RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER A LA TABLE DES MATIERES D'ARISTOPHANE

ARISTOPHANE

LES NUÉES.

Ἀριστοφάνης

Νεφέλαι

 

Texte mis en page par Thierry Vebr

http://www.mikrosapoplous.gr/texts1.htm

http://remacle.org/bloodwolf/comediens/Aristophane/nuees.htm

 

F.W. Hall and W.M. Geldart. Oxford : Clarendon Press, 1907
Aristophane : traduction nouvelle / Eugène Talbot ; préface de Sully Prudhomme

(1 - 500) (501 -1000) (1001 - fin)

 

Ἄδικος Λόγος
εἰ ταῦτ’ὦ μειράκιον πείσει τούτῳ, νὴ τὸν Διόνυσον 1000
τοῖς Ἱπποκράτους υἱέσιν εἴξεις καὶ σε καλοῦσι βλιτομάμμαν.
Δίκαιος Λόγος

ἀλλ’οὖν λιπαρός γε καὶ εὐανθὴς ἐν γυμνασίοις διατρίψεις,
οὐ στωμύλλων κατὰ τὴν ἀγορὰν τριβολεκτράπελ’οἷάπερ οἱ νῦν,
οὐδ’ἑλκόμενος περὶ πραγματίου γλισχραντιλογεξεπιτρίπτου:
ἀλλ’εἰς Ἀκαδήμειαν κατιὼν ὑπὸ ταῖς μορίαις ἀποθρέξει 1005
στεφανωσάμενος καλάμῳ λευκῷ μετὰ σώφρονος ἡλικιώτου,
μίλακος ὄζων καὶ ἀπραγμοσύνης καὶ λεύκης φυλλοβολούσης,
ἦρος ἐν ὥρᾳ χαίρων, ὁπόταν πλάτανος πτελέᾳ ψιθυρίζῃ.
ἢν ταῦτα ποιῇς ἁγὼ φράζω,
καὶ πρὸς τούτοις προσέχῃς τὸν νοῦν, 1010
ἕξεις ἀεὶ
στῆθος λιπαρόν, χροιὰν λαμπράν,
ὤμους μεγάλους, γλῶτταν βαιάν,
πυγὴν μεγάλην, πόσθην μικράν.
ἢν δ’ἅπερ οἱ νῦν ἐπιτηδεύῃς, 1015
πρῶτα μὲν ἕξεις 
χροιὰν ὠχράν, ὤμους μικρούς,
στῆθος λεπτόν, γλῶτταν μεγάλην,
πυγὴν μικράν, κωλῆν μεγάλην,
ψήφισμα μακρόν, καὶ σ’ἀναπείσει
τὸ μὲν αἰσχρὸν ἅπαν καλὸν ἡγεῖσθαι, 1020
τὸ καλὸν δ’αἰσχρόν:
καὶ πρὸς τούτοις τῆς Ἀντιμάχου
καταπυγοσύνης ἀναπλήσει. 1023
Χορός

ὦ καλλίπυργον σοφίαν κλεινοτάτην ἐπασκῶν,
ὡς ἡδύ σου τοῖσι λόγοις σῶφρον ἔπεστιν ἄνθος.
†εὐδαίμονες δ’ἦσαν ἄρ’οἱ ζῶντες τότ’ἐπὶ
τῶν προτέρων†: πρὸς τάδε σ’ὦ κομψοπρεπῆ μοῦσαν ἔχων,
δεῖ σε λέγειν τι καινόν, ὡς ηὐδοκίμηκεν ἁνήρ. 1031
δεινῶν δέ σοι βουλευμάτων ἔοικε δεῖν πρὸς αὐτόν,
εἴπερ τὸν ἄνδρ’ὑπερβαλεῖ καὶ μὴ γέλωτ’ὀφλήσεις. 1035

L'INJUSTE
Si tu crois, jeune homme, à tout ce qu'il te dit, par Dionysos ! tu ressembleras aux fils de Hippocrate, et on t'appellera le "poupon qui tette".
LE JUSTE. 
Tu passeras ton temps, luisant et fleurant bon, dans les gymnases, ne débitant pas sur l'Agora de mauvaises pointes comme on le fait aujourd'hui; on ne te traînera pas en justice pour une méchante affaire pleine d'objections subtiles et ruineuses. Mais tu descendras à l’Académie, pour courir sous les oliviers sacrés, la tête ceinte d'un roseau blanc, avec un sage compagnon de ton âge, respirant le smilax, le loisir et la jonchée blanche des peupliers... épanoui par la saison printanière, quand le platane et l'ormeau échangent leurs murmures. Si tu fais ce que je te dis, et si tu y appliques ton intelligence, tu auras toujours la poitrine grasse, le teint clair, les épaules larges, la langue courte, les fesses charnues, le pénis petit. Mais si tu t'attaches à ceux du jour, tu auras tout de suite le teint pâle, les épaules petites, la poitrine resserrée, la langue longue, les fesses petites, les parties fortes, des décrets à n'en plus finir. On te rendra prêt à croire que le honteux est honnête et que l'honnête est honteux, et tu seras, en outre, l'image de l'infamie d'Antimaque.
LE CHOEUR
O toi qui habites les tours élevées de la glorieuse sagesse, quel doux parfum de bon sens fleurit dans tes discours! Heureux ceux qui vivaient au temps des hommes de jadis ! (A l'Injuste.) Quant à toi, qui possèdes les séductions du langage, il te faut trouver des idées nouvelles, car ton rival a eu du succès. Tu as besoin, ce me semble, de vigoureux arguments pour le surpasser et pour ne pas être un objet de risée.

 

Ἄδικος Λόγος
καὶ μὴν πάλαι γ’ἐπνιγόμην τὰ σπλάγχνα κἀπεθύμουν
ἅπαντα ταῦτ’ἐναντίαις γνώμαισι συνταράξαι.
ἐγὼ γὰρ ἥττων μὲν λόγος δι’αὐτὸ τοῦτ’ἐκλήθην
ἐν τοῖσι φροντισταῖσιν, ὅτι πρώτιστος ἐπενόησα
τοῖσιν νόμοις καὶ ταῖς δίκαις τἀναντί’ἀντιλέξαι. 1040
καὶ τοῦτο πλεῖν ἢ μυρίων ἔστ’ἄξιον στατήρων,
αἱρούμενον τοὺς ἥττονας λόγους ἔπειτα νικᾶν.
σκέψαι δὲ τὴν παίδευσιν ᾗ πέποιθεν ὡς ἐλέγξω,
ὅστις σε θερμῷ φησι λοῦσθαι πρῶτον οὐκ ἐάσειν.
καίτοι τίνα γνώμην ἔχων ψέγεις τὰ θερμὰ λουτρά; 1045
Δίκαιος Λόγος

ὁτιὴ κάκιστόν ἐστι καὶ δειλὸν ποιεῖ τὸν ἄνδρα.
Ἄδικος Λόγος

ἐπίσχες: εὐθὺς γάρ σ’ἔχω μέσον λαβὼν ἄφυκτον.
καί μοι φράσον, τῶν τοῦ Διὸς παίδων τίν’ἄνδρ’ἄριστον
ψυχὴν νομίζεις, εἰπέ, καὶ πλείστους πόνους πονῆσαι.
Δίκαιος Λόγος

ἐγὼ μὲν οὐδέν’Ἡρακλέους βελτίον’ἄνδρα κρίνω. 1050
Ἄδικος Λόγος

ποῦ ψυχρὰ δῆτα πώποτ’εἶδες Ἡράκλεια λουτρά;
καίτοι τίς ἀνδρειότερος ἦν;
Δίκαιος Λόγος

ταῦτ’ἐστὶ ταῦτ’ἐκεῖνα,
ἃ τῶν νεανίσκων ἀεὶ δι’ἡμέρας λαλούντων
πλῆρες τὸ βαλανεῖον ποιεῖ, κενὰς δὲ τὰς παλαίστρας.
Ἄδικος Λόγος

εἶτ’ἐν ἀγορᾷ τὴν διατριβὴν ψέγεις: ἐγὼ δ’ἐπαινῶ. 1055
εἰ γὰρ πονηρὸν ἦν, Ὅμηρος οὐδέποτ’ἂν ἐποίει
τὸν Νέστορ’ἀγορητὴν ἂν οὐδὲ τοὺς σοφοὺς ἅπαντας.
ἄνειμι δῆτ’ἐντεῦθεν ἐς τὴν γλῶτταν, ἣν ὁδὶ μὲν
οὔ φησι χρῆναι τοὺς νέους ἀσκεῖν, ἐγὼ δέ φημι.
καὶ σωφρονεῖν αὖ φησι χρῆναι: δύο κακὼ μεγίστω. 1060
ἐπεὶ σὺ διὰ τὸ σωφρονεῖν τῷ πώποτ’εἶδες ἤδη
ἀγαθάν τι γενόμενον, φράσον, καί μ’ἐξέλεγξον εἰπών.
Δίκαιος Λόγος

πολλοῖς. ὁ γοῦν Πηλεὺς ἔλαβε διὰ τοῦτο τὴν μάχαιραν.
Ἄδικος Λόγος

μάχαιραν; ἀστεῖόν γε κέρδος ἔλαβεν ὁ κακοδαίμων.
Ὑπέρβολος δ’οὑκ τῶν λύχνων πλεῖν ἢ τάλαντα πολλὰ 1065
εἴληφε διὰ πονηρίαν, ἀλλ’οὐ μὰ Δί’οὐ μάχαιραν.

L'INJUSTE
Enfin ! Il Y a longtemps que la bile m'étouffe et que je brûle de renverser tous ces arguments par les miens. Moi, je m'entends appeler le Raisonnement inférieur par ces métaphysiciens, parce que, le premier, j'ai imaginé de contredire les lois et le droit. Mais n'est-ce pas une valeur de dix mille statères, que de prendre en main la cause la plus faible et de la gagner ? Or, vois comment je ruine l'éducation dans laquelle il met sa confiance. Il dit d'abord qu'il ne te permettra pas de prendre des bains chauds. Mais quelle raison as-tu de blâmer les bains chauds ?
LE JUSTE. 
Parce qu'ils sont très mauvais et qu'ils amollissent l'homme.
L'INJUSTE
Arrête ! Je te tiens tout de suite à bras-le-corps, et tu ne peux échapper. Parle. Dis-moi quel est des fils de Zeus le héros à l'âme, selon toi, le plus haut placée, et qui accomplit le plus de travaux ?
LE JUSTE. 
Je pense qu'il n'y a pas d'homme supérieur à Hèraclès.
L'INJUSTE.
 Eh bien ! Où as-tu jamais vu des bains froids portant le nom de Hèraclès ? Et cependant qui a été plus courageux ?
LE JUSTE. 
Oui, voilà, voilà bien les raisons que les jeunes gens ont, chaque jour, à la bouche pour remplir les bains et vider les palestres !
L'INJUSTE
Tu blâmes ensuite l'habitude de l'Agora ; moi, je l'approuve. Si c'était un mal, jamais Homère n'aurait fait un harangueur de Nestor et des autres sages. De là je passe à l'usage de la langue : il dit que les jeunes gens ne doivent pas l'exercer, moi je prétends le contraire ; il dit qu'il faut user de modestie: voilà deux principes détestables. Où as-tu jamais vu que la modestie fût un bien réel ? Parle, convaincs-moi.
LE JUSTE
A nombre de gens. C'est ainsi que Pélée reçut une épée.
L'INJUSTE
Une épée ? il y fit un joli profit, le malheureux! Hyperbolos, au moyen de ses lampes, n'a-t-il pas gagné des milliers de talents avec sa méchanceté et non, par Zeus ! avec son épée?

Δίκαιος Λόγος
καὶ τὴν Θέτιν γ’ἔγημε διὰ τὸ σωφρονεῖν ὁ Πηλεύς.
Ἄδικος Λόγος

κᾆτ’ἀπολιποῦσά γ’αὐτὸν ᾤχετ': οὐ γὰρ ἦν ὑβριστὴς
οὐδ’ἡδὺς ἐν τοῖς στρώμασιν τὴν νύκτα παννυχίζειν:
γυνὴ δὲ σιναμωρουμένη χαίρει: σὺ δ’εἶ Κρόνιππος. 1070
σκέψαι γὰρ ὦ μειράκιον ἐν τῷ σωφρονεῖν ἅπαντα
ἅνεστιν, ἡδονῶν θ’ὅσων μέλλεις ἀποστερεῖσθαι,
παίδων γυναικῶν κοττάβων ὄψων πότων κιχλισμῶν.
καίτοι τί σοι ζῆν ἄξιον, τούτων ἐὰν στερηθῇς;
εἶεν. πάρειμ’ἐντεῦθεν ἐς τὰς τῆς φύσεως ἀνάγκας. 1075
ἥμαρτες, ἠράσθης, ἐμοίχευσάς τι, κᾆτ’ἐλήφθης:
ἀπόλωλας: ἀδύνατος γὰρ εἶ λέγειν. ἐμοὶ δ’ὁμιλῶν
χρῶ τῇ φύσει, σκίρτα, γέλα, νόμιζε μηδὲν αἰσχρόν.
μοιχὸς γὰρ ἢν τύχῃς ἁλούς, τάδ’ἀντερεῖς πρὸς αὐτόν,
ὡς οὐδὲν ἠδίκηκας: εἶτ’ἐς τὸν Δί’ἐπανενεγκεῖν, 1080
κἀκεῖνος ὡς ἥττων ἔρωτός ἐστι καὶ γυναικῶν:
καίτοι σὺ θνητὸς ὢν θεοῦ πῶς μεῖζον ἂν δύναιο;
Δίκαιος Λόγος

τί δ’ἢν ῥαφανιδωθῇ πιθόμενός σοι τέφρᾳ τε τιλθῇ,
ἕξει τινὰ γνώμην λέγειν τὸ μὴ εὐρύπρωκτος εἶναι;
Ἄδικος Λόγος

ἢν δ’εὐρύπρωκτος ᾖ, τί πείσεται κακόν; 1085
Δίκαιος Λόγος

τί μὲν οὖν ἂν ἔτι μεῖζον πάθοι τούτου ποτέ;
Ἄδικος Λόγος

τί δῆτ’ἐρεῖς, ἢν τοῦτο νικηθῇς ἐμοῦ;
Δίκαιος Λόγος

σιγήσομαι. τί δ’ἄλλο;
Ἄδικος Λόγος

φέρε δή μοι φράσον:
συνηγοροῦσιν ἐκ τίνων;
Δίκαιος Λόγος

 ἐξ εὐρυπρώκτων. 1090
Ἄδικος Λόγος

πείθομαι.
τί δαί; τραγῳδοῦσ’ἐκ τίνων;
Δίκαιος Λόγος

ἐξ εὐρυπρώκτων.
Ἄδικος Λόγος

εὖ λέγεις.
δημηγοροῦσι δ’ἐκ τίνων;
Δίκαιος Λόγος

ἐξ εὐρυπρώκτων.

LE JUSTE. 
Et cependant Pélée, en raison de sa modestie, a épousé Thétis.
L'INJUSTE
Qui ne tarda pas à le quitter et à disparaître ; car il n'était pas un libidineux, un homme à passer toute une nuit agréable entre deux couvertures: une femme, au contraire, aime à être cajolée. Tu n'es, toi, qu'une vieille ganache. Vois donc, jeune homme, toutes les privations imposées à la modestie, tous les plaisirs dont tu dois être privé, garçons, femmes, cottabes, festins, boissons, éclats de rire. Vraiment, est-ce pour toi la peine de vivre, privé de tout cela ? Mais en voilà assez. Je passe maintenant aux exigences de la nature. Tu as fait une faute, aimé, commis un adultère, et tu t'es fait prendre. Tu es perdu ; car tu ne sais point parler. En suivant mes leçons, jouis de la vie, danse, ris, ne rougis de rien. On t'a surpris en adultère : affirme au mari que tu n'es pas coupable ; rejette la faute sur Zeus ; dis qu'il "céda lui-même à l'amour et aux femmes. Comment toi, mortel, pourrais-tu faire plus qu'un dieu?"
LE JUSTE
Mais si, pour t'avoir cru, il a une rave enfoncée dans le derrière, s'il subit une épilation à la cendre chaude, pourra-t-il alléguer comme quoi il n'a pas le derrière élargi ?
L'INJUSTE
Eh! s'il a le derrière élargi, quel mal cela lui fera-t-il ?
LE JUSTE. 
Mais que peut-il donc lui arriver de plus fâcheux ?
L'INJUSTE
Que diras-tu, si j'ai raison contre toi ?
LE JUSTE.
 Je me tairai. Comment faire autrement ? 
L'INJUSTE
Voyons, dis-moi, quelle espèce de gens sont les orateurs ?
LE JUSTE. 
De ceux qui ont le derrière élargi.
L'INJUSTE
Je le crois. Et les auteurs tragiques ?
LE JUSTE
De ceux qui ont le derrière élargi.
L'INJUSTE
Bien dit. Et les démagogues ?
LE JUSTE. 
De ceux qui ont le derrière élargi.

 Ἄδικος Λόγος
ἆρα δῆτ'
ἔγνωκας ὡς οὐδὲν λέγεις; 1095
καὶ τῶν θεατῶν ὁπότεροι
πλείους σκόπει.
Δίκαιος Λόγος

καὶ δὴ σκοπῶ.
Ἄδικος Λόγος

τί δῆθ’ὁρᾷς; 1097B 
Δίκαιος Λόγος

πολὺ πλείονας νὴ τοὺς θεοὺς
τοὺς εὐρυπρώκτους: τουτονὶ
γοῦν οἶδ’ἐγὼ κἀκεινονὶ 1100
καὶ τὸν κομήτην τουτονί.
Ἄδικος Λόγος

τί δῆτ’ἐρεῖς; 1101B
Δίκαιος Λόγος

ἡττήμεθ': ὦ κινούμενοι
πρὸς τῶν θεῶν δέξασθέ μου
θοἰμάτιον, ὡς 1103B
ἐξαυτομολῶ πρὸς ὑμᾶς.
Σωκράτης

τί δῆτα; πότερα τοῦτον ἀπάγεσθαι λαβὼν 1105
βούλει τὸν υἱόν, ἢ διδάσκω σοι λέγειν;
Στρεψιάδης

δίδασκε καὶ κόλαζε καὶ μέμνησ’ὅπως
εὖ μοι στομώσεις αὐτόν, ἐπὶ μὲν θάτερα
οἷον δικιδίοις, τὴν δ’ἑτέραν αὐτοῦ γνάθον
στόμωσον οἵαν ἐς τὰ μείζω πράγματα. 1110
Σωκράτης

ἀμέλει κομιεῖ τοῦτον σοφιστὴν δεξιόν.
Φειδιππίδης

ὠχρὸν μὲν οὖν οἶμαί γε καὶ κακοδαίμονα.
Χορός

χωρεῖτέ νυν. οἶμαι δέ σοι
ταῦτα μεταμελήσειν.
τοὺς κριτὰς ἃ κερδανοῦσιν, ἤν τι τόνδε τὸν χορὸν 1115
ὠφελῶσ’ἐκ τῶν δικαίων, βουλόμεσθ’ἡμεῖς φράσαι.
πρῶτα μὲν γάρ, ἢν νεᾶν βούλησθ’ἐν ὥρᾳ τοὺς ἀγρούς,
ὕσομεν πρώτοισιν ὑμῖν, τοῖσι δ’ἄλλοις ὕστερον.
εἶτα τὸν καρπὸν τεκούσας ἀμπέλους φυλάξομεν,
ὥστε μήτ’αὐχμὸν πιέζειν μήτ’ἄγαν ἐπομβρίαν. 1120
ἢν δ’ἀτιμάσῃ τις ἡμᾶς θνητὸς ὢν οὔσας θεάς,
προσεχέτω τὸν νοῦν, πρὸς ἡμῶν οἷα πείσεται κακά,
λαμβάνων οὔτ’οἶνον οὔτ’ἄλλ’οὐδὲν ἐκ τοῦ χωρίου.
ἡνίκ’ἂν γὰρ αἵ τ’ἐλαῖαι βλαστάνωσ’αἵ τ’ἄμπελοι,
ἀποκεκόψονται: τοιαύταις σφενδόναις παιήσομεν. 1125
ἢν δὲ πλινθεύοντ’ἴδωμεν, ὕσομεν καὶ τοῦ τέγους
τὸν κέραμον αὐτοῦ χαλάζαις στρογγύλαις συντρίψομεν.
κἂν γαμῇ ποτ’αὐτὸς ἢ τῶν ξυγγενῶν ἢ τῶν φίλων,
ὕσομεν τὴν νύκτα πᾶσαν: ὥστ’ἴσως βουλήσεται
κἂν ἐν Αἰγύπτῳ τυχεῖν ὢν μᾶλλον ἢ κρῖναι κακῶς. 1130
Στρεψιάδης

πέμπτη, τετράς, τρίτη, μετὰ ταύτην δευτέρα,
εἶθ’ἣν ἐγὼ μάλιστα πασῶν ἡμερῶν
δέδοικα καὶ πέφρικα καὶ βδελύττομαι,
εὐθὺς μετὰ ταύτην ἔσθ’ἕνη τε καὶ νέα.
πᾶς γάρ τις ὀμνὺς οἷς ὀφείλων τυγχάνω, 1135
θείς μοι πρυτανεῖ’ἀπολεῖν μέ φησι κἀξολεῖν,
κἀμοῦ μέτριά τε καὶ δίκαι’αἰτουμένου,
‘ὦ δαιμόνιε τὸ μέν τι νυνὶ μὴ λάβῃς,
τὸ δ’ἀναβαλοῦ μοι, τὸ δ’ἄφες’, οὔ φασίν ποτε
οὕτως ἀπολήψεσθ', ἀλλὰ λοιδοροῦσί με 1140
ὡς ἄδικός εἰμι, καὶ δικάσεσθαί φασί μοι.
νῦν οὖν δικαζέσθων: ὀλίγον γάρ μοι μέλει,
εἴπερ μεμάθηκεν εὖ λέγειν Φειδιππίδης.
τάχα δ’εἴσομαι κόψας τὸ φροντιστήριον.
παῖ, ἠμί, παῖ παῖ. 1145

L'INJUSTE
Cela étant, ne reconnais-tu pas que tu ne dis que des sottises ? Et les spectateurs ? Vois de quel côté est la majorité.
LE JUSTE. 
Je regarde.
L'INJUSTE
Que vois-tu ?
LE JUSTE. 
La majorité, de par les dieux ! se compose de larges derrières. En voilà un que je connais ; celui-là encore, et cet autre avec ses longs cheveux.
L'INJUSTE
Eh bien, que dis-tu ?
LE JUSTE. 
Nous sommes vaincus, êtres infâmes. Au nom des dieux ! recevez mon manteau: je passe de votre côté. (Ils s'en vont.)
SOCRATE
Qu'est-ce à dire ? Veux-tu prendre ton fils, le remmener, ou que je l'instruise à parler ?
STREPSIADE
Instruis-le, châtie-le, et souviens-toi de bien lui affiler la langue, de manière qu'il ait l'une des deux mâchoires pour les petites causes et l'autre mâchoire pour les grandes affaires.
SOCRATE
Sois tranquille ; tu auras chez toi un sophiste habile.
STREPSIADE. Pâle, je crois, et misérable. (Ils entrent chez Socrate.)
LE CHOEUR
Entrez maintenant. Je crois que tu t'en repentiras. Ce que les juges gagneront, s'ils accordent au Chœur un appui légitime, nous voulons le dire. Et, premièrement, si vous voulez labourer vos champs, à la saison, nous pleuvrons sur vous d'abord, et sur les autres ensuite. Puis nous garderons les fruits et les vignes de manière qu'ils ne souffrent ni de la sécheresse, ni d'une pluie excessive. Mais si un de vous, mortels, nous offense, nous déesses, qu'il songe quels maux il endurera de nous, ne recueillant ni vin, ni rien, de son champ. Quand les oliviers et les vignes pousseront, ils seront rasés, tant nous les frapperons de frondes. Si nous le voyons faire des briques, nous pleuvrons, et nous briserons sous des tas de grêle les tuiles de son toit. S'il se marie, lui, ou quelqu'un de ses parents ou de ses amis, nous pleuvrons toute la nuit, si bien qu'il aimerait mieux se trouver en Egypte que d'avoir jugé injustement.
STREPSIADE. Il sort de chez lui, chargé d'un sac de farine, et se dirige vers la porte de Socrate. 
Cinq, quatre, trois, puis deux, et enfin celui de tous les jours que je redoute le plus, qui me fait frissonner, que je déteste, ce maudit jour de la lune vieille et nouvelle. C'est un serment fait par tous ceux à qui je dois, et qui déposent leurs assignations au tribunal des Prytanes, de me ruiner, de me perdre, malgré la modération et la justice de mes propositions : "Mon cher, ne me demande pas cela maintenant, donne-moi du temps pour cette somme, fais-moi quitte de cette autre !" Ils prétendent qu'ainsi ils ne recevront rien ; ils m'injurient, disant que je leur fais du tort et qu'ils vont me citer devant les juges. Qu'ils me citent donc ; je m'en soucie peu, aujourd'hui que Phidippide a appris l'art de bien parler. Je vais, du reste, m'en assurer, en frappant à la porte du philosophoir... Enfant ! holà ! Enfant, enfant !

 

Σωκράτης
Στρεψιάδην ἀσπάζομαι.
Στρεψιάδης

κἄγωγέ σ': ἀλλὰ τουτονὶ πρῶτον λαβέ:
χρὴ γὰρ ἐπιθαυμάζειν τι τὸν διδάσκαλον.
καί μοι τὸν υἱὸν εἰ μεμάθηκε τὸν λόγον
ἐκεῖνον εἴφ’ὃν ἀρτίως εἰσήγαγες.
Σωκράτης

μεμάθηκεν. 1150
Στρεψιάδης

εὖ γ’ὦ παμβασίλει’Ἀπαιόλη.
Σωκράτης

ὥστ’ἀποφύγοις ἂν ἥντιν’ἂν βούλῃ δίκην.
Στρεψιάδης

κεἰ μάρτυρες παρῆσαν, ὅτ’ἐδανειζόμην;
Σωκράτης

πολλῷ γε μᾶλλον, κἂν παρῶσι χίλιοι.
Στρεψιάδης

βοάσομαί τἄρα τὰν ὑπέρτονον
βοάν. ἰὼ κλάετ’ὦ 'βολοστάται 1155
αὐτοί τε καὶ τἀρχαῖα καὶ τόκοι τόκων:
οὐδὲν γὰρ ἄν με φλαῦρον ἐργάσαισθ’ἔτι,
οἷος ἐμοὶ τρέφεται
τοῖσδ’ἐνὶ δώμασι παῖς,
ἀμφήκει γλώττῃ λάμπων, 1160
πρόβολος ἐμός, σωτὴρ δόμοις, ἐχθροῖς βλάβη,
λυσανίας πατρῴων μεγάλων κακῶν:
ὃν κάλεσον τρέχων ἔνδοθεν ὡς ἐμέ.
Σωκράτης

ὦ τέκνον ὦ παῖ ἔξελθ’οἴκων, 1165
ἄιε σοῦ πατρός.
ὅδ’ἐκεῖνος ἀνήρ.
Στρεψιάδης

ὦ φίλος ὦ φίλος.
Σωκράτης

ἄπιθι συλλαβών.

SOCRATE
Strepsiade, bonjour.
STREPSIADE
A toi aussi bonjour. Mais d'abord accepte ce sac. Il est juste de faire un joli cadeau à son maître. Et mon fils, a-t-il appris le fameux Raisonnement, ce garçon que tu as emmené tantôt ?
SOCRATE
Il l'a appris.
STREPSIADE
Bien, ô souveraine Fourberie !
SOCRATE
De sorte que tu vas gagner tous les procès que tu voudras.
STREPSIADE
Quand même il y aurait des témoins que j'ai emprunté ?
SOCRATE
D'autant mieux, fussent-ils mille.
STREPSIADE
Je crierai donc à haute voix : "Ohé ! soyez maudits, peseurs d'oboles, vous, le principal, et les intérêts des intérêts ! Vous ne me nuirez plus désormais. Pour moi s'élève dans cette maison un fils, dont la langue brille, à deux tranchants, mon soutien, le sauveur de la famille, le fléau de mes ennemis, le libérateur des grandes infortunes de son père." Cours l'appeler de là dedans, qu'il vienne vers moi.
SOCRATE
Mon fils, mon enfant, sors de la maison ; entends la voix de ton père. Le voici.
STREPSIADE
Ami, ami.
SOCRATE
Prends ton fils, et va-t'en.

 

Στρεψιάδης
ἰὼ ἰὼ τέκνον, ἰὼ ἰοῦ ἰοῦ. 1170
ὡς ἥδομαί σου πρῶτα τὴν χρόαν ἰδών.
νῦν μέν γ’ἰδεῖν εἶ πρῶτον ἐξαρνητικὸς
κἀντιλογικός, καὶ τοῦτο τοὐπιχώριον
ἀτεχνῶς ἐπανθεῖ, τὸ ‘τί λέγεις σύ;’καὶ δοκεῖν
ἀδικοῦντ’ἀδικεῖσθαι καὶ κακουργοῦντ’οἶδ’ὅτι: 1175
ἐπὶ τοῦ προσώπου τ’ἐστὶν Ἀττικὸν βλέπος.
νῦν οὖν ὅπως σώσεις μ', ἐπεὶ κἀπώλεσας.
Φειδιππίδης

φοβεῖ δὲ δὴ τί;
Στρεψιάδης

τὴν ἕνην τε καὶ νέαν.
Φειδιππίδης

ἕνη γάρ ἐστι καὶ νέα τις ἡμέρα;
Στρεψιάδης
εἰς ἥν γε θήσειν τὰ πρυτανεῖά φασί μοι. 1180
Φειδιππίδης

ἀπολοῦσ’ἄρ’αὔθ’οἱ θέντες: οὐ γὰρ ἔσθ’ὅπως
μί’ἡμέρα γένοιτ’ἂν ἡμέρα δύο.
Στρεψιάδης

οὐκ ἂν γένοιτο;
Φειδιππίδης

πῶς γάρ; εἰ μή πέρ γ’ἅμα
αὑτὴ γένοιτ’ἂν γραῦς τε καὶ νέα γυνή.
Στρεψιάδης
καὶ μὴν νενόμισταί γ'. 1185
Φειδιππίδης

οὐ γάρ, οἶμαι, τὸν νόμον
ἴσασιν ὀρθῶς ὅ τι νοεῖ.
Στρεψιάδης

νοεῖ δὲ τί;
Φειδιππίδης

ὁ Σόλων ὁ παλαιὸς ἦν φιλόδημος τὴν φύσιν.
Στρεψιάδης

τουτὶ μὲν οὐδέν πω πρὸς ἕνην τε καὶ νέαν.
Φειδιππίδης

ἐκεῖνος οὖν τὴν κλῆσιν ἐς δύ’ἡμέρας
ἔθηκεν, ἔς γε τὴν ἕνην τε καὶ νέαν, 1190
ἵν’αἱ θέσεις γίγνοιντο τῇ νουμηνίᾳ.
Στρεψιάδης

ἵνα δὴ τί τὴν ἕνην προσέθηχ';
Φειδιππίδης

ἵν’ὦ μέλε
παρόντες οἱ φεύγοντες ἡμέρᾳ μιᾷ
πρότερον ἀπαλλάττοινθ’ἑκόντες, εἰ δὲ μή,
ἕωθεν ὑπανιῷντο τῇ νουμηνία. 1195
Στρεψιάδης

πῶς οὐ δέχονται δῆτα τῇ νουμηνίᾳ
ἁρχαὶ τὰ πρυτανεῖ', ἀλλ’ἕνῃ τε καὶ νέᾳ;
Φειδιππίδης

ὅπερ οἱ προτένθαι γὰρ δοκοῦσί μοι ποιεῖν:
ὅπως τάχιστα τὰ πρυτανεῖ’ὑφελοίατο,
διὰ τοῦτο προὐτένθευσαν ἡμέρᾳ μιᾷ. 1200
Στρεψιάδης

εὖ γ': ὦ κακοδαίμονες, τί κάθησθ’ἀβέλτεροι,
ἡμέτερα κέρδη τῶν σοφῶν ὄντες, λίθοι,
ἀριθμός, πρόβατ’ἄλλως, ἀμφορῆς νενησμένοι;
ὥστ’εἰς ἐμαυτὸν καὶ τὸν υἱὸν τουτονὶ
ἐπ’εὐτυχίαισιν ᾀστέον μοὐγκώμιον. 1205
‘μάκαρ ὦ Στρεψίαδες,
αὐτός τ’ἔφυς ὡς σοφὸς
χοἶον τὸν υἱὸν τρέφεις,’
φήσουσι δή μ’οἱ φίλοι
χοἰ δημόται 1210
ζηλοῦντες ἡνίκ’ἂν σὺ νικᾷς λέγων τὰς δίκας.
ἀλλ’εἰσάγων σε βούλομαι πρῶτον ἑστιᾶσαι.

STREPSIADE.
O mon fils ! Oh ! oh ! Quelle joie je goûte tout d'abord à voir ce teint! Maintenant, à te voir, tu es tout de suite un homme prêt à nier, à contredire. C'est franchement chez toi une fleur du terroir que ces mots: “Qu'as-tu à dire?” et cette apparence d'offensé quand on offense et qu'on fait tort aux autres; je vois cela. Tu as sur ton visage le regard attique. Maintenant vois à me sauver, puisque c'est toi qui m'as perdu.
PHIDIPPIDE.
Qu'est-ce qui te fait peur ?
STREPSIADE.
La lune vieille et nouvelle.
PHIDIPPIDE.
Qu'est-ce que la lune vieille et nouvelle ?
STREPSIADE.
Le jour où ils disent qu'ils déposeront leurs assignations au tribunal des Prytanes.
PHIDIPPIDE.
Adieu leurs assignations ! Il n'y a pas moyen qu'un jour soit deux jours.
STREPSIADE.
Il n'y a pas moyen ?
PHIDIPPIDE.
Non ; à moins que la même femme ne soit en même temps vieille et jeune.
STREPSIADE.
Mais la loi le veut.
PHIDIPPIDE.
Je crois qu'ils n'en comprennent pas bien le sens.
STREPSIADE.
Quel en est le sens ?
PHIDIPPIDE.
Le vieux Solon était, de sa nature, ami du peuple.
STREPSIADE.
Cela ne fait rien à la lune vieille et nouvelle.
PHIDIPPIDE.
Celui-ci fixa deux jours pour la citation, la lune vieille et la lune nouvelle, afin que les consignations fussent déposées à la nouvelle lune.
STREPSIADE. Pourquoi donc a-t-il ajouté la vieille ?
PHIDIPPIDE.
Afin, pauvre homme, que les débiteurs assignés eussent d'abord un jour pour arranger l'affaire de gré à gré ; sinon, pour qu'on redoublât les poursuites le matin même de la nouvelle lune.
STREPSIADE.
Pourquoi alors les magistrats ne reçoivent-ils pas les consignations le premier jour du mois, mais le jour de la vieille et nouvelle lune ?
PHIDIPPIDE.
Ils me paraissent agir en cela comme les gourmets: afin de profiter le plus tôt possible des sommes déposées, ils avancent la dégustation d'un jour.
STREPSIADE.
Eh bien, pauvres sots, pourquoi restez-vous là stupidement pour notre profit à nous les sages ? Vraies bornes, d'ailleurs, nombre, moutons, cruches amoncelées au hasard! Aussi faut-il qu'en mon honneur et en l'honneur de mon fils, notre bonne chance me fasse entonner un chant d'éloges : "Heureux Strepsiade, qui es toi-même sage, et qui élèves un pareil fils !" Voilà ce que diront mes amis et mes concitoyens, jaloux de ta parole et de tes victoires dans les procès ! Mais je veux d'abord te faire entrer pour prendre un bon repas.

Πασίας
εἶτ’ἄνδρα τῶν αὑτοῦ τι χρὴ προϊέναι;
οὐδέποτέ γ', ἀλλὰ κρεῖττον εὐθὺς ἦν τότε
ἀπερυθριᾶσαι μᾶλλον ἢ σχεῖν πράγματα, 1215
ὅτε τῶν ἐμαυτοῦ γ’ἕνεκα νυνὶ χρημάτων
ἕλκω σε κλητεύσοντα, καὶ γενήσομαι
ἐχθρὸς ἔτι πρὸς τούτοισιν ἀνδρὶ δημότῃ.
ἀτὰρ οὐδέποτέ γε τὴν πατρίδα καταισχυνῶ
ζῶν, ἀλλὰ καλοῦμαι Στρεψιάδην -- 1220
Στρεψιάδης

τίς οὑτοσί;
Πασίας

ἐς τὴν ἕνην τε καὶ νέαν.
Στρεψιάδης

μαρτύρομαι,
ὅτι ἐς δύ’εἶπεν ἡμέρας. τοῦ χρήματος;
Πασίας

τῶν δώδεκα μνῶν, ἃς ἔλαβες ὠνούμενος
τὸν ψαρὸν ἵππον.
Στρεψιάδης

ἵππον; οὐκ ἀκούετε;
ὃν πάντες ὑμεῖς ἴστε μισοῦνθ’ἱππικήν. 1225
Πασίας

καὶ νὴ Δί’ἀποδώσειν γ’ἐπώμνυς τοὺς θεούς.
Στρεψιάδης

μὰ τὸν Δί’οὐ γάρ πω τότ’ἐξηπίστατο
Φειδιππίδης μοι τὸν ἀκατάβλητον λόγον.
Πασίας
νῦν δὲ διὰ τοῦτ’ἔξαρνος εἶναι διανοεῖ; 1230
Στρεψιάδης

τί γὰρ ἄλλ’ἂν ἀπολαύσαιμι τοῦ μαθήματος;
Πασίας

καὶ ταῦτ’ἐθελήσεις ἀπομόσαι μοι τοὺς θεοὺς
ἵν’ἂν κελεύσω 'γώ σε;
Στρεψιάδης

τοὺς ποίους θεούς;
Πασίας

τὸν Δία, τὸν Ἑρμῆν, τὸν Ποσειδῶ.
Στρεψιάδης

νὴ Δία
κἂν προσκαταθείην γ’ὥστ’ὀμόσαι τριώβολον. 1235
Πασίας

ἀπόλοιο τοίνυν ἕνεκ’ἀναιδείας ἔτι.
Στρεψιάδης

ἁλσὶν διασμηχθεὶς ὄναιτ’ἂν οὑτοσί.
Πασίας

οἴμ’ὡς καταγελᾷς.
Στρεψιάδης

ἓξ χοᾶς χωρήσεται.
Πασίας

οὔ τοι μὰ τὸν Δία τὸν μέγαν καὶ τοὺς θεοὺς
ἐμοῦ καταπροίξει. 1240
Στρεψιάδης

θαυμασίως ἥσθην θεοῖς,
καὶ Ζεὺς γέλοιος ὀμνύμενος τοῖς εἰδόσιν.
Πασίας

ἦ μὴν σὺ τούτων τῷ χρόνῳ δώσεις δίκην.
ἀλλ’εἴτ’ἀποδώσεις μοι τὰ χρήματ’εἴτε μή,
ἀπόπεμψον ἀποκρινάμενος.
Στρεψιάδης

ἔχε νυν ἥσυχος.
ἐγὼ γὰρ αὐτίκ’ἀποκρινοῦμαί σοι σαφῶς. 1245
Πασίας

τί σοι δοκεῖ δράσειν;
Μάρτυς

ἀποδώσειν μοι δοκεῖ.

PASIAS. à son témoin.
Faut-il qu'un homme sacrifie jamais quelque chose de son avoir ? Non, assurément. Mais il eût mieux valu tout de suite être sans vergogne plutôt que se faire des affaires, comme moi, qui, aujourd'hui, afin d'avoir mon argent, te traîne ici pour témoigner, et qui, de plus, vais devenir l'ennemi d'un citoyen. Cependant, jamais, tant que je vivrai, je ne ferai rougir de moi ma patrie. J'appellerai donc Strepsiade en justice...
STREPSIADE.
Qui est-ce ?
PASIAS.
Pour le jour de la vieille et de la nouvelle lune.
STREPSIADE.
Je vous prends à témoin qu'il a indiqué deux jours. Et pourquoi ?
PASIAS.
Pour douze mines que tu as reçues, afin d'acheter un cheval pommelé.
STREPSIADE.
Un cheval ? L'entendez-vous, moi qui, vous le savez tous, ai horreur de l'équitation.
PASIAS.
Et j'en atteste Zeus, tu juras par tous les dieux que tu me les rendrais.
STREPSIADE.
Mais, de par Zeus ! mon Phidippide n'avait pas encore appris le Raisonnement irrésistible.
PASIAS.
Et maintenant à cause de cela tu songes à nier ta dette.
STREPSIADE.
Effectivement, quel autre profit tirerais-je de cette science ?
PASIAS.
Et tu oserais me la nier par serment devant les dieux ?
STREPSIADE.
Quels dieux ?
PASIAS.
Celui que je t'indiquerai, Zeus, Hermès, Poséidon.
STREPSIADE.
Zeus. Je donnerais de bon cœur un triobole pour prêter ce serment.
PASIAS.
Puisses-tu périr pour ton impudence !
STREPSIADE.
Il gagnerait à être salé, cet homme !
PASIAS.
Je pense que tu te moques du monde.
STREPSIADE.
Il tiendrait bien six conges.
PASIAS.
Non, de par le grand Zeus et par les autres dieux ! tu ne te joueras pas de moi impunément.
STREPSIADE.
Je suis enchanté, ravi de ces dieux. Un serment par Zeus est ridicule pour des gens instruits.
PASIAS.
Certes, un jour viendra où tu expieras ces impiétés. Mais me rendras-tu mes fonds ou non ? Réponds, que je m'en aille.
STREPSIADE.
Sois tranquille à présent ; car je vais bientôt te répondre clairement. (Il entre dans la maison.)
PASIAS, à son témoin.
Que crois-tu qu'il fasse ?
LE TEMOIN.
Il me semble qu’il paye.

Στρεψιάδης
ποῦ 'σθ’οὗτος ἁπαιτῶν με τἀργύριον; λέγε
τουτὶ τί ἔστι;
Πασίας

τοῦθ’ὅ τι ἐστί; κάρδοπος.
Στρεψιάδης

ἔπειτ’ἀπαιτεῖς τἀργύριον τοιοῦτος ὤν;
οὐκ ἂν ἀποδοίην οὐδ’ἂν ὀβολὸν οὐδενί, 1250
ὅστις καλέσειε κάρδοπον τὴν καρδόπην.
Πασίας

οὐκ ἄρ’ἀποδώσεις;
Στρεψιάδης

οὐχ ὅσον γέ μ’εἰδέναι.
οὔκουν ἀνύσας τι θᾶττον ἀπολιταργιεῖς
ἀπὸ τῆς θύρας;
Πασίας

ἄπειμι, καὶ τοῦτ’ἴσθ’ὅτι
θήσω πρυτανεῖ’ἢ μηκέτι ζῴην ἐγώ. 1255
Στρεψιάδης

καὶ προσαπολεῖς ἄρ’αὐτὰ πρὸς ταῖς δώδεκα.
καίτοι σε τοῦτό γ’οὐχὶ βούλομαι παθεῖν,
ὁτιὴ 'κάλεσας εὐηθικῶς τὴν κάρδοπον.
Αμυνίας

ἰώ μοί μοι.
Στρεψιάδης

ἔα.
τίς οὑτοσί ποτ’ἔσθ’ὁ θρηνῶν; οὔτι που 1260
τῶν Καρκίνου τις δαιμόνων ἐφθέγξατο;
Αμυνίας

τί δ’ὅστις εἰμὶ τοῦτο βούλεσθ’εἰδέναι;
ἀνὴρ κακοδαίμων.
Στρεψιάδης

κατὰ σεαυτόν νυν τρέπου.
Αμυνίας

ὦ σκληρὲ δαῖμον, ὦ τύχαι θραυσάντυγες
ἵππων ἐμῶν, ὦ Παλλὰς ὥς μ’ἀπώλεσας. 1265
Στρεψιάδης

τί δαί σε Τληπόλεμός ποτ’εἴργασται κακόν;
Αμυνίας

μὴ σκῶπτέ μ’ὦ τᾶν, ἀλλά μοι τὰ χρήματα
τὸν υἱὸν ἀποδοῦναι κέλευσον ἅλαβεν,
ἄλλως τε μέντοι καὶ κακῶς πεπραγότι.
Στρεψιάδης
τὰ ποῖα ταῦτα χρήμαθ'; 1270
Αμυνίας

ἁδανείσατο.
Στρεψιάδης

κακῶς ἄρ’ὄντως εἶχες, ὥς γ’ἐμοὶ δοκεῖς.
Αμυνίας

ἵππους ἐλαύνων ἐξέπεσον νὴ τοὺς θεούς.
Στρεψιάδης

τί δῆτα ληρεῖς ὥσπερ ἀπ’ὄνου καταπεσών;
Αμυνίας

ληρῶ, τὰ χρήματ’ἀπολαβεῖν εἰ βούλομαι;

STREPSIADE, rentrant.
Où est l'homme qui me demande de l'argent ? Parle. Qu'est-ce que cela ?
PASIAS.
Cela ? Une auge (kardopos).
STREPSIADE.
Et tu me demandes de l'argent quand tu es ce que tu es ? Non, je ne donnerais pas une obole à qui que ce soit qui appelle une auge "kardopos" au lieu de "kardope".
PASIAS.
Tu ne me paieras pas ?
STREPSIADE.
Non pas, que je sache. Allons, finissons-en; décampe au plus vite loin de la porte.
PASIAS.
Je m'en vais, mais sache bien que je cours déposer ma consignation, ou que je meure !
STREPSIADE.
C'est autant de perdu en sus des douze mines. Cependant, je regrette de voir dans cette situation un homme qui se trompe sur le genre de "kardopos" et de "kardopè ".
AMYNIAS.
Hélas ! quel malheur est le mien !
STREPSIADE.
Holà ! Quel est celui qui gémit de la sorte ! Ne serait-ce point quelqu'un des dieux de Carcinos ?
AMYNIAS.
En quel état je suis, vous voulez le savoir ? Un homme infortuné.
STREPSIADE.
Passe ton chemin.
AMYNIAS.
O cruel destin ! O fatalité, qui as brisé les roues du char traîné par mes chevaux ! O Pallas, tu m'as perdu !
STREPSIADE. Quel mal t'a fait Tlèpolème ?
AMYNIAS.
Ne raille pas, mon ami, mais fais-moi rendre par ton fils l'argent qu'il me doit, aujourd'hui surtout que je suis tombé dans le malheur.
STREPSIADE.
Quel argent ?
AMYNIAS.
Celui qu'il m'a emprunté.
STREPSIADE.
Et de fait tu es mal en point, à ce qu'il me semble.
AMYNIAS.
Je suis tombé en lançant mes chevaux, j'en atteste les dieux.
STREPSIADE.
Pourquoi ces sornettes ? Tu es chu de ton âne ou de ton âme !
AMYNIAS.
Des sornettes ! Parce que je veux ravoir mon dû ?

 

Στρεψιάδης
οὐκ ἔσθ’ὅπως σύ γ’αὐτὸς ὑγιαίνεις. 1275
Αμυνίας

τί δαί;
Στρεψιάδης

τὸν ἐγκέφαλον ὥσπερ σεσεῖσθαί μοι δοκεῖς.
Αμυνίας

σὺ δὲ νὴ τὸν Ἑρμῆν προσκεκλήσεσθαί γέ μοι,
εἰ μὴ 'ποδώσεις τἀργύριον.
Στρεψιάδης

κάτειπέ νυν,
πότερα νομίζεις καινὸν ἀεὶ τὸν Δία
ὕειν ὕδωρ ἑκάστοτ', ἢ τὸν ἥλιον 1280
ἕλκειν κάτωθεν ταὐτὸ τοῦθ’ὕδωρ πάλιν;
Αμυνίας

οὐκ οἶδ’ἔγωγ’ὁπότερον, οὐδέ μοι μέλει.
Στρεψιάδης

πῶς οὖν ἀπολαβεῖν τἀργύριον δίκαιος εἶ,
εἰ μηδὲν οἶσθα τῶν μετεώρων πραγμάτων;
Αμυνίας
ἀλλ’εἰ σπανίζεις, τἀργυρίου μοι τὸν τόκον 1285
ἀπόδοτε:
Στρεψιάδης

τοῦτο δ’ἔσθ’ὁ τόκος τί θηρίον;
Αμυνίας

τί δ’ἄλλο γ’ἢ κατὰ μῆνα καὶ καθ’ἡμέραν
πλέον πλέον τἀργύριον ἀεὶ γίγνεται
ὑπορρέοντος τοῦ χρόνου;
Στρεψιάδης

καλῶς λέγεις.
τί δῆτα; τὴν θάλατταν ἔσθ’ὅτι πλείονα 1290
νυνὶ νομίζεις ἢ πρὸ τοῦ;
Αμυνίας

μὰ Δί’ἀλλ’ἴσην.
οὐ γὰρ δίκαιον πλείον’εἶναι.
Στρεψιάδης

κᾆτα πῶς
αὕτη μὲν ὦ κακόδαιμον οὐδὲν γίγνεται
ἐπιρρεόντων τῶν ποταμῶν πλείων, σὺ δὲ
ζητεῖς ποιῆσαι τἀργύριον πλεῖον τὸ σόν; 1295
οὐκ ἀποδιώξει σαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας;
φέρε μοι τὸ κέντρον.
Αμυνίας

ταῦτ’ἐγὼ μαρτύρομαι.
Στρεψιάδης

ὕπαγε. τί μέλλεις; οὐκ ἐλᾷς ὦ σαμφόρα;
Αμυνίας

ταῦτ’οὐχ ὕβρις δῆτ’ἐστίν;

STREPSIADE.
Il n'est pas possible que tu sois sain d'esprit.
AMYNIAS
.
Pourquoi ?
STREPSIADE
.
Tu me fais l'effet d'avoir la cervelle troublée.
AMYNIAS
.
Par Hermès ! je te fais assigner, si tu ne me rends pas l'argent.
STREPSIADE
.
Dis-moi, crois-tu que Zeus pleuve toujours et continûment de l'eau nouvelle, ou bien le soleil repompe-t-il la même eau de dessus la terre ?
AMYNIAS
.
Je ne sais pas laquelle des deux, et je n'en ai cure.
STREPSIADE
.
Et comment est-il juste que tu me demandes de l'argent, toi qui ne sais pas un mot des choses météorologiques ?
AMYNIAS
.
Si tu es à court, paie-moi au moins l'intérêt de l'argent.
STREPSIADE
.
L'intérêt ! Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ?
AMYNIAS
.
Qu'est-ce autre chose, sinon que mois par mois, jour par jour, de plus en plus l'argent augmente, à mesure que le temps s'écoule ?
STREPSIADE
.
Bien dit. Et puis après ? Crois-tu que la mer soit beaucoup plus grande maintenant qu'autrefois ?
AMYNIAS
.
Non, de par Zeus! elle est la même : car il n'est pas juste qu'elle grandisse.
STREPSIADE
.
Eh bien alors, misérable, comment, la mer ne grossissant pas des fleuves qui s'y jettent, essaies-tu, toi, de faire grossir ton argent ? Ne vas-tu pas déguerpir loin de la maison ? Qu'on m'apporte un bâton !
AMYNIAS
.
Des témoins !
STREPSIADE
.
Décampe ! Qu'attends-tu ? Tu ne cours pas, vilaine rosse ?
AMYNIAS.
N'est-ce pas là une violence ?

 

Στρεψιάδης
ᾄξεις; ἐπιαλῶ
κεντῶν ὑπὸ τὸν πρωκτόν σε τὸν σειραφόρον. 1300
φεύγεις; ἔμελλόν σ’ἆρα κινήσειν ἐγὼ
αὐτοῖς τροχοῖς τοῖς σοῖσι καὶ ξυνωρίσιν.
Χορός

οἷον τὸ πραγμάτων ἐρᾶν φλαύρων: ὁ γὰρ
γέρων ὅδ’ἐρασθεὶς
ἀποστερῆσαι βούλεται 1305
τὰ χρήμαθ’ἁδανείσατο:
κοὐκ ἔσθ’ὅπως οὐ τήμερον
λήψεταί τι πρᾶγμ', ὃ τοῦτον
ποιήσει τὸν σοφιστὴν [ἴσως,] 1309
ἀνθ’ὧν πανουργεῖν ἤρξατ', ἐξαίφνης λαβεῖν κακόν τι.
οἶμαι γὰρ αὐτὸν αὐτίχ’εὑρήσειν ὅπερ
πάλαι ποτ’†ἐπεζήτει† 1312
εἶναι τὸν υἱὸν δεινόν οἱ
γνώμας ἐναντίας λέγειν
τοῖσιν δικαίοις, ὥστε νικᾶν 1315
ἅπαντας οἷσπερ ἂν
ξυγγένηται, κἂν λέγῃ παμπόνηρ'.
ἴσως δ’ἴσως βουλήσεται κἄφωνον αὐτὸν εἶναι. 1320
Στρεψιάδης

ἰοὺ ἰού.
ὦ γείτονες καὶ ξυγγενεῖς καὶ δημόται,
ἀμυνάθετέ μοι τυπτομένῳ πάσῃ τέχνῃ.
οἴμοι κακοδαίμων τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς γνάθου.
ὦ μιαρὲ τύπτεις τὸν πατέρα; 1325
Φειδιππίδης

φήμ’ὦ πάτερ.
Στρεψιάδης

ὁρᾶθ’ὁμολογοῦνθ’ὅτι με τύπτει.
Φειδιππίδης

καὶ μάλα.
Στρεψιάδης

ὦ μιαρὲ καὶ πατραλοῖα καὶ τοιχωρύχε.
Φειδιππίδης

αὖθίς με ταὐτὰ ταῦτα καὶ πλείω λέγε.
ἆρ’οἶσθ’ὅτι χαίρω πόλλ’ἀκούων καὶ κακά;

STREPSIADE.
Tu ne partiras pas ? Je vais t'enfoncer l'aiguillon sous la croupe, porteur de longes ! Te sauveras-tu ? C'est moi qui t’'aurais mené bon train avec tes roues et ta paire de chevaux. (Il rentre dans la maison.)
LE CHOEUR.
Voilà ce que c'est que de se plaire aux bassesses ! Ce vieillard, qui en a la passion, veut frustrer l'argent qu'il a emprunté. Mais il est impossible qu'il ne soit pris aujourd'hui dans quelque affaire, et que ce sophiste, en retour des friponneries qu'il a mises en train, ne soit frappé d'un malheur imprévu. Je pense qu'il trouvera tout de suite ce qu'il demandait depuis longtemps, que son fils soit habile à exprimer des idées contraires à la justice, à vaincre tous ses adversaires, même en disant ce qu'il y a de plus mauvais. Mais peut-être, peut-être, voudra-t-il qu'il devienne muet.
STREPSIADE, sortant précipitamment.
Iou ! iou ! Voisins, parents, citoyens, au secours ! On me bat ! A moi, de toute votre aide ! Hélas! malheureux que je suis ! Oh ! la tête! Oh ! la mâchoire ! Scélérat, tu bats ton père !
PHIDIPPIDE.
Oui, mon père !
STREPSIADE.
Vous le voyez, il avoue qu'il me bat.
PHIDIPPIDE.
Sans doute.
STREPSIADE.
Scélérat, parricide, enfonceur de murailles !
PHIDIPPIDE.
Répète-moi cela, répète et dis-en plus encore. Ne sais-tu pas que je prends un vif plaisir à entendre ces gros mots ?

 

Στρεψιάδης
ὦ λακκόπρωκτε. 1330
Φειδιππίδης

πάττε πολλοῖς τοῖς ῥόδοις.
Στρεψιάδης

τὸν πατέρα τύπτεις;
Φειδιππίδης

κἀποφανῶ γε νὴ Δία
ὡς ἐν δίκῃ σ’ἔτυπτον.
Στρεψιάδης

ὦ μιαρώτατε,
καὶ πῶς γένοιτ’ἂν πατέρα τύπτειν ἐν δίκῃ;
Φειδιππίδης
ἔγωγ’ἀποδείξω καί σε νικήσω λέγων.
Στρεψιάδης

τουτὶ σὺ νικήσεις; 1335
Φειδιππίδης

πολύ γε καὶ ῥᾳδίως.
ἑλοῦ δ’ὁπότερον τοῖν λόγοιν βούλει λέγειν.
Στρεψιάδης

ποίοιν λόγοιν;
Φειδιππίδης

τὸν κρείττον’ἢ τὸν ἥττονα.
Στρεψιάδης

ἐδιδαξάμην μέντοι σε νὴ Δί’ὦ μέλε
τοῖσιν δικαίοις ἀντιλέγειν, εἰ ταῦτά γε
μέλλεις ἀναπείσειν, ὡς δίκαιον καὶ καλὸν 1340
τὸν πατέρα τύπτεσθ’ἐστὶν ὑπὸ τῶν υἱέων.
Φειδιππίδης

ἀλλ’οἴομαι μέντοι σ’ἀναπείσειν, ὥστε γε
οὐδ’αὐτὸς ἀκροασάμενος οὐδὲν ἀντερεῖς.
Στρεψιάδης

καὶ μὴν ὅ τι καὶ λέξεις ἀκοῦσαι βούλομαι.

STREPSIADE.
 O derrière à tout le monde !
PHIDIPPIDE
.
Couvre-moi de roses.
STREPSIADE
.
Tu bats ton père ?
PHIDIPPIDE
.
Et, par Zeus ! je te prouverai que j'ai eu raison de te battre.
STREPSIADE
.
Infâme gredin, comment peut-il y avoir une raison de battre son père ?
PHIDIPPIDE
.
Je le démontrerai et je te vaincrai par mon discours.
STREPSIADE
.
Moi, vaincu par toi !
PHIDIPPIDE
.
Tout ce qu'il y a de plus facile. Choisis lequel des deux Raisonnements tu veux que j'emploie.
STREPSIADE.
Quels deux Raisonnements ?
PHIDIPPIDE.
Le fort et le faible.
STREPSIADE
.
De par Zeus ! je t'ai fait donner une belle éducation, animal, en t'apprenant à contredire la justice, si tu me prouves qu'il est juste et beau que les pères soient battus par leurs fils !
PHIDIPPIDE
.
Mais je compte pourtant te le prouver si bien que, quand tu m'auras entendu, tu n'auras rien à répondre.
STREPSIADE
.
Allons, je veux bien entendre ce que tu vas dire.

Χορός
σὸν ἔργον ὦ πρεσβῦτα φροντίζειν ὅπῃ 1345
τὸν ἄνδρα κρατήσεις,
ὡς οὗτος, εἰ μή τῳ 'πεποίθειν, οὐκ ἂν ἦν
οὕτως ἀκόλαστος.
ἀλλ’ἔσθ’ὅτῳ θρασύνεται: δῆλόν γε τἀνθρώπου
'στὶ τὸ λῆμα. 1350
ἀλλ’ἐξ ὅτου τὸ πρῶτον ἤρξαθ’ἡ μάχη γενέσθαι,
ἤδη λέγειν χρὴ πρὸς χορόν: πάντως δὲ τοῦτο δράσεις.
Στρεψιάδης

καὶ μὴν ὅθεν γε πρῶτον ἠρξάμεσθα λοιδορεῖσθαι
ἐγὼ φράσω: 'πειδὴ γὰρ εἱστιώμεθ', ὥσπερ ἴστε,
πρῶτον μὲν αὐτὸν τὴν λύραν λαβόντ’ἐγὼ 'κέλευσα 1355
ᾆσαι Σιμωνίδου μέλος, τὸν Κριὸν ὡς ἐπέχθη.
ὁ δ’εὐθέως ἀρχαῖον εἶν’ἔφασκε τὸ κιθαρίζειν
ᾄδειν τε πίνονθ’ὡσπερεὶ κάχρυς γυναῖκ’ἀλοῦσαν.
Φειδιππίδης

οὐ γὰρ τότ’εὐθὺς χρῆν σ’ἄρα τύπτεσθαί τε καὶ πατεῖσθαι,
ᾄδειν κελεύονθ’ὡσπερεὶ τέττιγας ἑστιῶντα; 1360
Στρεψιάδης

τοιαῦτα μέντοι καὶ τότ’ἔλεγεν ἔνδον οἷάπερ νῦν,
καὶ τὸν Σιμωνίδην ἔφασκ’εἶναι κακὸν ποιητήν.
κἀγὼ μόλις μὲν ἀλλ’ὅμως ἠνεσχόμην τὸ πρῶτον:
ἔπειτα δ’ἐκέλευσ’αὐτὸν ἀλλὰ μυρρίνην λαβόντα
τῶν Αἰσχύλου λέξαι τί μοι: κᾆθ’οὗτος εὐθὺς εἶπεν: 1365
‘ἐγὼ γὰρ Αἰσχύλον νομίζω πρῶτον ἐν ποιηταῖς,
ψόφου πλέων ἀξύστατον στόμφακα κρημνοποιόν;’
κἀνταῦθα πῶς οἴεσθέ μου τὴν καρδίαν ὀρεχθεῖν;
ὅμως δὲ τὸν θυμὸν δακὼν ἔφην, ‘σὺ δ’ἀλλὰ τούτων
λέξον τι τῶν νεωτέρων, ἅττ’ἐστὶ τὰ σοφὰ ταῦτα.’ 1370
ὁ δ’εὐθὺς ᾖσ’Εὐριπίδου ῥῆσίν τιν', ὡς ἐκίνει
ἀδελφὸς ὦλεξίκακε τὴν ὁμομητρίαν ἀδελφήν.
κἀγὼ οὐκέτ’ἐξηνεσχόμην, ἀλλ’εὐθέως ἀράττω
πολλοῖς κακοῖς καἰσχροῖσι: κᾆτ’ἐντεῦθεν, οἷον εἰκός,
ἔπος πρὸς ἔπος ἠρειδόμεσθ': εἶθ’οὗτος ἐπαναπηδᾶ, 1375
κἄπειτ’ἔφλα με κἀσπόδει κἄπνιγε κἀπέθλιβεν.

LE CHOEUR.
C'est ton affaire, vieillard, de songer aux moyens de réduire un homme qui, s'il n'était sûr du succès, ne serait pas si insolent. Il est clair qu'il a quelque appui. Mais d'abord dis au Chœur par où a commencé votre querelle : c'est ce que tu dois faire tout de suite.
STREPSIADE.
Quel a été le point de départ de nos injures, je vais vous le dire. A la fin de notre repas, comme vous le savez, je l'ai engagé à prendre tout de suite sa lyre et à chanter la chanson de Simonide sur le Bélier et sa Toison. Il me répond aussitôt que c'est vieux jeu de prendre la lyre et de chanter à table, comme une femme qui moud de l'orge.
PHIDIPPIDE. Et je ne devais pas à l'instant même te battre et te piétiner, toi qui m'ordonnais de chanter comme si tu donnais à dîner à des cigales !
STREPSIADE. Il m'a dit à la" maison ce qu'il redit maintenant. Il ajoutait que Simonide est un mauvais poète. J'ai de la peine à me contenir, je le fis pourtant d'abord. Alors je l'invitai à prendre une branche de myrte et à nous dire quelque chose d' Eschyle. Il me répond tout de suite : "Je crois qu'Eschyle est le premier des poètes, mais il est plein de fracas, incohérent, emphatique, escarpé." Comment croyez-vous que mon cœur bondit à ces paroles ? Cependant je dis, en me mordant l'âme : "Eh bien, chante-nous quelque chose des jeunes, un joli passage." Et lui de réciter aussitôt une tirade d'Euripide, où un frère, qu'un dieu nous soit en aide ! viole sa propre sœur. Je ne puis plus me contenir ; je l'accable aussitôt de reproches durs et humiliants. A partir de ce moment, comme il arrive, nous nous rejetons paroles sur paroles ; il bondit sur moi, puis il me pétrit, m'étrille, m'étrangle, me broie.

Φειδιππίδης
οὔκουν δικαίως, ὅστις οὐκ Εὐριπίδην ἐπαινεῖς
σοφώτατον;
Στρεψιάδης

σοφώτατόν γ’ἐκεῖνον:ὦ -- τί σ’εἴπω;
ἀλλ’αὖθις αὖ τυπτήσομαι.
Φειδιππίδης

νὴ τὸν Δί’ἐν δίκῃ γ’ἄν.
Στρεψιάδης
καὶ πῶς δικαίως; ὅστις ὦ 'ναίσχυντέ σ’ἐξέθρεψα, 1380
αἰσθανόμενός σου πάντα τραυλίζοντος, ὅ τι νοοίης.
εἰ μέν γε βρῦν εἴποις, ἐγὼ γνοὺς ἂν πιεῖν ἐπέσχον:
μαμμᾶν δ’ἂν αἰτήσαντος ἧκόν σοι φέρων ἂν ἄρτον:
κακκᾶν δ’ἂν οὐκ ἔφθης φράσας, κἀγὼ λαβὼν θύραζε
ἐξέφερον ἂν καὶ προὐσχόμην σε: σὺ δ’ἐμὲ νῦν ἀπάγχων 1385
βοῶντα καὶ κεκραγόθ’ὅτι
χεζητιῴην, οὐκ ἔτλης
ἔξω 'ξενεγκεῖν ὦ μιαρὲ
θύραζέ μ', ἀλλὰ πνιγόμενος
αὐτοῦ 'ποίησα κακκᾶν. 1390
Χορός

οἶμαί γε τῶν νεωτέρων τὰς καρδίας
πηδᾶν ὅ τι λέξει.
εἰ γὰρ τοιαῦτά γ’οὗτος ἐξειργασμένος
λαλῶν ἀναπείσει,
τὸ δέρμα τῶν γεραιτέρων λάβοιμεν ἂν 1395
ἀλλ’οὐδ’ἐρεβίνθου.
σὸν ἔργον ὦ καινῶν ἐπῶν κινητὰ καὶ μοχλευτὰ
πειθώ τινα ζητεῖν, ὅπως δόξεις λέγειν δίκαια.
Φειδιππίδης

ὡς ἡδὺ καινοῖς πράγμασιν καὶ δεξιοῖς ὁμιλεῖν,
καὶ τῶν καθεστώτων νόμων ὑπερφρονεῖν δύνασθαι. 1400
ἐγὼ γὰρ ὅτε μὲν ἱππικῇ τὸν νοῦν μόνῃ προσεῖχον,
οὐδ’ἂν τρί’εἰπεῖν ῥήμαθ’οἷός τ’ἦν πρὶν ἐξαμαρτεῖν:
νυνὶ δ’ἐπειδή μ’οὑτοσὶ τούτων ἔπαυσεν αὐτός,
γνώμαις δὲ λεπταῖς καὶ λόγοις ξύνειμι καὶ μερίμναις,
οἶμαι διδάξειν ὡς δίκαιον τὸν πατέρα κολάζειν. 1405

PHIDIPPIDE.
N'avais-je pas raison? Ne pas louer Euripide, la sagesse même !
STREPSIADE.
La sagesse même ! Lui ! Ah ! si je pouvais parler ! Mais je serais encore battu.
PHIDIPPIDE. Oui, par Zeus! et je serais dans mon droit.
STREPSIADE. Comment, dans ton droit ? Impudent ! C'est moi qui t'ai nourri, attentif, quand tu bégayais encore, à tout ce à quoi tu songeais. Dès que tu disais : "Bryn, " je comprenais, et je te présentais à boire. Quand tu demandais : "Mammân," j'arrivais et je t'apportais du pain. Je ne te donnais pas le temps de dire : "Kakkân ", je te prenais, je te transfërais à la porte et je te soutenais moi-même. Et toi, lorsque tu m'étranglais tout à l'heure, criant et hurlant que j'avais envie d'aller, tu n'as pas eu le cœur, scélérat, de me porter dehors, devant la porte, mais tu me serrais la gorge et je fis tout sous moi.
LE CHOEUR.
Je crois que le cœur des jeunes gens palpite du désir d'entendre ce qu'il va dire. Car si un homme qui a fait de pareilles choses, se disculpe en parlant, je n'estimerais pas la peau des vieux même un pois chiche. C'est ton affaire, remueur et lanceur de paroles nouvelles, de chercher la persuasion et de paraître t'exprimer selon la justice.
PHIDIPPIDE.
Qu'il est doux de vivre au milieu des nouveautés, des inventions ingénieuses, et de pouvoir mépriser les lois établies ! Et de fait, moi, quand j'avais l'esprit uniquement occupé d'équitation, je n'étais pas capable de dire trois mots sans faire une faute. Mais maintenant que cet homme a mis fin à mes goûts, et que je suis formé aux pensées subtiles, à l'art de la parole et aux méditations, je crois pouvoir prouver que j'ai le droit de châtier mon père.

Στρεψιάδης
ἵππευε τοίνυν νὴ Δί', ὡς ἔμοιγε κρεῖττόν ἐστιν
ἵππων τρέφειν τέθριππον ἢ τυπτόμενον ἐπιτριβῆναι.
Φειδιππίδης

ἐκεῖσε δ’ὅθεν ἀπέσχισάς με τοῦ λόγου μέτειμι,
καὶ πρῶτ’ἐρήσομαί σε τουτί: παῖδά μ’ὄντ’ἔτυπτες;
Στρεψιάδης
ἔγωγέ σ’εὐνοῶν τε καὶ κηδόμενος. 1410
Φειδιππίδης

εἰπὲ δή μοι,
οὐ κἀμέ σοι δίκαιόν ἐστιν εὐνοεῖν ὁμοίως
τύπτειν τ', ἐπειδήπερ γε τοῦτ’ἐστ’εὐνοεῖν τὸ τύπτειν;
πῶς γὰρ τὸ μὲν σὸν σῶμα χρὴ πληγῶν ἀθῷον εἶναι,
τοὐμὸν δὲ μή; καὶ μὴν ἔφυν ἐλεύθερός γε κἀγώ.
κλάουσι παῖδες, πατέρα δ’οὐ κλάειν δοκεῖς; ... 1415
φήσεις νομίζεσθαι σὺ παιδὸς τοῦτο τοὔργον εἶναι:
ἐγὼ δέ γ’ἀντείποιμ’ἂν ὡς δὶς παῖδες οἱ γέροντες:
εἰκὸς δὲ μᾶλλον τοὺς γέροντας ἢ νέους τι κλάειν,
ὅσῳπερ ἐξαμαρτάνειν ἧττον δίκαιον αὐτούς.
Στρεψιάδης
ἀλλ’οὐδαμοῦ νομίζεται τὸν πατέρα τοῦτο πάσχειν. 1420
Φειδιππίδης

οὔκουν ἀνὴρ ὁ τὸν νόμον θεὶς τοῦτον ἦν τὸ πρῶτον
ὥσπερ σὺ κἀγώ, καὶ λέγων ἔπειθε τοὺς παλαιούς;
ἧττόν τι δῆτ’ἔξεστι κἀμοὶ καινὸν αὖ τὸ λοιπὸν
θεῖναι νόμον τοῖς υἱέσιν, τοὺς πατέρας ἀντιτύπτειν;
ὅσας δὲ πληγὰς εἴχομεν πρὶν τὸν νόμον τεθῆναι, 1425
ἀφίεμεν, καὶ δίδομεν αὐτοῖς προῖκα συγκεκόφθαι.
σκέψαι δὲ τοὺς ἀλεκτρυόνας καὶ τἄλλα τὰ βοτὰ ταυτί,
ὡς τοὺς πατέρας ἀμύνεται: καίτοι τί διαφέρουσιν
ἡμῶν ἐκεῖνοι, πλήν γ’ὅτι ψηφίσματ’οὐ γράφουσιν;
Στρεψιάδης
τί δῆτ', ἐπειδὴ τοὺς ἀλεκτρυόνας ἅπαντα μιμεῖ, 1430
οὐκ ἐσθίεις καὶ τὴν κόπρον κἀπὶ ξύλου καθεύδεις;
Φειδιππίδης

οὐ ταὐτὸν ὦ τᾶν ἐστίν, οὐδ’ἂν Σωκράτει δοκοίη.
Στρεψιάδης

πρὸς ταῦτα μὴ τύπτ': εἰ δὲ μή, σαυτόν ποτ’αἰτιάσει.
Φειδιππίδης

καὶ πῶς;
Στρεψιάδης

ἐπεὶ σὲ μὲν δίκαιός εἰμ’ἐγὼ κολάζειν,
σὺ δ', ἢν γένηταί σοι, τὸν υἱόν. 1435
Φειδιππίδης

ἢν δὲ μὴ γένηται,
μάτην ἐμοὶ κεκλαύσεται, σὺ δ’ἐγχανὼν τεθνήξεις.
Στρεψιάδης

ἐμοὶ μὲν ὦνδρες ἥλικες δοκεῖ λέγειν δίκαια:
κἄμοιγε συγχωρεῖν δοκεῖ τούτοισι τἀπιεικῆ.
κλάειν γὰρ ἡμᾶς εἰκός ἐστ', ἢν μὴ δίκαια δρῶμεν.
Φειδιππίδης
σκέψαι δὲ χἀτέραν ἔτι γνώμην. 1440
Στρεψιάδης

ἀπὸ γὰρ
Φειδιππίδης

καὶ μὴν ἴσως γ’οὐκ ἀχθέσει παθὼν ἃ νῦν πέπονθας.
Στρεψιάδης

πῶς δή; δίδαξον γὰρ τί μ’ἐκ τούτων ἐπωφελήσεις.
Φειδιππίδης

τὴν μητέρ’ὥσπερ καὶ σὲ τυπτήσω.
Στρεψιάδης

τί φῄς, τί φῂς σύ;
τοῦθ’ἕτερον αὖ μεῖζον κακόν.
Φειδιππίδης

τί δ’ἢν ἔχων τὸν ἥττω
λόγον σε νικήσω λέγων 1445
τὴν μητέρ’ὡς τύπτειν χρεών;
Στρεψιάδης

τί δ’ἄλλο γ’ἢν ταυτὶ ποιῇς,
οὐδέν σε κωλύσει σεαυτὸν
ἐμβαλεῖν ἐς τὸ βάραθρον
μετὰ Σωκράτους 1450
καὶ τὸν λόγον τὸν ἥττω.
ταυτὶ δι’ὑμᾶς ὦ Νεθέλαι πέπονθ’ἐγώ,
ὑμῖν ἀναθεὶς ἅπαντα τἀμὰ πράγματα.

STREPSIADE.
Retourne donc à tes chevaux, de par Zeus ! Mieux vaut pour moi nourrir l'attelage d'un quadrige que d'être battu et broyé.
PHIDIPPIDE.
Je reviens au point où tu m'as interrompu, et d'abord je te demanderai ceci : quand j'étais petit, me battais-tu ?
STREPSIADE. Sans doute; c'était à bonne intention et pour ton bien.
PHIDIPPIDE.
Dis-moi, n'est-il pas juste que j'aie pour toi la même bonne intention et que je te frappe, puisque avoir une bonne intention et frapper c'est la même chose ? Conviendrait-il, en effet, que ton corps fût à l'abri des coups, et le mien point ? Cependant je suis libre aussi, moi. Les enfants pleurent, et les pères ne pleureraient pas, s'il fallait t'en croire ? Diras-tu que la loi exige que ce châtiment soit l'affaire de l'enfance ? Moi je répondrai que les vieillards sont deux fois enfants. II est donc juste que les vieux pleurent plus que les jeunes, d'autant plus que leurs fautes sont moins excusables.
STREPSIADE.
Mais nulle part la loi n'exige qu'un père subisse ce traitement.
PHIDIPPIDE.
N'était-il donc pas homme, comme toi et moi, celui qui a, le premier, établi cette loi, dont la parole a .convaincu les anciens ? Pourquoi donc me serait-il moins permis, à moi, d'établir une loi nouvelle qui permît aux fils de battre leurs pères à leur tour ? Tous les coups que nous avons reçus avant l'établissement de cette loi, nous vous en faisons grâce et nous vous accordons d'avoir été impunément battus. Mais vois les coqs et les autres animaux, comme ils se défendent contre leurs pères. Cependant en quoi diffèrent-ils de nous, sinon qu'ils ne rédigent pas de décrets ?
STREPSIADE.
Eh bien, puisque tu imites les coqs en tout, pourquoi ne manges-tu pas du fumier et ne dors-tu pas sur un perchoir ?
PHIDIPPIDE.
Ce n'est pas la même chose, cher père ; et Socrate ne l'admettrait pas.
STREPSIADE.
Alors ne frappe pas. Sinon, quelque jour tu t'accuseras toi-même.
PHIDIPPIDE.
Comment cela ?
STREPSIADE.
Puisqu'il est juste que je te châtie, tu en feras autant à ton fils, si tu en as un.
PHIDIPPIDE.
Et si je n'en ai pas, c'est en vain que j'aurai pleuré, et tu me riras au nez en mourant.
STREPSIADE. Vraiment, hommes de mon âge, il me fait l'effet d'avoir raison : et moi-même je crois devoir leur accorder ce qui est juste. Il est équitable que nous pleurions, si nous agissons mal.
PHIDIPPIDE.
Examine encore cette autre raison.
STREPSIADE.
Je suis un homme mort.
PHIDIPPIDE.
Peut-être ne seras-tu pas fâché d'avoir passé par où tu es passé.
STREPSIADE.
Comment cela ? Dis-moi, quel avantage en retireras-tu ?
PHIDIPPIDE.
Je battrai ma mère de la même manière que toi.
STREPSIADE.
Que dis-tu là ? Voilà qui est bien pire encore !
PHIDIPPIDE.
Qu'est-ce à dire, si, à l'aide du Raisonnement faible, je te prouve que j'ai raison de battre ma mère ?
STREPSIADE.
Rien, sinon que, après avoir fait cela, tu n'auras plus qu'à te jeter dans le Barathron, toi, Socrate et le Raisonnement faible. Voilà, Nuées, ce que j'endure, pour vous avoir commis toutes mes affaires !

Χορός
αὐτὸς μὲν οὖν σαυτῷ σὺ τούτων αἴτιος,
στρέψας σεαυτὸν ἐς πονηρὰ πράγματα.1455
Στρεψιάδης

τί δῆτα ταῦτ’οὔ μοι τότ’ἠγορεύετε,
ἀλλ’ἄνδρ’ἄγροικον καὶ γέροντ’ἐπῄρετε;
Χορός

ἡμεῖς ποιοῦμεν ταῦθ’ἑκάστοθ’ὅταν τινὰ
γνῶμεν πονηρῶν ὄντ’ἐραστὴν πραγμάτων,
ἕως ἂν αὐτὸν ἐμβάλωμεν ἐς κακόν, 1460
ὅπως ἂν εἰδῇ τοὺς θεοὺς δεδοικέναι.
Στρεψιάδης

ὤμοι πονηρά γ’ὦ Νεφέλαι, δίκαια δέ.
οὐ γάρ μ’ἐχρῆν τὰ χρήμαθ’ἁδανεισάμην
ἀποστερεῖν. νῦν οὖν ὅπως ὦ φίλτατε
τὸν Χαιρεφῶντα τὸν μιαρὸν καὶ Σωκράτη 1465
ἀπολεῖς μετ’ἐμοῦ 'λθών, οἳ σὲ κἄμ’ἐξηπάτων.
Φειδιππίδης

ἀλλ’οὐκ ἂν ἀδικήσαιμι τοὺς διδασκάλους.
Στρεψιάδης

ναὶ ναὶ καταιδέσθητι πατρῷον Δία.
Φειδιππίδης

ἰδού γε Δία πατρῷον: ὡς ἀρχαῖος εἶ.
Ζεὺς γάρ τις ἔστιν; 1470
Στρεψιάδης

ἔστιν.
Φειδιππίδης

οὐκ ἔστ', οὔκ, ἐπεὶ
Δῖνος βασιλεύει τὸν Δἴ ἐξεληλακώς.
Στρεψιάδης

οὐκ ἐξελήλακ', ἀλλ’ἐγὼ τοῦτ’ᾠόμην
διὰ τουτονὶ τὸν δῖνον. οἴμοι δείλαιος
ὅτε καὶ σὲ χυτρεοῦν ὄντα θεὸν ἡγησάμην.
Φειδιππίδης
ἐνταῦθα σαυτῷ παραφρόνει καὶ φληνάφα. 1475
Στρεψιάδης

οἴμοι παρανοίας: ὡς ἐμαινόμην ἄρα,
ὅτ’ἐξέβαλλον τοὺς θεοὺς διὰ Σωκράτη.
ἀλλ’ὦ φίλ’Ἑρμῆ μηδαμῶς θύμαινέ μοι
μηδέ μ’ἐπιτρίψῃς, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε
ἐμοῦ παρανοήσαντος ἀδολεσχίᾳ: 1480
καί μοι γενοῦ ξύμβουλος, εἴτ’αὐτοὺς γραφὴν
διωκάθω γραψάμενος εἴθ’ὅ τι σοι δοκεῖ.
ὀρθῶς παραινεῖς οὐκ ἐῶν δικορραφεῖν,
ἀλλ’ὡς τάχιστ’ἐμπιμπράναι τὴν οἰκίαν
τῶν ἀδολεσχῶν. δεῦρο δεῦρ’ὦ Ξανθία, 1485
κλίμακα λαβὼν ἔξελθε καὶ σμινύην φέρων,
κἄπειτ’ἐπαναβὰς ἐπὶ τὸ φροντιστήριον
τὸ τέγος κατάσκαπτ', εἰ φιλεῖς τὸν δεσπότην,
ἕως ἂν αὐτοῖς ἐμβάλῃς τὴν οἰκίαν:
ἐμοὶ δὲ δᾷδ’ἐνεγκάτω τις ἡμμένην, 1490
κἀγώ τιν’αὐτῶν τήμερον δοῦναι δίκην
ἐμοὶ ποιήσω, κεἰ σφόδρ’εἴσ’ἀλαζόνες.
Μαθητής Α

ἰοὺ ἰού.
Στρεψιάδης

σὸν ἔργον ὦ δᾲς ἱέναι πολλὴν φλόγα.
Μαθητής Α
ἄνθρωπε, τί ποιεῖς; 1495
Στρεψιάδης

ὅ τι ποιῶ; τί δ’ἄλλο γ’ἢ
διαλεπτολογοῦμαι ταῖς δοκοῖς τῆς οἰκίας;
Μαθητής Β

οἴμοι τίς ἡμῶν πυρπολεῖ τὴν οἰκίαν;
Στρεψιάδης

ἐκεῖνος οὗπερ θοἰμάτιον εἰλήφατε.
Μαθητής Γ

ἀπολεῖς ἀπολεῖς.
Στρεψιάδης

τοῦτ’αὐτὸ γὰρ καὶ βούλομαι,
ἢν ἡ σμινύη μοι μὴ προδῷ τὰς ἐλπίδας, 1500
ἢ 'γὼ πρότερόν πως ἐκτραχηλισθῶ πεσών.
Σωκράτης

οὗτος τί ποιεῖς ἐτεὸν οὑπὶ τοῦ τέγους;
Στρεψιάδης

ἀεροβατῶ καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον.
Σωκράτης

οἴμοι τάλας δείλαιος ἀποπνιγήσομαι.
Χαιρεφῶν
ἐγὼ δὲ κακοδαίμων γε κατακαυθήσομαι. 1505
Στρεψιάδης

τί γὰρ μαθόντες τοὺς θεοὺς ὑβρίζετε,
καὶ τῆς σελήνης ἐσκοπεῖσθε τὴν ἕδραν;
Ερμῆς

δίωκε βάλλε παῖε, πολλῶν οὕνεκα,
μάλιστα δ’εἰδὼς τοὺς θεοὺς ὡς ἠδίκουν.
Χορός
ἡγεῖσθ’ἔξω: κεχόρευται γὰρ μετρίως τό γε τήμερον ἡμῖν. 1510

LE CHOEUR.
C'est bien toi qui t'es attiré cela, te tournant vers le mal.
STREPSIADE.
Pourquoi donc ne me le disiez-vous pas, au lieu d'abuser un homme campagnard et vieux ?
LE CHOEUR.
C'est ce que nous faisons constamment avec les gens que nous savons portés vers les choses mauvaises, jusqu'à ce que nous les lancions dans quelque infortune qui leur apprenne à craindre les dieux.
STREPSIADE.
Hélas ! C'est dur, ô Nuées, mais juste... Il ne fallait pas frustrer mes créanciers de ce qui leur était dû. Maintenant, mon cher fils, avisons au moyen d'aller mettre à mal ce coquin de Chéréphon ainsi que Socrate, qui nous on: trompés, toi et moi.
PHIDIPPIDE.
Mais je ne veux pas maltraiter mes maîtres.
STREPSIADE.
Oui, oui ; mais respecte Zeus Paternel.
PHIDIPPIDE.
Zeus Paternel ! Que tu es arriéré. Est-ce qu'il y a un Zeus ?
STREPSIADE.
Il y en a un.
PHIDIPPIDE.
Mais non, il n'yen a pas, puisque c'est le Tourbillon qui règne, après avoir chassé Zeus.
STREPSIADE.
Non, il ne l'a pas chassé. Seulement je le croyais, à cause du Tourbillon qui est là. Insensé que j'étais. J'ai pris ce vase d'argile pour un dieu.
PHIDIPPIDE.
Eh bien, déraisonne et extravague à ton aise. (Il s'en va.)
STREPSIADE.
Malheureux que je suis. Quel délire ! Que j’étais donc fou de rejeter les dieux, sur la foi de Socrate. Mais, ô cher Hermès, ne sois pas irrité contre moi, ne m'écrase pas; au contraire, pardonne à un homme égaré par leurs bavardages. Deviens mon conseiller, soit pour leur intenter un procès, soit pour prendre tel parti qu'il te conviendra... Oui, tu m'engages avec raison à ne pas faire un procès, mais à mettre le feu, le plus tôt possible, à cette maison de fous. J'ai, ici, Xanthias ; viens, prends une échelle, apporte une hache, monte ensuite sur le philosophoir, et, si tu aimes ton maître, abats le toit, jusqu'à ce que la maison s'écroule sur eux. Puis, que l'on m'apporte une torche allumée, et, dès ce moment même, je me ferai justice, quoique ce soient de fameux hâbleur.
PREMIER DISCIPLE.
Hé ! hé !
STREPSIADE.
Fais ton œuvre, ô torche ! jette une vive flamme !
PREMIER DISCIPLE.
Hé ! l'homme! Que fais-tu ?
STREPSIADE.
Ce que je fais ? Mais rien qu'un dialogue subtil avec les poutres de la maison.
DEUXIÈME DISCIPLE.
Malheur à moi ! Qui met le feu à notre maison ?
STREPSIADE.
Celui à qui vous avez pris son manteau.
DEUXIÈME DISCIPLE.
Tu nous tues, tu nous tues !
STREPSIADE.
C'est justement ce que je veux, pourvu que la hache ne trahisse pas mes espérances, et qu'auparavant je ne me casse pas le cou, en tombant.
SOCRATE.
Hé ! J'homme ! Qu'est-ce que tu fais donc réellement, toi qui es sur le toit ?
STREPSIADE.
Je marche dans les airs, et je contemple le soleil.
SOCRATE.
Malheur à moi ! Je vais misérablement étouffer !
CHÉRÉPHON.
Et moi infortuné, j'ai l'infortune d'être rôti !
STREPSIADE.
Pourquoi insultiez-vous les dieux et contempliez-vous le séjour de la Lune ?..
HERMES.
Poursuis, frappe, détruis ! Ils ont eu bien des torts, et surtout celui que tu sais d'avoir manqué aux dieux.
LE CHOEUR.
Retirez-vous ! Le Chœur nous paraît avoir assez figuré aujourd'hui.