Socrate le Scolastique

SOCRATE

 

HISTOIRE DE L'EGLISE

LIVRE I PARTIE I

 

introduction - LIVRE I  - LIVRE II (partie II)

 


 

HISTOIRE

 

D E

 

L'ÉGLISE.

 

Écrite par Socrate.

LIVRE PREMIER.

LIVRE SECOND.

 

 

 

 

I.

Προοίμιον, δι´ ἣν αἰτίαν τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον βιβλίον ἄνωθεν ἐλέχθη.

Ῥουφῖνος, ὁ τῇ Ῥωμαίων γλώττῃ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν συντάξας, περὶ τοὺς χρόνους ἐπλανήσθη. Τὰ γὰρ κατὰ Ἀθανάσιον νομίζει μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου γεγενῆσθαι· ἀγνοεῖ δὲ καὶ τὴν ἐν Γαλλίαις γενομένην αὐτοῦ ἐξορίαν καὶ ἕτερα πλείονα. Ἡμεῖς οὖν πρότερον Ῥουφίνῳ ἀκολουθήσαντες τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον τῆς ἱστορίας βιβλίον ᾗ ἐκείνῳ ἐδόκει συνεγράψαμεν. Ἀπὸ δὲ τοῦ τρίτου ἄχρι τοῦ ἑβδόμου βιβλίου τὰ μὲν παρὰ Ῥουφίνου λαβόντες, τὰ δὲ ἐκ διαφόρων συναγαγόντες, τινα δὲ καὶ παρὰ τῶν ἔτι ζώντων ἀκούσαντες ἐπληρώσαμεν. Ὕστερον μέντοι συντυχόντες Ἀθανασίου συντάγμασιν, ἐν οἷς τὰ καθ´ ἑαυτὸν ὀδύρεται πάθη καὶ ὅπως διὰ τὴν διαβολὴν τῶν περὶ Εὐσέβιον ἐξωρίσθη, ἔγνωμεν δεῖν πιστεύειν μᾶλλον τῷ πεπονθότι καὶ τοῖς γινομένων τῶν πραγμάτων παροῦσιν, ἢ τοῖς καταστοχασαμένοις αὐτῶν καὶ διὰ τοῦτο πλανηθεῖσιν. Ἔτι μὴν καὶ ἐπιστολῶν τῶν τότε διαφόρων ἐπιτετυχηκότες, ὡς οἷόν τε τὴν ἀλήθειαν ἀνιχνεύσαμεν. Διὸ ἠναγκάσθημεν τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον βιβλίον ἄνωθεν ὑπαγορεύσαι, συγχρώμενοι καὶ ἐν οἷς ὁ Ῥουφῖνος οὐκ ἐκπίπτει τοῦ ἀληθοῦς. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἰστέον, ὅτι οὐ παρεθήκαμεν ἐν τῇ πρώτῃ ὑπαγορεύσει τὸ καθαιρετικὸν Ἀρείου οὔτε μὴν τὰς βασιλέως ἐπιστολὰς, ἀλλὰ τὰ γυμνὰ μόνον πράγματα, ὑπὲρ τοῦ μὴ πολυστίχου γενομένης τῆς ἱστορίας ὀκνηροὺς τοὺς ἀναγινώσκοντας ἀπεργάσασθαι. Ἐπεὶ δὲ πρὸς σὴν χάριν, ὦ ἱερὲ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπε Θεόδωρε, καὶ τοῦτο ἔδει ποιῆσαι, ὥστε μὴ ἀγνοεῖν καὶ ὅσα αὐταῖς λέξεσιν οἱ βασιλεῖς ἐπέστειλαν, ἢ κατὰ διαφόρους συνόδους οἱ ἐπίσκοποι τὴν πίστιν καταβραχὺ μεταποιοῦντες ἐξέδωκαν, διὰ τοῦτο ὅσα ἀναγκαῖα ἡγησάμεθα ἐν τῇδε τῇ μετὰ ταῦτα ὑπαγορεύσει μετατεθείκαμεν. Καὶ τοῦτο ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ ποιήσαντες, καὶ ἐν τῷ μετὰ χεῖρας, λέγω δὲ τῷ δευτέρῳ, ποιῆσαι σπουδάζομεν. Ἀρκτέον δὲ ἤδη τῆς ἱστορίας.

CHAPITRE PREMIER.

Raisons pour lesquelles Socrate a fait deux, fois les deux premiers livres de son Histoire.

Rufin, qui a écrit en latin l'Histoire de l'Eglise, a commis de grandes fautes contre la Chronologie. II a cru que ce qui a été fait contre Athanase, n'a été fait que depuis la mort de l'Empereur Constantin. Il n'a jamais rien su de son exil à Trêves, ni de plusieurs autres circonstances. J'avais écrit d'abord les deux premiers livres de mon Histoire sur la foi de son témoignage, et l'avais suivi en tout sur sa parole. Mais depuis le troisième jusques au septième, j'ai 111 tiré quelques choies de lui ; d'autres de divers auteurs ; et j'en ai appris d'autres par le rapport de quelques personnages qui vivent encore. Mais ayant lu depuis les livres d'Athanase, par lesquels il déplore ses malheurs, et se plaint d'avoir été envoyé en exil par les calomnies des partisans d'Eusèbe, j'ai cru devoir ajouter foi à ceux qui avaient vu les choses dont ils rendaient témoignage, et à ceux qui en avaient ou fait ou souffert la plus grande partie, plutôt qu'à ceux qui n'en savaient rien que par conjecture. Ayant.de plus trouvé des lettres de plusieurs grands Hommes de ce temps-là, je m'en suis servi pour découvrir la vérité. Ce qui m'a obligé de dicter une seconde fois le premier et le second livre de mon Histoire, sans néanmoins retrancher les endroits où Rufin ne s'était point trompé. Il est encore à propos de remarquer, que dans la première publication de mon ouvrage, je n'avais rapporté ni la sentence par laquelle Arius avait été déposé, ni les lettres de l'Empereur; et que pour éviter une longueur ennuyeuse, je m'étais contenté d'un simple récit du fait sans insérer ces actes-là. Mais je les ai insérés dans celle-ci, en votre faveur, Théodore, saint Prêtre de Dieu, afin que vous n'ignoriez rien de ce que les Empereurs ont ordonné sur ce sujet par leurs lettres, ni de ce que les Évêques ont décidé dans les Conciles, où ils n'ont pas toujours expliqué de la même sorte la doctrine de la foi. Le premier livre est achevé selon cette seconde méthode. Il ne reste qu'à travailler au second.

II.

Ὡς οἱ περὶ Εὐσέβιον τὸν Νικομηδείας ἐπίσκοπον αὖθις τὸ Ἀρείου σπουδάσαντες εἰσαγαγεῖν δόγμα ταραχὰς ταῖς ἐκκλησίαις ἐκίνησαν

Τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου τελευτήσαντος, οἱ περὶ Εὐσέβιον τὸν Νικομηδέα καὶ Θέογνιν Νικαίας ἐπίσκοπον, καιροῦ δεδράχθαι εὐκαίρου νομίσαντες, ἀγῶνα ἔθεντο τὴν τοῦ ’ὁμοουσίου‘ πίστιν ἐκβαλεῖν, ἀντεισάγειν δὲ τὴν Ἀρειανίζουσαν. Περιέσεσθαι δὲ τούτου οὐκ ἂν δύναιντο, εἰ μὴ ὑπονοστήσῃ Ἀθανάσιος. Ταῦτα δὲ κατεσκεύαζον ὑπουργῷ χρώμενοι τῷ πρεσβυτέρῳ, ὃς τῆς Ἀρείου ἀνακλήσεως αἴτιος μικρὸν ἔμπροσθεν ἐγεγόνει. Πῶς δὲ τοῦτο ἐπράχθη λεκτέον. Τὴν διαθήκην ὁ πρεσβύτερος καὶ τὰ ἐνταλθέντα παρὰ τοῦ κατοιχομένου βασιλέως προσφέρει Κωνσταντίῳ τῷ τοῦ βασιλέως υἱῷ· ὁ δὲ τοῦθ´ εὑρηκὼς γεγραμμένον ὅπερ ἐβούλετο, — τῆς γὰρ ἑῴας βασιλεύειν αὐτὸν ἐπέτρεπεν ἡ διαθήκη, — διὰ τιμῆς ἦγε τὸν πρεσβύτερον, παρρησίας τε μετεδίδου πολλῆς, εἴς τε τὰ βασίλεια θαρροῦντα εἰσιέναι ἐκέλευεν. Ἡ τοίνυν δοθεῖσα παρρησία γνώριμον αὐτὸν ταχέως κατέστησε τῇ τε τοῦ βασιλέως γαμετῇ καὶ τοῖς εὐνούχοις αὐτῆς. Ἦν δὲ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ πρωτότυπος τῶν κοιτώνων τοῦ βασιλέως εὐνοῦχος, ᾧ ὄνομα ἦν Εὐσέβιος· τοῦτον ὁ πρεσβύτερος συνθέσθαι τῇ Ἀρείου δόξῃ συνέπεισεν. Ἐκ δὲ τούτου καὶ οἱ λοιποὶ τῶν εὐνούχων τὰ αὐτὰ φρονεῖν ἀνεπείθοντο· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἡ τοῦ βασιλέως γαμετὴ διὰ τῶν εὐνούχων καὶ τοῦ πρεσβυτέρου τῇ Ἀρείου δόξῃ προστίθεται. Μετ´ οὐ πολὺ δὲ καὶ ἐπ´ αὐτὸν διέβαινε τὸν βασιλέα τὸ ζήτημα. Τοῦτο γίνεται φανερὸν κατὰ βραχὺ πρῶτον μὲν τοῖς κατὰ τὰ βασίλεια στρατευομένοις· ἔπειτα δὲ διεδόθη καὶ εἰς τὰ πλήθη τῆς πόλεως. Διελέγοντο δὲ περὶ τῆς δόξης ἐν μὲν τοῖς βασιλείοις οἱ ἐπικοιτωνῖται ἅμα ταῖς γυναιξίν· ἐν δὲ τῇ πόλει καθ´ ἑκάστην οἰκίαν διαλεκτικὸς πόλεμος ἦν. Διέτρεχεν οὖν ταχέως τὸ κακὸν καὶ ἐπὶ τὰς ἄλλας ἐπαρχίας τε καὶ πόλεις. Καὶ ὡς σπινθὴρ ἐκ μικροῦ λαμβάνον τὴν ἀρχὴν, τὸ ζήτημα εἰς φιλονεικίαν τοὺς ἀκούοντας ἤγειρεν. Ἕκαστος γὰρ τῶν πυνθανομένων τῆς ταραχῆς τὴν αἰτίαν πρόφασιν εὐθὺς εἶχε ζητήσεως· καὶ ἅμα τῇ ἐρωτήσει ἐρίζειν ἐβούλετο, ἐκ δὲ τῆς ἔριδος πάντα ἀνατέτραπτο. Ταῦτα μὲν οὖν κατὰ τὰς ἀνατολικὰς πόλεις ἐγένετο· αἱ γὰρ ἐν Ἰλλυριοῖς καὶ τὰ ἑσπέρια μέρη τέως ἡσύχαζον· τοὺς ὅρους γὰρ τοὺς τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου παρασαλεύειν οὐκ ἤθελον. Ὡς οὖν ἐξαφθὲν τὸ πρᾶγμα ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐπέδωκε, τηνικαῦτα οἱ περὶ Εὐσέβιον τὸν Νικομηδέα ἕρμαιον ἡγοῦντο τὴν τῶν πολλῶν ταραχήν. Οὕτω γὰρ μόνως δύνασθαι τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπον ἀναδεῖξαι τῆς αὐτῶν δόξης ὁμόφρονα· ἀλλὰ τότε μὲν ἔφθασεν ἐπανελθὼν εἰς αὐτὴν Ἀθανάσιος ἑνὸς τῶν Αὐγούστων ὠχυρωμένος γράμμασιν, ἅπερ τῷ Ἀλεξανδρέων λαῷ Κωνσταντῖνος ὁ νέος, ὁ τῷ πατρὶ ὁμώνυμος, ἐκ τῆς ἐν Γαλλίᾳ Τριβέρεως ἔπεμψεν. Ἔστι δὲ τάδε τὰ γράμματα τὰ ὑποτεταγμένα.

112 CHAPITRE II.

Eusèbe Evêque de Nicomédie soutient l'opinion d' Arius.

Eusèbe Evêque de Nicomédie, et Théognis Evêque de Nicée, crurent que le temps de la mort de l'Empereur Constantin était un temps qui leur était favorable pour détruire la doctrine de la consubstantialité du Verbe, et pour introduire l'opinion d'Arius. Ils n'espérèrent pas néanmoins venir à bout de ce dessein, si Athanase retournait à Alexandrie. Ils s'efforcèrent donc d'empêcher son retour, et employèrent pour cet effet le même Prêtre qu'ils avaient autrefois employé pour faire rappeler Arius de son exil. Je dirai comment l'affaire se passa. Ce Prêtre-là avait été dépositaire du testament de l'Empereur Constantin, et l'avait porté à Constance son fils. Ce Prince y ayant trouvé les dispositions les plus avantageuses en sa faveur, qu'il eût jamais pu souhaiter, et la donation de tout l'Empire d'Orient, rendit de grands honneurs à ce Prêtre, et lui commanda de le venir souvent visiter. Quand il eut l'entrée libre à la Cour, il se fit connaître de l'Impératrice, et contracta habitude particulière avec les Eunuques. Il inspira l'opinion d'Arius à Eusèbe premier Eunuque de l'Empereur, et ensuite aux autres Eunuques, et par leu moyen à l'Impératrice même. Cette matière ayant été agitée à la Cour, le bruit des disputes vint bientôt après aux oreilles de l'Empereur, se répandit parmi les Officiers de sa maison, et enfin parmi tout le peuple. Les Eunuques et les femmes du Palais en firent le sujet de leur Entretien. Les particuliers y prirent part, et excitèrent des combats de paroles dans leurs maisons. Les premières étincelles de 113 ces contestations, allumèrent un feu qui s'étendit sur les Villes et sur les Provinces. A mesure que chacun s'informait de l'état de la question, il prenait parti, et tout l'Orient se vit en peu de temps ébranlé par ces disputes. Car l'Illyrie et l'Occident demeurèrent cependant en paix, et ne firent rien changer de ce qui avait été défini à Nicée. Les partisans d'Eusèbe avaient une joie incroyable de ce désordre, à la faveur duquel ils espéraient établir à Alexandrie un Evêque de leur parti. Mais cette espérance fut dissipée par le retour d'Athanase, et par la lettre du jeune Constantin, qui le rétablissait dans son siège.. En voici les termes.

III.

Ὅπως Ἀθανάσιος Κωνσταντίνου τοῦ νεωτέρου γράμμασι θαρρήσας τὴν Ἀλεξάνδρειαν κατέλαβεν

Κωνσταντῖνος Καῖσαρ τῷ λαῷ τῆς καθολικῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας

Οὐδὲ τῆς ὑμετέρας ἱερᾶς ἐννοίας ἀποπεφευγέναι τὴν γνῶσιν οἶμαι, διὰ τοῦτο Ἀθανάσιον τὸν τοῦ προσκυνητοῦ νόμου ὑποφήτην πρὸς καιρὸν εἰς τὰς Γαλλίας ἀπεστάλθαι, ἵνα ἐπειδὴ ἡ ἀγριότης τῶν αἱμοβόρων καὶ πολεμίων αὐτοῦ ἐχθρῶν εἰς κίνδυνον τῆς ἱερᾶς αὐτοῦ κεφαλῆς ἐπέμενε, μὴ ἄρα διὰ τῆς τῶν φαύλων διαστροφῆς ἀνήκεστα ὑποστῇ. Πρὸς τὸ διαπαῖξαι τοίνυν ταύτην ἀφῃρέθη τῶν φαρύγγων τῶν ἐπικειμένων αὐτῷ ἀνδρῶν, ὑπ´ ἐμοὶ διάγειν κελευσθεὶς οὕτως, ὡς ἐν ταύτῃ τῇ πόλει ἐν ᾗ διέτριβεν πᾶσι τοῖς ἀναγκαίοις ἐμπλεονάζειν, εἰ καὶ τὰ μάλιστα αὐτοῦ ἡ ἀοίδιμος ἀρετὴ, ταῖς θείαις πεποιθυῖα βοηθείαις, καὶ τὰ τῆς τραχυτέρας τύχης ἄχθη ἐξουθενεῖ. Τοιγαροῦν εἰ καὶ τὰ μάλιστα πρὸς τὴν προσφιλεστάτην ὑμῶν θεοσέβειαν ὁ δεσπότης ἡμῶν, ὁ τῆς μακαρίας μνήμης Κωνσταντῖνος ὁ σεβαστὸς ὁ ἐμὸς πατὴρ, τὸν αὐτὸν ἐπίσκοπον τῷ ἰδίῳ τόπῳ παρασχεῖν προῄρητο, ὅμως ἐπειδὴ ἀνθρωπίνῳ κλήρῳ προληφθεὶς πρὸ τοῦ τὴν εὐχὴν πληρῶσαι ἀνεπαύσατο, ἀκόλουθον ἡγησάμην τὴν προαίρεσιν τοῦ τῆς θείας μνήμης βασιλέως, διαδεξάμενος πληρῶσαι. Ὅστις ἐπειδὰν τῆς ὑμετέρας τύχῃ προσόψεως, ὅσης παρ´ ἐμοῦ αἰδοῦς τετύχηκε γνώσεσθε· οὐ γὰρ θαυμαστὸν, εἴ τι δ´ ἂν ὑπὲρ αὐτοῦ πεποίηκα. Καὶ γὰρ τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἡ τοῦ ὑμετέρου πόθου εἰκὼν, καὶ τὸ τοῦ τηλικούτου ἀνδρὸς σχῆμα εἰς τοῦτο ἐκίνει καὶ προέτρεπεν. Ἡ θεία πρόνοια ὑμᾶς διαφυλάξοι, ἀδελφοὶ ἀγαπητοί.

Τούτοις θαρρῶν τοῖς γράμμασιν ὁ Ἀθανάσιος καταλαμβάνει τὴν Ἀλεξάνδρειαν· καὶ ἥδιστα μὲν αὐτὸν ἀνεδέξατο ὁ τῶν Ἀλεξανδρέων λαός· ὅσοι δὲ ἐτύγχανον Ἀρειανίζοντες ἐν αὐτῇ φατρίας συνίσταντο κατ´ αὐτοῦ, δι´ ὧν συνεχεῖς στάσεις ἐγίνοντο, αἵτινες ὑπόθεσιν παρεῖχον τοῖς περὶ Εὐσέβιον τοῦ διαβάλλειν αὐτὸν βασιλεῖ, ὅτι μὴ κρίναντος τοῦ κοινοῦ συνεδρίου τῶν ἐπισκόπων, ἑαυτῷ ἐπιτρέψας τὴν ἐκκλησίαν κατελάμβανεν. Ἐπὶ τοσοῦτον δὲ τὰς διαβολὰς ἐξέτεινον, ὡς ὀργισθέντα τὸν βασιλέα τῆς Ἀλεξανδρείας ἐκβαλεῖν. Πῶς μὲν οὖν τοῦτο ἐγένετο, μικρὸν ὕστερον λέξω.
 

CHAPITRE III.

Lettre du jeune Constantin.

Constantin César au peuple de l'Eglise Catholique d'Alexandrie.

Je crois que vous n'ignorez pas qu'Athanase, l'Interprète fidèle de la Loi de Dieu, n'a été relégué pour un temps dans les Gaules, qu'afin qu'il fût garanti de la fureur de ses ennemis ; et qu'étant demeuré cependant dans la Ville qui lui avait été marquée, il n'y a manqué de rien, bien que sa vertu, soutenue par la grâce de Dieu, lui fasse mépriser les nécessités et les misères de la vie présente. Mais puisque la mort de Constantin mon Seigneur et mon Père d'heureuse mémoire, a prévenu le dessein qu'il avait de le rétablir sur le Siège de son Eglise, je me  tiens obligé de l'exécuter. Vous apprendrez de sa bouche, lorsqu'il sera de retour parmi vous, combien je lui ai rendu d'honneur. Il ne faut  114 pas s'étonner que j'aie fait quelque chose en sa faveur, puisque j'y ai été porté par le mérite d'un si grand personnage, et par le désir que je sais que vous avez de le revoir Que la Divine Providence vous conserve, mes très chers frères.

Athanase retourna avec cette lettre à Alexandrie, où il fut reçu avec joie par tout le peuple. Ceux néanmoins qui soutenaient le parti d'Arius, ne laissèrent pas de conspirer contre lui, et d'exciter des séditions, d'où les partisans d'Eusèbe prirent occasion d'accuser Athanase devant l'Empereur, de s'être emparé du Siège de l'Eglise d'Alexandrie, sans la permission d'aucun Concile, et d'aigrir si fort l'esprit de ce Prince, qu'il le chassa de cette Ville. Je dirai bientôt de quelle manière cela arriva.

IV.

Ὡς τελευτήσαντος Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου Ἀκάκιος τὴν ἐπισκοπὴν Καισαρείας διεδέξατο

Ἐν δὲ τῷδε τῷ χρόνῳ τελευτήσαντος Εὐσεβίου, ὃς τῆς ἐν Παλαιστίνῃ Καισαρείας ἐπίσκοπος ἦν καὶ τὴν Παμφίλου προσωνυμίαν ἐκέκτητο, Ἀκάκιος μαθητὴς αὐτοῦ τὴν ἐπισκοπὴν διαδέχεται· ὃς ἄλλα μὲν βιβλία πολλὰ ἐξέθετο, καὶ εἰς τὸν βίον δὲ τοῦ διδασκάλου αὐτοῦ συνέγραψεν.

CHAPITRE IV.

Acace succède à Eusèbe dans le gouvernement de l'Eglise de Césarée.

Eusèbe surnommé Pamphile étant mort en ce temps-là, Acace son disciple, qui a composée plusieurs ouvrages, et entre autres la Vie de son Maître, lui succéda.

V.

Περὶ τῆς Κωνσταντίνου τοῦ νεωτέρου τελευτῆς

 Μετ´ οὐ πολὺ δὲ ὁ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίου ἀδελφὸς ὃς ἦν ὁμώνυμος τῷ πατρὶ, ὁ νέος Κωνσταντῖνος, ἐπιὼν τοῖς μέρεσι τοῦ νέου ἀδελφοῦ Κώνσταντος, συμβαλών τε τοῖς στρατιώταις αὐτοῦ, ἀναιρεῖται ὑπ´ αὐτῶν ἐν ὑπατείᾳ Ἀκινδύνου καὶ Πρόκλου.

CHAPITRE V.

Mort du jeune Constantin.

Peu de temps après le jeune Constantin ayant voulu entreprendre sur les états de Constant son frère, et en étant venu aux mains avec ses troupes, fut tué dans un combat, sous le Consulat d'Acyndine.et de Procule.

VI.

Ὡς Ἀλέξανδρος ὁ Κωνσταντίνου πόλεως ἐπίσκοπος τελευτῶν ὑπόψηφον πεποίηκε Παῦλον καὶ Μακεδόνιον.

Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν τοῦτον χρόνον κατὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἑτέρα ταῖς προτέραις ἐπισυμπλέκεται ταραχὴ ἐξ αἰτίας τοιαύτης. Ἀλέξανδρος ὁ κατὰ τήνδε τὴν πόλιν τῶν ἐκκλησιῶν προεστὼς, ὁ τὴν πρὸς Ἄρειον μάχην ἀγωνισάμενος, τὸν ἐνθάδε βίον ἀπέλειπεν, εἰκοσιτρία μὲν ἔτη κατὰ τὴν ἐπισκοπὴν διατρίψας, ἐνενήκοντα καὶ ὀκτὼ δὲ ἔτη τὰ πάντα βιοὺς, οὐδένα εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον χειροτονήσας. Ἐνετείλατο δὲ τοῖς καθήκουσιν ἑλέσθαι δυοῖν τὸν ἕτερον ὧν ἂν αὐτὸς ὀνομάσειεν· καὶ εἰ μὲν βούλοιντο διδασκαλικὸν ἐν ταὐτῷ καὶ βίου χρηστοῦ μαρτυρούμενον, Παῦλον τὸν ὑπ´ αὐτοῦ χειροτονηθέντα πρεσβύτερον, ἄνδρα νέον μὲν τὴν ἡλικίαν, προβεβη κότα δὲ ταῖς φρεσίν· εἰ δὲ μόνον ἐκ τοῦ προσχήματος τῆς εὐλαβείας δεικνύμενον, αἱρεῖσθαι Μακεδόνιον, διάκονον τυγχάνοντα μὲν ἤδη πάλαι τῆς ἐκκλησίας, τῇ ἡλικίᾳ δὲ γέροντα. Ἐκ τούτου μείζων φιλονεικία περὶ χειροτονίας γίνεται ἐπισκόπου, καὶ τὴν ἐκκλησίαν διετάραττεν. Ἐπεὶ γὰρ ὁ λαὸς εἰς δύο διετέτμητο μέρη, τῶν μὲν προσκειμένων τῷ Ἀρειανῷ δόγματι, τῶν δὲ φρονούντων καθ´ ἃ ἡ ἐν Νικαίᾳ σύνοδος ὥρισε· καὶ ἕως μὲν Ἀλέξανδρος περιῆν, κατεκράτουν οἱ φρονοῦντες τὸ ’ὁμοούσιον,‘ τῶν Ἀρειανιζόντων διακρινομένων καὶ ὁσημέραι διαπληκτιζομένων περὶ τοῦ δόγματος, ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος τετελευτήκει, ἀμφήριστος ἡ τοῦ λαοῦ μάχη καθίστατο· διὸ οἱ μὲν τοῦ ’ὁμοουσίου‘ τὴν πίστιν φυλάττοντες Παῦλον εἰς τὴν ἐπισκοπὴν προχειρίζονται, οἱ δὲ Ἀρειανίζοντες Μακεδόνιον ἔσπευ δον. Καὶ ἐν μὲν τῇ τῆς Εἰρήνης ἐπωνύμῳ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐχομένῃ τῆς νῦν μεγάλης καὶ Σοφίας ὀνομαζομένης χειροτονεῖται Παῦλος, ἐφ´ οὗ καὶ μᾶλλον ἡ τοῦ ἀπελθόντος ψῆφος ἐδόκει κρατεῖν.

115 CHAPITRE VI.

Tumulte à Constantinople pour l'élection d'un Évêque.

Outre les tumultes dont nous avons vu la Ville de Constantinople troublée, il y arriva encore un autre, dont je dirai le sujet. Alexandrie mourut après avoir gouverné vingt-trois ans l'Eglise de cette Ville, et en avoir vécu quatre-vingt dix-huit, sans avoir nommé de successeur. Il avait néanmoins concile à ceux qui avaient droit d'élire, d'en choisir un de deux qu'il avait proposés, et leur avait dit que s'ils voulaient avoir un Évêque recommandable par la sainteté de ses mœurs, et capable d'enseigner, ils prissent Paul, qu'il avait ordonné Prêtre depuis peu de temps, et qui tout jeune qu'il était, ne laissait pas d'avoir la prudence des vieillards. Que s'ils se contentaient d'un Évêque qui eût un extérieur fort grave et fort vénérable, qu'ils s'arrêtassent à Macédonius ancien Diacre, qui avait vieilli dans les fonctions de cet ordre. L'Eglise fut extrêmement troublée par les contestations qui s'émurent, lorsqu'il fut question de choisir. Le peuple était divisé en deux partis, dont l'un favorisait l'opinion d'Arius, et l'autre était fort attaché aux décisions du Concile de Nicée.  Ceux-ci eurent toujours l'avantage durant la vie d'Alexandre, les autres n'étant pat bien d'accord entre eux touchant leur doctrine. mais depuis sa mort, le combat fut plus égal. Les défenseurs de la foi du Concile de Nicée, élurent Paul, qui fut sacré dans l'Eglise d'Irène qui est proche de celle de sainte Sophie, et confirmèrent par leur suffrage le jugement d'Alexandre. Les autres continuèrent à favoriser Macédonius.

VII.

Ὡς ὁ βασιλεὺς Κωνστάντιος Παῦλον τὸν προσβληθέντα ἐπίσκοπον ἐκβάλλει· Εὐσεβίῳ δὲ ἐκ τῆς Νικομηδείας μεταπεμφθέντι τὴν ἐπισκοπὴν Κωνσταντίνου πόλεως ἐνεχείρισεν

Μετ´ οὐ πολὺ δὲ ἐπιστὰς ὁ βασιλεὺς τῇ Κωνσταντινουπόλει πρὸς ὀργὴν ἐκκάεται ἐπὶ τῇ γενομένῃ χειροτονίᾳ. Καὶ καθιστὰς συνέδριον τῶν τὰ Ἀρείου φρονούντων ἐπισκόπων, τὸν μὲν Παῦλον σχολάζειν ἐποίησεν, Εὐσέβιον δὲ ἐκ τῆς Νικομηδείας μεταστήσας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπον ἀναδείκνυσι. Καὶ ὁ μὲν βασιλεὺς ταῦτα πράξας ἐπὶ τὴν Ἀντιόχειαν ὥρμησεν.

CHAPITRE VII.

Constance chasse Paul hors du Siège de l'Eglise de Constantinople, et y met Eusèbe Evêque de Nicomédie.

L'Empereur. étant venu bientôt après à Constantinople, fut extrêmement fâché dé cette élection, et de ce sacre, et ayant fait une assemblée d'Evêques Ariens, il chassa Paul du Siège de cette Eglise, et y transféra Eusèbe Evêque de Nicomédie. Après quoi il s'en retourna à Antioche.

VIII.

Ὡς Εὐσέβιος ἑτέραν σύνοδον ποιησάμενος ἐν Ἀντιοχείᾳ τῆς Συρίας ἑτέραν ἔκθεσιν πίστεως ὑπαγορευθῆναι ἐποίησε.

Εὐσέβιος δὲ οὐδενὶ τρόπῳ ἡσυχάζειν ἐβούλετο, ἀλλὰ, τὸ τοῦ λόγου, ’πάντα λίθον ἐκίνει,‘ ὅπως ἂν ὃ προέθετο κατεργάσηται. Κατασκευάζει οὖν σύνοδον ἐν Ἀντιοχείᾳ τῆς Συρίας γενέσθαι, προφάσει μὲν τῶν ἐγκαινίων τῆς ἐκκλησίας, ἣν ὁ πατὴρ μὲν τῶν Αὐγούστων κατασκευάζειν ἤρξατο, μετὰ τελευτὴν δὲ αὐτοῦ ὁ υἱὸς Κωνστάντιος δεκάτῳ ἔτει ἀπὸ τῆς θεμελιώσεως συνετέλεσεν, τὸ δὲ ἀληθὲς ἐπὶ τῇ ἀνατροπῇ καὶ καθαιρέσει τῆς ’ὁμοουσίου‘ πίστεως. Ἐν ταύτῃ δὲ τῇ συνόδῳ συνῆλθον ἐκ διαφόρων πόλεων ἐπίσκοποι ἐνενήκοντα. Μάξιμος μέντοι ὁ τῶν Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος, ὃς Μακάριον διεδέξατο, οὐ παρεγένετο ἐν αὐτῇ, ἐπιλογισάμενος ὡς εἴη συναρπαγεὶς καὶ τῇ καθαιρέσει ὑπογράψας Ἀθανασίου. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ Ἰούλιος παρῆν ὁ τῆς μεγίστης Ῥώμης ἐπίσκοπος· οὐδὲ μὴν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ ἀπεστάλκει τινα· καίτοι κανόνος ἐκκλησιαστικοῦ κελεύοντος, μὴ δεῖν παρὰ τὴν γνώμην τοῦ ἐπισκόπου Ῥώμης τὰς ἐκκλησίας κανονίζειν. Συγκροτεῖται οὖν αὕτη ἡ σύνοδος ἐν τῇ Ἀντιοχείᾳ παρουσίᾳ Κωνσταντίου τοῦ βασιλέως, ἐν ὑπατείᾳ Μαρκέλλου καὶ Προβίνου· ἦν δὲ πέμπτον ἔτος τοῦτο τῆς τελευτῆς τοῦ τῶν Αὐγούστων πατρὸς Κωνσταντίνου. Προειστήκει δὲ τότε τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκκλησίας Πλάκιτος διαδεξάμενος Εὐφρόνιον. Οἱ περὶ Εὐσέβιον οὖν ἔργον τίθενται προηγουμένως Ἀθανάσιον διαβάλλειν, πρῶτον μὲν ὡς παρὰ κανόνα πράξαντα ὃν αὐτοὶ ὥρισαν τότε, ὅτι μὴ γνώμῃ κοινοῦ συνεδρίου τῶν ἐπισκόπων τὴν τάξιν τῆς ἱερωσύνης ἀνέλαβεν, ἐπανελθὼν γὰρ ἀπὸ τῆς ἐξορίας, ἑαυτῷ ἐπιτρέψας, εἰς τὴν ἐκκλησίαν εἰσεπήδησε· καὶ ὅτι ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ ταραχῆς γενομένης πολλοὶ ἐν τῇ στάσει ἀπέθανον· καὶ ὥς τινων αἰκισθέντων ὑπὸ Ἀθανασίου, τινῶν δὲ δικαστηρίοις παραδοθέντων. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τῇ Τύρῳ πεπραγμένα κατὰ Ἀθανασίου εἰς μέσον ἦγον.

CHAPITRE VIII.

Eusèbe tient un Concile à Antioche, où il propose une nouvelle formule de foi.

Eusèbe ne pouvait demeurer en repos, et remuait, comme porte le proverbe, toute sorte de pierre, pour venir à bout de ses desseins. Il assembla donc un Concile à Antioche Ville de Syrie sous prétexte d'y dresser une Eglise que Constantin père des Empereurs avait commencée, et que Constance son fils avait achevée, seize ans depuis que les fondements en avaient été jetés ; mais en effet pour ruiner et pour détruire la foi de la consubstantialité du Verbe. Quatre-vingt-dix Evêques assistèrent à ce Concile. Néanmoins Maxime Évêque de Jérusalem ne s'y trouva pas, parce qu'il se souvenait de la manière frauduleuse, dont il avait été entraîné, et contraint de souscrire à la condamnation d'Athanase. Jules Evêque de Rome n'y assista point non plus, et n'y envoya personne en sa 117 place, bien que selon un ancien Canon, il n'était pas permis de rien ordonner dans l'Eglise, sans le consentement de l'Evêque de Rome. Le Concile fut donc assemblé à Antioche en présence de l'Empereur Constance, sous le Consulat de Marcellin et de Probin, cinq ans depuis la mort de Constantin père des Empereurs. L'Eglise d'Antioche était alors gouvernée par Flaccille, qui avait succédé â Eupaphonius. Les partisans d'Eusèbe intentèrent diverses accusations contre Athanase. La première fut de s'être remis de lui-même en possession de l'Eglise d'Alexandrie, contre la disposition d'un Canon, dont on n'avait jamais entendu parler, et qu'il fallait qu'ils eussent fait eux-mêmes tout de nouveau. La seconde fut que son retour ayant excité une sédition, plusieurs étaient morts dans le tumulte, et qu'il avait battu lui-même quelques personnes, et en avait traduit d'autres en jugement. Ils n'oublièrent pas non plus de se servir de la procédure, qui avait été faite contre lui à Tyr.

IX.

Περὶ Εὐσεβίου τοῦ Ἐμισηνοῦ.

Ἐπὶ τούτοις τότε τῆς διαβολῆς γενομένης, προχειρίζονται τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπον, πρῶτον μὲν Εὐσέβιον τὸν ἐπικληθέντα Ἐμισηνόν. Τίς δὲ οὗτος ἦν διδάσκει Γεώργιος ὁ Λαοδικείας, ὃς τότε παρῆν ἐν τῇ συνόδῳ. Φησὶ γὰρ ἐν τῷ εἰς αὐτὸν πεπονημένῳ βιβλίῳ, ὡς εἴη Εὐσέβιος ἐκ τῶν εὐπατριδῶν τῆς ἐν Μεσοποταμίᾳ Ἐδέσης καταγόμενος· ἐκ νέας τε ἡλικίας τὰ ἱερὰ μαθὼν γράμματα. Εἶτα τὰ Ἑλλήνων παιδευθεὶς παρὰ τῷ τηνικαῦτα τῇ Ἐδέσῃ ἐπιδημήσαντι παιδευτῇ, τέλος ὑπὸ Πατροφίλου καὶ Εὐσεβίου τὰ ἱερὰ ἡρμηνεύσθη βιβλία· ὧν ὁ μὲν τῶν ἐν Καισαρείᾳ, ὁ δὲ τῆς ἐν Σκυθοπόλει προΐστατο ἐκκλησίας. Μετὰ ταῦτα δὲ ἐπιδημήσαντος αὐτοῦ τῇ Ἀντιοχείᾳ, συνέβη Εὐστάθιον ὑπὸ Κύρου κατηγορηθέντα τοῦ Βεροιέως καθαιρεθῆναι ὡς Σαβελλίζοντα. Εἶτα αὖθις τὸν Εὐσέβιον συνεῖναι Εὐφρονίῳ τῷ διαδεξαμένῳ Εὐστάθιον, φεύγοντά τε τὴν ἱερωσύνην καταλαβεῖν τὴν Ἀλεξάνδρειαν, κἀκεῖ μαθεῖν τὰ φιλόσοφα· ἐπανελθόντα τε εἰς τὴν Ἀντιόχειαν Πλακίτῳ τῷ μετὰ Εὐφρόνιον συνεῖναι, ὑπό τε Εὐσεβίου τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἐπισκόπου προβληθῆναι εἰς τὴν Ἀλεξανδρείας ἐπισκοπήν· ἀλλ´ ἐκεῖ μὲν μηκέτι ὁρμῆσαι, διὰ τὸ σφόδρα ὑπὸ τοῦ Ἀλεξανδρέων λαοῦ ἀγαπᾶσθαι Ἀθανάσιον, πεμφθῆναι δὲ εἰς τὴν Ἐμισηνῶν πόλιν. Διαστασιασάντων δὲ τῶν Ἐμισηνῶν ἐπὶ τῇ χειροτονίᾳ αὐτοῦ— ἐλοιδορεῖτο γὰρ ὡς μαθηματικὴν ἀσκούμενος—φυγῇ χρῆται, καὶ ἄπεισιν εἰς Λαοδίκειαν πρὸς τὸν περὶ αὐτοῦ πολλὰ εἰπόντα Γεώργιον. Οὗτος δὲ αὐτὸν εἰς τὴν Ἀντιόχειαν καταστήσας, παρεσκεύασεν αὖθις ὑπὸ Πλακίτου καὶ Ναρκίσσου καταχθῆναι εἰς τὴν Ἔμισαν· πάλιν τε μέμψιν ὑπομεῖναι ὡς τὰ Σαβελλίου φρονοῦντα αὐτόν. Καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς καταστάσεως αὐτοῦ πλατύτερον διεξῆλθεν ὁ Γεώργιος· τελευταῖον δὲ ἐπάγει, ὅτι καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτὸν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους ἀπιὼν ἀπῆγε, καὶ ὅτι τεράστια ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἐγένετο. Τὰ μὲν δὴ Γεωργίῳ εἰρημένα περὶ τοῦ Ἐμισηνοῦ Εὐσεβίου ἐπὶ τοσοῦτον λελέχθω μοι.

CHAPITRE IX.

D'Eusèbe à Emèse.

Sur ces accusation calomnieuses, ils désignèrent Eusèbe surnommé Emisène, Évêque d'Alexandrie. George Evêque de Laodicée, qui assista à ce Concile, nous apprendra qui il était. Car dans le livre qu'il a composé de sa Vie il dit qu'il tirait son origine d'une famille illustre d'Edesse, Ville de Mésopotamie, qu'il s'appliqua aux saintes lettres dès son enfance, qu'il apprit depuis les lettres humaines d'un Maître qui les enseignait à Edesse, et qu'il se fit expliquer l'Ecriture par Patrophile Évêque de Scytho- 118 pole, et par Eusèbe Evêque de Césarée. Etant depuis allé à Antioche dans le temps qu'Eustate fut  accusé par Cyr Evêque de Bérée, de tenir les erreurs de Sabellus, déposé par les Evêques, il demeura avec Euphronios qui avait succédé à Eustate. Il en partit quelque temps après, pour éviter l'honneur du Sacerdoce, et vint à Alexandrie, où il s'adonna à l'étude de la Philosophie. Etant ensuite retourné à Antioche, il contracta très étroite amitié avec Elaccille successeur d'Euphronius; et enfin il fut élevé à la dignité d'Evêque d'Alexandrie, par Eusèbe Evêque de Constantinople. Mais l'affection que le peuple avait pour Athanase, l'empêcha d'y aller. Il fut donc envoyé à Emèse. Mais les habitants ayant excité sédition à son sacre, et l'ayant accusé de s'adonner à l'Astrologie judiciaire, il s'enfuit à Laodicée, et demeura auprès de George, de qui nous tenons toutes les circonstances de cette Histoire. George l'ayant mené à Antioche , fit en sorte que Flaccille et Narcisse le ramenèrent à Emèse. Il fut encore accusé depuis, de tenir les erreurs de Sabellius. George parle fort au long de son ordination, et ajoute enfin que quand l'Empereur partit pour aller faire la guerre aux barbares, il le mena avec lui, et qu'étant à la suite de ce Prince, il fit des choses fort extraordinaires, et qui approchaient du prodige. Voila ce que j'avais à rapporter de ce que George a dit touchant Eusèbe d'Emèse.

X.

Ὡς οἱ ἐν Ἀντιοχείᾳ συνελθόντες ἐπίσκοποι, διὰ τὸ παραιτήσασθαι τὴν Ἀλεξάνδρειαν Εὐσέβιον τὸν Ἐμισηνὸν, Γρηγόριον χειροτονήσαντες τὴν τῆς ἐν Νικαίᾳ πίστεως φράσιν μετεποίησαν.

Τότε δὲ τοῦ Εὐσεβίου ἐν τῇ Ἀντιοχείᾳ προβληθέντος καὶ δεδοικότος τὴν εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἄφιξιν, προχειρίζονται Γρηγόριον εἰς τὴν Ἀλεξανδρείας ἐπισκοπήν. Καὶ τοῦτο κατεργασάμενοι μεταποιοῦσι τὴν πίστιν, οὐδὲν μὲν τῶν ἐν Νικαίᾳ μεμψάμενοι, τὸ δὲ ἀληθὲς, ἐπὶ καθαιρέσει καὶ παρατροπῇ τῆς ’ὁμοουσίου‘ πίστεως διὰ τοῦ συνεχεῖς ποιεῖσθαι συνόδους καὶ ἄλλοτε ἄλλως ὑπαγορεύειν τὸν ὅρον τῆς πίστεως, ὥστε κατὰ βραχὺ εἰς τὴν Ἀρειανὴν δόξαν παρατρέψωσι. Ταῦτα μὲν οὖν ὅπως ἐγένετο, προϊόντος τοῦ λόγου δηλώσομεν. Ἡ δὲ ὑπαγορευθεῖσα περὶ τῆς πίστεως ἐπιστολὴ ἔστιν ἥδε·

Ἡμεῖς οὔτε ἀκόλουθοι Ἀρείου γεγόναμεν· πῶς γὰρ ἐπίσκοποι ὄντες ἀκο λουθήσομεν πρεσβυτέρῳ; οὔτε ἄλλην τινα πίστιν παρὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐκτεθεῖσαν ἐδεξάμεθα. Ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ἐξετασταὶ καὶ δοκιμασταὶ τῆς πίστεως αὐτοῦ γενόμενοι, μᾶλλον αὐτὸν προσηκάμεθα ἤπερ ἠκολουθήσαμεν. Καὶ γνώσεσθε ἀπὸ τῶν λεγομένων. Μεμαθήκαμεν γὰρ ἐξ ἀρχῆς, εἰς ἕνα τὸν τῶν ὅλων Θεὸν πιστεύειν, τῶν πάντων νοητῶν τε καὶ αἰσθητῶν δημιουργόν τε καὶ προνοητήν· καὶ εἰς ἕνα Υἱὸν τοῦ Θεοῦ μονογενῆ, πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ὑπάρχοντα, καὶ συνόντα τῷ γεγεννηκότι αὐτὸν Πατρὶ, δι´ οὗ καὶ τὰ πάντα ἐγένετο τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα· τὸν καὶ ἐπ´ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν κατ´ εὐδοκίαν τοῦ Πατρὸς κατελθόντα, καὶ σάρκα ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου ἀνει ληφότα, καὶ πᾶσαν τὴν πατρικὴν αὐτοῦ βουλὴν συνεκπεπληρωκότα, πεπον θέναι, καὶ ἐγηγέρθαι, καὶ εἰς οὐρανοὺς ἀνεληλυθέναι, καὶ ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς καθέζεσθαι· καὶ ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκροὺς, καὶ διαμένοντα βασιλέα καὶ Θεὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. Πιστεύομεν καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Εἰ δὲ δεῖ προσθεῖναι, πιστεύομεν καὶ περὶ σαρκὸς ἀναστάσεως, καὶ ζωῆς αἰωνίου.

Ταῦτα μὲν ἐν τῇ πρώτῃ ἐπιστολῇ γράψαντες τοῖς κατὰ πόλιν ἔπεμπον. Ἐπιμείναντες δὲ μικρὸν ἐν τῇ Ἀντιοχείᾳ, καὶ ὥσπερ καταγνόντες ταύτης, αὖθις ἑτέραν ὑπαγορεύουσιν ἐν τοῖσδε τοῖς ῥήμασι·

Ἄλλη ἔκθεσις

Πιστεύομεν ἀκολούθως τῇ εὐαγγελικῇ καὶ ἀποστολικῇ παραδόσει, εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, τὸν τῶν ὅλων δημιουργόν τε καὶ ποιητήν· καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν, τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ Θεὸν, δι´ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· τὸν γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ Πατρὸς, Θεὸν ἐκ Θεοῦ, ὅλον ἐξ ὅλου, μόνον ἐκ μόνου, τέλειον ἐκ τελείου, βασιλέα ἐκ βασιλέως, Κύριον ἀπὸ Κυρίου, λόγον ζῶντα, σοφίαν, ζωὴν, φῶς ἀληθινὸν, ὁδὸν ἀληθείας, ἀνάστασιν, ποιμένα, θύραν, ἄτρεπτόν τε καὶ ἀναλλοίωτον, τὴν τῆς θεότητος, οὐσίας τε καὶ δυνάμεως, καὶ βουλῆς καὶ δόξης τοῦ Πατρὸς ἀπαράλλακτον εἰκόνα, τὸν ’πρωτότοκον πάσης κτίσεως,‘ τὸν ὄντα ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεὸν, Λόγον Θεὸν, κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, ’καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος·‘ δι´ οὗ ’τὰ πάντα ἐγένετο,‘ καὶ ἐν ᾧ ’τὰ πάντα συνέστηκε,‘ τὸν ἐπ´ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν κατελθόντα ἄνωθεν, καὶ γεννηθέντα ἐκ παρθένου κατὰ τὰς γραφὰς, καὶ ἄνθρωπον γενόμενον, μεσίτην Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἀπόστολόν τε τῆς πίστεως ἡμῶν, καὶ ’ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς,‘ ὥς φησι, ’Ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με·‘ τὸν παθόντα ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ ἀναστάντα ὑπὲρ ἡμῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀνελθόντα εἰς οὐρανοὺς, καὶ καθεσθέντα ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς, καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης καὶ δυνάμεως, κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ εἰς παράκλησιν καὶ ἁγιασμὸν καὶ εἰς τελείωσιν τοῖς πιστεύουσι διδόμενον· καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς δι ετάξατο τοῖς μαθηταῖς λέγων, ’Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος·‘ δηλονότι Πατρὸς ἀληθῶς ὄντος Πατρὸς, καὶ Υἱοῦ ἀληθῶς Υἱοῦ ὄντος, καὶ Πνεύματος Ἁγίου ἀληθῶς ὄντος Πνεύματος Ἁγίου· τῶν ὀνομάτων οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ ἀργῶν κειμένων, ἀλλὰ σημαινόντων ἀκριβῶς τὴν ἰδίαν ἑκάστου τῶν ὀνομαζομένων ὑπόστασίν τε καὶ τάξιν καὶ δόξαν· ὡς εἶναι τῇ μὲν ὑποστάσει τρία, τῇ δὲ συμφωνίᾳ ἕν. Ταύτην οὖν ἔχοντες τὴν πίστιν, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, πᾶσαν αἱρετικὴν ἀναθεματίζομεν κακοδοξίαν. Καὶ εἴ τις παρὰ τὴν ὑγιῆ τῶν γραφῶν ὀρθὴν πίστιν διδάσκει λέγων, ἢ καιρὸν ἢ αἰῶνα εἶναι ἢ γεγονέναι, πρὸ τοῦ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἀνάθεμα ἔστω. Καὶ εἴ τις λέγει τὸν Υἱὸν κτίσμα ὡς ἓν τῶν κτισμάτων, ἢ γέννημα ὡς ἓν τῶν γεννημάτων, καὶ μὴ ὡς αἱ θεῖαι γραφαὶ παραδεδώκασι τῶν προειρημένων ἕκαστα, ἢ εἴ τις ἄλλο διδάσκει ἢ εὐαγγελίζεται παρ´ ὃ παρελάβομεν, ἀνάθεμα ἔστω. Ἡμεῖς γὰρ πᾶσι τοῖς ἐκ τῶν θείων γραφῶν παραδεδομένοις ὑπό τε τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων ἀληθινῶς τε καὶ ἐμφανῶς καὶ πιστεύομεν καὶ ἀκολουθοῦμεν.

Τοιαῦται μὲν αἱ τῶν ἐν Ἀντιοχείᾳ τότε συνελθόντων περὶ τῆς πίστεως ἐκθέσεις ἐγένοντο· αἷς καὶ Γρηγόριος, μήπω τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπιβὰς, ὡς ἐπίσκοπος αὐτῆς καθυπέγραψε. Καὶ ἡ μὲν ἐκεῖ τότε γενομένη σύνοδος ταῦτα πράξασα καὶ ἄλλα τινα νομοθετήσασα διελύθη. Ἐν δὲ τῷδε τῷ χρόνῳ καὶ τὰ δημόσια πράγματα συνέβη ταράσσεσθαι· ἔθνος, οἳ Φράγκοι καλοῦνται, τοῖς περὶ Γαλλίαν κατέτρεχον Ῥωμαίοις. Ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ σεισμοὶ μέγιστοι ἐν τῇ ἑῴᾳ ἐγένοντο· μάλιστα δὲ ἡ Ἀντιόχεια ἐπὶ ἐνιαυτὸν ὅλον ἐσείετο.

119 CHAPITRE X.

Les Évêques assemblés à Antioche, nomment Grégoire, pour être Évêque d'Alexandrie, et changent les termes de la foi du Concile de Nicée.

Eusèbe n'ayant osé aller à Alexandrie, dont les Evêques assemblés à Antioche lui avaient déféré le Siège Episcopal, ils nommèrent Grégoire pour le remplir. Après cela ils altérèrent la foi. Car bien qu'ils ne reprissent rien de ce qui avait été défini à Nicée, la vérité est néanmoins, qu'ils ne tendaient par la multitude de leurs Conciles, et par la diversité des changements qu'ils apportaient au Symbole, qu'à renverser et à abolir la créance de la consubstantialité du Verbe, et à autoriser la doctrine d'Arius. Nous remarquerons dans la suite de cette Histoire le progrès de ce dessein. Voici cependant de quelle manière ils expliquèrent leur foi, dans leur lettre.

Nous n'avons jamais été disciples d'Arius. Comment étant Evêques, comme nous sommes, aurions-nous voulu être sectateurs d'un Prêtre ? Nous n'avons point non plus embrassé d'autre foi, que celle qui a été proposée dés le commencement. Mais ayant examiné sa foi en qualité de Juges, nous l'avons approuvée plutôt que nous ne l'avons suivie. Vous reconnaîtrez que ceci est véritable, par ce que nous dirons ci-après. Nous avons appris dès le commencement à croire un seul Dieu qui a créé, et qui conserve toutes les choses intelligibles et sensibles, et un Fils unique de Dieu, qui est avant tous les siècles, qui est avec son Père qui l'a engendré, par qui toutes les choses visibles et invisibles ont été faites, qui est descendu ici-bas dans les der- 120  niers temps selon la volonté de son Père, a pris chair de la sainte Vierge, et qui après avoir accompli en toutes choses la volonté de son Père a souffert, est ressuscité, est monté au Ciel, et est,, assis à la droite de son Père ; qui viendra juger les vivants et les morts ; qui demeure Roi et Dieu durant toute l'éternité. Nous croyons un saint Esprit, et s'il est nécessaire d'ajouter encore quelque chose, nous croyons la résurrection de la chair et la vie éternelle.

Ayant écrit cette lettre, ils l'envoyèrent aux Evêques de toutes les Villes ; mais s'étant arrêter encore un peu de temps à Antioche, ils y écrivirent une autre lettre, comme s'ils eussent condamné la première.

Autre exposition de la foi.

Nous croyons, suivant la tradition de l'Evangile et des Apôtres, un seul Dieu Père, tout-puissant, Créateur de toutes choses, et, un seul Seigneur Jésus-Christ Fils unique de, Dieu, par qui toutes choses ont été faites ; engendré par le Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, Tout du Tout, Seul du Seul, Partait du Parfait, Roi du Roi, Seigneur du Seigneur, Verbe vivant, Sagesse, Vie, véritable Lumière, Voie de la Vérité, Résurrection, Pasteur, Porte ; qui, n'est sujet à aucun changement ni à aucune conversion, qui est l'image parfaite de la Divinité, de la Substance, de la Puissance, du Conseil et de la Gloire de son Père; qui est le premier-né de toutes les créatures ; qui était avec Dieu au commencement comme il est dit dans l'Evangile, et le Verbe était Dieu, par qui toutes choies ont été faites, et en qui elles subsistent, qui dans les derniers temps est descendu du Ciel, né de la Vierge selon les Ecritures, fait homme et média- 121 teur de Dieu et des hommes ; qui est l'Apôtre de notre foi, et le Prince de notre vie, comme il dit lui-même, Je suis descendu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui a souffert pour nous, est ressuscité, est monté au Ciel, et est assis à la droite du Père. Et qui viendra avec gloire et avec puissance pour juger les vivants et les morts. Nous croyons au saint Esprit, qui est donné pour la consolation, la sanctification et la perfection des Fidèles, comme il a été ordonné par Jésus Christ notre Seigneur aux Apôtres, quand il leur a dit : Allez donc et enseignez tous les peuples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du saint Esprit. Du Père, qui est vraiment Père ; du Fils qui est vraiment Fils ; du saint Esprit qui est vraiment saint Esprit ; de sorte que ces noms ne sont pas des noms qui n'expriment rien mais que ce sont des noms qui expriment proprement chaque personne,  leur ordre et leur gloire. Et de sorte que bien qu'il y ait trois personnes, il n'y a néanmoins qu'un Dieu. Tenant cette foi en présence de Dieu et de Jésus-Christ, nous condamnons l'impiété des dogmes des hérétiques. Et si quelqu'un enseigne contre la saine doctrine de la sainte Ecriture qu'il y a, ou qu'il y a eu un temps ou un siècle, avant que le Fils fût engendré, qu'il soit Anathème. Si quelqu'un dit, que le Fils est une créature comme une autre créature, ou qu'il est un germe comme un autre germe, ou s'il parle autrement que ne parle l'Ecriture, ou qu'il enseigne autre chose que ce que nous avons appris, qu'il soit Anathème. Car nous croyons vraiment et religieusement tout ce qui nous a été enseigné dans les saintes Ecritures par les Prophètes, et par les Apôtres.

Voila les expositions de foi qui furent publiées par les Evêques assemblés à Antioche, auxquelles Grégoire souscrivit comme Evêque d'Alexandrie, 122 bien qu'il ne fût encore jamais entré dans cette Ville. Le Concile ayant dressé ces formules de foi, et ayant fait quelques canons, se sépara. Dans le même temps la paix de l'Empire fut troublée, tant en Occident par l'irruption des Français dans les Gaules, et par le dégât qu'ils firent sur les terres des Romains, qu'en Orient par les tremblements de terre, et principalement à Antioche, qui en fut ébranlée l'espace d'un an.

XI.

Ὡς Γρηγορίου μετὰ χειρὸς στρατιωτικῆς εἰς Ἀλεξάνδρειαν κατελθόντος Ἀθανάσιος ἔφυγεν.

Τούτων γινομένων καὶ Γρηγόριον κατήγαγον ἐν Ἀλεξανδρείᾳ Συριανός τε ὁ στρατηγὸς, καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ὁπλῖται στρατιῶται ἀριθμὸς ὄντες πεντακισχίλιοι. Συνελαμβάνοντο δὲ αὐτοῖς καὶ οἱ ἐκεῖ τὰ Ἀρείου φρονοῦντες. Ὅπως δὲ Ἀθανάσιος τῆς ἐκκλησίας ἐξωθούμενος τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν διέφυγε, λεκτέον. Ἑσπέρα μὲν ἦν· ὁ δὲ λαὸς ἐπαννύχιζε προσδοκωμένης συνάξεως. Ἥκει δὲ ὁ στρατηγὸς κατὰ φάλαγγα τοὺς στρατιώτας τάξας πανταχόθεν τῆς ἐκκλησίας. Ἀθανάσιος δὲ ἑωρακὼς τὰ γινόμενα φροντίδα ἔθετο ὅπως ἂν τῷ λαῷ μηδαμῶς βλάβη γένηται δι´ αὐτόν· καὶ προστάξας διακόνῳ κηρύξαι εὐχὴν, αὖθις ψαλμὸν λέγεσθαι παρεσκεύασε. Συμφωνίας δὲ ἐκ τῆς ψαλμῳδίας γενομένης, διὰ μιᾶς τῶν πυλῶν τῆς ἐκκλησίας πάντες ἐξῄεσαν. Τούτου γινομένου οἱ στρατιῶται ἀπόμαχοι ἔμενον· ὁ δὲ Ἀθανάσιος ἐν μέσοις τοῖς ψαλμῳδοῦσιν ἀβλαβὴς διεσώζετο. Τοῦτον δὲ τὸν τρόπον διεκφυγὼν ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἀνέδραμε· καὶ Γρηγόριος μὲν τότε τῆς ἐκκλησίας ἐκράτησεν. Ὁ δὲ Ἀλεξανδρέων λαὸς, οὐκ ἐνεγκόντες τὸ γεγονὸς, τὴν καλουμένην Διονυσίου ἐκκλησίαν ἐνέπρησαν. Τοσαῦτα μὲν οὖν περὶ τούτων εἰρήσθω. Εὐσέβιος δὲ ὅσα ἐβούλετο κατεργασάμενος, διεπρεσβεύετο πρὸς Ἰούλιον τὸν Ῥώμης ἐπίσκοπον, αὐτὸν κριτὴν τῶν κατὰ Ἀθανάσιον γενέσθαι παρακαλῶν, καὶ πρὸς ἑαυτὸν καλεῖν τὴν δίκην.

CHAPITRE XI.

Grégoire entre à main armée dans Alexandrie.   Athanase est contraint d'en sortir.

Syrien mena Grégoire à Alexandrie avec cinq mille soldats, auxquels se joignirent ceux qui favorisaient la doctrine d'Arius. Je crois devoir dire en cet endroit de quelle manière Athanase évita de tomber entre les mains de ceux qui le cherchaient pour le prendre. La nuit approchait et le peuple était assemblé dans l'Eglise, parce qu'il attendait que l'on commençât l'Office, lorsque le Commandant des troupes arriva, et assiégea l'Eglise avec des gens de guerre. Athanase voyant cette violence, et appréhendant que le peuple ne souffrit quelque mal à son occasion, commanda au Diacre de l'avertir de faire sa prière, et à l'heure-même ou commença le Psaume. Ils sortirent tous par une des portes de l'Eglise, en chantant avec une merveilleuse harmonie, et les soldats étant cependant demeurés en repos, Athanase se sauva dans la foule. S'étant échappé de ce danger, il alla à Rome. Grégoire s'empara de l'Eglise. Le Peuple irrité de ce qui était arrivé, brûla celle que l'on appelait l'Eglise de Denys. Eusèbe étant ainsi venu à bout de ses desseins, en- 123 voya une ambassade à Jules Evêque de Rome, pour le prier de prendre connaissance de l'affaire d'Athanase.

XII.

Ὡς Εὐσεβίου τελευτήσαντος ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει λαὸς Παῦλον αὖθις ἐνεθρόνισε· καὶ ὡς οἱ Ἀρειανοὶ Μακεδόνιον προεβάλλοντο.

Ἀλλ´ οὐκ ἔφθασε μαθεῖν Εὐσέβιος τὰ παρὰ Ἰουλίου περὶ Ἀθανασίου κριθέντα· μικρὸν γὰρ μετὰ τὴν σύνοδον ἐπιβιοὺς ἐτελεύτησε. Διόπερ καὶ ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει λαὸς αὖθις εἰς τὴν ἐκκλησίαν τὸν Παῦλον εἰσάγουσι. Κατὰ ταὐτὸν δὲ καὶ οἱ Ἀρειανίζοντες ἐν τῇ λεγομένῃ ἐπὶ Παῦλον ἐκκλησίᾳ χειροτονοῦσι τὸν Μακεδόνιον. Καὶ τοῦτο δὲ ἐποίησαν οἱ πρώην Εὐσεβίῳ τῷ πάντα κυκῶντι συμπράττοντες, τότε δὴ τὴν αὐθεντίαν διαδεξάμενοι· εἰσὶ δὲ οὗτοι Θέογνις Νικαίας, Μάρις Χαλκηδόνος, Θεόδωρος Ἡρακλείας τῆς ἐν Θρᾴκῃ, Οὐρσάκιος Σιγγιδόνος τῆς ἄνω Μυσίας, Οὐάλης Μουρσῶν τῆς ἄνω Παννονίας.

Οὐρσάκιος μὲν οὖν καὶ Οὐάλης ὕστερον μεταγνόντες, βιβλίον μετανοίας τῷ ἐπισκόπῳ Ἰουλίῳ ἐπιδόντες, τῇ ’ὁμοουσίῳ‘ τε δόξῃ συντιθέμενοι ἐκοινώνησαν. Τότε δὲ διαπύρως τὴν Ἀρειανὴν συγκροτοῦντες θρησκείαν οὐ τοὺς τυχόντας κατὰ τῶν ἐκκλησιῶν πολέμους ἐτύρευσαν, ὧν εἷς ἦν ὁ διὰ Μακεδονίου ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει γενόμενος. Ὑπὸ γὰρ τοῦδε τοῦ ἐμφυλίου τῶν Χριστιανῶν πολέμου συνεχεῖς ἐγίνοντο κατὰ τὴν πόλιν στάσεις, πολλοί τε ἐκ τῶν γινομένων συντριβέντες ἀπώλοντο.

CHAPITRE XII.

Paul est rétabli par le peuple sur le Siège de l'Eglise de Constantinople. Macédonius est élu par les Ariens.

Mais il ne sut jamais rien de ce que Jules jugea de cette affaire, parce qu'il mourut avant qu'elle eût été jugée. Après sa mort, le peuple rétablit Paul sur le Siège de l'Eglise de Constantinople. Les Ariens c'est-à-dire Théognis Evêque de Nicée, Maris Evêque de Calcédoine, Théodore Evêque d'Héraclée en Thrace, Ursace Evêque de Singidon en la Mésie supérieure, Valens Evêque de Mursa dans la Pannonie supérieure, qui durant la vie d'Eusèbe avaient été de toutes les entreprises, par lesquelles il avait troublé la paix de l'Eglise, et qui depuis sa mort avaient usurpé l'autorité, imposèrent les mains à Macédonius dans l'Eglise de saint Paul.

Mais depuis, Ursace et Valens touchés d'un sentiment de pénitence, donnèrent leur rétractation à Jules Evêque de Rome, souscrivirent à la doctrine de la Consubstantialité du Verbe, et furent admis à la communion. Mais soutenant alors de tout leur pouvoir la perfidie d'Arius, ils excitèrent des guerres très-dangereuses, comme celle qui troubla la paix de la Ville de Constantinople au sujet de Macédonius, et qui causa d'horribles désordres, et la mort de plusieurs personnes.

XIII.

Περὶ τῆς Ἑρμογένους τοῦ στρατηλάτου ἀναιρέσεως, καὶ ὅπως πάλιν διὰ τοῦτο ἐξεώθη ὁ Παῦλος τῆς ἐκκλησίας.

Ἦλθε δὲ τὰ γινόμενα εἰς ἀκοὰς Κωνσταντίου τοῦ βασιλέως κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν διατρίβοντος. Ἐντέλλεται οὖν Ἑρμογένει τῷ στρατηλάτῃ, ἐπὶ τὰ Θρᾴκια πεμπομένῳ μέρη, ὁδοῦ πάρεργον ποιῆσαι, καὶ ἐξωθῆσαι τῆς ἐκκλησίας τὸν Παῦλον. Ὃς καταλαβὼν τὴν Κωνσταντινούπολιν, ὅλην διετάραξε βιαζόμενος ἐκβαλεῖν τὸν ἐπίσκοπον· στάσις γὰρ εὐθὺς ἐκ τοῦ δήμου παρηκολούθει, καὶ ἕτοιμοι ἦσαν ἀμύνεσθαι. Ὡς δὲ ἐπέκειτο ὁ Ἑρμογένης διὰ στρατιωτικῆς χειρὸς ἀπελάσαι τὸν Παῦλον, παροξυνθὲν τότε τὸ πλῆθος, οἷα ἐν τοῖς τοιούτοις φιλεῖ γίνεσθαι, ἀλογωτέρας ἐποιεῖτο κατ´ αὐτοῦ τὰς ὁρμάς· καὶ ἐμπίπρησι μὲν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν, αὐτὸν δὲ σύραντες ἀπέκτειναν. Ταῦτα δὲ πέπρακται ἐν ὑπατείᾳ τῶν δύο Αὐγούστων Κωνσταντίου τὸ τρίτον καὶ Κώνσταντος τὸ δεύτερον. Καθ´ ὃν χρόνον Κώνστας μὲν Φράγκων ἔθνος νικήσας ὑποσπόνδους Ῥωμαίοις ἐποίησε. Κωνστάντιος δὲ ὁ βασιλεὺς περὶ τῆς ἀναιρέσεως Ἑρμογένους πυθόμενος, ἐκ τῆς Ἀντιοχείας ἱππεὺς ἐλάσας καταλαμβάνει τὴν Κωνσταντινούπολιν· καὶ τὸν μὲν Παῦλον ἐξελαύνει τῆς πόλεως, ἐζημίωσε δὲ τὴν πόλιν ἀφελὼν τοῦ σιτηρεσίου τοῦ παρασχεθέντος παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἡμερησίου ὑπὲρ τέσσαρας μυριάδας· ὀκτὼ γὰρ ἐγγὺς μυριάδες ἐχορηγοῦντο πρότερον τοῦ σίτου ἐκ τῆς Ἀλεξανδρέων κομιζομένου πόλεως. Μακεδόνιον δὲ ἀναδεῖξαι τῆς πόλεως ἐπίσκοπον ὑπερέθετο· ὠργί ζετο γὰρ οὐ μόνον περὶ αὐτοῦ, ὅτι παρὰ γνώμην αὐτοῦ κεχειρο τόνητο, ἀλλ´ ὅτι καὶ διὰ τὰς μεταξὺ αὐτοῦ τε καὶ Παύλου γενομένας στάσεις πολλοί τε ἄλλοι καὶ ὁ στρατηλάτης Ἑρμογένης ἀνῄρητο. Ἐάσας οὖν αὐτὸν ἐν ᾗ ἐχειροτονήθη ἐκκλησίᾳ συνάγειν, αὖθις ἐπὶ τὴν Ἀντιόχειαν ἀνεχώρησεν.

124 CHAPITRE XIII.

Hermogène Maître de la milice est tué par le peuple de Constantinople. Paul en est chassé par l'Empereur Constance.

Le bruit en étant venu aux oreilles de l'Empereur Constance qui était alors à Antioche, il envoya ordre à Hermogène, Maître de la milice de Thrace, d'aller à Constantinople, et d'en chasser Paul. Etant venu pour exécuter cet ordre, il excita un horrible tumulte, parce qu'à l'heure-même le peuple s'assembla, et se mit en devoir de défendre son Evêque. Hermogène ayant entrepris de le chasser à main armée, le peuple s'échauffa, comme il a accoutumé de faire en semblables occasions, courut en foule à sa maison, y mit le feu, l'en tira avec violence, le traîna par la Ville, et le tua. Ce meurtre fut commis sous le Consulat des deux Empereurs, savoir sous le troisième de Constance et le second dé Constant : qui fut le temps-même auquel ce Prince ayant vaincu les Français, contracta alliance avec eux. Constance ayant appris le meurtre d'Hermogène, partit d'Antioche, et se rendit en diligence à Constantinople, d'où il chassa Paul. Il ôta aux habitants plus de quarante mille muids de blé, sur ce que Constantin son père leur en avait accordé. Car on leur en distribuait chaque année prés de quatre vingt mille muids, qui venaient d'Alexandrie. Il différa de déclarer Macédonius Evêque de la Ville, parce qu'il était fâché non seulement de ce qu'il avait été sacré sans son consentement ; mais aussi de ce que ses différends avec Paul avaient causé la mort de plusieurs personnes, et principalement d'Hermogène. Il lui permit pourtant d'as- 125 sembler le peuple dans l'Eglise, où il avait été ordonné, et s'en retourna à Antioche.

XIV.

Ὅτι οἱ Ἀρειανοὶ Γρηγόριον τῆς Ἀλεξανδρείας μεταστήσαντες Γεώργιον ἀνταπέστειλαν.

Ἐν δὲ τῷδε καὶ οἱ Ἀρειανίζοντες μεθιστῶσιν ἐκ τῆς Ἀλεξ ανδρείας Γρηγόριον ὡς μισούμενον ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ διὰ τὸν τῆς ἐκκλησίας ἐμπρησμὸν, καὶ ὅτι ἧττον τὴν αὐτῶν δόξαν συνεκρότει. Ἀντέπεμπον δὲ Γεώργιον, ὃς ἐκ Καππαδοκίας μὲν ὡρμᾶτο, δόξαν δὲ δεινοῦ περὶ τὴν αὐτῶν θρησκείαν ἐκέκτητο.

CHAPITRE XIV.

Grégoire est chassé de l'Église d'Alexandrie par les Ariens, et George est mis en sa place.

Les Ariens ôtèrent en ce temps-là Grégoire de dessus le Siège de l'Eglise d'Alexandrie, tant parce qu'il s'était rendu extrêmement odieux par l'embrasement de la Ville, que parce qu'il ne soutenait pas leur parti avec assez de chaleur, et mirent en sa place George natif de Cappadoce, qui passait pour un des plus habiles de leur secte.

XV

.Ὡς Ἀθανάσιος καὶ Παῦλος εἰς τὴν Ῥώμην παραγενόμενοι καὶ γράμμασιν ὀχυρω θέντες τοῦ ἐπισκόπου Ἰουλίου κατέλαβον αὖθις τοὺς ἰδίους θρόνους.

Ἀθανάσιος μέντοι ὀψέποτε διαβῆναι ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν ἐξίσχυσε. Τῶν δὲ ἑσπερίων τηνικαῦτα μερῶν Κώνστας ὁ νεώτερος τῶν Κωνσταντίνου παίδων μόνος ἐκράτει, Κωνσταντίνου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἀναιρεθέντος, καθὰ καὶ ἤδη φθάσαντες προείπομεν. Κατ´ αὐτὸ δὲ καὶ Παῦλος ὁ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ Ἀσκληπᾶς Γάζης, καὶ Μάρκελλος Ἀγκύρας τῆς μικρᾶς Γαλατίας, καὶ Λούκιος Ἀδριανουπόλεως, ἄλλος δι´ ἄλλο κατηγορηθέντες καὶ τῶν ἐκκλησιῶν ἐξελαθέντες, ἐν τῇ βασιλευούσῃ Ῥώμῃ εὑρίσκονται. Γνωρίζουσιν οὖν τῷ ἐπισκόπῳ Ῥώμης Ἰουλίῳ τὰ καθ´ ἑαυτούς· ὁ δὲ, ἅτε προνόμια τῆς ἐν Ῥώμῃ ἐκκλησίας ἐχούσης, παρρησιαστικοῖς γράμμασιν ὠχύρωσεν αὐτοὺς, καὶ ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν ἀποστέλλει τὸν οἰκεῖον ἑκάστῳ τόπον ἀποδιδοὺς, καὶ καθαπτόμενος τῶν προπετῶς καθελόντων αὐτούς. Οἱ δὲ ἀναζεύξαντες ἐκ τῆς Ῥώμης, καὶ τοῖς τύποις τοῦ ἐπισκόπου Ἰουλίου θαρροῦντες, τάς τε ἑαυτῶν ἐκκλησίας καταλαμβάνουσι, καὶ τὰς ἐπιστολὰς πρὸς οὓς ἐγράφησαν διαπέμπονται. Οἱ δὲ δεξάμενοι ὕβριν ἐποιοῦντο τὴν ἐπίπληξιν· καὶ σύνοδον ἐν τῇ Ἀντιοχείᾳ κηρύξαντες, συνελθόντες ἐν αὐτῇ γνώμῃ κοινῇ σφοδρότερον δι´ ἐπιστολῆς ἀντεγκαλοῦσι τῷ Ἰουλίῳ, δηλοῦντες μὴ δεῖν κανονίζεσθαι παρ´ αὐτοῦ, εἰ βούλοιντο ἐξελαύνειν τινας τῶν ἐκκλησιῶν· μηδὲ γὰρ αὐτοὺς ἀντειπεῖν, ὅτε Ναύατον τῆς ἐκκλησίας ἤλαυνον. Ταῦτα μὲν οἱ τῆς ἑῴας ἐπίσκοποι τῷ ἐπισκόπῳ Ῥώμης Ἰουλίῳ διεπέμποντο. Ἐπειδὴ δὲ Ἀθανασίου εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν εἰσιόντος, ὠθισμὸς τῶν ὑπὸ Γεωργίου τοῦ Ἀρειανοῦ ἐγένετο, ἐκ δὲ τούτου φασὶ ταραχὰς καὶ διαφθορὰς ἀνθρώπων γεγονέναι, οἵ τε Ἀρειανίζοντες τὴν βλασφημίαν καὶ τὰ ἐκ τούτων ἐγκλήματα ἐπὶ Ἀθανάσιον ὡς αἴτιον ἀναφέρουσι, βραχέα περὶ τούτων λεκτέον. Τὰς μὲν γὰρ ἀληθεῖς αἰτίας ὁ Θεὸς οἶδεν, ὁ αὐτῆς τῆς ἀληθείας κριτής. Ὅτι δὲ ταῦτα κατὰ τὸ πλεῖστον εἴωθε γίνεσθαι ὅταν καθ´ ἑαυτῶν στασιάζῃ τὰ πλήθη, οὐκ ἄγνωστα τοῖς εὖ φρονοῦσι καθέστηκεν. Ὥστε μάτην Ἀθανασίῳ τὴν αἰτίαν ἀνάπτουσιν οἱ λοιδοροῦντες αὐτὸν, καὶ μάλιστα Σαβῖνος ὁ τῆς Μακεδονίου προεστὼς αἱρέσεως· ὃς εἰ διελογίζετο, πόσα κακὰ κατὰ Ἀθανασίου οἱ Ἀρειανίζοντες καὶ τῶν τὸ ’ὁμοούσιον‘ φρονούντων εἰργάσαντο, ἢ ὅσαι δι´ Ἀθανάσιον γενόμεναι σύνοδοι ἀπωδύραντο, ἢ ὅσα αὐτὸς ὁ αἱρεσιάρχης Μακεδόνιος κατὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν διεπράξατο, ἡσυχίαν ἦγεν ἂν, ἢ φθεγγόμενος εὔφημα ἂν πρὸ τούτων ἐφθέγγετο. Νῦν δὲ ταῦτα πάντα ἀποσιγήσας, ἐκεῖνα διαβάλλει· ἀλλ´ οὐδ´ ὅλως τοῦ αἱρεσιάρχου μνήμην πεποίηται, πάντως που τὰ τῆς δραματουργίας αὐτοῦ τολμήματα καλύπτειν βουλόμενος. Καὶ τὸ δὴ θαυμαστότερον, οὓς πέφευγεν Ἀρειανοὺς οὐκ εἶπε κακῶς· ᾧ δὲ ἠκολούθησε Μακεδονίῳ τούτου καὶ τὴν χειροτονίαν ἀπέκρυψεν. Εἰ γὰρ αὐτῆς ἐμέμνητο, ἐμέμνητο ἂν πάντως καὶ τῶν ἀδικημάτων αὐτοῦ, ὡς τὰ ἐπ´ αὐτῆς γενόμενα δείκνυσι. Τοσαῦτα μὲν περὶ τούτου.

CHAPITRE XV.

Paul, et quelques-autres Évêques sont rétablis dans leurs Sièges, par l'autorité de Jules Evêque de Rome.

Athanase n'arriva à Rome, qu'après beaucoup de travaux et de fatigues. Tout l'Occident était alors sous l'obéissance de Constant le plus jeune des fils de Constantin, Constantin son frère ayant été tué par les gens de guerre. Dans le même temps Paul Evêque de Constantinople, Asclépas Evêque de Gaze, Marcel Evêque d'Ancyre Ville de Galatie, et Lucius Evêque d'Andrinople ayant été chassés de leur Eglises sur différentes accusations, ils se rendirent à la Ville impériale, où ayant expliqué chacun leur causa à Jules Evêque de Rome, ils furent rétablis par l'autorité de ses lettres dans leur Sièges, selon le privilège de l'Eglise Romaine, et ceux qui les avaient déposés, furent 126 blâmés par les mêmes lettres. Ces Evêques étant partis de Rome, se remirent chacun en possession de leur Siège, en vertu des lettres de Jules, et envoyèrent ces lettres aux Evêques, auxquels elles étaient adressées. Quand ils les eurent lues, ils prirent pour injure la liberté dont il usait de blâmer, et s'étant assemblés à Antioche, lui récrivirent d'un commun consentement, qu'il ne lui appartenait pas de prendre connaissance de ce qu'ils avaient chassé quelques Evêques de leur Eglise ; parce que quand il avait chassé Novat, ils n'y avaient rien trouvé à redire. Voila la réponse qu'ils firent à Jules Evêque de Rome. Mais parce que quand Athanase rentra dans Alexandrie, ceux qui soutenaient le parti de George Arien excitèrent une sédition, ou l'on dit que plusieurs personnes furent tuées, les Ariens en rejettent toute la faute sur Athanase, comme sur le principal auteur, je suis obligé d'en dire quelque chose. Dieu, qui est Juge de la vérité, sait qui est le véritable auteur de ces désordres. Les personnes d'esprit n'ignorent pas, qu'il n'y a point de sédition où de pareils malheurs n'arrivent. C'est donc en vain que les calomniateurs d'Athanase lui attribuent ceux-ci, et principalement Sabin, Évêque de la secte des Macédoniens. S'il avait fait réflexion sur la grandeur et sur la multitude des maux que les défenseurs d'Arius ont fait souffrir à Athanase, et aux autres qui soutenaient la Consubstantialité du Verbe ; et sur les plaintes que les Conciles assemblées pour examiner la cause d'Athanase, en ont faites, ou enfin sur ce que l'Hérésiarque Macédonius a fait dans l'Eglise, il aurait gardé le silence, ou s'il avait trouvé à propos de le rompre, ce n'aurait été que pour donner des louanges à Athanase. Mais dissimulant toutes ces choses il s'efforce de le noircir par ses calomnies. Il ne parle point du tout de Macédonius, de peur d'être obligé de découvrir 127 ses crimes. Et ce qui est plus étonnant, il ne parle point désavantageusement des Ariens, bien qu'il fût fort éloigné de leurs sentiments. Il a passé sous silence l'ordination de Macédonius, parce qu'il n'en pouvait faire mention, sans faire aussi mention de ses crimes.

XVI

.Ὡς ὁ βασιλεὺς παρεσκεύασε διὰ Φιλίππου τοῦ ἐπάρχου ἐξωσθῆναι τὸν Παῦλον καὶ εἰς ἐξορίαν πεμφθῆναι, Μακεδόνιον δὲ ἐνθρονισθῆναι.

Ὁ μέντοι βασιλεὺς Κωνστάντιος ἐν Ἀντιοχείᾳ διάγων, πυθόμενος πάλιν τὸν Παῦλον ἀπειληφέναι τὸν θρόνον, δι´ ὀργῆς ἐτίθετο τὸ γιγνόμενον. Πρόσταγμα οὖν ἔγγραφον ἀποστέλλει τῷ ἐπάρχῳ Φιλίππῳ, ὡς μείζονα μὲν τῶν ἄλλων ἀρχόντων τὴν ἐξουσίαν κεκληρωμένῳ, δευτέρῳ δὲ μετὰ βασιλέα χρηματίζοντι, ὅπως ἂν τὸν μὲν Παῦλον τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλῃ, ἀντεισάγῃ δὲ εἰς αὐτὴν Μακεδόνιον. Ὁ οὖν ἔπαρχος Φίλιππος, εὐλαβηθεὶς τὴν ἀπὸ τοῦ πλήθους στάσιν, τέχνῃ μετῆλθε τὸν Παῦλον· καὶ κρύπτει μὲν παρ´ ἑαυτῷ τὴν τοῦ βασιλέως βουλήν· πλασάμενος δὲ δημοσίων πραγμάτων ποιεῖσθαι φροντίδα, πρόεισιν εἰς τὸ λουτρὸν τὸ δημόσιον ᾧ ἐπώνυμον Ζεύξιππος· κἀκεῖθεν μεταπέμπεται μετὰ τιμῆς δῆθεν τὸν Παῦλον, ὡς ἀναγκαῖον ἐλθεῖν παρ´ αὐτόν. Καὶ ἦλθεν· ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος ἦλθε μεταπεμφθεὶς, ἐπεδείκνυεν εὐθὺς ὁ ἔπαρχος τοῦ βασιλέως τὸ πρόσταγμα. Καὶ ὁ μὲν ἐπίσκοπος εὐγνωμόνως ἔφερε τὴν ἄκριτον καταδίκην. Ὁ δὲ, δείσας τοὺς περιεστηκότας καὶ τοῦ πλήθους τὴν ὁρμὴν, —καὶ γὰρ πολλοὶ συνεληλύθεισαν ἐκ φήμης ὑπόπτου περὶ τὸ δημόσιον, —ἐκφραγῆναι μίαν τοῦ λουτροῦ θυρίδα κελεύει· δι´ ἧς ἐπὶ τὰς βασιλικὰς αὐλὰς ἀπαχθεὶς ὁ Παῦλος, ἐμβληθείς τε εἰς πλοῖον ἐπὶ τοῦτο εὐτρεπισθὲν, ταχέως ἐπ´ ἐξορίαν ἐπέμπετο. Προσέταξέν τε ὁ ἔπαρχος ἐπὶ τὴν Μακεδονίας μητρόπολιν Θεσσαλονίκην ἐλθεῖν, ἧς καὶ ἐκ προγόνων ὁ Παῦλος ἐτύγχανεν ὢν, ἐν ᾗ τὰς διατριβὰς ποιεῖσθαι, ἀδεῶς τε ἐπιβαίνειν καὶ κατὰ τὰς ἄλλας τῶν ἐν Ἰλλυριοῖς πόλεις· μὴ μὴν ἐξεῖναι αὐτῷ ἐπὶ τὰ ἀνατολικὰ μέρη διαβῆναι. Ὁ μὲν οὖν Παῦλος, παρὰ προσδοκίαν ἐκβληθεὶς τῆς ἐκκλησίας ἐν ταὐτῷ καὶ τῆς πόλεως, μετὰ σπουδῆς ἀπήγετο. Ὁ δὲ τοῦ βασιλέως ἔπαρχος Φίλιππος ἐκ τοῦ δημοσίου ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν ἠπείγετο. Σὺν αὐτῷ δὲ ὡς ἐκ μηχανῆς τινος παρὼν ὁ Μακεδόνιος ἐν τῷ ὀχήματι σύνθρονος τῷ ἐπάρχῳ ἐν πᾶσιν ἐδείκνυτο· στρατιωτική τε χεὶρ ξιφήρης περὶ αὐτοὺς ἐτύγχανε. Δέος δὲ ἐντεῦθεν καταλαμβάνει τὰ πλήθη· καὶ πάντες εἰς τὴν ἐκκλησίαν συνέρρεον οἵ τε τῆς ’ὁμοουσίου‘ πίστεως καὶ οἱ τοῦ Ἀρειανοῦ δόγματος, ἕκαστοι καταλαμβάνειν τὴν ἐκκλησίαν σπουδάζοντες. Ἐπεὶ δὲ ὁ ἔπαρχος ἅμα τῷ Μακεδονίῳ πλησίον τῆς ἐκκλησίας ἐγένετο, τότε δὴ ἄλογος φόβος καταλαμβάνει τὰ πλήθη, ἀλλὰ γὰρ καὶ τοὺς στρατιώτας αὐτούς. Ἐπεὶ γὰρ οἱ παρόντες ὄχλος ἦσαν πολὺς, πάροδος δὲ τῷ ἐπάρχῳ κατάγοντι τὸν Μακεδόνιον οὐδεμία ἐγίνετο, ὠθισμὸς παρὰ τῶν στρατιωτῶν ἐτολμᾶτο βίαιος. Ἐπεὶ δὲ συνωθούμενον τὸ πλῆθος διὰ τὴν στενοχωρίαν ὑποχωρεῖν οὐχ οἷόν τε ἦν, ἀνθίστασθαι τοὺς ὄχλους οἱ στρατιῶται νομίζοντες καὶ ἑκόντας κωλύειν τὴν πάροδον, γυμνοῖς τοῖς ξίφεσιν ὡς ἀντεπιόντες ἐκέχρηντο, καὶ δὴ καὶ τοῦ ἔργου εἴχοντο. Ἀπέθανον οὖν, ὡς λέγεται, περὶ τοὺς τρισχιλίους ἑκατὸν πεντήκοντα· οἱ μὲν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν σφαγέντες, οἱ δὲ ὑπὸ τοῦ πλήθους φθαρέντες. Ἐπὶ τοῖς τοιούτοις δὴ τοῖς κατορθώμασιν ὁ Μακεδόνιος, ὡς οὐδὲν φαῦλον πεπραχὼς, ἀλλὰ καθαρὸς καὶ ἀθῷος τῶν γενομένων τυγχάνων, ὑπὸ τοῦ ἐπάρχου μᾶλλον ἢ ὑπὸ ἐκκλησιαστικοῦ κανόνος ἐνθρονίζεται. Οὕτως μὲν οὖν Μακεδόνιος καὶ οἱ Ἀρειανοὶ διὰ τοσούτων φόνων τῆς ἐκκλησίας ἐκράτησαν. Κατὰ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον καὶ ὁ βασιλεὺς τὴν μεγάλην ἐκκλησίαν ἔκτιζεν, ἥτις ’Σοφία‘ μὲν προσαγορεύεται νῦν· συνῆπται δὲ τῇ ἐπωνύμῳ Εἰρήνῃ, ἣν ὁ πατὴρ τοῦ βασιλέως μικρὰν οὖσαν τὸ πρότερον εἰς κάλλος καὶ μέγεθος ηὔξησε, καὶ νῦν εἰσὶν εἰς ἕνα περίβολον ἄμφω ὁρώμεναι μιᾶς τὴν προσωνυμίαν ἔχουσαι.

CHAPITRE XVI.

L'Empereur Confiance envoie Paul en exil, et établit Macédonius sur le Siège de l'Eglise de Constantinople.

L'Empereur Constance ayant appris à Antioche, où il demeurait alors, que Paul s'était remis en possession de son Siège, il en entra dans une grande colère, et manda à Philippe Préfet du Prétoire, qui était le premier Officier, et la seconde personne de l'Empire, de le chasser et de mettre Macédonius en sa place. Philippe appréhendant la sédition du peuple, usa d'artifice pour surprendre Paul. Ayant donc tenu l'ordre de l'Empereur fort secret, il alla au Bain public, que l'on appelle le Bain de  Zeuxippe, et envoya quérir Paul, sous prétexte d'affaires publiques. Il ne fut pas sitôt entré, que Philippe lui montra l'ordre de l'Empereur. L'Evêque se voyant condamné, sans avoir été entendu, souffrit cette injustice avec patience. Comme le Préfet se défiait de quelque entreprise du peuple qui était accouru en foule pour voir ce qui se passait, il commanda d'ouvrir une des portes du Bain, par laquelle on emmena Paul au Palais, et de là on le mit sur un vaisseau qui avait été préparé pour le conduire en exil. Le Préfet lui commanda d'aller à Thessalonique capitale de Macédoine, Ville de sa naissance. Il lui permit néanmoins de visiter les Villes d'Illyrie. 128 Mais il lui défendit expressément d'aller en Orient. Paul chassé ainsi contre son attente, et de la Ville et de l'Eglise, fut emmené en diligence. Philippe étant parti du Bain pour aller à l'Eglise, Macédonius parut à l'heure-même assis à son côté sur son char, comme s'il y eût été transporté par une machine. Le char était environné de Gardes qui avaient l'épée nue à la main. Tout le peuple était dans la crainte. Les défenseurs de la Consubstantialité du Verbe et les Sectateurs d'Arius couraient confusément à l'Eglise. Lorsque Philippe et Macédonius furent prêts d'y entrer, le peuple et les gens de guerre furent saisis tout d'un coup d'une vaine frayeur. La multitude de personnes qui s'étaient assemblées à ce spectacle était si extraordinaire, que Macédonius ne pouvant passer, les soldats commencèrent à pousser le peuple, mais le peuple étant trop serré pour pouvoir ni reculer, ni s'entrouvrir, les soldats dans la créance qu'il ne voulait point faire de passage, tirèrent leurs épées, et en frappèrent tous ceux qui se présentèrent devant eux. On dit que trois mille cent cinquante personnes furent tuées en cette occasion, tant celles qui passèrent au fil de l'épée, que celles qui furent écrasées dans la presse. Après une si glorieuse exécution, Macédonius fut mis sur la chaire de l'Eglise, par l'autorité du Préfet plutôt que par celle des Canons, comme s'il eût été fort innocent. Les Ariens se rendirent ainsi maîtres de l'Eglise par le sang, et par le meurtre. L'Empereur entreprit dans le même temps d'élever une grande Eglise, que l'on appelle aujourd'hui l'Eglise de sainte Sophie, et qui touche à celle d'Irène, que Constantin père de Constance fit fort grande, de petite qu'elle était auparavant. Elles n'ont maintenant toutes deux qu'une enceinte et un nom.

XVII.

Ὡς Ἀθανάσιος φοβηθεὶς τὰς τοῦ βασιλέως ἀπειλὰς ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἀνέδραμεν.

Ἐν τούτῳ δὲ τῷ καιρῷ, καὶ ἑτέρα διαβολὴ κατὰ Ἀθανασίου παρὰ τῶν Ἀρειανιζόντων συρράπτεται, πρόφασιν ἐφευρόντων τοιαύτην. Τῇ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ σιτηρέσιον ἤδη πρότερον δεδώρητο ὁ τῶν Αὐγούστων πατὴρ εἰς διατροφὴν τῶν πτωχῶν. Τοῦτο ἔφασαν ἐξαργυρίζειν τὸν Ἀθανάσιον καὶ εἰς οἰκεῖον ἀποφέρεσθαι κέρδος. Πιστεύσας οὖν ὁ βασιλεὺς θάνατον αὐτῷ τὴν ζημίαν ἠπείλησεν. Ὁ δὲ προαισθόμενος τῆς βασιλέως ἀπειλῆς χρήται φυγῇ καὶ ἦν ἀφανής. Τότε δὴ καὶ Ἰούλιος ὁ τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπος γνοὺς τὰ παρὰ τῶν Ἀρειανιζόντων κατὰ Ἀθανασίου γινόμενα, δεξάμενος δὲ καὶ τὰ Εὐσεβίου τοῦ τετελευτηκότος γράμματα, καλεῖ πρὸς ἑαυτὸν τὸν Ἀθανάσιον, πυθόμενος τὸν τόπον ἔνθα κέκρυπται. Φθάνει δὲ ἐν ταὐτῷ καὶ τὰ γράμματα, ἅπερ οἱ ἐν Ἀντιοχείᾳ πρότερον συναχθέντες ἀπεστάλκεισαν. Ἐπέμπετο δὲ καὶ ἕτερα γράμματα πρὸς αὐτὸν παρὰ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἐπισκόπων, διδάσκοντα ψευδῆ εἶναι τὰ κατὰ Ἀθανασίου λεγόμενα. Οὕτως ἐναντίων πεμπομένων τῶν γραμμάτων, ὁ Ἰούλιος τοῖς ἐν Ἀντιοχείᾳ συναχθεῖσιν ἀντιγράφων ἐμέμψατο, πρῶτον μὲν οὖν τὸ ἐπαχθὲς τῆς αὐτῶν ἐπιστολῆς, ἔπειτα παρὰ κανόνας ποιοῦντας, διότι εἰς τὴν σύνοδον αὐτὸν οὐκ ἐκάλεσαν, τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανόνος κελεύοντος, μὴ δεῖν παρὰ γνώμην τοῦ ἐπισκόπου Ῥώμης κανονίζειν τὰς ἐκκλησίας, καὶ ὅτι τὴν πίστιν λεληθότως παραχαράττουσιν· ἔτι δὲ ὡς καὶ τὰ ἐν Τύρῳ πάλαι πραχθέντα ἐκ συναρπαγῆς ἐγεγόνει διὰ τὸ ἐκ μονομερείας τὰ ἐν τῷ Μαρεώτῃ ὑπομνήματα πεπράχθαι· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ Ἀρσένιον φανερῶς συκοφαντία ἐδέδεικτο. Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα διὰ πλειόνων ὁ Ἰούλιος τοῖς ἐν Ἀντιοχείᾳ συναχθεῖσιν ἔγραφε. Παρεθέμεθα δ´ ἂν καὶ τὰς πρὸς Ἰούλιον ἐπιστολὰς καὶ τὴν παρ´ αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ πολυεπὲς αὐτῶν μῆκος ἐκώλυσε. Σαβῖνος μέντοι ὁ τῆς Μακεδονίου αἱρέσεως, οὗ καὶ ἤδη πρότερον ἐμνημονεύσαμεν, τὰς παρὰ Ἰουλίου ἐπιστολὰς ἐν τῇ ’Συναγωγῇ τῶν συνόδων‘ οὐκ ἔθηκεν· καίτοι τὴν παρὰ τῶν ἐν Ἀντιοχείᾳ πρὸς Ἰούλιον οὐ παρέλειπε. Τοῦτο δὲ σύνηθες αὐτῷ ποιεῖν· ἐν οἷς μὲν γὰρ αἱ τῶν συνόδων ἐπιστολαὶ σιγῶσιν ἢ ἀθετοῦσι τὸ ’ὁμοούσιον,‘ ταύτας σπουδαίως παρατίθεται, τὰς δὲ ἐναντίας ἑκὼν ὑπερβαίνει. Τοσαῦτα μὲν περὶ τούτων. Μετ´ οὐ πολὺ δὲ καὶ Παῦλος ἐκ τῆς Θεσσαλονίκης ὑποκρινόμενος εἰς τὴν Κόρινθον ἀπαίρειν, ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν ἀφίκετο. Ἄμφω οὖν τὰ καθ´ ἑαυτοὺς γνώριμα καθιστῶσι τῷ ἐκεῖ βασιλεῖ.

129 CHAPITRE XVII.

Athanase se réfugie à Rome, par la crainte des menaces de l'Empereur.

Les Ariens inventèrent dans même temps, une nouvelle calomnie contre Athanase. Il avait longtemps que Constantin Père des Empereurs, avait accordé à la Ville d'Alexandrie une certaine quantité de blé pour nourrir les pauvres. Ils accusèrent Athanase de l'avoir vendu, et d'en avoir retenu le prix. L'Empereur ajoutant foi à cette accusation, le menaça de le faire mourir. Mais pour prévenir l'effet de cette menace, il se retira et disparut. Cependant Jules Evêque de Rome ayant appris les pièges que les Ariens avaient dressés à Athanase, et le lieu où il s'était caché, le manda. Il avait déjà reçu la lettre d'Eusèbe, qui, comme nous l'avons dit, était mort ; et il reçut alors, tant la lettre des Evêques assemblés à Antioche, que d'autres lettres de plusieurs Evêques d'Egypte, par lesquelles ils l'assuraient que les accusations qui avaient été intentées contre Athanase, étaient des accusations calomnieuses. Jules ayant entre les mains toutes ces lettres si contraires, fit premièrement réponse aux Evêques qui s'étaient assemblés à Antioche, par laquel le il le plaignait d'abord de l'aigreur qui paraissait dans leur lettre, et ensuite de ce que contre la disposition des Canons, ils avaient manqué de l'appeler au Concile, vu que par ces Canons, il n'est pas permis de rien ordonner sans la participation. De ce qu'ils avaient secrètement altéré la foi, de ce que la procédure faite à Tyr, ressemblait à un brigandage, parce que les informations faites dans la Maréote, avaient été faites par des enne- 130 mis et par des Juges récusés, que le fait du meurtre d'Arsène, était un fait supposé. Tous ces faits et d'autres semblables sont étendus plus au long dans la lettre de Jules. Je l'aurais inférée ici avec celles auxquelles elle sert de réponse, si leur trop grande longueur ne m'en avait détourné. Sabin écrivain de la secte des Macédoniens, dont j'ai ci-devant parlé, n'a point placé la lettre de Jules dans son recueil de Conciles, bien qu'il y ait placé la lettre des Evêques assemblés dans la Ville d'Antioche à Jules. Il a agi en ce point selon sa coutume. Car quand il trouve une lettre d'un Concile, où il n'est point parlé du terme de Consubstantiel, ou bien où il est rejeté, il ne manque pas de la transcrire ; au lieu qu'il ne transcrit point les autres. En voila assez sur ce sujet. Paul ayant bientôt après fait semblant d'aller de Thessalonique à Corinthe, fit voile en Italie. Ainsi ces deux Évêques instruisirent l'Empereur Constant de leur cause.

XVIII.

Ὡς ὁ τῶν ἑσπερίων βασιλεὺς ἐζήτησε παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ πεμφθῆναι τοὺς λόγον δώσοντας περὶ Ἀθανασίου καὶ Παύλου· καὶ ὅτι ἑτέραν οἱ πεμφθέντες ὑπηγόρευσαν ἔκθεσιν πίστεως.

Ὁ δὲ τῶν ἑσπερίων μερῶν βασιλεὺς γνοὺς τὰ κατ´ αὐτοὺς ἰδιοπαθεῖ· καὶ πρὸς τὸν ἀδελφὸν γράμματα διαπέμπεται, δηλῶν τρεῖς ἐπισκόπους πεμφθῆναι παρ´ αὐτὸν τοὺς λόγον δώσοντας τῆς Παύλου καὶ Ἀθανασίου καθαιρέσεως. Καὶ πέμπονται Νάρκισσος ὁ Κίλιξ, καὶ Θεόδωρος ὁ Θρᾷξ, καὶ Μάρις Χαλκηδόνος, καὶ Μάρκος ὁ Σύρος· οἵ τινες παραγενόμενοι τοῖς μὲν περὶ Ἀθανάσιον οὐδαμῶς εἰς λόγους ἐλθεῖν κατεδέξαντο· τὴν δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκτεθεῖσαν πίστιν ἀποκρυψάμενοι, ἑτέραν δὲ συγκαττύσαντες ἐπιδεδώκασι τῷ βασιλεῖ Κώνσταντι ἐν τούτοις οὖσαν τοῖς ῥήμασιν·

Ἄλλη ἔκθεσις

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, κτίστην καὶ ποιητὴν τῶν πάντων, ’ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται.‘ Καὶ εἰς τὸν μονογενῆ αὐτοῦ Υἱὸν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, τὸν πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα, Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτὸς, δι´ οὗ ἐγένετο τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τά τε ὁρατὰ, καὶ τὰ ἀόρατα, λόγον ὄντα, καὶ σοφίαν, καὶ δύναμιν, καὶ ζωὴν, καὶ φῶς ἀληθινὸν, τὸν ἐπ´ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν δι´ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντα, καὶ γεννηθέντα ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου, τὸν σταυρωθέντα, καὶ ἀποθανόντα, καὶ ταφέντα, ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀνεληλυθότα εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ καθεσθέντα ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς, καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων κρῖναι ζῶντας καὶ νεκροὺς καὶ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· οὗ ἡ βασιλεία ἀκατάπαυστος οὖσα διαμενεῖ εἰς τοὺς ἀπείρους αἰῶνας· ἔσται γὰρ καθεζόμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς, οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τουτέστι τὸν Παράκλητον, ὅπερ ἐπαγγειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις μετὰ τὴν εἰς οὐρανοὺς αὐτοῦ ἄνοδον ἀπέστειλε διδάξαι καὶ ὑπομνῆσαι πάντα, δι´ οὗ καὶ ἁγιασθήσονται αἱ τῶν εἰλικρινῶς εἰς αὐτὸν πεπιστευκότων ψυχαί. Τοὺς δὲ λέγοντας ἐξ οὐκ ὄντων τὸν Υἱὸν, ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως καὶ μὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἦν ποτε χρόνος ὅτε οὐκ ἦν, ἀλλοτρίους οἶδεν ἡ καθολικὴ ἐκκλησία.

Ταῦτα ἐπιδεδωκότες τῷ βασιλεῖ, καὶ πολλοῖς ἑτέροις ἐκδόντες, οὐδὲν πλέον ἀνύσαντες ἀνεχώρησαν. Ἀδιαφόρου τοίνυν ἔτι τυγχανούσης τῆς μεταξὺ τῶν δυτικῶν τε καὶ ἀνατολικῶν κοινωνίας, ἐπεφύη ἐν Σιρμίῳ, πόλις δὲ αὕτη τῶν Ἰλλυριῶν, αἵρεσις ἑτέρα. Φωτεινὸς γὰρ τῶν ἐκεῖ ἐκκλησιῶν προεστὼς, γένος τῆς μικρᾶς Γαλατίας, Μαρκέλλου τε τοῦ καθῃρημένου μαθητὴς, ἀκολουθῶν τῷ διδασκάλῳ, ψιλὸν ἄνθρωπον τὸν Υἱὸν ἐδογμάτισε. Καὶ περὶ μὲν τούτων κατὰ χώραν ἐροῦμεν.

CHAPITRE XVIII.

Trois Evêques envoyés d'Orient, pour rendre raison de la déposition d'Athanase et de Paul, font une nouvelle formule de foi.

Constant Empereur d'Occident, ayant appris la persécution qu'ils avaient soufferte, en sentit beaucoup de douleur, et écrivit à Constance son frère, pour le prier d'envoyer trois Evêques qui rendirent raison de leur sentence. Il envoya Narcisse de Cilicie, Théodore de Thrace, Maris de Calcédoine, et Marc de Syrie, qui étant arrivés en Occident, refusèrent de conférer avec Athanase ; et qui ayant caché sous leurs habits la 131 formule de foi, qui avait été dressée à Antioche, et la présentèrent une autre à l'Empereur Constant,  qu'ils avaient composé eux-mêmes, et qui était conçue en ces termes :

Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur de toutes choses, qui est le Principe et le Chef de cette grande Famille, qui est dans le Ciel et sur la terre, et en notre Seigneur Jésus-Christ son Fils unique, qui est engendré de lui avant tous les siècles, Dieu de Dieu, Lumière de Lumière, par qui toutes les choses visibles et «invisibles, qui sont dans le Ciel et sur la terre ont été faites, qui est Verbe, Sagesse, Vie et vraie Lumière ; qui s'est fait homme pour nous, dans les derniers temps, qui est né de la sainte Vierge, qui a été crucifié, est mort, et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour; est monté au Ciel  et est assis à la droite de son Père, d'où il viendra à la fin des siècles, pour juger les Divans et les morts, et pour rendre à chacun selon ses œuvres, dont le règne n'aura point de fin, parce qu'il sera assis à la droite de son Père, non seulement en ce Siècle, mais aussi aux siècles à venir. Nous croyons aussi le saint Esprit Paraclet, que le Seigneur a promis à ses Apôtres, et qu'il leur a envoyé après son Ascension pour leur enseigner toutes choses, qui sanctifiera les âmes qui auront cru sincèrement en lui. L'Eglise Catholique regarde comme des étrangers ceux qui disent que le Fils de Dieu a été fait de ce qu'il n'était point auparavant, qu'il n'est point de Dieu, mais d'une autre substance, et qu'il y a eu un temps, auquel il n'était point.

 Ayant donné cette formule à l'Empereur, et à plusieurs autres, ils se retirèrent sans avoir fait aucune autre chose.  Les Occidentaux et les Orientaux n'étant point encore séparés de communion, il s'éleva une nouvelle hérésie à Sirmium, Ville d'Illyrie, Photin 132 natif de la Galatie mineure, qui gouvernait les Eglises de ces pays-là, et qui avait été autrefois disciple de Marcel, qui avait été déposé de son Évêché, marchant sur les pas de son maître, enseigna que le Fils de Dieu n'était qu'un homme ordinaire. Nous parlerons plus au long de cette erreur dans la suite de notre Histoire.

XIX.

Περὶ τῆς μακροστίχου ἐκθέσεως.

Τριετοῦς δὲ ἐν τῷ μέσῳ διαδραμόντος χρόνου, αὖθις οἱ ἀνατολικοὶ ἐπίσκοποι συνέδριον ποιησάμενοι, καὶ ἑτέραν πίστιν συντάξαντες, τοῖς ἐν Ἰταλίᾳ ἀποστέλλουσι δι´ Εὐδοξίου τοῦ τότε ἐπισκόπου Γερμανικείας καὶ Μαρτυρίου καὶ Μακεδονίου, ὃς Μοψουεστίας τῆς ἐν Κιλικίᾳ ἐπίσκοπος ἦν. Ἡ δὲ πίστις διὰ μακροτέρων γραφεῖσα, προσθήκας τε πλείστας παρὰ τὰ προλαβόντα περιέχουσα, ἐν τούτοις ἐξετέθη τοῖς ῥήμασι·

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, κτίστην καὶ ποιητὴν τῶν πάντων, ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται. Καὶ εἰς τὸν μονογενῆ αὐτοῦ Υἱὸν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν, τὸν πρὸ πάντων τῶν αἰώνων γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς, Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτὸς, δι´ οὗ ἐγένετο τὰ πάντα τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, λόγον ὄντα, καὶ σοφίαν, καὶ δύναμιν, καὶ ζωὴν, καὶ φῶς ἀληθινὸν, τὸν ἐπ´ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν δι´ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντα, καὶ γεννηθέντα ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου, τὸν σταυρωθέντα, καὶ ἀποθανόντα, καὶ ταφέντα, καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀναληφθέντα εἰς οὐρανὸν, καὶ καθεσθέντα ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς, ἐρχόμενον ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων κρῖναι ζῶντας καὶ νεκροὺς καὶ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, οὗ ἡ βασιλεία ἀκατάπαυστος οὖσα διαμένει εἰς ἀπείρους αἰώνας· καθέζεται γὰρ ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς, οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. Πιστεύομεν δὲ καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τουτέστιν εἰς τὸν Παράκλητον· ὅπερ ἐπαγγειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις, μετὰ τὴν εἰς οὐρανὸν ἄνοδον ἀπέστειλε διδάξαι καὶ ὑπομνῆσαι αὐτοὺς πάντα, δι´ οὗ καὶ ἁγιάζονται αἱ τῶν εἰλικρινῶς εἰς αὐτὸν πιστευόντων ψυχαί. Τοὺς δὲ λέγοντας ἐξ οὐκ ὄντων τὸν Υἱὸν, ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως, καὶ μὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅτι ἦν ποτε χρόνος ἢ αἰὼν ὅτε μὴ ἦν, ἀλλοτρίους οἶδεν ἡ ἁγία καθολικὴ ἐκκλησία. Ὁμοίως καὶ τοὺς λέγοντας τρεῖς εἶναι Θεοὺς, ἢ τὸν Χριστὸν μὴ εἶναι Θεὸν πρὸ τῶν αἰώνων, μήτε Χριστὸν, μήτε Υἱὸν Θεοῦ εἶναι αὐτὸν, ἢ τὸν αὐτὸν εἶναι Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ ἀγέννητον τὸν Υἱὸν, ἢ ὅτι οὐ βουλήσει οὐδὲ θελήσει ἐγέννησεν ὁ Πατὴρ τὸν Υἱὸν, ἀναθεματίζει ἡ ἁγία καὶ καθολικὴ ἐκκλησία. Οὔτε γὰρ ἐξ οὐκ ὄντων λέγειν τὸν Υἱὸν ἀσφαλὲς, ἐπεὶ μηδαμοῦ τοῦτο τῶν θεοπνεύστων γραφῶν ἐμφέρεται περὶ αὐτοῦ· οὔτε μὴν ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως παρὰ τὸν Πατέρα προϋποκειμένης, ἀλλ´ ἐκ μόνου τοῦ Θεοῦ γνησίως αὐτὸν γεγεννῆσθαι διδασκόμεθα· ἓν γὰρ τὸ ἀγέννητον καὶ ἄναρχον, τὸν Χριστοῦ Πατέρα, ὁ Θεῖος διδάσκει λόγος. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸ ’ἦν ποτε ὅτε οὖκ ἦν‘ ἐξ ἀγράφων ἐπισφαλῶς λέγοντας, χρονικὸν διάστημα προενθυμητέον αὐτοῦ, ἀλλ´ ἢ μόνον τὸν ἀχρόνως αὐτὸν γεγεννηκότα Θεόν· καὶ χρόνοι γὰρ καὶ αἰῶνες γεγόνασι δι´ αὐτοῦ. Οὔτε μὴν συνάναρχον, οὔτε συναγέννητον τὸν Υἱὸν τῷ Πατρὶ εἶναι, νομιστέον· συνανάρχου γὰρ καὶ συναγεννήτου οὐδεὶς κυρίως πατὴρ ἢ υἱὸς λεχθήσεται· ἀλλὰ τὸν μὲν Πατέρα μόνον ἄναρχον ὄντα καὶ ἀνέφικτον γεγεννηκέναι ἀνεφίκτως καὶ πᾶσιν ἀκαταλήπτως οἴδαμεν· τὸν δὲ Υἱὸν γεγεννῆσθαι πρὸ τῶν αἰώνων, καὶ μηκέτι ὁμοίως τῷ Πατρὶ ἀγέννητον εἶναι καὶ αὐτὸν, ἀλλ´ ἀρχὴν ἔχειν τὸν γεννήσαντα Πατέρα· ’κεφαλὴ γὰρ Χριστοῦ, ὁ Θεός.‘ Οὔτε μὴν τρία ὁμολογοῦντες πράγματα, καὶ τρία πρόσωπα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὰς γραφὰς, τρεῖς διὰ τοῦτο τοὺς Θεοὺς ποιοῦμεν. Ἐπειδὴ τὸν αὐτοτελῆ καὶ ἀγέννητον ἄναρχόν τε καὶ ἀόρατον Θεὸν, ἕνα μόνον οἴδαμεν τὸν Θεὸν, καὶ Πατέρα τοῦ μονογενοῦς, τὸν μόνον μὲν ἐξ ἑαυτοῦ τὸ εἶναι ἔχοντα, μόνον δὲ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν ἀφθόνως τὸ εἶναι παρεχόμενον. Οὔτε μὴν ἕνα Θεὸν μόνον λέγοντες εἶναι τὸν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Πατέρα, τὸν μόνον ἀγέννητον, διὰ τοῦτο ἀρνούμεθα τὸν Χριστὸν Θεὸν εἶναι προαιώνιον· ὁποῖοι εἰσὶν οἱ ἀπὸ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως, ὕστερον αὐτὸν μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν ἐκ προκοπῆς τεθεοποιῆσθαι λέγοντες, τῷ τὴν φύσιν ψιλὸν ἄνθρωπον γεγονέναι. Οἴδαμεν γὰρ καὶ αὐτὸν, εἰ καὶ ὑποτέτακται τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Θεῷ ἀλλ´ ὅμως γεννηθέντα ἐκ τοῦ Θεοῦ, Θεὸν κατὰ φύσιν τέλειον εἶναι καὶ ἀληθῆ, καὶ μὴ ἐξ ἀνθρώπων μετὰ ταῦτα Θεὸν, ἀλλ´ ἐκ Θεοῦ ἐνανθρωπῆσαι δι´ ἡμᾶς, καὶ μηδὲ πώποτε ἀπολωλεκότα τὸ εἶναι Θεόν. Βδελυσσόμεθα δὲ πρὸς τούτοις καὶ ἀναθεματίζομεν καὶ τοὺς λόγον μὲν μόνον αὐτὸν τοῦ Θεοῦ ψιλὸν καὶ ἀνύπαρκτον ἐπιπλάστως καλοῦντας, ἐν ἑτέρῳ τὸ εἶναι ἔχοντα, νῦν μὲν ὡς τὸν προφορικὸν λεγόμενον ὑπό τινων, νῦν δὲ ὡς τὸν ἐνδιάθετον, Χριστὸν δὲ αὐτὸν καὶ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ μεσίτην, καὶ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, μὴ εἶναι πρὸ αἰώνων θέλοντας, ἀλλ´ ἔκτοτε Χριστὸν αὐτὸν γεγονέναι καὶ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐξ οὗ τὴν ἡμετέραν ἐκ τῆς παρθένου σάρκα ἀνείληφε, πρὸ τετρακοσίων ὅλων ἐτῶν· ἔκτοτε γὰρ τὸν Χριστὸν ἀρχὴν βασιλείας ἐσχηκέναι θέλουσι, καὶ τέλος ἕξειν αὐτὴν μετὰ τὴν συντέλειαν καὶ κρίσιν. Τοιοῦτοι δέ εἰσιν οἱ ἀπὸ Μαρκέλλου καὶ Φωτεινοῦ, τῶν Ἀγκυρογαλατῶν· οἳ τὴν προαιώνιον ὕπαρξίν τε καὶ θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀτελεύτητον αὐτοῦ βασιλείαν ὁμοίως Ἰουδαίοις ἀθετοῦσιν, ἐπὶ προφάσει τοῦ συνίστασθαι δοκεῖν τὴν μοναρχίαν. Ἴσμεν γὰρ αὐτὸν ἡμεῖς οὐχ ἁπλῶς λόγον προφορικὸν ἢ ἐνδιάθετον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ζῶντα Θεὸν Λόγον, καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχοντα καὶ Υἱὸν Θεοῦ καὶ Χριστὸν, καὶ οὐ προγνωστικῶς συνόντα καὶ συνδιατρίβοντα πρὸ αἰώνων τῷ ἑαυτοῦ Πατρὶ, καὶ πρὸς πᾶσαν διακονησάμενον αὐτῷ τὴν δημιουργίαν, εἴτε τῶν ὁρατῶν, εἴτε τῶν ἀοράτων· ἀλλ´ ἐνυπόστατον Λόγον ὄντα τοῦ Πατρὸς, καὶ Θεὸν ἐκ Θεοῦ. Οὗτος γάρ ἐστι πρὸς ὃν εἶπεν ὁ Πατὴρ, ὅτι ’ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ´ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ´ ὁμοίωσιν·‘ ὃς καὶ τοῖς πατράσιν αὐτοπροσώπως ὤφθη δεδωκὼς τὸν νόμον, καὶ λαλήσας διὰ τῶν προφητῶν, καὶ τὰ τελευταῖα ἐνανθρωπήσας, καὶ τὸν ἑαυτοῦ Πατέρα πᾶσιν ἀνθρώποις φανερώσας, καὶ βασιλεύων εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας, οὐδὲν γὰρ πρόσφατον ὁ Χριστὸς προσείληφεν ἀξίωμα· ἀλλ´ ἄνωθεν τέλειον αὐτὸν, καὶ τῷ Πατρὶ κατὰ πάντα ὅμοιον πεπιστεύκαμεν. Καὶ τοὺς λέγοντας δὲ τὸν αὐτὸν εἶναι Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, καθ´ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματός τε καὶ προσώπου τὰ τρία ὀνόματα ἀσεβῶς ἐκλαμβάνοντας, εἰκότως ἀποκηρύσσομεν τῆς ἐκκλησίας, ὅτι τὸν ἀχώρητον καὶ ἀπαθῆ Πατέρα χωρητὸν ἅμα καὶ παθητὸν διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως ὑποτίθενται. Τοιοῦτοι γάρ εἰσιν οἱ Πατροπασιανοὶ παρὰ Ῥωμαίοις, Σαβελλιανοὶ δὲ παρ´ ἡμῖν λεγόμενοι. Οἴδαμεν γὰρ ἡμεῖς, τὸν μὲν ἀποστείλαντα Πατέρα ἐν τῷ οἰκείῳ τῆς ἀναλλοιώτου θεότητος ἤθει μεμενηκέναι· τὸν δὲ ἀποσταλέντα Χριστὸν τὴν τῆς ἐνανθρωπήσεως οἰκονομίαν πεπληρωκέναι. Ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς οὐ βουλήσει οὐδὲ θελήσει γεγεννῆσθαι τὸν Χριστὸν εἰρηκότας ἀνευλαβῶς, ἀνάγκην δὲ δηλονότι ἀβούλητον οὖσαν καὶ ἀπροαίρετον περιτεθεικότας τῷ Θεῷ ἵνα ἄκων γεννήσῃ τὸν Υἱὸν, δυσσεβεστάτους καὶ τῆς ἀληθείας ξένους ἐπιγινώσκομεν· ὅτι τε παρὰ τὰς κοινὰς ἐννοίας περὶ Θεοῦ, καὶ δὴ παρὰ τὸ βούλημα τῆς θεοπνεύστου γραφῆς, τοιαῦτα τετολμήκασι περὶ αὐτοῦ διορίσασθαι. Αὐτοκράτορα γὰρ ἡμεῖς τὸν Θεὸν καὶ Κύριον αὐτὸν ἑαυτοῦ εἰδότες, ἑκουσίως αὐτὸν καὶ θέλοντα τὸν Υἱὸν γεγεννηκέναι, εὐσεβῶς ὑπειλήφαμεν· πιστεύοντες δὲ ἐμφόβως καὶ τὸ περὶ αὐτοῦ λεγόμενον, ’Κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ,‘ οὐχ ὁμοίως αὐτὸν τοῖς δι´ αὐτοῦ γενομένοις κτίσμασιν ἢ ποιήμασι γεγενῆσθαι νοοῦμεν. Ἀσεβὲς γὰρ, καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως ἀλλότριον, τὸ τὸν κτίστην τοῖς δι´ αὐτοῦ ἐκτισμένοις δημιουργήμασι παραβάλλειν, καὶ τὸν αὐτὸν τῆς γενέσεως τοῖς ἀλλοτρίοις τρόπον ἔχειν καὶ αὐτὸν νομίζειν. Μόνον γὰρ καὶ μόνως τὸν μονογενῆ Υἱὸν γνησίως τε καὶ ἀληθῶς διδάσκουσιν ἡμᾶς αἱ θεῖαι γραφαὶ γεγεννῆσθαι· ἀλλ´ οὐδὲ τὸν Υἱὸν καθ´ ἑαυτὸν εἶναι ζῆν τε καὶ ὑπάρχειν ὁμοίως τῷ Πατρὶ λέγοντες, διὰ τοῦτο χωρίζομεν αὐτὸν τοῦ Πατρὸς, τόπους καὶ διαστήματά τινα μεταξὺ τῆς συναφείας αὐτῶν σωματικῶς ἐπινοοῦντες. Πεπιστεύκαμεν γὰρ ἀμεσιτεύτως αὐτοὺς καὶ ἀδιαστάτως ἐπισυνῆφθαι, καὶ ἀχωρίστως ὑπάρχειν ἑαυτῶν· ὅλον μὲν τοῦ Πατρὸς ἐνεστερνισμένου τὸν Υἱὸν, ὅλου δὲ τοῦ Υἱοῦ ἐξηρτημένου καὶ προσπεφυκότος τῷ Πατρὶ, καὶ μόνον τοῖς πατρῴοις κόλποις ἀναπαυόμενον διηνεκῶς. Πιστεύοντες οὖν εἰς τὴν παντέλειον Τριάδα τὴν ἁγιωτάτην, τὸν Πατέρα λέγοντες Θεὸν, καὶ τὸν Υἱὸν, οὐ δύο τούτους Θεοὺς, ἀλλ´ ἕνα ὁμολογοῦμεν, μετὰ τὸ τῆς θεότητος ἀξίωμα, καὶ μίαν ἀκριβῆ τῆς βασιλείας τὴν συνάφειαν· πανταρχοῦντος μὲν καθόλου τοῦ Πατρὸς πάντων, καὶ αὐτοῦ τοῦ Υἱοῦ· τοῦ δὲ Υἱοῦ ὑποτεταγμένου τῷ Πατρὶ, ἐκτὸς δὲ αὐτοῦ, πάντων τῶν μετ´ αὐτὸν βασιλεύοντος τῶν δι´ αὐτοῦ γενομένων, καὶ τὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χάριν ἀφθόνως τοῖς ἁγίοις δωρουμένου πατρικῷ βουλήματι· οὕτως γὰρ τὸν περὶ τῆς ἐν Χριστῷ μοναρχίας συνίστασθαι λόγον παραδεδώκασιν ἡμῖν οἱ ἱεροὶ λόγοι. Ταῦτα ἠναγκάσθημεν μετὰ τὴν ἐν ἐπιτομῇ ἐκτεθεῖσαν πίστιν πλατύτερον ἐπεξεργάσασθαι, οὐ κατὰ περιττὴν φιλοτιμίαν, ἀλλ´ ἵνα πᾶσαν τὴν κατὰ τῆς ἡμετέρας ὑπολήψεως ἀλλοτρίαν ἀποκαθάρωμεν ὑποψίαν παρὰ τοῖς τὰ καθ´ ἡμᾶς ἀγνοοῦσι· καὶ γνῶσιν οἱ κατὰ τὴν δύσιν πάντες ὁμοῦ μὲν τῆς συκοφαντίας τῶν ἑτεροδόξων τὴν ἀναίδειαν, ὁμοῦ δὲ τῶν ἀνατολικῶν τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἐν Χριστῷ φρόνημα, μαρτυρούμενον ἀβιάστως ὑπὸ τῶν θεοπνεύστων γραφῶν παρὰ τοῖς ἀδιαστρόφοις.

CHAPITRE XIX.

Autre exposition de foi.

Les Evêques d'Orient s'étant assemblés trois ans après dans un Concile, y firent une autre formule de foi, qu'ils envoyèrent aux Évêques d'Italie par Eudoxe Evêque dé Germanicie, par Macédonius Evêque de Mopueste et par Martyrius. Cette formule était beaucoup plus ample que les autres. En voici les termes.

Nous croyons un Dieu, Père tout-puissant, Créateur de toutes choses, qui est le Principe et le Chef de cette grande famille qui est dans le ciel et sur la terre, et notre Seigneur Jésus-Christ,  son Fils unique, engendré par le Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, Lumière de Lumière, par qui toutes les choses visibles et invisibles ont  été faites dans le Ciel et sur la terre, qui est Verbe,  Sagesse, Puissance, Vie et Lumière, qui s'est fait homme pour nous dans les derniers temps, et est né de la très sainte Vierge, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour,  est monté au Ciel, et est assis à la droite du Père, qui viendra à la fin du siècle, pour juger les vivants et tes morts, et pour rendre à chacun selon ses œuvres, dont le règne n'aura point de fin, et durera tous les siècles parce qu'il est assis à la droite du Père non seulement durant 133 ce siècle mais encore durant les siècles à venir. Nous croyons l'Esprit saint Paraclet, que Jésus-Christ a promis à ses Apôtres, et qu'il leur a envoyé après son Ascension pour les enseigner, et pour les instruire de toutes choses, et par qui les âmes de ceux qui croient sincèrement en lui sont sanctifiées. La sainte Eglise Catholique rejette ceux qui disent que le Fils est de ce qu'il n'était pas auparavant, ou qu'il cil d'une autre substance, et non de Dieu, ou qu'il y a eu un temps , ou un siècle, auquel il n'était pas. La sainte Eglise Catholique prononce aussi Anathème contre ceux qui disent qu'il y a trois Dieux, ou que Jésus-Christ n'est pas Dieu avant tous les siècles, ou qu'il n'est ni le Christ ni le Fils de Dieu, ou que le même est Père, Fils, et saint Esprit, ou que le Fils n'a point été engendré, ou que le Père ne l'a point engendré librement et volontairement. Car on ne saurait dire, sans se mettre en danger de tomber dans l'erreur, que le Fils est de ce qu'il n'était point auparavant, puisque nous ne trouvons point qu'il soit ainsi parlé de lui dans l'Ecriture. Nous n'avons point appris qu'il ait été engendré d'une autre hypostase, et qui fût auparavant, mais qu'il a été vraiment engendré de Dieu seul. La parole de Dieu ne reconnaît que le Père de Jésus-Christ qui n'a point été engendré, et qui n'a point de principe. Il ne faut pas que ceux qui avancent témérairement, et sans être appuyés de l'autorité de l'Ecriture sainte qu'il y a eu un temps, auquel il n'était pas, conçoivent aucun espace de temps, qui ait été avant lui. Ils ne doivent concevoir que Dieu qui l'a engendré sans temps, parce qu'il fait lui-même les temps et les siècles. Il ne faut pas croire non plus que le Fils n'ait point de principe et qu'il n'ait point été engendré non plus que le Père. Car ce qui n'a point de princi- 134 pe, et ce qui n'a point été engendré, n'a proprement ni Père ni Fils. Nous savons que le Père n'a point de principe, et qu'il ne peut être compris, et qu'il a engendré d'une manière incompréhensible et ineffable; que le Fils a été engendré avant les siècles, qu'il n'est point comme le Père, qui ne peut être engendré, et qu'il a un Principe qui est son Père qui l'a engendré. Car Dieu est le Chef de Jésus-Christ.  Mais bien que suivant l'Ecriture sainte, nous conférions trois choses ou trois personnes ; savoir, celle du Père, celle du Fils et celle du saint Esprit, nous ne faisons pas pourtant trois Dieux. Car nous savons qu'il n'y a qu'un Dieu parfait, qui n'a point été engendré, qui n'a point de principe, qui est invisible, et Père de son Fils unique, qui a seul l'être de lui même, et qui le donne abondamment aux autres. Cependant bien que nous disions qu'il n'y a qu'un Dieu, qui n'a point été engendré, et qui est Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne nions pas pour cela que Jésus-Christ ne sait Dieu, avant tous les siècles, comme sont les Disciples de Paul de Samosate, qui disent que depuis son Incarnation, il a été fait Dieu, d'homme qu'il était auparavant. Nous savons que bien qu'il soit sujet à Dieu son Père, il est néanmoins engendré de Dieu, il est de sa Nature Dieu véritable et parfait, il n'a point été fait Dieu, d'Homme qu'il fut auparavant, mais que de Dieu qu'il était, il s'est fait homme, pour nous, sans céder d'être toujours Dieu. Nous détestons et frappons d'Anathème ceux qui l'appellent faussement simple Verbe de Dieu,  et sans hypostase, soit comme ayant son être dans un autre, ou comme une parole qui est prononcée, ou comme une parole qui est conçue, et qui prétendent qu'il n'a pas été avant les siècles Christ. Fils, 135 Médiateur, Image de Dieu; Mais qu'il n'a commencé à être Christ et Fils de Dieu, qu'au temps auquel il a pris notre chair dans le sein de la Vierge, il y a environ quatre cents ans. Car ils veulent que ce soit-là le commencement du règne de Jésus Christ, et que la fin de ce règne a, et arrive après la destruction du monde et le jugement. Tels font les sectateurs de Marcel et de Photin d'Ancyre, qui sous prétexte d'établir la Monarchie, abolissent la nature éternelle et Divine de Jésus-Christ, et la durée perpétuelle, et infinie de son règne. Quant à nous, nous savons qu'il n'est pas seulement Verbe prononcé, ou conçu de Dieu, mais qu'il est Verbe vivant, et subsistant par soi-même, parce que ce Verbe, est Dieu, Christ, et Fils de Dieu. Nous confessons que ce n'est pas par la seule préscience, qu'il a toujours été avec son Père avant tous les siècles, en lui servant à créer toutes les choses, visibles et invisibles : mais qu'il est Verbe substantiel du Père, et Dieu de Dieu. Car c'est, lui à qui le Père a dit, Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ; qui s'est montré aux anciens Pères, qui a donné la Loi, qui a parlé  par les Prophètes, et qui ayant enfin été fait homme a manifesté son Père à tous les hommes, et règne dans tous les siècles. Il n'a obtenu aucune dignité de nouveau, mais il est parfait de toute éternité, et semblable en toutes choses à son Père. Nous chassons aussi avec raison hors de l'Eglise ceux qui disent que le Père, le Fils et le saint Esprit ne sont qu'une même personne, et qui par une extrême impiété, assujettissent le Père aux souffrances tels que sont ceux que les Romains appellent Patripassiens, et que nous appelons Sabelliens. Car nous savons que quand le Père a envoyé son Fils, il est demeuré immuable dans sa Nature Divine, et que 136 le Fils ayant été envoyé, a pris un corps pour accomplir le mystère de l'Incarnation. Nous tenons encore pour des impies très éloignés de la vérité, ceux qui nient avec une horrible impudence, que Jésus-Christ, ait été produit librement et volontairement par son Père, et qui attribuent au Père une nécessité involontaire et violente, par laquelle il ait engendré son Fils, malgré lui, parce que ces sentiments sont contraires aux notions communes que nous avons de la Nature Divine, et au sens de l'Ecriture inspirée par l'Esprit saint. Car nous tenons pieusement et religieusement, que Dieu est libre, et qu'il a engendré librement et volontairement son Fils. Bien que nous croyons avec une crainte respectueuse ces paroles qui ont été écrites du Fils, Le Seigneur m'a créé au commencement de ses voies pour ses ouvrages. Nous ne concevons point néanmoins, qu'il ait été fait de la manière que les autres créatures ont été faites. Car c'est une impie{é tout-à fait éloignée de la créance de l'Eglise, de comparer le Créateur avec ses créatures, et de se figurer qu'il ait été produit par la voie de la génération ordinaire. L'Ecriture sainte nous enseigne, que le Fils unique de Dieu a été vraiment engendré une seule fois. Bien que nous disions que le Fils est par lui-même, et qu'il vit et subsiste comme son Père, nous ne concevons pour cela aucun espace corporel, qui les sépare. Nous croyons qu'ils sont unis sans aucun moyen, et qu'ils ne peuvent en aucune façon  être séparés, parce que le Père renferme le Fils dans son sein, et que le Fils y étant comme attaché, y repose éternellement. En croyant une Trinité très sainte et très parfaite, et en disant que le Père est Dieu, et que le Fils est aussi Dieu, nous ne reconnaissons pas pour cela deux Dieux, mais un seul pour l'honneur d'une seule Divini- 137 té et d'un seul règne, de sorte pourtant que le Père commande au Fils-même, et que le Fils obéît au Père, gouverne avec le Père toutes les créatures, qui ont été faites après lui, et par lui, et communique abondamment aux Saints la grâce de l'Esprit saint par la volonté du Père. 'Nous avons appris de l'Ecriture sainte, que c'est en cela que consiste l'Empire et la puissance du Fils. Ce n'est pas par vanité que nous avons fait cette exposition si longue et si étendue de notre foi, outre l'abrégé que nous avions fait dès auparavant; mais par la nécessité d'effacer les soupçons de ceux qui ignorent nos sentiments, et pour faire connaître l'impudence de la calomnie de nos ennemis à ceux qui habitent en Occident, et la pureté de notre doctrine fondée sur le témoignage de l'Ecriture.

XX.

Περὶ τῆς ἐν Σαρδικῇ συνόδου.

Ταῦτα οἱ κατὰ τὰ ἑσπέρια μέρη ἐπίσκοποι διὰ τὸ ἀλλογλώσσους εἶναι καὶ διὰ τὸ μὴ συνιέναι οὐ προσεδέχοντο, ἀρκεῖν τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν λέγοντες, καὶ μηδὲν περαιτέρω περιεργάζεσθαι. Ἐπεὶ οὖν πάλιν γράψαντος τοῦ βασιλέως, ὥστε ἀποδοθῆναι Παύλῳ καὶ Ἀθανασίῳ τοὺς οἰκείους τόπους, οὐδὲν πλέον ἠνύετο—στάσις γὰρ μεταξὺ τοῦ πλήθους ἐγίνετο συνεχὴς—σύνοδον ἄλλην παρακαλοῦσι γενέσθαι οἱ περὶ Παῦλον καὶ Ἀθανάσιον, ὥστε καὶ τὰ κατ´ αὐτοὺς καὶ τὰ τῆς πίστεως ἐπὶ οἰκουμενικῆς συνόδου πέρας λαβεῖν, διδάσκοντες ἐπὶ καταλύσει τῆς πίστεως τὰς καθαιρέσεις γίνεσθαι. Κηρύσσεται οὖν αὖθις οἰκουμενικὴ σύνοδος ὡς ἐπὶ τὴν Σαρδικὴν — πόλις δὲ αὕτη Ἰλλυριῶν — γνώμῃ τῶν δυεῖν βασιλέων, τοῦ μὲν διὰ γραμμάτων αἰτήσαντος, τοῦ δὲ τῆς ἑῴας ἑτοίμως ὑπακούσαντος. Ἑνδέκατον ἔτος ἦν ἀπὸ τῆς τελευτῆς τοῦ πατρὸς τῶν δύο Αὐγούστων, ὕπατοι δὲ ἦσαν Ῥουφῖνος καὶ Εὐσέβιος, ὅτε ἡ ἐν Σαρδικῇ συνεκροτήθη σύνοδος. Ἐκ μὲν οὖν τῶν ἑσπερίων μερῶν περὶ τοὺς τριακοσίους συνῆλθον ἐπίσκοποι, ὥς φησιν Ἀθανάσιος· ἐκ δὲ τῶν ἑῴων ἑβδομήκοντα ἓξ μόνον ὁ Σαβῖνος φησὶν, ἐν οἷς κατηριθμεῖτο καὶ Ἰσχύρας ὁ τοῦ Μαρεώτου ἐπίσκοπος, ὃν οἱ καθελόντες Ἀθανάσιον εἰς τὴν ἐπισκοπὴν τῆσδε τῆς χώρας χειροτονοῦσι. Προὐβάλλοντο δὲ οἱ μὲν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, ἄλλοι δὲ τὸ στενὸν τῆς προθεσμίας ἐμέμφοντο, τὴν αἰτίαν ἐπὶ Ἰούλιον τὸν ἐπίσκοπον Ῥώμης ἀναφέροντες· καίτοι ἐνιαυτοῦ καὶ ἓξ μηνῶν διαγενομένων, ἀφ´ οὗ ἥ τε σύνοδος ἐκεκήρυκτο, καὶ οἱ περὶ Ἀθανάσιον ἐν τῇ Ῥώμῃ διέτριβον τὴν σύνοδον περιμένοντες. Ὡς οὖν συνῆλθον ἐν τῇ Σαρδικῇ, οἱ μὲν ἀνατολικοὶ εἰς πρόσωπον τῶν ἑσπερίων ἐλθεῖν οὐκ ἐβούλοντο, φάσκοντες μὴ ἄλλως εἰς λόγους ἐλθεῖν, εἰ μὴ τοὺς περὶ Ἀθανάσιον καὶ Παῦλον ἐξελάσωσι τοῦ συλλόγου. Ὡς δὲ Πρωτογένης ὁ Σαρδικῆς ἐπίσκοπος καὶ Ὅσιος ὁ Κουδρούβης—πόλις δὲ αὕτη τῆς Ἱσπανίας, ὡς καὶ πρότερον εἴρηται—οὐκ ἠνείχοντο μὴ παρεῖναι τοὺς περὶ Παῦλον καὶ Ἀθανάσιον, ἀπεχώρουν εὐθέως· καὶ γενόμενοι ἐν τῇ Φιλιππουπόλει τῆς Θρᾴκης, ἰδίαζον ποιοῦντες συνέδριον, καὶ φανερῶς λοιπὸν τὸ μὲν ’ὁμοούσιον‘ ἀναθεματίζουσι, τὴν δὲ τοῦ ’ἀνομοίου‘ δόξαν ἐπιστολὰς συγγράψαντες πανταχοῦ διαπέμπονται. Οἱ δὲ ἐν Σαρδικῇ πρῶτον μὲν τούτων ἐρήμην κατεψηφίσαντο, ἔπειτα τοὺς κατηγόρους Ἀθανασίου τῆς ἀξίας ἀφείλοντο, τὸν ὅρον τε τῆς πίστεως τῆς ἐν Νικαίᾳ κρατύναντες, καὶ τὸ ’ἀνόμοιον‘ ἐκβαλόντες, τὸ ’ὁμοούσιον‘ φανερώτερον ἐκδιδόασι· καὶ ἐγγράψαντές τε καὶ αὐτοὶ πανταχοῦ διαπέμπονται. Γνώμῃ μὲν οὖν ἑκάτεροι τοιάδε δικαίως πεποιηκέναι νομίσαντες, οἱ μὲν ἀνατολικοὶ, ὅτι τοὺς ὑπ´ αὐτῶν καθαιρεθέντας οἱ ἑσπέριοι προσεδέξαντο· οἱ δὲ ἑσπέριοι, ὅτι πρὸ διαγνώσεως οἱ καθελόντες ἀπέφυγον, καὶ ὅτι αὐτοὶ μὲν τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν ἐφύλαττον, ἐκεῖνοι δὲ παραχαράττειν ἐτόλμησαν. Ἀποδιδόασιν οὖν τὸν τόπον τοῖς περὶ Παῦλον καὶ Ἀθανάσιον· ἔτι μὴν καὶ Μαρκέλλῳ τῷ Ἀγκύρας, τῆς πρὸς τῇ μικρᾷ Γαλατίᾳ, ὃς πάλαι μὲν καθῄρητο, ὡς ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ πεποιήμεθα μνήμην· τότε δὲ ἐν τῷ τὴν καταδίκην ἀναπαλαῖσαι ἐσπούδασε, διδάξας ὡς οὐ νοηθείη ἡ ὑπ´ αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ φράσις, καὶ διὰ τοῦτο ὑπόνοιαν τοῦ Σαμοσατέως λαβεῖν. Οὐκ ἀγνοητέον μέντοι ὅτι τὸ Μαρκέλλου βιβλίον ὁ Παμφίλου Εὐσέβιος ἀνεσκεύασεν ἐν ὅλοις τρισὶ βιβλίοις πρὸς αὐτὸν διαλεγόμενος, ἃ ’πρὸς Μάρκελλον‘ ἐπέγραψε· καὶ τίθησι μὲν τὰ ῥήματα Μαρκέλλου, πρὸς αὐτὰ δὲ διαγωνίζεται, ὡς ψιλὸν ἄνθρωπον τὸν Κύριον, καθὰ Σαβέλλιος ὁ Λίβυς καὶ Παῦλος ὁ Σαμοσατεὺς, τοῦ Μαρκέλλου εἰσάγοντος.

CHAPITRE XX.

Concile de Sardique.

Les Évêques d'Occident ne voulurent point recevoir cette exposition, soit parce qu'ils ne savaient pas la langue Grecque, ou parce qu'ils estimaient qu'il se fallait contenter de la doctrine du Concile de Nicée, sans avoir la curiosité d'en rechercher d'autre. L'ordre que l'Empereur avait donné de rétablir Paul, et Athanase dans leurs Sièges, n'ayant point été exécuté, le peuple fut agité par les séditions continuelles, et ces deux Évêques faisant voir qu'on ne les avait déposés que pour trouver moyen de ruiner plus aisément la roi, demandèrent l'assemblée d'un Concile général où leur affaire fut examinée, et où les questions de foi fussent décidées de nouveau. On pu- 138 blia donc un Concile Général à Sardique Ville d'Illyrie, par l'autorité des deux Empereurs, dont celui d'Occident l'avait demandé, et celui d'Orient y avait consenti. Il fut assemblé onze ans après la mort de Constantin père des Empereurs, sous le Consulat de Rufin et d'Eusèbe. Trois cents Évêques d'Occident y assistèrent selon le témoignage d'Athanase, et soixante et seize d'Orient, selon le témoignage de Sabin. Ischyras qui avait été ordonné Évêque de la Maréote par ceux mêmes qui avaient déposé Athanase, était de ce nombre. Les autres s'excusèrent de s'y trouver, soit sur leur indisposition, ou sur ce qu'il y avait eu trop peu de temps entre l'indiction et l'assemblée, et en rejetaient toute la faute sur Jules Évêque de Rome, bien qu'il y eût eu dix-huit mois, durant lesquels Athanase avait toujours attendu à Rome. Lorsqu'ils furent tous assemblés à Sardique, ceux d'Orient refusèrent de voir ceux d'Occident, et protestèrent qu'ils ne pouvaient conférer avec eux, qu'ils n'eussent chassé Paul et Athanase. Mais Protogéne Évêque de Sardique, et Osius Évêque de Cordoue en Espagne, n'ayant point voulu permettre que Paul et Athanase fussent chassés de l'assemblée, les Orientaux se retirèrent à l'heure-même, et étant retournés à Philippopole Ville de Thrace, ils y firent un Concile à part, où ils condamnèrent le terme de Consubstantiel, et insérèrent celui de Dissemblable dans leurs lettres qu'ils envoyèrent de tous côtés. Ceux qui demeurèrent à Sardique, condamnèrent ceux qui en étaient partis, déposèrent les accusateurs d'Athanase, confirmèrent la définition de foi faite au Concile de Nicée, rejetèrent le terme de Dissemblable, approuvèrent encore plus clairement qu'auparavant celui de Consubstantiel, et écrivirent sur ce sujet à toutes les Eglises. Les uns et les autres croyaient avoir bien fait. Ceux d'O- 139 rient croient dans cette opinion, parce que ceux d'Occident avaient reçu dans leur communion Paul et Athanase, bien qu'ils eussent été déposés; et ceux d'Occident y étaient aussi, parce que ceux qui avaient déposé Paul et Athanase s'étaient retirés, avant que l'on eût pris aucune connaissance de l'affaire, et ne les avaient déposés qu'en haine de ce qu'ils tenaient la foi du Concile de Nicée, que les autres avoient corrompue. Ils rétablirent Paul, Athanase et Marcel Évêque d'Ancyre Ville de Galatie. Ce dernier qui avait été déposé longtemps auparavant, comme nous l'avons dit dans le premier livre, fit alors de fortes sollicitations pour être rétabli, soutenant qu'il n'avait été soupçonné de tenir les erreurs de Paul de Samosate, que parce que l'on n'avait point entendu son livre. Il faut pourtant savoir qu'Eusèbe surnommé Pamphile,  a composé trois livres contre lui, où rapportant ses propres paroles, il tâche de prouver qu'il tient comme Sabellius de Libye, et comme Paul de Samosate, que Jésus-Christ n'était qu'un Homme.

XXI.

Ἀπολογία ὑπὲρ Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου.

Ἐπειδὴ δέ τινες ἐπεχείρησαν καὶ αὐτὸν λοιδορῆσαι, φημὶ δὴ τὸν Παμφίλου Εὐσέβιον, ὡς Ἀρειανίζοντα ἐν οἷς λόγοις ἐξέδωκε, μικρὰ καὶ περὶ αὐτοῦ εἰπεῖν οὐκ ἄκαιρον ἡγοῦμαι. Πρῶτον μὲν γὰρ τῇ ἐν Νικαίᾳ συνόδῳ τὸ ’ὁμοούσιον‘ ὁριζούσῃ καὶ παρῆν καὶ συνέθετο· λέγει δὲ καὶ αὐτὸς ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ τῷ εἰς τὸν βίον Κωνσταντίνου κατὰ λέξιν ταῦτα·

Πάντας δὲ ὁ βασιλεὺς εἰς ὁμόνοιαν ἐλαύνων, εἰς ὅτε ὁμογνώμονας καὶ ὁμοδόξους αὐτοὺς ἐπὶ τοῖς ἀμφισβητουμένοις ἅπασι τὸ ἐπ´ αὐτῷ κατέστησεν· ὡς ὁμόφωνον κρατῆσαι τὴν (ἐν Νικαίᾳ, Soc.) πίστιν.

Εἰ τοίνυν Εὐσέβιος, τῆς ἐκεῖσε συνόδου μνήμην ποιούμενος, λελύσθαι μὲν τὰ τότε ἀμφισβητούμενα λέγει, πάντας δὲ ὁμοφρονῆσαι καὶ ὁμοδοξῆσαι, πῶς Ἀρειανίζειν αὐτόν τινες ὑπολαμβάνουσιν; πλανῶνται δὲ καὶ Ἀρειανοὶ φρονεῖν αὐτὸν νομίζοντες τὰ αὐτῶν. Ἀλλ´ ἐρεῖ τις ὡς ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ Ἀρειανίζειν δοκεῖ τῷ συνεχῶς λέγειν ’διὰ Χριστοῦ.‘ Πρὸς ὃν ἀποκρινούμεθα, ὅτι τῇ λέξει ταύτῃ πολλάκις καὶ οἱ τῆς ἐκκλησίας ἐχρήσαντο, καὶ ταῖς ἄλλαις ταῖς μηνυούσαις τὴν οἰκονομίαν τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν. Καὶ πρό γε ἁπάντων τούτων ὁ ἀπόστολος ταῖς λέξεσι ταύταις ἐχρήσατο· καὶ οὐδὲ πώποτε ὡς κακοδοξίας διδάσκαλος ἐνομίσθη. Ἔτι μὴν καὶ Ἀρείου κτίσμα τὸν Υἱὸν ὡς ἓν τῶν ἄλλων τολμήσαντος εἰπεῖν, ἐπάκουσον οἷα Εὐσέβιος περὶ τούτου ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τῷ πρὸς Μάρκελλον κατὰ λέξιν φησίν·

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ μόνος αὐτὸς, καὶ οὐ δὲ ἄλλος ἀνηγόρευταί τε καὶ ἔστιν· ὅθεν εἰκότως ἄν τις μέμψαιτο τοῖς κτίσμα αὐτὸν φᾶναι τετολμηκόσιν, ἐξ οὐκ ὄντων ὅμοιον τοῖς λοιποῖς κτίσμασι γενόμενον. Καὶ πῶς γὰρ ἔτι ἔσται Υἱὸς, πῶς δὲ μονογενὴς τοῦ Θεοῦ, ὁ τὴν αὐτὴν τοῖς λοιποῖς κτίσμασιν ἐπιγραφόμενος φύσιν; .... τῶν τε πολλῶν γενητῶν ἔσται εἷς, ἅτε τῆς ἐξ οὐκ ὄντων κτίσεως ὁμοίως αὐτοῖς μετασχὼν κοινωνίας· ἀλλ´ οὐχ ὧδε περὶ αὐτοῦ τὰ θεῖα παιδεύει λόγια.

Εἶτα μετ´ ὀλίγα πάλιν ἐπιφέρει·

Ὁ τοίνυν γενητὸν ἐξ οὐκ ὄντων καὶ κτίσμα προηγμένον ἐκ τοῦ μὴ ὄντος τὸν Υἱὸν ὁριζόμενος, λέληθε τοὔνομα μὲν αὐτῷ μόνον χαριζόμενος, τὸ δὲ ἀληθῶς, Υἱὸς εἶναι ἀρνούμενος· ὁ γὰρ ἐξ οὐκ ὄντων γεγονὼς οὐκ ἀληθῶς γένοιτ´ ἂν Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὅτι μηδὲ ἄλλο τι τῶν γενητῶν. Ἀλλ´ ἀληθῶς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ ἐξ αὐτοῦ, ὡς, ἅτε ἐκ Πατρὸς ἀποτεχθεὶς, εἰκότως ἂν καὶ μονογενὴς καὶ ἀγαπητὸς χρηματίσειε τοῦ Πατρός· οὕτω δὲ, καὶ Θεὸς ἂν εἴη. Τί γὰρ ἂν καὶ Θεοῦ γέννημα, ἢ τὸ τῷ γεγεννηκότι ἀφωμοιωμένον; Κτίζει μὲν οὖν βασιλεὺς πόλιν, ἀλλ´ οὐ γεννᾷ πόλιν· γεννᾷν δὲ υἱὸν, ἀλλ´ οὐ κτίζειν λέγεται. Καὶ τεχνίτης ’δημιουργὸς,‘ ἀλλ´ οὐ πατὴρ γένοιτ´ ἂν τοῦ πρὸς αὐτοῦ δημιουργουμένου· τοῦ δὲ ἐξ αὐτοῦ φύντος υἱοῦ οὐκ ἂν ’δημιουργὸς‘ λεχθείη. Καὶ δὴ καὶ ὁ τῶν ὅλων Θεὸς τοῦ μὲν Υἱοῦ Πατὴρ, τοῦ δὲ κόσμου κτίστης ἂν εἰκότως καὶ ποιητὴς λέγοιτο. Εἰ δὲ ἅπαξ που τῆς γραφῆς εὑρίσκοι τις εἰρημένον τὸ, ’Κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ,‘ τὸν νοῦν ἐπισκοπεῖν χρὴ τοῦ λόγου, ὃν μικρὸν ὕστερον ἐκθήσομαι, ἀλλὰ μὴ κατὰ Μάρκελλον ἐκ μιᾶς λέξεως τὸ κυριώτατον τῆς ἐκκλησίας παρασαλεύειν δόγμα.

Τοιαῦτα μὲν καὶ ἕτερα πλείονα ὁ Παμφίλου Εὐσέβιος ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ τῷ πρὸς Μάρκελλον φησίν. Καὶ ἐν τρίτῳ δὲ ὁ αὐτὸς, διδάσκων πῶς δεῖ τὸ κτίσμα τὴν λέξιν ἐκδέχεσθαι, τοιάδε φησίν·

Τούτων τοίνυν ὧδε ἐπικατασκευαζομένων, ἀκόλουθον ἐστὶ μετὰ τῶν προεκτεθέντων ἁπάντων, καὶ τὸ, ’Κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ,‘ λελέχθαι. Εἰ δὲ λέγει ἐκτίσθαι ἑαυτὸν, οὐχ ὡς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παρελθὼν ταῦτα ἂν εἴποι, οὐδ´ ὡς τοῖς λοιποῖς κτίσμασι καὶ αὐτὸς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ὁμοίως γεγονὼς, ὅ τινες οὐκ ὀρθῶς ὑπειλήφασιν· ἀλλ´ ὡς ὑφεστὼς μὲν καὶ ζῶν, προών τε καὶ προϋπάρχων τῆς τοῦ παντὸς κόσμου συστάσεως, ἄρχειν δὲ τῶν ὅλων ὑπὸ τοῦ Κυρίου τοῦ ἑαυτοῦ Πατρὸς κατατεταγμένος· τοῦ ’ἔκτισεν‘ ἐνταῦθα ἀντὶ τοῦ ’κατέταξεν‘ ἢ ’κατέστησεν‘ εἰρημένου. Διαρρήδην οὖν τοὺς ἐν ἀνθρώποις ἄρχοντας καὶ ἡγεμόνας ’κτίσιν‘ ὠνόμασεν ὁ εἰπὼν ἀπόστολος, ’Ὑποτάγητε οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν Κύριον, εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι, εἴτε ἡγεμόσιν, ὡς δι´ αὐτοῦ πεμπομένοις.‘ Καὶ ὁ εἰπὼν δὲ προφήτης, ’Ἑτοιμάζου τοῦ ἐπικαλεῖσθαι τὸν Θεόν σου Ἰσραήλ· διότι ἰδοὺ στερεῶν βροντὴν, καὶ κτίζων πνεῦμα, καὶ ἀναγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν Χριστὸν αὐτοῦ·‘ .... τὸ ’κτίζων‘ οὐκ ἐκ τοῦ γεγονότος ἐξ ἀνυπαρξίας παρείληφεν· οὐ γὰρ τότε ἔκτισεν ὁ Θεὸς τὸ πνεῦμα, ὅτε τὸν Χριστὸν αὐτοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις κατήγγειλεν, ’Οὐδὲν γὰρ πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον·‘ ἀλλ´ ἦν μὲν καὶ προϋπῆρχεν, ἀπεστέλλετο δὲ καθ´ ὃν καιρὸν ἦσαν οἱ ἀπόστολοι συνηγμένοι, ὅτε δίκην βροντῆς ’Ἐγένετο ἦχος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, ἐπληρώθησαν δὲ Πνεύματος Ἁγίου.‘ Καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ κατήγγειλαν ἀκολούθως τῇ προφητείᾳ φησάσῃ, ’Διότι ἰδοὺ στερεῶν βροντὴν, καὶ κτίζων πνεῦμα, καὶ ἀπαγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν Χριστὸν αὐτοῦ,‘ τοῦ ’κτίζων‘ ἀντὶ τοῦ ’καταπέμπων‘ ἢ ’κατατάσσων‘ εἰρημένου, τῆς δὲ βροντῆς καθ´ ἕτερον τρόπον τὸ εὐαγγελικὸν κήρυγμα δηλούσης. Καὶ ὁ λέγων δὲ, ’Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς,‘ οὐχ ὡς μὴ ἔχων καρδίαν τοῦτο ἔλεγε, καθαρὰν δὲ αὐτῷ τὴν διάνοιαν ἀποτελεσθῆναι ηὔχετο. Οὕτως εἴρηται καὶ, ’Ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον,‘ ἀντὶ τοῦ ’συναγάγῃ.‘ Ὅρα μήποτε τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ, ’Ἐνδύσασθε τὸν καινὸν ἄνθρωπον, τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα·‘ καὶ τὸ, ’Εἴ τις οὖν ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις·‘ καὶ ὅσα ἄλλα εὕροι τις ἂν τοιούτῳ τρόπῳ τὴν θεόπνευστον γραφὴν διερευνώμενος· μὴ θαυμάσῃς εἰ μεταφορικῶς καὶ ἐν τῷ, ’Κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ,‘ τὸ ’ἔκτισεν‘ ἀντὶ τοῦ ’κατέστησεν‘ ἢ ’κατέταξε.‘

Τοιαῦτα μὲν ὁ Εὐσέβιος ἐν τοῖς πρὸς Μάρκελλον διέξεισιν· ἡμεῖς δὲ αὐτὰ παρεθέμεθα διὰ τοὺς μάτην ἐρεσχελοῦντας καὶ βλασφημεῖν τὸν ἄνδρα ἐπιχειρήσαντας. Οὔτε γὰρ ἔχουσι δεῖξαι ὅτι Εὐσέβιος ἀρχὴν τῆς ὑπάρξεως δίδωσι τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ, κἂν ταῖς τῆς οἰκονομίας λέξεσιν ἐν τοῖς βιβλίοις εὑρίσκουσιν αὐτὸν καταχρώμενον· μάλιστα δὲ ὅτι ζηλωτὴς καὶ θαυμαστὴς τῶν Ὠριγένους βιβλίων ἐστὶν, ἐν οἷς πανταχοῦ τὸν Υἱὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα εὑρίσκουσιν οἱ τῶν Ὠριγένους βιβλίων τὸ βάθος κατανοῆσαι δυνάμενοι. Καὶ ταῦτα μὲν ἐν παρεκβάσει διὰ τοὺς λοιδορεῖν ἐπιχειρήσαντας τὸν Εὐσέβιον εἴρηται.

CHAPITRE XXI.

Défense d'Eusèbe surnommé Pamphile.

Puisque j'apprends que quelques-uns se sont efforcés de noircir cet Eusèbe, en l'accusant d'avoir répandu dans ses livres les erreurs d'Arius, je crois devoir dire ici quelque chose pour sa justification. Premièrement il est constant qu'il a assisté et consenti au Concile de Nicée, où il a été décidé que le Fils est Consubstantiel à son Père. De plus il écrit de cette sorte dans le troisième livre de sa Vie de Constantin.

L'Empereur exhorta les Evêques à s'accorder, jusques à ce qu'il les eût  140 tous réunis dans le même sentiment, et qu'ils fussent tous convenus de la même foi dans le Concile de Nicée.

Quelle raison peut-on avoir de croire qu'il ait favorisé la doctrine d'Arius, puisqu'il assure que tous les différends furent assoupis dans le Concile, et  que les Évêque se réunirent en un même avis ? Les Ariens se trompent sans doute quand ils se persuadent qu'il a été dans leur sentiment. Quelqu'un dira peut-être, qu'il semble qu'il soutient l'opinion d'Arius, parce que dans ses livres, il se sert souvent de cette façon de parler, par Jésus-Christ. Mais il est aisé de lui répondre que les Ecrivains de l'Eglise se servent souvent de cette façon de parler, et d'autres semblables, qui marquent l'économie du Mystère de l'Incarnation, et que l'Apôtre saint Paul s'en est servi avant eux, sans avoir jamais été soupçonné pour cela, de tenir aucune mauvaise doctrine. Au reste Arius ayant osé dire que le Fils de Dieu, n'est qu'une Créature semblable aux autres, considérez, je vous prie, quel a été le sentiment d'Eusèbe sur ce point. Voici de quelle façon il parle dans le premier livre contre Marcel.

Il n'y a qu'un seul Fils de Dieu, et il n'y en a point d'autre. C'est pourquoi ceux qui ne font point de difficulté de l'appeler Créature tirée du néant comme les autres créatures, méritent d'être blâmés. Car comment serait-il Fils de Dieu, s'il était de même nature que les créatures, et né du néant comme elles? L'Ecriture sainte ne parle pas de lui de la sorte.

Il ajoute un peu après ce qui suit.

Quiconque assure que le Fils de Dieu a été fait de rien, et qu'il est une Créature qui a été produite de ce qui n'était point auparavant, ne prend pas garde que c''est nier qu'il soit Fils  de Dieu, et ne lui en laisser que le nom. Car celui qui a été fait de rien, ne peut être Fils de Dieu non plus que les autres choses qui ont été 141 faites. Mais le véritable Fils de Dieu, qui a été engendré de lui comme de son Père, est appelé avec raison son Fils unique et bien-aimé, et par cette même raison, il est Dieu, le Fils de Dieu devant être semblable à son Père. Un Empereur bâtit une Ville, mais il ne l'engendre point. Il engendre son fils, mais il ne le bâtit point. L'artisan est l'ouvrier, et non le Père de son ouvrage. Mais il est le Père, et non pas l'ouvrier de son Fils. Ainsi Dieu est appelé Père de son Fils et Créateur du monde. Que si nous trouvons ces paroles dans l'Ecriture, Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies. Nous en devons rechercher le sens que j'expliquerai incontinent, et ne pas renverser pour un seul passage, comme fait Marcel, un des plus importants dogmes de l'Eglise.

Expliquant dans le troisième livre du même ouvrage, de quelle manière l'on doit entendre le terme de Créature: Il parle de cette sorte.

Ces paroles de l'Ecriture Il m'a possédé au commencement de ses voies, doivent être entendues au même sens que celles qui sont auparavant. Car il ne faut pas entendre ce qu'il dit: qu'il a été créé, comme s'il disait qu'il est parvenu du néant à l'être, et qu'il a été fait de rien comme les autres créatures, ainsi que quelques-uns l'ont cru faussement. Mais il parle de la sorte, pour montrer qu'il est et qu'il subsiste avant la création du monde, et qu'il a été établi par son Père le Prince et le Gouverneur du monde, de sorte que le verbe, il m'a créé, a été mis en la place de celui, il m'a établi. L'Apôtre saint Pierre appelle créatures, les Princes et les Gouverneurs qui commandent aux hommes, quand il dit : Soyez soumis pour l'amour de Dieu à toute créature humaine, qui a du pouvoir sur vous, soit au Roi comme au Souverain; soit aux Gouverneurs comme à ceux qui sont envoyés de sa part. Le Prophè- 142 te n'a pas pris non plus le verbe de créer, pour faire ce qui n'était point auparavant, quand il a dit : Préparez-vous, Israël, à invoquer votre Dieu, parce que voici celui qui affermit le tonnerre, qui crée l'esprit, et qui annonce aux. hommes son Christ. Car Dieu n'a pas créé l'Esprit saint, lorsque par son moyen il a annoncé son Fils à tous les hommes. Car il n'y a rien de nouveau sous le Soleil. L'Esprit subsistait donc auparavant, bien qu'il n'ait été envoyé que lorsque les Apôtres étant tous ensemble dans un même lieu, on entendit tout d'un coup un grand bruit comme d'un vent violent et impétueux qui venait du Ciel, et qu'aussitôt ils furent tous remplis du saint Esprit. Et ainsi ils prêchèrent Jésus-Christ selon cette Prophétie qui dit : Voici celui qui affermit le tonnerre, qui crée l'esprit, et qui annonce le Christ aux hommes. Le terme de crée, y est mis pour, celui d'envoie, ou de dispose, ou d'établit. Le tonnerre signifie de la même sorte la prédication de l'Evangile. Quand David disait à Dieu: Créez un cœur pur en moi. Il ne le disait pas pour marquer qu'il n'en avait point; mais pour obtenir que celui qu'il avait, fût purifié. C'est dans le même sens qu'il est écrit, afin qu'il créât, c'est-à-dire qu'il joignît deux hommes en un. Voici encore un autre passage, qui doit être entendu de la même sorte : Revêtez-vous de l'homme nouveau, qui est créé selon Dieu. Ceux qui lisent avec soin l'Ecriture, en peuvent trouver plusieurs autres, auxquels il faut donner la même explication. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si dans ce partage, Le Seigneur m'a créé au commencement de ses voies, le mot de créé a été mis pour celui d'ordonné ou d'établi.

J'ai rapporté ces paroles tirées du livre qu'Eusèbe a écrit contre Marcel, pour confondre ceux qui s'efforcent en vain de le noircir. Car ils ne sauraient prouver qu'il attri- 143 bue au Fils le Principe de la Nature Divine, bien qu'il se serve souvent dans ses ouvrages du terme de dispensation, vu surtout qu'il a été grand Admirateur et grand Imitateur d'Origène, dans les œuvres duquel il est souvent enseigné que le Fils est engendré par le Père, comme ceux qui sont assez habiles, pour pénétrer la profondeur de sa doctrine, le pourront reconnaître. Voila ce que j'avais à dire contre ceux qui tâchent de flétrir la réputation d'Eusèbe.

XXII

.Ὡς τῆς ἐν Σαρδικῇ συνόδου ἀποδούσης τοὺς θρόνους Ἀθανασίῳ καὶ Παύλῳ, καὶ τοῦ βασιλέως τῆς ἑῴας μὴ δεχομένου, πόλεμον ὁ τῶν ἑσπερίων ἠπείλησε βασιλεύς.

Οἱ μέντοι ἐν Σαρδικῇ συνελθόντες καὶ ἐν Φιλιππουπόλει τῆς Θρᾴκης ἰδιάζοντα συνέδρια ποιησάμενοι, τὰ δοκοῦντα αὐτοῖς ἑκάτεροι πράξαντες, κατὰ πόλεις τὰς ἑαυτῶν ἀνεχώρησαν. Διεσπᾶτο οὖν τῆς ἀνατολῆς ἡ δύσις· καὶ ἦν ὅρος τῆς κοινωνίας αὐτοῖς τὸ ὄρος τὸ λεγόμενον Τισοῦκις, ὅπερ ἐστὶν Ἰλλυριῶν τε καὶ Θρᾳκῶν· καὶ ἕως μὲν τοῦ ὄρους τούτου ἀδιάφορος ἦν ἡ κοινωνία, διαφόρου τυγχανούσης τῆς πίστεως· περαιτέρω δὲ ἀλλήλοις οὐκ ἐκοινώνουν. Τοιαύτη τις ἦν τότε τῆς περὶ τὰς ἐκκλησίας καταστάσεως σύγχυσις. Μετὰ ταῦτα δὲ εὐθὺς ὁ τῶν ἑσπερίων μερῶν βασιλεὺς τὰ ἐν τῇ κατὰ Σαρδικὴν γενόμενα γνώριμα τῷ ἀδελφῷ Κωνσταντίῳ καθίστησιν, ἀποδίδοσθαί τε τοῖς περὶ Παῦλον καὶ Ἀθανάσιον τοὺς ἰδίους τόπους παρεκελεύετο. Ὡς δὲ ὁ Κωνστάντιος παρεῖλκε πρὸς τὰ γραφόμενα, αἵρεσιν αὖθις προὐτίθει ὁ τῶν ἑσπερίων μερῶν βασιλεὺς, ἢ δέχεσθαι τοὺς περὶ Παῦλον καὶ Ἀθανάσιον ἐν τῇ οἰκείᾳ τάξει, καὶ ἀποδιδόναι αὐτοῖς τὰς ἐκκλησίας, ἢ μὴ ποιοῦντα τοῦτο ἐχθρόν τε εἶναι καὶ προσδέχεσθαι πόλεμον. Ἔστι δὲ τὰ πρὸς τὸν ἀδελφὸν γραφέντα τάδε·

Ὧδε μέν εἰσι παρ´ ἐμοὶ Ἀθανάσιος καὶ Παῦλος· ἀλλὰ πυνθανόμενος διέγνων εὐσεβείας αὐτοὺς χάριν διώκεσθαι. Εἰ μὲν οὖν ἐπαγγέλλῃ ἀποδιδόναι τούτοις τοὺς θρόνους, ἐπαμυνόμενος τοὺς μάτην αὐτοῖς προσφυομένους, ἀποστελῶ πρός σε τοὺς ἄνδρας· εἰ δ´ ἀνανεύοις ταῦτα οὕτω ποιεῖν, εὖ ἴσθι ὅτι αὐτὸς ἐγὼ αὐτόθι γενόμενος, καὶ ἄκοντός σου, τούτοις τοὺς οἰκείους ἀποδίδωμι θρόνους.

CHAPITRE XXII.

L'Empereur d'Occident prie l'Empereur d'Orient de rétablir Paul et Athanase dans leurs Sièges, et lui déclare la guerre, au cas qu'il continue à refuser de les rétablir.

Les Évêques qui étaient demeurés à Sardique, et ceux qui s'étaient retirés à Philippopole, y ayant célébré séparément deux Conciles, et ayant ordonné dans chacun ce qu'ils avaient trouvé à propos, s'en retournèrent en leurs Eglises. L'Orient se sépara alors de l'Occident. Le mont de Suques qui sépare l'Illyrie de la Thrace, fit aussi la séparation de la communion de l'Eglise. Jusqu'à cet endroit-là il n'y avait point de séparation de communion, bien qu'il y eût grande différence dans la créance. Au delà il n'y avait plus de communion. Telle était la confusion qui régnait alors dans l'Eglise. Constant Empereur d'Occident fit savoir à l'Empereur Constance son frère, ce qui avait été résolu dans le Concile de Sardique, et le supplia de rétablir Paul et Athanase sur leurs Sièges. Comme Constance usait de remises, Constant lui donna le choix ; ou de recevoir ces deux Evêques et de leur rendre leurs Eglises, ou de 144 s'attendre à l'avoir pour ennemi, et à entrer avec lui en guerre. Voici les termes de cette déclaration.

Athanase et Paul sont ici auprès de moi. Je suis bien informé qu'ils n'ont souffert persécution que pour la piété. Je vous les renverrai, si vous me voulez promettre de leur rendre leurs Sièges, et de punir ceux qui les ont tourmentés injustement. Que si vous refusez de le faire; sachez que j'irai les rétablir moi-même malgré vous.

XXIII

.Ὡς φοβηθεὶς ὁ Κωνστάντιος τὰς ἀπειλὰς τοῦ ἀδελφοῦ δι´ ἐπιστολῶν ἐκάλεσε τὸν Ἀθανάσιον, καὶ εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἔπεμψε.

Ταῦτα γνοὺς ὁ τῆς ἑῴας βασιλεὺς εἰς ἀγωνίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν κατέστη· μεταπεμψάμενός τε εὐθὺς πλείστους τῶν ἀνατολικῶν ἐπισκόπων, τήν τε αἵρεσιν τοῦ ἀδελφοῦ προὐτίθει, καὶ περὶ τοῦ πρακτέου διεπυνθάνετο. Οἱ δὲ κρεῖσσον ἔφασαν τῶν ἐκκλησιῶν παραχωρῆσαι τοῖς περὶ Ἀθανάσιον, ἢ ἐμφύλιον ἀναδέξασθαι πόλε μον. Ὅθεν ἐπ´ ἀνάγκῃ καταστὰς ὁ βασιλεὺς ἐκάλει πρὸς ἑαυτὸν τοὺς περὶ Ἀθανάσιον. Καὶ τέως μὲν παραχρῆμα τὸν Παῦλον, μετὰ δυεῖν ἐπισκόπων καὶ τῆς ἄλλης τιμῆς, γράμμασί τε πάλιν τοῖς οἰκείοις ὁ τῶν ἑσπερίων βασιλεὺς, ἔτι τε καὶ τοῖς ἀπὸ τῆς συνόδου, κατοχυρώσας, ἀποστέλλει ἐπὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν. Τοῦ δὲ Ἀθανασίου ἔτι ὑποστελλομένου καὶ ἀμφιβάλλοντος ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν — ηὐλαβεῖτο γὰρ τὰς τῶν συκοφαντῶν σκευωρίας—ὁ βασι λεὺς τῆς ἑῴας αὐτὸν οὐχ ἅπαξ μόνον, ἀλλὰ καὶ δὶς καὶ τρὶς ἐκάλει παρ´ ἑαυτόν· ὡς τὰ παρ´ αὐτοῦ γράμματα δεικνύει, ἅπερ ἐκ τῆς Ῥωμαϊκῆς μεταβληθέντα γλώσσης τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον·

Ἐπιστολὴ Κωνσταντίου πρὸς Ἀθανάσιον

Κωνστάντιος νικητὴς Αὔγουστος Ἀθανασίῳ ἐπισκόπῳ.

 Ἐπὶ πολύ σε κλυδωνίζεσθαι καὶ χειμάζεσθαι τοῖς τῆς θαλάσσης ὁμοίως κύμασιν ἀγρίοις οὐκ ἀφῆκεν ἡ τῆς ἡμετέρας ἡμερότητος φιλανθρωπία. Γυμνωθέντα σε τῆς πατρῴας ἑστίας, καὶ στερηθέντα τῶν ἰδίων, καὶ πλανώμενον ἐν θηριώδεσιν ἀνοδίαις, οὐ παρεῖδεν ἡ ἀκάματος ἡμῶν εὐσέβεια. Εἰ καὶ τὰ μάλιστα ἐπὶ πολὺ ὑπερεθέμην γράψαι τὴν πρόθεσιν τῆς ἐμῆς διανοίας, προσδοκῶν αὐθαίρετόν σε παραγενέσθαι πρὸς ἡμᾶς, καὶ τῶν καμάτων αἰτεῖν θεραπείαν· ὅμως ἐπειδὴ ἴσως ὁ φόβος τὴν προαίρεσιν τῆς σῆς προθέσεως ἐνεπόδιζε, διὰ τοῦτο δωρεᾶς πληρέστατα γράμματα πρὸς τὴν σὴν στερρότητα διεπεμψάμεθα· ἵνα ἀφόβως ταῖς ἡμετέραις προσόψεσι ταχεῖαν τὴν σαυτοῦ παρουσίαν παρασχεῖν σπουδάσῃς, ὑπὲρ τοῦ τῆς σαυτοῦ ἐπιθυμίας ἀπολαῦσαι, καὶ πειραθεὶς ἡμῶν τῆς φιλανθρωπίας, τοῖς ἰδίοις ἀποκατασταθῇς. Τούτου γὰρ ἕνεκα καὶ τὸν δεσπότην καὶ ἀδελφόν μου Κώνσταντα τὸν νικητὴν Αὔγουστον ὑπὲρ σοῦ παρεκάλεσα, ἵνα τοῦ ἐλθεῖν ἐξουσίαν σοι δῷ, ἐπὶ τῷ ἀμφοτέρων ἡμῶν ἐπινευσάντων τῇ πατρίδι ἀποκατασταθῇς, ἔχων τοῦτο τῆς ἡμῶν χάριτος ἐνέχυρον.

Ἄλλη ἐπιστολὴ πρὸς Ἀθανάσιον

Κωνστάντιος νικητὴς Αὔγουστος Ἀθανασίῳ ἐπισκόπῳ.

Εἰ καὶ τὰ μάλιστα διὰ προτέρων γραμμάτων ἐδηλώσαμεν, ὅπως ἀμερίμνως εἰς τὸ ἡμέτερον κομιτάτον παραγένῃ, διὰ τὸ μάλιστα βούλεσθαι ἡμᾶς ἀποστεῖλαί σε εἰς τὰ ἴδια, ὅμως καὶ νῦν ταῦτα τὰ γράμματα πρὸς τὴν σὴν στερρότητα δεδηλώκαμεν. Διὸ προτρεπόμεθα χωρὶς τινὸς ἀπιστίας καὶ φόβου ἐπιβῆναί σε δημοσίοις ὀχήμασι, καὶ σπουδάσαι πρὸς ἡμᾶς, ἵνα ὧν ἐπιθυμεῖς ἀπολαῦσαι δυνηθείης.

Ἄλλη ἐπιστολὴ πρὸς τὸν αὐτόν

Κωνστάντιος νικητὴς Αὔγουστος Ἀθανασίῳ ἐπισκόπῳ.

Ἡνίκα ἐν τῇ Ἐδέσῃ διετρίβομεν, παρόντων τῶν σῶν πρεσβυτέρων, ἤρεσεν ὅπως ἀποσταλέντος πρεσβυτέρου πρός σε, ἐλθεῖν πρὸς τὸ ἡμέτερον κομιτάτον σπουδάσῃς, ἐπὶ τῷ ἰδόντα σε τὴν ἡμετέραν πρόσοψιν εὐθέως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν ὁδεῦσαι. Ἀλλ´ ἐπειδὴ πλεῖστος χρόνος παρῆλθεν, ἀφ´ οὗ γράμματα δεξάμενος παρ´ ἡμῶν οὐκ ἀπήντησας, διὰ τοῦτο καὶ νῦν ὑπομνῆσαί σε ἐσπουδάσαμεν, ἵνα καὶ νῦν τὴν σὴν παρουσίαν ταχεῖαν ποιῆσαι πρὸς ἡμᾶς σπουδάσῃς, καὶ οὕτω δυνηθῇς τῇ πατρίδι σου ἀποκατασταθῆναι, καὶ τῆς εὐχῆς σου ἐπιτυχεῖν. Πρὸς δὲ πληρεστάτην διήγησιν Ἀχήταν τὸν διάκονον ἀπεστείλαμεν, παρ´ οὗ δυνήσῃ μαθεῖν τῆς τε ἡμετέρας ψυχῆς τὴν προαίρεσιν, καὶ ὅτι τούτων ὧν εὔχῃ τυχεῖν δυνήσῃ.

Ταύτας τὰς ἐπιστολὰς ἐν τῇ Ἀκυληΐᾳ δεξάμενος Ἀθανάσιος— ἐκεῖ γὰρ τῆς Σαρδικῆς ἀναχωρήσας διέτριβεν — εὐθέως ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἀνέδραμεν· ἐπιδείξας τε τὰ γράμματα τῷ ἐπισκόπῳ Ἰουλίῳ, ἐν μεγίστῃ μὲν χαρᾷ τὴν Ῥωμαίων ἐκκλησίαν κατέστησεν. Ἐδόκει γὰρ καὶ ὁ τῆς ἑῴας βασιλεὺς συντίθεσθαι αὐτῶν τῇ πίστει διὰ τοῦ καλεῖν Ἀθανάσιον παρ´ ἑαυτόν. Ἰούλιος δὲ τοῖς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κληρικοῖς τε καὶ λαοῖς τάδε περὶ Ἀθανασίου ἐπέστειλεν·

CHAPITRE XXIII.

Constance rappelle Athanase, et l'envoie à Alexandrie.

Cette proposition donna de l'inquiétude à l'Empereur Constance ; de sorte qu'il envoya quérir à l'heure-même plusieurs Évêques, et leur demanda leur avis sur le choix que l'Empereur son frère lui avait déféré. Ils répondirent qu'il valait mieux accorder les Eglises à Athanase, que d'entreprendre une guerre civile. Ainsi Constance le rappela comme par nécessité. Cependant Constant Empereur d'Occident, envoya Paul à Constantinople avec deux Evêques et un équipage honorable, et lui donna une lettre outre celle qu'il avait du Concile, pour se remettre en possession de son Siège. Athanase appréhendant les pièges de ses calomniateurs, et doutant s'il se devait fier à la lettre de Constance en reçut une seconde, et une troisième dont je mettrai ici la traduction de Latin en Grec.

145 Constance Vainqueur, Auguste : à Athanase Evêque.

Ma douceur ni ma clémence ne sauraient permettre que vous soyez plus longtemps agité par les flots et par les tempêtes. Ma piété qui ne se lasse jamais de faire du bien, n'a pu vous laisser chasser de votre maison, privé de vos biens, errant et vagabond dans les déserts et les solitudes. Bien que j'aie longtemps différé de vous écrire, pour vous faire savoir mon intention, dans la créance que vous reviendriez de vous-même, et que vous chercheriez un peu de repos après tant de travaux et de fatigues : néanmoins puisque la crainte vous a peut-être empêché d'exécuter votre résolution, j'écris à votre gravité avec toute la douceur possible, afin qu'elle se hâte de me venir trouver, pour jouir de l'effet de ma bonté et de ses souhaits, et pour être rétablie sur son Siège. J'ai prié l'Empereur Constant mon frère de vous permettre de revenir, afin que votre rétablissement vous fût un gage assuré de notre affection.

Constance Vainqueur, Auguste à Athanase Evêque.

Bien que je vous aie mandé par mes lettres précédentes de revenir à la Cour pour satisfaire au désir que j'ai de vous renvoyer à votre Siège,  je vous adresse encore celle-ci, pour vous exhorter à prendre promptement, sans crainte ni défiance, une voiture publique, afin de vous rendre ici, et d'y jouir de ce que vous désirez.

146 Constance Vainqueur, Auguste à  Athanase Évêque.

Lorsque j'étais à Edesse ; je vous envoyai en présence de vos Prêtres un d'entre eux pour vous inviter de venir à la Cour, afin que vous puissiez ensuite retourner à Alexandrie. Mais parce qu'il y a longtemps que vous avez reçu ma lettre, sans y avoir satisfait, j'ai bien voulu vous avertir encore de venir pour être rétabli dans votre pays. Je vous ai envoyé Achétas, Diacre, pour vous informer plus amplement de mes intentions, et pour vous assurer de la facilité avec laquelle vous obtiendrez tout ce que vous pouvez désirer.

Athanase ayant reçu ces lettres à Aquilée, où il s'était retiré depuis qu'il était parti de Sardique, alla à Rome, montra ces lettres à Jules, et remplit l'Eglise Romaine de joie, dans la créance qu'elle eut que l'Empereur d'Orient embrassait sa doctrine, puisqu'il rappelait Athanase. Jules écrivit en sa faveur au Clergé et au Peuple d'Alexandrie. Voici les termes de sa lettre.

Ἐπιστολὴ Ἰουλίου ἐπισκόπου Ῥώμης πρὸς τοὺς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ

Ἰούλιος ἐπισκόποις καὶ πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις καὶ λαῷ παροικοῦντι Ἀλεξάνδρειαν ἀγαπητοῖς ἀδελφοῖς, ἐν Κυρίῳ χαίρειν.

Συγχαίρω κἀγὼ ὑμῖν, ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ, ὅτι τὸν καρπὸν τῆς ἑαυτῶν πίστεως ἐπ´ ὀφθαλμῶν λοιπὸν ὁρᾶτε. Τοῦτο γὰρ ἀληθῶς ἄν τις ἴδοι γενόμενον ἐπὶ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ συνεπισκόπου μου Ἀθανασίου· ὃν διά τε τὴν καθαρότητα τοῦ βίου, καὶ διὰ τὰς ὑμετέρας εὐχὰς, ὁ Θεὸς ὑμῖν ἀποδίδωσιν. Ἐκ δὴ τούτου συνορᾷν ἐστὶν καθαρὰς ὑμῶν καὶ μεστὰς ἀγάπης ἀεὶ τὰς εὐχὰς ἀνενηνοχέναι πρὸς τὸν Θεόν. Μνήμονες γὰρ ὄντες τῶν οὐρανίων ἐπαγγελιῶν καὶ τῆς πρὸς αὐτὰς ἀγάπης, ἣν ἐκ τῆς διδασκαλίας τοῦ προειρημένου ἀδελφοῦ μου ἐπαιδεύθητε, ἔγνωτε ἀληθῶς, καὶ κατὰ τὴν προσοῦσαν ὑμῖν ὀρθὴν πίστιν κατειλήφατε τοῦτο, ὡς οὐκ ἂν εἰς τέλος οὗτος ἀφ´ ὑμῶν ἀποσχοινισθήσεται, ὃν ἐν ταῖς θεοσεβέσιν ὑμῶν ψυχαῖς ἐσχήκατε ὡς παρόντα ἀεί. Οὐκοῦν οὐ πολλῶν μοι χρεία λόγων πρὸς ὑμᾶς ἐπιστέλλοντι· ὅσα γὰρ ὑμῖν λέλεκται παρ´ ἐμοῦ, ταῦτα ἡ ὑμετέρα πίστις προὔλαβε· καὶ πεπλήρωται κατὰ Χριστοῦ χάριν τὰ τῆς κοινῆς ὑμῶν πάντων εὐχῆς. Συγχαίρω τοίνυν ὑμῖν· πάλιν γὰρ ἐρῶ, ὅτι τὰς ψυχὰς ἀκαταμαχήτους ἐν τῇ πίστει τετηρήκατε. Καὶ αὐτῷ δὲ τῷ ἀδελφῷ μου Ἀθανασίῳ οὐκ ἔλαττον συγχαίρω, ὅτι, καίπερ πολλὰ πάσχων λυπηρὰ, οὐδεμίαν ὥραν ἐπιλήσμων γέγονε τῆς ὑμετέρας ἀγάπης καὶ τοῦ ὑμετέρου πόθου. Εἰ γὰρ καὶ τῷ σώματι πρὸς καιρὸν ἔδοξεν ἀφ´ ὑμῶν ἀφελκυσθῆναι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι διαπαντὸς ὡς συνὼν ὑμῖν διῆγε. Καὶ ἔγωγε, ἀγαπητοὶ, τὸν γενόμενον κατ´ αὐτοῦ πάντα πειρασμὸν οὐκ ἄδοξον ἡγοῦμαι γεγενῆσθαι· καὶ γὰρ καὶ ἡ ὑμετέρα καὶ ἡ τούτου πίστις ἐγνώσθη παρὰ πᾶσι καὶ δεδοκίμασται. Εἰ γὰρ μὴ τοσαῦτα συμβεβήκει, τίς ἂν ἐπίστευσεν ἢ ὑμᾶς τοσαύτην κρίσιν καὶ τοσαύτην ἀγάπην περὶ τὸν τηλικοῦτον ἐπίσκοπον ἔχειν, ἢ ἐκεῖνον τοσαύταις ἀρεταῖς περιβεβλῆσθαι, δι´ ἃς καὶ τῆς ἐν οὐρανοῖς ἐλπίδος οὐκ ἀλλότριος γένοιτο; Ἐπέτυχε τοίνυν οἱῳδήποτε τρόπῳ, καὶ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ ὁμολογίας ἔνδοξον μαρτυρίαν. Διαφόρως γὰρ κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλατταν πολλὰ χειμασθεὶς, τὴν σκευωρίαν πᾶσαν τῆς Ἀρειανῆς αἱρέσεως κατεπάτησε, καὶ πολλάκις διὰ φθόνον καὶ εἰς κίνδυνον ἐπιβουλευθεὶς κατεφρόνησε θανάτου, φρουρούμενος ὑπὸ τοῦ παντοκράτορος Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐλπίζων ἅμα καὶ τὰς ἐπιβουλὰς ἐκκλίνειν, καὶ ἀποκατασταθήσεσθαι πρὸς ὑμετέραν παράκλησιν, φέρων ὑμῖν ἅμα ἐκ τῆς ὑμετέρας συνειδήσεως μείζονα τὰ τρόπαια. Ἐν οἷς καὶ ἄχρι τερμάτων πάσης τῆς γῆς ἔνδοξος ἐγνώσθη, δοκιμασθεὶς ἐκ τοῦ βίου, παρρησιασάμενος μὲν τῇ προθέσει καὶ τῇ οὐρανίᾳ διδασκαλίᾳ, ἀποδειχθεὶς δὲ ἀθανάτῳ κρίσει παρ´ ὑμῶν ἀγαπώμενος. Ἐπανέρχεται τοιγαροῦν πρὸς ὑμᾶς λαμπρότερος νῦν ἢ ὅτε παρ´ ὑμῶν ἀπεδήμησεν. Εἰ γὰρ καὶ τὰς τιμίας ὕλας, χρυσὸν δὴ λέγω καὶ ἄργυρον, εἰς καθαρότητα τὸ πῦρ δοκιμάζει, τί ἄν τις εἴποι κατ´ ἀξίαν τοῦ τοσούτου ἀνδρὸς, ὃς τοσούτων θλίψεων πυρὰν καὶ κινδύνους νικήσας ἀποδίδοται νῦν ὑμῖν, ἀθῷος οὐ παρ´ ἡμῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ παρὰ πάσης τῆς συνόδου ἀποδεχθείς; Ὑποδέξασθε τοίνυν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ, μετὰ πάσης τῆς κατὰ Θεὸν δόξης τε καὶ χαρᾶς τὸν ἐπίσκοπον ὑμῶν Ἀθανάσιον, μετὰ τούτων οἵ τινες αὐτῶν κοινωνοὶ γεγόνασι· καὶ χαίρετε τῶν εὐχῶν ἀπολαύοντες, οἳ τὸν ποιμένα τὸν ὑμέτερον, ἵν´ οὕτως εἴπω, ποθοῦντα καὶ διψῶντα τὴν ὑμετέραν θεοσέβειαν, σωτηρίοις γραφαῖς ἐθρέψατέ τε καὶ ἐποτίσατε. Καὶ γὰρ καὶ τῆς ἐπὶ ξένης αὐτοῦ διατριβῆς ὑμεῖς παραμυθεία γεγόνατε· καὶ διωκόμενον καὶ ἐπιβουλευόμενον ἐθάλψατε ταῖς πιστοτάταις ἑαυτῶν ψυχαῖς καὶ διανοίαις. Ἐμὲ δὲ ἤδη εὐφραίνει ἐννοούμενον καὶ προορῶντα τῷ λογισμῷ τὴν ἐπὶ τῇ ἐπανόδῳ ἑκάστου ὑμῶν χαρὰν, καὶ τοῦ πλήθους τὰς θεοσεβεστάτας ἀπαντήσεις, καὶ τὴν ἔνδοξον τῶν συντρεχόντων ἑορτὴν, καὶ τίς ἐκείνη ἡ ἡμέρη ὑμῖν καὶ ποία ἔσται, ἐπανερ χομένου μὲν τοῦ ἀδελφοῦ μου, παυσαμένων δὲ τῶν προγενομένων, καὶ τῆς πολυ τιμήτου κατ´ εὐχὴν ἐπανόδου εἰς εὐφροσύνην τινα πληρεστάτης χαρᾶς συναπτούσης τοὺς πάντας. Ἡ τοιαύτη χαρὰ κατὰ τὸ μέγιστον μέχρις ἡμῶν φθάνει, οἷς θεόθεν καὶ τοῦτο συγκεχωρῆσθαι συνέστηκεν, ὅπως εἰς γνῶσιν τοῦ τηλικούτου ἀνδρὸς ἐλθεῖν δυνηθῶμεν. Εἰς εὐχὴν οὖν τὴν ἐπιστολὴν τελειῶσαι καλόν. Ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, καὶ ὁ τούτου Υἱὸς, ὁ Κύριος καὶ Σωτὴρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, διηνεκῆ τὴν χάριν ταύτην ὑμῖν παράσχοι, διδοὺς ἔπαθλον τῇ θαυμαστῇ ὑμῶν πίστει, ἣν περὶ τὸν ἐπίσκοπον ὑμῶν ἐνδόξῳ μαρτυρίᾳ ἐνεδείξασθε, ἵνα ὑμῖν τε καὶ τοῖς μεθ´ ὑμᾶς ἐνταῦθα, καὶ ἐν τῷ μέλλοντι τὰ βελτίονα μένοι, ’ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐ τὸν,‘ διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι´ οὗ τῷ παντοκράτορι Θεῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί.

Τούτοις πεπιστευκὼς τοῖς γράμμασιν Ἀθανάσιος ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν παρεγένετο. Κωνστάντιος δὲ ὁ βασιλεὺς οὐκ ἀπεχθῶς μὲν τότε ἀπεδέξατο, σοφίζεσθαι δὲ αὐτὸν ἐπεχείρει ἐκ κατασκευῆς τῶν Ἀρειανιζόντων ὑποβαλλόμενος· καὶ φησὶ πρὸς αὐτόν·

’Τὸν μὲν θρόνον τὸν σαυτοῦ ψήφῳ τῆς συνόδου καὶ ἡμετέρᾳ συναινέσει ἀπείληφας· ἐπειδὴ δὲ εἰσὶν ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ τινες τοῦ λαοῦ διακρινόμενοι τὴν πρός σε κοινωνίαν, μίαν ἐν τῇ πόλει ἐκκλησίαν ἔασον ἔχειν αὐτούς.‘

Πρὸς τὴν πρότασιν ταύτην Ἀθανάσιος γοργῶς ὑπαπήντησε καὶ φησὶ,

’Ὦ βασιλεῦ, ἐπ´ ἐξουσίας μὲν ἔχεις κελεύειν τε καὶ πράττειν ὅσα ἂν θέλῃς· χάριν δὲ καὶ αὐτὸς αἰτῶ, καὶ δέομαι, δός μοι.‘

Τοῦ δὲ βασιλέως δώσειν ἑτοίμως ἐπαγγειλαμένου, εὐθὺς ἐπήγαγεν Ἀθανάσιος, τὴν αὐτὴν ἀξιῶν χάριν λαβεῖν, ἣν ὁ βασιλεὺς ἐπεζήτει λαβεῖν. Μίαν γὰρ καὶ αὐτὸς ἐκκλησίαν ἀπονεμηθῆναι ἠξίου καθ´ ἑκάστην πόλιν τοῖς διακρινομένοις πρὸς τὴν τῶν Ἀρειανιζόντων κοινωνίαν. Τὴν Ἀθανασίου τοίνυν γνώμην ἀλυσιτελῆ γνόντες οἱ Ἀρειανίζοντες, ὑπερτίθεσθαι μὲν τοῦτο ἔλεγον, πράττειν δὲ τὰ δοκοῦντα τῷ βασιλεῖ παρεχώρουν. Διόπερ ὁ βασιλεὺς Ἀθανασίῳ τε καὶ Παύλῳ καὶ Μαρκέλλῳ τοὺς ἰδίους ἀπεδίδου θρόνους· ἔτι μὲν καὶ Ἀσκληπᾷ τῷ Γάζης, καὶ Λουκίῳ Ἀδριανουπόλεως. Καὶ γὰρ οὗτοι ὑπὸ τῆς ἐν Σαρδικῇ συνόδου ἐδέχθησαν· Ἀσκληπᾶς μὲν ὑπομνήματα ἐπιδείξας, ἐν οἷς ἐδέδεικτο Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου ἅμα πλείοσι διαγνοὺς τὰ κατ´ αὐτὸν, καὶ ἀποδοὺς τὴν ἀξίαν αὐτοῦ· Λούκιος δὲ, ὅτι οἱ κατηγοροῦντες αὐτοῦ φυγῇ ἐχρήσαντο. Προστάγματα οὖν τοῦ βασιλέως εἰς τὰς ἑαυτῶν ἐφοίτα πόλεις, κελεύοντα ἑτοίμως αὐτοὺς ὑποδέχεσθαι. Ἐν μὲν οὖν Ἀγκύρᾳ, Βασιλείου ἐξωθουμένου καὶ ἀντεισιόντος Μαρκέλλου, ταραχὴ οὐχ ἡ τυχοῦσα ἐγένετο, ἣ πρόφασιν λοιδορίας παρέσχε τοῖς τὰ ἐναντία φρονοῦσιν· Ἀσκληπᾶν δὲ ἑτοίμως Γαζαῖοι ἐδέξαντο. Ἐν δὲ τῇ Κωνσταντινουπόλει Μακεδόνιος Παύλῳ πρὸς ὀλίγον ὑπεξέστη, καθ´ ἑαυτὸν ἐν ἰδιαζούσῃ ἐκκλησίᾳ τῆς πόλεως τὰς συνόδους ποιούμενος. Ὑπὲρ μέντοι Ἀθανασίου ὁ βασιλεὺς ἐπισκόποις τε καὶ κληρικοῖς καὶ λαοῖς περὶ τοῦ ἀσμένως αὐτὸν ὑποδεχθῆναι ἐπέστειλεν· ἔτι μὴν καὶ τὰ κατ´ αὐτοῦ ἐν δικαστηρίοις πραχθέντα δι´ ἑτέρων γραμμάτων ἀφανισθῆναι ἐκέλευσε. Τὰ δὲ περὶ ἀμφοτέρων τούτων γραφέντα ἔστι τάδε.

 

Jules Evêque : aux Prêtres, aux Diacres, et au Peuple d'Alexandrie, mes très chers frères : Salut en notre Seigneur.

Je me réjouis avec vous, mes très chers frères, de ce que vous voyez devant vos yeux le fruit de votre foi.  Car c'est ainsi que j'appelle le retour d'Athanase notre frère et notre Coévêque, que Dieu a accordé au mérite de sa vertu et à l'ardeur de vos prières.  Il paraît que ces prières ont été animées par une charité extrêmement pure et vive, et qu'ayant toujours conservé l'espérance des promesses éternelles, et le souvenir des instructions que vous aviez reçues 147 de la bouche d'Athanase notre frère, vous avez reconnu clairement que vous ne pouviez être privés pour toujours de sa présence, puisque vous l'aviez dans le cœur. C'est pourquoi je n'a pas besoin de vous faire une longue lettre. Car votre foi a prévenu tout ce que j'aurais pu vous dire, et la grâce de Dieu a accompli vos désirs. Je me réjouis donc avec vous, car il le faut dire une seconde fois, de ce que vous avez conservé vos âmes invincibles dans la foi. Je ne me réjouis pas moins avec Athanase mon frère, de ce que les afflictions qu'il a souffertes, ne lui ont pas fait oublier un moment votre charité. Je tiens, mes chers frères, que l'épreuve par où il a passé,, ne lui a été ni honteuse, ni inutile, puisqu'elle a servi à reconnaître sa foi, et la vôtre. Car sans ce qui est arrivé, qui aurait jamais cru, ou que vous eussiez une si haute estime de la vertu de cet Evêque, ou une affection si tendre pour sa personne, ou qu'il eût eu lui-même une si admirable sainteté, dont il recevra la récompense ?  Il a acquis par sa patience, la gloire d'un véritable Confesseur. Il a été poursuivi sur mer et sur terre, et a méprisé partout les embûches des Ariens. Il n'a point appréhendé la mort au milieu des hasards, où l'a jeté la jalousie de ses ennemis. Il a toujours mis sa confiance en la puissance de Dieu, et en la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, et a espéré d'échapper par leur secours d'entre les mains de ses persécuteurs, de retourner vers vous pour votre consolation, et de remporter avec vous le témoignage d'une  bonne conscience, qui vous sert à tous comme de trophée. La gloire de son nom s'est étendue jusques aux extrémités de l'univers, et y a porté la réputation de la pureté de ses mœurs, de la fermeté de sa foi, de la solidité de sa confiance en Dieu, et de la confiance avec laquelle  148 vous l'avez toujours estimé et chéri. Il retourne maintenant vers vous plus illustre que jamais. Car si le feu purifie l'or et l'argent, que pouvons-nous dire de la pureté de la vertu de ce grand homme, qui après avoir essuyé tant de disgrâces et tant de périls, est déclaré très-innocent, non seulement par mon jugement, mais par celui du Concile, et est rétabli parmi vous? Recevez avec honneur et avec joie selon Dieu, Athanase votre Evêque, et les compagnons de ses souffrances. Réjouissez vous de posséder ce que vous aviez désiré, vous qui par vos saintes lettres avez donné à manger, et à boire à votre Pasteur, qui avait faim et soif de votre salut, vous qui l'avez consolé durant son exil, et défendu durant la persécution. Je vous avoue que quand je me représente la joie avec laquelle vous courez au devant de lui, pour le recevoir, j'en ai moi-même une très sensible, et je tiens à grand avantage la connaissance d'un si rare homme. Il ne me reste plus qu'à finir ma lette par cette prière. Que Dieu tout puissant et Jésus-Christ son Fils unique notre Sauveur vous fasse la grâce en récompense de la foi, dont vous avez fait voir la sincérité par les secours que vous avez rendus à votre Évêque, de vous donner à vous et à vos enfants dans le siècle à venir ces biens excellents que l'œil de l'homme n'a point vus, que l'oreille n'a point entendus, que l'esprit n'a point compris, et que Dieu a préparés à ceux qui l'aiment par Jésus-Christ notre Seigneur, par lequel gloire sait à Dieu tout-puissant dans les siècles des siècles. Je souhaite, mes très-chers frères, que vous vous portiez  bien.

Athanase retourna en Orient sur la foi de ces lettres. L'Empereur Constance ne fut pas fâché . Mais néanmoins à la sollicitation des 149 Ariens,  il tâcha de le tromper, et pour cet effet parla en ces termes.

Vous avez été rétabli sur votre Siège, en conséquence du décret du Concile, et de mon consentement. Mais parce qu'il y a plusieurs personnes dans Alexandrie, qui évitent votre communion, permettez-leur d'avoir une Eglise à part, où ils se puissent assembler.

Atnanase lui répondit à l'heure-même :

Il dépend de vous, Seigneur, d'ordonner, et de faire ce qu'il vous plaira; mais de mon côté, je vous demande aussi une grâce.

L'Empereur lui ayant promis de la lui accorder, il demanda la même chose que l'Empereur, c'est- à-dire une Eglise dans chaque Ville, pour ceux qui évitaient la communion des Ariens. Ceux-ci ayant reconnu que la réponse d'Athanase était contraire à leurs intérêts, dirent qu'il en fallait remettre l'exécution à un autre temps, et laissèrent faire à l'Empereur ce qu'il lui  plairait; II rétablit donc Athanase, Paul, Marcel, Asclépas Évêque de Gaze, et Lucius Évêque d'Andrinople sur leurs Sièges. Ces deux derniers avaient été rétablis par le Concile de Sardique : savoir Asclépas, après qu'il eut justifié par des actes publics, qu'Eusèbe surnommé Pamphile avait pris connaissance de son affaire avec plusieurs autres Évêques, et l'avait remis dans là dignité ; et Lucius, parce que ses accusateurs s'étaient enfuis. L'Empereur envoya ordre aux habitants de leurs Villes de les recevoir. II s'émut un grand tumulte à Ancyre, lorsque Basile en fut chassé, et que Marcel fut rétabli en sa place, et ce tumulte fournit aux ennemis l'occasion de répandre leurs calomnies. Les habitants de Gaze reçurent très volontiers Asclépias. Macédonius céda pour un peu de temps à Paul dans la Ville de Constantinople, et fit des assemblées dans une Eglise particulière. L'Empereur Constance écrivit en faveur d'Athanase aux Eve- 150 ques, aux Ecclésiastiques, et aux Fidèles, afin qu'ils le reçussent agréablement. Il révoqua aussi tout ce qui avait été ordonné contre lui. Ses lettres se sont conservées, et je les transcrirai ici.

 

Ἐπιστολὴ Κωνσταντίου ὑπὲρ Ἀθανασίου

Νικητὴς Κωνστάντιος, μέγιστος, Σεβαστὸς, ἐπισκόποις καὶ πρεσβυτέροις τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας.

Οὐκ ἀπελείφθη τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος ὁ αἰδεσιμώτατος ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος. Ἀλλ´ εἰ καὶ ἐν βραχεῖ χρόνῳ τῇ κατὰ ἀνθρώπους δοκιμασίᾳ ὑπεβλήθη, ὅμως τὴν ὀφειλομένην παρὰ τῆς παντεφόρου προνοίας ἀπηνέγκατο ψῆφον· ἀπολαβὼν βουλήσει τοῦ κρείττονος καὶ κρίσει ἡμετέρᾳ τὴν πατρίδα ὁμοῦ καὶ τὴν ἐκκλησίαν, ἧς θείῳ νεύματι προστάτης ἐτύγχανε. Τούτῳ τὰ ἀκόλουθα ἔδει παρὰ τῆς ἡμετέρας ὑπᾶρξαι πρᾳότητος· ὥστε πάντα τὰ πρὸ τούτου κατὰ τῶν αὐτῷ κεκοινωνηκότων ὡρισμένα νῦν ἀμνηστίᾳ παραδοθῆναι, πᾶσάν τε ὑποψίαν τὴν κατ´ αὐτοῦ σχολάσαι τοῦ λοιποῦ, τήν τε ἀτέλειαν ἧς ἔτυχον πάλαι οἱ ἅμα αὐτῷ κληρικοὶ, τούτοις βεβαιωθῆναι προσηκόντως. Ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτο τῇ εἰς αὐτὸν χάριτι προστεθῆναι ἐδικαιώσαμεν, ὥστε πάντας τοὺς τοῦ ἱεροῦ καταλόγου γινώσκειν ἐνδεδόσθαι τὸ ἄφοβον πᾶσι τοῖς αὐτῷ προστεθειμένοις, εἴτε ἐπισκοποῖς εἴτε κληρικοῖς. Ἱκανὸν δὲ γνώρισμα τῆς ἑκάστου ὀρθῆς προαιρέσεως ἔσται ἡ πρὸς τοῦτον ἕνωσις. Ὅσοι γὰρ ἂν, τῆς καλλίονος ὁμοῦ κρίσεώς τε καὶ μοίρας γενόμενοι, τὴν τούτου ἕλωνται κοινωνίαν, τούτους πάντας ἐκελεύσαμεν, καθ´ ὁμοιότητα τῆς φθανούσης προνοίας, καὶ νῦν τῆς ὑφ´ ἡμῶν βουλήσει τοῦ κρείττονος παρασχεθείσης χάριτος ἀπολαύειν.

Ἄλλη ἐπιστολὴ τοῖς Ἀλεξανδρεῦσι πεμφθεῖσα

Νικητὴς Κωνστάντιος, μέγιστος, Σεβαστὸς, τῷ λαῷ τῆς κατὰ Ἀλεξάνδρειαν καθολικῆς ἐκκλησίας.

Σκοπὸν ποιούμενοι τὴν ὑμετέραν ἐν ἅπασιν εὐνομίαν, εἰδότες τε ὡς ἐπὶ πολὺ τῆς τοῦ ἐπισκοποῦντος προνοίας ἐστέρησθε, Ἀθανάσιον τὸν ἐπίσκοπον, ἄνδρα τοῖς πᾶσι διά τε τὴν προσοῦσαν ὀρθοτήτα καὶ διὰ τὴν οἰκείαν εὐτροπίαν γνώριμον, πάλιν πρὸς ὑμᾶς ἀποστεῖλαι ἐδικαιώσαμεν. Τοῦτον συνήθως καὶ προσηκόντως ὑποδεξάμενοι, καὶ ταῖς πρὸς τὸν Θεὸν εὐχαῖς βοηθὸν προστησάμενοι, τὴν ὑμῖν τε ἀπρέπουσαν καὶ ἡμῖν ἀρεστὴν ὁμόνοιαν καὶ εἰρήνην κατὰ τὸν τῆς ἐκκλησίας θεσμὸν διαρκῆ φυλάττειν σπουδάσατε. Οὐδὲ γὰρ εὔλογόν ἐστι, διχόνοιάν τινα ἢ στάσιν ἐν ὑμῖν κινηθῆναι ὑπεναντίαν τῆς τῶν ἡμετέρων καιρῶν εὐμοιρίας. Καὶ τοῦτο μὲν ἀπεῖναι ἀφ´ ὑμῶν παντελῶς βουλόμεθα· τὸ δέ γε ταῖς εὐχαῖς ὑμᾶς διαρκῶς αὐτῷ, ὡς προείρηται, προστάτῃ καὶ ἐπικούρῳ χρωμένους πρὸς τὸ Θεῖον ἐμμένειν συνήθως παραινοῦμεν· ὡς ἂν τῆς τοιαύτης ὑμῶν προθέσεως εἰς τὰς ἁπάντων εὐχὰς διαβαινούσης, καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν οἳ τῇ τῶν εἰδώλων πλάνῃ ἔτι καὶ νῦν προσανέχοντες ἐπὶ τὴν τῆς ἱερᾶς θρησκείας ἐπίγνωσιν προθυμότατα σπεύδοιεν, Ἀλεξανδρεῖς προσφιλέστατοι. Καὶ αὖθις οὖν παραινοῦμεν τοῖς προειρημένοις ἐμμένειν· τὸν δὲ ἐπίσκοπον ψήφῳ τοῦ κρείττονος καὶ ἡμετέρᾳ γνώμῃ ἀπεσταλμένον ἡδέως δέξασθε, καὶ πάσῃ ψυχῇ καὶ γνώμῃ ἀσπαστὸν ἡγήσασθε. Τοῦτο γὰρ καὶ ὑμῖν πρέπει, καὶ τῇ ἡμετέρᾳ πρᾳότητι προσήκειν συνέστηκεν. Ὑπὲρ γὰρ τοῦ πᾶσαν ἀνασοβὴν καὶ στάσεως πρόφασιν περιαιρεθῆναι τῶν ἐθελοκακίᾳ χρωμένων, τοῖς παρ´ ὑμῖν δικασταῖς διὰ γραμμάτων προσετάξαμεν ἅπαντας οὓς ἂν στασιώδεις καταμάθοιεν τῇ τῶν νόμων ὑποβάλλειν ἐκδικίᾳ. Ἀμφότερα τοίνυν συνορῶντες, καὶ τὴν ἡμετέραν μετὰ τοῦ κρείττονος γνώμην καὶ τὸν ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῆς ὁμονοίας λόγον, καὶ τὴν κατὰ τῶν ἀτάκτων τιμωρίαν, τὰ πρέποντα καὶ ἁρμόζοντα τῷ τῆς ἱερᾶς θρησκείας θεσμῷ διαφυλάττοντες, τὸν προειρημένον διὰ πάσης αἰδοῦς καὶ τιμῆς ἄγοντες, τὰς εὐχὰς ἅμα αὐτῷ ὑπέρ τε ἑαυτῶν καὶ τῆς τοῦ βίου παντὸς εὐνομίας τῷ τῶν ὅλων Πατρὶ Θεῷ ἀναπέμπειν σπουδάζετε.

Ἐπιστολὴ περὶ τοῦ ἀφανισθῆναι τὰ πραχθέντα κατὰ Ἀθανασίου

Νικητὴς Κωνστάντιος Αὔγουστος Νεστορίῳ· τῷ δὲ αὐτῷ τύπῳ καὶ τοῖς ἐν Αὐγουστομνίκῃ καὶ Θηβαΐδι καὶ Λιβύῃ ἡγεμόσιν. Εἴ τί ποτε πρὸ τούτου ἐπὶ βλάβῃ καὶ ὕβρει τῶν κοινωνούντων Ἀθανασίῳ τῷ ἐπισκόπῳ πραχθὲν εὑρίσκεται, τοῦτο νῦν ἀπαλειφθῆναι βουλόμεθα· καὶ γὰρ τὴν ἀλειτουργησίαν, ἣν οἱ αὐτοῦ κληρικοὶ εἶχον, τὴν αὐτὴν πάλιν θέλομεν ἔχειν. Ταύτην δὲ τὴν ἡμετέραν πρόσταξιν φυλαχθῆναι βουλόμεθα· ὥστε ἀποδοθέντος Ἀθανασίου τοῦ ἐπισκόπου τῇ ἐκκλησίᾳ, τοὺς κοινωνοῦντας αὐτῷ ἔχειν ἀλειτουργησίαν ἣν ἀεὶ ἔσχον, ἣν καὶ οἱ λοιποὶ κληρικοὶ ἔχουσιν· ἵν´ οὕτως ἔχοντες καὶ αὐτοὶ χαίρωσιν.
 

Confiance Vainqueur, très-Grand, Auguste : aux Evêques, et aux Prêtres de l'Eglise Catholique.

Le révérendissime Évêque Athanase n'a pas été abandonné de la grâce de Dieu. Bien qu'il ait été fournis à une rude épreuve pour un peu de temps, il a obtenu de la Providence une sentence avantageuse. Il a été rétabli par la volonté de Dieu, et de mon consentement dans son pays, et dans le Siège de l'Eglise, où le Seigneur avait permis qu'il fut placé. Il est juste qu'il jouisse après cela des autres effets de ma clémence, que tout ce qui a été ordonné contre lui, et contre ceux de sa communion soit aboli.; que tous les soupçons soient effacés ; que l'immunité accordée à ses Clercs, leur soit confirmée. Nous avons cru lui devoir encore faire cette grâce, que d'avertir tous les Ecclésiastiques de la sûreté que nous avons accordée tant à la personne qu'aux Évêques et Clercs de son parti. La communion que l'on entretiendra avec lui, sera une marque de la bonne doctrine. C'est pourquoi nous avons ordonné que ceux qui ayant eu la prudence de choisir le meilleur parti,  se seront tenus dans sa communion, jouissent de la grâce que nous leur avons accordée selon  la volonté de Dieu.

151 Constance Vainqueur, très-Grand, Auguste : au Peuple de l'Eglise Catholique d' Alexandrie.

Ayant soin de conserver continuellement parmi vous une bonne discipline, et sachant que vous êtes privés depuis longtemps de la conduite d'Athanase votre Évêque, connu de tout le monde par la sainteté de ses mœurs, j'ai cru qu'il était juste de vous le renvoyer. Lorsque vous l'aurez reçu avec la bienséance accoutumée, et que vous l'aurez établi pour offrir à Dieu vos prières, faites en sorte de conserver toujours sous la Loi de l'Eglise, la paix et la concorde, qui vous est si utile, et qui m'est si agréable. Il n'est pas juste que vous troubliez par vos divisions et par vos disputes, une aussi grande prospérité qu'est celle de notre siècle. Et je souhaite qu'un mal aussi funeste que celui-là ne se rencontre point parmi vous. Je vous exhorte à vous servir, comme je l'ai déjà dit, de cet Évêque, pour vous aider et vous conduire , dans vos prières, afin que quand l'union et l'intelligence, avec laquelle vous vivrez, sera connue de tour le monde, les Païens qui sont encore engagés dans le culte des faux Dieux, et dans l'erreur, viennent embrasser notre sainte Religion. Recevez avec joie votre Évêque, qui vous est envoyé par l'ordre de Dieu, et de mon consentement, et embrassez-le de tout votre cœur. Car vous ne sauriez rien faire, qui soit si honnête pour vous, ni si conforme à mon intention. Pour ôter aux esprits remuants et inquiets toute occasion de sédition et de tumulte, j'ai mandé aux Juges de votre pays de punir les séditieux selon la rigueur des lois. Ayez donc devant les yeux la volonté de Dieu, que je tâche autant que je puis de seconder, en prenant 152 tout le soin qu'il m'est possible de conserver la paix parmi vous. Considérez aussi les châtiments qui sont ordonnés contre ceux qui désobéiront, observez exactement les règles saintes de la Religion : Recevez votre Évêque avec toute sorte de respect , et priez Dieu avec lui, tant pour vous-mêmes que pour la prospérité commune de tous les hommes.

Constance Vainqueur, Auguste : à Nestorius, et  en mêmes termes aux. Gouverneurs d'Augustannique, de Thébaïde, et de Libye.

S'il s'est fait quelque chose par le passé au préjudice, ou à la honte de ceux qui ont entretenu communion avec Athanase, je désire qu'il soit aboli. J'ordonne aussi que ses Clercs jouissent des exemptions, dont ils jouissaient autrefois. Athanase étant rétabli dans son Siège, mon intention est que les Ecclésiastiques de la communion aient les mêmes immunités que les autres, et qu'il ne leur reste aucun sujet de tristesse.

XXIV.

Ὡς Ἀθανάσιος ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν διὰ τῶν Ἱεροσολύμων παριὼν ὑπὸ Μαξίμου εἰς κοινωνίαν ἀνεδέχθη, καὶ σύνοδον ἐπισκόπων τὰ ἐν Νικαίᾳ κυροῦσαν συνήγαγεν.

Ταῖς τοιαύταις ἐπιστολαῖς ὀχυρωθεὶς Ἀθανάσιος ὁ ἐπίσκοπος, διὰ τῆς Συρίας ὁρμήσας τῆς Παλαιστίνης ἐπέβη· καταλαβών τε τὰ Ἱεροσόλυμα, καὶ τῷ ἐπισκόπῳ Μαξίμῳ καταφανῆ ποιήσας τά τε ὑπὸ τῆς ἐν Σαρδικῇ συνόδου γνωσθέντα, καὶ ὡς ὁ βασιλεὺς Κωνστάντιος τῇ ἐκείνων κρίσει ἐγένετο σύμψηφος, παρασκευάζει σύνοδον τῶν ἐκεῖ ἐπισκόπων γενέσθαι. Μάξιμός τε μηδὲν μελλήσας μετεπέμπετό τινας τῶν ἀπὸ Συρίας καὶ Παλαιστίνης ἐπισκόπων· καὶ καθίσας συνέδριον, ἀποδίδωσι καὶ αὐτὸς τὴν κοινωνίαν Ἀθανασίῳ καὶ τὴν ἀξίαν. Γράφει τε καὶ αὐτὴ ἡ συνόδος τοῖς τε ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, καὶ πᾶσι τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Λιβύῃ ἐπισκόποις τὰ ἐγνωσμένα καὶ ἐψηφισμένα περὶ Ἀθανασίου· ἐφ´ ᾧ σφόδρα κατεμωκήσαντο τοῦ Μαξίμου οἱ ἀπεχθῶς ἔχοντες πρὸς Ἀθανάσιον, ὅτι πρότερον καθελὼν αὐτὸν, αὖθις ἐκ μεταμελείας, ὡς μηδενὸς γενομένου, ψῆφον ὑπὲρ Ἀθανασίου ἐξήνεγκεν τήν τε κοινωνίαν αὐτῷ καὶ τὴν ἀξίαν παρέχουσαν. Ταῦτα γνόντες Οὐρσάκιος καὶ Οὐάλης, οἱ περὶ τὸ Ἀρειάνιον δόγμα πρότερον διαπύρως σπουδάζοντες, καταγνόντες τότε τῆς προλαβούσης σπουδῆς ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἀνῆλθον· βιβλίον τε μετανοίας τῷ ἐπισκόπῳ Ἰουλίῳ ἐπιδόντες, τῷ τε ’ὁμοουσίῳ‘ συνέθεντο, καὶ γράμματα πρὸς Ἀθανάσιον διαπεμψάμενοι κοινωνεῖν αὐτῷ τοῦ λοιποῦ ὡμολόγησαν. Οὕτω μὲν οὖν τότε Οὐρσάκιος καὶ Οὐάλης, τοῖς ἐπὶ Ἀθανασίῳ γεγονόσιν ἡττηθέντες, ὡς ἔφην, τῷ ’ὁμοουσίῳ‘ συνέθεντο. Ἀθανάσιος δὲ διὰ τοῦ Πηλουσίου ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἐπορεύετο· κατὰ πόλεις τε παριὼν ἐδίδασκε, τοὺς μὲν Ἀρειανίζοντας ἐκτρέπεσθαι, ἀσπάζεσθαι δὲ τοὺς τὸ ’ὁμοούσιον‘ ὁμολογοῦντας. Ἔν τισι δὲ τῶν ἐκκλησίων καὶ χειροτονίας ἐποίει· καὶ τοῦτο γέγονεν ἀρχὴ ἑτέρας μέμψεως κατ´ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ταῖς ἄλλων παροικίαις χειροτονεῖν ἐπεχείρει. Τὰ μὲν οὖν κατὰ Ἀθανάσιον οὕτως τότε προέβαινεν.

XXV.

Περὶ τῶν τυράννων Μαγνεντίου καὶ Βετρανίωνος.

Ἐν τούτῳ δὲ τὰ δημόσια οὐχ ἡ τυχοῦσα ταραχὴ διεδέχετο· περὶ ἧς ὅσα κεφαλαιώδη παραδραμεῖν οὐκ ἀναγκαῖον ἀναλαβόντες, βραχὺ λέξομεν. Ὅτι τοῦ κτίστου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τελευτήσαντος, οἱ τρεῖς αὐτοῦ παῖδες τὴν βασιλείαν αὐτοῦ διεδέξαντο, ὡς ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ πεποιήμεθα μνήμην. Ἰστέον δὲ ὅτι συνεβασίλευσε τούτοις ἀνεψιὸς αὐτῶν, ᾧ ὄνομα Δαλμάτιος ὁμώνυμος τῷ ἰδίῳ πατρί· ὃν ἐπ´ ὀλίγον συμβασιλεύσαντα οἱ στρατιῶται ἀνεῖλον, οὐ κελεύοντος Κωνσταντίου τὴν σφαγὴν, ἀλλὰ μὴ κωλύοντος. Ὡς δὲ Κωνσταντῖνος ὁ νέος τοῖς τοῦ ἀδελφοῦ μέρεσιν ἐπιὼν καὶ αὐτὸς ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν συμβαλὼν ἀνῃρέθη, ἤδη πολλάκις πρότερον εἴρηται. Μετὰ δὲ τὴν ἐκείνου ἀναίρεσιν ὁ Περσικὸς πρὸς Ῥωμαίους ἐκινήθη πόλεμος, καθ´ ὃν Κωνστάντιος οὐδὲν ἔπραττεν εὐτυχῶς· νυκτομαχίας γὰρ περὶ τοὺς ὅρους Ῥωμαίων καὶ Περσῶν γενομένης, ἐπικρατέστερα τότε τὰ Περσῶν πρὸς ὀλίγον ἔδοξε γίνεσθαι. Καθ´ ὃν καιρὸν οὔτε τὰ Χριστιανῶν ἡσύχαζεν, ἀλλὰ δι´ Ἀθανάσιον καὶ τὴν τοῦ ’ὁμοουσίου‘ λέξιν περὶ τὰς ἐκκλησίας πόλεμος ἦν. Ἐν τούτοις καθεστώτων τῶν πραγμάτων, Μαγνέντιος περὶ τὰ ἑσπέρια μέρη ἐπεφύη τύραννος· ὃς Κώνσταντα, τὸν τῶν ἑσπερίων μερῶν βασιλεύοντα, περὶ τὰς Γαλλίας διάγοντα ἐκ συσκευῆς ἀνεῖλε. Οὗ γενομένου, ἐμφύλιος μέγιστος ἀνερριπίσθη πόλεμος. Μαγνέντιος μὲν γὰρ ὁ τύραννος πάσης Ἰταλίας ἐκράτει, Ἀφρικήν τε καὶ Λιβύην ὑφ´ ἑαυτῷ πεποίητο, καὶ αὐτὰς τὰς Γαλλίας ἔσχε λαβών. Ἐν Ἰλλυρικοῖς δὲ ἐν Σιρμίῳ πόλει ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἕτερος ἐπῇρτο τύραννος· ὄνομα δὲ αὐτῷ Βετρανίων. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὴν Ῥώμην ταραχὴ κατεῖχεν· τοῦ Κωνσταντίου γὰρ ἀδελφιδοῦς ἦν, ᾧ Νεπωτιανὸς ὄνομα, ὃς ἀντεποιεῖτο τῆς βασιλείας χειρὶ μονομάχων δορυφορούμενος. Νεπωτιανὸν μὲν οὖν οἱ Μαγνεντίου καθεῖλον στρατηγοί· Μαγνέντιος δὲ ἐπιὼν πάντα τὰ ἑσπέρια κατεστρέφετο.


 

CHAPITRE XXIV.

Athanase est reçu à Jérusalem, et y fait recevoir la foi du Concile de Nicée.

Athanase étant appuyé, et soutenu pat toutes ces lettres, traversa la Syrie, et arriva en Palestine. Quand il fut à Jérusalem, il fit à Maxime Evêque de cette Ville un récit fidèle de tout ce qui s'était passé dans le Concile de Sardique, et de la manière dont l'Empereur Constance avait consenti à ce qui y avait été ordonné, et procura l'assemblée des Evêques de la Province. 153 Maxime ayant mandé, sans différer, quelques Évêques de Syrie et de Palestine, et ayant tenu avec eux un Concile, rendit à Athanase la communion Ecclésiastique et sa première dignité. Le Concile écrivit au peuple d'Alexandrie, et aux Evêques de Syrie et d'Egypte pour les informer de ce qui avait été résolu en faveur d'Athanase. Ce qui donna sujet aux ennemis de cet Evêque de se moquer de Maxime, de ce qu'après avoir consenti à la déposition d'Athanase, il changeait tout d'an coup de sentiment, et l'admettait à la communion. Ursace et Valens qui avaient favorisé auparavant la doctrine d'Arius, la condamnèrent, se rendirent à Rome, et ayant offert à Jules leur rétractation, approuvèrent le terme de consubstantiel, et écrivirent à Athanase pour l'assurer qu'ils vivraient à l'avenir dans sa communion. Ce fut l'heureux état de ses affaires, qui les porta à embrasser son sentiment, Athanase passant par Péluse pour aller à Alexandrie, avertissait les habitants des Villes, de s'éloigner des Ariens, et de s'unir à ceux qui faisaient profession de la doctrine de la consubstantialité du Verbe. Il fit des ordinations en quelques Eglises, dont on prit depuis occasion de former une accusation contre lui.

CHAPITRE XXV.

De Magnence et de Vétranion.

On vit alors l'Empire rempli de troubles, dont je reprendrai l'origine en peu de paroles. J'ai remarqué dans le livre précédent, qu'après la mort de Constantin Fondateur de Constantinople, ses trois fils succédèrent à ses Etats ; et que Dalmatius leur cousin, fils d'un autre Dal- 154  matius, partagea avec eux l'autorité souveraine.  Il fut tué peu de temps après par ses soldats, sans que Constance l'eût ni commandé, ni défendu. Nous avons rapporté la manière dont le jeune Constantin fut aussi tué, lorsqu'il voulait usurper les payas de l'obéissance de son frère. Sa mort fut suivie de la guerre contre les Perses, où l'Empereur Constance n'eut jamais aucun avantage. Les deux partis en étaient venus aux mains durant la nuit aux environs de leurs frontières. Celui des Perses parut le plus fort. L'état de l'Eglise n'était pas beaucoup plus tranquille, et son repos était extrêmement troublé par les contestations émues au sujet d'Athanase et du terme de consubstantiel. Cependant le tyran Magnence s'étant élevé en Occident, fit mourir Constant en trahison, et excita une furieuse guerre civile. Car Magnence possédait l'Italie, l'Afrique et les Gaules, et un autre tyran nommé Vétranion, avait été proclamé souverain par les soldats à Sirmium Ville d'Illyrie. Il y eut aussi du désordre à Rome. Car Népotien neveu de Constance soutenu par la faction des gladiateurs, y usurpa sa souveraine puissance. Mais il fut tué par les Officiers de l'armée de Magnence, qui fit cependant un horrible dégât en Occident.

 

 

Suite