'étranglèrent en un Bourg de Cappadoce, nommé Cucuse. Marcel ayant été ainsi chassé d'Ancyre, Basile reprit sa place. Lucius Évêque d'Andrinople mourut en prison chargé de chaînes. Les calomnies que l'on répandit contre Athanase, firent une si forte impression sur l'esprit de l'Empereur, qu'il commanda qu'on le fit mourir en quelque lieu que l'on le trouvât, et que l'on fit encore mourir avec lui deux Évêques de Thrace, Théodule et Olympius. Cet ordre cruel étant venu à la connaissance d'Athanase, il se sauva, et évita la fureur de ce Prince. Les Ariens lui voulurent faire depuis un crime de cette retraite, et principalement Narcisse Evêque de Nérodiade Ville de Cilicie, George Evêque de Laodicée, et Léonce Evêque d'Antioche. Ce dernier avait été autrefois déposé, lorsqu'il n'était que Prêtre pour s'être coupé les parties naturelles, afin de pouvoir converser sans aucun soupçon avec une femme nommée Eustolion, 156 avec laquelle il eut depuis une familiarité d'autant plus étroite, qu'il la tenait moins suspecte. Il fut élevé par l'Empereur Constance sur le Siège de l'Eglise d'Antioche, après la mort d'Etienne successeur de Flaccille.

XXVII.

Ὡς Μακεδόνιος τοῦ θρόνου ἐπιλαβόμενος πολλὰ κακὰ τοὺς μὴ φρονοῦντας τὰ αὐτοῦ πεποίηκε.

Τότε δὲ καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει Μακεδόνιος τῶν ἐκκλησιῶν ἐγκρατὴς γίνεται, Παύλου ἐκποδὼν γενομένου καθ´ ὃν εἴρηται τρόπον· παρρησίαν τε παρὰ βασιλεῖ μεγίστην κτησάμενος, Χριστιανικὸν ἐκίνησε πόλεμον, οὐχ ἥττονα ἢ ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐποίουν οἱ τύραννοι· πείσας τε τὸν βασιλέα συλλαμβάνεσθαι αὐτῷ πορθοῦντι τὰς ἐκκλησίας, παρασκευάζει νόμῳ κυροῦσθαι ὅσα κακῶς πράττειν ἐβούλετο. Καὶ τὸ ἐντεῦθεν κατὰ πόλεις μὲν νόμος προὐτίθετο, στρατιωτικὴ δὲ χεὶρ ὑπουργεῖν κεκέλευστο τοῖς τοῦ βασιλέως θεσπίσμασιν· ἐξωθοῦντό τε οἱ φρονοῦντες τὸ ’ὁμοούσιον‘ οὐκ ἐκ τῶν ἐκκλησιῶν μόνον, ἀλλ´ ἤδη καὶ ἐκ τῶν πόλεων. Καὶ τὸ μὲν πρότερον περὶ τὸ ἐξωθεῖν μόνον ἐσχόλαζον· προβαίνοντος δὲ τοῦ κακοῦ, ἐπὶ τὸ ἀναγκάζειν συγκοινωνεῖν αὐτοῖς ἐτρέποντο, μικρὰ τῶν ἐκκλησιῶν φροντίσαντες. Ἦν δὲ ἡ ἀνάγκη οὐ μείων ἧς πρότερον παρέσχον οἱ τοῖς ἀγάλμασι προσκυνεῖν ἀναγκάσαντες. Καὶ γὰρ παντοίας αἰκίας προσέφερον, καὶ στρεβλώσεις ποικίλας καὶ δημεύσεις χρημάτων· ἐξορίαις τε πολλοὶ ὑπεβάλλοντο· καὶ οἱ μὲν ταῖς βασάνοις ἐναπέθνησκον, οἱ δὲ ἐφθείροντο κατὰ τὰς ἐξορίας ἀπαγόμενοι. Καὶ ταῦτα ἐγίνοντο κατὰ πάσας μὲν τὰς ἀνατολικὰς πόλεις, ἐξαιρέτως δὲ ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει. Τοῦτον μὲν οὖν τὸν ἐμφύλιον διωγμὸν, βραχὺν ὄντα πρότερον, εἰς τὴν ἐπισκοπὴν παρελθὼν Μακεδόνιος ηὔξησεν. Αἱ δὲ περὶ τὴν Ἑλλάδα πόλεις καὶ Ἰλλυριοὺς καὶ τὰ ἑσπέρια μέρη ἔμενον ἔτι ἀσάλευτοι, τῷ συμφωνεῖν τε ἀλλήλοις καὶ τὸν παραδοθέντα ἐκ τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου κανόνα κρατεῖν.

CHAPITRE XXVII.

Macédonius ayant été rétabli sur le Siège de l'Eglise de Constantinople, fait une cruelle persécution à ceux qui n'étaient pas de son sentiment.

Paul ayant été enlevé hors du monde, comme nous l'avons dit, Macédonius se rendit maître des Eglises de Constantinople, et étant appuyé de l'autorité de l'Empereur, excita une guerre aussi cruelle entre les Chrétiens, que celle que les Tyrans faisaient entre eux. Il obtint de l'Empereur des lettres et des troupes pour l'exécution de tout ce qu'il lui plairait d'ordonner. Il fit chasser non seulement hors des Eglises, mais encore hors des Villes, ceux qui tenaient la doctrine de la consubstantialité du Fils de Dieu. Il se contenta au commencement de les chasser de la sorte, mais depuis il les contraignit de participer à sa communion. Et la violence qu'il exerça sur eux, ne fut guère plus supportable que celle qui avait été exercée par les Païens contre les Chrétiens pour les porter au culte des Idoles. Car il employa les coups, les tourments, les supplices, la confiscation des biens et l'exil. Les uns moururent au milieu des tourments, et les autres furent tués par ceux qui les emmenaient en exil. Ces violences furent exercées en Orient, et surtout à Constantinople, et extrêmement accrues par le rétablissement de Macédonius sur le Siège de l'Eglise de cette Ville.  157 Les Eglises d'Achaïe, d'Illyrie et d'Occident conservaient cependant la paix, en conservant l'union entre elles, et la foi du Concile de Nicée.

XXVIII.

Περὶ τῶν γεγονότων ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ ὑπὸ Γεωργίου τοῦ Ἀρειανοῦ, ἐκ τῆς Ἀθανασίου διηγήσεως.

Οἷα δὲ τῇ Ἀλεξανδρείᾳ Γεώργιος ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον εἰργάζετο, τῆς φωνῆς Ἀθανασίου τοῦ πεπονθότος καὶ παρόντος τοῖς γινομένοις ἐπάκουσον. Ἐν γὰρ τῷ ἀπολογητικῷ ’περὶ τῆς φυγῆς‘ ἑαυτοῦ λόγῳ κατὰ λέξιν περὶ τῶν ἐκεῖ γεγενημένων φησί·

Καὶ γὰρ εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἐπεφύησαν ζητοῦντες πάλιν ἡμᾶς ἀποκτεῖναι. Καὶ γέγονε τὰ ὕστερα χείρονα τῶν πρώτων· στρατιῶται γὰρ ἐξαίφνης τὴν ἐκκλησίαν ἐκύκλωσαν, καὶ τὰ πολέμων ἀντὶ τῶν εὐχῶν ἐγίνετο. Εἶτα εἰσελθὼν τῇ Τεσσαρακοστῇ ὁ παρ´ αὐτῶν ἀποσταλεὶς ἐκ Καππαδοκίας Γεώργιος ηὔξησεν ἃ παρ´ αὐτῶν μεμάθηκε κακά. Μετὰ γὰρ τὰ ἕβδομα τοῦ Πάσχα παρθένοι εἰς δεσμωτήριον ἐβάλλοντο· ἐπίσκοποι ἤγοντο ὑπὸ στρατιωτῶν δεδεμένοι· ὀρφανῶν καὶ χηρῶν ἡρπάζοντο οἰκίαι τε καὶ ἄρτοι· ἔφοδοι κατὰ τῶν οἰκιῶν ἐγίνοντο· καὶ νυκτὸς οἱ Χριστιανοὶ κατεφέροντο· ἐπεσφραγίσθησαν οἰκίαι· καὶ ἀδελφοὶ κληρικῶν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἐκινδύνευον. Καὶ δεινὰ μὲν ταῦτα, δεινότερα δὲ τὰ μετὰ ταῦτα τετολμημένα. Τῇ γὰρ ἑβδομάδι μετὰ τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ὁ λαὸς νηστεύσας ἐξῆλθε περὶ τὸ κοιμητήριον εὔξασθαι, διὰ τὸ πάντας ἀποστρέφεσθαι τὴν πρὸς Γεώργιον κοινωνίαν.

Ἀλλὰ τοῦτο μαθὼν ὁ παμπόνηρος αὐτὸς παροξύνει τὸν στρατηλάτην Σεβαστιανὸν, Μανιχαῖον ὄντα. Καὶ λοιπὸν αὐτὸς μετὰ πλήθους στρατιωτῶν, ὅπλα καὶ ξίφη γυμνὰ καὶ τόξα καὶ βέλη φερόντων, ὥρμησεν ἐν αὐτῇ τῇ Κυριακῇ κατὰ τῶν λαῶν. Καὶ ὀλίγους εὑρὼν εὐχομένους—οἱ γὰρ πλεῖστοι λοιπὸν διὰ τὴν ὥραν ἀναχωρήσαντες ἔτυχον—τοιαῦτα εἰργάσατο, οἷα παρ´ αὐτῶν ἔπρεπε πραχθῆναι. Πυρκαϊὰν γὰρ ἅψας, καὶ στήσας παρθένους παρὰ τὸ πῦρ, ἠνάγκαζε λέγειν αὐτὰς τῆς Ἀρείου πίστεως εἶναι. Ὡς δὲ νικώσας αὐτὰς ἔβλεπε καὶ μὴ φροντιζούσας τοῦ πυρὸς, γυμνώσας λοιπὸν οὕτω κατέκοψεν αὐτὰς εἰς τὰ πρόσωπα, ὡς μετὰ χρόνον μόγις ἐπιγνωσθῆναι. Ἄνδρας τε κρατήσας τεσσαράκοντα, καινοτέρῳ τρόπῳ κατέκοψε· ῥάβδους γὰρ τὰς ἀπὸ τῶν φοινίκων εὐθὺς τεμὼν ἐν ἑαυταῖς ἐχούσας ἔτι τοὺς σκόλοπας, τὰ νῶτα τούτων οὕτως ἐξέδειρεν, ὡς τινὰς μὲν πολλάκις χειρουργηθῆναι διὰ τοὺς ἀποπαγέντας ἐν αὐτοῖς σκόλοπας, τινὰς δὲ καὶ μὴ φέροντας ἀποθανεῖν. Πάντας μὲν οὖν τοὺς περιλειφθέντας ἀθρόως καὶ τὴν παρθένον ἐξώρισαν εἰς τὴν μεγάλην Ὄασιν. Τὰ δὲ σώματα τῶν τετελευτηκότων οὐδὲ τοῖς ἰδίοις κατὰ τὴν ἀρχὴν ἀποδοθῆναι συνεχώρησαν· ἀλλ´ ἔκρυψαν ὡς ἠθέλησαν, ἄταφα βαλόντες ὑπὲρ τοῦ δοκεῖν αὐτοὺς λανθάνειν τὴν τοσαύτην ὠμότητα. Πράττουσι δὲ τοῦτο πεπλανημένοι τῇ διανοίᾳ οἱ παράφρονες. Τῶν γὰρ οἰκείων τῶν τετελευτηκότων χαιρόντων μὲν διὰ τὴν ὁμολογίαν, θρηνούντων δὲ διὰ τὰ σώματα, μεῖζον ἐξηχεῖτο κατ´ αὐτῶν ὁ τῆς ἀσεβείας καὶ ὠμότητος ἔλεγχος. Καὶ γὰρ εὐθὺς ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου καὶ τῶν Λιβύων ἐξώρισαν μὲν ἐπισκόπους Ἀμμώνιον, Θμοῦϊν, Γάϊον, Φίλωνα, Ἑρμῆν, Πλήνιον, Ψενόσιριν, Νειλάμμωνα, Ἀγάθωνα, Ἀνάγαμφον, Μάρκον, Ἀμμώνιον, ἕτερον Μάρκον, Δρακόντιον, Ἀδέλφιον, Ἀθηνόδωρον, καὶ πρεσβυτέρους Ἱέρακα καὶ Διόσκορον. Καὶ οὕτω πικρῶς ἤλασαν αὐτοὺς, ὥς τινας μὲν αὐτῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς, τινὰς δὲ ἐν αὐτῷ τῷ ἐξορισμῷ ἀποθανεῖν· ἐφυγάδευσαν δὲ ἐπισκόπους πλείους ἢ τριάκοντα. Σπουδὴ γὰρ ἦν αὐτοῖς κατὰ τὸν Ἀχαὰβ, εἰ δυνατὸν ἐξᾶραι τὴν ἀλήθειαν.

Τοιαῦτα μὲν Ἀθανάσιος περὶ τῶν ὑπὸ Γεωργίου κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν γενομένων οἰκείαις διεξῆλθε φωναῖς. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν Ἰλλυρίδα ἐστρατοπεδεύετο· ἦγε γὰρ αὐτὸν ἐκεῖσε τῶν δημοσίων χρειῶν ἡ ἀνάγκη, μάλιστα δὲ ἡ Βετρανίωνος ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἀναγόρευσις. Γενόμενος δὲ ἐν Σιρμίῳ κατὰ συνθήκας ἐντυγχάνει τῷ Βετρανίωνι, κατασκευάζει τε μεταθέσθαι τοὺς ἀνακηρύξαντας αὐτὸν στρατιώτας· οἱ καὶ μεταθέμενοι Κωνστάντιον μόνον ἀνεφώνουν Αὔγουστον καὶ βασιλέα καὶ αὐτοκράτορα· Βετρανίωνος δὲ οὐδαμοῦ μνήμη βοώντων ἐγίνετο. Ὁ δὲ εὐθὺς αἰσθόμενος προδίδοσθαι, παρὰ τοὺς πόδας ἐκυλινδεῖτο τοῦ βασιλέως. Κωνστάντιος δὲ αὐτοῦ περιελὼν τὸν βασιλικὸν στέφανον καὶ τὴν ἁλουργίδα φιλανθρωπεύεται, παραινέσας ἰδιωτικῷ σχήματι ἡσυχέστερον διάγειν· πρέπειν γὰρ τῷ προβεβηκότι τὴν ἡλικίαν ἀπραγμονέστερον βιοῦν ἢ ἔχειν ὄνομα φροντίδων μεστόν. Τὰ μὲν οὖν κατὰ Βετρανίωνα τοιαύτην ἔσχε τὴν ἔκβασιν. Ὁ δὲ βασιλεὺς αὐτῷ παντοίαν δαπάνην ἐκ δημοσίων φόρων ἐκέλευσε δίδοσθαι. Πολλάκις δὲ αὐτῷ ὕστερον ἐν Προύσῃ τῆς Βιθυνίας διάγοντι γράφων ἐδήλου, ὡς εἴη μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος αὐτῷ γεγονὼς, ἀπαλλάξας φροντίδων καὶ ὅσα σύνεστι τῇ βασιλείᾳ κακά· οὐκ εὖ τε πράττειν ἔλεγεν αὐτὸν, ὅτι ὧν ἐκείνῳ παρέσχεν, αὐτὸς οὐκ ἀπέλαυσε. Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τούτων λελέχθω. Τότε δὲ ὁ βασιλεὺς Γάλλον μὲν ἀνεψιὸν ἑαυτοῦ Καίσαρα καταστήσας, τό τε οἰκεῖον θεὶς αὐτῷ ὄνομα, εἰς τὴν Συρίας Ἀντιοχείαν ἔπεμψε, φρουρεῖσθαι τὰ τῆς ἑῴας μέρη δι´ αὐτοῦ προνοούμενος. Ὅτε καὶ ἐπιστάντος αὐτοῦ τῇ Ἀντιοχέων, τὸ τοῦ Σωτῆρος σημεῖον περὶ τὴν ἀνατολὴν ἐφάνη· στύλος γὰρ σταυροειδὴς ἐν τῷ οὐρανῷ ὀφθεὶς μέγιστον θαῦμα τοῖς ὁρῶσιν ἐγένετο. Τοὺς δὲ ἄλλους αὐτοῦ στρατηγοὺς σὺν δυνάμει πολλῇ κατὰ Μαγνεντίου προὔπεμπε· παρεῖλκέ τε ἐν τῷ Σιρμίῳ προσμένων τὰ ἐκβησόμενα.

CHAPITRE XXVIII.

Violences commises dans Alexandrie.

Nous apprendrons de la bouche d'Athanase les violences qui furent exercées en ce temps-là par George dans Alexandrie, puisque non seulement il les vit toutes, mais il en souffrit une partie. Il en parle de cette sorte dans l'apologie qu'il fit pour justifier sa retraite.

Ils me vinrent encore chercher à Alexandrie pour me faire mourir, et exercèrent cette fois là de plus horribles cruautés qu'ils n'avaient fait auparavant. L'Eglise fut entourée par des gens de guerre, et  sa maison de prière devint un champ de bataille. George, qu'ils avaient envoyé de Cappadoce, arriva au temps du Carême, et enchérit sur les leçons qu'ils lui avaient données pour faire le mal. Après la fête de Pâques les Vierges furent mises en prison, les Évêques furent emmenés par ses soldats, chargés de chaînes, les maisons des veuves, et des orphelins furent pillées, les corps des Fidèles, furent enterrés durant la nuit. Les maisons furent scellées et les frères des Ecclésiastiques furent inquiétés, et coururent des hasards à leur occasion. Ces violences-là sont fort fâcheuses, mais celles qui furent commises depuis furent encore plus insupportables. Dans la semaine d'après la Pentecôte, le peuple ayant jeûné, alla an cimetière pour faire sa prière pour éviter d'avoir aucune communion avec George.

Mais dès que ce méchant homme eut avis, il anima contre eux un capitaine 158 nommé Sébastien qui était de la secte des Manichéens. Ce Capitaine fondit un Dimanche sur le peuple, à la tête de ses soldats qui avaient leurs épées nues, avec leurs arcs et leurs traits à la main. Et n'ayant trouvé qu'un petit nombre de personnes, parce que les autres s'étaient déjà retirés à l'heure qu'il était, il tint une conduite fort digne de lui. Il fit allumer un grand bûcher, et présenta de saintes Vierges au feu, pour les obliger d'avouer qu'elles étaient Ariennes. Mais quand il vit qu'elles méprisaient ses menaces, il leur fit arracher leur voile, et les frapper si rudement au visage, qu'à peine les pouvait-on reconnaître plusieurs jours après. Il se saisit de quarante hommes, qu'il tourmenta d'une manière extraordinaire. Car il les fit battre si cruellement avec des branches de Palmier qui avaient encore leurs épines, que plusieurs en moururent, et que ceux qui en échappèrent, demeurèrent longtemps entre les mains des Chirurgiens. Il relégua tous les autres et une Vierge à la grande Oasis. Ils cachèrent au commencement les corps des morts, au lieu de les rendre à leurs proches pour les enterrer, de peur de laisser dans le public des preuves de leur cruauté. Mais c'était en vain qu'ils tâchaient de la cacher, parce qu'elle n'était que trop publiée par les parents de ceux qu'ils avaient fait mourir; qui bien qu'ils eussent d'un côté de la joie de la générosité avec laquelle ils avaient fait profession publique de la foi, ne laissaient pas d'avoir aussi de la douleur de l'inhumanité avec laquelle leurs corps étaient abandonnés sans sépulture. Ils envoyèrent après cela en exil plusieurs Évêques d'Egypte, et de Libye ; savoir Ammomus, Tmuis, Caïus, Philon, Hermès, Pline, Psenosiris, Nilamon, Agathon, Anagaruha, un autre Ammomus, Marc, Diacontius, Adel- 159 phius, et Athénodore. Ils menèrent deux Prêtres avec eux, Hiérax et Dioscore, et en les menant, ils les traitèrent tous avec une extrême cruauté, que quelques-uns moururent en chemin, et d'autres dans le lieu de leur exil.  Ils changèrent plus de trente Évêques hors de leurs Sièges, parce qu'ils n'avaient point de plus forte passion non plus qu'Acab, que d'exterminer la vérité.

Voila ce qu'Athanase rapporte des violences exercées par George dans Alexandrie. Cependant l'Empereur Constance marchait à la tête de son armée vers l'Illyrie, où la proclamation que les soldats avaient faite de Vétranion eu qualité d'Empereur, l'obligeait de se rendre en diligence. Quand il fat arrivé à Sirmich, il entra en conférence avec Vètranion, et fit en sorte que les soldats qui l'avaient proclamé, l'abandonnèrent, et firent une proclamation contraire. Si bien que Vètranion se voyant trahi, se jeta aux pieds de Constance, qui après lui avoir ôté la couronne et la robe impériale, l'exhorta à passer le reste de sa vie en repos, plutôt que d'affecter dans un âge avancé une dignité pleine de soins et d'inquiétudes. Il lui assigna de grands revenus, et lui écrivit plusieurs fois à Pruse Ville de Bithynie, où il demeurait, pour l'assurer qu'il lui avait procuré un grand avantage, quand il l'avait délivré des peines et des misères qui accompagnent la souveraine puissance ; et qu'il avait tort de ne pas jouir lui-même du repos où il l'avait mis. Dans le même temps l'Empereur Constance déclara Gallus son cousin César, et lui ayant donné son nom, l'envoya. à Antioche pour y défendre les Villes d'Orient. Comme il entrait dans cette Ville ; une croix parut au ciel, au grand étonnement des spectateurs. Il envoya ses autres chefs avec de bonnes troupes contre Magnence. et attendit à Sirmich quel serait le succès de leurs armes.

XXIX.

Περὶ Φωτεινοῦ τοῦ αἱρεσιάρχου

Τότε δὴ καὶ Φωτεινὸς ὁ τῆς ἐκεῖ ἐκκλησίας προεστηκὼς τὸ παρευρεθὲν αὐτῷ δόγμα φανερώτερον ἐξεθρύλει. Διὸ ταραχῆς ἐκ τούτου γενομένης, ὁ βασιλεὺς σύνοδον ἐπισκόπων ἐν τῷ Σιρμίῳ γένεσθαι ἐκέλευσε. Συνῆλθον οὖν ἐκεῖ τῶν μὲν ἀνατολικῶν Μάρκος ὁ Ἀρεθούσιος, Γεώργιός τε ὁ Ἀλεξανδρείας, ὃν οἱ Ἀρειανίζοντες ἔπεμψαν ἀποκινήσαντες Γρηγόριον, ὥς μοι πρότερον εἴρηται, Βασίλειός τε ὁ ἐκβληθέντος Μαρκέλλου τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ προεστὼς ἐκκλησίας, Παγκράτιος Πηλουσίου, Ὑπατιανὸς Ἡρακλείας. Τῶν δὲ δυτικῶν, Οὐάλης Μουρσῶν, καὶ ὁ περιβόητος τοῖς τότε ἀνθρώποις Ὅσιος, ὁ τῆς ἐν Ἱσπανίᾳ Κουδρούβης ἐπίσκοπος, ἄκων παρῆν. Οὗτοι μετὰ τὴν ὑπατείαν Σεργίου καὶ Νιγριανοῦ, καθ´ ὃν ἐνιαυτὸν διὰ τοὺς ἐκ τῶν πολέμων θορύβους οὐδεὶς ὕπατος τὰς συνήθεις ὑπατείας ἐπετέλεσε, συνελθόντες δὲ ἐν Σιρμίῳ, καὶ τὸν Φωτεινὸν τὸ δόγμα Σαβελλίου τοῦ Λίβυος καὶ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως φρονοῦντα φωράσαντες, καθεῖλον εὐθύς. Καὶ τοῦτο μὲν ὡς καλῶς καὶ δικαίως γενόμενον πάντες ἐπῄνεσαν καὶ τότε καὶ μετὰ ταῦτα· οἱ δὲ ἐπιμείναντες ἔπραξαν ὅπερ οὐ πᾶσιν ἦν ἀρεστόν.

CHAPITRE XXIX.

Déposition de Photin, Évêque de Sirmich.

Photin Évêque de cette Ville, ayant publié alors plus ouvertement que jamais la doctrine qu'il avait inventée, et plusieurs en ayant été scandalisés, l'Empereur y assembla des Évêques, Ceux qui y vinrent d'Orient, furent Marc Évêque d'Aréthuse, George Évêque d'Alexandrie, qui comme nous l'avons dit, avait été mis par les Ariens sur le Siège de cette Ville en la place de Grégoire, Basile qui gouvernait l'Eglise d'Ancyre, d'où il avait chassé Marcel, Pancrace Évêque de Péluse, et Hypatien Evêque d'Heraclée. Il ne s'y en trouva que deux d'Occident, savoir Valens Evêque de Mursa, et le célèbre Osius  Évêque de Cordoue, qui n'y vint que malgré lui. Ils s'assemblèrent l'année d'après le Consulat de Serge et de Nigrinien, en laquelle il n'y eut point de Consuls, à cause du bruit des armes ; et ayant reconnu que Photin renouvelait les erreurs de Sabellius de Libye et de Paul de Samosate, ils le déposèrent. Et cette déposition fut jugée très juste alors, et a toujours été jugée telle depuis.

XXX.

Περὶ τῶν ἐν τῷ Σιρμίῳ ἐκτεθεισῶν πίστεων παρουσίᾳ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίου.

Ὥσπερ γὰρ καταγινώσκοντες τῶν πάλαι αὐτοῖς περὶ τῆς πίστεως δεδογμένων, αὖθις ἑτέρας περὶ τῆς πίστεως ἐνομοθέτουν ἐκθέσεις· μίαν μὲν ἣν Μάρκος ὁ Ἀρεθούσιος ὑπηγόρευσεν Ἑλλάδι γλώσσῃ· ἄλλας δὲ τῇ Ῥωμαίων φωνῇ, σύμφωνον οὐκ ἐχούσας οὔτε τὴν λέξιν οὔτε τὴν σύνθεσιν, οὔτε πρὸς ἑαυτὰς οὔτε μὴν πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν ἣν ὁ Ἀρεθούσιος ὑπηγόρευσε. Τὴν μὲν οὖν μίαν τῶν Ῥωμαϊκῶν ἐκθέσεων τῇ ὑπὸ Μάρκου συντεθείσῃ συζεύξας ἐνταῦθα ὑποτάξω· τὴν δὲ δευτέραν, ἣν ὕστερον ἐν Σιρμίῳ ἀνέγνωσαν, τῷ οἰκείῳ τάξομεν τόπῳ, ὅτε τὰ ἐν Ἀριμήνῳ γενόμενα ἐκτιθέμεθα. Ἰστέον δὲ ὅτι ἀμφότεραι εἰς Ἑλλάδα μετεβλήθησαν γλῶτταν. Ἔστι δὲ ἡ ὑπὸ Μάρκου ὑπαγορευθεῖσα τῆς πίστεως ἔκθεσις ἥδε.

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, τὸν κτίστην καὶ ποιητὴν τῶν πάντων, ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται. Καὶ εἰς τὸν μονογενῆ αὐτοῦ Υἱὸν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, τὸν πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα, Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτὸς, δι´ οὗ ἐγένετο τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα· Λόγον ὄντα, καὶ Σοφίαν, καὶ φῶς ἀληθινὸν, καὶ ζωήν· τὸν ἐπ´ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν δι´ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντα, καὶ γεννηθέντα ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου, καὶ σταυρωθέντα καὶ ἀποθανόντα καὶ ταφέντα, καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀναληφθέντα εἰς οὐρανὸν, καὶ καθίσαντα ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς, καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος κρῖναι ζῶντας καὶ νεκροὺς, καὶ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, οὗ ἡ βασιλεία ἀκατάπαυστος οὖσα διαμένει εἰς τοὺς ἀπείρους αἰῶνας· ἔσται γὰρ καθεζόμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς, οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τουτέστι τὸν Παράκλητον· ὅπερ ἐπαγγειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις μετὰ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον ἀποστεῖλαι, διδάξαι καὶ ὑπομνῆσαι αὐτοὺς πάντα, ἔπεμψεν· δι´ οὗ καὶ ἁγιάζονται αἱ τῶν εἰλικρινῶς εἰς αὐτὸν πεπιστευκότων ψυχαί. Τοὺς δὲ λέγοντας ’ἐξ οὐκ ὄντων‘ τὸν Υἱὸν ἢ ’ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως,‘ καὶ μὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅτι ’ἦν χρόνος ἢ αἰὼν ὅτε οὐκ ἦν,‘ ἀλλοτρίους οἶδεν ἡ ἁγία καὶ καθολικὴ ἐκκλησία. Πάλιν οὖν ἐροῦμεν, εἴ τις τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν δύο λέγει Θεοὺς, ἀνάθεμα ἔστω· καὶ εἴ τις, λέγων Θεὸν τὸν Χριστὸν πρὸ αἰώνων Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὑπουργηκότα τῷ Πατρὶ εἰς τὴν τῶν ὅλων δημιουργίαν μὴ ὁμολογοίη, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις τὸν ἀγέννητον, ἢ μέρος αὐτοῦ, ἐκ Μαρίας λέγειν γεγεννῆσθαι τολμᾷ, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις κατὰ πρόγνωσιν τὸν ἐκ Μαρίας λέγοι Υἱὸν εἶναι, καὶ μὴ πρὸ αἰώνων ἐκ τοῦ Πατρὸς γεγεννημένον πρὸς τὸν Θεὸν εἶναι, καὶ δι´ αὐτοῦ γεγενῆσθαι τὰ πάντα, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ πλατύνεσθαι ἢ συστέλλεσθαι φάσκοι, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις πλατυνομένην τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ τὸν Υἱὸν λέγοι ποιεῖν, ἢ τὸν πλατυσμὸν τῆς οὐσίας αὐτοῦ Υἱὸν ὀνομάζοι, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις ἐνδιάθετον ἢ προφορικὸν λόγον λέγοι τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις ἄνθρωπον μόνον λέγοι τὸν Υἱὸν τὸν ἐκ Μαρίας, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις, Θεὸν καὶ ἄνθρωπον τὸν ἐκ Μαρίας λέγων, Θεὸν τὸν ἀγέννητον αὐτὸν νοεῖ, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις τὸ, ’Ἐγὼ Θεὸς πρῶτος, καὶ ἐγὼ μετὰ ταῦτα, καὶ πλὴν ἐμοῦ οὐκ ἔστι Θεὸς,‘ τὸ ἐπ´ ἀναιρέσει εἰδώλων καὶ τῶν μὴ ὄντων Θεῶν εἰρημένον, ἐπ´ ἀναιρέσει τοῦ μονογενοῦς πρὸ τῶν αἰώνων Θεοῦ Ἰουδαϊκῶς ἐκλαμβάνοι, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις τὸ, ’Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο,‘ ἀκούων, τὸν Λόγον εἰς σάρκα μεταβεβλῆσθαι νομίζοι, ἢ τροπὴν ὑπομεμενηκότα ἀνειληφέναι τὴν σάρκα, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις, τὸν μονογενῆ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐσταυρωμένον ἀκούων, φθορὰν ἢ πάθος ἢ τροπὴν ἢ μείωσιν ἢ ἀναίρεσιν ὑπομεμενηκέναι λέγοι, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις τὸ, ’Ποιήσωμεν ἄνθρωπον,‘ μὴ τὸν Πατέρα πρὸς τὸν Υἱὸν λέγειν, ἀλλὰ αὐτὸν πρὸς ἑαυτὸν λέγοι τὸν Θεὸν εἰρηκέναι, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις μὴ τὸν Υἱὸν λέγοι τῷ Ἀβραὰμ ἑωρᾶσθαι, ἀλλὰ τὸν ἀγέννητον Θεὸν, ἢ μέρος αὐτοῦ, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις τῷ Ἰακὼβ μὴ τὸν Υἱὸν ὡς ἄνθρωπον πεπαλαικέναι, ἀλλὰ τὸν ἀγέννητον Θεὸν, ἢ μέρος αὐτοῦ, λέγοι, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις τὸ, ’Ἔβρεξε Κύριος παρὰ Κυρίου,‘ μὴ ἐπὶ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ ἐκλαμβάνοι, ἀλλ´ αὐτὸν παρ´ ἑαυτοῦ λέγοι βεβρεχέναι, ἀνάθεμα ἔστω· ἔβρεξε γὰρ Κύριος ὁ Υἱὸς, παρὰ Κυρίου τοῦ Πατρός. Εἴ τις ἀκούων Κύριον τὸν Πατέρα, καὶ τὸν Υἱὸν Κύριον, καὶ Κύριον τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν εἴποι, καὶ ’Κύριος ἐκ Κυρίου‘ λέγων, δύο λέγοι Θεοὺς, ἀνάθεμα ἔστω. Οὐ γὰρ συντάσσομεν τὸν Υἱὸν τῷ Πατρὶ, ἀλλ´ ὑποτεταγμένον τῷ Πατρί· οὔτε γὰρ κατῆλθεν εἰς σῶμα ἄνευ βουλῆς τοῦ Πατρός· οὐδὲ ἔβρεξεν ἀφ´ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ ’παρὰ Κυρίου‘ αὐθεντοῦντος, δηλαδὴ τοῦ Πατρός. Οὔτε κάθηται ἐκ δεξιῶν ἀφ´ ἑαυτοῦ, ἀλλ´ ἀκούει τοῦ Πατρὸς λέγοντος, ’Κάθου ἐκ δεξιῶν μου‘ [ἀνάθεμα ἔστω]. Εἴ τις τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἓν πρόσωπον λέγοι, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον Παράκλητον λέγων, τὸν ἀγέννητον λέγοι Θεὸν, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις, ὡς ἐδίδαξεν ἡμᾶς, μὴ ἄλλον λέγει τὸν Παράκλητον παρὰ τὸν Υἱὸν, εἴρηκε γὰρ, ’Καὶ ἄλλον Παράκλητον πέμψει ὑμῖν ὁ Πατὴρ ὃν ἐγὼ ἐρωτήσω,‘ ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις τὸ Πνεῦμα μέρος λέγοι τοῦ Πατρὸς ἢ τοῦ Υἱοῦ, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τρεῖς λέγοι Θεοὺς, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις βουλήσει τοῦ Θεοῦ, ὡς ἓν τῶν κτισμάτων, γεγονέναι λέγοι τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἀνάθεμα ἔστω. Εἴ τις μὴ θελήσαντος τοῦ Πατρὸς γεγεννῆσθαι τὸν Υἱὸν λέγοι, ἀνάθεμα ἔστω. Οὐ γὰρ μὴ βουλομένου τοῦ Πατρὸς, βιασθεὶς ὁ Πατὴρ ὑπὸ ἀνάγκης φυσικῆς ἀχθεὶς, ὡς οὐκ ἤθελεν, ἐγέννησε τὸν Υἱόν· ἀλλ´ ἅμα τε ἐβουλήθη, καὶ ἀχρόνως καὶ ἀπαθῶς ἐξ ἑαυτοῦ αὐτὸν γεννήσας ἐπέδειξεν. Εἴ τις ἀγέννητον καὶ ἄναρχον λέγοι τὸν Υἱὸν, ὡς δύο ἄναρχα καὶ δύο ἀγέννητα λέγων, καὶ δύο ποιῶν Θεοὺς, ἀνάθεμα ἔστω. Κεφαλὴ γάρ ἐστι καὶ ἀρχὴ πάντων ὁ Υἱός· ’κεφαλὴ δὲ ἐστὶ τοῦ Χριστοῦ ὁ Θεός·‘ οὕτω γὰρ εἰς μίαν ἄναρχον τῶν ὅλων ἀρχὴν δι´ Υἱοῦ εὐσεβῶς τὰ πάντα ἀνάγομεν. Καὶ πάλιν οὖν διακριβοῦντες τοῦ Χριστιανισμοῦ τὴν ἔννοιαν λέγομεν ὅτι, εἴ τις Χριστὸν Ἰησοῦν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ πρὸ αἰώνων ὄντα, ὑπουργηκότα τῷ Πατρὶ εἰς τὴν τῶν ὅλων δημιουργίαν μὴ λέγοι, ἀλλ´ ἐξ οὗ ἐγεννήθη ἐκ Μαρίας, ἐκ τότε καὶ Υἱὸν καὶ Χριστὸν κεκλῆσθαι, καὶ ἀρχὴν εἰληφέναι τοῦ Θεὸν εἶναι, ἀνάθεμα ἔστω, ὡς ὁ Σαμοσατεύς.
 

CHAPITRE XXX.

Exposition de foi faite au Concile de Sirmich.

Mais ce que ceux qui y demeurèrent, y firent depuis, n'eut pas une approbation si générale. Car comme s'ils eussent condamné la foi qu'ils avaient établie il eu dressèrent trois 161 expositions différentes ; savoir une qui fut dictée en grec par Marc Evêque d'Aréchuse, et deux autres en latin, dissemblables tant à la grecque de l'Evêque d'Aréthuse, qu'entre elles-mêmes, j'en transcrirai ici une des deux latines, à la fin grecque, et je réserverai l'autre latine jusques à ce que je parle de ce qui fut fait depuis à Rimini. Ces deux expositions latines ont été traduites en grec. La grecque, de Marc Evêque d'Aréthuse, est conçue en ces termes.

Nous croyons un Seul Dieu, Père tout puissant, Créateur de toutes choses, qui est le Principe, et le Chef de toute cette grande famille qui est dans le ciel, et dans la terre. Et Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de son Père avant tous les Siècles, Dieu de Dieu, Lumière de Lumière, par qui toutes les choses visibles et invisibles qui sont dans le Ciel, et sur la terre ont été faites; Qui est Verbe, Sagesse, vraie Lumière, et Vie, Qui dans les derniers temps a été fait homme pour nous, et est né de la sainte Vierge, a été crucifié ; est mort ; a été enseveli ; est ressuscité le troisième jour, est monte au ciel, est assis à la droite de son Père, et viendra à la fin des siècles pour juger les vivants, et les morts, et pour rendre à chacun, selon ses œuvres, dont le règne durera dans tous les siècles, et n'aura jamais de fin. Car ce ne sera pas seulement durant ce siècle-ci mais aussi durant les siècles à venir, qu'il sera assis à la droite de son Père. Et le saint Esprit Paraclet, que notre Seigneur a promis à ses Apôtres et qu'il leur a envoyé après son Ascension, afin qu'il les enseignât, et qu'il les avertît de tout, par. qui les âmes de ceux qui croient sincèrement en lui, sont sanctifiées. La Sainte Eglise Catholique tient éloignés d'elle ceux qui disent que le Fils de Dieu est de ce qui n'était pas auparavant, ou  162 qu'il est d'une autre substance, Si qu'il n'est point de Dieu, et qu'il y a eu un temps où un siècle auquel il n'était point. Nous disons donc encore un coup : Si quelqu'un avance que le Père et le Fils sont deux Dieux, qu'il soit anathème. Et si quelqu'un avouant que Jésus-Christ est Dieu et Fils de Dieu, avant tous les siècles, n'avoue pas qu'il a aidé et servi son Père dans la création du monde, qu'il soit anathème. Si quelqu'un ose dire que le Père ou une partie du Père est née de Marie, qu'il soit anathème.  Si quelqu'un dit que le Fils est Fils de Marie selon la présence, et qu'il n'est pas né du père avant les siècles, et que toutes choses n'ont pas été faites par lui, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que la substance de Dieu s'étend ou se raccourcit, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que l'extension de la substance de Dieu fait le Fils, ou qu'il appelle Fils cette extension de substance, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que le Verbe interne ou le Verbe prononcé est Fils de Dieu, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que le Fils né de Marie, n'est qu'un homme, qu'il soit anathème. Si quelqu'un en disant que  le Dieu Homme est né de Marie, entende qu'il n'est point engendré, qu'il soit anathème. Si, quelqu'un lisant ces paroles de la sainte Ecriture: Je suis le premier Dieu, et je suis encore depuis, et il n'y a point d'autre Dieu que moi, qui sont des paroles avancées pour ruiner les Idoles et les faux Dieux, les entend à la façon des Juifs, comme si elles étaient dites pour ruiner le Fils,, unique de Dieu, qui est avant tous les siècles, qu'il soit anathème. Si quelqu'un entendant prononcer ces paroles : Le Verbe a été fait chair, croit que le Verbe a été changé en chair, ou. qu'en prenant chair, il a souffert quelque changement, qu'il soit anathème. Si quelqu'un entend en- 163 tendant dire que le Fils unique de Dieu a été crucifié, dit que sa divinité a été sujette au changement, à la corruption, et aux souffrances, et qu'elle a souffert quelque diminution, ou quelque perte, qu'il sait anathème. Si quelqu'un dit que quand Dieu le Père a dit ces paroles, Faisions l'homme, il ne les a point dites à son Fils, mais à soi-même, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que ce n'est point le Fils de Dieu  qui a été vu par Abraham, mais Dieu le Père ou une partie de lui, qu'il sait anathème. Si quelqu'un dit que ce n'a point été le Fils qui s'est battu, comme un homme contre Jacob, mais que ç'a été ou le Père, ou une partie du Père, qu'il soit anathème. Si quelqu'un au lieu d'entendre du Père et du Fils ces paroles : le Seigneur a répandu la pluie de la part du Seigneur, dit que le Fils a répandu la pluie de la part de soi-même, qu'il soit anathème. Car le Fils est le Seigneur, qui a répandu la pluie de la part du Seigneur son Père. Si quelqu'un entendant dire le Seigneur Père, ou le Seigneur Fils, ou le Seigneur Père et Fils ou disant le Seigneur du Seigneur, dit qu'il y a deux Dieux : qu'il soit anathème. Car nous n'égalons pas le Fils au Père, au contraire nous concevons .qu'il est au dessous de lui. Car il n'est pas  descendu à Sodome, uns l'ordre de son Père, et il n'a pas répandu la pluie de lui-même, mais de la part du Seigneur, qui a la puissance. Il ne s'est pas assis de lui-même à la droite de son Père, mais il a attendu que le Père lui ait dit: Asseyez-vous à ma droite. Si quelqu'un dit que le Père, le Fils et le saint Esprit ne sont qu'une même personne, qu'il soit anathème. Si quelqu'un en parlant de l'Esprit Saint et Paraclet, dit que c'est un Dieu non engendré, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que le Paraclet n'est point autre que le fils contre ce que 164 le Fils nous a enseigné lui-même, quand il nous a dit, je prierai mon Père de vous envoyer un autre Paraclet, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit qu'une l'Esprit est une partie du Père et du Fils, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit le Père, le Fils et le saint Esprit sont trois Dieux, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que le Fils a reçu l'être par la volonté du Père comme une autre créature, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que le Fils a été engendré sans la volonté du Père, qu'il soit anathème. Car le Père n'a point  été contraint, ni obligé par aucune nécessité à engendrer son Fils. Mais dès qu'il lui a plu il l'a montré engendré de foi, sans -aucun temps et sans souffrir aucune chose. Si quelqu'un dit que le Fils n'a point été engendré, et qu'il n'a point de principe, comme s'il introduisait deux êtres exempts d'être engendrés, et d'avoir un principe, et qu'il fit deux Dieux, qu'il soit anathème, Car le Fils est le chef et le principe de toutes choses. Et Dieu est le chef de Jésus-Christ. Nous rapportons ainsi toutes choses à leur principe, qui n'a point de principe. De plus pour expliquer exactement la doctrine de la Religion Chrétienne, nous disons, si quelqu'un nie que Jésus-Christ ait été Fils de Dieu avant tous les siècles, et qu'il a servi son Père dans la création du monde ; mais qu'il n'a été appelé Fils de Dieu et Christ que depuis qu'il est né de Marie et que c'est alors qu'il a commencé d'être Dieu; qu'il soit anathème.

Πίστις ἐκτεθεῖσα ἑτέρως ἐν Σιρμίῳ Ῥωμαϊστὶ καὶ ἑρμηνευθεῖσα.

Ἐπειδὴ περὶ πίστεως ἔδοξέ τινα διάσκεψιν γεγενῆσθαι, πάντα ἀσφαλῶς ἐζητήθη καὶ διηρμηνεύθη ἐν τῷ Σιρμίῳ ἐπὶ παρουσίᾳ Οὐάλεντος καὶ Οὐρσακίου καὶ Γερμινίου καὶ τῶν λοιπῶν. Συνέστηκεν, ἕνα Θεὸν εἶναι Πατέρα παντοκράτορα, καθὼς καὶ ἐν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ καταγγέλλεται· καὶ ἕνα μονογενῆ αὐτοῦ Υἱὸν Ἰησοῦν Χριστὸν, τὸν Κύριον καὶ Θεὸν καὶ Σωτῆρα ἡμῶν, ἐξ αὐτοῦ πρὸ αἰώνων γεννηθέντα. Δύο δὲ Θεοὺς μὴ χρῆναι λέγειν, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος εἴρηκεν, ’Πορεύομαι πρὸς τὸν Πατέρα μου καὶ Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν.‘ Διὰ τοῦτο καὶ πάντων Θεός ἐστι, καθὼς καὶ ὁ ἀπόστολος ἐδίδαξεν, ’Ἢ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον, οὐχὶ δὲ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν· ἐπείπερ εἷς Θεὸς, ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως·‘ καὶ τὰ μὲν λοιπὰ πάντα συμφωνεῖ, καὶ οὐδεμίαν ἀμφιβολίαν ἔχει. Ἐπεὶ δὲ πολλούς τινας κινεῖ περὶ τῆς λεγομένης Ῥωμαϊστὶ μὲν ’σουβεσταντίας,‘ Ἑλληνιστὶ δὲ λεγομένης ’οὐσίας,‘ τουτέστιν ἵνα ἀκριβέστερον γνωσθῇ τὸ ’ὁμοούσιον,‘ ἤτοι λεγόμενον ’ὁμοιούσιον,‘ οὐ χρή τινα τούτων παντελῶς μνήμην γενέσθαι, οὐδὲ περὶ τούτων ἐξηγεῖσθαι τῇ ἐκκλησίᾳ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ διὰ τοῦτον τὸν λογισμὸν, ὅτι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς οὐ γέγραπται περὶ τούτων, καὶ ὅτι ταῦτα ὑπὲρ τὴν τῶν ἀνθρώπων γνῶσιν καὶ τὸν ἀνθρώπινον νοῦν ἐστίν· καὶ ὅτι οὐδεὶς δύναται τὴν γενεὰν τοῦ Υἱοῦ διηγήσασθαι, καθὼς γέγραπται, ’Τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ‘μόνον γὰρ εἰδέναι τὸν Πατέρα φανερόν ἐστι, πῶς τὸν Υἱὸν ἐγέννησε· καὶ πάλιν τὸν Υἱὸν, πῶς αὐτὸς γεγέννηται ἀπὸ τοῦ Πατρός. Οὐδενὶ δὲ ἀμφίβολον ἐστὶ, μείζονα εἶναι τὸν Πατέρα τιμῇ καὶ ἀξίᾳ καὶ θεότητι, καὶ αὐτῷ τῷ ὀνόματι τῷ πατρικῷ μείζονα εἶναι, διαμαρτυρομένου αὐτοῦ τοῦ Υἱοῦ, ’Ὁ ἐμὲ πέμψας Πατὴρ μείζων μου ἐστί.‘ Καὶ τοῦτο δὲ καθολικὸν εἶναι οὐδεὶς ἀγνοεῖ δύο πρόσωπα εἶναι Πατρὸς καὶ Υἱοῦ· καὶ τὸν μὲν Πατέρα μείζονα, τὸν δὲ Υἱὸν ὑποτεταγμένον μετὰ πάντων ὧν αὐτῷ ὁ Πατὴρ αὐτοῦ ὑπέταξεν. Τὸν δὲ Πατέρα ἀρχὴν μὴ ἔχειν, καὶ ἀόρατον εἶναι, καὶ ἀθάνατον εἶναι, καὶ ἀπαθῆ εἶναι· τὸν δὲ Υἱὸν γεγεννῆσθαι ἐκ τοῦ Πατρὸς Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός· καὶ τούτου τὴν γένεσιν, καθὼς προείρηται, μηδένα γινώσκειν, εἰ μὴ μόνον τὸν Πατέρα. Αὐτὸν δὲ τὸν Υἱὸν τὸν Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν, σάρκα ἤτοι σῶμα, τουτέστιν ἄνθρωπον, εἰληφέναι, καθάπερ καὶ ὁ ἄγγελος εὐηγγελίσατο· καθὼς δὲ καὶ πᾶσαι αἱ γραφαὶ διδάσκουσι, καὶ μάλιστα αὐτὸς ἀπόστολος, ὁ διδάσκαλος τῶν ἐθνῶν, ἄνθρωπον ἀνέλαβεν ὁ Χριστὸς ἀπὸ Μαρίας τῆς παρθένου, δι´ οὗ πέπονθεν. Τὸ δὲ κεφάλαιον πάσης τῆς πίστεως καὶ ἡ βεβαιότης ἐστὶν, ἵνα Τριὰς ἀεὶ φυλάττηται, καθὼς ἀνέγνωμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, ’Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος·‘ ἀκέραιος δὲ καὶ τέλειος ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς τῆς Τριάδος. Ὁ δὲ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον δι´ Υἱοῦ ἀποσταλὲν, ἦλθε κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν, ἵνα τοὺς ἀποστόλους καὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας ἁγιάσῃ καὶ ἀναδιδάξῃ.

Τούτοις τὸν Φωτεινὸν καὶ μετὰ καθαίρεσιν συνθέσθαι καὶ συνυπογράψαι συμπείθειν ἐπειρῶντο, ἐπαγγειλάμενοι ἀποδώσειν αὐτῷ τὴν ἐπισκοπὴν ἐὰν ἐκ μετανοίας ἀναθεματίσῃ μὲν τὸ παρευρεθὲν αὐτῷ δόγμα, συνθῆται δὲ τῇ αὐτῶν γνώμῃ. Ὁ δὲ τὴν μὲν πρότασιν οὐκ ἐδέξατο, προεκαλεῖτο δὲ αὐτοὺς εἰς διάλεξιν. Ὁρισθείσης δὲ ἡμέρας γνώμῃ καὶ τοῦ βασιλέως συνῆλθον οἵτε παρόντες ἐπίσκοποι καὶ τῶν συγκλητικῶν οὐκ ὀλίγοι, οὓς ἐκέλευσε παρεῖναι τῇ διαλέξει ὁ βασιλεύς. Ἐφ´ ὧν ἀντικατέστη τῷ Φωτεινῷ Βασίλειος ὁ τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ τότε προεστὼς ἐκκλησίας, ὀξυγράφων τε τὰς φωνὰς αὐτῶν γραφόντων. Μεγίστη δὲ μάχη μεταξὺ τῶν παρ´ ἑκατέρου λόγων ἐγένετο· ἐν οἷς ὁ Φωτεινὸς ἡττηθεὶς κατεκρίθη, ἐν φυγῇ τε διάγων τοῦ λοιποῦ λόγους συνέγραψεν ἀμφοτέραις γλώσσαις, ἐπεὶ μηδὲ τῆς Ῥωμαϊκῆς ἦν ἄμοιρος. Ἔγραφε δὲ κατὰ πασῶν αἱρέσεων, τὸ οἰκεῖον μόνον δόγμα παρατιθέμενος. Περὶ μὲν οὖν Φωτεινοῦ τοσαῦτα εἰρήσθω.

Ἰστέον μέντοι ὅτι οἱ ἐν Σιρμίῳ συνελθόντες ἐπίσκοποι μετέγνωσαν ἐπὶ τῇ Ῥωμαϊκῇ τῆς πίστεως ἐκδόσει· πολλὰ γὰρ μετὰ τὴν ἔκδοσιν ἐναντία ἔχειν αὐτοῖς κατεφαίνετο. Διὸ σπουδὴν ἐτίθεντο παρὰ τῶν ἐγγραψαμένων ἀναλαμβάνειν αὐτήν. Ἐπειδὴ δὲ πολλοὶ ἀπέκρυπτον, ὁ βασιλεὺς διατάγμασιν ἐκέλευσε ζητεῖσθαι τὴν ἔκδοσιν, τιμωρίαν ἀπειλήσας εἴ τις φωραθείη κρύπτων αὐτήν. Ἀλλ´ οὐδ´ αἱ ἀπειλαὶ τὴν ἅπαξ ἐκδοθεῖσαν ἀφανίσαι δεδύνηνται τῷ φθάσαι εἰς πλείονας ἐμπεσεῖν. Τοσαῦτα μὲν περὶ τούτου λελέχθω.

Autre exposition de foi dressée en Latin au Concile de Sirmich, et depuis traduite en Grec.

Parce qu'il semblait qu'il y avait quelque contestation sur le sujet de la foi, toutes les difficultés ont été examinées avec soin à 165 Sirmich, en présence de nos très saints frères et Coévêques, Valens, Ursace, Germinius, et les autres. Il est constant qu'il y a un Dieu Père tout-puissant, comme on le croit dans tout le monde, et Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur et notre Sauveur qu'il a engendré avant les siècles. Il est constant aussi, qu'on ne peut ni qu'on ne doit prêcher qu'il y ait deux Dieux, sous prétexte que notre Seigneur a dit : J'irai à mon Père, et à votre Père, à mon Dieu, et à votre Dieu. Ainsi Dieu est le Dieu de tous les hommes, comme l'Apôtre l'a enseigné, quand il a dit : Dieu n'est-il Dieu que des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des Gentils ? Oui certes, il l'est aussi des Gentils. Car il n'y a qu'un seul Dieu, qui justifie par la foi les circoncis, et qui par la même foi, justifie les incirconcis. On est demeuré d'accord des autres points sans aucune difficulté. Quant à ce que quelques-uns étaient un peu troublés du mot de substance, qu'on appelle en Grec οὐσία, et pour le marquer plus précisément ὁμοούσιον ou ὁμοιούσιον, il n'en faut point du tout parler, ni le prêcher sous quelque couleur ou prétexte que ce soit, puisqu'il ne se trouve point dans la sainte Ecriture, et que cela est au dessus de la science des hommes, et que nul ne peut raconter la naissance du Fils de qui il est écrit, qui expliquera sa génération ? Il est clair qu'il n'y a que le Père qui sache comment il a engendré le Fils, et que le Fils qui sache comment il a été engendré par le Père. Il n'y a point, de doute que le Père est plus grand que le Fils, et qu'il le surpasse en honneur, en dignité, en clarté et en qualité de Père, comme le Fils le témoigne lui-même, quand il dit: celui qui m'a envoyé, est plus grand que moi. Personne n'ignore que la foi Catholique est que le Père est plus grand que le Fils, et que le Fils est sujet au 166 Père avec toutes les choses que le Père lui a assujetties. Que le Père n'a point de commencement, qu'il est invisible, immortel, et impassible. Que ce Fils est né du Père, Dieu de Dieu, Lumière de lumière. Qu'il n'y a que le Père qui a connaisse la manière dont le Fils a été engendré. Que le Fils de Dieu qui est notre Seigneur, et  notre Dieu, a pris une chair et un corps, c'est-à-dire une nature humaine dans le sein de la Vierge Marie, comme l'Ange l'avait prédit. Qu'il a pris de la Vierge Marie une nature humaine, dans laquelle il a souffert, comme la sainte Ecriture l'enseigne, et principalement le Docteur des Gentils. La clef et le sceau de la foi est qu'il faut tenir la Trinité selon ces paroles que nous lisons dans l'Evangile: Allez et enseignez tout les peuples au nom au Père, du Fils, et du saint Esprit. Le nombre de la Trinité est un, nombre entier et parfait. L'Esprit Paraclet est par le Fils, par lequel il a été envoyé comme il avait été promis, pour instruire, pour enseigner, et pour sanctifier les Apôtres, et tous les fidèles.

Les Evêques tachèrent de persuader à Photin d'approuver et de signer tout ce qui avait été résolu bien qu'il eût été déposé ; et lui promirent de lui rendre son Evêché, pourvu que changeant de sentiment, il condamnât le dogme qu'il avait inventé, et souscrivît à la décision de foi qu'ils avaient faite. Mais au lieu d'accepter les conditions qu'ils lui offraient, il les provoqua à une dispute. Le jour ayant été pris, les Evêques et les Sénateurs que l'Empereur avait choisis, se trouvèrent au lieu de l'assemblée. Basile Évêque d'Ancyre entra en conférence avec Photin. Il y avait des Greffiers qui écrivaient ce qui était avancé de part et d'autre. Il y eut un combat fort opiniâtre de paroles, et de raisons. Mais enfin Photin fut vaincu, et condamné. Il écrivit durant son exil  167 en Grec et en Latin contre toutes les hérésies, et proposa son sentiment. Voila ce que j'avais à dire de lui.

Cette Formule de foi déplut depuis aux Évêques assemblés à Sirmich qui l'avaient composée, et leur parut pleine de contradictions, si bien qu'ils tachèrent d'en retirer les copies d'entre les mains de ceux qui l'avaient transcrite, et obtinrent de l'Empereur un Edit, par lequel il était ordonné que les exemplaires seraient rapportés sous grandes peines contre ceux qui les cacheraient. Mais elle était trop publique pour pouvoir être supprimée par l'appréhension de ces peines.

XXXI.

Περὶ Ὁσίου τοῦ Κουδρούβης ἐπισκόπου.

Ἐπειδὴ δὲ περὶ Ὁσίου τοῦ Ἱσπανοῦ μνήμην ὡς ἀκουσίως παρόντος πεποιήμεθα, βραχέα καὶ περὶ τούτου λεκτέον. Μικρὸν γὰρ ἔμπροσθεν οὗτος ἐκ συσκευῆς τῶν Ἀρειανιζόντων εἰς ἐξορίαν ἀπέσταλτο· τότε δὲ σπουδῇ τῶν ἐν τῷ Σιρμίῳ συνελθόντων ὁ βασιλεὺς αὐτὸν μετεπέμψατο, βουλόμενος ἢ πειθοῖ ἢ ἀνάγκῃ τοῖς παροῦσιν ὁμοφωνῆσαι. Τούτου γὰρ γενομένου, μέγιστον ἐδόκει μαρτύριον ὑπάρχειν τῆς ἐκείνων πίστεως. Διὰ ταῦτα οὖν, ὡς ἔφην, ἐξ ἀνάγκης ἄκων παρῆν. Ἐπεὶ δὲ αὐτὸς παρῃτεῖτο συντίθεσθαι, πληγάς τε καὶ στρεβλώσεις τῷ πρεσβύτῃ προσέφερον· διὸ καὶ ἐξ ἀνάγκης ταῖς τότε ἐκδοθείσαις ὑπαγορεύσεσι καὶ συνέθετο καὶ ὑπέγραψε. Καὶ τὰ μὲν ἐν Σιρμίῳ τότε γενόμενα τοιοῦτον ἔχει τὸ τέλος. Ὁ μέντοι βασιλεὺς Κωνστάντιος παρεῖλκεν ἐν τῷ Σιρμίῳ, περιμένων τοῦ πρὸς Μαγνέντιον πολέμου τὴν ἔκβασιν.

CHAPITRE XXXI.

Osius Évêque de Cordoue, est contraint par la violence des tourments, de signer la Formule de foi arrêtée dans le Concile de Sirmich.

Puisque j'ai dit qu'Osius Evêque de Cordoue en Espagne, assista malgré lui au Concile de Sirmich : je crois devoir ajouter ici quelque chose qui le regarde. Il avait été envoyé en exil par les intrigues des Ariens : mais l'Empereur l'en rappela à la sollicitation des Évêques assemblés à Sirmich, à dessein de l'obliger à s'accorder avec eux de gré ou de force.; parce qu'ils étaient tous persuadés que son suffrage contribuerait beaucoup à autoriser leur sentiment. Il se trouva donc malgré lui au Concile ; et sur la résistance qu'il faisait aux autres, ils battirent cruellement ce Vieillard, et le contraignirent de signer le Formulaire. Tel fut le succès du Concile de Sirmich. L'Empereur Constance demeura longtemps dans cette Ville pour attendre la fin de la guerre commencée contre Magnence.

XXXII.

Περὶ τῆς ἥττης Μαγνεντίου τοῦ τυράννου.

Μαγνέντιος μὲν οὖν τὴν βασιλεύουσαν Ῥώμην καταλαβὼν πολλοὺς μὲν τῆς συγκλήτου βουλῆς ἀνῄρει, πολλοὺς δὲ καὶ τοῦ δήμου ἀπώλλυεν· ὡς δὲ οἱ στρατηγοὶ Κωνσταντίου τὴν Ῥωμαϊκὴν δύναμιν συγκροτήσαντες ἐπ´ αὐτὸν ἐχώρουν, ἀναχωρήσας τῆς Ῥώμης τὰς Γαλλίας κατέλαβεν. Ἔνθα συμβολαὶ συνεχεῖς ἐγίνοντο· καὶ ποτὲ μὲν τοῦτο τὸ μέρος, ποτὲ δὲ θάτερον ἐκράτει. Τέλος δὲ περὶ Μούρσαν—φρούριον δὲ τοῦτο τῶν Γαλλιῶν—ὁ Μαγνέντιος ἡττηθεὶς συνεκλείσθη. Ἐν ᾧ φρουρίῳ λέγεται τοιόνδε θαῦμα συμβῆναι.

Ὁ Μαγνέντιος, ὑπὸ τῆς ἥττης καταπεπτωκότας τοὺς ἑαυτοῦ στρατιώτας ἀναρρῶσαι σπουδάζων, ὑψηλοῦ βήματος ἐπέβη. Οἱ δὲ τὴν συνήθη τοῖς βασιλεῦσιν εὐφημίαν ἐπιβοῆσαι βουλόμενοι, παρὰ γνώμην ἐπὶ τὸν Κωνστάντιον ταύτην μεταφέρουσιν· οὐ γὰρ ’Μαγνέντιον,‘ ἀλλὰ ’Κωνστάντιον Αὔγουστον‘ κοινῇ πάντες ἐβόησαν. Τοῦτο σύμβολον καθ´ ἑαυτοῦ ὁ Μαγνέντιος ἡγησάμενος, ἐκ τοῦ φρουρίου εὐθὺς ἀπανίσταται φυγῇ ἐπὶ τὰ περαιτέρω τῆς Γαλλίας χωρῶν. Ἐπέκειντο δὲ οἱ τοῦ Κωνσταντίου στρατηγοὶ διώκοντες· αὖθίς τε γίνεται συμβολὴ περὶ τόπον, ᾧ ὄνομα Μιλτοσέλευκος· ἐν ᾧ κατὰ κράτος ἡττηθεὶς ὁ Μαγνέντιος φεύγει μόνος εἰς Λουγδοῦνον πόλιν τῆς Γαλλίας, εἰς ἣν ἀπὸ Μούρσων ἐστὶ τοῦ φρουρίου τριῶν ἡμερῶν ὁδός. Ἐν ταύτῃ τῇ Λουγδούνῳ γενόμενος ὁ Μαγνέντιος ἀναιρεῖ μὲν τὴν ἑαυτοῦ μητέρα· ἀνελὼν δὲ καὶ τὸν ἀδελφὸν, ὃν Καίσαρα ἑαυτῷ πεποιήκει, τέλος ἐπικατέσφαξεν ἑαυτόν. Τοῦτο ἐπράχθη ἐν ὑπατείᾳ Κωνσταντίου τὸ ἕκτον καὶ Κωνσταντίου τοῦ Γάλλου τὸ δεύτερον, περὶ τὴν πεντεκαιδεκάτην τοῦ Αὐγούστου μηνός. Οὐκ εἰς μακρὰν δὲ καὶ ὁ ἕτερος τοῦ Μαγνεντίου ἀδελφὸς, Δεκένιος ὄνομα αὐτῷ, τοῦ βίου ἐξήγαγεν ἑαυτὸν ἀγχόνῃ χρησάμενος. Τὰ μὲν οὖν κατὰ Μαγνέντιον τέλος τοιοῦτο ἐδέξατο· τὰ δὲ δημόσια τελέως οὐχ ἡσύχαζεν. Μετὰ ταῦτα γὰρ εὐθὺς ἕτερος ἐπανέστη τύραννος, ᾧ ὄνομα Σιλουανός. Καὶ τοῦτον δὲ οἱ Κωνσταντίου στρατηγοὶ περὶ τὴν Γαλλίαν ταράττοντα ταχέως καθεῖλον.

168 CHAPITRE XXXII.

Mort tragique de Magnence.

Magnence s'étant emparé de Rome, y fit mourir plusieurs personnes, tant du Sénat .que du peuple : Mais les Chefs de l'armée de Constance ayant commencé à marcher contre lui, il se retira dans les Gaules, où plusieurs combats furent donnés, à l'avantage tantôt d'un parti, et tantôt de l'autre. Enfin, Magnence fut défait proche de Mursa, Fort des Gaules, et contraint de se retirer dedans. On dit qu'il y arriva un événement fort singulier, et qui semble tenir quelque chose du miracle.

Magnence voyant que ses soldats avaient le courage abattu par leur défaite, tâcha de le relever, et monta pour cet effet sur son tribunal. Comme les soldats voulaient faire des acclamations en sa faveur, ils les firent en faveur de Constance, qu'ils nommèrent tous d'une voix, au lieu de Magnence. Celui-ci prenant ce cri pour un mauvais présage s'enfuit plus avant dans les Gaules, où ayant été poursuivi pax les troupes de Constance, il y eut un autre combat proche du mont de Seleuque, où l'armée de Magnence ayant été taillée en pièces, il s'enfuit seul vers Lyon qui n'est qu'à trois journées de ce lieu-là. Quand il y fut entré, il y fit mourir sa mère, et ensuite son frère qu'il avait nommé César, et se tua enfin lui-même. Cela arriva sous le sixième Consulat de Constance et sous le second de Constance Gallus le 15e jour du mois d'Août. Peu de temps après Décence autre frère de Magnence s'étrangla. La mort de ces tyrans ne rendit pas une parfaite tranquillité à l'Empire ; parce qu'incon- 169 tinent après il s'en éleva un autre, nommé Silvain : Mais les Chefs de l'armée de Constance l'opprimèrent promptement dans les Gaules, où il excitait des troubles.

XXXIII.

Περὶ τῶν ἐν Διοκαισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης Ἰουδαίων.

Ἐπισυνήχθη δὲ τοῖς γινομένοις καὶ περὶ τὴν ἀνατολὴν ἕτερος ἐγχώριος πόλεμος. Οἱ γὰρ ἐν Διοκαισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης Ἰουδαῖοι κατὰ Ῥωμαίων ὅπλα ἀντῇραν, καὶ περὶ τοὺς τόπους ἐκείνους κατέτρεχον. Ἀλλὰ τούτους μὲν Γάλλος, ὁ καὶ Κωνστάντιος, ὃν Καίσαρα καταστήσας ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν ἑῴαν ἐξαπέστειλεν, δύναμιν ἀποστείλας κατηγωνίσατο· καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν Διοκαισάρειαν εἰς ἔδαφος κατενεχθῆναι ἐκέλευσεν.

CHAPITRE XXXIII.

Petite guerre contre les Juifs.

Il y eut au même temps une petite guerre civile en Orient. Les Juifs qui habitent Diocésarée Ville de Palestine, ayant pris lès armes contre les Romains, et fait le dégât, sur leurs terres, Constance Gallus que l'Empereur Constance avait envoyé en Orient fit marcher des troupes contre eux, et ruiner leur Ville de fond en comble.

XXXIV.

Περὶ Γάλλου τοῦ Καίσαρος.

Ταῦτά τε πράξας ὁ Γάλλος τὴν εὐτυχίαν οὐκ ἤνεγκεν· ἀλλ´ εὐθὺς νεωτερίζειν κατὰ τοῦ προχειρισαμένου αὐτὸν ἐπεχείρησεν, τυραννεῖν τε καὶ αὐτὸς ἐβούλετο· ὥστε οὐκ εἰς μακρὰν ὁ σκοπὸς αὐτοῦ ὑπὸ Κωνσταντίου κατάφωρος ἐγένετο. Δομετιανὸν γὰρ τὸν τότε ἔπαρχον τῆς ἑῴας, καὶ Μάγνον κυαίστωρα, αὐθεντήσας ἀνεῖλε, μὴ μηνύσας τῷ βασιλεῖ τὸν σκοπὸν αὐτοῦ. Ἐφ´ ᾧ κινηθεὶς ὁ Κωνστάντιος μετάπεμπτον ἐκάλει τὸν Γάλλον πρὸς ἑαυτόν· ὁ δὲ περίφοβος γενόμενος ἄκων ἐπορεύετο. Καταλαβόντα δὲ αὐτὸν τὰ ἑσπέρια μέρη καὶ περὶ Φλάνωνα τὴν νῆσον γενόμενον ὁ Κωνστάντιος ἀναιρεθῆναι ἐκέλευσεν. Μετ´ οὐ πολὺ δὲ Ἰουλιανὸν τὸν Γάλλου ἀδελφὸν Καίσαρα καταστήσας ἐπὶ τοὺς ἐν Γαλλίᾳ βαρβάρους ἀπέστειλεν. Γάλλος μὲν οὖν ὁ καὶ Κωνστάντιος ἐν τῇ ἑβδόμῃ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίου ὑπατείᾳ ἀνῃρέθη, καθ´ ἣν καὶ αὐτὸς ὕπατος ἦν τὸ τρίτον. Ἰουλιανὸς δὲ τῇ ἑξῆς ὑπατείᾳ Ἀρβιτίωνος καὶ Λολλιανοῦ κατέστη Καῖσαρ, τῇ ἕκτῃ τοῦ Νοεμβρίου μηνός. Περὶ μὲν οὖν Ἰουλιανοῦ ἐν τῷ μετὰ τοῦτο βιβλίῳ ποιησόμεθα μνήμην. Κωνστάντιος δὲ ἐκ τῶν ἐν ποσὶ κακῶν ἡσυχάσας, ἐπὶ τὸν ἐκκλησιαστικὸν αὖθις πόλεμον τὴν οἰκείαν ἔτρεπε γνώμην. Ἐκ γὰρ τοῦ Σιρμίου ἐπὶ τὴν βασιλεύουσαν πόλιν Ῥώμην ἀπιὼν, συνόδον ἐπισκόπων αὖθις ἐκήρυξεν, καί τινας τῶν ἀνατολικῶν ἐπισκόπων ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν σπεύδειν ἐκέλευσεν· ἐν ταὐτῷ δὲ ἰέναι καὶ τοὺς τῶν ἑσπερίων μερῶν παρεσκεύαζεν. Ἐν τοσούτῳ δὲ, τούτων ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν παρασκευαζομένων πορεύεσθαι, τάδε ἐπισυνέβη γενέσθαι. Ἰούλιος μὲν ὁ τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπος ἐτελεύτησε, πέντε πρὸς τοῖς δέκα ἐνιαυτοὺς τῆς ἐν αὐτῇ ἐκκλησίας προστάς· Λιβέριος δὲ αὐτοῦ τὴν ἐπισκοπὴν διαδέχεται.

CHAPITRE XXXIV.

L'Empereur Constance fait mourir Constance Gallus.

Gallus n'ayant pu se modérer dans sa prospérité, se souleva contre son bienfaiteur, et entreprit d'usurper la souveraine puissance. Il se porta même à cet excès de cruauté, de faire exécuter à mort Domitien Préfet du Prétoire d'Orient, et Magnus, Questeur, en haine de ce qu'ils avaient découvert son desseins à Constance.  Ce Prince le manda à l'heure même, et l'ayant fait venir malgré lui, le fit tuer dans l'île Flanone. Il donna peu de temps après le titre de César à Julien, frère de Gallus, et l'envoya dans les Gaules pour y faire la guerre aux Barbares. Gallus fut tué dans l'année que l'Empereur Constance 170 était Consul pour la huitième fois, et qu'il l'était lui-même pour la troisième. L'année suivante Julien sur créé César, sous le Consulat d'Arbétion et de Lollien, le sixième jour du mois de Novembre. Nous parlerons de Julien dans le Livre suivant. Quand Constance se vit délivré des maux dont il avait été pressé, il s'appliqua à apaiser les troubles de l'Eglise, et étant parti de Sirmich pour aller à Rome, il y indiqua un Concile, et manda aux Évêques d'Orient et d'Occident, de s'y rendre. Pendant qu'ils se préparaient à ce voyage Jules Evêque de Rome mourut, après avoir gouverné quinze ans cette Eglise, et eut Libère pour successeur.

XXXV.

Περὶ Ἀετίου τοῦ Σύρου τοῦ διδασκάλου Εὐνομίου

Ἐν δὲ Ἀντιοχείᾳ τῆς Συρίας ἕτερος ἐπεφύη αἱρεσιάρχης Ἀέτιος, ὁ ἐπικληθεὶς ’Ἄθεος.‘ Οὗτος τὰ αὐτὰ μὲν ἐφρόνει Ἀρείῳ, καὶ τὴν αὐτὴν συνεκρότει δόξαν· πρὸς δὲ Ἀρειανίζοντας διεκρίνετο, διότι Ἄρειον εἰς κοινωνίαν ἐδέξαντο. Ἄρειος γὰρ, ὡς πρότερον ἔφην, ἕτερα κατὰ διάνοιαν φρονῶν ἕτερα τῇ φωνῇ ὡμολόγησεν, ὅτε τὸν ἐν Νικαίᾳ τῆς συνόδου τύπον δεχόμενος καθυπέγραψε, τὸν τότε βασιλέα πλανῶν. Διὰ τοῦτο μὲν οὖν καὶ Ἀέτιος πρὸς Ἀρειανοὺς διεκρίνετο. Ἦν δὲ καὶ πρότερον Ἀέτιος αἱρετικὸς ἄνθρωπος, καὶ τῷ Ἀρείου δόγματι συνηγορεῖν διαπύρως ἔσπευδεν. Ἐν γὰρ τῇ Ἀλεξανδρείᾳ μικρὰ παιδευθεὶς, ἀναζεύγνυσι, καὶ καταλαβὼν τὴν ἐν Συρίᾳ Ἀντιόχειαν—ἐντεῦθεν γὰρ ἦν—ὑπὸ Λεοντίου τοῦ τότε τῆς Ἀντιοχείας ἐπισκόπου χειροτονεῖται διάκονος. Εὐθὺς οὖν ἐξενοφώνει τοὺς ἐντυγχάνοντας. Τοῦτο δὲ ἐποίει ταῖς ’Κατηγορίαις‘ Ἀριστοτέλους πιστεύων· βιβλίον δὲ οὕτως ἐστὶν ἐπιγεγραμμένον αὐτῷ· ἐξ αὐτῶν τε διαλεγόμενος καὶ ἑαυτῷ σόφισμα ποιῶν οὐκ ᾔσθετο, οὐδὲ παρὰ τῶν ἐπιστημόνων ἔμαθε τὸν Ἀριστοτέλους σκοπόν. Ἐκεῖνος γὰρ διὰ τοὺς σοφιστὰς, τὴν φιλοσοφίαν τότε χλευάζοντας, γυμνασίαν ταύτην συγγράψας τοῖς νέοις, τὴν διαλεκτικὴν τοῖς σοφισταῖς διὰ τῶν σοφισμάτων ἀντέθηκεν. Οἱ γοῦν ἐφεκτικοὶ τῶν φιλοσόφων, τὰ Πλάτωνος καὶ Πλωτίνου ἐκτιθεμένοι, ἐξελέγχουσι τὰ τεχνικῶς παρὰ Ἀριστοτέλους λεγόμενα. Ἀλλὰ Ἀέτιος, ἐφεκτικοῦ μὴ τυχὼν διδασκάλου, τοῖς ἐκ τῶν Κατηγοριῶν σοφίσμασι συνεπέμεινε. Διὸ οὔτε νοῆσαι δεδύνηται, πῶς ἐστὶν ἀγέννητος γέννησις, καὶ ὅπως τὸ γεννώμενον συναΐδιόν ἐστι τῷ γεννήσαντι. Οὕτω δὲ ἦν ὀλιγομαθὴς ὁ Ἀέτιος καὶ τῶν ἱερῶν γραμμάτων ἀμύητος, τὸ ἐριστικὸν δὲ κατωρθώκει μόνον, ὅπερ ἂν καὶ ἄγροικός τις ποιήσειεν, ὡς μήτε τοὺς ἀρχαίους τοὺς τὰ Χριστιανικὰ λόγια ἑρμηνεύσαντας ἀσκηθῆναι, πολλὰ χαίρειν φράσας τοῖς περὶ Κλήμεντα καὶ Ἀφρικανὸν καὶ Ὠριγένην, ἄνδρας πάσης σοφίας ἐπιστήμονας. Ἐπιστολάς τε συνεκάττυε πρὸς τὸν βασιλέα Κωνστάντιον καὶ πρὸς ἑτέρους τινας, ἐρεσχελίας συμπλέκων καὶ σοφίσματα μελετῶν. Διὸ καὶ ἐπεκαλεῖτο ’ὁ Ἄθεος.‘ Ἀλλ´ εἰ καὶ τὰ αὐτὰ τοῖς Ἀρειανίζουσιν ἔλεγεν, ὅμως ὑπὸ τῶν οἰκείων, οὐ δυναμένων συνιέναι τὸ περισκελὲς τῶν συλλογισμῶν, ὡς αἱρετικὸς ὁ ὁμόφρων αὐτοῖς ἐνομίζετο. Καὶ διὰ τοῦτο ἐξελαθεὶς τῆς αὐτῶν ἐκκλησίας, ἔδοξεν αὐτὸς μὴ βούλεσθαι κοινωνεῖν αὐτοῖς. Καὶ νῦν εἰσὶν ἐξ ἐκείνου οἱ τότε μὲν Ἀετιανοὶ, νῦν δὲ Εὐνομιανοὶ προσαγορευόμενοι· χρόνῳ γὰρ ὕστερον Εὐνόμιος, ταχυγράφος ὢν ἐκείνου, καὶ ὑπ´ αὐτῷ παιδευθεὶς τὴν αἱρετικὴν λέξιν, τοῦ στίφους τούτου προέστη. Περὶ μὲν οὖν Εὐνομίου κατὰ χώραν ἐροῦμεν.

CHAPITRE XXXV.

Aëce publie une nouvelle Hérésie.

Aëce surnommé l'Athée, publia en ce temps- là dans Antioche une nouvelle hérésie. Il tenait les opinions d'Arius, et se sépara néanmoins des Ariens, en haine de ce qu'ils avaient reçu Arius dans leur communion. Car Arius avoir, comme nous l'avons dit, d'autres sentiments dans le cœur que ceux qu'il témoignait de bouche, et ayant signé la Formule du Concile de Nicée, il trompa l'Empereur qui régnait alors. Voila le sujet pour lequel Aëce se sépara de la communion des Ariens. Il était dès auparavant dans l'erreur, et soutenait la doctrine d'Arius avec beaucoup d'opiniâtreté. Ayant étudié fort légèrement à Alexandrie, il retourna à Antioche Ville de sa naissance, où il fut ordonné Diacre par Léonce et où se fiant à une connaissance fort superficielle et fort imparfaite qu'il avait des catégories d'Aristote, il commença à disputer, et à étonner 171 beaucoup de personnes par la nouveauté de ses discours. N'ayant appris d'aucun homme savant la fin qu'Aristote s'était proposée lorsqu'il avait écrit ce Livre : il ne s'en servit que pour se tromper soi-même. Car Aristote n'avait fait ce Livre que pour exercer de jeunes gens, et pour leur apprendre à proposer des arguments captieux aux Sophistes, qui se jouaient de la Philosophie. Les Philosophes Académiciens, qui ont expliqué les livres de Platon et de Photin, ont repris les vaines subtilités d'Aristote. Aëce n'ayant point eu de Philosophe Académicien pour maître, s'attacha à ces vaines subtilités, et ne pût comprendre comment il y a une génération éternelle, ni comment ce qui a été engendré peut être coétemel à ce par quoi il a été engendré. Au reste, il n'avait qu'une capacité très médiocre, nulle connaissance de la Sainte Ecriture, et ne s'était exercé qu'en l'art de disputer, auquel les plus grossiers peuvent réussir. Il n'avait jamais rien lu des Auteurs Ecclésiastiques, et méprisait Clément, Afriquain, et Origène, ces hommes si recommandables par l'éminence de leur science. II a écrit des Lettres à l'Empereur Constance et à d'autres, où il a fait de longues disputes, et proposé des arguments captieux, qui l'ont fait surnommer l'Athée. Bien qu'il crût et qu'il avançât les mêmes choses que les Ariens, ils n'ont pas laissé de le tenir pour hérétique parce qu'ils ne pouvaient rien comprendre de ses raisonnements embarrassés. Quand ils l'eurent chassé de leur Eglise, il fit semblant de s'être séparé lui-même de leur communion. Il a encore quelques sectateurs, que l'on appelé Aëciens, ou Eunomiens. Eunome avait été son Secrétaire, et ayant appris sa méthode de disputer, avait été après lui chef de la secte. Nous parlerons plus amplement de cet Eunome dans la suite de cet Ouvrage.

XXXVI.

Περὶ τῆς ἐν Μεδιολάνῳ συνόδου .

Τότε δὲ ἐν τῇ Ἰταλίᾳ συνῆλθον ἐπίσκοποι, τῶν μὲν ἀνατολικῶν οὐ σφόδρα πολλοὶ, ἐπεὶ τοὺς πλείους αὐτῶν τὸ τῆς ἡλικίας γῆρας καὶ τῆς ὁδοῦ τὸ διάστημα παρεῖναι ἐκώλυσεν· τῶν δὲ ἑσπερίων ὑπὲρ τοὺς τριακοσίους ἀπήντησαν. Πρόσταγμα δὲ ἦν τοῦ βασιλέως ἐν Μεδιολάνῳ πόλει ποιεῖσθαι τὴν σύνοδον· καθ´ ἣν συνελθόντων, οἱ ἐκ τῆς ἀνατολῆς πρὸ πάντων ψῆφον κοινὴν κατὰ Ἀθανασίου ἐκφέρειν ἠξίουν, ὅπως ἂν, τούτου γενομένου, τελέως ἄβατος ἐκείνῳ ἡ Ἀλεξάνδρεια γένηται. Ὡς δὲ ᾔσθοντο Παυλῖνος ὁ τῆς ἐν Γαλλίᾳ Τριβέρεως ἐπίσκοπος, Διονύσιός τε καὶ Εὐσέβιος, ὧν ὁ μὲν Ἄλβας τῆς Ἰταλῶν μητροπόλεως ἐπίσκοπος ἦν, Εὐσέβιος δὲ Βρεκέλλων — πόλις δὲ αὕτη τῶν ἐν Ἰταλίᾳ Λιγύων—ὡς ἐπὶ καθαιρέσει τῆς πίστεως τοὺς ἀνατολικοὺς σπεύδειν κυρῶσαι τὸ κατὰ Ἀθανασίου ψήφισμα, ἀναστάντες ἐβόων μακρὰ, ’δόλον ὑπομένειν καὶ ἀπάτην διὰ τῶν γινομένων τὸν Χριστιανισμόν. Οὐ γὰρ ἀληθῆ τὴν κατὰ Ἀθανασίου μέμψιν ἔλεγον εἶναι, ἀλλ´ ἐπὶ παρατροπῇ τῆς πίστεως ταῦτα αὐτοὺς ἐπινοεῖν.‘ Τοιαῦτα κεκραγότων, διαλύεται μὲν τότε τῶν ἐπισκόπων ὁ σύλλογος.

172 CHAPITRE XXXVI.

Concile de Milan.

Les Evêques s'assemblèrent alors en Italie. Il ne s'en trouva qu'un petit nombre d'Orient parce que la plupart furent retenus par la longueur du chemin ou par leur grand âge. Il s'en trouva plus de trois cents d'Occident. Lors qu'ils furent tous assemblés à Milan selon l'ordre de l'Empereur, ceux d'Orient demandèrent que l'on rendît Sentence contre Athanase, afin qu'il ne pût jamais rentrer dans Alexandrie. Paulin Evêque de Trêves, Denis Evêque d'Albe, Métropole d'Italie, et Eusèbe Evêque de Verceil, ayant reconnu que les Orientaux ne faisaient cette demande qu'à dessein de renverser la Foi par la Sentence qui serait rendue contre Athanase, se levèrent, et crièrent que c'était un piège que l'on dressait à la Religion, qu'Athanase était innocent des crimes dont on l'accusait, et en criant de la sorte ils rompirent l'assemblée.

XXXVII.

Περὶ τῆς ἐν Ἀριμίνῳ συνόδου, καὶ περὶ τῆς ἐκεῖσε ἐκτεθείσης πίστεως

Γνοὺς δὲ ὁ βασιλεὺς, τοὺς μὲν ἐκποδὼν δι´ ἐξορίας ποιεῖ· οἰκουμενικὴν δὲ σύνοδον συγκροτεῖν ἐβούλετο, ὅπως ἂν πάντας τοὺς τῆς ἀνατολῆς ἐπισκόπους εἰς τὴν δύσιν ἑλκύσας, ὁμοδόξους, εἰ δύναιτο, τοὺς πάντας ποιήσειεν. Ὡς δὲ αὐτῷ ταῦτα σκεπτομένῳ χαλεπὰ τὰ τῆς ὁδοῦ κατεφαίνετο, διμερῆ γενέσθαι τὴν σύνοδον αὐτοῖς προσέταξεν, ἐν Ἀριμίνῳ μὲν τῆς Ἰταλίας τοὺς τότε παρόντας συνελθεῖν ἐπιτρέψας· τοὺς δὲ ἐν ἀνατολῇ διὰ γραμμάτων ἐν Νικομηδείᾳ τῆς Βιθυνίας ἀπαντῆσαι ἐκέλευσε. Ταῦτα μὲν ὁ βασιλεὺς σκοπῷ τῆς ὁμοφωνίας ἐκέλευσεν· οὐ μὴν αὐτῷ ὁ σκοπὸς χρηστὴν ἔσχεν ἔκβασιν· οὐδετέρα γὰρ τῶν συνόδων ἑαυτῇ συνεφώνησεν, ἀλλ´ ἑκατέρα διῃρέθη. Οὔτε γὰρ οἱ ἐν Ἀριμίνῳ συνελθόντες ὁμοφωνῆσαι δεδύνηνται· καὶ οἱ τῆς ἀνατολῆς συνελθόντες ἐν Σελευκείᾳ τῆς Ἰσαυρίας ἕτερον σχίσμα εἰργάσαντο. Ὅπως μὲν οὖν ἕκαστα τούτων ἐγένετο προϊόντες δηλώσομεν, πρότερον περὶ Εὐδοξίου μικρὰ μνημονεύσαντες. Περὶ γὰρ τόνδε τὸν χρόνον Λεοντίου τελευτήσαντος, ὃς τὸν αἱρετικὸν Ἀέτιον εἰς τὴν διακονίαν προβέβλητο, Εὐδόξιος Γερμανικείας ἐπίσκοπος ὢν—Συρίας δὲ καὶ ἥδε ἡ πόλις—κατὰ τὴν Ῥώμην τότε παρὼν ἐπείγεσθαι σκέπτεται. Καὶ τῷ βασιλεῖ δολίως διαλέγεται, ὡς χρῃζούσης τῆς Γερμανικέων πόλεως παραμυθίας καὶ φυλακῆς, συγχωρηθῆναι αὐτῷ ταχεῖαν ἐπάνοδον. Οὐδὲν δὲ ὁ βασιλεὺς προειδόμενος ἀφίησιν αὐτόν· ὁ δὲ τοὺς τοῦ κοιτῶνος κρατοῦντας ἔχων συνεργοὺς, τὴν Ἀντιοχείας ἐπισκοπὴν ὑπορύξας, τὴν ἑαυτοῦ πόλιν ἀπέλιπε. Καὶ τὸν Ἀέτιον συγκροτεῖν ἐπειρᾶτο, σπουδήν τε ἐτίθετο συνέδριον ἐπισκοπῶν καθίσαι, καὶ ἀποδοῦναι αὐτῷ τῆς διακονίας τὴν ἀξίαν. Τοῦτο μὲν οὖν οὐδαμῶς ἐγένετο, διότι ἐπικρατέστερον ἦν τὸ κατὰ Ἀετίου μῖσος τῆς Εὐδοξίου σπουδῆς. Τοσαῦτα καὶ περὶ τούτων εἰρήσθω.

Τῶν δὲ ἐν τῇ Ἀριμίνῳ συνελθόντων, οἱ μὲν ἀνατολικοὶ σιγῇ τὰ κατὰ Ἀθανασίου παραπέμψαντες συνεληλυθέναι ἔφασκον. Συνελαμβάνοντο δὲ τῇ τούτων σπουδῇ Οὐρσάκιος καὶ Οὐάλης, οἱ ἐξ ἀρχῆς μὲν τὸ τοῦ Ἀρείου συγκροτήσαντες δόγμα, ἐν τῷ μέσῳ δὲ τῷ ’ὁμοουσίῳ‘ συνθέμενοι διὰ τοῦ ἐπιδοθέντος βιβλίου τῷ ἐπισκόπῳ τῆς Ῥώμης, ὥς μοι καὶ πρότερον εἴρηται· οὗτοι γὰρ ἀεὶ πρὸς τοὺς ἐπικρατοῦντας ἐπέκλινον. Συνελαμβάνοντο δὲ τούτοις Γερμάνιος καὶ Αὐξέντιος, Δημόφιλός τε καὶ Γάϊος. Ὡς οὖν ἐν τῷ συλλόγῳ τῶν παρόντων ἄλλος ἄλλο τι προβάλλεσθαι παρετάττοντο, τηνικαῦτα οἱ περὶ Οὐρσάκιον καὶ Οὐάλεντα πάντα ἔλεγον τὰ περὶ τῆς πίστεως ὑπαγορευθέντα μένειν ἀργὰ, δέχεσθαι δὲ νεωτέραν ἔκθεσιν, ἣν μικρὸν ἔμπροσθεν ἐν Σιρμίῳ συνελθόντες ἐξέθεντο. Ταῦτα ἔλεγον, καὶ χάρτην μετὰ χεῖρας ἔχοντες, ἀναγινώσκεσθαι πεποιήκασιν, ἄλλην δὲ ἔκθεσιν πίστεως, ἣν ἐν Σιρμίῳ προτυπώσαντες, ἐκεῖ μὲν, ὡς καὶ πρότερον ἔφην, ἐταμιεύσαντο, τότε δὲ ἐν τῇ Ἀριμίνῳ φανερὰν πεποιήκασιν· ἥτις ἐκ Ῥωμαϊκοῦ μὲν ἡρμηνεύθη, ἐστὶ δὲ ἐν τούτοις τοῖς ῥήμασιν·

CHAPITRE XXXVII.

Concile de Rimini. Nouvelle Formule de Foi.

L'Empereur ayant appris ce qui s'était passé à Milan, exila ces trois Evêques, et eut envie d'assembler un Concile Général, et d'attirer les Evêques d'Orient en Italie pour les réunir tous, s'il était possible, en un seul sentiment. Mais depuis ayant fait réflexion sur la difficulté des voyages, il ordonna à ceux qui étaient en Italie de s'assembler à Rimini, et à ceux d'Orient de s'as- 173 sembler à Nicomédie Ville de Bithynie. Le dessein qu'il avait de les mettre d'accord ne pût toutefois réussir. Car ils ne purent convenir de rien, dans l'un ni dans l'autre des Conciles. Les Evêques assemblés à Rimini, ne s'accordèrent point entre eux, et les Evêques d'Orient assemblés à Séleucie Ville d'Isaurie, excitèrent de nouvelles contestations. Je ferai un récit exact de la manière dont toutes ces choses se passèrent, quand j'aurai parlé d'Eudoxe. Léonce qui avait ordonné Aëce Diacre étant mort, Eudoxe Evêque de Germanicie, Ville de Syrie qui était alors à Rome, représenta à l'Empereur que son Diocèse avait besoin de sa présence, et demanda permission d'y retourner.. L'Empereur qui ne se défiait de rien la lui ayant accordée, il s'appuya du crédit de quelques Officiers de la chambre de ce Prince, et par leur moyen quitta son Eglise, s'empara de celle d'Antioche  et favorisa Aëce. Il assembla pour cet effet un Concile où il fit des efforts extraordinaires pour le rétablir dans l'exercice de son Ordre de Diacre ; mais ce fut inutilement, parce que l'aversion que l'on avait de la personne d'Aëce, se trouva plus forte que les brigues qu'il faisait en sa faveur. Voila ce que j'avais à dire sur ce sujet.

Les Evêques s'étant assemblés à Rimini, les Orientaux dirent qu'ils n'étaient point venus pour parler de l'affaire d'Athanase. Ursace et Valens qui avaient défendu d'abord l'opinion d'Arius, et, oui avaient depuis signé la doctrine de la consubstantialité du Fils de Dieu, et donné leur profession de Foi à l'Evêque de Rome .comme je l'ai dit ci-devant, favorisaient de tout leur pouvoir ces Evêques d'Orient. Car ils ne manquaient jamais de se mettre du côté de ceux-qui leur paraissaient les plus forts. Germinius, Auxence, Démophile, et Caïus se joignirent à eux. Ils firent lire après cela un écrit qu'ils avaient entre les mains, et c'é- 174 tait la troisième Formule de Foi qu'ils avaient arrêtée à Syrmich, et qu'ils ne publièrent qu'à Rimini. La voici fidèlement traduite de Latin en Grec.

Ἐξετέθη πίστις ἡ καθολικὴ ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ δεσπότου ἡμῶν Κωνσταντίου, ἐν ὑπατείᾳ Φλαβίου Εὐσεβίου καὶ Ὑπατίου τῶν λαμπροτάτων, ἐν Σιρμίῳ τῇ προένδεκα καλανδῶν Ἰουνίων. Πιστεύομεν εἰς ἕνα τὸν μόνον καὶ ἀληθινὸν Θεὸν, Πατέρα παντοκράτορα, κτίστην καὶ δημιουργὸν τῶν πάντων· καὶ εἰς ἕνα μονογενῆ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὸν πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, καὶ πρὸ πάσης ἀρχῆς, καὶ πρὸ παντὸς ἐπινοουμένου χρόνου, καὶ πρὸ πάσης καταληπτῆς ἐπινοίας γεγεννημένον ἀπαθῶς ἐκ τοῦ Θεοῦ, δι´ οὗ οἵ τε αἰῶνες κατηρτίσθησαν, καὶ τὰ πάντα ἐγένετο· γεγεννημένον δὲ μονογενῆ, μόνον ἐκ μόνου ὑπὸ τοῦ Πατρὸς, Θεὸν ἐκ Θεοῦ, ὅμοιον τῷ γεννήσαντι αὐτὸν Πατρὶ κατὰ τὰς γραφάς· οὗ τὴν γέννησιν οὐδεὶς ἐπίσταται, ἢ μόνος ὁ γεννήσας αὐτὸν Πατήρ. Τοῦτον ἴσμεν τὸν μονογενῆ αὐτοῦ Υἱὸν, νεύματι πατρικῷ παραγενόμενον ἐκ τῶν οὐρανῶν εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας, καὶ γεννηθέντα ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου, καὶ ἀναστραφέντα μετὰ τῶν μαθητῶν, καὶ πᾶσαν τὴν οἰκονομίαν πληρώσαντα κατὰ τὴν πατρικὴν βούλησιν, σταυρωθέντα, καὶ ἀποθανόντα, καὶ εἰς τὰ καταχθόνια κατελθόντα, καὶ τὰ ἐκεῖσε οἰκονομήσαντα, ὃν ’πυλωροὶ ᾅδου ἰδόντες ἔφριξαν,‘ καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀναστραφέντα μετὰ τῶν μαθητῶν, καὶ τεσσαράκοντα ἡμερῶν πληρουμένων, ἀναληφθέντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς, καὶ ἐλευσόμενον τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ δόξῃ τῇ πατρικῇ, ἀποδιδόντα ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὃ αὐτὸς ὁ μονογενὴς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπηγγείλατο πέμψαι τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, τὸν Παράκλητον, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ’Ἀπέρχομαι πρὸς τὸν Πατέρα μου, καὶ παρακαλέσω τὸν Πατέρα μου, καὶ ἄλλον Παράκλητον πέμψει ὑμῖν, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας. Ἐκεῖνος ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται, καὶ διδάξει καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα.‘ Τὸ δὲ ὄνομα τῆς ’οὐσίας,‘ διὰ τὸ ἁπλούστερον ὑπὸ τῶν πατέρων τεθεῖσθαι, ἀγνοούμενον δὲ ὑπὸ τῶν λαῶν, σκάνδαλον φέρειν, διὰ τὸ μήτε τὰς γραφὰς τοῦτο περιέχειν, ἤρεσε τοῦτο περιαιρεθῆναι, καὶ παντελῶς μηδεμίαν μνήμην ’οὐσίας‘ ἐπὶ Θεοῦ εἶναι τοῦ λοιποῦ, διὰ τὸ τὰς θείας γραφὰς μηδαμοῦ περὶ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ οὐσίας μεμνῆσθαι. Ὅμοιον δὲ λέγομεν τὸν Υἱὸν τῷ Πατρὶ κατὰ πάντα, ὡς αἱ ἅγιαι γραφαὶ λέγουσίν τε καὶ διδάσκουσιν.

.La foi Catholique a été proposée à Sirmich en présence de l'Empereur Constance notre Seigneur, sous le Consulat de Flavius Eusèbe, et d'Hypatius le vingt-troisième jour du mois de Mai. Nous croyons un seul et vrai Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, et son Fils Unique qui est né de lui sans passion avant tous les siècles, avant tout principe, et de tout temps qui peut être conçu par l'Esprit, et avant aucune idée, par qui les siècles et toutes choses ont été faites, qui a été seul engendré par le Père, seul de seul, Dieu de Dieu, semblable à son Père qui l'a engendré selon la Sainte Ecriture, dont la génération n'est connue que du Père qui l'a engendré. Nous savons que ce Fils Unique de Dieu est descendu du Ciel sur la terre pour abolir le péché, qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il a conversé avec ses Disciples, qu'il a accompli les Mystères selon la volonté de son Père, qu'il a été Crucifié, qu'il est mort, qu'il est descendu aux Enfers pour y disposer de tout ce qui était nécessaire, que les portes de l'Enfer ont tremblé en sa présence.  II est ressuscité le troisième jour, a conversé avec ses Disciples, est monté au Ciel quarante jours après, est assis à la droite de son Père, et viendra aux derniers jours dans la gloire de son Père pour rendre à chacun selon les œuvres. Nous croyons aussi le S. Esprit que Jésus-Christ Fils Unique de Dieu a promis d'envoyer aux hommes pour les consoler, et pour leur servir d'Avocat, comme il est écrit : Je m'en vais à mon Père, et je le prierai, et il vous enverra un autre Consolateur qui est l'Esprit de vérité. Il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annon- 175 cera. Quant au nom de substance dont les Pères se sont servis par simplicité, et qui n'ayant point été entendu par le peuple, a été un sujet de chute à plusieurs : nous avons jugé à propos de le rejeter ; parce qu'il ne se trouve point dans la Sainte-Ecriture, et que jamais elle n'a parlé de la substance du Père, ni du Fils. Nous disons que le Fils est en tout semblable au Père, comme la sainte Ecriture le dit, et l'enseigne.

Τούτων ἀναγνωσθέντων, διαναστάντες οἷς ταῦτα οὐκ ἤρεσκεν ἔφασαν, ’Οὐ δεόμενοι πίστεως ἐνταῦθα συνεληλύθαμεν· ὑγιῆ γὰρ φυλάττομεν, ἣν ἐξ ἀρχῆς παρειλήφαμεν· ἀλλ´ ἵνα, εἴ τις περὶ ταύτην καινοτομία γένοιτο, ταύτην κωλύσωμεν. Εἰ οὖν τὰ ἀναγνωσθέντα μηδὲν καινοτομεῖ, φανερῶς ἤδη τὴν Ἀρειανὴν αἵρεσιν ἀναθεματίσατε, καθ´ ὃν τρόπον καὶ τὰς ἄλλας αἱρέσεις ὁ παλαιὸς κανὼν τῆς ἐκκλησίας ὡς βλασφήμους ἐξέβαλεν. Ὅτι γὰρ τὸ βλάσφημον Ἀρείου δόγμα τοὺς θορύβους τῆς ἐκκλησίας καὶ τὰς ἄχρι νῦν γινομένας, ἐκίνησε ταραχὰς, τοῦτο τῇ οἰκουμένῃ δῆλον καθέστηκεν.‘ Αὕτη ἡ πρότασις, ἡ ὑπὸ τῶν περὶ Οὐρσάκιον καὶ Οὐάλεντα, Γερμάνιόν τε καὶ Αὐξέντιον καὶ Δημόφιλον καὶ Γάϊον μὴ δεχθεῖσα, τελέως τὴν ἐκκλησίαν διέσπασεν. Οὗτοι μὲν γὰρ τοῖς τότε κατὰ τὴν ἐν Ἀριμίνῳ ἀναγνωσθεῖσι προσέθεντο· οἱ δὲ τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν αὖθις ἐκύρωσαν, κατεγέλασαν δὲ καὶ τῆς προγραφῆς τῶν ἀναγνωσθέντων· μάλιστα δὲ Ἀθανάσιος, δι´ ὧν πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ γνωρίμους ἐπιστέλλων τοιάδε κατὰ λέξιν φησίν.

Τί γὰρ ἔλειπε διδασκαλίας εἰς εὐσέβειαν τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ, ἵνα νῦν περὶ πίστεως ζητῶσι, καὶ τὴν ὑπατείαν τῶν παρόντων χρόνων προτάσσωσι τῶν παρ´ αὐτῶν ἐκτιθεμένων ῥημάτων δῆθεν περὶ πίστεως; Οὐρσάκιος γὰρ καὶ Οὐάλης καὶ Γερμάνιος πεποιήκασιν, ὃ μήτε γέγονεν μήτε ἠκούσθη ποτε παρὰ Χριστιανοῖς. Γράψαντες γὰρ ὡς ἤθελον αὐτοὶ πιστεύειν, προέταξαν τὴν ὑπατείαν καὶ τὸν μῆνα καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ παρόντος χρόνου, ἵνα δείξωσι πᾶσι τοῖς φρονίμοις, ὅτι μὴ πρότερον ἀλλὰ νῦν ἐπὶ Κωνσταντίου ἀρχὴν ἔχει τούτων ἡ πίστις. Πάντες γὰρ πρὸς τὴν ἰδίαν αἵρεσιν βλέποντες ἔγραφον. Πρὸς τούτοις περὶ τοῦ Κυρίου προσποιούμενοι γράφειν, ἄλλον ’δεσπότην‘ ἑαυτῶν ὀνομάζουσι Κωνστάντιον· αὐτὸς γὰρ ἦν ὁ τὴν δυναστείαν τῆς ἀσεβείας αὐτοῖς παρέχων. Καὶ αἰώνιον δὲ αὐτὸν βασιλέα εἰρήκασιν οἱ τὸν Υἱὸν ἀΐδιον ἀρνούμενοι· οὕτως εἰσὶ πρὸς ἀσέβειαν Χριστομάχοι. Ἀλλ´ ἴσως ἐστὶν αὐτοῖς πρόφασις τῆς ὑπατείας ἡ τῶν ἁγίων προφητῶν χρονογραφία. Ἀλλὰ κἂν τοῦτο τολμήσωσιν εἰπεῖν, πολὺ τὴν ἀμαθίαν ἑαυτῶν ἐξαγγέλλουσιν. Αἱ μὲν γὰρ τῶν ἁγίων προφητεῖαι χρόνων ἔχουσι μνήμην· καὶ Ἡσαΐας μὲν καὶ Ὠσηὲ ’ἐν ἡμέραις Ὀζίου καὶ Ἰωάθαμ καὶ Ἄχαζ καὶ Ἐζεκίου‘ γεγόνασιν· Ἰερεμίας δὲ ἐν ἡμέραις Ἰωσίου· Ἰεζεκιὴλ δὲ καὶ Δανιὴλ ἐπὶ Κύρου καὶ Δαρείου. Καὶ ἄλλοι ἐν ἄλλοις χρόνοις ἐπροφήτευσαν, οὐ τῆς θεοσεβείας ἀρχὴν καταβαλλόμενοι· ἦν γὰρ καὶ πρὸ αὐτῶν καὶ ἀεὶ καὶ πρὸ καταβολῆς κόσμου· ταύτην ἡμῖν ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ προητοίμασεν· οὐδὲ τῆς αὐτῶν πίστεως τοὺς χρόνους ἐσήμαινον· ἦσαν γὰρ καὶ πρὸ τούτων τῶν χρόνων αὐτοὶ πιστοί· ἀλλὰ τῆς δι´ αὐτῶν ἀπαγγελίας ἦσαν οἱ χρόνοι. Ἡ δὲ ἀπαγγελία προηγουμένως μὲν περὶ τῆς ἐπιδημίας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν· ἐπακολούθημα δὲ περὶ τῶν ἐσομένων τῷ Ἰσραὴλ καὶ τοῖς ἔθνεσι· καὶ ἦσαν οἱ χρόνοι σημαινόμενοι οὐκ ἀρχὴ πίστεως, καθὰ προεῖπον, ἀλλ´ αὐτῶν τῶν προφητῶν, καθ´ οὓς αὐτοὶ γενόμενοι τοιαῦτα προεφήτευον. Οὗτοι δὲ οἱ νῦν σοφοὶ οὐχ ἱστορίας ἐξηγούμενοι, οὐδὲ τὰ μέλλοντα προλέγοντες, ἀλλὰ γράψαντες, ’Ἐξετέθη ἡ πίστις ἡ καθολικὴ,‘ εὐθὺς προσέθηκαν καὶ τὴν ὑπατείαν καὶ τὸν μῆνα καὶ τὴν ἡμέραν. Ὥσπερ οἱ ἅγιοι τῶν ἱστοριῶν καὶ τῆς ἑαυτῶν διακονίας τοὺς χρόνους ἔγραφον, οὕτως οὗτοι τῆς ἑαυτῶν πίστεως τὸν χρόνον σημαίνουσι. Καὶ εἴθε περὶ τῆς ἑαυτῶν ἔγραφον—νῦν γὰρ ἤρξαντο— καὶ μὴ ὡς περὶ τῆς καθολικῆς ἐπεχείρουν· οὐ γὰρ ἔγραψαν, ’οὕτω πιστεύομεν,‘ ἀλλ´ ὅτι ’ἐξετέθη ἡ καθολικὴ πίστις.‘ Τὸ μὲν οὖν τολμηρὸν τῆς προαιρέσεως ἐλέγχει τὴν ἀμαθίαν αὐτῶν· τὸ δὲ καινὸν ἐπινόημα τῆς γραφῆς ἴσον ἐστὶ τῆς Ἀρειανῆς αἱρέσεως. Οὕτω γὰρ γράψαντες ἐδίδαξαν, πότε μὲν ἤρξαντο πιστεύειν αὐτοί· ἀπὸ δὲ τοῦ νῦν βούλονται τὴν πίστιν αὐτῶν καταγγέλλεσθαι. Καὶ ὥσπερ κατὰ τὸν εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν ἐτέθη δόγμα περὶ τῆς ἀπογραφῆς, καὶ τοῦτο τὸ δόγμα πρότερον μὲν οὐκ ἦν, ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἤρξατο εἶναι, καὶ ἐτέθη παρὰ τοῦ γράψαντος, οὕτω καὶ οὗτοι γράψαντες, ’ἐξετέθη νῦν ἡ πίστις,‘ ἔδειξαν ὅτι νεώτερον τὸ τῆς αἱρέσεως αὐτῶν ἐστὶ φρόνημα, καὶ οὐκ ἦν πρότερον. Εἰ δὲ προστιθέασι ’τῆς καθολικῆς,‘ ἔλαθον ἑαυτοὺς πεσόντες εἰς τὴν παρανομίαν τῶν ἀπὸ Φρυγίας· ὥστε καὶ αὐτοὺς κατ´ ἐκείνους εἰπεῖν, ’ἡμῖν πρῶτον ἀπεκαλύφθη, καὶ ἀφ´ ἡμῶν ἡ πίστις ἄρχεται τῶν Χριστιανῶν·‘ καὶ ὥσπερ ἐκεῖνοι Μαξίμιλλαν καὶ Μοντανὸν, οὕτως οὗτοι ἀντὶ τοῦ Χριστοῦ δεσπότην Κωνστάντιον ἐπιγράφονται. Εἰ δὲ κατ´ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς νῦν ὑπατείας ἀρχὴν ἡ πίστις ἔχει, τί ποιήσουσιν οἱ πατέρες καὶ οἱ μακάριοι μάρτυρες; τί δὲ καὶ αὐτοὶ ποιήσουσι τοὺς παρ´ αὐτῶν κατηχηθέντας, καὶ πρὸ τῆς ὑπατείας ταύτης κοιμηθέντας; πῶς αὐτοὺς ἐγείρουσιν, ἵνα ἃ μὲν ἔδοξαν δεδιδαχέναι, τούτους ἀπαλείψωσιν, ἃ δὲ νῦν ὡς ἐφευρόντες ἔγραψαν, ἐπισπείρωσιν αὐτοῖς; οὕτως εἰσὶν ἀμαθεῖς, μόνον εἰδότες πλάττειν προφάσεις, καὶ ταύτας ἀπρεπεῖς καὶ ἀπιθάνους, ἐχούσας εὐθὺς τὸν ἔλεγχον.

Τοιαῦτα μὲν Ἀθανάσιος τοῖς ἑαυτοῦ γνωρίμοις ἐπέστελλεν. Ἐξέστω δὲ τοῖς φιλομαθέσιν ἀναζητήσασι τὴν ἐπιστολὴν γνῶναι τὰ ἐν αὐτῇ δυνατῶς εἰρημένα· ἡμεῖς γὰρ μέρος αὐτῆς ἐνταῦθα παρατεθείκαμεν, τὸ μῆκος παραιτησάμενοι. Ἰστέον δὲ, ὅτι ἡ σύνοδος καθεῖλε τοὺς περὶ Οὐάλεντα καὶ Οὐρσάκιον, Αὐξέντιόν τε καὶ Γερμάνιον καὶ Γάϊον καὶ Δημόφιλον, ὅτι τὴν Ἀρειάνιον δόξαν ἀναθεματίσαι οὐ κατεδέξαντο. Διὸ οὗτοι μὲν ἀγανακτοῦντες ἐπὶ τῇ καθαιρέσει, πρὸς τὸν βασιλέα ταχέως ἀνέδραμον, ἐπικομιζόμενοι τὴν ἀναγνωσθεῖσαν ἐν τῇ συνόδῳ τῆς πίστεως ἔκδοσιν. Ἡ σύνοδος δὲ δι´ ἐπιστολῆς γνώριμα τὰ ὑπ´ αὐτῆς γνωσθέντα καθίστη τῷ βασιλεῖ· ἧς ἐκ Ῥωμαϊκῶν μεταβληθείσης ἥδε ἔστιν ἡ διάνοια.

Cette Formule ayant été lue, ceux à qui elle ne plaisait pas se levèrent, et dirent ; ce n'est par aucun besoin de Foi que nous sommes venus ici. Car nous la gardons entière, telle que nous l'avons reçue ; mais nous sommes venus pour retrancher les nouveautés qui se sont élevées contre la Foi. Si la Formule que vous avez récitée ne contient aucune nouveauté, prononcez ouvertement anathème contre l'hérésie d'Arius comme les anciennes règles de l'Eglise prononcent contre les autres hérésies. Tout le monde sait que la doctrine impie d'Arius n'a excité jusques ici que des troubles dans l'Eglise. Cette proportion n'ayant point été acceptée par Ursace, par Valens, par Germinius, par Auxence, par Démophile, et par Caïus, mit la division parmi les Evêques ; dont les uns reçurent cette nouvelle Formule, et les autres confirmèrent ce qui avait été décidé au Concile de Nicée. L'inscription mise au commencement de cette Formule fut fort raillée, et principalement par Athanase dans une lettre à ses amis, où il en parle de cette sorte.

Que manquait-il à la piété et à la doctrine de l'Eglise Catholique pour faire un nouvel examen de la Foi, et pour marquer le temps de l'année, et du Consulat au commencement de la Formule qu'ils ont dressée ? C'est ce qu'Ursace, Valens, et Germinius ont fait, sans qu'il y en ait jamais eu d'exemple parmi les Chrétiens. Car ayant ré- 176 digé par écrit la Foi qu'ils voulaient embrasser, ils ont marqué le Consulat, l'année, le mois et le jour, pour faire connaître à toutes les personnes intelligentes et habiles que leur Foi, bien loin d'être ancienne, n'avait commencé que sous le règne de Constance. Ils n'ont rien écrit qu'en vue de leur hérésie. De plus., bien qu'ils fissent profession d'écrire de Notre-Seigneur ; Ils ont nommé un autre Seigneur, savoir Constance, qui est celui qui appuie et fortifie leur  impiété. Ils ont appelé cet Empereur éternel,  eux qui nient que le Fils de Dieu le soit, tant leur impiété les fait se déclarer ouvertement ennemis de Jésus-Christ. Peut-être que l'exemple des Prophètes leur a donné sujet de marquer le Consulat dans leur Formule. Mais s'ils osent se servir de ce prétexte, ils découvriront leur ignorance. Il est vrai que les saints Prophètes ont marqué le temps de leurs prédictions. Isaïe et Osée ont vécu au temps d'Osias, de Joatham, d'Achas, et d'Ezéchias. Ezéchiel et Daniel ont vécu au temps de Cyrus et de Darius. D'autres Prophètes ont fait leurs Prédictions en d'autres temps ; mais ils n'ont pas jeté les fondements de la Religion. Elle était avant eux, et avant le monde, et Dieu nous l'avait préparée par Jésus-Christ. Ils n'ont pas marqué non plus le  temps auquel ils ont commencé à être fidèles : car ils étaient fidèles avant que d'être Prophètes. Mais ils ont marqué le temps de la promesse que Dieu faisait par leur bouche. Or le premier et le principal point de cette promesse, était l'avènement de notre Sauveur, le reste ne regardant que ce qui devait arriver aux Juifs, et aux Gentils. Ainsi le temps qu'ils ont marqué, n'était point le temps auquel leur foi a commencé, comme je j'ai déjà dit; mais le temps auquel ils ont vécu et auquel ils ont commencé à publier leurs  177 prophéties. Au contraire ces Sages de notre siècle qui n'ont écrit, ni histoire, ni Prophétie, proposent une exposition de la foi Catholique et ajoutent les Consuls, les mois, et le jour.  Ils marquent le temps de leur foi, comme les saints Prophètes ont marqué le temps de leur ministère. Mais plût à Dieu qu'ils n'eussent parlé que de leur foi, et qu'ils n'eussent pas osé parler de la foi Catholique. Car ils n'ont pas  écrit: Voila ce que nous croyons, Mais ils ont écrit : Voila quelle est la foi Catholique. Leur hardiesse et leur témérité est une preuve de leur ignorance, et la nouveauté de leur écrit approche fort de la perfidie d'Arius. En écrivant de la sorte ils ont fait voir à tout le monde le temps auquel ils ont commencé de croire, et auquel leur foi a commencé d'être publiée. Lorsque 'Evangéliste S. Luc dit que l'on publia un Edit pour le dénombrement du peuple. Il parle d'un Edit qui n'était point auparavant, et qui ne fut fait et publié qu'en ce temps-là. Ainsi quand ils disent que.la foi a été exposée, ils déclarent que c'est une nouvelle hérésie qu'ils ont inventée, et qui n'était point auparavant. Quant à ce qu'ils lui donnent le nom de Catholique, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils tombent sans y penser, dans l'extravagance des Cataphrygiens, et qu'ils disent comme eux, la foi Chrétienne vient de nous être révélée, et elle a commencé en nous. Ils prennent Constance pour leur Seigneur, au lieu de Jésus-Christ, comme les Cataphrygiens prenaient Montan pour le leur, et Maximille, pour leur Souveraine. Que s'il est vrai que la foi ait commencé, comme ils prétendent, sous ce Consulat, que deviendront les anciens Pères, et les saints Martyrs ? Que deviendront leurs disciples qui sont morts avant ce Consulat? Comment les feront-ils revenir au monde pour 178 effacer de leur esprit ce que les saints Pères leur ont enseigné, et pour y graver en la place ce qu'ils se vantent d'avoir inventé de nouveau? Ils sont si ignorants, et si grossiers, qu'ils ne peuvent alléguer que des excuses impertinentes, et qui se détruisent d'elles-mêmes.

Voila ce qu'Athanase écrivit à ses amis. Ceux qui liront la lettre entière reconnaîtront la force et la fermeté de l'esprit de ce grand homme. Je n'en ai transcrit qu'une partie, de peur d'être trop long. Ursace, Valens, Auxence, Germinius, Caïus.et Démophile furent déposés par le Concile, pour n'avoir pas voulu prononcer anathème contre l'hérésie d'Arius. Ils se refugièrent vers l'Empereur, et lui portèrent la Formule de foi qui avait été lue dans le Concile. Ce Concile écrivit aussi à l'Empereur. La lettre a été traduite de Latin en Grec : En voici le sens.

Ἐπιστολὴ τῆς ἐν Ἀριμίνῳ συνόδου πρὸς τὸν βασιλέα Κωνστάντιον

Ἔκ τε τῆς τοῦ Θεοῦ κελεύσεως, καὶ τοῦ τῆς σῆς εὐσεβείας προστάγματος, τὰ πάλαι δογματισθέντα γεγενῆσθαι πιστεύομεν· εἰς γὰρ Ἀρίμινον ἐκ πασῶν τῶν πρὸς δύσιν πόλεων εἰς τὸ αὐτὸ πάντες ἐπίσκοποι συνήλθομεν· ἵνα καὶ ἡ πίστις τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας γνωρισθῇ, καὶ οἱ τἀναντία φρονοῦντες ἔκδηλοι γένωνται. Ὡς γὰρ ἐπὶ πλεῖστον διασκοποῦντες εὑρήκαμεν, ἀρεστὸν ἐφάνη τὴν πίστιν τὴν ἔκπαλαι διαμένουσαν, ἣν καὶ οἱ προφῆται καὶ τὰ εὐαγγέλια καὶ οἱ ἀπόστολοι διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκήρυξαν, τοῦ καὶ τῆς σῆς βασιλείας φρουροῦ καὶ τῆς σῆς ῥώσεως προστάτου, ἵνα ταύτην κατασχόντες φυλάξωμεν, καὶ φυλάττοντες μέχρι τέλους διατηρῶμεν. Ἄτοπον γὰρ καὶ ἀθέμιτον ἐφάνη τῶν ὀρθῶς καὶ δικαίως ὡρισμένων τι μεταλλάσσειν, καὶ τῶν ἐν Νικαίᾳ κοινῇ μετὰ τοῦ ἐνδοξοτάτου σου πατρὸς καὶ βασιλέως Κωνσταντίνου ἐσκεμμένων· ὧν ἡ διδασκαλία τε καὶ τὸ φρόνημα διῆλθέ τε καὶ ἐκηρύχθη εἰς πάσας ἀνθρώπων ἀκοάς τε καὶ διανοίας, ἥτις ἀντίπαλος μόνη καὶ ὀλετὴρ τῆς Ἀρείου αἱρέσεως ὑπῆρξε· δι´ ἧς οὐ μόνον αὐτὴ, ἀλλὰ καὶ αἱ λοιπαὶ αἱρέσεις καθῃρέθησαν· ἐν ᾗ ὄντως καὶ τὸ προσθεῖναί τι σφαλερὸν, καὶ τὸ ἀφελέσθαι ἐπικίνδυνον ὑπάρχει· ὡς εἴπερ καὶ θάτερον γένοιτο, ἔσται τοῖς ἐχθροῖς ἄδεια ποιεῖν ἅπερ βούλοιντο. Ὅθεν Οὐρσάκιός τε καὶ Οὐάλης, ἐπειδὴ ἔκπαλαι μέτοχοί τε καὶ σύμφρονες τοῦ Ἀρειανικοῦ δόγματος ἦσαν καθεστηκότες, καὶ τῆς ἡμετέρας κοινωνίας χωρισθέντες ἀπεφάνθησαν. ἧς ἵνα μετάσχωσιν, ἐφ´ οἷς ἑαυτοῖς συνεγνώκεισαν πλημμελήσαντες μετανοίας τε καὶ συγγνώμης ἠξίουν τυχεῖν, ὡς καὶ τὰ ἔγγραφα τὰ ὑπ´ ἐκείνων γεγενημένα μαρτυρεῖ· δι´ ὧν ἁπάντων φειδὼ γεγένηται καὶ τῶν ἐγκλημάτων συγγνώμη. Ἦν δὲ ὁ καιρὸς καθ´ ὃν ταῦτα ἐπράττετο, ὅτε ἐν Μεδιολάνῳ τὸ συνέδριον τῆς συνόδου συνεκροτεῖτο, συμπαρόντων δὲ καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῆς τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησίας. Ἐγνωκότες δὲ ἅμα καὶ τὸν μετὰ τελευτὴν ἄξιον μνήμης Κωνσταντῖνον μετὰ πάσης ἀκριβείας καὶ ἐξετάσεως τὴν συγγραφεῖσαν πίστιν ἐκτεθεικότα, ἐπειδὴ δὲ ὡς ἐξ ἀνθρώπων ἐγένετο βαπτισθεὶς, καὶ πρὸς τὴν ὀφειλομένην εἰρήνην ἀνεχώρησεν, ἄτοπον εἶναι μετ´ ἐκεῖνόν τι καινοτομεῖν, καὶ τοσούτους ἁγίους ὁμολογητὰς καὶ μάρτυρας τοὺς καὶ τοῦδε τοῦ δόγματος συγγραφεῖς τε καὶ εὑρετὰς ὑπεριδεῖν, οἵ τινες κατὰ τὸν παλαιὸν τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας θεσμὸν ἅπαντα φρονοῦντες διαμεμενήκασιν. Ὧν ὁ Θεὸς τὴν πίστιν καὶ εἰς τοὺς σοὺς χρόνους τῆς βασιλείας μετέδωκε διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι´ οὗ σοὶ καὶ τὸ βασιλεύειν οὕτως ὑπῆρξεν, ὡς καὶ τῆς καθ´ ἡμᾶς οἰκουμένης κρατεῖν. Πάλιν γοῦν οἱ ἐλεεινοὶ καὶ οἰκτροὶ τῷ φρονήματι ἀθεμίτῳ τολμήματι τῆς δυσσεβοῦς φρονήσεως κήρυκας ἑαυτοὺς ἀνήγγειλαν, καὶ ἐπιχειροῦσιν ἀνατρέπειν πᾶν τὸ τῆς ἀληθείας σύνταγμα. Ὡς γὰρ κατὰ τὸ σὸν πρόσταγμα τὸ συνέδριον τῆς συνόδου συνεκροτεῖτο, κἀκεῖνοι τῆς ἰδίας ἀπάτης ἐγύμνουν τὴν σκέψιν· ἐπειρῶντο γὰρ πανουργίᾳ τινι καὶ ταραχῇ προσφέροντές τι καινοτομεῖν, τῆς τοιαύτης ἑτεροίας τοὺς συναλισκομένους εὑρόντες Γερμάνιον, Αὐξέντιον καὶ Γάϊον, τοὺς τὴν ἔριν καὶ διχοστασίαν ἐμποιοῦντας· ὧν ἡ διδασκαλία μία μὲν οὖσα πᾶν πλῆθος βλασφημιῶν ὑπερβέβηκεν. Ὡς δὲ συνεῖδον οὐχὶ τῆς αὐτῆς προαιρέσεως ὄντας οὔτε ὁμογνωμονοῦντας ἐφ´ οἷς κακῶς ἐφρόνουν, εἰς τὸ συμβούλιον ἡμῶν μετήγαγον ἑαυτοὺς, ὡς δοκεῖν ἕτερον γράφειν. Ἦν δὲ ὁ καιρὸς βραχὺς, ὁ καὶ τὰς γνώμας αὐτῶν ἐξελέγχων. Ἵνα μὴ οὖν τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ τὰ τῆς ἐκκλησίας περιπίπτῃ, καὶ ταραχὴ καὶ θόρυβος κυλινδούμενος ἅπαντα συγχέῃ, βέβαιον ἐφάνη τὰ πάλαι ὡρισμένα ἔμμονα καὶ ἀμετακίνητα διαφυλάττειν, τοὺς δὲ προειρημένους ἀπὸ τῆς ἡμετέρας κοινωνίας ἀποκεχωρίσθαι. Δι´ ἣν αἰτίαν τοὺς ἀναδιδάξοντας πρέσβεις πρὸς τὴν σὴν ἐπιείκειαν ἀπεστάλκαμεν, τὴν γνώμην τοῦ συνεδρίου διὰ τῆς ἐπιστολῆς μηνύσοντας· τοῖς γε πρεσβεύουσι πρό γε πάντων τοῦτο παρεκελευσάμεθα, τὸ τὴν ἀλήθειαν πιστώσασθαι, ἐκ τῶν πάλαι ἀρχαίων καὶ δικαίων ὁρμωμένους. Οἳ καὶ τὴν σὴν ἀναδιδάξουσιν ὁσιότητα, ὅτι οὐχ ὥσπερ ἔφησαν Οὐρσάκιός τε καὶ Οὐάλης, ἔσται εἰρήνη, εἴπερ τι τῶν δικαίων ἀνατραπείη. Πῶς γὰρ εἰρήνην οἷόν τε ἄγειν τοὺς τὴν εἰρήνην καταλύοντας; μᾶλλον γὰρ ἔρις καὶ ταραχὴ ἐκ τούτων σὺν ταῖς λοιπαῖς πόλεσι καὶ τῇ τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησίᾳ γενήσεται. Διὸ δὴ καὶ ἱκετεύομεν τὴν σὴν ἐπιείκειαν, ἵνα προσηνέσιν ἀκοαῖς καὶ γαληναίῳ βλέμματι τὰ τῆς ἡμετέρας πρεσβείας ἀθρήσειας, μήτε πρὸς ὕβριν τῶν τετελευτηκότων καινόν τι μεταλλάττειν ἐπιτρέψειας, ἀλλ´ ἐάσῃς ἡμᾶς ἐμμένειν τοῖς παρὰ τῶν προγόνων ὁρισθεῖσί τε καὶ νενομοθετημένοις· οὓς ἅπαντας μετὰ ἀγχινοίας τε καὶ φρονήσεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου πεποιηκέναι φήσαιμεν ἄν. Τὰ γὰρ νῦν παρ´ ἐκείνων καινοτομούμενα τοῖς μὲν πιστεύσασιν ἀπιστίαν ἐμποιεῖ, τοῖς δὲ ἀπιστήσασιν ὠμότητα. Ἱκετεύομεν δὲ ἔτι, ἵνα κελεύσῃς τοὺς ἐπισκόπους τοὺς ἐν ταῖς ἀλλοδαπαῖς διατρίβοντας, οὓς καὶ τὸ τῆς ἡλικίας ἐπίπονον καὶ τὸ τῆς πενίας ἐνδεὲς τρύχει, τὴν εἰς τὰ οἰκεῖα ἀνακομιδὴν ῥᾳδίαν ποιήσασθαι, ἵνα μὴ ἔρημοι τῶν ἐπισκόπων αἱ ἐκκλησίαι διαμένωσιν. Ἔτι δὲ πρὸς ἅπασι καὶ τοῦτο δεόμεθα, ἵνα μήτε ἐλλείπῃ τι τῶν προϋπαρξάντων μήτε πλεονάζῃ, ἀλλὰ πάντα ἄρρηκτα διαμένῃ ἐκ τῆς τοῦ σοῦ πατρὸς εὐσεβείας καὶ εἰς τὸν νῦν χρόνον διαφυλαττόμενα· μήτε λοιπὸν ἡμᾶς μοχθεῖν, καὶ ἐκτὸς τῶν ἰδίων παροικιῶν ἐπιτρέψειας γενέσθαι, ἀλλ´ ἵνα οἱ ἐπίσκοποι σὺν τοῖς ἰδίοις λαοῖς μετ´ εἰρήνης εἰς εὐχάς τε καὶ λατρείας σχολὴν ἄγοιεν, ἱκετεύοντες ὑπὲρ τῆς σῆς σωτηρίας καὶ βασιλείας καὶ εἰρήνης, ἣν ἡ θειότης σοι εἰς τὸ διηνεκὲς χαριεῖται. Οἱ δὲ ἡμέτεροι πρέσβεις τὰς ὑπογραφὰς καὶ τὰς τῶν ἐπισκόπων προσηγορίας κομίζουσιν· οἵτινες καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν θείων γραφῶν τὴν σὴν ἀναδιδάξουσι θειότητα.

Ταῦτα μὲν οὖν ἡ σύνοδος ἔγραψε, καὶ δι´ ἐπισκόπων ἀπέστειλεν.

Οἱ μέντοι περὶ Οὐρσάκιον καὶ Οὐάλεντα, φθάσαντες τὴν τούτων ἄφιξιν, προδιαβάλλουσι μὲν τὴν σύνοδον, ἐπιδείξαντες ἣν ἐπεκομίζοντο πίστεως ἔκδοσιν. Ὁ βασιλεὺς δὲ, ἐκ προλήψεως τῇ Ἀρειανῇ δόξῃ προσκείμενος, ἠγανάκτει μὲν κατὰ τῆς συνόδου· τοὺς δὲ περὶ Οὐάλεντα καὶ Οὐρσάκιον διὰ τιμῆς ἦγε πολλῆς. Διὸ οἱ ἀπὸ τῆς συνόδου πεμφθέντες ἐχρόνιζον, ἀποκρίσεως οὐ τυγχάνοντες. Ὀψὲ δέ ποτε τοιάδε πρὸς τὴν σύνοδον διὰ τῶν παρόντων ἀντέγραψεν ὁ βασιλεύς·

Lettre du Concile de Rimini à l'Empereur Constance.

Nous croyons que c'est par la volonté de Dieu, et par l'ordre de votre piété, qu'un aussi grand nombre d'Evêques que nous trouvons ici, se sont assemblés de diverses parties, d'Occident, afin que la foi de l'Eglise Catholique éclate, et que les hérétiques soient découverts. Car ayant examiné entre nous les matières, nous avons trouvé à propos de tenir toujours la foi ancienne, que nous avons reçue des Prophètes, des Evangélistes, des Apôtres par Jésus-Christ Notre Seigneur et notre Dieu, le Gardien de votre Empire, et le Protecteur de votre personne, et que nous avons toujours reçue. Nous avons cru qu'il y aurait eu de l'extravagance et de l'impiété à changer quelque 179 chose de ce qui a été si justement et si saintement établi par les Evêques, qui ont tenu le Concile de Nicée avec l'Empereur Constantin de glorieuse mémoire, père de votre piété. Ce Concile a été publié aux peuples, et opposé si heureusement à l'hérésie Arienne qu'il l'a détruite, et avec elle toutes les autres. On n'en saurait rien ôter, sans donner entrée au poison pernicieux de la doctrine des hérétiques. Ursace et Va/ens ont été autrefois soupçonnés de tenir l'hérésie d'Arius, et privés pour un temps de a communion. Ils ont demandé pardon .comme il paraît par leurs écrits, et l'ont obtenu au Concile de Milan en présence des Légats de l'Eglise Romaine. Nous ne croyons pas qu'il soit permis de rien retrancher de ce Concile, oµ les matières ont été examinées avec soin en présence de Constantin, qui a passé au repos de l'autre vie dans la créance de ce qui avait été décidé, et  de nous éloigner du sentiment d'un si grand nombre de saints Confesseurs, et de successeurs des Martyrs qui ont célébré ce Concile, et qui ont conservé inviolablement la doctrine des anciens qui fleurit encore en ce temps, auquel votre piété a reçu de Dieu le Père par Jésus-Christ Notre Dieu et Notre-Seigneur le pouvoir de gouverner le monde. Mais de misérables personnes, et de mauvais sens ont eu la hardiesse et .la témérité de publier de nouveau une doctrine impie, et tâchent encore maintenant d'ébranler ce qui a été établi avec une grande sagesse. Car votre piété ayant ordonné que nous nous assemblassions pour examiner les matières de la foi, ceux qui troublent la paix de l'Eglise auxquels Germinius, Anxence, et. Caïus se sont joints ont présenté un écrit rempli d'une mauvaise doctrine. Mais ce qu'ils avaient présenté publiquement dans le Concile, n'ayant pas été ap-180 prouvé, ils ont crû y devoir apporter du changement, et ils y en ont en effet apporté plusieurs fois en très peu de temps. On a jugé à propos, de conserver inviolablement l'ancienne créance, et de retrancher ces personnes de la communion. Nous avons envoyé nos Députés à votre Clémence, pour l'informer de tout ce qui s'est passé, et pour lui présenter nos lettres où elle verra les sentiments du Concile. Nous ne leur avons point donné d'autre charge, que de faire en sorte que l'ancienne créance demeure ferme, et inébranlable, et que d'assurer votre sagesse que ce que Valens, Ursace, Germinius, et Caïus ont publié, n'est point vrai, qu'il est aisé de procurer la paix en changeant fort peu de chose. Comment la paix pourrait-elle-être ou procurée, ou entretenue par ceux qui la renversent, par ceux qui ont rempli de confusion et de désordre toutes les Eglises, et principalement celle de Rome? Nous supplions votre Clémence de recevoir agréablement, et d'écouter favorablement nos Députés, et de ne pas permettre que l'on fasse cette injure aux anciens que de changer leur doctrine, que nous croyons qu'ils n'ont tenue que par l'esprit de Dieu. Non seulement ces nouveautés troublent le repos des fidèles, mais elles détournent les infidèles de se soumettre à la foi. Nous vous supplions aussi de commander qu'un si grand nombre d'Évêques qui sont retenus à Rimini, accablés de vieillesse, et pressés par la pauvreté, aient la liberté de retourner à leurs Eglises, de peur que les peuples ne souffrent de leur absence. Nous vous supplions, car nous ne saurions nous lasser de répéter plusieurs fois la même prière, que l'on n'apporte aucun changement à la foi, que l'on n'en retranche rien, que l'on conserve inviolablement ce qui a été conservé 181 sous le règne du Père de votre piété, et sous le votre. Que votre sainte prudence, ne permette plus que nous soyons arrachés de nos Sièges, et obligés de faire de longs voyages: mais que nous demeurions en paix avec nos peuples, et que nous priions Dieu incessamment pour la santé de votre personne, pour la prospérité de votre Etat, et pour la paix. Nos Députés vous donneront un autre écrit, contenant les noms, et signatures de tous les Évêques,

Le Concile ayant écrit en ces termes à l'Empereur, ses Députés furent prévenus par Ursace, et par Valens, qui donnèrent à ce Prince de mauvaises impressions du Concile, et lui présentèrent la Formule de foi qu'ils avaient apportée avec eux. Comme ce Prince avait le cœur infecté depuis longtemps de la perfidie d'Arius, il entra en colère contre les Évêques du Concile, et rendit de grands honneurs à Ursace, et à Valens. Les Députés du Concile demeurèrent longtemps sans obtenir aucune réponse. Mais enfin ils reçurent celle qui suit.

Ecrite Κωνστάντιος νικητὴς καὶ θριαμβευτὴς Αὔγουστος, πᾶσι τοῖς ἐν Ἀριμίνῳ ἐπισκόποις συνελθοῦσιν.

Ἀεὶ μὲν προηγουμένην ἔχειν ἡμᾶς φροντίδα περὶ τοῦ θείου καὶ προσκυνητοῦ νόμου οὐδὲ ἡ ὑμετέρα χρηστότης ἀγνοεῖ. Ἀλλὰ νῦν τοὺς ἀπὸ τῆς συνέσεως ὑμῶν ἀποσταλέντας εἴκοσι ἐπισκόπους, ἀναδεξαμένους τὴν παρ´ ὑμῶν πρεσβείαν, τέως οὐκ ἠδυνήθημεν ἰδεῖν· ἀναγκαία γὰρ ἡμῖν ἡ πρὸς τοὺς βαρβάρους ὁδός, καὶ ὡς οἴδατε, πρέπει τὴν ψυχὴν καθαρὰν οὖσαν ἀπὸ πάσης φροντίδος τὰ περὶ τοῦ θείου νόμου γυμνάζειν. Τοιγαροῦν τοὺς ἐπισκόπους ἐκελεύσαμεν ἐν τῇ Ἀδριανουπόλει ἐκδέξασθαι τὴν ἡμετέραν ἐπάνοδον, ἵν´ ἐπειδὰν πάντα καλῶς διατεθῇ τὰ δημόσια, τότε λοιπὸν ἅπερ ὑποβάλλουσιν ἀκοῦσαι καὶ δοκιμάσαι δυνηθῶμεν. Τῇ μέντοι στερρότητι ὑμῶν μὴ βαρὺ φαινέσθω ὥστε ἐκδέξασθαι τὴν αὐτῶν ἐπάνοδον, ἵν´ ἐπειδὰν ἐπανέλθωσι κομίζοντες ὑμῖν τὰς ἡμετέρας ἀποκρίσεις, δυνηθῆτε εἰς πέρας ἀγαγεῖν τὰ πρὸς τὴν λυσιτέλειαν ἀνήκοντα τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ.

Ταῦτα δεξάμενοι τὰ γράμματα οἱ ἐπίσκοποι, αὖθις τοιαῦτα ἀντέγραψαν·

Τὰ γράμματα τῆς σῆς φιλανθρωπίας ἐδεξάμεθα, κύριε θεοφιλέστατε βασιλεῦ, τὰ περιέχοντα διὰ τὴν τῶν δημοσίων ἀνάγκην τέως μὴ δεδυνῆσθαί σε τοὺς ἡμετέρους πρέσβεις θεωρῆσαι· ἡμᾶς δὲ κελεύεις ἐκδέξασθαι τὴν αὐτῶν ἐπάνοδον, ἕως ἂν τὰ παρ´ ἡμῶν ὁρισθέντα ἀκολούθως τοῖς προγόνοις ἡμῶν ἐπιγνῷ παρ´ αὐτῶν ἡ σὴ εὐλάβεια. Ἀλλὰ καὶ νῦν διὰ τούτων τῶν γραμμάτων ὁμολογοῦμεν καὶ διαβεβαιούμεθα μηδαμῶς ἡμᾶς ἀναχωρεῖν τῆς ἡμετέρας προθέσεως· τοῦτο γὰρ καὶ τοῖς πρέσβεσιν ἡμῶν ἐνετειλάμεθα. Ἀξιοῦμεν τοίνυν, ὅπως γαληναίᾳ τῇ προσόψει τά τε νῦν γράμματα τῆς ἡμετέρας μετριότητος κελεύσθῃς ἀναγνωσθῆναι· ἀλλὰ γὰρ κἀκεῖνα ἃ διὰ τῶν πρέσβεων ἡμῶν ἐνετειλάμεθα, ἡδέως ὑποδέξῃ. Ἐκεῖνο μέντοι συνορᾷ μεθ´ ἡμῶν καὶ ἡ σὴ ἡμερότης, ὅση νῦν ἐστὶ λύπη καὶ κατήφεια, ὅτι ἐν τοῖς σοῖς μακαριωτάτοις καιροῖς τοσαῦται ἐκκλησίαι χωρὶς ἐπισκόπων εἰσί. Καὶ διὰ τοῦτο πάλιν τὴν σὴν φιλανθρωπίαν ἀξιοῦμεν, κύριε θεοφιλέστατε βασιλεῦ, ὅπως πρὸ τῆς τραχύτητος τῶν χειμώνων, εἴπερ ἀρέσειε τῇ σῇ εὐσεβείᾳ, κελεύσεις ἡμᾶς εἰς τὰς ἡμετέρας ἐκκλησίας ἐπανελθεῖν, ὑπὲρ τοῦ δύνασθαι ἡμᾶς τῷ παντοκράτορι Θεῷ καὶ τῷ δεσπότῃ καὶ Σωτῆρι ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, τῷ Υἱῷ αὐτοῦ τῷ μονογενεῖ, ὑπὲρ τῆς σῆς βασιλείας τὰς ἐθίμους εὐχὰς μετὰ τῶν λαῶν ἀποπληροῦν, καθὼς καὶ ἀεὶ ἐπετελέσαμεν καὶ νῦν ποιοῦμεν εὐχόμενοι.

Constance vainqueur et triomphant : à tout les Évêques qui se sont assemblés à Rimini.

Votre Sainteté n'ignore pas que nous avons toujours pris, un soin particulier de tout ce qui regarde la Loi de Dieu. Nous n'avons pu néanmoins donner audience aux vingt Députés qui sont  venus de votre part, parce que nous étions pressés de pourvoir à l'expédition que nous avons entreprise contre les étrangers, et que les affaires de la Religion doivent être traitées avec un esprit dégagé de toute autre inquiétude. C'est pourquoi je leur ai ordonné d'attendre à Andrinople que nous fussions de retour, afin que nous pussions les entendre lorsque nous 182 aurions donné ordre à ce qui concerne les nécessités de l'état. Ne vous lassez point de les attendre, afin que quand ils vous porteront notre résolution, vous puissiez faire ce qui sera plus avantageux pour le bien de l'Eglise.

Les  Évêques ayant reçu cette réponse, récrivirent à l'Empereur en ces termes.

Nous avons reçu la lettre de votre Clémence, Seigneur Empereur très-chéri de Dieu, par laquelle vous nous mandez, que la nécessité des affaires publiques ne vous a pas permis de donner audience à nos Députés, et vous nous ordonnez de les attendre jusques à ce que votre piété ait appris par leur bouche ce que nous avons décidé conformément à la tradition de nos prédécesseurs. Nous vous protestons encore par cette lettre que nous ne nous départons point de notre première résolution, comme nous l'avons fait savoir à nos Députés. Nous vous supplions d'avoir la bonté de faire lire cet écrit, et d'écouter avec patience ce que nos Députés vous représenteront de notre part. Votre douceur reconnaît aussi bien que nous, combien l'absence des Evêques hors de leurs Eglises est un sujet d'une tristesse, et d'une affliction très sensible sous un règne aussi heureux que le vôtre. C'est pourquoi nous supplions encore une fois votre Clémence, Seigneur Empereur très chéri de Dieu, de nous permettre de retourner en nos Eglises avant la rigueur de l'hiver, afin que nous puissions adresser avec les peuples des prières à Dieu tout puissant, et à Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur, et notre Sauveur, pour la prospérité de votre règne, comme nous avons toujours fait, et comme nous désirons de faire encore.

Ταῦτα γράψαντες, καὶ μικρὸν ἐπιμείναντες χρόνον, ὡς οὐκ ἠξίου αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς ἀποκρίσεως, κατὰ πόλεις τὰς ἑαυτῶν ἀνεχώρησαν. Ὁ βασιλεὺς δὲ καὶ ἤδη μὲν πρότερον ἐσκόπει τὴν Ἀρειανὴν δόξαν ταῖς ἐκκλησίαις ἐγκατασπεῖραι· ταύτην τε κρατήσειν ἐσπουδακὼς, πρόφασιν ὕβρεως τὴν ἐκείνων ποιεῖται ἀναχώρησιν, καταπεφρονῆσθαι λέγων, ὅτι παρὰ γνώμην αὐτοῦ διελύθησαν. Διὸ τοῖς μὲν περὶ Οὐρσάκιον ὅσα αὐτοῖς ἐδόκει σὺν παρρησίᾳ κατὰ τῶν ἐκκλησιῶν πράττειν ἐπέτρεψε, τὴν δὲ ἔκδοσιν τῆς ἀναγνωσθείσης ἐν Ἀριμίνῳ πίστεως ἐκέλευσεν εἰς τὰς περὶ Ἰταλίαν ἐκκλησίας ἐκπέμπεσθαι, προστάξας τοὺς μὴ βουλομένους ὑπογράφειν αὐτῇ ἐξεῶσθαι τῶν ἐκκλησιῶν, καὶ εἰς τοὺς τόπους αὐτῶν ἑτέρους ἀντικαθίστασθαι. Καὶ πρῶτος μὲν Λιβέριος ὁ τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπος, παραιτησάμενος ἐκείνῃ τῇ πίστει συνθέσθαι, ἐξόριστος γίνεται, τῶν περὶ Οὐρσάκιον εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ καταστησάντων Φίληκα, ὃς διάκονος ὢν τῆς ἐν Ῥώμῃ ἐκκλησίας, καὶ τῇ Ἀρειανῇ δόξῃ προστεθεὶς, εἰς τὴν ἐπισκοπὴν προεβλήθη· εἰσὶ δὲ οἱ λέγοντες, ὅτι οὐ προσέθετο μὲν τῇ Ἀρειανῇ δόξῃ, βίᾳ δὲ καὶ ἀνάγκῃ κεχειροτόνητο. Πάντα μὲν οὖν τότε τὰ κατὰ τὴν δύσιν καινοτομούμενα ταραχὴν εἶχε, τῶν μὲν ἐξωθουμένων καὶ ἀποστελλομένων εἰς ἐξορίαν· τῶν δὲ εἰς τόπον τῶν αὐτῶν ἀντικαθισταμένων. Καὶ ταῦτα ἐγίνετο βίᾳ καὶ τῶν βασιλικῶν προσταγμάτων, ἅπερ καὶ εἰς τὰ ἑῷα μέρη ἀπέσταλτο. Ὁ Λιβέριος μὲν οὖν μικρὸν ὕστερον, τῆς ἐξορίας ἀνακληθεὶς, τὸν οἰκεῖον θρόνον ἀπέλαβε, τοῦ ἐν Ῥώμῃ λαοῦ στασιάσαντος καὶ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλοντος τὸν Φίληκα· ὅ τε βασιλεὺς καὶ παρὰ γνώμην τούτοις ἐγένετο σύμψηφος. Οἱ δὲ περὶ Οὐρσάκιον τῆς Ἰταλίας ἀναχωρήσαντες καὶ ἐπὶ τὰ ἀνατολικὰ διαβαίνοντες μέρη, πόλιν τῆς Θρᾴκης, ὄνομα Νίκην, καταλαμβάνουσι· μικρὸν δὲ ἐπιμείναντες ἐν αὐτῇ χρόνον, ἕτερον ποιοῦνται ἐν αὐτῇ συνέδριον· καὶ τὴν ἀναγνωσθεῖσαν ἐν Ἀριμίνῳ τῆς πίστεως ἔκδοσιν εἰς Ἑλλάδα γλῶσσαν ἑρμηνεύσαντες, καθ´ ὃν ἀνωτέρω γέγραπται τρόπον, εἶτα δημοσιεύσαντες ἐβεβαίωσαν, ἐπιφημίσαντες ὑπὸ τῆς οἰκουμενικῆς συνόδου καὶ ὑπηγορεῦσθαι τὴν πίστιν τὴν ἐν Νίκῃ, τῷ παρομοίῳ τοῦ ὀνόματος συναρπάζειν τοὺς ἁπλουστέρους βουλόμενοι· τὴν ἐν Νικαίᾳ γὰρ τῆς Βιθυνίας πίστιν εἶναι ἐνόμιζον. Ἀλλ´ οὐδὲν αὐτοὺς ὤνησε τὸ σόφισμα· μετ´ οὐ πολὺ γὰρ ἐξηλέγχθη· διετέλουν γὰρ γελώμενοι. Περὶ μὲν οὖν τῶν κατὰ τὰ ἑσπέρια γενομένων μέρη τοσαῦτα εἰρήσθω. Μετιτέον δὲ ἐπὶ τὴν διήγησιν τῶν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον κατὰ τὴν ἀνατολὴν γεγενημένων· ἀρκτέον δὲ ἐντεῦθεν.

Les Évêques ayant attendu quelque temps après 183 avoir écrit cette lettre sans avoir reçu aucune réponse, s'en retournèrent en leurs Diocèses. II y avait déjà longtemps que l'Empereur avait résolu d'introduire la doctrine d'Arius dans toutes les Eglises. Il tint à injure et à mépris le départ des Évêques sans sa permission. Il donna donc à Ursace, à Valens et à leurs Sectateurs un pouvoir absolu de faire ce qu'il leur plairait, contre ceux qui n'étaient pas de leur sentiment. Il envoya aux Eglises d'Italie l'exposition de foi qui avait été lue à Rimini, et ordonna que ceux qui refuseraient de la signer fussent chassés de leurs Sièges, et que d'autres fussent mis en leur place. Libère Evêque de Rome ayant refusé de consentir à cette Formule fut envoyé en exil, et Félix fut établi en sa place par les partisans d'Ursace. Ce Félix n'était que Diacre de l'Eglise de Rome, et il fut élevé à la dignité d'Evêque, parce qu'il avait embrassé la perfidie d'Arius. Quelques-uns disent néanmoins, qu'il ne l'avait point embrassée, et qu'il fut contraint par force de se laisser ordonner. II n'y avait donc que confusion, et que désordre en Occident, les uns étant chassés hors de leurs Eglises, et envoyés en exil par l'autorité des Empereurs, et d'autres étant établis en leur place. Libère fut pourtant rappelé bientôt après, et rétabli dans son siège par le peuple mutiné, à la fureur duquel Constance ne se voulut point opposer. Les partisans d'Ursace ayant quitté l'Italie ils allèrent à Nice Ville de Thrace, où ils tinrent un autre Concile, et où ayant traduit en Grec la Formule de Foi qui avait été lue à Rimini ils la confirmèrent, et la publièrent de nouveau. Ils prétendaient tromper les simples par la ressemblance des noms, et faire passer leur Formule de Nice en Thrace pour la foi de Nicée en Bithynie. Mais cet artifice ne leur servit de rien, car il fut découvert incontinent après, et les exposa à la raillerie de tout le 184  monde. Voila ce que j'avais à dire de ce qui s'est fait en Occident : voyons maintenant ce qui s'est fait en Orient.

XXXVIII.

Περὶ τῆς Μακεδονίου ὠμότητος, καὶ περὶ τῶν δι´ αὐτοῦ γεγονότων ταραχῶν

Οἱ τοῦ Ἀρειανοῦ μέρους ἐπίσκοποι μεῖζον ἐκ τῶν βασιλικῶν προσταγμάτων προσελάμβανον θράσος· καὶ ὅπως τὴν μὲν σύνοδον παρεσκευάζοντο συγκροτεῖν, μικρὸν ὕστερον λέξω· τὰ δὲ πρὸ τῆς συνόδου ὑπ´ αὐτῶν γενόμενα πρότερον ἐπιδράμωμεν. Ἀκάκιος μὲν γὰρ καὶ Πατρόφιλος Μάξιμον τὸν Ἱεροσολύμων ἐξωθήσαντες, Κύριλλον ἀντικατέστησαν. Μακεδόνιος δὲ τὰς γειτνιαζούσας ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπαρχίας τε καὶ πόλεις ἀνέτρεπεν, ὑπουργοὺς τοῦ οἰκείου σκοποῦ κατὰ τῶν ἐκκλησιῶν προβαλλόμενος, καὶ τῆς μὲν Κυζίκου Ἐλεύσιον ἐπίσκοπον ἀναδεικνὺς, τῆς δὲ Νικομηδείας Μαραθώνιον· ὃς πρότερον μὲν διάκονος ἦν ὑπὸ Μακεδονίῳ ταττόμενος, σπουδαῖος δὲ περὶ τὸ συστήσασθαι ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν μοναστήρια. Ὅπως δὲ Μακεδόνιος τὰς περὶ Κωνσταντινούπολιν ἐπαρχίας καὶ πόλεις ἀνέτρεπεν, ἤδη λεκτέον. Οὗτος γὰρ, ὡς καὶ φθάσας εἶπον, δραξάμενος τῆς ἐπισκοπῆς μυρία κακὰ ποιεῖ τοῖς μὴ αἱρουμένοις τὰ αὐτοῦ φρονεῖν· καὶ οὐ μόνον γε τοὺς τῆς ἐκκλησίας διακρινομένους συνήλαυνεν, ἀλλὰ γὰρ καὶ Ναυατιανοὺς, εἰδὼς καὶ αὐτοὺς φρονοῦντας τὸ ’ὁμοούσιον.‘ Συνηλαύνοντο οὖν καὶ οὗτοι τὰ ἀνήκεστα πάσχοντες· καὶ φεύγει μὲν αὐτῶν ὁ ἐπίσκοπος, Ἀγέλιος ὄνομα αὐτῷ· πολλοὶ δὲ τῶν ἐπισήμων ἐπ´ εὐλαβείᾳ συλληφθέντες ᾐκίζοντο, ἐπεὶ μὴ ἐβούλοντο μετέχειν τῆς κοινωνίας αὐτοῦ. Μετὰ δὲ τοὺς αἰκιζομένους, βίᾳ τῶν μυστηρίων μετέχειν τοὺς ἄνδρας ἠνάγκαζον· ξύλῳ γὰρ διαιροῦντες τὰ στόματα τῶν ἀνθρώπων τὰ μυστήρια ἐνετίθεσαν. Οἱ δὲ ὑπομένοντες τοῦτο μείζονα τῶν ἄλλων τιμωριῶν κόλασιν ταύτην ἐνόμιζον. Γύναιά τε καὶ παιδία συναρπάζοντες μυεῖσθαι ἠνάγκαζον· εἰ δέ τις παραιτοῖτο ἢ ἄλλως ἀντέλεγεν, εὐθὺς ἐπηκολούθουν πληγαὶ, καὶ μετὰ τὰς πληγὰς δεσμοί τε καὶ δεσμωτήρια, καὶ τὰ ἄλλα δεινά· ὧν ἑνὸς ἢ δυοῖν ἐπιμνησθεὶς, φανερὰν τὴν ἀπήνειαν καὶ ὠμότητα Μακεδονίου καὶ τῶν τότε ἀκμασάντων ἀνθρώπων τοῖς ἀκούουσι καταστήσω. Γυναικῶν γὰρ τῶν μὴ ἀνασχομένων μετασχεῖν τῶν μυστηρίων τοὺς μαστοὺς ἐν κιβωτῷ βαλόντες ἀπέπριον. Ἄλλων τε γυναικῶν τὰ αὐτὰ μόρια, τοῦτο μὲν σιδήρῳ, τοῦτο δὲ ὠοῖς εἰς ἄκρον πυρὶ θερμανθεῖσι, προσφέροντες ἔκαιον. Ξένη τε καὶ παρὰ τὰς Ἑλλήνων τιμωρίας αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν Χριστιανίζειν λεγόντων ἐγίνετο. Ταῦτα δὲ ἐγὼ παρὰ τοῦ μακροχρονιωτάτου Αὐξάνοντος ἤκουσα, οὗ κἂν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ μνήμην πεποίημαι· ὃς πρεσβύτερος μὲν ἦν τῆς τῶν Ναυατιανῶν ἐκκλησίας. Πεπονθέναι δὲ ἔλεγε καὶ αὐτὸς οὐκ ὀλίγα παρὰ τῶν Ἀρειανιζόντων κακὰ, οὔπω τηνικαῦτα τῆς τοῦ πρεσβυτέρου ἀξίας λαχών· ἅμα δὲ Ἀλεξάνδρῳ Παφλαγόνι συνασκοῦντι αὐτῷ εἴς τε εἱρκτὴν βεβλῆσθαι καὶ πληγὰς ὑπομεῖναι πολλάς. Ἐνεγκεῖν μὲν τὰς βασάνους αὐτὸς ἔλεγεν, Ἀλέξανδρον δὲ ὑπὸ τῶν πληγῶν ἐν τῇ εἱρκτῇ τελευτῆσαι· ὃς τέθαπται νῦν ἐν δεξιᾷ εἰσπλεύσαντι τὸν Βυζάντιον κόλπον, ὃς καλεῖται Κέρας, πλησίον τῶν ποταμῶν· οὗ καὶ ἐκκλησία ἐστὶ τῶν Ναυατιανῶν, Ἀλεξάνδρου ἐπώνυμος. Καθῄρουν μὲν οὖν οἱ Ἀρειανίζοντες, Μακεδονίου κελεύοντος, ἄλλας τε πόλλας κατὰ πόλεις ἐκκλησίας, καὶ δὴ καὶ Ναυατιανῶν τὴν πλησίον τοῦ Πελαργοῦ ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει κειμένην. Ὅτου χάριν δὲ ταύτην ἰδικῶς ἐμνημόνευσα, λέξων ἔρχομαι, ὅσα παρὰ τοῦ γεραιτάτου Αὐξάνοντος ἤκουσα. Ὁ βασιλέως νόμος καὶ ἡ Μακεδονίου βία καθαιρεῖσθαι τῶν τὸ ’ὁμοούσιον‘ φρονούντων τὰς ἐκκλησίας ἐκέλευον. Ἕλκει δὴ τὸ θέσπισμα καὶ ἡ βία κατὰ τῆσδε τῆς ἐκκλησίας, καὶ ἤπειγον οἱ προστεταγμένοι τοῦτο ποιεῖν. Θαυμάσαι οὖν μοι ἔπεισι τόν τε Ναυατιανῶν λαὸν, ὁπόσον εἶχον ζῆλον καὶ σπουδὴν περὶ τὴν ἑαυτῶν ἐκκλησίαν, καὶ τὴν εὔνοιαν ἣν εἶχον περὶ αὐτοὺς οἱ τότε μὲν τῆς ἐκκλησίας ὑπὸ τῶν Ἀρειανῶν ἐκβληθέντες, νῦν δὲ ἐν εἰρήνῃ τὰς ἐκκλησίας κατέχοντες. Ὡς δὲ ἤπειγον καθαιρεῖσθαι καὶ τήνδε τὴν ἐκκλησίαν οἷς τοῦτο προσετέτακτο, συνήγοντο πλεῖστος ὅμιλος ἀνθρώπων Ναυατιανῶν τε καί τινες τῶν ὁμοφρονούντων αὐτοῖς· καὶ καθελόντες τὴν ἐκκλησίαν αὐτῶν εἰς ἄλλον τόπον μετέθεσαν. Ὁ δὲ τόπος οὗτος ἀντιπέραθεν μὲν κεῖται τῆς πόλεως· Συκαὶ δὲ ὀνομάζονται, καὶ ἐστὶ τρισκαιδέκατον τῆς Κωνσταντινουπόλεως κλίμα. Ταχεῖα δὲ ἐγένετο ἡ τῆς ἐκκλησίας μετάθεσις, λαοῦ πολλοῦ σὺν προθυμίᾳ μεγίστῃ μεταφερόντων αὐτήν. Ὁ μὲν γάρ τις ἔφερε κέραμον, ὁ δὲ λίθον, ἕτερος δὲ ξύλον· καὶ ἄλλος ἄλλο λαμβάνων, ἐπὶ τὰς Συκὰς ἀπεκόμιζεν. Συνεπελαμβάνοντο δὲ καὶ γυναῖκες καὶ ἡ μικρὰ ἡλικία, εὐχὴν ἡγούμενοι πληροῦν καὶ μέγα κέρδος λαμβάνειν, τῶν ἀφιερωθέντων τῷ Θεῷ φύλακες ἀκέραιοι γενέσθαι ἠξιωμένοι. Οὕτως μὲν οὖν τότε ἡ τῶν Ναυατιανῶν ἐκκλησία εἰς τὰς Συκὰς μετενήνεκτο· χρόνῳ δὲ ὕστερον μετὰ τὴν τελευτὴν Κωνσταντίου, ὁ βασιλεὺς Ἰουλιανὸς τόν τε τόπον ἀποδοθῆναι ἐκέλευσε καὶ ἀνοικοδομεῖν ἐπέτρεψεν. Αὖθίς τε ὁ λαὸς τὸν αὐτὸν τρόπον ἀντιμετενεγκόντες τὰς ὕλας, τὴν ἐκκλησίαν εἰς τὸν ἐξ ἀρχῆς ᾠκοδόμησαν τόπον· καὶ βελτιώσαντες, ’Ἀναστασίαν‘ καλεῖσθαι φερωνύμως ἠξίωσαν. Ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία ὕστερον, ὡς ἔφην, ἐπὶ Ἰουλιανοῦ ἀνέστη· τότε δὲ ἄμφω οἵ τε τῆς ἐκκλησίας καὶ οἱ Ναυατιανοὶ ὁμοίως ἠλαύνοντο. Διὸ καὶ οἱ τῆς ἐκκλησίας ἐβδελύττοντο ἐν τοῖς εὐκτηρίοις εὔχεσθαι τόποις, ἐν οἷς οἱ Ἀρειανοὶ συνήγοντο· εἰς δὲ τὰς ἄλλας τρεῖς—τοσαύτας γὰρ ἐντὸς τῆς πόλεως ἔχουσιν οἱ τῶν Ναυατιανῶν ἐκκλησίας—συνερχόμενοι ἀλλήλοις συνηύχοντο· μικροῦ τε ἐδέησεν ἑνωθῆναι αὐτοὺς, εἰ μὴ Ναυατιανοὶ φυλάττοντες ἀρχαῖον παράγγελμα παρῃτήσαντο· ὅμως δὲ τὴν ἄλλην εὔνοιαν εἰς ἀλλήλους προθυμότερον ἐφύλαττον, ὑπεραποθνήσκειν ἀλλήλων αἱρούμενοι. Συνηλαύνοντο οὖν ἐν τῇ αὐτῇ Κωνσταντινουπόλει, καὶ κατὰ τὰς ἄλλας ἐπαρχίας τε καὶ πόλεις. Αὐτίκα γοῦν ἐν Κυζίκῳ Ἐλεύσιος ὁ τῆσδε ἐπίσκοπος ὁμοίως ἅμα Μακεδονίῳ κατὰ τῶν Χριστιανῶν ἐποίει, πανταχόθεν ἐλαύνων καὶ διαστρέφων αὐτούς· τήν τε ἐν Κυζίκῳ τῶν Ναυατιανῶν ἐκκλησίαν καθεῖλεν εἰς ἔδαφος. Μακεδόνιος δὲ τὸν κολοφῶνα τῶν κακῶν οἷς ἔδρασεν ἐπιτίθησι· πυθόμενος γὰρ κατὰ τὸ Παφλαγόνων ἔθνος πλείστους εἶναι τῆς Ναυατιανῆς θρησκείας, καὶ μάλιστα κατὰ τὸ Μαντίνιον, συνιδών τε ὡς οὐχ οἷόν τε τοσοῦτον πλῆθος δι´ ἐκκλησιαστικῶν ἀνθρώπων ἐλαύνεσθαι, τέσσαρας ἀριθμοὺς στρατιωτῶν γνώμῃ τοῦ βασιλέως ἐπὶ τὴν Παφλαγονίαν πεμφθῆναι πεποίηκεν, ὅπως φόβῳ τῶν ὁπλιτῶν τὴν Ἀρειανὴν δόξαν προσδέξωνται. Οἱ δὲ οἰκοῦντες τὸ Μαντίνιον, ζήλῳ τῆς θρησκείας, ἀπονοίᾳ κατὰ τῶν στρατιωτῶν ἐχρήσαντο· γενόμενοί τε ἅμα πολλοὶ, δρέπανά τε μακρὰ καὶ ἀξίνας λαβόντες, καὶ παντὶ τῷ παρατυχόντι ὅπλῳ χρώμενοι, ἀπήντων τοῖς στρατιώταις. Καὶ γενομένης συμβολῆς, πολλοὶ μὲν τῶν Παφλαγόνων ἀπέθανον· τῶν δὲ στρατιωτῶν πλὴν ὀλίγων οἱ πάντες. Ταῦτα ἐγὼ παρὰ ἀγροίκου Παφλαγόνος ἔμαθον, ὃς ἔλεγε παρεῖναι τῇ μάχῃ· λέγουσι δὲ ταῦτα καὶ ἄλλοι Παφλαγόνων πολλοί. Τοιαῦτα μὲν οὖν τὰ Μακεδονίου ὑπὲρ τοῦ Χριστιανισμοῦ κατορθώματα, φόνοι καὶ μάχαι καὶ ἀνδραποδισμοὶ καὶ ἐμφύλιοι πόλεμοι. Αὕτη μέντοι ἡ πρᾶξις οὐ μόνον παρὰ τῶν ἠδικημένων, ἀλλὰ καὶ παρὰ τῶν οἰκείως πρὸς αὐτὸν ἐχόντων, δίκαιον κατ´ αὐτοῦ μῖσος εἰργάσατο. Προσέκρουσέ τε καὶ αὐτῷ τῷ βασιλεῖ διά τε τοῦτο, καὶ δι´ ἑτέραν αἰτίαν τοιάνδε· ὁ οἶκος ἔνθα ἡ λάρναξ, ἐν ᾗ τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου ἀπέκειτο, πτῶσιν ἠπείλει. Ἦσαν οὖν διὰ τοῦτο οἵ τε εἰσπορευόμενοι καὶ οἱ προσεδρεύοντες καὶ εὐχόμενοι ἐν φόβῳ πολλῷ. Ὁ οὖν Μακεδόνιος ἐβουλεύσατο μεταφέρειν τὰ τοῦ βασιλέως ὀστᾶ, ὅπως ἂν μὴ συλληφθῇ ἡ θήκη ὑπὸ τοῦ πτώματος. Τοῦτο γνόντες οἱ λαοὶ διακωλύειν ἐπεχείρουν, φάσκοντες ’μὴ δεῖν τοῦ βασιλέως τὰ ὀστᾶ μεταφέρεσθαι, ἴσον γὰρ εἶναι τὸ ἀνορύττεσθαι.‘ Διῃροῦντό τε εὐθὺς οἱ λαοὶ εἰς δύο τμήματα· καὶ οἱ μὲν μηδὲν βλάπτεσθαι τὸ μεταφέρεσθαι τὸν νεκρὸν ἔφασκον· οἱ δὲ ἀνόσιον ἔλεγον τὸ γιγνόμενον. Συνήρχοντό τε καὶ οἱ τοῦ ’ὁμοουσίου‘ φρονήματος, τῷ γιγνομένῳ ἀντέχοντες. Ὁ δὲ Μακεδόνιος μικρὰ τῶν αὐτῷ ἀντιλεγόντων φροντίσας, μεταφέρει τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἐν ᾗ τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος Ἀκακίου ἀπόκειται. Τούτου γενομένου, συνδρομὴ τῶν διχονοούντων τοῦ πλήθους εἰς ἐκείνην τὴν ἐκκλησίαν σύντονος γίνεται. Ἀνθίσταντό τε ἀλλήλοις τὰ μέρη, καὶ μὴ μελλήσαντες χερσὶν ἠμύναντο, καὶ γίνεται φόνος ἀνθρώπων πολύς· ὥστε τὴν αὐλὴν τῆς ἐκκλησίας ἐκείνης αἵματος πλήρη γενέσθαι, καὶ τὸ ἐν αὐτῇ φρεὰρ ὑπερβλύσαι τοῦ αἵματος, ἐκρεῖν δὲ τοῦτο καὶ εἰς τὴν ἐχομένην στοὰν ἄχρι τῆς πλατείας αὐτῆς. Τοῦτο τὸ ἀτύχημα πυθόμενος ὁ βασιλεὺς ὀργίζεται κατὰ τοῦ Μακεδονίου, καὶ διὰ τοὺς ἀπολωλότας, καὶ ὅτι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τὸ σῶμα παρακινῆσαι παρὰ τὴν αὐτοῦ γνώμην ἐτόλμησε. Καταλιπὼν οὖν τῶν ἑσπερίων μερῶν φροντίζειν τὸν Καίσαρα Ἰουλιανὸν, αὐτὸς ἐπὶ τὴν ἑῴαν ἐπορεύετο. Ὅπως μὲν οὖν Μακεδόνιος μικρὸν ὕστερον καθῃρέθη, βραχεῖαν ἀντὶ τηλικούτων κακῶν ταύτην δεδωκὼς δίκην, ὀλίγον ὕστερον λέξω.

CHAPITRE XXXVIII.

Cruautés de Macédonius.

Les Edits de l'Empereur donnèrent une grande hardiesse aux Évêques de la faction d'Arius. Je dirai de quelle manière ils entreprirent d'assembler un Concile., quand j'aurai remarqué en peu de paroles ce qu'ils firent auparavant. Acace et Patrophile ayant chassé Maxime Evêque de Jérusalem hors de son Siège, mirent Cyrille en sa place. Macédonius troubla tout l'ordre des Eglises de Constantinople, en imposant les mains aux Ministres de ses crimes. Il fit Eleusius Évêque de Cyzique,. Maratonius Évêque de Nicomédie. Ce Maratonius avait été Diacre sous lui, et avait travaillé fort utilement à la conduite des Monastères d'hommes et de filles. Ce Macédonius s'étant emparé du Siège de l'Eglise de Constantinople de la manière que nous avons rapportée, fit souffrir de grands maux à ceux qui n'étaient pas de son sentiment, et persécuta non seulement les Catholiques, mais encore les Novatiens parce qu'ils tenaient la doctrine de la consubstantialité du Fils de Dieu. Leur Évêque nommé Agelius s'échappa.; Plusieurs personnes de piété ayant été prises, furent cruellement tourmentées, en haine de ce qu'elles évitaient la communion. Après les avoir tourmentées de la sorte, ils contraignaient les hommes à participer à leur communion. Car leur ayant ouvert la bouche de force avec un instrument de bois, ils leur mettaient le Saint Sacrement dedans, ce qui 185 était la plus grande peine qu'ils leur pussent faire, Ils enlevaient les femmes et les enfants, et les obligeaient à recevoir le Baptême, et quand il osaient faire la moindre résistance, ils les battaient, les chargeaient de chaînes, et les enfermaient en prison. Je ne rapporterai ici qu'un exemple ou deux de cette cruauté qui serviront à faire juger des autres. Ils coupèrent le sein à des femmes qui avaient refusé de participer à leur communion, et le pressèrent pour cet effet à quelques-unes dans l'ouverture d'une boite. Ils usèrent du fer envers d'autres, Ils le brûlèrent à d'autres avec des œufs extrêmement chauds ; et bien qu'ils fissent profession d'être Chrétiens , ils inventèrent ces nouveaux genres de supplice, dont jamais les Païens ne s'étaient avisés. J'ai appris ceci d'Auxanon, homme fort âgé, et Prêtre de l'Eglise des Novatiens, duquel j'ai parlé dans le premier Livre.. Il disait qu'avant que d'être promu à cet ordre il avait souffert quantité de violences de la part des Ariens ; qu'il avait été mis en prison, et chargé de coups avec Alexandre de Paphlagonie, avec lequel il vivait dans les saints Exercices de la. vie Monastique ; qu'Alexandre était mort en prison de ses blessures, et que pour lui il avait été guéri. Le tombeau de cet Alexandre se voit encore aujourd'hui à la droite de ceux qui naviguent vers le port de Constantinople, appelé Céras, proche des fleuves et de l'Eglise des Novatiens, appelée l'Eglise d'Alexandrie. Entre les Eglises que les Ariens abattirent en plusieurs Villes par l'ordre de Macédonius, ils abattirent celle que les Novatiens avaient à Constantinople proche de Pélarge. Ce qui m'oblige à parler de cet édifice plutôt que d'un autre, est ce que j'en ai appris d'Auxanon. L'Empereur ayant ordonné que les lieux où s'assemblaient ceux qui tenaient la consubstantialité - 186 té du Verbe seraient abattus, et Macédonius poursuivant avec fureur l'exécution de ces cruels Edits, ceux qui avaient chargé de les exécuter, voulurent faire abattre celui-ci où les Novatiens étaient en possession de s'assembler. Je ne saurais m'empêcher d'admirer le zèle que les Novatiens firent paraître pour le lieu de leurs assemblées, ni la charité que ceux qui avaient été chassés hors de l'Eglise par les Ariens, et qui y ont été rétablis depuis, et y vivent maintenant en repos, firent paraître envers les Novatiens. Comme ceux qui avaient charge de faire abattre cette Eglise pressaient, il s'assembla une multitude prodigieuse, tant de Novatiens que d'autres qui étaient de leur Sentiment, qui ayant tous abattu l'Eglise, la transportèrent à Sycas, qui est à l'opposite de la Ville, et en fait le treizième quartier. Ils travaillèrent avec une ardeur si extraordinaire, qu'ils firent ce changement en très peu de temps, personne ne s'exemptant de mettre la main à l'ouvrage. Les uns portaient les tuiles, les autres les pierres, les autres le bois. Les femmes et les enfants contribuaient le peu qu'ils pouvaient de leur peine, et tenaient à grand honneur d'être les dépositaires et les gardiens des choies consacrées au service de Dieu. Julien leur permit depuis la mort de Constance de rétablir leur Eglise, ce qu'ils firent, et parce qu'ils la rendirent plus belle, ils l'appelèrent Anastasie. Voilà comment elle fut rétablie sous le règne de Julien. Mais au temps dont je parle, les Catholiques et les Novatiens furent chassés. Les Catholiques ayant horreur d'entrer dans les Eglises des Ariens, s'assemblèrent dans celles des Novatiens, et y firent avec eux leurs prières, et ils se seraient tout-à-fait réunis avec eux, si les Novatiens n'eussent refusé de consentir à cette réunion, par le désir d'observer l'ancien précepte. Ils ne laissaient pas d'a 187 voir une grande tendresse et d'être prêts de mourir les uns pour les autres. Ils furent persécutés à Constantinople et dans les Villes des Provinces. Eleusius Evêque de Cyzique leur fit souffrir dans son Diocèse les mêmes maux que Macédonius leur avait fait souffrir ailleurs. Il les poursuivit partout et les chassa de Ville en Ville. Il ruina de fond en comble une Eglise que les Novatiens avaient à Cyzique. Macédonius couronna ses autres crimes par la violence que je vais dire. Ayant appris qu'il y avait en Paphlagonie, et principalement à Manitinie, un si grand nombre de Novatiens que les Ecclésiastiques n'étaient pas assez forts pour les en chasser, il obtint de l'Empereur quatre mille hommes de guerre, qu'il envoya en Paphlagonie, pour obliger ce peuple par la force des armes à recevoir la doctrine d'Arius. Les habitants étant transportés de zèle pour la défense de leur Religion s'armèrent de leur propre désespoir, et ayant pris à la hâte des faux et des cognées coururent au devant des gens de guerre. Les deux partis en étant venus aux mains, plusieurs habitants de Paphlagonie furent tués, mais presque tous les soldats demeurèrent morts sur la place. J'ai appris ce que j'écris d'un ancien du pays qui m'assura qu'il avait été au combat. Voila les beaux exploits que Macédonius fit pour l'intérêt de la Religion. Ces exploits sont les combats, les guerres civiles, les emprisonnements, et les meurtres, qui le rendirent extrêmement odieux non seulement à ceux qu'il persécuta, mais à ceux-mémes de son parti. L'Empereur outre ces raisons générales, en eut une particulière de se fâcher contre lui. L'Église où était le cercueil de l'Empereur Constant menaçant de ruine, de sorte que tant ceux qui y demeuraient, que ceux qui y entraient pour faire leurs prières étaient en danger, Macédonius voulut transférer le cer- 188 cueil de peur qu'il ne fût endommagé par la chute du bâtiment. Le peuple ayant eu connaissance de ce dessein, tâcha de s'y opposer, comme si cette translation eût été une impiété égale à celle de ceux qui renversent les tombeaux, Il est vrai néanmoins que tous n'étaient pas de ce sentiment, et que plusieurs croyaient que la translation ne faisait aucune injure au corps de cet Empereur. Ceux qui soutenaient la consubstantialité du Verbe prirent part à cette contestation, et se déclarèrent contre la translation. Macédonius se souciant fort peu de leur opposition, fit transférer le corps de l'Empereur Constantin dans l'Eglise où repose celui de saint Acace Martyr. Cette translation ayant attiré une foule incroyable de peuple vers cette Eglise, la contestation échauffa si fort entre les partis, qu'ils en vinrent aux mains. Le carnage fut si furieux que la place qui est devant l'Eglise fut couverte de sang, que le puits en fut rempli, et qu'il coula jusques à la galerie. L'Empereur entra en grande colère contre Macédonius, tant de ce qu'il avait osé remuer le corps de son Père, que de ce qu'il avait donné occasion à une si cruelle effusion de sang. Ayant laissé Julien en Occident,  il partit pour l'Orient. Nous verrons incontinent comment Macédonius fut déposé, et fut fort légèrement puni pour de si grands crimes.

XXXIX.

Περὶ τῆς ἐν Σελευκείᾳ τῆς Ἰσαυρίας συνόδου

Περὶ δὲ τῆς ἑτέρας συνόδου, ἣν ἀντίμιμον τῆς ἐν Ἀριμίνῳ συνόδου κατὰ τὴν ἀνατολὴν γενέσθαι τὸ βασιλέως ἐκέλευε πρόσταγμα, νῦν διηγήσομαι. Ἐδέδοκτο πρότερον ἐν Νικομηδείᾳ τῆς Βιθυνίας τοὺς ἐπισκόπους συνάγεσθαι· ἐνέκοψε δὲ αὐτῶν τὴν ἐκεῖσε συνέλευσιν σεισμὸς ἐπιγενόμενος μέγιστος, ἀφ´ οὗ συνέβη τὴν Νικομηδέων πόλιν πεσεῖν. Τοῦτο δὲ γέγονεν ὑπατευόντων Τατιανοῦ καὶ Κερεαλίου περὶ τὴν ὀγδόην εἰκάδα τοῦ Αὐγούστου μηνός.
Ἐβουλεύοντο οὖν μεταθεῖναι τὴν σύνοδον εἰς τὴν γειτνιάζουσαν αὐτῇ Νίκαιαν. Καὶ τοῦτο μὲν αὖθις μετέδοξεν, εἰς Ταρσὸν δὲ τῆς Κιλικίας ἐδόκει συνέρχεσθαι· οὐ δὲ τούτου ἀρέσαντος, εἰς Σελεύκειαν τῆς Ἰσαυρίας τὴν ἐπικαλουμένην ’Τραχεῖαν‘ συνεληλύθασι. Τοῦτο δὲ ἐν τῷ αὐτῷ ἐνιαυτῷ πεποιήκασιν, ὑπατευόντων Εὐσεβίου καὶ Ὑπατίου. Ἦσαν δὲ οἱ συνελθόντες τὸν ἀριθμὸν ἑκατὸν ἑξήκοντα· συμπαρῆν δὲ αὐτοῖς εἷς τῶν ἐν τοῖς βασιλικοῖς ἐκφανῶν, ὄνομα Λεωνᾶς, ἐφ´ οὗ προθεῖναι τὸ περὶ τῆς πίστεως ζήτημα τὸ βασιλέως ἐκέλευε πρόσταγμα. Προστέτακτο παρεῖναι καὶ Λαυρίκιος, ὁ τῶν κατὰ τὴν Ἰσαυρίαν στρατιωτῶν ἡγούμενος, ὑπουργήσων εἰ δεήσοι τοῖς ἐπισκόποις. Ἐπὶ τοῦτον δὴ συνελθόντες τῇ ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ Σεπτεμβρίου μηνὸς, ἐπὶ δημοσίων ὑπομνημάτων διελέγοντο. Παρῆσαν γὰρ δὴ καὶ ὀξυγράφοι τὰ παρ´ ἑκάστου λεγόμενα σημειούμενοι· ὧν τὰ μὲν καθ´ ἕκαστον ἐν τῇ συναγωγῇ Σαβίνου ζητείτωσαν οἱ φιλομαθεῖς διὰ μακροτέρων ἐγκείμενα· ἡμεῖς δὲ τὰ κεφαλαιώδη μόνον ἐπιτρέχοντες ἐκθησόμεθα. Ἐν δὲ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ συνελθόντων, ὁ Λεωνᾶς τὰ ἑκάστῳ δοκοῦντα προθεῖναι ἐκέλευσεν· οἱ δὲ παρόντες οὐ πρότερον ἔφασάν τινα κινῆσαι ζήτησιν, πρὶν ἂν οἱ ἀπολειφθέντες συνέλθωσι· καὶ γὰρ ἦσαν ἀπολειφθέντες ἐπίσκοποι, Μακεδόνιος ὁ Κωνσταντινουπόλεως, Βασίλειος Ἀγκύρας, καὶ ἄλλοι τινες κατηγορίας ὑφορώμενοι. Μακεδόνιος μὲν οὖν νοσεῖν εἰπὼν ἀπολέλειπτο· Πατρόφιλος δὲ ὀφθαλμιᾷν ἔλεγε, καὶ διὰ τοῦτο ἐν προαστείῳ τῆς Σελευκείας ἀνάγκην ἔχειν διάγειν· καὶ τῶν ἄλλων δὲ ἕκαστος πρόφασίν τινα τῆς ἀπολείψεως προεβάλλοντο. Ἐπεὶ δὲ ὁ Λεωνᾶς καὶ τούτων μὴ παρόντων δεῖν προτιθέναι τὰ τῆς ζητήσεως ἔλεγεν, οἱ παρόντες αὖθις ἐπῆγον, ὡς οὐδ´ ἥν τινα κινήσωσι ζήτησιν, εἰ μὴ πρότερον τῶν κατηγορουμένων οἱ βίοι ἐξετασθῶσι. Κατηγόρηντο γὰρ ἤδη πρότερον Κύριλλος ὁ Ἱεροσολύμων, Εὐστάθιος Σεβαστίας τῆς ἐν Ἀρμενίᾳ, καὶ ἄλλοι τινες. Ἐκ τούτου φιλονεικία εἰς τοὺς παρόντας ἐνέπεσεν· οἱ μὲν γὰρ τοὺς βίους τῶν κατηγορουμένων πρότερον ἐρευνᾶσθαι ἔλεγον· οἱ δὲ πρὸ τῆς πίστεως μὴ προτιθέναι ζήτημα. Ἐκίνει δὲ τὴν φιλονεικίαν ἡ διάφορος τοῦ βασιλέως γνώμη· γράμματα γὰρ αὐτοῦ προεφέρετο, νῦν μὲν πρότερον τοῦτο ζητεῖσθαι κελεύοντα, νῦν δὲ τὸ ἕτερον. Περὶ τούτου οὖν τῆς φιλονεικίας γινομένης, σχίσμα εἰς τοὺς παρόντας ἐχώρησε· καὶ αὕτη γέγονε προφάσεως ἀρχὴ τοῦ καὶ τὴν ἐν Σελευκείᾳ εἰς δύο μέρη διαιρεθῆναι σύνοδον. Ἡγοῦντο δὲ τοῦ μὲν ἑνὸς μέρους Ἀκάκιος ὁ τῆς ἐν Παλαιστίνῃ Καισαρείας, Γεώργιος Ἀλεξανδρείας, Οὐράνιος Τύρου, Εὐδόξιος Ἀντιοχείας· οἷς τριάκοντα δύο μόνον συνῄνουν ἄλλοι. Τοῦ δὲ ἑτέρου, Γεώργιος Λαοδικείας τῆς ἐν Συρίᾳ, Σωφρόνιος Πομπηϊουπόλεως τῆς ἐν Παφλαγονίᾳ, Ἐλεύσιος Κυζίκου· οἷς ἠκολούθουν οἱ πλείονες. Ὡς οὖν ἐπεκράτει τὸ πρότερον ζητεῖσθαι περὶ τῆς πίστεως, οἱ μὲν τοῦ μέρους Ἀκακίου τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν φανερῶς ἠθέτησαν, ἄλλην τε πίστιν ὑπαγορεύειν ᾐνίττοντο· οἱ δὲ τοῦ ἑτέρου μέρους, οἱ τῷ ἀριθμῷ πλεονάζοντες, τὰ μὲν ἄλλα πάντα τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου ἀπεδέχοντο· μόνην δὲ τὴν τοῦ ’ὁμοουσίου‘ λέξιν ἐμέμφοντο. Πολλὰ οὖν ἄχρι δείλης ὀψίας πρὸς ἀλλήλους φιλονεικούντων, τέλος Σιλβανὸς τῆς Ταρσοῦ προεστὼς ἐκκλησίας μέγα ἀνέκραγε, λέγων ’μὴ χρῆναι καινὴν ὑπαγορεύειν πίστεως ἔκδοσιν, ἀλλὰ τὴν ἤδη πρότερον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοῖς ἐγκαινίοις ὑπαγορευθεῖσαν ὀφείλειν κρατεῖν.‘ Τούτου λεχθέντος, οἱ μὲν περὶ Ἀκάκιον ὑπεξῆλθον· οἱ δὲ τοῦ ἑτέρου μέρους προεκόμισαν τὴν ἐν Ἀντιοχείᾳ πίστιν, καὶ ἀναγνόντες διέλυσαν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τὸν σύλλογον. Τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὸν ἐν Σελευκείᾳ εὐκτήριον συνελθόντες οἶκον, καὶ τὰς θύρας ἀποκλείσαντες, τὴν ἀναγνωσθεῖσαν πίστιν ὑπογράφοντες ἐκύρουν. Ὑπέγραφον δὲ ὑπὲρ ἀπολειφθέντων τινῶν παρόντες ἀναγνῶσται καὶ διάκονοι, δι´ ὧν στέρξειν τὸν ὅρον οἱ ἀπολειφθέντες ὡμολόγησαν.
 

CHAPITRE XXXIX.

Concile tenu à Séleucie.

Je parlerai maintenant d'un autre Concile que l'Empereur convoqua en Orient, pour l'opposer à celui de Rimini. Le premier projet avait été de l'assembler à Nicomédie Ville de Bithynie, mais il fut rompu par le tremblement de terre 189 arrivé sous le consulat de Dacien et de Céréalis, le 18e jour du mois d'Août, par lequel cette Ville fut renversée. On eut dessein d'abord de transférer le Concile à la Ville de Niece qui est proche ; mais on le transféra en effet à Séleucie, surnommée Apre, Ville d'Isaurie, où il fut tenu sous le consulat d'Eusèbe et d'Hypatius., en la même année que celui de Rimini. Cent cinquante Évêques s'y trouvèrent, Léonas., Officier considérable de la maison de l'Empereur, y assista, pour satisfaire à l'Edit par lequel ce Prince avait ordonné que les questions de Foi fussent agitées en sa présence. Laurice qui commandait les troupes d'Isaurie, eut aussi ordre de s'y trouver, pour rendre aux Évêques tour ce qu'ils désireraient de son service. Les Évêques s'étant donc assemblés le vingt-septième jour du mois de Septembre, commencèrent à agiter les matières. Ils avaient des Secrétaires qui écrivaient ce que chacun avançait. Ceux qui souhaiteront de s'informer exactement de tout ce qui fut avancé en cette occasion, le pourront apprendre par la lecture des Recueils de Sabin, où il est rapporté fort amplement. Quant à moi je me contenterai de marquer les Chefs les plus importants. Le premier jour Léonas ordonna que chacun proposât ce qu'il lui plairait. Les Évêques qui étaient présents dirent qu'il ne fallait agiter aucune question que ceux que l'on attendait ne fussent arrivés. Ceux que l'on attendait étaient Macédonius Évêque de Constantinople, Basile Évêque d'Ancyre, et quelques autres, qui appréhendaient d'être accusés de leurs crimes. Macédonius s'excusait sur une indisposition, Patrophile sur un mal d'yeux, qui l'obligeait à demeurer dans un Faubourg de Séleucie, et d'autres alléguaient d'autres prétextes. Léonas ayant soutenu qu'il fallait commencer à agiter quelques questions en leur absence, les Évêques répondirent qu'ils n'a- 190 giteraient aucune question qu'ils n'eussent auparavant examiné la vie et les mœurs de ceux qui étaient accusés de quelque crime; comme Cyrille Évêque de Jérusalem, Eustate Evêque de Sébaste en Arménie, et quelques autres. II s'émut là-dessus une grande contestation, les uns soutenant qu'il fallait prendre connaissance des accusations, et les autres qu'il fallait traiter les matières de doctrine. La contestation fut augmentée par les ordres contraires de l'Empereur, qui portaient tantôt que l'on commencerait par un chef, et tantôt par un autre. Les Evêques n'ayant pu s'accorder, divisèrent le Concile en deux partis, de l'un desquels Acace Évêque de Césarée eu Palestine, George Evêque d'Alexandrie, Uranius Évêque de Tyr, et Eudoxe Evêque d'Antioche, suivis seulement de trente autres, étaient Chefs. George Évêque de Laodicée en Syrie, Sophronius Evêque de Pompeiopole en Paphlagonie, Eleusius Evêque de Cyzique étaient Chefs de l'autre parti qui était sans doute le plus nombreux. Ce dernier parti qui était d'avis d'examiner d'abord la doctrine ayant prévalu, l'autre crut devoir abolir la foi du Concile de Nicée, et en introduire une autre. Le parti qui avait prévalu ne reprit dans le Concile de Nicée que le terme de consubstantiel. Les Evêques ayant contesté jusques au soir avec beaucoup de chaleur, Silvain Évêque de Tarse éleva sa voix, et dit qu'il ne fallait point faire de nouvelle Formule de foi ; mais retenir celle qui avait été arrêtée à la dédicace de l'Eglise d'Antioche. Il n'eut pas sitôt achevé cette parole, que les partisans d'Acace sortirent hors de l'assemblée. Les Evêques de l'autre parti lurent la Formule de foi qui avait été arrêtée à Antioche, et se séparèrent. Le jour suivant ils s'assemblèrent dans l'Eglise, et en ayant fait fermer les portes, ils signèrent la même Formule. Il y eut quelques Diacres 191 et quelques Lecteurs qui signèrent en la place des Évêques absents.

XL.

Ὅτι ἐν τῇ κατὰ Σελεύκειαν συνόδῳ Ἀκάκιος ὁ Καισαρείας ἄλλην ὑπηγόρευσεν ἔκθεσιν πίστεως

Ἀκάκιος δὲ καὶ οἱ τοῦ μέρους αὐτοῦ τὰ γινόμενα διεμέμφοντο, διότι τὴν ἐκκλησίαν ἀποκλείσαντες καθυπέγραφον· ’τὰ γὰρ ἐν παραβύστῳ,‘ φησὶ, ’γινόμενα ἀδόκιμα καὶ ὑποψίας ἐντός.‘ Ταῦτα ἔλεγε, βουλόμενος ἑτέραν ἔκδοσιν πίστεως ἀντεισενεγκεῖν, ἔχων εὐτρεπισμένην, ἣν ἀνεγνώκει μὲν τοῖς ἄρχουσι Λαυρικίῳ καὶ Λεωνᾷ, μόνην δὲ αὐτὴν κρατήσειν ἐσπούδαζε. Τούτων μὲν οὖν πλέον οὐδὲν κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν ἐγίνετο· κατὰ δὲ τὴν τρίτην ὁ Λεωνᾶς αὖθις τὰ μέρη συναγαγεῖν ἐσπούδαζε· καθ´ ἣν οὐκ ἀπελείφθη καὶ Μακεδόνιος ὁ Κωνσταντινουπόλεως, οὐδὲ μὴν ὁ Ἀγκύρας Βασίλειος. Ἐπεὶ οὖν ἀμφότεροι εἰς ταὐτὸ μέρος συνεληλύθεισαν, αὖθις οἱ περὶ Ἀκάκιον ἀπαντᾷν οὐκ ἐβούλοντο, φάσκοντες ’δεῖν πρότερον ἐκβάλλεσθαι τοῦ συλλόγου τούς τε ἤδη πρότερον καθαιρεθέντας, καὶ τοὺς ἐν τῷ παρόντι κατηγορουμένους.‘ Ἐπεὶ δὲ, φιλονεικησάντων, τοῦτο μᾶλλον ἐκράτησεν, ὑπεξῄεσαν μὲν οἱ ἐν αἰτιάσει τυγχάνοντες, ἀντεισῆλθον δὲ οἱ περὶ Ἀκάκιον. Τότε δὲ ὁ Λεωνᾶς ἔφη βιβλίον δεδόσθαι αὐτῷ παρὰ τῶν περὶ Ἀκάκιον, ἀποκρύψας ὡς εἴη δόγματος ὑπαγόρευσις τοῦτο μὲν λεληθότως, τοῦτο δὲ καὶ φανερῶς μαχομένου τοῖς προλαβοῦσιν. Ὡς δὲ οἱ παρόντες ἡσύχασαν, ἄλλο τι μᾶλλον ἢ πίστεως ἔκδοσιν περιέχειν τὸ βιβλίον νομίσαντες, τηνικαῦτα καὶ Ἀκακίου τῆς πίστεως σύνταγμα σὺν τῷ προοιμίῳ ἀνεγνώσθη, τοῦτον ἔχον τὸν τρόπον·

Ἡμεῖς συνελθόντες ἐν Σελευκείᾳ τῆς Ἰσαυρίας κατὰ τὸ βασιλικὸν βούλημα τῇ χθὲς ἡμέρᾳ, ἥτις ἦν πρὸ πέντε Καλανδῶν Ὀκτωβρίων, πᾶσαν σπουδὴν ἐθέμεθα μετὰ πάσης εὐταξίας τὴν εἰρήνην τῇ ἐκκλησίᾳ φυλάξαι, καὶ περὶ τῆς πίστεως εὐσταθῶς διαλαβεῖν, ὡς προσέταξεν ὁ θεοφιλέστατος βασιλεὺς ἡμῶν Κωνστάντιος, κατὰ τὰς προφητικὰς καὶ εὐαγγελικὰς φωνὰς, καὶ μηδὲν παρὰ τὰς θείας γραφὰς ἐπεισενέγκαι τῇ ἐκκλησιαστικῇ πίστει. Ἐπειδὴ δέ τινες ἐν τῇ συνόδῳ τοὺς μὲν ἡμῶν ὕβρισαν τοὺς δὲ ἐπεστόμισαν, οὐ συγχωροῦντες λαλεῖν, τοὺς δὲ ἀπέκλεισαν ἄκοντας, καὶ τοὺς καθῃρημένους δὲ ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν εἶχον μεθ´ ἑαυτῶν, καὶ τοὺς παρὰ κανόνα καταστάντας ἦγον μεθ´ ἑαυτῶν, ὡς πανταχόθεν θορύβου πλήρη γενέσθαι τὴν σύνοδον, καθὼς καὶ ὁ λαμπρότατος κόμης Λεωνᾶς καὶ ὁ λαμπρότατος ἡγούμενος τῆς ἐπαρχίας Λαυρίκιος αὐτοψίᾳ παρέλαβον, τούτου ἕνεκεν διαλαλοῦμεν ταῦτα· ὡς οὐ φεύγομεν τὴν ἐκτεθεῖσαν αὐθεντικὴν πίστιν ἐν τοῖς ἐγκαινίοις τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν, προκομίζοντες αὐτὴν, εἰ καὶ τὰ μάλιστα οἱ πατέρες ἡμῶν κατ´ ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ πρὸς τὸ ὑποκείμενον τῆς ζητήσεως συνέδραμον. Ἐπεὶ δὲ πολλοὺς ἐθορύβησεν τὸ ’ὁμοούσιον‘ καὶ τὸ ’ὁμοιούσιον‘ ἐν τοῖς παρελθοῦσι χρόνοις καὶ μέχρι νῦν, ἀλλὰ καὶ ἀρτίως λέγεται καινοτομεῖσθαι ὑπό τινων τὸ ’ἀνόμοιον‘ Υἱοῦ πρὸς Πατέρα, τούτου χάριν τὸ μὲν ’ὁμοούσιον‘ καὶ τὸ ’ὁμοιούσιον‘ ἐκβάλλομεν, ὡς ἀλλότριον τῶν γραφῶν, τὸ δὲ ’ἀνόμοιον‘ ἀναθεματίζομεν· καὶ πάντας ὅσοι τοιοῦτοι τυγχάνουσιν, ἀλλοτρίους ἡγούμεθα τῆς ἐκκλησίας. Τὸ δὲ ’ὅμοιον‘ τοῦ Υἱοῦ πρὸς τὸν Πατέρα σαφῶς ὁμολογοῦμεν, κατὰ τὸν ἀπόστολον τὸν λέγοντα περὶ τοῦ Υἱοῦ, ’Ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου.‘ Ὁμολογοῦμεν δὲ καὶ πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανῶν καὶ γῆς, ὁρατῶν καὶ ἀοράτων. Πιστεύομεν δὲ καὶ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ, τὸν ἐξ αὐτοῦ γεννηθέντα ἀπαθῶς πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, Θεὸν Λόγον ἐκ Θεοῦ μονογενῆ, φῶς, ζωὴν, ἀλήθειαν, σοφίαν· δι´ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, εἴτε ὁρατὰ εἴτε ἀόρατα. Τοῦτον πιστεύομεν ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων, εἰς ἀθέτησιν ἁμαρτίας, σάρκα ἀνειληφέναι ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου Μαρίας, καὶ ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, καὶ ἀναστάντα, καὶ ἀναληφθέντα εἰς οὐρανοὺς, καθέζεσθαι ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός· καὶ πάλιν ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. Πιστεύομεν καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὃ καὶ Παράκλητον ὠνόμασεν ὁ Σωτὴρ ὁ Κύριος ἡμῶν, ἐπαγγειλάμενος μετὰ τὸ ἀπελθεῖν αὐτὸν, πέμψαι τοῦτο τοῖς μαθηταῖς, ὃ καὶ ἀπέστειλε· δι´ οὗ καὶ ἁγιάζει τοὺς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πιστεύοντας, καὶ βαπτιζομένους ἐν ὀνόματι τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τοὺς δὲ παρὰ ταύτην τὴν πίστιν ἄλλο τι κηρύττοντας, ἀλλοτρίους εἶναι τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας.
 

CHAPITRE XL.

Autre Formule de Foi faite par Acace.

Acace et ceux de son parti trouvaient à redire que l'on eût fermé la porte de l'Eglise, et disaient qu'une signature faite de la sorte en secret devait être fort suspecte. Cet Evêque n'avait point néanmoins en cela d'autre dessein que de faire recevoir une autre Formule de foi qu'il avait préparée, et qu'il avait montrée à Laurice, et à Léonas. Il ne se fit rien davantage ce jour-là. Le troisième, Léonas s'efforça de réunir les deux partis. Macédonius Evêque de Constantinople, et Basile Evêque d'Ancyre se trouvèrent ce jour-là dans l'assemblée ; mais parce qu'ils s'y trouvèrent et qu'ils se réunirent, ceux du parti d'Acace n'y voulurent point entrer, et dirent qu'il en fallait chasser auparavant tant ceux qui avoient été déposés, que ceux qui étaient accusés de quelque crime. Cet avis ayant été suivis après quelque contestation, les accusés sortirent du Concile, et les Evêques du parti d'Acace y entrèrent. Alors Léonas dit qu'Acace lui avait donné un écrit sans dire que c'était une Formule de Foi, contraire tantôt fort ouvertement aux autres, et tantôt moins ouvertement. Les Evêques ayant gardé le silence dans la pensée que cet écrit était tout autre chose qu'une Formule de foi, il fut lu avec une préface, conçue en ces termes.

Nous étant assemblés le jour d'hier, c'est-à-dire le 17 Septembre à Séleucie Ville d'Isaurie par l'ordre de l'Empereur, nous avons apporté tout le soin dont nous avons été capables pour 192 conserver par notre modestie la paix de l'Eglise, pour traiter les questions de la foi par l'autorité de la sainte Ecriture de l'ancien et du nouveau Testament, sans y rien mêler qui soit pris d'ailleurs, selon que l'Empereur Constance très chéri de Dieu nous l'avait ordonné. Mais parce que quelques Evêques nous ont fait injure, qu'ils ont fermé la bouche à quelques uns, qu'ils en ont chassé d'autres hors de l'assemblée, bien qu'ils en eussent quelques-uns parmi eux qui avaient été déposés, et quelques autres qui n'avaient point été ordonnés Canoniquement; de sorte que le Concile était rempli de désordre, comme Laurice Gouverneur de la Province, et Léonas l'ont vu de leurs propres yeux, nous sommes obligés de faire cette déclaration.  Nous n'avons point d'éloignement de la foi qui a été publiée à la dédicace de l'Eglise d'Antioche, et nous en faisons profession, bien que nos Pères se fussent alors assemblés pour examiner la question dont il s'agissait en ce temps-là.  Mais parce que les termes de consubstantialité, et de semblable ont troublé par le passé les esprits; qu'ils les troublent encore, et que quelques-uns ont introduit depuis peu, celui de dissemblable, nous rejetons les deux premiers comme des termes qui ne se trouvent point dans l'Ecriture, et nous condamnons le dernier, et tenons que ceux qui s'en servent sont hors de l'Eglise Nous confessons que le Fils est semblable au Père selon ce que l'Apôtre dit de lui, qu'il est l'Image de Dieu, qui est invisible. Nous confessons donc, et nous croyons un seul Dieu Père tout-puissant qui a fait le Ciel et la terre, les choses visibles et invisibles. Nous croyons aussi Jésus-Christ son Fils notre Seigneur qu'il a engendré sans souffrir avant tous les siècles, Dieu Verbe, seul né de Dieu, lumière, vie, vérité, sagesse, par qui 193 toutes choses ont été faites dans le Ciel et sur la terre, tant les visibles, que les invisibles. Nous croyons qu'à la fin des siècles il a pris chair de la sainte Vierge Marie pour abolir le péché, qu'il s'est fait Homme, et qu'il a souffert pour nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au Ciel, qu'il s'est assis à la droite de son Père, d'où il viendra dans l'éclat de sa gloire, pour juger les vivants, et les morts. Nous croyons encore le saint Esprit que notre Sauveur, et notre Maître a appelé Paraclet, et qu'il a promis à ses Disciples de leur envoyer après qu'il se serait retiré, qu'il leur a en effet envoyé, et par lequel il sanctifie tous ceux qui croient dans l'Eglise, et qui sont baptisés au nom du Père, du Fils, et du saint Esprit. Nous croyons que ceux qui prêchent quelque chose au delà de cette foi, sont hors de l'Eglise Catholique.

Αὕτη μὲν ἡ Ἀκακίου περὶ τῆς αὐτοῦ πίστεως ἔκδοσις· ἦσαν δὲ αὐτῇ καθυπογράψαντες αὐτὸς Ἀκάκιος καὶ οἱ τὰ αὐτοῦ φρονοῦντες, τοσοῦτοι ὄντες τὸν ἀριθμὸν ὅσον μικρὸν ἔμπροσθεν ἐμνημονεύσαμεν. Ἀναγνωσθείσης δὲ αὐτῆς, Σωφρόνιος Πομπηϊουπόλεως τῆς ἐν Παφλαγονίᾳ τοιαῦτα αὐταῖς λέξεσιν ἀνεβόησεν·

’Εἰ τὸ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἰδίαν ἐκτίθεσθαι βούλησιν "πίστεως" ὑπάρχει "ἔκθεσις," ἐπιλείψει ἡμᾶς ἡ τῆς ἀληθείας ἀκρίβεια.‘

Ταῦτα μὲν ὁ Σωφρόνιος ἔφησεν· ἐγὼ δέ φημι, ὡς εἰ ἐξ ἀρχῆς τοιαῦτα περὶ τῆς ἐν Νικαίᾳ πίστεως οἵ τε πρὸ αὐτῶν καὶ οἱ μετ´ ἐκείνους διενοήθησαν, πέπαυτο ἂν πᾶσα φιλόνεικος ζήτησις, καὶ οὐκ ἂν τῶν ἐκκλησιῶν ἄλογος ἐκράτησε ταραχή. Ἀλλ´ ὅπως μὲν ἔχει ταῦτα, κρινάτωσαν οἱ κατανοεῖν δυνάμενοι· τότε δὲ πολλὰ πρὸς ἀλλήλους περί τε τούτου καὶ τῶν κατηγορουμένων εἰπόντες καὶ ἀκούσαντες διελύθησαν. Τῇ δὲ τετάρτῃ αὖθις ἡμέρᾳ συνῆλθον ἅπαντες εἰς ταὐτὸ, καὶ αὖθις ἀνεκίνουν μετὰ ἐρεσχελίας τοὺς λόγους· ἐν οἷς Ἀκάκιος τοιάνδε κατὰ λέξιν εἰσηγήσατο γνώμην·

’Εἰ ἅπαξ ἡ ἐν Νικαίᾳ πίστις μετεποιήθη καὶ μετὰ ταῦτα πολλάκις, οὐδὲν κωλύει καὶ νῦν ἑτέραν ὑπαγορευθῆναι πίστιν.‘

Πρὸς ταῦτα Ἐλεύσιος ὁ Κυζίκου τοίαδε εἶπεν·

’Ἡ σύνοδος συνεκροτήθη ἐπὶ τοῦ παρόντος, οὐχ ἵνα μάθῃ ἃ μὴ μεμάθηκεν, οὔθ´ ἵνα πίστιν δέξηται ἣν μὴ κέκτηται· ἀλλὰ τῇ τῶν πατέρων πίστει στοιχοῦσα ταύτης μέχρι ζωῆς καὶ θανάτου οὐκ ἐξίσταται.‘

Τοιούτοις καὶ ὁ Ἐλεύσιος πρὸς τὴν Ἀκακίου γνώμην ἀπήντησε, ’πίστιν πατέρων‘ τὴν ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκτεθεῖσαν πίστιν καλῶν. Ἀπαντήσει δ´ ἄν τις καὶ πρὸς τοῦτον·

’Πῶς τοὺς ἐν Ἀντιοχείᾳ συνελθόντας "πατέρας" ὀνομάζεις, Ἐλεύσιε, τοὺς καὶ ἐκείνων πατέρας ἀρνούμενος; οἱ γὰρ ἐν Νικαίᾳ συνελθόντες καὶ τὸ "ὁμοούσιον" τῇ πίστει συμφωνήσαντες κυριώτερον ἂν "πατέρες" λέγοιντο, τῷ καὶ προαναβεβηκέναι τοῖς χρόνοις, καὶ ὅτι οἱ ἐν Ἀντιοχείᾳ γενόμενοι ὑπ´ ἐκείνων εἰς τὴν ἱερωσύνην προβέβληντο. Εἰ δὲ οἱ ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς ἰδίους πατέρας ἠθέτησαν, λελήθασιν ἑαυτοὺς οἱ μετὰ ταῦτα τοῖς πατραλοίαις ἑπόμενοι. Πῶς δὲ καὶ ὧν ἐκεῖνοι τὴν πίστιν ὡς ἀδόκιμον ἠθέτησαν, τὴν χειροτονίαν ὡς δοκίμην ἐδέξαντο; εἰ δὲ ἐκεῖνοι οὐκ εἶχον τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὃ διὰ τῆς χειροτονίας ἐπέρχεται, οὐδὲ οὗτοι τὴν ἱερωσύνην ἔλαβον· πῶς γὰρ ἐλάμβανον παρὰ τῶν οὐκ ἐχόντων τὸ διδόμενον;‘

Ταῦτα μὲν οὖν ἀντιθήσει τις πρὸς τὰ ὑπὸ Ἐλευσίου λεχθέντα· τότε δὲ αὖθις ἐπὶ ἑτέραν ἐχώρησαν ζήτησιν. Ἐπεὶ γὰρ καὶ οἱ περὶ Ἀκάκιον ἐν τῇ ἀναγνωσθείσῃ πίστει ’ὅμοιον‘ ἔφασαν ’τὸν Υἱὸν τῷ Πατρὶ,‘ διεπυνθάνοντο ἀλλήλων, κατὰ τί ὅμοιος ἐστὶν ὁ Υἱὸς τῷ Πατρί· καὶ οἱ μὲν περὶ Ἀκάκιον ἔλεγον, ’κατὰ τὴν βούλησιν μόνον, οὐ μὴν κατὰ τὴν οὐσίαν ὅμοιον τῷ Πατρὶ εἶναι τὸν Υἱόν.‘ Οἱ δὲ ἄλλοι σύμπαντες ’καὶ κατὰ τὴν οὐσίαν‘ ἀπεφῄναντο. Περὶ τούτου δὲ τοῦ ζητήματος φιλονεικοῦντες ἐνδιημέρευον, καὶ τὸν Ἀκάκιον ἐξήλεγχον, ὡς εἴη ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ, οὓς συγγράψας ἐξέδωκεν, ’ὅμοιον κατὰ πάντα‘ εἰπὼν τὸν Υἱὸν τῷ Πατρί. ’Καὶ πῶς νῦν,‘ ἔφασαν, ’ἀρνῇ τὴν κατ´ οὐσίαν τοῦ Υἱοῦ πρὸς τὸν Πατέρα ὁμοιότητα;‘ Ὁ δὲ, ’Ἀπὸ συγγραμμάτων,‘ ἔφη, ’οὔτε νέος τις οὔτε ἀρχαῖος ἐκρίθη.‘

Πολλὰ δὲ πρὸς ἀλλήλους περὶ τοῦ ζητήματος τούτου ἀκριβολογουμένων καὶ μηδαμῶς συμφωνούντων, ὁ Λεωνᾶς ἀναστὰς διέλυσε τὸν σύλλογον· καὶ τοῦτο τέλος ἔσχεν ἡ ἐν Σελευκείᾳ γενομένη σύνοδος. Τῇ γὰρ ἑξῆς παρακαλούμενος οὐκέτι εἰς ταὐτὸν συνελθεῖν αὐτοῖς ἠθέλησε, φήσας

Cette Formule composée par Acace fut signée de lui, et de ceux de son parti, dont j'ai marqué ci-dessus le nombre. Quand elle eut été lue Sophronius Évêque de Pompeiopole en Paphlagonie s'écria en ces termes.

Si nous voulons recevoir chaque jour de nouvelles opinions, comme des Formules de foi, nous perdrons bientôt la vérité.

Voila ce que Sophronius dit alors. Mais je dis moi, que si tant ceux qui ont précède ces Evêques, que ceux qui les ont suivis avaient été dans le même sentiment touchant ce qui avait été résolu au Concile de Nicée, toutes les disputes auraient été apaisées, et. l'Eglise n'aurait point été agitée de tant de troubles, je laisse néanmoins ces questions à décider aux personnes intelligentes. Plusieurs discours ayant été avancés de part et d'autre, tant sur la doctrine que sur les personnes contre lesquelles il y avait des accusations, l'assemblée se sépara. Le quatrième jour les Évêques s'assemblèrent et disputèrent avec la même opi- 194 niâtreté qu'auparavant. Au milieu de cette contestation Acace proposa son avis en ces termes.

La foi de Nicée ayant été changée plus d'une fois, rien n'empêche qu'on n'en écrive une nouvelle.

Eleusius Evêque de Cyzique lui répondit,

Le Concile est maintenant assemblé, non pour apprendre ce qu'il a appris il y a longtemps, ni pour recevoir une créance qu'il n'ait point reçue par le passé; mais demeurant ferme dans la foi de ses Pères, il  ne s'en départira ni durant la vie, ni à la mort.

Quand il appelait la foi des Pères celle qui avait été exposée à Antioche, il semble que l'on aurait pu lui répondre de cette sorte.

Comment est-ce, Eleusius, que vous appelez vos Pères ceux qui ont été assemblés au Concile d'Antioche ; puisque vous ne reconnaissez pas pour Pères ceux qu'ils ont reconnus eux-mêmes ? On peut avec plus de raison appeler Pères les Evêques qui se sont assemblés à Nicée, et qui ont confirmé par leur suffrage la Consubstantialité du Fils de Dieu, parce qu'ils ont précédé ceux qui se sont assemblés à Antioche, et leur ont conféré l'honneur du Sacerdoce. Si ceux d'Antioche ont rejeté leurs Pères, ceux qui les suivent, suivent sans y penser des parricides. Comment ont-ils reçu l'Ordination comme légitime et Canonique, de celui dont ils rejetaient la créance comme fausse et erronée? Si ceux de Nicée n'avaient pas le saint Esprit qui est communiqué par l'imposition des mains, ceux d'Antioche n'ont jamais été ordonnés. Car comment auraient-il pu recevoir l'Ordination de ceux qui ne la pouvaient conférer?

Voila ce qu'on pourrait opposer avec raison à ce que dit alors Eleusius. Ils parlèrent après cela à une autre question. Car sur ce que les sectateurs d'Acace avaient dit dans leur Formule de foi qui avait été lue, que le Fils est semblable au Père, ils demandèrent en quoi il lui est semblable. Les 195 partisans d'Acace disaient qu'il lui était semblable par la volonté, et non par la substance. Tous les autres assuraient qu'il ne lui était pas moins semblable par la substance que par la volonté. Ils employèrent tout le jour à traiter cette question et réfutèrent Acace par un livre où il avait écrit, que le Fils est semblable en toutes choses à son Père.

Acace leur répondit que jamais aucun ancien, ni aucun moderne n'avait été jugé par ses livres. Après qu'ils eurent longtemps contesté sur ce point avec autant d'aigreur que de subtilité, Léonas se leva et rompit l'assemblée. Quand on le pria le jour suivant de revenir au Concile, il répondit :

’ἀπεστάλθαι παρὰ τοῦ βασιλέως ἐπὶ τῷ παρεῖναι τῇ συνόδῳ ὁμοφωνούσῃ· ἐπειδὴ δέ τινες διέστησαν, οὐ δύναμαι,‘ ἔφη, ’παραγενέσθαι· ἀπέλθετε οὖν, καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ φλυαρεῖτε.‘ Τούτου γενομένου, οἱ περὶ Ἀκάκιον ἕρμαιον ἡγησάμενοι οὐδὲ αὐτοὶ ἀπαντῆσαι ἠθέλησαν.

Οἱ δὲ τοῦ ἄλλου μέρους διακριθέντες, καὶ συνελθόντες κατὰ τὴν ἐκκλησίαν, ἐκάλουν τοὺς περὶ Ἀκάκιον ἐπὶ τῷ κρῖναι τὰ κατὰ Κύριλλον τὸν ἐπίσκοπον Ἱεροσολύμων. Ἰστέον γὰρ ὅτι Κύριλλος ἤδη πρότερον κατηγόρητο· καὶ διὰ τί μὲν, οὐκ ἔχω φράσαι· καθῃρέθη δὲ, ὅτι πολλάκις ἐπὶ τὸ κριθῆναι καλούμενος ἐφεξῆς δύο ἐνιαυτῶν διέφυγε τὰς κατηγορίας εὐλαβούμενος. Καθαιρεθεὶς δ´ οὖν ὅμως ἐκκλήτου βιβλίον τοῖς καθελοῦσι διαπεμψάμενος, μεῖζον ἐπεκαλέσατο δικαστήριον· οὗ τῇ ἐκκλήτῳ καὶ ὁ βασιλεὺς Κωνστάντιος ἐγεγόνει σύμψηφος. Τοῦτο μὲν οὖν μόνος καὶ πρῶτος παρὰ τὸ σύνηθες τῷ ἐκκλησιαστικῷ κανόνι Κύριλλος ἐποίησεν, ἐκκλήτοις ὡς ἐν δημοσίῳ δικαστηρίῳ χρησάμενος· τότε δὲ ἐν τῇ Σελευκείᾳ παρῆν κριθησόμενος. Καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἐπίσκοποι τοὺς περὶ Ἀκάκιον ἐκάλουν, ὡς μικρῷ ἔμπροσθεν ἐμνημονεύσαμεν, ὅπως ἂν περὶ τῶν κατηγορουμένων διαγνόντες κοινὴν ἐξενέγκωσι ψῆφον. Ἐκάλουν γὰρ δὴ καί τινας ἄλλους τῶν κατηγορουμένων, οἳ τοῖς περὶ Ἀκάκιον προσπεφεύγασιν. Ἐπεὶ οὖν πολλάκις καλούμενοι οὐκ ἀπήντησαν, καθεῖλον αὐτόν τε Ἀκάκιον, Γεώργιον Ἀλεξανδρείας, Οὐράνιον Τύρου, Θεόδουλον Χαιρετάπων τῆς Φρυγίας, Θεοδόσιον Φιλαδελφείας τῆς ἐν Λυδίᾳ, Εὐάγριον Μιτυλήνης τῆς νήσου, Λεόντιον Τριπόλεως τῆς Λυδίας, καὶ Εὐδόξιον τὸν πρότερον μὲν Γερμανικείας, μετὰ ταῦτα δὲ Ἀντιοχείας τῆς ἐν Συρίᾳ τὴν ἐπισκοπὴν ὑποδύντα. Καθεῖλον δὲ καὶ Πατρόφιλον, ὅτι αὐτὸς ὑπὸ Δορωθέου πρεσβυτέρου κατηγορούμενος, κληθεὶς οὐχ ὑπήκουσε. Τούτους μὲν οὖν καθεῖλον· ἀκοινωνήτους δὲ πεποιήκασιν Ἀστέριον, Εὐσέβιον, Ἄβγαρον, Βασιλικὸν, Φοῖβον, Φιδήλιον, Εὐτύχιον, Μάγνον καὶ Εὐστάθιον· ὁρίσαντες οὕτω μένειν αὐτοὺς, ἕως ἂν ἀπολογησάμενοι τὰς κατηγορίας ἀποδύσωνται. Ταῦτα πράξαντες, διὰ γραμμάτων τε τὰ περὶ τῶν καθαιρεθέντων ταῖς ἐκείνων παροικίαις γνωρίσαντες, καθιστῶσιν εἰς τὸν τόπον Εὐδοξίου τῆς Ἀντιοχείας ἐπίσκοπον, Ἀνιανὸν τοὔνομα· ὃν συλλαβόντες οἱ περὶ Ἀκάκιον Λεωνᾷ καὶ Λαυρικίῳ παρέδοσαν· οἱ δὲ αὐτὸν ἐξόριστον πεποιήκασι. Τούτου γενομένου, οἱ ἐπίσκοποι οἱ προβεβλημένοι τὸν Ἀνιανὸν διαμαρτυρίαις ἐχρῶντο κατὰ τῶν περὶ Ἀκάκιον πρὸς τὸν Λεωνᾶν καὶ Λαυρίκιον, δι´ ὧν ἀδικεῖσθαι τῆς συνόδου τὴν κρίσιν ἐμήνυον. Ὡς δὲ οὐδὲν πλέον ἠνύετο, ἐπὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν ὥρμησαν ἐπὶ τῷ διδάξαι τὸν βασιλέα τὰ κριθέντα αὐτοῖς.

J'ai été envoyé par l'Empereur pour assister à un Concile où les Evêques soient d'accord entre eux; mais puisque vous ne pouvez vous accorder, je ne puis me trouver dans vos assemblées. Allez donc sans moi causer et badiner dans l'Eglise.

Les partisans d'Acace tirant grand avantage de cette réponse, ne voulurent plus venir au Concile. Les Evêques de l'autre parti s'étant assemblés mandèrent Acace pour examiner l'affaire de Cyrille, Evêque de Jérusalem. Ce Cyrille avait été accusé, mais je ne sais de quel crime. Il avait même été déposé parce qu'ayant été cité durant deux ans il avait refusé de comparaître. Il envoya néanmoins depuis à ceux qui l'avaient déposé un écrit, par lequel il appelait à un plus grand Concile. L'Empereur Constance approuva cet appel. Cyrille fut le premier et le seul qui contre la coutume et contre l'ordre de la discipline de l'Eglise l'avait interjeté, comme dans les jugements publics, et ordinaires. Etant donc prêt de subir le jugement qui serait rendu à Séleucie, les Evêques invitèrent les partisans d'Acace à y venir prendre leurs places. Ils avaient cité de la même sorte d'autres accusés qui s'étaient réfugiés dans le parti d'Acace, mais sur le refus qu'ils firent de 196 comparaître, les Évêques déposèrent Acace, et de plus George Évêque d'Alexandrie, Uranius Évêque de Tyr, Théodule Évêque de Chèrètapes en Phrygie, Théodose Évêque de Philadelphe en Lydie, Evagre Évêque de Lesbos, Léonce Evêque de Tripoli en Lydie, Eudoxe qui avait été premièrement Évêque de Germanicie, et qui depuis s'était emparé de l'Eglise d'Antioche. Ils déposèrent aussi Patrophile, parce qu'ayant été accusé par un Prêtre nommé Dorothèe, et ayant été cité pour répondre à l'accusation, il n'y avait point satisfait. Ils retranchèrent outre cela de la communion Astérius, Eusèbe, Abgare, Basilique, Phebus, Fidelis, Eutychius, Magnus.et Eustate, et ordonnèrent qu'ils demeurassent retranchés jusques à ce qu'ils se fussent justifiés des crimes dont on les chargeait. Ils écrivirent à toutes les Eglises dont ils avaient déposé les Evêques, et mirent Annien sur le Siège d'Antioche eu la place d'Eudoxe. Les partisans d'Acace s'étant saisis à l'heure même de cet Eudoxe, le mirent entre les mains de Léonas et de Laurice, qui l'envoyèrent en exil. Les. Evêques qui l'avaient ordonné donnèrent des mémoires à Léonas et à Laurice pour justifier que les partisans d'Acace avaient violé les Canons du Concile. Mais n'ayant rien obtenu par ce moyen, ils allèrent à Constantinople pour informer l'Empereur de ce qu'ils avaient ordonné.

XLI.

Ὡς τοῦ βασιλέως ἐπανελθόντος ἐκ τῶν ἑσπερίων μερῶν, οἱ περὶ Ἀκάκιον ἐν τῇ Κωνσταντίνου πόλει συναχθέντες τὴν ἐν Ἀριμίνῳ πίστιν ἐκύρωσαν προσθέντες αὐτῇ τινα.

 Καὶ γὰρ παρῆν ἀπὸ τῶν ἑσπερίων μερῶν ἀναστρέψας ὁ βασιλεύς· καὶ τότε τὸν ἔπαρχον τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατέστησεν, Ὁνωράτον ὄνομα, τὴν ἀνθυπάτων παύσας ἀρχήν. Φθάσαντες δὲ οἱ περὶ Ἀκάκιον προδιαβάλλουσιν αὐτοὺς βασιλεῖ, διδάξαντες μὴ δέχεσθαι τὴν ὑπ´ αὐτῶν ἐκτεθεῖσαν πίστιν. Διόπερ ἀγανακτήσας ὁ βασιλεὺς ἐπενόησε διασπεῖραι αὐτοὺς, νόμῳ κελεύσας τοὺς ὑποκειμένους αὐτῶν δημοσίοις λειτουργήμασι τῇ ἰδίᾳ τύχῃ ἀποδίδοσθαι.

Καὶ γὰρ ἦσαν τινες ἐξ αὐτῶν λειτουργίαις ὑποκείμενοι, οἱ μὲν βουλευτηρίων, οἱ δὲ τῶν ἐν ταῖς ἐπαρχίαις τάξεων. Τούτων δὴ οὕτως ταραττομένων, οἱ περὶ Ἀκάκιον ἐπιμείναντες τῇ Κωνσταν τινουπόλει συνέδριον ἕτερον πεποιήκασι, τοὺς ἀπὸ Βιθυνίας ἐπι σκόπους μεταπεμψάμενοι. Γενόμενοι οὖν οἱ πάντες τὸν ἀριθμὸν πεντήκοντα, οἷς κατηρίθμητο Μάρις ὁ Χαλκηδόνος, βεβαιοῦσι τὴν ἐν Ἀριμίνῳ μετὰ τῆς ὑπατείας ἀναγνωσθεῖσαν πίστιν· ἣν περιττὸν ἦν ἂν ἐνταῦθα προσκεῖσθαι, εἰ μηδὲν αὐτῇ προστεθείκασιν. Ἐπειδὴ δέ τινα αὐτῇ προστεθείκασι ῥήματα, ἀναγκαῖον καὶ αὖθις αὐτὴν ἐνταῦθα παραγράψαι· ἔστι δὲ ἐν τοῖς ῥήμασι τούτοις·

Πιστεύομεν εἰς ἕνα μόνον Θεὸν, Πατέρα παντοκράτορα, ἐξ οὗ τὰ πάντα· καὶ εἰς τὸν μονογενῆ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, πρὸ πάντων τῶν αἰώνων καὶ πρὸ πάσης ἀρχῆς γεννηθέντα ἐκ τοῦ Θεοῦ· δι´ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα· γεννηθέντα δὲ μονογενῆ, μόνον ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς, Θεὸν ἐκ Θεοῦ, ὅμοιον τῷ γεννήσαντι αὐτὸν Πατρὶ κατὰ τὰς γραφάς· οὗ τὴν γέννησιν οὐδεὶς γινώσκει, εἰ μὴ μόνος ὁ γεννήσας αὐτὸν Πατήρ. Τοῦτον οἴδαμεν μονογενῆ τοῦ Θεοῦ Υἱὸν, πέμποντος τοῦ Πατρὸς, παραγενέσθαι ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὡς γέγραπται, ἐπὶ καταλύσει τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου· καὶ γεννηθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Μαρίας τῆς παρθένου τὸ κατὰ σάρκα, ὡς γέγραπται, καὶ ἀναστραφέντα μετὰ τῶν μαθητῶν· καὶ πάσης τῆς οἰκονομίας πληρωθείσης κατὰ τὴν πατρικὴν βούλησιν, σταυρωθέντα, καὶ ἀποθανόντα, καὶ ταφέντα, καὶ εἰς τὰ καταχθόνια κατεληλυθότα· ὅν τινα καὶ αὐτὸς ὁ ᾅδης ἔπτηξεν. Ὅς τις καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῶν νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ διέτριψε μετὰ τῶν μαθητῶν· καὶ πληρωθεισῶν τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν, ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ καθέζεται ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς, ἐλευσόμενος ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῆς ἀναστάσεως ἐν τῇ πατρικῇ δόξῃ, ἵνα ἀποδώσῃ ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὅπερ αὐτὸς ὁ μονογενὴς τοῦ Θεοῦ ὁ Χριστὸς, ὁ Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν, ἐπηγγείλατο πέμπειν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Παράκλητον, καθάπερ γέγραπται, ’τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας·‘ ὅπερ αὐτοῖς ἔπεμψεν, ὅτε ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανούς. Τὸ δὲ ὄνομα τῆς ’οὐσίας,‘ ὅπερ ἁπλούστερον ὑπὸ τῶν πατέρων ἐτέθη, ἀγνοούμενον δὲ τοῖς λαοῖς σκάνδαλον ἔφερε, διότι μηδὲ αἱ γραφαὶ τοῦτο περιέχουσιν, ἤρεσε περιαιρεθῆναι, καὶ παντελῶς μηδεμίαν μνήμην τοῦ λοιποῦ γενέσθαι, ἐπειδήπερ καὶ αἱ θεῖαι γραφαὶ οὐδαμοῦ ἐμνημόνευσαν περὶ οὐσίας Πατρὸς καὶ Υἱοῦ. Καὶ γὰρ οὐκ ὀφείλει ’ὑπόστασις‘ περὶ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος ὀνομάζεσθαι. Ὅμοιον δὲ λέγομεν τὸν Υἱὸν τῷ Πατρὶ, ὡς λέγουσιν αἱ θεῖαι γραφαὶ καὶ διδάσκουσι. Πᾶσαι δὲ αἱρέσεις, αἵ τε ἤδη πρότερον κατεκρίθησαν, καὶ αἵ τινες ἐὰν καινότεραι γένωνται, ἐναντίαι τυγχάνουσαι τῆς ἐκτεθείσης ταύτης γραφῆς, ἀνάθεμα ἔστωσαν.

Ταῦτα μὲν ἐν Κωνσταντινουπόλει τότε ἀνεγνώσθησαν· ἡμεῖς δὲ τὸν λαβύρινθον τῶν ἐκθέσεων ὀψέ ποτε διανύσαντες, τὴν ἀπαρίθμησιν αὐτῶν συναγάγωμεν. Μετὰ γὰρ τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν, ὕστερον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοῖς ἐγκαινίοις δισσὰς ἐκθέσεις ὑπηγόρευσαν. Τρίτη δέ ἐστιν ἡ ἐπιδοθεῖσα παρὰ τῶν περὶ Νάρκισσον ἐν ταῖς Γαλλίαις τῷ βασιλεῖ Κώνσταντι. Τετάρτη δὲ, ἡ δι´ Εὐδοξίου τοῖς ἐν Ἰταλίᾳ πεμφθεῖσα· ἔν τε Σιρμίῳ τρεῖς ὑπηγορεύθησαν, ὧν ἡ μία ἐν Ἀριμίνῳ μετὰ τῆς ὑπατείας ἀνεγνώσθη. Ὀγδόη δέ ἐστιν ἡ ἐν Σελευκείᾳ, ἣν οἱ περὶ Ἀκάκιον ἀνεγνώκεισαν. Τελευταία δὲ ἐν Κωνσταντινουπόλει μετὰ τῆς προσθήκης ἐκδέδοται· πρόσκειται γὰρ αὐτῇ, ’μήτε οὐσίαν, μήτε ὑπόστασιν ἐπὶ Θεοῦ λέγειν.‘ Ταύτῃ καὶ Οὐλφίλας ὁ τῶν Γότθων ἐπίσκοπος τότε πρῶτον συνέθετο· τὸν γὰρ ἔμπροσθεν χρόνον τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν ἠσπάζετο, ἑπόμενος Θεοφίλῳ, ὃς τῶν Γότθων ἐπίσκοπος ὢν τῇ ἐν Νικαίᾳ συνόδῳ παρὼν καθυπέγραψε. Τοσαῦτα μὲν περὶ τούτων εἰρήσθω.

197 CHAPITRE XLI.

Les partisans d'Acace confirment la foi du Concile de Rimini, et y font quelques additions.

L'Empereur  était revenu depuis peu d'Occident, et avait donné à Honorat la charge de Préfet de Constantinople, après avoir supprimé celle de Proconsul. Mais les partisans d'Acace ayant devancé ces Evêques les accusèrent faussement devant l'Empereur de ne pas croire la foi qu'ils avaient: proposée. Ce Prince étant emporté de colère se résolut de les disperser, et ordonna que ceux d'entre eux qui étaient obligés à certaines fonctions publiques seraient privés de leur exemption, et réduits à la Loi commune. Car il y en avait quelques-uns parmi eux qui avaient des charges, et d'autres qui en avaient dans les Provinces.

Au milieu de ce désordre et à la faveur de ces troubles les partisans d'Acace demeurèrent longtemps à Constantinople, où ils mandèrent les Evêques de Bithynie pour tenir avec eux un nouveau Concile. Ces Evêques, parmi lesquels était Maris Évêque de Calcédoine, s'étant assemblés au nombre de cinquante confirmèrent la Formule de foi qui avait été lue à Rimini. Il serait inutile de la mettre ici s'ils n'y avaient rien ajouté ; mais parce qu'ils y ont ajouté quelque choie, je ne saurais me dispenser de la transcrire.

Nous croyons un seul Dieu Père tout-puissant de qui sont toutes choses, et un Fils unique de Dieu, engendré de Dieu avant tous les temps, et avant tout commencement, par qui toutes les choses tant les visibles que les invisibles ont été 198 faites, nous croyons qu'il est né seul du Père, seul d'un seul, Dieu de Dieu, semblable, selon la sainte Ecriture, au Père qui l'a engendré, dont la génération n'est connue que par le Père qui l'a engendré. Nous savons que ce Fils unique de Dieu a été envoyé par son Père, qu'il est descendu du Ciel selon les Ecritures pour la destruction du péché et de la mort, et qu'il est né selon la chair, de la Vierge Marie, par l'opération du saint Esprit, qu'il a conversé avec ses Disciples, et qu'après avoir accompli tous les Mystères selon la volonté de son Père, il a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux Enfers où il a donné de la terreur; qu'il est ressuscité trois jours après ; qu'il a conversé avec ses Disciples, et que quarante jours après il est monté au Ciel, il s'est assis à la droite de son Père dans la gloire duquel il viendra au dernier jour de la résurrection pour rendre à chacun ce qui sera dû à ses œuvres. Et le saint Esprit que Jésus-Christ notre Seigneur, et notre Dieu, Fils unique de Dieu a promis d'envoyer au genre humain pour lui servir d'Avocat et d'Esprit de vérité, comme il est écrit, et qu'il a envoyé après qu'il est monté au Ciel. Quant au mot de Substance dont les Pères se sont servis avec trop de simplicité, et qui n'étant pas entendu par le peuple lui a été un sujet de chute, nous avons trouvé à propos de le rejeter, puisqu'il n'est point dans l'Ecriture, et de ne plus faire de mention à l'avenir de la substance du  Père et du Fils, puisque l'Ecriture n'en fait point. On ne doit pas même parler de l'hypostase du Père, du Fils, et du saint Esprit. Nous disons que le Fils est semblable au Père, comme l'Ecriture sainte le dit et l'enseigne. Nous prononçons anathème contre toutes les hérésies qui s'opposent à cette exposition de foi, soit 199  qu'elles aient été autrefois condamnées, ou qu'elles se soient élevées depuis peu de temps.

Voila la Formule qui fut lue dans ce temps-là à Constantinople. Après être enfin sortis de ce labyrinthe de Formules, recueillons-en le nombre. Depuis la foi qui fut publiée à Nicée on en écrivit deux expositions à la dédicace de l'Église d'Antioche La troisième fut présentée à l'Empereur Constant dans les Gaules par Narcisse, et par les Évêques de son parti. La quatrième fut envoyée par Eudoxe en Italie. Il y en eut trois écrites à Sirmich, dont l'une fut lue à Rimini avec les noms des Consuls. Les partisans d'Acace publièrent la huitième à Séleucie. La neuvième fut faite à Constantinople avec quelque addition. Car on ajouta qu'en parlant de Dieu on ne se servirait point du terme de Substance, ni d'hypostase. Ulfila Évêque des Goths consentit à cette foi, bien qu'il eût reçu auparavant celle de Nicée, à l'imitation de Théophile son prédécesseur qui avait assisté à ce Concile, et signé ce qui y avait été résolu.

XLII.

Ὡς καθαιρεθέντος Μακεδονίου, Εὐδόξιος τὴν ἐπισκοπὴν Κωνσταντίνου πόλεως κατέσχεν.

Οἱ δὲ περὶ Ἀκάκιον καὶ Εὐδόξιον ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει περὶ τὸ ἀντικαθαιρεῖν καὶ αὐτοὶ τινὰς τοῦ ἑτέρου μέρους ἀγῶνα ἐτίθεντο. Ἰστέον δὲ ὅτι οὐδέτεροι διὰ θρησκείαν, ἀλλὰ δι´ ἑτέρας προφάσεις, τὰς καθαιρέσεις πεποίηνται· διακρινόμενοι γὰρ περὶ πίστεως, ἐν τῷ καθαιρεῖν ἀλλήλους τὴν ἀλλήλων πίστιν οὐ διεμέμφοντο. Συγχρώμενοι δὲ οἱ περὶ Ἀκάκιον τῇ τοῦ βασιλέως ὀργῇ, ἣν κατά τε τῶν ἄλλων, καὶ μάλιστα κατὰ Μακεδονίου, φυλάττων ἐκτελέσαι ἐσπούδαζεν, καθαιροῦσι, πρῶτον μὲν Μακεδόνιον, καὶ ὡς αἴτιον πολλῶν φόνων γενόμενον, καὶ ὅτι διάκονον ἐπὶ πορνείᾳ ἁλόντα ἐδέξατο εἰς κοινωνίαν· Ἐλεύσιον δὲ τὸν Κυζίκου, διότι Ἡράκλειόν τινα ἱερέα τοῦ ἐν Τύρῳ Ἡρακλέους ἐπὶ γοητείᾳ ληφθέντα βαπτίσας εἰς διάκονον προεβάλετο· Βασίλειον δὲ, τὸν καὶ Βασιλᾶν, καὶ γὰρ οὕτως ὠνομάζετο, τὸν ἐν Ἀγκύρᾳ εἰς τὸν τόπον Μαρκέλλου προχειρισθέντα, ὡς ἀδίκως τινα βασανίσαντα καὶ σιδηροδέσμοις φυλακαῖς κατακλείσαντα, καὶ ὅτι συκοφαντίας τισιν ἔρραψεν, ἔτι μὴν καὶ ὅτι δι´ ἐπιστολῶν τὰς ἐν Ἀφρικῇ ἐκκλησίας ἐτάραξεν· Δρακόντιον δὲ, ὅτι ἀπὸ Γαλατίας μετέβη εἰς Πέργαμον· καθεῖλον δὲ καὶ Νεωνᾶν τὸν Σελευκείας, ἐν ᾗ ἐγεγόνει ἡ σύνοδος· ἔτι μὴν καὶ Σωφρόνιον τὸν Πομπηϊουπόλεως τῆς ἐν Παφλαγονίᾳ, καὶ Ἐλπίδιον Σατάλων τῆς Μακεδονίας, καὶ τῶν Ἱεροσολύμων Κύριλλον· καὶ ἄλλους δι´ ἄλλας αἰτίας ἐξέβαλλον.

CHAPITRE XLII.

Macédonius est déposé. Eudoxe est élevé en sa place sur le siège de l'Eglise de Constantinople.

Acace, Eudoxe et les autres de leur parti ne souhaitaient rien avec une si forte passion que de déposer aussi quelques Evêques du parti contraire. Il est bon que l'on sache que ce ne fut point par l'intérêt de la Religion ; mais par d'autres motifs que les uns et les autres ordonnèrent ces sortes de dépositions. Car bien qu'ils ne fussent point d'accord touchant la foi, néanmoins quand ils se déposèrent réciproquement ils ne s'accusèrent d'aucune erreur. Ceux qui tenaient le  200  parti d'Acace abusant de la colère que l'Empereur avait conçue depuis longtemps contre Macédonius le déposèrent, tant parce qu'il avait été cause de la mort de plusieurs personnes, que parce qu'il avait admis à la communion de l'Eglise un Diacre, qui avait été surpris avec une femme. Ils déposèrent aussi Eleusius Évêque de Cyzique, parce qu'ayant donné le baptême à Heraclius Prêtre de l'Hercule de Tyr, qui avait été convaincu de l'impiété de l'art magique, il l'avait depuis ordonné Diacre. .Ils prononcèrent une pareille condamnation contre Basile, ou Basilas, car il avait ces deux noms, qui avait été fait Évêque d'Ancyre à la place de Marcel, et eurent trois raisons de le punir de la sorte. La première est qu'il avait fait donner injustement la question à un particulier, et l'avait fait charger de chaînes, et enfermer dans une étroite prison. La seconde qu'il avait intenté de fausses accusations contre quelques personnes : Et la dernière qu'il avait troublé la paix des Eglises d'Afrique par ses lettres. Ils rendirent un pareil jugement contre Draconce, pour avoir passé de l'Eglise de Galatie à celle de Pergame. Enfin plusieurs autres subirent le même châtiment pour divers sujets. Néonas Évêque de Séleucie, Sophronius Evêque de Pompeiopole Ville de Paphlagonie, Elpidius Évêque de Satales en Arménie, et Cyrille Évêque de Jérusalem furent aussi déposés.

XLIII.

Περὶ Εὐσταθίου τοῦ Σεβαστείας ἐπισκόπου

Εὐστάθιος δὲ ὁ τῆς ἐν Ἀρμενίᾳ Σεβαστείας οὔτε εἰς ἀπολογίαν ἐδέχθη, διότι ὑπὸ Εὐλαλίου τοῦ ἰδίου πατρὸς καὶ ἐπισκόπου Και σαρείας τῆς ἐν Καππαδοκίᾳ ἤδη πρότερον καθῄρητο, ἐπειδὴ ἀνάρ μοστον τῇ ἱερωσύνῃ στολὴν ἠμφίεστο. Ἰστέον δὲ ὅτι εἰς τόπον Εὐσταθίου Μελέτιος κατέστη ἐπίσκοπος, περὶ οὗ μικρὸν ὕστερον ἐροῦμεν. Εὐστάθιος μέντοι καὶ μετὰ ταῦτα ἐν τῇ δι´ αὐτὸν γενο μένῃ ἐν Γάγγραις τῆς Παφλαγονίας συνόδῳ κατεκρίθη, διότι μετὰ τὸ καθαιρεθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κατὰ Καισάρειαν συνόδῳ πολλὰ παρὰ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς τύπους ἔπραττεν. ’Γαμεῖν γὰρ ἐκώλυε, καὶ βρωμάτων ἀπέχεσθαι‘ ἐδογμάτιζεν· καὶ διὰ τούτων πολλοὺς μὲν γεγαμηκότας τοῦ συνοικεσίου ἐχώριζε, καὶ τὰς ἐκκλησίας ἐκτρεπομένους ἐπ´ οἰκίας τὴν κοινωνίαν ποιεῖσθαι ἀνέπειθε. Δούλους τε προσχήματι θεοσεβείας τῶν δεσποτῶν ἀπέσπα. Αὐτός τε φιλοσόφου σχῆμα φορῶν, καὶ τοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτῷ ξένῃ στολῇ χρῆσθαι ἐποίει, καὶ τὰς γυναῖκας κείρεσθαι παρεσκεύαζεν. Καὶ τὰς μὲν ὡρισμένας νηστείας ἐκτρέπεσθαι, τὰς Κυριακὰς δὲ νηστεύειν ἐδίδασκεν· ἐν οἴκοις τε γεγαμηκότων εὐχὰς ἐκώλυε γενέσθαι· καὶ πρεσβυτέρου γυναῖκα ἔχοντος, ἣν νόμῳ λαϊκὸς ὢν ἠγάγετο, τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν κοινωνίαν ὡς μῦσος ἐκκλίνειν ἐκέλευε. Καὶ ἄλλα πλεῖστα παραπλήσια τούτοις ποιοῦντος αὐτοῦ καὶ διδάσκοντος, σύνοδος, ὡς ἔφην, ἐν Γάγγραις τῆς Παφλαγονίας συναχθεῖσα αὐτόν τε καθεῖλε, καὶ τὰ δόγματα αὐτοῦ ἀνεθεμάτισε. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον ἐγένετο·

τότε δὲ ἐκβληθέντος Μακεδονίου, Εὐδόξιος ἐν δευτέρῳ τὸν Ἀντιοχείας θέμενος θρόνον, τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀναδείκνυται, τῶν περὶ Ἀκάκιον ἐνθρονισάντων αὐτόν. Οἳ ἐλάνθανον ἑαυτοὺς ἐναντία νομοθετοῦντες τοῖς ὑπ´ αὐτῶν κεκριμένοις· οἱ γὰρ Δρακόντιον καθελόντες, διότι ἐκ Γαλατίας μετέβη εἰς Πέργαμον, οὐκ ἐλογίζοντο, Εὐδόξιον δεύτερον τότε ποιούμενον τὴν μετάβασιν ἐνθρονίζοντες, ὡς ὑπεναντία τοῖς οἰκείοις δόγμασιν ἔπραττον.

Ταῦτα κατεργασάμενοι, τὴν μὲν ἀναγνωσθεῖσαν πίστιν εἰς τὴν Ἀρίμινον μετὰ τῆς γενομένης προσθήκης ὡς διορθώσαντες ἐξεπέστειλαν, ἐντειλάμενοι τοὺς μὴ ὑπογρά φοντας αὐτῇ ἐξορίζεσθαι κατὰ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως. Γνώριμα δὲ καθιστῶσι τὰ ὑπ´ αὐτῶν πεπραγμένα τοῖς τε ἄλλοις τοῖς κατὰ τὴν ἀνατολὴν ὁμοδόξοις, καὶ Πατροφίλῳ τῷ Σκυθοπόλεως· οὗτος γὰρ ἐκ τῆς Σελευκείας ἐπὶ τὴν οἰκείαν εὐθὺς ὥρμησε πόλιν.

Εὐδοξίου δὲ ἀναδειχθέντος τῆς μεγαλοπόλεως, τηνικαῦτα ἡ μεγάλη ἐκκλησία ὀνομαζομένη ’Σοφία‘ ἐνεκαινίσθη, ἐν ὑπατείᾳ Κωνσταντίου τὸ δέκατον, καὶ Ἰουλιανοῦ Καίσαρος τὸ τρίτον, τῇ πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ Φεβρουαρίου μηνός. Εὐδόξιος δὲ καθεσθεὶς εἰς τὸν θρόνον αὐτῆς, πρώτην ἐκείνην τὴν πολυθρύλητον ἀφῆκε φωνὴν, φράσας,

’Ὁ Πατὴρ ἀσεβὴς, ὁ Υἱὸς εὐσεβής.‘

Θορύβου δὲ καὶ στάσεως ἐπὶ τούτῳ γενομένης,

Μηδὲν,‘ ἔφη, ’ταράττεσθε πρὸς τὸ λεχθὲν ὑπ´ ἐμοῦ· ὁ γὰρ Πατὴρ ἀσεβὴς, ὅτι οὐδένα σέβει· ὁ δὲ Υἱὸς εὐσεβὴς, ὅτι σέβει τὸν Πατέρα.‘

Τοιαῦτα δὲ τοῦ Εὐδοξίου εἰπόντος, ὁ μὲν θόρυβος κατεστάλη, γέλως δὲ ἀντὶ θορύβου κατεῖχε πολὺς τὴν ἐκκλησίαν· καὶ μένει τὸ λεχθὲν ἄχρι δεῦρο γελώμενον. Τοιαῦτα γὰρ δὴ οἱ αἱρεσιάρχαι σοφιζόμενοι, καὶ περὶ τοιαύτας ἀσχολούμενοι λέξεις, τὴν ἐκκλησίαν διέσπασαν. Τοῦτο μὲν οὖν τοιοῦτο τέλος καὶ ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει γενομένη σύνοδος ἔσχεν.

201 CHAPITRE XLIII.

Déposition d'Eustate Ses erreurs; Translation d'Eudoxe. Dédicace de l'Eglise de sainte Sophie.

Eustate Évêque de Sébaste en Arménie ne fut pas seulement écouté lorsqu'il voulut entreprendre de se justifier ; parce qu'il avait été condamné par Eulale Évêque de Césarée en Cappadoce son père, pour avoir porté un habit peu convenable à un Prêtre. Mélèce, dont nous parlerons incontinent, fut choisi pour remplir sa place. Au reste cet Eustate fut depuis condamné par le Concile de Gangre assemblé à son sujet, pour avoir fait beaucoup de choses contre l'ordre et la discipline de l'Eglise, depuis la condamnation qui était intervenue contre lui au Concile de Césarée. Car il avait enseigné qu'il n'était point permis de se marier, ni d'user de certaines viandes. Il avait séparé plusieurs personnes mariées, et avait conseillé à ceux qui avaient aversion de l'assemblée de l'Eglise, de communier dans leurs maisons. Il avait détourné, sous prétexte de piété, les domestiques du service de leurs maîtres. Il portait un habit de Philosophe, et en faisait porter un extraordinaire à ses Sectateurs. Il avait oblige des femmes à se couper les cheveux, et enseigné qu'il ne faut point garder les jeûnes prescrits; mais qu'il faut jeûner le Dimanche. Enfin il avait défendu de prier dans les maisons des personnes mariées, et soutenu qu'il fallait éviter comme une profanation et un sacrilège la bénédiction, et la communion d'un Prêtre qui vivait avec une femme, avec laquelle il avait contracté un mariage légitime lorsqu'il n'était que laïque. Le 202 Concile de Gangre en Paphlagonie le déposa pour toutes ces raisons, et condamna ses erreurs. Mais cela n'arriva pas sitôt.

Macédonius ayant été chassé hors du Siège de Constantinople, Eudoxe qui méprisait celui d'Antioche, fut choisi par les Évêques du parti d'Acace pour le remplir. Ils ne prenaient pas garde, qu'ils faisaient en cela tout le contraire de ce qu'ils avaient jugé contre Draconce, qu'ils avaient déposé pour avoir été transféré de Galatie à Pergame.

Ils envoyèrent après cela à Rimini leur Formule de foi avec le supplément, et ordonnèrent que ceux qui refuseraient de la signer seraient exilés .selon l'intention de l'Empereur. Enfin ils mandèrent ce qu'ils avaient résolu, aux Évêques d'Orient qui étaient de leur avis, et principalement à Patrophile Évêque de Scythopole, qui, en partant de Séleucie, était retourné droit à la Ville de son Diocèse.

L'Eglise de sainte Sophie fut dédiée au commencement du Pontificat d'Eudoxe, sous le dixième Consulat de Constance, et le troisième de Julien, le quinzième jour du mois de Février. Eudoxe ne fut pas sitôt assis sur la Chaire de l'Eglise de Constantinople, qu'il y prononça cette Sentence qui a fait tant de bruit dans le monde.

Le père est impie, et le fils est pieux.

Le peuple s'étant ému sur ce sujet,

Vous n'avez que faire, leur dit-il, de vous émouvoir. Le père est impie, parce qu'il ne rend honneur à personne, et le Fils est pieux parce qu'il rend honneur à son père.

 Il apaisa par ce moyen l'émotion, et changea le tumulte en raillerie. On répète encore aujourd'hui cette Sentence en raillant. Les auteurs des hérésies ont déchiré l'église par ces captieuses subtilités. Voila comment se termina le Concile de Constantinople.

XLIV.

Περὶ Μελετίου τοῦ Ἀντιοχείας ἐπισκόπου .

Ἤδη δὲ λοιπὸν καὶ τὰ περὶ Μελετίου λεκτέον. Οὗτος γὰρ, ὡς μικρὸν ἔμπροσθεν εἶπον, τῆς Ἀρμενίων Σεβαστείας ἐπίσκοπος προεβλήθη, Εὐσταθίου καθαιρεθέντος· ἐκ δὲ Σεβαστείας εἰς Βέροιαν τῆς Συρίας μετηνέχθη. Γενόμενος δὲ ἐν τῇ κατὰ Σελεύκειαν συνόδῳ, καὶ τῇ πίστει τῶν περὶ Ἀκάκιον ὑπογράψας, ὡς εἶχεν ἐπὶ τὴν Βέροιαν ἀνεχώρησε. Γενομένης δὲ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει συνόδου, οἱ ἐν Ἀντιοχείᾳ πυθόμενοι τὸν Εὐδόξιον καταπεφρονηκέναι μὲν τῆς αὐτῶν ἐκκλησίας, ἐπὶ δὲ τὸν πλοῦτον Κωνσταντινουπόλεως ἀποκεκλικέναι, μεταπεμψάμενοι τὸν Μελέτιον ἐκ τῆς Βεροίας εἰς τὴν Ἀντιοχείας ἐκκλησίαν ἐνθρονίζουσιν. Ὁ δὲ πρῶτον μὲν περὶ δόγματος διαλέγεσθαι ὑπερετίθετο, μόνην δὲ τὴν ἠθικὴν διδασκαλίαν τοῖς ἀκροαταῖς προσῆγεν· προβαίνων δὲ τὴν ἐν Νικαίᾳ παρετίθετο πίστιν, καὶ διδάσκει τὸ ’ὁμοούσιον.‘ Ταῦτα πυθόμενος ὁ βασιλεὺς τὸν μὲν ἐξόριστον γενέσθαι ἐκέλευσεν· Εὐζώϊον δὲ, τὸν ἤδη πρότερον ἅμα Ἀρείῳ καθαιρεθέντα, τῆς Ἀντιοχείας ἐπίσκοπον προχειρισθῆναι πεποίηκεν. Ὅσοι δὲ τὴν πρὸς Μελέτιον διάθεσιν ἔσωζον, καταλιπόντες τὸ Ἀρειανικὸν ἄθροισμα, κατ´ ἰδίαν τὰς συναγωγὰς ἐποιήσαντο· τῶν τὸ ’ὁμοούσιον‘ ἐξ ἀρχῆς φρονούντων μὴ θελησάντων αὐτοῖς κοινωνεῖν, διότι ἐκ τῆς Ἀρειανῆς ψήφου τὴν χειροτονίαν Μελέτιος εἶχε λαβὼν, καὶ ὅτι ἀκολουθήσαντες αὐτῷ ὑπ´ ἐκείνων βαπτισθέντες ἐτύγχανον.

Τοῦτον μὲν οὖν τὸν τρόπον καὶ ἡ ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκκλησία εἰς ἕτερον ὁμόδοξον διετέθη μέρος. Ὁ μέντοι βασιλεὺς, πυθόμενος κινεῖσθαι πάλιν κατὰ Ῥωμαίων τὰ Περσῶν ἔθνη, ταχέως ἐπὶ τὸν Ἀντιόχειαν ὥρμησεν.

203 CHAPITRE XLIV.

Mélèce est fait Evêque d'Antioche. Schisme dans cette Eglise.

Passons maintenant de Mélèce. Il fut ordonné Évêque de Sébaste en Arménie après la déposition d'Eustate. De Sébaste il fut transféré à Bérée Ville de Syrie. Il assista au Concile de Séleucie,, y signa la Formule de foi composée par Acace, et retourna en son Eglise. Il en fut depuis retiré par les habitants d'Antioche lorsqu'ils apprirent, qu'Eudoxe avait méprisé leur Ville pour posséder les richesses de celle de Constantinople. Quand Mélèce tut assis sur le Siège d'Antioche, il ne parla d'abord au peuple que de la doctrine des mœurs, sans y rien mêler touchant la foi. Dans la suite il leur proposa la doctrine du Concile de Nicée, et leur prêcha la Consubstantialité du Fils de Dieu. L'Empereur en ayant eu avis l'exila, et fit sacrer en sa place Euzoius Prêtre, qui avait été déposé: autrefois avec Arius. Ceux qui étaient affectionnés à Méléce s'éloignèrent des Ariens et s'assemblèrent à part : parce que ceux qui avaient dès le commencement admis la Consubstantialité évitaient leur communion, en haine de ce que Mélèce avait été ordonné par les Ariens. Ainsi l'Eglise d'Antioche fut divisée, bien que les deux partis qui la divisaient fussent unis entre eux par la confession de la même foi.

Cependant l'Empereur partit eu diligence pour Antioche sur la nouvelle qu'il avait reçue que les Perses préparaient à commencer la guerre.

XLV.

Περὶ τῆς Μακεδονίου αἱρέσεως.

Μακεδόνιος δὲ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐκβληθεὶς, καὶ μὴ φέρων τὴν καταδίκην, ἡσυχάζειν οὐδαμῶς ἠνείχετο· ἀλλὰ ἀποκλίνει μὲν πρὸς τοὺς τοῦ ἑτέρου μέρους, οἳ ἐν τῇ Σελευκείᾳ καθεῖλον τοὺς περὶ Ἀκάκιον· διεπρεσβεύετο δὲ πρός τε Σωφρόνιον καὶ Ἐλεύσιον, ἀντέχεσθαι μὲν τῆς πρότερον ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκτεθείσης πίστεως, μετὰ ταῦτα δὲ ἐν Σελευκείᾳ βεβαιωθείσης, καὶ παρασήμῳ ὀνόματι ’ὁμοιούσιον‘ τὴν πίστιν ἐπιφημισθῆναι παρῄνεσε. Συνέρρεον οὖν πρὸς αὐτὸν πολλοὶ τῶν γνωρίμων αὐτῷ, οἳ νῦν ’Μακεδονιανοὶ‘ χρηματίζουσιν ἐξ αὐτοῦ· ὅσοι τε ἐν τῇ κατὰ Σελεύκειαν συνόδῳ τοῖς περὶ Ἀκάκιον διεκρίθησαν, φανερῶς τὸ ’ὁμοιούσιον‘ ἐδογμάτισαν, τὸ πρότερον ἤδη μὲν οὐκ ἐκτρανοῦντες αὐτό. Φήμη δέ τις παρὰ τοῖς πολλοῖς ἐκράτει, ὡς οὐκ εἴη Μακεδονίου τοῦτο εὕρεμα, Μαραθωνίου δὲ μᾶλλον, ὃν μικρὸν ἔμπροσθεν τῆς Νικομηδείας πεποιήκεισαν ἐπίσκοπον· διὸ καὶ ’Μαραθωνιανοὺς‘ καλοῦσιν αὐτούς. Τούτοις δὴ προσφεύγει καὶ Εὐστάθιος, ὁ τῆς Σεβαστείας ἐκβληθεὶς διὰ πρόφασιν ἣν μικρῷ πρότερον εἴρηκα. Ὡς δὲ ὁ Μακεδόνιος τὸ Ἅγιον Πνεῦμα συναναλαβεῖν εἰς τὴν θεολογίαν τῆς Τριάδος ἐξέκλινε, τότε δὴ καὶ Εὐστάθιος, ’Ἐγὼ,‘ ἔφη, ’οὔτε Θεὸν ὀνομάζειν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον αἱροῦμαι, οὔτε κτίσμα καλεῖν τολμήσαιμι.‘ Διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν καὶ ’Πνευματομάχους‘ ἀποκαλοῦσιν αὐτοὺς οἱ τὸ ’ὁμοούσιον‘ φρονοῦντες. Ὅπως μὲν οὖν οἱ περὶ Μακεδόνιον εἰς τὸν Ἑλλήσποντον πλεονάζουσι, κατὰ χώραν ἐρῶ. Οἱ δὲ περὶ Ἀκάκιον σπουδὴν πεποίηνται αὖθις ἐν τῇ Ἀντιοχείᾳ συνελθεῖν, μεταγνόντες ὅτι ὅλως ’ὅμοιον‘ εἰρήκασι τὸν Υἱὸν τῷ Πατρί. Τῇ οὖν ἑξῆς ὑπατείᾳ, ἥτις ἐστὶ Ταύρου καὶ Φλωρεντίου, γενόμενοι κατὰ τὴν Συρίας Ἀντιόχειαν, Εὐζωΐου κρατοῦντος τῆς ἐκεῖ ἐκκλησίας, καὶ τοῦ βασιλέως ἐν αὐτῇ διατρίβοντος, ὀλίγοι τινες ἀνεκίνουν αὖθις τὰ δεδογμένα αὐτοῖς, φάσκοντες δεῖν περιαιρεθῆναι τὴν τοῦ ’ὁμοίου‘ λέξιν ἐκ τῆς ἐκδοθείσης πίστεως ἐν τῇ Ἀριμήνῳ καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει· οὐκέτι ἐπικρύπτοντες, ἀλλὰ ἀναφανδὸν λέγοντες, ὅτι ’κατὰ πάντα ἀνόμοιος ὁ Υἱὸς τῷ Πατρὶ, οὐ μόνον κατὰ τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ δὴ καὶ κατὰ βούλησιν·‘ ἐξ οὐκ ὄντων τε αὐτὸν, ὡς Ἄρειος ἔλεγε, καὶ αὐτοὶ γενέσθαι ἀπεφῄναντο. Συνελαμβάνοντο δὲ ταύτῃ τῇ δόξῃ οἱ ἐν Ἀντιοχείᾳ τότε τὰ Ἀετίου φρονοῦντες· διόπερ, μετὰ τοῦ ἔχειν τὴν Ἀρειανὴν προσωνυμίαν, ἔτι καὶ ’Ἀνόμοιοι‘ καὶ ’Ἐξουκόντιοι‘ ἐκλήθησαν ὑπὸ τῶν ἐν Ἀντιοχείᾳ φρονούντων μὲν τὸ ’ὁμοούσιον,‘ διῃρημένων δὲ τότε διὰ τὴν ἐπὶ Μελετίῳ γενομένην αἰτίαν, ὥς μοι καὶ πρότερον εἴρηται. Ἐρωτηθέντες δ´ οὖν ὅμως παρ´ ἐκείνων, διὰ τί, ἐν τῇ ἐκθέσει τῆς ἑαυτῶν πίστεως ’Θεὸν ἐκ Θεοῦ‘ τὸν Υἱὸν εἰπόντες, ἀνόμοιόν τε καὶ ἐξ οὐκ ὄντων τολμῶσιν ὀνομάζειν, τοιοῖσδε σοφίσμασιν ἐπεχείρουν τὴν ἀντίθεσιν ἀποδύεσθαι· ὅτι ’οὕτως,‘ φησὶν, ’εἴρηται τὸ "ἐκ Θεοῦ," ὡς εἴρηται παρὰ τῷ ἀποστόλῳ, "Τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ·" ἓν οὖν τῶν πάντων, καὶ ὁ Υἱός ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο πρόσκειται ἐν ταῖς ἐκδόσεσι τὸ "κατὰ τὰς γραφάς."‘ Τούτου δὲ τοῦ σοφίσματος ἀρχηγὸς ἦν Γεώργιος ὁ Λαοδικείας ἐπίσκοπος· ὅστις ἀνάγωγος ὢν τῶν τοιούτων λόγων, ἠγνόησεν ὅπως τὰ τοιαῦτα τοῦ ἀποστόλου ἰδιώματα τοῖς ἀνωτέρω χρόνοις Ὠριγένης πλατύτερον ἐξετάσας ἡρμήνευσεν. Ἀλλ´ ὅμως, εἰ καὶ τοιαῦτα ἐπεχείρουν σοφίζεσθαι, τοὺς ὀνειδισμοὺς καὶ τὴν κατάγνωσιν οὐ φέροντες, ἀνέγνωσαν τὴν αὐτὴν πίστιν ἣν καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει· καὶ οὕτως κατὰ πόλεις τὰς ἑαυτῶν ἀνεχώρησαν. Γεώργιος μὲν οὖν ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν ὁρμήσας τῶν τε ἐκκλησιῶν ἔτι ἐκράτει, Ἀθανασίου ἔτι ἀφανοῦς τυγχάνοντος, καὶ τοὺς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μὴ φρονοῦντας τὰ αὐτοῦ συνήλαυνε. Χαλεπὸς δὲ ἦν καὶ τῷ δήμῳ τῆς πόλεως· τοῖς πλείοσι γὰρ ἦν ἀπεχθής. Ἐν δὲ τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀντὶ Κυρίλλου προεχειρίσθη Ἀρρήνιος. Ἰστέον δὲ, ὅτι καὶ μετ´ ἐκεῖνον Ἡράκλειος κατέστη, καὶ αὖθις Ἱλάριος· ὕστερον δὲ χρόνῳ Κύριλλος ἐπέβη τῶν Ἱεροσολύμων, καὶ τῆς ἐκεῖ ἐκκλησίας ἐγκρατὴς ἐγένετο. Τότε δὲ καὶ ἑτέρα παρεφύη αἵρεσις ἐξ αἰτίας τοιάσδε.

204 CHAPITRE XLV.

Hérésie de Macédonius.

Macédonius ne pouvant demeurer en repos depuis qu'il avait été condamné et chassé de Constantinople, passa dans le parti de ceux qui avaient déposé Acace au Concile de Séleucie. Il envoya aussi exhorter Sophronius et Eleusius de tenir la foi qui avait été premièrement proposée à Antioche, et depuis confirmée à Séleucie, et de lui donner le faux nom de semblable Substance. Il attira de la sorte un grand nombre de ses amis qui furent appelés Macédoniens. Depuis ce temps là tous ceux qui dans le Concile de Séleucie s'étaient éloignés du sentiment d'Acace se servirent des termes de semblable Substance, dont ils ne se servaient point auparavant. Quelques-uns néanmoins tiennent que ces termes ont été inventés non par Macédonius, mais par Marathonius, qui avait été élevé un peu auparavant sur le Siège de l'Eglise de Nicomédie. Et c'est pour cela que ceux de cette secte sont aussi appelez Marathoniens. Eustate qui, comme nous l'avons vu, avait été chassé de l'Eglise de Sébaste se joignit à ceux-ci. Lorsque Macédonius commença à exclure le saint Esprit de la Trinité, Eustate dit, pour moi, je n'oserais dire que l'Esprit saint soit Dieu, ni assurer qu'il soit une Créature. C'est pour cela que ceux qui tiennent la Consubstantialité du Fils de Dieu les appellent Pneumotomaques, c'est-à-dire les ennemis du saint Esprit. Je dirai en son lieu la raison pour laquelle il y a un grand nombre de Macédoniens en l''Hellespont. Les partisans d'Acace ayant regret d'a- 205 voir dit que le Fils était en toutes choses Semblable au Père, se mirent en peine de procurer la convocation d'un nouveau Concile à Antioche. Ils s'assemblèrent donc en petit nombre, l'année suivante, et sous le Consulat de Taurus et de Florentius en cette Ville dont Euzoius était Evêque et que l'Empereur demeurait alors, et ayant agité  de nouveau des questions qu'ils avaient déjà décidées, ils prononcèrent qu'il fallait effacer le mot de Semblable de la Formule de foi, qui avait été publiée, tant à Rimini, qu'à Constantinople ; et sans dissimuler en aucune sorte leurs sentiments ; ils déclarèrent que le Fils est tout-à-fait Dissemblable à son Père en substance, et en volonté, et assurèrent comme Arius, qu'il avait été fait de ce qui n'était point auparavant. Ceux qui étaient alors à Antioche de la secte d'Aëce favorisaient cette opinion. C'est pourquoi ils furent appelés, non seulement Ariens, mais Eunoméens, et Exucontiens par ceux qui défendaient dans cette Ville la doctrine de la Consubstantialité du Fils de Dieu, et qui étaient alors divisés entre eux à l'occasion de Mélèce. Quand ceux-ci leur demandèrent comment ils ne faisaient point de difficulté de dire que le Fils est Dissemblable à son Père, et qu'il a été fait de ce qui n'était point auparavant ; après avoir reconnu par leur formule de foi qu'il est Dieu de Dieu, ils tâchèrent d'éluder cette objection en répondant que dans la Formule il est dit, Dieu de Dieu, comme dans saint Paul il est dit, toutes choses sont de Dieu. Or le Fils de Dieu est une de ces choses, et c'est pour cette raison que dans le Formulaire on a ajouté ces termes, selon la sainte Ecriture. Ce fut George Evêque de Laodicée qui inventa cette vaine subtilité. Comme cet Evêque n'était pas fort habile, il ignorait de quelle manière Origène a autrefois expliqué ces façons de parler 206 de l'Apôtre. Mais bien qu'ils usassent de ces subtilités, néanmoins parce qu'ils ne pouvaient souffrir la honte qui retombent de leur condamnation sur leurs personnes, ils récitèrent la même Formule qu'ils avaient autrefois publiée à Constantinople. Chaque Evêque retourna après cela en son Eglise. George retourna à Alexandrie, en l'absence d'Athanase qui n'osait paraître. Il y persécuta ceux qui n'étaient point d'accord avec lui touchant la foi, et se rendit fort odieux à tout le peuple. Herennius, fut placé sur le Siège de l'Eglise de Jérusalem en la place de Cyrille. Il est a propos que l'on sache qu'Héraclius lui succéda, et que Hilaire à Héraclius, et que Cyrille retourna enfin à Jérusalem, et fut rétabli sur son Siège.

XLVI.

Περὶ τῶν Ἀπολιναριστῶν καὶ τῆς αἱρέσεως αὐτῶν

Ἐν Λαοδικείᾳ τῆς Συρίας δύο ἦσαν ἄνδρες ὁμώνυμοι, πατήρ τε καὶ παῖς· ἑκατέρῳ γὰρ ἦν ὄνομα Ἀπολινάριος· ὧν ὁ μὲν πατὴρ τοῦ πρεσβυτερίου κατὰ τὴν ἐκκλησίαν ἠξιοῦτο, ὁ δὲ παῖς τὴν τοῦ ἀναγνώστου τάξιν εἶχεν. Ἀμφότεροι δὲ ἦσαν Ἑλληνικῶν λόγων διδάσκαλοι· γραμματικῶν μὲν ὁ πατὴρ, ῥητορικῶν δὲ ὁ υἱός. Ὁ μὲν οὖν πατὴρ Ἀλεξανδρεὺς ὢν τὸ γένος, πρότερον δὲ ἐν τῇ Βηρυτῷ διδάξας, εἶτα μεταστὰς εἰς Λαοδίκειαν καὶ γήμας ἐκεῖ, ἴσχει τὸν υἱὸν Ἀπολινάριον. Ἄμφω δὲ ὅμως τότε συνήκμαζον Ἐπιφανίῳ τῷ σοφιστῇ, καὶ γνήσιοι ὄντες φίλοι συνεκρότουν αὐτόν. Δείσας δὲ Θεόδοτος ὁ τῆς Λαοδικείας ἐπίσκοπος μὴ τῇ συνεχεῖ τἀνδρὸς ὁμιλίᾳ πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸν ἀποκλίνωσι, διεκώλυε φοιτᾷν παρ´ αὐτόν· οἱ δὲ, μικρὰ τοῦ ἐπισκόπου φροντίσαντες, τὴν τοῦ Ἐπιφανίου φιλίαν ἠσπάζοντο. Μετὰ ταῦτα Γεώργιος ὁ Θεοδότου διάδοχος σπεύσας ἀποστῆσαι αὐτοὺς, καὶ μηδενὶ τρόπῳ πεῖσαι δυνηθεὶς, ἄμφω τῆς κοινωνίας ἐζημίωσεν. Ὕβριν τε ἡγεῖται ὁ παῖς Ἀπολινάριος τὰ γενόμενα, καὶ τῇ ἐννοίᾳ τοῦ σοφιστικοῦ λόγου θαρρῶν καινοτομεῖ καὶ αὐτὸς αἵρεσιν, ἣ νῦν ἐπιπολάζει, τοὔνομα τοῦ εὑρόντος εὔχουσα. Φασὶ δέ τινες διενεχθῆναι αὐτοὺς πρὸς Γεώργιον οὐ τοσοῦτον διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν, ἀλλ´ ὅτι ἑώρων αὐτὸν ἀλλόκοτα δογματίζοντα, καὶ νῦν μὲν ’ὅμοιον‘ ὁμολογοῦντα τὸν Υἱὸν τῷ Πατρὶ, καθ´ ὃ ἐν τῇ Σελευκείᾳ συνέθετο, νῦν δὲ εἰς τὴν Ἀρειανὴν ἀποκλίνοντα δόξαν. Διόπερ εὐπροφάσιστον λαβόντες αἰτίαν, ποιοῦνται τὴν ἀναχώρησιν· ὡς δὲ οὐδεὶς αὐτοῖς προσεῖχε, παρεισάγουσι σχῆμα θρησκείας. Καὶ πρότερον μὲν ἔλεγον ἀναληφθῆναι τὸν ἄνθρωπον ὑπὸ τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς ἐνανθρωπήσεως, ψυχῆς ἄνευ. Εἶτα ὡς ἐκ μετανοίας ἐπιδιορθούμενοι προσέθεσαν, ψυχὴν μὲν ἀνειληφέναι, νοῦν δὲ οὐκ ἔχειν αὐτὴν, ἀλλ´ εἶναι τὸν Θεὸν Λόγον ἀντὶ νοῦ εἰς τὸν ἀναληφθέντα ἄνθρωπον. Περὶ τούτου μόνου δὴ λέγουσι διαφέρεσθαι οἱ νῦν ἐξ ἐκείνων τὴν προσωνυμίαν ἔχοντες· τὴν γὰρ Τριάδα ὁμοούσιον εἶναι φασί. Περὶ μὲν οὖν τῶν Ἀπολιναρίων καὶ αὖθις κατὰ χώραν μνημονεύσομεν.

CHAPITRE XLVI.

Hérésie des Apolliniastes.

Il. s'éleva au même temps une hérésie nouvelle par l'occasion que je vais dire. Il y avait à Laodicée Ville de Syrie un père et un fils de même nom. Ils s'appelaient tous deux Apollinaires. Le père était Prêtre, et le fils Lecteur. Le père enseignait la Grammaire, et le Fils la Rhétorique; Le père était d'Alexandrie, et après avoir enseigné quelque temps à Béryte, il s'était établi à Laodicée et s'y était marié. Ils contractèrent amitié avec un Sophiste nommé Epiphane qui fleurissait au même-temps. Théodore Evêque de la Ville leur défendit de le fréquenter, de peur qu'une familiarité si particulière ne les pervertît et ne les portât à la superstition des Païens. Mais sans se soucient des défenses de l'Évêque, ils continuèrent à entretenir l'amitié d'Epiphane.

207 George successeur de Théodote leur fit les mêmes remontrances que son prédécesseur. Mais n'ayant pu rien gagner sur leur opiniâtreté, il les retrancha de la Communion. Apollinaire le fils irrité de ce châtiment, comme s'il eût été fort injuste, et se fiant aux subtilités de sa profession, entreprit d'inventer une nouvelle hérésie, à laquelle on a donné son nom. Quelques-uns assurent que ce ne fut point par cette raison qu'ils se réparèrent de la communion de George Évêque de Laodicée ; mais par l'indignation qu'ils eurent de l'inconstance avec laquelle il enseignait, tantôt que le Fils est semblable au Père, comme il a été décidé dans le Concile de Séleucie, et il tombait tantôt dans l'erreur d'Arius. Ils prirent ce prétexte pour se séparer de lui ; mais parce qu'ils étaient seuls dans leur séparation, ils commencèrent à introduire une nouvelle forme de Religion, en disant que quand le Verbe s'est incarné il n'a pris qu'un corps sans âme. Puis reformant tout d'un coup leur sentiment, ils ont assuré qu'il a pris une âme, mais qui n'avait point de raison, et à laquelle le Verbe en tenait lieu. Voila en quoi les Apollinaristes ne s'accordent point avec les Catholiques, car ils avouent la Consubstantialité des personnes de la Trinité. Je parlerai encore des deux Apollinaires en leur lieu.

XLVII.

Περὶ τῆς Κωνσταντίου τοῦ βασιλέως τελευτῆς

Τοῦ μέντοι βασιλέως Κωνσταντίου ἐν Ἀντιοχείᾳ διάγοντος, ὁ Καῖσαρ Ἰουλιανὸς ἐν ταῖς Γαλλίαις πολλοῖς βαρβάροις συμπλέκει· καὶ νικήσας, πᾶσι μὲν τοῖς στρατευομένοις ἐπέραστος διὰ τοῦτο γεγονὼς, ὑπ´ αὐτῶν ἀναγορεύεται βασιλεύς. Τούτου διαγγελθέντος, ὁ βασιλεὺς Κωνστάντιος εἰς ἀγῶνα κατέστη· βαπτισθεὶς δὲ ὑπὸ Εὐζωΐου, ἐπὶ τὸν πρὸς αὐτὸν ἐχώρει πόλεμον. Γενόμενος δὲ μεταξὺ Καππαδοκίας καὶ Κιλικίας, ἐν Μοψουκρήναις ἐτελεύτα τὸν βίον, ὑπὸ φροντίδος ἀποπληξίᾳ ληφθεὶς, ἐν ὑπατείᾳ Ταύρου καὶ Φλωρεντίου, τῇ τρίτῃ τοῦ Νοεμβρίου μηνός. Τοῦτο δὲ ἦν ἔτος πρῶτον τῆς διακοσιοστῆς ὀγδοηκοστῆς πέμπτης Ὀλυμπιάδος. Ἔζησε δὲ Κωνστάντιος ἔτη τεσσαράκοντα πέντε, βασιλεύσας ἔτη τριάκοντα ὀκτώ· συμβασιλεύσας μὲν τῷ πατρὶ ἔτη δεκατρία· μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ, ἔτη εἰκοσιπέντε, ὅσων περ καὶ ἡ βίβλος περιέχει χρόνον ἐτῶν.
 

CHAPITRE XLVII.

Mort de L'Empereur Constance.

Julien en étant venu aux mains dans les Gaules avec une multitude incroyable de Barbares remporta sur eux une célèbre victoire, pendant que l'Empereur Constance était à Antioche. Sa prudence et sa valeur lui ayant acquis l'affection de 208 tous, les gens de guerre le proclamèrent Empereur. La nouvelle de cette proclamation causa une grande douleur à Constance. Il se fit baptiser pat Euzoius, et fit à l'heure même de grands préparatifs contre Julien. Quand il fut aux frontières de Cappadoce et de Cilicie, l'inquiétude qui l'agitait lui causa une apoplexie dont il mourut à Moseucrènes, sous le Consulat de Taurus et de Florentius, le troisième jour du mois de Novembre, en la première année de la deux cent cinquante cinquième Olympiade. Il vécut quarante cinq ans, et en régna trente-huit, savoir treize avec Constantin son père, et vingt-cinq seul. L'Histoire contenue en ce Livre-ci renferme le même espace de temps.