Socrate

SOCRATE le Scolastique

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

LIVRE I

 

introduction - LIVRE II

 


 

 

HISTOIRE

 

D E

 

L'ÉGLISE.

 

Écrite par Socrate.

LIVRE PREMIER.

 

 

1.1 Τὸ τοῦ βιβλίου προοίμιον.

Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου ἐν ὅλοις δέκα βιβλίοις τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν ἐκθέμενος͵ κατέπαυσεν εἰς τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου͵ ἐν οἷς καὶ ὁ παρὰ τοῦ Διοκλητιανοῦ κατὰ Χριστιανῶν γενόμενος διωγμὸς ἀπεπαύσατο. Γράφων δὲ ὁ αὐτὸς εἰς τὸν βίον Κωνσταντίνου͵ τῶν κατ΄ Ἄρειον μερικῶς μνήμην πεποίηται͵ τῶν ἐπαίνων τοῦ βασιλέως͵ καὶ τῆς πανηγυρικῆς ὑψηγορίας τῶν λόγων μᾶλλον͵ ὡς ἐν ἐγκωμίῳ φροντίσας͵ ἢ περὶ τοῦ ἀκριβῶς περιλαβεῖν τὰ γενόμενα. Ἡμεῖς δὲ προθέμενοι συγγράψαι τὰ ἐξ ἐκείνου μέχρι τῶν τῇδε περὶ τὰς ἐκκλησίας γενόμενα͵ τῆς ὑποθέσεως ἀρχὴν͵ ἐξ ὧν ἐκεῖνος ἀπέλιπε͵ ποιησόμεθα· οὐ φράσεως ὄγκου φροντίζοντες͵ ἀλλ΄ ὅσα ἢ ἐγγράφως εὕρομεν͵ ἢ παρὰ τῶν ἱστορησάντων ἠκούσαμεν διηγουμένων. Καὶ ἐπειδὴ πρὸς τὸ προ κείμενον συλλαμβάνεται ἡμῖν μνημονεῦσαι͵ τίνα τρόπον ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἐπὶ τὸ Χριστιανίζειν ἐλήλυθε͵ μικρὰ περὶ τούτου ὡς οἷόν τε μνημονεύσωμεν͵ ἐνθένδε πόθεν τὴν ἀρχὴν ποιησάμενοι.

CHAPITRE PREMIER.

Dessein de l'Auteur.

EUSEBE surnommé Pamphile a écrit en dix livres l'Histoire de l'Eglise, et l'a finie au règne de Constantin, auquel cessa la persécution, qui avait été excitée par Dioclétien contre les Chrétiens. Il 26 n'a touché dans les livres de la Vie de Constantin que légèrement, ce qui regarde Arius, parce qu'il avait plutôt dessein de faire l'éloge de ce Prince, que de laisser à la Postérité un récit fidèle des choses qui étaient arrivées en ce temps-là. Pour nous qui avons résolu de représenter .exactement ce qui est arrivé depuis dans l'Eglise, nous commencerons par ce qu'il a omis, et sans rechercher les vains ornements du discours, nous rapporterons, tant ce que nous avons trouvé dans les livres des anciens, que ce que nous avons appris de la bouche de ceux qui avaient été témoins de ce qu'ils nous ont raconté. Et parce qu'il est fort important de savoir de quelle manière Constantin a embrassé la Religion Chrétienne, nous en dirons d'abord quelque chose.

Τίνα τρόπον ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἐπὶ τὸ Χριστιανίζειν ἐλήλυθεν.

Ἡνίκα Διοκλητιανὸς͵ καὶ Μαξιμιανὸς ὁ ἐπικληθεὶς Ἡρκούλιος͵ ἐκ συνθέματος τὴν βασιλείαν ἀποθέμενοι͵ τὸν ἰδιωτικὸν ἐπανείλοντο βίον· καὶ Μαξιμιανὸς ὁ ἐπικληθεὶς Γαλέριος͵ ὁ συμβασιλεύσας αὐτοῖς͵ ἐπιβὰς τῆς Ἰταλίας͵ δύο κατέστησε Καίσαρας͵ Μαξιμῖνον μὲν ἐν τοῖς κατὰ τὴν ἑῴαν͵ Σεβῆρον δὲ ἐν τοῖς κατὰ τὴν Ἰταλίαν· κατὰ δὲ τὰς Βρεττανίας Κωνσταντῖνος ἀνηγορεύθη βασιλεὺς͵ εἰς τόπον Κωνσταντίου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ͵ τεθνηκότος τῷ πρώτῳ ἐνιαυτῷ τῆς διακοσιοστῆς ἑβδομηκοστῆς πρώτης Ὀλυμπιάδος͵ τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ Ἰουλίου μηνός· ἐν Ρώμῃ δὲ ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν τῶν πραιτωρίων͵ Μαξέντιος ὁ υἱὸς Μαξιμιανοῦ τοῦ Ἡρκουλίου͵ ἤρθη τύραννος μᾶλλον ἢ βασιλεύς· ἐκ τούτων ὁ Ἡρκούλιος εἰς ἐπιθυμίαν πάλιν βασιλείας ἀρθεὶς͵ ἐπεχείρησεν ἀπολέσαι τὸν υἱὸν Μαξέντιον· ἀλλὰ τοῦτο μὲν ποιῆσαι ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διεκωλύθη· ὕστερον δὲ ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας ἐτελεύτα τὸν βίον· Σεβῆρος δὲ ὁ Καῖσαρ ὑπὸ τοῦ Γαλερίου Μαξιμίνου πεμφθεὶς εἰς τὴν Ρώμην ἐπὶ τὴν Μαξεντίου σύλληψιν͵ ἀνῃρέθη͵ τῶν στρατιωτῶν προδεδωκότων αὐτόν· καὶ τὰ τελευταῖα πάντα Μαξι μιανὸς ὁ Γαλέριος περιέπων τελευτᾷ͵ Λικίννιον πρότερον βασιλέα καταστήσας· ὃς ἦν ἐκ παλαιῶν τῶν χρόνων συστρατιώτης αὐτῷ καὶ φίλος͵ ἀπὸ Δακίας ὁρμώμενος. Μαξέντιος δὲ κακῶς τοὺς Ρωμαίους ἐπέτριβε͵ τυραννικῷ μᾶλλον ἢ βασιλικῷ τρόπῳ χρώμενος κατ΄ αὐτῶν· μοιχεύων ἀνέδην τὰς τῶν ἐλευθέρων γυναῖκας͵ καὶ πολλοὺς ἀναιρῶν͵ καὶ ποιῶν τὰ τούτοις ἀκόλουθα. Τοῦτο γνοὺς ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος͵ ῥύσασθαι Ρωμαίους τῆς ὑπ΄ αὐτὸν δουλείας ἐσπούδαζεν· εὐθύς τε φροντίδας ἐτίθη͵ τίνα τρόπον καθέλοι τὸν τύραννον· καὶ ὡς ἦν ἐν τηλικαύτῃ φροντίδι͵ ἐπενόει τίνα Θεὸν ἐπίκουρον πρὸς τὴν μάχην καλέσειε· κατὰ νοῦν τε ἐλάμβανεν͵ ὡς οὐδὲν ὤναντο οἱ περὶ Διοκλητιανὸν͵ περὶ τοὺς Ἑλλήνων θεοὺς διακείμενοι· ηὕρισκέν τε ὡς ὁ αὐτοῦ πατὴρ Κων στάντιος͵ ἀποστραφεὶς τὰς Ἑλλήνων θρησκείας͵ εὐδαιμονέστερον τὸν βίον διήγαγεν. Ἐν τοιαύτῃ τοίνυν ἀμφισβητήσει τυγχάνοντι͵ καί που ἅμα τοῖς στρατιώταις ὁδεύοντι͵ συνέβη θαυμάσιόν τι καὶ λόγου κρεῖττον θεάσασθαι. Περὶ γὰρ μεσημβρινὰς ἡλίου ὥρας͵ ἤδη τῆς ἡμέρας ἀποκλινούσης͵ εἶδεν ἐν τῷ οὐρανῷ στύλον φωτὸς σταυροειδῆ͵ ἐν ᾧ γράμματα ἦν λέγοντα͵ Ἐν τούτῳ νίκα. Τοῦτο φανὲν τὸ σημεῖον τὸν βασιλέα ἐξέπληττεν· αὐτός τε τοῖς οἰκείοις σχεδὸν ἀπιστῶν ὀφθαλμοῖς͵ ἠρώτα καὶ τοὺς παρόντας͵ εἰ καὶ αὐτοὶ τῆς αὐτῆς ἀπολαύουσιν ὄψεως. Τῶν δὲ συμφωνησάντων͵ ἀνερρώννυτο μὲν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῇ θείᾳ καὶ θαυμαστῇ φαντασίᾳ. Νυκτὸς δὲ ἐπιλαβούσης͵ κατὰ τοὺς ὕπνους ὁρᾷ τὸν Χριστὸν λέγοντα αὐτῷ͵ κατασκεύασαι κατὰ τὸν τύπον τοῦ ὀφθέντος σημείου͵ καὶ τούτῳ κατὰ τῶν πολεμίων͵ ὡς ἑτοίμῳ κεχρῆσθαι τροπαίῳ. Τούτῳ πεισθεὶς τῷ χρησμῷ͵ κατασκευάζει μὲν τὸ σταυροειδὲς τρόπαιον͵ ὃ μέχρι νῦν τοῖς βασιλείοις φυλάττεται· σὺν προθυμίᾳ δὲ μείζονι πρὸς τὰς πράξεις ἐχώρει͵ συμβαλών τε αὐτῷ πρὸ τῆς Ρώμης περὶ τὴν καλουμένην Μουλβίαν γέφυραν νικᾷ͵ Μαξεντίου εἰς τὸν ποταμὸν ἀποπνιγέντος· ἦν δὲ τοῦτο ἕβδομον ἔτος τῆς βασιλείας αὐτοῦ͵ ἡνίκα τὴν κατὰ Μαξεντίου ᾔρατο νίκην. Μετὰ ταῦτα Λικιννίου τοῦ συμβασιλεύοντος αὐτῷ͵ τοῦ καὶ γαμβροῦ αὐτοῦ τυγχάνοντος ἐπὶ τῇ ἀδελφῇ αὐτοῦ Κωνσταντίᾳ͵ κατὰ τὴν ἑῴαν διάγοντος͵ αὐτὸς ἀπολαύσας τῶν τηλικούτων εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ͵ χαριστήρια τῷ εὐεργέτῃ προσέφερε. Ταῦτα δὲ ἦν͵ ἀνεῖναι τοὺς Χριστιανοὺς τοῦ διώκεσθαι͵ καὶ τοὺς ἐν ἐξορίᾳ ὄντας ἀνακα λεῖσθαι͵ τοὺς δὲ ἐν δεσμωτηρίῳ ἀφίεσθαι͵ καὶ τοῖς δημευθεῖσιν αὐτῶν τὰς οὐσίας ἀποκαθίστασθαι· τάς τε ἐκκλησίας ἀνώρθου͵ καὶ πάντα ἐποίει σὺν προθυμίᾳ πολλῇ. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ Διο κλητιανὸς͵ ὁ τὴν βασιλείαν ἀποθέμενος͵ ἐν Σαλῶνι τῆς Δαλματίας ἐτελεύτα.

CHAPITRE II.

De quelle manière l'Empereur Constantin embrasse. la Religion Chrétienne.

JE commencerai par le temps auquel Dioclétien et Maximien surnommé Herculius convinrent de renoncer à l'autorité souveraine, et de se réduire à une condition privée. Maximien surnommé Galerius, qui avait possédé avec eux l'Empire, alla alors en Italie, où il fit deux Césars, Maximin pour l'Orient, et Sévère pour l'Occident. En même temps Constantin fut proclamé Empereur en Angleterre, après la mort de Constance son père, arrivée en la première année de la deux cent soixante et onzième Olympiade, le vingt-cinquième jour du mois de Juillet. Enfin Maxence fils de Maximien Herculius fut élevé à Rome sur le trône, comme un tyran, plutôt que comme 27 un Empereur, par les suffrages des soldats des Gardes. Ce qui fut cause qu'Herculius, qui désirait de se remettre en possession de l'Empire, tâcha de tuer son fils, ce qu'il eût fait, sans les soldats qui l'en empêchèrent. Etant venu bientôt après à Tarse Ville de Cilicie, il y mourut. Sévère ayant été envoyé par Maximien Galérius à Rome, pour s'y saisir de Maxence, y fut tué par la perfidie de ses soldats. Enfin ce Maximien mourut dans le temps qu'il gouvernait seul l'Empire, après avoir communiqué la souveraine puissance à Licinius natif de Dace, son ancien ami. Cependant Maxence exerçant à Rome une domination tyrannique, violant les femmes des Sénateurs, et faisant mourir sans sujet les personnes de la première qualité, Constantin commença à chercher dans son esprit les moyens de délivrer les sujets de l'Empire de ces violences. Il douta d'abord de quel Dieu il devait implorer la protection, et fit cette réflexion, que Dioclétien n'avait tiré aucun secours des Idoles, au culte desquelles il avait été merveilleusement attaché, au lieu que Constance son père, qui avait toujours eu de l'éloignement de la superstition des Païens, avait joui d'une plus grande prospérité. Son esprit étant partagé de la sorte, il eut une merveilleuse vision, . comme il marchait à la tête de ses troupes. Il vit en l'air sur le soir une croix de lumière sur laquelle ces mots étaient écrits. Vainquez Par Ceci. L'étonnement dont il était surpris, l'empêchant d'ajouter foi au rapport de les yeux, il demanda à ceux qui étaient présents, s'ils avaient vu le même signe. Quand ils lui eurent répondu qu'oui, il fut confirmé par leur témoignage dans la créance de la vérité. La nuit suivante il vit Jésus-Christ en songe qui lui commanda de faire un étendard sur le modèle de celui qui lui avait paru en l'air, et de s'en servir contre ses ennemis. Sui- 28 vant cet oracle, il fit faire un Etendard en forme de croix, lequel on conserve encore aujourd'hui dans le Palais des Empereurs. Etant rempli de la confiance que lui donnaient de si avantageuses promesses, il marcha contre Maxence, et l'ayant combattu, il remporta la victoire. Maxence étant tombé dans le fleuve, et s'étant noyé. Pendant que Liciums beau-frère de Constantin et son Collègue à l'Empire, demeurait en Orient. Il témoigna à Dieu sa reconnaissance de la victoire qu'il lui avait accordée, en arrêtant le cours de la persécution contre les Chrétiens, en rappelant les exilés, en rendant la liberté aux prisonniers, en remettant les proscrits en possession de leur bien, en relevant les Eglises. Dans le même temps mourut Dioclétien, qui, comme nous avons dit, s'était démis de la souveraine puissance.

1.3 Πῶς Κωνσταντίνου τὰ Χριστιανῶν αὔξοντος͵ Λικίννιος ὁ συμβασιλεύων αὐτῷ Χριστιανοὺς ἐδίωκεν.

Ἀλλὰ Κωνσταντῖνος μὲν ὁ βασιλεὺς͵ τὰ τοῦ Χριστοῦ φρονῶν͵ πάντα ὡς Χριστιανὸς ἔπραττεν͵ ἀνεγείρων τὰς ἐκκλησίας͵ καὶ πολυτελέσι τιμῶν ἀναθήμασιν· ἔτι δὲ καὶ τοὺς Ἑλλήνων ναοὺς κλείων καὶ καθαιρῶν͵ καὶ δημοσιεύων τὰ ἐν αὐτοῖς ἀγάλματα· Λικίννιος δὲ ὁ συμβασιλεύων αὐτῷ͵ τὰς Ἑλληνικὰς ἔχων δόξας͵ ἐμίσει Χριστιανούς. Καὶ διωγμὸν μὲν προφανῆ͵ φόβῳ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου͵ κινεῖν ὑπεστέλλετο· λεληθότως δὲ πολλοὺς ἐσκευωρεῖτο· προϊὼν δὲ͵ καὶ φανερῶς αὐτοὺς βλάπτειν ἐπεχείρει. Καὶ γίνεται οὗτος ὁ διωγμὸς τοπικός· ἔνθα γὰρ ἦν Λικίννιος͵ ἐκεῖ μόνον ἐγένετο. Ἐπεὶ δὲ ταῦτά τε καὶ ἄλλα τυραννικῶς ποιῶν͵ οὐδαμῶς Κωνσταντῖνον ἐλάνθανεν͵ ἔγνω τε ἐπὶ τούτοις χαλεπαί νοντα͵ πρὸς ἀπολογίαν ἐτρέπετο. Καὶ θεραπεύων αὐτὸν͵ πλαστὴν φιλίαν ἐσπένδετο͵ πολλοὺς ὅρκους ὀμνὺς͵ μηδὲν τυραννικὸν φρονή σειν ποτέ· ἅμα τε ὀμνὺς͵ καὶ ἐπιορκῶν· οὐ γὰρ μετετίθετο τοῦ φρονεῖν τε τὰ τυραννικὰ͵ καὶ κατὰ Χριστιανῶν κινεῖν διωγμόν. Νόμῳ γὰρ ἐκέλευσε͵ τοὺς ἐπισκόπους μὴ φοιτᾷν παρ΄ Ἕλλησιν͵ ὡς ἂν μὴ ἔχῃ πρόφασιν αὔξεσθαι τὰ Χριστιανῶν. ῏Ην δὲ ὁ διωγμὸς θρυλούμενος ἐν ταὐτῷ͵ καὶ ἀπόρρητος· ἐκρύπτετό τε τῷ λόγῳ͵ καὶ ἔργῳ ἦν φανερός· ἀνήκεστα γὰρ οἱ διωκόμενοι͵ εἴς τε τὸ σῶμα͵ καὶ εἰς τὰ χρήματα ἔπασχον.

CHAPITRE III.

De la persécution que Licinius excita contre les Chrétiens, dans le temps même que Constantin les favorisait de tout son pouvoir.

L'EMPEREUR Constantin étant persuadé des vérités de notre Religion, agissait conformément à sa croyance, bâtissait des Eglises pour les Chrétiens, les enrichissait de divers ornements, faisait ou fermer, ou abattre les temples des Païens, et vendre les statues de leurs Dieux. Au contraire Licinius son Collègue étant engagé dans l'erreur et dans la superstition, avait aversion des Chrétiens, et bien qu'il ne les osât persécuter ouvertement, de peur de déplaire à Constantin, il ne laissait pas de leur dresser secrètement des pièges. Il se résolut pourtant de se déclarer, et de les persécuter dans les pays de son obéissance. Les 29 violences, qu'il exerça contre eux, furent trop publiques pour être inconnues à Constantin. Appréhendant donc les effets de sa colère, il tâcha de l'apaiser par des caresses, et par les promesses. qu'il lui fit de ne plus rien entreprendre, ni contre ses intérêts, ni contre le repos des Chrétiens. Mais il viola en même temps ses promesses, en continuant toujours de lui tendre des pièges, et de troubler.la paix de l'Eglise. Il défendit aux Evêques d'entrer dans les maisons des Païens, de peur qu'ils ne les convertissent à la foi, et que notre Religion ne s'accrût. Ainsi cette persécution était tout ensemble et publique et secrète, parce que si d'un côté elle était défavorisée par eux-mêmes qui l'exerçaient, de l'autre les Fidèles souffraient les plus cruelles vexations en leur personne et en leurs biens.

1.4 Ὅτι πόλεμος μεταξὺ Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου διὰ Χριστιανοὺς ἐγένετο.

Ἐκ δὲ τούτου͵ πρὸς ἀπέχθειαν μεγίστην τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνον ἐκίνησεν· ἦσάν τε πολέμιοι͵ διακοπείσης αὐτοῖς τῆς ἐπι πλάστου φιλίας. Οὐκ εἰς μακράν τε εἰς τὸ πολεμεῖν ἀλλήλους ἐτράπησαν. Καὶ πολλῶν γενομένων συμβολῶν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν͵ τέλος πρὸς Χρυσόπολιν τῆς Βιθυνίας͵ ἐπίνειον δὲ τοῦτο τῆς Χαλκηδόνος ἐστὶν͵ ἡττηθεὶς ἐξέδωκεν ἑαυτόν. Ζῶντα οὖν συλλαβὼν φιλανθρωπεύεται· καὶ κτείνει μὲν οὐδαμῶς͵ οἰκεῖν δὲ τὴν Θεσσαλονικὴν προσέταξεν ἡσυχάζοντα. Ὁ δὲ πρὸς ὀλίγον ἡσυχάσας͵ ὕστερον βαρβάρους τινὰς συναγαγὼν͵ ἀναμαχέσασθαι τὴν ἧτταν ἐσπούδαζεν. Τοῦτο γνοὺς ὁ βασιλεὺς͵ ἀναιρεθῆναι αὐτὸν προσέταξε· καὶ κελεύσαντος αὐτοῦ ἀνῃρέθη. Κωνσταντῖνος τοίνυν πάντων γενόμενος ἐγκρατὴς͵ αὐτοκράτωρ τε βασιλεὺς ἀναδειχθεὶς͵ τὰ Χριστιανῶν αὖθις αὔξειν ἐσπούδαζεν· ἐποίει τε τοῦτο διαφόρως· καὶ ἦν ἐν βαθείᾳ εἰρήνῃ τὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ δι΄ αὐτόν. Ἀλλὰ δὴ τὴν τηλικαύτην εἰρήνην ἐμφύλιος τῶν Χριστιανῶν πόλεμος διαδέχεται· τίς δὲ ἦν οὗτος͵ καὶ ὅπως ἔλαβε τὴν ἀρχὴν͵ ὡς οἷόν τε διηγήσομαι.

CHAPITRE IV.

Guerre entre Constantin et Licinius à l'occasion des Chrétiens.

CONSTANTIN ne pouvant dissimuler l'indignation que lui donnait cette perfidie, ils rompirent la fausse amitié, par laquelle ils semblaient unis, prirent les armes, et en étant venus plusieurs fois aux mains, tant sur mer que sur terre, Licinius fut défait proche de Chrysopole qui est le Port de Calcédoine, et contraint de le rendre à Constantin. Ce Prince au lieu de le punir, comme il méritait, lui permit de demeurer en repos à Thessalonique. Mais au lieu de cela il amassa secrètement des soldats, pour réparer les pertes, dont Constantin ayant eu avis, il commanda de le faire mourir. S'étant mis de la sorte en possession de tout l'Empire, il s'appliqua à 30 favoriser la Religion Chrétienne, et à lui procurer une profonde paix. Mais cette paix fut troublée par une guerre qui s'émut entre les Chrétiens. Je dirai ici de quelle manière cela arriva.

1.5 Περὶ τῆς Ἀρείου πρὸς Ἀλέξανδρον τὸν ἐπίσκοπον φιλονεικίας.

Μετὰ Πέτρον τὸν γενόμενον ἐπίσκοπον Ἀλεξανδρείας͵ τὸν καὶ ἐπὶ Διοκλητιανοῦ μαρτυρήσαντα͵ διαδέχεται τὴν ἐπισκοπὴν Ἀχιλλᾶς· μετὰ δὲ Ἀχιλλᾶν͵ Ἀλέξανδρος ἐπὶ τῆς μνημονευθείσης εἰρήνης· καὶ ἀδεέστερον διάγων͵ τὴν ἐκκλησίαν συνεκρότει· καί ποτε παρόντων τῶν ὑπ΄ αὐτῷ πρεσβυτέρων καὶ τῶν λοιπῶν κληρικῶν͵ φιλοτιμό τερον περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος͵ ἐν Τριάδι μονάδα εἶναι φιλοσοφῶν͵ ἐθεολόγει. Ἄρειος δέ τις πρεσβύτερος τῶν ὑπ΄ αὐτῷ ταττομένων͵ ἀνὴρ οὐκ ἄμοιρος διαλεκτικῆς λέσχης͵ οἰόμενος τὸ Σαβελλίου τοῦ Λίβυος δόγμα εἰσηγεῖσθαι τὸν ἐπίσκοπον͵ ἐκ φιλονεικίας κατὰ διάμετρον εἰς τὸ ἐναντίον τῆς τοῦ Λίβυος δόξης ἀπέκλινε͵ καὶ ὡς ἐδόκει͵ γοργῶς ὑπαπήντησε πρὸς τὰ παρὰ τοῦ ἐπισκόπου λεχθέντα· καὶ φησὶν͵ εἰ ὁ Πατὴρ ἐγέννησε τὸν Υἱὸν͵ ἀρχὴν ὑπάρξεως ἔχει ὁ γεννηθείς· καὶ ἐκ τούτου δῆλον͵ ὅτι ἦν ὅτε οὐκ ἦν ὁ Υἱός· ἀκολουθεῖ τε ἐξ ἀνάγκης͵ ἐξ οὐκ ὄντων ἔχειν αὐτὸν τὴν ὑπόστασιν.

CHAPITRE V.

Contestation entre Arius, et Alexandre Evêque d'Alexandrie.

ACHILLAS ayant été élevé sur le Siège de l'Eglise d'Alexandrie, après que Pierre, qui l'avait occupé avant lui, eut souffert le martyre sous le règne de Dioclétien, il eut Alexandre pour successeur, qui à la faveur de la paix que . Dieu avait rendue aux Chrétiens, conduisait sans aucun trouble le troupeau, qui lui avait été confié. Disputant un jour de la Trinité avec un trop grand désir de faire paraître sa science en présence des Prêtres et des autres Ecclésiastiques de son Clergé, il dit que dans la Trinité il y avait Unité. Ce qui ayant fait croire à Arius Prêtre de son Eglise, homme habile en l'art de raisonner, qu'il suivait l'erreur de Sabellius de Libye, il soutint par un trop grand désir de contester une autre erreur directement opposée, et réfuta son Evêque avec trop d'aigreur en disputant de cette sorte. Si le Père a engendré son Fils, le Fils a eu un commencement. D'où il s'ensuit clairement, qu'il y a eu un temps, auquel il n'était pas, et que sa substance a été tirée du néant.

 1.6 Ὡς ἐκ τῆς φιλονεικίας ἀρχὴν διαιρέσεως ἡ ἐκκλησία ἔλαβε· καὶ ὡς Ἀλέξανδρος ὁ Ἀλεξανδρείας καθεῖλεν Ἄρειον͵ καὶ τοὺς περὶ αὐτόν.

Ταῦτα τῷ καινοπρεπεῖ λόγῳ συλλογισάμενος͵ ἀναρριπίζει τοὺς πολλοὺς πρὸς τὸ ζήτημα. Καὶ ἀνάπτεται ἀπὸ σμικροῦ σπινθῆρος μέγα πῦρ. Ἀρξάμενόν τε τὸ κακὸν ἀπὸ τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλη σίας͵ διέτρεχε τὴν σύμπασαν Αἴγυπτόν τε καὶ Λιβύην͵ καὶ τὴν ἄνω Θηβαΐδα· ἤδη δὲ καὶ τὰς λοιπὰς ἐπενέμετο ἐπαρχίας τε καὶ πόλεις. Συνελαμβάνοντο τῇ Ἀρείου δόξῃ πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι͵ μάλιστα δὲ Εὐσέβιος αὐτῆς ἀντείχετο͵ οὐχ ὁ Καισαρεὺς͵ ἀλλ΄ ὁ πρότερον μὲν τῆς Βηρυτίων ἐκκλησίας ἐπίσκοπος͵ τότε δὲ τῆς ἐν Βιθυνίᾳ Νικομηδείας τὴν ἐπισκοπὴν ὑποδύς. Ταῦτα ἀκούων καὶ ὁρῶν τε γινόμενα ὁ Ἀλέξανδρος͵ πρὸς ὀργὴν ἐξάπτεται· καὶ συνέδριον πολλῶν ἐπισκόπων καθίσας͵ τὸν μὲν Ἄρειον͵ καὶ τοὺς ἀποδεχο μένους τὴν δόξαν αὐτοῦ καθαιρεῖ· γράφει δὲ τοῖς κατὰ πόλιν τοιάδε.

Ἐπιστολὴ Ἀλεζάνδρον Ἀλεξανδρείας.

Toiç ἀγαπητοῖς καὶ τιμιωπάτοις συλλειτουργοῖς τοῖς ἁπανταχοῦ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, Ἀλέξανδρος ἐν Κυρίῳ χαίρειν.

Ἑνὸς σώματος ὄντος τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, ἐντολῆς τε οὔσης ἐv ταῖις θείαις γραφαῖς, τηρεῖν τὸv σύνδεσμον τῆς ὁμονοίας καὶ εἰρήνης, ἀκολουθόν ἐστι γράφειν ἡμᾶς, καὶ σημαίνων ἀλλήλοις τὰ ναρ' ἑκάστοις γιγνόμενα, ἵνα εἴτε ττάσχει, εὀτε χαίρει ἓν μέλος, ἢ συμττάσχωμεν, ἢ συγχαίρωμεν ἀλλλήλοις· ἐν τῇ ἡμέτερα τοίνυν παροικίᾳ, ἐζῆλθον νῦν ἄνδρες παράνομοι καὶ χριστομάχοι, διδάσκοντες ἀττοστασίαν, ἣν εἰκότως ἂν τις ττροδρομον τοῦ Ἀντίχριστου νομίσειε καὶ καλέσειε. Καὶ ἐβουλόμην μὲν σιωττῇ τταραδοῦναι τὸ τοιοῦτον, ἵν' ἴσως ἐv τοῖς ἀποστάταις μόνοις ἀναλωθῇ τὸ κακόν, καὶ μὴ εἰς ἑτερους τόπους διαβὰν, ῥυπώσῃ τινῶν ἀκεραίων τὰς ἀκοάς. ἐπειδὴ δὲ Εὐσέβιος ὃν νῦν ἐv τῇ Νικομήδειᾳ, νομίσας ἐπ' αὐτῷ κεῖσθαι τὰ τῆς ἐκκλησίας, ὅτι καταλείψας τὴν Βηρυτὸν, καὶ ἐποφθαλμίσας τῇ ἐκκλησίᾳ Νικομηδέων, οὐκ ἐκδεδίκηται κατ' αὐτοῦ, προΐσταται καὶ τούτων τῶν ἀποστατῶν, καὶ γράφειν ἐπεχείρησε πανταχοῦ, συνιστῶν αὐτοὺς, εἴπως ὑποσύρῃ τινὰς ἀγνοοῦντας εἰς τὴν ἐσχάτην καὶ χριστομάχον αἵρεσιν· ἀνάγκην ἔσχον, εἰδὼς τὸ ἐν τῷ νόμῳ γεγραμμένον, μηκέτι μὲν σιωπῆσαι, ἀναγγεῖλαι δὲ πᾶσιν ὑμῖν, ἵνα γινώσκητε τούς τε ἀποστάτας γενομένους, καὶ τὰ τῆς αἵρεσεως αὐτῶν δύστηνα ῥημάτια, καὶ ἐὰν γράφῃ Εὐσέβιος, μὴ προσέχητε. Τὴν πάλαι γὰρ αὐτοῦ κακόνοιαν τὴν χρόνῳ σιωπηθεῖσαν, νῦν διὰà τούτων ἀνανεῶσαι βουλόμενος, σχηματίζεται μὲν ὡς ὑπὲρ τούτων γράφων· ἔργῳ δὲ δείκνυσιν, ὡς ὅτι ὑπὲρ ἑαυτοῦ σπουδάζων, τοῦτο ποιεῖ. Οἱ μὲν οὖν ἀποστάται γενόμενοι εἰσὶ, Ἄρειος, Ἀχιλλὰς, Ἀειθαλὴς καὶ Καρπώνης, καὶ ἕτερος Ἄρειος, και Σρμάτης, καὶ Εὐζώϊος, καὶ Λούκιος, καὶ Ἰουλιανὸς, καὶ Μηνᾶς, καὶ Ἑλλάδιος, καὶ Γάϊος, καὶ σὺν αὐτοῖς Σεκοῦνδος καὶ Θεωνᾶς, οἱ ποτε λεγθέντες ἐπίσκοποι. Ποῖα δὲ παρὰ τὰς γραφὰς ἐφευρόντες λάλοῦσιν, ἐστὶ ταῦτα· οὐκ ἀεὶ ὁ Θεὸς πατὴρ ἦν· ἀλλ' ἦv ὅτε ὁ Θεὸς πατὴρ οὐκ ἦν. οὐκ ἀεὶ ἦν ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος, ἀλλ' ἐξ οὐκ ὄντων γέγονεν. Ὁ γὰρ ὢν Θεὸς τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος πεποίηκε. Διὸ καὶ ἦν ποτὲ, ὅτε οὐκ ἦν. Κτίσμα γάρ ἐστι καὶ ποίημα ὁ υἱὸς. Οὔτε δὲ ὅμοιος κατ' οὐσίαν τῷπατρί ἐστίν, οὔτε ἀληθινὸς καὶ φύσει τοῦ πατρὸς λόγος ἐστίν, οὔτε ἀληθινὴ σοφία αὐτοῦ ἐστί· ἀλλ' εἷς μὲν τῶν ποιημάτων καὶ γενητῶν ἐστί· καταχρηστικῶς δὲ λόγος καὶ σοφία, γενόμενος καὶ αὐτὸς δὲ τῷ ἰδίῳ τοῦ Θεοῦ λόγῳ, καὶ τῇ ἐν τῷ Θεῷ σοφία, ἐν ᾗ καὶ τὰ πάντα καὶ αὐτὸν πεποίηκεν ὁ Θεὸς διὸ καὶ τρεπτός ἐστι καὶ ἀλλοιωτὸς τὴν φύσιν, ὡς καὶ πάντα τὰ λογικά· ξένος τε καὶ ἀλλότριος, καὶ ἀπεσχοινισμένος ἐστίν ὁ λόγος τῆς τοῦ Θεοῦ οὐσίας. Και ἄρρητος ἐστιν ὁ πατὴρ τῷ υἱῷ. Οὔτε γὰρ τελείως καὶ ἀκριβῶς γινώσκει ὁ λόγος τὸν πάτερα, οὔτε τελείως ὁρᾷν αὐτὸν δύναται, καὶ γὰρ ἑαυτοῦ τὴν οὐσιαν οὐκ οἶδεν ὁ υἱὸς ὡς ἔστι· δι' ἡμᾶς γὰρ πεποίηται, ἵνα ἡμᾶς δι' αὐτοῦ ὡς δι' ὀργάνου κτίσῃ ὁ Θεὸς καὶ οὐκ ἂν ὑπέστη, εἰ μὴ ἡμᾶς ὁ Θεος·ἤθελεν ποιῆσαι. Ἠρώτησε γοῦν τις αὐτοὺς, εἰ δύναται ὁ το$υ Θεοῦ λόγος τραπῆναι ὡς ὁ διάβολος ἐτράπη· καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν εἰπεῖν, ναὶ δύναται. τρεπτῆς γὰρ φύσεως ἐστίὶ γενητὸς κάὶ τρεπτὸς ὑπαρχων. Ταῦταΐ λέγοντας τοὺς περὶ Ἄρειον, καὶ ἐπὶ τούτοις ἀναισχυντοῦντας, αὐτούς τε καὶ τοὺς συνακολουθήσαντας αὐτοῖς, ἡμεῖς μὲν μετὰ τῶν κατ' Αἴγυπτον ἐπισκόπων καὶ τὰς Λιβύας, ἐγγὺς ἑκατὸν ὄντων, συνελθόντες ἀνεθεματίσαμεν. Οἱ δὲ περὶ Εὐσέβιον, προσεδέξαντο, σπουδάζοντες σνγκαταμίξαι τὸ ψεῦδος τῇ ἀληθείᾳ, καὶ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν ἀσέβειαν· ἀλλ' οὐκ ἰσχύσουσι. Νικᾷ γὰρ ἡ ἀλήθεια καὶ οὐδεμία ἐστὶ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος, oὐδὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαρ. Τίς γὰρ ἤκουσε πώπστε τοιαῦτα ; ἢ τίς νῦν ἀκούων οὐ ξενίζεται, καὶ τὰς ἀκοὰς βύει, ὑπὲρ τοῦ μὴ τὸν ῥύπον τούτων τῶν ῥημάτων ψαῦσαι τῆς ἀκοῆς ; τις ἀκούων Ἰωάννου λέγοντος, Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, οὐ καταγινώσκει τούτων λεγόντων, ἦν ποτἐ ὅτε οὐκ ἦν, ἢ τίς ἀκούων ἐν τῷ εὐαγγελίίῳ,  Ὁ μονογενὴς υἱὸς, καὶ, Δι αὐτοῦ ἐγένετο τὰ πάντα, οὐ μισήσει τούτους φθεγγομένους, ὅτι εἷς ἐστι τῶν ποιημάτων ὁ θἱὸς. Πῶς δὲ δύναται εἷς εἶναι τῶν δι' αὐτοῦ γενομένων, ἢ πῶς μονογενὴς, ὁ τοῖς πᾶσι κατ' ἐκείνους συναριθμούμενος, πῶς δὲ ἐξ οὐκ ὄντων ἂν εἴη, τοῦ πατρὸς λέγοντος, Ἐηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθὸν καὶ, Ἐκ γαστρὸς πρὸ ἐωσφόρου ἐγέννησα σέ ; ἢ πῶς ἀνόμοιος τῇ οὐσίᾳ τοῦ πατρὸς, ὁ ὢν εἰκὼν τελεία καὶ ἀπαύγασμα τοῦ πατρὸς, καὶ λέγων, Ὁ ἐμὲ ἑωρακώς, ἑώρακε τὸν πάτερα; Πῶς δὲ εἰ λόγος καὶ σοφία ἐστι τοῦ Θεοῦ ὁ υἱὸς, ἦν ποτέ ὅτε οὐκ ἦν ; ἴσον γὰρ ἐστὶν αὐτοὺς λέγειν, ἄλογον καὶ ἄσοφον ποτὲ τὸν Θεὸν. Πῶς δὲ τρεπτὸς ἢ ἀλλοιωτὸς, ὁ λέγων δι' ἑαυτοῦ, Ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ, καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί· καὶ, Ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν· διὰ δὲ τοῦ προφήτου, Ἴδετέ με ὅτι ἐγὼ εἰμὶ, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι ; Εἰ δὲ καὶ ἐπ' αὐτόν τις τὸν πάτερα τὸ ῥητὸν δύναται ἀνάφεραν, ἀλλὰ ἀρμοδιώτερον ἂν εἴη περὶ τοῦ λόγου νῦν λεγόμενον, ὅτι καὶ γενόμενος ἄνθρωπος οὐκ ἠλλοίωται, ἀλλ' ὡς ὁ Ἀπόστολος, Ἰησοῦς Χρίστος χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς, καὶ εἰς τοὺς αὦνας. Τί δὲ ἄρα εἰπειν αὐτούς ἔπεισεν, ὅτι δι' ἡμᾶς γέγονε, καίτοι τοῦ Παύλου γράφοντος, Δι ὃv τὰ πάντα, καὶ δι' οὑ τὰ πάντα ; Περὶ μὲν oὖν τοῦ βλασφημεῖν αὐτοὺς, ὅτι οὐκ οἶδε τελείως ὁ υἱὸς τὸν πάτερα, οὐ δεῖ θαυμάζειν, ἅπαξ γὰρ προθέμενοι χριστομαχεῖν, παρακρούονται καὰ τὰς φωνὰς αὐτὸν Κυρίου λέγοντος, Καθὼς γινώσκει ὁ πατὴρ, κᾀγω γινώσκω τὸν πάτερα. Εἰ μὲν οὖν ἐκ μέρους γινώσκει ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν, δῆλον ὅτι καὶ ὁ υἱὸς ἐκ μέρους γινωσκει τον πάτερα. εἰ δὲ τοῦτο λέγειν οὐ θέμις, οἶδε δὲ τελείως ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν, δήλον ὅι καθὼς γινώσκει ὁ πατὴρ τὸν ἑαυτοῦ λόγον, οὕτω καὶ ὁ λόγος γινώσκει τὸν ἑαυτοῦ πάτερα, οὗ καί ἐστι λόγος. Και ταῦτα λέγοντες, καὶ ἀναπτύσσοντες τὰς θείας γραφὰς, πολλάκις ἀνετρέψαμεν αὐτοὺς, καὶ πάλιν ὡς χαμαιλέοντες μετεβάλλοντο, φιλονεικοῦντες εἰς ἑαυτοὺς ἐφελκύσαι τὸ γεγραμμενον. Ὅτ' ἂν ἔλθῃ ὁ ἀσεβὴς εἰς βάθη κακῶν, καταφρονεῖ. Πολλαὶ γοῦν αἱρέσεις πρὸ αὐτῶν γεγόνασιν, αἵτινες πλέον τοῦ δέοντος τολμήσασαι, πεττώκασιν εἰις ἀφροσύνην. Οὗτοι δὲ διὰ πάντων αὑτῶν των ῥημάτων, ἐπιχειρήσαντες ταῖς ἀναιρέσεσι τῆς τοῦ λόγου θεότητος, ἐδικαίωσαν ἐξ ἑαυτῶν ἐκείνας, ὡς ἐγγύτεροι τοῦ ἀντιχρίστου γενόμενοι, διὸ καὶ ἀπεκηρύχθησαν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας, καὶ ἀνεθεματίσθησαν. Λυπούμεθα μὲν oὖv ἐπὶ ττῇ ἀπωλείᾳ τούτων, καὶ μάλιστα ὅτι μαθόντες ποτὲ καὶ οὗτοι τὰ τῆς ἐκκλησίας, νῦν ἀπεπήδησαν. Οὐ ξενιζόμεθα δέ· τοῦτο γὰρ καὶ Ὑμέναιος καὶ Φιλητὸς πεπόνθασι· καὶ πρὸ αὐτῶν Ἰούδας, ἀκόλουθήσας τῷ Σωτῆρι, ὕστερον δὲ προδότης καὶ ἀποστάτης γενόμενος. Και περὶ τούτων δὲ αὐτῶν οὐκ ἀδίδακτοι μεμενήκαμεν. Ἀλλ' ὁ μὲν Κύριος προείρηκε, Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ττλανήσῃ· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγὼ εἰμὶ· καὶ ὁ καιρός ἤγγικε, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. Μὴ πορενθῆτε ὁπίσω αὐτῶν. Ὁ δὲ Παῦλος μαθὼν ταῦτα παρὰ τοῦ Σωτῆρος, ἔγραψεν Ὅτι ἐv ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως τῆς ὑγιαινούσης, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις, καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν. Toῦ τοίνυν Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρίστου, διά τε αὐτοῦ παραγγέλλοντος, καὶ διὰ τοῦ Ἀποστόλου σημαίνοντος περὶ τῶν τοιούτων, ἀκολούθως ἡμεῖς αὐτήκοοι τῆς ἀσεβείαςς αὐτῶν γενόμενοι, ἀνεθεματίσαμεν καθὰ προείπομεν τοὺς τοιούτους, ἀποδείζαντες αὐτοὺς ἀλλοτρίους τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας τὲ καὰ πίστεως. Ἐδηηλώσαμεν δὲ και τῇ ὑέτερᾳ θεοσεβειᾳ, ἀγαπητοὶ καὶ τιμιώτατοι συλλειτουργοὶ, ἵνα μήτε τινας ἐξ αὐτῶν, εἰ προπετεύσαιντο καὶ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, μὴ προσδέξησθε, μέτε Εὐσεβίῳ, ἢ ἑτέρῳ τινί γράφοντι περὶ αὐτῶν πεισθῆτε. Πρέπει γὰρ ὑμᾶς ὡς Χριστιανοὺς ὄντας, πάντας τοὺς κατὰ Χρίστου λέγοντάς τε καὶ φρονοῦντας, ὡς θεομάχους καὶ φθορέας τᾶν ψνχῶν ἀποστρέφεσθαι, καὶ μὴ κᾀν χαίρειν τοῖς τοιούτοις λέγειν, ἵνα μή ποτε καὶ ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν κοινωνοὶ γενώμεθα, ὡς παρήγγειλεν ὁ μακάριος Ἰωάννης. Προσείπατε τοὺς παρ' ὑμῖν ἀδελφούς. Ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ προσαγορεύουσι.

Τοιαῦτα τοῖς ἀπανταχοῦ κατὰ πόλιν Ἀλεξάνδρου γράφοντος, χεῖρον ἐγένετο τὸ κακὸν, εἰς φιλονεικίαν ἐζαπτομένων, οἷς τὰ γράφοντα ἐγνωρίζετο. Καὶ οἱ μὲν τοῖς γραφεῖσι σύμφηφοι γινόμενοι, καὶ προσυπέγραφον· οἱ δὲ τοὐναντίον ἐποίουν. Μάλιστα δὲ πρὸς ἀντιπάθείαν ἐκεκίνητο ὁ τῆς Νικομηδείας Εὐσέβιος, ὅτι αὐτὸν κακῶς Ἀλέξανδρος ἐν τοῖς γραφεῖσι μνήμην πεποίητο. Ἴσχυε δὲ κατ' ἐκείνο τοῦ καιροῦ μάλιστα ὁ Έὐσέβιος, ὅτι κατὰ τὴν Νικομήδειαν ὁ βασιλεὺς τότε διέτριβε. Καὶ γὰρ ἐκεῖ τὰ βασίλεια μικρὸν ἔμπροσθεν οἱ περὶ Διοκλετιανὸν ἐπεποίηντο. Διατοῦτο oὖv πολλοὶ τῶν ἐπισκόπων τ$ῳ Εὐνσεβίῳ ὑττήκουον· κᾀκεῖνος συνεχῶς ἐπέστελλεν, Ἀλεξάνδρῳ μὲν, ἵνα καθυφεὶς τὸ κινούμενον ζήτημα, δέξηται τοὺς περὶ Ἄρειον τοῖς δὲ κατὰζ πόλιν, ὅπως ἂν μὴ γένοιντο σύμψηφοι Ἀλεξάνδρῳ. Ὅθεν τὰ πάντα ἦν ταραχῆς ἀνάμεστα. Οὐ γὰρ μόνους ἦν ἰδεῖν τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν προέδρους λόγοις διαπληκτιζομένους, ἀλλὰ καὶ πλήθη τεμνόμενα· τῶν μὲν, ὡς  τούτοις· τῶν δὲ, θατεροις ἐπικλινομένων. Εἰις τοσοῦτον δὲ ἀτοπίας προέβη τὸ πρᾶγμα, ὥστε δημοσίᾳ καὶ ἐν αὐτοῖς θεάτροις τὸν Χριστιανισμὸν γελᾶσθαι. Οἱ μὲν οὖν περὶ αὐτὴν τὴν Ἀλεξάνδρειαν, νεανικῶς περὶ τῶν ἀνωτάτω δογμάτων διεπληκτίζοντο, διεπρεσβεύοντο δὲ πρὸς τοὺς κατ' ἐπαρχίαν ἐπισκόπους· οἱ δὲ, εἰς θάτερον τεμνόμενοι μέρος, τῆς ἐκείνων ὁμοιας στάσεως ἐγίνοντο. Συνανεμίγνυντο δὲ τοῖς Ἀρειανίζουσι Μελιτιανοὶ, οἱ μικρὸν ἔμπροσθεν τῆς ἐκκλησίας χωρισθέντες. Τίνες δέ εἰσιν οὗτοι, λεκτέον. Ὑπὸ Πέτρου τοῦ ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας, τοῦ ἐπὶ Διοκλητιανοῦ μορτυρήσαντος, Μελίτιός τις μιᾶς τῶν ἐν Αἰγύπτῳ πόλεων ἐπίσκοπος καθῃρέθῃ, δι' ἄλλας τε πολλὰς αἰτιας, καὶ μάλιστα ὅτι ἐν τῷ διωγμῷ ἀρνησάμενος τὴν πίστιν, ἐπέθυσεν. Οὗτος καθαιρεθεὶς, πολλούς τε ἐσχηκὼς τοὺς ἑπομένους αὐτῷ, αἱρεσιάρχης κατέστη τῶν ἄχρι νῦν ἐξ αὐτοῦ κατὰ τὴν Αἴγυπτον Μελιτιανῶν καλουμένων. Ἀπολογίαν τε οὐδὲ μίαν εὔλογον ἔχων τοῦ κεχωρίσθαι τῆς ἐκκλησίας, ἠδικῆσθαι μὲν ἔλεγεν ἑαυτὸν ἁπλῶς, Ἐκακηγόρει δὲ καὶ ἐλοιδόρει τὸν Πέερον. Ἀλλα Πέτρος μὲν ἐν τῷ διωγμῷ μαρτύρησας, ἐτελεύτησεν. Ὁ δε μεταφέρει τὰς λοιδορίας ἐπὶ Ἀχιλᾶν, ὃς μετὰ Πέετρον ἐπίσκοπος ἦν· καὶ αὖθις ἐπὶ τὸν μετὰ Ἀχιλλᾶν γεγενημένον Ἀλέξανδρον. Ἐν τούτοῖς δὴ καθεστώτων αὐτῶν, ἐπιγίνεται τὸ κατὰ Ἄρειον ζήτημα, καὶ Μελίτιος ἅμα τοῖς αὐτοῦ, συνελαμβάνετο τῷ Ἀρείῳ, κατὰ τὸν ἐπισκόπου συμφατριάζων αὐτῷ. Καὶ ὅσοις μὲν ἄάτοπος ἦν ἡ Ἀρείου δόξα, ἀπεδέχοντο τοῦ Ἀλεξάνδρου τὴν ἐπὶ Ἀρείῳ κρίσιν, καὶ ὡς δικαία εἴη ἡ κατὰ τῶν οὕτω φρονούντων ψήφος· ἔγραφον δὲ καὶ οἱ περὶ τὸν Νικομηδέα Εὐσέβιον, καὶ ὅσοι τὴν Ἀρείου δόξαν ἠσμένιζον, ὥστε λύειν μὲν τὴν φθάσασαν ἀποκήρυξιν, ἐπανάγειν δὲ εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοὺς ἀποκηρυχθέντας· μήτε γὰρ δοξάζειν κακῶς. Οὕτως ἐναντίων τῶν γραμμάτων πρὸς τὸν ἐπίσκοπον τὸν Ἀλεξανδρείας πεμπομένων, πεποίηνται τῶν ἐπιστολῶν τούτων συναγωγὰς, Ἄρειος μὲν τῶν ὑπὲρ αὐτοῦ, Ἀλέξανδρος δὲ τῶν ἐναντίων καὶ τοῦτο πρόφασις γέγονεν ἀπολογίας τοὺς νῦν ἐπιπολαζούσαις αἱρέσεσιν Ἀρειανῶν, Εύνομιανῶν, καὶ ὅσοι τὴν ἐπωνυμία ἀπὸ Μακεδονίου ἔχουσιν· ἔκαστοι γὰρ μάρτυσι τοὺς ἐπιστολαῖς ἐχρήσαντο τῆς οἰκείας αἱρέσεως.

31 CHAPITRE VI.

Progrès de la dispute. Alexandre dépose Arius et  ses Sectateurs.

PAR ce nouveau raisonnement il excita plusieurs personnes à agiter la question, et avec cette étincelle il alluma un grand feu. Le mal s'étant élevé dans l'Eglise d'Alexandrie, courut l'Egypte, la Libye, la Thébaïde, et se répandit sur un grand nombre de villes et de Provinces. Plusieurs favorisèrent l'opinion d'Arius. Eusèbe, non l'Evêque de Césarée, mais l'Evêque de Béryte, qui s'était emparé de l'Evêché de Nicomédie en Bithynie, la soutint plus fortement que nul autre; dont Alexandre Evêque d'Alexandrie, étant entré en grande colère, il assembla un Concile, dans lequel il déposa Arius, et ses Sectateurs, et écrivit aux autres Evêques en ces termes;

Lettre d'Alexandre Evêque d'Alexandrie

« A Nos très chers et très honorés Collègues dans le ministère de l'Eglise Catholique, Alexandre salut en notre Seigneur.

Puisque l'Eglise Catholique ne fait qu'un corps, et qu'il, nous est ordonné dans l'Ecriture sainte de conserver avec soin le bien de la concorde et de la paix, il est juste que nous nous avertissions réciproquement de ce qui arrive dans chaque Diocèse afin que si l'un des membres est dans la douleur, ou dans la joie, les autres s'affligent, ou se réjouissent avec lui. De méchants hommes et ennemis du Sauveur, se sont élevés depuis peu de temps dans nôtre Diocèse, et ont enseigné à se séparer par un schisme, qui est une disposition à l'arrivée de l'Antéchrist. J'avais dessein d'ense- 32 velir ce désordre sous le silence, afin qu'étant étouffé dans la personne de ces Apostats, il ne s'étendît point plus loin, et ne souillât point les oreilles des personnes amples. Mais puisqu'Eusèbe qui depuis qu'il a quitté impunément le Siège de Béryte, pour usurper celui de Nicomédie prétend que les affaires de l'Eglise dépendent uniquement de son jugement, a pris la protection de ces Apostats, et a écrit de tous cotés en leur faveur, j'ai cru devoir rompre le silence pour vous avertir de cette nouvelle erreur, et pour vous empêcher d'ajouter foi aux lettres qu'Eusèbe pourrait vous avoir écrites. Il renouvelle à l'occasion de ces Apostats son ancienne malignité que le temps semblait avoir effacée, et bien qu'il n'écrive en apparence qu'en leur faveur, il écrit en effet pour lès intérêts. Au reste voici les noms de ceux qui se font séparés de l'Eglise. Arius, Achillas, Aithalès, Carponés, un autre Arius, Sarmatés, Euzoius, Lucius, Julien, Menas, Helladius, Gaius, et de plus Secundus, et Théonas, qui ont autrefois été appelés Evêques. Ce qu'ils avancent avec la dernière témérité, et sans le pouvoir appuyer par l'autorité de la sainte Ecriture, est qu'ils disent. Dieu n'a point toujours été Père, mais il y a eu un temps auquel il ne l'était point. Le Verbe de Dieu n'a point toujours été, mais il a été tiré du néant. Dieu qui est, l'a créé, lui qui n'était point, de ce qui n'est point. Ainsi il y a eu un temps, auquel il n'était point, puisque le Fils est la Créature et l'Ouvrage de son Père. II n'est point semblable au Père selon sa substance, ni le véritable Verbe de Dieu, ni sa véritable sagesse. Il n'est que l'un de ses Ouvrages, et l'une de ses Créatures, et ce n'est que par abus, que l'on l'appelle Verbe et Sagesse, en tant qu'il a été créé par le Verbe et par la Sagesse, qui sont en Dieu, et par lesquels tous 33 ses autres Ouvrages ont été créés. De là vient que de sa Nature il est sujet au changement comme les autres créatures raisonnables. Le Verbe est éloigné et séparé de la substance de Dieu. Le Père eu invisible et ineffable au Fils ; car le Fils ne le connaît point parfaitement, et ne le saurait voir. Le Fils ne conçoit point sa propre substance, parce qu'il n'a été fait que pour nous, et pour servir à son Père, comme d'un instrument, pour nous créer, et si Dieu n'avait eu dessein de nous créer, le Fils n'aurait jamais été. Quelqu'un leur ayant demandé si le Verbe de Dieu peut changer, comme le diable a changé, ils n'ont point eu honte de répondre, il le peut très certainement. Car il est: d'une nature sujette au  changement, puisqu'il peut être engendré, et être créé. Nous étant assemblés avec près de cent Evêques tant d'Egypte que de la Libye, nous avons prononcé anathème contre Arius qui avançait toutes ces choies avec la dernière impudence, et contre ceux qui ont suivi les erreurs. Mais Eusèbe les a reçus, en s'efforçant de mêler l'impie avec la piété, et le mensonge avec la vérité. Mais il ne remportera point l'avantage, parce que la vérité est toujours victorieuse, et qu'il ne peut y avoir de société entre la lumière  et les ténèbres, entre Jésus-Christ et le démon. Qui a jamais rien entendu de pareil, ou qui le peut entendre sans être surpris d'étonnement, et sans boucher ses oreilles, de peur qu'elles ne soient souillées de tant d'ordures ? Ya-t il quelqu'un qui entendant dire à saint Jean, Au commencement était le Verbe, ne condamne pas ceux qui assurent qu'il y a eu un temps auquel il n'était point ? Ou bien y a-t-il quelqu'un qui entendant ces paroles de l'Evangile, le Fils unique, et toutes choses ont été faites par lui, ne ressente pas de l'aversion contre ceux qui disent que le  34 Fils n'est qu'une créature ? En effet comment pourrait-il n'être qu'une des créatures qui ont été faites par lui? Comment pourrait-il être le Fils unique s'i' n'était qu'au rang des créatures ? Comment est-il sorti du néant, puisque le Père dit, Mon cœur a produit un bon Verbe : et en un autre endroit, Je vous ai engendré de mon sein, avant l'aurore ; Comment est-il d'une substance dissemblable à son Père, puisqu'il est sa parfaite image et la splendeur de sa gloire, et qu'il dit lui-même,  Quiconque me voit, voit mon Père? Si le Fils est la raison et la sagesse du Père, comment y a-t-il eu un temps auquel il n'était point ? C'est comme s'ils disaient qu'il y a eu un temps auquel Dieu a été sans raison, et sans sagesse. Comment serait-il sujet au changement, puisqu'il dit de soi-même, je suis en mon Père, et mon Père est en moi, et ailleurs, mon Père et moi ne sommes qu'un, et que dés auparavant il avait dit par son Prophète, Voyez que je suis, et que je ne change point.. Car bien que l'on puisse prétendre que cette parole doit être entendue du Père, il est pourtant plus à propos de l'entendre du Fils, parce qu'il n'a point changé en se faisant homme, et que, comme dit saint Paul, Il est le même aujourd'hui qu'il était hier, il sera le même durant tous les siècles. Mais qui les a portés à avancer qu'il a été fait pour nous, puisque l'Apôtre assure que toutes choses ont été faites pour lui, et par lui ? Le blasphème  par lequel ils osent dire que le Père n'est point connu parfaitement par le Fils ne doit étonner personne. Car depuis qu'ils ont déclaré la guerre à Jésus-Christ, ils méprisent la parole, par laquelle il dit : Comme mon Père me connaît, je connais mon Père. Ainsi si le Père ne connait qu'imparfaitement le Fils, le Fils ne connait qu'imparfaitement le Père. Que si cela ne se peut avancer sans crime, et si le Père connait parfaitement 35 le Fils qui est son Verbe, il est clair que le Fils connait parfaitement son Père. Nous les convainquons souvent par ces témoignages de la sainte Ecriture. Mais ils changent aussi souvent de langage, que le caméléon change de couleur, et font voir que ces paroles de l'Ecriture leur conviennent parfaitement: Lorsque l'Impie est venu au plus profond des péchés, il méprise tout. Il y a eu avant eux plusieurs hérésies dont l'extravagance a été extrême. Mais en combattant la Divinité du Verbe, ils ont justifié ces hérésies, autant qu'il a été en leur pouvoir, parce qu'ils se sont approchés davantage de l'impiété de l'Antéchrist. C'est le suet pour lequel ils ont été retranchés de l'Eglise, et frappés d'anathème. Il est vrai que leur perte nous cause une sensible douleur, et nous sommes fâchés de leur voir rejeter la doctrine de l'Eglise qu'ils avaient autrefois reçue. Nous en sommes pourtant d'autant moins étonnés que nous savons que le même malheur arriva autrefois à Hyménée, à Philéte et à Judas, qui après avoir été disciple du Sauveur, ne laissa pas de l'abandonner, et de le trahir. De plus nous avions eu des prédictions de leur apostasie, puisque le Seigneur nous avait dit, Prenez-garde que personne ne vous séduise, parce que plusieurs viendront en mon Nom, disant : Je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Ne les suivez pas. Et saint Paul qui avait été instruit dans l'école du Fils de Dieu, dit : Dans les temps à venir quelques-uns abandonneront la foi, en suivant des esprits d'erreur et des doctrines diaboliques. Le Seigneur nous ayant laissé lui-même ce précepte, et nous ayant donné cet avis par la bouche de son Apôtre,  nous avons eu raison de prononcer anathème contre ces hommes, de l'impiété desquels nous avons été témoins, et de les déclarer retranché du corps de l'Eglise Catholique. Nous vous en 36 avertissons, nos très chers frères, et les bien aimés compagnons de notre ministère, de peur que vous ne les receviez, s'ils vous vont trouver,  ou que vous n'ajoutiez foi aux lettres d'Eusèbe, s'il vous écrit. Car nous tous qui faisons profession d'être Chrétiens, sommes obligés d'éviter, comme des ennemis de Dieu, et des corrupteurs des âmes, ceux qui tiennent des discours et des sentiments contraires à Jésus-Christ, et de ne pas même les saluer, de peur d'avoir part à leurs crimes, ainsi que saint Jean nous le commande. Saluez de notre part nos Frères qui sont avec vous, ceux qui sont avec nous vous saluent. »

Cette lettre ayant été envoyée par Alexandre dans toutes les Villes, elle ne servit qu'à accroître le mal, et à exciter la dispute entre les Evêques. Quelques-uns l'approuvèrent par leur signature. D'autres l'improuvèrent. Eusèbe Evêque de Nicomédie s'y opposa plus fortement que nul autre, en haine de ce qu'elle contenait quelques paroles qui lui étaient désavantageuses. Il était alors en grand crédit, parce que l'Empereur demeurait à Nicomédie où peu auparavant Dioclétien avait fait bâtir un magnifique Palais. Cela était cause que plusieurs Evêques, suivaient son sentiment. Il écrivait sans cesse tantôt à Alexandre, pour le supplier de renoncer à toute sorte de dispute, et de recevoir Arius dans sa communion, tantôt aux autres Evêques, pour les détourner de se joindre à Alexandre. Ce qui remplit l'Eglise de désordre et de confusion. Car on ne voyait pas seulement les Evêques contester entre eux avec une chaleur incroyable, mais les peuples et diviser, et se déclarer pour les uns ou pour  les autres. L'affaire fut portée à une si horrible extrémité, que notre Religion devint un sujet de raillerie, et la matière du divertissement des Païens dans les théâtres. Le différend était plus échauffé 37 à Alexandrie qu'ailleurs. Chaque parti écrivait aux Evêques des autres Villes, et en gagnait de son côté quelques-uns. Les Méléciens, qui peu auparavant avaient été retranchés de l'Eglise, se joignirent aux Ariens. Je dirai ici quelque chose de leur secte. Méléce était un Evêque d'Egypte, qui avait été déposé pour plusieurs raisons par Pierre Evêque d'Alexandrie, qui avait souffert le martyre sous le règne de Dioclétien ; mais principalement pour avoir renoncé à la foi durant la persécution, et sacrifié aux Idoles. Ayant été de la sorte privé de l'honneur du Sacerdoce, il se fit Chef d'une hérésie que l'on appelé encore aujourd'hui en Egypte l'hérésie des Méléciens. Bien qu'il n'eût eu aucune raison de se séparer de l'Eglise, il prétendit qu'on lui avait fait injustice, et tâchait de noircir Pierre Evêque d'Alexandrie par des médisances. Ce Pierre ayant remporté la couronne du martyre durant la persécution, Méléce répandit le venin de ses calomnies sur Achillas, qui lui avait succédé, et depuis sur Alexandre qui avait succédé à Achillas. Le différend d'Arius étant survenu, il suivit son parti et l'appuya de tout son pouvoir contre l'Evêque. Au reste ceux à qui l'opinion d'Arius paraissait fausse et déraisonnable, approuvèrent la sentence qu'Alexandre avait prononcée contre lui. Mais Eusèbe Evêque de Nicomédie, et ceux qui soutenaient le sentiment d'Arius, écrivirent à Alexandre qu'il levât l'excommunication qu'il avait prononcée contre lui, parce que sa. doctrine était orthodoxe. Plusieurs lettres ayant été écrites de la sorte de part et d'autre, Alexandre et Arius amassèrent chacun celles qui leur étaient favorables, et en firent chacun un volume. Elles sont aujourd'hui la principale défense des sectes des Ariens, des Eunomiens et des Macédoniens, et leur fournissent les plus forts témoignages dont elles se servent.

1.7 Ὡς ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος λυπηθεὶς ἐπὶ τῇ ταραχῇ τῶν ἐκκλησίων͵ ἔπεμψεν Ὅσιον τὸν Ἱσπανὸν εἰς Ἀλεξάνδρειαν͵ εἰς ὁμόνοιαν παρακαλῶν τὸν ἐπίσκοπον καὶ τὸν Ἄρειον.

Ταῦτα δὲ πυθόμενος ὁ βασιλεὺς͵ καὶ τὴν ψυχὴν ὑπεραλγήσας͵ συμφοράν τε οἰκείαν εἶναι τὸ πρᾶγμα ἡγησάμενος͵ παραχρῆμα τὸ ἀναφθὲν κακὸν κατασβέσαι σπουδάζων͵ γράμματα πρὸς Ἀλέξανδρον καὶ Ἄρειον πέμπει͵ δι΄ ἀνδρὸς ἀξιοπίστου͵ ᾧ ὄνομα μὲν ἦν Ὅσιος͵ μιᾶς δὲ τῶν ἐν τῇ Ἱσπανίᾳ πόλεων͵ ὄνομα Κουδρούβης͵ ὑπῆρχεν ἐπίσκοπος· πάνυ τε αὐτὸν ἠγάπα καὶ διὰ τιμῆς ἦγεν ὁ βασιλεύς. Ὧν γραμμάτων μέρος ἐνταῦθα κεῖσθαι οὐκ ἄκαιρον ἡγοῦμαι. Ἡ γὰρ ὅλη ἐπιστολὴ ἐν τοῖς Εὐσεβίου εἰς τὸν Κωνσταντίνου βίον κεῖται βιβλίοις.

Νικητὴς Κωνσταντῖνος͵ Μέγιστος͵ Σεβαστὸς͵ Ἀλεξάνδρῳ καὶ Ἀρείῳ.

Μανθάνω ἐκεῖθεν ὑπῆρχθαι τοῦ παρόντος ζητήματος τὴν καταβολήν· ὅτε γὰρ σὺ͵ ὦ Ἀλέξανδρε͵ ἐζήτεις παρὰ τῶν πρεσβυτέρων͵ τί δήποτε ἕκαστος αὐτῶν ὑπέρ τινος τόπου τῶν ἐν τῷ νόμῳ γεγραμμένων͵ μᾶλλον δὲ ὑπέρ τινος ματαίου ζητήματος μέρους͵ πυνθάνοιτο· σύ τε͵ ὦ Ἄρειε͵ ὅπερ ἢ μήτε τὴν ἀρχὴν ἐνθυμηθῆναι͵ ἢ ἐνθυμηθέντα͵ σιωπῇ παραδοῦναι προσῆκον ἦν͵ ἀπρο όπτως ἀντέθηκας· ὅθεν τῆς ἐν ὑμῖν διχονοίας ἐγερθείσης͵ ἡ μὲν σύνοδος ἠρνήθη· ὁ δὲ ἁγιώτατος λαὸς εἰς ἀμφοτέρους σχισθεὶς͵ ἐκ τῆς τοῦ κοινοῦ σώματος ἁρμονίας ἐχωρίσθη. Οὐκοῦν ἑκάτερος ὑμῶν ἐξίσου τὴν γνώμην παρασχὼν͵ ὅπερ ἂν ὁ συνθεράπων ὑμῶν δικαίως παραινεῖ͵ δέξασθε. Τί δὲ τοῦτο ἐστίν; οὔτε ἐρωτᾷν ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἐξ ἀρχῆς προσῆκον ἦν͵ οὔτε ἐρωτώμενον ἀποκρίνασθαι. Τὰς γὰρ τοιαύτας ζητήσεις͵ ὁπόσας οὐ νόμου τινὸς ἀνάγκη προστάττει͵ ἀλλὰ ἀνωφελοῦς ἀργίας ἐρεσχελία προστίθησιν͵ εἰ καὶ φυσικῆς τινος γυμνασίας ἕνεκα γίνοιτο͵ ὅμως ὀφείλομεν εἴσω τῆς διανοίας ἐγκλείειν͵ καὶ μὴ προχείρως εἰς δημοσίας συνόδους ἐκφέρειν͵ μηδὲ ταῖς πάντων ἀκοαῖς ἀπρονοήτως πιστεύειν· πόσος γάρ ἐστιν ἕκαστος͵ ὥς τε πραγμάτων οὕτω μεγάλων͵ καὶ λίαν δυσχερῶν δύναμιν͵ ἢ πρὸς τὸ ἀκριβὲς συνιδεῖν͵ ἢ κατ΄ ἀξίαν ἑρμηνεύσαι; εἰ δὲ καὶ τοῦτο ποιεῖν τις εὐχερῶς νομισθείη͵ πόσον μέρος τοῦ δήμου πείσει; ἢ τίς ταῖς τῶν τοιούτων ζητημάτων ἀκριβείαις͵ ἔξω τῆς ἐπικινδύνου παρολισθήσεως͵ ἀντισταίη; Οὐκοῦν ἐφεκτέον ἐν τοῖς τοιούτοις τὴν πολυλογίαν͵ ἵνα μήπως ἡ ἡμῶν ἀσθένεια τῆς φύσεως͵ τὸ προτεθὲν ἑρμη νεύσαι μὴ δυνηθέντων͵ ἢ ἡ τῶν διδασκομένων ἀκροατῶν βραδυτέρα σύνεσις͵ πρὸς ἀκριβῆ τοῦ ῥηθέντος κατάληψιν ἐλθεῖν μὴ χωρησάντων͵ αὖθις ἐξ ἑκατέ ρου τούτων ἢ βλασφημίας͵ ἢ σχίσματος εἰς ἀνάγκην ὁ δῆμος περισταίη. Διόπερ καὶ ἐρώτησις ἀπροφύλακτος͵ καὶ ἀπόκρισις ἀπρονόητος͵ τὴν ἴσην ἀλλήλαις ἐπιδιδότωσαν ἐφ΄ ἑκατέρῳ συγγνώμην· οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ τοῦ κορυ φαίου τῶν ἐν τῷ νόμῳ παραγγελμάτων ὑμῖν ἐξήφθη πρόφασις͵ οὐδὲ καινή τις ὑμῖν ὑπὲρ τῆς τοῦ Θεοῦ θρησκείας αἵρεσις ἀντεισήχθη· ἀλλ΄ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἔχετε λογισμὸν͵ ὥσπερ τὸ τῆς κοινωνίας σύνθημα. Ὑμῶν γὰρ ἐν ἀλλήλοις ὑπὲρ μικρῶν καὶ λίαν ἐλαχίστων φιλονεικούντων͵ τοσοῦτον τὸν τοῦ Θεοῦ λαὸν ταῖς ὑμετέραις ἰθύνεσθαι φρεσὶν οὐ προσήκει͵ διὰ τὸ διχονοεῖν· ἀλλ΄ οὔτε πρέπον͵ οὔτε ὅλως θεμιτὸν εἶναι πιστεύεται· ἵνα δὲ μικρῷ παραδείγματι τὴν ὑμετέραν σύνεσιν ὑπομνήσω͵ λέξω. Ἴστε δὴ καὶ τοὺς φιλοσόφους αὐτοὺς͵ ὡς ἑνὶ μὲν ἅπαντες δόγματι συντίθενται. Πολλάκις δὲ ἐπειδὰν ἔν τινι τῶν ἀποφάσεων μέρει διαφωνῶσιν͵ εἰ καὶ τῇ τῆς ἐπιστήμης ἀρετῇ χωρί ζονται͵ τῇ μέντοι τοῦ σώματος ἑνώσει πάλιν εἰς ἀλλήλους συμπνέουσιν. Εἰ δὲ τοῦτο ἐστὶ͵ πῶς οὐ πολλῷ δικαιότερον ὑμᾶς͵ τοὺς τοῦ μεγάλου Θεοῦ θερά ποντας καθεστῶτας͵ ἐν τοιαύτῃ προαιρέσει θρησκείας ὁμοψύχους ἀλλήλοις εἶναι; Ἐπισκεψώμεθα δὲ λογισμῷ μείζονι͵ καὶ πλείονι συνέσει τὸ ῥηθὲν ἐνθυμηθῶμεν͵ εἴπερ ὀρθῶς ἔχει δι΄ ὀλίγας καὶ ματαίας ῥημάτων ἐν ὑμῖν φιλο νεικίας͵ ἀδελφοὺς ἀδελφοῖς ἀντικεῖσθαι͵ καὶ τὸ τῆς συνόδου τίμιον ἀσεβεῖ διχονοίᾳ χωρίζεσθαι δι΄ ἡμῶν͵ οἳ πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ μικρῶν οὕτω καὶ μηδαμῶς ἀναγκαίων φιλονεικοῦμεν; δημώδη ταῦτ΄ ἐστὶ͵ καὶ παιδικαῖς ἀνοίαις ἁρμόττοντα μᾶλλον͵ ἢ τῇ τῶν ἱερέων καὶ φρονίμων ἀνδρῶν συνέσει προσή κοντα. Ἀποστῶμεν ἑκόντες τῶν διαβολικῶν πειρασμῶν. Ὁ μέγας ἡμῶν Θεὸς ὁ Σωτὴρ πάντων κοινὸν ἅπασι τὸ φῶς ἐξέτεινεν· ἐφ΄ οὗ τῇ προνοίᾳ͵ ταύτην ἐμοὶ τῷ θεραπευτῇ τοῦ κρείττονος τὴν σπουδὴν εἰς τέλος ἐνεγκεῖν συγχωρήσατε͵ ὅπως ὑμᾶς τοὺς ἐκείνου δήμους ἐμῇ προσφωνήσει καὶ ὑπηρε σίᾳ καὶ νουθεσίας ἐνστάσει πρὸς τὴν τῆς συνόδου κοινωνίαν ἐπανάγοιμι. Ἐπειδὴ γὰρ͵ ὡς ἔφην͵ μία τίς ἐστι πίστις ἐν ὑμῖν͵ καὶ μία τῆς καθ΄ ὑμᾶς αἱρέσεως σύνεσις͵ τό τε τοῦ νόμου παράγγελμα͵ τοῖς δι΄ ἑαυτοῦ μέρεσιν εἰς μίαν ψυχῆς πρόθεσιν͵ τὸ ὅλον συγκλείει͵ τοῦτο ὅπερ ὑμῖν ἐν ἀλλήλοις φιλονεικίαν ἤγειρεν͵ ἐπειδὴ μὴ πρὸς τὴν τοῦ παντὸς νόμου δύναμιν ἀνήκει͵ χωρισμόν τινα καὶ στάσιν ἐν ὑμῖν μηδαμῶς ἐμποιείτω. Καὶ λέγω ταῦτα͵ οὐχ ὡς ἀναγκάζων ὑμᾶς ἐξάπαντος τῇ λίαν εὐήθει͵ καὶ οἵα δήποτε ἐστὶν ἐκείνη͵ ζητήσει συντίθεσθαι· δύναται γὰρ καὶ τὸ τῆς συνόδου τιμίον ὑμῖν ἀκέραιον φυλάττεσθαι͵ καὶ ἡ αὐτὴ κατὰ πάντων κοινωνία τηρεῖσθαι͵ κἂν τὰ μάλιστά τις ἐν μέρει πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ ἐλαχίστου διαφωνία γένηται· ἐπεὶ μηδὲ πάντες ἐν πᾶσι ταὐτὸ βουλόμεθα͵ μηδὲ μία τις ἐν ἡμῖν φύσις ἢ γνώμη πολιτεύεται. Περὶ μὲν οὖν τῆς θείας προνοίας͵ μία τις ἐν ὑμῖν ἔστω πίστις͵ μία σύνεσις͵ μία συνθήκη τοῦ κρείττονος· ἃ δὲ ὑπὲρ τῶν ἐλαχίστων τούτων ζητήσεων ἐν ἀλλήλοις ἀκριβολογεῖσθε͵ κἂν μὴ πρὸς μίαν γνώμην συμφέρητε͵ μένειν εἴσω λογισμῶν προσήκει͵ τῷ τῆς διανοίας ἀπορρήτῳ τηρούμενα. Τὸ μέντοι τῆς κοινῆς φιλίας ἀπόρρητόν τε καὶ ἐξαίρετον͵ καὶ ἡ τῆς ἀληθείας πίστις͵ ἥτε περὶ τὸν Θεὸν καὶ τὴν τοῦ νόμου θρησκείαν τιμὴ͵ μενέτω παρ΄ ὑμῖν ἀσάλευτος· ἐπανέλθετε δὴ πρὸς τὴν ἀλλήλων φιλίαν τε καὶ χάριν. Ἀπόδοτε τῷ σύμπαντι λαῷ τὰς οἰκείας περιπλοκάς· ὑμεῖς τε αὐτοὶ͵ καθάπερ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ἐκκαθάραντες͵ αὖθις ἀλλήλους ἐπίγνωτε. Ἡδίων γὰρ πολλάκις γίνεται φιλία μετὰ τὴν τῆς ἔχθρας ὑπόθεσιν αὖθις εἰς καταλλαγὴν ἐπανελθοῦσα. Ἀπόδοτε οὖν μοι γαληνὰς μὲν ἡμέρας͵ νύκτας δὲ ἀμερίμνους͵ ἵνα κἀμοί τις ἡδονὴ καθαροῦ φωτὸς͵ καὶ βίου λοιπὸν ἥσυχος εὐφροσύνη σώ ζηται· εἰ δὲ μὴ͵ στένειν ἀνάγκη͵ καὶ δακρύοις δι΄ ὅλου συνέχεσθαι͵ καὶ μηδὲ τὸν τοῦ ζῆν αἰῶνα πραέως ὑφίστασθαι. Τῶν γάρ τοι τοῦ Θεοῦ λαῶν͵ τῶν συνθεραπόντων λέγω τῶν ἐμῶν͵ οὕτως ἀδίκῳ καὶ βλαβερᾷ πρὸς ἀλλήλους φιλονεικίᾳ κεχωρισμένων͵ ἐμὲ πῶς ἐγχωρεῖ τῷ λογισμῷ συνεστάναι λοιπόν; ἵνα δὲ τῆς ἐπὶ τούτῳ λύπης τὴν ὑπερβολὴν αἴσθησθε͵ ἀκούσατε. Πρώην ἐπιστὰς τῇ Νικομηδέων πόλει͵ παραχρῆμα εἰς τὴν ἑῴαν ἠπειγόμην τῇ γνώμῃ· σπεύδοντι δέ μοι πρὸς ὑμᾶς ἤδη͵ καὶ τῷ πλείονι μέρει σὺν ὑμῖν ὄντι͵ ἡ τοῦδε τοῦ πράγματος ἀγγελία πρὸς τὸ ἔμπαλιν τὸν λογισμὸν ἀνεχαίτισεν· ἵνα μὴ τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρᾷν ἀναγκασθείην͵ ἃ μηδὲ ταῖς ἀκοαῖς προσέσθαι δυνατὸν ἡγούμην. Ἀνοίξατε δή μοι λοιπὸν ἐν τῇ καθ΄ ὑμᾶς ὁμονοίᾳ τῆς ἑῴας τὴν ὁδὸν͵ ἣν ταῖς πρὸς ἀλλήλους φιλονεικίαις ἀπεκλείσατε. Καὶ συγχωρήσατε θᾶττον ὑμᾶς τε ὁμοῦ καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας δήμους ἐπιδεῖν χαίροντας͵ καὶ τὴν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἁπάντων ὁμονοίας τε καὶ ἐλευθερίας ὀφειλομένην χάριν͵ ἐπ΄ εὐφήμοις λόγων συνθήμασιν͵ ὁμολογῆσαι τῷ κρείττονι.

CHAPITRE VII.

L'Empereur Constantin envoie Osius à Alexandrie, pour exhorter Arius à rentrer dans la Communion .de l'Eglise.

L'empereur ayant conçu un sensible déplaisir de cette contestation, tâcha de l'apaiser dans sa naissance, et écrivit pour cet effet à Alexandre, et à Arius par Osius Evêque de Cordoue en Espagne, homme très recommandable par la pureté de sa foi, pour lequel il avait une estime et une vénération singulière. Je ne transcrirai ici qu'une partie de cette lettre, parce qu'Eusèbe l'a insérée toute entière dans les livres de la vie de Constantin.

Constantin Vainqueur, très Grand, Auguste à Alexandre et à Arius,

« J'APPRENDS que tel a été le commencement de votre contestation. Vous Alexandre ayant  demandé à vos Prêtres, ce que chacun d'eux tenait touchant un certain passage de la Loi, ou plutôt leur ayant fait une question fort inutile; et vous, Arius, ayant inconsidérément avancé ce qui ne devait jamais entrer dans votre esprit, et encore moins sortir de votre bouche, la division s'est mise parmi vous, la communion a été  refusée, et le très saint Peuple s'est partagé, et a rompu l'unité. C'est pourquoi pardonnez-vous réciproquement l'un à l'autre, et suivez le conseil que vous donne votre Collègue. Quel est ce conseil ? C'est que dès le commencement, il ne fallait point agiter les questions que vous avez agitées, ni y faire de réponse. Car bien 39 que ces questions qui ne sont point prescrites par la loi, et qui naissent de l'oisiveté servent à exercer l'esprit, elles doivent être tenues secrètes, sans être jamais proposées devant le peuple. En effet combien ya-t-il peu de personnes qui soient capables de comprendre une matière si difficile, ou de l'expliquer dignement ? Quand quelqu'un la pourrait comprendre, et l'expliquer, espérerait-il de la faire entendre au peuple, et ne se mettrait-il pas en danger de tomber dans l'erreur en voulant pénétrer des difficultés si obscures ? Ainsi il faut garder le silence sur ces questions, de peur que n'ayant pas assez d'éloquence pour les expliquer, ou le peuple assez de lumière pour les entendre, il ne tombe dans le blasphème, ou dans le schisme. Vous devez donc vous pardonner réciproquement l'imprudence de vos demandes, et la témérité de vos réponses. Vous n'avez aucun différend touchant les préceptes de la loi, et vous n'avez  introduit aucun nouveau dogme touchant le culte de Dieu. Vous êtes tous deux dans le même sentiment, et il vous est aisé de rentrer dans  la même communion. Il n'est ni juste, ni honnête, que contestant avec opiniâtreté sur une affaire de très-petite importance, vous abusiez de l'autorité que vous avez sur le peuple, pour l'engager dans vos disputes. S'il m'est permis de me servir d'un petit exemple pour vous avertir de votre devoir, vous savez que bien que les Philosophes fassent tous profession de rechercher la vérité, ils ne sont pas d'accord entre eux, touchant plusieurs points. Les différends qu'ils ont ensemble, n'empêchent pas qu'ils ne soient unis dans la poursuite du même dessein. N'est-il pas plus juste que vous qui êtes les Ministres de Dieu, demeuriez unis dans la profession de la même Religion ? Examinons, je vous prie, 40 avec une attention encore plus particulière ce que j'ai dit, est-il juste que les frères se rangent contre les frères pour un vain combat de paroles où vous vous êtes engagés, et que la sainte assemblée des fidèles soit partagée pour de légères disputes? C'est une imprudence basse et puérile, et fort éloignée de la gravité, et de la sagesse que doivent avoir des Prêtres, Evitons de nous-mêmes les tentations du démon. Dieu qui est notre Maître, et notre Sauveur, nous a communiqué sa lumière à tous. Permettez que je termine cette affaire par l'ordre de sa Providence, et que je parle à son peuple pour le ramener à l'unité Car puisque vous n'avez que la même foi, et le même sentiment touchant la Religion ; puisque vous convenez dans l'observation de la même Loi, il ne faut pas que le différend qui s'est ému entre vous sur un point non essentiel à la foi apporte de division, ni de schisme. Je ne dis point ceci pour vous obliger à tenir le même sentiment touchant cette question, ou vaine, ou telle qu'elle puisse être que vous avez agitée. Car vous pouvez conserver l'union  bien que vous ne soyez point d'accord touchant un article de très légère importance. Tous les hommes ne sont pas de même inclination, ni de même avis. Ayez tous la même foi touchant la Providence, et touchant le culte de Dieu. Mais quant à ces vaines questions que vous agitez entre vous avec trop de subtilité, vous devez renfermer vos opinions dans le secret de votre cœur. Conservez entre vous la sincérité de l'amnistié, la vérité de la foi, l'observation de la Loi de Dieu. Ayez recours à la charité, et remettez le peuple dans l'union. Purifiez vos  âmes, et  vous reconnaissez vous-mêmes. L'amitié est plus agréable que jamais lorsqu'on s'est réconcilié, et qu'on a renoncé à la haine.. Ren--41  dez-moî la tranquillité du jour, le repos de la nuit, et la joie de la vie. Sinon, je gémirai dans la tristesse, et serai consumé par la douleur. Car comment pourrais-je demeurer en repos, pendant que le peuple de Dieu qui adore le même Maître que moi est déchiré par une funeste division. Pour comprendre l'excès de ma douleur, je vous prie de faire attention à ce que je vais dire. Etant allé depuis peu à Nicomédie à dessein de passer en Orient, la nouvelle de votre différend me fit changer de résolution, et je ne pus m'exposer à voir des contestations dont je ne pouvais souffrir le récit. Ouvrez-moi donc par votre accord le chemin que vous m'avez fermé par vos disputes. Faites en sorte que je vous puisse voir tous dans une parfaite intelligence, et que j'en puisse rendre à Dieu des actions de grâces. »

1.8 Περὶ τῆς γεγενημένης Συνόδου ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας͵ καὶ περὶ τῆς ἐκεῖ ἐκτεθείσης πίστεως.

Τοιαῦτα μὲν οὖν θαυμαστὰ καὶ σοφίας μεστὰ παρῄνει ἡ τοῦ βασιλέως ἐπιστολή· τὸ δὲ κακὸν ἐπικρατέστερον ἦν καὶ τῆς τοῦ βασιλέως σπουδῆς͵ καὶ ἀξιοπιστίας τοῦ διακονησαμένου τοῖς γράμ μασιν· οὔτε γὰρ Ἀλέξανδρος͵ οὔτε Ἄρειος ὑπὸ τῶν γραφέντων ἐμαλάσσοντο. Ἀλλά τις ἦν ἄκριτος καὶ παρὰ τοῖς λαοῖς ἔρις καὶ ταραχή· προϋπῆρχε δὲ καὶ ἄλλη τις προτέρα νόσος τοπικὴ͵ τὰς ἐκκλησίας ταράττουσα͵ ἡ διαφωνία τῆς τοῦ Πάσχα ἑορτῆς͵ ἥτις περὶ τὰ τῆς ἑῴας μέρη μόνον ἐγένετο· τῶν μὲν Ἰουδαϊκώτερον ἑορτὴν ποιεῖν ἐσπουδακότων͵ τῶν δὲ μιμουμένων σύμπαντας τοὺς κατὰ τὴν οἰκουμένην Χριστιανούς. Διαφωνοῦντες δὲ οὕτω περὶ τῆς ἑορτῆς͵ τῆς κοινωνίας μὲν οὐδαμῶς ἐχωρίζοντο· στυγνοτέραν δὲ τὴν ἑορτὴν τῇ διαφωνίᾳ εἰργάζοντο. Δι΄ ἀμφότερα τοίνυν ὁρῶν ὁ βασιλεὺς ταραττομένην τὴν ἐκκλησίαν͵ σύνοδον οἰκουμενικὴν συνεκρότει͵ τοὺς πανταχόθεν ἐπισκόπους διὰ γραμμάτων εἰς Νί καιαν τῆς Βιθυνίας ἀπαντῆσαι παρακαλῶν. Παρῆσάν τε ἐκ πολλῶν ἐπαρχιῶν καὶ πόλεων οἱ ἐπίσκοποι· περὶ ὧν ὁ Παμφίλου Εὐσέβιος ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ τῶν εἰς τὸν Κωνσταντίνου βίον͵ τάδε κατὰ λέξιν φησίν.

Τῶν γοῦν ἐκκλησιῶν ἁπασῶν͵ αἳ τὴν Εὐρώπην ἅπασαν͵ Λιβύην τε καὶ τὴν Ἀσίαν ἐπλήρουν͵ ὁμοῦ συνῆκτο τῶν τοῦ Θεοῦ λειτουργῶν τὰ ἀκροθίνια· εἷς τε οἶκος εὐκτήριος͵ ὥσπερ ἐκ Θεοῦ πλατυνόμενος͵ ἔνδον ἐχώρει κατὰ τὸ αὐτὸ Σύρους τε καὶ Κίλικας͵ Φοίνικάς τε καὶ Ἀραβίους͵ καὶ Παλαιστινοὺς͵ καὶ ἐπὶ τούτοις Αἰγυπτίους͵ Θηβαίους͵ Λίβυας͵ τούς τε ἐκ μέσης τῶν ποταμῶν ὁρμω μένους· ἤδη δὲ καὶ Πέρσης ἐπίσκοπος τῇ συνόδῳ παρῆν· οὔτε Σκύθης ἀπελιμ πάνετο τῆς χορείας· Πόντος τε καὶ Ἀσία͵ Φρυγία τε καὶ Παμφυλία͵ τοὺς παρ΄ αὐτοῖς παρεῖχον ἐκκρίτους. Ἀλλὰ καὶ Θρᾷκες καὶ Μακεδόνες͵ Ἀχαιοί τε καὶ Ἠπειρῶται͵ τούτων τε οἱ ἔτι προσωτάτω οἰκοῦντες ἀπήντων͵ αὐτός τε Ἱσπα νῶν ὁ πάνυ βοώμενος εἷς ἦν τοῖς πολλοῖς ἅμα συνεδρεύων· τῆς δέ γε βασι λευούσης πόλεως ὁ μὲν προεστὼς διὰ γῆρας ὑστέρει· πρεσβύτεροι δὲ αὐτοῦ παρόντες τὴν αὐτοῦ τάξιν ἐπλήρουν. Τοιοῦτον μόνος ἐξ αἰῶνος εἷς βασιλεὺς Κωνσταντῖνος Χριστῷ στέφανον δεσμῷ συνάψας εἰρήνης͵ τῷ αὐτοῦ Σωτῆρι τῆς κατ΄ ἐχθρῶν καὶ πολεμίων νίκης θεοπρεπὲς ἀνετίθη χαριστήριον͵ εἰκόνα χορείας ἀποστολικῆς ταύτην καθ΄ ἡμᾶς συστησάμενος. Ἐπεὶ κατ΄ ἐκείνους συνῆχθαι λόγος ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ἄνδρας εὐλαβεῖς͵ ἐν οἷς ἐτύγχανον Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται͵ καὶ οἱ κατοικοῦντες Μεσοπο ταμίαν͵ Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν͵ Πόντον τε καὶ τὴν Ἀσίαν͵ Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν͵ Αἴγυπτον͵ καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην͵ οἵ τε ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι͵ Ἰουδαῖοί τε καὶ Προσήλυτοι͵ Κρῆτες καὶ Ἄραβες. Πλὴν ὅσον ἐκείνοις μὲν ὑστέρει͵ τὸ μὴ ἐκ Θεοῦ λειτουργῶν συνεστάναι τοὺς πάντας· ἐπὶ δὲ τῆς παρούσης χορείας͵ ἐπισκόπων μὲν πληθὺς τριακοσίων ἀριθμὸν ὑπερακοντίζουσα ἦν· ἑπομένων δὲ τούτοις πρεσβυτέρων καὶ διακόνων͵ ἀκολούθων τε πλείστων ὅσων ἑτέρων͵ οὐδὲ ἦν ἀριθμός. Τῶν δὲ τοῦ Θεοῦ λειτουργῶν οἱ μὲν διέπρεπον σοφίας λόγῳ͵ οἱ δὲ βίου στερρότητι καὶ καρτε ρίας ὑπομονῇ͵ οἱ δὲ τῷ μέσῳ τρόπῳ κατεκοσμοῦντο. ῏Ησαν δὲ τούτων οἱ μὲν χρόνου μήκει τετιμημένοι͵ οἱ δὲ νεότητι καὶ ψυχῆς ἀκμῇ διαλάμποντες͵ οἱ δὲ ἄρτι παρελθόντες ἐπὶ τὸν τῆς λειτουργίας δρόμον. οἷς δὴ πᾶσι βασι λεὺς ἐφ΄ ἑκάστης ἡμέρας τὰ σιτηρέσια δαψιλῶς χορηγεῖσθαι διετάξατο.ῃ Καὶ τοιαῦτα μὲν περὶ τῶν ἐκεῖ συνελθόντων Εὐσέβιος. Ἐπι τελέσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἐπινίκιον κατὰ Λικιννίου ἑορτὴν͵ ἀπήντα καὶ αὐτὸς εἰς τὴν Νίκαιαν. Διέπρεπον δὲ ἐν τοῖς ἐπισκόποις Παφνούτιός τε ὁ ἐκ τῆς ἄνω Θηβαΐδος͵ καὶ Σπυρίδων ὁ ἐκ Κύπρου. Ὅτου χάριν δὲ τούτων ἐμνημονεύσαμεν͵ μετὰ ταῦτα ἐρῶ. Συμπαρῆσαν δὲ λαϊκοὶ πολλοὶ διαλεκτικῆς ἔμπειροι͵ ἐν ἑκατέρῳ μέρει συνηγορεῖν προθυμούμενοι· ἀλλὰ τὴν μὲν Ἀρείου δόξαν συνεκρό τουν Εὐσέβιός τε Νικομηδεὺς͵ ὥς μοι καὶ πρότερον εἴρηται͵ καὶ Θέογνις͵ καὶ Μάρις· ὧν ὁ μὲν Νικαίας ἐπίσκοπος ἦν͵ Μάρις δὲ τῆς ἐν Βιθυνίᾳ Χαλκηδόνος· τούτοις δὲ γενναίως ἀντηγωνίζετο Ἀθανάσιος͵ διάκονος μὲν τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας· σφόδρα δὲ αὐτὸν διὰ τιμῆς ἦγεν Ἀλέξανδρος ὁ ἐπίσκοπος· διὸ καὶ φθόνος ὡπλίσατο κατ΄ αὐτοῦ͵ ὡς ὕστερον λέξομεν. Μικρὸν οὖν πρὸ τῆς εἰς ἕνα τόπον συνελεύσεως τῶν ἐπισκόπων͵ οἱ διαλεκτικοὶ πρὸς τοὺς πολλοὺς προαγῶνας ἐποιοῦντο τῶν λόγων. Ἑλκομένων δὲ πολλῶν πρὸς τὸ τοῦ λόγου τερπνὸν͵ εἷς τις τῶν ὁμολογητῶν λαϊκὸς͵ ἀκέραιον ἔχων τὸ φρόνημα͵ ἀντιπίπτει τοῖς διαλεκτικοῖς͵ καὶ φησὶ πρὸς αὐτούς· ὡς ἄρα

ὁ Χριστὸς͵ καὶ οἱ Ἀπόστολοι͵ οὐ διαλεκτικὴν ἡμῖν παρέδοσαν τέχνην͵ οὐδὲ κενὴν ἀπάτην͵ ἀλλὰ γυμνὴν γνώμην͵ πίστει καὶ καλοῖς ἔργοις φυλαττομένην.

Ταῦτα εἰπόντος͵ οἱ μὲν παρόντες πάντες ἐθαύμασαν καὶ ἀπεδέξαντο· οἱ δὲ διαλεκτικοὶ εὐγνωμονέστερον ποιοῦντες ἡσύχασαν͵ τὸν ἁπλοῦν λόγον τῆς ἀλη θείας ἀκούσαντες. Τότε μὲν οὖν οὕτως ὁ ἐκ τῆς διαλεκτικῆς γινόμενος θόρυβος κατεστάλη͵ τῇ δὲ ἑξῆς͵ πάντες ἅμα οἱ ἐπί σκοποι εἰς ἕνα τόπον συνήρχοντο. Παρῄει δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς μετ΄ αὐτούς· καὶ ἐπεὶ παρῆλθεν͵ εἰς μέσους ἔστη· καὶ οὐ πρότερον καθίζειν ᾑρεῖτο͵ πρὶν ἂν οἱ ἐπίσκοποι ἐπινεύσειαν. Τοσαύτη τις εὐλάβεια καὶ αἰδῶς τῶν ἀνδρῶν τὸν βασιλέα κατεῖχεν. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ πρέπουσα τῷ καιρῷ ἡσυχία ἐγένετο͵ ἤρξατο ὁ βασιλεὺς αὐτόθεν ἐκ τῆς καθέδρας παραινετικοῖς πρὸς αὐτοὺς χρῆσθαι λόγοις͵ πρὸς συμφωνίαν καὶ ὁμόνοιαν προτρέπων αὐτούς· καὶ τὴν μὲν ἑκάστου ἰδιάζουσαν λύπην πρὸς τὸν πλησίον͵ παραχωρεῖν συνε βούλευε· καὶ γὰρ ἀντεγκαλοῦντες ἦσαν ἀλλήλοις οἱ πλείονες· πολλοί τε ἐξ αὐτῶν βιβλία δεήσεων τῷ βασιλεῖ τῇ προτεραίᾳ ἦσαν ὀρέξαντες. Ἐπὶ δὲ τὸ προκείμενον͵ διὸ καὶ συνεληλύθεισαν͵ χωρεῖν παρακαλέσας͵ τὰ βιβλία καυθῆναι ἐκέλευσεν͵ ἐπειπὼν μόνον· Κελεύει Χριστὸς ἀφιέναι τῷ ἀδελφῷ τὸν ἀφέσεως τυχεῖν ἐπειγόμενον. Τότε οὖν τοὺς περὶ ὁμονοίας καὶ εἰρήνης λόγους εἰς πλάτος διεξελθὼν͵ αὖθις περὶ τῶν δογμάτων ἐπιμελέστερον ἐπισκέψασθαι τῇ αὐτῶν γνώμῃ ἐπέτρεψεν. Οἷα δὲ καὶ περὶ τού των ἐν τῷ αὐτῷ τρίτῳ βιβλίῳ τῶν εἰς τὸν βίον Κωνσταντίνου ὁ αὐτός φησιν Εὐσέβιος͵ ἐπακοῦσαι καλόν· ἔστι δὲ ταῦτα.

Πλείστων δὴ τῶν ὑφ΄ ἑκατέρῳ τάγματι προτεινομένων͵ πολλῆς τε ἀμ φιλογίας τὰ πρῶτα συνισταμένης͵ ἀνεξικάκως ἐπηκροᾶτο ὁ βασιλεὺς τῶν πάντων͵ σχολῇ τε εὐτόνῳ τὰς προτάσεις ὑπεδέχετο. Ἐν μέρει τε ἀντιλαμ βανόμενος τῶν παρ΄ ἑκατέρου τάγματος λεγομένων͵ ἠρέμα συνῆγε τοὺς φιλονείκως ἐνισταμένους͵ πραέως τε ποιούμενος τὰς πρὸς ἕκαστον ὁμιλίας· ἑλληνίζων τε τῇ φωνῇ͵ ὅτι μηδὲ ταύτης ἀμαθῶς εἶχε͵ γλυκύτερός τις ἦν καὶ ἡδὺς͵ τοὺς μὲν συμπείθων͵ τοὺς δὲ καὶ δυσωπῶν τῷ λόγῳ· τοὺς δὲ εὖ λέγοντας ἐπαινῶν. Πάντας δὲ εἰς ὁμόνοιαν ἐλαύνων͵ ὁμογνώμονάς τε καὶ ὁμοδόξους αὐτοὺς ἐπὶ τοῖς ἀμφισβητουμένοις ἅπασιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατεστή σατο· ὡς ὁμοφώνως μὲν κρατῆσαι τὴν πίστιν͵ τῆς δὲ σωτηρίου ἑορτῆς τὸν αὐτὸν παρὰ τοῖς πᾶσιν ὁμολογηθῆναι καιρόν. Ἐκυροῦτό τε ἤδη καὶ ἐγγρά φως δι΄ ὑποσημειώσεως ἑκάστου τὰ κοινῆ δεδογμένα.

Τοιαῦτα καὶ περὶ τούτων ταῖς ἑαυτοῦ φωναῖς ὁ Εὐσέβιος ἐγγρά φως κατέλιπεν. Ἡμεῖς δὲ οὐκ ἀκαίρως αὐτοῖς ἐχρησάμεθα· ἀλλὰ μάρτυσι χρώμενοι τοῖς ὑπ΄ αὐτοῦ λεχθεῖσι͵ τῇδε αὐτὰ κατετάξαμεν τῇ γραφῇ· ἵν΄ ὅταν τινες τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου ὡς περὶ τὴν πίστιν σφαλείσης καταγινώσκωσι͵ μὴ αὐτῶν ἀνεχώμεθα͵ μηδὲ πιστεύσω μεν Σαβίνῳ τῷ Μακεδονιανῷ͵ ἰδιώτας αὐτοὺς καὶ ἀφελεῖς καλοῦντι τοὺς ἐκεῖ συνελθόντας. Σαβῖνος γὰρ͵ ὁ τῶν ἐν Ἡρακλείᾳ τῆς Θρᾴκης Μακεδονιανῶν ἐπίσκοπος͵ συναγωγὴν ὧν διάφοροι ἐπισκό πων σύνοδοι ἐγγράφως ἐξέδωκαν ποιησάμενος͵ τοὺς μὲν ἐν Νικαίᾳ ὡς ἀφελεῖς καὶ ἰδιώτας διέσυρε͵ μὴ αἰσθανόμενος͵ ὅτι καὶ αὐτὸν Εὐσέβιον͵ τὸν μετὰ πολλῆς δοκιμασίας τὴν πίστιν ὁμολογήσαντα͵ ὡς ἰδιώτην διαβάλλει. Καὶ τινὰ μὲν ἑκὼν παρέλιπεν͵ τινὰ δὲ παρέτρεψεν· πάντα δὲ πρὸς τὸν οἰκεῖον σκοπὸν μᾶλλον ἐξείληφεν. Καὶ ἐπαινεῖ μὲν τὸν Παμφίλου Εὐσέβιον͵ ὡς ἀξιόπιστον μάρτυρα· ἐπαινεῖ δὲ καὶ τὸν βασιλέα͵ ὡς τὰ Χριστιανῶν δογματίζειν δυνά μενον· μέμφεταί τε τῇ ἐκτεθείσῃ ἐν Νικαίᾳ πίστει͵ ὡς ὑπὸ ἰδιωτῶν καὶ οὐδὲν ἐπισταμένων ἐκδεδομένῃ· καὶ ὃν ὡς σοφὸν καὶ ἀψευδῆ καλεῖ μάρτυρα͵ τούτου τὰς φωνὰς ἑκουσίως ὑπερορᾷ. Φησὶ γὰρ ὁ Εὐσέβιος͵ ὅτι τῶν παρόντων ἐν τῇ Νικαίᾳ τοῦ Θεοῦ λειτουργῶν οἱ μὲν διέπρεπον σοφίας λόγῳ͵ οἱ δὲ βίου στερρότητι· καὶ ὅτι ὁ βασιλεὺς παρὼν͵ πάντας εἰς ὁμόνοιαν ἄγων͵ ὁμογνώμονας καὶ ὁμοδόξους κατέστησεν. Ἀλλὰ Σαβίνου μὲν͵ εἴ που χρεία καλέσοι͵ ποιησόμεθα μνήμην· ἡ δὲ ἐν Νικαίᾳ παρὰ τῆς μεγάλης συνόδου μεγαλοφώνως ἐξενεχθεῖσα συμφωνία τῆς πίστεως ἔστιν αὕτη.

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα͵ πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ͵ γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς͵ μονογενῆ͵ τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς͵ Θεὸν ἐκ Θεοῦ καὶ φῶς ἐκ φωτὸς͵ Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ· γεννη θέντα͵ οὐ ποιηθέντα· ὁμοούσιον τῷ Πατρί· δι΄ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο͵ τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ· δι΄ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα͵ καὶ σαρκωθέντα͵ καὶ ἐνανθρωπήσαντα· παθόντα͵ καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ͵ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς͵ ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Τοὺς δὲ λέγοντας ὅτι ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν͵ καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν͵ καὶ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο͵ ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι͵ ἢ κτιστὸν͵ ἢ τρεπτὸν͵ ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ͵ ἀναθεματίζει ἡ ἁγία καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία.

Ταύτην τὴν πίστιν τριακόσιοι μὲν πρὸς τοῖς δεκαοκτὼ ἔγνωσάν τε καὶ ἔστερξαν· καὶ͵ ὡς φησὶν ὁ Εὐσέβιος͵ ὁμοφωνήσαντες καὶ ὁμοδοξήσαντες ἔγραφον· πέντε δὲ μόνοι οὐ προσεδέξαντο͵ τῆς λέξεως τοῦ ὁμοουσίου ἐπιλαβόμενοι͵ Εὐσέβιός τε ὁ Νικομηδείας ἐπίσκοπος͵ καὶ Θέογνις Νικαίας͵ Μάρις Χαλκηδόνος͵ Θεωνᾶς Μαρμαρικῆς͵ Σεκοῦνδος Πτολεμαΐδος. Ἐπεὶ γὰρ ἔφασαν ὁμο ούσιον εἶναι͵ ὃ ἔκ τινος ἐστὶν͵ ἢ κατὰ μερισμὸν͵ ἢ κατὰ ῥεῦσιν͵ ἢ κατὰ προβολήν· κατὰ προβολὴν μὲν͵ ὡς ἐκ ῥιζῶν βλάστημα· κατὰ δὲ ῥεῦσιν͵ ὡς οἱ πατρικοὶ παῖδες· κατὰ μερισμὸν δὲ͵ ὡς βώλου χρυσίδες δύο ἢ τρεῖς· κατ΄ οὐδὲν δὲ τούτων ἔστιν ὁ Υἱός· διὰ τοῦτο οὐ συγκατατίθεσθαι τῇ πίστει ἔλεγον· πολλὰ οὖν τὴν λέξιν τοῦ ὁμοουσίου σκώψαντες͵ τῇ καθαιρέσει Ἀρείου ὑπογράψαι οὐκ ἠβουλήθησαν. Διόπερ ἡ σύνοδος Ἄρειον μὲν καὶ τοὺς ὁμο δόξους αὐτοῦ ἀνεθεμάτισεν ἅπαντας͵ προσθέντες μήτε ἐπιβαίνειν τῆς Ἀλεξανδρείας αὐτόν· βασιλέως δὲ πρόσταγμα͵ καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς περὶ Εὐσέβιον καὶ Θέογνιν͵ εἰς ἐξορίαν ἀπέστειλεν. Εὐσέβιος μὲν οὖν καὶ Θέογνις μικρὸν ὕστερον μετὰ τὴν ἐξορίαν βιβλίον μετανοίας ἐπιδόντες͵ τῇ πίστει τοῦ ὁμοουσίου συνέθεντο͵ ὡς προϊ όντες δηλώσομεν· τότε δὲ ἐν τῇ συνόδῳ͵ Εὐσέβιος ὁ τὴν Παμφίλου προσωνυμίαν ἔχων͵ καὶ τῆς ἐν Παλαιστίνῃ Καισαρείας τὴν ἐπισκο πὴν κεκληρωμένος͵ μικρὸν ἐπιστήσας͵ καὶ διασκεψάμενος εἰ δεῖ προσδέξασθαι τὸν ὅρον τῆς πίστεως͵ οὕτως ἅμα τοῖς πολλοῖς πᾶσι συνῄνεσέν τε καὶ συνυπέγραψεν· καὶ τῷ ὑπ΄ αὐτὸν λαῷ ἔγγραφον τὸν ὅρον τῆς πίστεως διεπέμψατο͵ τὴν τοῦ ὁμοουσίου λέξιν ἑρμη νεύσας͵ ἵνα μηδὲ ὅλως τις ὑπόνοιαν ἀνθ΄ ὧν ἐπέστησεν ἔχῃ περὶ αὐτοῦ. Ἔστι δὲ αὐτὰ τοῦ Εὐσεβίου τὰ γραφέντα͵ κατὰ λέξιν τάδε.

Τὰ περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως πραγματευθέντα κατὰ τὴν μεγάλην σύνοδον τὴν ἐν Νικαίᾳ συγκροτηθεῖσαν εἰκὸς μὲν καὶ ὑμᾶς͵ ἀγαπητοὶ͵ μεμα θηκέναι͵ τῆς φήμης προτρέχειν εἰωθυίας τὸν περὶ τῶν πραττομένων ἀκριβῆ λόγον. Ἀλλ΄ ἵνα μὴ ἐκ μόνης τοιαύτης ἀκοῆς τὰ τῆς ἀληθείας ἑτεροίως ὑμῖν ἀπαγγέλληται͵ ἀναγκαίως διεπεμψάμεθα ὑμῖν πρῶτον μὲν τὴν ὑφ΄ ἡμῶν προτεθεῖσαν περὶ τῆς πίστεως γραφὴν͵ ἔπειτα τὴν δευτέραν͵ ἣν ταῖς ἡμετέ ραις φωναῖς προσθήκας ἐπιβαλόντες ἐκδεδώκασι. Τὸ μὲν οὖν παρ΄ ἡμῶν γράμμα͵ ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ θεοφιλεστάτου ἡμῶν βασιλέως ἀναγνωσθὲν͵ εὖ τε ἔχειν καὶ δοκίμως ἀποφανθὲν͵ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· Καθὼς παρελά βομεν παρὰ τῶν πρὸ ἡμῶν ἐπισκόπων͵ καὶ ἐν τῇ κατηχήσει͵ καὶ ὅτε τὸ λουτρὸν ἐλαμβάνομεν͵ καὶ καθὼς ἀπὸ τῶν θείων γραφῶν μεμαθήκαμεν͵ καὶ ὡς ἐν τῷ πρεσβυτερίῳ͵ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐπισκοπῇ ἐπιστεύσαμέν τε καὶ ἐδιδάσκομεν͵ οὕτω καὶ νῦν πιστεύοντες͵ τὴν ἡμετέραν πίστιν ὑμῖν προσανα φέρομεν. Ἔστι δὲ αὕτη·

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν͵ Πατέρα παντοκράτορα͵ τὸν τῶν ἁπάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν· καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν͵ τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον͵ Θεὸν ἐκ Θεοῦ͵ φῶς ἐκ φωτὸς͵ ζωὴν ἐκ ζωῆς͵ Υἱὸν μονογενῆ͵ πρωτότοκον πάσης κτίσεως͵ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς γεγεννημένον· δι΄ οὗ καὶ ἐγένετο τὰ πάντα͵ τὸν διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντα͵ καὶ ἐν ἀνθρώποις πολιτευσάμενον· καὶ παθόντα͵ καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ· καὶ ἀνελθόντα πρὸς τὸν πατέρα͵ καὶ ἥξοντα πάλιν ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. Πιστεύομεν καὶ εἰς ἓν Πνεῦμα Ἅγιον. Τούτων ἕκαστον εἶναι καὶ ὑπάρχειν πιστεύοντες͵ Πατέρα ἀληθῶς Πατέρα͵ καὶ Υἱὸν ἀληθῶς Υἱὸν͵ καὶ Πνεῦμα Ἅγιον ἀληθὼς Ἅγιον Πνεῦμα· καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἀποστέλλων εἰς τὸ κήρυγμα τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς͵ εἶπε· Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη͵ βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς͵ καὶ τοῦ Υἱοῦ͵ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Περὶ ὧν καὶ δια βεβαιούμεθα οὕτως ἔχειν͵ καὶ οὕτω φρονεῖν͵ καὶ πάλαι οὕτως ἐσχηκέναι͵ καὶ μέχρι θανάτου οὕτω σχήσειν͵ καὶ ἐν αὐτῇ ἐνίστασθαι τῇ πίστει͵ ἀναθεματίζοντες πᾶσαν αἵρεσιν ἄθεον· ταῦτα ἀπὸ καρδίας καὶ ψυχῆς πάντα πεφρονηκέναι͵ ἐξ οὗπερ ἴσμεν ἑαυτοὺς͵ καὶ νῦν φρονεῖν τε καὶ λέγειν ἐξ ἀληθείας͵ ἐπὶ τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος͵ καὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μαρτυρούμεθα· δεικνύναι ἔχοντες δι΄ ἀποδείξεων͵ καὶ πείθειν ὑμᾶς͵ ὅτι καὶ τοὺς παρεληλυθότας χρόνους οὕτως ἐπιστεύομέν τε καὶ ἐκηρύσσομεν ὁμοίως. Ταύτης ὑφ΄ ἡμῶν ἐκτεθείσης τῆς πίστεως͵ οὐδενὶ παρῆν ἀντιλογίας τόπος. Ἀλλ΄ αὐτός τε πρῶτος ὁ θεοφιλέστα τος ἡμῶν βασιλεὺς͵ ὀρθότατα περιέχειν αὐτὴν ἐμαρτύρησεν· οὕτω τε καὶ ἑαυτὸν φρονεῖν ἐμαρτύρατο͵ καὶ ταύτῃ τοὺς πάντας συγκαταθέσθαι͵ καὶ ὑπογράφειν τοῖς δόγμασι͵ καὶ συμφωνεῖν τούτοις αὐτοῖς παρεκελεύετο͵ ἑνὸς μόνου προσεγγραφέντος ῥήματος τοῦ ὁμοουσίου. Ὃ καὶ αὐτὸς ἡρμήνευσε λέγων͵ ὅτι μὴ κατὰ τὰ τῶν σωμάτων πάθη λέγοι τὸ ὁμοούσιον͵ οὔτε οὖν κατὰ διαίρεσιν͵ οὔτε κατά τινα ἀποτομὴν ἐκ τοῦ πατρὸς ὑποστῆναι· μήτε γὰρ δύνασθαι τὴν ἄϋλον καὶ νοερὰν καὶ ἀσώματον φύσιν σωματικόν τι πάθος ὑφίστασθαι· θείοις δὲ καὶ ἀπορρήτοις ῥήμασι προσήκει τὰ τοιαῦτα νοεῖν. Καὶ ὁ μὲν σοφώτατος καὶ εὐσεβὴς ἡμῶν βασιλεὺς τοιάδε ἐφιλοσόφει· οἱ δὲ͵ προφάσει τοῦ ὁμοουσίου͵ τήνδε τὴν γραφὴν πεποιήκασι.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ.

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα͵ πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν· καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν͵ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ͵ γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς μονογενῆ͵ τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός· Θεὸν ἐκ Θεοῦ͵ φῶς ἐκ φωτὸς͵ Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ· γεννηθέντα͵ οὐ ποιηθέντα· ὁμοούσιον τῷ Πατρί· δι΄ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο͵ τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ͵ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ· τὸν δι΄ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους͵ καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα͵ καὶ σαρκωθέντα͵ ἐνανθρωπήσαντα͵ παθόντα͵ καὶ ἀνα στάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ· ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς· ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τοὺς δὲ λέγοντας͵ ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν͵ ἢ οὐκ ἦν πρὶν γεννηθῆναι͵ ἢ ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο͵ ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι͵ ἢ κτιστὸν͵ ἢ τρεπτὸν͵ ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ͵ τούτους ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία.

Καὶ δὴ ταύτης τῆς γραφῆς ὑπ΄ αὐτῶν ὑπαγορευθείσης͵ ὅπως εἴρηται αὐτοῖς τὸ ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς͵ καὶ τὸ τῷ Πατρὶ ὁμοούσιον͵ οὐκ ἀνεξέταστον αὐτοῖς καταλιμπάνομεν. Ἐπερωτήσεις τοιγαροῦν καὶ ἀποκρίσεις ἐντεῦθεν ἀνεκινοῦντο͵ ἐβασάνιζέν τε ὁ λόγος τὴν διάνοιαν τῶν εἰρημένων· καὶ δὴ καὶ τὸ ἐκ τῆς οὐσίας ὡμολόγητο πρὸς αὐτῶν͵ δηλωτικὸν εἶναι τοῦ ἐκ μὲν τοῦ Πατρὸς εἶναι͵ οὐ μὴν ὡς μέρος ὑπάρχειν τοῦ Πατρός· ταύτῃ δὲ καὶ ἡμῖν ἐδόκει καλῶς ἔχειν συγκατατίθεσθαι τῇ διανοίᾳ͵ τῆς εὐσεβοῦς διδασκαλίας ὑπαγο ρευούσης ἐκ τοῦ Πατρὸς εἶναι τὸν υἱὸν͵ οὐ μὴν μέρος τῆς οὐσίας αὐτοῦ τυγχάνειν. Διόπερ τῇ διανοίᾳ καὶ αὐτοὶ συντιθέμεθα͵ οὐδὲ τὴν φωνὴν τοῦ ὁμοουσίου παραιτούμενοι͵ τοῦ τῆς εἰρήνης σκοποῦ πρὸ ὀφθαλμῶν ἡμῖν κειμένου͵ καὶ τοῦ μὴ τῆς ὀρθῆς ἐκπεσεῖν διανοίας. Κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ͵ καὶ τὸ γεννηθέντα καὶ οὐ ποιηθέντα κατεδεξάμεθα͵ ἐπειδὴ τὸ ποιηθὲν κοινὸν ἔφασκον εἶναι πρόσρημα τῶν λοιπῶν κτισμάτων͵ τῶν διὰ τοῦ Υἱοῦ γενο μένων͵ ὧν οὐδὲν ὅμοιον ἔχειν τὸν Υἱόν· διὸ δὴ μὴ εἶναι αὐτὸν ποίημα͵ τοῖς δι΄ αὐτοῦ γενομένοις ὅμοιον· κρείττονος δὲ ἢ κατὰ πᾶν ποίημα τυγχάνειν οὐσίας͵ ἣν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεγεννῆσθαι διδάσκει τὰ θεῖα λόγια͵ τοῦ τρόπου τῆς γεννήσεως ἀνεκφράστου καὶ ἀνεπιλογίστου πάσῃ γενητῇ φύσει τυγχά νοντος. Οὕτω δὲ καὶ τὸ ὁμοούσιον εἶναι τοῦ Πατρὸς τὸν Υἱὸν ἐξεταζόμενος ὁ λόγος συνίστησιν͵ οὐ κατὰ τὸν τῶν σωμάτων τρόπον͵ οὐδὲ τοῖς θνητοῖς ζῴοις παραπλησίως· οὔτε γὰρ κατὰ διαίρεσιν τῆς οὐσίας͵ οὔτε κατὰ ἀποτο μὴν͵ ἢ ἀλλοίωσιν τῆς τοῦ Πατρὸς οὐσίας τε καὶ δυνάμεως· τούτων γὰρ πάντων ἀλλοτρίαν εἶναι τὴν ἀγέννητον φύσιν τοῦ Πατρός· παραστατικὸν δὲ εἶναι τῷ Πατρὶ τὸ ὁμοούσιον͵ τὸ μηδεμίαν ἐμφέρειαν πρὸς τὰ γενητὰ κτίσματα τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐμφαίνειν· μόνῳ δὲ τῷ Πατρὶ τῷ γεγεννηκότι κατὰ πάντα τρόπον ἀφωμοιῶσθαι͵ καὶ μὴ εἶναι ἐξ ἑτέρας τὲ ὑποστάσεως καὶ οὐσίας͵ ἀλλ΄ ἐκ τοῦ Πατρός. Ὧι καὶ αὐτῷ τοῦτον ἑρμηνευθέντι τὸν τρόπον͵ καλῶς ἔχειν ἐφάνη συγκαταθέσθαι· ἐπεὶ καὶ τῶν παλαιῶν τινὰς λογίους καὶ ἐπιφανεῖς ἐπισκόπους καὶ συγγραφέας ἔγνωμεν͵ ἐπὶ τῆς τοῦ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ θεολογίας τῷ τοῦ ὁμοουσίου συγχρησαμένους ὀνόματι. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τῆς ἐκτεθείσης εἰρήσθω πίστεως͵ ᾗ συνεφωνήσαμεν οἱ πάντες οὐκ ἀνεξετάστως͵ ἀλλὰ κατὰ τὰς ἀποδοθείσας διανοίας͵ ἐπ΄ αὐτοῦ τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως ἐξετασθείσας͵ καὶ τοῖς εἰρημένοις λογισμοῖς συνομολογηθείσας· καὶ τὸν ἀναθεματισμὸν δὲ τὸν μετὰ τὴν πίστιν πρὸς αὐτῶν ἐκτεθέντα͵ ἄλυπον εἶναι ἡγησάμεθα͵ διὰ τὸ ἀπείργειν ἀγράφοις χρήσασθαι φωναῖς· διὸ σχεδὸν ἡ πᾶσα γέγονε σύγχυσίς τε καὶ ἀκαταστασία τῶν ἐκκλησιῶν. Μηδεμιᾶς γοῦν θεοπνεύστου γραφῆς τῷ ἐξ οὐκ ὄντων͵ καὶ τῷ ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν͵ καὶ τοῖς ἑξῆς ἐπιλεγομένοις κεχρημένης͵ οὐκ εὔλογον ἐφάνη ταῦτα λέγειν καὶ διδάσκειν· ᾧ καὶ αὐτῷ καλῶς δόξαντι συνεθέμεθα͵ ἐπεὶ μηδὲ ἐν τῷ πρὸ τούτου χρόνῳ͵ τούτοις εἰώθαμεν χρῆσθαι τοῖς ῥήμασι ..... Ταῦτα ὑμῖν ἀναγκαίως διεπεμψάμεθα͵ ἀγαπητοὶ͵ τὸ κεκριμένον τῆς ἡμετέρας ἐξετάσεώς τε καὶ συγκαταθέσεως φανερὸν ὑμῖν καθιστῶντες· καὶ͵ ὡς εὐλόγως͵ τότε μὲν καὶ μέχρι ὑστάτης ὥρας ἐνιστάμεθα͵ ὅθ΄ ἡμῖν τὰ ἑτεροίως γραφέντα προσ έκοπτεν· τότε δὲ ἀφιλονείκως τὰ μὴ λυποῦντα κατεδεξάμεθα͵ ὅτε ἡμῖν εὐγνω μόνως ἐξετάζουσι τῶν λόγων τὴν διάνοιαν ἐφάνη συντρέχειν τοῖς ὑφ΄ ἡμῶν αὐτῶν ἐν τῇ προεκτεθείσῃ πίστει ὡμολογημένοις.

Τοιαῦτα μὲν ὁ τοῦ Παμφίλου Εὐσέβιος εἰς τὴν Παλαιστίνης Καισάρειαν διεπέμψατο. Καὶ τῇ Ἀλεξανδρέων δὲ ἐκκλησίᾳ͵ καὶ τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Λιβύῃ καὶ Πενταπόλει͵ κοινῇ ψήφῳ τάδε ἡ σύνοδος ἔγραψεν.

CHAPITRE VIII.

Du Concile qui fut tenu à Nicée en Bithynie, et de la décision qui y fut faite.

VOILA le sage conseil que Constantin leur donna par sa lettre. Mais le mal était trop grand pour céder ni à l'autorité de l'Empereur, ni aux raisons de celui qu'il avait envoyé. Alexandre ni Arius ne purent se laisser fléchir, et la dispute et le tumulte s'accrurent parmi le peuple. L'Eglise était troublée d'ailleurs par un autre mal, savoir par le différend qui était en Orient touchant le jour auquel on doit célébrer la fête de Pâque, les uns la célébrant à la façon des Juifs, et les autres suivant la coutume du reste des Chrétiens qui sont répandus par tout le monde. Au reste bien qu'ils ne fussent point d'accord entre eux touchant le jour 42 auquel on doit célébrer cette fête, ils ne s'abstenaient pas pour cela de la communion les uns des autres. Cependant la splendeur de la fête était comme obscurcie par le nuage de ce différend. L'Empereur voyant donc que le repos de l'Eglise était ébranlé par ces deux maux, assembla un Concile Général à Nicée Ville de Bithynie, où il invita tous les Evêques de se trouver. Il s'y fit un concours merveilleux d'Evêques qui s'y rendirent de diverses Villes et de diverses Provinces, comme Eusèbe le témoigne en ces termes dans le livre troisième de la vie de Constantin.

Les plus considérables d'entre les sacrés ministres de Dieu, s'assemblèrent de toutes les Eglises qui sont répandues en Europe, en Afrique, et en Asie, et le même Temple, comme si Dieu l'eût agrandi par un miracle, renferma dans son enceinte des Prélats de Syrie, de Cilicie, de Phénicie, d'Arabie, de Palestine, d'Egypte, de Thèbes, de Libye, de Mésopotamie. Il y en eut un qui vint de Perse, et un autre de Scythie. Le Pont, la Galatie, la: Pamphylie, la Cappadoce, l'Asie et la Phrygie fournirent ce qu'elles avaient de plus éminent en science, et en vertu. Il y en eut quelques-uns qui vinrent de Thrace, de Macédoine, d'Epire et des autres pays plus éloignés. Osïus cet Evêque si célèbre vint d'Espagne et prit sa place avec les autres. L'Évêque de la ville Impériale ne s'y trouva point, mais des Prêtres de son Eglise s'y trouvèrent en sa place. L'Empereur Constantin ayant été si heureux que de faire sous son règne cette grande assemblée, qui était comme une image de celle des Apôtres et des Disciples, il en composa comme une couronne attachée par le lien de la paix, qu'il présenta au Sauveur en reconnaissance des victoires qu'il lui avait accordées sur ses ennemis. Car il est rapporté qu'au temps des Apôtres, des personnes religieuses s'assemblèrent de toutes Nations qui  43 sont sous le Ciel, des Parthes, des Mèdes, des Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Egypte, et la Lybie qui est: proche de Cyréne, et ceux qui étaient venus de Rome Juifs et Prosélytes, Crétois et Arabes. Mais il y a cette différence qu'au lieu que parmi toutes ces personnes il y en avait peu qui fussent élevés au saint Ministère, il y avait ici plus de trois cents Évêques, et un si grand nombre de Prêtres, de Diacres et d'Acolytes, qu'il était difficile de les compter. Parmi ces sacrés Ministres, les uns excellaient par l'éminence de leur sagesse, les autres par la gravité de leurs mœurs, les autres par leur patience dans le travail, les autres pat leur modestie, et par leur douceur. Quelques-uns étaient vénérables par leur âge, et quelques autres étaient recommandables par la vigueur de leur jeunesse. Quelques-uns avaient été élevés depuis peu de temps au saint Ministère, et commençaient à en exercer les fonctions. L'Empereur leur faisait fournir tout ce qui était nécessaire pour leur subsistance. Voila de quelle manière Eusèbe parle de ces Evêques qui s'étaient assemblés à Nicée. L'Empereur ayant ordonné des jeux solennels, pour la victoire qu'il avait remportée sur Licinius se rendit à Nicée ville de Bithynie. Parmi les Evêques, il y en avait deux fort célèbres Paphnuce de la haute Thébaïde, et Spyridion de Chypre. Je dirai dans la suite la raison pour laquelle je les nomme plutôt que les autres. Il y avait, aussi plusieurs Laïques savant en l'art de raisonner, et fort bien préparés à défendre leur sentiment. Eusèbe Evêque de Nicomédie, Théognis Évêque de Nicée, et Maris Evêque de Calcédoine en Bithynie soutenaient l'opinion d'Arius. Athanase Diacre d'Alexandrie, qui était fort estimé par Alexandre son Evêque et qui pour ce sujet, 44 fut exposé aux traits de l'envie, les combattait fortement, comme nous verrons ci-après. Avant que les Evêques se fussent assemblés, ceux qui étaient savants dans l'art du raisonnement, commencèrent à agiter les questions. Un Laïque de bon sens, qui avait eu le courage de confesser le nom de Jésus-Christ durant la persécution, voyant qu'ils attiraient beaucoup de monde par l'élégance de leurs discours, entreprit de les réfuter de cette sorte.

« Le Sauveur ni les Apôtres nous ont enseigné non les règles de la Logique, ni de vaines subtilités, mais la vérité qui se conserve par la foi, et par les bonnes œuvres. »

Tous ceux qui étaient présents, l'écoutèrent avec admiration, et approuvèrent ce qu'il avait dit. Les Logiciens mêmes en devinrent plus modérés, et le bruit que leur dispute avait excité, cessa. Le jour suivant tous les Evêques s'assemblèrent dans le même lieu. L'Empereur arriva après eux, et se tint debout jusques à ce qu'ils lui eussent fait signe de s'asseoir, tant il avait de respect pour leur dignité. Etant tous demeurés dans le silence, l'Empereur commença à parler de: sa place pour les exhorter de renoncer à leurs contestations particulières, et à rentrer ensemble dans une parfaite intelligence. Car ils formaient les uns contre les autres diverses accusations., et quelques-uns avaient présenté le jour précédent des mémoires à l'Empereur. Il les exhorta à travailler plutôt à l'affaire pour laquelle, ils étaient assemblés, et commanda de brûler leurs mémoires, n'ajoutant que cette parole. Jésus Christ a commandé que quiconque veut obtenir le pardon, pardonne lui- même à ses frères. Les ayant portés de la sorte à entretenir la paix parmi eux, il leur permit d'examiner les matières de doctrine, et les différends de la Religion. Il est à propos de voir ce qu'Eusèbe en rapporte dans le troisième. livre de la Vie de 45 ce Prince. Voici ses paroles. Plusieurs choses ayant été proposées d'abord de part et d'autre, et les contestations s'étant échauffées, l'Empereur qui n'avait tout écouté avec une patience singulière, reprit leurs raisons, et tâcha de les accorder. II parla en Grec, et se fit admirer par sa modération et par sa sagesse. Il réduisit les uns à son sentiment par la force de ses raisons, il fléchit les autres par la douceur de ses prières, il loua la prudence de ceux qui avaient parlé à propos, et les porta tous à la paix. Ils ne convinrent pas seulement de la vérité de la foi, mais aussi de l'unité du jour, auquel on doit célébrer la fête de Pâque. La résolution fut rédigée pat écrit, et confirmée par la signature de ceux qui étaient présents. J'ai inséré à dessein dans mon Histoire, le récit qu'Eusèbe nous a laissé de ce Concile, afin que si quelqu'un veut prétendre que cette sainte assemblée a erré en la foi, on ne l'écoute point, et que l'on ne croie point Sabin Macédonien, qui appelle ceux qui y assistèrent des simples et des ignorants. Ce Sabin qui était Evêque d'Héraclée ville de Thrace, a fait un recueil de divers Conciles, dans lequel il se moque des Pères de celui de Nicée, comme de personnes simples et ignorantes, sans prendre garde qu'il accuse d'ignorance Eusèbe, qui après un long et mûr examen, embrassa la décision de foi, qui y avait été faite. Il omet certaines choses à dessein, il en altère d'autres ; et les tourne toutes selon ses intentions, et ses intérêts. Il parle d'Eusèbe, comme d'un témoin très digne de foi. Il donne aussi de grandes louanges à l'Empereur, comme à un Prince très bien instruit des vérités de la Religion Chrétienne. Mais à l'égard de la foi qui a été exposée dans le Concile. Il la reprend comme l'ouvrage de gens simples, et qui ne savaient rien. Il est si imprudent que de mépriser les paroles d'un homme, donc il loue la sagesse, et 46 dont il reçoit le témoignage. Car Eusèbe assure expressément que parmi les sacrés Ministres qu' assistèrent au Concile de Nicée, les uns excellaient par l'éminence de leurs sagesse, et les autres par la fermeté de leur courage, et que l'Empereur qui était présent, les mit d'accord, et les réunit tous dans le même sentiment. Nous parlerons encore de ce Sabin, lorsqu'il sera nécessaire. Au reste, voici quelle est la foi qui fut publiée dans le grand Concile de Nicée

« Nous croyons en un Dieu Père tout-puissant, qui a fait le Ciel et la terre, et toutes les choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur Jésus Christ Fils unique de Dieu, et né du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, Lumière de Lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, qui n'a pas été fait : mais engendré : qui n'a qu'une même substance que le Père, consubstantiel au Père, et par qui toutes choses ont été faites. Qui est descendu des Cieux pour nous hommes misérables, et pour notre salut, et ayant pris chair de la Vierge Marie, par l'opération du saint Esprit, a été fait Homme. Qui a souffert. Qui est ressuscité le troisième jour. Qui est monté au Ciel. Qui viendra juger les vivants et les morts. Nous croyons aussi au saint Esprit .Quant à ceux qui disent :  il y a eu un temps auquel le Fils n'était point, ou il n'était point, avant que d'avoir été engendré, où il a été fait de ce qui n'était point, et qui disent qu'il est d'une autre nature et d'une autre substance que son Père, qu'il est créé, et sujet au changement, la sainte Eglise, Catholique, et Apostolique, les frappe d'anathème. »

Cette foi fut approuvée, et comme Eusèbe le témoigne signée par trois-cent dix-huit Evêques, II n'y en en eut que cinq qui refusèrent de la recevoir, parce qu'ils n'approuvaient point le terme 47 de consubstantiel. Ces cinq étaient Eusèbe Evêque de Nicodémie, Thèognis Évêque de Nicée, Maris Évêque de Calcédoine, Théonas Évêque de Marmarique, et Secundus Évêque de Ptolemaïde. Comme ils disaient que consubstantiel est ce qui procède d'un autre ou par division comme une tasse d'or de la masse du même métal, ou par écoulement comme les enfants de leurs pères, ou par saillies comme les plantes de leurs racines, ils soutenaient que le Fils ne procède d'aucune de ces manières de son Père, et que par cette raison ils ne pouvaient recevoir la décision du Concile, et se moquant du mot de consubstantiel, ils refusèrent de souscrire à la condamnation d'Arius. Ce qui fut cause que les Evêques assemblés prononcèrent Anathème contre Arius et contre ceux qui suivaient son opinion, et leur défendit d'entrer dans Alexandrie. L'Empereur condamna Arius, Eusèbe et Théognis au bannissement. Peu de temps après qu'Eusèbe et Théognis furent arrivés au lieu de leur exil, ils présentèrent leur rétractation, et demeurèrent d'accord que le Fils est consubstantiel au Père, comme nous l'expliquerons plus amplement dans la suite. Mais lors Eusèbe surnommé Pamphile Évêque de Césarée en Palestine, après avoir douée dans le Concile, et avoir longtemps délibère s'il devait recevoir la formule de foi, il y consentit enfin et la signa comme les autres. Il l'envoya signée aux fidèles de son Eglise, et leur expliqua le terme de consubstanciel.de peur que la difficulté qu'il avait faite d'abord de signer, ne leur donnât occasion de concevoir quelque défiance de la pureté de la foi. Voici la manière dont  il leur écrivit.

« Il y a apparence, mes très chers frères que vous avez appris par une autre voie ce qui a. été agité touchant la foi dans le grand Concile de Nicée. Car la renommée a accoutumé de prévenir les relations les plus particulier- 48 res, et les plus exactes. Or de peur que cette renommée ne vous rapporte les choses d'une autre manière qu'elles ne sont passées, j'ai cru vous devoir envoyer la formule de foi telle que je l'ai proposée et ensuite les additions avec lesquelles les Evêques ont jugé à propos de la publier. Voici la nôtre, telle qu'elle a été lue en présence de l'Empereur, et approuvée généralement par tout le monde; telle que nous l'avons reçue des Evêques nos prédécesseurs, telle que nous l'avons apprise dans notre jeunesse, lorsque nous avons reçu le Baptême ; telle qu'elle est contenue dans l'Ecriture sainte; telle enfin que nous l'avons enseignée tant dans l'ordre de Prêtrise, que dans la dignité Episcopale, et que nous la tenons encore aujourd'hui.

« Nous croyons en un Dieu Père Tout-puissant qui a créé toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus Christ Verbe de Dieu, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vie de vie, Fils unique, premier né de toutes les créatures, engendré de Dieu le Père avant tous les siècles, par qui toutes choses ont été faites, qui a pris chair pour notre salut, et a conversé parmi les hommes, qui a souffert et est ressuscité le troisième jour ; qui est monté à son Père, et qui viendra de nouveau plein de gloire pour juger les vivants et les morts. Nous croyons aussi en un saint Esprit. Nous croyons l'existence, et la subsistance de chacun d'eux, que le Père est vraiment Père, que le Fils est vraiment Fils, et que le saint Esprit est vraiment saint Esprit : comme notre Seigneur le déclara lorsqu'il envoya ses Apôtres prêcher l'Evangile en leur disant Allez et enseignez tous les peuples les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Nous protestons que nous tenons cette foi, que nous l'avons toujours tenue, et que nous la 49 tiendrons constamment jusques à la mort, en condamnant l'impiété de toutes les hérésies. Nous attestons en présence de Dieu tout-puissant, et de notre Seigneur Jésus Christ, que nous avons tenu sincèrement et de cœur toutes ces choses depuis que nous avons été capables de nous connaître, et de faire quelque réflexion sur nous-mêmes. Et nous sommes prêts de faire voir par des preuves très-certaines, et de vous convaincre que nous avons toujours été dans cette créance, et que nous l'avons toujours prêchée. Lorsque nous proposâmes cette formule de notre foi, ou n'y trouva rien à redire. Notre Empereur très-chéri de Dieu témoigna le premier qu'elle était fort bien conçue et qu'il la tenait, et exhorta tous les autres à la signer, en y ajoutant seulement le terme de consubstantiel. Il expliqua ce terme en disant qu'il ne l'entendait point selon les propriétés du corps, et qu'il ne croyait point que le Fils subsistât du Père par division, ni par section. Parce qu'une nature incorporelle et intellectuelle ne peut avoir de propriété corporelle, et que cela se doit entendre d'une manière spirituelle et divine. Voila comment ce très-sage et très-religieux Prince s'expliqua. Les Evêques prenant occasion de ce terme de consubstantiel dressèrent la formule qui suit.

Symbole.

« Nous croyons en un Dieu Père tout-puissant, qui a créé toutes les choses visibles, et invisibles ; et en un seul Seigneur Jésus-Christ Fils unique de Dieu, engendré par le Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, qui n'a pas été fait, mais engendré, qui n'a qu'une 50 même substance que le Père, consubstantiel au Père, et par qui toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre ont été faites ; qui est descendu des cieux pour nous hommes misérables, et pour notre salut, qui s'est incarné, s'est fait homme, et a souffert, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel, d'où il viendra pour juger les vivants, et les morts. Nous croyons aussi au S. Esprit. Quant à ceux qui disent, il y a eu un temps auquel il n'était pas et il n'était pas avant qu'il eût été engendré, il a été fait de ce qui n'était point auparavant, il est d'une autre nature, et d'une autre substance que le Père, il est créé, et sujet au changement, la sainte Église Catholique, et Apostolique prononce contre eux anathème.

« Quand ils eurent dicté cette formule de foi, nous ne laissâmes pas passer sans examen ce qu'ils avaient dit que le Fils est de la substance du Père, et consubstantiel au Père. On fit plusieurs questions Si plusieurs réponses pour rechercher le sens de ces termes. Ils avouèrent que le sens est que le Fils est du Père, mais non comme une de ses parties. Nous crûmes qu'il était juste de recevoir ce sens, parce que c'est une saine doctrine de dire que le Fils est du Père, non toutefois comme une partie de sa substance. Nous recevons cette idée, et ne rejetions pas même le terme de consubstantiel pour le bien de la paix, et de peur de nous éloigner de la vérité. Nous avons approuvé par la même raison ces autres termes engendré, et non pas fait. Car ils disaient que le terme de fait, est un terme commun à toutes les créatures qui ont été faites par le Fils, et auxquelles il n'est point semblable, étant d'une nature plus relevée ; qu'il tire sa substance du Père, selon que l'Ecriture l'enseigne, par une génération secrète qu'aucun esprit créé ne saurait 51 comprendre, ni aucun discours exprimer. Cette manière dont le Fils est consubstantiel au Père ayant été examinée, on demeura d'accord qu'elle est différente de celle des corps, parce que ce n'est point par division de substance, ni par retranchement, ni par changement de la nature et de la vertu du Père. Que quand on dit que le Fils est consubstantiel au Père on n'entend rien autre chose, sinon que le Fils de Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures qui ont été faites par lui, mais qu'il a une parfaite ressemblance avec son Père, par qui il a été engendré, Qu'il est du Père et non d'une autre hypostase, ni d'une autre substance. Cette doctrine ayant été expliquée de la sorte, nous avons cru la devoir approuver parce que nous avons trouvé que d'anciens Evêques et de savants Ecrivains se sont servi du terme de consubstantiel, pour expliquer la Divinité du Père et du Fils. Voila ce que j'avais à vous dire touchant la foi qui a été proposée dans le Concile de Nicée, et à laquelle nous avons tous consenti, non inconsidérément et sans avoir murement délibéré, mais après avoir examiné en présence du très-religieux Empereur les sens que je viens de rapporter, et les avoir approuvés pour les raisons que j'ai dites. Nous avons aussi consenti sans peine à l'anathème qu'ils ont prononcé, après la Formule de foi, parce qu'il défend de se servir de termes étrangers et éloignés de ceux dont l'Ecriture sainte se sert ; étant certain que c'est de ces termes-là que sont venus tous les différends et les troubles de l'Eglise. L'Ecriture inspirée par le saint Esprit ne s'étant donc jamais servie de ces termes, de ce qui n'est point ; et il y a eu autrefois un temps où il n'était point, ni d'autres semblables qui sont rapportés dans le même endroit, nous n'avons pas cru qu'il fût raisonna- 52 ble de les employer, ni de les enseigner. Nous nous sommes encore soumis d'autant plus volontiers en ce point, au décret du Concile, que nous n'avions point accoutumé de nous servir de ces termes. Nous avons cru mes très-chers frères, vous devoir représenter exactement toutes ces choses pour vous faire voir avec combien de prudence et de maturité nous avons ou, suspendu ou donné notre contentement, et pour vous faire connaître combien nous avons eu de raison de résister presque jusques à la fin, pendant que nous étions choqués de certains termes, qui avaient été rédigés par écrit. Mais enfin nous avons reçu sans contestation ce qui ne nous choquait plus, depuis que par l'examen du sens, nous avons trouvé qu'il était conforme à la foi, dont nous avons toujours fait profession. »

Eusèbe envoya cette lettre à Césarée de Palestine. Le Concile écrivit à l'Eglise d'Alexandrie, et aux autres Eglises d'Egypte, de Libye, et de Pentapole. Voici sa lettre.

1.9 Ἐπιστολὴ τῆς συνόδου͵ περὶ ὧν ὥρισεν ἡ σύνοδος· καὶ ὡς καθῃρέθη Ἄρειος͵ καὶ οἱ ὁμοφρονοῦντες αὐτῷ.

Τῇ ἁγίᾳ Θεοῦ χάριτι͵ καὶ μεγάλῃ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ͵ καὶ τοῖς κατ΄ Αἴγυπτον͵ καὶ Λιβύην καὶ Πεντάπολιν ἀγαπητοῖς ἀδελφοῖς͵ οἱ ἐν Νικαίᾳ συναχθέντες͵ καὶ τὴν μεγάλην καὶ ἁγίαν σύνοδον συγκροτήσαντες ἐπίσκοποι͵ ἐν Κυρίῳ χαίρειν. Ἐπειδὴ τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος͵ καὶ τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου συναγαγόντος ἡμᾶς ἐκ διαφόρων πόλεών τε καὶ ἐπαρχιῶν͵ μεγάλη καὶ ἁγία σύνοδος ἐν Νικαίᾳ συνεκροτήθη͵ ἐξ ἅπαντος ἀναγκαῖον ἐφάνη͵ παρὰ τῆς ἱερᾶς συνόδου καὶ πρὸς ὑμᾶς ἐπιστεῖλαι γράμματα· ἵν΄ εἰδέναι ἔχοιτε τίνα μὲν ἐκινήθη καὶ ἐξητάσθη͵ τίνα δὲ ἔδοξε καὶ ἐκρατύνθη. Πρῶτον μὲν οὖν ἐξ ἁπάντων ἐξητάσθη τὰ κατὰ τὴν ἀσέβειαν καὶ τὴν παρανομίαν Ἀρείου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου· καὶ παμψηφεὶ ἔδοξεν ἀναθεματισθῆναι τὴν ἀσεβῆ αὐτοῦ δόξαν͵ καὶ τὰ ῥήματα καὶ τὰ ὀνόματα τὰ βλάσφημα͵ οἷς ἐκέχρητο βλασφημῶν͵ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ λέγων ἐξ οὐκ ὄντων͵ καὶ εἶναι ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν͵ καὶ αὐτεξουσιότητι κακίας καὶ ἀρετῆς δεκτικὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ λέγοντος͵ καὶ κτίσμα καὶ ποίημα ὀνομά ζοντος͵ ἅπαντα ταῦτα ἀνεθεμάτισεν ἡ ἁγία σύνοδος͵ οὐδὲ ὅσον ἀκοῦσαι τῆς ἀσεβοῦς δόξης ἢ ἀπονοίας͵ καὶ τῶν βλασφήμων ῥημάτων͵ ἀνασχομένη. Καὶ τὰ μὲν κατ΄ ἐκεῖνον οἵου τέλους τετύχηκε͵ πάντως ἢ ἀκηκόατε ἢ ἀκούσεσθε͵ ἵνα μὴ δόξωμεν ἐπεμβαίνειν ἀνδρὶ δι΄ οἰκείαν ἁμαρτίαν ἄξια τὰ ἐπίχειρα κομισαμένῳ. Τοσοῦτον δὲ ἴσχυσε αὐτοῦ ἡ ἀσέβεια͵ ὡς καὶ παραπολέσαι Θεωνᾶν ἀπὸ Μαρμαρικῆς͵ καὶ Σεκοῦνδον ἀπὸ Πτολεμαΐδος· τῶν γὰρ αὐτῶν κἀκεῖνοι τετυχήκασιν. Ἀλλ΄ ἐπειδὴ ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις τῆς μὲν κακοδοξίας ἐκείνης καὶ ἀσεβείας καὶ τῆς βλασφημίας͵ καὶ τῶν προσώπων τῶν τολμησάντων διάστασιν καὶ διαίρεσιν ποιήσασθαι τοῦ εἰρηνευομένου ἄνωθεν λαοῦ͵ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς͵ ἐλείπετο δὲ τὸ κατὰ τὴν προπέτειαν Μελιτίου͵ καὶ τῶν ὑπ΄ αὐτοῦ χειροτονη θέντων· καὶ περὶ τούτου τοῦ μέρους ἃ ἔδοξε τῇ συνόδῳ͵ ἐμφανίζομεν ὑμῖν͵ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί. Ἔδοξεν οὖν Μελίτιον μὲν͵ φιλανθρωπότερον κινηθείσης τῆς συνόδου͵ κατὰ γὰρ τὸν ἀκριβῆ λόγον οὐδεμιᾶς συγγνώμης ἄξιος ἦν͵ μένειν ἐν τῇ πόλει ἑαυτοῦ͵ καὶ μηδεμίαν ἐξουσίαν ἔχειν αὐτὸν μήτε χειροθετεῖν͵ μήτε προχειρίζεσθαι͵ μήτε ἐν χώρᾳ μήτε ἐν πόλει ἑτέρᾳ φαίνεσθαι ταύτης τῆς προφάσεως ἕνεκα· ψιλὸν δὲ τὸ ὄνομα τῆς τιμῆς κεκτῆσθα. Τοὺς δὲ ὑπ΄ αὐτοῦ κατασταθέντας͵ μυστικωτέρᾳ χειροτονίᾳ βεβαιωθέντας κοινωνῆσαι ἐπὶ τούτοις͵ ἐφ΄ ᾧτε ἔχειν μὲν αὐτοὺς τὴν τιμὴν καὶ λειτουργίαν͵ δευτέρους δὲ εἶναι ἐξάπαντος πάντων τῶν ἐν ἑκάστῃ παροικίᾳ τε καὶ ἐκκλησίᾳ ἐξεταζομένων͵ τῶν ὑπὸ τοῦ τιμιωτάτου καὶ συλλειτουργοῦ ἡμῶν Ἀλεξάνδρου προκεχειρισμένων· ὥστε τούτοις μηδεμίαν ἐξουσίαν εἶναι τοὺς ἀρέσκοντας αὐτοῖς προχειρίζεσθαι͵ ἢ ὑποβάλλειν ὀνόματα͵ ἢ ὅλως ποιεῖν τι χωρὶς γνώμης τῶν τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἐπισκόπων͵ τῶν ὑπὸ Ἀλέξανδρον. Τοὺς δὲ χάριτι Θεοῦ καὶ εὐχαῖς ὑμετέραις ἐν μηδενὶ σχίσματι εὑρεθέντας͵ ἀλλὰ ἀκηλι δώτους ἐν τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ ὄντας͵ καὶ ἐξουσίαν ἔχειν προχειρίζεσθαι καὶ ὀνόματα ἐπιλέγεσθαι τῶν ἀξίων τοῦ κλήρου͵ καὶ ὅλως πάντα ποιεῖν κατὰ νόμον καὶ θεσμὸν τὸν ἐκκλησιαστικόν. Εἰ δέ τινας συμβαίη ἀναπαύσασθαι τῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ͵ τηνικαῦτα προσαναβαίνειν εἰς τὴν τιμὴν τοῦ τετελευτη κότος τοὺς ἄρτι προσληφθέντας͵ μόνον εἰ ἄξιοι φαίνοιντο͵ καὶ ὁ λαὸς αἱροῖτο͵ συνεπιψηφίζοντος αὐτῷ καὶ ἐπισφραγίζοντος τοῦ τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπισκόπου. Τοῦτο δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις πᾶσι συνεχωρήθη· ἐπὶ δὲ τοῦ Μελιτίου προσώπου οὐκέτι τὰ αὐτὰ ἔδοξε͵ διὰ τὴν ἀνέκαθεν αὐτοῦ ἀταξίαν͵ καὶ διὰ τὸ πρόχειρον καὶ προπετὲς τῆς γνώμης͵ ἵνα μηδεμία ἐξουσία ἢ αὐθεντία αὐτῷ δοθείη͵ ἀνθρώπῳ δυναμένῳ πάλιν τὰς αὐτὰς ἀταξίας ἐμποιῆσαι. Ταῦτα ἐστὶ τὰ ἐξαίρετα καὶ διαφέροντα Αἰγύπτῳ͵ καὶ τῇ ἁγιωτάτῃ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ. Εἰ δέ τι ἄλλο ἐκανονίσθη ἢ ἐδογματίσθη͵ συμπαρόντος τοῦ κυρίου καὶ τιμιω τάτου συλλειτουργοῦ καὶ ἀδελφοῦ ἡμῶν Ἀλεξάνδρου͵ αὐτὸς παρὼν ἀκριβέ στερον ἀνοίσει πρὸς ὑμᾶς͵ ἅτε δὴ καὶ κύριος καὶ κοινωνὸς τῶν γεγενημένων τυγχάνων. Εὐαγγελιζόμεθα δὲ ὑμῖν͵ περὶ τῆς συμφωνίας τοῦ ἁγιωτάτου Πάσχα͵ ὅτι ὑμετέραις εὐχαῖς κατωρθώθη καὶ τοῦτο τὸ μέρος· ὥς τε πάντας τοὺς ἐν τῇ ἑῴᾳ ἀδελφοὺς͵ τοὺς μετὰ τῶν Ἰουδαίων τὸ πρότερον ποιοῦντας͵ συμφώνως Ρωμαίοις καὶ ἡμῖν͵ καὶ πᾶσιν ὑμῖν τοῖς ἐξ ἀρχαίου μεθ΄ ἡμῶν φυλάττουσι τὸ Πάσχα͵ ἐκ τοῦ δεῦρο ἄγειν. Χαίροντες οὖν ἐπὶ τοῖς κατορθώ μασι͵ καὶ τῇ τῆς εἰρήνης συμφωνίᾳ͵ καὶ ἐπὶ τῷ πᾶσαν αἵρεσιν ἐκκοπῆναι͵ ἀποδέξασθε μὲν μετὰ μείζονος τιμῆς καὶ πλείονος ἀγάπης τὸν συλλειτουργὸν ἡμῶν͵ ὑμῶν δὲ ἐπίσκοπον Ἀλέξανδρον͵ τὸν εὐφράναντα ἡμᾶς ἐν τῇ παρουσίᾳ͵ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ τοσοῦτον πόνον ὑποστάντα ὑπὲρ τοῦ εἰρήνην γενέσθαι καὶ παρ΄ ὑμῖν. Εὔχεσθε δὲ ὑπὲρ ἡμῶν ἁπάντων͵ ἵνα τὰ καλῶς ἔχειν δόξαντα͵ ταῦτα βέβαια μένῃ͵ διὰ τοῦ παντοκράτορος Θεοῦ͵ καὶ διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ͵ σὺν Ἁγίῳ Πνεύματι· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας͵ ἀμήν.ῃ

Ἐν ταύτῃ τῇ τῆς συνόδου ἐπιστολῇ φανερὸν καθίστησιν͵ ὅτι οὐ μόνον Ἄρειον καὶ τοὺς ὁμοδόξους αὐτοῦ ἀνεθεμάτισαν͵ ἀλλὰ καὶ τὰς λέξεις τῆς δόξης αὐτοῦ· καὶ ὅτι περὶ τοῦ Πάσχα ὁμοφρονή σαντες͵ ἐδέξαντο τὸν αἱρεσιάρχην Μελίτιον͵ τὴν μὲν ἀξίαν τῆς ἐπισκοπῆς ἔχειν αὐτὸν συγχωρήσαντες͵ τὴν δὲ ἐξουσίαν τοῦ πράτ τειν αὐτὸν τινὰ ὡς ἐπίσκοπον͵ περιελόντες· δι΄ ἣν αἰτίαν νομίζω͵ ἄχρι νῦν κεχωρίσθαι τῆς ἐκκλησίας τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ Μελιτιανοὺς͵ ὅτι περιεῖλεν ἡ σύνοδος Μελιτίου τὸ δύνασθαι. Ἰστέον δὲ͵ ὅτι Ἄρειος βιβλίον συνέγραψε περὶ τῆς ἑαυτοῦ δόξης͵ ὃ ἐπέγραψε Θάλειαν· ἔστι δὲ ὁ χαρακτὴρ τοῦ βιβλίου χαῦνος καὶ διαλελυμένος͵ τοῖς Σωταδίοις ᾄσμασιν͵ ἤτοι μέτροις͵ παραπλήσιος· ὅπερ καὶ αὐτὸ τότε ἡ σύνοδος ἀπεκήρυξεν. Οὐ μόνη δὲ ἡ σύνοδος τοῦ γράψαι περὶ τῆς γενομένης εἰρήνης ἐφρόντισεν͵ ἀλλὰ γὰρ καὶ ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος δι΄ οἰκείων γραμμάτων τῇ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ τάδε ἐπέστειλεν.

CHAPITRE IX.

De ce qui fut ordonné dans le Concile, et de la déposition d'Arius, et de ses Sectateurs.

« A La sainte, par la grâce de Dieu, et à la grande Église d'Alexandrie, et à nos très chers frères, qui sont établis en Egypte, en Libye, et à Pentapole, les Evêques assemblés à Nicée, et qui y ont tenu le saint et le grand Concile: Salut en notre Seigneur. Puisqu'ayant, été assemblés de diverses Villes et de diverses Provinces, par la volonté de Dieu, dont la, puissance.est égale à la bonté, et par l'ordre de l'Empereur Constantin qui lui est très cher, 53 nous avons tenu le grand et le saint Concile de Nicée, nous avons cru qu'il était absolument nécessaire de vous écrire, pour vous informer de ce qui y a été proposé, examiné, résolu, et décidé. On a traité d'abord en présence du très Religieux Empereur Constantin, de l'impiété d'Arius et de ses compagnons, et d'un commun consentement on est demeuré d'accord, de prononcer anathème contre son opinion impie, et contre les blasphèmes qu'il avance en disant que le Fils de Dieu est venu de rien, qu'il y a eu un temps auquel il n'était pas, qu'il se pouvait porter par son libre arbitre au vice ou à la vertu, et en l'appelant créature. Le saint Concile ne pouvant souffrir l'impiété ni l'extravagance de ces sentiments, les a condamnés. Vous apprendrez bientôt ce qui a été fait contre lui, si vous ne l'avez déjà appris et nous ne le dirons point,, ici, de peur qu'il ne semble que nous voulions insulter à un homme, qui a reçu le châtiment qu'il méritait. Le poison de son erreur a été si contagieux qu'il a infecté Théonas Evêque de Marmarique, et Secundus Évêque de Ptolemaïde, qui ont été condamnés à la même peine que lui. Mais puisque par la miséricorde de Dieu tout-puissant, vous êtes délivrés de l'impiété et de la contagion de cette erreur et de ces blasphèmes, et de ces hommes inquiets qui ont osé troubler par leurs contestations la paix des Fidèles. La désobéissance de Méléce, et de ceux qui ont reçu les ordres de lui restait encore, nous voulons-bien vous faire savoir ce que le Concile a résolu à leur égard. Il a usé d'indulgence envers Méléce ; car à la rigueur il ne méritait point de pardon. Il lui a permis de demeurer dans sa ville, sans néanmoins avoir droit d'imposer les mains, ni sans avoir de voix aux Elections, sans qu'il puisse paraître en aucune ville, ni en au- 54 cun bourg pour cet effet, et à la charge qu'il ne conservera que l'honneur de son rang. Quant à ceux qu'il a ordonnés, qu'ils soient admis à la charge qu'ils conserveront leur rang, et qu'ils exerceront leurs fonctions, et que toutefois ils ne seront jamais qu'après ceux qui auront été ordonnés et établis dans chaque Paroisse et dans chaque Eglise par Alexandre notre très cher Collègue. A la charge aussi qu'ils n'auront aucun droit d'élire, ni de proposer qui que ce soit, ni de faire aucune chose sans le consentement de l'Evêque de l'Eglise Catholique soumis à Alexandre. Quant à ceux qui ayant été soutenus par la grâce de Dieu, et assistés de vos prières n'ont jamais eu de part au schisme, et qui sont demeurés dans l'Église Catholique et Apostolique, sans avoir jamais été flétris d'aucune tache, qu'ils eut droit d'élire, et de proposer les noms de ceux qui méritent d'être admis dans le Clergé, et de tout faire selon les lois et les règles de l'Eglise. Que s'il arrive que quelqu'un de ceux qui font dans les Dignités sacrées, meure, on pourra mettre en leur place un de ceux qui ont été reçus depuis peu, pourvu qu'il en soit jugé digne, qu'il soit élu par le peuple, et que l'élection soit confirmée par l'autorité d'Alexandre Evêque d'Alexandrie. Et cela est accordé de la même sorte à tous les autres. On a néanmoins jugé à propos d'en ordonner autrement touchant Méléce, à cause de l'opiniâtreté de sa désobéissance, et des emportements auxquels il est sujet de son naturel, de peur que si l'on lui remettait l'autorité entre les mains, il n'en abusât pour exciter de nouveaux troubles. Voila ce qui concerne l'Egypte et la très sainte Eglise d'Alexandrie. Que si outre ceci, il y a eu quelque chose d'ordonné et de défini en présence d'Alexandre notre très cher frère et Collègue 55 il vous en informera, puisqu'il y aura eu la principale part. Nous vous avertissons aussi que le différend touchant le jour auquel la fête de Pâque doit être célébrée, a été heureusement terminé par le secours de vos prières, et que tous nos frères qui dont en Orient, et qui célébraient autrefois la fête de Pâque le même jour que les Juifs, la célébreront à l'avenir le même jour que les Romains, et que les autres qui la célèbrent de tout temps avec nous. Recevez donc Alexandre notre Collègue et votre Evêque, qui nous a fort réjouis par sa présence, et qui dans un âge fort avancé, a supporté des travaux incroyables pour vous procurer la paix, recevez-le, disons-nous avec de plus grands témoignages de joie que jamais, et avec les marques d'un plus profond respect et d'une plus sincère affection. Priez pour nous Dieu tout-puissant, notre Seigneur Jésus Christ, et le saint Esprit, à qui gloire soit rendue durant tous les siècles, que ce qui a été décidé et ordonné, demeure ferme et. immuable et pour l'heureux succès de ces grandes affaires, pour le rétablissement de la paix et de la concorde, et pour la destruction de l'erreur. »

Il est clair par la lecture de cette lettre, que le Concile n'avait pas seulement condamné Arius et ses Sectateurs, mais qu'il avait aussi prononcé anathème contre les termes, dont ils se servaient, pour expliquer leur erreur. Que les Evêques s'étant accordés touchant le jour auquel on célébrerait la fête de Pâque, ils reçurent dans leur communion Méléce, bien qu'il eût été auteur de secte, permirent qu'il conservât le rang de sa dignité, sans lui laisser néanmoins la liberté d'en exercer aucune fonction. Je crois que la raison pour laquelle les Méléciens sont encore séparés aujourd'hui de l'Eglise en Egypte, est que le Con- 56 cile avait ôté à Méléce le pouvoir d'exercer aucune fonction Ecclésiastique. Au reste Arius composa un livre pour défendre son opinion, et lui donna le nom de Thalie. Le style en est lâche et semblable à celui des vers de Sotade. Il fut condamné en même temps par les Évêques. Le Concile n'eut pas seul le soin d'écrire aux Eglises pour les avertir de la paix qui avait été rétablie par ses décisions. L'Empereur Constantin voulut aussi en écrire en ces termes à l'Eglise d'Alexandrie.

Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ βασιλέως. Κωνσταντῖνος

Σεβαστὸς͵ τῇ καθολικῇ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ.

Χαίρετε ἀγαπητοὶ ἀδελφοί. Τελείαν παρὰ τῆς θείας προνοίας εἰλήφαμεν χάριν͵ ἵνα πάσης πλάνης ἀπαλλαγέντες͵ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐπιγινώσκωμεν πίστιν. Οὐδὲν λοιπὸν τῷ διαβόλῳ ἔξεστι καθ΄ ἡμῶν· πᾶν εἴ τι δ΄ ἂν κακοτεχνησάμενος ἐπεχείρησεν͵ ἐκ βάθρων ἀνῄρηται· τὰς διχονοίας͵ τὰ σχίσματα͵ τοὺς θορύβους ἐκείνους͵ καὶ τὰ τῶν διαφωνιῶν͵ ἵν΄ οὕτως εἴπω͵ θανάσιμα φάρμακα͵ κατὰ τὴν τοῦ Θεοῦ κέλευσιν͵ ἡ τῆς ἀληθείας ἐνίκησε λαμπρότης. Ἕνα τοιγαρ οῦν ἅπαντες καὶ τῷ ὀνόματι προσκυνοῦμεν͵ καὶ εἶναι πεπιστεύκαμεν. Ἵνα δὲ τοῦτο γένηται͵ ὑπομνήσει Θεοῦ συνεκάλεσα εἰς τὴν Νικαέων πόλιν τοὺς πλείστους τῶν ἐπισκόπων͵ μεθ΄ ὧν περ εἷς ἐξ ὑμῶν ἐγὼ͵ ὁ συνθεράπων ὑμέτερος καθ΄ ὑπερβολὴν εἶναι χαίρων͵ καὶ αὐτὸς τὴν τῆς ἀληθείας ἐξέτασιν ἀνεδεξάμην. Ἠλέγχθη γοῦν ἅπαντα͵ καὶ ἀκριβῶς ἐξήτασται͵ ὅσα δὴ ἀμφιβολίαν ἢ διχονοίας πρόφασιν ἐδόκει γεννᾷν. Καὶ φεισάσθω ἡ θεία μεγαλειό της͵ ἡλίκα καὶ ὡς δεινὰ τὰ περὶ τοῦ μεγάλου Σωτῆρος͵ περὶ τῆς ἐλπίδος καὶ ζωῆς ἡμῶν͵ ἀπρεπῶς ἐβλασφήμουν τινες͵ τἀναντία ταῖς θεοπνεύστοις γραφαῖς καὶ τῇ ἁγίᾳ πίστει φθεγγόμενοί τε καὶ πιστεύειν ὁμολογοῦντες. Τριακοσίων γοῦν καὶ πλειόνων ἐπισκόπων͵ ἐπὶ σωφροσύνῃ τε καὶ ἀγχινοίᾳ θαυμαζομένων͵ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν πίστιν͵ ἣ καὶ ταῖς ἀληθείαις καὶ ἀκριβείαις τοῦ θείου νόμου πέφυκε πίστις εἶναι͵ βεβαιούντων͵ μόνος Ἄρειος ἐφωράθη τῆς διαβολικῆς ἐνεργείας ἡττημένος͵ καὶ τὸ κακὸν τοῦτο πρῶτον μὲν παρ΄ ὑμῖν͵ ἔπειτα καὶ παρ΄ ἑτέροις ἀσεβεῖ γνώμῃ διασπείρας. Ἀναδεξώμεθα τοιγαροῦν͵ ἣν ὁ παντοκράτωρ παρέσχε γνώμην· ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τοὺς ἀγαπητοὺς ἡμῶν ἀδελφοὺς͵ ὧν ἡμᾶς τοῦ διαβόλου ἀναιδής τις ὑπηρέτης ἐχώρισεν· ἐπὶ τὸ κοινὸν σῶμα͵ καὶ τὰ γνήσια ἡμῶν μέλη͵ σπουδῇ πάσῃ ἴωμεν. Τοῦτο γὰρ καὶ τῇ ἀγχινοίᾳ͵ καὶ τῇ πίστει͵ καὶ τῇ ὁσιότητι τῇ ὑμετέρᾳ πρέπει͵ ἵνα τῆς πλάνης ἐλεγχθείσης ἐκείνου͵ ὃν τῆς ἀληθείας εἶναι ἐχθρὸν συνέστηκεν͵ πρὸς τὴν θείαν ἐπανέλθητε χάριν. Ὃ γὰρ τοῖς τριακοσίοις ἤρεσεν ἐπισκόποις͵ οὐδὲ ἔστιν ἕτερον͵ ἢ τοῦ Θεοῦ γνώμη͵ μάλιστά γε ὅπου τὸ ἅγιον Πνεῦμα τοιούτων καὶ τηλικούτων ἀνδρῶν ταῖς διανοίαις ἐγκείμενον τὴν θείαν βούλησιν ἐξεφώτισεν. Διὸ μηδεὶς ἀμφιβαλλέτω͵ μηδεὶς ὑπερτιθέσθω· ἀλλὰ προθύμως πάντες εἰς τὴν ἀληθεστάτην ὁδὸν ἐπάνιτε· ἵν΄ ἐπειδὰν ὅσον οὐδέπω πρὸς ὑμᾶς ἀφίκωμαι͵ τὰς ὀφειλομένας τῷ παντεφόρῳ Θεῷ μεθ΄ ὑμῶν ὁμολογήσω χάριτας͵ ὅτι τὴν εἰλικρινῆ πίστιν ἐπιδείξας͵ τὴν εὐκταίαν ὑμῖν ἀγάπην ἀποδέδωκεν. Ὁ Θεὸς ὑμᾶς διαφυλάξοι͵ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί.

Ὁ μὲν δὴ βασιλεὺς τοιαῦτα ἔγραφε τῷ Ἀλεξανδρέων δήμῳ͵ μηνύων ὅτι οὐχ ἁπλῶς͵ οὐδὲ ὡς ἔτυχε͵ γέγονεν ὁ ὅρος τῆς πίστεως· ἀλλ΄ ὅτι μετὰ πολλῆς συζητήσεως καὶ δοκιμασίας αὐτὸν ὑπηγόρευσαν· καὶ οὐχ ὅτι τινὰ μὲν ἐλέχθη͵ τινὰ δὲ ἀπεσιγήθη͵ ἀλλ΄ ὅτι ὅσα πρὸς σύστασιν τοῦ δόγματος λεχθῆναι ἥρμοζε͵ πάντα ἐκινήθη· καὶ ὅτι οὐχ ἁπλῶς ὡρίσθη͵ ἀλλ΄ ἀκριβῶς ἐξητάσθη πρότερον· ὥστε πάντα ὅσα ἢ ἀμφιβολίας͵ ἢ διχονοίας πρόφασιν ἐδόκει γεννᾷν͵ ταῦτα ἐκποδὼν γεγενῆσθαι. Τὸ κεφάλαιον δὲ͵ γνώμην Θεοῦ τὴν πάντων τῶν ἐκεῖ συνελθόντων γνώμην καλεῖ͵ καὶ Πνεύματι ἁγίῳ τῶν τοσούτων καὶ τηλικούτων ἐπισκόπων τὴν ὁμοφωνίαν γενέσθαι οὐκ ἀπιστεῖ. Σαβῖνος δὲ͵ ὁ τῆς Μακεδονίου αἱρέσεως προεστὼς͵ τούτοις μὲν ἑκὼν οὐ προσέχει· ἀλλ΄ ἰδιώτας͵ καὶ μὴ ἔχειν γνῶσιν͵ τοὺς ἐκεῖ συνελθόντας φησὶν͵ κινδυνεύων καὶ αὐτὸν τὸν Καισαρέα Εὐσέβιον ἐπὶ ἀγνωσίᾳ διαβάλλειν· καὶ οὐκ ἐνθυμεῖται ὡς͵ εἰ καὶ ἰδιῶται ἦσαν οἱ τῆς συνόδου͵ κατελάμποντο δὲ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ͵ καὶ τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος͵ οὐδαμῶς ἀστοχῆσαι τῆς ἀληθείας ἐδύναντο. Ἐπάκουσον γοῦν͵ οἷα καὶ δι΄ ἑτέρας ἐπιστολῆς ὁ βασιλεὺς͵ κατά τε Ἀρείου καὶ τῶν ὁμοδόξων αὐτοῦ νομοθετήσας͵ τοῖς πανταχοῦ ἐπισκόποις τε καὶ λαοῖς διεπέμψατο

Ἄλλη ἐπιστολὴ Κωνσταντίνου.

Νικητὴς Κωνσταντῖνος͵ μέγιστος͵ Σεβαστὸς͵ ἐπισκόποις καὶ λαοῖς.

Τοὺς πονηροὺς καὶ ἀσεβεῖς μιμησάμενος Ἄρειος͵ δίκαιός ἐστι τὴν αὐτὴν ἐκείνοις ὑπέχειν ἀτιμίαν. Ὥσπερ τοίνυν Πορφύριος ὁ τῆς θεοσεβείας ἐχθρὸς͵ συντάγματα παράνομα κατὰ τῆς θρησκείας συστησάμενος͵ ἄξιον εὕρετο μισθὸν͵ καὶ τοιοῦτον ὥστε ἐπονείδιστον μὲν αὐτὸν πρὸς τὸν ἑξῆς γενέσθαι χρόνον καὶ πλείστης ἀναπλησθῆναι κακοδοξίας͵ ἀφανισθῆναι δὲ τὰ ἀσεβῆ αὐτοῦ συγγράμματα· οὕτω καὶ νῦν ἔδοξεν Ἄρειόν τε καὶ τοὺς Ἀρείου ὁμογνώμονας Πορφυριανοὺς μὲν καλεῖσθαι͵ ἵν΄ ὧν τοὺς τρόπους μεμίμηνται͵ τούτων ἔχωσι καὶ τὴν προσηγορίαν. Πρὸς δὲ τούτοις͵ καὶ εἴ τι σύγγραμμα ὑπὸ Ἀρείου συντεταγμένον εὑρίσκοιτο͵ τοῦτο πυρὶ παραδίδοσθαι· ἵνα μὴ μόνον τὰ φαῦλα αὐτοῦ τῆς διδασκαλίας ἀφανισθείη͵ ἀλλὰ μηδὲ ὑπόμνημα αὐτοῦ ὅλως ὑπολείποιτο. Ἐκεῖνο μέντοι προαγορεύω͵ ὡς εἴ τις σύγγραμμα ὑπὸ Ἀρείου συνταγὲν φωραθείη κρύψας͵ καὶ μὴ εὐθέως προσενεγκὼν πυρὶ καταναλώσῃ͵ τούτῳ θάνατος ἔσται ἡ ζημία· παραχρῆμα γὰρ ἁλοὺς ἐπὶ τούτῳ͵ κεφαλικὴν ὑποστήσεται τιμωρίαν. Ὁ Θεὸς ὑμᾶς διαφυλάξοι.

Lettre de l'Empereur Constantin.

Constantin Auguste : à l'Eglise d'Alexandrie.

« Je vous salue, mes très-chers frères. La divine Providence nous a fait une grande miséricorde, en nous délivrant de l'erreur, et nous réunissant dans la même foi. Le démon n'aura désormais aucun pouvoir contre nous puisque les machines qu'il préparait pour nous battre, sont entièrement ruinées. La vérité a apaisé nos différends et nos tumultes, sa force a surmonté la malignité de nos inimitiés et de nos discordes. Nous croyons et adorons tous le même Dieu. Pour parvenir à un si grand bien, j'ai assemblé par son secours à Nicée, un grand nombre d'Evêques, avec lesquels. moi qui ne suis qu'un d'entre vous, et qui tiens à honneur de servir avec vous le même Dieu, j'ai examiné la vérité. On a considéré très actement tout ce qui pouvait servir de matière aux contestations et aux disputes. Je prie Dieu de pardonner à quelques uns l'impudence et l'énormité des blasphèmes, qu'ils ont vomi contre l'honneur du Sauveur, contre l'espérance de notre salut, contre l'autorité de la sainte Ecriture, et contre 57 la vente de notre foi. Plus de trois cent Evêques, tous considérables par l'éminence de leur science, et par la modération de leur esprit, étant convenus de la vérité de la foi qui ne peut être qu'une, selon la sainte Ecriture, il s'est trouvé qu'Arius, qui ayant été surpris par la ruse du démon a répandu l'erreur parmi nous, et ensuite parmi d'autres. Recevons la doctrine que Dieu tout puissant nous a donnée. Retournons à nos frères, de la société desquels cet impudent ministre du diable nous a séparés. Hâtons-nous de nous rejoindre à notre corps et à nos membres. La prudence, la religion et la sainteté dont vous faites profession, vous obligent de recourir à la grâce, après avoir reconnu l'erreur de celui qui est certainement ennemi de la vérité. La doctrine dont les trois cent Evêques sont convenus, ne peut être que la doctrine de Dieu, et il n'est pas permis de douter que l'Esprit saint qui les remplit, et qui les anime, ne leur ait découvert sa volonté. Qu'aucun de vous ne doute, qu'aucun ne diffère. Revenez tous promptement à la voie de la vérité, afin que quand je vous irai trouver, je puisse rendre grâces  à Dieu, de vous avoir réunis dans la vérité de la foi par le lien de la charité. Que Dieu vous conserve mes très-chers frères. »

Voila ce que l'Empereur écrivit au peuple d'Alexandrie pour rassurer que la décision de foi n'avait point été faite légèrement ni inconsidérément dans le Concile, mais après un examen très exact: ; que l'on n'y avait rien dissimulé ni omis, et que l'on y avait proposé tout ce qui pouvait servir à l'éclaircissement de la vérité, de sorte qu'il ne restait plus aucun sujet de contestation ni de dispute. Enfin pour tout dire en peu de paroles, il appelle le sentiment des Évêques qui s'étaient assemblés à Nicée, le sentiment et la vo- 58  lonté de Dieu; et ne doute point que leur union et leur bonne intelligence n'ait été produite par le saint Esprit. Cependant Sabin chef de la secte des Macédoniens, s'oppose volontairement à un témoignage si avantageux et si authentique, en appelant les Evêques de ce Concile des hommes simples, et sans science. Peu s'en faut qu'il n'accuse d'ignorance Eusèbe de Césarée. Il ne fait point réflexion que quand ces Evêques auraient été simples et ignorants, ils n'auraient pas laissé d'être éclairés de la lumière de la grâce, et qu'ainsi ils n'auraient pu s'éloigner de la vérité. Voyons ce que le même Empereur a ordonné dans une autre lettre contre Arius et ses Sectateurs.

Constantin Vainqueur, très Grand, Auguste : Aux Evêques, et au Peuple.

Arius ayant imité les impies et les méchant, mérite d'être couvert de la même infamie qu'eux. Comme Porphyre ennemi de le véritable piété, a composé de méchants livres contre la Religion Chrétienne, que son nom est odieux parmi les gens de bien, et que ses livres sont supprimés, nous avons trouvé à propos qu'Arius et ses Sectateurs soient appelés à l'avenir Porphyriens, afin qu'ils soient déshonorés par le nom de celui dont ils ont imité l'impiété. Que s'il se trouve quelque livre d'Arius, nous voulons qu'il soit brûlé, afin que sa détestable doctrine soit abolie, et qu'il ne passe aucun monument de lui à la postérité. Quiconque aura été convaincu d'avoir caché un livre d' Arius, au lieu de le brûler, sera puni de mort. Je prie Dieu qu'il vous conserver. »

Ἄλλη ἐπιστολή.

Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς ταῖς ἐκκλησίαις.

Πεῖραν λαβὼν ἐκ τῆς τῶν κοινῶν εὐπραξίας͵ ὅση τῆς θείας δυνάμεως πέφυκε χάρις͵ τοῦτον πρὸ πάντων ἔκρινα εἶναί μοι προσήκειν σκοπὸν͵ ὅπως παρὰ τοῖς μακαριωτάτοις τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας πλήθεσι πίστις μία͵ καὶ εἰλικρινὴς ἀγάπη͵ ὁμογνώμων τε περὶ τὸν παγκρατῆ Θεὸν εὐσέβεια τηρῆται. Ἀλλ΄ ἐπειδὴ τοῦτο ἑτέρως οὐχ οἷόν τε ἦν ἀκλινῆ καὶ βεβαίαν τάξιν λαβεῖν͵ εἰ μὴ εἰς ταὐτὸ πάντων ὁμοῦ͵ ἢ τῶν γοῦν πλειόνων ἐπισκόπων συνελθόντων͵ ἑκάστου τῶν προσηκόντων τῇ ἁγιωτάτῃ θρησκείᾳ διάκρισις γένοιτο· τούτου ἕνεκεν πλείστων ὅσων συναθροισθέντων͵ καὶ αὐτὸς δὲ καθάπερ εἷς ἐξ ὑμῶν ἐτύγχανον συμπαρών͵ οὐ γὰρ ἀρνησαίμην ἂν ἐφ΄ ᾧ μάλιστα χαίρω͵ συνθερά πων ὑμέτερος πεφυκέναι͵ ἄχρι τοσούτου ἅπαντα τῆς προσηκούσης τετύχηκεν ἐξετάσεως͵ ἄχρις οὗ ἡ τῷ πάντων ἐφόρῳ ἀρέσκουσα γνώμη πρὸς τὴν τῆς ἑνό τητος συμφωνίαν εἰς φῶς προήχθη· ὡς μηδὲν ἔτι πρὸς διχόνοιαν ἢ πίστεως ἀμφισβήτησιν ὑπολείπεσθαι. Ἔνθα καὶ περὶ τῆς τοῦ Πάσχα ἁγιωτάτης ἡμέρας γενομένης ζητήσεως͵ ἔδοξε κοινῇ γνώμῃ καλῶς ἔχειν͵ ἐπὶ μιᾶς ἡμέρας πάντας τοὺς ἁπανταχοῦ ἐπιτελεῖν. Τί γὰρ ἡμῖν κάλλιον͵ τί δὲ σεμνότερον ὑπάρξαι δυνήσεται͵ τοῦ τὴν ἑορτὴν ταύτην͵ παρ΄ ἧς τὴν τῆς ἀθανασίας εἰλήφαμεν ἐλπίδα͵ μιᾷ τάξει καὶ φανερῷ λόγῳ͵ παρὰ πᾶσιν ἀδιαπτώτως φυλάττεσθαι; καὶ πρῶτον μὲν͵ ἀνάξιον ἔδοξεν εἶναι τὴν ἁγιωτάτην ἐκείνην ἑορτὴν τῇ τῶν Ἰουδαίων ἑπομένους συνηθείᾳ πληροῦν· οἳ τὰς ἑαυτῶν χεῖρας ἀθεμίτῳ πλημμελήματι χράναντες͵ εἰκότως τὰς ψυχὰς οἱ μιαροὶ τυφλώττουσιν· ἔξεστι γὰρ τοῦ ἐκείνων ἔθους ἀποβληθέντος͵ ἀληθεστέρᾳ τάξει͵ ἣν ἐκ πρώτης τοῦ πάθους ἡμέρας μέχρι τοῦ παρόντος ἐφυλάξαμεν͵ καὶ ἐπὶ τοὺς μέλλοντας αἰῶνας τὴν τῆς ἐπιτηρήσεως ταύτης συμπλήρωσιν ἐγγίνεσθαι. Μηδὲν τοίνυν ἔστω ὑμῖν κοινὸν μετὰ τοῦ ἐχθίστου τῶν Ἰουδαίων ὄχλου. Εἰλήφαμεν παρὰ τοῦ Σωτῆρος ἑτέραν ὁδόν· πρόκειται γὰρ δρόμος τῇ ἱερωτάτῃ ἡμῶν θρησκείᾳ καὶ νόμιμος καὶ πρέπων· τοῦτον συμφώνως ἀντιλαμβανόμενοι͵ τῆς αἰσχρᾶς ἐκείνης ἑαυτοὺς συνειδήσεως ἀποσπάσωμεν͵ ἀδελφοὶ τιμιώτατοι. Ἔστι γὰρ ὡς ἀληθῶς ἀτοπώτατον ἐκείνους αὐχεῖν͵ ὡς ἄρα παρεκτὸς τῆς αὐτῶν διδασκαλίας ταῦτα φυλάττειν οὐκ ἦμεν ἱκανοί. Τί δὲ φρονεῖν ἐκεῖνοι ὀρθὸν δυνήσονται͵ οἳ μετὰ τὴν Κυριοκτονίαν ἐκείνην ἐκστάντες τῶν φρενῶν͵ ἄγονται οὐ λογισμῷ τινὶ͵ ἀλλ΄ ὁρμῇ ἀκατασχέτῳ͵ ὅποι ἂν αὐτοὺς ἡ ἔμφυτος αὐτῶν ἀγάγῃ μανία; ἐκεῖθεν τοίνυν κἀν τούτῳ τῷ μέρει τὴν ἀλήθειαν οὐχ ὁρῶσιν͵ ὡς ἀεὶ κατὰ πλεῖστον αὐτοὺς πλανωμένους͵ ἀντὶ τῆς προσηκούσης ἐπανορ θώσεως͵ ἐν τῷ αὐτῷ ἔτει δεύτερον τὸ Πάσχα ἐπιτελεῖν. Τίνος οὖν χάριν τούτοις ἑπόμεθα͵ οἳ δεινὴν πλάνην νοσεῖν ὡμολόγηνται; δεύτερόν γε τὸ Πάσχα ἐν ἑνὶ ἐνιαυτῷ οὐκ ἄν ποτε ποιεῖν ἀνεξόμεθα. Ἀλλ΄ εἰ καὶ ταῦτα μὴ προΰκειτο͵ τὴν ὑμετέραν ἀγχίνοιαν ἐχρῆν καὶ διὰ σπουδῆς καὶ δι΄ εὐχῆς ἔχειν πάντοτε͵ ἐν μηδενὸς ὁμοιότητι τὸ καθαρὸν τῆς ἡμετέρας ψυχῆς κοινω νεῖν͵ ἢ δοκεῖν͵ ἀνθρώπων ἔθεσι παγκάκων. Πρὸς τούτοις͵ κἀκεῖνο πάρεστι συνορᾷν͵ ὡς ἐν τηλικούτῳ πράγματι καὶ τοιαύτης θρησκείας ἑορτῇ διαφωνίαν ὑπάρχειν͵ ἐστὶν ἀθεώτατον· μίαν γὰρ ἡμῖν τὴν τῆς ἡμετέρας ἐλευθερίας ἡμέραν͵ τουτέστι τὴν τοῦ ἁγιωτάτου πάθους͵ ὁ ἡμέτερος παρέδωκε Σωτὴρ͵ μίαν εἶναι τὴν καθολικὴν αὐτοῦ ἐκκλησίαν βεβούληται· ἧς εἰ καὶ τὰ μάλιστα εἰς πολλούς τε καὶ διαφόρους τόπους τὰ μέρη διῄρηται͵ ἀλλ΄ ὅμως ἑνὶ πνεύ ματι͵ τουτέστι τῷ θείῳ βουλήματι͵ θάλπεται. Λογισάσθω δὲ ἡ τῆς ὑμετέρας ὁσιότητος ἀγχίνοια͵ ὅπως ἐστὶ δεινόν τε καὶ ἀπρεπὲς͵ κατὰ τὰς αὐτὰς ἡμέρας ἑτέρους μὲν ταῖς νηστείαις σχολάζειν͵ ἑτέρους δὲ συμπόσια τελεῖν· καὶ μετὰ τὰς τοῦ Πάσχα ἡμέρας͵ ἄλλους μὲν ἐν ἑορταῖς καὶ ἀνέσεσιν ἐξετάζεσθαι͵ ἄλλους δὲ ταῖς ὡρισμέναις ἐκδεδόσθαι νηστείαις. Διὰ τοῦτο γοῦν τῆς προσηκούσης ἐπανορθώσεως τυχεῖν͵ καὶ πρὸς μίαν διατύπωσιν ἄγεσθαι τοῦτο͵ ἡ θεία πρόνοια βούλεται͵ ὡς ἔγωγε ἅπαντας ἡγοῦμαι συνορᾷν. Ὅθεν ἐπειδὴ τοῦτο οὕτως ἐπανορθοῦσθαι προσῆκεν͵ ὡς μηδὲν μετὰ τῶν πατροκτόνων τε καὶ Κυριοκτόνων ἐκείνων εἶναι κοινόν· ἔστι τε τάξις εὐπρεπὴς͵ ἣν ἅπασαι τῶν δυτικῶν τε καὶ μεσημβρινῶν καὶ ἀρκτῴων τῆς οἰκουμένης μερῶν παραφυλάττουσιν αἱ ἐκκλησίαι͵ καί τινες τῶν κατὰ τὴν ἑῴαν τόπων· ὧν ἕνεκεν ἐπὶ τοῦ παρόντος καλῶς ἔχειν ἅπαντες ἡγήσαντο͵ καὶ αὐτὸς δὲ τῇ ὑμετέρᾳ ἀγχινοίᾳ ἀρέσειν ὑπεσχόμην· ἵν΄ ὅπερ ἂν κατὰ τὴν Ρωμαίων πόλιν͵ Ἰταλίαν τε καὶ Ἀφρικὴν͵ ἅπασαν Αἴγυπτον͵ Ἱσπανίας͵ Γαλλίας͵ Βρεττανίας͵ Λιβύην͵ ὅλην Ἑλλάδα͵ Ἀσιανήν τε διοίκησιν καὶ Ποντικὴν καὶ Κιλικίαν͵ μιᾷ καὶ συμφώνῳ φυλάττεται γνώμῃ͵ ἀσμένως τοῦτο καὶ ἡ ὑμετέρα προσδέξηται σύνεσις· λογιζομένη ὡς οὐ μόνον πλείων ἐστὶν ὁ τῶν κατὰ τοὺς προειρημένους τόπους ἐκκλησιῶν ἀριθμός͵ ἀλλὰ καὶ ὡς τοῦτο μάλιστα κοινῇ πάντας ὁσιώτατόν ἐστι βούλεσθαι͵ ὅπερ καὶ ὁ ἀκριβὴς ἀπαιτεῖν δοκεῖ λόγος͵ καὶ οὐδεμίαν μετὰ τῆς Ἰουδαίων ἐπιορκίας ἔχειν κοινωνίαν. Ἵνα δὲ τὸ κεφαλαιωδέστατον συντόμως εἴπω͵ κοινῇ πάντων ἤρεσε κρίσει͵ τὴν ἁγιωτάτην τοῦ Πάσχα ἑορτὴν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συντελεῖσθαι. Οὐδὲ γὰρ πρέπει ἐν τοιαύτῃ ἁγιότητι εἶναι τινὰ διαφοράν· καὶ κάλλιον ἕπεσθαι τῇ γνώμῃ ταύτῃ͵ ἐν ᾗ οὐδεμία ἔσται ἀλλοτρίας πλάνης καὶ ἁμαρτήματος ἐπιμιξία. Τούτων οὖν οὕτω στοιχούντων͵ ἀσμένως δέχεσθε τὴν οὐρανίαν καὶ θείαν ὡς ἀληθῶς ἐντολήν· πᾶν γὰρ ὅ τι δ΄ ἂν ἐν τοῖς ἁγίοις τῶν ἐπισκόπων συνεδρίοις πράττηται͵ τοῦτο πρὸς τὴν θείαν βούλησιν ἔχει τὴν ἀναφοράν. Διὸ πᾶσι τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν ἀδελφοῖς ἐμφανίσαντες τὰ προγεγραμμένα͵ ἤδη καὶ τὸν προειρημένον λόγον͵ καὶ τὴν παρατήρησιν τῆς ἁγιωτάτης ἡμέρας ὑποδέχεσθαί τε καὶ διατάττειν ὀφείλετε· ἵν΄ ἐπειδὰν πρὸς τὴν πάλαι μοι ποθουμένην τῆς ὑμετέρας διαθέσεως ὄψιν ἀφίκωμαι͵ ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ͵ τὴν ἁγίαν μεθ΄ ὑμῶν ἑορτὴν ἐπιτελέσαι δυνηθῶ· καὶ πάντων ἕνεκεν μεθ΄ ὑμῶν εὐδοκήσω͵ συνορῶν τὴν διαβολικὴν ὠμότητα ὑπὸ τῆς θείας δυνάμεως διὰ τῶν ἡμετέρων πράξεων ἀνῃρημένην͵ ἀκμαζούσης πανταχοῦ τῆς ὑμετέρας πίστεως καὶ εἰρήνης καὶ ὁμονοίας. Ὁ Θεὸς ὑμᾶς διαφυλάξοι͵ ἀδελφοὶ ἀγαπητοί.

59 Autre lettre de Constantin.

Constantin Auguste : Aux Eglises.

« LA prospérité dont joui l'Empire, m'étant une preuve certaine de la bouté de Dieu envers nous, je me suis tenu obligé de travailler pour faire en sorte que le saint Peuple de l'Eglise Catholique fût uni par la profession de la foi, par le lien de la charité, et par l'exercice de la même Religion. Mais parce qu'il n'était pas possible de parvenir à la possession d'un si grand bien, sans que tous les Evêques ou presque tous s'assemblassent , je les ai assemblés, et me suis  trouvé avec beaucoup de joie, comme un de vos conserviteurs, dans leur assemblée, où les matières ont été examinées jusques à ce que le sentiment approuvé de Dieu, ait produit la paix, de sorte qu'il ne reste aucun sujet de contestation ni de dispute. La question touchant la fête de Pâque y ayant été agitée, tous sont demeurés d'accord d'un commun consentement de la célébrer le même jour. Car qu'y a-t-il de si beau ni de si honnête que de garder tous le même usage, dans la solennité de cette fête, en laquelle nous avons reçu l'espérance d'une vie immortelle et glorieuse ? Tous ont jugé que c'était une chose indigne, de suivre en ce point la coutume des Juifs, qui s'étant souillés par le plus criminel de tous les parricides ne doivent être considérés que comme des impurs et des aveugles. Nous devons rejeter leur coutume, puisque nous en avons une meilleure que nous avons observée depuis la passion du Sauveur, et que nous transmettrons aux siècles suivants. N'ayons donc rien de commun avec cette nation ennemie. Suivons la voie que le Sauveur nous a 60 enseignée. Tenons le droit chemin de notre sainte Religion. Ce qu'ils ont la vanité de publier, est tout-à-fait ridicule, que nous ne pouvons savoir le jour auquel on doit célébrer la fête de Pique, s'ils ne nous l'enseignent. Que peuvent-ils savoir eux, qui depuis qu'ils ont fait mourir le Sauveur, ont perdu le sens et, la raison, et n'ont plus agi que par passion et par fureur ? Ils sont si fort éloignés de la vérité, même en ce point, qu'ils célèbrent deux fois la fête de Pâque en une année. Pourrions-nous les suivre dans leur égarement, et célébrer deux fois la même fête en une année ? Mais quand vous n'auriez pas ces raisons-là, il serait toujours de votre prudence, de n'avoir rien de commun dans vos coutumes, ni dans l'observation de vos fêtes avec cette nation criminelle. De plus il faut considérer, qu'il ne se doit trouver aucune diversité dans la célébration de la fête la plus solennelle de nôtre Religion. Le Sauveur ne nous a laissé qu'un jour de la fête de notre délivrance, qui est le jour de sa passion,, et a voulu qu'il n'y eût qu'une Eglise, dont les membres, bien que répandus en divers lieux, ne laissent pas d'être animés par le même esprit, Considérez combien il est contraire à la bienséance, que dans les mêmes jours les uns observent le jeûne, et les autres fassent des festins. Je crois que vous jugez bien que la Divine Providence veut ôter cette diversité et mettre l'uniformité. Ainsi cet abus devant être corrigé afin que nous n'eussions plus rien de commun avec les parricides qui ont fait mourir notre Maître, et la coutume observée par toutes les Eglises de Midi, de Septentrion et d'Occident, et par quelques-unes même d'Orient, étant très raisonnable, tous ont jugé qu'elle devait être généralement reçue, et j'ai promis que 61 vous-vous y soumettriez. Embrassez donc volontairement l'usage, qui est établi à Rome, en Italie, en Afrique, en Egypte, en Espagne, en Gaule, en Angleterre, en Achaïe, dans le Diocèse d'Asie et de Pont, et en Cilicie. Considérez non seulement que le nombre de ces Eglises-là est plus grand que celui des autres, mais encore que leur usage est appuyé sur de solides raisons, et que nous ne devons rien avoir de commun avec le parjure des Juifs. Je vous dirai pour employer moins de paroles, que tous les Évêques ont été d'avis de célébrer la fête de Pâque au même jour. Il ne doit point y avoir de différentes pratiques dans une si grande solennité, et le plus sûr est de suivre l'usage, qui éloigne de la société de l'erreur et du crime. Ce qui étant ainsi , obéissez avec joie à cet ordre. Car ce qui est ordonné par les saints Evêques dans les Conciles, n'est ordonné que par la volonté de Dieu. Lorsque vous aurez fait savoir à nos très-chers frères ce que je vous écris, vous résoudrez ensemble d'observer la très-sainte fête de Pâque au même jour, afin que quand je vous irai trouver, comme je le souhaite avec passion depuis longtemps, je la puisse célébrer avec vous, et me réjouir de ce que la cruauté du diable a été surmontée par la puissance de Dieu, et de ce que la paix et la vérité de notre Religion règnent par toute la terre. Je prie Dieu, mes très-chers frères, qu'il vous conserver. »

Ἄλλη ἐπιστολὴ πρὸς Εὐσέβιον.

Νικητὴς Κωνσταντῖνος͵ μέγιστος͵ Σεβαστὸς͵ Εὐσεβίῳ.

Ἕως τοῦ παρόντος χρόνου͵ τῆς ἀνοσίου βουλήσεως καὶ τυραννίδος τοὺς ὑπηρέτας τοῦ Σωτῆρος Θεοῦ διωκούσης͵ πεπίστευκα καὶ ἀκριβῶς ἐμαυτὸν πέπεικα͵ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν τὰ ἔργα ἢ ὑπὸ ἀμελείας διεφθάρθαι ἢ φόβῳ τῆς ἐπικειμένης ἐνεργείας ἐλάττονα τῆς ἀξίας γεγενῆσθαι͵ ἀδελφὲ προσφι λέστατε. Νυνὶ δὲ τῆς ἐλευθερίας ἀποδοθείσης͵ καὶ τοῦ δράκοντος ἐκείνου Λικιννίου τοῦ διώκτου ἀπὸ τῆς τῶν κοινῶν διοικήσεως Θεοῦ τοῦ μεγίστου προνοίᾳ ἡμετέρᾳ δὲ ὑπηρεσίᾳ διωχθέντος͵ ἡγοῦμαι καὶ πᾶσι φανερὰν γενέσθαι τὴν θείαν δύναμιν͵ καὶ τοὺς ἢ φόβῳ ἢ ἀπιστίᾳ ἢ ἁμαρτήμασί τισι περιπεσόντας͵ ἐπιγνόντας δὲ τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν͵ ἥξειν ἐπὶ τὴν ἀληθῆ καὶ ὀρθὴν τοῦ βίου κατάστασιν. Ὅσων τοίνυν ἢ αὐτὸς προΐστασαι ἐκκλησιῶν͵ ἢ ἄλλους τοὺς κατὰ τόπον προϊσταμένους ἐπισκόπους πρεσβυτέρους τε ἢ διακόνους οἶσθα͵ ὑπόμνησον σπουδάζειν περὶ τὰ ἔργα τῶν ἐκκλησιῶν͵ ἢ ἐπανορθοῦσθαι τὰ ὄντα͵ ἢ εἰς μείζονα αὔξειν͵ ἢ ἔνθα ἂν ἡ χρεία ἀπαιτῇ͵ καινὰ ποιεῖν. αἰτήσεις δὲ καὶ αὐτὸς͵ καὶ διὰ σοῦ οἱ λοιποὶ τὰ ἀναγκαῖα͵ παρά τε τῶν ἡγεμονευόντων καὶ τῆς ἐπαρχικῆς τάξεως· τούτοις γὰρ ἐπεστάλη͵ πάσῃ σπουδῇ ἐξυπηρετήσασθαι τοῖς ὑπὸ τῆς σῆς ὁσιότητος λεγομένοις. Ὁ Θεὸς διαφυλάξοι σε͵ ἀγαπητὲ ἀδελφέ.

Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τῆς τῶν ἐκκλησιῶν οἰκοδομῆς πρὸς τοὺς καθ΄ ἑκάστην ἐναρχίαν ἐπισκόπους ἐπέστειλεν. Ὁποῖα δὲ καὶ περὶ τῆς τῶν ἱερῶν βιβλίων κατασκευῆς πρὸς Εὐσέβιον ἔγραψε τὸν Παλαιστῖνον͵ ἐξ αὐτῶν τῶν γραμμάτων καταμαθεῖν εὐπετές.

Νικητὴς Κωνσταντῖνος͵ μέγιστος͵ Σεβαστὸς͵ Εὐσεβίῳ Καισαρείας.

Κατὰ τὴν ἐπώνυμον ἡμῖν πόλιν͵ τῆς τοῦ Σωτῆρος Θεοῦ συναιρομένης προ νοίας͵ μέγιστον πλῆθος ἀνθρώπων τῇ ἁγιωτάτῃ ἐκκλησίᾳ ἀνατέθεικεν ἑαυτὸν ὡς πάντων ἐκεῖσε πολλὴν λαβόντων αὔξησιν. Σφόδρα τοίνυν ἄξιον καταφαί νεται͵ καὶ ἐκκλησίας ἐν αὐτῇ κατασκευασθῆναι πλείους· τοιγάρτοι δέδεξο προθυμότατα τὸ δόξαν τῇ ἡμετέρᾳ προαιρέσει· πρέπον γὰρ κατεφάνη δηλῶσαι τοῦτο τῇ σῇ συνέσει͵ ὅπως ἂν πεντήκοντα σωμάτια ἐν διφθέραις ἐγκατασκεύοις εὐανάγνωστά τε καὶ πρὸς τὴν χρῆσιν εὐπαρακόμιστα͵ ὑπὸ τεχνιτῶν καλλιγράφων καὶ ἀκριβῶς τὴν τέχνην ἐπισταμένων͵ γραφῆναι κελεύσειας· τῶν θείων δηλαδὴ γραφῶν͵ ὧν μάλιστα τὴν ἐπισκευὴν καὶ τὴν χρῆσιν τῷ τῆς ἐκκλησίας λόγῳ ἀναγκαίαν εἶναι γινώσκεις. Ἀπέσταλται δὲ γράμματα παρὰ τῆς ἡμετέρας ἡμερότητος πρὸς τὸν τῆς διοικήσεως καθολικὸν͵ ὅπως ἂν πάντα τὰ πρὸς τὴν ἐπισκευὴν αὐτῶν ἐπιτήδεια παρασχεῖν φροντίσειεν. Ἵνα γὰρ ὡς τάχιστα τὰ γραφέντα σωμάτια κατασκευασθείη͵ τῆς σῆς ἐπιμελείας ἔργον τοῦτο γενήσεται· καὶ γὰρ δύο δημοσίων ὀχημάτων ἐξουσίαν εἰς διακομιδὴν͵ ἐκ τῆς αὐθεντίας τοῦ γράμματος ἡμῶν τούτου λαβεῖν σε προσήκει. Οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα τὰ καλῶς γραφέντα καὶ μέχρι τῶν ἡμετέρων ὄψεων ῥᾷστα διακομισθείη͵ ἑνὸς δηλαδὴ τοῦτο πληροῦντος τῶν ἐκ τῆς σῆς ἐκκλησίας διακόνων· ὃς ἐπειδὰν ἀφίκηται πρὸς ἡμᾶς͵ τῆς ἡμετέρας πειραθήσεται φιλανθρωπίας. Ὁ Θεός σε διαφυλάξοι͵ ἀδελφὲ ἀγαπητέ.

Ἄλλη ἐπιστολὴ πρὸς Μακάριον.

Νικητὴς Κωνσταντῖνος͵ μέγιστος͵ Σεβαστὸς͵ Μακαρίῳ Ἱεροσολύμων.

Τοσαύτη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἐστὶν ἡ χάρις͵ ὡς μηδεμίαν λόγων χορηγίαν τοῦ παρόντος πράγματος ἀξίαν εἶναι δοκεῖν. Τὸ γὰρ γνώρισμα τοῦ ἁγιωτάτου ἐκείνου πάθους ὑπὸ τῇ γῇ πάλαι κρυπτόμενον τοσαύταις ἐτῶν περιόδοις λαθεῖν͵ ἄχρις οὗ διὰ τῆς τοῦ κοινοῦ πάντων ἐχθροῦ ἀναιρέσεως͵ ἐλευθερωθεῖσι τοῖς ἑαυτοῦ θεράπουσιν ἀναλάμπειν ἔμελλε͵ πᾶσαν ἔκπληξιν ὡς ἀληθῶς ὑπερβαίνει. Εἰ γὰρ πάντες οἱ διὰ πάσης τῆς οἰκουμένης εἶναι δοκοῦντες σοφοὶ εἰς ἓν καὶ τὸ αὐτὸ συνελθόντες ἄξιόν τι τοῦ πράγματος ἐθελήσωσιν εἰπεῖν͵ οὐδ΄ ἂν πρὸς τὸ βραχύτατον ἁμιλληθῆναι δυνήσονται· ἐπὶ τοσούτῳ πᾶσαν ἀνθρωπίνου λογισμοῦ χωρητικὴν φύσιν ἡ τοῦ θαύματος τούτου πίστις ὑπερβαίνει͵ ὅσῳ τῶν ἀνθρωπίνων τὰ οὐράνια συνέστηκεν εἶναι δυνατώτερα. Διὰ τοῦτο γοῦν οὗτος ἀεὶ καὶ πρῶτος καὶ μόνος ἔστι μοὶ σκοπὸς͵ ἵν΄ ὥσπερ ἑαυτὴν ὁσημέραι καινοτέροις θαύμασιν͵ ἡ τῆς ἀληθείας πίστις ἐπιδείκνυσιν͵ οὕτω καὶ αἱ ψυχαὶ πάντων ἡμῶν περὶ τὸν ἅγιον νόμον σωφροσύνῃ καὶ ὁμογνώμονι προθυμίᾳ σπουδαιότεραι γίγνοιντο. Ὅπερ ἐπειδὴ πᾶσιν εἶναι νομίζω φανερὸν͵ ἐκεῖνο μάλιστά σε πεπεῖσθαι βούλομαι͵ ὡς ἄρα πάντων μοι μέλει μᾶλλον͵ ὅπως τὸν ἱερὸν ἐκεῖνον τόπον͵ ὃν Θεοῦ προστάγματι αἰσχίστης εἰδώλου προσθήκης͵ ὥσπερ τινος ἐπικειμένου βάρους͵ ἐκούφισα͵ ἅγιον μὲν ἐξ ἀρχῆς Θεοῦ κρίσει γεγενημένον͵ ἁγιώτερον δὲ ἀποφανθέντα ἀφ΄ οὗ τὴν τοῦ σωτηρίου πάθους πίστιν εἰς φῶς προήγαγεν͵ οἰκοδομημάτων κάλλει κοσμή σωμεν. Προσήκει τοίνυν τὴν σὴν ἀγχίνοιαν οὕτω διατάξαι τε καὶ ἑκάστου τῶν ἀναγκαίων ποιήσασθαι πρόνοιαν͵ ὡς οὐ μόνον βασιλικὴν τῶν πανταχοῦ βελτίονα͵ ἀλλὰ καὶ τὰ λοιπὰ τοιαῦτα γενέσθαι͵ ὡς πάντα τὰ ἐφ΄ ἑκάστης πόλεως καλλιστεύοντα ὑπὸ τοῦ κτίσματος τούτου νικᾶσθαι. Καὶ περὶ μὲν τῆς τῶν τοίχων ἐργασίας τε καὶ καλλιεργίας͵ Δρακιλλιανῷ τῷ ἡμετέρῳ φίλῳ διέποντι τῶν λαμπροτάτων ἐπάρχων τὰ μέρη͵ καὶ τῷ τῆς ἐπαρχίας ἄρχοντι͵ παρ΄ ἡμῶν ἐγκεχειρίσθαι τὴν φροντίδα γίνωσκε. Κεκέλευσται γὰρ ὑπὸ τῆς ἐμῆς εὐσεβείας͵ καὶ τεχνίτας καὶ ἐργάτας͵ καὶ πάνθ΄ ὅσα περὶ τὴν οἰκοδομὴν ἀναγκαῖα τυγχάνειν παρὰ τῆς σῆς καταμάθοιεν ἀγχινοίας͵ παραχρῆμα διὰ τῆς ἐκείνων προνοίας ἀποσταλῆναι. Περὶ δὲ τῶν κιόνων͵ ἢ τῶν μαρμάρων͵ ἃ δ΄ ἂν νομίσῃς εἶναι τιμιώτερά τε καὶ χρησιμώτερα͵ αὐτὸς συνόψεως γενομένης πρὸς ἡμᾶς γράψαι σπούδασον· ἵν΄ ὅσων δ΄ ἂν καὶ ὁποίων χρείαν εἶναι διὰ τοῦ γράμματος ἐπιγνῶμεν͵ ταῦτα πανταχόθεν μετενεχθῆναι δυνηθῇ. Τὸν γὰρ τοῦ κόσμου θαυμασιώτερον τόπον κατ΄ ἀξίαν φαιδρύνεσθαι δίκαιον. Τὴν δὲ τῆς βασιλικῆς καμάραν͵ πότερον λακωναρίαν ἢ διά τινος ἑτέρας ἐργασίας γενέσθαι δοκεῖ͵ παρὰ σοῦ γνῶναι βούλομαι· εἰ γὰρ λακωναρία μέλλοι εἶναι͵ δυνήσεται καὶ χρυσῷ καλλωπισθῆναι. Τὸ λειπόμενον͵ ἵνα ἡ σὴ ὁσιότης τοῖς προειρημένοις δικασταῖς ᾗ τάχος γνωρισθῆναι ποιήσῃ͵ ὅσων τε καὶ ἐργατῶν καὶ τεχνιτῶν καὶ ἀναλωμάτων χρεία· καὶ πρὸς ἐμὲ εὐθέως ἀνενεγκεῖν σπούδασον͵ οὐ μόνον περὶ τῶν μαρμάρων τε καὶ κιόνων͵ ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν λακωναριῶν͵ εἴγε τοῦτο κάλλιον ἐπικρίνειας. Ὁ Θεός σε διαφυλάξοι͵ ἀδελφὲ ἀγαπητέ.

Καὶ ἄλλας δὲ ἐπιστολὰς ὁ βασιλεὺς κατὰ Ἀρείου καὶ τῶν ὁμοδόξων αὐτοῦ πανηγυρικώτερον γράψας πανταχοῦ κατὰ πόλεις προσέθηκε͵ διακωμῳδῶν καὶ τῷ τῆς εἰρωνείας ἤθει διαβάλλων αὐτόν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Νικομηδεῦσι κατὰ Εὐσεβίου καὶ Θεόγνιδος γράφων͵ καθάπτεται μὲν τῆς Εὐσεβίου κακοτροπίας͵ οὐ μόνον ἐπὶ τῷ Ἀρειανισμῷ͵ ἀλλ΄ ὅτι καὶ τῷ τυράννῳ ἤδη πρότερον εὐνοῶν τοῖς αὐτοῦ πράγμασιν ἐπεβούλευσε· παραινεῖ δὲ ἕτερον ἑλέσθαι ἐπίσκοπον ἀντ΄ αὐτοῦ. Ἀλλὰ τὰς περὶ τούτων ἐπιστολὰς͵ διὰ τὸ ἐν αὐταῖς μῆκος͵ ἐνταῦθα προσγράψαι περιττὸν εἶναι ἐνόμισα· ἔξεστι δὲ τοῖς βουλομένοις ἀναζητῆσαι καὶ ἐντυγχάνειν αὐταῖς. Καὶ περὶ τούτων τοσαῦτα εἰρήσθω.

62 Autre lettre à Eusèbe.

Constantin Vainqueur, très Grand, Auguste : à Eusèbe.

«  Je me persuade, mon très-cher frère, que les serviteurs du Sauveur, ayant été jusques à ce jour exposés à l'injustice et à la violence de la persécution, les Eglises sont tombées en ruine, pour avoir été négligées, ou au moins qu'elles,, n'ont point été entretenues avec le soin qui était nécessaire. Mais maintenant que la liberté est rendue à l'Eglise, et que le dragon a été privé de la puissance souveraine par l'ordre de la Providence, et par la force de mes armes, je crois que la grandeur de Dieu est connue de tout le monde, et que ceux qui ont manqué autrefois, ou par passion, ou par infidélité, embrasseront volontairement son culte. Travaillez donc avec toute l'application dont vous êtes capable, au rétablissement des Eglises soumises à votre conduite, et avertissez les Evêques, les Prêtres et ,les Diacres des autres lieux, de travailler avec la même application pour réparer les Edifices qui subsistent encore, pour les accroître, ou pour en faire de nouveaux. Demandez, vous et les autres Évêques aux Gouverneurs des Provinces, et au Préfet du Prétoire, tout ce qui sera nécessaire pour cet effet. Car ils ont reçu ordre, par écrit d'obéir à tout ce que votre Sainteté leur commandera. Je prie Dieu, mon très-cher frère, qu'il vous conserve. »

Voila ce que cet Empereur écrivit aux Évêques de toutes les Provinces pour le rétablissement des Eglises. Nous allons voir par ce qu'il manda à Eusèbe Évêque de Césarée, combien il prit de soin de faire écrire quantité d'exemplaires des Livres de la sainte Ecriture.

Constantin Vainqueur, très-Grand, Auguste :  à Eusèbe Evêque de Césarée.

«  UNE très-grande multitude de personnes ont par la miséricorde du Sauveur fait profession de la Religion Chrétienne dans la ville à laquelle nous avons donné notre nom. Il est juste que les Eglises y soient accrues, à proportion du reste de toutes les autres choses qui y reçoivent de jour en jour un nouvel accroissement, permettez donc que je vous déclare le dessein que j'ai conçu. Je suis d'avis que vous fassiez  écrire un beau parchemin, cinquante exemplaires de la sainte Ecriture, dont vous savez que l'usage est très-nécessaire dans l'Eglise, et que vous choisissiez des personnes capables, de sorte que ces exemplaires-là soient aisés à lire, et qu'ils puissent être transportés commodément. J'ai mandé au Logothète du Diocèse, qu'il ait soin de fournir ce qui fera nécessaire pour cette dépense. Il sera de votre diligence de pourvoir à ce que ces copies soient achevées en peu de temps. Lorsqu'elles le seront, prenez, en ver tu de cette lettre, deux voitures publiques pour me les envoyer, et choisissez pour cet effet un de vos Diacres, que je recevrai favorablement. Que Dieu vous conserve, mon très-cher frère. »

Autre lettre à Macaire Evêque de Jérusalem.

Constantin Vainqueur, très-Grand, Auguste : à Macaire Evêque de Jérusalem.

«  LA grâce que le Sauveur nous fait, est si extraordinaire et si admirable, qu'il n'y a point de paroles qui la puissent dignement ex- 64 primer. En effet qu'y a-t-il de si admirable que l'ordre de la Providence, par lequel il a caché sous terre durant un si long espace de temps le monument de sa passion jusques à ce que l'ennemi de la piété eût été vaincu, et que ses Serviteurs eussent été mis en liberté ? Il me semble que quand on assemblerait tout ce qu'il y a de Savants et d'Orateurs dans le monde, ils ne pourraient jamais rien dire qui approchât de la grandeur de ce miracle, parce qu'il est autant au dessus de toute créance, que la Sagesse éternelle est au dessus de la raison. C'est pourquoi je me propose d'exciter tous les peuples à embrasser la véritable Religion avec une ardeur égale à l'éclat des événements merveilleux par lesquels la vérité de la foi est confirmée de jour en jour. Je ne doute point que comme ce dessein-là que j'ai, est connu de tout le monde, vous ne soyez très persuadé que je n'ai point de plus forte passion, que d'embellir par de magnifiques bâtiments ce lieu qui étant déjà saint, a été encore sanctifié par les marques de la passion du Sauveur, et qui a été déchargé par la volonté de Dieu et par mes soins du poids d'une Idole dont il avait été chargé. Je remets à votre prudence, de prendre les soins nécessaires, pour faire en sorte que les édifices surpassent en grandeur et en beauté tout ce qu'il y a de beau et de grand au reste du monde. J'ai donné charge à notre très cher Dracilien  Vicaire des Préfets du Prétoire, et Gouverneur de la Province, d'employer suivant vos ordres les plus excellents Ouvriers à élever les murailles. Mandez-moi quels marbres et quelles colonnes vous désirez, afin que je les fasse conduire; Je serai bien aise de savoir, si vous jugez que l'Eglise doive être lambrissée ou non. Car si elle doit être lambrissée, en y pourra y mettre de l'or. Faites savoir au plutôt aux Of- 65 ficiers que je vous ai nommés le nombre des Ouvriers, et les sommes d'argent qui seront nécessaires, et les marbres, les colonnes et les ornements qui seront les plus beaux et les plus riches, afin que j'en sois promptement informé. Je prie Dieu, mon très-cher frère, qu'il vous, conserve. »

Il écrivit encore à toutes les villes d'autres lettres en forme de discours contre Arius et ses Sectateurs, qu'il raille agréablement, il en écrivit aussi une aux habitants de Nicomédie contre Eusèbe et Théognis, dans laquelle il reprend le premier, non seulement d'avoir favorisé l'erreur d'Arius, mais de plus d'avoir appuyé le parti du Tyran, et exhorte d'élire un autre Evêque en sa place. Ces lettres-là sont trop longues pour être transcrites ici. Ceux qui désireront de les voir, les pourront chercher ailleurs.

1.10 Ὅτι καὶ τὸν Ναυατιανῶν ἐπίσκοπον Ἀκέσιον κεκλήκει εἰς τὴν σύνοδον ὁ βασιλεύς.

Κινεῖ δέ με ἡ τοῦ βασιλέως σπουδὴ καὶ ἑτέρου πράγματος μνήμην ποιήσασθαι τῆς αὐτοῦ γνώμης͵ ὅπως ἐφρόντιζε τῆς εἰρήνης. Τῆς γὰρ ἐκκλησιαστικῆς ὁμονοίας πρόνοιαν ποιούμενος͵ κέκληκε πρὸς τὴν σύνοδον καὶ Ἀκέσιον τῆς τῶν Ναυατιανῶν θρησκείας ἐπίσκοπον. Μετὰ οὖν τὸ γραφῆναι καὶ ὑπογραφῆναι παρὰ τῆς συνόδου τὸν ὅρον τῆς πίστεως͵ ἠρώτα ὁ βασιλεὺς τὸν Ἀκέσιον͵ εἰ καὶ αὐτὸς τῇ πίστει συντίθεται καὶ τῷ ὁρισμῷ τῆς τοῦ Πάσχα ἑορτῆς· ὁ δὲ͵ Οὐδὲν καινὸν͵ ἔφη͵ ὦ βασιλεῦ͵ ἡ σύνοδος ὥρισεν· οὕτω γὰρ ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς ἐκ τῶν ἀποστολικῶν χρόνων παρείληφα καὶ τὸν ὅρον τῆς πίστεως καὶ τὸν χρόνον τῆς τοῦ Πάσχα ἑορτῆς. Ἐπανερομένου οὖν τοῦ βασιλέως͵ Διὰ τί οὖν τῆς κοινωνίας χωρίζῃ; ἐκεῖνος τὰ ἐπὶ Δεκίου γενόμενα κατὰ τὸν διωγμὸν ἐδίδασκε· καὶ τὴν ἀκρίβειαν τοῦ αὐστηροῦ κανόνος ἔλεγεν͵ ὡς ἄρα οὐ χρὴ τοὺς μετὰ τὸ βάπτισμα ἡμαρτηκότας ἁμαρτίαν͵ ἣν πρὸς θάνατον καλοῦσιν αἱ θεῖαι γραφαὶ͵ τῆς κοινωνίας τῶν θείων μυστη ρίων ἀξιοῦσθαι· ἀλλ΄ ἐπὶ μετάνοιαν μὲν αὐτοὺς προτρέπειν͵ ἐλπίδα δὲ τῆς ἀφέσεως μὴ παρὰ τῶν ἱερέων͵ ἀλλὰ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐκδέχεσθαι͵ τοῦ δυναμένου καὶ ἐξουσίαν ἔχοντος συγχωρεῖν ἁμαρτήματα. Ταῦτα εἰπόντος τοῦ Ἀκεσίου͵ ἐπειπεῖν τὸν βασιλέα͵ Θὲς͵ ὦ Ἀκέσιε͵ κλίμακα͵ καὶ μόνος ἀνάβηθι εἰς τὸν οὐρανόν. Τούτων οὔτε ὁ Παμφίλου Εὐσέβιος͵ οὔτε ἄλλος τις ἐμνημόνευσε πώποτε· ἐγὼ δὲ παρὰ ἀνδρὸς ἤκουσα οὐδαμῶς ψευδομένου͵ ὃς παλαιός τε ἦν σφόδρα͵ καὶ ὡς ἱστορήσας τὰ κατὰ τὴν σύνοδον ἔλεγεν. Ὅθεν καὶ τεκμαίρομαι τοῦτο πεπονθέναι τοὺς σιωπῇ ταῦτα παραπεμψαμένους͵ ὃ πολλοὶ τῶν ἱστορίας συγγραψαμένων πεπόνθασιν· ἐκεῖνοι γὰρ πολλὰ παραλείπουσιν͵ ἢ προσπάσχοντές τισιν͵ ἢ προσώποις χαριζόμενοι. Τὰ μὲν οὖν Ἀκεσίου τοσαῦτα.

CHAPITRE X.

Acèse Evêque des Novatiens, est mandé au Concile par l'Empereur.

JE ne dois pas omettre un autre soin que l'Empereur prit d'établir la paix de l'Eglise en mandant au Concile, Acèse Evêque des Novatiens. Lorsque la formule de foi eut été dressée et signée par tous les autres, il lui demanda s'il y consentait, et s'il demeurait d'accord de ce qui avait été ordonné touchant la célébration de la fête de Pâque. Le Concile n'a rien défini de nouveau, répondit Acèse, et j'ai appris de l'ancienne tradition qui s'est. conservée jusques à nous depuis le temps ces Apôtres, la même définition de foi, et la même coutume de célébrer la fête de Pâque.
Pourquoi donc, repartit l'Empereur, vous sé- 66 parez-vous de la communion des autres? Alors Acèse rapporta ce qui était arrivé durant la persécution excitée sous le règne de Dèce, et la loi rigoureuse par laquelle il avait été ordonné que ceux qui avaient commis depuis leur baptême un des péchés que l'Ecriture sainte appelé péchés à la mort, ne seraient point admis à la participation des saints mystères, mais seulement invités à faire pénitence ; sans qu'ils pussent en espérer le pardon des Prêtres, ni d'autres que de Dieu qui a seul droit de remettre les péchés. Acèse ayant fait cette réponse, l'Empereur lui dit, prenez une échelle et montez seul au ciel. Cette histoire n'a été rapportée ni par Eusèbe surnommé Pamphile, ni par aucun autre Ecrivain. Je l'ai apprise d'un homme digne de foi, et qui racontait dans un âge fort avancé ce qu'il avait vu lui-même dans le Concile. Ce qui me fait juger que ceux qui ont supprimé ce fait, l'ont supprimé par un motif semblable à celui par lequel plusieurs Historiens ont passé sous silence des choses fort importantes, soit par aversion de quelques personnes, ou par le désir d'en favoriser d'autres.
 

1.11 Περὶ Παφνουτίου τοῦ ἐπισκόπου.

Ἐπεὶ δὲ Παφνουτίου καὶ Σπυρίδωνος ποιήσασθαι μνήμην ἀνω τέρω ἐπηγγειλάμεθα͵ εὔκαιρον ἐνταῦθα περὶ αὐτῶν εἰπεῖν. Παφνούτιος γὰρ μιᾶς πόλεως τῶν ἄνω Θηβῶν ἐπίσκοπος ἦν· οὕτω δὲ ἦν ἀνὴρ θεοφιλὴς͵ ὡς καὶ σημεῖα θαυμαστὰ γίνεσθαι ὑπ΄ αὐτοῦ. Οὗτος ἐν καιρῷ τοῦ διωγμοῦ τὸν ὀφθαλμὸν ἐξεκόπη· σφόδρα δὲ ὁ βασιλεὺς ἐτίμα τὸν ἄνδρα͵ καὶ συνεχῶς ἐπὶ τὰ βασίλεια μετε πέμπετο͵ καὶ τὸν ἐξορωρυγμένον ὀφθαλμὸν κατεφίλει. Τοσαύτη προσῆν τῷ βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ εὐλάβεια. Ἓν μὲν οὖν τοῦτο περὶ Παφνουτίου εἰρήσθω· ὃ δὲ πρὸς λυσιτέλειαν τῆς ἐκκλησίας καὶ κόσμον τῶν ἱερωμένων διὰ τῆς αὐτοῦ συμβουλῆς τότε γέγονε͵ διηγήσομαι. Ἐδόκει τοῖς ἐπισκόποις νόμον νεαρὸν εἰς τὴν ἐκκλησίαν εἰσφέρειν͵ ὥστε τοὺς ἱερωμένους͵ λέγω δὲ ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους͵ μὴ συγκαθεύδειν ταῖς γαμεταῖς͵ ἃς ἔτι λαϊκοὶ ὄντες ἠγάγοντο. Καὶ ἐπεὶ περὶ τούτου βουλεύεσθαι προὔκειτο͵ διαναστὰς ἐν μέσῳ τοῦ συλλόγου τῶν ἐπισκόπων ὁ Παφνούτιος ἐβόα μακρὰ͵ μὴ βαρὺν ζυγὸν ἐπιθεῖναι τοῖς ἱερωμένοις ἀνδράσι͵ τίμιον εἶναι τὸν γάμον αὐτὸν καὶ τὴν κοίτην ἀμίαντον παρὰ τῷ Θεῷ λέγων͵ μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῆς ἀκριβείας μᾶλλον τὴν ἐκκλησίαν προσβλάψωσιν· οὐ γὰρ πάντας δύνασθαι φέρειν τῆς ἀπαθείας τὴν ἄσκησιν͵ οὐδὲ ἴσως φυλαχθήσεσθαι τὴν σωφροσύνην τῆς ἑκάστου γαμετῆς· σωφροσύνην δὲ ἐκάλει καὶ τῆς νομίμου γυναικὸς τὴν συνέλευσιν· ἀρκεῖσθαι τε τὸν φθάσαντα κλήρου τυχεῖν μηκέτι ἐπὶ γάμον ἔρχεσθαι͵ κατὰ τὴν τῆς ἐκκλησίας ἀρχαίαν παράδοσιν͵ μὴ μὴν ἀποζεύγνυσθαι ταύτης͵ ἣν ἅπαξ ἤδη πρότερον λαϊκὸς ὢν ἠγάγετο. Καὶ ταῦτ΄ ἔλεγεν ἄπειρος ὢν γάμου͵ καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν͵ γυναικός· ἐκ παιδὸς γὰρ ἐν ἀσκητηρίῳ ἀνετέθραπτο͵ καὶ ἐπὶ σωφροσύνῃ͵ εἰ καί τις ἄλλος͵ περιβόητος ὤν. Πείθεται πᾶς ὁ τῶν ἱερωμένων σύλλογος τοῖς Παφνουτίου λόγοις. Διὸ καὶ τὴν περὶ τούτου ζήτησιν ἀπεσίγησαν͵ τῇ γνώμῃ τῶν βουλομένων ἀπέχεσθαι τῆς ὁμιλίας τῶν γαμετῶν καταλείψαντες. Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ Παφνουτίου.

CHAPITRE XI.

De Paphnuce.

JE m'acquitterai en cet endroit, de la promesse que j'ai faite de parler de Paphnuce et de Spyridion. Paphnuce était Evêque d'une Ville de la haute Thébaïde. Il avait une si rare piété qu'il faisait des miracles. Il avait eu un œil crevé durant la persécution. L'Empereur avait une singulière vénération pour lui, le faisait souvent venir dans son Palais, et baisait l'œil qu'on lui avait crevé. Voila ce que j'avais à remarquer de sa per- 67 sonne. J'ajouterai maintenant ce qui fut ordonné par sont avis, pour le bien de l'Eglise, et pour  l'honneur du Clergé. Les Evêques ayant été d'avis de faire une nouvelle loi, par laquelle il serait ordonné que les Evêques, les Prêtres et les Diacres se sépareraient des femmes qu'ils avaient épousées, lorsqu'ils n'étaient que Laïques; comme l'on prenait les avis, Paphnuce se leva au milieu des autres Evêques; et élevant sa voix, dit qu'il ne fallait point imposer un pesant joug aux Clercs, ni aux Prêtres ; que le mariage est honorable, et que le lit nuptial est sans tache: qu'une trop grande sévérité pourrait être nuisible à l'Eglise, que tout le monde n'est pas capable d'une continence si parfaite ; et que les femmes ne garderaient peut-être pas la chasteté. Il appelait chasteté l'usage du mariage contracté selon les lois, qu'il suffisait que ceux qui avaient été admis dans le Clergé, ne se mariassent plus, selon l'ancienne tradition de l'Eglise ; sans que l'on obligeât ceux qui s'étaient mariés étant Laïques, à quitter leurs femmes. Paphnuce soutint cet avis, bien que non seulement il n'eût jamais été marié, mais qu'il n'eût jamais eu connaissance d'aucune femme, ayant été élevé dés son enfance dans un Monastère, et s'y étant fait admirer par sa singulière chasteté. Tous les Evêques se rendirent à son sentiment, et sans délibérer davantage, laissèrent l'affaire en la liberté de ceux qui étaient mariés. Voila ce que j'avais à dire de Paphnuce. Parlons maintenant de Spyridion.

1.12 Περὶ Σπυρίδωνος τοῦ Κυπρίων ἐπισκόπου.

Περὶ δὲ Σπυρίδωνος͵ τοσαύτη τῷ ποιμένι προσῆν ὁσιότης͵ ὡς καὶ ἀξιωθῆναι αὐτὸν καὶ ἀνθρώπων ποιμένα γενέσθαι· ὃς μιᾶς τῶν ἐν Κύπρῳ πόλεων ὀνόματι Τριμιθοῦντος τὴν ἐπισκοπὴν ἐκεκλήρωτο͵ διὰ δὲ ἀτυφίαν πολλὴν ἐχόμενος τῆς ἐπισκοπῆς ἐποίμαινε καὶ τὰ πρόβατα. Πολλὰ μὲν οὖν τὰ περὶ αὐτοῦ λεγόμενα· ἑνὸς δὲ ἢ δύο ἐπιμνησθήσομαι͵ ἵνα μὴ ἔξω τοῦ προκειμένου δόξω πλανᾶσθαι. Μεσούσης ποτὲ τῆς νυκτὸς͵ κλέπται ταῖς ἐπαύλεσι τῶν προβάτων λαθραίως ἐπελθόντες ἀφαιρεῖσθαι τῶν προβάτων ἐσπούδαζον. Ὁ Θεὸς δὲ ἄρα ὁ τὸν ποιμένα σώζων ἔσωζε καὶ τὰ πρόβατα. Οἱ γὰρ κλέπται ἀοράτῳ δυνάμει παρὰ ταῖς ἐπαύλεσιν ἐδέδεντο. Ὄρθρος τε ἦν͵ καὶ ἧκε παρὰ τὰ ποίμνια· ὡς δὲ εὗρεν ὀπίσω τὰς χεῖρας ἔχοντας͵ ἔγνω τὸ γεγονός· καὶ εὐχόμενος λύει τοὺς κλέπτας͵ πολλά τε νουθετήσας͵ καὶ παραινέσας ἐκ δικαίων πόνων σπουδάζειν͵ μὴ μὴν ἐξ ἀδικίας λαμβάνειν͵ κριόν τε αὐτοῖς χαρισάμενος͵ ἀπέλυσε͵ καὶ χαριέντως ἐπιφθεγξάμενος͵ ἵνα μὴ͵ φησὶ͵ μάτην ἠγρυπνηκότες φανείητε. Ἓν μὲν δὴ τοῦτο τῶν περὶ Σπυρίδωνος θαυμάτων. Ἕτερον δὲ τοιοῦτο· ἦν αὐτῷ θυγάτηρ παρθένος͵ τῆς τοῦ πατρὸς εὐλαβείας μετέχουσα͵ τοὔνομα Εἰρήνη. Ταύτῃ γνώριμός τις πολύτιμον παρέθετο κόσμιον· ἡ δὲ ἀσφαλέστερον ποιοῦσα͵ γῇ τὴν παρακαταθήκην ἔκρυψε· μετ΄ οὐ πολὺ δὲ τὸν βίον ἀπέλιπεν. ῞Ηκει μετὰ χρόνον ὁ παραθέμενος· μὴ εὑρών τε τὴν παρθένον͵ ἐμπλέκεται τῷ πατρὶ͵ νῦν μὲν ἐγκαλῶν͵ ἔστιν δὲ ὅτε καὶ παρακαλῶν. Ἐπεὶ δὲ συμφορὰν ἐποιεῖτο τὴν τοῦ παραθεμένου ζημίαν ὁ γέρων͵ ἐλθὼν ἐπὶ τὸ μνῆμα τῆς θυγατρὸς͵ ἐπεκαλεῖτο τὸν Θεὸν͵ πρὸ καιροῦ δεῖξαι αὐτῷ τὴν ἐπαγγελλομένην ἀνάστασιν· καὶ τῆς ἐλπίδος οὐχ ἥμαρτε. Ζῶσα γὰρ αὖθις ἡ παρθένος͵ φαίνεται τῷ πατρὶ͵ καὶ τὸν τόπον σημάνασα͵ ἔνθα τὸ κόσμιον ἀπεκέκρυπτο͵ αὖθις ἀπεχώρει. Τοιοῦτοι ἄνδρες ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου κατὰ τὰς ἐκκλησίας ἐξέλαμπον. Ταῦτα δὲ ἐγὼ καὶ ἀκοῇ παρὰ πολλῶν Κυπρίων παρέλαβον͵ καὶ συντάγματι Ρουφίνου τινος πρεσβυτέρου ἐνέτυχον͵ Ρωμαϊκῇ λέξει συγγεγραμμένῳ͵ ἀφ΄ ὧν ταῦτα καὶ ἕτερα τινὰ τῶν μετ΄ οὐ πολὺ ῥηθησομένων συνήγαγον.

CHAPITRE XII.

De Spyridion Évêque de Chypre.

Il avait une si admirable sainteté dès le temps qu'il n'était que Pasteur de brebis, qu'il mérita d'être fait Pasteur d'hommes, et Évêque de Trimunthis Ville de l'île de Chypre. Il conserva une si grande modestie dans sa dignité, qu'il continua de mener paître son troupeau, comme auparavant. On raconte de lui plusieurs choses. Mais je n'en remarquerai qu'une où deux, de peur de m'éloigner trop de mon sujet. Des voleurs étant entrés durant la nuit dans sa bergerie, tâchèrent d'en emmener des moutons. Spyridion y étant allé à la pointe du jour, vit les voleurs qui avaient les mains liées derrière le dos, et reconnut ce qui leur était arrivé ; puis il se mit en prières, les délia, les exhorta à vivre de leur travail plutôt que de brigandage , leur donna un bélier, et leur dit en riant, qu'il le leur donnait, de peur qu'ils n'eussent veillé inutilement toute la nuit, et les renvoya. Voila un de ses miracles. Encore un autre. Il avait une fille nommée Irène, qui s'efforçait autant qu'il lui était possible, d'imiter sa piété. Un homme lui ayant donné un ornement de prix à garder, elle le mit en terre, pour le garder plus sûrement, et mourut bientôt après. Celui qui le lui avait donné en garde, ne l'ayant plus trouvée, s'adressa à son Père, l'accusant tantôt d'avoir détourné son dépôt, et le conjurant tantôt de le lui rendre. Spyridion à qui la perte de ce dépôt n'était pas moins sensible que s'il l'eût faite lui-même, alla au tombeau de sa fille, et pria Dieu de lui accorder sa résurrection, com- 69 me par anticipation., et avant le temps ordinaire. A l'heure-même sa fille lui parut en vie, et après qu'elle lui eut déclaré l'endroit, où elle avait caché le dépôt, elle mourut une seconde fois. Voila les Evêques qui fleurissaient sous le règne de Constantin. J'ai appris cette Histoire-là de plusieurs habitants de l'île de Chypre, et je l'ai lue dans un livre écrit en latin par Rufin Prêtre, d'où j'ai tiré encore d'autres choses que je rapporterai dans la suite.

1.13 Περὶ Εὐτυχιανοῦ τοῦ μοναχοῦ.

῎Ηκουσα δὲ ἐγὼ καὶ περὶ Εὐτυχιανοῦ͵ θεοφιλοῦς ἀνδρὸς κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἀκμάσαντος· ὃς καὶ αὐτὸς τῆς ἐκκλησίας τῶν Ναυατιανῶν τυγχάνων͵ παραπλήσια ἔργα ποιῶν ἐθαυμάζετο. Τίς τε ὁ περὶ τούτου διηγησάμενος͵ ἐρῶ μετὰ ἀκριβείας͵ καὶ οὐκ ἀπο κρύψομαι͵ κἂν δόξω τισιν ἀπεχθάνεσθαι. Αὐξάνων τις τῆς Ναυα τιανῶν ἐκκλησίας πρεσβύτερος μακροβιώτατος γέγονεν· ὃς καὶ τῇ ἐν Νικαίᾳ συνόδῳ͵ κομιδῇ νήπιος ὢν͵ ἅμα τῷ Ἀκεσίῳ παρέβαλλε͵ καὶ τὰ κατὰ Ἀκέσιον ἐμοὶ διηγήσατο. Οὗτος ἐξ ἐκείνων τῶν χρόνων ἄχρι τῆς βασιλείας τοῦ νέου Θεοδοσίου ἐξέτεινε͵ καὶ νεωτέρῳ μοι σφόδρα τυγχάνοντι τὰ περὶ Εὐτυχιανοῦ διηγήσατο͵ πολλὰ μὲν διεξελθὼν περὶ τῆς προσούσης αὐτῷ θείας χάριτος· ἓν δὲ κἀκεῖνο μνήμης ἄξιον ἐπὶ τοῦ βασιλέως ἔφη Κωνσταντίνου. Τῶν δορυφόρων τις͵ οὓς οἰκείους καλεῖ ὁ βασιλεὺς͵ τυραννικά τινα πράττειν ὑποπτευθεὶς͵ φυγῇ ἐχρήσατο. Ὁ βασιλεὺς δὲ ἐκέλευσεν ἀπειλῇ ἀναιρεῖσθαι αὐτὸν͵ ἔνθα ἂν εὑρίσκοιτο. Ὃς περὶ τὸν Βιθυνὸν Ὄλυμπον εὑρεθεὶς͵ βαρυτάτοις καὶ χαλεποῖς σιδήροις ἐν εἱρκτῇ κατεκέκλειστο περὶ τὰ μέρη τοῦ Ὀλύμπου͵ ἔνθα ἦν καὶ ὁ Εὐτυχιανὸς͵ τὸν μονήρη βίον ἀσκῶν͵ πολλῶν τε τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχὰς ἐθεράπευεν· συνῆν δὲ αὐτῷ καὶ ὁ μακροβιώτατος Αὐξάνων͵ νέος ὢν πάνυ͵ καὶ τὰ τοῦ μοναχικοῦ βίου ὑπ΄ αὐτῷ παιδευόμενος. Παρὰ τοῦτον τὸν Εὐτυχιανὸν ἧκον πολλοὶ͵ παρα καλοῦντες ῥύεσθαι τὸν δέσμιον βασιλεῖ παρακλήσεις προσφέροντα. Καὶ γὰρ ἐληλύθει εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ βασιλέως τὰ παρὰ τοῦ Εὐτυχια νοῦ γινόμενα θαύματα. Ὁ δὲ ἑτοίμως ὑπέσχετο παρὰ τὸν βασιλέα πορεύεσθαι. Ἐπεὶ δὲ ὁ δεσμώτης ἐκ τῶν δεσμῶν ἀνήκεστα ἔπασχεν͵ οἱ παρακαλοῦντες ὑπὲρ αὐτοῦ φθάνειν ἔλεγον καὶ τὴν παρὰ βασι λέως τιμωρίαν καὶ τὰς ὑπὲρ αὐτοῦ παρακλήσεις τὸν ἐκ τῶν δεσμῶν ἐπικείμενον θάνατον. Εὐτυχιανὸς δὲ πέμψας παρακαλεῖ τοὺς δεσμοφύλακας ἀνεῖναι τὸν ἄνθρωπον. Τῶν δὲ λεγόντων κίνδυνον φέρειν αὐτοῖς τὴν ἄνεσιν τοῦ δεσμώτου͵ αὐτὸς δι΄ ἑαυτοῦ ἅμα τῷ Αὐξάνοντι πρὸς τὸ δεσμωτήριον παραγίνεται. Ἐκείνων δὲ μὴ βουλομένων ἀνοίγειν τὴν εἱρκτὴν͵ ἡ προσοῦσα χάρις Εὐτυχιανῷ φανερωτέρα ἐγίνετο· αὐτόματοι γὰρ αἱ πύλαι τοῦ δεσμωτηρίου ἠνοίγοντο͵ τῶν δεσμοφυλάκων τὰς κλεῖς ἐχόντων παρ΄ ἑαυτοῖς. Εἰσελθόντος δὲ τοῦ Εὐτυχιανοῦ ἅμα τῷ Αὐξάνοντι͵ καὶ πολλῆς τοῖς τότε παροῦσιν ἐκπλήξεως γενομένης͵ αὐτόματοι οἱ δεσμοὶ τὸν δεσμώτην ἀπέλιπον. Μετὰ ταῦτα ἐπὶ τὸ πάλαι μὲν Βυζάντιον͵ ὕστερον δὲ Κωνσταντινούπολιν͵ ἅμα τῷ Αὐξάνοντι παρεγένετο. Δεχθείς τε εἰς τὰς βασιλικὰς αὐλὰς τοῦ θανάτου ἐρρύσατο τὸν ἄνθρωπον. Ἑτοίμως γὰρ ὁ βασιλεὺς τιμῶν τὸν ἄνδρα κατένευσε πρὸς τὴν αἴτησιν. Τοῦτο μὲν οὖν ὕστερον ἐγένετο. Τότε δὲ οἱ ἐν τῇ συνόδῳ ἐπίσκοποι καὶ ἄλλα τινὰ ἐγγράψαντες͵ ἃ κανόνας ὀνομάζειν εἰώθασιν͵ αὖθις κατὰ πόλιν τὴν ἑαυτῶν ἀνεχώρησαν.

Φιλομαθὲς δὲ εἶναι νομίζω καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων ἐπισκόπων͵ ἃ εὑρεῖν ἐδυνήθημεν͵ καὶ ἧς ἕκαστος ἐπαρχίας τε καὶ πόλεως ἦν͵ καὶ τὸν χρόνον ἐν ᾧ συνῆλθον͵ παραθέσθαι ἐνταῦθα. Ὅσιος ἐπίσκοπος Κουδρούβης Ἱσπανίας͵ οὕτως πιστεύω ὡς προγέγραπται· Ρώμης Βίτων καὶ Βικεντῖνος πρεσβύτεροι· Αἰγύπτου Ἀλέξανδρος· Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης Εὐστάθιος· Ἱεροσολύμων Μακάριος· Ἁρποκρατίων Κύνων· καὶ τῶν λοιπῶν· ὧν εἰς πλῆρες τὰ ὀνόματα κεῖται ἐν τῷ Συνοδικῷ Ἀθανασίου τοῦ Ἀλεξανδρείας ἐπισκόπου. Καὶ ὁ χρόνος δὲ τῆς συνόδου͵ ὡς ἐν παρασημειώσεσιν εὕρομεν͵ ὑπατείας Παυλίνου καὶ Ἰουλιανοῦ τῇ εἰκάδι τοῦ Μαΐου μηνός· τοῦτο δὲ ἦν ἑξακοσιοστὸν τριακοστὸν ἕκτον ἔτος͵ ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος βασιλείας. Τὰ μὲν οὖν τῆς συνόδου τέλος εἶχεν· ἰστέον δὲ͵ ὅτι μετὰ τὴν σύνοδον ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὰ ἑσπέρια μέρη ἀφίκετο.

CHAPITRE XIII.

D'Eutychien, Moine.

J'AI trouvé qu'un très-saint Homme nommé Eutychien, vivait dans le même temps. Bien qu'il fût de l'Eglise des Novatiens, il a fait, au grand etonnement.de tout le monde, plusieurs miracles semblables à celui que je viens de raconter. Je ne dissimulerai point de qui j'ai appris ce que je dirai de lui, bien que je sache que j'exciterai par la haine de plusieurs personnes. Un vieux Prêtre de l'Eglise des Navatiens nommé Auxanon, qui étant fort jeune, alla au Concile de Nicée avec Acèse, m'a raconté ce que j'en ai rapporté. Ayant vécu jusques sous le règne du jeune Théodose. Il m'a aussi appris dans ma jeunesse beaucoup de choses touchant Eutychien, et touchant les merveilleux dons qu'il avait reçus de Dieu, mais il ne m'en a rien appris de si considérable qu'un fait qui arriva sous le règne de Constantin. Un des Gardes, que l'on appelle Domestiques, ayant été soupçonné d'avoir conspiré contre l'Empereur, crut ne pouvoir mieux faire que de s'enfuir. L'Empereur transporté de colère, commanda de l'exécuter à mort en quelque lieu qu'il  70 fût trouvé Ce Garde ayant été arrête en Bithynie vers le mont Olympe, et assez proche de l'endroit où Eutychien vivait dans une sainte solitude, et guérissait les maladies du corps et de l'âme de plusieurs personnes, il fut chargé de chaînes et mis en prison. Auxanon était alors fort jeune, et commençait à s'accoutumer aux exercices de la vie monastique sous la conduite d'Entychien. Plusieurs personnes étant venu supplier ce saint Solitaire d'avoir la bonté de demander la grâce de ce prisonnier à l'Empereur, qui avait entendu parler de ses miracles, il promit de le faire. Mais sur ce que ceux qui parlaient en sa faveur, lui remontrèrent que la rigueur de ses chaînes le mettait en danger de la vie, et que s'il n'en était promptement déchargé, il mourrait sous leur pesanteur, avant que l'Empereur l'eût fait exécuter à mort, ou lui eût accordé sa grâce, il envoya prier les Gardes, de le soulager. Les Gardes ayant répondu qu'ils se mettraient eux-mêmes en peine, s'ils laissaient le prisonnier en liberté, Eutychien alla avec Auxanon à la prison, dont les Gardes ayant refusé d'ouvrir les portes, elles s'ouvrirent d'elles-mêmes, et aussitôt qu'Eutychien et Auxanon y furent entrés, les chaînes du prisonnier tombèrent à terre, au grand étonnement de tous ceux qui étaient présents. Eutychien alla ensuite avec Auxanon à Constantinople, que l'on appelait auparavant Byzance, ou ayant été introduit devant l'Empereur, il obtint de lui la grâce du prisonnier. Cela arriva un peu avant le temps dont j'écris maintenant l'Histoire.

Les Evêques qui s'étaient assemblez à Nicée, ayant fait divers Canons, retournèrent chacun en leur Eglise. Je crois que ceux qui prendront la peine de lire mon ouvrage, seront bien aises de savoir leurs noms, les Villes d'où ils étaient Evêques, et le temps auquel ils on: tenu le Concile. Voici ce  71 que j'en ai pu apprendre. Osius était Évêque de Cordoue eu Espagne, comme je crois, et comme je l'ai dit ci-devant. Viton et Vincent Prêtres de la Ville de Rome, Alexandre Évêque d'Egypte, Eustate de la grande Antioche, Macaire de Jérusalem, Harpocration de Cynopole. Les noms des autres sont rapportés dans le Livre des Synodes, composé par Athanase Evêque d'Alexandrie. Le Concile commença sous le Consulat de Paulin Je Julien, le vingtième jour du mois de Mai, six cent trente-six ans depuis le règne d'Alexandre de Macédoine. Le Concile ayant été terminé de la sorte, l'Empereur alla en Occident.

1.14 Ὅτι Εὐσέβιος ὁ Νικομηδείας καὶ Θέογνις ὁ Νικαίας ἐξορισθέντες διὰ τὸ συμφρονῆσαι Ἀρείῳ͵ ὕστερον βιβλίον μετανοίας διαπεμψάμενοι͵ καὶ συνθέμενοι τῇ ἐκθέσει τῆς πίστεως͵ τοὺς ἑαυτῶν ἀπέλαβον θρόνους.

Εὐσέβιος δὲ καὶ Θέογνις͵ βιβλίον μετανοίας τοῖς κορυφαίοις τῶν ἐπισκόπων ἀποστείλαντες͵ ἀνεκλήθησάν τε τῆς ἐξορίας ἐκ βασιλικοῦ προστάγματος͵ καὶ τὰς ἐκκλησίας ἑαυτῶν ἀπέλαβον· τοὺς εἰς τόπον ἑαυτῶν χειροτονηθέντας ἐξωθήσαντες͵ Ἀμφίωνα μὲν Εὐσέβιος͵ Χρῆστον δὲ Θέογνις. Οὗ βιβλίον τὸ ἀντίγραφον ἔστι τόδε.

῎Ηδη μὲν οὖν καταψηφισθέντες πρὸ κρίσεως παρὰ τῆς εὐλαβείας ὑμῶν͵ ἐν ἡσυχίᾳ φέρειν τὰ κεκριμένα παρὰ τῆς ἁγίας ὑμῶν ἐπικρίσεως ὀφείλομεν. Ἀλλ΄ ἐπειδὴ ἄτοπον καθ΄ ἑαυτῶν δοῦναι τῶν συκοφαντῶν τὴν ἀπόδειξιν τῇ σιωπῇ͵ τούτου ἕνεκα ἀναφέρομεν ὡς ἡμεῖς καὶ τῇ πίστει συνεδράμομεν͵ καὶ τὴν ἔννοιαν ἐξετάσαντες ἐπὶ τῷ ὁμοουσίῳ ὅλοι ἐγενόμεθα τῆς εἰρήνης͵ οἱ μηδαμοῦ τῇ αἱρέσει ἐξακολουθήσαντες. Ὑπομνήσαντες δὲ ἐπὶ ἀσφαλείᾳ τῶν ἐκκλησιῶν ὅσα τὸν λογισμὸν ἡμῶν ὑπέτρεχε͵ καὶ πληροφορήσαντες τοὺς δι΄ ἡμῶν πεισθῆναι ὀφείλοντας͵ ὑπεσημῃνάμεθα τῇ πίστει· τῷ δὲ ἀναθεμα τισμῷ οὐχ ὑπεγράψαμεν͵ οὐχ ὡς τῆς πίστεως κατηγοροῦντες͵ ἀλλ΄ ὡς ἀπιστοῦντες τοιοῦτον εἶναι τὸν κατηγορηθέντα͵ ἐκ τῶν ἰδίᾳ πρὸς ἡμᾶς παρ΄ αὐτοῦ διά τε ἐπιστολῶν καὶ τῶν εἰς πρόσωπον διαλέξεων πεπληροφορημένοι μὴ τοιοῦτον εἶναι. Εἰ δὲ ἐπείσθη ἡ ἁγία ὑμῶν σύνοδος͵ οὐκ ἀντιτείνοντες͵ ἀλλὰ συντιθέμενοι τοῖς παρ΄ ὑμῖν κεκριμένοις͵ καὶ διὰ τούτου τοῦ γράμματος πληροφοροῦμεν τὴν συγκατάθεσιν· οὐ τὴν ἐξορίαν βαρέως φέροντες͵ ἀλλὰ τὴν ὑπόνοιαν τῆς αἱρέσεως ἀποδυόμενοι. Εἰ γὰρ καταξιώσητε νῦν γοῦν εἰς πρόσωπον ἐπαναλαβεῖν ἡμᾶς͵ ἔχετε ἐν πᾶσι συμψύχους͵ ἀκολουθοῦντας τοῖς παρ΄ ὑμῖν κεκριμένοις· ὁπότε αὐτὸν τὸν ἐπὶ τούτοις ἐναγόμενον͵ ἔδοξε τῇ ὑμῶν εὐλαβείᾳ φιλανθρωπεύσασθαι καὶ ἀνακαλέσασθαι. Ἄτοπον δὲ͵ τοῦ δοκοῦντος εἶναι ὑπευθύνου ἀνακεκλημένου καὶ ἀπολογησαμένου ἐφ΄ οἷς διεβάλλετο͵ ἡμᾶς σιωπᾷν͵ καθ΄ ἑαυτῶν διδόντας τὸν ἔλεγχον. Καταξιώσατε γοῦν͵ ὡς ἁρμόζει τῇ φιλοχρίστῳ ὑμῶν εὐλαβείᾳ καὶ τὸν θεοφιλέστατον βασιλέα ὑπομνῆσαι͵ καὶ τὰς δεήσεις ἡμῶν ἐγχειρίσαι͵ καὶ θᾶττον βουλεύ σασθαι τὰ ὑμῖν ἁρμόζοντα ἐφ΄ ἡμῖν.

Καὶ τοῦτο μὲν τὸ τῆς παλινῳδίας βιβλίον Εὐσεβίου καὶ Θεόγνιδός ἐστιν· ἀπὸ δὲ τῶν ῥημάτων αὐτοῦ τεκμαίρομαι͵ ὅτι οὗτοι μὲν τῇ ὑπαγορευθείσῃ πίστει ὑπεσημῄναντο͵ τῇ δὲ καθαιρέσει Ἀρείου σύμψηφοι γενέσθαι οὐκ ἐβουλήθησαν· καὶ ὅτι Ἄρειος πρὸ τούτων φαίνεται ἀνακληθείς. Ἀλλ΄ εἰ καὶ τοῦτο οὕτως ἔχειν δοκεῖ͵ ὅμως τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπιβαίνειν κεκώλυτο· τοῦτο δὲ δείκνυται͵ ἀφ΄ ὧν ὕστερον ἑαυτῷ κάθοδον εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἐπενόησεν͵ ἐπιπλάστῳ μετανοίᾳ χρησάμενος͵ ὡς κατὰ χώραν ἐροῦμεν.

CHAPITRE XIV.

Eusèbe Evêque de Nicodémie, et Théogis Evêque de Nicée donnent leur rétractation, et sont rétablis dans leur Siège.

APRES qu'Eusèbe et Théognis eurent envoyé leur rétractation, aux principaux d'entre les Évêques, ils furent rappelés par l'ordre de l'Empereur du lieu de leur exil, et rétablis dans leurs Sièges, d'où ceux qui avaient été ordonnés en leur place, furent chassés, savoir Amphion en la place d'Eusèbe, et Chreste en la place de Théognis. Leur rétractation était conçue en ces termes.

« Nous avons été condamnés par votre piété, sans connaissance de cause, et nous devons souffrir en paix et dans le silence le  jugement que vous avez rendu. Mais parce qu'il n'est pas juste d'autoriser la calomnie contre moi-même par son silence, nous déclarons que nous sommes d'accord avec vous touchant la foi, et qu'après avoir examiné très-exacte-  72 ment le terme de Consubstantiel, nous avons embrassé la paix de tout notre cœur, sans avoir jamais tenu aucune hérésie. Ayant représenté pour la paix et pour la sûreté de l'Eglise les pensées qui nous étaient entrées dans l'esprit, et ayant confirmé ceux à qui nous étions obligés de rendre ce devoir, nous avons souscrit à la définition de foi, sans avoir voulu souscrire à l'anathème ; non que nous trouvassions aucune chose à redire à la définition de foi, mais parce que nous n'étions pas persuadés que l'accusé fût tel qu'on le disait, et que les lettres qu'il nous avait écrites, les discours qu'il avait faits en notre présence, nous donnaient une autre opinion de lui. Bien loin de nous opposer à ce que vous avez défini dans le saint Concile, nous y consentons par cet acte, et nous le confirmons ; non pour être ennuyés de vivre en exil, mais pour éviter d'être soupçonnés d'hérésie. Car si vous nous faites la grâce de nous permettre de vous aller trouver, vous reconnaîtrez que nous sommes d'accord avec vous, et que nous sommes très-attachés à la foi que vous avez définie, puisque vous avez eu même la bonté de traiter l'accusé avec douceur, et de le faire rappeler de son exil. Au reste ce serait une chose fort ridicule, que nous demeurassions dans le silence, et que nous donnassions lieu contre nous à des soupçons, depuis que l'accusé s'est justifié et qu'il a été rétabli. Ayez donc la bonté de présenter nos prières à l'Empereur très-chéri de Dieu, selon que la charité vous y oblige, et d'ordonner à nôtre égard ce que la justice demande. »

Voila la rétractation d'Eusèbe et de Théognis, d'où je juge qu'ils avaient souscrit à la définition de foi faite dans le Concile, mais qu'ils n'avaient pas voulu souscrire à la condamnation d'Arius, et qu'il fut rappelé 73 de de son exil avant eux. Mais bien que cela soit vrai, il est constant néanmoins qu'on ne lui permît point de rentrer dans Alexandrie, et qu'il ne l'obtint que depuis, en faisant semblant d'avoir changé de sentiment, comme nous le dirons dans son lieu.

1.15 Ὅτι μετὰ τὴν σύνοδον͵ Ἀλεξάνδρου τελευτήσαντος͵ Ἀθανάσιος καθίσταται τῆς Ἀλεξανδρέων πόλεως ἐπίσκοπος.

Μετὰ ταῦτα δὲ εὐθέως Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐπισκόπου τῆς Ἀλεξανδρείας τελευτήσαντος͵ προΐσταται τῆς ἐκκλησίας Ἀθανάσιος. Τοῦ τον φησὶν ὁ Ρουφῖνος κομιδῇ νήπιον ὄντα͵ παίζειν σὺν ἑτέροις ἡλικιώταις ἱερὸν παίγνιον. Τοῦτο δὲ ἦν μίμησις ἱερωσύνης καὶ τοῦ καταλόγου τῶν ἱερωμένων ἀνδρῶν. Ἐν δὴ οὖν τῷ παιγνίῳ τούτῳ Ἀθανάσιος μὲν τῆς ἐπισκοπῆς ἐκεκλήρωτο τὸν θρόνον· τῶν δὲ ἄλλων νέων ἕκαστος ἢ πρεσβύτερον ἢ διάκονον ἐμιμεῖτο. Ταῦτα ἔπαιζον οἱ παῖδες κατὰ τὴν ἡμέραν͵ ἐν ᾗ τοῦ μάρτυρος καὶ ἐπισκόπου Πέτρου ἐπετελεῖτο μνήμη. Τότε δὴ καὶ Ἀλέξανδρος ὁ τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπος διαβαίνων͵ ὁρᾷ τὸ γιγνόμενον παίγνιον· καὶ μεταπεμψάμενος τοὺς παῖδας͵ ἐπύθετο παρ΄ αὐτῶν τὸν ἐν τῷ παιγνίῳ κληρωθέντα τόπον ἑκάστῳ͵ προμηνύεσθαί τι διὰ τοῦ γεγονότος ἡγησάμενος. Ἐκέλευσέν τε ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἄγεσθαι τοὺς παῖδας͵ καὶ παιδείας μεταλαμβάνειν͵ ἐξαιρέτως δὲ τὸν Ἀθανάσιον· εἶτα ἐν τελείᾳ γενόμενον ἡλικίᾳ καὶ διάκονον χειροτονήσας͵ ἦλεν ἐπὶ τὴν Νίκαιαν͵ συναγωνιζόμενον αὐτῷ ἐκεῖ͵ ὅτε συνεκροτεῖτο ἡ σύνοδος. Ταῦτα μὲν ὁ Ρουφῖνος περὶ αὐτοῦ Ἀθανασίου ἐν τοῖς συντάγμασιν ἑαυτοῦ εἴρηκεν. Οὐκ ἀπεικὸς δὲ γενέσθαι· καὶ γὰρ πολλὰ τοιαῦτα γενόμενα πολλάκις ἐφεύρηται. Περὶ οὗ τέως τοσαῦτα εἰρήσθω μοι.

CHAPITRE XV.

Athanase est fait Evêque d'Alexandrie.

Alexandre Evêque d'Alexandrie, étant mort bientôt après, Athanase fut élevé sur son Siège. Rufin raconte, qu'étant enfant, il joua le jour de la fête de Pierre Evêque et Martyr avec d'autres enfants, à un jeu qui était une imitation de ce qui le fait par le Clergé dans l'Eglise. Athanase faisait l'Evêque un autre enfant faisait le Prêtre, et un autre le Diacre. Alexandre Evêque d'Alexandrie étant passé par hasard, et ayant considéré le jeu de ces enfants, les appela, et les ayant interrogés, crut que leur jeu était un présage de ce qui leur devait un jour arriver, et les fit élever dans le Clergé. Il prit un plus grand soin d'Athanase que des autres ; l'ordonna Diacre, lorsqu'il fut arrivé à âge d'homme, et le mena au Concile de Nicée. Voila ce que rapporte Rufin, et cela n'est pas incroyable, parce qu'il y en a plusieurs exemples.

1.16 Ὡς βασιλεὺς Κωνσταντῖνος τὸ πάλαι Βυζάντιον αὐξήσας͵ Κωνσταντίνου πόλιν ἐπωνόμασεν.

Ὁ βασιλεὺς δὲ μετὰ τὴν σύνοδον ἐν εὐφροσύνῃ διῆγεν· ἐπιτε λέσας οὖν δημοτελῆ τῆς εἰκοσαετηρίδος αὐτοῦ ἑορτὴν͵ εὐθέως περὶ τὸ ἀνορθοῦν τὰς ἐκκλησίας ἐσπούδαζεν· ἐποίει τε τοῦτο κατὰ τὰς ἄλλας πόλεις καὶ ἐν τῇ αὐτοῦ ἐπωνύμῳ͵ ἣν Βυζάντιον καλουμένην τὸ πρότερον ηὔξησε͵ τείχη μεγάλα περιβαλὼν͵ καὶ διαφόροις κοσμή σας οἰκοδομήμασιν· ἴσην τε τῇ βασιλευούσῃ Ρώμῃ ἀποδείξας͵ καὶ Κωνσταντινούπολιν μετονομάσας͵ χρηματίζειν δευτέραν Ρώμην νόμῳ ἐκύρωσεν· ὃς νόμος ἐν λιθίνῃ γέγραπται στήλῃ͵ καὶ δημοσίᾳ ἐν τῷ καλουμένῳ στρατηγίῳ πλησίον τοῦ ἑαυτοῦ ἐφίππου παρέθηκε. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει͵ δύο μὲν οἰκοδομήσας ἐκκλησίας͵ μίαν ἐπωνόμασεν Εἰρήνην͵ ἑτέραν δὲ τὴν τῶν Ἀποστόλων ἐπώνυμον. Καὶ οὐ μόνον͵ ὡς ἔφην͵ ηὔξει τὰ τῶν Χριστιανῶν͵ ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν Ἑλλήνων καθῄρει. Τὰ γοῦν ἀγάλματα κόσμον τῇ Κωνσταντίνου πόλει προὐτίθει δημοσίᾳ͵ καὶ τοὺς Δελφικοὺς τρίποδας ἐν τῷ ἱπποδρομίῳ δημοσιεύσας προὔθηκε. Ταῦτα μὲν οὖν δόξει περιττὰ λέγεσθαι νῦν· ὁρᾶται γὰρ πρότερον ἢ ἀκούεται. Τότε δὲ ὅμως μεγίστην ἐπίδοσιν ἔλαβε τὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ· καὶ γὰρ ἐν τοῖς καιροῖς τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου͵ καὶ ἄλλα πλεῖστα ἡ τοῦ Θεοῦ ἐφύλαττε πρόνοια. Οὕτω τῶν τοῦ βασιλέως ἐγκωμίων μετὰ μεγαλοφώνου φράσεως ὁ Παμφίλου Εὐσέβιος μνήμην πεποίηται· οὐκ ἄκαιρον δὲ ἡγοῦμαι καὶ ἡμᾶς περὶ τῶν αὐτῶν͵ ὡς οἷόν τε͵ διὰ βραχέων εἰπεῖν.

CHAPITRE XVI.

 L'Empereur fait bâtir la Ville de Byzance et lui donne son nom.

L'empereur après avoir célébré le Concile, s'adonna aux divertissements, et aux réjouissances publiques; donna les jeux solennels, et s'appliqua au rétablissement des Eglises. Il accrut aussi l'enceinte de la Ville de Byzance, l'embellit de quantité de bâtiments, lui donna son nom, et ordonna qu'elle serait appelée à l'avenir la nouvelle Rome, par une loi qui fut gravée sur une colonne de pierre proche de sa statue à cheval. Il éleva dans la même Ville deux magnifiques Eglises, l'une sous le nom d'Irène, et l'autre sous celui des Apôtres. Il ne se contenta pas d'agrandir notre religion, il abattit la superstition païenne. Il fit servir les statues des Dieux à l'embellissement de la Ville, et exposa les trépieds .d'Apollon dans l'hippodrome. Il est inutile de faire le récit de toutes ces choses, puisque tout le monde en a été témoin. Eusèbe surnommé Pamphile les a relevées par des paroles fort avantageuses. Je ne laisserai pas néanmoins d'en remarquer une partie.

1.17 Ὡς τοῦ βασιλέως μήτηρ Ἑλένη͵ ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα παραγενομένη͵ τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ ἀναζητήσασα εὗρε͵ καὶ ἐκκλησίαν ἀνῳκοδόμησεν.

Ἡ τοῦ βασιλέως μήτηρ Ἑλένη͵ ἧς ἐπ΄ ὀνόματι τὴν ποτὲ κώμην Δρεπάνην πόλιν ποιήσας ὁ βασιλεὺς Ἑλενούπολιν ἐπωνόμασε͵ δι΄ ὀνείρων χρηματισθεῖσα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα παρεγένετο· καὶ τὴν ποτὲ Ἱερουσαλὴμ ἔρημον ὡς ὀπωροφυλάκιον κατὰ τὸν προ φήτην εὑροῦσα͵ τὸ τοῦ Χριστοῦ μνῆμα͵ ἔνθα ταφεὶς ἀνέστη͵ σπουδαίως ἐζήτει· καὶ δυσχερῶς μὲν͵ σὺν Θεῷ δὲ εὑρίσκει. Τίς δὲ ἡ αἰτία τῆς δυσχερείας͵ διὰ βραχέων ἐρῶ· ὅτι οἱ μὲν τὰ τοῦ Χριστοῦ φρονοῦντες μετὰ τὸν καιρὸν τοῦ πάθους ἐτίμων τὸ μνῆμα· οἱ δὲ φεύγοντες τὰ τοῦ Χριστοῦ͵ χώσαντες τὸν τόπον͵ Ἀφροδίτης κατ΄ αὐτοῦ ναὸν κατασκευάσαντες ἐπέστησαν ἄγαλμα͵ μὴ ποιοῦντες μνήμην τοῦ τόπου. Τοῦτο μὲν οὖν πάλαι προὐχώρει. Τῇ δὲ μητρὶ τοῦ βασιλέως φανερὸν τοῦτο ἐγένετο. Καθελοῦσα οὖν τὸ ξόανον͵ καὶ τὸν τόπον ἐκχώσασα καὶ καθαρὸν ἐργασαμένη͵ τρεῖς εὑρίσκει σταυροὺς ἐν τῷ μνήματι· ἕνα μὲν τὸν μακαριστὸν͵ ἐν ᾧ Χριστὸς ἐξετανύσθη· τοὺς δὲ ἑτέρους͵ ἐν οἷς οἱ συσταυρωθέντες δύο λῃσταὶ τεθνήκεσαν. Σὺν αὐτοῖς δὲ εὕρητο καὶ ἡ τοῦ Πιλάτου σανὶς͵ ἐν ᾗ βασιλέα τῶν Ἰουδαίων τὸν σταυρωθέντα Χριστὸν προσγράφων͵ ἐν διαφόροις γράμμασι ἐκήρυττεν. Ἐπεὶ δὲ ἀμφίβολος ἦν ὁ σταυρὸς ὁ ζητούμενος͵ οὐχ ἡ τυχοῦσα λύπη κατεῖχε τὴν τοῦ βασιλέως μητέρα. Οὐκ εἰς μακρὰν δὲ παύει τὰ τῆς λύπης ὁ τῶν Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος͵ ᾧ ὄνομα ἦν Μακάριος· λύει δὲ πίστει τὸ ἀμφίβολον· σημεῖον γὰρ ᾔτει παρὰ τοῦ Θεοῦ͵ καὶ ἐλάμβανε. Τὸ δὲ σημεῖον ἦν τοιοῦτο· γυνή τις τῶν ἐγχωρίων͵ νόσῳ χρονίᾳ ληφθεῖσα͵ πρὸς αὐτῷ λοιπὸν τῷ θανάτῳ ἐγένετο. Προσάγεσθαι οὖν τῇ ἀποθνησκούσῃ τῶν σταυρῶν ἕκαστον ὁ ἐπίσκοπος παρεσκεύασε͵ πιστεύσας ἀναρρωσθῆναι τὴν γυναῖκα ἁψαμένην τοῦ τιμίου σταυροῦ· καὶ τῆς ἐλπίδος οὐχ ἥμαρτε· προσενεχθέντων γὰρ τῶν μὴ κυρίων δύο σταυρῶν͵ ἔμενεν οὐδὲν ἧττον ἡ γυνὴ ἀπο θνήσκουσα. Ὡς δὲ ὁ τρίτος ὁ γνήσιος προσηνέχθη͵ ἡ ἀποθνήσκουσα εὐθὺς ἀνερρώσθη͵ καὶ ἐν τοῖς ὑγιαίνουσιν ἦν. Τοῦτον μὲν οὖν τὸν τρόπον τὸ τοῦ σταυροῦ ξύλον ηὕρηται. Ἡ δὲ τοῦ βασιλέως μήτηρ οἶκον μὲν εὐκτήριον ἐν τῷ τοῦ μνήματος τόπῳ πολυτελῆ κατεσκεύ ασεν͵ Ἱερουσαλήμ τε νέαν ἐπωνόμασεν͵ ἀντιπρόσωπον τῇ παλαιᾷ ἐκείνῃ καὶ καταλελειμμένῃ ποιήσασα. Τοῦ δὲ σταυροῦ μέρος μέν τι θήκῃ ἀργυρᾷ περικλείσασα͵ μνημόσυνον τοῖς ἱστορεῖν βουλομένοις αὐτόθι κατέλιπε· τὸ δὲ ἕτερον μέρος ἀποστέλλει τῷ βασιλεῖ. Ὅπερ δεξάμενος͵ καὶ πιστεύσας τελείως σωθήσεσθαι τὴν πόλιν ἔνθα ἂν ἐκεῖνο φυλάττηται͵ τῷ ἑαυτοῦ ἀνδριάντι κατέκρυψεν͵ ὃς ἐν τῇ αὐτῇ Κωνσταντίνου πόλει͵ ἐν τῇ ἐπιλεγομένῃ ἀγορᾷ Κωνσταντίνου͵ ἐπὶ τοῦ πορφυροῦ καὶ μεγάλου κίονος ἵδρυται. Τοῦτο μὲν ἀκοῇ γράψας ἔχω· πάντες δὲ σχεδὸν οἱ τὴν Κωνσταντίνου πόλιν οἰκοῦντες͵ ἀληθὲς εἶναι φασί. Καὶ τοὺς ἥλους δὲ͵ οἳ ταῖς χερσὶ τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὸν σταυρὸν ἐνεπάγησαν͵ ὁ Κωνσταντῖνος λαβὼν͵ (καὶ γὰρ καὶ τούτους ἡ μήτηρ ἐν τῷ μνήματι εὑροῦσα ἀπέστειλεν)͵ χαλινούς τε καὶ περικεφαλαίαν ποιήσας͵ ἐν τοῖς πολέμοις ἐκέχρητο. Ἐχορήγει μὲν οὖν πάσας τὰς ὕλας ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν ἐκκλησιῶν· ἔγραφε δὲ καὶ Μακαρίῳ τῷ ἐπισκόπῳ͵ ἐπισπεύδειν τὰς οἰκοδομάς. Ἡ δὲ τοῦ βασιλέως μήτηρ͵ ποιήσασα τὴν νέαν Ἱερουσαλὴμ͵ καὶ ἐν τῷ ἄντρῳ τῆς Βηθλεὲμ͵ ἔνθα ἡ κατὰ σάρκα γέννησις τοῦ Χριστοῦ͵ ἑτέραν ἐκκλησίαν οὐχ ἥττω κατεσκεύαζεν· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ ὄρει τῆς ἀναλήψεως. Οὕτω δὲ εἶχεν εὐλαβῶς περὶ ταῦτα͵ ὡς καὶ συνεύχεσθαι ἐν τῷ τῶν γυναικῶν τάγματι· καὶ τὰς παρθένους τὰς ἀναγεγραμμένας ἐν τῷ τῶν ἐκκλησιῶν κανόνι ἐπὶ ἑστίασιν προτρεπομένη͵ δι΄ ἑαυτῆς λειτουργοῦσα͵ τὰ ὄψα ταῖς τραπέζαις προσέφερε. Πολλὰ δὲ καὶ ἐδωρεῖτο ταῖς ἐκκλησίαις καὶ τοῖς πένησιν· εὐσεβῶς τε διανύσασα τὴν ζωὴν͵ ἐτελεύτησε περὶ ὀγδοηκοστὸν ἔτος· καὶ τὸ σῶμα αὐτῆς εἰς τὴν βασιλεύουσαν νέαν Ρώμην διακομισθὲν ἐν τοῖς βασιλικοῖς μνήμασιν ἀπετέθη.

CHAPITRE XVII.

Hélène mère de l'Empereur trouve la. Croix du Sauveur à Jérusalem, et y fait bâtir une Eglise.

Helene mère de l'Empereur, en faveur de laquelle il avait élève le bourg de Drépan à la dignité de Ville et l'avait fait appeler Heléno- 75 pole, alla à Jérusalem par l'ordre que Dieu lui en avait donné en songe. Ayant trouvé cette Ville aussi déserte qu'un monceau de pierres, suivant la prédiction du Prophète, elle y chercha avec soin le tombeau où le Sauveur avait été mis, et d'où il était ressuscité. Elle eut beaucoup de peine à le trouver. Mais elle le trouva enfin, par la grâce de Dieu. Je dirai d'où procéda cette peine. Le tombeau du Sauveur fut en grande vénération après sa mort à ceux qui avaient embrassé la foi. Les ennemis de cette foi le comblèrent de terre, et pour en abolir la mémoire, élevèrent au dessus un temple en l'honneur de Vénus, et y consacrèrent la statue de cette Déesse. Cet artifice leur réussit durant quelque temps ; mais il fut enfin découvert par la mère de l'Empereur. Car ayant fait abattre la statue, et creuser la terre, elle trouva trois Croix, savoir celle où le Sauveur avait été attaché, et les deux autres où étaient morts les deux larrons qui avaient été crucifiés avec lui. Elle trouva aussi l'écriteau, où Pilate avait fait mettre en plusieurs langues le nom du Sauveur. Mais, dans l'incertitude où l'on était de savoir laquelle de ces trois croix était celle que l'on cherchait, Hélène sentait une cuisante douleur, que Macaire Evêque de Jérusalem apaisa, en demandant et en obtenant de Dieu un signe et une marque pour la reconnaître. Voici le signe qu'il demanda, II y avait alors à Jérusalem une femme tourmentée d'une longue maladie et réduite à l'extrémité. Il commanda de lui faire toucher ces trois croix, dans la créance que celle du Sauveur lui rendrait la santé. Il ne se trompa pas. Car quand on eut fait toucher à cette femme les croix des deux larrons, elle demeura dans le même danger que devant. Mais aussitôt qu'on lui eut fait toucher celle du Sauveur, elle fut entièrement guérie. La vraie Croix ayant été reconnue de la 76 sorte, la mère de l'Empereur fit élever une magnifique Eglise au dessus du tombeau du Sauveur, et lui donna le nom de nouvelle Jérusalem comme pour l'opposer à l'ancienne qui était demeurée déserte. Elle laissa en ce même lieu une portion de la croix, enfermée dans une boitte d'argent, afin qu'elle pût être vue de tout le monde, et en envoya une autre portion à Constantin, qui dans la créance que la Ville où un si précieux dépôt était conservé, demeurerait invincible, la mit au bas de la statue, qui est au haut d'une grande colonne de Porphyre, dans la place qui porte son nom. J'ai appris cette histoire de plusieurs personnes, Si les habitants de Constantinople assurent qu'elle est véritable. Hélène envoya aussi à Constantin les clous, dont les mains du Sauveur avaient été percées, et ce Prince en fit faire un mors et un casque, dont il se servit depuis, lorsqu'il alla à la guerre. Il fournit libéralement tout ce qui était nécessaire pour la construction des Eglises, et manda à Macaire Evêque de Jérusalem d'y faire travailler avec toute la diligence qui serait possible. Après qu'Hélène mère de l'Empereur eut achevé la nouvelle Ville de Jérusalem, elle fit bâtir à Bethléem dans le lieu même où le Sauveur naquit autrefois, selon la chair, une Eglise aussi magnifique que celle de Jérusalem. Elle en fit bâtir encore une autre sur la montagne d'où le Seigneur monta au Ciel. Elle avait une piété si sincère et une dévotion si humble, qu'elle faisait ses prières avec les autres femmes, et qu'elle mettait à sa table les pauvres filles de l'Eglise, les servait elle-même, et distribuait libéralement son bien pour le soulagement de ceux qui étaient dans le besoin. Enfin après avoir vécu dans un exercice continuel de toute sorte de vertus, elle mourut à l'âge de quatre-vingt ans. Son corps fut porté à la nouvelle Rome, et mis dans le tombeau des Empereurs.

1.18 Ὡς καὶ ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος τὰ μὲν Ἑλλήνων καθῄρει͵ πολλὰς δὲ ἐκκλησίας ἐν διαφόροις τόποις ἵδρυσεν.

Καὶ μετὰ ταῦτα δὲ ὁ βασιλεὺς ἐπιμελέστερος ὢν περὶ τὰ Χριστιανῶν ἀπεστράφη τὰς Ἑλληνικὰς θρησκείας. Καὶ παύει μὲν τὰ μονομάχια· εἰκόνας δὲ τὰς ἰδίας ἐν τοῖς ναοῖς ἐναπέθετο. Λεγόν των δὲ τῶν Ἑλλήνων͵ ὡς ἄρα ὁ Σάραπις εἴη ὁ τὸν Νεῖλον ἀνάγων ἐπὶ ἀρδείᾳ τῆς Αἰγύπτου͵ τῷ τὸν πῆχυν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Σαράπιδος κομίζεσθαι͵ αὐτὸς εἰς τὴν ἐκκλησίαν τὸν πῆχυν Ἀλεξανδρέων μετατιθέναι ἐκέλευσε. Τῶν δὲ φημιζόντων͵ ὡς οὐκ ἀναβήσεται ὁ Νεῖλος ὀργῇ τοῦ Σαράπιδος͵ ἥτε ἄνοδος τοῦ ποταμοῦ τῷ τε ἑξῆς ἔτει καὶ εἰς τὸ μετὰ ταῦτα ἐγένετό τε καὶ γίνεται· ἔργῳ τε δείκνυται ὡς οὐ διὰ θρησκείαν͵ ἀλλὰ διὰ τοὺς ὅρους τῆς προνοίας͵ ἡ τοῦ Νείλου ἀνάβασις γίνεται. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ βαρβάρων Σαρματῶν καὶ Γότθων κατατρεχόντων τὴν Ρωμαίων γῆν͵ οὐδαμῶς ἡ περὶ τὰς ἐκκλησίας τοῦ βασιλέως πρόθεσις ἐνε κόπτετο· ἀλλ΄ ἀμφοτέρων τὴν ἁρμόζουσαν ἐποιήσατο πρόνοιαν· τοὺς μὲν γὰρ τῷ Χριστιανικῷ τροπαίῳ πεπιστευκὼς κατὰ κράτος ἐνίκα͵ ὡς καὶ τὸ εἰωθὸς παρὰ τῶν πάλαι βασιλέων δίδοσθαι χρυσίον τοῖς βαρβάροις περιελεῖν͵ ἐκείνους τε ἐκπεπληγμένους τῷ παρα λόγῳ τῆς ἥττης πιστεῦσαι τότε πρῶτον τῇ Χριστιανισμοῦ θρησκείᾳ͵ δι΄ ἧς καὶ Κωνσταντῖνος ἐσώζετο. Αὖθις δὲ ἑτέρας ἐκκλησίας ἐποίει· καὶ μίαν μὲν ἐν τῇ καλουμένῃ δρυῒ τῇ Μαμβρῇ͵ ὑφ΄ ἣν τοὺς ἀγγέλους ἐξενίσθαι πρὸς τοῦ Ἀβραὰμ οἱ ἱεροὶ λόγοι μηνύουσι͵ κατεσκεύαζε. Μαθὼν γὰρ ὁ βασιλεὺς βωμοὺς ὑπὸ τῇ δρυῒ ἱδρύσθαι͵ καὶ θυσίας Ἑλληνικὰς τελεῖσθαι ἐπ΄ αὐτῷ͵ μέμφεται μὲν δι΄ ἐπιστολῆς Εὐσεβίῳ τῷ τῆς Καισαρείας ἐπισκόπῳ· κελεύει δὲ͵ τὸν μὲν βωμὸν ἀνατραπῆναι͵ πρὸς δὲ τὴν δρῦν κατασκευασθῆναι οἶκον εὐκτήριον. Ἑτέραν δὲ ἐκκλησίαν ἐν Ἡλιουπόλει τῆς Φοινίκης κατασκευασθῆναι προσέταξε͵ δι΄ αἰτίαν τοιαύτην· οἱ Ἡλιουπολῖται͵ τίνα μὲν ἔσχον ἐξ ἀρχῆς νομοθέτην οὐκ ἔχω εἰπεῖν͵ ὁποῖος ἦν τὸ ἦθος· τὸ δὲ ἦθος ἐκ τῆς πόλεως δείκνυται. Κοινὰς γὰρ εἶναι παρ΄ αὐτοῖς τὰς γυναῖκας ἐγχώριος νόμος ἐκέλευε· καὶ διὰ τοῦτο͵ ἀμφίβολα μὲν ἦν παρ΄ αὐτοῖς τὰ τικτόμενα· γονέων γὰρ καὶ τέκνων οὐδεμία διάκρισις ἦν· τὰς γὰρ παρθένους τοῖς παριοῦσι ξένοις παρεῖχον πορνεύεσθαι. Καὶ τοῦτο ἐξ ἀρχαίου κρατοῦν παρ΄ αὐτοῖς͵ λῦσαι ἐσπούδασε. Νόμῳ γὰρ σεμνῷ τῶν αἰσχρῶν ἀνελὼν τὸ μῦσος͵ τὰ γένη ἑαυτὰ ἐπιγινώσκειν παρεσκεύασεν. Ἐκκλησίας τε κτίσας͵ καὶ ἐπίσκοπον χειροτονηθῆναι παρεσκεύασε͵ καὶ κλῆρον ἱερόν. Οὕτω τὰ Ἡλιουπολιτῶν κακὰ μετριώτερα ἀπειργάσατο. Παραπλησίῳ δὲ τρόπῳ καὶ τὸ ἐν Ἀφάκοις τοῦ Λιβάνου ἱερὸν τῆς Ἀφροδίτης καθελὼν͵ τὰς ἐκεῖ γιγνομένας ἀνέδην ἀρρητοποιΐας ἐξέκοψε. Τί δ΄ ἂν εἴποιμι ὅπως τὸν ἐν Κιλικίᾳ Πυθωνικὸν ἐξήλασε δαίμονα͵ τὸν οἶκον ἐν ᾧ ἐνεφώλευεν ἐκ θεμελίων ἀνατραπῆναι κελεύσας; Τοσοῦτος δὲ ἦν ὁ τοῦ βασιλέως περὶ τὸν Χριστιανισμὸν πόθος͵ ὡς καὶ Περσικοῦ μέλλοντος κινεῖσθαι πολέμου͵ κατασκευάσας σκηνὴν ἐκ ποικίλης ὀθόνης ἐκκλησίας τύπον ἀποτελοῦσαν͵ ὥσπερ Μωϋσῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ πεποιήκει͵ καὶ ταύτην φέρεσθαι͵ ἵνα ἔχοι κατὰ τοὺς ἐρημοτάτους τόπους εὐκτήριον ηὐτρεπισμένον. Ἀλλ΄ οὐ προέβη τότε ὁ πόλεμος· ἔφθη γὰρ δέει τοῦ βασιλέως σβεσθῆναι. Ὅτι δὲ καὶ περὶ τὸ ἀνορθοῦν τὰς πόλεις σπουδαῖος ἦν ὁ βασιλεὺς͵ καὶ ὅπως κώμας πολλὰς πόλεις ἀπέδειξεν͵ ὡς τὴν Δρεπάνην ἐπώνυμον τῆς μητρὸς͵ καὶ ἐν Παλαιστίνῃ Κωνσταντίαν ἐπ΄ ὀνόματι τῆς ἑαυτοῦ ἀδελφῆς Κωνσταντίας͵ οὐκ εὔκαιρον ἡγοῦμαι γράφειν. Οὐ γὰρ πρόκειται τὰς πράξεις τοῦ βασιλέως ἀριθμεῖν͵ ὅτι μὴ ὅσαι πρὸς Χριστιανισμὸν ἁρμόζουσιν͵ ἀλλ΄ ὅσαι μόνον περὶ τὰς ἐκκλησίας ἐγένοντο· διὸ τὰ κατορθώματα τοῦ βασιλέως ἑτέρας ὑποθέσεως ὄντα͵ ἰδίας τε δεόμενα πραγματείας͵ ἑτέροις ἀφίημι͵ τοῖς τὰ τοιαῦτα συγγράφειν δυναμένοις. Ἐγὼ δὲ͵ εἰ μὲν ἀδιαίρετος ἡ ἐκκλησία μεμενήκει͵ καὶ αὐτὸς ἡσυχίαν ἂν ἦγον. Ὅπου γὰρ ὑπόθεσις μὴ χορηγεῖ τὰ γινόμενα͵ περιττὸς ὁ λέγων ἐστίν. Ἐπειδὴ δὲ τὴν ἀποστολικὴν τοῦ Χριστιανισμοῦ πίστιν ἡ διαλεκτικὴ καὶ κενὴ ἀπάτη συνέχεεν ἐν ταὐτῷ καὶ διέσπειρεν͵ ᾠήθην δεῖν γραφῇ ταῦτα παραδοῦναι͵ ὅπως ἂν μὴ ἀφανῆ γένηται τὰ κατὰ τὰς ἐκκλησίας γενόμενα· ἡ γὰρ περὶ τούτων γνῶσις παρὰ μὲν τοῖς πολλοῖς καὶ εὔκλειαν φέρει͵ αὐτὸν δὲ τὸν ἐπιστάμενον ἀσφαλέστερον ἀπεργά ζεται͵ διδάσκει τε μὴ σαλεύεσθαι͵ κενοφωνίας τινὸς ἐμπεσούσης ἐκ λέξεων.

CHAPITRE XVIII.

L'Empereur Constantin abolit les superstitions du paganisme, et fait bâtir plusieurs Eglises.

L'empereur étant plus attaché que jamais à la Religion Chrétienne, témoigna aussi plus d'aversion qu'auparavant de toutes les superstitions des Païens. Il abolit entièrement les combats: des gladiateurs, mit ses statues dans les temples de Dieux. Et comme les Païens disaient que Sérapis attirait le Nil, dont l'inondation fait la fertilité de l'Egypte, et que pour cette raison on avait accoutumé de porter la mesure du Nil au temple de Sérapis, il commanda à Alexandre de la porter à l'Eglise des Chrétiens ; et bien que les Païens publiaient alors que le Nil n'inonderait plus leurs terres, parce que le Dieu Sérapis était irrité, il ne laissa pas de les inonder cette année-la, comme il les a toujours inondées depuis. Ce qui fait voir clairement qu'il les inonde par l'ordre de la providence, sans que cette superstition païenne y contribue rien.  Les Goths et les Sarmates ayant couru sous son règne les terres des Romains, il ne se relâcha en rien de l'ardeur avec laquelle il travaillait au rétablissement des Eglises ; mais partageant ses soins pour veiller à tout avec l'application nécessaire, il défit ces barbares à la faveur du trophée des Chrétiens, leur ôta le tribut que les Empereurs précédents avaient accoutumé de leur passer, et les étonna de telle sorte qu'ils embrassèrent la Religion, à laquelle ils voyaient que Constantin était redevable de la victoire. Il fit bâtir une autre Eglise proche du chêne de Mambré, où l'Ecriture sainte témoigne que les Anges furent reçus par Abraham. Car 78 ayant appris que l'on avoir élevé un autel sous ce chêne, et que l'on y offrait des Sacrifices profanes, il en reprit rudement Eusèbe Evêque de Césarée, commanda d'abattre l'autel, et d'élever une Eglise. Il fit bâtir une autre Église à Héliopole par l'occasion que je vais dire. Je ne sais qui fut autrefois le Législateur de cette Ville de Phénicie, ni quelles furent les mœurs, bien que l'on en puisse juger en quelque sorte par les lois qu'il leur a laissées. Ces lois ordonnent que toutes les femmes seront communes, et qu'il n'y aura parmi eux aucune distinction de pères ni d'enfants. Quand des étrangers venaient chez eux, ils leur donnaient leurs filles à violer. L'Empereur entreprit d'abolir cette honteuse coutume, qui s'était fortifiée par un long espace de temps, et ayant établi les mariages, il apprit aux familles à se reconnaître. Il eut soin de faire bâtir une Eglise dans cette Ville, d'y faire sacrer un Evêque, et établir un Clergé ; et abolit par ce moyen la corruption de leurs mœurs. Il fit démolir de la même sorte un temple de Vénus, qui était sur le mont Liban, et arrêta le cours des sacrilèges qui s'y commettaient. Que dirai-je du pouvoir qu'il eut de châtier un démon hors de Cilicie, en abatant la maison où il s'était caché ? Il avait un zèle si ardent pour la Religion Chrétienne, qu'étant prêt d'entreprendre la guerre contre les Perses, il fit bâtir une Chapelle portative, comme Moïse avait fait bâtir autrefois le Tabernacle dans le désert, afin de pouvoir célébrer les saints mystères dans les pays les plus éloignés, et dans les solitudes les plus affreuses. Mais cette guerre fut éteinte dans sa naissance, par la seule terreur de ses armes. Je ne crois pas que ce soit ici le lieu de rapporter le soin qu'il prit de bâtir de nouvelles Villes, comme celle à laquelle il donna le nom d'Hélène sa mère, ou celle à laquelle il donna le 79 nom de Constantie sa sœur, parce que je ne me suis proposé que de parler de ce qu'il a fait à l'avantage de la Religion, et à la gloire de l'Eglise. Ses autres actions demandent un Ouvrage exprès ; et ne manqueront pas d'être célébrées par d'autres Ecrivains. J'aurais moi-même gardé le silence, si l'Eglise avait toujours été dans la paix, parce que l'on n'entreprend point d'écrire quand on n'a point de matière. Mais la doctrine de la foi ayant été attaquée par de vaines subtilités, j'ai été obligé d'en traiter, de peur qu'elle ne fût ensevelie dans l'oubli, et que ceux qui n'en seraient pas instruits, ne flottassent dans l'incertitude, lorsqu'ils étaient battus par les vents de la nouveauté.

1.19 Τίνα τρόπον ἐπὶ τῶν χρόνων Κωνσταντίνου τὰ ἐνδοτέρω ἔθνη τῶν Ἰνδῶν ἐχριστιάνισαν.

 Αὖθις οὖν μνημονευτέον καὶ ὅπως ἐπὶ τῶν καιρῶν τοῦ βασιλέως ὁ Χριστιανισμὸς ἐπλατύνετο· τηνικαῦτα γὰρ Ἰνδῶν τε τῶν ἐνδο τέρω καὶ Ἰβήρων τὰ ἔθνη πρὸς τὸ Χριστιανίζειν ἐλάμβανε τὴν ἀρχήν. Τίνος δὲ ἕνεκεν τῇ προσθήκῃ τῶν ἐνδοτέρω ἐχρησάμην͵ διὰ βραχέων ἐρῶ. Ἡνίκα οἱ ἀπόστολοι κλήρῳ τὴν εἰς τὰ ἔθνη πορείαν ἐποιοῦντο͵ Θωμᾶς μὲν τὴν Πάρθων ἀποστολὴν ὑπεδέχετο͵ Ματθαῖος δὲ τὴν Αἰθιοπίαν͵ Βαρθολομαῖος δὲ ἐκληροῦτο τὴν συνημμένην ταύτῃ Ἰνδίαν· τὴν μέντοι ἐνδοτέρω Ἰνδίαν͵ ᾗ προσοικεῖ βαρβάρων ἔθνη πολλὰ͵ διαφόροις χρώμενα γλώσσαις͵ οὐδέ πω πρὸ τῶν Κωνσταντίνου χρόνων ὁ τοῦ Χριστιανισμοῦ λόγος ἐφώτιζε. Τίς δὲ ἡ αἰτία τοῦ καὶ αὐτοὺς Χριστιανίσαι͵ νῦν ἔρχομαι καταλέξων. Μερόπιός τις φιλόσοφος͵ τῷ γένει Τύριος͵ ἱστορῆσαι τὴν Ἰνδῶν χώραν ἔσπευσεν͵ ἁμιλλησάμενος πρὸς τὸν φιλόσοφον Μητρόδωρον͵ ὃς πρὸ αὐτοῦ τὴν Ἰνδῶν χώραν ἱστόρησεν. Παραλαβὼν οὖν δύο παιδάρια συγγενῆ ὁ Μερόπιος͵ Ἑλληνικῆς οὐκ ἄμοιρα διαλέκτου͵ καταλαμβάνει πλοίῳ τὴν χώραν· ἱστορήσας τε ὅσα ἐβούλετο͵ προσορμίζει χρείᾳ τῶν ἐπιτηδείων τόπῳ λιμένα ἔχοντι ἀσφαλῆ. Συμβεβήκει δὲ τότε πρὸς ὀλίγον τὰς σπονδὰς διεσπᾶσθαι τὰς μεταξὺ Ρωμαίων τε καὶ Ἰνδῶν. Συλλαβόντες δὲ οἱ Ἰνδοὶ τὸν φιλόσοφον καὶ τοὺς συμπλέοντας͵ πλὴν τῶν δύο συγγενῶν παιδα ρίων͵ ἅπαντας διεχρήσαντο· τοὺς δὲ δύο παῖδας͵ οἴκτῳ τῆς ἡλικίας διασώσαντες͵ δῶρον τῷ Ἰνδῶν βασιλεῖ προσκομίζουσιν. Ὁ δὲ ἡσθεὶς τῇ προσόψει τῶν νέων͵ ἕνα μὲν αὐτῶν͵ ᾧ ὄνομα ἦν Αἰδέσιος͵ οἰνοχόον τῆς αὐτοῦ τραπέζης καθίστησι· τὸν δὲ ἕτερον͵ Φουρμέντιος ὄνομα αὐτῷ͵ τῶν βασιλικῶν γραμματοφυλάκων φροντίζειν προσέταξεν. Μετ΄ οὐ πολὺ δὲ τελευτῶν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ υἱῷ κομιδῇ νηπίῳ καὶ γυναικὶ͵ ἐλευθέρους τούτους ἀφίησιν. Ἡ δὲ γυνὴ τοῦ βασιλέως͵ υἱὸν ἔχουσα καταλελειμμένον ἐν ἡλικίᾳ μικρᾷ͵ εἶπεν αὐτοῖς πρόνοιαν αὐτοῦ ποιήσασθαι͵ ἄχρις οὗ εἰς ἄνδρα τελέσῃ. Πεισθέντες οὖν οἱ νεανίσκοι πρόνοιαν ποιοῦνται τῶν τοῦ βασιλέως πραγμάτων. Φουρμέντιος δὲ ἦν μάλιστα ὁ διοικῶν σύμπαντα· ἔργον δὲ ἐποιεῖτο͵ τοὺς ἐπιδημοῦντας τῇ χώρᾳ Ρωμαίους ἐμπόρους ζητεῖν͵ εἴπου τινὰ τῶν Χριστιανιζόντων ἐφεύροι. Εὑρὼν δὲ͵ καὶ τὰ καθ΄ ἑαυτὸν διδάσκων͵ παρεκάλει τόπους καταλαμβάνειν ἰδιάζοντας ἐπὶ τῷ τὰς Χριστιανικὰς ἐκτελεῖν εὐχάς. Κατὰ βραχὺ δὲ προϊόντος τοῦ χρόνου͵ καὶ εὐκτήριον κατεσκεύασε͵ καί τινας τῶν Ἰνδῶν κατη χοῦντες συνεύχεσθαι αὐτοῖς παρεσκεύασαν. Ἐπεὶ δὲ ὁ τοῦ βασιλέως παῖς τῆς τελείας ἡλικίας ἐπέβη͵ οἱ περὶ τὸν Φουρμέντιον παραδόντες τὰ καλῶς ὑπ΄ αὐτῶν διοικηθέντα πράγματα͵ ᾔτουν ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν ἀποχωρῆσαι πατρίδα· τοῦ δὲ βασιλέως καὶ τῆς ἑαυτοῦ μητρὸς ἐπιμένειν παρακαλούντων καὶ μὴ πεισάντων͵ ἀνεχώρουν ἐπιθυμίᾳ τῆς ἐνεγκαμένης. Αἰδέσιος μὲν οὖν ὡς ἐπὶ τὴν Τύρον ἐσπουδάζεν͵ ὀψόμενος γονέας τε καὶ συγγενεῖς· Φουρμέντιος δὲ καταλαβὼν τὴν Ἀλεξάνδρειαν͵ τῷ ἐπισκόπῳ Ἀθανασίῳ τότε νεωστὶ τῆς ἐπισκοπῆς ἀξιωθέντι͵ ὑπαναφέρει τὸ πρᾶγμα͵ διδάξας τά τε τῆς ἑαυτοῦ ἀποδημίας͵ καὶ ὡς ἐλπίδας ἔχουσιν Ἰνδοὶ τὸν Χριστιανισμὸν παραδέξασθαι· ἐπίσκοπόν τε καὶ κλῆρον ἀποστέλ λειν͵ καὶ μηδαμῶς περιορᾷν τοὺς δυναμένους σωθῆναι. Ἀθανά σιος δὲ λαβὼν εἰς ἔννοιαν τὸ λυσιτελὲς͵ αὐτὸν Φουρμέντιον τὴν ἐπισκοπὴν ἀναδέξασθαι παρεσκεύασεν͵ εἰπὼν μὴ ἔχειν αὐτοῦ ἐπιτηδειότερον. Γίνεται δὴ τοῦτο· καὶ Φουρμέντιος ἀξιωθεὶς τῆς ἐπισκοπῆς αὖθις ἐπὶ τὴν Ἰνδῶν παραγίνεται χώραν͵ καὶ κῆρυξ τοῦ Χριστιανισμοῦ γίνεται͵ εὐκτήριά τε πολλὰ ἱδρύει͵ ἀξιωθείς τε θείας χάριτος͵ πολλὰ μὲν σημεῖα͵ πολλῶν δὲ σὺν τῇ ψυχῇ καὶ τὰ σώματα ἐθεράπευε. Ταῦτα δὲ ὁ Ρουφῖνος παρὰ τοῦ Αἰδεσίου͵ ὕστερον καὶ αὐτοῦ ἱερωσύνης ἀξιωθέντος ἐν τῇ Τύρῳ͵ ἀκηκοέναι φησίν.

CHAPITRE XIX.

La Foi est portée aux Indes

Parlons maintenant de l'accroissement que la Religion Chrétienne reçut sous le règne de ce Prince. Les peuples les plus reculés des Indes et les Ibères reçurent alors la foi. Je dis les peuples les plus reculés des Indes, parce que quand les Apôtres partagèrent entre eux les Nations pour leur aller prêcher l'Evangile, le pays des Parthes échût à Thomas, l'Ethiopie à Mathieu; la partie des Indes, qui touche à l'Ethiopie à Barthelemy ; mais la partie la plus éloignée et habitée par divers peuples qui parlent diverses langues, n'échût a aucun Apôtre, et ne fut point éclairée par la lumière de la foi, avant le temps de Constantin. Voici l'occasion, par laquelle ils embrassèrent alors la Religion Chrétienne. Un Philosophe nommé Métope, natif de Tyr,  ayant résolu de faire voyage  80 aux Indes, à l'imitation de Métrodore autre Philosophe qui y avait été un peu auparavant, partit  avec deux jeunes hommes de ses amis, qui savaient assez bien la langue grecque. Lorsqu'il y eut considéré attentivement tout ce qui pouvait contenter sa curiosité, il se retira à un lieu où il y avait un Port fort sûr, à dessein d'y apprêter ce qui lui était nécessaire pour manger. La paix d'entre les Romains et les Indiens, ayant été rompue peu auparavant, leur vaisseau fut pris, et ceux qui étaient dedans tués, à la réserve des deux jeunes hommes, qui par quelque sorte de compassion de leur âge furent gardés et donnés au Roi. Ce Prince les ayant trouvés bien faits, en choisit un nommé Edèse, pour être son Echanson, et l'autre nommé Frumentius, pour être son Secrétaire. Etant mort bientôt après, il les affranchit par son testament, et laissa son royaume à sa femme, et à son fils qui était encore enfant. La Reine pria ces deux jeunes hommes, d'avoir soin de son fils jusques à ce qu'il fût grand. Ils commencèrent donc à prendre soin des affaires. Mais la principale autorité était entre les mains de Frumentius. Il s'informa si parmi les Romains qui trafiquaient aux Indes, il y en avait qui fussent Chrétiens, et en ayant trouvé, il se découvrit à eux, et les exhorta à s'assembler pour faire exercice de notre Religion. Il éleva par la suite du temps une Eglise et y reçut quelques Indiens qu'il fit instruire de nos mystères. Lorsque le jeune Roi. fut parvenu à âge d'homme, Frumentius lui remit entre les mains le gouvernement des affaires, dont et s'était très-fidèlement acquitté, et lui demanda permission de s'en retourner en son pays. Le Roi et la Reine sa mère le conjurèrent de demeurer avec eux, mais ne l'ayant pu retenir, il partit avec Edèse. Celui-ci revint à Tyr, pour y revoir sa maison et ses parents. L'au- 81 tre alla à Alexandrie, où il fit une relation fidèle de son voyage à Athanase, qui peu auparavant avait été élevé sur le Siège de l'Eglise de cette ville, et l'exhorta à envoyer un Evêque et des Ecclésiastiques aux Indes, pour établir la foi dans ces pays-là, dont les peuples étaient fort disposés à la recevoir. Athanase après une sérieuse réflexion, lui déclara qu'il n'avait personne plus propre que lui pour envoyer aux Indes, en qualité d'Evêque, et lui imposa les mains. Y étant donc retourné, il y prêcha l'Evangile, y fonda des Eglises, et étant soutenu de la grâce de Dieu, y fit des miracles, et y guérit une multitude innombrable de personnes, des maladies de leurs corps et de leurs âmes. Rufin rapporte toutes ces choses, et assure  les avoir apprises d'Edèse, qui fut depuis Prêtre de l'Eglise de Tyr.

1.20 Τίνα τρόπον Ἴβηρες ἐχριστιάνισαν.

Καιρὸς δὲ ἤδη λέγειν͵ ὅπως καὶ Ἴβηρες ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐχριστιάνισαν. Γυνή τις͵ βίον σεμνὸν καὶ σώφρονα μετερχομένη͵ θείᾳ τινὶ προνοίᾳ ὑπ΄ Ἰβήρων αἰχμάλωτος γίνεται. Ἴβηρες δὲ οὗτοι προσοικοῦσι μὲν τὸν Εὔξεινον πόντον͵ ἄποικοι δὲ εἰσὶν Ἰβήρων τῶν ἐν Ἱσπανίᾳ. Ἡ γυνὴ τοίνυν ἡ αἰχμάλωτος ἐν μέσοις οὖσα τοῖς βαρβάροις ἐφιλοσόφει· σὺν γὰρ τῇ πολλῇ τῆς σωφροσύνης ἀσκήσει͵ νηστείᾳ τε βαθυτάτῃ καὶ συντόνοις προσ έκειτο ταῖς εὐχαῖς· τοῦτο δὲ ὁρῶντες οἱ βάρβαροι τὸν ξενισμὸν τοῦ πραττομένου ἐθαύμαζον. Συμβαίνει δὴ τὸν τοῦ βασιλέως παῖδα νήπιον ὄντα ἀρρωστίᾳ περιπεσεῖν· καὶ ἔθει τινὶ ἐγχωρίῳ͵ παρὰ τὰς ἄλλας γυναῖκας ἡ τοῦ βασιλέως γυνὴ ἔπεμπε τὸν παῖδα θεραπευ θησόμενον͵ εἴπου τι βοήθημα πρὸς τὴν νόσον ἐκ πείρας ἐπίστανται. Ὡς δὲ περιαχθεὶς ὁ παῖς ὑπὸ τῆς τροφοῦ͵ παρ΄ οὐδεμιᾶς τῶν γυναι κῶν θεραπείας ἐτύγχανε͵ τέλος ἄγεται πρὸς τὴν αἰχμάλωτον. Ἡ δὲ͵ ἐπὶ παρουσίᾳ πολλῶν γυναικῶν͵ ὑλικὸν μὲν βοήθημα προσ έφερεν οὐδέν· οὐδὲ γὰρ ἠπίστατο· δεξαμένη δὲ τὸν παῖδα͵ καὶ εἰς τὸ ἐκ τριχῶν ὑφασμένον αὐτῇ στρωμάτιον ἀνακλίνασα͵ λόγον εἶπεν ἁπλοῦν· Ὁ Χριστὸς͵ φησὶν͵ ὁ πολλοὺς ἰασάμενος͵ καὶ τοῦτο τὸ βρέφος ἰάσεται. Ἐπευξαμένης τε ἐπὶ τῷ λόγῳ τούτῳ͵ καὶ ἐπικαλε σαμένης Θεὸν͵ παραχρῆμα ὁ παῖς ἀνερρώννυτο͵ καὶ εἶχεν ἐξ ἐκείνου καλῶς· φήμη τε ἐντεῦθεν τὰς τῶν βαρβάρων γυναῖκας καὶ αὐτὴν τὴν τοῦ βασιλέως διέτρεχε· καὶ φανερωτέρα ἡ αἰχμάλωτος ἐγίνετο. Μετ΄ οὐ πολὺ δὲ καὶ ἡ τοῦ βασιλέως γυνὴ ἀρρωστίᾳ περιπεσοῦσα τὴν αἰχμάλωτον γυναῖκα μετεπέμπετο. Τῆς δὲ παραιτησαμένης μετριαζούσης τε ἐν τοῖς ἤθεσιν͵ αὐτὴ φέρεται παρ΄ αὐτήν· ποιεῖ δὲ ἡ αἰχμάλωτος ἃ καὶ ἐπὶ τοῦ παιδὸς πεποιήκει πρότερον· παρα χρῆμα δὲ ἡ νοσοῦσα ἐρρώσθη καὶ ηὐχαρίστει τῇ γυναικί. Ἡ δὲ͵ Οὐκ ἐμὸν͵ ἔφη͵ τὸ ἔργον͵ ἀλλὰ Χριστοῦ͵ ὃς Υἱός ἐστι τοῦ Θεοῦ͵ τοῦ τὸν κόσμον ποιήσαντος· τοῦτόν τε ἐπικαλεῖσθαι παρῄνει͵ καὶ ἀληθῆ γνωρίζειν Θεόν. Θαυμάσας δὲ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰβήρων τὴν ἐκ τῆς νόσου εἰς ὑγιείαν ταχυτῆτα͵ πυθόμενός τε τίς εἴη ὁ θεραπεύσας͵ δώροις ἠμείβετο τὴν αἰχμάλωτον. Ἡ δὲ οὐκ ἔφη δεῖσθαι πλούτου· ἔχειν γὰρ πλοῦτον τὴν εὐσέβειαν͵ καὶ δέχεσθαι μέγα δῶρον͵ εἰ ἐπιγνώσειε τὸν Θεὸν͵ τὸν ὑπ΄ αὐτῆς γινωσκόμενον. Ταῦτα εἰποῦσα͵ τὰ δῶρα ἀντέπεμπεν· ὁ δὲ βασιλεὺς τὸν μὲν λόγον ἐταμιεύσατο. Μεθ΄ ἡμέραν δὲ ἐξελθόντι αὐτῷ εἰς θήραν͵ συμβαίνει τοιοῦτό τι. Τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων καὶ τὰς νάπας ἔνθα ἐθήρα κατέχεεν ὁμίχλη σκότος τε πολύ. καὶ ἦν ἄπορος μὲν ἡ θήρα͵ ἀδιεξίτητος δὲ ἡ ὁδός· ἐν ἀμηχανίᾳ δὲ γενόμενος πολὺ τοὺς θεοὺς ἐπεκαλεῖτο οὓς ἔσεβεν. Ὡς δὲ οὐδὲν ἤνυε πλέον͵ τέλος εἰς ἔννοιαν τῆς αἰχμαλώτου λαμβάνει τὸν Θεὸν͵ καὶ τοῦτον καλεῖ βοηθόν· καὶ ἅμα γε εὔχετο͵ καὶ τὸ ἐκ τῆς ὁμίχλης διελύετο σκότος. Θαυμάζων δὲ τὸ γενόμενον͵ χαίρων ἐπὶ τὰ οἰκεῖα ἀνεχώρει͵ καὶ τὸ συμβε βηκὸς διηγεῖτο τῇ γυναικί. Καὶ τὴν αἰχμάλωτον εὐθὺς μεταπέμπεται͵ καὶ τίς εἴη ὃν σέβει Θεὸν ἐπυνθάνετο· ἡ δὲ εἰς πρόσωπον ἐλθοῦσα͵ κήρυκα τοῦ Χριστοῦ τὸν τῶν Ἰβήρων βασιλέα ἐποίησε γενέσθαι. Πιστεύσας γὰρ τῷ Χριστῷ διὰ τῆς εὐσεβοῦς γυναικὸς͵ πάντας τοὺς ὑπ΄ αὐτὸν Ἰβήρας συγκαλεῖ· καὶ τὰ συμβάντα περί τε τῆς θεραπείας τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ παιδίου͵ οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ τὴν θήραν ἐκθέμενος͵ παρῄνει σέβεσθαι τὸν τῆς αἰχμαλώτου Θεόν. Ἐγένοντο οὖν ἀμφότεροι κήρυκες τοῦ Χριστοῦ· ὁ μὲν βασιλεὺς τοῖς ἀνδράσιν͵ ἡ δὲ γυνὴ ταῖς γυναιξί· μαθὼν δὲ παρὰ τῆς αἰχμαλώτου τὸ σχῆμα τῶν παρὰ Ρωμαίοις ἐκκλησιῶν͵ εὐκτήριον οἶκον ἐκέλευσε γενέσθαι· εὐθύς τε τὰ πρὸς οἰκοδομὴν προσέταξεν εὐτρεπίζεσθαι. Καὶ ὁ οἶκος ἠγείρετο. Ἐπεὶ δὲ καὶ τοὺς στύλους ἀνορθοῦν ἐπειρῶντο͵ οἰκονομεῖ τι πρὸς πίστιν τοὺς ἐνοικοῦντας ἡ τοῦ Θεοῦ ἕλκουσα πρόνοια. Εἷς γὰρ τῶν στύλων ἀκίνητος ἔμενε· καὶ οὐδεμία εὑρίσκετο μηχανὴ δυναμένη κινῆσαι αὐτὸν͵ ἀλλὰ τὰ μὲν καλώδια διερρήγνυτο͵ τὰ δὲ μηχανήματα κατεάγνυτο· ἀπεγνωκότες οὖν οἱ ἐργαζόμενοι ἀπεχώρουν. Τότε δείκνυται τῆς αἰχμαλώτου ἡ πίστις· νυκτὸς γὰρ μηδενὸς ἐγνωκότος καταλαμβάνει τὸν τόπον͵ καὶ διανυκτερεύει τῇ εὐχῇ σχολάζουσα. Προνοίᾳ τε Θεοῦ ὁ στύλος ἀνορθοῦται͵ καὶ ὑψηλότερος τῆς βάσεως ἐν τῷ ἀέρι ἐστήρικτο͵ μηδαμῶς τῆς κρηπῖδος ἁπτόμενος. Ἡμέρα δὲ ἦν͵ καὶ ὁ βασιλεὺς ἔμφρων τις ὢν ἐπὶ τὴν οἰκοδομὴν παρῆν͵ ὁρᾷ τε τὸν στύλον ἐπὶ τὴν ἰδίαν κρεμάμενον βάσιν· καὶ ἐκπλήτ τεται μὲν αὐτὸς ἐπὶ τῷ γεγονότι͵ ἐκπλήττονται δὲ καὶ οἱ παρόντες σὺν αὐτῷ. Μετ΄ οὐ πολὺ γὰρ ἐπ΄ ὀφθαλμοῖς αὐτῶν τῇ ἰδίᾳ βάσει ὁ στύλος κατιὼν ἱδρύεται· βοή τε ἐντεῦθεν τῶν ἀνθρώπων βοώντων͵ καὶ ἀληθῆ τὴν πίστιν ἀνακαλούντων τοῦ βασιλέως͵ καὶ ὑμνούντων τὸν τῆς αἰχμαλώτου Θεόν· ἐπίστευόν τε λοιπὸν͵ καὶ σὺν προθυμίᾳ πολλῇ τοὺς ὑπολοίπους στύλους ἀνώρθουν· καὶ οὐκ εἰς μακρὰν τὸ ἔργον τετέλεστο. Πρεσβεία ἐντεῦθεν πρὸς τὸν βασιλέα Κωνσταν τῖνον ἐγένετο· παρεκάλουν τε τοῦ λοιποῦ ὑπόσπονδοι Ρωμαίων γίνεσθαι͵ λαμβάνειν τε ἐπίσκοπον καὶ ἱερὸν κλῆρον· πιστεύειν γὰρ εἰλικρινῶς ἔλεγον τῷ Χριστῷ. Ταῦτα φησὶν ὁ Ρουφῖνος παρὰ Βακουρίου μεμαθηκέναι͵ ὃς πρότερον μὲν ἦν βασιλίσκος Ἰβήρων͵ ὕστερον δὲ Ρωμαίοις προσελθὼν͵ ταξίαρχος τοῦ ἐν Παλαι στίνῃ στρατιωτικοῦ κατέστη· καὶ μετὰ ταῦτα στρατηλατῶν τὸν κατὰ Μαξίμου τοῦ τυράννου πόλεμον τῷ βασιλεῖ Θεοδοσίῳ συνηγωνί σατο. Τοῦτον μὲν τὸν τρόπον καὶ Ἴβηρες ἐχριστιάνισαν ἐπὶ τῶν Κωνσταντίνου χρόνων.

CHAPITRE XX.

Les Ibères se convertissent à la foi.

VOYONS maintenant de quelle manière les Ibères se convertirent dans le même temps à la foi. Une femme d'une vertu exemplaire, fut prise par les Ibères qui habitent aux environs du Pont-Euxin,. et qui sont une Colonie de ceux qui habitent en Espagne. Quand elle fut entre leurs mains, elle y vécut d'une manière admirable. Car outre qu'elle gardait très-exactement la continence, elle y passait les jours dans les jeûnes et dans les prières. Le Fils du Roi ayant été attaqué dans le même temps d'une maladie, la Reine l'envoya selon la coutume du pays aux femmes; afin qu'elles le soulageassent par les remèdes, que l'expérience leur aurait appris. Sa nourrice l'ayant porté inutilement à plusieurs femmes, le porta 82 aussi à celle-ci qui était captive. Elle ne lui donna aucun remède, parce qu'elle n'en sa voit aucun. Mais l'ayant mis sur un lit fait de poil, en présence de plusieurs autres femmes, elle dit : Jésus qui a guéri plusieurs autres malades, guérira cet enfant. Ayant fait ensuite sa prière, l'enfant fut guéri, et se porta bien depuis. Le bruit de cette guérison s'étant répandu parmi toutes les autres femmes, et étant venu jusques aux oreilles de la Reine, mit cette étrangère en grande réputation. La Reine étant tombée malade bientôt après, l'envoya quérir. Mais sur ce qu'elle s'excusa par modestie de l'aller trouver, elle se fit porter chez elle, et fut guérie de la même sorte que son fils l'avait été. Comme cette Princesse la remerciait : Vôtre guérison, lui répondit-elle, ne vient point de moi, mais de Jésus-Christ Fils de Dieu Créateur du monde, que je vous exhorte de tout mon cœur de reconnaitre et d'adorer. Le Roi surpris d'une guérison si prompte et si miraculeuse, voulut récompenser cette étrangère. Mais elle répondit qu'elle n'avait point besoin de bien que la piété lui tenait lieu de richesses, et que si elle avait quelque récompense à souhaiter, ce serait qu'il adorât le Dieu qu'elle adorait. Après avoir fait cette réponse, elle renvoya au Roi ses présents. Il conserva dans le fond de son cœur cette réponse, et étant allé à la chasse, le jour suivant, le bois où il chassait, fut couvert tout d'un coup .d'un épais nuage, et l'air rempli d'éclairs et de tonnerres : tellement que ne sachant que faire, il eut recours à ses Dieux, mais ayant imploré inutilement leurs secours, il implora celui du Dieu que l'étrangère adorait, et le nuage ayant été dissipé à l'heure-même, il revint fort joyeux en sa maison, où ayant raconté à la Reine sa femme, tout ce qui lui était arrivé, il envoya quérir cette étrangère, et lui demanda qui était le Dieu 83 qu'elle adorait. Elle fit tant, que de Prince Païen, elle le rendit Prédicateur de l'Evangile. Car ayant assemblé ses sujets, il leur fit un récit exact de la guérison de la Reine sa femme, et de son fils, et au miracle qui lui était arrivé à la chasse, et les exhorta à adorer le Dieu de cette étrangère. Ainsi il commença à prêcher la foi aux hommes, pendant que la Reine la prêchait de son côté aux femmes. Il apprit de cette prisonnière de quelle manière les Romains bâtissaient leurs Eglises, et à l'heure-même il commanda d'apprêter ce qui serait nécessaire, pour en faire une sur le même modèle. Comme les Ouvriers s'efforçaient d'élever des colonnes, la providence usa d'un stratagème, qui servit à attirer ces peuples à la foi. Une de ces colonnes étant demeurée tellement immobile, que les Ouvriers s'étaient retirés, après avoir rompu leurs câbles et leurs machines sans l'avoir .pu remuer, la sainte femme alla seule sur le lieu durant la nuit ; et quand elle l'eut passée en prières, la colonne commença à être levée comme par la main, de la providence, et dès qu'elle fut au dessus de la base, elle y demeura comme suspendue, sans la toucher. Le Roi qui entendait l'Architecture, étant allé visiter l'ouvrage à la pointe du jour suivant, s'étonna comme  tous les autres assistants, que la colonne fût suspendue de la sorte. Elle s'abaissa incontinent après sur sa base, et s'y reposa en présence de tout le peuple, qui ne pouvait se lasser d'admirer la fermeté de la roi du Roi, et la puissance du Dieu que l'étrangère adorait. Ayant tous embrassé avec joie la même créance, ils élevèrent sans peine les autres colonnes, et achevèrent l'ouvrage en très-peu de temps. Ils envoyèrent ensuite une ambassade à l'Empereur, pour faire alliance avec lui, et pour le sup- plier de leur donner un Evêque et un Clergé, puisqu'ils avaient embrassé sa Religion. Rufin rap- 84 porte cette histoire, et assure l'avoir apprise de Pacurius, qui après avoir possédé durant quelque temps l'autorité absolue parmi les Ibères, passa dans le parti des Romains ; où il fut d'abord employé à garder les frontières de Palestine, et depuis ayant été fait Maître de la Milice ,il servit très-fidèlement l'Empereur Théodose contre le Tyran Maxime. Voila comment les Ibères se soumirent à la foi sous le règne de Constantin.

1.21 Περὶ Ἀντωνίου τοῦ μοναχοῦ.

Ὁποῖος δὲ ἦν ἐπὶ τῶν αὐτῶν χρόνων καὶ ὁ μοναχὸς Ἀντώνιος ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Αἰγύπτου͵ ὃς φανερῶς τοῖς δαίμοσιν ἀντεπάλαιεν͵ ἐφευρίσκων τε ἁπλῶς τὰς τέχνας αὐτῶν καὶ τοὺς ἄθλους͵ καὶ ὅπως πολλὰ ἐποίει τεράστια͵ περιττὸν λέγειν ἡμᾶς· ἔφθασε γὰρ Ἀθανά σιος ὁ Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπος͵ μονόβιβλον εἰς τὸν αὐτοῦ βίον ἐκθέμενος. Τοιούτων ἀγαθῶν εὐφορία κατὰ ταὐτὸν ὑπὸ τοὺς χρόνους Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως ἐγένετο.

CHAPITRE XXI.

D'Antoine Solitaire,

Il est inutile que je représente ici, combien Antoine Moine d'un désert d'Egypte, se rendit célèbre en ce temps-là par la guerre ouverte qu'il déclara aux démons, par l'adresse qu'il eut de découvrir leurs ruses et leur manière de combattre, et par les miracles qu'il fit, puisqu'Athanase Evêque d'Alexandrie m'a prévenu dans ce dessein, et en a fait un livre exprès, Enfin cela sert à faire reconnaître la prospérité du règne de Constantin, et l'abondance des grâces dont Dieu favorisait son siècle.

1.22 Περὶ Μάνετος τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς αἱρέσεως τῶν Μανιχαίων͵ καὶ ὅθεν ἦν τὴν ἀρχήν.

Ἀλλὰ μεταξὺ τοῦ χρηστοῦ σίτου εἴωθε καὶ ζιζάνια φύεσθαι· φθόνος γὰρ τοῖς ἀγαθοῖς ἐφεδρεύειν φιλεῖ. Παρεφύη γὰρ μικρὸν ἔμπροσθεν τῶν Κωνσταντίνου χρόνων τῷ ἀληθεῖ Χριστιανισμῷ Ἑλληνίζων Χριστιανισμὸς͵ καθάπερ καὶ τοῖς προφήταις ψευδοπροφῆται͵ καὶ ἀποστόλοις ψευδαπόστολοι παρεφύοντο. Τηνικαῦτα γὰρ τὸ Ἐμπεδοκλέους τοῦ παρ΄ Ἕλλησι φιλοσόφου δόγμα διὰ τοῦ Μανιχαίου Χριστιανισμὸν ὑπεκρίνατο· περὶ οὗ Εὐσέβιος μὲν ὁ Παμφίλου ἐν τῇ ἑβδόμῃ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ἐπεμνήσθη· οὐ μὴν ἀκριβῶς διηγήσατο. Διόπερ τὸ παραλειφθὲν ἐκείνῳ ἀνα πληρῶσαι ἀναγκαῖον ἡγοῦμαι· γνωσθήσεται γὰρ͵ τίς τε ὢν ὁ Μανιχαῖος καὶ πόθεν͵ τοιαῦτα ἐτόλμησε. Σκυθιανός τις Σαρακηνὸς γυναῖκα εἶχεν αἰχμάλωτον ἐκ τῶν ἄνω Θηβῶν· δι΄ ἣν τὴν Αἴγυπτον οἰκήσας͵ καὶ τὴν Αἰγυπτίων παιδείαν μαθὼν͵ τὴν Ἐμπεδοκλέους καὶ Πυθαγόρου δόξαν εἰς τὸν Χριστιανισμὸν παρεισήγαγε· δύο φύσεις εἰπὼν͵ ἀγαθήν τε καὶ πονηρὰν͵ ὡς καὶ Ἐμπεδοκλῆς͵ νεῖκος ὀνομάζων τὴν πονηρὰν͵ φιλίαν δὲ τὴν ἀγαθήν. Τούτου δὲ τοῦ Σκυθιανοῦ μαθητὴς γίνεται Βούδδας͵ πρότερον Τερέβινθος καλούμενος· ὅς τις ἐπὶ τὴν Βαβυλωνίαν χώραν ὁρμήσας͵ ἥ τις ὑπὸ Περσῶν οἰκεῖται͵ πολλὰ περὶ ἑαυτοῦ ἐτερατεύετο͵ φάσκων ἐκ παρθένου γεγενῆσθαι͵ καὶ ἐν ὄρεσιν ἀνατετράφθαι. Εἶτα συγγράφει βιβλία τέσσαρα͵ ἓν μὲν ἐπονομάσας τῶν Μυστηρίων͵ ἕτερον δὲ͵ τὸ Εὐαγγέλιον· καὶ τὸν Θησαυρὸν τρίτον͵ καὶ τὰ Κεφάλαια τέταρτον. Τελετὰς δέ τινας ποιεῖν σχηματιζόμενος͵ ἐδισκεύθη ὑπὸ πνεύματος͵ καὶ οὕτως ἀπώλετο. Γυνὴ δέ τις͵ παρ΄ ᾗ κατέλυεν͵ ἔθαψεν αὐτόν· καὶ τὰ ἐκείνου χρήματα κατασχοῦσα͵ παιδάριον ὠνήσατο͵ περὶ ἑπτὰ ἔτη τὴν ἡλικίαν͵ ὀνόματι Κούβρικον· τοῦτον ἐλευθερώσασα͵ καὶ γράμματα ἐκδιδάξασα͵ μετὰ χρόνον ἐτελεύτησε͵ πάντα αὐτῷ τὰ χρήματα τοῦ Τερεβίνθου καταλείψασα͵ καὶ τὰ βιβλία ἅπερ ἦν συντάξας ἐκεῖνος͵ ὑπὸ Σκυθιανῷ παιδευόμενος. Ταῦτα λαβὼν ὁ ἀπελεύθερος Κούβρικος͵ καὶ ἐπὶ τὰ Περσῶν μέρη χωρήσας͵ μετονομάζει μὲν ἑαυτὸν Μάνην· τὰ δὲ τοῦ Βούδδα ἤτοι Τερεβίνθου βιβλία͵ ὡς οἰκεῖα͵ τοῖς ὑπ΄ αὐτοῦ πλανηθεῖσιν ἐξέδωκεν. Αἱ τῶν βίβλων τοίνυν ὑποθέσεις Χριστιανίζουσι μὲν τῇ φωνῇ͵ τοῖς δὲ δόγμασιν Ἑλληνίζουσι· καὶ γὰρ πολλοὺς θεοὺς σέβειν ὁ Μανιχαῖος προτρέπεται ἄθεος ὢν͵ καὶ τὸν ἥλιον προσκυνεῖν διδάσκει· καὶ εἱμαρμένην εἰσάγει͵ καὶ τὸ ἐφ΄ ἡμῖν ἀναιρεῖ· καὶ μετενσωμά τωσιν δογματίζει͵ φανερῶς Ἐμπεδοκλέους καὶ Πυθαγόρου καὶ Αἰγυπτίων ταῖς δόξαις ἀκολουθήσας· καὶ τὸν Χριστὸν ἐν σαρκὶ γεγονέναι οὐ βούλεται͵ φάντασμα αὐτὸν λέγων εἶναι· καὶ νόμον καὶ προφήτας ἀθετεῖ· καὶ ἑαυτὸν ὀνομάζει Παράκλητον· ἅπερ πάντα ἀλλότρια τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας καθέστηκεν. Ἐν δὲ ταῖς ἐπιστολαῖς͵ καὶ ἀπόστολον ἑαυτὸν ὀνομάζειν ἐτόλμησεν. Ἀλλὰ τοῦ τηλικούτου ψεύδους ἀξίαν εὕρετο δίκην διὰ τοιάνδε αἰτίαν. Τοῦ βασιλέως Περσῶν υἱὸς νόσῳ περιπεπτώκει· ὁ δὲ πατὴρ͵ τὸ δὴ λεγόμενον͵ πάντα λίθον ἐκίνει͵ τὸν υἱὸν σωθῆναι βουλόμενος· μαθών τε περὶ τοῦ Μανιχαίου͵ καὶ τὰς τερατείας αὐτοῦ νομίσας εἶναι ἀληθεῖς͵ ὡς ἀπόστολον μεταπέμπεται͵ πιστεύσας δι΄ αὐτοῦ σωθήσεσθαι τὸν υἱόν. Ὁ δὲ παραγενόμενος μετὰ τοῦ ἐπιπλάστου σχήματος ἐγχειρίζεται τὸν τοῦ βασιλέως υἱόν· ὁ δὲ βασιλεὺς ἑωρακὼς ὅτι ὁ παῖς ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἐτεθνήκει͵ συγκλείσας αὐτὸν͵ τιμωρεῖσθαι ἕτοιμος ἦν· ὁ δὲ διαδρὰς ἐπὶ τὴν Μεσοποταμίαν διασώζεται. Μαθών τε αὐτὸν ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς ἐκεῖ διατρίβειν͵ ἀνάρπαστον ποιήσας͵ ζῶντα ἐξέδειρεν· καὶ ἀχύρων τὴν δορὰν πληρώσας͵ πρὸ τῆς πύλης τῆς πόλεως προὔθηκε. Ταῦτα δὲ ἡμεῖς͵ οὐ πλάσαντες λέγομεν͵ ἀλλὰ διαλόγῳ Ἀρχελάου τοῦ ἐπισκόπου Κασχάρων͵ μιᾶς τῶν ἐν Μεσοποταμίᾳ πόλεων͵ ἐντυχόντες συνηγάγομεν. Αὐτὸς γὰρ Ἀρχέλαος διαλεχθῆναι αὐτῷ φησὶ κατὰ πρόσωπον͵ καὶ τὰ προγεγραμμένα εἰς τὸν βίον αὐτοῦ ἐκτίθεται. Τοῖς οὖν ἀγαθοῖς ἐνακμάζουσιν ὁ φθόνος͵ καθὰ ἔφην͵ ἐφεδρεύειν φιλεῖ. Τίς δὲ ἡ αἰτία͵ δι΄ ἣν ὁ ἀγαθὸς Θεὸς τοῦτο γίνεσθαι συγχωρεῖ͵ πότερον γυμνάσαι τὰ ἀγαθὰ τῶν δογμάτων βουλόμενος τῆς ἐκκλησίας͵ καὶ τὴν ἐπὶ τῇ πίστει προσγινομένην ἀλαζονείαν ἐκκόπτειν͵ ἢ ὅπως ποτὲ ἔχοι͵ δυσχερὴς μὲν καὶ μακρὰ ἡ ἀπόδοσις͵ οὐκ εὐκαίρως δὲ νῦν ἐξετάζεται· οὔτε γὰρ δόγματα πρόκειται γυμνάζειν ἡμῖν͵ οὔτε τοὺς περὶ προνοίας καὶ κρίσεως τοῦ Θεοῦ δυσευρέτους λόγους κινεῖν͵ ἀλλ΄ ἱστορίαν γεγονότων περὶ τὰς ἐκκλησίας πραγμάτων ὡς οἷόν τε διηγήσασθαι. Ὅπως μὲν οὖν μικρὸν ἔμπροσθεν τῶν Κωνσταντίνου χρόνων ἡ Μανιχαίων παρεφύη θρησκεία͵ εἴρηται· ἐπανέλθωμεν δὲ ἐπὶ τοὺς χρόνους τῆς προκειμένης ἱστορίας.

  CHAPITRE XXI.

De Manès, Chef des Manichéens.

L'IVRAIE ne cessa pas de croître en ce temps-là parmi le froment, parce que le démon ne manque jamais de porter envie au bonheur des hommes. Un Christianisme de Philosophes s'éleva avant le règne de Constantin, parmi le Chri- 85 stianisme des fidèles, comme les faux Prophètes et les faux Apôtres s'étaient autrefois élevés parmi les Prophètes et les Apôtres véritables. Manès s'efforça d'introduire la doctrine d'Empédocle dans notre Religion. Eusèbe surnommé Pamphile en a parlé dans le septième livre de son Histoire. Mais parce qu'il n'en a pas parlé assez exactement, je crois devoir rapporter ce qu'il a omis et faire voir le commencement de Manès, et le progrès de son insolence. Un nommé Scythien, Sarrasin de nation, ayant épousé une esclave de la haute Thébaïde, fit un voyage en Egypte, où il apprit la doctrine des Egyptiens et introduisit ensuite dans notre Religion l'opinion de Pythagore et d'Empédocle, assurant comme ce dernier, qu'il y a deux natures; une mauvaise qu'il appelait discorde, et une bonne qu'il appelait amitié. Ce Scythien eut pour disciple Buddas, qui s'appelait auparavant Térébinte. Buddas étant allé à Babylone Ville.de Perse, y publia de soi-même des extravagances monstrueuses ; qu'il était né d'une Vierge, et qu'il avait été élevé sur les montagnes. Il composa après cela quatre livres ; au premier desquels il donna le titre de mystères; au second d'Evangile , au troisième de Trésor ; et .au quatrième de Chapitres. Un jour qu'il faisait semblant de célébrer certains sacrifices secrets, il fut jeté par le démon dans un. précipice; et étant mort de sa chute, il fut enterré par une femme chez qui il avait logé. Cette femme ayant profité de son bien acheta un enfant de sept ans nommé Cubrique,. qu'elle affranchit et fit élever. Elle mourut bientôt après, et en mourant, lui laissa par testament le bien de Buddas et les livres qu'il avait composés suivant la doctrine qu'il avait apprise de Scythien. Cubrique étant allé en Perse, changea de nom, et se fit appeler Manès. Il amassa des disciples, auxquels il donna les livres de 86 Buddas, comme s'ils eussent été de lui. Ces livres contiennent en apparence les vérités de la Religion Chrétienne ; mais quand on les examine de près, on trouve qu'ils sont remplis de la superstition des Païens. En effet Manès enseigne qu'il faut reconnaître plusieurs Dieux, et adorer le Soleil. Il introduit la destinée et ôte la liberté. Il assure que les corps sont changés les uns dans les autres ; en quoi il suit manifestement les imaginations ridicules d'Empédocle, de Pythagore, et des Egyptiens. Il nie la vérité du corps du Sauveur, prétendant qu'il n'avait qu'un corps fantastique. Il rejette la Loi, et les Prophètes, et s'appelé Paraclet, ce qui est constamment contraire à la foi de l'Eglise Catholique. Il a eu même l'insolence de prendre dans ses lettres le titre d'Apôtre. Il reçut aussi dans la suite le châtiment que méritait son impiété. Le fils du Roi de Perse étant tombé malade, ce Prince n'omit aucun soin pour lui rendre la santé, et comme il avait entendu parler des miracles de Manès, il l'envoya quérir . comme un Apôtre, dans l'espérance qu'il guérirait son fils. Manès se chargea du soin de l'enfant, mais au lieu de guérir entre ses mains, il y mourut. Le Roi très-fâché de la mort de son fils, commanda de charger de chaînes cet imposteur, à dessein de le faire exécuter à mort bientôt après. Mais ayant rompu ses chaînes, il s'enfuit en Mésopotamie. Le Roi l'ayant fait chercher, commanda de l'écorcher vif, de remplir sa peau de paille, et de la pendre à la porte de la Ville. Ce n'est pas là une histoire que j'aie inventée. Je l'ai lue dans la dispute d'Archélaüs Evêques de Cascase Ville de Mésopotamie. Cet Archélaüs témoigne qu'il avait conféré avec Manès, et rapporte ce que je viens de dire de la vie et de sa mort. L'envie s'attache comme j'ai dit, au bonheur et à la prospérité des hommes. C'est une question fort lon- 87 gue et fort difficile, de savoir pourquoi Dieu, dont la bonté est infinie, le permet; si c'est pour faire éclater davantage la pureté de la doctrine de l'Eglise, pour réprimer l'orgueil qui s'élève parmi les Fidèles, ou pour quelque autre raison, et je n'entreprendrai pas maintenant de la décider. Car je n'ai dessein ni d'examiner la vérité de la doctrine ; ni de pénétrer les secrets de la providence, mais seulement de faire le récit des choses qui sont arrivées dans l'Eglise. Je ne dirai rien davantage de la naissance de l'erreur des Manichéens, et je reprendrai la suite de mon sujet.

1.23 Ὡς Εὐσέβιος ὁ Νικομηδείας καὶ Θέογνις ὁ Νικαίας ἀναθαρσήσαντες σπουδὴν πεποίηνται παρατρέψαι τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν͵ διὰ τὸ σκευωρήσασθαι Ἀθανάσιον.

Οἱ περὶ Εὐσέβιον καὶ Θέογνιν τῆς ἐξορίας ἐπανελθόντες τὰς μὲν ἐκκλησίας κατέλαβον͵ ἐξωθήσαντες͵ ὡς ἔφην͵ τοὺς χειροτονη θέντας εἰς τὸν τόπον αὐτῶν· παρρησίαν τε οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐκτή σαντο παρὰ τῷ βασιλεῖ͵ ὃς πάνυ διὰ τιμῆς ἦγεν αὐτοὺς͵ ὡς ἀπὸ κακοδοξίας εἰς τὴν ὀρθοδοξίαν ἐπιστρέψαντας. Οἱ δὲ͵ τῇ δοθείσῃ παρρησίᾳ καταχρησάμενοι͵ μείζονα τῆς προλαβούσης ταραχὴν τῇ οἰκουμένῃ ἐκίνησαν͵ διχόθεν ὁρμώμενοι͵ ἔκ τε τῆς προκατασχούσης αὐτοὺς Ἀρειανῆς δόξης͵ καὶ ἐκ τῆς πρὸς Ἀθανάσιον ἀπεχθείας· ἐπειδὴ αὐτοῖς ἐκεῖνος ἐν τῇ συνόδῳ γενναίως περὶ τῶν ζητουμένων δογμάτων ἀντέπεσεν. Πρῶτον μὲν τὴν Ἀθανασίου χειροτονίαν διέβαλλον͵ καὶ ὡς ἀναξίου πρὸς τὴν ἐπισκοπὴν͵ καὶ μὴ ὡς ὑπὸ ἀξιοπίστων γεγενημένου· ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος κρείττων τῆς διαβολῆς ἐδείκνυτο͵ (ἐγκρατὴς γὰρ τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας γενόμενος͵ διαπύρως ὑπὲρ τῆς ἐν Νικαίᾳ πίστεως ἠγωνίζετο)͵ τότε δὴ οἱ περὶ Εὐσέβιον σπουδὴν ἐτίθεντο͵ Ἀθανάσιον μὲν σκευωρήσασθαι͵ Ἄρειον δὲ καταγαγεῖν εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν· οὕτω γὰρ μόνως δυνήσεσθαι τὴν τοῦ ὁμοουσίου πίστιν ἐκβαλεῖν͵ παρεισάγειν δὲ τὴν Ἀρειανί ζουσαν. Ἔγραφεν οὖν Εὐσέβιος Ἀθανασίῳ͵ δέχεσθαι Ἄρειον καὶ τοὺς ἀμφ΄ αὐτόν· καὶ γράφων μὲν παρεκάλει͵ ἔξωθεν δὲ διηπείλει. Ἐπεὶ δὲ Ἀθανάσιος οὐδενὶ τρόπῳ ἐπείθετο͵ κατασκευάζει πεισθῆναι τὸν βασιλέα͵ δέξασθαι μὲν εἰς πρόσωπον τὸν Ἄρειον͵ καὶ κάθοδον αὐτῷ εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν παρασχεῖν· καὶ ταῦτα μὲν ὅπως ἐξίσχυσε κατεργάσασθαι͵ κατὰ χώραν ἐρῶ. Πρὸ τούτων δὲ ἑτέρα ταῖς ἐκκλησίαις ἐπιγίνεται ταραχή· καὶ γὰρ πάλιν τὴν εἰρήνην οἱ οἰκεῖοι τῆς ἐκκλησίας ἐτάραττον. Εὐσέβιος μὲν οὖν ὁ Παμφίλου φησὶν͵ εὐθὺς μετὰ τὴν σύνοδον πρὸς ἑαυτὴν στασιάζειν τὴν Αἴγυπτον͵ τὴν αἰτίαν μὴ προστιθείς· ἐξ ὧν καὶ διγλώσσου δόξαν ἐκτήσατο͵ ὅτι τὰς αἰτίας λέγειν ἐκκλίνων͵ μὴ συνευδοκεῖν τοῖς ἐν Νικαίᾳ συνέθετο· ὡς δὲ ἡμεῖς ἐκ διαφόρων ἐπιστολῶν εὑρήκαμεν͵ ἃς μετὰ τὴν συνόδον οἱ ἐπίσκοποι πρὸς ἀλλήλους ἔγραφον͵ ἡ τοῦ ὁμοουσίου λέξις τινὰς διετάραττε· περὶ ἣν κατατριβόμενοι καὶ ἀκριβολογούμενοι τὸν κατὰ ἀλλήλων πόλεμον ἤγειραν· νυκτομαχίας τε οὐδὲν ἀπεῖχε τὰ γινόμενα· οὐδὲ γὰρ ἀλλήλους ἐφαίνοντο νοοῦντες͵ ἀφ΄ ὧν ἀλλήλους βλασφημεῖν ὑπελάμβανον. Οἱ μὲν γὰρ τοῦ ὁμοουσίου τὴν λέξιν ἐκκλίνοντες͵ τὴν Σαβελλίου καὶ Μοντανοῦ δόξαν εἰσηγεῖσθαι τοὺς αὐτὴν προσδεχομένους ἐνόμιζον· καὶ διὰ τοῦτο βλασφήμους ἐκάλουν͵ ὡς ἀναιροῦντας τὴν ὕπαρξιν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ πάλιν τῷ ὁμοουσίῳ προσκείμενοι͵ πολυθεΐαν εἰσάγειν τοὺς ἑτέρους νομίζοντες͵ ὡς Ἑλληνισμὸν εἰσάγοντας ἐξετρέποντο. Καὶ Εὐστάθιος μὲν ὁ Ἀντιοχείας ἐπίσκοπος διασύρει τὸν Παμφίλου Εὐσέβιον͵ ὡς τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν παραχαράττοντα· Εὐσέβιος δὲ τὴν μὲν ἐν Νικαίᾳ πίστιν οὔ φησι παραβαίνειν͵ διαβάλλει δὲ Εὐστάθιον͵ ὡς τὴν Σαβελλίου δόξαν εἰσάγοντα· διὰ ταῦτα ἕκαστοι ὡς κατὰ ἀντιπάλων τοὺς λόγους συνέγραφον· ἀμφότεροί τε λέγοντες ἐνυπόστατόν τε καὶ ἐνυπάρχοντα τὸν Υἱὸν εἶναι τοῦ Θεοῦ͵ ἕνα τε Θεὸν ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν εἶναι ὁμολογοῦντες͵ ἀλλήλοις͵ οὐκ οἶδ΄ ὅπως͵ συμφωνῆσαι οὐκ ἴσχυον· καὶ διὰ ταῦτα ἡσυχάζειν οὐδενὶ τρόπῳ ἠνείχοντο.

CHAPITRE XXIII.

Eusèbe et Théognis combattent la définition de foi, faite au Concile de Nicée, et dressent des pièges à Athanase.

EUSEBE et Théognis étant revenus de leur exil reprirent possession de leurs Eglises, et en chassèrent ceux qui s'en étaient emparés. L'Empereur leur rendent de grands honneurs, dans la créance qu'ils avaient renoncé à l'erreur, et s'étaient soumis à la vérité de la foi. Mais abusant de cet honneur, ils excitèrent de plus grands troubles qu'auparavant, tant par le désir d'appuyer l'opinion d'Arius, dont ils étaient infectés depuis longtemps, que par la haine dont ils étaient animés contre Athanase, à cause de la fermeté, avec laquelle il s'était opposé à leur sentiment dans le Concile, lorsque les questions y avaient été agitées. Ils commencèrent à condamner son ordination, comme s'il eût été indigne d'être ordonné, et qu'il n'eût été élu que par des personnes incapables. Lorsqu'il eut vaincu la calomnie, le que jouissant paisiblement de la chaire de l'Eglise  88 d'Alexandrie, il défendait fortement la foi du Concile de Nicée, Eusèbe lui dressa des pièges, et fit ses efforts pour rétablir Arius dans la Ville, dans la créance qu'il n'y avait point de meilleur moyen pour ruiner le terme de Consubstantiel, et d'introduire l'hérésie. Il écrivit à Athanase pour le supplier de recevoir Arius et ses compagnons à la communion Ecclésiastique, et usa cependant de menaces en public. N'ayant pu ébranler la fermeté à Athanase, il tâcha de persuader à l'Empereur de permettre qu'Arius le vînt trouver, et qu'il retournât ensuite à Alexandrie. Je. dirai en son lieu par quel moyen il obtint cette grâce. Mais avant que cela arrivât, l'Eglise fut agitée de nouvelles tempêtes, et sa paix fut troublée par ses propres enfants. Eusèbe surnommé Pamphile, dit qu'incontinent après la célébration du Concile, il s'émut des contestations et des disputes parmi les Egyptiens ; mais il en dissimule le sujet, ce qui l'a fait soupçonner par quelques-uns, de mauvaise foi, et leur a donné lieu de croire que cette dissimulation ne procédait que de la résolution qu'il avait prise, de ne point consentir à ce qui avait été décidé dans le Concile. Le terme de Consubstantiel faisait de la peine à quelques-uns, comme il paraît par les lettres que les Évêques s'écrivirent les uns aux autres. La subtilité avec laquelle ils examinèrent ce terme, excita entre eux des combats semblables à ceux qui se donnent durant la nuit, parce que l'obscurité de la matière les empêchait de voir qu'ils se déchiraient sans sujet par des injures atroces. Ceux qui improuvaient le. terme de Consubstantiel, croyaient qu'il autorisait l'erreur de Sabellius, et de Montan.; et appelaient impies ceux qui s'en servaient, comme, s'ils eussent ruiné l'existence du Fils de Dieu. Au contraire ceux qui soutenaient ce terme, accusaient leurs adversaires d'introduire le 89 culte.de plusieurs Dieux, et les évitaient comme des Païens. Eustate Evêque d'Antioche accuse Eusèbe surnommé Pamphile, de corrompre la foi du Concile de Nicée. Eusèbe soutient de son côté qu'il ne s'éloigne point du tout de cette foi, et accuse Eustate de favoriser l'erreur de Sabellius. Voila quel fut le sujet des contestations des Evêques et des livres qu'ils composèrent les uns contre les autres. Bien que les uns et les autres avouassent que le Fils de Dieu a sa personne et son existence, et qu'ils reconnaissent trois personnes en un seul Dieu, ils ne purent néanmoins s'accorder, ni demeurer en repos.

1.24 Περὶ τῆς γενομένης συνόδου ἐν Ἀντιοχείᾳ͵ ἣ καθεῖλεν Εὐστάθιον τὸν Ἀντιοχείας ἐπίσκοπον· ἐφ΄ ᾧ στάσεως γενομένης͵ μικροῦ ἀνετράπη ἡ πόλις.

Σύνοδον οὖν ἐν Ἀντιοχείᾳ ποιήσαντες͵ καθαιροῦσιν Εὐστάθιον͵ ὡς τὰ Σαβελλίου μᾶλλον φρονοῦντα͵ ἢ ἅπερ ἡ ἐν Νικαίᾳ σύνοδος ἐδογμάτισεν· ὡς μὲν οὖν τινες φασὶν͵ δι΄ ἄλλας οὐκ ἀγαθὰς αἰτίας· φανερῶς γὰρ οὐκ εἰρήκασι. Τοῦτο δὲ ἐπὶ πάντων εἰώθασι τῶν καθαιρουμένων ποιεῖν οἱ ἐπίσκοποι͵ κατηγοροῦντες μὲν καὶ ἀσεβεῖν λέγοντες͵ τὰς δὲ αἰτίας τῆς ἀσεβείας οὐ προστιθέντες. Ὅτι μέντοι ὡς Σαβελλίζοντα καθεῖλον Εὐστάθιον͵ Κύρου τοῦ Βεροίας ἐπισκόπου κατηγοροῦντος αὐτοῦ͵ Γεώργιος ὁ Λαοδικείας τῆς ἐν Συρίᾳ ἐπίσκοπος͵ εἷς ὢν τῶν μισούντων τὸ ὁμοούσιον͵ ἐν τῷ ἐγκωμίῳ τῷ εἰς Εὐσέβιον τὸν Ἐμισηνὸν ἔγραψεν [εἰρηκέναι]. Καὶ περὶ μὲν τοῦ Ἐμισηνοῦ Εὐσεβίου κατὰ χώραν ἐροῦμεν. Γεώργιος δὲ περὶ Εὐσταθίου γράφει· φάσκων γὰρ Εὐστάθιον ὑπὸ τοῦ Κύρου κατηγορεῖσθαι ὡς Σαβελλίζοντα͵ αὖθις τὸν Κῦρον ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἁλόντα καθῃρῆσθαι φησί. Καὶ πῶς οἷόν τε͵ Κῦρον τὰ Σαβελλίου φρο νοῦντα κατηγορεῖν Εὐσταθίου ὡς Σαβελλίζοντος; Ἔοικεν οὖν Εὐστάθιον δι΄ ἑτέρας καθῃρῆσθαι προφάσεις. Τότε δὲ ἐν τῇ Ἀντιοχείᾳ δεινὴ στάσις ἐπὶ τῇ αὐτοῦ καθαιρέσει γεγένηται· καὶ μετὰ ταῦτα πολλάκις περὶ ἐπιλογῆς ἐπισκόπου τοσοῦτος ἐξήφθη πυρσὸς͵ ὡς μικροῦ δεῆσαι τὴν πᾶσαν ἀνατραπῆναι πόλιν͵ εἰς δύο τμήματα διαιρεθέντος τοῦ λαοῦ· τῶν μὲν Εὐσέβιον τὸν Παμφίλου ἐκ τῆς ἐν Παλαιστίνῃ Καισαρείας μεταφέρειν φιλονεικούντων ἐπὶ τὴν Ἀντιόχειαν͵ τῶν δὲ σπευδόντων ἐπαναγαγεῖν Εὐστάθιον. Συνελαμβάνετο δὲ ἑκατέρῳ μέρει καὶ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως· καὶ στρατιωτικὴ χεὶρ͵ ὡς κατὰ πολεμίων κεκίνητο͵ ὡς καὶ ξιφῶν μέλλειν ἅπτεσθαι͵ εἰ μὴ ὁ Θεός τε καὶ ὁ παρὰ τοῦ βασιλέως φόβος τὰς ὁρμὰς τοῦ πλήθους ἀνέστειλεν. Ὁ μὲν γὰρ βασιλεὺς δι΄ ἐπιστολῶν τὰ γεγενημένα καὶ τὰς στάσεις κατέπαυσεν͵ Εὐσέβιος δὲ παραιτη σάμενος· ἐφ΄ ᾧ καὶ θαυμάσας αὐτὸν ὁ βασιλεὺς͵ γράφει τε αὐτῷ καὶ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ ἐπαινέσας͵ μακάριον ἀποκαλεῖ͵ ὅτι οὐ μιᾶς πόλεως͵ ἀλλὰ πάσης σχεδὸν τῆς οἰκουμένης ἐπίσκοπος ἄξιος εἶναι ἐκρίθη. Ἐφεξῆς οὖν ἐπὶ ἔτη ὀκτὼ λέγεται τὸν ἐν Ἀντιοχείᾳ θρόνον τῆς ἐκκλησίας σχολάσαι· ὀψὲ δέ ποτε σπουδῇ τῶν τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν παρατρέπειν σπουδαζόντων͵ χειροτονεῖται Εὐφρόνιος. Τοσαῦτα μὲν περὶ τῆς συνόδου͵ ἣ κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν δι΄ Εὐστά θιον γέγονεν͵ ἱστορείσθω. Μετὰ ταῦτα δὲ εὐθὺς καὶ ὁ τὴν Βηρυτὸν μὲν πάλαι καταλιπὼν Εὐσέβιος͵ τότε δὲ τῆς ἐν Νικομηδείᾳ κρατῶν ἐκκλησίας͵ σπουδὴν ἔθετο σὺν τοῖς ἀμφ΄ αὐτὸν͵ Ἄρειον καταγαγεῖν εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν· πῶς δὲ ἐξίσχυσαν τοῦτο κατεργάσασθαι͵ καὶ πῶς ἐπείσθη ὁ βασιλεὺς εἰς πρόσωπον δέξασθαι Ἄρειον καὶ τὸν σὺν αὐτῷ Εὐζώϊον͵ ἤδη λεκτέον.

CHAPITRE XXIV.

Concile d'Antioche. Déposition d'Eustate. Sédition.

LES Evêques s'étant assemblés à Antioche, déposèrent Eustate, Evêque de cette Ville, comme favorisant le dogme de Sabellius, au lieu de suivre la définition du Concile de Nicée. Quelques-uns assurent qu'il fut déposé pour d'autres raisons moins honnêtes, qu'ils ne disent point. Car les Evêques ont accoutumé de parler désavantageusement de ceux qu'ils déposent ; et de les accuser d'impiété, sans dire de quelle impiété ils sont coupables. George Evêque de Laodicée. Ville de Syrie, assure dans l'éloge qu'il a fait d'Eusèbe Évêque d'Emèse, qu'Eustate fut déposé sur l'accusation de Cyr, Evêque de Bérée .pour avoir favoriser l'erreur de Sabellius. Nous parlerons de cet Eusèbe Evêque d'Emèse en un autre lieu. Il semble qu'il y a de la contradiction dans ce que George dit touchant Eustate, car après avoir dit 90 qu'il fut accusé par Cyr, de favoriser l'erreur de Sabellius, il ajoute que Cyr même fut déposé pour l'avoir favoriser. Il y a donc apparence que ce fut pour une autre raison qu'Eustate fut déposé. Sa déposition fut suivie d'une sédition furieuse et quand on procéda à l'élection il s'éleva un grand feu de contestations et de querelles, qui divisèrent la Ville en deux partis, dont l'un s'efforçait de transférer Eusèbe surnommé Pamphile de Césarée à Antioche, et l'autre prétendait rétablir Eustate. Il n'y eut personne dans la Ville qui ne se déclarât pour l'un ou pour l'autre de ces partis. Les gens de guerre avaient pris les armes, et en seraient venus aux mains, si leur emportement n'avait été arrêté par l'ordre de la Providence et par l'appréhension de la justice de l'Empereur. Ce Prince écrivit pour réprimer la sédition, et Eusèbe refusa d'être transfère à Antioche, ce qui plût si fort à Constantin, qu'il lui en donna de grandes louanges, et lui témoigna par des lettres qu'il le tenait tort heureux devoir été jugé digne d'être Evêque non d'une Ville, mais de tout le monde. On dit que le siège de l'Eglise d'Antioche vaqua l'espace de huit ans, après lesquels Eufrone y fut élevé par les soins de ceux qui s'efforçaient de renverser la foi du Concile de Nicée. Voila ce que j'avais à dire du Concile tenu à Antioche pour la déposition d'Eustate. Eusèbe qui avait quitté l'Eglise de Béryte pour s'emparer de celle de Nicomédie, brassa bientôt après une trame avec ceux de son parti, pour rétablir Arius. II est tenu de parler des moyens qu'ils emploierait pour cet effet.

1.25 Περὶ τοῦ πρεσβυτέρου τοῦ σπουδάσαντος ἀνακληθῆναι Ἄρειον.

῏Ην ἀδελφὴ τῷ βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ͵ τοὔνομα Κωνσταντία· γυνὴ δὲ ἐγεγόνει Λικιννίου͵ τοῦ πρότερον μὲν συμβασιλεύσαντος αὐτῷ Κωνσταντίνῳ͵ μετὰ ταῦτα δὲ τυραννήσαντος͵ καὶ διὰ τοῦτο ἀναιρεθέντος. Ταύτῃ πρεσβύτερός τις τῷ Ἀρειανῶν προσκείμενος δόγματι γνώριμος ἦν͵ καὶ ἐν τοῖς οἰκείοις ἐτάττετο. Ὑποβαλόντος οὖν Εὐσεβίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ͵ λόγους περὶ Ἀρείου πρὸς τὴν γυναῖκα παρέσπειρεν͵ ἠδικῆσθαι φάσκων αὐτὸν ὑπὸ τῆς συνόδου͵ καὶ μὴ φρονεῖν ὡς περὶ αὐτοῦ λόγος κατέχει. Ταῦτα ἀκούσασα ἡ Κωνσταντία τῷ μὲν πρεσβυτέρῳ ἐπίστευεν͵ τῷ δὲ βασιλεῖ λέγειν οὐκ ἐτόλμα. Συμβαίνει δὲ χαλεπῇ νόσῳ περιπεσεῖν τὴν Κωνσταντίαν· ὁ δὲ βασιλεὺς συνεχῶς ἀρρωστοῦσαν αὐτὴν ἐπεσκέπτετο. Ἐπειδὴ δὲ ἡ γυνὴ ἐκ τῆς νόσου χαλεπώτερον διετέθη͵ θνήσκειν δὲ προσεδόκα͵ παρακατατίθεται τῷ βασιλεῖ τὸν πρεσβύτερον͵ μαρτυροῦσα αὐτῷ σπουδὴν καὶ εὐλάβειαν͵ καὶ ὡς εὔνους εἴη περὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ. Ἡ μὲν οὖν μετ΄ οὐ πολὺ τεθνήκει· ὁ δὲ πρεσβύτερος ἐν τοῖς οἰκειοτάτοις τοῦ βασιλέως ἐτάττετο· καὶ δὴ κατὰ βραχὺ τὴν παρρησίαν αὐξήσας͵ τοὺς αὐτοὺς ἀναφέρει λόγους περὶ τοῦ Ἀρείου τῷ βασιλεῖ͵ οἷς πρὸς τὴν ἀδελφὴν ἐχρήσατο πρότερον· φάσκων μὴ ἄλλως φρονεῖν Ἄρειον͵ ἢ ὃ τῇ συνόδῳ δοκεῖ· ἐλθόντα τε αὐτὸν κατὰ πρόσωπον͵ συντίθεσθαι τούτοις͵ καὶ ἀλόγως συκο φαντεῖσθαι τούτοις. Ξένα καταφαίνεται τῷ βασιλεῖ τὰ παρὰ τοῦ πρεσβυτέρου λεγόμενα· καὶ εἰ Ἄρειος͵ ἔφη͵ συντίθεται τῇ συνόδῳ͵ καὶ εἰ τὰ ἐκείνης φρονεῖ͵ δέξομαί τε αὐτὸν εἰς πρόσωπον͵ καὶ σὺν τιμῇ ἐκπέμψω ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν. Ταῦτα ἔλεγε͵ καὶ αὐτίκα πρὸς αὐτὸν ἔγραφε τάδε.

Νικητὴς Κωνσταντῖνος μέγιστος σεβαστὸς Ἀρείῳ. Πάλαι μὲν ἐδηλώθη τῇ στερρότητί σου͵ ὅπως ἂν εἰς τὸ ἐμὸν στρατόπεδον ἀφίκοιο͵ ἵνα τῆς ἡμετέρας θέας ἀπολαῦσαι δυνηθείης. Θαυμάζομεν δὲ σφόδρα͵ μὴ παραχρῆμα τοῦτο πεποιηκότα. Διόπερ νῦν ἐπιβὰς ὀχήματος δημοσίου εἰς τὸ ἡμέτερον στρατόπεδον ἀφικέσθαι ἐπείχθητι· ὅπως ἂν τῆς παρ΄ ἡμῶν εὐμενείας τε καὶ ἐπιμελείας τυχὼν͵ ἐπὶ τὴν πατρίδα ἀφικέσθαι δυνηθῇς. Ὁ Θεός σε διαφυλάττοι͵ ἀγαπητέ.

Ἐδόθη τῇ πρὸ πέντε καλανδῶν Δεκεμβρίων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ πρὸς Ἄρειον τοῦ βασιλέως ἐπιστολή. Θαυμάσαι δέ μοι ἔπεισι τὴν σπουδὴν καὶ τὸν ζῆλον͵ ὃν εἶχεν ὁ βασιλεὺς περὶ τὴν θεοσέβειαν· φαίνεται γὰρ διὰ τῆς ἐπιστολῆς͵ ὡς πλειστάκις αὐτὸν ἐπὶ μετάνοιαν προτρεψάμενος͵ ἀφ΄ ὧν μέμφεται ὅτι πολλάκις αὐτοῦ γράψαντος͵ μὴ ταχέως Ἄρειος ἐπανῆλθεν εἰς τὴν ἀλήθειαν. Ἄρειος μὲν οὖν δεξάμενος τοῦ βασιλέως τὰ γράμματα͵ μετ΄ οὐ πολὺ παρῆν ἐπὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν· συμπαρῆν δὲ αὐτῷ καὶ Εὐζώϊος͵ ὃν καθεῖλεν Ἀλέξανδρος ὄντα διάκονον͵ ὅτε καθῄρει τοὺς περὶ Ἄρειον. Δέχεται οὖν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς εἰς πρόσωπον͵ καὶ διεπυνθάνετο εἰ τῇ πίστει συντίθενται· τῶν δὲ συνθεμένων ἑτοίμως͵ ὁ βασιλεὺς ἔγγραφον αὐτοὺς ἐπιδιδόναι τὴν πίστιν ἐκέλευσεν.

91 CHAPITRE XXV.

D'un Prêtre qui ménagea le rétablissement d'Arius dans Alexandrie.

Constantin avait une sœur nommée Constancie, qui avait autrefois été mariée à Licinius, qui après avoir possédé avec Constantin une partie de l'Empire fut tué pour l'injuitice de son ambition, et pour la cruauté de son gouvernement. Elle avait dans son Palais un Prêtre Arien, qu'elle honorait de son amitié. Comme il avait souvent l'occasion de l'entretenir, il lui parla d'Arius à la sollicitation d'Eusèbe et de quelques autres de la même faction ; que le Concile lui avait fait injustice, et qu'il ne tenait pas lec sentiments dont on l'accusait. Constancie ajouta foi aux discours du Prêtre. Mais elle n'osa les rapporter à l'Empereur. Elle tomba bientôt après dans une dangereuse maladie, durant laquelle l'Empereur la visitait très souvent. Comme la maladie croissait si fort de jour en jour qu'elle n'éspérait plus de guérir, elle recommanda ce Prêtre à l'Empereur son frère, et l'assura qu'il était fort homme de bien, et fort affectionné à son service. Constancie étant morte bientôt après, ce Prêtre entra bien avant dans l'amitié de l'Empereur, et lui répéta les mêmes choses qu'il avait dites à Constancie ; qu'Arius ne tenait rien de contraire à ce qui avait été décidé par le Concile, et que s'il lui voulait faire la grâce de lui donner un moment d'audience, il reconnaîtrait son innocence, et l'injustice de ses accusateurs. L'Empereur fort étonné de ce discours, lui dit : Si Arius se foûmet à la définition du Concile, et la 92 signe je le recevrai avec joie, et le renverrai avec honneur à Alexandrie; et  àl 'heure-même lui écrivit en ces termes.

Constantin Vainqueur, très-Grand, Auguste à Arius.

« IL y a déjà longtemps que vous avez reçu ordre de venir à la Cour, pour y jouir de ma présence. Je m'étonne que vous n'y ayez pas satisfait. Prenez donc une voiture publique, afin que vous puissiez ressentir les effets de ma clémence, et retourner en votre pays. Je prie Dieu, mon très cher frère, qu'il vous conserve. »

Cette lettre fut écrite le vingt-cinquiéme jour de Novembre. Elle est une preuve maniseste de l'ardeur du zèle, dont l'Empereur brûlait pour la Religion. Car il paraît qu'il avait plusîeurs fois exhorté Arius à changer de sentiment, et qu'il avait négligé d'obéir. Mais alors il vint à Constantinople avec Euzoius, qu'Alexandre awit déposé du diaconat, en déposant Arius et ses sectateurs. L'Empereur leur demanda s'ils consentaient à la définition du Concile ; et quand il» lui eurent répondu que oui, il Ieur demanda leur profession de foi par écrit.

1.26 Ὡς Ἄρειος ἀνακληθεὶς͵ βιβλίον μετανοίας δοὺς τῷ βασιλεῖ͵ τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν ὑπεκρίνατο.

Οἱ δὲ βιβλίον συντάξαντες͵ τῷ βασιλεῖ προσκομίζουσι͵ τοῦτον ἔχον τὸν τρόπον.

Τῷ εὐλαβεστάτῳ καὶ θεοφιλεστάτῳ δεσπότῃ ἡμῶν βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ Ἄρειος καὶ Εὐζώϊος· καθὼς προσέταξεν ἡ θεοφιλής σου εὐσέβεια͵ δέσποτα βασιλεῦ͵ ἐκτιθέμεθα τὴν ἑαυτῶν πίστιν͵ καὶ ἐγγράφως ὁμολογοῦμεν ἐπὶ Θεοῦ͵ οὕτως πιστεύεις καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ σὺν ἡμῖν͵ ὡς ὑποτέτακται.

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν͵ Πατέρα παντοκράτορα· καὶ εἰς Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ͵ τὸν ἐξ αὐτοῦ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων γεγεννημένον Θεὸν Λόγον͵ δι΄ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο͵ τά τε ἐν τοῖς οὐρανοῖς͵ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν κατελθόντα͵ καὶ σαρκωθέντα͵ καὶ παθόντα͵ καὶ ἀναστάντα͵ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς͵ καὶ πάλιν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα͵ καὶ εἰς σαρκὸς ἀνάστασιν͵ καὶ εἰς ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος͵ καὶ εἰς βασιλείαν οὐρανῶν͵ καὶ εἰς μίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ͵ τὴν ἀπὸ περάτων ἕως περάτων. Ταύτην δὲ τὴν πίστιν παρειλήφαμεν ἐκ τῶν ἁγίων εὐαγγελίων͵ λέγοντος τοῦ Κυρίου τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· “Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη͵ βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.” Εἰ δὲ μὴ ταῦτα οὕτως πιστεύομεν καὶ ἀποδεχόμεθα ἀληθῶς͵ Πατέρα͵ Υἱὸν͵ καὶ Πνεῦμα Ἅγιον͵ ὡς πᾶσα ἡ καθολικὴ ἐκκλησία καὶ αἱ γραφαὶ διδάσκουσιν͵ αἷς κατὰ πάντα πιστεύομεν͵ κριτὴς ἡμῶν ἐστὶν ὁ Θεὸς καὶ νῦν καὶ ἐν τῇ μελλούσῃ κρίσει. Διὸ παρακαλοῦμέν σου τὴν θεοσέβειαν͵ θεοφιλέστατε βασιλεῦ͵ ἐκκλησιαστικοὺς ἡμᾶς ὄντας͵ καὶ τὴν πίστιν καὶ τὸ φρόνημα τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἁγίων γραφῶν ἔχοντας͵ ἑνοῦσθαι ἡμᾶς διὰ τῆς εἰρηνοποιοῦ σοῦ καὶ θεοσεβοῦς εὐσεβείας͵ τῇ μητρὶ ἡμῶν͵ τῇ ἐκκλησίᾳ δηλαδὴ͵ περιῃρημένων τῶν ζητημάτων καὶ περισσολογιῶν· ἵνα καὶ ἡμεῖς καὶ ἡ ἐκκλησία εἰρηνεύσαντες μετ΄ ἀλλήλων τὰς συνήθεις εὐχὰς͵ ὑπὲρ τῆς εἰρηνικῆς σου βασιλείας καὶ παντὸς τοῦ γένους σου͵ κοινῇ πάντες ποιησώμεθα.

 CHAPITRE XXVI.

Arius donne sa rétractation, et fait semblant de se soumettre à la définition du Concile.

ILS donnèrent leur déclaration conçue en ces termes.

« A Constantin très-pieux, et très-religieux Empereur, Arius et Euzoius. 93 Nous vous déclarons notre foi, comme votre piété nous l'a commandé, et nous protestons devant Dieu, que nous la tenons tous telle qu'elle suit.

Nous croyons en un seul Dieu Père tout-puissant, et en Jésus Christ son Fils notre Seigneur, Dieu et Verbe qui est fait de lui avant tous les siècles, par qui toutes les choses qui sont dans le Ciel et sur la terre ont été faites; qui est descendu du ciel, a pris chair, a souffert et est ressuscité et monté au ciel, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Nous croyons le saint Esprit, la Résurrection de la chair, la vie du siècle à venir, le royaume des cieux, et une Eglise Catholique répandue par toute la terre. Nous avons appris cette foi de l'Evangile, où le Seigneur dit à ses Apôtres ; Allez donc, et enseignez tous les .peuples, les bâtissant au Nom du Père, du Fils et du saint Esprit. Si nous ne sommes pas dans cette créance, et si nous ne recevons pas véritablement le Père, le Fils et le saint Esprit, comme l'Eglise Catholique et l'Ecriture sainte l'enseignent, que Dieu nous juge dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir. C'est pourquoi nous supplions votre piété, Empereur très-chéri de Dieu qu'ayant l'honneur d'avoir place dans le Clergé, et qu'étant très-attachés à la foi de l'Eglise, et au sens de l'Ecriture, vous ayez la bonté de nous réunir au Corps de cette Eglise qui est notre mère, afin que les questions inutiles étant retranchées, nous entreprenions la paix, et nous fassions tous ensemble des prières à Dieu pour la prospérité de votre règne, et pour la conservation de famille. »

1.27 Ὡς Ἀρείου εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν γνώμῃ τοῦ βασιλέως κατελθόντος͵ καὶ μὴ δεχθέντος ὑπὸ Ἀθανασίου͵ οἱ περὶ Εὐσέβιον διαφόρους κατὰ Ἀθανασίου διαβολὰς πρὸς τὸν βασιλέα πεποίηνται.

 Οὕτω μὲν οὖν Ἄρειος τὸν βασιλέα πείσας͵ ἐχώρει ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν. Οὐ μέντοι γε κρείσσων ἡ κατασκευὴ τῆς σιωπωμένης ἀληθείας ἐγίνετο· ὡς γὰρ καταλαμβάνοντα αὐτὸν τὴν Ἀλεξάνδρειαν Ἀθανάσιος οὐκ ἐδέχετο (ὡς μῦσος γὰρ αὐτὸν ἐξετρέπετο)͵ αὖθις ἀνακινεῖν ἐπεχείρει τὴν Ἀλεξάνδρειαν͵ παρεμβαλὼν τὴν αἵρεσιν. Τότε δὴ καὶ οἱ περὶ Εὐσέβιον αὐτοί τε ἔγραφον͵ καὶ τὸν βασιλέα γράφειν παρεσκεύαζον͵ ὅπως ἂν προσδεχθῶσιν οἱ περὶ Ἄρειον. Ἀθανάσιος μὲν οὖν πάντῃ τοῦ δέξασθαι αὐτοὺς ἀπηγόρευσε· καὶ τὸν βασιλέα γράφων ἐδίδασκεν͵ ἀδύνατον εἶναι τοὺς ἅπαξ τὴν πίστιν ἀθετήσαντας καὶ ἀναθεματισθέντας αὖθις ἐξ ὑποστροφῆς συλλαμβάνεσθαι. Ὁ δὲ βασιλεὺς βαρέως ἐνεγκὼν͵ τάδε Ἀθανασίῳ γράφων ἠπείλησε.

Μέρος ἐπιστολῆς τοῦ βασιλέως.

Ἔχων τοίνυν τῆς ἐμῆς βουλῆς τὸ γνώρισμα͵ πᾶσι τοῖς βουλομένοις εἰς τὴν ἐκκλησίαν εἰσελθεῖν ἀκώλυτον παράσχου τὴν εἴσοδον. Ἐὰν γὰρ γνῶ ὡς κεκώλυκας τινὰς αὐτῶν τῆς ἐκκλησίας μεταποιουμένους͵ ἢ ἀπείρξας τῆς εἰσόδου͵ ἀποστελῶ παραχρῆμα τὸν καθαιρήσοντά σε ἐξ ἐμῆς κελεύσεως͵ καὶ τῶν τόπων μεταστήσοντα.

Ταῦτα ἔγραφεν ὁ βασιλεὺς͵ τοῦ λυσιτελοῦντος γινόμενος͵ καὶ μὴ βουλόμενος τὴν ἐκκλησίαν διασπᾶσθαι· τοὺς γὰρ πάντας ἐπὶ τὴν ὁμόνοιαν ἄγειν ἐσπούδαζε. Τότε δὴ καιρὸν εὔκαιρον οἱ περὶ Εὐσέβιον εὑρηκέναι νομίσαντες͵ ἀπεχθῶς πρὸς Ἀθανάσιον ἔχοντες͵ τὴν τοῦ βασιλέως λύπην ὑπουργὸν ἐλάμβανον τοῦ ἰδίου σκοποῦ· καὶ διὰ τοῦτο ἐκύκων πάντα͵ ἀποκινῆσαι αὐτὸν τῆς ἐπισκοπῆς σπουδάζοντες· οὕτω γὰρ ἤλπιζον μόνως τὴν Ἀρειανὴν δόξαν κρατήσειν͵ Ἀθανασίου ἐκποδὼν γινομένου. Συμπαρατάττονται οὖν κατ΄ αὐτοῦ Εὐσέβιος ὁ Νικομηδείας͵ Θέογνις Νικαίας͵ Μάρις Χαλκηδόνος͵ Οὐρσάκιος Σιγγιδόνος τῆς ἄνω Μυσίας͵ καὶ Οὐάλης Μουρσῶν τῆς Παννονίας. Οὗτοι μισθοῦνται τινὰς τῆς Μελιτίου αἱρέσεως καὶ διαφόρους κατὰ Ἀθανασίου κατηγορίας ἐκίνησαν· καὶ πρῶτον μὲν διὰ Ἰσίωνος καὶ Εὐδαίμονος καὶ Καλλινίκου͵ Μελιτιανῶν͵ διαβολὴν ἐργάζονται͵ ὡς Ἀθανασίου λινῆν ἐσθῆτα τελεῖν τοὺς Αἰγυπτίους τῇ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ κελεύσαντος. Ἀλλὰ ταύτην μὲν τὴν διαβολὴν Ἀλύπιος καὶ Μακάριος πρεσβύτεροι τῆς Ἀλεξανδρέων͵ τότε τυχηρῶς ἐν Νικομηδείᾳ τυγ χάνοντες͵ κατέσβεσαν͵ ψευδῆ τὰ κατὰ Ἀθανασίου λεχθέντα διδά ξαντες εἶναι τὸν βασιλέα. Διὸ τῶν μὲν κατηγόρων διὰ γραμμάτων ὁ βασιλεὺς καθήψατο͵ Ἀθανάσιον δὲ πρὸς ἑαυτὸν ἐλθεῖν προετρέψατο. Πρὶν ἢ δὲ ἐπιστῆ͵ φθάσαντες οἱ περὶ Εὐσέβιον ἑτέραν ἐπισυνάπτουσι τῇ προτέρᾳ διαβολῇ καὶ πολλῷ τῆς προτέρας χείρονα· ὡς Ἀθανάσιος ἐπιβουλεύων τοῖς βασιλέως πράγμασι Φιλουμένῳ τινι ἔπεμψε γλωσσόκομον πλῆρες χρυσίου. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτου ὁ βασιλεὺς ἐν Ψαμαθίᾳ προάστειον δὲ τοῦτο τῆς Νικομηδείας ἐστὶ διαγνοὺς͵ καὶ ἀθῷον εὑρὼν Ἀθανάσιον μετὰ τιμῆς ἐξέπεμψε͵ γράψας τῇ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ͵ ὅτι αὐτῶν ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος ψευδῶς διεβέβλητο. Οἷα μέντοι μετὰ ταῦτα οἱ περὶ Εὐσέβιον κατὰ Ἀθανασίου συνέθεσαν͵ καλὸν μὲν ἦν καὶ πρέπον σιγῇ παραδοῦναι͵ ἵνα μὴ ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία ὑπὸ τῶν μὴ φρονούντων τὰ τοῦ Χριστοῦ καταγινώσκηται. Ἐπειδὴ δὲ ἐγγράφως ἐπιδοθέντα φανερὰ τοῖς πᾶσιν ἐγένετο͵ διὰ τοῦτο ἀναγκαῖον ἡγησάμην ὡς οἷόν τε διὰ βραχέων εἰπεῖν τὰ ἰδιαζούσης πραγματείας δεόμενα· ὅθεν δὲ ἡ τῆς συκοφαντίας ὑπόθεσις καὶ οἱ τὰς συκοφαντίας κινήσαντες ἔλαβον τὴν ἀρχὴν͵ διὰ βραχέων ἐρῶ. Μαρεώτης χώρα τῆς Ἀλεξανδρείας ἐστί· κῶμαι δέ εἰσιν ἐν αὐτῇ πολλαὶ σφόδρα καὶ πολυάνθρωποι͵ καὶ ἐν αὐταῖς ἐκκλησίαι πολλαὶ καὶ λαμπραί· τάττονται δὲ αὕται αἱ ἐκκλησίαι ὑπὸ τῷ τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπισκόπῳ͵ καὶ εἰσὶν ὑπὸ τὴν αὐτοῦ πόλιν ὡς παροικίαι. Ἐν δὲ τῷ Μαρεώτῃ τούτῳ Ἰσχύρας τις οὕτω καλούμενος πρᾶγμα ὑπέδυ πολλῶν θανάτων ἄξιον· οὐδὲ πώποτε γὰρ ἱερωσύνης τυχὼν͵ τὸ τοῦ πρεσβυτέρου ὄνομα ἑαυτῷ περιθέμενος τὰ ἱερέως πράττειν ἐτόλμησε. Φωραθεὶς τοίνυν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις ὁ Ἰσχύρας ἀποδρὰς ἐκεῖθεν͵ καὶ καταλαβὼν τὴν Νικομήδειαν͵ προσφεύγει τοῖς περὶ Εὐσέβιον. Οἱ δὲ μίσει τῷ πρὸς Ἀθανάσιον͵ δέχονται μὲν αὐτὸν ὡς πρεσβύτερον͵ ἐπαγγέλλονται δὲ καὶ τῇ τῆς ἐπισκοπῆς ἀξίᾳ τιμῆσαι͵ εἰ κατηγορίαν ἐνστήσεται κατὰ Ἀθανασίου͵ πρόφασιν λαμβάνοντες ὅσα ὁ Ἰσχύρας ἐπλάττετο· ἐφήμιζε γὰρ͵ ὡς εἴη τὰ πάνδεινα ἐξ ἐφόδου πεπονθώς· καὶ ὅτι Μακάριος εἰσπηδήσας εἰς τὸ θυσιαστήριον ἀνέτρεψε μὲν τὴν τράπεζαν͵ ποτήριον δὲ κατέαξε μυστικόν· καὶ ὅτι τὰ ἱερὰ βιβλία κατέκαυσε. Μισθὸν οὖν αὐτῷ͵ ὡς ἔφην͵ τῆς κατηγορίας τὴν ἐπισκοπὴν ἐπηγγείλαντο͵ γινώσκοντες ὡς ἡ κατὰ Μακαρίου κατηγορία σὺν τῷ κατηγορουμένῳ καὶ τὸν πέμψαντα καθαιρεῖ Ἀθανάσιον. Ταύτην μὲν οὖν τὴν κατηγορίαν ὕστερον συνεστήσαντο· πρὸ δὲ ταύτης τὴν παντὸς πεπληρωμένην μύσους͵ περὶ ἧς ἤδη λεκτέον. Χεῖρα ἀνθρώπου οὐκ οἶδα πόθεν λαβόντες͵ πότερον ἀνελόντες τινα καὶ χειροκοπήσαντες͵ ἢ ἤδη νεκροῦ ὄντος ἀπέκοψαν͵ ὁ Θεὸς οἶδε͵ καὶ οἱ αὐθένται τῆς πράξεως· προεχειρίζοντο δ΄ οὖν ὅμως αὐτὴν͵ ὡς Ἀρσενίου τινὸς ἐπισκόπου τῆς Μελιτιανῶν θρησκείας τυγχάνουσαν· καὶ ταύτην ἔφερον ἐν μέσῳ͵ τὸν Ἀρσένιον ἀποκρύψαντες· καὶ ἔλεγον τὴν χεῖρα ταύτην Ἀθανάσιον ἐσχηκέναι πρὸς μαγείας τινάς. Τὸ μὲν οὖν μέγιστον κεφάλαιον͵ ὃ οἱ συκοφάνται συνέθεσαν͵ τοιοῦτον ἦν. Οἷα δὲ φιλεῖ ἐν τοῖς τοιούτοις γίνεσθαι͵ ἄλλοι ἄλλα κατηγόρουν αὐτοῦ· ἐπετί θεντο γὰρ τότε μάλιστα οἱ πρὸς αὐτὸν ἀπεχθανόμενοι. Ταῦτα γνοὺς ὁ βασιλεὺς͵ γράφει τῷ κήνσορι Δαλματίῳ͵ τῷ ἀδελφιδῳ ἑαυτοῦ ἐν Ἀντιοχείᾳ τῆς Συρίας διάγοντι͵ ἀγωγίμους ποιῆσαι τοὺς κατηγορουμένους͵ καὶ διαγνόντα δίκην τοὺς ἐλεγχθέντας εἰσ πράξασθαι. Ἔπεμπε δὲ καὶ Εὐσέβιον ἅμα Θεόγνιδι͵ ἵνα ἐπὶ παρουσίᾳ αὐτῶν κρίνοιτο Ἀθανάσιος· ὁ δὲ ὡς ἔγνω καλεῖσθαι ὑπὸ τοῦ κήνσορος͵ πέμπει εἰς Αἴγυπτον ἀναζητῆσαι τὸν Ἀρσένιον· καὶ μανθάνει μὲν αὐτὸν κρύπτεσθαι͵ συλλαβεῖν δὲ οὐ δεδύνηται ἄλλοτε ἀλλαχοῦ μεθιστάμενον. Παύει δὲ ὁ βασιλεὺς τὸ ἐπὶ τοῦ κήνσορος δικαστήριον δι΄ αἰτίαν τοιαύτην.

94 CHAPITRE XXVII.

Athanase refuse de recevoir Arius. Il est calomnié auprès de l'Empereur.

Arius ayant ainsi persuadé l'Empereur de la sincérité de sa foi, retourna à Alexandrie. Mais son artifice ne pût ni cacher, ni vaincre la vérité. Athanase bien loin de le recevoir, l'ayant rejeté, comme.une peste publique, il commença à troubler la paix de la Ville, en publiant son erreur. Eusèbe Évêque de Nicomédie, écrivit alors à l'Empereur, et lui persuada de commander qu'Arius et ses compagnons fussent admis à la communion de l'Eglise. Mais Athanase au lieu de déférer à son ordre, lui fit réponse qu'il n'était pas possible de recevoir dans la communion des personnes qui avaient violé la foi, et qui avaient été frappées d'anathème. L'Empereur irrité de cette réponse, menaça Athanase en ces termes.,

« Puisse vous avez appris mon intention, laissez l'entrée de l'Eglise libre à tous ceux qui désireront de s'y assembler. Car si j'apprends que vous l'ayez fermée à aucun de ceux qui désireront d'y entrer, j'enverrai quelqu'un qui exécutera mes ordres, qui vous déposera, et vous châtiera, hors de votre pays. »

Voila ce que l'Empereur écrivit à Athanase, à dessein de procurer le bien, public, et d'empêcher la division de l'Eglise ; car il n'avait point de si forte passion, que de la voir dans une parfaite union. Alors les partisans d'Eusèbe crurent devoir se servir de la colère du Prince pour satisfaire à la haine, dont ils étaient animés contre Athanase, et pour le châtier de son Siège où ils savaient que tant qu'il serait assis, il s'opposerait si fortement à l'opinion d'Arius, que 95 jamais elle ne remporterait aucun avantage. Eusèbe Evêque de Nicomédie, Théognis Evêque de Nicée, Maris Evêque de Calcédoine, Ursace Evêque de Singidon Ville de la haute Mésie, et Valens Evêque de Mursa Ville de la haute Pannonie conspirèrent contre lui, et corrompirent par argent des Méléciens pour le charger de diverses accusations, Ision, Eudémon et Callinique Méliciens, l'accusèrent d'abord d'avoir voulu obliger les Egyptiens de fournir des vestes de lin à l'Eglise d'Alexandrie. Mais Alipe et Macaire Prêtres de cette Eglise, qui se trouvèrent alors à Nicomédie,  dissipèrent l'accusation ; si bien que l'Empereur blâma les accusateurs, et exhorta Athanase à le venir trouver. Mais avant qu'il fut arrivé, les partisans d'Eusèbe lui suscitèrent une autre accusation, et le firent charger d'un crime plus atroce que le premier, qui était d'avoir conjuré contre l'Empereur, et d'avoir envoyé pour cet effet une cassette pleine .d'or à un nommé Philuméne. L'Empereur ayant pris connaissance de cette accusation à Psamatie, qui est un faubourg de Nicomédie, et ayant reconnu qu'Athanase était innocent, le renvoya à Alexandrie, et écrivit aux habitants, que leur Evêque avait été injustement accusé. Il semble que pour l'intérêt de l'Eglise, les entreprises que les partisans d'Eusèbe, firent ensuite contre lui, devraient être supprimées, de peur que les Païens n'en prennent occasion de la déshonorer. Mais puisqu'elles ont déjà été écrites, et qu'elles sont venues à la connaissance de tout le monde, je ne saurais me dispenser de les rapporter en peu de paroles. Il y a aux environs d'Alexandrie un pays nommé Maréote, qui est fort peuplé, et rempli de plusieurs Eglises, qui dépendent de l'Evêque de la Ville. Un homme de ce pays, nommé Ischyras, se porta à un crime qui mérite d'être .expié de plus d'une 96 mort. IL eut la hardiesse de prendre la qualité de Prêtre, et d'en faire les fonctions, bien qu'il n'eût jamais été ordonné. Son crime ayant été découvert, il se réfugia à Nicomédie, et implora la protection d'Eusèbe, qui non content de le recevoir comme Prêtre, lui promit de le faire Évêque, s'il voulait intenter une accusation contre Athanase. Cette accusation était fondée sur ce qu'Ischyras supposait faussement, que Macaire avait renversé l'Autel de l'Eglise, rompu un Calice, et brûlé les livres saints. Les partisans d'Eusèbe lui promirent la dignité Episcopale, pour la récompense de sa calomnie, dans l'espérance que, si l'accusation contre Macaire réussissait, elle retomberait sur Athanase, par qui Macaire avait été envoyé, et de qui il n'avait fait que suivre les ordres. Mais avant que d'intenter cette accusation, ils en intentèrent une autre fort maligne et fort envenimée, dont je fuis obligé de parler pour suivre l'ordre du temps. Ayant trouvé je ne sais où, la main d'un homme, sait qu'ils l'eussent tué pour la lui couper, ou qu'ils l'eussent coupée d'un corps mort, Dieu le sait, et ceux qui ont commis un crime si horrible, le savent aussi ; ils la montrèrent comme la main d'Ariane Evêque de la secte des Méléciens, qu'ils tenaient cependant caché, et assurèrent qu'Athanase l'avait eue par les secrets de la magie. Cette accusation qui était sans doute la plus atroce, ayant été proposé contre Athanase, tous ceux qui ne l'aimaient pas, le chargèrent à l'heure-même de divers autres crimes. Ce qui obligea l'Empereur de mander à Dalmatius Censeur, son Neveu, qui était alors à Antioche, d'envoyer quérir les accusés, et de les punir s'ils étaient coupables. Il donna aussi ordre Eusèbe, et à Théognis de s'y trouver. Quand Athanase se vit cité devant Dalmatius, il envoya chercher Arsène en Egypte, sans le pouvoir trou-  97 ver, parce qu'il changeait souvent de demeure, et se cachait tantôt en un lieu, et tantôt en un autre.

1.28 1Ὡς διὰ τὰς κατηγορίας τὰς κατὰ Ἀθανασίου σύνοδον ἐπισκόπων ἐν τῇ Τύρῳ ὁ βασιλεὺς γενέσθαι παρεσκεύασεν.

 Σύνοδον ἐπισκόπων ἐκήρυξε γενέσθαι ἐπὶ τῇ καθιερώσει τοῦ εὐκτηρίου οἴκου͵ ὃν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀνήγειρεν. Ὁδοῦ οὖν πάρεργον͵ πρότερον ἐν τῇ Τύρῳ συναχθέντας τοὺς ἐπισκόπους τὰ κατὰ Ἀθανάσιον γυμνάσαι προσέταξεν· ὅπως ἂν ἐκεῖ πρότερον ἐκποδὼν γενομένης τῆς ἐρεσχελίας͵ εἰρηνικώτερον τὰ ἐπιβατήρια τῆς ἐκκλησίας ἐπιτελέσωσι καθιεροῦντες αὐτὴν τῷ Θεῷ. Τρια κοστὸν δὲ ἔτος ἦν τοῦτο τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου· καὶ παρῆσαν ἐπὶ τὴν Τύρον ἐκ διαφόρων τόπων ἐπίσκοποι τὸν ἀριθμὸν ἑξήκοντα͵ Διονυσίου τοῦ ἀπὸ ὑπατικῶν συναγαγόντος αὐτούς. Καὶ ἤγετο μὲν Μακάριος ὁ πρεσβύτερος ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας σιδηροδέσμιος διὰ στρατιωτικῆς χειρός. Ἀθανάσιος δὲ ἀπαντῆσαι οὐκ ἐβούλετο͵ οὐ τοσοῦτον τὰς κατηγορίας εὐλαβούμενος͵ οὐδὲν γὰρ τῶν κατηγορουμένων ἐγίνωσκεν͵ ἀλλὰ φοβούμενος μή τι καινοτομηθῇ παρὰ τὰ ἐν Νικαίᾳ τῇ τότε συνόδῳ συναρέσαντα· ἐδεδοίκει γὰρ τὰ τοῦ βασιλέως ἀπειλητικὰ γράμματα· ἐγέγραπτο γὰρ αὐτῷ͵ ὡς εἰ μὴ ἑκὼν ἀπαντήσοι͵ ἀνάγκῃ ἀχθήσεσθαι. Παρῆν οὖν ἐξ ἀνάγκης καὶ Ἀθανάσιος.

CHAPITRE XXVIII.

L'Empereur assemble un Concile à Tyr, pour juger les accusations intentées contre Athanase.

Cependant l'Empereur arrêta par l'occasion que je vais dire, les procédures qui avaient été commencées devant Dalmatius. Il avait ordonné à plusieurs Evêques de le trouver à Jérusalem, pour la Dédicace de l'Eglise qu'il y avait fait bâtir. Avant qu'ils y fussent arrivés, il les assembla à Tyr, et les chargea d'examiner les accusations qui avaient été intentées contre Athanase, afin que toutes ces contestations si fâcheuses étant assoupies, ils pussent célébrer avec plus de joie la fête de la Dédicace. Soixante Evêques furent assemblés à Tyr, en la trentième année du règne de Constantin, par Denys Gouverneur de la Province. Macaire y fut conduit d'Alexandrie, chargé de chaînes. Athanase n'avait point dessein d'y aller, non qu'il appréhendât d'être convaincu, parce qu'il étai assuré de son innocence, mais de peur que l'on n'introduisît quelque nouveauté contre ce qui avait été décidé dans le Concile de Nicée. Il fut pourtant contraint par les menaces de l'Empereur d'y aller. Car ce Prince lui avait mandé que s'il n'y allait volontairement, on l'y ferait aller de force.

1.29 Περὶ Ἀρσενίου καὶ τῆς κεκόφθαι λεγομένης αὐτοῦ χειρός.

 Θεοῦ δέ τις πρόνοια τὸν Ἀρσένιον ἐπὶ τὴν Τύρον ἤλαυνεν· ἀμελήσας γὰρ τῶν ἐντολῶν͵ ὧν αὐτῷ οἱ τὰ χρήματα συκοφάνται παρασχόντες δεδώκασι͵ καθ΄ ἱστορίαν τῶν γενησομένων κεκρυμμένως παρῆν. Ἔτυχε δέ πως τοῦ ὑπατικοῦ Ἀρχελάου οἰκέτας ἐν καπηλείῳ ἀκοῦσαι λεγόντων τινῶν͵ ὡς Ἀρσένιος ὁ λεγόμενος ἀνῃρῆσθαι πάρεστιν ἔν τινος οἰκίᾳ κρυπτόμενος. Ταῦτα ἀκούσαντες͵ καὶ τοὺς εἰπόντας σημειωσάμενοι͵ καταφανῆ τὰ ἀκουσθέντα τῷ δεσπότῃ ποιοῦσιν. Ὁ δὲ͵ ὡς εἶχε͵ μὴ μελλήσας ἀνεζήτησε καὶ εὗρε͵ καὶ εὑρὼν ἠσφαλίσατο· καὶ τῷ Ἀθανασίῳ δηλοῖ μηδὲν ταράσ σεσθαι͵ παρεῖναι γὰρ ζῶντα τὸν Ἀρσένιον. Συλληφθεὶς οὖν Ἀρσένιος ἠρνεῖτο εἶναι ὃς ἦν· ἀλλ΄ αὐτὸν Παῦλος ὁ τῆς Τύρου ἐπίσκοπος πάλαι γινώσκων ἐξήλεγξεν. Ταῦτα τῆς προνοίας προ ευτρεπισάσης͵ μετ΄ οὐ πολὺ ἐκαλεῖτο ὑπὸ τῆς συνόδου ὁ Ἀθανάσιος· καὶ παρόντος͵ οἱ συκοφάνται τὴν χεῖρα εἰς μέσον ἦγον͵ καὶ τὴν κατηγορίαν ἐνίσταντο. Ὁ δὲ σοφῶς μετῆλθε τὸ πρᾶγμα· ἠρώτησε γὰρ τοὺς παρόντας καὶ τοὺς κατηγόρους͵ τίνες εἶεν οἱ γινώσκοντες τὸν Ἀρσένιον; πολλῶν δὲ εἰπόντων γινώσκειν αὐτὸν͵ εἰσάγεσθαι ποιεῖ τὸν Ἀρσένιον͵ ἔνδον τοῦ ἱματίου τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἔχοντα. Εἶτα αὖθις ἐρωτᾷ· Οὗτος ἐστὶν ὁ τὴν χεῖρα ἀπολωλεκώς; οἱ δὲ ἐπὶ μὲν τῷ παραδόξῳ κατεπλάγησαν͵ πλὴν τῶν εἰδότων ὅθεν ἡ χεὶρ ἡ κοπεῖσα· οἱ δὲ λοιποὶ ἀληθῶς ᾤοντο λείπειν τῷ Ἀρσενίῳ τὴν χεῖρα͵ καὶ προσεδόκων ἐξ ἑτέρας ὑποθέσεως ἀπολογεῖσθαι τὸν Ἀθανάσιον. Ὁ δὲ͵ ἀνελίξας τὸ ἱμάτιον τοῦ Ἀρσενίου καθ΄ ἕτερον τῶν μερῶν δείκνυσι τοῦ ἀνθρώπου τὴν χεῖρα. Πάλιν δὲ νομιζόντων τινῶν τῆς ἑτέρας ἐστερῆσθαι αὐτὸν͵ μικρὸν παρελκύσας ἀμφιβό λους αὐτοὺς κατέστησεν. Εἶτα μὴ μελλήσας͵ καὶ τὸ ἕτερον ἀν ελίξας μέρος͵ καὶ τὴν ἑτέραν τοῦ Ἀρσενίου χεῖρα ἐπέδειξεν· οὕτω τε εἶπε πρὸς τοὺς παρόντας· Ἀρσένιος μὲν͵ ὡς ὁρᾶτε͵ τὰς δύο χεῖρας ἔχων ἐφεύρηται· τῆς τρίτης δὲ τὸν τόπον ὅθεν ἀφῄρηται͵ δεικνύτωσαν οἱ κατήγοροι.

98 CHAPITRE XXIX.

De l'Évêque Arsène.

LA providence mena Arsène comme par la main à Tyr. Car sans se soucier de l'ordre que les calomniateurs, dont il avait reçu l'argent, lui avaient donné de se cacher, il eut la curiosité d'aller en cette Ville, pour être témoin de ce qui s'y passerait. Il arriva dans le même temps, que les domestiques d'Archélaüs Gouverneur de la Province, ouïrent dire à quelques personnes dans un cabaret, qu'Arsène, qu'oïl disait avoir été tué, était caché dans la maison d'un citoyen, et le rapportèrent à leur maître ; qui ayant aussitôt fait chercher Arsène, et l'ayant trouvé, en donna avis à Athanase pour relever son courage par une si heureuse nouvelle. Arsène nia d'abord que ce fût lui. Mais il fut convaincu par Paul,
Evêque de Tyr, qui le connaissait depuis longtemps. Les choses ayant été ainsi disposées pas l'ordre de la providence, Athanase fut cité au Concile. Quand il y fut entré, les accusateurs s'avancèrent et produisent la main. L'accusé se conduisit fort prudemment. Car il demanda tant aux accusateurs qu'aux autres, qui étaient présents, s'ils connaissaient Arsène, et plusieurs ayant répondu qu'ils le connaissaient fort bien, il commanda qu'on le fît entrer, ayant les deux mains cachées sous son manteau. Quand il fut entré il leur demanda encore une fois, est-ce là cet Arsène qui a une main coupée ? Tous furent surpris d'un extrême étonnement, à la réserve de ceux qui n'ignoraient pas d'où venait la main car les autres croyaient qu'Athanase se défendrait d'une 99 autre manière. Il leva ensuite un côté du manteau d'Arsène, et montra une de ses mains, et comme quelques-uns se doutaient que c'était l'autre main qui était coupée, il s'arrêta un peu, et les laissa dans le doute, puis il leva l'autre côté du manteau, et dit, Arsène a deux mains comme vous voyez. C'est aux accusateurs à nous dire, d'où vient la troisième qu'ils produisent.

 

1.30 Ὡς Ἀθανασίου ἐπὶ τῇ κατηγορίᾳ ἀθῴου εὑρεθέντος͵ οἱ κατήγοροι φυγῇ ἐχρήσαντο.

Τούτων οὕτως ἐπὶ Ἀρσενίῳ πραχθέντων͵ ἐν ἀμηχανίᾳ μὲν οἱ ῥάψαντες τὸν δόλον κατέστησαν· Ἀχαὰβ δὲ͵ ὁ καὶ Ἰωάννης͵ ὁ κατήγορος͵ τοῦ δικαστηρίου διαδὺς ἐν τῷ θορύβῳ διέφυγε. Καὶ οὕτω μὲν ταύτην τὴν κατηγορίαν Ἀθανάσιος ἀπεδύσατο μηδεμιᾷ χρησάμενος παραγραφῇ͵ ἐθάρρει γὰρ͵ ὡς καταπλήξει τοὺς συκοφάντας καὶ μόνη τοῦ Ἀρσενίου ἡ ζωή.

CHAPITRE XXX.

Evasion des accusateurs

LA conviction de cette imposture si honteuse et si criminelle, fut un sujet de désespoir pour ceux qui l'avaient inventée. Acab, ou Jean l'un des accusateurs, se sauva au milieu du tumulte.

1.31 Ὅτι τὰς ἐπὶ τῇ δευτέρᾳ κατηγορίᾳ ἀπολογίας Ἀθανασίου μὴ καταδεξαμένων τῶν ἐπισκόπων͵ Ἀθανάσιος πρὸς τὸν βασιλέα ἀνέδραμεν.

Ἐπὶ δὲ ταῖς κατὰ Μακαρίου συκοφαντίαις ταῖς νομικαῖς ἐχρήσατο παραγραφαῖς· καὶ πρῶτον μὲν τοὺς περὶ Εὐσέβιον ὡς ἐχθροὺς παρεγράφετο͵ φάσκων μὴ δεῖν ἐπὶ ἀντιδίκων κρίνεσθαι· ἔπειτα δὲ καὶ δείκνυσθαι͵ εἰ ὁ κατήγορος Ἰσχύρας ἀληθῶς πρεσβυτέρου ἔχει ἀξίαν· οὕτω γὰρ καὶ ἐν τῇ κατηγορίᾳ ἐγέγραπτο. Ἐπεὶ δὲ τούτων οὐδένα λόγον οἱ κριταὶ προσεδέξαντο͵ εἰσήχθη μὲν ἡ κατὰ Μακαρίου δίκη· ἀτονησάντων δὲ τῶν κατηγόρων͵ ὑπέρθεσιν ἐλάμβανεν ἡ ἀκρόασις͵ ἐφ΄ ᾧ παραγενέσθαι εἰς τὸν Μαρεώτην τινὰς͵ ἵνα ἐπὶ τῶν τόπων ζητηθῇ τὰ ἀμφίβολα. Ὡς δὲ Ἀθανάσιος πεμπομένους εἶδεν οὓς παρεγράψατο͵ ἐπέμπετο γὰρ Θέογνις͵ Μαρὶς͵ Θεόδωρος͵ Μακεδόνιος͵ Οὐάλης͵ Οὐρσάκιος͵ ἐβόα σκευωρίαν εἶναι καὶ δόλον τὰ γινόμενα· οὐδὲ γὰρ δίκαιον εἶναι Μακάριον μὲν τὸν πρεσβύτερον ἐν δεσμοῖς εἶναι͵ τὸν δὲ κατήγορον ἅμα τοῖς ἐχθροῖς δικασταῖς εἶναι͵ ἐφ΄ ᾧ τε ἐκ μονομεροῦς πρᾶξιν ὑπομνημάτων ποιήσασθαι. Ταῦτα βοῶντος τοῦ Ἀθανασίου͵ καὶ διαμαρτυρομένου τό τε κοινὸν τῆς συνόδου͵ καὶ τὸν ἀπὸ ὑπατικῶν Διονύσιον͵ ὡς οὐδεὶς αὐτοῦ λόγον ἐποιεῖτο͵ διαλαθὼν ἀνεχώρησεν. Οἱ μὲν οὖν ἀποσταλέντες εἰς τὸν Μαρεώτην ἐκ μονομεροῦς ὑπομνήματα ποιήσαντες͵ ὡς ἀληθῶς γενομένων ἃ ὁ κατήγορος ἔλεγεν͵ εἶχον.

CHAPITRE XXXI.

Athanase implore la justice de l'Empereur.

ATHANASE dissipa cette première accusation par la seule présence d'Arsène sans employer d'autre défense. Mais à l'égard des crimes dont on chargeait Macaire, il proposa des exceptions fort pertinentes. Il récusa d'abord Eusèbe et ses compagnons, en disant que nul ne doit être jugé par ses ennemis. Il prétendit ensuite, qu'on devait prouver qu'lschyras eût été en effet élevé à la dignité du sacerdoce. Les Juges examinèrent pourtant l'affaire de Macaire, sans avoir égard à ces exceptions. Mais parce que les accusateurs manquaient de preuves, on remit la décision à un autre temps, jusques à ce que l'on eût  100 informé de la vérité dans la Maréote. Athanase voyant que l'on commettait pour informer, Théognis, Maris, Théodore, Macédonius, Valena et Ursace, qui étaient les mêmes qu'il avait récusés, s'écria que c'était une tromperie, et une illusion, et qu'il n'était pas juste que pendant que Macaire était sous les fers, l'accusateur allât informer avec les Juges- Mais ayant inutilement protesté contre cette injustice, en présence tant des Évêques, que de Denys Gouverneur de la Province, sans que personne écoutât ses protestations il se retira secrètement. Ceux qui avaient été envoyés à la Maréote, y dressèrent des informations assez conformes à l'intention des accusateurs, et les apportèrent à Tyr.

1.32 Ὅτι Ἀθανασίου ἀναχωρήσαντος οἱ τῆς συνόδου καθαίρεσιν αὐτοῦ ἐψηφίσαντο.

Καὶ Ἀθανάσιος μὲν ἀναχωρήσας πρὸς τὸν βασιλέα ἀνέδραμεν· ἡ σύνοδος δὲ πρῶτον μὲν ἐρήμην αὐτοῦ κατεδιῄτησεν. Ὡς δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ Μαρεώτῃ πεπραγμένα συνέφθασε͵ καθαίρεσιν ἐψηφί σαντο͵ πολλὰ ἐν τοῖς καθαιρετικοῖς αὐτὸν λοιδορήσαντες͵ καὶ τῆς ἐπὶ τῷ φόνῳ κατηγορίας τῶν συκοφαντῶν τὴν ἧτταν ἀποσιγήσαντες. Ἐδέξαντο δὲ καὶ αὐτὸν Ἀρσένιον τὸν ἀνῃρῆσθαι λεγόμενον· ὃς πρότερον μὲν τῆς Μελιτιανῶν θρησκείας ἐπίσκοπος ἦν͵ τότε δὲ εἰς τὴν κατὰ Ἀθανασίου καθαίρεσιν ὡς τῆς Ὑψηλοπολιτῶν πόλεως ἐπίσκοπος καθυπέγραψε· καὶ͵ τὸ παράδοξον͵ ὁ λεγόμενος ἀνῃρῆσθαι ὑπὸ Ἀθανασίου ζῶν καθαιρεῖ τὸν Ἀθανάσιον.

CHAPITRE XXXII.

Déposition d'Athanase.

Athanase se réfugia vers l'Empereur, et fut condamné par le Concile pour s'être retiré, lorsque les informations eurent été apportées de la Maréote, ils le déposèrent, et le noircirent par la sentence de déposition, sans parler de la calomnie, dont les accusateurs avaient été convaincus touchant la mort d'Arsène. Ils reçurent dans leur communion Arsène, qu'on disait avoir été tué. Il avait autrefois été Evêque de la secte des Méléciens, et il souscrivit alors à la déposition d'Athanase en qualité d'Evêque de la Ville des Hypselites. Ainsi par une merveilleuse rencontre, cet homme qu'on disait avoir été mis à mort par Athanase, se trouva vivant pour le déposer.

1.33 Ὅπως ἡ σύνοδος ἀπὸ τῆς Τύρου ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα παραγέγονε͵ καὶ τὰ ἐγκαίνια ποιησαμένη τῆς νέας Ἱερουσαλὴμ͵ τοὺς περὶ Ἄρειον εἰς κοινωνίαν ἐδέξαντο.

Παρῆν δὲ εὐθὺς γράμματα τοῦ βασιλέως σημαίνοντα ἐπὶ τὴν νέαν Ἱερουσαλὴμ σπεύδειν τὴν σύνοδον· εὐθύς τε͵ ὡς εἶχον͵ ἐκ τῆς Τύρου σπουδαίως ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα ἐπορεύοντο· πάνδημον δὲ ποιήσαντες ἑορτὴν ἐπὶ τῇ καθιερώσει τῶν τόπων͵ Ἄρειον μὲν καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν ἐδέξαντο͵ τοῖς βασιλέως γράμμασι πειθαρχεῖν λέγοντες͵ δι΄ ὧν δεδηλώκει αὐτοῖς πεπεῖσθαι περὶ τῆς πίστεως Ἀρείου καὶ Εὐζωΐου. Ἔγραφον δὲ καὶ τῇ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ͵ ὡς παντὸς ἐξορισθέντος φθόνου ἐν εἰρήνῃ τὰ τῆς ἐκκλησίας καθέστηκε πράγματα· καὶ ὅτι Ἄρειος ἐκ μετανοίας ἐπιγνοὺς τὴν ἀλήθειαν͵ ὡς λοιπὸν τῆς ἐκκλησίας ὢν͵ δικαίως καὶ λοιπὸν παρ΄ αὐτῶν προσεδέχθη͵ ἐξορισθέντα τὸν Ἀθανάσιον αἰνιττόμενοι. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῷ βασιλεῖ τὰ περὶ τῶν αὐτῶν γνώριμα καθίστων. Ταῦτα δὴ τῶν ἐπισκόπων διατεθέντων͵ ἐπικαταλαμβάνει ἕτερα τοῦ βασιλέως γράμματα σημαίνοντα͵ Ἀθανάσιον μὲν ἀναδεδραμηκέναι πρὸς αὐτὸν͵ αὐτοὺς δὲ ἀναγκαῖον εἶναι δι΄ αὐτὸν παραγενέσθαι ἐν Κωνσταντινουπόλει. Ἔστι δὲ τὰ ἐπικαταλαβόντα γράμματα τοῦ βασιλέως τάδε.

101 CHAPITRE XXXIII.

Les Evêques vont de Tyr à Jérusalem, et y reçoivent Arius dans leur communion.

LES Evêques assemblés à Tyr, ayant reçu ordre de l'Empereur de se rendre à Jérusalem, y allèrent en diligence, et après y avoir célébré la dédicace dé la nouvelle Eglise, reçurent Arius en leur communion, suivant, à ce qu'ils disaient, l'intention de l'Empereur, qui leur avait mandé Qu'il était très-assuré de la sincérité, de sa foi, et de celle d'Euzoius son compagnon. Ils écrivirent aux Fidèles d'Alexandrie, que l'envie ayant été bannie, l'Eglise jouissait d'une parfaite tranquillité, qu'Arius ayant reconnu là vérité, ils l'avaient admis à leur communion. Ils leur marquèrent qu'Athanase était déposé, en disant que l'envie était bannie. Ils informèrent l'Empereur des mêmes faits. Pendant qu'ils écrivaient cette lettre, ils en reçurent une de Constantin, par laquelle il leur mandait de venir à Constantinople, pour y éliminer de nouveau l'affaire d'Athanase, qui avait imploré sa protection,

1.34 Ὅτι ὁ βασιλεὺς τὴν σύνοδον ἐκάλει πρὸς ἑαυτὸν δι΄ ἐπιστολῆς͵ ἵν΄ ἐπὶ ἑαυτοῦ τὰ κατὰ Ἀθανάσιον ἀκριβῶς ἐξετασθῇ.

 Νικητὴς Κωνσταντῖνος͵ μέγιστος͵ σεβαστὸς͵ τοῖς ἐν Τύρῳ συνελθοῦσιν ἐπισκόποις.

Ἐγὼ μὲν ἀγνοῶ τίνα ἐστὶ τὰ ὑπὸ τῆς ὑμετέρας συνόδου μετὰ θορύβου καὶ χειμῶνος κριθέντα· δοκεῖ δέ πως ὑπό τινος ταραχώδους ἀταξίας ἡ ἀλήθεια διεστράφθαι͵ ὑμῶν δηλαδὴ διὰ τὴν πρὸς τὸν πλησίον ἐρεσχελίαν͵ ἣν ἀήττη τον εἶναι βούλεσθε͵ τὰ τῷ Θεῷ ἀρέσκοντα μὴ συνορώντων. Ἀλλ΄ ἔσται τῆς θείας προνοίας ἔργον καὶ τὰ τῆς φιλονεικίας ταύτης κακὰ φανερῶς ἁλόντα διασκεδάσαι͵ καὶ ἡμῖν διαρρήδην͵ εἴ τινα τῆς ἀληθείας αὐτοὶ οἱ συνελθόντες ἐποιήσασθε φροντίδα͵ καὶ εἰ τὰ κεκριμένα χωρίς τινος χάριτος καὶ ἀπεχθείας ἐκρίνατε͵ φανερῶσαι. Τοιγαροῦν ἠπειγμένως πάντας ὑμᾶς πρὸς τὴν ἐμὴν εὐσέβειαν ἀνελθεῖν δεῖ͵ ἵνα τὴν τῶν πεπραγμένων ὑμῖν ἀκρίβειαν δι΄ ὑμῶν αὐτῶν παραστήσητε. Τίνος δὲ ἕνεκεν ταῦτα γράψαι πρὸς ὑμᾶς ἐδικαίωσα͵ καὶ ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτὸν διὰ τοῦ γράμματος καλῶ͵ ἐκ τῶν ἑπομένων γνώσεσθε. Ἐπιβαίνοντί μοι λοιπὸν τῆς ἐπωνύμου ἡμῶν καὶ πανευδαίμονος πατρίδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως͵ συνέβαινε δὲ τηνικαῦτα ἐφ΄ ἵππου με ὀχεῖσθαι͵ ἐξαίφνης Ἀθανάσιος ὁ ἐπίσκοπος ἐν μέσῳ τῆς λεωφόρου͵ μετὰ ἱερῶν τινῶν οὓς περὶ αὐτὸν εἶχεν͵ ἀπροσδοκήτως οὕτω προσῆλθεν ὡς καὶ παρασχεῖν ἐκπλήξεως ἀφορμήν. Μαρτυρεῖ γάρ μοι ὁ πάντων ἔφορος Θεὸς͵ ὡς οὐδὲ ἐπιγνῶναι αὐτὸν ὅς τις ἦν παρὰ τὴν πρώτην ὄψιν ἐδυνήθην͵ εἰ μὴ τῶν ἡμετέ ρων τινες͵ καὶ ὅς τις ἦν καὶ τὴν ἀδικίαν ἣν πέπονθε διηγήσασθαι πυνθανομέ νοις͵ ὥσπερ εἰκὸς͵ ἀνήγγειλαν ἡμῖν. Ἐγὼ μὲν οὖν οὔτε διελέχθην αὐτῷ κατ΄ ἐκεῖνο καιροῦ͵ οὔτε ὁμιλίας ἐκοινώνησα. Ὡς δὲ ἐκεῖνος μὲν ἀκουσθῆναι ἠξίου͵ ἐγὼ δὲ παρῃτούμην καὶ μικροῦ δεῖν ἀπελαύνειν αὐτὸν ἐκέλευον͵ μετὰ πλείονος παρρησίας οὐδὲν ἕτερον παρ΄ ἡμῶν ἢ τὴν ὑμετέραν ἄφιξιν ἠξίωσεν ὑπάρξαι͵ ἵνα ὑμῶν παρόντων ἃ πέπονθεν ἀναγκαίως ἀποδύρασθαι δυνηθῇ. Ὅθεν ἐπειδὴ εὔλογόν μοι εἶναι φαίνεται καὶ τοῖς καιροῖς πρέπον καταφαίνεται͵ ἀσμένως ταῦτα γραφῆναι πρὸς ὑμᾶς προσέταξα͵ ἵνα πάντες͵ ὅσοι τὴν σύνοδον τὴν ἐν Τύρῳ γενομένην ἀνεπληρώσατε͵ ἀνυπερθέτως εἰς τὸ στρατό πεδον τῆς ἡμετέρας ἡμερότητος ἐπειχθῆτε͵ τοῖς ἔργοις αὐτοῖς ἐπιδείξοντες τὸ τῆς ὑμετέρας κρίσεως καθαρόν τε καὶ ἀδιάστροφον͵ ἐπ΄ ἐμοῦ δηλαδὴ͵ ὃν τοῦ Θεοῦ γνήσιον εἶναι θεράποντα οὐδ΄ ἂν ὑμεῖς ἀρνηθείητε. Τοιγαροῦν διὰ τῆς ἐμῆς πρὸς τὸν Θεὸν λατρείας τὰ πανταχοῦ εἰρηνεύεται͵ καὶ ὑπὸ τῶν βαρβάρων αὐτῶν τὸ τοῦ Θεοῦ ὄνομα γνησίως εὐλογούμενον͵ οἳ μέχρι νῦν τὴν ἀλήθειαν ἠγνόουν. Δῆλον δὲ ὅτι ὁ τὴν ἀλήθειαν ἀγνοῶν οὐδὲ τὸν Θεὸν ἐπιγινώσκει. Πλὴν ὅμως͵ καθὰ προείρηται͵ καὶ οἱ βάρβαροι δι΄ ἐμὲ τὸν τοῦ Θεοῦ θεράποντα γνήσιον ἐπέγνωσαν τὸν Θεὸν͵ καὶ εὐλαβεῖσθαι μεμαθήκασιν͵ ὃν ὑπερασπίζειν μου πανταχοῦ καὶ προνοεῖσθαι͵ τοῖς ἔργοις αὐτοῖς ᾔσθοντο· ὅθεν μάλιστα καὶ ἴσασι τὸν Θεὸν͵ ὃν ἐκεῖνοι μὲν διὰ τὸν πρὸς ἡμᾶς φόβον εὐλαβοῦνται. Ἡμεῖς δὲ͵ οἱ τὰ ἅγια μυστήρια τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ δοκοῦν τες προβάλλεσθαι (οὐ γὰρ εἴποιμι φυλάττειν)͵ ἡμεῖς͵ φημὶ͵ οὐδὲν πράττομεν ἢ τὰ πρὸς διχόνοιαν καὶ μῖσος συντείνοντα͵ καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν͵ τὰ πρὸς ὄλεθρον τοῦ ἀνθρωπίνου γένους συντείνοντα. Ἀλλ΄ ἐπείχθητε͵ καθὰ προεῖ πον͵ πρὸς ἡμᾶς πάντες ᾗ τάχος· πεπεισμένοι ὡς παντὶ σθένει κατορθῶσαι πειρασόμεθα͵ ὅπως ἐν τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ ταῦτα ἐξαιρέτως ἀδιάπτωτα φυ λάττηται͵ οἷς οὔτε ψόγος οὔτε κακοδοξία τις δυνήσεται προσπλακῆναι͵ διασκεδασθέντων δηλαδὴ καὶ συντριβέντων ἄρδην καὶ παντελῶς ἀφανισθέντων τῶν ἐχθρῶν τοῦ νόμου͵ οἵ τινες ἐπὶ προσχήματι τοῦ ἁγίου ὀνόματος ποικίλας καὶ διαφόρους βλασφημίας ἐμβάλλουσιν.

CHAPITRE XXXIV.

Lettre de l'Empereur

Constantin Vainqueur, très-Grand, Auguste : aux. Évêques assemblés dans la Ville de Tyr.

« JE ne sais ce que vous avez jugé dans votre Concile, d'une manière turbulente et tempestative. Mais ces troubles et ces tempêtes 102 que vous excitez par un désir indomptable de disputer, sans avoir aucun égard à la volonté de Dieu, apporte très-grand préjudice à la vérité.  Mais la divine providence apaisera un jour ces disputes, et nous fera clairement reconnaître  avec combien de sincérité vous avez recherché la vérité, et avec combien de soin vous avez évite de juger ou par faveur, ou par haine.  Venez me trouver, pour me rendre raison de tout ce qui s'est fait parmi vous. Vous apprendrez par le récit qui suit, les motifs de cet ordre que je vous donne. Comme je rentrais à cheval dans cette Ville heureuse qui porte mon nom, et que je regarde comme ma patrie, l'Evêque Athanase parut si inopinément avec quelques Ecclésiastiques au milieu du peuple, que je ne l'aurais pas reconnu si quelques-uns de ma suite ne m'avaient dit qui il était, et représenté l'injustice qu'il avait soufferte. Je ne pus alors l'entretenir, et comme il demandait audience, je la lui réfutai, et peu s'en fallut que je ne commandasse que l'on le fit retirer. Il s'écria alors  avec une plus grande hardiesse qu'auparavant qu'il ne demandait rien autre chose, sinon que  vous vinssiez ici, afin qu'il pût déplorer les violences qu'il avait souffertes. Sa demande m'ayant paru raisonnable, et conforme à la douceur de mon règne, j'ai résolu de vous mander à vous tous, qui avez tenu le Concile de Tyr, de vous rendre auprès de moi, pour y faire voir en ma présence la justice du jugement, que vous avez rendu : Auprès de moi, dis-je, que vous ne sauriez nier que je ne sois fidèle serviteur de Dieu. Le culte que je lui rends, a rétabli la paix de l'Eglise par toute la terre, et a fait respecter son nom à des peuples éloignés qui n'avaient jamais eu aucune connaissance cède la vérité. Or quiconque ne connaît point la 103 vérité, ne connaît point Dieu. Les barbares ont commencé à connaître Dieu par mon moyen, de moi, dis-je, qui suis son serviteur, et lui ont rendu leurs respects, quand ils ont vu qu'il me protégeait. La crainte qu'ils ont du .pouvoir que me donne sa protection, les a attirés à son culte. Nous, cependant, je ne dirai pas qui gardons religieusement les saints mystères, mais qui faisons profession de les tenir, nous ne faisons rien qui ne tende à la discorde, à la haine, à la ruine du genre humain. Venez donc ici en diligence, et soyez bien persuadés que je ferai tous mes efforts pour conserver la loi de Dieu, et pour empêcher qu'elle ne reçoive aucune tache, et que je dissiperai ses ennemis qui sous pretexce.de piété, disent des blasphèmes. »

1.35 Ὅτι τῆς συνόδου μὴ ἐλθούσης παρὰ τὸν βασιλέα͵ οἱ περὶ Εὐσέβιον διέβαλλον Ἀθανάσιον ὡς ἀπειλήσαντα ἀποστρέφειν τὸν σῖτον τὸν ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας τῇ Κωνσταντίνου πόλει χορηγούμενον· ἐφ΄ οἷς κινηθεὶς ὁ βασιλεὺς εἰς ἐξορίαν ἐξέπεμψε τὸν Ἀθανάσιον κελεύσας τὰς Γαλλίας οἰκεῖν.

Ταῦτα τὰ γράμματα εἰς ἀγῶνα τοὺς ἐν τῇ συνόδῳ κατέστησε· καθὸ οἱ μὲν πλείους ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν ἐχώρησαν πόλεις. Οἱ δὲ περὶ Εὐσέβιον καὶ Θέογνιν καὶ Μάριν͵ Πατρόφιλόν τε καὶ Οὐρ σάκιον καὶ Οὐαλέντα εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐλθόντες οὐκέτι περὶ ποτηρίου κατεαγότος͵ ἢ τραπέζης͵ ἢ Ἀρσενίου ἀναιρεθέντος ζήτησιν γενέσθαι συνεχώρησαν· ἀλλ΄ ἐπὶ ἑτέραν χωροῦσι δια βολὴν διδάξαντες τὸν βασιλέα͵ ὡς εἴη Ἀθανάσιος ἀπειλήσας κωλύ σειν πεμφθῆναι τὸν σῖτον τὸν ἐξ ἔθους ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν κομιζόμενον· καὶ τούτων λεγομένων παρὰ Ἀθανασίου ἀκηκοέναι Ἀδαμάντιον͵ Ἀνουβίωνα͵ Ἀρβαθίωνα͵ καὶ Πέτρον͵ τοὺς ἐπισκόπους. Ἀλλὰ γὰρ ἰσχύει διαβολὴ͵ ὅταν ὁ διαβάλλων ἀξιόπιστος ᾖ. Τούτῳ γὰρ συναρπαγεὶς ὁ βα σιλεὺς καὶ εἰς θυμὸν ἀχθεὶς ἐξορίᾳ ὑποβάλλει τὸν Ἀθανάσιον͵ τὰς Γαλλίας κελεύσας οἰκεῖν. Φασὶ δέ τινες τοῦτο πεποιηκέναι τὸν βασιλέα σκοπῷ τοῦ ἑνωθῆναι τὴν ἐκκλησίαν͵ ἐπειδὴ Ἀθανάσιος πάντῃ κοινωνῆσαι τοῖς περὶ Ἄρειον ἐξετρέπετο. Ἀλλ΄ οὗτος μὲν ἐν Τριβέρει τῆς Γαλλίας διήγαγεν.

CHAPITRE XXXV.

Athanase est relégué dans les Gaules, sur une nouvelle accusation.

CETTE lettre mit en peine les Evêques du Concile, si bien que plusieurs, au lieu d'obéir à l'Empereur, s'en retournèrent en leurs Eglises. Eusèbe, Théognis, Maris, Patrophise, Ursace et Valens allèrent à Constantinople, où sans parler de l'affaire de Macaire, de l'Autel renversé, ni du Calice rompu, ils débitèrent une autre calomnie contre Athanase, et firent accroire à l'Empereur qu'il avait menacé d'arrêter le blé que l'on apportait chaque année d'Alexandrie à Constantinople ; et qu'il en avait menacé en présence de quatre Evêques, savoir Adamantius, Anubion, Arbétion, et Pierre. La calomnie est extrêmement puissante, quand celui qui la pu- 104 blie, paraît digne de foi. L'Empereur trompé et mis en colère par cet artifice, relégua Athanase à Trêves, Ville des Gaules. Quelques-uns assurent qu'il ne le relégua qu'à dessein de procurer la réunion de l'Eglise, et parce qu'il refusait d'entretenir aucune communion avec Arius et les sectateurs.

1.36 Περὶ Μαρκέλλου τοῦ Ἀγκύρας καὶ Ἀστερίου τοῦ σοφιστοῦ.

 Οἱ δὲ ἐν Κωνσταντινουπόλει συναχθέντες ἐπίσκοποι καὶ Μάρκελλον τὸν Ἀγκύρας τῆς ἐν τῇ μικρᾷ Γαλατίᾳ καθεῖλον δι΄ αἰτίαν τοιαύτην. Ἀστέριός τις ἐν Καππαδοκίᾳ σοφιστικὴν μετιὼν͵ τὴν μὲν κατέλειπε͵ Χριστιανίζειν δὲ ἐπηγγέλλετο· ἐπεχείρει δὲ καὶ λόγους συγγράφειν͵ οἳ μέχρι νῦν φέρονται͵ δι΄ ὧν τὸ Ἀρείου συνίστη δόγμα͵ τὸν Χριστὸν οὕτω λέγων εἶναι Θεοῦ δύναμιν͵ ὡς εἴρηται παρὰ Μωϋσῇ τὴν ἀκρίδα καὶ τὴν κάμπην δύναμιν εἶναι Θεοῦ͵ καὶ ἕτερα τούτοις παραπλήσια. Συνῆν δὲ ὁ Ἀστέριος συνεχῶς καὶ τοῖς ἐπισκόποις τοῖς μάλιστα τὴν Ἀρειανῶν δόξαν μὴ ἀθετοῦσι. Καὶ δὴ καὶ εἰς τὰς συνόδους ἀπήντα͵ ὑποδῦναι μιᾶς πόλεως ἐπισκοπὴν προθυμούμενος· ἀλλ΄ ἱερωσύνης μὲν ἠστόχησε διὰ τὸ ἐπιτεθυκέναι κατὰ τὸν διωγμόν. Περιϊὼν δὲ τὰς ἐν Συρίᾳ πόλεις οὓς συνέταξε λόγους ἐπεδείκνυτο. Ταῦτα γνοὺς ὁ Μάρκελλος͵ ἀντιπράττειν αὐτῷ βουλόμενος͵ κατὰ διάμετρον πολὺ εἰς τὸ ἐναντίον ἐξέπεσε· ψίλον γὰρ ἄνθρωπον͵ ὡς ὁ Σαμοσατεὺς͵ ἐτόλμησεν εἰπεῖν τὸν Χριστόν. Ταῦτα γνόντες οἱ τότε ἐν Ἱεροσολύμοις συνελθόντες Ἀστερίου μὲν οὐδένα λόγον ἐτίθεντο͵ ἐπεὶ μηδὲ εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἱερέων ἐτέτακτο· Μάρκελλον δὲ͵ ὡς ἱερωμένον͵ λόγον ἀπῄτουν τοῦ συγγραφέντος αὐτῷ βιβλίον. Ὡς δὲ ηὕρισκον αὐτὸν τὰ τοῦ Σαμοσατέως φρονοῦντα͵ ἐκέλευον αὐτὸν μεταθέσθαι τῆς δόξης· ὁ δὲ καταισχυνθεὶς ἐπηγγέλλετο κατακαύσειν τὸ βιβλίον. Ὡς δὲ σπουδῇ διελύθη ὁ τῶν ἐπισκόπων σύλλογος͵ τοῦ βασιλέως εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν καλοῦντος αὐτοὺς͵ τότε δὴ τῶν περὶ Εὐσέβιον ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει παρόντων͵ αὖθις τὰ κατὰ Μάρκελλον ἀνεζητεῖτο. Ὡς δὲ ὁ Μάρκελλος οὐχ ᾑρεῖτο κατακαῦσαι͵ καθὰ ὑπέσχετο͵ τὴν ἄκαιρον συγγραφὴν͵ οἱ παρόντες τὸν μὲν καθεῖλον͵ Βασίλειον δὲ ἀντ΄ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἄγκυραν ἔπεμψαν. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν τὸ σύγγραμμα Εὐσέβιος ἐν τρισὶ βιβλίοις ἀνέτρεψεν͵ ἐξελέγξας τὴν κακοδοξίαν αὐτοῦ. Μάρκελλος δὲ ὕστερον ἐν τῇ κατὰ Σαρδικὴν συνόδῳ τὴν ἐπισκοπὴν ἀνέλαβεν͵ εἰπὼν μὴ νενοῆσθαι αὐτοῦ τὸ σύγγραμμα͵ καὶ διὰ τοῦτο τοῦ Σαμοσατέως δόξαν λαβεῖν. Περὶ μὲν οὖν τούτου κατὰ χώραν ἐροῦμεν.

CHAPITRE XXXVI.

De Marcel, Evêque d'Ancyre, et d'Asterius Sophiste.

LES Evêques qui s'étaient assemblés à Constantinople. déposèrent Marcel, Evêque d'Ancyre, Ville de la petite Galatie, pour le sujet que je vais dire. Un homme qui enseignait la Rhétorique en Cappadoce, nommé Asterius, ayant quitté sa profession, pour embrasser la Religion Chrétienne, fit des livres. dans lesquels il défendit l'opinion d'Arius, et soutint que Jésus-Christ est la vertu de Dieu, de la même sorte que les sauterelles sont appelées par Moïse la vertu de Dieu, Il était souvent avec les Évêques, et principalement avec ceux qui n'étaient pas trop contraires à Arius, entrait dans leurs assemblées et cherchait les moyens de s'élever à leur rang. Il ne pût néanmoins obtenir l'ordre de Prêtrise parce qu'il avait sacrifié aux Idoles durant la persécution. En traversant la Syrie, il y lut les ouvrages qu'il avait composés. Marcel ayant voulu combattre son erreur tomba, par un trop grand désir de contredire, dans une autre toute contraire, et eut la hardiesse d'avancer, comme Paul de Samosate, que Jésus-Christ n'était qu'un homme. Les Évêques, qui étaient alors assemblés à Jérusalem, ayant entendu parler de cette contestation, ne 105 pro prononcèrent rien contre Asterius, parce qu'il n'était pas élevé à la dignité du Sacerdoce, mais ils obligèrent Marcel à rendre raison de la doctrine contenue dans son livre. Et quand ils eurent reconnu qu'il tenait les erreurs de Paul de Samosate, ils lui ordonnèrent de les rétracter. La honte qu'il eut d'être condamné de la sorte, le porta à promettre de brûler son livre. Mais le Concile ayant été rompu avec précipitation par l'ordre que les Evêques avaient reçu de se rendre à Constantinople, les partisans d'Eusèbe qui s'y rendirent, y examinèrent une seconde fois l'affaire de Marcel ; et parce qu'il refusa de brûler son livre , ils le déposèrent, et mirent Basile en sa place. Eusèbe, Evêque de Césarée, composa trois livres pour réfuter ses erreurs. Marcel fut rétabli depuis sur son Siège par le Concile de Sardique, sur ce qu'il assura que son livre n'avait point été entendu par ceux qui l'avaient condamné, et qu'ils avaient faussement supposé, qu'il tenait les erreurs de Paul de Samosate.

1.37 Ὅπως Ἄρειος μετὰ τὴν Ἀθανασίου ἐξορίαν ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας ὑπὸ τοῦ βασιλέως μεταπεμφθεὶς ταραχὰς ἐκίνησεν Ἀλεξάνδρῳ τῷ ἐπισκόπῳ Κωνσταντίνου πόλεως.

Τριακοστὸν δὲ ἔτος τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τούτων γινομένων ἐπληροῦτο· καὶ Ἄρειος σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν καταλαβὼν τὴν Ἀλεξάνδρειαν αὖθις ὅλην ἐτάραττε͵ τοῦ Ἀλεξανδρέων λαοῦ δυσφοροῦντος ἐπί τε τῇ Ἀρείου καθόδῳ καὶ τῶν ἀμφ΄ αὐτὸν͵ καὶ ὅτι ὁ ἐπίσκοπος αὐτῶν Ἀθανάσιος εἰς ἐξορίαν ἀπέσταλτο. Ὡς δὲ ὁ βασιλεὺς ἐπυνθάνετο διεστράφθαι τὴν Ἀρείου γνώμην͵ μετάπεμπτον αὖθις εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἥκειν αὐτὸν ἐκέλευσε͵ λόγον δώσοντα ὧν αὖθις ἀνακινεῖν ἐπεχείρει. Ἐτύγχανε δὲ τότε τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει προεστὼς Ἀλέξανδρος ἐκκλησίας͵ Μητροφάνην πάλαι διαδεξάμενος. Τοῦτον τὸν ἄνδρα θεοφιλῆ ὄντα ἡ πρὸς Ἄρειον τότε γενομένη μάχη ἀνέδειξεν· ὡς γὰρ ἧκε τότε Ἄρειος͵ καὶ ὁ λαὸς εἰς δύο πάλιν τμήματα ἐμερίζετο͵ ταραχή τε κατὰ τὴν πόλιν ἐγένετο͵ τῶν μὲν τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν μηδαμῶς παρασα λεύειν λεγόντων͵ τῶν δὲ εὔλογα λέγειν τὸν Ἄρειον φιλονεικούντων͵ εἰς ἀγῶνα μέγιστον κατέστη ὁ Ἀλέξανδρος· καὶ μάλιστα μὲν͵ ὅτι Εὐσέβιος ὁ Νικομηδείας πολλὰ διηπείλει αὐτῷ͵ λέγων ὅσον οὐδέπω καθαιρήσειν αὐτὸν͵ εἰ μὴ εἰς κοινωνίαν δέξηται τὸν Ἄρειον καὶ τοὺς ἀμφ΄ αὐτόν. Ἀλεξάνδρῳ δὲ οὐ τοσοῦτον περὶ καθαιρέσεως ἔμελεν͵ ὅσον ἐδεδίει ἐπὶ τῇ σπουδαζομένῃ παραλύσει τοῦ δόγματος· φύλακα γὰρ ἑαυτὸν τῶν ὅρων τῆς συνόδου νομίζων͵ παντοῖος ἐγίνετο μὴ παρατρωθῆναι τοὺς τύπους αὐτῆς. Ἐν ταύτῃ τοίνυν τῇ ἀγωνίᾳ καθεστὼς͵ χαίρειν πολλὰ φράσας τῇ διαλεκτικῇ προσφεύγει Θεῷ· καὶ νηστείαις μὲν συνεχέσιν ἐσχόλαζε͵ καὶ τοῦ προσεύχεσθαι οὐδένα τρόπον παρέλειπε· καὶ δὴ τοιοῦτο ἐνθύμιον εἶχε͵ καὶ λαθὼν ἐπετέλει τὰ δόξαντα. Ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ᾗ ἐπώνυμον Εἰρήνη μόνον ἑαυτὸν κατακλειστὸν ποιήσας͵ καὶ εἰς τὸ θυσιαστήριον εἰσελθὼν͵ ὑπὸ τὴν ἱερὸν τράπεζαν ἑαυτὸν ἐπὶ στόμα ἐκτείνας εὔχεται δακρύων. Νύκτας τε πολλὰς ἐφεξῆς καὶ ἡμέρας τοῦτο ποιῶν διετέλει· ᾐτεῖτο γὰρ παρὰ Θεοῦ͵ καὶ ἐλάμβανεν. Ἡ δὲ αἴτησις ἦν τοιαύτη· Εἰ μὲν ἀληθὴς ἡ Ἀρείου δόξα͵ ἑαυτὸν τὴν ὡρισμένην ἡμέραν τῇ συζητήσει μὴ ὄψεσθαι· εἰ δὲ ἣν αὐτὸς ἔχει πίστιν ἀληθὴς͵ Ἄρειον τῆς ἀσεβείας δίκην διδόναι τὸν πάντων αἴτιον τῶν κακῶν.

CHAPITRE XXXVII.

Troubles excités par Arius à Constantinople.

La fin de la trentième année du règne de Constantin approchait, lorsque les habitants de la Ville d'Alexandrie furent sensiblement affligés du retour d'Arius, et du bannissement d'Athanase L'Empereur ayant appris qu'Arius avait dé mauvaises intentions, le manda pour rendre raison des troubles qu'il excitait. L'Eglise de Constantinople était alors gouvernée par Alexandre, qui avait succédé depuis longtemps à Métrophane. La guerre qu'il déclara a Arius, fit voir clairement qu'il était rempli de la charité de Dieu.. 106 Il eut un extrême déplaisir de voir son peuple divisé, et d'entendre que les uns soutenaient qu'il n'était pas permis de rien changer à ce qui avait été défini dans le Concile de Nicée, pendant que les autres assuraient que l'opinion d'Arius était véritable. Les menaces que lui faisait Eusèbe de Nicomédie, de le chasser de son Siège, s'il ne recevait dans sa communion Arius et ses sectateurs, lui causaient encore de fâcheuses inquiétudes. Ce n'est pas qu'il souhaitât avec beaucoup de passion de conserver sa dignité. Mais c'est qu'il n'appréhendait rien tant que la moindre altération de la doctrine de la foi, et que le violement des Canons du Concile de Nicée, dont il croyait devoir être le gardien et le défendeur. Dans une si grande perplexité, il méprisa le secours de la Logique, et n'eut recours qu'à Dieu, implorant sa grâce par des jeûnes et par des prières continuelles. Il ne communiqua son dessein à personne, et s'enferma seul dans l'Eglise d'Irène, se prosterna contre terre sous l'autel, et demanda à Dieu, durant plusieurs jours et plusieurs nuits, qu'il ne vît point le jour qui avait été arrêté pour la dispute, si Arius tenait la vérité ; mais que s'il était dans l'erreur, il fut puni du scandale qu'il avait excité.

1.38 Περὶ τοῦ θανάτου Ἀρείου.

Τοιαῦτα μὲν οὖν Ἀλέξανδρος ηὔχετο. Ὁ βασιλεὺς δὲ ἀπόπειραν Ἀρείου ποιήσασθαι βουληθεὶς͵ ἐπὶ τὰ βασίλεια αὐτὸν μεταπέμπεται͵ ἠρώτα τε εἰ τοῖς ὅροις στοιχεῖ τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου. Ὁ δὲ ἑτοίμως μηδὲν μελλήσας ἐπ΄ αὐτοῦ ὑπέγραφε τὰ περὶ τῆς πίστεως ὁρισθέντα σοφισάμενος. Καὶ ὁ μὲν βασιλεὺς θαυμάσας καὶ ὅρκον ἐπέφερεν. Ὁ δὲ καὶ τοῦτο σοφιζόμενος ἐποίει· τίνα δὲ τρόπον ἐτεχνάζετο γράφων͵ ὡς ἤκουσα͵ ἔστι ταῦτα. Καταγράψας͵ φησὶν͵ ὁ Ἄρειος ἐν χάρτῃ ἣν εἶχε δόξαν͵ ὑπὸ μάλης ἔφερεν· ὤμνυ τε ἀληθῶς οὕτω φρονεῖν ὡς καὶ γεγραφηκὼς εἴη. Τοῦτο μὲν οὖν οὕτω γεγενῆσθαι͵ ἀκοῇ γράψας ἔχω· ὅτι μέντοι καὶ ὅρκον ἐπέθηκε τοῖς γραφεῖσιν͵ ἐκ τῶν ἐπιστολῶν τοῦ βασιλέως ἀνελεξάμην. Πιστεύσας δὲ ὁ βασιλεὺς δεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ἀλεξάνδρου εἰς κοινωνίαν ἐκέλευσεν. Σαββάτου δὲ ἦν τότε ἡμέρα͵ καὶ τῇ ἑξῆς προσεδόκα συνάγεσθαι. Δίκη δὲ ἐπηκολούθει τοῖς Ἀρείου τολμήμασιν. Ὡς γὰρ ἐξῆλθε τῆς βασιλικῆς αὐλῆς͵ ἐδορυφορεῖτο μὲν ὑπὸ τῶν περὶ Εὐσέβιον διὰ μέσης τότε τῆς πόλεως͵ περίοπτός τε ἦν· καὶ ἐπεὶ ἐγένετο πλησίον τῆς ἐπιλεγομένης ἀγορᾶς Κωνσταντίνου͵ ἔνθα ὁ πορφυροῦς ἵδρυται κίων͵ φόβος ἔκ τινος συνειδότος κατεῖχε τὸν Ἄρειον· σύν τε τῷ φόβῳ τῆς γαστρὸς ἐκινεῖτο χαύνωσις· ἐρόμενός τε εἰ ἀφεδρών που πλησίον͵ μαθών τε εἶναι ὄπισθεν τῆς ἀγορᾶς Κωνσταντίνου͵ ἐκεῖσε ἐβάδιζεν. Λαμβάνει οὖν λιποθυμία τὸν ἄνθρωπον· καὶ ἅμα τοῖς διαχωρήμασιν ἡ ἕδρα τότε παραυτίκα παρεκπίπτει͵ καὶ αἵματος πλῆθος ἐπηκολούθει͵ καὶ τὰ λεπτὰ τῶν ἐντέρων͵ συνέτρεχε δὲ αἷμα αὐτῷ σπληνί τε καὶ ἥπατι· αὐτίκα οὖν ἐτεθνήκει. Ὁ δὲ ἀφεδρὼν ἄχρι νῦν ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει δείκνυται͵ ὡς ἔφην͵ ὄπισθεν τῆς ἀγορᾶς Κωνσταντίνου καὶ τοῦ ἐν τῇ στοᾷ μακέλλου͵ πάντων τε τῶν παριόντων ἐγειρόντων δάκτυλον κατ΄ αὐτοῦ͵ ἀειμνημόνευτον τοῦ θανάτου τὸν τρόπον ἀπεργαζόμενος. Τούτου γενομένου φόβος καὶ ἀγωνία κατεῖχε τοὺς περὶ τὸν Νικομηδέα Εὐσέβιον· διέτρεχέ τε ἡ φήμη δι΄ ὅλης τῆς πόλεως͵ ὡς δὲ εἰπεῖν͵ καὶ τῆς συμπάσης οἰκουμένης. Ὡς δὲ ὁ βασιλεὺς τῷ Χριστιανισμῷ μᾶλλον προσετίθετο͵ καὶ ἀληθῶς ἐκ Θεοῦ μεμαρτυρῆσθαι τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν ἔφησεν͵ εὐφραίνετο ἐπὶ τοῖς γεγονόσι· καὶ ἐπὶ τρισὶν υἱοῖς οὓς Καίσαρας ἀνηγορεύκει͵ ἕκαστον κατὰ δεκάδα ἐνιαυτῶν τῆς βασι λείας αὐτοῦ͵ τὸν μὲν πρῶτον ὁμώνυμον ἑαυτοῦ Κωνσταντῖνον τῶν ἑσπερίων μερῶν ἄρχειν καταστήσας ἐν τῇ πρώτῃ δεκάδι τῆς βασιλείας αὐτοῦ. Τῶν δὲ πρὸς τῇ ἑῴᾳ μερῶν τὸν τῷ πάππῳ ἐπώνυμον Κωνστάντιον ἐν τῇ εἰκοσαετηρίδι κατέστησε Καίσαρα· τὸν δὲ νεώτερον Κώνσταντα ἐν τῇ τριακονταετηρίδι τῆς ἑαυτοῦ βασιλείας ἐχειροτόνησεν.

CHAPITRE XXXVIII.

Mort d'Arius.

L'empereur voulant reconnaître les sentiments d'Arius, l'envoya quérir, et lui demanda s'il consentait à ce qui avait été défini dans le Concile de Nicée. Il répondit qu'oui, sans hésiter, et signa à l'heure même la définition, bien qu'en effet il prétendît l'éluder. L'Empereur étonné de la promptitude avec laquelle il avait si- 107 gné, lui demanda qu'il confirmât sa signature par un serment. Il jura sur le champ; mais jura  de mauvaise foi, et voici la fraude dont on dit qu'il usa. Il avait caché sous son bras son opinion écrite de sa main ; et quand il jura qu'il tenait ce qu'il avait écrit, il entendait son sentiment particulier, et non la décision du Concile. Je ne sais ce fait-là que pour l'avoir ouï publier. Mais j'ai appris par la lecture des lettres de Constantin, qu'il confirma sa signature par son serment. L'Empereur étant persuadé de la sincérité de la foi d'Arius, envoya ordre à Alexandre Evêque de Constantinople, de l'admettre à sa communion. Ce fut un Samedi que cet ordre fut donné. Arius espérait assister le jour suivant à l'assemblée des Fidèles. Mais la justice divine était toute prête d'arrêter le cours de ses criminelles entreprises. Etant sorti du Palais de l'Empereur, entouré d'une foule de partisans d'Eusèbe, qui lui servaient de Gardes, et marchant avec fierté au milieu de la Ville en présence de tout le peuple, lorsqu'il fut arrivé à la place de Constantin et proche de sa statue de Porphyre, il sentit sa conscience troublée par les remords de ses crimes, et à l'heure-même ses entrailles tourmentées d'une violente colique. Il demanda où étaient les lieux, et ayant appris qu'ils étaient derrière la place de Constantin, il y alla. Il n'y fut pas sitôt entré, que les forces lui manquèrent, que les intestins lui tombèrent avec les excréments, qu'il perdit une quantité incroyable de sang, jeta une partie de son foie et de sa rate, et rendit l'âme. On montre encore ces lieux-là, comme un monument public d'un genre de mort fort extraordinaire. La renommée porta par toute la terre le bruit d'un si étrange accident, et il saisit de frayeur et accabla de tristesse les partisans d'Eusèbe Evêque de Nicomédie. L'Empereur voyant que la foi du Concile de Nicée était  108 confirmée par un témoignage si authentique, et par un miracle si évident que Dieu avait fait en sa faveur, s'y attacha plus étroitement que jamais, et conçut une joie incroyable de tout ce qui était arrivé. Il en avait pourtant une plus tendre et plus sensible, de ce qu'en divers temps il avait déclaré ses trois fils Césars, savoir Constantin qu'il avait fait Gouverneur d'Occident, en la dixième année de son règne, Constance qu'il avait fait Gouverneur d'Orient en la vingtième ; et Constant en la trentième.

1.39 Ὡς ὁ βασιλεὺς ἀρρωστίᾳ περιπεσὼν τέλει τοῦ βίου ἐχρήσατο.

Ἐνιαυτοῦ δὲ μετὰ ταῦτα παραδραμόντος ἐπιβὰς ἑξηκονταπέντε ἐνιαυτῶν ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἀρρωστίᾳ περιπίπτει· καὶ ἐκ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐκπλεῖ ἐπὶ τὴν Ἑλενούπολιν͵ ὡς φυσικοῖς θερμοῖς χρησόμενος τοῖς ἐκεῖ γειτνιάζουσιν. Ἐπεὶ δὲ σφοδροτέρου τοῦ νοσήματος ᾔσθετο͵ τὰ μὲν λουτρὰ ὑπερέθετο· ἀπαίρει δὲ ἐκ τῆς Ἑλενουπόλεως εἰς τὴν Νικομήδειαν· κἀκεῖ ἐν προαστείῳ διάγων τοῦ Χριστιανικοῦ μεταλαμβάνει βαπτίσματος. Εὔθυμός τε ἐπὶ τούτῳ γενόμενος διαθήκας ποιεῖται͵ ἐν αἷς τοὺς μὲν τρεῖς υἱοὺς κληρονόμους τῆς βασιλείας ἐνίσταται͵ καθὰ καὶ ζῶν αὐτοῖς τοὺς κλήρους διένειμε. Πολλὰ δὲ τῇ Ρωμαίων πόλει καὶ τῇ ἑαυτοῦ ἐπωνύμῳ πρεσβεῖα καταλιπὼν͵ τὰς διαθήκας ἐκείνῳ παρατίθεται τῷ πρεσβυτέρῳ δι΄ ὅνπερ Ἄρειος ἀνακέκληται͵ οὗ καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν πεποιήμεθα μνήμην· ἐντειλάμενος μηδενὶ ἑτέρῳ ἢ τῷ υἱῷ τῷ τῆς ἀνατολῆς ἄρχοντι Κωνσταντίῳ εἰς τὰς χεῖρας βαλεῖν. Μετὰ δὲ τὸ θέσθαι τὰς διαθήκας ὀλίγας ἡμέρας ἐπιβιοὺς τὸν βίον ἀπέλιπε· τῶν μέντοι υἱῶν αὐτοῦ ἐπὶ τῇ τελευτῇ παρῆν οὐδείς· πέμπεται οὖν εὐθὺς πρὸς τὴν ἑῴαν ὁ Κωνσταντίῳ μηνύσων τὴν τελευτήν.

CHAPITRE XXXIX,

Mort de l'Empereur Constantin.

L'EMPEREUR Constantin tomba bientôt après dans une fâcheuse maladie, à l'âge de soixante et cinq ans. Etant parti de Constantinople, il alia par mer à Helénopole, pour prendre le bain des eaux chaudes qui sont aux environs de cette Ville. Mais la maladie s'étant augmentée, il différa d'user du bain, et partit d'Helénopole pour aller à Nicomédie. Quand il fut dans un des faubourgs, il y reçut le baptême. Il fit ensuite son testèrent, par lequel il laissa l'Empire à ses enfants, et leur en assigna à chacun une partie, comme il avait déjà fait avant sa maladie; Il accorda de grands privilèges aux villes de Rome et de Constantinople. II mit son testèrent entre les mains du Prêtre duquel nous avons parlé, et par les soins duquel nous avons dit qu'Arius avait été rétabli, et le chargea de le remettre entre celles de Constance son fils, à qui il avait donné l'Empire d'Orient. II ne survécut que peu de jours, et mourut en l'absence de tous ses fils. On dépêcha 109 un courrier pour porter à Constance la nouvelle de sa mort..

1.40 Περὶ τῆς κηδείας τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου.

Τὸ δὲ σῶμα τοῦ βασιλέως οἱ ἐπιτήδειοι χρυσῇ ἐνθέμενοι λάρνακι ἐπὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν διεκόμισαν· ἀπέθεντό τε ἐν τοῖς βασιλείοις ἐφ΄ ὑψηλοῦ͵ καὶ διὰ τιμῆς ἦγον καὶ δορυφορίας πολλῆς͵ ὡς καὶ ζῶντος ἐγίνετο· καὶ τοῦτο ἐποίουν ἕως τις τῶν υἱῶν αὐτοῦ παραγένηται. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐκ τῶν ἀνατολικῶν μερῶν ἐπιστάντος Κωνσταντίου͵ κηδείας τῆς βασιλικῆς ἠξιοῦτο ἀποτεθεὶς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐπωνύμῳ τῶν ἀποστόλων͵ ἣν δι΄ αὐτὸ τοῦτο πεποιήκει͵ ὅπως ἂν οἱ βασιλεῖς τε καὶ οἱ ἱερεῖς τῶν ἀποστολικῶν λειψάνων μὴ ἀπολιμπάνοιντο. Ἔζησε δὲ ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἔτη ἑξηκονταπέντε͵ ἐβασίλευσε δὲ ἔτη τριάκοντα ἕν· ἐτελεύτησε δὲ ἐν ὑπατίᾳ Φιλικιανοῦ καὶ Τατιανοῦ͵ τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκάδι τοῦ Μαΐου μηνός· τοῦτο δὲ ἦν δεύτερον ἔτος τῆς διακοσιοστῆς ἑβδομηκοστῆς ὀγδόης Ὀλυμπιάδος. Περιέχει δὲ ἡ βίβλος χρόνον ἐτῶν ἑνὸς πρὸς τοῖς τριάκοντα.

CHAPITRE XL.

Sépulture de l'Empereur Constantin.

SON corps fut mis dans un cercueil d'or, porté par ses proches à Constantinople, placé sur un lieu élevé dans son Palais, entouré de Gardes, et servi comme s'il eût été vivant, jusques à ce qu'un de ses Fils fût venu. Dès que Constance fut arrivé d'Orient, il fut porté, dans l'Eglise des Apôtres, ou il avait fait bâtir de magnifiques tombeaux pour les Empereurs et les Prélats, afin qu'ils reçussent un honneur peu éloigné de celui qu'ont reçu les corps des saints Apôtres. Constantin a vécu soixante et cinq ans, et en a régné trente et un. II est mort sous le Consulat de Félicien et de Tatien, le vingt-deuxième jour du mois de Mai, en la seconde année de la deux cent soixante et dix-huitième Olympiade. Au reste ce premier livre contient l'Histoire de trente et un an..